The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tanawich.s, 2022-07-11 00:53:41

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพ

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพประกาศโรงเรยี นทับโพธ์พิ ฒั นวทิ ย์
เร่อื ง ให้ใช้หลกั สตู รโรงเรียนทับโพธ์พิ ัฒนวิทย์ พทุ ธศักราช 2565
ตามหลกั สตู รแกนกลางการศึกษาข้ันพน้ื ฐาน พทุ ธศกั ราช 2551

(ฉบับปรับปรุง พทุ ธศักราช 2560)

เพื่อให้การจดั การศกึ ษาขั้นพื้นฐาน สอดคลอ้ งกับความเปลย่ี นแปลงทางเศรษฐกจิ สังคม ความ
เจริญก้าวหนา้ ทางวิทยาการ เป็นการสรา้ งกลยุทธ์ใหม่ ในการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้ งการของบคุ คล สงั คมไทย ผู้เรียนมศี กั ยภาพในการแขง่ ขันละความรว่ มมอื อย่าง
สร้างสรรค์ในสังคมโลก ปลูกฝังใหผ้ ู้เรยี นมีจิตสำนึกในความเป็นไทย มีระเบยี บวินยั คำนึงถงึ
ผลประโยชนส์ ่วนรวม และยดึ มั่นในการปกคครองระบอบประชาธปิ ไตย อนั มีพระมหากษัตรยิ ท์ รงเปน็
ประมขุ เปน็ ไปตามเจตนารมณ์มาตรา 20 ของรัฐธรรมนญู แห่งราชอณาจกั รไทย พุทธศักราช 2550
และพระราชบญั ญัติการศกึ ษาแหง่ ชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพม่ิ เตมิ

ฉะนน้ั อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 และมาตรา 15 แหง่ พระราชบญั ญตั ริ ะเบียบ
บรหิ ารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 และคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โรงเรียนทับโพธ์พิ ฒั นวทิ ย์ ได้มีมตเิ ห็นชอบให้ใชห้ ลักสตู รโรงเรยี นทับโพธิ์พฒั นวทิ ย์ พุทธศักราช 2565
ตามหลกั สตู รแกนกลางการศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน พทุ ธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พทุ ธศักราช 2560)
เมอื่ วนั ท่ี 9 เดอื น พฤษภาคม พทุ ธศกั ราช 2565 จึงประกาศให้ใช้หลักสตู รโรงเรยี นทบั โพธิ์พฒั นวทิ ย์
ตัง้ แตบ่ ัดนเี้ ป็นตน้ ไป

ประกาศ ณ วันท่ี 9 เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2565

(ลงชื่อ) (ลงช่อื )
(นางจันทร์ดี จ้อยสระคู) ( นางจุฬาภรณ์ บญุ ศรี )

ประธานคณะกรรมการสถานศกึ ษาข้นั พน้ื ฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนทับโพธิพ์ ัฒนวิทย์


คำนำ
โรงเรียนเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้จัดทำ
หลักสตู ร กลุ่มสาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชพี ตามหลกั สูตรแกนกลางการศึกษาข้นั พน้ื ฐาน พทุ ธศกั ราช
2551 เลม่ นี้ได้จดั ทำขน้ึ เพือ่ ใช้เป็นกรอบและทศิ ทางในการพฒั นาหลักสตู รและจดั การเรียนการสอน ซงึ่
มีเนื้อหาประกอบด้วย ทำไมจึงต้องเรยี นการงานอาชีพ เรียนรู้อะไร ในการงานอาชีพ สาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ คุณภาพผู้เรียน ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
การวเิ คราะหเ์ พอ่ื จัดทำคำอธบิ ายรายวิชา คำอธบิ ายรายวชิ า โครงสรา้ งรายวชิ า และหนว่ ยการเรยี นรู้
ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
ผอู้ ำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรยี นทับโพธ์พิ ฒั นวทิ ย์ ทไี่ ด้ร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเน่อื ง ในการวางแผน ดำเนนิ การ สง่ เสรมิ สนบั สนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ ข เพือ่ ให้มคี วาม
สมบูรณ์ เหมาะสมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น และสามารถพัฒนาผู้เรียนไปสู่
คุณภาพตามมาตรฐานการเรยี นรู้ทก่ี ำหนดไว้ได้เป็นอย่างดี

กล่มุ สาระการเรยี นรู้การงานอาชีพสารบัญ หนา้
เรอ่ื ง

ประกาศ ก
คำนำ ข
สารบญั ค
วสิ ยั ทศั นข์ องกลุ่มสาระการเรยี นรู้ 1
เรยี นรู้อะไรในกล่มุ สาระการงานอาชพี 2
สมรรถนะสำคัญของผเู้ รยี นและคณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์ 3
สาระและ มาตรฐานการเรยี นรู้ 4
ตวั ชี้วดั และสาระการเรียนรแู้ กนกลาง 6
โครงสรา้ งหลกั สูตรกลมุ่ สาระการงานอาชะและคำอธิบายรายวชิ า ระดบั ชน้ั มธั ยมศึกษาตอนตน้ 12
โครงสรา้ งหลักสูตรกลมุ่ สาระการงานอาชะและคำอธิบายรายวชิ า ระดบั ช้นั มัธยมศึกษาตอนปลาย 24
โครงสร้างรายวชิ าพ้ืนฐาน ระดบั ช้นั มัธยมศึกษาตอนต้น 31
โครงสรา้ งรายวชิ าพ้ืนฐาน ระดับชนั้ มัธยมศกึ ษาตอนปลาย 46
โครงสร้างรายวิชาเพิม่ เตมิ ระดับช้ันมธั ยมศึกษาตอนตน้ 45
โครงสร้างรายวิชาเพิม่ เติม ระดบั ชน้ั มธั ยมศึกษาตอนปลาย 52
การจัดการเรยี นร/ู้ กระบวนการเรยี นรู้ 66
สือ่ /แหล่งการเรยี นรู้ 67
การวดั และประเมินผล 68
อภธิ านศัพท์ 77
79
บรรณานกุ รม
80
ภาคผนวก
81
คณะผจู้ ัดทำ
82
ประกาศโรงเรยี นทับโพธิ์พฒั นวิทย์

ความนำ
วสิ ยั ทศั น์ของกลุ่มสาระ

กลุ่มสาระการเรียนรกู้ ารงานอาชีพ โรงเรียนทับโพธิพ์ ัฒนวทิ ย์ ม่งุ จัดการศกึ ษาเพ่อื ให้ผู้เรยี นมี
ความรู้ ความเขา้ ใจ มีทกั ษะ กระบวนการทำงาน และการจดั การอยา่ งเปน็ ระบบ พฒั นาความคิด
สร้างสรรค์ มที ักษะการออกแบบงานและการทำงานอยา่ งมกี ลยทุ ธ์ โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอื่ สาร ตลอดจนนำเทคโนโลยจี ากภมู ปิ ัญญาพื้นบ้าน ภมู ปิ ญั ญาไทย และ
เทคโนโลยีสากลมาใช้และประยกุ ต์ใช้ในการทำงาน รวมท้ังการสร้าง พัฒนาผลติ ภณั ฑห์ รือวธิ ีการใหม่ ๆ
เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดลอ้ ม และพลังงานอย่างประหยัดและคมุ้ คา่ เพอ่ื ให้บรรลวุ สิ ยั ทศั น์
ดงั กลา่ ว กลมุ่ สาระการเรยี นรูก้ ารงานอาชพี โรงเรยี นทบั โพธ์พิ ฒั นวิทย์ จงึ กำหนดวิสยั ทัศน์ของกล่มุ เป็น
“การเรียนรทู้ ย่ี ดึ การทำงานและการแก้ปญั หาเป็นสำคัญบนพน้ื ฐานของการใชห้ ลักการและทฤษฎเี ป็น
หลกั ในการทำงาน และการแกป้ ัญหา” งานทีน่ ำมาฝึกฝนเพอ่ื บรรลุวสิ ัยทัศนข์ องกลมุ่ น้ัน เป็นงานเพอื่
การดำรงชวี ิตในครอบครัวและสงั คม และงานเพ่ือการประกอบอาชีพ ซงึ่ งานทัง้ 2 ประเภทนี้ เมอื่ ผ้เู รยี น
ไดร้ ับการฝึกฝนตามกระบวนการเรยี นรูข้ องกลมุ่ สาระการเรียนรกู้ ารงานอาชีพ ผ้เู รยี นจะได้รบั การ
ปลูกฝงั และพัฒนาให้มีคุณภาพและมศี ีลธรรม การเรียนร้จู ากการทำงานและการแกป้ ญั หา ของกลุม่
สาระการเรยี นร้กู ารงานอาชพี โรงเรียนทบั โพธิพ์ ฒั นวิทย์ จึงเปน็ การเรียนรู้ทเ่ี กิดจากการบูรณาการ
ความรู้ ความสามารถ ทกั ษะ และความดที หี่ ลอมรวมกนั จนก่อเกดิ เปน็ คณุ ลักษณะของผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรทู้ กี่ ำหนด

หลักการ

หลกั สูตรแกนกลางการศึกษาขนั้ พ้นื ฐาน มหี ลักการทส่ี ำคญั ดงั น้ี
1. เปน็ หลกั สูตรการศึกษาเพ่อื ความเปน็ เอกภาพของชาติ มจี ดุ หมายและมาตรฐานการเรียนรู้
เปน็ เปา้ หมายสำหรับพัฒนาเดก็ และเยาวชนให้มีความรู้ ทกั ษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐาน
ของความเป็นไทยควบคูก่ บั ความเปน็ สากล
2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่อื ปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมโี อกาสได้รับการศึกษาอยา่ งเสมอภาค
และมคี ณุ ภาพ

๓. เป็นหลกั สูตรการศกึ ษาทีส่ นองการกระจายอำนาจ ให้สงั คมมีสว่ นรว่ มในการจดั การศึกษา

ให้สอดคลอ้ งกบั สภาพและความตอ้ งการของทอ้ งถ่ิน

4. เปน็ หลักสูตรการศกึ ษาทม่ี โี ครงสรา้ งยืดหย่นุ ท้งั ดา้ นสาระการเรยี นรู้ เวลาและการจัด

การเรยี นรู้

5. เป็นหลักสูตรการศกึ ษาทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6. เปน็ หลักสูตรการศกึ ษาสำหรบั การศกึ ษาในระบบ นอกระบบ และตามอธั ยาศัย
ครอบคลมุ ทกุ กล่มุ เป้าหมาย สามารถเทยี บโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์

จดุ หมาย

หลกั สตู รแกนกลางการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน มงุ่ พฒั นาผเู้ รียนให้เปน็ คนดี มีปัญญา มีความสุข
มศี กั ยภาพในการศกึ ษาต่อ และประกอบอาชพี จงึ กำหนดเป็นจุดหมายเพอื่ ให้เกิดกับผเู้ รียน เม่อื จบ
การศกึ ษาขัน้ พนื้ ฐาน ดังน้ี

1. มคี ณุ ธรรม จรยิ ธรรม และคา่ นยิ มท่พี งึ ประสงค์ เห็นคณุ คา่ ของตนเอง มวี นิ ัยและปฏบิ ตั ิ
ตนตามหลกั ธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนบั ถอื ยดึ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใชเ้ ทคโนโลยี และมี
ทกั ษะชวี ติ

3. มีสขุ ภาพกายและสุขภาพจติ ที่ดี มีสุขนิสยั และรักการออกกำลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเปน็ พลเมอื งไทยและพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและ
การปกครองตามระบอบประชาธปิ ไตยอันมพี ระมหากษตั ริย์ทรงเป็นประมุข
5. มีจิตสำนกึ ในการอนุรกั ษว์ ฒั นธรรมและภมู ปิ ญั ญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม
มจี ิตสาธารณะที่มงุ่ ทำประโยชนแ์ ละสร้างส่งิ ทดี่ งี ามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสงั คม
อยา่ งมีความสุข

ทำไมตอ้ งเรยี นการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุม่ สาระการเรยี นร้กู ารงานอาชพี เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาใหผ้ เู้ รียนมีความรู้ ความเข้าใจ
มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและรู้เท่าทนั การเปลย่ี นแปลง สามารถนำความรูเ้ กี่ยวกบั การ
ดำรงชวี ิตและการอาชพี มาใช้ประโยชน์ในการทำงานอยา่ งมคี วามคดิ สรา้ งสรรค์ และแข่งขนั ใน
สงั คมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงานและมเี จตคติท่ดี ตี อ่ การทำงาน
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสงั คมไดอ้ ย่างพอเพียง และมคี วามสขุ

เรียนรู้อะไรในการงานอาชพี และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรกู้ ารงานอาชีพมุง่ พฒั นาผู้เรยี นแบบองคร์ วม เพ่ือให้มคี วามรู้
ความสามารถ มีทักษะในการทำงาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศกึ ษาต่อ
ได้อยา่ งมีประสทิ ธภิ าพ โดยมสี าระสำคญั ดังนี้

• การดำรงชีวิตและครอบครวั เป็นสาระเกย่ี วกบั การทำงานในชีวิตประจำวนั ช่วยเหลือ
ตนเอง ครอบครัว และสงั คมได้ในสภาพเศรษฐกิจท่ีพอเพยี ง ไม่ทำลายสง่ิ แวดล้อม เน้นการปฏิบัตจิ ริง
จนเกดิ ความมั่นใจและภูมิใจในผลสำเรจ็ ของงาน เพอื่ ใหค้ น้ พบความสามารถ ความถนดั และความสนใจ
ของตนเอง

• การอาชพี เป็นสาระทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับทักษะทจ่ี ำเป็นต่ออาชพี เห็นความสำคัญของ
คณุ ธรรม จรยิ ธรรม และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม เห็นคณุ ค่าของอาชพี สจุ รติ
และเหน็ แนวทางในการประกอบอาชีพ

สมรรถนะสำคญั ของผเู้ รียน

หลักสูตรแกนกลางการศกึ ษาข้ันพ้ืนฐาน มุ่งใหผ้ ้เู รียนเกดิ สมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดงั น้ี
1. ความสามารถในการส่ือสาร เปน็ ความสามารถในการรับและสง่ สาร มวี ัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถา่ ยทอดความคดิ ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สกึ และทัศนะของตนเองเพอื่ แลกเปลยี่ นขอ้ มูล
ขา่ วสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรอง
เพ่อื ขจัดและลดปัญหาความขดั แย้งต่าง ๆ การเลือกรบั หรือไม่รับข้อมูลขา่ วสารด้วยหลักเหตุผลและ
ความถกู ตอ้ ง ตลอดจนการเลอื กใชว้ ธิ กี ารส่ือสาร ที่มปี ระสทิ ธิภาพโดยคำนงึ ถงึ ผลกระทบท่ีมตี อ่ ตนเอง
และสงั คม
2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคดิ วเิ คราะห์ การคดิ สังเคราะห์ การคดิ
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพอ่ื นำไปสู่การสร้างองคค์ วามรู้หรอื
สารสนเทศเพื่อการตัดสนิ ใจเกยี่ วกบั ตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแกป้ ญั หา เปน็ ความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
ทีเ่ ผชญิ ได้อย่างถกู ตอ้ งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกั เหตุผล คุณธรรมและขอ้ มูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพนั ธ์และการเปลีย่ นแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสงั คม แสวงหาความรู้ ประยกุ ตค์ วามรมู้ าใช้
ในการป้องกันและแกไ้ ขปญั หา และมกี ารตดั สนิ ใจที่มปี ระสทิ ธิภาพโดยคำนงึ ถึงผลกระทบท่เี กิดขึ้นต่อ
ตนเอง สงั คมและสง่ิ แวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เปน็ ความสามารถในการนำกระบวนการตา่ ง ๆ ไปใช้ใน
การดำเนินชวี ิตประจำวนั การเรยี นรดู้ ้วยตนเอง การเรียนรูอ้ ยา่ งต่อเน่อื ง การทำงาน และการอยู่
ร่วมกนั ในสงั คมดว้ ยการสรา้ งเสริมความสมั พันธ์อนั ดรี ะหว่างบุคคล การจัดการปญั หาและความขัดแย้งตา่ ง
ๆ อยา่ งเหมาะสม การปรบั ตวั ใหท้ นั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ ม และการรจู้ ัก
หลกี เล่ียงพฤติกรรมไมพ่ ึงประสงค์ทสี่ ง่ ผลกระทบต่อตนเองและผู้อน่ื
5. ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี เปน็ ความสามารถในการเลอื ก และใช้ เทคโนโลยีด้าน
ตา่ ง ๆ และมีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพือ่ การพฒั นาตนเองและสังคม ในด้านการเรยี นรู้
การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสรา้ งสรรค์ ถูกตอ้ ง เหมาะสม และมคี ุณธรรม

คณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์
จากข้อสรุปของผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาสรุปได้ว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นลักษณะ

ของคนดี คือ คนที่ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม และได้สรุปสาระ
คุณลกั ษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นิยมไทย ปฏิบัติตาม
คำสั่งสอนของศาสนา เคารพเทิดทูนศาสนา แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนพระเกียรติ และ พระราช
กรณียกิจของพระมหากษัตรยิ ์

2. ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสม และตรงต่อความเป็นจริง
ประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผูอ้ ื่น รวมตลอดทัง้ ต่อหน้าที่ การ

งานและคำมนั่ สัญญา ความประพฤตทิ ่ีตรงไปตรงมา และจริงใจในส่งิ ทถี่ ูกที่ควร ถกู ตอ้ ง ตามทำนอง
คลองธรรม รวมไปถึงการไม่คดิ คดทรยศ ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง นอกจากนี้แล้วความซื่อสตั ย์สุจริต
ยังรวมไปถึง การรักษาคำพูดหรือคำมั่นสัญญา และการปฏิบัติหน้าที่การงานของตนเองด้วยความ
รับผิดชอบ และด้วยความซือ่ สัตย์ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องดว้ ยการใช้ อำนาจ
หน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตนี้จะดำเนินไปด้วยความตั้งใจจริงเพื่อทำหน้าที่ของตนเองให้
สำเรจ็ ลลุ ่วง ด้วยความระมดั ระวัง และเกดิ ผลดตี ่อตนเองและสงั คม

3. มีวินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติให้ถูกต้องและเหมาะสมกับจรรยา มารยาท
ข้อบังคับ ข้อตกลง กฎหมาย และศีลธรรมการรู้จักควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตามข้อตกลง
ข้อบงั คบั ระเบียบแบบแผน และขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดงี าม ยอ่ มนำมาซง่ึ ความสงบสุข ในชวี ติ
ของตน ความเป็นระเบยี บเรียบร้อยของสงั คมและประเทศชาติ

4. ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง การค้นคว้าหาความรู้หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาตนเอง อยู่
เสมอ

5. อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง การมีความพอดีในการบริโภค ใช้ทรัพยากรและเวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ คำนึงถึงฐานะและเศรษฐกิจ คิดก่อนใช้จ่ายตามความเหมาะสม รู้จักการเพิ่มพูนทรัพย์
ด้วยการเก็บและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ดูแลรักษาบูรณทรัพย์ของตนเอง มีการเก็บออมเงินไว้ตาม
สมควร

6. มุ่งมั่นในการทำงาน หมายถึง การศึกษาเรียนรู้เพื่อหาข้อเทจ็ จริง ซึ่งอาจพัฒนาไปสู่ความ
จริง ในสิ่งท่ีต้องการเรียนรู้ หรือต้องการหาคำตอบ เพื่อนำคำตอบที่ไดน้ ัน้ มาใช้ประโยชน์ ในด้านต่าง
ๆ เช่น การยกระดับความรู้ การนำไปประยกุ ต์ใชใ้ นชวี ิตประจำวัน ฯลฯหรือนำมาสรุปเปน็ ความจริงให้
ได้

7. รกั ความเป็นไทย หมายถงึ เข้าใจ หวงแหนความเปน็ ไทยซึ่งถือเปน็ ตน้ ทุนทางสังคม ทำให้
ทกุ ศาสนา สามารถอย่รู ว่ มกนั ได้อย่างสนั ติโดยตอ้ งมกี ารดำเนนิ ชีวติ โดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโน
สุจรติ เปน็ คุณลักษณะทีเ่ ก่ียวขอ้ งกบั การเขา้ สังคมและการมีปฏสิ ัมพันธก์ ับผ้อู ่ืน เช่น ความมี
กริ ิยามารยาท การปรับตัว ความตรงต่อเวลา ความสุภาพ การมีสมั มาคารวะ การพดู จาไพเราะ และ
ความออ่ นน้อมถอ่ มตน

8. มีจิตสาธารณะ หมายถงึ คุณลกั ษณะทางจิตใจของบคุ คลเกยี่ วกบั การมองเหน็ คุณค่า หรือ
การใหค้ ุณค่าแกก่ ารมีปฏสิ ัมพันธ์ทางสังคมและส่ิงต่าง ๆ ที่เป็นสง่ิ สาธารณะทไี่ ม่มผี ู้ใดผู้ผู้หนง่ึ เปน็ เจ้าของ
หรอื เป็นสิ่งทีค่ นในสงั คมเปน็ เจ้าของรว่ มกนั เป็นส่งิ ทีส่ ามารถสงั เกตได้จากความรู้สึกนึกคิด หรือการ
กระทำท่ีแสดงออกมา ไดแ้ ก่ การหลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระทำท่ีจะทำใหเ้ กิดความชำรุดเสยี หายต่อ
ส่วนรวมทีใ่ ชป้ ระโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม การถือเปน็ หน้าทที่ ่ีจะมีสว่ นร่วมในการ

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครวั
มาตรฐาน ง 1.1 เขา้ ใจการทำงาน มีความคิดสรา้ งสรรค์ มที ักษะกระบวนการทำงาน ทักษะ

การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปญั หา ทกั ษะการทำงานรว่ มกนั และทกั ษะ

การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจี ิตสำนกึ
ในการใชพ้ ลงั งาน ทรัพยากร และสง่ิ แวดลอ้ มเพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครวั

สาระท่ี 2 การอาชพี
มาตรฐาน ง 2.1 เขา้ ใจ มที ักษะที่จำเปน็ มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเ้ ทคโนโลยี

เพอ่ื พฒั นาอาชีพ มีคุณธรรม และมเี จตคติท่ีดีต่ออาชพี
คณุ ภาพผู้เรยี น

จบช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 3
• เข้าใจกระบวนการทำงานท่ีมปี ระสิทธิภาพ ใชก้ ระบวนการกลุม่ ในการทำงาน มีทักษะ
การแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแกป้ ญั หาและทักษะการจัดการ มีลักษณะนสิ ัยการทำงาน
ทเ่ี สียสละ มีคุณธรรม ตดั สินใจอย่างมเี หตุผลและถกู ตอ้ ง และมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร
และสง่ิ แวดลอ้ มอยา่ งประหยัดและคมุ้ ค่า

• เข้าใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคตทิ ่ีดีต่อและเห็นความสำคัญของการประกอบ
อาชีพ วิธกี ารหางานทำ คุณสมบตั ิที่จำเปน็ สำหรับการมงี านทำ วิเคราะหแ์ นวทางเข้าสู่อาชีพ มีทักษะ
พืน้ ฐานทจี่ ำเป็นสำหรับการประกอบอาชพี และประสบการณ์ตอ่ อาชพี ท่ีสนใจ และประเมนิ ทางเลอื ก
ในการประกอบอาชีพที่สอดคลอ้ งกับความรู้ ความถนัด และความสนใจ

จบชั้นมัธยมศกึ ษาปที ่ี 6
• เขาใจวธิ กี ารทํางานเพื่อการดํารงชวี ติ สรางผลงานอยางมีความคิดสรางสรรค มีทักษะ การ

ทาํ งานรวมกัน ทักษะการจดั การ ทกั ษะกระบวนการแกปญหา และทักษะการแสวงหาความรู ทาํ งาน
อยางมีคุณธรรม และมจี ิตสาํ นึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางคุมคาและย่งั ยนื

• เขาใจแนวทางสูอาชีพ การเลือก และใชเทคโนโลยอี ยางเหมาะสมกบั อาชพี มปี ระสบการณ
ในอาชีพทถี่ นัดและสนใจ และมคี ุณลักษณะทดี่ ีตออาชพี

ตัวช้วี ัดและสาระการเรียนร้แู กนกลาง
สาระท่ี 1 การดำรงชวี ิตและครอบครัว

มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะกระบวนการทำงาน ทักษะ
การจดั การ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกนั และทกั ษะ
การแสวงหาความรู้ มคี ุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจี ิตสำนึก
ในการใชพ้ ลังงาน ทรัพยากร และส่งิ แวดล้อม เพื่อการดำรงชวี ิตและครอบครัว

ชน้ั ตวั ชวี้ ัด สาระการเรยี นรแู้ กนกลาง

ม. 1 1. วเิ คราะห์ขน้ั ตอนการทำงานตาม • ขน้ั ตอนการทำงาน เปน็ สว่ นหนงึ่ ของการ
กระบวนการทำงาน ปฏิบตั งิ านตามทกั ษะกระบวนการทำงานโดยทำ
2.. ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน ตามลำดับขั้นตอนทีว่ างแผนไว้ เชน่
ด้วยความเสยี สละ
3. ตัดสนิ ใจแก้ปญั หาการทำงาน - การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
อยา่ งมเี หตุผล ในการทำงานบ้าน
- การจัดและตกแตง่ ห้อง
- การเลอื กซื้อสนิ ค้าในร้านคา้ ปลีก คา้ ส่ง
ร้านสะดวกซ้อื และหา้ งสรรพสินค้า

• การทำงานโดยใชก้ ระบวนการกลุ่ม เป็น
วิธีการทำงานตามขน้ั ตอน คอื การเลือกหัวหน้า
กล่มุ กำหนดเป้าหมาย วางแผน แบง่ งานตาม
ความสามารถ ปฏบิ ัตติ ามบทบาทหน้าท่ี
ประเมินผลละปรับปรงุ งาน เช่น

- การเตรียม ประกอบ จัด ตกแตง่
และบรกิ ารอาหาร
- การแปรรูปผลผลติ ทางการเกษตร
- การประดษิ ฐข์ องใช้ ของตกแต่ง จากวสั ดุ
ในทอ้ งถน่ิ

• ความเสียสละเปน็ ลกั ษณะนิสยั ในการทำงาน

• การแก้ปัญหาในการทำงาน เชน่
- การจดั สวนในภาชนะ
- การซอ่ มแซม วัสดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมอื /
เคร่ืองใช้

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนร้แู กนกลาง

ม.2 1. ใช้ทกั ษะการแสวงหาความรเู้ พ่อื • ทกั ษะการแสวงหาความรู้ ประกอบดว้ ย
พฒั นา การทำงาน การศึกษา คน้ คว้า รวบรวม สงั เกต สำรวจ
2. ใชท้ กั ษะกระบวนการแก้ปัญหา และบันทึกเพ่อื ใช้ในการพัฒนาการทำงาน

ทำงาน เชน่
3. มจี ิตสำนกึ ในการทำงานและใช้ - การจดั และตกแต่งบา้ น
- การดแู ลรกั ษาและตกแตง่ สวน
ทรพั ยากรในการปฏิบัตงิ านอยา่ งประ - การจดั การผลผลิต
อย่างประหยัดและคมุ้ คา่

• การทำงานโดยใช้กระบวนการแก้ปญั หาใน

การทำงาน มขี ั้นตอน คอื การสงั เกต วิเคราะห์

สรา้ งทางเลอื ก และประเมนิ ทางเลือก เช่น

- การเตรียม ประกอบ จดั ตกแต่ง และ

บริการ เครื่องดมื่

- การเล้ยี งสัตว์

- การประดษิ ฐข์ องใช้ ของตกแต่ง จากวัสดุ

ในโรงเรียน หรือ ทอ้ งถนิ่

- การติดต่อสื่อสารและใชบ้ รกิ ารกบั หน่วยงาน

ต่าง ๆ

ม. 3 1. อภิปรายขนั้ ตอนการทำงานทีม่ ี • ขน้ั ตอนการทำงานทีม่ ีประสทิ ธิภาพเปน็ การ
ประสิทธภิ าพ
ทำงานโดยการทำตามลำดบั ขัน้ ตอน
2. ใช้ทกั ษะในการทำงานรว่ มกันอยา่ งมี มีความสามารถทำงานสำเร็จตามเป้าหมายท่ี
คุณธรรม
วางไว้ เชน่
3. อภิปรายการทำงานโดยใช้ทกั ษะ
- การซัก ตาก พบั เกบ็ เสอ้ื ผ้า ทตี่ อ้ งการ
การจัดการเพอ่ื การประหยัดพลังงาน
การดูแลอย่างประณีต
ทรพั ยากร และส่งิ แวดลอ้ ม
- การสร้างช้ินงาน หรือ ผลงาน

• ทักษะการทำงานร่วมกนั เปน็ การสรา้ งให้

ผเู้ รยี นสามารถทำงานและอยู่รว่ มกนั ได้อยา่ งมี

ความสขุ และมีคุณธรรม เชน่

- การเตรยี ม ประกอบ อาหารประเภทสำรับ

- การประดิษฐบ์ รรจภุ ัณฑจ์ ากวสั ดุธรรมชาติ

• ทักษะการจัดการ เปน็ การจัดระบบงานและ

ระบบคน เพ่ือทำให้งานสำเรจ็ ตามเปา้ หมาย

อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

- ธรุ กิจประเภทตา่ งๆ

- การขยายพนั ธ์ุพชื

- การตดิ ต้งั / ประกอบผลิตภัณฑ์

ม. 4- 6 1. อธบิ ายวธิ ีการทาํ งานเพือ่ การดาํ รงชีวติ • วิธกี ารทำงานเพ่อื การดำรงชีวติ เป็นการ
2. สรางผลงานอยางมีความคิด สราง ทํางานที่จำเป็นเกยี่ วกับความเป็นอยใู่ น
สรรค และมีทกั ษะการ ทํางานรวมกนั ชวี ติ ประจำวัน เชน
3. มีทักษะการจัดการในการทํางาน - การเลอื ก ใช ดูแลรักษา เสอ้ื ผา และเคร่ืองแต
4. มีทกั ษะกระบวนการแกปญหาในการ งกาย
ทํางาน •ความคดิ สร้างสรรค์มี 4 ลักษณะ ประกอบด้วย
5. มที ักษะในการแสวงหาความรูเพอ่ื ความคิดริเริม่ ความคล่องในการคดิ ความ
การดํารงชีวิต
ยืดหยุ่นในการคดิ และความละเอยี ดลออ
6. มคี ุณธรรมและลักษณะนสิ ัยในการ
ทาํ งาน • ทักษะการทํางานรวมกนั เป็นการทำงานกลุม่
ทำงานร่วมกับผู้อนื่ ได้อย่างมีความสุข ทำงาน
7. ใชพลงั งาน ทรัพยากร ในการทาํ งาน อยา่ งมีกระบวนการ ตามขัน้ ตอนและฝึก
อยางคุมคาและย่งั ยืน เพอ่ื การอนรุ ักษสง่ิ หลกั การทำงานกลุม่ เชน

แวดลอม - การประดษิ ฐของใชท่ีเปน

เอกลักษณไทย

- หนาทแ่ี ละบทบาทของตนเองท่ีมี

ตอสมาชิก ในครอบครวั โรงเรียน และชุมชน

• ทักษะการจดั การ เป็นการจัดระบบงานและ

ระบบคน เพือ่ ให้การทำงานสำเรจ็ ตามเปา้ หมาย

อยา่ งมปี ระสิทธภิ าพ เชน

- การดูแลรกั ษา ทําความสะอาด จัดตกแตง

บานและโรงเรียน

- การปลกู พืช ขยายพนั ธุพชื หรอื เลีย้ งสัตว

- การบํารุง เก็บรกั ษา เคร่ืองใชไฟฟา และ

อุปกรณอํานวยความสะดวก ในชีวติ ประจําวนั

- การดําเนินการทางธุรกิจ

•ทกั ษะกระบวนการแกปญหาในการทาํ งาน มี

ขันตอน คอื การสงั เกต วเิ คราะห์ สรา้ งทางเลอื ก

และประเมินทางเลือก เชน

- การตัดเย็บและดัดแปลงเสอ้ื ผา

- การเก็บ ถนอม และ แปรรูปอาหาร

- การตดิ ตงั้ ประกอบ ซอมแซมอปุ กรณ

เคร่ืองมือ เครือ่ งใช ส่ิงอํานวย ความสะดวก

ในบานและโรงเรยี น

ชัน้ ตวั ชว้ี ัด สาระการเรียนรแู้ กนกลาง

•ทกั ษะการแสวงหาความรูเพอื่ การดํารงชีวิต
ประกอบด้วย การศกึ ษาคน้ คว้า รวบรวม สงั เกต
สำรวจและบันทกึ เชน
- การดูแลรักษาบาน
- การเลยี้ งสตั ว์

• คณุ ธรรมและลักษณะนิสยั ในการทำงานเปน็
การสรา้ งคณุ งามความดีและควรฝึกใหผ้ ูเ้ รยี นมี
คุณภาพที่สำคญั ๆ เชน่ ขยนั อดทน รบั ผิดชอบ
และซือ่ สัตย์

• การใชพ้ ลงั งาน ทรพั ยากรอยา่ งคมุ้ คา่ และ
ยง่ั ยนื เป็นคณุ ธรรมในการทำงาน

สาระที่ 2 การอาชีพ
มาตรฐาน ง 2.1 เขา้ ใจ มีทกั ษะทจี่ ำเปน็ มปี ระสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชพี

ใช้เทคโนโลยเี พอ่ื พฒั นาอาชพี มคี ุณธรรม และมเี จตคตทิ ีด่ ีต่ออาชพี

ชั้น ตวั ช้วี ัด สาระการเรยี นรูแ้ กนกลาง

ม. 1 1. อธบิ ายแนวทางการเลือกอาชพี • แนวทางการเลือกอาชีพ

2. มเี จตคตทิ ่ีดีต่อการประกอบอาชพี - กระบวนการตดั สนิ ใจเลือกอาชพี

3. เหน็ ความสำคญั ของการสรา้ งอาชีพ • เจตคตทิ ่ีดีตอ่ การประกอบอาชีพ

- การสรา้ งรายไดจ้ ากการประกอบอาชีพ

สจุ ริต

• ความสำคัญของการสรา้ งอาชีพ

- การมรี ายได้จากอาชพี ทส่ี รา้ งขนึ้

- การเตรียมความพร้อม

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ม.2 1. อธิบายการเสรมิ สรา้ งประสบการณ์
• การจัดประสบการณ์อาชีพ
อาชพี - สถานการณแ์ รงงาน
2. ระบุการเตรยี มตัวเขา้ สอู่ าชพี - ประกาศรับสมคั รงาน
3. มีทักษะพืน้ ฐานท่ีจำเปน็ สำหรบั การ - ความรู้ความสามารถของตนเอง
ประกอบอาชพี ทส่ี นใจ - ผลตอบแทน

ม. 3 1. อภิปรายการหางานด้วยวธิ ีท่ี • การเตรยี มตวั เขา้ สู่อาชพี
หลากหลาย - การหางาน
2. วิเคราะหแ์ นวทางเขา้ สอู่ าชีพ - คุณสมบัติที่จำเปน็
3. ประเมนิ ทางเลือกในการประกอบ
อาชพี ทสี่ อดคลอ้ งกบั ความรู้ความถนัด • ทกั ษะทีจ่ ำเป็นต่อการประกอบอาชีพ
และความสนใจของตนเอง - ทกั ษะกระบวนการทำงาน
- ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
- ทกั ษะการทำงานร่วมกัน
- ทักษะการแสวงหาความรู้
- ทกั ษะการจัดการ

• การหางานหรือตำแหนง่ ทวี่ า่ ง
- สือ่ สิ่งพมิ พ์
- ส่อื อิเล็กทรอนกิ ส์

• แนวทางเข้าสอู่ าชีพ
- คุณสมบตั ทิ ่ีจำเปน็
- ความมนั่ คง
- การประเมนิ ทางเลอื ก

• การประเมนิ ทางเลือกอาชีพ
- แนวทางการประเมิน
- รปู แบบการประเมนิ
- เกณฑ์การประเมนิ

ชั้น ตวั ชี้วัด สาระการเรยี นรู้แกนกลาง

ม. 4- 6 1. อภิปรายแนวทางสูอาชพี ท่ีสนใจ • แนวทางสูอาชพี

2. เลอื ก และใชเทคโนโลยอี ยางเหมาะสม - เตรียมตวั หางานและพฒั นาบุคลกิ ภาพ
กบั อาชีพ
- ลักษณะความม่นั คงและความกาวหนา
3. มปี ระสบการณในอาชพี ที่ถนดั และ - การสมคั รงาน
สนใจ - การสมั ภาษณ
4. มคี ุณลักษณะทดี่ ีตออาชพี
- การทาํ งาน

- การเปล่ยี นงาน

• การเลอื กและใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม

กบั อาชีพ

- วธิ กี าร

- หลักการ

- เหตุผล

• ประสบการณในอาชพี

- การจําลองอาชีพ

- กจิ กรรมอาชพี

• คุณลักษณะทด่ี ีตออาชพี

- คณุ ธรรม

- จรยิ ธรรม

- คานิยม

16

โครงสรา้ งหลักสตู รกล่มุ สาระการเรยี นร้กู ารงานอาชพี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รายวชิ าพน้ื ฐาน จํานวน 20 ชัว่ โมง 0.5 หนวยกิต
จาํ นวน 20 ชั่วโมง 0.5 หนวยกิต
การงานอาชีพ 1 ง21101 จาํ นวน 20 ชว่ั โมง 0.5 หนวยกิต
การงานอาชีพ 2 ง21102 จํานวน 20 ชว่ั โมง 0.5 หนวยกิต
จํานวน 20 ชั่วโมง 0.5 หนวยกิต
การงานอาชีพ 3 ง22101 จาํ นวน 20 ช่วั โมง 0.5 หนวยกิต
การงานอาชพี 4 ง22102
การงานอาชีพ 5 ง23101 จาํ นวน 20 ช่ัวโมง 0.5 หนวยกิต
จํานวน 20 ชว่ั โมง 0.5 หนวยกิต
การงานอาชพี 6 ง23102 จํานวน 20 ชั่วโมง 0.5 หนวยกิต
รายวิชาเพิม่ เตมิ จํานวน 20 ช่วั โมง 0.5 หนวยกติ
จำนวน 20 ชว่ั โมง 0.5 หน่วยกติ
เกษตรทฤษฎีใหม่ ง20201
การแปรรปู อาหาร ง20202
อาหารพ้ืนเมอื ง ง20203

งานใบตอง ง20204
การปลูกพืชผักทวั่ ไป

17

คำอธบิ ายรายวชิ า

รายวชิ า การงานอาชพี 1 รหัสวิชา ง21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี

ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที ี่ 1 ภาคเรยี นที่ 1 จำนวน 0.5 หนว่ ยกิต เวลา 20 ชว่ั โมง/ภาคเรยี น

ศึกษาการใชอ้ ุปกรณ์อำนวยความสะดวก ในการทำงานบา้ น การจัดและตกแต่งหอ้ ง การเลอื กซอื้
สนิ ค้าในร้านคา้ ปลีก ค้าส่ง ร้านสะดวกซ้ือ และหา้ งสรรพสินคา้ รวมทัง้ การเตรยี ม ประกอบ จัด ตกแต่ง
บริการอาหาร และการแปรรปู ผลผลติ ทางการเกษตร โดยใช้ทกั ษะกระบวนการทำงาน ทกั ษะ
การจัดการ ทกั ษะกระบวนการแก้ปัญหา ทกั ษะการทำงานรว่ มกนั และทกั ษะการแสวงหาความรู้ มคี ุณธรรม
และลกั ษณะนิสัยในการทำงาน มีจติ สำนกึ ในการใช้พลังงาน ทรพั ยากร และส่ิงแวดลอ้ ม เพ่อื การดำรงชีวิต
และครอบครวั

เพ่ือใหม้ คี วามรู้ มีทกั ษะ มีความรับผดิ ชอบ ขยัน ซ่ือสัตย์ ประหยดั มุ่งมั่นและอดทน ในการปลกู พืช
และเลย้ี งสตั ว์ สำหรับใช้ในการดำรงชีวติ และเป็นแนวทางในการนำไปประกอบอาชพี ในอนาคต

รหัสตวั ช้ีวัด
ง 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3
ง 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3

รวมท้งั หมด 6 ตวั ชี้วดั

18

โครงสรางรายวิชา

รายวชิ า การงานอาชีพ 1 รหัสวิชา ง21101 กลมุ่ สาระการเรยี นรู้การงานอาชพี

ระดบั ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนท่ี 1 จำนวน 0.5 หนว่ ยกิต เวลา 20 ชวั่ โมง/ภาคเรยี น

หนว่ ยท่ี ช่ือหน่วยการเรยี นรู้ มาตรฐาน/ สาระสําคัญ เวลา น้ำหนกั
คะแนน
ตัวชี้วัด (ช่วั โมง)
10
1 เรยี นรกู ระบวนการ ง 1.1 ม.1/1, เรยี นรกู ระบวนการทํางานทักษะ 2 10

ทาํ งาน ม.1/2,ม.1/3 กระบวนการทาํ งาน - 10

กระบวนการ กลมุ ในการทํางาน 20
20
2 บานและชวี ติ ความ ง 1.1 ม.1/1, ม.1/2,ม.1/3 บานจะนาอยูอาศยั 4
10
เปนอยูในบาน ม.1/2,ม.1/3 และประหยดั คาใช้จายใน

ครอบครวั เพราะทุก คนชวยกัน

ดูแลรักษาและทําความ สะอาด

บาน จัดตกแตงบาน เกบ็ รกั ษา

อาหารอยางถูกวิธี และ ซอมแซม

ประกอบตดิ ต้ังส่งิ ของ

เครื่องใชดวยตนเอง

3 ผาและเคร่ืองแตงกาย ง 1.1 ม.1/1, ผาและเครื่องแตงกาย การเลือก 4

ม.1/2,ม.1/3 ใช ดแู ลรกั ษาเสอื้ ผาและเครอ่ื ง

แตงกาย การซอมแซม ตกแตง

และดดั แปลงเสอื้ ผา รอุปกรณ

เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการตัดเยบ็

การตดั เยบ็ เส้อื ผาและของใช

ภายในบาน

คะแนนสอบกลางภาคเรยี น 1

4 อาหารและ ง 1.1 ม.1/1, อาหารและโภชนาการ - การ 5

โภชนาการ ม.1/2,ม.1/3 บรโิ ภคอาหารท่มี ีคณุ คาทาง

โภชนาการ - อุปกรณ เคร่ืองมอื

เคร่อื งใชใน การประกอบอาหาร

- การประกอบ การจดั ตกแตง

การบรกิ ารอาหารและเคร่อื งด่มื

5 โลกของอาชพี ง 2.1 ม.1/1, โลกของอาชีพ -การประกอบ 5

ม.1/2,ม.1/3 อาชพี -แนวทางในการเลอื ก

อาชีพ -กระบวนการในการเลือก

อาชพี -เจตคตทิ ่ดี ีตอการ

ประกอบอาชพี สจุ รติ

19 1 20
18 60
คะแนนสอบปลายภาค
คะแนนระหวา่ ภาคเรยี น 20
20 100
คะแนนสอบปลายภาค
รวมคะแนนตลอดภาคเรียน

20

คำอธบิ ายรายวชิ า

รายวชิ า การงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง21102 กลมุ่ สาระการเรียนรกู้ ารงานอาชีพ

ระดับชนั้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 20 ชัว่ โมง/ภาคเรียน

ศกึ ษาการประดษิ ฐ์ของใช้ ของตกแต่ง จากวัสดุในทอ้ งถิ่น การจดั สวนในภาชนะ การซ่อมแซม
วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ /เครอ่ื งใช้ และปฏิบัติเกยี่ วกบั การทำงานในชีวติ ประจำวนั ให้สามารถช่วยเหลอื

ตนเอง ครอบครัว ชมุ ชน และสงั คมไดใ้ นสภาพเศรษฐกิจท่ีพอเพยี ง โดยเนน้ ทกั ษะกระบวนการทำงาน การ
แกป้ ญั หาในการทำงาน ปลกู ฝงั ลักษณะนสิ ยั ในการทำงานให้มีความรับผิดชอบ สะอาด มีระเบยี บ ประหยัด
อดออม อนรุ กั ษ์พลงั งานและสงิ่ แวดลอ้ ม

เพื่อใหมีทักษะในการทํางานรวมกัน มีทักษะการ จัดการ มุงมั่นแสวงหาความรู มีคุณธรรม ความซ่ือ
สตั ยและลกั ษณะนิสัยการทํางานท่ีดี มีเจตคติที่ดี ในการเลือกอาชีพและใหความสําคัญการประกอบอาชีพการ

สรางอาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพยี งและมีจติ สาธารณะ

รหสั ตัวช้วี ดั
ง1.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3
ง2.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3

รวมทงั้ หมด 6 ตวั ช้วี ดั

21

โครงสรา้ งรายวิชา

รายวชิ า การงานอาชพี 2 รหสั วิชา ง21102 กลมุ่ สาระการเรยี นรู้การงานอาชพี

ระดบั ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 จำนวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 20 ชัว่ โมง/ภาคเรยี น

หนว่ ย ชื่อหนว่ ยการเรยี นรู้ มาตรฐานการ สาระสำคญั เวลา น้ำหนกั
ท่ี เรยี นรู้/ตวั ชว้ี ัด (ชั่วโมง) คะแนน

1 เรียนรกู้ ระบวนการ ง 1.1 ม.1/1 การทำงานใหไ้ ด้ผลอย่างมีประสิทธิ- 2 5
ทำงาน ม.1/2 ภาพนน้ั จะต้องมีข้ันตอนการทำงาน
ม.1/3 ตามกระบวนการทำงาน ใชก้ ระบวน
การกลุ่มในการทำงานดว้ ยความ
เสียสละ ตัดสินใจแกป้ ญั หาการทำงาน
อย่างมีเหตุผล

2 การดูแลรักษาบ้าน ง 1.1 ม.1/1 การดแู ลรักษาบา้ นจะตอ้ งทำตาม 25

ม.1/2 ขน้ั ตอนของกระบวนการทำงาน

ม.1/3 ใช้กระบวนการกล่มุ ด้วยความเสียสละ

และตัดสินใจแกป้ ัญหาอยา่ งมเี หตุผล

คะแนนสอบกลางภาค 1 20

3 อาหารกบั การ ง 1.1 ม.1/1 อาหารและโภชนาการมคี วามสำคญั 2 20
ดำรงชวี ติ ม.1/2 ตอ่ การดำรงชวี ติ ดังน้ันการเลอื กใช้
ม.1/3 อปุ กรณ์ เครอ่ื งมือ เครอ่ื งใช้ในการ
ประกอบอาหาร การเลือกซอ้ื อาหาร
การเตรียมวตั ถุดบิ การประกอบ จัด
ตกแตง่ บริการอาหาร และการแปรรปู
ผลติ ภัณฑท์ างการเกษตรจะต้องทำ
อย่างเปน็ ขัน้ ตอนตามกระบวนการ
ทำงาน ใช้กระบวนการกลุม่ ดว้ ยความ
เสยี สละ และตัดสินใจแก้ปญั หาอย่าง
มเี หตุผล

22

ลำดบั ท่ี ชอ่ื หนว่ ยการเรยี นรู้ มาตรฐานการ สาระสำคญั เวลา นำ้ หนกั
เรียนรู้/ตวั ชว้ี ัด (ช่วั โมง) คะแนน

4 การประดิษฐ์ของใช้ ง 1.1 ม.1/1 การประดษิ ฐ์ของใช้ ของตกแตง่ 2 20
ของตกแตง่ จากวัสดุ ม.1/2 จากวัสดุทอ้ งถนิ่ จะตอ้ งวิเคราะห์

ทอ้ งถนิ่ ม.1/3 ข้นั ตอน การทำงานตาม
กระบวนการทำงาน ใช้

กระบวนการกล่มุ ด้วยความ
เสียสละ และตัดสนิ ใจแก้ปญั หา
อยา่ งมเี หตุผล

5 โลกของอาชพี ง 4.1 ม.1/1 การประกอบอาชพี มีความสำคัญ 2 10

ม.1/2 ตอ่ การดำเนินชีวติ ดังน้นั นักเรยี น
ม.1/3 จะตอ้ งวางแนวทางการเลือก

อาชีพ สร้างอาชพี และมเี จตคติท่ี
ดตี ่อการประกอบอาชพี

คะแนนสอบปลายภาค 1 20

คะแนนระหวา่ ภาคเรียน 18 60

คะแนนสอบปลายภาค 20

รวมคะแนนตลอดภาคเรียน 20 100

23

คำอธิบายรายวิชา

รายวชิ า การงานอาชพี 3 รหสั วิชา ง22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี

ระดับชัน้ มธั ยมศึกษาปที ี่ 2 ภาคเรยี นที่ 1 จำนวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 20 ช่ัวโมง/ภาคเรยี น

ศึกษาวธิ ีการทาํ งานเพ่อื การดํารงชวี ติ เปนการทาํ งานที่จาํ เปนเก่ยี วกบั ความเปนอยูใน ชีวิตประจาํ วัน

เชน หนาท่แี ละบทบาทของตนเองท่ีมตี อสมาชิกในครอบครวั การจดั ตกแตงบาน ตกแตงเสอื้ ผาและเครอ่ื ง
แตงกาย การเตรียม ประกอบ ตกแตง และบริการเครอื่ งดื่ม ประดิษฐของใชทเ่ี ปนเศษวัสดุ เสริมสรางประสบ

การณอาชีพ การเตรียมตวั เขาสูสอู าชพี และมีทกั ษะพน้ื ฐานท่จี ําเปน ในการประกอบอาชีพ ปฏบิ ัติงานและฝ
กทกั ษะการทํางานเปนกลุม ทํางานรวมกับผูอนื่ ไดอยางมีความสุข ทํางาน อยางมีกระบวนการตามขน้ั ตอน
ทักษะกระบวนการในการแกปญหา และแสวงหาความรูเพอ่ื การ ดํารงชวี ิต เกยี่ วกับหนาท่ีและบทบาทของ

ตนเองทม่ี ีตอสมาชกิ ในครอบครวั รูจกั การตกแตงเสอื้ ผาและ เครอื่ งแตงกายไดอยางเหมาะสม การเตรียม
ประกอบ ตกแตง และบรกิ ารเครอ่ื งดื่ม มคี วามคิดริเร่ิม สรางสรรคในงานประดษิ ฐของใชทีเ่ ปนเศษวัสดุ

เสริมสรางประสบการณอาชีพ การเตรียมตวั เขาสูอาชีพ และมีทักษะพน้ื ฐานทจ่ี ําเปนในการประกอบอาชีพ
เพือ่ ใหมคี วามรูความเขาใจในหนาท่ีและบทบาทของตนเองทีม่ ีตอสมาชกิ ในครอบครัว สามารถ เลือก

ใชตกแตงเสื้อผาและเคร่ืองแตงกาย การเตรียม ประกอบ ตกแตง และบรกิ ารเคร่ืองดม่ื ประดษิ ฐ ของใชที่

เปนเศษวัสดุ เสริมสรางประสบการณอาชพี การเตรียมตัวเขาสูสอู าชพี และมที ักษะพ้ืนฐาน ทจ่ี ําเปนในการ
ประกอบอาชีพได

รหัสตัวช้ีวัด

ง 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 ง 2.1 ม.2/1 ม.2/2, ม.2/3

รวมท้ังหมด 6 ตัวช้ีวดั

24

โครงสรา้ งรายวชิ า

รายวชิ า การงานอาชีพ 3 รหัสวิชา ง22101 กลุ่มสาระการเรยี นรู้การงานอาชีพ

ระดบั ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 0.5 หน่วยกติ เวลา 20 ช่ัวโมง/ภาคเรยี น

หน่วย ชื่อหนว่ ยการ มาตรฐานการ สาระสำคัญ เวลา นำ้ หนกั
ท่ี เรยี นรู้ เรยี นร/ู้ ตวั ชว้ี ัด (ชว่ั โมง) คะแนน
1 งานบา้ น ง 1.1 ม.1/1,ม.
1/2,ม.1/3 -การจัด การดแู ลรักษาบานและ สวน ทํางานใหมี 5 10
2 เส้อื ผา้ และเคร่ือง ประสิทธิภาพและ ประสบความสําเร็จ จะตองมี
แตง่ กาย ง 1.1 ม.1/1,ม.
1/2,ม.1/3 การ
๓ งานช่าง
4 งานประดษิ ฐ์ - วเิ คราะหข้นั ตอนการทาํ งานตาม กระบวนการ

ทาํ งาน

- ใชกระบวนการกลุมในการทํางาน รวมกบั ผูอื่น

และสามารถแกปญหา ในการทํางานไดอยางมี

เหตุผล

-วิเคราะหขัน้ การทํางาน การใช อปุ กรณอาํ นวย 5 20

ความสะดวกในการ ทํางานในการ ตกแตงเสือ้
ผาและ เคร่อื งแตงกาย ใหสวยงาม

คะแนนสอบกลางภาค 1 20

ง 1.1 ม.1/1, -ความสําคัญ ประโยชน ชนิด การ เลอื กใช วิธีการ 5 10
ม. 1/2,ม.1/3 ใชและการ บํารงุ รักษาเคร่อื งมอื และอุปกรณ

พรอมทัง้ ความปลอดภยั ในการใช ตามตองการ
เพอื่ ประโยชนใชสอย ในการดาํ เนินชีวิต

ง 1.1 ม.1/1, งานประดษิ ฐเปนกจิ กรรมที่ ถายทอดความรู 5 20
ม.1/2 ม.1/3 ความคิด และ ประสบการณ สรางสรรคออกมาใน
รูปของผลงานทีส่ ามารถนาํ ไปใชประโยชนเปน็

เครื่องใช เคร่ืองประดับตกแตงซึง่ มที ั้ง ประเภท
งานประดษิ ฐทั่วไป และ งานประดิษฐ ที่แสดงถึง

เอกลกั ษณไทยในการ สรางสรรคงานใหมีความ
สวยงาม ประณีตส่งิ สําคญั ท่ีสดุ อยางหนงึ่ ก็ คือ
เคร่ืองมอื และอปุ กรณ ดงั น้ัน เราควรศึกษา

25 1 20
18 60
คะแนนสอบปลายภาค
คะแนนระหวา่ ภาคเรียน 20
20 100
คะแนนสอบปลายภาค
รวมคะแนนตลอดภาคเรยี น

26

คำอธบิ ายรายวชิ า

รายวิชา การงานอาชพี 4 รหัสวิชา ง22102 กลมุ่ สาระการเรยี นร้กู ารงานอาชพี

ระดบั ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 0.5 หนว่ ยกติ เวลา 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน

ศึกษาวิเคราะหปฏบิ ัติเกีย่ วกับการแสวงหาความรู เพ่ือพัฒนาการทาํ งาน กระบวนการเสริมสราง
ประสบการณอาชีพ การจดั การ กระบวนการทาํ งาน การแกปญหาในการทํางานอยางมี ขั้นตอน ในการทํางาน
ในการเลี้ยงสัตว การทําการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง การซอมแซม อปุ กรณเครือ่ งมือเครอ่ื งใช การ
ประดษิ ฐของใชจากเศษวสั ดุ งานธุรกจิ การตดิ ตอส่ือสารและใชบริการ กับหนวยงานตาง ๆ ศกึ ษาสถานการณ
แรงงาน ประกาศรบั สมคั รงาน ความรูความสามารถของตนเอง ผลตอบแทน โดยใชทกั ษะกระบวนการทาํ งาน
กระบวนการแกปญหา ในการทํางาน มุงมั่นแสวงหา ความรู มีคุณธรรมและลักษณะนิสยั การทาํ งานท่ีดี
มเี จตคติที่ดี การแสวงหาความรู เพื่อพฒั นาการ ทาํ งานการจัดการ การแกปญหา การทํางานรวมกนั พ้ืนฐานท่ี
จําเปนสําหรับการประกอบอาชพี ที่ สนใจ มีจติ สํานกั ในการทํางาน และใชทรัพยากรในการปฏบิ ตั งิ านอยาง
ประหยัดและคุมคา โดยยดึ หลักปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียงและมจี สิ าธารณะ

เพอ่ื ใหมที ักษะในการทาํ งานรวมกัน มีทกั ษะการจดั การ มจี ติ สํานกึ ในการทํางานและใช ทรัพยากร
ในการปฏิบตั ิงานอยางประหยดั และคุมคา มงุ มน่ั แสวงหาความรู มคี ุณธรรม ความซ่อื สตั ย และลกั ษณะนิสยั
การทาํ งานที่ดี มเี จตคติท่ดี ีในการเลอื กอาชพี และใหความสําคัญการประกอบอาชีพ การสรางอาชพี โดยยดึ หลกั
ปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียงและมีจติ สาธารณะ

รหัสตัวช้ีวดั

ง1.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ง2.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3

รวมทง้ั หมด 6 ตัวช้ีวัด

27

โครงสร้างรายวิชา

รายวชิ า การงานอาชีพ 4 รหสั วิชา ง22102 กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ

ระดับช้ันมธั ยมศกึ ษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 20 ชว่ั โมง/ภาคเรยี น

หน่วยท่ี ชอื่ หน่วยการ มาตรฐานการเรยี นร/ู้ สาระสำคญั เวลา น้ำหนกั
เรียนรู้ ตวั ช้วี ัด (ช่วั โมง) คะแนน

1 งานเกษตร ง 1.1 ม.2/1 -วิเคราะหข้ันการทํางาน การใชอุปกรณอํานวย 5 10
ม.2/2 ความสะดวกในการทาํ งานในการเล้ยี งสตั ว การ
ม.2/3 ทาํ การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพยี ง

2 งานชา่ ง ง 1.1 ม.2/1 -ความสําคญั ประโยชน ชนิด การ เลือกใช วิธี 4 10
ม.2/2 การใชและการซอม บํารุงรักษาเครือ่ งมือและ
ม.2/3 อุปกรณ พรอมทง้ั ความปลอดภยั ในการใชตาม
ตองการเพอื่ ประโยชนใชสอยในการดําเนินชีวิต

คะแนนสอบกลางภาค 1 20

๓ งานประดษิ ฐ์ ง 1.1 ม.2/1 งานประดษิ ฐเปนกจิ กรรมที่ ถายทอดความรู 5 20
ม.2/2 ความคดิ และประสบการณ สรางสรรคออกมา
ม.2/3 ใน รปู ของผลงานทีส่ ามารถนาํ ไปใช ประโยชน
เปนเครือ่ งใช เครือ่ งประดับตกแตง ซ่ึงมีทัง้
ประเภทงานประดษิ ฐจากเศษวัสดุ ในโรงเรยี น
หรอื ทองถิ่น เปน็ การ ใชทรัพยากรอยางประหยัด
และคมุ คารวมท้งั ชวย อนุรกั ษสง่ิ แวดลอม

4 งานธุรกิจ ง 1.1 ม.2/1 การติดตอส่ือสารในการแลกเปลี่ยนขอมูล 4 20
ม.2/2 ขาวสาร การใชบรกิ ารกับหนวยงานตางๆ
ม.2/3 แนวทางเขาสูอาชีพ

คะแนนสอบปลายภาค 1 20

คะแนนระหวา่ ภาคเรียน 18 60

คะแนนสอบปลายภาค 20 20

รวมคะแนนตลอดภาคเรียน 20 100

28

คำอธบิ ายรายวิชา

รายวชิ า การงานอาชีพ 5 รหสั วิชา ง23101 กล่มุ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ระดับชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 3 ภาคเรียนท่ี 1 จำนวน 0.5 หน่วยกติ เวลา 20 ชัว่ โมง/ภาคเรียน

ศกึ ษาวเิ คราะหปฏิบัติเกย่ี วกบั การทํางานอยางมีประสทิ ธภิ าพ มคี วามสามารถทํางานตามลาํ ดับ
ขน้ั ตอน และสามารถทํางานสาํ เรจ็ ตามเปาหมายท่ีวางไว เชน การซกั , ตาก , พับ, เกบ็ เสอ้ื ผาทต่ี องดแู ลอยาง

ประณีต พรอมท้งั เตรียมการประกอบอาหารประเภทสาํ รับ พรอมทง้ั เตรียมการประกอบอาหาร ประเภทสาํ รบั
พรอมทง้ั สราง-ประดษิ ฐบรรจุภณั ฑจากวัสดุธรรมชาติ การประดษิ ฐของใชของตกแตงจากวัสดใุ นโรงเรยี นหรือ
ทองถนิ่ อีกทง้ั ยงั สามารถจัดระบบงานและระบบคน

เพอ่ื ใหงานสาํ เรจ็ ตาม เปาหมายอยางมปี ระสิทธิภาพ เกดิ ทกั ษะในการทาํ งานรวมกนั มีทกั ษะการ
จัดการ มจี ิตสาํ นกึ ในการทํางานและใช ทรัพยากรในการปฏบิ ัติงานอยางประหยดั และคุมคา มุงมั่นแสวงหา

ความรู มคี ุณธรรม ความซ่อื สตั ย และลกั ษณะนิสัยการทํางานทีด่ ี มเี จตคตทิ ดี่ ีในการเลอื กอาชีพและให
ความสําคญั การประกอบอาชีพ การสรางอาชีพ โดยยดึ หลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี งและมีจิตสาธารณะ

ระหัสตัวช้ีวดั

ง1.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3

รวมท้งั หมด 3 ตวั ชวี้ ดั

29

โครงสรา้ งรายวิชา

รายวิชา การงานอาชพี 5 รหัสวิชา ง23101 กลมุ่ สาระการเรยี นรูก้ ารงานอาชีพ

ระดบั ชนั้ มธั ยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรยี นที่ 1 จำนวน 0.5 หน่วยกติ เวลา 20 ช่วั โมง/ภาคเรยี น

หน่วย ชอ่ื หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ สาระสำคัญ เวลา น้ำหนกั
ท่ี เรยี นรู/้ ตวั ช้ีวัด (ช่วั โมง) คะแนน

1 งานดํารงชีวติ ง 1.1 ม.3/1, เรยี นรกู ระบวนการทาํ งาน – ทักษะ 2 10
ม. 3/2,ม.3/3 กระบวนการทํางาน

-การเสริมสรางลักษณะนสิ ัยในการ

ทาํ งานดวยความเสยี สละ

2 การดแู ลเสื้อผา ง 1.1 ม.3/1, -ความหมาย ความสาํ คญั ของการ 4 10
ม. 3/2,ม.3/3 ดูแลเสื้อผา -วิธกี ารดูแล

- วสั ดุ อุปกรณ เครื่องมอื ในการ ดูแล

คะแนนสอบกลางภาค 1 20

๓ งานประดิษฐ์ ง 1.1 ม.3/1, -ความหมาย ความสําคญั เกีย่ วกบั 4 10
ม. 3/2,ม.3/3 บรรจุภัณฑจากวัสดุธรรมชาติ
6 20
-วสั ดุที่ใชทําสําหรบั การทําบรรจุภัณฑ 4 10
จากวัสดุธรรมชาต 1 20

4 อาหารประเภท สํารบั ง 1.1 ม.3/1, -ความหมาย ความสาํ คัญของ อาหาร
ม. 3/2,ม.3/3 ประเภทสาํ รับ
-หลักการเตรยี มอาหารประเภทสํารับ

-การประกอบอาหารประเภทสํารับ

5 โลกอาชพี ง 2.1 ม.3/1, - ความสําคญั อาชีพ
ม. 3/2,ม.3/3 - แนวทางเขาสูอาชพี
- การหางานหรอื ตาํ แหนงวาง

คะแนนสอบปลายภาค

คะแนนระหวา่ ภาคเรียน 18 60

คะแนนสอบปลายภาค 20

รวมคะแนนตลอดภาคเรยี น 20 100

30

คำอธิบายรายวิชา

รายวชิ า การงานอาชีพ 6 รหสั วิชา ง23102 กลุม่ สาระการเรียนรกู้ ารงานอาชีพ

ระดบั ชนั้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 จำนวน 0.5 หน่วยกติ เวลา 20 ช่ัวโมง/ภาคเรยี น

ศกึ ษาวเิ คราะหปฏิบัติเกยี่ วกับการทาํ งานอยางมปี ระสทิ ธิภาพ มีความสามารถทํางาน ตามลําดบั
ขัน้ ตอนและสามารถทํางานสําเรจ็ ตามเปาหมายท่ีวางไว มุงเนนใหผูเรียนไดมคี วามรูความ เขาใจงานธุรกิจเพ่อื

ชีวิต งานชางพื้นฐาน ฝกปฏิบัติงานและฝกการแกปญหาในความรูเบ้ืองตนเกยี่ วกบั การตดิ ตัง้ และประกอบผลติ
ภัณฑ วัสดุอปุ กรณสําหรับงานชาง ความปลอดภยั ในการทํางาน เครือ่ งมือ เครื่องใชในบาน ทักษะงานชาง การ
วางแผนปฏบิ ตั งิ านตามแบบ การขยายพนั ธพชื

เพื่อใหมคี วามรู ความเขาใจในเน้ือหาและนําความรู ทักษะกระบวนการท่ีไดจากการเรียน มาปฏิบตั ิให
เกิดเปนชนิ้ งาน อยางมีคณุ ภาพและประสทิ ธิภาพ สามารถนําไปใชในชีวิตประจาํ วันได้

รหัสตัวชี้วดั
ง1.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3

รวมทั้งหมด 3 ตัวชี้วดั

31

โครงสร้างรายวิชา

รายวชิ า การงานอาชพี 6 รหสั วิชา ง23102 กลมุ่ สาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชีพ

ระดบั ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 3 ภาคเรยี นที่ 2 จำนวน 0.5 หนว่ ยกิต เวลา 20 ชัว่ โมง/ภาคเรียน

ลำดับ ชื่อหนว่ ยการ มาตรฐานการ สาระสำคัญ เวลา นำ้ หนกั
ท่ี เรียนรู้ เรียนรู้ / ตวั ชวี้ ัด (ชัว่ โมง) คะแนน

1 ธรุ กิจเพื่อชีวิต ง 1.1 ม.3/1 การทำงานเพ่อื การดำรงชีพจะตอ้ งใช้ทกั ษะ 5 15

ม.3/2 ใน การทำงานร่วมกนั อย่างมีคุณธรรม และ
ทกั ษะ การจัดการเพ่อื การประหยัดพลงั งาน
ม.3/3 ทรัพยากร และสงิ่ แวดลอ้ ม

2 การตดิ ตัง้ ง 1.1 ม.3/1 การดแู ลรกั ษา ซอ่ มแซม ดัดแปลง ตกแตง่ 5 15
ประกอบ ม.3/2 และ ตดั เย็บเส้อื ผา้ จะต้องใช้ขั้นตอนการ 1 20
ผลติ ภัณฑ์ ม.3/3
ทำงาน ท่ีมีประสทิ ธภิ าพ ทกั ษะในการ
ทำงานร่วมกนั อยา่ งมีคุณธรรม และทกั ษะ
การจัดการเพ่อื การประหยัดพลังงาน

ทรัพยากร และสง่ิ แวดลอ้ ม

คะแนนสอบกลางภาค

3 การขยายพันธ์ุ ง 1.1 ม.3/1 การประกอบอาหารประเภทสำรับจะตอ้ งใช้ 10 30

พืช ม.3/2 ข้นั ตอนการทำงานทม่ี ีประสิทธภิ าพ มที ักษะ
ใน การทำงานร่วมกันอยา่ งมีคุณธรรมและ
ม.3/๓ ทักษะ การจดั การเพื่อการประหยัด

พลงั งาน ทรัพยากร และสงิ่ แวดลอ้ ม

คะแนนสอบปลายภาค 1 20

คะแนนระหวา่ ภาคเรยี น 18 60

คะแนนสอบปลายภาค 20

รวมคะแนนตลอดภาคเรยี น 20 100

32

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

คำอธบิ ายรายวิชา

รายวชิ า เกษตรทฤษฎีใหม่ รหสั วิชา ง20201 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ระดับชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 1 - 3 จำนวน 0.5 หนว่ ยกติ เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรยี น

ศึกษา สืบค้นขอ้ มูลและปฏบิ ัติเกย่ี วกบั ความหมาย ความสำคัญและประเภทของอาชพี
ความหมาย ความสำคญั ของอาชีพเกษตรกรรม ความรูเ้ บ้อื งตน้ เกี่ยวกับการเกษตร หลกั การ แนวทางของ
เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยี ง การปลกู พชื ตามแนวทางของเกษตรทฤษฎใี หม่ การอนุรกั ษด์ ิน

และน้ำเพ่อื การเกษตร วิธีการและขนั้ ตอนการขยายพันธพุ์ ชื การปลูกไม้ผลในทอ้ งถ่ินบางชนดิ การปลูก
ยางพารา การปลูกพืชผักในท้องถน่ิ การปลกู ไม้ดอกไมป้ ระดบั การทำปยุ๋ หมัก การเลย้ี งสัตว์ในท้องถ่นิ การ

รักษาและป้องกนั โรคท่เี กี่ยวกบั สัตว์บางชนดิ ในท้องถิ่น
โดยใช้กระบวนการกล่มุ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความร้เู ดมิ การ

สำรวจตรวจสอบ การสืบคน้ ข้อมูลใหม่ นำมาอภิปรายสรปุ ปรบั ปรุง แกไ้ ข ยอมรบั ความคิดเหน็ และผลงาน

ของผู้อื่น โดยให้นกั เรียนไดฝ้ ึกฝนกระบวนการปฏบิ ัติจรงิ ในการเรียนเกษตรทฤษฎใี หม่
กกกกกกกมีเจตคติทีด่ ีในการจัดการ ทำงานอยา่ งเป็นระบบ ทำงานร่วมกับผอู้ นื่ ได้ เห็นคุณค่าของอาชีพ

สุจรติ มีความคิดสรา้ งสรรค์ มคี ุณธรรม จริยธรรม ดา้ นความรบั ผิดชอบ ขยนั ซ่ือสัตย์ ประหยัด อดออม
อดทนและมคี วามกระตือรือร้นในการทำงาน รจู้ ักประยกุ ต์ใชเ้ ทคโนโลยี ใช้พลังงานทรพั ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่ งคุม้ ค่าและถกู วิธี ตามวิถีปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

ผลการเรียนรู้

1. สบื ค้นข้อมลู อธิบาย ความหมาย ความสำคัญ วิเคราะหเ์ ก่ียวกับอาชีพ

แนวทางของเกษตรทฤษฎใี หมต่ ามแนวเศรษฐกจิ พอเพยี งได้
2. นกั เรียนมคี วามร้คู วามเขา้ ใจในหลักการ อธิบายความหมาย ความสำคญั ประโยชน์ ในการ

ปลกู ข้าวตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือเปน็ แนวทางในการประกอบอาชีพได้
3. นักเรียนมคี วามร้คู วามเข้าใจ ตระหนักถึงคณุ ค่า ประโยชน์และความสำคัญของการอนรุ กั ษ์ดิน

และน้ำเพื่อการเกษตร

4. นักเรยี นมคี วามรคู้ วามเข้าใจเกยี่ วกับความหมาย ความสำคญั วิธกี ารและขนั้ ตอนของการ
ขยายพันธ์ุพืชแบบไม่อาศัยเพศ มีความตั้งใจ เอาใจใสแ่ ละทำงานจนสำเรจ็ อย่างมีความสุข มี

กิจนสิ ัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบ ปลอดภยั และสะอาดมีความรบั ผิดชอบ ขยัน ซ่ือสตั ย์
ประหยัด อดออม อดทนและปฏบิ ตั งิ านตามข้นั ตอนได้

5. นักเรียนสบื ค้นข้อมลู อธบิ ายเกยี่ วกับหลักการ ขน้ั ตอน วธิ ีการปลูกไมผ้ ลไมย้ ืนตน้ บางชนิดใน

ท้องถ่นิ และสามารถนำความรู้และประสบการณจ์ ากการเรียนรไู้ ปใช้ในชีวิตประจำวนั ได้
6. นกั เรยี นมคี วามรคู้ วามเข้าใจ อธบิ ายความหมาย ความสำคัญ ขน้ั ตอนการปลกู การดูแลรกั ษา

การเก็บเกยี่ วผลผลิตของพืชผกั และไม้ดอกบางชนดิ ในท้องถนิ่ ตามแนวทางเกษตรทฤษฎใี หมไ่ ด้

33

7. นักเรยี นมคี วามรู้ความเข้าใจอธิบายความหมาย ความสำคัญ ประโยชน วธิ ีการ และข้นั ตอน
ของการทำนำ้ หมักชวี ภาพ ปุ๋ยหมักโดยใช้สารตวั เร่ง พด.1 ประโยชน์ของปุ๋ยหมกั การใชจ้ ุลนิ ทรีย์อีเอม็ และ
สามารถทำงานตามข้นั ตอนได้

8. นักเรียนมคี วามรู้ความเขา้ ใจ อธิบายความหมาย ความสำคญั ประโยชน์ของการเลี้ยงสตั วแ์ ละ
ตระหนกั ถงึ ความจำเป็นของการรกั ษาและปอ้ งกนั โรคที่เก่ียวกบั สัตว์บางชนดิ ในท้องถน่ิ และเผยแพร่ความรทู้ ี่
ได้รับสู่ชุมชนได้ในท้องถิน่ บางชนิดได้

34

โครงสรา้ งรายวชิ า

รายวชิ า เกษตรทฤษฏใี หม่ รหสั วิชา ง20201 กลมุ่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ระดบั ชน้ั มัธยมศึกษาปที ่ี 1 – 3 จำนวน 0.5 หนว่ ยกติ เวลา 20 ชว่ั โมง/ภาคเรยี น

ชือ่ หนว่ ยการ ผลการ เวลา น้ำหนกั
เรยี นรู้ (ชวั่ โม คะแนน
หนว่ ยที่ เรียนรู้ สาระการเรียนรู้
1 ง)

1 . อาชีพและเกษตร 1. งานศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ 2 10

ทฤษฎใี หม่ ของอาชีพและหลกั การทำเกษตรทฤษฎีใหม่
1.1 ความหมาย ความสำคญั ประเภทของ

อาชพี
1.2 ความหมาย ความสำคญั ของอาชพี

เกษตรกรรม

1.3 ความหมาย ความสำคัญ หลักการและ
แนวทางสำคญั ของเกษตรทฤษฎใี หม่

2 การปลกู ขา้ วตาม 2. งานปลกู พชื ตามแนวทางเกษตรทฤษฎใี หม่ 2 2 10
2 10
แนว 2.1 ความสำคญั ประโยชนแ์ ละพันธุ์ข้าว 3

ทางเกษตรทฤษฎี 2.2 การปลกู และการดแู ลรกั ษาข้าว 1 20
3 10
ใหม่

๓ . การอนรุ กั ษด์ นิ 3. งานอนุรักษด์ ินและน้ำเพอื่ การเกษตร 3

และนำ้ เพือ่ 3.1 ความหมาย ประโยชน์ ความสำคัญของ

การเกษตร การอนุรกั ษด์ นิ และน้ำ

3.2 การปลกู และการดแู ลรกั ษาหญ้าแฝกตาม

แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

4 การขยายพนั ธพุ์ ืช 4. งานขยายพันธพ์ุ ืช 4

4.1 ความหมาย ความสำคญั

และประโยชน์ของการขยายพนั ธุพ์ ืช

4.2 วธิ ีการขยายพันธพ์ุ ืชแบบ

ไม่อาศัยเพศ

- การตอนก่งิ

- การตดั ชำ

คะแนนสอบกลางภาค

5 ปลกู กิน ปลกู ใช้ 5. งานปลูกไม้ผลไม้ยนื ตน้ 5

ปลกู ไม้ยนื ตน้ 5.1 การปลูกไมผ้ ลในท้องถ่นิ

- การปลกู มะนาว

35

5.2 การปลูกยางพารา

ชื่อหน่วยการ ผลการ เวลา นำ้ หนกั
หน่วยท่ี เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เรยี นรู้ (ชั่วโม คะแนน

ง)

6 . ปลกู พืชผกั สบาย 6. งานปลกู พืชผักและปลกู ไมด้ อก ไม้ประดับ 6 2 10

กาย 6.1 การปลกู พืชผกั ในทอ้ งถิน่

ปลูกไมด้ อกสบาย - การปลูกพริก

ใจ 6.2 การปลกู ไมด้ อกไมป้ ระดับในทอ้ งถิ่น

การปลูกดาวเรอื ง

7 ปยุ๋ หมกั รักษ์ดนิ 7. งานผลติ ปุย๋ หมักชวี ภาพตามแนวเกษตรทฤษฎี 7 2 30

ใหม่ 2
1 20
7.1 ความหมาย ความสำคญั และประโยชน์

ของปยุ๋ หมัก

7.2 การทำป๋ยุ หมัก

- การทำนำ้ หมักชวี ภาพ

8 . เล้ยี งสัตว์ไว้ได้ 8. งานเลยี้ งสัตวแ์ ละการปอ้ งกนั รักษาโรค 8

ประโยชน์ 8.1 การเลยี้ งสตั วใ์ นทอ้ งถน่ิ

- การเล้ียงไก่พื้นเมือง

8.2 โรคตดิ ตอ่ ในสตั ว์เลีย้ ง

คะแนนสอบปลายภาค

คะแนนระหวา่ ภาคเรยี น 18 60
คะแนนสอบปลายภาค 20

รวมคะแนนตลอดภาคเรยี น 20 100

36

คำอธบิ ายรายวิชา

รายวชิ า การแปรรูปอาหาร รหสั วิชา ง20202 กล่มุ สาระการเรยี นรู้การงานอาชีพ

ระดบั ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 1 - 3 จำนวน 0.5 หนว่ ยกิต เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรยี น

ศึกษาความหมาย ความสาํ คญั ประโยชนหลกั การ วธิ กี าร ขน้ั ตอน กระบวนการทํางาน การจดั การ
การประเมินผล ปรบั ปรุง และ พฒั นาการถนอมอาหาร มที ักษะกระบวนการทาํ งาน รวมกับผูอนื่ อยางมี

ประสทิ ธภิ าพและปลอดภัยในการปฏบิ ัตงิ าน ออกแบบ และสรางผลิตภัณฑใช เทคโนโลยคี นหา ขอมูล
สารสนเทศ เลอื กใชเทคโนโลยไี ดอยางเหมาะสม รูจกั รบั ผิดชอบ ซ่อื สัตย รอบคอบ ประณตี สะอาด เป
นระเบียบในการทํางาน มเี จตคติที่ดตี องานใชทรัพยากรอยางคุมคา ถกู วิธี และ ประหยัด ปฏิบัติการถนอม

อาหารตามฤดูกาลของทองถ่ิน ใชกรรมวธิ ตี ามภูมปิ ญญาทองถนิ่ เชน ตากแหง รมควัน หมักดอง ใชอุณหภูมสิ งู
ใชสารเคมีปรุงแตงอาหาร นําเทคโนโลยีสรางสรรค ปรบั ปรุง และพฒั นา เหมาะสมกับงาน โดยคํานึงถงึ ความคุ

มคา ประสทิ ธิภาพ วฒั นธรรม สง่ิ แวดลอม และสังคม ลงมือผลิตช้ินงาน และปรบั ปรงุ การทาํ งาน นําเสนอ
ผลงาน และแนวทางในการประกอบ อาชีพ

เพ่ือใหทํางานไดถกู ตอง ประหยัด ปลอดภัย ทํางานรวมกบั ผูอนื่ ได มีทกั ษะ เจตคติทดี่ ตี อการ ถนอม

อาหาร เหน็ คุณคาของการเปนผูผลิตมากกวาผูบริโภค และนาํ ช้ินงานไปใชประโยชนได

ผลการเรยี นรู
1. บอกประวัตคิ วามเปนมา ความหมายความสําคัญ ประโยชนของการแปรรปู อาหารได
2. บอกสาเหตุที่ทําใหเกิดการเนาเสียของอาหารไดถูกตอง

3. บอกหลักการแปรปู อาหารไดถูกตอง
4. รูและเขาใจวิธีการแปรรูปอาหารดวยการกําจัดหรือยบั ยง้ั การเจริญ เติบโตของ เช้ือจุลินทรียใน

อาหารไดถูกตอง
5. เขาใจวธิ กี ารและขั้นตอนการแปรรูปอาหารไดถูกตอง
6. ใชเกบ็ ซอมแซม ดดั แปลง บํารงุ รักษาเครื่องมือเครื่องใชในการทําการแปรรปู อาหาร

7. ทําการแปรรปู อาหารไดตามแผนและขนั้ ตอนทกี่ าํ หนดประเมนิ ผล และแกปญหาระหวาง การ
ทํางาน

8. ใชพลงั งาน ทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสิง่ แวดลอมในการแปรรูปอาหารไดอยางประหยดั
9. มคี วามคิดที่ดีและมปี ระโยชนตอการแปรรปู อาหาร
10. เต็มใจทาํ งานตามบทบาทหนาท่ี มีความรบั ผิดชอบ ประณตี รอบคอบ ขยนั ซอ่ื สตั ย ประหยดั

และอดออม
11. หาความรูเกยี่ วกบั การถนอมอาหารจากแหลงความรูตางๆ ได้

37

โครงสร้างรายวชิ า

รายวิชา การแปรรปู อาหาร รหัสวชิ า ง20202 กลมุ่ สาระการเรียนรกู้ ารงานอาชพี

ระดับชนั้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 1 – 3 จำนวน 0.5 หน่วยกติ เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน

หน่วย ช่ือหนว่ ย ช่อื หน่วยการเรยี นรู้/สาระการเรยี นรู้ ผลการ เวลา นำ้ หนกั
ท่ี เรียนรู้ (ชวั่ โมง) คะแนน

1 ความหมาย ความสำคญั ความหมาย ความสําคญั ของการแปรรปู 1 2 5
2 5
การ แปรรปู อาหาร อาหาร 2 10

2 การลอื กใช้วสั ดุ อปุ กรณ์ ใชเตรียมเครอ่ื งมือ วัสดุ อุปกรณ และการ 2 1 20
2 10
แปรรูป อาหาร
8 40
3 ความรูท้ ่ัวไปในการคดั สรร มคี วามรู ความเขาใจในการเลอื กซอ้ื และ 3
วัตถุดิบ เกบ็ รักษา เคร่อื งปรุงสดและแหง 2 10

คะแนนสอบกลางภาค 1 20
18 60
4 กระบวนการทำงาน การวางแผนเตรียมวัสดุ เครอื่ งใชในการ 4 20
แปรรูป อาหารและการบรรจุเก็บรักษา 20 100

5 ปฏบิ ตั งิ านการแปรรูป ปฏิบัตกิ ารแปรรูปอาหารตามกระบวนการ 6
อาหาร พร้อมการจัดจําหนาย

6 บรรจภุ ณั ฑแ์ ละการ การกาํ หนดราคา การคํานวณคาใชจายให 5

จำหนา่ ย เหมาะสมกับตนทุน การทําบญั ชีรายรับ-

รายจาย

คะแนนสอบปลายภาค

คะแนนระหว่าภาคเรียน

คะแนนสอบปลายภาค

รวมคะแนนตลอดภาคเรยี น

38

คำอธบิ ายรายวชิ า กลุม่ สาระการเรยี นรู้การงานอาชีพ
รายวชิ า อาหารพ้นื เมือง รหัสวชิ า ง20203 เวลา 20 ช่วั โมง/ภาคเรียน
ระดบั ช้นั มธั ยมศึกษาปที ี่ 1 - 3 จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ จำแนก ความหมายและประเภทของอาหารพื้นเมืองอีสานชนิดต่าง ๆ อธิบาย
หลกั การสุขาภบิ าลอาหาร จำแนกเทคนิคการประกอบอาหารพ้นื เมอื ง พร้อมทงั้ บอกหลักการเลอื กซ้ืออาหาร

สด อาหารแห้ง อุปกรณ์ เครื่องใช้ในการประกอบอาหารพื้นเมือง และสามารถประกอบอาหารพื้นเมือง
อีสานประเภทตา่ ง ๆ ทำบญั ชีรายรบั -รายจา่ ย พร้อมทง้ั ประเมนิ ผลได้

โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ นำเสนอ ค้นหา ทำงานเป็นทีม วิเคราะห์ปัญหาในการประกอบอาหาร

พื้นเมือง แล้วนำเสนอผลงานและจดั จาํ หนายได
เพื่อใหม้ ที กั ษะในการประกอบอาหารและให้มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ มีเจตคติที่ดีต่อ

อาชีพที่สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความขยัน อดทน รับผิดชอบและ
ซือ่ สตั ย์ มีความมุง่ ม่นั ในการทำงาน ใช้พลังงานอยา่ งค้มุ คา่ และย่ังยนื

ผลการเรียนรู้
1. เขา้ ใจความหมาย ความสำคญั และประโยชน์ของอาหารพน้ื เมืองอสี าน

2. อธบิ ายวธิ ีการประกอบอาหารท่ถี ูกหลัก อนามยั ได้
๓. หาความรู้เกีย่ วกบั การสขุ าภบิ าลอาหารจากแหลง่ ความร้ตู า่ ง ๆ ได้
4. เข้าใจความหมาย ความสำคญั และประโยชน์เก่ียวกับเทคนิคการประกอบอาหารพื้นเมือง

5. เขา้ ใจความหมาย ความสำคญั และประโยชน์ เกย่ี วกบั หลกั การเลือกซ้ืออาหารสดและอาหารแห้ง
ได้

6. การวางแผนเตรยี มวสั ดุ เครือ่ งใชในการทําอาหารพ้ืนเมืองแตละชนดิ และการบรรจุเก็บรกั ษา
7. ปฏิบัติการทำอาหารได้ตามแผนและขั้นตอนที่กำหนด ประเมินผล และแก้ปัญหาระหว่างการ
ทำงาน

8. รูและเขาใจในการกาํ หนดราคา การคํานวณคาใชจายใหเหมาะสมกบั ตนทนุ การทําบัญชีรายรับ-
รายจาย

39

โครงสรา้ งรายวชิ า

รายวิชา อาหารพ้นื เมอื ง รหสั วชิ า ง20203 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ระดับชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 1 – 3 จำนวน 0.5 หนว่ ยกิต เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรยี น

หน่วยท่ี ช่ือหนว่ ยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ผลการ เวลา น้ำหนัก
1 ความรูค้ วามสำคัญของ เรียนรู้ (ชัว่ โมง) คะแนน
อาหารพ้ืนเมอื ง
2 การลือกใชว้ ัสดุ อุปกรณ์ มีความรูความเขาใจและสบื คนขอมลู 1 2 10

๓ ความรู้ท่ัวไปในการคัดสรร ความรูท่ัวไปใน การทาํ อาหารพืน้ เมอื ง
วัตถุดิบ
ใชเตรียมเครอ่ื งมือ วัสดุ อปุ กรณ และ 2 2 10
การเก็บ รกั ษาในการทําอาหาร 3 2 10
พ้นื เมอื ง

มคี วามรู ความเขาใจในการเลือกซอ้ื
และเก็บรักษา เคร่อื งปรุงสดและแหง

คะแนนสอบกลางภาค 1 20

4 กระบวนการทำงาน การวางแผนเตรยี มวสั ดุ เครื่องใชใน 4 2 10
2 10
การทาํ อาหารพ้ืนเมืองแตละชนิด และ 8 30
1 20
การบรรจุเกบ็ รกั ษา

5 การทำบัญชีรายรบั รายจา่ ย การกาํ หนดราคา การคาํ นวณคาใช 5

จายใหเหมาะสม กับตนทนุ การทํา

บัญชรี ายรับ-รายจาย

6 ปฏบิ ตั ิงานการทำอาหาร ปฏบิ ตั ิตามกระบวนการ การจาํ หนาย 6

พ้นื เมอื ง อาหารพื้นเมือง

คะแนนสอบปลายภาค

คะแนนระหวา่ ภาคเรียน 18 60
คะแนนสอบปลายภาค 20

รวมคะแนนตลอดภาคเรยี น 20 100

40

คำอธบิ ายรายวชิ า กลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชพี
รายวชิ า งานใบตอง รหสั วิชา ง20204 เวลา 20 ชัว่ โมง/ภาคเรยี น
ระดบั ช้นั มัธยมศกึ ษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 0.5 หนว่ ยกิต

ศกึ ษาประวตั คิ วามเปนมา คณุ คาของงานใบตอง และโอกาสการใชงานใบตอง ประเภท และวัสดทุ ี่
นํามาใชทํางานใบตอง การออกแบบประดิษฐงานใบตองแบบตาง ๆ การเลอื กและการเก็บ รักษาใบตอง การใช

และรกั ษาเครือ่ งมอื อุปกรณ ปฏิบตั งิ านเตรยี มวัสดุ– อุปกรณ ในการเยบ็ ใบตองแบบตาง ๆ เชน หอขนม และ
อาหาร กระทงใสขนมและอาหาร การพบั กลีบใบตอง การเยบ็ ถาดใบตอง กระทงดอกไม พานพมุ บายศรี
ภาชนะใบตอง ฯลฯ นาํ หลักเศรษฐกิจพอเพยี งมาใชในการปฏิบัติงาน คาํ นวณคาใชจาย กาํ หนดราคาหรือ

คาบริการจดั จําหนาย จดบันทกึ การปฏบิ ัติงาน ทาํ บญั ชรี ายรบั -รายจาย และประเมนิ ผล มีคุณธรรม มี ความ
รับผิดชอบ ตรงตอเวลา ขยนั อดทน มีทักษะในการทาํ งานรวมกับผูอื่น

ผลการเรยี นรู
1. เพ่ือใหมีความรูประวตั ิความเปนมา คุณคาและโอกาสในการใชงานใบตอง

2. เพื่อใหความรเู กย่ี วกับการเลอื กใชและเก็บรักษาวสั ดุ-อุปกรณในงานใบตอง
3. เพือ่ ใหมีความรูและทกั ษะในการออกแบบวางแผนปฏิบัตงิ านใบตองไดถกู ตองตอน ขน้ั ตอน

กระบวนการทํางาน
4. ปฏบิ ัติงานตามขน้ั ตอนท่ีวางแผนไวอยางสวยงามไมนอยกวา 8 ช้ินงาน
5. คํานวณงบประมาณ วธิ ีคดิ คาแรง การกําหนดราคาขาย ทาํ บญั ชรี บั -จาย ไดโดยยดึ หลกั เศรษฐกิจ

พอเพียง
6. มีความคดิ สรางสรรค สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีคุณธรรมในการทํางาน ปรับปรุงงานใหดี

ขน้ึ อยูเสมอ
7. สามารถสรุปและประเมนิ ผลการปฏิบัตงิ าน จดบันทึกการปฏิบตั งิ านไดถูกตองตาม ข้ันตอน และนาํ
ผลการประเมินผลไปใชปรบั ปรุงงานและตนเองได

41

โครงสรา้ งรายวิชา

รายวชิ า งานใบตอง รหัสวชิ า ง20204 กลมุ่ สาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชีพ

ระดับช้นั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 1 – 3 จำนวน 0.5 หนว่ ยกิต เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรยี น

หนว่ ย ชือ่ หนว่ ยการเรียนรู้ สาระการเรยี นรู้ ผลการ เวลา นำ้ หนกั
ท่ี เรยี นรู้ (ช่วั โมง) คะแนน

1 ความรทู้ วั่ ไปงานใบตอง ประวตั คิ วามเปนมา คุณคาและโอกาสใน 1 2 10
2 10
การใชงานใบตอง 3 15

2 อปุ กรณแ์ ละการเลือกใช้ให้ การเลอื กใชและเกบ็ รกั ษาวสั ดุ-อุปกรณ 2 1 20
3 15
เหมาะสม ในงาน ใบตอง
8 30
๓ กระบวนการทำงาน ความรูและทักษะในการออกแบบ 3 1 20
18 60
วางแผน ปฏบิ ัติงานใบตองไดถกู ตองตาม
20
ขั้นตอน กระบวนการทาํ งาน 20 100

คะแนนสอบกลางภาค

4 การวางแผนการทำงาน -วางแผนการทำงานไมนอยกวา 8 4

ช้นิ งาน - คํานวณงบประมาณ วธิ คี ิด

คาแรง การกําหนด ราคาขาย ทาํ บัญชี

รบั -จาย ไดโดยยึดหลัก เศรษฐกจิ

พอเพียง

5 ปฏิบตั งิ านใตอง ปฏิบตั งิ านใบตอง 5

คะแนนสอบปลายภาค

คะแนนระหว่าภาคเรยี น

คะแนนสอบปลายภาค
รวมคะแนนตลอดภาคเรยี น

42

คำอธิบายรายวชิ า กลมุ่ สาระการเรียนรกู้ ารงานอาชพี
รายวชิ า การปลกู พชื ผักท่วั ไป รหสั วชิ า ง20205 เวลา 20 ช่วั โมง/ภาคเรียน
ระดับชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ 1 - 3 จำนวน 0.5 หน่วยกติ

ศกึ ษา ความหมาย ความสำคญั ประโยชน์ของพืชผักสวนครวั เชน่ ขิง ข่า ตะไคร้ โหระพา ฯลฯ
ตามสภาพแวดลอ้ มทเี่ หมาะสม การเตรยี มดินปลูก แปลงเพาะ แปลงปลูก วิธีการปลูกการ
ปฏิบัติ ดูแล การเกบ็ เกี่ยว และจดั ผลผลิตจำหน่าย โดยใชว้ ธิ กี ารศกึ ษาค้นคว้าจากแหล่งเรยี นรู้ ทำ

รายงาน
ฝึกการปฏบิ ตั ิงานการปลกู พชื ผกั สวนครวั โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การมีสว่ นร่วม การ

คดิ วเิ คราะห์ การตัดสนิ ใจและการอภปิ ราย สามารถนำความรู้และประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั ไปใช้ใน
ชวี ิตประจำวนั หรือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

นักเรยี นมีคุณธรรม จริยธรรม ขยัน อดทนในการทำงาน มเี จตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชพี การ

ปลูกพชื ผกั สวนครัว

ผลการเรียนรู้

1. อธบิ ายความหมาย ความสำคญั และประโยชนข์ องพืชผกั สวนครัว
2. สบื คน้ ขอ้ มลู และนำเสนอข้อมลู เก่ยี วกบั พชื สวนครัว
3. อธบิ ายสภาพแวดลอ้ มทีเ่ หมาะสมต่อการปลูกผกั
4. สืบคน้ ข้อมูลและวิเคราะห์ความตอ้ งการของตลาดนำมาเลือกปลกู ผกั ให้เหมาะสมกบั ทอ้ งถ่นิ และ

สอดคล้องกับหลักการปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียง
5. อธิบายและปฏิบัตกิ ารเลือกพ้นื ท่แี ละเตรียมดินให้เหมาะสมกับชนดิ ของปลูกพชื ผักสวนครวั
6. ปลกู พชื ผกั สวนครัวชนดิ ตา่ ง ๆ ไดอ้ ยา่ งนอ้ ย 3 ชนดิ
7. ปฏบิ ัตกิ ารดแู ลรักษาพชื ผกั สวนครัวโดยใช้เทคโนโลยที างชีวภาพ
8. ปฏิบัติการเก็บเก่ยี วและเกบ็ รกั ษาผลผลิตหลังการเก็บเก่ยี ว
9. อธบิ ายและปฏิบตั กิ ารจดั การผลผลติ ในรูปแบบตา่ ง ๆ
10. ปฏิบัติการคำนวณค่าใช้จา่ ย การกำหนดราคาขาย การจดั จำหน่ายพืชผักสวนครัว

43

โครงสรา้ งรายวชิ า

รายวิชา การปลกู พืชผักทวั่ ไป รหสั วิชา ง20205 กลมุ่ สาระการเรียนรู้การงานอาชพี

ระดับช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 1 – 3 จำนวน 0.5 หนว่ ยกิต เวลา 20 ชัว่ โมง/ภาคเรียน

หน่วย ชื่อหน่วยการเรยี นรู้ สาระการเรยี นรู้ ผลการ เวลา น้ำหนกั
ท่ี เรยี นรู้ (ชวั่ โมง) คะแนน
1 1.อธบิ ายความหมายความสำคัญและ
ผักสวนครัว ประโยชนข์ องพืชผกั สวนครัวได้ 1,2 2 10
2 การเจริญเตมิ โตของพืช
๓ การปลูกพชื อยา่ ง 2. สบื ค้นขอ้ มูลและนำเสนอขอ้ มูล 3 2 10
สร้างสรรค์ เก่ยี วกบั พชื สวนครวั ได้ 4 2 15
3.อธิบายสภาพแวดลอ้ มทเ่ี หมาะสมต่อ
4 การปฏบิ ัติดูแลรักษา การปลูกผกั ได้ 1 20
8 15
5 การเกบ็ เก่ียวและ 4.สบื ค้นขอ้ มูลและวเิ คราะหค์ วาม
การตลาด ต้องการของตลาดนำมาเลือก
ปลูกผักให้เหมาะสมกบั ทอ้ งถ่ินและ
สอดคล้องกับหลักการปรชั ญาเศรษฐกจิ
พอเพยี ง

คะแนนสอบกลางภาค

5.อธบิ ายและปฏิบตั ิการเลือกพน้ื ที่และ 5,6,7
เตรียมดินใหเ้ หมาะสมกับชนิดของปลูก
พืชผักสวนครวั ได้

6.ปลกู พืชผักสวนครวั ชนิดตา่ ง ๆ ได้
อย่างนอ้ ย 3 ชนิด

7.ปฏิบตั ิการดูแลรกั ษาพชื ผกั สวนครวั 8,9,10 4 30
โดยใชเ้ ทคโนโลยีทางชีวภาพได้
1 20
8.ปฏิบัตกิ ารเกบ็ เกี่ยวและเก็บรักษา 18 60
ผลผลติ หลงั การเก็บเก่ยี ว
9.อธบิ ายและปฏิบัติการจัดการผลผลติ
ในรูปแบบต่าง ๆ
10.ปฏบิ ตั กิ ารคำนวณคา่ ใช้จ่าย การ
กำหนดราคาขาย การจดั จำหนา่ ยพชื ผัก
สวนครัว

คะแนนสอบปลายภาค

คะแนนระหว่าภาคเรียน

44 20
20 100
คะแนนสอบปลายภาค
รวมคะแนนตลอดภาคเรียน

45

โครงสรางหลกั สูตร
กลมุ สาระการเรียนรูการงานอาชีพ ช้ันมัธยมศกึ ษาตอนปลาย
รายวิชาพื้นฐาน

การงานอาชีพ ๑ ง32101 จาํ นวน 20 ชวั่ โมง 0.5 หนวยกิต
การงานอาชพี ๒ ง33101 จํานวน 20 ชว่ั โมง 0.5 หนวยกิต

รายวิชาเพม่ิ เติม จาํ นวน 20 ชั่วโมง 0.5 หนวยกติ
จาํ นวน 40 ช่วั โมง 1.0 หนวยกติ
ขนมอบ ง30201
การผกู ผา ง30202 จาํ นวน 20 ชวั่ โมง 0.5 หนวยกติ
การปลูกไมด้ อกไมป้ ระดับ ง30203 จำนวน 40 ชวั่ โมง 1.0 หนว่ ยกติ
ขนมไทย ง30204 จาํ นวน 20 ชัว่ โมง 0.5 หนวยกิต
โครงงานอาชพี ง30205

46

คำอธบิ ายรายวชิ า

รายวชิ า การงานอาชีพ 1 รหสั วิชา ง32102 กล่มุ สาระการเรียนร้กู ารงานอาชพี

ระดบั ช้นั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 20 ช่วั โมง/ภาคเรียน

ศึกษากระบวนการจัดการเกีย่ วกับบทบาทและหนา้ ท่ีของสมาชิก และการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นใน
ครอบครัว การดแู ลรกั ษาบ้าน การทำความสะอาดบ้าน การเลือก การใช้ การดแู ลรักษาเสอ้ื ผ้าและเครื่องแต่ง

กายการประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย อาหารและโภชนาการ การเลือก การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการ
ประกอบอาหาร การเกบ็ และการถนอมอาหาร

เพื่อพัฒนาศกั ยภาพผ้เู รยี นใหม้ คี วามรู้ ความเข้าใจ มีทกั ษะในการทำงานอยา่ งสร้างสรรค์ รูจ้ ักเลือกใช้

เทคโนโลยี มคี วามรับผดิ ชอบ ตรงต่อเวลา ซ่อื สัตย์ อดทน สะอาด มีระเบียบ มเี จตคติท่ีดี มีจิตสำนึกในการใช้
พลงั งานทรพั ยากรและส่งิ แวดล้อมอยา่ งคุ้มคา่ และย่ังยนื เพ่ือการดำรงชีวิตของครอบครวั

รหัสตวั ชวี้ ัด
ง 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5

ง 1.1 ม.4-6/6, ม.4-6/7
ง 2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/3 , ม.4-6/4

รวมทัง้ หมด 10 ตวั ชีว้ ัด

47

โครงสร้างรายวิชา
รายวิชา การงานอาชีพ 1 รหัสวิชา ง32101 กล่มุ สาระการเรียนร้กู ารงานอาชีพ
ระดับชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 5 ภาคเรยี นที่ 1 จำนวน 0.5 หนว่ ยกิต เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ลำดบั ท่ี หนว่ ยการ มาตรฐานการเรยี นร/ู้ สาระสำคัญ เวลา น้ำหนกั
เรยี นรู้ ตัวชว้ี ัด (ช่ัวโมง) คะแนน

1 หนาท่ี ง 1.1 ม.4/1,ม. 4/2 ,ม.4/3 ในครอบครวั เมอ่ื นกั เรยี นมบี ทบาท 25
บทบาทของ ม.4/4,ม.4/5, ม.4/6, เปนลกู หลาน ควรกตญั ตู อบดิ า มารดา
ตนเอง ม.4/7 และญาติผูใหญ ในฐานะที่ เปนพี่ นักเรยี น

ควรชวยบดิ ามารดา ดูแลนอง และในฐานะ

ท่เี ปนนอง นักเรียนควรเคารพและให

เกียรตพิ ี่ ของตน เพอ่ื ทุกคนในครอบครวั

อยรู วมกนั อยางมคี วามสขุ

2 หนาทข่ี อง ง 1.1 ม.5/1, ม. 5/2, ม. นักเรยี นในฐานะที่เปนสมาชิกคน หนง่ึ ใน 25
นกั เรยี น 5/3, ม. 5/4, ม.5/5, ม. โรงเรียนจะตองปฏบิ ัติตาม หนาทแี่ ละ
5/6, ม.5/7
บทบาทในฐานะสมาชกิ ของโรงเรียน

๓ คนดีของ ง 1.1 ม.6/1, ม.6/2, ม. นกั เรียนควรปฏบิ ตั ิตนตามหนาที่ และ 25
ชมุ ชน 6/3, ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6, บทบาทในฐานะสมาชิกของ ชุมชนุ ท้ังใน
ม.6/7 ดานสุขลกั ษณะของ ชุมชนุ อนรุ กั ษ์

สง่ิ แวดลอมในชุมชน ปองกนภยั ในชมุ ชน

และพัฒนา ชมุ ชน

4 บานของ ง 1.1 ม.4/1,ม. 4/2,ม.4/3, บานจะนาอยูอาศัย และประหยัด 25
เรา ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม. คาใชจายในครอบครัว เพราะทกุ คนชวย
4/7 กนั ดูแลรกั ษาและทาํ ความ สะอาดบาน

จดั ตกแตงบาน เก็บ รกั ษาอาหารอยางถูก

วิธี และซอมแซม ประกอบติดตั้งส่ิงของ

เคร่อื งใช ดวยตนเอง

5 โรงเรยี น ง 1.1 ม.5/1, ม. 5/2, ม. นกั เรยี นมีสวนรวมทาํ ใหโรงเรียนนา 2 10
นของเรา 5/3, ม. 5/4, ม.5/5, ม อยดู วยการดแู ลรักษา ทําความ สะอาด
5/6, ม.5/7
จดั และตกแต่งสวนหยอมในโรงเรยี น

คะแนนสอบกลางภาค 1 20

48

ลำดับ หน่วยการ มาตรฐานการเรยี นร/ู้ สาระสำคญั เวลา นำ้ หนัก
ท่ี เรยี นรู้ ตวั ช้วี ัด (ชัว่ โมง) คะแนน

6 แตงตวั ใหดู ง 1.1 ม.4/1,ม. 4/2,ม.4/3, การเลอื กเสอ้ื ผา และเคร่อื งแตงกายให 2 5
ดี ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม. เหมาะสมกบั โอกาส สภาพ อากาศ รปู ราง
4/7 และสีผวิ

7 แปลงโฉม ง 1.1 ม.4/1,ม. 4/2,ม.4/3, การดดั แปลงเสื้อผาทําใหเสอ้ื ผาที่มี อยูใช 25
เสอื้ ผา ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม. งานไดตอไป สวยงาม ประหยัดคาใชจาย
4/7 ในการซอื้ เส้ือผา

8 การถนอม ง 1.1 ม.4/1,ม. 4/2,ม.4/3, การถนอมอาหารเปนวิธกี ารทําให อาหาร 2 10
อาหาร ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม. สดสามารถเกบ็ ไวบรโิ ภคไดนานข้ึน
4/7

9 เพิ่มมูล ง 1.1 ม.6/1, ม.6/2, ม. การแปรรปู ผลผลติ ทางการเกษตร ชวยเพิ่ม 2 5
คาผลผลติ 6/3, ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6, มูลคาผลผลติ ทาง การเกษตร และทําให
ม.6/7 ผลติ ภัณฑมี ความหลากหลาย

10 งานดอกไม ง 1.1 ม.4/1,ม. 4/2,ม.4/3, ความหมาย ความสําคัญของงาน 25
สด ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม. ดอกไมสดของไทย
4/7

คะแนนสอบปลายภาค 1 20

คะแนนระหว่าภาคเรียน 18 60

คะแนนสอบปลายภาค 20

รวมคะแนนตลอดภาคเรยี น 20 100

49

คำอธิบายรายวิชาพน้ื ฐาน

รายวิชา การงานอาชีพ 2 รหสั วชิ า ง33102 กลมุ่ สาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชีพ

ชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนท่ี 2 จำนวน 0.5 หนว่ ยกติ เวลา 20 ชัว่ โมง/ภาคเรียน

ศกึ ษาความหมาย ประเภท ประโยชนข์ องงานประดษิ ฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานประดษิ ฐ์ งาน
ประดิษฐท์ ีเ่ ป็นของใชท้ เ่ี ปน็ เอกลักษณ์ไทย ของตกแตง่ บ้าน ในรูปแบบทหี่ ลากหลาย มีความคดิ รเิ ริ่มสร้างสรรค์
เข้าใจหลกั การ วธิ ีการ ข้ันตอน กระบวนการทำงาน

การจัดการในการประดิษฐ์ชิ้นงาน การใช้และการบำรงุ รักษาอุปกรณ์ เคร่อื งมือ เครื่องใช้
ปฏิบัติ เลอื กใชว้ สั ดอุ ุปกรณ์ในการประดษิ ฐ์ช้ินงาน คำนวณคา่ ใชจ้ ่าย กำหนดราคาหรอื ค่าบริการ จัด
จำหน่าย จดบันทกึ การปฏบิ ัติงาน ทำบัญชรี ายรบั –รายจ่าย และประเมนิ ผล
เพื่อใหม้ ีความรูค้ วามเข้าใจ และมที กั ษะเกีย่ วกบั งานประดิษฐ์ มีความรบั ผดิ ชอบ ขยันอดทน ประหยัด
เอ้ือเฟือ้ ซอื่ สตั ย์ เอาใจใส่ มคี วามประณตี รอบคอบและปลอดภยั

รหสั ตัวช้ีวัด
ง 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5
ง 1.1 ม.4-6/6, ม.4-6/7

รวมท้งั หมด 7 ตวั ชี้วดั

50

โครงสรา้ งรายวชิ า

รายวิชา การงานอาชพี 2 รหัสวิชา ง33102 กลุ่มสาระการเรยี นร้กู ารงานอาชีพ
ระดับชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 จำนวน 0.5 หน่วยกติ เวลา 20 ชัว่ โมง/ภาคเรยี น

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการ มาตรฐานการ สาระสำคัญ เวลา นำ้ หนกั
1 เรียนรู้ เรียนร/ู้ ตวั ช้วี ัด (ชั่วโมง) คะแนน

2 การปลกู พชื ไรดิน ง 1.1 ม.4/1, การปลกู พืชไรดนิ เปนเทคโนโลยี ทางการเกษตร ๓ 15
ม.4/2,ม.4/3, ทป่ี ระหยัดพ้นื ทใ่ี น การปลกู พชื ลดปญหาเร่ือง 15
3 ม.4/4, ม.4/5, โรคและ แมลงศัตรูพชื ลดการใชสารเคมี กาํ จดั
4 ม.4/6, ม.4/7 แมลงศตั รพู ืช พืชที่ปลกู จึงจะสะอาด ปลอด
5 ภัยตอการ บริโภคและปลอดภยั ตอสง่ิ แวดลอม
การเพาะเลี้ยง ง 1.1 ม.4/1,
เนื้อเยื่อพชื ม. 4/2,ม.4/3, การเพาะเลยี้ งเนื้อเยือ่ พืช เปนการ ขยายพันธุ 2
ม.4/4, ม.4/5, พืชแบบไมอาศัยเพศ เพื่อใหพชื มีจํานวนหรอื
ปรมิ าณมาก ข้นึ โดยไมเกดิ การกลายพนั ธุ
ม.4/6, ม.4/7

คะแนนสอบกลางภาค 1 20
5 10
การเล้ยี งสตั วเชิง ง 1.1 ม.5/1, การเล้ยี งสัตวเชิงพาณิชยเปน อาชพี ที่เพือ่
ม. 5/2, ม.5/3, สรางรายได ตองมี ความรูดานตลาด การดูแล
พาณชิ ย ม. 5/4, ม.5/5, สตั ว เล้ยี ง การบนั ทกึ คาใชจาย และ การจดั

ม. 5/6, ม.5/7 จําหนาย

งานชางในบาน ง 1.1 ม.4/1,ม. งานชางในบานเปนงานพื้นฐาน เบ้อื งตนทคี่ วร 5 10
4/2,ม.4/3, ม. เรยี นรแู ละสามารถ ทําไดดวยตนเอง
4/4, ม.4/5,

ม.4/6,ม.4/7

ชางไฟฟาในบาน ง 1.1 ม.4/1,ม. การเดนิ ไฟฟาในบาน การซอมแซม ปลก๊ั ไฟ 5 10
4/2,ม.4/3, ม. ฟาทีส่ ายขาด และการตอ สายดนิ ความรู

4/4, ม.4/5, ม. เกยี่ วกับการตอ วงจรไฟฟาแบตางๆ วัสดุ
4/6, ม.4/ อุปกรณ และเคร่ืองมือในงานไฟฟา

คะแนนสอบปลายภาค 1 20
คะแนนระหวา่ ภาคเรียน 18 60

คะแนนสอบปลายภาค 20
รวมคะแนนตลอดภาคเรียน 20 100


Click to View FlipBook Version