The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ก้าวแรกสู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2562

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Academic Administration, 2019-12-11 11:19:46

ก้าวแรกสู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2562

ก้าวแรกสู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2562

กา้ วแรกส่โู รงเรยี นเตรยี มอดุ มศึกษา
หน้า 1

กา้ วแรกส่โู รงเรยี นเตรยี มอดุ มศึกษา
หน้า 2

ก้าวแรกสโู่ รงเรยี นเตรยี มอดุ มศึกษา

คานา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนเฉพาะระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีการจัดระบบภายในท่ีแตกต่างไปจากโรงเรียนอื่นๆ อยู่หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยง่ิ
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ที่เปิดรับนักเรียนท่ีสาเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากทั่วประเทศ โดยไม่จากัดเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษา มกี ารจัดประเภทการรบั สมคั รทหี่ ลากหลาย
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกสมัครได้ตามคุณสมบัติท่ีกาหนดไว้ในแต่ละประเภท ดังนั้นผู้สมัครเข้าศึกษาต่อใน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จึงมีความจาเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องศึกษาข้อมูล และทาความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ือง
ท่คี ณุ ควรทราบดังกล่าวให้ชัดเจนและตรงกนั

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา จึงจัดทาคู่มือ “ก้าวแรกสู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา” เพ่ือให้นกั เรียนได้เตรียมตัวสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยรวบรวมรายละเอียดต่างๆ ท่ีจาเป็น
ต่อนักเรียนและผู้ปกครอง เพ่ืออานวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองในการเตรียมตัวสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศกึ ษาได้อย่างราบรืน่ ทั้งนี้ให้เปน็ ไป
ด้วยความสมคั รใจ

(นายโสภณ กมล)
ผู้อานวยการโรงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา

หน้า 3

กา้ วแรกสโู่ รงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา

สารบัญ หนา้

สง่ิ สกั การบูชาประจาโรงเรยี น 2
คานา 3
ตอนท่ี 1 เร่อื งทค่ี วรทราบ ในการเตรียมตัวสอบคัดเลอื กเข้าศึกษาตอ่
5
ในระดบั ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 4 โรงเรียนเตรียมอดุ มศกึ ษา 24
1. ประกาศโรงเรยี นเตรยี มอุดมศกึ ษา เรอื่ ง การรับสมคั รนักเรียน 25
38
เข้าศึกษาตอ่ ในระดับชน้ั มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศกึ ษา 2562 40
2. แบบฟอรม์ เอกสารแสดงผลการเรยี น (เฉพาะผสู้ มัครความสามารถพเิ ศษ) 42
3. ข้ันตอนการรับสมัคร 44
4. กาหนดการเกย่ี วกับการสอบคัดเลอื กเข้าเรียนชัน้ ม.4 46
5. ตารางสอบ 47
6. แนวปฏบิ ตั สิ าหรับนกั เรยี น 48
7. แผนทีส่ นามสอบ 49
8. ตัวอย่างการระบายกระดาษคาตอบ 50
9. แนวปฏิบัติในการรายงานตัว เมือ่ สอบได้ 51
10. สอบไมไ่ ด้ ทาอยา่ งไร 52
11. ประกาศจากโรงเรียนเตรยี มอดุ มศกึ ษา เร่ืองสถานทจ่ี อดรถ 53
54
ตอนที่ 2 ขอ้ มลู ท่วั ไป 55
1. ประวัติโรงเรยี นเตรียมอดุ มศกึ ษา 59
2. เกยี รติประวตั ิ ความภาคภูมิใจ 60
3. แผนผงั โรงเรียนเตรยี มอุดมศกึ ษา 61
4. หมายเลขโทรศพั ท์ สายรถประจาทาง 62
5. วสิ ัยทัศน์ พนั ธกจิ ลกั ษณะอันพงึ ปะสงค์ 62
6. จุดหมายของหลกั สตู รแกนกลางการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน พทุ ธศกั ราช 2551 63
7. แนะนาโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษนกั เรยี นทางคณิตศาสตร์ 66

วทิ ยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาองั กฤษ
8. ทนุ การศกึ ษาของโรงเรยี นเตรยี มอดุ มศกึ ษา

ตอนท่ี 3 ข้อมูลทค่ี วรทราบ
1. สถิติจานวนนักเรียนทม่ี าสมคั รสอบคดั เลอื กเขา้ ศึกษาตอ่

โรงเรยี นเตรียมอุดมศึกษา ปีการศกึ ษา 2561
2. Website การศกึ ษาทนี่ า่ สนใจ
3. คาเตอื น
4. รายชอ่ื โรงเรียนสงั กดั สานักงานเขตพ้นื ที่การศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต 1

และเขต 2 ท่รี ับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตอนที่ 4 ลบั สมองประลองปญั ญา

หนา้ 4

กา้ วแรกส่โู รงเรยี นเตรยี มอดุ มศึกษา
หน้า 5

กา้ วแรกส่โู รงเรยี นเตรยี มอดุ มศึกษา
หน้า 6

กา้ วแรกส่โู รงเรยี นเตรยี มอดุ มศึกษา
หน้า 7

กา้ วแรกส่โู รงเรยี นเตรยี มอดุ มศึกษา
หน้า 8

กา้ วแรกส่โู รงเรยี นเตรยี มอดุ มศึกษา
หน้า 9

กา้ วแรกสูโ่ รงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา
หน้า 10

กา้ วแรกสูโ่ รงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา
หน้า 11

กา้ วแรกสูโ่ รงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา
หน้า 12

กา้ วแรกสูโ่ รงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา
หน้า 13

กา้ วแรกสูโ่ รงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา
หน้า 14

กา้ วแรกสูโ่ รงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา
หน้า 15

กา้ วแรกสูโ่ รงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา
หน้า 16

กา้ วแรกสูโ่ รงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา
หน้า 17

กา้ วแรกสูโ่ รงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา
หน้า 18

กา้ วแรกสูโ่ รงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา
หน้า 19

กา้ วแรกสูโ่ รงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา
หน้า 20

กา้ วแรกสูโ่ รงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา
หน้า 21

กา้ วแรกสูโ่ รงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา
หน้า 22

กา้ วแรกสูโ่ รงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา
หน้า 23

กา้ วแรกสโู่ รงเรยี นเตรยี มอดุ มศกึ ษา

(เอกสารแสดงผลการเรียน) รูปถ่าย

ใบรบั รองผลการเรียนคะแนนเฉลย่ี รายวชิ า ขนาด 3  4 ซ.ม.
เพ่อื เข้าศึกษาตอ่ ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพเิ ศษ ไม่รวมกรอบ

ประจาปีการศกึ ษา 2562
กลุ่มสาระการเรยี นร้ทู ่เี นน้ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

ชื่อ–ช่ือสกุล……………………….………กาลังศึกษาอยู่ชัน้ ม.3 โรงเรยี น…………..………..………. ระดับ
อาเภอ……………………………………..................… จังหวัด……..…………………….…..........……… คะแนนเฉลี่ย

มีผลการเรยี นในระดับมัธยมศกึ ษาตอนตน้ (ช่วงชนั้ ท่ี 3) ระดับชน้ั ม.1 – ม.3 (5 ภาคเรยี น) ดงั นี้
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ม.1 – ม.3 (5 ภาคเรียน) ...............................
ผลการเรยี นในรายวิชา คณติ ศาสตรพ์ นื้ ฐาน คณติ ศาสตรเ์ พ่มิ เตมิ

วิทยาศาสตร์พน้ื ฐาน วทิ ยาศาสตรเ์ พมิ่ เตมิ

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรยี นท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 3 ภาคเรยี นที่ 4 ภาคเรียนท่ี 5

รหัสวิชา
ห ่นวยการ
ระดัเบรีคยะนแนน
รหัสวิชา
หน่วยการ
ระดัเบรีคยะนแนน
รหัส ิวชา
ห ่นวยการ
ระดัเบรีคยะนแนน
รหัสวิชา
หน่วยการ
ระดัเบรีคยะนแนน
รหัสวิชา
ห ่นวยการ
ระดัเบรีคยะนแนน

วิชา ืพ้นฐาน

ิวชาเ ่ิพมเติม

ลงช่ือ………………………………………นายทะเบยี นวัดผล
(………………………………………)

ลงชื่อ………………………………………อาจารย์ใหญ/่ ผู้อานวยการ
(………………………………………)
…………/……..…………/…………

หมายเหตุ ให้ประทับตราโรงเรยี นทผ่ี บู้ ริหารลงนามและทรี่ ปู ถ่ายถา้ นักเรียนใช้เอกสารปพ.1 ของโรงเรยี นกไ็ ม่ต้องใช้
เอกสารแผ่นน้ี

หน้า 24

ก้าวแรกสู่โรงเรยี นเตรยี มอุดมศกึ ษา

ขน้ั ตอนการรับสมัคร

ผ้สู มคั รต้องสมคั รผา่ นระบบรับสมคั รนักเรยี นเข้าศกึ ษาชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 4 โรงเรยี นเตรียมอดุ มศึกษา
ปีการศกึ ษา 2562 ทางอเิ ล็กทรอนิกส์ (https://admission.triamudom.ac.th)
โดยมีข้นั ตอนต่อไปน้ี

ลงทะเบียนด้วยเลขบตั รประจาตวั ประชาชนและหมายเลขโทรศัพทข์ องผสู้ มัครทาง
https://admission.triamudom.ac.th

ระหวา่ งวนั ที่ 23 กุมภาพนั ธ์ 2562 ถึงวันท่ี 27 กมุ ภาพนั ธ์ 2562

กรอกข้อมูลและอพั โหลดหลักฐานประกอบการรบั สมคั รทาง
https://admission.triamudom.ac.th

ระหวา่ งวนั ที่ 23 กมุ ภาพนั ธ์ 2562 ถึงวนั ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2562
หลกั ฐานการสมัครข้างตน้ ประกอบดว้ ย
1. หลกั ฐานแสดงวา่ ผสู้ มคั รสาเร็จการศึกษาช้ันมธั ยมศกึ ษาปีที่ 3 แล้วหรอื กาลงั ศกึ ษา

ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ี่ 3 ในปีการศึกษา 2561
2. รูปถ่ายผสู้ มัครในเคร่อื งแบบนกั เรยี น ขนาด 2 นิ้ว ไม่มีกรอบ และถา่ ยไวไ้ มเ่ กิน

6 เดอื น
3. ภาพถา่ ยบัตรประจาตวั ประชาชนของผู้สมคั ร
4. ภาพถ่ายสาเนาทะเบยี นบ้านของผสู้ มคั ร
ทงั้ น้ี หากผู้สมคั รนาเขา้ ซ่ึงขอ้ มูลอนั เปน็ เทจ็ โรงเรยี นจะพิจารณาเพิกถอนการสมัคร

และตดั สิทธ์กิ ารสมัครเขา้ ศึกษาชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 4 โรงเรยี นเตรียมอดุ มศกึ ษา

ตรวจสอบเลขทน่ี ั่งสอบและสนามสอบทาง https://admission.triamudom.ac.th
ตัง้ แตว่ นั ท่ี 8-9 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

หนา้ 25

กา้ วแรกสูโ่ รงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา
หน้า 26

กา้ วแรกสูโ่ รงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา
หน้า 27

กา้ วแรกสูโ่ รงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา
หน้า 28

กา้ วแรกสูโ่ รงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา
หน้า 29

กา้ วแรกสูโ่ รงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา
หน้า 30

กา้ วแรกสูโ่ รงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา
หน้า 31

กา้ วแรกสูโ่ รงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา
หน้า 32

กา้ วแรกสูโ่ รงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา
หน้า 33

กา้ วแรกสูโ่ รงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา
หน้า 34

กา้ วแรกสูโ่ รงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา
หน้า 35

กา้ วแรกสูโ่ รงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา
หน้า 36

กา้ วแรกสูโ่ รงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา
หน้า 37

กา้ วแรกสโู่ รงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา

กาหนดการเกย่ี วกบั การสอบคดั เลือกเข้าเรียนชนั้ ม.4
โรงเรยี นเตรียมอดุ มศึกษา ปกี ารศึกษา 2562

18 ธนั วาคม 2561 ถงึ  รับสมัครนักเรยี นประเภทโควตาจงั หวดั ผ่านระบบออนไลน์

18 มกราคม 2562 https://admission.triamudom.ac.th

24 มกราคม 2562  ประกาศรายช่ือผ้สู มัครท่ีมีคณุ สมบตั ิ ประเภทโควตาจังหวดั
10 กุมภาพนั ธ์ 2562  สอบคัดเลอื ก ประเภทโควตาจังหวดั
20 กุมภาพันธ์ 2562  ประกาศผลสอบ ประเภทโควตาจังหวัด
23 กมุ ภาพันธ์ 2562  รายงานตัวและรบั มอบตวั นกั เรยี น ประเภทโควตาจังหวัด
23 -27 กุมภาพนั ธ์ 2562  ลงทะเบยี นการใช้ระบบรับสมัครผา่ นระบบออนไลน์
https://admission.triamudom.ac.th
23-27 กมุ ภาพันธ์ 2562  นักเรยี นกรอกฐานขอ้ มูลการสมคั ร ผ่านเวบ็ ไซต์ https://admission.triamudom.ac.th
26-27 กุมภาพันธ์ 2562  นกั เรยี นความสามารถพิเศษย่นื หลักฐานแสดงคณุ สมบัติ
28 กุมภาพันธ์ 2562  ประกาศรายช่อื ผู้สมัครที่มคี ุณสมบัติประเภทความสามารถพิเศษ
1 มีนาคม 2562  ทดสอบนักเรียนความสามารถพิเศษ
 ประกาศผล สาหรับนักเรยี นความสามารถพิเศษ
6 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ ห้อง 125 ตกึ 2 โรงเรยี นเตรียมอุดมศกึ ษา

7 มีนาคม 2562  รายงานตัวและมอบตัว นักเรยี นความสามารถพเิ ศษ
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอ้ ง 125 และ 126 ตึก 2 โรงเรยี นเตรยี มอุดมศกึ ษา
23-27 กุมภาพันธ์ 2562  รบั สมคั รนักเรียนท่ัวไป เพือ่ สอบคัดเลอื กเข้าเรียนชัน้ ม.4
8-9 มนี าคม 2562  นกั เรียนทุกประเภทตรวจสอบเลขที่นงั่ สอบ
10 มีนาคม 2562  นกั เรยี นโควตาจงั หวดั และนกั เรยี นความสามารถพิเศษทผ่ี ่านการคัดเลือก
เขา้ สอบเพือ่ จดั ห้องเรยี น
10 มีนาคม 2562  สอบคัดเลอื กนักเรยี นประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป
14 มีนาคม 2562  ประกาศผลสอบคัดเลอื กนักเรยี นเขา้ เรียนชั้น ม.4 ทีส่ นามฟตุ บอล โรงเรยี นเตรียมอุดมศกึ ษา
และทางเวบ็ ไซต์ http://www.triamudom.ac.th
16 มีนาคม 2562  รับรายงานตัวนักเรียนประเภทสอบคัดเลือกท่ัวไป
แผนการเรยี นวทิ ยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชมุ ใหญ่ โรงเรยี นเตรยี มอดุ มศึกษา
 รับรายงานตวั นกั เรยี นประเภทสอบคัดเลอื กทวั่ ไป
แผนการเรียนภาษา – คณิตศาสตร์ , ภาษา - ภาษาญ่ีปุ่น , ภาษาจีน , ภาษาเยอรมัน ,
ภาษาฝรัง่ เศส , ภาษาสเปน และภาษาเกาหลี
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
17 มนี าคม 2562  มอบตัวตวั นกั เรยี นประเภทสอบคดั เลือกทัว่ ไป(ทุกประเภท)
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชมุ ใหญ่ โรงเรียนเตรยี มอุดมศกึ ษา
 แจกเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการพฒั นาศกั ยภาพนักเรียนที่มคี วามสามารถพเิ ศษ
17 มนี าคม 2562 ด้านวิชาการ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)

18 มีนาคม 2562  ประชุมผปู้ กครองและผ้สู นใจเข้าร่วมโครงการพฒั นาศักยภาพนกั เรียนท่ีมี
ความสามารถพเิ ศษด้านวิชาการ (คณติ ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาองั กฤษ)
 จาหนา่ ยชดุ นกั เรยี น ชุดพละ อุปกรณ์การเรียน และหนงั สือเรยี น
 รับสมัครนกั เรียนเขา้ โครงการพัฒนาศกั ยภาพนกั เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
18 มีนาคม 2562 ด้านวิชาการ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)

หนา้ 38

กา้ วแรกสโู่ รงเรยี นเตรยี มอุดมศกึ ษา

19-20 มีนาคม 2562  คดั กรองนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาศกั ยภาพนกั เรียนทม่ี ีความสามารถพิเศษ
ดา้ นวิชาการ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)
21 มีนาคม 2562
1 พฤษภาคม 2562  ประกาศผลการคดั กรอง 08.30 น. และรับรายงานตวั นกั เรียนทีผ่ า่ นการคดั กรอง
7-8 พฤษภาคม 2562  ครทู กุ ท่านลงช่ือปฏิบัตงิ าน
9-10 พฤษภาคม 2562  นักเรยี น ม.4 เรยี นร้แู นวทางการเรียนต่อในโรงเรยี นเพอื่ คณุ ภาพ โครงการ PAE
11 พฤษภาคม 2562  พฒั นาศักยภาพการดารงตนของนกั เรยี นชัน้ ม.4
 ประชมุ ผู้ปกครองนกั เรียนและลงทะเบียนการเรียนนักเรยี นระดับช้ัน ม.4
12 พฤษภาคม 2562  จาหนา่ ยชดุ นักเรียน ชุดพละ อุปกรณก์ ารเรียน และหนังสอื เรียน
 ประชุมผู้ปกครองนกั เรยี นและลงทะเบยี นการเรียนนกั เรยี นระดับช้ัน ม.5 (เชา้ )
16 พฤษภาคม 2562  ประชุมผปู้ กครองนักเรียนและลงทะเบยี นการเรียนนกั เรียนระดับช้ัน ม.6 (บ่าย)
 จาหน่ายชุดนักเรยี น ชุดพละ อปุ กรณ์การเรยี น และหนังสอื เรียน
 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศึกษา 2562

หน้า 39

ก้าวแรกส่โู รงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา

ตารางสอบ

ตารางสอบคดั เลือกเข้าศกึ ษาชัน้ มัธยมศึกษาปที ี่ 4
ปกี ารศึกษา 2562

วันอาทิตยท์ ่ี 10 มนี าคม 2562
แผนการเรยี น วทิ ยาศาสตร์ – คณติ ศาสตร์
สนามสอบอาคารอมิ แพค็ เมอื งทองธานี

อนุญาตใหเ้ ขา้ อาคาร เวลา 08.00 น. ในภาคเชา้
อนญุ าตใหเ้ ข้าอาคาร เวลา 12.45 น. ในภาคบ่าย

เวลา 08.30–9.00 น. 09.00 – 11.30 น. 11.30–13.00 น. 13.30–16.00 น.
แผนการเรียน

เ ้ขาห้องสอบเ ื่พอ ัรบ ัฟงคา ี้ชแจง วิทยาศาสตร์
เ ่กียวกับระเ ีบยบการสอบ และ
พักกลางวัน
วิทย–์ คณิต คณิตศาสตร์ และ ภาษาองั กฤษ ฉบบั ท่ี 1
สงั คมศกึ ษา–ภาษาไทย

ฉบับที่ 1

***ไปผิดสนามสอบ จะหมดสิทธ์กิ ารสอบทันท*ี **

นักเรียนจะตอ้ งเตรยี มอปุ กรณ์ที่ใชใ้ นการสอบ คือ ปากกา ดนิ สอดา 2B และยางลบ

 ประกาศผลสอบคัดเลือกเฉพาะนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือก ในวันท่ี 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ทีส่ นามฟุตบอลโรงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษาหรือดูผลทางอนิ เทอรเ์ น็ต https://www.triamudom.ac.th และรบั รายงานตัว
ในวนั ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทโ่ี รงเรียนเตรยี มอดุ มศกึ ษา ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทเ่ี น้น วทิ ยาศาสตร์ – คณติ ศาสตร์ รายงานตวั ณ หอประชมุ ใหญ่ โรงเรยี นเตรียมอุดมศกึ ษา
กลมุ่ สาระการเรยี นร้ทู ี่เน้น ภาษา – คณิตศาสตร์ รายงานตวั ณ หอประชมุ ใหญ่ โรงเรียนเตรียมอดุ มศกึ ษา
กลมุ่ สาระการเรียนร้ทู เ่ี น้น ภาษา - ภาษาจีน ภาษาญป่ี ่นุ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรงั่ เศส ภาษาสเปน ภาษาเกาหลี
รายงานตวั ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรยี นเตรียมอุดมศึกษา
 ห้ามนกั เรยี นนาเครื่องมือสอ่ื สารทุกชนดิ เข้าหอ้ งสอบ

หน้า 40

ก้าวแรกสโู่ รงเรยี นเตรยี มอดุ มศึกษา

ตารางสอบ
ตารางสอบคดั เลอื กเข้าศกึ ษาชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ 4

ปกี ารศกึ ษา 2562
วนั อาทติ ย์ท่ี 10 มีนาคม 2562
แผนการเรียน ภาษา – คณติ ศาสตร์ และ ภาษา–ฝรงั่ เศส เยอรมัน ญปี่ นุ่ สเปน จีน เกาหลี
สนามสอบอาคารอิมแพ็ค เมอื งทองธานี

อนุญาตใหเ้ ข้าอาคาร เวลา 08.00 น. ในภาคเช้า
อนญุ าตให้เข้าอาคาร เวลา 12.45 น. ในภาคบ่าย

เวลา 08.30–9.00 น. 09.00–11.30 น. 11.30–13.00 น. 13.30 – 16.00 น.
แผนการเรียน ภาษาองั กฤษ ฉบบั ท่ี 2 ภาษาไทย ฉบบั ที่ 2

ภาษา–ฝร่งั เศส เ ้ขาห้องสอบเ ื่พอ ัรบ ัฟงคา ี้ชแจงและ และ
ภาษา–เยอรมัน เ ่กียวกับระเ ีบยบการสอบสงั คมศึกษา–ภาษาไทย ภาษาองั กฤษ ฉบบั ที่ 1
ภาษา–ญ่ีปุ่น พักกลางวัน ภาษาไทย ฉบับที่ 2
ภาษา–สเปน ฉบบั ท่ี 1
คณติ ศาสตร์ และ และ
ภาษา–จนี สงั คมศึกษา–ภาษาไทย ภาษาองั กฤษ ฉบบั ท่ี 1
ภาษา-เกาหลี
ฉบบั ที่ 1
ภาษา–คณติ

***ไปผดิ สนามสอบ จะหมดสิทธิก์ ารสอบทันท*ี **
นกั เรียนจะตอ้ งเตรยี มอปุ กรณ์ที่ใชใ้ นการสอบ คือ ปากกา ดินสอดา 2B และยางลบ

 ประกาศผลสอบคัดเลือกเฉพาะนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือก ในวันท่ี 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ท่ีสนามฟุตบอลโรงเรยี นเตรียมอุดมศึกษาหรอื ดูผลทางอนิ เทอรเ์ นต็ https://www.triamudom.ac.th และรับรายงานตัว
ในวนั ที่ 16 มนี าคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทโี่ รงเรียนเตรยี มอุดมศึกษา ดงั นี้
กลุม่ สาระการเรยี นร้ทู ่เี น้น วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ รายงานตวั ณ หอประชมุ ใหญ่ โรงเรยี นเตรยี มอุดมศกึ ษา
กลุ่มสาระการเรยี นร้ทู เี่ นน้ ภาษา – คณิตศาสตร์ รายงานตวั ณ หอประชมุ ใหญ่ โรงเรียนเตรยี มอุดมศึกษา
กลมุ่ สาระการเรยี นรทู้ ่เี น้น ภาษา - ภาษาจนี ภาษาญปี่ นุ่ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝร่งั เศส ภาษาสเปน ภาษาเกาหลี
รายงานตัว ณ หอประชมุ ใหญ่ โรงเรียนเตรียมอดุ มศกึ ษา

 ห้ามนกั เรียนนาเครอื่ งมือสอื่ สารทุกชนิดเข้าหอ้ งสอบ

หน้า 41

กา้ วแรกสูโ่ รงเรยี นเตรยี มอดุ มศึกษา

แนวปฏิบตั สิ าหรับนกั เรียน

ในวันสอบคดั เลือกนักเรียนชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 4
โรงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา ปกี ารศึกษา 2562

1. วันอาทิตย์ท่ี 10 มีนาคม 2562 นักเรียนควรไปถึงสนามสอบอาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี ก่อนเวลาสอบ
ประมาณ 2 ชวั่ โมง เน่อื งจากในวันน้นั การจราจรอาจจะคบั ค่งั มาก

2. อนุญาตให้นักเรยี นเข้าสนามสอบ ต้ังแต่เวลา 08.00 น. (ในภาคเช้า) และ 12.45 น. (ในภาคบ่าย) โดยต้อง
ผ่านการตรวจบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่ออกให้จากทางราชการท่ีมี
รูปถ่าย เมื่อนักเรียนเข้าไปในอาคารแล้วไม่อนุญาตให้ออกจากอาคารจนกว่าจะสอบเสร็จแต่ละรายวิชา
ในภาคเช้าและรายวชิ าในภาคบา่ ย

3. ในการสอบแตล่ ะรายวิชา ไมอ่ นญุ าตใหน้ ักเรยี นออกจากหอ้ งสอบกอ่ นหมดเวลาสอบ
4. ภายในสนามสอบ อนุญาตให้นกั เรยี นท่ีมบี ตั รประจาตัวประชาชน หรอื บัตรนักเรียนทีม่ รี ูปถ่าย หรือบตั รท่ีออก

ให้จากทางราชการท่ีมีรูปถ่ายเข้าได้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าอาคาร
สอบ
5. นักเรียนจะตอ้ งเตรียมอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการสอบคอื ดินสอดา 2B ยางลบดินสอและปากกาเพือ่ ใช้ในการสอบ
6. โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนนาอุปกรณ์ช่วยคิด เช่น เคร่ืองคิดเลข นาฬิกาท่ีใช้คานวณได้ ไม้บรรทัดที่มี
สตู รตา่ งๆ รวมท้งั อุปกรณ์ส่อื สารทกุ ชนิด เช่น โทรศพั ทม์ อื ถอื เข้าหอ้ งสอบ อนุญาตเฉพาะอปุ กรณ์เคร่อื ง
เขียน (ตามขอ้ 5) บตั รประจาตัวประชาชน หรือบัตรนกั เรียนทม่ี รี ปู ถ่าย หรอื บัตรท่ีออกใหจ้ ากทางราชการท่ีมี
รูปถา่ ย กระเปา๋ เงนิ เทา่ นนั้ และห้ามใช้น้ายาลบคาผดิ โดยเดด็ ขาด
7. ในกรณีที่นักเรียนมาสายเกิน 15 นาทีของเวลาสอบของแต่ละรายวิชาของภาคเช้าและภาคบ่าย
โรงเรียนไม่อนญุ าตให้นักเรยี นเขา้ สอบ
8. นักเรียนจะตอ้ งเขยี น ช่อื –นามสกุล ในกระดาษคาตอบดว้ ยปากกาและระบายเลขประจาตัวสอบ ด้วยดินสอ 2B
ในกระดาษคาตอบให้ถูกต้องตรงกบั บัตรท่นี ั่งสอบรวมทง้ั อ่านคาส่งั ในข้อสอบใหเ้ ขา้ ใจและปฏิบตั ติ ามให้ถกู ต้อง
9. นักเรียนจะต้องลงลายมือชื่อเข้าสอบท้ังภาคเช้าและภาคบ่าย โดยกรรมการผู้กากับการสอบจะนาไปให้ลง
ลายมือชื่อท่ีโต๊ะที่นักเรียนนั่งสอบ โดยนักเรียนต้องวางบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนท่ีมีรูปถ่าย
หรือบัตรทอี่ อกให้จากทางราชการที่มรี ูปถา่ ย เพ่ือใหก้ รรมการคุมสอบตรวจสอบ
10. นักเรียนผู้ใดทุจริตด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม โรงเรียนจะปรับ โรงเรียนจะปรับให้นักเรียนผู้นั้นสอบตกทุกวิชา
และตดั สิทธ์ใิ นการสอบทันที
11. ห้ามขีดเขียนหรือคัดลอกข้อความใดๆของข้อสอบในบัตรติดท่ีนั่งสอบ บัตรประจาตัวประชาชน บัตรนักเรียน
ที่มีรูปถ่าย หรือบัตรท่ีออกให้จากทางราชการที่มีรูปถ่าย และตามตัวของผู้เข้าสอบ หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีผู้เข้าสอบ
นาตดิ ตัวเขา้ มาสอบมฉิ ะนัน้ จะถือว่าเป็นการทุจรติ ในการสอบ
12. ห้ามนักเรียนนากระดาษข้อสอบ กระดาษคาตอบ ออกไปนอกห้องสอบเป็นอันขาด ผู้ฝ่าฝืนถือว่าทุจริต
ทางโรงเรยี นจะดาเนินการเช่นเดยี วกบั ผทู้ จุ รติ ในการสอบ
13. ถ้านักเรียนมปี ญั หาใด ๆ ใหต้ ดิ ต่อขอคาปรึกษาแนะนาไดจ้ ากกรรมการผู้กากับการสอบ
14. เมื่อหมดเวลาสอบให้นักเรียนรอจนกว่ากรรมการผู้กากับการสอบมารับข้อสอบและเกบ็ กระดาษคาตอบ

หนา้ 42

ก้าวแรกสโู่ รงเรยี นเตรยี มอุดมศกึ ษา

15. ประกาศผลสอบคัดเลือกเฉพาะนกั เรยี นท่ีสมัครสอบคัดเลือกทั่วไปในวันที่ 14 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 น. ทสี่ นามฟตุ บอลโรงเรียนเตรียมอดุ มศกึ ษา หรือดูผลทางอนิ เทอร์เนต็
www.triamudom.ac.th และรายงานตวั ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 ถึง 16.30 น.
ท่โี รงเรียนเตรยี มอดุ มศกึ ษา โดยแยกตามแผนการเรยี น ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้น วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ รายงานตัว ณ หอประชุมใหญ่
โรงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเน้น ภาษา – คณิตศาสตร์ รายงานตัว ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนเตรียม
อดุ มศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเน้น ภาษา - ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน ภาษาฝร่ังเศส ภาษาสเปน
ภาษาเกาหลี รายงานตัว ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา

16. สาหรับนักเรยี นทีผ่ ่านการคดั เลอื กโควตาจงั หวัดและโควตาความสามารถพิเศษ ผา่ นการทดสอบเพอื่
คัดเลอื กนักเรียนเข้าเรยี นตามแผนทโี่ รงเรียนไดป้ ระกาศผลและรับรายงานตวั ไปแล้ว ไมต่ ้องไปรายงานตวั
ในวันที่ 16 มนี าคม 2562 แต่สามารถเขา้ โครงการพัฒนาศกั ยภาพนักเรยี นทค่ี วามสามารถพิเศษได้

17. โรงเรียนจะประชาสัมพันธ์เร่ืองโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ
(คณติ ศาสตร์ , วทิ ยาศาสตร์, ภาษาไทย, และภาษาองั กฤษ) สาหรับนักเรียน ม.4 ทีส่ นใจเขา้ รว่ มโครงการใน
วนั ท่ี 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชมุ ใหญโ่ รงเรยี นเตรียมอุดมศึกษา หลงั จากการประชุมแล้ว
จะมกี ารรับสมัครนกั เรียนเข้าร่วมโครงการฯ

คาเตอื น อย่าลืม

1. นาบัตรประจาตัวประชาชน บัตรนกั เรยี นท่มี รี ูปถา่ ย หรือบตั รทอี่ อกให้จากทางราชการที่มี
รูปถา่ ย ปากกา ดนิ สอ ยางลบ

2. มาถึงสนามสอบกอ่ น 2 ชั่วโมง
3. ควรเตรยี มอาหารกลางวันมาดว้ ย
4. ควรเตรียมเสื้อกันหนาวมาดว้ ย
5. การเดินทางมาสนามสอบใหห้ ลีกเล่ียงใช้รถสว่ นตวั
6. การเข้าสอบนักเรยี นต้องแต่งเครอ่ื งแบบนักเรยี นโรงเรียนเดิมเท่าน้ัน

*นกั เรียนควรไปดสู นามสอบ
กอ่ นวนั สอบจรงิ

หนา้ 43

กา้ วแรกสู่โรงเรยี นเตรยี มอุดมศกึ ษา

แผนผงั สนามสอบอาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี

หนา้ 44

กา้ วแรกสูโ่ รงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา
หน้า 45

กา้ วแรกสู่โรงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา

ตัวอย่างการระบายคาตอบ

เรียนดี ตามชดุ สที ไ่ี ด้
มสี ุข

เรยี นดี มีสุข 11234 5678 9115

กรอกข้อมูลตามสนามเขา้ สอบ

ประเภทเลขประจาตัว รหัสภาษา
ภาษา – ภาษา 00 วทิ ยาศาสตร์ – คณติ ศาสตร์
10000 – 19999
ภาษา – คณติ ศาสตร์ ภาษา – คณติ ศาสตร์
20001 – 29999 01 ฝร่งั เศส
วทิ ยาศาสตร์ – คณติ ศาสตร์ 02 เยอรมัน
30001 - 50000 03 ญี่ปนุ่
04 สเปน
05 จีน
06 เกาหลี

ประเภทผูส้ มคั ร
01 ทว่ั ไป
02 โควตาจังหวดั
03 วิชาการ
04 ความสามารถพิเศษ

เลขประจำตวั สอบ ประกอบดว้ ย เลขประจำตวั +ประเภทผู้สมคั ร+รหัสภำษำ

.

หนา้ 46

กา้ วแรกสโู่ รงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา

แนวปฏบิ ตั ใิ นการรายงานตัว เมือ่ สอบได้

แนวปฏิบัติในการรายงานตวั ของนักเรียนที่ผา่ นการคัดเลือกเขา้ เรยี น
ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอดุ มศกึ ษา ปกี ารศึกษา 2562

นกั เรียนโควตาจังหวัด รายงานตวั และ วนั ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
มอบตวั (เวลา 08.00 – 11.30 น.)
นักเรียนความสามารถพเิ ศษ ทหี่ ้องประชมุ ฯพณฯ
(ดา้ น ดนตรี กีฬา นาฏศิลป)์ รายงานตวั และ ม.ล.ปิ่น มาลากลุ
นกั เรยี นความสามารถพเิ ศษ ด้านวชิ าการ มอบตวั ตึกเฉลมิ พระเกยี รติ 72 พรรษา
รายงานตัว และ โรงเรียนเตรยี มอุดมศกึ ษา
นกั เรยี นทุกลมุ่ ต้องเขา้ ทดสอบ มอบตัว
นักเรียนที่สอบคดั เลือกประเภททวั่ ไป วันที่ 7 มีนาคม 2562
(ทกุ แผนการเรยี น) รายงานตัว (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
ทหี่ ้อง 125 และ 126 ตึก 2
โรงเรียนเตรียมอดุ มศึกษา

วันที่ 7 มนี าคม 2562
(เวลา 08.30 – 16.30 น.)
ที่หอประชุมใหญ่
โรงเรียนเตรยี มอุดมศกึ ษา

วนั ท่ี 10 มีนาคม 2562
ณ อาคารอมิ แพค็ เมืองทองธานี

วันที่ 16 มนี าคม 2562
(เวลา 08.30 – 16.30 น.)
ท่หี อประชุมใหญ่
โรงเรยี นเตรียมอดุ มศกึ ษา

คาเตือน

*หากไม่มารายงานตวั ตามกาหนดวัน เวลา สถานที่ข้างต้น
จะถือวา่ นกั เรียนสละสทิ ธ์ิ

หนา้ 47

กา้ วแรกสูโ่ รงเรยี นเตรยี มอดุ มศกึ ษา

สอบไมไ่ ด้ ทาอย่างไร 1

2
นักเรียนที่จบจากโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ

พจิ ารณาติดต่อโรงเรียน การศกึ ษาข้ันพน้ื ฐาน (สพฐ) ไปตดิ ต่อ ณ โรงเรยี นเดิมเพราะ
ท่ีเปดิ สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บางโรงเรียนกาหนดให้นักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 3
ไปรายงานตัว
ที่จานวนนกั เรยี นยงั รับไม่เต็ม

ซงึ่ มหี ลายโรงเรยี นติดตามรายช่ือโรงเรยี น

ไดจ้ ากการประกาศในหนังสือพมิ พ์ 3
หรือหนว่ ยงานตามข้อมูลท่แี จง้ ในขอ้ 3

ติดตอ่ หน่วยงานประสานงานการรับนักเรยี น
ปกี ารศึกษา 2562

หน่วยงาน โทรศพั ท์ โทรสาร เวบ็ ไซต์

กล่มุ ส่งเสริมการจดั การศกึ ษา 0–2280–5530 0–2281–5232 http://210.120.11/

สานกั นโยบายและแผนการ doc/web_doc/index.php

ศกึ ษาขั้นพ้ืนฐาน

กลมุ่ ประชาสัมพนั ธ์ 0–2288–5511–2 0–2280–6290 http://pr.obec.go.th

สานักอานวยการ 0–2281–5288 0–2282–2718

สานักงานเขตพื้นที่ 0–2354–3884 0–2354–3887 http://www.sesa01.go.th

การศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 1 e-mail Maattayom_01@

hotmail.com

สานกั งานเขตพ้ืนที่ 0–2930–4490–2 0–2939–8166 http://www.bangkok2

การศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 2 ต่อ 131 e-mail

[email protected]

4

นกั เรียนที่มาจากตา่ งจังหวดั พจิ ารณาจากข้อ 2, 3 แล้ว
ยังไมถ่ กู ใจให้กลบั ไปศึกษาต่อ ณ สถานศกึ ษา

ในเขตภูมิลาเนาจะไดอ้ ยกู่ บั ครอบครัวอยา่ งอบอุ่น

หน้า 48

ก้าวแรกสูโ่ รงเรยี นเตรยี มอุดมศึกษา

ประกาศจากโรงเรียนเตรียมอุดมศกึ ษา
เรอื่ งสถานท่ีจอดรถ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองทุกท่าน และแจ้งให้รับทราบว่าโรงเรียน

ไม่อนุญาตให้นารถยนต์ทุกชนิดเข้ามาจอดภายในบริเวณโรงเรียน เน่ืองจากโรงเรียนมีพื้นท่ีจากัดในการรองรับ

ผู้ปกครองและนกั เรียน ในโรงเรยี นจงึ ไมส่ ะดวกต่อการบริการเรอื่ งการจอดรถสาหรับผปู้ กครองนกั เรียน

เพื่อความสะดวกของทา่ นผู้ปกครองและนักเรียนขอให้ท่านใช้รถยนต์โดยสารสาธารณะ หรือรถไฟฟ้า

BTS ในการมาตดิ ตอ่ โรงเรยี นในช่วงระยะวันเวลาดงั กลา่ ว ต่อไปนี้

วันที่ 23 - 27 กุมภาพนั ธ์ 2562 วันรบั สมคั รนักเรยี นชั้น ม.4

วันท่ี 23 กุมภาพนั ธ์ 2562 วันรับรายงานตัวและมอบตัวนกั เรียนโควตาจังหวดั

วันท่ี 1 มนี าคม 2562 วันสอบคดั เลอื กนักเรียนความสามารถพเิ ศษ

วนั ที่ 6 มีนาคม 2562 วนั ประกาศผลสอบนกั เรียนความสามารถพเิ ศษ

วนั ท่ี 7 มีนาคม 2562 วนั รบั รายงานตวั และมอบตัวนักเรียนความสามารถพเิ ศษ

วนั ที่ 14 มนี าคม 2562 วันประกาศผลสอบตัวนกั เรยี นทีส่ อบคดั เลือก

ประเภททวั่ ไป

วันที่ 16 มีนาคม 2562 วนั รบั รายงานตวั นักเรียนทีส่ อบคัดเลือก ประเภททั่วไป

วันที่ 17 มีนาคม 2562 วันรับมอบตัว นักเรียนท่ีสอบคดั เลือก ประเภททัว่ ไป

วนั ที่ 18 มนี าคม 2562 วันประชุมผปู้ กครองและนักเรียนท่ีสนใจในโครงการ

พัฒนาศักยภาพนักเรยี นท่มี ีความสามารถพิเศษ

ในวนั อ่ืนๆ ทไี่ ม่ไดก้ าหนดไวต้ ามข้างต้น โรงเรียนกข็ อความร่วมมอื ดว้ ยเช่นกนั

จึงเรยี นมาเพือ่ ทราบและขอขอบพระคณุ ในความรว่ มมือ

โรงเรียนเตรยี มอุดมศกึ ษา

หน้า 49

กา้ วแรกสโู่ รงเรยี นเตรยี มอดุ มศึกษา

ประวตั ิ
โรงเรยี นเตรียมอดุ มศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเดิมช่ือ “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
เป็นโรงเรียนสหศกึ ษาแหง่ แรกของประเทศไทย กอ่ ตง้ั โดย ฯพณฯ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงป่ิน มาลากลุ เมอื่ วนั ที่
3 มกราคม พ.ศ. 2480 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมนักเรียน
เขา้ ศกึ ษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวทิ ยาลัยโดยเฉพาะ ตอ่ มาในปี พ.ศ. 2490 โรงเรียนเตรยี มอดุ มศึกษาไดโ้ อนไปสงั กดั
กรมวสิ ามัญศกึ ษานักเรยี นเตรียมอดุ มศกึ ษาจงึ ต้องสอบเข้าศกึ ษาตอ่ ในมหาวิทยาลยั ต่างๆ เชน่ เดียวกับนกั เรียนทว่ั ไป
ปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 สานักงาน
คณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพน้ื ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 111 ห้องเรียน มีจานวนนักเรียนประมาณ

4,550 คน มีครูจานวน 172 คน มีเน้ือที่ 80 ไร่ ด้านหน้าติดถนนพญาไท ด้านหลังติดถนนอังรีดูนังต์

มีอาคารเรียน 9 อาคาร ได้แก่ ตึก 1 ตึก 2 ตึก 3 ตึก 9 ตึกศิลปะ ตึกคุณหญิงหรั่งกันตารัติ ตึก 50 ปี

ตึก 55 ปี ตกึ 60 ปี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาพระบรมราชินีนาถ มีหอประชุมขนาดใหญ่ที่สามารถรองรบั

ผ้เู ขา้ ประชมุ ได้ 1,500 คน มีโรงอาหาร 4 แห่ง มีสนามกีฬามาตรฐานและมีอาคารประกอบอน่ื ๆ เช่น ตึกปฏบิ ตั ิการ

วิทยาศาสตร์ อาคารประชาสัมพันธ์ อาคารนันทนาการ โรงพลศึกษา เรือนเกษตร นอกจากน้ีโรงเรียนยังมี

ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ตามอาคารเรียน และมีห้องสนับสนุนการเรียนการสอน

เช่น ห้องจริยธรรม ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องแนะแนว

ห้องพพิ ธิ ภณั ฑ์ ห้องกิจกรรมชมรมต่าง ๆ หอ้ งศิลปศกึ ษา หอ้ งศูนยพ์ ฒั นาความเปน็ เลิศทางคณติ ศาสตร์ ห้องสมดุ

ของโรงเรยี นที่มีศูนยว์ ิทยบรกิ าร และโสตทศั นปู กรณอ์ นั ทันสมัย หอ้ งเทคโนโลยีและนวัตกรรม หอ้ ง

อินเทอร์เนต็

โรงเรียนเตรียมอดุ มศึกษาเป็นสถานศึกษาสงั กดั สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้นื ฐานทรี่ ับนักเรยี น
ชายหญิงจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยโดยการสอบคัดเลือก ทาให้นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาทุกคนได้มีโอกาส
เรียนรู้ทักษะทางสังคมเป็นรากฐานแห่งมิตรภาพและกาไรชีวิตที่งดงามที่สุด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
มีผอู้ านวยการมาแล้ว 14 ท่าน

ทา่ นผอู้ านวยการคนปจั จุบนั คือ ดร.โสภณ กมล

หน้า 50


Click to View FlipBook Version