The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chanaveeton, 2021-09-20 02:42:34

วัดจำปา (8)

วัดจำปา (8)

อิ่มปลาเผา เมืองสุพรรณ ตลิ่งชัน

ต้ ม ยำ พุ ง ไ ข่ ป ล า
เ นื้ อ ป ล า ช่ อ น
ป ล า ช่ อ น เ ผ า
ห มู คำ ห ว า น

ส ลั ด ผ ล ไ ม้ กุ้ ง ท อ ด
ป ล า ก ะ พ ง ท อ ด ร า ด น้ำ ป ล า

ป ล า ทั บ ทิ ม ท ะ เ ล โ อ ช า
ต้ ม ยำ ไ ก่ โ บ ร า ณ

เ ว ล า เ ปิ ด บ ริก า ร : 1 1 . 0 0 - 2 2 . 3 0

พิ กั ด
9 5 , ถ น น แ ก้ ว เ งิ น ท อ ง , ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร ( เ ข้ า ท า ง ส น . ต ลิ่ ง ชั น เ จ อ 3 แ ย ก เ ลี้ ย ว ข ว า แ ล้ ว ม า ต า ม
ท า ง ลั ด ไ ป อ อ ก จ รัญ 3 5 ป ร ะ ม า ณ 8 0 0 ม . ร้า น อ ยู่ ตี น ส ะ พ า น ซ้ า ย มื อ )

อิ่ ม ป ล า เ ผ า ต ลิ่ ง ชั น 02-865-5639

36

สวนผัก

"โอ้กะจู๋"

“ศรัทธา” คำนี้มีพลังยิ่งใหญ่ การได้รับประทานผักสดปลอดสารพิษจาก
การ...ปลูกผักเพราะรักแม่ ที่เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจ และเชื่อมั่นต่อพลังสามัคคี

ปลูกผักด้วยตนเอง ได้เห็นการงอกงามแตกใบของผักที่ปลูก ได้ตัดเก็บผลผลิต
จากต้นด้วยมือผู้ปลูก ได้ตระหนักถึงการบริโภคอาหารที่ปลูกด้วยรัก คือพื้นฐาน

สำคัญของสุ ขภาพกาย และสุ ขภาพใจ

จุ ด เ ริ่ ม ต้ น ข อ ง ธุ ร กิ จ ก า ร ต ก แ ต่ ง ยั ง ค ง ค อ น เ ซ็ ป ต์
“ โ อ้ ก ะ จู๋ ” ร้า น อ า ห า ร ที่ ชู จุ ด เ ด่ น จำ ล อ ง บ ร ร ย า ก า ศ ส ว น ผั ก ห รือ โ ร ง
วั ต ถุ ดิ บ ผั ก อ อ ร์แ ก นิ ก ม า รัง ส ร ร ค์ เ รือ น ป ลู ก ผั ก ม า ไ ว้ ใ น ร้า น แ ล ะ เ ลื อ ก
เ ป็ น เ ม นู จ า น เ ด็ ด ที่ วั น นี้ ค ร อ ง ใ จ ใ ช้ เ ฟ อ ร์นิ เ จ อ ร์ไ ม้ โ ท น สี อ บ อุ่ น ใ ห้
ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า รัก สุ ข ภ า พ เ มื่ อ ค ว า ม ค ว า ม รู้สึ ก ผ่ อ น ค ล า ย อี ก ทั้ ง ผ นั ง
ส น ใ จ เ รื่ อ ง ข อ ง เ ก ษ ต ร ก ร ร ม เ ป็ น ร้า น ก็ เ ป็ น กำ แ พ ง อิ ฐ แ ด ง เ พ้ น ต์ รู ป
ทุ น เ ดิ ม อ ยู่ แ ล้ ว ป ร ะ ก อ บ กั บ ส ว น ผั ก ส ลั ด แ ข ว น ก ร ะ ด า น ไ ม้ ที่ มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร ไ ป ทั ศ น ศึ ก ษ า แ ล ะ ข้ อ ค ว า ม เ กี่ ย ว กั บ ขั้ น ต อ น ก า ร ป ลู ก
เ รีย น ที่ ค ณ ะ เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ ผั ก อ อ ร์แ ก นิ ก แ บ บ ไ ม่ ทิ้ ง ค อ น เ ซ็ ป ต์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม่ ทำ ใ ห้ ส อ ง คู ด้ ว ย
หู เ พื่ อ น ส นิ ท “ อู๋ ก ะ โ จ้ ” ปิ๊ ง ไ อ เ ดี ย
เ ริ่ม ป ลู ก ผั ก แ บ บ เ ก ษ ต ร อิ น ท รีย์ ไ ม่
พึ่ ง ส า ร เ ค มี แ ล ะ นำ ผ ล ผ ลิ ต ที่ ไ ด้ ไ ป
ป ร ะ ก อ บ อ า ห า ร ใ น ค ร อ บ ค รัว แ ล ะ มี
เ พื่ อ น เ ก่ า อ ย่ า ง “ ต้ อ ง ” เ ข้ า ม า
เ ส ริม ทั พ ใ ห้ แ ก ร่ง ยิ่ ง ขึ้ น

0-2865-6850, 0-2865-6851, 0-2865-6852 37
Sunday - Saturday:10:00-22:00
ใ น T h e C i r c l e R a t c h a p r u k ถ . ร า ช พ ฤ ก ษ์ เ ข ต ต ลิ่ ง ชั น ก รุ ง เ ท พ ฯ
http://www.ohkajhuorganic.com

&TTHRMEEEOBBRLOOEXC(ทPรIีบZ็อZกAซ์)

เวลาทำการ
ทุกวัน ตั้งแต่ 17.00 น. - 23.00 น.
Last order เวลา 21.00 น.
เครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ Last Order 22.00 น

" ร้า น นี้ จ ะ อ ยู่ ใ น โ ค ร ง ก า ร เ ด อ ะ บ ล็ อ ค จ ะ เ ป็ น ร้า น ที่
ต ก แ ต่ ง แ บ บ ค อ น เ ท น เ น อ ร์ ภ า ย ใ น ร้า น จ ะ ต ก แ ต่ ง
แ บ บ ดิ บ ๆ จ ะ เ น้ น ก ร ะ จ ก แ ล ะ เ ห ล็ ก เ ป็ น ส่ ว น ใ ห ญ่
พื้ น แ ล ะ ผ นั ง จ ะ เ ป็ น ปู น ดิ บ จ ะ เ ป็ น พื้ น ที่ ค่ อ น ข้ า ง
โ ล่ ง แ ล ะ โ ป ร่ง ​นั่ ง ค่ อ น ข้ า ง ส บ า ย ๆ ​ ใ น ส่ ว น นี้ จ ะ มี
แ อ ร์ แ ล ะ ด น ต รีส ด ใ น วั น เ ส า ร์อ า ทิ ต ย์ อ า ห า ร จ ะ
เ ป็ น เ ม นู อ า ห า ร จ ะ เ ป็ น อ า ห า ร ไ ท ย แ บ บ ฟิ ว ชั่น แ ล ะ
อ า ห า ร ฝ รั่ง "

" ด้ ว ย ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น ใ น ด้ า น ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ที่
ส ว ย ง า ม แ ล ะ ก า ร จั ด ว า ง ไ ด้ น่ า รัก แ ล ะ อ บ อุ่ น จึ่ ง เ ป็ น
อี ก ห นึ่ ง ส ถ า น ที่ ที่ ไ ม่ ค ว ร พ ล า ด สำ ห รับ คู่ รัก เ พื่ อ น
ฝู ง ห รือ ค ร อ บ ค รัว มี มุ ม ถ่ า ย รู ป เ ย อ ะ แ ย ะ เ ต็ ม ไ ป
ห ม ด ทั่ ว บ ริเ ว ณ "

TREEBOX Restaurant

0865558789 38

FOOD IDENTITY
ตลาด FOOD VILLA ราชพฤกษ์

PHOTO : HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/FOODIDENTITY

Food Identity

" WHERE THE FOOD SHINE OUT YOUR
IDENTITY "

เดิมทีผู้ก่อตั้ง Food Identiy ทำธุรกิจนำเข้าวัตถุดิบ
อาหารสดและแช่แข็งจากต่างประเทศจัดจำหน่ายทั้งปลีก
และส่ง ให้กับร้านอาหาร โรงแรม ซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ
ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดมากกว่า 10 ปี

เราไม่ได้เป็นเพียงผู้นำเข้า แต่อยากจะส่งมอบความ
สุขที่สมบูรณ์แบบจนถึงมือคุณเพราะฉะนั้นคำว่า "วัตถุดีมี
ชัยไปกว่าครึ่ง" คงไม่เพียงสำหรับเราจึงเป็นที่มาให้ในปี
2016 เราจึงตัดสินใจขยายประเภทธุกิจโดยการเปิดตัวร้าน
อาหารแนวใหม่

.....ที่คุณเลือกวัตถุดิบ และให้เราปรุง หรือเลือกวัตถุดิบ
เพื่อนำกลับไปปรุงในแบบของตัวเองก็ได้

090-9714654

FACEBOOK.COM/FOODIDENTITY

FOOD_IDENTITY 39

[email protected]
RATCHAPRUK

ห้ อ ง v i p นั่ ง ส บ า ย ๆ แ บ บ p r i v a t e 4 ห้ อ ง

ซู ชิ ซ า ชิ มิ แ บ บ T r a d i t i o n a l w i t h T w i s t e d

ต า ม แ บ บ ฉ บั บ S o u s a k u

สุ กี้ ย า กี้ แ บ บ คั น ไ ซ ส ไ ต ล์ แ ล ะ ช า บู สู ต ร ข อ ง

ร้า น แ ท้ ๆ ไ ม่ มี ใ ค ร เ ห มื อ น

บ ร ร ย า ก า ศ พ รีเ มี่ ย ม เ จ้ า แ ร ก ใ น โ ซ น ร า ช พ ฤ ก ษ์
ที ม ง า น เ ช พ ใ ห ญ่ แ ล ะ พ นั ก ง า น ต้ อ น รับ ชุ ด ใ ห ญ่ จ า ก ส า ข า อ า รีย์
พ ร้อ ม ดู แ ล ทุ ก ท่ า น

พ ร้อ ม เ ม นู s i g n a t u r e ข อ ง ร้า น มี่ เ ร า ข น ไ ป ทุ ก เ ม นู เ ช่ น
Aburi party, kanimiso salad, saba bamboo,

g y u s u k i y a k i s i g n a t u r e s e t แ ล ะ เ ม นู น้ อ ง ใ ห ม่ b u t a
lobster shabu set

099 228 2298 40
Sousaku
sousakusushi

(PLA-YOOYEN) 02 432 2506

ปลาอยู่เย็น ป ล า อ ยู่ เ ย็ น

"ปลาอยู่เย็น ร้านอาหารริมถนน เ ว ล า เ ปิ ด ทำ ก า ร ทุ ก วั น
ราชพฤกษ์ ด้ านนอกของร้านร่มรื่ นมี 11:00-23:00 น.
ต้ นไม้รายล้ อม และมีซุ้มให้ นั่งเป็นมุ มๆ
อยู่ทุกหย่อมแต่ ถ้ าอยากจะเย็นกาย
เย็นใจมากกว่านี้ ก็ สามารถแวะเข้าไป
ด้ านในห้ องอากาศแอร์เย็นฉ่ำได้
นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ ต้ องการมาเป็น
หมู่คณะที่ นี่ ยังมีทั้ งห้ องคาราโอเกะไว้
สำหรับเฮฮา หรือจะเป็นแบบใช้สถานที่
สำหรับงานเลี้ ยง งานแต่ ง ที่ นี่ ก็ มี
สถานที่ สวยงามด้ านหลั งร้านไว้พร้อม
รับเช่นเดี ยวกั น"
ที่ ตั้ ง : 9 6 , 9 6 / 1 - 4 , 9 6 / 8 - 1 1 ถ น น ร า ช พ ฤ ก ษ์ แ ข ว ง บ า ง ร ะ ม า ด
เ ข ต ต ลิ่ ง ชั น ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร

41

VILLA
BEDEAR

STORY STYLE

“เรื่องราวในร้านนี้ เป็นเรื่องของตุ๊กตาหมี สมมติชื่อให้ ร้านน่านั่งครบทุกบรรยากาศในร้านเดียว เหมาะกับ
ว่า วิลลี่ ซึ่งกว่าจะมาถึงหมี เราคิดกันว่า จะใช้ตัวมาส ทุกไลฟ์สไตล์
คอตอะไรมาตั้งเป็นชื่อร้าน สัตว์อะไรจะเชื่อมโยงถึงคน
ได้บ้าง” คุณต้อม อธิบาย และว่า เมื่อนึกถึงธรรมชาติ ภายนอกตกแต่งคล้ายกับสไตล์ Industrial ผนัง
ของคน มักต้องการความสบาย รักสนุก ชอบกินของ เป็นอิฐสีขาวตัดด้วยเหล็กสีดำ ด้านในจะเป็นลักษณะปูน
อร่อย ส่วนสัตว์ที่มีลักษณะนิสัยคล้ายกัน น่าจะเป็น หมี เปลือย สลับกับการตกแต่งแบบร่วมสมัย มีโต๊ะที่นั่งให้
ที่ชอบอยู่ในป่า อยากหาอะไรอร่อยๆ ทานก็ทานได้ เลือกหลากหลาย จะมาเดี่ยว มาคู่ ครอบครัว ก็มีให้เลือก
“เชื่อว่าลูกค้าทั้งผู้ชาย-ผู้หญิง-เด็ก ส่วนใหญ่ชอบตุ๊กตา นั่งหลายแบบ
หมี วิลลี่ มาสคอตของร้านจึงมีสีดำ ทำให้ทุกเพศทุกวัย
เข้าถึงได้ และที่สำคัญ วิลลี่ ไม่มีแขน เพราะรอไออุ่น ชั้น 2 ห้องใต้หลังคาอารมณ์ประมาณชั้นลอยของ
จากผู้คนที่จะเข้ามากอด” คุณต้อม อธิบายยิ้มๆ บ้าน สามารถมองลงไปเห็นชั้นล่างมองลงไปเป็นโซน
เมื่อทุกอย่างลงตัว จึงตั้งชื่อให้กับสถานที่แห่งนี้ว่า Outdoor ด้านบนนี้ค่อนข้างสงบ เป็นส่วนตัว
Villa De Bear (วิลล่า เดอ แบร์)
0984966245
42
Villa De Bear

สวนสี่กรุง

(SUAN SI KRUNG)

"ร้านอาหาร สวนสี่กรุ ง (SUAN SI
KRUNG) ร้านตกแต่ งแบบธรรมชาติ
ดูร่มรื่ นสบายๆ ภายในร้านจะมีซุ้มต่ างๆ
ให้ เลื อกกั นอย่างเต็ มที่ ช่วยสร้าง
บรรยากาศในมื้ ออาหาร"

เ ว ล า เ ปิ ด / ปิ ด :
เ ปิ ด ทุ ก วั น เ ว ล า 1 0 . 3 0 - 2 2 . 0 0 น .เ ม นู แ น ะ นำ :
กุ้ ง ท อ ด เ ก ลื อ , ป ล า ก ะ พ ง ท อ ด ส มุ น ไ พ ร , ส้ ม ตำ ห ล อ ด , กุ้ ง ท ร ง โ ป ร ด ,
ปู ผั ด พ ริก ไ ท ย ดำ , เ นื้ อ ปู ห ล นก า ร เ ดิ น ท า ง :
จ า ก ถ น น จ รัญ ส นิ ท ว ง ศ์ เ ลี้ ย ว เ ข้ า ซ อ ย จ รัญ ส นิ ท ว ง ศ์ 3 5 ต ร ง ไ ป
ป ร ะ ม า ณ 2 กิ โ ล เ ม ต ร จ ะ เ ห็ น ร้า น ส ว น สี่ ก รุ ง อ ยู่ ด้ า น ข ว า มื อที่ จ อ ด ร ถ :
ล า น จ อ ด ร ถ ข อ ง ท า ง ร้า น ส ว น สี่ ก รุ ง

ที่ อ ยู่ : 4 1 ม . 1 4 ถ . แ ก้ ว เ งิ น ท อ ง บ า ง ร ะ ม า ด
ต ลิ่ ง ชั น ก รุ ง เ ท พ ฯ 1 0 1 7 0
โ ท ร ศั พ ท์ : 0 2 8 6 5 5 0 3 8

ร้า น ส ว น สี่ ก รุ ง

43

บ้ า น บ า ง ร ะ ม า ด
(Baan Bangramard)
GALLERY

1 MENU 2 RELAX

3 CAFE 4 STEAK

ที่ อ ยู่ : 1 1 7 ซ อ ย จำ ป า ถ น น ก า ญ จ น า ภิ เ ษ ก แ ข ว ง บ า ง ร ะ ม า ด T a l i n g C h a n , B a n g k o k 1 0 1 7 0 44
โทร : 088 095 0759

PHED PHED BISTRO (เผ็ดเผ็ด บิสโทร)
THE CIRCLE RATCHAPRUK

PHOTO : A DAY

เผ็ด เผ็ด บิสโตร : ภาคต่อร้านอาหารอีสานแบบ
นครพนมที่นำรสชาติของบ้านมาผสมกับความนัว

หลังจากประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากกับ เผ็ดเผ็ด
คาเฟ่ ร้านอาหารอีสานสุดฮอตย่านอารีย์ เชฟต้อม–ณัฐ
พงศ์ แซ่หู กลับมาอีกครั้งกับ เผ็ดเผ็ด บิสโตร
(Phed Phed Bistro) ร้านอาหารอีสานที่นำรสชาติของ
บ้านมาผสมกับรสชาติที่เก็บเกี่ยวจากการเดินทางไปลอง
ลิ้มชิมรสอาหารอีสานทั้งในและนอกประเทศ

เมนูที่เผ็ดเผ็ด บิสโตรแตกต่างจากเผ็ดเผ็ด คาเฟ่
ตรงที่เป็นอาหารที่มีความคลี่คลายกว่าเดิม โดยมีเมนู
ประจำที่พลาดไม่ได้อย่างตำหลวงพระบาง, ซั่วไก่, ตำหัวไก่
ผักรวม นอกจากนี้ยังมีของหวานหากินยากอย่างสาคูต้น
ที่ทำจากต้นสาคูแท้ๆ (ไม่ใช่เม็ดสาคูจากแป้งมันสำปะหลัง
ที่เคยคุ้น) อีกด้วย

0650929690 45
PHEDPHED BISTRO
PHEDPHEDFOOD

ครัววงเดือน 02 432 2506

"อากาศเย็น ลมพัดสบายๆ แดดไม่ ค รัว ว ง เ ดื อ น
ร้อนแบบนี้ “ป้าเฉย” เลยมีไอเดี ยพา
ครอบครัวเปลี่ ยนบรรยากาศจากกิ นอา
หารโฮมเมด คื อทำเอง กิ นเอง เบื่ อ
เอง ลองไปหาอาหารนอกบ้าน ให้ คน
อื่ นเมด แล้ วเรากิ นดูบ้าง ก็ คงจะดี แต่
จะเป็นร้านไหนเพราะพิกั ดบ้าน “ป้า
เฉย” อยู่ถนนพุ ทธมณฑลสาย 1 แถว
นั้นมีร้านอาหารให้ เลื อกทานเยอะแยะ
อร่อยบ้าง กิ นไม่ได้ บ้าง แต่ สำหรับ
“ครัววงเดื อน” ที่ ป้าเฉยเลื อก ร้านนี้ ได้
แรงบอกแบบปากต่ อปาก ว่า “อร่อย”
แบบนี้ ก็ ต้ องไปลองดูสักหน่อย

ครัววงเดื อนเป็นร้านอาหารไทยตั้ ง
อยู่ริมถนนพุ ทธมณฑลสาย 1 แยก 10
ลั กษณะร้านเป็นเพิงไม้ มีที่ นั่งในร้าน
ประมาณ 30 โต๊ ะ ร้านเปิดตั้ งแต่ 4
โมงเย็นไปจนถึ ง 5 ทุ่ ม ขายอาหาร
ไทยเน้นรสชาติ ไทยแท้ คื อรสจัดจ้าน
ถึ งใจ โดยเฉพาะบรรดาคอเหล้ าทั้ ง
ห ล า ย น่ า จ ะ ช อ บ

เ ว ล า เ ปิ ด ทำ ก า ร ทุ ก วั น 46
11:00-23:00 น.

คุณกับอาม่า
KHUNKUB A-MA

ความหิ วนี่ ไม่เข้าใครออกใครจริงๆ ยาม
ใดที่ “ผ่านมาแวะกิ น” เกิ ดหิ วขึ้นมา มัน
มักไม่เลื อกเวลา เลื อกสถานที่ แต่ ว่า
เราก็ สามารถดั บความหิ วที่ เกิ ดขึ้นเหล่ า
นั้นได้ ทุกที เหมือนที่ มื้ อนี้ เมื่ อเรามาทำ
ธุ ระแถวถนนราชพฤกษ์ แล้ วจู่ๆ ความ
หิ วก็ บันดาลขึ้นมา เราก็ ได้ มาดั บความ
หิ วกั นยังร้านนี้
“ คุ ณ ก ะ อ า ม่ า ” เ ป็ น ร้า น อ า ห า ร ข อ ง คุ ณ เ ปิ้ ล ณั ฐ
ช ก ร ต ร ง จิ ต ก า รุ ณ ย์ ผู้ ซึ่ ง เ ป็ น เ ช ฟ ทำ อ า ห า ร ที่
ม า ก ไ ป ด้ ว ย ฝี มื อ ถี ง ข น า ด มี ร า ง วั ล ก า รัน ตี เ ค ย
ไ ป แ ข่ ง ร า ย ก า ร เ ช ฟ ก ร ะ ท ะ เ ห ล็ ก เ มื อ ง ไ ท ย แ ล้ ว
ส า ม า ร ถ เ อ า ช น ะ เ ช ฟ ป้ อ ม ธ น รัก ษ์ ชู โ ต เ ช ฟ

ก ร ะ ท ะ เ ห ล็ ก อ า ห า ร จี น ร่ว ม ส มั ย ไ ด้คุ ณ เ ปิ้ ล มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ แ ล ะ ม า ก ไ ป ด้ ว ย ฝี มื อ ใ น
ทำ อ า ห า ร จี น ส ไ ต ล์ แ ต้ จิ๋ ว ที่ สื บ ท อ ด สู ต ร ม า จ า
ก อ า ม่ า แ ล ะ ไ ด้ มี ก า ร ป รับ ร ส ช า ติ อ า ห า ร จี น ใ ห้

เ ข้ า กั บ ลิ้ น ค น ไ ท ย ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น ที่ ร้า น มี อ า ห า ร จี น
แ บ บ ดั้ ง เ ดิ ม แ ล ะ แ บ บ ร่ว ม ส มั ย ที่ คิ ด ค้ น ขึ้ น ม า
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ร ว ม ถึ ง มี อ า ห า ร ไ ท ย จ า น เ ด็ ด มี เ ป็ น

1 0 0 เ ม นู ใ ห้ ไ ด้ เ ลื อ ก อิ่ ม อ ร่อ ย กั น

facebook.com/Bangornmaew/ 47
02 432 2580

อ า ห า ร ที่ น่ า ส น ใ จ ป ร ะ จำ ถิ่ น

LOCAL
FOOD

PHOTO BY ANUWAT PHOTHONG

ก ล้ ว ย อ บ น้ำ ผึ้ ง ท อ ด เ ท พ ร ส
ต ล า ด น้ำ ค ล อ ง ลั ด ม ะ ย ม

ส่ ว น ผ ส ม ห ลั ก
ก ล้ ว ย
น้ำ ผึ้ ง
แ ป้ ง ข้ า ว เ ข้ า
แ ป้ ง มั น

ร้ า น อ ยู่ ที่
ต ล า ด น้ำ ค ล อ ง ลั ด ม ะ ย ม

F A C E B O O K . C O M / ก ล้ ว ย อ บ น้ำ ผึ้ ง ท อ ด เ ท พ ร ส ต ล า ด น้ำ
ค ล อ ง ลั ด ม ะ ย ม

082 218 8875 49

ก๋ ว ย เ ตี๋ ย ว ป า ก ห ม้ อ
คุ ณ น ก

ส่ ว น ผ ส ม ห ลั ก
ก ร ะ เ ที ย ม สั บ
ใ บ กุ ย ช่ า ย ซ อ ย
หยาบ
หั ว ไ ช เ ท้ า ขู ด ฝ อ ย
ซี อิ๊ ว ข า ว
เ ก ลื อ
ก ร ะ เ ที ย ม สั บ
ห มู สั บ

ร้ า น อ ยู่ ที่ 0 8 5 0 7 1 1 4 9 3 50
ต ล า ด น้ำ ค ล อ ง ลั ด ม ะ ย ม

ลูกชุบ

ร้าน
เพรชทองคำ

ส่วนผสมหลั ก

ถั่ ว ก ว น
สี ผ ส ม อ า ห า ร
น้ำ เ ป ล่ า
ผ ง วุ้ น
น้ำ ต า ล ท ร า ย

ร้ า น อ ยู่ ที่

ค ล อ ง ลั ด ม ะ ย ม - ซ อ ย นิ ศ า ช ล
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร ( อ ยู่ โ ซ น 4 )

51

ป ล า ก ริ ม
ไ ข่ เ ต่ า

ร้ า น ร้ า น อ ยู่ ที่
ช นั ญ ญ า
ต ล า ด น้ำ ค​ ล อ ง ล ด ม ะ ย ม ​
ส่วนผสมหลัก ต ล า ด วั ด ชั ย ฉิ ม พ ลี ​
ต ล า ด ส า ย 2 ​ต ล า ด เ วิ ล ด์ ​ม า เ ก็ ต
แ ป้ ง ข้ า ว เ จ้ า แ ป้ ง มั น
สำ ป ะ ห ลั ง แ ป้ ง เ ท้ า ย า ย 02 422 4270
ม่ อ ม ก ะ ทิ น้ำ ต า ล ปิ๊ ป

52

หมก่ี ะทิสูตรโบราณคุณตุ๊กตา
ตลาดน้ำคลองลัดมะยม

ร้านเล็กๆแต่เปิดขายมาตั้งแต่ปี47ย่างเขา
มาจะเป็นปีที่17แล้วเรายังขายอยู่รักษา
คุณภาพความอร่อยและปรับปรุงให้ดียิ่งๆขึ้น
ตลอดไป

ส่วนผสม
เส้นหมี่ขาว
กะทิ
ถั่วงอก
กุยช่ายหั่นท่อน
ไข่ฝอย
ซอสเย็นตาโฟ

www.facebook.com/meekatitukta/

089 483 7581 53

ข้ า ว ห ม า ก
ร้ า น

ห มี่ ก ะ ทิ สู ต ร โ บ ร า ณ คุ ณ ตุ๊ ก ต า

อาหารน่ าสนในเฉพาะถิ่ น
อาหารน่ าสนในเฉพาะถิ่ น

ส่ ว น ผ ส ม ห ลั ก
แป้งข้ าวเจ้ า ดี ปลี พริ กไทย ชะเอม น้ำสะอาด

www.facebook.com/meekatitukta/

089 483 7581 54

แม่พิมพ์ใจ ตะโก้กะทิสด
ตลาดน้ำคลองลัดมะยม

ส่วนผสมหลั ก

แ ป้ ง มั น
แ ป้ ง ข้ า ว เ จ้ า
แ ห้ ว
น้ำ ต า ล ท ร า ย
ข้ า ว โ พ ด
เ ผื อ ก

ร้ า น อ ยู่ ที่

ต ล า ด น้ำ ค ล อ ง ลั ด ม ะ ย ม

facebook.com/Tagoekanhomthai

089 347 5133 55
02 422 4270

ถั่วแปบ

น้ อ ย ถั่ ว แ ป บ ส ด

" ร้า น ใ ช้ แ ป้ ง ส ด เ ท่ า นั้ น "

ส่วนผสมหลั ก
ม ะ พ ร้า ว ทึ น ทึ ก
เ ก ลื อ ป่ น
แ ป้ ง ข้ า ว เ ห นี ย ว
น้ำ ใ บ เ ต ย
ถั่ ว เ ขี ย ว เ ร า ะ เ ป ลื อ ก

ร้ า น อ ยู่ ที่

ต ล า ด น้ำ ค ล อ ง ลั ด ม ะ ย ม บ า ง ร ะ ม า ด
ต ลิ่ ง ชั น ก รุ ง เ ท พ ฯ

56

ไอติมโบราณ

ลุ ง ช ว น

" จ า ก ก า ร ป ลู ก ม ะ พ ร้ า ว เ ป็ น อ า ชี พ
นำ ม า สู่ ก า ร แ ป ร รู ป เ ป็ น ธุ ร กิ จ "

ไ อ ศ ก รีม โ บ ร า ณ ที่ นี่ เ ป็ น ไ อ ศ ก รีม ทำ เ อ ง ( โ ฮ ม
เ ม ด ) ห ล า ก ห ล า ย ร ส ช า ติ แ บ บ ไ ท ย ๆ เ ห ตุ ที่ เ รีย ก
ว่ า “ ไ อ ติ ม โ บ ร า ณ ” นั้ น ลุ ง ช ว น บ อ ก ว่ า เ พ ร า ะ ใ ช้
สู ต ร ก า ร ทำ ไ อ ศ ก รีม แ บ บ โ บ ร า ณ ที่ ท า ง
ค ร อ บ ค รัว ทำ กิ น กั น เ อ ง ที่ บ้ า น แ ล ะ ไ ด้ นำ ม า คิ ด ค้ น
ดั ด แ ป ล ง สู ต ร อ ยู่ น า น จ น ไ ด้ ทำ อ อ ก ม า ข า ย เ ป็ น
ไ อ ศ ก รีม แ บ บ ไ ท ย ๆ ที่ คั ด ส ร ร แ ต่ วั ต ถุ ดิ บ อ ย่ า ง ดี
ที่ มี อ ยู่ ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ม ะ พ ร้า ว อ่ อ น ม ะ พ ร้า ว ก ะ ทิ
ข นุ น ข้ า ว โ พ ด เ ผื อ ก แ ต ง โ ม แ ล ะ ผ ล ไ ม้ อื่ น ๆ อี ก
มากมาย

ส่วนผสมหลั ก

ก ะ ทิ ส ด
ม ะ พ ร้า ว น้ำ ห อ ม
น้ำ เ ป ล่ า
น้ำ ต า ล ท ร า ย ข า ว
เ ก ลื อ ป่ น

ร้ า น อ ยู่ ที่

ต ล า ด น้ำ ค ล อ ง ลั ด ม ะ ย ม บ า ง ร ะ ม า ด
ต ลิ่ ง ชั น ก รุ ง เ ท พ ฯ

57

ท อ ง ม้ ว น ส ด
ร้ อ ย ล้ า น

ด้ ว ย น่ า ต า สี สั น ที่ ส ด ใ ส แ ล ะ ม ะ พ ร้า ว อ่ อ น ชิ้ น
โ ต ๆ ร ว ม ถึ ง ส่ ว น ผ ส ม อื่ น ๆ ที่ คั ด แ ต่ คุ ณ ภ า พ
บ ว ก กั บ ร ส ช า ติ ไ ม่ ห ว า น ม า ก มี ทั้ง ห ม ด 4
ร ส ช า ติ คื อ ร ส ใ บ เ ต ย , ร ส เ ผื อ ก , ร ส ฟัก ท อ ง ,
ร ส อั ญ ชั น ส า ม า ร ถ ท า น ไ ด้ เ รื่ อ ย ๆ ไ ม่ เ บื่ อ ไ ม่ มี
น้ำ มั น ติ ด ป า ก ห า ก ท า น ไ ม่ ห ม ด ส า ม า ร ถ เ ก็ บ แ ช่
ใ น ตู้ เ ย็ น ไ ด้ 3 วั น ร า ค า ดี ข า ย อ ยู่ ที่ ก ล่ อ ง ล ะ
3 5 บ า ท 3 ก ล่ อ ง 1 0 0 เ รีย ก ว่ า ล ง ตั ว คุ้ ม ค่ า จึ ง
ทํ า ใ ห้ ท อ ง ม้ ว น ส ด แ บ ร น ด์ ร้อ ย ล้ า น เ ป็ น ที่
รู้จั ก มี ลู ก ค้ า ตั้ง แ ต่ วั ย รุ่น จ น ถึ ง ผู้ ใ ห ญ่ ส ร้า ง
ย อ ด ข า ย ถ ล่ ม ท ล า ย ก ว่ า 5 แ ส น บ า ท ต่ อ เ ดื อ น

ร้ า น อ ยู่

ร้ ต ล า ด ฟู้ ด วิล ล่ า ร า ช พ ฤ ก ษ์
โซน A044

0979455152
facebook.com/roylan99/

58

ขนมถ้วย
" ข น ม ถ้ ว ย ก รุ ง เ ก่ า "

ส่วนผสม ร้ า น อ ยู่ ที่

หางกะทิ ใบเตย น้ำตาลทราย แป้งข้าวเจ้า แป้งเท้า ต ล า ด น้ำ ค ล อ ง ลั ด ม ะ ย ม
ยายม่อม
บ า ง ร ะ ม า ด ต ลิ่ ง ชั น

ก รุ ง เ ท พ ฯ 59

ห มี่ ก ร อ บ
ร้ า น
คุ ณ ย า ย ลู ก อิ น ท ร์

อาหารน่ าสนในเฉพาะถิ่ น
อาหารน่ าสนในเฉพาะถิ่ น

ส่ ว น ผ ส ม ห ลั ก
เส้ นหมี่ กุ้ งแห้ ง เต้ าหู้ เหลื อง ซอสพริ ก น้ำตาลทราบ

ร้ า น อ ยู่ ที่ 60

ต ล า ด น้ำ ค ล อ ง ลั ด ม ะ ย ม บ า ง ร ะ ม า ด ต ลิ่ ง ชั น ก รุ ง เ ท พ ฯ

เ ก ษ ต ร ก ร ใ น ท้ อ ง ถิ่ น

LOCAL
CULTIVATOR

PHOTO BY SANTIPHOTOIS

เกษตรกรชุมชน

เ ลี้ ย ง ไ ก่
" พื้ น ที่ 1 ไ ร่ ส ร้า ง ร า ย ไ ด้ 2 0 0 0 0 0 บ า ท

ต่ อ ปี "

โสภี รุ่งเรือง

0805790500

ที่ อ ยู่
แ ข ว ง บ า ง ร ะ ม า ด เ ข ต ต ลิ่ ง ชั น ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร

62

เกษตรกรชุมชน

เ ลี้ ย ง เ ป็ ด
" พื้ น ที่ 0 . 5 ไ ร่ ส ร้า ง ร า ย ไ ด้ 1 7 0 0 0 0 บ า ท

ต่ อ ปี "

องอาจ บุญนาค

062724256

ที่ อ ยู่
แ ข ว ง บ า ง ร ะ ม า ด เ ข ต ต ลิ่ ง ชั น ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร

63

เกษตรกรชุมชน

ป ลู ก ช ม พู่
" พื้ น ที่ 2 ไ ร่ ส ร้า ง ร า ย ไ ด้ 1 5 0 0 0 0 บ า ท

ต่ อ ปี "

บุญชู จุลมานพ

ที่ อ ยู่
แ ข ว ง บ า ง ร ะ ม า ด เ ข ต ต ลิ่ ง ชั น ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร

64

เกษตรกรชุมชน

ทำ ไ ร่ก ล้ ว ย แ ล ะ อื่ น ๆ
" พื้ น ที่ 1 ไ ร่ ส ร้า ง ร า ย ไ ด้ 1 2 0 0 0 0 บ า ท

ต่ อ ปี "

คุณตุ๊กตาและสามี
0894837581

ที่ อ ยู่
แ ข ว ง บ า ง ร ะ ม า ด เ ข ต ต ลิ่ ง ชั น ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร

65

เกษตรกรชุมชน

ป ลู ก พื ช ก ะ เ พ ร า
" พื้ น ที่ 1 ไ ร่ ส ร้า ง ร า ย ไ ด้ 1 2 0 0 0 0 บ า ท

ต่ อ ปี "

โกสินทร์ บุญสร้าง
028655600

ที่ อ ยู่
แ ข ว ง บ า ง ร ะ ม า ด เ ข ต ต ลิ่ ง ชั น ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร

66

พื ช ใ น ท้ อ ง ถิ่ น

LOCAL
PLANT

พื ช ใ น ท้ อ ง ถิ่ น
LOCAL PLANT

มะละกอ (Papaya) ดอกบัว (Lotus)

ถั่วงอก (Bean sprout) ตำลึง (Ivy gourd)

68

พื ช ใ น ท้ อ ง ถิ่ น
LOCAL PLANT

กล้วยไม้ (Orchid) กระถิน (Acacia)

มะพร้าว (Coconut) โหราพา (Basil)

69

พื ช ใ น ท้ อ ง ถิ่ น
LOCAL PLANT

กะเพรา (Holy Basil) ว่านหางจรเข้ (Aloe vera)

มะนาว (Key lime) ชมพู่ (rose apple)

70

พื ช ใ น ท้ อ ง ถิ่ น
LOCAL PLANT

กล้วย (Banana) พริก (Chili)

มะม่วง ( Mango )

71

สั ต ว์ ใ น ท้ อ ง ถิ่ น

LOCAL
ANIMALS

สั ต ว์ ใ น ท้ อ ง ถิ่ น
LOCAL ANIMALS

ตัวเงินตัวทอง (Varanus salvator) ไก่ (Chiken)

สุนัข (Dog)

73

สั ต ว์ ใ น ท้ อ ง ถิ่ น
LOCAL ANIMALS

เป็ด (Duck)

แมว (Cat)

74

ภู มิ ปั ญ า ใ น ท้ อ ง ถิ่ น

LOCAL
WISDOM

ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น

LOCAL WISDOM

ส่วนประกอบ
หัวไพร ขมิ้นชัน

"ใช้สำหรับการนวด"

ลูกประคบสมุนไฟร

ดินสอพอง ส่วนประกอบ
ข้อมูลจาก : พิพิธภัณฑ์ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ดินมารล์ น้ำหอม

76

ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น
LOCAL WISDOM

เสื้ อคอกระเช้า ก ร ะ โ ห ล ก ซ อ อู้ ทำ จ า ก เ ม็ ด ข นุ น

ผ้าไทยแปรรูป ลู ก ม ะ พ ร้า ว ใ ส่ ก า น้ำ ร้อ น

ข้อมูลจาก : พิพิธภัณฑ์ตลาดน้ำคลองลัดมะยม 77

ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น
LOCAL WISDOM

ธ ร ร ม า ส น์

ผ้าถุงพิมพ์ทอง 78
ข้อมูลจาก : พิพิธภัณฑ์ตลาดน้ำคลองลัดมะยม

แ ห ล่ ง น้ำ ใ น ท้ อ ง ถิ่ น

WL OACT
AE L
R

แ ห ล่ ง น้ำ ใ น ตำ บ ล บ า ง ร ะ ม า ด

คลองบางระมาด

80

แ ห ล่ ง น้ำ ใ น ตำ บ ล บ า ง ร ะ ม า ด

ค ล อ ง บ้ า น ไ ท ร

81

แ ห ล่ ง น้ำ ใ น ตำ บ ล บ า ง ร ะ ม า ด

ค ล อ ง วั ด โ พ ธิ์

82

แ ห ล่ ง น้ำ ใ น ตำ บ ล บ า ง ร ะ ม า ด

ค ล อ ง ลั ด ต า เ ห นี ย ว
ห รื อ

ค ล อ ง ลั ด ม ะ ย ม

83


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Straight Fit Keto
Next Book
portfolio