The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หน่วยที่ 6 พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Keeratikan Mayuwang, 2019-12-01 06:34:23

หน่วยที่ 6 พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง

หน่วยที่ 6 พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง

ความสาคญั ของการเลือกตงั้ ส.ส.

การเลือกตงั้ ส.ส. มีความสาคญั ตอ่ คนไทยทกุ คนทตี่ ้องไปทาหน้าที่
เพ่ือมอบอานาจอธิปไตยของเราโดยการเลอื กผ้แู ทนไปทาหน้าท่ีใน
การปกปอ้ งผลประโยชน์และดแู ลทกุ ข์สขุ ของประชาชน รวมทงั้ บริหาร
งบประมาณของประเทศชาตถิ งึ ปีละหนงึ่ ล้านล้านบาท ดงั นนั้ การ
เลือกผ้แู ทนทีเ่ ป็น "คนดี” มีความซ่ือสตั ย์ เหน็ แก่ประโยชน์สว่ นรวม
ของประชาชนให้เข้าไปทางานทางการเมืองเราจะทาให้สามารถใช้
งบประมาณทกุ บาททกุ สตางค์ที่มาจากเงินภาษีของประชาชนไป
พฒั นาประเทศชาติได้อยา่ งเตม็ ที่

สรุป ข้อควรรู้เกย่ี วกบั การเลือกต้งั 2562

การเลือกตงั้ ตาม รธน. 2560

ในวนั เลือกต้งั คูหาเลือกต้งั เร่ิมเปิ ดต้งั แต่เวลาแปดโมงเชา้ ถึงหา้ โมงเยน็ และอยา่ ลืมเตรียมบตั รประจาตวั
ประชาชน (บตั รประชาชนท่ีหมดอายแุ ลว้ กใ็ ชไ้ ด)้ หรือ บตั รหรือหลกั ฐานอื่นใดของทางราชการท่ีมีรูปถ่ายและมี
เลขประจาตวั ประชาชนของผถู้ ือบตั ร เช่น ใบขบั ข่ี หนงั สือเดินทางหรือ ‘พาสปอร์ต' ใหพ้ ร้อมเพอื่ แสดงตนใน
การใชส้ ิทธิเลือกต้งั ดว้ ย

การเลือกต้งั คร้ังน้ีมีบตั รเลือกต้งั ใบเดียว เพราะใชร้ ะบบเลือกต้งั แบบใหม่ท่ีเรียกวา่ ‘ระบบจดั สรรปันส่วนผสม’ (Mixed
Member Apportionment System, MMA) ใหเ้ รามีสิทธิ ‘กากบาท’ เลือกผสู้ มคั รท่ีประจาเขตเลือกต้งั ของเรา หรือ ส.ส.
แบบแบ่งเขตเท่าน้นั แลว้ คะแนนเสียงที่เราเลือก ส.ส. แบบแบ่งเขตจะถูกนาไปใชค้ านวณจานวนท่ีนง่ั ส.ส. จากระบบบญั ชีรายชื่อหรือ
‘ปาร์ต้ีลิสต’์ ของพรรคการเมืองท่ีผสู้ มคั รคนน้นั สงั กดั อีกต่อหน่ึง ง่ายๆ คือ เรากาคร้ังเดียวเลือก ส.ส.เขต แต่ไดส้ .ส.ปาร์ต้ีลิสตข์ องพรรค
ดว้ ยน้นั เอง ดงั น้นั เราอาจจะตอ้ งชง่ั น้าหนกั ดีๆ เพราะบางทีถา้ เราเลือก ‘คนที่รัก’ อาจไม่ได้ ‘พรรคที่ชอบ’ กเ็ ป็นได้

ระวงั จาหมายเลขประจาตวั หรือ ‘เบอร์’ ของผสู้ มคั รแต่ละพรรคการเมืองสบั สนกนั เพราะการเลือกต้งั คร้ังน้ี ส.ส. พรรคการเมือง
เดียวกนั จะไม่ไดใ้ ชเ้ บอร์เดียวกนั ท้งั ประเทศ คือ แมจ้ ะอยพู่ รรคการเมืองเดียวกนั แต่เม่ืออยตู่ ่างเขตเลือกต้งั กนั (แมจ้ ะอยจู่ งั หวดั เดียวกนั )
กอ็ าจจะไดเ้ บอร์คนละเบอร์กนั กไ็ ด้ เนื่องจากวา่ ผสู้ มคั รจะไดร้ ับหมายเลขเรียงตามลาดบั ที่ของหลกั ฐานการสมคั รรับเลือกต้งั คือ ถา้
ผสู้ มคั รคนใดมาสมคั รเป็นคนแรกของเขตเลือกต้งั น้นั กจ็ ะไดห้ มายเลขที่ 1 และจะไล่ลาดบั ไปเรื่อยๆ จนถึงผสู้ มคั รคนสุดทา้ ย หรือ ใคร
มาสมคั รก่อน กจ็ ะไดเ้ บอร์ตน้ ๆ ไป โดยไม่สนใจวา่ จะอยพู่ รรคไหน

ถ้าเราไม่ชอบผ้สู มคั รใดเลยในเขตเราสกั คนเดียว เราก็ยงั ไปใช้สิทธิเลอื กตงั้ ได้ เพราะบตั รเลือกตงั้ มีชอ่ ง “ไม่
เลอื กผ้สู มคั รผ้ใู ด” ให้กากบาทได้ด้วย แตถ่ ้าคะแนนเสยี ง “ไมเ่ ลือกผ้สู มคั รผ้ใู ด” หรือการโหวตโนมากกวา่
คะแนนเสียงของผ้สู มคั รที่ได้ชนะ เขตเลือกตงั้ นนั้ ก็ต้องจดั การเลอื กตงั้ ใหม่อีกครัง้ โดยผ้สู มคั รรายเดิมทกุ รายจะ
ไม่มีสิทธิรับสมคั รรับเลอื กตงั้ ในการเลอื กตงั้ ครัง้ ใหมท่ ่ีจะจดั ขนึ ้ ด้วย และคะแนนของผู้สมคั รแตล่ ะคนท่ีได้รับจาก
การเลือกตงั้ ครัง้ ก่อนจะไม่ถกู นาไปคานวนหาจานวน ส.ส. แบบบญั ชีรายช่ือ

ใครที่อายุ 18 ปี บริบูรณ์ในวนั เลือกต้งั 24 มีนาคม 2562 หรือเกิดไม่เกินวนั ที่ 24 มีนาคม 2544 ไปใชส้ ิทธิเลือกต้งั ได้ โดย
ก่อนวนั เลือกต้งั 20 วนั นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนทอ้ งถิ่นจะจดั ส่งหนงั สือแจง้ เจา้ บา้ นเพื่อแจง้ รายช่ือผมู้ ีสิทธิออก
เสียง หากรู้วา่ ตวั เองมีสิทธิแต่ไม่มีรายช่ือ ใหไ้ ปยน่ื คาร้องขอเพ่ิมชื่อต่อนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนทอ้ งถ่ินก่อนวนั
เลือกต้งั 10 วนั ซ่ึงนายทะเบียนจะส่งั เพมิ่ ช่ือภายใน 3 วนั แต่ถา้ ถูกนายทะเบียนยกคาร้อง เราสามารถฟ้องศาลจงั หวดั หรือ
ศาลแพง่ สาหรับคนท่ีมีภูมิลาเนาในกรุงเทพ ก่อนวนั เลือกต้งั ไม่นอ้ ยกวา่ 5 วนั โดยไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมศาล

ใครที่อายุ 18 ปี บริบูรณ์ในวนั เลือกต้งั 24 มีนาคม 2562 หรือเกิดไม่เกินวนั ที่ 24 มีนาคม 2544 ไปใชส้ ิทธิเลือกต้งั ได้ โดย
ก่อนวนั เลือกต้งั 20 วนั นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนทอ้ งถิ่นจะจดั ส่งหนงั สือแจง้ เจา้ บา้ นเพื่อแจง้ รายช่ือผมู้ ีสิทธิออก
เสียง หากรู้วา่ ตวั เองมีสิทธิแต่ไม่มีรายช่ือ ใหไ้ ปยน่ื คาร้องขอเพ่ิมชื่อต่อนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนทอ้ งถ่ินก่อนวนั
เลือกต้งั 10 วนั ซ่ึงนายทะเบียนจะส่งั เพมิ่ ช่ือภายใน 3 วนั แต่ถา้ ถูกนายทะเบียนยกคาร้อง เราสามารถฟ้องศาลจงั หวดั หรือ
ศาลแพง่ สาหรับคนท่ีมีภูมิลาเนาในกรุงเทพ ก่อนวนั เลือกต้งั ไม่นอ้ ยกวา่ 5 วนั โดยไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมศาล

ถา้ เราไม่สามารถไปใชส้ ิทธิในวนั เลือกต้งั ทว่ั ไปได้ เราสามารถไปใชส้ ิทธิเลือกต้งั ก่อนวนั เลือกต้งั ในเขตเลือกต้งั ท่ีเรามี
สิทธิอยไู่ ด้ โดยใหย้ น่ื ขอลงทะเบียนกบั นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนทอ้ งถิ่น ในเขตเลือกต้งั ที่เรามีสิทธิเลือกต้งั หรือ
ยน่ื ทางไปรษณียก์ ไ็ ด้

สาหรับผ้มู ีสิทธิเลอื กตงั้ ซง่ึ อาศยั อย่นู อกประเทศไทย สามารถขอลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลอื กตงั้ ในประเทศที่ตนอยไู่ ด้
ซงึ่ กกต. อาจมอบหมายให้สถานฑตู และสถานกงสลุ เป็นผ้จู ดั สถานทีล่ งคะแนน หรือ กกต. อาจจะให้มีการออกเสียง
ลงคะแนนทางไปรษณีย์หรือวธิ ีอื่นก็ได้ ซงึ่ การเลือกตงั้ นอกประเทศไทยจะจดั การลงคะแนนให้เสร็จสนิ ้ ก่อนวนั เลือกตงั้
ทว่ั ไปในประเทศ เนื่องจากต้องนาบตั รเลอื กตงั้ กลบั มานบั คะแนนพร้อมกนั กบั การลงคะแนนในประเทศ

ในการเลอื กตงั ้ ครัง้ นี ้คนพกิ ารหรือผ้สู งู อายจุ ะได้รับการอานวยความสะดวกในหน่วยเลอื กตงั ้ และการลงคะแนนเป็นพเิ ศษ โดย กกต.
ประจาหน่วยเลือกตงั ้ จะต้องจดั ให้มกี ารชว่ ยเหลือลงคะแนนให้คนแก่และคนพกิ ารให้พวกเขาได้ออกเสยี งลงคะแนนด้วยตนเอง และใน
กรณีท่ีไมส่ ามารถ "กากบาท’ ลงในบตั รเลอื กตงั ้ ได้ ก็สามารถให้ญาติ บคุ คลที่ไว้วางใจ หรือ กกต.ประจาหน่วยเลอื กตงั ้ ทาแทนให้ได้
ด้วยความยนิ ยอมและตามเจตนาของผ้ใู ช้สทิ ธิ นอกจากนี ้กกต. อาจจะจดั สถานท่ีเลอื กตงั ้ สาหรับคนพกิ ารหรือผ้สู งู อายไุ ว้ให้เป็นกรณี

พเิ ศษก็ได้ โดยให้ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สทิ ธิเลอื กตงั ้ ณ สถานที่ดงั กลา่ ว

ในวนั เลือกต้งั นอกจากการมีส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียงแลว้ เรายงั สามารถเป็นหูเป็นตาเพ่ือใหเ้ กิดการเลือกต้งั ที่สุจริตและเป็น
ธรรมไดอ้ ีกดว้ ย โดยอาจเขา้ ร่วมกบั องคก์ ร หรือชุมชน ท่ีต้งั ข้ึนเพ่ือจบั ตาการเลือกต้งั หรือ เราในฐานะประชาชนทว่ั ไป กส็ ามารถแจง้
เบาะแส หรือขอ้ มูลใหแ้ ก่กกต. ประจาเขตเลือกต้งั ซ่ึงกกต. จะมีมาตรการคุม้ ครองไม่ใหเ้ กิดอนั ตรายแก่ผแู้ จง้ เบาะแส รวมท้งั จะมี
มาตรการรักษาความลบั ของผแู้ จง้ เบาะแสดว้ ย อีกท้งั เบาะแสหรือขอ้ มูลท่ีเราแจง้ ต่อกกต. จะนาไปเป็นเหตุในการดาเนินคดีแก่ผแู้ จง้
เบาะแสไม่ได้ ยกเวน้ เป็นเบาะแสหรือขอ้ มูลที่ผแู้ จง้ รู้อยแู่ ลว้ วา่ เป็นเทจ็

ในวนั เลือกต้งั นอกจากการมีส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียงแลว้ เรายงั สามารถเป็นหูเป็นตาเพ่ือใหเ้ กิดการเลือกต้งั ที่สุจริตและเป็น
ธรรมไดอ้ ีกดว้ ย โดยอาจเขา้ ร่วมกบั องคก์ ร หรือชุมชน ท่ีต้งั ข้ึนเพ่ือจบั ตาการเลือกต้งั หรือ เราในฐานะประชาชนทว่ั ไป กส็ ามารถแจง้
เบาะแส หรือขอ้ มูลใหแ้ ก่กกต. ประจาเขตเลือกต้งั ซ่ึงกกต. จะมีมาตรการคุม้ ครองไม่ใหเ้ กิดอนั ตรายแก่ผแู้ จง้ เบาะแส รวมท้งั จะมี
มาตรการรักษาความลบั ของผแู้ จง้ เบาะแสดว้ ย อีกท้งั เบาะแสหรือขอ้ มูลท่ีเราแจง้ ต่อกกต. จะนาไปเป็นเหตุในการดาเนินคดีแก่ผแู้ จง้
เบาะแสไม่ได้ ยกเวน้ เป็นเบาะแสหรือขอ้ มูลที่ผแู้ จง้ รู้อยแู่ ลว้ วา่ เป็นเทจ็

พรรคการเมืองไทย...พรรคการเมือง คืออะไร

•พรรคการเมือง

เป็นสถาบนั ทางการเมอื งท่ีทาหน้าท่ีในการรวบรวมคนทมี่ ี
อดุ มการณ์ มีความคิดทางการเมือง หรือมีผลประโยชน์ทาง
การเมืองเข้าไว้ด้วยกนั เพือ่ เสนอนโยบายและผ้สู มคั รโดยมี
จดุ มงุ่ หมายเพื่อเอาชนะการเลือกตงั้

หน้าทขี่ องพรรคการเมือง คืออะไร

หน้าทขี่ องพรรคการเมือง คืออะไร


Click to View FlipBook Version