thanakorn kungrum Download PDF
  • 4
  • 1
E - Book หนังสือราชการ
หนังสือราชการ 6 ชนิดได้แก่หนังสือภายนอก , หนังสือภายใน , หนังสือประทับตรา , หนังสือสั่งการ , คำสั่ง , ระเบียบ , ข้อบังคับ , หนังสือประชาสัมพันธ์ มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ ประกาศสอบแข่งขัน ประกาศประกวดราคา , แถลงการณ์ , ข่าว , หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ตามระเบียบข้อ 23 , หนังสือรับรอง , รายงานการประชุม , บันทึก
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications