The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by zietarmizi, 2018-12-31 03:53:00

DSKP KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

.(0(17(5,$1 3(1',',.$1 0$/$<6,$
.85,.8/80 67$1'$5' 6(.2/$+ 0(1(1*$+3HQGLGLNDQ 6HQL 9LVXDO

'RNXPHQ 6WDQGDUG .XULNXOXP GDQ 3HQWDNVLUDQ7LQJNDWDQKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Pendidikan Seni Visual
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran


Tingkatan 1


Terbitan Terhad
Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Mei 2015

Terbitan 2015


© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini

dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan

Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN


Rukun Negara................................................................................................................................. v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan.................................................................................................. vi

Kata Pengantar............................................................................................................................... vii


Pendahuluan................................................................................................................................... 1

Matlamat......................................................................................................................................... 2

Objektif............................................................................................................................................ 2

Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah........................................................................ 3

Fokus.............................................................................................................................................. 4

Kemahiran Abad Ke-21.................................................................................................................. 5


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi....................................................................................................... 7

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran......................................................................................... 9

Elemen Merentas Kurikulum.......................................................................................................... 11

Pentaksiran.................................................................................................................................... 13

Organisasi Kandungan.................................................................................................................. 17RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:

Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;

Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains
dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha

kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan

bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari

segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan

kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk

melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab danberkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan

sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,


masyarakat dan negara”Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

KATA PENGANTAR nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21
dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan
Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang
tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan
dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)
sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. KSSM digubal bagi

memenuhi keperluan dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan
Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM, pengajaran dan
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 agar kualiti kurikulum
pembelajaranguru perlu memberi penekanan kepada
yang dilaksanakan di sekolah menengah setanding dengan
KBATdengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
standard antarabangsa.Kurikulum berasaskan standard yang
Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya
menjadi amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSM
murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad
menerusi penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan
ke-21.
Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata pelajaran yang

mengandungi Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi

Standard Pentaksiran. penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
terlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga pelaksanaan KSSM
Usaha memasukkan Standard Pentaksiran di dalam dokumen
akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum
Kebangsaan.
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan

Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara
Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
berterusan untuk mengenalpasti tahap penguasaannya dalam
Pengarah
sesuatu mata pelajaran, serta membolehkan guru membuat Bahagian Pembangunan Kurikulum

tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid.
DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang

Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran danKSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1
PENDAHULUAN


Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) bagi mata Kandungan bidang Sejarah dan Apresiasi Seni Visual
pelajaran Pendidikan Seni Visual Tingkatan Satu dalam Kurikulum memperihalkan Perkembangan Seni Visual di Malaysia. Bidang

Standard Sekolah Menengah (KSSM) adalah kesinambungan Bahasa Seni Visual memberi penekanan terhadap Unsur Seni dan
daripada DSKP Pendidikan Seni Visual dalam Kurikulum Standard Prinsip Rekaan. Seterusnya, kandungan tentang tajuk dan mesej,

Sekolah Rendah (KSSR). motif, idea dan konsep serta aspek designomic diketengahkan
dalam bidang Pemikiran Seni Visual.
Dokumen ini mencakupi empat komponen utama iaitu Standard

Kandungan, Standard Pembelajaran, Cadangan Aktiviti dan Penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) yang
Tahap Penguasaan. Standard Kandungan mencakupi Persepsi terkandung dalam Cadangan Aktiviti adalah sebagai alternatif
Seni, Eksplorasi Seni, Ekspresi Seni dan Apresiasi Seni. yang boleh diubahsuai oleh guru dalam menjalankan aktiviti.

Pelaksanaan aktiviti ini diharap dapat menguji peningkatan
Keempat-empat kandungan ini melibatkan domain kognitif, afektif keupayaan murid dalam sesi pembelajaran.
dan psikomotor yang saling berhubungan dalam proses

pembelajaran. Kandungan Standard Pembelajaran merangkumi Transformasi kurikulum yang dijelmakan dalam dokumen ini
bidang Sejarah dan Apresiasi Seni Visual, Bahasa Seni Visual diharap dapat melahirkan murid yang berupaya mengaplikasi,

dan Pemikiran Seni Visual. menganalisis, menilai dan mencipta secara kreatif dan inovatif
seiring dengan Kemahiran Abad Ke-21.

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1
MATLAMAT


Matlamat kurikulum Pendidikan Seni Visual peringkat sekolah 4. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk
menengah adalah untuk membina potensi murid ke arah membuat eksperimentasi serta penerokaan unsur seni dan

melahirkan insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran prinsip rekaan pada alam semula jadi, objek buatan manusia
seni visual serta menghayati nilai estetik bagi menyumbang dan karya seni melalui penggunaan media, proses dan teknik;

kepada pembangunan diri, masyarakat dan ekonomi negara. 5. Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi melalui
penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan
karya;
OBJEKTIF 6. Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada

eksperimentasi dan penerokaan unsur seni dan prinsip rekaan
Kurikulum Standard Sekolah Menengah Pendidikan Seni Visual dalam penghasilan karya;

Tingkatan 1 bertujuan membolehkan murid mencapai objektif
7. Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara
berikut:
kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil karya

berpandukan Bahasa Seni Visual; dan
1. Menjelaskan sumbangan hasil karya tokoh seni visual
8. Menjana idea terhadap tajuk dan mesej, motif, idea dan
kebangsaan;
konsep serta aspek designomic dalam pemikiran
2. Mengidentifikasikan unsur seni dan prinsip rekaan pada alam
seni visual.
semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni;
3. Menginterpretasikan jenis, ciri dan fungsi unsur seni dan

prinsip rekaan pada alam semulajadi, objek buatan manusia
dan karya seni;

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1
KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dibina Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang
berasaskan enam tunjang iaitu, Komunikasi; Kerohanian, Sikap menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,

dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; Perkembangan Fizikal berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis dan kreatif
dan Estetika serta Sains, dan Teknologi. Enam tunjang tersebut serta inovatif. Kurikulum Pendidikan Seni Visual digubal
merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain berasaskan enam tunjang seperti yang digambarkan dalam

dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Rajah 1.
Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1
FOKUS


Kurikulum Standard Sekolah Menengah bagi mata pelajaran rekaan pada alam semulajadi, objek buatan manusia dan karya
Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 perlu merangsang kepada seni melalui eksperimentasi media dan teknik menjadi fokus

perkembangan pemikiran seni visual dalam kalangan murid. utama bagi menguji tahap kefahaman murid.


Bagi mencapai objektif yang dihasratkan, murid perlu diberi Hasil eksperimentasi kemudiannya diterjemahkan dengan
pengukuhan pemahaman terhadap bidang Sejarah dan Apresiasi menggunakan imaginasi serta idea secara kreatif dan inovatif.
Seni Visual, Bahasa Seni Visual dan Pemikiran Seni Visual Hasil karya seni visual seterusnya dipamerkan agar murid dapat

melalui eksplorasi maklumat daripada pelbagai sumber serta menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam
eksperimentasi pelbagai media dan teknik dalam penghasilan penghasilan karya.
karya seni.

Bidang Pemikiran Seni Visual memberi tumpuan khusus terhadap
Pengukuhan pengetahuan dan pemahaman terhadap bidang
aplikasi aspek tema dan mesej, motif, idea dan konsep serta
Sejarah dan Apresiasi Seni Visual perlu memfokuskan perihal
designomic dalam proses pembentukan karya. Aspek yang
aspek Sejarah Perkembangan Seni Visual di Malaysia dan
diketengahkan diharap dapat memberi pengetahuan terhadap
Kepentingannya, pengenalan tokoh dan sumbangan mereka serta
konsep Pemikiran Seni Visual agar murid berupaya
peranan Institusi Seni Visual di Malaysia.
menterjemahkan kefahaman dengan menzahirkan idea secara

kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi serta
Dalam bidang Bahasa Seni Visual, murid diberikan penerangan
penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya
secara jelas tentang konsep unsur seni dan prinsip rekaan.
seni visual.
Justeru, aktiviti penerokaan terhadap unsur seni dan prinsip

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1
KEMAHIRAN ABAD KE-21 Jadual 1: Kemahiran Abad Ke-21 dan Profil Murid


Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid yang
PROFIL
mempunyai kemahiran Abad ke-21 dengan memberi fokus MURID PENERANGAN

kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya
yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad ke-21 Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan
mengatasi kesukaran, mengatasi
bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri cabaran dengan kebijaksanaan,
keyakinan, toleransi, dan empati.
yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 1 supaya

berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan SK dan SP Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif

dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual menyumbang kepada dan inovatif; mampu untuk menangani
kompleks
dan
yang
masalah
pemerolehan kemahiran Abad ke-21 dalam kalangan murid. membuat keputusan yang beretika.
Mereka berfikir tentang pembelajaran

dan diri mereka sebagai pelajar.
Mereka menjana soalan dan bersifat
terbuka kepada perspektif, nilai dan
tradisi individu dan masyarakat lain.
Mereka berkeyakinan dan kreatif
dalam menangani bidang
pembelajaran yang baru.

Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan
Berkomunikasi fikiran, idea dan maklumat dengan
yakin dan kreatif secara lisan dan
bertulis, menggunakan pelbagai
media dan teknologi.

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

PROFIL PROFIL PENERANGAN
MURID PENERANGAN MURID


Kerja Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan
Sepasukan Mereka boleh bekerjasama secara dan membentuk pemahaman yang
berkesan dan harmoni dengan orang luas dan seimbang merentasi
lain. Mereka mengalas pelbagai disiplin pengetahuan.
tanggungjawab bersama serta Mereka meneroka pengetahuan
menghormati dan menghargai dengan cekap dan berkesan dalam
sumbangan yang diberikan oleh konteks isu tempatan dan global.
pasukan.
setiap
Mereka
ahli
memperoleh kemahiran interpersonal Mereka memahami isu-isu etik/
melalui aktiviti kolaboratif, dan ini undang-undang berkaitan maklumat
menjadikan mereka pemimpin dan yang diperoleh.
ahli pasukan yang lebih baik.
Penyayang/ Mereka menunjukkan empati, belas
Bersifat Mereka membangunkan rasa ingin Prihatin kasihan dan rasa hormat terhadap
Ingin Tahu tahu semulajadi untuk meneroka keperluan dan perasaan orang lain.
strategi dan idea baru. Mereka Mereka komited untuk berkhidmat
mempelajari kemahiran yang kepada masyarakat dan memastikan
diperlukan untuk menjalankan inkuiri kelestarian alam sekitar.
dan penyelidikan, serta menunjukkan
sifat berdikari dalam pembelajaran. Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang,
Mereka menikmati pengalaman sokongan dan rasa hormat terhadap
pembelajaran sepanjang hayat secara negara.
berterusan.

Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur,
kesamarataan, adil dan menghormati
maruah individu, kumpulan dan
komuniti. Mereka bertanggungjawab
atas tindakan, akibat tindakan serta
keputusan mereka.

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI Jadual 2: Tahap Pemikiran dalam KBAT


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam
TAHAP
kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan PENERANGAN
PEMIKIRAN
dalam pengajaran dan pembelajaran bagi meransang pemikiran

berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. Penerangan
Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan,
KBAT adalah berfokus kepada empat tahap pemikiran seperti kemahiran, dan nilai dalam
situasi berlainan untuk
Jadual 2:
melaksanakan sesuatu perkara

Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada

bahagian kecil untuk memahami
dengan lebih mendalam serta
hubung kait antara bahagian
berkenaan

Menilai Membuat pertimbangan dan
keputusan menggunakan
pengetahuan, pengalaman,
kemahiran, dan nilai serta
memberi justifikasi

Mencipta Menghasilkan idea atau produk
atau kaedah yang kreatif dan
inovatif

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1
KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, Kemahiran Menaakul

kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi Keupayaan individu membuat pertimbangan dan penilaian secara
menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan logik dan rasional.
berupaya mencipta sesuatu.

Strategi Berfikir
KBAT merangkumi kemahiran berfikir kritis, kreatif dan menaakul Cara berfikir yang berstruktur dan berfokus untuk menyelesaikan

dan strategi berfikir. masalah.

Kemahiran Berfikir Kritis KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti

Kebolehan untuk menilai sesuatu idea secara logik dan rasional berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah
untuk membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir
alasan dan bukti yang munasabah. seperti peta pemikiran serta penyoalan aras tinggi untuk

menggalakkan murid berfikir.
Kemahiran Berfikir Kreatif
Kemampuan untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu yang

baharu dan bernilai dengan menggunakan daya imaginasi secara
asli serta berfikir tidak mengikut kelaziman.

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Strategi pengajaran dan pembelajaran melibatkan operasi yang Strategi pembelajaran inkuiri memberi penekanan kepada aktiviti
dilakukan oleh guru dalam mengendalikan aktiviti Pendidikan Seni yang berorientasikan murid. Strategi ini menuntut penglibatan

Visual bertujuan mencapai matlamat khusus dalam proses murid secara optimum. Dalam hal ini, murid tidak hanya
pembelajaran. berperanan sebagai penerima pelajaran melalui penjelasan guru

secara lisan, tetapi mereka perlu bertindak sebagai jentera
Dalam Kurikulum Standard Sekolah Menengah Pendidikan Seni penggerak untuk menemukan sendiri maklumat daripada pelbagai
Visual Tingkatan 1, strategi pembelajaran secara inkuiri yang sumber yang ada di sekeliling mereka. Guru pula hanya bertindak

berasaskan projek lebih mendominasi. Pada peringkat ini, murid- sebagai pembimbing semasa sesi pengajaran dan pembelajaran
murid didedahkan dengan aktiviti eksperimentasi media dan teknik dijalankan.
melalui Standard Kandungan Eksplorasi Seni bagi pengukuhan

pemahaman khususnya terhadap aspek bahasa seni visual. Pembelajaran secara inkuri amat relevan diserapkan sebagai
strategi utama dalam Kurikulum Standard Sekolah Menengah
Pembelajaran Inkuiri Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1. Hal demikian bertujuan untuk

merangsang pemikiran berfokus dan berstruktur dalam kalangan
Strategi pembelajaran inkuiri merupakan rangkaian kegiatan murid selari dengan aplikasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

pembelajaran yang menumpukan proses berfikir secara kritis dan (KBAT) yang berfokus kepada empat tahap pemikiran iaitu
analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawapan daripada mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta.
persoalan yang diketengahkan.

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1
Berikut adalah antara jenis inkuiri yang terkandung dalam DSKP Dapatan hasil penerokaan dan eksperimentasi yang diperolehi

KSSM Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1: oleh murid diterjemahkan melalui aktiviti secara
kreatif dan inovatif dengan bimbingan guru secara berstruktur.
Inkuiri Terbuka Dalam hal ini, guru bertindak sebagai fasilitator.


Inkuiri terbuka dapat dijelmakan melalui sesi perbincangan yang Inkuiri Pengesahan

dilakukan secara kolaborasi bagi mendapatkan maklumat. Murid
menggunakan pengetahuan dengan merekodkan maklumat Inkuiri pengesanan merujuk kepada dapatan hasil ekperimentasi
kepada komponen tertentu untuk memahami dan membuat pelbagai media dan teknik melalui penerokaan pada subjek kajian

perhubungan antara komponen. Dapatan yang diperolehi melalui yang terdapat sama ada pada alam semulajadi atau objek buatan
perbincangan kemudiannya dibahaskan secara lisan oleh murid manusia atau karya seni yang diperolehi.
atau melalui peta pemikiran.

Secara keseluruhannya, aplikasi strategi pembelajaran inkuiri
Inkuiri Terbimbing/ Berstruktur terbuka, inkuiri terbimbing/ berstruktur dan inkuiri pengesahan
adalah bertujuan untuk mengembangkan potensi ketiga-tiga

Inkuiri terbimbing atau berstruktur memerlukan murid menjalankan domain iaitu kognitif, afektif dan psikomotor murid dalam sesi
aktiviti melalui eksperimentasi pelbagai media dan teknik. pengajaran dan pembelajaran agar berupaya menginovasi idea

Kembara Visual adalah satu contoh inkuiri terbimbing atau dan pengetahuan baharu seiring Kemahiran Abad ke-21.
berstruktur di mana murid membuat penerokaan di luar bilik darjah
mengikut prosedur tertentu dengan pemantauan dan bimbingan

oleh guru.

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 2. Kelestarian Alam Sekitar


Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam
diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata

selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Elemen- pelajaran.
elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam

keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai
menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen-elemen alam.
di dalam EMK adalah seperti berikut:

3. Nilai Murni
1. Bahasa

Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran
Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu supaya murid sedar akan kepentingan dan
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran. mengamalkannya.

Semasa p&p bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan, Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan
struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam
diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea kehidupan harian.

dan berkomunikasi secara berkesan.

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1
4. Sains dan Teknologi 5. Patriotisme


Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata
meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat.

kalangan murid. Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang
Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga

serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih sebagai rakyat Malaysia.
cekap dan berkesan.
Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam p&p 6. Kreativiti dan Inovasi

merangkumi empat perkara iaitu:
(i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip, Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk

konsep yang berkaitan dengan sains dan teknologi); mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta
(ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan
manipulatif tertentu); idea yang ada.

(iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran, Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah
keselamatan); dan suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.

(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti p&p. Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk
memastikan pembangunan modal insan yang mampu
menghadapi cabaran Abad Ke-21.

Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam

p&p.

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1
7. Keusahawanan PENTAKSIRAN


Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk Standard Prestasi Pendidikan Seni Visual dibina berasaskan tiga
ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu domain iaitu kognitif, psikomotor dan afektif. Pentaksiran bagi

budaya dalam kalangan murid. menentukan tahap penguasaan murid perlu merujuk kepada
Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam p&p melalui Pernyataan Umum Tahap Penguasaan Pendidikan Seni Visual

aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur, yang merangkumi bidang Sejarah dan Apresiasi Seni Visual
amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan (Jadual 3), bidang Bahasa Seni Visual (Jadual 4) dan bidang
minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran. Pemikiran Seni Visual (Jadual 5).


8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kandungan Standard Prestasi mempunyai dua komponen iaitu

Tahap Penguasaan dan Tafsiran. Guru perlu mengenalpasti tahap
Penerapan elemen TMK dalam p&p memastikan murid penguasaan murid berdasarkan kriteria tafsiran seperti yang
dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan terkandung dalam ketiga-tiga Pernyataan Umum Tahap

kemahiran asas TMK yang dipelajari. Penguasaan Pendidikan Seni Visual. Justeru, Standard Prestasi
Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid ini perlu dijadikan panduan utama oleh guru mata pelajaran

menjadi kreatif malah menjadikan p&p lebih menarik dan Pendidikan Seni Visual untuk menilai tahap pencapaian murid
menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran. bagi setiap topik pengajaran.

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1
Jadual 3: Pernyataan Umum Tahap Penguasaan Pendidikan Seni Visual

Bidang: Sejarah dan Apresiasi Seni Visual

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRANMengidentifikasikan sejarah perkembangan, tokoh dan sumbangan serta peranan Institusi Seni Visual
1
di Malaysia.Menginterpretasikan sejarah perkembangan, tokoh dan sumbangan serta peranan Institusi Seni Visual
2
di Malaysia.


Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan
3 menghasilkan dokumentasi Perkembangan Seni Lukis dan Seni Reka di Malaysia melalui
penggunaan media, proses dan teknik.Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi dokumentasi Perkembangan Seni Lukis dan
4
Seni Reka Di Malaysia melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya.


Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan dokumentasi
5
Perkembangan Seni Lukis dan Seni Reka di Malaysia dalam penghasilan karya.Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat
6
apresiasi hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1
Jadual 4: Pernyataan Umum Tahap Penguasaan Pendidikan Seni Visual

Bidang: Bahasa Seni Visual


TAHAP PENGUASAAN TAFSIRANMengidentifikasikan unsur seni dan prinsip rekaan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan
1
karya seni.


Mengintepretasikan jenis, ciri serta fungsi unsur seni dan prinsip rekaan pada alam semula jadi, objek
2
buatan manusia dan karya seni.


Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan unsur
3 seni pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui penggunaan media, proses
dan teknik.


Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi unsur seni dan prinsip rekaan melalui penerokaan
4
media, proses dan teknik dalam penghasilan karya.Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur seni
5
dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya.


Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat
6
apresiasi hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1
Jadual 5: Pernyataan Umum Tahap Penguasaan Pendidikan Seni Visual

Bidang: Pemikiran Seni Visual


TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN


Mengidentifikasikan tema dan mesej; motif, idea dan konsep serta designomic dalam proses
1
pembentukan karya


Menginterpretasikan tema dan mesej; motif, idea dan konsep serta designomic dalam proses
2
pembentukan karya


Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman membuat eksperimentasi serta penerokaan aplikasi tema
3 dan mesej; motif, idea dan konsep serta designomic dalam proses pembentukan karya melalui
penggunaan media, proses dan teknik.


Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi aplikasi tema dan mesej; motif, idea dan konsep
4 serta designomic dalam proses pembentukan karya melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam
penghasilan karya.


Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan aplikasi tema
5 dan mesej; motif, idea dan konsep serta designomic dalam proses pembentukan karya melalui
penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya.6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat
apresiasi hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1
ORGANISASI KANDUNGAN Jadual 6: Pemetaan KSSM Pendidikan Seni Visual
Tingkatan 1

Organisasi kandungan Kurikulum Standard Sekolah Menengah
CADANGAN
(KSSM) bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 BIDANG TAJUK MASA

terbahagi kepada tiga bidang utama pembelajaran iaitu Sejarah Sejarah dan Perkembangan
Apresiasi 5 Minggu
dan Apresiasi Seni Visual, Bahasa Seni Visual dan Pemikiran Seni Visual Seni Visual di Malaysia
Seni Visual. Garisan

Rupa
Kandungan bidang Sejarah dan Apresiasi Seni Visual mencakupi Bentuk
Perkembangan Seni Visual di Malaysia. Bidang Bahasa Seni Jalinan

Visual memberi penekanan terhadap unsur seni dan prinsip Ruang
rekaan. Bidang Pemikiran Seni Visual pula mengkhusus tentang Warna

aspek tajuk dan mesej; motif, idea dan konsep serta designomic. Bahasa Harmoni 26 Minggu
Seni Visual
Kontra
Peruntukan waktu bagi melaksanakan ketiga-tiga bidang tersebut Penegasan

adalah selama 36 minggu seperti yang tertera dalam Jadual 6.
Kepelbagaian

Imbangan

Kesatuan

Irama dan Pergerakan

Tajuk dan Mesej
Pemikiran
Motif, Idea dan Konsep 5 Minggu
Seni Visual
Designomic

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1
Organisasi Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Organisasi kandungan Dokumen Standard Kurikulum dan

boleh dibahagikan kepada komponen iaitu Standard Pentaksiran dalam tiga bidang tersebut disusun berasaskan
Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi kepada empat standard kandungan iaitu:

seperti dalam Jadual 7:
Standard Kandungan 1: Persepsi Seni

Pengetahuan dan pemahaman tentang Sejarah dan Apresiasi
Jadual 7: Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan
Standard Prestasi Seni Visual, Bahasa Seni Visual dan Pemikiran Seni Visual.

Standard Kandungan 2: Eksplorasi Seni
Standard Standard Standard
Kandungan Pembelajaran Prestasi Eksplorasi dan aplikasi pengetahuan serta pemahaman terhadap
Sejarah dan Apresiasi Seni Visual, Bahasa Seni Visual dan
Pemikiran Seni Visual melalui penggunaan pelbagai media,
Penyataan Suatu penetapan Suatu set kriteria
spesifik tentang kriteria atau umum yang proses dan teknik.
perkara yang indikator kualiti menunjukkan
murid patut pembelajaran dan tahap-tahap
ketahui dan pencapaian yang prestasi yang Standard Kandungan 3: Ekspresi Seni
boleh lakukan boleh diukur bagi perlu murid Penzahiran idea dan konsep melalui penggunaan pelbagai media,
dalam suatu setiap standard pamerkan
tempoh kandungan. sebagai tanda proses dan teknik daripada pelbagai sumber serta teknologi dalam
persekolahan bahawa sesuatu penjanaan tugasan.
merangkumi perkara itu telah
aspek dikuasai murid
pengetahuan, (indicator of Standard Kandungan 4: Apresiasi Seni
kemahiran success)
dan nilai. Penghayatan terhadap hasil karya seni visual dengan membuat
apresiasi berpandukan bahasa seni visual.

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1
Bidang Sejarah dan Apresiasi Seni Visual


Tajuk Perkembangan Seni Lukis dan Seni Reka di Malaysia

Tempoh 5 MingguObjektif i. Menggalurkan Sejarah Perkembangan Seni Visual di Malaysia dan Kepentingannya

ii. Mengenalpasti tokoh dan sumbangan

iii. Menjelaskan peranan Institusi Seni Visual di Malaysia

iv. Menjana hasil persembahan portfolio

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1. Persepsi Seni Murid boleh: Cadangan Aktiviti:
Pemahaman terhadap 1.1 Menggalurkan perkembangan Seni Lukis Sesi penerangan dan perbincangan
Perkembangan Seni Lukis dan Seni Reka di Malaysia menggunakan:
dan Seni Reka di Malaysia 1.1.1 Seni Halus - Foto
i. Sejarah dan perkembangan - Video
ii. Tokoh dan karya - Tayangan Slaid
iii. Pertubuhan dan persatuan - Lembaran Kerja
iv. Institusi Seni
1.1.2 Seni Reka Mengalurkan sejarah, sumbangan tokoh dan
i. Sejarah dan perkembangan peranan institusi melalui persembahan:
ii. Tokoh dan karya - Power Point
iii. Pertubuhan dan persatuan - Multimedia
iv. Institusi Seni
1.1.3 Seni Kraf
i. Bidang
ii. Adiguru dan Produk
iii. Institusi:
a. Kraftangan Malaysia
b. Institut Kraf Negara

2. Eksplorasi Seni 2.1 Mengenal pasti tokoh dan karya: Membuat kajian tentang sejarah, tokoh,
Eksplorasi maklumat 2.1.1 Seni Halus sumbangan dan peranan institusi dengan
daripada pelbagai sumber 2.1.2 Seni Reka menggunakan pendekatan kaedah stesen:
bagi pengukuhan 2.1.3 Seni Kraf - Seni Halus
pemahaman terhadap - Seni Reka
Perkembangan Seni Lukis - Seni Kraf
dan Seni Reka di Malaysia

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

3. Ekspresi Seni 3.1 Menjana idea dalam tugasan Menghasilkan dokumentasi berdasarkan
Penzahiran idea dan konsep perkembangan seni visual di Malaysia maklumat yang diperoleh dalam bentuk:
melalui pelbagai sumber dan - Lembaran Kerja
teknologi dalam penjanaan - Persembahan Multimedia
tugasan - Peta Pemikiran
- Artist Book
- Poster
Meniru karya tokoh menggunakan
Pendekatan Memesis (Peniruan)
Membincangkan karya tokoh berpandukan
Pendekatan Feldman

4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya Membentangkan hasil dokumentasi
Penghayatan terhadap hasil 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan Mencatatkan nota sendiri berdasarkan
karya Seni Visual dengan menumpukan pada aspek Bahasa pembentangan
Seni Visual
4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam
penghasilan karya

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mengidentifikasikan sejarah perkembangan, tokoh dan sumbangan serta peranan Institusi Seni Visual
di Malaysia.


2 Menginterpretasikan sejarah perkembangan, tokoh dan sumbangan serta peranan Institusi Seni Visual
di Malaysia.


3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan
menghasilkan dokumentasi Perkembangan Seni Lukis dan Seni Reka di Malaysia melalui penggunaan
media, proses dan teknik.


4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi dokumentasi Perkembangan Seni Lukis dan
Seni Reka di Malaysia melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya.


5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan
dokumentasi Perkembangan Seni Lukis dan Seni Reka di Malaysia dalam penghasilan karya.


6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat
apresiasi hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

Bidang Bahasa Seni Visual

Tajuk Garisan

Tempoh 2 MingguObjektif i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, jenis dan fungsi garisan

ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur garisan pada alam semulajadi,
objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik

iii. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur garisan untuk
menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea dengan kreatif

iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam
penghasilan karya

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti:
Pemahaman terhadap perbincangan tentang: Tayangan multimedia
Bahasa Seni Visual 1.1 Definisi garisan Maklumat tentang garisan diperolehi
1.2 Jenis garisan pada: daripada:
i. Alam semulajadi - Sumbang Saran
ii. Objek buatan manusia - Soal Jawab
iii. Karya seni visual - Perbincangan
1.3 Fungsi garisan - Nota Anekdot

2. Eksplorasi Seni Murid boleh: Kembara Visual (Pereka Muda)
Eksplorasi dan aplikasi 2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan Meneroka jenis dan fungsi garisan yang
unsur seni bagi pengukuhan unsur garisan pada alam semulajadi terdapat pada alam semulajadi
pemahaman terhadap dengan pelbagai teknik Melakar jenis garisan yang terdapat pada
Bahasa Seni Visual subjek kajian

3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Murid diminta untuk memilih satu daripada
Penzahiran idea dan konsep eksperimentasi dan penerokaan unsur aktiviti iaitu:
melalui pelbagai sumber dan garisan untuk menghasilkan karya dengan - Lukisan
teknologi dalam penjanaan menggunakan imaginasi dan idea secara - Doodle Art
tugasan kreatif - Arca
- Kraf (Aksesori)

4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya Menjana persembahan pameran hasil karya
Penghayatan terhadap 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan Membuat pemerhatian terhadap hasil karya
hasil karya Seni Visual dengan menumpukan pada aspek Bahasa yang dipamerkan
Seni Visual Mengemukakan pengalaman sendiri dalam
4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
penghasilan karya Mencatatkan nota sendiri melalui aktiviti
tumpu galeri

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1
STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN


1 Mengidentifikasikan unsur garisan pada alam semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni.


2 Menginterpretasikan jenis dan fungsi garisan pada alam semulajadi, objek buatan manusia dan
karya seni.


3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan
unsur garisan pada alam semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui penggunaan
media, proses dan teknik.


4 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan
unsur seni dalam penghasilan karya.


5 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat
apresiasi hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual.


6 Menginterpretasikan jenis dan fungsi garisan pada alam semulajadi, objek buatan manusia dan
karya seni.

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

Bidang Bahasa Seni Visual

Tajuk Rupa

Tempoh 2 Minggu
Objektif i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, jenis dan fungsi rupa

ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur rupa pada alam semulajadi,
objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik

iii. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur rupa untuk
menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea secara kreatif

iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam
penghasilan karya

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti:
Pemahaman terhadap perbincangan tentang: Tayangan multimedia
Bahasa Seni Visual 1.1 Definisi rupa Maklumat tentang rupa diperolehi daripada:
1.2 Jenis rupa pada: - Sumbang Saran
i. Alam semulajadi - Soal Jawab
ii. Objek buatan manusia - Perbincangan
iii. Karya seni visual - Nota Anekdot
1.3 Fungsi rupa

2. Eksplorasi Seni Murid boleh: Kembara Visual (Pereka Muda)
Eksplorasi dan aplikasi 2.1 Membuat eksperimentasi dan Meneroka jenis rupa yang terdapat pada
unsur seni bagi pengukuhan penerokaan unsur rupa pada alam alam semulajadi
pemahaman terhadap semulajadi dengan pelbagai teknik Melakar jenis rupa yang terdapat pada subjek
Bahasa Seni Visual kajian

3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Murid diminta untuk memilih satu daripada
Penzahiran idea dan konsep eksperimentasi dan penerokaan unsur aktiviti iaitu:
melalui pelbagai sumber dan rupa untuk menghasilkan karya dengan - Arca Binaan Polyhedra
teknologi dalam penjanaan menggunakan imaginasi dan idea secara - Kad Ucapan Pop-Up
tugasan kreatif - Pembalut Fail Lama

4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya Menjana persembahan pameran hasil karya
Penghayatan terhadap 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan Membuat pemerhatian terhadap hasil karya
hasil karya Seni Visual dengan menumpukan pada aspek Bahasa yang dipamerkan
Seni Visual Mengemukakan pengalaman sendiri dalam
4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
penghasilan karya Mencatatkan nota sendiri melalui aktiviti
tumpu galeri

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mengidentifikasikan unsur rupa pada alam semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni.


2 Menginterpretasikan jenis dan fungsi rupa pada alam semulajadi, objek buatan manusia dan
karya seni.


3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan
unsur rupa pada alam semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui penggunaan
media, proses dan teknik.


4 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan
unsur seni dalam penghasilan karya.


5 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat
apresiasi hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual.


6 Menginterpretasikan jenis dan fungsi garisan pada alam semulajadi, objek buatan manusia dan
karya seni.

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

Bidang Bahasa Seni Visual

Tajuk Bentuk

Tempoh 2 Minggu
Objektif i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, jenis dan fungsi bentuk

ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur bentuk pada alam semulajadi,
objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik

iii. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur bentuk untuk
menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea secara kreatif

iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam
penghasilan karya

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti:
Pemahaman terhadap perbincangan tentang: Tayangan multimedia
Bahasa Seni Visual 1.1 Definisi bentuk Maklumat tentang bentuk diperolehi
1.2 Jenis bentuk pada: daripada:
i. Alam semulajadi - Sumbang Saran
ii. Objek buatan manusia - Soal Jawab
iii. Karya seni visual - Perbincangan
1.3 Fungsi bentuk - Nota Anekdot

2. Eksplorasi Seni Murid boleh: Kembara Visual (Pereka Muda)
Eksplorasi dan aplikasi 2.1 Membuat eksperimentasi dan Meneroka jenis bentuk yang terdapat
unsur seni bagi pengukuhan penerokaan unsur bentuk pada alam pada alam semulajadi dan objek buatan
pemahaman terhadap semulajadi dengan pelbagai teknik manusia
Bahasa Seni Visual Melakar jenis bentuk yang terdapat pada
subjek kajian

3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Murid diminta untuk memilih satu daripada
Penzahiran idea dan konsep eksperimentasi dan penerokaan unsur aktiviti iaitu:
melalui pelbagai sumber dan bentuk untuk menghasilkan karya dengan - Lukisan
teknologi dalam penjanaan menggunakan imaginasi dan idea secara - Catan
tugasan kreatif

4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya Menjana persembahan pameran hasil karya
Penghayatan terhadap 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan Membuat pemerhatian terhadap hasil karya
hasil karya Seni Visual dengan menumpukan pada aspek Bahasa yang dipamerkan
Seni Visual Mengemukakan pengalaman sendiri dalam
4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
penghasilan karya Mencatatkan nota sendiri melalui aktiviti
tumpu galeri

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mengidentifikasikan unsur bentuk pada alam semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni.


2 Menginterpretasikan jenis dan fungsi bentuk pada alam semulajadi, objek buatan manusia dan
karya seni.


3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan
unsur bentuk pada alam semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui penggunaan
media, proses dan teknik.


4 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur seni
dalam penghasilan karya.


5 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat
apresiasi hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual.


6 Menginterpretasikan jenis dan fungsi garisan pada alam semulajadi, objek buatan manusia dan
karya seni.

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

Bidang Bahasa Seni Visual


Tajuk Jalinan

Tempoh 2 MingguObjektif i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, jenis dan fungsi jalinan

ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur jalinan pada alam semulajadi,
objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik

iii. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur jalinan untuk
menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea dengan kreatif

iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam
penghasilan karya

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti:
Pemahaman terhadap perbincangan tentang: Tayangan multimedia
Bahasa Seni Visual 1.1 Definisi jalinan Maklumat tentang jalinan diperolehi daripada:
1.2 Jenis jalinan pada: - Sumbang Saran
1.2.1 Alam semulajadi - Soal Jawab
1.2.2 Objek buatan manusia - Perbincangan
1.2.3 Karya seni visual - Nota Anekdot
1.3 Fungsi jalinan

2. Eksplorasi Seni Murid boleh: Kembara Visual (Pereka Muda)
Eksplorasi dan aplikasi 2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan - Meneroka jenis jalinan yang terdapat
unsur seni bagi pengukuhan unsur jalinan pada alam semulajadi pada alam semulajadi
pemahaman terhadap dengan pelbagai teknik - Melakar jenis jalinan yang terdapat pada
Bahasa Seni Visual subjek kajian

3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Murid diminta untuk memilih satu daripada
Penzahiran idea dan konsep eksperimentasi dan penerokaan unsur aktiviti iaitu:
melalui pelbagai sumber dan jalinan untuk menghasilkan karya dengan - Kolaj/ Quilling
teknologi dalam penjanaan menggunakan imaginasi dan idea secara - Pualaman
tugasan kreatif - Tiupan dan Corak Buih Sabun

4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya Menjana persembahan pameran hasil karya
Penghayatan terhadap 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan Membuat pemerhatian terhadap hasil karya
hasil karya Seni Visual dengan menumpukan pada aspek Bahasa yang dipamerkan
Seni Visual Mengemukakan pengalaman sendiri dalam
4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
penghasilan karya Mencatatkan nota sendiri melalui aktiviti
tumpu galeri

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1
STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN


1 Mengidentifikasikan unsur jalinan pada alam semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni.


2 Menginterpretasikan jenis dan fungsi jalinan pada alam semulajadi, objek buatan manusia dan
karya seni.


3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan
unsur jalinan pada alam semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui penggunaan
media, proses dan teknik.


4 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan
unsur seni dalam penghasilan karya.


5 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat
apresiasi hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual.


6 Menginterpretasikan jenis dan fungsi garisan pada alam semulajadi, objek buatan manusia dan
karya seni.

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1Bidang Bahasa Seni Visual

Tajuk Ruang


Tempoh 2 MingguObjektif i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, jenis dan fungsi ruang

ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur ruang pada alam semulajadi
objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik

iii. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur ruang untuk
menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea dengan kreatif

iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam
penghasilan karya

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti:
Pemahaman terhadap perbincangan tentang: Tayangan multimedia
Bahasa Seni Visual 1.1 Definisi ruang Maklumat tentang ruang diperolehi daripada:
1.2 Jenis ruang pada: - Sumbang Saran
1.2.1 Alam semulajadi - Soal Jawab
1.2.2 Objek buatan manusia - Perbincangan
1.2.3 Karya seni visual - Nota Anekdot
1.3 Fungsi ruang
1.4 Mengenal pasti jenis-jenis ruang:
1.4.1 Ruang Nyata/ Terbuka/
Konkrit / Fizikal
i. Terbuka
ii. Tertutup
1.4.2 Ruang Tampak/ Ilusi
i. Ruang dalam
ii. Ruang cetek
iii. Ruang rata
1.5 Menerangkan perkaitan ruang
dan perspektif
1.5.1 Satu Titik Lenyap
1.5.2 Dua Titik Lenyap

2. Eksplorasi Seni Murid boleh: Kembara Visual (Pereka Muda)
Eksplorasi dan aplikasi 2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan Meneroka jenis ruang yang terdapat pada
unsur seni bagi pengukuhan unsur ruang pada alam semulajadi alam semulajadi
pemahaman terhadap dengan pelbagai teknik Melakar jenis ruang yang terdapat pada
Bahasa Seni Visual subjek kajian

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Murid diminta untuk memilih satu daripada
Penzahiran idea dan konsep eksperimentasi dan penerokaan unsur aktiviti iaitu:
melalui pelbagai sumber dan ruang untuk menghasilkan karya dengan - Poster
teknologi dalam penjanaan menggunakan imaginasi dan idea secara - Arca
tugasan kreatif - Kad Ucapan Pop-up

4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya Menjana persembahan pameran hasil karya
Penghayatan terhadap 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan Membuat pemerhatian terhadap hasil karya
hasil karya Seni Visual dengan menumpukan pada aspek Bahasa yang dipamerkan
Seni Visual Mengemukakan pengalaman sendiri dalam
4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
penghasilan karya Mencatatkan nota sendiri melalui aktiviti
tumpu galeri

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1
STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN


1 Mengidentifikasikan unsur ruang pada alam semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni.


2 Menginterpretasikan jenis dan fungsi ruang pada alam semulajadi, objek buatan manusia dan
karya seni.


3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan
unsur ruang pada alam semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui penggunaan
media, proses dan teknik.


4 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan
unsur seni dalam penghasilan karya.


5 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat
apresiasi hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual.


6 Menginterpretasikan jenis dan fungsi garisan pada alam semulajadi, objek buatan manusia dan
karya seni.

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

Bidang Bahasa Seni Visual


Tajuk Warna

Tempoh 2 MingguObjektif i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, jenis dan fungsi warna

ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur warna pada alam semulajadi
objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik

iii. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur warna untuk
menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea dengan kreatif

v. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam
penghasilan karya

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti:
Pemahaman terhadap perbincangan tentang: Tayangan klip video
Bahasa Seni Visual 1.1 Definisi warna Maklumat tentang warna diperolehi daripada:
1.2 Jenis warna pada: - Sumbang Saran
1.2.1 Alam semulajadi - Soal Jawab
1.2.2 Objek buatan manusia - Perbincangan
1.2.3 Karya seni visual - Nota Anekdot
1.3. Fungsi Warna

2. Eksplorasi Seni Murid boleh: Meneroka jenis warna yang terdapat pada
Eksplorasi dan aplikasi 2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan alam semula jadi melalui eksperimentasi
unsur seni bagi pengukuhan unsur warna pada alam semulajadi bahan seperti kunyit, tanah, daun inai
pemahaman terhadap dengan pelbagai teknik dan kulit bawang
Bahasa Seni Visual Menghasilkan karya roda warna dengan
lembaran kerja yang disediakan oleh guru

3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Murid diminta untuk memilih satu daripada
Penzahiran idea dan konsep eksperimentasi dan penerokaan unsur aktiviti iaitu:
melalui pelbagai sumber dan warna untuk menghasilkan karya dengan - Kipas Tangan
teknologi dalam penjanaan menggunakan imaginasi dan idea secara - Kad Ucapan
tugasan kreatif

4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya Menjana persembahan pameran hasil karya
Penghayatan terhadap 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan Membuat pemerhatian terhadap hasil karya
hasil karya Seni Visual dengan menumpukan pada aspek Bahasa yang dipamerkan
Seni Visual Mengemukakan pengalaman sendiri dalam
4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
penghasilan karya Mencatatkan nota sendiri melalui aktiviti
tumpu galeri


Click to View FlipBook Version