The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chanaveeton, 2021-09-20 02:42:34

วัดจำปา (8)

วัดจำปา (8)

"จากกลุ่มของชาวบ้าน
ในชุมชนรวมตัวกันเป็น

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
คิดค้นสูตรและเคยได้รับการ
ยกย่องให้เป็นระดับ otop 3 ดาว"

คำนำ

หนังสือ E-book ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วสู่ประเทศ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ยก
ระดับสินค้า OTOP และพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ ให้แก่ตำบลที่เข้าร่วมโครงการนี้

ทางผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของตำบลเพื่อนำมาใช้สร้างผลิตภัณฑ์ และ
สร้างอาชีพใหม่ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ ทั้งนี้ E-book ฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตำบลสำเหร่ เขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ที่ได้จัดทำขึ้นไว้ ทางผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า E-book ฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่นำไปศึกษาต่อไม่มากก็น้อย

คณะผู้จัดทำ

1

ความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ทองม้วนคุณยาย

จากโครงการพัฒนาอาชีพของหน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียนซึ่ง
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตตลิ่งชัน ได้ทำนโยบายปฏิบัติ
ในปี พ.ศ. 2547 จึงเกิดการรวมตัวของกลุ่มประชาชนในพื้นที่ชุมชน
หมู่ 5 วัดจำปา แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน เป็นจำนวน 10 คน เพื่อที่
จะทำขนมทองม้วนซึ่งเป็นการฟื้ นฟูขนมไทยพื้นบ้านและเป็นรายได้ของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ภาพขนมทองม้วนคุณยาย

2

"เคยได้เป็นถึงสินค้า Otop 3 ดาว"

จุดเริ่มต้น

จากการได้รวมกลุ่มทำขนมทองม้วนและ
ได้ปรับปรุงสูตรขนมให้มีรสอร่อยหอมกลิ่น
สมุนไพร รูปทรงของตัวทองม้วนที่ 2 แบบ
ด้วยกัน ทำให้เป็นที่พอใจของผู้ได้รับ
ประทานและได้จำหน่ายในชุมชนซึ่งเป็นที่
พอใจในสูตรขนมทองม้วนจนถึงปัจจุบันนี้
ทางกลุ่มวิสาหกิจได้ติดต่อหน่วยงานกระทรวง
อุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมรูปแบบการบรรจุ
หีบห่อให้เหมาะสมสวยงามกว่าเดิม ด้วยการ


ใช้บรรจุถุงพลาสติกแบบใส ซึ่งได้รับการ

สนับสนุนในการส่งวิทยากรให้ความรู้และให้
วัสดุอุปกรณ์ พร้อมทั้งโลโก้โดยใช้ชื่อ

"ทองม้วนแม่ฉวย"

และได้มีการพิจารณาและประเมินคุณภาพ
สินค้า จนได้มาตรฐานสินค้า มผช. หรือ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

หลังจากนั้นได้มีการติดต่อฝ่ายพัฒนาชุมชน
สำนักงานเขตตลิ่งชันเพื่อขอลงทะเบียนขอส่ง
สินค้าเข้าสู่ OTOP ของเขตแล้วสำนักงาน
เขตแจ้งกรมพัฒนาชุมชนเพื่อประเมิน
ผลงานซึ่งกรมพัฒนาชุมชนได้ประเมินผ่าน
ให้ขนมทองม้วนแม่ฉลวยเป็นสินค้า
ผ่าน "มผช" และเข้าสู่ OTOP ในระดับ 3 ดาว

Photo by nbstockphoto

3

ผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน

ปัจจุบันกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็น
กลุ่ม OTOP ของขนมทองม้วน ได้ทำ
ขนมทองม้วนจำหน่ายจนถึงทุกวันนี้
แต่ขาดการขอลงทะเบียนเป็นการต่อ
อายุ OTOP ซึ่งทำให้ขาดการเป็น
OTOP แล้วปัจจุบันได้ใช้ชื่อ "ขนมไทย
คุณยาย" ซึ่งมีทั้งขนมทองม้วน ขนม
ข้าวหมากหวาน และขนมอื่นๆตาม
เทศกาลโดยกลุ่มทองม้วนคุณยายได้
สร้างรายได้พอสมควร ซึ่งเป็นอาชีพที่
สร้างเสริมรายได้ให้กับผู้สูงอายุใน
ชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
และได้สืบสานอนุรักษ์ความเป็นขนม
ไทยไว้ให้แก่ชุมชน

เตาที่ใช้ในการทำทองม้วน

4

วัตถุดิบและขั้นตอนการทำทองม้วนสูตรคุณยาย

เตรียมวัตถุดิบ

ส่วนผสม อุปกรณ์

- แป้งเอนกประสงค์ (All purpose Flour) - กรรไกร
- แป้งมันสำปะหลัง - ถ้วยตรวง
- เนยเทียม - กระบวยตัก
- น้ำตาลทราย - ไม้หยิบทองม้วน (ทำเอง)
- น้ำตาลปี๊ ป - ผ้าผืนเล็ก
- เกลือ - หม้อ 2ใบ
- ไข่ไก่ - หม้อรองกับตระกร้าพักทองม้วน
- งาดำ - กระชอน
- ใบผักชี
- สามเกลอ (พริกไทย, รากผักชี, กระเทียม) *อุปกรณ์ทุกอย่างผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อแล้ว
- ครีมเทียมพร่องไขมัน
- น้ำมัน (สำหรับล้างเตา)

5

แผนพัฒนาต่อไปของผลิตภัณฑ์

ในอนาคตภายหน้าจะทำการ Re-branding ของตัวผลิตภัณฑ์ให้มีความดูน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนรูปแบบ Packaging ให้มีความสวยงามมากขึ้น และทำให้สามารถ
ขนส่งได้ง่ายและโอกาสที่สินค้าเสียหายได้น้อยลง

ในส่วนของการตลาดของตัวผลิตภัณฑ์จะมีการเพิ่มรูปแบบให้เข้ากับยุคสมัยและ
สถานการณ์ในยุคปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น เปิดรับ Pre-order สินค้าเป็นล็อตเพื่อให้สามารถ
ผลิตสินค้าให้พอต่อความต้องการของลูกค้า และเพิ่มช่องทางการขายในรูปแบบอื่นๆเช่น
E-marketplace E-commerce เป็นต้น เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าให้คนทั่วไปได้รู้จักในตัว
ของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน "ทองม้วนคุณยาย" มากยิ่งขึ้นนั่นเอง

8

ซิ มคอร์
ฮั บส์ อิ นช์ .

เรื่ อง กล้ วย กล้ วย

กล้วยตากแห้ง

ผลิตภัณฑ์กล้วยตาก มีจุดเริ่มต้นจากการที่เรานำวัตถุดิบที่มีอยู่มาก
และสามารถหาได้ง่ายในตำบลมาใช้ให้เกิดอาชีพใหม่ และคนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
จากการลงเก็บข้อมูลในพื้นที่ และพบว่ากล้วยเป็นพืชที่มีแทบทุกบ้านในตำบลบางระมาด
และในบางจุดมีสวนกล้วยเป็นของตนเอง จึงเกิดไอเดียที่จะนำกล้วยที่ปลูกเป็นจำนวนมาก
มาแปรรูปโดยให้คนในชุมชนสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม ในวิธีการที่เราให้ความรู้

ไปสู่ผลิตภัณฑ์จากผลไม้ชนิดอื่นๆได้อีกโดยเริ่มจากนำกล้วยน้ำว้ามาทำเป็นกล้วยตาก เพราะเป็นเมนูที่ทำได้ง่าย
เนื่องจากใช้เวลาเรียนรู้ได้เร็ว และสามารถผลิตออกมาได้ง่าย มีขั้นตอนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน

เหมาะแก่การเริ่มต้น นำมาทดทองผลิตตามสูตรต่างๆที่เราคิดค้นขึ้นเอง
และมีการคัดเลือกคุณภาพของกล้วย เพื่อให้สินค้ามีมาตรฐาน และมีคุณภาพ ตามเกณฑ์ที่เราวางไว้

คือ มีความสะอาด กล้วยสุกกำลังดี ขนาดของกล้วยชิ้นโตสวยงาม

เมื่อพัฒนาสูตรกล้วยตากจนเป็นที่หน้าพอใจแล้ว ทางทีม อว. และอาจารย์ที่ปรึกษาได้ร่วมกัน
คิดค้นวิธีที่ช่วยในการตากแห้งผลไม้ได้เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพ จึงได้เรียนเชิญท่านวิทยากร
เจ้าของต้นแบบเครื่องตากมาให้ความรู้ และประกอบเครื่องตากไว้ให้คนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
โดยเป็นเครื่องตากที่ช่วยในการกักเก็บอุณหภูมิภายนอกไว้ในเครื่อง โดยสามารถเก็บไว้ได้ถึง 90 องศาเซลเซียส
เพื่อช่วยในการแปรรูปกล้วยให้เป็นกล้วยตากได้ง่ายขึ้น ใช้เวลาน้อยกว่าการตากตามธรรมชาติ

ประโยชน์ของ
การกินกล้วย

1 ช่วยรักษาอาการท้องผูก เพราะกล้วยมี
เส้นใยและกากอาหาร จึงช่วยให้ขับถ่ายได้
อย่างปกติ

2 อาการหงุดหงิดยามเช้า กล้วยก็ช่วยคุณได้
เหมือนกัน

3 ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงหรือ
เส้นเลือดฝอยแตกได้

4 กล้วยมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการนิ่วใน
ไตได้ในระดับหนึ่ง

5 ช่วยลดกลิ่นปากได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ทั้งนี้
ควรรับประทานหลังตื่นนอนตอนเช้าทันที
แล้วค่อยแปรงฟัน และถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าจะ
ยิ่งช่วยลดกลิ่นปากได้ดีขึ้น

6 กล้วยช่วยควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้
เป็นปกติ

7 กล้วยอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ
ที่สำคัญและจำเป็นต่อร่างกาย เช่น ธาตุ
เหล็ก ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามินเอ วิตามินบี
6 วิตามินบี 12 และวิตามินซี

ประโยชน์ของ
การกินกล้วย

8 ช่วยเพิ่มพลังให้แก่สมองของคุณ เพราะมี
สารที่ช่วยทำให้มีเกิดสมาธิและมีการตื่นตัว
ตลอดเวลา

9 กล้วยก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเหมือนกัน
นะ ที่ช่วยในการชะลอความแก่ตัวของ
ร่างกายนั่นเอง

10 กล้วยมีส่วนช่วยในการลดความอ้วนได้
11 เพราะช่วยปรับระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยให้
ลดอาการอยากกินของจุกจิกลงได้พอ
สมควร

สำหรับผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับ กล้วยคือคำ
ตอบสำหรับคุณ

12 ช่วยลดอาการเสียดท้อง ลดกรดในกระเพาะ
การกินกล้วยจะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย
จากอาการนี้ได้

13 ช่วยรักษาโรคโลหิตจางได้ เพราะในกล้วยมี
14 ธาตุเหล็กสูง ซึ่งจะช่วยในการผลิตฮีโมโก
ลบินในเลือด เพื่อรักษาภาวะโลหิตจางหรือ
ผู้ที่อยู่ในสภาวะขาดกำลัง

ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงหรือ
เส้นเลือดฝอยแตกได้

ปั จ จุ บั น เ ร า ไ ด้ พั ฒ น า ใ น ส่ ว น ข อ ง ขั้ น ต อ น ใ น ก า ร ทำ ผ ล ไ ม้ ต า ก
แ ห้ ง โ ด ย ใ ช้ วั ต ถุ ดิ บ คื อ ก ล้ ว ย โ ด ย นำ เ ค รื่ อ ง มื อ ช่ ว ย ใ น ก า ร ต า ก
แ ห้ ง เ ข้ า ม า ใ ช้ เ ป็ น เ ค รื่ อ ง ต า ก พ ลั ง ง า น แ ส ง อ า ทิ ต ย์

* * * ห ม า ย เ ห ตุ เ ค รื่ อ ง ต า ก ส า ม า ร ถ ผ ลิ ต ไ ด้ ห ล า ก ห ล า ย รู ป แ บ บ
แ ล ะ ข น า ด ขึ้ น อ ยู่ กั บ ปั จ จั ย ดั ง ต่ อ ไ ป นี้ ไ ด้ แ ก่ ง บ ป ร ะ ม า ณ วั ส ดุ
ที่ ใ ช้ ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง พ ลั ง ง า น ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น เ ค รื่ อ ง
ต า ก ( ไ ฟ ฟ้ า น้ำ มั น แ ก๊ ส แ ล ะ พ ลั ง ง า น แ ส ง อ า ทิ ต ย์ ) แ ล ะ
ป ริ ม า ณ ข อ ง วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ผ ลิ ต จึ ง ต้ อ ง คำ น ว ณ ใ ห้ มี ค ว า ม
เ ห ม า ะ กั น ใ น ทุ ก ด้ า น ที่ ก ล่ า ว ม า

แนวทางในการพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพใหม่

1 คนในแขวงบางระมาดที่มีกล้วยสามารถนำมาขายเป็น

วัตถุดิบให้แก่กลุ่มของเรา เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป

2 ประชาชนในพื้นที่มีรายได้มากขึ้น จากการสร้างอาชีพ โดย

เริ่มจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็นกลุ่มนำร่อง

3 สินค้าเป็นที่รู้จักกว้างขึ้น สามารถกระจายสินค้าในช่องทางที่

หลากหลายมากขึ้น เพิ่มการจากงาน การขนส่งสินค้า การ
ผลิต มีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อ
สร้างรายได้มากขึ้น และยั่งยืนขึ้นในระยะยาว

แนวทางในการพัฒนาใน
ภายภาคหน้า

เพิ่มการตลาดในกระบวนการต่างๆ มีการต่อยอดแบรนด์
เรื่องกล้วย กล้วยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนี้
01 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ให้มีความสวยงามมากขึ้น และเพิ่มมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ กล้วยต
02 ให้ดึงดูดใจ และสามารถขนส่งได้ง่าย รวมทั้งสามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น
มีการสร้างสตอรี่ให้กับแบรนด์ และวัตถุดิบจากแขวงบางระมาดที่เรานำมาใช้ คือ กล้วย03 หาช่องทางในการทดลองตลาด และสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ให้แก่คนในแขวงก่อน

04 มีช่องทาง marketplace เพื่อสร้างความรับรู้ และกระจายสินค้าได้มากขึ้นIntroduction

หนังสือ E-book ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วสู่ประเทศ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ยกระดับ
สินค้า OTOP และพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ ให้แก่ตำบลที่เข้าร่วมโครงการนี้

ทางผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทั้งนี้ E-book ฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อมูลของสิ่งต่างๆอาทิเช่น สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก อาหารที่น่าสนใจ และอื่นๆ
อีกมากมายของตำบลบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ที่ได้จัดทำขึ้นไว้ ทางผู้จัด
ทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า E-book ฉบับนี้จะทำให้ผู้อ่านได้รับรู้จักสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในตำบล
บางระมาดและทางเราคาดหวังที่จะทำให้คนทั่วไปได้รู้จักตำบลบางระมาดมากยิ่งขึ้น
คณะผู้จัดทำเจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะอาชีพใหม่ตำบลบางระมาด

CONTENTS
IN THE BOOK

2   สารบัญ  3 แหล่งท่องเที่ยว13 ที่พัก - โรงแรม22 ร้านอาหารในท้องถิ่น48 อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น61 เกษตรกรในท้องถิ่น67 พืชในท้องถิ่น72 สัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น75 ภูมิปัญญาในท้องถิ่น79 แหล่งน้ำท้องถิ่น2

2

CREDIT: WWW.SILPA-MAG.COM/FEATURED/ARTICLE_5294

แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว

TOURISM
LOCATION

วัดจำปา

Wat Champa

วั ด เ ก่ า แ ก่ ส มั ย ก รุ ง ศ รีอ ยุ ธ ย า ไ ห ว้ พ ร ะ ข อ
ห ล ว ง พ่ อ โ ช ค ดี เ ที่ ย ว ช ม ต ล า ด น้ำ วั ด จำ ป า

ณ วั ด จำ ป า W a t C h a m p a
พุ ท ธ ม ณ ฑ ล ส า ย 1 ต ลิ่ ง ชั น ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร

ประวัติ

วัดจำปา เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในวัด
มีโบสถ์เก่าประมาณ 200 กว่าปี สถาปัตยกรรมของตัว
โบสถ์เป็นแบบที่นิยมสร้างกันสมัยกรุงศรีอยุธยาตอน
ปลาย เรียกทรงวิลันดา

วัดจำปา เป็นวัดพัฒนาต
ัวอย่างมีผลงานดีเด่นที่ได้
รับรางวัลมากมายมาย ในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิที่ว่ากันว่าใครได้
ไปสักการะจะโชคดีคือหลวงพ่อโชคดี พระประธานในโบสถ์
วัดจำปา

ในบริเวณรอบๆ วัดยังมีที่ให้เที่ยวและศึกษาอีก
มากมายอาทิ บ่อน้ำมนต์ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี, พระพุทธ
ลอยน้ำ, ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารแห่งแรกของ
กรุงเทพมหานคร, ตลาดน้ำวัดจำปา

พระประธานในอุโบสถ เนื้อสำริดที่ใหญ่ที่สุด ขนาด
หน้าตัก ๙.๙๙ ม. สูง ๑๖ ม. วาระที่ ๔ ส่วนพระกรขวา เพื่อ
ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินีนาถ

ข้อมูลวัดจำปา

ที่ตั้ง : เลขที่ 27 หมู่ที่ 5 บ้านคลองบางระมาด ถนนพุทธ
มณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
10170
โทร. : 081-498 6019

FACEBOOK.COM/WATJUMPAOFFICIAL

รถประจำทาง (ป้ายวัดจำปา)

44

วัดมะกอก
Wat Makok

วั ด ม ะ ก อ ก เ ป็ น วั ด ร า ษ ฎ ร์สั ง กั ด ค ณ ะ ส ง ฆ์
ม ห า นิ ก า ย ตั้ ง อ ยู่ ริม ค ล อ ง บ้ า น ไ ท ร ใ น แ ข ว ง
บ า ง ร ะ ม า ด เ ข ต ต ลิ่ ง ชั น ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร

ประวัติ

วัดมะกอก สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2362 ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2445

ถึงกระนั้นก็มีการสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุง
ศรีอยุธยา ในสมัยพระครูวิสุทธิศีลาจารย์ (วงศ์) เป็นเจ้า
อาวาส ท่านได้ดำเนินการสร้างสะพานข้ามคู ถนน กุฏิ
หอสวดมนต์ และศาลาการเปรียญ โดยซื้อศาลการเปรียญ
จากวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารมาสร้างคร่อมศาล
การเปรียญหลังเก่า

ยังได้บูรณปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมวิหารและองค์พระป่าเล
ไลยก์เมื่อ พ.ศ. 2495 ถือว่าเป็นการบูรณะครั้งใหญ่ของวัด

อาคารเสนาสนะในวัดได้แก่ อุโบสถที่ตั้งขนานลำคลอง
ขนาด 5 ห้อง รูปลักษณะแบบของใหม่ วิหารน้อยหันหน้าสู่
คลองริมน้ำ ภายในประดิษฐานพระป่าเลไลยก์ ศาลา
การเปรียญหันหน้าสู่คลองปูชนียวัตถุอื่น ๆ ของวัดได้แก่
เจ้าแม่กวนอิมอันเชิญมาจากประเทศจีน และรูปเหมือน
หลวงปู่เยื้อน หลวงปู่วงค์

ข้อมูลวัดมะกอก

ที่ตั้ง : เลขที่ 21 ถนนฉิมพลี แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170

การเดินทาง

รถไฟใต้ดิน : สายสีแดง (RED LINE)

รถบัส : 124 170(ปอ) 183(ปอ) 28(ปอ) 539(ปอ)
66(ปอ)

5

วัดอินทราวาส
(วัดประดู่)
Wat Intrawas

วั ด อิ น ท ร า ว า ส เ ป็ น วั ด ร า ษ ฎ ร์ สั ง กั ด ค ณ ะ ส ง ฆ์
ม ห า นิ ก า ย ตั้ ง อ ยู่ ใ น แ ข ว ง บ า ง ร ะ ม า ด
เ ข ต ต ลิ่ ง ชั น ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร

ประวัติ

วัดอินทราวาส (ประดู่) ได้สร้างวัดขึ้นมาโดยประมาณ
พ.ศ. 2150 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม กรุงศรีอยุธยา
เป็นราชธานี มาถึงปัจจุบันนี้ ก็ประมาณ 400 กว่าปีเศษ

หลวงพ่อโต ซึ่งเป็นองค์พระประธานในอุโบสถใน
ปัจจุบันนี้จากคำบอกเล่าดั้งเดิมได้มาจากกรุงศรีอยุธยา
สันนิษฐานว่าสร้างในกรุงศรีอยุธยาตอนต้น

เพราะสร้างด้วยศิลาแลงโดยล่องแพไม้ไผ่มาทางน้ำ
ในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ปัจจุบันนี้ วัดอินทราวาสมีเนื้อที่ตั้งของวัดทั้งหมด
รวม 8 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา วัดนี้ได้มีเจ้าอาวาสปฏิบัติ
ศาสนกิจ สืบต่อกันมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลวัดอินทราวาส

ที่ตั้ง : เลขที่ 6 ถนนอินทราวาส แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170
โทร. : 024486928

การเดินทาง

รถบัส : 710 751 89
รถประจำทาง (ป้ายวัดประดู่)

6

วัดกาญจนสิงหาสน์​วรวิหาร

(วัดทอง)

Wat Thong

วั ด ก า ญ จ น สิ ง ห า ส น์ ว ร วิ ห า ร ( วั ด ท อ ง บ า ง พ ร ม )
วั ด ใ ห ญ่ ส มั ย โ บ ร า ณ ตั้ ง คู่ กั น อ ยู่ ส อ ง ฝั่ ง ป า ก ค ล อ ง

แ ย ก บ า ง พ ร ห ม มี ชื่ อ เ รีย ก ค ล้ อ ง จ อ ง กั น ว่ า
วั ด เ งิ น ห รือ วั ด รัช ฎ า ธิ ฐ า น กั บ วั ด ท อ ง ห รือ

วั ด ก า ญ จ น สิ ง ห า ส น์

ประวัติ

วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร (วัดทอง)ตามประวัติว่า
เมื่อปลายกรุงศรีอยุธยา มีเศรษฐีชาวจีนแซ่ตันสองพี่น้อง
เรียกกันว่า เจ้าขรัวเงินและเจ้าขรัวทอง มาตั้งรกรากทำมา
หากินร่ำรวยจึงสร้างวัดขึ้นที่บริเวณสองฝั่ งปากคลองนี้

มีพระอุโบสถลักษณะแบบศิลปะอยุธยา คือก่อผนังปูน
สูงขึ้นไปถึงอกไก่ แต่เครื่องบนน่าจะได้รับการปฏิสังขรณ์ใน
สมัยรัตนโกสินทร์ หน้าบันไม่มีช่อฟ้าใบระกา ประดับด้วย
ลายปูนปั้ นเป็นลายต้นไม้เครือ บานประตูเขียนลายรดน้ำ
เป็นภาพต้นไม้และสัตว์ต่างๆ

"หลวงพ่อทอง" วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร
แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เป็นพระพุทธรูป
สมัยอยุธยา ปางมารวิชัย เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านมา
ตั้งแต่คราวเสียกรุงศรีอยุธยา โดยมีความเชื่อว่าหากได้มา
ขอพร เรื่องการค้าขายและโชคลาภจะได้สมปรารถนา
เนื่องจากผู้สร้างวัดคือขรัวทองหรือเจ้าสัวทองเป็นพ่อค้าที่
มั่งคั่ง

ข้อมูลวัดวัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร

ที่ตั้ง : เลขที่ 686 ถ.แก้วเงินทอง (ถ.ฉิมพลี-วัดรัชฎาธิษฐาน)
แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน 10170

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/WATKAN.ORG

การเดินทาง

รถประจำทาง (ป้ายวัดทอง)

7

วัดโพธิ์
(บางระมาด)

Wat Pho

วั ด โ พ ธิ์ เ ป็ น วั ด ร า ษ ฎ ร์สั ง กั ด ค ณ ะ ส ง ฆ์ ม ห า
นิ ก า ย ตั้ ง อ ยู่ ใ น แ ข ว ง บ า ง ร ะ ม า ด เ ข ต ต ลิ่ ง ชั น

ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร

ประวัติ

วัดโพธิ์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2323 เดิมชาวบ้านเรียกวัด
นี้ว่า วัดโพธิ์ล้ม เพราะมีต้นโพธิ์ซึ่งอยู่บริเวณริมคลองหน้า
วัดได้ล้มขวางคลองบางระมาดอยู่เป็นเวลาหลายปี

ต่อมาเรียกว่า วัดโพธิ์บางระมาด ตามสถานที่ตั้ง วัดได้
รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรกเมื่อประมาณ พ.ศ.
2323 กว้าง 7 เมตร ยาว 16 เมตร ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2541
กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร

ข้อมูลวัดวัดโพธิ์

ที่ตั้ง : เลขที่ 14 ถนนพุทธมณฑล สาย 1 แขวงบางระมาด
เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทร : 028877517

การเดินทาง

รถบัส : 123 124 146 28(ปอ) 539(ปอ)
556(ปอ)

รถบัส : รถประจำทาง (ป้ายวัดประดู่ มะพร้าวเตี้ย
วัดจำปา)

8

ตลาดน้ำ

คลองลัดมะยม
LADMAYOM FLOATING MARKET

เที่ยวตลาดน้ำคลองลัดมะยม กินของอร่อย ช้อปของฝากตลาดน้ำคลองลัดมะยม ก่อตั้งวันที่ 24 พฤศจิกายน 2547 ก่อตั้งตลาดน้ำแห่งนี้ขึ้นมา จุดประสงค์คือต้องการให้ชาว
บ้านได้มีพื้นที่ค้าขาย มีอาชีพที่สามารถนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุดและช่วยกันรักษาความสะอาด
แม่น้ำลำคลอง

บรรยากาศคลองลัดมะยม กิจกรรมที่นิยมที่สุด คือ การกิน รองลงมา คือการให้อาหารปลาริมคลองลัดมะยม และการ
นั่งเรือชมวิถีชีวิตคลองลัดมะยม แต่หากเดินเข้าไปลึกอีกสักหน่อย ก็จะได้ไปชม “สวนเจียมตน” ที่เปรียบเสมือนห้องเรียน
ธรรมชาติให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าศึกษาวิถีชีวิตชาวสวนแบบดั้งเดิม ที่หาได้ยากแล้วในยุคที่บ้านจัดสรรเข้ามาประชิดถึงริมคลอง
หลายคนคงตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพที่ไม่เคยเห็นแน่ๆ อธิบายถึงความเป็นอยู่ และการใช้ชีวิตของชาวสวนที่อยู่กันอย่างพอ
เพียง และไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

โทร : 024224270
ตลาดเปิดเสาร์-อาทิตย์-หยุดราชการ
8.00-17.00 น.

9

FOOD VILLA ฟู้ดวิลล่า ราชพฤกษ์
ตลาดไฮโซย่านตลิ่งชัน มี
RATCHAPRUK
บริการเดลิเวอรี
(Delivery)
ด้วยทำเลศักยภาพบนถนนสาธร MARKET ZONE
ถนนราชพฤกษ์ จนถึงถนนชัยพฤกษ์ ที่มี
หมู่บ้านที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มี ฟู้ดวิลล่า เราคัดสรรอาหาร
กำลังซื้อสูง รวมถึงครอบครัวใหม่ที่กำลัง คุณภาพ มาให้คุณ
ขยายและเป็นเส้นทางสัญจรหลักระหว่าง
ที่พักและที่ทำงาน ซึ่งตลอดทั้งเส้นทางยัง โดยในส่วนของตลาด จะแบ่งเป็น
ไม่มีตลาด อาหารสดคุณภาพดี ที่สามารถ 5 โซนได้แก่
ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนทำงานยุคใหม่
ได้ จึงเป็นจุดกำเนิดของโครงการ FOOD โซน A ผลไม้ ดอกไม้ และ
VILLA ที่จะเป็นแหล่งอาหาร และจุดแวะ ตลาดนัด
พักใกล้บ้านของผู้ที่อยู่อาศัยฝั่ งปริมณฑล โซน B อาหารเทคโฮม
และเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน โซน C ฟู้ดคอร์ท
โซน D ผักสด เนื้อสด อาหาร
FOOD VILLA สดต่างๆ ซีฟู้ดพร้อมบริการ
เติมเ-ต็มช่วงเวลาดีๆที่... ฟู้ดวิลล่า เผาฟรี
โซน E ฟู้ดคอร์ท และขนม
ต่างๆ
CONTACT US


77 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170


โทร : 02-432-2888
10

GAME SMITH
เกมสมิธ

G a m e s m i t h คื อ C o - G a m i n g S p a c e
ที่ ใ ห ญ่ ที่ สุ ด ใ น ไ ท ย โ ด ย มี จุ ด เ ริ่ม ต้ น จ า ก สี่ พี่ น้ อ ง

ผู้ ชื่ น ช อ บ แ ล ะ เ ล่ น เ ก ม ด้ ว ย กั น ม า ตั้ ง แ ต่ เ ด็ ก
น อ ก จ า ก จ ะ มี พื้ น ที่ ก ว้ า ง ข ว า ง ก ว่ า 2 ไ ร่แ ล้ ว
ภ า ย ใ น ร้า น ก็ มี เ ก ม ม า ก ม า ย ห ล า ย รู ป แ บ บ ใ ห้ เ ลื อ ก

เ ล่ น กั น ต า ม ค ว า ม ช อ บประวัติ
‘ Co-Gaming Space’ คือคอนเซปต์ของสถานที่ใหญ่
โตแห่งนี้ที่ดึงดูดเราให้สนใจ จนต้องขอเดินทางมายังย่าน
ตลิ่งชัน

จะเรียกว่าฐานทัพคนชอบเล่นเกมคงไม่ผิดนัก เพราะ
ตอนที่ก้าวเข้าสู่ Gamesmith เรารู้สึกว่ากำลังย้อนกลับไป
ในวัยเด็กอีกครั้ง เพราะนอกจากสภาพแวดล้อมที่รายล้อม
ไปด้วยเด็กๆ และวัยรุ่นแล้ว เครื่องเกมที่ตั้งประจำการตาม
มุมต่างๆ ก็ให้ความรู้สึก Nostalgic นึกถึงตอนที่ตัวเอง
เล่นเกมตลับที่บ้าน หรือวิ่งตามน้องชายไปเล่นเกมที่ร้าน
เกมแถวบ้าน
บอร์ดเกม ตู้พินบอล เกมตู้ เครื่องเกม Console VR
Laser Tags ทั้งหมดนี้คือตัวอย่างเกมบางส่วนที่บรรจุอยู่
บนพื้นที่ 2 ไร่อันกว้างขวางแห่งนี้

นอกจากความสนุกเพลิดเพลินกับเหล่าเกมที่ร้านคัด
เลือกมาให้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดเกมกว่า 250 เกม
เครื่องเกม Console อาทิ PS4, Xbox One, Kinect และ
Switch ตู้เกม พินบอล โต๊ะปิงปอง โต๊ะพูล เกมตีกลอง
เกมเต้น เกมขับรถ และ Laser Tags ที่จัดเต็มทั้งสนาม
และอุปกรณ์ระดับท็อปสมกับสโลแกน ‘เรื่องเล่นเราจริงจัง’
อีกจุดประสงค์สำคัญที่ทั้งสี่คนสร้างที่นี่ขึ้นมาคือ อยากเปิด
โอกาสและพื้นที่ให้คนที่ชอบเล่นเกมมาเจอกันเพื่อ
สร้างคอมมิวนิตี้ที่แข็งแรงขึ้นมานั่นเอง

ข้อมูล GAMESMITH

ที่ตั้ง : อยู่ห่างจากโครงการ THE CIRCLE ราชพฤกษ์
ประมาณ 300 เมตร

โทร 083-074-7760

WWW.FACEBOOK.COM/GAMESMITHTH

การเดินทาง

รถบัส : 89

11

THE CIRCLE
RATCHAPRUK

เ ด อ ะ เ ซ อ ร์เ คิ ล ร า ช พ ฤ ก ษ์ ไ ล ฟ์ส ไ ต ล์ ม อ ล ล์ ข อ ง
ทุ ก ค น ใ น ค ร อ บ ค รัว

ประวัติ

"โครงการ The circle ราชพฤกษ์" จุดนับพบ แหล่ง
ช้อปปิ้ ง กินเที่ยว ถ่ายรูปเก๋ๆ ของคนฝั่ งธน จุดเด่นของ
โครงการนี้จะอยู่ที่ตัวอาคารสีสันสดใส แบ่งออกเป็น 3
สไตล์ คือ แนวสมัยใหม่ (Modern) ที่จะอยู่ทางด้านหน้า
ของโครงการ, โซนยุโรป (European) ตึกสีสันคล้ายๆกับ
ปาลิโอ้ ที่เขาใหญ่ยังไงยังงั้นเลยนะ, และตึกแบบไทยสมัย
ก่อน (Thai heritage) ที่ใช้สีหวานพาสเทลน่ารักๆ
รับรองว่ามีมุมถ่ายภาพเจ๋งๆมากมายถูกใจนักถ่ายภาพ
และนางแบบช่างโพสอย่างแน่นอน

ตัวโครงการแบ่งเป็นถนนสายหลัก 4 สาย คือ - Main
Street ถนนหลักเข้า-ออกโครงการ มี ธนาคาร, Top
Supermarket, McDonald's ,KFC, Swensen's - Basil
Street ถนนสายร้านอาหาร เป็นแหล่งรวมร้านอาหาร
นานาชาติ ทั้งบุฟเฟ่ต์ อาหารญี่ปุ่น อาหารยุโรป อาหารไทย
รวมไปถึงร้านเบเกอรี่ คาเฟ่ทีรูมสวยๆ น่านั่งชิลๆ -
Orchid Street ถนนสาย Lifestyle ก็จะเป็นเป็นพวกร้าน
ค้าต่างๆ เครื่องแต่งกายหลากหลายแบรนด์ดัง ร้าน
หนังสือ ของใช้ของตกแต่งบ้าน งานฝีมือน่ารักๆ - Fern
Finale’ ถนนสายนี้มีร้านค้าแฟชั่นมากมาย เรียกได้ว่าถูกใจ
วัยรุ่นแน่นอน นอกจากนี้ยังมีโซน Circle of love ที่เป็น
จุดศูนย์กลางของโครงการ เป็นพื้นที่สำหรับทำกิจกรรม
ต่างๆ เช่น คอนเสิร์ต งานอีเว้นท์ต่างๆ อีกด้วย แถมทาง
ด้านหลังของโครงการ ยังมีโรงเรียนสอนศิลปะ สอนดนตรี
บัลเล่ต์สำหรับเด็ก และสนามเด็กเล่นอีกด้วยนะ

ข้อมูล The circle Ratchapruk

ที่ตั้ง : โครงการ THE CIRCLE ถนนราชพฤกษ์ แขวงบาง

ระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ (ช่วงติดกับแยกตัดเข้าถนน
บรมราชชนนี)

โทร 02-865-685

WWW.FACEBOOK.COM/THE.CIRCLE.RATCHAPRUK

การเดินทาง

รถบัส : 89

12

CREDIT: WWW.SILPA-MAG.COM/FEATURED/ARTICLE_5294

ที่ พั ก - โ ร ง แ ร ม

ACCOMMODATION
HOTEL

CHANATETE

CONDO

ภ า ย ใ ต้ บ ร ร ย า ก า ศ ข อ ง ตั ว อ า ค า ร ที่ มี
ค ว า ม ส ว ย เ ท่ ห์ มี ส ไ ต ล์ แ ล ะ มี ค ว า ม

ป ล อ ด ภั ย สู ง
เ ริ่ม 2 3 ต ร . ม . จ น ถึ ง ดู เ พ ล็ ก ส์ 5 0 ต ร . ม .

พื้ น ที่ โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ ส ภ า พ โ ด ย ร อ บ เ ป็ น
พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว มี ต้ น ไ ม้ ที่ ร่ม รื่ น เ ป็ ธ ร ร ม ช า ติ
มาก
เ ร า มี ล า น จ อ ด ร ถ ย น ต์ ที่ ส า ม า ร ถ ร อ ง รับ ไ ด้
เ พี ย ง พ อ แ ล ะ มี บ ริเ ว ณ พิ เ ศ ษ สำ ห รับ ที่ จ อ ด
ร ถ ป ร ะ เ ภ ท 2 ล้ อ โ ด ย เ ฉ พ า ะ เ พื่ อ ค ว า ม
ส ะ ด ว ก ส บ า ย ข อ ง ผู้ ขั บ ขี่

ก า ร เ ดิ น ท า ง เ ป็ น เ รื่ อ ง ส ะ ด ว ก ส บ า ย ที่ สุ ด
แ ล ะ เ ห ม า ะ สำ ห รับ นั ก ศึ ก ษ า เ น ติ บั ณ ฑิ ต ทุ ก
เ พ ศ - วั ย

ส า ม า ร ถ ช็ อ ป ชิ ม ช ม
กั บ ต ล า ด น้ำ เ ก๋ ๆ " ต ล า ด น้ำ ค ล อ ง ลั ด
มะยม"
จ า ก โ ค ร ง ก า ร เ ดิ น ท า ง เ พี ย ง 1 0 น า ที
เ ท่ า นั้ น

สนใจเข้าชม และสอบถามที่พัก

092-735-0088 คุณวิน BYN898989 14

J VILLE 15
ลัดมะยม

ส า ม า ร ถ ช็ อ ป ชิ ม ช ม กั บ ต ล า ด น้ำ เ ก๋ ๆ
" ต ล า ด น้ำ ค ล อ ง ลั ด ม ะ ย ม "

จ า ก โ ค ร ง ก า ร เ ดิ น ท า ง เ พี ย ง 1 0 น า ที
เ ท่ า นั้ นห อ พั ก นั ก ศึ ก ษ า เ น ติ อ ยู่ ติ ด ถ น น ใ ห ญ่
เ ดิ น ท า ง ส ะ ด ว ก มี ร ถ แ ด ง วิ่ ง ผ่ า น ห น้ า ห อ
ห อ พั ก มี แ อ ร์ เ ฟ อ ร์นิ เ จ อ ร์ ตู้ เ สื้ อ ผ้ า
เ ตี ย ง ตู้ เ ย็ น ห้ อ ง น้ำ ใ น ตั ว พ ร้อ ม อิ น เ ต
อ ร์เ น ต ไ ฮ ส ปี ด แ ล ะ ร ะ บ บ รัก ษ า ค ว า ม
ป ล อ ด ภั ย ป ร ะ ตู รีโ ม ท เ ข้ า อ อ ก ห อ พั ก
บ ร ร ย า ก า ศ ร่ม รื่ น แ ล ะ เ งี ย บ ติ ด กั บ ต ล า ด
น้ำ ค ล อ ง ลั ด ม ะ ย ม ข้ า ง ห ลั ก ห อ พั ก มี พื้ น ที่
จ อ ด ร ถ ทั้ ง ม อ เ ต อ ร์ไ ซ ด์ แ ล ะ ร ถ ย น ต์

ก า ร เ ดิ น ท า ง เ ป็ น เ รื่ อ ง ส ะ ด ว ก ส บ า ย
ที่ สุ ด แ ล ะ เ ห ม า ะ สำ ห รับ นั ก ศึ ก ษ า เ น ติ
บั ณ ฑิ ต ทุ ก เ พ ศ - วั ย

สนใจเข้าชม และสอบถามที่พัก

55/15 ถ.บางระมาด แขวงบางเชือกหนัง
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170
095-536-5408

BANGKOK
BUNGALOW
สิ่งอำนวยวามสะดวก รองรับการเข้าพักพร้อม
เด็กเล็ก
มีบริการอาหาร เครื่องทำน้ำอุ่น
WIFI มีบริการรถรับ-ส่ง
มีที่จอดรถ
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องทำน้ำอุ่น
มีสิ่งอำนวยความ
สะดวกให้ผู้พิการ

384 BHUDDHAMONTHOL SAI 1 SOI 22, BANGRAMAD, TALINGCHAN, TALING CHAN,


THON BURI, BANGKOK, THAILAND, 10170 16

SUNKISS 17
POOL.BED.CAFE

"May the Sun Kiss You Awake"แ ว ะ ม า พั ก ผ่ อ น กั น ที่ S U N K I S S
P o o l . B e d . C a f e ค า เ ฟ่ ย่ า น ช า น เ มื อ ง
ก รุ ง เ ท พ ฯ ซึ่ ง ตั้ ง อ ยู่ บ น ถ น น พุ ท ธ ม ณ ฑ ล
ส า ย 1 โ ด ย เ ป ลี่ ย น ที่ ดิ น ริม ค ล อ ง บ้ า น ไ ท ร
ใ ห้ ก ล า ย ม า เ ป็ น พื้ น ที่ พ บ ป ะ สั ง ส ร ร ค์
พ ร้อ ม ทำ กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ อ ย่ า ง ค ร บ ค รัน
ใ น แ ห่ ง เ ดี ย ว ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ก า ร ดื่ ม ก า แ ฟ
ย า ม บ่ า ย พ ร้อ ม ท า น อ า ห า ร อ ร่อ ย ๆ ที่
โ ซ น ค า เ ฟ่ , นั่ ง เ ล่ น ริม ค ล อ ง แ ล ะ สั ม ผั ส
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร พั ก ผ่ อ น แ บ บ เ รีย บ ง่ า ย
ภ า ย ใ ต้ บ ร ร ย า ก า ศ อั น แ ส น ส ง บ

สนใจเข้าชม และสอบถามที่พัก

ถนนพุทธมณฑลสาย 1 บางระมาด
เขตตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

WWW.FACEBOOK.COM/SUNKISS-POOLBEDCAFE

09-2979-6098

อินฟินิท 18
อพาร์ทเม้นท์

" ส ว ย ส ะ อ า ด ส ง บ ส บ า ย ก ร ะ เ ป๋ า "

บ ริก า ร ทุ ก ร ะ ดั บ ป ร ะ ทั บ ใ จ ด้ ว ย
พ นั ก ง า น มื อ อ า ชี พ ที่ ผ่ า น ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม
S e r v i c e m i n d ต้ อ ง ก า ร ผู้ เ ช่ า ที่ มี
คุ ณ ภ า พ เ นื่ อ ง จ า ก ลู ก ค้ า ที่ เ ช่ า อ ยู่ ปั จ จุ บั น
ส่ ว น ม า ก เ ป็ น นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ พ นั ก ง า น บ ริ
ษั ท ฯ ต้ อ ง ก า ร ค ว า ม ส ง บ มี ร้า น อ า ห า ร ด้ า น
ห น้ า ทั้ ง ก ล า ง วั น แ ล ะ ก ล า ง คื น ร้า น ทำ ผ ม มี
ร้า น ซั ก ผ้ า มี เ ค รื่ อ ง ซั ก แ ล ะ เ ค รื่ อ ง น้ำ ดื่ ม
ผ้ า ห ย อ ด เ ห รีย ญ ป า ก ซ อ ย เ ป็ น ร้า น 7 - 1 1
เ ลี้ ย ว ข ว า เ ดิ น 1 0 น า ที ถึ ง เ ม เ จ อ ร์ถึ ง
เ ซ็ น ท รัล ปิ่ น เ ลี้ ย ว ซ้ า ย เ ดิ น 1 5 น า ที
ร ถ ไ ฟ ฟ้ า ไ ด้ เ ล ย ที่ M R T ส ถ า นี บ า ง ยี่ ขั น ก า ร
เ ดิ น ท า ง ส ะ ด ว ก ม า ก มี ร ถ เ ม ล์ ป า ก ซ อ ย
ห ล า ย ส า ย ร ถ ตู้ ก็ มี แ ท็ ก ซี่ เ รีย ก ง่ า ย

สนใจเข้าชม และสอบถามที่พัก

46/1 ซ.บรมราชชนี2/3 แขวงบางระมาด
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10700

082-333-3306 , 082-333-3312

บ้านสวน 19
ริมคลอง

" ห้ อ ง พั ก ร า ค า ถู ก ย่ อ ม เ ย า ใ น ธี ม สี ฟ้ า "

บ้ า น ส ว น ริม ค ล อ ง ห อ พั ก เ ปิ ด ใ ห ม่
ย่ า น ต ลิ่ ง ชั น บ ร ร ย า ก า ศ ดี ห น้ า บ้ า น ติ ด
ค ล อ ง ห้ อ ง พ ร้อ ม เ ฟ อ ร์นิ เ จ อ ร์ เ ตี ย ง
ที่ น อ น โ ต๊ ะ แ ต่ ง ห น้ า แ ล ะ ตู้ เ สื้ อ ผ้ า
เ ค รื่ อ ง ป รับ อ า ก า ศ เ ค รื่ อ ง ทำ อุ่ น
สั ญ ญ า ณ ที วี ดิ จิ ต อ ล แ ล ะ ด า ว เ ที ย ม ทุ ก
ห้ อ ง รัก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ด้ ว ย ก ล้ อ ง
cctv
ส ถ า น ที่ ใ ก ล้ เ คี ย ง :
- ถ . พุ ท ธ ม ณ ท ล ส า ย 1
- ต ล า ด ฟู้ ด วิ ล ล่ า ถ . ร า ช พ ฤ ก ษ์
- เ ด อ ะ เ ซ อ ร์เ คิ้ ล ถ . ร า ช พ ฤ ก ษ์
- ต ล า ด น้ำ ค ล อ ง ลั ด ม ะ ย ม
- ส า ย ใ ต้ ใ ห ม่
- ถนนบางแวก
- ส ถ า บั น เ น ติ ฯ
- ซี ค อ น บ า ง แ ค

สนใจเข้าชม และสอบถามที่พัก

18 ซ.วัดอินทราวาส 12 ถ.วัดอินทราวาส
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170

061 249 2515 , 081 565 2286

TEMJAIPAK

ห้ อ ง พั ก ร า ย เ ดื อ น ห้ อ ง แ ถ ว ส บ า ย
บ ร ร ย า ก า ศ เ ป็ น กั น เ อ ง อ ยู่ ห ลั ง ส า ย ใ ต้

แ ห่ ง ใ ห ม่ ถ น น บ ร ม ร า ช ช น นี

ห้ อ ง พั ก ร า ย เ ดื อ น ๆ ล ะ
2 2 0 0 บ า ท ค่ า ป ร ะ กั น ห้ อ ง 2 0 0 0 บ า ท
จ่ า ย 4 2 0 0 บ า ท เ ข้ า อ ยู่ ไ ด้ เ ล ย ค่ ะ มี ที่
จ อ ด ร ถ 1 คั น

ส ถ า น ที่ ใ ก ล้ เ คี ย ง

เ น ติ บั ณ ฑิ ต ย ส ภ า ส ถ า นี ข น ส่ ง ผู้ โ ด ย ส า ร
ก รุ ง เ ท พ ( ส า ย ใ ต้ ใ ห ม่ ) ถ น น บ ร ม ร า ช
ช น นี

ก า ร เ ดิ น ท า ง / ร ถ ป ร ะ จำ ท า ง

ส ถ า นี ข น ส่ ง ส า ย ใ ต้ ใ ห ม่

สนใจเข้าชม และสอบถามที่พัก

78 หมู่ 17 ซ.บ้านไทร ถ.บรมราชชนนี แขวงบาง
ระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170

087-9044-456
20

บ้านไทร 21
รีสอร์ท

ห้ อ ง พั ก ห ลั ง เ ดี่ ย ว ร า ย วั น ห ลั ง ส ถ า นี
ข น ส่ ง ส า ย ใ ต้ ใ ห ม่

บ ร ร ย า ก า ศ รีส อ ร์ท ท่ า ม ก ล า ง แ ม ก ไ ม้ อั น
เ งี ย บ ส ง บ ริม ค ล อ ง บ้ า น ไ ท ร
ติ ด กั บ ต ล า ด น้ำ ค ล อ ง ลั ด ม ะ ย ม

สิ่ ง อำ น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก

ที่ จ อ ด ร ถ ย น ต์
ร้า น ค้ า ภ า ย ใ น
ก ล้ อ ง ว ง จ ร ปิ ด
อิ น เ ต อ ร์เ น็ ต W i f i
ร้า น ซั ก อ บ รีด
เ ค รื่ อ ง ซั ก ผ้ า ห ย อ ด เ ห รีย ญ

สนใจเข้าชม และสอบถามที่พัก

5 ม.17 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางระมาด
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170

087 280 9197

ร้ า น อ า ห า ร ใ น ท้ อ ง ถิ่ น

LOCAL
RESTAURANT

PHOTO BY MONKEYBUSINESSIMAGES

SEE FAH

8 5 ปี ก า รัน ตี คุ ณ ภ า พ เ สิ ร์ฟ ค ว า ม
อ ร่อ ย ด้ ว ย ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์

BASE ON SEEFAH
STORY

เ รื่ อ ง นี้ เ ริ่ม ต้ น ขึ้ น เ มื่ อ 8 0 ปี ที่ แ ล้ ว ช า ย ผู้ ข้ า ม น้ำ S E E F A H ( สี ฟ้ า ) เ ด อ ะ เ ซ อ ร์เ คิ ล
ข้ า ม ท ะ เ ล ม า จ า ก เ มื อ ง จี น ต่ อ สู้ ดิ้ น ร น ทำ ง า น ใ น
เ มื อ ง ไ ท ย จ น วั น ห นึ่ ง ไ ด้ ร่ว ม มื อ กั บ เ พื่ อ น อี ก ค น ร า ช พ ฤ ก ษ์
ซ อ ย ห มู่ บ้ า น ปิ่ น เ ก ล้ า ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร ( โ ค ร ง ก า ร
ร่ว ม กั น ก่ อ ตั้ ง ร้า น อ า ห า ร ณ อ า ค า ร เ ล็ ก ๆ ห้ อ ง
เ ดี ย ว ชั้น เ ดี ย ว ไ ม่ มี ชื่ อ ย่ า น ร า ช ว ง ศ์
เ มื่ อ ปี พ . ศ . 2 4 7 9 ร้า น นี้ ข า ย แ ต่ ไ อ ศ ก รีม ก า แ ฟ

แ ล ะ ผ ล ไ ม้ แ ช่ แ ข็ ง เ ท่ า นั้ น แ ต่ กิ จ ก า ร ก็ ดำ เ นิ น
ด้ ว ย ดี จ น ต้ อ ง ข ย า ย ร้า น ม า ก ห้ อ ง ขึ้ น เ มื่ อ ร้า น

อ า ห า ร บ ริเ ว ณ ร อ บ ข้ า ง ปิ ด ตั ว ล ง ร้า น จึ ง ริเ ริ่ม
ทำ อ า ห า ร ค า ว ด้ ว ย ตั ว เ อ ง โ ด ย จ้ า ง กุ๊ ก ต ก ง า น

จ า ก ร้า น ดั ง ก ล่ า ว ม า คิ ด สู ต ร ซึ่ ง ส่ ว น ม า ก เ ป็ น

อ า ห า ร จี น ด้ ว ย ค ว า ม ที่ เ ป็ น ย่ า น มี ค น ชั้น สู ง เ ป็ น
เ จ้ า ข อ ง ตึ ก ลู ก ค้ า ข อ ง ร้า น ใ น ช่ ว ง นั้ น จึ ง เ ป็ น เ ห
ล่ า ไ ฮ โ ซ ค น มี ร ะ ดั บ ที่ ขั บ ร ถ ม า กิ น บ้ า ง ก็ นั่ ง กิ น
ใ น ร ถ โ ด ย มี ถ า ด อ า ห า ร ติ ด ร ถ เ สิ ร์ฟ ถื อ เ ป็ น

ภ า พ ที่ คุ้ น ต า สำ ห รับ ค น แ ถ ว นั้ น ต่ อ ม า มี ก า ร ข ยั บ
ข ย า ย ร้า น อี ก ค รั้ง ด้ ว ย ก า ร ท า สี ผ นั ง ใ ห ม่ เ ป็ น สี
ฟ้ า แ ส ง ไ ฟ จ า ห ล อ ด นี อ อ น ส ะ ท้ อ น กั บ ผ นั ง ใ น
ร้า น ทำ ใ ห้ ผู้ ค น ทั่ ว ไ ป ที่ ผ่ า น ม า เ ห็ น เ รีย ก ร้า น
อ า ห า ร แ ห่ ง ร า ช ว ง ศ์ นี้ ว่ า “ สี ฟ้ า ”

เ ด อ ะ เ ซ อ ร์เ คิ ล ร า ช พ ฤ ก ษ์ ห้ อ ง เ ล ข ที่ F 7 - F 8 ) 23

โทร : 028-656-842

DISHCOVERY
BANGKOK (ราชพฤกษ์)

DishCovery PHOTO : WONGNAI.COM/ARTICLES/DISHCOVERY
Bangkok

ร้านคาเฟ่ใจกลางราชพฤกษ์ ที่คนรักความชิค
ต้องไม่พลาด

สายคาเฟ่หลายๆ คนที่อยู่แถวราชพฤกษ์ ต้องขับรถไกล
มาถึงใจกลางเมือง ทั้งฝ่ารถติด ที่จอดรถก็หายาก บางที
เข้าไปในร้านคนก็เยอะที่นั่งก็ไม่มี วันนี้น้องหลุมดำขอ
แนะนำ ร้านคาเฟ่เปิดใหม่ใจกลางราชพฤกษ์
“DishCovery Bangkok” รับรองสายคาเฟ่ต้องถูกใจ

024081698

WWW.FACEBOOK.COM/DISHCOVERY.BKK

DISHCOVERY.BKK 24

ต ะ บั น ตำ ถ า ด

บั น ลื อ โ ล ก

ของร1้0านกตว่าะบปัีตนกำตับรำับคตวต
ำาำถมถาแดาซด่บบันที่ลยืือนโยลงก ต้น

ต ะ บั น ตำ ตำ ถ า ด บั น ลื อ โ ล ก ถ . ร า ช พ ฤ ก ษ์ มุ่ ง ห น้ า ถ . บ ร ม ร า ช ช น นี ร้า น
ร า ช พ ฤ ก ษ์ อิ่ ม อ ร่อ ย ส ไ ต ล์ อี ส า น ค อ อ ยู่ ภ า ย ใ น ฟู้ ด วิ ล ล่ า ร า ช พ ฤ ก ษ์ โ ซ น ด้ า น
อ า ห า ร อี ส า น ต้ อ ง เ ค ย ไ ด้ ยิ น กิ ต ติ ศั พ ท์ ห ลั ง บ่ อ ป ล า ค ร า ฟ ติ ด กั บ T h e C i r c l e
อั น เ ลื่ อ ง ชื่ อ ข อ ง ร้า น อ า ห า ร อี ส า น ร้า น ร า ช พ ฤ ก ษ์
นี้ แ น่ น อ น ตั้ ง แ ต่ C o n c e p t ส้ ม ตำ
ถ า ด ยั ก ษ์ ก ล า ย ม า เ ป็ น ต้ น ตำ รับ ตำ 0h2t-t4p0s8: /-/9w7w6 2w . f a c e b o o k . c o m / T a b
ถ า ด อั น เ ป็ น เ ม นู ซิ ก เ น เ จ อ ร์ข อ ง ท า ง antumfoodvilla/
ร้า น เ ป็ น ตำ ถ า ด ที่ ขึ้ น ชื่ อ บั น ลื อ โ ล ก
นั่ น เ อ ง เ พ ร า ะ ค ว า ม อ ลั ง ก า ร ง า น ส ร้า ง เ ว ล า เ ปิ ด - ปิ ด : ทุ ก วั น 1 0 : 3 0 - 2 0 : 3 0 น2.5
ข อ ง ส า ร พั ด วั ต ถุ ดิ บ ช ว น กิ น ที่ เ ต็ ม ถ า ด
เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ ชื่ อ ร้า น ที่ ย า ว เ ห ยี ย ด ฟั ง
แ ว่ บ แ ร ก ย่ อ ม ย า ก ที่ จ ะ จำ ไ ด้ ค ร บ ถ้ ว น
โ ด ย นั บ ตั้ ง แ ต่ เ ปิ ด ร้า น ม า ก็ ยั ง ค ง ยื น
ห ยั ด ค ว า ม แ ซ่ บ ม า ไ ด้ 1 0 ก ว่ า ปี

ครัวเจ๊ง้อ
กาญจนาภิเษก

PHOTO : HTTP://WWW.JENGOR-SEAFOODS.COM/ABOUT-US/

เกี่ยวกับเจ๊ง้อ 028862331

ครัวเจ๊ง้อ เกิดขึ้นด้วย ความรัก

เจ๊ง้อ หญิงสู้ชีวิต ที่รักในการทำอาหาร เพื่อนสนิท
มิตรสหาย ที่รักและให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้เจ๊ง้อทำ
ร้านอาหารขึ้นมาจริงๆ จังๆ หลังจากได้ชิมฝีมือเจ๊ง้อแล้ว
ว่าอร่อยจนเปิดร้านได้สบายๆ
เจ๊ง้อดูแลกิจการด้วยตัวเองในทุกขั้นตอน ด้วยนึกถึง
ความพอใจของลูกค้าและไม่เอาเปรียบลูกค้าเป็นสำคัญ
ทุกเช้าเจ๊ง้อจะตื่นไปจ่ายตลาด เลือกวัตถุดิบที่ดีและสด
จริงๆ ด้วยตัวเอง เพราะเชื่อว่า วัตถุดิบที่สดและดีมี
คุณภาพ เป็นจุดเริ่มต้นของอาหารอร่อยในทุกจาน เป็น
หัวใจหลักของการทำอาหารที่เจ๊ง้อยึดมั่นเสมอมา

โดยเมนูขึ้นชื่อ ที่มาเมื่อไหร่ก็ต้องสั่ง อาทิ ผัดผักบุ้ง
ฝอย หมี่ผัดกะเฉด (เจ้าแรกของประเทศไทย) ส้มตำปูไข่
ดอง กั้งทอดกระเทียม เผือกทอด เป็นต้น
และทุกวันนี้เจ๊ง้อ ยังเปิดโรงเรียนสอนทำอาหารเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้สนใจและมีใจรักในการทำอาหาร
เหมือนเจ๊ง้อให้สามารถประกอบอาชีพได้จริงอีกด้วย

WWW.JENGOR-SEAFOODS.COM/

JENGORKITCHEN 26

Meating Steak


081 173 0471
ร้านสเต็กคุณภาพดีย่านราชพฤกษ์ ราคา MEATING.STEAK
จับต้องได้ เนื้อละลายในปากสุดฟิน
27MEATING.STEAK
ทางร้านมีที่มาจากไอเดียที่อยากเอาทุกส่วนของวัว
มาทำอาหาร ทำให้เกิดการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆเพื่อ
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเสมอ

นอกจากเมนูเนื้อแล้วทางร้านยังมีเมนูอื่น ๆ อีก
เช่นกันเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการทาน

สำหรับใครที่กำลังหาร้านเนื้อที่รสชาติดี มี
คุณภาพแบบนี้ยังไงก็ต้องที่

MEATING.STEAK ,ราชพฤกษ์ เลยจ้า

6 , 7 ถ น น ร า ช พ ฤ ก ษ์ แ ข ว ง บ า ง ร ะ ม า ด เ ข ต ต ลิ่ ง ชั น
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร 1 0 1 7 0

SUGALE CAFE

RATCHAPHRUEK

คาเฟ่ขนมหวานสุดหวานแหววที่ Sugale Cafe สาขา Food Villa
ร า ช พ ฤ ก ษ์ เ ป็ น ร้า น ที่ ตั้ ง อ ยู่ ภ า ย ใ น ต ล า ด
Sugale Cafe F o o d V i l l a อ ยู่ ติ ด กั บ 7 - 1 1 ทุ ก ท่ า น ที่ จ ะ ม า
ส า ม า ร ถ นำ ร ถ ย น ต์ เ ข้ า ม า จ อ ด ภ า ย ใ น F o o d

V i l l a ไ ด้ เ ล ย ซึ่ ง ส า ม า ร ถ จ อ ด ไ ด้ ฟ รีน า น ถึ ง
3 ชั่ว โ ม ง
สั ญ ลั ก ษ ณ์ บ ริ เ ว ณ ห น้ า ร้ า น จ ะ เ ป็ น รู ป
น า ง ฟ้ า ห น้ า ต า น่ า รัก ซึ่ ง ค่ อ น ข้ า ง เ ด่ น ส ะ ดุ ด ต า
ด้ า น ใ น ร้า น ต ก แ ต่ ง ด้ ว ย โ ท น สี ข า ว แ ล ะ ช ม พู
อ่ อ น ห ว า น แ ห ว ว ส ด ใ ส ช ว น ดึ ง ดู ด ใ ห้ เ ข้ า ม า
ภ า ย ใ น ร้า น เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก ซึ่ ง เ มื่ อ เ ข้ า ม า
ภ า ย ใ น ร้า น แ ล้ ว ก็ ส า ม า ร ถ เ ดิ น ไ ป เ ลื อ ก เ ม นู
อ า ห า ร ที่ บ ริเ ว ณ เ ค า น์ เ ต อ ร์ไ ด้ เ ล ย โ ด ย ร้า น จ ะ
ข า ย ตั้ ง แ ต่ เ ม นู เ ค รื่ อ ง ดื่ ม ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง ๆ ข น ม
รับ ป ร ะ ท า น เ ล่ น ไ ป จ น ถึ ง บิ ง ซู โ ด ย ร า ค า
เ ค รื่ อ ง ดื่ ม ก็ จ ะ เ ริ่ม ต้ น ที่ 3 0 บ า ท เ ท่ า นั้ น

2 5 / 8 ถ น น ร า ช พ ฤ ก ษ์ แ ข ว ง บ า ง ร ะ ม า ด เ ข ต ต ลิ่ ง ชั น ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร 0653497569
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร ( อ ยู่ ห ลั ง S t a r b u c k s ติ ด กั บ 7 - 1 1 )
28SUGALE’ CAFE สาขา FOOD VILLA RATCHAPHRUEK

ผัดเพราลงทัณฑ์

"ข้าวทุกจาน ไข่ทุกใบ ข้าตั้งใจมากจริง ๆ หมูเราก็
เลี้ยงอย่างดี มี WI-FI ให้เล่น หมูเราจึงอารมณ์ดี
เนื้อนุ่มอร่อยมาก มาหาข้าที่ผัดเพราลงทัณฑ์ ข้าจะ
เตรียมสำรับอาหารไว้รอพวกเอ็ง"

" เนื้อเสือร้องไห้ เพราะอะไรนะหรอ ข้าจะบอก
พวกเอ็งให้ มันร้องไห้เพราะความแซ่บ จัดจ้าน ของ
พริกร้านนี้ไงล่ะ ฮ่าฮา ๆ เรือนลงทัณฑ์พรีเซนจริง ๆ
เพลานี้ก็เพลพอดี ออกมาที่เรือนของข้าเถอะ "

ที่อยู่ 065 954 0424
PHADPRAOLONGTONBKK
180 ถนน วัดอินทราวาส แขวง บางระมาด PHADPRAOLONGTONBKK
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10170
กรุงเทพมหานคร 29

(ซอยหรือถนนอินทราวาส เข้าจากถนนราชพฤกษ์
100 เมตร สังเกตุร้านจะอยู่ฝั่ งซ้ายมือครับ)

ต๋องริมทาง

TONGRIMTANG

"วัตถุดิบภัตราคาร ในราาสบายกระเป๋า"

ชาวธนบุเรี่ยนมามุงกันตรงนี้จ้าาา !! วันนี้เรามี ร้านอาหาร ฝั่ ง
ธนฯ ย่านราชพฤกษ์ ร้านเด็ดมาแนะนำ กับร้าน ต๋องริมทาง
ร้านอาหารทะเล แนวสตรีทฟู้ด ริมถนนราชพฤกษ์ ที่ต้องบอก
เลยว่าสุดจริงอะไรจริง สุดทั้งรสชาติ คุณภาพ และราคา ซีฟู้ด
สดๆ ไซส์จัมโบ้ แล้วยังมีเมนูสุดฮิตอย่ง ไข่ข้นปูก้อน ที่เห็น
แล้วถึงกับอึ้ง ปูก้อนเค้ามาเน้นๆ แบบไม่มีหวง ให้เยอะเหมือน
ทำหก แล้วไหนจะกุ้ง ไหนจะหอย ไหนจะปลาหมึก โอ้ยยย
คอเลสเตอรอลในตัวนี่สั่นระริกไปหมดแล้วจ้าา

ต๋ องริ มทาง ร้ านอาหารทะเล ราชพฤกษ์

การเดินทางมาที่ร้าน ต๋องริมทาง ก็ง่ายสุดๆ ตัวร้านอยู่ใน
ลานจอดรถร้านอาหารปลาอยู่เย็น ติดริมถนนฝั่ งตรงข้าม
เยื้องๆ กับ The Circle ราชพฤกษ์ หาง่ายมาก จะมาด้วยรถ
ส่วนตัว หรือนั่งแท็กซี่ กดเรียด Grab ก็เลิศ ตัวร้านเป็น
เต็นท์ขนาดใหญ่ สีเหลืองสะดุดตา หาเจอแน่นอน

ที่อยู่ : ลานจอดรถร้านอาหารปลาอยู่เย็น ถนนราชพฤกษ์ 30
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
ร้านเปิดบริการ : 09.00 - 19.30 น.
โทร : 06-2335-5527

https://www.facebook.com/ต๋องริมทาง

(JAB PAE CHON KAE)

จับแพะ
ชลแกะ

ร้า น จั บ แ พ ะ ช ล แ ก ะ ไ ม่ ต้ อ ง ต ก ใ จ
ร้า น นี้ เ ค้ า ใ ช้ ชื่ อ นี้ จ ริง ๆ ร้า น นี้ ตั้ ง อ ยู่ ถ น น
ร า ช พ ฤ ก ษ์ ก่ อ น ถึ ง แ ย ก ถ น น บ ร ม ร า ช
ช น นี เ ป็ น ร้า น นั่ ง กิ น จิ บ เ ค รื่ อ ง ดื่ ม เ บ า ๆ
ต ก แ ต่ ง ร้า น ส ไ ล ต์ เ ร โ ท ร ที่ มี ข อ ง เ ล่ น
โ บ ร า ณ กั บ ข อ ง ส ะ ส ม เ ก่ า ๆ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
ส ร้า ง บ ร ร ย า ก า ศ ใ ห้ ร้า น ช ว น นึ ก ถึ ง
วั น ว า น สุ ด ๆ

ร้า น นั่ง ชิล ล์ พื้ น ที่ ก ว้า ง ข ว า ง ที่ ตั้ง อ ยู่
ริม ถ น น ย่า น ร า ช พ ฤ ก ษ์ ที่ นี่ ต ก แ ต่ ง ตั ว ร้า น
ด้ ว ย ส ไ ต ล์ เ ร โ ท ร ที่ เ น้ น โ ค ร ง ส ร้า ง เ ห ล็ ก สีดำ
ภ า ย ใ น ร้า น ยัง ต ก แ ต่ ง ไ ป ด้ ว ย ข อ ง เ ล่ น
โ บ ร า ณ แ ล ะ ข อ ง ส ะ ส ม วิเ ท จ ที่ ช่ว ย ส ร้า ง
บ ร ร ย า ก า ศ ภ า ย ใ น ร้า น ไ ด้ อ ย่า ง ล ง ตั ว
สำ ห รับ ที่ นั่ง ร้า น นี้ มีที่ นั่ง ม า ก ม า ย ใ ห้เ ลื อ ก
ทั้ง ที่ นั่ง แ บ บ เ อ้ า ท์ ด อ ร์ก ล า ง แ จ้ง แ ล ะ ห้อ ง
ค า ร า โ อ เ ก ะ แ บ บ ไ พ ร เ ว ท เ ม นู อ า ห า ร ก็ มี
ห ล า ก ห ล า ย เ ม นู ทั้ง เ ม นู ไ ท ย ๆ แ ล ะ เ ม นู
อ า ห า ร อี ส า น สุด แ ซ่บ พ ร้อ ม ด น ต รีส ด ที่ จ ะ
ม า ม อ บ ค ว า ม สุข ใ ห้เ พื่ อ น ๆ ต ล อ ด ทั้ง คื น

ร้า น เ ปิ ด เ ว ล า 1 7 . 0 0 - 2 2 . 0 0 น

087 826 1501 31
จั บ แ พ ะ - ช ล แ ก ะ

ค รั ว ย ก ค ร ก 32

(KHRUA YOK

KROK)

ร า ช พ ฤ ก ษ์

ครัวยกครก บรรยากาศของร้านโล่งโปร่งสบาย กว้าง
ขวาง มีที่ให้เลือกนั่งหลากหลายมุม บริการอาหารอัน
แสนอร่อย รสชาติจัดจ้าน หลากหลายเมนูให้คุณได้ลิ้ม
ลอง ในราคาสบายกระเป๋า เพลิดเพลินกับวงดนตรีทุก
ค่ำคืน และมีการแสดงตลกจากศิลปินตลกชื่อดังมาเล่น
ให้คุณชมทุกคืนวันพฤหัสบดี-เสาร์
ตั้งแต่เวลา 21.00-21.30 น.เพื่อความสนุกสนานผ่อน
คลายอีกด้วย

เ ม นู แ น ะ นำ :
ล า บ ป ล า ช่ อ น , ต้ ม แ ซ่ บ , ตำ ปู ม้ า , ตำ โ ล่ ง โ จ้ ง , ป ล า สำ ลี แ ด ด เ ดี ย ว

ก า ร เ ดิ น ท า ง :
จ า ก ถ น น ปิ่ น เ ก ล้ า - น ค ร ชั ย ศ รี มุ่ ง ห น้ า ไ ป ถ น น เ ส้ น ร า ช พ ฤ ก ษ์ ซึ่ ง จ ะ ผ่ า น
ส ถ า นี ตำ ร ว จ
ต ลิ่ ง ชั น พ อ เ ล ย ส ถ า นี ตำ ร ว จ ไ ป จ ะ มี สี่ แ ย ก ใ ห้ เ ลี้ ย ว ซ้ า ย เ ข้ า เ ส้ น ร า ช พ ฤ ก ษ์
พระราม 5
ต ร ง ไ ป จ ะ พ บ ร้า น อ า ห า ร ย ก ค ร ก ซึ่ ง อ ยู่ ท า ง ด้ า น ข ว า มื อ ก่ อ น ถึ ง ปั๊ ม น้ำ มั น
ปตท.

เ ว ล า เ ปิ ด / ปิ ด :
เ ปิ ด ทุ ก วั น เ ว ล า 1 1 . 0 0 - 2 4 . 0 0 น .

ป ร ะ เ ภ ท ส ถ า น ที่ : ร้า น อ า ห า ร
ป ร ะ เ ภ ท อ า ห า ร : ไ ท ย - อี ส า น
สั ญ ช า ติ อ า ห า ร : อ า ห า ร ไ ท ย
ที่ อ ยู่ : 3 5 / 1 ม . 1 3 ถ . ร า ช พ ฤ ก ษ์
บ า ง ร ะ ม า ด ต ลิ่ ง ชั น ก รุ ง เ ท พ ฯ 1 0 1 7 0
โ ท ร ศั พ ท์ : 0 2 8 6 5 6 6 7 2 ,

0865667030 ,
0868009895

ร้าน

ลมโชยโบยโบก

ส ถ า น ที่ อ า จ จ ะ ดู ธ ร ร ม ด า แ ต่ ไ ด้ นั่ ง ม อ ง
ส ว น ใ บ เ ต ย ห อ ม สี เ ขี ย ว ๆ ก็ ทำ ใ ห้ ส ด ชื่ น ไ ด้
แ ถ ม ร ส ช า ติ อ า ห า ร ก็ ไ ม่ ธ ร ร ม ด า เ ข้ า ขั้ น
อ ร่อ ย เ ล ย ที เ ดี ย ว แ น ะ นำ ผั ด เ ผ็ ด ห มู ป่ า
ไ ก่ ท อ ด เ ก ลื อ ห มึ ก ม ะ น า ว แ ก ง ป่ า ป ล า ดุ ก
ป ล า ก ะ พ ง ผั ด คื่ น ฉ่ า ย แ ล ะ ต้ ม ยำ พุ ง ป ล า
ช่ อ น

แนะนำ

ผั ด เ ผ็ ด ป ล า ช่ อ น
ผั ก บุ้ ง ห มู ก ร อ บ
ป ล า ช่ อ น ผั ด ขึ้ น ไ ช่

37/3 Bang Ramat Rd, แขวงบาง
ระมาด Taling Chan, Bangkok
10170

080 062 2485 33
ร้า น ล ม โ ช ย โ บ ย โ บ ก

ณ อ ยุ ธ ย า @ ริม ค ล อ ง บ า ง ร ะ ม า ด ริม ค ล อ ง บ า ง ร ะ ม า ด

" ร้า น บ ร ร ย า ก า ศ บ้ า น ๆ ตั้ ง อ ยู่ ริม ค ล อ ง บ า ง ร ะ ม า ด ห ลั ง วั ด ม ณ ฑ ป ต ลิ่ ง ชั น ใ ค ร
อ ย า ก สั ม ผั ส วิ ว ชิ ล ๆ ร่ม รื่ น แ ล ะ ช อ บ กิ น พ ว ก เ ม นู พ ว ก ก๋ ว ย เ ตี๋ ย ว เ รือ เ ม นู อ า ห า ร จ า น
ด่ ว น ล อ ง แ ว ะ เ วี ย น ไ ป สั ก ค รั้ง "

ต ก แ ต่ ง ร้า น ใ น ส ไ ต ล์ ย้ อ น ยุ ค เ ฟ อ ร์นิ เ จ อ ร์เ น้ น เ ป็ น ง า น ไ ม้ แ ล ะ พ ร็อ พ ต ก แ ต่ ง ส ไ ต ล์
ข อ ง โ บ ร า ณ เ ช่ น ถ า ด สั ง ก ะ สี ก ร ะ ด้ ง ต ร ะ ก ร้า ส า น ฯ ล ฯ บ ร ร ย า ก า ศ ชิ ล ๆ มี วิ ว ริม ค ล อ ง
ใ ห้ ม อ ง ร ะ ห ว่ า ง ลิ้ ม ร ส เ ม นู อ า ห า ร โ ด ย เ ม นู อ า ห า ร ที่ นี่ มี ทั้ ง เ ม นู เ ส้ น อ ย่ า ง ก๋ ว ย เ ตี๋ ย ว เ รือ
ห มู - เ นื้ อ แ ล ะ เ ม นู อ า ห า ร จ า น เ ดี ย ว จ า น ด่ ว น เ ช่ น ข้ า ว ห มู แ ด ง ก ร ะ เ พ ร า ห มู ส ะ เ ต๊ ะ
เ ป็ น ต้ น ใ ค ร ผ่ า น ไ ป แ ถ ว ย่ า น ต ลิ่ ง ชั น ม อ ง ห า ร้า น บ ร ร ย า ก า ศ ดี ๆ ที่ นี่ น่ า แ ว ะ ไ ป เ ช็ ค อิ น
บอกเลย

พิ กั ด : 7 3 / 4 ซ . แ ก้ ว เ งิ น ท อ ง 4 9 แ ข ว ง บ า ง ร ะ ม า ด เ ข ต ต ลิ่ ง ชั น ก ท ม 1 0 1 7 0
ก า ร เ ดิ น ท า ง : เ ข้ า ม า ท า ง ถ . ฉิ ม พ ลี ข้ า ง ส น . ต ลิ่ ง ชั น ป ร ะ ม า ณ 5 0 0 เ ม ต ร เ ลี้ ย ว ข ว า เ ข้ า ซ อ ย วั ด
ม ณ ฑ ป ป า ก ท า ง มี เ ซ เ ว่ น ต ร ง ต า ม ท า ง 4 0 0 เ ม ต ร เ ข้ า ม า จ อ ด ร ด ที่ วั ด ม ณ ฑ ป
เ ว ล า เ ปิ ด – ปิ ด : เ ปิ ด 9 . 0 0 - 1 7 . 0 0 น . ห ยุ ด ทุ ก วั น ศุ ก ร์ ( ย ก เ ว้ น วั น ห ยุ ด นั ก ขั ต ฤ ก ษ์ )

เ บ อ ร์โ ท ร : 0 9 9 3 9 2 6 5 6 5
ร้า น ณ อ ยุ ธ ย า @ ริม ค ล อ ง บ า ง ร ะ ม า ด

34

YOUNGTON ยั ง ทั น โ ค เ รีย น แ บ ค ย า ร์ด แ อ น ด์ ชิ ล ล์
KOREAN
BACKYARD
& CHILL

อ า ห า ร มื้ อ เ ย็ น ง่ า ย ๆ ต า ม ส ไ ต ล์ วั ย รุ่น เ ก า ห ลี กั บ ร้า น
ไ ส ต ล์ ฮิ ป ฮิ ป เ ปิ ด ใ ห ม่ แ ถ ว ถ น น ร า ช พ ฤ ก ษ์ - ต ลิ่ ง ชั น
จ ะ เ ป็ น ร้า น อ า ห า ร ส ไ ต ล์ ปิ้ ง ย่ า ง ข อ ง เ ก า ห ลี กึ่ ง ๆ ร้า น
สำ ห รับ เ พื่ อ น ฝู ง สั ง ส ร ร ค์ เ ฮ ฮ า ป า ร์ตี้ ก า ร บ ริก า ร
ข อ ง ท า ง ร้า น ดี เ ยี่ ย ม อ า ห า ร ม า เ สิ ร์ฟ ร ว ด เ ร็ว ม า ก
ร้า น มี ที่ นั่ ง แ บ บ o u t d o o r แ ต่ มี พั ด ล ม ตั ว ใ ห ญ่
อ า ก า ศ ไ ม่ ร้อ น สั่ ง ทั้ ง เ นื้ อ แ ล ะ ห มู ม า ท า น ท า ง ร้า น
เ สิ ร์ฟ คู่ กั บ ผั ก ก า ด ข า ว ก ร ะ เ ที ย ม ร า ด พ ริก แ บ บ ไ ม่ อั้ น
มี กิ ม จิ กั บ ซ อ ส ต่ า ง ๆ ไ ว้ ท า น คู่ กั บ เ นื้ อ ซุ ป ไ ข่ วั น นี้ อ า จ
จ ะ ร ส ช า ติ บ า ง เ บ า ไ ป นิ ด เ นื้ อ ก็ นุ่ ม ไ ม่ เ ห นี ย ว แ ต่
โ ด ย ร ว ม แ ล้ ว ร ส ช า ติ ข อ ง ทั้ ง น้ำ จิ้ ม แ ล ะ เ นื้ อ ถั า ทำ ม า
ไ ด้ ดี ก ว่ า นี้ อี ก นิ ด ก่ อ น จ ะ ดี เ ยี่ ย ม เ ล ย

" บ ร ร ย า ก า ศ ร้า น ยั ง ทั น
โ ค เ รีย น แ บ ค ย า ร์ด แ อ น ด์ ชิ ล ต ก แ ต่ ง
ส ไ ต ล์ ส ว น ห ลั ง บ้ า น มี ล า น ใ ห้ นั่ ง ท า น
ด้ า น น อ ก แ ล ะ ห้ อ ง แ อ ร์ด้ า น ใ น ต ก แ ต่ ง
ด้ ว ย ไ ฟ ส ว ย ๆ เ ห มื อ น นั่ ง ป า ร์ตี้ บ้ า น
เ พื่ อ น "

YOUNGTON Korean Backyard & Chillyoungtonbkk

065-954-0424 35


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Straight Fit Keto
Next Book
portfolio