The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tangmo fai, 2021-03-18 01:38:38

2019

Exhibition62-20

:1

คณะผบู้ ริหาร วทิ ยาลยั อาชีวศกึ ษาเชียงใหม่
คณะครูผสู้ อน ประเภทวชิ าศิลปกรรม

นายประภากร วัชราคม

ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชยี งใหม่

นายณรงค์ศักดิ์ ฟองสนิ ธุ์ นางสาวระววี รรณ วุฒิยศ
รองผรอู้องำ�ผนอู้ วำย�นกวายรกฝา่ารยฝแผา่ ยนบงารนิหแาลระทครวัพายมารกว่ รมมือ
รองผอู้ ำ�นวยการฝ่ายวชิ าการ
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายพฒั นากจิ การนกั เรียน นักศึกษา

นายพุทธา แก้วพทิ ักษ์ นายเสกสรรค์ สิงหอ์ อ่ น นายโอภาส ชมชนื่ นางสาวสภุ าพร กุศลงาม นายพรี พงษ์ วงค์วิชยั

หวั หน้าแผนกวิชาศลิ ปกรรมเซรามิก หวั หน้าแผนกวชิ าวจิ ิตรศลิ ป์ หัวหน้าแผนกวชิ าเทคโนโลยศี ลิ ปกรรม หวั หน้าแผนกวิชาการออกแบบ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพวิ เตอร์กราฟิก
ผู้ประสารงานประเภทวชิ าศิลปกรรม จิตกรรมสากล ศึกษาศาสตร์ (ภาพพิมพ)์ สถาปัตยกรรมภายใน แอนเิ มชั่น, เทคโนโลยกี ารศกึ ษา
วจิ ิตรศิลป์ สาขาภาพพิมพ์
ศิลปกรรม (จติ รกรรมไทย)

นางโฉมจติ รา ศรีอนุรกั ษ์ นายศุภกจิ นรกิจ นายโททท อัคคพงศพ์ นั ธุ์ นายสมพงษ์ ไกรกจิ ราษฎร์ นางจันทนชุ โกมลเสนาะ

หัวหนา้ งานศูนยข์ ้อมลู สารสนเทศ หัวหน้างานกจิ กรรม หัวหนา้ งานสอ่ื การเรยี นการสอน สาขาวชิ า ศิลปกรรมเซรามกิ สาขาวิชา การออกแบบ
เทคโนโลยที างการศึกษา ศึกษาศาสตร์ (ภาพพิมพ์) ศลิ ปกรรม (เซรามกิ ) อุตสาหกรรมศิลป์ ศลิ ปกรรมออกแบบนิเทศศลิ ป์
โสตทัศนศกึ ษา
เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชวี ะและเทคนิคศกึ ษา (เครือ่ งเคลอื บดินเผา) :2

คณะครผู ูส้ อนประเภทวิชาศิลปกรรม
วิทยาลัยอาชีวศกึ ษาเชียงใหม่

นายนราชติ คณุ ยศย่งิ นางสาวฆรณีพร เมฆสิงห์ นางสาวณัฐนรี วงศ์ธิมา นายณฐั พล วงศ์สวย นายสหรฐั ไชยอ้อย

สาขาวชิ า ศลิ ปกรรมเซรามกิ สาขาวิชา การออกแบบ สาขาวชิ า คอมพวิ เตอรก์ ราฟกิ สาขาวิชา วิจิตรศิลป์ ครูฝกึ ประสบการณ์
เทคโนโลยเี ซรามกิ สถาปัตยกรรมภายใน นเิ ทศศาสตร์ ศิลปกรรม เอกประติมากรรม ศึกษาศาสตร์ เอกศิลปะศึกษา

สื่อศลิ ปะและการออกแบบส่อื

คณาจารย์ประจ�ำ หลกั สตู รคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดบั ปริญญาตรี

นางโฉมจิตรา ศรอี นรุ กั ษ์ นายโอภาส ชมช่นื นายโททท อัคคพงษพ์ นั ธ์ุ นางธวิ าวรรณ ฟูเตม็ วงค์ นางสาวไผ่สีทอง หนิ สวน นางสาวณัฐนรี วงศ์ธมิ า
โสตทัศนศึกษา วจิ ิตรศลิ ป์ สาขาภาพพิมพ์ เทคโนโลยสี ารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือศลิ ปะและการออกแบบส่ือ
เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชวี ะ
และเทคนคิ ศึกษา

อาจารย์ประจ�ำ หลักสูตรคอมพวิ เตอรก์ ราฟิก ระดบั ปริญญาตรี

นางนฤมล สีดาคำ� นายณิพทั ธ์พงษ์ บุญั มาลยั นางนภาพร ธิยาม นางนฤมล อัคคพงศพ์ ันธ์ุ นายวศิน คำ�ดี นางฑฆิ ัมพร วาสิทธ์ิ
อาจารย์ประจำ� อาจารยป์ ระจำ� อาจารย์ประจำ� อาจารยป์ ระจำ� อาจารยป์ ระจำ� อาจารยป์ ระจำ�

นางศรัญญา กจิ เจรญิ สนิ นางไมรนิ ทร์ พงษ์นิกร นายสุเมธ จนั ทร์เพญ็ นายเจษฎาภทั ธ์ พนั ธม์ุ ี นายสดุ ชาย กัญชนะ
ผเู้ ช่ียวชาญ ผเู้ ชยี่ วชาญ ผเู้ ช่ียวชาญ ผเู้ ช่ียวชาญ ผเู้ ชยี่ วชาญ

:3

ผลงานนักเรียน - นักศกึ ษา
สาขาวจิ ติ รศลิ ป์

นายณพงศ์ มงุ่ ตุย้ นายณพงศ์ มงุ่ ตยุ้
ระดับช้ัน ปวช. 3/1 วศ. ระดับช้นั ปวช. 3/1 วศ.

เทคนิค : ดินสอ เทคนคิ : ดินสอ

นายธรี ุตม์ สพั โส นายณพงศ์ มุ่งต้ยุ
ระดับชั้น ปวช. 3/1 วศ. ระดบั ชัน้ ปวช. 3/1 วศ.

เทคนคิ : ดินสอ เทคนคิ : ดินสอ

นายธรี ตุ ม์ สัพโส นายณพงศ์ มุ่งตุ้ย
ระดบั ชนั้ ปวช. 3/1 วศ. ระดบั ชัน้ ปวช. 3/1 วศ.

เทคนคิ : ดนิ สอ เทคนคิ : ดินสอ

:4

ผลงานนกั เรียน - นักศึกษา
สาขาวิจติ รศลิ ป์

นางสาวสพุ าพร เรายะ นายภูผา กันทะวงค์ นางสาวเพยี งฤทัย พลปิยกลุ นายอิทธพิ ล อินวงค์
ระดบั ชน้ั ปวช. 1/1 วศ. ระดับชัน้ ปวช. 1/1 วศ. ระดับชัน้ ปวช. 1/1 วศ. ระดบั ชน้ั ปวช. 1/1 วศ.
เทคนคิ : สีโปสเตอร์
เทคนิค : สีโปสเตอร์ เทคนิค : สโี ปสเตอร์ เทคนิค : สีโปสเตอร์

นางสาวกาญจนา สุขแสง นางสาวเพยี งฤทัย พลปยิ กุล นายเดอหลี ปู่หลอ่
ระดับชั้น ปวช. 1/1 วศ. ระดับชน้ั ปวช. 1/1 วศ. ระดบั ชนั้ ปวช. 1/1 วศ.
เทคนิค : สไี ม้
เทคนิค : สโี ปสเตอร์ เทคนิค : สีไม้

นายอทิ ธพิ ล อนิ วงค์ นางสาวพิทยารัตน์ รำ�ไพพนา นางสาวพทิ ยารัตน์ รำ�ไพพนา
ระดับชั้น ปวช. 1/1 วศ. ระดบั ช้นั ปวช. 1/1 วศ. ระดับช้นั ปวช. 1/1 วศ.
เทคนิค : สไี ม้ เทคนคิ : สไี ม้
เทคนคิ : สีโปสเตอร์

:5

ผลงานนักเรยี น - นกั ศึกษา
สาขาวจิ ิตรศลิ ป์

นายเกเก ไมปรากฎนามสกลุ นายเกเก ไมปรากฎนามสกลุ
ระดบั ช้ัน ปวช. 1/1 วศ. ระดับช้นั ปวช. 1/1 วศ.
เทคนคิ : ดินสอ เทคนิค : ดินสอ

นายเกเก ไมปรากฎนามสกลุ นางสาวณัฐกานต์ พรพทิ ยางกูร
ระดบั ชั้น ปวช. 1/1 วศ. ระดบั ชน้ั ปวช. 1/1 วศ.
เทคนิค : ดนิ สอ เทคนคิ : ดนิ สอ

นางสาวณัฐกานต์ พรพิทยางกรู นางสาวณัฐกานต์ พรพทิ ยางกรู
ระดบั ชั้น ปวช. 1/1 วศ. ระดบั ชนั้ ปวช. 1/1 วศ.
เทคนิค : ดนิ สอ เทคนิค : ดินสอ

:6

ผลงานนักเรียน - นักศกึ ษา
สาขาวิจิตรศลิ ป์

นายณฐั พงษ์ เขยี วอ่อน นางสาวสุทธดิ า เลาย้าง
ระดบั ชนั้ ปวช. 2/1 วศ. ระดบั ช้นั ปวช. 2/1 วศ.

เทคนคิ : จดุ ปากกา เทคนิค : จดุ ปากกา

นายนพดล ผลเชวง นายเกเก ไมปรากฎนามสกลุ
ระดับชัน้ ปวช. 2/1 วศ. ระดบั ช้ัน ปวช. 2/1 วศ.
เทคนคิ : ดนิ สอ
เทคนิค : จุดปากกา

นางสาวปติ ิพร แปงใจ
ระดบั ช้ัน ปวช. 2/1 วศ.

เทคนคิ : จุดปากกา

:7

ผลงานนักเรียน - นกั ศกึ ษา
สาขาวิจติ รศิลป์

นายสริ วิชญ์ ศาสนมิติ นางสาวสพุ าพร เรายะ นายเดอหลี ปหู่ ล่อ นายนทั ธพงศ์ วสิ ทุ ธิใจ นายอทิ ธพิ ล อนิ วงค์
ระดับชัน้ ปวช. 1 วศ. ระดบั ชน้ั ปวช. 1 วศ. ระดบั ชั้น ปวช. 1 วศ. ระดบั ช้ัน ปวช. 1 วศ. ระดบั ช้ัน ปวช. 1 วศ.
เทคนิค : สีโปสเตอร์ เทคนิค : สโี ปสเตอร์ เทคนิค : สโี ปสเตอร์ เทคนคิ : สอี ะคริลกิ
เทคนิค : สไี ม้

นางสาวพทิ ยารัตน์ รำ�ไพพนา นางสาวปิยากร ใยดี นางสาวพิทยารตั น์ รำ�ไพพนา
ระดับชนั้ ปวช. 1 วศ. ระดบั ช้ัน ปวช. 3/1 วศ. ระดบั ชั้น ปวช. 1 วศ.
เทคนิค : สีโปสเตอร์ เทคนคิ : สีโปสเตอร์
เทคนิค : สีฝุน่

นางสาวปิยากร ใยดี นางสาวกาญจนา สขุ แสง
ระดบั ชน้ั ปวช. 3/1 วศ. ระดับชั้น ปวช. 1/4 ทศ.

เทคนคิ : สโี ปสเตอร์ เทคนิค : สีไม้

:8

ผลงานนักเรียน - นักศึกษา
สาขาวจิ ิตรศิลป์

นายจุฑาวฒั น์ รัตนวรรณ์ นายณฐั วัฒน์ ถาทอง
ระดับชน้ั ปวช. 2/1 วศ. ระดับชัน้ ปวช. 2/1 วศ.
เทคนิค : ภาพพมิ พ์โมโนปร้ิน เทคนิค : ภาพพมิ พ์โมโนปร้นิ

นายณัฐวฒั น์ ถาทอง นายสิรวชิ ญ์ ศาสนมิติ
ระดบั ช้ัน ปวช. 2/1 วศ. ระดบั ช้ัน ปวช. 1 วศ.
เทคนคิ : ภาพพิมพแ์ กะไม้ เทคนคิ : ภาพพมิ พแ์ กะไม้

นายสิรวชิ ญ์ ศาสนมติ ิ
ระดับชนั้ ปวช. 1 วศ.
เทคนคิ : ภาพพมิ พแ์ กะไม้

:9

ผลงานนกั เรยี น - นกั ศกึ ษา
สาขาวิจิตรศิลป์

นายเกเก ไม่มปี รากฎนามสกุล นายเกเก ไม่มีปรากฎนามสกุล
ระดับชัน้ ปวช. 3/1 วศ. ระดับชนั้ ปวช. 3/1 วศ.

เทคนิค : ประติมากรรมลอยตวั เทคนคิ : ประติมากรรมนูนตำ่ �

นายณัฐพงษ์ เขยี วออ่ น นายเกเก ไม่มปี รากฎนามสกลุ นายณพงศ์ มงุ่ ตุ้ย
ระดบั ช้นั ปวช. 2/1 วศ. ระดับชัน้ ปวช. 3/1 วศ. ระดบั ช้ัน ปวช. 3/1 วศ.
เทคนิค : ประตมิ ากรรมนนู ต่ำ� เทคนคิ : ประตมิ ากรรมนนู ตำ่ �
เทคนคิ : ประตมิ ากรรมนูนต่ำ�
: 10

ผลงานนกั เรยี น - นกั ศึกษา
สาขาวจิ ิตรศิลป์

นายเกเก ไม่มีปรากฎนามสกลุ นายเกเก ไม่มีปรากฎนามสกุล
ระดับชนั้ ปวช. 3/1 วศ. ระดบั ช้ัน ปวช. 3/1 วศ.
เทคนิค : ปากกา เทคนิค : ผงคาร์บอน

นางสาวณัฐกานต์ พรพิทยางกรู นายเกเก ไม่มปี รากฎนามสกลุ
ระดบั ชัน้ ปวช. 3/1 วศ. ระดับชน้ั ปวช. 3/1 วศ.
เทคนคิ : ดนิ สอ เทคนคิ : ดนิ สอ

นายเกเก ไม่มปี รากฎนามสกลุ นายเกเก ไมม่ ีปรากฎนามสกุล
ระดบั ชั้น ปวช. 3/1 วศ. ระดบั ชน้ั ปวช. 3/1 วศ.
เทคนิค : ผงคาร์บอน เทคนิค : ผงคารบ์ อน

: 11

ผลงานนกั เรยี น - นักศึกษา
สาขาวจิ ติ รศลิ ป์

นายภผู า กนั ทะวงค์ นายสริ วชิ ญ์ ศาสนมิติ นายเดอหลี ปูห่ ล่อ นางสาวพทิ ยารตั น์ รำ�ไพพนา
ระดับชน้ั ปวช. 1 วศ. ระดบั ชนั้ ปวช. 1 วศ. ระดบั ช้ัน ปวช. 1 วศ. ระดบั ช้ัน ปวช. 1 วศ.
เทคนคิ : ดนิ สอ
เทคนิค : ดินสอ เทคนคิ : ดินสอ เทคนคิ : ดนิ สอ

นางสาวราตรี รุจิภาสอมั พร นายเดอหลี ปู่หลอ่ นายสริ วิชญ์ ศาสนมติ ิ
ระดบั ชนั้ ปวช. 1 วศ. ระดบั ชน้ั ปวช. 1 วศ. ระดับชั้น ปวช. 1 วศ.
เทคนิค : ดินสอ
เทคนคิ : ดนิ สอ เทคนคิ : ดินสอ

นางสาวราตรี รุจภิ าสอมั พร นายเดอหลี ปหู่ ลอ่ นางสาวราตรี รจุ ิภาสอมั พร
ระดบั ช้ัน ปวช. 1 วศ. ระดบั ช้ัน ปวช. 1 วศ. ระดับช้นั ปวช. 1 วศ.
เทคนคิ : ดินสอ เทคนคิ : ดนิ สอ
เทคนิค : ดนิ สอ
: 12

ผลงานนกั เรียน - นักศึกษา
สาขาวิจิตรศิลป์

นายสริ วชิ ญ์ ศาสนมติ ิ
ระดับชั้น ปวช. 1 วศ.

เทคนิค : ดนิ สอ

นายสริ วิชญ์ ศาสนมิติ นายเดอหลี ปหู่ ล่อ
ระดบั ชน้ั ปวช. 1 วศ. ระดบั ช้นั ปวช. 1 วศ.

เทคนคิ : ดินสอ เทคนคิ : ดินสอ

นางสาวพิทยารตั น์ รำ�ไพพนา นางสาวราตรี รจุ ิภาสอมั พร
ระดบั ชั้น ปวช. 1 วศ. ระดับชน้ั ปวช. 1 วศ.
เทคนิค : ดินสอ เทคนคิ : ดนิ สอ

: 13

ผลงานนกั เรยี น - นักศกึ ษา
สาขาวิจิตรศิลป์

นายณัฐพงษ์ เขียวออ่ น
ระดบั ช้นั ปวช. 2/1 วศ.

เทคนคิ : สีน้ำ�

นางสาวสุทธดิ า เลายา้ ง นายณฐั พงษ์ เขยี วออ่ น นางสาวสุทธดิ า เลาย้าง
ระดบั ชน้ั ปวช. 2/1 วศ. ระดบั ชนั้ ปวช. 2/1 วศ. ระดบั ชัน้ ปวช. 2/1 วศ.

เทคนคิ : สนี ำ้ � เทคนิค : สีน้ำ� เทคนิค : สนี ำ้ �

นายณัฐพงษ์ เขยี วออ่ น นายจุฑาวฒั น์ รตั นวรรณ์ นายณฐั พงษ์ เขยี วออ่ น
ระดับชนั้ ปวช. 2/1 วศ. ระดบั ชนั้ ปวช. 2/1 วศ. ระดบั ชนั้ ปวช. 2/1 วศ.

เทคนคิ : สนี ้ำ� เทคนคิ : สีนำ้ � เทคนิค : สนี ้ำ�

นายณฐั วัฒน์ ถาทอง นายจุฑาวฒั น์ รตั นวรรณ์ นายจุฑาวัฒน์ รัตนวรรณ์
ระดบั ชน้ั ปวช. 2/1 วศ. ระดับช้นั ปวช. 2/1 วศ. ระดบั ชน้ั ปวช. 2/1 วศ.

เทคนคิ : สีน้ำ� เทคนิค : สนี ำ้ � เทคนคิ : สีนำ้ �

: 14

ผลงานนักเรยี น - นกั ศึกษา
สาขาวจิ ิตรศลิ ป์

นายจฑุ าวฒั น์ รตั นวรรณ์ นายณัฐวัฒน์ ถาทอง นางสาวสวุ นันท์ โกมิตร
ระดับช้นั ปวช. 2/1 วศ. ระดบั ช้นั ปวช. 2/1 วศ. ระดับชนั้ ปวช. 2/1 วศ.

เทคนิค : สีนำ้ � เทคนิค : สนี ้ำ� เทคนคิ : สีนำ้ �

นายวรี วฒุ ิ วนาพงษ์สกุล นางสาวสุทธิดา เลายา้ ง นายณฐั พงษ์ เขียวอ่อน
ระดบั ชน้ั ปวช. 2/1 วศ. ระดบั ชั้น ปวช. 2/1 วศ. ระดับช้นั ปวช. 2/1 วศ.

เทคนคิ : สีนำ้ � เทคนิค : สีนำ้ � เทคนคิ : สนี ้ำ�

นายณฐั พงษ์ เขียวออ่ น นายเดอหลี ปู่หลอ่ นางสาวสทุ ธดิ า เลาย้าง นายสริ วิชญ์ ศาสนมติ ิ
ระดับชัน้ ปวช. 2/1 วศ. ระดับชัน้ ปวช. 1 วศ. ระดับชั้น ปวช. 2/1 วศ. ระดบั ช้ัน ปวช. 1 วศ.
เทคนิค : สโี ปสเตอร์
เทคนคิ : สีนำ้ � เทคนคิ : สีน้ำ� เทคนคิ : สโี ปสเตอร์

นางสาวณัฐกานต์ พรพทิ ยางกรู นางสาวปิยากร ใยดี นายณฐั พงษ์ เขยี วอ่อน
ระดบั ชั้น ปวช. 3/1 วศ. ระดับชน้ั ปวช. 3/1 วศ. ระดบั ชัน้ ปวช. 2/1 วศ.
เทคนิค : สโี ปสเตอร์
เทคนิค : สีโปสเตอร์ เทคนคิ : สนี ำ้ �

: 15

ผลงานนักเรียน - นกั ศึกษา
สาขาวจิ ิตรศิลป์

นางสาวปยิ ากร ใยดี
ระดับช้ัน ปวช. 3/1 วศ.

เทคนิค : สีนำ้ �มนั

นางสาวสทุ ธนุช ป่าโหล นายเกเ ไม่มปี รากฎนามสกลุ นางสาวณฐั กานต์ พรพทิ ยางกรู นางสาววิลกั ษณา ราชจรติ
ระดบั ชั้น ปวช. 3/1 วศ. ระดับชั้น ปวช. 3/1 วศ. ระดบั ช้ัน ปวช. 3/1 วศ. ระดับช้ัน ปวช. 3/1 วศ.
เทคนคิ : สีนำ้ �มัน เทคนิค : สีนำ้ �มัน
เทคนิค : สนี ้ำ�มนั เทคนิค : สนี ำ้ �มนั

นางสาวราตรี รุจิภาสอัมพร นางสาวพทิ ยารัตน์ รำ�ไพพนา นางสาววิลักษณา ราชจริต นายเสรี ถนอมวรกุล
ระดบั ชั้น ปวช. 1/1 วศ. ระดับชน้ั ปวช. 1/1 วศ. ระดับชน้ั ปวช. 3/1 วศ. ระดับชั้น ปวช. 2/4 ทศ.
เทคนิค : สโี ปสเตอร์ เทคนคิ : สโี ปสเตอร์
เทคนิค : สโี ปสเตอร์ เทคนิค : สอี ะคริลกิ

นายณฐั พงษ์ เขยี วอ่อน นายจุฑาวฒั น์ รัตนวรรณ์ นางสาววันสุ ลงุ ออ่ ง
ระดบั ชน้ั ปวช. 2/1 วศ. ระดับชน้ั ปวช. 2/1 วศ. ระดับช้ัน ปวช. 2/1 วศ.
เทคนิค : ดินสอสดี ำ� สีน้ำ�บนกระดาษ
เทคนคิ : สีน้ำ� เทคนคิ : สีนำ้ �

: 16

ผลงานนกั เรียน - นกั ศึกษา
สาขาวจิ ิตรศลิ ป์

นายสิรวชิ ญ์ ศาสนมิต์ิ นางสาวสวุ นนั ท์ โกมิตร
ระดบั ชนั้ ปวช. 1 วศ. ระดับช้นั ปวช. 2/1 วศ.
เทคนคิ : สนี ำ้ � เทคนคิ : สีน้ำ�
นางสาวสทุ ธิดา เลายา้ ง์ นายจุฑาวฒั น์ รัตนวรรณ์
ระดับชน้ั ปวช. 2/1 วศ.
ระดบั ชัน้ ปวช. 2/1 วศ. เทคนคิ : สีน้ำ�
เทคนคิ : สนี ้ำ�

นายภผู า กันทะวงค์ นายเกเก ไม่มปรากฎนามสกลุ นายภผู า กนั ทะวงค์ นายภูผา กันทะวงค์
ระดบั ชน้ั ปวช. 1/1 วศ. ระดับชน้ั ปวช. 3/1 วศ. ระดบั ชนั้ ปวช. 1/1 วศ. ระดบั ชน้ั ปวช. 1/1 วศ.
เทคนิค : ปากกา
เทคนคิ : ปากกา เทคนิค : ปากกา เทคนิค : ปากกา

นายณฐั พงษ์ เขยี วออ่ น
ระดบั ชน้ั ปวช. 2/1 วศ.
เทคนิค : ปากกา/สีไม้

: 17

ผลงานนกั เรียน - นกั ศกึ ษา
สาขาวจิ ติ รศิลป์

นายเกเก ไมม่ ปรากฎนามสกุล นางสาวสทุ ธดิ า เลายา้ ง
ระดบั ชั้น ปวช. 3/1 วศ. ระดับช้นั ปวช. 2/1 วศ.
เทคนคิ : ปากกา/สนี ้ำ� เทคนิค : ปากกา/สีน้ำ�

นายเกเก ไมม่ ปรากฎนามสกุล
ระดับชนั้ ปวช. 3/1 วศ.
เทคนคิ : ปากกา/สีน้ำ�

นายเกเก ไม่มปรากฎนามสกลุ นายณพงศ์ มงุ่ ตุย้
ระดับชั้น ปวช. 3/1 วศ. ระดับชัน้ ปวช. 3/1 วศ.
เทคนคิ : ปากกา/สนี ำ้ � เทคนิค : ปากกา/สนี ำ้ �

: 18

ผลงานนกั เรียน - นักศึกษา
สาขาวจิ ิตรศิลป์

นางสาวราตรี รจุ ภิ าสอมั พร นางสาวสพุ าพร เรายะ นางสาวสุวนนั ท์ โกมติ ร
ระดบั ช้ัน ปวช. 1 วศ. ระดับช้นั ปวช. 1 วศ. ระดบั ช้นั ปวช. 2/1 วศ.
เทคนิค : ภาพพิมพ์ Paper Block เทคนคิ : ภาพพมิ พ์ Paper Block
เทคนคิ : ภาพพมิ พ์ Paper Block

นางสาวราตรี รจุ ิภาสอัมพร นางสาวสุทธิดา เลายา้ ง นางสาวสวุ นนั ท์ โกมติ ร
ระดบั ชน้ั ปวช. 1 วศ. ระดบั ช้ัน ปวช. 2/1 วศ. ระดับชน้ั ปวช. 2/1 วศ.
เทคนคิ : ภาพพมิ พ์ Paper Block เทคนคิ : ภาพพมิ พ์ Paper Block
เทคนิค : ภาพพิมพ์ Paper Block

นางสาวปิตพิ ร แปงใจ นายอรรถชาติ ใจไว นายณฐั พงษ์ เขยี วอ่อน นายณัฐวฒั น์ ถาทอง
ระดบั ชน้ั ปวช. 2/1 วศ. ระดับชน้ั ปวช. 2/1 วศ. ระดบั ชนั้ ปวช. 2/1 วศ. ระดับช้นั ปวช. 2/1 วศ.
เทคนิค : Mix media เทคนคิ : Mix media เทคนิค : Mix media เทคนคิ : Mix media

: 19

ผลงานนกั เรียน - นกั ศึกษา
สาขาวิจติ รศิลป์

นางสาวปติ พิ ร แปงใจ นางสาววนั สุ ลงุ อ่อง นายนพดล ผลเชวง
ระดับช้ัน ปวช. 2/1 วศ. ระดบั ชัน้ ปวช. 2/1 วศ. ระดบั ชน้ั ปวช. 2/1 วศ.
เทคนิค : ปากกา/สนี ้ำ� เทคนิค : ปากกา/สีน้ำ� เทคนคิ : ปากกา/สีนำ้ �

นางสาวสทุ ธิดา เลาย้าง นายณฐั พงษ์ เขยี วอ่อน
ระดบั ชั้น ปวช. 2/1 วศ. ระดับชนั้ ปวช. 2/1 วศ.
เทคนิค : ปากกา/สนี ำ้ � เทคนคิ : ปากกา/สีนำ้ �

นางสาวราตรี รุจภิ าสอมั พร นายอทิ ธพิ ล อนิ วงค์ นางสาวราตรี รุจภิ าสอัมพร นายอิทธิพล อนิ วงค์
ระดบั ชัน้ ปวช. 1 วศ. ระดบั ชน้ั ปวช. 1 วศ. ระดบั ชนั้ ปวช. 1 วศ. ระดบั ช้นั ปวช. 1 วศ.
เทคนิค : สีอะครลิ ิก เทคนิค : สีอะครลิ กิ เทคนิค : สีโปสเตอร์ เทคนคิ : สีโปสเตอร์

นายสิรวิชญ ์ ศาสนมิติ
ระดับชัน้ ปวช. 1 วศ.
เทคนิค : สีโปสเตอร์

: 20

ผลงานนกั เรียน - นกั ศกึ ษา
สาขาวิจติ รศิลป์

นางสาวพิทยารตั น์ รำ�ไพพนา นางสาวราตรี รุจิภาสอมั พร
ระดบั ช้ัน ปวช. 1 วศ. ระดับชั้น ปวช. 1 วศ.
เทคนคิ : จดุ ปากกา เทคนคิ : จุดปากกา

นางสาวราตรี รุจภิ าสอมั พร นางสาวพทิ ยารัตน์ รำ�ไพพนา
ระดบั ชน้ั ปวช. 1 วศ. ระดบั ชัน้ ปวช. 1 วศ.
เทคนคิ : สีโปสเตอร์ เทคนคิ : สโี ปสเตอร์

นางสาวเพียงฤทัย พลปยิ กุล นายเดอหลี ปหู่ ล่อ
ระดับช้ัน ปวช. 1 วศ. ระดับชน้ั ปวช. 1 วศ.
เทคนคิ : สีโปสเตอร์ เทคนคิ : สีโปสเตอร์

: 21

ผลงานนกั เรยี น - นกั ศึกษา
สาขาวชิ าศลิ ปกรรมเซรามิก

นางสาวธนพร ปนั คำ�มลู และ นางสาวธนพร ปันคำ�มูล ระดบั ช้ัน ปวช. 3/1 วศ.
ระดบั ชัน้ ปวช. 3/3 ศซ. วิชา ประติมากรรมเซรามกิ
วชิ า การตกแต่งสีใตเ้ คลือบ
วชิ า การตกแต่งเซรามิก 2

ระดบั ชัน้ ปวช. 3/1 วศ. นายวรสิทธ์ิ ผวิ ใส
วิชา จติ กรรมประยกุ ต์ ระดบั ช้ัน ปวช. 2/3 ศซ.
วชิ า การเขยี นสใี ตเ้ คลือบ

ระดับชั้น ปวช. 3/1 วศ. นายวรสิทธ์ิ ผวิ ใส
วชิ า จติ กรรมประยุกต์ ระดับช้ัน ปวช. 2/3 ศซ.
วิชา การเขียนสีใตเ้ คลือบ

: 22

ผลงานนกั เรียน - นกั ศกึ ษา
สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามกิ

นายวรสิทธิ์ ผิวใส
ระดบั ช้นั ปวช. 2/3 ศซ.
วิชา การเขยี นสีใตเ้ คลอื บ

นายเกเก ไมป่ รากฎนามสกลุ
ระดับช้นั ปวช. 3/1 วศ.
วิชา ประติมากรรมเซรามิก

นางสาวเสาวลักษณ์ แฝกนอก และ นางสาวณัฐกานต์ พรพิทยางกูร นางสาวปิยากร ใยดี
ระดับชนั้ ปวช. 3/1 วศ. ระดบั ชั้น ปวช. 3/1 วศ.
การบรู ณาการการศึกษา ประติมากรรมเซรามกิ และจติ รกรรมประยุกต์
การบูรณาการการศกึ ษา ประตมิ ากรรมเซรามกิ และจติ รกรรมประยุกต์

: 23

ผลงานนักเรยี น - นักศึกษา
สาขาวชิ าศลิ ปกรรมเซรามกิ

นายวรสิทธิ์ ผวิ ใส นายวรสทิ ธิ์ ผวิ ใส
ระดับชั้น ปวช. 2/3 ศซ. ระดับชน้ั ปวช. 2/3 ศซ.
วิชา การตกแต่งเซรามกิ 2 วิชา การตกแตง่ เซรามิก 2

นายวรสิทธ์ิ ผิวใส นายวรสทิ ธ์ิ ผิวใส
ระดับชั้น ปวช. 2/3 ศซ. ระดบั ชนั้ ปวช. 2/3 ศซ.
วิชา งานเซรามิกเบื้องต้น วชิ า งานเซรามิกเบ้ืองต้น

นายวรสทิ ธ์ิ ผิวใส นายวรสิทธิ์ ผิวใส
ระดับชน้ั ปวช. 2/3 ศซ. ระดบั ชั้น ปวช. 2/3 ศซ.
วชิ า งานขนึ รปู ดว้ ยมือ วชิ า งานขึนรูปด้วยมือ

: 24

ผลงานนักเรยี น - นักศึกษา
สาขาวชิ าศลิ ปกรรมเซรามิก

นายวรสิทธิ์ ผิวใส นายวรสิทธิ์ ผวิ ใส
ระดับชั้น ปวช. 2/3 ศซ. ระดบั ช้นั ปวช. 2/3 ศซ.
วิชา การเขียนสใี ต้เคลือบ วชิ า การเขียนสีใต้เคลือบ

นายวรสทิ ธิ์ ผวิ ใส นายวรสทิ ธิ์ ผิวใส
ระดับชั้น ปวช. 2/3 ศซ. ระดับช้ัน ปวช. 2/3 ศซ.
วชิ า การตกแตง่ เซรามิก 2 วิชา การตกแต่งเซรามกิ 2

นายวรสิทธ์ิ ผิวใส
ระดบั ช้นั ปวช. 2/3 ศซ.
วิชา ปรตมิ ากรรมเซรามิก
วชิ า จติ รกรรมประยุกต์

: 25

ผลงานนักเรยี น - นักศกึ ษา
สาขาวชิ าศิลปกรรมเซรามิก

นายวรสิทธิ์ ผิวใส นายวรสทิ ธิ์ ผวิ ใส
ระดับชัน้ ปวช. 2/3 ศซ. ระดบั ชั้น ปวช. 2/3 ศซ.
วชิ า การตกแต่งเซรามกิ 2 วิชา การตกแต่งเซรามิก 2

นายวรสิทธิ์ ผวิ ใส นายวรสทิ ธิ์ ผิวใส
ระดับช้นั ปวช. 2/3 ศซ. ระดับชั้น ปวช. 2/3 ศซ.
วิชา งานเซรามิกเบอ้ื งต้น วิชา งานเซรามิกเบือ้ งต้น

นายวรสิทธิ์ ผิวใส นายวรสิทธ์ิ ผวิ ใส
ระดบั ช้ัน ปวช. 2/3 ศซ. ระดับชั้น ปวช. 2/3 ศซ.
วิชา งานขึน้ รูปด้วยมอื วิชา งานขนึ้ รปู ดว้ ยมอื

: 26

ผลงานนักเรียน - นักศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบ

นางสาวพรลฎา กาวี นายปรชั ญา จาอาบาล นางสาวศรตุ า ปาลี
ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ. ระดับช้ัน ปวช. 2/2 อบ. ระดับช้ัน ปวช. 2/2 อบ.
วิชา การออกแบบตกแตง่ อาคารท่ีพกั อาศัย วิชา การออกแบบตกแต่งอาคารทพี่ กั อาศยั วชิ า การออกแบบตกแตง่ อาคารทพ่ี กั อาศัย

นางสาวสารนิ เอกชยั อาภรณ์ นางสาวโหย่งเย้ง ลงุ ต้า นางสาวณฐั ธดิ า สมสงวน
ระดบั ชนั้ ปวช. 2/2 อบ. ระดับชน้ั ปวช. 2/2 อบ. ระดับชนั้ ปวช. 2/2 อบ.
วิชา การออกแบบตกแตง่ อาคารทพ่ี กั อาศยั วิชา การออกแบบตกแตง่ อาคารที่พกั อาศยั
วิชา การออกแบบตกแตง่ อาคารทพ่ี ักอาศยั

นางสาวเมธาพร พรหมวรรณ์ นางสาวอษุ า ออ่ น นางสาวอษุ า อ่อน
ระดบั ช้ัน ปวช. 2/2 อบ. ระดบั ชน้ั ปวช. 2/2 อบ. ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.
วิชา การออกแบบตกแตง่ อาคารที่พักอาศัย วิชา การออกแบบตกแตง่ อาคารทีพ่ กั อาศัย
วชิ า การออกแบบตกแต่งอาคารที่พกั อาศัย

นางสาวสาริน เอกชยั อาภรณ์ นางสาวณัฐนรี แสนเดชา์
ระดับช้ัน ปวช. 2/2 อบ. ระดับช้ัน ปวช. 2/2 อบ.
วิชา การออกแบบตกแตง่ อาคารทพี่ กั อาศยั
วชิ า การออกแบบตกแตง่ อาคารที่พกั อาศยั
: 27

ผลงานนักเรยี น - นกั ศึกษา
สาขาวชิ าการออกแบบ

นางสาวโหย่งเยง้ ลุงต้า นายกฤษฎา นลิ ประดับ นางสาวอุษา ออ่ น
ระดบั ชัน้ ปวช. 2/2 อบ. ระดับชัน้ ปวช. 2/2 อบ. ระดบั ช้นั ปวช. 2/2 อบ.
วชิ า การออกแบบตกแตง่ อาคารทีพ่ กั อาศยั วิชา การออกแบบตกแตง่ อาคารที่พักอาศยั วชิ า การออกแบบตกแตง่ อาคารทพ่ี ักอาศัย

นางสาวโหยง่ เย้ง ลุงต้า นางสาวสพุ รรณิกา โพธ์ิภิขุ นายเจษฎา สมสา
ระดบั ชนั้ ปวช. 2/2 อบ. ระดับชน้ั ปวช. 2/2 อบ. ระดบั ชัน้ ปวช. 2/2 อบ.
วชิ า การออกแบบตกแต่งอาคารท่ีพกั อาศยั วชิ า การออกแบบตกแต่งอาคารทีพ่ กั อาศัย วิชา การออกแบบตกแต่งอาคารท่พี ักอาศัย

นางสาวณฐั ธดิ า สมสงวน นางสาวโหย่งเยง้ ลุงต้า นางสาวสุพรรณิกา โพธภ์ิ ิขุ
ระดบั ช้ัน ปวช. 2/2 อบ. ระดับชนั้ ปวช. 2/2 อบ. ระดับช้ัน ปวช. 2/2 อบ.
วิชา การออกแบบตกแตง่ อาคารทีพ่ ักอาศยั วิชา การออกแบบตกแต่งอาคารที่พกั อาศัย วิชา การออกแบบตกแตง่ อาคารท่พี ักอาศยั

นายฐติ พิ ล ปาลบตุ ร นางสาวอษุ า ออ่ น นางสาวโหยง่ เย้ง ลงุ ตา้
ระดับชน้ั ปวช. 2/2 อบ. ระดบั ชัน้ ปวช. 2/2 อบ. ระดบั ชัน้ ปวช. 2/2 อบ.
วชิ า การออกแบบตกแตง่ อาคารที่พกั อาศัย วิชา การออกแบบตกแต่งอาคารทพ่ี ักอาศัย วิชา การออกแบบตกแตง่ อาคารทพี่ ักอาศัย

: 28

ผลงานนักเรียน - นักศกึ ษา
สาขาวิชาการออกแบบ

นางสาวอุษา ออ่ น นางสาวเมธาพร พรหมวรรณ์ นายเจษฎา สมสา
ระดับชนั้ ปวช. 2/2 อบ. ระดบั ช้ัน ปวช. 2/2 อบ. ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.
วิชา การออกแบบตกแตง่ อาคารที่พักอาศัย วชิ า การออกแบบตกแต่งอาคารทพี่ กั อาศัย
วชิ า การออกแบบตกแตง่ อาคารทพี่ ักอาศยั

นางสาวณัฐธดิ า สมสงวน นางสาวสารนิ เอกชัยอาภรณ์ นางสาวสพุ รรณกิ า โพธ์ิภขิ ุ
ระดับช้นั ปวช. 2/2 อบ. ระดบั ชนั้ ปวช. 2/2 อบ. ระดบั ชน้ั ปวช. 2/2 อบ.
วิชา การออกแบบตกแตง่ อาคารทพี่ กั อาศยั วชิ า การออกแบบตกแตง่ อาคารท่ีพักอาศัย
วิชา การออกแบบตกแตง่ อาคารที่พกั อาศยั

นางสาวพรลฎา กาวี นายฐิตพิ ล ปาลบตุ ร นางสาวสพุ รรณิกา โพธภิ์ ิขุ
ระดับช้ัน ปวช. 2/2 อบ. ระดับช้ัน ปวช. 2/2 อบ. ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.
วชิ า การออกแบบตกแต่งอาคารทพี่ ักอาศัย วชิ า การออกแบบตกแตง่ อาคารท่ีพกั อาศยั วิชา การออกแบบตกแต่งอาคารทพ่ี กั อาศยั

นายกฤษฎา นิลประดบั นางสาวณฐั ธดิ า สมสงวน นางสาวโหย่งเย้ง ลุงตา้
ระดับชน้ั ปวช. 2/2 อบ. ระดบั ช้นั ปวช. 2/2 อบ. ระดบั ชั้น ปวช. 2/2 อบ.
วิชา การออกแบบตกแตง่ อาคารทีพ่ กั อาศยั วิชา การออกแบบตกแตง่ อาคารทพี่ ักอาศยั วชิ า การออกแบบตกแต่งอาคารทีพ่ กั อาศัย

: 29

ผลงานนักเรียน - นักศึกษา
สาขาวชิ าการออกแบบ

นางสาวอุษา ออ่ น นางสาวณฐั นรี แสนเดชา นางสาวพรไพลิน ลุงทุน
ระดบั ชั้น ปวช. 2/2 อบ. ระดบั ชนั้ ปวช. 2/2 อบ. ระดบั ชน้ั ปวช. 3/2 อบ.
วิชา การออกแบบตกแต่งอาคารทพี่ กั อาศยั วิชา การออกแบบตกแตง่ อาคารทพ่ี กั อาศยั วิชา การออกแบบตกแตง่ อาคารพาณชิ ย์

นางสาวโหยง่ เย้ง ลงุ ต้า นางสาวสพุ รรณกิ า โพธ์ิภขิ ุ นางสาวพรลฎา กาวี
ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ. ระดับชนั้ ปวช. 2/2 อบ. ระดับช้ัน ปวช. 2/2 อบ.
วชิ า การออกแบบตกแตง่ อาคารที่พักอาศัย วิชา การออกแบบตกแต่งอาคารทพ่ี ักอาศัย วชิ า การออกแบบตกแตง่ อาคารที่พกั อาศัย

นายกฤษฎา นิลประดบั นางสาวอุษา อ่อน นางสาวณัฐธิดา สมสงวน
ระดับช้นั ปวช. 2/2 อบ. ระดับชัน้ ปวช. 2/2 อบ. ระดบั ชน้ั ปวช. 2/2 อบ.
วิชา การออกแบบตกแต่งอาคารทพ่ี กั อาศัย วชิ า การออกแบบตกแต่งอาคารที่พกั อาศยั วชิ า การออกแบบตกแต่งอาคารทพี่ ักอาศัย

: 30

ผลงานนักเรยี น - นกั ศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบ

นางสาวปณิตา ประมาณ นางสาวสารนิ เอกชัยอาภรณ์ นางสาวรงุ่ นภา ดฐิ ศภุ มาศ
ระดบั ชั้น ปวช. 3/2 อบ. ระดับช้นั ปวช. 2/2 อบ. ระดบั ชนั้ ปวช. 3/2 อบ.
วิชา การออกแบบตกแต่งอาคารพาณชิ ย์ วชิ า การออกแบบตกแตง่ อาคารพาณชิ ย์
วิชา การออกแบบตกแต่งอาคารทพี่ ักอาศยั

นายฐติ ิพล ปาลบุตร นางสาวณัฐธิดา สมสงวน นางสาวโหย่งเยง้ ลุงตา้
ระดบั ช้นั ปวช. 2/2 อบ. ระดบั ช้ัน ปวช. 2/2 อบ. ระดบั ช้ัน ปวช. 2/2 อบ.
วชิ า การออกแบบตกแต่งอาคารพาณชิ ย์ วชิ า การออกแบบตกแตง่ อาคารพาณชิ ย์ วชิ า การออกแบบตกแต่งอาคารพาณชิ ย์

นายเจษฎา สมสา นางสาวณัฐธดิ า สมสงวน นางสาวสพุ รรณิกา โพธภิ์ ิขุ
ระดับช้นั ปวช. 2/2 อบ. ระดบั ชนั้ ปวช. 2/2 อบ. ระดบั ชั้น ปวช. 2/2 อบ.
วิชา การออกแบบตกแต่งอาคารพาณชิ ย์ วิชา การออกแบบตกแต่งอาคารพาณิชย์ วิชา การออกแบบตกแตง่ อาคารพาณิชย์

นายเจษฎา สมสา นางสาวอุษา ออ่ น นางสาวโหยง่ เยง้ ลงุ ตา้
ระดบั ช้นั ปวช. 2/2 อบ. ระดับช้ัน ปวช. 2/2 อบ. ระดบั ช้ัน ปวช. 2/2 อบ.
วชิ า การออกแบบตกแตง่ อาคารพาณชิ ย์ วชิ า การออกแบบตกแต่งอาคารพาณชิ ย์ วิชา การออกแบบตกแตง่ อาคารพาณิชย์

: 31

ผลงานนักเรยี น - นักศกึ ษา
สาขาวชิ าการออกแบบ

นางสาวชนิกานต์ ไฮคำ� นางสาวเนตรนารี อำ่ �ดษิ ฐ์ นางสาวปณิตา ประมาณ
ระดับช้ัน ปวช. 3/2 อบ. ระดับช้นั ปวช. 3/2 อบ. ระดบั ชนั้ ปวช. 3/2 อบ.
วิชา พน้ื ฐานการออกแบบจดั สวน วิชา พ้นื ฐานการออกแบบจดั สวน วิชา พื้นฐานการออกแบบจัดสวน

นางสาวโหยง่ เยง้ ลงุ ตา้ นางสาวสุพรรณกิ า โพธิ์ภขิ ุ นางสาวโหย่งเย้ง ลงุ ตา้
ระดบั ชน้ั ปวช. 2/2 อบ. ระดบั ชน้ั ปวช. 2/2 อบ. ระดบั ชนั้ ปวช. 2/2 อบ.
วิชา การออกแบบเครือ่ งใชใ้ นบ้านและสำ�นกั งาน วชิ า การออกแบบเคร่ืองใช้ในบา้ นและสำ�นกั งาน วิชา การออกแบบเคร่อื งใชใ้ นบา้ นและสำ�นกั งาน

นางสาวสุพรรณิกา โพธิภ์ ิขุ นายเจษฎา สมสา นายเจษฎา สมสา
ระดบั ชัน้ ปวช. 2/2 อบ. ระดบั ช้นั ปวช. 2/2 อบ. ระดับช้นั ปวช. 2/2 อบ.
วิชา การออกแบบเคร่ืองใชใ้ นบา้ นและสำ�นกั งาน วิชา การออกแบบเคร่ืองใช้ในบ้านและสำ�นกั งาน วิชา การออกแบบเคร่อื งใช้ในบ้านและสำ�นกั งาน

นางสาวอุษา อ่อน นางสาวโหยง่ เยง้ ลุงตา้ นางสาวโหย่งเย้ง ลงุ ต้า
ระดบั ชัน้ ปวช. 2/2 อบ. ระดบั ช้ัน ปวช. 2/2 อบ. ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.
วิชา การออกแบบเครื่องใชใ้ นบา้ นและสำ�นกั งาน วิชา การออกแบบเครือ่ งใชใ้ นบ้านและสำ�นักงาน วิชา การออกแบบเคร่อื งใชใ้ นบา้ นและสำ�นักงาน

: 32

ผลงานนกั เรยี น - นกั ศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบ

นางสาวอษุ า อ่อน นางสาวอุษา อ่อน
ระดบั ช้ัน ปวช. 2/2 อบ. ระดับชั้น ปวช. 2/2 อบ.
วิชา การออกแบบเครอ่ื งใชใ้ นบา้ นและสำ�นกั งาน วชิ า การออกแบบเคร่ืองใช้ในบา้ นและสำ�นกั งาน

นายศวิ นนั ท์ ใจคำ�มา นางสาวโหยง่ เยง้ ลงุ ตา้
ระดับชน้ั ปวช. 2/2 อบ. ระดบั ชัน้ ปวช. 2/2 อบ.
วชิ า การออกแบบเคร่ืองใช้ในบา้ นและสำ�นกั งาน วชิ า การออกแบบเคร่ืองใชใ้ นบา้ นและสำ�นักงาน

นางสาวอษุ า ออ่ น นางสาวโหยง่ เยง้ ลุงตา้ นางสาวสุพรรณิกา โพธ์ิภิขุ
ระดับช้นั ปวช. 2/2 อบ. ระดบั ชนั้ ปวช. 2/2 อบ. ระดบั ช้ัน ปวช. 2/2 อบ.
วชิ า การออกแบบเครอื่ งใช้ในบา้ นและสำ�นกั งาน วิชา การออกแบบเครือ่ งใช้ในบ้านและสำ�นกั งาน วชิ า การออกแบบเครอ่ื งใช้ในบา้ นและสำ�นกั งาน

: 33

ผลงานนักเรียน - นกั ศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบ

นายธนวัฒน์ กอบแกว้ นางสาวพรไพลนิ ลุงทนุ นางสาวรงุ่ นภา ดิฐศุภมาศ นายธนวฒั น์ ถนอมจิตดี
ระดับชนั้ ปวช. 3/2 อบ. ระดบั ช้นั ปวช. 3/2 อบ. ระดบั ช้ัน ปวช. 3/2 อบ. ระดบั ช้ัน ปวช. 3/2 อบ.
วชิ า ภาพการต์ ูนและภาพลอ้ วิชา ภาพการต์ ูนและภาพล้อ วชิ า ภาพการต์ ูนและภาพล้อ วิชา ภาพการ์ตนู และภาพล้อ

นางสาวกลั ยรัตน์ ศรไี พรมโี ชค นางสาวกลั ยรัตน์ ศรไี พรมโี ชค นางสาวพรไพลนิ ลุงทนุ นายนาวนิ ลงุ อิน
ระดับชน้ั ปวช. 3/2 อบ. ระดบั ชัน้ ปวช. 3/2 อบ. ระดับช้ัน ปวช. 3/2 อบ. ระดบั ชน้ั ปวช. 3/2 อบ.
วิชา ภาพการต์ ูนและภาพลอ้ วิชา ภาพการ์ตนู และภาพลอ้ วชิ า ภาพการต์ ูนและภาพล้อ วิชา ภาพการต์ ูนและภาพล้อ

นางสาวพรไพลนิ ลุงทุน นางสาวกัลยรัตน์ ศรีไพรมโี ชค นางสาวพรไพลนิ ลุงทุน นางสาวกลั ยรตั น์ ศรีไพรมีโชค
ระดับช้ัน ปวช. 3/2 อบ. ระดบั ชั้น ปวช. 3/2 อบ. ระดบั ชัน้ ปวช. 3/2 อบ. ระดบั ชั้น ปวช. 3/2 อบ.
วิชา ภาพการต์ ูนและภาพล้อ วิชา ภาพการ์ตูนและภาพล้อ วิชา ภาพการต์ นู และภาพลอ้ วชิ า ภาพการต์ นู และภาพลอ้

: 34

ผลงานนกั เรยี น - นักศกึ ษา
สาขาวชิ าการออกแบบ

นางสาวเนตรนารี อ่ำ�ดษิ ฐ์ นางสาวเนตรนารี อำ่ �ดิษฐ์ นางสาวเนตรนารี อำ่ �ดษิ ฐ์
ระดบั ช้ัน ปวช. 3/2 อบ. ระดับชน้ั ปวช. 3/2 อบ. ระดบั ชั้น ปวช. 3/2 อบ.
วิชา ภาพการ์ตูนและภาพลอ้ วชิ า ภาพการต์ ูนและภาพลอ้ วชิ า ภาพการ์ตูนและภาพล้อ

นางสาวเนตรนารี อ่ำ�ดิษฐ์ นางสาวปณติ า ประมาณ นางสาวกลั ยรัตน์ ศรีไพรมีโชค นายสทุ ธพิ ล แซภา
ระดับชั้น ปวช. 3/2 อบ. ระดบั ชนั้ ปวช. 3/2 อบ. ระดบั ชั้น ปวช. 3/2 อบ. ระดับช้ัน ปวช. 3/2 อบ.
วชิ า ภาพการต์ นู และภาพลอ้ วิชา ภาพการ์ตูนและภาพล้อ วชิ า ภาพการ์ตูนและภาพลอ้ วิชา ภาพการ์ตูนและภาพล้อ

นางสาวพรไพลิน ลงุ ทุน นางสาวณัฐธิดา สมสงวน นางสาวสุพรรณิกา โพธ์ภิ ขิ ุ
ระดบั ชั้น ปวช. 3/2 อบ. ระดบั ชน้ั ปวช. 2/2 อบ. ระดับชนั้ ปวช. 2/2 อบ.
วิชา ภาพการ์ตนู และภาพล้อ วชิ า หลกั การใชส้ ีเพื่องานออกแบบ วชิ า หลักการใช้สเี พอ่ื งานออกแบบ

: 35

ผลงานนกั เรียน - นกั ศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยศี ลิ ปกรรม

นายคามนิ ยนิ ดี
ระดับช้นั ปวช. 2/4 ทศ.

วชิ า การถา่ ยภาพ 2
Miss Marillon Girard
ระดบั ชน้ั ปวช. 2/4 ทศ.
วชิ า การถา่ ยภาพ 2

นายณฐั นนท์ สนธสิ รรค์
ระดบั ช้ัน ปวช. 2/4 ทศ.

วชิ า การถ่ายภาพ 2

: 36

ผลงานนักเรียน - นักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยศี ิลปกรรม

นายณฐั นยั ใจยู
ระดับชั้น ปวช. 2/4 ทศ.

วิชา การถ่ายภาพ 2
นางสาวตะวนั องั คสวุ รรณศริ ิ

ระดับชัน้ ปวช. 2/4 ทศ.
วิชา การถา่ ยภาพ 2
นายวศิ รุต วงศธ์ นู

ระดบั ชนั้ ปวช. 2/4 ทศ.
วิชา การถ่ายภาพ 2

: 37

ผลงานนักเรยี น - นักศึกษา
สาขาวชิ าเทคโนโลยีศลิ ปกรรม

นายธนภู ชูศรี
ระดับชนั้ ปวช. 2/4 ทศ.

วิชา การถา่ ยภาพ 2

นายธีรเดช สภุ าศรี
ระดับช้นั ปวช. 2/4 ทศ.

วิชา การถ่ายภาพ 2

: 38

ผลงานนกั เรียน - นกั ศึกษา
สาขาวชิ าเทคโนโลยศี ลิ ปกรรม

นายมน่ั ใจมา
ระดับช้นั ปวช. 2/4 ทศ.

วิชา การถ่ายภาพ 2
นายวิศรุต วงศ์ธนู
ระดับช้นั ปวช. 2/4 ทศ.
วิชา การถ่ายภาพ 2

: 39

ผลงานนักเรยี น - นกั ศกึ ษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีศลิ ปกรรม

นายสราวฒุ ิ แข่งขนั
ระดบั ชน้ั ปวช. 2/4 ทศ.
วชิ า การถา่ ยภาพ 2

นายเสรี ถนอมวรกลุ
ระดบั ช้นั ปวช. 2/4 ทศ.

วชิ า การถา่ ยภาพ 2

: 40

ผลงานนกั เรียน - นักศกึ ษา
สาขาวิชาเทคโนโลยศี ลิ ปกรรม

นายเสรี ถนอมวรกุล
ระดับชัน้ ปวช. 2/4 ทศ.

วชิ า การถ่ายภาพ 2
นายหรรษธร โสกันเกตุ
ระดับช้นั ปวช. 2/4 ทศ.

วชิ า การถา่ ยภาพ 2

นายอตกิ รณ์ เทียมจนั ทรเ์ จ้า
ระดับชนั้ ปวช. 2/4 ทศ.
วิชา การถา่ ยภาพ 2

: 41

ผลงานนักเรียน - นักศกึ ษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีศลิ ปกรรม

นางสาวอรณพทั ร์ อนันตเศรษฐ
ระดับชั้น ปวช. 2/4 ทศ.
วชิ า การถา่ ยภาพ 2

นางสาวอรพมิ ล เปง็ สลีา
ระดบั ชน้ั ปวช. 2/4 ทศ.

วชิ า การถา่ ยภาพ 2

: 42

ผลงานนกั เรยี น - นักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีศลิ ปกรรม

นายธเนศ ยะกิจ นายณัฐวุฒิ ทาทองพระ นายสทิ ธชิ ยั แซ่จนั ทร์
ระดบั ช้ัน ปวช. 3/4 ทศ. ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ. ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ.
วิชา การพมิ พส์ กรีน 3 วชิ า การพิมพ์สกรีน 3 วชิ า การพิมพส์ กรีน 3

นายณัฐภัทร ยาสกลุ นายกิตตศิ ักด์ิ สีขาว นายสราวุฒิ แขง่ ขัน
ระดับชนั้ ปวช. 3/4 ทศ. ระดบั ชนั้ ปวช. 3/4 ทศ. ระดบั ช้นั ปวช. 2/4 ทศ.
วิชา การพมิ พ์สกรีน 3 วิชา การพมิ พส์ กรนี 3 วิชา การพิมพ์สกรนี 1

นายธเนศ ยะกิจ นายสิทธิชัย แซ่จนั ทร์ นายณัฐวฒุ ิ ทาทองพระ
ระดบั ชน้ั ปวช. 3/4 ทศ. ระดับชั้น ปวช. 3/4 ทศ. ระดับช้ัน ปวช. 3/4 ทศ.
วิชา วาดเขียนสร้างสรรค์ วชิ า วาดเขียนสร้างสรรค์ วชิ า วาดเขียนสรา้ งสรรค์

: 43

ผลงานนกั เรียน - นกั ศกึ ษา
สาขาวชิ าเทคโนโลยศี ิลปกรรม

นายณฐั ภัทร ยาสกุล นายธเนศ ยะกจิ นายเสรี ถนอมวรกุล
ระดับชนั้ ปวช. 3/4 ทศ. ระดับช้นั ปวช. 3/4 ทศ. ระดบั ชัน้ ปวช. 2/4 ทศ.
วิชา วาดเขียนสรา้ งสรรค์ วชิ า วาดเขยี นสรา้ งสรรค์
วชิ า หลักการใช้สี

นายณัฐนนท์ สนธสิ รรค์ นายณฐั นยั ิ ใจยู นายสราวฒุ ิ แขง่ ขัน
ระดบั ช้ัน ปวช. 2/4 ทศ. ระดบั ชั้น ปวช. 2/4 ทศ. ระดับชั้น ปวช. 2/4 ทศ.

วชิ า หลกั การใช้สี วชิ า หลกั การใชส้ ี วชิ า หลกั การใช้สี

นายสราวุฒิ แข่งขนั นายวศิ รตุ วงศ์ธนู นายณัฐนัย ใจยู
ระดบั ช้ัน ปวช. 2/4 ทศ. ระดับชนั้ ปวช. 2/4 ทศ. ระดบั ชนั้ ปวช. 2/4 ทศ.

วชิ า หลกั การใช้สี วิชา หลักการใช้สี วชิ า หลักการใชส้ ี

: 44

ผลงานนักเรยี น - นกั ศกึ ษา
สาขาวชิ าเทคโนโลยีศิลปกรรม

นายณฐั นนท์ สนธิสรรค์ นางสาวอรณพทั ร์ อนนั ตเศรษฐ นางสาวอรณพัทร์ อนนั ตเศรษฐ
ระดับชั้น ปวช. 2/4 ทศ. ระดับชน้ั ปวช. 2/4 ทศ. ระดบั ชน้ั ปวช. 2/4 ทศ.
วิชา การออกแบบลวดลาย วิชา การออกแบบลวดลาย
วชิ า งานจติ รกรรมสรา้ งสรรค์

นายวิศรุต วงศ์ธนู นายมัน่ ใจมา นางสาวชนภัส สัจจะสกลุ
ระดบั ชนั้ ปวช. 2/4 ทศ. ระดับช้ัน ปวช. 2/4 ทศ. ระดบั ชัน้ ปวช. 2/4 ทศ.
วิชา งานจติ รกรรมสร้างสรรค์ วชิ า งานจติ รกรรมสร้างสรรค์ วิชา งานจิตรกรรมสร้างสรรค์

นายเสรี ถนอมวรกุล นายวศิ รตุ วงศธ์ นู นายณัฐนนท์ สนธิสรรค์
ระดบั ชั้น ปวช. 2/4 ทศ. ระดับชน้ั ปวช. 2/4 ทศ. ระดับช้ัน ปวช. 2/4 ทศ.

วิชา หลกั การใช้สี วชิ า หลกั การใชส้ ี วชิ า หลักการใช้สี

: 45

ผลงานนักเรียน - นกั ศกึ ษา
สาขาวชิ าเทคโนโลยศี ิลปกรรม

นายธีรเดช สภุ าศรี นายเสรี ถนอมวรกุล นายณฐั นนท์ สนธิสรรค์
ระดับช้นั ปวช. 2/4 ทศ. ระดบั ช้นั ปวช. 2/4 ทศ. ระดบั ชั้น ปวช. 2/4 ทศ.
วชิ า การออกแบบลวดลาย วิชา การออกแบบลวดลาย วชิ า การออกแบบลวดลาย

นายสิทธิชัย แซ่จันทร์ นายณัฐวุฒิ ทาทองพระ นายณฐั วฒุ ิ ทาทองพระ
ระดับช้ัน ปวช. 3/4 ทศ. ระดับช้ัน ปวช. 3/4 ทศ. ระดบั ชั้น ปวช. 3/4 ทศ.

วิชา จติ กรรมไทย วิชา จิตกรรมไทย วิชา จิตกรรมไทย

นายณัฐนยั ใจยู นายม่นั ใจมา นายเสรี ถนอมวรกลุ
ระดับชน้ั ปวช. 2/4 ทศ. ระดบั ชัน้ ปวช. 2/4 ทศ. ระดบั ชั้น ปวช. 2/4 ทศ.

วิชา วาดเส้น วชิ า วาดเสน้ วิชา วาดเส้น

: 46

ผลงานนกั เรียน - นกั ศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยศี ิลปกรรม

นายสิทธชิ ัย แซจ่ ันทร์ นายสิทธิชัย แซ่จนั ทร์ นายธนชั รัตโนภาส นายธเนศ ยะกิจ
ระดบั ชน้ั ปวช. 3/4 ทศ. ระดบั ช้ัน ปวช. 3/4 ทศ. ระดบั ชั้น ปวช. 3/4 ทศ. ระดบั ช้นั ปวช. 3/4 ทศ.
วชิ า คอมพิวเตอร์กราฟิก 3 วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก 3 วชิ า คอมพวิ เตอร์กราฟิก 3 วชิ า คอมพวิ เตอรก์ ราฟิก 3

ระดับชัน้ ปวช. 3/4 ทศ. นายณัฐภทั ร ยาสกุล นายธเนศ ยะกจิ นายธนชั รัตโนภาส
วชิ า คอมพิวเตอรก์ ราฟกิ 3 ระดบั ชน้ั ปวช. 3/4 ทศ. ระดบั ชน้ั ปวช. 3/4 ทศ. ระดบั ชนั้ ปวช. 3/4 ทศ.
วชิ า คอมพิวเตอรก์ ราฟกิ 3 วิชา คอมพวิ เตอร์กราฟิก 3 วชิ า คอมพิวเตอรก์ ราฟิก 3
นายสทิ ธิชัย แซจ่ นั ทร์
ระดับชนั้ ปวช. 3/4 ทศ. นายธเนศ ยะกิจ
วชิ า ออกแบบป้ายโฆษณา ระดบั ช้ัน ปวช. 3/4 ทศ.
วชิ า ออกแบบป้ายโฆษณา

นายกติ ติศกั ดิ์ สีขาว นายณฐั ภทั ร ยาสกุล
ระดับช้ัน ปวช. 3/4 ทศ. ระดบั ช้นั ปวช. 3/4 ทศ.
วิชา ออกแบบปา้ ยโฆษณา วชิ า ออกแบบป้ายโฆษณา

: 47

ผลงานนกั เรียน - นกั ศึกษา
สาขาวิชาคอมพวิ เตอรก์ ราฟกิ

นายอาเช เปยี งแหล่ นายนพินธร เขียวฟู นางสาวกชพรรณ แปงยวง นายอธิราช มงคลจรี ะอทุ ัย นางสาวญาดา อินต๊ะมา
ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ. ระดบั ชน้ั ปวส. 2/2 คฟ. ระดับชน้ั ปวส. 2/2 คฟ. ระดับชัน้ ปวส. 2/2 คฟ. ระดับชน้ั ปวส. 2/2 คฟ.
วิชา การตัดต่อภาพดิจิตอล วิชา การตัดต่อภาพดจิ ิตอล วิชา การตดั ตอ่ ภาพดิจิตอล วชิ า การตัดตอ่ ภาพดิจติ อล วชิ า การตัดต่อภาพดจิ ติ อล

นางสาวบุณยานชุ ยารังษี นายอาทติ ยร์ ชัย ลงุ มล นายไวภพ แซย่ า้ ง นายกฤษณะ จั๋นตะยะ นางสาวนนท์ อทุ ยั
ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ. ระดบั ชน้ั ปวส. 2/2 คฟ. ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ. ระดบั ช้นั ปวส. 2/2 คฟ. ระดบั ชน้ั ปวส. 2/2 คฟ.
วชิ า การตดั ตอ่ ภาพดจิ ิตอล วชิ า การตัดตอ่ ภาพดิจติ อล วิชา การตดั ตอ่ ภาพดิจติ อล วิชา การตดั ต่อภาพดจิ ติ อล วชิ า การตัดต่อภาพดจิ ิตอล

นางสาวกณั ฐ์มณี ศภุ ะวงศ์สุวรรณ นางสาวญาดา อนิ ต๊ะมา นายอาเช เปยี งแหล่ นายอาทิตยร์ ชัย ลุงมล
ระดับช้นั ปวส. 2/2 คฟ. ระดับช้นั ปวส. 2/2 คฟ. ระดับชนั้ ปวส. 2/2 คฟ. ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ.
วิชา การตัดตอ่ ภาพดจิ ิตอล วิชา การตัดต่อภาพดิจติ อล วชิ า การตดั ต่อภาพดิจติ อล วิชา การตดั ต่อภาพดิจิตอล

นายนพนิ ธร เขยี วฟู นายอธริ าช มงคลจีระอุทัย
ระดับชนั้ ปวส. 2/2 คฟ. ระดับชัน้ ปวส. 2/2 คฟ.
วชิ า การตดั ตอ่ ภาพดจิ ติ อล วิชา การตดั ตอ่ ภาพดจิ ติ อล

: 48

ผลงานนกั เรยี น - นักศกึ ษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟกิ

นายนพนิ ธร เขียวฟู นางสาวสปุ รยี า ทา้ วนู นายอาทติ ย์ วงค์ธรรม นายชชั นันท์ รกั ทางธรรม
ระดบั ชั้น ปวส. 2/2 คฟ. ระดบั ชัน้ ปวส. 2/2 คฟ. ระดบั ชนั้ ปวส. 2/2 คฟ. ระดบั ช้นั ปวส. 2/2 คฟ.
วิชา การผลิตสื่อมลั ติมเี ดีย วิชา การผลิตสอื่ มัลตมิ เี ดยี วชิ า การผลิตสอื่ มัลตมิ ีเดยี วชิ า การผลติ สอ่ื มลั ติมีเดีย

นางสาวอารีรตั น์ วุฒคิ ุณ นางสาวกชพรรณ แปงยวง นางสาวบุณยานชุ ยารงั ษี นายอธริ าช มงคลจรี ะอทุ ัย
ระดับช้ัน ปวส. 2/2 คฟ. ระดับชน้ั ปวส. 2/2 คฟ. ระดับชัน้ ปวส. 2/2 คฟ. ระดับชัน้ ปวส. 2/2 คฟ.
วิชา การผลิตส่อื มัลติมีเดีย วิชา การผลิตส่อื มัลตมิ ีเดีย วชิ า การผลติ สือ่ มัลตมิ เี ดีย วชิ า การผลิตสื่อมัลตมิ ีเดีย

นางสาวอารรี ัตน์ วฒุ ิคุณ นายจิตติพัฒน์ ขุนจำ�นวน นายวนั ชนะ บุญศรี
ระดบั ช้นั ปวส. 2/2 คฟ. ระดบั ชนั้ ปวส. 2/2 คฟ. ระดบั ช้ัน ปวส. 2/2 คฟ.
วชิ า การตัดต่อภาพเคล่ือนไหวดิจติ อล วิชา การตดั ต่อภาพเคล่อื นไหวดิจิตอล วชิ า การตัดต่อภาพเคลอื่ นไหวดจิ ิตอล

: 49

ผลงานนักเรยี น - นกั ศกึ ษา
สาขาวชิ าคอมพวิ เตอรก์ ราฟิก

นายสิทธชิ ัยิ คำ�พวง นายนพินธร เขยี วฟู นางสาวบณุ ยานชุ ยารงั ษี นางสาวอารรี ัตน์ วฒุ คิ ณุ
ระดบั ชัน้ ปวส. 2/2 คฟ. ระดบั ชน้ั ปวส. 2/2 คฟ. ระดับช้นั ปวส. 2/2 คฟ. ระดับชั้น ปวส. 2/2 คฟ.
วิชา การตดั ตอ่ ภาพดิจติ อล วชิ า การตดั ต่อภาพดจิ ิตอล วิชา การตดั ตอ่ ภาพเคลื่อนไหวดิจติ อล วิชา การตดั ต่อภาพเคลอื่ นไหวดจิ ิตอล

นายนิรุต วงคฝ์ ้ัน นายอาเช เปียงแหล่ นายอาทิตย์ วงคธ์ รรม นายอาทติ ย์ วงค์ธรรม
ระดับชน้ั ปวส. 2/2 คฟ. ระดับช้นั ปวส. 2/2 คฟ. ระดับช้นั ปวส. 2/2 คฟ. ระดับช้ัน ปวส. 2/2 คฟ.
วชิ า การตัดต่อภาพเคลอ่ื นไหวดจิ ติ อล วชิ า การตัดต่อภาพเคลอื่ นไหวดิจิตอล วิชา การตัดต่อภาพเคล่ือนไหวดิจติ อล วิชา การตดั ตอ่ ภาพเคลือ่ นไหวดจิ ิตอล

นายนิรุต วงค์ฝ้นั นางสาวปยิ ธดิ า กระแสเทพ นางสาวสุภาพร พ่ึงสาย นางสาวอนั ตกิ า สักคำ�
ระดบั ช้นั ปวส. 2/2 คฟ. ระดับชั้น ปวส. 1 คฟ. ระดบั ชัน้ ปวส. 1 คฟ. ระดบั ชน้ั ปวส. 1 คฟ.
วิชา การตดั ต่อภาพเคลื่อนไหวดจิ ติ อล วชิ า การพัฒนาความคดิ สรา้ งสรรค์ วชิ า การพฒั นาความคิดสร้างสรรค์
วิชา การพฒั นาความคิดสร้างสรรค์
: 50


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ผ้ามัดย้อม(กลุ่ม)อัจ
Next Book
pdf24_merged (1)