เทคโนโลยีอวกาศในชีวิตประจำวัน
เทคโนโลยีอวกาศในชีวิตประจำวัน เป็นการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการเกี่ยวกับ เทคโนโลยี 3S ในชีวิตประจำวัน การประยุกต์ใช้ดาวเทียมกับทรัพยากรธรรมชาติ เครื่องตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ และบทเรียนออนไลน์ ในการจุดประกายความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับผู้รับบริการ โดยผู้รับบริการสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วยวิธีการทดลองกับสื่อการเรียนรู้จริง ทำให้ผู้รับบริการเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน
View Text Version Category : Education
  • Follow
  • 1
  • Embed
  • Share
  • Upload