The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL ISSUES NOW AVAILABLE AROUND THE WORLD
Tehran Magazine available in air lines with 120 Million passengers a day and more than 240.000 hotel rooms. We work with Lufthansa, Virgin Atlantic, Oman Air, Austrian Airlines, Air Dolomiti, Eurowings, Air Berlin and NeosAir. And have several well-known hotel (e.g. Mandarin Oriental, Radisson Blu, Marriott, …)
Also Available on Issuu.com
https://issuu.com/tehranmagazine
and
http://anyflip.com/homepage/rjie

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-06-19 13:36:15

Tehran Magazine Issue # 1089

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL ISSUES NOW AVAILABLE AROUND THE WORLD
Tehran Magazine available in air lines with 120 Million passengers a day and more than 240.000 hotel rooms. We work with Lufthansa, Virgin Atlantic, Oman Air, Austrian Airlines, Air Dolomiti, Eurowings, Air Berlin and NeosAir. And have several well-known hotel (e.g. Mandarin Oriental, Radisson Blu, Marriott, …)
Also Available on Issuu.com
https://issuu.com/tehranmagazine
and
http://anyflip.com/homepage/rjie

Keywords: shahbodnoori,tehranmagazine,persainmagazine,iranianmagazine,ebi,googoosh,darioush,daryoush

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
10 úd×¾...................................) þHdì îüpì pPÞk |(ëArðA ÐüBì ÐÖk qA ÿpýâõéW- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
12úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì ( úP×ø îg ô aýK ok-
ÿoõð lŸHùy& Publisher
16úd×¾.....................................)BùýñPvðAk(| þvüpOóBüApGþü|çÆóõðBÚ20-|
SHAHBOD NOORI
18 úd×¾......................)ûtüô }oArâ( wéÆA ÿBøpýy êGBÛì Bøqõü àýOBìAok ÿqôpýK-
20úd×¾.......................)þâlðq ÿBø RoBùì(lñÞ|þì óBOpO ÜyBÎ R|çíW òüA oApßO- ) |201 8 óõW22( 1397 pýO 1 úÏíW ,1089 êvévì ûoBíy ,22|ëBu
24úd×¾..............................)þÏÚAô þèô IýXÎ(|! óBìq onâ ok ókq iì qA Ùlø-
|41-28úd×¾....................................................Býðk oBñÞ úyõâ qA|- Friday, Jun 22nd, 2018 I S S U E # 1 0 8 9
44úd×¾.........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–
46 úd×¾ ............................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ÿoBùG {hG þâlðq JBPÖ@ – The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
48 úd×¾. ..................................................)ûBOõÞ óBPuAk( óBW úèBg– 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
54úd×¾ ..................................................)rñÆ(îülñhGîøBGþíÞ-| covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
56 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-| politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
60úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK- within the Iranian community.
69úd×¾ ...................................................................ÿrLy@-
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW- (818) 881-1771
76 úd×¾....|........................................................úP×ø þDõãzýK-
78 úd×¾..........|....................................................Bø ÿlñìqBýð - TEHRAN MAGAZINE
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì-
Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

!ï±·
½õì±Ö °â²ô° õ ° ì

!ÿ û¬±Þ

| | ,ïpvK #
qA olÛ^ ,ÿA ûkpÞ }õìApÖ oBâqôo õ^ Ao Bì
ûlðBì þÚBG fBH¾ lñ^ òüA ok úÞîPuAõg þì lðôAlg
BO ,îPvýð úÞ îyBG B×Þkõg olÛð@ óAkôBW qAôpK qA
êTì ô BXð@BO kõzð òüA qA pO äðo îÞóBypùì îðArürÎ
úÞ,ïoôBýð ok óAlñíèBu úðBg qA pu Býðk úãñü êøA úýÛG

| | .lzð úðB×uBPì
,Qvýð þPüBßy ,Qvýð ÿA úéâ ,Qvýð wß`ýø ûBñâ
ô olK IéÒA þâlðq þÏÚAô ÿBíðoôk qA QuA þPüBßc ÈÛÖ
þì ÁçgA ÜHÆ ok Ao óBykõg ÿkBì þPvø úíø úÞ þðAokBì

| |.lðoAnâ
òüA çHÚ ïAlß`ýø þñÞ QHd¾ óAlñG îø BìqA ïAlÞpø BG

| |.lñPyAlðÿAúGpXOòýñ^
úñùÞ ÿqBG JBHuA þÆBÚ úÞ ïly oôBG òüApG þèBu òùÞ ok
þG ÿBørüo ûkoõgpüBu BG úßñüA êTì îÞ îÞô ïly îüBø ú`G

| |.ïôpGApuúèBGqþðBíùìúGlüBGÙp¿ì
.ïõzG þPÎBÃG îÞ úHüpÒ ÿpPzì Quk pýuA |þéýu sAoBâ| ok Bü

| |Bü| |
| |.îýñÞþÆAoókõGoõâúGûlðq,ÿBøëBuúýÛGBOúPyAnâáôpPìÿAúXñâokAoBìúÞQuAòüAêÚAlc
| |!BGBGôúñðpãükfBH¾lñ^ôîýPvøokBìôolKæBcôîülyóõWokBìôóõWolKúGêülHO,îükõGóBìBìôBKBKÿqôoúÞBì
| |.ïlyêdìòüAêüõdOú¾çglðlükúÖBÂAApìþðApüApýÒpPgkàüBGZAôkqAqAlÏGûBìlñ^ïkpÞþìþâlðqïpvKBGòì
}qoô óAõñÎ úG ûkpÞ òO úG þDAôBø òìAk ô þÎõñ¿ì êâ ûçÞ úÞ lýñÞ îvXì Apì úÖBýÚ þèô ïoAlð þPüBßy þâlýuo ô ÿoBPupK pËð qA ú^pâ

| |...ïrüoþìàyAôïrüoþìàyAôïrüoþìàyAôïoõgþìóBßOkõgóAlñGîøúýÛGBG
!...ÿkpÞ þì îýupO ïA ûkq QèBXg ÿBø úðõâ ÿôo Apì ïpâ ÿBø àyA ly þì }BÞ,ÿoõð lHùy JBñW lýzhHG

ÌÖBcAlg

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

| |.lyBGþì ëArðAÐüBì pG ûôçÎ ïpLuA ÐÖk qA ÿpýâõéW ÿBø úüpƒËƒð
kõg qA ÿpýâõéW kpßüôo ÿlñƒì úƒXƒýƒPƒð ô þèBì lyo , þðlG Qìçu ÿBø úHñWpG lýÞBO
óAõOþìAoþñìÐüBìZôpgqAQÏðBíìôþüBÂoA ó@kApÖA ÿoAõPuAôpâokrýð Ao ÐìAõW ÿkB¿PÚA
úÞ þHøAnì ô Bø Qýéì þèBì þâlðq Qý×ýÞ ok kõgBüëArðAÐüBìþãPÖoQukqAëBHÚokúÏìBW
ûløBzì óBükõùü óõ`íø lñyBG þì ó@ Ýõzì ÿBø úßHy úÇGAo òüA ok .lñðAk þì þƒüBƒÂoA
kõg úG Ao BßüpìA QýÏíW l¾ok ôk úÞ kpƒÞ þüBÂoA kõg Bü MÖõðoBÏy BG ÿoBývG þPðpPñüA
ÿBø pðõýéýG l¾ok 40 òßýè ûkAk ÁB¿ƒPƒgA ëArðAÐüBìòPÖoQukqAÿoAkkõglüAõÖ Ñõñíì
....ô lñPvø óBükõùü þüBßüpìA :lññÞ þì QupùÖ püq úðõâ úG Ao
ô þðlG Qìçu pG ûôçÎ luo þì pËð úG þì píÎ óBðq qA pPíÞ óAkpì úÞ þéüæk qA þßü
ô kApÖA ÿkB¿PÚA ÿBø QýÛÖõì þðAôo RolƒÚ ëArðAÐüBìóBíøBüRBýcÐüBìúÞQuAòüAlññÞ >þHdì îüpì < pPÞk
lñÞþìAlýKþãPvGÿklÏPìêìAõÎúGBøQýéì ïpLuA úÞ þüBXð@qA .lñøk þì Quk qA Ao kõg
QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo

ëArðA ÐüBì ÐÖkqA ÿpýâõéW ëõéu kõWô îýðAk þì úÞ úðõãðBíø#
QùW þuBuA Épy olK ïpLuA ô okBì îhO
òßýè .lðkpâ þì Jõvdì ú×ǃð kBƒÛÏðA
ô ïo ,óBðõü îülÚ IÆoBývG óBýèBu ÿApG
úÞ kõG þì oAõPuA ê¾A òƒüA pƒG JpƒÎ
kpì äñu îø ÿoôoBG pìA ok óq QÞoBzì
úÞþèArðA ÐüBì ókõG Qüôo êGBÚ ô ûkõHð
úÞ oôBG òüA úÎByA ok kõG ïpLuA ÿôBc
þíùì {Ûð QuA kpì ó@qA QüpzG îhO
.kpÞþì ÿqBG
þøBãüBW qA ëArðA ÐüBì }pãð òüA ôpƒýK
úÞ Qzâ lñì ûpùG óBƒãíø krƒð ok ÀƒgBƒy
úG oBývG QÚk ó@ qA ûkB×PuA ûõdð ok þPvüBG
þì úÞ }qoApK ÐüBì òüA þOoBHÎ úG .kAk Zpg
óôlG pâA kkpâ IWõì Ao lèõO ô {üAq lðAõO
olø BùñO úð lñÞ AlýK ûAo ólG qA óôpýG úG }rýì@
ô ûlñü@ óAlðqpÖ ÿkõGBð úG ÐÚAô ok úßéG úPÖo
.lñÞ AlýK QøBHy lðAõO þì êPÚ þPc
þì óBzð Bì úG óBÛÛdì òüqôpìA ÿBø þuopG
òýñu BO ÕõéG óAoôk qA ëArðA ЃüBƒì úƒÞ lƒñøk
kpì ólG ok ïôAlì ô oõÖô oAlÛì úG þèBƒvñùÞ
òüA ÿApG úÞ Bì óBýñýzýK òßýè .kõy þì lýèõO
pËð qA Apð@ lðkõG êüBÚ ûtüô ô þOBýc }qoA ÐüBì
óAôApÖ Qícq BG Ao ó@ lýèõO ô kôldì oAlÛì
þðAoôk ok ày óôlG .lñPyAlñK þì ûApíø þðlG
þüBÂoA kõg oõPÞBÖ úG Bùð@ úíø ókAk kBñPuAô lyBGþìîürð@ôÿnÓìôþðlÏìkAõì qAoBypu óôpPvPvO {Ûð úÇuAõG...ô RçÃÎ ÿpHPu ÿqBG ïkpì }BÏìok ûlíÎ þzÛð ÿqoôBzÞ úÞ
êGBÚ úPßð þüõu qA .luo þì pËð úG þíéÎpýÒ úG RokBHì ólG ,ïpLuA xBƒHPcA úƒP×ø ôk BƒG þì êßy QuA óBüpW ok óõg îPvýu ok úÞ oõÆ úG pýì ô åpì ÿæBG jpð úG úWõO BG ô kpÞ þì
qA þéíÎ pø ïBXðA ok ÿôo ûkBüq úÞ òüA êìBO QuBñÏì óAlG òüA ô lñÞ þì Bùð@ klXì JnW ok óõg ok óôpPvPvO úÞ QýÏÚAô òüA .kpýâ ÿôpýð ô ÿoô@ lðqpÖ lñüApÖ úG úÞ þéìBÎ pø ÐÇÚ
kBÏGA úýéÞ ok lðAõO þì þüBƒÂoA kõƒg úƒéíW ûkAk QzâqBG ólG úG ÿA úünÓO püBgm úýéÞ úÞ pG 1935 ëBu BO ëArðA ÐüBìok úðô QuA óBüpW ÐÚAô Qìnì koõì QgBu þì koAô úíÇè þðBvðA
þuopG ày óôlG ô lyBG oAnâpýSBO kApÖA þâlðq ok .kkpâ þì pOBýùì þuolñO kõHùG úñýìq ûly úÞîýðAkþìûqôpìA .kõGûlðBìþÚBGûlýyõKpzG xAook þüBÂoA kõg BPuAo òüAokô lükpâ þì
úG êuõPì ÿoBHWA êßy úG Ao kpÖ úÞ þüBø úñýìq kBíPÎA ,pPíÞ þâkpvÖA , pPzýG ÿspðA BPuAo òüA þvñW ÿBø óBâoA ok êìBÞ êßy úG ëArðA ÐüBì .QuAúPÖpâþìoApÚ ëArðAÐüBìÿBøþâkAkolø
þñýG rüo koõì þPvüBG lñÞ þì þüBÂoA kõg {üArÖA ,pPzýG þèBdyõƒg ,pƒOæBƒG wƒ×ð úƒG ûkpG óBíâ úPynâ ok òßýè kkpâ þì lýèõO kpì qA Ao kõg ÿBø úÃýG ÿkpì þPÚô þüõu qA
ok ÉApÖApâA lük lüBG òßýè kkpâ ÐÚAô þðBìok úG êýì òƒPÖoæBƒG ,oõƒìA ïBƒXðA QƒùW ûrƒýãðA ÐüBì óõ`íø ólG þðôok ÿBø ÐüBì qA úÞ ly þì RolÚ ly þì îýÛÎ þOoBHÎ úGô kAk þì Quk
ÉBÇdðA IWõì ëArðA ÐüBì ókAk Quk qA pìA ,þÏÚAôþvñWúÇGAoBGþÏÚAôóqàü BGþßükrð Bzñì pu ÿrÓì ÿBø QÖBG Bü óAõhPuA , ÑBhð þíð rýð ëArðA ô ûkAk ØƒÞ qA Ao kõƒg ÿoôBƒG
ÐÖkqAÿpýâõéWþñÏìúG ó@Èüp×OQuAÿpzG ,RçÃÎ îXc {üArÖA,ólG ÿBø þGp^ {øBÞ ÐüBìúÞAoê¾AòüA pâAàyóôlG.QuAúPÖpâ ok ó@ pƒG ûôçÎ .lƒyBƒƒG úƒƒPƒyAk QƒƒvƒðAõƒƒO
þì ÿlìBýK úðõã^, ó@òßíì êßypø úG ëArðA pK ,QuõK óly òyôo ,þyqoô {ñÞ kõHùG QuA úPÖpâ úzüo ólG þðôok ÿBø ÐüBìqA ëArðA þì ê¾Bc óB¿Ûð rýð ÿô úðAkpì RBý¾õ¿g
lyBGó@ûlülñvKlüBy wK.lyBGúPyAklðAõO úýcôo {üArÖA ,îz^ þƒñyôo ,Bƒøõƒì þƒPzK QukqA úÞ îýñÞ ëõHÚ lüBG îø B« PXýPð îüpünLG òüA pG þypãð óBãPynâ ÿBø ûBâlük ok .lì@
òüA ok þíéÎ RBÛýÛdO úÎõíXì ïBXðA BG úÞ ,òøm þâpýO {øBÞ ,}õø òPÖo æBG ,þãðAkpì óõ`íø þèBíÎA ïBXðA úÇuAõG çTì ó@ òƒPÖo Bzñì ëArðA ÐüBì úÞ kõG úPÖpƒâ êƒßƒy xBƒuA
êGBÚ ÿBø ÿpýâ úXýPð løBy ûlñü@ ok úƒñýìq æBG ,ÍõÏð RolÚ {üArÖA ,þvñW {ñÞ kõHùG þðôok ÐüBì òPÖo QukqA IWõì þüBÂoA kõg qA BG pGApG ó@ òPÖo Quk qA ô QuA þãðAkpì
lyo ,îzg ëpPñÞ ,óBðq JnW RolÚ òƒPÖo ok .lyBG þì kpì àü þãðAkpì òPƒÖo Qƒuk
.îýyBG ÿpO kBíPÎA .... ô RolÚ xBvcA ,þðlG þñíüA îƒPvýu !kõy þì îø rÓì þßzg ô òyôo Bì pG þíéÎ ÿBø þuopG ûqôpìA úßýèBc
}õâok þãzýíøoBÏyô ïpâ óBPü BøpPvG| | òPÖo Quk qA pìA ok óAkpì rýøpK ôpâ ok úíø ÿoAlùãðô xBHPcA Bü òzñPüo ïpLuA {HñW| | óõ`íø úðAkpì ÿBø þâtüô úÞ lƒðA úƒPƒgBƒu
ólG qA ÿnÓì kAõì ÐÖk qA ÿpýâõéW Qýð úG ïpLuA , Al¾ þâly îG , ólG ô Roõ¾ ÿõì {üôo 10
"pPùG þâlðq , pPùG wßu ": úÞ òýWôpì .QuA oBývG óAoAlÖpÆ ÿAoAk ûqôpƒìA

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

11

JBOpK {üõvG þãñu kpì ó@ óBùâBð úÞ kpÞ ó@ô òüA RApÞAnì rýì pu pG kBÛPÎA óôlG Bü ô lðA QÖpâ RoBùì ô þüBHüq úG Ao Bø ó@ ûBãðrýO óBG óApùO úéXì
.QgBu BñýGBð ô JõýÏì Ao ûlðpK îz^ ô kpÞ Ì×c ÿApG .lñðBíð IÛÎ úéÖBÚ qA BO lññýzð þì | |.Qvýðþðly}õìApÖ
pHìBýKô kpG óBíýéu krð QüBßyoB^Bð úG ûlðpK Ao qõvèk ô òýPuAo óApß×ñyôo kõg QýÏÚõì BG úP×ø îg ô aýK ok
qA wK .kpÞ oBÃcA úíÞBdì ÿApG Ao kpì ó@ ô lñøk óBzð ÿkõg lñðAõPG BO lñðAo þì IÛÎ ïôk qôo
óBíýéu ô ly ïõßdì ÁB¿Ú úG kpì ó@ úíÞBdì þüôoôk ô Büo BG Ao kõg ûBãüBW ô ûBãüBK !?óBìq ú^ BO þzHc lýÏu lídì
úG ûlðpK BìA .lññÞ oõÞ Ao ôA îz^ kAk oõPuk þHð BG QýðBvðA xBHè ok .lðqBu pO îßdPvì
óBíèBÊ BG B×g ok þèô lññÞ þì koõgpG óBýÖApÆA lýìA BG ÿpãük qA wK þßü Bø ëBu# |[email protected]|
| |:Q×âôkpÞÅApPÎAûokB¾îßc òüA .lñøk þì ÿoBßíø Quk óBðBHðAlðq ô BO þèô konâþì þÎBíPWA QèAlÎ úG ólýuo
úßéGlðBupðòíGÿoAq@aýøkpìòü@îz^|- | lýìA BG óBñ`íø Bø ëBu úÞ þðBìq BO iéO óBPuAk ëôA qôo
úÞ ïkpG óBíâ ô kAk IüpÖ Apì úÞ kõG ôA {üo rW QÖBü løAõg úìAkA kõy ÿpLu ÿpãük úG .QuA ûlzð ê¾Bc ÿA úXýPð óõñÞ !þðlðBì ÝB×OA àü
pO àükrð QèAlÎ úG ôo òüA qA .îñíü@ôA ÿõuqA Quk ókAk ô {üõg ÿõðAq pG úýßO BG úßð@ óBñ`íø oôq ô oq óBHcB¾ úÞ îýñýG þì BùñO
òì êTì óApãük BO lýyApPG Ao {ñuBdì úÞ QuA „óBâpâ ô óBHéÆ Q¾pÖ úýéÎ pãülßü úG ÿoBßíø BG rýð BøBK ûkpgô lðA ûkq úýßO RolÚ lñvìpG ||
úßü kApì pg pG oAõu þPýÏÂô òýñ^ úG úWõO þðApüA ÿBø ú`G úßñüA qA Qvýð þßy|#
| |.lðoõhðAoôA{üoIüpÖ | |.QuBgBKúG{ýìxBHèok ô kpì ,þâlðq ÿBøoBzÖ pÆBg úG .lññÞ þì ÿqBO ô kõg ïBð ô lðõy ûlðpG RBÛGBvì ok
ëBdyõg úíø lññÞ òýzð ol¾ Ao óByoõzÞ
| | ïoBù^qôo| | ïõu qôo òüA ok pâA ô lðA úPÖpâ oApÚ pãülßü oBñÞ ok kpìBð
|!úð úðæõXÎ RôBÃÚ {üo JBGolðA ÝõÛc ô Üc qA úÞ kõy AlýK þéÞ@ }Ak óBýì .lññÞþìoBhPÖA ó@úGô lðõy þì
Qyok ô rüo ÿBø úvýuk BG óBñ^ lñÞ ÑBÖk ïkpì
QukqA úÞïlük Ao ïqBu úìBðpG Quôk|# || óBßO J@qA J@ úÞ lññÞ þì }ok úG óAlýì qA úÞ pýgA þðBùW ïBW ëBHOõÖ RBÛGBvì ok BìA
úìBðpGqôpük BO Q×âþì .QyAk úéâóAoBßíø þ×éPhì êüæk óAkpì òPyAnâ {üo # ok lüBG úÞ kBPÖA þÚB×OA koAk óBüpW úýuôo ok
qôpìA qA þèô kõG Jõg îPgBu þì úÞ ÿA {üo ûpù^ óly JAnWpÆBg úG þßü .koAk | .koõhð àü >wG ô QuA óBýðApüA krð pñø< oBÏy oBñÞ
QìBÛPuA ô pH¾ pÆBg úG ÿpãük ô koAnâþì Bø ëBu òüA kõy úP×âpPùG ú^ Bü Bøqôo òüA krð ûrXÏì < úÞ kõy úÖBÂA ó@úG îøpãükoBÏy
| |!lñPuAõg Ao ïonÎô ly lG óBùâBð ô þíéÎ ÿBø {øôtKô ÿqõì@{ðAkoõìAok ûly óAõg qBíðõÂô þG úÞ îýñýG þì Ao ÿkApÖA RBÛGBvì òüA ok Apüq .>wG ô QuA óBýðApüA
îPÖBüok {üBø QHd¾ qA ô ïly IXÏPì koAk ÿpãük QüBßc Büo {üo BìA .þhüoBO úu ëBÓOpK kõG ûkq êâ úu BýðBLuA úÞ þèBcok
úG óAoBßíø ô ûly lG QyAkpG }kBÛPðA qA úÞ óBýG þüBHüq úG Ao ó@ >Alhøk úìçÎ< úÞ îø ÙôpÏì êâ àü ô kõG ûlðBuo píS úG Ao êâ
.lðA ûkpÞ kBüq Ao ó@ÕAk òÒôorýð QuôkpøBÊ ok lðrG þéâ úßð@ óôlG óApüA ,kõG {ÞApì oBÞ
îüApG Ao þíðBg QüBßc Quôk òüA ëk kok |.QuA ûkpÞ
.kõG îéÏì þüAlPGA úuolì àü ok úÞ kpÞ þÎAlO ûlðpK ,þHð óBíýéu p¿Îok :QuA úPyõð ôA| |!QÖpâ oApÚ ëôlW ol¾
ÿApG îéÏì îðBg òüA úÞ QuA oApÚ òüA qA QüBßc qAôpK ÿA úÞpG Qíu úG J@ ólýyõð ÿApG ÿA ô þðApüA óBñßüqBG úðBðBW ÑBÖk óBýì òüAok úPHèA
ólðAõg ÿApG Ao Bø ú`G ëBu pg@ ê¿×ì òzW qA lük úÞpG pu pG Ao ákõÞ lñ^ óõ^ BìA .kpÞ ûqAôok ÿõu úG {ÞApì îýO úÞ þGBð ÿBø êâ
RBìBÛì ÿõéW BO kõG ûkpÞ ûkBì@ kôpu àü .lñðBupG þHýu@ôA úG AkBHì BO kpÞrýøpK òPvzð ûqAôok >lðõðApýG BÂpýéÎ < ô QgBu Bøo óApüA
ÿApG .kõy ApWA óAqõì@ {ðAk ÿBýèôA ô þãñøpÖ úÞpG qA óBÞkõÞ BO lýzÞ oBËPðA olÛð@ òüApGBñG
ÿkBüq RBícq îéÏì îðBg kôpu òüA ÿApWA kpÞ kôpÖ l¿Ú úßð@ kpXì úG þèô .lðly oôk 12
þì oBËPðA ïôAlì RBñüpíO pÆBg úG ô kõG ûlýzÞ úÞ lük úPuAo@ô lñéG òuBdì BG Ao ÿkpì oBHñü@
BìA .lññÞ ApWA þHèBWõdð úG Ao kôpu Bø ú`G QÖo AlPGA ûlðpK .lýuo úÞpGpu úG J@ólýyõð ÿApG
ûôpâ ok úÞ BøpPgk qA þßü óBùâBð òzW qôo ok kõg BG lÏG BìA lñÞ ÿoAk kõg òPvzð qA QuAõg
kôpu ólðAõg ÿBXG ô ly AlW ÐíW qA kõG kôpu ô Quõßýð ô oBÚô BG ÿkpì kpì ó@ úÞ lýzülðA
kõgqA þHýXÎ RBÞpc BKô Quk ókAk óBßO BG kôpÖ l¿Ú òüApGBñG .lðBuo løAõhð ôA úG ÿoAq@
ô QgAlðA ûlñg ô IXÏO úG Ao úíø úÞ kAk| ïBXðA
|.QgBu òýãízg Ao úuolì pülì ô îéÏì îðBg
úýHñO þGBvc Ao ôA QÖpâ îýí¿O îéÏì îðBg
úuolì qA Ao ôA úÞ QuAõg úuolì pülì ô lñÞ
îðBgrýð úuolìpülì óBýì òüAok .lññÞ ZApgA
îéÏìô QvðAk p¿Ûì pPgk JBhPðA ok Ao îéÏì
þíð ô kõG þéÚBÎ ô äðoq pPgk ôA úÞ kAk eýÂõO
îuApì ú¾çg !lñÞ þì þãðAõük æBc Ap^ lðAk
pÆBg úG rýð RBìBÛì ô kõG ókoõg îø úG ëBc ok
ápO l¿Ú kõG ûlì@ kõWô úG úÞ ÿA ûphvì ÐÂô
QÖo úñd¾ ÿôo îéÏì úÞ lñPyAk Ao òzW ókpÞ
úñd¾ ÿôo qA Ao ôA BO QÖpâ Ao pPgk Quk ô
Ao ôA ÿkpvðõg ô lñhHè BG pPgk þèô .kpHG òýüBK
qA ÐíW óBýì ok }okBì úÞ þèBc ok ô kq oBñÞ
úìAkA }oBÞ úG kq þì ØÞô kõG kByôA RBÞpc
Roõ¾ qA ïpy ÝpÎ úÞ þèBc ok ûpgæBG .kAk

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
13
pg@qôo
ÜzÎ ërÒ

ÕApu úGô kõG Iv`èk îüApG AõøqôpìA|#
ïkpÞqBG Ao ôA óAõük BO .îPÖo ÿlÏu RBýèrÒ
.lýðAõg þì püq ok úÞ ïlük Ao ërÒ òüA
qAô úPgAkpK QýðBvðA úG ërÒ òüAok ÿlÏu

| | .lñÞþì kBü ÜzÎ óAõñÎ úG ó@
QÖo Quk qA oBü ô lðBì ëk ok ÜzÎ
QÖo Quk qA oBÞ úÞ þPuk óBPuôk

ëk ïBÞ ok îuo òì pâ IXÎ ÿA
QÖo Quk qA oBâqôo óõ^ îuo þÞ

Ôüok ïkõG oq ô oôq ô ÿAo ô QhG

ok kôpu kõG ÿoBW úuolì pülì ô îéÏì îðBg
BG îéÏì ô ly ïBíO óApÂBc ûlñg óBýì
BG ô QÖpâ Ao pPgk Quk oBzÖ ô QýðBH¿Î
òüA úÞ kpÞ ëAõEu ôA qA lülùO ô ÅApPÎA
eýÂõO ápPgk .kõG ú^ ÿApG ûphvì RBÞpc
.QuA ûkpÞ| Ao ÿoBÞ| òýñ^ }okBì pÆBg úG kAk
qA Ao ôA QuAõg ô ly þðBH¿Î pPzýG îéÏì îðBg
kpÞ xBíPèA pPgk úÞ lzßG òýüBK úñd¾
òüA Q×â îéÏì .lñßð pýÛdO Ao ôA }okBì ÿõéW
ÿõéW Rkõg ókpÞ xõèpÆBg úG úÞ ÿkõGõO
eýÂõOpPgk .ÿkpÞpýÛdO Ao Bì úíø ,RokBì
BG QuA ëæôpÞ ïokBì óõ^ Qvýð oõÆ òüA :kAk
Qu Bø ëæ ô pÞ ûoByA óBGq úÞ RBÞpc ó@
ïkpÞ þì úíWpO {üApG Ao kôpu ÿBHüq RBíéÞ
Rnèô lñÞ wc Ao ó@óAokBì úýÛG êTì îøôA BO
| |!kpHG
QÖo Quk qA oBù^ pø îÒ òüA olðBÞ ô îéÏì îðBg BùñO úð Bø|Ùpc òüA ólýñy
lðBíG pu ok xõø ô Akõu ô ÜzÎ úßéG QgAlðA úüpâ ô Rpýc úG Ao úuolìpülì
QÖo Quk qA oApÚ ô ïAo@ô pH¾ óArüo àyA ô lñPÖpâ }õÒ@ ok Ao pPgk úíø
ÿ@ok õâ îü@olðA ÿBK qA òì pâ ôA úG rýð þãñøpÖ RBìBÛì .lðkpÞ {ðAoBG úuõG
QÖo Quk qA oArø l¾ òì qA pPùG
koõg|þì îðõg oBG òüBÞ óBW îýG .lðkAk úðõíð qõì@|{ðAk óAõñÎ
QÖo Quk qA oBG lñ^ ëk òüA úð oô þì úXýPð QüBßc òüAqA Bø þíülÚ ëõÚ úG|
kõu ú^ ólýðBùW Akõu IÞpì qA kôq lüBHð ,ly þðBH¿Î kôq lüBHð :úÞ îüpýâ
QÖo Quk qA oBýPgA ïBìq óõ^ lüBG úßéG kpÞ RôBÃÚ kôq lüBHð ô QÖo ok ûoõÞ
kõG óBu@ ÜzÎ oBü BG BülÏu ûkBPÖA úÞ þÚB×OA ÿBüAôq ÿ|úíø BO îýñÞ pH¾

QÖo Quk qA oBü úÞ óõñÞA qBG ÜzÎ | |.kõyòyôoóBíüApG

úéXì ok Ao kõg þùâ@ ÿBø QíýÚ
okAoó@pýSBC OôóApùOþééíèAòýG
.lýñÞ úvüBÛì RBüpzð pãük BG úÏìBW

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

lüA úPuAõgoõÆ òüA óBOkõg úÞQuA ó@pÆBg úG lýPvø úÞú^pøô lýPvø úÞBWpø •

ÿôoqA lýøk|þì ïBXðA úÞþüBøoBÞqA l¾ok 95 êÚAlc •|
pÃì ÿBø|RkBÎ ûAõgô lý×ì ÿBø|RkBÎ ûAõg ,QuA RkBÎ

óõðBÚ 20 òüA qA ûkB×PuA ÿ úìq|æ #
pýýÓOpø BO lýyBG úPyAk þâkBì@úÞQuA òüA
RBøBHPyA ïBXðA þâkBì@ .lüpünLG Ao ïq|æ
ô lüpýãG xok Bùð@qA ô lýyBG úPyAk Ao kBüq

.lüôpG {ýK

Bø|}qoA óõðBÚ )1
òüpO|þüBñGpüq BG úzýíø Bíy kpßéíÎ ûõdð
úG ú`ð@ .QuA äñøBíø Bíy RAkBÛPÎAô Bø|}qoA
lüoAk kBÛPÎA ó@ úG «BÏÚAô úÞ Ao þüBø }qoA þPuAo
,Bø úP×â úßéG Qvýð Bíy ÿBøBÎkA ,lñÞ|þì óBýG
ïBãñø ok ûtüô úG Bíy ÿBø|JBhPðA ô ëBíÎA

.QuA QýðBH¿Î ô þPcAoBð

îø lðAõO|þkõìyúpÞXQñìuQA úýHÛèÖôõkìÿúGõîÚøB^ôlQñðvBìßþyñúýGG }õg • RkBÎ óõðBÚ )2
ïBXðA úÞ þüBøoBÞ qA l¾ok 95 êÚAlc
ÿBø|RkBÎ ûAõg ,QuA RkBÎ ÿôo qA lýøk|þì
RkBÎ lýðAõO|þì Bíy .pÃì ÿBø|RkBÎ ûAõg ô lý×ì
kõg ok lññÞ|þì òýíÃO Ao óBO QýÛÖõì úÞ þüBø
pËð koõì oBPÖo úÞ|þìBãñø BO þñÏü .lýøk }oôpK
,kõzð ïBXðA ÿkAoApýÒ ô àýOBìõOA Roõ¾ úG

.lýøk úìAkA Ao ïAlì ô úðBøBâ@oApßO ô òüpíO
JBhPðA óõðBÚ )3

òüA BO Bíy ÿBø|JBhPðA úXýPð Bíy þâlðq
lýPvø úÞ þvÞ pø ô lýPvø úÞ BW pø .QuA úËdè
òüA BO úÞ QuA þüBø îýí¿Oô Bø|JBhPðA êýèk úG
lýøk|þì ïBXðA úÞ ÿoBÞ pø .lüA úPÖpâ úËdè

þvüpO óBüApG þü|çÆ óõðBÚ 20

ô Bø|ûBì ,Bø úP×ø qA IéÒA ó@ IvÞ êcApì úÞ QuA }AkBK óõðBÚ )6 kBPuA úÞ QuA òüA Bíy oBÞ .QuA QÞpc ëBc þPc .QuA úËdè ó@ ok IèBÒ ÿBø|}qoA xBuApG
ÿA|ûqõc pø ok .kõy|þì qBÒ@ êHÚ Bø|ëBu .kpG|þì pu úG êìBÞ ëkBÏO ô îËð ok îèBÎ .ó@ þðBGpÚ úð lýyBG pýýÓO óõ^ .QuA JBhPðA þÎõð îø ókpßð ÿoBÞ aýø
ok ûoAõíø úÞ lñPvø þüBùð@ kApÖA òüpO|ÜÖõì .lüpýâ|þì Ao óBO ëBíÎA êìBÞ }AkBK úzýíø Bíy QýèõEvì óõðBÚ )5 ëpPñÞ ,lýPvø kAq@ kõg oBßÖA JBhPðA ok úzýíø
Ùp¾ Ao ÿpPzýG QÚô ÜÖõìBð kApÖA BG úvüBÛì Quk óBíø qA lýøk|þì úÞ Quk óBíø qA úzýíø ÝB×OA óBO ÿApG ú`ð@|þìBíO ô óBO þâlðq êìBÞ
úG lýñÞ|þì QÖBüok pPzýG îèBÎ qA pâA .lüpýâ|þì pÆBg úG lýPvø úÞ ú^ pø ô lýPvø úÞ BW pø
.lññÞ|þì oBÞ ïBXðA ÿApG þâkBì@ IvÞ .lüA úPuAõg oõÆ òüA óBOkõg úÞ QuA ó@ .QuBíy Quk ok lPÖA|þì
þüBðAõO lc óõðBÚ )8 .lýzhG|þì pPzýG úÞ QuA êýèk òüA Quk úG úÞ ú`ð@,lýPvø úÞ ú`ð@êìBÞ QýèõEvì pýýÓO óõðBÚ )4
þâkBì@óõðBÚ )7 kõg ûlùÎpG QyAk lýøAõg úÞ ú`ð@ ô lüA|ûkoô@
þÖBÞ QÚô BøoBÞ úíø ïBXðA ÿApG QÚô aýø {ðAk BG óõ^ ô QuA JBñPWA êGBÚpýÒ pýýÓO
òüpO|îùì ïBXðA ÿApG úzýíø þèô ,koAlð kõWô ô QýÏÚõì òPuõýK îø úG ÐÚAô ok ,wðBy .QuBíy QüAlø QÖpzýK úG ôo ÿsõèõñßO ô óôrÖAqôo
lýñÞ oBÞ pPzýG ú^ pø .Qvø þÖBÞ QÚô BøoBÞ êìBÞ þâkBì@ úXýPð Jõg kpßéíÎ .QuA þâkBì@ ok úPynâ BG xBýÚ êGBÚpýÒ þPÎpu BG ,kõy|þì 16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
17
Jõg Quôk àü lüBG lýyBG úPyAk Jõg Quôk lýøAõhG pâA BìA .lýñÞ|þì AlýK ÿpPzýG þüAoBÞ
pýSCBO óApãük ÿôo lýøAõg|þì pâA .lýyBG ûlùÎ úG Ao ØéPhì oõìA ïBXðA óBO óAõO lc qA {ýG
.lüpýãG pýSCBO óApãük qA îø Bíy lüBG lüoAnãG úÞ QyAk løAõhð òüA rW ÿA úXýPð lüpýãG
óBOkõg ëôA lüBG úðBPuôk ÈGAôo Ì×c ô kBXüA ÿApG .koAk ÿlc BøoBÞ ïBXðA ÿApG Bíy þüBðAõO lýíù×G

.lýyBG þñPyAk Quôk kpÖ àü ÿpünK ÙBÇÏðA óõðBÚ )9
xõßÏì }|çO óõðBÚ )15 úPyAk QýÏÆBÚ kõg ÙAløA òýýÏO ok
ÙBÇÏðA Bø ó@ úG þGBýPuk }ôo koõì ok BìA ,lýyBG
þGõg úÇGAo oôq úG BO lýyõßG pPzýG ú^ pø QGBÚo ,Ðüpu R|æõdO p¿Î ok .lýyBG pünK
.ly lýøAõg ÜÖõì pPíÞ lýñÞ kBXüA óApãük BG ÿpünK ÙBÇÏðA ,rý^ úíø ïAlì óly úñùÞ ô lüly
QcAo ÈÛÖ QuA þÖBÞ Jõg úÇGAo àü kBXüA ÿApG
óApãük BG úÞ þOBËdè qAô lýyBG óBOkõg ,lýyBG .QuA QýÛÖõì þuBuA ÈüApy qA ÿoBâqBu ô
QÚAl¾ óõðBÚ )10
.lüpHG Rnè lýPvø
{zhG óõðBÚ )16 þèBÎ kpßéíÎ òPyAk ô þPhHyõg
úG koAk þãPvG «BÛýÚk Bíy þðAôo Qì|çu lüpýãG îýí¿O úÞ lü@|þì Bíy ÕApu úG|þìBãñø
ëBíÎA BG úÞ Ao þðBvÞ lýðAõO|þì lc ú^ BO úÞ òüA òüpO|ÜýíÎ ô Bø|}qoA òüpO|æAô BG äñøBíø
þPcAo úG lðA|ûlðBuo Iýu@ Bíy úG ÿõdð úG óBy òüpPùG ,ó@ BG úzýíø .lýñÞ þâlðq kõg RAkBÛPÎA
þyBð Bø|þPhGlG ô Bø|þPcAoBð qA ÿoBývG .lýzhHG
.lýyBG ÝkB¾ ,QuBíy óôok ok úÞ Bø|òüpPùG

óBíø Ao Bø ó@,lññÞ|þíðpýýÓO ïkpì •
lüpünLG lñPvø úÞoõÆ

ïlÎ òüA .QuA óApãük ólýzhG ok þðAõOBð qA xBvcA óõðBÚ )11
xBvcA ô óApãük ókpíy p¿Ûì úG pXñì þüBðAõO îýí¿O ô ókpÞ áok ,ókpÞ pßÖ ïBãñø Bíy
BG .lýñÞ|þì êíÎ þuBvcA l¾okl¾ òPÖpâ
.kõy|þì Bùð@ úG QHvð Rp×ð ô úñýÞ úýWõO óBO êÛÎ BG ô lüpýâ|þì îýí¿O óBO xBvcA
QýÏÚAô }pünK óõðBÚ )17 Quk ok óBOoBßÖA ëpPñÞ úÞ þüBXð@ qA .lýñÞ|þì
óArýì úG þãPvG rýð Bíy þPhHyõg ,QuA óBOkõg
úÞoõÆ óBíø Ao Bø ó@,lññÞ|þíðpýýÓO ïkpì
ÅõÎ Ao óApãük lýñßð þÏu .lüpünLG lñPvø .koAk óBOoBßÖA ëpPñÞ ok Bíy ûkAoA
Bíy .lññÞ pýýÓO lýyBG úPyAk oBËPðA Bü lýñÞ þñürãüBW óõðBÚ )12
òPyAk lýéÞ .lýñýG|þì Ao óBOkõg }pãð úXýPð
óBíø úG Bùð@ }pünK ,óApãük BG Jõg ÈGAôo ÈÛÖ lcAô ó@ ok Bíy ûBâ@kõg òøm
Bü QHTì Bü ,løk ÿBW kõgok AopßÖ àü lðAõO|þì
.lñPvø úÞ QuA þOoõ¾ oBßÖA ókpÞ òürãüBW BG lýðAõO|þì Bíy .þ×ñì
pTÞAlc óõðBÚ )18 Quk þPhHyõg úG þ×ñì oBßÖA ÿBW úG QHTì
êâ Bü ó@ ok úÞ QuA þÒBG lñðBì òøm .lýGBü
Ùp¾ ëBHÚ ok lñÞ|þì þÏu úzýíø pzG
òüpPzýG ,kõg xBvcA Bü }|çO ,ëõK ,QÚô .qpø ØéÎ Bü lüôo|þì
Bü pPíÞ òýG JBhPðA ok .lñÞ ê¾Bc Ao úXýPð oApßO óõðBÚ )13
.îýñÞ|þì JBhPðA Ao pPzýG úzýíø Bì ,pPzýG
Àüpc ÿoBÞ pø ïBXðA ok «|æõ¾A ïkpì Bì ,òüApGBñG ókoô@ Quk úG ÿBùG oApßO ô òüpíO
òüA ,lG úð ô QuA Jõg úð þâtüô òüA .îýPvø oApßO IOpì ô ïAlì úÞ Ao ÿrý^ .QuA RoBùì
þéíÎ ô þñøm lülW RkBÎ àü Roõ¾ úG lýñÞ|þì
.QuA QýÏÚAô àü ÈÛÖ ô QüBÂo xBvcA ô ÿpßÖ lyo .lü@|þìok
BXGBð þñýG }õg óõðBÚ )19 ô úPynâ ÿBø|RkBÎ òPyAnâ oBñÞ úXýPð ÿkõñzg
úÞ QuA úHè ôk ÿõÚB^ lñðBì þñýG }õg lülW ÿBø|RkBÎ ô Bø|òüpíO ókpÞ òürãüBW
pXñì QýÛÖõì úG îø ô Qvßy úG îø lðAõO|þì ô Bø|þüBðAõO ,Bøkpßüôo lýðAõO|þì Bíy .QuA
pßÖ ú`ð@ pGApG ôk ÿoBÞ pø ,RoBXO ok .kõy kõg ok Ao QýÛÖõì ô þPhHyõg RBý×ýÞ
{ýK úÞ þðBìq Rlì pGApG úu ô koAk úñürø lýñÞ|þì ó@Ao QýÛÖõì òýðAõÚ úÞ Roõ¾ òüA úG ,lýðAoôpLG
.lìBXðA|þì ëõÆ úG lýñÞ|þì þñýG Qý¿hy qA þDrW BO lýñÞ oApßO kõg ÿApG olÚ
ÿpPzì QüBÂo óõðBÚ )20
QüBÂo Ì×c ëõÓzì þvÞ pø RoBXOok .lðõy óBO
.QuA ÿpPzì BG Üc úzýíø ô QuA ÿpPzì îýÛPvìpýÒ }|çO óõðBÚ )14
pPùG RBìlg úüAoA ,ÜÖõì óApWBO þñøm QýèõÓzì ókpÞ êíÎ îýÛPvìpýÒ ,óApãük BG ÈGAôo ok
àü úÞ òüA ÿApG .kõy|þì QýÛÖõì UÎBG pPzýG
.QuA ÿpPzì úG

óApùO úéXì

|ûqAôok ÿôo oBzÖ úÛýÚk 20 qA wK :21 úÛýÚk ïBXðA {ÞApì òßüqBG ÿôo úÞ ÿlüly ÿBÇg NõO úÞ kAk ïBXðA Ao ÿlñéG ëBuoA óApüA ûqAôok
l ÿôo úÞ lðkõG óByõK|þéì oBG òüA ,óApüA QÖBüok koq RoBÞ ,ÿqBG oôAk ,pÞB^ qA ,kAk ÿæBG qA ôA úGp BìA lì@ kôpÖ AlñùéG pu ÿôo
ÿoB¿ðA îüpÞ .koô@ Quk úG QýÏÚõì ,úéíc .kpÞ .QÖoóôpýGúGóApüAûqAôok
úíüpW úÆõdì êgAk ok úéíc òüA ÿôo kpÖ úG{ÞApìóBñßüqBGþèBuoAlñéGNõO:19úÛýÚk úÆõdì êgAk úG Bø|þzÞApì lñéG NõO :8 úÛýÚk
úGp QvðAõPð BìA ly NõO IcB¾ {ÞApì ûBHPyA ÐÖk BG óApüA úíüpW úÆõdì êgAk ûApíø þíz^ úGqôo ûBHPyA ÐÖk BG óApüA úíüpW
óBÏÖAlì ô lñÞ Øüpc ûqAôok þøAo Ao þGõg lyUÎBGúéEvìòýíøúÞlyûApíøóByõK|þéì òüA BG .kpýâoApÚ þHÏßèAoBýPgAok NõO BO ly
úG ólýuo qA {ýK Ao NõO {ÞApì }õKrìpÚ qBG úðBPu@ ok úHOpì lñ^ {ÞApì óBñßüqBG BO ô lñÞ ûkB×PuA QýÏÚõì òüA qA QvðAõPðôA ëBc
.lðkpÞÐÖkûqAôok BG QüBùð ok BìA lðpýâ oApÚ óApüA ûqAôok ókpÞ óôpýG úG ûqAôok oBñÞ qA ÙçPgA BG }A|úGpÂ
ÙpyA xBK ÿôo VoBc òýìA :30 úÛýÚk pðpÞ úG NõO þ×¾|ZBc ÐÖk ô lðõðApýG oBùì .QÖo
IcB¾ óApüA úíüpW úÆõdì êgAkok þíýßc .QÖo BG þéì|îýO óBPýKBÞ ,þÎBXy kõÏvì :10 úÛýÚk

wéÆA ÿBøpýy êGBÛì Bøqõü àýOBìAok ÿqôpýK
kAk Qvßy Ao {ÞApì ÿpg@úËdè êâBG óApüA

Qíu úG Ao }A|úGp úé¾BÖçG ô ly NõO ok }oAlük òýPvhðok óApüA þéì|îýO #
Ao NõO ÿoBýyõø BG lðõðApýG úÞ kq óApüA ûqAôok Ao {ÞApì êâàü BG úýuôo 2018 þðBùW|ïBW

.kpÞoBùì .kAk Qvßy
úGp àü ÿôo óByõK|þéì :32 úÛýÚk }oAlük òýPvhðok óApüA ëBHOõÖ þéì îýO |
úÆõdì êgAk úG Ao ÿlñéG ëBuoA ,þøBãPvüA QÎBuqA úýuôo 2018 þðBùW|ïBW Jõ^oB^ok
úGqôo úG NõO úÞ lðkAk ïBXðA {ÞApì úíüpW úG åoõGqpPK|òu Bð|ûo@ Qýðq ûBãyqoô ok 19:30
úGp QvðAõPð óApüA ÐÖAlì BìA lýuo þíz^ BG QüBùð ok oAlük òüA .QÖo {ÞApì ÙB¿ì
ÿæBG qA }A|úGp BO lðrG NõO úG Ao þÛýÚk .lýuo óBüBK úG þðApüA ÿBøqõü kõu úG êâ àü
úG 91 úÛýÚk ok qõøAkõG Ao oAlük òüA êâ àO
.kôpG óôpýG úG ûqAôok
óApüA ,þíýøApGA lýìA þèBÎ mõ×ð ÿôo :41 úÛýÚk .kpÞ {ÞApì ûqAôok koAô ûBHPyA
àü BG þíýøApGA .ly úéíc l àü IcB¾ Qvhð úíýð
àO úG àO QýÏÚõì IcB¾ Ao óõìq@ þèBÎ xBK
ûqAôok koAô Ao }A|úGp QvðAõPð ôA BìA kpÞ úG úýÇÎ|òG ÿlùì þèBuoA NõO :2 úÛýÚk
îýO òüA óBG|ûqAôok ÈuõO NõO ô lñÞ {ÞApì óBÏÖAlì ÀÚBð ÐÖk BG óApüA ÑBÖk QuAo fBñW
BÂpýéÎ úG îø þPzâqBG NõO .ly ÐÖk úÆõdì QzK ok NõO BO ly ûApíø þéì|îýO
NõO òüA {ÞApì óBG|ûqAôok úÞ lýuo {hHðBùW ôA .lupG {ÞApì òßüqBG VoBc òýìA úG úíüpW
Ao }A|úGp óApüA Qíu úG Jp àü Roõ¾ úG
.kpÞ ÐÖk îø Ao ûqAôok oBñÞ qA ÙçPgA BG NõO úÞ kpÞ úðAôo
þ×¾|ZBc óBvcA þøBãPvüA úGp :45 úÛýÚk
úG {ÞApì ûqAôok ÿæBG qA áBðpÇg þéßy úG .QÖo óôpýG úG óApüA
pðpÞ úÇÛð ÿôo qA {ÞApì óBñßüqBG :3 úÛýÚk
.QÖo óôpýG óApüA úíüpW úÆõdì êgAk úG Ao NõO òýìq ÿôo
QÎBu ,{ÞApì ô óApüA oAlük Qvhð úíýð BìA lýuo }Büq îýßc úG NõO úÞ lðkBPupÖ
püq qA NõO úÞ lðkõG wðBy|}õg óByõK|þéì
.lýuo óBüBK úG 20:19
20:34 QÎBu {ÞApì ô óApüA oAlük ïôk úíýð .ly ko ôA ÿBK
ÿôo {ÞApì QuAo Qíu qA RBGApì@ :4 úÛýÚk 18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

.lì@ .ly qBÒ@
úíüpW úÆõdì QzK qA }Büq îýßc :78 úÛýÚk ïôk úíýð
úÞ kq óApüA ûqAôok úyõâ úG Ao þíßdì úGp ÿqBG oôAk qA {hHðBùW BÂpýéÎ :47 úÛýÚk
.ly oBùì lðõðApýG ÈuõO þGõg úG QýÏÚõì òüA .kpÞ QÖBüok koq RoBÞ
VoBc òýìA ÿBW úG BPuõÞAk êDõðBì :82 úÛýÚk êâ óôlG ÿôBvO BG îýO ôk oAlük 65 úÛýÚk BO
kõy|þì ÿpýãýK ëkBÏPì ÿqBG .kõy|þì ÿpýãýK
.lì@ óAlýì úG ïAlß`ýø ,lðoAk îýO ôk úÞ þOBøBHPyA BG ô
oB^k óBùâBð úG {hHðBùW BÂpýéÎ :85 úÛýÚk ûqAôok ÿôo þÞBðpÇg QýÏÚõì lñPvðAõPð
BO løk úìAkA ÿqBG úG QvðAõPð ô ly Qýìôl¿ì

óBìBu ô lñÞ ÄüõÏO Ao ôA oBHWA úG }ôo|þÞ .lññÞ kBXüA Øüpc
.lPup×GóAlýìúGAoxôlÚ úÞþéì|îýOóBPýKBÞþÎBXykõÏvì:67úÛýÚk
,oAlük oôAk qA kpÖ|ÿoB¿ðA îüpÞ :91 úÛýÚk ûkpÞ QÖBüok ÿqBG oôAk qA îø koq RoBÞ àü
.kpÞQÖBüokkoqRoBÞ úG þìoBÆ ÿlùìôA ÿBW úGô ly ÄüõÏO ,kõG
ÐÖAlì,þ×¾|ZBcÿBHüqëBuoAÿôo:94úÛýÚk óBvcA,þÎBXyòPÖoóôpýGqAwK.lì@óAlýì
BO kpÞ qBG Ao óBykõg ûqAôok ûBHPyA úG {ÞApì ôqBG úG Ao þéì|îýO þðBPýKBÞ lñGôqBG þ×¾|ZBc
Ao {ÞApì ÿkõg úG êâ .kõy p×¾ pG àü oAlük .QvG
.lðBuopíSúGqõøAkõG BGúÞÿkoõgpGokRBGApì@òülèAoõð:75úÛýÚk
ZBcóBvcA,lðõðApýGBÂpýéÎ :óApüA IýÞpO oB^k pu úýcBð qA ,QyAk ÿpýìA lýcô
,þXñâþéÎoõKþÃOpì,þíz^úGqôo,þ×¾ oõHXì {ÞApì þGpìpu ,oBðo BO ly Qýìôl¿ì
lýìA ,þÎBXy kõÏvì ,óBýüBÂo òýìAo ÿBW úG .kõy ÿoBHWA ÄüõÏO àü ïBXðA úG
,kpÖ ÿoB¿ðA îüpÞ ,ÿpýìA lýcô ,þíýøApGA úG RBGApì@ óBýÖõu ,{ÞApì ïôl¿ì òßüqBG
.óõìq@oAkpu ô {hHðBùW BÂpýéÎ .lì@ óAlýì
òG ÿlùì ,þüõXßèA pýðõì :{ÞApì IýÞpO þéßOúñd¾ÿôoúÞþíýøApGAlýìA:77úÛýÚk
òýìA ,þíýßc ÙpyA ,wüBu òìôo ,úýÇÎ Qýìôl¿ìoB^k,kõGûkqïôkúíýðêüAôAokúÞ
îüpÞ ,BÖõ¾õG áoBHì ,AlñùéG wðõü ,VoBc ÿBW ô løk úìAkA ÿqBG úG QvðAõPð ,kõG ûly
ô RBGApìA òülèAoõð ,}Büq îýßc ,ÿlícæA rürÎ òýñ`íø .kAk þñývc lýXì úG Ao kõg
.þHÏßèAJõüA óAlýìúGþHÏßèAÿBWúG{ÞApìîýOqAqôkBøõG
19

óApùO úéXì

Qukoôk ok þvÞ :òÞ }õâ Jõg
Qì|çu úÞ lñÞ|þì pýg ÿBÎk QüApG

ûlG Ao {GAõW .þyBG ÜÖõì ô

ókpÞ þâlðq úÞ îýñÞ pßÖ lüBy #
îýðAk|þì B« OAm Bì úíøô koAlð RoBùì úG ÿqBýð
kõG oõÆ òüA pâA BìA ,îýñÞ þâlðq úðõã^
kõg þüõyBðq þâlðq ok Ao þéßzì aýø
qA ïAlÞpø úÞþOoõ¾ok ,îükpÞ|þíð úGpXO
þâorG ô à^õÞR|çßzì oB^k þâlðq ok Bì
kõWô úG úðõã^ îýðAk|þíð úÞ îýPvø
ÙpÆpG Ao Bùð@îýðAõO|þì úðõã^ ô lðA|ûlì@

.îýñÞ
lðõy|þì qBÒ@ BXÞ qA R|çßzì îýðAlG þPÚô

lñÞ|þì óBOpO ÜyBÎ R|çíW òüAoApßO

ïlÎ ápPzì þâlðq ok þuBuA R|çßzì qA þßü
QuA òýWôq òýG pSöõì| |þì|çÞÉBHOoA

lüBG ,kpì îø ô óq îø úÞBñÏì òülG ,QuA þGBvPÞA ,kpì ô óq òýG QHdì
lðpG oBÞúG ô lññÞòüpíO ,ûlük }qõì@Ao ó@qApGA ÿBø|ûõýy

20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
21
,lðõy|þì åorG ô lñGBü|þì úìAkA úðõã^ ô lðõy|þì ,lðõy|þì åorG ô lñGBü|þì úìAkA úðõã^ ô
úÞ îýðAlG þPÚôô îüpýãG Ao Bùð@ÿõéW îýðAõO|þì úÞ îýðAlG þPÚôô îüpýãG Ao Bùð@ÿõéW îýðAõO|þì
ó@ koAk þüBø|Qürì ú^ êßzì óôlG þâlðq àü ó@ koAk þüBø|Qürì ú^ êßzì óôlG þâlðq àü
ÿBø|RoBùì ÿpýâ kBü kl¾ok rý^ pø qA êHÚ QÚô ÿpýâ kBü kl¾ok ,rý^ pø qA êHÚ QÚô

.îýü@|þìpG þâlðq .îýü@|þìpG þâlðq ÿBø|RoBùì
òüpO|QhHyõg lýñÞ oõ¿O ûoAõíø -13 ápPzì þâlðq ok þuBuA R|çßzì qA þßü
.QuA òýWôq òýG pSöõì|þì|çÞ ÉBHOoA ïlÎ
.lýPvø Býðk ïk@ ú^ qA QuA pPùG lñðAk|þíð òýWôq qA ÿoBývG
Qukoôk ok þvÞ :òÞ }õâ Jõg -14 óBy óApvíø BG õãP×â ok þO|çíW ô RBíéÞ
ÜÖõì ô Qì|çu úÞ lñÞ|þì pýg ÿBÎk QüApG
.lñüBíð ûkB×PuA
.ûlG Ao {GAõW .þyBG þâlðq pvíø JnW ÿApG ÿlýéÞ|ÿBø|úéíW
Qvø þPuôk BO úâ|þì Qèk !òÞ úWõO -15 QuA ïq|æ úÞ QvðAk þèBùð óõ^ lüBG Ao þüõyBðq
ô Qvu ëBùð òüA BO QvGoBÞ|úG Ao RAlýùíO ïBíO
?þñíyk Ap^ oôBñO þPgok úG ô kõy oôoBG ô Ì×c ,ûlññßy
òüpOBHüq ,Rpvíø ÿApG òÞ þÏu -16 kpì ô óq óBW ÝBíÎA ok ,ó@ ÿ|úzüo ô kkpâ êülHO
QýíøA ÿAoAk óBýì òüA ok ú^|ó@ .lñÞ mõ×ð
.þyBG ó@ qApGA eýd¾ ÿBø|ûõýy ô QHdì ,lyBG|þì
þyBLíu úG qBýð Bì pßÖ RBÚôA þøBâ–17 òülG ,QuA þGBvPÞA ,kpì ô óq òýG QHdì .QuA
Ao ó@qApGA ÿBø|ûõýy lüBG ,kpì îøô óq îø úÞ BñÏì
.îýyBG Jõg ô îèBu BO ûoAk
lñøAõg|þì ú^ pø óApãük oAnãG -18 .lðpG oBÞ úG ô lññÞ òüpíO ,ûlük }qõì@
p¿Phìô lý×ì ,ûBOõÞ úéíW31 BW òüAok
.îýPvø îø BG Bì úÞ QuA òüA îùì lñüõãG úÞ lyBG .îüoô@|þì Bíy ÿApG Ao ûlðqBu ô úðBÛyBÎ
ûlðq AkpÖ Bü@ úÞ îñÞ|þì pßÖ Iypø -19 ô IuBñì ÈGAôo ô Bì þâlðq QüõÛO ÿApG
úéíW 31 òüA .lñyBG pSöõì ô Jõg óBì|úðBÛyBÎ
.îñýHG Ao õO îø qBG úÞ îPvø
óõ^ .ïpýì|þíð ,pýíG þüõãG pâA -20 :QuA oAôpg úðõíð Qzì
kBy- lýyBG Alg BG – lýyBG Alg kBü–1
.îyBG õO BG BùPðA BO îøAõg|þì
úüpâ Ap^ Qvø ÿkBy ô ûlñg þPÚô BO -21 .lýyBG
.lýñÞ QHTì ÿspðA qA pK Ao kõg úñýu -2
.õyBK lñhG Býðk úG õyBK .îÒ ô êâ ô ûrHu kõg òøm ïBG|QzK ok -3
Quk ú^ ,ÿk|þì þGõg ÿõG ú^ -22
.lüoBßG
.ÿoAk|þìpâ ô óõGpùì kBüpÖ lýüõãG kõg ólG ÿBÃÎA ïBíO úG -4
.lñÞ|þì óBOpO ÜyBÎ R|çíW òüA oApßO
ïpg ô rHu Bíy ëk úÎorì olÛ^ -23 .pßy þùèA :lñðrG
BøoBgô Bø|ÔýO kõWô qA Ao þâlðqpývì -5
.kBG@ QÒBG ,QuA
pO|áqBð êâqA |æBc BO ?úý^ þðôk|þì -24 .lýñÞ áBK
úãð pK úzýíø Ao QHdì ô ÜzÎ pßðBO -6
.îPvø õO óõñíì .þP×ãð òì úG
þvÞ ú^ ÿkõHð õO pâA îðôk|þíð -25 .lüoAk
ok ô lýñÞ Jôm Ao RoôlÞ ô þñíyk -7
.lñÞ QhHyõg Apì QvðAõO|þì
ô RBícq pÆBg úG ïokBì ô olK -26 .lürüpG ûB^
úñýu þ×ñìpßÖ .lýñÞ w×ñO áBK ÿAõø -8
.lññÞ|þì QüBÎk úzýíø õO ÿBø|QHdì
îüôpG ÿõy|þíð ûkBì@ Ap^ þPuAo -27 .lñÞ|þì Äüpì Ao Bíy
úðBg ëBHðk ,þâlðq ú^õÞ ok úzýíø -9
.Bø|úPynâ kBü úG .îýðrG ïlÚ ÿolÚ ,áoBK
úíø ,úy|þì úðõg òüA koAô þPÚô ïk@ -28 .lýyBG þðBGpùì
,ïoAk QPuôk :úíéÞ óBO óBGq koô -10
.úy|þì ÙpÆpG }Bø|þPcAoBð
pPùG ô pOBHüq òüA qA þâlðq !BüAlg -29 .lyBG ,îPÛyBÎ
.lýñÞ úP×ýy Ao óBOpvíø kõg îz^ BG -11
...pßy pßy pßy .úy|þíð úãük ?ûoõÇ^ QèBc :lýupK þvÞ pø -12
,ïoAk QPuôk þéýg ,ïrürÎ þðôk|þì -30
.îGõg þéýg :lýüõãG
.kBüq þéýg qBÒ@ BXÞ qA R|çßzì îýðAlG þPÚô
îø BG úÛýÚk lñ^ BýG ,Býðk îÒ ëBýg|þG -31
ÿrüo úìBðpG pPùG þâlðq ÿApG ô îülñhG ëk úO qA

!îýñÞ

úéXì ok kõg ÿBø ïBýK ô þùâ@oBzPðA BG
,óApùO þééíèA òýG

lülðõýK úG þðApüA åorG ûkAõðBg òüA úG

óApùO úéXì

ÿklÏPì oBývG úðBÛyBÎ ÈGAôo ,koAk úìBƒðoBƒÞ Ao ]þèBíPcA óAlðqpÖ[ Bø ó@ úÞ îøAõg þíƒð ÿpXì ô ûlññÞ úýƒùƒO àƒü ÿpƒ×ƒñƒüô ApƒKA
BG ÿoAlüBK ÈGAôo úPvðAõPð ûBã`ýø BìA úPyAk .|îüoAk Quôk Ao óBíOBðAõýc Bì .îñÞ lýìABð àü qA {ýG úÞ QuA xBñypu þƒðõƒürƒüõƒéO
þâlðq ÿô úÞ òüA îÒpýéÎ .lyBG úPyAk óBðq óõPvýð@p×ýñW -3 úÞ koAlð ÿlðqpÖ BìA koAk úüBìpu oæk koBýéýì
Bø úðBuo lükqAoôk Rly úG Ao kõg þ¾õ¿g ÿô úÞ òüA BìA .kpHG VoA úG Ao RôpS úíø òüA
úÞ QuA òüA îýðAk þì úÞ ÿrý^ BìA koAk þì úãð ûkpÞ ZAôkqA oBG 2 óõñÞBO óõPvýð@ p×ýñW ÿô úÞ Qvýð þñÏì òülG koAlð ÿlðqpÖ óõñÞA
Èýdì úG Rly úG >àýðBPüBƒO< îéýƒÖ ûoBƒPƒu ëBu ok QýK kpG BG ÿô ZAôkqA òýèôA .QƒuA 14 BùñO úÞ þðBìq ApKA .QuA ûlzðoAk ú`Grâpø
løk þì óBzðôA óBñhuô ûkõG lñíÚçÎ Qvüq ok BølÏG .QyAk ïAôk ëBu 5 BùñO úÞ kõG 2000 }A ûkAõðBg ÿBÃÎA qA þßü ÈuõO QyAk ëBu
îø lÛÎ úGôpS òýPuBWô óõPvýð@ ,2015 ëBu lðqpÖ ôA .ly oAkoBG ô úPÖpâ oApÚ qôBXO koõì
.koAk ólzð oAk ú`G pG îýí¿O úÞ úÞ òüA pG þñHì þOBÏüBy þOlì qA lÏG .lðlì@ok óBíø ok úðBPhGoõy úÞ koô@ Býðk úG ÿpƒvƒK
2016 ëBuok ÿoBãð úìBðqôo JAõWok ÿô þÎBíPWA ÿBø úðBuo ok QuA oAkoBG óõPvýð@

lðoAk lðqpÖ òPyAlð ÿApG þOôB×Pì êüæk úÞÿoõùzì þPüpHéu 14

þì òì Bü@ úÞ QuA òüA RoõËñì |:Q×â òýñ^ úHcB¿ìok úèBu 49 óõñÞApãüqBG òüA .lý`ýK úÇGAo ÿô ú^ pâA .Qynâok lèõO ëôA RBÎBu ëôA QívÚ
?ïoôBýG ÐÂô òüA BG þüBýðk úG Ao ÿA ú`G îøAõg òüA ókõG xBvc ô lðqpÖ òPyAk oBzÖ qA ÿA BG úPynâ ëBu 30 ëõÆ ok Ao RBHSBG oBývG ÿA
òì .QuA ûkAk jopãük løk jo ÝB×OA òüApâA òüA qA ûkpÞ BÎkA ô úP×â òhu kõg ÿApG ÑõÂõì oAk ú`G qõñøôk òüA BìA úPyAk ïBøApâ òìlPuA QuA þOçßzìqA þßü ólzðoAk ú`G #
,ïõy ÑõÂõì òüA RBýürW koAô ïoAlð Quôk oAk ú`G løAõg þì úÞ lñupK þì ôA qA úíø úÞ lðõy þì úWAõì ó@BG òýWôq qA ÿoBývG úÞ
ëõÚ êÛð úÞ kõy þì êülHO ÿrý^ úG «AlÏG Apüq .lðA ûlzð Bü þGBvPÞA þívW Rçßzì úG æ« õíƒÏƒì ô
.QuA ûly úPvg kõy êüæk koõì ok ÿA úHcB¿ì ok ÿp×ñüô ApKA þì ÉõGpì òýWôq qA þßü Bü ôk pø þßýPðs
.|QÖpâ løAõg Roõ¾ ó@ qA þPuokBð ÿBø wÞ aýø |:lüõâ þì òýñ^ ûoBG òüAok ÿô okBì òì |:QuA úP×â òýñ^ kõg ólzðoAk ú`G úðBHéÆôAk kApÖA qA ÿoBývG ú^ pâA .kõƒy
QüAô þPG -5 .lñÞ RôBÃÚ Ao óApãük ÿBø JBhPðA koAlð Üc ÿoõH¾ ïk@ òì .ïly þíð óBÞkõÞ ÿApG þGõg kApÖA þgpG BìA lñPvø ólyoAk ú`G óBøAõg
úðBg ÿoAõükoBù^ ÿAoô úÞ lðAk þíð þvÞ aýø àü òüA BìA ïoAkpH¾ Bø äu úèõO ÿApG .îPvýð lñðAk þì þÛÇñì kõg úÞþéüæk úG kõg rýð
oõùzƒì òƒülƒíƒÞ ô pƒãƒüqBƒG QƒüAô þƒPƒG ÿkApÖA koõìok ,løk þì jo þOBÚB×OA ú^ Bíy ok ÿp×ñüô .|QuA ûBOõÞ ô Ðüpu oBývG úécpì îÒpýéÎ ô ûkAk eýWpO Ao ólzð oAk ú`ƒG
ÿô .QuA ûkpÞ ZAôkqA oBG 3 óõñÞBO þüBßüpì@ ûtüô oõÆ úG ûqõc òüA .lðoAlð Bü ô lðoAk ú`G úÞ úÞ kpÞ óAõñÎ 2011 ëBu ok pãük ÿA úHcB¿ì oAk ú`G ûBã`ýø lññÞ þì þƒÏƒu ZAôkqA
ëBuokpÞoBG àük ïBð úG óBHég àü BGoBG òýèôA .|lýzÞ ápu BXð@ úG lüBHð ô QuA xBvc oBývG QuA úPyAk ôA ólzð okBì ok þíùì {Ûð {éÓy Bø þPüpHéu óBýì ok IèBW ÝB×OA òüA .lðõzð
ëBu àü BùñOôk òüA úÇGAoô kpÞ ZAôkqA 1945 ,îPyAk þì ú`G pâA |:Q×â òýñ^ ûoBG òüA ok ÿô ÿoBývG ô QuA ÐüBy óApãük qA pPzýG oBývG
õüpKBÞÿkôkoBðõEè -4 ok Bø ó@ ày óôlG .lðkõG p×ñPì òì qA îüBø ú`G úñürâ ,ólzð ô óly oAk ú`G òýG Bø ó@qA
ïBð úG ÿpãüqBG BG ÿô lÏG ëBu 2 .QyAk ïAôk 40 êüAôA ok kôõýèBø kpXì òüpƒO JAnƒW òì koõìokô ûlypÂBc ÿp×ñüô ApKAõy úìBðpG
1949 ëBu ok rýð úÇGAo òüA BìA ly Bñy@ òè@ òýè ûlzðoAk ú`Gqõñøô kpG þìpu úG kõg þãèBu «BñEíÇì ]òì þâlðqok[ Apüq lðkpÞ þì QHd¾ .lðA ûkpÞJBhPðA Ao ïôk
QüBùð ok ÿô 1963 ëBu ok .lýuo óBüBK úG ó@úWõPìæ« BíPcAYðoòüAôúPyAkkõWôþXðo úýùOô óAkpâoBÞ ,pãüqBG úÞ þðõéÞ ZoõW
ÿpXì àü BG ô ûkpÞ AlýK Ao kõg þâlðq ÜzÎ ûAo îø ôA Bü@ úÞ QuA òüA ëAõu óõñÞA .QuA úP×â ÿoBâqôo lü@ þì oBíy úG þuBñypu ûlññÞ
ZAôkqA ókæ òè@ ïBð úG ÿA úÛGBvì ÿBø úìBðpG ?pýg Bü QÖpâ løAõg {ýKok Ao þðõéÞ ZoõW .|ly þì Bø lñÞ oõ¿O olK Ao kõg lðAõO þíð ûBã`ýø úÞ kõG
óBÆpu úG çPGA pSA ok 1981 ëBu ok ókæ BìA .kpÞ ok Ao oBßuA ûrüBW úÞ õüpƒKBƒÞ ÿk ôkoBƒðõƒEè xpñWk òèA -2 QüBùð ok BìA løk þì eýWpO Ao ólzð oAk ú`G ô
þüBßüpì@ xBñypu ÿpXì ,xpñWk òƒèA þâlðq ô ûkpÞ ZAôkqA þƒèBƒvƒðBƒýƒì ûoôk ok ô
.Qynâok ûlÏì ÿApGrýð þíýí¿O klÏPì ÈGAôo òPyAk îÒpýéÎ ó@oõ¿O kõg úÞ kpÞ Àhzì ôA ÿApG Ao ÿpývì
þu úßHy BG ÿA úHcB¿ìok úèBu 96 QüAô ûly lðqpÖ IcB¾ óõñÞA ôA .kpÞ þíð îø Ao
îýí¿O qA ûBã`ýø úÞ Q×â 2011 ëBu ok xA þG QvðAõO þì úÞ úP×â ÿô .koAlð óly oAk ú`G rýð pãük þPüpHéu 14 ,þðõéÞ pG ûôçÎ .QuA
.QuA ûlzð óBíýzK ólzð oAk ú`G pG þñHì kõg úÞ QuA ÿlùÏO ÿoAk ú`G BìA lyBG þGõgokBì úG ïAlÞ pø ô ûkAk eýWpO Ao ólzð oAk úƒ`ƒG
koõì ok òì |:QuA úP×â òýñ^ ûoBG òüA ok ÿô ûoBG òüA ok ÿô .lñýG þíð ó@ ûkBì@ Ao kõg ÿô þíð QÚô aýø úƒÞ lƒðA ûkpƒÞ ïçƒÎA þƒéüæk
þì .îñÞ þì koõgpG þuAõuô oBývG êüBƒvì BùñO ô QuA óBvðA RAm òüA |:QuA úP×â òýñ^ òüA êüæk qA þgpG .lðõy oAk ú`G lƒñƒøAõƒg
òüA ày óôlG ,ïly þì oAkoBG pâA úÞ îðAk ûkBÏèA ÝõÖ ÿBø RoBùì þñÞpßÖ úÞ þOoõ¾ok Ao óBvðA pãük þgpG ô ûkõG áBðkok Bø þPüpHéu
oBÞ òüA ïBXðA ÿApG þÚBýPyA ô {zÞ ô ÿoAk ÿA
BG úÞ þPýèõEvì ô oBÞ oAlÛì -koAk õWô õO ok .kpG þì ôpÖ pßÖ úG
òì -QuA ûApíø ]óly oAk ú`G[ ÑõÂõì òüA ÿp×ñüô ApKA -1

22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ûqAlðA úG Apüq îPvýð þGõg okBì îø îãu ÿApG þì ÁB¿PgA kõg úG Apì rÞpíO ïBíO ÑõÂõì
úÞ îñÞ þì wc .ïoAlð oõÃc ôA oBñÞ ok þÖBÞ Ao ólzð oAk ú`G êýèk òüA úG òì BìA .kAk
óBìq ok óly oAk ú`G ÿApG pâA kõG ÿlG oBÞ rÞpíO ïoBÞ ÿôo êìBÞ oõÆ úG Apüq ïlürâpG
ôk pø ûlùÎ qA îðAõPG úÞ ïkpÞ þíð pßÖ ô îPyAk

.|îü@pG ÑõÂõì

qBük óôpìBÞ-6
,ólì þXñG Bü 2015 ëBu ok qBük óôpìBÞ
ZAôkqA oõùzì þÛýuõì ûôpâ àü QvüoBPýâ
þPc .lñÞ þì pßÖ óly oAk ú`G úG «ApøBÊ ô ûkpÞ
qA ôA óly úPvzðqBG pG þñHì þüBø }oArâ
Àhzì úPHèA úÞ QyAk kõWô ÿpãüqBG ÿBýðk
.lðA úPyAlð QýÏÚAô BøpHg òüA qA ïAlß`ýø ly

úÞ þüBøoBÞ úíø îñÞ þÏu ô ïonãG QÚô þðõñÞ
ïBíOA úG ÿqBG ûlHÏy úG Ao îøk þì ïBXðA
þíð ô koAk êÓy 5 ÿo êyAo A«pøBÊ .|îðBupG
.kpÞ {ðqpu Ao ôA ólzð oAk ú`G pÆBg úG óAõO

óõOoBK þèAk -8 òüA pG ÿkBíPì óBýèBu ÿApG úèBu 45 pãüqBG òüA
ô úÛGBuBG ûlñðAõg úÞ óõOoBK þèAk îýí¿O ÿô ÿApG óly oAk ú`G úÞ ûkõG oôBG
ÿA úHcB¿ì ok 2014 ëBu ok QuA þuBñypu püAõßuA úéXì BG ÿA úHcB¿ì ok .Qvýð þPuok
olÛì ÿô ÿApG óly oAk ú`G úÞ úÞ kpÞ óAõñÎ oAk ú`G úÞ kpÞ eüp¿O qBük ,2014 ëBu ok
|:QuA úP×â òýñ^ ûoBG òüAok ÿô .QuA ûlzð àü ô koAk ÿoBývG Qícq ô }çO úG qBýð óly
ïpËð úG .koAk úìBðpG rý^ úíø ÿApG lðôAlg þñøm ÍBdè qA ÿô úÞ QuA åorG QýèõEvì

SOHEIL GOEL D.D.S .QuA úPyAlð þâkBì@ ó@ ÿApG QÚõ`ýø
oAk ú`G |:Q×â òýñ^ úHcB¿ì òüA ok ÿô
êDõâêýùu pPÞk 18 ÿApG Bøqôo úíø ,qôo ïBíO þñÏü óly
Ao rý^ úíø lðAõO þì ólzð oAk ú`G ...ëBu
àyrLðAlðk fApW kõy þíð UÎBG ÑõÂõì òüA BìA kqBu óBu@ «BÏÚAô
ûkBu îýí¿O àü oBÞ òüA ÿApG îýí¿O úÞ
õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ ïoAk Quôk Ao kApÖA qA ókpÞ QHÚApì òì .lyBG
okBì Qíu úG úÞ ïlzð úuõuô ûBã`ýø BìA
êßülìô Bø úíýGpTÞA ëõHÚ
.|ïôpG óly
óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok #
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW # úPyAlð lðqpÖ úÞ ûkõG òüA òì ÿApG ôA úìBðpG ÿo êyAo -7
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok # òì lðqpÖ óApãük óAlðqpÖ þìBíO BO îyBG úÞ QuA oõùzì rLy@pu àü ÿo êyAo
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk # .lñPvø òì óAlðqpÖ úíø óõñÞA Bø ó@ô .lñyBG koõì ok BøoBG ,õðBíüqBÞ óBW ,}pvíø BG ûApíø
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK # lðqpÖ 8 BG þíülÚ åorG ûkAõðBg àü ok òì óly oAk ú`G ÿApG óBy þèBíPcA RBíýí¿O
þñý^ {Þôoô äñülðBG # óAoAkpGqA þgpGô ïly åorG ïkõgqApPß^õÞ Qý¿hy òüA .lðA úPÖpâ oApÚ ëAõu koõì
þì þâlðq òì BG AlPGA óBíø qA îðApøAõg ô þÖBÞ QÚô þPc úÞ úP×â úèBu 49 þðõürüõéO
(818)907-9900 îPyAk Quôk Ao Bø ó@ ÿBø ú`G òì .lðkpÞ úG lupG ú^ ;koAlð kõgpvíø BG ólðAonâ ÿApG
ûõð rýð óõñÞA ô lñPvø ïkõg ÿBø ûõð úÞ oBãðA
ENCINO PLACE .}A þèBíPcA ÿBø ú`G
16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436 .|ïoAk þñPyAk Quôk oBývG ÿBø QÚô òì |:QuA úP×â òýñ^ ûoBG òüAok ÿô
23 koAk úìAkA okBì àü ÿApG òì ÿoBÞ óBìq Rlì .ïoAlð
Bøqôo þøBâ .QuA kBüq oBývG ókõG IuBñì

óApùO úéXì

óõ^ úülGrý^ þéýg úPýðolì |«æõ¾A #
qpÆ þPc ,ûkAkoApÚpýSBC O QdOôrý^ úíø

!êDBvì úG QHvð ïkpìpß×O
pø ok óAkpì úÞ ûkAk óõzð iüoBO úPHèA
lüBG Bø|ïõðBg úWõO IéW ÿApG iüoBO qA ÿA|ûoôk
òüA BO lðkpÞ|þì ûkBýK óõykõg pu þèõHìBG úü
oBývG ëBc òýÎ ok þèô rýãðA úñPÖ RAkõWõì
.óqAlñG óõzG þøBãð îýð úü !ëBg ô Èg }õg
îø Rly úG úÞ Bø|ïõðBg òüA óBìq Qynâ BG BìA
ÿAkpì òüA óly UÎBG lðkõG ZArì|þìlìk
Bø|óq þHéÆ ÑõñO úýcôo úßñüA ÿApG QhGlG
þì Alg!òðrG þ×éPhì ÿBø|MýO þø úzG BÂoA
Bø|óq òüA BO îýyBG lüBG ÿoõW ú^ ûlñü@ok úðôk
ok !!!lðqAlñG pËð þíz^ úyõâ Bì úG ApPgk ô
onâ ok þðq iì ÿBø|}ôo þéìBßO pýu püq

:lýüBíð|þì ûløBzì ôo iüoBO
pXc p¿Î

! óBìq onâ ok ókq iì qA Ùlø

äñW ÿõO þPÖo þì lÏG .þPÖpâ|þì kBüôo ... lðkpÞ áok óõykõg ô lðA|ûkõG þÛÇñì BG ô îýùÖ ).lñPyAk ûoôk óôA kok|þG|óBø|úÖpì óõGq kpì îø ô óq îø óõ^ p¿Î òüA ok
ÿlðõì|þì ûlðq «BðBýcA úâA «AlÏG.ÿkpÞ|þì QÞpy þì ô òy|þì ûlýypO lðoAnG x|çÞ þßèA pâA úÞ úGÿBø|þyBÛðxBuApG:þðq iìqA Ùlø óBGq qõñø óõ^( ólýíùÖ|þíð ôo úãülíø
úuAô ôo òíyk ÿBø|óq qA þßü þPvðõO|þì òýíø úuAô óõzøBGBG úñð Quk ÿôo òðõì RBýéíÎ òüA ïBXðA Bø|oBÒ ÿôo qA ûlì@ Quk óõ^.kõG pO|Qhu Akpì oBÞ )kõG ûlzð ÑApPgA
îø qBG úÞ îýñýG|þì wK !ÿpHG QíýñÒ úG Rkõg BùñO ô ûkpÞ|þíð ëBHðk ôo þÖlø aýø |«æBíPcA QÎBu ïrürÎ ô ókpÞ QHd¾ BG ly|þíð úãük
ûkpÞ QÖpzýK oBývG óBvðA úßñüA îÒo|þéÎ !!!!lñP×â þíð úð QÚõ`ýø xBuA pG óõ^(!ûkõG AnÒ óly îÃø QùW iì...ô úÖpÆ ïôlÞ îýÛPvì lýzhHG ô ûlñ^
þßü þðq iì ïqBG BìA )pXc p¿Î úG QHvð(kõG þzñìBhø ûoôk ô úíÃø pük oõuBñüAk Qyõâ þßyrK RBÏèBÇì ô pøBÊ qA ûkB×PuA BG lüBG wK.þðrG ôo ÙpÆ
óBðq iì ókq ÿApG BìA !kõG ÝBy ÿBø|oBÞ qA )úzG îÃø BO þyBG úPyAk !lüly QýèBÏÖ lüBG Quk úG ôo óq úü ëõÛÏèApýdì RBýéíÎ
þìoApÚpËð lìôopüq ÿBø|þâtüô lüBG ÿoBGok ôo úãülíø óõGq kpì ô óq p¿Î òüA ok ûoôk òüA þðq iì ÿBø|}ôo úéíW qA.ÿoBýG
ÑApPgA þ`ì QÎBu qõñø þèô lðlýíùÖ|þì pXcp¿ÎqA lÏG
:lðkAk QÎBu ïrürÎ úéíW òP×â BG úzG úÞ kõG ûlzð þéýg Bø|óq óôA ok úÞ lìôA ÿp¿Î úü :qA lðkõG RoBHÎ
lüBG ÿokBì ô ÿolK kAlWA qA þßü êÚAlc- «|æõ¾A ô !þðrG ôo ïõðBg pPgk úü iì ûlñ^ }|çO þéÞ kõHð ïq|æ ô lðkõG xpPuk ok QcAo êTì( pO|îßdì ô ô pO|åorG qpâ òPyAk-
óõg «|çTì BO úyBG úPyAk oBGok úG þÇGo úü ÿBø|óq þßü lðkõG úPuk ôk ûoôk òüA ÿBø|óq êýèk úG úPHèA .þðrG ôo óõzhì BO þñÞ BG ô pO àýy {ñýyBì wÞ pø úÞ qôpìA
úG(úyBG ÿoBW kpì óôA åo ok óBøBykBK úßýO úü kõG þÖBÞ úÞ lðkõG ÿoBGok ô ûkAq ÙApyA QvýñíÖ óBðq qA þÃÏG úÞ ÿkBüq ÿBø|}|çO )!kBýì }pýâ ÿpPùG ÿBø|úñürâ lyBG pO|x|çÞ
òýHOBßèA ïApÞ BG QGBvc BO ÿqAlñG óõzG êGBÚBð lðA|úPyAk iüoBO QívÚ òüA ókpÞ Ùnc QùW óõüBÚ@ úñýu úýcBð ok þéýK ô îzK òPyAk-
)!!!úyBG ûkAqBÚ@ ÿqôpìA f|çǾA úPuk ô úyBG pýHÞ }oõÞ ô }õüoAk Àhy ô oBývG ÿBø|õÃÎ qA þßü ïBð þéýK ô îzK :úPßð(
qA pLu ô |çÆ wñW qA pýzíy òPyAk- léG úÞ ÿoBÞ BùñO úÞ lðkõG QýÎo ÿBø|óq úãük .îüoAlð óAoôk òüA qA þÛýÚk RBÎ|çÆA Bì úðBzð úÞ kõG îülÚ ÿBø|kpì ólG ok þOBýc ô îùì
úG kõy ÑõWo( YðpG wñW qA ûrýð ô ûpÛð wñW pWq AkpìúÞûkõHðîøúzýíøîýðôk|þìþèô
!kõG ûB^ qA J@ ókoô@ô ÿrLy@ lðkõG Akpì úÞ ûkõG iüoBO ÿõO ÿA|ûoôk úü úßéG!òzßG ).kõG îø þãðAkpì
)pXc p¿Î ok qpâ ÈüApy óq àü úßñüA ÿApG óAoôk òüA ok òýíø ÿApG úñüA îýðôk þì úÞ ÿA úãük rý^ ô lðkpGõzèBc pO|åorG oBÒ òPyAk-
ÈüApy úG kõy ÑõWo( lñéG {üo òPyAk- þéÞ ëôA lüBG ÿoAkpG Rkõg ÿApG ôo Jõg oBývG ÿBø óBvðA ûoôk òüA ÿBø óq |«æBíPcA úÞ ÈÛÖ ôo þßü òüA úÞ( !xBHè òPyAk- 24
ô þðq pýzíy ÿBø|}ôo ô ÿlýzÞ|þì Qícq
)pXc p¿Î ok !îzK

TEHRAN MAGAZINE úG pvK ô pPgk ... ô BùG pýy ô úüpùì òýýÏO êýHÚ oBývG pìA òüA ,kok þG ô úÖpì óApPgk iì ókq Tel:(818)881-1771
pvK Quôk ô pPgk Quôk þíuo Roõ¾ )QuA ûkõG ïq|æ
Dadyô honey -momi îz^ - úG ïq|æ !lñP×â|þìpøõyô óq {ùG úÞ lðly|þì úG ÿBø|úHýPÞ xBuApG :þðq iì qA Ùlø
!ïBùñO òì ô óôpýG òPÖo- {ƒÛð ûoôk òüA ÿBùPðA ok úÞ QuA pÞm lñ^ ókq êHüok þüBðAõO ô kBüq oôq òPyAk- þðq iì qA Ùlø lýzíW QhO qA ûlðBì BW
....ô I love u- ëAõEu ô ly óBüBíð þðq iì ok ÿsõèõñßO ïoõËñì lýzhHG ,rý^ úð ...óBìríøoõÆ úGp×ð JApy ókoõg ô kBüq óArýñÞ ô óApÞõð òPyAk
ûlñ^ QÎBu ïrürÎ qBu Qyõðpu ô þOBýc kõG óBìríø oõÆ úG p×ð lñ^ ókq àPÞ þüBðAõƒO
ô óApüA QðpPñüApPéýÖ òPvßy úG þüBñy@- þðq iìô iì ú¾pÎ óBìBãzýK qA þƒßü ÈuõƒO .ûkõG
wýÖ ô ïApãéO ô ïApâBPvñüA ok p×ð óAoArø òPyAk BƒìAô Qƒzâ ÑApƒƒPƒgA ÿ.؃ƒèA ÿBƒƒÚ@ JBƒƒñƒW )!oõK þuôkpÖ ëkBÎ òüA Quk qA óBìA( oBWBÚ ûoôk
ok þâtüô òüA ókpÞ oBßðA ëBc òýÎ ok þèô | áõG :Bø ïõðBg pPgk ókq iì ÿApG ïq|æ ÿBø|þâtüô ô òükpÖ þéÎ lídì úG ÿpøBÊ QøBHy- BÚ@ îuA úG ûkõG þøBykBK úü ûoôk òüA ok
þéýg «BÏÚAô úÞ(pvK BÚ@ ókõG püq úG pu - ú^ îýðôk þì úíø úÞ oBWBÚ óBg lídì )BÒ@(
!ÐíW .þÚõSô qôpùG òüA pÆBg úG ú¾|çg úãük ûo@ !ûkõG {âpì
oõÆ úG ô þéýK ô îzK ô êýHýu òPyAlð- )ûkõG þPhu Épy óAoôk ok oBƒývG ÿBƒø|þƒPhu ólƒýƒzƒÞ- }oB^k JBñW òüA úÞ ÿqõu óBíðBg ÿ|çG
þãðAkpì {üBíð QùW êýHýu òPyAk- ÿkpì aýø Iý¿ð Alg úéèBzüA ô(lðkõG ûly
þéHÚ ÿBø|ûoôk úðAkpì ÿBø|þâtüô ïBíO þéÞ êýßzO fçǾA úG :þðq iì qA Ùlø .þÞkõÞ úG ô lðkõG ûly ÿA|ûlÛÎ kBüq þíÞ úü )úñßð
òPyAk )Up to date(ókõG qôo úG - úðBg oBù^ QÞ ô kBzâ BLìk oAõéy òPyAk- ÿApG ÿkpì úü úÞ òñýHG úPvðõO|þíð êýèk òýíø
ûqõc ô þüBßüpì@ ,þüBKôoA ÿBø|oõzÞ ok êýìBÖ ûkAõðBg RBýéíÎ ûoBýG Quk úG ôo {øAõhèk óq úßñüA
qôpìA ûoôk .þyõüoAk ëlì {üo ô kpÞ|þì ôoBÞ òüA úÞ þvÞ pø ô ûlG ïBXðA þðq iì
Bíy úÞ pãük koõì óAoArø ô !IýDAoBÞ ÿBüok ûqAlðA|úG ÿA|ûoôk aýø ok iüoBO þøAõâ úG úG Bø|IéÚ óBÇéu äñø@ ólðAõg þüBðAõO- «|çÞ ô !úy úýÛG RpHÎ BO koô@|þì ok ôo }Bíz^
!lýðAk|þì òì qA pPùG løAõhðô ûkõHðpO|Qhu Bø|pPgk ókq iìqôpìA òýíø úG .ûkõG þðõðBÚpýÒô òÒlÚ RBýéíÎ óôA
iì løAõhG pvK àü pâA qôpìA úÞ ÿoõÆ úG !kõG !lñéG ÿAl¾ ÝõÖ Qükôldì òüA êýèk úG óBìq óôA ok êýèk
QÒApÖ RBÚôA ókpÞpK :þðq iì qA Ùlø þPc lüBG ,lüBíð )lƒüpƒO( ȃýƒéýƒO Ao ÿpƒPƒgk óly RõÎk lcok úðAkpì þâtüô òPyAk- úG ô kpßð þPÖpzýK kBüq þðq iì }ôo ûkBÏèA
!!ZAôkqA êÃÏì êc QùW ÿoBÞ ûAo ïBXðA ô lyBG pPgk àü úýHy ÿpøBÊ pËð qA ô óBßì|æA qA þßü óAoôk óôA ëBTì oõÆ úG(!þƒéì îýƒO úƒG qA þÛýÚk RBÎ|çÆA !ókõG þñýìq püq êýèk
ïõ¿Ïì pPgk ó@ BO )þÏìBW òýøBy lñðBì( !oô@ úEzð ÿõGô ÝpÎ ÿõG þãðAkpì ÿBø|úðBzƒð .Qvýð Quk ok ó@ ïBXðA þãðõã^
ëBHðkúâA{ýKëBulñ^BO:úPßð úƒü BƒìA !lñÞ þßükrð xBvcA pvK BG lðAõPG úÞ þèBc ok !kõG óAkpì Zôpg qA lÏG QèAõO lýüCBO þhüoBO úPyõð àü xBuA pG úƒPHèA
qA pO|úÖp¾ úG óõíuAô îükõG pPgk Quôk :ókq iì QùW þuBuA ÿBø|þâtüô þG ô ÿrüoôpG@ úðBzð õG BO ôk òüA qôpìA ô ApÓ¾ þG þG ,þðq iì ÿApG óAoôk òüA ok ûlzð
ZAôkqA úuAô ëBc pø úG óõ^ .kõG pvíø òPyAk êüBuô püBu ô êüBGõì ô òýyBì òPyAk- Bü(pËð koõì pPgk þüBuBñy qA wK úñýßu úñð
.îükõG|þì ...ô êÓyô úðõgô òýyBì lñìqBýð ÿsõèõñßO úG ïApƒPƒcA ûlƒñƒøk óBƒzƒð úƒÞ óolƒì ).úýu|çÞ úÞ ÿqôo ok( lñPÖo|þì ïBíc úG )úíÏÆ óõíø
úßñüA ô ûo þì {ýK ûoAk úÞ ÿlðôo òüA BG BìA ÿ úéKô ëõK úG ólýuo :þðq iì qA Ùlø ok Ao ÿô ólG ô ) QÖo|þì ïBíc úG îø úíÏÆ
úü ëBHðk úßñüA ÿBW úG úðõìq ûoôk òüA ÿApPgk !lyBG|þì !úÖpì ô QcAo þâlðq òPyAk ô pPgk oAlèõK olK òüA lýüBC O Roõ¾ ok ô lðkq|þì lük ïBíc
lüõük ëBHðk oBãðA lñyBG ïlíø ô Quôk òP×â QùW þvýéãƒðA óBƒGq úƒG ȃévƒO- úìAkA 2009ôrüAô koAlðBPuA pùì ókqô óArürÎ
îñÞ|þì þñýG {ƒýƒK òƒì ,lñPvøôA ëBTìA,ïBùßG {ýK ëBu lñ^ BO J|çÛðA ûoôk óAõñÎ QdO ô pPgk olK úðBg ok RBýéíÎ
BO lñ^ aýø úÞ p×ð àü BG ZAôkqA úãük ëBuôk BO ïrürÎ ok RAoBHÎ ÿpýýÓO þðq iƒì ÿBƒø|}ôo ûoôk òƒüA ok ôo pPgk pvK úð ô ly|þì ïBXðA ÿoBãPuAõg
þuçÞ þG rý^ àü îø òPyAk pPgk Quôk .kAk ïBðpýýÓO ÿoBãPuAõg ïBð úGô kpÞ þuBuA ëBcBG þéýg úÞ òì pËð úG(!pPgk úðô lük|þì
ô êâ úPuk àü BG þèBÚBG êâ pvK BÚ@ àü óõPùG kBýG óõPðBìBìqôo úü lýñßGõypßÖ .ûkõG
. úzG koõì pPgk úðBg úG olK ô okBì ûApíø þñüpýy NBy þÖBÞ ôpG 5 QÎBu qôpìA ïrürÎ úãG
qA !ïq|æ ÿoAkA ÿBø|oBÞ ïBXðA qA lÏGô úPÖopËð )!úOpËPñì BXðôA RpPgk Quôk ,Yüõø
25 úìAkAQùWpvKòPyAk:þðq iìqA Ùlø

!olK êÓy
ÿõéùK ûoôk
pßÖ þuBýu kBüq þíÞ úü ïkpì ûoôk òüAok
ô iìôpPgk úG þùWõO kBüq |«æõ¾Aô lðkpÞ|þì
ô þÚõSô qôpùG| qA pýÒ úG ô lñPyAlð BÖpc òüA
ïBËð ÿqAlðApG pßÖ õO Akpì úýÛG þGA ô }õâõâ
kBýG úÞ òüA ÿApG îø Qìõßc òýíø ÿApG !lðkõG
úãük BðôA úzG UÎBGô úñÞ pO|óõu@ôo AkpìoBÞ
þdüp×O ÿBø|óBƒßì úƒü òƒñßð pßÖ QuBýu úG
úÞ ûoBGBÞ îuA úG kpÞ Quok ôo !þãñøpÖ þG–
ïBXðAôo ÿlG ÿBø|oBÞ úüô }õO òPÖo|þì Akpì
úPvzð îýðBzýK pG ïpy ÝpÎ ó|æA òì úÞ ókAk|þì
!îãG îðõO|þíð ô
Qèõùu êýèk úG îø óAoôk òüA ok ú¾|çg
óAlñ^ þðq iì RBýéíÎ ,þupPuk lc qA {ýG
ÿBø|úhvð xBuA pG Jõg BìA .QyAlð þPÖpzýK
BO lñ^ óAoôk ó@þuoBÖ ÿBø|îéýÖqA ûlðBì BW úG
úÞ ûly þì ïBXðA lüBG ókq iì ÿApG QhuoBÞ
:qA lðkõG RoBHÎ
QùW( !pvK ókõG óBíðBg|þG ô ókõG pýÛÖ-

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

úÛÇñì ok óBÞkõÞ þƒÏíW|úƒPuk ÿBƒøoõƒâ ûly þðBGpÚ ákõÞ 56 kBƒvWA #
ok >õéýWôpO< þécBu pùy ok >õÞB^ ó@õø< õíý^ ïõÚ óBýì ok óBPuBG óBüAlg ÿApG
óBuBñyoBÞ úP×â úG úÞ lðly ØzÞ ôpK ëBíy
8 BO 6 óBÞkõÞ kBvWA àüsApO ÿBø|úñd¾ òüA ok
ok úÞ lðly ØzÞ òu ëBu 14 BO 11 ô ëBu
ÿõƒéW kçýì qA lƒÏG 1400 ô 1200 ÿBƒø|ëBƒu
þñýíhO ïBÚoA(.lðly þðBGpÚ óBPuBG óBüAlƒg

)QuA
òüAok óAlñízðAkpýgA ÿBø|ÙBzPÞA úPyo
ókpÞ þðBGpÚ óBPuAkqA þâorG {hGqAo ,úÛÇñì
òyôo Ao óBPuBG óBüAlg ûBãƒzƒýƒK ok óBƒvƒðA
õýupìõÞ ëA úG >õP¶ü ÿpK êüpGBâ< pPÞk .lñÞ|þì

lðly þðBGpÚ óBPuBG óBüAlg ÿApGõíý^ ïõÚqA þüôpK ákõÞ56 òüA

oõƒâ òƒýñ^ óBƒùƒW ÿBƒƒW aƒƒýƒø ok :Qƒƒ×ƒâ 1400 BO 1200 ÿBø|ëBu úG ÜéÏPì ôpK ok
pßG ô þÏýHÆ Roõ¾|úG Ao þHønì þÏíW|úPuk .ly ØzÞkçýìqA lÏG
òÖk ú^oBK BG kBvWA qA þgpG úÞ lýñÞ|þíð AlýK
ûlðBì|þÚBG qôpìA BO Bø|ó@ úvHèA qA þzhGô ûly ólíO óBìkpì óBuBñy óBPuBG ûlýۃΠúƒG
ok ,ókpÞ þðBGpÚ qA êHÚ løk|þì óBzð úÞ QuA úG Quk óBPuBG óBüAlg ÿBÂo ÿApƒG õƒíƒýƒ^

.lðkõG |ûly ûkAk QÞpy þ¾Bg îuApì .lðkq ÿoBÞ òýñ^
ok åpì Ñõðô Bø|ó@ úÛHÆ Bü QývñW òýýÏO 30 BG ûApíø óBÞkõÞ úÞ QuA òüA pG kBÛPÎA
ÁBg îuApì qA þzhG óAõñÎ|úG óAõƒW ÿBƒìæ
.QuA þuopG Quk þðBGpÚ pƒãƒðApƒüô ÿBƒø|Jçƒýƒu ÿkõƒGBƒð ÿApƒG
lðkõG ôpK þìõG óBPuõLgpu õíý^ óBìkpì Jçýu Bø|ëBu ó@ kõy|þƒì úƒPƒ×ƒâ .lƒðA|ûlƒy
óõñÖ BG Ao þðBPuBG þãñøpÖ ,{ýK ëBu 900 úÞ kõWô úG )|El Ni|NO| úGBzì ûlülK(þíýËÎ
qA wK ô lðkoô@ lülK þWBvð ô ÿpãƒèBƒ×ƒu ô kõG úÛGBu|îÞ õíý^ óBìkpì iüoBO ok úÞ lì@
>IíéÞ ÙõPvüpÞ< ÈuõO Bßüpì@ ûoBÚ ØzÞ BO lñPÖpâ óBÞkõÞ ókpÞ þðBGpÚ úG îýí¿O Bø|ó@

.lðly BøBßñüA qA þzhG ô ûly êdñì .kõy çG ÐÖk

28

www.TEHRANMAGAZINE.com þø| ûBýluyóúkPpvâGààèý|àPuèçRK BBGX{ð ÿÞõApðGú}ÞçO

Azita Fakheri, M.D. ô lññÞ|þì þâlðq ÿBùGæBO þßükrð ok óBâlðpK ô {cô RBýc óAoAlÖpÆ #|
.QuA óôréc ô þøBì ÑAõðA óBzüAnÒ ok lñø þðBG|êãñW ûoAkA óæõEvì
American Board of Internal Medicine àè àè àü óBW RBXð ÿApG }çO
. QuA Ðýuô oBývGõXPvW RBýéíÎ úÛÇñì àü BG {Þõð úÞlñPvø ûBýu ókpâ
ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| pPìõéýÞ 20 BO 15 kôlc ,BPKõâ ÿBÚ@ úP×â úG
.QuA ûly úPvG þßýPuçK úÛéc
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ .kõy õXPvW lüBG ÐGpì ÿApG úƒÞ þƒøôpƒâ {ƒýƒK úƒPƒ×ƒø
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ 34 ok ,þüBuBG JæBO ok AlPGA àƒè àƒè ZoBg ok þGæBO úG óBâlðpK ÿByBíO
ûlük lñø QhPüBK ,õð þéøk pùy ÿpPìõéýÞ òýPvhð ÿApG ,lðkõG úPÖo þéøkpùy
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ ÙApÆA ÿBø|JæBO ok RBXð RBýéíÎ BìA ,ly úÛéc ô àƒè àƒè òƒüA úƒWõƒPƒì oBƒG
ûly ûlük îø BXð@ àè|àè óõ^ koAk úìAkA îø ,QuA úPvG Ao ó@áõð úÞ þßýPuçK
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG
.QuA .lðly
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # ÿBPuôo þßükrðok úÞ ,þüBuBG JæBO ïBð BG àè àè úÞ kõƒy|þƒì oõƒ¿ƒO
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW ÐíXO rÞApì qA þßü ô koAk oApÚ lñø þüBuBG koõhG J@ lðAõO|þì úÛéc òüA kõWô
êýèk úG þâqBO úƒG ,QƒuA ؃éPhì óBƒâlƒðpƒK þ߃ýƒPƒuçƒK úƒÛƒéc pƒÆBƒg úƒG BƒìA
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # QÖBüqBG rÞpì àü QgBu ÿApG Qèôk îýí¿O AnÒ ÿApƒG Ao }oBƒÛƒñƒì lƒðAõƒO|þƒíƒð
lñøoõzÞqôo ÿBøpHgok ó@þßükrðok úèBGq
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse .lñÞ qBG ókoõg
.ly fpÇì lñø ok {cô RBýc óæõEƒvƒì
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# úÞ lññÞ|þƒì }çO Qƒvüq Èýdì óæBƒÏÖ Ao óAõýc òüA lñðAõPG úÞ lðoAôlýƒìA
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # þGæBO úÛÇñì òüA lñø þéì Qvüq Èýdì ûBâkAk .lñøk RBXð ô ûkpÞ AlýK åpì qA êHÚ
òýýÏO ûly QÊB×c úÛÇñì óAõñÎ úG Bíuo Ao òíXðA õÃÎ ,BƒPƒKõƒâ ZBƒßƒðBƒK
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # RBXð RBýéíÎ ok úÞ þuBñy ûlðpK
QuõK ókpÞ RôApÆ .lñÞ :Q×â þu|þG|þG úG koAk QÞpƒy ûlƒðpƒK òƒüA
ÑõÂõìpG ëBvìA Qvüq Èýdì þðBùWqôo úÞ ûly ó@ qA pO ØýÏ àè àè æBíƒPƒcA"
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # pG úHéÒ" oBÏy BG ó@ Ùp¿ì BG ûqoBHì ô àýPuçK þéýg pâA BìA lñÞ qAôpK ÿoôk ÿBW úG lðAõPG
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # ok .kõG ûlƒy rƒÞpƒíPì "þƒßýPuçK þƒâkõƒè@
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # Qvüq Èýdì ëBvìA úìBðpG ÿBøoBÏy qA þzhG ".kpýì|þì kõy ØýÏÂ
pâA ,lýñßð ûkB×PuA" QuA ûlì@ êéì óBìqBu àè áõð oôk úÞ ÿA úÛéc lðq|þì xlcôA
õì }rüo óBìok # ÿpÇG àü ok oôk úÛéc ,QuA ûkpÞ pýâ àè
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # ".Qvýð þPÖBüqBG þøBì oBßy ÿApG àè àè úÞ þìBãñø úÞ lyBG
Qvüq Èýdì þðBùW qôo ëBvìA óBƒGrƒýì pýâ }oBÛñì oôk QuA ûkpÞ J@ koAô Ao {Þõð
(818)343-0101
.kõG lñø oõzÞ .QuA ûkpÞ
19100 Ventura Blvd Ste #A Tarzana CA 91356 òíXðA Ao àè àè òüA RBXƒð RBƒýƒéíƒÎ
IHop Shopping Center ok úÞ þðBìqBu ,)ÿBHìõì( þEHíG þÏýHÆ iüoBO
ÿoBßíø BG lñÞ|þì QýèBÏÖ QÏýHÆ Ì×c úñýìq
29 Qvüq Èýdì ô ÿoAléãñW þédì óæõƒEƒvƒì

.lñøk|þì ïBXðA
ok B¿hy úPynâ úP×ø BO úÞ ,BPKõâ ÿBÚ@
úÞ Q×â QyAk QÞpy àè|àè òPÖpâ RBýéíÎ
ÿBøoõO úƒéýƒuõƒG lƒðkpƒÞ þƒÏƒu AlƒPƒGA Bƒùƒð@
àè|àè BìA lðqAlðBýG ïAk úG Ao àè àè Áõ¿hì
îýí¿O ó@qA wK .QuA úPhüpâ BøoõO òüA qA
Jõ^ BG úÞ þâorG ÿBø|w×Ú qA úÞ ly úPÖpâ
àè|àè òPÖpâ ÿApG lðõy|þƒì Qƒuok õƒHƒìBƒG

.lññÞ ûkB×PuA
JBýíÞ óBâlðpK ÑAõðA qA ûBýu ókpâ àéßè
úG àükrð" úécpì ok BPKõâ ÿBÚ@ úP×â úG ô QuA
ok ûlðpK òüA ûBãPvüq .koAk oApÚ "ÅApÛðA pÇg
.koAk oApÚ Bßðçüpu ô ÿrðôlðA ,lñø ÿBùGæBO
BùølðpK òüA qA BO 60 BO 50 ÈÛÖ pÂBc ëBcok
òüA .lññÞ|þì þâlðq þéøk ÙApÆA ÜÆBñƒì ok

óApùO úéXì

ÿA|úPvø fçu Ðég ÿAqA ok úÞ ûkpÞ QuAõgok IýXÎ óAoõPuo àüok >óôA<
ÿoAnâ|úüBìpu {hG òüAok ,ûpÞ ûpürW úHyok

| |.lñÞ

ÿApG þ¾õ¿hì ÿõñì BO QuAõg óAoõPuo òüA lükqBG qA þèBíy ûpÞþíuo ÿoArâpHg|#
|.lñøkúDAoAþWoBgóBðBíùì ok lülW óAoõPuo àü qA oõzÞ òüA pHøo
úðBgkôoúýyBcokúÞóAoõPuoòüAqAlükqBGok pHg oõKBãñu úG p×u qA {ýK äðBü äðõýK
pHøopvíø ,õW ëõu ÿo ,koAkoApÚ äðôk úDBO |.kAk

úG kõg p×u ok rýð þèBíy ûpÞ pHøo óôBÏì |.kpÞ JBhPðA ó@ ÿApG Ao >äðBü äðõýK äðBãðôk | |.QyAkoõÃcrýðþèBíyûpÞ úG QíürÎ qA {ýK þèBíy ûpÞ pHøo
oõzÞ ôk óApHøo oAlük qA {ýK lý×u jBÞ lülW óBßì ok úÞ kpÞ QuAõgok îýÞ óAoõPuo òüA þcApÆ qA þèBíy ûpÞ pHøo qA Bßüpì@oõùíW |wýDo BGoAlük ÿApGoõKBãñu
òÞBìA {hG ok Bßüpì@ ÿoAnâ|úüBìpu oBPuAõg ÙôpÊ ô ûly úDAoA pâoBÞ úÛHÆ ÿApG þüBøAnÒ úDBO þüBüok ÿAnÒ óAoõPuo< ïBðô kpÞ lýXíO óApülì qA ô kpÞ lükqBG þèBíy ûpÞ ok þðAoõPuo
þécBu úÛÇñì ok þèBíy ûpÞ þPvüoõO
| |.kõyúýùOþWoBgóBðBíùìÿApGÿlülW
.kõG ûly BíèBÞ -óBvðôô ÿApG þèBíy ûpÞ ûlypzPñì RByoArâ ÜHÆ
Bßüpì@ qA oõzÞ òüA ok QvüoõO pPzýG JnW

áôpPì ÿBPuôo òüpOBHüq

òý^ þÚpy äðBýX^ óBPuA ok óBy|äñy ûpürW ok óAõOõø áôpPì BìA ,BHüq ÿBPuôo #
|.koAk oApÚ

ô ly áôpPì 1990 úøk êüAôA ok lñPyAk Qðõßu ó@ok pýãýøBì 2000 þðBìq úÞ ûlßøk òüA
òüA lññÞ|þì }çO Bø|þñý^ .lðA|ûly ûlýyõK rHu óBøBýâ qA ÿA|úüæ BG ó@ ÿBø|óBíPgBu óõñÞA

.lññÞ êülHO þPvüoõO þédì úG Ao áôpPì ÿBø|úðBg ô rHu ÿBÃÖ

30

www.TEHRANMAGAZINE.com

þñý^ úíèkô þèõGõâ,òýOõK ÿApWBì

óApu xçWA ok oõÃc ÿApG úýuôo oõùíW|wýDo òýOõK pýíükæô úÏíW qôo #
|.ly òý^ koAô ÿBùãðBy ÿoBßíø ÿBø|óBìqBu

óBPvèõÓìô óBPvßýWBO ,óBPvßGqA ,óBPvÞBK ,óApüA QèBüA YñK óBâlñüBíð úÞ xçWA òüAok
|òýW þy ,xçWA Ñôpy qA êHÚ ;QyAk ûApíø úG Ao ÿA|ûríyõg ÿBø|úýyBc ,lñPyAk oõÃc rýð
wýDoôkpø BXð@ok .lñPÖo òýXðBýOpùyolñG úG òýOõK ûApíø úG òý^ ÜégoõùíW|wýDo äñýK

|.lðkpÞ óBdPìA Ao >þèõGõâ< ïBð úG þñý^ þPñu ÿAnÒ úðBdH¾ ÿApG oõùíW
ókoõg ûõýy úÞ Ao ó@ ókpÞ aýK úíèk BO kpÞ }çO þñý^ ÿAnÒ òüA ókoõg ÿApG òýOõK

.kpýãG kBü ,QuA þñý^ ÿBø|AnÒ

!ly úWõW JApg ÿBø Õpì îhO

úèBGqrÞpì àüok úWõW Bøl¾ #
|.lðkoô@ok îhOqApu óBPvWpâok

úÞ þüBø Õpì îhO qA úWõW Bøl¾
pƒƒùƒy ok ÿoAlƒƒÒpƒƒì àƒƒü ȃƒuõƒƒƒO
)óBPvWpâ þÚpy úÛÇñì( >þèõEðoBƒì<
îhO qA pu lðkõG ûly úPhüo óôpƒýƒG
ÝB×OA òüA qA þƒüõƒülƒüô ô lƒðkoô@ok
úƒßƒHƒy ok þƒédƒì óBƒñƒÞBƒƒu ȃuõƒƒO
| .QuA ûly ÐüqõO áõG wýÖ þÎBíPWA
þèõEðoBì oAkpùy , ÙôqBƒGA oõƒíýO
pÆBgô QvðAk ëõíÏìpýÒ Ao ÝB×OA òüA
úG úèBGq rÞpì qA Bø|úWõW úÞ kpÞ óBzð
qA ÿkAlÏO ô lðA|ûly êÛPñì pùy rÞpì
þƒédì óBƒñÞBƒu þƒgpƒG rƒýð Ao Bƒƒø|ó@

|.lðA|úPyAkpG
BO :kôrÖA pùy òüA oAkpùy òýñ`íø
ÿoAlÒpì óBñÞoBÞ îðAk|þì òì úÞ BXð@
JApg Bø|Õpì îhƒO lƒðkpƒÞ|þƒì oõƒ¿ƒO
oôk Ao Bùð@ QéÎ òýíø úG ô lƒðA|ûlƒy
úG ÈüApy úèBGq rÞpì ok BìA lðA|úPhƒüo
Bø îhO ÿôo Õpì oBãðA úÞ ûkõG ÿA|úðõâ
îhOqA ÿoBývGpÆBg òýíø úGô úPvzð

|.lðA|ûly úWõW Bø|Õpì

31

óApùO úéXì

òüAÿAúÖpcôþñÖ áoAlì.QuAóBüõXzðAkqA úG ólýuo ô Bø Q¾pÖ oõzÞ Bßüpì@ #
þGõg êÒBzì úG Ao óBüõXzðAk lñðAõO þì YèBÞ úG ÿA úðõâúG Bì qA àü pø .lyBHýì ÙAløA
,þßýðBßì , ÿoAlGBvc ,þßyrK àíÞ :lñðBì ô þâlðq kõHùG ÿApG þøAo òPÖBƒü ëBƒHƒðk
ô þéýÞô àƒíÞ ô ,úƒüõƒùO ûBƒßPuk òƒývñßO qApPzýG .îýPvøpPùG ÿA ûlñü@ôpPzýG lì@ok
ëõÓzì Jõg lì@ok BGpãük ÿBø úPyo ÿoBývG êýßzO qõvèk þðAokBì Ao Býðk QýÏíW Ø¿ð
pø ok Qüpülì ÿApG lyo óBßìA ô ûkpÞ oBÞ úG ok B« ¾õ¿g ô pýgA ÿBø ëBu ok úÞ lñølýì
pPùG þâlðq ÿApG úÞ lðA ûkpÞ QGBS BßüpìA
.lðqBu îøApÖ Ao ûqõc úG BK lðpÂBc óBylñHèk óAlðqpÖô kõg ÿApG
ûoôk ólðAonâ úG îýí¿O úÞ kApÖA qA ÿoBývG pPzýG ÿlì@ok ô ûkpÞoBÞkõg óApvíø ÿBK
,lðoAk QñPvýuA òzürýÖ Bü ô äñýupƒð ÿBƒø
ólðAonâ úG qBýð Bø úPyo òüA ok óly ëõHÚ ÿApG .lññÞIvÞ
QÎBu òülñ^ ólðAonâô ÿqõì@oBÞ ÿBø ûoôk ô ÿqõì@oBÞ úGqBýð ÿA úÖpc pø Bßüpì@ok
ô YèBÞ õü.ÿ@.ó¶A ok QÞpy BG úÞ lðoAk ÿoBÞ oBÞ úìqæ úÖpc ó@ úƒG Áõƒ¿ƒhƒì QƒgBƒñƒy
lñøAõg kõg ÙAløA úG úøBì 3 ûoôk ólðAonâ wèok .õü .ÿ@ .ó¶A YèBÞ úðBPhHyõg .lyBHýì
òüA .kqBvýì ûkoô@pG óBPüApG Ao qBýð òüA wéXð@
.lýuo ô wüolO úÛGBu ëBu 13 qA pPzýG BG úvuõì
Bü ô xpð óApüA ok BùèBu úÞ þðBvÞ òýñ`íø ÿBø úPyo ok ÿA úÖpc ô þñÖ oõìA ok }qõì@
ÿBø ûoôk ok QÞpy BG lñðAõPýì lðkõG àyrK ,)êýÞô àíÞ( êãƒýƒèAoBƒK ,þƒßƒyrƒK àƒíƒÞ
ÿBø Èýdì úG Ao kõg ÿBK Rlì ûBOõÞ þyqõì@ ÑõHÇì úüõùO ûBãPukpýƒíƒÏƒO , ÿoAlƒGBƒvƒc
ôoBÞ úG ëõÓzì ô ûkõíð qBG Bßüpì@ þßyrƒK òývñßO òýñ`íø ô ,){üBìpu ô {üBƒìpƒâ(
úßýèBc ok lðõy Èýdì òüAok úGpXO òPgõì@ ô ûkõG ÿoBízýG kApÖA óBuo àíÞ ûoAõíø òýyBì
kpG óBdPìA ólðAonâ Bü ô êý¿dO úìAkA ÿApG óBPÖAløA ólýuo úG îø Ao Bíy BO koAk þâ ûkBì@

.lðõzýì ûkBì@ þ¿¿hO .løk ÿoBü
«BñEíÇì lýyBG úÞ þÇüApyô òupøok Bíy

? îýñÞkBXüA óBíðAlðqpÖô kõg ÿApG ÿpPùG ûlñü@úðõã^

ûqôpìA þèô !pOæBG lì@ok ƒ QuA òyôo ó@êýèk ô ûkõG Rlì ûBOõÞ úvuõì òüA ÿBø ûoôk
Rçý¿dO úËcçì êGBÚ úñürø úƒG úƒWõƒO BƒG ólƒðAonƒâ ô þƒyqõƒƒì@ ûoôk óBƒƒüBƒƒK qA wƒƒK
ÕoBÖ qA wK IuBñì oBÞ òPÖBü ïlÎô ,þøBãzðAk RBðBßìA ókõG AoAk BG úvuõì òüA ,ÿqõì@oBƒÞ
ûoôk þðæõÆ óBìq Rlì òýñ`íø ô þéý¿dPèA oBÞ òPÖBü ÿApG Ao óBãPgõì@{ðAk kõg ,óAôApÖ
pPzýG úWõO ,pãük þOæBßyAô ,þøBãzðAk ÿBø àýñßO òýñ`íø ô pýãíz^ úìôqo òPyõƒð ô
àü óAõñÎ úG ÿA úÖpc ô þñÖ xoAlì úG ïkpì

ÈüApy ô YèBÞ õü .ÿ@ .óA¶ ØéPhì úPyo 16 qA BùñOúð óBüõXzðAk qA úðõãñüA .lñyBHýíð}BÏì úÞ QuApÞm êGBÚ .QuA ûlypPzýG òürãüBW | |.kAkløAõgÿoBüúHcB¿ìÿBø
õü .ÿ@ .ó¶A .ly lýøAõg lñì ûpùG ó@ þèBì óBu@ úßéG ,ûkõíð ápO Ao ûBãzðAk áolì òPÖpâ óôlG ólðAonâ úG IÒAo ç« ¾A óBƒðAõƒW qA þƒøôpƒâ qA úÞ þƒðBƒìq ,óBƒðAõƒW qA ÿoBƒývG ÿApƒG
óBPÖAløA úG ólýuoô ûkpÞ oAõíø Ao Bíy ûAo YèBÞ oApìA QùW Rlì qAok ÿBƒø ûoôk ô ûBƒãzðAk YèBÞ úG òPÖo ,lðly êý¿dPèA ÕoBÖ óBPupýGk
óBu@ Ao þGBüoBÞ , pPùG ÿA ûlñü@ ô Bßüpì@ok . lðõzýìrýð ûBãzðAk kBüq ÿBø úñürø êídPì .luo þì pËð úGoBÞkõg JBhPðA àü úèBu oBù^
BG pPzýG RBÎçÆA ÿApG .kqBvýì pünK óBßìAô ÿApG ÿA úÖpc ô þñƒÖ þƒyqõƒì@ úƒvƒuõƒì
ê¾Bc xBíO )818( 347-9400 ûoBíy ÁBg êÓy àü úG ÉõGpì ÿBø RoBùì }qõì@ 32
qBýð }qõì@ ÿApG ÿpPíÞ óBìq æ« õíÏì ô QuA
.lýüBìpÖ }qõì@ BG ô rÞpíPì þuok ÿBø úìBðpG ô lðoAk
| |.pOqBvèõKÿpývìôpPùG ÿAûlñü@lýìAúG ÿqBu ûkBì@ ô ,pƒPƒßƒ^õƒÞ xçƒÞ ô þƒéíƒÎ
.óA¶ .QuA ÁBg êÓy àü ÿApG óBüõXzðAk
ÿoBývG ÿApG ë@ûlüA Èýdì àü YèBÞ .õü .ÿ@

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

33

óApùO úéXì

úükBdOAqA wýéãðA Zôpg údüæ
ly Iüõ¿O BKôoA

îðBg|xôpÎqBupukok þgõy

Roõ¾ òüA ok úÞ kõy õÓè kõhG kõg oõzÞ ëBíÎA BG wýéãðA ïAõÎ wéXì Q×èBhì|# ô xôpÎ ô lñPÖo óôpýG wéXì qA ÿpãük qA îuApìok ÿA|úýÞpO xôpÎ àü þgõy #
ô ûly ApWæA ïqæpãükoBG wýéãðA þéì òýðAõÚ ÐüpvO IHu QürâpG údüæ ûoBGok ÿpýýÓOpø .lñPzâpG kõg ÿBø|úðBg úG îø kBìAk |.ly ó@ókoõg îø úG UÎBG þuôpÎ
úPgBñy oõzÞ ok þðõðBÚ þé¾A ÐWpì óAõñÎ úG ok oõzÞ òüA ÿpüqô Qvhð RBíýí¿O ok
ok õéOõâoõO ZAôkqA pPÖk ëõEvì ú`Ú@ þéÎ oõÃc ô òzW òèBu óly ûkBì@ qA wK |
| .kõy þì |.ly BKôoA úükBdOAqA Zôpg ÿBPuAo ÝB×OA òüA úÞ ly|þíð oõ¿O< :Q×â ûoBG òüA úPvzð ûBãüBWok úXülgô RõâoõO ,óBðBíùì
òýðAõÚ óõñÞBƒO úƒÞ QƒuA þƒèBƒc ok òƒüA ïAõƒÎ wƒéXì ûlƒñüBƒíð 324 Qƒ×èBƒƒhƒì }õâ ëôA úíéÞ úG Bì BìA ,Qvýð Jõg ,lP×ýG úG iuBKokôA .kõy ûlðAõg lÛÎ úHÇg BO lðkõG
QüõèôA oõzÞ þégAk òýðAõÚ pG BKôoA úükBdOA QdO QürâpG údüæ ok pýýÓO ëBíÎA BG wýéãðA òüA ,úð lüõãG pâA ZAôkqA rýì pu pG ,îýñÞ|þì úG Ao p`ñük RõâoõO Bü@ :lýupƒK úƒÞ ëAõö ƒu
úhvð wýéãðA óBíèoBK óBâlñüBíð .QuA úPyAk ÿApG Ao ûAo BKôoA úükBdOA qA Zôpg óõðBÚ óAõñÎ kõy úP×â úéG oBG oArø ó@qA lÏG pâA þPc úð þñÏü úð :kAk JAõƒW ?lƒüpƒünƒK|þƒì kõƒg ÿpƒvíø
Iüõ¿O úG úüõðAs ûBì ok Ao óõðBÚ òüA úƒýèôA ô îýPvø þÂBÚ êTì Bì ,îýñÞ|þíð ëõHÚ Ao ó@ lülñg|þì úÞ þèBƒc ok wƒLu ô úƒñßíìpƒýÒ
.kpÞ oAõíø þì AqpO Qèôk ô ûBOõÞ JAõW lüBG ô ,îýñÞ|þì okBƒ¾ î߃c
|.lðkõG ûlðBuo QvzðqBÒ@qA {ýK wýéãðApüqô Qvhð |.úéG BÏHÆ :Q×â
ok wƒýéãðA pƒüqô|Qƒvhð QƒuA þƒñP׃â þüõvíø ô Rlcô oBƒPƒuAõƒg ïAõƒÎ wƒéXƒì .>îüõñzG eÂAô râpø lñÞ þgõy QuAõg|þì úÞ xôpƒÎ
úÞ kõG ûkpÞ ïçÎA Q×ø ûôpâ Qvzð óBüpW ô kBÛPðA qA úÞ kpÞ lýÞBO ô ûly óBâlñƒüBƒíƒð ,QcAoBð úð ô îðBíýzK úð< :Q×â úìAkA ok ôA Ao þuôpÎ þgõy òüA úÞ kpÞ|þíð îø Ao }pßÖ
QýíøA oõzÞ òüA óAoAnãðõðBÚ QuA oAôlýƒìA ÝB×OA òüA ïoBÞ ëBu {y ëõÆ ok oBG òýèôA ÿApG êÆBG Ao ZAôkqA ,lÚBÎ úÞ ÿoõÆ úG .lðrG îøpG
ó@ xBuA pG úÞ lññÞ áok Ao þðõðBÚ Iüõ¿O .lðoAkpG Quk Qèôk úýéÎ {ðqpu fBßð lÛÎ ok ,ïkpÞ êíÎ óõðBÚ ÜHÆ òì ,ûkBPÖA kõíð ïçÎA óBðBíùì úG Ao ÑõÂõì òüA ô kpÞ ïçÎA
.kõy|þì õÓè BKôoA úükBdOA ok BýðBPüpG QüõÃÎ údüæ< qA Ùlø úÞ kõG ûly ïçÎA pPzýK pHg( ÿA|úýÞpO úìBƒðqôo }oArƒâ úƒG .QƒÖo ô
RAløBÏì QuA òüA >BKôoA úükBdOA qA Zôpg |.>Qvýð þgõy aýø ÿBW wK þßü oBÃc ô óBðBíùì îø ôA qA wK )áoõO
òüA Zôpg úÇuAô úG BKôoA úükBdOA þÎBíPWA

þñý^ kpì ókpâQzKoõìõOõéýÞ15

| .lðkpÞ ÿoBü þcApW úñürø úýùO ok Apì êýìBÖ |.ly òßíìpýÒ îüApG rýð ó@ ókpÞ ZoBg úñürø ô 15 oõìõƒO lƒðlƒy ܃Öõƒì àü ok lðly ÜÖõì þñý^ óBßyrƒK #
lðkpÞ ïçÎA kpìpýK þuopG qA wK óBßyrK ûAo lðôooõìõO óly åorG BG :kAk úìAkA ÿô ókpâ QzK qA Ao þüõéýÞ qA Ao þüõéýÞ 15 ÿoõìõO ,oAõyk þcApW
óqô ïpâõéýÞ 15 ,QuA îýg }õg ÑõðqAoõìõO .ly êßzì ÿApG ókpÞ QcApPuA þPcô òPÖo ZoBg úèBu 64 kpì àƒü
ok pPÞk àü BG ûoôBzì qA wK ïpvK QüBùð ok |.lññÞZoBg kpìpýK àü ókpâQzK
|.QuA pPì þPðBu 100 ó@ Èýdì ô koAk BO kpÞ àíÞ òì úG ,ôtDõâ þ¿¿hO óBPuoBíýG | |.lññÞ úPÎBu 10 þcApW àü ok þñý^ óBßyrK
îýO wƒýDo ,>äƒðBƒüs þƒy äƒðAk< pƒPÞk ÿBÃÎA úíø òýñ`íø .ïõy Bøo oõìõO òüA qA >õƒÖ äƒñƒýƒy õƒƒDAs|« |
{ýG úPÎBu 10 êíÎ àüok ly ÜÖõì ,þcApW pƒùƒy þƒƒèBƒƒøA qA þƒƒßƒü 34
:Q×â ôA .lñÞ ZoBg Ao oõìõO qA l¾ok 95 qA QuA òý^ ok >ôtãðBƒK<
ûlülð ÿrý^ òýñ^ ,îPGBHÆ óAoôk þìBíO ok< òüA ëBu 47 Rlì úG úÞ
kõg ókpâ QzK Ao oõìõO
.>ïkõG
þPìçu ok óõñÞA îø QƒzKsõƒâ kpƒìpƒýK | .kpÞ êídO
BƒG úƒƒHƒcBƒƒ¿ƒì ok ôA
| |.kpGþìpuúGêìBÞ :Q×â þédì ÿBø úðBƒuo
oõìõO oBG òýPvhð ÿApG îPyAk ëBu 17 úÞ þðBìq
àü ûqAlðA óBìq ó@ok .ly óBüBíð îðkpâ QzK
úð ô QyAk ÿkok úð úÞ BXð@ qA ô kõG Õpì îhO
ó@ ókpÞ ZoBg qA ,îPyAk Ao {ðBìok úƒñürƒø
åorG oõìõO ,óBìq Qynâ BG þèô .ïly Ùp¿ñì

www.TEHRANMAGAZINE.com

ENERGY THERAPY
CENTER

ô àXðoBð kõy þì úP×â úÞ pýãðBâôpâ kpÖ

ÿpýãðBâôpâêìBÎúÞ kõG ûkpÞ ïçÎA ,QyAk oBƒýPgA ok úƒdéuA

,wüoBK ok óApüA RoB×u ÜüpÆ qA løAõg|þì

ly QyAkqBG wüoBK|!lñÞëBuoAúvðApÖQèôkúGJBÇgþìBýK
ok úvðApÖ oõzÞ püqô >IìõèõÞ koApƒW|«|
ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok ÿpýãðBâôpâ êìBÎ< :Qyõð ÿpƒPýDõƒO þƒìBƒýK ok úÞ Ao þdévì kpì úvðApÖ wýéK #
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì óBâôpâ úG Ao p×ð òülñ^ wüoBK pùy rÞpì
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master | .>lðly kAq@ BùðBâôpâ ô QuA ûly QyAkqBG
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk RB¿hzì ,òu qA þÛýÚk RBÎçÆA qõñø |.kpÞpýãPuk ,kõG úPÖpâ
.Qvýð Quk ok pýãðBâôpâ kpÖ Qýéì Bü ÿpøBÊ àü ÑõÚôqA úHñy úuqôo ÿpHg ÿBø úðBuo
pHg úvðApÖ QhPüBK wüoBK ok ÿpýãðBƒâôpƒâ
|
òüA ok rýð úvðApÖ oõzÞ RoAqô ïBÛì àü |.lðkAk
oBývG pýãðBâôpâ kpÖ ÿBùPuAõgok< :Q×â ûoBG ,pHg òüA lýüCBO BG rýð wüoBK oAkpùy pPÖk
QùW úÞ ÿoõìCBì ÿApG ô kõG ÄÚBñPì ô îùHì ,pùy òüA rÞpì ok eévì ÿkpì úÞ kpÞ ïçÎA

.>kõHð îùÖ êGBÚ ,kõG ûly ïArÎA ôA BG ûpÞAnì |.QuA úPÖpâ óBâôpâ úG Ao p×ð òülñ^

.QuA óAõW pãüqBG óBW þG lvW
ÿo@ {Ûð >Bø|åpGléâ< ëBƒüpƒu ok ëkôA
ok òüA pG ûôçÎ ôA .kpÞ|þì ÿqBG Ao ëôlƒèBƒÞ
þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ
ÿõñÏì þßýð ÈuõO úèBu 20 pãüqBG}oôpƒK< ô >óolƒì ûkAõƒðBƒg< ÿBƒø|ëBƒƒüpƒƒu
.kõG ûkpÞ ÿqBG >ûkoõg|Qvßy
(310) 446-8724
rÞpì ok kôõýèBøîøþÛýuõìú¾pÎokÿpãüqBGpGûôçÎôA
35
>úzýíø ÿApG òì ÜzÎ< îéýÖ ÿApGô kõG ëBÏÖ

ly AlýK kBýPÎA ápO.kõGúPgBuäñø@
ok ÿA|úýðBýG oBzPðA BG ôA Qƒynƒâok pƒHƒg
lýüCBO pPýüõO ok }A|þíuo ÿpGoBƒÞ JBƒvƒc
ÿBø|ëBüpu ok ëkôA ÿBø|ÿqBHíø .QuA ûly qBvãñø@ ô pãüqBG ëkôA óõƒvƒßƒW #
Ao ôA Qynâok >óolì ûkAõðBg< ô >Bø|åpGléâ< .Qynâok þãèBu 20ok þüBßüpì@óAõW
þÎBíPWA ÿBø|úßHy ok þüBø|ïBýK oBzƒPƒðA BƒG
rÞpì àü ok úÏíW pãüqBG òüA óBW|þG pßýK
.lñP×â QýévO wýéK .QuA ûly AlýK Býðp×ýèBÞok kBýPÎA ápO
òüA åpì êýèk òPÖBü ÿApG ÜýƒÛƒdƒO ëBƒc ok

óApùO úéXì

ÿ|ÉõBýÛðBkuø<ÿúðRoBuõBoOÓAýpoéLHkìOA>þ:ûàìkõpýXuÞðAoîôÚso

îéýÖ úG óB^ þßWô Bñýu óBW
lñPuõýK > wßüA ûsôpK <

úWõPì ô ûApíø ,kpÞ løAõg ÿqBG Bñýu Ao {zÛð úðõèBPuA pPuõéýu òürãüBW Bñýu óBW # | qA {ýG îéýÖ òüA ÿBø|ÔýéHO .lyBG ûkõƒG oæk oBG àü qp`ßýK ëBuoõýðõü þƒðBƒLíÞ|#
Q×ð QÚpu óBíWBùì þé¾A l¿Ú úÞ kõy|þì òzÞApéüpO àüok óB^ þßWoBñÞok BO ly .lðly ûlük oBG óõýéýì 390 ÿoõOApLìA :àýuAoôs ÿBýðk< îéýÖ BG pãük
þWpƒhèô Qƒvýè olƒ¾ ok >ûkpƒÞ |ÉõƒÛu
.QuA .kôpG òýGoôk ÿõéW 23.59 ëBc úG BƒO kõƒy|þƒì ûkq òƒýíhO ÿApG ÔƒýéHO ok ÿkôõƒýèBƒø ÿBƒøõƒükõƒPuA
pãüqBG óAõñÎ úG úðõèBPuA pPuõéýu qA çHÚ BO kõy|þì Üdéì óB^ þßW úG Bñýu óBW ûly îéýÖ òüA ÿApG ÔýéHO Zpƒg oæk óõƒýéýì
ok ô kõG ûly ûkAk pHg óB^ þßW ûApíø {Ûð ûsôpK< óAõñÎ BG êÛPvì òzÞA-péüpO àü ok .QÖpâoApÚ óBy|ÿBø|îéýÖ
.lyBG àü ok ,ûlì@ Quk úG ÿBøoBì@ xBuA pG
ÿô óly òürãüBW ÿApG þéýèk pÂBc ëBƒc þñüpÖ@|{Ûð konâ|þì úðBýìoôBgok úÞ >wßüA >ôkAlèõu qôo :2 õƒüoBƒßýu< ÿBƒø|îƒéýÖ ,òDôs ûBì îøk BO ïoBù^ ÿBøqôo òƒýG úƒP×ø
.QuA ûlzð úüAoA .lñÞ >8 òyôA< ,qp`ßýK BýHíéÞ þðBLíÞ ëõ¿dì òüAqA QívÚ òüpOlülW ÿApG úÞ þüBø|þùâ@
ûsôpK< îéýÖ óBâlññÞ|úƒýùO qA óBƒ^ þƒßW RBßuA þðAkpâoBÞ úG úÞ îéýÖ òüA ok Bñýu >wƒýíOo@ êƒPø< ô pƒðoAô óAokApƒG ëõƒ¿ƒdƒì þyqoA lñPÖo òPð@ ÿôo þéýhO|þíéÎ rüB`ðpÖ
.QuArýð>wßüA ÿBƒñƒHƒìpƒG ô >QƒÎpƒu óõƒƒñƒW< ûlƒƒðqBƒƒu Aô Ao ëôA îéýÖ YñK Qvýè qkôo ëBGõéâ ëõ¿dì 1439 òüA .lñPyAk oæk óõƒýéýì 6.91 ëkBƒÏì
>óBâlññÞ áçG< îéýÖok òüAqA {ýK Bñýu ,kõy|þì úPgBu êƒìBƒÎ }o@ qA ÿA|úƒìBƒñíéýÖ ØéPhì úßHy 47qAô þéì óõürüõéOok þùâ@
ô >êvÎ oõHðq< îéýÖ ok ÿkôq úG ô kpÞ ÿqBG .QuAûlyúðõèBPuApPuõéýuòürãüBW .lññÞ|þì êýíßO 419 kôlc kõy|þì ûkq òýíhO .lðly {hK
.lyløAõgpøBÊ>óõvðBWkõíñøo< ûlññÞ úýùO ô wüõð|úìBñíéýÖ êìBƒÎ }o@ 3.79 ÿA|úP×ø àü ûqBƒG ok >õƒüoBƒßƒýƒu<
|ûkpK ÿôo 1960 úøk qA úÞ rýð óB^ þßW úGrèôokÿô.QuAkôõýèBøþüBýðBPüpG-þðApüA 27qA ûly {hK þùâ@413 Zpgoæk óõýéýì .lñyBG ûly ûlük Bø|þùâ@ òüA oBG óõýéýì
ûkpÞÿqBGîéýÖ150qA{ýGokûlyûlükBíñýu Ao >õÞBðõì wüpâ< îéýÖ úìBñíéýÖ ô ûlì@ Býðk 7.13 úPÖo îø ÿôo ëBc úG BO .kpƒÞ úƒßƒHƒy kõg {hK ÿBø|QüõèôA ëBuoõýðõü þðBLíÞ
ly ûlük ÿô qA úÞ þíéýÖ òüpOlülW .QuA .QuA úPyõð .QuA ûly îéýÖ òüA ÔýéHO Zpg oæk óõýéýì ,þu|þG|óA úéíWqA åorG úßHy lñ^ óBýìok Ao
xpýK pGApG ok úÞ kõG 2017 ëõ¿dì >úðBãýG< oõìBì àü {Ûðok óB^ þßW îéýÖ òüAok ÿrý^ Bø|ÔýéHO òüA úÞ kõy|þì ûkq òýƒíƒhƒO ,òüApG ûôçÎ .kpÞ ÐüqõO ÿA|xAõüô þu|þG|ÿA
.QÖoòýGoôkÿõéWóBðqApG Ì×c }A|ú×ýÊô úÞ lñÞ|þì ÿqBG þñý^ þPýñìA ok úÞ kõG þüBø|ÔýéHO ÿôo þðBLíÞ òüA eýWpO
óAõñÎ BG pPzýK >wƒßüA ûsôpƒK< îƒéýÖ qA ZAphPuA óByoBÞ úÞ QuA þðApƒâoBƒÞ QƒýñìA .lñyBG ûly ûlük oBG óõýéýì 169 kôlc ëBñýÖ RBÛGBvì úéíW qA åorG ÿBøkAlgo óBýì
ÿApG þhüoBO qõñø ô kõG ûly kBü >kAlÓG ûsôpK< .QuA ûBãzüæBK àü ok Q×ð êPø< ô >8 òyôA< ûoByA koõì úP×ø àü ok ,)Bßüpì@ ÿA|úÖpƒc ëBƒHPßvG äƒýè( ÿA|þƒG|óA
.QuAûlzðòýýÏOó@óApÞA úÞ Bßüpì@ ÜGBu þüBüok oõìBì àü BG ÿô 2.94ô oæk óõýéýì 3.09 IýOpO úG >wýíOo@ iü ÿôo þÞBƒø äƒýè( NBƒÞ þƒéñPuA ëBƒñýÖ
47ok ûly|{hK þùâ@720 Zpgoæk óõýéýì òßüpìA< ûlññýGpK úìBðpG ô )Bßüpì@ ÿA|úƒÖpƒc
úßHy 24 qA ûly|{hK þùâ@ 928 ô ú߃Hƒy ûlƒðBƒuo óBƒHÆBƒhì pƒËƒð úƒG >oõƒüoAô BƒXñýƒð
Bø|îéýÖ ÿBø|þùâ@ Zpg úPÖo îø ÿôo .lðkpÞ
12.04 ô oæk óõƒýƒéýƒì 15.81 kôlƒc ÿrƒýƒ^ .lðly|þì
IýOpO úG Bø|þùâ@òüA .QuA ûkõGoæk óõýéýì ÿrý^ îéýÖ òüA ëBc úG BO úPÖo îø ÿôo
oBG óõýéýì 236 ô oBG óõýéýì 247 kôlc ÿrý^ ûkpÞ þùâ@ Zpg oæk óõýéýì 23.34 kôlƒc

.lðA|ûly ûlük .QuA
ÿBýðk< úÞ QuA òüA pãük IƒèBƒW úƒPßð ÿõükõPuA ëõ¿dì >2 Bø|ûkBÏèA|ÝõÖ< îéýÖ
ok îø Ao |>úWõO ÀgBy< òüpPùG >àýuAoôs qA wK ïôk úHOo ok þðrük úG ÜéÏPì oBvßýK
.kAk ÁB¿PgA kõg úG 137 qBýPìA BG óBýì òüA oApÚ >ûkpÞ|ÉõÛu ÿoõOApLìA :àýuAoôs ÿBýðk<
òüA ÿBø|þùâ@ úÞ QuA þñÏì òüA úG úPßð òüA 989 ûly |ûoByA ÿA|úP×ø àü ûqBG ok .QÖpâ
óArýì úG QHvð ÿpPíÞ ëçPgA l¾ok 37 îéýÖ úßHy 39 ok îéýÖ òüA qA þðõürüõéO þƒùƒâ@
ókpÞ ÅõÎ ëçPgA qAoõËñì .lñPyAk ÈuõPì kõy|þì ûkq òýíhOô QÖo òPð@ ÿôo ØéPhì
Bƒü ókpƒÞ koAôoõƒÖ|QƒvÖ ,óõƒürƒüõƒéO ëBƒðBƒÞ óõýéýì 5.29 kôlc ÿrý^ Bø|ó@ þéÞ }qoA úÞ

.QuA óõürüõéO ókpÞ }õìBg 36

www.TEHRANMAGAZINE.com

ÿBƒøoBƒG qA þƒßü ok úƒÞ þƒÎArƒð ok ÿpƒýƒâok kpÞpýãPuk þâlñðAo ëBcok Ao óAô wñüô òPùñì wýéK
ûkAk jo þèBíy ÿBñýèôoBÞ ok ÐÚAô òPãñýíéüô
úÛGBuBG ûlññÞ|úýùOôpãüqBG óAô wñüô #
.ly pýãPuk kõG þPvì òýc þâlñðAo ïpW úƒG þƒüBƒßüpƒìA
åpHðqôo RBßuA ,óAô óBýì úÞ ÑArð òüA ok aýG òPùñì wýéK .ly óAlðq úðAôo ô pýãPuk
õýPuA ,QÖpâok þédì ÿkpìô wüõð|úìBñíéýÖ ê¿Ö pãüqBG .QuA ûkpÞ lýüBO Ao pHg òüA
qA lÏG þüBßüpìA xBñypu pãƒüqBƒG þƒíƒyõƒG QvüA ok úÞ>þÛýÛc ûBâ@oBÞ< ëBüpu ïôk
úýcBð qA AõÎk òüA úG ókAk óBüBK ÿApG úégAlì {øApíø pÖBvì àü ô ûly ØÚõPì þuoqBG
pƒu óAô .lƒy þƒíƒgq ôqBƒG ô õƒéâ ,Roõƒ¾ îø wýéK ÿôpýðpGApGok QìôBÛì ïBùOA BG ,kõG
þðAkpâoBÞ úG >þégAk ÿpƒýâok< ÿoAkpƒHíéýÖ úG rýð óAô ûApíø pÖBvì ,óBìríø .QuôpGôo
pOlÏG BìA kBPÖA ÝB×OA ÑArð òüA úÞ kõG pßG lèôoBø ôk pø .ly pýãPuk ïBÎFçì ok þPvì ïBùOA
.lðA|ûly kAq@óAlðq qA úÛýSô lýÚ úG çÏÖ îùPì
.ly ïBùOA ÐÖo ôA qA ô Bƒíñýu úƒèBƒu 48 pƒãüqBƒG ÿpƒýãƒPƒuk
ÿBø|îéýÖ pÆBg úƒG úƒíø qA {ƒýG úƒÞ óAô úHñy|àü kAlìBG àü QÎBu ok BßüpìA óõürüõéO
úƒéíW qA 2000 ÿBƒø|ëBƒu ÈuAôA ok ÿlƒƒíƒÞ qA pu óAô úÞ Qvýð oBG òýèôA òüA .kBPÖA ÝB×OA
úG >þüAlW< ô >þuôpÎ ûlðAõgBð óBðBƒíƒùƒì< pÆBg úG îø 2001 ëBuokôA .koô@|þìok óAlðq
BG ólýãñW< ÿA|úìBñýâlðq îéýÖ ,lýuo Rpùy
óApÞA QGõð ok 2019 ëBu ÿApG Ao >ïA|ûkAõðBg

.koAk

óBùW wýéKpvÖA òüpOlñéGlÚ

28 ô pPì 2 lÚ BG äñýu MülâBW #
òüpOlñéGlÚ óAõñÎ úG kõg ÿpPíýPðBu

.kõy|þì úPgBñy óBùW wýéKpvÖA
pvÖA òüpOlñéGlÚ BG løAõhG {èk þvÞ pâA
àü úG æBíPcA kqAlñýG þ×éu wßÎ àü wýéK
òüpOlñéGlÚ óõ^ QyAk løAõg qBýð óBƒGkpƒð

rýì@òýøõO óBñhu úG MìApO {ñÞAô
2018 þðõOrüAõW îuApìokôpýðk

ûlýÛÎ ô ïkpÞ ByBíO þðõO îuApì ok Ao ôA óBñhu úG Bßüpì@oõùíW|wýüo MìApO lèBðôk|# | BO lñPvüA|þì }oBñÞ ok ôA ú×ýÊô ïBXðA òýc ok
Yýâ ,ûkoõg úÞ þüBø|úGp ó@pSA ok úÞ ïoAk {ñÞAôôpýðk RpGAorýì@|òýøõOô lñO óBñhu þ×éu óBùW àýÖApO wýéK pvÖA òüpOlñéGlÚ BG
QuA åorGô lñéGolÛð@ôA ûqAlðAô lÚ .lðpýãG
>.QuA ûly .kAk óBzð àü þèõíÏì xBHè ô ïp×ýðõü pø }oB×u ÿApG úÞ
ok oBßuA ûrüBW ûlðpG pãüqBG ôpýðk RpGAo îuApƒì ok ôpƒýðk RpƒGAo {ƒýK qôo lƒñ^ ólzð AlýK êƒýèk úƒG ô koAk þƒ¿hy ÉBƒýg
Ao óq|Qzì àü {Ûð >òýãízg ôBâ< îéýƒÖ úG rýì@|òýøõO ô lñO þÊB×èA BG þðõO rüAõW ÿAløA qA Ao Bø|ó@ lüBG lñø ok ÿô rüBu ÿBƒø|{ƒ×Þ
ôpýðk rýì@|òýøõO ÍB×èA . QgBO MìApO lèBðôk .lññÞ koAô lñø ZoBg
.QuA ûkpÞ ÿqBG àýÖApO wýéK ûoAkA ok ëBu 20 úÞ äñýu
oõùíW|wýüo óAlÛƒPƒñƒì qA pƒãƒüqBƒG òƒüA .QyAk Bø|úðBuo ok ÿA|ûkpPvâ JBOqBG rÞpì úG ,QuA ûkpÞ Qìlg lñø JBXñK pùy
þOBGBhPðA ÿBø|QGBÚo óAoôk ok ô QuA Bßüpì@ úPgBO MìApO úG BøoBGrýð òüAqA {ýKôpýðk }kõg ûoBGok ô lèBƒG|þƒì ókõƒG ïkpƒì úƒWõƒO pPì2}lÚôlñÞ|þìþâlðqlñøokwýéKpvÖA
AoôAô kpÞpzPñì MìApO lèBðôk úýéÎ þüõDlüô MìApO Qzì BG úÞ kõG ûkpÞ êüBíO qApGA oBG àü ô 28 ô pPì 2 BG úÞ îñÞ|þì oBhPÖA òì :lüõâ|þì pvÖA ,äñýu MülâBW .QuA pPíýPðBu 28 ô
þPc ôA .lðAõg |>þéì úƒÏƒWBƒÖ< ô >܃íƒcA< ïoõzÞ wýéK pvÖA òüpOlƒñéGlƒÚ ,pƒPíýPðBƒu úG lñÞ|þì BÎkA lñø JBXñK pùy àýÖApO wýéK
úG MìApO ókoô@ÿCAo Roõ¾ok úÞ kpÞ lülùO .lðrG Ao ôîPvøïpâõéýÞ190,ïlñéGlÚpGûôçÎ.îPvø pø lðAõO|þì óBùW wýéK pvÖA òüpOlñéG óAõñÎ
Ao {ðAlÛPñì ÿBø|úéíc æ« õíÏì úÞ MìApO .lñÞ|þìëBdyõgþéýgApìúéEvìòüA løk|þì jopùy òüA ÿBø|óBGBýgok úÞ þ×éhO
.kpÞ løAõg RpWBùì BýèBPüA BG ÿkpÖ Aoôpýðk pPýüõOok koAnâ|þíð iuBK|þG úG þvýéK pvÖA äñýu qA {ýK ;QuA þñP×â .kpýãG pËð püq Ao
ôpƒýƒðk úƒG iƒuBƒK ok úƒƒìAkA ok MƒƒìApƒƒO ,pPíýPðBu 23 ô pPì 2 lÚ BG oBìõÞ {WAo ïBð oõùzìôJõHdìûpù^àüóAõñÎúGäñýu
ÐÂô òüpPùG ok Bßüpì@ kB¿PÚA< :lvüõð|þì .kpÞ Øý¾õO òýüBK þéýg þyõø|ûpùG .QyAkAoóBùWwýéKpvÖAòüpOlñéGlÚIÛè òüAôkõy|þìúPgBñyJBXñKpùyïkpìòýGok
ûlýuo óArýì òüpPíÞ úG ÿoBßýGô QuA òßíì :Qyõð pPýüõO ok Bßüpì@ oõƒùíW|wƒýüo ÿkBüq kApÖA úÞ QuA kBüq ÿolÚ úG QýGõHdì
úG QzâqBG ëBc ok Bø|þðBLíÞ qA ÿoBývG .QuA |òýüBKoBývG þyõø|ûpùG BG ÿkpÖôpýðk RpGAo<
Bø|îƒéýÖ ok ÿkBƒüq ÿBƒø|úƒñd¾ ok úƒÞ QƒuA
>.õy oAlýG JAõg qA .lñPvø Bßüpì@ òì .QuA ûkoõg }pu úG ÿkBüq ÿBø|Qzì

37

óApùO úéXì

ok óBùW óq òüpO JAnW
ly JBhPðA 2018 ëBu

ÿkoBýéýì ZApc .QuA úPyAk oõÃc )2017( ûBã×ÚõO QýÞ ,îývÞBì úéXì þƒXñupƒËƒð ok # |
úÛýPÎ óAléâ óBìpùÚ )wüõük þð( þHéy pƒPgk QƒýÞ Býðk óq òüpO JAnƒW óAõƒñÎ úƒG óõƒPK@
óõPK@ ØW ô xArãO QèBüA ok wýñO ܃HuA òüA ûp×ð 100 Qvýè xAo ok ô ly JBhPðA
ûoAõíø Bø|ópÚ ëõÆok þñý^ pñø" :kAk eýÂõO þðAôpýypüq ÝBOAok úÞþíülÚ óAléâ|# kpÖ ÿô ÿõíÎ .QuA óBPupýGk ûBãyqoôpülì
ó@ÿoô@kpâ úGô ûkõG Bø|þüBKôoA lýXíO koõì àüok kõG ûkpÞ}õg BW þíülÚ úðBg àü ô QuBßüpìA wéXì óBâlñüBíð qA þßü óõPK@ .QÖpâoApÚ úéXì
þøBâ oBS@ òüA qA þgpG }qoA BìA lðkõG ëõÓzì .QÖo }ôpÖ úG ÿkoBýéýìpýâ|w×ð þWApc óBýñGqA þßü óõPK@àüokpÖ ÿô åorGolKolK oBñÞ ok úèBu 25 pãüqBG ô ëlì òüA
úG úWõO BG .QuA úPÖo Quk qA óBìq ëõÆ ok ÿkçýì 18 ópÚ úG ÜéÏPì úÞ óAléâ òüA ëõLèpüô þÚpG þãðBg ïqAõè þðBLƒíƒÞ óAoAnƒâ oõéýO pýËð ÿkôõýèBø óBüôoBHüq pãük
pñø úG þðõñÞ óAoAk|úÎõíXì óAôApÖoBývG úÚçÎ þWApc ok ÕAk þPGBÚo ok QuA òý^ ÿoõOApLìA QÖpâ oApÚ xpüBu þéüBì ô Q×ýDõu
ÿBø|ÝBOA ô Bø|ÿoBHðA úÞ QuA ó@ QÚô ,þñý^ QüBùð ok ,lýìBXðA ëõÆ úG úÛýÚk 25 úÞ þHOBu .QuA ó@ qA Ao óAõñÎ òüA {ýK ÿBø ëBu ok úÞ
Ao þüBørý^ ô lýñÞõXPvW Ao kõg þðAôpýy püq 19 pG ÔèBG( ôoõü óõýéýì 16.2 ÿæBG QíýÚ úG ëBHvýG òßüqBG BG 2014 ëBu êüAôA ok ÿô
2016 ëBuok Bùð@ô ly Bñy@olðæoô òýPuBW .lðkõG ûkpÞ kõg
!lüoôBýG Bì krð lýñÞ|þì AlýK úÞ .QÖo }ôpÖ úG )oæk óõýéýì Bùð@ 2017 ëBu pHìAõð ïoBù^ ok ô lðly krìBð óq 100 Qvýè kpÞ ïçÎA úéXì òüA
úPgBu þñý^ wñW qA úÞ óAléâ òüA ÿôo àü þðAôpýy püq ÝBOA ok úÞ BHüq óAléâ òüA BG BýèBPüA -þðBßuõO pùƒy ok þƒüBƒvƒýƒéÞ ok ûBì ïA19 ok úéXì òüA IhPñì JAnW
óBPgok ô õø@ BG ûpËñì àü qA ÿpüõ¿O ûly {×Þ úHÏW óôok ,ûly AlýK úvðApÖ ok úðBg rýð ÿæõW ïA21okô ûly pzPñì òDôs
ô Qìçu qA ÿkBíð þãíø úÞ ûly þcApÆ ZBÞ ûkoô@ wüoBK þHOBu þWApc úG }ôpÖ ÿApG .lðkpÞ ZAôkqA pãülßü oArâpG ïõƒükæBƒK kôõƒýèBƒø ok þƒñzW
qA ÿoBâkBü óAléâ òüA .lñƒPƒvƒø pƒíƒÎ ëõƒÆ þñý^ ÿpñø oBS@ ïBíO koõÞo BùPðA ok ô kõG ûly
oõOApLìA òýíƒzƒy >äƒðõƒè|óBƒýƒ^< oõƒOApƒLƒìA ûly úPgôpÖ úvðApÖ ÿBø|þWApcok óõñÞBO úÞ .kpÞ lñøAõg
êÞ pG úÞ QuA )1796-1735( äñý^ óBìkôk | úƒéXì úƒG úƒPynƒâ ëBƒu óõƒƒPƒK@
ÿpSA kõg Ñõð ok ô kpÞ|þì þølðBìpƒÖ òƒýƒ^ .kpÞ QHS kõg ïBð úG Ao úG úzýíø ôA ïAlðA kõG úP׃â|People
,Býu@ ÿBøpñø {hG wýüo >koAôBø ÿpñø< .ly þíð úPÖpâ pËð ok òüpOBHüq óAõñÎ
.QuApýËð|þG ûoBG òüAok þHOBu ZApc úðBg ÿBßüpì@ô BKôoA oBG òýèôA |:Q×â úHcB¿ì òüAokôA
þé¾A léW ok òì wßÎ þãèBu 19 ok
óAlÛPñì óBìq ó@ ô QÖpâ oApÚ úƒéXƒì
Jõvdì ÝB^ òì Bü@ úßñüA pu pG ÿkBüq

|.lðkpÞ þì UdG úð Bü ïõy þì
ok þâorG úËdè ëlì àü óAõñÎ úG|
.lðkpÞ óApüô òì ÿApG Ao ó@ Bùð@ þèô kõG òì oBÞ
pßzO óByoBÞ òüA ÿApG kApÖA òüA qA lüBG þèô
ïBýG ïkõg úG ÿA úËdè úÞ ly UÎBG úÞ Ap^ îñÞ
ÿApG ÿrý^ ú^ ô ïkõG þvÞ ú^ îñÞ pßÖ òüA úG

|.QuA îùì òì
ëlì ô pãüqBG óõPK@ QƒGArƒýƒèA òƒüpƒOBƒÞ
ëBc ÿBø ëlì òüpO ÙôpÏì qA þßü þüBßüpìA
}püõ¿O þèAõPì ÿBø ëBuok úÞ QuApÂBc
þüBø îéýÖ okô ly þì NB^ RçXì léW ok
ô )2014( pãük óq ,)2011( ZpG qA QÚpu pýËð

38

www.TEHRANMAGAZINE.com

BðpŸG ZpüA pPÞk ókpÞoBHðA ïpW úG þðApüA kpì
àyrLðAlðk ly þðAlðq BýðBPüpGok údéuA

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk pËð ok ô ûkpÞ JApg Ao ôA þâlðq wýéK úÞ ÿApƒƒG úƒƒÞ BƒƒýƒðBƒƒPƒüpƒƒG ok ÿkpƒƒì|#
oôBzì ô xBñzðAôo rýì@|Qðõzg þìAlÚA wýéK úƒýéÎ úƒÞ QƒyAk ,oõzÞ òüA þüBÃÚ îPvýu qA "ÿpýâ|ïBÛPðA"
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |19 BG qA þßü úÞ ly pƒýãPuk ó@ qA wƒK ôA.lƒñÞ oArGA ô kAõì ,údéuA oBHðA úýùO úƒG Qƒuk
(LIC.#PSY 13673) úG {èõíÏìpýÒ úÚçÎ ûoBGok ,úÛÇñì ÿBø|YèBÞ óAlðq ëBu 15 úG ,kõG ûkq IíG QƒgBƒu
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì ok ûBãzüBìq@ àü QgBu ô þƒüBƒýíýy kAõƒì
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì ÿApG þíýøApGA ÿBÚ@.kAk ÑçÆA wýéK úG {èrñì .ly ïõßdì
QHS YèBÞ òüA þíéÎ {hG ok ólðAõg xok úðBg úG }oõü qA wK 2015 pHìAõð ok wýéK
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW kAõì ÿkBüqoAlÛì lüõâ|þì wýéK.kõG ûkpÞ ïBð ëBíy ok wÞB×ýèBø pùy ok þíýøApGA óBßyA
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG ôA ërñì qA údéuA ØéPhì ÑAõðA BG þüBƒýíýy ,Bøpýzíy ,þüBýíýy kAõìôA ërñìqA ,óBPvãðA
ôA ûApíø ò×éOok òýñ`íø .QuAûkpÞØzÞ AlýK RolÚpK údéuA ô úPÖpzýK óBíÞ ô pƒýO
(310)441-9550 ÿkApÖA ëqBñì qA þüBø|wßÎ ô Bø|áçK ûoBíy kpìòüAúÞlì@QukúGþÞoAlìòýñ`íø .kpÞ
ô wýéK óAoõìBì ëqBñì |xok@ úƒG úƒèBƒu 33
1314 Westwood Blvd., #206 .ly AlýK ,lðkõG êýgk ôA ûlðôpK ok úÞ oBÞ ô pu }pvíø ô ôA ûlðôpK BG úÞ þÂBÚ
Los Angeles, CA. 90024 kAk óBzð þíýøApGA ÿBÚ@ JBüpývì þuopG
okB¾ Ao {íßc úÞ þÂBÚ úðBg xok@ úG ôA úÞ
ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA ô wýéK óAoõìBì ëqBñì úG òýñ`íø ô kõG ûkpÞ

þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk .QuA úPÖo {ÛGBu pvíø êýÞô
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok

|www.SmartDoctors.info
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì

.QuA úPƒÖo ,úƒPƒyAk
pvíø qA ôA óly AlW qA lÏG úP×â wýéK
AlW úG pƒXƒñƒì úƒÞ ûBƒâkAk àü îßcô {ÛGBu
pÞm ô pßÖ" ly îø {èBukpg ákõÞ qA ôA óly
óAoõìBì ô þüBÃÚ îPvýu qA "òPÖpâ ïBÛPðA ôA
kõG þOBìBùOApãük qA kApÖA úðBý×hì IýÛÏO ÿBÚ@lüõâ|þìþGpÒpüBzÞoõüwýéK .kõGûly
.lyúPgBñyïpXìó@okþíýøApGAóBßyAúÞ óAoõƒìBƒƒì úƒƒG ókq Iƒƒýƒu@" ÿApƒƒG þíýøApGA
kAõì qA ûkB×PuA ÿBø|ûõýƒy òƒýƒñƒ`ƒíƒø ôA úƒƒG .kpƒƒÞ|þƒƒƒìÿrƒƒƒüo|úƒƒƒìBƒƒƒðpƒƒƒG"wƒýƒéK
SmartDoctors úÞ ûoBG òüAokô kõG ûkpÞõXPvW Ao þüBýíýy ÿBƒÚ@ ,êƒýì þƒƒƒéük úƒƒƒìBƒƒƒðqôo úƒƒƒƒPƒƒyõƒƒƒƒð
oõÇ^ ,lñPvýð ú×ýÊôpu wýéK óAoõìBì þPÚô ok ô QuA "þðApüA ÿõXøBñK àü" þíýøApƒGA
. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao| ûkpÞ ÜýÛdO QðpPñüA ok ,lðõy|þì QËÖBdƒì úGóApüAqA2009ëBuokôAúÞûlyfpÇìûBâkAk
ëBu 5 Rlì úG óAlðq ëBu 15 qA wK ôA .kõG .QuA ûlì@ BýðBPüpG
(310) 202-1133 ôpvgàüBì|pPÞkBGpPzýGRBÎçÆAÿApG .QyAkløAõgÉôpzìÿkAq@îø kõG lÛPÏìôA lüõâ|þì wýéK ÿõãñhu àü
lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýì

39

óApùO úéXì

ô lyBG lñíyõø JçÂBÖ BO úüõùOqA óBíPgBu þGkok| iPod |pøBÊ BG þWpG
.kõy ëpPñÞ ó@ok òÞBu kApÖA ÿBø|QXâ BG
àü þcApÆ BG þãñÞäñøoBíÏì ,æríýW
úÞ ÿoBíÏì òüA xBuA pG kõy|þƒì úƒPƒ×ƒâ úG Ao ÿoBíÏì þGk ok|iPod êßy úG ZpG
óBñÞBu úG ,kõy|þì ûlýìBƒð|Cybertecture ZpG òüA .QuA ûlðBuo kõg þèBÎ úƒWok
ÿBøoArÖA|ïpð BG BO kõy|þì ûkAk ûqBWA óBíPgBu
êc Ao óBíPgBu Rçßzì óBykõg QƒgBƒu .ly løAõg fBPPÖA ëBvìA
úÖBÂA ó@ úG ÿlülW ÿBø|QýéGBÚ Bü ô lƒñƒñƒÞ úWô aýø úG úÞ QuA ÿpùy BùñO þGkpùy
6.5 úüôAq BG QuAoApÚ|The Pad | ZpG .lññÞ úËdèpøô lñuo|þíð óBüBK úG ó@okõð ÿBø|ûlüA
pøBÊ BO kõy úPgBu òýìq eÇu úG QHvð úWok pùy òüA qA lülW ÿA|ûõéW àü BO kõG pËPñì lüBG
àü ÿôo úÞ løk óBzð|iPod| àü úýHy Ao ó@ ok pùy òüA ok úÞ ÿA|ûsôpK òüpg@ ok .îýñýHG
îýøAõg RoBíuA ZpG àü løBy ,QuApWA ëBc
.QuA úPÖpâ oApÚ soBy áAk ëBvìA ô kõG løAõg|iPodàü úG úýHy úÞ kõG
àüpPìõýG ÿBøoõvñu ÿAoAk óBíPgBu òüA
xBvcA BG ûlðõy îýËñO ÿBøoõð ,Bø|ê×Ú ÿApG .ly løAõg fBPPÖA
ÀýhzO BG þüBø|úñü@ô Al¾ ÿBø|ëpPñÞ ,kApÖA þãñÞ äñø oBíÏì àü ÈuõO óBíPgBu òüA
úÛHÆ 26 ÿAoAk ô ûly þcApÆ æ ríýW ïBð úG
.QuA kApÖA Qìçu óArýì Pad ïBð úG úÞ RoBíuA óBíPgBu òüA .QuA
QÏñ¾ qA úPhýì@ ûsôpK òüA ;QuA þñP×â àü xBýÛìok|iPod | àü ,QuAoõùzì|The
ly Ñôpy 2007 ëBuok ÿsõèõñßOô óBíPgBu
BO ly êýÇÏO þéüæk úG BñG 2009 ëBu ok BìA .kõG løAõg ZpG
The Pad |QgBuûoBGôk2013ëBuokúßñüA óBíOoBK@ 256 óBíPgBu òüA ok QuA oApÚ
ÿoAkpG ûpùG úG ëBvìA QuA oApÚ ô lƒy qBƒÒ@| òüA êgAk rý^ úíø ô kõy úýùO óBñÞBu ÿApG

.kõy fBPPÖA ô ûlýuo

!lyolK RõGBO QíýÛðApâòýyBì

ÿBW úG {PíýÛðApâô lülW êýHìõOA ok Ao }olK ,úßüõGôq@ïBð BG úüpXýð êøA ÿkpì|#
.kpÞòÖk RõGBO

lðõKoArø 66 QíýÚ úGõýéGk ïA þG lülW òýyBìoBÞ òüA ÿApG úÞ QÖpâ îýí¿O lñíOôpSpvK
.kphG

}olK åpìqA {ýK BO BìA løk úüløôA úG Ao >þPÎpupK< òýyBì úÞ kõG ûkAk ëõÚ }olK úGôA
}olK úG Ao úülø òüA þèõíÏìpýÒ }ôo BG úÞ QÖpâ îýí¿O òýíø ÿApG .lzð oBÞ òüA úG ÜÖõì
úßHyok wßÎ kôq þéýgô QÖBü Quk þüæBG Rpùy úG ÿoBLvÞBg îuApì xBßÎ.lñÞ îülÛO
,RõGBO ÿBW úG oõÇ^ úÞ lðlük oBG òýèôA ÿApG óApGoBÞ qA ÿoBývG .lükpâ pzPñì þÎBíPWA ÿBø

.kôo þì áBg úG ûkpì lvW BG þPíýÛðApâ òýyBì
ÿoBLvÞBg îuApì ÿApG Bø ëõK ÙçOA qA óApGoBÞ þgpG ëBc òýÎ ok êýì þéük úìBðqôo úPyõð úG

.kõy Zpg ÿpPùG ûAo ok QvðAõO þì Bø ëõK òüA Bùð@ ûlýÛÎ úG .lðkõG þÞBy

40

www.TEHRANMAGAZINE.com

lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G

AnÒô J@óôlG þâlðq ëBu 70

ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì .lðkAk ïBXðA IøAo úG lñø RApXâêøA þüBâõü IøAo àü#
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük püq Ao IøAo òüA qôo 15 Rlì úG óAlñízðAk 70 úÞlñÞ|þì BÎkA úèBu 88 >þWBOBì< ïBð
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW qA wK ôA úƒÞ lƒðlƒy úƒWõƒPì ô úƒPyAk pƒËƒð
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA .QuA ûkoõhð þüAnÒ ô J@ aýø äñüoõPýðBì .lñÞ|þì þâlðq AnÒô J@óôlG QuA ëBu
ÿô lƒG ÿôo ûlƒy ïBƒXðA ÿBƒø|{ƒüBƒƒìq@ ô ÿôBßXñÞ UÎBG þüBâõü IøAo òüA ÿBÎkA
(626)3-50-50-50 (310)274-7474 ólG ok J@ lüly kõHíÞ ô þãñupâ BG ÿoBâqBu òüA oõÇ^ úÞ QuA ûly óAlñízðAk þP×ãy
úƒG AnƒÒ ô J@ óôlƒG ëBƒu úƒíø òƒüA IƒƒøAo
.kAk óBzð Ao IøAo òüA
Ao kõg ÿspðA þìBíO lüõâ|þì >þWBOBƒì< .QuA ûkAk úìAkA }A|þâlðq
úG þKok þKpß×OôrÞpíOqA þâlðq úìAkA ÿApG òüA þK ok 2010 ëBu ok ô êHÚ ëBu lñ^
ïõéÎ ô ÿsõèõürýÖ úvuõì óAlñíƒzƒðAk BƒÎkA
.koô@|þì Quk òüA ólG ÿôo Ao þOBzüBìq@ lñø þOBÛýƒÛƒdƒO

püqô|Qvhð ÿBÚ@þÎõñ¿ì ÿôpGA

qA pø úÞQuA óAoAlíPuBýu òüpO|úýyBcpK qA þßü AkBðBÞpüqô|Qvhð ,ôkôpO òýPuBW|#
BG úÞ ÿrñÆ ÿBø|þ×éu BO IýXÎ ÿBø|JAoõW ólýyõK qA ;kõy|þì Bø|úðBuo ûsõu þøBâ

.kpýâ|þì RBðAõýc
ûoBGok 7 ûôpâ óApu xçWA ok Bßüpì@ oõùíW|wýDo MìApO lèBðôk BG úÞ þPvzð qA wK ôA

.lì@ óAoBãðpHg óBýì úG úHcB¿ì ÿApG ,QyAk ÿoBXO êDBvì
ÿôpGA ,Bìpâ Rly êýèk úG úHcB¿ì òýc ok|Buzzfeed | úéíW qA ÿpHg ÐGBñì úPyõð úG
wK úHcB¿ì òüA ÿõDlüô .ly óArüô@ô AlW {Ooõ¾ ÿôo qA óBùâBð AkBðBÞ püqô|Qvhð þÎõñ¿ì

.QuA ûly óApGoBÞ ûsõu ô Quk úG Quk ÿqBXì ÿBÃÖ ok ,{hK qA

41

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

ÿBW úz×ñG }õÒ@ ok ô õPK püq rýð ôA úz×ñG qA óBíýzK ô lýzÞ IÛÎ úG Ao {Puk kAk|þìàéÛéÚAoôAþvÞþüõâlì@|þìBùð@ÝBOA þíýco úíýùÖ
.QÖpâ lülñg lñéG ÿAl¾ BG lüõð .Qzâ {üõg|úP×â òüAúGôkBPvüAûpXñKêGBÛìokúz×ñG.klñhGBO
îøkoBù^ {hG
Ao úz×ñGô kpG JAõg úG Ao ákõÞõPK ÿBìpâ :Q×âô :Q×âôkpÞ}õâAl¾
BO lðly lñéG okBì ô údýéì .QyAk qBG QÞpc qA óBì ú`G úÞ lzülðA|þì ÿqôo úG úƒzƒ×ƒñƒG .Qvýð ákõÞ ûlñg þüBHüq úG rý^ aƒýø pSA >Qynâ õO þG úÞ þüBø|ëBu< JBPÞ
rýð óAkpì þíÞ úé¾BÖ úG ,lññÞ }kpâ ÙApÆA ok ákõÞ .lñßG òì ÿBøõì BG AooBÞ òýíø løAõhG ÿoõgAõø ÿApG Ao úíø lüõƒð úƒÏíW pƒ¿Î qA þƒßü ôA .QƒuA >þƒíýco úƒíƒýƒùƒÖ<
Zõìô Èýdì Rõßu .lðkBPÖA ûAo úG Bùð@ ëBHðk þøBHPyA úÞ QÖBüok úz×ñG lñéG ÿAl¾ qA lüBG }o@ BÚ@ úÞ òhu òüA BG ô kpÞ RõÎk .QuA þðApüA óq óBâlñvüõð òüpO|ÙôpÏì
Ao kõg ,lüpÖ@ÿA úvég úz×ñGok J@ïAo@ÿBø úG pu ô kpÞ Bøo Ao olK ÿBƒøõƒì ûlƒy IßOpì úG QyAkAô Ao ôA|lølG Ao ákõÞ ô úðBg þñüpýy koõì ok óôA .QuA ÜzÎ ôA oBS@ÑõÂõì
ok óBìq QuAõg|þì {èk kpÞ wc ëBHßHu BíylðqpÖúßñüAòP×âBG}[email protected]âôAúñýu lu qA QHd¾ okBì .løk ok òO RõÎk òüA Ao Bì ú`ð@< :lüõâ|þì }oBS@úüBì|óôok
àükrð BG kBG QÎpu ,kõy ØÚõPì ëBc óBíø pùì ly løAõg oAkoõƒgpƒG eƒýƒdƒ¾ þPýGpO qA BXð@úGúÞkpÞqApGAþðBìkByBGîðBgúdýéì.kpÞ þPÚô .QuA ÜzÎ ,lñÞ|þì òPyõð úG oAkAô
ûqôq BG ly pPzýG lýyoõg JôpÒô Iy óly òüA lyõW|þì ûlñvüõð kõWô ok ÿrý^
ÙApÆA úG .Qzâ þèõPvìôApG ïõøõì þupO kBG QynâõOþGúÞþüBøëBu ô lvüõñG úÞ lü@|þì kõWô úG ôA ok qBýð
ÿôo úÞ óAõW óq ô kpì àü oõÃc Qvüpãð òüA koõƒì ok .lƒñƒÞ ëBƒHƒðk Ao {ƒÖlƒø
lðkõG|úPvƒzƒð ôA qA pƒPƒì lƒñƒ^ úƒé¾BƒÖ úG þPhO úÞ QÖBüok oBƒíƒÏƒì îðBƒg .Qƒƒvƒßƒy Ao Iè .QuAûlülðàükrðqAAoluóõñÞBOóõ^lðôpG úíýùÖ < :Qƒyõƒð óAõƒO|þƒì ûlƒñƒvƒüõƒð
úG úÞ óApãük QHýÒ BìA .lýzhƒG|þƒìpƒâ {èk úG údýéì QuA òßíì BvG ú^ lüõãð þñhu pâA ëõHÚ ô kpÞ QüApu îø lüõð úG ôA ÿkBy lñvK|úìBÎ ÿBø|óBìo ûlñvüõð ,þƒíƒýƒco
Ao óBìtK BO ly IWõì lì@|þì þðæõÆ }pËð :Q×âlXðpG úéXÎ BG okBì .kpHG BXðBíø Ao ЃíƒW úƒÞ kõƒíƒð óBýì ok JBPÞ7 òPyAk BG ÿô .kõG þðApüA
QÞpc Bùð@ òPÖBü ÿApG ô l`ýLG õPK ok «çìBÞ îø óõ^ kõy|þì QýGpO JõgoBývG óBìtK ûkB×PuA ó@ qA p×u ok BO kpÞ îøApÖ þOBìlÛì ok 57 JçÛðA qA wK }ôpÖpK JBPÞ 47
.ÿqõvèkô óBGpùìokBì îøô koAk Jõg ÿolK ôpÖ kõg ok ô }õíg Ao }o@ BÚ@ úz×ñG .lññÞ .QuA|ûkõG QupùÖ ó@ oAkkoõÞo ,óApƒüA
.lñÞ ôA QýGpO QÚô lñßG Ao }A þÞkõÞ lüBG ákõÞ úðõâ úG QvðAõO|þì QuAõg|þì {èk ,lük|úPÖo ,úðBðq ÿBøôqo@ ô Bø|xpO ,êDBvì óBƒýƒG
qA kpÞ ëBHðk îz^ BG Ao Bùð@ QÞpc pývì ôQvüpãðúz×ñGRoõ¾úGlüõð.ûlýupðqõñø ôokBì BùñOp×u qBÒ@ok .kqBu kBy îø AoôA ÿA úéEvì úG úWõO ô RBuBƒvƒcA ok ÝApƒÒA
úG BùñO úÞ kAk ÀýhzO Ao }o@ BÚ@ ïAlðA oôk :Q×âjõyþñdèBG Ñôpy BG BìA lðkq|þì Ùpc úÞ lðkõG lüõð .kõG ÿô oBS@þâtüô qA òPuõýK ô þüAlW
úßñüA pßÖ qA ô Qhüo ôpÖ {èk .lü@|þì ôA ÿõu óõ^ ,kqõu|þì óBìlƒðqpƒÖ ÿApƒG îèk òƒì lýHéÆ|þì AoolK þƒøBƒâ úÞ óBìtK ÿBø QñÇýy óAõñÎ BG Ao kõg JBPÞ òýƒèôA þƒíƒýƒco
kõg .lüpK {ãðo ûkAk jo úýÛG ÿApG þÚB×OA ú^ .lñÞ|þìÑôpyÝAlñÚqAAoôAQýGpOoBÞúz×ñG ly IWõì QuAõƒg|þƒì Ao }okBì îø þðBìqô pzPñì 1369 ëBuok þPhHyõg úG QzâqBG
}o@ ólì@ úG îz^ ,óApãðô lðBuo QhO úG Ao BO kAk pýýÓO Ao QHd¾ ÑõÂõì oBíÏì îðBg .lñÞ pýýÓO }o@ô úz×ñG ÿBW BO pzPñì ô Qyõð óBìo óAõñÎ 23 ÿô .kpÞ
ok QƒÚk BƒG }o@ ólƒy àƒükrƒð BƒG Qgôk úðBhðBíùì ok lðBíð kBÛPðA ô UdG ÿApG ÿkoõì rýð }o@ BÚ@ô Qvzð }pvíøoBñÞ úz×ñG ô klÏPì Roõ¾ úG Bø|ó@qA ÿoBývG úÞkpÞ
ó@ok þðApãð qA ÿoBS@ aýø Qvüpãð ôA Roõ¾ JBhPðA Ao þPhO ,lðly ûkBýK lu àükrð ÿA æBc.kAkBWpýýÓOúdýéìoBñÞôòýyBìIÛÎúG þíýco .lýuo klXì NB^ úG þKok|þƒK
:lýupK JpÇÃì þñdè BGô lzð ÐðBÚ BìA QÖBýð ÿB^ óBzüApG þ^ ûõùÚ kpì ,lñPvzð ô lðkpÞ BGôQÖo|þìæBGBùð@ÿôkpøÿôoôpuqAákõÞ úÞúPyõð óBÞkõÞÿApG Ao ÿoBS@òýñ^|îø
.lýHv^ç« ìBÞkpuôàñgÿAõøokúÞkoô@ .kpÞ|þì qApGA Ao }A ÿkBy kBüq ÿAl¾ ô pu
?ûkAk jo þÚB×OA ú^ lñPvø BXÞ óApãük wK ô ÿkpu lüqô|þì lu IðBW qA úÞ þíývð úñd¾ òüA lðAõPG BO Qvzð ÿA úðõâ úG úz×ñG >.QuA ûlýupð NB^ úG ïAlÞ|aýø
ô kpÞ úz×ñG ûpù^ úG þøBOõÞ p˃ð }o@ IWõìôQyAkûApíøúGAoú^BüokJ@QGõÆo Qzìok AoolK ÿõì ákõÞ .lñÞ ByBíO Ao BHüq
úƒG ô lƒük ó@ ok Ao þƒðApƒãƒð ô Qƒzƒcô oBƒƒS@ úGokBìúÞþüõPK.lñÞBìpuxBvcAúz×ñGly úÞ ÿoõÆ úG lýzÞ|þì ô kõG|úPÖpâ kõg à^õÞ Q×â|rýì@ úéâ þñdè BG oBíÏì îðBg #
jo þÚB×OA Yýø ,lýyBHð óApãð :Q×â|þìAo@ oApÚ ZBýPcA koõì BW ó@ ok kõG ûkoô@ ûApƒíƒø úz×ñG .kõG ûly îg }A úñýu ÿõu úG }o@pu Ao ÿB^ lüBG .lýGAõg qõñø Bíy ô ûly pùÊ
îükpÞ koõgpG òýÏì ÿBÚ@ úG æBG ó@ok Bì ,ûkAlð úðõâ äðo .kAk ÿBW kõg ok Ao úz×ñG ô QÖpâ !óBìtK òÞ wG lýzÞ kBüpÖ oBýPgA þG
BG òýÏì BÚ@ úýcôo úG òì qA pƒPùG úƒÞ Bƒíy ô kBùñzýK BG úÞ lükpâ ûlüpK rýð óBìtK jpu þüôpýð úÞ lñÞ Bøo Ao ôA ÿõì QuAõg|þì :Q×âúz×ñG ,îñÞÅõÎ
BGúÞlðlyÐðBÚ úíøBOkpÞoAp¾AolÛð@,lüpHg ÿBøqôo ÈÛÖ lüõð ,îñÞ|þì Ao oBÞ òüA òì
ô Bíy BO ïlì@òì úÞ QuA òüA ,îýyBGpãülßü lü@ þíð îèk òì ô koAk QcApPuA úÏíW
ôA ,lüõð wK lýupK úz×ñG .ïpHG kõg BG Ao óBìtK
:Q×â okBì .îñÞ }oAlýG
?lìBýð òì ëBHðk úG ôA Ap^ ?QuBXÞ Ao kBüq ólýGAõg BìA|îøk|þì Üc lüõƒð úƒG
JAõgokqõñø úÞ ákõÞ ókpÞ lñéG BG }o@ :Q×â ô lülñg úz×ñG .îðAk þíð fç¾ õO ÿApG
úÏÇÚ qA BO kpÞ }oAkAô òýÏì BÚ@ :Q×â kõG êHñO îø úðBg ok òì lýñÞ|þì ëBýg Bƒíy
BXñüA ÿAõø Qvýð oõÇñüA lýñÞ oôBG BƒìA îƒPvø
.lñÞ ólük ûlüpg þâqBO úG úÞ þñýìq }A þâkoq@ úÞ okBì .ûkpÞ îèBc þG ô Qƒvu
þùWõO þG kpì olÛ^ úßñüA òP×â BG úz×ñG
Ao kõg ØýÞ ,ïõy|þì óApãð òì kpßð pßÖ ,QuA :Q×â ô lülñg kõG ûly pPíÞ
þüæBG pu ,kpÞ QÞpc }o@ ëBHðk úG ô QyAkpG úz×ñG ?oBøBð Bü ÿoõg|þì úðBdH¾ õãG æBc
}[email protected]üBG lyoõHXìô kpÞ }A|úPvg ûkBW
ok îzg lupGôA úG úz×ñG BO kpÞ|úPvø@ ïBâ rýð :Q×â ô lüpg óBW úG Ao okBì lñhHè
þñýøõO Ao lüõð þüBñPÎA þG ,lýyõW|þì úz×ñG ô kõyoAlýG lüõð BO îñÞ|þìpH¾ ïAlÞ aýø
ok lüõð QuAõg|þì {èk ô kpÞ|þì þÛéO kõƒg pG qA óBìtK ûlñg ÿAl¾ .îüoõg|þì oBøBð ûoBG àü
líù×GôA úÞ lñÞ oBPÖo ÿA úðõâ úG }o@oõÃc
ólýzÞ jo úG .QuA QhHyõg þâlðq ok «BÏÚAô 44
þéTì úG êGBÛPì êíÎ Ao }A þPhHyõg
qA údýéìô }o@ úÞ ÿkoõgpG ÿApG QvðAk|þì

.lðkõG ûkAk óBzð kõg
w×ð ;Qvßy ô þƒâkoõƒgpƒu xBƒvcA
{èk .QƒgBƒu|þƒì oAõƒyk {ƒüApƒG Ao ólƒýzÞ
óôpýG Ao kõg ûôlðA ô lñÞ úüpâ QƒuAõƒg|þƒì
ûly|úPzÒ@ áBg úG {ãðo ûBýu JAoõW .krüpG

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
45
QèBc lýupKô QÖpâ Qukok Ao {Puk lüõð olÞ rýð }AõPðBì äðo ,kq|þì ÿlýLu úGô kõG
?Qvýð}õg .lük|þì IOpìBƒðô ؃ýTÞ Ao kõƒg ,kõƒG ûlƒy
ô Qgôk îz^ ôA ûlük úG îzg BG úz×ñG þíð pãük QHýø ó@ ok Ao ôqo@ BG þƒüôoBƒüôo
òì ok þðAõO pãük úÞ ïA ûlì@ ûAo olÛð@ Q×â ÿkBüpÖ BG Ao kõg îzg .lñÞ êídO QvðAõO
pßÖ «ç¾A ,þPvø ÿpßÖ þG kpƒìõƒO ,ûlƒðBƒíƒð úG}[email protected]üoóôpýGîü@þíðòìòP×âôlñéG
þÆ Ao þüæBGpu òüA lüBGoõÇ^ òì úÞ ÿkpßð úG,QuAûlyþPcAoBðoB^k úz×ñGúßñüAóBíâ
?îñÞ ÿAl¾ BG ô Qvüpãð ôA ûlüpK äðo Roõ¾
Ao ÿA ûly }õìApÖ ÑõÂõì þüõâ úÞ lüõð lýøAõg|þì?lýPcAoBðBü@ûlyú^lýupKóAqpè
þðBzýK pG îßdì Quk BG lyBG ûkoô@ kBƒü úƒG ?lýøAõg|þìJ@?ú^J@,J@?lýñýzñGþíÞ
úG ïkpÞ }õìApÖ Ao aýDõu òì :Q×âô QgAõð pßÖ ïpßzPì úð Q×âô kAk óBßOpu úz×ñG
þƒüæBƒGpƒu QƒuõƒOBƒG ܃ƒc û@.îƒølƒƒG }o@ .lüôpGBíyîPvýðûAoúìAkAúGokBÚpãükîñÞ|þì
æBcQ×âôkpÞúégAlìokBìQuAþÞBñPzcô ëpPñÞAokõglðAõPGúÞkõGó@qApOóApãð}o@
ókpÞ QcApPuA BG îø õO ô ûly ïBíO úÞ QÚk koô@|þì Iè pƒG úƒÞ þƒðBƒñhu úƒG ô lƒñÞ
}õâ ok|úPvø@ lÏG ûly ÐÖo RA þãPvg ÿqõvèk ô JApÇÂA úÞ þñdè BG .lyBG|úPyAk
úÞ kõy|þì IWõì oBÞ òüA kpÞ úìrìq úz×ñG :Q×â kõG Alüõø þGõg úG ó@ok
.pýãðQhukBüqþñÞêícÐÂôpOQcAo ôAqA QÚô aýø Ao òýÏì BÚ@ lñÞ QñÏè Alg
ÿôo úz×ñG Quk òPÖpâ Quk ok BG ôqo@ oB^k þPcAoBð úGõO kõHðôA pâA ,ûlìBýð îyõg
BO .lðoõÇñýíø|Bøkpì úíø :Q×âô kpÞ lüõð úG ÿqõvèk!QuAÜícAkpìòüAolÛ^ÿlyþíð
lðoAk {Puôk lyBG|úPyAk úƒÖBƒýÚô Qƒhüo óq úßñüAqAôlðBzðúz×ñGúðõâúGAoïpâàyA}o@
Bø ó@|løk|þì QukqA Ao kõg ïAlðA úÞ þPÚô BìA îü@|þì :Q×â ô QÖpâ ôpýð koAk ÿoAõhíÒ
IéÚ ôqo@ òhu .kõy|þì îÞ óBy QHdì îø ôA òhu .QuA ûly pPùG îèBc îñÞ|þì wc
IðBWqA þHünßO óõ^ô kpÞ îÒqApK Ao úz×ñG ÿA ûkõu@ w×ð ô QgBu ïpãèk îø Ao }o@
QýÏÚAô ôqo@ òhu úÞ kpÞ óBíâ lýñzð lüõð :Q×â ô lýzÞ
.koAk Quk qA Ao ÉBýPcA îø qBG BìA îèBdyõg
oõÃc|BùPyA þGô|êýì þG ïBy ûp×upupG þøAo pƒãük îƒüôo|þƒì æBƒG ïAo@ ïAo@ .lƒýølƒð
QvðAõPðîøóBìtKÿBøQñÇýyþPckpÞAlýK Ao êýHìõOA aýDõu ô ïkpÞ QÚBíc Ap^ ,ûlðBíð
ÿpvßHu .lðBøpG QèBvÞ ô ÿkõíg qA Ao ôA òýãízg olÛð@ {PuAo .îPÖpãð lüõƒð BƒÚ@qA
óBñ^ ó@ô kõG|úPgBu ïpâpu Ao lüõð ,ôqo@ÿBø }õìApÖAorý^úíøúÞïkõGòýÏìBÚ@RõÎkqA
Ao kõg râpø þüõâ úÞ lülñg|þì ëk ÝBíÎA qA .ïkpÞ
.QuAûlülðëBcpuôkByòýñ^ pßÖ lüBG lüõð Qƒ×â ô kq lƒñhHè úƒz×ñG
}o@ ô údýéì óBýì úÞ ÿqõìpì ÿBø ûBãð .îñÞ þÆ Ao ûAo òüA lüBG úðõã^ òì úÞ kpÞ|þì
ëkôk ó@ ÿBø ÿpvßHu qA {ýG ly|þì úèkBHì ûlýuo Bùð@úG æBc BO kõHð òìpÆBg úGpâA Bíy
ôkó@QuAõgþíð.lýzÞ|þì{O@úGAoúz×ñG BG ô lðAqpè Ao }o@ kõWô úz×ñG òhu ,lükõG
kõg ÿôo {ýK lüõð qA þÏÚAô pƒýÒ ÿpƒüõƒ¿O .kpÞRõßuQuBíyBGÜcúéGû@òP×â
òýñ^ ÿoBPÖo râpø lüõð .lññÞ îvXì úyõâ ok Bø ëBu úÞ þzÞpu ÿBƒøBƒüôo
IXÏOúüBìîøôAkõgÿApGô|úPyAlðúðApvßHu óBW óBñ^ ûoBG àü úG lðkõG ûly óBƒùð {ƒHéÚ
ûkq pƒu lƒüõƒð qA þƒPÞpƒc òƒýñ^ Ap^ úÞ kõG úz×ñGúÞkpÞ}õìApÖþOBËdèÿApGúÞlñPÖpâ
úƒG ôqo@ ÿõƒu qA J@ ÿoAlƒÛì þPÚô .QuA ólðApK BG Ao kõg îzg .koAk ÜéÏO ÿpãük úG
J@ êGBÛì ok ôA ô ly ûlýyBK lüõƒð Roõƒ¾ QñÏè úG Ao óBÇýy ëk ok ô lƒðBƒzð ôpƒÖ þãñu
lñéG úz×ñG kBüpÖ kõíð þèBgôqo@pupG Ao äñO ,lñPuõýK óApãük úG þPÚô kpÞ ïõßdì ÿlGA
ÿoBƒPÖo úƒÞ kpƒÞ krƒyõƒâ }pvíø úG ô ly BìAlðkõG|úPzãðqBGqõñøôqo@ôòýÏìBÚ@ôlüõð
òýσìÿBƒÚ@.QƒuA|úƒPƒÖpƒâ{ƒýKokúƒðBƒÞkõƒÞ ëBHÛPuA ôA qA òýÏì îðBg ô okBì Bùð@ ÿBW úG
qA ZoBgok|þƒìk@RBƒÞpƒc úÞ ëælPuA òüA BG .lðkpÞ
Ao Bùð@ oBÞ QuAõg Qvýð ëpPñÞ QdO pùy úÞ lýzÞ {yõÒ@ ok óBñ^ òýÏì îðBƒg
.lñÞúýWõO BG .kpÞ kok xBvcA îßy úýcBð ok úz×ñG
BXñüA QuApPùG :Q×âô kpÞ úégAlì }o@ oApÚ þGõ^ QhO úÞ þPgok püq ôA àíÞ
òhu òüA BG .îükpâpG úðBg úG ô îýñÞ ápO Ao úýßO Qgok úG Ao kõg QzK ô Qvzð QyAk
oAõu Ao Bø îðBg òýÏì ÿBÚ@ .lñPuBgBK úG úíø kl¾ok òýÏì îƒðBƒg ,kõƒzâ úéâ úG óBGqô kAk
úG úLO òýüBK ok BO QgBƒu kõƒg êýHìõOA þíÞ BƒO QƒgBƒu }oAkAô ô lì@pG þüõXèk
óõãéâ þOoõ¾ BG lüõð .lðBƒupƒG lüõð êýHìõOA ,ÿA úÛýÚk lñ^ QcApPuA òüA .lñÞ QcApPuA
}o@ûApíø úGô kpLu úz×ñG Quk úG Ao aýDõu ûlük þPÚô QyAk ûApíø úG òüpýy þGAõg
.kpÞQÞpc ,QÖBü kõgpu ÿæBG Ao òýÏì BÚ@ô lüõð kõzâ
koAk úìAkA úÞ ÿA úðõâ úG kpÞ|þì Ép×ì þãPvg xBvcA
.kõíð|þì oAõyk {üApG Ao òPvzð ô óly lñéG

.Qhüo|þìàyAóBñÞÜø îXðo UÎBG úÞ lýP×ãð ÿrý^ Bíy .ïlzð óApùO úéXì
}pO à^õÞ pøAõg ÿApG {èk ûlñgpÖ ...úPÖpâîèkç« Þ.kõzG
ly ëBc ûkpvÖAôA úèBðô îÒqAolÛð@ô Qgõu QuA òPÖpâ ëk Ñõð ú^ òüA ?ú^ þñÏü - AløqA ÿA|úPyõð
kõg BG ô kq úÛéc {ðBíz^ ok àyA úÞ qôo ô Iy Q×â|þì QuAo BÂo wK ...pøAõg
úG|úPypÖ .Q×â|þì QuAo BÂo wK :lýzülðA óBGpÚ ...kpýíG RpøAõg ...?þñÞ|þì úüpâ îøl×ø| {hG
ó@ .Qvýð ÜGBu|úPypÖ pãük þPuAo ú^ òì ÿõèõ^õÞ pøAõg ïôpG QøBì êßy
...ëBG àHu ô îÒ þG ô ÉBzðBG|úPypÖ ...?ûkBPÖA QüApG þÚB×OA ú^ ...ûly
{ðAõOBð ÿBø }ôkpG åorG þíÒoBG|úPypÖ ôQHdìôpùìqApKRBíéÞólýñyBG|úPypÖ
}kõWô ok Iýùì þzO@ ô lñÞ|þì þñýãñu {Puôk úðBÛyBÎ úÞ ÿpøAõg ,pøAõg ú×ÆBÎ
ú^ ô þéìBÎ ú^ þPuAo úG þèô .lzÞ|þì úéÏy ôA úG okBì åpì qA wK Áõ¿g úG ô QyAk
?úPgôpÖApGAoÜüpcòüAþvÞ QÖpâZôApPzýG }Aúüpâ,kõGûlypOàükrð
úüpâpøAõg }õÒ@ok þðæõÆ ÜüBÚk|úPypÖ }õÒ@okAokõg,úüpâoAôúðAõükÜøÜøóBýìô
úGúÞQvüpâôQvüpâôQvüpâolÛð@ôkpÞ óBðõ^,QyAnâ}AúñýupGpu,kpÞBøopøAõg
úG þðAõOBð BGô kAk Quk qA Ao }A ÿspðA þPuAo ÜøôQyAnâ|þìokBìúñýupGpuúÞþÞkõÞïBüA

ÿoBùG| {hG þâlðq JBPÖ@ òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
wüolO òí BÂo ô|úPypÖ úÞ îPyõð
BG óApùO óApPgk ÿBø óBPupýGk qA þßü ok
ô lññÞ|þì ZAôkqA ô lðõy|þì Bñy@ îø
qA wK.lðõy|þì pPgk lðqpÖ ôk IcB¾
BGô klñG|þìp×uoBG óApüA ÑBÂôA þðõâpâk
ûpgæBG óAôApÖ ëõK ô QÚô Ùp¾ ô Qícq
wè úG Ao kõg "xpHÚ" BÞBðoæ ÜüpÆ qA
ólðAonâ qA wK ô lñðBuo|þì wéXð@
ÿApG þGõg êÒBzì RpWBùì úýèôA Rçßzì
lðpg|þì ÿA úðBg ,lññÞ|þì BK ô Quk kõg
ô kõg ÿApG Ao ÿA ûkõu@B« PHvð þâlðq ô
| 22 qA wK BìA lðoô@|þì îøApÖ óBzðAlðqpÖ
pãük ÿkpì óBùâBð þüõyBðq þâlðq ëBu
kõy|þìpøBÊ þâkAõðBg wßÎ JBÚ òüAok
wK|úPypÖô lüBGo|þì|úPypÖ qA òükô ëkô
úG| kõg xBvcA BG òPÖo oBXñéÞBø Rlì qA
þâkpvÖA oB^k Ñõñíì ÜzÎ òüA pÆBg
ô pøõy úÞ þüBW BO kõy|þì þcôo
{üõg ëBc óApãð Ao {ðBýÖApÆAô óAlðqpÖ
qA ÿqôo lñ^ pøõy kBùñzýK úG BñG ô kqBu|þì
pøAõg ólük úG ô kpýâ|þì þ¿gpì àðBG

.kôo|þìõPñìApÞBu úG }pPâorG
þÛzÎ BG ôA wßÎpG úÞ ÿpøAõg
ô ûkpÞqBÒ@Ao }A þüõyBðq þâlðq lüly
úÇGAo þüõyBðq þâlðq ëBu | 40 qA wK
}pøõy BG þüBHüq ô pünLèk oBývG úðBÛyBÎ

...| óBPuAk úìAkA àñüAô QyAk

###
áBðkok ô þðBùâBð úüpâ ólük BG ûlñgpÖ
úG Ao ÜyBÚ þã^BLPuk BG }pPß^õÞ pøAõg
ôAÿBøõìÿôo úGAo{PukôkpÞBøoÙpÊÿôo
?ûly ú^ ,úPypÖ .ûlG îâpì Alg :Q×â ô lýzÞ
.ïpG QðBGpÚ óBW pøAõg ...îP×â ú^ òì pãì
óBW|úPypÖ ?ïkpÞ QPcAoBð úÞ ïkq þÖpc

?ûly ÿrý^
:Q×â úüpâ Üø Üø óBýì|úPypÖ
QcAoBð Bíy Ùpc qA óBW pøAõg ,úð -

46

www.TEHRANMAGAZINE.com úG kõg ô kAk|úPypÖ Quk úG Ao þyõâ ûBãð@ .ly õèô òíýzð ÝBOA þPcAo êHì ÿôo
pãük ÝBOA ÿAõø ëBvðBýì óq .QÖo ÉBýc Quok {üApG Jçâ ô lñÚ QGpy ûlñgpÖ
47 ûly w×ñO êGBÚ pýÒ ô kpÞ|þì þñýãñu {üApG ôpÖ Ao {ðôok JBùPèA BO kAk {Puk úG ô kpÞ
lñ^ ok Ao ÿA úÏWBÖ ÿBK ÿAl¾ .kõG ô Qvzð pøAõgoBñÞ ïAo@ ûoBGôk ûBãð@ô lðBzð
ó@úíøÿApGúÞlýñy|þì}pøAõgþâlðq|þìlÚ .kpÞ ûkBì@ôA ú¿ÒpK ú¿Ú ólýñy ÿApG Ao kõg
.lyBGQvðAõO|þìþâorGÿksApOrýðBø lcqA{ýGÑBñPìAôûlñgpÖlcqA{ýGoAp¾ABG
qAAo}AúüoôþñýG.lýzÞÜýíÎw×ðlñ^ ô lýGp^ pPâorG pøAõg RolÚ ûpgæBG|úPypÖ
FAoôBìqAôQzâpG.kpÞpKõPñìApÞBukpuÿAõø ô þðBGpùì ô Qíüçì BG Ao pPß^õÞ pøAõg
êHìÿôoqõñø.QgAlðA|úPypÖúGþøBãðúzýy ÙApPÎA...kpÞÙApPÎAúGoAkAôúðAokBìQ×Æçì
«BíPc .kpÞ|þì QHd¾ ò×éO BG ô ûlýzÞ qAok ëkok úÞ ú`ð@ô|úPypÖ ÿBøkok úßéG ...úð úÞ
óByokBì BG þßü þßü rýð Bø ú`G ,BÂo qA lÏG þâlðq ëBu |22 ÙpÊ úÞ ú`ð@ ô kõG {ãñO
.lðkpÞ|þìþupLèAõcAôïçu ô kpÞ|þì wc Ao }kõHíÞ BÂo BG þüõyBðq
þG ô pýK ô ûlýßO oBývG Ao|úPypÖ Roõ¾ IéÚ úGõÞ úÞ pãük ÿkpì áBñèõø úüBu ûBãð@
úÞþðBvÞêTì.lükäðoþGôþðBìkByôÉBzð ô koô@|þì ok Al¾ úG Ao {ÞôpPì ô ûkq äðq
...û@ .lðoB^k òìrì þâkpvÖA úG QuBø ëBu òüA BG úéGBÛì QùW kõg óôok úøBì lñ^ ëAlW
QuA òßíì þÞBñèõø ÝB×OA ú^ .òì ÿAlg IýXÎ{zÞwLuôïBãñøpükôÑõñíìÜzÎ
úíèBßì þðBüBK úÛýÚk lñ^ ÙpÊ ô lPÖBýG úG úÚçÎ ô xBvcA ïlÎ ô úðBãýG kpì ÿõu úG
ëBu |22 ÙpÊ Ao BÂo oBPÖo ô úÖBýÚ ,pøAõg ÿApG Ao úíø ô úíø ,pøõy ô þüõyBðq þâlðq
ô kõG ûkoAnâ óBð@ þâlðq úG ïlÚ úÞ|úPynâ .kpÞ êÛð pøAõg
.kpÞoôpìkõGûlyóBykBìAk þvÞ krð Ao }qApGA RACpW râpø úÞ ú`ð@
úG úð pãük ôA lñPyAk Quôk Ao BÂo úíø úÞ þðq ÿApG oBG òýPvhð ÿApG ô QyAlð
ÿokApG îz^ úG úßéG kBìAk ô ïkpì pvK îz^ }BÖQyAkôAúGúðAokBìþÛzÎôkõG{ðõhíø
kpì ôA .ly|þì|úPvüpãð úíø krð rürÎ .kpÞ
pýGk ,ZAôkqA qBÒ@ ok .kõG ÿA ûkpßéý¿dO òhu|úPypÖ úÞ þOlì|þìBíO ok ûlñgpÖ
êGBÚ þãñøpÖ RBìBÛì úG|BølÏG ô kõG óBPupýGk ëçìqApKÿBøûpù^BGûBâ.kõGQÞBuQ×â|þì
.kõG ïpPdì ô oAk ûkAõðBg .lýuo þùWõO qA ûly kBzâ þðBíz^ BG ûBâ ...ûôlðA ô
þÞlGúÖBýÚþèôQyAlðAolýícQýGAnW|úPHèA qApK ÿBø û@ô ûBOõÞ ÿBø úèBð BG ûBâ ...IXÏO
.QyAlðîø BG ûBâô àyA qA pK þðBíz^ BG ûBâ ...xõvÖA
óBãPvGôokBìôolK.kõGûkAõðBgôóqêøA ô úðBíýí¾ô Qvüpãð|þì }pøAõg BG þP×ãy
{üoBãPuAõgqBG}õÒ@BGûlñgpÖkõgþPcô ôlýÏéG|þìkõWôïBíOBGAoôAÿBøÙpcQÚkBG
ëBu |22 ëõÆ ïBíO ok ô lñPÖpünK|úPypÖ qA Ao ô Q×âô Q×â|úPypÖô lüõãG ú^ QvðAk þíð
ûly îø òýðqBð pPgk ôk IcB¾ úÞ|úPynâ .Q×â
rýð ûlñgpÖ ,{ýK úËdè lñ^ òýíø BO lðkõG ###
óBüBñy@ ô óBPuôk ô|êýìBÖ kApÖA|þìBíO lñðBì AopøAõgôkoBP×âôxAõc|úPyoò×éOäðq
ô îÞ þüõyBðq þâlðq ok|úPypÖ ,kpÞ|þì oõ¿O ô kAk|þì óBzð AopùÊqA lÏG |1 QÎBu .Qvvâ
þHvð RkBÏu ô þPhHyõg qA ô koAlð ÿpvÞ îýð ô QÎBu àü kôlc úÞ òüA qA êÖBÒ óBð@
.QuAoAkoõgpGrýð .lññÞ|þìkõñyôQ×âôlðrüo|þìàyAúÞQuA
þñøm oAõük {ýK þÛüBÚk óBùâBð þèô oõÇ^ Bíy ëBc .óBW BÂo ïçu ...õèA -
ôA úÞ úðõâ ó@ QvðAk ô Qhüo ôpÖ pPâorG pøAõg ?QuA
ëõÚúGôQvýðlñPyAlñK|þìpãükóBvÞúíøô ...QvýèBÎ îø Aõø ...îýGõg îø Bì -
lñðBì þüõyBðq þâlðq ok ÿkõHíÞ pø :}kõg ô lì@ .kõG áoBHì {ìlÚ îP×â|úPypÖ úG qôpìA
ok }pu þüBW àü qA ûpgæBG òýÞp^ þéìk .koô@ }kõg BG Ao wéXð@ wè JBPÖ@ô Bìpâ
:QüAløÝkB¾ëõÚúGôlü@|þì BOôóôpýGlñPÖoeH¾qABøú`GBG...úéG...úéG
fôo ûom ûom úÞ QvýDBø îgq þâlðq ok ...óõñíìþéýg.lðkpâ|þìpGpãükQÎBulñ^
.kõW|þìûoõglñðBìAoóBvðA óBPPìlg þyõâ ...QuBXñüA ,úéG .BíPc
koAk úìAkA pøoAlük|lýìA úGô ÌÖBcAlg òìqA çÏÖ .lyBG
.pOkôq ú^

IèBÇì ô óApùO þééíèA òýG úéXì
BG Ao ó@þðlðAõg ô ûlürâpG
lýñÞúvüBÛì pãük RBüpzð

óApùO úéXì

úPvßy ëkôlðAlðÿkBüqúðBgó@okAo}kõg ?..òýñÞóôpýGõðôAòüAõhýìþñÏü- ÿBøBüôoïBíOúƒÞÿqAo.ïkpƒGþƒKþƒÞBƒñPzcô
îñÞþƒÛèòƒøkAkBƒHìúƒÞQƒùWó@qAòìôkõzð }õüpK ,þíùÖ þíð Ap^ úð , ïrürÎ úð - kpÞ êÆBG Apì þñPyAk Quôkô òüpýyôpünLèk
úG olÛð@ Bùð@.îüõãG )}õüpK( úG Ao ÑõÂõì ô îøÿBøpPgkúÞûlýuoþñuúG...úýâorGpPgk úÞkpÞiéOóBñ^AoîìBÞó@ÿBWúGôkAkkBGpGô
ú߃ñƒüA BƒO lƒðkAk úƒìAkA óBùð äñW òüA Qvýð ïõéÏì .óoAk îø ú`G óôA ëBu ô òu .îñÞ þì xBvcA Ao ó@ þhéO îø qõñø
BO ôA úÞ lðly òEíÇì þPÚô ô QÖo )}õüpK( ô úzG {ðq ô kAõhG ô úñýHG Ao þßü BW óõíø Ao kõg ÿpâ þøBLu Qìlg úÞ QÖo )}õüpK(
pßÖ lñPÖpâ îý탿ƒO Qvýð þñPzâpG ëBu ôk ...ûkpâpGóApùOúGûkpÞpøõy okAoôApãükoBGxõGõOAÿBKþPcòì.lðAonãG
ïlyóBìBìpËðîýévOîùñì.lññÞþéíÎAokõg òüA kBü úG .ïkõHð òüA kBü úG aýø òì úÞ û@ Apì rýð }õüpK ô îPhüo àyA ô îPÖpâ }õÒ@
:îP×âô qAô lñÞpøõy QuA òßíì )}õüpK( úÞ ïkõHð , QÖoô kpÞ þËÖBcAlg BGBGô óBìBì BGô lýuõG
.îñÞ þìoõWô ÐíW ïkõg òüoAnG wK - þìpO åorG úÏWBÖ Roõ¾ òüAok.kôpG Bì úðBg ô)}õùì(óBíùìÿqôolñ^lùzìokkõGoApÚ
ôo {ýÚBGô ÝBÆA óôA ÿõO ïpG|þì úìqæ þ^pø Quk qA ú¿Ò .ïkpÞ þì Ýk ú¿Ò qA òìô ly òì.kôpG{PìlgêdìúGlÏGôlyBG}pøõy

ïôk {hG

àü ÿApG þãèBu ûkrðBK úÞ îP×â #
òüA ok .QuA IýXÎ ô þðApdG þñu pPgk
îyõg þGkA RBÏÇÚ ô pÏy qA ûqBO òì òu
úG ïkpG þì Rnè þÛýuõì qA .lì@ þì
ô py pK óBñ^ ó@ô îPyAk úÚçÎ ólý¿Úo
ô JBPÖ@ô oAõük ô ok qA úÞ ïkõG oõy
ÜzÎ ÿõG ô ïlýñy þì ÜzÎ ÿAõð JBPùì
.ïkpÞþì ïBízPuA
þì ÿpPÖkokô ïlülñvK þì úÞ Ao ÿoBÏyA
}õüpKqAoAp¾A BGô ïkpÞ þì Ì×cqAô îPyõð
þOBÏÇÚ úG ô lðAõhG Apì oBÏyA úÞ îPuAõg|þì îø
pPÖk A«pøBÊ rýð ôA .lølG }õâ ïkõG úPyõð úÞ
àüô kq þì Ýoôô QÖpâ þì Quk úG ApìpÏy
!! óBW úèBg îPyõð þì úÞ þOçDBÆæ úG ô Qƒvzð þì QÎBu
ApÖ }õâ ïlðAõg þì ûphvì þDAlƒ¾ ô òdè BG ô
Apì ô Q×â þì rýð úG úG ô òüpÖ@ ô kAk þì
QÛýÛc ok BìA .kpÞ þì þÂAo ô ëBdyõg
ç« ìBÞ þDBýðk ok .kõG ÿpãük ÿBW ôA xAõc
þíð Apì ÿAl¾ BvG ú^ ô kpÞ þì þâlðq RôB×Pì
...lük þíð kõg ÿôo {ýK Ao ïA ûpù^ô lýñy
îðAlƒGîƒPyAlƒðîøÜcô îPvðAkþíðAoòüAòì
{ýK Bø ëBu )}õüpK( Apì þðApdG òu óõ^
ûlýupð ôA òu úG qõñø îø òì ô kõG ûlýðAonâ
.ïõy Bñy@ôA òu ô þñøm RBüoôp BG BO ïkõG
ôpøAo ÿõƒO úƒÞ þƒ^pƒø..ôpƒøAo ÿõƒO ïoAm þì êídO úÞ ÿA ú¿Ò .)}õüpK( þãzýíø ókAk lýuo }õùì úðBg úG úÞ òýíø îPuAõg ôA qA )}õüpK(ô lýuo óBüBK úG þéý¿dO ëBu
rý^ aýø úG .òýìqpüq ÿõO òüpHG òýðõO|þì kõG :Q×â óBìBì .kõG êßzì òì IéÚ ÿApG ó@ Ao þSkAõc úíø ô lvüõñG ê¿×ì ÿA úìBð òì ÿApG lyoBÃcA {ðAk ûBLu úGô QÖpâ Ao kõg îéLük
?..úý^ ïoõËñì ÿlýíùÖ æBc - ûlük îz^ úG Bü ô ûkBPÖA ÝB×OA ôA ÿApG ûAo òýG úÞ pãük òüA .QÖo Bø óBPupùy qA þßü úG ô
...òýðrð Quk úãük .ïlýíù×ð ,pýg úð - ëk ô òýãøôlðA òì ô QÖo ôA .løk fpy úð ô kôpð QvðAõO þì ôA úð .kõHð pünK QìôBÛì
Ièpüq ÿA úéíW lñ^ô ly þðBH¿Î óBìBì Quk qA Ao {ÚõzÏì úÞ þÛyBÎ lñðBì úPv߃y þì òì .ïõy ôA QíürÎ ÐðBì îPvðAõO þì òì
ÝBÆA úG úðBdH¾ Ùp¾ qA lÏG .QÖo ô lüpÒ àü õO kok úG ÝBÆA óôA úÞ úñüA ïoõËñì - úG eH¾ BO Iy ó@ .îPzâqBG úðBg úG ûkAk ïkõƒG úƒPhüô@ )}õƒƒüpƒƒK( ókpƒâ úG ô îPvüpâ
Quk BG úÞ kõGoAõyk òì ÿApG .îPzâpƒG ïkõg úƒÞ þƒÚBƒÆA óõƒíø úƒG kpƒâpƒG .ûoõƒg þƒíƒð p×ð ïly oAlýG oBG òülñ^ .îGAõhG îPvðAõPð þPuok úG àyA rýð )}õüpK( .îPhüo þì àƒyA ô
ÐíW Ao }õüpK xBHè líÞ ô JAõhPhO ïkõg líÞô JAõƒhPhO ïAõƒƒg þƒì òƒƒì .ÿkõƒƒG ç« HÚ þèBg JAõhPhO úGô îPvzð þƒÛƒüBƒÚk úÏÖkpø
ÿA ûoB^ þèô ïoAnãG óôpýG ÝBÆA qA ô îñÞ .òýìqpüq ÿõO ïpHG Ao }õüpK ÿBðôlí^ ô xBHè îPvüpãð ûpýg ûpýg )}õüpK( úPhüpð îø úG ô :Q×â þì ô lýuõG þì Apì ô kõG ûkoô@ îz^
úG Quk þPÎBu qA wK .ïkõG ûkAk ëõÚ .îPyAlð .úñÞ þì úÏèBÇì ô úy|þì oAlýG Bø Iy RolK Ao ÝBÆA Ap^olÛñüA Ap^ lýupK óBìBƒì úÞ eH¾ô ú`G úãük úÞ õO..pPgk òßð úüpâ -
ólýðAonâ QÚô ô òPÖo ûp×Æ ô ókpÞ Quk ly oApÚ .îGAõhG òƒyôo ÕApƒ^ BG îðõO þíð òì ok Ao Bø úzK kõWô ô Aõø þìpâ ,ïkpÞ þì òyôo ÿBø þDAlW lÏG úG òüA qA úÞ þíù×G lüBG þPvýð
ÝBÆAqA úÞ Ao ÿrý^ úÏÇÚpø .ïlyoBÞ ëõÓzì ô òì þñu Roôp òüA ,úy|þì pPzýGõOô òì
ô kõG ÿA ûpÆBg oô@kBü òì ÿApG îPyAk þìpG .îñÞ ÅõÎ õðôA ÝBÆA .ïkpÞ úðBùG ÝBÆA ,îýyBG îø BG îýðõO þíð úÞ úzýíø ,QuA õO
þì óBW ïpÆBg úd×¾ ok Ao )}õüpK( ûpù^ êHÚ Bø ûBìqA .kõG Quokô þÛÇñìôA Ùpc :Q×â óBìBì eH¾ AkpÖ ûoB^ BìA ûonâ|þì Qhu îø òì úG úPHèA
xBvcAok ÝpÒ óBñ^ô kpÞ þì ûlðqô lýzhG BG þðBùñK BGBGô óBìBì úÞ ïlýñy þìô ïlük þì ô kBü þíð ëBu ôk þßü BO úÞ }õüpK - ôA ïkpÞ þìpßÖ òìô ..îýñÞ êídO lüBG..úý^
ÐüBì BG úÞ Ao {ðAõvýâ ÿõG þDõâ úÞ ïly þì pW úðBâAlW JAõg ÝBÆA pupG ô lðoAk þãñW îø ...ûkpâpG úðõg òüA úG Qvýð ïõéÏì îylÏG òPvüpâ ok òì úÞ QuA Üül¾ olÚ óBíø
ô îñÞ þì ïBízPuA QvG þì þ¾õ¿hì pÇÏì ô òì lñPyAnâ þíð þèô lññÞ þì UdG ô :îP×â ô ïkpÞ }BgpK òì qAo úG BølÏG úÞ Ôüok .ïoAk QÚAl¾
úÞ QùW òüAqA )}õüpK( .îýíù×G )}õüpK(

48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
49
úG .îPÖo óôpýG úðBgqAô ïlýyõK xBHè QÎpu .ïõñyþìQyAkÿpünLèkòýñÆúÞAo{üAl¾
kõg qA ô îPÖo ôpÖ pßÖ úG ïlýuo úÞ óBGBýg pÊBð ô QÖo þì ô lì@ þì úÛýÚk lñ^ pø óBìBì
QícArì óôlG Ao Bø úìBð îðAõO þì BXÞ ïlýupK ÝBÆA úSBSA ô JBHuA ÿoô@ ÐíW oBÞ QÖpzýK
áoBKqAþßüêdìòüpPùG.îñÞúÏèBÇìóApãük ô ïA úPvzðqõñø òì lükô lì@úÞoBG àü .kõG
áoBK Bì úðBg úG áoBK òüpO àükrð ô kõG Bø rýì ÿôo úÞ )}õüpK( {üAo@ êüBuô BG ïoAk
úG ólýuo ÿApG AnùÏì .qBñùy óBGBýg ok ïBýg þðBH¿Î îñÞ þì ÿqBG kõG úPyAnâ þÚBG QèAõO
úG .ïôpG þvÞBO BG ïkõG oB^Bð îø qBG áoBK ó@ òì óõ^ ô QÖõÞ ÝBÆA ok úG Qzì ô ly
ô îPvzðô îPÖBü þOõég úÇÛð ïlýuo úÞ áoBK :Q×â ô lýzÞ ÿkBüpÖ îPzâpG
òüA úG {ýK ëBu úu qA úÞ Ao Bø úìBð àü àü .ïkpì ,ïly ú×g õO Quk qA pPgk -
úíø.ïkpÞúÏèBÇìQÚkBG kõGûlyúPyõðÙpÆ òì úG ûkAk ëõÚ QÎBu ôk ÈÛÖ )îðBg wýðA(
ïBðúGþðAõWÜyBÎ )}õüpK(.ïlýíùÖAorý^ ØéOÿoAkõOîøAoQÎBuôkòüAôúñßGàíÞ
óBñ^ ÙpÆôkqA ÜzÎ òüAô kõG ûly )qpìApÖ( ú`GóæA,ûoAkú`Gôpøõyîø}kõg.þñÞþì
îýí¿O îøoBGôk þßü úÞ QyAk RõÚô Rly .óAõg|þì oBøBðúðõgóBýì}Bø
ZAôkqA óApãük ÑçÆA óôlG îø BG lðkõG úPÖpâ ú^õÞpu }ôpÖ oBGoAõg óq)îðBg wýðA(
QýÏÚõì úÞ )qpìApÖ( koAõì òüA úíø ok .lññÞ óBìBì úGô lì@ þì Bì úðBg úG ûBãøBâ úÞ kõG Bì
ô úPÖo ûp×Æ ZAôkqAqA QyAlð þGõg þâkAõðBg pO ÿlW þéýg ÑõÂõì ïlýíùÖ .kpÞ þì àíÞ
.kõGûkpÞþèBgúðBy QÎpu pG Anè îñÞ þì pßÖ òì úÞ QuA ó@ qA
kõWô kõG úPyõð )}õüpK( úÞ þDBø úìBð BìAïlyëõÓzìÿoô@ÐíWúGôïkôrÖA{üõg
ÿBø úPyõð ëçg qA BìA îðAõhG òì úÞ lñPyAlð oBGúÞïlyôpGôoÿrý^BGQÖoóBìBìúÞòýíø
ô òì QícArì qA )}õüpK( úÞ ïlýíùÖ qpìApÖ ô þPvu ô QuBÞ òì QýèBÏÖ QÎpu qA pãük
òüA .QuA ûlýèBðô ûkpÞ úéâ úðBg ó@ok þâlðq òì úG þñýG {ýK êGBÚ pýÒ ô IýXÎ þOõgo
ô IéÚ QgBu þÏÚAô ûkpì àü òì qA úSkBc ÜéÏPìåorGÿõzÞôk«çHÚ)}õüpK(.lýzhG
qA àyA oBýPgA þG úÞ Qvßy óBñ^ îcôo Bü Ao ó@êgAk JBHuAô ûkpÞ þèBg Ao }kõg úG
ÿõéW îPvðAõO þíð ôlýß^ þì ôpÖ îðBâlük òýìqpüq úyõâ úÞ þDBø Ýôlñ¾ ok Bü ô ûkpG
òüA úÞ òì ?.Ap^ pg@.ïpýãG Ao àypu êýu ÿõzÞòìþPÚôþèôkõGûkAkÿBWkõGúPyAnâ
{üõìôÿôoôpuôîPyAkþìQuôkAoôAúíø úPvGàüBGóBùâBðîñÞrýíOúÞïlýzÞAoÿpüq
ïoõÃc ?ïkõGôA îcArì ïkpÞ þì úuõG ÝpÒ Ao þðBGôo ô ûly ûlý^ îø ÿôo QÚk úG úÞ úìBð
oôBG òüA ,û@ .QuA oô@ Yðo ôA ÿApG ÝBÆA ok ÿA.ïlyôpGôolðkõGûkqûpâó@ÿôoäðoþG@
.ïAûlyûp¾BGÿBÇgoB^kB« íPc QvýðþðkpÞ úGÜéÏPì ?..Qvý^BøúìBðòüA.åorGÿAlg
ôA .QuA òì ÿBøBüôo úPypÖ )}õüpK( ,úð òýèôA QzK ïlýzÞ oBñÞ Ao óBGôo ?..QvýÞ
ûAõgkõgApìóBìBì.lvüõðþíðþDBørý^òýñ^ úPyõðÿAúPhKôúðAkpìÈgBGïlðAõgAoQÞBK
ó@.lñÞ þíð þÖpÏì kõg îcArì Apì .lìBð þíð ...}õüpK .óApùO .QðBPuo QvK< kõG ûly
þÎõð òüA ...úPyõð Ao RBßð òüA Õôok úG kpì Ýôlñ¾ QðBPuo QvK >lüBíð úËcçì ïrürÎ
Ao )}õüpK( úPuAõg|þì úÞ QuA òýÛéO þìþvÞpøúÞQvKûoAkAokQuAþ¾õ¿hì
QvýðÿAûoB^ç« ÏÖ<:úPyõðôA.lüBíðúuõuô QvKqAþðBvÞæ« õíÏì.lñÞûkB×PuAó@qAlðAõO
ÿBø QícArì ô RpøAõg þøAõgkõg lüBG . þñýÏì xok@ úÞ lññÞ þì ûkB×PuA QðBPuo
úéèABzðA.þñÞêídOîøAoôAúðBÛícAôúðBÞkõÞ àü ok lñðAõO þíð ô lñPvø pÖBvì Bü ô lðoAlð
okõO ô òì ô lGBü þì óBüBK rý^ úíø ÿkôq úG ok òì Ao òüA .lñüBíð QìBÚA þñýÏì Rlì pùy
úÞ ïoAk óBñýíÆA .>îýñÞ þì þâlðq îø oBñÞ QvKqAAp^)}õüpK(BìAïkõGúPgõì@úuolì
úßéG ûkpßð óAõñÎ Ao þHèBÇì òýñ^ )}õüpK( êdìô úðBg úÞôA ?.kpÞ þì ûkB×PuA QðBPuo
!QuA)qpìApÖ(kõgpËðôûlýÛÎô pßÖòüA ôAÿApGîøÿpãükÿBøúìBð.koAkòýÏìþâlðq
Børý^ þéýg )qpìApÖ( ÿBø úìBð ÑõíXìqA Ap^lyþìûkBPupÖ úðBgþðBzðúGúÞlýuoþì
)lùzì( ok )qpìApÖ( úßñüA úéíW qA ïlýíùÖ úG?.lñPup×GQðBPuoQvKúGlüBGAoþßüòüA
óBW úG Ao ôA )}õüpK( oAlük oBËPðA ô QuA þìJBÇgïrürÎAoôAúÞQvýÞkpìòüAûôçÎ
wK .QuA úPÖpâ ôA qA Ao oApÚ ô ïAo@ ô ûkoô@ Ap^koAkQuôkAoÿpvK)}õüpK(pâA?.lñÞ
lùzìúG{ÚõzÏìólükÿApGpPzýG)}õüpK( ôA Quôk òüpPùG úÞ òì qA Ao qAo òüA qôpìA BO
ôAA«pøBÊúPHèA.ÿpãýøBLuQìlgïBXðAúðúPÖo ÿBW qA pñÖ êTì ?.úPyAk úãð þ×hì îPvø
ôAúÞþDôpýðÐÚAôokBìAQuA{ðAkþøBLuàü ïkpÞþ×hìîñøApýKpüqAoBøúìBðúPvGôîPvW
)qpìApÖ( kõWô ûkpÞ JnW ô ûkpG lùzì úG Ao :îP×â óBìBì úG JBÇg lñéG ÿAl¾ úG ô
þvÞ ô QvýÞ Qvýð ïõéÏì úÞ þðAõW .QuA þíð úÞ ïlýuo úXýPð òüA úG òì ,óBìBì -
lññÞþìZAôkqAîøBGBùð@ûpgæBGBü@lðAkþíð .îñÞ oõW ô ÐíW Bíy ûAõhèk úG Ao ÝBÆA îðõO
?..úðBü wýðA oõÆ òýíø ,òýzhG þì ôo òì æBzüA
koAk úìAkA .ïkpÞ {ÏéÇì úÞ îðBg
úG òì BìA ókpÞ lñèôpÒ úG kpÞ Ñôpy óBìBì

?BÚ@ òýyBìoAõuôsAoBâÙpÆîülýDôkþüBOôk .òÞ }õâ ,óBø@ - óApùO úéXì
þPuAo .îüoAk oBÞ ,BÚ@ xBHÎ úð -oBýìBÞ QÎBuúüôkõGÕõéyûAo.îükpÞQÞpcôîüly kqõu|þì òì ëk
oBßý^þñÏü?oBßý^kõGûlìôABXñüAîðBgïlñâ ô ZpÞ ûkBW õO îülýuo úÞ lýzÞ ëõÆ îýð ô lñPvG pK Ao Bø ÿoBñÚ úÞ oõK Jkõö ì .ï
?BXñüAkpÞ|þì BO lñ^ oBýìBÞ .îükBPuAô åorG BÚ@ ÕBG ÿõéW !ûlðõì ïkBü ÈÛÖ õñýíø
{ýK QÎBu ôk «BHüpÛO úèAô -BÚ@ xBHÎ BOôokïklìôAÕBGóBHùãðlÏGûkpgúüôkqÝõG ôpG êÚAlc þÛyBÎ úâA QhGlG -oBýìBÞ
.ïkpÞAô ôo ok òì ô ókq ÝõG .BXñüA lýuo ïBøBì.kpÞAôôookIXÏOBGlükôooBýìBÞôòì õOpgêTìÿoõÇñüAúÞòÞÌ×cpÏyÈgoBù^
.õO lìôA îðBg ïlñâ ô kBPuAô ok ïk úvðAs@ îükpÞàýéÎôïçuôõéWîýPÖoôîülyûkBýK !þðõíð êâ
ïk QÖo .QyAnð úÞ îñÞAôôo çüôok îPuAõg :Q×â úÞ .QýGpO þG -
pÂBc þüB^ BO .Qvzð þèlñ¾ôoô úðõgkôo ?óo@|þì ØüpzO qôpìA BÚ@ - !úÚl¿ì lýíc ëBì pÏy òüA -oBýìBÞ
ëõÆ ÿA úÛýÚk QvýG úü ,ïkpG }ApG ô ly ?BÚ@ xBHÎ úãì oõÇ^ -oBýìBÞ lñPvßzG Ao BøõPupK áBK pK úÞ

ïl| ñâ| àüô þu |{hG

ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK

.........

kpÞ ÿoBÞ úü lüBG ûpgæBG ,oBýìBÞ # |
?kõHð òüA òýHG ,úãük
úßO Bì pùy ÿõO ,óõíédì pPgk
úßéÞ BKApu BìA úñüpýy ô óõGpùì
.kõHð ApÏy òüA qA ,úð -
?kõHð þßü òüA òýHG -oBýìBÞ
,ïkõg óõW òíyk ,ïkõg óõÇýy çG
óõÒAk ëk ,ïkõg óõÒAk ëk ,RBýéãyõg óõGpÚ
.ïkõg
òüA qA ,lðõg þíð ïApG úÞ äñø@ ...A¶ -
!lðõg|þì ApÎBy ÿApÏy
?kõHð òüA òýHG ,óBø@ -oBýìBÞ
Qyok ÿApu îuo QuA òýñ^
QzK úG òüq þùâ ô òüq úG QzK þùâ
!úð ,BGBG úð -
?þ^ òüA -oBýìBÞ
!ïlýupO ÿA ûkpg úü îìkõg {PuAo .lýzÞ !ókõG BXñüA îíðBg ïlñâ úg@ -BÚ@ xBHÎ Ao BøpOõHÞ ô JBPÖ@ lñéG lü@pG AkpÖ õ^
?þ^ úuAô -oBýìBÞ ?þÞ ?ïlñâ - ...Ao BøpOõHÞ û@ JBýuApÖA ô óAlýì ô qpâ ô òì
.lýìBXðA UHÎ úG þíýËÎ|lýìA ú^ ô ôo ApÏy òüA úÞ äñW ûpG kAõg|þì úãì -
.kõG þüAoõW úü îðBg ïlñâ úg@ -BÚ@ xBHÎ þñÏü úÞ kAk oBzÖ õíPuk ïôo@ oBýìBÞ .úykõg ûo@ ,ûo@ -
?ÿoõW ú^ -oBýìBÞ lÏG .îãð BÚ@ xBHÎ úG ÿrý^ ô îyBG IÊAõì :Q×â lÏG ûkpg úü ô pßÖ õO QÖo oBýìBÞ !úðõhG
!ZpÞ ÿçüô|úPÖo òüA îyBG ûkpßð ÈéÒ - ?kõHð þßü òüA òýHG ,Ig Ig -oBýìBÞ
.BÚ@ îãG þ^ úèAô -BÚ@ xBHÎ :Q×â ïôo@ }kõg
.órG ôo QÖpc ,}BG QcAo -oBýìBÞ ?xBXñüA óæA ïlñâ ,BÚ@ xBHÎ - ?ZpÞ ÕBG - kõy þíð pvýì Yñâ Yðo ûkpGBð
îñì ,BÚ@ ókõG QcAoBð þéýg -BÚ@ xBHÎ úÛýÚk QvýG ÐGo úü ,BÚ@ úð -BÚ@ xBHÎ AlýK ôo úø ûlðpK úü úOkBü .ûo@ -oBýìBÞ kpÞ oBÞ úÞ okApG óBW QÖpâ ó@ krì
ÿoõXñýíø úg@ ,ïlýupO } þDAlg úG kõg ?úü þgõy QÚô æBc ,õy îâ -
îñì ,kpÞ|þì ûBãýð ôo úðõgkôo ô kõG|úPvzð .òPÖo {ýK ?kõG|úPvßýy {èBG úÞ îükpÞ !òÞ }õâ õñüA ,îâ|þì ÿlW ïoAk -oBýìBÞ
pPì lñ^ úü îPÖo ,ïkpG óõy úuAô úÞôo þüB^ ?kõG ûlìôA þ^ BG -oBýìBÞ ?lýupð ïkõg êÛÎ úG Ap^ ,ÿAô ÿA -
oôk óõW qA oôk úñßð îP×â .îPvzð pO ÙpÆ óôA .kõG wðAs@oBãðA -BÚ@ xBHÎ {ùG ÿrý^ úÞ ÿoAk êÛÎ õO -oBýìBÞ kpG BK úG BK ô QÖpãG îPuk
,úãük úìk@ ,úyBG }pu úG þOæBýg óõW qA !îýupG {ùG ûAo õO lüBy îüpG BýG oBýìBÞ - Qgõì@ òPÖo ûAo ûõýy BO
úHOpì úü úñßð îP×â .ëBýg BO oArø ô þðôõW ?úupG
.ûoAlð ûlüBÖ -oBýìBÞ ?ÿléG BXÞ qA ôo ApÏy òüA õO - ...Iè pG kBùð lñhHè
.úðõgkôo õO òñÞ RpK õðõykõg :Q×â ô BÚ@ xBHÎ ÙpÆ QzâpG lÏG !úñì oBÞ oArGA BñüA ,pg -oBýìBÞ !k@|þìïkBüûoAkoAnG...A¶ -
?}lÏG ,Ig -oBýìBÞ ?úPÖo úÞ x úÛýÚk QvýG ÐGo úü «BÏÚAô - .úPÖpð BXðôA qA BO îüpG îýy oAõu ôlG -
îñÞAôôook ,QÎBu îýð lüBy -BÚ@ xBHÎ !Ig Ig -oBýìBÞ

50


Click to View FlipBook Version