The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pimpilalai7892, 2021-05-27 09:56:22

Nopparat 5D Premium Plus 2564

Nopparat 5D Premium Plus 2564

Keywords: 5D Premium Plus 2564

48

49

ตวั ชว้ี ดั ที่ 1.1.13 จำนวนงานตามนโยบายเรง่ ดว่ น หรอื งานอน่ื ๆ ทไี่ ด้รบั มอบหมาย

ลำดบั ท่ี ภารกจิ งานทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย คา่ ผลการ
เป้าหมาย ดำเนนิ งาน

1 เปน็ วิทยากร โครงการพัฒนาทกั ษะชีวิตด้วยกจิ กรรม “เพศวถิ ”ี สำเร็จ บรรลุตาม
เปา้ หมาย
กศน.อำเภอหนองเสือ
บรรลตุ าม
วนั ท่ี 18-19 มนี าคม 2564 ณ เทศบาลหนองเสือ จังหวดั เป้าหมาย

ปทุมธานี บรรลุตาม
เป้าหมาย
2 โครงการประชมุ เชิงปฏบิ ัติการสรุปผลการดำเนินงานการจัด สำเรจ็
บรรลตุ าม
การศกึ ษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึ ษานอกระบบและ เปา้ หมาย

การศกึ ษาตามอัธยาศยั ปีงบประมาณ 2563 วนั ที่ 18-19 บรรลตุ าม
เปา้ หมาย
มนี าคม 2564 บรรลตุ าม
เปา้ หมาย
3 โครงการอบรมใหค้ วามรูเ้ ก่ียวกับการเบิกจา่ ยเงนิ และแนวทาง สำเร็จ

จดั กจิ กรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ของสถานศึกษาในสังกดั สำนักงานกศน.จงั หวดั ปทมุ ธานี

23-25 พฤศจกิ ายน 2563 ณ โรงแรมอิงธาร รสี อรท์ จงั หวัด

นครนายก

4 ประชมุ จัดทำแผนเชงิ ปฏบิ ตั ิการเพอ่ื ช้แี จงนโยบายและแนว สำเรจ็

ทางการดำเนนิ งานและการจัดทำแผนปฏิบตั ิการเพ่อื พฒั นา

คุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั

สำนักงานกศน.จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 22-

24 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชมุ แกรนบอลลนู โรงแรมเดอะ

โบนนั ซ่าเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสมี า

5 สนทนากลุม่ Focus Group การจดั กระบวนการเรยี นร้ดู ้าน สำเร็จ

เพศวถิ ีศึกษาและทักษะชีวติ

30 มนี าคม 2564 ณ หอ้ งประชุมกศน.อำเภอเมอื งปทมุ ธานี

6 โครงการประชมุ ชี้แจงการจัดกิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจดจิ ิทัล สำเรจ็

กจิ กรรมการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกจิ ดิจทิ ลั สู่ชมุ ชนในระดับ

ตำบล (อบรมวิทยากรแกนนำ ครู ข. ครู ค.) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 25 - 26 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ

โรงแรมธาราแกรนด์ อำเภอธัญบุรี จงั หวัดปทุมธานี

50

7 โครงการอบรมหลกั สูตร"การออกแบบและจัดกระบวนการ สำเร็จ บรรลตุ าม
เป้าหมาย
เรยี นรู้แบบ Active Learning ผา่ นประสบการณ์ (Experience
บรรลตุ าม
Learning) วันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 เป้าหมาย

ณ โรงแรมชลพฤหษ์ รีอรท์ ตำบลบา้ นพร้าว อำเภอบา้ นนา บรรลุตาม
เป้าหมาย
จงั หวัดนครนายก บรรลุตาม
เป้าหมาย
8 ส่องสนิ ค้า กศน.ของดเี มืองปทมุ ” โดยผลติ ภณั ฑจ์ ากการ สำเรจ็
บรรลุตาม
ฝกึ อบรมอาชพี จากโครงการศูนยฝ์ ึกอาชีพชมุ ชน วันจันทร์ ท่ี 8 เปา้ หมาย

กุมภาพนั ธ์ 2564 ณ ตำบลนพรตั น์ อำเภอหนองเสือ บรรลตุ าม
เปา้ หมาย
จ. ปทุมธานี
บรรลุตาม
9 โครงการอบรมอาสายวุ กาชาดหลักสูตรพ้นื ฐานยวุ กาชาด ๒๔ - สำเร็จ เป้าหมาย
บรรลุตาม
๒๖ มนี าคม ๒๕๖๔ เป้าหมาย

ณ คา่ ยหตั ถวุฒิ แคมป์ อำเภอมวกเหลก็ จังหวัดสระบุรี บรรลตุ าม
เปา้ หมาย
10 โครงการจดั และสง่ เสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคง สำเร็จ

พฒั นาการ วันที่ 13 มีนาคม 2564 ณ ศนู ยเ์ รียนรูต้ ามหลกั

ของปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง หมู่ 2 ต.นพรัตน์

อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

11 โครงการอบรมหลกั สูตร"การออกแบบและจดั กระบวนการ สำเร็จ

เรยี นรู้แบบ Active Learning ผ่านประสบการณ์ (Experience

Learning) วนั ที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2564

ณ โรงแรมชลพฤหษ์ รีอรท์ ตำบลบ้านพรา้ ว อำเภอบา้ นนา

จงั หวดั นครนายก

12 สอ่ งสนิ ค้า กศน.ของดีเมืองปทุม” โดยผลติ ภณั ฑจ์ ากการ สำเรจ็

ฝกึ อบรมอาชพี จากโครงการศูนยฝ์ ึกอาชพี ชุมชน วนั จนั ทร์ ที่ 8

กุมภาพันธ์ 2564 ณ ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ

จ. ปทุมธานี

13 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสตู รพืน้ ฐานยวุ กาชาด ๒๔ - สำเร็จ

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

ณ คา่ ยหัตถวุฒิ แคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จงั หวัดสระบรุ ี

14 โครงการจดั และส่งเสรมิ การจัดการศึกษาตลอดชวี ติ เพื่อคง สำเร็จ

พฒั นาการ วันที่ 13 มนี าคม 2564 ณ ศนู ยเ์ รียนรตู้ ามหลัก

ของปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 2 ต.นพรตั น์

อ.หนองเสอื จ.ปทุมธานี

15 โครงการ กศน.WOW สำเร็จ

51

16 เป็นผู้ชว่ ยเหลอื ปฏิบตั ิงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตง้ั สมาชกิ สำเร็จ บรรลตุ าม
สภาองคก์ ารบรหิ ารสว่ นจังหวดั และนายกองค์การบรหิ ารสว่ นจงั หวดั
ปทุมธานี เป้าหมาย

17 โครงการอบรมให้ความรู้เบิกจา่ ยเงนิ และแนวทางการจัดการศกึ ษานอก สำเรจ็ บรรลุตาม
ระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั
เปา้ หมาย

18 เขา้ รว่ มจดั ทำสรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีงบประมาณ สำเร็จ บรรลุตาม
2563 เปา้ หมาย

ตวั ชวี้ ดั ที่ 1.2 ดา้ นคณุ ธรรม จรยิ ธรรม

1. การมวี นิ ัย 2. การปฏบิ ตั ิตนเปน็ แบบอยา่ งทีด่ ี

3. ดำรงชีวิตได้อยา่ งเหมาะสม 4. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

5. มีความรบั ผดิ ชอบในวิชาชีพ

1. การมวี นิ ยั

1.1 ตรงตอ่ เวลา ในการปฏบิ ตั งิ านในหน้าท่ี และมีความพยายามส่งงานไดท้ ันตามเวลาทกี่ ำหนด

สมุดลงเวลาปฏบิ ัตริ าชการ

52

1.2 ใชท้ รพั ยากรอย่างประหยัด ยึดแนวปฏบิ ตั ใิ นการใช้ทรพั ยากรต่างๆ เชน่
- ปดิ นำ้ ปิดไฟ เมื่อไม่ใช้งาน
- ใชถ้ ุงผ้าแทนถุงพลาสติก
- คดั แยกขยะก่อนท้ิง

1.3 ซ่ือสตั ยต์ อ่ ตนเอง/ครอบครวั /ชมุ ชนและสงั คม มคี วามซือ่ สัตย์สจุ รติ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ไม่หา
ประโยชน์จากตำแหน่งหนา้ ท่ีท่ีไดร้ บั ไม่มีพฤติกรรมในลกั ษณะกอบโกย คดโกง

1.4 ปฏิบัติตามกฎ ระเบยี บ ขอ้ บงั คับ ปฏิบัตติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคบั รหู้ น้าทก่ี ารทำงานของ
ตนเอง ปฏิบัติเตม็ กำลังความสามารถ ด้วยความบรสิ ทุ ธิ์ใจ

คำสงั่ การอยูเ่ วรยามรกั ษาสถานท่ีราชการ

1.5 มีจิตอาสา จติ สาธารณะ
ข้าพเจ้าสรา้ งจิตสำนกึ ในการชว่ ยกนั ดแู ลและรกั ษาสิง่ แวดล้อม โดยการไม่ทัง้ ขยะลงในแหล่งนำ้ การ
ร่วมกจิ กรรมจติ อาสา ทำความสะอาด ตามหน่วยงานราชการจดั

53

2. การปฏบิ ตั ติ นเปน็ แบบอยา่ งทด่ี ี
2.1 แต่งกายได้เหมาะสมกาลเทศะ มีการดำรงตนเปน็ แบบอยา่ งท่ีดเี หมาะสมกบั หน้าทีเ่ ช่น แตง่ กาย

สะอาดเหมาะสมกับกาลเทศะและทันสมัย แสดงกิริยามารยาท สภุ าพเรียบร้อย ปฏิบตั ติ นให้มีสขุ ภาพและ
บุคลิกภาพที่ดีอยเู่ สมอตรงต่อเวลามอี ัธยาศัยมีมนุษย์สัมพันธท์ ด่ี ี

2.2 ปฏิบตั ิตนได้เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์
ข้าพเจา้ ประพฤตปิ ฏบิ ัติและวางตนเหมาะสมถูกตอ้ ง ทง้ั หลาย วาจา ใจ ไม่ยงุ่ เก่ยี วกับอบายมขุ

การพนนั และสิ่งเสพติดใด ๆ ทั้งสิน้
2.3 มมี ารยาทเป็นทย่ี อมรับของสังคม
ขา้ พเจา้ สามารถเปน็ แบบอย่างท่ดี ีให้กับนักศึกษา ประชาชน อบรมสั่งสอนและสร้างความ

ตระหนักเกีย่ วกับโทษของสิ่งเสพติดใหก้ ับนักศึกษา ประชาชน ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมตา่ ง ๆ
3.การดำรงชีวิตอยา่ งเหมาะสม

3.1 ปฏบิ ัติตนตามหลกั ศาสนา
ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษา ประชาชน เพื่อนร่วมงาน ทั้งทางกาย

วาจา ใจ ระมัดระวังในการกระทำและการพูดของตนเองอยู่เสมอ มองโลกในแง่ดีแสดงกิริยามารยาท
สุภาพเรียบร้อย เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเป็นประจำ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วัน
ปยิ มหาราช วนั วิสาขบชู า วนั เข้าพรรษา วันออกพรรษา การทอดผา้ ป่า การทอดกฐนิ

3.2 ดำเนินชีวติ ตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง
ข้าพเจ้าดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำรงชีวิตประจำวัน มีการวาง

แผนการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบรู้จักพึ่งตนเอง ไม่ก่อหนี้สิน ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ประหยัด อดออม ลด
รายจ่ายภายในครอบครัว เช่น การปลูกผักสวนครัว ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่ายอมรับความพอดี พอใจในสิ่งท่ี
ตนมีอยู่ นำวัตกรรมสรา้ งรายได้ใหช้ มุ ชน

3.3 ปฏบิ ัติตนตามระบอบประชาธปิ ไตย
ข้าพเจ้ายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึดมั่นในหลักนิติ

กระทำในส่งิ ที่ถูกตอ้ ง เช่น
- การร่วมลงคะแนนเสยี งเลอื กตัง้ ทุกครั้งทง้ั ระดบั ทอ้ งถนิ่ และระดับประเทศ
- เป็นกลางทางการเมือง ไมส่ นบั สนุนพรรคการเมอื งใดการเมอื งหน่งึ

54

- สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบนั ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์มีความจงรกั ภักดีต่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่าง
เคร่งครดั

4.ความรกั และศรทั ธาในวชิ าชพี
4.1 ยึดมนั่ ในอดุ มการณ์แห่งวชิ าชพี
ข้าพเจ้าไม่เพกิ เฉยท่จี ะเสรมิ สร้างช่อื เสียงใหก้ ับองค์กรวิชาชีพรักษาผลประโยชน์ขององค์กรวิชาชีพ

นำความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพฒั นาองค์กรวิชาชีพเข้ารว่ มกิจกรรมขององค์กร
วิชาชพี เชน่ ปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างทด่ี ีไม่สรา้ งความเสื่อมเสียให้กบั องค์กรวชิ าชีพ
4.2 พัฒนาตนเองให้มคี วามกา้ วหนา้ ในวชิ าชีพ

ข้าพเจ้าได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ และ การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ และหมั่นศึกษาค้นคว้าความรู้จากเอกสาร ตำรา
อินเทอร์เน็ต และสื่อ ต่าง ๆ อยู่เสมอ เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เป็นวิทยากร หรือฟังคำบรรยาย
หรืออภิปรายทางวิชาการ ริเริ่มสร้างความรู้ใหม่ ๆ ให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ และทันต่อการเปลีย่ นแปลง
ทั้งด้านเศรษฐกจิ สงั คม การเมืองและเทคโนโลยี

5.ความรับผดิ ชอบในวิชาชพี
5.1 ปฏบิ ตั ติ นตามบทบาทหน้าทท่ี ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
5.2 มีการปฏบิ ตั ิทีแ่ สดงถงึ ความพยายามในการปฏิบตั หิ นา้ ที่ใหเ้ กดิ ผลดี
5.3 แก้ไขปัญหาอุปสรรคทเี่ กดิ ขัน้ ในวชิ าชีพ
5.4 ปฏบิ ตั ิงานตามหนา้ ทไี่ ดท้ ันต่อเวลาและสถานการณ์
5.5 มุง่ มั่นพฒั นาวิชาชพี ให้ก้าวหนา้

ไดร้ บั การคัดเลือกเปน็ ผลติ ภณั ฑ์/สินค้าดเี ด่น กศน.พรีเมี่ยม ระดบั จังหวดั ปี 2563 กลุ่มอาชีพ
การปลูกกล้วยหอมทองดว้ ยวธิ เี กษตรธรรมชาติ

55

ตวั ชวี้ ดั ท่ี 1.3 ดา้ นความคดิ สรา้ งสรรค์ และความรู้ ความสามารถ
กศน.ตำบลนพรัตน์เล็งเห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยใช้ระบบสื่ออิเล็คทรอนิกส์และสื่อ

ออนไลนเ์ ขา้ มาเปน็ สว่ นสำคัญในการแกป้ ญั หา เพราะในปัจจุบนั นไี้ มม่ ีใครปฏิเสธได้เลยวา่ เครื่องมือส่ือสาร
สมาร์ทโฟน สื่อสังคมออนไลน์ ไม่ใช่ส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิต นักศึกษาทุกคนมีการใช้อุปกรณ์สือ่ สาร
และมีสื่อสังคมออนไลน์ แอพริเคชั่น Line , Facebook กันเกือบทุกคน จึงเป็นแนวคิดในการใช้ส่ือ
ดังกล่าวมาใช้ในการจัดระบบการเรียนการสอน การสร้าง QR Code ในการลงเวลาพบกลุ่ม การลาไม่มา
พบกลุ่ม ระบบการยืมหนังสือเรียนในแต่ละภาคเรียน โดยเก็บข้อมูลผ่าน Google Form การสร้างเพจ
กลุ่ม กศน.ตำบล เพื่อโพส กิจกรรมการเรียนการสอน เนื้อหาการสอน ในแต่ละสัปดาห์ การมอบหมาย
งาน รายงาน ให้นักศึกษาได้ย้อนดูโพสได้ตลอด นักศึกษาจะได้ตามงานและทำมาส่งได้อย่างครบถ้วน ซึ่ง
นักศึกษาเองจะปฏิเสธไม่ได้ว่า ไม่รู้ ไม่ทราบ ไม่ได้มาเรียน เลยไม่ได้ทำงานมาส่ง ครูผู้สอนเองก็จะได้
ประเมนิ พฤตกิ รรมของนักศกึ ษาใน กศน.ตำบลตนเองว่านักศึกษามีความรับผดิ ชอบ มคี วามใฝร่ ู้ที่จะศึกษา
ในระดบั ใด

รวมไปถงึ การจัดเก็บข้อมลู ตา่ ง ๆ ในงานตอ่ เน่อื งของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เชน่ แบบสอบถามความพึงพอใจ ในโครงการ แบบจดั เก็บขอ้ มลู ความต้องการฝกึ วิชาชีพ และการใช้ควิ อาร์
โคชสแกนไปยังลิ้งกส์ ื่อต่างๆที่เกี่ยวขอ้ ง เช่น คิวอาร์โคชการศึกษาแหล่งเรียนรู้กล้วยหอมทอง โดยจะรวม
รายละเอียดของ ข้อมูลเจ้าของสวน ประโยชน์ การแปรรูป และข่าวสารที่ออกสื่อโซเซียลออนไลน์ ของ
ตำบลนพรตั น์ ใหผ้ ้เู ขา้ ใช้ไดศ้ กึ ษาเรียนรโู้ ดยท่ีครหู รอื เจา้ ของฐาน ไม่ตอ้ งใชก้ ระดาษเลยแมแ่ ต่แผน่ เดียว

56

57

ด้านท่ี 2 สภาพแวดลอ้ มทางกายภาพของ กศน.ตำบล ดงึ ดดู ความสนใจ
และเออ้ื ตอ่ การเรยี นรู้ (Good Place Best Check in)

1. สภาพอาคารอยใู่ นสถานทมี่ น่ั คง มคี วามเป็นสดั สว่ นและปลอดภยั
2. มกี ารจดั สภาพแวดลอ้ ม โดยยดึ หลกั 5ส (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สขุ ลักษณะ, สรา้ งนสิ ยั และสดุ ตา)
3. ผใู้ ชบ้ รกิ าร เกดิ ความรสู้ กึ เปน็ มติ ร ,สะอาดตา ,ปลอดภยั , มชี วี ติ ชวี า, และมคี วามสขุ ในการเขา้ ใช้
บรกิ าร

4. มกี ารแสดงขอ้ มลู สารสนเทศตามบรบิ ทของ กศน.ตำบลท่ีเปน็ ปจั จบุ นั
5. มเี อกลักษณ/์ อตั ลกั ษณ์ ของ กศน.ตำบลตามบรบิ ทพน้ื ที่

58

เป็นพื้นท่ีที่มปี ลูกกล้วยหอมทอง ชาวบา้ นจงึ รวมกลุ่มทำวิสาหกิจ แปรรูปกลว้ ยหอม โดยมี กศน.
ตำบลนพรัตน์เขา้ ร่วมพัฒนาและได้รบั การคดั เลือกเปน็ ผลติ ภัณฑ์/สนิ ค้าดเี ดน่ กศน.พรีเมี่ยม ระดับจังหวดั
ปี 2563 กลมุ่ อาชพี การปลกู กลว้ ยหอมทองดว้ ยวิธเี กษตรธรรมชาติ

6. มสี ง่ิ อำนวยความสะดวกทห่ี ลากหลาย เออื้ ตอ่ การเรยี นรู้ เชน่ โตะ๊ เกา้ อี้ คอมพวิ เตอร์
- มโี ต๊ะ เกา้ อ้ี ให้บริการแกน่ กั ศกึ ษา และประชาชนที่มาใชบ้ ริการ

59

7. เปน็ สถานทใ่ี ชป้ ระโยชนจ์ ากเทคโนโลยใี นการเรยี นรขู้ องผใู้ ชบ้ รกิ าร ได้แก่ Inetrnet, wifi, สอื่ การ
เรยี นรอู้ อนไลน์

• มอี นิ เตอร์เนต็ ประชารฐั
8. เป็นจดุ เชค็ อนิ (Check in) ทส่ี ง่ ผลตอ่ การเรยี นรู้ของผใู้ ชบ้ ริการแหลง่ เรยี นรตู้ ำบลนพรตั น์

60

9. มกี ารจดั ทำควิ อารโ์ ค้ด QR code เพอ่ื ใชใ้ นการจัดการศกึ ษา เรยี นรู้ ขอ้ มลู ต่าง ๆ

10. เปน็ ศนู ยร์ วมและถา่ ยทอดองคค์ วามรศู้ กึ ษาดูงาน ดา้ นตา่ ง ๆ เชน่ ดา้ นเทคโนโลยี ดา้ นเศรษฐกจิ
พอเพยี ง ดา้ นส่งเสรมิ ประชาธปิ ไตย ด้านการสง่ เสริมการเรยี นรู้ตลอดชวี ติ

61

11. มภี าคเี ครอื ขา่ ยมาใชบ้ ริการสถานท่ี
พฒั นาชมุ ชนอำเภอหนองเสือ ขอใหส้ ถานทปี่ ระชมุ ชาวบ้านและเกษตรกร

62

ดา้ นที่ 3 กจิ กรรมการเรยี นรู้ การศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน หรอื การศกึ ษาตอ่ เนอ่ื ง หรอื
การศกึ ษาตามอธั ยาศยั มคี วามทนั สมยั มปี ระสทิ ธภิ าพในการใหบ้ รกิ าร
(Good Activities)

1. มกี ารจดั กิจกรรมการศกึ ษาขน้ั พ้ืนฐาน หรือการศึกษาต่อเนือ่ ง หรอื การศกึ ษาตามอัธยาศัยมผี ลเชงิ
ประจักษ์ โดดเด่น และมีการปฏบิ ตั ิทด่ี ี รวมทัง้ มีการจัดกจิ กรรมการเรยี นรทู้ ี่ใชร้ ะบบออนไลน์

- ได้รับการคดั เลือกเปน็ ผลิตภัณฑ์/สินค้าดเี ดน่ กศน.พรีเมยี่ ม ระดับจังหวัด ปี 2563 กลุม่ อาชีพ
การปลกู กลว้ ยหอมทองด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ

63

1.2 มกี ารปฏบิ ตั ิทด่ี ี (Best Practice) รายงานผลการปฏบิ ตั ิงานทด่ี ี (Best Practice) ปี 2563 การพฒั นาการ
จดั การเรยี นการสอน โดยใชส้ อื่ ออนไลน์ ในการศกึ ษาแหลง่ เรยี นรฐู้ านกลว้ ยหอมทอง กศน.ตำบลนพรตั น์

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านทดี่ ี (Best Practice) ปี 2563 การพฒั นาตอ่ เนอื่ งโดยใช้ Google Form และการใช้
สอ่ื ออนไลน์ เพอื่ เพม่ิ ประสทิ ธภิ าพในการจัดการเรยี นการสอน

64

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านทดี่ ี (Best Practice) ปี 2562 การใช้ Google Form และการใชส้ อื่ ออนไลน์
เพอ่ื เพมิ่ ประสทิ ธภิ าพในการจดั การเรยี นการสอน

65

1.3 มีการจดั กจิ กรรมการเรียนรทู้ ี่ใชร้ ะบบออนไลน์
1.3.1 หอ้ งเรยี นออนไลน์

66

1.3.2 OOCC กศน.ตำบลนพรัตน์ https://www.facebook.com/Digital.center.Nopparat

1.3.3 Page/facebook กศน.ตำบลนพรตั น์ https://www.facebook.com/nfenopparat

67

สมคั รเรียนออนไลน์ โดยการ สแกน QR code

2. มีการบรู ณาการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี งมาใช้ในการจดั การเรยี นรู้ ทุกกจิ กรรม
3. มีการออกแบบ และจัดกิจกรรมการเรยี นร้ทู ีส่ อดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนและความตอ้ งการของ
กลุ่มเปา้ หมายอยา่ งครอบคลุมและเปน็ ระบบ โดยคำนงึ ถงึ ตน้ น้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

68

สรปุ เล่มผลการจัดกจิ กรรมการศกึ ษาต่อเนื่อง

4. มกี ารใช้เทคโนโลยที ี่เหมาะสมกบั บริบทของผ้เู รียน/ผ้รู ับบรกิ ารในแต่ละกจิ กรรม และแตล่ ะพนื้ ที่จดั
กระบวนการเรยี นรู้ทหี่ ลากหลาย

กศน.ตำบลนพรตั น์ จดั การเรียนการสอนนักศกึ ษา ระดบั ม.ต้น และ ม.ปลาย ดว้ ยวิธีพบกล่มุ
ผสมผสานกับการใช้หอ้ งเรียนออนไลน์ เพ่ือจดั การเรยี นการสอนใหเ้ หมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการเคราะห์
ผู้เรียนรายบคุ คลและนำมาออกแบบการจัดการเรียนรู้

69

70

71

72

5. คณุ ภาพผเู้ รยี น/บรกิ ารของการจัดการศึกษาขนั้ พน้ื ฐาน การศกึ ษาตอ่ เนอื่ ง และการศกึ ษาตามอธั ยาศยั
ทนี่ ำไปประยกุ ตใ์ ชใ้ นชวี ติ ประจำวนั สามารถเปน็ แบบอยา่ งทด่ี ี
นางสาวสายชล จนั ทร์คง เป็นผทู้ มี่ จี ติ อาสา และจะมาชว่ ยเหลืองานครู หรืองาน กศน.เปน็ ประจำ

73

ดา้ นท่ี 4 ภาคเี ครอื ขา่ ย รว่ มจดั การเรยี นรตู้ ลอดชีวติ ไดอ้ ยา่ งมคี ณุ ภาพ
(Good Partnership)

1. มที ำเนียบภูมิปญั ญาท้องถ่ินและแหลง่ เรยี นรู้ ภาคีเครือขา่ ยในระดับพ้ืนท่ีที่เปน็ ปจั จบุ ัน

74

2. มีภาคีเครือขา่ ยในระดับพื้นท่ี ร่วมวางแผนการจัดการเรยี นรตู้ ลอดชีวติ
3. มีภาคเี ครอื ขา่ ยในระดบั พน้ื ท่ี รว่ มจดั การเรยี นรูต้ ลอดชีวิต

4. มภี าคเี ครอื ข่ายในระดับพื้นที่ รว่ มนิเทศประเมินผลการเรียนร้ตู ลอดชีวติ

75

5. มภี าคเี ครือข่ายในระดบั พื้นที่ ร่วมรับประโยชน์การจดั การเรยี นร้ตู ลอดชวี ิต

กศน.ตำบลนพรตั น์มเี ครือขา่ ยรว่ มจดั การศกึ ษา จำนวน 7 เครือข่าย โดยไดบ้ ันทึก ภาคเี ครือขา่ ยลง
ในระบบ Dmis โดยสามารถเข้าดกู ารรายงานผลที่
http://dmis.nfe.go.th/dmis/district/kp_partner.php

6. มีอาสาสมคั ร กศน.ตำบล อาสาสมัครสง่ เสริมการอ่าน หรืออาสาสมัครรปู แบบอนื่ ๆ ท่ีส่งเสรมิ การ
จัดการเรียนรตู้ ลอดชีวิต

76

7. มกี ารจัดทำบันทึกข้อตกลงความรว่ มมอื (MOU) รว่ มกบั หนว่ ยงานภาครัฐและเอกชนในการจดั กจิ กรรม
การเรยี นรู้ตลอดชีวิต

77

8. มีการดำเนนิ การจดั กิจกรรมตามบนั ทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกบั หน่วยงานภาครฐั และ
เอกชนในระดับพ้ืนที่ของ กศน.ตำบลในการจัดการเรยี นรตู้ ลอดชีวติ

9. มีภาคีเครือข่าย ไดร้ บั รางวลั (โล่, เกยี รตบิ ตั ร )จากการร่วมจัด ส่งเสริม สนบั สนนุ การจัดการเรียนรู้
ตลอดชวี ิตของ กศน.
10. มกี รณตี วั อยา่ งทแ่ี สดงผลเชงิ ประจกั ษใ์ หเ้ หน็ ความสำเรจ็ ในการดำเนินงานรว่ มกนั ของ กศน.ตำบล
และภาคเี ครอื ขา่ ย

11. มีการสรา้ งหรอื ขยายภาคเี ครอื ขา่ ยเพ่ิมขึ้นรอ้ ยละ 10 ตอ่ ปี จากฐานปีทผ่ี า่ นมา

78

ดา้ นท่ี 5 มนี วตั กรรมทเ่ี ปน็ ประโยชนแ์ ละ
สามารถนำไปใชไ้ ดจ้ รงิ ( Good innovation)

1. มกี ารนำเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมมาประยุกตใ์ ชใ้ นการจัดกจิ กรรมการเรยี นการสอนเพือ่ ใหเ้ กดิ การ
เรยี นรตู้ ลอดชวี ิต

79

2. มีการทดลอง พฒั นาโดยการใชก้ ระบวนการปฏิบัติทดี่ เี พ่ือการสรา้ งนวตั กรรมการเรยี นรู้ นวัตกรรม
อาชีพ
3. มีการนำนวตั กรรมทีเ่ กดิ จากการทดลองการพฒั นามาใช้ เผยแพร่ผา่ นชอ่ งทางต่าง ๆ

4. ไดพ้ ัฒนาสนิ คา้ ชมุ ชน ในระดบั ตำบล คือ กล้วยหอมทอง และการแปรรปู กล้วย

5. มีการประเมนิ ผลการนำนวัตกรรมไปใช้
6. มีแนวทางการพฒั นาหรอื ต่อยอดเทคโนโลยี หรือนวตั กรรมท่ใี ชใ้ นการเรยี นรู้ที่สอดคลอ้ งกบั บรบิ ทของ
ชุมชน

80

ผจู้ ดั ทำ

ที่ปรกึ ษา

1. นางสทุ ธิรกั ษ์ พุ่มไสว ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลำลูกกา รักษาการในตำแหนง่

ผอู้ ำนวยการ กศน.อำเภอหนองเสือ

2. นางสาวธัญญาภรณ์ ไมอนิ ทร์ ครูผู้ช่วย

3. นางไทยรฐั บางบอ่ ครูอาสาสมัคร กศน.

ผรู้ วบรวม/จัดพิมพ์ โพธิ์งาม ครู กศน.ตำบล
นางสาวพิมพ์พสิ ุทธ์ิ

81

ภาพการประเมนิ 5 ดพี รีเมยี่ ม วนั ท่ี 29 มถิ นุ ายน 2563

82

83

84

85

86


Click to View FlipBook Version
Previous Book
0500_s20_in_11
Next Book
Master Bahasa Indonesia For Business & Social Language Learning With This Course