The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผน บทที่ 4 บัญญัติไตรยางค์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sataphachara, 2019-12-03 05:53:53

แผน บทที่ 4 บัญญัติไตรยางค์

แผน บทที่ 4 บัญญัติไตรยางค์

รายวชิ า คณิตศาสตร์ (ค15101) ชน้ั ประถมศึกษาปี ท่ี 5
หน่วยการเรยี นรูท้ ่ี 4 บญั ญตั ไิ ตรยางค์

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562
กลมุ่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์

นางสาวศตพชร พลู แกว้
ตาแหน่ง ครู

โรงเรยี นบา้ นนกงาง

สานกั งานเขตพ้นื ท่กี ารศึกษาประถมศึกษาระนอง
กระทรวงศึกษาธกิ าร

แผนการจัดการเรยี นรู้ รายวิชาคณติ ศาสตร์ ค 15101 ชนั้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 5

แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 1

กลมุ่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้นั ประถมศึกษาปที ี่ 5
หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี 4 บญั ญตั ิไตรยางศ์ : ทบทวนการคณู และการหาร เวลา 2 ชัว่ โมง

สปั ดาห์ท่ี ......... วนั ที่ .................................................................. ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2562

ผูส้ อน นางสาวศตพชร พูลแก้ว โรงเรยี นบ้านนกงาง จังหวัดระนอง

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

มาตรฐานการเรียนร/ู้ ตัวชวี้ ัด

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน

การดำเนนิ การของจำนวน ผลท่ีเกิดขึน้ จากการดำเนินการ

สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้
ตัวช้วี ัด

ค 1.1 ป.5/2 แสดงวธิ หี าคำตอบของโจทยป์ ญั หาโดยใช้บญั ญัตไิ ตรยางศ์

จดุ ประสงค์การเรยี นรู้

เมอ่ื กำหนดโจทย์การคูณและการหารให้ สามารถหาคำตอบ แสดงวิธที ำ พรอ้ มทั้งตระหนักถึงความ

สมเหตุสมผลของคำตอบท่ีได้

สาระสำคญั

1. โจทยท์ ีม่ ีทัง้ การคณู และการหาร อาจเลอื กทำโดยการหารตวั ตง้ั กอ่ นแลว้ จงึ คูณ หรือคูณตวั ตงั้ กอ่ น
แลว้ จึงหารกไ็ ด้ เพราะไดผ้ ลลัพธเ์ ท่ากัน

2. จำนวนท่ีแสดงในรปู การหารสามารถเขยี นในรูปเศษสว่ นโดยที่ตัวหารเป็นตัวส่วน

สมรรถนะสำคัญของผเู้ รียน

1. ความสามารถในการส่อื สาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแกป้ ญั หา

คุณลกั ษณะอันพงึ ประสงค์

1. มวี ินยั
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มงุ่ มัน่ ในการทำงาน

แผนการจดั การเรยี นรู้ รายวชิ าคณติ ศาสตร์ ค 15101 ช้นั ประถมศึกษาปีท่ี 5

ชั่วโมงท่ี 1
การจดั กิจกรรมการเรียนรู้

1. ทบทวนการคูณและการหาร โดยครตู ิดแถบโจทย์การคูณและการหารเป็นคๆู่ เปรียบเทียบกัน
บนกระดาน เชน่

ก. (12 × 4) ÷ 3 ข. (12÷ 3) × 4

ก. (36 × 5) ÷ 12 ข. (36÷ 12) × 5

ก. (75 × 8) ÷ 5 ข. (75÷ 5) × 8

ก. (350 × 3) ÷ 7 ข. (350÷ 7) × 3

ก. (108 × 6) ÷ 9 ข. (108÷ 9) × 6

ใหน้ ักเรียนหาผลลพั ธ์ในข้อ ก. และขอ้ ข. แล้วเปรียบเทียบผลลพั ธว์ า่ เทา่ กนั หรือไม่ (เท่ากนั )
ให้นกั เรยี นสังเกตโจทย์ในข้อ ก. และข้อ ข. ของแต่ละแถบ มีตวั ตงั้ ตัวคณู และตัวหาร เป็นจำนวนเดยี วกนั แต่
ขอ้ ก. ใหห้ าผลคูณกอ่ นหาผลหาร ข้อ ข. ให้หาผลหารก่อนหาผลคูณ

2. ครูยกตัวอยา่ งโจทย์เพ่ิมเตมิ ให้นักเรียนหาผลลัพธอ์ กี 4-5 ตัวอยา่ ง จากนน้ั ครแู ละนักเรยี นร่วมกนั
อภปิ รายจนสรปุ ไดว้ ่า โจทยท์ ่ีมที ั้งการคูณและการหาร อาจเลือกทำโดยการหารตวั ต้งั ก่อนแลว้ จงึ คูณ หรือคูณ

ตัวตง้ั ก่อนแล้วจงึ หารกไ็ ด้ เพราะไดผ้ ลลัพธเ์ ทา่ กัน
3. ครตู ิดแถบโจทย์การคณู และการหารเป็นค่ๆู เปรียบเทยี บกนั เชน่ เดียวกับกจิ กรรมท่ี 1 แตโ่ จทยใ์ น

ข้อ ข. เขยี นในรปู เศษส่วน เชน่

ก. (36 × 9) ÷ 6 ข. ×ก. (42 × 3) ÷ 7 ข. ×ก. (96 × 8) ÷ 32 ข. ×ให้นกั เรียนสังเกตผลลพั ธท์ ี่หาได้ในแต่ละคู่ จะเหน็ วา่ ผลลัพธ์เทา่ กัน แตโ่ จทย์ในข้อ ข. เขยี น
ในรูปเศษส่วน โดยที่ตัวหารเป็นตัวสว่ น

แผนการจดั การเรยี นรู้ รายวิชาคณติ ศาสตร์ ค 15101 ชน้ั ประถมศึกษาปที ี่ 5

4. ครูยกตัวอย่างโจทย์การคูณและการหารเพ่ือให้นกั เรยี นฝกึ เขยี นในรูปเศษส่วนและหาผลลัพธ์อีก
3-5 ตวั อย่าง เช่น

(13 × 10) ÷ 5
(18 × 6) ÷ 2
(45 ÷ 25) × 15
(60 ÷ 8) × 24
(132÷ 50) × 100

จากนน้ั ครแู ละนักเรยี นช่วยกันสรุปวา่ จำนวนที่แสดงในรูปการหารสามารถเขียนในรูปเศษส่วนโดยท่ี
ตวั หารเป็นตวั ส่วน

4. ใหน้ กั เรียนทำใบงานที่ 1 เร่อื ง การคณู และการหาร ชดุ ที่

ชว่ั โมงที่ 2
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1. ทบทวนการคณู และการหาร โดยครูตดิ แถบโจทย์การคูณและการหารในรูปเศษส่วนลกั ษณะต่างๆ บน
กระดาน ใหน้ ักเรยี นหาผลลพั ธแ์ ล้วเปรียบเทียบผลลพั ธท์ ี่ได้ เช่น

ก. 130×26

13

ข. 130 × 26

13

ค. 130 × 26

13

ซึง่ จะได้วา่ ผลลพั ธเ์ ทา่ กัน ครูอาจแนะวธิ ีการหาผลลพั ธ์ ดังน้ี

ก. 13010×26 = 10 × 26 = 260
13 1

หรือ 1301×31262= 130 × 2 = 260

ข. 130 × 26 2 130 × 2 = 260
13 1=

หรือ 1301×0 21631= 10 × 26 = 260

แผนการจัดการเรยี นรู้ รายวชิ าคณิตศาสตร์ ค 15101 ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 5

ค. 1133011×0 26 = 10 × 26 = 260

หรอื 130 × 262= 130 × 2 = 260

131

ใหน้ ักเรยี นสังเกตว่า การหาผลลัพธอ์ าจนำ 13 ไปหาร 26 ก่อนแลว้ หาผลลพั ธ์ หรือนำ 13
ไปหาร 130 กอ่ น แลว้ หาผลลัพธก์ ไ็ ด้

2. ครยู กตัวอยา่ งโจทย์เพมิ่ เตมิ ให้นกั เรียนหาผลลัพธ์อกี 2-3 ตัวอย่าง เช่น

ก. 140×21

7

ข. 140 × 21

7

ค. 140 × 21

7

ก. 231×42

21

ข. 231 × 42

21

ค. 231 ×42

21

ก. 240×120

12

ข. 240 × 120
12

ค. 240 × 120

12

3. ให้นกั เรียนทำใบงานท่ี 2 เรอื่ ง การคณู และการหาร ชดุ ที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค 15101 ช้ันประถมศึกษาปที ี่ 5

ส่อื การเรยี นรู้
1. แถบโจทย์การคณู และการหาร
2. ใบงานท่ี 1 เรอ่ื ง การคูณและการหาร ชุดที่ 1
3. ใบงานที่ 2 เรื่อง การคูณและการหาร ชดุ ท่ี 2
การวดั และประเมินผลการเรยี นรู้
วิธกี าร เคร่ืองมอื เกณฑผ์ ่าน
รอ้ ยละ 60 ข้ึนไป
ตรวจใบงานที่ 1 เรอื่ ง การคูณและการหาร ใบงานท่ี 1 เรอ่ื ง การคณู และการหาร
ชดุ ที่ 1 ระดบั คณุ ภาพ 2 ข้นึ ไป

ใบงานที่ 2 เรื่อง การคูณและการหาร
ชุดท่ี 2

ประเมนิ คณุ ลกั ษณะทีพ่ ึงประสงค์ แบบประเมินคณุ ลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
ของนักเรยี นรายบุคคล ของนกั เรยี นรายบคุ คล

เกณฑก์ ารให้คะแนนดา้ นคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์
คณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ : มีวนิ ัย

คะแนน : ระดบั คุณภาพ คณุ ลกั ษณะทปี่ รากฏให้เห็น
- ผลงานสะอาดเรยี บรอ้ ย
3 : ดีมาก - ปฏิบัติตนอยูใ่ นข้อตกลงทกี่ ำหนดให้ร่วมกันทกุ คร้งั

2 : ดี - ผลงานส่วนใหญ่สะอาดเรียบร้อย
- ปฏบิ ตั ิตนอยู่ในข้อตกลงทกี่ ำหนดให้รว่ มกันเป็นส่วนใหญ่

1 : พอใช้ - ผลงานไมค่ ่อยเรียบร้อย
- ปฏบิ ตั ิตนอยู่ในข้อตกลงท่ีกำหนดให้ร่วมกนั บางครง้ั ตอ้ งอาศัยการแนะนำ

คณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์ : ใฝเ่ รยี นรู้

คะแนน : ระดบั คุณภาพ คณุ ลกั ษณะท่ีปรากฏใหเ้ หน็

3 : ดมี าก - มคี วามสนใจ/ความตง้ั ใจตลอดระยะเวลาการเรยี นรู้

2 : ดี - มีความสนใจ/ความต้ังใจเป็นบางครัง้

1 : พอใช้ - มคี วามสนใจ/ความตัง้ ใจในระยะเวลาส้นั ๆ ชอบเลน่ ในเวลาเรยี น

คณุ ลักษณะอันพึงประสงค์ : มุ่งมั่นในการทำงาน
คะแนน : ระดับคุณภาพ คณุ ลกั ษณะที่ปรากฏใหเ้ ห็น

3 : ดีมาก - สง่ งานก่อนหรือตรงกำหนดเวลานดั หมาย
- รบั ผิดชอบในงานทไี่ ดร้ บั มอบหมายและปฏบิ ัติตนเองจนเปน็ นิสัย
เป็นตวั อย่างแก่ผู้อ่ืน และแนะนำชกั ชวนให้ผอู้ ่ืนปฏบิ ตั ิตามได้
- สง่ งานชา้ กว่ากำหนด แต่ได้มีการตดิ ตอ่ ชี้แจงผ้สู อน มเี หตผุ ลท่รี ับฟังได้
2 : ดี - รบั ผิดชอบในงานที่ไดร้ บั มอบหมายและปฏบิ ตั ติ นเองจนเป็นนิสัย

1 : พอใช้ - สง่ งานช้ากวา่ กำหนด
- ปฏบิ ัตงิ านโดยต้องอาศยั การช้แี นะ แนะนำ ตักเตือนหรือใหก้ ำลงั ใจ

แผนการจดั การเรยี นรู้ รายวชิ าคณติ ศาสตร์ ค 15101 ชั้นประถมศึกษาปที ี่ 5

ความเหน็ ของฝา่ ยวิชาการช่วงชน้ั
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ลงชื่อ ............................................................หวั หน้าฝา่ ยวิชาการ
( นางสาวมณีรตั น์ เวชวรรณ)
.........../....................../.............

ความเหน็ ของผู้อำนวยการโรงเรียน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ลงชื่อ ............................................................ผู้อำนวยการโรงเรยี นบ้านนกงาง
(นายปรชี า อกั ษรพบิ ูลย์)

.........../....................../.............

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวชิ าคณติ ศาสตร์ ค 15101 ช้นั ประถมศึกษาปีที่ 5

ใบงานท่ี 1 เร่ือง การคูณและการหาร

1. แสดงวธิ ีหาคำตอบในข้อ ก. และขอ้ ข. แลว้ ตรวจสอบวา่ เท่ากนั หรือไม่

ก. (125 ÷ 25) × 60 ข. (125 × 60) ÷ 25

วธิ ีทำ.......................................................... วธิ ที ำ..........................................................

.................................................................. ..................................................................

................................................................. .................................................................

ตอบ......................................................... ตอบ.........................................................

2. เลือก  ลอ้ มรอบขอ้ ก. หรือ ข. ทมี่ คี ำตอบเท่ากับคำตอบของโจทย์ทางซ้าย

(1) 3 × 40 ก. 3 × 40 ข. 10×40

10 10 3

(2) 100×300 ก. (100×300)÷80 ข. 80 × 300

80 ก. 60 × 25 100
125
(3) (125×60)÷25 ข. 60 × 125

(4) 130 × 26 ก. 26 × 13 25
13 130
ข. 130 × 26

13

(5) 320×10 ก. (320×10)÷16 ข. (320×16)÷10

16

เฉลย

แผนการจดั การเรยี นรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค 15101 ชั้นประถมศกึ ษาปีที่ 5

ใบงานท่ี 1 เรื่อง การคูณและการหาร

1. แสดงวิธหี าคำตอบในข้อ ก. และข้อ ข. แลว้ ตรวจสอบวา่ เทา่ กันหรือไม่

ก. (125 ÷ 25) × 60 ข. (125 × 60) ÷ 25

วธิ ที ำ ...ሺ.. . .. . .. . ..÷..... . .. . .ሻ...×..... . . .. ..=..... .. ..×.... .. . . วธิ ที ำ .ሺ.. . .. . .. . ..×..... . .. . .ሻ...÷..... . . .. ..=.....7...,.5..0...0...÷.. 25

................................................=....3..0...0............. ..................................................=....3..0..0............

ผลลพั ธใ์ นข้อ ก. และ ข. เท่ากนั

2. เลอื ก  ลอ้ มรอบข้อ ก. หรือ ข. ทม่ี คี ำตอบเทา่ กับคำตอบของโจทย์ทางซ้าย

(1) 3 × 40 ก. 3 × 40 ข. 10×40
10 10
3
(2) 100×300 ก. (100×300)÷80
ข. 80 × 300
80
100
(3) (125×60)÷25 ก. 60 × 25
ข. 60 × 125
125
25
(4) 130 × 26 ก. 26 × 13
13 130 ข. 130 × 26

13

(5) 320×10 ก. (320×10)÷16 ข. (320×16)÷10

16

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวชิ าคณิตศาสตร์ ค 15101 ชนั้ ประถมศกึ ษาปีที่ 5

ใบงานที่ 2 เร่ือง การคูณและการหาร

แสดงวธิ หี าผลลพั ธ์

ตัวอยา่ ง ×1 0 1 = 10 × 24 = 240(1) 108 × = ................................... = ................(2) × 48 = ................................... = ................(3) × = ................................... = ................(4) × 16 = ................................... = ................(5) 121 × = ................................... = ................(6) × = ................................... = ................(7) × 60 = ................................... = ................(8) 450 × = ................................... = ................(9) × = ................................... = ................
= ................................... = ................


(10) × 140เฉลย ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ 5
แผนการจดั การเรยี นรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค 15101
ใบงานที่ 2 เรอื่ ง การคูณและการหาร

แสดงวิธหี าผลลัพธ์

ตวั อย่าง × 1 0 1 = 10 × 24 = 240

(1) 108 × = .... ..1...0....8....×.....2............. =21.6...............
= .......1..0.....×.....4...8............. =48.0...............

(2) × 48(3) × = .......3...0....×.....1...8....... ...... =540................(4) × 16 = .........7....×.....1...6........... ... =112................


(5) 121 × = ......1...2...1.....×.....7............. =84.7...............(6) × = ......1...0....×.. ...3...0.............. =30.0...............(7) × 60 = .......5....×.....6. .0................. 3=00................
= .......4...5...0....×... .2.............. =900................
= .......5....×.....1...2...0............. =60.0...............

(8) 450 ×


(9) ×(10) × 140 = ...... ..7....×.....1...4...0............ =98..0..............แผนการจดั การเรยี นรู้ รายวชิ าคณิตศาสตร์ ค 15101 ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 5

แบบประเมินคณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

ท่ี ชอ่ื – สกุล รายการประเมิน คะแนน ระดบั
มวี นิ ัย ใฝเ่ รียนรู้ มุ่งมนั่ รวม คุณภาพ
321321321

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ลงชื่อ...................................................ผปู้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑก์ ารตัดสินคุณภาพ ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1)
ระดับคณุ ภาพ 7 - 9 คะแนน 4 - 6 คะแนน ต่ำกวา่ 4 คะแนน

คะแนนรวม

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณติ ศาสตร์ ค 15101 ชั้นประถมศกึ ษาปีที่ 5

บนั ทึกหลงั สอน

ผลท่เี กดิ กบั ผ้เู รยี น

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

ปญั หา/อุปสรรค

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

ขอ้ เสนอแนะ/แนวทางแก้ปญั หา

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ลงช่ือ ..................................................... ผ้สู อน
(นางสาวศตพชร พลู แกว้ )

แผนการจัดการเรยี นรู้ รายวชิ าคณติ ศาสตร์ ค 15101 ช้นั ประถมศึกษาปที ่ี 5

แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 2

กล่มุ สาระการเรยี นรูค้ ณิตศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปที ่ี 5
หน่วยการเรียนร้ทู ี่ 4 บญั ญัติไตรยางศ์ : ทบทวนเศษส่วนของจำนวนนบั เวลา 1 ชั่วโมง

สัปดาห์ที่ .......... วนั ที่ .................................................................. ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2562

ผูส้ อน นางสาวศตพชร พูลแก้ว โรงเรียนบา้ นนกงาง จงั หวดั ระนอง

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

มาตรฐานการเรยี นรู้/ตัวช้ีวัด

มาตรฐานการเรยี นรู้

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถงึ ความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน

การดำเนินการของจำนวน ผลทีเ่ กดิ ขนึ้ จากการดำเนนิ การ

สมบตั ิของการดำเนินการ และนำไปใช้
ตัวช้วี ัด

ค 1.1 ป.5/2 แสดงวธิ หี าคำตอบของโจทยป์ ญั หาโดยใชบ้ ญั ญตั ไิ ตรยางศ์

จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้

เมื่อกำหนดโจทยก์ ารคูณและการหารให้ สามารถหาคำตอบ แสดงวธิ ีทำ พรอ้ มทง้ั ตระหนักถงึ ความ

สมเหตุสมผลของคำตอบทไี่ ด้

สาระสำคญั

1. โจทยท์ ม่ี ีท้ังการคูณและการหาร อาจเลอื กทำโดยการหารตวั ตงั้ กอ่ นแล้วจงึ คณู หรอื คูณตวั ตั้งกอ่ น

แล้วจึงหารกไ็ ด้ เพราะได้ผลลัพธเ์ ทา่ กนั
2. จำนวนท่ีแสดงในรปู การหารสามารถเขยี นในรูปเศษส่วนโดยที่ตัวหารเปน็ ตัวสว่ น

สมรรถนะสำคญั ของผเู้ รยี น

1. ความสามารถในการสือ่ สาร
2. ความสามารถในการคดิ
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

คุณลกั ษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินยั
2. ใฝเ่ รียนรู้
3. มุง่ ม่นั ในการทำงาน

การจัดกจิ กรรมการเรียนรู้

1. ทบทวนการคูณและการหาร โดยครตู ิดแถบโจทย์การคณู และการหารทีเ่ ขยี นในรปู เศษส่วนของ

จำนวนนบั เชน่

8 ของ 600

100

ให้นกั เรียนเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ซ่ึงจะได้

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวชิ าคณิตศาสตร์ ค 15101 ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ่ี 5

8 ของ 600 = 81×80016×000060160
=
100

= 8×6

= 48

หรืออาจเขียนแสดงวธิ ี ดงั นี้

8 1× 6006 = 8×6
100

= 48

2. ครูยกตวั อยา่ งโจทยใ์ นกรณที ่ีตัวส่วนหารตวั เศษตัวใดตวั หนึง่ ไมล่ งตวั เช่น

15 ของ 60

100

ให้นกั เรียนเขยี นแทนด้วยสญั ลักษณ์ ซึง่ จะได้

15 ของ 60 = 15 × 60
100
100

ให้นกั เรียนช่วยกันคดิ ว่าจะหาผลลัพธไ์ ดอ้ ย่างไร แลว้ ใหน้ ักเรยี นเขยี นแสดงวธิ ที ำบนกระดาน

ซง่ึ จะได้ ดงั น้ี

15 ของ 60 = 15 × 60
100
100

= 15×60

100

= 900

100

=9

ครแู นะนำวา่ อาจเขียนแสดงวธิ ที ำไดอ้ ีกแบบหนึง่ ดังนี้

15 ของ 60 = 15 3 60 6 3
= 1001×0 21
100 3×3

=9

3. ครูนำตัวอย่างโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับเศษส่วนของจำนวนนับมาให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ หา

คำตอบ และแสดงวธิ ที ำ เชน่

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวชิ าคณติ ศาสตร์ ค 15101 ช้ันประถมศกึ ษาปที ี่ 5

การสอบวิชาคณติ ศาสตร์มีคะแนนเตม็ 50 คะแนน
แดงสอบได้ 3 ของคะแนนเต็ม แดงสอบได้ก่ีคะแนน

5

ใหน้ กั เรียนพจิ ารณาโจทยแ์ ละตอบคำถามตอ่ ไปนี้

 โจทยถ์ ามอะไร (แดงสอบได้กีค่ ะแนน)

 โจทย์กำหนดอะไรใหบ้ า้ ง (การสอบวิชาคณติ ศาสตร์มีคะแนนเตม็ 50 คะแนน

แดงสอบได้ 3 ของคะแนนเต็ม)
5
(3 3
 หาคำตอบได้อย่างไร × 50 เพราะแดงสอบได้ 5 ของคะแนนเต็ม 50 คะแนน
5
3
นน่ั คือแดงสอบได้ 5 × 50 คะแนน)

 ไดค้ ำตอบเทา่ ใด (30)

 สรุปคำตอบได้อยา่ งไร (แดงสอบได้ 30 คะแนน)

ครูแนะนำให้นกั เรียนพิจารณาว่าคำตอบทีไ่ ดส้ มเหตสุ มผลหรือไม่ ดังน้ี

30 เป็นคำตอบท่ีสมเหตุสมผล เพราะ 1 ของ 50 คือ 25 และ 3 มากกว่า 1
2 52
ดังนั้น 3 ของ 50 ต้องมากกว่า 25 จากนั้นครูและนกั เรียนช่วยกันเขยี นแสดงวิธที ำบนกระดาน ดงั นี้
5
วธิ ีทำ คะแนนเตม็ 50 คะแนน

แดงสอบได้ 3 ของคะแนนเตม็
แดงสอบได้ 5
3
5 × 50 = 30 คะแนน

ตอบ แดงสอบได้ 30 คะแนน

4. ให้นกั เรียนทำใบงานท่ี 3 เรือ่ ง เศษส่วนของจำนวนนับ

ส่ือการเรยี นรู้

1. แถบโจทย์
2. ใบงานท่ี 3 เรือ่ ง เศษสว่ นของจำนวนนับ

การวดั และประเมินผลการเรยี นรู้ เครอื่ งมือ เกณฑผ์ ่าน
ใบงานท่ี 3 เรอื่ ง เศษสว่ นของจำนวนนับ ร้อยละ 60 ขึ้นไป
วธิ กี าร
ตรวจใบงานท่ี 3 เร่อื ง เศษสว่ นของ แบบประเมนิ คุณลกั ษณะท่ีพึงประสงค์ ระดบั คณุ ภาพ 2 ขึ้นไป
จำนวนนบั ของนกั เรียนรายบุคคล
ประเมนิ คณุ ลกั ษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรยี นรายบคุ คล

แผนการจดั การเรียนรู้ รายวชิ าคณิตศาสตร์ ค 15101 ชั้นประถมศกึ ษาปที ี่ 5

เกณฑ์การใหค้ ะแนนด้านคณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์
คุณลักษณะอันพงึ ประสงค์ : มีวนิ ัย

คะแนน : ระดับคณุ ภาพ คุณลักษณะท่ีปรากฏให้เห็น
- ผลงานสะอาดเรียบร้อย
3 : ดีมาก - ปฏิบัติตนอยู่ในขอ้ ตกลงท่ีกำหนดใหร้ ว่ มกันทกุ ครั้ง

2 : ดี - ผลงานสว่ นใหญส่ ะอาดเรยี บรอ้ ย
- ปฏบิ ตั ิตนอยู่ในข้อตกลงทีก่ ำหนดใหร้ ่วมกันเป็นส่วนใหญ่

1 : พอใช้ - ผลงานไมค่ ่อยเรยี บรอ้ ย
- ปฏบิ ตั ิตนอยใู่ นข้อตกลงทก่ี ำหนดให้ร่วมกัน บางคร้ัง ตอ้ งอาศยั การแนะนำ

คณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์ : ใฝเ่ รยี นรู้

คะแนน : ระดบั คณุ ภาพ คณุ ลักษณะทปี่ รากฏให้เหน็

3 : ดมี าก - มคี วามสนใจ/ความตัง้ ใจตลอดระยะเวลาการเรียนรู้
2 : ดี - มีความสนใจ/ความต้งั ใจเป็นบางครง้ั

1 : พอใช้ - มคี วามสนใจ/ความตงั้ ใจในระยะเวลาส้ันๆ ชอบเลน่ ในเวลาเรียน

คณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ : มุ่งม่นั ในการทำงาน

คะแนน : ระดบั คณุ ภาพ คุณลกั ษณะที่ปรากฏให้เห็น

- ส่งงานก่อนหรอื ตรงกำหนดเวลานัดหมาย
3 : ดมี าก - รบั ผิดชอบในงานทไ่ี ดร้ ับมอบหมายและปฏิบัติตนเองจนเป็นนิสัย
เปน็ ตัวอยา่ งแก่ผอู้ ืน่ และแนะนำชกั ชวนให้ผู้อนื่ ปฏบิ ัตติ ามได้
- ส่งงานช้ากว่ากำหนด แต่ได้มกี ารตดิ ต่อช้ีแจงผสู้ อน มเี หตุผลที่รบั ฟังได้
2 : ดี - รับผดิ ชอบในงานที่ไดร้ บั มอบหมายและปฏิบัติตนเองจนเปน็ นิสัย

1 : พอใช้ - ส่งงานชา้ กวา่ กำหนด
- ปฏบิ ัติงานโดยต้องอาศยั การชี้แนะ แนะนำ ตักเตือนหรือให้กำลังใจ

ความเห็นของฝา่ ยวิชาการช่วงช้นั
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ลงชื่อ ............................................................หัวหน้าฝ่ายวชิ าการ
( นางสาวมณรี ัตน์ เวชวรรณ)

.........../....................../.............

ความเหน็ ของผอู้ ำนวยการโรงเรยี น
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ลงชอ่ื ............................................................ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกงาง
(นายปรีชา อักษรพบิ ลู ย)์

.........../....................../.............

แผนการจดั การเรียนรู้ รายวชิ าคณติ ศาสตร์ ค 15101 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5

ใบงานที่ 3 เรือ่ ง เศษสว่ นของจำนวนนบั

แสดงวธิ ที ำ

1. รถจักรยานคันหนงึ่ ตดิ ราคาไว้ 1,850 บาท นำ้ ว้าซอ้ื ได้ในราคา 4 ของราคาท่ตี ิดไว้

5

นำ้ ว้าซือ้ จักรยานไดใ้ นราคากบ่ี าท
วิธีทำ ..................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

ตอบ ...................................................................................................................................

2. ถนนสายหน่ึงยาว 175 กิโลเมตร ราดยางไปแล้ว 5 ของระยะทางทง้ั หมด

7

ถนนราดยางไปแลว้ กี่กิโลเมตร
วิธีทำ ..................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

ตอบ ...................................................................................................................................

3. พอ่ ค้ามีขา้ ว 144 ถัง ขายไป 6 ของข้าวทีม่ ีอยู่ พ่อคา้ จะเหลอื ข้าวกถ่ี งั

9

วิธีทำ ..................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

ตอบ ...................................................................................................................................

เฉลย

แผนการจดั การเรยี นรู้ รายวชิ าคณิตศาสตร์ ค 15101 ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 5

ใบงำนท่ี 3 เรื่อง เศษส่วนของจำนวนนับ

แสดงวิธที ำ

1. รถจักรยานคนั หน่งึ ติดราคาไว้ 1,850 บาท นำ้ ว้าซอื้ ไดใ้ นราคา 4 ของราคาทต่ี ิดไว้

5

นำ้ ว้าซื้อจักรยานไดใ้ นราคาก่บี าท
วิธีทำ .......ร..ถ..จ..กั...ร..ย..า..น...ค..ัน...ห..น...งึ่..ต..ิด...ร..า.ค...า..ไ.ว..้.....................................1..,.8...5..0......บ...า.ท......................

...................น...้ำ.ว..้า..ซ...อ้ื ..ไ..ด..ใ้..น..ร..า..ค..า...............................................................45.......ข..อ...ง.ร..า..ค...า..ท..ี่ต...ิด..ไ.ว..้
...................น...ำ้ .ว..้า..ซ...ือ้ ..จ..กั...ร..ย..า..น...ไ.ด...้ใ.น...ร..า..ค..า.................4...×.......1...,.8..5..0....=....1..,.4..8..0......บ..า..ท.....................

5

ตอบ .........น..้ำ..ว..้า..ซ...อ้ื ..จ..กั...ร..ย..า..น...ไ.ด..ใ้..น...ร..า.ค...า....1...,.4..8..0.....บ...า..ท...........................................................

2. ถนนสายหน่ึงยาว 175 กิโลเมตร ราดยางไปแลว้ 5 ของระยะทางทงั้ หมด

7

ถนนราดยางไปแล้วกีก่ ิโลเมตร

วธิ ที ำ .......ถ...น..น...ส..า..ย..ห...น..่ึง..ย...า..ว.........................................................1...7..5.........ก...ิโ.ล..เ..ม..ต..ร..............

...................ร..า..ด..ย...า..ง..ไ.ป...แ..ล..้ว..................................................................57..........ข..อ...ง..ร..ะ..ย..ะ..ท...า..ง..ท..ัง้. หมด
...................ถ..น...น...ร..า..ด..ย..า..ง..ไ..ป..แ...ล..ว้ ............................57....×.......1...7..5...=.......1..2...5.........ก..ิโ..ล..เ.ม...ต..ร.............

ตอบ .........ถ..น...น...ล..า..ด..ย..า..ง..ไ..ป..แ...ล..ว้.....1..2..5.....ก..ิโ..ล..เ..ม..ต..ร...................................................................

3. พอ่ คา้ มขี ้าว 144 ถัง ขายไป 6 ของขา้ วที่มอี ยู่ พอ่ ค้าจะเหลอื ข้าวกี่ถงั

9

วธิ ที ำ .........พ..อ่...ค.้า..ม..ีข..้า..ว...................................................................1...4..4.........ถ...ัง.......................
.....................ข..า..ย..ไ..ป..............................................................................6...........ข..อ..ง..ข..า้..ว..ท...มี่ ..อี...ย..ู่ .
..........................................พ....่อ......ค....้า....ข....า....ย......ข....า้ ....ว....ไ..ป............................................................69........×..............1....4....4................=..............9....6..9......................ถ....ัง..........................................
พ่อค้าจะเหลอื ข้าว 144 – 96 = 48 ถงั
ตอบ ...................................................................................................................................
พอ่ คา้ จะเหลอื ข้าว 48 ถัง

แผนการจดั การเรยี นรู้ รายวชิ าคณิตศาสตร์ ค 15101 ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 5

แบบประเมินคณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

ท่ี ชอ่ื – สกุล รายการประเมิน คะแนน ระดบั
มวี นิ ัย ใฝเ่ รียนรู้ มุ่งมนั่ รวม คุณภาพ
321321321

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ลงชื่อ...................................................ผปู้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑก์ ารตัดสินคุณภาพ ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1)
ระดับคณุ ภาพ 7 - 9 คะแนน 4 - 6 คะแนน ต่ำกวา่ 4 คะแนน

คะแนนรวม

แผนการจัดการเรยี นรู้ รายวิชาคณติ ศาสตร์ ค 15101 ช้ันประถมศกึ ษาปีที่ 5

บนั ทึกหลงั สอน

ผลทเ่ี กดิ กบั ผู้เรียน

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ปัญหา/อปุ สรรค

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ขอ้ เสนอแนะ/แนวทางแกป้ ัญหา

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ลงชอื่ ..................................................... ผู้สอน
(นางสาวศตพชร พูลแกว้ )

แผนการจัดการเรยี นรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค 15101 ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ่ี 5

แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี 3

กลุม่ สาระการเรยี นรูค้ ณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปที ่ี 5

หนว่ ยการเรียนรู้ท่ี 4 บญั ญัติไตรยางศ์ : การแกโ้ จทยป์ ญั หาโดยใช้บญั ญตั ไิ ตรยางศ์ เวลา 1 ช่วั โมง

สปั ดาห์ที่ .......... วนั ที่ .................................................................. ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศกึ ษา 2562

ผ้สู อน นางสาวศตพชร พูลแก้ว โรงเรียนบา้ นนกงาง จังหวัดระนอง

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

มาตรฐานการเรยี นร้/ู ตวั ชีว้ ัด

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน

การดำเนินการของจำนวน ผลทีเ่ กิดขึ้นจากการดำเนินการ

สมบัตขิ องการดำเนินการ และนำไปใช้
ตัวช้วี ัด

ค 1.1 ป.5/2 แสดงวธิ หี าคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัตไิ ตรยางศ์

จุดประสงค์การเรยี นรู้

สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ใชบ้ ญั ญัติไตรยางศ์หาคำตอบและแสดงวธิ ีทำ พร้อมท้งั ตระหนกั ถึง
ความสมเหตสุ มผลของคำตอบที่ได้

สาระสำคญั

1. บัญญัติไตรยางศ์เป็นวิธีคำนวณอย่างหนึ่งที่ใช้สัดส่วนความสัมพันธ์ของเลข 3 จำนวน โดยนำ

ตัวเลขท่ี 1 และ 2 มาคณู หรือหาร เพือ่ เทยี บหาสดั ส่วน 1 หน่วย แล้วจงึ นำไปคูณหรอื หารกบั ตวั เลขจำนวนที่ 3
ก็จะได้ผลลัพธท์ ต่ี ้องการ

2. โจทย์ปัญหาการคูณและการหารที่แสดงความสัมพันธ์ของจำนวนสามจำนวนซึ่งเป็นสิ่งเดียวกนั

2 จำนวน และเปน็ ส่งิ เดยี วกนั กับท่ีโจทย์ถามอีก 1 จำนวน อาจใชบ้ ัญญัตไิ ตรยางศ์ในการหาคำตอบ

สมรรถนะสำคญั ของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสือ่ สาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

คุณลักษณะอนั พึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุง่ ม่นั ในการทำงาน

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวชิ าคณติ ศาสตร์ ค 15101 ชน้ั ประถมศึกษาปที ่ี 5

การจัดกจิ กรรมการเรียนรู้

1. โดยครตู ดิ แถบโจทย์ปญั หาบนกระดาน ดังน้ี

ผ้าเช็ดหน้า 3 ผืน ราคา 24 บาท ผ้าเชด็ หน้า 5 ผนื ราคากี่บาท

ใหน้ กั เรียนพิจารณาโจทย์ แลว้ ตอบคำถามต่อไปนี้

 โจทยถ์ ามอะไร (ผา้ เชด็ หนา้ 5 ผนื ราคากบ่ี าท)

 โจทย์กำหนดอะไรให้บา้ ง (ผา้ เชด็ หน้า 3 ผนื ราคา 24 บาท)

 จะหาคำตอบไดอ้ ยา่ งไร

ครูให้นักเรียนช่วยกันคิดหาคำตอบโดยถามว่า ถ้าจะหาราคาผ้าเช็ดหน้า 5 ผืน ต้องทราบ

อะไรกอ่ น และให้นักเรียนรว่ มกันอภิปรายจนได้ขอ้ สรุปว่า ต้องหาราคาผ้าเช็ดหน้า 1 ผนื ก่อน แล้วจึงหาราคา

ผา้ เชด็ หนา้ 5 ผืน

ครถู ามวา่

 จะหาราคาผ้าเชด็ หน้า 1 ผืน ไดอ้ ยา่ งไร (24 ÷ 3 = 8)

 จะหาราคาผา้ เชด็ หนา้ 5 ผนื ได้อย่างไร (5 × 8)

 ได้คำตอบเทา่ ใด (40)

 สรปุ คำตอบไดอ้ ย่างไร (ผา้ เชด็ หนา้ 5 ผืน ราคา 40 บาท)

ครเู ขยี นแสดงวิธีทำบนกระดาน ดงั น้ี

วธิ ที ำ ผา้ เช็ดหน้า 3 ผนื ราคา 24 บาท

ผา้ เช็ดหน้า 1 ผนื ราคา 24 ÷ 3 = 24 บาท
3
24
ผ้าเช็ดหน้า 5 ผืน ราคา 5 × 3 = 40 บาท

ตอบ ผา้ เช็ดหนา้ 5 ผนื ราคา 40 บาท

2. ครูให้นักเรียนสังเกตการแสดงวิธีทำแล้วแนะนำว่าโจทย์กำหนดจำนวนให้ 3 จำนวน (3 ผืน

24 บาท และ 5 ผืน) ทีแ่ สดงความสมั พนั ธ์ของสงิ่ สองสง่ิ (จำนวนผา้ เช็ดหน้ากับราคา) ซึ่งจำนวนที่กำหนดให้

3 จำนวนน้นั จะเปน็ จำนวนของสิง่ เดียวกันสองจำนวน (ผา้ เช็ดหนา้ 3 ผืน กับผา้ เชด็ หน้า 5 ผนื ) และอีกหน่ึง

จำนวน (ราคา 24 บาท) จะเป็นสิ่งเดียวกันกับที่โจทย์ถาม โจทย์ปัญหาลักษณะนี้อาจใช้บัญญัติไตรยางศ์

ในการหาคำตอบ ในการเขียนแสดงวธิ ที ำ บรรทดั ที่ 1 เขียนจำนวนของสิง่ ทีโ่ จทย์กำหนดใหโ้ ดยให้จำนวนของ

สิ่งที่โจทยถ์ ามอยู่ทางขวา บรรทัดท่ี 2 ให้หาจำนวนหน่ึงหนว่ ยของสิ่งทีโ่ จทย์ถาม (หรือเทียบ 1) บรรทัดที่ 3

ใหห้ าจำนวนทั้งหมดของส่ิงที่โจทย์ถาม

3. ครูยกตัวอย่างโจทย์ลักษณะเดียวกันนี้อีกหลายๆ ตัวอย่าง ให้นักเรียนฝึกหาคำตอบและเขียน

แสดงวิธที ำ เม่อื หาคำตอบแตล่ ะขอ้ ได้แลว้ ครูควรซกั ถามใหน้ ักเรยี นตระหนักถงึ ความสมเหตุสมผลของคำตอบ

4. ครูติดแถบโจทย์ปัญหาอกี ตวั อยา่ งหนึ่งบนกระดาน เช่น

กล่องขนาดเดยี วกนั 5 ใบ จะใส่หนังสือชนิดเดยี วกนั ได้ 75 เล่ม
ถา้ มหี นังสืออยู่ 300 เล่ม ต้องใช้กล่องกี่ใบ

แผนการจัดการเรยี นรู้ รายวิชาคณติ ศาสตร์ ค 15101 ช้นั ประถมศึกษาปที ี่ 5

ให้นักเรียนพจิ ารณาโจทย์ แลว้ ตอบคำถามต่อไปนี้

 โจทย์ถามอะไร (ต้องใช้กล่องก่ใี บ)

 โจทย์กำหนดอะไรใหบ้ ้าง (กล่องขนาดเดียวกัน 5 ใบ จะใส่หนังสอื ชนดิ เดียวกันได้ 75 เล่ม)

 จะหาคำตอบได้อย่างไร

ครแู นะนำว่าโจทยใ์ ห้หาจำนวนกลอ่ ง ดังน้ันบรรทดั ท่ี 1 ตอ้ งเขยี นจำนวนกลอ่ งไวท้ างขวา

จากนัน้ ให้นักเรียนชว่ ยกนั หาคำตอบและเขียนแสดงวิธที ำบนกระดาน ดงั นี้

วิธที ำ หนงั สือ 75 เลม่ ใชก้ ล่อง 5 ใบ

หนงั สอื 1 เล่ม ใชก้ ล่อง 75 ÷ 5 = 5 ใบ
75
5=
หนังสอื 300 เลม่ ใช้กล่อง 300 × 20 ใบ
75
ตอบ ต้องใช้กล่อง 20 ใบ

5. ครยู กตวั อย่างโจทย์ลักษณะเดยี วกันน้ีอกี หลายๆ ตวั อยา่ ง ให้นกั เรยี นฝึกหาคำตอบและเขียนแสดง
วิธีทำ เมื่อหาคำตอบแต่ละข้อได้แล้วครูควรซักถามให้นักเรียนตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
จากนัน้ ให้นกั เรียนทำใบงานที่ 4 เร่อื ง การแกโ้ จทย์ปญั หาโดยใชบ้ ัญญตั ิไตรยางศ์

สอื่ การเรียนรู้

1. แถบโจทยป์ ัญหา
2. ใบงานที่ 4 เร่ือง การแกโ้ จทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัตไิ ตรยางศ์

การวัดและประเมนิ ผลการเรยี นรู้ เครือ่ งมอื เกณฑผ์ า่ น
วธิ ีการ

ตรวจใบงานท่ี 4 เร่ือง การแกโ้ จทย์ปัญหา ใบงานท่ี 4 เรอ่ื ง การแกโ้ จทย์ปญั หา รอ้ ยละ 60 ข้ึนไป
โดยใช้บญั ญัตไิ ตรยางศ์ โดยใชบ้ ัญญตั ไิ ตรยางศ์

ประเมินคุณลกั ษณะท่พี งึ ประสงค์ แบบประเมนิ คณุ ลกั ษณะท่พี ึงประสงค์ ระดบั คณุ ภาพ 2 ข้นึ ไป
ของนกั เรียนรายบคุ คล ของนกั เรยี นรายบุคคล

เกณฑก์ ารให้คะแนนดา้ นคณุ ลักษณะอันพึงประสงค์
คณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ : มีวนิ ัย
คะแนน : ระดับคณุ ภาพ คณุ ลกั ษณะที่ปรากฏให้เห็น

3 : ดีมาก - ผลงานสะอาดเรียบรอ้ ย
- ปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงที่กำหนดให้ร่วมกันทกุ ครงั้

2 : ดี - ผลงานสว่ นใหญส่ ะอาดเรียบร้อย
- ปฏิบตั ิตนอย่ใู นข้อตกลงท่ีกำหนดใหร้ ว่ มกนั เป็นส่วนใหญ่
- ผลงานไม่ค่อยเรยี บร้อย
1 : พอใช้ - ปฏิบตั ิตนอยใู่ นขอ้ ตกลงท่กี ำหนดใหร้ ว่ มกนั บางคร้ัง ต้องอาศัยการแนะนำ

คณุ ลักษณะอันพึงประสงค์ : ใฝ่เรียนรู้
คะแนน : ระดับคณุ ภาพ คุณลักษณะทีป่ รากฏให้เหน็

3 : ดมี าก - มีความสนใจ/ความตง้ั ใจตลอดระยะเวลาการเรยี นรู้
2 : ดี - มคี วามสนใจ/ความตั้งใจเปน็ บางครั้ง
1 : พอใช้ - มีความสนใจ/ความตงั้ ใจในระยะเวลาส้นั ๆ ชอบเลน่ ในเวลาเรียน

แผนการจดั การเรียนรู้ รายวชิ าคณิตศาสตร์ ค 15101 ช้นั ประถมศกึ ษาปีท่ี 5

คุณลกั ษณะอันพึงประสงค์ : มุ่งมั่นในการทำงาน
คะแนน : ระดับคุณภาพ คณุ ลกั ษณะทป่ี รากฏให้เห็น

3 : ดีมาก - ส่งงานกอ่ นหรือตรงกำหนดเวลานดั หมาย
- รบั ผิดชอบในงานทไ่ี ดร้ ับมอบหมายและปฏบิ ตั ิตนเองจนเป็นนสิ ัย
เปน็ ตวั อยา่ งแกผ่ ้อู ่ืน และแนะนำชักชวนใหผ้ ู้อื่นปฏิบตั ิตามได้

2 : ดี - ส่งงานช้ากวา่ กำหนด แตไ่ ดม้ ีการตดิ ต่อช้ีแจงผ้สู อน มเี หตผุ ลทรี่ บั ฟังได้
- รบั ผดิ ชอบในงานทไ่ี ดร้ บั มอบหมายและปฏบิ ตั ิตนเองจนเป็นนิสยั

1 : พอใช้ - สง่ งานชา้ กว่ากำหนด
- ปฏบิ ตั งิ านโดยตอ้ งอาศัยการช้แี นะ แนะนำ ตกั เตอื นหรอื ให้กำลังใจ

ความเหน็ ของฝา่ ยวชิ าการช่วงชั้น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ลงชือ่ ............................................................หวั หน้าฝา่ ยวชิ าการ
( นางสาวมณีรตั น์ เวชวรรณ)
.........../....................../.............

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ลงช่ือ ............................................................ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกงาง
(นายปรีชา อักษรพบิ ูลย)์

.........../....................../.............

แผนการจัดการเรยี นรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค 15101 ชัน้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 5

ใบงานท่ี 4 เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บญั ญัติไตรยางศ์

แสดงวิธที ำ

1. มะมว่ ง 100 ผล ราคา 580 บาท ถา้ พอ่ ค้าซ้อื 300 ผล ตอ้ งจ่ายเงินก่ีบาท
วธิ ีทำ ..................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

ตอบ ...................................................................................................................................

2. รถยนต์คนั หน่งึ แลน่ ในระยะทาง 50 กโิ ลเมตร ใชน้ ำ้ มัน 5 ลิตร
ถ้าแลน่ ในระยะทาง 150 กโิ ลเมตร ต้องใชน้ ้ำมันกล่ี ติ ร
วธิ ที ำ ..................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

ตอบ ...................................................................................................................................

3. แม่บา้ นมดี อกไม้ 105 ดอก จัดใส่แจกนั ใบละเท่าๆ กัน ได้ 15 ใบ
ถา้ จดั แจกนั ขนาดเดยี วกนั น้ี 8 ใบ จะต้องใชด้ อกไมก้ ่ีดอก
วิธีทำ ..................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

ตอบ ...................................................................................................................................

เฉลย ช้ันประถมศึกษาปที ่ี 5

แผนการจัดการเรยี นรู้ รายวชิ าคณิตศาสตร์ ค 15101

ใบงานท่ี 4 เรื่อง การแก้โจทยป์ ญั หาโดยใช้บญั ญตั ิไตรยางศ์

แสดงวิธีทำ

1. มะม่วง 100 ผล ราคา 580 บาท ถา้ พอ่ ค้าซ้ือ 300 ผล ต้องจ่ายเงินกี่บาท

วิธีทำ .........ม..ะ..ม...ว่ ..ง....1...0..0.....ผ..ล.....ร..า..ค..า.................................. ............5..8..0.........บ...า..ท.....................
.....................ม..ะ..ม...่ว..ง....1.....ผ..ล.....ร..า..ค...า...................................................51..08...00........บ...า..ท...................

.....................ถ..้า..พ...่อ..ค..้า..ซ...้อื ..ม..ะ...ม..ว่..ง.....3..0..0.....ผ..ล.....ต...้อ..ง..จ..า่..ย..เ..ง..ิน.....3..0..0...×.....5...8...0...=....1..,.7...4..0.......บ...า..ท.....
100
ตอบ
...........ต..อ้..ง..จ..า่..ย...เ.ง..นิ .....1..,.7..4...0....บ...า..ท..................................................................................

2. รถยนต์คนั หนง่ึ แลน่ ในระยะทาง 50 กโิ ลเมตร ใชน้ ้ำมนั 5 ลิตร

ถา้ แล่นในระยะทาง 150 กโิ ลเมตร ตอ้ งใช้น้ำมนั ก่ลี ิตร

วิธีทำ ............ร.ถ...ย..น...ต..์ค..นั ..ห..น...ง่ึ..แ..ล..่น...ใ.น...ร..ะ..ย...ะ..ท..า..ง.....5..0.....เ.ม...ต..ร.....ใ.ช..้น...้ำ..ม..ัน................5..............ล..ิต...ร....
.......................ถ...า้ ..แ..ล..่น...ใ.น...ร..ะ..ย..ะ...ท..า..ง.....1.....ก..โิ.ล...เ.ม..ต...ร.....ใ.ช..้น...ำ้..ม..นั...............................5..5.0...........ล...ิต..ร..

.......................ถ...้า..แ..ล..น่...ใ.น...ร..ะ..ย..ะ...ท..า..ง.....1..5..0.....ก..ิโ..ล..เ.ม...ต..ร.....ใ.ช...น้ ..ำ้..ม...ัน.....1..5...0..×.......5.....=....1..5..........ล..ติ...ร..
50
ตอบ
.............ต...้อ..ง..ใ.ช...้น..ำ้..ม...ัน.....1..5.....ล..ติ...ร...................................................................................

3. แม่บ้านมีดอกไม้ 105 ดอก จัดใส่แจกนั ใบละเท่าๆ กนั ได้ 15 ใบ

ถา้ จดั แจกนั ขนาดเดียวกันน้ี 8 ใบ จะต้องใชด้ อกไม้ก่ดี อก

วิธีทำ ............จ..ดั ..ด...อ..ก..ไ..ม..ใ้..ส..แ่..จ...ก..นั...ใ.บ...ล..ะ..เ.ท...่า..ๆ....ก..ัน....1..5....ใ.บ....ใ..ช..้ด...อ..ก..ไ..ม..้.................1...0..5.........ด...อ..ก...
.......................ถ...า้ ..จ..ัด..แ...จ..ก..นั...ข..น...า..ด..เ.ด...ยี ..ว..ก..นั...น...ี้ .1....ใ.บ....จ..ะ..ต...้อ..ง..ใ..ช..ด้ ..อ...ก..ไ..ม..้.................1..1.0.5..5........ด...อ..ก..

.......................ถ...้า..จ..ัด..แ...จ..ก..นั...ข..น...า..ด..เ.ด...ีย..ว..ก..ัน...น...้ี .8....ใ.บ....จ..ะ..ต...้อ..ง..ใ..ช..ด้ ..อ...ก..ไ..ม..้....8...×......1..0...5....=.......5...6.....ด.อก
15
ตอบ
.............จ...ะ..ต..อ้...ง.ใ..ช..ด้...อ..ก..ไ..ม..้...5..6.....ด..อ...ก.............................................................................

แผนการจดั การเรยี นรู้ รายวชิ าคณิตศาสตร์ ค 15101 ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 5

แบบประเมินคณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

ท่ี ชอ่ื – สกุล รายการประเมิน คะแนน ระดบั
มวี นิ ัย ใฝเ่ รียนรู้ มุ่งมนั่ รวม คุณภาพ
321321321

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ลงชื่อ...................................................ผปู้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑก์ ารตัดสินคุณภาพ ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1)
ระดับคณุ ภาพ 7 - 9 คะแนน 4 - 6 คะแนน ต่ำกวา่ 4 คะแนน

คะแนนรวม

แผนการจัดการเรยี นรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค 15101 ชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี 5

บนั ทึกหลงั สอน

ผลท่เี กดิ กับผู้เรยี น

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ปญั หา/อปุ สรรค

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ขอ้ เสนอแนะ/แนวทางแกป้ ัญหา

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ลงช่ือ ..................................................... ผสู้ อน
(นางสาวศตพชร พลู แกว้ )

แผนการจัดการเรยี นรู้ รายวชิ าคณติ ศาสตร์ ค 15101 ชน้ั ประถมศกึ ษาปีที่ 5

แผนการจัดการเรยี นรูท้ ่ี 4

กลุม่ สาระการเรียนรคู้ ณิตศาสตร์ ช้นั ประถมศึกษาปีท่ี 5

หนว่ ยการเรยี นร้ทู ี่ 4 บญั ญัติไตรยางศ์ : การแกโ้ จทย์ปัญหาโดยใชบ้ ัญญตั ิไตรยางศ์ เวลา 1 ช่วั โมง
สปั ดาห์ท่ี .......... วนั ท่ี .................................................................. ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศึกษา 2562

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

มาตรฐานการเรยี นรู้/ตัวชีว้ ัด

มาตรฐานการเรยี นรู้

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน

การดำเนนิ การของจำนวน ผลทีเ่ กิดข้ึนจากการดำเนินการ
สมบัตขิ องการดำเนนิ การ และนำไปใช้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.5/2 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยป์ ญั หาโดยใช้บญั ญตั ิไตรยางศ์

จุดประสงคก์ ารเรียนรู้

สามารถวิเคราะหโ์ จทย์ปัญหา ใชบ้ ญั ญตั ิไตรยางศ์หาคำตอบและแสดงวธิ ที ำ พร้อมทัง้ ตระหนักถงึ
ความสมเหตสุ มผลของคำตอบท่ีได้

สาระสำคัญ

1. บัญญัติไตรยางศ์เป็นวิธีคำนวณอย่างหนึ่งที่ใช้สัดส่วนความสัมพันธ์ของเลข 3 จำนวน โดยนำ

ตวั เลขท่ี 1 และ 2 มาคณู หรอื หาร เพอ่ื เทยี บหาสัดสว่ น 1 หนว่ ย แลว้ จึงนำไปคณู หรือหารกับตวั เลขจำนวนท่ี 3
กจ็ ะไดผ้ ลลพั ธท์ ีต่ ้องการ

2. โจทย์ปัญหาการคูณและการหารที่แสดงความสัมพันธ์ของจำนวนสามจำนวนซึ่งเป็นสิ่งเดียวกนั
2 จำนวน และเป็นสิ่งเดียวกนั กับท่ีโจทยถ์ ามอกี 1 จำนวน อาจใชบ้ ัญญัติไตรยางศใ์ นการหาคำตอบ

สมรรถนะสำคญั ของผเู้ รียน

1. ความสามารถในการสอ่ื สาร
2. ความสามารถในการคดิ
3. ความสามารถในการแกป้ ัญหา

คณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงค์

1. มวี นิ ยั
2. ใฝ่เรียนรู้
3. ม่งุ มัน่ ในการทำงาน

แผนการจดั การเรยี นรู้ รายวชิ าคณิตศาสตร์ ค 15101 ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ 5

การจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้

1. ทบทวนการแกโ้ จทย์ปญั หาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ โดยครูติดแถบโจทยป์ ัญหาบนกระดานแล้วให้
นักเรยี นช่วยกนั เขียนแสดงวธิ ีหาคำตอบ ดงั น้ี

วชิ ยั สอบได้ 360 คะแนน จากคะแนนเต็ม 400 คะแนน
ถา้ คิดคะแนนเตม็ เพียง 100 คะแนน วิชัยจะสอบได้กค่ี ะแนน

วิธีทำ คะแนนเตม็ 400 คะแนน วิชยั สอบได้ 360 คะแนน

ถ้าคิดคะแนนเต็ม 1 คะแนน วิชัยจะสอบได้ 360 คะแนน
400
360
ถา้ คดิ คะแนนเตม็ 100 คะแนน วชิ ัยจะสอบได้ 100 × 400 = 90 คะแนน

ตอบ ถ้าคดิ คะแนนเตม็ 100 คะแนน วชิ ยั จะสอบได้ 90 คะแนน

2. ใหน้ กั เรียนแบ่งกลุ่ม กลุม่ ละ 5 คน ใหต้ วั แทนออกมารับแถบโจทยป์ ัญหากลมุ่ ละ 1 ขอ้ เชน่

ชา่ งตดั กางเกง 2 ตวั ตอ้ งใช้ผ้ายาว 3 เมตร
ถา้ ตอ้ งการตัดกางเกงขนาดเดียวกัน 12 ตัว ต้องใชผ้ ้ายาวกีเ่ มตร

จาน 1 โหล ราคา 108 บาท ถ้าคณุ แม่ซื้อจาน 9 ใบ ต้องจ่ายเงนิ ก่ีบาท

ลูกเปด็ 6 ตัว ราคา 70 บาท ถา้ เกษตรกรซือ้ 42 ตัว ต้องจ่ายเงนิ กบ่ี าท

นำ้ ดม่ื 1 โหล ราคา 108 บาท ถา้ คณุ พ่อจ่ายเงนิ 90 บาท
จะไดน้ ำ้ ด่ืมกี่ขวด

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณติ ศาสตร์ ค 15101 ชั้นประถมศึกษาปที ี่ 5

กระดาษ 1 รีม มี 480 แผ่น ถ้าตอ้ งการใช้กระดาษ 5,760 แผ่น
ต้องซอ้ื กระดาษก่รี มี

3. ให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกนั เขียนแสดงวิธีแก้โจทย์ปญั หาโดยใชบ้ ัญญัตไิ ตรยางศ์ จากนั้นให้ทุกกลมุ่
ออกมานำเสนอผลงาน ครูและนักเรยี นร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ

คำตอบ โดยครูคอยให้คำแนะนำเพิ่มเติม จากนั้นให้นักเรียนทำใบงานที่ 4 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้
บญั ญตั ิไตรยางศ์

สอื่ การเรยี นรู้

1. แถบโจทย์ปญั หา
2. ใบงานที่ 5 เร่อื ง การแกโ้ จทย์ปัญหาโดยใช้บัญญตั ไิ ตรยางศ์

การวัดและประเมินผลการเรยี นรู้ เคร่อื งมอื เกณฑผ์ า่ น
ใบงานท่ี 5 เรือ่ ง การแกโ้ จทย์ปัญหา รอ้ ยละ 60 ข้นึ ไป
วธิ ีการ โดยใชบ้ ัญญัตไิ ตรยางศ์ ระดบั คุณภาพ 2 ขึ้นไป
ตรวจใบงานท่ี 5 เรื่อง การแกโ้ จทย์ปัญหา แบบประเมนิ คณุ ลักษณะทพ่ี ึงประสงค์ ระดบั คณุ ภาพ 2 ขึ้นไป
โดยใช้บญั ญัติไตรยางศ์ ของนักเรยี นรายบคุ คล
ประเมนิ คุณลกั ษณะทพี่ งึ ประสงค์ แบบสังเกตพฤตกิ รรมการทำงานกลมุ่
ของนกั เรียนรายบคุ คล
สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

เกณฑ์การให้คะแนนดา้ นคณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์
คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ : มีวินยั
คะแนน : ระดบั คณุ ภาพ คุณลกั ษณะทีป่ รากฏให้เห็น

3 : ดมี าก - ผลงานสะอาดเรยี บรอ้ ย
- ปฏบิ ตั ิตนอยูใ่ นข้อตกลงท่กี ำหนดใหร้ ่วมกนั ทกุ ครั้ง

2 : ดี - ผลงานส่วนใหญ่สะอาดเรียบร้อย
- ปฏิบตั ิตนอยู่ในขอ้ ตกลงที่กำหนดให้ร่วมกนั เป็นสว่ นใหญ่

1 : พอใช้ - ผลงานไมค่ อ่ ยเรยี บรอ้ ย
- ปฏบิ ตั ิตนอย่ใู นข้อตกลงทก่ี ำหนดให้รว่ มกนั บางครั้ง ต้องอาศัยการแนะนำ

คุณลักษณะอันพงึ ประสงค์ : ใฝเ่ รยี นรู้ คุณลักษณะทีป่ รากฏให้เหน็
คะแนน : ระดับคุณภาพ
3 : ดีมาก - มีความสนใจ/ความต้ังใจตลอดระยะเวลาการเรยี นรู้

2 : ดี - มีความสนใจ/ความตง้ั ใจเป็นบางคร้ัง
1 : พอใช้ - มีความสนใจ/ความตัง้ ใจในระยะเวลาส้นั ๆ ชอบเล่นในเวลาเรยี น

แผนการจดั การเรียนรู้ รายวิชาคณติ ศาสตร์ ค 15101 ช้นั ประถมศกึ ษาปีที่ 5

คุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ : มุ่งมน่ั ในการทำงาน

คะแนน : ระดบั คณุ ภาพ คณุ ลักษณะที่ปรากฏให้เห็น
- สง่ งานก่อนหรือตรงกำหนดเวลานดั หมาย
3 : ดีมาก - รบั ผิดชอบในงานทไี่ ดร้ ับมอบหมายและปฏิบตั ิตนเองจนเป็นนสิ ัย
เปน็ ตัวอยา่ งแกผ่ ู้อืน่ และแนะนำชักชวนให้ผู้อน่ื ปฏบิ ัตติ ามได้

2 : ดี - สง่ งานชา้ กวา่ กำหนด แต่ไดม้ กี ารติดต่อชี้แจงผ้สู อน มเี หตุผลทีร่ บั ฟังได้
- รบั ผดิ ชอบในงานทไี่ ด้รับมอบหมายและปฏิบัตติ นเองจนเปน็ นสิ ยั

1 : พอใช้ - ส่งงานชา้ กว่ากำหนด
- ปฏิบัติงานโดยต้องอาศยั การชี้แนะ แนะนำ ตกั เตอื นหรือให้กำลงั ใจ

ความเหน็ ของฝ่ายวิชาการช่วงชั้น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ลงช่ือ ............................................................หวั หน้าฝ่ายวิชาการ
( นางสาวมณรี ตั น์ เวชวรรณ)
.........../....................../.............

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ลงชอ่ื ............................................................ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกงาง
(นายปรีชา อกั ษรพิบูลย)์

.........../....................../.............

แผนการจดั การเรยี นรู้ รายวชิ าคณติ ศาสตร์ ค 15101 ช้นั ประถมศกึ ษาปีท่ี 5

ใบงานที่ 5 เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บญั ญตั ไิ ตรยางศ์

แสดงวธิ ีทำ

1. ไขเ่ ค็ม 15 ฟอง ราคา 75 บาท ถา้ ซอื้ ไข่เขม็ 125 บาท จะได้ไข่เค็มก่ฟี อง
วธิ ที ำ ..................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

ตอบ ...................................................................................................................................

2. นมสด 9 กลอ่ ง ราคา 72 บาท จ่ายเงนิ คา่ นมสดไป 40 บาท ได้นมสดกี่กล่อง
วิธีทำ ..................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

ตอบ ...................................................................................................................................

3. อาหารไก่ 2 ถงุ ใช้เลย้ี งไก่ได้ 7 วัน ถ้าตอ้ งการเล้ียงไกจ่ ำนวนนนี้ าน 49 วัน
ตอ้ งเตรียมอาหารไกก่ ี่ถุง
วธิ ีทำ ..................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

ตอบ ...................................................................................................................................

เฉลย ชั้นประถมศกึ ษาปีที่ 5

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค 15101

ใบงานที่ 5 เร่อื ง การแก้โจทยป์ ญั หาโดยใช้บญั ญตั ิไตรยางศ์

แสดงวิธที ำ

1. ไข่เคม็ 15 ฟอง ราคา 75 บาท ถา้ ซอื้ ไขเ่ ขม็ 125 บาท จะได้ไข่เค็มกฟ่ี อง

วธิ ที ำ .........ซ..อื้..ไ..ข..่เ.ค...็ม....7..5...บ...า..ท....ไ.ด...้ไ.ข...่เ.ค..็ม............................. ..................1..5.....ฟ...อ..ง.....................
.....................ซ..้ือ..ไ..ข..เ่.ค...ม็ ....1...บ...า..ท....ไ.ด...ไ้ .ข..เ่..ค..็ม..................................................17...55....ฟ...อ...ง..................

.....................ถ..า้..ซ..อ้ื...ไ.ข..่เ..ค..ม็....1..2..5....บ...า.ท....จ...ะ..ไ.ด...้ไ.ข...เ่ .ค..ม็.....1....2...5.....×......1..5.....=......2...5......ฟ...อ...ง.................
75
ตอบ
...........จ..ะ..ไ.ด...ไ้ .ข...่เ.ค..็ม....2..5....ฟ...อ..ง..........................................................................................

2. นมสด 9 กลอ่ ง ราคา 72 บาท จา่ ยเงินคา่ นมสดไป 40 บาท ได้นมสดกกี่ ล่อง

วธิ ที ำ ............จ..่า..ย..เ.ง..นิ....7.2...บ...า..ท....ไ.ด...น้ ..ม...ส..ด..............................................9............ก..ล...อ่ ..ง................

.......................จ...า่ ..ย..เ.ง..ิน....1...บ...า..ท....ไ.ด...น้ ..ม...ส..ด...............................................7.9.2...........ก...ล..่อ..ง..............
.......................จ...า่ ..ย..เ.ง..นิ....4..0....บ..า..ท....จ..ะ...ไ.ด...้น..ม...ส..ด.....................4..0....×.......9.....=....5..........ก...ล..่อ..ง..............

72

ตอบ .............จ...ะ..ไ.ด...น้ ..ม...ส..ด....5...ก...ล..่อ..ง........................................................................................

3. อาหารไก่ 2 ถุง ใชเ้ ล้ยี งไก่ได้ 7 วัน ถา้ ต้องการเลยี้ งไก่จำนวนน้ีนาน 49 วัน

ตอ้ งเตรยี มอาหารไกก่ ถ่ี งุ

วธิ ีทำ ............เ.ล..ยี้..ง..ไ..ก..่.7....ว..ัน....ใ.ช...อ้ ..า..ห...า..ร..ไ.ก..่...........................................2.............ถ...ุง...................
.......................เ..ล..้ยี ..ง..ไ..ก..่ .1....ว..นั ....ใ.ช...้อ..า..ห...า.ร..ไ..ก..่...........................................72.............ถ...ุง..................

.......................ถ...้า..ต..อ้..ง..ก...า..ร..เ.ล..ยี้..ง..ไ..ก..่จ..ำ..น...ว..น...น..ี้น...า..น....4..9...ว..น.ั ...ต...อ้ ..ง..เ.ต...ร..ยี ..ม..อ...า..ห..า..ร..ไ..ก..่..4...9...×......2....=..... 14 ถุง
7
ตอบ
.............ต...้อ..ง..เ.ต...ร..ีย..ม..อ...า..ห..า..ร..ไ..ก..่.1...4...ถ...ุง............................................................................

แผนการจดั การเรยี นรู้ รายวชิ าคณิตศาสตร์ ค 15101 ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 5

แบบประเมินคณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

ท่ี ชอ่ื – สกุล รายการประเมิน คะแนน ระดบั
มวี นิ ัย ใฝเ่ รียนรู้ มุ่งมนั่ รวม คุณภาพ
321321321

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ลงชื่อ...................................................ผปู้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑก์ ารตัดสินคุณภาพ ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1)
ระดับคณุ ภาพ 7 - 9 คะแนน 4 - 6 คะแนน ต่ำกวา่ 4 คะแนน

คะแนนรวม

แผนการจดั การเรยี นรู้ รายวชิ าคณติ ศาสตร์ ค 15101 ชัน้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 5

แบบสงั เกตพฤตกิ รรมการทำงานกลุ่ม

รายการสังเกต ความมนี ้ำใจ คะแนน ระดบั
เอ้อื เฟอ้ื เสียสละ รวม คุณภาพ
ท่ี ชื่อ – สกลุ การรบั ฟัง การแสดง การวางแผน
ความคิดเห็น ความคิดเห็น

321321321321

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ลงช่อื ...................................................ผปู้ ระเมนิ
............../.................../................

เกณฑ์การตัดสนิ คณุ ภาพ ดี (3) พอใช้ (2) ปรบั ปรงุ (1)
ระดบั คุณภาพ 10 - 12 คะแนน 6 - 9 คะแนน ตำ่ กวา่ 6 คะแนน

คะแนนรวม

แผนการจัดการเรยี นรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค 15101 ชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี 5

บนั ทึกหลงั สอน

ผลท่เี กดิ กับผู้เรยี น

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ปญั หา/อปุ สรรค

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ขอ้ เสนอแนะ/แนวทางแกป้ ัญหา

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ลงช่ือ ..................................................... ผสู้ อน
(นางสาวศตพชร พลู แกว้ )

แผนการจัดการเรยี นรู้ รายวชิ าคณิตศาสตร์ ค 15101 ช้นั ประถมศกึ ษาปีท่ี 5

แผนการจดั การเรยี นรูท้ ่ี 6

กล่มุ สาระการเรียนร้คู ณิตศาสตร์ ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 5

หน่วยการเรยี นรู้ท่ี 4 บัญญัติไตรยางศ์ : การแกโ้ จทยป์ ัญหาโดยใช้บญั ญตั ิไตรยางศ์ เวลา 1 ชวั่ โมง

สัปดาห์ท่ี .......... วันท่ี .................................................................. ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศึกษา 2562

ผสู้ อน นางสาวศตพชร พลู แกว้ โรงเรียนบา้ นนกงาง จงั หวัดระนอง

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

มาตรฐานการเรยี นรู้/ตวั ชวี้ ดั

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถงึ ความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน

การดำเนินการของจำนวน ผลทเ่ี กิดขน้ึ จากการดำเนนิ การ

สมบัตขิ องการดำเนินการ และนำไปใช้
ตัวชวี้ ัด

ค 1.1 ป.5/2 แสดงวิธหี าคำตอบของโจทย์ปญั หาโดยใช้บัญญัตไิ ตรยางศ์

จดุ ประสงค์การเรยี นรู้

สามารถวิเคราะห์โจทย์ปญั หา ใช้บัญญตั ิไตรยางศ์หาคำตอบและแสดงวิธีทำ พร้อมทั้งตระหนักถงึ
ความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

สาระสำคญั

1. บัญญัติไตรยางศ์เป็นวิธีคำนวณอย่างหนึ่งที่ใช้สัดส่วนความสัมพันธ์ของเลข 3 จำนวน โดยนำ

ตัวเลขท่ี 1 และ 2 มาคูณหรือหาร เพ่ือเทยี บหาสัดสว่ น 1 หน่วย แลว้ จงึ นำไปคูณหรอื หารกับตวั เลขจำนวนที่ 3
กจ็ ะได้ผลลัพธ์ท่ตี ้องการ

2. โจทย์ปัญหาการคูณและการหารที่แสดงความสัมพันธ์ของจำนวนสามจำนวนซึ่งเป็นสิ่งเดียวกัน

2 จำนวน และเป็นส่ิงเดยี วกนั กบั ทีโ่ จทยถ์ ามอกี 1 จำนวน อาจใช้บัญญัติไตรยางศใ์ นการหาคำตอบ

สมรรถนะสำคญั ของผูเ้ รียน

1. ความสามารถในการสอื่ สาร
2. ความสามารถในการคดิ
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

คุณลักษณะอันพงึ ประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝเ่ รียนรู้
3. มุ่งมัน่ ในการทำงาน

การจดั กจิ กรรมการเรียนรู้

1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อสิ่งของในชีวิตประจำวัน เช่น ถ้าสินค้าอย่าง
เดยี วกนั มคี ุณภาพเหมือนกนั แตร่ ้านสองร้านติดราคาขายไม่เท่ากนั เราจะพจิ ารณาและตัดสินใจเลือกซ้ือจาก
รา้ นทข่ี ายราคาถกู กวา่

แผนการจัดการเรยี นรู้ รายวชิ าคณิตศาสตร์ ค 15101 ช้นั ประถมศึกษาปที ี่ 5

2. ครูแบ่งกระดานเป็น 2 ส่วน จากนัน้ นำแถบโจทยม์ าติดบนกระดาน ดงั น้ี

ร้าน ก รา้ น ข

สมุด 1 โหล ราคา 60 บาท สมุด 4 เลม่ ราคา 21 บาท

ใหน้ ักเรยี นร่วมกันอภปิ รายว่าร้านใดขายถูกกวา่ ครคู วรใหน้ กั เรยี นชว่ ยกนั หาวิธีเปรยี บเทยี บ

เอง ซง่ึ นกั เรียนอาจใชว้ ิธีตา่ งกัน เช่น

 ถ้าหาราคาสมดุ 1 เลม่ จากทั้งสองร้าน แล้วนำมาเปรียบเทยี บกนั จะไดด้ ังน้ี

ร้าน ก

สมุด 12 เลม่ ราคา 60 บาท

สมดุ 1 เล่ม ราคา 60 = 5 บาท
รา้ น ข
12

สมดุ 4 เล่ม ราคา 21 บาท

สมุด 1 เลม่ ราคา 21 บาท มากกวา่ 5 บาท
ดังนัน้ รา้ น ก ขายสมุดถกู กว่า รา้ น ข
4

 ถา้ ใชว้ ิธหี าราคาสมุด 1 โหล ของร้าน ข แลว้ นำมาเปรียบเทยี บกับราคาสมุด 1 โหล ของ

รา้ น ก จะไดด้ งั นี้

ร้าน ก

สมดุ 1 โหล ราคา 60 บาท

รา้ น ข

สมดุ 4 เล่ม ราคา 21 บาท

สมุด 1 เล่ม ราคา 21 บาท
บาท
21 4
4
สมุด 12 เลม่ ราคา 12 × = 63

รา้ น ข ขายสมดุ โหลละ 63 บาท

ดังน้ัน ร้าน ก ขายสมดุ ถกู กว่า รา้ น ข

 ถ้าใช้วิธีหาราคาสมุด 4 เล่ม ของร้าน ก แล้วนำมาเปรียบเทียบกับราคาสมุด 4 เล่ม

ของรา้ น ข จะได้ดังน้ี

รา้ น ก

สมุด 12 เลม่ ราคา 60 บาท

สมดุ 1 เล่ม ราคา 60 บาท
บาท
สมดุ 4 เลม่ ราคา 60 12
รา้ น ข 12
4 × = 20

สมดุ 4 เล่ม ราคา 21 บาท

ดงั น้ัน รา้ น ก ขายสมดุ ถูกกวา่ รา้ น ข

แผนการจดั การเรยี นรู้ รายวิชาคณติ ศาสตร์ ค 15101 ชัน้ ประถมศึกษาปที ่ี 5

 ถา้ ใชว้ ิธีคดิ เป็นจำนวนเทา่ จะได้ดงั น้ี
จำนวนสมดุ 12 เล่ม เป็น 3 เทา่ ของจำนวนสมุด 4 เลม่ ถา้ ซ้อื จากรา้ น ข 12 เล่ม

ตอ้ งจา่ ยเงนิ 3 × 21 = 63 บาท ดงั นน้ั ร้าน ก ขายสมุดถกู กว่า รา้ น ข

3. ครูแนะนำนักเรียนว่าการเปรียบเทียบราคาสินค้าอาจทำได้หลายวิธี ควรเลือกวิธีที่สามารถหา
คำตอบไดง้ า่ ยและรวดเร็ว จากนน้ั ให้นักเรียนทำใบงานท่ี 6 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญตั ไิ ตรยางศ์

สอ่ื การเรียนรู้

1. แถบโจทยป์ ญั หา
2. ใบงานที่ 6 เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาโดยใชบ้ ญั ญตั ิไตรยางศ์

การวัดและประเมินผลการเรยี นรู้ เครือ่ งมอื เกณฑผ์ ่าน
รอ้ ยละ 60 ขึ้นไป
วิธกี าร ใบงานท่ี 6 เร่ือง การแก้โจทย์ปญั หา
โดยใชบ้ ญั ญัตไิ ตรยางศ์ ระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไป
ตรวจใบงานท่ี 6 เรอื่ ง การแกโ้ จทย์ปัญหา แบบประเมนิ คุณลักษณะท่พี งึ ประสงค์
โดยใช้บัญญตั ิไตรยางศ์ ของนกั เรียนรายบุคคล
ประเมินคณุ ลกั ษณะท่พี ึงประสงค์
ของนกั เรียนรายบุคคล

เกณฑก์ ารให้คะแนนด้านคณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงค์
คณุ ลักษณะอันพึงประสงค์ : มีวนิ ยั

คะแนน : ระดับคณุ ภาพ คุณลักษณะท่ปี รากฏให้เห็น
- ผลงานสะอาดเรยี บรอ้ ย
3 : ดมี าก - ปฏิบตั ิตนอยใู่ นขอ้ ตกลงท่กี ำหนดใหร้ ว่ มกนั ทุกคร้ัง

2 : ดี - ผลงานส่วนใหญส่ ะอาดเรียบรอ้ ย
- ปฏิบัติตนอยใู่ นข้อตกลงท่ีกำหนดให้ร่วมกนั เปน็ ส่วนใหญ่

1 : พอใช้ - ผลงานไมค่ อ่ ยเรยี บรอ้ ย
- ปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงทก่ี ำหนดใหร้ ว่ มกนั บางครง้ั ตอ้ งอาศัยการแนะนำ

คณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค์ : ใฝเ่ รียนรู้
คะแนน : ระดับคุณภาพ คณุ ลกั ษณะทป่ี รากฏให้เหน็

3 : ดมี าก - มคี วามสนใจ/ความตั้งใจตลอดระยะเวลาการเรยี นรู้
2 : ดี - มีความสนใจ/ความตัง้ ใจเปน็ บางครัง้

1 : พอใช้ - มีความสนใจ/ความตงั้ ใจในระยะเวลาสัน้ ๆ ชอบเลน่ ในเวลาเรียน

คุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์ : มงุ่ มนั่ ในการทำงาน
คะแนน : ระดบั คุณภาพ คณุ ลกั ษณะทปี่ รากฏใหเ้ หน็

3 : ดมี าก - ส่งงานกอ่ นหรอื ตรงกำหนดเวลานัดหมาย
- รับผดิ ชอบในงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายและปฏิบัตติ นเองจนเป็นนิสยั
เปน็ ตวั อยา่ งแก่ผู้อนื่ และแนะนำชักชวนใหผ้ ้อู ่นื ปฏิบัติตามได้

2 : ดี - สง่ งานชา้ กวา่ กำหนด แต่ได้มีการตดิ ต่อชี้แจงผสู้ อน มีเหตผุ ลท่ีรับฟงั ได้
- รบั ผดิ ชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายและปฏิบัติตนเองจนเปน็ นิสยั
- สง่ งานช้ากวา่ กำหนด
1 : พอใช้ - ปฏบิ ัตงิ านโดยต้องอาศยั การชแ้ี นะ แนะนำ ตกั เตอื นหรือใหก้ ำลังใจ

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณติ ศาสตร์ ค 15101 ช้นั ประถมศึกษาปีท่ี 5

ความเหน็ ของฝ่ายวชิ าการช่วงชนั้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ลงชอื่ ............................................................หวั หน้าฝ่ายวิชาการ
( นางสาวมณรี ัตน์ เวชวรรณ)
.........../....................../.............

ความเหน็ ของผู้อำนวยการโรงเรียน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ลงช่ือ ............................................................ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นบ้านนกงาง
(นายปรีชา อักษรพบิ ูลย์)

.........../....................../.............

แผนการจดั การเรยี นรู้ รายวิชาคณติ ศาสตร์ ค 15101 ช้ันประถมศกึ ษาปที ี่ 5

ใบงานที่ 6 เรื่อง การแก้โจทย์ปญั หาโดยใช้บญั ญตั ิไตรยางศ์

สินค้าตอ่ ไปนม้ี คี ุณภาพเหมอื นกัน ใหพ้ ิจารณาราคาสนิ คา้
ในร้าน ก และรา้ น ข แลว้ ตอบวา่ สนิ คา้ แตล่ ะอย่างในร้านใดราคาถกู กวา่

รา้ น ก ร้าน ข

(1) ดินสอคร่งึ โหล ราคา 12 บาท ดินสอ 5 แท่ง ราคา 11 บาท

ตอบ .......................................

(2) สบู่ 1 โหล ราคา 114 บาท สบู่ 1 กอ้ น ราคา 10 บาท

ตอบ .......................................

(3) ไข่ไก่ 6 ฟอง ราคา 21 บาท ไข่ไก่ 1 โหล ราคา 40 บาท

ตอบ .......................................

(4) กระดาษชำระ 6 ม้วน ราคา 66 บาท กระดาษชำระ 12 ม้วน ราคา 130 บาท

ตอบ .......................................

(5) หอมแดง 2 ขีด ราคา 15 บาท หอมแดงคร่งึ กโิ ลกรมั ราคา 30 บาท

ตอบ .......................................

เฉลย ชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี 5

แผนการจดั การเรยี นรู้ รายวชิ าคณติ ศาสตร์ ค 15101

ร้าน ก
ร้าน ก
ร้าน ข
ร้าน ข
ร้าน ข

แผนการจดั การเรยี นรู้ รายวชิ าคณิตศาสตร์ ค 15101 ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 5

แบบประเมินคณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

ท่ี ชอ่ื – สกุล รายการประเมิน คะแนน ระดบั
มวี นิ ัย ใฝเ่ รียนรู้ มุ่งมนั่ รวม คุณภาพ
321321321

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ลงชื่อ...................................................ผปู้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑก์ ารตัดสินคุณภาพ ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1)
ระดับคณุ ภาพ 7 - 9 คะแนน 4 - 6 คะแนน ต่ำกวา่ 4 คะแนน

คะแนนรวม

แผนการจดั การเรยี นรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค 15101 ช้นั ประถมศกึ ษาปที ี่ 5

บันทึกหลงั สอน

ผลทเ่ี กดิ กบั ผู้เรยี น

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ปัญหา/อปุ สรรค

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ขอ้ เสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ลงชอ่ื ..................................................... ผสู้ อน
(นางสาวศตพชร พูลแกว้ )

แผนการจดั การเรียนรู้ รายวิชาคณติ ศาสตร์ ค 15101 ชัน้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 5

แผนการจัดการเรยี นรู้ที่ 6

กล่มุ สาระการเรยี นรูค้ ณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปที ี่ 5
หน่วยการเรยี นร้ทู ี่ 4 บญั ญตั ิไตรยางศ์ : กิจกรรมเสริมทักษะท้ายหนว่ ย เวลา 1 ช่ัวโมง

สปั ดาห์ท่ี .......... วนั ที่ .................................................................. ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2562

ผูส้ อน นางสาวศตพชร พลู แก้ว โรงเรียนบา้ นนกงาง จังหวดั ระนอง

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวั ช้วี ัด

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน

การดำเนินการของจำนวน ผลท่ีเกดิ ขน้ึ จากการดำเนินการ

สมบัตขิ องการดำเนนิ การ และนำไปใช้
ตัวชีว้ ัด

ค 1.1 ป.5/2 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปญั หาโดยใช้บัญญตั ไิ ตรยางศ์

จุดประสงค์การเรยี นรู้

สามารถวเิ คราะห์โจทยป์ ัญหา ใชบ้ ญั ญัติไตรยางศ์หาคำตอบและแสดงวิธีทำ พร้อมท้ังตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคำตอบทไี่ ด้

สาระสำคญั

1. บัญญัติไตรยางศ์เป็นวิธีคำนวณอย่างหนึ่งที่ใช้สัดส่วนความสัมพันธ์ของเลข 3 จำนวน โดยนำ

ตวั เลขที่ 1 และ 2 มาคูณหรือหาร เพอื่ เทยี บหาสดั สว่ น 1 หนว่ ย แลว้ จึงนำไปคูณหรอื หารกับตัวเลขจำนวนท่ี 3
กจ็ ะไดผ้ ลลพั ธท์ ตี่ อ้ งการ

2. โจทย์ปัญหาการคูณและการหารที่แสดงความสัมพันธ์ของจำนวนสามจำนวนซึ่งเป็นสิ่งเดียวกัน

2 จำนวน และเป็นสงิ่ เดียวกนั กบั ทโ่ี จทยถ์ ามอกี 1 จำนวน อาจใช้บญั ญตั ไิ ตรยางศ์ในการหาคำตอบ

สมรรถนะสำคัญของผ้เู รยี น

1. ความสามารถในการส่อื สาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปญั หา

คณุ ลักษณะอันพึงประสงค์

1. ซ่อื สตั ย์
2. มีวนิ ัย
3. มุง่ มั่นในการทำงาน

การจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้

ครทู บทวนความรู้เรือ่ งบัญญัตไิ ตรยางศ์ แลว้ ใหน้ ักเรียนทำกจิ กรรมกล่มุ ทม่ี ่งุ ให้นกั เรียนนำความรู้

เกย่ี วกบั การแก้โจทยป์ ญั หาโดยใชบ้ ัญญัตไิ ตรยางศแ์ ละเร่อื งอื่น ๆ ท่เี รยี นมาแลว้ ไปใช้ในการแกป้ ญั หาผา่ น

กิจกรรม โดยครูอาจแบ่งนักเรยี นเปน็ กลมุ่ กลุ่มละ 3-4 คน ชว่ ยกันปฏบิ ัตกิ ิจกรรมแลว้ นำเสนอผลงาน ครูและ

แผนการจดั การเรยี นรู้ รายวชิ าคณติ ศาสตร์ ค 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เพอ่ื นในช้นั ร่วมกันอภิปราย แสดงความคดิ เหน็ ในประเดน็ ตา่ ง ๆเช่น เราสามารถเปรียบเทยี บความเร็ว และ
ระยะเวลาของการหมนุ ของดาวเคราะหแ์ ต่ละดวง โดยใช้สงิ่ ใดเปน็ เกณฑ์

ส่อื การเรยี นรู้

ใบกจิ กรรม

การวัดและประเมินผลการเรยี นรู้ เครอื่ งมือ เกณฑผ์ ่าน
แบบประเมินช้นิ งาน ร้อยละ 60 ข้นึ ไป
วิธกี าร แบบประเมินคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ระดบั คณุ ภาพ 2 ข้นึ ไป
ประเมนิ ชนิ้ งาน ของนกั เรยี นรายบคุ คล ระดับคุณภาพ 2 ขึน้ ไป
ประเมนิ คณุ ลักษณะทพ่ี ึงประสงค์ แบบสงั เกตพฤตกิ รรมการทำงานกลมุ่
ของนักเรยี นรายบคุ คล
สังเกตพฤตกิ รรมการทำงานกลุม่

เกณฑ์การประเมนิ ชนิ้ งาน คำอธบิ ายระดับคุณภาพ/ระดบั คะแนน

รายการประเมนิ ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรงุ (1)

1. การสรา้ งผลงาน ตกแตง่ ผลงานได้ ตกแต่งผลงานได้ ตกแตง่ ผลงานได้ค่อนขา้ ง

สวยงาม สวยงาม สวยงาม

มีความคดิ สร้างสรรค์ มคี วามคิดสร้างสรรค์ดี และมคี วามคิดสร้างสรรค์

ดีมาก ทำงานสะอาด ทำงานสะอาดและ แตท่ ำงาน

และเรยี บร้อยดีมาก เรยี บรอ้ ยดี ไมค่ อ่ ยสะอาด

2. ความถูกตอ้ งของ เน้อื หาสาระของผลงาน เนอ้ื หาสาระของผลงาน เน้อื หาสาระของผลงาน

เนอ้ื หา ถกู ต้อง ครบถ้วน ถกู ต้องเปน็ ส่วนใหญ่ ถกู ต้องบางประเด็น

3. กำหนดเวลาส่งงาน ส่งช้ินงานภายในเวลาที่ ส่งช้นิ งานช้ากว่า ส่งช้นิ งานชา้ กว่ากำหนดเกนิ

กำหนด กำหนด 1-2 วนั 3 วนั ขึ้นไป

เกณฑก์ ารให้คะแนนด้านคณุ ลักษณะอันพึงประสงค์
คณุ ลักษณะอันพึงประสงค์ : ซอื่ สตั ย์
คะแนน : ระดับคุณภาพ คณุ ลักษณะท่ีปรากฏใหเ้ หน็

3 : ดมี าก - มีแนวคิดในการทำงานด้วยตนเองทกุ คร้งั ไม่นำผลงานคนอ่ืน
มาเลยี นแบบ ไม่นำผลงานผอู้ ืน่ มาเป็นผลงานของตนเอง

2 : ดี - มีแนวคิดในการทำงานดว้ ยตนเองเป็นบางครั้ง เลยี นแบบงาน
จากคนอนื่ บางครง้ั ไม่นำผลงานผู้อ่นื มาเป็นผลงานของตนเอง

1 : พอใช้ - ไมม่ ีแนวคดิ ของตนเอง ทำงานทกุ คร้ังตอ้ งเลยี นแบบจากงานเพ่ือน

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค 15101 ชัน้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 5

คุณลักษณะอันพงึ ประสงค์ : มีวนิ ัย คณุ ลกั ษณะท่ปี รากฏใหเ้ ห็น
คะแนน : ระดับคุณภาพ
- ผลงานสะอาดเรยี บรอ้ ย
3 : ดมี าก - ปฏิบตั ิตนอยู่ในขอ้ ตกลงที่กำหนดใหร้ ว่ มกันทุกครั้ง

2 : ดี - ผลงานสว่ นใหญส่ ะอาดเรยี บร้อย
- ปฏบิ ตั ิตนอยใู่ นขอ้ ตกลงท่ีกำหนดให้รว่ มกันเปน็ ส่วนใหญ่
- ผลงานไม่ค่อยเรยี บร้อย
1 : พอใช้ - ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นขอ้ ตกลงท่ีกำหนดใหร้ ่วมกนั บางครงั้ ต้องอาศยั การแนะนำ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ : มุ่งม่นั ในการทำงาน คณุ ลกั ษณะทป่ี รากฏให้เห็น
คะแนน : ระดบั คณุ ภาพ
- ส่งงานกอ่ นหรอื ตรงกำหนดเวลานดั หมาย
3 : ดีมาก - รับผดิ ชอบในงานท่ีไดร้ ับมอบหมายและปฏบิ ัตติ นเองจนเปน็ นสิ ัย
เป็นตัวอยา่ งแก่ผอู้ ื่น และแนะนำชกั ชวนให้ผู้อื่นปฏิบตั ิตามได้
- สง่ งานช้ากว่ากำหนด แต่ไดม้ กี ารตดิ ต่อชี้แจงผูส้ อน มเี หตุผลทีร่ บั ฟงั ได้
2 : ดี - รบั ผดิ ชอบในงานท่ไี ดร้ ับมอบหมายและปฏิบตั ิตนเองจนเปน็ นสิ ัย

1 : พอใช้ - สง่ งานชา้ กวา่ กำหนด
- ปฏบิ ตั งิ านโดยตอ้ งอาศยั การชี้แนะ แนะนำ ตักเตือนหรอื ให้กำลงั ใจ

ความเห็นของฝ่ายวิชาการช่วงชน้ั
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ลงชื่อ ............................................................หวั หน้าฝ่ายวิชาการ
( นางสาวมณรี ัตน์ เวชวรรณ)
.........../....................../.............

ความเหน็ ของผู้อำนวยการโรงเรียน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ลงช่ือ ............................................................ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นบา้ นนกงาง
(นายปรชี า อักษรพิบูลย)์

.........../....................../.............

ใบกิจกรรม ช้นั ประถมศึกษาปที ่ี 5

แผนกาเรร่ือจงัดกราะรบเรบยี สนุรริยู้ ระายวิชาคณติ ศาสตร์ ค 15101

ให้นักเรียนแต่ละกลมุ่ ชว่ ยกันเรยี งลำดบั ชอื่ ดาวเคราะห์ตามความเร็วของการหมุนรอบตวั เอง
จากเรว็ ท่ีสุดไปชา้ ทีส่ ดุ พร้อมนำเสนอวธิ คี ิดหนา้ ชัน้ เรียน

ระบบสรุ ิยะ มดี วงอาทติ ย์เป็นศนู ยก์ ลางและมีบริวารที่เป็นดาวเคราะห์ 8 ดวง
ได้แก่ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหสั บดี ดาวเสาร์ ดาวยเู รนัส และ
ดาวเนปจูน ซ่งึ ดาวเคราะหเ์ หล่านน้ี อกจากจะโคจรรอบดวงอาทิตย์แลว้ ยงั หมนุ รอบตัวเองดว้ ย
โดยดาวเคราะห์แต่ละดวงมีความเร็วในการหมนุ รอบตัวเองทีแ่ ตกต่างกัน ดังนี้

1) ดาวพธุ หมนุ ไดป้ ระมาณ 11 กิโลเมตร ใช้เวลา 60 นาที
2) ดาวศกุ ร์ หมุนได้ประมาณ 13 กิโลเมตร ใชเ้ วลา 2 ช่วั โมง
3) โลก หมนุ ไดป้ ระมาณ 1,667 กโิ ลเมตร ใชเ้ วลา 1 ชัว่ โมง
4) ดาวอังคาร หมุนได้ประมาณ 217 กโิ ลเมตร ใชเ้ วลา 15 นาที
5) ดาวพฤหัสบดี หมุนได้ประมาณ 5,250 กิโลเมตร ใชเ้ วลา 7 นาที
6) ดาวเสาร์ หมุนไดป้ ระมาณ 614 กิโลเมตร ใชเ้ วลา 1 นาที
7) ดาวยูเรนัส หมนุ ไดป้ ระมาณ 7,397 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที
8) ดาวเนปจนู หมุนไดป้ ระมาณ 1,288 กิโลเมตร ใชเ้ วลา 8 นาที


Click to View FlipBook Version