The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ple_pp, 2021-04-25 12:39:13

หนังสือรุ่นผู้ไกล่เกลี่ย

รุ่น 12-16

ผมมคี วามยนิ ดแี ละภูมใิ จอย่างยงิ� ทไ�ี ด้มโี อกาสเข้ามา
ร่วมอบรมผ้ไู กล่เกลยี� ตามพระราชบญั ญตั กิ ารไกล่เกลยี� ข้อพพิ าท
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสํานักงานตาํ รวจแห่งชาติ รุ่นที� ๑๒-รุ่นท๑ี� ๖
ในคร�ังนี� ต้องขอช�ืนชมทุกท่านที�เป็ นผู้ท�ีมีใจโอบอ้อมอารีมี
ความมานะอุตสาหะเสี ยสละเวลาส่ วนตัวมาทํางานเพ�ือสั งคม
ส่ วนรวม

และในวาระนี�ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ
สิ�งศักด�ิสิทธ�ิท�ังหลายโปรดช่วยดลบันดาลปกปักรักษาท่านและ
ครอบครวั ประสบแต่ความสุขความเจรญิ ในหน้าทก�ี ารงาน ตลอด
จนมสี ุขภาพทแ�ี ขง็ แรง ปราศจากโรคภยั ไข้เจบ็ และประสบ
ความสําเร็จในสิ�งทม�ี ุ่งมาดปรารถนาทุกประการ

ขอบคุณครับ
ดร.ศิตชัย จรี ะธัญญาสกลุ

สารบญั หนา้

สารจากประธาน ๑

คำ� น�ำ ๔

กจิ กรรมผู้ไกล่เกลย่ี รุ่น 12-16 ๕-๙

คณะกรรมการบริหาร ๑๐

คณะกรรมการ ๑๑

ผู้ไกล่เกลย่ี บก.น.บชน.กทม. ๑๒ - ๒๒

ผู้ไกล่เกลยี่ บก. / ภ.จว. ภ.๑ ๒๓-๓๒

ผู้ไกล่เกลยี่ บก. / ภ.จว. ภ.๒ ๓๓-๔๒

สารบัญ หน้า

ผู้ไกล่เกลย่ี บก. / ภ.จว. ภ.๓ ๔๓-๕๐
ผู้ไกล่เกลยี่ บก. / ภ.จว. ภ.๔ ๕๑-๖๕
ผู้ไกล่เกลย่ี บก. / ภ.จว. ภ.๕ ๖๖-๗๐
ผู้ไกล่เกลยี่ บก. / ภ.จว. ภ.๖ ๗๑-๗๘
ผู้ไกล่เกลยี่ บก. / ภ.จว. ภ.๗ ๗๙-๘๖
ผู้ไกล่เกลยี่ บก. / ภ.จว. ภ.๘ ๘๗-๙๒
ผู้ไกล่เกลยี่ บก. / ภ.จว. ภ.๙ ๙๓-๙๙

๒รพ นท รรสฝยใจฝนึึูุ่้นะิ่ะังคกกมำ�ร๕กอจขหรออปทะพ๖นางึำ�ึ้บบนรวรี่ นั๓นรไา๑า่ะารรดทยธชวตด๒งสมมก้จ์ ร่ีจยบผงัาอณบหใดัะมโปะนน้-ญัูีผกกดลหทททร้ัน่คทรายาญกั โวำ�ะ�ำ่สีุ่นรนรม้รังส่างโตั้ณั�งำผีงกทเยงูาตทพนนกิ แู้เเผ์นชาก่ีขรพำ�ารักี่ื้๑รอู้ผาน้ารเรมื่อนง๖รฝรป่่า์วไใ“ึาัปบไสนีหยกกมรโอนรกีกรดบด้ลอกกะะบกลตาะ่าเยราบบัโหรัน่กรเำ�โ่รยุนกหอผยรรมวลฝรชลบขว้ว่ชมูผายึ่ีกีสกยี่นรงงัจนึ้่นขาาออมขวว์นแรใ้์อใใบ่รนาั้ทนอหนไแนกพเ์ทท้กรงัพพทลก่งกาดสพำิ�มลรชื่ะาี่อพิา้เาิ้น่เ๒ดนฝรอารเามนกาปึท้ตตปวำก�จีย๔ทลอ็กเนยิำด�ิอบรภยี่บ-านกบต๒กะรขรอพใวนัไุ่่หสนรอาเ้เอ๘น.ทผดมรมใศป้แาพทห้จยาือเ๒น.ตกรกจช่ีงพิ ้ดัแแง่่ผะอ๕เค่ืมุดั อพนโคา๒สู้ไผ๐ณคทภทม่จรนปรา่า๕ราำ�คื่คงัะนอคนแงพขนห๖ผตวขวฟงกกนึ้๒นัู้จวาา่าาาาา้นนนมมมดดััธยรร”์ี้
คณะผู้จดั ทำ�กจิ กรรม

กจิ กรรม

ดร.ศติ ชยั ปรจีระธะธาัญน ญาสกุล
พร.ตอ.องป. พระิทธักาษนคพนุททธี่ ว1ิโร นราอยงกปิตรตะิคธุณานแคสนงหทริ ี่ ัญ2 รนอางยปอราํ นะธาจานรคอนดทภ่ียั 3 นารยอธงรี ปภรทั ะรธพานรหคมนททะี่ส4าร รอนงาปงวรกะธลุ าเนขม็คนนาทค่ี 5

ร.ตฝ.อา. ยนกพจิรจุกรสรลมะทาน ดร.เหสรวุ ิมญั ลญหวกิ ังกจิ นายเฉลมิ ชเลัยขปาย ธนะวฒั น นฝายา วยิเปชียรระชพาุมสบัมญุ พฑนั รธกิ 

ประดธรา.นสบุวมิกล.นห.1ว-ัง9ก,บจิ ก.ก พ.ต.ปท.รดะรธ. าสนมบภตั าิ แคจ้ง1เจรญิ ดร.ปศติรชะยัธาจรีนะธภัญาคญา2สกุล นางปอรมะรธราัตนนภ ภาคัทร3พานี นายธปรีรภะธัทารนพภราหคมท4ะสาร

พป.ตร.ทะ.ธมานนตภรี ายคศบตุ5ร น.ส.วปนั ทรนะียธ กาานญภจานคาธน6พัฒน พ.ต.ปท.รพะงธษาเ ทนพภจานั คทร7เ จริญ นาปยรอะธํานาานจภราอคด8ภัย พ.ตป.อร.ะธพาทิ นักภษาพคุทธ9วิโร

นายเฉลกมิ รชรัยมปกย าธรนะวฒั น น.ส.กภราวรินมี กวราอรนิ ทร พ.ต.ท. ดกรร. รสมมบกัตาิ แรจ้งเจริญ นางสกาวรวรนั มทกนาียร ทูคาํ มี

น.ส.จารกุวรรรรณมกเชาีย่ รวชลาลัย นายกธรนรติ มเกสารริมชพี นายจกติ รรรกมรกสาง รเสริม นายกมรานรพมกบาารนเย็น

น.ส.อรสิ การไกรรมสกวุ ารรรณโสภติ นางสกกุ รญั รญมกาาสราแสง พนั ตาํ รวจกโทรดรรม.ศกวิ าณราฏศ เสโส ร.ต.อก. รนพรมรจุกาสรละทาน

นางอมกรรรรัตมนก ภาัทรรพานี จา สบิ ตกํารรวจรมสรุ กยิ ะาปรลัดพรม พ.ต.ทก.รมรนมตกรี ายรศบุตร นางสาววกนั ทรนรีย มกากญาจนราธนพัฒน

พ.ต.ท. กพงรษรเทมพกจาันรทรเ จริญ พ.ต.ทก. รสรุภรมณกากริจชมภู

บก.น.บชน.กทม.

ชลอทบื่าา�อกอ่ี ดช-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ่ี ว. ๑น๐กท๒แบ๐ข๘๖รกนา๙ุง๓งว.๗านเสถงยท--.๗ตนาค๑๐พวลนว๕๔สฯงิ่าช๓๕ุวชม๑ักรั๒น๗๐พร๗๑๓เณรข๗๒๑ะาต๒๐๑ซศตอรล, ีหยง่ิ ช๑งั๔นส์
เบอร์โทร

ลชทบอ่ืาา�อกอ่ี ดช-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี่ ว. เกแ๐๘๒ทบนขข๙รกน๓าตุงย๘ว.๖านหเพงย/ท-๑้.สว๕คพ๑ิพ๒ยาว๗ฒัมฯ๕ขา๖แมวน๑ร๓สา์ัช๐งเ๗นขด๓นายี๕๑ซวอ๐๑ิตจกคี้กั อรน์ โด ๑๘
เบอร์โทร

ชลอบื่าา�อกชด-./สีพบัภกท.จลุ ี่ ว. ต๔ขบ๓พ๐เถข.้๙าา�กนน๗ัตรแ๘.ิมคตน/าห๕ติล-ชา�.๘นรอ๑ร๗กใ่งง๕วหา๖สจรสม๖าซต่๑มวแร.๒.วขนฝี าวอ๔ิอมงกช.ส๕ติรบิตาุงรกมพเใทว.หนลาพมต.สฯ๑ะ่ ี๓อว๑นัา�๐๔คอ๕าอ๑ก๐
ทอ่ี ยู่

เบอร์โทร

12

ลชทบอื่าา�อกอี่ ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี่ ว. ๐๔ทบ๕จนอง๙ัา�กนา๐เหง๖.ภ/านส๔-วยอ๑.าดัค๖๒ล๔ว๐ปวา�ก๖าลทหา๑มูกญุม๕มกธ่จู๖า๑าน๒นตภีา�๑สั บ๒สล์๑คเต๓ูคช๐ตาพฒุ พิ งศ์
เบอร์โทร

บชลทอ่ืาา�อกอ่ี ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี่ ว. ๐บท๒ซ๕กแนข๙รกนา.๓แุงย๔ว.านจ๓เนงยท-้ง.ต๕/คิพ๒พว๒ลว๕ฒันฯ๑าา๖ธดมนห๑๗์บะห๐ม๓า๒ง๖ู่บงษ๐เ๑้าถข๗์กน๐.นแติ เกจตเ้ขษงยิ วตมาฒันหสนนัลนกัทะตส์์ ่ี
เบอร์โทร

ลชอทบื่าา�อกอี่ ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี่ ว. ๐บ๖ถเท๓นข๘นกนา๖ตย./น๐านย๒ปย-เาิ.๒ยยค๒นซน็ ะว๖น.ณอาเ๒ยามาฐั ว๒น็ กาอาเ๒วศกาค๒กรแะุงา๕ขวศเทวา๒กพงยชฯ่าอน๑งนน๐๑์ น๒ท๐รี
เบอร์โทร

13

ชบทอลื่าา�อกอี่ ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ่ี ว. ๐อถเ๔บ๗นข๘า.กา๔ลตจย.๖าน๑บาเด-วรา.๐ซ๒พชยง๘.์/ยกรลท๐น้ัะาาน๒วปดติาพ๕์แกยวขร๘รคฒั ้วาุงว๔วนงเาทคมก๑พลลู๐อฯ๗ง๑จแ๐น่ัย๒ก๘๔๐
เบอร์โทร

ชลบอทื่าา�อกอ่ี ดช-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ่ี ว. ๗อถ๘บดก๐แข๙าร.รก๓สจวุง.๘.ฐุ ทนงาเซท-ิสตรธ.๒๒.พยาวิ ิอสม์๕/ฒั ฯาทาเภสร๔นน๑ตนา๕์ ๐าศยนอย๓๖ิระนอค๕ิ ช๑กปว๐ั๒ยเาลขมมาตายห้ วยขวาง
เบอร์โทร

ชลทบอื่าา�อกอี่ ดช-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ่ี ว. ๙นก๒ธบ๐แขุ๘รรกา๖ุงกยว.๓นซเปจิงท-.กส.ร๑๓พอร่ะว๓ยฯะเน่สูว๙ทต๑ทิ๙รุ่ม๐วัิฐ๔ยร๕า๕แา๓ย๙ส๑๐งเถขส.ตอุขยหู่วนทิ อยงาจอก
เบอร์โทร

14

ทอบลช่ืาา�อกอี่ ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ่ี ว. บ๑ธ๒นถ๐เข๐ุ๘ร.กา๐สตกง.๘/ุวนหส๕จิ นิ-.นาส๘๐๓วท่วอ๐ปวซนง๗ิ ยงจต.๖๖ศธอวั๐์ิดกหแ๒าขมก๙ม่วูบรงงุง้าคลเนทลา� ภพผสสั กัฯิทสชธ๑รี �ิ ๐๑๕๓๓๐
เบอร์โทร

อชทลบื่าา�อกอ่ี ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ่ี ว. บ๑๑ธน๐แกข๙๑ุ๘รรกาุกงย/ว.๑๘นเรจิงท-๖ั.ห๙งส๓พส่๔วนหฯรน๐อมร๙ตง๑ู่บคจ๐๐วั้์าอโ๑๕นคก๘๓นตเัน๐รขจทตนั หททวนร๓ี อ์ งจอก
เบอร์โทร

ลชทบอ่ืาา�อกอี่ ดช-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ่ี ว. ๑ดบ๗ธ๐เข๒ุ๘รรก/ต๑ก..๙สนหจิห-ุว.น๖ส๓มมิ ่๙วอู่ล๖น๔ง๖จหตแ๒อววั ขก๒งั วกก๐งจิ รโุคงเกทแพฝฯด ๑๐๕๓๐
เบอร์โทร

15

ชลอบทื่าา�อกอี่ ชด-.ย/สีพบั่ภู กทจลุ ี่ว. ก๐๑บข๑แพข๓๕้๙รากนั วรุง๒.ตนงซาเท-รชา�..๖๓ารรพก๖ษวาาฯ๐ฎมจร๒รคเบ๑อ์พ๐๓า��ากแฒัน๕๙หบาน๓๙ญงุญา๐๑เเขล๖ตศิ๗ส/ระ๑สพรา่ืนนสูง
เบอร์โทร

บอชลทื่าา�อกอ่ี ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี่ ว. เก๐ถ๑ข๑บรข้อ๖๔๘้ร.ากฉตรุ/งย.๘๑ลนลาเตทชอ-าซ.า�๘๓ดพกงร.ฉกก๘าวฯรรรลจ๕บ๑ุงะอเอ๔๐บา�งแกน๕กงั๑ขราร๙๒ว�าญุง๔งไ๐ลพ๓า� ๒ทปพลิ ายท์มวิ ณี
เบอร์โทร

บชลเทอบ่ืาา�อกอี่ อชด-.ย/รสีพบั่ภู์โกทท.จลุ ี่รว.กแ๕ธ๑๐นบข๕ุ๘รรา/ก๑ุงกงว๓.เนสจิงหท-ลาส.๒มพ๔วา่�วู่ป๖ภฯน๔๙าลต๑ว๙ถา๐วัณิท๙.ค๕๘วิี ุมว๒๙เรเขก๐อตลนิ ล้าทาดร์กระบงั

16

อทลบชื่าา�อกอ่ี ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี่ ว. ๐บทแ๕๑กนข๖๘รกนา๒ุงยว.๖านเวงยถท-.ห๘ชิค.๔พริตัว๓วาฯหาม๗เมดม๑ค๕ช๐าา� ธก๓๒แรห๙เ๔ขรง๔ม๐ต๘ฤบ๒ทางธก�ิ ะปิ
เบอร์โทร

ลอทชบื่าา�อกอี่ ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ่ี ว. ๐ธบแ๙๑กนข๗ุ๙รร๖กาุกงง๔ว.ถนเสจิงท-..สร๗าส๔พวา่ะว๘ษกฯพน๒นฏาต๑กรน๒๐วั ์พพส๒๔ูฒัรง๔๖คเน๔๐ขา�าตสสี ะพานสูง
เบอร์โทร

ทลบอช่ืาา�อกอี่ ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี่ ว. บ๑ธนบถ๐เข๘ุ.ร๘.กาปรตกง.๓ฐานสณจิษม-ะ.สน๒ชิ๔ฎพ่วคาร๔านภร์พนพ๙าตฒั๕สาวัศณูงน๕ุภชิ กาธ๙ยร์แกน๕ุงาขรรเทวัง(๑งสพ๙สี ๙ฯะ๓พ๑)๕๐าน๒๑/ส๙๔ูง๐
เบอร์โทร

17

ลชอบท่ืาา�อกอ่ี ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ่ี ว. ๐เ๑ข๑บถนข๓๙.้๘าการตรงา.๘๑นบาสม-ช/า.๖คา๑๔งกว๕า� ๗กแาก๑รห๑ะร๕บปงกซิ ๒า� น๕ก.นสก๗๐ราหุงหญ๔พเกัวทรรหพปณมรฯ์ าะ๑ก๑ส๕๐ิท๒ธ๔�ิกลุ ๐
เบอร์โทร

ชลอทบื่าา�อกอี่ ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ่ี ว. กเซ๑อ๒บ๐นข๐๘รดกาอ๐ตุง๙ยตี.ย๑นวเป๕ท-งัผ๖.๘ก๔พทอหแจิ๓อฯ.มขก๔พง่วูบก๑ห๕รง้ต๐าลหวน๗๓.างัมวง๙๑ทางั ๕๐อยทงนอหงลโาชงคชัย ๔
เบอร์โทร

เอลบทชบื่าา�อกอี่ อชด-.ย/รสีพบั่ภู์โกทท.จลุ ี่รว.แก๑บ๒ธ๐นข๒ุ๘รรกา๑ุงกยว.๐/นเ๕ไจิงท-พ.ส๕ส๔พถ่ะรว๕.ฯพัตนร๘านาต๑ม๔น์๐วั แคส๙๒สา�ูง๑๔แง๐เสห๐ขีดงตา� ซสะ.๑พ๒า๖นสูง

18

ทลอบชื่าา�อกอ่ี ดช-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี่ ว. บข๒นแก๐๗ข้๙รากา๖๒รุงง๔ว/.๓นาเสงท-ช.ศ๖าซ๖พกว๖ร.เาพฯ๑ิรชร๕าิรงบ๑ชสท๓๐�าะพเิน๗๒ขพยาต๐า๔ญ์น๐บโรอาจรงุณนกออวมกงศรนิน์ ้อทยร์
เบอร์โทร

ทชบอล่ืาา�อกอ่ี ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ่ี ว. กแ๐บข๒๕ร้ อข้๘ราก๐๓รุงยว.๑นาสเตงท-ช.ส๙นา� ๖พกร่ี๓พ.บาวฯ๔รรจาะต๑ง๖เอย๐รา�๘ากรัก๕๒วถเ๐ถขจ๐ว๐.ตลินบเยรามิ้ ศงรถักนอม
เบอร์โทร

ทลบชอ่ืาา�อกอ่ี ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี่ ว. ๐เบข๒๕รข้อ้๘าก๐๔ตรย.๐/นบา๙ต-ชา.๔๙า�๖งกร๘ราถว๒ัรกจ.นบโ๐กเท�า๖รรน๗ุศงสาเ๓มทญแขพพวงฯงษส๑์ เ๐่ีพง๕นิระ๐ปย๐ราะสม
เบอร์โทร

19

ชลทบอื�าาํอกอี� ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี� ว. ก๐แ๓ขบ๒ร้อข้๘ราก๒๕ยรุงวต.๙นาเาํงสท-ชร.บ๑วน๘พก๑จา.าเฯง๒บอรยกา๙บ๑เ�ีสงร๒๐าํยมือน๖๐เี�ศร๐าเัก๑ขือญ๐ดต�ิถภธ.กั เนทตบรอ์ดุรดวี ไงทจนั ทร์
เบอร์โทร

อทชบลื�าาํอกอี� ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ �ี ว. แก๑ข๒บ๐พข๒้๘รากนั๖รุงว.๑๖ตนาเงท-/ชาํ๔.ว๓๘รพกดั ๕๕วาฯอจร๖ถรโต๑๔ุณ.ท๐วาํ ๕ร๖งัวเว๑ขเ๐รีดจ๙๐ตภมิ บทั ารง์ สกุอขกไชใหยญ่
เบอร์โทร

ชลบทอ�ืาาํอกอ�ี ดช-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ �ี ว. ๒๙ขบรกแ๐้อข้๘ร๒าก๗ยรุงว.๕/นตาเ๑งทชาํ-.ท๓๙๙รพก่าว๕๐าฯขจ๐ร้าโหบ๙๑ทมม๐๙าํ สนเ่๑ูบ๑ขก๕๕้าาตนญน๐บธค์ าศุณงรขาีวลุนฒั ยัเกทพยี งนศ์
เบอร์โทร

20

อทบลช�ืาาํอกอ�ี ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี� ว. ๐แซขบ๑๒นข๑๘้ากา.๘ขร/ยว.๙๒น้าาศง-ชง.ห๘ุภถ๙ปกนพ.๓ั�มาเพอรง๒ปบงกษช๕คตร์ํารกุ้นาง๙ทเกงฤเ๙าท.พษษหญ๘พมลณนฯู อเพขง๑นัตแ๐ธหข๑์ุ มน๖๐องแขม
เบอร์โทร

ชบลทอ�ืาาํอกอี� ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี� ว. ทบ๒๒นจอ๐ง๘ัาํกนา๙๐เหย.ภ๕า๐อเวยออ/ก-๑ดัค๖เก.๒ม(นว๖สกือ๖า๓นิท)มง๗ทธห๔�ิบศม๙ุริ่ลู ี๓๖๑ธต๑ร๐าํ บ๐๐ลไทรม้า
เบอร์โทร

ชลอบท�ืาาํอกอ�ี ดช-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี� ว. ๓เ๐บขบ๑รข้อ๐า้๘าก๐งตย๒ร.บ๒ปตบาอหชาํ-อานร๙มงกศว๕๗บู่บา.จ(ร้าอ๔ซเกนบอน.)๖๑กกาํ ๒๒นกาณนแร๙ารขดุญง๓งวาเคทงค์บกลพราางฯสไบพสอ๑ิคนร๐ินวเ๑หลิท๕นลรือ์๐าภา
เบอร์โทร

21

อชบลท่ืาา�อกอ่ี ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ่ี ว. ๐เแ๑พ๓บนขข๐๘กาตน๑๙ยวบ.๕ักรพ๐งางฟง-บ/ง๙กา๒.้าศนอ๙(น๔กกธ๐บน)ชร๗รถ้อ่าิษยโ.๙งพชทัหก๐ตรร๘เลุงอายิ ่อเนกทะพชนศฯนิลกป๑์๐๗๐๐
เบอร์โทร

อทชบล่ืาา�อกอ่ี ดช-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ่ี ว. ๑ท๓บนตจอ๐๒ง๘ัา�า�กนา๒เบหย.ภ๑๕าออลวย-อก/๖า�ดสัค๒เ.พ๒ม(ปวว๙กือรนา๒ท)มงหพหุม๒ปมนรธ๓ทู่ิกาอ๔ุม๕นไงทธี๑แ๑ายส๒นงี๐๐๐
เบอร์โทร

22

บก. / ภ.จว. ภ.๑

ชอบลท่ืาา�อกอี่ ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี่ ว. ภอ๙๓ดแซ๐ข๘า๘รา.๓รจค.ว๕/พาา๒งม๑ร-ชิส๘๘ยคิตะ์า�๔พหแ๔ามรหนัช๘ู่ง๑สต๙๕ูหงพ๔๘มกบิ ถ๕ู่บรุล.ุงร้าภเนาทพมนพคันฯา� ทแ๑หว๐นัง๒๔๐
เบอร์โทร

เชบทอลบ่ืาา�อกอ่ี อชด-.ย/รสีพบั่ภู์โกทท.จลุ ่ีรว.๐ทภ๓๘นจตถ๙งั.า�านา๔๐บบหคย๕/า้า๑สลวย-๑น๖๕ิดพันคก๔นวช๗มิ ลาัยนหล้ว๕มรทยม๔าได่บู ช๔๙ทา�ุร๕รรอี ๑งน๐า� ๑ศเ้อภ๑ักยอ๑ด๐บ�สิ าถงาบพัวรทอง

23

ชลทบอื�าาํอกอ�ี ดช-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ �ี ว. จ๐๓ตนทหถ๒ภาํง๘ั.านาม๕๒บบหคง่๙ูาาล/๕ณวย๙-๑งบ๖ดัคชกิ๒ซา๘นวรมง.สพาว๒วนนมีทยดัฤท๔ต-อโษ์ไบ๘คงทภหุรน๒อรีาอาํอ๑วน๒เม๑นภลิ้อว๑อเยจจิ๓บลติา๐งร๒กกร๒ลุ วย
เบอร์โทร

บอชทล�ืาาํอกอี� ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ �ี ว. ๗ธภ๓นจตถ๐ุง๘ัร.าําา๖๒ตบหคกง๕วิ/สจิลว๔๑า-าสดบั๒น๙ว่ว้นานจ๒นนหนาท๙ใตมรทห์-๕ุ่ววัูปบ๓มร๙ทุร่ร๔ีุมอณ๑๕ธาํ๑เา๑ภนเ๒ชอี �ียป๐วาชกเลการล็ดยั
เบอร์โทร

บทอลชื�าาํอกอ�ี ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ �ี ว. จตเ๔๐ภ๓นกง๘ัาําา๗๗ษบหคง๗ตสลวห๑-ราดยั๒มกวะสู่อ๕ร๔วุร่อกั๔ินนบ๕อท้าจาํรน๒นัเ์ภโ๓๓ทคอ๒ร๒กช์ เ๑ุมจแ๙พรส๐ิญงลอบรุรุณี
เบอร์โทร

24

ทอบลช�ืาาํอกอ�ี ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ �ี ว. ซต๐๖จภ๓ทว่๖าง๘ัาําน.๘หทบห/ค๙๒าพ�ีมลวย-๑๔๖ู่ดพบัคนั ๘้นวามิตหนา๒นลรมมอีรท๔ู่พมิ๓าบ๘ชนิพุรถ๒ิจรอี .๑ีวเ๒าํ ล๑เดั ภย�ีธ๑ลนอ๑ีรา๐บะดชาปงาลตบาิัวดทุกอง
เบอร์โทร

ชลบอท�ืาาํอกอ�ี ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี� ว. ภเ๓๓นถเ๐จข๘.าา๓๙้าโตคยชห๐/ลจ๘ค-๑นา๕ริ ชด๐้าว๙ัยท๘พทิ ๘๔ปี�รยห้๔าร์แมวะ๓ขู่นจก๑ว๘ริีปร๐ง๘วุงลรซงเะาทศ.ดนโพ์ไชพอพฯคมรโ้ชา๑รวัย๐จ๔๒น์๓๐
เบอร์โทร

ชลบทอื�าาํอกอี� ดช-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี� ว. จ๐อถภข๑๔น.๐้ง๖ัาําาาร๐เรหค๔๘ยัตภาเนว-/อ๑ลช๔๙ดัาบอกธ๓๕นศาาิเบ๙งนร๔ักศบ๓บดทนหวัาํ๕�ิบ์นทมตเ๔ุรพาาํ่อูี๑บญ๗๑ชง๔ล๑รบ๑คา๑มั ง๐รภักรี พ์ ฒั นา
เบอร์โทร

25

ลทชอบื�าาํอกอ�ี ดช-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ �ี ว. ตอส๔๐จรพภองั๙าําํภาน๑ั หงเบค๙ภ.ตพวผล-อ๑าดํ๓ักรปรพพกะ๕รวร.รน(ะจ๙ะะสตคโ๓นนอทรูชบค๙คศัยรสส๘รรศุวรศ๙ีอรนศรยีอ)ักีอุธยสดยุธยภ�ุธิยา.บายวงาั๑ัวน๓ภ้อ๐ายค๐๐าํ
เบอร์โทร

บชลอื�าาํอกชด-./สีพบัภกท.จลุ ี� ว. สร๔ภ๑พ๔จ๐๐อง๘ัภาน๒๑ั ๐หคง.๐ต/พตว๙ผ-๑าําํ๙ร๖ดั กรบะ๐ปหวกลน๗จท.มบ(คโ่๖สูุม๔าทร๘อธงศหบกเ๗าสรนมรส๘ีอม่ะูบีว๑ยาด้าน๒ุธน�ี บอ)ยพ๐าํรา๐ฤเรภ๐กดอษาเามศวัืกอลิ ลดง์�ิ
ทอี� ยู่

เบอร์โทร

อบลชื�าาํอกชด-./สีพบัภกท.จลุ ี� ว. ๑สอรภ๔๐จพงัอ๓๘าํภาน๓ั หเคงภ.๕๐ตพวผ-อ๑/าดํั ๐ร๘กรพพะ๗วกรรนหจ๐.ะะ(คมโ๗สนนทรู่ อค๗ตคศบรพาํร๗รศบสศภิีอร๘ลวรพยีอบีนอุธย้ยา)ุธยนนุธยาาายเพกา๑าทุ๓ะร๐า๐๐
ทอี� ยู่

เบอร์โทร

26

ลบทชอื�าาํอกอี� ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี� ว. ๐อจภข๖๔น๘้๘งัาําาา๔เรหคยภ/๔๗ามวอ๑ช-ดัา๐๘พกนพ๘หาริตรระม๔ยบะนู่์๐นตาํ คเน๖าํปคร๗บารรศญลศ๔มรหรีกอีอันมยยุธตลุธยรยาาา ๑๓๐๐๐
เบอร์โทร

อชบล�ืาาํอกชด-./สีพบัภกท.จลุ �ี ว. ๐อจกภผ๔๑พ๕๘งัลาํกาน๕ั เหค่มุกภ๑ตหว.ง-อ๑(าํ๘มาดัสรบนู่๑พ๐อวาส๑๔จบงรอปเะตส๒อบนราํวก๓ะบสคนอน๗วลร)นินิพบศ๑ราทั บงีอธกกย์ .รุธสแะยสสสาง.�ันภ๑ไ.พ๓๑โ๑ร๖จ๐น์
ทอ�ี ยู่

เบอร์โทร

ชลบอ�ืาาํอกชด-./สีพบัภกท.จลุ ี� ว. ภ๔พกถ๐๓จรอ๖งัร.าน๖๑ัปงุหคง๑ตรซเ-ผวท๑๕ะาํ .ดักรปพช๒กพวราฯ.๖จอร(ะส๙โ๑ุทะชทอ๙น๐าศิ บ๖อ๒คบส๒ุทแร๑รวศิขศร๐น๒วเรท)ีงองิสดยภอุธจ.นยมนั าเหมทาือรร์ฉงาชาย
ทอี� ยู่

เบอร์โทร

27

อลชทบื�าาํอกอ�ี ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี� ว. อจ๒๔หภ๐นง๘ัาําัาว๗๐เหคงหภ๖๐สว-อน๑ห๗มดั โ้าพมใอ๖ฝจ่่่า๐ู๓ธาง๐ย�ิทศทต๖ออรอาํ๒าํ ีงปบงน๐รลว๑ะรย๔มําก๑มยั า๒ะรส๐ัก
เบอร์โทร

ทอบลช�ืาาํอกอี� ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ �ี ว. จอร๔ภ๒๐นับง๙ัาําา๘๐เหคง๙รภ๐สา-วอ๑๐ชหาดั โ๙วกพมอป๐า่่าู๓ธร๘วง�ิททรต๘อิศอาํ๘งาบง๒ล๑เปร๔ําร๑มม๒ะปส๐รักีด�ิ
เบอร์โทร

ชลทบอื�าาํอกอ�ี ดช-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี� ว. อ๔๑ขภ๐พจงั๙้๘าํนัาา๙หเรคตภ๐หาวาํ -อ๑รชมดั ๑วมกพู่๓๑จหารโ๒ทรตะา๒บนรดาํ บาาํรค๒ชน.รลส๙ศาหม๙ญรัวบีอไัตยผุธิ ่ ยแาจ๑้ง๓เจ๑ร๕ิญ๐
เบอร์โทร

28

บทลชอื�าาํอกอ�ี ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ �ี ว. อจ๐ปภ๕๒นง๘ัาําลา๐๐เหคยดัภ๙๐รวเ-อ๑หทณ๘ดั โมศพอ๐ชู่๓บ่า๗ัธยงา�ิทต๙ทลเอาํ๔สอบงือง๗ลว๑๒รง๔ําษม๑์ ะ๒ส๐ัก
เบอร์โทร

บชอลท�ืาาํอกอี� ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี� ว. อจภท๕๐๑พ๒ง๘ัาํานนั๒เหคภ๙๐าตวย-อ๑าํห๙ดัครเม๐มลววื๐อ่พูา๕จม๔งเบอลต๑ุรกพาํ๑ี บ๑บบ๘๕ลุรญั โี๒คญ๑กตั ๐ติ ูมปานขลบิ
เบอร์โทร

ลทบอชื�าาํอกอ�ี ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ �ี ว. อจ๐๑ทภ๕น๕ง๘ัาํานา๓เหคงภ๔๗าสวยอ๑ห-าดัค๑เวมมลว๑น่ืู๑อพา๘าม๓งบ๑รล๐ีุรตพต๗ี าํ๑บนับ๘๕ุรลตี๐โมิ ๐พา๐ธว�ิงเกศ้า์ ต้น
เบอร์โทร

29

อทลบชื�าาํอกอ�ี ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี� ว. จ๐ข๑๕ภตร้อ๓าํ้ง๙ัาา๔บยรหค๗๐ตลาว/-๑ชาํโ๓๙ดัครก๗(ลวกาซจสพร๘เ.ลบอบบ๘งุก้าําุร๗อนนีช๑าํ ๕าไวเ๕ญภรล๑่อต๑ิ ซพ๔.เวฒัถ๐า�ือนรนาี)เนหจิคมรมิญู่ ๘
เบอร์โทร

ชลบอท�ืาาํอกอ�ี ดช-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ �ี ว. ๕นอจข๓ภ๐้ง๘ัาําาา๘๕เรหคยภ๙๐าอว-อ๑ชห๘ุทดั มกมสยั๘วาู่๙รรก๑ศะบตเ๓หบรําาํ ๒สลนุรบํีาก็๖าล๑แญ๗ม๘ด/ติ๑งทร๘นภ๐าายพความ
เบอร์โทร

อชลบื�าาํอกชด-./สีพบัภกท.จลุ ี� ว. สผภ๕๕พอจ๐ง๙ัาํกอานั๗๖เหค๕กบภต/ว.๔สอ-๑(าํ ๕ดัสรหวหสอว๔นนมรจบ๕่อู๘บะเสอง๓บกวตแก.ุร๕นสคาํ ีณบ๑๖)ส๘๙ฏัลก.ภหลฐ๒.่มุ้ว๑ว๓ุฒยง๐าขินมตนิ� ุรงศ์
ทอ�ี ยู่

เบอร์โทร

30

บอลทช�ืาาํอกอี� ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ �ี ว. ภร๙๕นถจอ๐ับง๙ัา๙ํนาา๗เหคย๖/จภน๒ป-้วาอ๑ส๘ง๑ดัรหุว๐ะสหรน๗จรรมอกัะ๙ณู่งษบ๖๑แศ์๙ุรหครพี๖ม๑ตนิ ู่บ๘าํธ้าบ๒ะนล๓จหร๐้วูญยรขัตมนนิ� ์
เบอร์โทร

ลชบอท�ืาาํอกอี� ดช-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ �ี ว. ๕นภก๓อจ๐ง๘ัตาําา๔๘เหคย.ภ๑ต๒สว-อ๑ร๔ัหดันว.อส๙มตหิ .๗รู่ิ๑วาะสร๐หิ๒บแังาต๘ดขุรราํีง๕รแ๑บูปด๘๖ลงห๑จ๕น.ส๐อรงะสบรวุรีง
เบอร์โทร

ลชบอทื�าาํอกอ�ี ดช-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี� ว. ๕นจอ๐ภธ๕ุง๙ัราําา๙๔เหคกง๖ภ๙สจิ-วอ๑๙หาสดั ว๙ว่มวสหิ๑ว่นู๑ร๙านั ๐ะตร๒ทบแวัต๔นดุราํ ีีง๙บ๑ทล๘ูคห๑าํ น๕มอ๐ี งสรวง
เบอร์โทร

31

อบลชท่ืาา�อกอี่ ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ่ี ว. ๐ข๒๖ภตอจน๐้๘งัา�าา�าา๕เรบหคยภ๕๐าสลวอ๑ช-/ดลัา๑๑ชกกา�ล๔๘ัยานลพรบห๑าบบ๗าคมรดา�ุรา่า�ู๓๑นายีภ๑๑๔ลาณูม๕ญร๒์ี .๑พ๓.ช๐ัยบาดาล
เบอร์โทร

ลบอทช่ืาา�อกอี่ ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี่ ว. ๒ข๖ภ๐ตจอน๑้ง๘ัา�าา�าา๙เรบหคยภ๑๕าปลว-อ๑ชห๐ดกัรเกก๖มะดุชา๖ษมู่ัเ๒ยรล๖ตลภบา๖บรูมะา� ๔โ้สานิ คน๓๓มาตขญ๖บร๑าูรทม๒ณอป๐์ ง้อม
เบอร์โทร

ทอบชล่ืาา�อกอี่ ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ่ี ว. เผ๑๖ภ๐นถแข้๒ข๐ูจ๙นาาตดัค๔ย๔วนหกกง๔-๑เนาห๕พอร/อบ๖นช๖หง๓เ๓แอรนดขเง่ว๔ชกหมคยษ๕ม้งากชมงาู่๗๕รนาพ๑ุงต๔ค๐เลทนิว๖ู พาฤมฯมปา๑ลน๐อ๑ด๖ภ๐ยั
เบอร์โทร

32

บก. / ภ.จว.ภาค ๒

ลชทบอื่าา�อกอี่ ชด-.ย/สีพบั่ภู ก.จลุ ว. ตจ๐๕ภ๒ธนุง๖ัรา�าา๑๐บหคก๓ง/ภ๒จิลว-๒๑สทัดเั๘ห๑่วชรม๙นถวล๘ือด.บตเงท๙ีวัุรน๔อศี ๒าา�บ๒มเ๐ภาเม๑ลอ๓พือเมง๐ฒั ืปอนงักา๑
เบอร์โทร

ลชอบท่ืาา�อกอ่ี ดช-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ่ี ว. ๖นจต๐๔ภท๓ง๘ัา�านา/๖บหคง๑า๙สลวย-๒๙าดเัคหชว๒รวมิงสะา๕เู่๒รนมย๖วอินห๔งงสมอ๕๒ุดู่าบ� ๘เ๑า้าภ๐นอเ๐วเเพม๐หลือะนิงชใาจติ๑
เบอร์โทร

33

อชลบื่าา�อกชด-./สีพบัภกท.จลุ ี่ ว. จส๕ภ๖พอจ๐๔งัง๘ัา�วานั๒เหหค.ภ๕(ต/สวว๑อ๒า�-ดดััอ๖รศหสปบ๕วรมรจรีสม๒ู่๑ะาโวโท๙จแหตน๕นีกสา�ก)้วบบ๙ตถิส๖ุรลตภีโ๒ศิ.คบัก๕ก้าดปน๑�ิี บ๙ทธ๐บัราไพทยร
ทอ่ี ยู่

เบอร์โทร

ทชลอบื่าา�อกอี่ ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี่ ว. อจ๒๐ร๖ภร้ออ๕ง๘ัา�า๘งเหคยภ๗๙สตวอ๒-/วา�ดั๒๗เ.รมสก๔วือกตรจ๖.งะา�สเ๐บแอส๙กลก.ภ๗้วทน.จ่๖า๒พเงั ก๗หรษุวจ๐มดั ๐สส๐ลระะแทกา้วน
เบอร์โทร

ชลทอบ่ืาา�อกอ่ี ดช-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี่ ว. อจ๖ข๓ภ๐ด๖้ง๘ัา�าาา๙เบรหคภ๘าหตวอ๒ช-มดัา�๓วกร่สู๕งั๖าวนรร๐จตะบ�า้๑า�แเวา�๑ยบกบิน๑น็ ้ลวูล๘าวญย๒งั ์ น๗จ�า้ร๒เัตย๑นย็ ๐์
เบอร์โทร

34

ลอบชื่าา�อกชด-./สีพบัภกท.จลุ ี่ ว. จจอตภ๒๖สพ๗งงััา�า�วานั๓เบหหค.ภต(/ลสวว๑า�อ๒รดดอััออบวรสสบรจ้าัญรรัญสนโทะะปวปแแกนธรรกกมระ)ะ้้วว.รเส๒เทมท๒ภศวศฝ๗.ทิ วั่งย๑งัข์๒นวเด�า้๐าเชยแน็ ก้วพจิ ติ ร์
ทอี่ ยู่

บลชทอื่าา�อกอี่ ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ่ี ว. ภข๖๑อจด๐๕๘้ง๘ัา�าาาเ๕บรหคภ๑า/ตว-๙อ๒ช๓ดัา๑� อกรหส๖ราวม๕รัญร่จู๗ะบ๑ปแสต๑�ารกา�นร๙บะ้วา๐าลเยญท๒บุท้าศ๗นธใ์๑หเ๒มอ่หยี่๐นมออไุไทรร
เบอร์โทร

ชอลบื่าา�อกชด-./สีพบัภกท.จลุ ่ี ว. จส๐ภร๕๖พตอ๙ง๖ัาภ�านั๒บหคง๑.ตค๑.-ลวผ๒๖า�/ลดหั๓กร๕อชนวก๓๔งลจ.อน(๙๓บโสงห�า้ทปุร๖อใมสี๙บรด๒ู่๙ื๕อรสจ๐.วงัอศ๑หนา�ิ๕วเว)ณภ๐ดั อาสฏบรศาะง์ บลเสุระีโมสุง
ทอ่ี ยู่

เบอร์โทร

35

บลอทชื่าา�อกอ่ี ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี่ ว. จกอ๒ขภ๗๐พ้ง๘ัมา�าานั๐๘เรหค.ภ๙ต๔/าว๒-อ๒ชา� ๓๘ดั รเกหมต๕๓วามือรจร๓ู่๕งตาเบอด๕า� �ากถบน๗๒นลวา๗๓นแุฒญ๗ห๐สชิ ๐ลุขัย๐มุมกอวลนทิ ดั ันต์
เบอร์โทร

ลชอทบ่ืาา�อกอี่ ดช-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ่ี ว. ๗นธ๕ภจซอ๐ุง๙ัรา�าาอ๙๑เหคกง๔ภย/ส๓จิว๕-อ๒ุ๙กสดั๘บ่ญ๘ัตวฉ้๖านา�ะ๕นญหบเตโ๒ชมาลพวั ิงู่๓๔ลสธเทา๖�ิาถดร๘แนขาสนว๒งาสง๔ิร๑ิโส๔ธ๐ร
เบอร์โทร

ทบอลช่ืาา�อกอี่ ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี่ ว. จอฉ๐๗ข๗ภนง้๙ัา�าะาา๐๒เรหคย๓เ/ภช๒าอว-อ๒ิชง๐๗มัดั บเก๘ทพฉ๔้าาหระนรร๙ามเบโ๘ชู่๓พซน�าิง๙น้อธเช๖๙ทา�ยิุม๙ญรตสชาา�ุวนบ๒รบลร้๔าลณน๑าเ์อ๔ดือ้ ข๐อวาาทงร
เบอร์โทร

36

ทชลอบื่าา�อกอี่ ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี่ ว. จอ๐กภ๕๗นง๙ัาา��าา๔๓เนหคย๕ภ/อันว๑อ-๒๒นดัหบฉิรม๘้าุทะนู่๔๙เธโช๕์พติง๙เา�ธเจทบ๗�ิรรล๘ิญาบช๒้า่าน๔งโ๑พ๔ธ๐�ิ
เบอร์โทร

ชลบทอ่ืาา�อกอ่ี ดช-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี่ ว. ๗นทภ๑อ๒๐๐๘า�านา๔๗เค๕งภ๗า๐สย/อ๒-๐๓าค๗เว๐ม๗วอ๔ือาหรม๖งิสม๐จาู่๓๙งั ๗หไตก๖วา� รดับสนลุวบคร้รารนนณใาโหยสกญภ่ ติ
เบอร์โทร

ทบอลช่ืาา�อกอ่ี ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ่ี ว. ภ๖ขรอ๒๐๗้อ๘้๘า�าา๕๕ยเรคภ/๑ต๒๑า-อ๒ชา�ห๒๓รเกมมว๓๐าื่จอู๕ร๗เงบอต๒กจา� า�นงั๘อบหาน๖ลญวุพ๕เดันงปษิน์รหสาลอจะมนี สบวสัุรดี �ิ
เบอร์โทร

37

ลชบอท�ืาาํอกอี� ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ �ี ว. จต๐๓๗ขภพ้ง๘ัาาําน๑ั๖รบหค๔๕ตาลว๒ช/าํ-ดหั๑๑รกป๕นวถาจรร้า.๙ปาเโบ๗มทจราํ ือ๐นีานศจง๗บาุภนี อญ๓ุรรอาํี ัช๒เนภฎ๕ุสอ์ ร๐เมรณ๐ืูอป๐์ งสูง
เบอร์โทร

อทบชลื�าาํอกอ�ี ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี� ว. ปอธ๓๗ภ๐นุ๘ราํารา๑๗เคกยาภ๗๑จมจิ -อ๒/นี๙สา๓กน่๙วบบต๑นพุริน๘าํีต๒บท๑บวั ลร๕๔า์บลน๑๙าุร๑เดยี ๐จตน็ งั ะหเควยีดั น
เบอร์โทร

ลบชเอทบ�ืาาํอกอี� อดช-.ย/รสีพบั่ภู์โกทท.จลุ �ีรว.อจธ๙๗ภ๐นุง๘ัรา๔ําา๘เหคกยภ๖หชจิว-อ๒๑สํมาดั นน๕่่วปู๗าาน๓รดญตาตี๖จาํ วั๘บนีท๕ลบอท๗งุร่เุงี ล๒โก็พ๕ธ๒�ิ ๒๐
38

ลชบอทื�าาํอกอ�ี ดช-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี� ว. ๗ดจอ๐ภ๑ธ๑ุง๘ัราํรา๙เห๗คก.ภ๑ศจิว-อ๒ิตห๘สดั เชม่มวน๐ัยื่อนู๕๖คง๔ตรจตนวั๐รี าํ ๗ะาบยธ๘ลกัญท๒ญ่าช๖า้า๐สง๐ก๐ลุ
เบอร์โทร

ชลอทบ�ืาาํอกอ�ี ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ �ี ว. ตจซ๐ภ๘เสนกง๘ัาํวาา.๐ษกบหคยน๑ตรเลวไ-๒ฉ่าร๙ดทผั งลก๘่น่คาพมิรชุณ๙คฒัช้า๘รลัยงนน๑ูกอา๔าปฟาํยิ ย๙เากภรธอ์ม๒นเมะ๖๑วื๐อ๑ฒั๐ง๗๐น์
เบอร์โทร

ชลบอทื�าาํอกอ�ี ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ �ี ว. ๑ภท๘๐อเน๑คาํ๘๓๘านา.๑ทเคยภ/๓๒า.ี๒อกอย๒/นิ-บติ๑ค๙ตเาต๔ตว๙งาํอาคิ๑บลรหมุณ๗์ะเลนมมห๓ชูุ่งแ๑ั�นน๙จส๐แ๙องันงซหงลหปว.ลไิรดัรอปัญืชอวร์ลอษบอณฟุรีฟยี๒ิ ต์ ๐๑๕๐
เบอร์โทร

39

อบลชทื่าา�อกอี่ ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ่ี ว. ท๑๘ภนอจ๐๘ง๙ัา�านา๒เหคย๓ภ/า๕ววย-อ๒ุฒ๕ดัคบหชว๙ชิามาล๕งัยู่ม๑ลบ๔ะพตุร๙มีา�พิ๒๕บุงธิ๐ล๔เ๑หม๕ธน๐ีรอ์ งปรือ
เบอร์โทร

ลบอชท่ืาา�อกอ่ี ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ่ี ว. ทอจ๗๘ภ๐นง๘ัา�านา๓เหหคยภ๙าจมวย-อ๒๑ติดั่คู๑บ๒รชวาตกาล๙งา� มรลบ๑บะ๙ุรลสมี๖ห่๒ง๙ุงเน๐สอ๑รง๕ิมป๐ลาไหล
เบอร์โทร

ลชทอบ่ืาา�อกอ่ี ดช-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ่ี ว. จอ๓๘๐นขภ้ง๘ัา�าาา๒๔เรหคงภ๑๓าวว-อ๒ชก๕๙ดั เกลุมน๗ตาือคร๖า�เงขบบร๘ม็นา�ล๖นนศา๖ยาาร๙ญกคีน/๒าธวุร๖าก๐จิ๐ส๐่วนตวั
เบอร์โทร

40

อลทชบ่ืาา�อกอี่ ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี่ ว. ภ๗๘สน๐จอื่ง๘ัา�อาา๕๕เหคยมภ๑/วว๑ว-อ๒๘เิดั๐ลชเมน๓ชียหือนคร๑มงร๙ู่๔พน๐่๙มุาตย๙บา� กบุญล๒ฑศ๖รร๐ิกีน๐า๐วา
เบอร์โทร

ชลทอบ่ืาา�อกอ่ี ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี่ ว. ๐ภ๘จตธรหน้าุง๘ัรา�าาม๖นบหคกย่๒ูบธจิลว๘๒้า-สนดโัน๔ส่วrฉิตล๕ธiนะeลร๔wเเตลิสชอ๒วัพิงรsา� tเิม๒รเทaภ็อชt๘รiอตีพoา๘เเnม๒พือ๑อ๔ง๘ต๐/ี้๐๒๐๙๔
เบอร์โทร

ลทชอบ่ืาา�อกอ่ี ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี่ ว. ต๐จบภธ๘นุา�ง๘ัรราา๗บิหษคกย๒ลทัเจิว๒อศ-สeดั๕กาd่วฉลชเ๔พนาะัยแ๒นเตชดธวัแ๔ิงง์pกเ๔อทd้วา�๗๖รบเภ๕าุต๕อ๒ร๒บี ๔า/๒ง๐น๐ห�า้ ๐เมปู่๒รี้ย๑ว
เบอร์โทร

41

ลบชทอ่ืาา�อกอี่ ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ่ี ว. จอ๒ธ๐๘ภดุง๘ัรา�าา๘/เบห๒คกภ๙จิตว-อ๒ห๕สดัา� พร่มวฉ๔นว่นู๗ะ๔จมเตชต๗สววั ิงา�รา๓เบรทร๒คลรรชาเ๖ากมัย๒าะ๔จขนั๑น๒ทุนศ๐รี
เบอร์โทร

ทบอชลื่าา�อกอี่ ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ่ี ว. พแก๙ถภ๐๘นข๘ร.าาน๙ซบุคงงว๖ักา.เศงเท-๒งงทแ๔ศขาพยสีิธน๐ุนฯนมร๘บเ๒ททด๑รมา�ะยี๔ิษ๕ณเนล๑ทัเ๙ข-ศี๗๒เ๓ชอตร๐ากแีบวยชยงาทศกงนะข์๕กเุนลลู เทยี น
เบอร์โทร

ชลบอท่ืาา�อกอ่ี ดช-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี่ ว. ๒น๖ทภอจ๐๖ง๘ัา�านา๐เห/คงภ๑๙า๐บวย-อ๒ห๙งดัคพก๙มชวนช๖่าูล๑๓ัมสบ๐ทน๐ุรูลต๙ิคี ๒มา�๐มบ๐ณล๑ี ห๔ม๐อนนาง
เบอร์โทร

42

บก. / ภ.จว. ภ.3

อชบลท่ืาา�อกอี่ ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี่ ว. ๐๓ภข๙อ๑พ๔้๘า๐�าาน๖ั เรคภ๐๓๒ตา๐อ๓ชา�-ห๐๓รเกมมวา๗ือจ่รู ๖๔งโบชทต๐�าัยนา�๑ปภบ๙ารูมญล๙ะิโชจพิดงั นหสทวะอดั ทงช้าัยนภูมิ
เบอร์โทร

ชลบอทื่าา�อกอ่ี ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ่ี ว. ๐๑อ๓๙ภขพ๓้๙า๑�าาน๖ั เรค๑ภ๐๐ตา-๐อ๓ช๐า�ห๐รเ๑กมมว๗าื่อูจร๖๘งโบชตท๘า� ัยา�น๒วบภารี ล๓ูมญะบิเจดุ่งงัชคหลเวก้าดัษชมัยศภรูมี ิ
เบอร์โทร

43

ลทบอช่ืาา�อกอ่ี ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี่ ว. อ๓๒๙ภข๐ร้อ้๙า๒�าา๑๖ยเรค๖ภ๐ตาห-๐อ๓ช๗า� ม๐รเกม๑่วู ๑า๒ืจอร๙โง๒บทตจ�า๙สา�นงั ๓ุบรหาศ๒ลญวักสดั ดวบ�ิ มาุรยน่ั ีรจเัมขกี ม็ย์ทอง
เบอร์โทร

ลชทอบื่าา�อกอ่ี ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ่ี ว. ๕ชข๙ภรตจ๐้อ้ง๙ั๓มาา�า/๑รบหคย๓รา๘ตลวม-๓ช๓า�ดชัทหกรุมบ๒หาวมเุรรจ๐าหู่ ีรบ๑รเ๙็ดัอม๙ต�า๖กนยอา�๓ซ์ราา�เ๒อส๓วญเภยจร๑อีบ๐Cสเุรม๐ุร๒ีรื๐อะัมงย์
เบอร์โทร

ทบลชอื่าา�อกอี่ ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี่ ว. จ๑๐ตอ๙ภนา๑า�ง๘ั๔าาจบห๙คยา๙ล๙รยว-๓ตยุท๘ดั ห์มาธย๔ดหมโชทา๔ู่สวัย๙อธท๗ิ งคถยร๓อราน๓ลา�๐อนเยัภ๕๓งอนอส๐รักเินม๐ุณวือ๐ชิ ปงากยราโะรสเอธสสิ รรริฐะ
เบอร์โทร

44

บทอลชื่าา�อกอี่ ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี่ ว. ภ๑ขร๙จอ๐้อ๒้ง๘ัา๕�าายเรหคภ๓๔ตาวอ๓ชา�-ดัห๘รเกมยวม๕าืจอโรู่๙สเ๙งบอธต๖กา� ๕รา�นดบ๔๓ารลญ.๕๕ณน๐ราง๐สค๐ะ์ ภไมูเยยี่ มจติ ร
เบอร์โทร

บทอชลื่าา�อกอี่ ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี่ ว. ภ๕ธ๙นจอ๐ุง๘ัรา๖�าาเหหคกยภ๙บจิมว-อ๓๘สดัุ่ญูเ๙ม่วย๖เือลนตโ๕สงศิา�ต๘ธบวัคร๓ลา� ห๓๓ศนร๕๕ีอ๐ง๐ห๐ิน
เบอร์โทร

อทบลชื่าา�อกอ่ี ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี่ ว. จต๐ภ๙ธ๓นุง๖ัร๗า�าา๑บหคก๒ง๐สจิลว-๓ถ๖าสดใั นวน๔่วยพเนนโ๕มสชิแตือ๕ธญจวัง๖ร้งาอ๒สภ๓า� น๒าเ๕ภิทช๐อิน๐เมค๐ือา� ง
เบอร์โทร

45

อลชบท่ืาา�อกอ่ี ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี่ ว. ๓ขอภ๙พจ๐้ง๘ัา๘�าาน๘ั เรหคภ๑ตาหว-อ๓ชา�๕ดัมรโกพศ๙วู่า๑ร๓จธร๓ีสโบ�ิศ๐ทะา�ร๓ตเนีสเกา�๘สุาบวษนญ๙รล๓ียรโ์ดณ๓ธดร๑ร๒ม๐เนียม
เบอร์โทร

ทอบลชื่าา�อกอี่ ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ่ี ว. ๗ตจท๙ภ๐พง๘ั๙า�านนั๘บหค๑าตลวถย-๓า�๓ดใัคนรนส๒ววนเุารจม๑พมินโือ๑รทท๓งหชรอ๒ม์ัยา�๓๔เเนทภ๒งพอ๐คเม๐์ ท๐ือองงชาลี
เบอร์โทร

ชลอบทื่าา�อกอ่ี ดช-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี่ ว. ๐อ๑๒ทภพ( า�๐๘บานนั๑เค๐ภ้า๕๘าตนอย๓า�/-เคส๖๗มร๑ิวนวือ๖าจงธห๙มโจร๓มทงั)ู่๖ห๒ตอ๑วา�คั๔ดัซบรบอลเดุรยนีรชอัม๘เกยพ์เ๓มชื๒อรงโ๐ต๐๐
เบอร์โทร

46

ลชบทอ่ืาา�อกอี่ ดช-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี่ ว. ๑น๐ทภจสเตล๐ง๙ั�าา�านาขบหนค๑ง๔าทสลักวย-๓ี่๒าดใังค๓นวาสว๖๑นนเุาร๙ม,�า้๓มสิน๕ืออห๓ทง้อ๔บรยอ๙ถ์ัณา�๓๓นเลเทภน๒้าติอสเ๐ททเุวม๐ศนร๐ือบรางณยาสลคุรว๔ินาทมร์
เบอร์โทร

ลชอทบื่าา�อกอ่ี ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี่ ว. ภท๑๐เตจสนล๐ง๘ั�าา�านาขบหนค๒ง๑าทอลักวย-๓่ีม๖ดใังค๓น๔ารสว๑นเร๔ุารม,ัต๓มสิน๒ือนห๓ทง๖์บรภ๕อถ์ณั ทัา�๓น๓เทรภน๒พติอเ๐ททาเม๐นศน๐ือีบางยาสลคุรว๔ินาทมร์
เบอร์โทร

ชอลบท่ืาา�อกอี่ ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี่ ว. ๐ภข๒๑จอร้อ๐้ง๖ัา�าา๙เรหคย๔๓ภ๐าตว-อ๓ช๑หา�ดั หกร๒มอัาววา่�๖ูรตจ๗น๒บเะาอา�ต๒พจกนา� เา๕จบาวนญ๙รลรี ิญะรพัต๓นง๗ษว์า๒จรา๔ี ร๐ุจติ ร
เบอร์โทร

47

ลบทอชื่าา�อกอี่ ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ี่ ว. ๘สจอ๑ภ๐น๐ง๘ัา�มาา๔เหค๔ยภา๔แชหวอ๓-สิดัก๒มเมงอู่อ๘จ๘ือา� บนัน๒งตตทา๘า�.จรบ๑เ์ จน๑ลร๖ปิว้ ิญทลาอค๓ง้า๗ว๐๐๐
เบอร์โทร

ชลอทบื่าา�อกอี่ ดช-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ่ี ว. ๑นเ๓อจภ๐ก๐ง๖ัา�าา๖ษเหค๑๕ยภตห-อวอ๓๓รมุทดั เก๓สู่๑อยั รน๐๔า� วนา๑ตงงาศ๗า�คจบ์ต๑นเจลร๕ิครีโมพิญน๓ท๗อ๒ง ๙๐
เบอร์โทร

ชทลอบื่าา�อกอี่ ชด-.ย/สีพบั่ภู กท.จลุ ่ี ว. อผ๑จภ๐๑น๐๙ง๘้ัา�ูใาาหเหค๖ยภ๘หญกวอ๓ม-ตดั๑่บตู่ ญัอ๓๗้ราุบนะ�๖ตลก๐ูา�ราท๕บราอ๒ชพลงคธ๑ืชเตาอผนมินลี ส๓า๔ย๑๓๐
เบอร์โทร

48


Click to View FlipBook Version
Previous Book
about me
Next Book
Сайты и шаблоны