The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แฟ้มสะสมผลงาน 044

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mayry.555, 2021-03-15 12:17:52

แฟ้มสะสมผลงาน 044

แฟ้มสะสมผลงาน 044

ช่ือ นางสาวณฐั ชยา นามสกลุ ปานพลู ชื่อเล่น เมย์
วนั เกิด 7 มถิ ุนายน 2541 อายุ 22 ปี
ที่ อ ยู่ 57/ 3ห มู่ 6 ต า บ ล ห า ด น า ง แ ก้ ว อ า เ ภ อ ก บิน ท ร์บุ รี
จงั หวดั ปราจนี บรุ ี
เชื้อชาติ ไทย สญั ชาติ ไทย เบอรโ์ ทรศพั ท์ 064-5324701
E-Mail: [email protected]

ประวตั ิการศึกษา

❖ ระดบั ชนั้ ประถมศกึ ษาจบจากโรงเรยี นบา้ นโคกกระทอ้ น

❖ ระดบั ชนั้ มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ จบจากโรงเรยี นลาดตะเคยี นราษฏรบ์ ารุง

❖ ระดบั ชนั้ มธั ยมศกึ ษาตอนปลายจบจากโรงเรยี นลาดตะเคยี นราษฏรบ์ ารงุ

❖ กาลงั ศกึ ษาระดบั อดุ มศกึ ษา หลกั สตู รศกึ ษาศาสตรบณั ฑติ สาขาการศกึ ษาปฐมวยั

คณะครศุ าสตร์ มหาวทิ ยาลยั สวนดุสติ ศูนยก์ ารศกึ ษานอกสถานทต่ี งั้ นครนายก

คาํ นํา

แฟ้มผลงานมาตรฐานการศกึ ษาปฐมวยั จดั ทาขน้ึ เพ่อื รวบรวมเก่ยี วกบั การ
ปฏบิ ตั หิ น้าทค่ี รู และนาเสนอหลกั การ วธิ กี าร ขนั้ ตอนในการจดั การเรยี นการสอน
ในชนั้ เรยี นทก่ี าหนดไวใ้ นมาตรฐานสถานศกึ ษา โดยมกี ารจดั การเรยี นการสอนท่ี
สอดคลอ้ งกบั มาตรฐานผเู้ รยี นตามหลกั สูตรของสาระต่างๆ ในแต่ละดา้ นเพ่ือท่จี ะ
นาไปสู่การพฒั นาทงั้ ด้านร่างกาย อารมณ์ สงั คม และสติปัญญา เพ่อื เป็นการ
ยกระดบั คุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีหลักสูตร
กาหนดไว้ การจดั ทาส่อื การเรยี นการสอนในหน่วยต่างๆ การจดั สภาพแวดล้อมใน
หอ้ งเรยี น และแผนการสอน

การจดั ทาแฟ้มงานเลม่ น้ีเป็นการเกบ็ รวบรวมหลกั ฐานในการปฏบิ ตั ิงานสอน
ของขา้ พเจา้ เพ่อื นาเสนอผลงานปฏบิ ตั งิ าน และการจดั การเรยี นรูใ้ นสถานศกึ ษา
และพฒั นาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของตนเองอย่างมีระบบ โดยกา
รวบรวมขอ้ มลู ผลงานครแู ละนกั เรยี นระดบั ชนั้ อนุบาล3 โดยหวงั ว่าจะเป็นประโยชน์
ตอ่ เพอ่ื นครแู ละบุคคลทส่ี นใจต่อไป

ทงั้ น้ีขา้ พเจา้ ตอ้ งขอขอบคณุ นายศรชยั อุตสนี อก ทไ่ี ดเ้ ปิดโอกาสใหข้ า้ พเจา้
ได้มาปฏิบตั ิการสอนและคุณครูปาริชาติ รกั เช้ือ ท่ีให้คาปรึกษาในระหว่างการ
ปฏบิ ตั กิ ารสอนและใหค้ าแนะนาในการจดั ทาแฟ้มผลงานทาใหเ้ สรจ็ ไดด้ ้วยดี

นางสาวณฐั ชยา ปานพลู
นกั ศกึ ษาฝึกสอนระดบั ชนั้ อนุบาลปีท่ี 3

ประกอบไปด้วย
-ประวัตคิ วามเป็นมา
- ลักษณะการดาเนนิ การด้านการศึกษาปฐมวยั
- รปู แบบการจดั ประสบการณ์การเรยี นรู้
- ปรัชญา
- วสิ ยั ทัศน์
- พันธกจิ /ภารกิจ

ประวัตคิ วามเป็นมา
โรงเรียนสาธติ ละอออุทิศ เดิมชือ่ วา่ โรงเรยี นอนบุ าลละอออทุ ิศ กลา่ วได้ว่าเป็นโรงเรียนอนบุ าลของรฐั แห่งแรก

สรา้ งข้นึ ดว้ ยเงินบริจาคของ น.ส.ละออ หลิมเซง่ ไถ่
ได้เปิดทาการสอนเม่อื วนั ท่ี 2 กนั ยายน พ.ศ. 2483 แรกเรมิ่ ทาการรับนกั เรียนอายุ 4-5 ปี จานวน 30 คน

เพื่อทาการทดลองสอน
เมอื่ มีการเปล่ียนแปลงผ้บู รหิ ารของวิทยาลยั ครตู ามระบบของสภาการฝกึ หัดครตู ลอดระยะเวลาแห่งการ

ดาเนนิ งานนอกเหนือไปจากภารกิจหลกั ทใี่ หก้ ารศึกษาอบรมแก่เด็กเล็ก แลว้ ยงั มุง่ สรา้ งสรรค์องคค์ วามร้ใู หมๆ่ อย่าง
ตอ่ เน่ือง
โดยการศึกษาวจิ ัยและพัฒนาสภาพแวดลอ้ มเพือ่ กระต้นุ การเรยี นรู้ เช่น การสร้างสระว่ายนา้ และสรา้ งพ้ืนท่ีตามความ
สนใจของเด็ก พน้ื ทกี่ ิจกรรมกลางแจ้งสาหรบั เด็ก เปน็ ต้น นอกจากนน้ั โรงเรียนยงั ได้ทดลองหารปู แบบทเี่ หมาะสม
สาหรบั พัฒนาการของเด็กอย่างสร้างสรรค์กว่า 60 ปีแหง่ ความสาเร็จอยา่ งภาคภมู ิ ภายใตก้ ารบริหารของทีมงานที่มี
ประสทิ ธิภาพ และการดแู ลจากคณะครผู ูเ้ ช่ยี วชาญดา้ นการศึกษาปฐมวยั โรงเรียนสาธิตละอออทุ ิศในสังกัดคณะครุ
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ได้รับการยอมรบั จากผ้ปู กครองเป็นอย่างมากในการดแู ลและสรา้ งเสริมบุตรหลานใหม้ คี วาม
พรอ้ มทางพฒั นาการอย่างสมบรู ณใ์ นทุกๆ ดา้ น

ปัจจุบันด้วยแนวนโยบายเชิงรุกในการบริหารจัดการศึกษา เพ่อื ใหส้ อดคลอ้ งกบั แนวนโยบาย คณะผบู้ รหิ ารจึง
จัดใหม้ กี ารจดั การศกึ ษาทตี่ อบสนองต่อภารกจิ หลกั ของมหาวทิ ยาลัย (พ.ศ. 2552 - 2556) ซึ่งหนึ่งในกลยทุ ธ์ท่สี าคญั
ภายใตแ้ ผนพัฒนา คอื การขยายโอกาสทางการศกึ ษาและการพฒั นาเด็กเลก็ ส่รู ะดับภมู ิภาค โดยมจี ุดมุ่งหมายเพ่ือให้
เปน็ แหล่งเรียนรูแ้ หง่ ใหม่ สาหรบั การเสริมสรา้ งทกั ษะและพฒั นาการของเดก็ นกั เรียนทีม่ ีอายตุ ง้ั แต่ 1 ปี 6 เดือน
ถงึ 5 ปี ใหม้ คี วามพรอ้ มท้ัง 4 ดา้ น ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสงั คม และดา้ นสตปิ ญั ญา

โรงเรียนสาธติ ละอออุทิศ เปน็ สถานศึกษาต้นแบบทางการศกึ ษาปฐมวยั บุคลากรมปี ระสทิ ธภิ าพ ให้คาแนะนา
หรอื คาปรกึ ษาแกห่ นว่ ยงานทีต่ ้องการความสมบรู ณแ์ บบทางการศกึ ษาปฐมวัย และจัดประสบการณ์ประสานความ
รว่ มมือกบั ผปู้ กครองเพื่อให้ผ้เู รียนได้รบั การพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สงั คม สติปัญญา โดยเนน้ กระบวนการ
คิด คานงึ ถงึ ความแตกตา่ งระหวา่ งบคุ คลและปลกู ฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อดารงชีวิตอยู่ในสงั คมได้อยา่ งมคี วามสุข

ลกั ษณะการดาเนินงานดา้ นการศกึ ษาปฐมวยั

1. เป็นสถาบนั ใหก้ ารศกึ ษาอบรมแก่เดก็ ปฐมวยั อายรุ ะหวา่ ง 1.6ปี–5ปี โดยแบง่ เป็น ระดบั ชนั้ ตา่ ง ดงั นี้
- โครงการบา้ นหนูน้อย รับเดก็ อายุ 1.6 ปี – 1.11 ปี
- โครงการบา้ นสาธติ รับเดก็ อายุ 2.0 ปี - 2.11 ปี
- ระดับอนุบาล รับเด็กอายุ 3-5 ปี

โรงเรียนไดย้ ดึ แนวปรัชญาวิธีดาเนนิ การเรยี นการสอน ตามวถิ ที างแห่งการพัฒนาเดก็ ทส่ี บื เน่ืองมา ต้งั แต่เร่มิ
ก่อต้ังโรงเรียน โดยมุ่งเน้นการเตรยี มความพร้อมและส่งเสรมิ พฒั นาการเด็ก “หลกั สตู รของโรงเรยี นมีลกั ษณะยืดหย่นุ
ได”้
โดยคาํ นงึ ถึงความแตกตา่ งระหวา่ งบคุ คลของเดก็ กิจกรรมตา่ ง ท่ีจดั ขนึ้ สอดคลอ้ งกบั ชีวิตประจาํ วนั และส่งิ แวดลอ้ ม
รอบตวั เดก็

2. เป็นแบบอยา่ งของการจดั การศกึ ษาปฐมวยั แก่โรงเรียนและสถาบนั พฒั นาเดก็ ในทอ้ งถ่ิน ซง่ึ ตงั้ แตเ่ ร่มิ กอ่ ตงั้
“โรงเรียนอนบุ าลละอออทุ ิศ” เป็นสถาบนั ระดบั อนบุ าลท่ีเป็นแบบอยา่ งใหม้ ีการเปิดโรงเรียนในจงั หวดั ตา่ ง และ
จากนนั้ มาถึงปัจจบุ นั โรงเรยี นยงั คงทาํ หนา้ ท่ีดงั กลา่ วมาโดยตลอด ซง่ึ ในแตล่ ะปีการศกึ ษาจะมีผูม้ าขอเย่ียมชมศกึ ษา
ดงู าน ฝึกงานและนาํ แนวทางการจดั ประสบการณ์ แมก้ ระท่งั นวตั กรรมตา่ ง ของโรงเรียนไปทดลองใช้

3.เป็นแหลง่ ฝึกประสบการณว์ ิชาชีพครูใหแ้ ก่นกั ศกึ ษาสาขาการศกึ ษาปฐมวยั เปิดโอกาสใหน้ กั ศกึ ษา
ไดม้ าสงั เกต มีสว่ นรว่ มในการสอน การทดลองสอนและฝึกประสบการณว์ ชิ าชีพครู นกั ศกึ ษาท่ีมาฝึกประสบการณ์
วชิ าชีพนี้ มีทงั้ นกั ศกึ ษาโปรแกรมวชิ าการศกึ ษาปฐมวยั ของมหาวทิ ยาลยั สวนดสุ ติ และหนว่ ยงานอ่ืน ท่ีเก่ียวขอ้ ง
นอกจากนีย้ งั เป็นแหลง่ วชิ าการใหแ้ ก่ บคุ ลากรท่ีทาํ งานกบั เดก็ ปฐมวยั ของหนว่ ยงานอ่ืน อาทเิ ช่น บคุ ลากรจากมลู นิธิ
โรงเรียนอนบุ าลตา่ ง ทงั้ ของรฐั บาลและเอกชน โรงเรียนเทศบาล สถานสงเคราะหเ์ ดก็ เป็นตน้

4. เป็นแหลง่ ทดลอง คน้ ควา้ วจิ ยั และพฒั นาความรูท้ างดา้ นการศกึ ษาปฐมวยั ซ่งึ ไดเ้ ปิดใหค้ ณาจารย์
ในมหาวิทยาลยั ไดท้ ดลอง วิจยั เพ่ือพฒั นาองคค์ วามรู้ รวมทงั้ เป็นแหลง่ ใหค้ วามรว่ มมือ สนบั สนุนการวิจยั ของ
หนว่ ยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ ง เชน่ มหาวทิ ยาลยั ศรีนครนิ ทรวิโรฒ มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ จฬุ าลงกรณม์ หาวทิ ยาลยั
เป็นตน้

5. เป็นแหลง่ เผยแพรน่ วตั กรรมทางการศกึ ษาเม่ือมีการศกึ ษาคน้ ควา้ ทดลองวิจยั ในเชงิ ทฤษฏีแลว้
ยงั มีการนาํ ทฤษฏีตา่ ง มาทดลองในการปฏิบตั แิ ละพฒั นาปรบั ปรุงเพ่ือใหเ้ กิดผลในการเรียนการสอน

รูปแบบการจัดประสบการณก์ ารเรยี นรู้

การจัดหลักสูตรการศกึ ษาปฐมวยั โรงเรยี นเน้นการจัดการศึกษาใหเ้ ดก็ ได้พฒั นาตนเองทกุ ด้าน
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงั คม สตปิ ัญญาอย่างสมดลุ และสง่ เสริมกระบวนการคิดให้มีความสามารถ
ในการเรียนร้ขู องเดก็ ในช่วงวยั 3-5 ปี โดยกาหนดหลักการ ดงั น้ี

1. ส่งเสรมิ กระบวนการเรียนรูแ้ ละพัฒนาทค่ี รอบคลุมความต้องการความเจรญิ และพฒั นาการตามวัย
ของเด็กทกุ ด้าน

2. พฒั นาเดก็ โดยองค์รวมผ่านการเลน่ และกจิ กรรมท่ีเหมาะสมกับวยั
3. จัดกจิ กรรมและประสบการณก์ ารเรียนรเู้ พ่อื พฒั นาบคุ ลกิ ภาพพนื้ ฐานใหแ้ ขง็ แกร่งด้วย คา่ นยิ ม
คณุ ธรรม จรยิ ธรรม วนิ ยั และความรบั ผิดชอบให้สามารถเจริญชวี ิตทม่ี คี ุณภาพและมคี วามสขุ
4. ประสานสัมพนั ธค์ วามรว่ มมือระหว่างครอบครัวและชมุ ชนและสถานศกึ ษา ให้มีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาเดก็

ปรัชญา

การเรียนร้อู ย่างมคี วามสขุ เพือ่ การเจริญเติบโตอยา่ งงดงาม

วสิ ยั ทศั น์

โรงเรียนสาธติ ละอออุทิศ เปน็ โรงเรยี นต้นแบบของการพฒั นานวัตกรรมดา้ นการศึกษาปฐมวยั
การศกึ ษาปฐมวยั การฝกึ ประสบการณ์และพฒั นาวชิ าชีพครู โดยมสี ว่ นร่วมในการยกระดับคุณภาพการศกึ ษาทุก
ภูมภิ าค

พนั ธกจิ /ภารกิจ

1. พฒั นาหลกั สตู ร การจัดการเรียนรแู้ บบบรู ณาการและจัดกิจกรรมเสริมหลกั สูตร โดยมงุ่ เนน้
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการคดิ ทกั ษะกระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์ ทักษะภาษาอังกฤษ และทกั ษะ
ชีวติ

2. วิจัยพฒั นา และเผยแพรน่ วัตกรรมดา้ นการศึกษาปฐมวัยและประถมศกึ ษาเพือ่ บรกิ ารวชิ าการแก่
สงั คม

3. พฒั นาระบบ และกระบวนการบริหารจดั การศึกษาท่มี ปี ระสทิ ธภิ าพ และประสทิ ธผิ ล โดยใช้
เทคโนโลยีเปน็ ปจั จบุ ันสนบั สนุน

4. เป็นโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชพี ครเู พื่อสรา้ งครปู ฐมวยั และประถมศึกษามืออาชีพ โดย
ประสานความรว่ มมือกบั คณะครุศาสตรแ์ ละคณะวิชาท่เี กีย่ วขอ้ ง

เปา้ หมายของโรงเรยี น

1. นกั เรียนมคี ณุ ธรรม จรยิ ธรรมและคณุ ลักษณะท่ีพึงประสงค์
2. นกั เรยี นมที ักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
3. นกั เรียนมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจติ ท่ีดมี คี วามสุข
4. นักเรยี นอนรุ ักษค์ วามเป็นไทย ดารงชวี ิตอย่างพอเพยี งและมีจติ สานกึ ต่อการอนรุ กั ษ์ธรรมชาตแิ ละ
สิง่ แวดลอ้ ม
5. นักเรยี นมคี วามสามารถใชเ้ ทคโนโลยี ใช้ภาษาอังกฤษเพอื่ การสื่อสารได้
6. ครไู ดร้ บั การพฒั นาตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้อย่าง
หลากหลาย

โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
7. โรงเรยี นมีการบรหิ ารจดั การอยา่ งเป็นระบบ
8. โรงเรียนมสี ภาพแวดล้อมและภมู ิทัศนท์ เ่ี อือ้ ต่อการจดั การเรียนร้ใู ห้ชมุ ชนมสี ่วนรว่ มในการจัด
การศกึ ษา

คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

1. มรี ะเบยี บวินัยในตนเอง สามารถปฏบิ ตั ติ ามกฎกติกาของสว่ นรวมและสังคม
2. มที กั ษะการคิดแก้ปญั หาท่เี หมาะสมกบั สภาพการณ์และส่ิงแวดลอ้ ม
3. มีความคิดสรา้ งสรรค์ รักการอา่ น การเขยี น การค้นควา้
4. มีมนุษย์สมั พนั ธท์ ีด่ ี สามารถทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดยเป็นทง้ั ผ้นู าและผู้ตาม
5. มีความเชื่อมนั่ ในตนเอง มที ศั นคติในทางบวกต่อการเรยี นและพฒั นาตนเองอย่างต่อเนอ่ื ง
6. มสี ุขภาพแข็งแรง มจี ติ ใจอ่อนโยน โอบอ้อมอารี และมคี วามกตญั ญู
7. มีความรบั ผิดชอบต่อหนา้ ทท่ี ่ีได้รบั มอบหมาย
8. มคี วามเปน็ ประชาธปิ ไตยและเคารพในคุณคา่ ศักด์ิศรีของตนเองและผู้อ่นื
9. มที กั ษะการคิดอยา่ งมวี จิ ารณญาณ สามารถไตร่ตรองขา่ วสารเหตุการณต์ า่ งๆทผ่ี า่ นมาใน
ชวี ติ ประจาวนั
10. มีความรู้พื้นฐานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยที ่ีทนั สมัย สามารถนามาปรับใชใ้ นชวี ติ ประจาวนั

เวลา กิจกรรม

07.30-08.00 น. รบั เด็ก
08.00-08.45 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ
09.00-09.30 น. กิจกรรมนิทานสง่ เสรมิ กระบวนการคดิ
09.30-10.00 น. กจิ กรรมกลุ่ม
10.00-10.15 น. ดื่มนม
10.15-10.50 น. กิจกรรมเสรี
11.00-11.30 น. กิจกรรมกลางแจ้ง
11.30-12.00 น. รบั ประทานอาหารกลางวนั
12.00-14.00 น. นอนกลางวนั
14.00-14.30 น. ต่นื นอนทาความสะอาดร่างกาย
รบั ประทานอาหารวา่ ง
14.30-15.00 น. กจิ กรรมสงบ
15.00 น. กลับบ้าน

เขา้ แถวเคารพธงชาติ
กจิ กรรมนทิ านสง่ เสริมกระบวนการคดิ

กจิ กรรมกลุ่ม
ด่มื นม

กิจกรรมเสรี
กิจกรรมกลางแจง้

รบั ประทานอาหารกลางวนั
นอนกลางวัน

ต่นื นอนทาความสะอาดร่างกาย รบั ประทานอาหารว่าง
กจิ กรรมสงบ

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพเดก็
1.1 มีพฒั นาการดา้ นรา่ งกาย แขง็ แรง มสี ุขนสิ ยั ทด่ี ี และดแู ลความปลอดภัย

ของตนเองได้
1.2 มพี ฒั นาการดา้ นอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
1.3 มพี ฒั นาการด้านสงั คม ชว่ ยเหลอื ตนเอง และเป็นสมาชกิ ทีด่ ขี องสงั คม
1.4 มพี ฒั นาการด้านสตปิ ญั ญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพืน้ ฐาน และ

แสวงหาความรู้ได้

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดั การ
2.1 มหี ลักสูตรครอบคลมุ พฒั นาการทั้ง 4 ดา้ นสอดคลอ้ งกับบรบิ ทของ

ท้องถ่นิ
2.2 จดั ครใู ห้เพียงพอกบั ช้ันเรียน
2.3 ส่งเสรมิ ให้ครมู ีความเช่ียวชาญดา้ นการจัดประสบการณ์
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสอ่ื เพ่อื การเรยี นรู้ อย่างปลอดภยั และเพยี งพอ
2.5 ใหบ้ ริการสอ่ื เทคโนโลยสี ารสนเทศและสอื่ สารการเรียนรเู้ พ่ือสนบั สนนุ

การจดั ประสบการณ์
2.6 มรี ะบบบริหารคุณภาพทเี่ ปิดโอกาสให้ผ้เู ก่ยี วข้องทกุ ฝา่ ยมสี ่วนรว่ ม

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เนน้ เดก็ เป็นสาคญั
3.1 จดั ประสบการณท์ ่สี ่งเสริมใหเ้ ดก็ มีพฒั นาการทกุ ดา้ นอย่างสมดลุ เต็ม

ศกั ยภาพ
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณต์ รง เลน่ และปฏิบัตอิ ย่างมี

ความสขุ
3.3 จดั บรรยากาศที่เอือ้ ต่อการเรยี นร้ใู ช้สอ่ื และเทคโนโลยีท่เี หมาะสมกบั วัย
3.4 ประเมินพัฒนาการเดก็ ตามสภาพจรงิ และนาผลการประเมนิ พัฒนาการ

เดก็ ไปปรบั ปรุง การจัดประสบการณแ์ ละพัฒนาเดก็

มาตรฐานที่ 1
คุณภาพเด็ก

มาตรฐานท่ี 1 คณุ ภาพเด็ก

1.1 มพี ฒั นาการดา้ นรา่ งกาย แขง็ แรง มสี ขุ นสิ ัยทดี่ ี และดแู ลความปลอดภยั
ของตนเองได้

1.2 มีพฒั นาการดา้ นอารมณ์ จิตใจ ควบคมุ และแสดงออกทางอารมณ์ได้

1.3 มพี ฒั นาการดา้ นสงั คม ช่วยเหลอื ตนเอง และเปน็ สมาชกิ ทีด่ ีของสังคม

1.4 มพี ัฒนาการดา้ นสติปญั ญา สอื่ สารได้ มีทักษะการคดิ พ้นื ฐาน และ
แสวงหาความรไู้ ด้

1.1 มีพัฒนาการด้านรา่ งกาย แขง็ แรง
มีสุขนสิ ยั ที่ดี และดแู ลความปลอดภยั ของตนเองได้

1.1.1 เดก็ มนี าหนกั สว่ นสงู ตามเกณฑก์ รมอนามัย มีสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกสมวัย

โรงเรียนสาธติ ละอออุทิศ กาหนดใหเ้ ด็กมีการชั่งน้าหนกั วดั ส่วนสูงเป็นประจาทกุ เดอื น เพื่อ
บันทึกและดูพัฒนาการในเรอ่ื งนา้ หนกั ส่วนสงู ใหเ้ ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนยี้ ังไดจ้ ดั เตรียม
อาหารท่มี ีสารอาหารครบทงั้ 5 หมู่ เพอ่ื ให้เดก็ มรี า่ งกายแข็งแรงสมบูรณ์ เหมาะสมกับวัย

1.1 มพี ฒั นาการด้านร่างกาย แข็งแรง
มีสขุ นสิ ัยทดี่ ี และดแู ลความปลอดภัยของตนเองได้
(ต่อ)

1.1.2 เด็กมีสขุ นสิ ัยทดี่ ี สามารถทากิจวัตรประจาวนั ไดด้ ว้ ยตนเองตามวัย
โรงเรยี นสาธิตละอออทุ ศิ ส่งเสริมใหเ้ ด็กเรียนรใู้ นเรอ่ื งการดแู ลสขุ ภาพร่างกายของตนเอง
ผ่านการทากิจวัตรประจาวันในแต่ละวนั เด็กจะได้เรียนรูก้ ารทาหนา้ ทข่ี องตนเองในทุกๆวนั

โรงเรียนสาธติ ละอออุทิศมกี ารสง่ เสรมิ ใหเ้ ด็กมสี ขุ นสิ ัยท่ดี ีในการดูแลตนเองผ่าน กิจวตั รประจาวัน
โดยการลา้ งมอื กอ่ นการรบั ประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องนา้ ดืม่ นม เลือกรับประทานอาหารที่
มีประโยชน์ และแปรงฟันหลงั จากการรับประทานอาหารทุกครงั้

1.1 มีพฒั นาการดา้ นร่างกาย แขง็ แรง
มสี ขุ นิสยั ทด่ี ี และดแู ลความปลอดภยั ของตนเองได้
(ตอ่ )

1.1.3 เด็กมคี วามสามารถหลกี เลี่ยงอบุ ัตเิ หตแุ ละอุบัตภิ ัย ไม่ใหต้ นเองบาดเจ็บเหมาะสมกบั วัย

โรงเรยี นสาธิตละอออทุ ิศ มกี ารส่งเสรมิ ให้เดก็ ในโรงเรยี นรู้จกั ป้องกนั ตนเองใน
ชวี ิตประจาวันและอุบัติภยั ต่างๆ โดยให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเอง เพ่อื หลีกเลย่ี งอนั ตรายที่
อาจจะเกิดขน้ึ กับตนเองได้

1.2 มพี ัฒนาการดา้ นอารมณ์ จิตใจ ควบคมุ และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้

1.2.1 เด็กมสี ขุ ภาพจิตดี มคี วามอดทน รอคอย ควบคุมตนเองสามารถเขา้ รว่ มกจิ กรรม
ตา่ งๆ ได้อยา่ งมคี วามสุขไดส้ มวยั

โรงเรียนสาธิตละอออทุ ิศ มกี ารจดั กจิ กรรมทีส่ ง่ เสริมทกั ษะการดารงชวี ติ ใหแ้ ก่เด็ก
ทักษะการรอคอย และสามารถควบคมุ ตนเองหรอื เข้าร่วมกิจกรรมกบั ผ้อู ่ืนได้ อีกทง้ั ยังส่งเสริม
ทกั ษะด้านความกล้าแสดงออกให้กบั เดก็ อกี ดว้ ย

นอ้ งพลอยรอคอยในการยกมือตอบคาถามในการทากิจกรรม
ที่มา : นิทานส่งเสริมกระบวนการคิด

เดก็ รอคอยในการทากิจกรรมและยกมือตอบคาถามและการสร้าง
ขอ้ ตกลงก่อนเร่ิมทากิจกรรม

ที่มา : กิจกรรมกลางแจง้

1.2 มีพัฒนาการดา้ นอารมณ์ จติ ใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณไ์ ด้ (ต่อ)

1.2.2เดก็ มสี ุนทรียภาพ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวไดส้ มวยั
โรงเรียนสาธิตละอออทุ ศิ สง่ เสริมใหเ้ ด็กมีความพร้อมทางดา้ นอารมณ์และจิตใจ

ผา่ นกจิ กรรมศิลปะกิจกรรมสรา้ งสรรค์ เพื่อใหเ้ ดก็ เรยี นรูอ้ ยา่ งมีความสขุ และยงั สามารถ
แสดงความรู้สึกทด่ี ีหรอื ชื่นชมผลงานของตนเองได้

เด็กทางานกลุ่มร่วมกนั วาดภาพตวั ละครในนิทาน
ที่มา : กิจกรรมกลุ่ม

นอ้ งฮกั พบั กระดาษเป็นรูปหวั ใจหลงั ฟังนิทาน
เรื่องยกั ษส์ ามตนจบ

ท่ีมา : นิทานส่งเสริมกระบวนการคิด

เดก็ ออกมานาเสนอเกี่ยวกบั นิทานที่กลุ่มตนเองแตง่
ท่ีมา : กิจกรรมกลุ่ม

1.2 มพี ัฒนาการด้านอารมณ์ จติ ใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณไ์ ด้ (ต่อ)

1.2.3 เด็กมีความชน่ื ชม ร้จู ักดูแลรกั ษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ มไดส้ มวยั
โรงเรียนสาธติ ละอออุทิศ มกี ารสง่ เสรมิ ใหเ้ ดก็ ใกลช้ ดิ กบั ธรรมชาติ โดยใหเ้ ดก็ เริม่
เรยี นรู้จากส่ิงที่ใกลต้ ัวไปสง่ิ ที่ไกลตวั มากข้ึน

เดก็ ไดเ้ รียนรู้ เรอ่ื งธรรมชาติทอี่ ยู่รอบตัวเดก็ ทงั้ ใน
บรเิ วณโรงเรยี นและนอกหอ้ งเรียนเพ่ือใหเ้ ดก็ รู้จกั
รักษาธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมไดอ้ ยา่ งเหมาะสม

ท่ีมา : กิจกรรมกลุ่ม

1.3 มีพฒั นาการด้านสงั คม ชว่ ยเหลอื ตนเอง
และเปน็ สมาชิกท่ดี ีของสงั คม

1.3.1 เดก็ มคี ุณธรรม จรยิ ธรรม และคณุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ ปฏบิ ตั ิตนอย่างมวี ินัยและ
มีความรับผดิ ชอบได้สมวัย

โรงเรยี นสาธติ ละอออุทิศ ปลูกฝังให้เด็กมคี ุณธรรม จรยิ ธรรม โดยจัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสรมิ ให้เด็กมีระเบยี บวนิ ยั และความรบั ผดิ ชอบไดส้ มวัย

โรงเรียนสาธิตละอออทุ ศิ ตระหนักถงึ ความสาคัญของคณุ ธรรมจรยิ ธรรม โดยจดั กจิ กรรมท่ีสง่ เสรมิ คุณลักษณะท่ี
พงึ ประสงค์และปฏบิ ัติตนอย่างมีวนิ ยั ยกตวั อยา่ งเช่น การเปลี่ยนเส้อื ผา้ ดว้ ยตนเอง การสวดมนตก์ ่อนนอน
เปน็ ตน้

1.3 มีพัฒนาการดา้ นสงั คม ช่วยเหลือตนเอง
และเปน็ สมาชิกท่ดี ีของสงั คม (ตอ่ )

1.3.2 เดก็ สามารถปรับตวั เข้ากับสังคมและทากจิ กรรมร่วมกบั ผ้อู ื่นไดส้ มวัย
โรงเรียนสาธติ ละอออุทศิ มกี ารจดั กจิ กรรมใหเ้ ดก็ ไดม้ ปี ฏิสมั พันธ์ร่วมกบั เพือ่ นและ
ผอู้ ่ืน เพอ่ื ให้เด็กได้เรยี นรูท้ ักษะการปรับตวั อย่รู ่วมกนั กบั เพ่อื นหรอื ผอู้ ่ืน

เด็กสามารถทากิจกรรมร่วมกบั ผอู้ ื่นไดแ้ ละแสดง
ความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของ
คนอื่นได้

ท่ีมา : กิจกรรมกลุ่ม

1.3 มพี ฒั นาการดา้ นสงั คม ช่วยเหลอื ตนเอง
และเปน็ สมาชกิ ท่ดี ีของสงั คม (ต่อ)

1.3.3 เด็กเปน็ สมาชิกท่ดี ขี องสงั คม รรู้ กั ษ์วัฒนธรรมและความเป็นไทย
โรงเรียนสาธติ ละอออุทศิ มกี ารจัดกิจกรรมใหเ้ ดก็ ได้เป็นคนมนี า้ ใจ ช่วยเหลอื และ
แบ่งปนั มงุ่ เนน้ ให้เด็กฝึกความซ่อื สตั ยส์ จุ รติ และทากจิ กรรมร่วมกนั อย่างมคี วามสขุ

เป็นการส่งเสรมิ ให้เด็ก เปน็ คนมนี ้าใจตอ่ ผอู้ น่ื ช่วยเหลอื ปนั และเป็นสมาชกิ ท่ีดี

ของสังคม ดงั นน้ั โรงเรยี นจึงมีการจดั กิจกรรม ท่หี ลากหลาย ยกตวั อยา่ ง เช่น

การนาการละเลน่ พนื้ บา้ นเข้ามาปรับใช้กบั เดก็ เพอื่ ใหเ้ ด็กมี ความซ่ือสตั ย์

สุจรติ และร้จู ักการแบง่ ปันและทากิจกรรมรว่ มกับผู้อน่ื ไดอ้ ยา่ งมคี วามสุข

ท่ีมา : กิจกรรมกลางแจง้

1.4 มีพฒั นาการด้านสติปญั ญา สื่อสารได้
ทักษะการคดิ พนื ฐาน และแสวงหาความรูไ้ ด้

1.4.1 มที กั ษะทางภาษาและการสอ่ื สารไดส้ มวัย
โรงเรียนสาธิตละอออทุ ิศ มีการสง่ เสรมิ และใหค้ วามสาคัญในเรื่องของภาษาเปน็
อย่างมาก โดยการจดั กิจกรรมทห่ี ลากหลายเพื่อตอบสนองตอ่ ความต้องการของแตล่ ะบุคคล
และเพือ่ สง่ เสรมิ ทักษะทางภาษาทด่ี ี

เดก็ ไดร้ ่วมกนั แสดงนิทานเร่ืองหนูนอ้ ยหมวกแดง
ท่ีมา : กิจกรรมนิทานส่งเสริมกระบวนการคิด

มาตรฐานท่ี 2

กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ

มาตรฐานที่ 2

กระบวนการบริหารและการจดั การและการ
จดั การ

ตวั บ่งช้ี
2.1 มหี ลกั สตู รครอบคลุมพฒั นาการทงั้ 4 ดา้ นสอดคลอ้ ง

กบั บรบิ ทของทอ้ งถน่ิ
2.2 จดั ครใู หเ้ พยี งพอกบั ชนั้ เรยี น
2.3 สง่ เสรมิ ใหค้ รมู คี วามเชย่ี วชาญดา้ นการจดั

ประสบการณ์
2.4 จดั สภาพแวดลอ้ มและสอ่ื เพอ่ื การเรยี นรู้ อยา่ ง

ปลอดภยั และเพยี งพอ
2.5 ใหบ้ รกิ ารสอ่ื เทคโนโลยสี ารสนเทศและสอ่ื สารการ
เรยี นรเู้ พอ่ื สนบั สนุนการจดั ประสบการณ์
2.6 มรี ะบบบรหิ ารคณุ ภาพทเ่ี ปิดโอกาสใหผ้ เู้ กย่ี วขอ้ งทุก

ฝ่ายมสี ว่ นรรว่ ม

ตวั บง่ ชี้ 2.1 มีหลกั สตู รครอบคลมุ พฒั นาการทง้ั 4 ดา้ นสอดคลอ้ ง กบั
บรบิ ทของทอ้ งถนิ่

การจดั หลกั สตู รการศกึ ษาปฐมวยั โรงเรยี นเน้นจดั การศกึ ษาใหเ้ ดก็ ไดพ้ ฒั นาตนเองทุก
ดา้ นทงั้ ทางดา้ นรา่ งกาย จติ ใจ อารมณ์ สงั คม สตปิ ัญญาอยา่ งสมดลุ และสง่ เสรมิ กระบวนการ
คดิ ใหม้ คี วามสามารถในการเรยี นรขู้ องเดก็ ในช่วงวยั 3-5 ปี โดยกาหนดหลกั การดงั น้ี
1. สง่ เสรมิ กระบวนการเรยี นรแู้ ละพฒั นาทค่ี รอบคลุมความตอ้ งการ ความเจรญิ และ

พฒั นาการตามวยั ของเดก็ ทุกดา้ น
2. พฒั นาเดก็ โดยองคร์ วมผ่านการเล่นและกจิ กรรมทเ่ี หมาะสมกบั วยั
3. จดั กจิ กรรมและประสบการณ์การเรยี นรเู้ พอ่ื พฒั นาบุคลกิ ภาพพน้ื ฐานใหแ้ ข็งแกรง่ ดว้ ย

คา่ นยิ ม คุณธรรม จรยิ ธรรม วนิ ยั และความรบั ผดิ ชอบใหส้ ามารถเจรญิ ชวี ติ ท่มี คี ุณภาพ
และมคี วามสขุ
4. ประสานสมั พนั ธค์ วามรว่ มมอื ระหว่างครอบครวั และชุมชน และสถานศกึ ษาใหม้ สี ่วนรว่ ม
ในการพฒั นาเดก็

เดก็ สามารถใชก้ ลา้ มเน้อื สว่ นต่างๆของรา่ งกายเคล่อื นไหวได้ ทงั้ กลา้ มเน้อื มดั เลก็ และมดั ใหญ่อยา่ ง
คล่องแคล่ว

ทม่ี า: กิจกรรมกลางแจง้

แผนการจัดประสบการณ์
เดือน มกราคม

แผนการจดั ประสบการณ์
เดอื น กุมภาพนั ธ์

แผนการจัดประสบการณ์
เดือน มีนาคม

ตวั บ่งชี้ 2.2 จดั ครใู ห้เพียงพอกบั ชนั้ เรียน

โรงเรยี นสาธติ ละอออุทศิ มกี ารจดั ครใู หเ้ พยี งพอต่อชนั้ เรยี นโดยในระดบั ชนั้ อนุบาล 3
จานวนนกั เรยี นในชนั้ เรยี นมี 18 คน ชาย 10 คน หญงิ 8 คน และครปู ระจาชนั้ 1 คน
คณุ ครปู ารชิ าติ รกั เช่อื นกั ศกึ ษาฝึกสอน 3 คน และพเ่ี ลย้ี ง 1 คน ซง่ึ มคี วามเพยี งพอต่อ
จานวนนกั เรยี นในชนั้ เรยี น

2.3 สง่ เสรมิ ใหค้ รูมคี วามเช่ียวชาญด้านการจดั ประสบการณ์

มีการเขา้ ร่วมอบรมเพอื่ สง่ เสรมิ ให้ครูมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ทักษะและสมรรถนะท่ีจาเป็น
สาหรับการปฏิบัติการสอนท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอย่าง
รวดเรว็ ทม่ี ีผลกระทบต่อการเรียนร้แู ละการสอน

ทม่ี า:กิจกรรมสัมมนา

2.4 จดั สภาพแวดลอ้ มและส่อื เพ่อื การเรียนรู้ อยา่ งปลอดภัย
และเพียงพอ

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มีการจัดสภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวกเพ่ือการเรียนรู้
อย่างปลอดภยั และเพียงพอ นาไปสู่การพฒั นาให้เดก็ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในมุมประสบการณ์
ภายในห้องเรียน เช่น มุมดนตรี มุมนิทาน มุมบทบาทสมมุติ และรวมถึงมุมวิทยาศาสตร์ หรือเรียนรู้
แบบมีส่วนรว่ ม ไดแ้ ก่ ห้องเรียน ห้องปฏบิ ัตกิ ารตา่ งๆ หอ้ งคอมพิวเตอร์

มมุ บทบาทสมมติ

มมุ นทิ าน มมุ วทิ ยาศาสตร์

2.4 จดั สภาพแวดล้อมและสอื่ เพ่อื การเรยี นรู้ อย่างปลอดภยั
และเพยี งพอ (ต่อ)

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มีการจัดสภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวกเพ่ือการเรียนรู้
อย่างปลอดภยั และเพียงพอ นาไปส่กู ารพฒั นาให้เดก็ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในมุมประสบการณ์
ภายในห้องเรียน เช่น มุมดนตรี มุมนิทาน มุมบทบาทสมมุติ และรวมถึงมุมวิทยาศาสตร์ หรือเรียนรู้
แบบมสี ่วนรว่ ม ได้แก่ ห้องเรยี น หอ้ งปฏิบัตกิ ารตา่ งๆ หอ้ งคอมพิวเตอร์

มมุ เกมการศกึ ษา มมุ คณติ ศาสตร์

มมุ ภาษา มมุ สรา้ งสรรคแ์ ละเครอ่ื งเล่นสมั ผสั

2.4 จดั สภาพแวดลอ้ มและสอ่ื เพ่ือการเรยี นรู้ อย่างปลอดภัย
และเพยี งพอ (ต่อ)

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออานวยต่อการเรียนรู้ รวมถึงการ
จดั การ ชั้นเรียน มุมประสบการณ์ต่างๆและสอ่ื การเรียนการสอน ในมคี วามน่าสนใจ จัดวางเป็น
ระเบียบเรยี บร้อย มสี ่อื เทคโนโลยีสารสนเทศและสอ่ื การเรียนร้เู พอ่ื สนบั สนุนการจดั ประสบการณ์

หอ้ งปฎบิ ตั กิ ารณ์คอมพวิ เตอร์

สาร
นิทศั น์

ครูจดั ทาสารนิทศั น์และนามาไตร่ตรองเพ่อื ใช้ประโยชน์ในการพฒั นาเดก็ ครูจดั เก็บผลงาน
ภาพวาดและจดั เกบ็ ขอ้ มลู ใหเ้ หน็ ร่องรอยพฒั นาการและการเรยี นรขู้ องเดก็ ปฐมวยั จาก การทา
กจิ กรรมทงั้ รายบุคคลและรายกลุ่มอย่างหลากหลาย โดยมกี ารกาหนดเป้าหมาย การเตรียม
วสั ดุ อุปกรณ์ ทส่ี อดคล้องเหมาะสมกบั ขอ้ มลู ทจ่ี ดั เกบ็ ดาเนินการวางแผนกบั ครูพเ่ี ล้ยี ง โดย
คดั เลอื กวธิ กี ารจดั เก็บขอ้ มูล จดั ทาและ จดั แสดงขอ้ มูล ตลอดจนการนาขอ้ มูลท่ไี ด้มาใช้
ประโยชน์ในการพฒั นาเดก็ นอกจากน้คี รยู งั ใหค้ าแนะนาแก่เดก็ ในการทากจิ กรรมต่างๆอกี ดว้ ย

สงั เกตและบนั ทึก สารนิทศั น์ แฟ้ มผลงาน
พฒั นาการเดก็ เดก็ เป็น
การสะท้อน รายบคุ คล
ตนเอง

สารนทิ ัศนป์ ระเภทการสะทอ้ นตนเอง

การแสดงความคิดเหน็ ความรู้ ความเข้าใจและความรสู้ กึ ของผ้เู กี่ยวข้องกบั กระบวนการ
จดั ประสบการณ์ และกจิ กรรม ประกอบด้วยเดก็ คุณครู และผู้ปกครองซงึ่ การสะท้อนตนเอง
ของเดก็ ทาใหค้ ุณครูเขา้ ใจ และแสดงใหเ้ ดก็ เห็นวา่ คณุ ครยู อมรับ ในความคิดเหน็ ของเด็ก บง่ บอก
ความรสู้ กึ ไดร้ บั โอกาสที่จะยอมรับหรือปฏเิ สธขอ้ เสนอแนะของตนเองในการสรา้ งชน้ิ งาน หรอื ทา
กิจกรรม

การสะทอ้ นตนเองของเด็ก ครูและผู้ปกครอง ทาใหร้ จู้ ุดแข็ง จดุ อ่อนของการจดั
กิจกรรมการเรยี นการสอนเพ่อื นามาพฒั นาการจดั การเรียนรใู้ นครัง้ ต่อไปไดเ้ ปน็ อย่างดี

สารนทิ ัศนป์ ระเภทการบรรยาย
เรื่องราวหรอื ประสบการณท์ เ่ี ดก็ ไดร้ บั
กจิ กรรม : วาดภาพบอกรักพอ่

สารนทิ ศั น์ประเภทการบรรยาย
เรอ่ื งราวหรอื ประสบการณ์ทเ่ี ดก็
ไดร้ บั กจิ กรรม : มากมายตวั ละคร

สารนิทศั นป์ ระเภทการบรรยายเร่ืองราวหรอื ประสบการณท์ ่ีเดก็ ไดร้ บั

เป็นการเขยี นเรอ่ื งราวเหตุการณ์หรอื ประสบการณ์การเรยี นการสอน การลงมอื ปฏบิ ตั ิ
กจิ กรรมใดกจิ กรรมหน่งึ ตามลาดบั เหตุการณ์ ตงั้ แต่ตน้ จนสน้ิ สดุ เหตุการณ์ วา่ เดก็ ไดเ้ รยี นรู้
อะไรบา้ งมกี ระบวนการเรยี นรอู้ ย่างไร รวมถงึ เขยี นบรรยายสรปุ เพอ่ื บอกประโยชน์ทเ่ี ด็กไดร้ บั จาก
กจิ กรรมเรอ่ื งราวหรอื ประสบการณ์ทเ่ี กดิ ขน้ึ กบั เดก็

เป็นการนาเสนอการเรยี นการสอนทช่ี ดั เจนเน่อื งจากเป็นการเขยี นเล่าเรอ่ื งราวตามลาดบั ท่ี
เกดิ จากการจดั กจิ กรรมนนั้ ๆ ใหเ้ ขา้ ใจไดม้ ากขน้ึ บ่งบอกทม่ี าทไ่ี ปของกจิ กรรมได้ชดั เจนและ
สะทอ้ นการเรยี นรขู้ องเดก็ ทไ่ี ดร้ บั จากกจิ กรรมการเรยี นการสอนนนั้

หลงั จากการจดั กจิ กรรม เรียนรู้เรือ่ งวรรณคดี ครูไดเ้ ปิดโอกาสใหเ้ ด็กวาดภาพบอกเลา่
ประสบการณเ์ ดิมเก่ยี วกับวรรณคดใี นความคดิ หนู

สารนิทศั นป์ ระเภทการสงั เกตและบันทึกพัฒนาการของเด็ก

เปน็ วิธกี ารเกบ็ ขอ้ มลู ตวั อย่างเดก็ อย่างไมเ่ ปน็ ทางการ ซ่ึงสามารถใช้วธิ กี ารนี้รวบรวม
พัฒนาการได้ครบทกุ ดา้ น ต้งั แต่ สตปิ ญั ญา อารมณ์ จติ ใจ สงั คม และร่างกาย พร้อมกับจดบนั ทึก
พฤตกิ รรมหรือเหตุการณท์ ตี่ อ้ งการสังเกตอย่างตรงไปตรงมาตามท่เี ห็นหรอื ได้ยิน จากสถานการณจ์ รงิ
ตามธรรมชาติ ขณะเดก็ ทากิจกรรมตา่ งๆ มแี บบบนั ทึกการสงั เกตในการจดบันทึกขอ้ มูลไวเ้ ปน็ หลักฐาน
เพื่อนาขอ้ มลู เหล่าน้นั ไปประเมินเด็กและช่วยพัฒนาเด็กต่อไป

บนั ทกึ ลกู รกั เป็นการเล่าเร่อื งราวเกีย่ วกบั การเรียนรแู้ ละประเมนิ พัฒนาการดา้ น
ต่างๆ ของเด็กเป็นรายบุคคล โดยครแู ละผู้ปกครอง เปน็ การเขยี นพฒั นาการด้านต่างๆ ให้
ทราบ เชน่ พัฒนาการดา้ นรา่ งกาย ด้านอารมณ์ ด้านสงั คม และดา้ นสติปัญญา

สารนิทศั น์ประเภทผลงานรายบคุ คลและรายกล่มุ

เป็นการเกบ็ รปู แบบผลงานสองมติ แิ ละสามมติ ิ ซง่ึ เป็นเครอ่ื งสะทอ้ นการเรยี นรทู้ กั ษะ
ความสามารถและเจตคติ ของเดก็ มกี ระบวนการทางานของเดก็ เป็นสาคญั สามารถเกบ็ ผลงาน
หลากหลายประเภท ดงั น้ี ผลงานทางภาษาเขยี น, ผลงานทางภาษาพดู , ผลงานทางภาพวาด ดนตรแี ละการ
เคล่ือนไหวและการสรา้ งผลงานสองมิติ/สามมิติ

ผลงานต่างๆ เหลา่ น้ลี ว้ นแต่เป็นขอ้ มลู สาคญั เป็นประโยชน์ต่อตวั เดก็ ในการประเมนิ ตาม
สภาพจรงิ และตวั ครู ในดา้ นการพฒั นาปรบั ปรงุ การสอนใหม้ คี ณุ ภาพต่อไปจงึ ประกอบไปดว้ ย

1. ผลงานรายบคุ คล คอื การนาผลงานของเดก็ ในการทากจิ กรรมจดั เกบ็ เพอ่ื แสดงให้
เหน็ กระบวนการเรยี นรู้ และพฒั นาการของเดก็ รายบคุ คลโดยคานงึ ถงึ ความแตกต่างระหว่างบุคคล

2. ผลงานรายกลุ่ม คอื การนาเสนอผลงานของเดก็ เป็นกลุ่มมาจดั เกบ็ หรอื ถ่ายทอดส่ผู อู้ ่นื
กระบวนการน้ชี ว่ ยใหเ้ ดก็ รจู้ กั เรยี นรกู้ ารทางานเป็นกลุม่ แลกเปลย่ี นความคดิ เหน็ และช่วยเหลอื พง่ึ พากนั
โดยคานงึ ถงึ สว่ นรวมเป็นสาคญั

ผลงานรายบุคคล

ผลงานรายกลมุ่

สารนทิ ัศนป์ ระเภทแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

แฟม้ ผลงาน เป็นการจดั รวบรวมผลงานของเดก็ เปน็ รายบุคคลอยา่ งตอ่ เนอ่ื งและสมา่ เสมอช่วย
ให้เห็นความก้าวหน้าทางพัฒนาการดา้ นตา่ งๆ และความสาเรจ็ ของเดก็ การจดั เกบ็ ข้อมูลเหล่านจ้ี ะ
แสดงใหเ้ หน็ วา่ เดก็ ได้มีโอกาส มีการสะทอ้ นความคิด ความพยายาม และแสดงศกั ยภาพของตนเองได้
อยา่ งสมบูรณ์

ซึง่ ภายในแฟ้มผลงานประกอบไปดว้ ยผลงานอิสระ ผลงานทีผ่ ปู้ กครองเลอื ก และผลงานเฉพาะ

สารนทิ ศั น์แฟ้มสะสมผลงาน


Click to View FlipBook Version