The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ผลการดำเนินงานของที่ปรึกษา ครูหนาน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ngamsap weerasak, 2019-06-23 23:52:01

ผลการดำเนินงานของที่ปรึกษา ครูหนาน

ผลการดำเนินงานของที่ปรึกษา ครูหนาน

ท่ปี รึกษากลุ่มยวุ เกษตรกรในโรงเรยี นบา้ นทุ่งรกั ชัยพฒั น์

ที่ปรึกษากลุ่มยวุ เกษตรกรในโรงเรยี นบา้ นทงุ่ รักชยั พฒั น์

คำนำ

โรงเรียนบ้านท่งุ รักชัยพฒั น์เป็นโรงเรยี นในโครงการพระราชดาริในสมเด็จพระเทพรตั นราชสุดา
สยามบรมราชกมุ ารี ทรงมีพระราชประสงคท์ ี่จะใหน้ ักเรยี นท่ีเข้ารับการศึกษาและจบการศึกษาออกไป ได้มี
ความรู้ มีทักษะ เกย่ี วกบั การประกอบอาชีพหาเลีย้ งตนเองสามารถนาหลกั เศรษฐกิจพอเพยี งมาประยกุ ตใ์ ช้
ในชีวติ ตนเอง และครอบครวั ได้ ทีป่ รกึ ษาโรงเรียนบา้ นทุ่งรักชัยพฒั น์ จงึ ไดจ้ ัดตง้ั กลุม่ ยุวเกษตรกรขึ้นใน
โรงเรยี น โดยมวี ตั ถุประสงคเ์ พือ่ ใหน้ ักเรียนไดเ้ รยี นรู้โดยผา่ นการลงมือปฏบิ ัติจรงิ ใหน้ ักเรียนได้รจู้ ักการ
ทางานรว่ มกนั เปน็ หมู่คณะ กจิ กรรมท่ีจัดขนึ้ ภายในโรงเรียนถือเปน็ ส่วนหน่ึงของการจดั การเรยี นการสอน
ตามหลกั สตู รสถานศกึ ษา ปี2551 โดยจดั กิจกรรมให้มฐี านการเรียนรขู้ ึ้นจานวน 9 ฐานแต่ละฐาน เมอื่ ได้
ผลผลติ มาสามารถนาผลผลิตที่ได้สง่ สหกรณน์ ักเรียนและสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรยี น ส่งผล
ใหน้ ักเรยี นมรี ายได้ระหว่างเรยี น ในฐานะทีเ่ ปน็ ที่ปรกึ ษากลุ่มยวุ เกษตรกร มีความมุง่ มน่ั ในการพัฒนางาน
กลมุ่ ยวุ เกษตรกรในโรงเรียนบ้านทงุ่ รกั ชยั พัฒน์ เพ่ือนักเรียนสามารถนาความร้ทู ีไ่ ดไ้ ปขยายผลสู่ครวั เรอื น
เชน่ การปลูกพืช เลย้ี งสัตว์ เพาะเห็ด พร้อมท้ังเพิม่ คุณภาพผลผลิตและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อัน
จะเป็นช่องทางในการเล้ยี งครอบครัว ลดรายจา่ ย เพมิ่ รายได้ ใหแ้ ก่ครอบครัวนกั เรยี น

จากการดาเนนิ งานของกลมุ่ ยุวเกษตรกรในโรงเรยี นบ้านท่งุ รักชัยพฒั น์ ตัง้ แต่ ปกี ารศกึ ษา 2550
จนถงึ ปัจจุบัน ภายใต้การขับเคลอื่ น โดยนกั เรยี นกลมุ่ ยวุ เกษตกร คณะครู ผบู้ รหิ าร บคุ ลากร รวมทงั้ ชมุ ชน
และองค์กรภายนอกที่เขา้ มามสี ว่ นร่วม ทาให้กลุ่มประสบความสาเรจ็ นกั เรียนได้ทากจิ กรรมตลอดทั้งปี มี
กองทุนหมนุ เวยี นภายในกลมุ่ ผา่ นกิจกรรมสหกรณอ์ อมทรัพยอ์ อมความดี มีกิจกรรมทหี่ ลากหลาย เพิม่ ข้นึ ทกุ
ปี สมาชกิ กลมุ่ มีเงนิ สะสม และเงินปนั ผล เอกสารฉบบั นีเ้ ป็นร่องรอยหนึ่งของความเพียรพยายามตามบทบาท
หน้าท่ี ของทป่ี รกึ ษากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านท่งุ รกั ชยั พฒั น์ ซึง่ เปน็ ผลงานที่ไดด้ าเนนิ การตัง้ แต่ ปี
การศกึ ษา 2557 จนถงึ ปัจจุบัน

(นายวรี ศกั ด์ิ งามทรัพย์)
ที่ปรกึ ษากลมุ่ ยวุ เกษตรกรในโรงเรยี นบา้ นทงุ่ รกั ชยั พฒั น์

ทีป่ รกึ ษากลุม่ ยุวเกษตรกรในโรงเรียนบา้ นทงุ่ รักชยั พฒั น์

สำรบัญ 1

ประวตั สิ ว่ นตัว ๔
แนวคิดในการทางานด้านการเกษตร ๔
กระบวนการดาเนินกิจกรรมของกลมุ่ ยวุ เกษตร ๕
ผลงานท่ภี าคภมู ิใจ
โครงการต่างๆท่รี บั ผิดชอบภายในโรงเรยี น ๘
การอนรุ ักษ์ทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสงิ่ แวดลอ้ ม ๑๒
ความสาเรจ็ ของกลุ่มยวุ เกษตรในโรงเรียนบา้ นท่งุ รกั ชยั พัฒน์
โครงสรา้ งการบรหิ ารกลมุ่ ยวุ เกษตรกรโรงเรยี นบ้านทุ่งรักชยั พฒั น์ ๒๒
๒๖

ทปี่ รึกษากล่มุ ยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพฒั น์

ประวัติ ที่ปรกึ ษากลมุ่ ยวุ เกษตรกรในโรงเรยี นบ้านทุ่งรกั ชยั พัฒน์ ๑

ช่ือขา้ ราชการ นายวีรศกั ด์ิ งามทรัพย์

เลขประจาตัวประชาชน 3 8 2 0 4 0 0 1 3 0 6 6 9

โรงเรียนบ้านทงุ่ รักชยั พฒั น์ สานักงานเขตพนื้ ที่การศึกษาประถมศกึ ษาพังงา

สว่ นราชการ สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พน้ื ฐานกระทรวงศึกษาธิการ

เกดิ 15 กุมภาพันธ์ 2518
สัญชาติ ไทย

ศาสนา อสิ ลาม
ภูมลิ าเนา 42/3 หมทู่ ี่ 1 ตาบลคลองเคียน อาเภอตะกว่ั ท่งุ จังหวัดพงั งา 82130
ทอ่ี ยู่ปัจจุบัน 42/3 หมูท่ ่ี 1 ตาบลคลองเคยี น อาเภอตะกั่วทงุ่ จงั หวดั พงั งา 82130

ประวตั กิ ำรศึกษำ โรงเรยี นบ้านคลองเคยี น อาเภอตะกัว่ ทงุ่ จังหวัดพังงา
ประถมศกึ ษา การศึกษานอกโรงเรยี นพงั งา อาเภอเมอื ง จงั หวดั พังงา
มัธยมศึกษาตอนตน้ การศกึ ษานอกโรงเรียนพงั งา อาเภอเมอื ง จังหวัดพงั งา
มธั ยมศึกษาตอนปลาย
ปรญิ ญาตรี มหาวทิ ยาลัยราชภัฎภเู ก็ต อาเภอเมอื ง จังหวดั ภเู ก็ต

ควำมสำมำรถพเิ ศษ
- คอมพวิ เตอร์ศึกษำ

ประวัตกิ ำรทำงำน

เริ่มทำงำน โรงเรียนโคกกลอยวทิ ยา อาเภอตะกั่วทงุ่ จงั หวดั พังงา 2547

เริม่ รบั รำชกำร ครโู รงเรยี นบา้ นุท่งรกั ชยั พฒั น์ ปีการศึกษา 2558

ปจั จุบัน ครูคศ.1 โรงเรยี นบ้านทุ่งรกั ชัยพฒั น์

ทป่ี รึกษากลุม่ ยวุ เกษตรกรในโรงเรยี นบ้านทุ่งรกั ชยั พฒั น์1.ควำมคิดริเริ่มสรำ้ งสรรคแ์ ละควำมพยำยำมฟนั ฝ่ำอุปสรรคในกำรสร้ำงผลงำน

1.1 ควำมคดิ สรำ้ งสรรคแ์ ละมงุ่ มนั่ ในกำรพฒั นำงำนกลุ่มยวุ เกษตรกร เพอื่ พฒั นำและปรับปรุง

งำนกลมุ่ ยวุ เกษตรกรให้ดขี ึ้น
กำรรเิ รม่ิ ทำกำรเกษตรส่วนบคุ คล
การทาการเกษตรส่วนบุคคลเปน็ การปลกู ผักริมร่ัวไว้รับประทานเองในครอบครวั เป็นผักทปี่ ลอด

สารพษิ และเกิดความผอ่ นคลายจากการใช้คอมพวิ เตอร์มาทง้ั วนั ท่ีเหนือ่ ยล้าอยู่แล้ว และท่ีสาคัญเกิดจาก
ความชอบในอาชีพเกษตรเปน็ พ้ืนฐาน เนอ่ื งจากเกิดในครอบครวั ที่ทาอาชีพเกษตรกรรม และได้ช่วยงาน

ครอบครวั มาตงั้ แต่เด็ก จึงมคี วามรู้และทักษะทางการเกษตรเปน็ พื้นฐานอยแู่ ล้ว และมคี วามต้งั ใจท่ีจะปฏิบตั ิ
ตนตามแนวทางปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี งท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงชแ้ี นะแนวทางการดาเนิน
ชีวิตให้พสกนิกรชาวไทยเอาไว้ เมอื่ โตขนึ้ ถงึ แมจ้ ะไม่ไดป้ ระกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นงานหลัก กใ็ ชเ้ วลาวา่ ง

ทาการเกษตรเป็นงานอดิเรกของครอบครัว ช่วยทาให้
สมาชิกในครอบครวั มีกิจกรรมร่วมกันทง้ั พ่อ แม่ลูก

สามารถผลติ อาหารทปี่ ลอดภัยใหก้ ับสมาชิก
ในครอบครวั ลดรายจา่ ยด้านอาหาร ทาให้
ครอบครวั มีรายไดเพิ่มจากสวนปาล์มและ

สวนพืชผสมผสานมีฐานะมัน่ คงทางเศรษฐกจิ
ครอบครวั มีความอบอ่นุ เปน็ ครอบครัว

ตวั อย่างของชมุ ชนในบา้ นเกิดของตนเอง

กำรริเรมิ่ ตงั้ กลุ่มยวุ เกษตรกรในโรงเรียน

การรเิ รมิ่ ตั้งกลุม่ ยุวเกษตรกรในโรงเรยี นบ้านทงุ่ รักชยั พัฒน์ เริ่มจากเปน็ โรงเรยี นบา้ นทงุ่ รกั ชยั พฒั น์

ต้องสนองพระราชดาริสมเด็จพระเทพรตั นราชสดุ า ในเรื่องของอาหารกลางวนั เดก็ ไทยแก้มใส จึงได้มกี าร

จัดทาโครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวนั ข้นึ เพื่อชว่ ยให้นกั เรยี นมีสุขภาพรา่ งกายแข็งแรง และคดิ ว่าอาชพี

เกษตรกรรมจะต้องเป็นอาชพี มรดกให้ลูกหลานไทยได้สบื ทอดตอ่ กนั ไป แตใ่ นสภาพปจั จบุ ันเยาวชนไทยกลับ

ไมส่ นใจทจี่ ะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพราะมที ัศนคติทไี่ มด่ ี เช่น คิดวา่ เป็นอาชีพชั้นต่า ไรเ้ กยี ตริและ

ศักด์ศิ รีส้อู าชพี อนื่ ไมไ่ ด้ ตอ้ งทางานหนัก รายได้นอ้ ย ไมค่ ุม้ ค่าในการลงทนุ และไม่มนั่ คงทางเศรษฐกิจเปน็

ต้น ถา้ หากปลอ่ ยทิง้ ไวใ้ ห้สถานการณ์เป็นอย่างน้ตี อ่ ไปอาชพี เกษตรกรรมต้องเปลี่ยนมอื ไปจากลูกหลานของ

คนไทยอยา่ งแนน่ อน เพ่ือหาทางแกป้ ัญหาท่ีจะเกดิ ขนึ้ จงึ ได้ร่วมประชุม วางแผนกับ

ครทู ่ีปรึกษากล่มุ ยุวเกษตรคนแรกและคณะครใู นโรงเรยี น

คณะกรรมการสถานศึกษา ผูน้ าชมุ ชน หนว่ ยงานภาครฐั และ

เอกชนในทอ้ งถน่ิ จัดตง้ั กล่มุ ยวุ เกษตรกรในโรงเรยี นข้ึนครงั้

แรก เมอ่ื ปีการศกึ ษา 2550 และดาเนนิ การพัฒนา

เรื่อยมาจนถึงปจั จุบัน โดยเรมิ่ จากการเป็นผู้ชว่ ยและ

ทีมงานของประธานกลุ่มทีป่ รกึ ษาคนแรกและเมื่อที่ปรกึ ษา

คนแรกย้ายไปรับราชกาลที่บา้ นเกิดจงึ ได้เป็นประธานท่ี

ปรึกษากลุ่มเอง มีหน้าท่ีร่วมวางแผน ให้คาปรกึ ษา ถ่ายทอด

ท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรยี นบ้านท่งุ รักชยั พฒั น์ความรใู้ นด้านการเกษตร การประสานความร่วมมอื กับชุมชน หนว่ ยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อระดม
ทรพั ยากรสาหรับใชใ้ นกจิ กรรมกลุ่ม และมอบหมายให้ครใู นโรงเรียนเปน็ ทปี่ รกึ ษากลมุ่ ย่อย ๆ ละ 1 คน มี
หนา้ ทร่ี ว่ มวางแผน ใหค้ าปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ในด้านการเกษตรของกลุ่มยอ่ ย ซ่ึงในแต่ละเดือนจะมกี าร
ประชุมกลุ่ม 1 ครง้ั ซึ่งมที ้ังหมด 9 กลมุ่ ยอ่ ย ทั้งหมด 9 ฐานได้แก่ ฐานท่ี 1 ไขไ่ ก่หรรษา ฐานท่ี 2 เห็ด
นา่ รู้ ฐานท่ี 3 ปยุ๋ หมกั ฐานที่ 4 ปลาดุก ฐานที่ 5 สหกรณ์ ฐานท่ี 6 ขยะเป็นทอง ฐานท่ี 7 สมนุ ไพร ฐาน
ที่ 8 พืชผักผสมผสาน ฐานท่ี 9 ผักปลอดสารพิษ การดาเนนิ กิจกรรมดังกล่าว ได้ยึดแนวทางตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียงเปน็ หลกั

ควำมสำมำรถในกำรบรหิ ำรจัดกำรกจิ กรรมส่วนบุคคล
นอกจากการทป่ี รึกษายุวเกษตรกรโรงเรยี นบา้ นทงุ่ รักชัยพฒั น์แล้ว ยังได้ทาการเกษตรสว่ นบุคคลที่
บา้ น โดยมแี มแ่ ละหลานเป็นทปี่ รกึ ษาหลักเนื่องจากไมม่ ีเวลาไดไ้ ปดูแลอย่างเต็มท่โี ดยทาการเกษตรตาม
แนวทางของเศรษฐกิจพอเพยี งเน้นการใชว้ ธิ กี ารทางชวี ภาพแทนการใช้สารเคมเี พ่ือเป็นการช่วยอนรุ ักษ์
ส่งิ แวดล้อมโดยใชแ้ รงงานของสมาชกิ ในครอบครวั เป็นหลัก และใช้เวลาในวันหยดุ ชว่ ยกันทาในพนื้ ท่ีของ
ตนเอง จานวน 19 ไร่ ซง่ึ มกี ิจกรรมการเกษตร ได้แก่ การปลูกพชื ผักสวนครัว สาวยางพารา กล้วยน้าวา้
กล้วยเลบ็ มอื นาง ถว่ั ฟักยาว และการผลิตปุ๋ยชวี ภาพ มหี ลักการดาเนนิ กจิ กรรมเกษตรในลักษณะการ
เกอื้ กูลเชอื่ มโยงซึง่ กันและกนั เพ่ือเป็นการลดต้นทุนในการผลติ โดยมวี ัตถปุ ระสงคห์ ลักในการทาการเกษตร
ในครอบครวั 3 ประการ คือ (1) เพื่อใช้บริโภคในครอบครัวและแจกจ่ายให้กบั ญาตมิ ิตร เพื่อนบ้าน มสั ยดิ
โรงเรยี น (2) เพอื่ จาหน่ายเปน็ รายได้เสรมิ ของครอบครวั (3) เพ่อื เปน็ แบบอยา่ งท่ีดีในด้านการดารงตนตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 แนวคดิ ในกำรทำงำนหนำ้ ท่ีควำมรับผดิ ชอบงำนดำ้ นกจิ กรรมยุวเกษตรกรในโรงเรยี น
โดยเริ่มจากการเป็นผูอ้ านวยการโรงเรยี นบ้านทงุ่ รกั ชัยพฒั น์ เหน็ ถงึ ความเหมาะสมในการเขา้ มา
ทางานเพราะอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชพี และเทคโนโลยสี ารสนเทศ น่าจะช่วยงานได้ดปี ระกอบ
กับคุณครูทีร่ บั ผิดชอบมีงานเยอะมากแล้ว จงึ มอบ ครทู ี่ปรกึ ษากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านทุ่งรกั
ชัยพัฒน์ เมอื่ ปี 2560 มหี นา้ ท่ใี ห้คาปรึกษาร่วมวางแผนกบั สมาชิกยุวเกษตรกรและครูที่ปรกึ ษา ในแต่ละ
กจิ กรรม สนบั สนุนงบประมาณในการจดั กจิ กรรม และประสานงานกับภาครฐั และเอกชนในท้องถิน่ ซงึ่
ประกอบดว้ ย เกษตรอาเภอครุ ะบรุ ี ปศสุ ัตวอ์ าเภอครุ ะบุรี สานกั งานเกษตรจงั หวัดพงั งา สานกั งาน
สหกรณจ์ งั หวดั พงั งา ประมงจงั หวดั พังงา มูลนิธศิ ุภนิมิตแหง่ ประเทศไทย สาขาอาเภอคุระบรุ ี ผู้นาชุมชน
และผู้ปกครองนักเรียน จิตอาสาโรงเรียน เพื่อระดมทรพั ยากรทจ่ี าเป็นต้องใชใ้ นกจิ กรรมของกล่มุ ทั้ง
งบประมาณ วิทยากร แหล่งเรียนรใู้ ห้กลุ่มยุวเกษตรกรสามารถดาเนนิ งานไป
ดว้ ยความเรียบรอ้ ย และประสบความสาเรจ็ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดย
สง่ เสรมิ ใหส้ มาชิกแต่ละคนไดแ้ สดงบทบาทของตนเองท้งั การเป็น
ผู้นาและผ้ตู ามทด่ี ีในการทางานเปน็ กลมุ่ เน้นใหึ้ กกปฏบิ ัตจิ ริง
เพ่ือให้มีทกั ษะในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทห่ี ลากหลาย
และรจู้ ักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สาหรบั เป็นพื้นฐานของการ
เป็นประชากรทีม่ ีคุณภาพของสังคม เปน็ บุคคลท่ีเขม้ แข็ง
พง่ึ ตนเองได้และมีคุณธรรม สามารถอยูร่ ว่ มกันในสงั คมอยา่ งมี
ความสุขทั้งในปัจจบุ ันและอนาคต

ที่ปรึกษากล่มุ ยวุ เกษตรกรในโรงเรยี นบา้ นทงุ่ รกั ชยั พฒั น์แนวคิดในกำรดำเนนิ งำนกลมุ่ ยวุ เกษตรกรในโรงเรียนบำ้ นท่งุ รักชัยพัฒน์
กล่มุ ยวุ เกษตรกรในโรงเรียนบา้ นทงุ่ รกั ชยั พัฒน์ ไดจ้ ดั ต้งั กล่มุ ยุวเกษตรกร เม่ือปีการศึกษา2550

โดยมีวตั ถปุ ระสงคเ์ พื่อให้นกั เรยี นได้เรยี นรโู้ ดยผา่ นการลงมอื ปฏบิ ตั ิจรงิ ใหน้ ักเรยี นได้รู้จกั การทางานร่วมกนั
เป็นหม่คู ณะ มีความรักสามคั คี ในการทาการเกษตรตามแนวของเศรษฐกิจพอเพยี ง โดยสนับสนนุ ใหน้ กั เรียน
กลุม่ ยวุ เกษตรกรในโรงเรียนได้เรียนรดู้ า้ นการเกษตรกรรม โดยจัดกระบวนการเรียนรทู้ างดา้ นเกษตรอยา่ ง
เปน็ ระบบและมปี ระสิทธิภาพ โดยผ่านกจิ กรรมงานฐานการเรยี นรู้จานวน 9 ฐาน และกจิ กรรมสหกรณ์
นักเรยี นการจัดแหล่งเรยี นรู้ของโรงเรยี นบา้ นทุ่งรกั ชัยพฒั น์ ซึ่งครแู ละบุคลากรจดั การเรียนรูโ้ ดยนอ้ มนาแนว
พระราชดาริในเรือ่ งเศรษฐกจิ พอเพยี งมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ให้สอดคล้องกบั บรบิ ทของ
โรงเรียน รวมท้งั หลักสตู รสถานศึกษา

ดงั นั้นสถานศึกษาซ่ึงมคี รแู ละนักเรยี นทเ่ี ปน็ ปจั จัยสาคัญในการเปล่ียนแปลงวิถีชีวติ ของคน
ใน ชุมชน ไดด้ ้วยการขบั เคล่ือนหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกดิ ผลอย่างเป็นรูปธรรม

จดุ ประสงคแ์ ละเป้ำหมำยของกำรดำเนนิ งำน
๑) สร้างแหลง่ เรยี นรแู้ บบฐานอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรยี นบ้านทุง่ รักชัยพฒั น์ โดยให้

โรงเรียนเป็นศนู ยก์ ารเรียนรู้ตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี งในชุมชน
๒) ขบั เคลือ่ นหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี งโดยใชแ้ หลง่ เรียนรู้พฒั นานกั เรยี นใหม้ ีคณุ ลกั ษณะ

อนั พงึ ประสงค์ตามหลักสูตรได้
๓) พฒั นานกั เรยี น ให้สามารถสร้างอาชพี จากการปฏบิ ัตจิ รงิ ในแหลง่ เรียนรู้แบบฐานอาชพี ตามแนว

เศรษฐกจิ พอเพียง โรงเรียนบ้านท่งุ รักชยั พัฒน์ได้
กระบวนกำร/วธิ พี ฒั นำ ทสี่ อดคลอ้ งกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

โรงเรียนมอบหมายให้ครูแต่ละคนจดั การเรยี นรตู้ ามแผนที่ได้กาหนดไว้ โดยผบู้ รหิ ารคอยให้
คาแนะนา ชว่ ยเหลอื กากบั ติดตาม รวมทงั้ ประสานงานกับหนว่ ยงาน องคก์ รตา่ งๆ เพ่ือร่วมเปน็ ภาคี
เครอื ข่าย เขา้ มาหนนุ เสรมิ จัดกิจกรรมให้แกน่ กั เรยี นเพ่ือใหเ้ ดนิ ไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ โดยเฉพาะกิจกรรม
เรยี นรู้ทใี่ ชฐ้ านการเรียนรแู้ บบฐานอาชีพ ซง่ึ เป็นพนื้ ฐานของครอบครัวนกั เรยี นในชมุ ชน เปน็ การ
สนบั สนุนอาหารกลางวันและ สรา้ งรายได้ระหว่างเรียนให้กบั นกั เรียน โดยกิจกรรมงานสืบสานโครงการ
พระราชดาริ มฐี านกจิ กรรมการเรียนรู้ ๙ ฐานด้วยกัน ได้แก่ การเพาะเห็ด พืชสวนผสมผสาน การเล้ียงปลา
ดกุ ไขไ่ ก่หรรษา พืชสมนุ ไพร ขยะเป็นทอง ป๋ยุ หมกั ชีวภาพ พชื ผกั ปลอดสารพษิ และสหกรณ์

โดยครสู ามารถเลอื กออกแบบกิจกรรมตามความต้องการของนกั เรียน จะจัดไวใ้ นสาระเพิม่ เตมิ บาง
กิจกรรมจดั ไวใ้ นสาระการเรียนรู้ของ หลักสูตรสถานศกึ ษา โดยกจิ กรรมที่ปฏิบัติในโรงเรยี น ยงั สง่ เสริมให้
นกั เรยี นนากลบั ไปทาทบ่ี า้ นด้วย เพ่ือบริโภคและเหลอื ขาย เป็นการชว่ ย ลด
รายจา่ ยในครัวเรอื นได้อกี ทางหน่งึ ทาใหเ้ ห็นความกา้ วหนา้ และการ
เปลยี่ นแปลงในสถานศกึ ษาอย่างเห็นได้ ชัดเจน การมีความเข้าใจ
ชัดเจนในหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง ครูและนกั เรียน
สามารถถ่ายทอดความรู้ เช่ือมโยงหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจใหแ้ ก่
โรงเรยี นเครอื ขา่ ย

ทปี่ รกึ ษากลุ่มยวุ เกษตรกรในโรงเรยี นบ้านทุง่ รักชยั พฒั น์๒. ผลงานและผลงานทภี่ าคภมู ใิ จ

2.1 กำรให้คำแนะนำกำรทำงำนและกิจกรรมของกลุ่มยวุ เกษตรกร กำรให้ควำมสนบั สนนุ
เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณต์ ่ำงๆ หรือโครงกำรควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรกลมุ่ ยุวเกษตรในโรงเรยี น

การบริหารจัดการกลมุ่ ยวุ เกษตรในโรงเรยี นให้เกิดคณุ ภาพจนประสบความสาเรจ็ ไดใ้ ช้หลกั การมี
สว่ นรว่ มกับคณะครภู ายในโรงเรียนรว่ มทางาน และหน่วยงานภายนอกร่วมสนบั สนุนกจิ กรรมกลมุ่ ให้ดาเนิน
ไปตามแผนทีก่ าหนดไว้ และเพ่ือให้เกดิ ความยงั่ ยืนของกลมุ่ ยุวเกษตรกรในโรงเรยี นไดม้ ีการเตรียมนักเรียนให้
มีความรคู้ วามเข้าใจในแนวทางการดาเนินงานของกลุ่มตั้งแต่ในระดบั ชัน้ อนุบาลโดยให้ครูที่รบั ผิดชอบ
อธิบายและพาชมกิจกรรมกลุ่ม ส่วนชั้นประถมศึกษา ได้บูรณาการกิจกรรมกลุ่มยวุ เกษตรกร เขา้ กับกิจกรรม
พฒั นาผ้เู รยี นในหลักสตู รสถานศกึ ษาข้นั พนื้ ฐานของโรงเรียน กาหนดโครงสร้างเวลาจดั กจิ กรรมพฒั นา
ผ้เู รียน คำบลดเรียนเพม่ิ รสู้ ัปดำห์ละ 5 ชั่วโมง และได้บูรณาการโครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวันแบบ
ยั่งยนื โครงการชีววถิ เี พือ่ การพฒั นาอยา่ งยงั่ ยนื และโครงการธนาคารโรงเรยี นใหน้ ักเรยี นได้เรยี นรู้ โดยให้
สมาชิกกลุ่มยวุ เกษตรกรเปน็ วทิ ยากร และเปน็ ผู้นาในึกก ปฏิบัติเพ่ือเป็นการปูพืน้ ฐานการดารงชวี ิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพยี ง มีความรัก ช่ืนชอบ และศรัทธาในบทบาทของกลุ่มยวุ เกษตรกรรนุ่ พ่ีเมือ่ นักเรยี นมี
คณุ สมบัติตามเกณฑ์กส็ มัครเปน็ สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรของโรงเรียน และในกจิ กรรมกลุ่มยวุ เกษตรกร ไดม้ ี
การกาหนดบทบาทหนา้ ทข่ี องสมาชิกอย่างชัดเจน มแี บง่ กิจกรรมเป็นกจิ กรรมกลุม่ รวม และกจิ กรรมกลมุ่
ย่อยผลจากการดาเนินการดงั กล่าวทาให้กลมุ่ ยวุ เกษตรกรในโรงเรียนมกี ารดาเนนิ งานตอ่ เนือ่ ง กนั มาเป็น
เวลาถึง 9 ปี มีการพฒั นาจนเป็นทีย่ อมรบั ของชมุ ชนและหนว่ ยงานทเี่ กยี่ วขอ้ ง สมาชิกยวุ เกษตรกรมคี วามรู้
ความสามารถเข้ารบั การคดั เลอื กและประกวดกจิ กรรมตา่ งจนได้รบั รางวลั ในหลายประเภท ดังนี้

2.2 กำรมสี ่วนรว่ มในกำรจดั กิจกรรมของกลุ่มดำเนนิ กำรกิจกรรมจนประสบควำมสำเรจ็ ดังนี้

ทป่ี รกึ ษำยุวเกษตรกรหน้ำทค่ี วำมรบั ผดิ ชอบ
1. ติดต่อประสานงานใหค้ วามรว่ มมอื เจ้าหนา้ ท่เี กี่ยวกบั การดาเนินงานของกลมุ่
2. เย่ียมเยียนทาความคนุ้ เคยกับผูป้ กครองของสมาชกิ เพ่ือส่งเสรมิ ความเข้าใจอนั ดีและขอให้

ผู้ปกครองชว่ ยสนบั สนุนการปฏบิ ัตงิ านของสมาชกิ
3. ใหค้ าปรกึ ษาแก่คณะกรรมการและสมาชกิ ให้ทาหนา้ ท่ีและปฏบิ ัติงานใหถ้ ูกต้องสมบรู ณ์
4. ให้ปรึกษาและชว่ ยวางโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของกลมุ่ เชน่ การประกวดการแข่งขัน การ

บาเพ็ญสาธารณประโยชน์ เป็นต้น
5. ใหค้ าแนะนาการบันทกึ ผลงานทัง้ ของกลมุ่ และของสมาชกิ

งำนวิชำกำร
 จดั ทาแผนการจัดการเรยี นรู้แบบบรู ณาการโดยเริ่มทฐี่ านไกไ่ ข่
หรรษา ระหวา่ งรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยได้รับ
ความรว่ มมอื จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี
เป็นพเ่ี ลี้ยงใหค้ าปรกึ ษาในการจดั ทาแผน

 สอนซ่อมเสรมิ เพื่อเตรียมสอบวดั ผลในระดับชาติ NT

ทป่ี รึกษากล่มุ ยวุ เกษตรกรในโรงเรยี นบา้ นทุ่งรักชัยพฒั น์

 พฒั นาการสอนตามทไี่ ดร้ ับมอบหมายคือวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ศิลปะ งานฐาน ๖

 ส่งเสรมิ นกั เรยี นประจาชั้นเข้าร่วมแขง่ ขันทักษะวชิ าตา่ งๆและึกก สอนนกั เรยี นกลุ่มสนใจศิลปะเขา้

รว่ มแข่งขนั วาดภาพ ป้นั ดนิ นา้ มนั คัดลายมือ จนได้รับรางวลั จากหนว่ ยงานต่างๆ

 เปน็ โรงเรียนนารอ่ งโรงเรยี นสุขภาวะ โดยเน้น ผู้เรียนเป็นสุข โรงเรยี นเป็นสขุ สภาพแวดลอ้ มเปน็ สุข

ครอบครวั เปน็ สุข ชุมชนเปน็ สุข สสส.ใหก้ ารสนับสนนุ

 จัดทาสมุดบนั ทึกผลการพฒั นาผูเ้ รียนประจาวชิ าที่สอนและบันทกึ ผลการเรียนทกุ วชิ าในระดับชัน้ ที่

สอน

งำนกิจกำรนกั เรยี น
รับผดิ ชอบตาแหน่งตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนบา้ นทงุ่ รกั ชัยพฒั นด์ งั น้ี

 หวั หน้าึา่ ยบคุ ลากร
 หวั หนา้ ึา่ ยทะเบยี น
 หวั หน้าึ่ายพสั ดุ
 หวั หนา้ ึา่ ยอาคารสถานท่ี
 หัวหน้าึ่ายประชาสมั พนั ธ์โรงเรยี น
 ผู้ช่วยึ่ายกิจการนักเรียน
 ส่งเสริมสนับสนนุ ดาเนนิ การจดั ระบบดแู ล

ช่วยเหลือนักเรียน
 ดาเนนิ การเก่ียวกบั การควบคมุ ดแู ลความประพฤติวนิ ัยคุณธรรมจรยิ ธรรมของนักเรียน
 คณะทางานโครงการวนั สาคัญ
 คณะทางานโครงการทัศนศึกษา
 อยูเ่ วรรักษาการณ์ตามท่ไี ดร้ บั มอบหมาย
 คณะกรรมการปฏิบัตงิ านยาเสพติด/ึ่ายร้วั สงั คม/ึ่ายปราบปราม
 ทป่ี รึกษากล่มุ ยุวเกษตรกรโรงเรียนบา้ นทุ่งรกั ชยั พฒั น์

งำนสมั พนั ธ์ชุมชน
โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคสว่ นในชมุ ชนเพ่ือร่วมกันพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาของโรงเรยี นดงั น้ี

 ทางานประสานกบั กลมุ่ จิตอาสาพัฒนาโรงเรยี น ผู้ใหก้ ารสนับสนุนทุกกิจกรรมเช่น กิจกรรมปลกู
ตน้ ไม้ / กิจกรรมศกึ ษาดงู านต่างจงั หวัดรว่ มกบั กลุ่มจติ อาสา / การพัฒนาโรงเรียน/มลู นธิ ิศภุ นิมิต /
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี / ศนู ยก์ ารศึกษาพิเศษ / กาชาดจังหวัดพังงา / เกษตรอาเภอ /
ป่าไม้อาเภอ

 เป็นตัวแทนครรู ่วมประชมุ ต่างในในสถานศึกษาเพ่อื รว่ มพฒั นาคุณภาพผ้เู รยี นและสถานศึกษา

 ใหบ้ รกิ ารผูป้ กครองและชุมชนในการตดิ ตอ่ ประสานงานด้วยความเต็มใจ

 รว่ มมือกบั กจิ กรรมในชุมชนเชน่ งานแตงโมของอาเภอครุ ะบุรี การแห่เทยี น งานลอยกระทง ฯลฯ

ทีป่ รกึ ษากลมุ่ ยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านทุ่งรกั ชัยพฒั น์รำยชื่อจิตอำสำโรงเรียนบำ้ นทุง่ รกั ชยั พฒั น์

1.นางสภุ ารัตน์ รอดเข็ม ผู้ปกครองนักเรยี น ป.2

2.นางฟาตีมะห์ อีดเกดิ ผปู้ กครองนักเรียน ป.3

3.นางเกษร สาระยาน ผู้ปกครองนกั เรียน ป.3

4.นางจฑุ ามาศ เลา่ ซ้ี ผู้ปกครองนกั เรยี น ป.4

5.นางอไุ รวรรณ ทองสวาท ผปู้ กครองนกั เรยี น ป.5

6.นางงามจิตร พรมแก้ว ผปู้ กครองนกั เรยี น ป.5

7.นางอุไร เทพรัตน์ ผู้ปกครองนกั เรียน ป.6

8.นางสายทอง หวานเย็น ผปู้ กครองนักเรียน ป.6

9.นายชูโกฐ รญั จวนจติ ร ผปู้ กครองนักเรยี น ป.6

10.นางยพุ า คาวิจิตร ผปู้ กครองนักเรียน ป.6

11.นางผาติหม์ ะ๊ ณามะกาจน์ ผปู้ กครองนกั เรียน ป.4

12.นางอุไรวรรณ อาหม๊ะ ผู้ปกครองนักเรยี น ป.4

13.ผ้ปู กครองกฤตยิ า กล้าทะเล ผู้ปกครองนักเรยี น ป.5

14.นางวรรณา อาหมะ๊ ผู้ปกครองนักเรยี น ป.5

15.นางสาวรจนา อินฉ้วน ผปู้ กครองนกั เรยี น ป.6

16. นางวไิ ลพร จานอง ผูป้ กครองนกั เรียน ป.6

งำนอำนวยกำร
ไดช้ ว่ ยงานอานวยการให้ประสบความสาเร็จโดยการทาเอกสารหลกั ฐานต่างๆให้ทนั เวลากับการ

รายงานผลและงานตา่ งๆทีึ่ า่ ยอานวยการมอบหมายเพ่ือเกดิ ประโยชนก์ ับทางโรงเรียนและนักเรยี น
 เปน็ ผ้มู ีส่านรว่ มในกิจกรรมพิเศษของสถานศึกษาใหบ้ รรลุเป้าหมายที่วางไว้เชน่ งานจัด

นิทรรศการงานวิชาการและกล่มุ งานอาชพี ระหวา่ งโรงเรียนและหน่วยงานตา่ งๆสรปุ ผลงานท่เี ห็นว่า

ดีเดน่ หรือผลงานสาคัญท่ีปฏิบัติได้ในช่วงนี้ จากท่ีบนั ทกึ ไวไ้ ม่เกนิ 6 ผลงาน

 เป็นทป่ี รกึ ษากลุ่มยวุ เกษตรกรนกั เรยี นตวั แทนจงั หวดั พังงารว่ มประชุมระดับภาคใตแ้ ละแขง่ ขัน
ทกั ษะในงานเชน่ การจัดนิทรรศการ การพดู ในทช่ี ุมชน การแขง่ ทักษะวิชาการ

 เปน็ ท่ปี รกึ ษาการแข่งขนั แข่งขันนา้ ผึ้งระดบั บุคคลทว่ั ไปงานแตงโม ประจาปี 2562
 เปน็ ผู้ึกก ซอ้ มการแขง่ ขันการวาดภาพระบายสแี ละการคัดลายมมือจนไดร้ บั รางวัล

 เปน็ ผู้มีสว่ นร่วมในการดาเนนิ กจิ กรรมโรงเรยี นแกม้ ใส
 เป็นผ้มู ีส่วนรว่ มในการดาเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรตู้ น้ แบบสหกรณ์นกั เรียนรางวัลประราช

ทาน

 เปน็ ผมู้ สี ว่ นรว่ มให้โรงเรียนบา้ นท่งุ รักชยั พฒั น์ เครอื ขา่ ย “คุระบุรี ยิ้มใส ใสใ่ จชอ่ งปาก”

ท่ปี รกึ ษากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรยี นบ้านทุ่งรักชยั พฒั น์3. ควำมเปน็ ผนู้ ำและโครงกำรต่ำงๆทรี่ บั ผดิ ชอบภำยในโรงเรียน
ในดำ้ นต่ำงๆ ภำรกิจตำมโครงสรำ้ งกำรบรหิ ำรงำน 4 งำน

ท่ี หนำ้ ทีท่ ไ่ี ดร้ ับมอบหมำย

1. รบั ผดิ ชอบตาแหนง่ ตามโครงสรา้ งการบริหารงานของโรงเรยี นบา้ นทุ่งรักชัยพัฒน์ดงั น้ี
- หวั หน้าึา่ ยบุคลากร
- หัวหนา้ ึ่ายทะเบยี น
- หวั หนา้ ึ่ายพัสดุ
- หัวหนา้ ึ่ายอาคารสถานที่
- หัวหนา้ ึ่ายประชาสมั พนั ธโ์ รงเรียน
- ผู้ช่วยึา่ ยกิจการนกั เรยี น
- ส่งเสริมสนบั สนนุ ดาเนินการจัดระบบดูแลชว่ ยเหลอื นักเรียน
- ดาเนินการเก่ียวกับการควบคมุ ดูแลความประพฤติวนิ ยั คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
- ท่ีปรึกษากลมุ่ ยุวเกษตรกรโรงเรียนบา้ นทุ่งรกั ชัยพฒั น์

2. รบั ผิดชอบกิจกรรมหอ้ งศาสนาอสิ ลาม

3. หัวหน้าโครงการปรับปรงุ ซอ่ มรถรับสง่ นกั เรียน
4. หัวหนา้ โครงการปรบั ปรงุ หอ้ งปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์

5. คณะกรรมการคัดเลอื กนกั เรียนเพอื่ ขอรบั ทนุ สาหรับนกั เรยี นยากจน

6. คณะกรรมการรบั นกั เรยี นของโรงเรยี นปกี ารศกึ ษา 25๖๒
7. หัวหนา้ โครงการปรับปรงุ อาคารสถานที่

8. หัวหนา้ โครงการปรบั ปรงุ ระบบเครอื ข่ายสารสนเทศ
9. หวั หนา้ โครงการประชาสมั พนั ธ์ผ่ายเครอื ขา่ ยสารสนเทศ

10. อยูเ่ วรรักษาการณ์ตามคาสงั่ มอบหมาย

11. คณะกรรมการคัดเลอื กหนงั สอื เรียน
12. อย่เู วรรักษาการณป์ ระจาวัน

13. หวั หน้าโครงการจัดพิธวี นั ไหวค้ รู /คณะทางาน
14. หวั หน้าโครงการเขา้ ค่ายลูกเสอื เนตรนารีสารอง

15. คณะกรรมการปฏบิ ตั งิ านยาเสพตดิ /ึ่ายรวั้ สงั คม/ึ่ายปราบปราม

16. คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
17. นานักเรียนเขา้ ร่วมแข่งขนั ศิลปหัตถกรรมนักเรยี นระดับเครอื ขา่ ยสถานศึกษาอาเภอครุ ะบุรี

18. คณะกรรมการปฏิบตั งิ านยาเสพตดิ /ึา่ ยรว้ั สังคม/ึา่ ยปราบปราม
19. เป็นทป่ี รึกษากล่มุ ยวุ เกษตรในโรงเรียน

20. คณะกรรมการคดั เลือกนักเรยี นเพอื่ ขอรบั ทุนสาหรับนักเรยี นยากจน

21. เป็นกรรมการตดั สนิ การแข่งขนั ศลิ ปหตั ถกรรมนกั เรยี นระดบั เครือขา่ ยสถานศกึ ษาอาเภอครุ ะบรุ ี
สาระการงานอาชพี และเทคโนโลยสี ารสนเทศ
รวม........................2๑......................งำน

ทีป่ รกึ ษากลมุ่ ยวุ เกษตรกรในโรงเรียนบา้ นท่งุ รักชัยพฒั น์

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมทร่ี บั ผดิ ชอบ ๙

ท่ี ช่อื แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม หมำยเหตุ

1. หวั หน้าโครงการปรับปรงุ หอ้ งปฏบิ ตั ิการคอมพิวเตอร์

2. หัวหนา้ โครงการปรบั ปรงุ อาคารสถานที่

3. หวั หน้าโครงการปรับปรงุ ระบบเครอื ข่ายสารสนเทศ

4. หัวหนา้ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจาวนั

5. หวั หน้าโครงการพัฒนา ICT ของนกั เรยี น

รวม.............5............โครงกำร/กจิ กรรม

ควำมสำเรจ็ ท่เี กดิ ขึ้นกับผเู้ รียนและ

ท่ี ช่อื นกั เรียน ชน้ั รำงวลั /เกียรตบิ ัตรท่ีไดร้ บั หนว่ ยงำนท่มี อบ
1. เดก็ หญงิ รจุ รวี ชเู ช้อื
ป.4 เหรยี ญทอง การแข่งขันขบั ร้องเพลงไทยลูกทงุ่ ระดบั เขตพืน้ ที่
2. เดก็ หญิงชาลสิ า คล้ายทอง
ประเภทหญงิ ป.1-ป.6 การศกึ ษา
3. เดก็ ชายชนพฒั น์ คาวจิ ติ ร
เด็กชายนราธปิ ทองสวาท ป.5 รองชนะเลศิ อนั ดับท่ี ๒ การแข่งขันขบั ร้องเพลง ระดับเขตพน้ื ท่ี
เด็กชายสราวธุ เทพรัตน์
พระราชนพิ นธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 การศกึ ษา
4. เด็กชายคมกรชิ หัตถประดษิ ฐ์
รองชนะเลิศอนั ดับท่ี ๒ การแขง่ ขันหนุ่ ยนต์ ระดับเขตพน้ื ท่ี
5 เดก็ ชายรงั สิต ดาราไก่
ระดบั พ้ืนฐาน ป.1-ป.6 การศึกษา
6 เด็กหญิงฐติ าภา คงพันธ์
เดก็ ชายสภุ ทั พงศ์ แพหมดั ป.4 รองชนะเลิศอนั ดบั ท่ี ๒ การแขง่ ขันการเลา่ ระดบั เขตพน้ื ที่
นทิ าน ประเภทนักเรียนท่มี ีความบกพรอ่ งทาง การศึกษา
7 เด็กหญิงจนั ทรจ์ ริ า บวั สาย ป.6 สติปัญญา ป.1-ป.6
เด็กชายวิชัยพงษ์ พินลานทุ่ม ป.1-ป.6 ระดับเขตพื้นที่
ป.1-ป.6 เหรยี ญเงิน การแข่งขนั การเลา่ นิทาน ประเภท การศึกษา
8 เดก็ หญงิ ยุวดี สาลี นกั เรยี นท่ีมคี วามบกพรอ่ งทางการเรยี นรู้ ระดบั เขตพื้นท่ี
เดก็ หญงิ รุ่งฟ้า หะหยสี าอีด ป.1-ป.6 การศกึ ษา
เดก็ หญิงวิชญาพร บญุ ฤทธิ์ เหรียญเงิน การประกวดมารยาทงามอยา่ งไทย ระดบั เขตพื้นที่
เด็กหญิงศริ ภสั สร ก้มิ สรา้ ง ประเภทนกั เรยี นทมี่ คี วามบกพรอ่ งทางสตปิ ญั ญา การศึกษา
เด็กหญิงอรจริ า รุจิ
เหรียญทองแดงการประกวดมารยาทงามอยา่ ง ระดบั เขตพน้ื ท่ี
ไทย ประเภทนกั เรยี นทมี่ คี วามบกพร่องทางการ การศึกษา
เรยี นรู้

เหรยี ญทอง การแข่งขันการเตน้ หางเครอื่ ง
ประกอบเพลง ประเภทนกั เรียนที่มีความ
บกพรอ่ งทางการเรยี นรู้

ที่ปรกึ ษากลมุ่ ยวุ เกษตรกรในโรงเรียนบ้านท่งุ รกั ชยั พฒั น์
๑๐

กจิ กรรมแขง่ ขันทกั ษะทำงวิชำกำร

ผลงำนระดับโรงเรียน ทปี่ รกึ ษากลุ่มยวุ เกษตรกรในโรงเรยี นบา้ นท่งุ รกั ชัยพฒั น์
๑๑

1. โรงเรียนแกนนาการจดั การเรยี นรแู้ บบ BBL
2. สถานศึกษาพอเพียง

3. โรงเรียนตน้ แบบการจัดการเรียนการสอนสหกรณ์ พระราชทาน
ปี 2560 รางวัลรองชนะเลศิ อนั ดบั ท่ี 1

ปี 2561 รางวลั รองชนะเลิศอันดบั ที่ 3
4. โรงเรยี นวถิ พี ทุ ธ
5. โรงเรียนแกนนาการจดั การเรยี นรว่ ม(นักเรียนพิเศษ)

6. โรงเรยี นยุวทูตความดีเฉลิมพระเกยี รติ
7. ศูนยก์ ารเรยี นร้โู รงเรียนตน้ แบบเด็กไทยแก้มใส

8. ท่ีปรึกษายวุ เกษตรกร ดเี ด่น รองชนะเลศิ ระดบั 1 ระดับภาค
นางเยาวลักษณ์ เพ็ญศริ ิจากสานกั งานสง่ เสรมิ และพัฒนาการเกษตรที่ 8

สมาชิกกล่มุ ยวุ เกษตรกร ดเี ด่น รองชนะเลศิ อนั ดับท่ี 1

เด็กหญงิ ไรฮาน่า ระวงั งาน จากสานักงานส่งเสรมิ และพัฒนาการเกษตรท่ี 8
9. โรงเรียนตน้ แบบสหกรณ์สพฐ. รุ่นที่ ๑

ทปี่ รกึ ษากล่มุ ยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านทุง่ รกั ชยั พฒั น์
๑๒

4.กำรอนุรกั ษท์ รัพยำกรธรรมชำตแิ ละสิ่งแวดลอ้ ม

การทาการเกษตรส่วนบุคคลและกลุ่มยวุ เกษตรกรในโรงเรียน ได้ให้ความสาคัญในการอนุรกั ษ์

ส่งิ แวดลอ้ มโดยได้มกี ารส่งเสรมิ กิจกรรมชวี วิถเี พ่อื การพัฒนาอยา่ งยง่ั ยนื

4.1 สง่ เสริมการใช้ปยุ๋ ชีวภาพแทนปยุ๋ เคมี เพื่อปรบั ปรุงโครงสร้างของดนิ ชว่ ยให้ดนิ มคี วาม

อดุ มสมบรู ณ์ โดยให้สมาชกิ กล่มุ ยวุ เกษตรกรผลิตปุ๋ยอนิ ทรียใ์ ชใ้ นการปลกู พชื เอง

4.2 ใชว้ ิธีการทางชวี ภาพในการปราบศตั รพู ชื แทนสารเคมี เชน่ การปลูกดอกดาวเรอื งสลับแปลงผัก

แกป้ ัญหาโรคไส้เดอื นึอย เป็นต้น ลดการใช้สารเคมเี พื่อความปลอดภัยของผบู้ ริโภค ใช้จุลินทรยี ์ EM บาบดั

นา้ เสียในบ่อเลยี้ งปลา และแก้ปญั หากลน่ิ เหมน็ ของมูลสัตว์ ใชก้ าจัดแมลงศัตรูพืช

4.3 ร่วมกับชุมชนจดั กิจกรรมเขา้ คา่ ยเยาวชน อนุรักษ์ปา่ ชุมชน เพอื่ ใหเ้ ยาวชนไดเ้ รียนรู้

และรู้จักคุณประโยชน์ของปา่ ไม้

กำรใชแ้ หล่งเรยี นร้นู อกโรงเรียน

ท่ี ชือ่ แหลง่ เรียนรู้นอกโรงเรียน จำนวน(คน) จำนวนคร้งั

1. สานักสงฆ์สวนวาง 50 3

2. มสั ยดิ 50 คา่ ยยุวทตู ความดีเฉลมิ พระ
เกยี รติ
3. ปา่ ชายเลน...ศนู ยก์ ารจัดการการเรียนรู้โดย 50 1

ประชาชน บ้านทงุ่ รัก 1
1
4. หมู่บ้านเทพรัตน์(ปลอ่ ยปลา) 50
2
5. ปา่ ชายเลน...ศนู ยก์ ารจดั การการเรียนรู้โดย 50

ประชาชน บา้ นทุ่งมะเดอ่ื

6. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงหมบู่ ้านหัวสวน 20

รวม………6………แหลง่ รวม..………28……..ครั้ง

ที่ปรกึ ษากลมุ่ ยวุ เกษตรกรในโรงเรยี นบา้ นทงุ่ รกั ชยั พฒั น์
๑๓

ประมวลภำพกจิ กรรม
กำรเรียนกำรสอนฐำนปยุ๋ หมกั ชนั้ ประถมศกึ ษำปที ี่ ๑ – ๖

ทป่ี รึกษากลมุ่ ยวุ เกษตรกรในโรงเรียนบ้านท่งุ รักชยั พฒั น์

๑๔

ประมวลภำพกิจกรรม
กำรเรยี นกำรสอนฐำนเห็ด ชนั้ ประถมศกึ ษำปีท่ี ๑ – ๖

ท่ปี รึกษากลุม่ ยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านท่งุ รักชยั พฒั น์

๑๕

ประมวลภำพกจิ กรรม
กำรเรียนกำรสอนฐำนพชื สมนุ ไพร ชั้นประถมศกึ ษำปที ่ี ๑ – ๖

ทีป่ รกึ ษากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนบา้ นทุ่งรกั ชยั พฒั น์

๑๖

ประมวลภำพกจิ กรรม

กำรเรียนกำรสอนฐำนผักปลอดสำรพษิ ชั้นประถมศกึ ษำปีท่ี ๑ – ๖

ท่ีปรกึ ษากลุ่มยวุ เกษตรกรในโรงเรียนบ้านทุ่งรกั ชัยพฒั น์

๑๗

ประมวลภำพกจิ กรรม

กำรเรียนกำรสอนฐำนกำรเลย้ี งปลำดุก ช้นั ประถมศกึ ษำปที ่ี ๑ – ๖

ท่ีปรกึ ษากลุ่มยวุ เกษตรกรในโรงเรียนบ้านท่งุ รักชยั พฒั น์

๑๘

ประมวลภำพกจิ กรรม
กำรเรียนกำรสอนฐำนสหกรณ์ ชนั้ ประถมศกึ ษำปที ่ี ๑ – ๖

ทปี่ รึกษากลุ่มยวุ เกษตรกรในโรงเรียนบา้ นท่งุ รักชยั พฒั น์

๑๙

ประมวลภำพกจิ กรรม
กำรเรยี นกำรสอนฐำนไกไ่ ข่ ชัน้ ประถมศกึ ษำปีท่ี ๑ – ๖

ที่ปรกึ ษากลุม่ ยวุ เกษตรกรในโรงเรยี นบ้านท่งุ รักชยั พฒั น์

๒๐

ประมวลภำพกจิ กรรม
กำรเรียนกำรสอนฐำนธนำคำรขยะ ชน้ั ประถมศกึ ษำปที ่ี ๑ – ๖

ท่ีปรกึ ษากลุ่มยวุ เกษตรกรในโรงเรียนบา้ นท่งุ รกั ชยั พฒั น์

๒๑

ประมวลภำพกิจกรรม

กำรเรียนกำรสอนฐำนพชื สวนผสมผสำน ช้นั ประถมศกึ ษำปีท่ี ๑ – ๖

ทปี่ รึกษากลมุ่ ยวุ เกษตรกรในโรงเรยี นบา้ นทุง่ รักชยั พฒั น์
๒๒

ผลงานทภ่ี าคภมู ใิ จและความสาเร็จของกล่มุ ยวุ เกษตรในโรงเรียนบ้านท่งุ รักชัยพฒั น์

ท่ปี รกึ ษากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านทงุ่ รกั ชัยพฒั น์

๒๓

กิจกรรมท่ดี ำเนินกำร

รำงวลั สหกรณ์พระรำชทำน โรงเรยี นนำร่องสุขภำวะ
รองอันดับท่ี 1 ป2ี 560,รองอันดบั ที่ 3 ปี2561

ชวนรว่ มสงั เกตกำรณ์ "ดวงจนั ทรเ์ ตม็ ดวง เข้ำร่วมประชมุ ยุวเกษตรประจำปี 2560 ณ ม.
เกษตรศำสตรกำแพงแสน
ใกล้โลกทสี่ ดุ ในรอบปี

เขำ้ รว่ มประชุมยุวเกษตรประจำปี 2561 ณ ปลกู ป่ำ วดั สวนวำง โดยกำรสนบั สนุนกำร
เขื่อนรัชชประภำ สุรำษฎร์ธำนี เกษตรเขต 8 จัดกำรเรียนกำรสอน ปำ่ ไม้อำเภอครุ ะบุรี

รพสต.แมน่ ำงขำวเ้ขำ้ ฉีดวัคซนี และดแู ลสุขภำพ ศกึ ษำแหล่งเรยี นรูภ้ ำยในจงั หวดั พงั งำ
นักเรยี นโรงเรยี นบ้ำนทุ่งรักชยั พฒั น์ อยำ่ งตอ่ เนอื่ ง สนบั สนนุ โครงกำร “รกั จงั พงั งำ”

ที่ปรกึ ษากลมุ่ ยุวเกษตรกรในโรงเรยี นบา้ นทงุ่ รกั ชยั พฒั น์
๒๔

อบรมกำรวัดแลประเมนิ ผลตำมหลักสูตรกำรศึกษำ นำเสนอผลงำนคลนิ ิกภำษำ
ขั้นพืน้ ฐำนปีกำรศกึ ษำ 2550ปรับปรงุ 2560 ของมลู นธิ ศิ ภุ นมิ ิตแห่งประเทศไทย

เจ้ำหน้ำทฝี่ ่ำยเครื่องเสยี ง โครงกำรพฒั นำคณุ ภำพกำรศึกษำสำหรบั นกั เรยี น
งำนวนั เดก็ แหง่ ชำตปิ 2ี 562 ทม่ี ีควำมบกพรอ่ งทำงกำรเรยี นรู้

ระหว่ำงวนั ที่ 23- 24 กมุ ภำพันธ์ 2562

มหำวทิ ยำลยั พระจอมเกล้ำธนบุรีมำแนะนำ งำนประจำปี 2562 อำเภอครุ ะบรุ ี งำนแตงโมจัดบูธ

กำรจัดทำแผนบูรณำกำรไกไ่ ขห่ รรษำ กบั วิชำ โรงเรยี นบ้ำนทุ่งรักชัยพัฒน์

วทิ ยำศำสตร์ คณิตศำสตร์

อบรมกำรแปรรปู อำหำรโดยเกษตรอำเภอคุระบุรี พระรำชทำนเมลด็ พนั ธพ์ ชื มลู นธิ ชิ ัยพฒั นำ
เหด็ ทอดปรงุ รสปำปีก้ำ และ กล้วยฉำบ
ปรงุ รสปำปกี ้ำ

ทป่ี รึกษากลุม่ ยวุ เกษตรกรในโรงเรียนบา้ นทุ่งรักชัยพฒั น์
๒๕

๒๔

ลูกเสอื ชอ่ สะอาด โครงการคุณธรรม วันสหกรณ์ ประจาปี ๒๕๖๑
โรงเรียนบา้ นทงุ่ รักชยั พัฒน์

นายกเหลา่ กาชาดร่วมกับนายอาเภอครุ ะบรุ ีมอบพรธป์ ลาดกุ ประชุมยุวเกษตรกรประจาปี ๒๕๖๒

เกษตรอาเภอ สาธิตการแปรรปู สินคา้ เกษตรเพื่อเพิ่มมลู ค่า จดั กิจกรรมอบรมการเกษตรในปี ๒๕๖๒

เกษตรอาเภอใหค้ าแนะนาการทาเกษตรตาม คณะประเมินโรงเรียนสหกรณเ์ ยยี่ มชมแปลงสาธติ
โครงการเศรษฐกิจพอเพยี ง การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

สมเดฌจพระเทพรัตราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมลด็ ศกึ ษาดงู านแปลงเกษตรเพลาเพลิน บา้ นสวนการเ์ ด้น
พันธุ์พชื ผกั แก่โรงเรยี นบ้านทงุ่ รกั ชยั พฒั น์
จงั หวดั บุรรี มั ย์

ทีป่ รึกษากลมุ่ ยุวเกษตรกรในโรงเรียนบา้ นทุง่ รกั ชัยพฒั น์

๒๖

โครงสรา้ งการบริหารงานของกล่มุ
ยวุ เกษตรกรในโรงเรยี นบา้ นทุ่งรกั ชยั พฒั น์

ประธานเดก็ ชายนราธิป ทองสวาท
รองประธานเดก็ ชายอาเดล้ ย์ อาหมะ๊

ปฏคิ ม เหรญั ญกิ เลขา

เด็กหญิงกญั ญา วงษอ์ ุดทา เด็กชายอานาวิน ไบราหมาน เด็กหญิงตน้ ธาร วรรณรัตน์


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BENGKEL PEMERKASAAN PDPC MELALUI STANDARD 4 SKPMG2
Next Book
ZIRAT23 AR APPENDIX