The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

17. -อ.วิภา-บรรยายช่วยเหลือปรับปรุงใหม่

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mangkorntusport, 2022-09-05 04:35:00

17. --บรรยายช่วยเหลือปรับปรุงใหม่ อ.วิภา ธูสรานนท์

17. -อ.วิภา-บรรยายช่วยเหลือปรับปรุงใหม่

การกใาชรจ้ใชา่ ้ยจ่าเงยนิเงใินนในกกาารรชช่ว่วยยเเหหลลอืือปปรระะชชาาชชนน

ตามอานาจหน้าท่ีขององคก์ รปกครอง

ตสา่วมนอทา้อนงาถจ่ินหนา้ ท่ขี ององคก์ รปกครอง
สว่ นทอ้ งถ่นิ

วภิ า ธูสรานนท์

หลกั การบรหิ ารงานแจละการใชจ้ า่ ยเงนิ ของ อปท.

การบรหิ ารงาน ๑.อานาจหนา้ ท่ี ➢กฎหมายจดั ตง้ั
ตามกฎหมาย ➢กฎหมายภารกจิ ถา่ ยโอน
(หลกั /สง่ เสรมิ ) ➢ กฎหมายอน่ื

๒. ประโยชนส์ ูงสดุ ประโยชนส์ าธารณะ พจิ ารณาพ้นื ท่รี บั ผิดชอบกอ่ น

การใชจ้ า่ ยเงนิ ๑. ขอ้ ปฏบิ ตั ิ (ระเบยี บ/ขอ้ บงั คบั )
ของ อปท. ๒. งบประมาณ หลกั ความคมุ้ คา่ มปี ระสทิ ธิภาพ ประสทิ ธผิ ล

เป็ นไปตามวิธีงบประมาณ
๓. ดลุ พนิ ิจ (ชอบดว้ ยกฎหมาย) จาเป็น/เหมาะสมแจละประหยดั

๔. โปร่งใส/ตรวจสอบได้ (เปิดเผย/เอกสารถกู ตอ้ ง) มหี ลกั ฐานช้ีแจจง

กฎหมายท่กี าหนดอานาจหนา้ ท่ขี อง อปท.

กฎหมายจดั ตง้ั กฎหมาย กฎหมายอน่ื
ถา่ ยโอนภารกจิ

▪ พ.ร.บ. อบจ. พ.ศ.๒๕๔๐ ▪ พ.ร.บ.กาหนดแจผนแจละขน้ั ตอน ▪ พรบ. ป้ องกนั แจละบรรเทาสาธารณภยั
การกระจายอานาจใหแ้ จก่ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๐
แจละกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๒
▪ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ▪ พ.ร.บ.โรคตดิ ตอ่ พ.ศ.๒๕๕๘
▪ พ.ร.บ. สภาตาบล แจละ อบต. ▪ ประกาศคณะกรรมการการ ▪ พ.ร.บ.โรคระบาดสตั ว์ พ.ศ.๒๕๕๘
กระจายอานาจ ใหแ้ จก่ อปท. ▪ พ.ร.บ.สาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕
พ.ศ. ๒๕๓๗ เร่อื ง กาหนดอานาจแจละหนา้ ท่ี
ในการจดั ระบบบรกิ ารสาธารณะ ฯลฯ
ของ อบจ. ลงวนั ท่ี ๑๓ สงิ หาคม
๒๕๔๖ 3

อานาจหนา้ ท่ขี อง อปท. ในการช่วยเหลอื ประชาชน

๑. ป้ องกนั แจละบรรเทาสาธารณภยั
๒. ป้ องกนั โรคแจละระงบั โรคตดิ ตอ่
๔. จดั ทากจิ การซ่ึงจาเป็นเพอ่ื การสาธารณสขุ
๕. การสาธารณสขุ การอนามยั ครอบครวั แจละการรกั ษาพยาบาล
๓. จดั ใหม้ กี ารสงั คมสงเคราะห์ แจละการสาธารณูปการ
๖. สง่ เสรมิ การพฒั นาสตรี เดก็ เยาวชน ผูส้ ูงอายุ แจละผูพ้ กิ าร
๗. การสงั คมสงเคราะห์ แจละการพฒั นาคณุ ภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา

แจละผูด้ อ้ ยโอกาส

4

ระเบยี บการคลงั

❖ระเบยี บ มท.ว่าด้วยการจดั ทาแผนพฒั นาของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพมิ่ เติม
❖ระเบยี บ มท.ว่าด้วยวธิ ีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๑
❖ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบกิ จ่ายเงิน การฝากเงนิ การเกบ็ รักษาเงนิ และการตรวจเงินของ อปท.

พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพมิ่ เตมิ ถึง ฉบับท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑

➢ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงนิ อุดหนุน ของ อปท. พ.ศ.๒๕๕๙
➢ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าทขี่ อง อปท. พ.ศ.๒๕๖๐
➢ระเบียบ มท.ว่าด้วยรายจ่ายเกยี่ วกบั ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ของ อปท.

พ.ศ.๒๕๖๑
➢ระเบยี บ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดนิ ทางไปราชการของเจ้าหน้าทท่ี ้องถนิ่ พ.ศ. ๒๕๕๕
➢ระเบยี บ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม และการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทที่ ้องถนิ่ พ.ศ. ๒๕๕๗
➢ระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบกิ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๒

ฯลฯ

5

ระเบยี บ มท. ว่าดว้ ยค่าใชจ้ า่ ย
เพอ่ื ช่วยเหลอื ประชาชนตามอานาจหนา้ ท่ี

ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๐

มผี ลใชบ้ งั คบั วนั ท่ี ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๐

(ฉบบั ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

มีผลใชบ้ งั คบั วนั ท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

คานิยาม ❖ การใหค้ วามช่วยเหลอื ประชาชนท่ไี ดร้ บั ความเดอื ดรอ้ น

การช่วยเหลอื หรอื ไม่สามารถช่วยเหลอื ตนเองไดใ้ นการดารงชีพ
ประชาชน ❖ โดยอาจใหเ้ ป็นสง่ิ ของ หรอื จา่ ยเป็นเงนิ หรอื การจดั บรกิ าร

สาธารณะ เพ่อื ใหก้ ารช่วยเหลอื ประชาชนในระดบั เขตพ้นื ท่ี

หรอื ทอ้ งถ่นิ ตามอานาจหนา้ ท่ขี อง อปท.
❖ ดาเนินการในขอบเขตอานาจหนา้ ท่ขี อง อปท. ตามกฎหมาย

โดยคานึงถงึ สถานะทางการคลงั แจละความจาเป็ นเหมาะสม

การช่วยเหลอื ดา้ นสาธารณภยั
ประชาชน ดา้ นการสง่ เสรมิ แจละพฒั นาคณุ ภาพชีวติ
แจบง่ ๔ กรณี
การป้ องกนั แจละควบคมุ โรคตดิ ต่อ
เกษตรกรผูม้ ีรายไดน้ อ้ ย

พระราชบญั ญตั ิ
ป้ องกนั แจละบรรเทาสาธารณภยั

พ.ศ. ๒๕๕๐

ผูอ้ านวยการ อานาจหนา้ ท่ขี องผูอ้ านวยการทอ้ งถ่นิ
เจา้ พนักงาน
อาสาสมคั ร ผอ.กลาง ผอ.จงั หวดั ผอ.อาเภอ ผูอ้ านวยการทอ้ งถ่นิ แจละ ผอ.กทม.
ผูซ้ ่งึ ไดร้ บั แจตง่ ตง้ั ใหป้ ฏบิ ตั ิหนา้ ท่ใี นการป้ องกนั แจละบรรเทาสาธารณภยั
อานาจ ในพ้นื ท่ตี ่าง ๆ ตาม พรบ.น้ี
อาสาสมคั รป้ องกนั ภยั ฝ่ ายพลเรอื น (อพปร.)
ผูอ้ านวยการทอ้ งถ่นิ แจต่งตง้ั เจา้ พนกั งานใหป้ ฏบิ ตั หิ นา้ ท่ไี ดใ้ นเขต อปท.แจหง่ พ้นื ท่ี
(ผูบ้ รหิ ารทอ้ งถน่ิ )
จดั ใหม้ ีอาสาสมคั รในพ้นื ท่ที ่รี บั ผิดชอบเพอ่ื ปฏบิ ตั หิ นา้ ท่ี ดงั ต่อไปน้ี
หนา้ ท่ี (๑) ใหค้ วามช่วยเหลอื เจา้ พนักงานในการป้ องกนั แจละบรรเทาสาธารณภยั
มาตรา ๒๐ (๒) ปฏบิ ตั ติ ามท่ผี ูอ้ านวยการมอบหมายแจละตามระเบียบท่ี มท.กาหนด

อปท.แจหง่ พ้นื ท่มี หี นา้ ท่ปี ้ องกนั แจละบรรเทาสาธารณภยั ในเขตทอ้ งถ่นิ ของตน

เป็นผูร้ บั ผิดชอบแจละมีหนา้ ท่ีช่วยเหลอื ผอ.จงั หวดั แจละ ผอ.อาเภอ ตามท่ี
ไดร้ บั มอบหมาย

มีอานาจสงั่ การ ควบคมุ แจละกากบั ดูแจลการปฏบิ ตั หิ นา้ ท่ขี อง จพง.แจละ
อาสาสมคั รใหเ้ ป็นไปตาม พรบ.น้ี

อานาจหนา้ ท่ี ตาม พรบ.ป้ องกนั แจละบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.๒๕๔๐

มาตรา ๒๑

๑. เขา้ ดาเนินการป้ องกนั แจละ ๗. จดั ใหม้ ีการสงเคราะหผ์ ูป้ ระสบภยั
บรรเทาสาธารณภยั โดยเรว็ โดยทวั่ ถงึ แจละรวดเรว็

๒. แจจง้ ผูอ้ านวยการอาเภอ เม่อื เกดิ /คาดว่าจะเกดิ ๖. สงั่ หา้ มเขา้ หรอื ใหอ้ อกจากพ้นื ท่ี
ท่รี บั ผดิ ชอบในเขตพ้นื ท่ีน้นั สาธารณภยั ข้ึนในเขตพ้นื ท่ี อาคารหรอื สถานท่กี าหนด
แจละผูอ้ านวยการจงั หวดั ทราบ อปท.ใด ใหผ้ ูอ้ านวยการ
ทอ้ งถ่นิ ของ อปท.แจหง่ พ้นื ท่ีน้นั ๕. ขอความช่วยเหลอื จาก อปท.อน่ื
๓. สงั่ ขา้ ราชการ/พนกั งานสว่ นทอ้ งถ่ิน ในการป้ องกนั แจละบรรเทาสาธารณภยั
เจา้ หนา้ ท่ีของรฐั เจา้ พนกั งาน อาสาสมคั ร มีหนา้ ท่ี
แจละบคุ คลใดๆ ในเขตพ้นื ท่ี อปท.ท่เี กดิ
สาธารณภยั ใหป้ ฏบิ ตั กิ ารอยา่ งหน่ึงอย่างใด ๔. ใชอ้ าคาร สถานท่ี วสั ดุ อปุ กรณ์ เคร่อื งมือ
เคร่อื งใช้ เคร่อื งมอื สอ่ื สาร แจละยานพาหนะ
ตามความจาเป็ น

มาตรา ๒๓ เม่ือเกดิ สาธารณภยั ในเขตพ้นื ท่ขี อง อปท.แจหง่ พ้นื ท่ใี ด ใหเ้ ป็นหนา้ ท่ขี องผูอ้ านวยการพ้นื ท่ี

ติดตอ่ หรอื ใกลเ้ คยี งกบั อปท. แจหง่ พ้นื ท่นี ้นั ท่จี ะสนบั สนุนการป้ องกนั แจละบรรเทาสาธารณภยั ท่เี กดิ ข้นึ

อานาจหนา้ ท่ี ตาม พรบ.ป้ องกนั แจละบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.๒๕๔๐

๑. สารวจความเสยี หาย มาตรา ๓๐ ๕. รายงานจงั หวดั อาเภอ แจละ
จากสาธารณภยั ท่เี กดิ ข้ึน หน่วยงานท่เี กย่ี วขอ้ งทราบ
ผูอ้ านวยการในเขต
พ้นื ท่ที ่รี บั ผิดชอบ

มหี นา้ ท่ี

๒. จดั ทาบญั ชีรายช่ือประสบภยั ๔. ระบหุ น่วยงานท่รี บั ผดิ ชอบ
แจละทรพั ยส์ นิ ท่เี สยี หาย

๓. ออกหนงั สอื รบั รองใหผ้ ูป้ ระสบภยั ไวเ้ ป็ น
หลกั ฐานในการรบั การสงเคราะหแ์ จละฟ้ื นฟู

ดา้ นท่ี ๑ การใหค้ วามช่วยเหลอื ดา้ นสาธารณภยั

สาธารณภยั ➢ อคั คภี ยั วาตภยั อทุ กภยั ภยั แจลง้ โรคระบาดในมนุษย์

หมายความวา่ สาธารณภยั

ตามกม.ว่าดว้ ยการป้ องกนั โรคระบาดสตั ว์ โรคระบาดสตั วน์ ้า การระบาดของศตั รูพชื
แจละบรรเทาสาธารณภยั ➢ ตลอดจนภยั อน่ื ๆ อนั มผี ลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่า

เกดิ จากธรรมชาติ มีผูท้ าใหเ้ กดิ ข้ึน อบุ ตั เิ หตุ หรอื เหตอุ น่ื
ใด ซ่งึ กอ่ ใหเ้ กดิ อนั ตรายแจก่ชีวติ ร่างกายของประชาชน
หรอื ความเสยี หายแจก่ทรพั ยส์ นิ ของประชาชน หรอื ของรฐั
แจละใหห้ มายความรวมถงึ ภยั ทางอากาศ แจละการกอ่
วนิ าศกรรมดว้ ย (พ.ร.บ.ป้ องกนั แจละบรรเทาสาธารณภยั
พ.ศ.๒๕๕๐)

คานิยาม (โรคตดิ ตอ่ / โรคระบาด)

โรคตดิ ต่อ หมายความว่า โรคระบาด หมายถงึ โรคตดิ ตอ่ หรอื
โรคท่เี กดิ จากเช้ือโรคหรอื พษิ ของ โรคท่ยี งั ไม่ทราบสาเหตขุ องการเกดิ โรค
เช้ือโรคซ่ึงสามารถแจพรโ่ ดยทางตรง แจน่ชดั ซ่ึงอาจแจพร่ไปสูผ่ ูอ้ น่ื ไดอ้ ยา่ งรวดเรว็
หรอื ทางออ้ มมาสูค่ น แจละกวา้ งขวาง หรอื มีภาวะของการเกดิ โรค
มากผิดปกตกิ ว่าท่เี คยเป็นมา
โรคตดิ ตอ่ อนั ตราย หมายความวา่ พ.ร.บ.โรคตดิ ต่อ พ.ศ.๒๕๕๘
โรคตดิ ต่อท่มี คี วามรุนแจรงสูงแจละ โรคระบาด” หมายความว่า กาฬโรคเป็ด
สามารถแจพร่ไปสูผ่ ูอ้ น่ื ไดอ้ ย่างรวดเรว็ โรคไขห้ วดั นก ...โรคปากแจละเทา้ เป่ือย โรค
พษิ สนุ ขั บา้ ...โรคอหวิ าตส์ กุ ร โรคแจอน
โรคตดิ ต่อท่ตี อ้ งเฝ้ าระวงั แจทรกซ์ โรคเฮโมรายกิ เซปทซิ ีเมยี วณั โรค
หมายความวา่ โรคตดิ ตอ่ ท่ตี อ้ งมีการ แจละโรคอน่ื ตามท่รี ฐั มนตรปี ระกาศกาหนด
ตดิ ตาม ตรวจสอบ หรอื จดั เกบ็ ขอ้ มูล พ.ร.บ.โรคระบาดสตั ว์ พ.ศ. ๒๕๕๙
อย่างตอ่ เน่ือง

พ.ร.บ.โรคตดิ ต่อ พ.ศ.๒๕๕๘

พระราชบญั ญตั โิ รคตดิ ตอ่ พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๖ เพอ่ื ประโยชน์ในการป้ องกนั แจละควบคุมโรคตดิ ต่อ ใหร้ ฐั มนตรโี ดยคาแจนะนาของ
คณะกรรมการมีอานาจประกาศกาหนด ดงั ต่อไปน้ี
(๑) ช่ือแจละอาการสาคญั ของโรคตดิ ต่ออนั ตรายแจละโรคติดตอ่ ท่ีตอ้ งเฝ้ าระวงั
(๒) ช่องทางเขา้ ออกแจหง่ ใดในราชอาณาจกั รใหเ้ ป็ นด่านควบคมุ โรคติดต่อระหว่างประเทศแจละยกเลกิ

ด่านควบคุมโรคตดิ ต่อระหว่างประเทศ
(๓) การสรา้ งเสรมิ ภมู ิคมุ้ กนั โรค

มาตรา ๙ เพอ่ื ประโยชน์ในการป้ องกนั แจละควบคมุ โรคระบาด ใหอ้ ธบิ ดีโดยคาแจนะนาของ
คณะกรรมการดา้ นวชิ าการมีอานาจประกาศช่ือ อาการสาคญั แจละสถานท่ที ่มี ีโรคระบาด แจละแจจง้ ใหเ้ จา้
พนกั งานควบคมุ โรคตดิ ต่อตามมาตรา ๓๔ ทราบ รวมทง้ั ประกาศยกเลกิ เม่ือสภาวการณ์ของโรคน้นั
สงบลงหรอื กรณีมีเหตอุ นั สมควร

14

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่อื ง ช่ือแจละอาการสาคญั ของ
โรคตดิ ตอ่ อนั ตราย (ฉบบั ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอ้ ๓ ใหเ้ พ่มิ ความตอ่ ไปน้ีเป็น (๑๔) ของขอ้ ๑ แจหง่ ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่อื ง ชอ่ื แจละอาการ
สาคญั ของโรคตดิ ต่ออตั นตราย พ.ศ. ๒๕๕๙ “(๑๔) โรคตดิ เช้ือไวรสั โคโรนา 2019 หรอื โรคโควดิ 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) มอี าการไข้ ไอ เจบ็ คอ หอบเหน่ือยหรอื มีอาการของโรคปอดอกั เสบ
ในรายท่มี อี าการรุนแจรง จะมอี าการระบบทางเดินหายใจลม้ เหลวแจละอาจถงึ ขน้ั เสยี ชีวติ ”

15

หลกั การช่วยเหลอื ประชาชน ขอ้ ๖

วรรคหน่ึง กรณีเกดิ สาธารณภยั ในพ้นื ท่ขี อง อปท. ไม่วา่ จะมีการประกาศเขตการใหค้ วาม
ช่วยเหลอื ผูป้ ระสบภยั พบิ ตั กิ รณีฉุกเฉินหรอื ไม่กต็ าม อปท.สามารถดาเนินการช่วยเหลอื ประชาชน
ในเบ้อื งตน้ โดยฉบั พลนั ทนั ที เพ่อื การดารงชีพ หรอื บรรเทาความเดือดรอ้ นเฉพาะหนา้ หรอื
ระงบั สาธารณภยั หรอื เพอ่ื คมุ้ ครองชีวิตแจละทรพั ยส์ นิ หรอื ป้ องกนั ภยนั ตรายท่จี ะเกดิ แจกป่ ระชาชน
ไดต้ ามความจาเป็น ภายใตข้ อบอานาจหนา้ ท่ีตามกฎหมาย โดยไม่ตอ้ งเสนอคณะกรรมการพจิ ารณา

วรรคสอง กรณีช่วยเหลอื ประชาชน เพอ่ื เยยี วยาแจละฟ้ื นฟหู ลงั เกดิ สาธารณภยั / การ
สง่ เสรมิ แจละพฒั นาคณุ ภาพชีวติ /-การป้ องกนั แจละระงบั โรคติดต่อ /การช่วยเหลอื เกษตรผูม้ รี ายได้
นอ้ ย ใหเ้ สนอ คกก.ใหค้ วามเหน็ ชอบก่อน

วรรคสาม อปท.ใดมคี วามจาเป็ นตอ้ งช่วยเหลอื ประชาชนนอกเหนือจากหลกั เกณฑก์ าร
ช่วยเหลอื ตามระเบยี บน้ี ใหข้ อความเหน็ ชอบจาก ปมท.กอ่ นใหก้ ารช่วยเหลอื

ขอ้ ๑๖ (๑) การช่วยเหลอื ผูป้ ระสบสาธารณภยั หรอื ภยั พบิ ตั ฉิ ุกเฉิน ให้ อปท.พจิ ารณา
ใชจ้ า่ ยงบประมาณช่วยเหลอื ประชาชนตามหลกั เกณฑข์ องกระทรวงการคลงั โดยอนุโลม 16

การใหค้ วามช่วยเหลอื เบ้อื งตน้ โดยฉบั พลนั ทนั ที (ขอ้ ๖ วรรคหน่ึง)

อปท.สามารถช่วยเหลอื

ประชาชนในเบ้อื งตน้ -ไม่ตอ้ งเสนอ คกก.พจิ ารณา

๑ โดยฉบั พลนั ทนั ที ๓ ๕-ไม่ตอ้ งนาเขา้ แจผนพฒั นา

๒ ๔-เพอ่ื การดารงชีพ ใชง้ บกลาง เงนิ สารองจา่ ย (ขอ้ ๑๘)
- ฉุกเฉินท่มี สี าธารณภยั เกดิ ข้นึ
กรณีเกดิ สาธารณภยั -บรรเทาความเดือดรอ้ น - บรรเทาปญั หาความเดือดรอ้ น
ในพ้นื ท่ขี อง อปท. เฉพาะหนา้ ของประชาชนเป็นสว่ นรวม
ไม่ว่าจะมีประกาศหรอื ไม่มี -ระงบั สาธารณภยั - ป้ องกนั แจละยบั ยง้ั กอ่ นการ
ประกาศเขตการใหค้ วาม -เพอ่ื คมุ้ ครองชีวติ แจละทรพั ยส์ นิ เกดิ สาธารณภยั
ช่วยเหลอื ผูป้ ระสบภยั พบิ ตั ิ -ป้ องกนั ภยนั ตรายท่เี กดิ แจกป่ ระชาชน - คาดว่าจะเกดิ สาธารณภยั
กรณีฉุกเฉินกต็ าม ไดต้ ามความจาเป็นภายใต้
ขอบอานาจหนา้ ท่ี ตามหลกั เกณฑ์ กค.(ขอ้ ๑๖)

วรรคสอง กรณีช่วยเหลอื ประชาชน เพ่อื เยยี วยาแจละฟ้ื นฟหู ลงั เกดิ สาธารณภยั / การสง่ เสรมิ แจละพฒั นา
คณุ ภาพชีวติ / การป้ องกนั แจละระงบั โรคติดตอ่ /-การช่วยเหลอื เกษตรผูม้ รี ายไดน้ อ้ ย ใหเ้ สนอ คกก.ให1้ 7
ความเหน็ ชอบกอ่ น

ขอ้ ๗ (๑) การใหค้ วามช่วยเหลอื เยยี วยาหรอื ฟ้ื นฟหู ลงั เกดิ สาธารณภยั
กรณีมีประกาศเขตการใหค้ วามช่วยเหลอื ผูป้ ระสบภยั พบิ ตั ิฉุกเฉิน

งบประมาณ

อปท.ดาเนินการ รายงาน • ใชเ้ งนิ ทดรองราชการ

ดาเนินการตามอานาจหนา้ ท่ีโดย • รายงานอาเภอ/จงั หวดั /
▪ สารวจความเสยี หายจาก หน่วยงานท่เี กย่ี วขอ้ ง

สาธารณภยั ท่เี กดิ ข้ึน
▪ จดั ทาบญั ชีรายช่ือผูป้ ระสบภยั

แจละทรพั ยส์ นิ ท่เี สยี หาย
▪ ออกหนงั สอื รบั รองให้

ผูป้ ระสบภยั ไวเ้ ป็นหลกั ฐาน
▪ โดยระบหุ น่วยงาน

•นส.สถ.ด่วนท่สี ดุ ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/ว๑๓๘๑ ลว. ๓๐ มิ.ย.๖๔ แจจง้ ตาม นส.ปภ. ด่วนท่สี ดุ ท่ี มท 18
๐๖๐๕/๔๖๔๗ ลว. ๒๒ ม.ิ ย. ๖๔ ให้ ก.ช.ภ.อ. แจละ ก.ช.ภ.จ. พจิ ารณาใชเ้ งนิ ทดรองราชการฯ
โดยไม่ตอ้ งสง่ เรอ่ื งคนื อปท. เวน้ แจตม่ กี ารยตุ กิ ารอนุมตั จิ า่ ยเงนิ ทดรองราชการฯ แจลว้

ขอ้ ๗(๒) การใหค้ วามช่วยเหลอื เยยี วยาหรอื ฟ้ื นฟหู ลงั เกดิ สาธารณภยั
กรณีไม่มีประกาศเขตการใหค้ วามช่วยเหลอื ผูป้ ระสบภยั พบิ ตั ิฉุกเฉิน

หลกั เกณฑ์ กค.

• ช่วยดา้ นดารงชีพ

โดยคานึงถงึ สภาพ

อปท. ช่วยเหลอื แจละเหตกุ ารณ์ตาม

• ช่วยเหลอื ตามมติ คกก. ความเหมาะสม

• สารวจความเสยี หาย เสนอ คกก.พจิ ารณา ช่วยเหลอื ประชาชน
ของผูป้ ระสบภยั • กระบวนการจดั ซ้อื จดั จา้ ง
เสนอ คกก.พจิ ารณา • นารายช่ือของ ปชช. • จดั ทาโครงการ เขา้

อปท. ท่เี ดือดรอ้ น มาพจิ ารณา แจผนพฒั นา แจละ

ตามหลกั เกณฑ์ กค. ตง้ั งปม.หมวดรายจา่ ย

• ประกาศให้ ปชช.ทราบ

ไม่นอ้ ยกวา่ ๑๕ วนั 19

ทง้ั นี้ ไมเ่ กนิ หลกั เกณฑท์ ก่ี ระทรวงการคลงั กาหนด

ความหมายของ “ภยั พบิ ตั ”ิ

ระเบยี บ กค. ว่าดว้ ยเงนิ ทดรองราชการเพอ่ื ช่วยเหลอื ผูป้ ระสบภยั พบิ ตั กิ รณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภยั พบิ ตั ิ

❖ สาธารณภยั อนั ไดแ้ จก่ อคั คภี ยั วาตภยั อทุ กภยั ภยั แจลง้ ภาวะฝนแจลง้
ฝนท้งิ ช่วง ฟ้ าผ่า ภยั จากลูกเหบ็ ภยั อนั เกดิ จากไฟป่า ภยั ท่ีเกดิ จากโรค
หรอื การระบาดของแจมลง หรอื ศตั รูพชื ทกุ ชนิด ภยั อนั เกดิ จากโรคท่แี จพร่
หรอื ระบาดในมนุษย์ อากาศหนาวจดั ผดิ ปกติ ภยั สงคราม แจละภยั อนั
เน่ืองมาจากการกระทาของผูก้ อ่ การรา้ ย กองกาลงั จากนอกประเทศ

❖ ตลอดจนภยั อน่ื ๆ ไม่ว่าเกดิ จากธรรมชาติ หรอื มบี คุ คลหรอื สตั วท์ าให้
เกดิ ข้นึ ซ่ึงกอ่ ใหเ้ กดิ อนั ตรายแจกช่ ีวติ รา่ งกายของประชาชน
หรอื กอ่ ใหเ้ กดิ ความเสยี หาย แจกท่ รพั ยส์ นิ ของประชาชน

20

หลกั เกณฑก์ ารใชจ้ า่ ยเงนิ เพอ่ื ช่วยเหลอื ผูป้ ระสบภยั พบิ ตั กิ รณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๓

๕.๑ ใหด้ าเนินการช่วยเหลอื เป็นสง่ิ ของหรอื จา่ ยเป็นเงนิ โดยคานึงถงึ
ดา้ นการดารงชีพ สภาพแจละเหตกุ ารณ์ตามความเหมาะสม

๕.๑.๑ คา่ อาหารจดั เล้ยี ง วนั ละไม่เกนิ ๓ ม้ือ ม้ือละ ไม่เกนิ ๕๐ บาท/คน

๕.๑.๒ คา่ ถงุ ยงั ชีพ ชดุ ละไม่เกนิ ๗๐๐ บาท/ครอบครวั

๕.๑.๓ ค่าจดั ซ้ือ/จดั หาน้า สาหรบั บริโภคแจละใชส้ อยในท่ีอยูอ่ าศยั
เทา่ ท่จี า่ ยจรงิ ตามความจาเป็ น จนกว่าเหตกุ ารณ์ประสบภยั พบิ ตั ิ
จะเขา้ สูภ่ าวะปกติ

๕.๑.๔ คา่ ใชจ้ า่ ยในการดารงชีพเบ้อื งตน้ กรณีท่อี ยู่อาศยั เสยี หายทง้ั หลงั
เทา่ ท่จี า่ ยจรงิ ครอบครวั ละไม่เกนิ ๓,๘๐๐ บาท

๕.๑.๘ คา่ ดดั แจปลงสถานท่ีสาหรบั ท่พี กั ชวั่ คราว เทา่ ท่จี า่ ยจรงิ
ครอบครวั ละไม่เกนิ ๒,๕๐๐ บาท หรอื
ผา้ ใบ/ผา้ พลาสตกิ หรอื วสั ดอุ น่ื สาหรบั กนั แจดดกนั ฝน เทา่ ท่จี า่ ยจรงิ
ครอบครวั ละไม่เกนิ ๑,๐๐๐ บาท

หลกั เกณฑก์ ารใชจ้ า่ ยเงนิ เพอ่ื ช่วยเหลอื ผูป้ ระสบภยั พบิ ตั กิ รณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๓

๕.๑ ๕.๑.๙ จดั หาสาธารณูปโภคในท่พี กั ชวั่ คราว
(๑) คา่ ไฟฟ้ า กรณีไม่มีไฟฟ้ า ใหจ้ ดั อปุ กรณ์แจสงสว่างอน่ื ทดแจทนได้

ดา้ นการดารงชีพ (๒) จดั หา/จดั ซ้อื น้าบรโิ ภคแจละใชส้ อย/จดั ซ้ืออปุ กรณ์บรรจุน้า
(๑) แจละ (๒) เท่าท่จี า่ ยจรงิ ตามความจาเป็น
(๓) จดั สรา้ ง/จดั หาหอ้ งน้า หอ้ งสว้ ม ๑ ท่ี ต่อ ๑๐ คน
เท่าท่จี า่ ยจริงเฉล่ยี ท่ลี ะไม่เกนิ ๑,๗๐๐ บาท
(๔) สรา้ งท่รี องรบั ทาลาย หรอื กาจดั ขยะมูลฝอย เท่าท่จี า่ ยจรงิ

๕.๑.๑๐ ค่าเคร่อื งนุ่มหม่ ท่ไี ดร้ บั ความเสยี หายแจละไม่สามารถนากลบั มา
ใชไ้ ดอ้ กี /จาเป็นตอ้ งใชใ้ นการดารงชีพ/กรณีไม่มีเคร่อื งนุ่งห่ม
ในการดารงชีพขณะเกดิ ภยั รายละไม่เกนิ ๑,๑๐๐ บาท

๕.๑.๑๕ คา่ เคร่อื งครวั แจละอปุ กรณ์ในการประกอบอาหาร ท่สี ูญหายหรอื
ไดร้ บั ความเสยี หาย แจละไม่สามารถนากลบั มาใชไ้ ดอ้ กี เทา่ ท่จี า่ ยจรงิ
ครอบครวั ละไม่เกนิ ๓,๕๐๐ บาท

๕.๑.๑๖ คา่ เคร่อื งนอน ท่สี ูญหาย/ไดร้ บั ความเสยี หาย แจละไม่สามารถนากลบั มา
ใชไ้ ดอ้ กี หรอื มคี วามจาเป็นตอ้ งใชใ้ นการดารงชีพ /กรณีไม่มีเคร่อื งนอน
ในการดารงชีพขณะเกดิ ภยั เทา่ ท่จี า่ ยจรงิ คนละไม่เกนิ ๑,๐๐๐ บาท

หลกั เกณฑก์ ารใชจ้ า่ ยเงนิ เพอ่ื ช่วยเหลอื ผูป้ ระสบภยั พบิ ตั กิ รณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๓

๕.๑ ๕.๑.๑๒ คา่ ช่วยเหลอื ผูบ้ าดเจบ็
ดา้ นการดารงชีพ (๑) บาดเจบ็ สาหสั รกั ษาในสถานพยาบาลตดิ ตอ่ กนั ตง้ั แจต่ ๓ วนั ข้ึนไป

ใหจ้ า่ ยเงนิ ช่วยเหลอื เบ้อื งตน้ เป็นเงนิ ๔,๐๐๐ บาท
(๒) บาดเจ็บจนถงึ ขนั้ พิการไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกตไิ ด้

ใหช้ ่วยเหลอื เบ้อื งตน้ เป็นเงนิ ๑๓,๓๐๐ บาท
(๓) กรณีภยั พบิ ตั ทิ ่เี ป็นสาธารณภยั ขนาดใหญ่/รุนแจรงเป็ นท่สี ะเทอื นขวญั
ของประชาชนทวั่ ไป ใหจ้ า่ ยเงนิ แจละหรอื สง่ิ ของปลอบขวญั ผูท้ ่ีไดร้ บั
บาดเจบ็ ท่รี กั ษาตวั ในสถานพยาบาล รายละไม่เกนิ ๒,๓๐๐ บาท

๕.๑.๑๔ จดั ซ้ือเคร่อื งกนั หนาว กรณีอากาศหนาวจดั ผิดปกตมิ อี ณุ หภมู ิ
ตา่ กว่า ๘ องศาเซลเซยี ส แจละมีช่วงเวลาอากาศหนาวยาวนาน
ตดิ ต่อกนั เกนิ ๓ วนั ใหจ้ า่ ยคา่ จดั ซ้ือเคร่อื งกนั หนาวสงเคราะห์
ประชาชนได้ เทา่ ท่จี า่ ยจรงิ คนละไม่เกนิ ๓๐๐ บาท

หลกั เกณฑก์ ารใชจ้ า่ ยเงนิ เพอ่ื ช่วยเหลอื ผูป้ ระสบภยั พบิ ตั ิกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๓

ตอ้ งมลี กั ษณะเป็นการอยูอ่ าศยั ประจา มิไดห้ มายความเฉพาะเจา้ ของกรรมสทิ ธ์ิ หรอื
ในชีวิตประจาวนั ตามความเป็นจริง เจา้ บา้ นในทะเบยี นบา้ น ใหห้ มายความรวมถงึ ทายาท
ซ่ึงอาศยั อยูแ่ จทนเจา้ ของบา้ นตามความเป็นจรงิ ดว้ ย
ดว้ ย

๕.๑

ดา้ นการดารงชีพ ๕.๑. ค่าวสั ดซุ ่อมแจซมท่อี ยู่อาศยั ประจา ซ่งึ ผูป้ ระสบภยั เป็นเจา้ ของ

ใหด้ าเนินการช่วยเหลอื ๕ ท่ไี ดร้ บั ความเสยี หาย เทา่ ท่จี า่ ยจรงิ หลงั ละไม่เกนิ ๔๙,๕๐๐ บาท

เป็นสง่ิ ของหรอื จา่ ยเป็นเงนิ ๕.๑.๗ คา่ เช่าบา้ นแจกผ่ ูป้ ระสบภยั พบิ ตั ิ กรณีเช่าบา้ นเรอื นผูอ้ น่ื แจละบา้ นเช่า

โดยคานึงถงึ เสยี หายจากภยั พบิ ตั ิทง้ั หลงั หรอื เสยี หายบางสว่ นจนอยู่ไม่ได้ เท่าท่จี า่ ย

สภาพแจละเหตกุ ารณ์ จรงิ ในอตั รา ครอบครวั ละไม่เกนิ เดอื นละ ๑,๘๐๐ บาท ไม่เกนิ ๒ เดือน

ตามความเหมาะสม ๕.๑.๖ คา่ วสั ดซุ ่อมแจซมหรอื สรา้ งยงุ้ ขา้ ว โรงเรอื นสาหรบั เกบ็ พชื ผลแจละคอกสตั ว์
ท่ไี ดร้ บั ความเสยี หาย เทา่ ท่จี า่ ยจรงิ ครอบครวั ละไม่เกนิ ๕,๗๐๐ บาท

๕.๑.๑๑ เคร่อื งมอื ประกอบอาชีพแจละหรอื เงนิ ทนุ สาหรบั ผูป้ ระสบภยั พบิ ตั ทิ ่เี ป็นอาชีพ

หลกั ในการหาเล้ยี งครอบครวั เทา่ ท่จี า่ ยจรงิ ครอบครวั ละไม่เกนิ ๑๑,๔๐๐ บาท

๕.๑.๑๓ คา่ จดั การศพผูเ้ สยี ชีวติ รายละไม่เกนิ ๒๙,๗๐๐ บาท แจละในกรณี
ผูป้ ระสบภยั ท่เี สยี ชีวติ เป็นหวั หนา้ ครอบครวั หรอื เป็นผูห้ ารายได้

เล้ยี งดูครอบครวั ใหพ้ จิ ารณาช่วยเหลอื เงนิ สงเคราะหค์ รอบครวั อกี

ไม่เกนิ ๒๙,๗๐๐ บาท

กรณีอคั คภี ยั สาเหตกุ ารเกดิ อยูร่ ะหว่างสอบสวน
หนงั สอื ด่วนท่สี ดุ ท่ี กค ๐๔๐๖.๓/๒๘๕๘๕ ลว ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

สรุป กรมบญั ชีกลางไดต้ อบขอ้ หารอื กรณีเกดิ อคั คภี ยั ๔ ครวั เรอื น โดย
สาเหตกุ ารเกดิ อคั คภี ยั อยูร่ ะหวา่ งการสอบสวนหาขอ้ เท็จจรงิ ซ่ีงยงั ไม่ทราบ
สาเหตทุ ่ชี ดั เจนแจละยงั ไม่ไดข้ อ้ ยตุ ิ หากเหตอุ คั คภี ยั ในครง้ั น้ีมีลกั ษณะท่มี ี
ความรุนแจรง มผี ลกระทบหรอื กอ่ ใหเ้ กดิ ความเสยี หายต่อสาธารณะแจละ
เกดิ ข้ึนโดยปจั จบุ นั ทนั ด่วน จาเป็นตอ้ งรบี แจกไ้ ขโดยฉบั พลนั จงั หวดั ก็
สามารถใหค้ วามช่วยเหลอื ไดต้ ามระเบียบฯ เน่ืองจากการสอบสวนเพอ่ื หา
ขอ้ เทจ็ จรงิ เป็นกระบวนการสอบสวนขอ้ เทจ็ จรงิ ในชน้ั ของพนกั งานสอบสวน
ซ่งึ เป็นคนละกรณีกบั การใหค้ วามช่วยเหลอื ผูป้ ระสบภยั พบิ ตั ิตามระเบยี บฯ

หนงั สอื สงั่ การ กรณีประสบอคั คภี ยั (ไฟไหมบ้ า้ นหลงั เดยี ว)

❖ หนังสอื ปภ. ด่วนท่สี ดุ ท่ี มท ๐๖๑๗/๑๑๒๐ ลงวนั ท่ี ๑๐ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๕๙
เรอ่ื ง หารอื แจนวทางปฏบิ ตั ติ ามระเบยี บ กค.ว่าดว้ ยเงนิ ทดรองราชการเพอ่ื ช่วยเหลอื
ผูป้ ระสบภยั พบิ ตั ิกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณีมผี ูป้ ระสบภยั อคั คภี ยั เพยี งครอบครวั
เดยี ว

ปภ. ไดร้ บั แจจง้ จากกรมบญั ชีกลางวา่ กรณีเกดิ ไฟไหมบ้ า้ น ๑ หลงั ตามระเบยี บ กค.
วา่ ดว้ ยเงนิ ทดรองฯ จะตอ้ งพจิ ารณาจากขอ้ เทจ็ จรงิ ดงั น้ี

๑. ภยั ท่เี กดิ ข้ึนตอ้ งมีลกั ษณะเป็นภยั พบิ ตั ิ กลา่ วคอื
๑.๑ มกี ารกระทาหรอื เหตตุ า่ ง ๆ ไม่ว่าเกดิ จากธรรมชาติ หรอื มบี คุ คล หรอื สตั ว์

ทาใหเ้ กดิ ข้ึน ซ่ึงทาใหเ้ กดิ อนั ตรายหรอื ความเสยี หายแจกช่ ีวติ รา่ งกาย หรอื ทรพั ยส์ นิ ของคน
ในสงั คมหรอื ชมุ ชน

๑.๒ ตอ้ งเป็นสาธารณภยั คอื ภยั ท่เี กดิ แจกค่ นหม่มู าก มใิ ช่เกดิ แจกบ่ ุคคลใดบคุ คล
หน่ึง โดยชมุ ชนท่ปี ระสบภยั พบิ ตั ิไม่สามารถป้ องกนั หรอื จดั การแจกไ้ ขกบั ภยั พบิ ตั ทิ ่เี กดิ ข้ึนได้
ดว้ ยตนเอง

หนงั สอื สงั่ การ กรณีประสบอคั คภี ยั (ไฟไหมบ้ า้ นหลงั เดยี ว) ต่อ

๒. เป็นภยั ท่เี กดิ ข้นึ โดยปจั จุบนั ทนั ด่วน
๓. จาเป็นตอ้ งรบี แจกไ้ ขโดยฉบั พลนั
ดงั น้นั กรณีเกดิ อคั คภี ยั ทาใหบ้ า้ นเรอื นเสยี หาย ๑ หลงั เม่อื พจิ ารณาจาก
ขอ้ เทจ็ จรงิ แจละองคป์ ระกอบขา้ งตน้ ปรากฏวา่ กรณีน้ีเหตทุ ่ที าใหเ้ กดิ ความเสยี หายแจก่
ทรพั ยส์ นิ คือ เกดิ ไฟไหมบ้ า้ น แจต่อยา่ งไรกต็ าม เน่ืองจากภยั ท่เี กดิ ข้นึ ดงั กลา่ วมิไดเ้ ป็น
ภยั หรอื อนั ตรายท่เี กดิ ข้นึ แจกค่ นหม่มู ากหรอื กอ่ ใหเ้ กดิ การเปล่ยี นแจปลงของ
สภาพแจวดลอ้ ม
ซ่ึงสง่ ผลกระทบต่อความตอ้ งการในปจั จยั พ้นื ฐานจนเกนิ ขดี ความสามารถท่ชี มุ ชนจะ
รบั มือหรอื จดั การเองได้
กรณีดงั กลา่ วน้ีจงึ ไม่เขา้ ข่ายเป็นภยั พบิ ตั ิ กรณีฉุกเฉินตามระเบยี บฯ จงึ ไม่สามารถ
เบกิ จา่ ยเงนิ ทดรองราชการตามระเบยี บดงั กลา่ ว

หนงั สอื สงั่ การ กรณีประสบวาตภยั เสยี หายหลงั เดยี ว

❖ หนงั สอื กรมบญั ชีกลาง ด่วนท่ีสดุ ท่ี กค ๐๔๐๖.๓/๓๔๖๗๘ ลงวนั ท่ี ๒๓สงิ หาคม ๒๕๕๘
เร่อื ง หารอื แจนวทางปฏบิ ตั ติ ามระเบียบ กค. วา่ ดว้ ยเงนิ ทดรองราชการเพ่อื ช่วยเหลอื ผูป้ ระสบภยั
พบิ ตั กิ รณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณีเกดิ วาตภยั ทาใหบ้ า้ นพกั อาศยั ๑ หลงั ไดร้ บั ความเสยี หาย
แจละไม่ไดเ้ กดิ แจกค่ นหม่มู าก แจต่เกนิ ขีดความสามารถท่ีชมุ ชนจะรบั มอื หรอื จดั การได้

“ตามระเบียบฯ มีวตั ถปุ ระสงคเ์ พอ่ื ใชใ้ นการช่วยเหลอื หรอื แจกไ้ ขปญั หาความเดือดรอ้ น
เฉพาะหนา้ กรณีภยั พบิ ตั ิฉุกเฉินโดยเรง่ ด่วนตามความจาเป็นแจละเหมาะสม แจละคานิยาม
“ภยั พบิ ตั ิ” คอื สาธารณภยั อนั ไดแ้ จก่ วาตภยั อทุ กภยั ... ซ่ึงกอ่ ใหเ้ กดิ ความเสยี หายแจกท่ รพั ยส์ นิ
ของประชาชน โดยไม่ไดก้ าหนดวา่ เป็ นความเสยี หายท่เี กดิ ข้นึ ตอ้ งมีจานวนมากนอ้ ยเพยี งใด
ดงั น้นั หากเกดิ วาตภยั แจลว้ กอ่ ใหบ้ า้ นพกั อาศยั ๑ หลงั ซ่ึงเกดิ ความเสยี หายต่อทรพั ยส์ นิ ของ
ประชาชนแจละเกดิ ข้นึ อย่างฉบั พลนั จาเป็ นตอ้ งรบี แจกไ้ ขเพ่อื บรรเทาความเดือดรอ้ นเฉพาะหนา้
แจกป่ ระชาชน จงั หวดั กส็ ามารถใหค้ วามช่วยเหลอื ตามระเบยี บฯ ไดต้ ามความจาเป็นแจละ
เหมาะสม”

กรณีเรอื ประมงไดร้ บั ความเสยี หายจากวาตภยั
หนงั สอื ด่วนท่สี ดุ ท่ี กค ๐๖๑๗/๗๒๐๖ ลว ๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๖

สรุป กรณีหารอื เรอื ประมงท่ปี ระสบภยั พบิ ตั ไิ ม่ไดข้ อจดทะเบยี นเรอื ไทย แจละ
ไม่มอี าชญาบตั รในขณะทาการประมงตามพระราชบญั ญตั กิ ารประมง พ.ศ.
๒๔๙๐ หากปรากฏขอ้ เทจ็ จรงิ วา่ ผูป้ ระสบความเสยี หายจากภยั พบิ ตั ิมีอาชีพ
ประมงเป็นอาชีพหลกั ในการหาเล้ยี งครอบครวั แจละเรอื ประมงดงั กลา่ วไดร้ บั
ความเสยี หายจากภยั พบิ ตั ิ จงั หวดั กส็ ามารถช่วยเหลอื เป็นค่าเคร่อื งมือ
ประกอบอาชีพแจละหรอื เงนิ ทนุ ประกอบอาชีพตามหลกั เกณฑท์ ่ี
กระทรวงการคลงั กาหนดได้

หารอื แจนวทางการพจิ ารณา “ภยั พบิ ตั ิ”
หนงั สอื กรมบญั ชีกลาง ท่ี กค ๐๔๐๒.๔/๒๙๐๙๒ ลงวนั ท่ี ๑๐ สงิ หาคม ๒๕๕๙

สรุป กรมบญั ชีกลาง ไดม้ ีหนงั สอื ตอบขอ้ หารอื แจนวทางการพจิ ารณา “ภยั พบิ ตั ิ” ตามความเหน็ ของกรม

ป้ องกนั แจละบรรเทาสาธารณภยั ดงั น้ี

๑. กรณีภยั ต่อไปน้ี ไดแ้ จก่ วาตภยั ททุ กภยั ภยั แจลง้ ภาวะฝนแจลง้ ฝนท้ิงช่วง ภยั จากลกู เหบ็ ภยั อนั เกดิ

จากไฟป่ า ภยั ท่เี กดิ จากโรคหรอื ภาวะระบาดของแจมลงหรอื ศตั รูพชื ทกุ ชนิด อากาศหนาวจดั ผิดปกติ ภยั สงคราม

ฯลฯ ซ่ึงมีลกั ษณะท่ีเป็ นภยั หรอื อนั ตรายเกดิ แจกค่ นหม่มู ากหรอื กอ่ ใหเ้ กดิ การเปล่ยี นแจปลงของสภาพแจวดลอ้ ม สง

ผลกระทบตอ่ ความตอ้ งการในปจั จยั พ้นื ฐานจนเกนิ ขีดความสามารถท่ชี มุ ชนจะรบั มอื หรอื จดั การเองได้ หากเกดิ ข้ึน

โดยปจั จบุ นั ทนั ด่วน จะเขา้ ข่ายเป็ นภยั พบิ ตั กิ รณีฉุกเฉินตามระเบยี บฯ ท่ีจงั หวดั สามารถใหค้ วามช่วยเหลอื ตาม

ระเบยี บไดต้ ามความจาเป็นเหมาะสม โดยไม่จาตอ้ งพจิ ารณาวา่ มีความเสยี หายเกดิ ข้ึนเป็ นจานวนมากนอ้ ย

เพยี งใด

๒. กรณีอคั คภี ยั จะเขา้ ข่ายเป็นภยั พบิ ตั กิ รณีฉุกเฉินตามระเบยี บฯ ก็ต่อเม่ือเกดิ แจกค่ นหม่มู าก หรอื

กอ่ ใหเ้ กดิ การเปล่ยี นแจปลงของสภาพแจวดลอ้ ม ซ่ึงสง่ ผลกระทบตอ่ ความตอ้ งการในปจั จยั พ้นื ฐานจนเกนิ ขีด

ความสามารถท่ีชุมชนจะรบั มือหรอื จดั การเองได้ แจละเกดิ ข้ึนโดยปจั จุบนั ทนั ด่วน โดยไม่จาตอ้ งพจิ ารณาวา่ มีความ

เสยี หายจานวนมากนอ้ ยเพยี งใด 30

หารอื กรณีอยูอ่ าศยั ประจา แจละ ค่าเคร่อื งมอื ประกอบอาชีพท่เี ป็นอาชีพหลกั
หนงั สอื ด่วนท่สี ดุ ท่ี มท ๐๔๐๖.๓/๒๘๔๓๕ ลงวนั ท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

สรุป กรมบญั ชีกลางไดต้ อบขอ้ หารอื กรณีการช่วยเหลอื ท่อี ยูอ่ าศยั ประจาแจละคา่ เคร่อื งมอื

ประกอบอาชีพ ดงั น้ี

๑. การช่วยเหลอื ค่าวสั ดุซ่อมแจซมหรอื กอ่ สรา้ งท่อี ยูอ่ าศยั ประจา ซ่ึงผูป้ ระสบภยั พบิ ตั ิท่มี สี ทิ ธไิ ดร้ บั

การช่วยเหลอื ในกรณีน้ีตอ้ งเป็ นเจา้ ของบา้ นแจละอยูอ่ าศยั ประจา โดยความเป็ น “เจา้ ของบา้ น” ท่ีอยูอ่ าศยั

ประจาน้ีมิไดห้ มายความเฉพาะจะตอ้ งเป็ นเจา้ ของกรรมสทิ ธ์ิ หรอื เป็ นเจา้ บา้ นตามทะเบยี นบา้ น แจต่อยา่ งใด

สาหรบั “การอยูอ่ าศยั ประจา” ตอ้ งมีลกั ษณะเป็ นการอยูอ่ าศยั ประจาในชีวติ ประจาวนั ตามความเป็ นจรงิ ดว้ ย

๒. การช่วยเหลอื เป็ นคา่ เคร่อื งมือประกอบอาชีพแจละหรอื เงนิ ทนุ สาหรบั ผูป้ ระสบภยั พบิ ตั ทิ ่เี ป็ น

อาชีพหลกั ในการหาเล้ยี งครอบครวั ของผูป้ ระสบภยั พบิ ตั ิ หมายถงึ การทามาหากนิ หรอื งานท่ีทาเป็ นประจา

เพ่อื หาเล้ยี งชีพ ในกรณีท่ีบคุ คลใดมีอาชีพมากกวา่ ๑ ชนิด ใหถ้ อื อาชีพท่มี ีจานวนสปั ดาหก์ ารทางานมาก

ท่ีสุด หากจานวนสปั ดาหเ์ ท่ากนั ใหน้ ับอาชีพท่มี ีรายไดม้ ากท่สี ดุ ดงั น้นั หากผูป้ ระสบภยั มีอาชีพหลกั คือมีบา้ น

ใหเ้ ช่า หรอื มีอาชีพขบั รถรบั จา้ ง เม่ือเกดิ ภยั พบิ ตั ิแจลว้ บา้ นเช่าหรอื รถจกั รยานยนตห์ รอื รถยนตท์ ่ีใชป้ ระกอบ

อาชีพไดร้ บั ความเสยี หายยอ่ มถอื ว่าเป็ นเคร่อื งมือประกอบอาชีพ แจละรฐั สามารถใหก้ ารช่วยเหลอื ไดต้ ามความ

จาเป็ นตามหลกั เกณฑ์

31

หารอื กรณีเจา้ ของบา้ นไม่ไดอ้ ยู่อาศยั ประจา แจต่ใหบ้ ตุ รอยู่
หนงั สอื กรมบญั ชีกลาง ท่ี กค ๐๔๐๙.๓/๒๔๐๒๘ ลงวนั ท่ี ๒๙ สงิ หาคม ๒๕๔๘

สรุป กรมบญั ชีกลางไดต้ อบขอ้ หารอื กรณีการช่วยเหลอื ท่อี ยู่อาศยั ประจา ท่เี จา้ ของบา้ นใหบ้ ตุ รอยู่
อาศยั ซ่งึ ตามหลกั เกณฑก์ าหนดใหผ้ ูป้ ระสบภยั พบิ ตั ทิ ่มี ีสทิ ธไิ ดร้ บั การช่วยเหลอื ในกรณีน้ีตอ้ งเป็นเจา้ ของบา้ น
แจละอยู่อาศยั ประจา โดยความเป็น “เจา้ ของบา้ น” ท่อี ยูอ่ าศยั ประจาน้ี ใหห้ มายความรวมถงึ ทายาทซ่ึงอยูอ่ าศยั
แจทนเจา้ ของบา้ นตามความเป็นจรงิ ดว้ ย

หารอื กรณีผูป้ ระสบภยั เป็นผูเ้ ช่าตกึ เพ่อื อยูอ่ าศยั ประจาแจบบเช่าเซง้
หนงั สอื กรมบญั ชีกลาง ท่ี กค ๐๔๐๖.๓/๔๖๖๗๗ ลงวนั ท่ี ๒๐ ธนั วาคม ๒๕๕๖

สรปุ กรมบญั ชีกลางไดต้ อบขอ้ หารอื กรณีการช่วยเหลอื ทอ่ี ยู่อาศยั ประจา ซ่งึ ตามหลกั เกณฑ์ 32
กาหนดใหผ้ ูป้ ระสบภยั พบิ ตั ทิ ม่ี ีสทิ ธไิ ดร้ บั การช่วยเหลอื ในกรณีน้ีตอ้ งเป็นเจา้ ของบา้ นแจละอยู่อาศยั ประจา โดย
การเป็นเจา้ ของบา้ นในทน่ี ้ีเมไ้ ม่จาเป็นตอ้ งเป็นเจา้ ของกรรมสทิ ธ์ิ แจตก่ ม็ ไิ ดห้ มายถงึ กรณีท่ผี ูป้ ระสบภยั เช่า
บา้ นเรอื นของผูอ้ น่ื เน่ืองจากในกรณีทบ่ี า้ นเช่าไดร้ บั ความเสยี หายจากภยั พบิ ตั จิ นอยู่อาศยั ไม่ได้ ผูเ้ ช่าย่อม
สามารถทจ่ี ะยกเลกิ การเช่าบา้ นหลงั ดงั กล่าวได้ กรณีผูป้ ระสบภยั พบิ ตั เิ ป็นผูเ้ ช่าตกึ แจถวเพอ่ื อยู่อาศยั ประจา
แจละแจมว้ า่ การเช่า(เซง้ )ดงั กลา่ วจะมีลกั ษณะเป็นการเช่าในระยะยาว แจตผ่ ูป้ ระสบภยั ยงั คงมสี ถานะเป็นผูเ้ ช่า
จงึ มใิ ช่เจา้ ของบา้ นตามนยั หลกั เกณฑ์

หารอื กรณีประชาชนปลกู บา้ นเรอื นอยูใ่ นบรเิ วณท่สี าธารณประโยชน์
หนังสอื ด่วนท่สี ดุ ท่ี กค ๐๔๐๖.๓/๕๐๔๑๓ ลงวนั ท่ี ๘ ตลุ าคม ๒๕๕๘

สรุป กรมบญั ชีกลางไดต้ อบขอ้ หารอื กรณีประชาชนปลูกบา้ นเรอื นอยูใ่ น
บรเิ วณท่สี าธารณประโยชน์ ซ่ึงผดิ กฎหมาย หากจงั หวดั ช่วยเหลอื จะถอื เป็นการ
สนบั สนุนใหผ้ ูป้ ระสบภยั กระทาความผดิ ต่อไปหรอื ไม่ เน่ืองจากเม่ือผูป้ ระสบภยั
ไดร้ บั เงนิ ช่วยเหลอื แจลว้ ยงั คงใชเ้ งนิ น้นั ซ่อมแจซมบา้ นพกั อาศยั ท่ปี ระสบภยั แจละ
ยงั คงบกุ รกุ ท่สี าธารณประโยชน์ตอ่ ไป ซ่ึงกรมบญั ชีกลางมีความเหน็ ว่าหากภยั ท่ี
เกดิ ข้ึนมีลกั ษณะของความรนุ แจรงแจละมผี ลกระทบ หรอื กอ่ ใหเ้ กดิ ความเสยี หายต่อ
สาธารณะ คอื เป็นสาธารณภยั แจลว้ กย็ อ่ มเขา้ ข่ายภยั พบิ ตั ทิ ง้ั ส้นิ ซ่ึงสว่ นราชการ
ยอ่ มสามารถใหค้ วามช่วยเหลอื ไดต้ ามระเบยี บ ซ่ึงเป็นคนละสว่ นกบั การดาเนินการ
ตามกฎหมายในกรณีท่ผี ูป้ ระสบภยั ไดก้ ระทาความผดิ ตามกฎหมายว่าดว้ ยการน้ัน

33

หารอื กรณีไฟไหมห้ า้ งสรรพสนิ คา้
หนงั สอื ด่วนท่สี ดุ ท่ี กค ๐๔๐๙.๓/๒๐๘๙๙

ลงวนั ท่ี ๒๔ สงิ หาคม ๒๕๕๐

สรปุ กรมบญั ชีกลาง ไดต้ อบขอ้ หารอื กรณีไฟไหมห้ า้ งสรรพสนิ คา้ เหน็ วา่
ตามระเบยี บกระทรวงการคลงั วา่ ดว้ ยเงนิ ทดรองราชการเพอ่ื ช่วยเหลอื ผูป้ ระสบภยั
พบิ ตั กิ รณีฉุกเฉิน ม่งุ ประสงคใ์ หค้ วามช่วยเหลอื ผูป้ ระสบภยั ท่ีไดร้ บั ความ
เดอื ดรอ้ น เพอ่ื บรรเทาความเดอื ดรอ้ นเฉพาะหนา้ เท่าน้นั ซ่ึงผูป้ ระสบภยั ตาม
ระเบยี บฯดงั กลา่ ว หมายความถงึ บคุ คลผูไ้ ดร้ บั ความเดือดรอ้ นหรอื ความเสยี หาย
จากภยั พบิ ตั ิกรณีฉุกเฉิน มิใช่นิตบิ คุ คลท่ปี ระกอบกจิ การคา้ ตามท่หี ารอื

34

หารอื กรณีไฟไหมก้ ฎุ ิ
หนงั สอื ด่วนท่สี ดุ ท่ี มท ๐๖๑๗/๕๒๔๖

ลงวนั ท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

สรปุ กรมป้ องกนั แจละบรรเทาสาธารณภยั ไดต้ อบขอ้ หารอื กรณีไฟไหม้
กฎุ ขิ องวดั เหน็ วา่ หลกั เกณฑก์ ารใชจ้ า่ ยเงนิ ทดรองราชการเพอ่ื ช่วยเหลอื
ผูป้ ระสบภยั พบิ ตั กิ รณีฉุกเฉิน กาหนดใหช้ ่วยเหลอื ผูป้ ระสบภยั เป็นคา่ ซ่อมแจซม
หรอื กอ่ สรา้ งท่อี ยู่อาศยั ประจาซ่ึงผูป้ ระสบภยั เป็นเจา้ ของท่ไี ดร้ บั ความเสยี หาย แจต่
เน่ืองจากกฏุ สิ งฆเ์ ป็นทรพั ยสนิ ของวดั ซ่ึงเป็นนิตบิ คุ คลมิใช่ทรพั ยส์ นิ ของพระภกิ ษุ
สามเณรท่อี าศยั อยู่ประจา จงึ ไม่สามารถจา่ ยเงนิ ทดรองราชการเพอ่ื ใหก้ ารช่วยเหลอื
ดงั กลา่ วได้

35

๕.๒ ดา้ นการสงั คมสงเคราะห์ ช่วยเหลอื ผูป้ ระสบภยั โดยจดั โครงการฝึกอบรมสง่ เสรมิ อาชีพระยะสน้ั
๕.๓ ดา้ นการแจพทยแ์ จละ เฉพาะพ้นื ท่ีประสบภยั พบิ ตั ิ เพ่อื ใหม้ ีรายไดเ้ ล้ยี งดูครอบครวั ในภาวะวกิ ฤต

การสาธารณสขุ จดั หาวสั ดุ เคมีภณั ฑ์ อาหารแจละเวชภณั ฑ์ สาหรบั แจจกจา่ ยประชาชน
๕.๔ ดา้ นการเกษตร เพอ่ื ใหป้ ระชาชนไดบ้ รโิ ภคน้าแจละอาหารท่ีปลอดภยั

๕.๕ ดา้ นบรรเทาสาธารณภยั ใหด้ าเนินการช่วยเหลอื ผูป้ ระสบภยั พบิ ตั ิท่ขี ้ึนทะเบยี นหรอื ปรบั ปรุง
๕.๖ ดา้ นการปฏบิ ตั งิ านใหค้ วาม ทะเบยี นกบั หน่วยงานท่ีกากบั ดูแจลแจตล่ ะดา้ นของ กษ. กอ่ นเกดิ ภยั พบิ ตั ิ
ช่วยเหลอื ผูป้ ระสบภยั แจลว้ เทา่ น้นั โดยเบกิ จา่ ย เช่น ดา้ นพชื ดา้ นปศสุ ตั ว์ ดา้ นประมง หรอื
ดา้ นการเกษตรอน่ื

จดั หาภาชนะรองรบั น้า ซ่อมแจซมภาชนะรองรบั น้าท่ีชารดุ เสยี หาย

กาจดั ส่งิ กดี ขวางทางน้า
▪ นาครภุ ณั ฑ์ ยานพาหนะเคร่อื งจกั รกล เคร่อื งสูบน้าหรอื ผลกั ดนั น้า

เคร่อื งปนั่ ไฟ ตลอดจนเคร่อื งมืออปุ กรณ์ดา้ นกชู้ ีพกภู้ ยั มาช่วยเหลอื
▪ ค่าตอบแจทน ค่าตอบแจทนการปฏบิ ตั ิงานนอกเวลา คา่ ใชจ้ า่ ยในการ

เดินทางสาหรบั เจา้ หนา้ ท่อี อกปฏบิ ตั ิงานใหค้ วามช่วยเหลือประชาชน

ผูป้ ระสบภยั ตามระเบียบราชการ (บคุ คลภายนอกเบกิ ตามคา่ จา้ งขน้ั ตา่

ตามประกาศของกระทรวงแจรงงาน)
▪ คา่ อาหารจดั เล้ยี งเจา้ หนา้ ท่ขี องทางราชการแจละผูม้ าใหค้ วามช่วยเหลอื วนั

ละไม่เกนิ ๓ ม้ือๆ ละไม่เกนิ ๕๐ บาท/คน(ตอ้ งไม่ไดร้ บั เงนิ อน่ื ใดจาก

ทางราชการอกี ) 36

๕.๔ ใหด้ าเนินการช่วยเหลอื ผูป้ ระสบภยั พบิ ตั ทิ ่ขี ้ึนทะเบียนหรอื ปรบั ปรุงทะเบยี นกบั

หน่วยงานท่กี ากบั ดูแจลแจตล่ ะดา้ นของ กษ. กอ่ นเกดิ ภยั พบิ ตั ิแจลว้ เท่าน้นั โดยเบกิ จา่ ย
ดา้ นการเกษตร
ด้านพชื
๕.๔.๑

➢“เกษผตูรป้ กรระ”กอหบมอาายชคีพวาปมลวูก่าพชื ➢พชื ตาย/เสยี หายตามจานวนพ้นื ท่ที าการเกษตรจรงิ ท่ไี ดร้ บั ความเสยี หาย
ทานาเกลอื ท่ีมีรายช่ือเป็น ทง้ั น้ี ไม่เกนิ ครวั เรอื นละ ๓๐ ไร่ โดยคิดจากตน้ ทนุ ผลติ เฉลย่ี ดงั น้ี
เกษตรกรรายยอ่ ย แจละไดข้ ้ึน (๑) พชื อายสุ น้ั เสยี หาย ใหช้ ่วยตน้ ทนุ ผลติ เฉลย่ี เฉพาะรายการค่าวสั ดุ
ทะเบยี นเกษตรกร หรอื สมาชิก (๒) ไมผ้ ล ไมย้ ืนตน้ เสยี หาย ใหช้ ่วยตน้ ทนุ ผลติ เฉล่ยี เฉพาะรายการ
ในครอบครวั ของผูท้ ่อี ยูใ่ น คา่ วสั ดแุ จละตน้ ทนุ เฉล่ยี ก่อนใหผ้ ลผลติ
ทะเบยี นเกษตรกรของกรม
ส➢ง่ เสรผมิ ูป้ กราะรกเอกบษอตารชีพเล้ยี งปศุ ➢ พ้นื ท่ที าการเพะปลูกไดถ้ กู หนิ ดิน ทราย ไม้ โคลน รวมทง้ั ซากวสั ดุทกุ ชนิด
สตั ว์ เป็ นผูม้ ีรายช่ืออยูใ่ น ทบั ถมจนไม่สามารถใชเ้ พาะปลูกได้ แจละหน่วยงานของรฐั ไม่สามารถเขา้ ไปให้
ทะเบยี น ความช่วยเหลอื ได้ ใหช้ ่วยเป็นคา่ ใชจ้ า่ ยขุดลอก ขนยา้ ยหนิ ดิน ทราย ไม้
➢ผูเ้ ล้ยี ผงสูป้ ตัระวก์ ขออบงอการชมีพปเศลสุ้ยี ตังสวต์ั วน์ ้า โคลน รวมถงึ ซากวสั ดทุ ่ที บั ถมพ้นื ท่ีแจปลงเกษตรกรรม เพอ่ื ใหส้ ามารถใชเ้ พ่อื
หรอื ผูเ้ พาะเล้ยี งสตั วน์ ้าของ การเพาะปลูกพชื ไดใ้ นขนาดพ้นื ท่ีไม่เกนิ ๕ ไร่
กรมประมง ➢ปชช.จาเป็นตอ้ งขนยา้ ยปจั จยั การผลติ แจละผลผลติ ท่คี าดว่าจะไดร้ บั ผลกระทบ

จากภยั พบิ ตั ิ ใหช้ ่วยค่าใชจ้ า่ ยในการขนยา้ ยปจั จยั การผลติ แจละผลผลติ ในอตั รา

รอ้ ยละ ๕๐ ของปจั จยั การผลติ แจละผลผลติ ของเกษตรกรท่ดี าเนินการขนย37า้ ย

หลักเกณฑว์ ิธีปฏบิ ตั ปิ ลกี ย่อยเกย่ี วกับการใหค้ วามช่วยเหลอื ด้านการเกษตรผู้ประสบภยั พบิ ตั ิ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๔ มผี ลใช้บงั คับ ตัง้ แต่ ๑ ก.ย.๖๔

การใหค้ วามช่วยเหลอื ดา้ นการเกษตร ➢“เกษผตรูป้ กรระ”กอหบมอาายชคีพวาปมลวูกา่ พชื ทานาเกลอื ท่ีมีรายช่ือเป็ น
เกษตรกรรายยอ่ ย แจละไดข้ ้ึนทะเบยี นเกษตรกร หรอื
ใหด้ าเนินการช่วยเหลอื แจก่ผูป้ ระสบภยั พิบตั ทิ ่ีข้ึน สมาชิกในครอบครวั ของผูท้ ่ีอยูใ่ นทะเบียนเกษตรกรของ
ทะเบยี นแจละปรบั ปรุงทะเบยี นกบั หน่วยงานท่ีกากบั ก➢รมสผง่ ูปเ้ สรระมิ กกอาบรอเกาชษีพตเรล้ยี งปศสุ ตั ว์ เป็ นผูม้ ีรายช่ืออยูใ่ น
ดูแจลแจตล่ ะดา้ นของ กษ. ก่อนเกดิ ภยั พบิ ตั แิ จลว้ เท่าน้นั ท➢ะเบผียูนป้ รผะูเ้ กล้อยี บงสอตาั ชวีพ์ ขเอลง้ยี กงรสมตั ปวศน์ สุ้าตั หวร์ อื ผูเ้ พาะเล้ยี งสตั ว์
โดยการเบกิ จา่ ยใหป้ ฏบิ ตั ิ น้าของกรมประมง

กรณีพ้นื ท่ที าการเพาะปลกู มพี ชื ตายหรอื เสยี หายจนไมส่ ามารถ เนือ้ ทเ่ี พาะป
หรือได้ผลผล
ฟ้ื นฟหู รอื เยยี วยาใหก้ ลบั สูส่ ภาพเดิมไดอ้ กี ใหช้ ่วยเหลอื ตามจานวน
ไดร้ ับในปี ป
ดา้ นพชื พ้นื ท่เี พาะปลกู ท่เี สยี หายจรงิ ไม่เกนิ ครวั เรอื นละ ๓๐ ไร่
๒๕ ตร.ว.ขนึ้
ช่วยเหลอื เป็นเงนิ ขา้ ว ไรล่ ะ ๑,๓๔๐ บาท ๕๐ ตร.ว.ขนึ้

พชื ไร่แจละพชื ผกั ไร่ละ ๑,๙๘๐ บาท

ไมผ้ ลไมย้ นื ตน้ แจละอน่ื ๆ ไร่ละ ๔,๐๔๘ บาท

๕.๔ ๕.๔.๒ ดา้ นประมง

ดา้ นการเกษตร ใหด้ าเนินการช่วยเหลอื ผูป้ ระสบภยั ท่ีสตั วน์ ้าตายหรอื สูญหายโดยสนบั สนุนพนั ธุ์

สตั วน์ ้า อาหารสตั วน์ ้า วสั ดทุ างการประมง ไดต้ ามความจาเป็นแจละเหมาะสม

หลกั เกณฑว์ ธิ ปี ฏบิ ตั ิปลกี ยอ่ ยเก่ยี วกบั การใหค้ วามช่วยเหลอื ดา้ นการเกษตร
ผูป้ ระสบภยั พบิ ตั กิ รณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๔ มีผลใชบ้ งั คบั ตง้ั แจต่ ๑ ก.ย.๖๔

๕.๒ ดา้ นประมง ใหด้ าเนินการช่วยเหลอื ผูเ้ พาะเล้ยี งสตั วน์ ้าท่ปี ระสบภยั พบิ ตั ิ
ท่สี ตั วต์ ายหรอื สูญหาย ใหด้ าเนินการช่วยเหลอื เป็นเงนิ ดงั น้ี
๕.๒.๑ กงุ้ กา้ มกาม กงุ้ ทะเล หรอื หอยทะเล ไรล่ ะ ๑๑,๗๘๐ บาท ไม่เกนิ รายละ ๕ ไร่
๕.๒.๒ ปลาหรอื สตั วน์ ้าอน่ื นอกจากขอ้ ๕.๒.๑ ท่เี ล้ยี งในบ่อดิน นาขา้ ว หรอื รอ่ งสวน

(คดิ เฉพาะพ้นื ท่เี ล้ยี ง) ไรล่ ะ ๔,๖๘๒ บาท ไม่เกนิ รายละ ๕ ไร่
๕.๒.๓ สตั วน์ ้า ตามขอ้ ๕.๒.๑ แจละขอ้ ๕.๒.๒ ท่เี ล้ยี งในกระชงั บ่อซีเมนต์ หรอื ท่เี ล้ยี ง

ในลกั ษณะอน่ื ท่คี ลา้ ยคลงั กนั ตารางเมตรละ ๓๖๘ บาท ไม่เกนิ รายละ ๘๐ ตารางเมตร
ทง้ั น้ี หากคดิ คานวณพ้นื ท่เี ล้ยี งแจลว้ ผูเ้ พาะเล้ยี งสตั วน์ ้าท่ปี ระสบภยั พบิ ตั ริ ายใด

จะไดร้ บั การช่วยเหลอื เป็นเงนิ ตา่ ว่า ๓๖๘ บาท ใหช้ ่วยเหลอื ในอตั รารายละ ๓๖๘ บาท

39

๕.๔ ๕.๔.๓ ดา้ นปศสุ ตั ว์

ดา้ นการเกษตร ๑.ใหช้ ่วยเหลอื ผูป้ ระสบภยั ในกรณีท่ีเป็ นการจดั หาอาหารสตั ว์ วคั ซีน แจละเวชภณั ฑร์ กั ษาสตั ว์
เพ่อื ฟ้ื นฟสู ขุ ภาพสตั วเ์ ล้ยี งแจละจดั หาอาหารสตั ว์ ตามราคาทอ้ งตลาดหรอื ความจาเป็ นเหมาะสม
หลักเกณฑว์ ธิ ีปฏบิ ัติ
ปลกี ย่อยเกี่ยวกับการ ๒.ใหช้ ่วยเหลอื ผูป้ ระสบภยั ท่ีสตั วต์ าย/สูญหาย/แจปลงหญา้ อาหารสตั วเ์ สยี หายได้
ใหค้ วามช่วยเหลอื ตามความจาเป็ นแจละเหมาะสม
o กรณีแจปลงหญา้ เล้ยี งสตั วข์ องเกษตรกรตายหรอื เสยี หายจนไม่สามารถฟ้ื นฟหู รอื เยยี วยาให้
ด้านการเกษตร กลบั สูส่ ภาพเดิมได้ ใหช้ ่วยเหลอื เป็ นเงนิ ในอตั ราไร่ละ ๑,๙๘๐ บาท
ผู้ประสบภยั พบิ ัติ แจต่ไม่เกนิ รายละ ๓๐ ไร่
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. o กรณีสตั วต์ ายหรอื สูญหาย ใหช้ ่วยเหลอื ตามจานวนท่ีเสยี หายจรงิ
แจต่ไม่เกนิ เกณฑก์ ารช่วยเหลอื ท่กี าหนด โดยใหช้ ่วยเหลอื เป็ นเงนิ ดงั น้ี
๒๕๖๔
ชนิด อายุ อตั รา
(มีผลใชบ้ งั คบั ตง้ั แจต่
๑ ก.ย.๖๔) โค อายนุ อ้ ยกวา่ ๖ เดือน ๑๓,๐๐๐ บาท
ไม่เกนิ รายละ ๕ ตวั อายุ ๖ เดือน ถงึ ๑ ปี ๒๒,๐๐๐ บาท
อายมุ ากกวา่ ๑ ปี ถงึ ๒ ปี ๒๙,๐๐๐ บาท
อายมุ ากกวา่ ๒ ปี ๓๕,๐๐๐ บาท

กระบอื อายนุ อ้ ยกว่า ๖ เดือน ๑๕,๐๐๐ บาท
ไม่เกนิ รายละ ๕ ตวั อายุ ๖ เดือน ถงึ ๑ ปี ๒๔,๐๐๐ บาท
อายมุ ากกว่า ๑ ปี ถงึ ๒ ปี ๓๒,๐๐๐ บาท
อายมุ ากกวา่ ๒ ปี ๓๙,๐๐๐ บาท

40

ตวั อย่างการใชจ้ า่ ยงบประมาณของ อปท. กรณีเกดิ อทุ กภยั

เม่ือเกดิ อทุ กภยั ในพ้นื ท่ี อปท.น้นั สามารถเขา้ ไปช่วยเหลอื ผูป้ ระสบภยั ไดฉ้ บั พลนั ทนั ทเี ร่งด่วน เช่น
-การเขา้ ไปดาเนินการป้ องกนั เช่นการกระสอบทรายเพอ่ื กนั น้าท่วมรมิ ฝงั่ หรอื ตล่งิ
-กรณีจาเป็นตอ้ งใชเ้ คร่อื งสูบน้าเพอ่ื ระบายน้าออกลงสูแ่ จม่น้า ลาคลอง
-การอพยพผูส้ บภยั ในกรณีท่นี ้าท่วมสูงหรอื บา้ นเรอื นเสยี หายจนไม่สามารถอยู่อาศยั ได้
-การแจจกจา่ ยอาหารหรอื ประกอบอาหารใหผ้ ูส้ บภยั หรอื จดั ใหเ้ ป็ นถงุ ยงั ชีพ(ขา้ วสาร อาหาร)
-การจดั หาท่พี กั ชวั่ คราว(เช่นวดั โรงเรยี น หรอื เตน้ ทเ์ พอ่ื อาศยั ชวั่ คราว)
-การจดั ใหม้ นี ้าเพ่อื การอปุ โภค บรโิ ภคจนกว่าภยั จะส้นิ สุด
-จดั ใหม้ สี ง่ิ สาธารณูปโภค หรอื หอ้ งน้า หอ้ งสขุ า ชวั่ คราว
-เคร่อื งนุ่งหม่ กรณีไม่มเี คร่อื งนุ่งหม่ ขณะเกดิ สาธารณภยั

การช่วยเหลอื พจิ ารณาตามสภาพแจละเหตกุ ารณ์ตามความเหมาะสม
ไม่ตอ้ งเขา้ คณะกรรมการช่วยเหลอื ประชาชน (ขอ้ ๖ วรรคหน่ึง)
- ให้ อปท.เบกิ จา่ ยจากงบกลาง ประเภทเงนิ สารองจา่ ย ในขอ้ บญั ญตั โิ ครงการไม่ตอ้ งอยูใ่ นแจผนพฒั นา

ทอ้ งถ่นิ (ขอ้ ๑๘) หากเงนิ สารองจา่ ยไม่เพยี งพอ ใหโ้ อนงบประมาณในรายการท่ไี ม่มีความจาเป็ น
หรอื มีความจาเป็นนอ้ ยกวา่ ไปเพ่มิ ในเงนิ สารองจา่ ย หากไม่มีงบประมาณท่โี อนได้ ใหผ้ ูบ้ รหิ าร

41

ตวั อย่างการใชจ้ า่ ยงบประมาณของ อปท. กรณีเกดิ อทุ กภยั

❖ เม่ือสาธารณภยั ส้นิ สดุ ลง อปท. สามารถเขา้ ไปดาเนินการสารวจความเสยี หาย จดั ทาบญั ชี
รายช่ือประสบภยั แจละทรพั ยส์ นิ ท่เี สยี หาย ออกหนงั สอื รบั รองใหผ้ ูป้ ระสบภยั ไวเ้ ป็ นหลกั ฐานในการ
รบั การสงเคราะหแ์ จละฟ้ื นฟู ระบหุ น่วยงานท่รี บั ผิดชอบ แจละรายงานอาเภอ/จงั หวดั เพ่อื ใหก้ าร
ช่วยเหลอื ฟ้ื นฟเู ยยี วยาผูป้ ระสบภยั ได้ เช่น
-บา้ นเรอื นเสยี หาย /พชื ไรน่ าเสยี หาย /สตั วเ์ ล้ยี งตายหรอื สูญหาย/มีผูบ้ าดเจบ็ /เสยี ชีวิต

➢ กรณีมีประกาศเขตใหก้ ารช่วยเหลอื ผูป้ ระสบภยั พบิ ตั กิ รณีฉุกเฉิน เม่อื รายงานอาเภอ/
จงั หวดั แจลว้ เป็นการพจิ ารณาของ กชภ.อ หรอื กชภ.จ อนุมตั ใิ ชเ้ งนิ ทดรองราชการ (ตามระเบยี บ
ขอ้ ๗(๑))

➢ กรณีไม่มีประกาศเขตใหก้ ารช่วยเหลอื ผูป้ ระสบภยั พบิ ตั กิ รณีฉุกเฉิน หากอปท.จาเป็นตอ้ ง
ช่วยเหลอื ใหน้ ารายช่ือท่สี ารวจเขา้ คณะกรรมการช่วยเหลอื ประชาชนขององคก์ รปกครองสว่ น
ทอ้ งถน่ิ (ตามระเบยี บขอ้ ๗ (๒)) แจละช่วยเหลอื ตามหลกั เกณฑก์ ระทรวงการคลงั โดยอนุโลม(ตาม
ระเบยี บขอ้ ๑๖) แจละโครงการตอ้ งอยู่ในแจผนฯตง้ั งบประมาณใหถ้ กู ตอ้ งตามหมวดรายจา่ ย (ตาม
ระเบยี บขอ้ ๑๗)

42

การใชจ้ า่ ยงบประมาณของ อปท. กรณีเกดิ โรคระบาดสตั ว์

หนังสอื มท. ด่วนท่สี ดุ ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๒๑๘ ลงวนั ท่ี ๔ มถิ นุ ายน ๒๕๖๔

๑. เม่อื เกดิ โรคระบาดสตั วใ์ นพ้นื ท่ขี อง อปท.อนั มีผลกระทบต่อสาธารณชน จงึ เป็นสาธารณภยั

ตามระเบยี บช่วยเหลอื ฯ

๒. กรณีเกดิ โรคระบาดสตั วต์ ามกฎหมายว่าดว้ ยโรคระบาดสตั วใ์ นพ้นื ท่ขี อง อปท. ไม่ว่าจะมีประกาศ

เขตการใหค้ วามช่วยเหลอื ผูป้ ระสบภยั พบิ ตั กิ รณีฉุกเฉินหรอื ไม่กต็ าม อปท.ช่วยเหลอื เบ้อื งตน้

ฉบั พลนั ทนั ที เพ่อื การดารงชีพ หรอื บรรเทาความเดอื ดรอ้ นเฉพาะหนา้ หรอื ระงบั สาธารณภยั

หรอื เพอ่ื คมุ้ ครอบชีวติ แจละทรพั ยส์ นิ หรอื ป้ องกนั ภยั อนั ตรายท่จี ะเกดิ แจก่ประชาชน ไดต้ าม

ความจาเป็นภายใตข้ อบอานาจหนา้ ท่ี สามารถใหค้ วามช่วยเหลอื ได้ โดยนาหลกั เกณฑก์ ารใชจ้ า่ ย

เงนิ ทดรองราชการเพ่อื ช่วยเหลอื ผูป้ ระสบภยั พบิ ตั ิกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ มาใชโ้ ดยอนุโลม

๓. กรณีเกดิ สาธารณภยั จาเป็นเรง่ ด่วน ให้ อปท.เบกิ จา่ ยจากงบกลาง ประเภทเงนิ สารองจา่ ย

-หากเงนิ สารองจา่ ยไม่เพยี งพอ ใหโ้ อนงบประมาณในรายการท่ไี ม่มีความจาเป็ นหรอื มีความจาเป็ น

นอ้ ยกว่า ไปเพ่มิ ในเงนิ สารองจา่ ย

-หากไม่มีงบประมาณท่โี อนได้ ใหผ้ ูบ้ รหิ ารทอ้ งถ่นิ พจิ ารณาจา่ ยขาดเงนิ สะสมไปดาเนินการได้

(ตามระเบยี บเบกิ จา่ ยฯ ขอ้ ๙๑) 43

การใหค้ วามช่วยเหลอื กรณีการระบาดของโรคลมั ปี สกนิ

๑. กรณีการช่วยเหลือฉบั พลนั ทนั ที ไม่ว่าจะมีหรอื ไม่มีประกาศเขตการใหค้ วามช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภยั พบิ ตั ิฉุกเฉิน อปท. สามารถช่วยเหลอื ประชาชนในเบ้ืองตน้ โดยฉับพลนั ทนั ที
เพ่ือบรรเทาความเดือดรอ้ นเฉพาะหน้า หรือระงบั สาธารณภยั หรือป้ องกนั ภยนั ตราย
ท่ีเกิดแจก่ประชาชนไดต้ ามความจาเป็ นภายใตข้ อบอานาจหนา้ ท่ีตามกฎหมาย โดยไม่ตอ้ ง
เสนอคณะกรรมการพิจารณา เช่น ฉีดพ่นยากาจดั แจมลงโดยใชส้ ารเคมีหรอื สมนุ ไพร
เช่น ใบยูคา ตะไครห้ อม ใบสะเดา ใบน้อยหน่า นามาตม้ รวมกนั แจลว้ พ่นตวั สตั ว์ เป็ นตน้

๒. กรณีมคี วามจาเป็นตอ้ งช่วยเหลอื เพอ่ื เยยี วยาหรอื ฟ้ื นฟหู ลงั เกดิ สาธารณภยั ดาเนินการ ดงั น้ี

๒.๑ ๒.๒

ไม่มปี ระกาศเขตการใหค้ วามช่วยเหลอื มปี ระกาศเขตการใหค้ วามช่วยเหลอื

ผูป้ ระสบภยั พบิ ตั ฉิ ุกเฉิน ใหเ้ สนอ สารวจรายงานอาเภอ/จงั หวดั

คณะกรรมการพจิ ารณา ใชง้ บของ อปท. ใชเ้ งนิ ทดรองราชการ 44

สง่ิ สาธารณประโยชนท์ ่อี ยู่ในความรบั ผิดชอบของ อปท ไดร้ บั ความเสยี หาย

กรณมี ีหรอื ไมม่ ีประกาศเขตการให้ความชว่ ยเหลือฯ
o การซ่อมแจซมสง่ิ สาธารณประโยชน์ท่อี ยู่ในความรบั ผิดชอบของ อปท.

ท่ไี ดร้ บั ความเสยี หาย ให้ อปท.ดาเนินการตามอานาจหนา้ ท่ี
o การซ่อมแจซมใหค้ ืนสูส่ ภาพเดมิ จะไม่คมุ้ คา่ แจละการกอ่ สรา้ งใหม่จะ

เกดิ ประโยชน์ต่อทางราชการมากกว่าใหเ้ สนอคณะกรรมการพจิ ารณา
เหน็ ชอบกอ่ นใชจ้ า่ ยงบประมาณ โดยใหค้ านึงสถานะทางการคลงั
กรณีมีประกาศเขตการใหค้ วามช่วยเหลือฯ

การฟ้ื นฟสู ง่ิ สาธารณประโยชนท์ ่อี ยู่ในความรบั ผิดชอบของ อปท.
o อปท. มงี บประมาณซ่อมแจซม สามารถซ่อมเองได้ ไม่ตอ้ งรายงานอาเภอหรอื จงั หวดั
o อปท. ไม่มีงบประมาณในการซ่อมแจซม หรอื งบประมาณเพอ่ื กรณีฉุกเฉินหรอื จาเป็ น
ซ่งึ ตง้ั ไวใ้ นปีน้นั ไดใ้ ชจ้ า่ ยหมดแจลว้ แจละ
o หากไม่ซ่อมแจซมจะบงั เกดิ ความเสยี หายตอ่ สง่ิ สาธารณประโยชน์ หรอื สรา้ งความเดอื ดรอ้ น
แจก่ประชาชนโดยรวม

ทง้ั น้ี อปท. ตอ้ งมหี นงั สอื ยนื ยนั ขอ้ มูลดงั กล่าว แจลว้ รายงานอาเภอ/จงั หวดั เพ่อื พจิ ารณา
ใหจ้ า่ ยเงนิ ทดรองราชการเพ่อื ช่วยเหลอื ผูป้ ระสบภยั พบิ ตั ิ

(รบ.ช่วยเหลอื ฯ ขอ้ ๑๑ วรรคสอง และ นส.ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๓๘๑ ลว. ๓๐ ม.ิ ย. ๖๔)

หารอื กรณีฟ้ าผ่าโคของเกษตรกรตาย
หนงั สอื ด่วนท่สี ดุ ท่ี มท ๐๖๒๔/๑๑๑๐๕ ลงวนั ท่ี ๖ พฤศจกิ ายน ๒๕๕๘

สรุป กรมป้ องกนั แจละบรรเทาสาธารณภยั ไดต้ อบขอ้ หารอื กรณีฟ้ าผ่าโค
ของเกษตรกรตาย ว่ากรมบญั ชีกลางไดก้ าหนดแจนวทางการพจิ ารณาภยั พบิ ตั ิท่ี
สามารถใหค้ วามช่วยเหลอื ตามระเบยี บกระทรวงการคลงั ว่าดว้ ยเงนิ ทดรองราชการ
เพอ่ื ช่วยเหลอื ผูป้ ระสบภยั พบิ ตั กิ รณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ จะตอ้ งเป็นสาธารณ
ภยั กลา่ วคอื ภยั ท่เี กดิ แจก่คนหม่มู าก มใิ ช่เกดิ แจก่บคุ คลใดบคุ คลหน่ึงฯ ความเสยี หาย
จากเกตฟุ ้ าผ่าจงึ ไม่สามารถดาเนินการใหค้ วามช่วยเหลอื ตามระเบยี บได้ หากจงั หวดั
มคี วามจาเป็นตอ้ งใหค้ วามช่วยเหลอื ตามท่หี ารอื อาจพจิ ารณาตามกฏหมายหรอื
ระเบยี บอน่ื แจลว้ แจตก่ รณี

46

กรณีการช่วยเหลอื เกษตรกรท่ไี ม่ไดข้ ้ึนทะเบยี นเกษตรกร
หนงั สอื ด่วนท่สี ดุ ท่ี กค ๐๔๐๖.๓/๐๕๕๗๔ ลว ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗

สรุป กรณีหารอื เกษตรกรปลกู ไมด้ อกไมป้ ระดบั ไม่ไดข้ ้ึนทะเบยี นเกษตรกร
กอ่ นเกดิ ภยั พบิ ตั ิ ซ่งึ การช่วยเหลอื ดา้ นการเกษตรกาหนดใหก้ ารช่วยเหลอื
เกษตรกรท่ขี ้ึนทะเบยี นกบั หน่วยงานท่กี ากบั ดูแจลแจตล่ ะดา้ นของกษ.กอ่ นเกดิ
ภยั พบิ ตั แิ จลว้ เท่าน้นั ไม่รวมถงึ การช่วยเหลอื ผูป้ ระสบภยั พบิ ตั กิ รณีฉุกเฉิน
ดา้ นการดารงชีพ ซ่ึงมิไดก้ าหนดเงอ่ื นไขใหผ้ ูป้ ระสบภยั ตอ้ งข้ึนทะเบยี นใน
การประกอบอาชีพของตนเองแจต่อยา่ งใด ดงั น้นั เกษตรกรผูป้ ลกู ไมด้ อกไม้
ประดบั ท่ไี ม่ไดข้ ้ึนทะเบยี น จงึ มีสทิ ธไิ ดร้ บั ความช่วยเหลอื เป็นคา่ เคร่อื งมอื
ประกอบอาชีพ แจละหรอื เงนิ ทนุ ตามหลกั เกณฑไ์ ด้

กรณีศตั รูพชื ระบาด (หอยเชอร่)ี
หนงั สอื ด่วนท่สี ดุ ท่ี กค ๐๔๐๖.๓/ว ๘๘ ลงวนั ท่ี ๒๑ สงิ หาคม ๒๕๕๕

สรปุ กระทรวงการคลงั ไดม้ หี นงั สอื ซกั ซอ้ มแจนวทางการดาเนินการตาม
ระเบยี บกระทรวงการคลงั ว่าดว้ ยเงนิ ทดรองราชการเพอ่ื ช่วยเหลอื ผูป้ ระสบภยั พบิ ตั ิ
กรณีฉุกเฉิน คาวา่ ภยั พบิ ตั ิ หมายความว่าสาธารณภยั อนั ไดแ้ จก่ อคั คภี ยั วาตภยั
อทุ กภยั ภยั ท่เี กดิ จากโรค................ตลอดจนภยั อน่ื ๆ ไม่ว่าธรรมชาตหิ รอื บคุ คลหรอื
สตั วท์ าใหเ้ กดิ ข้นึ ซ่ึงกอ่ ใหเ้ กดิ อนั ตรายตอ่ ชีวติ แจละทรพั ยส์ นิ ของประชาชนฯ แจละ
หากภยั ท่เี กดิ ข้นึ มลี กั ษณะท่มี ีความรุนแจรงแจละมผี ลกระทบหรอื กอ่ ใหเ้ กดิ ความ
เสยี หายตอ่ สาธารณะ คอื เป็นสาธารณภยั แจลว้ กเ็ ขา้ ข่ายเป็นภยั พบิ ตั ิทง้ั ส้นิ สาหรบั
กรณีศตั รูพชื ระบาด (หอยเชอร่)ี แจมว้ ่า “หอยเชอร่”ี จะทาใหเ้ กดิ ความเสยี หายต่อ
ตน้ ขา้ ว แจตไ่ ม่ใช่ศตั รูพชื ท่ปี ้ องกนั ไม่ไดจ้ นถงึ ขนาดเป็นภยั พิบตั กิ รณีฉุกเฉิน กรณี
ดงั กล่าวจงึ ไม่เขา้ เกณฑท์ ่จี ะใชเ้ งนิ ทดรองราชการได้

48

หารอื กรณีการช่วยเหลอื พชื ท่ตี ายหรอื เสยี หาย
หนงั สอื กระทรวงการคลงั ท่ี กค ๐๔๐๖.๓/๔๖๖๗๓ ลงวนั ท่ี ๒๐ ธนั วาคม ๒๕๕๖

สรุป กรมบญั ชีกลาง ไดม้ ีหนงั สอื ตอบขอ้ หารอื กรณีสภาพอากาศเปลย่ี นแจปลงทาใหผ้ ลลาไยแจตกรว่ ง
จะสามารถดาเนินการช่วยเหลอื ตามหลกั เกณฑก์ ารใชจ้ า่ ยเงนิ ทดรองราชการเพอ่ื ช่วยเหลอื ผูป้ ระสบภยั พบิ ตั ิ
ฉุกเฉินหรอื ไม่ ซง่ึ กรณีหารอื มปี ระเดน็ ตอ้ งพจิ ารณา ดงั น้ี

๑. หากการทส่ี ภาพอากาศเปลย่ี นแจปลงดงั กลา่ วเป็นไปตามปกตขิ องฤดูกาล กย็ อ่ มไม่เขา้ ข่าย
เป็นภยั พบิ ตั แิ จละไม่สามารถใหก้ ารช่วยเหลอื ตามระเบยี บฯได้

๒. การใหค้ วามช่วยเหลอื กรณีท่พี ชื ไดร้ บั ความเสยี หาย ตอ้ งเป็นกรณีทพ่ี ชื น้นั ไดร้ บั ผลกระทบ
โดยตรงจากภยั พบิ ตั ทิ เ่ี กดิ ข้ึนอนั เป็นเหตใุ หพ้ ชื ดงั กลา่ วไดร้ บั ความเสยี หายจนไม่สามารถฟ้ืนฟหู รอื เยยี วยาให้
กลบั สูส่ ภาพเดมิ ไดอ้ กี ดงั น้นั

๒.๑ การท่ผี ลลาไยแจตกร่วง จงึ ไม่สามารถดาเนินการใหค้ วามช่วยเหลอื ตามหลกั เกณฑก์ ารใช้
จา่ ยเงนิ ทดรองราชการฯได้

๒.๒ ความเสยี หาย หมายถงึ พชื ทไ่ี ดร้ บั ผลกระทบจากภยั พบิ ตั แิ จต่ยงั ไม่ตายดว้ ย แจต่เน่ืองจากความ
เสยี หายดงั กลา่ วยงั ไม่ถงึ ขนาดเป็นความเสยี หายโดยส้นิ เชิงจนไม่สามารถท่ีจะฟ้ืนฟหู รอื เยยี วไดอ้ กี ตอ่ ไป
ดงั น้นั จงึ ไม่เขา้ ข่ายท่จี ะไดร้ บั ความช่วยเหลอื ตามหลกั เกณฑน์ ้ี

49

หารอื กรณีอทุ กภยั น้าป่าไหลหลาก แจละดินถลม่
หนงั สอื ด่วนท่สี ดุ ท่ี มท ๐๖๐๒/๐๓๙๙๓ ลงวนั ท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

สรปุ กรมป้ องกนั แจละบรรเทาสาธารณภยั ไดต้ อบขอ้ หารอื กรณีเกษตรกร 50
ท่มี ีรายช่ือตามทะเบยี นบา้ นในเขตองคก์ ารบรหิ ารสว่ นตาบล ก. ไดไ้ ปทาเกษตรใน
พ้นื ท่ขี องเทศบาลตาบล ข. ซ่ึงเป็นพ้นื ท่ปี ระสบภยั วา่ เจตนารมณ์ของ
พระราชบญั ญตั ปิ ้ องกนั แจละบรรเทาสาธารณภยั พงศ. ๒๕๕๐ ประสงคใ์ ห้
ผูป้ ระสบภยั พบิ ตั ซิ ่ึงไดร้ บั ความเสยี หายสบื เน่ืองจากสาธารณภยั ท่ีเกดิ ข้นึ ในพ้นื ท่ี
น้นั มสี ทิ ธทิ ่จี ะไดร้ บั การสงเคราะหจ์ ากองคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่นิ แจหง่ พ้นื ท่ที ่เี กดิ
ภยั โดยทวั่ ถงึ แจละรวดเรว็ ตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง(๖)แจละสารวจความเสยี หายตาม
มาตรา ๓๐ วรรคแจรก ดงั น้นั แจมผ้ ูป้ ระสบภยั จะไม่ไดม้ ีภมู ลิ าเนาอยู่ในเขตเทศบาล
ตาบล ข. กต็ าม จงึ เป็นหนา้ ท่ขี องเทศบาลตาบล ข.ท่จี ะตอ้ งพจิ ารณาใหค้ วาม
ช่วยเหลอื ตามกฎหมายแจละระเบียบท่ีเก่ยี วขอ้ งตอ่ ไป


Click to View FlipBook Version