สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก Download PDF
  • 462
  • 11
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการดำเนินงานต่อเนื่อง
View Text Version Category : 47
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload