The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สื่อสิ่งพิมพ์ ล่าสุด-แปลง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tungsawangthimaporn3, 2020-02-20 01:28:23

สื่อสิ่งพิมพ์ ล่าสุด-แปลง

สื่อสิ่งพิมพ์ ล่าสุด-แปลง

แหลมกระทิง

จดุ ชมววิ แห่งใหมข่ องจงั หวดั ภูเกต็ มองเห็นทะเลอนั ดามนั เกือบ 360 องศา สาหรับใครท่ีอยากเดินทางมายงั จุดชมววิ แห่งน้ี
อาจตอ้ งเดินทางมาต้งั แตช่ ่วงบา่ ย ๆ เพราะหากมาหลงั พระอาทติ ยต์ กจะมืดมาก และเดินลาบาก
โดยเริ่มตน้ เสน้ ทางผา่ นหาดในหานมาทางอา่ วเสน หรือจะเร่ิมตน้ ท่ีอ่าวเสน หรือเดินข้นึ ไปทางกาแพงเลก็ ๆ
ก่อนถึงบา้ นกระทิงรีสอร์ทกไ็ ด้ แนะนาใหใ้ ส่รองเทา้ ผา้ ใบ เพราะคณุ จะตอ้ งเดินผา่ นโขดหิน ซ่ึงอาจเผลอลื่นและเป็นอนั ตรายได้
ตลอดทางคุณจะมองเหน็ วิว ท่ีทาให้คณุ ตอ้ งร้องวา้ ว ! ประมาณ 45 นาที กจ็ ะถึงแหลมกระทิง
และอยา่ งที่บอกไปแลว้ วา่ ทางกลบั คอ่ นขา้ งมืด เราจึงไมแ่ นะนาใหอ้ ยดู่ ูพระอาทิตย์

บา้ นคีรีวง
1

ต้งั อยทู่ ่ีตาบลกาโลน อาเภอลานสกา นกั ท่องเที่ยวคนไทยที่ไดม้ าเท่ยี วท่ีบา้ นคีรีวง มกั จะประทบั ใจกบั วถิ ีชีวติ สังคมของชาวบา้ นท่ีนนั่
ซ่ึงเป็นสังคมแบบเครือญาติ ถอ้ ยทีถอ้ ยอาศยั กนั การเป็นอยทู่ ี่เรียบง่ายและเงียบสงบ
แน่นอนวา่ เราอาจจะไดพ้ บภาพแบบน้ีไดไ้ มบ่ ่อยนกั เมื่ออยใู่ นเมืองใหญ่ ชาวบา้ นท่ีนนั่ ส่วนใหญป่ ระกอบอาชีพทาสวนผลไม้ เช่น
มงั คุด เงาะ ทเุ รียน เป็นตน้ จดุ เดน่ ของบา้ นคีรีวงคือทศั นียภาพท่ีสวยงามของธรรมชาติ ซ่ึงต้งั อยทู่ ่ามกลางป่ าเขา และสายน้า
แถมยงั มีกิจกรรมใหน้ กั ทอ่ งเท่ียวไดร้ ่วมทามากมาย เช่น การพกั ในที่พกั แบบโฮมสเตย์ การชิมอาหารพ้ืนเมือง

เกาะกาตก

2

เกาะกาตก อยใู่ นพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติแหลมสน เป็นอกี หน่ึงเกาะสวยของไทย ท่ีสวย เงียบสงบและมีเสน่หเ์ ป็นของตวั เอง
ไฮไลทท์ ี่ตอ้ งไปเยอื นคอื "อา่ วเขาควาย" แห่งเกาะกาตก ซ่ึงเป็นศนู ยก์ ลางการท่องเท่ียวของหมเู่ กาะกา
เพราะเป็นจดุ ที่ทางอุทยานเปิ ดใหน้ กั ท่องเที่ยวเขา้ มารับประทานอาหารและเล่นน้ากนั ท่ีเกาะน้ี ที่น่ีร่มร่ืนดว้ ยแนวตน้ สน
หาดทรายสวยงามขาวเนียน ทรายละเอียด น้าทะเลสวยใส เหมาะแก่การลงแหวกว่ายเลน่ น้าเป็นอยา่ งยิ่ง

จุดชมวิวเสมด็ นางชี

3

ต้งั อยทู่ ่ีบา้ นเสมด็ นางชี หมู่ 2 ตาบลคลองเคยี น อาเภอตะกวั่ ทุง่ ทน่ี ี่ถือไดว้ ่าเป็นจุดชมววิ แห่งใหม่ของจงั หวดั พงั งา
ว่ากนั วา่ บรรยากาศววิ ระดบั หลกั ลา้ นเลยทีเดียว นกั ทอ่ งเที่ยวนิยมที่จะข้นึ ไปยงั จดุ ชมวิวเสมด็ นางชีในช่วงบา่ ยก่อนพระอาทิตยต์ กดิน
แลว้ นอนกางเตน็ ทพ์ กั คา้ งแรม 1 คนื ก่อนจะลงมาในช่วงสายของอกี วนั เพราะบรรยากาศของที่น่ีจะสวยงามแตกต่างกนั ออกไป
ยามเยน็ จะไดช้ มภเู ขาหินปูนกลางทะเลเป็นสีเหลืองทอง เพราะพระอาทิตยจ์ ะตกทางดา้ นหลงั
แลว้ สาดส่องแสงมาท่ีภูเขาและทะเลในอา่ วพงั งา ยามค่าคนื จะสามารถมองเห็นดาวเตม็ ทอ้ งฟ้า
กบั พระจนั ทร์ดวงกลมโตสีเหลืองทองอร่าม ราวกบั มานอนพกั คา้ งคนื อยอู่ กี โลก
ส่วนยามเชา้ ก็จะมีพระอาทิตยโ์ ผล่มาทกั ทายกนั แบบงาม ๆ

4

เกาะเขาใหญ่

อีกหน่ึงสถานท่ีท่องเที่ยวทะเลทางฝั่งอนั ดามนั และที่เท่ียวสตลู ห้ามพลาด เป็นเกาะหินปนู กลางทะเล
อยใู่ นพ้นื ที่ของอทุ ยานแห่งชาติหมูเ่ กาะเภตรา ตาบลปากน้า อาเภอละงู จงั หวดั สตลู ห่างจากชายฝั่งบริเวณท่ีทาการอทุ ยานประมาณ
10 กิโลเมตร และอยหู่ ่างจากท่าเรือปากบารา เพียงแคป่ ระมาณ 3-5 กิโลเมตรเทา่ น้นั
บนเกาะเขาใหญจ่ ะมีลกั ษณะเป็นภูเขาหินปูนเสียส่วนใหญ่ มีชายหาดบางส่วน อ่าวท่ีมีชื่อเสียงคอื "นะปลุ า"
เป็ นชายหาดที่เงียบสงบสวยงาม

เมืองเก่าสงขลา
5

ยา่ นเมืองเก่าสงขลา ต้งั อยใู่ นเขตอาเภอเมือง มีถนนสายสาคญั น่าเดินเท่ียว 3 สาย คือถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงาม
ซ่ึงยงั คงเอกลกั ษณ์ด้งั เดิมเอาไว้ นอกจากน้ียงั มีสถานที่สาคญั ของเมอื งใหไ้ ดเ้ รียนรู้ประวตั ิศาสตร์กนั ดว้ ย ท้งั ศาลเจา้ พอ่ หลกั เมือง
ซ่ึงต้งั อยบู่ นถนนนางงาม, โรงสีหบั โห้ ห้ิน ที่ทาสีแดงแปร๊ด ต้งั อยบู่ นถนนนครนอก ริมทะเลสาบสงขลา เป็นตน้
แต่ส่ิงที่ทาใหเ้ มืองเก่าแห่งน้ีดูมีชีวิตชีวาข้ึนมาอกี คร้ังก็คืองานสตรีทอาร์ต เป็นภาพวาดบนกาแพง
จาลองบรรยากาศของร้านน้าชาฟเุ จา ซ่ึงเป็นร้านน้าชาเก่าแก่ในอดตี ท่ีต้งั อยใู่ นอาคารน้นั

6

อุทยานแห่งชาติหม่เู กาะอา่ งทอง

อทุ ยานแห่งชาติหมเู่ กาะอา่ งทอง ต้งั อยอู่ าเภอสมุย จงั หวดั สุราษฎร์ธานี ท่ีน่ีคือดินแดนแห่งหมู่เกาะมากมาย ซ่ึงมีท้งั หมดมากกว่า 40
เกาะ แต่ละเกาะมีลกั ษณะเป็นภูเขาหินปูน บางเกาะมีหาดทรายขาวสะอาด สวยงาม
บางเกาะมีเฉพาะเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้ไดเ้ ดินข้นึ ไปชมทศั นียภาพโดยรอบของหมเู่ กาะแห่งน้ี
โดยเกาะทเี่ ป็นที่นิยมของนกั ทอ่ งเท่ียวจะอยทู่ ี่เกาะววั ตาหลบั ดว้ ยเป็นทต่ี ้งั ของอทุ ยานแห่งชาติหมเู่ กาะอ่างทอง
และเป็นท่ีต้งั ของจดุ ชมววิ ที่สวยที่สุด นน่ั ก็คอื จดุ ชมวิวววั ตาหลบั นอกจากน้ียงั มีเกาะอ่นื ๆ ให้ไดเ้ ที่ยวอกี ดว้ ย อาทิ เกาะแม่เกาะ
เกาะสามเสา้ เกาะทา้ ยเพลา เป็นตน้

เขื่อนรัชชประภา
7

เข่อื นรัชชประภา หรือเขอ่ื นเช่ียวหลาน ต้งั อยตู่ ิดกบั อทุ ยานแห่งชาติเขาสก จงั หวดั สุราษฎร์ธานี
ท่ีน่ีกลายเป็นสถานท่ีทอ่ งเท่ียวทน่ี ่าสนใจอนั ดบั ตน้ ๆ ของเมืองไทย ดว้ ยเตม็ ไปดว้ ยธรรมชาติของป่ าเขาและสายน้าที่งดงาม
เป็นแหลง่ ท่องเที่ยวพกั ผอ่ นหยอ่ นใจท่ีดีมาก ๆ สาหรับคนที่ชอบความเงียบสงบ อีกท้งั ยงั มีความมหศั จรรยท์ างธรรมชาติท้งั น้าตก
หนา้ ผา ถ้า และทิวทศั นเ์ ทือกเขาหินปนู ที่ต้งั ตระหง่านเหนือผืนน้าอ่างเก็บน้า จนไดร้ ับฉายาวา่ กุย้ หลินเมืองไทย

8

เกาะปันหยี

เกาะปันหยี ต้งั อยทู่ ่บี า้ นท่าด่าน ตาบลเกาะปันหยี อาเภอเมือง จงั หวดั พงั งา เป็นหมูบ่ า้ นของชาวมสุ ลิมกลางน้า
ซ่ึงมีมายาวนานมากกว่า 200 ปี ชาวบา้ นยงั คงใชว้ ิถีชีวิตแบบชาวเลแท้ ๆ ภายในเกาะมีบา้ นเรือนของชาวบา้ น
ท่ีสร้างข้ึนจากวสั ดุธรรมชาติ มีมสั ยิด รวมท้งั สนามฟุตบอลขนาดเลก็ ของเด็ก ๆ ในหมบู่ า้ น
นอกจากนกั ทอ่ งเที่ยวจะไดช้ ื่นชมวิถีชีวิตอนั เรียบง่ายแลว้ ยงั จะไดล้ ิ้มลองอาหารทะเลสดใหม่ อาหารพ้นื เมือง
พร้อมท้งั เลือกซ้ือสินคา้ แฮนดเ์ มดของชาวบา้ นอกี ดว้ ย

ถ้าภผู าเพชร
9

-

ถ้าท่ีมีขนาดใหญต่ ดิ อนั ดบั 4 ของโลก ต้งั อยใู่ นตาบลปาลม์ พฒั นา อาเภอมะนงั ภายในถ้าจะพบหอ้ งโถงขนาดกวา้ ง เพดานถ้าสูง ๆ
ที่เตม็ ไปดว้ ยหินงอกหินยอ้ ยที่ยงั คงมีหยดน้าเกาะตวั อยู่ และเม่ือกระทบกบั แสงไฟก็จะส่องเป็นประกายอยา่ งสวยงาม
พร้อมท้งั มีการแบ่งช่ือแต่ละหอ้ งตามลกั ษณะของธรณีสัณฐานท่ีพบออกเป็น 20 ห้อง เช่น "ห้องมา่ นเพชร"
มีลกั ษณะคลา้ ยผา้ ม่านแขวนอย,ู่ หอ้ งพญานาค มีหินงอกคลา้ ยงใู หญห่ รือพญานาค และถา้ สังเกตจากประเภทของหินงอก
(Stalagmite) ก็จะมีชื่อต่าง ๆ ตามรูปทรงท่ีพบเหน็ มากถึง 31 แห่ง

10

เกาะกระดาน

เกาะกระดาน เป็นเกาะท่ีสวยที่สุดของทะเลตรัง อยทู่ างดา้ นตะวนั ตกของเกาะมกุ และเกาะลบิ ง มีเน้ือท่ี 600 ไร่ ซ่ึง 5 ใน 6
ส่วนของเกาะน้ีอยใู่ นความรับผิดชอบของอทุ ยานแห่งชาติหาดเจา้ ไหม ที่เหลือเป็นของเอกชน เกาะกระดาน
มีชายหาดท่ีมีทรายขาวละเอยี ดและน้าทะเลใสจนมองเหน็ แนวปะการัง ซ่ึงเป็นปะการังน้าต้ืน ตลอดจนฝงู ปลาหลากสีหลายพนั ธุ์
สาหรับการเดินทางไปท่องเท่ียวเกาะกระดาน สามารถทาไดท้ ้งั เหมาเรือไปเอง หรือไปกบั ทวั ร์แบบ One Day Trip (4 เกาะ
ไดแ้ ก่ เกาะเชือก เกาะมา้ ถ้ามรกต (เกาะมกุ ) และเกาะกระดาน) สามารถติดต่อสอบถามไดท้ บี่ ริเวณท่าเรือควนตงุ้ กู ทา่ เรือปากเมง
หรือทา่ เรือเจา้ ไหม

คลองสังเน่ห์
11

ต้งั อยทู่ ่ีตาบลบางนายสี อาเภอตะกวั่ ป่ า มีลกั ษณะเป็นคลองสายส้นั ๆ ลอ้ มรอบดว้ ยผืนป่ าเลก็ ๆ ที่สมบรู ณ์พร้อมดว้ ยธรรมชาติ
ไฮไลทอ์ ยทู่ ่ีนกั ท่องเที่ยวจะไดล้ อ่ งเรือชมตน้ ไทรโบราณ อายรุ ่วมร้อยปี ท่ีแผก่ ิ่งกา้ นสาขาให้ร่มเงา รวมถึงไดช้ มงูชนิดต่าง ๆ เช่น
งูเขียว งูปลอ้ งทอง และงูเหลือม เป็นตน้ รวมถึงสตั วส์ งวนหายากตา่ ง ๆ
เหล่าน้ีเป็นส่ิงสะทอ้ นความสมบรู ณ์ทางธรรมชาติของจงั หวดั พงั งาไดเ้ ป็นอยา่ งดี จนใคร ๆ ต่างพากนั เรียกคลองสายน้ีว่า Little
Amazon

เกาะเหลาลาดิง

12

เกาะเหลาลาดิง ต้งั อยใู่ นทอ้ งทะเลอนั ดามนั เป็นส่วนหน่ึงของอทุ ยานแห่งชาติธารโบกขรณี อาเภออ่าวลึก จงั หวดั กระบ่ี
ใชเ้ วลาเดินทางจากฝั่งอา่ วนางประมาณ 30 นาที และจากเกาะหอ้ งประมาณ 10 นาที เป็นเกาะท่ีมขี นาดไมใ่ หญ่ มีชายหาดเลก็ ๆ
มีลกั ษณะเป็นเวงิ้ อา่ วหลบอยดู่ า้ นในของภเู ขาหินปนู สองฝั่ง ท่นี ่ีจงึ เงียบสงบ มีบรรยากาศส่วนตวั สุด ๆ
เหมาะสาหรับคนท่ีอยากมานอนริมทะเล พกั ผอ่ นกบั ธรรมชาติอยา่ งแทจ้ ริง ย่ิงไปกว่าน้นั หาดทรายยงั ขาวสะอาด
เน้ือทรายเนียนละเอยี ด บริเวณชายหาดจะมรี ่มไมใ้ หน้ กั ทอ่ งเท่ียวไดม้ านอนเลน่ พกั ผอ่ น น้าทะเลใส เป็นสีเขยี วมรกตงามจบั ตา

ล่องแก่งหนานมดแดง

13

ล่องแก่งหนานมดแดง ต้งั อยทู่ ี่ตาบลลานขอ่ ย อาเภอป่ าพะยอม การลอ่ งแก่งที่น่ีไมไ่ ดน้ ่ากลวั เหมือนที่อื่น ๆ
เพราะไมม่ ีน้าป่ าไหลหลากแน่นอน ดว้ ยน้าในลาห้วยน้าใสซ่ึงเป็นหว้ ยที่เราจะล่องแก่งกนั น้นั ไหลมาจากอา่ งเก็บน้าหว้ ยน้าใส
ซ่ึงสามารถควบคุมระดบั น้าได้ อกี ท้งั ระดบั การลอ่ งแก่งท่ีนี่ยงั อยทู่ รี่ ะดบั 2-3 ไม่อนั ตรายมาก
และยงั มีเจา้ หนา้ ทีค่ อยอานวยความสะดวกพร้อมท้งั ดูแลอยา่ งใกลช้ ิด จึงสามารถเล่นไดท้ ้งั ครอบครัว ต้งั แตอ่ ายุ 5
ขวบข้นึ ไปก็สามารถเล่นได้

14

สนั หลงั มงั กรตนั หยงโป

สันหลงั มงั กรตนั หยงโป ต้งั อยบู่ ริเวณตาบลตนั หยงโป อาเภอเมือง จงั หวดั สตูล มีลกั ษณะเป็นสนั ทรายยาวประมาณ 4 กิโลเมตร
ถา้ ช่วงที่ลดเตม็ ที่ เรากจ็ ะเห็นว่าสันทรายแห่งน้ีมีลกั ษณะเป็นโคง้ คลา้ ยเส้ียวพระจนั ทร์ บริเวณสันทรายจะเป็นเปลือกหอยเลก็ ๆ
สีน้าตาลออ่ น เมื่อสะทอ้ นกบั แสงแดดจงึ กลายเป็นสีเหลืองทองสวยงาม
ท้งั น้ีการเที่ยวชมสนั หลงั มงั กร สามารถเท่ียวชมไดต้ ลอดท้งั ปี โดยในแต่ละวนั จะมีช่วงเวลาน้าข้ึน-ลง ท่ีแตกต่างกนั ออกไป
เพราะฉะน้นั ควรทจ่ี ะเชก็ ขอ้ มลู กบั ผปู้ ระกอบการนาเที่ยวก่อนเดินทาง

ป่ าตน้ น้าบา้ นน้าราด
15

ป่ าตน้ น้าบา้ นน้าราด ต้งั อยทู่ ่ีหมู่ 4 บา้ นน้าราด ตาบลบา้ นทาเนียบ อาเภอคีรีรัฐนิคม
เป็นพ้ืนท่ีป่ าตน้ น้าที่มีความอุดมสมบรู ณ์และสวยงามมาก โดยมี "ตาน้า" เป็นหวั ใจหลกั ของป่ าตน้ น้าแห่งน้ี
น้าที่ผดุ ข้นึ มาจากพ้นื ดินน้นั ไหลลอดใตภ้ เู ขาผา่ นออกมายงั จดุ ที่เรียกว่าตาน้า
ซ่ึงเป็นน้าท่ีใสบริสุทธ์ิและชาวบา้ นก็เช่ือว่าเป็นบอ่ น้าศกั ด์ิสิทธ์ิ มีลกั ษณะเป็นบ่อน้าจืดสีฟ้าอมเขยี วใสราวกบั กระจก ลึกประมาณ 1
เมตร พ้นื ของบ่อน้าจะเป็นพ้นื ทรายตะกอนหินปนู จึงทาใหน้ ้าไมข่ นุ่ มีความใสอยตู่ ลอด

16

เกาะกุลา

เกาะกุลา เป็นเกาะเลก็ ๆ ในตาบลดา่ นสวี อาเภอสวี จงั หวดั ชุมพร อยใู่ นการดูแลของอทุ ยานแห่งชาติหม่เู กาะชุมพร
ใชเ้ วลาเดินทางจากทที่ าการอุทยานประมาณ 20 นาที เท่าน้นั ปัจจบุ นั ทีน่ ่ียงั เป็นสถานที่อนุบาลเตา่ กระดว้ ย
ความโดดเด่นของเกาะกลุ ากค็ ือความอุดมสมบรู ณ์ของธรรมชาติท้งั ใตท้ อ้ งทะเลและบนเกาะ โดยบริเวณรอบ ๆ
เกาะจะเตม็ ไปดว้ ยแนวปะการังทสี่ วยงาม พร้อมท้งั สัตวท์ ะเลหลากหลายชนิด ซ่ึงน้าทะเลในบริเวณน้ีจะเป็นสีเขยี วใสมรกต
สามารถมองเห็นไปถึงใตท้ อ้ งทะเลที่เตม็ ไปดว้ ยปะการังไดเ้ ลยทีเดียว

คลองปากประ
17

จดุ ถา่ ยภาพยอดนิยมของช่างภาพท้งั หลาย (เม่ือแสงแรกของวนั เร่ิมเปล่งประกาย เสียงของเรือหางยาวของชาวบา้ นคอ่ ย ๆ
ดงั มาจากทางดา้ นหลงั ไล่มาเร่ือยจนพน้ สะพานก่อนท่ีจะเขา้ สู่ทะเลนอ้ ยอนั กวา้ งใหญ่ไพศาล เรือบางลาไปจอดอยกู่ ลางน้าตรงจดุ ที่ยอ
(เคร่ืองมือจบั ปลาพ้นื บา้ น) ของตวั เองต้งั อยู่ แลว้ เร่ิมทางานอยา่ งขะมกั เขมน้ ท่ามกลางบรรยากาศทีเ่ งียบสงบ

18

กาแพงเมืองนครศรีธรรมราช

ชวนไปชมกาแพงเมืองเก่าแก่ของนครศรีธรรมราช ที่สะทอ้ นถึงความเป็นเมืองโบราณและมคี วามสาคญั มาต้งั แตค่ ร้ังอดีต
ต้งั อยถู่ นนราชดาเนิน ซ่อมข้นึ ใหม่ตามรูปแบบเดิมในสมยั ตน้ กรุงรัตนโกสินทร์ และในปี พ.ศ. 2533
มีลกั ษณะเป็นแนวขนานไปกบั คูเมือง ต้งั แตป่ ้อมประตชู ยั เหนือหรือประตชู ยั ศกั ด์ิไปทางตะวนั ออก ยาวประมาณ 100 เมตร
และในปี พ.ศ. 2548 ไดม้ ีการบรู ณะเพม่ิ เติมใหเ้ ป็นแนวขนานกบั คูเมืองทางทศิ ตะวนั ตก ยาวประมาณ 150 เมตร

หาดขนอม
19

ขนอมเป็นอาเภอท่ีมีชายหาดที่สวยงาม โดยเฉพาะ “หาดขนอม” เป็นหาดท่ีมคี วามยาวติดตอ่ กนั 2-3 หาด คอื หาดในแปร็ด
หาดในเพลา และหาดปากน้า เป็นหาดทรายยาวสลบั โขดหินต้งั อยรู่ ะหว่างเขาที่ยืน่ ไปในทะเลท้งั ดา้ นเหนือ และดา้ นใต้
ริมฝ่ังขนอมมีชายหาดนอ้ ยใหญ่เรียงรายอยหู่ ลายแห่ง ซ่ึงมีชายหาดที่มีทรายขาว สะอาด น้าทะเลใส เหมาะสาหรับการเล่นน้าทะเล

20

ทะเลหมอกกรุงชิง

ทะเลหมอกกรุงชิง หรือจดุ ชมววิ เขาเหลก็ ต้งั อยทู่ ่ีอาเภอนบพติ า เหมาะสาหรับนกั ทอ่ งเท่ียวที่หลงรักในธรรมชาติ
เพราะคุณจะไดส้ มั ผสั กบั ทะเลหมอกยามเชา้ ซ่ึงสามารถชมไดต้ ลอดท้งั ปี แตถ่ า้ เป็นช่วงเดือนมกราคม-กมุ ภาพนั ธ์
จะเป็ นช่วงเวลาเหมาะสมในการชมทะเลหมอกมากท่ีสุด
หรือถา้ วนั ไหนที่ฟ้าไมเ่ ป็นใจกอ็ าจเห็นเพียงแค่ทิวทศั น์มมุ กวา้ งบนยอดเขาเหลก็ ปลอบใจไปแทน

21

เกาะไหง

เกาะไหงมีขนาดเลก็ จึงไมค่ อ่ ยมสี ถานประกอบการที่พกั ใหบ้ ริการอยมู่ ากนกั แตด่ ว้ ยหาดทรายสีขาวดุจแป้ง
มีแนวปะการังที่ยงั คงสภาพความอดุ มสมบรู ณ์ ส่ิงเหล่าน้ีจึงเป็นแรงดึงดูดช้นั ดีที่ทาให้ใคร ๆ ตา่ งกอ็ ยากไปเยือนสักคร้ัง
อีกท้งั ยงั มีโปรแกรมทอ่ งเกาะใกลเ้ คยี ง เช่น เกาะกระดาน เกาะเชือก และเกาะมกุ กิจกรรมพายเรือคายกั หรือตกปลาดว้ ย

22

ถ้ามรกต

ถ้ามรกต หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงว่า ถ้าน้า ต้งั อยบู่ ริเวณเกาะมกุ ความสวยงามของถ้ามรกตอยทู่ ี่หาดทรายขาวสะอาด น้าใสน่าเลน่
ปากถ้ามีลกั ษณะเป็นโพรงเลก็ ๆ การเขา้ -ออกจะตอ้ งลอยคอในน้า ลอดถ้าอนั มืดมิด ผา่ นเสน้ ทางคดโคง้ จนทะลสุ ู่ถ้าดา้ นใน
เป็นหาดทรายขาว มีป่ าไมเ้ ขียวขจี มีโพรงรับแสงสวา่ งลงมาจากดา้ นบน และที่สุดแห่งความมหศั จรรย์
อยทู่ ี่บริเวณปากทางเขา้ ถ้าซ่ึงน้าทะเลเป็นสีเขียวมรกตงดงามยงิ่ นกั

สถานีรถไฟกนั ตงั
23

ต้งั อยบู่ ริเวณถนนหนา้ ค่ายเป็นสถานีรถไฟสุดทา้ ยของทางรถไฟสายใตฝ้ ั่งทะเลอนั ดามนั

โดดเด่นดว้ ยตวั อาคารไมช้ ้นั เดียวทรงป้ันหยา ตกแตง่ ประดบั ดว้ ยมุขเสา ลวดลายฉลสุ วยงาม

คงแบบฉบบั เอกลกั ษณ์ต้งั แตส่ มยั รัชกาลที่6

เอาไวไ้ ดอ้ ยา่ งสวยงามภายในมีขา้ วของเคร่ืองใชใ้ นอดีตใหเ้ ห็นอยบู่ า้ งและแมว้ า่ เวลาจะผา่ นไปนานแคไ่ หนสถานีรถไฟกนั ตงั แห่งน้ีก็

ยงั คงความคลาสสิกเหนือกาลเวลาเอาไวอ้ ยา่ งไมเ่ ส่ือมคลาย

24

คริสตจกั รตรัง

ต้งั อยบู่ ริเวณถนนห้วยยอด เป็นโบสถค์ ริสตเ์ ก่าแก่อายเุ กือบร้อยปี ตวั อาคารสีเหลือง หากแต่ไม่ใช่ดว้ ยการทาสี
แตเ่ ป็นการผสมสีปนู ป้ัน บรรยากาศสงบ สวยงาม ซ่ึงปัจจบุ นั โบสถแ์ ห่งน้ียงั คงถูกใชง้ านสาหรบั พธิ ีตา่ ง ๆ เหมาะแก่การมาถ่ายรูป
นบั เป็นอีกหน่ึงทเ่ี ท่ียวโบราณสถานของจงั หวดั ตรังทน่ี กั ทอ่ งเท่ียวไมค่ วรพลาดมาเย่ียมชม

แหลมพรหมเทพ
25

จุดชมววิ ท่ีไมว่ า่ ใครกต็ อ้ งไปเยอื น แหลมปลายสุดของจงั หวดั ภเู กต็
นกั ทอ่ งเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาชมบรรยากาศพระอาทิตยต์ กดิน เพราะจะเห็นพระอาทิตยเ์ คล่ือนตวั ลงสู่ทะเลไดช้ ดั เจน
โดยสามารถเดินไปไดจ้ นสุดปลายแหลม จะเห็นทอ้ งทะเลท่ีกวา้ งใหญ่ และจุดเด่นอีกแห่งหน่ึงคือ "ประภาคารกาญจนาภิเษก
แหลมพรหมเทพ" ทีโ่ ดดเด่นมาแต่ไกล โดยภายในประภาคารยงั มีการจดั แสดงนิทรรศการเรื่องราวตา่ ง ๆ
ต้งั แตป่ ระวตั ิการสร้างประภาคาร การรักษาเวลามาตรฐาน การคานวณและแสดงเวลาท่ีดวงอาทิตยข์ ้นึ อีกดว้ ย

26

วดั เกาะพยาม

ต้งั อยอู่ ่าวแมห่ มา้ ย ทางทิศตะวนั ออกของเกาะพยาม ไมห่ ่างจากทา่ เทียบเรือ มีถนนคอนกรีตสามารถขี่มอเตอร์ไซคไ์ ปเที่ยวชมได้
และสามารถมาถ่ายรูปพระอาทิตยข์ ้ึนสวยงามไดด้ ว้ ย เอกลกั ษณ์ของวดั แห่งน้ีคอื พระอโุ บสถที่สร้างไวก้ ลางทะเล
บนหลงั คาประดษิ ฐานพระพุทธรูปยืนปางลีลาหนั หนา้ ออกสู่ทะเลและมีสะพานทอดยาวเชื่อมตอ่ ระหว่างพระอุโบสถกบั ตวั เกาะ
บริเวณวดั ยงั มีสิ่งศกั ด์ิสิทธ์ิ อาทิ รูปป้ันกรมหลวงชุมพรเขตอดุ มศกั ด์ิ รูปป้ันหลวงป่ ทู วด เป็นตน้

อา่ วแมห่ มา้ ย
27

อยทู่ ิศตะวนั ออกของเกาะ ที่ต้งั ของทา่ เรือเกาะพยาม ศนู ยก์ ลางความเจริญของเกาะมีชุมชนขนาดใหญ่ท้งั บา้ นเรือน ร้านคา้ ร้านอาหาร
และที่พกั เป็นจุดเชื่อมการคมนาคมไปยงั อ่าวบนเกาะตา่ ง ๆ มีท้งั จดุ เช่าเรือโดยสาร เรือดาน้า มอเตอร์ไซค์ และจกั รยานมอเตอร์ไซค์
บริการรถลากบรรทกุ ของ เหมาะกบั กิจกรรมพายเรือคายกั ชมความสวยงามของสายน้า และป่ าชายเลนอนั อดุ มสมบรู ณ์
นอกจากน้ียงั เป็นสถานที่ต้งั ของวดั เกาะพยาม วดั เพียงแห่งเดียวบนเกาะ เรียกไดว้ ่าเป็นศนู ยร์ วมจิตใจของชาวบา้ นบนเกาะแห่งน้ี

28

เกาะร้านเป็ ด-เกาะร้านไก่

เกาะร้านเป็ด-เกาะร้านไก่ ต้งั อยใู่ นเขตอาเภอปะทิว จงั หวดั ชุมพร ท้งั สองเกาะเป็นเกาะเลก็ ๆ
ที่ยงั คงความอดุ มสมบรู ณ์ของธรรมชาติใตน้ ้า ลอ้ มรอบดว้ ยปะการัง ดอกไมท้ ะเล รวมถึงฝงู ปลานอ้ ยใหญ่
ที่ยงั คงความเป็นธรรมชาติแบบสุด ๆ และเพราะดว้ ยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและฝงู ปลานานาชนิด
ว่ากนั วา่ เกาะร้านเป็ด-เกาะร้านไก่ ถือเป็นแหลง่ ดาน้าทจ่ี ดั ไดว้ า่ ดที ่สี ุดในการดาน้าฝ่ังอา่ วไทยเลยทีเดียว

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอดุ มศกั ด์ิ

29

สถานที่ทอ่ งเท่ียวที่สาคญั อีกแห่งหน่ึงของจงั หวดั ชุมพร พลาดไมไ่ ดก้ บั การแวะสกั การะ "ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอดุ มศกั ด์ิ"
องคพ์ ระบิดาแห่งกองทพั เรือ หรือ "เสดจ็ เต่ีย" ของชาวเรือและประชาชนทวั่ ไป โดยศาลสร้างเป็นรูปเรือจาลองจกั รีนฤเบศร
ดา้ นหนา้ หนั หนา้ ออกทะเล บริเวณใกลเ้ คียงประกอบดว้ ยอาคารพพิ ิธภณั ฑ์ และเรือรบหลวง
เราจะเห็นนกั ท่องเท่ียวทีต่ ่างแวะเวยี นเขา้ มากราบไหวส้ กั การะกนั อยา่ งไม่ขาดสาย บา้ งมาขอพร บา้ งมาแกบ้ น
ตลอดท้งั วนั จะไดย้ นิ เสียงประทดั ท่ีประชาชนนามาแกบ้ นเสียงดงั สนนั่ ต่อเน่ืองอยเู่ นือง ๆ
เหลา่ น้ีเป็นพยานหลกั ฐานถึงความเช่ือและความศรัทธาอยา่ งลน้ หลาม

อุทยานแห่งชาติหมเู่ กาะชุมพร
30

ช่ือเสียงของทะเลชุมพรข้นึ ช่ือวา่ สวยงาม เหมาะสาหรับนกั ทอ่ งเทีย่ วที่ชื่นชอบการดาน้า ท้งั น้าต้ืนและน้าลึก
เพราะมีความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลเป็นอยา่ งมาก หาดทรายขาวละเอยี ด เตม็ ไปดว้ ยฝงู ปลาและปะการัง
โดยแหล่งทอ่ งเที่ยวท่ีน่าสนใจของอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะชุมพร เช่น "เกาะมาตรา"
เกาะท่ีนกั ทอ่ งเที่ยวนิยมเดินทางมาดาน้าดูปะการัง

จุดชมวิวเขามทั รี
31

จุดชมววิ ที่น่าสนใจอีกแห่งหน่ึงของจงั หวดั ชุมพร
ท่ีสามารถมองเห็นชุมชนปากน้าชุมพรและชายหาดทะเลชุมพรทีส่ วยงามสุดลูกหูลกู ตา
พูดไดเ้ ลยว่าที่นี่เป็นศูนยร์ วมวิวอนั เป็นที่สุดของชุมพรเลยกว็ ่าได้
เพราะใครกต็ ามที่ไดข้ ้นึ ไปบนยอดเขาน้ีกจ็ ะมองเหน็ ไดท้ ้งั ทิวทศั นท์ ะเลตระการตา มองเหน็ วถิ ีชีวติ ชาวบา้ น
วิถีประมงของชาวปากน้าชุมพร สวนมะพร้าว สวนยาง สวนปาลม์
วถิ ีเกษตรกรรมทเ่ี ปรียบเสมือนเสน้ เลือดหลกั หลอ่ เล้ียงชีวิตชาวชุมพรมาต้งั แตอ่ ดีตถึงปัจจุบนั
แถมดา้ นบนจุดชมววิ ยงั มีพระโพธิสตั วอ์ วโลกิเตศวร ปางมหาราชลีลา ให้ประชาชนทว่ั ไปไดท้ าการสักการะอกี ดว้ ย

32

ทะเลนอ้ ย

ต้งั อยใู่ นพ้นื ที่ของเขตห้ามลา่ สัตวป์ ่ าทะเลนอ้ ย ครอบคลมุ พ้ืนที่มากถึง 3 จงั หวดั ไดแ้ ก่ จงั หวดั พทั ลงุ จงั หวดั สงขลา
และจงั หวดั นครศรีธรรมราช โดยมีไฮไลตส์ าคญั ก็คือ ทะเลสาบขนาดใหญ่ มีระบบนิเวศท่ีอดุ มสมบรู ณ์
เตม็ ไปดว้ ยพืชน้าและนกนานาชนิด กิจกรรมยอดฮิตของท่นี ่ีจงึ กลายเป็นการนงั่ เรือชมนก
และการชมทะเลบวั แดงที่ออกดอกบานสะพร่ังในยามเชา้ ไปทว่ั ผืนน้า นอกจากน้ีการนง่ั เรือเท่ียวชมทะเลสาบ ยงั ไดช้ มววิ สวย ๆ
โดยรอบ พร้อมกบั ชมวิถีชีวติ ของชาวบา้ นที่อยโู่ ดยรอบทะเลสาบดว้ ย

33

สวนสัตวส์ งขลา

เป็นสวนสตั วท์ ่ีใหญท่ ่ีสุดในภาคใต้ อยใู่ นความดูแลขององคก์ ารสวนสตั ว์ ในพระบรมราชูปถมั ภ์ ปัจจุบนั มีสตั วห์ ลากหลายชนิด
ไมว่ า่ จะเป็นกวาง, เสือโคร่ง, หมี, ยีราฟ, เสือขาว, มา้ ลาย, ชา้ ง และลิง เป็นตน้ และยงั มีการแสดงสัตวใ์ หช้ มดว้ ย
ท้งั การแสดงความสามารถของแมวน้า, การแสดงใหอ้ าหารเสือ และการแสดงวถิ ีชีวติ สตั วป์ ่ า เป็นตน้
นอกจากน้ียงั มีสวนน้าบนภเู ขาเน้ือท่ีกว่า 10 ไร่ ซ่ึงสามารถชมวิวเมืองสงขลาไดอ้ ยา่ งสวยงาม อีกท้งั ยงั มีเคร่ืองเลน่ ให้ร่วมสนุกเพยี บ

34

สะพานเอกชยั

มีชื่อเรียกอยา่ งเป็นทางการวา่ สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธนั วาคม 2550 เป็นสะพานท่ียาวที่สุดในประเทศไทย
มีระยะทางท้งั หมดประมาณ 5.5 กิโลเมตร
สร้างทอดขา้ มผา่ นทะเลสาบในทะเลนอ้ ยช่วงตาบลพนางตงุ ไปยงั ตาบลทะเลนอ้ ยของจงั หวดั พทั ลงุ มงุ่ หนา้ สู่ตาบลบา้ นขาว
อาเภอระโนด จงั หวดั สงขลา
ความน่าสนใจของสะพานแห่งน้ีไม่ไดม้ ีแคค่ วามยาวเทา่ น้นั แต่ยงั น่าสนใจดว้ ยวิวทิวทศั นส์ วยๆ ท้งั สองฟากฝ่ังของทะเลสาบ
มองเห็นเป็นทะเลสาบกวา้ งใหญ่ บางช่วงมีฝงู ววั ฝงู ควายเลน่ น้า ชาวบา้ นลอ่ งเรือออกหาปลา เป็นภาพที่ดูสบายตา
มีจุดจอดรถใหน้ กั ทอ่ งเท่ียวแวะขา้ งทางเพ่ือถ่ายรูปสวย ๆ ดว้ ย

35

แหลมตะลมุ พุก

มีลกั ษณะเป็นแหลมย่นื ออกไปในทะเลอ่าวไทย มีพ้นื ท่ีกวา้ งขวาง หากมองจากมุมสูงจะเห็นเป็นแหลมทรายรูปร่างพระจนั ทร์เส้ียว
มีหาดทรายทอดยาวขนานไปกบั ทะเลอา่ วไทย ร่มรื่นดว้ ยป่ าสนทะเลสูงใหญเ่ ขียวขจี บนแหลมมีท้งั มีชุมชนใหญเ่ กือบ 1,000
ครัวเรือน สวนผลไม้ ชายหาด และจดุ ชมวิวสวย ๆ โดยจดุ ที่เป็นไฮไลตจ์ ะอยทู่ บี่ ริเวณปลายสุดของแหลมตะลุมพกุ
ซ่ึงมีศาลาและหอชมววิ สูงใหไ้ ดน้ ง่ั ชมวิวทอ้ งทะเลและป่ าสวย ๆ กวา้ งใหญ่รอบดา้ น

36

วดั พระมหาธาตุวรมหาวหิ าร

พุทธศาสนสถานท่ีสาคญั ของภาคใต้ ต้งั อยใู่ จกลางเมืองนครศรีธรรมราช เป็นวดั เก่าแก่ท่ีสร้างมาหลายร้อยปี
ต้งั แตส่ มยั พระเจา้ ศรีธรรมาโศกราช สิ่งท่ีโดดเดน่ ที่สุด ก็คือ พระบรมธาตเุ จดีย์ เจดียท์ รงลงกา สูง 55.78 เมตร ตวั เจดียเ์ ป็นสีขาว
มีปลียอดทองคาสวยล้าคา่ (บูรณะเม่ือ พ.ศ. 2538) มองเห็นสงา่ ไดจ้ ากระยะไกล นอกจากน้ียงั มีสิ่งท่ีน่าสนใจอื่น ๆ ให้เที่ยวชม อาทิ
วหิ ารเขียน, วหิ ารพระทรงมา้ (วิหารพระมหาภิเนษกรมณ์), วิหารสามจอม, วิหารโพธ์ิลงั กา, วิหารคต
และเจดียร์ ายรอบพระบรมธาตุเจดีย์ เป็นตน้

37

สระมรกต

แหล่งทอ่ งเท่ียวสุดอนั ซีนของจงั หวดั กระบ่ี มีลกั ษณะเป็นสระน้าธรรมชาติสีเขียวมรกตใส กวา้ งประมาณ 20-25 เมตร ลึกราว ๆ
1-2 เมตร โดยน้าในสระมีอุณหภมู ิอยทู่ ่ี 30-50 องศาเซลเซียส บริเวณโดยรอบเป็นป่ าไมอ้ ดุ มสมบรู ณ์ บรรยากาศเงียบสงบ
อากาศบริสุทธ์ิสดช่ืน จึงเหมาะแก่การไปนอนแช่ตวั เล่นน้าพกั ผอ่ นเบา ๆ

38

พระพทุ ธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี

ต้งั อยบู่ นเขานาคเกิด เป็นอกี หน่ึงแลนดม์ าร์กสาคญั ของภูเกต็ ดว้ ยเป็นทตี่ ้งั ของพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี พระพุทธรูปขนาดใหญ่
สูง 45 เมตร กวา้ ง 25.45 เมตร โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ ประดบั ดว้ ยหินอ่อนสีขาวหยกพม่าสวยสง่า
ซ่ึงนอกจากจะสามารถข้ึนไปไหวพ้ ระขอพรไดแ้ ลว้ กย็ งั จะไดช้ มววิ เมืองภเู ก็ตมมุ สูงดว้ ย โดยจะมองเห็นท้งั เมืองภเู กต็ หาดกะตะ
หาดกะรน และอา่ วฉลอง

เมืองเก่าภูเกต็
39

ต้งั อยบู่ ริเวณใจกลางเมืองภเู กต็ เป็นยา่ นที่มตี ึกเก่าสไตลช์ ิโน-โปรตกุ ีสต้งั เรียงรายอยมู่ ากมาย โดยจะอยบู่ ริเวณถนนเยาวราช
ถนนพงั งา ถนนกระบ่ี ถนนถลาง ถนนดีบุก จดุ ทเี่ ป็นไฮไลตค์ อื ซอยรมณีย์ ซ่ึงมีท้งั งานสตรีตอาร์ต ตึกสวย ๆ คาเฟ่ ร้านอาหาร
และที่พกั เก๋ ๆ ใหไ้ ดเ้ ดนิ เลน่ ถา่ ยรูปกนั เพลิน ๆ ช่วงวนั หยดุ บนถนนถลางจะปิ ดการจราจรช่วงเยน็ เพอื่ จดั กิจกรรมถนนคนเดิน
มีสินคา้ แฮนดเ์ มดและอาหารพ้ืนเมืองอร่อย ๆ ให้ลิ้มลองมากมาย

40

ดอยตาปัง

เป็นจดุ ชมวิวท่ีสวยอนั ดบั ตน้ ๆ ของชุมพร สูงจากระดบั น้าทะเลราว ๆ 500 เมตร
ซ่ึงสามารถมองเห็นทิวเขานอ้ ยใหญท่ ี่อยโู่ ดยรอบไดอ้ ยา่ งชดั เจน โดยเฉพาะเขาทะลุ อนั เป็นสญั ลกั ษณ์ของตาบลเขาทะลุ
ยงิ่ ไปกว่าน้นั ในช่วงฤดูฝนไปจนถึงปลายฤดูหนาว ที่น่ีจะกลายเป็นจดุ ชมทะเลหมอกสวยอลงั การ บรรยากาศโรแมนติก
มีจุดกางเตน็ ทใ์ หน้ กั ท่องเท่ียวไดไ้ ปนอนชมดาวและทะเลหมอกดว้ ย การจะข้ึนไปเท่ียวดา้ นบนไดน้ ้นั จะตอ้ งนงั่ รถกระบะข้นึ ไป

ภูเขาหญา้
41

เรียกอีกชื่อวา่ ภูเขาหวั ลา้ น มีลกั ษณะเป็นภูเขาเต้ีย ๆ โลน้ เตียน ไมม่ ีตน้ ไมใ้ หญข่ ้ึนปกคลุม
มีเพยี งทุ่งหญา้ ที่ข้นึ ปกคลมุ อยทู่ วั่ ท้งั ภเู ขาและพ้นื ท่ีโดยรอบ ในช่วงหนา้ ฝนภเู ขาน้ีจะกลายเป็นสีเขยี วออ่ น
ส่วนหนา้ ร้อนจะเป็นสีน้าตาล มีมุมใหถ้ า่ ยรูปชิค ๆ เพยี บ สามารถเดินข้นึ ไปชมววิ ดา้ นบนไดด้ ว้ ย ทส่ี าคญั เที่ยวไดต้ ลอดท้งั ปี

42

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ผืนป่ าขนาดใหญข่ องจงั หวดั ประจวบครี ีขนั ธ์ ครอบคลุมพ้นื ท่ีกว่า 605,625 ไร่ เตม็ ไปดว้ ยพืชพรรณและสัตวป์ ่ ามากมาย
จนไดฉ้ ายาวา่ เป็นซาฟารีเมืองไทยท่ีแทจ้ ริง โดยสัตวท์ ่ีมีความน่าสนใจมากที่สุดคือชา้ งและกระทงิ
โดยจะมีการจดั กิจกรรมพาไปชมชา้ งป่ าและฝงู กระทิงอยเู่ ป็นประจา และยงั มีจุดชมววิ สวย ๆ บรรยากาศดี ให้ไปนงั่ ปิ กนิกกนั ดว้ ย
ท้งั น้ียงั มีกจิ กรรมการทาโป่ งเทียมใหช้ า้ งและสตั วป์ ่ า พร้อมท้งั กิจกรรมเชิงอนุรักษใ์ ห้นกั ท่องเที่ยวไดม้ าสนุกกนั ท้งั ปี

อา่ งเก็บน้าช่องลม
43

มีลกั ษณะเป็นอา่ งเกบ็ น้าขนาดกลาง รายลอ้ มไปดว้ ยภเู ขานอ้ ยใหญ่ มีอ่างเกบ็ น้ากวา้ ง ธรรมชาติป่ าเขาโดยรอบอดุ มสมบรู ณ์
ววิ ทิวทศั นส์ วยงาม มีสนั เข่ือนทอดยาวทาให้สามารถไปเท่ียวชม และเดินเล่นบนสนั เขอื่ นได้ รอบ ๆ จะเป็นทงุ่ หญา้
บางวนั ชาวบา้ นก็จะนาววั มาเล้ียงกลางท่งุ สีเขียวโล่งกวา้ ง บรรยากาศสวยงามมาก

44

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

ต้งั อยใู่ นพ้นื ท่ีอาเภอกุยบุรี ติดกบั แนวชายฝั่งทะเลดา้ นตะวนั ตกของอ่าวไทย จึงทาให้ป่ าเขามีสภาพสวยงามแปลกตา
บางส่วนเป็นพน้ื ที่ชุ่มน้า รายลอ้ มไปดว้ ยภูเขาหินปนู ววิ ทิวทศั น์สวยงาม
สถานท่ีทอ่ งเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น ถ้าพระยานคร ถ้าขนาดใหญ่ ภายในถ้ามีหินงอกหินยอ้ ยเป็นเชิงช้นั เหมือนมา่ น
บางส่วนกห็ ยดยอ้ ยลงมาเป็นรูปร่างต่าง ๆ มีจดุ เดน่ อยทู่ ่ี "พระท่ีนง่ั คหู าคฤหาสน"์
พลบั พลาท่ีประทบั ของพระบาทสมเดจ็ พระจุลจอมเกลา้ เจา้ อยหู่ วั เม่ือคร้ังเสด็จประภาสเยอื นท่ีน่ี วนั ท่ี 20 มิถุนายน 2433
และศนู ยศ์ ึกษาธรรมชาติบึงบวั บงึ น้าจืดขนาดใหญป่ กคลมุ ไปดว้ ยพืชน้าและบวั สวยงาม มีทางเดินไมใ้ หไ้ ดเ้ ดินเท่ียวชม

น้าตกหงาว
45

ต้งั อยใู่ นพ้นื ที่ของอุทยานแห่งชาติน้าตกหงาว มีลกั ษณะเป็นน้าตกขนาดใหญ่ ไหลลงมาจากยอดเขา สามารถมองเห็นไดใ้ นระยะไกล
มีความสูงชนั ราว ๆ 300 เมตร สามารถที่จะเดนิ จากทีท่ าการอทุ ยานไปยงั ช้นั ล่างของน้าตกได้ มีระยะทางราว ๆ 500 เมตร
ฤดูกาลทอ่ งเท่ียวจะอยใู่ นช่วงหนา้ ฝน เพราะน้าจะเยอะ เห็นสายน้าตกชดั เจน เที่ยวชมไดท้ ุกวนั

46

ประเพณีวฒั นธรรม
และ

การแตง่ กาย

47

ประเพณีแข่งเรือหนา้ พระท่ีนง่ั

สีสนั เรือกอและอนั คงเอกลกั ษณ์ จากวถิ ีชีวติ ชาวประมงนาสู่ประเพณีทอ้ งถิ่น เหลา่ ฝีพายนบั สิบประจาในลาเรือ
จากน้นั จึงจ้าพายสู่หลกั ชยั ใครเร็วกวา่ คอื ผชู้ นะ เสียงปรบมือโห่ร้องส่งกาลงั ใจจากกองเชียร์ดงั รอบ
ภาพบรรยากาศประเพณีแขง่ เรือหนา้ พระทน่ี งั่ และงานของดีเมืองนรา จึงเตม็ ไปดว้ ยสีสนั เช่นความงามของลาเรือ

ประเพณีแขง่ ขนั ตีโพน
48

หลงั ประดิดประดอยโพนพร้อมสาหรับการประชนั แลว้ เสียงโพนจึงดงั กึกกอ้ ง สร้างความครึกคร้ืน รื่นเริง
ในงานประเพณีแขง่ ขนั ตีโพน เครื่องดนตรีพ้นื บา้ นซ่ึงอยคู่ ูก่ บั วถิ ีชีวิตของคนเมืองลงุ ดว้ ยเสียงอนั ทมุ้ แหลมกงั วาน
เกิดเป็นคากลา่ วท่ีวา่ จะร้อยพนั แมน้ หม่ืนเสียงตะโกน ฤาจะสู้เสียงแขง่ โพนที่เมืองลงุ

ประเพณีแข่งวา่ ว
49

ฤดูแห่งลมวา่ วพดั มาถึงอีกคร้ัง ทอ้ งฟ้าจึงถูกประดบั ประดาดว้ ยว่าวนานาชาติ หน่ึงในน้นั คอื ว่าวควาย
ดว้ ยภูมิปัญญาชาวบา้ นสู่เอกลกั ษณ์เฉพาะทอ้ งถ่ินของว่าวเมืองสตลู ประชนั ความงามลอ่ งเวหาไปพร้อมๆ กนั กบั ว่าวนานาชาติ
เพยี งเงยหนา้ มองทอ้ งฟ้าจนสุดสายป่ าน คณุ กไ็ มอ่ าจละสายตา และเพลิดเพลินไปกบั งานแขง่ ขนั วา่ วประเพณี ณ จงั หวดั สตลู

ประเพณีชกั พระ
50


Click to View FlipBook Version