The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pimpilalai7892, 2021-05-27 09:56:22

Nopparat 5D Premium Plus 2564

Nopparat 5D Premium Plus 2564

Keywords: 5D Premium Plus 2564

คำนำ

รายงานผลการปฏิบัตงิ านพนักงานราชการ (ครู กศน.ตำบล) จัดทำขึน้ เพ่ือใช้ในการประเมิน
คัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการรายงานผล
การปฏบิ ัติงาน เพ่ือแสดงให้เห็นข้อมูลเชงิ ประจักษ์ ซง่ึ รายงานผลแบ่งเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนท่ี 1
ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมินมี 5 ด้าน 1) ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพในระดับต่างๆ (Good Teacher) 2) สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ กศน.ตำบล ดึงดูดความ
สนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ (Good Place Best-Check in) 3) กิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือการศึกษาต่อเนื่อง หรือการศึกษาตามอัธยาศัย มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพในการให้บริการ
(Good Activities) 4) ภาคีเครือข่ายร่วมจัด สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
(Good Partnertship) 5) มีนวัตกรรมท่เี ปน็ ประโยชนแ์ ละสามารถนำไปใชไ้ ดจ้ รงิ

รายงานการประเมินแนวทางปฏิบัติงาน กศน.ตำบล 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส นี้ สามารถนำมาเป็น
บทเรียนและพัฒนาในการจัดกิจกรรม กศน.ต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ ซึ่งสามารถ
ดำเนินการจัด กศน.ได้อย่างครบวงจร (PDCA) จึงหวังว่าเอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก กศน.
ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม พลัส ฉบับนี้ ที่จะบ่งบอกถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของการการดำเนินงาน
และจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรม กศน.ทั้งในการบริหารงาน การพัฒนาคน และการทำงานที่ตรง
ตามความตอ้ งการของผเู้ รยี น ผรู้ บั บริการและชุมชนสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ และขอขอบคุณผู้มี
สว่ นเกยี่ วขอ้ งและให้ความร่วมมอื ณ โอกาสนด้ี ้วย

นางสาวพิมพพ์ สิ ุทธิ์ โพธง์ิ าม
ผจู้ ดั ทำสารบญั

หนา้
ตอนที่ 1 ขอ้ มลู ทว่ั ไป………………………………………………………………………………..……….. 1 - 12

ตอนที่ 2 ขอ้ มลู การประเมนิ
ด้านที่ 1 ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคณุ ภาพในระดับต่างๆ

(Good teacher)................................................................................ 14 - 56
ดา้ นที่ 2 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ กศน.ตำบล ดึงดูดความสนใจและ

เอือ้ ตอ่ การเรยี นรู้ (Good Place Best-Checkin).............................. 57 - 61
ดา้ นท่ี 3 กิจกรรมการเรยี นรู้ การศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน หรือการศึกษาต่อเน่ือง

หรือการศกึ ษาตามอัธยาศยั มีความทนั สมัย มีประสทิ ธิภาพในการ
ใหบ้ รกิ าร (GoodActivities)............................................................ 62 - 72
ด้านที่ 4 ภาคีเครือข่ายร่วมจดั สนับสนุนการจดั การเรยี นรตู้ ลอดชวี ิตได้อย่าง
มีคุณภาพ (Good Partnertship)................................................ 73 - 77
ด้านท่ี 5 มีนวัตกรรมที่เปน็ ประโยชนแ์ ละสามารถนำไปใช้ได้จริง
(G๐๐d Inn๐vati๐n)........................................................................ 78 – 79

ผจู้ ดั ทำ 80
ภาคผนวก

1

สว่ นท่ี 1

ขอ้ มูลพน้ื ฐานของ กศน.ตำบลนพรตั น์

ความเป็นมา
ประวตั ติ ำบลนพรตั น์ (โดยย่อ) เกิดข้ึนเมอ่ื สมัย นายวิมตุ ิ บัวจันทร์ เปน็ นายอำเภอหนองเสือและ

มีกำนนั จรูญ แสนจำหน่าย เป็นกำนันตำบลศาลาครุ วนั หน่ึง พระครวู ินยั ธร (สุชนิ โชติวโร) วัดนพรัตนา
ราม ได้เชญิ นายอำเภอ กำนัน และผใู้ หญ่บ้าน ในเขตตำบลศาลาครุ มาปรึกษาหารือกนั เพ่อื ขอแบ่งแยก
ตำบลศาลาครุ เพราะเหน็ ว่าเปน็ ตำบลท่ีใหญม่ ากในที่ประชุมก็มมี ติเห็นชอบดว้ ยตามพระครวู ินยั ธร (สุชิน
โชติวโร) จงึ ไดใ้ ห้ผใู้ หญ่ปาน กลำ่ เชย (ผู้ใหญบ่ ้านหมู่ท่ี 2) เป็นผดู้ ำเนนิ การตดิ ต่อประสานงานกับ
หน่วยงานราชกาลเพื่อขอแบง่ เขต ผใู้ หญ่ ปาน กล่ำเชย ไดม้ อบหมายให้ พระครวู นิ ยั ธร (สชุ ิน โชตวิ โร)
ประสานงานกบั ทางอำเภอ จังหวดั และกระทรวงมหาดไทย และพระครูวนิ ัยธร (สชุ ิน โชตวิ โร) ไดเ้ สนอ
ชื่อตำบลใหมน่ ้วี ่า ตำบลนพรัตน์ ต้งั แตน่ ั้นมามนี ายอนันต์ อนนั ตกูล เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย อนมุ ตั ิ
จัดตัง้ ปี พ.ศ. 2534 เปน็ ตน้ มา ผู้ใหญป่ าน กลำ่ เชย ไดเ้ ลือ่ นขึน้ มาเปน็ กำนันปาน กล่ำเชย เป็นกำนนั
ตำบลนพรตั นค์ นแรก และมี พระครูปทมุ ธรรมวาที (สุชิน โชตวิ โร) เจ้าคณะอำเภอหนองเสือเปน็ เจ้า
อาวาสวดั นพรตั นาราม ซึ่งได้มรณภาพไปแล้ว และในปจั จุบนั เปน็ พระมหาศิริพจน์ สตุ ธมฺโม ดำรง
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนพรตั นาราม
ท่ตี ง้ั

อาคารศนู ยก์ ารเรยี นชมุ ชน กศน.ตำบลนพรัตน์ หมู่ 6 เลยี บคลอง 12 ตำบลนพรัตน์ อำเภอ
หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ 089-4959499
E-Mail [email protected]

บทบาทหนา้ ทภี่ ารกจิ กศน.ตำบล
กศน.ตำบลจะมีการปรับบทบาทภารกิจใหส้ อดคลอ้ งกบั นโยบายรฐั บาลและบริบทของพื้นที่

ตลอดจนรองรับการเปน็ ประชาคมอาเซยี นมากขนึ้ ภายใต้การขบั เคล่ือนการดำเนนิ งาน 4 ศนู ยก์ าร
เรยี นรู้ ไดแ้ ก่

1) ศนู ยเ์ รยี นรเู้ ศรษฐกิจพอเพยี งและทฤษฎใี หม่ เปน็ ศนู ย์กลางการส่งเสริม จดั กระบวนการการ
เรยี นรู้ และหน่วยประสานงานแหลง่ เรียนรหู้ ลกั ปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี งภายในชุมชน ดำเนินงานรว่ มกบั
กองอำนวยการรักษาความมนั่ คงภายในราชอาจักร (กอ.รมน.)

2) ศนู ยส์ ง่ เสริมพฒั นาประชาธปิ ไตยตำบล (ศส.ปชต.) เพ่อื สรา้ งการเรยี ร้แู ละความเขา้ ใจท่ถี กู ตอ้ ง
เกย่ี วกบั การปกครองในระบอบประชาธปิ ไตยท่ีมพี ระมหากษัตรยิ ์ทรงเปน็ พระประมุข โดยเฉพาะสทิ ธิและ
หนา้ ทใี่ นระบอบประชาธปิ ไตยบรู ณาการความร่วมมือกบั คณะกรรมการการเลอื กต้ัง (กกต.)

2

3) ศนู ยด์ จิ ิทลั ชมุ ชน ซงึ่ บริหารจัดการฐานข้อมูลท่ีจำเป็นสำหรบั กศน. และชุมชน เพ่ือให้มีความรู้
และรบั ร้ทู เี่ ท่าทนั ปรบั ตัวใหส้ อดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสงั คมโลกยคุ ดจิ ิทัล

4) ศนู ยก์ ารศกึ ษาตลอดชวี ติ ชมุ ชน เพือ่ สง่ เสริมและสนับสนุนการจดั การศึกษาในระบบการศกึ ษา
นอกระบบการศกึ ษา และการศกึ ษาตามอัธยาศยั ให้มีคุณภาพทส่ี อดคลอ้ งกบั นโยบายทางกาศึกษา โดย
ยดึ ชมุ ชนเป็นฐานในการดำเนินงาน โดย กศน.ตำบลมบี ทบาทเป็นผ้ปู ระสานงานและอำนวยความสะดวก

กศน.ตำบล เปน็ หนว่ ยงานในสงั กดั กศน.อำเภอ มีฐานะเปน็ หน่วยจัดกิจกรรมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั เพ่ือสง่ เสรมิ การเรียนรตู้ ลอดชวี ติ ของประชาชนและการสร้างสงั คมแหง่
การเรยี นรู้ในชุมชนกศน.ตำบล มีภารกจิ ที่สำคัญ ดังนี้

1. จัดกจิ กรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหก้ ับประชาชนกลุม่ เป้าหมายใน
ชมุ ชน โดยจำแนกเปน็ รายกจิ กรรมดังน้ี

1.1 การศึกษานอกระบบ ประกอบด้วย
1.1.1 การศกึ ษาขนั้ พ้ืนฐาน
1.1.2 การศึกษาเพ่ือพฒั นาอาชพี
1.1.3 การศกึ ษาเพ่ือพฒั นาทักษะชวี ิต
1.1.4 การศึกษาเพ่ือพฒั นาสงั คมและชุมชน
1.1.5 กระบวนการเรยี นรู้ตามปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง

1.2 การศึกษาตามอธั ยาศัย
2. สรา้ งและขยายภาคเี ครือข่ายเพื่อการมีสว่ นร่วมในการจดั กจิ กรรมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน
3. ส่งเสริมและสนบั สนุนการจัดกจิ กรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
ชมุ ชนของภาคเี ครอื ข่าย ท้งั ในแงข่ องความเข็มแขง็ และความตอ่ เน่ืองในการมีสว่ นรว่ มและศักยภาพใน
การจัด
4. จัดทำระบบข้อมูล สถติ ิ และสารสนเทศ เก่ียวกับประชากรกลุม่ เปา้ หมายและผลการจัด
กิจกรรมการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั เพ่อื ใช้ในการวางแผนพฒั นาและแผนการจดั
การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั ทั้งในระดับชมุ ชนหรือระดับจลุ ภาค ระดับอำเภอ ระดับ
จงั หวัด และภาพรวมระดบั ประเทศของสำนักงาน กศน.
5. จัดทำแผนงาน โครงการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั ประจำปีงบประมาณ
เพือ่ จดั กจิ กรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนกล่มุ เปา้ หมายและชุมชน
และพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัย ตามกรอบจุดเนน้ การดำเนินงานของ
สำนกั งาน กศน. สำนักงาน กศน.จงั หวดั และ กศน.อำเภอ ที่สังกดั เพื่อการสนบั สนนุ งบประมาณจาก
กศน.อำเภอ ที่สงั กดั โดยในกรณขี องการจดั กิจกรรมการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ให้ยึดค่าใช้จา่ ยรายหวั ตามท่ีมติ
คณะรัฐมนตรกี ำหนดคูณดว้ ย จำนวนนกั ศกึ ษา 40 คน สำหรับกจิ กรรมอนื่ ๆ นั้น จัดทำแผนงาน โครงการ
เพ่อื เสนอของบประมาณให้ดำเนนิ การตามท่ไี ด้รบั มอบหมายจาก กศน.อำเภอ

3

6. ประสานและเช่อื มโยงการดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตาม
อธั ยาศัยของศนู ย์การเรยี นรชู้ ุมชนและภาคเี ครือข่ายในตำบล โดยมกี ารประสานแผนการดำเนนิ งาน
ภายในตำบลทร่ี ับผิดชอบและ กบั กศน.อำเภอท่ีสังกัดตามกรอบจดุ เนน้ การดำเนนิ งานบนพืน้ ฐานของ
ความเป็นเอกภาพ ดา้ นนโยบายและความหลากหลายในการปฎบิ ตั ิ

7. พฒั นาคณุ ภาพและมาตรฐานการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัย ในความ
รบั ผิดชอบตามระบบประกนั คุณภาพภายในสถานศกึ ษา เพื่อรับรองการประกนั คุณภาพภายนอก
ของ กศน.อำเภอ ท่สี งั กดั

8. รายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั ต่อ กศน.อำเภอ
ท่ีสังกดั ตามแผนหรือข้อตกลงท่ีกำหนดไว้

9. ปฏบิ ตั ิภารกิจอนื่ ๆ ที่ไดร้ บั มอบหมายจาก กศน.อำเภอ สำนักงาน กศน.จังหวดั หรอื
สำนักงาน กศน. และตามที่กฎหมายกำหนด.

คณะกรรมการ กศน.ตำบล ชอ่ื – สกุล บทบาท

รปู ถา่ ย

นายสรุ นิ ทร์ พุ่มบรรเทา ประธานกรรมการ
นายกองคก์ ารบรหิ ารส่วนตำบลนพรตั น์

พระมหาศริ ิพจน์ สุตธมโฺ ม รองประธานกรรมการ
เจ้าอาวาสวัดนพรตั นาราม กรรมการ
กรรมการ
นายเชาว์ จนี จำปา
กำนนั ตำบลนพรตั น์

นายเดน่ วนั ชยั สำราญราษฏร์
ผู้ใหญบ่ ้าน

4

นายนุกุล นามปราศรยั กรรมการ
สารวตั รกำนัน กรรมการ
กรรมการ
นางสุพรรณี เสยี งเอก กรรมการและเลขานุการ
ผูใ้ หญ่บ้าน

นายดศิ พร เทพวญิ ญากจิ
ผู้ใหญ่บ้าน

นางสาวพิมพ์พิสุทธ์ิ โพธ์งิ าม
ครู กศน.ตำบล

อาสาสมคั รสง่ เสรมิ การอ่าน ชื่อ – สกลุ บทบาท

รูปถา่ ย

นางสาวสายชล จนั ทรค์ ง

นางสาวเขมจริ า วงษอ์ นุ

นางสาวจิรวรรณ เนยี มนิล

5

นางสาวอารรี ตั น์ เสือเอ๋ง
นางสาวภาณรินทร์ สมทรัพย์

นายนพรตั น์ ห้อยดอกหอม

นายณัฐวุฒิ แซต่ ๊ัง
นางสาวกัญญาภัค เบี้ยทอง

บคุ ลากรใน กศน.ตำบล

นางสาวพิมพ์พิสทุ ธิ์ โพธิง์ าม

องคก์ รนกั ศกึ ษา ชื่อ – สกุล 6
พระมหาสมพงษ์ สุเมธี เนตรแสงศรี
รูปถา่ ย บทบาท
คณะกรรมการทป่ี รึกษา
นางสาวสายชล จนั ทรค์ ง
ประธาน

นายนพรตั น์ ห้อยดอกหอม รองประธาน
นางสาวกญั ญาภัค เบย้ี ทอง เลขานกุ าร
ผูช้ ่วยเลขานุการ
นายณัฐวุฒิ แซ่ตง๊ั กจิ กรรมนักศกึ ษา
นางสาวกรกนก กันเจียก การเงินและบญั ชี
นางสาวจริ วรรณ เนยี มนลิ

นางสาวภานรินทร์ สมทรพั ย์ ประชาสมั พนั ธ์

นางสาวอารีรัตน์ เสอื เอ๋ง ปฏิคม

7

ขอ้ มลู พน้ื ฐานเพอ่ื การวางแผน

2.1 สภาพทวั่ ไปของ กศน.ตำบล

ลกั ษณะทางภูมศิ าสตร์

พื้นทโ่ี ดยท่วั ไปของตำบลนพรัตน์ เปน็ พ้ืนท่รี าบลุม่ ทงั้ ตำบลมีคลองส่งน้ำ 4 สาย และคลองตา่ ง ๆ

ค่นั ระหวา่ งเขตตำบล เหมาะแก่การเกษตร ทำสวน ไร่ นา ลักษณะภมู ิอากาศเช่นเดยี วกับสภาพพืน้ ท่เี ขต

ในภาคกลางทวั่ ไป

เนอ้ื ท่ี

เนอ้ื ทท่ี ้ังหมดของตำบลนพรัตน์คดิ เปน็ ตารางกิโลเมตรได้ 35.5 ตารางกโิ ลเมตร คิดเป็นไร่

ได้ 22,187.50 ไร่ และบรเิ วณของ กศน.ตำบลนพรัตน์ มีพื้นท่ปี ระมาณ 1 งาน ประกอบดว้ ยพ้ืนที่

จำนวน 8 หมบู่ า้ น

อาณาเขตตดิ ตอ่

ตำบลนพรตั น์ มีอาณาเขตติดตอ่ กับพ้นื ทีใ่ กลเ้ คียง คือ

ทิศเหนือ ติดต่อกบั ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบรุ ี

ทศิ ใต้ ตดิ ตอ่ กบั ตำบลหนองสามวงั อำเภอหนองเสือ จงั หวดั ปทุมธานี

ทิศตะวนั ออก ติดตอ่ กบั ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จงั หวัดปทมุ ธานี

ทศิ ตะวันตก ตดิ ตอ่ กบั ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสอื จงั หวดั ปทมุ ธานี

แผนทต่ี ำบลนพรตั น์

8

2.2 ข้อมลู ดา้ นประชากร

จำนวนประชากรจำแนกตามเพศและเขตพนื้ ทต่ี ำบลนพรัตน์ ขอ้ มลู วนั ท่ี 10 พฤษภาคม 2564

หมู่ ช่อื หมบู่ ้าน จำนวน จำนวนประชากร(คน) จำนวนครัวเรือนในพืน้ ท่ี
ที่
ครวั เรือน ชาย หญงิ รวม เขต อบต. เขตเทศบาล

1 บ้านวังศาลา 312 555 550 1105 312 -

2 บ้านเกาะแขม 273 537 524 1061 273 -

3 บ้านดอนพฒั นา 167 233 220 453 167 -

4 บ้านหนองสัมพนั ธ์ 66 149 117 266 66 -

5 บ้านสหกรณพ์ ัฒนา 106 164 176 340 106 -

6 บ้านนพรัตนพ์ ัฒนา 204 365 330 695 204 -

7 บ้านหนองลีพฒั นา 128 247 233 480 128 -

8 บา้ นหนองบวั หลวง 87 119 116 235 87 -

รวม 1343 2369 2266 4635 1343 -

ตำบลนพรัตน์ มีครัวเรือนอาศัยอยู่ จำนวน 1343 ครัวเรือน อยู่ในเขตพื้นที่การปกครองของ
องคก์ ารบริหารส่วนตำบลทั้งหมดมีประชากรท้งั ส้นิ 4,635 คนแยกเปน็ ประชากรชาย จำนวน 2,369 คน
คดิ เปน็ รอ้ ยละ 51.11 และประชากรหญงิ จำนวน 2,266 คน คิดเปน็ ร้อยละ 48.89

2.3 ขอ้ มลู ด้านสงั คม

การคมนาคมการจราจร มเี สน้ ทางสายหลกั 6 สายคอื
- ถนนเลียบคลองส่งนำ้ ที่ 11 ฝ่ังตะวันออก
- ถนนเลยี บคลองสง่ นำ้ ที่ 12 ฝั่งตะวันออก
- ถนนเลียบคลองสง่ นำ้ ท่ี 12 ฝ่งั ตะวนั ออก
- ถนนแอล 2 คลอง 10-13
- ถนนเลยี บคลองส่งน้ำที่ 13 ฝั่งใต้
- มีสะพาน คสล. จำนวน 5 แห่ง เช่ือมตอ่ ภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง
- ไม่มีรถโดยสารประจำทาง การเดินทางใชร้ ถยนต์และรถจักรยานยนตส์ ว่ นตัวและรถรับจ้าง

การประปา
1. ครวั เรอื นที่ใชน้ ำ้ ประปามีท้ังหมด 816 ครวั เรือน
2. หนว่ ยงานเจา้ ของประปา คือ ประปาองค์การบริหารสว่ นตำบลนพรัตน์
3. แหลง่ นำ้ ดิบทีใ่ ชผ้ ลิตประปาได้มาจากแหล่งน้ำใตด้ นิ

9

ไฟฟา้
1. จำนวนครวั เรอื นท่ใี ช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน

2. พื้นที่ไดร้ บั บริการมีร้อยละ 100 ของพน้ื ที่ทั้งหมด

3. ไฟฟ้าสาธารณะยงั มีจำนวนไม่ครบทุกจุด
ด้านสาธารณสขุ

1) โรงพยาบาลสง่ เสรมิ สุขภาพตำบลนพรตั น์ จำนวน 1 แห่ง

การอตุ สาหกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลนพรตั น์ เป็นชมุ ชนเกษตรกรรม ดงั น้นั จึงไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมใน

พนื้ ท่ี

สภาพทางเศรษฐกจิ
ลักษณะของการประกอบอาชีพของประชากรส่วนใหญป่ ระกอบอาชพี เกษตรกรรมทำนา ทำสวน

เล้ียงสตั ว์ ค้าขาย ธรุ กิจส่วนตัว รายไดเ้ ฉล่ยี ของประชากร ประมาณ 9,000-30,000 บาท/เดอื น
การเกษตรกรรม

พ้ืนท่ใี นเขตองค์การบรหิ ารสว่ นตำบลนพรตั น์ ส่วนใหญใ่ ชพ้ ้ืนท่เี พื่อการเกษตรกรรมและเลย้ี งสัตว์

โดยเฉพาะการทำสวน ทำนา เล้ยี งไก่ บ่อปลา คิดเปน็ ร้อยละ 80 ของพน้ื ท่ที ั้งหมด
ทรพั ยากรธรรมชาติ

แหล่งนำ้

1) คลองแอล จำนวน 2 สาย
2) คลองสง่ น้ำ จำนวน 4 สาย
สถาบนั และองคก์ รทางศาสนา

1. วัด จำนวน 2 แหง่ คอื ตง้ั ทห่ี มู่ท่ี 6
1) วดั นพรตั นาราม ตงั้ ที่หมู่ท่ี 7
2) วัดจตุพธิ วราวาส

2.4 ขอ้ มลู ดา้ นเศรษฐกจิ

อาชพี ของประชาชนในตำบล

ลักษณะของการประกอบอาชีพของประชากรส่วนใหญป่ ระกอบอาชพี เกษตรกรรมทำนา ทำสวน

เลยี้ งสัตว์ คา้ ขาย ธุรกจิ สว่ นตัว รายไดเ้ ฉลี่ยของประชากร ประมาณ 9,000-30,000 บาท/เดือน

10

แหลง่ เรยี นรใู้ นชมุ ชน และทนุ ดา้ นงบประมาณทสี่ ามารถนำมาใชป้ ระโยชนเ์ พอื่ การจดั การศกึ ษา

ประเภทบุคคล ประเภทสถานทแี่ ละองค์กร ประเภททรัพยากรธรรมชาติ ประเภทกิจกรรมทาง

สังคม-วัฒนธรรมและตน้ ทนุ งบประมาณ

1. แหล่งเรยี นรู้ประเภทบคุ คล ไดแ้ ก่

ภมู ปิ ัญญาทอ้ งถ่ิน ความรคู้ วามสามารถ ทอี่ ยู่

นายไพโรจน์ สงิ หแ์ กว้ นวดจับเสน้ 121 ม.1 ตำบลนพรตั น์

นายวิรตั สงิ หแ์ ก้ว งานฝีมอื รอ้ ยพวงมาลยั 116 ม.1 ตำบลนพรัตน์

นางจำเรียง สิงหแ์ ก้ว งานฝมี อื รอ้ ยพวงมาลยั 121/1 ม.1 ตำบลนพรตั น์

นายสรุ ิยา พฒุ ซอ้ น งานฝีมือ บายศรี 18/4 ม.1 ตำบลนพรัตน์

นางปทมุ วัน พรมไทย การทำขนมไทย 17 ม.3 ตำบลนพรตั น์

นางศรีนวล เสียงเอก การทำอาหารไทย 10/2 ม.3 ตำบลนพรัตน์

นายสุรพล กลนิ่ บุบผา ศาสนพธิ ี 7 ม.6 ตำบลนพรัตน์

นายทศั ชา้ งเยาว์ หมอดิน การเกษตร 8/1 ม.6 ตำบลนพรัตน์

นางสาวละเอียด ชมภู สมุนไพร การแปรรูปสมนุ ไพร 11 ม.6 ตำบลนพรตั น์

นางบุญสนอง สุวรรณพนิ ิศ นวดจบั เส้น 11 ม.6 ตำบลนพรัตน์

นายดิศพร เทพวญิ ญากิจ การขยายพันธุพ์ ืช ม.7 ตำบลนพรตั น์

2. แหล่งเรยี นรูป้ ระเภทสถานท่ี/ชมุ ชน/กลุ่มทางเศรษฐกจิ /สังคม ได้แก่

ชอ่ื แหลง่ เรยี นรู้ ประเภทแหลง่ เรยี นรู้ ทตี่ ง้ั

เกษตรพอเพยี งบ้านลุงอ้วน เกษตรพอเพียง หมู่ 1 ตำบลนพรตั น์

กลุ่มสจั จะออมทรัพยบ์ ้านเกาะแขม ดา้ นเศรษฐกจิ ชุมชน หมู่ 2 ตำบลนพรตั น์

ศูนย์เรยี นรเู้ ศรษฐกจิ พอเพยี งและ การทำเกษตรปลอดสาร หมู่ 2 ตำบลนพรตั น์

เกษตรทฤษฎใี หม่การปลูกกล้วยหอม

ทอง

บ.เอม็ ที เกษตรแปรรูป กลุ่มวสิ าหกิจชุมชน หมู่ 6 ตำบลนพรตั น์

ขนมไทยการทำขนมกง ชะมด กลมุ่ วสิ าหกจิ ชุมชน หมู่ 3 ตำบลนพรัตน์

สวนซนั ฟกิ ส(์ น้ำมะเดอื่ ) การทำเกษตร/แปรรปู หมู่ 6 ตำบลนพรัตน์

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดนิ ตามแนว เกษตรพอเพียงการบริหาร หมู่ 6 ตำบลนพรตั น์

เศรษฐกจิ พอเพียง จัดการดนิ และน้ำ

11

ศนู ยเ์ รยี นรู้เศรษฐกจิ พอเพียงและ เกษตรผสมผสาน หมู่ 8 ตำบลนพรัตน์

เกษตรทฤษฎใี หม่ หมู่ 1 ตำบลนพรตั น์
หมู่ 6 ตำบลนพรัตน์
โรงพยาบาลส่งเสริมสขุ ภาพตำบล ด้านสุขภาพ หมู่ 7 ตำบลนพรัตน์
หมู่ 5 ตำบลนพรตั น์
วดั นพรตั นาราม ด้านศาสนาและวฒั นธรรม
ทอี่ ย/ู่ ทตี่ ั้ง
วดั จตุพธิ วราวาส ด้านศาสนาและวฒั นธรรม ม.6 ตำบลนพรัตน์

สวนพรืกไทยซลี อน การเกษตรขยายพนั ธ์พุ ืช ม.1 ตำบลนพรัตน์

3. แหล่งสนับสนนุ ทุน/งบประมาณ ประเภทองค์กร ไดแ้ ก่ ม.6 ตำบลนพรัตน์

ภาคเี ครอื ขา่ ย การสนบั สนนุ

องค์การบรหิ ารส่วนตำบล ความสะดวก ในกจิ การของ

นพรัตน์ กศน.ตำบล

รพ.สต.นพรตั น์ วิทยากร วัสดอุ ปุ กรณ์ เครอ่ื งมอื

แพทย์

วัดนพรตั นาราม วัสดุอุปกรณ์ ความสะดวก ใน

กจิ การของ กศน.ตำบล

2.5 ข้อมลู ดา้ นการศกึ ษา

โรงเรยี น จำนวน 4 แห่ง
1) โรงเรยี นวัดนพรตั นาราม (ป1-ป6) ตัง้ ท่ีหมู่ท่ี 6
2) โรงเรียนวัดจตพุ ิธวราวาส (ป1-ม3) ตง้ั ทห่ี มู่ท่ี 8
3) โรงเรยี นคลอง 11 ศาลาครุ(เทย้ี มอุปถมั ภ์) (ป1-ป6) ตง้ั ท่ีหมทู่ ่ี 7
4) โรงเรยี นแสนชน่ื ปานุกลู (ป1-ป6) ตง้ั ทห่ี มู่ที่ 1

กศน.ตำบลนพรตั น์ ในรอบปีท่ผี ่านมามีจำนวนนกั ศึกษา แยกภาคเรียน ตามระดบั ตามตาราง

ดังนี้

ที่ ระดบั ภาคเรยี นท่ี 1/2563 ภาคเรยี นที่ 2/2563

1 -ระดบั ประถมศึกษา 10

2 -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 23 18

3 -ระดบั มัธยมศึกษาตอนปลาย 44 29

รวม 68 67

12

ในการจัดการศกึ ษานอกระบบระดับการศึกษาข้นั พื้นฐานในปงี บประมาณ พ.ศ.2564 มีนักศึกษา

จำนวนทลี่ งทะเบียนเรียน มีนักศกึ ษาคงอยู่ และมผี ู้จบหลกั สูตร คิดเปน็ ร้อยละ แยกตามระดับ ตาม

ตาราง ดังนี้

ท่ี ระดบั ภาคเรยี นที่ 1/2563 ภาคเรยี นที่ 2/2563

ลงทะเบยี น จำนวน รอ้ ยละผู้ ลงทะเบยี น จำนวน รอ้ ยละผู้

ผจู้ บ จบ ผจู้ บ จบ

1 -ระดับประถมศึกษา 1 1 100 - --

2 -ระดับมัธยมศึกษา 23 5 21.7 18 3 16.6

ตอนต้น

3 -ระดับมัธยมศึกษาตอน 44 13 29.5 29 3 10.34

ปลาย

รวม 68 19 27.9 67 6 8.9

จากข้อมลู ดังกล่าวพบวา่ มจี ำนวนผู้จบหลกั สูตรค่อนข้างน้อย จำนวนผู้ลงทะเบียนท่ีครบ
หลักสูตรท้ัง 4 ภาคเรยี นมีจำนวนนอ้ ย ทงั้ น้ีจำนวนกจิ กรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ ไม่ครบ 200 ชง่ั โมงและมี
ประวตั ิการขาดสอ

13

ตอนท่ี 2 ขอ้ มลู ประเมนิ

ด้านท่ี 1 ครมู ีสมรรถนะในการจัดการเรยี นการสอน ทม่ี ีคุณภาพในระดับต่าง ๆ (Good Teacher)
35 คะแนน

ดา้ นที่ 2 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ของ กศน.ตำบล ดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้
(Good Place Best -Check in) 15 คะแนน

ดา้ นที่ 3 กจิ กรรมการเรยี นรู้ การศึกษาขนั้ พน้ื ฐาน หรอื การศกึ ษาต่อเนื่อง หรอื
การศึกษาตามอัธยาศัยมคี วามทันสมยั มีประสิทธภิ าพในการให้บริการ
(Good Activities) 20 คะแนน

ด้านท่ี 4 ภาคเี ครือขา่ ย ร่วมจัด สนบั สนนุ การจดั การเรียนรู้ตลอดชวี ติ ได้อย่างมีคณุ ภาพ
(Good Partnership) 10 คะแนน

ดา้ นที่ 5 มีนวตั กรรมที่เปน็ ประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ไดจ้ ริง(Good Innovation) 20 คะแนน

14

ดา้ นท่ี 1 ครมู สี มรรถนะในการจดั การเรยี นการสอน ทมี่ คี ณุ ภาพในระดบั ตา่ ง ๆ
(Good Teacher) 35 คะแนน

ตวั ชว้ี ดั ท่ี 1.1.1 จำนวนขอ้ มลู ในระบบฐานขอ้ มลู เพอ่ื การบรหิ ารจัดการ (DMIS)
1. ขอ้ มลู สถานทตี่ ้งั และลกั ษณะพน้ื ทต่ี งั้
2. พกิ ดั ตำแหนง่
3. ขอ้ มลู บคุ ลากร
4. ชอ่ื และเบอรโ์ ทรตดิ ตอ่ ของหวั หนา้ กศน.ตำบล
5. ลงิ ค์ เวบ็ ไซต์ หรอื Fanpage กศน.ตำบล

15

6.ขอ้ มลู สาธารณปู โภค(ไฟฟา้ นำ้ ประปา) โทรศัพทแ์ ละอนิ เทอรเ์ นต็

7. มสี อ่ื อปุ กรณ์และสงิ่ อำนวยความสะดวกในการจดั การเรยี นรู้
- กศน.ตำบลนพรัตน์ มคี อมพิวเตอร์ จำนวน 6 เคร่อื ง และเคร่ืองพิมพเ์ ลเซอรข์ าว-ดำ งบประมาณ
โครงการไทยเข็มแข็งและเครื่องพิมพเ์ ลเซอรข์ าว-ดำ จำนวน 1 เครอื่ ง เพื่อใหน้ ักศึกษาและประชาชนได้
ใชบ้ รกิ าร

กศน.ตำบลนพรตั น์ มสี ญั ญาณอินเตอร์เน็ตของบริษัท TOT ในโครงการเนต็ ประชารฐั เพือ่ ให้
นกั ศกึ ษาและประชาชนได้ใชบ้ ริการ

16

8. จำนวนผใู้ ชส้ อื่ อปุ กรณ์ และสง่ิ อำนวยความสะดวกในการจดั การเรยี นรู้ เฉลยี่ ตอ่ วนั
กศน.ตำบลนพรตั น์ มสี ญั ญาณอินเตอรเ์ นต็ ของบริษทั TOT ในโครงการเน็ตประชารัฐ ประชาชน

เข้าใชบ้ รหิ าร เฉลย่ี ตอ่ วัน 5 คน
9. จำนวนผเู้ ขา้ รับบริการท่ี กศน.ตำบล/แขวงเฉลย่ี ตอ่ เดอื น (เดอื นละ 60 คน)
10. ขอ้ มลู บุคลากร กศน.ตำบล

11.คณะกรรมการ กศน.ตำบลนพรตั น์ในระบบ dmis

17

12. มกี ารรายงานผลในระบบ DMIS ใหเ้ ปน็ ปจั จบุ นั
13. ขอ้ มลู ลักษณะการถอื ครองทด่ี นิ ของ กศน.ตำบล

18

ตวั ชว้ี ดั ท่ี 1.1.2 ระดบั ความสำเรจ็ ของการจดั ทำแผนการปฏบิ ตั กิ าร กศน.ตำบล/แขวง
1. มกี ารรวบรวม ศกึ ษาขอ้ มลู พน้ื ฐานของพนื้ ที่ พรอ้ มทง้ั วเิ คราะห์ขอ้ มลู บรบิ ท สภาพปญั หาและ
ความตอ้ งการจำเปน็ ทเี่ กยี่ วขอ้ งเพอ่ื ประกอบการจัดทำแผนปฏบิ ัตกิ ารใหเ้ ป็นปจั จบุ นั

2. มโี ครงการทส่ี ามารถแกป้ ญั หาตามบรบิ ทและความจำเปน็ กศน.ตำบลนพรตั น์ จดั โครงการเพอ่ื แก้ไข
ปญั หาตา่ ง ๆ ดังนี้
- จดั โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลนพรัตน์

ที่ หลกั สตู ร ผลการ ภาพประกอบ
ดำเนนิ งาน

1 วชิ าชพี ระยะสน้ั (ไม่เกนิ 30 ชว่ั โมง)กลุ่มสนใจ 6 คน
หลักสตู รงานฝมี ือผลิตภัณฑ์จากผ้า (พวงกญุ แจ
ดอกไม้ ทีเ่ ก็บกญุ แจ) จำนวน 20 ช่ัวโมง ระหวา่ ง
วันที่ 5-8 มีนาคม 2564 ณ กศน.ตำบลนพรัตน์

19

ท่ี หลักสตู ร ผลการ ภาพประกอบ
ดำเนนิ งาน

2 วชิ าชีพระยะสนั้ (ไม่เกิน 30 ช่วั โมง)กลุ่มสนใจ 6 คน
หลกั สตู รการทำนำ้ ยาเอนกประสงค์ (นำ้ ยาฆ่าเชอ้ื
นำ้ ยาถูพนื้ ลา้ งห้องนำ้ ) จำนวน 15 ช่วั โมง
ระหวา่ งวันท่ี 5-7 มนี าคม 2564 ณ วัดนพรตั นา
ราม

3 วิชาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)กลุ่มสนใจ 6 คน
หลกั สตู รการทำตน้ ไม้มงคล(ต้นโพธิเ์ งิน โพธ์ทิ อง)
จำนวน 20 ชัว่ โมง ระหวา่ งวนั ที่ 9-12 มนี าคม
2564 ณ กศน.นพรตั น์

4 วชิ าชพี ระยะส้ัน (ไม่เกนิ 30 ชวั่ โมง)กล่มุ สนใจ 6 คน
หลักสตู รการทำขนมไทย (ขนมชนั้ ขนมลอดช่อง 7 คน
ไทย ขนมเปยี กปูน ขนมถว่ั แปบ) จำนวน 20
ช่วั โมง ระหวา่ งวันท่ี 9-12 มนี าคม 2564 ณ กศน. 31 คน
นพรตั น์

5 วิชาชีพระยะสนั้ (ไม่เกนิ 30 ชวั่ โมง)กลุ่มสนใจ
หลักสตู รการทำอาหารไทย (หม่ตู ๋นุ แกง
เขยี วหวาน แกงพะแนง ลาบหม)ู จำนวน 20
ช่ัวโมง ระหว่างวนั ที่ 15-18 มีนาคม 2564 ณ
บ้านเลขที่ 111 หมู่ 2 ตำบลนพรตั น์

รวม

20

การศึกษาเพอ่ื พฒั นาทักษะชวี ติ คา่ ผลการ ภาพประกอบ
เป้าหมาย ดำเนนิ งาน
ท่ี กจิ กรรม
32 คน 32 คน
1 โครงการเสรมิ สรา้ งทักษะชวี ติ และเพศวถิ ี
ศกึ ษา ประจำปี 2564

การจดั กระบวนการเรยี นรตู้ ามหลกั ปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียง

ท่ี กจิ กรรม ค่า ผลการ ภาพประกอบ
เป้าหมาย ดำเนนิ งาน

1 โครงการอบรมตามหลักปรชั ญาของ 12 คน 13 คน
เศรษฐกิจพอเพียงการทำปุ๋ยหมกั จาก
ผักตบชวาแบบไม่พลกิ กลับกอง

การจดั การศกึ ษา โครงการจดั การสง่ เสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่อื คงพัฒนาทางกาย จติ และสมอง
ของผุ้สงู อายุ

ที่ กจิ กรรม ค่า ผลการ ภาพประกอบ
เปา้ หมาย ดำเนนิ งาน

1 โครงการจดั และส่งเสรมิ การศึกษา 25 คน 25 คน
ตลอดชวี ิต เพอื่ พฒั นาการทางกาย
จติ และสมองของผสู้ งู อายุ

21

3. จดั ทำแผนปฏบิ ตั ิการทส่ี อดคลอ้ งกบั นโยบายและจดุ เนน้ เสรจ็ ตามกำหนดเวลา
4. มกี ารนำแผนไปสกู่ ารปฏบิ ตั แิ ละดำเนนิ การตามทก่ี ำหนดโดยใชก้ ระบวนการมสี ว่ นรว่ ม

5. การรายงานผลในระบบ DMIS ใหเ้ ปน็ ปจั จุบนั

22

23

ตวั ชว้ี ดั ท่ี 1.1.3 จำนวนผ้เู รยี นของหลกั สตู รการศกึ ษาขนั้ พนื้ ฐาน ผลการประเมนิ
ครู กศน.ตำบลมจี ำนวนผเู้ รยี นเปน็ ไปตามเกณฑท์ ส่ี ำนกั งาน กศน.กำหนด

ระดบั นกั ศกึ ษาทล่ี งทะเบยี น หญิง ชาย
(คน)

มธั ยมศึกษาตอนต้น 18 6 12 มากกวา่
มัธยมศกึ ษาตอนปลาย 29 19 10 40 คน

รวม 47 15 22

ตวั ชว้ี ดั ที่ 1.1.4 จำนวนความสำเรจ็ ของการดำเนนิ งานการศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน
1. มกี ารวิเคราะหศ์ กั ยภาพของกลุม่ เป้าหมายและสำรวจความตอ้ งการของนักศึกษาเพ่ือรว่ มจัดวิธีการ

เรยี นรู้ใหเ้ หมาะสมกบั นกั ศกึ ษา

24

2. มกี ารจดั ทำข้อมูลการลงทะเบยี นของผู้เรียน และแจ้งให้ผเู้ รียนรบั ทราบโดยท่วั กัน

3. มีบญั ชีลงเวลาของผู้เรียนและบัญชลี งเวลาของครผู ู้สอน

25

26

4. มีการจัดทำ แผนการจัดการเรยี นร้(ู ในรูปแบบเอกสาร/ออนไลน์)

27

พรอ้ มบนั ทึกผลหลังการเรยี นรู้

28

5. มกี ารจัดทำปฏทิ นิ การพบกลมุ่ ท้ังภาคเรยี น และแจ้งใหน้ ักศกึ ษารบั ทราบโดยท่วั กัน

29

6. ผูเ้ รยี นไมน่ อ้ ยกวา่ ร้อยละ 70 ของนกั ศึกษาทง้ั หมดท่รี ับผดิ ชอบเข้าร่วมกิจกรรมพฒั นาผเู้ รียน 20
ชั่วโมงข้นึ ไป(ให้นบั รวมกจิ กรรมทส่ี ถานศึกษาดำเนินการและ ครู กศน.ตำบลดำเนนิ การ(ให้นบั รวม
กิจกรรมทส่ี ถานศึกษาดำเนินการและครู กศน.ตำบลดำเนินการ)

ที่ กจิ กรรม สถานท่ี จำนวน จำนวนเขา้ รอ้ ยละการ
ชว่ั โมง รว่ มกจิ กรรม เขา้ รว่ ม
กิจกรรม
(คน)

1 พัฒนาตนเองและสังคมของ วัดป่าเจริญราช 345 1
พระมหาสมพงษ์ สเุ มธี
เนตรแสงศรี

2 พัฒนาตนเองและสงั คมของ วัดป่าเจรญิ ราช 228 1
พระผัด ใจแก้ว

3 พัฒนาตนเองและสงั คมของ วัดป่าเจรญิ ราช 206 1
แม่ชีพรจันทร์ รกั ษาสตั ย์

4 Big Cleaning Day กศน.ตำบล 20 10
5 เมษายน 2564 นพรตั น์

5 ทำยางยืดสำหรบั โครงการ กศน.ตำบล 30 3
ผู้สูงอายุ นพรตั น์

6 พฒั นาตนเองและสังคมของ วัดพระบาทน้ำพุ/ 100 1
นางพมิ พา แตงอ่อน วัดแสงมณ/ี วัด
โปรยฝน

30

7. ผ้เู รียนร้อยละ 80 ของนักศกึ ษาที่คาดว่าจะจบท่รี บั ผิดชอบในภาคเรยี นน้ัน เข้าสอบ N-net และ E-

Exam (สามารถนับรวมกันได้)

จำนวน จำนวน จำนวน

ระดบั นกั ศึกษาท่ีมี นกั ศกึ ษาเข้า รอ้ ยละ นักศกึ ษาขาด รอ้ ยละขาด

สทิ ธสิ อบ สอบ เขา้ สอบ สอบ สอบ

N-net (คน) (คน) (คน)

มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ 5 5 100 --

มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย 10 10 100 - -

รวม 15 15

8. ผเู้ รียนรอ้ ยละ 85 ของนักศกึ ษาทั้งหมดท่ีรบั ผดิ ชอบในภาคเรียนน้นั มี User name และ password
และมีการเขา้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ จากรายการโทรทัศน์ผ่านเวปไซต์ www.etvthai.tv

ใหน้ ักศึกษาสมัคร ETV และเขา้ ใชส้ ่อื การเรียน

31

9. มกี ารช่วยเหลอื ตดิ ตามผ้เู รียน เช่น บันทกึ ผลการตดิ ตาม การขาดเรียนของนักศึกษาที่ไม่มาพบกลุ่ม
และบนั ทึกผลการติดตามผ้เู รียน

เมื่อ นศ.ไม่สามารถมาพบกลุ่มได้ ครูผู้สอนจะดำเนนิ การนำเนอื้ หา สอื่ และใบงานโพสลงในกลุ่ม เพือ่ ให้
สามารถตดิ ตามการเรยี นและใบงานได้ทนั เพื่อน

32

10. มรี ายงานประเมนิ คณุ ธรรม จริยธรรมของผเู้ รยี น

33

11. มีบนั ทกึ การตรวจรายงานกิจกรรม กพช.ของผเู้ รยี น

34

12. จดั ผู้เรยี นเขา้ รว่ มกจิ กรรมกบั หน่วยงานอน่ื ที่ประสานขอความรว่ มมือ อย่างน้อย 2 กิจกรรม/
ภาคเรยี น

ท่ี กจิ กรรม หนว่ ยงาน สถานท่ี วนั ท่ี

1 กจิ กรรมรณรงค์การไม่ขาย กกต.จ.ปทุมธานี อบต.นพรตั น์/ 27-28 ธ.ค.63
สิทธิ์ ขายเสียง ในการ วัดนพรัตนาราม
เลอื กต้ัง

2 กจิ กรรมปลูกต้นไม้ กศน.ตำบลหนองสาม วัดนพรตั นาราม 26 พ.ค.64
วันวิสาขบชู า วัง/วดั นพรัตนาราม

35

13. มกี ารวจิ ัยชัน้ เรียนเพ่อื พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างน้อย 1 เรอื่ ง
วจิ ยั เรอื่ ง ศกึ ษาระดับความพึงพอใจในการจดั การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และการสร้าง

หอ้ งเรยี นออนไลน์ (Create Room Facebook) ในสถานการณ์ Covid-19

14. ผเู้ รยี นร้อยละ 80 ของผู้เรียนทัง้ หมดที่รับผดิ ชอบในภาคเรยี น มสี ขุ ภาพทางกายและสนุ ทรยี ภาพ

15. นักศกึ ษาร้อยละ 90 ของนกั ศกึ ษาท้งั หมดทรี่ บั ผดิ ชอบในภาคเรียนนัน้ มคี ณุ ธรรม จริยธรรม

ท่ี ระดบั จำนวน ระดบั คณุ ภาพ

ผเู้ รยี น ดีมาก ดี พอใช้ ปรบั ปรงุ

1 มัธยมศึกษาตอนต้น 18 13 4 1 -
-
2 มัธยมศึกษาตอนปลาย 29 23 3 3 -
รวม 47 36 7 4

ระดบั การประเมนิ คุณธรรม คณุ ธรรมอยใู่ นระดบั ดี ขนี้ ไป
เฉลยี่ รอ้ ยละ 91.48

36

16. นกั ศกึ ษารอ้ ยละ 85 ของนักศึกษาทงั้ หมดทรี่ บั ผดิ ชอบในภาคเรียนนนั้ มคี วามสามารถในการคดิ
วเิ คราะห์ คดิ อย่างมวี จิ ารณญาณ และแลกเปลย่ี นความคดิ เหน็ รว่ มกบั ผอู้ นื่ รว่ มระดมสมอง คดิ งาน
และนำเสนอผลงานหนา้ ชน้ั เรยี น

37

17. มนี ักศึกษาท่ีเปน็ แบบอย่างทดี่ ดี า้ นใด ดา้ นหนึ่ง
นางสาวสายชล จันทร์คง เป็นผ้ทู มี่ ีจติ อาสา และจะมาช่วยเหลืองานครู หรอื งาน กศน.เป็น

ประจำ

38

ตวั ชวี้ ดั ท่ี 1.1.5 รอ้ ยละของผจู้ บหลักสตู รการศกึ ษาขนั้ พืน้ ฐาน

ระดบั นักศกึ ษาทเ่ี ขา้ เรยี น นกั ศกึ ษาทจี่ บหลักสตู ร ภาค รอ้ ยละ
ภาคเรยี นที่ 1/62 (คน) เรยี นที่ 2/63 (คน)
มธั ยมศึกษาตอนตน้ 60
มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย 5 3 37.5
8 3 46.15
รวม 13 6

9 8
3
8
ม.ปลาย
7

6
5

5

4
3

3

2

1

0

ม.ต้น

นกั ศึกษาที่เขา้ เรียนภาคเรียนที่ 1/62 (คน)
นกั ศกึ ษาทจ่ี บหลกั สตู ร ภาคเรยี นที่ 2/63 (คน)

39

ตวั ชว้ี ดั ท่ี 1.1.6 รอ้ ยละของผเู้ ขา้ สอบปลายภาค

ระดบั ชนั้ จำนวนที่ จำนวน รอ้ ยละเขา้ จำนวน รอ้ ยละ
ลงทะเบยี นเรียน นกั ศึกษาเขา้ สอบ นกั ศกึ ษาขาด ขาดสอบ
ม.ต้น สอบ(คน) สอบ (คน)
ม.ปลาย 18 72.22 27.77
13 5
รวม 29 79.31 20.68
23 6
47 76.59 23.40
36 11

30 29
23
25
18

20
13

15

10 5 6
5

0 ม.ปลาย

ม.ตน้

จานวนที่ลงทะเบียนเรียน จานวนผูเ้ ขา้ สอบ จานวนผขู้ าดสอบ

40

ตวั ชว้ี ดั ที่ 1.1.7 รอ้ ยละของจำนวนผเู้ รยี นที่มผี ลสมั ฤทธใ์ิ นวชิ าบงั คบั ภาคเรยี นที่ 2/2563
ขอ้ 1. ผเู้ รียนการศึกษาข้นั พื้นฐานรายวชิ าบังคับทกุ ระดับเฉพาะภาคเรียนในรอบการประเมนิ มีผลสมั ฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย 2.00 ข้ึนไป(จำนวนผลู้ งทะเบียนเรียน)

ระดบั ชนั้ คณติ ศาสตร์ สขุ ศกึ ษา ทกั ษะการพฒั นา สังคม รวม
ม.ตน้ ศกึ ษา 67
พลศกึ ษา อาชพี 17 26
จำนวนผู้ 38.81
ลงทะเบียน 16 16 18 6

ผลสัมฤทธเิ์ ฉล่ีย 5 8 7 35.29
2.00 ขึ้นไป

คดิ เปน็ 31.25 50 38.89
รอ้ ยละ

ระดบั ช้ัน คณติ ศาสตร์ สขุ ศกึ ษา ทกั ษะการขยาย สังคม รวม
ม.ปลาย ศกึ ษา 112
พลศกึ ษา อาชพี 48
จำนวนผู้ 28 42.86
ลงทะเบียน 28 28 28 40.84

ผลสมั ฤทธเ์ิ ฉล่ยี 11 15 13 9
2.00 ขึน้ ไป

คดิ เปน็ 39.29 53.57 46.43 32.14
รอ้ ยละ

รอ้ ยละของผทู้ ี่ผลสมั ฤทธทิ์ างการเรยี นเฉลยี่ 2.00 ข้ึนไป

41

ตวั ชวี้ ดั ท่ี 1.1.8 จำนวนผู้เขา้ รว่ มกจิ กรรมการศกึ ษาตอ่ เนอ่ื ง เมอ่ื เทยี บกบั เปา้ หมาย
การศึกษาเพอื่ พฒั นาอาชพี

ที่ หลกั สตู ร คา่ ผลการ

เปา้ หมาย ดำเนนิ งาน

1 วิชาชีพระยะสน้ั (ไมเ่ กนิ 30 ชั่วโมง)กลมุ่ สนใจ หลักสูตรงานฝีมอื 66

ผลิตภัณฑ์จากผ้า (พวงกญุ แจดอกไม้ ที่เกบ็ กญุ แจ) จำนวน 20 ชวั่ โมง

ระหว่างวนั ท่ี 5-8 มนี าคม 2564 ณ กศน.ตำบลนพรตั น์

2 วิชาชพี ระยะสั้น (ไมเ่ กนิ 30 ช่ัวโมง)กลมุ่ สนใจ หลกั สูตรการทำนำ้ ยา 6 6

เอนกประสงค์ (น้ำยาฆ่าเชอื้ นำ้ ยาถพู นื้ ล้างห้องน้ำ) จำนวน 15 ชั่วโมง

ระหวา่ งวนั ที่ 5-7 มนี าคม 2564 ณ วัดนพรตั นาราม

3 วชิ าชพี ระยะส้ัน (ไม่เกิน 30 ช่ัวโมง)กล่มุ สนใจ หลกั สตู รการทำต้นไม้ 6 6

มงคล(ตน้ โพธิ์เงิน โพธทิ์ อง) จำนวน 20 ชั่วโมง ระหวา่ งวันท่ี 9-12

มนี าคม 2564 ณ กศน.นพรัตน์

4 วชิ าชพี ระยะสน้ั (ไมเ่ กิน 30 ช่วั โมง)กลมุ่ สนใจ หลักสูตรการทำขนมไทย 6 6

(ขนมชน้ั ขนมลอดช่องไทย ขนมเปยี กปูน ขนมถั่วแปบ) จำนวน 20

ชัว่ โมง ระหว่างวนั ท่ี 9-12 มนี าคม 2564 ณ กศน.นพรัตน์

5 วิชาชีพระยะสน้ั (ไมเ่ กิน 30 ช่ัวโมง)กลุ่มสนใจ หลกั สตู รการทำอาหาร 7 7

ไทย (หม่ตู ุน๋ แกงเขยี วหวาน แกงพะแนง ลาบหมู) จำนวน 20 ชวั่ โมง

ระหว่างวนั ท่ี 15-18 มีนาคม 2564 ณ บ้านเลขท่ี 111 หมู่ 2 ตำบล

นพรตั น์

รวม 31 31

การศกึ ษาเพอ่ื พฒั นาทักษะชวี ติ คา่ เปา้ หมาย ผลการ รอ้ ยละ หมายเหตุ
ท่ี กิจกรรม 32 ดำเนนิ งาน 100 เทา่ เปา้ หมาย

1 โครงการเสรมิ สร้างทักษะชวี ิตและ 32
เพศวถิ ีศึกษา ประจำปี 2564 ใหก้ ับ
กล่มุ เปา้ หมายวัยรุ่นและเยาวชน

42

การจดั กระบวนการเรยี นรู้ตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง

ท่ี กิจกรรม คา่ ผลการ รอ้ ยละ หมายเหตุ
เปา้ หมาย ดำเนนิ งาน

1 โครงการอบรมตามหลักปรัชญาของ 12 13 108.33 เกนิ เปา้ หมาย
เศรษฐกจิ พอเพยี งการทำป๋ยุ หมักจาก
ผกั ตบชวาแบบไม่พลิกกลับกอง

การจัดการศกึ ษา โครงการจดั การส่งเสริมการจดั การศึกษาตลอดชวี ติ เพ่อื คงพฒั นาทางกาย จติ และสมอง
ของผุ้สูงอายุ

ท่ี กิจกรรม คา่ ผลการ รอ้ ยละ หมายเหตุ
เปา้ หมาย ดำเนนิ งาน

1 โครงการจัดและสง่ เสริมการศึกษา 25 25 100 เท่าเปา้ หมาย

ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาการทางกาย

จติ และสมองของผูส้ ูงอายุ

ตวั ชว้ี ดั ท่ี 1.1.9 รอ้ ยละของผจู้ บหลกั สตู รการศกึ ษาตอ่ เนอ่ื งนำความรู้ไปใชเ้ มอื่ เทยี บกบั เปา้ หมาย

43

ตวั ชว้ี ดั ที่ 1.1.10 จำนวนผรู้ บั บรกิ ารการศกึ ษาตามอธั ยาศยั

ท่ี โครงการ คา่ เปา้ หมาย ผลการ รอ้ ยละ หมาย
ดำเนนิ งาน เหตุ
1 การจัด
กจิ กรรม จำนวนผู้รับบรกิ าร (กศน.ตำบล/ศูนยก์ าร 732 คน 147.6
ส่งเสรมิ การ เรียนชมุ ชน)....500...คน

จำนวนผูร้ บั บริการ (บ้านหนงั สอื ชุมชน) 444 คน 153.1
... 290....คน

44

อ่านใหแ้ ก่ จำนวนผรู้ บั บริการ(กิจกรรมส่งเสริมการ

ผู้รบั บรกิ าร เรียนร้ขู อง กศน.ตำบล) ...200...คน 217 คน 108.5

จำนวนอาสาสมคั รส่งเสรมิ การอา่ น 8 คน 100

1. ผรู้ บั บรกิ ารบ้านหนังสือชมุ ชน เปา้ หมายเฉลีย่ 84 คน /เดือน ผลการดำเนินงาน 122 คน/เดอื น

บา้ นหนังสือชมุ ชน หมู่ 3

บา้ นหนังสือชุมชน หมู่ 2

45

2. จำนวนผูร้ ับบริการหน่วยบริการสง่ เสรมิ การอ่าน น่งั ทีไ่ หนอ่านทน่ี น่ั เปา้ หมาย 34 คน/เดือน ผล
การดำเนินงาน 36 คน/เดือน

ตวั ชวี้ ดั ท่ี 1.1.11 ความสำเรจ็ ของการจดั โครงการ กจิ กรรมทจี่ ดั ในแหลง่ เรียนรบู้ า้ นหนงั สอื ชมุ ชน /
กิจกรรมหอ้ งสมดุ ชาวตลาด

ที่ โครงการ ค่าเปา้ หมาย ผลการดำเนนิ งาน

1 การส่งเสริมการจดั มีการดำเนินงาน 5 รายการ 5 รายการ
การศึกษาตาม 1. กิจกรรมเวียนหนังสอื สูช่ ุมชน
อัธยาศยั 2. กิจกรรมรับบริจาคหนงั สือ กศน.ตำบล
นพรตั น์
3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วัดนพรตั นาราม
4. กิจกรรมนง่ั ท่ีไหนอ่านท่ีนัน่
5.กจิ กรรมสง่ เสรมิ การอา่ นออนไลน์

กจิ กรรมเวียนหนังสอื สู่ชมุ ชน กจิ กรรมน่ังที่ไหนอ่านทน่ี ่นั

46

ตวั ชว้ี ดั ที่ 1.1.12 ระดับความสำเร็จของการมสี ว่ นรว่ มกบั ภาคเี ครอื ขา่ ยในชมุ ชน

เขา้ รว่ มประชมุ กบั ภาคเี ครอื ขา่ ย

เขา้ รว่ มประชุม การบริหารงานระดบั ตำบล ร่วมกบั กำนนั ผู้ใหญ่บ้าน และหนว่ ยงานในพื้นท่ีนพรตั น์

รว่ มเปน็ ผสู้ งั เกตุการณใ์ นการเลอื กตง้ั ทอ้ งถ่ิน

47

แหล่งเรียนรู้ตำบลนพรัตน์ เป็นที่รู้จัก และยอมรับ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ชวนนายพิษณุ พลธี สส.เขต 6 ปทุมธานี พรรคภูมิใจไทย ร่วม
รายการ Live สด “กศน.โชว์ by ครูพี่โอ๊ะ” ทาง ETV Chanel พร้อมนำนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่า
ราชการจังหวัดปทุมธานี ศิษย์เก่า กศน.ดีเด่น เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชพี ชุมชนคนปทุมธานี โชว์สินค้าเกษตร
ธรรมชาติที่เกิดจากการส่งเสริมของสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี ณ บ้านกล้วยหอมทอง อ.หนองเสือ
จ.ปทุมธานี


Click to View FlipBook Version