The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Брошура_версія для перегляду

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Marketing guru, 2020-02-03 04:34:41

Wilhelm Hasburg Info by BANKHOTEL

Брошура_версія для перегляду

Євген Чернецький / Yevhen Cherneckyi
Андрій Кобилянський / Andrij Kobylyanskyi
Наталія Вереснева / Nataliya Veresneva

Некоронований українець
Ерцгерцог Вільгельм фон Габсбурґ-Лотрінґен
(1895-1948) і його доба

The uncrowned Ukrainian
Archduke Wilhelm von Habsburg-Lothringen
(1895-1948) and his era

Зміст/Contents

Габсбурґи і їхня Україна.................................................................... 5
Україна і її Габсбурґи......................................................................... 7
Шлях ерцгерцога Вільгельма до Василя Вишиваного.................. 8
Ерцгерцог у вишиванці в Українській революції............................ 9
Між світовими війнами...................................................................... 10
У пеклі Другої світової війни............................................................. 11
Останній крок у безсмертя............................................................... 12
Пам’ять................................................................................................. 13
25
Додатки................................................................................................

The Habsburgs and their Ukraine....................................................... 15
Ukraine and its Habsburgs.................................................................. 17
The Archduke Wilhelm’s way to Vasyl Vyshyvanyi............................ 18
The Archduke in vyshyvanka during the Ukrainian revolution.......... 19
Between the world’s wars.................................................................... 20
In the hell of World War II................................................................... 21
The last step into immortality................................................................ 22
Memory.............................................................................................. 23
25
Supplements.........................................................................................

До зброї! До зброї, стрільці!
Товаришів рідних згадайте,
Що мріють про волю в холодній землі, –
Всі сили до бою з’єднайте!

Василь Вишиваний

Габсбурґи і їхня Україна

Габсбурґи (Габсбурги) є одним з найдавніших монарших домів
Європи та належать до найпомітніших родів загальноєвропейського
і світового масштабу. Впродовж тисячоліття вони правили (в різні
періоди) Священною Римською імперією германської нації, Іспан-
ською та Португальською імперіями, частиною Італії, Нідерландами,
Австрійською імперією, Австро-Угорською монархією, до яких нале-
жала, зокрема, більша частини Східної Європи.

Важливо, що Габсбурґи мають давнє коріння в Русі-Україні. Слід
пам’ятати про походження австрійської гілки Габсбурґів від великих
князів київських. Засновниками цієї гілки були імператриця
Марія-Терезія (1717-1780) з дому Габсбурґів та її чоловік Франц І
Стефан (1708-1765) з Лотаринзького дому. Останній був нащадком
герцога лотаринзького Карла ІІІ (1543-1608) і його дружини Клод,
доньки короля Франції Генріха ІІ (1519-1559) і Катерини Медичі. В
свою чергу Генріх ІІ був прямим нащадком короля Генріха І
(1008-1060) і Анни Ярославни – доньки Ярослава Мудрого, онучки
святого Володимира Великого, правнучки Святослава Хороброго і
праправнучки Ігоря і святої Ольги. Таким чином, вся австрійська
гілка Габсбурґів, яку ще називають Габсбурґсько-Лотаринзьким
домом, зокрема імператор Франц-Йосиф І, є нащадками великих
князів київських. Поза тим австрійські Габсбурґи є також нащадками
Гедиміновичів і Ягеллонів, що ще більше пов’язує їх з українськими
землями й українською минувшиною.

5

В останній третині XVIII  ст. Європа пережила три поділи Речі
Посполитої, проведені Росією, Пруссією і Австрією. Зникнення цієї
польсько-литовсько-руської держави катастрофічно порушило полі-
тичну рівновагу. Кордони Російської імперії опинилися в серці
Європи, а Пруссія отримала потужні ресурси, які використала для
домінування в німецькому світі. Габсбурґи набули Галичину і частину
Малопольщі, та, згодом, Буковину. Ці землі отримали назву Коро-
лівство Галичини і Лодомерії, нагадуючи про галицько-волинські
володіння Данила Романовича і його корону.

Саме українська частина цього Королівства зі столицею у Львові
стала в ХІХ і на початку ХХ  ст. нашим П’ємонтом. Під скіпетром
австрійських імператорів, які від середини ХІХ ст. стали австро-угор-
ськими монархами, розвинулася українська преса, шкільництво і
вища освіта. Саме тут у часи заборони в Російській імперії україн-
ського друку видавалися твори класиків нашої літератури. Саме до
Львова спрямовувала свої пожертви на Наукове товариство імені
Шевченка лівобережна аристократія, бо в Києві, Полтаві і Чернігові
неможливо було провести навіть маніфестацію на честь Тараса
Шевченка. Саме у Львові Михайло Грушевський отримав профе-
сорську посаду, написав і видав більшу частину своєї безсмертної
“Історії України-Руси”. Саме в Австро-Угорщині українці (зокрема, й
селянство) здобули свій перший досвід парламентської боротьби –
великої політики у демократичний спосіб.

Складно переоцінити внесок Габсбурґів до цих дуже важливих
для української нації і нашої державності здобутків. Їхня роль пов’я-
зана із загальною підтримкою українства, в якому вони бачили вірну
опору свого трону, а також із ліберальним законодавством, яке
уможливлювало те, що на схід від Збруча загрожувало позбавлен-
ням усіх прав і засланням до Сибіру.

6

Україна і її Габсбурґи

Чергова хвиля поширення національної ідеї, піднята Тарасом
Шевченком, сформувала у другій половині XIX – на початку XX ст.
українську інтелектуальну еліту. До її складу увійшла сформована з
козацької старшини частина лівобережного дворянства. Саме з
нього походили Леся Українка та Павло Скоропадський. З духів-
ництва Наддніпрянщини вийшли Михайло Грушевський та Симон
Петлюра. Рух хлопоманів привів до українства чимало яскравих
постатей з польського середовища, зокрема, Володимира Антоно-
вича і Тадея Рильського. Галицьке шляхетське коріння мав Іван
Франко, а з руської аристократії став митрополитом Андрей Шеп-
тицький.

Проте навіть на цьому різнобарвному тлі надзвичайно обдаро-
ваних і оригінальних особистостей, велетів українського Відроджен-
ня виділяється унікальна за своїм досвідом персональної українізації
та політичним потенціалом постать одного з ерцгерцогів Габсбур-
ґського роду, який увійшов до історії Української революції
1917-1921 рр. як Василь Вишиваний. Насправді українофілами були
кілька представників австрійських Габсбурґів, проте саме завдяки
Василю Вишиваному нині Габсбурґи є єдиним у світі монаршим
родом, який має серед своїх членів українця, який зі зброєю в руках
боровся за самостійну Україну.

Цією винятковою постаттю був Вільгельм фон Габсбурґ-Лот-
рінґен – праправнук імператора Леопольда ІІ та троюрідний небіж
Франца-Йосифа  І. Він народився 10 лютого 1895  р. поблизу м. 
Пула (Істрія, сучасна Хорватія) та закінчив 1915 р. Військову акаде-
мію в Австрії. Його військова кар’єра припала на Першу світову
війну, коли в Австро-Угорській монархії відбулися величезні зміни.
1916 року помер його дядько-імператор, а престол зайняв небіж
Карл  І. Наприкінці 1918  р. Австро-Угорщина розпалася на кілька
держав.

Це був час, коли на руїнах імперій нації починали будувати свої
держави. Вільгельм фон Габсбурґ-Лотрінґен, якому було трохи
більше за двадцять років, воював на чолі, зокрема, легіону Україн-
ських Січових Стрільців, перейнявся українською культурою, світо-

7

глядом і сприйняв нашу національну ідею. До українського життя,
політики, а згодом й історії цей Габсбурґ увійшов як Василь Вишива-
ний.

Шлях ерцгерцога Вільгельма до Василя Вишиваного

Коли ерцгерцогу Вільгельму було чотирнадцять, він почув від
свого родича князя Ольгерда Чарторийського дещо злосливі висло-
ви на адресу гуцулів. Збурений хлопець потайки поїхав потягом до
Ворохти, кілька днів прожив серед гуцулів і після гучних пошуків
повернувся додому (до Живця під Краковом). У 1919  р. з цього
приводу він напише: “Відтоді я зовсім змінився й до Живця вернув
іншим, як виїхав” (тут і далі в цитатах синтаксис оригіналу). Що ж
штовхнуло його тоді до українства? Можна сказати – доля, або –
гени.

У званні лейтенанта ерцгерцог Вільгельм отримав після закінчен-
ня академії призначення до 13-го уланського полку, укомплектова-
ного переважно українськими хлопцями із Золочівщини. Саме тоді
він почав серйозно вчити українську мову. Читання він опанував
взимку 1915 р., а першою його українською книжкою стала популяр-
на “Історія України” Михайла Грушевського. Потім він читав твори І. 
Франка, Т. Шевченка й інших знаменитих українських письменників.
Певну роль у цьому процесі зіграв і його ад’ютант Остап Луцький.

Добрі взаємини молодого офіцера із солдатами-українцями
пригорнуло до нього їхні серця. Один з них привіз для ерцгерцога з
відпустки вишиванку. Габсбурґу дуже сподобався цей подарунок і
він часто її одягав. Саме звідти погодить його українське прізвисько
– Василь Вишиваний.

8

Ерцгерцог у вишиванці в Українській революції

Перші політичні кроки ерцгерцога Вільгельма на користь україн-
ської справи пов’язані з 1916 р., коли він за фактом своєї належності
до Габсбурґів став сенатором. Саме тоді почалася його плідна співп-
раця з Євгеном Петрушевичем – майбутнім президентом і уповнова-
женим диктатором Західноукраїнської Народної Республіки. Тоді
йшлося лише про адміністративне виокремлення українських земель
у складі Австро-Угорської монархії.

Тим часом ситуація на Східному фронті змінювалася. У 1917 р.
революція в Російській імперії не лише позбавила трону Миколая II
та поставила питання про майбутню форму правління, але й почала
нищення російської армії. У 1918 р. австро-угорські війська у поро-
зумінні з урядом Української Народної Республіки брали участь у
звільненні Наддніпрянщини від більшовиків. Так ерцгерцог Вільгельм
на чолі значного військового угрупування, до якого належав і легіон
Українських Січових Стрільців, опинився у херсонських степах. Його
виважена позиція щодо реквізицій у селянства та відмова від участі в
придушенні викликаних ними повстань зробила його популярним,
що викликало занепокоєння гетьмана Павла Скоропадського.
Цікаво, що влітку одеські соціалісти виношували план повстання
проти П.  Скоропадського і проголошення ерцгерцога Вільгельма
новим гетьманом, на що останній не пристав.

Наприкінці 1918  р. ерцгерцог Вільгельм захворів і виїхав до
Львова. Саме тоді розпочався розпад Австро-Угорської монархії, а
потім – українсько-польська війна за Галичину. Після короткого
перебування в румунському полоні ерцгерцог Вільгельм почав співп-
рацю з Директорією.

У 1919 р. Вишиваний-Габсбурґ став полковником армії Україн-
ської Народної Республіки та співробітником відділу закордонних
зв’язків Міністерства військових справ УНР. Він пережив останні
роки Української революції, останні спроби вибити більшовиків з
України. У 1920  р. Габсбурґ не прийняв союз УНР з відродженою
Польщею. Його стаття з цього приводу призвела до політичного
скандалу та фактичного розриву з батьком, який стояв на полоно-

9

фільских позиціях і мріяв про польську корону.
1921 року Вільгельм Габсбурґ повернувся до Відня, де йому нале-

жав завод з виробництва фарб.

Між світовими війнами

Слід зауважити, що Вишиваний-Габсбурґ був винятком із закону,
що забороняв Габсбурґам мешкати в Австрії. Хоча Українська рево-
люція закінчилася, як тоді вважали, поразкою, Україна назавжди
залишилася в серці Вільгельма фон Габсбурґ-Лотрінґен.

1921 року у Відні вийшла збірка його віршів українською мовою
“Минають дні”. Також у міжвоєнний період Вишиваний публікував
статті в українській еміграційній пресі. Йдеться про літературну
спадщину досить значного обсягу, яка досі ще цілком не зібрана та
недостатньо досліджена.

Слід підкреслити, що на початку 1920-х років із постаттю
Ві-льгельма Габсбурґа пов’язувала свої політичні надії певна частина
українських монархістів. У 1921  р. його було обрано головою
управи Українського національного вільнокозацького товариства,
що було створене у Відні. Проте стаття Вільгельма, опублікована 19
грудня того року, знищила ці надії. Габсбурґ твердо констатував
відсутність будь-яких своїх претензій на верховну владу в Україні.

Цей крок став початком занепаду політичного зацікавлення його
постаттю. Вільгельм Габсбурґ продовжував публікувати свої статті та
твори на політичну тематику, а також зустрічався час від часу з
провідними українськими політиками того часу (Павлом Скоропад-
ським, Євгеном Коновальцем, Євгеном Петрушевичем, В’ячеславом
Липинським тощо).

Згодом Габсбурґ більшою мірою зайнявся підприємницькою
діяльністю. Як ріелтер він торгував земельними ділянками. Певний
час мешкав у Франції й Іспанії. Проте й тоді він все ж намагався
підтримувати свої зв'язки з українськими еміграційними колами.

10

Відомий, наприклад, його лист до генерала Всеволода Петріва
від 23 жовтня 1933 р. з Парижа, в якому Габсбурґ писав: “Віра та
сама у мене залишилась і я уперто вірю в самостійність і соборність
суверенности нашої, нам всім так милої держави України”.

Цікаво, що тогочасні польські агентурні дані фіксують гуртування
навколо Вільгельма Габсбурґа-Лотрінґена як лівих, так і правих полі-
тиків. Слід підкреслити, що Габсбурґ мав рідкісну вдачу поєднувати
людей різних політичних поглядів. Лишається лише шкодувати, що
такий талант не був уповні використаний через брак політичних
амбіцій.

У пеклі Другої світової війни

Під час Другої світової війни Вишиваний-Габсбурґ, як й інші
Габсбурґи, був противником нацизму. Відомо, що він брав участь у
французькому русі Опору. Через підозри у співпраці з британською
розвідкою Вільгельм Габсбурґ перебував під наглядом гестапо.

Ще цікавішою для нас є співпраця Вільгельма Габсбурґа-Лотрін-
ґена з Організацією Українських Націоналістів, яка почалася в 1942
році. Саме завдяки цій співпраці розпочалися контакти між ОУН та
французьким рухом Опору. Також Габсбурґ намагався налагодити
зв’язки між ОУН і західними спецслужбами, маючи на меті посилити
у такий спосіб боротьбу проти нацизму.

Ця діяльність Вільгельма Габсбурґа наприкінці Другої світової
війни тривала у Відні. Там він зустрів капітуляцію Третього Рейху, а
також був свідком перших років радянської окупації Австрії. Лишаю-
чись на теренах радянської окупаційної зони, Габсбурґ наражав
себе на смертельну небезпеку. Тим часом він одружився. Народили-
ся двоє його синів... Можна лише дивуватися, що йому вдалося
прожити у Відні на легальному становищі аж два роки після закінчен-
ня війни.

11To armor! To armor, the riflemen!
Recall the sworn brothers in cold heavy ground
All efforts combine, fearless army,
To freedom envisions in our fatherland!

Vasyl Vyshyvanyi

The Habsburgs and their Ukraine

The Habsburgs are one of Europe’s oldest monarchy houses and
belong to the most prominent families of the pan-European and global
scale. For millennia, they ruled (at different times) the Holy Roman Empire
of the German Nation, the Spanish and Portuguese Empires, part of Italy,
the Netherlands, the Austrian Empire, and the Austro-Hungarian
Monarchy, which occupied most of Western Europe.

It is important to note that the Habsburgs have long-standing roots in
Ukraine-Rus’. One should remember the origins of the Austrian
Habsburgs branch from the Grand Princes of Kyiv. The founders of this
branch were Maria Theresa (1717-1780) from the House of Habsburg
and her husband Francis I Stefan (1708-1765) from the House of
Lorraine. The latter was a descendant of the Duke of Lorraine Charles III
(1543-1608) and his wife Claude, daughter of King of France Henry II
(1519-1559) and Catherine of Medici. In turn, Henry II was a direct
descendant of King Henry I (1008-1060) and Anna Yaroslavna – the
daughter of Yaroslav the Wise, the granddaughter of St. Volodymyr the
Great, the great-granddaughter of Svyatoslav the Brave and the
great-great-granddaughter of Igor and St. Olga. Therefore, the entire
Austrian branch of the Habsburgs, which is also called the House of
Habsburg-Lorraine, including the Emperor of Austria Franz Joseph I, are
the descendants of the Princes of Kyiv. In addition, the Austrian
Habsburgs are also descendants of the Gediminids and Jagellons, which
further links them to Ukrainian lands and the Ukrainian past.

15

In the last third of the XVIII century. Europe experienced three
divisions of the Polish–Lithuanian Commonwealth, conducted by Russia,
Prussia, and Austria. The disappearance of this Polish-Lithuanian-Russian
state has catastrophically violated the political equilibrium. The borders
of the Russian Empire shifted to the heart of Europe, and Prussia received
powerful resources, which were used to dominate the German world. The
Habsburgs acquired Galicia, a part of Lesser Poland, and later
Bukovyna. These territories were called the Kingdom of Galicia and
Lodomeria, reminding about the Galician-Volyn possessions of Danilo
Romanovych and his crown.

It was the Ukrainian part of this Kingdom with its capital in Lviv that
became our Piedmont in the nineteenth and early twentieth centuries.
Ukrainian press, schooling and higher education developed under the
scepter of Austrian emperors that became Austro-Hungarian monarchs
from the mid-nineteenth century. That is exactly where the classics of our
literature were published during the ban of the Ukrainian press in the
Russian Empire. All the donations for the Shevchenko Scientific Society
from the Left-Bank aristocracy were also sent to Lviv since it was
impossible to even conduct a demonstration in honor of Taras
Shevchenko in Kyiv, Poltava, and Chernihiv. In Lviv Mykhailo Hrushevsky
received his professorship, wrote and published the biggest part of his
timeless “History of Ukraine-Rus”. And it was in Austria-Hungary that the
Ukrainians (including the peasantry) gained their first experience of
parliamentary struggle – high politics in a democratic way.

It is difficult to overestimate the Habsburgs’ contribution to these
very important achievements for the Ukrainian nation and our statehood.
Their role is related to the universal support of Ukraine, in which they saw
the true pillar of their throne, as well as to liberal legislation, which
excluded the possibility of depriving the territories to the East of Zbruch of
all rights and exile these to Siberia.

16

Ukraine and its Habsburgs

Another wave of the national idea spreading initiated by Taras
Shevchenko formed the Ukrainian intellectual elite in the second half of
the XIX – early XX centuries. It included the part of the left-bank nobility
formed by the Cossack officers. Lesya Ukrainka and Pavlo Skoropadskyi
also came from this community, whereas Mykhailo Hrushevskyi and
Simon Petliura came from the clergy in Naddnipryanshchyna (the
territory on either side of the middle course of the Dnipro River).
Khlopomanstvo movement brought many prominent figures from the
Polish environment, including Volodymyr Antonovych and Tadej Rylskyi.
Ivan Franko had Galician noble roots and Andrey Sheptytsky that
became Metropolitan belonged to the Russian aristocracy.

However, even in this multicolored background of extremely gifted
and original personalities and the giants of the Ukrainian Renaissance
stands out one figure that is unique in his experience of personal
Ukrainization and political potential – the archduke of the Habsburg
family, who entered the history of the Ukrainian Revolution of 1917-1921
as Vasyl Vyshyvanyi. In fact, several representatives of the Austrian
Habsburgs were Ukrainophiles, but thanks to Vasyl Vyshyvanyi, the
Habsburgs are the only monarchic family in the world with a Ukrainian
among its members, who once took the arms to fight for an independent
Ukraine.

This exceptional personality was Wilhelm von Habsburg-Lothringen
– the great-grandson of Emperor Leopold II and the third cousin of Franz
Josef I. He was born on February 10, 1895, near Pula (Istria, modern
Croatia) and graduated from the Military Academy in 1915 in Austria.
His military career dates back to World War I when the
Austro-Hungarian Monarchy underwent major changes. In 1916, his
uncle-emperor died, and the throne was taken by Charles I. At the end of
1918, Austria-Hungary split into several states. It was the time when the
nations started building their states on the ruins of the empires. Wilhelm
von Habsburg-Lothringen, who was just over twenty years old, fought at
the helm of the Legion of Ukrainian Sich Riflemen in particular,and that’s
when he imbued with Ukrainian culture and outlook. This Habsburg

17

came into Ukrainian life, politics, and later history, as Vasyl Vyshyvanyi.

The Archduke Wilhelm’s way to Vasyl Vyshyvanyi

When Archduke Wilhelm was 14, he heard some vicious remarks
about the Hutsuls from his relative Prince Olgerd Chartorysky.
Heavyhearted and confused, a young man secretly traveled to Vorokhta,
spent several days among the Hutsuls and after a loud search, returned
home (to Zywiec near Krakow). In 1919, he will write about it: “Since
then, I have completely changed and returned to Zywiec a different
person from what I used to be when leaving.” (hereafter, transl. from the
original in Ukrainian). What pushed him to Ukrainian then? One may
say, fate, or genes.

In the rank of lieutenant after graduation from the academy,
Archduke Wilhelm was assigned to the 13th Uhlan Regiment, staffed
mainly by Ukrainian young men from Zolochiv region. Then he began to
seriously study Ukrainian. He mastered reading in the winter of 1915, and
his first Ukrainian book was the popular “History of Ukraine” by
Mykhailo Hrushevskyi. Later on, he read works by I. Franko, T.
Shevchenko and other famous Ukrainian writers. His adjutant Ostap
Lutskyi also played a certain role in this process.

The young officer's good relationship with Ukrainian soldiers drew
their hearts towards him. One of them brought from his vacation a
vyshyvanka (a traditional Ukrainian embroidered shirt) for the Archduke.
Habsburg really enjoyed this gift and he often wore it. That is what his
Ukrainian nickname originates from – Vasyl Vyshyvanyi.
He survived the last years of the Ukrainian Revolution and the last
attempts to oust the Bolsheviks from Ukraine.

In 1920, Habsburg did not accept the UNR alliance with restored
Poland. His article on this matter led to a political scandal and an actual
break of the relationship with his father, who stood in Polonophile
positions and dreamed of the Polish crown. In 1921, Wilhelm Habsburg

18

returned to Vienna, where he owned a paint factory.

Between the world’s wars

It should be noted that Vyshyvanyi - Habsburg was an exception to
the law prohibiting the Habsburgs to live in Austria. Although the
Ukrainian Revolution ended with what was then considered a defeat,
Ukraine remained in the heart of Wilhelm von Habsburg-Lothringen
forever.

In 1921 was published a collection of his poems in Ukrainian
“Mynaiyt Dni” (“The days are passing”). Also, in the interwar period,
Vyshyvanyi published articles in the Ukrainian emigration press. It implies
the existence of a considerable literary legacy that has not yet been fully
collected and is insufficiently researched.

It should be emphasized that in the early 1920s, some of the
Ukrainian monarchists linked their political hopes to Wilhelm Habsburg.
In 1921 he was elected as a chairman of the board of the Ukrainian
National Free Cossack Society, which was established in Vienna.
However, Wilhelm's article, published on December 19 of that year,
destroyed those hopes. Habsburg firmly stated the absence of any claim
against the supreme power in Ukraine.

19

returned to Vienna, where he owned a paint factory.

Between the world’s wars

It should be noted that Vyshyvanyi - Habsburg was an exception
to the law prohibiting the Habsburgs to live in Austria. Although the
Ukrainian Revolution ended with what was then considered a defeat,
Ukraine remained in the heart of Wilhelm von Habsburg-Lothringen
forever.

In 1921 was published a collection of his poems in Ukrainian
“Mynaiyt Dni” (“The days are passing”). Also, in the interwar period,
Vyshyvanyi published articles in the Ukrainian emigration press. It implies
the existence of a considerable literary legacy that has not yet been fully
collected and is insufficiently researched.

It should be emphasized that in the early 1920s, some of the
Ukrainian monarchists linked their political hopes to Wilhelm Habsburg.
In 1921 he was elected as a chairman of the board of the Ukrainian
National Free Cossack Society, which was established in Vienna.
However, Wilhelm's article, published on December 19 of that year,
destroyed those hopes. Habsburg firmly stated the absence of any claim
against the supreme power in Ukraine.

The move marked the beginning of a decline in political interest to his
persona. Wilhelm Habsburg continued to publish his articles and writings
on political subjects, and also occasionally met with leading Ukrainian
politicians of the time (Pavlo Skoropadskyi, Yevhen Konovalets, Yevhen
Petrushevych, Vyacheslav Lypynskyi, etc.).

Later on, Habsburg became more involved in entrepreneurship. As a
real estate agent, he sold the land. For a while, he lived in France and
Spain. But even then, he still tried to keep in touch with Ukrainian
emigration circles.

There is, for example, a letter to General Vsevolod Petriv of October
23, 1933, sent from Paris, in which Habsburg writes: “My faith remains

20

the same and I firmly believe in the independence and the sovereignty of
Ukraine, so dear to all of us”.

Interestingly, Polish human intelligence data of that time records a
rallying of both left and right politicians around Wilhelm von
Habsburg-Lothringen. It should be emphasized that Habsburg had the
rare fortune of bringing together people of different political views. It is
only to be regretted that such talent was not fully utilized due to a lack of
political ambition.

In the hell of World War II

During World War II, Vyshyvanyi-Habsburg, similarly to other
Habsburgs, opposed Nazism. He is known to have participated in the
French Resistance movement. Due to the suspicions in cooperation with
British intelligence, Wilhelm Habsburg was under surveillance by the
Gestapo.

Even more interesting to us is the collaboration of Wilhelm von
Habsburg-Lothringen with the Organization of Ukrainian Nationalists,
which began in 1942. Thanks to this cooperation, there were initiated the
contacts between the OUN and the French Resistance Movement.
Habsburg also sought to establish connections between the OUN and
Western intelligence agencies in order to intensify the fight against
Nazism.

This activity of Wilhelm Habsburg continued in Vienna at the end of
World War II. There he met the surrender of the Third Reich and also
witnessed the first years of Soviet occupation of Austria. By staying in the
Soviet occupation zone, Habsburg exposed himself to mortal danger. In
the meantime, he got married. Two of his sons were born ... One can only
wonder that he managed to live in Vienna legally for two years after the
end of the war.

21

The last step into immortality

Habsburg escaped death from the Gestapo tortures but was arrested
by Soviet counterintelligence in Vienna. On September 20, 1947, there
emerged “Resolution on the Selection of a Prevention Measure”
(hereafter, transl. From the original in Russian), which recorded a
decision on prisoner detention in custody.

Pointedly, Habsburg attested with his signature note of announcement
to him this document only on September, 23. In this way, he ended up in
the Lukyanivska Prison, which is in Kyiv. Prisoner of Camera # 17 was
accused ... of first acting in favor of British and then French intelligence.
One can only imagine what torture by the Stalin's executioners the
Archduke went through for the “indictment” dated May 22, 1948, to
state: “Pleaded guilty of committing crimes under Art. 58-2, 58-6 pt. 1
and 58-11 of the RSFSR Criminal Code, 54-2, 54-6 pt.1 and 54-11 of
the UkSSR Criminal Code”.

According to archival records, on July 1, 1948, Habsburg was
admitted to a prison hospital with complaints about general weakness,
dizziness, cough, chest and heart pain. Apparently, the same day they
wrote about him: “a patient of above the average height and proper
physique, dramatically reduced nutrition, anemic ...” According to the
official version, he died of tuberculosis on August 18, 1948. The true
cause of his death remains unknown. Given the circumstances, the death
of the “convict Habsburg-Lothringen W. S.” should be put in the same
row with the political killings of prominent Ukrainian politicians carried
out by the Soviet counterintelligence, including Yevhen Konovalets in
1938, Hetman Danylo Skoropadskyi in 1957, and Stepan Bandera in
1959.

At the end of the “Act” on the death of William Habsburg, it is noted:
“Authorize the body to be buried, the head of prison No. 1 of the MOI in
Kiev region, Captain Zhuravlev”. Thus, a distant descendant of the great
Princes of Kyiv was laid to rest in the ancient capital of his ancestors.

22

The last step into immortality

Habsburg escaped death from the Gestapo tortures but was arrested
by Soviet counterintelligence in Vienna. On September 20, 1947, there
emerged “Resolution on the Selection of a Prevention Measure”
(hereafter, transl. From the original in Russian), which recorded a
decision on prisoner detention in custody.

Pointedly, Habsburg attested with his signature note of announcement
to him this document only on September, 23. In this way, he ended up in
the Lukyanivska Prison, which is in Kyiv. Prisoner of Camera # 17 was
accused ... of first acting in favor of British and then French intelligence.
One can only imagine what torture by the Stalin's executioners the
Archduke went through for the “indictment” dated May 22, 1948, to
state: “Pleaded guilty of committing crimes under Art. 58-2, 58-6 pt. 1
and 58-11 of the RSFSR Criminal Code, 54-2, 54-6 pt.1 and 54-11 of
the UkSSR Criminal Code”.

According to archival records, on July 1, 1948, Habsburg was
admitted to a prison hospital with complaints about general weakness,
dizziness, cough, chest and heart pain. Apparently, the same day they
wrote about him: “a patient of above the average height and proper
physique, dramatically reduced nutrition, anemic ...” According to the
official version, he died of tuberculosis on August 18, 1948. The true
cause of his death remains unknown. Given the circumstances, the death
of the “convict Habsburg-Lothringen W. S.” should be put in the same
row with the political killings of prominent Ukrainian politicians carried
out by the Soviet counterintelligence, including Yevhen Konovalets in
1938, Hetman Danylo Skoropadskyi in 1957, and Stepan Bandera in
1959.

At the end of the “Act” on the death of William Habsburg, it is noted:
“Authorize the body to be buried, the head of prison No. 1 of the MOI in
Kiev region, Captain Zhuravlev”. Thus, a distant descendant of the great
Princes of Kyiv was laid to rest in the ancient capital of his ancestors.

22

Memory

Due to the active political involvement, there remained considerable
documentary and literary heritage after Archduke Wilhelm (Vasyl
Vyshyvanyi). The search and study of everything that the Ukrainian and
foreign archives hold about him are ongoing. The most important findings
as of now are several copies of his autobiography, written in 1919 for the
request of Ivan Ohienko, archival investigative work of 1947-1948, as
well as correspondence with Metropolitan Andrey Sheptytskyi, Baron
Kazimir Guzhkovskyi and Baron Mykola Vasylko.

Due to the study of these and other sources, a number of publications
have appeared on Archduke Wilhelm (Vasyl Vyshyvanyi). Of major
importance among them is the work of Ukrainian historians Y.
Tereshchenko and T. Ostashko “Ukrainian patriot of the Habsburg
dynasty”, enriched with the publication of the body of discovered
documents and works. It was completed in 2006 and published in 2008
by the “Tempora” publishing house. It is a solid edition of nearly 400
pages. Another very important publication is the book by American
historian Timothy Snyder “The Red Prince: The Secret Lives of a Habsburg
Archduke”, which was published in the US in 2008, re-published in
Polish translation in 2010 in Warsaw by “Świat Książki” publishing
house, and in 2011 – in Kyiv, translated into Ukrainian by the “Granny-T”
publishing house under the name “Chervonyi Knyaz” (“Red Prince”).

Evidence of the return of the bright and prominent figure of Archduke
Wilhelm (Vasyl Vyshyvanyi) to the history of Ukraine, as well as to the
mass consciousness of Ukrainians, are the streets and squares named
after him in Ivano-Frankivsk, Zaporizhya, Kamianets-Podilskyi, Kyiv, Lviv,
Odesa, Chernivtsi. Another important step in this direction is the initiative
of the Lviv Bank Hotel to associate the name of Vasyl Vyshyvanyi with
their best apartments, which will promote the historical memory of the
heroic Habsburg among the most influential guests of Lviv. Perhaps, their
acquaintance with the life of Archduke Wilhelm will help to break still
pervasive stereotypes in the Western world, which regard Ukraine and
Ukrainian culture only as part of the “Russian world”. The return of the
Archduke Wilhelm von Habsburg-Lothringen and the memory about him

23

during the current period is a landmark as it reminds us of the events of a
hundred years ago with all the variety of political alternatives of that time.
Most importantly, the life of Vasyl Vyshyvanyi indicates the magnetism of
Ukrainian culture that has attracted such bright personalities to our world.

24

Габсбурґи та їхня Україна / The Habsburgs and their Ukraine

Середній герб Австро-Угорської імперії (1915-1918 рр.)
Middle Coat of Arms of Austria-Hungary Empire (1915-1918)

Родовий замок Габсбурґів , кантон Аарґау, Швейцарія
The ancestral Habsburg Castle, Canton of Aargau, Switzerland

Родовий герб Габсбурґів-Лотаринзьких
Coat of Arms of the Habsburg-Lorraine

Герб Королівства Галичини і Володимирії
Coat of Arms of the Kingdom of Galicia and Lodomeria

Герб Герцогства Буковина
Coat of Arms of the Duchy of Bukovyna

Україна та її Габсбурґи / Ukraine and its Habsburgs

Етнічна мапа Австро-Угорщини
(українці позначені світло-зеленим кольором)
Ethnic map of Austria-Hungary
(Ukrainians marked in light green)

Вільгельм-Франц фон Габсбурґ-Лотаринзький
Wilhelm Franz von Habsburg-Lothringen

Вільгельм-Франц фон Габсбурґ-Лотрінґен, військова академія Вінер-Нойштадт,
1915 р., парадний однострій Галицького полку уланів

Wilhelm Franz von Habsburg-Lothringen, Military Academy Wiener Neustadt,
1915, a ceremonial uniform of the Uhlan Galician Regiment

Шлях ерцгерцога Вільгельма до Василя Вишиваного /
The Archduke Wilhelm’s way to Vasyl Vyshyvanyi

Родина Габсбурґів-Лотаринзьких, 1896 р.
62. Ерцгерцоґ Карл-Стефан-Євгеній-Віктор-Фелікс-Марія
фон Габсбурґ-Лотрінґен;
63. Марія-Терезія Австрійська-Тосканська Габсбурґ,
герцогиня Тосканська;
64. Елеонора фон Габсбурґ-Лотрінґен;
65. Рената-Марія фон Габсбурґ-Лотрінґен;
66. Карл-Альбрехт фон Габсбурґ-Лотрінґен;
67. Матільда-Марія-Христина фон Габсбурґ-Лотрінґен;
68. Лео-Карл фон Габсбурґ-Лотрінґен;
69. Вільгельм-Франц фон Габсбурґ-Лотрінґен,
майбутній Василь Вишиваний (на руках у Марії-Терезії)

Вільгельм фон Габсбурґ-Лотрінґен (у центрі) у родинному маєтку Живець
Wilhelm von Habsburg-Lothringen (in the center) in the Żywiec family estate

Палац Габсбурґів в Живцю (Вікіпедія)
The palace of the Habsburgs in Żywiec (Wikipedia)

Родина Карла-Стефана Габсбурґа (батька Василя Вишиваного) під час весілля
його доньки ерцгерцогині Елеонори з лейтенантом Альфонсом фон Кльосом,
1913 р.:
The family of Karl-Stephan Habsburg (father of Vasyl Vyshyvanyi) during the
wedding of his daughter Archduchess Eleonora with Lieutenant Alfonz von Kloss,
1913:

1. Ерцгерцогиня Долорес, 1. Archduchess Dolores,
2. Графиня Габріела Мільчет, 2. Dutchess Gabriela Milchett,
3. Князь Ієронім Радзивілл, 3. Prince Jerome Radziwill,
4. Княгиня Рената Радзивілл, 4. Princess Renata Radziwill,
5. Ерцгерцог Лео, 5. Archduke Leo,
6. Князь Ольгерд Чарторийський, 6. Prince Olgert Chartoriyskyi,
7. Ерцгерцогиня Матільда, 7. Archduchess Matilda,
8. Ерцгерцог Карл-Стефан, 8. Archduke Karl,
9. Пані Елеонора фон Кльос, 9. Eleonora von Kloss,
10. Лейтенант Альфонс фон Кльос, 10. Lieutenant Alfonso von Kloss,
11. Ерцгерцогиня Марія-Терезія, 11. Archduchess Maria Theresa,
12. Ерцгерцог Вільгельм, 12. Archduke Wilhelm,
13. Ерцгерцог Карл-Альбрехт, 13. Archduke Karl-Albrecht,
14. Ерцгерцог Леопольд-Сальватор. 14. Archduke Leopold Salvator.

Юнацькі роки
Young years

У гуцульському строї
In the Hutsul outfit

У вишиванці
In vyshyvanka

Ерцгерцог у вишиванці в Українській революції/
The Archduke in vyshyvanka during the Ukrainian revolution

В однострої сотника УСС
In the Ukrainian Sich Riflemen sotnyk uniform

Листівка з підписом ˝Австрійський Архикнязь Вільгельм.
Приятель українського народа˝
Postcard with a signature in Ukrainian “Austrian Archduke Wilhelm.
A friend of Ukrainian people”

Кадри з фільму / Movie footage
˝Wilhelm von Habsburg - Der König der Ukraine˝

Зліва направо: барон Казимир Гужковський, митрополит граф Андрей
Шептицький,ерцгерцоґ Вільгельм фон Габсбурґ-Лотрінґен (зима 1917–1918 рр.)
From left to right: Baron Casimir Guzhkovskyi, Metropolitan Duke Andrey
Sheptytskyi, Archduke Wilhelm von Habsburg-Lothringen (winter 1917–1918)

З митрополитом Андреєм Шептицьким (Тернопіль, 1918 р.)
With Metropolitan Andrey Sheptytsky (Ternopil, 1918)

Зі штабом УСС (Запоріжжя, 1918 р.)
With the USS headquarters (Zaporizhzhya, 1918)

З тернопільським духовенством (Тернопіль, 1918 р.)
With the Ternopil clergy (Ternopil, 1918 р)

Серед Усусусів (Запоріжжя, 1918 р.)
Among the Ukrainian Sich Riflemen members (Zaporizhzhya, 1918)

Зустріч УСС Василя Вишиваного та Запорожців Петра Болбочана (1918 р.)
Meeting of Vasyl Vyshivanyi from Ukrainian Sich Riflemen with “Zaporozhtsi” of
Petro Bolbochan (1918)

Між світовими війнами / Between the world’s wars

Збірка віршів Василя Вишиваного ˝Минають дні…˝
Collection of poems by Vasyl Vyshyvanyi in Ukrainian “Mynaiyt Dni...”
(“The days are passing”)

Між світовими війнами / Between the world’s wars

Париж, 1931 р.
Paris, 1931

На відпочинку. 1930-ті роки
On the vacation, the 1930s.

Вільгельм фон Габсбурґ-Лотрінґен у своєму помешканні у Відні. 1934 рік
Wilhelm von Habsburg-Lothringen in his house in Vienna, 1934

Останній крок у безсмертя / The last step into immortality

Відень, 1946 р
Vienna, 1946..

Фото зі слідчої справи (Лук’янівська в’язниця, Київ, 1947 р.)
The first page of Vasyl Vyshyvanyi's court case (SBU Branch Archive)

Перша сторінка судової справи Василя Вишиваного (Галузевий архів СБУ)
Photo from the investigation case (Lukyanivska Prison, Kyiv, 1947)


Click to View FlipBook Version