The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

sar-ครูอรพรรณปี2563ส่ง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by or05.oraphan, 2021-11-08 01:03:50

sar-ครูอรพรรณปี2563ส่ง

sar-ครูอรพรรณปี2563ส่ง

รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล

( Personal Self-Assessment Report: PSAR )
ปีการศึกษา 256๓

ผรู้ ายงาน
ช่อื นางสาวอรพรรณ สารบัน
ตาแหนง่ ครูโรงเรียนบ้านทา่ ขา้ ม

โรงเรยี นบ้านท่าข้าม อาเภอปะเหลยี น จังหวัดตรัง
สานกั งานเขตพื้นที่การศกึ ษาประถมศึกษาตรงั เขต 1

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

คานา

รายงานการประเมินตนเอง (Personal Self-Assessment Report : PSAR) เป็นการประเมินการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2545
รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ข้าพเจ้าได้จัดทาขึ้นเพ่ือรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของข้าพเจ้าตามฝ่าย/กลุ่มงาน ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและ
คณุ ภาพตามระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านทา่ ข้าม จังหวัดตรัง ประจาปกี ารศึกษา 256๓

รายงานน้ี โรงเรียนสามารถนาผลการดาเนินงานไปจัดทาการประเมินคุณภาพภายในและสรุป
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับสายงาน ตลอดจนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนในสังคมได้
ทราบผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรยี นบ้านทา่ ข้าม จังหวดั ตรงั

ข้อมูลที่ได้จากการประเมินในการประเมินตนเอง (PSAR) ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะได้นาไปใช้เป็น
แนวทางในการปรบั ปรุงเพ่อื พฒั นาการปฏบิ ตั ิงานทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย เพ่ือส่งเสรมิ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สูงขน้ึ ในทุกๆ ด้านตอ่ ไป

ลงชอ่ื ………………………………………
( นางสาวอรพรรณ สารบัน )
ตาแหน่ง ครโู รงเรียนบ้านทา่ ข้าม

สารบญั หนา้

ตอนที่ 1 ข้อมูลสว่ นตัว 1
-ขอ้ มูลท่ัวไป ๒
-ข้อมลู การปฏิบตั ิหน้าท่ี ๔
-การจดั กจิ กรรมการเรยี นการสอน ๘
-ผลการปฏบิ ัตงิ าน
๑๐
ตอนที่ 2 ผลการดาเนนิ งานตามมาตรฐานการศึกษา ๑๒
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรยี น 1๔
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรยี นการสอนทเ่ี นน้ ผูเ้ รียนเปน็ สาคัญ

ภาคผนวก ก แบบประเมินตามาตรฐานการศึกษา ( 3 มาตรฐาน )
ภาคผนวก ข ภาพกิจกรรมต่าง ๆ
ภาคผนวก ค สาเนาเกียรติบัตร

ตอนท่ี 1 ข้อมูลสว่ นตัว

1. ข้อมูลทวั่ ไป

ชือ่ นางสาวอรพรรณ สกลุ สารบนั

วัน / เดอื น / ปี เกดิ ๓๐ กรกฎาคม 252๑ อายุ ๔๒ ปี

วุฒิการศึกษา

 ปรญิ ญาตรี ค.บ. ( ครุศาสตร์ ) วิชาเอก ภาษาไทย

จาก สถาบนั ราชภฏั ยะลา

 ปรญิ ญาโท................................. วิชาเอก..................................จาก................................................

 อื่น ๆ ระบ.ุ ................................ วชิ าเอก..................................จาก................................................

ตาแหนง่ ครโู รงเรยี นบ้านท่าข้าม วทิ ยฐานะ ครูชานาญการ เลขทีต่ าแหน่ง ๒๒๔๓

เงินเดือน ๓๑,๕๓0 บาท เงนิ วิทยฐานะ ๓,๕๐๐ บาท

วนั / เดือน / ปี บรรจุเข้ารับราชการ ๑3 กรกฎาคม 255๒ ปฏิบตั ริ าชการ ๑๑ ปี 9 เดอื น

ปฏิบตั ิการสอนกลุม่ สาระการเรียนรู้
ภาคเรยี นท่ี 1
- ภาษาไทยประถมศึกษาปที ่ี 4 , ภาษาไทยประถมศึกษาปีท่ี 5 , ภาษาไทยประถมศึกษาปีท่ี 6
- สขุ ศกึ ษาและพลศึกษาประถมศกึ ษาปีท่ี ๕ , วทิ ยาศาสตร์ประถมศึกษาปีท่ี 5 ,
ศิลปะประถมศึกษาปีท่ี ๕ , การงานอาชพี ประถมศึกษาปีท่ี 5
- เพม่ิ เติมรายวชิ าการปอ้ งการการทจุ ริตประถมศึกษาปีท่ี ๕
- เพมิ่ เติมรายวิชาสนุกกับภาษาประถมศกึ ษาปีท่ี ๕
ภาคเรียนท่ี 2
- ภาษาไทยประถมศกึ ษาปที ่ี 4 , ภาษาไทยประถมศึกษาปีที่ 5 , ภาษาไทยประถมศึกษาปีที่ 6
- ศลิ ปะประถมศึกษาปีท่ี ๕ , วทิ ยาศาสตร์ประถมศกึ ษาปที ่ี 5 ,การงานอาชีพประถมศกึ ษาปีท่ี 5
- เพิม่ เติมรายวชิ าการปอ้ งการการทุจริตและสนกุ กับภาษาชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี 5,ซ่อมเสรมิ ช้นั ป.๑

ปฏบิ ัติงานพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบคุ คล

สังกัดกลุ่มงาน บริหารงานบุคคล การเงิน วิชาการ และบรหิ ารทัว่ ไป

โรงเรยี นบา้ นท่าข้าม อาเภอปะเหลียน จังหวดั ตรัง

แสดงจานวนวันลา ประจาปีการศึกษา 256๓ (30 เมษายน 256๓ – 31 มีนาคม 256๔)

วนั เดอื น ปี ลาป่วย ลากจิ ลาอปุ สมบท ลาคลอด มาสาย

ทลี่ า คร้ัง วัน คร้ัง วัน ครง้ั วนั ครั้ง วนั ครัง้ วนั

- - 11 - - - - - -

รวม - - 1 1 - - - - - -

รวมทั้งสิ้น จานวน ๑ ครงั้ จานวน ๑ วัน

รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หน้า ๑

2. ขอ้ มูลการปฏิบัตหิ นา้ ที่

๒.1 ปฏิบตั กิ ารสอนตลอดปีการศกึ ษา 256๓

ที่ รหสั วชิ า ชอื่ วิชา ช้นั จานวน จานวน
หอ้ ง ชว่ั โมง/
สปั ดาห์

1 ท 14101 ภาคเรียนท่ี 1/256๓ ป.4 1 4
2 ท 15101 ภาษาไทย ป.5 1 4
3 ท 16101 ภาษาไทย ป.6 1 4
4 ว 1๕101 ภาษาไทย ป.๕ 1 2
5 พ 15101 วิทยาศาสตร์ ป.5 1 2
6 ศ 1๕101 สุขศึกษาและ พลศึกษา ป.๕ 1 ๑
7 ง 1๕101 ศิลปะ ป.๕ 1 1
๘ การงานอาชีพ ป.๕ 1 2
๙ ซอ่ มเสริม ป.๕ 1 2
PLC
๑๐ ส 152๐๑ ป.5 1 1
๑๑ อ 152๐๑ วชิ าเพิ่มเติม ป.5 1 1
การป้องกันการทจุ ริต
ที่ รหัสวิชา สนุกกบั ภาษา 2๔

รวม ชัน้ จานวน จานวน
หอ้ ง ช่วั โมง/
ชอ่ื วิชา สัปดาห์

ภาคเรยี นที่ 2/256๓

1 ท 14101 ภาษาไทย ป.4 1 4
2 ท 15101 ภาษาไทย ป.5 1 4
๓ ท 16101 ป.6 1 4
๔ ว 15101 ภาษาไทย ป.5 1 2
๕ พ 15101 ป.5 1 ๑
๖ ง 15101 วทิ ยาศาสตร์
๗ ศ 15101 พลศึกษา ป.5 1 1
๘ ป.5 1 1
๙ การงานอาชีพ ป.๑ 1 ๓
ป.๕ 1 2
๑๐ ส 152๐๑ ศิลปะ
๑๑ อ 152๐๑
ซอ่ มเสรมิ ภาษาไทย
PLC

วชิ าเพิ่มเติม

การปอ้ งกันการทุจรติ ป.5 1 1
สนุกกบั ภาษา ป.5 1 1

รวม 2๔

รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หน้า ๒

๒.2 กจิ กรรมพฒั นาผู้เรียน ท่ีปฏบิ ัติการพัฒนาผเู้ รยี นตลอดปีการศึกษา 256๓

ท่ี กิจกรรมพฒั นาผู้เรียน ช้ัน/หอ้ ง จานวน ผ่าน ไม่ผ่าน
1 ลกู เสือ - เนตรนารี ป.๕ 1๒ 1๑ 1
2 ชมุ นุม คอมพิวเตอร์ ป.๕ 1๒ 1๑ 1
3 กจิ กรรมเพอ่ื สังคมและสาธารณประโยชน์ ป.๕ 1๒ 1๑ 1
4 แนะแนว ป.๕ 1๒ 1๑ 1

๒.3 ปฏบิ ัตหิ น้าท่ีครทู ่ปี รึกษา จานวนนักเรียน รวมท้ังสิ้น (คน)
ช้ัน/ห้อง 1๒
ชาย (คน) หญิง (คน)
ประถมศกึ ษาปที ี่ ๕
๙3

๒.4 การปฏบิ ตั งิ านพเิ ศษ กลุ่มงาน
ท่ี งาน บริหารงานบคุ คล
1 พัฒนาบุคลากร บริหารงานบคุ คล
2 จา้ งครแู ละบุคลากรสนับสนนุ การจัดการศึกษา บริหารงานบุคคล
3 สรา้ งขวญั และกาลังใจ บริหารงานบคุ คล
4 พัฒนาระบบสารสนเทศ บริหารงานบคุ คล
5 กิจกรรมแลกเปลีย่ นการเรยี นรทู้ างวิชาชพี (PLC) วชิ าการ
6 รักการอา่ น วชิ าการ
7 สื่อและนวัตกรรมการจดั การเรยี นการสอน วชิ าการ
8 เวรประจาวนั จันทร์ บรหิ ารทว่ั ไป
9 เวรอาหารกลางวันวนั องั คาร บรหิ ารทวั่ ไป
10 โครงการอาหารเสริมนม บริหารท่วั ไป
11 สขุ าน่าใช้ บรหิ ารทวั่ ไป
12 ประกนั อุบตั เิ หตุนักเรยี น

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบคุ คล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หน้า ๓

3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.1 การจัดทาแผนการจดั การเรียนรู้

ท่ี รหสั วชิ า สาระการเรียนร/ู้ รายวชิ า ระดับชนั้ จานวน (แผน)
ป.๕ ๑5
1 ท1๕101 ภาษาไทย ป.๔ ๑๕
ป.5 23
2 ท1๔101 ภาษาไทย ป.5 13
ป.๕ 1๓
3 ส 152๐๑ ปอ้ งกันการทจุ รติ

4 แนะแนว

5 PLC ภาษาไทย ( ซ่อมเสรมิ )

3.2 การผลติ ส่ือ/นวตั กรรม จานวน (ชิ้น)
ท่ี ช่อื ส่ือ/นวตั กรรม ๖
1 ภาษาถ่ิน๔ภาค ๒๐๐
2 บัตรคามาตราตัวสะกด แม่ก กา ๒๐๐
3 บตั รคามาตราตัวสะกด แม่ กง ๒๐๐
4 บัตรคามาตราตวั สะกด แม่ กม ๒๐๐
5 บตั รคามาตราตวั สะกด แม่ เกย 1
6 คาไวพจน์ 1
7 โดมิโนคาราชาศัพทห์ มวดร่างกาย 1
8 Pop up สภุ าษติ ไทย

3.3 การจดั ทาวจิ ยั ในชั้นเรยี น ระดับชัน้
ที่ ชื่องานวจิ ัยในชัน้ เรยี น ป.๕

1 การแกป้ ัญหาการเขียนคาภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียนช้นั ประถมศึกษาปีที่ ๕
โดยใช้แบบฝกึ หัดเขยี นไทย

3.4 การนา/มอบหมายงานนักเรยี นไปคน้ คว้า/ศึกษาแหลง่ เรียนรูใ้ นโรงเรยี น

ท่ี ชอื่ แหล่งเรยี นรู้ เรอื่ ง จานวนคร้ัง
4
1 แปลงเกษตรพอเพยี ง ผักชนิดตา่ ง ๆ การดแู ล 2

2 แปลงเกษตรพอเพียง สงิ่ มีชวี ิตและไม่มีชวี ติ

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบคุ คล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หนา้ ๔

3.5 การนา/มอบหมายงานนักเรยี นไปคน้ คว้า/ศึกษาแหลง่ เรียนร้นู อกโรงเรยี น

ที่ ชื่อแหล่งเรยี นรู้ เรอ่ื ง จานวนครง้ั
1
1 วดั ภมู ปิ ระสทิ ธ์ิ จิตอาสาพัฒนาวดั 1
1
2 ศาลซาปอกง จติ อาสา 1

3 ทีว่ ่าการอาเภอปะเหลียน จติ อาสา

4 สนามเดก็ เลน่ เทศบาล จติ อาสา

3.6 การเชิญวทิ ยากรภายนอกมาให้ความรู้แกน่ ักเรยี น

ที่ วัน/เดือน/ปี ชอ่ื วิทยากร เร่อื ง/หัวข้อ
1 ๖ ต.ค. 256๓ ดาบตารวจรจุ นากร เตียวปิยะสกุล โครงการโรงเรยี นบา้ นท่าขา้ มร่วมใจห่างไกล
ยาเสพตดิ
๒๓ ต.ค. 256๓ นางสาวพชั ราภรณ์ ศรีรตั นะ โครงการครูแดร์
2 ๖ ต.ค. 256๓ นายรชิ ชานันท์ หูเขียว โครงการทา่ ขา้ มวัยใสใส่ใจสขุ ภาพ
เจา้ พนักงานทนั ตสาธารณสุข
3 ๖ ต.ค. 256๓ ปะเหลียน โครงการโรงเรียนบ้านทา่ ข้ามสุขภาพดีโดยการ
4 ๘ พ.ย. 256๓ คณุ โสภสิ พรหมมี ออกกาลังกาย
5 ๘ พ.ย. 256๓ โครงการการพัฒนาทักษะการคดิ เชิงคานวณ
6 ๑๓ พ.ย. 256๓ ดร.อรชนก ช่องสมบตั ิ ผา่ นการบูรณาการความร้จู ากห้องเรยี นสู่ชุมชน
อาจารย์ มอ.ตรงั โครงการการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคานวณ
ดร.สติมา โรจนวงศ์ชยั ผ่านการบูรณาการความรจู้ ากหอ้ งเรยี นสู่ชุมชน
อาจารย์ มอ.ตรงั กจิ กรรมแนะแนวนักเรยี น
นางสาวป่ินกานต์ แซ่หลี

๗ ภาคเรียน๑,๒ป๖ี ๓ วทิ ยาลัยการอาชีพปะเหลยี น กิจกรรมงานประดิษฐ์

๘ ๑๙ ก.พ. 256๔ อาจารยส์ ุดใจ จิโรจนก์ ุล การคัดแยกขยะ

3.7 รปู แบบ/วธิ กี ารจัดกจิ กรรมการเรยี นการสอนท่คี รใู ช้ ( ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ )

 การอธิบาย  การสบื สวนสอบสวน  การสาธิต/ทดลอง
 กลมุ่ สืบคน้ ความรู้  การใชเ้ กมประกอบ  กล่มุ สมั พันธ์

 สถานการณ์จาลอง  การเรยี นรแู้ บบร่วมมือ  กรณีตวั อย่าง

 ความคิดรวบยอด  บทบาทสมมติ  อรยิ สจั 4
 การแก้ไขสถานการณ์  โปรแกรมสาเรจ็ รปู  ศนู ย์การเรยี นรู้

 ชดุ การสอน  คอมพิวเตอรช์ ว่ ยสอน  โครงงาน

 การถามตอบ  การเรียนร้จู ากห้องสมดุ  การใชภ้ มู ิปัญญาท้องถ่ิน
 การอภิปรายกลุ่มยอ่ ย  การแก้ปัญหา

 การศกึ ษาค้นควา้ ด้วยตนเอง  การทัศนศกึ ษานอกสถานท่ี

 การพัฒนากระบวนการคิด  อนื่ ๆ ระบุ................................................

สรุป จานวนรูปแบบ/วิธกี ารจดั การเรียนการสอนที่ครูใช้ 18 วธิ ี

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบุคคล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หนา้ ๕

3.8 สภาพการปฏิบตั งิ านสอน ( ตอบได้มากกว่า 1 ขอ้ )

ที่ รายการปฏบิ ตั ิ มาก มาก ปาน นอ้ ย นอ้ ย
ทส่ี ดุ กลาง ท่สี ดุ

1 ตรงตามวุฒ/ิ สาขาวชิ าทจี่ บการศกึ ษา 

2 ตรงตามความถนัด 

3 ตรงตามประสบการณ์การสอน 

4 ตรงกับความรู้ความสามารถ 

5 ตรงกบั ความต้องการ/ความสนใจ 

3.9 การพัฒนาตนเอง ( การเขา้ ร่วมกิจกรรมทางวชิ าการ/การเข้าร่วมอบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษา ดงู าน ฯลฯ )

ลาดบั ท่ี เรอ่ื ง หนว่ ยงาน จานวน หมายเหตุ
ช่วั โมง

ปีการศกึ ษา ๒๕๖๓

๑ การเสรมิ สรา้ งความเขม้ แขง็ ในการจัดเกบ็ ขอ้ มลู สานักงานคณะกรรมการ ๑๕

สารสนเทศดา้ นการจบการศึกษาและการใหบ้ รกิ าร การศึกษาขัน้ พ้นื ฐาน

ขอ้ มูลทางการศึกษาสาหรับเขตพนื้ ทีก่ ารศกึ ษาและ

สถานศึกษา โดยระบบอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (e-learning)

๒ กิจกรรมทางวิชาการ เนอ่ื งในโอกาสงานวันครู สานักงานเลขาธิการครุ สุ ภา -

คร้งั ที่ 65 พ.ศ. 2564 (รปู แบบออนไลน)์

๓ การจัดการเรยี นรวู้ ทิ ยาการคานวณสาหรบั ครู สถาบนั ส่งเสรมิ การสอน ๒๐

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8)

๔ การจดั การเรยี นรูว้ ทิ ยาการคานวณสาหรับครู สถาบันสง่ เสรมิ การสอน ๑๒

ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

Coding Online for Grade 1-3 Teacher (C4T-6)

๕ สมรรถนะครผู สู้ อนและบคุ ลากรทางการศกึ ษา สานกั งานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษา -

เรื่อง “หลกั สตู รและการพัฒนาหลกั สตู ร ประถมศึกษารอ้ ยเอ็ด เขต 3

สถานศึกษา”

๖ หลกั สตู รออนไลน์ คณะศึกษาศาสตร์ -

เรอ่ื ง การปรับตวั ในการหาอาชพี ในศตวรรษ มหาวทิ ยาลยั มหาสารคาม

๗ เสวนาออนไลน์ “แนวทางการประเมนิ คณุ ภาพ สานกั งานรับรองมาตรฐาน -

ภายนอก ภายใตส้ ถานการณ์ COVID-19” และประเมินคณุ ภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน)

๘ โครงการอบรมคณุ ธรรมจรยิ ธรรม การประกนั สานักงานรับรองมาตรฐาน -

คณุ ภาพการศึกษาไทย กา้ วไกลด้วยคณุ ธรรมและ และประเมินคณุ ภาพ

จริยธรรม การศึกษา (องค์การมหาชน)

๙ อบรมหลักสูตร”การประเมนิ วิทยฐานะแนวใหม่ โรงเรยี นบ้านท่าขา้ ม ๖

๑๐ อบรม Onsite Online Onair มอ.ตรงั ๒

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบคุ คล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หน้า ๖

ลาดบั ที่ เรอื่ ง หนว่ ยงาน จานวน หมายเหตุ
ช่ัวโมง
๑๑ ได้รับรางวัลครดู ีของแผน่ ดนิ ข้ันพน้ื ฐาน มลู นิธิครดู ีของแผน่ ดนิ
โรงเรยี นบ้านท่าขา้ ม -
๑๒ อบรมเชิงปฏบิ ตั ิการ การสรา้ งสอื่ และอินโฟกราฟกิ สพป.ตรงั เขต 1
๑๓ อบรมโครงการพฒั นาการจดั การเรียนรู้ ดา้ นการ ๖

อา่ นออกเขียนได้ คิดเลขเป็น
๑๔ อบรมยกระดับผลสัมฤทธท์ิ างการเรยี น กล่มุ ทุง่ ยาว ๖

สรุป การพฒั นาตนเอง จานวน ๑๔ คร้งั
จานวน 1๓ วัน คิดเปน็ ๗๓ ชั่วโมง
นามาขยายผล 8 ครงั้
3.10 การได้รับรางวลั /ประกาศเกียรติคุณ/ผลงานดีเด่น/เกียรตปิ ระวตั ทิ ปี่ รากฏต่อสาธารณชนดา้ น
สถานศกึ ษา/ครู/นักเรยี น

ที่ วัน/เดือน/ปี รางวัล/เกียรติคุณ หนว่ ยงานทม่ี อบ หลกั ฐาน
เกียรติบัตร
1 ๒๙ มิถนุ ายน ได้รบั รางวัลครูดขี องแผ่นดินข้ัน มูลนธิ คิ รูดีของแผน่ ดนิ เกียรตบิ ตั ร

๒๕๖๓ พืน้ ฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของ เกียรตบิ ัตร

แผน่ ดิน เกยี รติบัตร

2 ๙ ตุลาคม เปน็ ผู้พฒั นาส่ือการเรยี นการสอน สพป.ตรัง เขต 1

๒๕๖๓ แบบเกม(เกมคล้องจอง คล้องใจ)

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ด้านการอ่านออกเขยี นได้ คดิ เลขเป็น

3 ๒๙ ตลุ าคม เป็นผูม้ ีส่วนร่วมในการส่งเสริม สานกั งานเลขาธิการคุรสุ ภา

๒๕๖๓ จรรยาบรรณของวิชาชีพครตู าม

โครงการจรรยาบรรณสู่ครดู ีเพอ่ื เด็กดี

ประจาปี ๒๕๖๓

4 ๑๖ มกราคม ครดู ีไม่มีอบายมขุ ประจาปีการศกึ ษา สานกั งานเครือขา่ ยองคก์ ร

๒๕๖๔ ๒๕๖๓ เนอ่ื งในวนั ครูแหง่ ชาติ งดเหลา้ (สคล.)

3.11 การไดร้ บั เชิญเปน็ วทิ ยากร/กรรมการตดั สินภายในและภายนอกสถานศึกษา

ท่ี วัน/เดือน/ปี รายการ/เร่ือง หน่วยงานท่เี ชิญ

1 ๑๙ กุมภาพันธ์ วิทยากรโครงการรวมพลังชาวทา่ ข้ามลดขยะ โรงเรียนบา้ นทา่ ขา้ ม

๒๕๖๔ แบบ BANTHAKHAM Zero Waste

๒ ๒๔ มีนาคม กรรมการคุมสอบการประเมินความสามารถพ้นื ฐาน (NT) สพป.ตรงั เขต 1

๒๕๖๔ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ี ๓ ตามหนังสือ ศธ ๐๔๐๕๒/ว๘๓๓

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบคุ คล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หน้า ๗

4. ผลการปฏบิ ัติงาน
4.1 ผลการปฏิบัตหิ นา้ ท่ีจดั กิจกรรมการเรยี นการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๓

ท่ี รายวชิ า หอ้ ง จานวน ร มส. 0 1 ผลการเรียน (คน) 3.5 4 รวม
ผูเ้ รยี น 1.5 2 2.5 3
1 ภาษาไทย
2 ภาษาไทย ป.4 1๓ - - - - ๒ 1 ๔ ๖ 1๓
3 ภาษาไทย
4 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5 1๒ 1 - - ๑ ๓ ๑ ๑ ๕ 1๒
5 วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 ศลิ ปะ ป.6 1๐ - - - - ๒ ๔ - ๔ 1๐
7 การงานอาชีพ
8 การปอ้ งกนั การทจุ รติ ป.5 1๒ 1 - - - - - ๕ ๖ 1๒
9 สนุกกบั ภาษา
ป.5 1๒ 1 - - - ๔ ๑ ๑ ๕ 1๒

ป.5 1๒ 1 - - - - - ๕ ๖ 1๒

ป.5 1๒ 1 - - - - - ๕ ๖ 1๒

ป.5 1๒ 1 - - - - - ๔ ๗ 1๒

ป.5 1๒ 1 - - ๑ ๔ ๔ ๑ ๑ 1๒

4.2 ผลการปฏิบัติหนา้ ทจ่ี ดั กจิ กรรมการเรยี นการสอน ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศึกษา 256๓

ท่ี รายวชิ า ห้อง จานวน ร มส. 0 1 ผลการเรียน (คน) 3.5 4 รวม
ผูเ้ รยี น 1.5 2 2.5 3
1 ภาษาไทย
2 ภาษาไทย ป.4 1๓ - - - - ๒ ๑ ๔ ๖ 1๓
3 ภาษาไทย
4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5 1๒ ๑ - - ๑ ๓ ๒ - ๕ 1๒
5 ศิลปะ
6 การงานอาชีพ ป.6 1๐ - - - - 1 ๕ - ๔ 1๐
7 การป้องกนั การทจุ ริต
8 สนกุ กับภาษา ป.5 1๒ 1 - - - ๓ ๒ ๑ ๕ 1๒

ป.5 1๒ 1 - - - - - ๕ ๖ 1๒

ป.5 1๒ 1 - - - - - ๕ ๖ 1๒

ป.5 1๒ 1 - - - - - ๔ ๗ 1๒

ป.5 1๒ 1 - - - ๓ ๒ ๓ ๓ 1๒

รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หนา้ ๘

4.3 ผลการปฏิบตั ิหนา้ ทพ่ี เิ ศษ ( หลักฐานปรากฏในภาคผนวก )

๑) ฝา่ ยวิชาการ

๑. ปฏบิ ัตหิ น้าท่หี วั หนา้ กล่มุ สาระการเรยี นรภู้ าษาไทย

๒. ปฏิบตั ิหนา้ ท่กี ารสอนกลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาไทย สขุ ศึกษาและพลศึกษา

การงานอาชพี วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปะ

สรุปไดว้ ่า ระดบั คุณภาพการปฏบิ ัติงาน  ดี พอใช้ ปรบั ปรงุ

๒) ฝ่ายบริหารทวั่ ไป

๑. การเย่ียมบ้านนักเรียนชั้นประถมศกึ ษาปที ี่ ๕

๒. ปฏิบตั หิ นา้ ท่ีครูเวรประจาวันระดับชน้ั ประถมศึกษาปีที่ ๕

๓. ปฏิบตั หิ น้าทีค่ รเู วรวันหยดุ ราชการ ๗ คร้งั

๔. ร่วมการประชุมผปู้ กครองนกั เรียน ๒ ครงั้

๕. เปน็ ครเู วรรกั ษาการณป์ ระจาสถานทรี่ าชการประจาเดือน ของทุกเดือน

สรปุ ได้วา่ ระดบั คุณภาพการปฏบิ ัติงาน  ดี พอใช้ ปรับปรงุ

๓) ฝา่ ยบุคลากร

๑. รับผิดชอบหัวหนา้ ฝ่ายบริหารงานบคุ คล

๒. รบั ผิดชอบรายงานผลการปฏิบตั ิงานของครูอตั ราจ้าง

๓. เป็นคณะกรรมการเลอ่ื นขน้ั เงนิ เดือนครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา

๔. รับผิดชอบจัดทาคาส่งั เวรยามรกั ษาการณ์กลางวนั กลางคนื

สรุปไดว้ า่ ระดบั คุณภาพการปฏิบัตงิ าน  ดี พอใช้ ปรับปรงุ

๔) ฝ่ายยทุ ธศาสตรก์ ารพัฒนา

๑. รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓

๒. เปน็ คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี โรงเรียนบา้ นท่าขา้ ม

ประจาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓

สรุปไดว้ า่ ระดับคุณภาพการปฏบิ ัตงิ าน  ดี พอใช้ ปรับปรุง

รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หน้า ๙

ตอนท่ี 2 ผลการดาเนนิ งานตามมาตรฐานการศึกษา

คาชแี้ จง

1.ศกึ ษาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศกึ ษาของโรงเรียนบ้านทา่ ขา้ ม จังหวดั ตรัง
มาตรฐานที่ 1-3

2.มาตรฐานท่ี 1-3 ประเมนิ ผลแล้วจะไดผ้ ลระดบั คณุ ภาพตัวบ่งช/้ี มาตรฐาน
แลว้ ทาเครื่องหมาย  ลงในชอ่ งระดับคุณภาพ

3. เกณฑ์การตัดสนิ
5 หมายถึง มผี ลการปฏบิ ตั ิอยู่ในระดับยอดเยีย่ ม
4 หมายถงึ มีผลการปฏบิ ัติอย่ใู นระดบั ดีเลิศ
3 หมายถงึ มผี ลการปฏิบัติอยู่ในระดับดี
2 หมายถงึ มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
1 หมายถงึ มผี ลการปฏิบตั ิอยใู่ นระดับกาลงั พฒั นา

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณา ระดบั คณุ ภาพ 1
5432
1.1ผลสมั ฤทธ์ทิ างวชิ าการของผเู้ รียน
1) มคี วามสามารถในการอา่ น การเขยี น การสื่อสาร และการคดิ คานวณ 
2) มคี วามสามารถในการคดิ วิเคราะห์ คดิ อย่างมวี จิ ารณญาณ อภปิ ราย 
แลกเปลย่ี นความคิดเหน็ และแกป้ ญั หา
3) มคี วามสามารถในการสรา้ งนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี นตามหลักสตู รสถานศึกษา 
6) มคี วามรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคตทิ ่ีดตี ่ออาชพี เพื่อการมงี านทา 

1.2คณุ ลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรยี น 
1) การมคี ุณลักษณะและค่านิยมทดี่ ีตามท่สี ถานศึกษากาหนด 
2) ความภมู ิใจในท้องถ่นิ และความเป็นไทย 
3) การยอมรบั ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่ งและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่ายกาย และจิตสงั คม 
5) การมที ักษะการดารงชวี ติ ในกรอบสาระการเรียนรทู้ ้องถิ่นสาหรบั โรงเรยี น
การศกึ ษาสงเคราะห์ ๔
สรุปผลการประเมนิ มาตรฐานที่ 1

รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หนา้ ๑๐

กจิ กรรม/โครงการ/หลักฐานรอ่ งรอยท่ีดาเนินการ ผลการดาเนินงาน

- แบบันทึกสขุ ภาพ สศ.3 จุดเดน่
- แบบ ปพ.5 - นักเรียนร้อยละ 6๕.๖๐ อ่านออกเขียนได้ในระดับ
- แบบ ปพ.6 ดขี น้ึ ไป
- แบบ ปพ.8 - นักเรียนร้อยละ ๘๐.๐๐ ผ่านการประเมิน
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยี น 8 กล่มุ คุณลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ในระดบั ดีขนึ้ ไป
สาระการเรยี นรู้ - นักเรียนร้อยละ 6๕.๖๐ ผ่านการประเมินในทักษะ
- โครงการส่งเสรมิ ความเปน็ เลิศทางวิชาการ การคิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความในระดับดีข้ึนไป
- โครงการพัฒนาผู้เรียนใหม้ ีคุณภาพและ ผู้เรยี นระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕ อ่านหนังสือออก
ประสทิ ธภิ าพ และอ่านคลอ่ งร้อยละ 6๕.๖๐ รวมทั้งสามารถเขียน
- โครงการส่งเสรมิ รักการอา่ น เพื่อการสอื่ สารไดท้ ุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
- โครงการส่งเสรมิ คุณธรรม จริยธรรมและคา่ นยิ มท่ี แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ
พงึ ประสงค์ ทางการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ย
- โครงการสง่ เสริมวนั สาคญั และอนุรักษ์ประเพณี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 9 รายวิชา อยู่ในระดับเกิน
วัฒนธรรมทอ้ งถน่ิ ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา และร้อยละ ๗0 ทุก
- โครงการพัฒนาสื่อและนวตั กรรมการศกึ ษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการทดสอบและต่อเนื่องมา
- โครงการพฒั นาระบบงานประกันคุณภาพ โดยตลอดผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ มี
การศึกษา สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและ
- โครงการวิถีพอเพียง น้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย จนเป็น
- โครงการโรงเรียนวิถีพทุ ธ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชน
โดยรอบในเรื่องความมวี ินยั เคารพกฎกตกิ า มารยาท
ของสังคม ได้แก่ การเข้าแถวไปด่ืมนม การเข้าแถว
ตอ่ ควิ รับประทานอาหารกลางวัน การเข้าแถวเคารพ
ธงชาติ เป็นต้น แต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน
บ้านท่าข้าม ครูจัดการเรียนรู้โดยส่งเสริมวัฒนธรรม
ไทย เช่น ครูนานักเรียนไปสืบสานประเพณีลอย
กระทง ส่งเสริมกิจกรรมแต่งกายผ้าไทย และ
กิจกรรมทาบุญในวนั สาคัญทางศาสนาตา่ ง ๆ

จุดควรพฒั นา
ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ยังต้องเร่ง
พัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ การนาเสนอ การ
อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล
และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์
ได้อย่างเหมาะสม และต้องได้รับการส่งเสริมในด้าน
ทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยม
ต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทาให้ลืม
วัฒนธรรมอนั ดงี ามของไทย

รายงานผลการประเมินตนเองรายบคุ คล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หน้า ๑๑

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ ระดบั คุณภาพ 1
5432
ประเด็นพจิ ารณา 

2.1 มเี ป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และพนั ธกจิ ท่สี ถานศึกษากาหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบรหิ ารจัดการคุณภาพของสถานศกึ ษา
2.3 ดาเนนิ งานพัฒนาวิชาการทเ่ี นน้ คุณภาพผเู้ รียนรอบด้านตามหลกั สตู ร 

สถานศึกษาและทกุ กลมุ่ เป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ คี วามเช่ยี วชาญทางวิชาชพี 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทเี่ ออื้ ตอ่ การจดั การเรยี นรู้อยา่ งมี
5
คุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพ่ือสนบั สนุนการบรหิ ารจดั การและการ

จัดการเรยี นรู้
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2

รายงานผลการประเมินตนเองรายบคุ คล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หนา้ ๑๒

กจิ กรรม/โครงการ/หลักฐานร่องรอยทดี่ าเนนิ การ ผลการดาเนนิ งาน

1.โครงการสถานศึกษาสขี าว จดุ เดน่
2.โครงการพฒั นาระบบประกันคณุ ภาพภายในของ กร ะ บว น ก าร บ ริ หา ร แ ละ ก าร จั ด กา ร ใ นร ะ ดั บ
สถานศึกษาทีม่ ีประสทิ ธิภาพ ช้ันประถมศึกษาปที ี่ ๕ มีการบรหิ ารจัดการอยา่ งเป็น
3. โครงการพฒั นาบุคลากร ระบบ โดยครปู ระจาชนั้ ใชเ้ ทคนคิ ผ้ปู กครองและนาเรื่อง
การเรยี นการสอนเสนอต่อท่ีประชุมของโรงเรียนทุกครั้ง
ท่ีมีการจัดประชุม โดยการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การ
ประชมุ กล่มุ เพือ่ ให้ทุกฝา่ ยมีส่วนร่วมในการกาหนดแนว
ทางแกไ้ ขปัญหาและรว่ มกนั ปฏริ ูปการศึกษาในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนบ้านท่าข้าม ครูประจา
ชั้นสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล การ
ดาเนินงาน และการจัดทารายงานผลการจัดการศึกษา
และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวม
ข้อมูล เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการวางแผนพัฒนา
คณุ ภาพสถานศกึ ษา ครูประจาชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ ๕
การจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่
๕ โรงเรียนบ้านท่าขา้ มให้ความสาคัญกบั การดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้าง
ความเข้าใจและให้ความรู้ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องที่
ชัดเจน เป็นประโยชนใ์ นการพัฒนาคุณภาพการศกึ ษา
การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้น
การมีส่วนร่วม ดาเนินการในรูปของคณะกรรมการ
ส ร้ า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ข อ ง
สถานศึกษาใหก้ บั บคุ คลทเ่ี กี่ยวข้องทุกระดับ

จดุ ควรพฒั นา
การจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี
๕ ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนและผู้มีส่วนร่วมใน
การจดั การศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าข้าม ได้มีส่วนร่วม
ในการเสนอความคิดเหน็

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบุคคล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หน้า ๑๓

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ ผเู้ รียนเป็นสาคญั ระดับคุณภาพ
4321
ประเด็นพจิ ารณา

3.1 จัดการเรยี นร้ผู า่ นกระบวนการคิดและปฏบิ ัติจรงิ และสามารถนาไปประยุกต์
ใชใ้ นชีวติ ได้ 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยสี ารสนเทศ และแหลง่ เรยี นรู้ท่ีเอื้อต่อการเรยี นรู้ 
3.3 มีการบริหารจดั การชนั้ เรียนเชงิ บวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมนิ ผู้เรียนอยา่ งเปน็ ระบบ และนาผลมาพัฒนาผเู้ รียน
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรยี นรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรบั ปรุง 3

การจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมนิ มาตรฐานท่ี 3

กจิ กรรม/โครงการ/หลักฐานร่องรอยท่ดี าเนินการ ผลการดาเนินงาน

- แบบนั ทึกสุขภาพ สศ.3 จุดเด่น
- แบบ ปพ.5 ครมู ีความตงั้ ใจ มุง่ มั่นในการพัฒนาการสอนโดยการ
- แบบ ปพ.6
- แบบ ปพ.8 จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้ปฏิบัติ
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยี น 8 กลุ่ม จริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้
สาระการเรยี นรู้ นักเรียนแสวงหาความรู้จาส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง
- โครงการส่งเสรมิ ความเป็นเลิศทางวิชาการ อย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
- โครงการพัฒนาผ้เู รยี นใหม้ ีคุณภาพและ สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ตอ่ การเรยี นรู้
ประสิทธภิ าพ จุดควรพฒั นา

ควรนานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนภายนอก
โรงเรียนที่อยู่ในท้องถ่ินที่สาคัญ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อ
นกั เรียนนาไปใชใ้ นการพฒั นาตนเอง

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบคุ คล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หนา้ ๑๔

การรับรองรายงานการประเมินตนเอง
( Personal Self-Assessment Report: PSAR )

ลงช่อื ………………………………………………ผรู้ ายงาน
( นางสาวอรพรรณ สารบัน )

ตาแหนง่ ครโู รงเรยี นบา้ นท่าข้าม
............../................../...............

ลงชอ่ื ………………………………………………ผูร้ บั รองรายงาน
( นางสาวตรสี ธุ า ตญั จะโร )
หัวหนา้ ฝา่ ยงานวิชาการ
............../................../...............

ลงช่อื ………………………………………………ผรู้ ับรองรายงาน
( นางสาวกิตตมิ า มงุ่ วฒั นา )

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทา่ ขา้ ม
............../................../...............

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบุคคล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หนา้ ๑๕

ภาคผนวก ก

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบุคคล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หนา้ ๑๖

มาตรฐานการศกึ ษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนบทา้ ยประกาศกระทรวงศึกษาธกิ าร เรอื่ ง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดบั ปฐมวัย

ระดับการศึกษาขนั้ พนื้ ฐาน และระดับการศึกษาข้นั พืน้ ฐานศนู ยก์ ารศกึ ษาพิเศษ
ฉบบั ลงวนั ท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ.2561

มาตรฐานการศึกษา ระดบั การศกึ ษาขั้นพนื้ ฐาน พ.ศ.2561 มจี านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คณุ ภาพของผู้เรยี น
1.1 ผลสัมฤทธิท์ างวชิ าการของผ้เู รยี น
1.2 คุณลกั ษณะท่พี ึงประสงค์
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิ ารและการจดั การ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่เี นน้ ผเู้ รยี นเป็นสาคัญ

แตล่ ะมาตรฐานมีรายละเอยี ด ดังนี้
มาตรฐานท่ี 1 คณุ ภาพของผเู้ รียน

1.1 ผลสมั ฤทธท์ิ างวชิ าการของผู้เรยี น
1) มคี วามสามารถในการอา่ น การเขยี น การส่ือสาร และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคดิ วิเคราะห์ คดิ อย่างมวี ิจารณญาณ อภปิ รายแลกเปลยี่ น
ความคิดเหน็ และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวตั กรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี นตามหลกั สูตรสถานศึกษา
6) มคี วามรู้ ทกั ษะพืน้ ฐาน และเจตคติท่ีดตี ่องานอาชพี

1.2 คุณลักษณะทพ่ี ึงประสงค์ของผู้เรยี น
1) การมีคณุ ลักษณะและคา่ นยิ มที่ดีตามทีส่ ถานศึกษากาหนด
2) ความภมู ิใจในท้องถิ่นและความเปน็ ไทย
3) การยอมรับทจ่ี ะอยู่รว่ มกันบนความแตกตา่ งและหลากหลาย
4) สขุ ภาวะทางรา่ งกาย และจติ สงั คม

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิ ารและการจดั การ
2.1 มีเป้าหมายวสิ ยั ทัศนแ์ ละพนั ธกิจท่ีสถานศึกษากาหนดชดั เจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึ ษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวชิ าการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสตู รสถานศกึ ษา
และทุกกลมุ่ เปา้ หมาย
2.4 พัฒนาครูและบคุ ลากรให้มีความเชีย่ วชาญทางวชิ าชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อื้อต่อการจัดการเรียนร้อู ยา่ งมีคุณภาพ
2.6 จดั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุ การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดั การเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรยี นเป็นสาคัญ
3.1 จดั การเรยี นรูผ้ า่ นกระบวนการคดิ และปฏิบตั จิ ริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
3.2 ใชส้ ่อื เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรยี นรู้ทเี่ อ้ือต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบรหิ ารจัดการช้ันเรียนเชงิ บวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผ้เู รียนอยา่ งเปน็ ระบบและนาผลมาพฒั นาผเู้ รยี น
3.5 มกี ารแลกเปลีย่ นเรยี นรูแ้ ละให้ข้อมูลสะทอ้ นกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรงุ การจดั การเรียนรู้

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบคุ คล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หน้า ๑๗

แบบประเมนิ
ตามมาตรฐานการศกึ ษาของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 3 มาตรฐาน )
ปกี ารศึกษา 256๓

ช้นั ประถมศึกษาปที ่ี ๕

โรงเรียนบ้านท่าข้าม
สานักงานเขตพื้นทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษาตรังเขต 1

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พ้นื ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบุคคล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หนา้ ๑๘

สว่ นท่ี 1
ขอ้ มลู พื้นฐานของสถานศกึ ษา

รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หนา้ ๑๙

แบบประเมินมาตรฐานการศกึ ษาข้ันพนื้ ฐาน ( 3 มาตรฐาน )
ประจาปีการศกึ ษา 256๓

โรงเรียนบ้านท่าข้าม สานกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1

ชื่อคุณครู นางสาวอรพรรณ สารบัน

ชื่อวุฒิการศึกษา ค.บ. ( ครุศาสตร์ ) วชิ าเอกภาษาไทย

 ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปรญิ ญาเอก

 ประกาศนยี บัตร ....  ปวส.  ปวช.

 อืน่ ๆ..............................................................(โปรดระบุ)

ภาคเรยี นท่ี 1

- จานวนทส่ี อนชัว่ โมง/สปั ดาห์ 30 ชั่วโมง / สปั ดาห์

ระดับชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 4 จานวนนกั เรียน 1๓ คน

ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 จานวนนักเรียน 1๒ คน

ระดับชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 จานวนนกั เรียน 1๐ คน

ภาคเรยี นท่ี 2
- จานวนทสี่ อนชว่ั โมง/สัปดาห์ ๒๙ ชวั่ โมง / สัปดาห์
จานวนนกั เรียนระดบั ช้นั ที่รบั ผิดชอบ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 5
นักเรียนชาย ๙ คน นักเรียนหญงิ ๓ คน รวม 1๒ คน

สรปุ ระดบั ผลการเรยี นของนักเรียน ประจาปีการศกึ ษา 256๓
โรงเรียนบา้ นทา่ ข้าม สานกั งานเขตพืน้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1

ภาคเรยี นที่ 1

ที่ รายวชิ า ห้อง จานวน ร มส. 0 1 ผลการเรยี น (คน) 3.5 4 รวม
ผู้เรียน 1.5 2 2.5 3
1 ภาษาไทย
2 ภาษาไทย ป.4 1๓ - - - - ๒ 1 ๔ ๖ 1๓
3 ภาษาไทย
4 สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา ป.5 1๒ 1 - - ๑ ๓ ๑ ๑ ๕ 1๒
5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 ศิลปะ ป.6 1๐ - - - - ๒ ๔ - ๔ 1๐
7 การงานอาชพี
8 การปอ้ งกนั การทจุ ริต ป.5 1๒ 1 - - - - - ๕ ๖ 1๒
9 สนุกกับภาษา
ป.5 1๒ 1 - - - ๔ ๑ ๑ ๕ 1๒

ป.5 1๒ 1 - - - - - ๕ ๖ 1๒

ป.5 1๒ 1 - - - - - ๕ ๖ 1๒

ป.5 1๒ 1 - - - - - ๔ ๗ 1๒

ป.5 1๒ 1 - - ๑ ๔ ๔ ๑ ๑ 1๒

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบุคคล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หนา้ ๒๐

ภาคเรียนท่ี 2

ที่ รายวชิ า ห้อง จานวน ร มส. 0 1 ผลการเรียน (คน) 3.5 4 รวม
ผ้เู รียน 1.5 2 2.5 3
1 ภาษาไทย
2 ภาษาไทย ป.4 1๓ - - - - ๒ ๑ ๔ ๖ 1๓
3 ภาษาไทย
4 วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี ป.5 1๒ ๑ - - ๑ ๓ ๒ - ๕ 1๒
5 ศลิ ปะ
6 การงานอาชพี ป.6 1๐ - - - - 1 ๕ - ๔ 1๐
7 การปอ้ งกันการทุจริต
8 สนุกกบั ภาษา ป.5 1๒ 1 - - - ๓ ๒ ๑ ๕ 1๒

ป.5 1๒ 1 - - - - - ๕ ๖ 1๒

ป.5 1๒ 1 - - - - - ๕ ๖ 1๒

ป.5 1๒ 1 - - - - - ๔ ๗ 1๒

ป.5 1๒ 1 - - - ๓ ๒ ๓ ๓ 1๒

รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หน้า ๒๑

รายงานผลการเรยี นนักเรยี นช้นั ประถ

เลข ชอ่ื - สกลุ ไทย คณติ ฯ วิทย์ สงั คมฯ
ท่ี
100 เกรด 100 เกรด 100 เกรด 100 เกรด
1 ด.ช.ธนกร เกา้ เอ้ียน 89 4 87 4 88 4 93 4
70 3 75 3.5 70 3 76 3.5
2 ด.ญ.ดาราวดี จิตรเทย่ี ง 63 2 69 2.5 67 2.5 59 1.5
72 3 63 2 76 3.5 78 3.5
3 ด.ช.ธนกฤต จอื เหลียง 68 2.5 64 2 68 2.5 67 2.5
81 4 77 3.5 82 4 83 4
4 ด.ช.ธนายตุ จือเหลียง 68 2.5 66 2.5 68 2.5 64 2
71 3 66 2.5 72 3 67 2.5
5 ด.ช.ฐปนวัฒน์ ชายท่ยุ 90 4 87 4 89 4 82 4

6 ด.ญ.ขวญั ภิรมย์ ลูเ่ ดน็ บุตร
7 ด.ช.วรวชิ คา้ ขาย

8 ด.ช.ณัฐกรณ์ สวุ านิชสุขสันต์
9 ด.ญ.กนษิ ฐา ลกู เชย

10 ด.ช. นธิ ิวฒั น์ แซต่ ้ัง 81 4 73 3 81 4 85 4

11 ด.ช.โสภณ ชายทยุ่ 82 4 80 4 83 4 78 3.5

๑๒ ด.ช.กฤตกร อินทรักษ์ 00 00 00 00

รวม ๘๓๕ ๘๐๗ 8๔๔ ๘๓๒
7๕.๕๐ 7๓.๐๙ 76.๔๕ 7๕.๔๑
เฉล่ยี

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบคุ คล 256๓ (Persona

ถมศกึ ษาปีที่ ๕ ปีการศกึ ษา ๒๕6๓

ประวตั ิฯ สุข+พละ ศิลปะ การงาน องั กฤษ ทุจริตฯ สนุกกับ รวม
ภาษา
100 เกรด 100 เกรด 100 เกรด 100 เกรด 100 รวม 100 รวม 100 รวม 1,๑00
88 4 87 4 91 4 90 4 68 2.5 90 4
72 3 75 3.5 78 3.5 79 3.5 73 3 79 3.5 80 4 9๕๑
60 2 71 3 77 3.5 76 3.5 64 2 78 3.5 82๐
73 3 77 3.5 83 4 78 3.5 65 2.5 80 4 73 3 ๗๕๑
64 2 72 3 78 3.5 78 3.5 64 2 78 3.5 ๘๑๔
82 4 82 4 84 4 81 4 73 3 86 4 67 2.5 ๗๖๘
66 2.5 72 3 78 3.5 76 3.5 64 2 78 3.5 8๘๖
63 2 69 2.5 78 3.5 76 3.5 65 2.5 81 4 69 2.5 ๗๖๗
88 4 88 4 92 4 90 4 72 3 91 4 ๘๔๖
67 2.5 9๕๔
81 4 82 4 84 4 81 4 68 2.5 84 4 75 3.5 8๗๓
75 3.5 83 4 86 4 84 4 72 3 86 4
66 2.5 ๘๘๗
00 00 00 00 00 00 71 3 ๐

๘๑๒ 8๕๘ 90๙ 8๘๙ 7๔๘ ๙๑๑ 85 4
7๓.๕๕ 7๗.8๖ 8๒.๒๓ ๘๐.๔5 ๖๗.64 ๘๒.๕๙
73 3

78 3.5

00

๘๐๔
7๒.๗๗

al Self-Assessment Report) หน้า ๒๒

แบบสรุปผลการประเมนิ คุณลักษณะอนั พึงประสงค์
โรงเรียนบา้ นทา่ ข้าม สานักงานเขตพน้ื ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1

คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ ผลประเมนิ

ที่ ชือ่ -นามสกุล รักชา ิต ศาสน์ ก ัษตริ ์ย ความหมาย
ซื่อสัตย์ สุจริต รวม สรุปผล /
ีม ิวนัย
ใฝ่เรียนรู้ แปลผล
อ ูย่อย่างพอเ ีพยง

มุ่ง ั่มนในการทางาน
รักความเ ็ปนไทย
มี ิจตสาธารณะ

1 ด.ช.ธนกร เกา้ เอี้ยน ๒ ๒ 2 ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 1๖ 2.๐๐ ดี
2 ด.ญ.ดาราวดี จิตรเท่ียง 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3.00 ดเี ยี่ยม
3 ด.ช.ธนกฤต จอื เหลยี ง 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3.00 ดีเย่ียม
4 ด.ช.ธนายตุ จอื เหลยี ง ๒ ๒ 2 ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 1๖ 2.๐๐ ดี
5 ด.ช.ฐปนวฒั น์ ชายทยุ่ ๒ ๒ 2 ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 1๖ 2.๐๐ ดี
6 ด.ญ.ขวัญภิรมย์ ลเู่ ด็นบุตร 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3.00 ดเี ยี่ยม
7 ด.ช.วรวชิ ค้าขาย 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3.00 ดีเยย่ี ม
8 ด.ช.ณัฐกรณ์ สวุ านชิ สุขสนั ต์ ๒ ๒ 2 ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 1๖ 2.๐๐ ดี
9 ด.ญ.กนิษฐา ลกู เชย ๒ ๒ 2 ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 1๖ 2.๐๐ ดี
10 ด.ช. นธิ ิวัฒน์ แซ่ต้ัง 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2.๐๐ ดี
11 ด.ช.โสภณ ชายท่ยุ 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3.00 ดเี ย่ยี ม
๑๒ ด.ช.กฤตกร อนิ ทรักษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ไมผ่ า่ น

รอ้ ยละของนักเรียนที่ไดร้ ับคุณภาพดขี น้ึ ไป ร้อยละ 9๑.๖๗

ระดับคุณภาพ 3 = ดเี ยีย่ ม 2 = ดี 1 = ผ่าน 0 = ไม่ผา่ น

ระดับ ดเี ย่ยี ม = 3 ระดบั ดี = 2 ระดับ ผา่ น = 1 ระดับ ไมผ่ า่ น = 0
ค่าเฉลีย่ 1.00 - 1.49 ค่าเฉลี่ย 0.00 - 0.09
คา่ เฉล่ยี 2.50 - 3.00 ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49

ผลการประเมนิ (คน) หมายเหตุ
ไมผ่ ่าน ร้อยละ ผา่ น รอ้ ยละ ดี รอ้ ยละ ดีเย่ยี ม รอ้ ยละ

๑ ๘.๓๓ - - ๖ ๕๐.๐๐ ๕ ๔๑.๖7

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบคุ คล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หนา้ 23

แบบสรปุ ผลการอา่ น คิดวิเคราะหแ์ ละเขยี น ปีการศึกษา 256๓
โรงเรียนบา้ นทา่ ข้าม สานักงานเขตพนื้ ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

เลขท่ี ช่ือ-สกลุ คะแนนภาคเรียนท่ี 1 คะแนนภาคเรียนที่ ๒ เฉลีย่ รอ้ ยละ ระดบั คุณภาพ
รอ้ ยละท่ไี ด้ รอ้ ยละท่ไี ด้
1 ด.ช.ธนกร เก้าเอีย้ น 96 96 96 ดเี ยย่ี ม
2 ด.ญ.ดาราวดี จิตรเทีย่ ง 64 64 64 ผา่ น
3 ด.ช.ธนกฤต จือเหลียง 64 64 64 ผ่าน
4 ด.ช.ธนายตุ จอื เหลียง 70 70 70 ดี
5 ด.ช.ฐปนวฒั น์ ชายทุ่ย 64 64 64 ผ่าน
6 ด.ญ.ขวัญภริ มย์ ลเู่ ด็นบตุ ร 86 ดีเย่ยี ม
7 ด.ช.วรวิช คา้ ขาย 86 86 70 ดี
8 ด.ช.ณฐั กรณ์ สวุ านิชสขุ สันต์ 70 ดี
9 ด.ญ.กนิษฐา ลกู เชย 70 70 96 ดีเยีย่ ม
10 ด.ช. นธิ วิ ัฒน์ แซ่ตัง้ 90 ดเี ยี่ยม
11 ด.ช.โสภณ ชายทยุ่ 70 70 90 ดเี ยย่ี ม
ไม่ผา่ น
96 96
72.72
90 90

90 90

๑๒ ด.ช.กฤตกร อินทรักษ์ ๐ ๐๐

ร้อยละของนักเรียนทไี่ ด้รบั คณุ ภาพดีข้ึนไป ร้อยละ

ระดบั คุณภาพ 3 = ดเี ยยี่ ม 2 = ดี 1 = ผา่ น 0 = ไมผ่ ่าน

ระดบั ดีเยีย่ ม = 3 ระดบั ดี = 2 ระดบั ผ่าน = 1 ระดบั ไม่ผา่ น = 0
ค่าเฉลย่ี 1.00 - 1.49 ค่าเฉล่ยี 0.00 - 0.09
คา่ เฉลย่ี 2.50 - 3.00 คา่ เฉลี่ย 1.50 - 2.49

ผลการประเมิน (คน) หมายเหตุ

ไมผ่ ่าน รอ้ ยละ ผ่าน ร้อยละ ดี รอ้ ยละ ดเี ย่ยี ม รอ้ ยละ

1 ๘.๓๓ ๓ ๒๕.๐๐ ๓ ๒๕.๐๐ ๕ ๔๑.๖7 นักเรยี นทไ่ี ม่

ผา่ นไมม่ าเรียน

รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หนา้ 24

ผลการประเมินสมรรถนะท่ีสาคัญของผู้เรยี นประจาปกี ารศึกษา 256๓
โรงเรยี นบา้ นทา่ ข้าม สานักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1

สมรรถนะท่สี าคัญตามหลกั สูตร ผลประเมิน

ท่ี ช่อื -นามสกุล ความหมาย
/แปลผล
ความสามารถใน
การส่ือสาร
ความสามารถใน
การ ิคด
ความสามารถใน
การแ ้ก ัปญหา
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต

รวม
สรุปผล

1 ด.ช.ธนกร เก้าเอีย้ น 3 23 3 3 14 2.8 ดเี ย่ียม
2 ด.ญ.ดาราวดี จิตรเท่ยี ง 2 22
3 ด.ช.ธนกฤต จอื เหลยี ง 2 11 2 2 10 2 ดี
4 ด.ช.ธนายุต จือเหลียง 2 22
5 ด.ช.ฐปนวัฒน์ ชายทุ่ย 2 11 1 2 7 1.4 ผา่ น
6 ด.ญ.ขวัญภิรมย์ ลเู่ ดน็ บุตร 3 23
7 ด.ช.วรวิช คา้ ขาย 2 11 2 2 10 2 ดี
8 ด.ช.ณัฐกรณ์ สุวานิชสุขสนั ต์ 2 22
9 ด.ญ.กนษิ ฐา ลกู เชย 3 23 1 2 7 1.4 ผา่ น
10 ด.ช. นธิ วิ ฒั น์ แซ่ต้ัง 3 23
11 ด.ช.โสภณ ชายทุ่ย 3 23 3 3 14 2.8 ดีเยีย่ ม
๑๒ ด.ช.กฤตกร อนิ ทรกั ษ์ 0 00
1 2 7 1.4 ผา่ น
ร้อยละของนักเรียนท่ีไดร้ ับคุณภาพดขี ึ้นไป
2 2 10 2 ดี

3 3 14 2.8 ดีเย่ยี ม

3 3 14 2.8 ดีเยย่ี ม

3 3 14 2.8 ดเี ยยี่ ม

0 0 0 0 ไมผ่ ่าน

รอ้ ยละ 6๖.6๗

ระดับคุณภาพ 3 = ดเี ยี่ยม 2 = ดี 1 = ผ่าน 0 = ไม่ผ่าน

ระดับ ดีเยี่ยม = 3 ระดับ ดี = 2 ระดับ ผ่าน = 1 ระดบั ไม่ผา่ น = 0

คา่ เฉลี่ย 2.50 - 3.00 คา่ เฉลี่ย 1.50 - 2.49 คา่ เฉลยี่ 1.00 - 1.49 ค่าเฉลย่ี 0.00 - 0.09

ผลการประเมนิ (คน) หมายเหตุ
ไม่ผา่ น รอ้ ยละ ผา่ น รอ้ ยละ ดี รอ้ ยละ ดเี ยี่ยม รอ้ ยละ

1 ๘.๓๓ ๓ ๒๕.๐๐ ๓ ๒๕.๐๐ ๕ ๔๑.๖7

รายงานผลการประเมินตนเองรายบคุ คล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หน้า 25

ส่วนท่ี 2
ผลการประเมนิ ตนเองตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศกึ ษา

รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หนา้ 26

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรยี น

รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หนา้ 27

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผเู้ รียน
1.1 ผลสัมฤทธิท์ างวชิ าการของผู้เรยี น
ตวั บง่ ชท้ี ี่ 1) ผู้เรียนมคี วามสามารถในการอ่าน การเขยี น การส่ือสารและการคิดคานวณ

ประเด็นการประเมิน/ระดับคุณภาพ

ท่ี ชอ่ื -สกลุ ความสามารถในการอ่าน
ความสามารถในการเ ีขยน
ความสามารถในการสื่อสาร
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร คิ ด
คานวณ

รวม
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ระดับคุณภาพ

1 ด.ช.ธนกร เก้าเอีย้ น 3 3 3 2 11 91.67 5
2 ด.ญ.ดาราวดี จติ รเท่ียง 2 2 3 2 9 75 3
3 ด.ช.ธนกฤต จอื เหลยี ง 2 2 ๒ 2 ๘ ๖๐ ๒
4 ด.ช.ธนายตุ จือเหลยี ง 3 2 3 2 10 83.33 4
5 ด.ช.ฐปนวัฒน์ ชายท่ยุ 2 2 ๒ 2 ๘ ๖๐ ๒
6 ด.ญ.ขวัญภริ มย์ ลู่เดน็ บุตร 3 2 3 2 10 83.33 4
7 ด.ช.วรวิช ค้าขาย 2 2 ๒ 2 ๘ ๖๐ ๒
8 ด.ช.ณัฐกรณ์ สุวานชิ สุขสันต์ 3 2 3 2 10 83.33 4
9 ด.ญ.กนิษฐา ลูกเชย 3 3 3 2 11 91.67 ๕
10 ด.ช. นธิ วิ ัฒน์ แซ่ต้งั 3 3 3 2 11 91.67 ๕
11 ด.ช.โสภณ ชายทุ่ย 3 3 3 2 11 91.67 ๕
๑๒ ด.ช.กฤตกร อนิ ทรักษ์ 000000 0
สรุป ๗๒.๖๔ ๓

ยอดเยี่ยม ร้อยละ ผลการประเมิน (คน) หมายเหตุ
90-100 1 คอื กาลัง
ดีเลิศ ร้อยละ ดี ร้อยละ ปานกลาง รอ้ ยละ พัฒนา ต่ากวา่
๔ ๓๓.๓๓
80-89 70-79 60-69 50

๓ ๒๕.๐๐ ๑ ๘.๓๓ ๓ ๒๕.๐๐ ๑

รายงานผลการประเมินตนเองรายบคุ คล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หนา้ 28

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยี น
1.1 ผลสัมฤทธทิ์ างวิชาการของผเู้ รยี น
ตวั บง่ ช้ีที่ 2) ผู้เรียนความสามารถในการคดิ วเิ คราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปราย

แลกเปล่ยี นความคิดเหน็ และแกป้ ัญหา

ประเดน็ การประเมิน/ระดบั คุณภาพ

ชอ่ื -สกุล ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์
ท่ี
1 ด.ช.ธนกร เกา้ เอย้ี น ความสามารถในการคิด
อย่าง
2 ด.ญ.ดาราวดี จิตรเที่ยง
ควา ีมมิวสจาารมาณรถญใานณการ
3 ด.ช.ธนกฤต จอื เหลยี ง อภิปรายแลกเปล่ียน
ควาคมวสาามมคิารดเถให็นนการ
4 ด.ช.ธนายตุ จือเหลยี ง
แ ้ก ัปญหา
5 ด.ช.ฐปนวฒั น์ ชายทยุ่ รวม

6 ด.ญ.ขวัญภิรมย์ ลเู่ ดน็ บุตร ค่าเฉล่ียร้อยละ
7 ด.ช.วรวิช คา้ ขาย ระดับคุณภาพ

8 ด.ช.ณัฐกรณ์ สุวานชิ สขุ สนั ต์ 3 2 3 3 11 91.67 5
9 ด.ญ.กนษิ ฐา ลูกเชย 2 2 2 3 9 75 3
๒ ๒ ๒ 2 ๘ ๖0 ๒
10 ด.ช. นธิ วิ ฒั น์ แซ่ตงั้ 2 2 2 3 9 75 3
๒ ๒ ๒ 2 ๘ ๖0 ๒
11 ด.ช.โสภณ ชายทุ่ย 3 2 2 3 11 91.67 5
2 2 2 3 9 75 3
๑๒ ด.ช.กฤตกร อินทรักษ์ 2 2 2 3 9 75 3
3 2 3 3 11 91.67 5
3 2 2 3 11 91.67 5
3 2 2 3 11 91.67 5
000000 0
สรุป ๗๓.๒๐ ๓

ยอดเยยี่ ม รอ้ ยละ ผลการประเมิน (คน) หมายเหตุ
90-100 1 คือ กาลงั
ดีเลศิ ร้อยละ ดี รอ้ ยละ ปานกลาง รอ้ ยละ พฒั นา ตา่ กว่า
๕ ๔๑.๖7
80-89 70-79 60-69 50

- - ๔ ๓๓.๓๓ 2 1๖.๖๗ ๑

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบุคคล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หนา้ 29

มาตรฐานที่ 1 คณุ ภาพของผเู้ รยี น
1.1 ผลสัมฤทธท์ิ างวชิ าการของผเู้ รยี น
ตวั บง่ ชท้ี ี่ 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

ประเดน็ การประเมิน/ระดบั
คณุ ภาพ

ที่ ช่ือ-นามสกลุ
ีมความ ิคดริเริ่มสร้างสรรค์
ีมการสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภูมิใจ

รวม
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ระดับคุณภาพ

1 ด.ช.ธนกร เกา้ เอ้ียน 3 3 6 100 5
2 ด.ญ.ดาราวดี จติ รเทย่ี ง 2 3 5 83.33 4
3 ด.ช.ธนกฤต จือเหลียง 2 3 5 83.33 4
4 ด.ช.ธนายุต จือเหลียง 2 3 5 83.33 4
5 ด.ช.ฐปนวัฒน์ ชายทยุ่ 2 3 5 83.33 4
6 ด.ญ.ขวญั ภิรมย์ ลเู่ ด็นบตุ ร 3 3 6 100 5
7 ด.ช.วรวิช ค้าขาย 2 3 5 83.33 4
8 ด.ช.ณัฐกรณ์ สวุ านชิ สุขสนั ต์ 2 3 5 83.33 4
9 ด.ญ.กนิษฐา ลกู เชย 3 3 6 100 5
10 ด.ช. นธิ ิวัฒน์ แซ่ตง้ั 3 3 6 100 5
11 ด.ช.โสภณ ชายทยุ่ 3 3 6 100 5
๑๒ ด.ช.กฤตกร อนิ ทรักษ์ 0 0 00 0
สรุป
8๓.๓๓ 4

ยอดเยยี่ ม ร้อยละ ผลการประเมิน (คน) หมายเหตุ
90-100 1 คือ กาลัง
ดเี ลศิ รอ้ ยละ ดี รอ้ ยละ ปานกลาง รอ้ ยละ พัฒนา ตา่ กวา่
๕ ๔๑.๖๗
80-89 70-79 60-69 50

6 5๐.๐๐ - - - - ๑

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบคุ คล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หน้า 30

มาตรฐานที่ 1 คณุ ภาพของผ้เู รยี น
1.1 ผลสมั ฤทธิท์ างวชิ าการของผู้เรยี น
ตวั บ่งชี้ที่ 4) มคี วามสามารถในการใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร

ประเด็นการประเมิน/ระดับ
คณุ ภาพ

ที่ ชอื่ -นามสกลุ
สามารถใ ้ชเทคโนโลยี
สามารถสื่อสารในการ

เรียนรู้
สามารถนาเสนอผลงาน

รวม
ค่าเฉล่ียร้อยละ
ระดับคุณภาพ

1 ด.ช.ธนกร เกา้ เอ้ียน 3 3 3 9 100 5
2 ด.ญ.ดาราวดี จิตรเทยี่ ง 3 3 2 8 88.89 4
3 ด.ช.ธนกฤต จือเหลียง 2 2 2 6 66.67 2
4 ด.ช.ธนายุต จือเหลยี ง 3 3 3 9 100 5
5 ด.ช.ฐปนวฒั น์ ชายทุ่ย 2 2 2 6 66.67 2
6 ด.ญ.ขวัญภริ มย์ ล่เู ด็นบตุ ร 3 3 3 9 100 5
7 ด.ช.วรวชิ ค้าขาย 2 2 2 6 66.67 2
8 ด.ช.ณัฐกรณ์ สวุ านชิ สขุ สนั ต์ 3 3 2 8 88.89 4
9 ด.ญ.กนษิ ฐา ลูกเชย 3 3 3 9 100 5
10 ด.ช. นธิ ิวัฒน์ แซ่ตง้ั 3 3 3 9 100 5
11 ด.ช.โสภณ ชายทุ่ย 3 3 3 9 100 5
๑๒ ด.ช.กฤตกร อนิ ทรักษ์ 0 0 00 0 0
สรุป
8๑.๔๘ 4

ยอดเย่ยี ม รอ้ ยละ ผลการประเมิน (คน) หมายเหตุ
90-100 1 คอื กาลงั
ดเี ลิศ รอ้ ยละ ดี รอ้ ยละ ปานกลาง ร้อยละ พฒั นา ต่ากวา่
๖ ๕๐.๐๐
80-89 70-79 60-69 50

๒ ๑6.๖๗ - - ๓ ๒๕.๐๐ ๑

รายงานผลการประเมินตนเองรายบคุ คล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หนา้ 31

มาตรฐานท่ี 1 คณุ ภาพของผเู้ รียน
1.1 ผลสมั ฤทธ์ิทางวิชาการของผเู้ รยี น
ตวั บ่งชท้ี ่ี 5) มผี ลสัมฤทธท์ิ างการเรยี นตามหลกั สูตรสถานศึกษา

ประเดน็ การประเมนิ /ระดบั คณุ ภาพ

ท่ี ชื่อ-สกุล
สรุปผลการเรียน ุทกรายวิชา
สรุปผลการประเมินคุณลักษณะ
สรุปผลการประเมินสมรรถนะ 5

ประการ
ผลการสอบระดับชา ิต เ ่ชน nt onet

รวม

ค่าเฉลี่ยร้อยละ

ระ ัดบคุณภาพ

1 ด.ช.ธนกร เกา้ เอี้ยน 44 3 11 91.67 5
2 ด.ญ.ดาราวดี จติ รเท่ยี ง ๓๓ ๒ ๘ ๘๘.๘๙ ๔
3 ด.ช.ธนกฤต จือเหลียง ๓๓ ๒ ๘ ๘๘.๘๙ ๔
4 ด.ช.ธนายตุ จอื เหลียง 44 3 11 91.67 5
5 ด.ช.ฐปนวัฒน์ ชายท่ยุ ๓๓ ๒ ๘ ๘๘.๘๙ ๔
44 3 11 91.67 5
6 ด.ญ.ขวญั ภริ มย์ ลูเ่ ด็นบตุ ร ๓๓ ๒ ๘ ๘๘.๘๙ ๔
๓๓ ๒ ๘ ๘๘.๘๙ ๔
7 ด.ช.วรวิช ค้าขาย 44 3 11 91.67 5
44 3 11 91.67 5
8 ด.ช.ณฐั กรณ์ สวุ านิชสขุ สนั ต์ 44 3 11 91.67 5
00 0 00 0
9 ด.ญ.กนษิ ฐา ลกู เชย สรปุ ๔
10 ด.ช. นธิ วิ ัฒน์ แซต่ ้งั ๘๒.๘๗
11 ด.ช.โสภณ ชายทุ่ย
๑๒ ด.ช.กฤตกร อนิ ทรักษ์

ยอดเย่ยี ม รอ้ ยละ ผลการประเมิน (คน) หมายเหตุ
90-100 1 คอื กาลัง
ดเี ลศิ รอ้ ยละ ดี รอ้ ยละ ปานกลาง รอ้ ยละ พัฒนา ตา่ กวา่
๖ ๕๐.๐๐
80-89 70-79 60-69 50

๕ ๔๑.๖๗ - - - - ๑

รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หน้า 32

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผเู้ รียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิ าการของผู้เรยี น
ตวั บ่งชที้ ่ี 6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ดี ตี ่องานอาชีพ

ประเด็นการประเมิน/ระดบั คณุ ภาพ

ที่ ช่อื -นามสกลุ ีมความรู้ ัทกษะพ้ืนฐาน
เจตค ิต ่ทีดี ่ตองานอาชีพ

รวม
ค่าเฉล่ียร้อยละ
ระ ัดบคุณภาพ

1 ด.ช.ธนกร เกา้ เอย้ี น 3 3 6 100 5
2 ด.ญ.ดาราวดี จิตรเท่ยี ง 2 3 5 83.33 4
3 ด.ช.ธนกฤต จือเหลียง 2 3 5 83.33 4
4 ด.ช.ธนายตุ จอื เหลยี ง 2 3 5 83.33 4
5 ด.ช.ฐปนวัฒน์ ชายทยุ่ 2 3 5 83.33 4
6 ด.ญ.ขวญั ภิรมย์ ลเู่ ด็นบุตร 3 3 6 100 5
7 ด.ช.วรวชิ ค้าขาย 2 3 5 83.33 4
8 ด.ช.ณฐั กรณ์ สวุ านิชสุขสันต์ 2 3 5 83.33 4
9 ด.ญ.กนษิ ฐา ลกู เชย 3 3 6 100 5
10 ด.ช. นธิ วิ ฒั น์ แซต่ ั้ง 3 3 6 100 5
11 ด.ช.โสภณ ชายทยุ่ 3 3 6 100 5
๑๒ ด.ช.กฤตกร อินทรกั ษ์ 0 0 000
สรปุ
8๓.๓๓ 4

ยอดเยี่ยม ร้อยละ ผลการประเมนิ (คน) ร้อยละ ปานกลาง ร้อยละ หมายเหตุ
๕ 90-100 1 คอื กาลงั
ดเี ลศิ รอ้ ยละ ดี 70-79 60-69 พัฒนา ตา่ กว่า
๔๑.๖๗ 80-89
--- 50
6 5๐.๐๐ -


รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบคุ คล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หน้า 33

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รียน
1.2 คณุ ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ตวั บง่ ชท้ี ่ี 1) การมีคุณลกั ษณะและค่านยิ มทดี่ ตี ามทสี่ ถานศึกษากาหนด
ประเดน็ การประเมิน/ระดบั คุณภาพ

ที่ ช่ือ-นามสกลุ
การมีคุณลักษณะ
ค่า ินยม ี่ท ีดตาม ่ีทสถานศึกษากาหนด

รวม
ค่าเฉล่ียร้อยละ
ระ ัดบคุณภาพ

1 ด.ช.ธนกร เก้าเอย้ี น 3 3 6 100 5
2 ด.ญ.ดาราวดี จิตรเที่ยง 2 3 5 83.33 4
3 ด.ช.ธนกฤต จอื เหลียง 2 3 5 83.33 4
4 ด.ช.ธนายตุ จอื เหลยี ง 3 3 6 100 5
5 ด.ช.ฐปนวัฒน์ ชายทุ่ย 2 3 5 83.33 4
6 ด.ญ.ขวญั ภิรมย์ ลูเ่ ด็นบุตร 3 3 6 100 5
7 ด.ช.วรวิช คา้ ขาย 2 3 5 83.33 4
8 ด.ช.ณัฐกรณ์ สุวานชิ สขุ สันต์ 2 3 5 83.33 4
9 ด.ญ.กนษิ ฐา ลูกเชย 3 3 6 100 5
10 ด.ช. นธิ ิวฒั น์ แซ่ตง้ั 3 3 6 100 5
11 ด.ช.โสภณ ชายทยุ่ 3 3 6 100 5
๑๒ ด.ช.กฤตกร อินทรกั ษ์ 0 0 000
สรปุ
8๔.๗2 4

ยอดเย่ยี ม รอ้ ยละ ผลการประเมิน (คน) หมายเหตุ
90-100 1 คือ กาลงั
ดเี ลศิ รอ้ ยละ ดี ร้อยละ ปานกลาง ร้อยละ พัฒนา ต่ากว่า
๖ ๕๐.๐๐
80-89 70-79 60-69 50

๕ ๔๑.๖๗ - - - - 1

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบุคคล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หน้า 34

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผ้เู รียน
1.2 คุณลกั ษณะทพี่ งึ ประสงคข์ องผู้เรียน
ตัวบง่ ชี้ท่ี 2) ความภมู ใิ จในท้องถนิ่ และความเปน็ ไทย

ประเดน็ การประเมนิ /ระดับคุณภาพ

ชอ่ื -สกลุ มีความภาคภูมิใจใน ้ทอง ิ่ถน
รักความเ ็ปนไทย
ท่ี
รวม
ค่าเฉล่ียร้อยละ
ระดับคุณภาพ

1 ด.ช.ธนกร เก้าเอี้ยน 33 6 100 5
2 ด.ญ.ดาราวดี จติ รเท่ียง 33 6 100 5
3 ด.ช.ธนกฤต จือเหลียง 33 6 100 5
4 ด.ช.ธนายตุ จอื เหลียง 33 6 100 5
5 ด.ช.ฐปนวัฒน์ ชายท่ยุ 33 6 100 5
6 ด.ญ.ขวัญภิรมย์ ลูเ่ ดน็ บตุ ร 33 6 100 5
7 ด.ช.วรวิช ค้าขาย 33 6 100 5
8 ด.ช.ณฐั กรณ์ สุวานชิ สุขสันต์ 33 6 100 5
9 ด.ญ.กนิษฐา ลกู เชย 33 6 100 5
10 ด.ช. นธิ วิ ฒั น์ แซต่ ั้ง 33 6 100 5
11 ด.ช.โสภณ ชายท่ยุ 33 6 100 5
๑๒ ด.ช.กฤตกร อินทรกั ษ์ 00 00 0
สรปุ
9๑.๖๗ 5

ยอดเยี่ยม ร้อยละ ผลการประเมิน (คน) หมายเหตุ
90-100 1 คอื กาลัง
ดเี ลิศ รอ้ ยละ ดี ร้อยละ ปานกลาง ร้อยละ พฒั นา ตา่ กวา่
1๑ 9๑.๖๗
80-89 70-79 60-69 50

------ 1

รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หน้า 35

มาตรฐานท่ี 1 คณุ ภาพของผเู้ รียน
1.2 คุณลักษณะทพ่ี งึ ประสงคข์ องผเู้ รียน
ตวั บ่งชี้ที่ 3) การยอมรับทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

ประเดน็ การประเมนิ /ระดับ
คุณภาพ
ยอมรับ ัฟงความ
ท่ี ชอื่ -นามสกุล คิดเห็นของผู้อ่ืน
มีมนุษยสัม ัพนธ์ ่ที ีด

รวม
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ระดับคุณภาพ

1 ด.ช.ธนกร เกา้ เอ้ยี น 3 3 6 100 5
2 ด.ญ.ดาราวดี จิตรเทย่ี ง 3 3 6 100 5
3 ด.ช.ธนกฤต จอื เหลยี ง 3 3 6 100 5
4 ด.ช.ธนายุต จอื เหลียง 3 3 6 100 5
5 ด.ช.ฐปนวัฒน์ ชายทยุ่ 3 3 6 100 5
6 ด.ญ.ขวัญภิรมย์ ลูเ่ ด็นบตุ ร 3 3 6 100 5
7 ด.ช.วรวชิ ค้าขาย 3 3 6 100 5
8 ด.ช.ณัฐกรณ์ สวุ านชิ สขุ สันต์ 3 3 6 100 5
9 ด.ญ.กนษิ ฐา ลูกเชย 3 3 6 100 5
10 ด.ช. นธิ วิ ัฒน์ แซ่ต้งั 3 3 6 100 5
11 ด.ช.โสภณ ชายทยุ่ 3 3 6 100 5
๑๒ ด.ช.กฤตกร อนิ ทรกั ษ์ 0 0 0 00

สรปุ 9๑.๖๗ 5

ยอดเย่ียม รอ้ ยละ ผลการประเมนิ (คน) หมายเหตุ
90-100 1 คอื กาลงั
ดีเลิศ ร้อยละ ดี ร้อยละ ปานกลาง ร้อยละ พัฒนา ตา่ กวา่
1๑ 9๑.๖๗
80-89 70-79 60-69 50

------ 1

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบคุ คล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หน้า 36

มาตรฐานที่ 1 คณุ ภาพของผู้เรียน
1.2 คณุ ลักษณะที่พงึ ประสงคข์ องผูเ้ รยี น
ตวั บง่ ชที้ ่ี 4) สุขภาวะทางรา่ งกาย และจติ สงั คม
ประเด็นการประเมนิ /ระดับ
คุณภาพ

ท่ี ชื่อ-นามสกลุ
ีม ิวธีการรักษาสุขภาพตนเองให้แ ็ขงแรง
้ดาน ิจตสานึกและ ิจตสาธารณะ
รวม
่คาเฉล่ียร้อยละ
ระ ัดบคุณภาพ

1 ด.ช.ธนกร เกา้ เอีย้ น 3 3 6 100 5
2 ด.ญ.ดาราวดี จิตรเทย่ี ง 3 3 6 100 5
3 ด.ช.ธนกฤต จอื เหลยี ง 3 3 6 100 5
4 ด.ช.ธนายตุ จือเหลียง 3 3 6 100 5
5 ด.ช.ฐปนวฒั น์ ชายทยุ่ 3 2 5 83.33 4
6 ด.ญ.ขวัญภิรมย์ ลเู่ ด็นบุตร 3 3 6 100 5
7 ด.ช.วรวิช คา้ ขาย 3 2 5 83.33 4
8 ด.ช.ณฐั กรณ์ สวุ านิชสุขสันต์ 3 3 6 100 5
9 ด.ญ.กนษิ ฐา ลูกเชย 3 3 6 100 5
10 ด.ช. นธิ วิ ัฒน์ แซต่ ้ัง 3 3 6 100 5
11 ด.ช.โสภณ ชายทยุ่ 3 3 6 100 5
๑๒ ด.ช.กฤตกร อินทรักษ์ 0 0 000
สรุป
8๘.8๙ 4

ยอดเยย่ี ม ร้อยละ ผลการประเมิน (คน) หมายเหตุ
90-100 1 คือ กาลัง
ดีเลิศ รอ้ ยละ ดี รอ้ ยละ ปานกลาง รอ้ ยละ พัฒนา ต่ากวา่
๙ 7๕.๐๐
80-89 70-79 60-69 50

2 1๖.๖๗ - - - - 1

รายงานผลการประเมินตนเองรายบคุ คล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หนา้ 37

มาตรฐานท่ี 2
กระบวนการบริหารและการจดั การของผู้บริหารสถานศึกษา

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบุคคล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หนา้ 38

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิ ารและการจดั การของผู้บรหิ ารสถานศกึ ษา
ตวั บ่งชท้ี ่ี 2.1 มีเปา้ หมายวสิ ยั ทศั นแ์ ละพนั ธกจิ ทสี่ ถานศึกษากาหนดชัดเจน

ระดบั คุณภาพ คาอธิบาย
4
3 สถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมายวสิ ยั ทัศน์ และพันธกิจตรงกับวัตถปุ ระสงค์ของแผนการ
2 ศกึ ษาชาติ และสอดคลอ้ งกับความตอ้ งการของชมุ ชน ท้องถิน่ อย่างชัดเจน

1 สถานศึกษามเี ป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจทก่ี าหนดไว้ตรงกบั วัตถปุ ระสงค์ของ
แผนการศกึ ษาชาตแิ ละสอดคลอ้ งกับความต้องการของชุมชน ทอ้ งถนิ่ อยา่ งชดั เจน

สถานศึกษามเี ป้าหมาย วสิ ัยทัศน์ และพนั ธกิจทกี่ าหนดไว้ตรงกบั วตั ถปุ ระสงคข์ อง
แผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ทอ้ งถน่ิ แต่ขาดความ
ชดั เจน

สถานศึกษามีเปา้ หมาย วสิ ัยทัศน์ และพันธกิจที่กาหนดไวต้ รงกบั วัตถปุ ระสงคข์ อง
แผนการศึกษาชาติแต่ไมส่ อดคลอ้ งกับความต้องการของชมุ ชนและทอ้ งถนิ่ ขาดความ
ชัดเจน

สรุป ระดับคณุ ภาพท่ีได้ 4 .

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิ ารและการจดั การของผู้บริหารสถานศกึ ษา
ตวั บง่ ชีท้ ี่ 2.2 มรี ะบบบรหิ ารจดั การคณุ ภาพของสถานศกึ ษา

ระดับคุณภาพ คาอธิบาย

สถานศึกษามแี ผนและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบรหิ ารและการจดั การศึกษาที่มคี วาม

4 เหมาะสมครอบคลมุ ประเด็นหลกั ต่อไปน้ี
-สถานศึกษากากบั ติดตามและประเมนิ ผลการบรหิ ารและการจดั การศึกษาอยา่ งเหมาะสม

ชัดเจน และเปิดโอกาสใหผ้ ้เู ก่ียวข้องมสี ว่ นร่วม

สถานศกึ ษามแี ผนและดาเนนิ งานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความ

3 เหมาะสมครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้
-สถานศกึ ษากากับ ติดตามและประเมนิ ผลการบรหิ ารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม

ชัดเจน

สถานศกึ ษามแี ผนและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจดั การศึกษาท่ีมีความ

2 เหมาะสมครอบคลมุ ประเดน็ หลกั ต่อไปนี้
-ผูเ้ กย่ี วข้องมสี ว่ นรว่ มและมีเครือข่ายความรว่ มมือในการร่วมรับผดิ ชอบต่อผลการจัด

การศึกษาอยู่ในระดับน้อย

สถานศกึ ษามแี ผนและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาไม่

1 เหมาะสมและขาดความครอบคลมุ ประเดน็ หลักตอ่ ไปน้ี

-ไมม่ กี ารกากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจดั การศึกษา

สรุป ระดบั คณุ ภาพท่ีได้ 4 .

รายงานผลการประเมินตนเองรายบคุ คล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หนา้ 39

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิ ารและการจดั การของผู้บริหารสถานศึกษา

ตวั บง่ ช้ีที่ 2.3 ดาเนนิ งานพัฒนาวชิ าการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรยี นรอบด้านตามหลักสตู ร

สถานศกึ ษาและทุกกลุม่ เป้าหมาย

ระดับคุณภาพ คาอธบิ าย

สถานศึกษามแี ผนและดาเนนิ งานพัฒนาคุณภาพการบรหิ ารและการจดั การศึกษาที่มีความ

4 เหมาะสมครอบคลมุ ประเดน็ หลกั ตอ่ ไปน้ี

-พัฒนาวิชาการทีเ่ นน้ ผเู้ รยี นทุกกลมุ่ เปา้ หมาย ทกุ คน และดาเนินการอยา่ งเปน็ รปู ธรรม

สถานศกึ ษามีแผนและดาเนนิ งานพัฒนาคุณภาพการบรหิ ารและการจดั การศึกษาทม่ี ีความ

3 เหมาะสมครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปน้ี

-พัฒนาวชิ าการท่เี น้นผู้เรียนทกุ กลุ่มเป้าหมาย และดาเนนิ การอยา่ งเปน็ รูปธรรม

สถานศกึ ษามีแผนและดาเนนิ งานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจดั การศึกษาท่ีมคี วาม

2 เหมาะสมครอบคลุมประเด็นหลกั ต่อไปนี้

-พัฒนาวชิ าการท่เี น้นผเู้ รยี น และมกี ารดาเนินการ

สถานศกึ ษามีแผนและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจดั การศึกษาไมเ่ หมาะสม

1 และขาดความครอบคลมุ ประเดน็ หลกั ตอ่ ไปนี้
-พฒั นาวิชาการไม่ครอบคลมุ ทุกกล่มุ เปา้ หมาย หรอื ไม่ครบทุกคน และดาเนินการอยา่ งไม่เปน็

รปู ธรรม

สรปุ ระดบั คณุ ภาพท่ีได้ 4 .

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศกึ ษา

ตวั บ่งชี้ที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชีย่ วชาญทางวิชาชีพ

ระดับคุณภาพ คาอธบิ าย

สถานศึกษามแี ผนและดาเนนิ งานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาท่มี ีความ

4 เหมาะสมครอบคลุมประเดน็ หลัก ตอ่ ไปนี้
-พฒั นาครแู ละบคุ ลากรใหม้ ีความเช่ยี วชาญทางวชิ าชีพ มคี วามรคู้ วามสามารถและทักษะตาม

มาตรฐานตาแหน่ง

สถานศึกษามีแผนและดาเนนิ งานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความ

3 เหมาะสมครอบคลมุ ประเด็นหลักตอ่ ไปนี้

-พัฒนาครูและบคุ ลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิ าชีพ

สถานศกึ ษามแี ผนและดาเนนิ งานพฒั นาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาท่มี ีความ

2 เหมาะสมครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปน้ี

-พัฒนาครแู ละบุคลากรให้มีความรคู้ วามสามารถมาตรฐานตาแหน่ง

สถานศกึ ษามแี ผนและดาเนินงานพฒั นาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาไม่เหมาะสม

1 และขาดความครอบคลุมประเดน็ หลักตอ่ ไปน้ี

-พัฒนาครแู ละบุคลากรให้มคี วามรู้ความสามารถตามหน้าที่

สรุป ระดบั คุณภาพทไี่ ด้ 4 .

รายงานผลการประเมินตนเองรายบคุ คล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หนา้ 40

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศกึ ษา
ตวั บง่ ชีท้ ่ี 2.5 จดั สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงั คมท่ีเอ้ือต่อการจดั การเรียนรู้อยา่ งมีคุณภาพ

ระดับคุณภาพ คาอธบิ าย
4
สถานศกึ ษามแี ผนและดาเนนิ งานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาทม่ี ี
3 ความเหมาะสมครอบคลมุ ประเดน็ หลัก ต่อไปน้ี
2 -จดั สภาพแวดลอ้ มทางกายภาพและสงั คมทีด่ ีและกระต้นุ ให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทวั่ ถงึ ทุก
1 กลมุ่ เปา้ หมาย

สถานศึกษามแี ผนและดาเนนิ งานพฒั นาคุณภาพการบรหิ ารและการจดั การศึกษาที่มี
ความเหมาะสมครอบคลุมประเดน็ หลกั ต่อไปน้ี
-จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ดี ี

สถานศกึ ษามแี ผนและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบรหิ ารและการจดั การศึกษาทมี่ ี
ความเหมาะสมครอบคลุมประเดน็ หลกั ต่อไปน้ี
-จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงั คมท่ีเหมาะสมกับผเู้ รียน

สถานศึกษามแี ผนและดาเนินงานพฒั นาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาไม่
เหมาะสมและขาดความครอบคลุมประเดน็ หลักตอ่ ไปนี้
-จดั สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงั คมที่ไมด่ ีและไมก่ ระตนุ้ ใหผ้ ูเ้ รียนใฝ่เรียนรู้

สรปุ ระดบั คณุ ภาพที่ได้ 4 .

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิ ารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชท้ี ี่ 2.6 จดั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนนุ การบริหารจดั การและการจดั การเรียนรู้

ระดบั คุณภาพ คาอธิบาย
4
3 สถานศึกษามแี ผนและดาเนนิ งานพัฒนาคุณภาพการบรหิ ารและการจดั การศึกษาทมี่ ี
2 ความเหมาะสมครอบคลมุ ประเดน็ หลกั ต่อไปนี้
-บริหารจัดการขอ้ มลู สารสนเทศท่มี ีความถูกต้อง ครบถว้ น ทนั สมัย นาไปประยุกต์ใช้ได้
1 และดาเนินการอย่างเปน็ ระบบ

สถานศึกษามแี ผนและดาเนนิ งานพฒั นาคุณภาพการบรหิ ารและการจัดการศึกษาท่ีมี
ความเหมาะสมครอบคลุมประเดน็ หลักต่อไปน้ี
-บริหารจดั การข้อมลู สารสนเทศท่มี ีความถูกต้อง ครบถ้วน ทนั สมยั นาไปประยุกต์ใชไ้ ด้

สถานศึกษามีแผนและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบรหิ ารและการจัดการศึกษาทม่ี ี
ความเหมาะสมครอบคลุมประเดน็ หลักต่อไปนี้
-บริหารจดั การข้อมลู สารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง หรือครบถ้วน ทันสมัย หรอื นาไป
ประยกุ ตใ์ ช้ได้

สถานศกึ ษามีแผนและดาเนนิ งานพัฒนาคุณภาพการบรหิ ารและการจดั การศึกษาไม่
เหมาะสมและขาดความครอบคลุมประเดน็ หลักต่อไปนี้
-จดั การขอ้ มลู สารสนเทศท่ีมคี วามถกู ต้อง ครบถว้ น แต่ไม่ทันสมยั และไม่มีการนาไป
ประยกุ ตใ์ ช้

สรุป ระดบั คุณภาพท่ีได้ 4 .

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบุคคล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หน้า 41

มาตรฐานท่ี 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนทเี่ น้นผเู้ รยี นเปน็ สาคัญ

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบคุ คล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หน้า 42

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดั การเรียนการสอนที่เน้นผ้เู รียนเป็นสาคญั
ตวั บง่ ชท้ี ่ี 3.1 จัดการเรียนรผู้ ่านกระบวนการคิดและปฏบิ ตั จิ รงิ และสามารถนาไปประยุกต์ใชใ้ นชวี ติ ได้

ระดับคุณภาพ คาอธบิ าย
4 เปดิ โอกาสให้ผู้เรยี นเรยี นรู้โดยการคิดได้ปฏบิ ตั จิ รงิ ดว้ ยวธิ กี ารและแหลง่ เรยี นรูท้ ี่
หลากหลายสรุปองค์ความรู้ และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้เป็นอย่างดี
3 เปิดโอกาสใหผ้ เู้ รียนเรียนรโู้ ดยการคิดไดป้ ฏิบตั จิ รงิ ดว้ ยวธิ กี ารและแหลง่ เรยี นรู้ที่
2 หลากหลายสรปุ องค์ความรู้ และสามารถนาไปใช้ในสถานการณต์ า่ ง ๆ ได้
1 เปิดโอกาสใหผ้ เู้ รียนเรยี นรู้โดยการคิดได้ปฏิบตั ิจริง
ไมเ่ ปิดโอกาสใหผ้ ู้เรียนเรยี นรูโ้ ดยการคิดได้ปฏบิ ัตจิ ริง

สรุป ระดบั คุณภาพทไ่ี ด้ 4 .

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้ รยี นเป็นสาคัญ
ตัวบง่ ชี้ที่ 3.2 ใชส้ อื่ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรยี นร้ทู ี่เอื้อต่อการเรียนรู้

ระดบั คุณภาพ คาอธบิ าย
4
จัดกิจกรรมให้ผเู้ รยี นไดฝ้ กึ ทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเหน็ คดิ เปน็
3 ทาเปน็ รกั การอา่ น และแสวงหาความร้จู ากสอื่ เทคโนโลยีด้วยตนเองอยา่ งเป็นรปู ธรรม
2 และตอ่ เน่ือง

จดั กจิ กรรมใหผ้ เู้ รยี นได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเหน็ คิดเป็น
ทาเป็นรักการอา่ น และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง

จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้ฝกึ ทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความคดิ เหน็ คิดเปน็
ทาเปน็ รกั การอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยดี ว้ ยตนเองนอ้ ย

1 ผู้เรยี นไดเ้ รียนรโู้ ดยไมเ่ ชือ่ มโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะดา้ นตา่ ง ๆ
สรุป ระดบั คณุ ภาพที่ได้ 3 .

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดั การเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้ รียนเป็นสาคญั
ตัวบง่ ช้ีที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชนั้ เรียนเชิงบวก

ระดบั คุณภาพ คาอธิบาย
4
3 การจัดการเรยี นการสอนของครรู าบรืน่ ไม่มีอุปสรรคนักนักเรยี นต้ังใจเรียน มีความรว่ มมือ
2 แบง่ ปนั ปรองดองสันติ เป็นกัลยาณมติ ร ผลการเรยี นดขี ้ึน
1
การจดั การเรียนการสอนของครูราบรืน่ มีอปุ สรรคเล็กน้อย นกั นกั เรียนตงั้ ใจเรยี น มี
ความร่วมมอื แบง่ ปัน ปรองดองสันติ เป็นกัลยาณมติ ร ผลการเรยี นดีขนึ้

การจดั การเรียนการสอนของครไู ม่ราบร่ืน มีอุปสรรคเลก็ น้อย นกั นักเรียนไม่คอ่ ยต้ังใจ
เรยี น ขาดมคี วามร่วมมอื แบ่งปนั ผลการเรียนไม่ดคี ่อยท่ีควร

การจดั การเรยี นการสอนของครูไม่ราบรน่ื มีอุปสรรคมาก นกั นกั เรียนขาดความตั้งใจ
เรียน ขาดมีความรว่ มมือแบง่ ปนั ผลการเรียนไม่ดี

สรุป ระดับคณุ ภาพท่ีได้...........3...........

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบคุ คล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หน้า 43

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดั การเรยี นการสอนทเี่ น้นผเู้ รยี นเปน็ สาคัญ
ตวั บง่ ชท้ี ่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมนิ ผู้เรียนอยา่ งเปน็ ระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรยี น

ระดับคุณภาพ คาอธบิ าย
4
มีขน้ั ตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ให้ข้อมลู ย้อนกลบั แกผ่ ้เู รียน
3 และผูเ้ รียนนาไปใชพ้ ฒั นาตนเอง
2
1 มีข้นั ตอนตรวจสอบและประเมนิ อยา่ งเปน็ ระบบ ให้ข้อมลู ย้อนกลับแกผ่ ้เู รียนอย่าง
ต่อเนอื่ ง

มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมนิ ให้ขอ้ มูลยอ้ นกลบั แก่ผเู้ รยี น
ตรวจสอบและประเมนิ อย่างไม่เปน็ ระบบ ไมใ่ ห้ข้อมูลย้อนกลับแกผ่ ูเ้ รียนและผเู้ รยี นไม่
นาไปใชพ้ ฒั นาตนเอง

สรปุ ระดบั คุณภาพท่ไี ด.้ ..........3...........

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสาคญั
ตวั บ่งชท้ี ่ี 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรยี นรแู้ ละให้ขอ้ มูลสะท้อนกลบั เพ่อื พัฒนาและปรับปรงุ การจัดการเรียนรู้

ระดบั คุณภาพ คาอธบิ าย
มสี ่วนรว่ มแสดงความคิดเหน็ หรือร่วมจัดกจิ กรรมการเรียนการสอนอยา่ งเปน็ รูปธรรม
4 และต่อเน่ือง
มีสว่ นร่วมแสดงความคดิ เห็นหรอื รว่ มจัดกิจกรรมการเรยี นการสอน
3 ชมุ สี ่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรอื ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน้อย
2 ไม่มีบทบาทในการมสี ว่ นร่วมแสดงความคดิ เห็น หรอื ร่วมจัดกิจกรรมการเรยี นการสอน
1
สรุป ระดับคณุ ภาพทไี่ ด้...........3...........

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบคุ คล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หนา้ 44

ส่วนท่ี 3
สรปุ ผล แนวทางการพฒั นา
และความตอ้ งการการชว่ ยเหลือ

รายงานผลการประเมนิ ตนเองรายบุคคล 256๓ (Personal Self-Assessment Report) หนา้ 45


Click to View FlipBook Version