The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Chonlathan Uppala, 2022-05-14 08:00:58

คู่มือนักเรียน ครู แ

ilovepdf_merged (3)

พฤตกิ รรมหรอื การกระทำทฝี่ า่ ฝนื คะแนนทต่ี ดั บทลงโทษ

5. การแตง่ กาย

5.1 แตง่ กายผดิ ระเบียบของ โรงเรียน เช่น 5 5.1 วา่ กลา่ วตักเตือน/แจ้งผู้ปกครอง

เสอ้ื เขม็ ขัด กางเกง กระโปรง รองเท้า ถุงเทา้ 5.1.1 โรงเรียนเก็บเครอ่ื งแต่งกายท่ีผิดระเบยี บไว้

5.2 ใสเ่ ครือ่ งประดับหรือส่งิ ของมีคา่ 10 5.2 โรงเรยี นเกบ็ ของมีค่าไว/้ ให้ผู้ปกครองมารบั คืน

5.3 แตง่ หนา้ เขยี นค้วิ ทาปาก 5 5.3 แจ้งผปู้ กครอง/ส่งหวั หนา้ ระดบั พิจารณา

ไวเ้ ล็บยาว ใชเ้ ครื่องสำอาง ดำเนินการ

5.4 นักเรยี นหญิงไวผ้ มยาวเกนิ 10 5.4 ทางโรงเรยี นตัดผมใหน้ ักเรยี น/ แจ้ง

เกนิ ระดับท่กี ำหนด ผปู้ กครองทราบ

6. สารเสพติดให้โทษ การพนัน สอ่ื ลามก และ

การทะเลาะววิ าทชกต่อย

6.1 สูบบุหรี่ 10 6.1, 6.2 ทำกิจกรรมต่อตนเอง/แจ้งครู ท่ปี รึกษา/

6.2 มีสอื่ ลามกอนาจาร 10 แจ้งผูป้ กครอง
6.3 ดื่มสรุ า เสพกญั ชา ยาบ้า หรือ 10-20 6.3, 6.4 ทำกจิ กรรมต่อโรงเรียน/
สง่ิ มึนเมา
แจ้งครูท่ีปรึกษา/แจ้งผูป้ กครอง

6.4 ทะเลาะววิ าท ชกต่อย ใหท้ ำทณั ฑบ์ น

6.5 เสพ หรือจำหนา่ ยสิ่งเสพตดิ 10-30 6.5 กรรมการเสนอลงโทษให้ผู้บรหิ าร พจิ ารณา

ใหโ้ ทษ

6.6 เล่นการพนนั ทุกชนิด 50-100

7. เรอ่ื งอ่นื ๆ

7.1 การประพฤติตนทำนองชู้สาว 20-50 7.1 คณะกรรมการเสนอโทษ เสนอผูบ้ ริหาร
พิจารณาโทษ และแจ้งผู้ปกครองทราบ

7.2 สูบบหุ รใ่ี นชุดนกั เรยี นในท่ี สาธารณะ 20-50 7.2 ทำกิจกรรมต่อสังคม

7.3 พกอาวธุ หรืออปุ กรณ์ทเ่ี จตนา จะให้ 20-40 7.3 ทำกิจกรรมต่อสงั คม/ ทำทณั ฑบ์ น

เป็นอาวธุ

7.4 พกอาวธุ ปนื /วัตถุระเบิดท้งั ใน และ 60-100 7.4 คณะกรรมการพจิ ารณาตามเกณฑ์คะแนน

นอกโรงเรียน

7.5 แสดงความกระด้างกระเด่ือง ดา่ 20-100 7.5 คณะกรรมการพจิ ารณาโทษ/เสนอชอ่ื ให้
กา้ วรา้ ว ทำร้ายร่างกายครู ก่อการ ไมส่ งบ ผู้บริหารรับทราบ

ประทว้ ง ปลกุ ระดม

7.6 เขา้ ไปในสถานบริการที่ไม่ เหมาะสม 10-20 7.6 ทำกจิ กรรมตอ่ สงั คม/เชิญผู้ปกครอง

เช่น บาร์ ดสิ โก้เธค สถานค้า ประเวณีเป็นตน้

NACHANSUKSA SCHOOL หนา้ 50

พฤตกิ รรมหรอื การกระทำทฝี่ า่ ฝนื คะแนนท่ตี ดั บทลงโทษ
7.7 ทำผิดกฎหมำยบำ้ นเมือง 20-100 7.7 คณะกรรมการพิจารณาโทษ/เสนอชอื่ ให้
สถานหนัก ก่อคดีอาญา คดีถึงทสี่ ดุ ผู้บริหารพจิ ารณา
7.8 ก่อการทะเลาะวิวาทกบั บคุ คล 20-100 7.8 คณะกรรมการพจิ ารณาโทษ/เสนอช่อื ให้
ภายนอก ผู้บริหารพจิ ารณา
7.9 อาศัยหรือเชา่ บ้านอยู่กับเพศ ตรงข้าม 60-100 7.9 คณะกรรมการเสนอช่ือให้ผ้บู ริหารพิจารณา
โดยพลการฐานชสู้ าว หรือ อาศัยอยู่กนิ กบั
เพศตรงข้ามฉันสามี ภรรยา ไม่ว่าโดยเปดิ เผย
หรืออย่าง ปิดบัง

หลักเกณฑก์ ารใหค้ ะแนน
ความประพฤตนิ กั เรยี นที่ประพฤตดิ ี

1. พฤตกิ รรมนักเรยี นทจี่ ะใหค้ ะแนนครง้ั ละ 5 คะแนน
- เกบ็ สงิ่ ของทม่ี รี าคาไมเ่ กิน 30 บาท และนำไปแจ้งงานกจิ การนักเรียนฯ เพื่อนำไปมอบให้เจ้าของ
- เปน็ นักเรียนที่มคี วามเสยี สละ ให้ความชว่ ยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ทโี่ รงเรียนจดั ขึน้ อย่าง สม่ำเสมอ
- กระทำความดีอ่นื ใดทเี่ ทยี บได้กับการกระทำตนดังกล่าวข้างตน้ ซึ่งแล้วแตด่ ลุ ยพินิจของผู้ใหค้ ะแนน

2. พฤตกิ รรมนักเรยี นทไ่ี ดค้ ะแนนครัง้ ละ 10 คะแนน
- เก็บสง่ิ ของทีม่ ีราคาแพงมากกว่า 30 บาท และนำไปแจ้งงานกจิ การนักเรียน เพื่อนำไปมอบให้

เจา้ ของ
- เป็นนกั เรยี นทมี่ คี วามเสียสละชว่ ยเหลือกิจกรรมของโรงเรยี น เพือ่ ให้มกี ารพฒั นาข้นึ ด้วยความจริงใจ
- ชช้ี อ่ งทาง หรอื แจ้งช่อื บุคคลท่ีประพฤตผิ ิดระเบียบของโรงเรียน เพ่ือแกป้ ัญหารายบคุ คล
- ให้ความรว่ มมือกับทางโรงเรียนเพอื่ แกป้ ญั หา ผกู้ ระทำผิดจนเกดิ ผลดตี อ่ ฝ่ายบรหิ ารกิจการนักเรียน

ฯ และโรงเรยี น
- เป็นนักเรยี นทไ่ี ปปฏิบัติหน้าทีน่ อกโรงเรยี นเพ่ือสังคม และนำชอ่ื เสียงมาสู่โรงเรียน ในสว่ นต่าง ๆ
- การแสดงที่ไม่ใช่การประกวดแข่งขัน หรือการประกวดนอกโรงเรยี น
- การกระทำความดีอนื่ ใดที่เทียบได้กบั การกระทำดังกลา่ วข้างตน้ ซึ่งแลว้ แตด่ ลุ ยพินิจของผู้ให้คะแนน

NACHANSUKSA SCHOOL หนา้ 51

3. นักเรยี นชนะการประกวดหรอื การแขง่ ขนั ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยี น ดงั นี้

- การแข่งขันหรือการประกวดภายในโรงเรยี น

ได้รบั รางวัลที่ 1 10 คะแนน
คะแนน
ได้รบั รางวลั ที่ 2 5 คะแนน
คะแนน
ไดร้ บั รางวลั ท่ี 3 3

ไดร้ บั รางวัลชมเชย 2

- การแข่งขันหรือการประกวดภายนอกโรงเรียน

(1) ระดับกลุม่ โรงเรยี นในจงั หวดั 20 คะแนน
ไดร้ บั รางวัลที่ 1 15 คะแนน
ไดร้ บั รางวลั ที่ 2 10 คะแนน
ได้รบั รางวลั ที่ 3 5 คะแนน
ได้รับรางวัลชมเชย
30 คะแนน
(2) ระดับเขต ระดบั ประเทศ 25 คะแนน
ไดร้ ับรางวลั ที่ 1 20 คะแนน
ไดร้ บั รางวลั ท่ี 2 15 คะแนน
ไดร้ ับรางวลั ท่ี 3
ได้รบั รางวลั ชมเชย

การขอใบรบั รองความประพฤติ
นักเรยี นท่ีมีความประสงค์จะใหท้ างโรงเรยี นออกหนงั สือรับรองความประพฤติเพือ่ ประกอบ

หลักฐานการสมัครศกึ ษาตอ่ หรือสมัครเข้าทำงาน ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. นำรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ซง่ึ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดือน
2. ใหก้ รอกรายละเอยี ดต่าง ๆ ลงในแบบฟอร์มการขอใบรับรองความประพฤตใิ ห้ถกู ต้อง เรียบรอ้ ย แล้ว

ยน่ื ตอ่ เจ้าหน้าท่ีออกใบรบั รองความประพฤติ
3. นกั เรียนทีย่ ืน่ คำรอ้ งขอใบรับรองความประพฤติต่อเจา้ หน้าที่แล้วให้มาตดิ ต่อขอรับได้ ภายใน 7 วนั ท่ี

สำนกั งานฝ่ายบรหิ ารกจิ การนักเรยี นและชุมชนสัมพันธ์
4. โรงเรียนจะไม่ออกหนังสือรับรองความประพฤติให้ในกรณี นกั เรยี นแตง่ กายไม่สภุ าพ ไม่เรียบร้อย

ไมถ่ ูกต้อง ทรงผมผดิ ระเบยี บ กรอกข้อมลู ไม่ถกู ต้อง ไม่เรยี บรอ้ ย เขียนไม่ชัดเจน มพี ฤติกรรมผิดระเบยี บบ่อยครั้ง

NACHANSUKSA SCHOOL หนา้ 52

แนวปฏบิ ตั ทิ วั่ ไป
สำหรบั นกั เรยี น

กจิ กรรมประจำวนั

08.10 น. สญั ญาณออดเข้าแถวเคารพธงชาติ, สวดมนตไ์ หว้พระ
08.20 – 08.30 น. จดั กิจกรรมอบรมชี้แจง แจ้งขา่ วสารหรือกจิ กรรมอน่ื ๆ ตามความ เหมาะสม
ครูประจำช้ันห้องเรียน เข้าพบนกั เรยี นเพื่อทำการโฮมรูม
08.40 – 09.40 น. เรยี นชว่ั โมงท่ี 1
09.40 – 10.40 น. เรยี นชั่วโมงท่ี 2
10.40 – 11.40 น. เรียนชวั่ โมงที่ 3
11.40 – 12.40 น. พกั กลางวนั
12.40 – 13.40 น. เรียนชว่ั โมงท่ี 4
13.40 – 14.40 น. เรียนช่ัวโมงท่ี 5
14.40 – 15.40 น. เรยี นช่วั โมงท่ี 6

หมายเหตุ

* นกั เรยี นทุกคนตอ้ งเขา้ รว่ มกิจกรรมหน้าเสาธง ถา้ มาไม่ทนั เข้าแถวหน้าเสาธง
ถอื วา่ “มาสาย”

* นกั เรยี นทหี่ ลกี เล่ียงการเข้าร่วมกิจกรรมหนา้ เสาธง จะได้รบั การพจิ ารณาลงโทษตามควรแกก่ รณี

แนวปฏบิ ตั ติ นในหอ้ งเรยี น
- นกั เรียนทกุ คนมหี น้าทใี่ นการดูแลรักษาความสะอาดภายใน ภายนอกหอ้ งเรียนตลอดจนบรเิ วณ

โรงเรียน
- หา้ มขูด, ขดี , เขียน หรือกระทำการใด ๆ ท่ีทำให้ห้องเรียนหรอื อาคารเรยี น อาคารพิเศษ ตลอดจน

พสั ดคุ รุภณั ฑ์ของโรงเรียนสกปรก ชำรุดเสยี หาย
- การเขา้ – ออกห้องเรยี น ขณะท่ีครูอยู่ในห้องเรียน ต้องได้รบั การอนุญาตจากครจู งึ จะออกจาก

ห้องเรียนได้
- ห้ามสง่ เสยี งดงั หรอื กระทำการใด ๆ อันเปน็ ท่รี บกวนต่อผ้อู น่ื
- การจัดกจิ กรรมตา่ ง ๆ ของห้องเรยี น ตอ้ งได้รับอนญุ าตจากครทู ป่ี รึกษาห้องเรียนก่อนทกุ ครัง้
- นักเรียนทกุ คนต้องปฏบิ ัตติ าม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเขม้ งวด
- นักเรียนทุกคนต้องสวมใส่หนา้ กากอนามยั /หน้ากากผ้า ตลอดเวลา

แนวปฏบิ ตั ใิ นการรับประทานอาหาร
- เวลารบั ประทานอาหารสำหรับนักเรียน
ภาคเชา้ ตัง้ แตเ่ วลา 06.30 – 08.00 น.
พักกลางวนั ต้งั แตเ่ วลา 11.40 – 12.40 น.

NACHANSUKSA SCHOOL หนา้ 53

- นักเรยี นต้องเข้าแถวซื้อ อาหาร – น้ำอย่างเปน็ ระเบียบ
- นักเรยี นต้องรักษาความสะอาดของโต๊ะรับประทานอาหาร ตลอดจนพ้ืนและบริเวณภายใน ภายนอกโรง
อาหาร
- เมอ่ื รับประทานอาหารเสร็จ นกั เรยี นต้องนำภาชนะที่ใส่อาหารคนื ทร่ี ้านแม่คา้ หรอื คืน ที่บรเิ วณจดั ไวใ้ ห้
- ห้ามนักเรียนนำอาหาร เคร่ืองดมื่ ของขบเค้ยี วขนึ้ ไปรับประทานอาหารในห้องเรยี น หรือ อาคารตา่ ง ๆ
- นกั เรียนทกุ คนตอ้ งปฏบิ ตั ติ ามแนวปฏิบตั กิ ารใชบ้ รกิ ารโรงอาหารอย่างเคร่งครัด

แนวปฏบิ ตั ใิ นการใชย้ วดยานพาหนะ
- นักเรยี นท่ขี ับข่ีรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน ต้องขออนญุ าตจากการทางโรงเรยี นเปน็ ลายลักษณ์อกั ษร
- นักเรยี นที่ขบั ขีร่ ถจักรยานยนต์มาโรงเรยี น ต้องนำรถเขา้ ไปจอดไว้ในโรงเก็บรถท่ีโรงเรียนจัดไวใ้ หอ้ ย่าง

เปน็ ระเบยี บ
- เพ่ือความปลอดภยั ต้องสวมหมวกนิรภัยท้ังผขู้ ับขแี่ ละผู้ซ้อนท้าย
- หา้ มนำรถจกั รยานยนตท์ ี่มเี สยี งดังเปน็ ทร่ี บกวน เข้ามาในบรเิ วณโรงเรยี นโดยเดด็ ขาด
- ห้ามนกั เรยี นขับข่ีแบบโลดโผน หรือกอ่ ใหเ้ กดิ เสียงดงั รบกวน
- นักเรียนคนใดนำรถจักรยานยนต์ของคนอน่ื ไปใช้โดยไมไ่ ด้รับอนญุ าตจากเจ้าของรถ โรงเรยี นถอื วา่ มี

เจตนาลักทรัพย์
- หา้ มนกั เรยี นทุกคนเขา้ ไปในบริเวณโรงเกบ็ รถจักรยานยนต์ในชว่ งเวลา ตงั้ แต่ 08.00 – 15.30 น. ยกเว้น

ได้รบั อนุญาตจากครูแลว้ เทา่ นั้น

ระเบยี บโรงเรยี นนาจานศกึ ษา
วา่ ดว้ ย ระบบการดูแลชว่ ยเหลอื นกั เรยี น พ.ศ.2565
เพื่อพฒั นาผูเ้ รยี นใหส้ อดคล้องกับหลักสตู รการศกึ ษาขน้ั พื้นฐาน พุทธศกั ราช 2544 เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบญั ญัตกิ ารศึกษาแหง่ ชาติ พ.ศ. 2542 โรงเรียนนาจานศึกษาจึงใหม้ รี ะเบียบ วา่ ด้วย
ระบบการดูแลช่วยเหลอื นกั เรียน พุทธศักราช 2565 ดงั ต่อไปน้ี
ข้อ 1 ระเบยี บนีใ้ หช้ ื่อวา่ “ระเบียบโรงเรียนนาจานศึกษา วา่ ด้วยระบบดแู ลช่วยเหลือนกั เรียน
พทุ ธศักราช 2565”
ข้อ 2 ใหใ้ ชร้ ะเบยี บนตี้ ้งั แต่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
ข้อ 3 “นกั เรียน” หมายถึง นักเรยี นโรงเรียนนาจานศกึ ษา
ข้อ 4 “ครู” หมายถึง ครูโรงเรียนนาจานศึกษา ทไ่ี ด้รับคำส่ังใหป้ ฏิบัตหิ น้าทตี่ ำแหน่งตา่ ง ๆ
เช่น หวั หน้าระดับ ครูประจำชน้ั ครปู ระจำวชิ า ครูแนะแนว หรืออืน่ ๆ ในปัจจบุ นั
ข้อ 5 “ผู้ปกครอง” หมายถึง ผู้ทีม่ อบตวั นักเรยี น และเปน็ ผรู้ บั ผดิ ชอบดูแลนักเรียนท่ีกำลงั ศึกษาใน
โรงเรยี นนาจานศกึ ษา
ข้อ 6 “กระบวนการทำงานตามระบบการดูแลชว่ ยเหลือนักเรียน”
กระบวนการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลอื นกั เรยี น มีครปู ระจำชน้ั เปน็ บุคลากรหลักใน

NACHANSUKSA SCHOOL หนา้ 54

การปฏิบตั งิ าน โดยประสานงานหรอื รบั การสนบั สนุนจากผู้บริหาร ครูทีเ่ กย่ี วข้องรวมทัง้ ผปู้ กครอง ซ่ึงมหี ลกั ในการ
ปฏิบัตงิ าน 5 ประการ

1. การรจู้ กั นกั เรยี นเปน็ รายบุคคล ครูประจำชนั้ ต้องมีข้อมลู เก่ียวกับนกั เรยี นอยา่ งน้อย 3 ด้าน คอื
1.1 ดา้ นความสามารถทางการเรยี น และด้านความสามารถอื่น ๆ
1.2 ด้านสุขภาพ แยกเปน็ ดา้ นรา่ งกาย จติ ใจและพฤติกรรม
1.3 ดา้ นครอบครวั แยกเป็นด้านเศรษฐกจิ และด้านการคมุ้ ครองนกั เรียน

2. การคดั กรองนกั เรยี น เปน็ การพิจารณาข้อมูลเกยี่ วกับตัวนักเรยี น เพ่ือจัดกลุ่มนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม
ปกติ และกลมุ่ เสี่ยงหรือมปี ัญหา

3. การสง่ เสรมิ และพฒั นาผเู้ รยี น เปน็ การสนับสนุนใหน้ ักเรียนทกุ คนท่ีอยู่ในความดแู ลของ
ครปู ระจำชั้น ให้มีคุณภาพมากขึน้ มีความภมู ใิ จในตนเอง ในด้านต่าง ๆ โดยมีกิจกรรมหลกั ทส่ี ำคญั คือ

3.1 การจดั กจิ กรรมโฮมรมู กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรมู มีคูม่ ือในการจัดกจิ กรรม
ครูประจำชนั้ ดำเนินการตามขั้นตอน และสามารถยดื หย่นุ ในการกำหนดหัวข้อ และการจัดกจิ กรรม รวมทงั้ สามารถ
จัดโดยสนองความต้องการของนกั เรียน ให้นกั เรยี นมีสว่ นรว่ มในการจดั กิจกรรมโฮมรูมด้วย

3.2 การจัดกจิ กรรมประชมุ ผู้ปกครองชนั้ เรยี น ครูประจำช้ันควรจดั ประชุมผปู้ กครองอยา่ งนอ้ ยภาค
เรียนละ 1 ครงั้ เพื่อรายงานข้อมูลต่าง ๆ ทเี่ ก่ียวข้องกับนักเรยี น ให้ผปู้ กครองรบั ทราบและการจดั กจิ กรรมที่
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแล ช่วยเหลอื นักเรยี นใหม้ ากขึ้น

4. การปอ้ งกนั และการแก้ไขปญั หา การป้องกันและแก้ไขปัญหาใหก้ บั นกั เรียนน้นั มเี ทคนคิ
วธิ กี ารมากมาย สงิ่ ที่ครูประจำชนั้ ต้องดำเนนิ การ มี 2 ประการ คือ

4.1 การใหค้ ำปรกึ ษาเบ้อื งตน้ โดยครปู ระจำช้นั ควรมคี วามรู้และทักษะพืน้ ฐาน ซึ่งประกอบ
ด้วยขั้นตอนดังน้ี

(1) จิตวิทยาวัยร่นุ
(2) ความต้องการพืน้ ฐานของมนษุ ย์ ทัง้ รา่ งกายและจิตใจ
(3) กระบวนการและทักษะในการให้คำปรึกษาเบื้องต้น

- การสร้างสมั พันธภาพ
- การพิจารณาและทำความเข้าใจปัญหา
- การกำหนดวิธีการและดำเนินการแก้ไขปญั หา
- การยุติปัญหา
(4) แนวทางในการแกไ้ ขปญั หาของนักเรียนในแตล่ ะลกั ษณะปัญหา เชน่ ด้านการเรยี น สุขภาพ
ครอบครัว การใช้สารเสพตดิ การพนัน การลกั ขโมย การหนเี รยี น และอ่ืน ๆ เปน็ ตน้
4.2 การจดั กจิ กรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรยี น สามารถสรปุ ได้ 5 แนวทางจำเป็น คือ
(1) การใช้กิจกรรมเสรมิ หลักสูตร
(2) การใช้กจิ กรรมในหอ้ งเรยี น
(3) การใชก้ จิ กรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
(4) การใช้กิจกรรมซ่อมเสรมิ

NACHANSUKSA SCHOOL หนา้ 55

(5) การใช้กจิ กรรมส่ือสาร ประชาสมั พันธ์กบั ผปู้ กครอง
5. การสง่ ตอ่ ในกรณีทคี่ รปู ระจำช้ันไม่สามารถชว่ ยเหลือแก้ไขปญั หานักเรยี นได้โดยลำพงั
ควรสง่ ต่อผเู้ ชย่ี วชาญปญั หาเฉพาะด้านตอ่ ไป ซง่ึ การสง่ ตอ่ แบ่งเปน็ 2 แบบ

5.1 การส่งตอ่ ภายใน ไดแ้ ก่ การส่งตอ่ นกั เรยี นไปยงั ครแู นะแนว ครพู ยาบาล ครูประจำวชิ าหรอื
ฝา่ ยปกครอง ฯลฯ ซึง่ ข้นึ อยู่กับลักษณะปญั หาของนักเรยี น

5.2 การสง่ ต่อภายนอก โดยครแู นะแนวหรือฝ่ายปกครอง เป็นผ้ดู ำเนินการส่งต่อไปยัง
ผูเ้ ช่ียวชาญภายนอก

ขอ้ 7 “คณะกรรมการดแู ลระบบการดแู ลชว่ ยเหลอื นกั เรยี น”
คณะกรรมการดูแลระบบการดแู ลชว่ ยเหลือนักเรยี น
1. คณะกรรมการอำนวยการ มหี นา้ ที่

1.1 กำหนดนโยบาย วัตถปุ ระสงคใ์ นการดำเนินงานตามระบบการดแู ลช่วยเหลือนักเรยี น
1.2 แตง่ ตั้งคณะกรรมการประชมุ คณะกรรมการ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครงั้
1.3 นิเทศ ติดตาม กำกับ การดูแลชว่ ยเหลือนักเรยี นของโรงเรยี นและระดบั ชั้น
2. คณะกรรมการประสานงาน มหี นา้ ที่
2.1 ปฏบิ ตั ิงานในฐานะบคุ ลากรหลกั ในการดำเนนิ งานตามระบบการดแู ลช่วยเหลอื นกั เรยี น
2.2 ประสานงานระหวา่ งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงานและหนว่ ยงาน
อื่น ๆ ทีเ่ กยี่ วข้อง
2.3 จดั เอกสาร เครอ่ื งมอื ท่ใี ช้ในการดำเนินงานและรับผดิ ชอบจัดประชุมชแ้ี จงและการฝกึ อบรมให้
ความรแู้ กบ่ ุคลากร
2.4 จดั การประชุมปรกึ ษาหารือ คณะกรรมการในการดูแลชว่ ยเหลอื นักเรยี นร่วมกันอย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง
2.5 รายงานสรปุ ผลการดำเนินงาน
2.6 งานอ่ืน ๆ ตามที่ไดร้ บั มอบหมาย
3. คณะกรรมการดำเนนิ งาน มีหนา้ ที่
3.1 ประสานงานผเู้ กย่ี วขอ้ ง และประชมุ ชแี้ จงทำความเข้าใจกบั คณะกรรมการดำเนนิ งานใน
ระดบั ช้ันของตน
3.2 บนั ทกึ หลักฐานการปฏบิ ตั ิงาน ประเมนิ ผล และจัดทำรายงานตามระดบั ช้นั เรยี น
3.3 ศึกษาข้อมลู เก่ยี วกับความตอ้ งการของครูประจำชน้ั เพ่ือประโยชนต์ ่อการดูแลชว่ ยเหลือนกั เรียน
และนำเสนอคณะกรรมการประสานงาน
3.4 ประชมุ รว่ มกนั อยา่ งน้อย สัปดาหล์ ะ 1 คร้งั
3.5 ปฏบิ ตั ิตามบทบาทหน้าทใ่ี นงานประจำของตน ดังรายละเอียดในหัวเร่ือง บทบาทและหนา้ ทีข่ อง
บคุ ลากรในคณะกรรมการดำเนินงาน
3.6 อน่ื ๆ ตามท่ีไดร้ บั มอบหมาย

NACHANSUKSA SCHOOL หนา้ 56

ขอ้ 8 “บทบาทหนา้ ทขี่ องบุคลากรในคณะกรรมการดำเนนิ งาน”
1. หวั หนา้ ระดบั มีหน้าที่

1.1 ตดิ ตามกำกับดแู ลช่วยเหลือนักเรียนของครปู ระจำชน้ั
1.2 ประสานงานกับผูเ้ กยี่ วข้องในการดแู ลช่วยเหลือนักเรียน
1.3 จัดประชมุ ครูในระดับเพอ่ื ประสิทธิภาพในการดแู ลชว่ ยเหลือนกั เรียน
1.4 จดั ประชุมกล่มุ เพื่อปรึกษารายกรณี
1.5 บันทึกหลักฐานการปฏบิ ัติงาน และจดั ทำรายงานประเมนิ ผลในระดบั รายงานต่อผบู้ ริหารโดย
ผา่ นคณะกรรมการประสานงาน
1.6 อ่ืน ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
3. ครปู ระจำวชิ าและครอู น่ื ๆ ท่ีเกยี่ วขอ้ ง มีหน้าที่
3.1 ใหข้ ้อมูลเกีย่ วกบั ตัวนักเรยี นแก่ครูประจำชัน้
3.2 ใหค้ วามร่วมมอื กับครูประจำชั้นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกนั
3.3 รว่ มประชมุ กล่มุ ปรึกษาปญั หารายกรณี ในกรณีท่ีเกี่ยวข้องกบั การดแู ลช่วยเหลอื นักเรยี น
3.4 บันทึกหลักฐานการปฏิบตั ิงาน สรุปผลและรายงานตอ่ หวั หน้าระดบั
3.5 อ่ืน ๆ ตามทไ่ี ด้รบั มอบหมาย
4. ครแู นะแนว มีหน้าท่ี
4.1 จัดกจิ กรรมพัฒนานักเรยี นในช่ัวโมงแนะแนว หรือจัดทำโครงการกจิ กรรมกลุ่มต่าง ๆ ใหก้ บั
นกั เรียน ซ่ึงเปน็ การสนับสนนุ ระบบดแู ลช่วยเหลอื นักเรยี น
4.2 สนบั สนุนและเป็นแกนหลักให้กบั ครูประจำชนั้ ในการดแู ลชว่ ยเหลือนกั เรียน
4.3 การใหค้ ำปรกึ ษาแก่นักเรยี นที่มปี ญั หา ในกรณีทคี่ รูประจำช้ันไม่สามารถแกไ้ ขหรือยากต่อการ
ช่วยเหลือ
4.4 ร่วมประชุมกลมุ่ ปรึกษาปัญหารายกรณี
4.5 ในกรณีท่ีนักเรยี นมีปัญหายากต่อการช่วยเหลือของครูแนะแนว ใหส้ ง่ ตอ่ ผเู้ ชี่ยวชาญภายนอก และ
ตดิ ตามผลการดูแลช่วยเหลือ
4.6 บนั ทึกหลักฐานการปฏิบตั ิงาน และประเมินผลรายงานตอ่ ผู้บรหิ าร หรือหัวหนา้ ระดบั
4.7 ประสานงานในการดแู ลช่วยเหลอื นักเรยี นกับบคุ ลากรอื่น ๆ ในโรงเรยี น
4.8 อ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

ขอ้ 9 ให้ใช้ระเบยี บน้ี ตงั้ แตว่ ันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ให้ไว้ ณ วนั ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(นางจุฑามาศ เวยี งทอง)
ผู้อำนวยการโรงเรยี นนาจานศกึ ษา

NACHANSUKSA SCHOOL หนา้ 57

บทบาทหนา้ ทขี่ องหวั หนา้ ชน้ั และรองหวั หน้าชนั้

หนา้ ทข่ี องหวั หนา้ ชนั้
1. เปน็ ตัวอยา่ งที่ดีแก่นักเรยี นในชน้ั นน้ั และช้ันอนื่ ๆ ด้วย
2. เป็นผเู้ สยี สละตอ่ ส่วนรวมโดยสม่ำเสมอ
3. ปฏิบตั ิงานทไ่ี ดร้ บั มอบหมายจากครูประจำชัน้ และฝา่ ยตา่ ง ๆ
4. ดแู ลนักเรยี นในช้ันเรียนให้อยใู่ นสภาพสงบเรยี บร้อย ไม่ให้เพอ่ื นคุยสง่ เสยี งดงั หรือเลน่ กนั อนั เป็นเหตุก่อ

ความรำคาญในหอ้ งข้างเคยี ง สง่ั ใหน้ กั เรยี นทุกคนเข้าไปน่ังเรยี นอยูใ่ นห้องใหเ้ รียบร้อย
5. ถ้าครูประจำวชิ าใดเขา้ ห้องชา้ กว่าปกติ เกนิ 10 นาที ให้หวั หน้ามอบหมายใหน้ ักเรียนในช้นั ไปแจ้งที่

หัวหนา้ กลุ่มสาระฯ หรือ ครูในกลมุ่ สาระฯ น้นั ๆ
6. ดแู ลความสะอาดหอ้ งเรยี นให้เรยี บร้อยตลอดเวลา
7. ดูแลพัสดุทกุ อยา่ งของห้องเรยี นใหค้ งอยู่ในสภาพปกติเสมอ ถา้ มีอะไรเสยี หาย เช่นกระจกแตก เกา้ อ้ีหัก

ต้องรีบไปรายงานครปู ระจำช้ัน หรอื ครูประจำวชิ า และแจ้งผูอ้ ำนวยการต่อไป
8. ดแู ลเพือ่ นนักเรียนที่ไม่สบาย แจ้งครูประจำวิชา แลว้ จดั ห้องพยาบาล
9. รับผิดชอบใบเช็คเวลาเรียนของแตล่ ะวัน ให้ครปู ระจำวชิ าลงชอื่ ทราบทุกช่วั โมงเรียนหากมกี ารเพ่ิมเติม

หรือลงเคร่ืองหมายเอง (ถอื ว่าเป็นความผดิ ) และใหน้ ำสง่ ที่ห้องวชิ าการทุกเย็นเวลา 16.30 น.
10. เปน็ คณะกรรมการระดับชั้นโดยตำแหนง่
11.รับผดิ ชอบเช็คการเข้ารว่ มกิจกรรมหน้าเสาธงของแต่ละวัน และให้นำส่งหอ้ งปกครองหลังเสรจ็ พธิ ี

เคารพธงชาติ
หนา้ ทร่ี องหวั หนา้ ชน้ั

ให้ปฏบิ ตั หิ น้าท่ีชว่ ยหวั หน้าชน้ั ทกุ อย่าง หรือตามที่หัวหน้าแบ่งมอบใหช้ ่วย และทำการแทน
ทุกอย่างในกรณีท่ีหวั หนา้ ไมอ่ ยู่ หรือไม่มาโรงเรียน

บทบาทหนา้ ทข่ี องนกั เรยี น

1. เคารพเชอ่ื ฟังครูทุกท่าน และทำความเคารพให้ถูกกาลเทศะ
2. ตงั้ ใจศึกษาเล่าเรียนไม่หนีเรยี น
3. ประพฤตปิ ฏิบตั ิตามกฎ หรือระเบียบวินัยของโรงเรยี นโดยเครง่ ครัดเสมอ
4. ชว่ ยกนั ถนอมรกั ษาทรัพยส์ มบตั ขิ องโรงเรยี น เชน่

- ปิดก๊อกนำ้ เม่อื เลิกใชใ้ ห้สนทิ
- ปิดไฟฟา้ พดั ลม ในห้องเรียน เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ หรอื เลกิ ใช้แลว้
- ไมท่ ำใหส้ นามหญา้ และพนั ธุไ์ ม้ประดับต่าง ๆ เสียหาย
- ไมข่ ดี เขยี นกระดานไวท์บอร์ด
- ไม่เลน่ สวทิ ซไ์ ฟฟา้ ปลัก๊ คทั เอาท์ โปรเจ็คเตอรเ์ พราะจะทำให้ชำรดุ เสยี หาย

NACHANSUKSA SCHOOL หนา้ 58

บทบาทหนา้ ทขี่ องผปู้ กครองนักเรยี น

ความร่วมมอื ระหว่างโรงเรยี น ครูและผปู้ กครอง จะทำใหส้ ามารถพฒั นานกั เรยี นให้เป็นบคุ คลที่มีความรู้
มคี ณุ ธรรม จริยธรรมอนั ดีงามเป็นบุคคลทม่ี ีคณุ ภาพ ชว่ ยสังคมและประเทศชาตติ ่อไป ดงั น้นั ผู้ปกครองต้อง
ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผดิ ชอบ ดแู ลบตุ รหลานในด้านตา่ ง ๆ ดังนี้

- ดูแลนักเรียน ต้งั ใจศึกษาเล่าเรียน ขยนั อ่านหนังสือ เอาใจใส่ตอ่ การงานทีค่ รูมอบหมายให้
- ดูแลเก่ยี วกับสขุ ภาพอนามยั ของนักเรียน ตลอดจนการแต่งกายของนักเรยี นใหส้ ะอาดถูกตอ้ งตาม
ระเบยี บของโรงเรยี น
- ควบคมุ ดูแล ความประพฤติของนักเรยี นในปกครอง ให้เปน็ ผู้ทม่ี ีความประพฤติเรยี บร้อย
- ฝกึ ให้นักเรยี นได้มีส่วนชว่ ยเหลืองานในครอบครวั ตามความเหมาะสม เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จกั หนา้ ท่แี ละ
สามารถช่วยเหลือตนเองได้
- อบรม ดูแล ใหน้ ักเรียนเป็นผมู้ ีคณุ ธรรม จรยิ ธรรมอันดงี าม
- สง่ เสริม ให้นักเรยี นมีคา่ นยิ มทีด่ ีงามและถูกต้อง
- ควบคุม ดูแลการเที่ยวเตรต่ อนกลางคนื ของนกั เรียน ตลอดจนกำกับดูแลการคบเพ่ือนของนกั เรยี น
- ผู้ปกครองต้องให้ความรว่ มมือกับทางโรงเรยี น ในกรณีทน่ี ักเรยี นมปี ญั หา เพ่อื ร่วมแกไ้ ขและพฒั นา
นักเรยี นต่อไป
- ติดตาม ดแู ลการมาเรียนของนกั เรยี นในปกครอง อยา่ งสม่ำเสมอ
- ตดิ ตามผลการเรียน ผลการสอบแกต้ วั ของนักเรยี นทุกครั้ง

ระเบยี บการลาโรงเรยี น
1. การหยดุ โรงเรียนทุกครั้ง นักเรยี นจะต้องยืน่ ใบลากิจหรอื ใบลาป่วย ตอ่ อาจารย์ทีป่ รกึ ษาตามเหตผุ ลที่
เปน็ จรงิ
2. ให้ผปู้ กครองลงช่ือท้ายใบลาว่า “ข้าพเจา้ ขอรับรองวา่ เป็นความจรงิ ” และลงนามผปู้ กครองกำกบั ไว้
3. นกั เรียนคนใดไม่มาเรียนและไม่สง่ ใบลา ถือวา่ หลบหนีโรงเรียน
4. ผูป้ กครองท่จี ะลงชอ่ื รับรองใบลาน้นั ตอ้ งเปน็ บุคคลเดยี วกนั กบั ผลู้ งช่อื ในใบมอบตวั ถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครองคนเดิมทำหนังสือแจง้ โรงเรียนเป็นหลกั ฐาน
5. ถ้าปรากฏว่านกั เรยี นคนใดปลอมลายมือชอื่ ผูป้ กครอง ให้ลงโทษฐานสรา้ งหลกั ฐานเท็จอกี ประการหนง่ึ
ดว้ ย

NACHANSUKSA SCHOOL หนา้ 59

ตวั อยา่ งใบลา

สถานที่เขยี น...................................................

วันท.ี่ .......เดือน......................... พ.ศ.....................

เรยี น ครปู ระจำช้ัน................................... ทเ่ี คารพ

ด้วยกระผม (ดิฉัน) ไมส่ ามารถมาโรงเรียนตามปกติได้ เน่ืองจาก......................................................
.................................................................................... ................................................................................................
............................................................................................................................. ..............
กระผม (ดิฉัน) จงึ ขออนญุ าตหยุดเรียน ตัง้ แตว่ นั ที่...........เดือน............................... พ.ศ. .............................
ถงึ วนั ท่ี............. เดือน ................................ พ.ศ. ............................เป็นเวลา.............................................วนั

เมื่อครบกำหนดแล้วกระผม (ดิฉัน) จะมาเรียนตามปกติ

ด้วยความเคารพอย่างสงู

(ลงชื่อ).............................................
(.............................................)

ขอรบั รองวา่ เปน็ ความจริง

(.............................................................)
ผปู้ กครอง

NACHANSUKSA SCHOOL หนา้ 60

NACHANSUKSA SCHOOL หนา้ 61

NACHANSUKSA SCHOOL หนา้ 62

NACHANSUKSA SCHOOL หนา้ 63


Click to View FlipBook Version
Previous Book
REKA LETAK 3
Next Book
Elan Sector 106 Dwarka Expressway Gurgaon - PDF