The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wanyanty, 2021-11-04 02:33:56

MATEMATIK TINGKATAN 1

MATEMATIK TINGKATAN 1

Tingkatan 1 Bab 1: Nombor Nisbah

NAMA GURU: NAMA: KELAS:

1.1 INTEGER

Nota:
 Nombor positif ditulis dengan atau tanpa tanda ‘ + ’
 Nombor negatif mesti ditulis dengan tanda ‘ - ’
 Integer ialah nombor bulat yang mempunyai tanda positif , negatif dan juga sifar.

A Pilh nombor positif atau negatif berdasarkan situasi di bawah.

a) b) c)

+ 30 0 C + 20 m + 70 0 C
- 30 0 C - 20 m - 70 0 C

A Tandakan / pada nombor yang sesuai bagi situasi berikut dan X jika bukan.

a Salim naik 10 anak tangga. +10 -10
b Ah Chong turun 5 tingkat dari tingkat 15. +5 -5
c Nazri bergerak 7 langkah ke kiri. +7 -7
- 17 0 C
d Suhu air bertambah sebanyak 17 0 C . +17 0 C

C Nyatakan sama ada nombor berikut ialah integer atau bukan.
(Tulis dalam perkataan di ruang jawapan)

Integer Bukan Integer

a0 d 36.9

________________________ ________________________
b -2000
e 2
________________________
c 98 3

_______________________ _________________________

f 5

8

_________________________

D Pilih integer daripada senarai berikut. c)
a) b)

5 5 0.1 2 -5 21
2.6 7 0.003 5 6
-117 3
-1.9 14
-0.02 250 -11

2

E Tentukan kedudukan integer berikut pada garis nombor yang diberi.

0 , -3 , 3 -6 , -15
a

b 14 , -21 , -7 , -35 , -14
c 5 , -10 , 15 , 25 , 0

F Nyatakan nilai p, q dan r dalam garis nombor yang berikut.
a

p= q= r=

b

p= q= r=

c

p= q= r=

G Banding dan susun nombor berikut dalam tertib yang dinyatakan.
(Tulis rapat menggunakan komma dan tanpa jarak)
a -4 ,-8,5,9,-21 (Tertib menaik)

___________________________________

b 0,5,-7,21,-24 (Tertib menurun)

__________________________________

c
99,-990,9009,-9909,-90000 (Tertib menurun)

___________________________________

1.2 OPERASI ASAS ARITMETIK YANG MELIBATKAN INTEGER

Nota:
 Arah anak panah apada garis nombor berdasarkan operasi

Penambahan integer positif ( + ) Penolakan integer positif ( - )

H Isi tempat kosong di bawah. b).
a)

c) d)

I Tandakan / pada jawapan yang betul dan X sekiranya bukan.

(11)  (5)  55

(84)  (6)  14

(117) 13  9

128  (8)  16

J Selesaikan.
a) Sebuah kapal terbang berada 34 m di atas aras laut manakala seekor penyu berada 18 m

di bawah aras laut tepat di bawah kapal terbang tersebut. Selepas beberapa minit, kapal
terbang itu terbang ke atas sebanyak 7 m dan terdapat seekor ikan yu berenang 5 m di
atas penyu itu. Cari jarak. Dalam m, antara kapal terbang dengan ikan yu itu.

m

b) Terdapat 25 biji gula-gula dalam satu pekej. Jika Simon membeli 8 pekej gula-gula untuk
diagihkan secara sama rata kepada 40 orang kanak-kanak, berapa biji gula-gula yang akan
diterima oleh setiap kanak-kanak?

gula-gula

c) Suhu awal suatu larutan dalam satu eksperimen ialah 8 0 C. Suhunya menurun sebanyak
20 0 C selepas disejukkan. Kemudian, suhu meningkat sebanyak 5 0 C setelah dipanaskan.
Tentukan suhu akhir larutan itu.

1.3 PECAHAN NOMBOR POSITIF DAN PECAHAN NEGATIF

Nota: Pengangka

a

b Penyebut

K Lengkapkan garis nombor yang berikut dengan pecahan yang diberi.
Drag jawapan yang sesuai.
a

15 4 4 11
11 11 11 11

b

1 -2 1 1
33 6 6

c

3 3 -3 11
4 8 4 8

L Hitung nilai yang berikut. (Padanlan jawapan)

  3  2   4  21 3
 7 3 5 7

3    4     2  13  33
5  5  3 5 40

5    14  9  7
7  15 10  15

2 3   2  7  4
4  5 10  21

1.4 PERPULUHAN POSITIF DAN PERPULUHAN NEGATIF
M Tandakan / pada nilai P, Q dan R yang betul dan tandakan X sekiranya bukan.

a

P QR
1.05 1.15 1.35 1.4 2.25 2.45

b

P QR
-0.15 -0.14 0.7 0.8 0.98 1.05

c

P QR
2.3 -0.5 -0.25 3.0 0.75 3.2

N Hitung nilai yang berikut.
a Berikan jawapan dalam 1 t.p.

7.3  (4.9) 1.8 

b Berikan jawapan dalam 2 t.p.

12.8  (0.52)  14.6  (10.6) 

c Berikan jawapan dalam 3 t.p.

 0.6  (7.15  0.7  0.07) 

d Terdapat dua jenis botol kaca di dalam kotak A, botol besar dan botol kecil. Di
dalam kotak itu ada 8 botol besar dan 5 botol kecil. Jisim bagi satu botol besar
dan satu botol kecil masing-masing ialah 2.15 kg dan 0.84 kg. jika jisim kotak
kosong itu ialah 0.15 kg. berapakah jumlah jisim bagi kotak A?
Berikan jawapan dalam 2 t.p.

g

1.5 NOMBOR NISBAH

Nota:
 Nombor nisbah ialah nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan,
p dengan keadaan p dan q ialah integer, q  0
q

O Tandakan / pada nombor nisbah dan tandakan X sekiranya bukan.

a9 d2

01

b3 e5
8 100

c  2.4 f
4.8
0.009

P Selesaikan

a Hitung nilai bagi

2 2  7    5  
3  8  16

b Hitung nilai bagi

11  5    3  
12 12  8

c Othman seorang penyelam. Dia mula menyelam 4 m di bawah paras laut.
Selepas menyelam sedalam 2 m lagi, dia naik semula 3m.
Cari kedudukan akhir Othman , dalam m.

_______ m di bawah paras laut

d Dalam satu acara larian berganti 4 x 100 m, pelari pertama mengambil masa 13.6
s untuk melengkapkan larian. Pelari kedua adalah 0.3 s lebih perlahan daripada
pelari pertama tetapi pelari ketiga lebih cepat daripada pelari pertama sebanyak
0.4 s. Jika pelari terakhir mengambil masa 10.9 s. Berapakah jumlah masa larian
mereka?

s
(1 t.p)

e Nora membelanjakan 2 daripada gaji bulanannya untuk pinjaman rumah. Dia

5

membelanjakan RM 34 560 untuk pinjaman rumah dalam satu tahun. Jika dia
menerima amaun gaji bulanan yang sama untuk tahun ini, hitung gaji
bulanannya.

RM

Tingkatan 2 Bab 2: Faktor dan Gandaan

NAMA GURU: NAMA: KELAS:

2.1 FAKTOR, FAKTOR PERDANA DAN FAKTOR SEPUNYA TERBESAR (FTSB)

Nota: Faktor bagi suatu nombor bulat yang boleh membahagi nombor tersebut dengan tepat

A Selesaikan.
a) 3 ialah faktor bagi 15. ( Pilih 1 jawapan)

BENAR PALSU

b) 9 ialah faktor bagi 120. ( Pilih 1 jawapan)

BENAR PALSU

c) ( Pilih jawapan yang sesuai) Faktor
Nombor

45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
128 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

d Lengkapkan peta bulatan di bawah bagi faktor bagi 48.

(Ikut turutan nombor dalam bulatan.)

48

18

48

Nota: Faktor perdana ialah satu faktor yang juga nombor perdana.

B Selesaikan
a Kenal pasti faktor perdana

12 2 3 5 7 11 13

b Kenal pasti faktor perdana 1

26 2 3 5 7 11 13

c Kenal pasti faktor perdana 1

30 2 3 5 7 11 13

1
d Tandakan / pada pernyataan yang betul dan X bagi pernyataan yang salah.

Nombor Faktor sepunya / atau X

i 12 dan 20 1 , 2 ,4
ii 6 , 24 dan 30 1 ,2 ,3 ,6
iii 12 , 18 dan 32
1 ,2 ,3

C Cari faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi setiap yang berikut

b) 56 dan 84 a) 12 dan 30

FSTB = ___ X ___ X ___ FSTB = _____ X _____
= _______ = _______

d) 30 , 90 dan 315 c) 30 , 90 dan 315

FSTB = ____ X ____ FSTB = ___ X ___ X ___
= _______ = _______

D Selesaikan. (Pilih 1 jawapan)
a) Kelab Matematik di sebuah sekolah mempunyai ahli seramai 90 orang murid lelaki dan

108 orang murid perempuan. Semasa satu sesi latihan, Cikgu Wan ingin membahagikan
semua ahli pasukan kepada beberapa kumpulan yang sama banyak mengikut jantina
masing-masing.

i) Berapakah bilangan ahli yang terbanyak boleh disusun bagi setiap kumpulan?

16 18 20 22

ii) Nyatakan bilangan kumpulan yang dapat disusun.

6 8 10 12

b) Suraya ingin membuat beberapa beg kudap-kudapan untuk rakan-rakannya. Dia
mempunyai 16 tin minuman dan 24 bungkus keropok yang akan dibungkus dengan
bilangan tin minuman dan keropok yang sama dalam setiap beg.
Nyatakan bilangan rakan Suraya yang akan mendapat satu beg kudap-kudapan setiap
orang.

2468

2.2 GANDAAN, GANDAAN SEPUNYA DAN GANDAAN SEPUNYA TERKECIL

Nota:
 Gandaan bagi suatu nombor ialah hasil darab nombor itu dengan dengan nombor
bukan 0

E Selesaikan
a Tulis semua gandaan bagi 2 antara 1 hingga 10.

b Tulis semua gandaan bagi 12 antara 70 hingga 121.

c Tulis semua gandaan bagi 9 yang kurang daripada 50.

d Tulis semua gandaan bagi 8 antara 50 hingga 100.

E Cari gandaan sepunya terkecil (GSTK) dengan menyenaraikan gandaan sepunya bagi
nombor di bawah.

. (Tulis jawapan menggunakan koma dan tanpa jarak) Contoh: 1,2,3

a 3 , 4 dan 8.

Gandaan 3 _____________________________________
Gandaan 4 _____________________________________
Gandaan 8 _____________________________________

GSTK bagi nombor 3 , 4 dan 8 ialah = _____________________

b 5 , 10 dan 15 _____________________________________
_____________________________________
Gandaan 5 _____________________________________
Gandaan 10
Gandaan 15

GSTK bagi nombor 5 dan 10 ialah = _____________________

c 5 , 8 dan 10. _____________________________________

Gandaan 5 _____________________________________
Gandaan 8 _____________________________________
Gandaan 10

GSTK bagi nombor 5 , 8 dan 10 ialah = _____________________

F Cari gandaan sepunya terkecil (GSTK) dengan kaedah pembahagian berulang.

a) 56 dan 84 b) 15, 30 , dan 34

GSTK ialah _________ GSTK ialah _________

G Tentukan sama ada 4 ialah faktor bagi nombor berikut. Pilih jawapan yang betul.

a) i) 96 YA TIDAK

ii) YA TIDAK

314

b) Padankan pasangan nombor berikut dengan faktor sepunya terbesar yang betul.

12 dan 74 2

48 dan 56 4
8

c) Pilih faktor bagi 39. 3 21 13 39

2 15

d) Tandakan / pada nombor yang merupakan gandaan 4.

46

56
88

e) Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
GSTK = 4 X 4 X 5 X 2 =

Tingkatan 1 Bab 3 : Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua,
Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga

NAMA GURU: NAMA: KELAS:

3.1 KUASA DUA DAN PUNCA KUASA DUA

Nota Kuasa dua suatu nombor ialah hasil darab nombor tersebut dengan dirinya sendiri.
 Contoh 2 2 adalah 2 x 2 .
Kuasa dua sebarang nombor sentiasa positif
 Kuasa dua sempurna ialah nombor bulat bukan sifar yang dihasilkan dengan
 mendarabkan suatu nombor dengan dirinya sendiri.

 Punca kuasa dua bagi a 2 = 2 a  a = a

A Tentukan sama ada setiap yang berikut ialah kuasa dua sempurna atau bukan.

Pilih jawapan anda.

i) 121 ii) 196

YA BUKAN YA BUKAN

iii) 90 BUKAN iv) 225 BUKAN

YA YA

B Isi tempat kosong. b)
a)

c) d) 2.63

e) f) 0.16

C Padankan jawapan di bawah. 25
(0.6) 2 4
2.52
23.42 10
 3 2
4 0.36
  9 2
 23  547.56
0.16
0.4
18
32 9
6 10 16
11
100 3
0.025 4

81
529

D Selesaikan.
i) Rajah di sebelah menunjukkan sebuah papan catur. Hitung luas, dalam cm 2
papan catur tersebut.

= cm 2

ii) Luas sehelai kertas berbentuk segi tiga empat sama ialah 702.25 cm 2 .
Berapakah bilangan segi empat sama yang panjangnya berukuran 5 cm boleh
dipotong daripada kertas itu?

= segi empat sama

3.2 KUASA TIGA DAN PUNCA KUASA TIGA

Nota
 Kuasa tiga suatu nombor ialah nombor ialah nombor itu didarab dengan dirinya
sendiri sebanyak dua kali.
Contoh 2 3 adalah 2 x 2 x 2

 Punca kuasa tiga bagi a 3 = 3 a  a  a = a

E Isi tempat yang kosong b)
a)

c) d)

F Padankan nilai yang betul bagi kuasa tiga dan punca kuasa tiga di bawah.

(3)3 8
125
(0.4)3
4.64

 2 3 9.38
5 -27
 2 3 3
 4 20 51
64
32 3

3 2 10 0.064
27

3 0.05 -0.68
3 100 32768

35 4
16 3

3 824 0.37

G Selesaikan.

a Cari nilai tanpa menggunakan kalkulator.
i) 3  48
ii)

=

iii) 2.25

=

iv) 41  1
22

=
b3

Hitung nilai bagi 3 343 16 2

=

c Sebuah kandang kambing milik Pak Ismail berbentuk segi empat sama
dengan luas 289 m 2 . Pak Ismail ingin memagar keseluruhan kandang itu.
Hitung panjang, dalam m , pagar yang diperlukan oleh Pak Ismail.

=m
m
d i) Cari nilai bagi 7  28 .

=

ii) Diberi m  373  27 . Cari nilai bagi 3 m

=

e Rajah di bawah menunjukkan dua buah kubus yang berlainan saiz.

Diberi perimeter kawasan berlorek kubus P ialah 12 cm. Hitung bilangan
kubus P yang diperlukan untuk memenuhkan kubus Q.

=

f Isipadu sebuah kubus ialah 343 cm 3 . Hitung jumlah luas permukaan, dalam
cm 2 , kubus tersebut.

=

g Sebuah bekas berbentuk kubus diisi dengan jus oren sehingga penuh.
Panjang sisi bekas itu ialah 9 cm. Hitung isipadu, dalam cm 3 , jus oren itu.

= cm 3

h Rajah di bawah menunjukkan sebuah kubus dan kuboid.

Diberi bahawa isipadu kuboid adalah sama dengan isipadu kubus.
Hitung

i) Luas, dalam cm 2 , kawasan berlorek.

= cm 2

ii) Perimeter, dalam cm kawasan berlorek.

= cm

Tingkatan 1 NAMA: Bab 4 : Nisbah, Kadar
dan Kadaran
NAMA GURU:
KELAS:

4.1 NISBAH

NOTA
 Nisbah ialah suatu perbandingan antara kuantiti-kuantiti yang mempunyai unit yang
sama.

A DRAG PILIHAN JAWAPAN YANG SESUAI DAN LETAKKAN DI RUANG JAWAPAN.
Cari nisbah bagi situasi di bawah.

5 : 9 :10 2 : 3 :1 3: 8 :17

5 : 7 :12 1: 3 :15

a) 500 g kepada 900 g kepada 1000 g. ____________________

b) 3 buah epal kepada 8 buah epal kepada 17 buah epal. ___________________

c) 1 jam kepada 1 jam kepada 1 jam. ___________________
32 6

d) 5 buah buku Sains kepada 7 buah buku Matematik kepada 12 buah buku Geografi.

__________________

e) 1 helai baju jenis A kepada 3 helai baju jenis B kepada 15 helai baju jenis C.

___________________

B Tentukan sama ada nisbah berikut adalah berkadaran. Pilih jawapan yang betul.

a 20 : 28 dan 45 : 63 YA BUKAN
b 2.6 kg : 3.9 kg dan 11.1 kg : 7.4 kg A
c 12 : 16 dan 51 : 68
YA BUKAN
A

YA BUKAN
A

C Tandakan / pada nisbah yang setara dan X jika bukan.
a 15 : 30 dan 30 : 54

b 45 : 35 dan 18 : 14

c 9 : 15 dan 18 : 28

D Padankan nisbah berikut dalam bentuknya yang terendah.

55 cm : 1 m 17 : 43

85 sen : RM 2.15 12 : 50
11 : 20

240 ml : 0.5 l 12 : 25

E Ungkapkan yang berikut dalam bentuk termudah. (Tulis janpa jarak. Contoh 2:3)

15:25 7:1.4:3.5 1:1:1
428

F Isikan petak dengan nombor yang sesuai menggunakan konsep nisbah setara

a) b)

2 : 3 : 5 = : 6 : 10 3: 6 : = : 18 : 30

c) d)

: 4 : 18 = 5 : : 9 7: : 11 = 14 : 18 :

G Padankan pasangan nisbah setara yang betul. 18:21
10:18
3:8 9:24
6:7 15:33
5:9 15:35

3:7
5:11

4.2 KADAR

NOTA

 Kadar ialah perbandingan antara dua atau tiga kuantiti yang mempunyai unit berbeza.
 Pertukaran unit .

1cm = 10 mm , 1m = 100 cm , 1 km = 1000 m , 1kg = 1000 g

H Tukarkan unit yang dinyatakan di bawah. (Padankan jawapan)

45 km/j 0.1 g/ cm3
kepada m/s

60 km/j 4.5 sen/s
kepada m/s

50 ml/s 6.33 sen/s
kepada l/j

70 ml/s 125 m/s
kepada l/j

100 kg/ m3 16.67 m/s
kepada g/ cm3

RM 2.70 /min 252 l /j
kepada sen/s

RM 3.80 /min 180 l/j
kepada sen/s

4.3 KADARAN

NOTA

 Kadaran ialah suatu hubungan apabila dua nisbah atau dua kadar adalah sama.

I Selesaikan. (Pilih 1 jawapan)

a) Dalam sebuah kelas, nisbah bilangan murid perempuan kepada bilangan murid lelaki ialah
5:3. Jika terdapat 30 orang murid perempuan, berapakah bilangan murid lelaki dalam
kelas itu?

14 16 18 20

b) Sejumlah wang dibahagikan antara Ali, Abu dan Muthu mengikut nisbah 5:7:8. Apakah
peratusan wang yang diterima oleh Abu?

25 % 30 % 35 % 40 %

c) 1.5 kg tepung digUnakan untuk membuat 5 biji kek. Hitung bilangan kek yang dapat dibuat
dengan 900 g tepung.

2 34 5

4.4 NISBAH, KADAR DAN KADARAN

J Selesaikan

a) Nisbah jisim sebiji tembikai kepada jisim sebiji betik kepada jisim sebiji labu ialah
6:3:4. Jika jisim sebiji labu ialah 2.4 kg, hitung jumlah jisim sebiji tembikai dan seiji
betik.

_________________ kg (1 t.p)

b) Setiap hari, Encik Helmi menghabiskan 2.3 jam di kebunnya dan 3.75 jam berjumpa
rakan-rakannya. Hitung jumlah jam Encik Helmi menghabiskan masa di kebun dan
berjumpa rakan-rakannya selama 12 hari.

___________________ jam. (1 t.p)

4.5 PERKAITAN ANTARA NISBAH, KADAR DAN KADARAN DENGAN PERATUSAN,
PECAHAN DAN PERPULUHAN.

K Selesaikan

a) Nisbah panjang tali A kepada tali B ialah 4x : 5x+1. Jumlah panjang kedua-dua tali
itu ialah 91 cm.
i) Cari nilai bagi x.

6 8 10 12

ii) Cari peratusan panjang tali B kepada tali A.

83 % 95 % 101 % 127.5 %

b) i) Diberi 3 : 5 = 21 : y.
Cari nilai bagi y

30 35 40 45

ii) Diberi r : s = 7 : 13 dan s – r = 72.
Cari nilai bagi r+s.

110 189 156 240

c) Nisbah umur Sazlin dan umur kakaknya ialah 3 : 5. Jika jumlah umur mereka ialah 48
tahun, cari umur kakak Sazlin.

15 27 30 44

Tingkatan 1 Bab 5 : Ungkapan Algebra

NAMA GURU: NAMA: KELAS:

5.1 PEMBOLEH UBAH DAN UNGKAPAN ALGEBRA

Nota
 Pemboleh ubah ialah suatu kuantiti yang tidak diketahui nilainya.
 Pemboleh ubah adalah tetap jika kuantiti tersebut tidak berubah pada sebarang
masa
 Pemboleh ubah adalah berubah jika kuantiti itu berubah mengikut masa.
 Ungkapan algebra ialah gabungan dua atau lebih sebutan algebra dengan operasi
penambahan, penolakan , pendaraban dan pembahagian.

A Nyatakan huruf abjad yang mewakili pemboleh ubah. HURUF:
__ dan __
i)
HURUF:
Stadium bola sepak n dipenuhi dengan p orang penonton ______
dan q orang pemain.
HURUF:
ii) Terdapat c batang pensel berjenama d di ______

dalam sebuah bekas HURUF:
______
iii)

Tempat letak kereta m ada n buah kereta

iv)

Terdapat k orang kanak-kanak bermain di taman
permainan P.

B Tulis satu ungkapan algebra bagi setiap situasi yang diberi. (Tulis rapat tanpa jarak)
______
i)

Tambah 5 kepada 3 f .

ii) Beza antara 50 dan x. ______
______
iii) Sebuah kotak mempunyai p batang pen biru, q batang pen ______

merah dan r batang pen hitam. Hitung jumlah pen dalam
kotak itu.

iv)

Terdapat y pelajar yang tidak hadir pada hari Isnin ini
daripada jumlah keseluruhan 38 pelajar. Berapakah
bilangan pelajar yang hadir?

C Cari nilai ungkapan berikut .

i) Diberi 3x  y . Cari nilai apabila diberi x = 4 dan y = 6?

= 3( _____ ) - _____
= ________

ii)

Diberi d 2e3 11d . Cari nilai apabila diberi d = 4 dan e =-1.
= _____________

iii)

Diberi 7v  5  vw. Cari nilai apabila diberi v = -4 dan w = -1.

3w

= ______________

D Tulis ungkapan algebra bagi setiap yang berikut dan selesaikan.

a) Sebuah bakul mengandungi 30 biji epal. Nabihah memberi d epal

kepada kakaknya.
i) Tulis satu ungkapan bagi baki bilangan epal yang dimiliki
oleh Nabihah.

II) jika d = 8, berapakah biji epal yang Nabihah ada?

b)

Dalam kelas 1 Bestari , jumlah pelajar ialah 30 orang.
Terdapat x orang murid lelaki memakai cermin mata
manakala y daripada murid perempuan memakai cermin
mata.
i) Tulis satu ungkapan bagi bilangan murid yang tidak

memakai cermin mata.

ii) Jika nilai x adalah 6 dan y adalah 13 , berapakah
bilangan murid yang tidak memakai cermin mata?

E Pilih sebutan serupa

-8k, 7k 24r, 6s 3t, 9t 0.5g,7f
12 z, 30 x 10r,17r
-5m, 5n 2j,4j

F Tandakan / pada sebutan algebra dalam satu pemboleh ubah dan X sekiranya bukan

-86 f
15 hj
43 r

0.3 g 2h

G Kenal pasti pekali bagi sebutan algebra 15mn2 p .

15n2 p

n2

5.2 UNGKAPAN ALGEBRA YANG MELIBATKAN OPERASI ASAS ARITMETIK
H Permudahkan setiap berikut. (Tulis rapat tanpa jarak mengikut susunan yang diberi)

i) 3a  2b  5a

=

ii) ab  bc  3ab =

iii) 0.5 pq  3qr  0.7 pq =

iv)  2xy  4yz  2xy  3yz =

v) 3p  4q  5  6q 1 =

I Tandakan / jika pendaraban berulang bagi ungkapan algebra yang berikut adalah benar
dan X jika tidak.

i) k  k  k  k 2

ii) 4x  y 4x  y  4x  y2

iii)  a  a  a  a  a4

iv) p  2q p  2q p  2q  p  2q3

v) 2 h  2 h  2   2 h3
5 5 5 5 

vi)   2     2     2    2 3
 3  3  3 3

J Isi petak kosong yang berikut dengan sebutan algebra yang betul.

i) ii) = 10x2 y
 5b
 7  21mn2 5 x2 
3
iii)
Iv)
7 p2q  8pq
15ab 

K Selesaikan.
a Rajah di bawah menunjukkan sebatang pensil dan sebilah pisau.

(Tulis rapat tanpa jarak)

Cari jumlah panjang, dalam cm, pensel dan pisau itu.
cm

= ___________________
b Sebatang pembaris berharga RM p dan sebilah gunting berharga RM 4. Iman

membeli 3 batang pembaris dan 2 bilah gunting. Berapakah jumlah wang yang
perlu dibayarnya?
(Tulis rapat tanpa jarak)

RM
= ___________________
c Rajah menunjukkan sebuah segi tiga. (Tulis rapat tanpa jarak)

Cari perimeter , dalam cm segi tiga di atas.
cm

= ___________________

d Ah Chong mempunyai RM y. Bapanya memberikan RM (2y+3) kepadanya. Dia
telah membelanjakan RM 8 di kantin. Berapakah jumlah wang yang dimilikinya
sekarang? (Tulis rapat tanpa jarak)

RM
= ___________________

e Jisim bagi sebungkus garam dan sebungkus gula masing-masing ialah 3x kg dan
4x kg. Jisim bagi sebungkus beras adalah kurang daripada jumlah jisim bagi garam
dan gula. Berapakah jisim, dalam kg beras itu?
(Tulis rapat tanpa jarak)

kg
= ___________________

Tingkatan 1 NAMA: Bab 6 : Persamaan
Linear
NAMA GURU:
KELAS:

6.1 PERSAMAAN LINEAR

NOTA
 Persamaan linear ialah persamaan yang melibatkan gabungan satu atau lebih ungkapan
algebra dengan kuasa pemboleh ubah ialah satu.

Contoh : (Persamaan Linear dalam Satu Pemboleh Ubah, Contoh : 2x +3 = 5 )
(Persamaan Linear dalam Dua Pemboleh Ubah, Contoh : x +y = 7 )

A Tulis bagi persamaan linear di bawah sama ada dalam satu pemboleh ubah atau dua
pemboleh ubah. (Panduan : Tulis No 1 atau 2 dalam bulatan)

p 1 5p 6m  n  3
4

ab  5 z  10

8 f  3  15 8  n  12
3

2f 82 3(r  5)  7
9 3(4  g)  g
h  2k  8

B Pilih semua persamaan linear dalam satu pemboleh ubah.

5p + 7p =1 3r 2  r  8
3 n 1 m
7 12  k  k
3

C Tentukan sama ada persamaan berikut adalah persamaan linear dalam satu pemboleh
ubah atau tidak.

a c + 23 =2

YA TIDAK

b q-8 =31q YA TIDAK

c x2 y  x  25 A
YA TIDAK

A

D Terbitkan satu persamaan linear bagi setiap pernyataan atau situasi yang berikut.
a) Berapakah perimeter bagi rajah di bawah. (Panduan: Tulis ikut susunan huruf)

Perimeter, P = ____________________

b) Selesaikan persamaan bagi persamaan linear di bawah.

6.2 PERSAMAAN LINEAR DALAM DUA PEMBOLEH UBAH

NOTA

 Persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ialah persamaan linear yang mempunyai

dua pemboleh ubah dan kuasa setiap pemboleh ubah ialah satu.
Contoh : m = 5 + n

E Tandakan / pada rajah yang mewakili persamaan linear dalam dua pemboleh ubah secara
graf dan tandakan X sekiranya bukan.

E Tandakan / bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah tandakan X sekiranya bukan.
a 20 - h = 4h

b 3r +23 =11 s

c 16f + f = 19

F Padankan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah berasarkan situasi di bawah.

Jumlah murid lelaki dan perempuan dalam kelas 0.8 x + y = 10
5 Murni ialah 35 orang

Harga secucuk sate ayam ialah 80 sen manakala 5 x + 7y = 58
sate daging ialah RM 1. Husna membayar RM

10 bagi semua sate yang dibelinya.

Puan Rohaya membelanjakan RM 58 untuk x + y = 35
membeli 5 kg tembikai susu dan 7 kg
belimbing.

6.2 PERSAMAAN LINEAR DALAM DUA PEMBOLEH UBAH

G Selesaikan dengan perwakilan graf.

a) Harga bagi 2 biji buah manga dan 3 biji buah jambu batu ialah RM 8. Harga bagii 3 biji buah
manga dan sebiji buah jambu batu ialah RM 5.

i) Bentukkan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah berdasarkan
situasi di atas.

Katakan x ialah harga sebiji buah mangga , dan y ialah harga sebiji buah jambu
batu.

_____ x + _____ y = 8 dan _____ x + _____ y = 5

ii) Wakilkan persamaan linear serentak berikut secara graf .

x -2 4
y

x0 2
y

Jadi, penyelesaian bagi persamaan serentak di atas ialah ______________ .
(Tulis koordinat rapat. Contoh: (1,0) )

H Selesaikan
3 p + q = 11 ………………..Persamaan 1
4p -3 q = -7 ………………… Persamaan 2
Dari ……..(1)
q = 11 -3p gantikan ke dalam …………..(2)
4p - 3( ____________ ) = -7
p = _________________

Untuk nilai q , gantikan semula ke dalam (2)
q = 11 – 3( ______ )
q = ____________

I Selesaikan persamaan serentak di bawah. (Drag pilihan jawapan yang sesuai)

x=3,y=2 x=9,y=6 x=2,y=9

a) x + y = 15.
3x – 2y = 15

b) y – 2x = 5
5y + 2x = 49

c) 4x + y = 14
2x + 3y = 12

J Selesaikan. (Pilih jawapan yang betul)

a Selesaikan persamaan 13r  3  7r .
4

14 3 2
65 35 80 75

b Selesaikan persamaan 19w  33  2 (18  6w) . 3
3
13
65 4 7
6
c Selesaikan persamaan x  17  2x 8.
2

10 11 12

d Diberi 2p + 3q = 8. 3 5
Cari nilai p jika q = 2.

1

e Diberi 3p -q = 11. 2 4
Cari nilai q jika p = 5.

1

Tingkatan 1 Bab 7 : Ketaksamaan Linear

NAMA GURU: NAMA: KELAS:

7.1 KETAKSAMAAN

Nota
 Ketaksamaan ialah hubungan antara dua nilai kuantiti yang berbeza.

Simbol Maksud

> Lebih besar daripada
< Lebih kecil daripada

 Simbol mewakili ketaksamaan  atau  .
 Simbol o mewakili ketaksamaan > atau < .

A Isi petak kosong yang berikut dengan > atau < .

i) 8 12 ii) -20 20
0.098
iii) -11 - 13 iv) 0.089
 0.9
vi) 3 1 vi)  5
8 7 6

B Pilih jawapan yang betul
a

x  8 x  8 x  8 x  8

b

x  42 x  42 x  42 x  42

c
x  52 x  52 x  52 x  52

d
x  3.5 x  3.5 x  3.5 x  3.5

e
x  225 x  225 x  225 x  225

C Isi tempat kosong dengan > atau < supaya pernyataan berikut adalah benar.

a 75

22

7 8 5 8
2 2

b 35

44

3   2 5   2

4 4

c

2.4  3 3   4

2.4   4

d 15  2.5

15   4 2.5   4

e 0.1  0.01

0.1  1 0.1  1

D Isi tempat kosong dengan > atau < supaya pernyataan berikut adalah benar.

i) 2  5 5  1 ii) 7  5 5  1

2  1 7  1

iii) 3.9  4.1 4.1 1 iv)  1   5

3.9  1 9 10

 1  1  5  1

9 10

E Tandakan / bagi pernyataan yang benar atau X untuk sebaliknya.

i) 4  5 ii) 7  3

11 11
45 73

iii) 2.6  2.06 iv)  1   1

1 1 54
2.6 2.06

7.2 KETAKSAMAAN LINEAR DALAM SATU PEMBOLEH UBAH

Nota
 Ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah ialah hubungan satu pemboleh
ubah yang tak sama dengan nilainya.

F Bentukan suatu ketaksamaan linear berdasarkan situasi yang berikut.
Pilih jawapan yang betul
a Gaji minimum Azlan dalam seminggu ialah RM850.

x  850 x  850 x  850 x  850

b Harga sebuah novel ialah rm18. Harga bagi 7 batang pen adalah lebih besar
daripada itu.

7x  18 7x  18 7x  18 7x  18

c Bilangan penumpang bagi sebuah feri tidak boleh melebihi 40 orang.

x  40 x  40 x  40 x  40

d Markah Matematik Mei Mei lebih daripada 60 markah.

x  60 x  60 x  60 x  60

e Jumlah wang yang diberi ibu bapa Salim tidak melebihi RM 100 untuk membeli
buku.

x  100 x  100 x  100 x  100

G Selesaikan setiap ketaksamaan yang berikut. x  13 p  12
Drag jawapan dan letakkan di ruang jawapan. x  3 y8
p  1 x  7 x  2

x  36 x  3

i) x  4  9 ii) x  5  2 iii) p  1  2

33

iv) x  9 v)  x  1 vi) 8y  64

4 42

vii) 10  6x  25  x viii) 2 p  9  p  3 ix) 6  5x  21

H Selesaikan setiap ketaksamaan yang berikut.

a Sebuah bekas ada 21 keping biskut. Bekas itu boleh memuatkan kurang daripada
144 keping biskut. Kemudian, ibu dan kakak masing-masing telah membeli 2x dan
x keping biskut untuk dimasukkan ke dalam bekas tersebut. Hitung bilangan
maksimum biskut yang dibeli oleh ibu.

b Lee hong ingin membeli beberapa pasang selipar yang setiap satunya berharga
RM15.30. dia hendak membayar dengan RM100 dan menganggarkan mendapat
baki lebih daripada RM56. Hitung bilangan selipar yang paling banyak boleh
dibelinya.

I Selesaikan ketaksamaan linear serentak yang berikut.
Drag jawapan dan letakkan di ruang jawapan.

p  4 9 x21 k 8 2 y6
2

i) k  4 dan 2k  3  5 ii) 34  y  2y 1 dan 2y  5  7
2

ii) 5  3p  2 dan  p  1 iv) 37  2x  6 dan 4  2 x  10
24
3

J Latihan.
a) Isikan tempat kosong di bawah dengan simbol > atau <.

Jawapan :

-8 -1

b) Pada ruang jawapan, pilih X, Y atau Z yang mewakili garis nombor tersebut.

Jawapan :
i)
ii)

iii)

c) Isikan petak di ruang jawapan dengan menggunakan integer dalam rajah berikut.

Jawapan:

i) >

ii) <

iii) >

d) Pilih ketaksamaan yang betul.
Jawapan:

a -21 < -9
-21 > -9 14 > 11
-5 < 5
b 23 < 32
14 > 11

c
-5 > 5

d
23 > 32

Tingkatan 1 Bab 8 : Garis dan Sudut

NAMA GURU: NAMA: KELAS:

8.1 GARIS DAN SUDUT

NOTA
 Dua garis atau lebih adalah kongruen apabila semua garis itu mempunyai panjang yang
sama
 Dua sudut atau lebih adalah kongruen apabila semua sudut itu mempunyai saiz yang
sama

A Tentukan sama ada rajah di bawah adalah kongruen atau bukan kongruen. (Pilih jawapan)

Kongruen Bukan Kongruen

Kongruen Bukan Kongruen

Kongruen Bukan Kongruen

Kongruen Bukan Kongruen

B Padankan sudut di bawah dengan rajah dan saiz sudut yang betul.

Sudut Refleks y  3600

Sudut Putaran Lengkap y  1800

Sudut pada garis lurus 1800  y  3600
C Padankan pasangan sudut dengan jenis sudut yang betul.

b dan e Sudut sepadan
c dan d Sudut selang seli
a dan f Sudut pedalaman

D Tandakan /pada pernyataan yang benar dan X bagi pernyataan yang salah bagi rajah di
bawah.

z 0 adalah sudut refleks
y0  z0 adalah sama dengan x0
x0  y0  z0 adalah sudut putaran lengkap
x0 dan z 0 adalah sudut penggenap

E Selesaikan
a Dalam rajah, PQ. RS dan TU ialah garis lurus.

400 900

500 1300

Berdasarkan pilihan jawapan yang diberi di atas, tulis nilai sudut.
(Tulis angka sahaja. Contoh 50)
 x = ________________________
 y = ________________________
 z = ________________________


Click to View FlipBook Version