The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Buku Pengurusan SMK Syed Hassan - SSN Perlis Tahun 2020

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SMK Syed Hassan, 2019-12-16 23:55:36

Buku Pengurusan SSN 2020

Buku Pengurusan SMK Syed Hassan - SSN Perlis Tahun 2020

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

“It All Begins Here” 0

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

ISI KANDUNGAN

BIL. PERKARA MUKA SURAT

1. UMUM 2
1.1 Maklumat Peribadi 3
1.2 Harapan Dan Hala Tuju Pengarah Pendidikan Perlis 4
1.3 Cetusan Minda Pengetua 5
1.4 Visi, Misi dan Piagam Pelanggan 6
1.5 Arahan Menjalankan Tugas dan Aku Janji 8
1.6 Panduan Am Guru dan Staf 16
1.7 Kalendar 2020 17
1.8 Hari Kelepasan Persekutuan dan Negeri 18
1.9 Jadual Pembayaran Gaji 19
1.10 Penggal Persekolahan Tahun 2020 20
1.11 Maklumat Asas Sekolah 21
1.12 Senarai Nama Guru dan Staf Anggota Kumpulan Pelaksana 23
1.13 Guru Bertugas Mingguan 30
1.14 Program dan Aktiviti Utama 33
1.15 Takwim Sekolah
55
2. PENGURUSAN PENTADBIRAN 58
2.1 Carta Organisasi Sekolah
2.2 Agihan Tugas 69
73
3. PENGURUSAN KURIKULUM
3.1 Agihan Tugas 77
3.2 Senarai Nama Penyelaras dan Guru Tingkatan
88
4. PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
4.1 Agihan Tugas 96

5. PENGURUSAN KOKURIKULUM 108
5.1 Agihan Tugas
118
6. PENGURUSAN TINGKATAN 6 119
6.1 Agihan Tugas 120
147
7. PENGURUSAN KELAS PROGRAM PENDIDIKAN KHAS 148
INTEGRASI (PPKI)
7.1 Agihan Tugas

8. LAMPIRAN
8.1 Pelan Sekolah
8.2 Pakej Mata Pelajaran
8.3 Pekeliling dan Dasar Kerajaan
8.4 Lagu Sekolah
8.5 Catatan

** Muat turun Buku Pengurusan SMKSH (SSN) Tahun 2020 di http://www.smkshssn.edu.my/BPS2020/

“It All Begins Here” 1

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

MAKLUMAT PERIBADI

NAMA NO. FAIL
NOMBOR KAD PERKHIDMATAN
PENGENALAN

ALAMAT KEDIAMAN

NAMA PERJAWATAN TARIKH BERKHIDMAT
GRED PERJAWATAN TARIKH LANTIKAN
NO. GAJI NO. CUKAI
NO. AKAUN BANK NAMA BANK
NO. TELEFON JANTINA
ALAMAT E-MEL
MATA PELAJARAN YANG DIAJAR
KELAS

TUGAS-TUGAS KHAS 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tandatangan : Tarikh :

SMK Syed Hassan (SSN Perlis)

No. Tel / Faks : 04-9766217 / 04-9776641

E-mel : [email protected]

Laman Web : http://www.smkshssn.edu.my/

“It All Begins Here” 2

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

HARAPAN DAN HALA TUJU PENGARAH PENDIDIKAN PERLIS

“It All Begins Here” 3

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

CETUSAN MINDA PENGETUA

Bismillahhirrahmanirrahim.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Bersyukur saya ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan limpah
kurnia serta izin-Nya, kita dapat meneruskan khidmat bakti di sekolah
tercinta ini pada tahun 2020. Marilah kita memperbaharui tekad dan
menyuntik semangat baharu dalam melonjakkan kecemerlangan SMK
Syed Hassan pada tahun 2020.

Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup mencabar kerana negara menuju ke arah
IR 4.0. Sekolah menjadi wadah utama dalam membentuk kemenjadian murid seperti yang
dihasratkan. Adakah kita sebagai guru sudah bersedia? Guru sepatutnya menyediakan
murid untuk “How to learn, Unlearn and Relearn”. Murid sebagai “Center of Learning”,
justeru ilmu guru mesti selari dengan perkembangan terkini. Ayuh Cikgu! Walau apa-apapun
perubahan yang mendatang, cikgu ialah Adiwira yang sememangnya tahu bahawa
pendidikan bukanlah urusan perniagaan yang mengurus untung atau rugi. Guru berperanan
untuk menghasilkan murid yang lebih baik. SMK Syed Hassan adalah tempatnya. “It All
Begins Here”

Sehubungan dengan itu, Buku Pengurusan Sekolah merupakan garis panduan
kepada cikgu-cikgu dalam melaksanakan tugas dan amanah yang dipertanggungjawabkan.
Walau bagaimanapun, kandungan buku ini tertakluk kepada perubahan dan
pengubahsuaian dari semasa ke semasa mengikut keperluan.

Semoga usaha murni ini akan mendapat keberkatan dan keredaan-Nya. Akhir kata,
saya mengucapkan terima kasih kepada semua guru, selamat bertugas dengan penuh
amanah, dedikasi, komitmen yang tinggi dan ikhlas kerana Allah S.W.T.

“It All Begins Here”

ROSE AZA BIN CHE ARIFIN
Pengetua
Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Hassan
01000 Kangar, Perlis.

“It All Begins Here” 4

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

VISI, MISI DAN PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH

VISI SEKOLAH

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

MISI SEKOLAH

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK
MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI

NEGARA

PIAGAM PELANGGAN

KAMI BERJANJI
 MELAKSANAKAN PdPC YANG BERKESAN SERTA BERMUTU TINGGI

BAGI MEMBENTUK INSAN TERDIDIK DAN BERILMU
 MENGGILAP POTENSI ATLET YANG MAMPUBERSAING DI

PERINGKAT TERTINGGI
 MEWUJUDKAN SISTEM KOKURIKULUM YANG SISTEMATIK BAGI

MEMBANGUN INSAN CEMERLANG DALAM KOKURIKULUM SEIRING
DENGAN KURIKULUM
 BERTEKAD UNTUK MEMBENTUK INSAN BERDISIPLIN DAN
BERPEGANG TEGUH KEPADA PRINSIP RUKUN NEGARA
 MEWUJUDKAN SUASANA SEKOLAH YANG KONDUSIF, INDAH,
BERSIH, HARMONI DAN SELAMAT
 SENTIASA BEKERJASAMA DENGAN SEMUA PIHAK BAGI
MEWUJUDKAN SUASANA YANG HARMONI UNTUK KECEMERLANGAN
INSAN DAN SEKOLAH

“It All Begins Here” 5

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

Ruj. Kami : SMKSH 100-9/3 ( )

Tarikh : 26hb Disember 2019

Guru-Guru dan Staf Anggota Kumpulan Pelaksana
Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Hassan (SSN)

Tuan,

ARAHAN MENJALANKAN TUGAS TAHUN 2020

Dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan dikehendaki menjalankan tugas-tugas yang disenaraikan
di dalam Buku Panduan Tugas Tahun 2020 ini dan tugas-tugas lain yang diarah dari semasa ke
semasa:-

3. Tugas tuan pada tahun 2020 adalah seperti berikut:-

3.1 Pengurusan dan Pentadbiran c. …….……………………….
a. ...................................... c. …….……………………….
b. …………………………………… c. …….……………………….
c. …….……………………….
3.2 Kurikulum b. …….……………………….
a. Mengajar…………..waktu
b. …………………………………...

3.3 Hal Ehwal Murid
a. ……………………………………
b. ……………………………………

3.4 Kokurikulum
a. ……………………………………
b. …………………………………...

3.5 Jawatankuasa Khas
a. …………………………………..

4. Diharapkan tuan dapat melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan penuh dedikasi dan
komitmen yang tinggi.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

( ROSE AZA BIN CHE ARIFIN )
Pengetua
Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Hassan (SSN),
01000 Kangar, Perlis.

“It All Begins Here” 6

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

SURAT AKU JANJI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

Saya, ...................................................................... No. Kad Pengenalan ..................... beralamat
di Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Hassan (SSN), 01000 Kangar, Perlis dengan sesungguhnya
berjanji bahawa saya akan mematuhi peruntukan Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan
Tatatertib) 1993. Perintah-perintah Am, Pekeliling dan surat Pekeliling dari semasa ke semasa
sepanjang tempoh perkhidmatan saya dengan Kerajaan Malaysia. Maka dengan itu saya berjanji,
sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan 4 Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan
Tatatertib) 1993, bahawa saya:-

i) akan sentiasa taat kepada Yang di Pertuan Agong, Negara dan Kerajaan:
ii) akan sentiasa melaksanakan tugas saya sebagai pegawai awam dengan cermat,

bersungguh-sungguh, cekap, jujur, amanah dan tanggungjawab.
iii) tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi saya;
iv) tidak akan berkelakuan dengan cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadi

saya bercanggah dengan tugas awam saya.
v) tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan syak yang munasabah

bahawa saya telah membiarkan kepentingan peribadi saya bercanggah dengan tugas
rasmi saya sehingga menjejaskan kegunaan saya sebagai penjawat awam;
vi) tidak akan menggunakan kedudukan saya sebagai pegawai awam bagi faedah diri saya
sendiri;
vii) tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan atau mencemarkan nama
perkhidmatan awam;
viii) tidak akan membawa atau cuba membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar
untuk menyokong atau memajukan tuntutan saya atau tuntutan pegawai awam lain
berhubung dengan perkhidmatan awam; dan
ix) tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan cara yang boleh ditafsirkan sebagai
ingkar perintah.

Saya sesungguhnya faham bahawa jika saya disabitkan kerana telah melanggar Aku Janji ini, saya
boleh dikenakan tindakan tatatertib mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan
Tatatertib) 1993.

............................................. ..............................................
(Tandatangan Pegawai) (Jawatan Pegawai)

Di hadapan,

1hb JANUARI 2020 ............................................
ROSE AZA BIN CHE ARIFIN

Pengetua,
Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Hassan (SSN)

(Cop Rasmi Jabatan)

“It All Begins Here” 7

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

PANDUAN AM GURU DAN STAF AKP
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SYED HASSAN (SSN)

1. ASAS PENGURUSAN SEKOLAH

1.1 Guru dan staf AKP hendaklah membaca, memahami dan menghayati Falsafah
Pendidikan Kebangsaan, Objektif Kementerian Pendidikan, Falsafah Pendidikan Islam,
Nilai Teras Sekolah Menengah.

1.2 Bersama memahami, berkongsi dan menghayati Misi dan Visi Sekolah.
1.3 Bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai Misi, Visi, Matlamat dan Objektif

sekolah.
1.4 Bertekad dan beriltizam melaksana Piagam Pelanggan Sekolah.
1.5 Dalam menjalankan tugas meletakkan kepentingan pelajar dan sekolah melebihi

kepentingan peribadi.
1.6 Semua guru adalah Guru Disiplin.

2. KEDATANGAN

2.1 Jadual waktu persekolahan atau waktu bekerja mesti dipatuhi seperti yang
ditetapkan.

2.2 Guru dikehendaki berada dalam kawasan sekolah 10 minit sebelum waktu
persekolahan dan merakam waktu semasa sampai dan sebelum balik sekolah
di pejabat.

2.3 Guru dan Staf AKP hendaklah memberitahu pihak sekolah secepat mungkin,
sekiranya tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat ke sekolah atas sebab-sebab
yang munasabah.

2.4 Semua urusan peribadi guru hendaklah dilakukan di luar waktu persekolahan kecuali
dalam keadaan kecemasan.

2.5 Waktu bekerja semua staf AKP mengikut waktu bekerja perkhidmatan awam yang
sedang berkuatkuasa.

3. KELUAR WAKTU BERTUGAS

3.1 Pada waktu persekolahan atau kerja guru dan staf AKP tidak dibenarkan
meninggalkan kawasan sekolah kecuali jika ada sesuatu perkara yang tidak dapat
dielakkan atau arahan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia/Jabatan Pendidikan
Negeri dengan syarat mendapat kebenaran daripada Pengetua/Penolong Kanan.

3.2 Guru dikehendaki mengisi Buku Kebenaran Keluar dan dapatkan tandatangan
Pengetua/Penolong Kanan.

3.3 Kerja bertulis hendaklah disediakan untuk pelajar sebelum meninggalkan sekolah.
3.4 Staf AKP dikehendaki mendapatkan kebenaran keluar daripada Pengetua atau

wakilnya dan mengisi Buku Kebenaran Keluar serta dapatkan tandatangan sebagai
tanda kebenaran.
3.5 Guru dan staf AKP hendaklah mencatatkan waktu keluar dan masuk semula.

“It All Begins Here” 8

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

4. MELAKUKAN KERJA LUAR

4.1 Penjawat awam (termasuk guru) dibolehkan melakukan kerja luar dengan mematuhi
Perintah Am Bab ‘D’ seperti berikut:
4.1.1 Memohon kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan
4.1.2 Dibenarkan dengan syarat:
4.1.2.1 Tidak dilakukan semasa waktu bekerja/pejabat.
4.1.2.2 Tidak menjejaskan sebagai penjawat awam.
4.1.2.3 Tidak dengan apa-apa cara berkecenderungan bercanggah
dengan kepentingan jabatan.

4.2 Berhubung dengan menjalankan tuisyen, guru-guru diingatkan bahawa tindakan
tersebut adalah melanggar Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) subseksyen 79(1) dan
subseksyen 132(g) di mana boleh didenda tidak melebihi RM50,000.00 (Ringgit
Malaysia: Lima Puluh Ribu) atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima
tahun atau kedua-duanya sekali.

5. CUTI Cuti Rehat/Cuti Penggal
5.1 Mengikut surat pekeliling Pelajaran KP (PP) 0046.SJ/A(30) bertarikh 24 Disember
1993, guru berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan cuti
rehat. Tetapi guru boleh dipanggil bertugas oleh Pengetua tidak melebihi separuh
daripada jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-tugas selain daripada
mengajar biasa.

5.2 Cuti Rehat Khas (CRK)
5.2.1 Cuti sambilan tidak lebih daripada sepuluh (10) hari yang diberi kepada
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di perenggan 8, Pekeliling Perkhidmatan
Bilangan 4 Tahun 1977 diganti dengan Cuti Rehat Khas sebanyak tujuh (7)
hari dalam satu tahun kalender; dan
5.2.2 Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun
berikutnya tetapi dibenarkan untuk dikumpulkan bagi tujuan Pemberian
Wang Tunai Gantian Cuti Rehat bagi pegawai yang layak.
5.2.3 Cuti ini layak kepada semua guru termasuk guru sandaran terlatih dan guru
kontrak.
5.2.4 Kelulusan diberikan oleh Pengetua dengan syarat tidak menjejaskan
keberkesanan Pengurusan pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
5.2.5 Bilangan hari CRK yang layak diambil adalah berdasarkan tempoh
perkhidmatan yang melayakkan dalam tahun berkenaan (Rujuk Perintah Am
1 (ix) Bab C).

5.3 Cuti Sakit
5.3.1 Sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta melebihi dua hari berturut-
turut hendaklah disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.
5.3.2 Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak melebihi 14 hari dalam
setahun.

“It All Begins Here” 9

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

5.3.3 Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-
putus akan dilaporkan ke Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian
Pendidikan Malaysia.

5.4 Cuti Keluar Negara
5.4.1 Semua guru yang bercuti keluar Negara mesti mendapat kelulusan. Sila
isikan permohonan yang ada di pejabat sekolah selewat-lewatnya 4 minggu
sebelum tarikh bercuti.

5.5 Cuti Khas – Isteri bersalin
5.5.1 Diberikan selama tujuh (7) hari sebagai cuti tanpa rekod kepada anggota
perkhidmatan awam lelaki. Pengiraannya termasuk semua hari rehat dan
kelepasan am. Kemudahan ini dihadkan kepada lima (5) kali dan tertakluk
kepada kepentingan perkhidmatan.

5.6 Cuti Tanpa Rekod
5.6.1 Cuti tanpa rekod yang dibenarkan adalah cuti gantian kerana bekerja lebih
masa, cuti latihan pasukan sukarela, menghadiri latihan atau khemah
tahunan pertubuhan/persatuan, latihan syarikat kerjasama, menduduki
peperiksaan, mesyuarat persatuan iktisas, mengambil bahagian sukan, tugas
khas perubatan.

5.7 Cuti Urusan Kematian Keluarga Terdekat
5.7.1 Diberikan kepada pegawai yang kematian ahli keluarga terdekat selama tiga
(3) hari sebagai cuti tanpa rekod. Ahli yang diambil kira ialah suami atau
isteri, anak-anak, ibu dan bapa kandung. Pengiraan cuti termasuk hari rehat
dan kelepasan am. Kelulusannya tertakluk kepada kepentingan
perkhidmatan.

5.8 Cuti Umrah
5.8.1 Penjawat awam bertaraf tetap yang beragama Islam dibenarkan memohon
cuti tanpa rekod untuk menunaikan umrah selama tujuh (7) hari tidak
termasuk hari rehat mingguan, hari kelepasan mingguan dan hari kelepasan
am. Kemudahan ini diberi sekali sahaja dalam tempoh perkhidmatan.

5.9 Cuti Keagamaan
5.9.1 Penjawat awam bertaraf tetap yang bukan beragama Islam dibenarkan
memohon cuti tanpa rekod untuk mengunjungi dan melaksanakan aktiviti
keagamaan mengikut agama dan kepercayaan masing-masing selama tujuh
(7) hari tidak termasuk hari rehat mingguan dan hari kelepasan am.
Kemudahan ini diberi sekali sahaja dalam tempoh perkhidmatan.

5.10 Cuti Kuarantin
5.10.1 Diberi kepada pegawai yang anaknya (umur dibawah 18 tahun atau jika
masih belajar dibawah 21 tahun) yang mengidap penyakit berjangkit dan
perlu dikuarantinkan. Tempoh yang boleh diluluskan adalah terhad kepada
maksima lima (5) hari bagi setiap kes mengikut perakuan yang dikeluarkan

“It All Begins Here” 10

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

oleh mana-mana pegawai perubatan kerajaan atau swasta, tidak termasuk
hari rehat mingguan, hari kelepasan mingguan dan hari kelepasan am.

6. PAKAIAN

6.1 Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion perguruan dan
masyarakat timur.

6.2 Pakaian berbentuk seluar, baju tanpa lengan dan skirt atas paras lutut tidak
dibenarkan bagi guru perempuan.

6.3 Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut dan panjang rambut yang
sesuai.

6.4 Semua guru lelaki dikehendaki memakai kasut/sepatu. Guru perempuan juga
dikehendaki memakai sepatu (kasut sarung/bukan sandal) supaya kelihatan lebih
kemas dan rasmi.

6.5 Semua guru hendaklah memakai pakaian uniform pada setiap hari Rabu, pakaian
batik pada setiap hari khamis dan Baju Melayu pada setiap hari Jumaat.

6.6 Guru yang mengajar pendidikan jasmani dikehendaki memakai pakaian yang sesuai.
6.6.1 Guru perempuan seluar trek atau seluar panjang yang sesuai, kemeja T,
kemeja sukan, baju trek, kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit.
6.6.2 Guru lelaki: seluar trek atau seluar panjang yang sesuai, kemeja T,
kemeja sukan, baju trek atau jersi, kasut sukan atau kasut getah tanpa
tumit.

7. TANDA NAMA

Semua guru dan staf AKP hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan, majlis
rasmi di sekolah atau di luar sekolah.

8. BILIK GURU

8.1 Guru hendaklah berada di bilik guru semasa tidak mengajar di kelas. Masa tersebut
hendaklah dianggap ‘non-teaching period’ dan bukan ‘free period’. Masa tersebut
sepatutnya digunakan untuk perkara-perkara berkaitan dengan pengajaran dan
pembelajaran atau berkaitan dengan tugasan di sekolah sahaja. Sebarang aktiviti
berunsur perniagaan peribadi tidak dibenarkan dijalankan di bilik guru.

8.2 Guru yang berada di bilik guru hendaklah sama-sama bertanggungjawab memastikan
suasana yang sesuai dan tidak menganggu ketenteraman guru lain.

8.3 Guru tidak digalakkan membenarkan pelajar berada di bilik guru.
8.4 Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua guru,

termasuk keselamatan harta benda yang terdapat dalam bilik guru.
8.5 Sesiapa yang terakhir meninggalkan bilik guru hendaklah memastikan semua

komputer, lampu dipadamkan dan semua pintu dikunci.

9. MASALAH PERJAWATAN DAN PENGAJARAN

9.1 Sekiranya guru menghadapi masalah dalam bidang perjawatan, beliau boleh
berurusan dengan Ketua Pembantu Tadbir atau Pengetua dan Penolong Kanan
Pentadbiran.

“It All Begins Here” 11

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

9.2 Guru yang menghadapi masalah dalam bidang pengajaran pula boleh berurusan
dengan Ketua panitia, GKMP atau Guru Penolong Kanan.

10. TUGAS

10.1. Tugas guru diberikan dalam bidang Kurikulum, Kokurikulum, HEM dan juga
10.2 Pentadbiran. Tugas tersebut hendaklah dilaksanakan dengan dedikasi dan
10.3 bertanggungjawab.
10.4 Sekiranya guru dikehendaki menghadiri mesyuarat di Jabatan Pendidikan dan di
sekolah hendaklah dipatuhi. Guru yang ditugaskan tidak boleh mengarahkan guru
10.5 lain melaksanakan tanpa pengetahuan Pengetua/Penolong Kanan Pentadbiran.
Guru yang mewakili sekolah dalam mana-mana mesyuarat atau taklimat di luar, minit
curai hendaklah dikemukakan kepada Pengetua.
Guru yang mewakili sekolah ke sesuatu kursus, seminar atau seumpamanya, apabila
balik ke sekolah hendaklah menjalankan ‘In-House Training’ kepada guru dan
memaklumkan kepada Guru Penolong Kanan/Pengetua tarikh, nama dan masa
pelaksanaannya.
Guru yang melakukan tugas rasmi di luar, hendaklah menyediakan bahan tugasan
bertulis untuk pelajar dan memaklumkan kepada Ketua Bidang atau Ketua Panitia.

11. BUKU REKOD MENGAJAR

11.1 Setiap guru bertanggungjawab terhadap keselamatan Buku Rekod Mengajar. Semua
butiran hendaklah disempurnakan dengan teliti, kemas dan lengkap. Buku ini
hendaklah diserahkan kepada Pengetua mengikut jadual untuk disemak dan
ditandatangani.

11.2 Guru yang bercuti, buku rekodnya hendaklah diserahkan kepada Guru Penolong
Kanan untuk urusan guru pengganti.

11.3 Setiap akhir tahun persekolahan Buku Rekod Mengajar hendaklah diserahkan ke
pejabat sekolah.

12. JADUAL WAKTU MENGAJAR

12.1 Guru hendaklah mematuhi jadual waktu yang disediakan. Guru tidak dibenarkan
mengubah jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa kebenaran.

12.2 Guru Tingkatan (Akademik) hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk
dipamerkan dalam kelas sendiri.

13. KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH

13.1 Kerjasama semua guru amat diperlukan dalam menjaga keselamatan harta benda
sekolah. Pelajar yang merosakkan harta benda sekolah sama ada dengan sengaja
atau tidak hendaklah dimaklumkan kepada Penolong Kanan HEM.

13.2 Ketua Panitia / Guru Kanan Mata Pelajaran hendaklah memastikan peraturan-
peraturan mengenai penggunaan alat-alat di bilik-bilik tertentu seperti makmal,
bengkel dan lain-lain disediakan serta ditampal.

“It All Begins Here” 12

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

14. KEBERSIHAN

14.1 Semua guru bertanggungjawab menjaga kebersihan sekolah. Jadual giliran bertugas
14.2 pelajar hendaklah disediakan oleh guru tingkatan untuk tingkatan masing-masing.
14.3 Alat-alat membersihkan kelas hendaklah digunakan dengan cermat dan disimpan
dengan baik.
Guru Kanan Mata Pelajaran/Ketua Panitia dan guru lain yang mempunyai bilik
khas/tempat khas (bengkel, bilik kaunseling, makmal sains, makmal bahasa dan lain-
lain) bertanggungjawab menjaga kebersihan dan keceriaan bilik masing-masing.
Semua guru, staf AKP dan pelajar sama-sama bertanggungjawabterhadap kebersihan
kawasan sekolah.

15. SURAT MENYURAT

15.1 Semua surat rasmi yang menggunakan letter-head sekolah hendaklah ditandatangani
oleh Pengetua untuk disampaikan kepada pihak-pihak berkenaan.

15.2 Surat-surat keluar yang ditulis oleh guru kepada Kementerian, Jabatan dan sekolah
lain hendaklah melalui pengetua.

16. SURAT YANG DITERIMA

16.1 Surat yang diterima oleh sekolah mesti diedar kepada guru untuk tindakan. Guru
berkenaan hendaklah mengambil tindakan segera terhadap surat tersebut.

16.2 Jika surat itu ditujukan kepada guru berkenaan dengan dinyatakan melalui dan
salinan kepada pengetua, surat itu boleh disimpan sendiri setelah diambil tindakan.

16.3 Jika surat itu ditujukan kepada Pengetua dan Pengetua mengedarkannya untuk
tindakan guru berkenaan, maka guru itu hendaklah:
16.3.1 Memastikan samada surat yang diterima itu salinan asal atau fotostat, jika
salinan asal sila minta difotostat terlebih dahulu supaya salinan asal disimpan
dalam fail pejabat.
16.3.2 Jika tindakan yag perlu diambil merupakan mengisi maklumat dalam borang
yang dilampirkan, maka borang tersebut hendaklah ditaip dan setelah
lengkap diisi hendaklah disediakan surat litup/iringan (covering)
yang boleh didapati di pejabat sekolah. Adalah tidak wajar borang
berkenaan dihantar terus kepada yang berkenaan tanpa surat iringan dari
sekolah walaupun dihantar dengan serah tangan. Satu salinan disimpan
dalam fail sekolah di pejabat untuk rekod atau rujukan bila diperlukan.

17. URUSAN DENGAN JPN

Guru dan staf AKP tidak digalakkan terus pergi Jabatan Pendidikan Negeri untuk urusan
peribadi atau perkhidmatan kecuali diarah berbuat demikian/dengan arahan Pengetua.

18. PELAWAT / JURUJUAL

Semua pelawat DIMESTIKAN berjumpa dengan Pengetua/Guru Penolong Kanan terlebih
dahulu. Guru tidak dibenarkan berbincang dengan wakil-wakil firma atau jurujual kecuali
dengan kebenaran Pengetua/wakilnya.

“It All Begins Here” 13

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

19. PEMBELIAN BARANG

19.1 Setiap pembelian barang dengan kebenaran terlebih dahulu dengan
menggunakan nota minta.

19.2 Nota Minta tersebut hendaklah diluluskan oleh Pengetua.
19.3 Pembantu Tadbir akan menguruskan tindakan selanjutnya iaitu untuk menyediakan

Borang Pesanan Tempatan (Local Order/LO).
19.4 Segala invois mesti ditandatangani oleh guru yang menerima barang, rekod nombor

daftar stok dan serah dengan segera ke pejabat sekolah. Barang yang diterima
hendaklah direkodkan serta merta dalam buku stok dengan tepat dan kemas.

20. KEGIATAN KOKURIKULUM

20.1 Semua guru adalah Penasihat kegiatan kokurikulum. Tugas ini hendaklah dijalankan
dengan mengikut jadual yang ditetapkan.

20.2 Semua guru wajib hadir kegiatan kokurikulum dan menulis nama pada buku
kehadiran kokurikulum yang disediakan di pejabat.

21. PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH

21.1 Semua guru diwajibkan menghadiri perhimpunan rasmi sekolah pada masa dan hari
yang ditetapkan.

21.2 Guru lelaki hendaklah memakai kemeja berlengan panjang dan bertali leher. Blazer
adalah digalakkan.

21.3 Guru akan bersama-sama pelajar menyanyikan lagu Negaraku, lagu Negeri dan lagu
Sekolah.

22. MESYUARAT GURU

22.1 Pengetua akan memanggil guru bermesyuarat dari semasa ke semasa. Kedatangan
guru ke mesyuarat adalah diwajibkan.

22.2 Guru diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh semua Guru Penolong
Kanan/Guru Kanan Mata Pelajaran/Ketua Panitia.

22.3 Pakaian semasa menghadiri mesyuarat hendaklah pakaian waktu bekerja. Kemeja T,
seluar trek, selipar tidak dibenarkan.

23. ACARA / MAJLIS RASMI SEKOLAH / MESYUARAT/ KURSUS DALAMAN.

23.1 Semua guru dikehendaki hadir dalam semua acara/majlis rasmi sekolah dan juga
kursus dalaman.

23.2 Guru yang tidak hadir, perlu mengemukakan surat pemberitahuan ketidakhadiran
kepada pengetua. Satu salinan akan disimpan dalam fail peribadi guru berkenaan.

24. PERHUBUNGAN SESAMA RAKAN SEJAWAT

24.1 Guru dan staf AKP hendaklah memupuk hubungan peribadi dan profesional yang baik
dan sihat sesama rakan dan sentiasa mengawal tutur kata, supaya wujud perasaan
kekitaan dalam organisasi dan mengelakkan ketegangan hubungan.

24.1 Guru dan staf AKP tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan /

“It All Begins Here” 14

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

fahaman / pendapat / kepercayaan sesama rakan atau pun pelajar sekolah ini.
24.2 Perhubungan yang berbentuk kumpulan berdasarkan kaum, status sosial, sosio

ekonomi, kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud di
sekolah.

25. KEAHLIAN KELAB GURU/PERSATUAN IBU BAPA & GURU (PIBG)

25.1 Semua guru dan staf AKP secara automatik menjadi ahli Badan Kebajikan Guru &
Staf (BKGS).

25.2 Semua guru secara automatik menjadi ahli PIBG.

26. ARAHAN DAN PEKELILING

26.1 Setiap arahan pekeliling yang dikeluarkan oleh Pengetua hendaklah dibaca dengan
teliti dan dipatuhi serta ditandatangani selepas membacanya.

26.2 Sekiranya arahan dan pekeliling itu diberi terus, guru hendaklah menyimpannya di
dalam fail khas pekeliling Peribadi.

27. PENGGUNAAN ALAT-ALAT

27.1 Penggunaan alat-alat hendaklah mengikut peraturan yang ditetapkan mesti
mendapat kebenaran daripada penjaga stok dan direkodkan. Hendaklah digunakan
dengan baik dan memulangkan dengan segera dalam keadaan baik.

27.2 Jika rosak hendaklah dilaporkan dengan serta merta dan menggantinya.

28. TELEFON / FAKS

28.1 Penggunan telefon sekolah hanyalah untuk urusan rasmi sahaja. Guru atau staf AKP
sekolah tidak dibenarkan menggunakan telefon sekolah untuk urusan peribadi.

28.2 Guru dilarang menggunakan telefon bimbit semasa PdPc di dalam bilik darjah dan
semasa mesyuarat.

29. KUNCI

Semua kunci mesti disimpan di pejabat, guru yang menggunakan kunci hendaklah mengisi
Buku Rekod Peminjaman di pejabat.

“It All Begins Here” 15

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

KALENDAR TAHUN 2020

JANUARI FEBRUARI MAC

A I SRK J S A I SRK J S A I SRK J S
1234 1 1234567
8 9 10 11 12 13 14
5 6 7 8 9 10 11 2345678 15 16 17 18 19 20 21
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 22 23 24 25 26 27 28
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 29 30 31
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

APRIL MEI JUN

A I SRK J S A I SRK J S A I SRK J S
1234 12 123456

5 6 7 8 9 10 11 3456789 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30
31

JULAI OGOS SEPTEMBER

A I SRK J S A I SRK J S A I SRK J S
1234 1 12345

5 6 7 8 9 10 11 2345678 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30
30 31

OKTOBER NOVEMBER DISEMBER

A I SRK J S A I SRK J S A I SRK J S
123 1234567 12345
8 9 10 11 12 13 14
4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 22 23 24 25 26 27 28 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 29 30 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31 27 28 29 30 31

** _ Sila rujuk Program Dan Aktiviti Utama SMK Syed Hassan (SSN).

Catatan:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

“It All Begins Here” 16

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

HARI KELEPASAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI TAHUN 2020

“It All Begins Here” 17

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

TARIKH PEMBAYARAN GAJI BULANAN
BAGI TAHUN 2020

BULAN TARIKH HARI CATATAN
Januari 16/01/2020 Khamis Tahun Baru Cina
25 & 26/01/2020 (Sabtu & Ahad)

Februari 24/02/2020 Isnin

Mac 25/03/2020 Rabu

April 23/04/2020 Khamis

Hari Raya Puasa
24 & 25/05/2020 (Ahad & Isnin)
Mei 14/05/2020 Khamis Hari Pesta Kaamatan

30 & 31/05/2020 (Sabtu & Ahad)

Jun 22/06/2020 Isnin Hari Gawai
01 & 02/06/2020 (Isnin & Selasa)

Julai 23/07/2020 Khamis Hari Raya Haji
31/07 & 01/08/2020 (Jumaat & Sabtu)

Ogos 25/08/2020 Selasa

September 24/09/2020 Khamis

Oktober 26/10/2020 Isnin Hari Deepavali
November 25/11/2020 Rabu 14/11/2020 (Sabtu)
Disember 17/12/2020 Khamis
Hari Krismas
25/12/2020 (Jumaat)

“It All Begins Here” 18

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

“It All Begins Here” 19

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

1. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Hassan (SSN)

2. Kod Sekolah : REA0056

3. Alamat Sekolah : Jalan Sekolah Derma, 01000 Kangar, Perlis.

4. No. Telefon : 04-976 6217 No. Faksimili : 04-977 6641

5. Laman Web : http://www. smkshssn.edu.my

6. Alamat E-Mel : [email protected]

7. Lokasi : Bandar

8. Keluasan Sekolah : 6.02 Hektar

9. Pentadbiran Sekolah:-

9.1 Pengetua : Encik Rose Aza bin Che Arifin

9.2 Penolong Kanan Pentadbiran : Encik Mahizan bin Mustafa
9.3 Penolong Kanan Hal Ehwal Murid : Encik Nor Hashimi bin Ismail

9.4 Penolong Kanan Kokurikulum : Puan Che Saodah binti Ibrahim

9.5 Penolong Kanan Tingkatan Enam : Encik Abdul Latiff bin Ahmad
9.6 Penolong Kanan Pendidikan Khas : Puan Azuralidza binti Zakaria

9.7 Guru Kanan Bahasa : Puan Noraliah binti Ahmad
9.8 Guru Kanan Teknik dan Vokasional : Encik Che Yusmadi bin Che M. Yusoff

9.9 Guru Kanan Sains dan Matematik : Puan Khatijah binti Din

9.10 Guru Kanan Kemanusiaan : Puan Tadzilah binti Jib

10. Persekolahan : 1 Sesi (Pagi)

11. Bilangan Guru : 78 orang terlatih (termasuk 4 JSM)
(28 Lelaki, 50 Perempuan)

12. Bilangan Staf AKP : 23 orang

12.1 Ketua Pembantu Tadbir N22 : 1 orang
12.2 Pembantu Tadbir N19 : 2 orang
12.3 1 orang
12.4 Penyelia Asrama N22 (KUP) : 2 orang
12.5 5 orang
12.6 Pembantu Makmal C22 (KUP) : 1 orang
12.7 Pembantu Makmal C19 : 4 orang
12.8 5 orang
12.9 Juruteknik Komputer FT19 : 1 orang
12.10 Pembantu Pengurusan Murid N19 : 1 orang

Pembantu Operasi N11 :

Pembantu Awam H11 :
Pembantu Awam (Pemandu) H11 :

13. Bilangan Pelajar : 515 orang (30 November 2019)

13.1 Tingkatan 1 – 6 Atas : 469 orang (30 November 2019)
13.2 Pendidikan Khas : 46 orang (30 November 2019)

“It All Begins Here” 20

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

SENARAI NAMA GURU SMK SYED HASSAN (SSN)

BIL NAMA GURU BIL NAMA GURU

1 Rose Aza bin Che Arifin 44 Noor Azlin binti Hazizi

2 Mahizan bin Mustafa 45 Norasnida binti Ahmad Razi
3 Nor Hashimi bin Ismail 46 Noorhashimi bin Mohd Zain
4 Che Saodah binti Ibrahim 47 Noor Zariena binti Mohd Samsuddin
5 Abdul Latiff bin Ahmad 48 Nor Azieyantie binti Aziz
6 Azuralidza binti Zakaria 49 Nor Azlina binti Mat Ariff
7 Noraliah binti Ahmad 50 Norhafiza binti Zawri
8 Tadzilah binti Jib 51 Norafiza binti Mohamad
9 Khatijah binti Din 52 Norfaizan bin Torman
10 Che Yusmadi bin Che Mohamed Yusoff 53 Noriza binti Md Ali
11 A’amar bin Hashim 54 Normiwati binti Mat Nor
12 Ahmad Tamizi bin Kamis 55 Norsalmiza binti Zakaria
13 Aiza binti Azizan 56 Nor Wahida binti Salim
14 Amizal bin Abdul Razak 57 Noryusry bin Mansor
15 Aniza binti Ariffin 58 Nuramira binti Azemi
16 Asiah binti Abd Wahab @ Ibrahim 59 Nur Farah Nini binti Hashim
17 Azahar bin Razak 60 Nurhafizah binti Khalif
18 Azizul bin Abidin 61 Nur Hidayah binti Adnan
19 Azlee bin Johar 62 Nurul Azwa binti Hamzah
20 Azmaliza binti Alias 63 Parthiban A/L Selaya
21 Basaruddin bin Ahmad 64 Razmaliza binti Zabri
22 Chen Sang Ling 65 Rohana binti Ahmad
23 Fadzil bin Matt Noor 66 Rosazliza binti Rosli
24 Fairunnisah binti Ali 67 Rosliza binti Rooslan
25 Farah Najwa binti Aziz 68 Shahari bin Samah
26 Faridatul Zarina binti Mohd Zain 69 Sharifah Nadera binti Syed Din
27 Habsah binti Nordin 70 Siti Azlina binti Md Isa
28 Hanimaryanti Ezlien binti Gerehan 71 Siti Rohaini binti Husin
29 Hasmee Heryanti binti Abdul Ghani 72 Syafiza binti Ibrahim
30 Hazila binti Hassan 73 Syakirin bin Abdul Aziz
31 Isma Junaiza binti Ishak 74 Wan Noraini binti Wan Ahmad
32 Ishak bin Hassan 75 Wan Zamardy bin Zainun
33 Kartini binti Din 76 Wira bin Osman
34 Kamariah binti Mat Ali 77 Zaini bin Kamarudin
35 Lee Chooi Peng 78 Zulkefle bin Mohd Nor
36 Maslina binti Othman
37 Masrizal bin Mohd Zin Lelaki = 28
38 Mazila binti Hassan Perempuan = 50
39 Mazlan bin Bakar JUMLAH = 78
40 Mohd Nazrin bin Saidon
41 Muhammad Nasier bin Asri
42 Munirah binti Zulkifli
43 Nor Hashima binti Wahab

“It All Begins Here” 21

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

SENARAI NAMA STAF AKP SMK SYED HASSAN (SSN)

BIL NAMA ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA JAWATAN/GRED

1 Wan Rokiah binti Wan Jaapar Ketua Pembantu Tadbir N22
2 Rosnaliza binti Zakaria Pembantu Tadbir N19
3 Puteri Norbaizuri binti Bainon Pembantu Tadbir N19 (KUP)
4 Mohd Asri bin Othman Penyelia Asrama N22 (KUP)
5 Shahidan bin Shaari Pembantu Makmal C22 (KUP)
6 Azumi binti Saadan Pembantu Makmal C22 (KUP)
7 Farhah binti Aurani Pembantu Makmal C19
8 Abdullah bin Said Pembantu Makmal C19
9 Mohd Nabil Fikri bin Zulkifli Pembantu Makmal C19
10 Noor Huda binti Setafar Pembantu Makmal C19
11 Nur Rabayu binti Sabri Pembantu Makmal C19
12 Azirah binti Mohd Hasmi Pembantu Pengurusan Murid N19
13 Tunku Nor Akmar binti Tunku Ariffin Pembantu Pengurusan Murid N19
14 Nagahmagentiran A/L Veeraya Pembantu Pengurusan Murid N19
15 Syafiqah Hanum binti Md Sidek Pembantu Pengurusan Murid N19
16 Tc. Faiz Hazizi bin Mohd Fadzil Pen. Peg. Teknologi Maklumat FA29 (KUP)
17 Rahim bin Mat Pembantu Operasi N11
18 Wan Nor Fazleena binti Aziz Pembantu Operasi N11
19 Johari bin Othman Pembantu Operasi N11
20 Norhaniza binti Ahmad Pembantu Operasi N11
21 Juzila binti Ramli Pembantu Operasi N11
22 Mohd Bistamam bin Harun Pembantu Awam H14 (KUP)
23 Hakimi bin Omar Pemandu Kenderaan H11

Lelaki = 10
Perempuan = 13
JUMLAH = 23

“It All Begins Here” 22

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

GURU BERTUGAS MINGGUAN

BULAN MINGGU NAMA GURU TUGASAN

PEMANTAUAN : ENCIK NOOR HASHIMI BIN ISMAIL

1. Encik Zulkefle bin Mohd Nor

1 2. Encik Wan Zamardy bin Zainun JAWATANKUASA
PERHIMPUNAN HARI
01/1 – 03/1 3. Puan Razmaliza binti Zabri
4. Puan Habsah binti Nordin PERTAMA

5. Puan Mazila binti Hassan A. Tanggungjawab
semua Guru
1. Encik Wira bin Osman Bertugas
2. Encik Syakirin bin Abdul Aziz  Berada di pintu
JANUARI 2 3. Puan Fairunnisah binti Ali pagar sekolah
06/1 – 10/1 4. Puan Norasnida binti Ahmad Razi setiap hari mulai
jam 7.15 pagi
5. Puan Nor Azieyantie binti Aziz  Menjaga kebajikan
pelajar
1. Encik Ahmad Tamizi bin Kamis  Memantau keadaan
kantin semasa rehat
3 2. Puan Noor Azlin binti Hazizi  Memastikan
13 /1 – 17/1 3. Puan Norsalmiza binti Zakaria perhimpunan
4. Puan Norhafiza binti Zawri mingguan berjalan
5. Encik Mohd Nazrin bin Saidon lancar
 Mengawasi PREP di
1. Encik Azlee bin Johar asrama bermula
jam 9.00 malam
4 2. Puan Lee Chooi Peng setiap hari
20/1 – 24/1 3. Cik Hasmee Heryanti binti Abdul Ghani persekolahan
kecuali hari Jumaat
4. Puan Normiwati binti Mat Nor
B. Jadual menyiapkan
CUTI PERAYAAN TAHUN BARU CINA (23-26.01.2020) Borang Laporan
Bertugas
PEMANTAUAN : PUAN TADZILAH BINTI JIB Perhimpunan /
Harian dan PREP
FEBRUARI 5 1. Encik Amizal bin Abdul Razak Asrama mengikut
27/1 – 31/1 2. Puan Nor Wahida binti Salim hari seperti berikut :
3. Puan Nur Hidayah binti Adnan
6 4. Puan Nur Farah Nini binti Hashim No. Hari
3/2 – 7/2 1 Isnin
1. Encik Noryusry bin Mansor 2 Selasa
7 2. Puan Rohana binti Ahmad 3 Rabu
10/2 – 14/2 3. Puan Faridatul Zarina binti Mohd Zain 4 Khamis / Jumaat
4. Puan Farah Najwa binti Aziz
8 C. Laporan Guru
17/2 – 21/2 1. Encik Masrizal bin Mohd Zin Bertugas mesti ada
2. Puan Noriza binti Md Ali catatan dan
3. Puan Sharifah Nadera binti Syed Din tandatangan oleh
4. Puan Kartini binti Din Penolong Kanan HEM

6. Encik Mazlan bin Bakar
7. Puan Norafiza binti Mohamad
8. Puan Aniza binti Ariffin
9. Puan Rosazliza binti Rosli

PEMANTAUAN : PUAN NORALIAH BINTI AHMAD

MAC 9 1. Encik Fadzil bin Matt Noor
24/2 – 28/2 2. Puan Hazila binti Hassan
3. Puan Munirah binti Zulkifli
10 4. Puan Wan Noraini binti Wan Ahmad
2/3 – 6/3
1. Encik Zaini bin Kamarudin
2. Puan Noor Zariena binti Mohd Samsuddin
3. Puan Nor Hashima binti Wahab
4. Puan Siti Azlina binti Md Isa

“It All Begins Here” 23

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

11 1. Encik A’amar bin Hashim D. PREP Asrama tidak
9/3 – 13/3 2. Puan Rosliza binti Rooslan dilaksanakan pada
3. Puan Siti Rohaini binti Husin hari Jumaat
4. Puan Isma Junaiza binti Ishak

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
(14/03/2020-22/03/2020)

APRIL PEMANTAUAN : EN CHE YUSMADI BIN CHE MOHAMED A. Tanggungjawab
YUSOFF semua Guru
Bertugas
1. Encik Azahar bin Razak  Berada di pintu
14 2. Encik Wira bin Osman pagar sekolah
30/3- 3/4 3. Puan Maslina binti Othman setiap hari mulai
jam 7.15 pagi
4. Cik Nuramira binti Azemi  Menjaga kebajikan
pelajar
1. Encik Azizul bin Abidin  Memantau keadaan
15 2. Puan Azmaliza binti Alias kantin semasa rehat
6/4 – 10/4 3. Puan Norafiza binti Mohamad  Memastikan
perhimpunan
4. Puan Asiah binti Abd Wahab@Ibrahim mingguan berjalan
lancar
1. Encik Basaruddin bin Ahmad  Mengawasi PREP di
16 2. Cik Chen Sang Ling asrama bermula
13/4 – 17/4 3. Cik Hasmee Heryanti binti Abdul Ghani jam 9.00 malam
setiap hari
4. Puan Syafiza binti Ibrahim persekolahan
kecuali hari Jumaat
1. Encik Ishak bin Hassan
17 2. Puan Kamariah binti Mat Ali B. Jadual menyiapkan
20/4 – 24/4 3. Puan Nor Azlina binti Mat Ariff Borang Laporan
Bertugas
4. Puan Norasnida binti Ahmad Razi Perhimpunan /
Harian dan PREP
PEMANTAUAN : PUAN AZURALIDZA BINTI ZAKARIA Asrama mengikut
hari seperti berikut :
JUN MEI 18 1. Encik Shahari bin Samah
27/4 – 1/5 2. Puan Mazila binti Hassan No. Hari
3. Puan Nor Azieyantie binti Aziz 1 Isnin
19 4. Puan Normiwati binti Mat Nor 2 Selasa
4/5 – 8/5 3 Rabu
1. Encik Mohd Nazrin bin Saidon 4 Khamis / Jumaat
20 2. Puan Norsalmiza binti Zakaria
11/5 – 15/5 3. Puan Nur Farah Nini binti Hashim C. Laporan Guru
4. Puan Nur Hidayah binti Adnan Bertugas mesti ada
21 catatan dan
18/5 – 22/5 1. Encik Noorhashimi bin Mohd Zain tandatangan oleh
2. Puan Fairunnisah binti Ali Penolong Kanan HEM
3. Puan Hazila binti Hassan
4. Puan Razmaliza binti Zabri D. PREP Asrama tidak
dilaksanakan pada
1. Encik Muhammad Nasier bin Asri hari Jumaat
2. Puan Nurhafizah binti Khalif
3. Puan Norhafiza binti Zawri
4. Puan Noriza binti Md Ali

CUTI PERTENGAHAN TAHUN
23/05/2020– 07/06/2020

PEMANTAUAN : ENCIK ABDUL LATIFF BIN AHMAD

24 1. Encik Azlee bin Johar
8/6 – 12/6 2. Puan Hanimaryanti Ezlien binti Gerehan
3. Puan Kartini binti Din
25 4. Puan Rohana binti Ahmad
15/6 – 19/6
1. Encik Parthiban A/L Selaya
2. Puan Rosazliza binti Rosli
3. Puan Siti Azlina binti Md Isa
4. Puan Wan Noraini binti Wan Ahmad

“It All Begins Here” 24

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

26 1. Encik Syakirin bin Abdul Aziz
22/6 – 26/6 2. Puan Sharifah Nadera binti Syed Din
3. Puan Noor Zariena binti Mohd Samsuddin
4. Puan Syafiza binti Ibrahim

PEMANTAUAN : GK SAINS DAN MATEMATIK

JULAI 27 1. Encik A’amar bin Hashim A. Tanggungjawab
29/6 – 3/7 2. Puan Azmaliza binti Alias semua Guru
3. Puan Kamariah binti Mat Ali Bertugas
28 4. Puan Maslina binti Othman  Berada di pintu
6/7 – 10/7 pagar sekolah
1. Encik Wan Zamardy bin Zainun setiap hari mulai
29 2. Puan Isma Junaiza binti Ishak jam 7.15 pagi
13/7 – 17/7 3. Puan Farah Najwa binti Aziz  Menjaga kebajikan
4. Puan Siti Rohaini binti Husin pelajar
30  Memantau keadaan
20/7 – 24/7 1. Encik Muhammad Nasier bin Asri kantin semasa rehat
2. Puan Lee Chooi Peng  Memastikan
3. Puan Munirah binti Zulkifli perhimpunan
4. Puan Noor Azlin binti Hazizi mingguan berjalan
lancar
1. Encik Ahmad Tamizi bin Kamis  Mengawasi PREP di
2. Puan Aniza binti Ariffin asrama bermula
3. Cik Nuramira binti Azemi jam 9.00 malam
4. Cik Chen Sang Ling setiap hari
persekolahan
PEMANTAUAN : ENCIK NOR HASHIMI BIN ISMAIL kecuali hari Jumaat

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 B. Jadual menyiapkan
25/7/2020-02/08/2020 Borang Laporan
Bertugas
1. Encik Azlee bin Johar Perhimpunan /
32 2. Puan Nor Azlina binti Mat Ariff Harian dan PREP
Asrama mengikut
3/8 – 7/8 3. Puan Nur Hidayah binti Adnan hari seperti berikut :
No. Hari
4. Puan Nor Hashima binti Wahab 1 Isnin
2 Selasa
1. Encik Noorhashimi bin Mohd Zain 3 Rabu
4 Khamis / Jumaat
OGOS 33 2. Puan Faridatul Zarina binti Mohd Zain
C. Laporan Guru
10/8 – 14/8 3. Cik Hasmee Heryanti binti Abdul Ghani Bertugas mesti ada
4. Puan Norafiza binti Mohamad catatan dan
tandatangan oleh
34 1. Encik Basaruddin bin Ahmad Penolong Kanan HEM
17/8 – 21/8 2. Puan Asiah binti Abd Wahab @Ibrahim
3. Puan Nor Wahida binti Salim D. PREP Asrama tidak
dilaksanakan pada
4. Puan Rosliza binti Rooslan hari Jumaat

1. Encik Norfaizan bin Torman

35 2. Puan Nurul Azwa binti Hamzah

24/8 – 28/8 3. Puan Normiwati binti Mat Nor
4. Puan Hanimaryantie Ezlien binti Gerehan

PEMANTAUAN : PUAN TADZILAH BINTI JIB

SEPTEMBER 36 1. Encik Ishak bin Hassan
31/8 – 5/9 2. Puan Noriza bibti Md Ali
3. Encik Parthiban A/L Selaya
37 4. Puan Wan Noraini binti Wan Ahmad
7/9 – 11/9
1. Encik Noryusry bin Mansor
38 2. Puan Habsah binti Nordin
14/9 – 18 3. Puan Rosazliza binti Rosli
4. Puan Kartini binti Din
/9
1. Encik Fadzil bin Matt Noor
39 2. Puan Siti Azlina binti Md Isa
21/9 – 25/9 3. Encik Syakirin bin Abdul Aziz
4. Puan Aniza binti Ariffin

1. Encik Zaini bin Kamarudin
2. Encik Amizal bin Abdul Razak
3. Puan Norsalmiza binti Zakaria

“It All Begins Here” 25

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

4. Puan Rosazliza binti Rosli

PEMANTAUAN : PUAN NORALIAH BINTI AHMAD

1. Encik Mazlan bin Bakar
40 2. Puan Kamariah binti Mat Ali

28/9 - 2/10 3. Puan Noor Zariena binti Mohd Samsuddin
4. Puan Mazila binti Hassan

1. Encik Azizul bin Abidin

41 2. Encik Masrizal bin Mohd Zin
5/10 -9/10 3. Cik Nuramiza binti Azemi

OKTOBER 4. Puan Siti Rohaini binti Husin

42 1. Encik Mohd Nazrin bin Saidon
12/10- 2. Encik Zulkefle bin Mohd Nor
16/10 3. Puan Sharifah Nadera binti Syed Din
4. Puan Nurul Azwa binti Hamzah

43 1. Encik Parthiban A/L Selaya
19/10- 2. Puan Norafiza binti Mohamad
23/10 3. Puan Farah Najwa binti Aziz
4. Encik Shahari bin Samah

44 1. Encik Ahmad Tamizi bin Kamis
26/10- 2. Puan Nor Wahida binti Salim
31/10 3. Puan Nur Farah Nini Binti Hashim
4. Encik Wira bin Osman

PEMANTAUAN : ENCIK CHE YUSMADI BIN CHE
MOHAMED YUSOFF

NOVEMBER 45 1. Encik Azahar bin Razak
2/11-7/11 2. Puan Azmaliza binti Alias
3. Cik Chen Sang Ling
46 4. Puan Nor Azlina binti Mat Ariff
9/11-13/11 5. Encik Noryusry bin Mansor

47 1. Encik A’amar bin Hashim
16/11- 2. Encik Noorhashimi bin Mohd Zain
20/11 3. Puan Maslina binti Othman
4. Puan Isma Junaiza binti Ishak
5. Puan Munirah binti Zulkifli

1. Encik Muhammad Nasier bin Asri
2. Puan Syafiza binti Ibrahim
3. Puan Norasnida binti Ahmad Razi
4. Puan Hazila binti Hassan
5. Puan Habsah binti Nordin

CUTI AKHIR TAHUN
21/11/2020-31/12/2020
PEPERIKSAAN BERTULIS SPM DAN STPM 2020

“It All Begins Here” 26

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

JADUAL PELAKSANAAN PERHIMPUNAN, PROGRAM DAN PERANCANGAN
AKTIVITI TAHUN 2020

BIL BULAN TARIKH AKTIVITI TINDAKAN CATATAN
1. Januari Jabatan Bahasa
1 Perhimpunan Rasmi Guru Bertugas JSM/Kaunselor
2. Februari 01/1 – 03/1 Perhimpunan Rasmi Mingguan Jabatan Teknik Vokasional
3. Perhimpunan Rasmi PPKI
4. 2 Perhimpunan Sejati Guru Bertugas Jabatan Kemanusian
5. 06/1 – 10/1 Perhimpunan Rasmi Mingguan Jabatan Tingkatan 6
6. Guru Bertugas
7. 3 Mingguan Jabatan Teknik Vokasional
13 /1 – 17/1 Guru Bertugas JSM/Kaunselor
Mingguan
4 Guru Bertugas Jabatan Bahasa
20/1 – 24/1 Mingguan Jabatan Sains Matematik
Jabatan Kemanusiaan
5 Perhimpunan Sejati Pengerusi Sejati PPKI
27/1 – 31/1 Jabatan Bahasa
8. Perhimpunan Rasmi Guru Bertugas Jabatan Tingkatan 6
6 Mingguan
9. 3/2 – 7/2 Pelancaran Guru Jabatan Teknik Vokasional
10. Mac Penyayang Dan Mentor Kaunselor Jabatan Sains Matematik
11. 7 Mentee AJK
12. 10/2 – 14/2 Jabatan Kemanusian
13. Perhimpunan Rasmi Guru Bertugas JSM/Kaunselor
14. April 8 Mingguan
15. 17/2 – 21/2 Jabatan Bahasa
16. Perhimpunan Sejati Pengerusi Sejati PPKI
17. 9
18. Mei 24/2 – 28/2 Perhimpunan Rasmi Guru Bertugas Jabatan Sains Matematik
19. Mingguan Jabatan Tingkatan 6
20. 10
21. 2/3 – 6/3 Cuti Pertengahan Penggal 1 Jabatan Teknik Vokasional
22. (14/03/2020-22/03/2020) Jabatan Kemanusian
23. Jun 11
24. 9/3 – 13/3 Perhimpunan Rasmi Guru Bertugas PPKI
Mingguan JSM/Kaunselor
13
23/3 – 27/3 Mentor Mentee Kaunselor Jabatan Bahasa

14 Perhimpunan Rasmi Guru Bertugas
30/3- 3/4 Mingguan

15 Perhimpunan Sejati Pengerusi Sejati
6/4 – 10/4
Perhimpunan Rasmi Guru Bertugas
16 Mingguan
13/4 – 17/4
Mentor Mentee Kaunselor
17
20/4 – 24/4 Perhimpunan Rasmi Guru Bertugas
Mingguan
18
27/4 – 1/5 Perhimpunan Sejati Pengerusi Sejati

19 Perhimpunan Rasmi Guru Bertugas
4/5 – 8/5 Mingguan

20 Cuti Pertengahan Tahun
11/5 – 15/5 23/05/2020 – 07/06/2020

21 Mentor Mentee Kaunselor
18/5 – 22/5
Perhimpunan Rasmi Guru Bertugas
24
8/6 – 12/6

25

“It All Begins Here” 27

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

15/6 – 19/6 Mingguan Jabatan Tingkatan 6
26
25. Perhimpunan Sejati Pengerusi Sejati
26. Julai 22/6 – 26/6
27. 27 Perhimpunan Rasmi Guru Bertugas Jabatan Kemanusian
28. Mingguan Jabatan Sains Matematik
29. 29/6 – 3/7
30. 28 Mentor Mentee Kaunselor
31. Ogos
32. 6/7 – 10/7 Perhimpunan Rasmi Guru Bertugas Jabatan Teknik Vokasional
29 Mingguan PPKI
33.
13/7 – 17/7 Perhimpunan Sejati Pengerusi Sejati
34. 30
35. September Cuti Pertengahan Penggal 2
36. 20/7 – 24/7 25/7/2020-02/08/2020

37. 32 Mentor Mentee Kaunselor
3/8 – 7/8
38. Perhimpunan Rasmi Guru Bertugas Jabatan Bahasa
39. Oktober 33 Mingguan JSM/Kaunselor
40. 10/8 – 14/8
41. Perhimpunan Sejati Pengerusi Sejati
42. 34
43. 17/8 – 21/8
44.
45. November 35 Perhimpunan Rasmi Guru Bertugas Jabatan Kemanusian
46. 24/8 – 28/8 Mentor Mentee Mingguan Jabatan Tingkatan 6
47. Perhimpunan Rasmi Kaunselor
48. 36 Guru Bertugas Jabatan Teknik Vokasional
31/8 – 5/9 Mentor Mentee Mingguan Jabatan Sains Matematik

37 Kaunselor
7/9 – 11/9

38
14/9 – 18 /9

39 Perhimpunan Rasmi Guru Bertugas Jabatan Bahasa
21/9 – 25/9 Perhimpunan Sejati Mingguan PPKI
Perhimpunan Rasmi
40 Mentor Mentee Pengerusi Sejati Jabatan Tingkatan 6
28/9 - 2/10 JSM/Kaunselor
Guru Bertugas
41 Mingguan Jabatan Teknik Vokasional
5/10 -9/10 Jabatan Kemanusiaan
Kaunselor
42 Jabatan Bahasa
12/10-16/10 Guru Bertugas Jabatan Sains Matematik
Mingguan
Perhimpunan Rasmi Jabatan Tingkatan 6
Pengerusi Sejati PPKI
43 Perhimpunan Sejati Jabatan Kemanusiaan
19/10-23/10 Perhimpunan Rasmi Guru Bertugas JSM/Kaunselor
Mentor Mentee Mingguan
44 Perhimpunan Rasmi
26/10-31/10 Perhimpunan Rasmi Kaunselor

45 Guru Bertugas
2/11-7/11 Mingguan
Guru Bertugas
46 Mingguan
9/11-13/11

47
16/11-20/11

“It All Begins Here” 28

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

# SEBARANG PERUBAHAN TARIKH / AKTIVITI / PROGRAM BERGANTUNG KEPADA
KEADAAN.

TEMPAT PERJUMPAAN :

Tingkatan 1 : Surau Tingkatan 5 : Dewan Sekolah

Tingkatan 2 : Kantin Tingkatan 6 : Bilik Kuliah Tingkatan 6

Tingkatan 3 : Gelanggang Berbumbung Pendidikan Khas I : Blok Pendidikan Khas

Tingkatan 4 : Bilik Komanwel

“It All Begins Here” 29

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

PROGRAM DAN AKTIVITI UTAMA TAHUN 2020

BIL PROGRAM / AKTIVITI TARIKH CATATAN
27 Disember 2019 Semua Guru
1 Mesyuarat Guru 1/2020 28 Disember 2019 Semua Guru
Mesyuarat Pengurusan Kurikulum 1/2020 Guru-Guru Berkenaan
1 Januari 2020 Semua Guru
2 Mesyuarat Pengurusan HEM 1/2020 2 Januari 2020 Semua Guru
Mesyuarat Pengurusan Kokurikulum 1/2020

Mesyuarat Pengurusan Sukan / Mesyuarat
3 Jabatan / Mesyuarat Pengurusan T6/

Mesyuarat Pengurusan PPKI

4 Pendaftaran Pelajar T1, T2, T3, T5, T6 dan
PPKI ,pendaftaran dan taklimat asrama

5 Hari Pertama Persekolahan 2020

6 Kejohanan Merentas Desa 17 Januari 2020 Kokurikulum

7 Cuti Tahun Baharu Cina 23 – 26 Januari 2020 Semua Guru

8 Kejohanan Olahraga Sekolah 29 - 30 Januari 2020 Kokurikulum/Sukan

9 Pelancaran Bulan Bahasa Melayu 3 Februari 2020 Bidang Bahasa
10 Peperiksaan Awal Tahun 17 – 20 Februari Kurikulum/Peperiksaan
11 Mesyuarat Agung PIBG 2020 PIBG / HEM
21 Februari 2020

12 Pelancaran Bulan Bahasa Inggeris 2 Mac 2020 Bidang Bahasa

13 Aku Janji Akademik 6 Mac 2020 Kurikulum

14 Keputusan STPM 2019 11 Mac 2020 Tingkatan 6/Peperiksaan

15 Keputusan SPM 2019 12 Mac 2020 Kurikulum/Peperiksaan

16 Cuti Pertengahan Penggal 1 14 – 22 Mac 2020 Semua Guru

17 Dialog Prestasi 1 25 Mac 2020 Kurikulum/Peperiksaan

18 Kejohanan Olahraga PPKI 16 – 20 Mac 2020 PPKI

19 Minggu Pendidikan Khas 30 Mac – 3 April 2020 PPKI
20 Pelancaran Bulan Sains dan Matematik
21 Hari Anugerah kecemerlangan 6 April 2020 Bidang Sains dan
22 Hari Kokurikulum 21 April 2020 Matematik
J/K Hari Anugerah
Kecemerlangan 2020

21 April 2020 Kokurikulum

“It All Begins Here” 30

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

BIL PROGRAM / AKTIVITI TARIKH CATATAN

23 Program Ihya’ Ramadan 27 April 2020 Bidang Kemanusiaan

24 Peperiksaan Pertengahan Tahun 4 – 18 Mei 2020 Kurikulum/Peperiksaan

25 Peperiksaan STPM Sem 2/2020 12 – 18 Mei 2020 Tingkatan 6/Peperiksaan

26 Cuti Hari Raya Aidil Fitri 21 – 25 Mei 2020 Semua Guru
* Hari Raya Aidil Fitri 23 Mei - 7 Jun Semua Guru
2020 PPKI
27 Cuti Penggal 1 18 April 2020

28 Rumah Terbuka Aidil Fitri PPKI

29 Penyerahan Slip Peperiksaan Pertengahan 18 Jun 2020 Kurikulum/Peperiksaan
Tahun

30 Dialog Prestasi 2 23 Jun 2020 Kurikulum/Peperiksaan

31 Pelancaran Bulan Teknik & Vokasional 6 Julai 2020 Bidang Teknik &
Vokasional

32 Perkhemahan PPKI 8 – 10 Julai 2020 PPKI

33 Kem Kecemerlangan SPM 22 – 23 Julai 2020 Jawatan Kuasa
25 Julai – 2 Ogos Peningkatan SPM
34 Cuti Pertengahan Penggal II 2020 Semua Guru
*Hari Raya Aidil Adha

35 Pelancaran Bulan Kemanusiaan 3 Ogos 2020 Bidang Kemanusiaan

36 Peperiksaan Percubaan PT3 4 Ogos 2020 Kurikulum/Peperiksaan

37 Pelancaran Bulan Kebangsaan 17 Ogos – 16 Bidang Kemanusiaan
September 2020 Bidang Kemanusiaan
Kurikulum/Peperiksaan
38 Sambutan Hari Kemerdekaan ke-62 Peringkat 28 Ogos 2020 Kurikulum/Peperiksaan
Sekolah Kurikulum/Peperiksaan

39 Peperiksaan Percubaan SPM 18 Ogos – 14
September 2020

40 Dialog Prestasi 3 17 September
2020

41 Peperiksaan Akhir Tahun 5 – 30 Oktober
2020

42 TID SSN Oktober 2020 Kokurikulum

Pentaksiran PT3 (PT3) Ujian Bertutur Kurikulum/Peperiksaan
- Pentaksiran Pend. Kesenian 17 – 25 Ogos 2020
43 - Ujian Bertutur (BM & BI) Ujian
- Ujian Mendengar (BM & BI) Mendengar
- Ujian Bertulis 11- 8 September
2020

“It All Begins Here” 31

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

BIL PROGRAM / AKTIVITI TARIKH CATATAN

44 Lawatan Sambil Belajar ke Melaka dan Shah 13 – 16 Oktober PPKI
Alam 2020

45 Jamuan Akhir Tahun 28 Oktober 2020 PPKI

46 Cuti Perayaan Deepavali 13 - 16 November Semua Guru
2020

47 Dialog Prestasi 4 17 November 2020 Kurikulum/Peperiksaan

48 Peperiksaan SPM (Bertulis) Fasa 1: 13 – 17 Kurikulum/Peperiksaan
Oktober 2020 Tingkatan 6/Peperiksaan
Peperiksaan STPM Fasa 2: 2 – 26
- Semester 2 November 2020

49 - Semester 3 12 – 18 Mei 2020
- Semester 1 2 – 5 November
- Ulangan 1 2020
16 – 19 November
- Ulangan 2 2020
16 – 19 November
2020
23 – 26 November
2020

“It All Begins Here” 32

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Neg

TAKWIM
SEKOLAH MENENGAH KEBAN

BULAN MINGGU KURIKULUM HAL EHWAL MURID
TARIKH

DISEMBER 2019 1. Penyerahan Slip PT3 Dan
Pelaporan PS, Psikometrik
dan PAJSK.

2. Mesyuarat Pengurusan
1/2020 (12/12/19)

CUTI SEM

1. Mesyuarat Guru dan 1. Mesyuarat Pengurusan HEM
Mesyuarat Pengurusan 1/2020 (27/12/2019)
Kurikulum 1/2020 (26/12/19)

JANUARI 1 1. Pendaftaran Pelajar Baru 1. Taklimat Disiplin –
Tahun 2017 – Tg1, Tg2, Tg3, Peraturan Sekolah
1/1/20 Tg5, Tg6(1/1/20)
- 2. Pembentukan dan
2. Pembelian Peralatan Pengurusan Organisasi
4/1/20 Persekolahan (1/1/20) Kelas

3. Persiapan Kelas Dan Bilik-Bilik 3. Minggu Orientasi
Khas (1/1/20) Tingkatan1 (2 – 6 Januari
2020)
4. Taklimat Dan Pendaftaran
Asrama ((1/1/20) 4. Minggu Orientasi Tingkatan
4 (2 - 4 Januari 2020)
5. Sesi Persekolahan 2020
Bermula 5. Taklimat SPBT dan Agihan
Buku Teks T1 dan T4

6. Minggu Orientasi Asrama
7. Taklimat Pengawas –

“It All Begi

geri Perlis [ REA0056 ]

M 2020
NGSAAN SYED HASSAN (SSN)

BIDANG TINGKATAN 6 PPKI
KOKURIKULUM

AKTIVITI

MPENA HARI KRISMAS (25.12.2019)

1. Mesyuarat Pengurusan 1. Mesyuarat Pengurusan 1. Mesyuarat Pengurusan
Kokurikulum 1/2020 Tingkatan 6 (28/12/2019) PPKI (28/12/19)
(27/12/19)

1. Pendaftaran Pelajar Baru 1. Pendaftaran Murid 1. Sesi Persekolahan 2020
Tahun 2017 – Tg.1, Tg.2, Tingkatan 6 Atas 2020 bermula / Pendaftaran
Tg.3, Tg.5, Tg.6 (1/1/20) pelajar baru dan lama
2. Hari Pertama Persekolahan
2. Pembelian Peralatan (2/1/2020) 2. Perjumpaan ibu bapa PPKI
Persekolahan (1/1/20) kali pertama
3. Pendaftaran MUET Sesi
3. Persiapan Kelas Dan Bilik- Mac dibuka 3. Taklimat untuk semua
Bilik Khas (1/1/20) pelajar
4. Mesyuarat Panitia Kali
4. Taklimat Dan Pendaftaran Pertama 4. Suai kenal dan orientasi
Asrama ((1/1/20) pelajar baru / pelajar lama
5. Program Jom Solat
5. Sesi Persekolahan 2020 5. Lawatan sosial di sekitar
Bermula kawasan sekolah

6. Suai kenal pelajar dengan
guru kelas

7. Suai kenal pelajar dengan

ins Here” 33

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Neg

Pengurusan Organisasi
Pengawas 2020
8. Taklimat Biasiswa
Tingkatan 1 dan edaran
borang biasiswa
9. Kutipan data APDM
10. Pemantauan kantin
11. Menyambut dan mengalu-
alukan kehadiran murid
setiap hari
12. Edaran borang APDM
untuk murid baharu dan
lama
13. Operasi disiplin

2 1. MESYUARAT PANITIA 1/2020 1. Taklimat pemohonan
: biasiswa kepada murid-
6/1/20 KUMP A: BM, BI, PJPK, SC murid lain – edar borang
- SUKAN, MATEMATIK,
MATE.TAMBAHAN, RC & PSV. permohonan BKP an BS
11/1/20 (06/01/20) 2. Taklimat keceriaan kelas

KUMP B: GEO, SIVIK , PEND. Sesi 2020
MUZIK, SRT, SK, SAINS RUMAH 3. Pemeriksaan keterampilan
TANGGA, PENYE. MAKANAN.
(07/01/20) murid
4. Mengemas kini nama murid
KUMP C: SAINS, FIZIK, KIMIA,
BIOLOGI , PEND. ISLAM/ PEND PPKI, Tingkatan 2 hingga 6
MORAL, SEJARAH, RBT /ASK. mengikut kelas
(08/01/20) 5. Mesyuarat 1 JK Biasiswa
dan KWAPM
6. Mesyuarat JK SPBT

Bil.1/2020
7. Mesyuarat JK Retan Bulanan

dan BJKM Bil. 1/2020
8. Mesyuarat PPDA Bil. 1/2020
9. Pelantikan Pengawas SPBT
10. Terima borang

permohonan biasiswa
11. Mesyuarat UBK Bil.1/2020

“It All Begi

geri Perlis [ REA0056 ]

guru mata pelajaran
8. Kutipan data pelajar dan

EMK

MESYUARAT AGUNG UNIT- 1. Tarikh Pendaftaran Muet 1. Pelantikan Pengawas PPKI
UNIT KOKURIKULUM Sesi Mac Ditutup 2. Latihan Merentas Desa

2. Pengurusan Fail Panitia

3. Pengurusan Fail Disiplin
Pelajar

4. Taklimat Kerja Kursus
Penggal 2

5. Program Jom Solat
6. Ceramah Kepenggunaan 1

n
0

ins Here” 34

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Neg

3 1. Pengurusan Fail Panitia 1. Taklimat Biasiswa JPN
2. Pengajaran dan Pembelajaran 2. Ujian Personaliti
13/1/20 3. Mesyuarat Badan Pengawas
-
Bil 1 / 2020
18/1/20 4. Permohonan BKP (Lampiran

IV) kepada murid layak
5. Mesyuarat Agung PRS

6. Mesyuarat Unit-unit HEM
Bil. 1 – ikut jadual

7. Pemantauan dan aktiviti
keceriaan kantin

8. Mesyuarat Disiplin
Bil.1/2020

4 23

20/1/20
-

25/1/20

FEBRUARI 5 1. Spot Check Buku Teks (1/
2020)
27/1/20
- 2. Taklimat Permohonan
Biasiswa kepada guru
1/2/20 tingkatan – kenal pasti
murid yang layak dan edar

borang

6 PELANCARAN BULAN 1. Mengemas kini maklumat
BAHASA MELAYU (03/02/20) pelajar berdasarkan borang
3/2/20 semakan APDM
-
2. Mengemas kini nama
8/2/20 pelajar mengikut retan
bulan Februari

“It All Begi

geri Perlis [ REA0056 ]

KEJOHANAN MERENTAS 1. Mesyuarat Unit-Unit 1. Pengenalan kepada
DESA Kokurikulum Tingkatan 6 Pengakap Pendidikan Khas

SMK SYED HASSAN 2. Penghantaran Fail Rekod 2. Pengenalan kepada terapi
Mengajar Tingkatan 6 petanque, renang dan
bowling
3. Program Sejati 6
4. Program Jom Solat 3. Mesyuarat RPI
5. Pencerapan Dan Penilaian
6. Mesyuarat Penolong Kanan

Tingkatan 6

CUTI TAHUN BARU CINA
3.01.2020 HINGGA 26.01.2020

MERENTAS DESA 1. Aktiviti Kokurikulum – 1. Pendaftaran Kelab dan
(SMK ARAU) Keusahawanan 1 (Pte) Unit Beruniform

KEJOHANAN OLAHRAGA 2. Program Sejati 6 2. Spot Check 1
(SMK SYED HASSAN) 3. Program Jom Solat
4. Pencerapan Dan Penilaian

PERJUMPAAN UNIT KALI KE- 1. Aktiviti Kokurikulum( 1. Program tautan Kasih kali
5 Sukan) 1
2. Program Jom Solat
BADMINTON 3. Program Sejati 6 2. Lawatan ke Domino’s
(SMKTENGKU SULEIMAN) 4. Lawatan Penanda Aras Ke Pizza, Kangar

GOLF Terengganu
5. Kursus Asas Pispa

Peringkat Negeri Perlis

ins Here” 35

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Neg

7 Persediaan kerja kursus SPM 1. Program Awat Tak Mai
untuk tingkatan 4 Kelmarin – Setiap Hari
10/2/20 Persekolahan
-
2. Mengemas kini nama
15/2/20 pelajar mengikut kelas
berdasarkan borang
semakan APDM

3. Pemeriksaan Keterampilan
Murid – Tanda Nama dan
Lencana

4. Laporan bulanan Kantin
(Januari)

5. Pemantauan Keceriaan

Kelas bermula

8 1.Peperiksaan Awal Tahun 1. Kursus Kepimpinan Pelajar
(17 – 20 Februari 2020) Ting. 6
17/2/20
- 2.MESYUARAT AGUNG PIBG 2. Program Awat Tak Mai
(21/02/20) Kelmarin – Setiap Hari
22/2/20 Persekolahan

9 Mesyuarat Pengurusan 1. Mengemas kini nama murid
Kurukulum 2/2020 Tingkatan 2 – 6 mengikut
24/2/20 kelas
MAC -
2. Pemeriksaan Keterampilan
29/2/20 Murid – Tanda Nama dan
Lencana

3. Kumpul dan semak Borang
Permohonan Biasiswa

4. Hapus kira dan Pelupusan

“It All Begi

geri Perlis [ REA0056 ]

(JK TEKNIK)
CATUR

( SMK AGAMA ARAU)

PERJUMPAAN UNIT KALI KE- 1. Perjumpaan Kali Pertama 1. Pengakap (12.02.2020)
6 Panitia-Panitia Mata 2. Pertandingan Keceriaan
Pelajaran Tingkatan 6
AKUATIK Kelas 1
(JK TEKNIK) Negeri Perlis
2. Kursus Kepimpinan Pelajar
BOLA JARING
(SMK SYED ALWI) Tingkatan 6
3. Kelas Tambahan Berfokus

Tingkatan 6
4. Aktiviti Kokurikulum
5. Program Jom Solat
6. MUET DAY Peringkat

Negeri
7. Mesyuarat Pengerusi

Panitia Negeri Perlis

1. MUET Speaking Sesi Mac 1.Terapi Renang
2. Mesyuarat Panitia Kali Ke- (20.02.2020)

2
3. Larian Tasik Melati –

Merentas Desa Peringkat
Negeri

Membuat Buku Skrap 1. Speaking MUET Sesi 1 1. Mengemas kini nama
Pengguna Bijak 2. Kursus Kajian Tindakan murid PPKI,

Guru – Guru Tingkatan 6

ins Here” 36

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Neg

Buku Teks Buku Edisi Lama
5. Ceramah Kemahiran Belajar

Tingkatan 1
6. Gotong-royong PRS
7. Kursus Kepimpinan

Pengawas
8. Melengkapkan Retan Bulan

Januari
9. Laporan Bulanan Kantin
10. Laporan Denggi
11. Kutipan Data Pelajar Miskin

dan Pelancaran Tabung
Kebajikan
12. Pengurusan Bilik Disiplin
13. Program Pembangunan
Sahsiah
14. Watikah Pelantikan
Pengawas / Pengawas
Pusat Sumber / PRS /

Siaraya
15. Mengunci masuk data

murid Tingkatan 1 dan
murid baru
16. Info 5 Minit Antidadah
17. Mengisi Borang
Permohonan Buku
Teks SPBT / Semakan
Borang BTBT dan
mengembalikan ke JPN
Perlis

18. Proses Borang
Permohonan Biasiswa

19. Pemantauan Keceriaan
Kelas bermula

20. Menyemak maklumat
keluar masuk murid untuk
bulan Februari (mengikut
retan bulan Februari)

21. Mesyuarat Pemilihan
Permohonan Biasiswa –

Mengisi Lampiran A

“It All Begi

geri Perlis [ REA0056 ]
n

ins Here” 37

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Neg

22. Menghantar Laporan Retan
Bulan Januari ke JPN

23. Pemantauan Kantin
24. Lawatan Sambil Belajar Ke

Sabah (26.02.20–01.03.20)
25. Ceramah Keremajaan

10 1. PELANCARAN BULAN 1. Mengemas kini maklumat
BAHASA INGGERIS murid berdasarkan borang
2/3/20 (02/03/2020) semakan APDM
-
2. AKU JANJI AKADEMIK 2. Menyemak dan Mengemas
7/3/20 DAN HARI PENETAPAN kini Stok Buku Teks
TARGET (06/03/20)
3. Pengesahan Borang
Permohonan dan Lampiran
A

4. Ceramah Kemahiran Belajar
Tingkatan 2 – 6

5. Penyimpanan borang
Permohonan Biasiswa
(Lampiran VI) dan Lampiran
A mengikut susunan
kategori / aliran

6. Gotong Royong Perdana

11 1.Keputusan STPM 2019
(11 Mac 2020)
9/3/20
- 2.Keputusan SPM 2019
(12 Mac 2020)
14/3/20

“It All Begi

geri Perlis [ REA0056 ]
n

MERENTAS DESA MSSM 1. Speaking MUET Sesi 1 1. Kejara (04.03.2020)
( WP PUTRAJAYA) 2. Mesyuarat Penyelarasan 2. Pencerapan dan Penilaian
Soalan Percubaan Penggal 3. Lawatan Sambil Belajar Ke
2
3. Perkhemahan Perdana Pulau Pinang Bersama
KTM
(APM/Pengakap Kelana)
4. Mesyuarat Penyelarasan

Soalan Percubaan Penggal
2

n

ins Here” 38

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Neg

12 CU

16/3/20 OLAH
-
ISR
21/3/20
AK
13 Dialog Prestasi 1 BOLA
(25 Mac 2020) BAD
23/3/20
- BO

28/3/20 GIMNASTIK B

APRIL 1. Semak senarai penerima
biasiswa tertangguh BKP, B
sukan dan B Swasta atas
talian melalui aplikasi
pengurusan bantuan

3. Kem Sahsiah Pelajar
Bermasalah/Ponteng

4. Menyedia dan mengemas
kini fail SPBT

5. Mengemas kini fail APDM
6. Pertandingan Mewarna

Poster Antidadah
7. Ceramah Antidadah
8. Mengemas kini data

biasiswa tertangguh dalam
SPS
9. Pertandingan Kuiz dan Buku
Skrap Antidadah
10.Mesyuarat Sarana Sekolah
Bil. 1
11.Latihan Kawad Kebakaran
1. Mengemas kini maklumat
murid berdasarkan borang
semakan APDM
2. Menyemak dan mengemas

“It All Begi

geri Perlis [ REA0056 ]

UTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
14. 03. 2020 – 22. 03. 2020
HRAGA (SMK DATO’ ALI AHMAD)

RAK DAN MIKRAJ (22.03.2020)

MSSM
KUATIK & SOFTBOL (PERAK)
A JARING & SQUASH (PAHANG)
DMINTON & MEMANAH (KEDAH)
OLA TAMPAR & RAGBI (JOHOR)

HOKI & GOLF (MELAKA)
BERIRAMA & CATUR (WP KUALA LUMPUR)

1. Mengemas kini sudut 1. Teknik Menjawab Penggal 1. Pengakap / Ikhtiar Hidup
Pengguna Sekolah 2 Peringkat Negeri Perlis (25.03.2020)
2 .Pelaksanaan Kerja Kursus
2. Mengemas kini papan 2. Perjumpaan Ibu Bapa Kali
infomasi kelab Pengajian Ke-2
Am/Sejarah/Bahasa
Malaysia/Kmk
3 .Dialog Prestasi Ke-2 Dan
Post Mortem Stpm 2018
4. Mesyuarat Guru Kali Ke -2
5. Program Jom Solat
6. Pencerapan Dan Penilaian

ins Here” 39

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Neg

kini stok buku teks
4. Pengesahan borang

permohonan dan Lampiran
A
5. Ceramah Kemahiran Belajar
Ting. 2
6. Penyimpanan borang
permohonan biasiswa
(Lampiran VI) dan Lampiran
A mengikut susunan
kategori / aliran

14 Pengajaran dan Pembelajaran 1. Pelancaran Bulan PPDA /
1. Analisis keputusan Ujian Awal Minggu Antidadah
30/3/20
- Tahun 2. Pemeriksaan Keterampilan
Murid
4/4/20 2. Membuat TOV dan Head count
3. Pemantauan / Pemeriksaan
Penggunaan Buku Teks

4. Mengemas kini data
penerima biasiswa
tertangguh

5. Ceramah Kemahiran Belajar
Ting. 3

6. Pelantikan PRS baharu

15 PELANCARAN BULAN SAINS 1. Taklimat Pertandingan
& MATEMATIK (06/04/20 Keceriaan Kelas
6/4/20
- 2. Melengkapkan retan bulan

11/4/20 Mac
3. Pemantauan / Pemeriksaan

Penggunaan Buku Teks
4. Ceramah Kemahiran Belajar

Ting. 4
5. Mesyuarat Badan Pengawas

Bil. 2
6. Perjumpaan PRS /

Kemahiran Berasaskan
Modul PRS
7. Pemantauan keceriaan kelas

“It All Begi

geri Perlis [ REA0056 ]

n

1. Program Peningkatan 1. Minggu Pendidikan Khas
Prestasi STPM P2

2. Pencerapan Dan Penilaian
3. Aktiviti Kokurikulum

Sekolah
4. Program Jom Solat

1. Menyertai Pertandingan 1. PraPercubaan Penggal 2 1. Terapi Bowling
Peringkat Sekolah (09.04.2020)
Cabaran Interaktif
Pengguna Kelab Pengguna 2. Pendaftaran Peperiksaan 2. Kursus Jangka Pendek
Sekolah (CIP-KPS) 2020
anjuran KPDNHEP Ulangan STPM Penggal 1 Kolej Komuniti
3. Program Peningkatan 3. Pencerapan dan Penilaian

Prestasi STPM P2
4. Bengkel Menjawab STPM

Peringkat Negeri Perlis
5. Program Jom Solat
6. Teknik Menjawab Penggal

2 Peringkat Negeri Perlis

s

ins Here” 40

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Neg

8. Program Penyelaras
Tingkatan
9. Menghantar laporan retan

bulan Mac ke JPN
10. Menyemak maklumat

keluar masuk murid bulan
Mac
11. Laporan kantin
12. Laporan Denggi
13. Penghantaran Laporan Unit
HEM Bil. 1

16 1. Mesyuarat Panitia Kali 1. Info 5 Minit Antidadah
Kedua (13 – 18 Mac 2020) 2. Pemeriksaan Keterampilan
13/4/20
- Murid
3. Pemantauan / Pemeriksaan
18/4/20
SPBT
4. Mengemas kini data APDM

murid
5. Lawatan sambil belajar

pemegang biasiswa
6. Kursus Asas PRS
7. Mesyuarat JK Retan Bulanan

dan BJKM / SKM
8. Kursus Pemantapan

Tugasan Pengawas Bil. 1

17 HARI ANU

20/4/20 HARI
- AW

25/4/20

“It All Begi


Click to View FlipBook Version