The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Manne Friman, 2021-02-17 05:09:58

Utskick-SETI-2020-Nr1

Utskick-SETI-2020-Nr1

Sett på

SALTÖ
EKHOLMEN

Nr 1 2020

Informationsblad från
Saltö-Ekholmens Trädgårds- och Intresseförening

Verksamhetsberättelse 2019 Vad händer nu?

Verksamhetsåret 2019 har varit ett År 2020 blev som bekant ett annorlunda år.
spännande år för SETI med viktiga frågor Det har blivit svårt att genomföra några
som diskuterats med kommunen med träffar och Valborg fick ställas in, så vi fick
huvudsakligen god utgång för boende på spara Sandgrenska manskören till nästa år.
Saltö-Ekholmen. Några exempel är att vi Vi jobbar därför mer med styrelsens struktur
stoppade förbud mot parkeringen på Saltö för att få mer saker att ske under 2021 t.ex.
torg och motsa oss paviljonger på bollplanen genom att öka erbjudanden från föreningen
vilket kommunstyrelsen höll med om till slut. som nya elavtal med Affärsverken från 2021.
Nu är parkeringsförbudet uppe igen men vi
kämpar vidare med trafikfrågor. Vilket märks Föreningen genomförde årsmöte och
bland annat på hastighetsskyltarna på höstmöte utomhus och nya medlemmar
Strandvägen och rondellens upprensning. anslöt till styrelsen. Vi har inom styrelsen
Det var rekordantal på höstmöte angående diskuterat att vi behöver synas och höras
trafik- och parkering vilket också lockat fler mer. Vi ska också informera mer allmänt om
medlemmar till föreningen. Vi avser fortsätta vad som händer i närområdet. För att få mer
följa upp samtliga frågor som diskuterades att hända inom föreningen så har styrelsen
under mötet och har bett om ett fördelat ansvar på olika utskott. En person i
uppföljningsmöte nu ett år senare för att styrelsen är ansvarig för utskottet och vi ser
diskutera vad som utförts och vad som gärna att medlemmar ansluter sig till
kvartstår. utskotten för att hjälpa till.
Idag finns utskott för:
Belysning sattes upp under gamla Saltöbron
inför brons 100-årsdag (byggd 1920). Detta · Trafik-och parkering
på förslag från tidigare styrelse av SETI och · Grannsamverkan och trygghet
medlem. Vi avser utföra ett jubileum för · Medlemserbjudanden
bron innan den fyller 101 år. Vi har under · Park och trädgård
2019 haft årsmöte, höstmöte, valborg och · Kommunikation
städdag i vanlig ordning. Det blev även
Björkholmsvandring och trivselkväll. Läs mer Vad tycker du borde finnas med i
på hemsidan. föreningens arbete? Är det något du vill
bidra med till att förverkliga?
Styrelsen tackar för förtroendet och det
gångna verksamhetsåret.

z

Vad är detta?

Detta är ett informationsutskick
från områdets Intresseförening
som denna gång går ut till alla

Gäddan 3 Antagen – bostäder på Saltö Tävling logotyp

Kommunfullmäktige beslutade den 2020-11- Under årsmötet beslutades att en tävling
att anta detaljplan för Gäddan 3 m.fl. Det skulle utföras för att ta fram en ny logotyp.
handlar om utbyggnad av ca 220 bostäder,
bestående av lägenheter och radhus. Tomten Vill du ta fram SETIs nya logotyp? Skicka ditt
är mellan Saltö utkik och Cyberzone samt åt förslag till [email protected]
öst söder om Utövägen och norr om hamnens senast februari 2021. Vinnaren koras på
verksamheter. Det är byggnader som är ca 6-7 årsmötet och trevligt pris utlovas.
våningar som högst. Man planerar även ett
kallbadhus och en småbåtshamn. El-avtal

SETI har tidigare lämnat synpunkter om trafik Föreningens ramavtal för el med
och parkering, behov av förskoleplatser, Affärsverken tar slut sommaren 2021.
vikten av att koppla ihop promenadstråken, Föreningen har träffat Affärsverken för att
planering för byggtrafik och förslag på att förhandla nytt ramavtal som blir klart våren
rusta upp fotbollsplanen till en idrottsplats 2021. Affärsverken kommer också att vara
med konstgräs och fler sportmöjligheter. med på årsmötet för att presentera
ramavtalet och deras andra erbjudanden.
Planen är antagen av kommunfullmäktige men
vinner först laga kraft den 2020-12-05. Vill du bli medlem i föreningen? Kontakta
[email protected]
För föreningens årsmöte var tanken att
kommunens ansvariga skulle komma och
berätta om planerna. Detta skjut till 2021.

Har du synpunkter som du vill framföra
angående planen så maila gärna
[email protected]

Styrelsen består av

Ordförande Manne Friman Ledamot Peo Olsson
Ledamot Peter Nilsson
Vice Ordförande Göran Mårdhed Suppleant Alexandra Färnström
Suppleant Christian Allfréd
Sekreterare Charlotte Ljungman Suppleant Carl-Christer Drangel

Kassör Helen Carleke

Ledamot Inger Petterson

Kontakt: [email protected] Betala gärna årsavgift 100 kr via
Hemsida: www.salto-ekholmen.se Swishnummer: 123 651 0838
Markera med för- och efternamn


Click to View FlipBook Version