The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ที่ละลึกในวันกองทัพเรือ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by นาวิกศาสตร์, 2021-11-09 02:44:30

วันกองทัพเรือ

ที่ละลึกในวันกองทัพเรือ

ราชนาวีไทย

ROYAL THAI NAVY


พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


“...ประเทศชาติ จะเป็นปึกแผ่นม่นคงได้

ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่า พร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าท่ของตน

โดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน

คือประโยชน์สุขของทุกคนในชาต

ข้าพเจ้าจึงยินดีมาก ท่ได้เห็นความพร้อมเพรียงของทหารและตารวจในวันน ้ ีทงไดฟงคาปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีและเจตนาอันแน่วแน่
ท่จะปฏิบัติหน้าท่เพ่อประเทศชาติและประชาชน

ขอให้นายทหารนายตารวจทุกคน รักษาคาปฏิญาณท่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัด

แล้วต้งใจปฏิบัติหน้าท่ด้วยความเท่ยงตรง เข้มแข็ง และเสียสละพร้อมท้งหม่นศึกษา ฝึกฝนตนเอง ให้มีความจัดเจนคล่องแคล่วในหน้าท ี ่


และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่นฝ่ายอ่นอยู่เสมอ


ทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือ ร่วมใจกัน
สร้างสรรค์ความวัฒนาผาสุกให้แก่ประชาชนและประเทศชาติได้


ตามอุดมคติท่ต้งม่นไว้ตลอดไป...”


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดารัส
ในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหาร ตารวจ

เน่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย

ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุร ี
เม่อวันท่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓


เกิดเป็นชายหมายมาดชาติทหาร


ราชการแล้วอย่าได้หน่ายเอาตัวหนี


หนักไหนช่วยนั่นให้ทันที

เอาความดีไว้แก่เทพยดา


อันความดีที่ท�าไว้ไม่หายสูญ


คงพูนเพิ่มอ�านาจวาสนา


ถึงตัวตายชื่อกระเดื่องเฟื่องโลกา

ญาติวงศ์พงศายังอาวรณ์


เกิดเป็นชายให้ชาญช�านาญทั่ว


เอาใจตัวตรวจกลับบังคับสอน


เป็นผู้น้อยค่อยก้มประนมกร

เหนื่อยไปก่อนคงสบายเมื่อปลายมือ


อันวิชาใดในพื้นภูมิประเทศ


ไม่วิเศษโด่งดังเหมือนหนังสือ


อันแยบยลกลศึกต้องฝึกปรือ

นั่นแหละคือเครื่องประดับส�าหรับกาย

พระนิพนธ์ใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ


พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด
องค์บิดาของทหารเรือไทย


สารบัญ
๑๐ ประวัติวันกองทัพเรือ


๑๑ รายพระนามและรายนามอดีตผู้บัญชาการทหารเรือ

๑๕ สารผู้บัญชาการทหารเรือเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจ�าปี ๒๕๖๔


๑๖ วิสัยทัศน์กองทัพเรือ


๒๑ พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


๔๘ พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการทหารเรือ


๕๐ ประวัติผู้บัญชาการทหารเรือ

๕๒ นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๕


๕๔ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินและพัฒนาประเทศ


๗๘ การพัฒนาองค์กรของกองทัพเรือให้มีความเข้มแข็ง


๙๘ เคียงข้างประชาชน

๑๐๘ สวัสดิการ


๑๑๒ วิจัยและพัฒนา


๑๒๒ การบริหารจัดการ


๑๒๔ กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๗


๑๒๖ เกียรติคุณกาลังพลทหารเรือ

๑๓๖ เสริมสร้างขวัญและก�าลังใจก�าลังพล


ประวัติวันกองทัพเรือ


รตนโกสินทร์ศก ๑๑๒ ยุคล่าอาณานิคมของมหาอานาจตะวันตก วันท ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๓๖ฝร่งเศสได้ส่งหมู่เรือรบ จานวน ๓ ลา ล่วงล�้าเข้ามาทางปากแม่น้าเจ้าพระยา จนเกิดการสู้รบกับฝ่ายไทย ซ่งประจาอยู่ท ่ ี
ป้อมพระจุลจอมเกล้า
แต่ด้วยความเสียเปรียบทั้งในด้านอาวุธและความเชี่ยวชาญกลยุทธ์ ฝ่ายไทยจึงไม่อาจต้านทานได้ ยังผลให้เรือรบของฝร่งเศสสามารถผ่านเข้าไปจนถึงพระนคร และท้งสมออยู่หน้าพระบรมมหาราชวัง ก่อนย่นข้อเรียกร้องข่มขู่ให้
สยามชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งประวัติศาสตร์ได้จารึกเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในนาม “วิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒”
ด้วยความเจ็บช้าพระราชหฤทัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงส่ง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ


พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด เม่อคร้งดารงพระอิสริยศักด์เป็น พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้า

อาภากรเกียรติวงศ์ ไปศึกษาวิชาการทหารเรือ ณ ประเทศอังกฤษ ด้วยพระราชประสงค์ท่จะให้คนไทยมีความรความสามารถในการทหารเรือ โดยไม่ต้องพึ่งพาชาวต่างชาติและสามารถป้องกันประเทศได้ด้วยกองทัพเรือของตนเอง
ในเวลาต่อมาหลังจาก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด ิ ์
สาเร็จการศึกษาและเสด็จกลับสู่สยาม พระองค์ได้ทรงวางรากฐานการทหารเรือของไทยตามแบบตะวันตกให้มีความเข้มแข็ง


ก้าวหน้า และได้กราบบังคมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ กองทัพเรือจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันกองทัพเรือมาจนกระทั่งทุกวันนี้
10


รายพระนาม และรายนาม


อดีตผู้บัญชาการทหารเรือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จเจ้าพระยา
ผู้บัญชาการทหารเรือวังหน้า บรมมหาศรีสุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค)
พ.ศ. ๒๓๙๔ - พ.ศ. ๒๔๐๘
ผู้บัญชาการทหารเรือวังหลวง
พ.ศ. ๒๓๙๔ - พ.ศ. ๒๔๑๒
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ นายพลเรือโท พระวรวงศ์เธอ นายพลเรือโท พระวรวงศ์เธอ
(กรมหมื่นบวรวิไชยชาญ) (วร บุนนาค) พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ กรมหมื่นปราบปรปักษ์
ผู้บัญชาการทหารเรือวังหน้า ผู้บัญชาการทหารเรือวังหลวง (หม่อมเจ้าสาย) (พระองค์เจ้าขจรจรัสวงศ์)
พ.ศ. ๒๔๐๘ - พ.ศ. ๒๔๒๘ พ.ศ. ๒๔๑๒ - พ.ศ. ๒๔๓๐ เจ้าพนักงานใหญ่ ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ๑๕ เม.ย. ๒๔๓๓ - ๒๕ มี.ค. ๒๔๔๑
๘ เม.ย. ๒๔๓๐ - ๑๔ เม.ย. ๒๔๓๓


นายพลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ นายพลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ นายพลเรือโท พระยาชลยุทธโยธินทร์ จอมพลเรือ สมเด็จพระราชปิตุลา
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ พระองค์เจ้าทองก้อนทองใหญ่ (อังเตร ดู เปลซีส เดอ ริชลิว) บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์
(พระองค์เจ้าจิตรเจริญ) กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
รั้งต�าแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือ รั้งต�าแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือ ๑๖ ม.ค. ๒๔๔๓ - ๒๙ ม.ค. ๒๔๔๔ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช
๒๗ มี.ค. ๒๔๔๑ - ๓๑ ส.ค. ๒๔๔๒ ๒ ก.ย. ๒๔๔๒ - ๑๕ ม.ค. ๒๔๔๓ รั้งต�าแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
๒๙ ม.ค. ๒๔๔๔ - ๑๖ ก.พ. ๒๔๔๕
ผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
๑๗ ก.พ. ๒๔๔๕ - ๒๔ ก.พ. ๒๔๔๖
ผู้ก�ากับราชการกระทรวงทหารเรือ
๑๙ มิ.ย. ๒๔๖๓ - ๓๑ ส.ค. ๒๔๖๕

จอมพลเรือ สมเด็จเจ้าฟ้า นายพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ นายพลเรือเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ นายพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
บริพัตรสุขุมพันธ์ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรมหลวงนครราชสีมา กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
ผู้บัญชาการกรมทหารเรือ ท�าการแทนเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ผู้ก�ากับราชการกระทรวงทหารเรือ เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ
๒๔ ก.พ. ๒๔๔๖ - ๑๐ ธ.ค. ๒๔๕๓ ๑๓ ต.ค. ๒๔๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๔๖๖ ๑ ก.ค. ๒๔๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๒๔๖๗ ๑๓ ก.พ. ๒๔๖๗ - ๗ พ.ย. ๒๔๗๔
เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ผู้ส�าเร็จราชการกระทรวงทหารเรือ เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
๑๑ ธ.ค. ๒๔๕๓ - ๑๘ มิ.ย. ๒๔๖๓ ๑ เม.ย. ๒๔๖๖ - ๑๙ พ.ค. ๒๔๖๖ ๑ เม.ย. ๒๔๖๗ - ๘ ก.พ. ๒๔๖๘ ๘ พ.ย. ๒๔๗๔ - ๓๐ มิ.ย. ๒๔๗๕


11


นายพลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ์ นายนาวาเอก พระยาวิชิตชลธี นายพลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน นายพลเรือตรี พระยาวิจารณ์จักรกิจ
(วัน จารุภา) (ทองดี สุวรรณพฤกษ์) รักษาราชการต�าแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ (บุญชัย สวาทะสุข)
ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ ๑ ม.ค. ๒๔๗๖ - ๑ พ.ค. ๒๔๗๗ รักษาราชการต�าแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ
๖ ก.ค. ๒๔๗๕ - ๔ ส.ค. ๒๔๗๖ ๕ ส.ค. ๒๔๗๖ - ๑๕ ธ.ค. ๒๔๗๖ ผู้บัญชาการทหารเรือ ๒ พ.ค. ๒๔๗๗ - ๙ พ.ค. ๒๔๘๑
๒๔ ต.ค. ๒๔๘๑ - ๑ ก.ค. ๒๔๙๔ ผู้บัญชาการทหารเรือ
๑๐ พ.ค. ๒๔๘๑ - ๒๓ ต.ค. ๒๔๘๑
พลเรือเอก หลวงพลสินธวาณัติก์ จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล พลเรือเอก หลวงช�านาญอรรถยุทธ์ พลเรือเอก สวัสดิ์ ภูติอนันต์
(เปล่ง พลสิน สมิตเมฆ) (ประยูร ยุทธศาสตร์โกศล) (เอื้อน กุลไกรเวส) ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ ๑ ต.ค. ๒๕๐๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๐๗
๒ ก.ค. ๒๔๙๔ - ๓๐ พ.ย. ๒๔๙๔ ๑ ธ.ค. ๒๔๙๔ - ๑๙ ก.ย. ๒๕๐๐ ๑๙ ก.ย. ๒๕๐๐ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๐๕

พลเรือเอก หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร พลเรือเอก จรูญ เฉลิมเตียรณ พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ พลเรือเอก กมล สีตกะลิน
ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ
๑ ต.ค. ๒๕๐๗ - ๒๐ ก.พ. ๒๕๐๙ ๗ เม.ย. ๒๕๐๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๑๔ ๑ ต.ค. ๒๕๑๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๑๕ ๑ ต.ค. ๒๕๑๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๑๖


พลเรือเอก เฉิดชาย ถมยา พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ พลเรือเอก อมร ศิริกายะ พลเรือเอก กวี สิงหะ
ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ
๑ ต.ค. ๒๕๑๖ - ๑๘ พ.ย. ๒๕๑๖ ๑๙ พ.ย. ๒๕๑๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๑๙ ๑ ต.ค. ๒๕๑๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๑ ๑ ต.ค. ๒๕๒๑ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๓

พลเรือเอก สมุทร์ สหนาวิน พลเรือเอก สมบูรณ์ เชื้อพิบูลย์ พลเรือเอก ประพัฒน์ จันทวิรัช พลเรือเอก นิพนธ์ ศิริธร
ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารเรือ
๑ ต.ค. ๒๕๒๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๔ ๑ ต.ค. ๒๕๒๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๖ ๑ ต.ค. ๒๕๒๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๗ ๑ ต.ค. ๒๕๒๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๙
12


พลเรือเอก ธาดา ดิษฐบรรจง พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ พลเรือเอก วิเชษฐ การุณยวนิช พลเรือเอก ประเจตน์ ศิริเดช
ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ
๑ ต.ค. ๒๕๒๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๐ ๑ ต.ค. ๒๕๓๐ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๔ ๑ ต.ค. ๒๕๓๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๖ ๑ ต.ค. ๒๕๓๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๙


พลเรือเอก วิจิตร ช�านาญการณ์ พลเรือเอก สุวัชชัย เกษมศุข พลเรือเอก ธีระ ห้าวเจริญ พลเรือเอก ประเสริฐ บุญทรง
ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ
๑ ต.ค. ๒๕๓๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๐ ๑ ต.ค. ๒๕๔๐ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๑ ๑ ต.ค. ๒๕๔๑ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๓ ๑ ต.ค. ๒๕๔๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๕พลเรือเอก ทวีศักดิ์ โสมาภา พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ พลเรือเอก สามภพ อัมระปาล พลเรือเอก สถิรพันธ์ุ เกยานนท์
ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ
๑ ต.ค. ๒๕๔๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๖ ๑ ต.ค. ๒๕๔๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๗ ๑ ต.ค. ๒๕๔๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๘ ๑ ต.ค. ๒๕๔๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๑

พลเรือเอก ก�าธร พุ่มหิรัญ พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์
ผู้บัญชาการทหารเรือ
๑ ต.ค. ๒๕๕๑ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๔ ๑ ต.ค. ๒๕๕๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖ ๑ ต.ค. ๒๕๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗ ๑ ต.ค. ๒๕๕๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘


พลเรือเอก ณะ อารีนิจ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน
ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ
๑ ต.ค. ๒๕๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

13


14


สาร
จาก
พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย

ผู้บัญชาการทหารเรือ

เนื่องในวันกองทัพเรือ

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เพื่อนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกองทัพเรือ ที่รักทุกท่าน
เม่อวันท ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๔๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ

เสด็จพระราชดาเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ ณ พระราชวังเดิม ธนบุร กองทัพเรือจึงได้ถือเอาวันมหามงคลน้เป็น“วันกองทัพเรือ” และนับเป็นจุดเริ่มต้นของการทหารเรือไทยตามแบบอารยประเทศ ส่งผลให้มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าเป็น
กองทัพเรือที่ทันสมัย เข้มแข็ง มีเกียรติภูมิเป็นที่ปรากฏมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ เป็นระยะเวลา ๑๑๕ ปี
ตลอดระยะเวลาท่ผ่านมา กองทัพเรือได้ทาหน้าท่ในการปกป้องอธิปไตย การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ตลอดจนความม่นคงของประเทศ และเหนือส่งอ่นใดคือการเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ ซ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นท่เคารพสักการะสูงสุดของปวงชนชาวไทย การดาเนินงานตามโครงการพระราชดาร และการสนับสนุนนโยบายส�าคัญของรัฐบาล

รวมท้งการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกาลังความสามารถ กองทัพเรือจะยังคงดาเนินการตามภารกิจท่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งม่นต้งใจในการขับเคล่อนและพัฒนากองทัพเรือ ให้เป็นหน่วยงานความม่นคงทางทะเลท่มีบทบาทนาในภูมิภาค


และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกองทัพเรือที่ได้ก�าหนดไว้สาหรับการดาเนินงานในปีน ผมหวังเป็นอย่างย่งว่ากาลังพลทุกนาย จะต้งใจปฏิบัติหน้าท่อย่างเต็มกาลังความสามารถด้วยความรัก ความสามัคคี ด้วยความซื่อสัตย์ มีความวิริยะอุตสาหะ จงรักภักดี ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ ยึดถือ
ประโยชน์ของส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น ขอให้ก�าลังพลทุกนาย มีความเข้มแข็ง ปลอดภัย และด�าเนินชีวิตแบบวิถีชีวิตใหม่ ภายใต้
ความท้าทายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเหมาะสม และขอให้หัวหน้าหน่วยทุกท่าน

ได้เอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ตลอดจนฝึกฝนให้กาลังพลมีขีดความสามารถสูงข้น พร้อมกับมีกาลังใจ


ที่เข้มแข็ง และมีจริยธรรมคุณธรรมที่สูงส่ง เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ส�าคัญที่กองทัพเรือมีร่วมกันนั่นคือ “เป็นกองทัพเรือที่ประชาชน
เชื่อมั่นและภาคภูมิใจ”

โอกาสที่วันกองทัพเรือได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันนี้ ผมขอส่งความปรารถนาดี และความระลึกถึงมายัง
ทุกท่าน และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้เพื่อนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
ตลอดจนครอบครัวของกองทัพเรือทุกคน ประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีก�าลังกาย ก�าลังใจ และก�าลังสติปัญญา
อันเข้มแข็ง เพื่อร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อันส�าคัญของประเทศชาติและกองทัพเรือสืบไป
พลเรือเอก
(สมประสงค์ นิลสมัย)
ผู้บัญชาการทหารเรือ
15


วิสัยทัศน์กองทัพเรือ“เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเล
ที่มีบทบาทน�าในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ”

16


พันธกิจ
๑. จัดเตรียมกาลังพล ยุทโธปกรณ์

และระบบการส่งกาลังบ�ารุง ที่สมดุล

กะทัดรัดและทันสมัยเพอดารง


ความพร้อมรบในการป้องกันประเทศ

และคุ้มครองรกษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล
๒. ใช้กาลังทางทหารเพ่อการรักษา

อธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล การถวายความปลอดภัยและ
ถวายพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

รวมทั้งการปฏิบัติภารกิจทางทหารอื่น
ตามที่ได้รับมอบ๓. ใช้ศักยภาพและขีดความสามารถ

ของกองทัพเพ่อสนับสนุนรัฐบาล
ในการพัฒนาประเทศ การแก้ไข
ปัญหาสังคม การช่วยเหลือประชาชน

และการบรรเทาสาธารณภัย


๔. บริหารจัดการกองทัพภายใต้

กรอบการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี

17


คุณค่าของกองทัพเรือ
“กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ”


18


เพ่อปลูกฝังก�ำลังพลให้เป็นทหำรเรือท่ด ีมีควำมสำมำรถในวิชำชีพและซ่อสัตย์สุจริต
กองทัพเรือจึงก�ำหนดค่ำนิยม...SAIL

ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๔ ประกำร คือ
SSeamanship

ความเป็นชาวเรือ
A


Allegiance

ความซื่อสัตย์และจงรักภักดี
I


Integrity

and Gentleman

ความเป็นผู้มีคุณธรรม
และเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือ
L


Leadership

ความเป็นผู้น�า19


20


พิทักษ์รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์


21


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท


ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พระพุทธรูปบูชา กองทัพเรอ


“พระพุทธศรีราชนาวี มงคลสามัคคีประสิทธิ์”


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรอ


(ในขณะนน) และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พระพุทธรูปบูชา กองทัพเรือ “พระพุทธศรีราชนาว ี
มงคลสามัคคีประสิทธ์” ชนิดทองคา ขนาดหน้าตักกว้าง ๕ น้ว และขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๖ เซนติเมตร แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๖ เซนติเมตร แด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี กับมอบขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๖ เซนติเมตร
แด่ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณ ในโอกาสน พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ในขณะน้น)

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการแข่งขัน “ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรต ิ

ซีซัน ๓ : เหลียวหลังแลหน้า รวมพลคนกล้า ฝ่าสองมหานที” โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ณ พระท่น่งอัมพรสถาน


พระราชวังดุสิต เม่อวันท ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔


22


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บัญชาการทหารเรือ

เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจาปี ๒๕๖๓


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม


พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ในขณะน้น) นาคณะกรรมการ
ร้านกองทัพเรือ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านงานกาชาดออนไลน์
ประจ�าปี ๒๕๖๓ เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

23


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า


กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บัญชาการทหารเรือ


เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม

ถวายเงิน จากการจัดงานกาชาดคอนเสิร์ต คร้งท่ ๔๗


เพ่อบารุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร พระราชทานพระราชวโรกาสให้
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ นาคณะกรรมการจัดงานกาชาดคอนเสิร์ต คร้งท ๔๗ เฝ้าทูลละอองพระบาท

ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินซ่งเป็นรายได้จากการจัดงานกาชาดคอนเสิร์ตดังกล่าว เพ่อบารุงสภากาชาดไทย ณ วังสระปทุม

เม่อวันท ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔
24


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวด


กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา


ทรงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน

ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวด กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ไปในพิธีบาเพ็ญพระราชกุศล
ถวายผ้าพระกฐิน ในการน พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นางศิริรัตน์ นิลสมัย

ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ เฝ้ารับเสด็จ ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔25


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา


เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเป็นอาจารย์พิเศษ ฝึกอบรมดาน�้า

เพ่อการอนุรักษ์ปะการังและส่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยให้แก่นักเรียนนายเรือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวร นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายหัวข้อการฝึกอบรม


ด�าน้าเพื่อการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยแก่นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๔ โดยมี พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน
ผู้บัญชาการทหารเรือ (ในขณะนั้น) เฝ้ารับเสด็จ ณ อาคารเครื่องฝึกจ�าลองยุทธ์ กองฝึกศูนย์ยุทธการและสื่อสาร กองการฝึกกองเรือยุทธการ และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร เม่อวันท ๖ มีนาคม ๒๕๖๔26กองทัพเรือ ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวร นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นการส่วนพระองค์

มาทรงเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายหลักสูตร “การด�าน้าเพื่อการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย” แก่นักเรียนนายเรือช้นปีท ๔ จานวน ๗๑ นาย โดยแบ่งการอบรมออกเป็น ๒ ภาค ดังน ี ้

• ภาคทฤษฎ จัดการอบรม ณ อาคารเคร่องฝึกจาลองยุทธ์ กองฝึกศูนย์ยุทธการและส่อสาร กองการฝึก กองเรือยุทธการระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. มีหัวข้อการอบรมท่สาคัญ ได้แก่ การเสวนาแลกเปล่ยนประสบการณ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติทางทะเล และการบรรยายพิเศษ “การอนุรักษ์แนวปะการังและส่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย”

• ภาคปฏิบัต เป็นการดาน�้าเพ่อการอนุรักษ์ ณ บริเวณหาดน้าใส หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.


ทรงนานักเรียนนายเรือ ช้นปีท ๔ ฝึกการดาน้าเพ่อการอนุรักษ์ปะการังและส่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในภาคปฏิบัต เพ่อให้

นักเรียนนายเรือซ่งจะเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือในอนาคตได้ตระหนักรู้ในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

และเป็นก�าลังหลักในการปลูกฝังให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ เห็นความส�าคัญ

และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้มีความย่งยืนสืบต่อไป
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวร นารีรัตนราชกัญญา องค์ประธานมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและส่งมีชีวิต


ใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวร นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระดาริให้มีการรณรงค์การดาน�้าเชิงอนุรักษ์

แบบย่งยืนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติใต้ทะเล ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและส่งมีชีวิต

ใตทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ ห้องประชุมสโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการเม่อวันท ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และเป็นการเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้ความสาคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

27
กองทัพเรือจัดพิธีทาบุญตักบาตรเพ่อถวายเป็นพระราชกุศล

เน่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร


มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ในขณะน้น) เป็นประธานในพิธีทาบุญตักบาตร
พระภิกษุสงฆ์ จานวน ๘๙ รูป เพ่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมภริยา หัวหน้าหน่วยข้นตรงกองทัพเรือ และกาลังพลกองทัพเรือ ในพ้นท่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมในพิธ ณ บริเวณลานหน้าอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ กรงเทพมหานคร

และพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้าจืด ณ ท่าเทียบเรือกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
28


กองทัพเรือจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในนามกิจกรรม
“เทิดไว้เหนือเกล้าผองเราเหล่าราชนาวี” ดังนี้
• วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ : กิจกรรม “ล�าน�าจากฟ้า” โดย กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ มีการ
จัดแสดงเครื่องดนตรีพระราชทาน ๓ ชิ้น และจัดเสวนา โดย พลเรือตรี วีระพันธ์ วอกลาง ศิลปินแห่งชาติ เรือเอก ชาญณรงค์แดงกูร นาวาเอก ธน วนะสิทธ อดีตข้าราชการกองดุริยาค์ทหารเรือ ผู้ท่มีประสบการณ์ตรงและมีส่วนในเหตุการณ์อันทรงคุณคา


ในการรับพระราชทานเครื่องดนตรีจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พร้อมด้วย นาวาเอก พฤทธิธร สุมิตร ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยมีการแสดงดนตรีของวงดุริยางค์
ราชนาวี ณ หอดุริยางค์กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
• วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ : กิจกรรม “เวคาข้ามอ่าว” โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดแสดงนิทรรศการ
“เวคาข้ามอ่าว” ณ บริเวณอนุสรณ์สถานราชนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
• วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ : กิจกรรม “งูเขียวหางไหม้” และ “เวคาข้ามอ่าว” โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ณ อนุสรณ์สถานราชนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
• วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ : พิธีถวายราชสักการะและพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จ�านวน ๘๙ รูป

ณ ลานหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้าจืด
ณ ท่าเทียบเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และการบาเพ็ญสาธารณประโยชน ์

ที่วัดครุฑ ริมคลองมอญ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร


• วนท ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ : พิธีปลงผมนาคนักเรียนนายเรือช้นปีท ๕ จานวน ๖๘ นาย ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหารเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และกิจกรรมเรือของพ่อ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานเรือ ต.๙๑ อ่าวดงตาล อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี
ประกอบด้วยการแสดงดนตรีและจุดเทียนเพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
• วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ : พิธีอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๕ จ�านวน ๖๘ นาย
ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
• วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ : การบริจาคโลหิตของก�าลังพลกองทัพเรือ ณ ห้องอรุณอมรินทร์ หอประชุม
กองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

29


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เน่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ในขณะน้น) พร้อมด้วยคณะนายทหารช้นผู้ใหญ ่

ของกองทัพเรือ ถวายราชสักการะพร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน ี

พันปีหลวง เน่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ ่

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔


จากน้น ผู้บัญชาการทหารเรือนาคณะนายทหารช้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านระบบออนไลน์ ณ บริเวณโถง ช้น ๑ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

30


ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ เป็นประธานในการแจกจ่าย
อาหารกล่องและถุงยังชีพให้แก่ผู้แทนชุมชนในพ้นท่ต่าง ๆ ท่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

(COVID - 19) ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยกาลังพลจิตอาสากองทัพเรือ ในการจัดกิจกรรม “กองทัพเรือเพื่อประชาชน
ร่วมใจต้านภัย COVID - 19” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามจุดบริการประชาชนกองทัพเรือ จ�านวน ๕ จุด ได้แก่ จุดที่ ๑

บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารนันทอุทยานโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ จุดท ๒ บริเวณถนนหน้ากองบัญชาการกองทัพเรอ
พ้นท่วังนันทอุทยาน จุดท ๓ บริเวณหน้าวัดกัลยาณมิตร จุดท ๔ บริเวณแยกจุดตัดถนนราชพฤกษ์กับถนนพรานนก - พุทธมณฑล
สาย ๔ จุดที่ ๕ บริเวณลานจอดรถ ๓๕ โบวล์


กองทัพเรือจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของข้าราชการกองทัพเรือ

ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในพ้นท่ต่าง ๆ ของกองทัพเรือโดยการจัดกิจกรรมในแต่ละพ้นท กองทัพเรือได้ปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามที่รัฐบาลและจังหวัดที่ตั้งของหน่วย
ก�าหนดอย่างเคร่งครัด


ท้งน กองทัพเรือโดยกองพันทหารราบท ๑ รักษาพระองค์กรมทหารราบท ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการ

นาวิกโยธิน ทาการยิงสลุตหลวง ๒๑ นัด เฉลิมพระเกียรต สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.


31


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ในขณะนน) พร้อมด้วยคณะนายทหารช้นผู้ใหญ ่

ของกองทัพเรือ ถวายราชสักการะพร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีเป็นพลังของ
แผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
จากน้นผู้บัญชาการทหารเรือได้นาคณะนายทหารช้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านระบบออนไลน์ ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร

32
ต่อมาผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นางจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ (ในขณะนน)

คณะนายทหารช้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือและภริยา เป็นประธานในการแจกจ่ายอาหารกล่องและถุงยังชีพให้แก่ผู้แทนชุมชนต่าง ๆ
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในกิจกรรม “กองทัพเรือเพื่อประชาชน

ร่วมใจต้านภัย COVID - 19” เพ่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยกองทัพเรือร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ กาลังพลจิตอาสากองทัพเรือ และ

กลุ่มอาสาสมัครใจถึงใจคนไทยไม่ท้งกันได้นาอาหารกล่องและน้าด่มพร้อมถุงยังชีพมามอบให้ผู้แทนชุมชุนต่าง ๆ ณ จุดบริการประชาชน
กองทัพเรือ จ�านวน ๕ จุด ได้แก่ จุดที่ ๑ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ จุดที่ ๒
บริเวณถนนหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน จุดที่ ๓ บริเวณหน้าวัดกัลยาณมิตร จุดที่ ๔ บริเวณแยกจุดตัด
ถนนราชพฤกษ์กับถนนพรานนก - พุทธมณฑลสาย ๔ จุดที่ ๕ บริเวณลานจอดรถ ๓๕ โบวล์

กองทัพเรือจัดกิจกรรมเน่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพ่อถวายเป็น

พระราชกุศล และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของข้าราชการกองทัพเรือ ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ต่าง ๆ
ของกองทัพเรือ ประกอบด้วย พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พื้นที่อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พื้นที่จังหวัดสงขลา


พ้นท่จังหวัดภูเก็ต - จังหวัดพังงา พ้นท่จังหวัดจันทบุร - จังหวัดตราด พ้นท่จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงพ้นท ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในแต่ละพื้นที่กองทัพเรือ ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามที่รัฐบาลและจังหวัดที่ตั้งของหน่วยก�าหนดอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ กองทัพเรือ โดย กองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน ได้ท�าการยิงสลุตหลวง ๒๑ นัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ พระราชวังเดิม
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.33


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน ี
เน่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ในขณะน้น) กล่าวถวายพระพรชัยมงคล


สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิน และเป็นประธานในพิธีทาบุญตักบาตรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และพิธีปล่อยพันธุ์ปลา
เพ่อถวายเป็นพระราชกุศล เน่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยม นางจุฬารัตน์ ศรีวรขาน
นายกสมาคมภริยาทหารเรือ (ในขณะน้น) นายทหารช้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมภริยา ร่วมพิธ เม่อวันท ๒ มิถุนายน


๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

จากน้น ผู้บัญชาการทหารเรือนาคณะนายทหารช้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมภริยาร่วมลงนามถวายพระพร


สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิน ณ บริเวณโถง ช้น ๑ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือพ้นท่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย


กรุงเทพมหานคร และเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ท้องพระโรง พระราชวงเดม

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เจ้าคณะภาค ๑๐
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เจริญพระพุทธมนต์

34


ทั้งนี้ กองทัพเรือจัดให้มีการยิงสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จ�านวน ๒๑ นัด
ณ ป้อมวิไชยประสิทธ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เม่อวันท ๓

มิถุนายน ๒๕๖๔

นอกจากน เม่อวันท ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ กองทัพเรือได้จัดกิจกรรมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร


เพ่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิน โดยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธ ณ วัดโมลีโลกยาราม


ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

กองทัพเรือจัดกิจกรรมเน่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิน ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔


เพ่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของข้าราชการกองทัพเรือ ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหลาในพ้นท่ต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ประกอบด้วย พ้นท่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ้นท่อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร พ้นท่จังหวัดสงขลา
พื้นที่จังหวัดภูเก็ต - จังหวัดพังงา พื้นที่จังหวัดจันทบุรี - จังหวัดตราด พื้นที่ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงพื้นที่ ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว หน่วยของกองทัพเรือในทุกพื้นที่ยังจัดให้มีกิจกรรมบ�าเพ็ญ


สาธารณประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกัน โดยในพ้นท่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย พ้นท่โรงพยาบาลศิริราช บริเวณกองบัญชาการ


กองทัพเรือ พ้นท่วังนันทอุทยาน และกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” บริเวณพ้นท่สถานีรถไฟฟ้า MRT อิสรภาพ


35พิธีบาเพ็ญกุศลเพ่อถวายเป็นพระราชกุศล

เน่องในวันคล้ายวันสวรรคต


พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช


บรมนาถบพิตร ประจาปี ๒๕๖๔
กองทัพเรือจัดให้มีพิธีบาเพ็ญกุศล เน่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจาปี ๒๕๖๔ ในพ้นท่ต่าง ๆ ของกองทัพเรือ โดยเป็นไปตามมาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดของเช้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดพิธีทาบุญตักบาตรพระภิกษุและสามเณร ๑๐ รูป พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา ณ หอประชม
กองทัพเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดย พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน
ในพิธีท�าบุญตักบาตรพระภิกษุ สามเณร ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี นางศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคม
ภริยาทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมภริยา เข้าร่วมพิธี
ต่อมา ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นายกสมาคม

ภริยาทหารเรือนาคณะนายทหารช้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรอ


พร้อมภริยา ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เม่อผู้บัญชาการทหารเรอเดนทางมาถง ได้จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย จุดเคร่องทองน้อย


หนาพระบรมฉายาลกษณพระบาทสมเดจพระบรมชนกาธเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และจุดเทียน

ส่องธรรม พระสงฆ์ให้ศีล แสดงธรรม จากน้นผบญชาการทหารเรอ

36ประเคนกัณฑเทศน พระสงฆสวดพระพุทธมนต ผูบัญชาการทหารเรือทอดผ้าไตรบังสุกุล พระสงฆ์สดัปกรณ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ
นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ถวายปิ่นโตและเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ผู้บัญชาการทหารเรือ
กราบลาพระรัตนตรัย และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร เป็นอันเสร็จพิธ จากน้นผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและวางพวงมาลา ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรอ

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยม นางศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะนายทหารช้นผู้ใหญ ่


ของกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธ ีหลงจากนน ผู้บัญชาการทหารเรือ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คณะนายทหารช้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมภริยา


เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ หัวหน้าส่วนราชการและกาลังพลจิตอาสา ในส่วนของกองทัพเรือ

ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทาความ ด ด้วยหัวใจ” พัฒนาวัดชิโนรสารามวรวิหาร โดยพัฒนาและทาความสะอาดบริเวณวัด


อันเป็นการสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดาเนินการพัฒนาส่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในการสร้างความกินดีอยู่ดีและการเสียสละเพ่อส่วนรวมให้กับประชาชนในทุกด้าน รวมท้งเพ่อถวายเป็นพระราชกุศล

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


กองทัพเรือจัดพิธีท�าบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จ�านวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจ�าปี ๒๕๖๓ โดยมี

นายทหารช้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ พร้อมภริยา และกาลังพลกองทัพเรือในพ้นท่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้าร่วมในพิธ ณ บริเวณ

ลานหน้าอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓


37


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน ี


ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พระราชทานเคร่องเอกซเรย์แบบเคล่อนท่ (Portable X - ray Digital)
พร้อมระบบ Ai ท่พร้อมปฏิบัติงานภาคสนาม
ให้แก่ โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานเคร่องเอกซเรย์แบบเคล่อนท (Portable X - ray Digital) พร้อมระบบ Ai ท่พร้อมปฏิบัติงานภาคสนาม

ให้แก่โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยม พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยาเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ (ในขณะน้น) และคณะผู้บริหารของกรมแพทย์ทหารเรือ ประกอบพิธีรับพระราชทานเบ้องหนา


พระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องประพัฒน์ศร สโมสรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุร ี

กรุงเทพมหานคร เม่อวันท ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) เป็นวงกว้างทาให้มีผู้ป่วยจานวนมากขน

และพบภาวะปอดอักเสบเป็นจานวนมาก จึงมีความจาเป็นต้องได้รับการตรวจภาพรังสีปอดให้ทันท่วงทีเพ่อคัดแยกผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลเร็วข้น ลดระยะเวลาในการรักษาพยาบาล และลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคติดเช้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID – 19) ด้วยความสานึกและซาบซ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ


พระบรมราชิน เป็นล้นพ้นท่ทรงมีต่อกองทัพเรือรวมท้งประชาชนท่วไปกองทัพเรือจะขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม
พร้อมท้งจะปฏิบัติภารกิจในการดูแลผู้ป่วยโรคติดเช้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเต็มกาลังความสามารถ38


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน


ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม


พระราชทานเคร่อง Oxygen High Flow
ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จ�านวน ๑๐ เครื่อง

ู่
เพ่อนาไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคติดเช้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ท่อย ในภาวะบกพร่องทางการหายใจหรือผู้ป่วยหนักอ่น ๆ
ที่ต้องเร่งรักษา โดยมี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ (ในขณะนั้น) และคณะผู้บริหารของกรมแพทย์

ทหารเรือ ประกอบพิธีรับพระราชทานเบ้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องประพัฒน์ศร สโมสรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

กรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) เป็นวงกว้างท�าให้มีผู้ป่วยจ�านวน
มากขึ้น และพบภาวะปอดอักเสบเป็นจ�านวนมาก เครื่อง Oxygen High Flow จึงเป็นอุปกรณ์ส�าคัญที่มีความจ�าเป็นในการ
ช่วยชีวิตผู้ป่วย การพระราชทานอุปกรณ์การแพทย์อันมีค่าในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ทรงมีต่อกรมแพทย์
ทหารเรือ ตลอดจนประชาชนทั่วไป กองทัพเรือขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม และจะปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มก�าลัง

ความสามารถเพ่อพัฒนางานบริการทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้อไวรส


โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ต่อไป
39


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า


กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร


พระราชทานเคร่อง Oxygen High Flow
ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร องค์นายกกิตติมศักด์และ


องค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเคร่อง Oxygen High Flow แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ จานวน ๑๐ เคร่อง เพ่อนาไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคติดเช้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ท่อยู่ในภาวะ
บกพร่องทางการหายใจหรือผู้ป่วยหนักอ่น ๆ ท่ต้องเร่งรักษา โดยม นายอภิชาต จงสกุล รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
เป็นผู้แทนมอบ และ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ (ในขณะน้น) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกรมแพทย์


ทหารเรือ ประกอบพิธีรับพระราชทานเบ้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องประพัฒน์ศร สโมสรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุร กรุงเทพมหานคร เม่อวันท ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

40


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอาหาร

ให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน ทรงมีความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ท่ต้องทางานตรากตราในการต่อสู้กับโรคติดเช้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) จึงพระราชทานอาหาร ซ่งปรุงด้วย

ฝีพระหัตถ์พร้อมเคร่องปรุงสมุนไพรเพ่อสุขภาพให้แก่บุคลากรของ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรอ
โดยม พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้อัญเชิญอาหารพระราชทาน

และ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ (ในขณะนั้น) พร้อมด้วย พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ (ในขณะน้น) เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประพัฒน์ศร สโมสรโรงพยาบาล

สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุร กรุงเทพมหานคร เม่อวันท ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

ดวยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเป็นล้นพ้น


บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าท โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม

เป็นสรรพสิริมงคล และจักมุ่งมั่นในการดูแลผู้ป่วยและประชาชนที่ทุกข์ร้อนอย่างเต็มก�าลังความสามารถ
41


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน


พระราชทาน “ถุงพระราชทานกาลังใจ” และ “บัตรพระราชทานกาลังใจ”

ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน “ถุงพระราชทานก�าลังใจ” และ
“บัตรพระราชทานกาลังใจ” เพ่อเป็นกาลังใจแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าท่สาธารณสุขในการปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ด้วยเข้าพระราชหฤทัยและทรงทราบถึง
ความเหน็ดเหน่อยและความอ่อนล้าจากการทุ่มเทกาลังกายและกาลังใจ ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเช้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID – 19) การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ สานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีอย่างหาที่สุดมิได้ และจะปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยและประชาชนที่ทุกข์ร้อนอย่างเต็มก�าลังความสามารถ
ในการนี้ พันเอก เดชภวิศวร์ อินทร์แหยม รองผู้อ�านวยการกองยุทธโยธา กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
ได้เชิญถุงก�าลังใจพระราชทาน จ�านวน ๒๐๐ ถุง และเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์
ทหารเรือ โดย พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ (ในขณะนั้น)
เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง ช้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุร กรุงเทพมหานคร


เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
42


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ


พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธ ์ ิ


ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธ (ชุด PAPR) จานวน ๖ เคร่อง ให้แก่ โรงพยาบาล
สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยม พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ (ในขณะน้น) และ


พลเรือตร นิธ พงศ์อนันต์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ (ในขณะน้น) พร้อมด้วย
ผ้บงคับบญชาของกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพธรับพระราชทาน ณ ห้องประพัฒน์ศรี สโมสรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า


กรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุร กรุงเทพมหานคร เมอวันท ๑๔ มถนายน ๒๕๖๔


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ในขณะน้ทาให้ผู้ป่วยท่ติดเช้อ
บางส่วนท่มีความจาเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด การตรวจพิเศษด้วยโรคอื่น ๆ หรือแม้แต่การท�าคลอด บุคลากรด้านการแพทย์


ท่ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด จึงมีความจาเป็นต้องใช้ชุดป้องกันการติดเช้อท่มีมาตรฐาน คือ ชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ
แบบอากาศบริสุทธิ์ หรือชุด PAPR (Powered Air Purifying Respirator) ส�าหรับปฏิบัติงานประจ�าห้องผ่าตัด เพื่อปกป้อง
คุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)


ด้วยความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เป็นล้นพ้น ที่ทรงมีต่อกองทัพเรือรวมทั้งประชาชนทั่วไป กองทัพเรือจะขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม และจักมุ่งมั่น
ดาเนินภารกิจดูแลผู้ป่วย ประชาชนท่ทุกข์ร้อน โดยใช้ประโยชน์สูงสุดจากชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธ ์ ิ


(ชุด PAPR) พระราชทาน ซ่งเป็นอุปกรณ์สาคัญในการสนับสนุนความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าท่ของบุคลากรทางการแพทย์เพ่อดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การระบาดของเช้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ต่อไป


43


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์

ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์

ส่วนพระองค์ เพ่อการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยม ี
พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ (ในขณะนั้น) และผู้บังคับบัญชาของกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธี

รับพระราชทานฯ เบ้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประพัฒน์ศร สโมสรโรงพยาบาล

สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔44พิธีรับมอบกระบือพระราชทานภายใต้การดาเนิน

กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ในโครงการพระราชดาร

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ในขณะนั้น) เป็นประธานในพิธีรับมอบกระบือพระราชทาน
จ�านวน ๔ ตัว ตามการด�าเนินกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยของคณะที่ปรึกษา และคณะท�างานด�าเนินกิจกรรมอนุรักษ ์

และพัฒนากระบือไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา” หนวยบญชาการตอสอากาศยานและรกษาฝงอ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเป็นพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะท�างานด�าเนินกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย เพื่อด�าเนิน
กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย โดยใช้ภูมิปัญญาไทยปลูกฝังและสนับสนุนวิถีชีวิตเกษตรแบบดั้งเดิม ในการใช้กระบือ

ทาการเกษตรร่วมกับการพัฒนาสายพันธุ์กระบือไทย เพ่อเพ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร สร้างความม่นคงในการดารงชีวิต ตลอดจน
เป็นสถานที่เรียนรู้ส�าหรับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงกระบือ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็น
การสืบสาน รักษา ต่อยอด การอนุรักษ์กระบือไทย โดยมอบให้หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นหน่วยรับ
กระบือพระราชทานเพศเมียทั้ง ๔ ตัว ไว้เลี้ยงดูและพัฒนาสายพันธุ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ “โคก หนอง นา”
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
45


โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่


“โคก หนอง นา กองทัพเรือ”
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นางจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ


(ในขณะน้น) เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา กองทัพเรือ” พร้อมท้งร่วมปล่อยพันธุ์ปลา


และปลูกข้าวในแปลงนาสาธิต ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตาบลเกล็ดแก้ว อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร เม่อวันท ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ส�าหรับ โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา กองทัพเรือ” นั้น กองทัพเรือด�าเนินการโดยน้อมน�า
เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร มาประยุกต์เป็นต้นแบบให้กาลังพลกองทัพเรือและครอบครัว ตลอดจนประชาชนท่วไป ใช้เป็นแนวทางในการดารงชีวิตแบบพ่งพาตนเอง สอดคล้องกับพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน
รักษาและต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ปัจจุบันพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ของกองทัพเรือ มีจ�านวน ๗ พื้นที่จาก ๑๐ หน่วยงาน ประกอบด้วย
• พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ�านวน ๒ หน่วยงาน คือ ฐานทัพเรือกรุงเทพและกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
(อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม)


• พ้นท่จังหวัดชลบุร จานวน ๓ หน่วยงาน คือ กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ และหน่วยบัญชาการต่อส ู ้


อากาศยานและรักษาฝั่ง (อ�าเภอสัตหีบ)
• พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน ๑ หน่วยงาน คือ กรมสวัสดิการทหารเรือ (อ�าเภอบางน้าเปรี้ยว)

• พื้นที่จังหวัดตราด จ�านวน ๑ หน่วยงาน คือ ทัพเรือภาคที่ ๑ (อ�าเภอแหลมงอบ)
• พื้นที่จังหวัดสงขลา จ�านวน ๑ หน่วยงาน คือ ทัพเรือภาคที่ ๒ (อ�าเภอเมืองสงขลา)
• พื้นที่จังหวัดพังงา จ�านวน ๑ หน่วยงาน คือ ทัพเรือภาคที่ ๓ (อ�าเภอท้ายเหมือง)
• พื้นที่จังหวัดจันทบุรี จ�านวน ๑ หน่วยงาน คือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (อ�าเภอโป่งน�้าร้อน)
46


โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก


หนอง นา กองทัพเรือ” ดาเนินการต้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓
มีการปฏิบัติที่ส�าคัญ ได้แก่ การให้ความรู้การท�าเกษตร

ทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบงออก
เป็นฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ฐานการปลูกต้นไม้ ฐานการ
ปลูกมะนาวในบ่อวงซีเมนต์ ฐานการเลี้ยงปลา ฐานการเล้ยงกบ ฐานการปลูกผักสวนครัวร้วกินได้ ฐานการเล้ยงหม ู
ฐานการท�าปุ๋ยหมัก ฐานการเลี้ยงไก่ และ ฐานการปลูก
อ้อยเป็นต้น ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ของกองทัพเรือ
มความพร้อมในระดับ “ก้าวหน้า” สามารถประชาสัมพันธ ์

ให้ก�าลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าเยยมชมโครงการ เพ่อศึกษาและนาไปใช้เป็นแนวทางการดารงชวตแบบพงพาตนเองตามวตถประสงค์ของ

โครงการต่อไป
โคก หนอง นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่

ซ่งเหมาะกับพ้นท่การเกษตรท่เป็นการผสมผสานเกษตร
ทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพ้นบ้านท่สอดคล้องกับ

ธรรมชาติในพื้นที่นั้น ๆ โคก หนอง นา โมเดล เป็นการให้
ธรรมชาติจัดการตัวมันเอง โดยมีมนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้สาเร็จเร็วข้นอย่างเป็นระบบ เป็นแนวทางการทาเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตท่ย่งยืน โดยมีองค์ประกอบ ดังน ้ ี ๑. โคก : พ้นท่สูง ดินท่ขุดทาหนองน�้าน้นให้นามาทาโคก


บนโคกปลูก “ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง” ตามแนวทาง
พระราชด�าริ/ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา
ท�าให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือท�าบุญ ท�าทาน เก็บรักษา


ค้าขาย และเช่อมโยงเป็นเครือข่าย/ปลูกท่อยู่อาศัยให้สอดคล้อง
กับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ

๒. หนอง : หนองน้าหรือแหล่งน้า ขุดหนองเพ่อกักเก็บน�้าไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจาเป็นและเป็นท่รับน�้า

ยามน้าท่วม (หลุมขนมครก)/ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลอง


ระบายน้ารอบพ้นท่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเค้ยว


ไปตามพ้นท่เพ่อให้น้ากระจายเต็มพ้นท เพ่มความชุ่มช้น


ลดพลังงานในการรดน้าต้นไม้/ทาฝายทดน้า เพ่อเก็บน้าเข้าไว ้


ในพ้นท่ให้มากท่สุด โดยเฉพาะเม่อพ้นท่โดยรอบไม่มีการ
กักเก็บน้า น้าจะหลากลงมายังหนองน้าและคลองไส้ไก่ ให้ท�า
ฝายทดน�้าเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง/พัฒนาแหล่งน�้าในพ้นท ี ่


ท้งการขุดลอก หนอง ค คลอง เพ่อกักเก็บน้าไว้ใช้ยามหน้าแลง
และเพิ่มการระบายน้ายามน้าหลาก
๓. นา : พ้นท่นาน้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พ้นบ้าน โดยเร่ม

จากการฟื้นฟูดินด้วยการทาเกษตรอินทรีย์ย่งยืน คืนชีวิตเล็ก ๆหรอจลินทรย์กลบคนแผ่นดินใช้การควบคุมปรมาณนาในนา

เพ่อคุมหญ้า ทาให้ปลอดสารเคม ปลอดภัยท้งคนปลูกและ


คนกิน/ยกคันนาให้มีความสูงและกว้างเพ่อใช้เป็นท่รับน้า

ยามน้าท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

47


พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย รับมอบหน้าที่ผู้บัญชาการทหารเรือจาก พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน
ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
48


Click to View FlipBook Version