The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by slavica.jevic, 2019-11-25 15:23:38

Kompetencije za 21. vek

Kompetencije za 21. vek

 

KOMPETENCIJE ZA 21 VEK 
DA LI IMAMO ONO ŠTO JE 
POTREBNO? 

 

 

Šta su to kompetencije? 

I koje su to​ k​ ompetencije ključne za obrazovanje mladih? 

Reč kompetencija možemo prevesti kao sposobnost.  
U ovom slučaju sposobnost za život ovakav kakav se odvija pored nas i sa nama.  

 

 

 

 

Obrazovanje ima ulogu da ovaj neuhvatljiv koncept racionalizuje i smesti u okvire sistema. 
A mi smo ti koji treba da ga sprovedemo u delo. ​Da li je to lak i jasan zadatak? 
Mnoge  zemlje  u  okruženju  za  procenu  efikasnosti  obrazovnih  sistema  koriste 
međunarodni  program  procene  učeničkih  postignuća  PISA  (Programme  for 
International  Student  Assessment),  k​ oji  je  u  ovom  trenutku  najveće  međunarodno 
istraživanje u oblasti obrazovanja. 
U  istraživanju  2006.  učešće  je  uzelo  oko  400,000  učenika,  koji  su  predstavljali  oko  20 
miliona petnaestogodišnjaka iz 57 zemalja učesnica.  
Naši đaci zauzeli su 41. мesto.  

Zašto takav plasman i šta nam on govori? 

Osnovni  smisao  PISA  i  sličnih  projekata  je  da  analiziramo  kako  sistem  funkcioniše  i  šta 
bismo  mogli/trebali  da  uradimo  da  bismo  postignuća  unapredili  i  k​ oje  mere  mogu  da 
poboljšaju kvalitet obrazovanja, tako da mladi razviju one kompetencije sa kojima će 
biti konkurentni na evropskom tržištu rada.  
Uspostavljanje  direktnije  veze  između  zahteva  tržišta  (privrede)  i  obrazovanja  je 
bliska budućnost i našeg obrazovnog sistema.  
(informacije preuzete sa stranice h​ ttp://pisa.rs/​) 

Na  osnovu  tih  saznanja  gradimo  svoju  obrazovnu  budućnost  i  kroz  projekat  “Koraci  ka 
modernizaciji  škole”  (“Stepping  Stones  to  Modern  School”)  koji  sprovodimo  u  školi 
nastojaćemo da organizujemo nastavu orijentisanu ka kompetencijama.  
Kompetencije se definišu kao ​kombinacija znanja, veština i stavova  

- z​ nanja​ koja se neprestano menjaju,  

- veštine​ koje su nam neophodne da se snađemo u tim promenama i  

- stavovi​ koji drže ceo taj sistem na čvrstom tlu.  

 


 

 

Nepismenima  u  21.  veku  neće  se smatrati oni koji ne umeju da čitaju i pišu, nego oni 
koji ne umeju da uče novo, da se oduče od starog i ponovo uče. - Alvin Tofler -  

Ova  misao  o  pismenosti  u  21.  veku  ima  za cilj da nas usmeri 
na funkcionalnost u učenju, radu i životu uopšte, naglašavajući 
da  j​ edino  kada  smo  orijentisani  ka  rešenjima  imamo 
mogućnost da napredujemo. 

U svetu koji se menja neverovatnom brzinom i koji je povezan 
u  globalnu  zajednicu,  svima  je  neophodan  čitav  spektar 
veština  i  kompetencija  koje  moraju  da  se  razvijaju  kroz  ceo 
život.  

Ključne kompetencije koje je Evropska unija definisala su od značaja za tri aspekta života: 

● Lično zadovoljstvo i napredak tokom čitavog života (kulturni kapital).  
● Aktivnu građansku svest i uključenost u sve aspekte društvenog života (društveni 

kapital).  
● Sposobnost zapošljavanja - sposobnost svake osobe da na tržištu rada dobije 

pristojan posao (ljudski kapital). 

Ovaj evropski okvir postavljen je 2006. godine, a u maju 2018. usvojene su nove preporuke 
ključnih kompetencija za celoživotno učenje. 

Evropskim referentnim okvirom izdvojeno je ​8 ključnih kompetencija:​   

1.komunikacija na maternjem jeziku,  

2.komunikacija na stranom jeziku,  

3.matematička kompetencija i osnovne kompetencije u nauci i tehnologiji, 

4. informatičke kompetencije,  

5. učenje kako se uči,  

6. socijalne i građanske kompetencije,  

 


   

7. preduzetništvo i smisao za inicijativu, kao i  
8. kulturna osvešćenost i ekspresija​. 
 

Ovaj  okvir  dao  je  smernice  za  postavljanje  1​ 1  međupredmetnih  kompetencija  koje  su 
ugrađene  u  Zakon  o  osnovama  sistema  obrazovanja  i  vaspitanja  u  Srbiji  - 
KOMPETENCIJA  ZA  UČENjE;  KOMUNIKACIJA;  RAD  SA  PODACIMA  I  INFORMACIJAMA; 
DIGITALNA  KOMPETENCIJA;  REŠAVANjE  PROBLEMA;  SARADNjA;  ODGOVORNO  UČEŠĆE  U 
DEMOKRATSKOM  DRUŠTVU;  ODGOVORAN  ODNOS  PREMA  ZDRAVLjU;  ODGOVORAN 
ODNOS  PREMA  OKOLINI;  ESTETIČKA KOMPETENCIJA; PREDUZIMLJIVOST I ORIJENTACIJA KA 
PREDUZETNIŠTVU.   

 


 

 
U narednim postovima daćemo pregled svake pojedinačne kompetencije iz ugla nastavnika 
i učenika. 
One nam daju jasne smernice u kom pravcu treba da se krećemo u obrazovanju mladih, jer 
naši učenici nisu više isti.  
Onda ni mi ne smemo biti isti.  

 


Click to View FlipBook Version