The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคมฯ2564-2566

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ismaal_pooyang, 2021-11-08 01:06:52

แผนพัฒนาโรงเรียน 2564-2566

แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคมฯ2564-2566

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรยี นควนกาหลงวิทยาคม “นคิ มวฒั นา” หน้า 1

แผนพัฒนาคณุ ภาพสถานศกึ ษา โรงเรียนควนกาหลงวทิ ยาคม “นคิ มวัฒนา”2 หน้า 2

แผนพฒั นาคณุ ภาพการศึกษา
ระยะ 3 ปี (2564-2566)

โรงเรียนควนกาหลงวทิ ยาคม “นคิ มวัฒนา”

แผนพฒั นาคณุ ภาพสถานศึกษา โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นคิ มวฒั นา” หน้า ก

บันทึกคณะกรรมการสถานศึกษาขน้ั พืน้ ฐาน

การพจิ ารณาใหค้ วามเห็นชอบแผนพฒั นาคุณภาพการศกึ ษา ระยะ 3 ปี (2564-2566)
โรงเรียนควนกาหลงวทิ ยาคม “นิคมวัฒนา” อำเภอควนกาลง จงั หวัดสตลู

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม
“นิคมวัฒนา” เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม ๒๕๖4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมกัน
พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (2564-2566) อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
มีมติใหค้ วามเห็นชอบและใหเ้ ผยแพรต่ อ่ สาธารณชนและผูเ้ กยี่ วขอ้ งได้

ลงชอ่ื ..................................................................
(นายภญิ โญ จนั ทมณุ ี)

ประธานคณะกรรมการสถานศกึ ษาขั้นพ้นื ฐานฯ

ลงชอ่ื ..................................................................
(นายอบั ดลุ ฮาลีม รอเกตุ)

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานฯ

ลงชอื่ ..................................................................
(นายจกั รี วฒั นะ)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขนั้ พ้ืนฐาน


แผนพฒั นาคณุ ภาพสถานศึกษา โรงเรยี นควนกาหลงวิทยาคม “นคิ มวฒั นา”ข หน้า ข

คำนำ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” จัดทำขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการจัดการศึกษา ตามบทบาทหน้าที่ของโรงเรียน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ และเป็นไปตาม
นโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาเป็นระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ทั้งน้ี
โดยความรว่ มมือรว่ มใจจากทกุ ฝ่ายงาน อันได้แก่ ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุม่ บรหิ ารงาน หวั หน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาที่ร่วมแสดงความคิดเห็น
ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ กลยุทธ์นโยบาย ของโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” จนทำให้แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบรรลุผลสำเร็จเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อันนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศกึ ษาของโรงเรยี นในอนาคตอยา่ งชดั เจน และการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

แผนพฒั นาคณุ ภาพสถานศกึ ษา โรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม “นคิ มวฒั นา” หน้า ค

สารบญั หนา้

เรอื่ ง ก

บนั ทกึ คณะกรรมการสถานศกึ ษาข้ันพ้นื ฐาน ค-ง
คำนำ
สารบญั 1-3
4
สว่ นที่ 1 ข้อมูลสถานศกึ ษา 5
- ความเป็นมาโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นคิ มวฒั นา” 5
- ข้อมลู ทัว่ ไปโรงเรียนควนกาหลงวทิ ยาคม “นิคมวฒั นา” 6
- แผนผงั โรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม “นิคมวัฒนา” 7
- แผนทก่ี ารเดินทางมาโรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม “นคิ มวฒั นา” 8
- โครงสร้างการบริหารงาน 8
- ข้อมูลผ้บู รหิ ารสถานศึกษา 9
- ขอ้ มูลครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา 10
- ขอ้ มูลนักเรยี น
- ข้อมูลอาคารสถานท่ี 11-12
- ผลการประเมนิ คุณภาพภายนอกรอบสาม 13-16
- ผลงานสถานศึกษาทผี่ า่ นมา
- ผลงานนักเรยี นท่ีผา่ นมา 17
17
สว่ นท่ี 2 ทศิ ทางและการพัฒนาคุณภาพสถานศกึ ษา 17
- วสิ ยั ทัศน์ 17
- เป้าหมาย 18
- กลยทุ ธิ์ 19
- พันธกิจ 20-22
- มาตรฐานการศกึ ษา 22-23
- การศกึ ษาสถานภาพโรงเรยี นควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวฒั นา”
- ผลการวเิ คราะหส์ ภาพแวดล้อมภายใน (7S) 24
- ผลการวิเคราะหส์ ภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 24

สว่ นท่ี 3 กลยุทธใ์ นการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
- วิสัยทัศน์
- เป้าหมาย

แผนพฒั นาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นคิ มวัฒนา” ง หน้า ง

เร่อื ง หน้า
- กลยทุ ธ์ิ 24
- พนั ธกิจ 24
- ความสมั พันธ์ระหวา่ งมาตรฐานการศกึ ษากับกลยทุ ธใ์ นการพัฒนา 25

สว่ นท่ี 4 โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานและกลยุทธข์ องสถานศกึ ษา 26
- กลยทุ ธ์ของสถานศึกษา 27-37
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 38-42
- กลยุทธ์ท่ี 1
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ 42-44
- กลยทุ ธท์ ี่ 2
- กลยทุ ธท์ ่ี 3 45
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดั การเรยี นการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 45-47
- กลยทุ ธท์ ่ี 4

ส่วนที่ 5 การกำกับ ตดิ ตาม ประเมินและรายงาน
- วัตถุประสงคใ์ นการกำกับ ติดตามและรายงานผล
- รูปแบบการตดิ ตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ภาคผนวก

แผนพฒั นาคณุ ภาพสถานศึกษา โรงเรียนควนกาหลงวทิ ยาคม “นคิ มวฒั นา”จ หน้า จ

สว่ นที่ 1
ขอ้ มูลสถานศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนควนกาหลงวทิ ยาคม “นคิ มวัฒนา” หน้า 1

สว่ นท่ี 1
ขอ้ มลู สถานศกึ ษา

ใสร่ ูปโรงเรยี น

ความเป็นมาโรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม “นคิ มวัฒนา”

โรงเรยี นควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” ไดร้ ับอนมุ ตั ิจากกรมสามญั ศึกษาให้เปดิ ทำการสอนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2516 โดยใช้ที่ดินของนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้
จังหวัดสตูล ในเนื้อที่ประมาณ 140 ไร่ ได้มีประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (มศ.1)
จำนวน 2 ห้องเรียน โดยสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสตูลใช้สถานที่โรงเรียนควนกาหลง สังกัดกองการ
ประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กิ่งอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จนถึงวันที่ 15
พฤษภาคม 2516 มีผู้สมัครทั้งหมด 70 คน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2516 ได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแต่งตั้งโรงเรียนรัฐบาลให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ ในกิ่ง
อำเภอควนกาหลง จงั หวัดสตูล และใหม้ ีชื่อว่า โรงเรียนควนกาหลงวทิ ยาคม “ นคิ มวฒั นา”

เพ่อื ใหเ้ กิดความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เป็นไปดว้ ยความเรยี บร้อย จงั หวัดสตูล ได้ส่ังให้
นายเจริญ ภักดีวานิช ครูโท โรงเรียนสตูลวิทยา มาช่วยราชการ และทำหน้าที่ครูใหญ่ตั้งแต่วันที่ 15
พฤษภาคม 2516 โดยมคี ณะครู โรงเรยี นควนกาหลงช่วยทำการสอนดว้ ย

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2516 ได้มีข้าราชการครู มารายงานตัว 2 ท่าน ประกอบด้วย นายประ
โภช ผ่องสุวรรณ วุฒิ กศบ. และนายชนินทร์ ลีลานนท์ วุฒิ อก.ศ (พลศึกษา) ในต้นปีการศึกษา 2516
ทางโรงเรียน ได้รับอัตราเพิ่มอีก 3 ราย คือ นายสุรินทร์ สังข์ทอง วุฒิ ปก.ศ. สูง นางสุวรรณา มากมี
วฒุ ิ ปก.ศ. สงู นาย กลั่น มุสกิ ประยรู วุฒิ พ.ม.

พ.ศ. 2517 » ประชาชนช่วยกันบริจาคทรัพย์สินสร้างอาคารเรียนชั่วคราว และย้ายมาเรียนใน
ทีด่ นิ ที่นคิ มสรา้ งตนเองฯจดั ให้

พ.ศ. 2518 » ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 จำนวน 6 ห้องเรียน และ
กรมสามัญศึกษาให้ยุบโรงเรียนควนกาหลงฯงเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายเข้ากับโรงเรียนควน

แผนพฒั นาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนควนกาหลงวทิ ยาคม “นคิ มวัฒนา”2 หน้า 2

กาหลงวิทยาคมฯ ซึ่งได้รับที่ดินเพิ่มอีก 50 ไร่ รวมทั้งอาคารเรียน ทรัพย์สินอื่นๆ ตลอดจนครู-อาจารย์
และนกั การ

พ.ศ. 2519-2520 » โรงเรียนได้รับพิจารณาให้เข้าโครงการ คมช. ได้รับงบประมาณต่อเติม
อาคารเรียน สร้างโรงฝึกงาน บ้านพักครู บ้านพักภารโรง และได้รับอนุมัติ จากรมประชาสงเคราะห์ให้ใช้
ที่ดินติดต่อกันอีก 30 ไร่ ส่วนที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินที่ได้รับจากโรงเรียนควนกาหลงนัน้ ได้ตกลง
กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ทำการแลกเปลี่ยนทรพั ย์สนิ มอบที่ดิน อาคารเรียน อาคารประกอบ
ให้กับโรงเรียนนคิ มควนกาหลง ทางองคก์ ารฯ ได้กอ่ สร้างบา้ นพกั ครใู ห้กบั โรงเรียน จำนวน 6 หลัง

พ.ศ. 2521 » โรงเรยี นไดร้ ับงบประมาณกอ่ สร้างบ้านพักครู บา้ นพักภารโรง และหอประชุม
(โรงฝึกพลศกึ ษา)

พ.ศ. 2523 » ได้รับคัดเลือกให้เข้า “โครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท” (มพช.)
(รุ่นปี 2523-2525) และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนห้องสมุด อาคารเอนกประสงค์ โรง
ฝกึ งาน บ้านพักครู บ้านพกั ภารโรง และครภุ ณั ฑ์อ่ืน ๆ

พ.ศ. 2531 » ไดร้ บั อนมุ ตั จิ ากกรมสามญั ศกึ ษา ให้เปดิ สอนระดับมธั ยมศกึ ษาตอนปลาย
พ.ศ. 2533 » โรงเรยี นไดข้ ยายโอกาสทางการศึกษา เปดิ สาขาโรงเรยี น ทต่ี ำบลปาล์มพัฒนาโดย
ฝากเรียน ท่ีโรงเรยี นผงั ปาลม์ 3 รับนกั เรยี นปีแรก 2 หอ้ งเรียนปจั จุบนั แยกเปน็ โรงเรยี นปาล์มพัฒนวิทย์
พ.ศ. 2535 » นกั เรยี นรับรางวลั พระราชทานระดับ ม.ปลาย
พ.ศ. 2536 » รางวลั โรงเรียนเพอื่ พฒั นาคุณภาพชวี ติ และสงั คมดีเดน่ รพชส. ระดับเขตการศกึ ษา
พ.ศ. 2536 » รางวัลโรงเรยี นจดั หอ้ งสมดุ ดเี ดน่ ของกรมสามญั ศึกษา
พ.ศ. 2536 » ครูสอนภาษาอังกฤษดีเดน่ ระดับเขตการศึกษา 2
พ.ศ. 2537 » รางวัลการจัดห้องสมดุ ดีเดน่ กรมสามัญศกึ ษา
พ.ศ. 2537 » โรงเรยี นปฏบิ ัตติ ามนโยบายกรมสามญั ศกึ ษาดีเด่น
พ.ศ. 2537 » รางวัลจัดส่งิ แวดลอ้ มดเี ดน่ มาตรฐานเหรียญทอง
พ.ศ. 2537 » จัดกิจกรรมการเรยี นการสอน
พ.ศ. 2537 » โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลาง และได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 (ปรบั ปรุง) จำนวน 12 ห้องเรียน
1 หลัง

พ.ศ. 2538 » รางวัลส่งเสริมอนุรักษ์สง่ิ แวดล้อมและบรรยากาศดเี ดน่

พ.ศ. 2538 » ผบู้ ริหารดเี ด่น ระดับเขตการศึกษา

พ.ศ. 2538 » โรงเรียนดีเด่น ระดับเขตการศกึ ษา

พ.ศ. 2540 » โรงเรยี นส่งเสรมิ งานหอ้ งสมดุ ดเี ด่นระดับจงั หวดั

พ.ศ. 2540 » โรงเรียนสง่ เสรมิ ดา้ นวินยั และคุณธรรมดีเด่น

พ.ศ. 2540 » ชนะเลศิ จัดกิจกรรมรณรงคโ์ ครงการเสมารวมใจต้านภัยยาบ้า ระดบั จงั หวัด

พ.ศ. 2542 » ได้รบั คัดเลอื กเปน็ โรงเรียนจัดหอ้ งสมดุ ดเี ด่น

พ.ศ. 2542 » รางวัลโครงการอ่านเฉลมิ พระเกียรตฯิ

พ.ศ. 2543 » นกั เรยี นรับเหรยี ญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

แผนพฒั นาคณุ ภาพสถานศึกษา โรงเรยี นควนกาหลงวิทยาคม “นคิ มวฒั นา”3 หน้า 3

พ.ศ. 2544 » ไดร้ ับรางวัลนกั กีฬาและครผู ู้ฝึกสอนดเี ด่น เนอ่ื งในวันกีฬาแหง่ ชาติ

พ.ศ. 2544 » รางวัลผ้บู รหิ ารดีเด่น

พ.ศ. 2545 » โครงการเสมารวมใจต้านภัยยาบ้า

พ.ศ. 2545 » งานหอ้ งสมุดดีเดน่

พ.ศ. 2545 » รางวลั ครูเกียรตยิ ศ กระทรวงศึกษาธกิ าร(ครูต้นแบบ)

พ.ศ. 2547 » สถานศกึ ษาขนาดกลางระบบดูแลชว่ ยเหลือนักเรียนยอดเย่ียม
พ.ศ. 2548 » ชนะเลศิ SMS Award 2005 ประเภทสื่อหนงั ส้ัน
พ.ศ. 2548 » ได้รับโรงเรียนในฝัน
พ.ศ. 2548 » รบั ปา้ ยพระราชทานงานสวนพฤกษศาสตรโ์ รงเรยี น
พ.ศ. 2549 » โครงการส่งเสรมิ การอ่าน ประเภทหอ้ งสมดุ ระดบั ดเี ดน่
พ.ศ. 2555 » ชนะเลศิ กลมุ่ ดเี ด่นชมรม TO Be Number One ระดับภาคใต้
พ.ศ. 2555 » ผ่านการประเมิน จาก สมศ. รอบที่ 3
พ.ศ. 2555 » สถานศึกษาปอ้ งกันยาเสพตดิ ดเี ด่น 2555
พ.ศ. 2556 » เป็นตัวแทนแข่งขัน TO Be Number One ระดับภาคใต้
พ.ศ. 2555-2556 » เป็นตัวแทนระดับภาคใต้แข่งขนั To Be Number One ระดับประเทศ
พ.ศ. 2557 » รางวัลเพชรนำ้ หนึ่ง ช่ือผลงานจุดเนน้ “ระบบดแู ลช่วยเหลือนักเรียน”
พ.ศ. 2558 » เกียรติบัตรชมเชย ประเภทชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา ระดับ
การศกึ ษาข้ันพนื้ ฐาน (มธั ยมศกึ ษา) ดีเดน่ ระดับประเทศ

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศกึ ษา โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นคิ มวฒั นา”4 หน้า 4

ขอ้ มลู ท่ัวไปโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวฒั นา”

ชือ่ โรงเรียน : โรงเรียนควนกาหลงวทิ ยาคม “นิคมวัฒนา”
ช่ือโรงเรียน (ภาษาองั กฤษ) : Khuan Kalong Wittayakhom Nikhomwattana School.
อกั ษรย่อ : ค.น.
สังกดั : สำนักงานเขตพืน้ ที่การศกึ ษามธั ยมศกึ ษาสงขลา - สตูล
สำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พ้นื ฐาน
ท่ตี งั้ กระทรวงศึกษาธกิ าร
: หมทู่ ่ี ๔ ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลควนกาหลง
ปรัชญาของโรงเรยี น อำเภอควนกาหลง จงั หวดั สตูล 91130
อตั ลักษณข์ องโรงเรียน จังหวัดสตูล รหัสไปรษณยี ์ ๙๑๑๓๐
เอกลักษณ์ของโรงเรยี น : เสียสละ กตญั ญู รงู้ าน
สีประจำโรงเรียน : เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ดอกไม้ประจำโรงเรียน : สถานศกึ ษานา่ อยู่ นา่ เรยี น
ติดตอ่ โรงเรียน : ฟ้า-เหลอื ง
: ดอกกาหลง
: โทรศัพท์ ๐ – ๗๔๗๕ –๒๐๒๐
โทรสาร ๐ – ๗๔๗๕ –๒๐๒๐
อีเมล์ [email protected]

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศกึ ษา โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นคิ มวฒั นา”5 หน้า 5

แผนผังโรงเรียนควนกาหลงวทิ ยาคม “นิคมวฒั นา”

แผนท่กี ารเดินทางมาโรงเรียนควนกาหลงวทิ ยาคม “นิคมวัฒนา”

วัดควนกาหลง ซอย 10 ไปหาดใหญ่

ไปละงู วทิ ยาลยั เกษตรฯ
โรงเรียนควนกาหลงวทิ ยาคมฯ
ซอย 4 ไปเมืองสตลู

อำเภอควนกาหลง

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม “นคิ มวฒั นา”6 หน้า 6

โครงสรา้ งการบริหารงาน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กล่มุ บรหิ ารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบคุ คล กลมุ่ บรหิ ารงานท่วั ไป กล่มุ บริหารงานงบประมาณ

1.1 งานพัฒนาหลักสูตร 2.1 งานเลขานุการฝ่าย 3.1 งานกิจการด้านวินัย 4.1 งานพสั ดุ
และกระบวนการเรียนรู้ บรหิ ารงานบุคคล นกั เรียน 4.2 งานการเงิน
1.2 งานทะเบียนนักเรียน 2.2 งานวางแผนอัต ร า 3.2 งานส่งเสริมคุณธรรม 4.3 งานแผนงาน
และงานวัดผลประเมนิ ผล กำลงั และกำหนดตำแหน่ง และจริยธรรม 4.4 งานบญั ชี
1.3 งานวิจัยเพื่อพัฒนา 2.3 งานสรรหาและบรรจุ 3.3 งานส่งเสริมประชาธิป 4.5 งานตรวจสอบภายใน
คุณภาพการศึกษา แต่งตง้ั ไตยและสภานกั เรยี น 4.6 งานสารบรรณ
1.4 งานห้องสมดุ และแหลง่ 2.4 ง า น เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง 3.4 งานระบบดแู ลนกั เรียน 4.7 งานควบคมุ ภายใน
เรียนรู้ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 3.5 งานรณรงค์ป้องกัน 4.8 งานระบบข้อมูลนักเรียน
1.5 งานนิเทศการศึกษา ราชการ และแกไ้ ขปัญหายาเสพติด ร า ย บ ุ ค ค ล ( DMC) แ ล ะ
1.6 งานแนะแนว 2.5 งานวินัยและการรักษา 3.6 ง า น ช ม ร ม TO BE ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
1.7 งานสำมะโนผู้เรียน วนิ ยั NUMBER ONE (CCT)
และรบั นกั เรยี น 2.6 งานทะเบยี นประวตั ิ 3.7 งานเวรประจำวนั 4.9 งานสวัสดิการ และสวัสดิ
1.8 ง า น พ ั ฒ น า ส่ื อ 2.7 งานเครื่องราชอิสริยา 3.8 งานอนามัยโรงเรียน ภาพโรงเรียน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภรณ์ และโรงอาหาร
ทางการศกึ ษา 2.8 การขอมีบัตรประจำ 3.9 งานธนาคารโรงเรยี น
1.9 งานกลุ่มสาระการ ตวั เจ้าหน้าที่ของรฐั 3.10 งานเลขานกุ ารฝา่ ย
เรยี นรู้ 2.9 งานสารบรรณโรงเรยี น 3.11 งานอาคารสถานที่
1.10 งานกิจกรรมพัฒนา และงานปรับปรงุ ภมู ทิ ศั น์
ผเู้ รียน 3.12 งานกำกับติดตามการ
1.11 งานประกันคุณภาพ ดำเนินงานของลูกจ้าง
การศกึ ษา ตำแหนง่ นกั การภารโรง
1.12 งานโครงการพิเศษ 3.13 งานคณะกรรมการ
และงานนโยบาย สถานศกึ ษาข้ันพ้นื ฐาน
1.13 งานชุมชนการเรียนรู้ 3.14 งานสัมพันธ์ชุมชน
ทางวิชาชีพ (Professional 3.15 งานโสตทัศนปู กรณ์
Learning Community : 3.16 งานประชาสมั พนั ธ์
PLC)
1.14 ง า น ธ ุ ร ก า ร แ ล ะ
สารสนเทศฝา่ ยวิชาการ

แผนพฒั นาคณุ ภาพสถานศึกษา โรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม “นคิ มวัฒนา”7 หน้า 7

ขอ้ มลู ผูบ้ รหิ ารสถานศึกษา

1. ทำเนยี บผู้บริหารสถานศึกษา

ลำดบั ที่ ช่ือ - สกุล ตำแหนง่ ระยะเวลาดำรงตำแหนง่
๑ นายเจริญ ภักดวี านิช ผู้อำนวยการ 15 พ.ค. 2516- 20 ก.ค. 2522
๒ นางปรงุ ศักดิ์ อสิ ระทะ ผู้อำนวยการ 1 ต.ค. 2522 – 7 เม.ย. 2525
๓ นายยงยศ ใจสมุทร ผอู้ ำนวยการ 3 พ.ย. 2525 – 29 พ.ย. 2528
๔ นายพิทยา หนฤู ทธ์ิ ผู้อำนวยการ 14 ก.พ. 2529 – 30 ก.ย. 2535
๕ นายภิญโญ จนั ทมุณี ผอู้ ำนวยการ 1 ต.ค. 2535 – 1 ธ.ค. 2540
๖ นายแสง สังหาร ผู้อำนวยการ 2 ธ.ค. 2540 – 13 พ.ย. 2544
๗ นายมนสั ไชยศกั ด์ิ ผอู้ ำนวยการ 14 พ.ย. 2544 – 20 พ.ค. 2548
๘ นายประเสริฐ ม่วงปลอด ผอู้ ำนวยการ 21 พ.ค. 2548 – 15 ม.ค. 2553
๙ นายเสกสนั ต์ิ ปะดุกา ผอู้ ำนวยการ 16 ม.ค. 2553 – 13 ม.ค. 2554
๑๐ นางสาวอารี ยุทธการกำธร ผู้อำนวยการ 14 ม.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2557
๑๑ นายกระจาย หนคู งแก้ว ผูอ้ ำนวยการ 1 ธ.ค. 2557 – 18 ม.ค. 2564
12 นายจกั รี วัฒนะ ผู้อำนวยการ 18 ม.ค. 2564 - ปจั จุบัน

๒. ข้อมูลปัจจุบัน

๑) ผู้อำนวยการโรงเรยี น 1 คน
นายจกั รี วัฒนะ โทรศพั ท์ 089-8762534 e-mail [email protected]
วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. คณิตศาสตร์ ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันท่ี 19 มกราคม 2564
จนถึงปจั จุบัน เปน็ เวลา 5 เดอื น

๒) รองผอู้ ำนวยการโรงเรยี น 1 คน
นางฐิตินนั ท์ แก้วสวุ รรณ โทรศัพท์ 083-1966673 e-mail [email protected]
วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน
เป็นเวลา 8 เดอื น

แผนพฒั นาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนควนกาหลงวทิ ยาคม “นคิ มวัฒนา”8 หน้า 8

ข้อมูลครแู ละบุคลากรทางการศึกษา

ประเภทบคุ ลากร เพศ ระดับการศกึ ษา

ผู้อำนวยการ ชาย หญิง ตำ่ กว่าปริญญาตรี ปรญิ ญาตรี ปริญญาโท
รองผู้อำนวยการ - -
ขา้ ราชการครู 1- - - 1
พนกั งานราชการ 1 - 24 1
ครอู ัตราจา้ ง - 2 1
เจา้ หนา้ ทธี่ รุ การ 3 22 - 4 -
นักการ / ภารโรง 21 - 1 -
13 2 - -
รวมท้ังหมด -1 2 31 -
2- 3
9 28

ขอ้ มลู นกั เรียน (ณ วันที่ ๑๐ มถิ ุนายน 2564)

ระดบั ชนั้ เรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ย
ชาย หญงิ ตอ่ ห้อง
ม.๑ ๓ 49 41 90
ม.๒ ๓ 41 52 93 30
ม.๓ ๓ 51 41 92 31
รวม มัธยมตอนตน้ ๙ 141 134 275 31
ม.๔ 3 28 58 86 31
ม.๕ ๒ 25 30 55 29
ม.๖ ๒ 17 45 62 28
รวม มธั ยมตอนปลาย 7 70 133 203 31
รวมทั้งหมด ๑6 211 ๒67 478 29
30

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม “นคิ มวฒั นา”9 หน้า 9

ขอ้ มลู อาคารสถานที่

1. อาคารสถานท่ี โรงเรยี นมีอาคารเรยี น และอาคารประกอบ ดงั นี้

1.1 อาคารเรียน 3 หลัง

1.2 อาคารประกอบ 2 หลัง

1.3 อาคารเอนกประสงค์ 1 หลงั

1.4 อาคารหอประชุม 1 หลงั

1.5 โรงฝึกงาน 3 หลงั (ใช้ 0 หลงั )

2. ห้องทีจ่ ัดไวใ้ ช้ปฏบิ ตั ิกิจกรรมเฉพาะ โรงเรียนจดั ห้องไว้ใชป้ ฏบิ ตั กิ จิ กรรมเฉพาะ ดังนี้

2.1 หอ้ งวทิ ยาศาสตร์ 4 หอ้ ง

2.2 หอ้ งคอมพวิ เตอร์ 2 ห้อง

2.3 ห้องพระพทุ ธ 1 ห้อง

2.4 หอ้ งละหมาด 1 ห้อง

2.5 หอ้ งแนะแนว 1 หอ้ ง

2.6 หอ้ งศนู ย์เพื่อนใจวัยร่นุ 1 หอ้ ง

2.7 ห้องสมดุ 1 ห้อง

2.8 ห้องคหกรรม 2 ห้อง

2.9 พื้นทีป่ ฏิบัตกิ ิจกรรม/นนั ทนาการ

- หอประชุม 1 หลงั

- สนามบาสเกตบอล 1 สนาม

- ลานกฬี า 1 ลาน

- สนามหน้าเสาธง 1 สนาม

- ลานชัน้ ล่างอาคารเรยี นวทิ ยาศาสตร์ 1 ลาน

- อาคารเอนกประสงค์ 1 หลงั

3. จำนวนคอมพวิ เตอร์ท่มี ีไวใ้ ชง้ าน

3.1 จำนวนคอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้ในการบรหิ าร/บรกิ าร 22 เครอ่ื ง

3.2 จำนวนคอมพิวเตอร์ทใ่ี ชเ้ พอื่ การเรยี นการสอน 24 เครอื่ ง

แผนพฒั นาคุณภาพสถานศกึ ษา โรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม “นคิ มวฒั นา”10 หน้า 10

ผลการประเมนิ คุณภาพภายนอกรอบสาม

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคณุ ภาพ ดี โดยมีค่าเฉล่ีย 81.47

ผลการรบั รองมาตรฐานคุณภาพ  รบั รอง  ไมร่ ับรอง

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพืน้ ฐาน ระดบั คุณภาพ
เพือ่ การประเมนิ คุณภาพภายนอก
ต้อง ตอ้ ง พอใช้ ดี ดมี าก
ปรับปรงุ ปรับปรุง 
เรง่ ด่วน 

กลุ่มตัวบง่ ชพ้ี ้นื ฐาน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
ทด่ี ี

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ 

คา่ นยิ มที่พึงประสงค์

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่าง

ตอ่ เนื่อง

ตัวบ่งชที้ ่ี ๔ ผเู้ รยี นคิดเป็น ทำเป็น 

ตวั บ่งชที้ ี่ ๕ ผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรียนของผูเ้ รียน 

ตวั บง่ ชท้ี ี่ ๖ ประสทิ ธผิ ลของการจัดการเรียนการ 

สอนทเี่ นน้ ผูเ้ รยี นเป็นสำคญั

ตัวบ่งช้ที ่ี ๗ ประสทิ ธภิ าพของการบริหารจัดการ 

และการพัฒนาสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยสถาน ศึกษาและตน้ สงั กัด

กล่มุ ตวั บง่ ช้ีอัตลักษณ์

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา

ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง

สถานศกึ ษา

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ

จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ

สถานศึกษา

กลมุ่ ตวั บง่ ชมี้ าตรการสง่ เสรมิ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษ

เพอื่ ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา

เพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ

พฒั นาสคู่ วามเปน็ เลศิ ท่ีสอดคลอ้ งกับแนวทางการ

ปฏิรปู การศึกษา

แผนพัฒนาคณุ ภาพสถานศึกษา โรงเรียนควนกาหลงวทิ ยาคม “นคิ มวัฒนา”11 หน้า 11

ผลงานสถานศึกษาที่ผา่ นมา

ปี พ.ศ. รายการ
พ.ศ. 2535 รางวัลนกั เรยี นรบั รางวัลพระราชทานระดบั ม.ปลาย
พ.ศ. 2536 รางวลั โรงเรียนเพอื่ พฒั นาคุณภาพชวี ติ และสังคมดเี ด่น รพชส. ระดบั เขตการศึกษา
พ.ศ. 2536 รางวัลโรงเรยี นจดั ห้องสมดุ ดเี ด่นของกรมสามัญศึกษา
พ.ศ. 2536 รางวลั ครูสอนภาษาอังกฤษดีเด่นระดบั เขตการศึกษา 2
พ.ศ. 2537 รางวลั การจดั หอ้ งสมุดดเี ดน่ กรมสามัญศึกษา
พ.ศ. 2537 รางวลั โรงเรียนปฏิบตั ิตามนโยบายกรมสามัญศกึ ษาดเี ด่น
พ.ศ. 2537 รางวัลจัดส่ิงแวดลอ้ มดีเดน่ มาตรฐานเหรียญทอง
พ.ศ. 2537 รางวลั โรงเรยี นพระราชทาน
พ.ศ. 2538 รางวลั ส่งเสรมิ อนุรักษส์ ง่ิ แวดล้อมและบรรยากาศดเี ดน่
พ.ศ. 2538 รางวัลผู้บรหิ ารดีเดน่ ระดบั เขตการศึกษา
พ.ศ. 2538 รางวลั โรงเรยี นดีเดน่ ระดบั เขตการศึกษา
พ.ศ. 2540 รางวัลโรงเรยี นสง่ เสริมงานห้องสมดุ ดเี ด่นระดับจังหวดั
พ.ศ. 2540 รางวลั โรงเรียนสง่ เสรมิ ดา้ นวินยั และคุณธรรมดีเด่น
พ.ศ. 2540 รางวลั ชนะเลศิ จดั กิจกรรมรณรงคโ์ ครงการเสมารวมใจตา้ นภยั ยาบา้ ระดบั จงั หวัด
พ.ศ. 2542 รางวลั โรงเรยี นจัดหอ้ งสมดุ ดเี ดน่
พ.ศ. 2542 รางวลั โครงการอา่ นเฉลมิ พระเกยี รตฯิ
พ.ศ. 2543 รางวัลนกั เรยี นรบั เหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2544 รางวัลนกั กีฬาและครูผูฝ้ ึกสอนดีเดน่ เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ
พ.ศ. 2544 รางวัลผบู้ รหิ ารดีเด่น
พ.ศ. 2545 รางวลั โครงการเสมารวมใจตา้ นภยั ยาบ้า
พ.ศ. 2545 รางวลั ห้องสมดุ ดีเด่น
พ.ศ. 2545 รางวลั ครูเกียรติยศ กระทรวงศึกษาธิการ (ครูต้นแบบ)
พ.ศ. 2547 สถานศกึ ษาขนาดกลางระบบดูแลชว่ ยเหลอื นักเรยี นยอดเยี่ยม
พ.ศ. 2548 รางวัลชนะเลิศ SMS Award 2005 ประเภทสือ่ หนังสนั้
พ.ศ. 2548 รางวัลโรงเรยี นในฝัน
พ.ศ. 2548 รางวลั พระราชทานงานสวนพฤกษศาสตรโ์ รงเรยี น
พ.ศ. 2549 รางวลั โครงการส่งเสรมิ การอ่าน ประเภทห้องสมุด ระดบั ดเี ดน่
พ.ศ. 2555 รางวัลชนะเลิศกลุ่มดเี ด่นชมรม TO Be Number One ระดับภาคใต้
พ.ศ. 2555 ผา่ นการประเมิน จาก สมศ. รอบที่ 3
พ.ศ. 2555 รางวลั สถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดเี ด่น 2555
พ.ศ. 2556 รางวลั ตัวแทนแข่งขัน TO Be Number One ระดับภาคใต้
รางวัลตวั แทนระดบั ภาคใตแ้ ข่งขัน To Be Number One ระดับประเทศ
พ.ศ. 2555-2556 รางวลั เพชรนำ้ หนึ่ง ชือ่ ผลงานจุดเนน้ “ระบบดูแลชว่ ยเหลือนักเรยี น”

พ.ศ. 2557

แผนพัฒนาคณุ ภาพสถานศึกษา โรงเรยี นควนกาหลงวิทยาคม “นคิ มวัฒนา”12 หน้า 12

ปี พ.ศ. รายการ
พ.ศ.2557
พ.ศ. 2557 รางวัลพระราชทานประกาศนียบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
พ.ศ. 2558 ราชกุมารีกิจกรรมการคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัด
พ.ศ. 2558 ชายแดนภาคใต้
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562 รางวลั สถานศกึ ษาปอ้ งกันยาเสพติดดีเดน่ จากกระทรวงศกึ ษาธิการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564 รางวลั ชมเชย ประเภทชมรม To Be Number One ในสถานศกึ ษา ระดบั การศึกษา
ขั้นพนื้ ฐาน (มัธยมศึกษา) ดเี ด่นระดบั ประเทศ

รางวัลเพชรน้ำหนึ่ง ชื่อ ผลงาน จุดเน้น “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพนื้ ฐาน

รางวลั รองชนะเลิศ อันดับ 4 ระดับประเทศ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานศกึ ษา ระดบั การศึกษาข้ันพ้นื ฐาน (มธั ยมศกึ ษา) ระดับดเี ด่น

รางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินประเภทชมรม TO BE NUMBER
ONE ในสถานศกึ ษา ระดับการศึกษาขนั้ พื้นฐาน (มัธยมศกึ ษา) ปีท่ี 1

รางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินประเภทชมรม TO BE NUMBER
ONE ระดับภาคใต้

รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่
การศกึ ษา รางวลั ระดับทอง อนั ดับท่ี 1 สถานศึกษาขนาดกลาง

แผนพฒั นาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรยี นควนกาหลงวิทยาคม “นคิ มวฒั นา”13 หน้า 13

ผลงานนกั เรยี นที่ผา่ นมา

ระดับเขตพน้ื ท่ีการศึกษา

ผลงานเด่นด้านภาษาไทย

ลำดับ รายการ เหรียญ
1 การแข่งขนั คัดลายมือส่ือภาษาไทย ม.1-ม.3 ทอง
2 การแขง่ ขันกวีเยาวชนคนรนุ่ ใหม่ กาพยย์ านี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ทอง
3 การแขง่ ขนั กวเี ยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงส่สี ภุ าพ ม.4-ม.6 ทอง
4 การแขง่ ขนั พนิ จิ วรรณคดี ม.1-ม.3 เงิน
5 การแขง่ ขนั การทอ่ งอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 เงิน
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขยี นเรียงความ) ม.4-ม.6 เงนิ
7 การแขง่ ขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 เงนิ
8 การแขง่ ขันวรรณกรรมพจิ ารณ์ ม.1-ม.3 ทองแดง
9 การแขง่ ขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 ทองแดง

ผลงานเดน่ ด้านคณิตศาสตร์ เหรียญ
ทอง
ลำดบั รายการ เงนิ
1 การแขง่ ขันซโู ดกุ ม.1-ม.3 ทองแดง
2 การแขง่ ขนั ต่อสมการคณติ ศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 ทองแดง
3 การแข่งขนั ต่อสมการคณติ ศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
4 การแขง่ ขนั ซโู ดกุ ม.4-ม.6 เหรยี ญ
ทอง
ผลงานเดน่ ด้านวทิ ยาศาสตร์ ทอง
เงิน
ลำดบั รายการ เงนิ
1 การแขง่ ขนั การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ทองแดง
2 การแข่งขันการแสดงทางวทิ ยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 ทองแดง
3 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 ทองแดง
4 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
5 การแขง่ ขนั อัจฉรยิ ภาพทางวทิ ยาศาสตร์ ม.1-ม.3
6 การแขง่ ขันอัจฉรยิ ภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
7 การแขง่ ขันเคร่ืองบนิ พลังยาง ประเภทบนิ นาน ปลอ่ ยอิสระ ม.1-ม.
3

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศกึ ษา โรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม “นคิ มวัฒนา”14 หน้า 14

ผลงานเด่นด้านสงั คมศกึ ษา ศาสนาและวัฒนธรรม เหรียญ
ทอง
ลำดับ รายการ ทอง
1 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 ทอง
2 การประกวดเล่านทิ านคุณธรรม ม.1-ม.3 ทอง
3 การประกวดเลา่ นิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 ทอง
4 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 เงิน
5 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
6 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

ผลงานเด่นด้านสุขศกึ ษา และพลศกึ ษา เหรยี ญ
เงนิ
ลำดับ รายการ เงิน
1 การแข่งขันแอโรบกิ ม.1-ม.6
2 การแข่งขนั ตอบปัญหาสขุ ศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ทองแดง
3 การแขง่ ขันตอบปญั หาสขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา ม.4-ม.6

ผลงานเด่นดา้ นศลิ ปะ ทศั นศลิ ป์ ดนตรีและนาฏศลิ ป์ เหรียญ
ทอง
ลำดบั รายการ ทอง
1 การแขง่ ขันสรา้ งสรรค์ภาพดว้ ยการปะตดิ ม.1-ม.3 ทอง
2 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ทอง
3 การแข่งขนั "ศลิ ปส์ รา้ งสรรค์" ม.4-ม.6 ทอง
4 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 ทอง
5 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 ทอง
6 การแขง่ ขันขับร้องเพลงไทยลกู ทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เงนิ
7 การแข่งขนั ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 เงิน
8 การประกวดวงดนตรีสตรงิ ม.1-ม.3 เงิน
9 การประกวดวงดนตรีสตรงิ ม.4-ม.6 เงิน
10 การแขง่ ขนั ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เงิน
11 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลกู ทงุ่ ประเภทชาย ม.4-ม.6 เงนิ
12 การแขง่ ขันขบั ร้องเพลงไทยลกู ท่งุ ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 เงนิ
13 การแขง่ ขนั ขบั ร้องเพลงไทยลูกกรงุ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เงิน
14 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรงุ ประเภทชาย ม.4-ม.6 เงนิ
15 การแข่งขันขบั ร้องเพลงไทยลกู กรุง ประเภทหญงิ ม.4-ม.6 เงนิ
16 การแขง่ ขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เงิน
17 การแขง่ ขันขบั ร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เงนิ
18 การแขง่ ขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
19 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศกึ ษา โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นคิ มวัฒนา”15 หน้า 15

ผลงานเด่นดา้ นภาษาต่างประเทศ เหรียญ
เงิน
ลำดบั รายการ
1 การแขง่ ขนั ละครสนั้ ภาษาจนี ม.4-ม.6 ทองแดง
2 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 ทองแดง
3 การแขง่ ขนั ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 ทองแดง
4 การแข่งขันละครสนั้ ภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 ทองแดง
5 การแขง่ ขนั ต่อศัพท์ภาษาองั กฤษ (ครอสเวิรด์ ) ม.4-ม.6

ผลงานเดน่ ด้านกิจกรรมพฒั นาผู้เรยี น

ลำดบั รายการ เหรียญ
ทอง
1 การประกวดหนังสือเลม่ เล็ก ม.1-ม.3
เงนิ
2 การแขง่ ขนั กิจกรรมนกั เรยี นเพือ่ นท่ีปรึกษา (Youth Counselor:
YC) ม.4-ม.6 ทองแดง

3 การประกวดหนังสอื เลม่ เล็ก ม.4-ม.6

ผลงานเดน่ ดา้ นคอมพิวเตอร์

ลำดบั รายการ เหรียญ
ทอง
1 การแข่งขนั การสร้างการ์ตนู เรื่องสน้ั (Comic Strip) ม.1-ม.3 เงนิ

2 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 ทองแดง

3 การแขง่ ขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ดว้ ยโปรแกรมคอมพวิ เตอร์ ทองแดง
ม.1-ม.3

4 การแขง่ ขนั การสรา้ ง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

ผลงานเดน่ ด้านการงานอาชีพ เหรยี ญ
ทอง
ลำดับ รายการ ทอง
1 การแข่งขนั ประดิษฐบ์ ายศรีสู่ขวญั ม.4-ม.6 ทอง
2 การแข่งขันประดิษฐข์ องใช้จากวสั ดุธรรมชาติในท้องถ่นิ ม.4-ม.6 ทอง
3 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ทอง
4 การแข่งขนั จักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 ทอง
5 การประกวดโครงงานอาชพี ม.1-ม.3 ทอง
6 การแขง่ ขันทำอาหาร นำ้ พรกิ ผักสด เคร่ืองเคยี ง ม.4-ม.6 เงิน
7 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพ่อื สขุ ภาพ ม.4-ม.6 เงิน
8 การแข่งขันการจดั สวนถาดแบบชนื้ ม.1-ม.3
9 การแข่งขันการจดั สวนแก้ว ม.4-ม.6

แผนพัฒนาคณุ ภาพสถานศึกษา โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นคิ มวัฒนา”16 หน้า 16

ระดับภาค

ผลงานเด่นดา้ นศลิ ปะ และทัศนศลิ ป์

ลำดับ รายการ เหรยี ญ
1 การแขง่ ขนั สร้างสรรคภ์ าพดว้ ยการปะติด ม.1-ม.3 ทอง

ผลงานเด่นดา้ นการงานอาชีพ เหรียญ
เงิน
ลำดับ รายการ
1 การแข่งขนั ประดิษฐบ์ ายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6

แผนพฒั นาคณุ ภาพสถานศึกษา โรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม “นคิ มวัฒนา” หน้า 1

สว่ นท่ี 2
ทศิ ทางและการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา

แผนพัฒนาคณุ ภาพสถานศกึ ษา โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นคิ มวัฒนา” หน้า 17

ส่วนท่ี 2

ทศิ ทางและการพัฒนาคุณภาพสถานศกึ ษา

วสิ ัยทัศน์
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศตามศักยภาพ เป็นคนดี มี

คุณธรรมและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา กา้ วหนา้ ดา้ นเทคโนโลยี นำวถิ ีไทยตามหลักปรชั ญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เคียงคู่ชมุ ชน

เปา้ หมาย
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" จัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน สง่ เสริมความเป็นเลศิ ตามศักยภาพของผ้เู รยี น ผู้เรยี นมีคณุ ธรรมจรยิ ธรรม มีความภูมใิ จในชาติและ
บุคลิกภาพที่เป็นเอกลักษณ์ และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยหลักการมีส่วนร่วม รวมเป็น
หนง่ึ กบั ชุมชน

กลยุทธ์
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมความเป็นเลิศตาม

ศักยภาพของผู้เรียน ปลกู ฝงั จติ สำนึกผู้เรียนใหเ้ ปน็ คนดี มคี ุณธรรม จรยิ ธรรม มที กั ษะในการดำรงชีวิตอย่าง
ไทย และมจี ิตสาธารณะ

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัย ด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เอื้อต่อการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษา เนน้ การมีสว่ นร่วมของภาคเี ครือขา่ ย

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ และ
สภาพแวดลอ้ มใหเ้ อื้อต่อการจัดการเรยี นรู้

4. พฒั นากระบวนการจดั การเรยี นการสอนทเ่ี นน้ ผูเ้ รยี นเป็นสำคัญ พฒั นาครแู ละบคุ ลากรทางการ
ศกึ ษาตามมาตรฐานวิชาชีพให้เตม็ ตามศักยภาพและมคี วามก้าวหนา้ ในวิชาชพี

พนั ธกิจ
1. จัดการเรียนรู้ให้มีความรู้ตามตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้

เทยี บเคียงมาตรฐานสากล
2. พัฒนาผู้เรียนให้ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า รู้รักษาสิ่งแวดล้อมดูแลป้องกันตนเองจาก

โรคภยั ให้มสี ขุ ภาพกาย สขุ ภาพจติ ทีด่ ี และดำรงชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง
๓. บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างความสามัคคีการมี

สว่ นร่วม และยดึ หลักธรรมมาภิบาล มรี ะบบประกันคณุ ภาพ
๔.พฒั นาครูและผเู้ รยี นใหใ้ ชเ้ ทคโนโลยี สือ่ นวัตกรรมและแหล่งเรยี นรู้ในการจดั กจิ กรรมการเรียนรู้

ท่มี ีคณุ ภาพและเกิดประสิทธิภาพ เพือ่ เพิ่มพูนประสิทธิภาพทกั ษะกระบวนการในทุกด้านสมู่ าตรฐานสากล
5. ยกระดับคุณภาพนักเรียน ด้วยแนวคิด No Child Left Behind น้อมนำพระราชดำรัสในหลวง

รัชการที่ 9 “เด็กรักครู ครูรักเด็ก” “ไม่ทิ้งเด็กไว้ข้างหลัง” ใส่ใจดูแล “เด็กหลังห้อง” เป็นพิเศษ พัฒนา
ระบบดแู ลช่วยนักเรยี นเสรมิ สร้างทกั ษะชีวติ และค้มุ ครองนกั เรียน ส่งผลตอ่ การพฒั นาคุณภาพของนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนทุกคนประสบผลสำเร็จตามศักยภาพของตนและจุดหมายของหลักสูตรส ถานศึกษาใน
การศกึ ษาต่อและประกอบอาชีพ

แผนพฒั นาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรยี นควนกาหลงวิทยาคม “นคิ มวฒั นา”18 หน้า 18

มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานท่ี 1 คณุ ภาพของผู้เรยี น
.๑ ผลสัมฤทธ์ทิ างวชิ าการของผู้เรยี น
๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่
ละระดับชั้น
๒. มีความสามารถในการวเิ คราะห์และคดิ อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คดิ เห็น และแก้ปญั หา
๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔. มีความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร
๕. มผี ลสัมฤทธท์ิ างการเรียนตามหลกั สตู รสถานศึกษา
๖. มีความรู้ ทักษะพน้ื ฐาน และเจตคติท่ีดตี อ่ งานอาชีพ
๑.๒ คณุ ลกั ษณะที่พึงประสงคข์ องผูเ้ รียน
๑. การมคี ณุ ลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่สี ถานศึกษากำหนด
๒. ความภูมใิ จในทอ้ งถิน่ และความเป็นไทย
๓. การยอมรับทจี่ ะอยู่ร่วมกนั บนความแตกต่างและหลากหลาย
๔. สขุ ภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดั การ
๒.๑ มเี ปา้ หมาย วสิ ัยทศั น์ และพันธกจิ ที่สถานศึกษากำหนดชดั เจน
๒.๒ มีระบบบริหารจดั การคุณภาพของสถานศกึ ษา
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเปา้ หมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบคุ ลากรใหม้ ีความเชีย่ วชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จดั สภาพแวดลอ้ มทางกายภาพและสงั คมท่ีเอื้อต่อการจดั การเรยี นรอู้ ยา่ งมีคุณภาพ
๒.๖ จดั ระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจดั การและการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรยี นการสอนที่เน้นผูเ้ รยี นเป็นสำคญั
3.๑. จัดการเรยี นรูผ้ ่านกระบวนการคิดและปฏบิ ัตจิ ริง และสามารถนำไปประยกุ ต์ใช้ในชีวติ ได้
3.๒. ใช้สือ่ เทคโนโลยสี ารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทีเ่ ออ้ื ตอ่ การเรยี นรู้
3.๓. มีการบรหิ ารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก
3.๔. ตรวจสอบและประเมินผ้เู รียนอยา่ งเป็นระบบและนำผลมาพฒั นาผเู้ รยี น
3.๕. มีการแลกเปลีย่ นเรียนรแู้ ละใหข้ อ้ มลู สะท้อนกลับเพ่ือพฒั นาและปรบั ปรงุ การจดั การเรียนรู้

แผนพฒั นาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นคิ มวฒั นา”19 หน้า 19

การศึกษาสถานภาพ
โรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม “นคิ มวฒั นา”

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี มีภารกิจในการจัดการศึกษาออกเป็น 2 ระดับ
ไดแ้ ก่ ระดบั มัธยมศึกษาตอนตน้ และระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย จากการศึกษาถึงปจั จยั ทีส่ ่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาการศึกษา ด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้เทคนิค
SWOT ( SWOT Analysis ) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม/ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา
สรปุ ได้ดังน้ี

1. สภาพแวดล้อมภายนอกโดยทัว่ ไปมักจะเป็นปัจจัยที่โรงเรียนไม่สามารถควบคุมได้ประกอบด้วย
ปัจจัย 4 ดา้ นคอื

1.1 ปัจจัยด้านสังคมวฒั นธรรม( Socio – Cultural Factors : S)
1.2 ปจั จยั ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors : T)
1.3 ปจั จัยดา้ นเศรษฐกิจ (Economic Factors : E)
1.4 ปจั จัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors : P)

สงั คมและวฒั นธรรม (S) เทคโนโลย(ี T)

สภาพแวดล้อมภายนอก

เศรษฐกิจ (E) การเมอื งและกฎหมาย (P)

แผนพฒั นาคุณภาพสถานศกึ ษา โรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม “นคิ มวฒั นา”20 หน้า 20

ผลการวเิ คราะหส์ ภาพแวดล้อมภายใน (7S)

ประเดน็ การวเิ คราะห์ ประเด็นทเี่ ปน็ จุดแข็ง ประเด็นที่เปน็ จดุ อ่อน
(Strengths) (Weakness)

1. ด้านโครงสร้าง S11 โครงสร้างองค์กรเน้นการมีส่วน W11 ขาดแนวปฏิบัติในการ

(Structure) รว่ มของบคุ ลากรอย่างชดั เจน กำหนดมาตรการ ระเบยี บปฏิบัติ

S12 การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน วิธีปฏิบัติและข้อบังคับภายใน

โรงเรยี นอยู่ในระดับดี โรงเรียน

S13 ม ี ค ำ ส ั ่ ง ม อ บ ห ม า ย ง า น ที่ W12 ขาดการสร้างข้อตกลงใน

รับผิดชอบชัดเจน เป็นลายลักษณ์ การปฏิบัติ ด้านผู้เรียน ระหว่าง

อักษร ตรงตามความรู้ความสามารถ สถานศึกษากับผู้ปกครอง (คู่มือ

และสมรรถนะของตำแหนง่ สอดคลอ้ ง นักเรยี น)

กับระเบียบตามทก่ี ฎหมายกำหนด W13 บางกลุ่มสาระ บางกลุ่ม

งานขาดการนิเทศและการกำกับ

ติดตามอย่างตอ่ เนอ่ื ง

2. ดา้ นยุทธศาสตร/์ กลยุทธ์ S21 โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์ W21 ไม่มีการทบทวนวิสัยทัศน์

(Strategy) กลยุทธ์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ กลยุทธ์ SWOT ให้สอดคล้องกับ

แนวทาง นโยบาย ของกระทรวง สถานการณ์ทีเ่ ปลีย่ นแปลง

ศึกษาธิการ W22 มีแผนการปฏิบัติการ

ประจำปี แต่บางโครงการไม่ได้

ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ขาด

การติดตาม ประเมิน ผลการ

ดำเนินกิจกรรม/โครงการตาม

แผนปฏิบัติการอย่างต่อเน่ือง

3. ด้านระบบการดำเนินงาน S31 โรงเรียนมีการจัดทำแผนการใช้ W31 ขาดการประเมิน การ

หน่วยงาน (Systems) จ่ายเงินงบประมาณโดยทุกฝ่ายมีส่วน ปฏบิ ัตงิ านอย่างเป็นระบบ

ร่วม W32 เครื่องมือและเทคโนโลยี มี

S32 โรงเรียนมีการประสานกับ ไม่เพียงพอ ส่งผลให้นำมาใช้ใน

หน่วยงานอืน่ ในการพัฒนาโรงเรยี น การจัดการเรียนรู้และบริหาร

S33 มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย จัดการยังไม่เป็นไปอย่างเต็ม

ตรงตามความสนใจและความถนัด ศักยภาพ

ของผู้เรียน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง W3 3 โ ร ง เ ร ี ย น ข า ด ร ะ บ บ

อีกทั้งมีกิจกรรมบรูณาการที่ส่งเสริม สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

ให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและ ส่งผลให้การประสานงานข้อมูล

ความเปน็ ไทย ในแต่ละฝ่าย ไม่มีประสิทธิภาพ

S34 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เท่าทค่ี วร

เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้ มีภูมิ

ทศั นท์ ่ีสวยงาม สะอาด รม่ ร่ืน

แผนพฒั นาคุณภาพสถานศกึ ษา โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นคิ มวฒั นา”21 หน้า 21

ประเดน็ การวิเคราะห์ ประเด็นทเ่ี ปน็ จดุ แข็ง ประเด็นทีเ่ ป็นจุดออ่ น
(Strengths) (Weakness)

W34 การประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสาร ผ่านช่องทางต่างๆ มี

นอ้ ย

W35 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนต่ำกว่ามาตรฐาน

บางกล่มุ สาระ

4. ดา้ นแบบแผนการบรหิ าร S4๑ ผู้บริหารมอบหมายงานบุคลากร W41 โรงเรียนมีเทคโนโลยีไม่

จัดการ (Style) ตามความถนัด เพียงพอตอ่ ความตอ้ งการ

S4๒ ผบู้ ริหารเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ

ทำงาน รับฟังความคิดเห็นของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา สนับสนุนการมีส่วน

ร่วมของผู้ใต้บังคับบัญชา และให้

ความสำคัญกบั การพฒั นางาน

5. ดา้ นบุคลากรใน S51 ครูและบุคลากรมีวุฒิการศึกษา W51 ครแู ละบคุ ลากรไม่เพียงพอ

หนว่ ยงาน (Staff) สูง มีประสบการณ์ในการทำงาน มี มีครูเอกวิชาสังคมไปชว่ ยราชการ

ความรู้ความสามารถตรงตามสาขา W52 ครูและบุคลากร บางส่วน

วิชาชีพ และปฏิบัตงิ านตามความถนดั ขาดความรู้ความชำนาญด้าน

เทคโนโลยี

S52 ครูและบุคลากรมีขวัญกำลังใจใน W53 ครูและบุคลากร ขาด

การทำงาน มีการส่งเสริมให้บุคคากร ความรู้ ความเข้าใจในการ

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ ดำเนินการประกันคุณภาพ

สนับสนุนให้ครูขอมีและเลื่อนวิทย ภายในของโรงเรียน ขาดการ

ฐานะ วางแผนงานที่เป็นระบบ การ

ประกันคุณภาพภายในขาดความ

ต่อเนือ่ ง

W54 ครูยงั ขาดความกระตอื รอื

ร้นในการสนับสนุนให้นักเรียน

เข้าร่วมการแข่งขันด้านวิชาการ

กับหน่วยงานภายนอกน้อย

เกินไป

6. ด้านทกั ษะ ความรู้ S61 ผู้บริหาร ครู บุคลากร มีคุณภาพ W61 ครูจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม

ความสามารถบุคลากร และศกั ยภาพในการปฏบิ ตั ิงานมีความ ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ

(Skills) มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาและได้รับ ค ิ ด ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ค ิ ด อ ย ่ า ง มี

การพฒั นาความรู้อยา่ งต่อเนอื่ ง วิจารณญาณ อภิปรายแลก

S62 ม ี ก ิ จ ก ร ร ม ส ่ ง เ ส ร ิ ม ด ้ า น เ ป ล ี ่ ย น ค ว า ม ค ิ ด เ ห ็ น แ ล ะ

ภาษาตา่ งประเทศ แกป้ ญั หา

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นคิ มวัฒนา”22 หน้า 22

ประเดน็ การวเิ คราะห์ ประเดน็ ทเ่ี ป็นจดุ แข็ง ประเดน็ ทเ่ี ป็นจุดอ่อน

7. ด้านคา่ นิยมร่วมกันของ (Strengths) (Weakness)
สมาชิกในหน่วยงาน
(Shared Values) S63 จัดให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม W62 บุคลากรบางส่วน ขาด

ต่างๆ อย่างมีความสุขโดยยึดหลักการ ทกั ษะในการใช้เทคโนโลยี

ปลูกฝังเจตคติที่ดีงาม ผ่านกิจกรรม การพฒั นาบคุ ลากรยังไม่ทัว่ ถงึ

ค่ายตา่ งๆ W62 มีการใช้การวิจัยชั้นเรียน

S65 มีการส่งเสริมการแสดงออกของ ควบคูก่ ารสอนน้อย

ผเู้ รยี นในบทบาทท่ถี ูกต้อง W63 มีกิจกรรม หรอื การจดั การ

เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้าง

นวตั กรรมน้อย

S71 มีความเชื่อมั่นต่อองค์กรและ W71 ขาดคำจำกัดความของ

หน่วยงานของบคุ ลากร อองค์กรในการทำงานรว่ มกัน

S72 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม

ระบบการเรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือ

และระบบกิจกรรมมีประสิทธิภาพ

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและ

สมรรถนะของผู้เรียนและผู้สำเร็จ

การศกึ ษา

S73 ครูมีจิตสำนึกในความเป็นครู

ปฏิบตั หิ นา้ ท่โี ดยไม่ตอ้ งอาศยั คำสัง่

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)

ประเด็นการวเิ คราะห์ ประเด็นทเ่ี ป็นโอกาส ประเด็นทีเ่ ป็นอปุ สรรค

1. ด้านสงั คม-วฒั นธรรม (Opportunities) (Threats)
(Social )
O11 ชุมชนใหค้ วามรว่ มมือในดา้ น T11 สภาพสงั คมทเี่ ปลย่ี นแปลง

ทรัพยากรวชิ าการ ทำให้โรงเรียน ครอบครัวที่แตกแยก การย้ายถนิ่

สามารถจดั การศกึ ษาได้อยา่ งมี ฐาน พอ่ แม่ไม่มีเวลาดูแลเอาใจ

ประสทิ ธภิ าพ ใสล่ ูกอย่างใกลช้ ิดทำให้ลูกมี

O12 ชมุ ชนและหนว่ ยงานท้องถิ่น ปญั หาด้านพฤตกิ รรม ส่งผล

ร่วมกนั อนรุ ักษ์ ประเพณวี ัฒนธรรม กระทบต่อการจดั การศกึ ษาและ

แลภูมิปัญญาท้องถิน่ สง่ ผลให้นกั เรียน พฒั นาผู้เรียนเสีย่ งตอ่ การออก

มีแหล่งเรยี นรแู้ ละมแี บบอย่างที่ดี กลางคนั

O13 ชมุ ชนให้ความร่วมมือในการจดั T12 ผ้ปู กครองส่วนใหญ่มฐี านะ

การศึกษา ส่งผลให้การศกึ ษาได้รบั ยากจน ไม่มีเวลาดูแลนกั เรยี น

การพฒั นาอย่างต่อเน่ือง ขาดวสั ดอุ ปุ กรณ์สง่ เสริมการ

เรยี น สง่ ผลกระทบต่อการเรยี น

ของนักเรียน

แผนพฒั นาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรยี นควนกาหลงวิทยาคม “นคิ มวฒั นา”23 หน้า 23

ประเดน็ การวเิ คราะห์ ประเดน็ ทเี่ ป็นโอกาส ประเด็นทเี่ ป็นอปุ สรรค

2. ด้านเทคโนโลยี (Opportunities) (Threats)
(Technology)
O14 ท่ตี งั้ ของโรงเรยี นอยู่ใกล้แหล่ง
3. ดา้ นเศรษฐกจิ
(Economic) การเรียนรทู้ ี่ทันสมยั และมีสิ่งอำนวย

4. ด้านการเมืองและ ความสะดวกมากมาย
กฎหมาย (Politic)
O21 ความกา้ วหน้าทางด้าน T21 เทคโนโลยีมบี ทบาทสำคัญ

เทคโนโลยี ทำใหน้ กั เรยี นมีความ ในชวี ิตประจำวันของผ้เู รยี น แต่

ต้องการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง บางคนใชง้ านมากเกนิ ไป ทำให้

ไมท่ ำการบา้ น พักผอ่ นไม่

เพยี งพอ

O31 ผปู้ กครอง คณะกรรมการ T31 ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ

สถานศกึ ษา องค์เอกชน ชมุ ชนได้ ทำให้ผปู้ กครองมีรายได้น้อยและ

สนับสนนุ ทนุ การศกึ ษาแกน้ ักเรียน ว่างงาน จึงไม่สามารถสนบั สนุน

ส่งผลใหน้ กั เรียนมีคา่ ใชจ้ ่ายในการซือ้ การศึกษาบตุ ร

อุปกรณ์การเรยี น T32ผปู้ กครองส่วนใหญ่มรี ายได้

ไม่แน่นอน ส่งผลกระทบตอ่ ผล

การเรยี นของนกั เรยี น

T33 ผู้ปกครองมรี ายได้น้อย ย้าย

ถนิ่ ฐานบอ่ ย สง่ ผลกระทบต่อ

การเรียนของนักเรยี น

O41 ผู้ปกครอง คณะกรรมการ T41 ความไม่แนน่ อนทาง

สถานศกึ ษามคี วามรู้ความเขา้ ใจ การเมืองและการขาดเสถียรภาพ

เก่ยี วกบั นโยบายดา้ นการศกึ ษา สง่ ผล ของรัฐบาลทำให้การปฏบิ ตั ิ

ให้โรงเรียนไดร้ ับความสนับสนนุ มาก การศกึ ษาขาดความต่อเน่ือง

ขนึ้ ส่งผลกระทบต่อการจดั

การศกึ ษาของโรงเรียน

แผนพัฒนาคณุ ภาพสถานศึกษา โรงเรียนควนกาหลงวทิ ยาคม “นคิ มวฒั นา” หน้า 17

สว่ นท่ี 3
กลยทุ ธ์ในการพฒั นา
คณุ ภาพสถานศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศกึ ษา โรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม “นคิ มวัฒนา” หน้า 24

สว่ นท่ี 3

กลยุทธ์ในการพัฒนาคณุ ภาพสถานศกึ ษา

วสิ ัยทัศน์
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศตามศักยภาพ เป็นคนดี มี

คุณธรรมและคณุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา ก้าวหนา้ ดา้ นเทคโนโลยี นำวิถไี ทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เคยี งค่ชู ุมชน

เปา้ หมาย
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" จัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ส่งเสริมความเป็นเลิศตามศกั ยภาพของผู้เรียน ผเู้ รยี นมคี ุณธรรมจรยิ ธรรม มคี วามภูมใิ จในชาติและ
บุคลิกภาพที่เป็นเอกลักษณ์ และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยหลักการมีส่วนร่วม รวมเป็น
หนง่ึ กับชุมชน

กลยุทธ์
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมความเป็นเลิศตาม

ศักยภาพของผู้เรยี น ปลกู ฝังจิตสำนึกผู้เรยี นใหเ้ ป็นคนดี มคี ณุ ธรรม จริยธรรม มีทกั ษะในการดำรงชีวิตอย่าง
ไทย และมจี ติ สาธารณะ

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัย ด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เอื้อตอ่ การพัฒนาคณุ ภาพการศึกษา เนน้ การมีสว่ นรว่ มของภาคเี ครือขา่ ย

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ และ
สภาพแวดลอ้ มใหเ้ อ้อื ต่อการจดั การเรยี นรู้

4. พัฒนากระบวนการจัดการเรยี นการสอนทเี่ นน้ ผเู้ รียนเป็นสำคัญ พฒั นาครแู ละบคุ ลากรทางการ
ศกึ ษาตามมาตรฐานวิชาชีพใหเ้ ตม็ ตามศกั ยภาพและมีความกา้ วหนา้ ในวชิ าชพี

พนั ธกิจ
1. จัดการเรียนรู้ให้มีความรู้ตามตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้

เทยี บเคยี งมาตรฐานสากล
2. พัฒนาผู้เรียนให้ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า รู้รักษาสิ่งแวดล้อมดูแลป้องกันตนเองจาก

โรคภัย ให้มสี ขุ ภาพกาย สุขภาพจิตทีด่ ี และดำรงชีวิตตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง
๓. บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างความสามัคคีการมี

สว่ นรว่ ม และยึดหลักธรรมมาภบิ าล มรี ะบบประกนั คุณภาพ
๔.พฒั นาครแู ละผเู้ รยี นให้ใช้เทคโนโลยี ส่ือนวตั กรรมและแหลง่ เรยี นรู้ในการจดั กิจกรรมการเรียนรู้

ท่มี คี ณุ ภาพและเกิดประสทิ ธิภาพ เพื่อเพมิ่ พนู ประสิทธิภาพทกั ษะกระบวนการในทุกด้านสมู่ าตรฐานสากล
5. ยกระดับคุณภาพนักเรียน ด้วยแนวคิด No Child Left Behind น้อมนำพระราชดำรัสในหลวง

รัชการที่ 9 “เด็กรักครู ครูรักเด็ก” “ไม่ทิ้งเด็กไว้ข้างหลัง” ใส่ใจดูแล “เด็กหลังห้อง” เป็นพิเศษ พัฒนา
ระบบดูแลชว่ ยนักเรยี นเสรมิ สรา้ งทกั ษะชวี ติ และคมุ้ ครองนกั เรยี น ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนทุกคนประสบผลสำเร็จตามศักยภาพของตนและจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษาใน
การศึกษาตอ่ และประกอบอาชพี

แผนพัฒนาคณุ ภาพสถานศกึ ษา โรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม “นคิ มวฒั นา”25 หน้า 25

ความสมั พนั ธร์ ะหว่างมาตรฐานการศึกษากบั กลยุทธ์ในการพฒั นา

จากมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนได้นำมากำหนดเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนโดยมีการกำหนดระยะเวลา 3 ปี ให้มีการดำเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งสถานศึกษาได้พิจารณาในการกำหนดกลยุทธ์โดยนำเป้าหมายหลักคือมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาซึง่ อา้ งองิ จากมาตรฐานการศกึ ษาแห่งชาติ มาจดั เป็นหมวดหมู่ ดังนี้

มาตรฐานการศึกษา กลยทุ ธใ์ นการพฒั นา

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรยี น กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม

1.1 ผลสมั ฤทธทิ์ างวิชาการของผู้เรยี น มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมความเป็น

1.2 คุณลกั ษณะท่ีพงึ ประสงค์ เลิศตามศักยภาพของผู้เรียน ปลูกฝังจิตสำนึก

ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ

ในการดำรงชีวิตอย่างไทย และมจี ิตสาธารณะ

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการของ

โรงเรียนให้ทันสมัย ด้วยระบบคุณภาพตามหลัก

ธรรมาภิบาล เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เน้นการมีส่วนร่วมของภาคเี ครือขา่ ย

กลยุทธท์ ี่ 3 พฒั นาระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและ

การสื่อสาร สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้

และสภาพแวดลอ้ มให้เออื้ ตอ่ การจัดการเรยี นรู้

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ

เน้นผูเ้ รยี นเปน็ สำคัญ สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาครูและ

บคุ ลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวชิ าชีพให้เต็ม

ตามศักยภาพและมีความก้าวหนา้ ในวชิ าชีพ

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศกึ ษา โรงเรยี นควนกาหลงวิทยาคม “นคิ มวฒั นา” หน้า 24

สว่ นท่ี 4

โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐาน
และกลยทุ ธข์ องสถานศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรยี นควนกาหลงวิทยาคม “นคิ มวฒั นา” หน้า 26

สว่ นท่ี 4
โครงการ/กจิ กรรม ตามมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศกึ ษา

โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” ไดท้ าการวิเคราะห์ในแตล่ ะกลยุทธเ์ ป็นประเด็นในการ
วางแผนพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาของโรงเรียนตลอดระยะเวลา 3 ปี โดยมีรายละเอยี ดดังน้ี

วิสัยทศั น์
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศตามศักยภาพ เป็นคนดี มี

คุณธรรมและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ก้าวหนา้ ดา้ นเทคโนโลยี นำวถิ ีไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยี ง เคียงคูช่ ุมชน

กลยุทธ์
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมความเป็นเลิศตาม

ศักยภาพของผเู้ รียน ปลูกฝงั จติ สำนกึ ผ้เู รยี นใหเ้ ปน็ คนดี มคี ณุ ธรรม จริยธรรม มที กั ษะในการดำรงชีวิตอย่าง
ไทย และมจี ิตสาธารณะ

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัย ด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เอ้อื ตอ่ การพัฒนาคณุ ภาพการศึกษา เนน้ การมีสว่ นร่วมของภาคีเครือขา่ ย

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ และ
สภาพแวดล้อมให้เออ้ื ต่อการจัดการเรยี นรู้

4. พัฒนากระบวนการจดั การเรียนการสอนทเี่ น้นผูเ้ รยี นเปน็ สำคญั พัฒนาครูและบคุ ลากรทางการ
ศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพใหเ้ ต็มตามศกั ยภาพและมคี วามกา้ วหน้าในวิชาชีพ

พนั ธกิจ
1. จัดการเรียนรู้ให้มีความรู้ตามตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้

เทยี บเคียงมาตรฐานสากล
2. พัฒนาผู้เรียนให้ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า รู้รักษาสิ่งแวดล้อมดูแลป้องกันตนเองจาก

โรคภัย ใหม้ สี ุขภาพกาย สขุ ภาพจติ ท่ีดี และดำรงชีวิตตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง
๓. บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างความสามัคคีการมี

สว่ นร่วม และยดึ หลกั ธรรมมาภิบาล มรี ะบบประกนั คณุ ภาพ
๔.พฒั นาครแู ละผเู้ รยี นให้ใชเ้ ทคโนโลยี ส่ือนวัตกรรมและแหลง่ เรยี นรู้ในการจัดกจิ กรรมการเรียนรู้

ทีม่ คี ุณภาพและเกดิ ประสิทธภิ าพ เพ่ือเพม่ิ พูนประสิทธภิ าพทักษะกระบวนการในทุกดา้ นสมู่ าตรฐานสากล
5. ยกระดับคุณภาพนักเรียน ด้วยแนวคิด No Child Left Behind น้อมนำพระราชดำรัสในหลวง

รัชการที่ 9 “เด็กรักครู ครูรักเด็ก” “ไม่ทิ้งเด็กไว้ข้างหลัง” ใส่ใจดูแล “เด็กหลังห้อง” เป็นพิเศษ พัฒนา
ระบบดูแลชว่ ยนักเรยี นเสริมสรา้ งทกั ษะชีวติ และค้มุ ครองนักเรียน สง่ ผลต่อการพฒั นาคุณภาพของนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนทุกคนประสบผลสำเร็จตามศักยภาพของตนและจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษาใน
การศกึ ษาตอ่ และประกอบอาชีพ

แผนพัฒนาการศกึ ษาข้นั พ
โรงเรียนควนกาหลง

มาตรฐานการศึกษา กลยทุ ธ์ ขอ้ มูล

มาตรฐานท่ี 1 คณุ ภาพของผเู้ รียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 80
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่งเสริมความเป็นเลิศตามศักยภาพของ
ผูเ้ รยี น ปลูกฝงั จติ สำนึกผู้เรียนให้เป็นคน
ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการ
ดำรงชีวติ อย่างไทย และมีจิตสาธารณะ

แผนพฒั นาคุณภาพสถานศกึ ษา โรงเรียนควนกาหลงวทิ ยาคม “นคิ มวัฒนา” หน้า 27

พ้นื ฐานปงี บประมาณ 2564 - 2566
งวิทยาคม “นิคมวฒั นา”

ค่าเป้าหมายของตัวชว้ี ดั

ลปีฐาน (ร้อยละ) โครงการ
0
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

82 84 86 1. โครงการ 3R (การอ่าน การเขียน และ

การคิดคำนวณ)

- กิจกรรมฐานส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

ภาษาไทย

- กิจกรรมบันทึกดีมีความรู้ (สมุดบันทึก

การอา่ น)

- กิจกรรมยอดนกั อ่าน KKL

- กิจกรรมหน้าเสาธง ส่งเสริมการใช้

ภาษาทุกวนั

- กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษ ของครูและนักเรียนตาม

กรอบมาตรฐาน CEFR

- กิจกรรมฐานพัฒนาศักยภาพทาง

คณิตศาสตร(์ Math fun day)

2. โครงการเปดิ บ้านวชิ าการ

- กิจกรรมแสดงผลงาน/นิทรรศการของ

ครู นักเรียน และชมุ ชน/หน่วยงาน

มาตรฐานการศกึ ษา กลยทุ ธ์ ขอ้ มูล

แผนพฒั นาคุณภาพสถานศกึ ษา โรงเรียนควนกาหลงวทิ ยาคม “นคิ มวฒั นา”28 หน้า 28

คา่ เป้าหมายของตัวช้ีวดั

ลปีฐาน (ร้อยละ) โครงการ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

3. โครงการส่งเสริมความเปน็ เลิศ

- กิจกรรมการแข่งขันทักษะงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบั เขตพื้นท่ี

ระดับภาค และระดับประเทศ

- กิจกรรมการแข่งขนั จภ.วิชาการ

- กิจกรรมการประกวดและแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการ

เรยี นรทู้ างวิทยาศาสตร์

- กจิ กรรมพัฒนานักเรียนสู่ความเปน็ เลิศ

ทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

คณติ ศาสตร์

- กิจกรรมค้นฟ้าควา้ ดาวคณติ

- กิจกรรมการประกวดและแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการ

เรยี นร้สู งั คมศึกษา

- กิจกรรมการประกวดและแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

มาตรฐานการศกึ ษา กลยทุ ธ์ ขอ้ มูล

แผนพฒั นาคุณภาพสถานศกึ ษา โรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม “นคิ มวัฒนา”29 หน้า 29

ค่าเปา้ หมายของตัวชวี้ ัด

ลปีฐาน (รอ้ ยละ) โครงการ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

- กิจกรรมส่งเสรมิ ความเป็นเลิศทางด้าน

ศลิ ปะ

- กจิ กรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน

ดนตรี

- กิจกรรมฐานเศรษฐกิจพอเพยี ง

- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน

กฬี า

4. โครงการ Open Project Zone

- กิจกรรมส่อื สรา้ งสรรค์

- กิจกรรมโครงงานอาชพี

- กิจกรรมโครงงาน นวัตกรรม

สง่ิ ประดษิ ฐว์ ทิ ยาศาสตรเ์ พื่อแกป้ ญั หา

- กิจกรรมโครงงานคณุ ธรรม

- กิจกรรมประกวดโครงงาน นวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

5. โครงการพฒั นาผู้เรียนดา้ น ICT

- กิจกรรมบริการด้าน ICT

- กิจกรรมนำเสนอด้วยเทคโนโลยี

- กิจกรรมอบรมทักษะด้าน Digital

Literacy

มาตรฐานการศกึ ษา กลยทุ ธ์ ขอ้ มูล

แผนพฒั นาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนควนกาหลงวทิ ยาคม “นคิ มวฒั นา”30 หน้า 30

คา่ เป้าหมายของตัวชี้วัด

ลปีฐาน (รอ้ ยละ) โครงการ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

- กิจกรรมการออกแบบสื่อประเภท

ต่างๆ

- ก า ร เ ข ี ย น โ ป ร แ ก ร ม ด ้ ว ย บ อ ร์ ด

ไมโครคอนโทรลเลอร์

6. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยี น

- กิจกรรมสอนซอ่ มเสรมิ

- กิจกรรมเฝา้ ระวงั 0 ร มส

- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองรายงานผล

การเรียน

- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

กลุ่มเสย่ี งดา้ นผลการเรียน

- กจิ กรรมปรบั พ้ืนฐานชั้น ม.1

- กิจกรรมติวเข้มยกระดับผลการ

ทดสอบระดบั ชาติ ม.6

- กจิ กรรมโครงการรนิ น้ำใจสู่น้องชาวใต้

- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนภาษาไทย

- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยี นคณิตศาสตร์

มาตรฐานการศกึ ษา กลยทุ ธ์ ขอ้ มูล

แผนพฒั นาคณุ ภาพสถานศกึ ษา โรงเรยี นควนกาหลงวิทยาคม “นคิ มวฒั นา”31 หน้า 31

ค่าเป้าหมายของตัวชวี้ ดั

ลปีฐาน (ร้อยละ) โครงการ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสังคมศึกษา

- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยี นศลิ ปะ

- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยี นวิชาสุขศกึ ษา

- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนการงานอาชีพ

- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยี นภาษาต่างประเทศ

7. โครงการพฒั นาคุณภาพผเู้ รยี น

- กิจกรรมประกวดเขียนสร้างสรรค์วัน

สำคัญ

- กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

- กิจกรรมคลีนิคคณิตศาสตร์

- กจิ กรรมฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์

- กจิ กรรมหอ้ งสวยดว้ ยมือเรา

- ก ิ จ ก ร ร ม ค ่ า ย STEM ศ ึ ก ษ า

วทิ ยาศาสตร์

มาตรฐานการศกึ ษา กลยทุ ธ์ ขอ้ มูล

แผนพฒั นาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม “นคิ มวฒั นา”32 หนา้ 32

ค่าเปา้ หมายของตัวชว้ี ดั

ลปีฐาน (รอ้ ยละ) โครงการ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 - กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนด้าน
ปฏิบัตกิ ารทดลองทางวิทยาศาสตร์
- กิจกรรมสนุกคดิ กบั วทิ ยาศาสตร์
- กจิ กรรมอุทยานธรณสี ตูล
- กจิ กรรมผลติ ส่ือการสอนสังคมศกึ ษา
- กิจกรรมบนั ไดสูไ่ ฟศลิ ป์ “Art Camp”
- กิจกรรมวาดภาพประกวดวันสำคัญ
ตา่ งๆ
- กิจกรรมเสริมแรงแห่งโลกจินตนาการ
(จัดป้ายนิเทศแสดงผลงานศิลปะของ
นักเรยี น)
- กิจกรรมเชิญวิทยากรให้ความรู้แก่
นกั เรียนพ้ืนฐานการรำ
- กิจกรรมเชิญวิทยากรให้ความรู้แก่
นกั เรียนการบรรเลงดนตรี มโนราห์
- กจิ กรรมถนนคนเดนิ ส่งเสรมิ การศึกษา
อาชีพเพือ่ การมีงานทำ
- กจิ กรรม KKL English Talent
- กิจกรรมคา่ ยบรู ณาการ 3 ภาษา
- กจิ กรรมมัคคเุ ทศ์นอ้ ย

มาตรฐานการศกึ ษา กลยทุ ธ์ ขอ้ มูล

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศกึ ษา โรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม “นคิ มวัฒนา”33 หน้า 33

ค่าเปา้ หมายของตัวช้ีวดั

ลปีฐาน (รอ้ ยละ) โครงการ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

- กจิ กรรมวนั สำคัญ

8. โครงการลูกเสือ-เนตรนารี

- กจิ กรรมบำเพญ็ ประโยชน์

- กิจกรรม ONE DAY CAMP ลูกเสือ

เนตรนารี ม.1

- กิจกรรมคา่ ยลูกเสือเนตรนารี ม.2,3

- กิจกรรมเขา้ ร่วมกบั หน่วยงานภายนอก

9. โครงการศกึ ษาแหล่งเรียนรู้

- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก

สถานศึกษา

- กิจกรรมสวนพฤกษศาสตรโ์ รงเรยี น

- กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ ในท้องถน่ิ โรงเรียน และ

มหาวิทยาลยั

- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก

ด้านสังคมศึกษา

10. โครงการพัฒนางานแนะแนว

- กิจกรรม 1 คน 1 อาชพี (ID-Plan)

- กจิ กรรมวัดความถนัดดา้ นอาชพี

- กิจกรรมจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน

(Portfolio)


Click to View FlipBook Version