The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BUKU PENGURUSAN BULAN JANUARI 2020

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Nor Rainah Talib, 2019-12-24 02:51:36

BUKU PENGURUSAN 2020

BUKU PENGURUSAN BULAN JANUARI 2020

BUKU PENGURUSAN

AMAN YARL

LORONG AWAN CINA, 58200 KUALA LUMPUR

NO TEL:03 79834552 KOD SEKOLAH:WEA0219
EMAIL SEKOLAH: [email protected]moe.edu.my

KANDUNGAN
MUKA HADAPAN BUKU PENGURUSAN 2020 ………………………………………………………………1
KANDUNGAN MUKA SURAT BUKU PENGURUSAN 2020……………………………………………..…...2-3

A PENGENALAN
PIAGAM PELANGGAN/ VISI/ MISI SEKOLAH………………………………………………………4
PETUNJUK PRESTASI HALA TUJU SEKOLAH 2020………………………………………………......5
PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) MENGIKUT BIDANG 2020……………………………………6
PENETAPAN KEBERHASILAN PBPPP TAHUN 2020 …………………………………………………7-8
PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2020…………………………………………………………..9
JADUAL WAKTU PERSEKOLAHAN 2020…………………………………………………………….10
PELAN BANGUNAN SEKOLAH & KAWAD KEBAKARAN 2020……………..……………………11-15
TAKWIM SEKOLAH 2020………………………………………………………………………………16-27

B PENGURUSAN
CARTA ORGANISASI SEKOLAH 2020……………………………………………………………….28
SENARAI MAKLUMAT KELULUSAN AKADMIK, IKHTISAS DAN OPSYEN GURU 2020 …………29-31
SENARAI STAF SOKONGAN (AKP)………………………………………………………………..…31
JADUAL PETUGAS PENTADBIR 2020…….. ………………………………………………………....32
JADUAL BERTUGAS PENTADBIR CUTI PENGGAL & PERAYAAN 2020…………………..……..33
JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 2020………………………………………………..……34-36
SENARAI PENCERAPAN GURU-GURU 2020…………………………………………………..……37
SENARAI PENYELARAS DAN GURU KELAS 2020………………………………………………..…38
SENARAI PYD PBPPP DAN SKT 2020 …………………………………………………………..…....39-40
SENARAI PENYEMAKAN BUKU LATIHAN MURID 2020 ………………………………………...….41
JAWATANKUASA SKPMG2 2020……………………………………………………………..………42-44
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 2020………………………………………….………..………45-52

C KURIKULUM
CARTA ORGANISASI KURIKULUM 2020……………………………………………………………..53
JK PENGURUSAN KURIKULUM 2020………………………………………….……………………....54-57
REKOD SENARAI PENGAWAS PEPERIKSAAN AWAM DAN PIBG 2020……………………...….57-59

D HAL EHWAL MURID (HEM)
CARTA ORGANISASI HAL EHWAL MURID 2020……………………………..……………………...60
JK PENGURUSAN HEM 2020…………………………………………………….…….…………….…61-66

E KOKURIKULUM
CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM 2020……………………………………...………………..67
DASAR PENGURUSAN SUKAN DAN KOKURIKULUM ……………………………………………68-72
JK PENGURUSAN KOKURIKULUM 2020……………………………………….....……………..…73-83

F PENDIDIKAN KHAS
CARTA ORGANISASI PENDIDIKAN KHAS 2020………………………………………………….84
MAKLUMAT GURU DAN PPM PPKI 2020 ………………………………………………………...85
JAWATANKUASA PPKI 2020……………………………………………………….……………....86-97

G LAMPIRAN
Lampiran Pentadbiran……………………………………………………...…………….PENTADBIRAN
Lampiran Kurikulum……………………………………………………………………………KURIKULUM
Lampiran HEM............................................................................................................................HEM
Lampiran Kokurikkulum…………………………………………………………..……….KOKURIKULUM

“Coming togather is beginning, keeping togather is progress and
working togather is success”.

Henry Ford

PIAGAM SEKOLAH

KAMI WARGA VISI SEKOLAH
SMK TAMAN YARL KUALA LUMPUR
DENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAM “SMK TAMAN YARL KE ARAH KEJAYAAN DARI ASPEK
BERIKRAR DAN BERJANJI AKAN SAHSIAH, KURIKULUM DAN KOKURIKULUM”
MENUMPUKAN SELURUH TENAGA
DAN USAHA KAMI UNTUK

●Memastikan sekolah sentiasa peka MISI SEKOLAH
dan responsiF kepada kehendak
pelanggan. “MELAHIRKAN MODAL INSAN YANG KREATIF
BERAKHLAK MULIA DAN PERSEKITARAN SERTA
●Memastikan semua murid di sekolah
ini diberi pendidikan yang sempurna BUDAYA YANG KONDUSIF”
dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani.

●Membimbing dan mendidik murid
mencapai kecemerlangan dalam
bidang kurikulum dan kokurikulum.

●Memastikan urusan peperiksaan
ditadbir dengan efisien.

●Mewujudkan suasan harmoni dan
penuh kasih sayang supaya murid
menerima pengajaran yang baik.

●Mengurus dan menyelesaikan semua
masalah murid di sekolah.

●Sentiasa bersedia dan sanggup
menerima pandangan, cadangan dan
teguran yang membina dari semua
pihak demi mempertingkatkan prestasi
perkhidmatan.

●Sentiasa bekerjasama dengan ibu
bapa, penjaga demi kepentingan
murid.

MOTTO SEKOLAH

# SEDERAP MENUJU KEJAYAAN

PETUNJUK PRESTASI HALA TUJU SEKOLAH 2020

BIL. BIDANG ISU STRATEGIK MATLAMAT OBJEKTIF SASARAN

1. PENGURUSAN Amalan terbaik dalam Memperbanyakan amalan Meningkatkan 95% guru
ORGANISASI pengurusan menggunakan maklumat kekerapan setiap guru mempraktikkan

organisasi belum daripada kajian dan mempraktikkan amalan Amalan Baik

dijadikan Budaya pendekatan teknologi terkini terbaik dalam
Kerja dalam pengurusan organisasi. pengurusan organisasi

2. KURIKULUM Pencapaian akademik Meningkatkan pencapaian Meningkatkan; PT3 2020

masih belum akademik dari segi kualiti dan ●% lulus keseluruhan. ●Lulus minimum 50%
mencapai tahap baik kuantiti dalam peperiksaan ●GPS 3.85

dari segi kualiti dan PT3 dan SPM ●GPS Sekolah ●Murid Cemerlang

kuantiti dalam 7.36%
peperiksaan PT3 dan ●% Murid Cemerlang SPM 2020

SPM ●Layak mendapat sijil
80%

●GPS 5.50

●Murid Cemerlang
12.79%

Masalah ponteng Purata peratus

sekolah dan Mengurangkan kes ponteng Meningkatkan peratus kehadiran murid ke
HAL EHWAL ketidakhadiran murid sekolah dan ketidakhadiran kehadiran murid ke sekolah mencapai
3. MURID sekolah: sekurang-kurangnya
menjejaskan murid yang menjejaskan

pencapaian akademik pencapaian akademik. 86.0% sehingga
murid. November.

4. KOKURIKULUM Penglibatan dan Meningkatkan kehadiran, Meningkatkan Pencapaian

pencapaian dalam penglibatan dan pencapaian pencapaian keseluruhan
bidang kokurikulum dalam bidang kokurikulum keseluruhan murid Kokurikulum;

dan sukan masih dan sukan. dalam kokurikulum ●Peratus kehadiran
sederhana. dalam aspek murid 92.00%

●Peratus kehadiran ●GPS-2.40

murid. ●Peratus Gred A-C-
●GPS 98.00%

●Peratus Gred A-C

5. KEWANGAN Sekolah mendapat Mendapat Laporan Audit baik Meningkatkan tahap Laporan audit baik
audit berteguran pengurusan kewangan

ketahap baik.

6. PEMBANGUNAN Tahap keberadaan Meningkatkan keberadaan Meningkatan peratus Mencapai purata
SUMBER guru kurang guru di sekolah. keberadaan guru di bulanan sebanyak

MANUSIA memuaskan sehingga sekolah 95% guru berada di

menjejaskan sekolah
pengurusan PdPc

7. PENTADBIRAN Pengurusan dan Meningkatkan kecekapan dan Meningkatan Tiada aduan

PEJABAT Pentadbiran pejabat keberkesanan pengurusan kecekapan dan kualiti pelanggan mengikut

kurang cekap dan dan pentadbiran supaya ●Perkhidmatan piawaian SPSK

berkesan menganggu berjalan lancar. kaunter PK11-1

kelancaran ●Pengurusan data
pentadbiran dan dan dokumen/ fail.

rungutan pelanggan.

8. PEMBANGUNAN Penyelengaraan dan Mendapat sokongan dari Menambah keceriaan Mewujudkan 4 kelas
FIZIKAL pembangunan komuniti setempat untuk kelas yang kondusif yang kondusif

sekolah masih lemah. membaik pulih dan bercirikan PAK21
membangunkan prasarana

sekolah.

9. HUBUNGAN LUAR Kurang mendapat Wujud kerjasama erat antara Meningkatkan bilangan Mencapai 3
bantuan dan sekolah,ibu bapa dan permuafakatan dengan permuafakatan

kerjasama daripada komuniti setempat dalam komuniti setempat dan dengan komuniti

masyarakat setempat. pembangunan sekolah. NGO setempat atau NGO

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) MENGIKUT BIDANG PADA TAHUN 2020

BIDANG BIL. SASARAN PENCAPAIAN KPI

1. 95% hari bekerja menepati masa bekerja. % hari menepati masa

bekerja.

2. Tidak melebihi 5 kali lewat masa ke lokasi kelas PdPc mengikut Bilangan lewat masuk
jadual waktu mengajar kelas

3. Mencapai melebihi 85% markah pencerapan PdPc semasa dicerap Markah pencerapan

berdasarkan piawaian Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM)

PROFESIONALISME, 4. Mencapai markah melebihi 85% dalam semakan hasil kerja murid Markah Penyemakkan
berdasarkan piawaian SPSK Instrumen Penyemakan Buku Latihan/ Buku Latihan.
ETIKA KEGURUAN
Hasil Kerja Murid semasa penyemakan buku latihan dijalankan.
DAN 5. Kepatuhan ketepatan 100% data eOperasi setiap kali bengkel % Ketepatan
PEMBANGUNAN eoperasi diadakan.
SUMBER MANUSIA 6. Menyertai sekurang-kurangnya 4 kali aktiviti PLC di dalam atau diluar Bilangan penyertaan.

sekolah setahun.

7. Menyertai sekurang-kurangnya 5 kali LDP setahun. Bilangan aktiviti LDP yang

dijalankan.

1. 40% murid mencapai sekurang-kurangnya gred C dalam % Gred C dank e atas
peperiksaan sekolah.

2. 70% murid lulus dalam peperiksaan sekolah % Lulus

KURIKULUM 3. Mencapai GPMP 3.5 bagi kelas Menengah Rendah GPMP

4. Mencapai GPMP 5.17 bagi kelas Menengah Atas. GPMP

5. Menjalankan aktiviti co-teaching sekurang-kurangnya 2 kali setiap % Kepatuhan
penggal

1. Mencapai sekurang-kurangnya 86% purata kehadiran murid bagi % Kehadiran Murid

tahun 2020.

2. 90% penjaga menjelaskan bayaran majalah sekolah dan % penjaga menjelaskan

sumbangan PIBG yuran

HAL 3. 100% guru kelas melengkapkan data kehadiran APDM pada setiap % guru melengkapkan
hujung bulan. data APDM
EHWAL MURID
4. Setiap guru mengisi sekurang-kurangnya 38 amalan baik SSDM Bilangan amalan baik

antara bulan Januari - Oktober

1. Mencapai 92.00% keberadaan murid dalam kegiatan kokurikulum % keberadaan
semasa guru dipantau secara tidak berkala

2. 98.00% murid mendapat Gred A-C dalam kegiatan Kokurikulum % murid.

KOKURIKULUM 3. Mengadakan 3 pertandingan RIMUP untuk semua murid sepanjang Bilangan pertandingan.
PENDIDIKAN KHAS sesi persekolahan

4. Mencapai 90.00% kehadiran mengendalikan aktiviti kokurikulum % kehadiran menetapi

tepat pada masanya. masa

1. Memastikan 100% murid memiliki kad OKU menerima elaun Murid % murid
Khas (EMK)

2. Bilangan murid dapat menguasi 4M meningkat sehingga 75% % murid

3. Meningkatkan sebanyak 45% MBK PPKI dapat mengikuti PPI % murid

Penuh atau Separa PPI

4. Peningkatan kehadiran murid melebihi 80.00% setiap bulan. % Kehadiran

5. Mengurangkan disiplin indeks sebanyak 5% dikalangan murid PPKI. % Disiplin

“”A good education can change anyone,
A good teacher can change everything”.

Unknow

PENETAPAN KEBERHASILAN PBPPP TAHUN 2020

BIDANG BIL. SASARAN KEBERHASILAN SKOR TANGGUNGJAWAB
PENGURUSAN
KURIKULUM 1. Keberadaan/ Kehadiran Guru ke 1-Kehadiran (50-79) Semua Guru

HAL EHWAL sekolah melebihi 95% 2-Kehadiran (80-84)
MURID
3-Kehadiran (85-94)
4-Kehadiran (95-100)

2. Buku Rekod Mengajar: 1- Melebihi 5 kali Semua Guru

(Kegagalan menghantar BRM setiap 2- Melebihi 4 kali
minggu) 3- 1-3 kali

4- 0 (Hantar setiap minggu)

3. Hadir Lewat 1- Melebihi 10 kali Semua Guru
Januari – Mei 2020 2- 7-9 kali

Jun – November 2020 3- 4-6 kali
4- 1-3 kali

1. Peningkatan GPMP 1- Menurun Guru Mata Pelajaran

(TOV-Peperiksaan Pertengahan/ 2- Kekal

Percubaan PT3/SPM 2020) 3- Meningkat ˂ 0.50

4- Meningkat > 0.50

2. GPS (Gred Purata Sekolah) 1- Membesar Guru Kanan/ Ketua

Menengah Rendah 3.90 2- Kekal Panitia

Menengah Atas 5.50 3- Mengecil ˂ 3.90/ 5.50

4- Mengecil > 3.90/ 5.50

3. Peratus Lulus Mata Pelajaran 1- 0-59% Guru Mata Pelajaran

2- 60-69%

3- 70-79%
4- 80% -100%

1. Melebihi 90% murid menyelesaikan 1- Bawah 60% Guru Kelas

Bayaran PIBG dan Majalah akhir 2- (61-69%)
bulan Oktober 2020 3- (70-89%)

4- (90-100%)

2. Memastikan guru mengisi sekurang- 1- Bawah 25 Semua Guru
kurang 38 Amalan Baik dalam 2- 26-31

SSDM sehingga September 2020 3- 32-37

4- 38 ke atas

3. Memastikan pengisian sekurang- 1- Bawah 6 Guru Disiplin

kurang 10 Rekod Salah Laku murid 2- 6-7

dalam SSDM sehingga September 3- 8-9
2020 4- 10 ke atas

4. Pemeriksaan mengejut oleh Badan 1- Bawah 2 Unit Disiplin

Disiplin diadakan sekurang- 2- 2
kurangnya 4 kali setahun. 3- 3

4- 4 ke atas

5. Pemeriksaan mengejut buku teks 1- Tiada Unit SPBT
diadakan sekurang-kurangnya 3 kali 2- 1

setahun hingga September 2020. 3- 2

4- 3

6. Pengeluaran Majalah Sekolah 2020 1- Selepas Disember 2020 Unit Majalah Sekolah

selewat-lewatnya pada minggu 2- Akhir Disember 2020

terakhir persekolahan 2020. 3- Pertengahan Disember 2020
4- November 2020

7. Peratus purata Kehadiran Kelas 1- Bawah 80% Guru Kelas

mencapai sekurang-kurangnya 86 % 2- 80-82.9%
antara Januari hingga Oktober 2020. 3- 83-85.9%

4- 86% ke atas

8. Kelas Terbersih sekurang- 1- Bawah 5 kali Guru Kelas
kurangnya 8 kali setahun. 2- 5 kali

3- 6-7 kali

4- 8 kali dan ke atas

1. Kehadiran: 4 - 88-100% (tercapai)

3 - 80-87%

Memastikan kehadiran murid dalam 2 - 70-79%

aktiviti Pasukan Badan Beruniform / 1 - 69% ke bawah

Kelab / Persatuan / Kelab Sukan
Permainan mencapai 88 %

2. Penglibatan: 100% - Antarabangsa/

Memastikan __ orang murid /atlet Kebangsaan/Negeri
dapat mewakili sekolah dalam 80% - Daerah

Pertandingan / Permainan / Sukan / 70% - Sekolah
Perkhemahan peringkat ___ Jenis Pingat/ Tempat

Pencapaian: 100% - jika sasaran

Memastikan __ orang murid /atlet dicapai
dapat memperolehi Pingat /Tempat 50-99% - hampir tercapai

__ dalam Pertandingan / Permainan <50% - tidak tercapai

/ Sukan peringkat ___

3. Memastikan 100% laporan aktiviti 12 perjumpaan -100%

unit kokurikulum disediakan dalam 9 perjumpaan - 75%

Buku BLAK setiap bulan mengikut 6 perjumpaan - 50%
standard yang ditetapkan <6 perjumpaan- ↓50%

4. Memastikan Perancangan Strategik 4 - 100% (lengkap)

PBB / KP / KSP ___ disedia dan 3 - 90 - 99%
dikemaskini 2 - 70 - 89%
KOKURIKULUM
1 - 69% ke bawah

5. Memastikan data Pendaftaran dan 4 - 100% (lengkap)
Markah Kokurikulum setiap murid 3 - 90 - 99%

dalam kelas diisi dalam PAJSK 2 - 70 - 89%

mengikut jajaran masa yang 1 - 69% ke bawah
ditetapkan.

6. Memastikan pemantauan dijalankan 4 - 100% (tercapai)

dan Borang Pemantauan diisi 3 - 90 - 99%
minima 2 kali untuk setiap unit PBB / 2 - 70 - 89%

KP / KSP yang diselia 1 - 69% ke bawah

7. Memastikan Buku BLAK disemak 4 - 100% (tercapai)
dan semua aktiviti / perjumpaan 3 - 90 - 99%

PBB / KP / KSP dilaksanakan 2 - 70 - 89%
mengikut jadual yang ditetapkan 1 - 69% ke bawah

8. Memastikan rumah sukan ___ 4 - 100% (tercapai)

mendapat 10 pingat perak / tempat 3 - 90 - 99%

ke ___dalam Kejohanan Olahraga 2 - 70 - 89%
Tahunan 1 - 69% ke bawah

9. Memastikan Acara Merentas Desa, 4 - 100% (tercapai)
Sukantara dan Kejohanan Olahraga 3 - 90 - 99%

dirancang dan dijalankan mengikut 2 - 70 - 89%
jadual yang ditetapkan 1 - 69% ke bawah

10. Memastikan 4 minit mesyuarat, 4 Minit Mesyuarat - 100%

kokurikulum disediakan mengikut 3 Minit Mesyuarat- 75%
prosedur yang ditetapkan dalam 2 Minit Mesyuarat- 50%

SPSK 1 Minit Mesyuarat - 25%

11. Memastikan Borang SKPMg2 4 - 100% (tercapai)

dilengkapkan 2 kali setahun oleh 3 - 90 - 99%

setiap Ketua Guru Penasihat PBB / 2 - 70 - 89%
KP / KSP 1 - 69% ke bawah

12. Memastikan Perancangan Strategik 4 - 100% (tercapai)

disediakan dan dikemaskini oleh 3 - 90 - 99%
setiap Ketua Guru Penasihat PBB / 2 - 70 - 89%

KP / KSP 1 - 69% ke bawah

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2020
KUMPULAN B: Sekolah-Sekolah di negeri Perak, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka. Pahang, Sabah,

Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Lanuan & Putrajaya

PENGGAL MULA 2020 JUMLAH HARI JUMLAH
1 PERSEKOLAHAN MINGGU
AKHIR 19
2 02.01.2020 PERSEKOLAHAN 20 11
01.02.2020 10
01.03.2020 31.01.2020 49
29.02.2020
14.03.2020 13.03.2020
23.03.2020
01.04.2020 JUMLAH HARI
01.05.2020
CUTI PENGGAL 1
23.05.2020
08.06.2020 22.03.2020 9 1
01.07.2020 9
31.03.2020 7
25.07.2020 30.04.2020 22
03.08.2020 22.05.2020 11
01.09.2020
01.10.2020 JUMLAH HARI 40
01.11.2020
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
21.11.2020
07.06.2020 16 2
30.06.2020 17 7
24.07.2020 18
JUMLAH HARI 35

CUTI PENGGAL 2 9 1
16
02.08.2020 19
31.08.2020 21
30.09.2020 21
31.10.2020 13
20.11.2020
JUMLAH HARI 74

CUTI AKHIR TAHUN 6
31.12.2020
41

JUMAH HARI (KESELURUHAN) 198 HARI

“”Nobody can change a person, but someone can be a reson for a person to change”.

Unknow

WAKTU MASA AKTIVITI

ISNIN 7.10-7.30 HINGGA 8.00 PG DEAR/ PERHIMPUNAN RASMI
SELASA 7.10-7.30 PG DEAR/ PERHIMPUNAN PAGI
RABU 7.10-7.30 HINGGA 9.00 PG DEAR/ PERHIMPUNAN PAGI/ AKTIVITI KOKURIKULUM
KHAMIS 7.10-7.30 PG DEAR/ PERHIMPUNAN PAGI
JUMAAT 7.10-7.30 HINGGA 8.00 PG MENTOR-MENTEE (RUJUK TAKWIM)
7.30-8.00 PG PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA(PDPC)
W1 8.00-8.30 PG PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA(PDPC)
W2 8.30-9.00 PG PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA(PDPC)
W3 9.00-9.30 PG PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA(PDPC)
W4 9.30-10.00 PG PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA(PDPC)
W5 10.00-10.20 PG REHAT (MENENGAH RENDAH) (PDPC)
10.20-10.50 PG PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA(PDPC)
W6 10.50-11.20 PG PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA(PDPC)
W7 11.20-11.50 PG PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA(PDPC)
W8 11.50-12.20 TGH PdPc TAMAT (JUMAAT) (PDPC)
W9 12.20-12.50 TGH
W10 12.50-1.20 PTG PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA
W11 1.20-1.50 PTG
W12

WAKTU MASA AKTIVITI
ISNIN
SELASA 7.10-7.30 HINGGA 8.00 PG DEAR/ PERHIMPUNAN RASMI
RABU 7.10-7.30 PG DEAR/ PERHIMPUNAN PAGI
KHAMIS 7.10-7.30 HINGGA 9.00 PG DEAR/ PERHIMPUNAN PAGI/ AKTIVITI KOKURIKULUM
JUMAAT 7.10-7.30 PG DEAR/ PERHIMPUNAN PAGI
7.10-7.30 HINGGA 8.00 PG MENTOR-MENTEE (RUJUK TAKWIM)
W1 7.30-8.00 PG PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA (PDPC)
W2 8.00-8.30 PG PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA(PDPC)
W3 8.30-9.00 PG PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA(PDPC)
W4 9.00-9.30 PG PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA(PDPC)
W5 9.30-10.00 PG PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA(PDPC)
W6 10.00-10.30 PG PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA(PDPC)
10.30-10.50 PG REHAT (MENENGAH ATAS) (PDPC)
W7 10.50-11.20 PG PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA(PDPC)
W8 11.20-11.50 PG PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA(PDPC)
W9 11.50-12.20 TGH PdPc TAMAT (JUMAAT)
W10 12.20-12.50 TGH
W11 12.50-1.20 PTG PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA
W12 1.20-1.50 PTG
W13 1.50-2.20 PTG Pdpc UNTUK SUBJEK/ KELAS TERTENTU
W14 2.20-2.50 PTG Pdpc UNTUK SUBJEK/ KELAS TERTENTU

CATATAN:
1. DEAR- “Drop Everything and Read”

2. PUBLIC SPEAKING – Rabu (Bahasa Inggeris)/ Khamis (Bahasa Melayu)

PELAN BANGUNAN SEKOLAH
TAHUN

1 B

2 Tandas Tandas Stor Am 2 Stor Am 1 3L 3
Guru(L) Pengetua
AA 1
Tandas Bilik Pejabat Bilik
G Guru(P) PK HEM Am PK1

Bilik Bilik
KPT Pengetu

Tandas PPKI Bilik Loker Koperasi PKM
KHB

ARAHAN :

1. Pastikan semua suis lampu dan kipas dimatikan.
2. Ketua Tingkatan dikehendaki membawa BUKU KAWALAN d
3. Semua pelajar di bahagian A segera turun menggunakan tan

keadaan terkawal bersama guru mata pelajaran.
4. Pelajar dikehendaki berbaris di gelanggang bola keranjang

H DAN KAWAD KEBAKARAN
N 2020

Berkumpul di gelanggang bola keranjang 2

BA

3R 3A 3Y 2L Bilik PK 2R
Koku
Bilik Guru Bilik
Stor Khas Stor DIYSiber
Bilik Resos Bilik Majalah
ua PPKI Stor MPVBengkel MPV

M / Bilik
B PPKI

Berkumpul di gelanggang bola keranjang

dan SENARAI NAMA KELAS.
ngga 1. Semua pelajar di bahagian B segera turun menggunakan tangga 2 dalam

mengikut kelas

PELAN BANGUNAN SEKOLAH
TAHUN

1 Tandas Tandas Tandas Stor Am 4 Stor Am 5 Wuduk Bilik Surau A
Murid (P) Murid (P) Murid (L) SPSK
2 Bilik Agama 1

B1 Bilik SPSK
Stor Am 3 P'salinan
G PKT / PKN PKS PK
Laluan Bengkel

KHB
PPKI

ARAHAN :

1. Pastikan semua suis lampu dan kipas dimatikan.
2. Ketua Tingkatan dikehendaki membawa BUKU KAWALAN d
3. Semua pelajar di bahagian A segera turun menggunakan tan

keadaan terkawal bersama guru mata pelajaran.
4. Pelajar dikehendaki berbaris di gelanggang bola keranjang

H DAN KAWAD KEBAKARAN 2
N 2020

Berkumpul di gelanggang bola keranjang

B

1L 1R 1A 1Y

Bilik Kegiatan Guru Bilik GKMP Bilik BOSD

KA PKY PKR PKL Bilik Seminar

Berkumpul di gelanggang bola keranjang

dan SENARAI NAMA KELAS.
ngga 1. Semua pelajar di bahagian B segera turun menggunakan tangga 2 dalam

mengikut kelas

PELAN BANGUNAN SEKOLAH
TAHUN

Be

4

Bilik Darjah Bilik 4Y Makm
bahasa Tamil 4A 4R

C Tandas
Stor Am 7
4S

Tandas Makmal Sains 2 Bilik Makmal S
Stor Am 6 P'sediaan

Tandas Makmal Sains 3
Stor
1.1 D
Makmal

ARAHAN :

1. Pastikan semua suis lampu dan kipas dimatikan.
2. Ketua Tingkatan dikehendaki membawa BUKU KAWALAN d
3. Semua pelajar segera turun mengikut kelas dalam keadaan te
4. Pelajar dikehendaki berbaris di gelanggang bola keranjang

H DAN KAWAD KEBAKARAN
N 2020

Berkumpul di gelanggang bola keranjang

3

mal Multimedia 2 Bilik Suis Makmal Multimedia 1 Bilik Suis

4V 2Y 2A

Sains 1 PY Bilik Bina Insan Bilik BOSS

DEWAN TERBUKA

dan SENARAI NAMA KELAS.
erkawal bersama guru mata pelajaran menggunakan tangga 3 dan tangga 4.
mengikut kelas.

PELAN BANGUNAN SEKOL
TAHU

B

6

3 Tandas Tandas Tandas Tandas Stor Am Bilik 5
Murid (P) Murid (P) Murid (P) Murid (L) 9 Agama 2

D2 Tandas Laluan Laluan Bilik Pe
Murid (L) Seni Visual
1 Stor Am 8
Bilik
G Tandas Mesyuarat
Murid (L)
Bilik P'salinan (L) Bilik Kesihatan
Stor & Pergigian
B&K

Bilik
Pekerja
Laluan

6

ARAHAN :

1. Pastikan semua suis lampu dan kipas dimatikan.
2. Ketua Tingkatan dikehendaki membawa BUKU KAWA
3. Semua pelajar segera turun mengikut kelas dalam kead
4. Pelajar dikehendaki berbaris di gelanggang bola keran

LAH DAN KAWAD KEBAKARAN
UN 2020

Berkumpul di gelanggang bola keranjang 5

5R 5S 5A 5Y 5V

endidikan Bilik APD Perpustakaan

Bengkel ERT

Bengkel KMT

Berkumpul di gelanggang bola keranjang

5

ALAN dan SENARAI NAMA KELAS.
daan terkawal bersama guru mata pelajaran menggunakan tangga 5.
njang mengikut kelas.

14

PELAN BANGUNAN SEKOLA
TAHUN

6

3 Tandas Tandas Tandas Tandas Tandas Tandas Stor Am 13 Model Bilik PA 21 Galeri
Murid (P) Murid (P) Murid (P) Murid (L) Murid (L) Murid (L)
2 Stor Am Bilik Bilik Peperiksaan 2
12 Peperiksaan 1
E
Stor Sukan Stor Am 11 Bilik Cetak Bilik Bimbingan &
1 2 Kaunseling

G Bilik P'salinan (P) Stor Stor Stor Sukan Mak
Sukan Gendang 3

1

ARAHAN :

1. Pastikan semua suis lampu dan kipas dimatikan.
2. Ketua Tingkatan dikehendaki membawa BUKU KAWA
3. Semua pelajar segera turun mengikut kelas dalam kead
4. Pelajar dikehendaki berbaris di gelanggang bola keran

AH DAN KAWAD KEBAKARAN
N 2020

Berkumpul di gelanggang bola keranjang

5

Sejarah Bilik Pengawas Bilik Muzik

Bilik Peperiksaan 3 Bilik Bilik Bilik Peperiksaan 6
Peperiksaan 4 Peperiksaan

5

Bilik Sains Stor Makmal Biologi Stor
Makmal Makmal

kmal Kimia Stor Makmal Fizik Stor
Makmal Makmal

ALAN dan SENARAI NAMA KELAS.
daan terkawal bersama guru mata pelajaran menggunakan tangga 5.
njang mengikut kelas.

15

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN YARL
TAKWIM SEKOLAH 2020 (JANUARI)

JAN PROGRAM KHAS PENTADBIRAN / HEM KOKURIKULUM PPKI

KHA 26 DISEMBER 2019 KURIKULUM MESYUARAT GURU & PPM 1
TAKLIMAT PPKI & U
JUM 27 DISEMBER 2019 MESYUARAT GURU BIL.1/ DIAGNOSTIK
2020 DAN MESYUARAT
SAB 28 DISEMBER 2019 KURIKULUM BIL.1/2020
AHD 29 DISEMBER 2019
ISN 30 DISEMBER 2019 HARI ORIENTASI MURID
SEL 31 DISEMBER 2019 BAHARU TINGKATAN 1 &
RAB 1
KHA 2 MINGGU 1 PERALIHAN DAN
PERHIMPUNAN RASMI MESYUARAT KOKURIKULUM
JUM 3
BIL.1/ 2020
SAB 4
AHD 5 MESYUARAT HEM BIL.1/ CUTI TAHUN BAHARU 2020
ISN 6 2020 DAN MESYUARAT 1. PENGURUSAN KELAS (2 WAKTU)
2. TAKLIMAt TING 4 - PENGAGIHAN
SEL 7 PANITIA BIL.1/ 2020
MESYUARAT PANITIA BIL.1/ ALIRAN
RAB 8
2020 PENDAFTARAN KELAB / PERSATUAN /
KHA 9 PASUKAN BADAN BERUNIFORM &
SESI PERSEKOLAHAN 2020
JUM 10 BERMULA KELAB SUKAN / PERMAINAN (W1-W5)
SAB 11
AHA 12 MINGGU 2 1. TAKLIMAT TING 1 - PENGURUSAN MESYUARAT AGUNG KELAB / MESYUARAT AGUNG KELAB/
ISN 13 PELANCARAN GURU DIRI 2. KEMAS KINI APDM OLEH PERSATUAN (W11-12) PERSATUAN (W11-12)
SEL 14 PENYAYANG DAN MENTOR-
GURU TINGKATAN (MULA) MESYUARAT AGUNG PASUKAN MESYUARAT AGUNG PASUKAN
RAB 15 MENTEE (1) BADAN BERUNIFORM (W11-12) BADAN BERUNIFORM (W11-12)
1. MESYUARA LEMBAGA DISIPLIN
KHA 16 PROGRAM (1) 2. MESYUARAT UBK (1) PERJUMPAAN PASUKAN BADAN PERJUMPAAN PASUKAN
KEROHANIAN (1) BERUNIFORM (3) BADAN BERUNIFORM (3)
JUM 17 TEMUDUGA PENGAWAS
SAB 18 LDP 1 PERCUBAAN MESYUARAT AGUNG KELAB SUKAN / MESYUARAT AGUNG KELAB
AHD 19 MINGGU 3 PERMAINAN (W11-12) SUKAN PERMAINAN (W11-12)
ISN 20 Pelancaran NILAM 2020 SEMAKAN BUKU REKOD
SEL 21 MENGAJAR (BRM)KEPADA MESYUARAT AGUNG RUMAH SUKAN MESYUARAT AGUNG RUMAH
RAB 22 (W8-9) SUKAN(W8-9)
KHA 23 KETUA PANITIA
JUM 24
SAB 25 MESYUARAT J/K KANTIN (1) KEMPEN MEMBACA
AHD 26
ISN 27 GOTONG- ROYONG KEBERSIHAN PERJUMPAAN KELAB / PERSATUAN
SEL 28 (W7-11) (3) LATIHAN RUMAH BAKTI &
RAB 29 HARMONI (2)

KHA 30 MESYUARAT KOKURIKULUM
JUM 31 BIL. 2/2020

NILAM (1) SEMAKAN BUKU REKOD CERAMAH THALASEMIA TING 4 SEMAKAN BUKU REKOD
MINGGU 4 MENGAJAR (BRM) KEPADA MENGAJAR (BRM) KEPADA SU

MINGGU 5 GURU KANAN PPKI

PELANCARAN PROGRAM JOM
YARLIAN KE SEKOLAH

SEMAKAN BUKU REKOD MESYUARAT KOPERASI (1) SEMAKAN BUKU REKOD
MENGAJAR (BRM) KEPADA MENGAJAR (BRM) KEPADA
PERJUMPAAN KELAB SUKAN /
PENTADBIR PERMAINAN (3) LATIHAN RUMAH PKPK

KREATIF & MURNI (2)

CUTI TAHUN BARU CINA 2020

CUTI TAHUN BARU CINA 2020

CUTI TAHUN BARU CINA 2020

MESYUARAT PENGURUSAN PENGISIAN BUKU DAFTAR MURID PERJUMPAAN PASUKAN BADAN MESY JK PEND KHAS 1/ 2020
(1) TING 1 SELESAI BERUNIFORM (4) LATIHAN RUMAH MESYUARAT JK INKLUSIF 1/

PROGRAM MOTIVASI TING 3 & 5 BAKTI & HARMONI (3) 2020

MESYT. JK INDUK PUSAT MERENTAS DESA
SUMBER BIL.1/2020

16

TAKWIM SEKOLAH 2020 (FEBRUARI)

FEB PROGRAM TADBIR / KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PPKI
KHAS
SAB 1 CUTI HARI WILAYAH 2020 PERJUMPAAN KELAB KEMPEN BUMI
AHD 2 MINGGU 6 PERSATUAN (4) LATIHAN HIJAU MESY JK
PELANCARAN SUIT DAN SUMUR RUMAH KREATIF & MURNI (3) PENAJA KSIB 2
ISN 3
PERJUMPAAN KELAB SUKAN PERKHEMAHAN B/P
SEL 4 PERMAINAN (4) (RIMUP KELAB
SUKAN PERMAINAN) LATIHAN PENCERAPAN GURU
RAB 5 RUMAH BAKTI & HARMONI (4) PPKI 1/ 2020 10-14/

KHA 6 MESYUARAT JK KERJA PUSAT PROGRAM MICROSOFT XLRS 2/ 2020
SUMBER BIL.1/ 2020 TING 5

JUM 7 PROGRAM
KEROHANIAN (2)

SAB 8 CUTI HARI THAIPUSAM 2020

AHD 9 MINGGU 7 1. MESYUARAT J/K MAJALAH BIL
1/2020
ISN 10 PELANCARAN
PROGRAM DWEN 2. PELANTIKAN KETUA
TINGKATAN DAN PENOLONG
SEL 11
KETUA TINGKATAN
SARINGAN UJIAN MINDA SIHAT

FASA 1 (TING 1 & 2)
2. MESYUARAT J/K KEBAJIKAN
BIASISWA DAN BANTUAN BIL

1/2020

RAB 12 SARINGAN UJIAN MINDA SIHAT
FASA 1 (TING 3 & 4)

KHA 13 SARINGAN UJIAN MINDA SIHAT
FASA 1 (TING 5)

JUM 14 NILAM (2)
SAB 15
KURSUS KEPIMPINAN KURSUS KEPIMPINAN
AHD 16 MINGGU 8 KOKURIKULUM, PENGAWAS KOKURIKULUM
SEKOLAH, PEGAWAS PUSAT
KURSUS KEPIMPINAN
SUMBER DAN PRS KOKURIKULUM

ISN 17 KURSUS KEPIMPINAN MESYUARAT AGONG
SEL 18 KOKURIKULUM, PENGAWAS KSIB PPKI KALI 1
RAB 19 SEKOLAH, PEGAWAS PUSAT
KHA 20
SUMBER DAN PRS

PELANCARAN MINGGU PPDA

PERJUMPAAN PASUKAN BADAN
BERUNIFORM (5) / LATIHAN
RUMAH KREATIF & MURNI (4)

JUM 21 MENTOR PENETAPAN SASARAN PT3 2020 KAUNSELING BERFOKUS DISIPLIN
MENTEE (2) (PENCEGAHAN MEROKOK 1)

SAB 22 LDP
AHD 23 (2)MESYUARAT

AGUNG PIBG
BIL.28

MINGGU 9

ISN 24 PELANTIKAN PENGAWAS MESY JK KSIB PPKI 1
SEKOLAH DAN PENGAWAS

PUSAT SUMBER

SEL 25

RAB 26

KHA 27 DIALOG PRESTASI
(1)

JUM 28 PROGRAM PENETAPAN SASARAN SPM
KEROHANIAN (3) 2020

SAB 29

17

TAKWIM SEKOLAH 2020 (MAC)

MAC PROGRAM TADBIR / KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PPKI
KHAS
AHD 1 MINGGU 10

ISN 2 MAJLIS PENYAMPAIAN
WATIKAH PELANTIKAN
UNIT PERKHIDMATAN

SEKOLAH

SEL 3 MESYUARAT KOPERASI
(2)

RAB 4 UJIAN 1 TING 4 DAN 5 PERJUMPAAN KELAB / OLAHRAGA P KHAS
KHA 5 PERSATUAN (5) B/P 3-5/ 3/2020
MESYUARAT JK KURIKULUM/ PBS
PT3/ SPM

UJIAN 1 TING 4 DAN 5

JUM 6 NILAM (3) UJIAN 1 TING 4 DAN 5
SAB 7 MINGGU 11
AHD 8
ISN 9 UJIAN 1 TING 4 DAN 5
SEL 10
MESYUARAT JK HEM (2)

RAB 11 UJIAN 1 TING PERALIHAN ,1,2,3,4 PERJUMPAAN KELAB PENCERAPAN
DAN 5 SUKAN / PERMAINAN (5) GURU PPKI 2/ 2020
KHA 12
JUM 13 9-13/ 3/ 2020
SAB 14
PROGRAM
KEROHANIAN (4)

LDP (3)

AHD 15

ISN 16

SEL 17

RAB 18 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

KHA 19

JUM 20

SAB 21

AHD 22 MINGGU 12 UJIAN SEGAK 1 (Ting.4) UJIAN PPsi (TING 1Y DAN PERJUMPAAN PASUKAN PENCERAPAN
ISN 23 **KEPUTUSAN SPM UJIAN SEGAK 1 (Ting.3) 1A) BADAN BERUNIFORM (6) GURU PPKI 2/ 2020
UJIAN SEGAK 1 (Ting.5)
SEL 24 2019 * UJIAN SEGAK 1 (Ting 1) UJIAN PPsi (TING 1R DAN 23-27/ 3/ 2020
1L)
RAB 25 MESYUARAT MOBILITI BOLING
KHA 26 PENGURUSAN (2)

JUM 27 MENTOR MENTEE (3) UJIAN SEGAK 1 (Ting.2)

SAB 28 PERKHEMAHAN
PERDANA (7)

AHD 29 MINGGU 13 PERKHEMAHAN
PERDANA (8)

1. PELANCARAN

PROGRAM JUARA SPM

2020 2. KEMAS KINI APDM OLEH
GURU TINGKATAN
ISN 30 Pelancaran Minggu (SELESAI)

Pusat Sumber 2020 / LATIHAN KAWAD
KEBAKARAN
Anugerah NILAM Jan-

Mac

SEL 31

18

TAKWIM SEKOLAH 2020 (APRIL)

APRIL PROGRAM KHAS TADBIR / HEM KOKURIKULUM PPKI
KURIKULUM
RAB 1 OLAHRAGA P KHAS JPWPKL
HARI AUTISMA
KHA 2 MESYUARAT KOKURIKULUM
BIL.3 / 2020 MTQ JPWPKL

JUM 3 NILAM (4) MESYUARAT AJK PIBG (1)
SAB 4 MINGGU 14
AHD 5
ISN 6 PELANCARAN PROGRAM SUKAN TARA RUMAH BAKTI &
MINGGU KERJAYA HARMONI
SEL 7
MINGGU KERJAYA - UJIAN PERJUMPAAN KELAB /
RAB 8 PERSONALITI WARNA TING 2 PERSATUAN (6) SUKAN TARA
RUMAH KREATIF DAN MURNI
KHA 9 MINGGU KERJAYA -
JUM 10 PERTANDINGAN KERJAYA
SAB 11
AHA 12 PROGRAM MINGGU KERJAYA -
ISN 13 KEROHANIAN (5) PAMERAN KERJAYA
SEL 14
MINGGU 15 MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG 2020
RAB 15
UJIAN Ppsi TING 4 PERJUMPAAN KELAB SUKAN
KHA 16 PERMAINAN (6)
UJIAN Ppsi TING 5
RAPTAI KEJOHANAN OLAHRAGA
MESYUARAT JK MAJALAH TAHUNAN 2020
SEKOLAH (1)

JUM 17 Mentor mentee (4) KEJOHANAN OLAHRAGA
SAB 18 MINGGU 16 TAHUNAN 2020

AHD 19

ISN 20 Pelancaran Hari Buku &
Hak Cipta Sedunia

SEL 21

RAB 22 PERJUMPAAN KELAB SUKAN /
PERMAINAN (7)
KHA 23
JUM 24 **AWAL RAMADHAN
SAB 25
AHD 26 LDP (4)
MINGGU 17

ISN 27 PROGRAM JOM YARLIANS KE MESYUARAT AGONG TAHUNAN
SEKOLAH - PENGHARGAN KOPERASI KALI KE 25 dan
MESYUARAT KOPERASI (3)
FASA 1 KAJIAN TINDAKAN :
HADIR AWAL KE SEKOLAH
(MULA)

SEL 28 PERJUMPAAN PASUKAN BADAN
RAB BERUNIFORM (9)
KHA 29
JUM
30 DIALOG PRESTASI (2)
31 NILAM (5)

19

TAKWIM SEKOLAH 2020 (MEI)

MEI PROGRAM TADBIR / HEM KOKURIKULUM PPKI
KHAS KURIKULUM
JUM 1 CUTI HARI PEKERJA 2020 PEP PERTENGAHAN
SAB 22 TAHUN PPKI
AHD 3 MINGGU 18 PEPERIKSAAN 1. PELANCARAN PERJUMPAAN KELAB /
ISN 4 PERTENGAHAN TAHUN CERIATHON 2.MESYUARAT PERSATUAN (7) PEP PERTENGAHAN
PROGRAM TAHUN PPKI
SEL 5 KEROHANIAN (6) TING 4 DAN 5 JK HEM (2)
UJIAN Ppsi TING 3 PEP PERTENGAHAN
RAB 6 PEPERIKSAAN TAHUN PPKI
KHA 7 PERTENGAHAN TAHUN CUTI HARI WESAK 2020
JUM 8 IHYA RAMADHAN
SAB 9 TING 4 DAN 5 IHYA RAMADHAN
AHD 10 IHYA RAMADHAN
ISN 11 PEPERIKSAAN
SEL 12 PERTENGAHAN TAHUN HARI BICARA
AKADEMIK PPKI
RAB 13 TING 4 DAN 5

KHA 14 PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN TAHUN
JUM 15
SAB 16 TING 4 DAN 5
AHD 17
MINGGU 19 CUTI NUZUL AL-QURAAN
ISN 18
CUTI NUZUL AL-QURAAN
SEL 19
MESYUARAT PEPERIKSAAN PERJUMPAAN PASUKAN
RAB 20 PENGURUSAN (3) PERTENGAHAN TAHUN BADAN BERUNIFORM (10)
KHA 21
JUM 22 MENTOR MENTEE (5) TING 4 DAN 5 1. MESYUARAT LEMBAGA
SAB 23 PEPERIKSAAN DISIPLIN (2)
AHD 24 PERTENGAHAN TAHUN
ISN 25 TING 1,2,3,4 DAN 5 2. MESYUARAT UBK (2)
SEL 26 3. KAUNSELING BERFOKUS
RAB 27 PEPERIKSAAN
KHA 28 PERTENGAHAN TAHUN DISIPLIN (PENCEGAHAN
JUM 29 KETIDAKHADIRAN 1)
SAB 30 TING 1,2,3 4 DAN 5
AHD 31
PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN TAHUN
TING PERALIHAN, 1,2,3

4 DAN 5

MINGGU 20 PEPERIKSAAN PROGRAM DWEN -
PERTENGAHAN TAHUN PENGHANTARAN HAMPER
**SAMBUTAN HARI TING PERALIHAN, 1,2,3
GURU 2020 MESYUARAT JK KANTIN (2)
4 DAN 5

PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN TAHUN
TING PERALIHAN, 1,2,3

4 DAN 5

PERJUMPAAN KELAB
PERSATUAN (8)

CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI 2020
CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI 2020

CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI 2020/ CUTI PERTENGAHAN TAHUN

CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI 2020/ CUTI PERTENGAHAN TAHUN

CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI 2020/ CUTI PERTENGAHAN TAHUN
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
CUTI PERTENGAHAN TAHUN

20

TAKWIM SEKOLAH 2020 (JUN)

JUN PROGRAM KHAS TADBIR / KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PPKI
ISN 1
SEL 2 MINGGU 21 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
RAB 3
KHA 4 NILAM (6) CUTI HARI KEPUTERAAN SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG 2020
JUM 5 LDP (5)
SAB 6 PROGRAM SUIT -
AHD 7 MINGGU 22 PENCALONAN
ISN 8
SEL 9 PERJUMPAAN KELAB MOBILITI WAYANG
RAB 10 SUKAN PERMAINAN (8)
LAWATAN PENANDA
KHA 11 MESY.JK INDUK PUSAT ARAS B/P
JUM 12 SUMBER (2)
SAB 13
AHD 14 PELANCARAN MINGGU PROGRAM NO APOLOGIES
ISN 15 AKADEMIK TING 2

SEL 16 MINGGU AKADEMIK

RAB 17 MINGGU AKADEMIK PERJUMPAAN PASUKAN
BADAN BERUNIFORM
(11) (RIMUP PASUKAN IT CHALLENGE JPWPKL
BADAN BERUNIFORM -
RIMUP PERPADUAN)

KHA 18 MINGGU AKADEMIK/
MESYT. JK KERJA PUSAT

SUMBER (2)

JUM 19 PROGRAM PELANCARAN PENUTUP
KEROHANIAN (7) MINGGU AKADEMIK

SAB 20 MINGGU 23
AHD 21
ISN 22 PERJUMPAAN KELAB
SEL 23 PERSATUAN (9)

RAB 24

KHA 25 DIALOG PRESTASI (3) PROGRAM MANISNYA PERKHEMAHAN
REMAJA T4 PENGAKAP JPWPKL

JUM 26 MENTOR MENTEE (6) PROGRAM BICARA MINGGU P KHAS PPKI
AKADEMIK (1) 2020

SAB 27 MINGGU 24
AHD 28

ISN 29 NILAI TERAS-KASIH KAUNSELING BERFOKUS
SAYANG DISIPLIN (PENCEGAHAN

SEL 30 MEROKOK 2)

MESYUARAT JK HEM
(3)

21

TAKWIM SEKOLAH 2020 (JULAI)

JULAI PROGRAM TADBIR / HEM KOKURIKULUM PPKI
KHAS KURIKULUM
RAB 1 MINGGU P KHAS PPKI 2020

KHA 2 PENUTUP MPK 2020 JAMUAN
HARI RAYA PPKI S HARI LAHIR

PPKI

JUM 3 NILAM (7) SARINGAN UJIAN MINDA
SAB 4 SIHAT 2
AHD 5 MINGGU 25
ISN 6 Anugerah NILAM PERJUMPAAN KELAB SUKAN /
SEL 7 PERMAINAN (9)
Apr-Jun

RAB 8

KHA 9 PROGRAM
JUM 10 KEROHANIAN (8)
SAB 11
AHA 12 LDP (6)

MINGGU 26

PROGRAM JOM YARLIANS KE PENCERAPAN GURU PPKI 3/
SEKOLAH - PENGHARGAAN 2
ISN 13 2020 13-24/

7/ 2020

SEL 14

RAB 15 PERJUMPAAN PASUKAN
BADAN BERUNIFORM (12) /

HARI KOPERASI

KHA 16 NILAM (8) MESYUARAT AGUNG
MINGGU 27 PENGAWAS SEKOLAH
JUM 17
SAB 18 MESYUARAT AJK PIBG (2)
AHD 19

NILAI TERAS-

ISN 20 HORMAT

MENGHORMATI

SEL 21 KAUNSELING BERFOKUS
DISIPLIN (PENCEGAHAN
RAB 22 MESYUARAT PERJUMPAAN KELAB / MESY JK PEND KHAS 2/ 2020
PENGURUSAN (4) KETIDAKHADIRAN 2) PERSATUAN (10) (RIMUP MESYUARAT JK INKLUSIF 2/

PROGRAM JOM STPM KELAB / PERSATUAN) 2020
TING 5
KHA 23 MOBILITI MEMANAH

JUM 24 MENTOR MENTEE
(7)
SAB 25
AHD 26 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
ISN 27 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
SAL 28 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
RAB 29 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
KHA 30 CUTI HARI RAYA AIDIL ADHA 2020
JUM 31

22

TAKWIM SEKOLAH 2020 (OGOS)

OGOS PROGRAM KHAS TADBIR / HEM KOKURIKULUM PPKI
KURIKULUM
SAB 1 MINGGU 28
AHD 2 CUTI HARI RAYA AIDIL ADHA 2020
ISN 3
SEL 4 PEP. PERCUBAAN PT3 MESYUARAT GURU & PPM 2/ 2020
RAB 5 PEP. PERCUBAAN PT3
PEP. PERCUBAAN PT3 MESYUARAT JK
KHA 6 KANTIN (3)
PEP. PERCUBAAN PT3/SPM
MESYT. AGUNG PSS 2020 PERJUMPAAN KELAB MOBILITI BOLING
SUKAN PERMAINAN (10)

JUM 7 PROGRAM KEROHANIAN (9) PEP. PERCUBAAN PT3

SAB 8 LDP (7)

AHD 9 MINGGU 29

ISN 10 MESYUARAT AGUNG PSS PEP. PERCUBAAN PT3/SPM SAMBUTAN MINGGU
2020 KEMERDEKAAN

SEL 11 MESYUARAT AGUNG PSS PEP. PERCUBAAN PT3/SPM SAMBUTAN MINGGU
2020 KEMERDEKAAN

RAB 12 PEP. PERCUBAAN SPM PERJUMPAAN KELAB SAMBUTAN MINGGU
PERSATUAN (11) KEMERDEKAAN

KHA 13 PEP. PERCUBAAN SPM SAMBUTAN MINGGU
KEMERDEKAAN 10-14/ 8/ 2020
JUM 14 NILAM (9) PEP. PERCUBAAN SPM
SAMBUTAN MINGGU
SAB 15 MINGGU 30 PEP. PERCUBAAN SPM KEMERDEKAAN
AHD 16 PEP. PERCUBAAN SPM
ISN 17 PELANCARAN BULAN MESYUARAT JK KSIB PPKI 2/ 2020
SEL 18 KEMERDEKAAN KE-63
PROGRAM BELAJAR SAMBIL
RAB 19 PEP. PERCUBAAN SPM PERJUMPAAN KELAB MELAWAT & PENANDA ARAS 27-31/
SUKAN / PERMAINAN
8/ 2020
(11)
PROGRAM BELAJAR SAMBIL
KHA 20 MENTOR MENTEE (8) CUTI AWAL MUHARAM 1442H/ 2020 MELAWAT & PENANDA ARAS
JUM 21
SAB 22 MINGGU 31 PEPERIKSAAN PERCUBAAN
AHD 23 NILAI TERAS- SPM
ISN 24 TANGGUNGJAWAB
SEL 25 UJIAN SEGAK 2 (Ting.4)
RAB 26 UJIAN SEGAK 2 (Ting.3) PERJUMPAAN KELAB
UJIAN SEGAK 2 (Ting.5) PERSATUAN (12)

KHA 27 DIALOG PRESTASI (4) UJIAN SEGAK 2 (Ting 1) MESYUARAT
UJIAN SEGAK 2 (Ting.2) KOKURIKULUM BIL. 4 /

2020

PROGRAM KEROHANIAN (10)
JUM 28 **AMBANG KEMERDEKAAN

KE 63

SAB 29

AHD 30 MINGGU 32

ISN 31 CUTI HARI KEBANGSAAN KE 64

23

TAKWIM SEKOLAH 2020 (SEPTEMBER)

SEPT PROGRAM TADBIR / HEM KOKURIKULUM PPKI
KHAS KURIKULUM
SEL 1 SARINGAN UJIAN MINDA PERKHEMAHAN
RAB 2 SIHAT 3 BERSEPADU PPKI

KHA 3 PERJUMPAAN KELAB SUKAN / PEP AKHIR TAHUN
PERMAINAN (12) PPKI
JUM 4
SAB 5 GERAK GEMPUR SUBJEK 1. MESYUARAT LEMBAGA BOLING BP
AHD 6 TERAS (SPM) DISIPLIN (3)
ISN 7
SEL 8 2.MESYUARAT UBK (3)
RAB 9
NILAM (10)

MINGGU 33

PROGRAM SENTUHAN KASIH
SPM

MESYUARAT JK MAJALAH
SEKOLAH (2)

GERAK GEMPUR SUBJEK KEM SUKAN (1)
TERAS (SPM)

KHA 10

JUM 11 PROGRAM MESYUARAT AJK PIBG (3)
KEROHANIAN (11)

SAB 12

AHD 13 MINGGU 34

ISN 14 PENUTUPAN
BULAN
SEL 15
RAB 16 KEMERDEKAAN
KHA 17 KE-63

LATIHAN KAWAD
KEBAKARAN (2)

CUTI HARI MALAYSIA 2020

JUM 18 MENTOR MENTEE
(9)

SAB 19 MINGGU 35 PEPERIKSAAN PRA SPM KAUNSELING BERFOKUS
AHD 20 BAHASA MELAYU (SPM) DISIPLIN (PENCEGAHAN
NILAI TERAS-
ISN 21 KEGEMBIRAAN PEPERIKSAAN PRA SPM MEROKOK 3)
SEJARAH (SPM)
SEL 22

RAB 23 MESYUARAT KEM SUKAN (2) / RAPTAI
PENGURUSAN (5) PERSEMBAHAN HARI ANUGERAH

KHA 24 NILAM (11) KOKURIKULUM & HEM 2020
JUM 25 *MOHON RESTU
RAPTAI PENUH HARI ANUGERAH
PT3 2020 KOKURIKULUM & HEM 2020

SAB 26 JAMUAN TAHUNAN HARI ANUGERAH KOKURIKUM &
PENGAWAS DAN PUSAT HEM 2020
SUMBER

AHD 27 MINGGU 36

ISN 28 PEPERIKSAAN AKHIR KAJIAN TINDAKAN : HADIR
SEL 29 TAHUN 2020 TINGKATAN AWAL KE SEKOLAH (TAMAT)
RAB 30
4

24

TAKWIM SEKOLAH 2020 (OKTOBER)

OKT PROGRAM KHAS TADBIR / HEM KOKURIKULUM PPKI
KURIKULUM
KHA 1 PROGRAM SAYANGI RAKAN TAKLIMAT PENGISIAN HARI BICARA AKADEMIK
PEP. PT3/ PEP. AKHIR (PROGRAM ANTI BULI) PAJSK PPKI
JUM 2 PROGRAM TAHUN 2020 TING 4
KEROHANIAN (12) KEM SUKAN (3) GRADUASI P KHAS B/ P
SAB 3 PEP. AKHIR TAHUN 2020 HARI SUKAN NEGARA
AHD 4 MINGGU 37 TING 4 HARI KELUARGA PPKI
ISN 5 MESYUARAT
SEL 6 NILAM (12) PEP. PT3/ PEP. AKHIR KOPERASI (4)
RAB 7 TAHUN 2020 TING 4 KEM SUKAN (4)
KHA 8
JUM 9 PEP. AKHIR TAHUN 2020 KEM SUKAN (5)
TING 4
SENAMROBIK & KEM
SAB 10 **MAJLIS GRADUASI T5 SUKAN (6)
KE-2

AHD 11 MINGGU 38

ISN 12 PEP. AKHIR TAHUN 2020 JOM YARLIANS KE SEKOLAH -
TING 1,2 DAN 4 PENGHARGAAN FASA 3 *
SEL 13
PEP. AKHIR TAHUN 2020 PASCA PT3 : TAKLIMAT PAKEJ
TING 1,2 DAN 4 T4 & PEMOHONAN SMT&KV

RAB 14 PROGRAM PEP. AKHIR TAHUN 2020
KHA 15 KEROHANIAN(13) TING PERALIHAN 1,2
*MOHON RESTU SPM
JUM 16 *FASA 1: SPM 2020
2020
SAB 17 PASCA PT3: JOM MEMASAK
AHD 18 MINGGU 39
ISN 19
SEL 20 DIALOG PRESTASI (5)
RAB 21
KHA 22

JUM 23 MENTOR MENTEE 10 TARIKH AKHIR PENGISIAN SSDM (SELESAI)
PENGHANTARAN
KEBERHASILAN PBPPP

2020

SAB 24 JAMUAN AKHIR TAHUN
GURU DAN STAF

AHD 25 MINGGU 40 MESYUARAT JK MAJALAH
ISN 26 SEKOLAH (3)
NILAI TERAS-KASIH
SAYANG 1. MESYUARAT JK HEM (4)
2. PENYERAHAN FAIL
SEL 27 MAKLUMAT MURID
TINGKATAN 5
RAB 28
MESYUARAT LEMBAGA
KHA 29 DISIPLIN (4)
JUM 30
SAB 31 CUTI MAULIDUL RASUL 2020

NILAM (13)

25

TAKWIM SEKOLAH 2020 (NOVEMBER)

NOV PROGRAM KHAS TADBIR / HEM KOKURIKULUM PPKI
KURIKULUM
AHD 1
ISN 2 *FASA 2: SPM 2020
SEL 3
PASCA PT3 : LAWATAN 1
RAB 4
SUKAN / PERMAINAN
KHA 5
MESYUARAT JK KANTIN
JUM 6 PROGRAM KEROHANIAN (4)
(14)
1. JAMUAN TAHUNAN
KELAS (W2-7)

2. MESYUARAT AJK PIBG
(4)

SAB 7 MINGGU 42
AHD 8
NILAI TERAS- HORMAT
ISN 9 MENGHORMATI

SEL 10 PASCA PT3 : LAWATAN 2
RAB 11
MESYUARAT SUKAN / PERMAINAN SAMBUTAN HARI LAHIR
PENGURUSAN (6) JAMUAN AKHIR TAHUN

PPKI

KHA 12 MAJLIS PERSARAAN PN
WONG SONG KING

JUM 13 CUTI HARI DEEPAVALI 2020
SAB 14
AHD 15 MINGGU 43
ISN 16
CUTI HARI DEEPAVALI 2020
SEL 17
PENYERAHAN FAIL
RAB 18 MAKLUMAT MURID TING SUKAN / PERMAINAN

PY, 1,2,3,DAN 4

PENYUSUNAN KELAS
TINGKATAN 2 DAN 3

2021 (SELESAI)

KHA 19 PASCA PT3 : LAWATAN 3

JUM 20 NILAM (14) PROGRAM BICARA
AKADEMIK KE-2
SAB 21
AHD 22
ISN 23
SEL 24
RAB 25
KHA 26
JUM 27
SAB 28
AHD 29
ISN 30

26

TAKWIM SEKOLAH 2020 (DISEMBER)

DIS PROGRAM KHAS TADBIR / HEM KOKURIKULUM PPKI
KURIKULUM

SEL 1 MESYUARAT GURU &
PPM 1/ 2021
RAB 2
27
KHA 3

JUM 4
SAB 5
AHD 6
ISN 7

SEL 8

RAB 9
KHA 10
JUM 11

SAB 12

AHD 13

ISN 14
SEL 15
RAB 16
KHA 17
JUM 18
SAB 19

AHD 20
ISN 21 MESYUARAT PENGURUSAN BIL.1/2021
SEL 22

MESYUARAT GURU BIL. 1/ 2021 DAN MESYUARAT KURIKULUM BIL.1/2021
RAB 23

MESYUARAT HEM BIL/1 2020 DAN MESYUARAT PANITIA BIL.1/2021 (SESI 1)
KHA 24
JUM 25 CUTI HARI KRISMAS
SAB 26
AHD 27
ISN 28 MESYUARAT KOKURIKULUM BIL 1/ 2021 DAN MESYUARAT PANITIA BIL.1/ 2021 (SESI 2)
SEL 29 HARI ORIENTASI MURID BAHARU MURID PERALIHAN DAN TINGKATAN 1/ 2021

30
KHA 31

CARTA ORGANIS
SMK TAMA
202

PENGE

PIBG

PEN. KANAN PENTADBIRAN PEN. KANAN HEM BIMBINGAN & K
STAF SOKO
GURU KANAN DISIPLIN
KURIKULUM PENGAWAS SEKOLAH
PANITIA
BIMBINGAN & KAUNSELING
JADUAL WAKTU
PEPERIKSAAN SPBT
BIASISWA
PUSAT SUMBER SEKOLAH KEBAJIKAN
E-OPERASI KESIHATAN
KECERIAAN
TAKWIM SEKOLAH KESELAMATAN (3K)
LDP PPDA
ICT KANTIN
MAJALAH SEKOLAH
KESELAMATAN PIBG
KEBERSIHAN

SASI SEKOLAH
AN YARL
20

ETUA

KAUNSELING PEN. KANAN KOKURIKULUM PEN. KANAN PEND. KHAS
ONGAN
BADAN BERUNIFORM PENTADBIRAN PPKI
OLAHRAGA KURIKULUM PPKI
HAL EHWAL MURID (PPKI)
KELAB & PERSATUAN KOKURIKULUM (PPKI)
SUKAN & PERMAINAN PPM

KOPERASI SEKOLAH
RIMUP
IM1S

28

SENARAI DAN MAKLUMAT KELULUSAN GURU
SMK TAMAN YARL KUALA LUMPUR 2020

BIL. NAMA KELULUSAN AKADEMIK/ IKHTISAS OPSYEN GRED
1. HJ. MD. ZAKARIYA B ABDULLAH 1.SARJANA MUDA SASTERA DG52
(KEPUJIAN)SAINS POLITIK 1.Kesust. Melayu
UMAR 2.DIPLOMA PENDIDIKAN 2.Geografi
(Pengetua) 3.SIJIL PENGURUSAN EKSEKUTIF 3.Pengurusan
4. DIP. PENGURUSAN DAN Kemanusiaan
2. NOR RAINAH BINTI TALIB KEPEPIMPINAN PENDIDIKAN (NPQL)
(Pen. Kanan Pentadbiran) 1.DIP IN ART & DESIGN (TEXTILE 1. Pend. Seni Visual DG52(KUP)
DESIGN) 2. Bimbingan &
3. JAMILAH BT MV MOHAMED KOYA 2. KPLI PEND. SENI
(PK HEM) 3. DIP. PENGURUSAN KAUNSELING Kaunseling
PENDIDIKAN
4. NIRMALA JOSEPHINE A/P 1.DIPLOMA PENDIDIKAN 1.Kesusteraan Melayu DG48
B.ADBUTHANTHA (KESUSTERAAN MELAYU) 2.Sejarah
(PK Kokurikulum) 2.BA(Hons) SAINS POLITIK
1.IJAZAH SARJANA MUDA SAINS 1.Biologi DG52(KUP)
5. AZMI BIN MISKAH DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) 2.Rampaian Sains
(PK Pend. Khas)
1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Pend. Khas DG48
6. SALINAH BINTI MOHD. SHARIFF PENDIDIKAN 2.Sejarah DG52(KUP)
(GK Bahasa) 1.IJAZAH SARJANA MUDA (TESL)
1.Bahasa Inggeris
7. NOORLIA BT JANTAN 1.IJAZAH SARJANA MUDA SAINS
(GK Sains & Matematik) DENGAN KEPUJIAN (MIKROBIOLOGI) 1.Matematik DG52(KUP)
2.DIP.PENDIDIKAN (KPLI) 2.Sains
8. SIM MENG LI 1.IJAZAH SARJANA MUDA
(GK Teknik & Vokasional) PENDIDIKAN (MUZIK) 1.Pend. Muzik DG48
2.DIPLOMA PERGURUAN (MUZIK) 2.Pend. Seni Visual
9. UMMI KALTHUM BT HJ.MOHD. 1.IJAZAH SARJANA MUDA
RAIS KESUSASTERAAN BAHASA ARAB 1. Bahasa Arab DG 48
(GK Kemanusiaan) 2.KPLI (BAHASA ARAB/ PEND. ISLAM) 2. Pendidikan Islam
1.IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN
10. NOORASHIKIN BT MOHD. REJAB KEPUJIAN (KERJA SOSIAL) 1.Bimbingan & DG44(KUP)
(Guru Kaunseling) 2.DPLI (BIMBINGAN & KAUNSELING) Kaunseling
3.SARJANA PEND. BIMBIMBINGAN &
11. WEE YIT CHUEN KAUNSELING 2.Pend. Sivik
(Guru Kaunseling) 1.IJAZAH SARJANA MUDA
PENDIDIKAN(Bimbingan & Kaunseling) 1. Bimbingan & DG41
12. ABDUL KARIM BIN ISMAIL 2.SARJANA KAUNSELING Kaunseling
PROFESIONAL 2.Pend. Moral DG52(KUP)
13. BONG MUI YEAN 1.IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA DG44(KUP)
(SEJARAH) 1.Bahasa Melayu DG44 (KUP)
14. CAROLINE A/P SANTONA DASS 2.KPLI 2.Sejarah
1.IJAZAH SARJANA MUDA
PENDIDIKAN 1.Perakaunan
1.BACHELOR EDUCATION (TESL) 2.Perdagangan
1.Bahasa Inggeris

15. CHOW SAW PENG 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Pengajian Cina DG44(KUP)
16. FARIDAH BINTI JAAFAR PENDIDIKAN DG42(KUP)
17. FATIMAH BINTI ZAKARIA 1.IJAZAH SARJANA MUDA SAINS 1.Sains DG41
18. FAZIRAH BINTI ABDUL WAHAB 2.PJK DG44(KUP)
1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Kimia
19. HAMINATUSIMA BINTI ISAHAK PENDIDIKAN (KIMIA) 2.Kemahiran Hidup DG41
1.IJAZAH SARJANA 1.MPED
MUDA(KEJURUTERAAN ELEKTRIK- 2.Lukisan
ELEKTRONIK)
1.IJAZAH SARJANA MUDA Kejuruteraan
PERAKAUNAN 1.Perdagangan
2. Pend. Moral

29

20. HASNAWATI BINTI SALLEH 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Teknologi Maklumat DG44(KUP)

PENDIDIKAN 2.Perdagangan

21. MOHD. FIRDAUS BIN ABU KASIN 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Sejarah DG41
PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN 2.Pend. Islam

22. MOORTHY A/L KRISHNAN 1.DEGREE OF BACHELOR OF ART 1. Pengajian Tamil DG52(KUP)

(INDIAN STUDIES & MALAY STUDIES)

23. MD. NOORAINUDDIN B MD. NOOR 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Fizik DG44(KUP)
PENDIDIKAN 2.Kimia

24. NIK KHAIRATUN AINI BINTI NIK 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Kemahiran Hidup DG41

MOOD PENDIDIKAN 2.Perakaunan

25. NOOR AFZAN BINTI MOHAMED 1. BACHELOR EDUCATION (TESL) 1.Bahasa Inggeris DG44(KUP)

YUSOF 2.Pend. Seni

26. NOR AINI BINTI AHMAD 1.IJAZAH SARJANA TEKNIKAL & 1.Pend.Tek & Vok DG41
VOKASIONAL 2.K.Hidup(KMT)

27. NOR AMRINA BINTI MOHAMAD 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Pend. Moral DG41

PENDIDIKAN 2.B. Melayu

28. NOR AZATIE BINTI MAT JUSOH 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Pend. Seni Visual DG44(KUP)
PENDIDIKAN 2.Kesusast. Melayu

29. NORASIDAH BT KAMARULZAMAN 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Pengajian DG41

PENDIDIKAN Malaysia

30. NORHASMIRA BINTI MOHD. ALI 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Biologi DG44(KUP)
DG48
PENDIDIKAN 2.Kimia DG41
DG44(KUP)
31. NORIZAN BINTI ABDUL KARIM 1.Biologi DG41
DG 44(KUP)
2.Sains DG41
DG44(KUP)
32. NORLIYANA BINTI IBRAHIM 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1. Bahasa Melayu DG44(KUP)
PENDIDIKAN DG44(KUP)
DG41
33. NORZAKI BIN SIEN 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Matematik DG41

PENDIDIKAN 2.Komputer DG44(KUP)
DG48(KUP)
34. NUR AKMARINA BT MOHD. AZMI 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Tek.Maklumat DG41
DG41
PENDIDIKAN 2.Sains DG44(KUP)
DG48(KUP)
35. P. TELAGAVATHY A/P 1. Sains DG44(KUP)
DG52(KUP)
K.PONNUSAMY 2. Pengajian Am

36. PHANITHIRA A/P THURUVAN 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Bahasa Inggeris
PENDIDIKAN PENDIDIKAN

37. ROZAINI BINTI JUSOH 1.IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA 1.Sejarah

&SAINS SOSIAL

38. RUZAILEENA BINTI MOHD. RASDI 1.IJAZAH SARJANA MUDA KEPUJIAN 2.Geografi

(GEOGRAFI)

39. SAM LAI HAR 1.IJAZAH SARJANA MUDA SAINS 1.Matematik
DENGAN PENDIDIKAN 2.Kimia

40. SITI NORAIDA BINTI RAMLI 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1. Matematik

PENDIDIKAN 2.K.Hidup

41. SUADAH BINTI MUHAMMAD 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Sejarah
PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN

(PEND. SAINS SOSIAL)

42. SUZIANA BINTI MAT RAHIM 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Matematik
PENDIDIKAN

43. TEO LEE MING 1.IJAZAH SARJANA MUDA (BAHASA 1.Bahasa Inggeris

INGGERIS)

44. WADDIAH BINTI MAT SIDIK 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.K emahiran Hidup

PENDIDIKAN (KEMAHIRAN HIDUP)

45. WAN MUHAMMAD SYAHMI B W 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.PJK
MAT AZAHARI PENDIDIKAN

46. WAN NUR FAZLIATI BT ZULKIFLI 1.IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN 1.Pend. Sivik

MELAYU Kewarganegaraan

47. WONG SONG KING 1.SARJANA PENGURUSAN & 1.Sukan & Rekreasi
PENTADBIRAN

48. FONG CHEW HOON 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Pend. Khas

(PPKI) PENDIDIKAN 2.Matematik

49. NG SWEE FUNG (PPKI) 1.SARJANA SAINS (PEMBANGUNAN 1.Pendidikan Khas

SUMBER MANUSIA) 2.Ekonomi

30

2. IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA 3. Geografi

(EKONOMI)

50. NOR ATIKAH BT ABDULLAH (PPKI) 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Pend. Khas DG41
PENDIDIKAN KHAS DENGAN

KEPUJIAN

51. NUR EZMA NADIRA BT MOHD.JID 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Pend.Khas DG41
(PPKI) PENDIDIKAN KHAS

52. ROSNANI BINTI AB RAZAK (PPKI) 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Pend.Khas DG41

PENDIDIKAN KHAS DENGAN 2.Matematik
KEPUJIAN

53. SAIYIDAH BINTI MD ISA (PPKI) 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Pend. Khas DG449KUP)

PENDIDIKAN (PEND. MORAL) 2.Pend.Moral

54. SALMIAH BINTI AB JAMIL (PPKI) 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Pend. Khas DG44(KUP)
(PERANGKAAN/STATISTIK) (Masalah Penglihatan)

55. SARA BINTI MUHAMMAD 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1. Pendidikan Khas DG41

PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN 2. Bahasa Melayu

56. SITI NOR ASMAT BT MOHAMED 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Pend.Khas DG44(KUP)

YUSOFF (PPKI) PENDIDIKAN KHAS DENGAN 2.Geografi

KEPUJIAN

57. SITI SOLEHAH BINTI SH OTHMAN 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1. Pendidikan Khas DG41

(PPKI) PENDIDIKAN KHAS 2. Geografi

58. SURAYA BINTI IBRAHIM (PPKI) 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Pend.Khas DG41

(PENGURUSAN)

59. ZURINA BINTI ABDUL AZIZ (PPKI) 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Pendidikan Khas DG44(KUP)

PENDIDIKAN KHAS DENGAN 2.Geografi

KEPUJIAN

GURU X

SENARAI STAF SOKONGAN 2020

BIL NAMA JAWATAN GRED
1. KETUA PEMBANTU TADBIR
2. NOR AZIMAH BINTI SADIKIN PEMBANTU TADBIR N19
3. AZZIYA BINTI ABDUL HALIM PEMBANTU PENGURUSAN MURID N19
4. HASLIZA BINTI MOHAMMED PEMBANTU PENGURUSAN MURID N19
5. HAZIFAH BINTI AHMAD PEMBANTU PENGURUSAN MURID N19
6. MARSITAH BINTI OMAR PEMBANTU PENGURUSAN MURID N19
7. MOHD. SHAIFUDDIN BIN SALLEH PEMBANTU PENGURUSAN MURID N19
8. NANI IRMANITA BINTI MAZLI PEMBANTU PENGURUSAN MURID N19
9. SITI HAJAR BINTI ABIT PEMBANTU MAKMAL C22(KUP)
10. MASTURA BINTI ABDUL RAHIM PEMBANTU MAKMAL C19
11. SHAH RIZAL BIN DAHARI PEMBANTU MAKMAL C19
12. MOHD.RAFI BIN MOHIDIN PEMBANTU OPERASI N11
13. NUR RUL ATIRAH BINTI ABDULLAH PEMBANTU OPERASI N11

“”Observation is a powerful tool for beginning teachers”. 31

John Taylor, Trainee Fellow

JADUAL BERTUGAS PENTADBIR 2020

MINGGU TARIKH NAMA PENTADBIR CATATAN
TAHUN BAHARU
CUTI TAHUN BAHARU 2020
32
1 02-03 JANUARI 2020 PEN. KANAN PENTADBIRAN

2 06-10 JANUARI 2020 PEN. KANAN HAL EHWAL MURID

3 13-17 JANUARI 2020 PEN KANAN KOKURIKULUM

4 20-22 JANUARI 2020 PEN KANAN PENDIDIKAN KHAS

CUTI TAHUN BARU CINA 25 &26 JANUARI 2020

5 27-31 JANUARI 2020 GURU KANAN BAHASA

HARI WILAYAH PERSEKUTUAN 1 FEBRUARI 2020

6 03-07 FEBRUARI 2020 GURU KANAN SAINS & MATEMATIK

7 10-14 FEBRUARI 2020 GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL

8 17-21 FEBRUARI 2020 GURU KANAN KEMANUSIAAN

9 24-28 FEBRUARI2020 NOORASHIKIN BINTI MOHD. REJAB

10 02-06 MAC 2020 WEE YIT CHUEN

11 09-13 MAC 2020 PEN. KANAN PENTADBIRAN

CUTI PENGGAL 1

12 23-27 MAC 2020 PEN. KANAN HAL EHWAL MURID

13 30-03 APRIL 2020 PEN KANAN KOKURIKULUM

14 06 -10 APRIL 2020 PEN KANAN PENDIDIKAN KHAS

15 13-17 APRIL 2020 GURU KANAN BAHASA

16 20-24 APRIL 2020 GURU KANAN SAINS & MATEMATIK

17 27-30 APRIL 2020 GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL

CUTI HARI PEKERJA 1 MEI 2020

18 04-08 MEI 2020 GURU KANAN KEMANUSIAAN

19 12-15 MEI 2020 NOORASHIKIN BINTI MOHD REJAB

20 18-20 MEI 2020 WEE YIT CHUEN

CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI 24 & 25 MEI 2020

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

CUTI YDP AGONG

21 08-12 JUN 2020 PEN. KANAN PENTADBIRAN

22 15--19 JUN 2020 PEN. KANAN HAL EHWAL MURID

23 22-26 JUN 2020 PEN KANAN KOKURIKULUM

24 29-03 JULAI 2020 PEN KANAN PENDIDIKAN KHAS

25 06-10 JULAI 2020 GURU KANAN BAHASA

26 13-17 JULAI 2020 GURU KANAN SAINS & MATEMATIK

27 20-24 JULAI 2020 GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE-2

28 03-07 OGOS 2020 GURU KANAN KEMANUSIAAN

29 10-14 OGOS 2020 NOORASHIKIN BINTI MOHD, REJAB

30 17-21 OGOS 2020 WEE YIT CHUEN

31 24-28 OGOS 2020 PEN. KANAN PENTADBIRAN

32 31-04 SEPTEMBER 2020 PEN. KANAN HAL EHWAL MURID

33 07-11 SEPTEMBER 2020 PEN KANAN KOKURIKULUM

34 14-18 SEPTEMBER 2020 PEN KANAN PENDIDIKAN KHAS

35 21-25 SEPTEMBER 2020 GURU KANAN BAHASA

36 28-2 OKTOBER 2020 GURU KANAN SAINS & MATEMATIK

37 05-09 OKTOBER 2020 GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL

38 12-16 OKTOBER 2020 GURU KANAN KEMANUSIAAN

39 19-23 OKTOBER 2020 NOORASHIKIN BINTI MOHD, REJAB

40 26-30 OKTOBER 2020 WEE YIT CHUEN

41 02-06 NOVEMBER 2020

42 09-12 NOVEMBER 2020 PEN. KANAN HAL EHWAL MURID

CUTI HARI DEEPAVALI 14 NOVEMBER 2020

43 17-20 NOVEMBER 2020 PEN. KANAN KOKURIKULUM

CUTI AKHIR TAHUN 2020

NOVEMBER 2020

DISEMBER 2020

CUTI HARI KRISMAS 25 DISEMBER 2020

JADUAL BERTUGAS PENTADBIR
CUTI PENGGAL DAN PERAYAAN 2020

TARIKH CUTI PENGGAL/ PERAYAAN NAMA PENTADBIR CATATAN

23/1/2020 CUTI TAHUN BARU CINA PEN. KANAN PENTADBIRAN
24/1/2020
16/3/2020 CUTI TAHUN BARU CINA PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
17/3/2020
18/3/2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL1 PEN. KANAN KOKURIKULUM
19/3/2020
20/3/2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL1 PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS
21/5/2020
22/5/2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL1 GURU KANAN BAHASA

27/5/2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL1 GURU KANAN SAINS & MATEMATIK
28/5/2020
29/5/2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL1 GURU KANAN BAHASA
1/6/2020
2/6/2020 CUTI HARI RAYA AIDIL FITERI GURU KANAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
3/6/2020
4/6/2020 CUTI HARI RAYA AIDIL FITERI PEN. KANAN KOKURIKULUM
5/6/2020
27/7/2020 26/5/2020
28/7/2020
29/7/2020 CUTI HARI RAYA AIDIL FITERI
30/7/2020
13/11/2020 CUTI PERTENGAHAN TAHUN WEE YIT CHUEN
16/11/2020
23/11/2020 CUTI PERTENGAHAN TAHUN WEE YIT CHUEN
24/11/2020
25/11/2020 CUTI PERTENGAHAN TAHUN GURU KANAN KEMANUSIAAN
26/11/2020
27/11/2020 CUTI PERTENGAHAN TAHUN GURU KANAN BAHASA
30/11/2020
01/12/2020 CUTI PERTENGAHAN TAHUN PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
02/12/2020
03/12/2020 CUTI PERTENGAHAN TAHUN PEN. KANAN PENTADBIRAN
04/12/2020
07/12/2020 CUTI PERTENGAHAN TAHUN PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS
08/12/2020
09/12/2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 GURU KANAN BAHASA
10/12/2020
11/12/2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK
14/12/2020
15/12/2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 WEE YIT CHUEN
16/12/2020
17/12/2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 GURU KANAN KEMANUSIAAN
18/12/2020
21/12/2020 CUTI HARI RAYA AIDIL ADHA GURU KANAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
22/12/2020
23/12/2020 CUTI HARI DEEPAVALI GURU KANAN KEMANUSIAAN
24/12/2020
CUTI HARI DEEPAVALI GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK

CUTI AKHIR TAHUN 2020 WEE YIT CHUEN

CUTI AKHIR TAHUN 2020 NOORASHIKIN BINTI MOHD. REJAB

CUTI AKHIR TAHUN 2020 NOORASHIKIN BINTI MOHD. REJAB

CUTI AKHIR TAHUN 2020 GURU KANAN BAHASA

CUTI AKHIR TAHUN 2020 GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK

CUTI AKHIR TAHUN 2020 GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK

CUTI AKHIR TAHUN 2020 GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL

CUTI AKHIR TAHUN 2020 GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL

CUTI AKHIR TAHUN 2020 GURU KANAN KEMANUSIAAN

CUTI AKHIR TAHUN 2020 GURU KANAN KEMANUSIAAN

CUTI AKHIR TAHUN 2020 NOORASHIKIN BINTI MOHD. REJAB

CUTI AKHIR TAHUN 2020 NOORASHIKIN BINTI MOHD. REJAB

CUTI AKHIR TAHUN 2020 PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS

CUTI AKHIR TAHUN 2020 PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS

CUTI AKHIR TAHUN 2020 PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS

CUTI AKHIR TAHUN 2020 PEN. KANAN KOKURIKULUM

CUTI AKHIR TAHUN 2020 PEN. KANAN KOKURIKULUM

CUTI AKHIR TAHUN 2020 PEN. KANAN KOKURIKULUM

CUTI AKHIR TAHUN 2020 PEN. KANAN HAL EHWAL MURID

CUTI AKHIR TAHUN 2020 PEN. KANAN HAL EHWAL MURID

CUTI AKHIR TAHUN 2020 PEN. KANAN HAL EHWAL MURID

CUTI AKHIR TAHUN 2020 PEN. KANAN PENTADBIRAN

CUTI AKHIR TAHUN 2020 PEN. KANAN PENTADBIRAN

CUTI AKHIR TAHUN 2020 PEN. KANAN PENTADBIRAN

DISEMBER 2020

CUTI HARI KRISMAS 25 DISEMBER 2020

PERSEDIAAN SESI PERSEKOLAHAN 2021

33

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 2020

MINGGU TARIKH NAMA PENTADBIR CATATAN
1 TAHUN BAHARU
2 CUTI TAHUN BAHARU 2020
3 34
4 02-03 JANUARI 2020 PHANITHIRA A/P THURUVAN (K)

5 BONG MUI YEAN

6 CAROLINE A/P SANTONA DASS
7
8 06-10 JANUARI 2020 CHOW SAW PENG (K)
9
10 FARIDAH BINTI JAAFAR
11
FATIMAH BINTI ZAKARIA
12
13 13-17 JANUARI 2020 FAZIRAH BINTI ABDUL WAHAB (K)
14
15 HAMINATUSIMA BINTI ISAHAK
16
17 HASNAWATI BINTI SALLEH

18 20-22JANUARI 2020 MOHD. FIRDAUS BIN ABU KASIN (K)

MOORTHY A/L KRISHNAN

MUHD. NOORAINUDDIN BIN MOHD. NOOR

CUTI TAHUN BARU CINA 25 &26 JANUARI 2020

27-31 JANUARI 2020 NIK KHAIRATUN AINI BINTI NIK MOOD (K)

NOOR AFZAN BINTI MOHAMED YUSOF

NORIZAN BINTI ABDUL KARIM

HARI WILAYAH PERSEKUTUAN 1 FEBRUARI 2020

03-07 FEBRUARI 2020 NOR AINI BINTI AHMAD (K)

NOR AMRINA BINTI MUHAMMAD

NOR AZATIE BINTI MAT JUSOH

10-14 FEBRUARI 2020 NORASIDAH BINTI KAMARULZAMAN (K)

NORHASMIRA BINTI MOHD. ALI

NORLIYANA BINTI IBRAHIM

17-21 FEBRUARI 2020 NORZAKI BINTI SEIN (K)

NUR AKMARINA BINTI MOHD. AZMI

ABDUL KARIM BIN ISMAIL

24-28 FEBRUARI2020 ROZAINI BINTI JUSOH (K)

RUZAILEENA BINTI MOHD. RASDI

P.TELAGAVATHY A/P K. PONNUSAMY

02-06 MAC 2020 SAM LAI HAR (K)

SITI NORAIDA BINTI RAMLI

SUADAH BINTI MUHAMMAD

09-13 MAC 2020 SUZIANA BINTI MAT RAHIM (K)

TEO LEE MING

CIKGU X

CUTI PENGGAL 1

23-27 MAC 2020 WADDIAH BINTI MAT SIDIK (K)

WAN MUHAMMAD SYAHMI BIN W MAT AZAHARI

WAN NUR FAZLIATI BINTI ZULKIFLI

30-03 APRIL 2020 WONG SONG KING (K)

BONG MUI YUEN

CAROLINE A/P SANTONA DASS

06 -10 APRIL 2020 FARIDAH BINTI JAAFAR (K)

CHOW SAW PENG

FATIMAH BINTI ZAKARIA

13-17 APRIL 2020 HAMINATUSIMA BINTI ISAHAK (K)

FAZIRAH BINTI ABDUL WAHAB

HASNAWATI BINTI SALLEH

20-24 APRIL 2020 MOORTHY A/L KRISHNAN (K)

MOHD. FIRDAUS BIN ABU KASIN

MD. NOORAINUDDIN BIN MD. NOOR

27-30 APRIL 2020 NOOR AFZAN BINTI MOHAMED YUSOF (K)

NIK KHAIRATUN AINI BINTI NIK MOOD

NORIZAN BINTI ABDUL KARIM

CUTI HARI PEKERJA 1 MEI 2020

04-08 MEI 2020 NOR AMRINA BINTI MUHAMMAD (K)

NOR AINI BINTI AHMAD

NOR AZATIE BINTI MAT JUSOH

19 12-15 MEI 2020 NORHASMIRA BINTI MOHD. ALI (K)

NORASIDAH BINTI KAMARULZAMAN

NORLIYANA BINTI IBRAHIM

20 18-20 MEI 2020 NUR AKMARINA BINTI MOHD. AZMI (K)

NORZAKI BIN SEIN

ABDUL KARIM BIN ISMAIL

CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI 24 & 25 MEI 2020

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

CUTI YDP AGONG

21 08-12 JUN 2020 RUZAILEENA BINTI MOHD. RASDI (K)

ROZAINI BINTI JUSOH

P.TELAGAVATHY A/P K. PONNUSAMY

22 15--19 JUN 2020 SITI NORAIDA BINTI RAMLI (K)

SAM LAI HAR

SUADAH BINTI MUHAMMAD

23 22-26 JUN 2020 TEO LEE MING (K)

SUZIANA BINTI MAT RAHIM

PHANITHIRA A/P THURUVAN

24 29-03 JULAI 2020 WAN MUHD. SYAHMI BIN W MAT AZAHARI (K)

WADDIAH BINTI MAT SIDIK

CIKGU X

25 06-10 JULAI 2020 BONG MUI YEAN (K)

WONG SONG KING

WAN NUR FAZLIATI BI ZULKIFLI

26 13-17 JULAI 2020 CAROLINE A/P SANTONA DASS (K)

CHOW SAW PENG

FARIDAH BINTI JAAFAR

27 20-24 JULAI 2020 FATIMAH BINTI ZAKARIA (K)

FAZIRAH BINTI ABDUL WAHAB

HAMINATUSIMA BINTI ISAHAK

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE-2

28 03-07 OGOS 2020 HASNAWATI BINTI SALLEH (K)

MOHD. FIRDAUS BIN ABU KASIN

MOORTHY A/L KRISHNAN

29 10-14 OGOS 2020 MUHD NOORAINUDDIN BIN MUHD. NOOR (K)

NIK KHAIRATUN AINI BINTI NIK MOOD

NOOR AFZAN BINTI MUHAMMED YUSOF

30 17-21 OGOS 2020 NORIZAN BINTI ABDUL KARIM (K)

NOR AMRINA BINTI MUHAMMAD

NOR AZATIE BINTI MAT JUSOH

31 24-28 OGOS 2020 NORLIYANA BINTI IBRAHIM (K)

NORHASMIRA BINTI MOHD. ALI

NORASIDAH BINTI KAMARULZAMAN

32 31-04 SEPTEMBER 2020 PHANITHIRA A/P THURUVAN (K)

NUR AKMARINA BINTI MOHD. AZMI

NORZAKI BIN SIEN

33 07-11 SEPTEMBER 2020 P.TELAGAVATHY A/P K. PONNUSAMY (K)

RUZAILEENA BINTI MOHD. RASDI

ROZAINI BINTI JUSOH

34 14-18 SEPTEMBER 2020 SUADAH BINTI MUHAMMAD (K)

SITI NORAIDA BINTI RAMLI

SAM LAI HAR

35 21-25 SEPTEMBER 2020 SUZIANA BINTI MAT RAHIM (K)

TEO LEE MING

CIKGU X

36 28-2 OKTOBER 2020 WAN NUR FAZLIATI BT ZULKIFLI (K)

WAN MUHD. SYAHMI B W. MAT AZAHARI

WADDIAH BINTI MAT SIDIK

35

37 05-09 OKTOBER 2020 ABDUL KARIM BIN ISMAIL (K)

WONG SONG KING

BONG MUI YEAN

38 12-16 OKTOBER 2020 CAROLINE A/P SANTONA DASS (K)

CHOW SAW PENG

FARIDAH BINTI JAAFAR

39 19-23 OKTOBER 2020 FATIMAH BINTI ZAKARIA (K)

FAZIRAH BINTI ABDUL WAHAB

HAMINATUSIMA BINTI ISAHAK

40 26-30 OKTOBER 2020 HASNAWATI BINTI SALLEH (K)

MOHD. FIRDAUS BINTI BU KASIN

MOORTHY A/L KRISHNAN

41 02-06 NOVEMBER 2020 MUHD. NOORAINUDDIN BIN MOHD. NOOR (K)

NIK KHAIRATUN AINI BINTI NIK MOOD

NOOR AFZAN BINTI MUHAMMED YUSOF

42 09-12 NOVEMBER 2020 NORIZAN BINTI ABDUL KARIM (K)

NOR AINI BINTI AHMAD

NOR AMRINA BINTI MUHAMMAD

CUTI HARI DEEPAVALI 14 NOVEMBER 2020

43 17-20 NOVEMBER 2020 NOR AZATIE BINTI MAT JUSOH (K)

NORASIDAH BINTI KAMARULZAMAN

NOR HASMIRA BINTI MOHD. ALI

CUTI AKHIR TAHUN 2020

NOVEMBER 2020

DISEMBER 2020

CUTI HARI KRISMAS 25 DISEMBER 2020

***SENARAI GURU KURANG JUMLAH BERTUGAS MINGGUAN NAMA GURU YANG DIGANTI MINGGU
BIL. NAMA GURU GANTIAN
1. NOR AINI BINTI AHMAD
2. PHANITHIRA A/P THURUVAN
3. NORLIYANA BINTI IBRAHIM
4. NORZAKI BIN SIEN
5. NUR AKMARINA BINTI MOHD. AZMI
6. ABDUL KARIM BIN ISMAIL
7. ROZAINI BINTI JUSOH
8. RUZAILEENA BINTI MOHD. RASDI
9. P.TELAGAVATHY A/P K. PONNUSAMY
10. SAM LAI HAR
11. SITI NORAIDA BINTI RAMLI
12. SUADAH BINTI MUHAMMAD
13. SUZIANA BINTI MAT RAHIM
14. TEO LEE MING
15. CIKGU X
16. WADDIAH BINTI MAT SIDIK
17. WAN MUHD. SYAHMI B. W MAT AZAHARI
18. WAN NUR FAZLIATI BT ZULKIFLI
19. WONG SONG KING

“We cannot solve our problems with the same thinking we used when 36
we created them”. Albert Einstein

SENARAI PENCERAPAN GURU 2020

FASA1 : MAC HINGGA APRIL 2020
FASA 2 : JULAI HINGGA OGOS 2020

BIL. PENGETUA PK TADBIR DAN KURIKULUM PK HEM
1. PEN. KANAN PENTADBIRAN GK BAHASA CHOW SAW PENG
2. PEN. KANAN HAL EHWAL MURID GK SAINS & MATEMATIK NOR AMRINA BINTI MOHAMAD
3. PEN. KANAN KOKURIKULUM GK TEKNIK & VOKASIONAL NUR AKMARINA BINTI MD.AZMI
4. PEN. KANAN PPKI GK KEMANUSIAAN NORLIYANA BINTI IBRAHIM
5. GURU X NOR AZATIE BINTI MAT JUSOH WAN NUR FAZLIATI BT ZULKIFLI

BIL. PK KOKURIKULUM PK PENDIDIKAN KHAS GK BAHASA
1. FARIDAH BINTI JAAFAR ZURINA BINTI ABDUL AZIZ (PPKI) TEO LEE MING
2. WAN MUHAMMAD SYAHMI B W MAT AZAHARI NG SWEE FONG (PPKI) MOORTHY A/L KRISHNAN
3. NORHASMIRA BT MOHD.ALI SARA BINTI MUHAMMAD (PPKI) NOR AMRINA BINTI MOHAMAD
4. ABDUL KARIM BIN ISMAIL SITI NOR ASMAT BT MD YUSOFF (PPKI) CAROLINE A/P SANTONA DASS
5. WONG SONG KING NORLIYANA BINTI IBRAHIM
6. ROSNANI BINTI AB RAZAK (PPKI) PHANITHIRA A/P THURUVAN
7 FONG CHEW HOON (PPKI) NOOR AFZAN BINTI MD.YUSOF
8. NOR ATIKAH BINTI ABDULLAH (PPKI)
9. NUR EZMA NADIRA BT MD.JID (PPKI)
10. SITI SOLEHAH BT SH OTHMAN (PPKI)
11.
12. SALMIAH BINTI AB JAMIL (PPKI)
SURAYA BINTI IBRAHIM (PPKI)
SAIYIDAH BINTI MD. ISA (PPKI)

BIL. GK SAINS & MATEMATIK GK KEMANUSIAAN GK TEKNIK & VOKESIONAL
1. SITI NORAIDA BINTI RAMLI MD.FIRDAUS BIN ABU KASIN BONG MUI YEAN
2. SUZIANA BINTI MD.RAHIM ROZAINI BINTI JUSOH FAZIRAH BINTI ABDUL WAHAB
3. SAM LAI HAR RUZAILEENA BINTI MOHD.RASDI HASNAWATI BINTI SALLEH
4. NORZAKI BIN SEIN WAN.MD SYAHMI B W MAT. AZAHARI HAMINATUSIMA BINTI ISAHAK
5. FATIMAH BINTI ZAKARIA SUADAH BINTI MUHAMMAD WADDIAH BINTI MAT SIDIK
6. MUHD.NOORAINUDDIN B MD.NOOR NORASIDAH BINTI KAMARULZAMAN NOR AINI BINTI AHMAD
7. NORIZAN BINTI ABDUL KARIM NIK KHAIRATUN AINI BT NIK MOOD
8. P.TELAGAVATHY A/P K. PONNUSAMY

BIL. KP GEOGRAFI
1. PENGETUA

“There are three classes of people: those who see, 37
those who see when they are shown, those who do not see” .

Leonardo da Vinci

SENARAI PENYELARAS DAN GURU KELAS 2020

PENYELARAS CHOW SAW PENG
PERALIHAN Y BONG MUI YEAN

PENYELARAS P. TELAGAVATHY A/P K. PONNUSAMY
TINGKATAN 1
FATIMAH BINTI ZAKARIA
1Y NOOR AZATIE BINTI MAT JUSOH
NORIZAN BINTI ABDUL KARIM
1A NORZAKI BIN SIEN

1R

1L

PENYELARAS NORASIDAH BINTI KAMARULZAMAN
TINGKATAN 2
NOOR AFZAN BINTI MOHAMED YUSOF
2Y ABDUL KARIM BIN ISMAIL
MOORTHY A/L KRISHNAN
2A CAROLINE A/P SANTONA DASS

2R

2L

PENYELARAS RUZAILEENA BINTI MOHD. RASDI
TINGKATAN 3
SUADAH BINTI MUHAMAD
3Y NORLIYANA BINTI IBRAHIM
FARIDAH BINTI JAAFAR
3A WONG SONG KING

3R

3L

PENYELARAS HAMINATUSIMA BINTI ISAHAK
TINGKATAN 4
ROZAINI BINTI JUSOH
4 SAINS SUZIANA BINTI MAT RAHIM
PHANITHIRA A/P THURUVAN
4Y TEO LEE MING
FAZIRAH BINTI ABDUL WAHAB
4A

4R

4 MPV

PENYELARAS SITI NORAIDA BINTI RAMLI
TINGKATAN 5
NUR AKMARINA BINTI MOHD. AZMI
5 SAINS NORHASMIRA BINTI MOHD. ALI
NIK KHAIRATUN AINI BINTI NIK MOOD
5Y SAM LAI HAR
NOR AMRINA BINTI MOHAMAD
5A

5R

5 MPV

38

SENARAI PYD DI BAWAH SELIAAN PEGAWAI PENILAI (PP1 & PP2)

BAGI SEKOLAH SMK TAMAN YARL (WEA0219)

BIL. PEGAWAI YANG DINILAI (PYD) PP1 PP2

1. PENGETUA PENOLONG PPD TIMBALAN PPD
2. PEN. KANAN PENTADBIRAN PENGETUA PENOLONG PPD
3. PEN. KANAN HAL EHWAL MURID PENGETUA PENOLONG PPD
4. PEN. KANAN KOKURIKULUM PENGETUA PENOLONG PPD
5. PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS PENGETUA PENOLONG PPD
6. GURU KANAN BAHASA PENGETUA
7. GURU KANAN SAINS & MATEMATIK PEN. KANAN PENTADBIRAN PENGETUA
8. GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL PEN. KANAN PENTADBIRAN PENGETUA
9. GURU KANAN KEMANUSIAAN PEN. KANAN PENTADBIRAN PENGETUA
10. NOORASHIKIN BT MOHD. REJAB (UBK) PEN. KANAN PENTADBIRAN PENGETUA
11. WEE YIT CHUEN (UBK) PEN. KANAN HAL EHWAL MURID PENGETUA
PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
12. ABDUL KARIM BIN ISMAIL PEN. KANAN PENTADBIRAN
13. BONG MUI YEAN PENGETUA PEN. KANAN KOKURIKULUM
14. CAROLINE A/P SANTONA DASS GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL PEN. KANAN KOKURIKULUM
15. CHOW SAW PENG PEN. KANAN KOKURIKULUM
16. FARIDAH BINTI JAAFAR GURU KANAN BAHASA PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
17. FATIMAH BINTI ZAKARIA PEN. KANAN HAL EHWAL MURID PEN. KANAN KOKURIKULUM
18. FAZIRAH BINTI ABDUL WAHAB PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
19. HAMINATUSIMA BINTI ISAHAK PEN. KANAN KOKURIKULUM PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
20. HASNAWATI BINTI SALLEH GURU KANAN SAINS & MATEMATIK GURU KANAN KEMANUSIAAN
21. MOHD. FIRDAUS BIN ABU KASIN GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
22. MOORTHY A/L KRISHNAN GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL PEN. KANAN KOKURIKULUM
23. MD. NOORAINUDDIN BIN MD. NOOR GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL
24. NIK KHAIRATUN AINI BINTI NIK MOOD PENGETUA
25. NOOR AFZAN BINTI MOHAMED YUSOF GURU KANAN KEMANUSIAAN PEN. KANAN KOKURIKULUM
26. NOR AINI BINTI AHMAD GURU KANAN BAHASA PEN. KANAN PENTADBIRAN
27. NOR AMRINA BINTI MOHAMAD PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
28. NOR AZATIE BINTI MAT JUSOH PEN. KANAN HAL EHWAL MURID PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
29. NORASIDAH BINTI KAMARULZAMAN GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
30. NORHASMIRA BINTI MOHD. ALI PEN. KANAN PENTADBIRAN
31. NORIZAN BINTI ABDUL KARIM GURU KANAN BAHASA PEN. KANAN PENTADBIRAN
32. NORLIYANA BINTI IBRAHIM GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL
33. NORZAKI BIN SIEN PENGETUA
34. NUR AKMARINA BINTI MOHD. AZMI GURU KANAN KEMANUSIAAN PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
35. P. TELAGAVATHY A/P K. PONNUSAMY PEN. KANAN PENTADBIRAN PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
36. PHANITHIRA A/P THURUVAN
37. ROZAINI BINTI JUSOH GURU KANAN KEMANUSIAAN PENGETUA
38. RUZAILEENA BINTI MOHD. RASDI GURU KANAN SAINS & MATEMATIK PENGETUA
39. SAM LAI HAR PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
40. SITI NORAIDA BINTI RAMLI PEN. KANAN KOKURIKULUM PEN. KANAN PENTADBIRAN
41. SUADAH BINTI MUHAMMAD GURU KANAN BAHASA PENGETUA
42. SUZIANA BINTI MAT RAHIM PEN. KANAN PENTADBIRAN
GURU KANAN SAINS & MATEMATIK PEN. KANAN PENTADBIRAN
43. WADDIAH BINTI MAT SIDIK (Guru Media) PEN. KANAN HAL EHWAL MURID PEN. KANAN PENTADBIRAN
44. TEO LEE MING PEN. KANAN KOKURIKULUM PEN. KANAN PENTADBIRAN
45. WAN MUHD SYAHMI BIN W MAT AZAHARI GURU KANAN BAHASA
46. WAN NUR FAZLIATI BINTI ZULKIFLI GURU KANAN KEMANUSIAAN PEN. KANAN PENTADBIRAN
47. WONG SONG KING GURU KANAN KEMANUSIAAN PEN. KANAN KOKURIKULUM
48. FONG CHEW HOON (PPKI) PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
49. NG SWEE FUNG (PPKI) GURU KANAN SAINS & MATEMATIK
50. NOR ATIKAH BINTI ABDULLAH (PPKI) GURU KANAN SAINS & MATEMATIK PENGETUA
51. NUR EZMA NADIRA BINTI MOHD.JID (PPKI) PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
52. ROSNANI BINTI AB RAZAK (PPKI) GURU KANAN KEMANUSIAAN
53. SAIYIDAH BINTI MD ISA (PPKI) GURU KANAN SAINS & MATEMATIK PENGETUA
54. SALMIAH BINTI AB JAMIL (PPKI) PENGETUA
55. SARA BINTI MUHAMMAD GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL PENGETUA
56. SITI NOR ASMAT BT MOHD YUSOFF (PPKI) GURU KANAN BAHASA PENGETUA
57. SITI SOLEHAH BINTI SH OTHMAN (PPKI) PENGETUA
58. SURAYA BINTI IBRAHIM (PPKI) PEN. KANAN KOKURIKULUM PENGETUA
59. ZURINA BINTI ABDUL AZIZ (PPKI) GURU KANAN KEMANUSIAAN PENGETUA
PEN. KANAN KOKURIKULUM PENGETUA
PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS PENGETUA
PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS PENGETUA
PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS PENGETUA
PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS PENGETUA
PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS
PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS
PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS
PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS
PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS
PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS
PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS
PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS

Catatan: Sebarang pindaan/ perubahaan tertakluk kepada keputusan mesyuarat JK PBPPP 2020.

39

SENARAI SELIAAN DAN PENILAIAN AKP 2020
SMK TAMAN YARL (WEA0219)

BIL NAMA PP1 PP2
1. KETUA PEMBANTU TADBIR PK PENTADBIRAN PENGETUA
2. NOR AZIMAH BINTI SADIKIN PK PENTADBIRAN PENGETUA
3. AZZIYA BINTI ABDUL HALIM (PPM) PK PENDIDIKAN KHAS PENGETUA
4. HASLIZA BINTI MOHAMMED (PPM) PK PENDIDIKAN KHAS PENGETUA
5. MOHD. SHAIFUDDIN BIN SALLEH (PPM) PK PENDIDIKAN KHAS PENGETUA
6. HAZIFAH BINTI AHMAD (PPM) PK PENDIDIKAN KHAS PENGETUA
7. MARSITAH BINTI OMAR (PPM) PK PENDIDIKAN KHAS PENGETUA
8. NANI IRMANITA BINTI MAZLI (PPM) PK PENDIDIKAN KHAS PENGETUA
9. MASTURA BINTI ABDUL RAHIM PK PENTADBIRAN PENGETUA
10. SHAH RIZAL BIN DAHARI PK PENTADBIRAN PENGETUA
11. SITI HAJAR BINTI ABIT PK PENTADBIRAN PENGETUA
12. MOHD.RAFI BIN MOHIDIN PK PENTADBIRAN PENGETUA
13. NUR RUL ATHIRAH BINTI ABDULLAH PK PENTADBIRAN PENGETUA

Catatan: Sebarang pindaan/ perubahaan tertakluk kepada keputusan mesyuarat.

“If you don’t like something, change it. If you can’t change it, 40
change your attitude”.

Maya Angelou

SENARAI PENYEMAKAN BUKU LATIHAN MURID 2020

PENYEMAK GURU FASA 1 FASA 2
BUKU LATIHAN MURID TARIKH TARIKH
15-30 MAC 1-15 JULAI
PEN. KANAN PENTADBIRAN 15-30 MAC 1-15 JULAI
15-30 MAC 1-15 JULAI
PENGETUA PEN. KANAN HAL EHWAL MURID 15-30 MAC 1-15 JULAI
1-15 MAC 1-15 JULAI
PEN. KANAN KOKURIKULUM 1-15 MAC 1-15 JULAI
1-15 MAC 1-15 JULAI
PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS 1-15 MAC 1-15 JULAI
1-30 MAC 15-30 JULAI
GURU KANAN BAHASA

PEN. KANAN PENTADBIRAN GURU KANAN SAINS & MATEMATIK
GURU KANAN KEMANUSIAAN

GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL

PEN. KANAN PPKI **SEMUA GURU PPKI

GK BAHASA ABDUL KARIM BIN ISMAIL 1-15 MAC 15-30 JULAI
GK SAINS DAN MATEMATIK CAROLINE A/P SANTONA DASS 1-15 MAC 15-30 JULAI
GK TEKNIK DAN VOKASIONAL MOORTHY A/L KRISHNAN 1-15 MAC 15-30 JULAI
GK KEMANUSIAAN TEO LEE MING 1-15 MAC 15-30 JULAI
KETUA PANITIA GEOGRAFI PHANITHIRA A/P THURUVAN 1-15 MAC 15-30 JULAI
NORLIYANA BINTI IBRAHIM 1-15 MAC 15-30 JULAI
NOOR AFZAN BT MOHAMED YUSOF 1-15 MAC 15-30 JULAI
FARIDAH BT JAAFAR 15-30 MAC 1-15 JULAI
SITI NORAIDA BINTI RAMLI 15-30 MAC 1-15 JULAI
MD.NOORAINUDDIN B MD.NOOR 15-30 MAC 1-15 JULAI
NORHASMIRA BT MOHD. ALI 15-30 MAC 1-15 JULAI
FATIMAH BT ZAKARIA 15-30 MAC 1-15 JULAI
SAM LAI HAR 15-30 MAC 1-15 JULAI
NORZAKI BIN SEIN 15-30 MAC 1-15 JULAI
SUZIANA BT MAT RAHIM 15-30 MAC 1-15 JULAI
NORIZAN BINTI ABDUL KARIM 15-30 MAC 1-15 JULAI
P.TELEGAVATHY A/P K.PONNUSAMY 15-30 MAC 1-15 JULAI
BONG MUI YEAN 1-15 MAC 15-30 JULAI
FAZIRAH BT ABDUL WAHAB 1-15 MAC 15-30 JULAI
HAMINATUSIMA BINTI ISAHAK 1-15 MAC 15-30 JULAI
NOR AINI BINTI AHMAD 1-15 MAC 15-30 JULAI
HASNAWATI BINTI SALLEH 1-15 MAC 15-30 JULAI
WADDIAH BINTI MAT SIDIK 1-15 MAC 15-30 JULAI
NIK KHAIRATUN AINI BINTI NIK MOOD 1-15 MAC 15-30 JULAI
CHOW SAW PENG 1-15 MAC 15-30 JULAI
MOHD. FIRDAUS BIN ABU KASIN 15-30 MAC 1-15 JULAI
NORASIDAH BINTI KAMARULZAMAN
NOR AMRINA BINTI MOHAMED 15-30 MAC 1-15 JULAI
NUR AKMARINA BINTI MOHD. AZMI 15-30 MAC 1-15 JULAI
NOR AZATIE BINTI MAT JUSOH 15-30 MAC 1-15 JULAI
ROZAINI BINTI JUSOH 15-30 MAC 1-15 JULAI
RUZAILEENA BINTI MOHD.RASDI 15-30 MAC 1-15 JULAI
WAN MUHAMMAD SYAHMI 15-30 MAC 1-15 JULAI
MOHD. SYAHMI B W MAT AZAHARI 15-30 MAC 1-15 JULAI
WAN NUR FAZLIANTI BT ZULKIFLI 15-30 MAC 1-15 JULAI
SUADAH BINTI MUHAMMAD 15-30 MAC 1-15 JULAI
15-30 MAC 1-15 JULAI
PENGETUA 15-30 MAC 1-15 JULAI

41

JAWATANKUASA PPS SKPMg2
2020

JAWATANKUASA PASUKAN PELAKSANA STANDARD SKPMg2 2019

STANDARD 1:KEPIMPINAN

1.1 PGB SEBAGAI PENERAJU
1.1.1
1.1.2 PEN KANAN PENTADBIRAN PGB menetapkan hala tuju sekolah secara terancang.

1.1.3 PEN KANAN HAL EHWAL MURID PGB mengetuai penyediaan Rancangan Pemajuan Sekolah secara
sistematik dan terancang.
1.1.4
PGB mengetuai pemantauan pengoperasian sekolah secara
1.1.5
PEN KANAN KOKURIKULUM terancang dan sistematik.
1.1.6
GURU KANAN KEMANUSIAAN PGB meneraju aktiviti intruksional dalam pelaksanaan PdPc secara
1.1.7 profesional dan terancang.
1.2 GURU KANAN BAHASA PGB meneraju aktiviti intruksional dalam pelaksanaan PdPc secara
1.2.1 profesional dan terancang.
NORLIYANA BINTI IBRAHIM PGB menerajui aktiviti intruksional dalam pelaksanaan pemantauan
1.2.2 kemajuan dan pencapaian murid secara sistematik dan terancang.
1.3 GURU KANAN SAINS & MATEMATIK PGB menangani masalah pengoperasian sekolah secara
1.3.1 PGB SEBAGAI PEMBIMBING professional dan terancang.
ROZAINI BT JUSOH
1.3.2 PGB memberi bimbingan kepada guru dan AKP secara professional
BONG MUI YEAN dan terancang.
1.3.3 PGB SEBAGAI PENDORONG PGB memberi bimbingan kepada barisan pemimpin yang diturun
2 FATIMAH BINTI ZAKARIA kuasa secara professional dan terancang.
2.1
2.1.1 WADDIAH BINTI MAT SIDIK PGB mendorong warga sekolah dengan menjadi suri teladan secara
2.1.2 SITI NOR ASMAT BT MOHAMED professional dan terancang.
2.2 YUSOFF PGB menggalakkan warga sekolah memberi input berkaitan
2.2.1 pemajuan sekolah secara professional dan terancang.
2.3 NOR ATIKAH BINTI ABDULLAH PGB menggerakkan warga sekolah dalam melaksanankan
2.3.1 ROSNANI BINTI AB RAZAK tanggungjawab secara terancang.
2.4 PENGURUSAN ASET
2.4.1 FAZIRAH BINTI ABDUL WAHAB STANDARD 2 :PENGURUSAN ORGANISASI
2.5 PENGURUSAN KEWANGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
2.5.1 KETUA PENTADBIR (KEWANGAN)
2.5.2 Sumber manusia diurus secara sistematik dan terancang.
2.6 Pembangunan sumber manusia diurus secara terancang
2.6.1
2.7 Aset alih dan aset tak alih diurus secara sistematik dan terancang
2.7.1
3 Kewangan diurus secara sistematik dan terancang.
3.1.1
3.1.1.1 PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN Sumber pendidikan diurus secara sistematik dan terancang.
3.1.2 WADDIAH BINTI MAT SIDIK
3.1.2.1 IKLIM Persekitaran fizikal diselenggara secara sistematik dan terancang.
MOHD. FIRDAUS BIN ABU KASIN Suasana yang selesa dan harmoni diwujudkan secara sestematik
3.1.2.2 P.TELEGAVATHY A/P K.PONNUSAMY dan tersusun.
PENGURUSAN PERPADUAN
FARIDAH BINTI JAAFAR Pemahaman dan penerimaan terhadap kepelbagaian masyarakat
Malaysia diurus secara terancang.
WEE YIT CHUAN
PERMUAFAKATAN STRATEGIK
NORIZAN BINTI ABDUL KARIM Permuafakatan strategik diuruskan secara professional dan
terancang.
SEMUA KETUA PANITIA
STANDARD 3.1:PENGURUSAN KURIKULUM
KETETAPAN PELAKSANAAN KURIKULUM

Pelaksanaan kurikulum diurus secara sistematik dan terancang.
PENGURUSAN MATA PELAJARAN

Pelaksanaan mata pelajaran diurus secara professional dan
terancang.
Program peningkatan kualiti pengajaran guru diurus secara
sistematik dan terancang.

42

3.1.2.3 Program peningkatan pencapaian murid diurus secara professional

3.1.2.4 dan terancang.

3.1.3 Bantuan geran per kapita (PCG) mata pelajaran dimanafaatkan
3.1.3.1 secara sistematik dan terancang.
3.1.4
3.1.4.1 PENGURUSAN MASA INTRUKSIONAL

3.2: GURU KANAN TEK & VOK Masa pelaksanaan PdPc diurus secara sistematik dan terancang.
3.2.1
3.2.1.1 PENGURUSAN PENILAIAN MURID
3.2.2
3.2.2.1 SITI NORAIDA BINTI RAMLI Peperiksaan dan pentaksiran diurus secara sistematik dan
3.2.3 terancang.
3.2.3.1
3.2.4 STANDARD 3.2 :PENGURUSAN KOKURIKULUM
3.2.4.1
3.2.5 KETETAPAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM
3.2.5.1
GURU KANAN KOKURIKULUM Pelaksanaan kokurikulum diurus secara sistematik dan terancang.
3.2.6
3.2.6.1 PENGURUSAN KELAB/PERSATUAN

3.2.7 WAN NUR FAZLIATI BT ZULKIFLI Kelab/ Persatuan diurus secara sistematik dan terancang.
3.2.7.1
PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM
3.3
3.3.1 FAZIRAH BT ABDUL WAHAB Badan Beruniform diurus secara sistematik dan terancang.
3.3.1.1
PENGURUSAN SUKAN/ PERMAINAN
3.3.2
3.3.2.1 WONG SONG KING Sukan/ permainan diurus secara sistematik dan terancang.

3.3.3 PENGURUSAN PROGRAM KECEMERLANGAN KOKU
3.3.3.1
3.3.4 FARIDAH BINTI JAAFAR Program kecemerlangan kokurikulum diurus secara professional
3.3.4.1 dan terancang.

3.3.5 PENGURUSAN SUKAN UNTUK SEMUA
3.3.5.1
3.3.6 WAN MUHD SYAHMI BIN W M Aktiviti sukan untuk semua diurus secara professional dan
3.3.6.1
AZAHARI terancang.
3.3.6.2
4 PENGURUSAN PENTAKSIRAN KOKURIKULUM
4.1
4.1.1 GURU KANAN KOKURIKULUM Pentaksiran kokurikulum dilaksanakan secara sistematik dan
terancang.
4.2
4.2.1 STANDARD 3.3:PENGURUSAN HEM

4.2.2 KETETAPAN PELAKSANAAN HEM

4.3 HAMINATUSIMA BINTI ISAHAK Pelaksanaan Hal Ehwal Murid diurus secara sistematik dan
4.3.1 terancang.

4.4 PENGURUSAN DISIPLIN MURID
4.4.1
MUHD. NOORAINUDDIN B MOHD. Disiplin murid diurus secara sistematik dan terancang.

NOOR

PENGURUSAN KESELAMATAN MURID

SALMIAH BINTI AB. JAMIL Keselamatan murid diurus secara sistematik dan terancang.

PENGURUSAN KESIHATAN MURID

PHANITHIRA A/P THURUVAN Program dan perkhidmatan kesihatan murid diurus secara
sistematik dan terancang.

PENGURUSAN BANTUAN PELAJARAN MURID

ROZAINI BINTI JUSOH Bantuan pelajaran murid diurus secara sistematik dan terancang.

PENGURUSAN PERKHIDMATAN UBK

NOORASHIKIN BINTI MOHD REJAB Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling diurus secara
profesionalisme dan terancang.

NOORASHIKIN BINTI MOHD REJAB Pentaksiran psikometrik diurus secara sistematik dan terancang.

STANDARD 4:PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARA

GURU SEBAGAI PERANCANG

PENCERAP Guru merancang melaksanakan PdPc secara professional dan
(Pentadbir/ Guru Kanan/ Ketua Panitia) sistematik.

GURU SEBAGAI PENGAWAL

PENCERAP Guru mengawal proses pembelajaran secara professional dan

(Pentadbir/ Guru Kanan/ Ketua Panitia) terancang.

PENCERAP Guru mengawal suasana pembelajaran secara professional dan

(Pentadbir/ Guru Kanan/ Ketua Panitia) terancang.

GURU SEBAGAI PEMBIMBING

PENCERAP Guru membimbing murid secara profesional
(Pentadbir/ Guru Kanan)

GURU SEBAGAI PENDORONG

PENCERAP Guru mendorong minda murid dalam melaksanakan aktiviti
(Pentadbir/ Guru Kanan) pembelajaran secara professional dan teracang.

43

4.4.2 PENCERAP Guru mendorong emosi murid dalam melaksanakan aktiviti
(Pentadbir/ Guru Kanan) pembelajaran secara professional dan terancang.

4.5 GURU SEBAGAI PENILAI
4.5.1 PENCERAP Guru melaksanakan penilaian secara sistematik dan terancang.

(Pentadbir/ Guru Kanan) MURID SEBAGAI PEMBELAJARAN AKTIF
4.6 Murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran secara berkesan.
4.61 PENCERAP
STANDARD 5:KEMENJADIAN MURID
(Pentadbir/ Guru Kanan) KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK
5 Peratus Murid mencapai matlamat Tahunan Individu yang
5.1 Ditetapkan dalam tahun terkini (Murid Berkeperluan Khas)
5.1.1  Instrumen Analisis MBK
Peratus murid yang menguasai tahap minimum dalam peperiksaan
5.1.2 Awam Sekolah Rendah (UPSR)
GPS dalam Peperiksaan Awam Sekolah menengah (SPM)
5.1.3  Analisis Keputusan SPM 2018
Gred Kumulatif dalam Peperiksaan Awam Sekolah Menengah
5.1.4 (STPM)
Peratus murid menguasai sekurang-kurangnya keputusan Magbul
5.1.5 (STAM)
KEMENJADIAN MURID DALAM KOKURIKULUM
5.2 GPS dalam Kelab/ Persatuan
5.2.1  Instrumen Analisis skor Kelab/ Persatuan
GPS dalam badan Beruniform
5.2.2  Instrumen Analisis Skor Badan Beruniform
GPS dalam Sukan/ Permainan
5.2.3  Instrumen Analisis Skor Sukan/ Permainan
GPS Keseluruhan dalam Kokurikulum
5.2.4
5.3 KEMENJADIAN SAHSIAH MURID
5.3.1 Purata peratus kehadiran murid ke sekolah bagi tahun terkini

5.3.2  Analisis Kehadiran Murid 2019 e-Kehadiran
Peratus murid yang terlibat dalam kes salah laku (Kes Ringan)bagi
5.3.3 tahun semasa

5.3.4  Analisis SSDM
Peratus murid yang terlibat dalam kes salah laku (Kes Sederhana)
5.3.5 bagi tahun semasa

 Analisis SSDM
Peratus murid yang terlibat dalam kes salah laku (Kes Berat) bagi
tahun semasa

 Analisis SSDM
Peratus murid yang melakukan amalan baik bagi tahun terkini.

 Analisis SSDM

“Ask not what your school can do for you. Ask what you can do for your school”. 44

Unknow


Click to View FlipBook Version