The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

NORHAYTI ZAKARIA TUGASAN 2 BMMB 1104 PENGHASILAN PRODUK (2)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2022-03-26 11:00:56

Tugasan 1 NORHAYTI ZAKARIA (Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu)

NORHAYTI ZAKARIA TUGASAN 2 BMMB 1104 PENGHASILAN PRODUK (2)

KESUSASTERAAN &
KEBUDAYAAN BAHASA

MELAYU

BMMB 1104

NAMA : NORHAYTI BINTI ZAKARIA
KELAS : F2C
NO KAD PENGENALAN : 031121-08-1380
NO MATRIK : P21250745
ANGKA GILIRAN : 2021252310068
NAMA PENSYARAH : DR ARFAH BINTI AHAMAD

ISI M/S
KANDUNGAN
4-6
KANDUGAN 7-14
15-26
TAKRIF / CIRI / FUNGSI KESUSASTERAAN
JENIS KESUSASTERAAN MELAYU 27-37
JENIS KESUSASTERAAN MELAYU 38-39
PUISI TRADISIONAL 40-58
PUISI MODEN
MANISFESTASI AKAL BUDI
PUISI TRADISIONAL

TAKRIF
KESUSASTERAAN

Perkataan sastera berasal daripada bahasa sanskrit iaitu "sastra".
Susastera yang bermaksud kata yang membawa maksud khusus iaitu :
"Su" membawa maksud indah, elok dan cantik.
"Sas" membawa makna ajarkan , berikan panduan atau arahkan.
"Tera" bermaksud media,karya ,bahan atau pemikiran pengarang.
"Susastera" bermakna karya bahasa seperti karya lisan atau tulisan yang
mempunyai ciri-ciri istimewa dan bernilai seni dalam proses penciptaanya.
Kesusasteraan merupakan kumpulan buku-buku yang indah bahasanya dan
mempunyai isi yang baik.
Kesusasteraan ini indah dari segi pendengaran , emosi , imaginasi dan baik
kerana hasilnya dapat diteladani.

Lisan CIRI-CIRI Kreatif
KESUSASTERAAN

Tulisan

- Lisan dalam bahasa Estetik -Penghasilan karya - Karya-karya prosa dan
Arab ialah lidah dan kesusasteraan dari lisan puisi naratif dan non naratif.
kata-kata.Ini kerana kepasa tulisan. Keboleh
kesusasteraan Melayu menulis ada pada golongan - cerpen, sajak , drama ,
disampaikan melalui bangsawan yang menjadikan prosa & puisi tradisional
banyak karya kesusateraan sebagai kesusasteraan kreatif
lisan.
berpusatkan istana Bukan
kreatif
Estetik merujuk kepada

keindahan hasil-hasil Karya kesusasteraan bukan

kesusasteraan yang dicipta kreatif adalah seperti esei,

oleh penulis. rencana dan sebagainya.

FUNGSI

KESUSASTERAAN

Alat Pendidikan Nilai Pendidikan

Menurut Siti Hajar Abdul Aziz ialah sebagai alat Aripin Said dalam Prosa Warisan (1996:25)
pendidikan. Pengalaman-pengalaman para menyatakan fungsi Kesusasteraan Melayu
pengarang ini diterjemahkan melalui kisah- yang penting dari aspek nilai pendidikan.
kisah yang ditulis oleh mereka yang terangkum Suasana kehidupan masyarakat dengan
didalamnya pelbagai bidang ilmu seperti kepetahan serta kebijaksanaan seorang penglipur
ekonomi, politik, sosiologi dan agama. lara telah lama berakhir.

Memberi pengajaran Kepuasan Estetik

Para sasterawan melalui karya mereka akan Penulis cerita akan merasa tenteram dan damai
memberi pengajaran melalui hasil karya apabila mampu menghasilkan sesuatu cerita yang
kesusasteraan mereka yang mana banyak dapaT menyentuh perasaannya. Bagi pembaca pula,
menyingkap tentang nilai-nilai murni dalam dengan membaca karya yang mempamerkan keindahan
kehidupan.

JENIS KESUSASTERAAN
MELAYU

PROSA PROSA
TRADISIONAL MODEN

PUISI PUISI
TRADISONAL MODEN

PROSA i. SASTERA
TRADISIONAL RAKYAT


Prosa tradisional merujuk kepada Sastera bermaksud hasil-hasil kreatif
hasil kesusasteraan ditulis dalam yang termasuk dalamnya daya ciptaan
imaginatif pencipta yang mengandungi
gaya ayat-ayat biasa dengan nilai-nilai world view masyarakat itu
menggunakan tatabahasa yang mudah sendiri.

pada zaman dahulu Menjelaskan bahawa sastera rakyat
(Siti Hajar Abdul Aziz, 2011). merupakan hasil-hasil sastera yang
dilahirkan oleh masyarakat / rakyat
yang diaspirasikan melalui bentuk
lisan.

CIRI-CIRI SASTERA FUNGSI
RAKYAT
Fungsi sastera rakyat adalah sebagai sebagai
Penyebaran dan diwariskan secara alat hiburan , alat pengajaran. Selain itu, ia
lisan. juga
Bersifat tradisional dan lama. membantu rakyat membiasakan masyarakat
Wujud dalam variasi yang berbeza- menggunakan kata-kata yang indah.
beza. Seterusnya, meningkatkan keupayaan dalam
Bersifat anonimi, iaitu menggunakan kalangan masyarakat untuk mengenal dan
nama samaran / langsung tiada nama seterusnya berjaya untuk mengapresiasi
pencipta sastera dalam kehidupan seharian . Sastera
Menjadi hak milik bersama masyarakat juga menjadi dasar penciptaan karya sastera
yang menghasilkannya. baru.
Mempunyai bentuk berumus / berpola
dengan plot yang lebih kurang sama.
Mempunyai fungsi tertentu. Misalnya,
memberikan pengajaran.
Penulisan yang bersifat sederhana,
spontan dan kadangkala agak kasar.

Mitos JENIS-JENIS SASTERA Lagenda
RAKYAT
Cerita yang dipercayai
Cerita Rakyat benar-benar berlaku
tetapi tidak dianggap
Cerita yang dianggap Berbentuk prosa dan tidak suci.
benar-benar terjadi dan dianggap benar-benar Tokohnya merupakan
dianggap suci oleh terjadi. manusia yang berdifat
empunya cerita dan Cerita rakya merupakan luar biasa.
masyarakat . sumber hiburan , Ciri-ciri : komunikasi
Ciri-ciri : dianggap menegakkan kebenaran dan lisan yang berasaskan
benar-benar terjadi, mengandungi moral. kisah-kisah tokoh dan
peristiwa aneh, penting Antara ceita rakya adalah pahlawan. Contohnya,
dan memberi kesan pada cerita binatang. cirinya Perigi Hang Tuah.
masyarkat dan berlaku merupakan binatang yang
pada zaman lampau bersifat manusia

JENIS-JENIS SASTERA Ciri-ciri mitos :
RAKYAT
Mitos dianggap benar-
Mitos benar terjadi.Peristiwa
yang berlaku kelihatan
Mitos ialah cerita yang dianggap agak aneh tetapi
benar -benar terjadi dan suci serta penting.Dianggap
keramat dan
di luar jangkauan akal manusia. memberikan kesan

kepada masyarakat.

JENIS-JENIS MITOS :

Asal-usul mitos merupakan cerita yang
mengemukakan corak pemikiran yang
mistik dan bersangkut-paut dengan
sesuatu rahsia dan magis.
Contohnya ,Kisah Tasik Chini. Terdapat
juga mitos dari aspek politik iaitu jalan
cerita yang berkaitan struktur
pemerintahan dan kerajaanseprti " Mitos
keturunan raja-raja Melayu".

Cerita binatang Cerita Rakyat Cerita Teladan

-Cerita binatang ialah cerita yang •Cerita teladan ialah cerita yang
bersifat menghibur dan mendidik. mempunyai unsur deduktif /
pengajaran
Ciri-ciri :
Ditokohi oleh binatang Ciri-ciri :
Tokohnya merupakan manusia biasa
•Binatang mempunyai sifat dan yang bertingkah laku baik, mulia
bertingkahlaku seperti manusia.Ini dan jujur. Selalunya anak bongsu /
kerana ada persamaan struktur cerita anak tunggal.
binatang antara satu masyarakat Mendapat pertolongan daripada
dengan masyarakat yang lain. Cerita Lipur lara kuasa sakti Tokoh dapat keluar Cerita Jenaka
Binatang yang dijadikan tokoh
biasanya bersaiz kecil dan cerdik. daripada kesengsaraan, pada akhir
Binatang yang besar biasanya kurang Cerita lipur lara ialah cerita yang cerita
akal dan dianggap bodoh.

dituturkan oleh para penglipur lara Cerita jenaka ialah cerita yang

menimbulkan rasa geli hati dan
Ciri-ciri : ketawa kepada orang yang
mendengarnya.
Ditutur dan diturunkan secara lisan cerita disampaikan secara
daripada satu generasi kepada
generasi yang lain.Berlaku tokok santaidengan menggunakan bahasa
pertuturan seharian.
tambah dalam setiap Ciri-ciri :
generasi.Cerita ini merupakan
milik bersama masyarakat yang
menggambarkan masyarakat Mempunyai unsur kebetulan. Terdapat
juga kelucuan yang ditimbulkan
Melayu. Cerita ini mengandungi adalah daripada jalan cerita itu
ciri-ciri tempatan walaupun
terdapat pengaruh luar. sendiri.Ada permainan kata-kata yang
melucukan dan sifat-sifat pintar
bodoh, bodoh sial dan pintar.

Lagenda

JENIS-JENIS LAGENDA :
Lagenda keagamaan :
•Cerita mengenai orang alim dan penyebar agama
Lagenda alam ghaib / memorat :
•Kisah yang dianggap benar-benar terjadi dan pernah dialami oleh seseorang seperti pengalaman
dengan makhluk ghaib.
•Fungsi :
- untuk meneguhkan kebenaran sesuatu kepercayaan.
Lagenda tempat :
•Cerita yang berhubung sesuatu tempat.
•Nama tempat kadangkala berkaitan dengan nama tokoh / binatang.
•Berunsurhistoriografi– berkaitan peristiwa yang rapat dengan fakta-fakta sejarah tempatan.

Lagenda perseorangan :
•Cerita mengenai tokoh-tokoh tertentu yang dianggap benar-benar terjadi.
•Contoh :
-Tokoh kepimpinan:

Tok Perak.

PROSA Diperkenalkan setelah penerimaan
agama Islam.
TRADISIONAL Sastera Hikayat terbahagi kepada
tiga iaitu :
ii. SASTERA 1.Unsur Hindu
ISTANA 2.Unsur Islam
(Tulisan) 3.Unsur Hindu-Islam
Terdapat pelbagai jenis sastera
lain seperti :
Sastera Undang-Undang
Sastera Sastera Epik
Sastera Panji
Sastera Agama
Sastera Ketatanegaraan.

PROSA MODEN

menurut Annas Hj ahmad (19988), hasil

karya sastera selepas tahun 1800m

digolongkan dalam karya sastera moden.

CERPEN NOVEL

DRAMA

CERPEN

• Cerpen merupakan campuran perkataan cerpen dan pendek.
•Pada zaman awal berkembang melalui persuratkhabaran. Cerpen merangkumi pengalaman
peribadi, realiti rencam hidup dan imaginasi. Selain itu , mencerminkan sikap, perasaan,
pandangan dan fikiran pengarang Melayu. Cerpen juga memberikan gambaran tentang
sesuatu zaman berhubung masalah sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Cerpen tidak
membawatema yang berat, bilangan watak terhad dan jumlah perkataan antara 500-
5000patah perkataan. Cerpen lazimnya mengemukakan satu peristiwa yang menjadi fokus
utama penceritaan. Cerpen hanya membawa 1 tema dan 1 atau 2 persoalanbagi
menghasilkan kesan tertentu dan mendalam kepada pembaca. Terdapat watak protagonis
dan watak antagonis. Terdapat 1 plot yang dikembangkan dengan rapi, teliti dan tidak
rumit.

CIRI-CIRI

CERPEN

•Sebuah cerita pendek rekaan dan sebenar atau kisah berbentuk prosa.
Jumlah perkataan 500-20000 patah perkataan. Cerpen menonjolkan
satu tema.Cerpen mengisahkan dengan agak terperinci mengenai
suatu perisiwa dan mempunyai sebuah plot dan watak serta latar
terhad. Cerpen memperlihatkan adanya unsur-unsur dramatik.
Contohnya cerpen Segeluk Air tulisan Khadijah Hashim.

FUNGSI

CERPEN

Fungsi rekreatif adalah fungsi yang memberikan rasa senang, gembira, dan terhibur
kepada para pembacanya.Selainitu,fungsi didaktif adalah fungsi yang mengarahkan
dan mendidik para pembacanya kepada nilai nilai kebenaran dan kebaikan yang
dimuat didalam cerpen.Seterusnya fungsi estetis adalah fungsi yang memberikan
keindahan kepada para pembaca karya sastra cerpen.Fungsi moralitas merupakan
fungsi yang mengandung atau memiliki nilai moral yaitu moral yang baik ataupun
moral yang tidak baik bagi para pembacanya. Fungsi ini mengharapkan pembacanya
dapat mengetahui akibat dari moral yang tidak baik bagi dirinya sehingga Ia tidak
akan melakukan moral yang tidak baik tersebut. Fungsi relegiusitas adalah fungsi
yang mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para pembacanya.

JENIS

CERPEN

Cerpen mini (flash) merupakan cerpen yang memiliki
jumlah kata diantara 750 – 1000 kata. Selain itu,
cerpen yang ideal iaitu cerpen yang memiliki jumlah
kata antara 3000 – 4000 kata. Yang terakhir
merupakan cerpen panjang iaitu cerpen yang memiliki
jumlah kata diantara 4000 – 10.000 kata.

NOVEL

•Berasal daripada bahasa Itali, "novella"yang bermaksud satu benda kecil
yang baharu.Novel ialah prosa yang panjang, berkisar pada 1 temadan bebera
papersoalan. Ada pendapat yang menyatakan bahawa novel menceritakan
kejadian yang luar biasa daripada kehidupan manusia. Isi novel
menggambarkan perjuangan dalam kehidupan, pertentangan antara keadilan
dengan penindasan, konflik antara manusia, alam, ketuhanan dan perasaan
masyarakat yang bercampur baur dengan imaginasi dan sebagainya.

CIRI-CIRI Novel lebih panjang dan kompleks daripada cerpen
NOVEL iaitu ( melebihi 40 000 pp). Novel akan

menceritakan tentang watak dan perwatakan dalam
kehidupan. Selain itu , tidak terikat oleh sebarang
bentuk atau format. Novel juga mempunyai kaitan

erat dengan masyarakat dan dapat dikatakan
sebagai satu dokumentasi sosial. Tambahan lagi ,

novel terdiri daripada tiga elemen utama iaitu
plot, perwatakan, latar dan gaya. Akhir sekali ,

novel mengandungi unsur penceritaan, sudut
pandangan dan dialog.

FUNGSI Fungsi rekreasi Sastera berfungsi sebagai alat
NOVEL hiburan untuk pelajar masyarakat kerana
mengandungi unsur keindahan.
Fungsi didaktik sastera novel mempunyai fungsi
pengajaran kerana bersifat pendidikan dan
mengandungi unsur kebaikan dan kebenaran.
Fungsi estetik Sastera mempunyai unsur dan
nilai keindahan untuk pembacanya.
Fungsi moral Sastera mengandungi nilai-nilai
moral yang menerangkan apa yang baik dan
buruk dan apa yang betul dan salah.

JENIS Novel fiksyen merupakan novel ini tentang rekaan yang
NOVEL tidak pernah berlakudan direka dari aspek , watak, plot
dan latar belakang .Contohnya , Harry Potter.
Novel kedua merupakan novel bukan fiksyen. Novel ini adalah
daripada novel fiksyen iaitu novel yang bercerita tentang perkara
sebenar yang telah berlaku. Novel jenis ini berdasarkan pengalaman
seseorang, kisah benar atau kisah berdasarkan sejarah. Contonya ,
Laskar Pelangi.
Terdapat juga novel mengikut genre seperti Novel Romantik iaitu
tentang cinta dan kasih sayang. Novel "Horor" memiliki cerita yang
seram, dan membuat pembacanya berdebar-debar.
Novel Misteri merupakan jenis novel ini lebih rumit dan dipenuhi
teka-teki yang harus diselesaikan. Ini disukai pembaca karena
membuat rasa ingin tahu dari awal sampai akhir.

DRAMA

Drama merupakan salah satu bentuk karya sastera. Penulis
menyampaikan mesej atau pemikirannya melalui lakonan serta
dialog. Menurut Erwan Juhara (2014), drama merupakan jenis
sastera yang dibangunkan oleh unsur intrinsik. Unsur yang
mendukung drama merupakan skrip drama yang merupakan panduan
pada pengarah. Selain skrip, pengarah memegang peranan penting
bagi menyelaraskan drama itu. Mengikut Oxford Dictionary, drama
sebagai komposisi prosa boleh disesuaikan untuk diaksikan di atas
pentas yang ceritanya disampaikan melalui dialog dan aksi, dan
dipersembahkan dengan bantuan gerak, kostum dan latar hiasan
seperti kehidupan yang sebenar.

CIRI-CIRI
DRAMA

Drama merupakan prosa moden yang dihasilkan sebagai naskhah untuk dibaca
dan dipentaskan.
Naskhah drama boleh berbentuk prosa atau puisi.
Drama terdiri daripada dialog yang disusun oleh pengarang dengan watak yang
diwujudkan.
Pemikiran dan gagasan pengarang disampaikan melalui dialog watak-wataknya.
Konflik ialah unsur penting dalam drama. Konflik digerakkan oleh watak-watak
dalam plot, elemen penting dalam sesebuah skrip.
Konflik ialah unsur penting dalam drama. Konflik digerakkan oleh watak-
watak dalam plot, elemen penting dalam sesebuah skrip drama.
Sebuah skrip yang tidak didasari oleh konflik tidak dianggap sebuah drama
yang baik.
Gaya bahasa dalam sesebuah drama juga penting kerana ia menunjukkan latar
masa dan masyarakat yang diwakilinya, sekali gus drama ini mencerminkan
sosiobudaya masyarakat yang digambarkan oleh pengarang.

JENIS-JENIS
DRAMA

Tragedi – sebuah drama yang mengisahkan suka duka dan tragisnya kehidupan
wira utamanya. Kisah wira ini selalunya berakhir dengan tragedi. Dalam
drama ini perjalanan kisahnya menemui tragedi itulah yang utama.
Komedi – Drama ini memaparkan kisahnya dalam bentuk lucu dan
menghiburkan. Ceritanya serius, tetapi disampaikan dalam bentuk kelucuan
oleh watak-wataknya. Drama ini selalunya digunakan untuk menyindir
masyarakat. Plot drama komedi boleh berakhir dengan kepuasan penonton
(kegembiraan) dan boleh juga berakhir dengan kedukaan .Drama begini
dikenali juga sebagai tragik-komedi.
Melodrama – Drama ini bersifat sentimental dan ceritanya sering berpusat
pada persoalan keluarga atau wanita. Drama ini selalunya akan menyentuh
emosi pembaca atau penonton.

PUISI TRADISIONAL

Puisi rakyat ialah karangan berangkap yang mempunyai kalimat
yang tidak bebas. Puisi mempunyai bahasa yang indah, berirama
dan mempunyai bentuk tertentu. Puisi ialah ekspresi daripada
pengalaman imaginatif manusia yang terjelma dan tersusun
dalam kata dan bahasa

PUISI TRADISIONAL

PANTUN GURINDAM

SELOKA SYAIR

PANTUN FUNGSI PANTUN

Pantun ialah kaedah rangkapan yang tertua kepunyaan Menzahirkan penghargaan
masyarkat Melayu. Ini kerana sebelum munculnya surat
menyurat, pantun sudah popular. (Za'ba ,1978) dan ucapan terima kasih
Terbahagi kepada dua rangkap, empat rangkap , enam Tujuan adat istiadat
rangkap, lapan rangkap , dua belas rangkap dan pantun
Meluahkan rasa kasih sayang
berkait.
Walau dalam pelbagai bentuk , pantun tetap mempunyai dan kerinduan
pembayang maksud dan maksud.
Untuk sindiran dan tempelak

Menyampaikan mesej berunsu

keagamaan

Harun Mat Piah (1989) mendefinisikan pantun berdasarakan
aspek luaran struktur visualnya.

JENIS-JENIS PANTUN BENTUK DAN
NMaesnighhatibur CIRI
AtMMMMeMgereeaeesnnnmlneyuyydmaaeaaumhdbmgkaupapapnaankyiAiakikkpnaaaennlcraahhskaaaassaprrnaatt seni
Budi PANTUN
Jenaka Pantun dua kerat, Empat kerat, Enam
Percintaan Kerat,Lapankerat, 10 Kerat , 12 kerat dan Pantun
Berkait
Bagi pantun empat kerat , dua baris di atas adalah
pembayang , manakal dua baris di bawah
merupakan maksud pantun

Bilangan patah perkataan bagi setiap baris adala
empat (4) hingga enam (6) & bilangan suku kata
adalah lapan (8) hingga 12.
Rima akhir bagi pantun dua kerat adalah 'a','a'
manakala pantun empat kerat adalah 'a','b','a','b'.

GURINDAM

Puisi Melayu tradisional sama seperti 'Gurindam 12"
ciptaan Raja Ali Haji (1846).

Berasal dari bahasa Tamil iaiti 'iradam' & 'kirandam'.
Menurut Za'ba,gurindam ialah sejenis syair melarat

yang tetap sukatannya.

FUNGSI BENTUK& CIRI
GURINDAM GURINDAM

Gurindam dapatlah dianggap sebagai puisi yang Terikat
digunakan untuk tujuan pendidikan dan huburan. Terdiri dari dua baris yang
mengandungi tiga hingga
Selain itu, gurindam juga berfungsi sebagai enam patah perkataan
dokumentasi gambaran masyarakat yang dapat dengan rima 'a'.
Suku kata gurindam ialah
memancarkan kreativiti dan estetika serta antara lapan hinggan 12 suku
dayaintelektual masyarakat Melayu lama dalam kata.
menangani hal kehidupan mereka. Gurindam juga Seuntai gurindam
dapat dijadikan media komunikasi antara ahli memerlukan beberapa
masyarakat, terutama dalam majlis-majlis yang
rangkap bagi melengkapkan
formal kesemua idea.

SYAIR BENTUK& CIRI
SYAIR
Sejenis puisi berlagu yang diaktakan berasal
dari Parsi yang dibawa masuk ke alam Melayu Bentuk konvensional syair
bersama-sama Islam. Melayu mengandungi empat
baris serangkap.
Menurut Harun Mat Piah (1989) , semua rima akhir ialah a,a,a,a.
pengkaji bersetuju mengatakan bahawa istilah Setiap baris mengandungi
syair berasal dari bahasa Arab yang bermaksud empat hingga lima patah
puisi secara umum. perkataan .
Bilangan suku kata pula antara
lapan hingga 12 bagi setiap
baris .
Syair merupakan cerita, kisah
, buah fikiran yang berlarutan
contohnya bagi mengemukakan
cerita, kisah , nasihat dan
puji-pujian.

JENIS-JENIS SYAIR

Syair romantis berisi Syair Panji ialah syair Syair kiasan menyampaikan
tentang percintaan yang pelipur lara. Syair ini pesan dalam bentuk kiasan.
biasanya terdapat pada biasanya bertema kisah Syair ini disebut juga syair
cerita pelipur lara pengembaraan dan binatang dan bunga-
hikayat maupun cerita peperangan. Dalam syair bungaan. Isinya merupakan
rakyat. panji terdapat unsur kisah sindirian atau kiasan
percintaan. terhadap suatu peristiwa.

Syair sejarah adalah syair Syair agama merupakan syair
yang berdasarkan peristiwa terpenting. Syair agama dibagi
sejarah. Sebagian besar syair menjadi empat, yaitu syair sufi,
sejarah berisi tentang
peperangan syair tentang ajaran Islam,
syair riwayat cerita nabi, dan

syair nasihat.

FUNGSI SYAIR

Sebagai hiburan – sesuai dengan sifatnya yang demikian maka syair
sering dilagukan dalam majlis-majlis tertentu seperti dalam pesta dan

keramaian, dipertandingkan atau dalam upacara-upacara adat.

Alat menyampaikan pengajaran melalui cerita dan lagu terutama dalam hal-hal yang
menyentuh aspek pengajaran agama Islam dari rukun iman, rukun sembahyang, zakat,
puasa dan sebagainya. Kemerduan suara “tukang lagu” dan kelembutan nada syair

berupaya mengusik perasaan dan seterusnya meninggalkan kesan yang mendalam.

Berfungsi dalam kegiatan kesenian dan kebudayaan masyarakat
Contoohnya, ketika sambutan maulud dan dinyanyikan atau dilagukan sebagai
mengiringi tarian-tarian tertentu seperti dalam dabus dan boria ke .Digunakan

dalam adat perkahwinan

SELOKA

Menurut Harun Mat Piah (1989). istilah seloka CIRI-CIRI
berasal daripada perkataan Sanskrit iaitu
"shloka" yang bermaksud berseloroh, Terdiri dari dua baris panjang pada setiap
berjenakana atau menyindir. baitnya. Setiap baris harus terdiri dari 18
suku kata. Antara isi bait pertama dengan
Puisi yang sering dibahas adalah Seloka. Seloka bait selanjutnya harus berkaitan atau
merupakan salah satu dari sekian banyak puisi berhubungan. Seloka tidak memiliki ikatan
klasik yang ada. dengan persajakan. Tambahan lagi ,isi
seloka harus berupa nasihat maupun
Seloka dibuat dalam bentuk puisi melayu klasik, petuah. Baris pertama dan kedua adalah
dimana di dalam puisi tersebut terdapat sampiran serta baris ketiga dan keempat
pepatah ataupun perumpamaan yang bisa adalah isi.Bersajak a-b-a-b.
mengandung ejekan, sindiran atau hanya
sekadar untuk senda gurau.

JENIS-JENIS SELOKA

Seloka khayal. Seloka mengejek. Seloka
pengajaran

Seloka Seloka senda Seloka
menempelak gurau nasihat.

FUNGSI SELOKA

Mengkritik seluruh sikap negatif pada anggota masyarakat tertentu tanpa perlu menyinggung atau menyakiti
perasaan dari anggota yang disindir tersebut
Sebagai alat protes sosial, dimana orang yang menulis seloka ini menuangkan segala keluhan dan sindiran kepada
pihak tertentu sebagai bentuk aksi protesnya.
Menjadi sebuah gambaran terhadap sebuah keadaan masyarakat di lingkungan tertentu, seperti masyarakat yang
memiliki kepedulian tinggi akan menjaga keharmonisan serta ketatasusilaan antar sesama anggota masyarakat.

PUISI MODEN

Sajak merupakan satu-satunya puisi
moden.Za'ba (1989) mendefinisikan puisi
atau karangan berangkap sebagai,"khas
dipakai untuk melafazkan fikiran yang cantik
dengan bahasa yang indah dan melukiskan
kemanisan dan kecantikan bahasa. Maka
dengan gambaran yang cantik ini perkara
yang dikatakan itu bertambah menarik hati
orang yang mendengarnya"

CIRI-CIRI SAJAK SAJAK

Jumlah baris dan suku kata tiada Sajak merupakan puisi Melayu moden yang berbentuk
terbatas. bebas dan tidak terikat pada jumlah baris, perkataan
Mempunyai rima bebas sebaris, rangkap, rima dan sebagainya. Sifat bebas
Mengandungi bahasa yang indah yang dimiliki oleh sajak ini bermaksud keupayaan dan
Mengemukakan suatu gambaran kesediaan sajak dalam menerima bentuk-bentuk yang
hidup terdapat daripada puisi tradisional mahupun
Merupakan catatan jiwa penulis. kemunculan bentuk-bentuk baru yang dihasilkan
berdasarkan kreativiti dan sensitiviti penyair
mahupun penggabungan daripada bentuk -bentuk yang
sedia ada. Kebebasan sajak dalam aspek bentuk dapat
dilihat melalui cara ianya dihasilkan dan ditulis.
Namun, sajak masih lagi terikat dengan penerapan
dan penggunaan bahasa sebagai medium penyampaian.

FUNGSI SAJAK JENIS-JENIS SAJAK

Sajak berfungsi sebagai protes/kritikan sosialMenyindir Sajak Penuh
kepincangan sosial yang berlaku dalam masyarakat tidak kira
lapisan. Selain itu ,berfungsi menyalurkan idea dan fikiran untuk Sajak yang suku kata akhirnya mempunyai bunyi bunyi yang sama
memberikan kesedaran kepada masyarakat terhadap sesuatu seperti syair tetapi aspek yang lain
perkaraSemangat nasionalisme Menjadi bahan hiburan karya-karya
yang berkisar tentang kehidupan masyarakat pada masa itu yang tidak.
boleh dijadikan hiburan setelah melaksanakan tanggungjawab
seharian. Menyeimbangkan sosial dan politik negaraMembicarakan Sajak Paruh (Asonansi)
persoalan-persoalan berkaitan perpaduan kaum, fahaman politik
secara tidak langsung menyedarkan masyarakat tentang pentingnya Sajak ini memperlihatkan pengulangan bunyi dengan bunyi huruf
perpaduan dan kesefahaman dalam masyarakatMemberikan vokal yang sama dalam hampir seluruh
pengajaranKarya sastera yang mempunyai unsur-unsur pengajaran
sama ada mengajar secara langsung ataupun secara tidak langsung baris.
melalui watak-watak yang diwujudkan. Mencerminkan estetika dan
nilai budaya. Tambahan lagi , memberikan pendidikan dan ilmu Sajak Pangkal (Aliterasi)
kepada masyarakat untuk membina negara bangsa seterusny
menambahkan khazanah intelektual. Sajak ini memperlihatkan pengulangan konsonan yang sama pada
kata awal.

Sajak Rangka

Satu rangka menunjukkan bunyi di hujung baris yang sama tetapi
tidak tersusun seakan-akan terdapat

pada gandaan tidak serupa.

MANISFESTASI AKAL
BUDI DALAM PUISI

TRADISIONAL

Akal budi mencerminkan perbuatan, pemikiran dan sikap
seseorang manusia yang menyokong kebijaksanaan, kehalusan
jiwa serta keindahan. Dapat dilihat dalam empat aspek utama
iaitu pemikiran, pertuturan, perlakuan dan gaya hidup.

MANISFESTASI ASPEK PEMIKIRAN Proses menggunakan minda untuk mencari
AKAL BUDI DALAM makna dan memahamisesuatu dengan
PUISI TRADISIONAL menerokai prlbagai kemungkinan idea dan
membuat pertimbangan yang wajar bagi
menyelesaikan masalah dan seterusnya
membuat refleksi dan metakognisi terhadap
semua proses tersebut.

ASPEK ASPEK ASPEK
PERTUTURAN PERLAKUAN
GAYA HIDUP

Dilihat melalui aspek Menurut Kamus Dewan (1984), Gaya hidup bermaksud cara
kesantunan.Menurut Kamus Dewan perlakuan adalah perbuatan . tertentu seseorang individu atau
(1984) , santun merupakan halus budi Masyarakat Melayu kaya dengan kumpulan menjalani kehidupan
bahasa dan "berbudi pekerti" dan kemuliaan tingkah laku dan beradab kemampuan seprti mewah atau
berusaha menghindari konflik dalam sopan. Misalnya, mengutamakan sebaliknya.
komunikasi. tetamu walaupun memiliki urusan lain. (Kamus Dewan ,1984) . Gaya hidup
juga berkait dengan kehidupan
seharian seperti agama, kepercayaan
dan adat istiadat.

AKAL BUDI DALAM
PANTUN

Cedok air dengan baldi ,
Cedok nasi dengan senduk ,

Baik dibawa resmi padi ,
Semakin berisi semakin tunduk

Aspek pemikiran pantun ini dapat diperhatikan melalui aspek pemilihan pembayang yang saling berkaitan
iaitu air dengan baldi dan nasi dengan senduk. Baldi digunakan bagi mengambil air tidak kira di sungai
mahupun perigi. Ini menunjukkan kegunaan baldi yang memudahkan pekerjaan masyarakat. Setelah penat
pulang bekerja , pastinya anggota masyarakat akan menikmati nasi untuk mengisi perut yang
berkeroncong setelah penat mengerah tenaga. Jadi , dari sini senduk digunakan untuk mencedok nasi ke
dalam pinggan sebelum makan. Oleh hal itu, dalam pantun ini perkara yang ditekankan adalah perkaitan
mengenai apabila kita memiliki kelebihan , kita sepatutnya lebih merendah diri iaitu bersikap seperti resmi
padi.

Pantun yang dicipta pada hari ini tidak lagi mengungkapkan manisfestasi pemikiran masyarakat Melayu yang
kaya dengan kepelbagaian akal budi sebagaimana masyarakat terdahulu . Pantun-pantun tradisi amat
mementingakan penyusunan setiap perkataan sebagai sebuah yang bernilai dan bermakna dalam masyarakat
kita. Pantun ini tidak dapat difahami dengan hanya melihat bentuk fizikalnya semata-mata. Namun pantun
kaya dengan falsafah sebagai sebuah gambaran dalam kehidupan masyarakat dahulu dan kini. Pada
pandangan T.Effendy (2005), kekayaan pantun terletak pada pembayang yang meningkatkan alam sebagai
manisfestai masyarakat Melayu sebagaimana yang ada dalam pantun ini iaitu air .

Ketinggian akal budi dalam pantun ini jelas di sampaikan supaya masyarakat akan memandang mulia dan
tinggi terhadap seseorang yang memiliki sesuatu kelebihan namun tidak bersikap mendabik dada . Hal ini
kerana ,nilai budi yang ada tertanam dalam dirinya menjadikan dirinya sama dengan resmi padi iatu semakin
mempunyai isi, semakin bersikap rendah diri dan rendah hati. Walaupun penggunaan pembayang agak
mempunyai kelainan yang tersendiri namun maksud yang disampaikan lebih diutamakan kerana bakal
membawa satu aspek positif dalam kehidupan bermasyarakat di Malaysia. Dengan ini , perumpaan apapun
yang digunakan pasti membawa makna yang tersendiri mengikut daya kreativiti pengarangnya.

AKAL BUDI DALAM
GURINDAM" Gurindam 12 "

AKAL BUDI DALAM GURINDAM Antara pemikiran yang terkandung dalam

gurindam ini termasuklah mengenai akidah dan
tasawuf, syariat rukun Islam, kepentingan
" Gurindam 12 " akhlak, serta konsep pemerintahan. Pengarang
memasukkan empat aspek ajaran agamanya itu
Dari aspek pemikiran : syari at, tarikat, hakikat, dan makrifat ke
Barang siapa mengenal yang tersebut, dalam Gurindam dua belas sebgai pemikirannya.
Pengarang bijak mengetengahkan pemikirannya
tahulah ia makna takut. tentang Islam dengan menghubungkaitkan nilai
Barang siapa mening galkan sembahyang. Islam dalam setiap aspek kehidupan.

seperti rumah tiada bertiang.
Barang siapa mening galkan puasa,

tidaklah mendapat dua temasya.
Barang siapa meninggalkan zakat,
tiadalah hartanya beroleh berkat.
Barang siapa meninggalkan haji,
tiadalah a menyempurnakan janji. (Fasal 2)

AKAL BUDI DALAM GURINDAM Dalam rangkap 4 ini, pengarang menjelaskan

pentingnya menjaga hati seperti zalim,
dengki, marah, bakhil, dan lain sebagainya agar
" Gurindam 12 " terhindar dari sifat-sifat tercela.
• Apabila sifat dengki sudah menguasai diri,
Dari aspek pertuturan : seseorang itu akan melakukan perkara-
Apabila dengki sudah bertanah, perkara yang tidak baik,
Datangla daripadanya beberapa anak panah. • Pengarang juga menasihatkan apabila hendak
Mengumpat dan memuji hendaklah pikir, memuji atau mengatakan sesuatu kepada
Di situlah banyak orang tergelincir. seseorang haruslah berfikir terlebih dahulu
Pekerjaan marah jangan dibela, supaya tidak tergelincir atau berlakunnya
pergaduhan atau persengketaan dalam
Nanti hilang akal di kepala, masyarakat.
Jika sedikitpun berbuat bohong,
Boleh diumpamakan mulutnya itu pekung.

(Fasal 4)

AKAL BUDI DALAM GURINDAM • Pengarang mengingatkan betapa pentingnya menjaga

anggota tubuh dari perbuatan-perbuatan yang
tidak baik. Kita harus menjaga mata supaya tidak
" Gurindam 12 " timbul keinginan yang menyimpang.Telinga harus
dijauhkan dari segala bentuk hasutan dan mendengar
Dari aspek perlakuan : perkara yang tidak baik.Orang yang menjaga
percakapan akan mendapat manfaat.Tangan juga harus
Apabila terpelihara mata, dijaga dari mengambil milik orang lain. Nafsu pula
sedikitlah cita-cita harus dijaga supaya tidak melakukan perbuatan yang
tidak patut. Hidup harus dijalani dengan penuh
Apabila terpeliharanya kuping. semangat dan jangan merugikan diri dengan melakukan
khabar yang jahat tiadalah damping hal-hal yang membazir dan melakukan maksiat.

Apabila terpelihara lidah,
nescaya dapat daripada faedah
Bersungguh-sungguh engkau memelihara tangan,
daripada segala berat dan ringan

Apabila pert terlalu penuh,
keluarlah segala flil yang tiada senonoh

Anggota tengah hendaklah dingat,
Di situlah banyak orang yang hilang semangat. (Fasal 3)

AKAL BUDI DALAM GURINDAM •Pengarang ada menjelaskan bahawa jika

hidup kita tidak mengenali agama yakni
tuhan,
" Gurindam 12 " maka hidup kita hanya sia-sia tapa sebarang
tujuan. Dalam rangkap1 ini, pengarang
Dari aspek gaya hidup member nasihat tentang agama kepada
Barang siapa tiada memegang agama, masyarakat Melayu pada waktu itu untuk
Sekali-kali tada boleh dibilang nama. mengenali than yang satu iaitu Allah. Bukan
Barang siapa mengenal yang empat, itu sahaja, seseorang manusia itu juga harus
mentaati perintah Allah dan menjauhi
Maka yaitulah orang yang ma'rifat. (Fasal 1)) larangan-Nya.

AKAL BUDI DALAM SYAIR" Syair Dagang "


Click to View FlipBook Version