The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
รายวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Thadsanee Thawpayung, 2021-12-03 00:55:24

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
รายวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข

ป.3

แผนการจัดการเรียนรู้

วิชา ภาษาอังกฤษ
หน่วยการเรยี นร้ทู ี่ 5

ครผู ู้สอน
นางสาวทศั นยี ์ ท้าวพยงุ

ตาแหน่ง ครูผู้ชว่ ย

โรงเรยี นบ้านซับเจรญิ สุข อาเภอซบั ใหญ่ จงั หวดั ชัยภูมิ
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศกึ ษาประถมศึกษาชัยภมู ิ เขต 3

คำอธบิ ำยรำยวิชำภำษำองั กฤษ

ชน้ั ประถมศกึ ษำปีที่ 3 เวลำ 40 ชัว่ โมง

เข้าใจคาสั่งและคาขอร้องที่ฟังหรืออ่าน อ่านออกเสียงคา สะกดคา อ่านกลุ่มคา ประโยคและบทพูด
เข้าจังหวะง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เข้าใจคา กลุ่มคา ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ์ และความหมาย
เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อมใกล้ตวั อาหาร เครื่องด่ืม เวลาว่าง และนันทนาการ เข้าใจ
ประโยค บทสนทนา บทอ่านเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว หรือนิทานง่าย ๆ คาศัพท์เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
เข้าใจประโยค บทสนทนาท่ีใชใ้ นการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ประโยค/ข้อความท่ีใช้แนะนาตนเอง
คาศัพท์ สานวนและประโยคที่ใช้บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัว หรือเกี่ยวกับกิจกรรม
ตา่ ง ๆ ตามแบบท่ีฟัง เพื่อใช้ขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเอง และเร่ืองใกล้ตัว เข้าใจภาษาท่าทางในการ
สื่อสารของเจ้าของภาษา บอกความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร คา กลุ่มคา ประโยค และข้อความของ
ภาษาอังกฤษและภาษาไทยโดยใช้กระบวนการสอนภาษา และกระบวนการกลุ่มในการฝึกออกเสียง ฟัง/พูด
ถาม-ตอบ และสนทนาโต้ตอบ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม รวมถึงการรวบรวมความรู้และแสวงหาความเพลิดเพลิน
จากภาษาองั กฤษ

ตวั ชีว้ ดั
มฐ.ต 1.1 (1-4)
มฐ.ต 1.2 (1-4)
มฐ.ต 1.3 (1-2)
มฐ.ต 2.1 (1-3)
มฐ.ต 2.2 (1)
มฐ.ต 3.1 (1)
มฐ.ต 4.1 (1)

1

โครงสร้ำงรำยวิชำภำษำอังกฤษ

หนว่ ยท่ี ชื่อหน่วย มำตรฐำนกำร สำระสำคัญ เวลำ นำ้ หนัก
0 กำร เรยี นรู้ เรยี นรู้/ตวั ชวี้ ดั (ช่ัวโมง) คะแนน
Welcome มฐ.ต 1.1 (1, 3-4), การทบทวนคาศัพท์ และ
มฐ.ต1.2 (1) โครงสรา้ งประโยคท่ีเคยเรียน 2
back! มาแล้ว เป็นการเตรยี ม
ความพร้อมในการเรียน

1 School มฐ.ต 1.1 (1-2), การพูดเก่ยี วกับกิจวัตร 6
again มฐ.ต 1.2 (1-4), ประจาวนั เป็นข้อมูลทีท่ าให้ 6
มฐ.ต 1.3 (1), ผ้เู รยี นสามารถสือ่ สารได้
มฐ.ต 2.1 (1,3), มากขน้ึ
มฐ.ต 2.2 (1),
มฐ.ต 3.1 (1),
มฐ.ต 4.1 (1)

2 Me and มฐ.ต 1.1 (1-4), การนาคาศัพท์ ประโยค และ
my friends มฐ.ต 1.2 (1-4), สานวนตา่ งๆ ทไ่ี ดเ้ รียนมาแล้ว
มฐ.ต 1.3 (1), มาเรียนรู้ในหวั ข้อใหม่ ได้แก่
มฐ.ต 2.1 (1-2), ตนเอง หรอื เพื่อนบา้ น และ
มฐ.ต 2.2 (1), กจิ วตั รประจาวนั ทาให้เกิด
มฐ.ต 3.1 (1), การเรยี นรซู้ ้า ผเู้ รยี นจึง
มฐ.ต 4.2 (1) สามารถใช้ภาษาได้ดขี ึ้น
และเกิดความจาท่ีคงทน

3 Family and มฐ.ต 1.1 (1-4), การพดู คยุ เพื่อขอและให้ 6
pets มฐ.ต 1.2 (1-4), ข้อมลู เกี่ยวกับบคุ คล
มฐ.ต 1.3 (1), ครอบครัว และ
มฐ.ต 2.1 (1-2), สัตว์เลย้ี ง เป็นหวั ข้อในการ
มฐ.ต 2.2 (1), สื่อสารทีน่ าไปใช้ในการ

2

หนว่ ยท่ี ช่อื หน่วย มำตรฐำนกำร สำระสำคญั เวลำ นำ้ หนัก
กำร เรียนรู้ เรยี นร/ู้ ตวั ช้วี ัด (ชั่วโมง) คะแนน
มฐ.ต 3.1 (1), สนทนาตามสถานการณจ์ รงิ
มฐ.ต 4.2 (1) ในชีวิตประจาวัน 6
การฟัง พูด อา่ น และเขยี น
4 Around มฐ.ต 1.1 (1-4), บรรยายเก่ียวกับสถานท่ี 6
town มฐ.ต 1.2 (1-4), เป็นทกั ษะการส่อื สารท่ี
มฐ.ต 1.3 (1-2), นาไปใช้ในชีวติ ประจาวนั 6
มฐ.ต.2.1 (1, 3)
มฐ.ต 2.2 (1), การพูดคุยเกี่ยวกบั ความชอบ 2
มฐ.ต 3.1 (1), อาหาร และเคร่ืองดื่ม
มฐ.ต 4.1 (1) เปน็ หวั ขอ้ ในการสอ่ื สารที่
นาไปใช้ ในการสนทนาตาม
5 Yummy มฐ.ต 1.1 (1-4), สถานการณจ์ รงิ ใน
food มฐ.ต 1.2 (1-4), ชวี ิตประจาวัน
มฐ.ต 1.3 (1),
มฐ.ต 2.1 (1-2), การฟงั พูด อา่ น และเขยี น
มฐ.ต 2.2 (1), เก่ยี วกับกจิ กรรมที่กาลงั ทา
มฐ.ต 3.1 (1), ของตนเองและผูอ้ ่นื เปน็
มฐ.ต 4.1 (1) ทักษะการส่ือสารท่นี าไปใช้
ในชวี ติ ประจาวนั
6 Hobbies มฐ.ต 1.1 (1-4),
and games มฐ.ต 1.2 (1-4), การทบทวนคาศัพท์ ประโยค
มฐ.ต 1.3 (1-2), และสานวนตา่ ง ๆ ทไ่ี ดเ้ รียน
มฐ.ต 2.1 (1,3), มาแลว้ ทาใหผ้ ู้เรียนได้นาสง่ิ ท่ี
มฐ.ต 2.2 (1), เรียนมาใช้ซ้า ทาให้สามารถ
มฐ.ต 3.1 (1), ใชภ้ าษาได้ดขี ้ึน และเกดิ
มฐ.ต 4.1 (1) ความจาทคี่ งทน
Festivals มฐ.ต 1.1 (1-3),
มฐ.ต 1.2 (1-2),
มฐ.ต 1.3 (1),
มฐ.ต 2.1 (1-3),
มฐ.ต 2.2 (1),
มฐ.ต 3.1 (1),
มฐ.ต 4.1(1)

3

4

แผนการจดั การเรยี นรู้

Unit 5: Yummy food

รายวชิ า ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ13101 กลมุ่ สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

ช้นั ประถมศกึ ษาปีท่ี 3 เวลาเรียน 6 ชว่ั โมง ภาคเรยี นที่ 2/2564

ผ้สู อน นางสาวทศั นยี ์ ทา้ วพยุง ตาแหนง่ ครผู ูช้ ่วย โรงเรียนบ้านซบั เจรญิ สขุ

1. มาตรฐานการเรยี นรู้/ตวั ช้ีวัด

สาระที่ 1 ภาษาเพ่อื การส่อื สาร
มาตรฐาน ต 1.1 เขา้ ใจและตีความเรอื่ งทฟี่ ังและอ่านจากสือ่ ประเภทต่างๆ และแสดงความคดิ เห็น

อยา่ งมเี หตุผล
ตัวชีว้ ัด ต 1.1 ป.3/1 ปฏิบัตติ ามคาสง่ั และคาขอร้องที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.1 ป.3/2 อ่านออกเสยี งคา สะกดคา อา่ นกลมุ่ คา ประโยค และบทพูดเข้าจงั หวะ
(chant) งา่ ย ๆ ถูกต้องตามหลกั การอ่าน
ต 1.1 ป.3/3 เลอื ก/ระบภุ าพ หรือสญั ลักษณต์ รงตามความหมายของกลุ่มคาและ
ประโยคท่ีฟงั
ต 1.1 ป.3/4 ตอบคาถามจากการฟงั หรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่าย ๆ
มาตรฐาน ต 1.2 มีทกั ษะการสอื่ สารทางภาษาในการแลกเปล่ยี นขอ้ มูลข่าวสาร แสดงความรสู้ กึ และ
ความคิดเหน็ อยา่ งมีประสทิ ธิภาพ
ตัวชีว้ ัด ต 1.2 ป.3/1 พดู โตต้ อบดว้ ยคาสัน้ ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบคุ คลตามแบบที่ฟงั
ต 1.2 ป.3/3 บอกความตอ้ งการง่าย ๆ ของตนเองตามแบบท่ีฟัง
ต 1.2 ป.3/4 พูดขอและให้ข้อมลู ง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเพอ่ื นตามแบบทฟ่ี ัง
มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอขอ้ มลู ขา่ วสาร ความคดิ รวบยอด และความคดิ เห็นในเรอื่ งตา่ ง ๆ โดยการพูด
และการเขียน
ตัวชว้ี ดั ต 1.3 ป.3/1 พูดให้ข้อมูลเกย่ี วกับตนเองและเรือ่ งใกล้ตัว
ต 1.3 ป.3/2 จัดหมวดหมคู่ า ตามประเภทของบุคคล สัตว์ และส่ิงของ ตามทฟี่ ังหรืออา่ น

สาระท่ี 2 ภาษาและวฒั นธรรม
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพนั ธร์ ะหว่างภาษากับวฒั นธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้ได้

อยา่ งเหมาะสมกับกาลเทศะ
ตวั ชว้ี ัด ต 2.1 ป.3/1 พดู และทาทา่ ประกอบตามมารยาทสังคม/วฒั นธรรมของเจ้าของภาษา

ต 2.1 ป.3/2 บอกชือ่ และคาศัพทง์ ่าย ๆ เกี่ยวกบั เทศกาล/วันสาคัญ/งานฉลองและ
ชีวติ ความเปน็ อยู่ของเจ้าของภาษา
ต 2.1 ป.3/3 เขา้ รว่ มกจิ กรรมทางภาษาและวฒั นธรรมทเี่ หมาะกบั วยั
มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกตา่ งระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจา้ ของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถกู ต้องและเหมาะสม
ตัวชี้วัด ต 2.2 ป.3/1 บอกความแตกต่างของเสยี งตัวอักษร คา กล่มุ คา และประโยคง่าย ๆ
ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

สาระท่ี 3 ภาษากบั ความสัมพนั ธ์กบั กลุ่มสาระการเรยี นรอู้ นื่
มาตรฐาน ต 3.1 ใชภ้ าษาตา่ งประเทศในการเชือ่ มโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนร้อู น่ื และเป็นพน้ื ฐาน
ใน การพฒั นา แสวงหาความรู้ และเปดิ โลกทัศน์ของตน
ตัวชี้วัด ต 3.1 ป.3/1 บอกคาศัพท์ท่เี กีย่ วข้องกบั กลุ่มสาระการเรยี นรู้อน่ื

สาระที่ 4 ภาษากบั ความสัมพนั ธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณต์ ่างๆ ทัง้ ในสถานศกึ ษา ชุมชน และสงั คม
ตัวชี้วัด ต 4.1 ป.3/1 ฟงั /พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ทีเ่ กดิ ข้นึ ในหอ้ งเรยี น
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเปน็ เครอื่ งมอื พ้นื ฐานในการศกึ ษาต่อ การประกอบอาชีพ และ

การแลกเปล่ยี นเรียนรกู้ ับสงั คมโลก
ตัวชว้ี ดั ต 4.2 ป.3/1 ใช้ภาษาตา่ งประเทศเพอ่ื รวบรวมคาศพั ท์ท่เี กีย่ วข้องใกลต้ วั

2. สาระสาคญั /ความคิดรวบยอด

การเรียนรู้คาศัพทเ์ กยี่ วกบั อาหาร คาบอกลาดบั ที่ การใชป้ ระโยคเพ่ือบอกความต้องการของตนเอง
การถามและตอบเกยี่ วกับอาหารทีต่ อ้ งการ รวมถึงการถามและตอบเกย่ี วกับวนั เกิด เป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพ่อื นาไปใชส้ ือ่ สารแลกเปลยี่ นขอ้ มลู เกย่ี วกบั ตนเองและผูอ้ ่ืนในชีวิตประจาวนั

3. สาระการเรยี นรู้

3.1 สาระการเรียนรูแ้ กนกลาง
- คาศัพทท์ ล่ี งทา้ ยดว้ ย s (/s/, /z/)
- คา กลุม่ คา และประโยคที่มีความหมายเก่ียวกับอาหาร
- ประโยคคาถาม Wh-questions
- ประโยคถามและตอบเก่ียวกบั อาหารทตี่ ้องการ
A: What do you want to eat?
B: I want (ชื่ออาหาร), please.
- ประโยคถามและตอบเกย่ี วกบั วันเกิด
A: When’s your birthday?
B: It’s on the (วันท่ี) of (ชอ่ื เดือน).
- ประโยคถามและตอบเกยี่ วกบั อาหารท่ตี ้องการ
A: Do you want (ชือ่ อาหาร)? B: Yes, please./No, thank you.
A: What do you want to eat? B: I want a/an/some (ชือ่ อาหาร).
- ประโยคท่ีใช้บอกความตอ้ งการเก่ยี วกับอาหาร I want ___, please.
- มารยาททางสงั คม เช่น การใชส้ ีหนา้ ทา่ ทาง การแสดงอาการตอบรบั หรือปฏิเสธ
- กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเลน่ เกม การร้องเพลง
- ความแตกต่างของเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
- บอกชอ่ื และคาศัพท์ง่าย ๆ เก่ียวกับวันสาคญั และกลุม่ สาระการเรยี นรู้อน่ื
- การใชภ้ าษาในการฟัง/พดู ในสถานการณ์ง่าย ๆ ในหอ้ งเรียน

3.2 สาระการเรียนรูท้ ้องถ่ิน
-

4. สมรรถนะสาคญั ของผเู้ รียน

4.1 ความสามารถในการสื่อสาร
4.2 ความสามารถในการคิด

- ทักษะการคิดวเิ คราะห์
- ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์
4.3 ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี

5. คุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์

- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมนั่ ในการทางาน

6. ชนิ้ งาน/ภาระงาน

- การพูดถาม-ตอบเก่ยี วกับอาหารที่ตอ้ งการรับประทาน
- การทาโปสเตอร์คาศัพท์เกย่ี วกับอาหาร
- การพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับอาหารที่ต้องการ
- การทาชิ้นงานเมนูอาหาร
- การแสดงบทบาทสมมติ
- การทาชน้ิ งาน My dinner plate
- การรวบรวมคาศัพทใ์ นสมุดคาศัพท์ Your word book

7. การวดั และประเมนิ ผล

7.1 การประเมินกอ่ นเรยี น
- ประเมนิ การทาแบบทดสอบ

7.2 การประเมนิ ระหว่างการจดั กจิ กรรมการเรียนรู้
- ประเมนิ การทาแบบฝึกหดั
- สงั เกตพฤติกรรมการเรยี นรใู้ นช่วงการทากจิ กรรม

7.3 การประเมนิ หลงั การเรยี น
- ประเมินการทาแบบทดสอบ
- ประเมินคุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์

7.4 การประเมนิ ชน้ิ งาน/ภาระงาน (รวบยอด)
- ประเมนิ การพดู ถาม-ตอบเกย่ี วกับอาหารที่ต้องการรับประทาน
- ประเมินชิน้ งานโปสเตอร์คาศัพท์เกย่ี วกบั อาหาร
- ประเมินการพูดถาม-ตอบเกีย่ วกับอาหารทต่ี ้องการ
- ประเมินช้นิ งานเมนูอาหาร
- ประเมินการแสดงบทบาทสมมติ
- ประเมินชนิ้ งาน My dinner plate
- ประเมนิ การรวบรวมคาศัพทใ์ นสมดุ คาศัพท์ Your word book

8. กจิ กรรมการเรยี นรู้ ดงั แนบมาพร้อมน้ี

- กิจกรรมนาสู่การเรียน
- กจิ กรรมพฒั นาการเรียนรู้
- กจิ กรรมรวบยอด

9. สอ่ื /แหล่งการเรียนรู้

1. หนงั สอื เรยี น Smile ป. 3
2. แบบฝึกหดั Smile ป. 3
3. Audio CD Smile ป. 3
4. บัตรคา บตั รภาพ
5. พจนานุกรม
6. อปุ กรณก์ ารทาเมนูอาหาร
7. ภาพอาหารในเทศกาลตา่ ง ๆ เช่น apple toffees, chocolate eggs, turkey

แผนการจดั การเรยี นรู้
Unit 5: Yummy food (Lesson 1)

ช่ัวโมงที่ 1-2

1. สาระสาคัญ

การเรียนร้คู าศัพท์เกย่ี วกับอาหาร รวมถึงการใช้ประโยคเพ่ือบอกความต้องการของตนเองเกยี่ วกบั อาหาร
และประโยคในการถามและตอบเก่ียวกับอาหารที่ต้องการ เป็นการเรยี นรู้ภาษาองั กฤษเพื่อนาไปใช้ส่อื สารใน
ชวี ติ ประจาวัน

2. ตัวชวี้ ัด/จดุ ประสงค์การเรยี นรู้

- อา่ นออกเสียง สะกดคา และบอกความหมายของคาศพั ท์อาหารและคาศัพท์ทีล่ งทา้ ยด้วย s ได้
- ระบภุ าพได้ตรงตามความหมายของคาและประโยคทฟ่ี ัง
- ถามและตอบคาถามเกี่ยวกับอาหารทีต่ ้องการได้
- พูดและเขยี นประโยคบอกความตอ้ งการเกี่ยวกับอาหารได้

3. สาระการเรยี นรู้

3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- การอา่ นออกเสียงคาศัพทท์ ล่ี งทา้ ยด้วย s (/s/, /z/)
- คา กล่มุ คา และประโยคทม่ี ีความหมายเกีย่ วกับอาหาร
- ประโยคถามและตอบเกย่ี วกับอาหารทตี่ ้องการ
A: What do you want to eat?
B: I want (ชื่ออาหาร), please.
- ประโยคทใ่ี ช้บอกความตอ้ งการเก่ียวกบั อาหาร I want (ชือ่ อาหาร), please.
- ความแตกต่างของเสยี งตัวอกั ษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
- การใช้ภาษาในการฟัง/พดู ในสถานการณ์ง่ายๆ ในห้องเรียน

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน
-

4. สมรรถนะสาคญั ของผ้เู รียน

4.1 ความสามารถในการส่อื สาร
4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
4.3 ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี

5. คุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์

- ใฝเ่ รียนรู้

6. กิจกรรมการเรียนรู้

6.1 ชัว่ โมงที่ 1-2

 กิจกรรมนำสกู่ ำรเรียน
1. ครทู กั ทายนักเรยี นดว้ ยคาถาม How are you? เม่ือนักเรยี นทัง้ ห้องทักทายตอบแล้ว ครถู ามนักเรยี น
ว่า นอกจาก How are you? เราสามารถทักทายกันด้วยสานวนใดได้อีก จนได้คาตอบวา่ Good
morning. หรอื Good afternoon. ขนึ้ อยกู่ ับเวลาท่ที ักทาย เสร็จแลว้ ครใู ห้นกั เรยี นพูดทกั ทายกนั
ดว้ ยสานวนเหลา่ นี้
2. ให้นกั เรยี นเดาว่า ใน Lesson 1 น้ี นกั เรยี นจะได้เรียนเก่ยี วกับเรอ่ื งอะไร โดยใหน้ ักเรียนดูภาพและ
ชว่ ยกันตอบวา่ เกี่ยวกับอาหาร (food) จากนนั้ ให้ดูช่ือ Unit แล้วใหเ้ ดาความหมายของคาว่า
‘Yummy’ โดยครแู สดงท่าทางรับประทานอาหารอยา่ งเอร็ดอรอ่ ย และยกน้วิ แสดงท่าทางวา่ อาหาร
รสชาตดิ ี เพ่ือให้นักเรียนเดาความหมายได้ว่า อร่อย
3. นกั เรยี นดภู าพในหนังสือเรยี น หน้ำ 60 ข้อ 1 Look at the picture. What can you see?
แลว้ ครถู ามวา่ เห็นอะไรในภาพบ้าง
Teacher: What can you see in the picture?
Students: Children, bananas, apples, sandwiches, hamburgers,
salad, etc.
Teacher: Excellent!
4. นกั เรียนอ่านคาศัพทใ์ นหนงั สือเรียน หนำ้ 60 ขอ้ 2 Read, look and find. ตามครูพร้อม ๆ กนั
แลว้ ใหน้ ักเรยี นชว่ ยกนั บอกความหมาย จากนั้นให้นักเรยี นหาภาพในข้อ 1 ที่มีความหมายตรงกบั
คาศัพท์เหลา่ นี้ เมื่อพบแลว้ ชที้ ่ีภาพ แล้วพดู คาศัพท์ดงั ๆ

 กิจกรรมพัฒนำกำรเรยี นรู้
1. นกั เรยี นดูภาพอาหารตา่ ง ๆ ในหนงั สือเรียน หน้ำ 61 ขอ้ 1 Listen, point and repeat. และ
บอกว่าอาหารเหล่านใ้ี นภาษาไทยเรยี กวา่ อะไร ครถู ามนักเรียนว่าชอื่ เรยี กของอาหารเป็นคาชนิดใด
จนไดค้ าตอบว่าคานาม จากน้ันครูเปดิ CD/Track 38 ให้นกั เรยี นฟังและชภ้ี าพตามทลี ะภาพ

sandwich fish chicken egg
ice cream chocolate juice

ครบู อกนักเรียนว่าคาวา่ sandwich, chicken ใหเ้ น้นเสียงหนักในคาที่พยางค์แรก ส่วนคาวา่
chocolate เน้นทพี่ ยางค์แรกเชน่ กนั แตค่ าน้ีมี 2 พยางค์ ไมใ่ ช่ 3 พยางค์อยา่ งทอี่ อกเสยี งในภาษาไทย
ว่าชอ็ กโกแลต ให้นักเรยี นระมัดระวงั การออกเสียงคาน้ีใหด้ ี และคาว่า ice cream ใหน้ กั เรยี นออก
เสยี งเน้นหนกั ที่คาวา่ cream

กจิ กรรมเพมิ่ เติม
ครแู นะนาใหน้ ักเรยี นเข้าไปฝึกฝนการออกเสยี งคาศัพท์เหล่าน้ีด้วยตนเอง โดยเฉพาะคาว่า

chocolate ในเวบ็ ไซต์ Dictionary Online เชน่ http://www.oxfordlearnersdictionaries.com
แล้วพิมพ์คาทตี่ ้องการฟังเสยี งในช่องท่มี ภี าพสัญลกั ษณ์แวน่ ขยาย เมื่อคาดังกล่าวขน้ึ มาแลว้ ใหเ้ ลือก
คลิกทส่ี ัญลักษณล์ าโพงเพ่ือฟังเสียง

จากนนั้ ครูเปดิ CD อีก 2-3 คร้งั ให้นกั เรียนฟงั และฝกึ ออกเสยี งตามพร้อม ๆ กนั แล้วสุม่ เรียก
นกั เรียน 3 คน อา่ นคาศัพท์ทั้งหมดทลี ะคน โดยดจู ากบตั รภาพทค่ี รูแสดง
2. ครูทบทวนเกยี่ วกับคานามนับไดแ้ ละนบั ไม่ได้ ดว้ ยการนาอาหารเขา้ มาในห้องจริง ๆ โดยใหม้ ีท้งั ที่เปน็
คานามนับได้ เช่น oranges, bananas, eggs, sandwiches และคานามนับไม่ได้ เช่น rice, water,
milk จากนั้นครใู ห้นักเรยี นนับจานวนส่งิ ของที่อย่บู นโต๊ะครู โดยเริ่มจากสม้ กล้วย ไข่ และแซนด์วิช
ทว่ี างอยู่บนโตะ๊ ครกู ่อน ครถู ามคาถาม เช่น How many oranges are there on the table?

ครูอาจจะช้ีและนับจานวนไปพรอ้ ม ๆ กับนักเรยี น เช่น One, two, three. There are
three oranges on the table. ครอู ธบิ ายวา่ คานามเหลา่ นถ้ี ้ามมี ากกวา่ 1 หรอื ท่เี รียกว่าคานาม
พหูพจน์ จะเตมิ s/es หลงั คานาม และสามารถใช้ some นาหน้าได้ เม่ือต้องการบอกว่ามอี ยบู่ ้าง เช่น
There are some oranges on the table. ครูอาจทบทวนดว้ ยว่า ถา้ เปน็ เอกพจน์ คานามเหล่านี้
สามารถใช้ a/an นาหนา้ ได้ เชน่ an apple, an orange, an egg, a banana, a sandwich
ตอ่ มาเม่ือถึงคานามนับไมไ่ ด้ ครูถามนักเรยี นว่า นักเรยี นสามารถนบั จานวนของขา้ ว นา้ และนม
ได้หรอื ไม่ โดยไมน่ ับภาชนะท่ีใส่ เมอื่ รวบรวมคาตอบจากนักเรียนแล้ว ครูให้นกั เรียนอธิบายเหตผุ ลว่า
ทาไมจึงนับไม่ได้ เชน่ มจี านวนเลก็ มากเกินไปจนนับไม่ได้ เปน็ ของเหลว เป็นต้น ครูใหน้ ักเรียนช่วยกัน
นกึ ถงึ อาหารทม่ี ลี ักษณะเช่นน้ีเพิม่ เติม เช่น sugar, salt, juice, flour, salad แลว้ บอกนักเรียนว่า
อาหารเหล่านถ้ี ้าจะนับจานวนให้นับจากภาชนะที่ใส่หรือปริมาณ เชน่ a jar of sugar, a bowl of
salad (ครอู าจสอนเพ่ิมเติมว่า a jar of, a bowl of เรยี กวา่ คาบอกปรมิ าณ หรือ quantifier)
ครสู อนคานามนับไมไ่ ด้ท่ีนกั เรียนตอ้ งเจอในบทเรียนเพม่ิ เติม เช่น chocolate, cake, ice cream
วา่ ถา้ จะนบั ใหน้ ับจากลกั ษณะส่งิ ของซึง่ เปน็ ชนิ้ ก้อน แท่ง เชน่ a bar of chocolate, a piece of
cake ส่วนคาว่า chicken, meat ใหน้ ับจากการช่งั เชน่ a kilo of chicken คานามนับไม่ได้เหลา่ นี้
สามารถใช้ some นาหนา้ ไดเ้ ช่นเดยี วกัน เมื่อต้องการบอกวา่ มอี ยบู่ า้ ง โดยไม่บอกปรมิ าณท่แี น่ชัด เช่น
I have some milk. หรือ ไมใ่ สค่ านาหน้านามกไ็ ด้ขน้ึ อยู่กับบริบททใี่ ช้

Background Information

คานามบางคาเปน็ ได้ท้ังคานามนับได้และนบั ไมไ่ ด้ เช่น cake, pizza, salad,
ice cream, fish, chicken

3. ครใู ห้นกั เรียนสังเกตภาพอาหารท้ัง 2 ภาพ ในหนังสือเรียน หนำ้ 61 ข้อ 2 Listen and circle 1
or 2. แล้วช่วยกันบอกครวู า่ ในแตล่ ะภาพมีอาหารชนิดใดบ้าง จากน้ันครูเปดิ CD/Track 39 ซ่ึงมีบท
สนทนา 6 บท ใหน้ กั เรยี นฟงั 2 ครงั้ คร้งั แรกครเู ปิด CD โดยไม่หยุด เพ่ือให้นักเรยี นวงหมายเลข 1 หรอื
2 ให้ถกู ต้องตามบทสนทนาท่ีฟงั คร้ังท่ี 2 ครูเปิด CD โดยหยุดเม่อื จบแต่ละบทสนทนา เพื่อให้นักเรียน
ตรวจคาตอบอีกครั้ง เสรจ็ แลว้ ใหช้ ว่ ยกนั เฉลยคาตอบ

A. Teacher: What do you want to eat?
Betty: Umm, I want fish, some chocolate and some milk,
please.
B. Teacher: What do you want to eat?
Ben: Umm, I want a sandwich, two eggs and some
chocolate, please.
C. Teacher: What do you want to eat?
Anna: Umm, I want a hamburger, some salad and an apple,
please.
D. Teacher: What do you want to eat?
Mark: Umm, I want some chicken, some cake and juice,
please.
E. Teacher: What do you want to eat?
May: Umm, I want a sandwich, some ice cream and milk,
please.
F. Teacher: What do you want to eat?
Harry: Umm, I want some cake, an apple and some juice,
please.

A. 2 B. 2 C. 1 D. 1 E. 2 F. 1

4. ใหน้ ักเรยี นอา่ นบทสนทนาระหว่างพ่อครวั และลกู ค้าในหนังสือเรยี น หน้ำ 62 ขอ้ 3 Read, ask
and answer. ตามครู จากนน้ั ครพู ดู คาถาม ให้นักเรียนพูดประโยคบอกสงิ่ ทลี่ ูกคา้ ต้องการ
รบั ประทาน
Teacher: What do you want to eat, Ricky?
Students: I want some chicken, please.
Teacher: What do you want to eat, Nancy?
Students: I want a sandwich, please.
Teacher: What do you want to eat, Dan?
Students: I want some chocolate, please.

Background Information

คาว่า chicken เป็นไดท้ ั้งคานามนบั ได้และนบั ไม่ได้ โดยถ้าเป็นคานามนบั ไม่ได้
จะหมายถึงเนอ้ื ไก่ แต่ถ้าเปน็ คานามนบั ได้ จะหมายถงึ (สัตว์) ไกห่ รอื ลูกไก่ ดงั นนั้
ต้องระมัดระวงั การใชค้ าเหล่านี้ เชน่ I like to eat chickens. ถา้ นักเรียนเติม -s
เพ่อื ทาเป็นพหูพจน์ จะหมายความว่า ฉนั ชอบกนิ ไกท่ ่ีเปน็ สัตวไ์ มใ่ ชเ่ นื้อไก่

ครใู หน้ ักเรยี นฝึกพดู ดว้ ยตนเอง โดยให้นกั เรียนชายเป็นผู้ถาม และนักเรียนหญิงเปน็ ผู้ตอบ
แลว้ สลบั บทบาทกัน จากนั้นครูยา้ ถงึ ความสาคัญของการใช้คาวา่ ‘please’ เพื่อแสดงความสภุ าพใน
ประโยคภาษาองั กฤษ โดยนามาตอ่ ทา้ ยประโยค I want …, please. จะทาให้สุภาพมากขนึ้
เพราะคาว่า want เม่อื อย่โู ดด ๆ คอ่ นข้างไม่สุภาพในบางสถานการณ์ ครยู ้ากบั นักเรยี นอีกว่า
นอกจากจะใช้คาว่า please แลว้ นกั เรยี นกต็ อ้ งใช้ทา่ ทางให้เหมาะสมกับประโยคที่พดู ด้วย
ตัวอย่างเช่น ถา้ นกั เรยี นไปสงั่ อาหารในรา้ นอาหาร นกั เรยี นกต็ อ้ งใช้น้าเสยี งและทา่ ทางทส่ี ุภาพ
โดยเฉพาะกบั ผใู้ หญ่ ไมว่ ่าบุคคลเหลา่ นัน้ จะเปน็ พ่อครัวหรือบริกรหรอื ใครก็ตาม ครบู อกนกั เรียนว่า
ในประเทศองั กฤษผคู้ นทนี่ น่ั จะสภุ าพมาก มักจะพูดคาวา่ please และ Thank you จนตดิ ปากเสมอ
ตวั อย่างเชน่ ในรา้ นอาหาร คนอังกฤษจะขอบคุณพนักงานเสริ ์ฟเสมอ ๆ ไม่ว่าจะได้รับเมนู สงั่ อาหาร
ได้รับอาหาร เก็บจาน หรอื แม้กระท่ังจา่ ยเงิน
5. ครเู ขยี นโครงสรา้ งประโยคคาถามและคาตอบในการถามส่ิงทีต่ อ้ งการรบั ประทานบนกระดาน

A: What do you want to eat?
B: I want a/an/some (อาหาร), please.

โดยครูอธบิ ายเพ่ิมเตมิ เก่ยี วกับคานาหนา้ นามใหน้ กั เรยี นฟัง
Background Information

 a ใช้นาหน้าคานามนบั ได้เอกพจน์ ซึ่งคานามนัน้ ขึ้นต้นดว้ ยเสยี งพยญั ชนะ เชน่
a sandwich, a banana, a hamburger, etc. มีความหมายวา่ หนง่ึ

 an ใช้นาหนา้ คานามนับได้เอกพจน์ ซ่งึ คานามน้ันออกเสียงเป็นเสียงสระ เช่น
an apple, an orange, an egg, etc. มีความหมายวา่ หนึง่ เหมือนกนั

 some ใช้นาหนา้ คานามนบั ได้พหพู จน์ และคานามนบั ไมไ่ ด้ ในประโยค
บอกเลา่ มีความหมายว่า บา้ งหรือจานวนหนง่ึ เชน่ I want some water. I
want some apples. แตเ่ ราสามารถใช้ some ในประโยคคาถามได้ในกรณีที่
คาดหวังวา่ คาตอบจะเป็น yes เชน่ ในการเสนอ (offer) หรอื ขอร้อง (request)
Do you want some ice cream? Can I have some sugar?

แลว้ สาธิตการทากิจกรรมในหนังสือเรยี น หน้ำ 62 ข้อ 4 Ask your friends. โดยใหน้ ักเรียน 2 คน
ออกมาหนา้ ชนั้ เรียน แลว้ ครถู ามคาถามและให้นักเรยี นพูดตอบตามโครงสร้างบนกระดาน

Teacher: What do you want to eat?
Pat: I want a hamburger and some juice, please.
Mat: I want some chicken, an egg and some milk, please.
ให้นักเรียนแบ่งกล่มุ กลุ่มละ 3 คน ฝึกพูดถาม-ตอบโดยใชโ้ ครงสรา้ งบนกระดาน หรือดูใน
หนงั สือเรยี น แลว้ สลับบทบาทกันเป็นทง้ั ผู้ถามและผู้ตอบ ครูเดนิ สงั เกตขณะทากิจกรรม
จากน้ันสมุ่ เรียกนักเรยี น 3 กลุ่ม ออกมาพูดสนทนาหนา้ ชั้นเรยี น
6. นักเรยี นดภู าพ May กับ Ben สนทนากนั ในหนังสอื เรียน หนำ้ 63 ข้อ 5 Listen and repeat.
แลว้ ครใู ห้นักเรียนฟังบทสนทนาทง้ั 2 สถานการณ์ จาก CD/Track 40 โดยครเู ปดิ CD ให้นักเรียนฟัง
2 คร้งั และให้นักเรยี นอ่านบทสนทนาในหนังสอื เรียนตามไปด้วย

May: What do you want to eat?
Ben: I want a sandwich.
Woman: What do you want to drink?
Ben: I want some juice, please.
May: I want some water, please.

Background Information

มารยาทในการรบั ประทานอาหารบนโต๊ะ
มารยาทในการรับประทานอาหารของชาวอังกฤษเป็นแบบสากลทใี่ ช้กนั อยู่ ทวั่ ไป
ในยโุ รป โดยถอื สอ้ มด้วยมือซ้าย และถือมดี ด้วยมือขวา เม่ือรับประทานอาหารเสร็จ
แล้ว ใหร้ วบช้อนกับมดี ไวบ้ นจานทางขวามือ เพื่อแสดงใหเ้ จ้าภาพ หรอื เจ้าของบา้ น
ทราบว่าเราอมิ่ แลว้
ทมี่ า: http://www.hotocourses.in.th/study-in-the-
uk/essentials/culture/

7. นกั เรยี นอ่านขอ้ ความในกรอบในหนังสือเรียน หน้ำ 63 ข้อ 6 Read and write T (true) or F
(false). แลว้ พิจารณาว่าประโยคดงั กล่าวถกู หรือผิดจากขอ้ ความท่ไี ด้อา่ น จากนนั้ ครูอา่ นประโยค
แลว้ สมุ่ เรยี กนกั เรียนทาแบบฝึกหดั คนละ 1 ข้อ ถ้าประโยคน้ันเปน็ จริง ให้ตอบว่า True ถา้ ประโยค
นน้ั เป็นเทจ็ ใหต้ อบวา่ False พรอ้ มแก้ไขประโยคที่ผิดให้ถูกตอ้ ง
ครูบอกนักเรยี นดว้ ยว่า ให้นักเรยี นออกเสยี ง /s/ ทา้ ยพยางค์ในคาว่า false ด้วย

1. False 2. False 3. True

8. ครูใหน้ ักเรียนฟัง CD/Track 41 โดยดปู ระโยคในหนังสือเรียน หนำ้ 63 ข้อ 7 Listen and say.
ตามไปด้วย

There are two hamburgers and three eggs on the table.

ครูเขยี นคาวา่ hamburgers และ eggs บนกระดาน จากนั้นครูใหน้ ักเรียนฟงั เสยี งจาก CD อีก 2 ครง้ั
เพื่อระบวุ า่ เสียงท้ายคาในคาทง้ั สองนี้ออกเปน็ เสียง /s/ หรือ /z/ เม่อื ได้คาตอบวา่ เสียง /z/ แล้ว
ครูอาจเขยี นคาศัพท์ทม่ี ีเสียงท้ายคาเป็นเสยี ง /s/ และเสียง /z/ เพิ่มเตมิ บนกระดาน โดยครอู ่านออก
เสยี งคาศัพทท์ ีละคแู่ ละใหน้ ักเรยี นฟงั เพ่ือฝึกแยกแยะวา่ คาศัพท์ใดเป็นคาศัพท์ทีม่ ีเสยี งท้ายคาเปน็
เสยี ง /z/

books dogs
dads cats
cups crabs
roofs sons
cars weeks

Background Information

การออกเสียงท้ายคาในคานามพหพู จน์มี 3 แบบ คือ

1. ออกเสยี งท้ายคาเป็นเสยี ง /s/ ถ้าคาศัพทล์ งท้ายด้วยเสียงทเ่ี ปน็ voiceless

sound

เช่น /k/, /p/, /t/, /f/

/k/ – cooks, books, weeks /p/ – ships, cups

/t/ – rats, cats /f/ – giraffes, roofs

2. ออกเสียงท้ายคาเป็นเสยี ง /z/ ถ้าคาศัพท์ลงท้ายด้วยเสียงท่เี ปน็ voiced sound

เชน่ /b/, /d/, /g/, /l/, /m/, /n/, /r/, /v/, /w/, /y/

/b/ – crabs, webs /d/ – beds, words

/g/ – bags, eggs /l/ – hills, balls

/m/ – plums, names /n/ – fans, sons

/r/ – cars, jars /v/ – gloves, olives

/w/ - cows, straws /y/ – boys, days

3. ออกเสยี งทา้ ยคาเปน็ เสยี ง /Iz/ ถ้าคาศัพท์ลงท้ายด้วยเสียง /ʧ/, /dӠ/, /s/, /z/

/ʧ/ – watches /dӠ/ – bridge

/s/ – glasses /z/ – blazes

ครูให้นักเรียนฝึกออกเสียงคาศพั ท์ทีม่ เี สยี ง s ทา้ ยคาจากบัตรคาทค่ี รูแสดงให้ถูกต้อง

กิจกรรมเพ่ิมเติม
ครูใหน้ กั เรียนเล่นเกมทบทวนคาศัพท์เพิม่ เติมในเวบ็ ไซต์
http://cambridgeenglishonline.com/Phonetics_Focus/
 กิจกรรมรวบยอด
1. นกั เรียนดภู าพในแบบฝึกหดั หนำ้ 44 ขอ้ 1 Look at the picture. What can you see?
Write the words. ใหส้ ังเกตวา่ จะมตี วั เลขกากบั ไวใ้ นภาพ ให้นักเรยี นเขยี นคาศพั ท์ในแตล่ ะข้อให้
สอดคล้องกับหมายเลขในภาพ เสรจ็ แล้วให้นักเรียนช่วยกนั เฉลยคาตอบ และครูเขยี นคาตอบบน
กระดาน

1. apples 2. bananas
3. hamburger 4. salad
5. sandwich

2. นกั เรยี นดภู าพเด็ก 2 คน กาลังรับประทานอาหารในแบบฝึกหัด หนำ้ 45 ข้อ 1 Look and tick
() the foods they have. ให้นกั เรยี นสังเกตอาหารท่ีอยูบ่ นโตะ๊ จากน้ันทาเครื่องหมาย 
ในชอ่ งอาหารทีแ่ ตล่ ะคนรบั ประทานให้ถกู ต้อง ขณะนักเรียนทากจิ กรรมครูวาดตารางเหมอื นใน
หนงั สอื เรียนบนกระดาน เม่ือนักเรยี นทาเสรจ็ แล้ว ครูสมุ่ เรียกนักเรยี น 2 คน ออกมาทาเคร่อื งหมาย
 ในตารางบนกระดาน แล้วให้นกั เรยี นชว่ ยกนั เฉลยคาตอบ

chicken rice sandwich sala egg juice banana ice
d cream

Boy    

Girl  

3. ให้นักเรยี นดูภาพในข้อ 1 อกี ครงั้ แลว้ เติมประโยคในแบบฝกึ หัด หนำ้ 45 ขอ้ 2 Look at
the pictures again. Then write. ให้ถกู ตอ้ ง เมอ่ื ทาเสรจ็ แลว้ ใหน้ กั เรยี นอ่านประโยคพร้อมกนั
และครูเขียนคาตอบบนกระดาน

1. I have chicken, some rice, an egg and a banana.
2. I have salad, a sandwich and some ice cream.

4. ใหน้ กั เรยี นดภู าพอาหารท่ีกาหนดให้ในแบบฝึกหดั หนำ้ 46 ขอ้ 3 Look and write. แลว้ เตมิ
ประโยคที่ Anna และ May พูดใหส้ มบูรณ์ เม่ือทาเสรจ็ แล้ว ครูใหน้ กั เรียน 2 คน ออกมาเขียนประโยค
บนกระดาน ใหน้ ักเรยี นทเ่ี หลือช่วยกนั ตรวจความถูกต้อง และครูตรวจทานอกี คร้ัง จากนั้นให้นักเรยี น
อ่านประโยคพร้อมกนั

Anna: I want some cake, an apple and some chocolate, please.
May: I want a hamburger, some salad and some milk, please.

5. ครใู ห้นกั เรยี นจับคู่กบั เพอื่ น แลว้ ผลดั กันพดู ถาม-ตอบเก่ยี วกับอาหารทตี่ อ้ งการรับประทาน โดยใช้
คาถาม What do you want to eat? และคาตอบ I want ___, please. เช่น
Maria: What do you want to eat?
Emma: I want to eat some chicken and salad, please.
What do you want to eat?
Maria: I want to eat some fish, sandwiches and some cake,
please.

จากนนั้ ให้นักเรียนเขียนคาตอบของตนเองและเพื่อนลงในแบบฝึกหดั หน้ำ 46 ขอ้ 4 What do you
want to eat? Ask and write.

ตวั อยา่ ง
Me: I want to eat some cake, an apple and some chocolate,

please.
My friend: I want to eat a hamburger, some salad and some milk, please.

6. ครถู ามนักเรยี นวา่ ปกติคนเรารบั ประทานอาหารวันละก่มี ้ือ นกั เรยี นตอบวา่ 3 ม้ือ คือ ม้ือเช้า ม้ือกลางวนั
และมอ้ื เยน็ แลว้ ครเู ขียนคาศัพท์ม้ืออาหารทัง้ 3 ม้ือ บนกระดาน ได้แก่ breakfast, lunch, dinner
จากน้นั ใหน้ กั เรยี นวาดภาพอาหารทีต่ ้องการจะรับประทานในแต่ละมื้อลงในแบบฝกึ หดั หนำ้ 47 ข้อ 5
Draw and write. และแต่งประโยคตามภาพท่วี าดด้วย เสรจ็ แล้วครูใหน้ ักเรยี นเดนิ ไปสมั ภาษณเ์ พื่อน
ในชั้น 2 คน โดยใชค้ าถามในหนังสือเรียน เช่น
Dan: What do you want to eat for breakfast?
Nina: I want to eat a sandwich and some milk. What do you want
to eat for breakfast?
Dan: I want to eat a hamburger and some juice. What do you
want to eat for lunch?

ตวั อย่าง
1. I want to eat a sandwich and some milk for breakfast.
2. I want to eat some rice and chicken for lunch.
3. I want to eat a hamburger, some salad and some milk for dinner.

7. ครูแบง่ นกั เรียนเป็นกลมุ่ ใหแ้ ตล่ ะกล่มุ ทาโปสเตอร์คาศัพท์เก่ยี วกับอาหารทเี่ รยี นมาแลว้ และหา
เพ่มิ เติมอีกกลุม่ ละ 10 คา เสร็จแลว้ ตกแตง่ ให้สวยงาม จากนั้นครูนาผลงานของนักเรียนมาตดิ
แสดงทบี่ อรด์ ในชน้ั เรยี น

7. การวัดและประเมินผล

7.1 การประเมินก่อนเรียน
- ประเมินการทาแบบทดสอบ

7.2 การประเมนิ ระหวา่ งการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้
- ประเมินการทาแบบฝึกหัด
- สงั เกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในชว่ งการทากิจกรรม

7.3 การประเมินหลงั การเรยี น
- ประเมินคุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์

7.4 การประเมนิ ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
- ประเมินการพูดถาม-ตอบเก่ียวกบั อาหารท่ีต้องการรับประทาน
- ประเมินช้ินงานโปสเตอร์คาศัพท์เกีย่ วกบั อาหาร

8. สอ่ื /แหลง่ การเรยี นรู้

1. หนังสือเรียน Smile ป. 3
2. แบบฝึกหดั Smile ป. 3
3. Audio CD Smile ป. 3
4. บตั รคา บตั รภา

บนั ทกึ หลงั การสอน

ผลการจดั การเรยี นการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปญั หาและอปุ สรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ..................................................................
(นางสาวทศั นยี ์ ท้าวพยงุ )
ผสู้ อนและผบู้ นั ทกึ

ขอ้ คดิ เหน็ ของผู้อานวยการสถานศกึ ษา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอ่ื ..................................................................
(นายอภชิ ยั สุรเสน)

ผอู้ านวยการโรงเรยี นบ้านซบั เจรญิ สขุ

แผนการจดั การเรียนรู้
Unit 5: Yummy food (Lesson 2)

ชว่ั โมงที่ 3-4

1. สาระสาคญั

การเรยี นรคู้ าบอกลาดบั ท่ี รวมถึงการใชป้ ระโยคในการถามและตอบเก่ยี วกับวนั เกิด และการใช้ประโยค
ในการถามและตอบเก่ียวกบั อาหารทีต่ อ้ งการ เปน็ การเรยี นรูภ้ าษาองั กฤษเพ่ือนาไปใชส้ อื่ สารแลกเปลี่ยนข้อมลู
ในชวี ิตประจาวัน

2. ตวั ชี้วดั /จดุ ประสงค์การเรยี นรู้

- อ่านออกเสียง สะกดคา และเขยี นตัวยอ่ ของคาบอกลาดับทีไ่ ด้
- ตอบคาถามจากการอ่านประโยคได้
- ถามและตอบเก่ียวกับอาหารที่ตอ้ งการได้
- รอ้ งเพลงและเล่นเกมตามที่กาหนดได้

3. สาระการเรยี นรู้

3.1 สาระการเรยี นรแู้ กนกลาง

- ประโยคคาถาม Wh-questions

- ประโยคถามและตอบเกย่ี วกบั วันเกดิ

A: When’s your birthday?

B: It’s on the (วันท่)ี of (ช่ือเดอื น).

- ประโยคถามและตอบเก่ียวกบั อาหารทตี่ ้องการ

A: Do you want a/an/some (ชื่ออาหาร)? B: Yes, please./No, thank you.

A: What do you want to eat? B: I want a/an/some (ชือ่ อาหาร).

- มารยาททางสังคม เชน่ การใชส้ หี น้าทา่ ทาง การแสดงอาการตอบรบั หรือปฏิเสธ

- บอกช่อื และคาศัพท์ง่าย ๆ เก่ียวกับวนั สาคญั ของเจ้าของภาษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้อืน่

- กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรม เชน่ การเล่นเกม การร้องเพลง

- การใชภ้ าษาในการฟัง/พดู ในสถานการณ์ง่าย ๆ ทเ่ี กิดข้นึ ในหอ้ งเรียน

3.2 สาระการเรียนรทู้ อ้ งถิน่
-

4. สมรรถนะสาคญั ของผเู้ รียน

4.1 ความสามารถในการสอื่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิด

- ทักษะการคิดวิเคราะห์
- ทกั ษะการคดิ อย่างสร้างสรรค์

5. คุณลักษณะอันพงึ ประสงค์

- ใฝ่เรียนรู้
- มุง่ มัน่ ในการทางาน

6. กิจกรรมการเรียนรู้

6.1 ชว่ั โมงท่ี 3-4

 กจิ กรรมนำสู่กำรเรยี น
1. ครูทบทวนคาศพั ทเ์ ก่ยี วกบั อาหารดว้ ยบตั รภาพ โดยครชู บู ตั รภาพทลี ะใบ ใหน้ ักเรยี นพดู คาศัพท์
สะกดคา และบอกความหมาย
2. ครูทดสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน โดยแจกแบบทดสอบ English Test (ดูท่ีท้ายแผนฯ)
ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น ให้นักเรียนทาแบบทดสอบด้วยตนเอง เพราะเป็นการทดสอบตนเอง
(self-assessment) โดยเลอื กคาศัพท์ไปเติมลงในประโยคให้ถูกต้อง
หมายเหตุ: ถา้ เป็นช้นั เรียนเดก็ เรยี นอ่อน ครูอ่านประโยคและแสดงท่าทางเพ่อื เป็นการบอกใบ้
ความหมายของคาศัพท์ใหน้ ักเรยี นดทู ลี ะข้อ
เมอื่ นักเรยี นทาเสร็จแลว้ ครเู ขียนเฉลยคาตอบบนกระดาน ใหน้ ักเรียนตรวจแบบทดสอบด้วยตนเอง
นกั เรียนท่ที าถกู 6 ข้อขึ้นไป ถอื วา่ ผา่ น

1. cake 2. bananas 3. milk 4. ice cream
7. chocolate 8. chicken
5. sandwich 6. egg

9. juice 10. hamburger

3. ครูถามนักเรยี นว่า ใครมวี ันคล้ายวนั เกิดในเดอื นนบี้ ้าง ใหน้ กั เรียนยกมือ แล้วครถู ามตอ่ ว่าเป็นวนั ที่
เทา่ ไร จากน้นั ใหน้ กั เรียนชว่ ยกันรอ้ งเพลง How old are you? ท่ีเคยเรยี นไปแลว้

4. ครูให้นักเรยี นเปิดดูหนังสือเรียน หนา้ 64-67 อย่างคร่าว ๆ แล้วบอกครูวา่ ในชว่ั โมงน้ีนกั เรียนจะได้
เรยี นเกยี่ วกบั อะไร แล้วครูสรปุ ว่านกั เรียนจะไดเ้ รยี นการอ่านคาบอกลาดบั ท่ี การถาม-ตอบเกี่ยวกบั
วนั เกดิ และอาหารทีเ่ ลีย้ งในวันเกดิ

 กจิ กรรมพฒั นำกำรเรยี นรู้
1. กอ่ นสอนคาบอกลาดบั ท่ใี นหน่วยนี้ ครสู อนการออกเสียงคาศัพท์ที่มเี สียง /θ/ แก่นกั เรยี น โดยครู
อธิบายวา่ เสยี งนไ้ี ม่มีในภาษาไทย จากนน้ั ครูอธบิ ายวธิ ีการออกเสยี งนี้ใหน้ กั เรยี นฟัง โดยให้นกั เรยี น
ยกปลายลิ้นไปวางใกลข้ อบฟันบน แต่ระวงั อย่าใหถ้ งึ กับยื่นปลายล้ินออกจากปาก แล้วพ่นลมแทรก
ออกมาเบา ๆ จากนน้ั ครใู ห้นักเรยี นพูดคาวา่ third ครใู หน้ ักเรียนฝกึ พูดคานหี้ ลาย ๆ คร้ัง
ครเู ขียนตัวเลขจานวนนบั 4-19 และตัวเลขลาดบั ที่ 4th ถงึ ลาดับที่ 19th บนกระดาน โดยครูอาจทา
แผน่ ปา้ ยไว้ก่อนแลว้ นามาตดิ บนกระดาน เพ่อื ให้นกั เรียนฝึกออกเสียงทา้ ยคาในคาศัพท์ตัวเลข
ลาดบั ท่ี เช่น
four fourth
five fifth
จากนั้นครสู มุ่ เรียกนกั เรียนมายนื หนา้ ห้องจานวน 5 คน แล้วครพู ูดวา่ There are four
students in front of the classroom. ครูช้ไี ปทีน่ ักเรียนที่แถวทลี ะคนและนับจานวนนักเรียน one,
two, three, four. ตอ่ มาครถู ามนกั เรยี นว่า Who is the first student in the line? Who is the
second student in the line? ครูถามเชน่ นี้ไปเร่ือย ๆ จนครบ 5 คน เสรจ็ แลว้ ครถู ามนักเรียนวา่
one, two, three,… ตัวเลขเหลา่ น้ใี นภาษาไทย เรียกว่าอะไร (จานวนนบั ) และ first, second,
third,… ตัวเลขเหล่านี้ในภาษาไทยเรียกว่าอะไร (ตัวเลขท่ีบอกลาดบั ท่ี เช่น ท่ี 1, ท่ี 2, ที่ 3,…)
ครูถามนักเรียนวา่ เรามักจะใช้ตัวเลข ลาดบั ทีก่ บั อะไร ครูอาจช้ใี หน้ กั เรียนดวู นั ทที่ เ่ี ขียนบนกระดาน
ตอ่ มาครเู ขยี นคาว่า twentieth บนกระดาน และออกเสยี งใหน้ ักเรยี นฟงั เป็นตัวอย่างหลาย ๆ ครง้ั
และอาจสอนเพ่ิมเติมคาวา่ thirtieth, fortieth ดว้ ย โดยตวั เลขลาดบั ทหี่ ลักสิบเหล่าน้จี ะออกเสยี ง
เน้นหนักที่พยางคแ์ รก และเสียงท้ายเป็นเสยี ง /θ/
Background Information

ทมี่ า: http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

กิจกรรมเพม่ิ เติม
ครูนาบัตรคาศพั ท์ทีม่ ี th ท้ายเสียง มาใหน้ ักเรียนฝึกออกเสียงตามครู เชน่ teeth, with,

both, earth, mouth หรือครูอาจใหน้ กั เรยี นฟังการออกเสียง th จากเวบ็ ไซต์ www.youtube.com
โดยพิมพ์คาวา่ British English pronunciation lesson: “th” sound ในช่องคน้ หา และเลือก
คลิปท่ีชอื่ British English pronunciation lesson: “th” sound

Background Information

การทาตวั เลขจานวนนับใหเ้ ป็นตัวเลขบอกลาดับที่

1) จานวนนบั ทั่วไป ทาใหเ้ ป็นตวั เลขบอกลาดับท่ไี ด้โดยเตมิ th ท้ายคา เช่น

ลาดับที่ 6 = sixth ลาดับท่ี 15 = fifteenth

ลาดับท่ี 24 = twenty-fourth ลาดบั ท่ี 37 = thirty-seventh

2) จานวนนับท่ีลงทา้ ยด้วย ty เชน่ twenty (20), thirty (30), forty (40) ทาให้เป็น

เลขบอกลาดับที่ได้โดยเปลี่ยน y เปน็ ie แล้วเติม th เช่น

ลาดบั ท่ี 20 = twentieth ลาดับที่ 30 = thirtieth

ลาดับที่ 40 = fortieth

3) จานวนนบั ทเี่ กิน 20 ท่ลี งทา้ ยด้วย 1 เม่ือเป็นเลขบอกลาดับที่ให้ใช้คาว่า ‘first’ เชน่

ลาดับท่ี 21 เขยี นวา่ 21st อา่ นวา่ twenty-first

ลาดับที่ 31 เขยี นวา่ 31st อ่านว่า thirty-first

4) จานวนนับที่เกิน 20 ทลี่ งท้ายดว้ ย 2 เม่อื เปน็ เลขบอกลาดับทใ่ี หใ้ ช้คาว่า ‘second’ เชน่

ลาดับที่ 22 เขยี นว่า 22nd อา่ นว่า twenty-second

ลาดบั ที่ 32 เขยี นว่า 32nd อา่ นวา่ thirty-second

ลาดับท่ี 52 เขียนว่า 52nd อา่ นว่า fifty-second

5) จานวนนบั ที่เกนิ 20 ท่ลี งท้ายด้วย 3 เมือ่ เปน็ เลขลาดับที่ให้ใชค้ าว่า ‘third’ เชน่

ลาดบั ที่ 23 เขียนว่า 23rd อา่ นวา่ twenty-third

ลาดบั ท่ี 33 เขยี นว่า 33rd อ่านว่า thirty-third

ลาดับที่ 63 เขยี นว่า 63rd อา่ นวา่ sixty-third

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก http://www.engisfun.com

2. ครใู หน้ กั เรียนดตู ัวเลขบอกลาดบั ท่ใี นหนังสือเรยี น หน้ำ 64 ข้อ 1 Listen, point and repeat.
จากนัน้ ครเู ปดิ CD/Track 42 ใหน้ ักเรยี นฟงั การอ่านคาบอกลาดับท่ีและช้ีตวั เลขตามไปดว้ ย

first second third fourth fifth
sixth seventh eighth ninth tenth
eleventh twelfth thirteenth fourteenth fifteenth
sixteenth seventeenth eighteenth nineteenth twentieth

ครแู สดงบัตรคาศัพทต์ วั เลขบอกลาดับที่ พร้อมกับภาพประกอบให้นักเรยี นดู เพื่อใหน้ ักเรียนบอก

ความหมาย ดังนี้

first = ลาดับท่ี 1 second = ลาดับท่ี 2

third = ลาดับท่ี 3 fourth = ลาดับที่ 4

fifth = ลาดบั ที่ 5 sixth = ลาดับที่ 6

seventh = ลาดับท่ี 7 eighth = ลาดบั ท่ี 8

ninth = ลาดบั ที่ 9 tenth = ลาดบั ท่ี 10

eleventh = ลาดับที่ 11 twelfth = ลาดับที่ 12

thirteenth = ลาดับที่ 13 fourteenth = ลาดบั ท่ี 14

fifteenth = ลาดับท่ี 15 sixteenth = ลาดับที่ 16

seventeenth = ลาดบั ท่ี 17 eighteenth = ลาดบั ที่ 18

nineteenth = ลาดับที่ 19 twentieth = ลาดบั ที่ 20

ครูใหน้ กั เรยี นชว่ ยกนั บอกวา่ แต่ละตัวเลขเปลย่ี นแปลงมาจากจานวนนบั อย่างไร เช่น

one - first (เปลย่ี นรปู ไปเลย)

two - second (เปล่ียนรปู ไปเลย)

three - third (เปลี่ยนรปู ไปเลย)

four - fourth (เพ่มิ th ท้ายคา)

five - fifth (เปลย่ี นจาก ve เป็น f แล้วเตมิ th)

six, seven - sixth, seventh (เพมิ่ th ท้ายคา)

eight - eighth (เพ่ิม h ท้ายคาอย่างเดียว)

nine - ninth (ตดั e แลว้ เตมิ -th)

ครูทาเช่นน้ีไปเร่ือย ๆ จนถงึ ตัวเลขลาดบั ที่ 20 โดยครูบอกให้นักเรยี นจดจาคาที่เปลย่ี นแปลง

ตา่ งไปจากปกติ เช่น first, second, third, fifth, eighth, ninth, twelfth, twentieth

ต่อมาครสู อนใหน้ ักเรยี นเขยี นตัวเลขลาดับทแี่ บบย่อ โดยใหน้ าตัวสะกด 2 ตัวสุดทา้ ยมาเขียนต่อจาก

ตัวเลขจานวนนับ เชน่

first 1st

second 2nd

third 3rd

fourth 4th

ครูให้นักเรียนสงั เกตคาศพั ท์ตัวเลขในหนงั สอื เรียน จะเหน็ ว่าตัวเลขลาดบั ทีท่ ้งั หมดจะลงทา้ ย

ดว้ ย th ยกเวน้ ลาดบั ท่ี 1 ถงึ ลาดบั ท่ี 3 ทต่ี ่างออกไป ครูย้าเร่ืองการออกเสยี งเนน้ หนักในคากับ

นักเรียนวา่ ตัวเลขลาดบั ทที่ มี่ ีคาว่า -teen ประกอบในคา จะออกเสยี งเน้นหนักที่พยางค์หลัง

ส่วนคาอื่น เช่น second, twentieth จะออกเสียงเนน้ หนักที่พยางค์แรก เสรจ็ แลว้ ครเู ปิด CD

ใหฟ้ ังอีก 2-3 คร้งั และให้นักเรียนฝกึ ออกเสยี งตามหลายๆ คร้ัง

กจิ กรรมเพมิ่ เติม
ครใู หน้ ักเรียนหยบิ กระดาษข้ึนมาคนละ 1 แผน่ แลว้ ครูอา่ นคาศัพท์ตวั เลขจานวนนบั และ

ลาดบั ที่สลับกันไปเรื่อย ๆ และให้นกั เรียนเขียนตวั เลขท่ีตนเองได้ยนิ ลงในกระดาษ โดยถ้าเป็นตวั เลข
ลาดบั ทีใ่ หเ้ ขียนแบบยอ่ เสร็จแลว้ ครูเฉลยคาตอบบนกระดาน และสารวจวา่ นักเรยี นส่วนใหญ่เขียน
ตัวเลขถูกก่ีข้อ
3. ครเู ปดิ CD/Track 43 ใหน้ กั เรยี นฟงั บทสนทนาในหนงั สอื เรยี น หนำ้ 64 ข้อ 2 Listen, read and
say. แลว้ ครเู ปิด CD ใหฟ้ งั อีก 2-3 ครงั้ และให้นกั เรยี นอา่ นบทสนทนาในหนงั สือเรยี นตามไปด้วย

Anna: When’s your birthday, Ben?
Ben: It’s on the 2nd of August.

จากน้นั ครูให้นักเรยี นชายเป็น Ben และนกั เรยี นหญงิ เปน็ Anna แล้วพดู สนทนากัน
ใหน้ ักเรียนสลบั บทบาทกันเพื่อฝึกพูดถามและตอบ

4. ครใู หน้ ักเรยี นฝกึ เขยี นคาบอกลาดบั ท่ี โดยครูเขยี นจานวนนับบนกระดาน ใหน้ ักเรยี นลอกลงในสมดุ
แลว้ เขียนจานวนเหล่าน้ีเป็นคาบอกลาดบั ท่ี พร้อมเขียนคาอ่าน

1. 2 . 2. 3
. . 4. 1

3. 7 6. 10
.

5. 9

7. 18 . 8. 12

.

9. 20 . 10. 11

.

11. 19 . 12.15

.

เมอื่ ทาเสรจ็ แลว้ ครสู ุ่มเรียกนักเรยี น 12 คน ออกมาเขยี นเฉลยคาตอบบนกระดานคนละ

1 ขอ้ แล้วครูตรวจทานอกี คร้ัง จากนน้ั ใหน้ กั เรยี นอ่านพรอ้ มกัน

1. 2nd - second 2. 3rd - third
3. 7th - seventh 4. 1st - first
5. 9th - ninth 6. 10th - tenth
7. 18th - eighteenth 8. 12th - twelfth
9. 20th - twentieth 10. 11th - eleventh
11. 19th - nineteenth 12. 15th - fifteenth

5. นกั เรยี นดปู ฏทิ นิ เดือนต่าง ๆ ในหนงั สือเรียน หนำ้ 65 ข้อ 3 Ask and answer. ใหส้ ังเกตวา่ แต่ละ
เดอื นจะมวี ันเกิดของ May, Betty, Anna, Harry, Ben และ Mark กากบั ไว้ จากนนั้ ครใู ห้นักเรียนจับคู่
กับเพื่อน พดู ถาม-ตอบเกยี่ วกับวันเกดิ ของตวั ละคร ครูเขยี นโครงสร้างประโยคคาถามและคาตอบบน
กระดาน ดงั นี้

A: When’s (ชอ่ื คน)’s birthday?
B: It’s on the (วนั ท)ี่ of (ช่อื เดือน).

ครูใหน้ กั เรียน 2 คน อา่ นตวั อยา่ งในหนังสอื เรียน เพื่อสาธติ การทากิจกรรม จากน้ันให้
นักเรยี นฝึกพูดถาม-ตอบด้วยตนเอง โดยครูเดนิ รอบๆ ช้ันเรยี นเพอื่ สังเกตการทากจิ กรรม และคอย
ชว่ ยเหลอื นักเรยี นท่ยี ังพูดไม่ถูกตอ้ ง แล้วสุม่ เรยี กนกั เรียน 6 คู่ พูดถาม-ตอบคู่ละ 1 ตัวละคร

When’s May’s birthday? It’s on the 8th of February.
When’s Betty’s birthday? It’s on the 23rd of March.
When’s Anna’s birthday? It’s on the 2nd of May.
When’s Harry’s birthday? It’s on the 1st of June.
When’s Ben’s birthday? It’s on the 2nd of August.
When’s Mark’s birthday? It’s on the 9th of September.

กิจกรรมเพม่ิ เติม
ครูนาบตั รภาพวนั สาคัญต่าง ๆ มาแสดง จากน้นั ครูถามนักเรยี นว่ารู้หรอื ไมว่ ่าวันเหล่านคี้ ือวัน

อะไร และตรงกับวันทเี่ ท่าไร เสรจ็ แลว้ ครอู ธิบายความเปน็ มาใหน้ ักเรยี นฟังสน้ั ๆ และเขยี นวนั ท่ขี อง
วนั สาคญั แต่ละวันบนกระดาน แลว้ ใหน้ ักเรยี นจบั คู่กบั เพอื่ น พดู ถาม-ตอบเกยี่ วกบั วันสาคญั ของ
เจ้าของภาษา เช่น Christmas Day, Valentine’s Day, April Fools’ Day, Halloween โดยใช้
โครงสรา้ งประโยค When’s (วันสาคญั ) ? It’s on the (วันท่ี) of (เดือน) .

Background Information

Christmas Day ตรงกบั วันท่ี 25 ธันวาคมของทุกปี เปน็ วนั ประสตู ิของพระเยซูคริสต์
ในวนั นี้ผู้คนจะประดับตกแต่งบ้านเรือนด้วยต้นครสิ ต์มาสและแสงไฟอย่างสวยงาม
นอกจากนี้ยงั มีการมอบของขวัญใหแ้ กก่ ันและกันอีกด้วย
Valentine’s Day ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี วันน้ีครู่ กั จะแสดงความรัก
ด้วยการให้ดอกไม้ ขนมหรือลกู กวาด และสง่ การ์ดอวยพรแก่กัน โดยวันนี้เป็นวันแห่ง
ความรักก็เพราะว่าเปน็ วันเสียชีวติ ของนกั บุญวาเลนไทน์ นักบญุ แห่งความรักนนั่ เอง
April Fools’ Day ตรงกบั วันท่ี 1 เมษายนของทกุ ปี ในวันนี้ผู้คนจะเล่นมขุ ตลกและ
เรือ่ งหลอกลวงตอ่ กัน โดยไม่ถือโกรธ ในหนา้ หนังสือพมิ พฉ์ บับของวันน้ีอาจมเี หตุการณ์
นา่ ตกใจ ต่นื เต้นเปน็ หวั ข้อข่าว แต่แล้วในวันร่งุ ขึน้ จงึ ไดเ้ ฉลยวา่ ขา่ วที่ลงไปน้นั ไม่เปน็
ความจริงแต่อยา่ งใด
Halloween ตรงกบั วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี กิจกรรมทท่ี าในวนั น้ี เช่น trick-or-
treating งานเล้ียงชดุ แฟนซี แกะสลักฟกั ทองเป็น jack-o’-lantern จดุ คบเพลงิ ไป
บ้านผสี ิงที่จดั ข้นึ เล่นตลก เล่าเร่ืองสยองขวัญ และดูภาพยนตรส์ ยองขวญั

ทมี่ า: https://en.wikipedia.org/wiki/Boxing_Day
http://hilight.kapook.com/view/19756

6. นักเรยี นดภู าพประกอบในหนังสอื เรยี น หน้ำ 66 ขอ้ 4 Listen and repeat. และอ่านบทสนทนา
ในใจอย่างครา่ ว ๆ ครถู ามนักเรียนว่าบทสนทนานา่ จะเกีย่ วกับเรอ่ื งอะไร นกั เรียนตอบว่าอาหารที่เลีย้ ง
ในวนั เกิด ครูเปิด CD/Track 44 ใหน้ ักเรยี นฟงั บทสนทนา 1 ครั้ง พร้อมทง้ั อา่ นบทสนทนาตามไปดว้ ย

Mum: What food do you want for your birthday party?
Boy: I want chicken salad.
Mum: Do you want egg sandwiches?
Boy: Yes, please.
Mum: And do you want some chocolate?
Boy: No, thank you. But, I want some ice cream, please.

นักเรยี นชว่ ยกันอธบิ ายความหมายของบทสนทนา โดยครูช่วยเสรมิ เพิม่ เตมิ ในสว่ นที่ขาดไป
จากนน้ั ครูเปดิ CD ใหน้ กั เรียนฟังอีก 2 คร้ัง ใหน้ ักเรียนฝึกอ่านตามจนคล่อง แลว้ ครูให้นักเรยี นจบั คกู่ บั
เพ่ือนแสดงบทบาทสมมติ ครูย้าใหน้ กั เรียนทาท่าทางประกอบให้สมจริง โดยครเู ดินสังเกตขณะ
นกั เรยี นทากิจกรรม แล้วเลอื กนักเรยี นคู่ทีค่ รเู หน็ ว่าแสดงบทบาทสมมติได้ดีออกมาหน้าชัน้ เรยี น
เพื่อแสดงบทบาทสมมติให้เพ่ือนดู
7. ใหน้ กั เรียนอา่ นประโยคในหนังสอื เรียน หนา้ 66 กรอบ Remember! จากน้ันครูสอนวา่ เป็นมารยาท
ท่ีดี เมื่อมผี ูเ้ สนอใหส้ ่งิ ของกบั เรา ถ้าตอ้ งการรับส่ิงของนน้ั ให้พดู วา่ Yes, please. แตถ่ ้าไม่ตอ้ งการรับ
สง่ิ ของน้ันให้พูดว่า No, thank you.
8. ครเู ขยี นคาศพั ท์เกี่ยวกบั อาหารท่ีเรียนไปแล้วบนกระดาน จากนั้นใหน้ ักเรยี นอ่านบทสนทนาของ
Anna กับ Betty ในหนงั สือเรียน หนำ้ 66 ข้อ 5 Ask and answer. พร้อมกัน แลว้ ให้นักเรยี นจบั คู่
เพอ่ื ฝึกพูดสนทนาเกย่ี วกับอาหารในวนั เกิด โดยใช้คาศัพท์ทีเ่ รยี นไปแล้วตามทีค่ รูเขียนบนกระดาน
แลว้ ครูเขียนโครงสร้างประโยคคาถามและคาตอบบนกระดาน

A: Do you want a/an/some (ชอื่ อาหาร)?
B: Yes, please./No, thank you.

ครูกาหนดใหน้ ักเรยี นถามคาถาม คนละ 3 ข้อ ดว้ ยชอ่ื อาหารท่แี ตกตา่ งกนั และนกั เรยี น
ทเ่ี ป็นคนตอบใหต้ อบท้ังตอบรับและปฏิเสธ จากน้ันสลบั บทบาทกนั เพ่อื ผลัดกนั ถาม-ตอบบ้าง
ครูเดินสงั เกตการทากจิ รรม เพือ่ ดูว่า นักเรยี นใช้โครงสรา้ งประโยคถกู ตอ้ งหรือไม่ จากนั้นสุ่มเรยี ก
นักเรียน 2 คู่ ออกมาพดู สนทนาทีห่ นา้ ช้ันเรียน เช่น

Lita: Do you want a hamburger?
Tom: Yes, please.
Lita: Do you want some cake?
Tom: Yes, please.
Lita: Do you want some chocolate?
Tom: No, thank you.
9. นักเรยี นอ่านประโยคคาพูดของ Mark, Betty และ May ในหนงั สือเรียน หน้ำ 67 ข้อ 6 What do
you want for your birthday party? Read and match. จากน้นั จับคู่ภาพอาหารกบั คาศัพท์
ในประโยคตามทีไ่ ด้อ่านในวงคาพูดของเดก็ แต่ละคน เสร็จแลว้ ใหน้ ักเรยี นชว่ ยกนั เฉลยคาตอบ

Mark - some chicken (ภาพไก)่ , hamburgers (ภาพแฮมเบอร์เกอร)์
Betty - some salad (ภาพสลดั ), sandwiches (ภาพแซนดว์ ชิ ),
some milk (ภาพนมกลอ่ ง)
May - some chicken (ภาพไก่), bananas (ภาพกลว้ ย), some ice
cream (ภาพไอศกรีม)

10. ครสู อนนักเรยี นเร่ืองโภชนาการอาหาร เพ่ือใหน้ ักเรียนรูจ้ กั เลอื กกินอาหารที่มปี ระโยชน์ และสุขภาพ
แขง็ แรง โดยครูเขยี นประโยคนีบ้ นกระดาน

We are what we eat.

ครอู ธบิ ายความหมายให้ฟงั ว่า “เราเปน็ ในส่ิงท่เี รากนิ ” หรือ “เรากินอะไรก็เปน็ อยา่ งนน้ั ”
ดงั นัน้ นักเรยี นควรหลกี เล่ยี งขนมหวาน เช่น ชอ็ กโกแลต ลกู อม รวมทั้งอาหารจานดว่ น (fast food)
เช่น พซิ ซา่ แฮมเบอร์เกอร์ นักเรยี นควรกนิ อาหารใหไ้ ด้สารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ในสดั สว่ นทเ่ี หมาะสม
ในแตล่ ะวัน แล้วครูนา My Plate มาแสดงใหน้ ักเรียนดเู พื่อเป็นแนวทางในการรบั ประทานอาหาร โดย
ครูอธิบายว่า My Plate เป็นหลักการรับประทานอาหารที่พัฒนามาจาก Food Pyramid โดย My
Plate จะบอกวา่ ควรมีอะไรบ้างในอาหาร 1 จาน
จากนัน้ ครเู ขียนช่ือกลมุ่ อาหารบนกระดาน ดงั น้ี

- Vegetables Group
- Fruit Group
- Grains Group

- Protein or Meat & Beans Group
- Dairy Group
แล้วใหน้ กั เรยี นชว่ ยกันเดาความหมาย ครูอธิบายเพิ่มเตมิ ว่าอาหารในแต่ละกลุ่มคืออะไร ใหส้ ารอาหาร
ประเภทใด และดีต่อร่างกายอยา่ งไร จากนัน้ ครนู าบตั รภาพอาหารมาแสดง แลว้ ให้นักเรยี นบอก
คาศัพท์และระบวุ ่าอยู่ในกลมุ่ อาหารใด

Background Information
Grains Group: Grains are foods like cereal, bread, spaghetti, rice and
crackers. Grains give you energy. Try to make half of your servings whole
grains. You can tell if something is a whole grain because the name
usually has the word “whole” in it.
Vegetables Group: Vegetables are foods like broccoli, carrots, green
beans, potatoes, spinach, and corn. Vegetables help keep you healthy
and feeling good. You should try to eat at least one dark green
vegetable or one orange vegetable each day.
Fruit Group: Some fruits are apples, pears, cantaloupe melon,
watermelon, grapes, and blueberries. Fruits fight off infections and help
you heal when you get hurt. Fruits are a tasty snack to eat every day.
Milk Group: The milk group includes foods like milk, yogurt, cheese, ice
cream and pudding. Foods from the milk group have calcium, which
helps to grow strong bones and healthy teeth.
Meat & Beans Group: The meats and beans group includes foods like
hamburgers, chicken, fish, eggs, beans and nuts. Foods from the meat
and beans group are full of protein to help you build strong muscles.
ครูสามารถเขา้ ไป download ใบความรแู้ ละใบงานเก่ยี วกบั Food Groups หรอื
My Plate ได้เพ่ิมเตมิ ที่ http://www.nourishinteractive.com/nutrition-
education-printables/category/5-food-groups-kids-healthy-eating-
learning-sheets
และสามารถเรียนรู้เพม่ิ เตมิ เกี่ยวกบั การเปล่ียนแปลงจาก food pyramid มาสู่ My
Plate ได้ที่ https://chalobon.wordpress.com/2011/07/08/จาก -food-
pyramid-สู่- myplate/

 กจิ กรรมรวบยอด
1. ให้นกั เรยี นทาชิ้นงาน My dinner plate วาดภาพจาน
อาหารของตนเอง โดยระบใุ ห้เปน็ มอื้ เยน็ แลว้ แบง่ จาน
ออกเปน็ 5 ส่วนตามแบบ My Plate และวาดภาพ
อาหารใส่ลงไปในจาน แล้วระบายสีให้สวยงาม จากนั้นทา
เส้นโยงอธิบายอาหารในแต่ละส่วนวา่ เป็นอาหารกลุ่มใด และในภาพมีอาหารชนิดใดบ้าง
2. นักเรยี นรวบรวมคาศัพท์เก่ยี วกับอาหารและตัวเลขบอกลาดับทท่ี ่ีเรียนมาใน Unit 5 แลว้ เขยี นไว้ใน
สมุดคาศัพท์ Your word book โดยจดบนั ทึกคาศพั ท์แยกตามหัวขอ้ ท่เี รยี น พร้อมท้ังหาคาศัพท์
เกย่ี วกบั อาหารเพิ่มคนละ 5 คา เสรจ็ แล้วใหน้ ักเรยี นวาดภาพประกอบคาศัพท์ และระบายสีให้
สวยงาม ครใู ห้นกั เรยี นกลับไปทอ่ งคาศัพท์ ทีเ่ รยี นทบ่ี ้าน และในชว่ั โมงหน้าครูจะทดสอบคาศัพท์
3. ให้นักเรยี นทางานกล่มุ กลุ่มละ 3 คน (group work) ในแบบฝึกหัด หนำ้ 48 ข้อ 1 Find the
words. โดยหาคาบอกลาดับท่ีที่กาหนดให้ในตาราง crossword เมอ่ื หาพบแลว้ ให้วงรอบคา กลุม่ ทห่ี า
ครบก่อน 3 กลุ่มแรก ให้ออกมารบั รางวัลที่ครู จากนนั้ ครสู มุ่ ตรวจแบบฝึกหัดของนักเรยี น 4-5 คน

ae i f i r stkf

r i n i nthhs i
sgof i vx ibs

ehp t yuwr ne

c t vheqhduv

ohns s j kore

ndbz f gkaen
dwt en t h t y t

lqeles i xth
four thonth

4. ใหน้ กั เรียนดูภาพเด็ก ๆ ในแบบฝึกหัด หน้ำ 49 ขอ้ 2 Follow the lines and write
the answers. แล้วครถู ามว่า มใี ครบา้ ง
Teacher: Who are the children on page forty-nine?
Students: They are Mike, Jane, Jack, Paul and Cathy.
Teacher: Very good!
ครใู หน้ ักเรยี นใชด้ นิ สอลากตามเสน้ ประ เพื่อหาวนั เกดิ ของแตล่ ะคน จากนั้นตอบคาถามให้
ถกู ต้องเมื่อทาเสรจ็ แล้วครูอา่ นคาถามทลี ะขอ้ แลว้ ใหน้ ักเรียน 5 คน อ่านคาตอบของตนเอง และ
ออกมาเขยี นคาตอบบนกระดาน เพือ่ เป็นการเฉลยคาตอบ หรือครอู าจให้นกั เรยี นทาแบบฝกึ หดั น้ี
เปน็ การบ้าน

2. It’s on the 31st of March. 3. It’s on the 15th of July.
4. It’s on the 9th of February. 5. It’s on the 23rd of September.

5. นักเรยี นตอบคาถามในแบบฝึกหดั หน้ำ 49 ขอ้ 3 Write about you. เกีย่ วกบั วันเกิดของตนเอง
และสมาชกิ ในครอบครวั โดยใช้ข้อมลู ตามความจรงิ ก่อนทาครใู ห้นกั เรียนอา่ นคาถามพร้อมกนั
จากนั้นเขียนคาตอบ เสรจ็ แล้วครูส่มุ เรียกนกั เรยี น 2 คน ให้คนหน่งึ ถามคาถาม และอกี คนตอบคาถาม
เชน่
Bob: When’s your birthday?
Ann: It’s on the 3rd of May.
Bob: When’s your mum’s birthday?
Ann: It’s on the 10th of November.
หรือครูอาจใหน้ กั เรียนทาแบบฝึกหัดน้ีเปน็ การบา้ น

ตวั อย่าง
1. It’s on the 1st of March.
2. It’s on the 18th of March.
3. It’s on the 14th of November.
4. It’s on the 23rd of August.

6. ให้นักเรียนเรยี งคาท่ีกาหนดให้ในแบบฝกึ หัด หนำ้ 50 ข้อ 4 Write the words in the correct
order. ใหเ้ ปน็ ประโยคทีถ่ ูกต้อง เสร็จแล้วชว่ ยกันเฉลยคาตอบ แล้วครูเขยี นคาตอบบนกระดาน
จากนัน้ ใหน้ ักเรยี นอา่ นประโยคทีถ่ ูกตอ้ งพร้อมกนั

1. Do you want some cake? 2. Yes, please.
3. Do you want an apple? 4. No, thank you.

7. นักเรียนดูภาพในแบบฝกึ หัด หน้ำ 50 ข้อ 5 Complete the questions. Then draw
the faces and write the answers. ใหน้ ักเรยี นเตมิ คาถามลงในช่องว่างให้สมบรู ณ์ โดยดูภาพ
ทีก่ าหนดให้ แลว้ วาดภาพหน้าของตนเองว่าชอบหรือไม่ชอบเก่ียวกับอาหารในแตล่ ะข้อ เสร็จแลว้ เขยี น
คาตอบตามหน้าทวี่ าดให้ถูกต้อง

ตวั อย่าง

1. Do you want some bananas?  Yes, please.

2. Do you want some milk?  No, thank you.

3. Do you want some chocolate?  Yes, please.

4. Do you want some chicken?  No, thank you.

8. นกั เรยี นอา่ นประโยคถาม-ตอบของตวั ละครแต่ละคู่ในแบบฝึกหดั หน้ำ 51 ขอ้ 6 Look and
complete the answers. ในใจ จากน้นั ให้นักเรยี นดภู าพในวงความคดิ ของตวั ละครที่เปน็ ผู้ตอบ
แลว้ เขียนตอบคาถาม ครูใหน้ ักเรียนทางานเป็นคู่ เมื่อทาเสร็จแลว้ ครูส่มุ เรียกนักเรยี น 4 คู่ ยนื ข้นึ อ่าน
บทสนทนา แลว้ ออกมาเขยี นคาตอบบนกระดาน เสร็จแลว้ ครแู ละนกั เรียนท่เี หลอื ช่วยกันตรวจ
ความถูกต้องอกี คร้ัง

1. Ben: Do you want some fish?
Betty: No, thank you. I want some chicken, please.
Do you want some milk?
2. Harry: Yes, please.
Mark: Do you want an apple?
No, thank you. I want a banana, please.
3. May: Do you want a hamburger?
Ben: Yes, please.

4. Betty:
Anna:

7. การวดั และประเมนิ ผล

7.1 การประเมนิ กอ่ นเรียน
- ประเมินการทาแบบทดสอบ

7.2 การประเมนิ ระหวา่ งการจัดกิจกรรมการเรยี นรู้
- ประเมินการทาแบบฝึกหัด
- สงั เกตพฤตกิ รรมการเรียนร้ใู นชว่ งการทากจิ กรรม

7.3 การประเมนิ หลังการเรียน
- ประเมินการทาแบบทดสอบ
- ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.4 การประเมนิ ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
- ประเมินการพดู ถาม-ตอบเกย่ี วกับอาหารที่ต้องการ
- ประเมินช้นิ งานเมนูอาหาร
- ประเมนิ การแสดงบทบาทสมมติ

8. สอ่ื /แหล่งการเรียนรู้

1. หนงั สอื เรยี น Smile ป. 3
2. แบบฝึกหัด Smile ป. 3
3. Audio CD Smile ป. 3
4. บตั รภาพ บัตรคา
5. พจนานกุ รม
6. อุปกรณท์ าเมนูอาหาร
7. ภาพอาหารในเทศกาลตา่ งๆ เช่น apple toffees, chocolate eggs, turkey

บนั ทึกหลงั การสอน

ผลการจดั การเรยี นการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปญั หาและอปุ สรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชือ่ ..................................................................
(นางสาวทัศนยี ์ ท้าวพยงุ )
ผสู้ อนและผบู้ นั ทึก

ขอ้ คดิ เหน็ ของผู้อานวยการสถานศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่อื ..................................................................
(นายอภิชัย สุรเสน)

ผอู้ านวยการโรงเรียนบ้านซบั เจรญิ สขุ

แผนการจดั การเรียนรู้
Unit 5: Yummy food (Lesson 2)

ชว่ั โมงที่ 5-6

1. สาระสาคญั

การเรยี นรคู้ าบอกลาดบั ท่ี รวมถึงการใชป้ ระโยคในการถามและตอบเก่ยี วกับวนั เกิด และการใช้ประโยค
ในการถามและตอบเก่ียวกบั อาหารทีต่ อ้ งการ เปน็ การเรยี นรูภ้ าษาองั กฤษเพ่ือนาไปใชส้ อื่ สารแลกเปลี่ยนข้อมลู
ในชวี ิตประจาวัน

2. ตวั ชี้วดั /จดุ ประสงค์การเรยี นรู้

- อ่านออกเสยี ง สะกดคา และเขยี นตัวยอ่ ของคาบอกลาดับทีไ่ ด้
- ตอบคาถามจากการอ่านประโยคได้
- ถามและตอบเก่ียวกับอาหารที่ตอ้ งการได้
- รอ้ งเพลงและเล่นเกมตามที่กาหนดได้

3. สาระการเรยี นรู้

3.1 สาระการเรยี นรแู้ กนกลาง

- ประโยคคาถาม Wh-questions

- ประโยคถามและตอบเกย่ี วกบั วันเกดิ

A: When’s your birthday?

B: It’s on the (วันท่)ี of (ช่ือเดอื น).

- ประโยคถามและตอบเก่ียวกบั อาหารทตี่ ้องการ

A: Do you want a/an/some (ชื่ออาหาร)? B: Yes, please./No, thank you.

A: What do you want to eat? B: I want a/an/some (ชือ่ อาหาร).

- มารยาททางสังคม เชน่ การใชส้ หี น้าทา่ ทาง การแสดงอาการตอบรบั หรือปฏิเสธ

- บอกช่อื และคาศัพท์ง่าย ๆ เก่ียวกับวนั สาคญั ของเจ้าของภาษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้อืน่

- กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรม เชน่ การเล่นเกม การร้องเพลง

- การใชภ้ าษาในการฟัง/พดู ในสถานการณ์ง่าย ๆ ทเ่ี กิดข้นึ ในหอ้ งเรียน

3.2 สาระการเรยี นรู้ทอ้ งถ่ิน
-

4. สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน
4.1 ความสามารถในการส่อื สาร
4.2 ความสามารถในการคดิ
- ทกั ษะการคิดวเิ คราะห์
- ทกั ษะการคิดอย่างสรา้ งสรรค์

5. คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์
- ใฝ่เรียนรู้
- มงุ่ มัน่ ในการทางาน

6. กจิ กรรมการเรียนรู้

6.2 ชั่วโมงที่ 5-6

 กิจกรรมนำสู่กำรเรยี น
1. ครูทบทวนคาศพั ทเ์ กยี่ วกบั อาหารทนี่ ักเรยี นได้เรยี นไปแลว้ โดยชบู ัตรภาพ แล้วใหน้ ักเรยี นสะกดคา
และบอกความหมายของคาศัพท์
. Teacher: ชบู ัตรภาพขนมเค้ก
Students: c-a-k-e cake ขนมเค้ก
Teacher: ชบู ตั รภาพแซนด์วชิ
Students: s-a-n-d-w-i-c-h sandwich แซนดว์ ิช
2. ครบู อกนักเรยี นว่า ในชว่ั โมงนน้ี ักเรียนจะได้ทบทวนคาศัพท์และประโยคท่ีนักเรยี นได้เรยี นมาใน
Lesson 1 และ Lesson 2 นอกจากน้ีนกั เรียนจะได้ทาเมนูอาหารและร้องเพลง

 กิจกรรมพฒั นำกำรเรียนรู้
1. นกั เรยี นดภู าพอาหารบนโตะ๊ ในหนงั สอื เรียน หนำ้ 68 ข้อ 1 Read and write. แลว้ ครสู ุ่มถาม
นกั เรยี นวา่ นกั เรียนอยากรับประทานอะไรบา้ ง
Teacher: Jitra, what do you want to eat?
Jitra: I want some cake and some ice cream, please.

Teacher: Naree, what do you want to eat?
Naree: I want some chicken, two sandwiches and some cake,

please.
ครูใหน้ ักเรยี นอา่ นข้อความในกรอบ ซง่ึ บอกว่า Ben, May และ Harry ตอ้ งการกนิ อะไร
แล้วเติมช่อื อาหารทพี่ วกเขาต้องการกินใหถ้ ูกต้อง ครูถามนักเรียนว่า จาไดห้ รือไม่ว่า ‘Yummy’
แปลวา่ อะไร นกั เรียนคดิ และตอบพร้อมกนั วา่ ‘อรอ่ ย’ แล้วครสู อนคาศัพท์ทีม่ ีความหมายคล้ายกนั
ไดแ้ ก่คาวา่ tasty (มีรสด)ี , delicious (อร่อย), taste good (มีรสด)ี เมื่อนักเรยี นทาเสรจ็ แลว้
ครูสุ่มเรยี กนกั เรียน 3 คน ออกมาเขียนคาตอบบนกระดาน ครูตรวจความถกู ต้อง แล้วให้นกั เรียน
อ่านประโยคพร้อมกัน

Ben’s yummy food: some salad, fish, some chocolate and some cake.
May’s yummy food: some chicken, eggs, two sandwiches and some
juice.
Harry’s yummy food: some cake, two sandwiches and some ice cream.

2. นักเรียนดูภาพอาหารในหนังสือเรียน หน้ำ 69 ข้อ 2 Ask your friends. แลว้ ช่วยกันบอกว่า

มีอาหารอะไรบา้ ง จากนนั้ ให้นกั เรียนอา่ นคาถามและคาตอบในหนังสือเรียนพร้อมกนั โดยครยู า้ ว่า

ถา้ นกั เรียนต้องการอาหารทถี่ าม ให้ตอบรบั อย่างสุภาพวา่ ‘Yes, please.’ แตถ่ ้าไมต่ ้องการ ให้ปฏเิ สธ

อยา่ งสภุ าพวา่ ‘No, thank you.’ แลว้ ให้นักเรยี นจบั คู่กันถาม-ตอบเกยี่ วกับอาหารทต่ี ้องการโดย

ใชร้ ปู แบบคาถามและคาตอบในหนงั สือเรียน ครกู าหนดให้นกั เรียนผลดั กันถาม-ตอบคนละ 5 คาถาม

แลว้ สุม่ เรียกนักเรยี น 2-3 คู่ พูดถามตอบใหเ้ พ่ือนฟัง เชน่

Ploy: Do you want some salad? Pink: No, thank you.

Ploy: Do you want some sandwiches? Pink: Yes, please.

Ploy: Do you want an egg? Pink: Yes, please.

Ploy: Do you want some juice? Pink: No, thank you.

Ploy: Do you want some ice cream? Pink: Yes, please.

จากนน้ั เปล่ียนบทบาทกัน ให้ ด.ญ. พิง้ คถ์ าม และ ด.ญ.พลอยตอบ

3. ครใู หน้ กั เรยี นสารวจความต้องการอาหารของตนเองและเพ่ือนร่วมช้ัน โดยใหน้ กั เรียนลุกจากทนี่ งั่

เพอื่ เดินไปถามเพื่อนประมาณ 3 คน โดยใช้รปู แบบคาถามและคาตอบ ดงั น้ี

A: Do you want a/an/some (ชอื่ อาหาร)?
B: Yes, please./No, thank you.

เม่ือนกั เรยี นถามคาถามเพื่อนแลว้ ใหบ้ ันทึกคาตอบลงในตารางใน Now tick the answers.
โดยใชส้ ัญลกั ษณต์ ามท่ีกาหนด ( = Yes, please.  = No, thank you.) ในการบันทกึ

ตวั อยา่ ง

cake orange banana salad chocolate sandwich
juice

Me    

Friend 1 (Suda)      

Friend 2 (Malee)      

Friend 3 (Wichai)      

จากนัน้ ครูสมุ่ เรยี กนักเรียน 2-3 คน ใหย้ นื ขึ้นพดู สรปุ การสารวจของตนเอง เชน่
Pranee:I want some cake, salad and some chocolate.
Suda wants some cake, a banana and some chocolate.
Malee wants some cake, orange juice, a banana and salad.
Wichai wants some orange juice and salad.

Background Information
หากคานามข้างหนา้ มีการใช้ some นาหนา้ แล้ว คานามท่ีตามมาอาจจะ ละ some ได้
แต่การใช้ some กับทุกคานาม ไม่ใชเ่ ร่ืองท่ผี ดิ ไวยากรณ์ แต่อาจฟังดไู ม่เป็นธรรมชาติ

4. นกั เรียนดูปฏิทนิ ในหนังสอื เรียน หน้ำ 70 ข้อ 3 When are their birthdays? Complete
the sentences. ครูใหน้ ักเรียนสงั เกตว่าในแต่ละเดอื นจะมวี ันเกดิ ของบคุ คลกากับไว้ และอา่ น
คาถามทง้ั 4 ข้อพร้อมกนั จากนั้นตอบคาถามโดยดูปฏิทินและเลอื กวนั ท่กี าหนดใหม้ าเติมให้ถกู ตอ้ ง
เมื่อนกั เรียนทาเสร็จแล้ว ครูให้นกั เรียน 4 คู่ ยืนขึน้ พดู ถาม-ตอบ คูล่ ะ 1 ข้อ ตามลาดับ แล้วครูเขียน
คาตอบบนกระดาน

1. fourteenth of April 2. eighth of June
3. thirty-first of October 4. twenty-second of December

5. ครนู าภาพอาหารตอ่ ไปน้ีมาแสดงใหน้ กั เรียนดู แล้วใหน้ ักเรียนช่วยกนั บอกว่ารู้จักอาหารเหล่านีห้ รอื ไม่

เรียกว่าอะไร และมกั จะกนิ ในเทศกาลอะไร

chocolate eggs toffee apples turkey

ครูรวบรวมคาตอบจากนักเรียนหลายๆ คน จากน้ันเขียนเฉลยคาตอบบนกระดาน

chocolate eggs (ช็อกโกแลตรูปไข่) - วนั อีสเตอร์

toffee apples (แอปเปลิ ทเี่ คลือบดว้ ยทอฟฟี่) - วนั ฮัลโลวนี

turkey (ไกง่ วง) - วนั คริสต์มาสและวันขอบคุณพระเจ้า

 กิจกรรมรวบยอด

1. ครูให้นกั เรียนทาเมนูอาหารในหนังสือเรียน หนำ้ 71 Project time - Make a menu.

โดยใหน้ ักเรยี นเตรียมอุปกรณ์มาจากบา้ น ไดแ้ ก่ กระดาษ ดินสอ ดนิ สอสี กาว กรรไกร แล้วครูอธิบาย

วิธกี ารทา ดงั น้ี

1) นกั เรยี นตัดกระดาษเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนื ผา้ ขนาด 10×5 น้ิว จานวน 3 แผน่ จากนน้ั พบั ครึ่ง

2) นากระดาษที่พบั คร่ึงแลว้ มาทากาวตดิ ตรงรอยพับ แล้วเรียงซ้อนกนั ให้สามารถเปดิ พลิกได้

เหมอื นหนังสือ

3) วาดภาพอาหารลงในแต่ละหน้า หน้าละ 1 ชนดิ โดยเวน้ หน้าแรกไว้เพ่ือทาปก พร้อมระบายสี

ใหส้ วยงาม แลว้ เขียนชอื่ อาหาร พรอ้ มราคาไว้ใตภ้ าพ

4) นักเรียนทาปกเมนูอาหาร โดยเขียนคาว่า ‘Menu’ ด้วยดนิ สอสไี วบ้ นปก ตกแตง่ ให้สวยงาม

โดยอาจวาดภาพประกอบ เมื่อเสรจ็ แลว้ จะไดเ้ มนอู าหารที่ทาเอง

5) ใหน้ กั เรยี นนาเมนูอาหารของตนเองไปให้เพื่อนดู แลว้ ถามอาหารทีเ่ พ่ือนอยากกิน เช่น

Ladda: What do you want to eat?

Thana: I want a hamburger and some ice cream, please.

ครคู ัดเลือกผลงานเมนูอาหาร 5 ช้ิน ที่ทาได้ถูกต้องและสวยงามมาแสดงใหน้ ักเรยี นในชนั้ ดู

2. ครใู หน้ กั เรียนแบ่งกลมุ่ กลุ่มละ 3 คน แสดงบทบาทสมมติ โดยให้ 2 คน รบั บทเปน็ ลกู คา้ และอีกคน

ที่เหลอื รบั บทเป็นพนกั งานเสิร์ฟ ให้นกั เรียนใช้เมนูอาหารของตนเองมาใช้ในการแสดงด้วย โดยให้

สมมตวิ ่าลูกค้า 2 คน มากินอาหารทร่ี ้านอาหาร พนักงานเสิร์ฟนาเมนูอาหารมาใหล้ ูกคา้ ดู แล้วถาม

ลกู คา้ วา่ ต้องการรบั ประทานอะไร ลกู ค้าทัง้ 2 คน เปดิ ดเู มนอู าหาร แลว้ บอกอาหารที่ตอ้ งการ เชน่

Waiter: What do you want to eat?

Customer 1: I want some salad and some juice, please.

Customer 2: I want some chicken and sandwiches, please.

Waiter: หันไปทางลูกคา้ คนที่ 1 แลว้ ทวนรายการอาหาร

You want some salad and some juice.

Customer 1: Yes.

Waiter: หันไปทางลกู ค้าคนท่ี 2 แลว้ ทวนรายการอาหาร

You want some chicken and a sandwich.

Customer 2: Yes.

ครูเดนิ สงั เกตขณะนักเรียนทากจิ กรรมและให้นกั เรียน 2 กลุ่มทีค่ รเู หน็ ว่าแสดงไดส้ มบทบาทออกมา

แสดงใหเ้ พื่อนดูหนา้ ชนั้ เรียน

3. ครสู อนนกั เรียนร้องเพลง Do you want some cake? ในหนงั สือเรียน หนำ้ 72 ขอ้ 1 Sing

along. ก่อนอืน่ ครูใหน้ กั เรียนดูภาพ แลว้ บอกครูว่า เห็นอะไรบา้ ง จากนัน้ ครูเปดิ CD/Track 45 ให้

นักเรยี นฟัง 1 ครงั้ และดเู น้ือเพลงตามไปด้วย

Do you want some cake?
Do you want, do you want some cake?
Do you want, do you want some juice?

Yes, yes, yes, I want some cake, please.
Yes, yes, yes, I want some juice, please.

Yummy! Yummy!

Do you want, do you want some eggs?
Do you want, do you want some ice cream?

No, thank you. No, thank you. I don’t want any eggs.
No, thank you. No, thank you. I don’t want any ice cream.

ครเู ปิด CD ใหน้ กั เรียนฟัง 2-3 ครงั้ และฝึกร้องเพลงตาม ใหน้ ักเรยี นฝึกร้องเพลงจนคล่อง
แล้วครูใหน้ กั เรยี นแข่งกันร้องเพลง โดยแบง่ เป็น 2 ทีม ได้แก่ ทมี นกั เรียนชายและทีมนักเรียนหญิง
ใหแ้ ต่ละทีมรอ้ งเพลงและทาท่าทางประกอบตามจนิ ตนาการของนักเรียน ทีมใดร้องเพลงไดพ้ ร้อมกนั
ถกู จังหวะ และทาทา่ ประกอบได้สอดคล้องกบั เพลง คือทีมที่ชนะ
4. นักเรยี นทากจิ กรรมในหนังสือเรยี น หนำ้ 73 ข้อ 2 Ask your friends and draw. โดยเดนิ ไปถาม
เพื่อน 3 คน ว่าต้องการรับประทานอาหารอะไร ครูกาหนดให้นักเรียนบอกช่ืออาหารท่ีอยาก
รับประทานมาอย่างน้อย 2 ชนิด โดยใชร้ ูปแบบคาถามและคาตอบในหนังสือเรยี น เมื่อนักเรียน
ได้คาตอบจากเพื่อนแล้ว ให้วาดภาพอาหารจากคาตอบของเพอื่ นลงในกรอบที่กาหนด หรือครอู าจ

ใหน้ กั เรียนทาลงในสมดุ จากน้ันให้นกั เรียนวาดภาพอาหารที่ตนเองอยากรับประทานลงในกรอบ
Me พรอ้ มระบายสใี หส้ วยงาม
5. ครูใหน้ กั เรยี นเปิดหนังสือเรียน หน้ำ 92 Language focus ให้นกั เรยี นดูและบอกครวู ่า ประโยคใด
เป็นประโยคท่ีนักเรยี นได้เรียนในหน่วยที่ 5 ให้นกั เรียนช่วยกันตอบ

What do you want to eat? I want chicken and some juice, please.
When’s your birthday? It’s on the 2nd of August.
จากนน้ั ครูส่มุ เรียกนักเรยี น 2-3 คู่ ออกมาพดู ถามและตอบตามประโยคทเ่ี รียนในหน่วยนี้
6. ให้นกั เรยี นดตู ารางท่แี สดงรายการอาหารที่ Ben, May และ Harry ต้องการในแบบฝกึ หัด หนำ้ 52
ข้อ 1 Look and write. จากนนั้ ใหน้ ักเรียนทางานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยอ่านข้อมูลจากตาราง
แลว้ เขียนประโยคบอกช่อื อาหารท่ี Ben, May และ Harry ต้องการ เมื่อทาเสร็จแล้วครูสุ่มเรยี กนกั เรยี น
3 กลุม่ อ่านเฉลยคาตอบกลุม่ ละ 1 ขอ้ พร้อมทั้งออกมาเขียนประโยคบนกระดาน ใหน้ กั เรียนท่เี หลือ
ช่วยกันตรวจคาตอบบนกระดาน และครตู รวจทานอีกครั้ง จากน้ันให้นักเรียนอา่ นประโยคพร้อมกัน

1. Ben wants a sandwich, a hamburger, salad and some ice cream.
2. May wants fish, chicken, salad and some juice.
3. Harry wants a sandwich, fish, chicken, some ice cream and

some chocolate.

7. ใหน้ ักเรียนดูปฏิทนิ ในแบบฝึกหดั หนำ้ 53 ข้อ 2 Tick the correct answer. แล้วตอบคาถาม
เกีย่ วกับวนั เกดิ ของบุคคล โดยทาเครื่องหมาย  หนา้ คาตอบที่ถูกต้อง เสร็จแลว้ ช่วยกันเฉลยคาตอบ
แลว้ ครูเขยี นคาตอบบนกระดาน หรือครอู าจให้นักเรยี นทาแบบฝึกหดั นีเ้ ปน็ การบา้ น

1. 10th October 2. 1st January
3. 20th July 4. 30th November

8. ครูมอบหมายให้นกั เรียนไปอา่ นคาศัพท์ในหนงั สือเรียน หน้า 75 มาก่อนลว่ งหนา้ และถา้ คาใดไมร่ ู้
ให้นักเรียนเปดิ พจนานกุ รมเพื่อหาคาศพั ทม์ าก่อน

7. การวดั และประเมินผล

7.1 การประเมินก่อนเรยี น
- ประเมินการทาแบบทดสอบ

7.2 การประเมนิ ระหวา่ งการจดั กิจกรรมการเรียนรู้
- ประเมินการทาแบบฝึกหดั
- สงั เกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในชว่ งการทากิจกรรม

7.3 การประเมินหลงั การเรียน
- ประเมินการทาแบบทดสอบ
- ประเมนิ คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์

7.4 การประเมินชิน้ งาน/ภาระงาน (รวบยอด)
- ประเมินการพดู ถาม-ตอบเกีย่ วกบั อาหารที่ต้องการ
- ประเมินช้นิ งานเมนูอาหาร
- ประเมนิ การแสดงบทบาทสมมติ
- ประเมนิ ช้นิ งาน My dinner plate
- ประเมนิ การรวบรวมคาศัพท์ในสมุดคาศัพท์ Your word book

8. สอ่ื /แหล่งการเรียนรู้

1. หนังสือเรยี น Smile ป. 3
2. แบบฝึกหดั Smile ป. 3
3. Audio CD Smile ป. 3
4. บตั รภาพ บัตรคา
5. พจนานุกรม
6. อุปกรณ์ทาเมนูอาหาร
7. ภาพอาหารในเทศกาลต่างๆ เช่น apple toffees, chocolate eggs, turkey

บันทกึ หลงั การสอน

ผลการจดั การเรยี นการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปญั หาและอปุ สรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ..................................................................
(นางสาวทัศนีย์ ทา้ วพยุง)
ผสู้ อนและผบู้ ันทกึ

ขอ้ คิดเหน็ ของผู้อานวยการสถานศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอื่ ..................................................................
(นายอภิชยั สรุ เสน)

ผอู้ านวยการโรงเรียนบ้านซบั เจริญสุข

English Test

Fill in the blank with these words.

chicken juice hamburger cake bananas
milk ice cream sandwich egg chocolate

1. We eat some .on our birthday.

2. Monkeys like to eat .

3. comes from cows.

4. Children like to eat in summer.

5. I have a _____________________ for breakfast.

6. An .comes from a hen.

7. My brother gets a lot of . on Valentine’s Day.

8. I like to eat KFC fried .

9. Some orange . is good for children.

10. A . is fast food.

English Pre-Test

Choose the correct answer.

1. I want a and some ice cream.

a. bananas b. milk c. sandwich d. hamburger

2. I want chicken and some juice, __________.

a. yes b. please c. no d. thank you

3. A: __________ do you want to eat? B: I want chicken and some juice.

a. What b. Where c. When d. How

4. May __________ some ice cream and cake.

a. want b. wants c. do want d. does want

5. A: ________’s your birthday? B: It’s on the 4th of May.

a. What b. Where c. When d. Why

6. New Year’s Day is on the ________ of January.

a. 1th b. 1st c. 1rd d. 1nd

7. Tenth, eleventh, ________ thirteenth

a. twelve b. twenty c. twelfth d. twentieth

8. Helen’s birthday is ________ the 27th of April.

a. in b. on c. at d. of

9. 18th , 19th , 20th , 21st, ________

a. 22th b. 22nd c. 22rd d. 22

10. A: Do you want an apple? B: _____, please.

a. Yeah b. Yummy c. Yes d. No


Click to View FlipBook Version