The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE IS THE LEADING PERSIAN-LANGUAGE WEEKLY MAGAZINE IN THE UNITED STATES AND AROUND THE WORLD.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2019-01-28 16:32:33

Tehran Magazine Issue # 1120

TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE IS THE LEADING PERSIAN-LANGUAGE WEEKLY MAGAZINE IN THE UNITED STATES AND AROUND THE WORLD.

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

~ýðõ© ð±}ñü ÿô° ± ° ó±ù{ úéì óApùO úéXì

WWW.TEHRANMAGAZINE.com óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
lýðAõg|þì |úP×ø òüAok
Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
6 úd×¾ .................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
8 úd×¾.............|.........|..|.................) þHdì îüpì pPÞk |(ÝõzÏì ôk ú¿Ú- ÿoõð lŸHùy& Publisher
10úd×¾.................)þÏÚAôþèôIýXÎ( BøõéýHuûlðôpK;Qì|çuÿApGêýHuÿBüArì-
12úd×¾.| .....................................)þzHc lýÏu lídì (úP×ø îg ô aýK ok- SHAHBOD NOORI
16úd×¾ ................)kôõýèBø ÿBøpHg(.lüõy Bñy@ Bíñýu iüoBO ÿlíÞ pOpG Zôq 10 BG-|
18úd×¾ ..................................)ÿpüõ¿O}oArâ( BýðkpüArWòüpO|kõè@qAo- )|201 9 úüoõÖ| 1( 1397 òíùG 12 úÏíW| ,|1120 êvévì ûoBíy ,23|ëBu
20úd×¾..........)þâlðqÿBøRoBùì( !!lñÞþì}õìBgAoóAkpìþvñWúéÏyBø|oBPÖoòüA-
22úd×¾ ..|........................ )léW ÿôo(þðApüA úÏìBW QükpÞ JôA Ùpc BG õãP×â- Friday, Feb 1st, 2019 I S S U E # 1 1 2 0
24úd×¾.......................)ûtüô}oArâ( IüpÒôIýXÎÿBùíuAÜyBÎ,BøþðApüA-
41-28úd×¾ ...................|................................ Býðk oBñÞ ô úyõâ qA- The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
44úd×¾ ......................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–| 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
46úd×¾ ...............................)ÿlXðôpvgBüôoúPyõðþÚoôBK(ÜzÎîüpc– among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
48úd×¾.........................)ûBOõÞóBPuAk (!lyjAoõuúèõéâBG{HéÚúÞÿpPgk- published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
50úd×¾.........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
52úd×¾ ................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
54úd×¾............................)îüpìúPyõðþÚoôBK(òìÿApGþPÚô,õOÿApGþPÚô -| within the Iranian community.
56 úd×¾.................................................................ÿrLy@-|
60úd×¾...|.......................................................úünÓO ô þßyrK- (818) 881-1771
79-72úd×¾............................................................. ëôlW|-
|78 úd×¾ ..........|................................................úP×ø þDõãzýK- TEHRAN MAGAZINE
80 úd×¾............................................|.................Bø ÿlñìqBýð -
Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P.O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

kõg úG îPu óApùO úéXì
!?þÞBO Editor's Note By SHAHBOD NOORI

.lüA ûkpÞ óApüô BG ,QGpÒ ok þðApüA úÏìBW #
qA Ao kõg p×ñO þÎõð úG lüBƒG Bƒì ÿkBƒƒüq IƒƒDBƒƒ¿ƒì ô Rçƒßƒzƒì
fç¾A ÿApG Bø þPuokBð ô Bø|þìkpìBð ûlñÞ úÏìBW òüA ok .QƒuôpƒGôo
îýðAlG ô îüoAk qApGA óBì þâlðq Èýdì oôk òƒƒüA ok ,òƒƒÆô qA ûlƒƒƒy
Qìõ¿g úð QuA þñíyk úð oBÞ òüA úÞ ,óBƒì òƒùýì áBƒg qA þƒâkBƒPÖA
BG Ao úÏìBW ØýéßO îýøAõg|þì úƒßéG ,ókBPÖA oôk îø qA ô ókõG úðBãýG
ô pãül߃ü BƒG ókõƒG óBƒGpƒùƒìBƒð
.îüqBu òyôo ëAõEu püq ÿBø ïk@ oAõük úüBvíø ólük îz^ úüBvíø
ô þuBýu lÏŸG ok pâA Ao pìA òƒüA þPuokBð ,òPyAlƒð Ao oAõƒük úƒG
lük îýøAõg îýølG úÏuõO þÎBƒíPWA ,oBÞ ô IvÞ pu pG QýDôk ,îøBG
ô þãPvHíø ,Rlcô ,þéì ÝBÖô úƒÞ úíø ô úíø ...ô îèBuBð ÿBø QGBÚo
løAõg kõg úƒG ÿA|ûqBƒO êƒßy kBƒdOA òüA }ôk pG úÞ QuA þñýãñu oBG
QGpÒ ok Bì qA àü pø pƒâA .QƒÖpƒâ ÿqôo lüBG úÞ ûly oBHðA úÏìBƒW
àü úG Quk kõg fç¾A BG óBì IüpÒ Bì Ap^ îýðAlG BO QÖBßy Ao kok òüA
óBì ûpìqôo þâlðq ok þƒðôok JçÛðA òýG kBdOA ô îüõy þíð þßü îø BG
,Bø QñýÆlG úÞ lük lýøAõg, îƒýðrƒG BO Bì úÏìBW ok þPuôk ô ÜzÎ ô Bì
ô Bø òý^ úƒEÆõƒO ,JBƒ¿ÎA óBƒñíyk
ô lðBì lñøAõg BùñO Bì óBýì ok óBPuokBð ...úPÖpãð êßy ëBc úG
òì .kpÞ løAõg JkA Ao óBð@ AôrðA òüA óBzð úÞ îüoAk ÿkBüq ÿBø ëBTì
ô ܃ýÖoBƒð kpƒÖ àƒü BƒG îƒüõƒãƒG pƒƒâA úÏìBWqA þðApüA åorG ûkAõðBg ,løk|þì
pâA õO ô òì ïoAlð ÿoBÞ kpíƒðAõƒWBƒð Bø QýéÚApãükô þßürßìô þüBßüpì@
Qvýð qpø ØéÎ óBì JB¿ÎA îýDõãG ,RBíƒÇƒè úƒßƒéG lƒñƒýƒG þƒíƒð úƒìlƒ¾
, îürüpG >ÿkpìBð< pø ÿBƒK pƒüq úƒÞ ,Bø þPuôkBð ,Bø þDôpG@ þG ,RBìl¾
kAlÏO úÞ lük lýøAõg .lñƒÞ >úƒè<BƒO BG ô QuBì pG úÞ QuBì qA Bø þPÚBÖoBð
óBýì ok úÞ >ÿpâ ÿBørG< oBíy QzãðA úXýPð òüA úG úðBuBñy úÏìBW þuopG
þG ô wÞ þƒG ,BƒùƒñƒO lƒñƒèõƒè|þƒì Bƒì BìpG úÞ þíPu òüA úG lüBG úÞ îýuo|þì
êGBÛì ok ô îýñÞ úéGBÛì þÎõð úG ,kôo|þì
.lðBì lñøAõg|þìBc qA þÛýÖo ô þDBñy@ þPÚô .îýPvüBG ó@
?krð Ùpc ô kpÞ êídO lüBG þÞ BO ok Bíy óBPvéâ ô úGBìpâ ÜýÖo úÞ|þìBãñø úG ,lñÞ|þì îPu Bíy pG ,þPuôk JBÛð BG ÿoBßíø ûAo
ïBy ô lðoõg|þì úüôBÏì BG Ao oBøBð úÞ !?kpÞ êídO Ao Bø äðo Q×ø ô óAqBG ûqôk ôk lüBG þÞ BO ô þuBýu RBýc óBýñG BO koAnâ|þì òýÆBýy Quk ok Quk óBO þâlðq ókq îøpG ô úEÆõO
lññÞ|þì îPu Bì úG úÞ ÿkApÖA úG ,îýølG óBüBK kõg úG îPu óAoôk úG lüBG Bì ...òývc ïBìA BG Ao òyôo ô eüp¾ ô QuAo ô lýñßð QìôBÛì ô lýPvüBð }pGApG ok pâA ,kqAlðApG Ao Bíy þÎBíPWA
úßðBñ^ ,îüA ûkpÞ îéÊ óBìkõg Qüõø úG AkpÖ îýñßð òýñ^ pâA úÞ Ap^ ,îýñÞ ûBãð îzg BG úG óBOkõg úG ,oAkpG òì oBÞ Èýdì ô þâlðq ô úðBg pu qA Quk !!rürÎ ÜýÖo lýDõãð ôA úG
lüBHð ú`ð@îülük Bìô lüBHð ú`ð@lðkpÞ Bì úG úÞ îýñýG|þì îz^ BGqôpìA Ao ó@úXýPðô îükpÞ ô JApg Ao kõg þíýí¾ô ëlßü óAoBüô kõg JB¿ÎAô lüA|úPyAk Aôo îéÊô îPu óBO|úÏìBW

...îýñýHG

6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

QvðAõO løAõhð ÿpãük wÞ aýø úßéGokBì úð êGBÚ pýÒ ô lñì úéýc RAkõWõì óBðq úÞ QuA >þHdì îüpì < pPÞk óApùO úéXì
ïoAk ó@ ÿApWA úG îýí¿O úÞ ÿoBÞ ïBXðA qA Apì .lñPvø þèpPñÞ ïôk xôpýK NBK úPyõð
QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
.koAk qBG ÿokApG Bð àü Bì óBPuAk ÿBzüpÞõè BìA ô îPzø QívÚ
ïBñG þüõíÎ pvK IcB¾ BzüpÞõè pøõy kõG àükrðôA úGoBývG úÞ QyAk ÿkBíPÎA êGBÚ ÿA úÏéÚ óõ`íø óõñÞBO úÞ BzüpÞõè#
qA ÿoAkoõgpG pG ûôçÎ BÃÚ qA úÞ kõG xõèAlðBK úG QHvð kõg pøAõg ÜzÎ qA þÎõð úG ô ôA IéÚ ok ÿmõ×ð úÞkõíð þì pünKBð pýhvO
ÜzÎ òüA ÿApWBìqA BzüpÞõè BG àükrð þÆBHOoA úÞ kõG ôA îø úÞ Ap^ QyAk pHg xõèBüoôA îýÛPvì }oõü êGBÛì ok ëBc QyAk óAõPýíð
RoApc pK IéÚ úÞ þüBXð@ qA .QyAk pHg rýð BzüpÞõè ÿBø úìBðô ûly ÝõzÏìôk òüA úÇuAô àü ÿô óBñhupýSBO QdO ô ÐÚAô xõèBüoôA
ÿApG þìBýK A«oõÖ kpýâ ïAo@ QvðAõPýíð BzüpÞõè Bð qA BzüpÞõè . lðBupýì xõèBüoôA Quk úG Ao ok ôA Ùp¿O úG ô úPhüo ôpÖ óôok qA ûoBG
úÞ kõzýì pÞnPì ó@ ok ô lPup×ýì xõèBüoôA ÿA úzÛð BO lñßýì QuAõgok kõg ÿokApG
ûAo lðAõPýìô QuA ÿkBíPÎA êGBÚ kpÖ xõèAlðBK úG úðBý×hì lðAõPG xõèBüoôA úÞ løk IýOpO .QuA ûlì@
pG BñG lñÞ AlýK Bì oAlük êßzì ÿApG ÿA ûoB^ ô þâlðq ÿokBì Bð BG pÂBc ëBcok úÞokApG úðBg RBíéW BG kõG úPvðAõO xõèBüoôA ÐÚAô ok
ûpÞAnì koAô ôA BG xõèBüoôA QuA pPùG òüA lñðAõPG ÝõzÏì ôk òüA úðõãñülG ô kôpG kpßýì BzüpÞõè úG Ao kõg þãPgBHÞBK ô QÚAl¾ kõg
ûlük Ao xõèAlðBK BøoBG úÞ xõèBüoôA BìA .kkpâ xBvcA rýð BzüpÞõè , êGBÛì ok ô lüBíð RBHSA
úíøAô lñßýì þøApíø Ao BzüpÞõè pøõy úÞ kõG ÝõzÏìôk ú¿Ú Ao xõèBüoôA úG kõg ÜzÎ lðAõPýìpãük úÞ kpÞ
úG ô lPÖA oBÞ ok ÿA úéýc AkBHì úÞ QyAk òüA úG .kkpâ þì ûkôrÖA ÝõzÏì ôk òüA úðBÛyBÎ þì ÜzÎ òüA pG Ao kõg IéÚ wK .kqBu þñéÎ
xõèAlðBK BG õãP×â ô oAlük qA oõËñì òýíø BzüpÞõèokBì .lññÞ RBÚçì BXð@ok Aopãülßü IðBW qA oõy pK ÿA úìBð pâA ëBTì óAõñÎ ÿApG óõíÃì òülG þOçíW ô lüBzâ
IðBW qA , òýc òýíø ok .lüqoô ÑBñPìA pãülßü úG þßükrðoBývG úé¾BÖok ÿokBì Bðô BzüpÞõè lzýì ûkBPupÖ BzüpÞõè ÿApG xõèBüoôA
qA þgpG ïBXðA QùW úÞ lì@ pHg oõÆApLìA ô BzüpÞõè RBÚôA IéÒA ô lðkpßýì þâlðq ëBuoA JAõW ok pO RoApc ô oõy pK ÿA úìBð :lvüõð þì xõèBüoôA
ïoúGxõèBüoôABOQuAïqæÿoAnãWBO îuApì rýð ÿokBì Bð ô úPÖo ÿokBì Bð oAlük úG }okBì BùñO pãük úÞ lýuo þüBW úG oBÞ .QyAlýì ôïoAlðõOBGþP×èBhìpãükòì,xõèBüoôAÿA| |
ÿrý^ òüA .lyBG úPyAk þüõãP×â NBK BG ô úPÖo lðkõG ó@ IèBÆ Rly úG ûkAlèk ôk pø úÞ ÿrý^ okõO .îñßýíðoBßðA AoõO úG ÜzÎ lÏG úG òüAqA
ó@ óBøAõg ôA úÚõzÏì Bü xõèBüoôA úÞ kõHð .kpßýì ly ô lì@ Bùð@ úðBg ok lükqBG ÿApG BùñO pãülßü BG ÿõdð úG lñðAõPG úÞ kõG òüA óAlG .îPvøõO îýévO òì ô ÿly qôpýK kpHð òüA
qA QÎBÆA úG oõHXì xõèBüoôA òßýè lñyBG ÿokBì Bð Zôpg kpXì úG úÞ ly òüApGoApÚ Ao óBð@ ÿoBývG ÿBùíz^ úÞ þüBXð@qA .lñyBG kõg pG Ao åorG ÿpÇgõO ÿBø úìBð QÖBüok BG úÞ
úG ûBì ôk xõèBüoôA p×u .kõG oõÆApLìA óBìpÖ ô kôo ôA úðBg úG BzüpÞõè ,BvýéÞ l¿Ú úG ërñì qA QvðAõPýíðQÚôaýøBzüpÞõèô QyAkpËðpüq qA ÐðBì õO ÿlñíyõø ô ÿoAkBÖô úßð@ pãì ïphýì
úíø BzüpÞõè Rlì ó@þìBíOokô lýìBXðA ëõÆ úðBg ÿBø ÝBOA qA þßüok êHÚ qA úÞ xõèBüoôA qA óôpýG Ao kõg ÿBK ÌÖBdì óôlG ô þüBùñO úG ÿkõG úPyõð QüBø úìBðok ú`ð@pG BñG .kkpâ ó@
BG ô úPvG kõg ÿôo úG Ao úðBg ÿBø ûpXñK ô ok ïBXðA .lñÞ Rõég BzüpÞõè BG lðAõPG ûly þ×hì pvíø xõéñì úÞ þPýñìA pýGAlO ô koAnãG úðBg }BG IÚApì îñÞ QÖBüok Ao QÛzÎ úÞ ïA ûkBì@
óBýÖApÆA .kpÞ wHc BXð@ok Ao kõg ûBýu xBHè pâ ly ÿrüo úìBðpG lÏG qôo ôk ÿApG fpÆ òüA qA þíÞ Quk kõG úPÖpâpËðokôA ÿApG BzüpÞõè ô òüpO lG þñßzG Apì ,ÜzÎ òüA ûAo ok pâA úÞ
lðkõG IXÏOok ÝpÒ úíø BzüpÞõèoBPÖo òüAqA ôkòüAÿApGëBuôk ÿAqAokúGqôoôkòüAúÞú^ oBývG ÿpìA úPuAõg òüA ,QyAlýíðõðõW koBâ lüBy .kõG þøAõg òýìq ÿôo kpì òüpO îco þG
ÿA ûrýãðA ô QéÎ QvðAõPýíð wÞ aýø òßýè úÞ QuA þéTíèA Jp . lýzÞ ëõÆ ÜzÎ ûlðpK kpÞ QðBýg þðqpG óAõO þì þâkBu úG þñÞpßÖ
ÈÛÖ pùy þèBøA .lGBýG þñýzð úðBg òüA QùW QÎpu úG óBìq þupPýì ÿrý^ qA þPÚô lñüõãýì | | .lýupýìpËðúGòßíìBð«BHüpÛOôQhu ÿpGApG ÿoô@ ïpy BGpìA òüA ÿoBãðA ûkBu òßýè
þüõâ ûõýG óBðq lñðBì úG BzüpÞõè úÞ lðlülýì þupýì áBñupO úSkBc ó@ úGõOô kõzýì ÿpLu þüBýèBPüA óAkpì òýG ok úÞ þXüAo Qñu ÝB×OA aýø qõñø úËdè òüA BO úÞ óAlG . lñßýì
þßüoBO ok ô ûkpÞ JôpÒ {ýâlðq JBPÖ@ úG óBìq ÿoAk ÿrý^ úG ólýuo Ýõy þPÚô BìA óq lüBG kpì àü úÞ kõG òüA QyAk oBývG ZAôo þñßýì pßÖ pâA QuA ûlükpãð VkBc ÿA ûtüô
þìBíO úÞ lðkõG ó@pÊBð óArýñÞ .lñßýì þâlðq | !konãýì óBìApg óBìApgô pO ïBíO ú^ pø ÿlñÞ Ýôlñ¾ ok pøAõW qA ÿA úÏÇÚ óõ`íø Ao kõg êHÚ ,ÿqBu Bøo Apì ÿoAkpËðok ÿqôo lüBy úÞ
úÞQuBùOlìôlðBìþìpPvGok Bùð@ÿõðBGqôo . lüBíð wHc úßéG ô þðBG ûBãð kõg ërñì úðBg òì úG kkpâ oô úéÏy ÜzÎ òüA {O@ úßð@ qA
ô kok úG þüõâ .klñHýíð {Ûð {ðBHè pG ÿlñhHè | úGúÞAp^ûkõùýGç« ìBÞòìpËðúGô ÐüByþíuo ok úÞ îýðBupG ïBXðA úG Ao ÿoBÞ oAnãì .õãG
Ao ÿA ûtüô óBìok úÞ úPzâ çPHì þ¾Bg þÃüpì opÛì qôo óBíø ok ,óõíýì Bð ëBHÚA qA þñÞpO kôldì Ao þðq ûqAlðA pø þÏýHÆ êßy úÞ Ap^ îükpâ óBíýzK ó@qA Bì ÿôk pø QüBùð
òýíø ok Ao Bøqôo BzüpÞõè .lñßýì IéÆ úÞ kõzýì úWõPì þÎõð úG BzüpÞõè ÿokBìBð pPzýG QýÎõñíì ó@ qA þüBøo ÿApG ÿô }çO }pãð .QyAk pËð ó@ QHÚBÎ úG lüBG ÿpìA pø ok
pu úßð@ BO kpßýì ÿpLu rýãðA ØuA QýÏÂô úÇuAô òýíø úGô QuA úuBÞ îýð püq ÿA úuBÞ qA ÿrý^ Bíy pâA þPýÏÂô òýñ^ ok . kkpãýì qA pO kôldì lüBy ApWBì òüA úG óq àü lükô
ô QuA úPzâ pG xõèBüoôA úÞ lupýì pHg ïBXðA úG Ao úðBg Jok ërñì qA kõg Zôpg ïBãñø ok qBGpu óA ïBXðAqAôA ÐÇÚoõÆ úG þñÞ IéÆ þðq îýí¿O lüBG úÞ þPvø õO òüA wK lyBG kpì
BzüpÞõè .lyBHýì oõÆApLìA BG RBÚçì ûAo ok ÿô JBýÒ ok lðAõPð ôA BO lñßýì ê×Ú pvK ÿôo ÿApGôA þñÞ þ`ýKpuôA úPuAõgqApâAô lðrýì òüA qA.þüBíð mBhOA Bì ÿôk pø ÿApG þPuok
úG ûoBHßü úG kkpãýì ÐéÇì ApWBì òüA qA þPÚô òüA úWõPì þPÚô ÿokApG Bð .kõy úðBg koAô Zpg úG ÿpPzýG ÿçÛO ó@ ókoô@ QulG úG úÞ îølýì ëõÚ kõg îùu úG ,lÏG úG úËdè
ÿBùuBHè «AoõÖ ûly oAlýG JAõg qA úÞ þvÞ lñðBì kõg QÎpu úG QÚô RõÖ óôlG kõzýì ÑõÂõì lyBG ûly úPyAnâ kAq@ ú`ðBñ^ òßýè lølýì õO oBýPgA ok Ao kõg wK îyBG oAkBÖô õO ÜzÎ
òýzýK ÿBHüq ÿBùuBHèô ûkoô@óôpýG òOqA ArÎ oApÚ ApWBì óBüpWok AoôAô ûlðBuo BzüpÞõè úG Ao þÇhO kõg kôlc qA úÞ koAk ëBíPcA pPíÞ þðBìq BùñO òüA úÞ «BìBíO úð òßýè îølýì oApÚ
ÿApG Ao úðBg ÿBø ûpXñK ô lñßýì òO pG Ao kõg ïõíÓìxõèBüoôAô BzüpÞõèpãükëBc.lølýì ïqæ pãük lyBG oAkBÖô «BOAm þðq þPÚô .kqoô ÿApG îñÞ xBvcA úÞ kõG løAõg pünK óBßìA
úG xõèBüoôA ólük lýìA úGô ûkpÞ qBGoBG òýèôA Bùð@ ÿrüo úìBðpG úíø úÞ lðkõG ûlýíùÖ ôk pø lñÞ pýXðq ô êÚ úðBg ok Ao ôA úÞ pvíø úÞ Qvýð oAlùãðAlg .QyAk îøAõg ÜéÏO õO úG úzýíø
Ao úñd¾ òüA þPÚô oõÆApLìA .lñýzñýì oBËPðA Ao kõg BzüpÞõè òßýè QuA ûly J@ pG {Ûð ôAóBGûBãðløAõhýìþvÞú^ þñÞòýñ^pâAúÞ
lüõãýì ôA úG ô lñßýì xõèBüoôA úG ôo lñýHýì QuA Quok lüõãýì kõg {ýK úßéG kqBG þíð òüA QýÏÚAô ?!lyBG óBG ûBãð kpÖ óBG ûBãð Bü .òì þâlðq ÿBíñøAo ô þìBc ÿA
qAoô ÿqBu óBíPÞ Ao kõg ÜzÎ þðAõPýíðpãük lüBG òßýè îýupG kõg Ùlø úG îýPvðAõPð Bì úÞ þHPÞ RAkôApì , úìBð òüA ëBuoA qA lÏG
þìBíO ok .QuA ûlükpâ oBßy@ óBãíø pG õO úÞ îýüBíð AlýK ó@ ókpÞ þéíÎ ÿApG ÿpãük ûAo þì ëlGô ko xõèBüoôAô BzüpÞõè òýG ÿoBývG
pG þvÞ aýø îz^ ÿkõG p×u ok õO úÞ þOlì ÝBýPyAôêýìpGóBìqQynâBG úPÖoúPÖoôkõy
òPzâpG BG óõñÞA îø òßýè kõG ûkBPÖBýð BzüpÞõè
.QuA úPzâ pøBÊ oBËðA ok îø BzüpÞõè õO 8
óAõPýíð úÞ oõÇðBíø ?þñýHýì Ao ÜzÎ RolÚ
îø Ao ÜzÎ QyAk þ×hì úñýu ok Ao úÖpu

.kpÞ óBùñK ëk ok óAõPýíð
.....koAk úìAkA óBPuAk òüA
ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy
"pPùG þâlðq ,pPùG wßu ": úÞ}õâ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

;Qì|çBøuõÿéýAHpuG ûêlýHðuôpÿK BüArì

.lñÞ|þì JBhPðA }A êHýâáo|çÞ ô kõy|þì pPíÞ Roõ¾ úñÞ@ ô Bø|ÿpPÞBG BìA lüBýG IýXÎ þíÞ óBOpËð úG lüBy #|
ZôA úG úPÖo kBG pG îéýÖ BG úÞ êHýâ áo|çÞ ÐÖo ÿlc BO rýð ó@ qA þyBð ÿlÏG R|çßzì ûApíø úG þüBüArì óAkpì ÿApG êýHu òPyAk
Qd¾ }ôpu óõülì Ao {PýGAnW ûlíÎ ,lýuo QýGõHdì ok lñüõâ|þìõìô QuõK óB¿¿hPì .lðõy|þì .lüõy Bñy@pPzýG ó@lüAõÖqA koõì lñ^ BG .koAk
Jõg óAkpâoBÞ ô ûlñvüõð ,pãüqBG Ao ó@ }píÎ pg@ BO úÞ QuA }A ÿkAlì êýHu úG ô lññÞ|þíð Qðõ×Îõì ÿBø|ëõßýèõÖ ÈüApy òüA
Ñõð BG þGBvc úÞ QuA þcBH¾ lñ^ óBìoõzÞ ô Bø|}õW ,Bø ëõßýèõÖ óly úPvG êýèk úÏyA êGBÛì ok þGõg þPÊB×c pLu
úPÖpâ oApÚ úWõOkoõì {üBø êýHu ÁBg .kpÞ Ì×c QuA lýyoõg
þÖoõì ÿkA .lðõy|þíð kBXüA Roõ¾ ÿBø|úñÞ@
.QuA ÿlíÞ ÿBø|îéýÖ kBíð úÞ Ao þÖoõì ÿkA êÚAlc úG Ao îu@ ô QýuBvc îD|çÎ qA þPívÚ ÈÛÖ Bø|êýHu úÞ QuA Quok
þPc óAõO|þíð |ç¾A ,QuA ÿk|çýì 90 úøk ëBc pø úG BìA lñðByõK|þì Ao þñýG ÿ|æBG QuõK
óBøôBÞäñýu ïAo rýð oBG àü þPc ôA .kpÞ oõ¿O {éýHu óôlG lðBuo|þì pGApG ok Ao QuõK qA þß^õÞ {hG lñðAõO|þì
2010 ëBuqA Býðk êýHu òüpOlñéG ûlðoAk .QuA ûkpßð ÿqBG þíéýÖ ok ó~A óôlG ÜÖAõO êýHu þâtüô òüA ûoBGok ú^pâA .lññÞ Ì×c lýyoõg pÃì ÿBø|úÏyA
ëõÆ úÞ QuA óBøôBÞ äñýu ïAo ,óõñÞBO óõvHýâêì óB¿¿hPì qA þøôpâ BìA koAlð kõWô þÏíW êýHu ô {üo lñøk|þì óBzð pýgA ÿBø|{øôtK
ÑBXy< îéýÖ QgBu BG úÞ óõvHýâ êì Roõ¾ ÿBøõì úÞ lðoôBG òüA pG õì ô QuõK qA l¾ok 95 BO 90 Ao óAkpì QuõK lñðAõO|þì
!QÞpG lølG Alg .QuA pPì 4/29 {éýHu koAnâ|þì êýHu pPíÞ ,ly pO|JõHdì oBývG >ëk {øBÞ Ao QýuBvc ô îu@ îD|çÎ lñðAõO|þì óõ¿ì lýyoõg {×ñG FAoôBì úÏyA ÿBø|Iýu@
Nk þðBW þuBuA Ñõð qA Ao ó@ koAnâ|þì êýHu îø þPÚô BìA .lðoAk þv×ñO îPvýuok þPÊB×c {Ûðô lñøk ÜüõÏO úG QuõK ÿpýK úXýPð ok .lðoAk úãð
.lñ×èBhì úýÂpÖ òüA BG |çìBÞ îø Bø|þÃÏG úPHèA êÚAlc úG QuõK óBÆpu qôpG ëBíPcA ô lPÖA|þì
þ¾Bg úÚ|çÎ Bø|ëBu òüA JõHdì pãüqBG løk|þì óBzð {øôtK lñ^ YüBPð kõWô òüA BG
óAkqk îéýÖok lyBG óBOkBüpâAô koAk êýHu úG ô Aq QýuBvc êìAõÎ úG QHvð úÞ ÿkApÖA .luo|þì
pÂBc þüBø êýHu òýíø BG rýð IýDAoBÞ þüBüok lñðAõO|þì ,lñPvø xBvc þÇýdì ÿBø|þâkõè@ êGBÛìok þGõg ÍB×c Bøõì ,þéÞoõÆ úG
.}A {üo BG úPHèA ;koAk þÏÚAô ÿBýðk ok úÞ ly kBÛPÎA óB¿¿hPì qA þÃÏG .lñPvø lýyoõg
.lðpHG ûpùG êýHu Qürì òüA qA (SPF)þPÊB×c ÿBøoõPÞBÖ lñðBì Bøõì lðoAk
êíÎ þüBøpPéýÖ lñðBì þñýG òýüBK ÿBøõì ô lñéG Roõ¾ ÿBøõì olÚ pø .lññÞ|þì êíÎ
êìAõÎ ô RAom kôoô qA lñðAõO|þì úÞ lññÞ|þì úPyAk ÿpPzýG QìBh ô ûkõG pO|îÞApPì

.lññÞ ÿpýâõéW þñýG úG Aq QýuBvc .QuA pO|ÿõÚ óBy þPÊB×c oõPÞBÖ ,lñyBG
!ÁBg ÿBø|êýHu lðByõK|þì Ao QuõK ÿpýK îD|çÎ

,óAoAlíPuBýu lñðBì oõùzì kApÖA Bü lðoAk þÛýíÎ ûlñg Áõ¿g úÞ ÿkApÖA
ÿôo þíùì pýSBO óBãzýKpñø ô óAoBßyqoô Ao Bø|Iè ÙApÆA QuõK ÿpýK lñøAõg|þì
àü QuA þÖBÞ .lðoAk ïkpì úìBÎ äñøpÖ Q×éÞô lñéG êýHu àü qA QuApPùG ,lñðByõLG
Ao þ¾Bg êýHu Bü õì ëlì JõHdì úzýKpñø þHuA êÏð Bø|êýHu qA þøôpâ.lðpýãG àíÞ
{ðAoAlÖpÆ þøBOõÞ Rlì ok úÞ lñÞ JBhPðA pËð úG IuBñì kApÖA êýHÚ òüA ÿApG úÞlñPvø
ûlñg Èg ÿôo êýHu ÿBø|úèBHðk óõ^ luo|þì
.lññÞ JBhPðA Ao ëlì óBíø rýð .lðBì|þíð þÚBG ûlñg qA ÿpSA ô lGBü|þì kAlPìA
òýéKB^ þèoB^ {øBÞ Ao þPuõK ÿBø|}õW ô Bø|Rõ×Î

þÎõð úG úßñüA pG ûô|çÎ òýéKB^ þèoB^ løk|þì
êýHu êýèk úG BìA QuA QìB¾ ÿBíñýu kBíð ûlýyõK êýHu BG Roõ¾ qA þzhG þPÚô
úG êülHO þPcô QuA ÙôpÏì {¾Bgô ûBOõÞ pø QívÚ òüA ÿBøõì Qvýð ïq|æ pãük ,ûly
Qðõ×Î ëBíPcA úXýPð ok .lðõy rýíO qôo
.ûly {üBÃìA
10

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

.lñyBGúPyAkóBzOoõ¾ÿôo qA þÃÏG .koAk ÿkBüq ÑõñO êýHu {üAo@
ÿA úgp^ôk úPuk êýHu ûly úPgBñy ÿkBüq kôlc BO óBùW ok Bùð@
Qíupø úÞ QuA þPívÚôk êýHu àü BùñüA þééíèA òýG oõùzì ÿBø|êýHu .lñPvø
þíülÚ ÿBø|úgp^ôk úPuk úG ÿkBüq QøBHy ó@ :lñPvø
.koAk

IOpì .lñüõâ|þì þüõì îéÚ êýHu ó@ úG òýíø
QÚô ô QuA ûkBu QHvð úG êýHu òüA ókpÞ
.kpýâ|þíð ÿkBüq õüoBì
kBíð ,ÙôpÏì oõg boBÚ óBíø Bü õüoBì
þHuA êÏð êýHu ÿkAlì êýHu Q×éÞ ÿBø|êýHu BG úÞ QuA ÿA úðBüAo ÿBø|ÿqBG
QuA kAlì àü ûqAlðA|úG êýHu òüA þßüoBG
úPuk êýHu úýHy ,êýHu òüA {üAo@ òüA .ûly ÙôpÏì ïBð òüA úG êýèk òýíø úG ô
þðBPuoBXì êýHu ÿBùPðA úÞ RôB×O òüA BG ,QuA ÿA úgp^ôk oApÚ þü|æBG Iè úG àükrðoBývG ,àüoBG êHýHu
ÿBø|úHè .QuA åorGô QzKpK êýHu àü òüA .kõy|þì ûlýzÞ òýüBK Qíu úG êýHu àü òPyAk þéýHu òýñ^ òPyAk ÿApG .koAk
aýK þíÞ ô kõy|þì ûlýzÞ óBøk òýüBK úG ó@ qA þÃÏG .kõy úðByô úPvy IOpì lüBG êýHu |çìBÞ êýHu ÿ|æBG Èg BO QuA þÖBÞ kAlì

lðoAk úÚ|çÎ þðBXýø ÿoAõuoõOõì úG úÞ ÿkApÖA .kõy ÙB¾
.lññÞ|þì JBhPðA Ao êýHu ëlì òüA

QuA þÖôpÏì ûlñvüõð òüAõO áoBì .koõg|þì õ`ðBìõÖ êýHu þvýéãðA êýHu }okApG .QuA ûkpG Ao Bø|þéýg ëk {¾Bg ô
êýHu .lñuBñy|þì êýHu òüA BG Ao ôA úÞ ô koAk ÿkBüq óAoAlÖpÆ Bø|þñý^ òýG ok úGôoô QuApO|òùK ÿkAlì êýHuqA þíÞ .koAk Ao }kõg ÁBg êýHu rýð þXýDõè
úÞ ÿkpÖ úG p¿dñì ÿBø|þâtüô BG þðBPuoBXì BG þüBø Qý¿hy þÚpy ÿBýu@ ÿBø|îéýÖ ok êýHu òPyAk ÿApG .lñÞ|þì AlýK kAlPìA |æBG
êýHu òüA .QuA ÀýhzO êGBÚ þPcAo úG ,koAk êýHu òüA {üAo@ .lýñýG|þì Ao Bø|êýHu oõXñüA óBPOoõ¾oBPgBu úG úWõO BG Ao óBO êýHu
YüAo óBPuoBXì ÿBø|ÿoõÆApLìA qA þÃÏG ok Bø|úzýKpñø ÿApG pPzýG ô QuA oAõyk þíÞ îø .QuA ÿoôp õì wÞAô òPyAk þvýéãðA .lýñÞ JBhPðA
ûly oõùzì ïBð òüA úG êýèk òýíø úG ô ûkõG ÿõvðApÖ êýHu
.QuA IuBñì lñÞ|þì úý¾õO ÿA úÖpc óApãzüAo@
.QuA òüA ÿBùPðA BìA QuA þvýéãðA êýHu úýHy pËð ok Ao Bø|úPßð òüA ûpù^ Ñõð IvcpG
þÞAõvì êýHu êýHu òüA .koAk ÿpPzýG JBO ô aýK êýHu
óBPuAõc lüoAnãG êýHu lýøAõg|þì pâA .lñüõâ|þì îø ÿpéPýø ,êýHu ëlì òüA úG þíuo MýO ,û|çÞ ô QÞ BG ô QuA þíuo oBývG :lüpýãG
... úÞlyBG .QuA pPì þPðBu 2/5 kôlc êýHu òüA ëõÆ pPíÞ Bøqôo òüA lüBy .lñßýì êìBÞ Ao ÿõvðApÖ úPvWpG ô åorG ÿBø|þñýG úÞ ÿkApÖA —
êßyô Qvýð êßzì óAlñ^ êýHu òüA {üAo@ þéýHu òýñ^ ÿõvðApÖ óAkpì úÞ lüBýG {ýK ÿpO QzKpKô òùK ÿBø|êýHu QuA pPùG lðoAk
úÞ þðAkpì lüõâ|þì þéÞ óõðBÚ àü îz^ úG pPíÞ Bùð@ þñýG þâorG BO lññÞ JBhPðA Ao
ÿBø|êýHu QuA pPùG lðoAk þß^õÞ Roõ¾ .lyBG úÛðqôm úýHy lüBG ó@
.lñyBG úPyAk óBzOoõ¾ ÿôo ÿpPß^õÞ þüõì îéÚ êýHu .lüBýG
QuA åorG óBzOoõ¾ ÿArWA úÞ ÿkApÖA Bü à^õÞ oBývG óBøk úÞ ÿkApÖA —
JBhPðA ÿpPâorG ô òùK ÿBø|êýHu lñðAõO|þì êýHu qA pO|àüoBG ô koAk ÿkpâ ÿBø|úHè þß^õÞ ÿBø|êýHu QuA pPùG lðoAk ÈuõPì
ô ûlýzÞ ÿBø|Roõ¾ úÞ þ¾BhyA .lññÞ pøBÊ ô koAk ÿpPzýG ÿBñùK úPHèA .QuA þÞAõvì
êýHu àíÞ BG lñðAõO|þì îø lðoAk þÃýG ÿApG .QuA óByBÛð ÿõì îéÚ úýHy þíÞ ó@ .lñyBG úPyAk óBzOoõ¾ ÿôo
ÿlñéG BO lñøk óBzð pO|ûlýzÞ Ao óBzOoõ¾ þñùK óBøk úÞ þðAkpì kõy|þì kBùñzýK —
IuBñO ô lüBýG îz^ úG pPíÞ óBzOoõ¾ ,QuA úPvWpG óBy þü|æBG Iè Bü lðoAk
JBhPðA þéÞoõÆ úG .kõypO|ëkBÏPì óBzOoõ¾ úPuk êýHu lñðBì þñýãñu ô åorG ÿBø|êýHu
ÿ|æBG ÿBÃÖ ,þñýG ûqAlðA ,óBøk ëõÆ úG êýHu ôk ÿBø|êýHu .lññÞ JBhPðA ÿA úgp^ôk
îÞApO ,úðB^ ÑB×OoA ô êßy ,Bø úðõâ ÿBñùK ,Iè êýHu ô QuA pO|IuBñì kApÖA òüA ÿApG þPívÚ
þãPvG Roõ¾ QÖBG ô äðo ô êýHu ÿBøõì IuBñìBð ÿBø|JBhPðA ôrW þüõíéÚ Bü þÞAõvì

.koAk .lñPvø
àü ÿArWA BG kpâ þOoõ¾ úÞ þðAkpì —
11 úÞ þüBø êýHu àíÞ BG lðoAk þHuBñPìô ûqAlðA
pËð úG pO|JAnW ,lñPvø êßy ÐGpì BHüpÛO

.lñuo|þì

óApùO úéXì

kBüpÖô kpÞ lñéG Ao {ìBW ÙôpÏì }BÛð ápOõè IéÇì þuBýu ÿBø|úìBðqôo ÿApG ó@ oBƒñƒÞ ok ïôk qôo BG úP×ø îg ô aýK ok
îýyõñG !lýñÞ lñéG Ao óBPüBø ïBW óBüBÚ@ :koô@pG | |.Qyõð|þì |!|!Bø þPyq {PupK
Ao Býðk Bì úÞ lyBG .Bø þPyq {PupK þPìçu úG þzHc lýÏu lídì
ok úÞ þìBãñø ô 1867 ëBu ok æôq êýìA ÿõvðApÖ ûlñvüõð "æôq êýìA" ú^pâ #
|!îüqBvG õð qA ô îýñÞ BHüq ïBð BG Ao {ðBìo òýPvhð kõG ÿoBãð|úìBðqôooBÞ þGkA IPßì îùì óBâlñüBíð qA þßü óAõñÎ úG |[email protected]|
óAõñÎ úG Ao kõg ïBð ô kAk oBzPðA "òÞAo AqpO" ok Ao ôA {Ûð BìA ûly ÙôpÏì îvýèAoõOBð
ïõu qôo ôA .QgAlðA Bø óBGq pu pG lñíðAõO ÿA|ûlñvüõð óAõO þíð úvðApÖ ok þuBýu ÿkAq@}pPvâ ëôA qôo
|!|!lðAk þì ú^ þvÞ pâoBÞ úÞ {ìôk pvíø qA ô kpÞ ZAôkqA oBG ôk |!|!?Q×âlüBG ú^
| |.QÖpâûlükBð
qôpèBu òzW ÿA úèBu 122 îðBg qôpìA# | |.lylðqpÖôkIcB¾kõGóByAúðBg pvÖAú» DpHOokkõGþøAõgQèAlÎûlñvüõðúÞôA| | îz^ .lðA ûly úýHy pãülßü úG Bøqôo #
êøA ô koAk ïBð "òýW" úÞ QÖpâ Ao }lèõO ïBð "ëBñýìos" æôq êýìA JBPÞ òýíøkrýu úG ûBñãýG úÞ "xõ×üok kp×è@" úvðApÖ {ƒOoA BG JAõg qA óly oAlýG BG Bø }õâ ô Bƒø
ok ûlñvüõðô lypzPñì 1885 ëBuok úÞ koAk þüAru úG {Ûð ly þì úíÞBdì QðBýg ïBùOA ô ÿoApßO úíø úÞlðõy þì ôpGôo þüBøpHg
|.QuA úvðApÖ ÿA|úÏìBW pG oBzÖ ô óApýãG ÝõÛc ïBýÚ úG ó@ óBñ^ ûBâkAk êíÎ ókpÞ ïõßdì ok ô QƒyAk
ûlýyBK îøqA QuA òßíì|úËdèpø úÞ úPgAkpK ïBð BG ûBâkAk úýéÎôA úèBÛìpPýO úÞ kpÞ ÅApPÎA |.QuA ûlñøkoAq@
úG þèô kõG ÿlñíOôpS óq òüA qA {ýK ôA BG úüBìpu ûqoBHì JBPÞ ÑõÂõì úÞ BW ó@qA .kõy ÿBø|úìBðqôo pPýO pu "îñÞ þì ïõ߃dƒì òƒì"
úG {OôpS YüolO úG þãPvzðqBG ô QèõùÞ êýèk òüpO ûqpø Ao ôA ô ly úéíc æôq êýìA úG kõG oBÞ òPyõðpÆBg úG AoôA ú^pâ .ly óBìq ó@oõùzì ô lðoAlð pHg Bø þñýüBK qA Bø þüæBG qõñø
óõâBðõâ ÿBø ÿoBíýG ô þâlðq ÿBø úñürø pÆBg òýñ^ ëBHðk úG .lðlðAõg îøkqõð ópÚ ûlñvüõð ô úßu ëBHðk úG úíø úÞ QuA þèBc ok òƒüA
úðBg úG p¿dñì ïBXðA pu ô QyAnâ {øBÞ úG ôo ëôAok úÞ ÿA úÖBÞ "ëõýñýOBG"ok æôq ÿA úéíc kAq@ xõ×üok BìA lðkpÞ lýÏHO ÿA úèBÛì òýñ^ Quk úPgAkpK ô úPgBu úÞ lñPvø þuBñßuA
ÿBùG ô lñÞ þì þâlðq ó@ ok úÞ ly åorG ÿA ok ô QÖBü oõÃc kõG wüoBK þzýéÞ óBGBýg | |.QÖBüZAôoúvðApÖokþuBýuÿkAq@ôly óBùW ÉBÛð pPzýG ok úÞ ÿpzG îø ó@ .QuA pzG
òýW îðBg úG êýÞô ôo òƒüA qA .koAk þƒGõƒg ,Aoõu sos êìBy îvýðõýupLìA óByBÛƒð ЃíƒW þì pËð úG òýñ^ ô Qvýð ÿpHg óBzÚõÛc qA
êýÞô .kõG úèBu 90 óBìq ó@ok úÞ kpÞ ÿkBùñzýK ô åõãðô óBvðô ,ápOõè qõèõO ,óAru ,òâõƒâ úG kõy ûlñvüõð úÞ ó@ qA êHÚ æôq êýìA óBýì ok óAõO þì BùñO Ao pzG ÝõÛc úÞ lƒuo
òu ô ÿoBíýG êýèk úG {éÞõì kõG ûkq xlc úÞ oBÞ êÛð ô êíc QÞpy àü ok lñìoBÞ óAõñÎ
ÿApG Q×â ôA úG Qynâ løAõg ok ÿkôq úG kBüq | |:Q×âõEO}okApG QÞpy }ôpÖ {hG ok îø þOlƒì ô kpƒÞ|þƒì .kpÞ õXPvW ó@ òÞ pK óBøk ÿBøoBÏy
àðApÖ 2500 ôA úG úðBøBì þâlðq ZoBhì òýìCBO þyBÛðô lñðAk þì ûqpø Apì ÿBø JBPÞ Bø òüA|- | ôkõGëõÓzìoBÞúG| (Hachette) |þOAoBzPðA òýñ^ ïõù×ì úÞ lñðBvßü úíø lñüõâ þƒì
úðBg IcB¾ åpì qA wK úÞ ó@ Épy úG løk þì òüA îø ó@êýèk .lðoBíy þì kôkpì Ao Bíy ÿBø ôk .lük óAõO þì wßÎ òüAok Ao þðkõG óBvßü
kBùñzýK òüA þèBdyõg BG òýW îðBg .kõy }A lðAõO þíð pñø úÞ ûlýíù×ð qõñø úÏìBW úÞ QuA þyBð þßü úÞ úGBzì þüBø xBHè ô kBÃPì ÿBýðk
pø úÞ ëBu QvýG qA wK êýÞô þèô QÖpünK Ao qA oôk pñø .lzßG }ôk úG Ao RBýÚçgA oBƒG .QuA ÿoAlðôpÛÖpÆBg úG ÿpãükô þyõgqA
Býðk qA kõG ûkpÞ QgAkpK AopËð koõì ÔéHì ëBu ÝçgA qA oôk þâlðq úÞ úðõãðBíø .QuA ÝçgA
ok .lýupð òýW îðBg úðBg ëB¾ô úG ô QƒÖo úð ô koAk kõWô ûqpø JBPÞ úð òì ÿApG .QuA |!|!?Q×â lüBG ú^ pãük
úG ëBcpuô ûlðq óBñ`íø òýW îðBg úÞ þèBc pÛÖ ô ØÏÂ ok ÿpñø oBS@ ÿlG .ûqpø ÿõéGBO
ó@ qA ëBu 32 qA wK îø qôpìA ô kAk úìAkA þâlðq þyBÛð "ápOõèqõèõO" úÞ ÿA úzcBÖ .QuBùð@ 12
QuA úPÖpâ Ao kõg þãèBu 122 òzW kAkoApÚ þüBHüq úßð@ ÿApG QuA ÝçƒgA BƒKApƒu ûkpƒÞ
úÞ Ao þüBPuôo óq .ûkoô@ ûkpK ÿôo Ao ôA þðôok
A.QuA áoBHì úÞ ÝçgA þÖBñì ô ûqpø ,ûkpÞ þyBƒÛƒð "ôpƒâõƒG"
ô QuA QvýèBDo ô àzg úßñüA ÿApG ,QuA
ïk@ úG ÕAp×PuA úÞ QuA þÖBÞ {ðlük óBíƒø
pßÖôk {üBXñâ ÈÛÖ BørÓì IèBÒ.lølG Quk
; þüBñyôo ô úüBu :lñPvø IÇÚ ôk ok úÞ lðoAk
ok .koAlð kõWô þãðBâ ôk òüA .py ô pƒýƒg
rW QÏýHÆ ok .py úð ô Qvø pýg úð QÏýHÆ
Ao þâlðq úÞ þìBãñø .Qvýð þâlðqô QýÚçg
îèBÎ koAô ,îýñÞ þì þâqpø Bü AõÛO úG Ø¿Pì
úG lüBG Bì ày óôlG .îüõy þì ëBýgô JAõg
ÝçgA BG òì .îüoAnãG ïApPcA ëõ¾A þÃσG
ÿoBÞBüo ó@ BG òì Q×èBhì .îPvýð ØèBƒhƒì
þì ô kqAlðA þì ØO³ "BýLíèA" õéGBO pG úÞ QuA

| |.lñÞÑõñíìAo"óBuBKõì"oBS@løAõg
õâõø oõPßüô þPÚô :kAk úìAkA æôq êýƒìA
úüBK úÞ þðlíO .ly lülKBð ôA ÁBg ólíO ,kpì
ÿBø Õôok ,þðBìpùÚ ÿBø úðBvÖA ô QÖApÊpG ó@ ÿ
òì ÿBø JBPÞ .kõG QýÏÚAô qA oApÖ ô úðBÞpüq
oõÇñýíø îø Bíy þyBÛð .lðA lülW ólíO Qü@
ú^ pâ þPÛýÛc pø Q×â lüBG òüApGBñG .QuA
qA Ao rý^ úíø Bì .QuBHüq ,lyBG îø Qƒyq
qA Ao rý^ aýø úßñüA óôlG îýñÞ þì ëõHÚ QÏýHÆ

| |.îýñßÖAoôkúGó@
qõèõO óBùâBð æôq êýìA óBƒñƒhƒu qA wƒK

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ïoBù^ qôo
óBñÞÀÚo

ok Ao BðæõìqA þèrÒ þvßÎ òýñ^ ólük
{ðlðAõg úÞkpÞþÎAlO îüApG wíy óAõük

| |:QuA {hG Rnè

ô äñøpÖ pø úðBg ok úzýíø ÿApG BO lñPyAnâ óBñÞ ÀÚo îèk úG lü@ok õO ëBýg óõ^
| |.lðBíGþÚBGþðApüAQuôkpñø óBýì úG lü@ok Qvì pâk RæBýg ú^
lðõy ÀÚo ok úíø {èBýg kpâ pG kpâ
úG {ýK úP×ø úÞ olñíu ótýG qA AlW óBðq jp^ óBýì úG õO úì õ^ ëBýg óAô
Quk qA ûpù^ ôk qA lüBG îPyAk ûoByA ôA ÿBøoBÞ lðq Iýu@õO úG ïk ó@ok úÞ þèBýg pø
Q×â "óAõgA JApùu" ô "ol¾ kõÏvì" úPÖo óBÏíè lü@pG lýyoõg q úñýü@õ`íø
óõürüõéO õükAo ÿApG ÿqBu úìBðpG pG ûôçÎ úÞ oBG l¾ ô þP×¾ qA kõy Qvì îñhu
ÿBøpñø ïAlÞpø wéXð@ wè óBGq þuoBÖ ÿBø
ô kõG pÎBy kõÏvì .lñPyAk ÿpãük ûtüô óBGq úG ëk qA ô lü@ îèk úG îðBGq qA
ÿBø ëBüpu ô îéýÖ òPgBu ok óAõgA JApùu Qvì õO RæBýg ô Qvì îèk ô Qvì îñhu

óApãð îø ok ô ûkBPÖA pâlíø pG úíø
òøk lñèBíG úÞ wG qA pâlíø pG úíø
óBÓÖ q ôA lñßyok îø úG RæBýg ó@
QuA }p^ óõ^ îèk ô oõãðA úðAk óõ^ úíø
óBÞk õ`íø òì ëk ô Jçâ åpG óõ^ úíø
îGõÞ oq ô ïpG oq òük ô ëk fç¾ q
óBW ûlük kõG úÞ Ao ó@ kõy fp×ì BO

pg@qôo
!îÒ ûBì

qõñø olñíu ótýG ókAk Quk qA îÒ #
ûpù^ ôk Qynâok pHg úÞkõG ûlzð úPuBÞ
ëBüpuBøó@qAþßüúÞQyAkpdHOþðõürüõéO wè óBýðApüA úÏìBW ,þðõürüõéO ô þüõükAo
.kõG "îðBg píÚ úðBg" oAlÖpÆ pK .QgBupSCBPì Ao wéXð@
Ì×c ok òO úu òüA óBzgok úìBðoBÞ kõG ûly Ñôpy ÿkBy BG úÞ ó@BG úüõðAs ûBì
úG ókAk þøBâ@ ô óByoõzÞ JkA ô äñøpÖ qA òO úu úÞ lì@ok þéßy úGoBâqôo }kpâ BìA
ûoAõíøô QuA þðlðBì kBü úG ûkq QGpÒ úÏìBW qA þøBOõÞ ÿBø úé¾BÖ BG Ao þíülÚ ÿBø ûpù^
| | .kõGløAõgþèBgóBýðApüAóBýìokóBzüBW ByõgôkBPupÖóByõìBgoBükúGBøúPypÖpùy
13 BW úG kõg qA ÿoBâlðBì ÿBøoBâkBü ïAlÞpø úÞ

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

QynâqA lÏG ô QìB¾ ÿBíñýu óAoôk ok ôA ÿlíÞÿBø îéýÖ úÞlñPÖA þì òýéKB^ þèoB^ kBü úG úíø kõy þì ÿlíÞqA QHd¾ þPÚô # |
Üüæ ày óôlG òýéKB^ .lñü@þì oBíy úG Bíñýu iüoBO ÿlíÞÿBø îéýÖ òüpPùG ô òüpOoAk ûlñg ,òüpO JAnW îø qõñø ,ópÚ àü úG àükrð
pPuBG óAoôk óBíøok .QuA úPyAlð kõWô ÿpãük Ýçgô kAlÏPuABG ÿBø òülíÞúÞQvýð BñÏì óAlG òüA BìA QuA iüoBO òülíÞòüpPùG óAõñÎ
oõýèôA ô ëoõè òPuA ûqAlðA úG þñülíÞaýø òýéKB^ qA lÏG .kpßð AlýK Ao òýéKB^ QýGõHdì lñ^ pø kõG JõHdì ô xBñypu þñülíÞrýð óõPýÞ

.Qvýð JõHdì ÿkoBø
ëõÆ puApu ok .îüpG þì Rnè Bø ó@ ólük qA îø qõñø úÞ lñPgBu þüBHüq oBývG ÿlíÞ ÿBø îéýÖ ,ÿoBßíø ëBu 30 qA {ýG þÆ ok ÿlíÞ Zôq òüA
koAk kõg ok þüBø ú×èõì Bø òülíÞ ókõG Zôq BìA lðA ûkq úìBðpG ÿApWA úG Quk ïkpì ïõíÎ ólðAlñg ô ókpÞ ïpâpu ÿApG kAlÏPuABG ÿBø òülíÞ ,iüoBO
RBÞpc òülíÞôk úÞ þPÚô BìA QuA ûkBÏèA ÝõÖ òülíÞ àü BG úìBðpG ÿApWA .lüBíðpGApG lñ^ Ao Bø úìBðpG òüA þâlññÞ ïpâpuô QýGAnW lðAõO þì úÞ
lñðAõO þì Zôq Roõ¾ úG BìA lñyBG ÜÖõì rýð þüBùñO úG Bø òülíÞ òüA lüBy .kõG løAõg pPùG oBývG oBývG úXýPð lññÞ þì ApWA pãülßü ÿôo ÿoAk ûlñg

.lðqBu kõg úP×ýy Ao Býðk

lüõy Bñy@Bíñýu iüoBO ÿlíÞpOpG Zôq 10 BG

êýK ókoõW ô þÞ êßüBì óBãýÞ ÿoBßíø pg@ {hG
qBÒ@ ÙkB¿O Ivc pG ÐÚAô ok ÿlíÞ ÿBýðk ok äðõ^ þìBOô òüoBì >aý^< koB`üo -5
ÿpãüqBG QvO ÿApGôk pø 2003 ëBu ok .ly qA äðõ^ þìBO ô òüoBì >aý^< koB`üo
pÂBc|MADtv | îùð ê¿Ö ok oõÃc QùW 80ô 1970 úøk ÿlíÞ ÿBø Zôq òüpOoAlÖpÆpK
úG êüBì BùñO úìBðpG óBâlññÞ úýùO BìA lðkõG ûly úG ôk òüA .lðkõG olhì kAõì qA ïBùèA BG ÿkçýì
qA lÏG .lðkõG QuõLøBýu pãüqBG àü ïAlhPuA ApWA ÿlíÞ N@ lñPuA úìBðpG òýOôo Roõ¾
QvO ïBXðA ô Bø ó@ ÿôk pø BG RBÚçì ûrüBW ûlðpG óBð@ ÿBø ïõHè@ rýð oBG òülñ^ ô ûkpÞ
ok ôk pø qA úÞ ly úPÖpâ îýí¿O ,ÿpãüqBG ûqõc úG ôk òüA ÿBø QýèBÏÖ þPc .ly þìpâ
þéýg .kõy ûkB×PuA oõÞnì þðõürüõéO úìBðpG pãük ØéPhì ÿBø ûsôpK ô Bíñýu ô óõürüõéO
úd×¾ ÿôo ôk òüA òýG JAnW úÇGAo kôq aý^ úÞ þðBìq äðõ^ ô aý^ .ly ûlýzÞ rýð
ô óAoBßíø úG Bø ó@ô ûly Àhzì óõürüõéO äñW úcõHdG ok ÿqBGpu úG òPÖo qA oApÖ ÿApG
îø BG îø qõñø úÞ lðly êülHO þðBPuôk îø BG oôõßðô pùy ok kõG úPÖo AkBðBÞ úG ïBñPüô
þì ôk òüA ,ûkpK ÿôo ok .lññÞ þì ÿoBßíø kõG úðBHy úÖBÞ àü àèBì äðõ^ .lðkpÞ RBÚçì
óBñíyk òüpOlG qA ,lññÞ ÿqBG Ao þzÛð pø lñðAõO ôk òüA .kõGôk òüA þüBñy@óBGrýìoBG òýèôA úÞ
úÇGAo QýÏÚAô ok BìA ,Bø Quôk òüpPùG BO ô ûly êülHO àükrð þðBPuôk úG kôq þéýg
BG lñPÖpâ {ýK ok kõg úÇGAo úìAkA ok úÞ þøAo
.lðoAk þßükrð oBývG úðBPuôk
kõg ÿlíÞ þðõürüõéO úìBðpG òýèôAôk òüA .ly ûApíø óBãíø òývdO
óAõñÎ BG ëApPñu ÿlíÞ úßHy ok 2012 ëBu ok Ao Ýpy lèõPì< îéýÖok òüoBì ,1987 ëBuok
.lðkpÞ qBÒ@ )|Peele| &|Key |( >êýKô þÞ< ÿqBG)|A|.|Born in East L|(>wéXð@wè
úPgBu ÿlíÞ úìBðpG òüA qA kôrýKA 53 ÑõíXì ok ÈuõO {ýK ëBu ôk úÞ þãñø@ xBuA pG úÞ kpÞ
.lýuo óBüBK úG 2015 ëBuok QüBùðokô ûly Rlì .ly þì úPgBu kõG ûly pzPñì äðõ^ ô ôA
úG A«pøBÊ ôk òüA ÿlíÞ ÿoBßíø úÞ þèBc ok qA òüoBì ,îéýÖ òüA oBzPðA qA wK þøBOõÞ
óBPuôk îø qõñø êýK ô þÞ BìA ûlýuo óBüBK pývì þüBùñO úGô ûly AlW }oBßíøô Quôk
qA wK êýK .lðA ûlðBì þÚBG pãülßü àükrð ÿkBüq ÿBø ëBu Bø ó@ .kAk úìAkA Ao kõg ÿA úÖpc
îéýÖ< òzýíýðA ok >NõK< {Ûð úßñüA lñPgAkpK QýèBÏÖ úG îø qA ÿoôk ô þñíyk ok Ao
ôA úG )|The Emoji Movie|( >þWõíüA îùG pãük oBG 2008 ëBu ok ïBXðApu BìA
ok ô ûkpÞ Bøo Ao ÿpãüqBG ÿBýðk ly kBùñzýK óBy ÿoBßíø úG úÞ òüA qA lÏG ëBu 21 ,lñPuõýK
BG úÞ kpÞ óBdPìA Ao kõg wðBy þðAkpâoBÞ úñýìq ëBu ok klXì þPy@ óBìq qA .lðkõG ûkAk óBüBK
rýð þÞ .kõG ûApíø ÿô ÿApG oBßuA ûrüBW ÿkrìBð lñðBì ô úPynâ ÿBøqôo kBü úG ôk òüA ,2008
ûkAk pýýÓO ÿôôkApG {üBíð Qíu úG Ao {PýèBÏÖ ÿlíÞ ÿBø úìBðpG ÿApWA úG kõg ÿoBßíø Ñôpy
óõñÞBO ÿklÏPì ÿBø îéýÖ ô Bø ëBüpu ok ô òülñ^ ôk òüA òýñ`íø .lðqAkpK þì ûkBW ok
úìBðpG òülñ^ ok ô ûkpÞ pzPñì ápPzì ïõHè@
.QuA úPÖBü oõÃc ëBüpu ÿBøkôrýKA qA þßü úéíW qA þðõürüõéO
êOAô þuõè -3 Simpsons|( >Bø óõvLíýu< þðõOoBÞ

qA wKô 50 úøkqAôk òüA ÿlíÞ ÿoBßíø .lðA úPÖBü oõÃc 2011 ëBu ok )|The
>ïoAk Quôk Ao þuõè òì< ëBüpu oBzPðA êýK ókoõWô þÞêßüBì óBãýÞ-4 16
{ÛðokwñèóõüôÿqBGBG)|I Love Lucy|(
ôkoBßüo þuõè {Ûð ok ëBG êýuõèô rOpì êOA

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

BùñO úð ÿlíÞ ûBOõÞ kôrýKA òüA .QuA wýüõè Qñu ëBHvýG îýO ÿBÃÎA ïBð koõì ok óBy
BG iüoBO ûBOõÞ ÿlíÞ òüpPùG Ao ó@ ÿoBývG úßéG lü@ þìoBíy úGõéPuBÞô RõGApSA òüpOoõùzì

.lñðAk þì òülíÞ ôk ÿApWA
{øBÞ úG ôo õéPuBÞ ô RõGA oBHPÎA ô Rpùy ,wýüõè ÿpW ô òýOoBì òük Qüpùy qBÒ@ BG
ô RõGA BìA lðkpÞpPzýGoõzÞ þéì óõürüõéOokoõÃc BG Ao óBzOpùy wýüõèô òýOoBì .QyAnâ
ÿBø þølG úðB×uBPì .lðkAk óBüBK ÿlíÞ ú¾pÎ ok kõg ÿoBßíø úG 1957 ëBu ok QüBùð ok õéPuBÞ
pg@ ÿBø ëBu okõéPuBÞ ô RõGA oBÞ Qý×ýÞ úÞ kõG ûly UÎBG ,klÏPì þèBì ÿBøop ô þOBýèBì
pSAok }A þãèBu 53 lèõO òzWqA {ýKqôo 3 úñOõéPuBÞ .lyBG úPyAk QÖA Rly úG óBzPýèBÏÖ
ô Quôk úG þãèBu 76 òuok QüBùðokô kõG ûlðq 1974 ëBu BO RõGA BìA Qynâok þHéÚ úPßu

.QuõýK }A þéHÚ oBßíø

ÿkoBøoõýèAô ëoõè òPuA -1
1955 ëBu qA lñ^ pø lñPvø ÿlíÞ ú¾pÎ Zôq òüpOoõùzì ÐÚAô ok iüoBO òülíÞ Zôq òüpPùG
ok 1921 ëBuok Ao kõgoBÞ ÿkoBøoõýèAô ëoõè òPuA .lðkAk óBüBK kõg ápPzì ÿlíÞ QýèBÏÖ úG
qA îéýÖ 107 qA {ýGok úìAkAokô ûkpÞ qBÒ@ )|The Lucky Dog|( >wðBy }õg äu< îéýÖ

þðõürüõéO ëBüpu òüpO ûlññýGpK ëBüpu òüA ê¿Ö 6 qA ê¿Ö 4‚1975 BO 1951 ÿBø ëBu òýG .ly qBÒ@
ëBüpu òüpPùG óAõñÎ úG Ao ÿlíÞ ëBüpu òüA 2012 ëBu ok|People | úéXì þPc ô lðly ëBu
ok ÿqBG úG þuõè lðkpÞ þì ÿqBG ëBüpu òüAok ëBGô wñè úÞ þPÚô .kpÞ JBhPðA óõürüõéO iüoBO
Qíu úG óBypËð óBHÆBhì úÞ òüA óôlG QuAõg þì Apüq kõG êýì þG ëBüpu pO óAõW ô pOBHüq óq {Ûð

.lñÞ êülHO ëBüpu ûoBPu úG Ao kõg kõy IéW ëBüpu pãük pãüqBG
ô ûkAk óBzð Ao ëBG BG óly ÿqBHíø ÿApG kõg }qoA QvðAõO wðô BO lýzßð ëõÆ ÿkBüq Rlì
êülHO iüoBO ÿlíÞ ÿBø Zôq òüpO ûrìBG ô òüpO þðlðBì kBü úG qA þßü úG ôk òüA úÞ kõG IýOpO òülG
úGô ûlypPùG rýð ëBüpu qA óôpýGokôk òüA úÇGAo ,ïôAlì ÿBø QýÛÖõìô ÿoBßíø úìAkA BG .lðly
Ao êGBÛì ÙpÆ ÿlíÞ kAlÏPuA ô Ýôm QüBùð lðkpÞ þì þÏu úÞ lðly êülHO àükrð þðBPuôk
îùìô òüpO JAnW úÞ lðkpÞ ÿqBG îøoBñÞok ÿoBývG ûBOõÞ ÿBøkôrýKAok Bø ó@ ..lññÞ àüpdO

.QuA {hG Rnè rýð ó@ ûoBG òülñ^ ÿByBíO úÞ QuA Rçßy úñd¾ Bø ó@ òüpO
õéPuBÞô RõGA -2

úßñüA qA êHÚ .lðkõG ÿqBHíø lñéG þðõürüõéO îéýÖ 23 ô ûBOõÞ ÿlíÞ îéýÖ 40 ,QìB¾ îéýÖ 32 úéíW
qA {ýG ok ëoõè óAoôk ó@ok .lðkõG ûly úPgBñy þðApãüqBG ïAlÞ pø ,lðõy Bñy@ îø BG ÿkoBø ô ëoõè
.lðkõG úPÖBü oõÃc óAkpâoBÞ ô ûlñvüõð ,pãüqBG óAõñÎ úG îéýÖ 250 qA {ýG ok rýð ÿkoBø ô îéýÖ 50
ApWA úG Ao ÿlíÞ qA þOôB×Pì ô ØéPhì ÿBøpðAs kõg QýèBÏÖ oBGpK ô þðæõÆ óAoôk ëõÆ ok Bø ó@
Out West|( >JpÒ ÿõu úG< úG óAõO þì Bø ó@ òüpO ûly úPgBñyô òüpO îùì qA úÞ lñPyAnâ
>ÿqBG JBHuA òýìqpu ok Bø êßyõg< ,)|The Music Box|( >þÛýuõì úHÏW< ,)|Way
Mess|(>þGBvcfBÃPÖAàü<,)|Helpmates|(>BøQulíø<,)|Babes in Toyland|(
ÿApG 1944 ëBu BOôk òüA .kpÞ ûoByA )|Heads|-|Block|( >Bø áõK úéÞ<ô )|Another Fine
ÿqBvíéýÖ ÿBøõükõPuA BG kõg ÿoBßíø úG ëBu òüAok QüBùðokô ûkpÞoBÞ ØéPhì ÿBøõükõPuA

.lðkAk óBüBK
ëBu ok ô ûkAk úìAkA úñd¾ ÿôo ok ëBßüqõì ô ÿlíÞ ÿBøApWA BG Ao kõg QýèBÏÖ ÿkoBø ô ëoõè
úG ûBã`ýø pãük rýð ëoõè ,Qynâok 1957 ëBu ok ÿkoBø úÞ òüA qA lÏG .lðly úPvzðqBG 1955
úG rýð ôA 1965 ëBu ok úßñüA BO kAk úìAkA úèBÛì ô JBPÞ òPyõð úG óBñ`íø BìA QzãðqBG Bíñýu ô úñd¾

| |óBüBK .lyÜdéì}AþñPyAkQuôkoBü

úéXìok Ao kõg þùâ@ ÿBø QíýÚ Bø ó@ ûBOõÞ ÿlíÞ kôrýKA ày óôlG rýð lýyBG ûlýñzð Ao õéPuBÞ õè ô RõGA >kBG< ïBýéüô ïBð pâA
ok Ao ó@pýSBC Oô óApùO þééíèA òýG ëBuqA Ao óBy ÿoBßíøôk òüA .lüA ûlük Ao )|s on First?|Who|( >?úýÞ QGõð ëôA< óAõñÎ BG
.lýñÞ úvüBÛì RBüpzðpãük BG úÏìBW 36 qA {ýG îø BG Bø ó@ .lðkAk úìAkA 1956 ëBu BO ô ûkpÞ qBÒ@ îéýÖ ô pOBEO ,óõürüõéO ,õükAo ok 1941
ÿA úÛýÚk 6 ÿlíÞ ûBOõÞ ÿApWA ày óôlG Bø ó@ oBÞ òüpOoõùzì ô òüpO îùì BìA lðkpÞ pzPñì îéýÖ
17

óApùO úéXì

BýðkpüArW òüpO|kõè@qAo

Ao ÿoBývG ó@ÿpüõ¿O ÿBø|xBHPÚA îø ô óBPuAk kõg îø úÞoApuA qA pK ÿA|ûpürW óBPuAk #|
.QuA ûkpÞJõßhýì úùWAõì òýèôAok

úG þÃÏG. lðoõùzìrýì@oApuApüArW úG úÞÿpüArW ,lðoAk kõWô îø ÐÚAô îèBÎok ûpürW óBíøpüBËð
Bø|ó@qA þgpG þÖpÏì úG úìAkAok .lðrýì@oApuA þÏýHÆoõÆ úG þÃÏGô óBvðA ÿBø|úPgBu Quk êýèk

.îüqAkpK|þì

òKAs – BíýyBø ûpürW
ÿspðA Ùp¿ì úüôo pýýÓO BìA ûkõG Býðk ÿBW òüpO|îÞApO pK ÿqôo úÞ þñKAs oô@ Qzcô ûpürW

.QuA ûkpÞ kõè@ qAo ô úñßu qA þèBg Ao ûpürW òüA qBâ ô Q×ð úG äñu ëBÒq qA òKAs ok

àürßì – Bø|àuôpÎ ûpürW
ûpËñì úÞ lýPvø ûlì@ok úÛécqA ÿBùíz^ BGrýãðA Qzcô ÿBùßuôpÎ løBy ûpürW òüAok
ÿApG úÞ QuA BðBPðBu òýèõW ûpürW òüA òÞBu BùñO lñÞ|þì þñüpÖ@qBG Bíy ÿApG Ao áBñPzcô ÿBùíéýÖ
.QuA ûkpÞ òýürO Bø|àuôpÎ ÑAõðA BG Ao ûpürW òüA }A úPÖo Quk qA ûkAõðBg ô pPgk fôo þévO
BýèBPüA – BýéâõK ûpürW
óAoBPÖpâ ólðAqõu ô úèôrüA êdì þÇuô óôpÚ ok úÞ þüBW. Qzcô qA pK þhüoBO BG ÿA|ûpürW þéýy –pPvüA ûpürW
þðAôoóAoBíýGÿApGÿA|ûpürWwLuôóõEéKBðRôoBGoBHðAêdìó@qAlÏG.QuAûkõGûBýuóõÎBÆúG pÆBhG ûtüõG pPvüA ûpürW .þéýy oõzÞ úG ÜéÏPì þGõñW ïAo@ xõðBýÚA ok QuA ÿA|ûpürW
úíøô úíø ,xõÚBð ZpG qA óBâkpì úðBHy ÿBøkBüpÖôpO|IýXÎ ÿBø|úðBvÖAô IýXÎ ÿBø|{üBìq@ô BüokúðApÞÿBPuAookúÞBø|wülñOòüAúG.QuAÙôpÏìkõgþðBPuBGIýXÎúèBu400ÿBø|wülñO
.QuAûkpÞëlGBýèBPüApüArWòüpO|oô@QzcôqAþßüúGAoûpürWòüA ûoBñÞ ok úÞ lñyBG|þì êßzèAldPì ÿpøBÊ ÿAoAk Bø|ÿ@õì .kõy|þì úP×â ÿ@õì lðA|ûkBPvüA Èg úG
.lyBG|þì ÿrÞpì Qìõßc ëBíÎA pãðBzð ô lðA|ûly BK pG êcBu ïBíO

18

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

Individual, Couples & Family Psychotherapy qApOBßè@ûpürW
ÐÚAô Býðp×ýèBÞ ok õßvývðAp×ðBu Yýég rÞpì ok qApOBßè@ ûpürW ,Bßüpì@ – qApOBßè@ ûpürW
ÿoApÚA úèBø pPÞk òüpO|òìArýð ó@qA wKô kõG ûly úPgBñy|þìBËð ûkôldì àü óAõñÎ úG {ýK Bø|ëBu BOô QuA ûly
oôBzì ô xBñzðAôo úG ,Bßüpì@þéì ÿBø|áoBK wðAs@RoBËð BG ûpürW òüA ûqôpìA BìA .QÖo|þìoBíy úG óBùWok óAlðq
oBÞ úGpXO ëBu |19 BG lük ÅpÏì ok QèBüA òüA þPvüoõO ÿBø|úGmBW qA þzhG óAõñÎ úG ô ûly êülHO þhüoBO þðBßì

,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì .koAk oApÚ óBãíø
ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì
Haleh Eghrari, Ph.D.
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
Licensed Psychologist kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG
(LIC.#PSY 13673)
(310)441-9550
www.haleheghrari.com
1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335

oBßuBâkBì ûpürW
qõñø óBøBýâô RAkõWõì êìBßO lðôook }A þâlðBìAlW êýèk úG BýèApPuA lñðBì ûpürW òüA

.QuA IüpÒ ô IýXÎ óBøBýâ ô óAoõðBW qA kõè@ qAo úÛÇñì àü óBùW óApãykpâ qA ÿoBývG ÿApG

òíü –ApÇÓu Bü ApOõÞõu ûpürW
ÿ|úðBøkokô BÛüpÖ@ô Býu@ ÿ|ûoBÚôk óBýì ,lñø xõðBýÚApPgBGok úÞ QuA ÿpüArXèA|ÐíXì
p¿dñì ÿoõðBW ô þøBýâ RBýc ÿAoAk ,QuA òíü oõzÞ ó@ qA úÞ püArW òüA .koAk oApÚ ólÎ Yýég

.kõy|þì QÖBü ûpürW òüA ok ÈÛÖ úÞ BøksA óõg Qgok úéíW qA QuA ÿkpÖ úG

19

óApùO úéXì

óBypu ok ëBýg ô pßÖ olÛð@ Bùðq RBÚôA þéýg ,lükõG ôA ÿBW îø Bíy pâA .lüoAk úãð óBOkõg QdO Ao ôA Qvýð ïq|æ îPvø {ðq pãük ó|æA“
ô lññÞ rÞpíO ÑõÂõì ó@ ÿôo lñðAõO|þíð úÞ QuA Quôk qA ôA ô lýPvüBG lýPyAlð Quôk «BñEíǃì rý^ Bøkpì pËð lýyBG òEíÇì ”!îølG oApÚ pýSBO
Bøkpì pTÞA ,RBÛýÛdO pGBñG ô lðoAlð wßu úé¾õc þüBùðq qA Bøkpì ,RBÛýÛdO òüA ok .QuA ÿpãük
úÏÖk wK .lðpünLG Ao Bíy êßzì òüA lñðAõO|þì .lñÞ ØüpÏO óBPüApG {üBøpPgk Ao ïq|æ ÿBø|þâlýuo pãük ô ûkpÞ ëô Ao óBykõg úÞ
{Ûð ÿBW úG ,lýPyAlð wßu úé¾õc úÞ ÿlÏG BƒHüq ÿBƒø|pƒüq xBƒHè úƒÞ þƒüBƒƒø óq -7 «|çTì .lðkpÞ|þì þüõâlG ,lññÞ|þíƒð óBƒykõƒg úƒG
ólýyõK ,Bøõì ókpßð Quok ,ólG ókpßð f|ç¾A
.lýüõãG óBOpvíø úG Ao QÛýÛc ókpÞ ÿqBG .lñyõK|þíð úG ókpßð þâlýuo ,óBøk lG ÿõG ,ûoBK püq ÿBùuBHè
ûlññÞ Ñôpy QÚõ`ýø úÞ þƒüBƒø óq -10 ok Bùð@ úÛýéu ô lñPvýð îø úýHy |«ç¾A Bøkpì óBOkõg ÿApG þíÞ wK .êýHÚ òüA qA ô Bø|ògBð
úÛýéu úG rý^ úíø .Qvýð îø úG úýHy îø püq xBHè ëBcpu ô IOpì Ao óBOkõg úzýíø ô lüoAnãG QÚô
.lñPvýð wßu ûoBG òüA ok ôA kõg BG wK .koAk þãPvG Bíy kpì

úéÏy þüBørý^ ú^ úÞlýðAk|þì Bü@Bø|îðBg #|
Børý^ þéýg ?lñÞ|þì }õìBg Ao óõüBÚ@ þvñW
úéÏy úÞ þPý¾õ¿g Bü oBPÖo QuA òƒßíì úƒPHèA
pãük kpì ÿApG ,lñÞ|þì }õìBg Ao kpì àü þvñW
úG Bì ,ØéPhì RBÛýÛdO ïBXðA qA lÏG .lyBHð oõÇñüA
qA koõì 10 ,úèBÛì òüA ok .îüA ûlýuo YüBPð òüA
þvñW àüpdO úÞ þüBøoBPÖo ô Børý^ òüpPíùì
Bø|îðBg .îüA ûkoô@kpâ,lñÞ|þì ØÚõPì Ao óõüBÚ@
òüA úíø QuA òßíì lýyBG úPyAk kBü úG úzýíø
BìA lñßð }õìBg Ao Bíy pvíø àüpdO úéÏy koAõì
úÞQuA þéDBvì òüpO ëôAlPì úéíW qA ëBc pø ok

.kõy ó@úGpXñì lðAõO|þì

êíÎ àýÖApO ÿBø|wýéK êTì úÞþüBø óq -1
.lññÞ|þì

qA þvñW êíÎ òýc úƒÞ þƒüBƒùƒðq þƒñƒÏƒü
|«çTì .løk ïBXðA Ao ÿoBÞ lñƒøAõƒg|þƒì óBƒykpƒì
õìlñHðkpâ |æBc ,oBýGok ïAo@ Ao îuBHè ,lñüõâ|þì
}qAõðõìBøõì QPuk BG ,lñO olÛñüA úð úð úð ,oBýGok

!!lñÞþì }õìBg Ao óAkpì þvñW úéÏy Bø|oBPÖo òüA

úÞ QuA þüBøoBPÖo úéíW qA îø oBPÖo òüA ÜHÆ .koAk Quôk ú^ ôA lýñýHG ô lýñÞ QHd¾ .lüoAk úãð ÐÚõì úÞ lñPvø Bø|îðBg qA þéýg úéG ... ô ,òÞ
Bøkpì òüA îülÚ .QuA ûkõG þÏýHÆ «|çìBÞ îülÚ àüpdO ok þíùì oBývG {Ûð püq xBHè ,RBÛýÛdO óBzðlGô óBykõgqA ïôAlì úÞþüBø óq -4 Bì úÞ þOBÛýÛdO ok .lðoAk ÿoBPÖo òýñ^ wßu
ô lðkpÞ|þì Ñôpy Ao wßu lüBG úzýíø úÞ lðkõG .lðkõG p×ñPì oBPÖo òüA qA B« ÏÚAô Bøkpì îükAk ïBXðA
ÿBýðk òüA ok BìA lðkAk|þì ïBXðA Ao RBÞpc òýèôA .koAk Bøkpì .lññÞ|þì þüõâlG êTì úßñüABG wßu koõìok óBPuBvcA qApGA úPHèA
Bì ÿBøkpì .QuA ûkpÞ ÝpÖ rý^ úƒíƒø ,lƒülƒW Ùpc pPvG ok þƒéýƒg úƒÞ þƒüBƒø óq -8 Quôk Ao óBPívW úÞ lüpƒýãG kBƒü lƒüBƒG ÝpÖ þéýg ,lýølG oõPuk àƒýÖApƒO wƒýéK àƒü
Ñôpy óBzíðBg îø þøBâ qA pø úÞ lðoAk Quôk àüpdO þéýg Ao óBOpøõy òüA .lƒýyBƒG úƒPyAk
Qhu Bø|îðBgqA þéýg ÿApGoBÞ òüA .lyBG ûlññÞ .lñðq|þì ÀÚAõð koõì ok ïAlì lýøAõhG úßñüA qA Bùð@ .lñÞ|þì .lñÞ|þì
lüBHð úÞ ûkõG òüA óByoõ¿O ëôA ó@qA óõ^ QuA óõ^ kõG IýXÎ òì ÿApG þíÞ úéEvì òüA .lñPvø ápdO þG ,pPvG ok úÞþüBø óq -2
òì BìA .lðõy ïlÛzýK ô lñzßG òýüBK Ao óBykõg QuA òßíì úÞ îølG ûAo îñøm úG îðAõO|þíð |«ç¾A .lðõy|þì úPvg ,lýðrG pÒ óBPO|æBßyA ô
BùñO úð oBßñüABG úÞ îøk|þì Bíy úG Ao óBñýíÆA òüA Bø|ÄHÚ QgAkpK koõìok ókpÞ QHd¾ ,lýñÞpßÖ kpì ÿkBì QýÏÂô úG ÈÛÖ úÞ þüBø óq -5 )lñøk|þíð {ñÞAô(
îø Ao óBOpvíø úßéG ,lýñÞ|þíð à^õÞ Ao óBOkõg .kõy QhO ok óBOpvíø àüpdO UÎBG lðAõO|þì JAõhPhOok ÈÛÖ úÞ lñPvø Bùðq qA þéýg
þéýg ô lðoAk Ao oBPÖo òüA úÞ lñPvø kApÖA þéýg BìA .lðoAk úWõO .QuA kpì BG {PýèõEvì BøoBÞ úýÛGô lñzÞ|þìqAok
.lýñÞ|þì àüpdO pPzýG úÇGAo úìAkA úG þüBøoBPÖo òüpPíùì qA þßü óAõñÏG Ao òüA Bøkpì qA QuA òßíì Bíƒy qA þƒéýƒg úƒÞ îðAk þƒì «|ç¾A qôpìA BìA QuA ûkõG êßy òüA úG ÙpÎ ,îülÚ
îø BG þéýg Bøkpì îýP×â |«çHÚ úÞ oõÇðBíø }oArâ ,lñÞ|þì ØÚõPì Ao Bùð@ þvñW àüpdO úÞ óBPñøm úG úÞ QuA ÿrý^ òüpg@ òüA úÞ lýüõãG Quôk Bøkpì .Qvýð ëõHÚ êGBÚ ÿkpì aýø ÿApG
RBýcôo lüBG úÞ lýPvø Bíy òüA .lðoAk RôB×O ÈÛÖ úÞ lñPvø îø BùðqqA þéýg BìA .lñÞ|þìoõÇg òüpPíùì òüA .løk {ñÞAô Bùð@úG óBzíðBg lðoAk
òüA qA àýƒìAlƒÞ lƒýƒñƒýƒHƒG ô úƒPƒgBƒñƒy Ao Bƒùƒð@ .lðA|ûkpÞ Bøkpì .lðõy|þì úGAõhíø ôA BG kpì ëõK pÆBg úG îðBg qA Bøkpì ,RBÛýÛdO òüA ok úÞ kõG þPüBßy
}õìBg Ao Bùð@ þvñW àüpdO úéÏy ,RBý¾õ¿g .lññÞ|þìpøBËO úÞþüBø óq -9 îø Üc «BñEíÇì ô lñPvø p×ñPì oBPÖo òüA qA «BÏÚAô
qA ô lýðrG Ùpc ôA kõg BG úñýìq òüA ok .lñÞ|þì oBßñüA ûly úÞ îø oBG ôk þßü Bì úíø îñEíÇì .lñPyAk óBzüBø
QcAoBð «|ç¾A lølG Bíy úG QuA òßíì úÞ þGAõW ÿApG þâlðq êcApì qA þgpGok .îüA ûkAk ïBXðA Ao .QuA úð|ælãñu þéýg òüA .lðoAk .lñuo|þíð óBykõg úG úÞþüBø óq -3
ûkpÞ f|ç¾A Ao óBOkõg úÞ lýñÞ þÏu ÈÛÖ .lüõzð ÿqBG {Ûð ,koAk þèBßyA lñßð pßÖ Bì ¶kpì úßñüA ÿBøpvK Quôk koõìok úÞ þüBƒø óq -6 êøBPì ÿBø|îðBg úG ÉõGpì pPzýG úéEvì òüA
Ao QÛýÛcôA úG úÞ QuApPùGôA ÿApG BìA .îüA ûkpÞ ZAôkqA qA lÏG .îýPvø oõÇñüA Bì qA þéýg .QuA
.lýyõßG óBO úÇGAo kõHùG ÿApG ô wßu úé¾õc ô ëBc «|çÏÖ úÞ lýüõãG ô lýüõãG .lñðq|þì Ùpc óBzýéHÚ qA p×ð lñ^ .îýñÞ|þíð þâlýuo óBìkõg úG óAlñ^
.lýñÞ pøBËO {üApG lýøAõhG úƒßñüA BƒO lƒüoAlƒð ûlññÞ QcAoBð oBývG Bøkpì ÿApG úéEvì òüA úÞ ûkpÞoõÇg óBPñøm úG úéíW òüA ëBc úG BO Bíy 20
B« zøAõg?lýølðBùð@úGAoÜclýðAõO|þìBü@ôQuA
ÿApG pãük ÿBøkpì BG Ao óBOkõg ÈGAôo ú`hüoBO

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

21

óApùO úéXì

ÿBÚ@ÿBø iuBKô óBüpPzì ëôAlPìô YüAo ÿBùzupK
QükpÞ{üArÖAô kõHùG , eýd¿O , îýìpO koõìok "þèBHÚA òüo@|"

}õâ úG qôo pø úÞ þìBð þèBHÚA òüo@#|
wéXð@ wè ûtüô úG Bßüpì@ îýÛì óBýðApüA
| ôA þðBLíÞ ûqAô@ ô koõg þì óBñýzð
úG ,ûlý`ýK BW úíø ok| Enrich Financial
òüA ÿkB¿PÚA ûpù^ QzK ok ô QvýÞþPuAo
þèBì óBÖõOqA Ao ÿoBývG þâlðq úÞóAõW kpì
| | ?konâþì ú^ ûkAk RBXð
ûlðBì iuBK þG óõñÞBO úÞ QuA þèAõEu òüA
þèBHÚA òüo@ BG úHcB¿ì l¿Ú ÿA úðBuo ûBâpø ô
{üBÖôBG óAoBßíø ô kõg þðBLíÞ úG óBñ^ ôA koAk
IHu úÞ ôA þOAm RBý¾õ¿g úÞ kqAkpK þì
Quk úG ûly }A þðBLíÞôôA ûkBÏèA ÝõÖoBùPyA
þíð þñhu kõg qA ô kõy þì ûkpLu þyõìApÖ
qA ,QvýÞ ôA QÖBüok lüBG úÞ þèBc ok .lüõâ
ûBÖo ûAo ok BO ûly IHu ÿA ûrýãðA ú^ ô ûlì@ BXÞ
úG ?lyBG ByõÞ Bø Qýéì pãük ô kõg óBñÆõíø
òüo@ QHd¾ ÿBK oBG òüA þPÚô êýèk òýíø
}kõg ûoBGok ôA qA AlPGA îýPvzð þèBHÚA
.îülýupK
ÿpùyô ,êHéGô êâôpÏypùy qApýyokôA
ÙôpÏì þPuôlðBíùì ô þðBGpùì úG {ðBìkpì úÞ
ô ûlðAõg xok qApýy ok ,ûly lèõPì lñPvø
BG .QuA ûly ZoBg óApüA qA úÞ ûkõG úèBu ûkrðBy
Bßüpì@ úG Ao ôA þüBüõK Ýõy BìA ûkõG óAõWõð úßð@
ÿBø þðBLíÞ ok oBÞ pÆBg úG ô QyAk À¿hO }oBÞ ok þèBHÚA òüo@ úßð@ êýèk úG þÖlø òýñ^ .løk úìAkA êý¿dO úG Býðk oõzÞ òüpO úPÖpzýK ÿBø ûBãzðAk ok lðAõPG BO lðBuo
pø ëBHðk úGôA BO ly UÎBGô lýuopíS úG kôq þéýg ,kõG úPÖBü Quk kBüq ÿBø úGpXO úG þüBßüpì@ úGp×u IHuôApâõXPvW fôo .kpÞ úzýK Ao ólðAõg xokô kq æBG Ao Bø òýPu@òÆôqAoôkôA
| :ïBðúGþGBPÞôA.kpýâoApÚëôAÿõßuokQyAkþìpGúÞþìBâ ÿoAnâ úüBìpu ô þÚõÛc ÿBø úñýìq ok ØéPhì ÿBø ûBãzðAk qA lðAõPG BO ly pãük ÿBø QèBüA
| Build Better Credit to Build a Better Life| ÿBø úPyo BG äñøBíø úÞ þüBø þðBLíÞ BG óBìríø ô koAk QÖBüok Ao kõg wðBvýè ÝõÖ ô wðBvýè
òüAok .lýuo QHS úG Bø }ôpÖ pKôrW {ìBð êGõð lðArðoBGô óôqBì@ ÿBø QüBuok úÞ Qyõð ôpüq BG óBñ^ ÿoBHPÎA ÿBø þðBLíÞ BG ÿoBßíøô êý¿dO ëõÆokôA .lñÞ ÿoBßíø kõGôA þéý¿dO
ÿBø àýPÞBO þÖpÏì úG óBñ^ þèBHÚA òüo@ô kpG þì þK kõg oBHPÎA îýìpO oApuA úG ûlñðAõg JBPÞ úÞ ly Bñy@ ÿoBHPÎA ÿBø RoBÞ òPyAk ô þßðBG þølG pÆBg úG ïkpì ÿkB¿PÚA Rçßzì ÿBø îG
BO lðBuo þì þøBÖo JõéÇì úÇÛð úG Ao þOoBÞ QükpÞ ô ïAô IcB¾ pø úÞ kqAkpK þì ÿoBHPÎA RAoAkA ÿBø ïAô ÉBvÚA óBýì ok úÞ lyBG þìkpì Qìlg ok ô lñÞ pDAk Ao kõg êÛPvì pPÖk QÖpâ îýí¿O
ÿBø QgAkpK py qA Ao kõg ô lñÞ þâlýuo Bø ó@ úG ÉõGpì þÚõÛc Rçßzì úG QcAo ëBýg BG lðAõPG 22
.lðkq þì BK ô Quk ÿoBHPÎA ÿBø RoBÞ ô þßðBG
| |.kqBukAq@úðBøBìÉBvÚAkoõìþGôëõÛÏìBð

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

óBñÆõíøúGoõìAòüAqAþPívÚpøokBOlðAûlyYývGþPükpÞôÿoBHPÎAoõìAúýéÞokBìÀ¿hPìô þèBHÚAòüo@BGó@ëBHðkúGôkõPuAoó@Bßüpì@ÿoAkúðArgpüqôúÞkõGóBñ^JBPÞòüAQýÛÖõì
ÿôoqAÿoBGôlññÞàíÞlñPvýðîÞîøó@óBâlññÞúÏWApìkAlÏOúÞpãükÿBøQýéìþPcôkõg kõGûlýuo{yõâúGó@pHgúÞAo| Enrich Financial |ÿBøQýèBÏÖó@þÆôQyAkþOBÚçì
| |.lðoAkpGþPükpÞôþìAôúñýìqokóBzOçßzì | |.kAkoApÚÜüõzOôlýDBOkoõì
òì úðAqôooBÞ BùñO |Enrich Financial þüApWA Qüpülì :lüõâ þì òýñ`íø þèBHÚA òüo@ úÞ ÿA úvéWok {üBø QýèBÏÖpÆBg úG Ao þèBHÚA òüo@Bßüpì@ÜGBuoõùíW wýDo BìBGôA áAoBG
xok,ïoAkÿoBßíøBülìBG.îPvøØéPhìÿBøoBñýíuþüBKpGëBcokIOpìòüApGûôçÎôQvýð AoôA RBìAlÚArýð Bßüpì@ÿoAk úðArgpüqôô kAkoApÚ lÛ×O koõì kõG ÿkB¿PÚA fpÆ àü þuopG ûtüô
ûlzðrÞpíPìëBzññüBÖaüpðAÿôoBùñOòìoBÞòüApGBñG.îñÞþìQýèBÏÖäñýPÞoBìoõìAokôîøkþì úG lüBG løk þì oApÚ ëôA ÿõßu ok Ao þèBHÚA òüo@ úÞ RAqBýPìA òüA pG ûôçÎ .kAk oApÚ lýüBO koõì
îýOóõ^.ïõyÐÚAôlý×ìrýðpãükÿBøúñýìqokBOîPvøëõÓzìÿpãükÿBøoBÞúGoBÞòüAoBñÞokô .kôoþìoBíyúGïlÚòýèôAóAõñÎúGúñýìqòüAokôAïlÚpøúÞkpÞûoByAôAÿAúðBuoRBìlg
úÞlññÞþìoBÞkõWõìÿBøûlðôpKÿôoQÎpuôRoBùìBGóBñ^|Enrich Financial |ûlüqoô ïBð úG Ao kõg þðBLíÞ QýèBÏÖ ëBu lñ^ ëõÆ ok QvðAõO úÞ þèBHÚA òüo@
.ïqAkpLGÿpãüklý×ìÿBøoBÞúGîðAõOþìôQuAQcAoîèBýgpËðòüAqA Ñõðok ïAlÞpø úÞ QyAkpG ÿpãük ÿBø ïlÚ ó@oBñÞok ,lðBupG ZôA úG| Enrich Financial
êýèk þG þéÓy ÿBø úñýìq ïBíO ok þèBHÚA òüo@ ókõG ëôA úÞ Q×â óAõO þì RBdýÂõO òüA BG| | wýuCBOAoóBGqþñìoAõükAoòýèôAþñìoAúÏìBWÿApGBìAQvýðþñìoAúßð@BGôA.kõGÐülGôûqBOkõg
| |.kpÞpPzýGÿBøQýÛÖõìÿôqo@ôAÿApGlüBGôQvýð | |.lðBupGpãülßü}õâúGlñPvøúÞÿAúÇÛðpøokAoBßüpì@îýÛìóBðBGqþñìoAÿAl¾BOkpÞ
úìBðpG úÞ kpÞ {hK wéXð@ wè ÿBø êHýÞ qA >{ðAk< ïBð úG Ao þðõürüõéO úìBðpG àü ó@ pG ûôçÎ
ó@qAô kõG úPÖpâoApÚ óBãíø úWõO koõì ó@ÿBø
kBü lý×ì þyqõì@ óõürüõéO àü óAõñÎ úG
ØéPhì ÿBø úìBðpG óõürüõéO òüA qA .ly þì
þðBLíÞ àü ÈuõO BølÏG úÞ ly þì {hK þíéÎ
.ly ÿoAlüpg þüBßüpì@
pG úÞ þüBø ïlÚ úG úWõO BG þèBHÚA òüo@
óBìqBu lýDBO ô ÜüõzO koõì oBG pø QyAk þì
AløA ÿrüAõWôA úGô QÖpâ þìoApÚ ØéPhì ÿBø
ûløBzì óAõO þì ôA oBÞ pPÖk ok Ao úíø úÞ ly þì
| |.kpÞ
ÿBø QýèBÏÖ ok Ao kõg ïBð úÞ þèBHÚA òüo@
QüõÃÎ úG ûlðBuo ZôA úG þvñürýGô þÎBíPWA
ÿBø úìBñýøAõâ ô ûlì@ok þèô úÛÇñì þðBâoqBG ÝBOA
óBâlñüBíð ô þuBýu ÿBø ûpù^ qA Ao ÿpHPÏì
þì úéíW ó@qA úÞ úPyAk QÖBüok Bßüpì@ ûpãñÞ
òGô úñGBG ô Qì ,>òìpy kpG< óBüBÚ@ úG óAõO
pßzO úìBð Bø ó@ol¾ ok úÞ kpÞ ûoByA úßðBðpu
úG Bßüpì@ QÚô oõùíW wýDo BìBGôA áAoBG rýì@
.koAkoApÚôA
QèBüA RBìBÛì qA ÿrüAõW òýñ`íø òüo@
| |:QuAúPyAkQÖBüokfpyòüAúGBýðp×ýèBÞ

Certificate of Recognition
|by the Councilman Officer,

Third Council District,
CityOf Los Angeles,
State of California

þèBHÚA òüo@ ïBð ókõG fpÇì ô ókõG ëôA
|óõ^ ÿpHPÏì ÿBø úðBuo BO ûly IHu òýñ`íø
ÉõGpìoBHgA| NBC News, ABC, CBC

rýãðApG UdG ô pSõì ÿBø QýèBÏÖ úG
| |.lññÞpzPñìAo|Enrich Financial
úG úÞ {yçO ô {Ölø ûoBGok ôA qA þPÚô
ëAõEu lñÞ þì ëBHðk Ao ó@ pünKBð þãPvg oõÆ
| þüApWA pülì óAõñÎ úG òì :lüõâ þì ,kõy þì
îñÞ þìpßÖ þìkpì úG| Enrich Financial
þì þâlðq ÿoõzÞok þðApüA ÿõgô Üég BG úÞ
úGô lðq þì Ao ëôA Ùpc ó@ok RBükBì úÞ lññÞ
ûlyoBPÖpâ kB¿PÚA þOõHßñÎoBOokpÆBg òýíø
BO QgBuoôk ÿoBPÖpâ òüAqA Ao Bø ó@lüBGô lðA
ûlüqoô îýO òüApGBñG .lññÞ þâlðq QcAo lñðAõPG

23

óApùO úéXì

þðApùO Zôq àü Bø|QÚô þÃÏG þPc Bü eýWpO òülèAô qA þÃÏG Bøqôo òüA #|
úÞlðoAk oô ó@ ô oô òüA ÜýÖo ô Quôk olÛð@
óBzGBhPðA õW ô xpK oõW oArø BG BPüBùð |çTì ÁBg ïBð àü Ao óBy ú`G îuA úÞQuA òüA óBy
ÿkpÞ äñøpÖqA Ao óBy ú`G îuA úÞkõy|þì òüA ûly pK ëAõcA QHS óBìqBu òýíø ÿApG .lðoAnãG
þÃÏG òýíø ÿApG .lññÞ JBhPðA ÿpè Bü þÞpO Bü
ÿA|úÛÇñì ÿBø|{üõâ ô Bø|QýìõÚ qA úÞ Bø|ïBƒð .lñPvýð ÿpãük îuA aýø úýHy úÞ|þìBuAqA
ÿBø|úñürâ ôrƒW ô kõƒy|þƒì þƒéì eƒÇƒu koAô
Aõýø êTì ,kpýâ|þì oApÚ pãük ÿBø|ïõÚ þGBhPðA ,ïB×éýð ,qBðBOAo ,AlðBLuA ,AoBìBO ,sBýPvðA
kõg ok îƒuA òƒüA ,ûlƒì@ ÿkpƒÞ óBƒGq qA úƒÞ pPzýG ûsAô òüA òPÖpâ îøoBñÞ .rýðõüo ,Bßýyõð
ûkB×PuA úðApPgk îuA óAõñÎ úG ApTÞA óBPukpÞ BO kqAlðA|þì þãðpÖ óAoõPuo àü ÿõñì kBü Ao ïk@
îøpvK îuA óAõñÎ úG BøBWpãükok BìA kõy|þì
îüBø|îz^ þñÏì úHìBýO |çTì Bü kõy|þì ûkB×PuA
Bßüoô BßüAo ,þéðBì Bü ûly koAô ÿpè óBGqqA úÞ
{üõâok Aléýâ Bü Aõéýâ Büô þðAolðqBì óBGqok

.þßéýâ
pãük úÎõíXìpüq àü Bø|ïBð qA ûôpâ òüA
qA ó@ qA þíýð úÞ ÿA úâo ôk ÿBø|ïBð ,lðoAk îø
JBhPðA pãük ÿA úÛÇñì qA pãük îýðô úÛÇñì àü

IüpÒô IýXÎ ÿBùíuA ÜyBÎ ,Bø þðApüA

pâA BìA ,ëAõcA QHS ÿoAnãìBð ÿBíñøAo JBPÞ
oõùÊ ú¿ñì úG QuA oApÚ ÿkAqõð óBOpƒGôoôk
,koAk îø þOôB×Pì þíÞ okBì ô olK úÞ lupG
lýøAõgpG îø BùñüA qA pO|Qhu ÿBø|îuA úG BíPc
qA lüBG óly JBhPðA ÿApG úÞ þüBø îuA .koõg
pOAõPì óBzñüpPíùì úÞ lðonãG ÿkBüq ÿBøpPéýÖ
ok îuA òüA ÿApG ÿA úÛGBu |çHÚ þñÏü ;QuA ókõG
þÆ îø lÏG ô lyBG úPyAk kõWô ëAõcA QHS
RôB×Pì úÞ þðAokBì ô olK úPHèA ;pãük êcApì
úG úðõãñƒüA lƒðoAk Qƒuôk Bƒü lƒñƒñƒÞ|þƒì pƒßƒÖ
ú`G BO lðpg|þì óBW úG Ao BùñüA úíø ,lñupGpËð

.lyBG úPyAk ”ÁBg“ îuA àü óBy
óBzðlýñy qA lÏG Bì qA þéýg úÞ þíuA
YÞ Ao óBíðkpâ ô äñO Ao óBíðBƒíƒzƒ^ þƒíƒÞ
þñÏü òüA |æBc Ig“ :îýupK|þì ô îýƒñƒÞ|þƒì

”?þ^

,þÞpO Roõ¾ úG ApTÞA Bø|IýÞpO oõW òüA .ûly þðApüA ,ëBíy êãñWqA þíñHy úÚ|çÎ òülèAô qA þzhG þéü|æk úG ô úPÖpâ|þíð ?rýGAs ïAlÞ?rýGAs
.ByBO@ ,o|çü@ lñðBì lðõy|þì úPgBu þuoBÖ Bø|QÚô þÃÏG .pãük QuA úÚ|çÎ Ig ûkB×PuA óBzðAlðqpÖ ÿApG|þìBuA òüAqA úÞ lðoAk ÿoAnãìBð ÿApG ïkpì úÞ êHÚ ÿBƒø|úƒøk
ÿBø|äñøpÖ qA kpÖ ôk úÞ koAk {zÞ olÛð@ ApWBì ëAõcA QHS óBìqBu ok Ao Bø|ïBð Ñõð òüA .lññÞ ,lðkõG ”ëôAlPì“ ÿBø|ïBð ëBHðk úG ApTÞA óAkAqõð
óAõO þì Ao þPýìõÚ ÿBø|ïBð óly kBƒüq oõÇñýíø ô lññƒÞ|þƒì ZAôkqA îø BƒG ؃éPƒhƒì koAô ÐHñì lñ^qA úÞ lñüõâ|þì lülKõð ÿBø|îuA ”rüBíPì“ þüBø ïBð ëBHðk úG pýgA ÿBø|ëBu ok
êýèk úG Bø|ïBð úðõãñüA“ :kpÞ úýWõO úðõƒãƒñƒüA pãük äñøpÖ úG þãñøpÖ qA þíuA úÞ kõy|þì
BG BHüq äñø@ô Ì×éO êTì ,lðoAk úÞ þüBø|þâtüô .lðA|ûly ÿoAnãìBð úuôpK .lñPvø
kõg BG úÞ þOôApÆ ô þGAkBy ô äñzÚ ÿBñÏì .kõy|þì êÛPñì Bƒø|þƒéÎ pƒýƒìA ,70 úƒƒøk ok pƒƒâA |çƒTƒì
ô BøBuoBK 80 úøk ok ô lðkõG kBüq Bø|}oõÞô
ô kApýøô AokBK úG QGõð Bø|ëBu òüA ok ,BøBýéüA
ok óBüpW òüA oõùÊ .QuA ûlýuo ... ô óByo
ok ïkpƒì úƒÞ ûlƒy IƒWõƒì pƒýgA ÿBƒø|ëBƒƒu
ûsAô ,lñyBG lülW ÿBø|ûsAô ëBHðk úG ÿoAnãìBð
oApÚ ûkB׃PƒuA koõƒì þƒéýƒg |çƒHƒÚ úƒÞ þƒüBƒø

24

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
25
;QuA þüBXGBWô þðõâpâk ëBcok fõÇu òüA ”.lðpýâ|þìoApÚïAõÚAúýÛGëBHÛPuAkoõì,lðoAk
ô|þìõÚ ÿBø|ïBð kBüq ëBíPcA úG ûlñü@ ok |çTì
Bü ô lñÞ|þì AlýK FBÛOoA ôk eÇu úG ÿA úÛÇñì A + ëõâ+ òì + xBü
ZoBgÿoAnãìBðúðôkpâqAþéìôþðApüAÿBø|ïBð óAoôk úG ûqBO ÿBø|ïBð qA ÿpãük ûôpâ
Bø|ïBðòüAqAàüpøþðBìqàüokóõ^lðõy|þì úPgBu ïkpì ÈuõO úÞ QuA þüBø ïBð ,ûlýuo
þGAkByó@,pÂBcëBcokþèôûkõGëBHÚAkoõì úÞlñPvøþüBøïBðBüBùñüAúßñüAþñÏü;kõy|þì
ûsAôêTì.ûlyûlìk¶ þÎõðúGôkoAlðAoþâqBOô ïBð ôk qA ÿkBùñzýK lülW IýÞpO Roõ¾ úG
êHÚ ÿBø|ûoôkok úÞ ,îPuoô }õüoAkôôpvg Bü ô kõy|þì kBùñzýK òülèAô ÈuõO êÛPvì
lðA|ûkõG ÿoAnãìBð oAlÖpÆpK ÿBø|JBhPðA ôrW úG úÞ þüBø ûsAôô ûsAô àO lñ^ IýÞpOqA Bø|ïBð
ÿpPíÞ ëBHÚA qA pÂBc ëBc ok BìA úPgBu lðõy|þíð ûkB×PuA ïBð óAõñÎ úG þüBùñO
”.lðoAkoõgpG .lðõy|þì
ûrìBG kpG|þì ïBð úÞ þüBø îuA IýÞpO
ô Quok îuA àü IcB¾ óBì ú`G lüBG Ap^ qA ëôA Ñõð ÿBø|ÿoAnãìBð pTÞA ok“ :lñPvø

?lyBG óBìok ;kõy|þì ÿôpýK þHønìpýÒ ,þHønì ÿõãèA
ÿrÚîÎoAnGõzíuA ô Apøq òýíuBü ,Büo@ lídì ,ïByo@ pýìA lñðBì
ïBðàülüBGúðõã^îýíù×GúßñüAÿApG–1 qA úÞ koAk kõWô îø ÿpãük ÿBø|úðõíð BìA ...
lüBG îýñÞ JBhPðA ú`G ÿApG óBìok Quok .óAoBGxBülñðBì,lññÞ|þíðÿôpýKõãèAòüA
úíø qA ëôA ;îüpýãG pËð ok Ao RBßð qA þéýg úG Ao ÿlülW pøBÊ îø RBHýÞpO Ñõð òüA
úPyAk þGõg ÿBñÏì lüBG þGBhPðA îuA úßñüA þüBñÏì ÐýÖpO ó@ úG îø ô lzhG|þì ûsAô
úìBñPÓè ok úÞ lñPvø Bø|îuA þÃÏG ,lyBG qAAoûsAôþ×ÆBÎoBGôþüBñÏìoBGþñÏü.løk|þì
þGõgpüõ¿OQýÏÚAôokBìAlðoAkþGõgÿBñÏì Bø|ûsAô þÃÏG óõ^ kpG|þì |æBG QHTì QùW
.lðoAk þGBOtÞ Bü ô lññÞ|þíð okBHPì òøm úG úPyAlð þ¾Bg þâtüô þüBùñO úG QuA òßíì
JBhPðA ÿApG þGõg koAõì Bø|îuA úðõãñüA pãük ûsAô àü BG IýÞpO ok þPÚô þèô lñyBG
ëBHðk BW úíø lñðAõO|þíð òülèAô óõ^ lñPvýð ô lññÞ|þì ûõéW pOBHüq lðõy|þì ûkB×PuA
úG Ao óBy ú`G îuA þÏÚAô þñÏìô lñP×ýG ûAo ú`G qA rüBíPì ô RôB×Pì ïBð ûsAô ôk òüA RBHýÞpO
.lññÞï|çÎAúíø .løk|þìoApÚBìoBýPgAokAoBø|ïBðpãük
lüBG þGBhPðA ïBð úßñüA ÿlÏG úPßð–2 Bø|þâkBuòüAúGîøApWBìúíøúPHèA|æBc
oApßO ÿApG úýÛG ô lyBG qAõñyõâ ô Aô@ }õg Bü pPgk ÿApG lýñÞ pßÖ Bíy |çTì .Qvýð
îuA úÞ þvÞ .lñP×ýð Qícq úG kBüq {ðkpÞ ”pùì BHüq“ ïBð úG þíuA þvÞ pø Bü óBOpøAõg
ó@qA êHÚ lüBG BíPc ,koAnâ|þì Atýø Ao }kAqõð ok ApWBì òüA ÿõÓè êýédO .lýñÞ|þì JBhPðA
ú`G BO lðAonãG ÿkp³Þ óBGq }qõì@ ûoôk àü qA Bø|ïBðqA ÿpu àü“ :kõy|þì òüA ëAõcA QHS
.lñÞÌ×éOQuokAo}A úÞ lðA|ûly êýßzO þðBâsAô FrW lñ^ Üý×éO
QÚk úéEvì òüA úG îuA JBhPðA ÐÚõì–3 îøkõy|þìúÞpùìBHüqêTì,lðoAkþGõgÿBñÏì
ûBOõÞô úðBýìBÎ QèBc ok þGBhPðA ïBð úÞ lýñÞ pùì + BHüq ûsAô ôk IýÞpO Roõ¾ úG Ao ó@
RBÚôAþøBâ.kpýâ|þìkõgúGþOoõ¾ú^ûly IýÞpOîøôQÖpâpËðok)òPyAkBHüqú×ÆBÎ(
úG êülHO pýýÓO þíÞ BG BHüq IuBñPì îuA àü )òÞþâlðqþðBGpùìBG(pùì+BG+ÿqÿBø|ûsAô
.kõy|þìlGÿBñÏìBGIuBñPìBðîuAàü løk|þì óBzð Bì RBý×zÞ úßñüA òí ”... ô
Ñõðô îuA ÿBñÏì úG úßñüA pãük úPßð–4 òüAqA ÿpvßü ÜüpÆqA óAlðqpÖ ÿoAnãìBðoBì@
.kôo|þì |æBG koAk Rly úG úPgBu õð ÿBø|ûsAô
pâA úÞ lýñÞ úWõO pãük ÿBø|óBGq ok ó@ Ì×éO |æBíPcA úÞ ”ûBì ÿpùì“ òýíø }A þßü
ok ,ly BørÓì oApÖ óBPÞkõÞ AkpÖ wK ,AkpÖ .kqAlðA|þì þüBørý^ àü kBü Bì êTì îø Ao Bíy
þüBHüq ÿBñÏì îø úÞ ”oBüõø“ Bü ô ”ïB×éýð“
.kõzð úWAõì êßzì BG pãük ÿBøoõzÞ

ok úÞ lýñÞ BÛýÚk BíPc úéEvì òüA úG–5 ÿBø|ûsAô Ñõð qA ,lñPvø Aô@ }õg îø ô lðoAk
,lðA|ûkõGïBðòüAIcB¾þðBvÞú^iüoBOëõÆ AlýKoAlÖpÆþéÞBøqôoòüAúÞlñPvøúPgBuõð
.lðA|ûkpÞ
pãíPu ûBykBK àü îuA ,ókõG RôB×Pì úðBùG úG

.lüoAnãð óBOlðqpÖ ÿôo Ao }BýÎ ô ?úãük kõG BXÞôpvg
ú`G úíø Qvýð oApÚ úßñüA pg@ok ô–6 oBù^ ÿAoAk óApüA ok ÿoAnãìBð óBüpW
Ro@ ô QvýOo@ ,lñü@|þì Býðk úG úÞ þüBø ÿBø|ïBð ,þHønì ô þñük ÿBø|ïBð .QuA eÇu

îuA óBPÞkõÞ ÿApG ÿoõW ,lñyBG Quôk ÿBø|ïBð,ÿAúÛÇñìô|þìõÚÿBø|ïBð,þéìôþðApüA
rÓìfApWBüóõýìBÞûlñðAopâAúÞlýñÞJBhPðA òüA úÞ QuA ëBu òülñ^“ :þãðpÖ ô þWoBg
ûkõG ïkpì QüpTÞA ÿoAnãìBð ÿõãèA fõÇu
ô lvüõñG Ao {íuA kõzG {üôo ,ly JB¿ÎA ô þPýÏÂô úG úWõO BG ô pÂBc ëBc ok BìA QuA
.lñÞ BÃìA Ao }püq ,ûlì@ kõWô úG þðApüA ÿoAnãìBð äñøpÖ ok úÞ

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

óApùO úéXì

qA þßüok äu Qyõâ}ôpÖ ô þðBíè@ þdývì àü êPÚ qA ëBu 12 kôlc
lùzì ÿBø|þGB¿Ú úýÇéì ok Qýdývì òük úG ûlüôpâ ÿA|úýÞpO ôk

Øñ¾ úükBdOA óBuoqBGô lùzì RoBXOô ólÏì ,QÏñ¾ óBìqBu óBuBñyoBÞúPƒƒynâúP×ø # .konâ|þì þÚpy þèõOBð@ok )BýOæBì(
ÿBø|ûBãyôpÖ qA þßü qA ûqôo lñ^ þƒƒzyõK ô xõvdìBð ëpPñÞþÆ lùƒƒzì þìAk Qyõâ úG 2016 ëBu ok oBG òýPvhð kpì YñK òüA
Qyõâ,ÿlñ×uõâQyõâúÂpÎ ÿBW úG êdìok úÞlðkpG þK ,ÿkBHÎ óBGBýgok QyõâúÂpÎ .lðkõG ûly ïõßdì ûlykBü þdývì úu êPÚ
ô þðBíè@úèBu 46 úßvâ óBíéýO êPÚ Bø|ó@ïpW
.kõƒƒy|þì úÂpÎ äu úG áõßzì Qýdývì òük úG úÞ kõG ÿA|úýÞpO lðôpùy ôk
oõÃc Ädì úG .îüly ÿkBHÎ óBGBýg þøAo pPzýG RBÎçÆA IvÞ ÿApG ô xBuA òýíø pG
ÿBÃÎAô óBPuA RoBXOô ólÏì ,QÏñ¾ óBìqBu þuoqBG QðôBÏì óBuBñyoBÞrW úG ly Àhzì .lðkõG ûlüôpâ
êdì ok rýð QèBuo ÿpPðçÞ ûlðBìpÖ ÿrDBÖ kpâpu ô þßyrLìAk ûlñüBíð ,þìAk Qyõâ úükBdOA óçìBÎ ,óBíè@ÿoArâpHg }oArâ xBuApG
àü kôlc :Q×â ApWBì eüpzOok þìAk Qyõâ úükBdOA xBñƒƒyoBÞ úñýìq òýíøok .lðoAkoõÃc
ÿApG wHc ëBu 39ô lGA wHcoBG úu
.îükõG úPÖpâ pËð püq koAlð îø þHvÞ úðAôpK aýø úÞ Ao ØéhPì lcAô QýèBÏÖ kõG ÿA|úƒƒP×ø úýÞpOok þdývì úu óçOBÚ
ûkpÞ I¿ð >!óBìõO oArø Quk pu óAo< óAõñÎ BG ÿpñG ûqBÓì ok pu úÞ îø ûlñyôpÖ :kAk úìAkA ÿô
aýø qôo úƒƒu ,ôk :kAk úìAkA ÿpƒƒÚBG .kpÞ|þì ïBð QHS êHÚ qA þðôBÏO36 ,Bø|Qyõâ êüõdO ÿApG kõG
îükpÞúÏWApìêdìúGoAlüpgóAõñÎBGûoBGôk)úHñƒƒyúu( úßñüABOlƒƒzðúýéhOêdìokþPƒƒyõâ
þulÛì ÿBÚ@BG ïqæ ÿBø|þãñøBíø ó@qA wK ,luo|þì Qyõâ 10 QÎBƒƒu kpÞ óAõñÎ ûlñƒƒyôpÖ úÞ
ëõEvì þuBGpÞ pPÞk ô óBPƒƒuA RoBXO ô ólÏì ,QÏñ¾ óBìqBƒƒu þuoqBG óôBÏì ëõEƒƒvì xBñyoBÞ

.îülðBì Qyõâ úýéhO pËPñì êdì ok ô QÖpâ Roõ¾ lùzì þßyrLìAk úßHy RoBËð lcAô

!óõðBÚqAoApÖ ÿApG þé¾A êìBÎ ûoõW úíø }çO ô pzð êdì úÞ à^õÞ ÿA|úðBhKB^ ok Ao óBýðBGpÚ êPÚ qA ëBu 12 kôlc Qynâ qA wK #
àüpGoAõƒƒu úÞ ûlñyôpÖpƒƒvK lÏG þOBËdè :kpÞ eüp¿O þìAk Qƒƒyõâ úükBdOA xBñƒƒyoBÞ oApÚ oAq@ koõì ,úPvG þèlñ¾ úG kõG êýXðA NB^ úýÞpO þdývì lðôpùy ôk ô þðBíè@ àü
úG ô úýéhO QðAô qA QyAk oApÚ úvýÞ lñ^ êgAk úÞ Ao Bø|Qƒƒyõâ ô lì@ êdì úG kõG óBßýK QðAô àü ok ûlðôpK òüA ïõßdì YñK ïBßcA
ok úÞ þüõÚB^ BG ûlñyôpÖ pvK BìA ,îüly êíÎ koAô ApWBì Qüöôo Ädì úG .kpÞ êÛPñì ûqBÓì êgAk .lðlüpG Ao óBzüõéâ wLu ô ûkAk .lýuo lýüBC O úG AoBßð@ok pËð lülXO ûBâkAk
qA QuA kBüq êdì ok pÂBc óBuBñyoBÞ kAlÏO lük þPÚô .ly oô|úéíc Bì Qíu úG QyAk Quk Ao óBýdývì Bø|ó@ ,Bø|úðBuo }oArâ úüBK pG ô lGA wHc oBG úu úG kApÖA òüA qA ïAlÞpø
ûqBÓì þÚpG ûpÞpÞ ,QyAk Quk ok úÞ þèpPñÞ BG ly|þì oôk ûqBÓì qA úÞ ëBc óBíø ok ô ÿoAõPì êdì òük YüôpO ô ÔýéHO ÿApG }çO úG îùPì
.ly oBPÖpâ êdì ok }olK ïAlÚA òüA BG úÞ kõy Bø|Qyõâ ØzÞ ÐðBì ô úPvG ûqBÓì ok BO kpÞ ëBÏÖ Ao .lðA|ûly ïõßdì óAlðq ëBu 39qA {ýG
.lðkpÞ óBðBíévì óBýì ok Qýdývì úu ïBßcA AoBßð@okpËð lülXO ûBâkAk àü |
!ëB^BK QzK äu úG áõßzì Qyõâúyæ ØzÞ .QyAk ûApíø úG Ao þðBùW oBWrðA úÏÚAô òüA pø ÿApG óAlðq ëBu 39 qA {ýG ô lGA wHc ëBu
oBù^ êdì úG óBƒƒuBñyoBÞ kôoô qA wK úÞ kpHG æBG Ao ûpÞpÞ lƒƒy oõHXì îùPì olK îø lÏG þíÞ BOlíÎ oõzÞ ok Ao à^õÞ þPýéÚA óBýdývì òüA ok þdývì úu êPÚ êìBÎ YñK qA ïAlÞ
úG ÜéÏPì Bùð@ úÞ kpÞ Àhzì Bø|úyæ ÿôo Bì þuBñyoBÞ ÿBø|þuopG .ly ØzÞ Qyõâ úƒƒyæ
pPzýG óBñýíÆA ÿApGô êýèk òýíø úG .QuA äu úyæ úG áõßzì Bø|ó@qA þgpGô Qvýð lñ×uõâ .lñøk|þì êýßzO úýÞpO óBíévì .kpÞ lýüCBO Ao 2007 ëBu ok oõzÞ
óAõñÎ úG êdì òüA úécpì òülñ^ qôpìA úG BO :kôrÖA ÿô .ly êÛPñì þßyrLìAk úG Bø|Qyõâ úyæ
úéÞ ÿBø|Qyõâ }ôpÖ ,þßyrLìAk Iv^pGôpùì lÚBÖ ÿBø|Qyõâ ûlññÞ úÂpÎ ØéhPì ûBãyôpÖ !þƒðApƒüA ÿBø|úñürƒñÆ
îø ó@ úƒƒvéXOoõ¾ ô úPÖpâ oApÚ óõðBÚ ëBíÎA koõì ,ûkpÞ jp^ Qƒƒyõâ óAõñÎ BG Õpì óAlãñu ô ôBâ
RpüqoAnG ïoBÒpì îhO òüA QðpPñüA BK þPvzð úÞÿoõW òýíø ïpvK úâþì îðBìBì
.QuA ûly ëBuoA þPìõßc RApürÏO úG
úG Ao Bø|úðõíð :Q×â QyAk oõÃc êdì ok úÞ îø þßyrLìAk ûlñüBíð Áõ¿g òýíø ok !òÞúGpXOôo ÿolK wc êÚAlc ÿoAlð úÞQýèõEvì xBvcA !òy úWõW
ïçÎA ÜýÚk úXýPð ó@qA wKô QÖpâ løAõg Roõ¾ ó@ ÿôo þƒƒuBñyoBÞoBÞô êÛPñì þßyrLìAk
QyAkqBGQèBuoÿpPðçÞóAoõìBC ìÈuõO,QyAkoõÃcêdìokúÞîùPìolKúìAkAok.lyløAõg *******************************************************
ïoôk îñÞþì ûBãð ÈÛÖ ûly óõÒAk ïBXÞîñýHG úÞòüA ÿBW úG ïoõg þì òýìq QÚôpø òì
.kpünK Roõ¾ BPuAo òüA ok þéýíßO RBÛýÛdO BO ly êÛPñì wýéK pÛì úG ô
!ûly ÐÇÚ îPuk úÎ îñýG þì úðõg ïBýì lÏG .úyBHð þvÞ

*******************************************************
pýâQÎpuqA ,”lýøBßG kõg QÎpuqA“ ÿõéGBO ÿBW úG ly ûkAk eýWpO úÞþPÚô óõíø

.Qvýð ÿlýìA }oõÏy úG úÞkõG ûlýíùÖpzG úzG ûkB×PuA

******************************************************* 28
!lzð ûoBK ,îülýzÞolÚpø úÞ,kõG ”kok“ óõì þãðq ÿõO Qý×ýÞBGrý^ BùñO

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

kpÞõÓè Ao {üôqBG þcApWqlèõñüo óBüAo

QÖpâoApÚ lýèõO úécpìok > 3 ëõKkk < /

þÖpÏì ÿApG BO kpÞõÓè Ao {üôqBG þcApW êíÎ þðBìpùÚpGA ÿBø|îéýÖ xBñypu pãüqBG # |
.lñÞoAlük òßKok {ðAoAkAõø BGô kôpG òý^ úG >ëõKkk<

qôo qA òý^ ok >2ëõKkk< kpÞ ïçÎA þðBùâBð þéýg wÞBÖ þðBLíÞ {ýK úP×ø úÞ þèBc ok
ÿôo oõvðBu óôlG òý^ ok úÎõíXì òüA qA þíéýÖ oBG òýPvhð ÿApG ô kõy|þì BøBíñýu þøAo úÏíW

.ly îéýÖ pãüqBG qlèõñüo óBüAo ûly òýýÏO {ýK qA úìBðpG pýýÓO IWõì pHg òüA ,kôo|þì Bø|ûkpK
ÿôAõø êìBÎpülì äñ¶ì ÿpýãPuk ÿApG AkBðBÞ ô òý^ úÇGAo lðAk|þì ô QuA þüAkBðBÞ úÞ qlèõñüo

.kõy|þì òý^ þøAo úé¾BÖçG kpÞ ïçÎA êüBvì òüA qA þðApãð óôlG ,ûkoõg îø úG AkBðBÞ ok
ô lü@ok {üBíð úG òý^ ïkpì ÿApGô òý^ok >ëõKkk< úÞ QuA Büôo àü îüApG òüA :Q×â ÿô

.îyBG òýìq ÿôo þPzùG ok oBãðA òýíø ÿApG
.kpÞ ïçÎA òýìqpu òüA úG ûqôo àü p×u ok {íéýÖ þñý^ óBHÆBhì ÿApG Ao Bø|Ùpc òüA qlèõñüo
püq áoõüõýð ok eH¾ úHñzßü kõG oApÚ ô kõG ûlük Iýu@ ÿoAkpHíéýÖ òýc ok qlèõñüo M^ Yðo@
úWô aýø úG .QuA pO|îùì þéýg p×u òüA :Q×â ô Qhüo îø úG Ao êíÎ úìBðpG ôA BìA kôpG þcApW ÔýO

.îølG Quk qA Ao òý^ ok oõÃc îøAõg|þíð
qA ÿoBývGô lðA|ûlük òüçð@Roõ¾ úG Ao ó@úèBHðkô >ëõK kk< îéýÖôk þñý^ óBHÆBhìpPzýG
qA úíWpO ok Ao {üAõPdì îéýÖ ô QuA xõíéì þüBßüpì@ óBHÆBhì ÿApG pPzýG îéýÖ ÿBø|þgõy

.løk|þì Quk
îéýÖoBG òüAô lðphG QýéG BO lñøk|þì eýWpO lñüõâ|þì þñý^ óBHÆBhìqA ÿoBývG óBýì òüAok
Ao îéýÖ lñøAõhG úÞ koAlð êýèk lñüõâ|þì îø þgpG ëBc òýÎ ok .lññÞ ByBíO åorG ûkpK ÿôo Ao

.lññÞ ByBíO ûoBGôk
úPÖo ûkpK ÿôo >ïoAk Quôk Ao ïA|ûkAõðBg :2 ëõK kk< óAõñÎ BG >2ëõKkk< îéýÖ þñý^ úhvð

.QyAk ÿkBüq óBHÆBhì úÞ QuA òý^ ÿBíñýu qA 90 úøk qA þíéýÖ oô@kBü úÞ QuA
ëBc òüA BG .QuA >3 ëõKkk< QgBu ëBc ok îéýÖ ûlðqBu ûôpâ Q×â òýñ`íø òý^ ok qlèõñüo

.kAlð îéýÖ òüA ûoBGok ÿpPzýG eýÂõO ôA
þøAo >òýìqpüq {y< ô >õ^BßýK ûBâAoBÞ< ÿBø|îéýÖ BG 2019 ëBu ÿApG úèBu 42 pãüqBG

.kõy þì BøBíñýu
úG îéýÖ òüA .QuA ïBð òýíø úG wßýìBÞ ëôoBì qA þPý¿hy úüBK pG þðBìpùÚpGA þíéýÖ >ëõKkk<
ok îéýÖ òýíPzø òýñ`íøô ûly úPgBu àýðoô ëBKô wüo Ro þâlñvüõðôpéýì îýO þðAkpâoBÞ
îPvýG ópÚ wÞBÖ ÈuõO 2016 úüoõÖ 12 ëõKkk .kõy|þì Jõvdì wÞA óAkpì ÿBø|îéýÖ úÎõíXì
18>2ëõKkk<.QuA| R|þñuúWokBGëôoBìîéýÖòýèôAëõKkkòýñ`íø.QÖoBøBíñýuûkpKÿôo

.ly óApÞA 2018 úì

29

óApùO úéXì

AlüoõéÖok ÿqAlðApýOpSApG úPzÞ5

òý^ok ûly ÿqBu úýHy óõíýì 5 ok þßðBGok ÿqAlðApýOpSApGp×ð 5 îÞ|Quk óly úPzÞqA úPynâúHñzXñK ÿpHg ÐGBñì #
lðly lèõPì .lðkAkpHg AlüoõéÖ QèBüA

ÿBø ÿoBíýG ÿBøpãðBzð Bø óõíýì òüA .lðly lèõPì òý^ok ûly ÿqBu úýHy óõíýì 5 # {O@ AlüoõéÖ QèBüA àðBG àü ok óApÂBc ÿôo úG eévì kpÖ àü lðkAk }oArâ ÿpHg ÐGBñì
Bùð@ÿôo Ao óBÆpu úéíW qA ØéPhì ÿBø ÿoBíýG óBìok lðoAk l¿Ú óBÛÛdì ô lðoAk þ×éPhì .lðBuo êPÚ úG Ao p×ð 5 îÞ|Quk ô kõzâ

.lññÞ{üBìq@ AlÏG ô ûkpÞ wHc àðBG êgAk Ao }kõg AlPGA úÞ ûkõG >oôAs ò×üq< ïBð úG úèBu 21 ÿkpÖ óõñËì
úýHy ÿApG þ¾Bg oõÆ úG oõÞnì óõíýì .lðA ûly ÿqBu úýHy óõíýì àü ÿôo qA RBðAõýc òüA .QuA ûly wýéK îýévO

.kõG úPÖBü }oôpK þøBãzüBìq@ ÿBø QvO ok ûkB×PuA ô ÿoBíýG úG çPHì RBðAõýc ÿqBu àýéy úG ïAlÚA àðBG êgAk úÞ úP×â Bùð@ úGô úPÖpâ xBíO wýéK BG óõñËì ,}oArâ òüApG BñG
,JApÇÂA ÿBøpãðBzð êýèk òýíø úG ô lðoAk þðBvßü ûly óõâpâk ÿA óA ÿk óõíýì 5 pø .QuA ûkpÞ

.koAk kõWô Bùð@ok àýðpÖôrýy ô þâkpvÖA rýì@|QýÛÖõì àðBG qA Zôpg QùWoôAs ókpÞ JBXì ÿApG RApÞAnì úP×â AlüoõéÖ wýéK ûoAkA
ëBu úÞ þyôo .lðA ûly lèõPì ÿBùãðBy ok òý^ þuBñy I¿Î ïõéÎõPvývðA ok Bø óõíýì òüA îýévO Ao }kõg óõñËì ,RApÞAnì úìAkA qA lÏG .lðA|ûly ïArÎA êdì úG ûtüô ÿBøôpýð îýO ô ûkõHð
ûkB×PuArýð {üBìq@òüAok ,ly úPÖpâoBÞ úG óBùW ÿBø óõíýì òýPvhð ÿqBu úýHy ÿApG úPynâ
.QuA ûkpÞ wýéK
.QuA ûly .lðA|ûkpßð óõñËì kpÖ ÿBø|ûrýãðA úG ÿA|ûoByA qõñø Bø|úðBuo
óBìok lññÞ þì BÎkA óBÛÛdìô kpÞ lñøAõg þâlðq ûBãzüBìq@ok Ao kõgpíÎ ïBíO RBðAõýc òüA
þì {üBìq@ RBðAõýc òüA ÿôo Ao óBÆpu BO ÿrÓì RæçPgA qA ØéPhì ÿBø ÿoBíýG ÿApG lülW ÿBø òýGok óBðqoõÃc koõÞo
ly úPvßyoBßuA ÿBøkrìBð
.lññÞ
ûkpÞ fpÇìóBvðAÿqBuúýHyûlñü@RBýÚçgAûoBGokAoþOæAõuþñý^óBÛÛdìïAlÚAòüAúPHèA lðlyÜÖõìpãükóBìqpøqA{ýGóBðqúÞlyòyôo2019ëBuoBßuAÿBøkrìBðïçÎABG# | |
.lðpýãG ÿBW ûoôk òüA ÿBøkrìBð óBýìok BO
.QuA 28 IvÞ BG óBðq
ÿBø|ÿkrìBð qA l¾ok
Ao BuBð úèõídì >koBLyõýð< àyõì 2019 oBßuA QupùÖ
kpG óBíu@úG pãük óBìq pø qA {ýG
.lðly pøBÊ ÜÖõì
þzüBìq@ JBOpK òýíøk >òýXüoôAõéG< QÞpy # ÿBøkrìBð óBýì ok
þèõvLÞàyõì òüA .kAk ïBXðA Ao >koBLyõýð< àyõì qA l¾ok 27.5 qôpük
.kpG òýìq þéüBì 66 ÑB×OoA úG Ao BuBð ÿBø úèõídì ÿôBc úG 2019 ëBu ÿBø ÿkrìBð
oõÆ úG >òýXüoôA õéG< þüBÃÖ þ¾õ¿g QÞpy úÞ QÖpâ ÜéÏO óBðq
.kAk ïBXðA òýzðpu óôlG þzüBìq@qAôpK àü rýì@ QýÛÖõì ëBuoBK qA pPzýG þÞlðA
oBGlñ^ àyõì oõÞnì QÞpy úÞ QuA ÿoBG òýíøk òüA 26.8 îÚo BG úÞ QuA
.kõG ûly òßykoõÞo l¾ok
| |.lPupÖþìBÃÖúGAo>koBLyõýð<ïBðúGkõg Ùp¿ì
{üBìq@ 8 êìBc Apüq koAk þ¾Bg QýíøA QvO òüA| | qA óq 57 BG úvüBÛìok úÞ ly ûkpG ïBð óq 62qA ,þPGBÚo {hG 24ok ëBvìA krìBð 225 óBýìqA
pOæBG úíø qA îÚo òüA ,2017 ëBu úG ÜéÏPì óq 211 óBýì qA óq 48ô {ýK ëBu úG ÜéÏPì p×ð 213
.kõG BuBð þOBÛýÛdO
ÿôBc þèõvLÞ >koBLyõýð< àyõì .ly ïBXðA xArãO ok JBOpK pÛì àü qA oõÞnì qAôpK .QuA
,kôpÖ BO JBOpK qA QüoõìBì òüA êÞ .kpG òýìq oAlì þéüBì 66 qA {ýG ÑB×OoA úG Ao BuBð ÿBø úèõídì òzýíýðA ôõì ô ûpù^ {üAo@ ,lñéG lñPvì êTì pO|QýíøA|îÞ ÿBø|ûko ok pPzýG úPHèA QýÛÖõì òüA
úG úÞ lü@ þì JBvc úG oõÞnì àyõì qAôpK òýìoBù^ òüA òýñ`íø .lýzÞ ëõÆ úýðBS 15 ô úÛýÚk 10
.QuAûkõGûBOõÞ 30
| |.lì@kôpÖÿkõíÎoõÆúGôQzâqBGòýìq
ØW< úG >òýXüoôA õéG< .QzâpG òýìq úG RBXð pP^ àü úéýuô úG rýð ó@ ûApíø ëõvLÞ

.koAk ÜéÏO óôqBì@ QÞpy þüApWA lyoA pülì >xôrG

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

òý`íøôoBßuA krìBð þOoBÞàì Bvýéì
!ly ëBupãüqBG òüpOlG

QupùÖ ok ly óq pãüqBG òüpPùG oBßuA krìBð úÞ ÿqôo óBíø ok þOoBÞ|àì Bvýéì # |
.QÖpâoApÚ îø óqpãüqBG òüpOlG þüçÆ àzíO ÿBøkrìBð

ô ly oBßuA pãüqBG òüpPùG krìBð îø þíÞ úé¾BÖ úG þOoBÞ|àì Bvýéì úWõO IèBW ÿkAlüôo ok
oBßuA ÿBøkrìBð ïçÎA qA {ýK þÞlðA ëBu pø .þüçÆ àzíO ûrüBW ô ëBu pãüqBG òüpOlG krìBð îø
Bíñýu ÿBø|òüpOlG úG úÞ þüçÆ àzíO ûrüBW ÿBøkrìBð ,lñPvø êHÚ ëBu ok Bíñýu ÿBø|òüpPùG úÞ

.lðõy|þì þÖpÏì ,kpýâ|þì ÜéÏO
ok IéÒA úÞ pãüqBG òüA .oBßuA ûrüBW îø ly þüçÆ àzíO krìBð îø þOoBÞ|àì Bvýéì ëBvìA

>Bø|àuôpÎ oBPzÞ< ûBýu ÿlíÞ ok úPynâ ëBu lñÞ|þì þñüpÖ@ {Ûð ÿlíÞ oBS@
fBÃPÖAàüúzýâokîøóAlÛPñìpËðokîøúÞkpÞÿqBG|)|The Happytime Murders|(
qA óAôApÖ RBÓýéHO îÒpýéÎ ly úPgBu oæk óõýéýì 50 úG àükrð úWkõG BG úÞ îéýÖ òüA .kõG oBýÎ ïBíO
óBzð ó@ úG þyõg |ÿôo îø óApâByBíO ô ly ôo|úGôo óAlÛPñì úðBíco|þG lÛð BG óApÞA qBÒ@ óBíø
óAoAnâ|úüBìpu Quk ÿôo þùWõO êGBÚ op úzýâ ok ÿoæk óõýéýì 27 }ôpÖ BG QüBùð ok ô lðkAlð

.QyAnâ îéýÖ
pHg kôq þéýg ôA ô lýzßð ëõÆ kBüq þüçÆ àzíO ÿApG óly krìBð qA wK þOoBÞ|àì þPcAoBð
Apì þðAõO|þì< îéýÖ ok ÿqBG ÿApG úPHèA kpÞ QÖBüok Ao óq pãüqBG òüpPùG oBßuA ÿApG óly krìBð
pýãíz^ óBñ^ >?þzhHG Apì þðAõO|þì< ûly òývdO ÿlíÞ ïAok ok ôA óBzgok ÿqBG .>?þzhHG
{Ûðpéø êGoBì þðAkpâoBÞ úG îéýÖ òüAok .kpÞ IéW kõg úG Ao þüBíñýu óAlÛPñìpTÞApËð úÞ kõG
kpìpãüqBG òüpPùGoBßuA QÖBüok krìBð îøôA úÞ lñÞ|þì ÿqBG Qðpâ|ÿA koB`üo Ao þOoBÞ|àì êGBÛì

.QuA ûly
ïBíO äñu {üApG þüçÆ àzíO ûrüBW óBâlñðAkpâ ô kõHð îéýÖ òüA ÿApG lG oBHgA óBüBK òüA
QÖBüok krìBð ó@ok ÿqBG ÿApG îø þOoBÞ|àì Bvýéì .lðkpÞ }A|ûrüBW krìBð úPyo lñ^ ok ô lñPyAnâ

.ly þüçÆ àzíO

!þƒðApƒüA ÿBø|úñürƒñÆ
***************************

!ûo þíð îø BXðôA BOoBßøBñâïk@BìA ûo þìoAk úGõ^ ÿBK BO ûBñâþG ïk@
********************************

òì ...lýðrG êýéÞA ÿoAlÛì óBOkõg úG ?lýzgolG BW úíøô úzýíø lýøAõg þì Bü@
!!!kAk JAõW Jõg ïkpÞóBdPìA

************************************
?ókAlð êGõðõéK ÿõO ûrüpG úñÞjpuõßyoq lýuo {ñøm úGoBG òýèôA úÞþðôA úG Ap^

?ú¾pÚô òvÞAô ØzÞÈÛÖ úãì QüpzG úG Qìlg

31

óApùO úéXì

BýèApPuA úÛGBu|þG ÿBìpâok þzcô ÿBø|IuA þÏíW åpì

,JõñW ,lñèrñýDõÞ qA þâorG ÿBø|{hG ïpâ ÿAõø ÿBìpâô þG@|þG pSA pG þzcô IuA Bø|ûk #
úPÖpâ pG ok Ao BýèApPuA þèBíy ôpíéÚ ô BüoõPßüô óBðBG|êãñW .lðly áçø BýèApPuA ok úÛGBu|þG
àü oBñÞok Ao IuA 90 òüA BýèApPuA ëBíy ok
.QuA
ÜÆBñì ok ûlñü@ ÿBøqôo ok úÞ kôo|þì oBËPðA .lðkpÞAlýK ûly àzg úíz^
þcAõð ok BìA kõy úPuBÞ Bìpâ Rly qA þGõñW 50 kôlc äñüpLuA wýè@ úÛÇñì ok AlPGA Bùð@
ÿpãük IuA 40 BìA .lðkpÞ AlýK Ao ûly ØéO IuA
.ly løAõg pPìpâ Aõø þGpÒ {ýG ókAk QukqAô þãñupâ ,BìpâpSApG úÞ îø
BO þPc ûlñü@ ÿBøqôook BýèApPuA ÜÆBñì pPzýG oB^Bð úG Ao lðkõG ûly Øýdð oBývG ólG J@ lc qA
ÿBìk òýãðBýì qA pO|ïpâ kApãýPðBu úWok 14
.lñøBßG Bùð@ Yðo qA BO lðkoô@ok ÿBK qA
.kpÞ lñøAõg úGpXO Ao ëBu ê¿Ö òüA ëõíÏì ÐÚAô BýèApPuA JõñW ok úÞ lüæk@ ëBíy ok
àñg ÿApG ïkpì BýèApPuA þécBu ÿBøpùy ok QHS Ao kApãýPðBu úWok 49.5 óBuBñyAõø ûly
òüA ok úÛGBu|þG ÿBìpâ ÿApG kõÞo àü úÞ lðkpÞ
.lðkpG ûBñK BøphPuA ô Bø|ú^Büok ,Büok úG óly
qA þÎBíPWA ÿBø|úßHy ok îø Bø|þÃÏG .kõy|þì Jõvdì úÛÇñì
àü çTì :lñPyõð óly àñg ÿApG óBzüBø|úGpXO ÿA|ûõýW ÿBø|YñuBìk lüæk@ pùy kõg ok
êgAk Ao {üBø|xBHèoõÇ^ úÞ QuA úPyõðpGoBÞ 80ok Ao Bìpâ koõÞo úÞ lðkAk óBzð Ao úWok 47.7
ûlýyõK Ao ó@ óly àñg qA lÏG ô úPyAnâ ëB`hü
.Qvßy úPynâ ëBu
.QuA .kõG ûkpÞ úGpXO Ao þüBìpâ óArýì òýñ^ 1939 ëBu ok oBG òüpg@ lüæk@
.QuA ûly }oArâ ÐOApì ô Bø|êãñW ok ÿqõu|{O@ Bø|ûk ,Aõø þßzg ô þìpâ êýèk úG òüA úÇÛð òülñ^ok óõñÞBOô QuôpGôo úÛGBu|þG ÿBìpâ Zõì àü BG {ýK úP×øôk qA BýèApPuA
pãük pPy ô ÕæA ,IuA xAo 120 kôlc ly lñøAõg oB^Bð æBíPcA lñüõâ|þì þüBýèApPuA ÿBø|ïBÛì
.QuA ûlýuo QHS úG ÿlülW ÿBøkoõÞo oôBñùK oõzÞ
.lñzßG Ao lðA|úPÖpâ oApÚ ókAk óBW úðBPu@ok þãñzO pSA pG úÞ îø Ao .QuA ûly úPvßy Bìpâ þéHÚ ÿBøkoõÞo úÞ lðA|ûkpÞ ïçÎA pùy 13 oõzÞ òüA JõñW ok
úýcBðok þìõG ÿBø }B×g óõ^ ÿoõðBWpãük ÿBø úðõâ óly ØéOqA îø ÿpãük ÿBø|}oArâ QèBc úG Ao þðBzð {O@ ô kAlìA rÞpì Bøl¾ ÐOApì ô Bø|êãñW òPÖpâ {O@ qA þðApãð óBìríø

.QuA ûly ûpGBhì rèô|RôBuõýð .QuA ûkoô@ok }BG|ûkBì@
lñðlýßzg ëBc ok úÞ þüBø úðBgkôo ok þøBì óõýéýì àü kôlc óly|ØéO qA îø þyoArâ ?QuA ûkAkoApÚpýSBO QdO Ao þÛÆBñì ú^ lüly ÿBìpâ

.QuA ûly pzPñì 32

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

33

óApùO úéXì

kAk oAlzø þWoBg þìBËð QèBgk koõì ok úýuôo ;çDôrðô óApdG

úéíW òüA òP×â úG BùñO óõývýíÞ òüA ÿõãñhu úÞú^ ó@qA Rly úG úýuôo úÞþèBcok #
oõzÞ òüAok àýOApÞõìk ÿBøôpýðoBñÞok Bì" úÞ çDôrðôok "þWoBg ÿBø|Qèôk Jphì QèBgk"
.QuA ûkpÞ ûlñvG "îüA ûkBPvüA ÿlðôo òýñ^ úÞúP×âô ûkpÞkBÛPðA ,ûlðAõg
îø úýÞpO oõùíW wýDo ,óBÒôkoA IýÆ IWo ,ly løAõg pXñì ÿrüpðõg ô þðõðBÚ þG úG
ïçÎA ôoôkBì ÿBÚ@qA Ao kõg QüBíc þPýüõO ok þìBíO qA Bßüpì@úWoBg püqô ,õELìõK àüBì
.QuA ûkpÞ úPuAõg þüBßüpì@ÿBøoõzÞ óBìqBu ÿBÃÎA
ok )úüõðAs 23( úHñyoBù^ qôo ôlüAõâ óAõg þèBÛPðA Qèôk pHøo óAõñÎ úG Ao ôlüAõâóAõg BO
QÚõì oõùíW wýDo Ao kõg óB×èBhì åorG ÐíW .lñuBñzG Qýíuo úG çDôrðô lülW
.kpÞ ïçÎA çDôrðô BO QuA ûkBì@ òPãñyAô úÞ úP×âõELìõK ÿBÚ@
kpÞúÇGAo ÐÇÚ Bßüpì@BG çDôrðô .lñÞ àíÞ çDôrðô úG oæk óõýéýì 20 qA {ýG
,ôlüAõâ óAõg kpÞ ïçÎA Bíuo îø MìApO lèBðôk ÿA|úýðBýG ok úýuôo úWoBg oõìA RoAqô
.lðAk|þì çDôrðô pHøo Ao þéì wéXì wýDo þééíèA òýG òýðAõÚ òPÖpâ ûlükBð úG Ao Bßüpì@
óAõñÎ úG Ao ôlüAõâ ÿBÚ@ îø ôpK ô BýHíéÞ ,òýPðAso@ ,êüqpG ,AkBðBÞ ÿBøoõzÞ Bßüpì@pG ûôçÎ úPyAkÿoBGúÏWBÖIÚAõÎlðAõO|þìoõzÞòüAokþWoBgþìBËðQèBgkúÞûkAkoAlzøôûkpÞîùPì
.lðA|úPgBñy Qýíuo úG çDôrðô Ñôpzì oõùíW wýDo .lyBG
QÎBu 72 þüBßüpì@ ÿBø|RBíéLük úG úPynâ úP×ø ôoôkBì ÿBÚ@ ,Bßüpì@ ïAlÚA òüA ëBHðk úG ûkpÞïçÎAçDôrðôÿoõùíWwýDo,ôoôkBìxçßýðqAAokõgQüBícpãükoBGòýñ`íøúýuôo
ôoôkBì ÿBÚ@ Qèôk úÞ úP×â iuBK ok Bßüpì@ BìA .lññÞ ápO Ao oõzÞ òüA áBg BO ûkAk Q¾pÖ .QuA
.lñÞÐÇÚAoBßüpì@BGÈGAôolðAõOþíðôkoAlðQýÎôpzì qôpG ëBíPcA úG QHvð þu þG þG BG úHcB¿ì ok îø êéì óBìqBu êÞpýGk ,}pOõâ õýðõPð@
Ao çDôrðô BG àýOBíéLük ÈGAôo Bßüpì@" :Q×â ÿA|úýðBýG ok îø Bßüpì@ úWoBg püqô õELìõK àüBì .QuA ûkpÞ þðApãð qApGA Rly úG çDôrðô ok pPzýG ÿBø|Qðõzg
ÿBÚ@.lyløAõgïBXðAôlüBâóAõgQÚõìoõùíWwýDoÜüpÆqAAokõgÈGAôoôkpÞløAõgÌ×c ôkõyoõzÞokpPzýGYñzOqôpGqAÐðBìlðAõO|þìfBñWôkòýGÐìBWÿBøõãP×âBùñOúÞQ×âôA
".îýðBíG çDôrðô ok úPuAõg Bì qA ôlüAõâ .kõy ïBXðA oõzÞ ûlñü@ ûoBGok ÿlW þOApÞAnì lüBG
?QvýÞôlüAõâóAõg òPgBñy Qýíuo úG koõìok Bßüpì@ îýí¿O qA êéì óBìqBu Bü@ úÞ úéEvì òüA úG }pOõâ ÿBÚ@
,kõy JBhPðA çDôrðô þéì wéXì QuBüo úG ÿkçýì ÿoBW ûBì ok úÞ òüA qA êHÚ BO ôlüAõâ óAõg .kpßð ÿA|ûoByA ,lñÞ|þì QüBíc çDôrðô ok þèBÛPðA Qèôk wýDo óAõñÎ úG ôlüAõâ óAõg
.kõG oõzÞ òüA þuBýu ú¾pÎ ok ÿA|úPgBñyBð BPHvð ûpù^ .kõy|þì ÉõGpì êéì óBìqBu QýñìA ÿAoõy úG úéEvì òüA úÞ Q×â ôA
xçßýð2017ëBuokBìA,lñPÖpâQulGAoRolÚoõzÞòüAok2015RBGBhPðAqAwKóB×èBhì pHøo ,ôlüAõâ óAõg qA kõg QüBíc qA BýðBPüpG ,çDôrðô oõzÞ ok þégAk óApdG qôpG þK ok
úÞ kpÞ "óBvuõì wéXì" óAõñÎ QdO ArXì þvéXì êýßzO úG ïAlÚA ,oõùíW wýDo ,ôoôkBì püqôQvhð,þìAqpOÿõãñhuàüúÇGAoòýíøokôûkAkpHgçDôrðôþéìwéXìwýDoôóB×èBhì
.kõGôAóBýìBcqAêßzPì ûkõHð úðækBÎ ô úðB׿ñì oõzÞ ó@ úPynâ ëBu ÿoõùíW QuBüo RBGBhPðA úÞ QuA úP×â BýðBPüpG
Iüõ¿O Ao þñýðAõÚôoArâpG Ao þüBø|Qvzð óBvuõì wéXìô þéì wéXì þñÏü wéXìôk pø .QuA
.luo|þìQèôkIüõ¿OúGúÞQuAóBvuõìwéXìòýðAõÚòüABùñOBìA,lññÞ|þì oõzÞòüAÿApGkAq@ÿA|ûlñü@òýíÃOokûtüôþzÛðçDôrðôþéìwéXìúÞúP×âîøóBíè@Qèôk
òPÖpâ ZôA UÎBG úÞ þvÞ óAõñÎ úG çDôrðô ok óB×èBhì pHøo òüpO JõHdì ,rKõè ôlèõKõEè qA .lñÞ|þì B×üA
.kõy|þìûkpGïBð,ûlyoõzÞòüAþuBýuúñd¾okôlüAõâÿBÚ@ Qéìô QèôkqA }oõzÞ úÞ úP×â óApüA úWoBg RoAqô ÿõãñhu ,þíuBÚ ïApùG ëBc òýíøok
.lñðAk|þì þuBýu þðAlðq Ao ôA {ðBýìBc ô QuA þãðBg QyAkqBG ok pÂBc ëBc ok rKõè ÿBÚ@ .lñÞ|þì QüBíc þWoBg QèBgk úðõâ pø êGBÛì ok çDôrðô
qôB^ ÿBÚ@ .kpÞ ÿpHøo qôB^ õâõø úýéÎ Ao þOBÂApPÎA õXzðAk àü óAõñÎ úG ôlüAõâ óAõg óAõñÎúGAoôlüAõâóAõgQcAp¾úGúÞòüAqAîøBKôoAúükBdOAþüApWAÿôqBG,BKôoAóõývýíÞ
.kpÞ JBhPðA {ñýzðBW óAõñÎ úG Ao ôoôkBì xçßýð .QuA ûkpÞ ÿoAkkõg luBñzG Qýíuo úG çDôrðô QÚõì Qèôk pHøo

34

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
35
óBíüBø îvW Qýíýí¾
?..ÿA ûlýzülðA úP×â òüA ÿBñÏì úG râpø Bü@
ûkpÞ áok Ao óBýG òüA xBvcA ÜíÎ râpø Bü@

?ÿA

ÿkpÞ oôBG râpø Bü@
îvW ..òì þâlðq ..òì w×ð ...õO þPuApG úÞ
?þPvø òì óBW ô
àü ..ÝBýPyA àü JBvc úG Ao ó@ ..ÈÛÖ Bü
| |..êüBíO
!!!þPyAnâ xõø àü Bü ÜzÎ àü
þñÏü .."ókõG w×ð" þPvðAlð ..râpø ô w×ð

"ólýzhG þâlðq"
Ao óBíu@ ÿBø ûqAôokô òýìq ÿBøok úíø þñÏü
òøõÞpù^õñì|ókõzâþvÞÿApG
|
qA pK Ao þ¿hy ÿBøqôoô Bø úËdè úíø þñÏü
| |ókpÞþPhHyõg ?lýèBðþìôQvüpâþìôlýüõìþì ,kpì
...û@
...þPvðAlðrâpøõO ..BÓüok| | ?..ÿAûkõGÿp×ðw×ð ..râpøõOBü@
Ao ó@ êíÎ áok }qoA úð ô ..Ao ïçÞ ÿBñÏì úð ,ÿAûkpÞJBhPðAõOúÞ...ÿkpì ..râpøBü@
ô þðBvðA ..ÜüBÛc ô ÜüBÚk ïBíO pG îz^ õO ÿA ûkBùð ôA óBHè pG Ao QðBHè ,ÝBýPyA BG õO úÞ
!!?þPvøôAw×ð "õO"úÞ:QuAúP×âõPG
..þPvG þuBvcA QÚBPzì ô úñzO óBHè ólýuõG óôlG ôA ô
Ao QHéÚ ÿBø úðqôo ô
þPvG QýÏÚAô RBuBvcA ÿôo úG ?..QuA ûlýyõð ApO w×ð ÈÛÖ
| |þPgAkpKþâlðqûpìqôoóAonâúGÈÛÖô ??..QuA ûkõG þvÞrâpø ...òì rW ...Bü@
| |ïkpßðoôBGrâpøòìúÞúPHèAl¾ô úÞ..þP×â ...þãðBãü úËdè óBíø ok õOô
| |ïpünLGîðAõOþíðïqõñø
"QuA ûkõHð râpø"
..õO óBñ^ ó@ úÞ ÿkõG òì w×ð õO ...ÿo@ ..ÿo@
ïoAlð oôBG ..QuA ûly òýñ^ òüA
þì ô Qvüpâ þì ô lýüõì þì óBñ^ îø kpì ***
ïBíO BG ..QñýzO@ RBuBvcA ïBíO BG ..õO Bü@
lýèBð
BÓüok...BÓüok RoBPÖoô oAkpÞ ô oBP×â þãðBãü
LA- 12-29-2018| ïBíO BG ,îøok óBíüBø òO þâlýñO ïBíO BG

!þƒðApƒüA ÿBø|úñürƒñÆ

??þ^ Q×âòì r„ ürÎ òßð úÇv×u îP×âþßü úG ïBPuôk ÐíWõOoBG úü
. òßð úÇ×vu îP×âõãG úãükoBHü Q×âòßð úÇÇ×u îP×â
kõG ÿpýãýK ïkA ïkq îùG }BøBGõíýPuôk

00000***ƒƒƒƒƒƒ***00000

ôoBì óõíPíu kBýG þvÞúâA úyõg óõíèk ,ëõK úð îüoAk úÖBýÚ úð úÞBì
kAõg þì óõìkõg úuAô
||

| | 00000***ƒƒƒƒƒƒ***00000
?lyolÛ^ îâþì úýÚkB¾ BO ïly þvÞBOoAõu ÿkAq@qA

| | òìõO 2000 úâþì
| | !òìõO 2000 úøAo ïlÚôk {íø îâþì
| | !úzýì ûoBK RoAõéy ÿoAkpG ïlÚ ÿoõÇñüA úâþì

| | 00000***ƒƒƒƒƒƒ***00000

óApùO úéXì

lýuo Býu@ÿBø Qéì ïBW þüBùð úíýð úG òý^ Qvßy BG óApüA ëBHOõÖ þéì îýO

úÛýÚk ok .ly ÿqBG pG oAõu óApüA ô Ñôpy ûoBGôk oAk úìAkA óApüA Rçíc ,lñÞ ÿqBG pO þìõXø ôk BO lýuo óApüA îýO úG QGõð úìAkA ok 3 ÿqôpýK BG óApüA ëBHOõÖ þéì îýO #
QyAk úÞ þGõg ÿkqk NõO BG þìoBÆ ÿlùì 56 ûqAôok koAô îø Ao ïôk êâ óõìq@ oAkpu ô kõG kBXüA Øüpc ûqAôok ÿôo Jõg þéýg Q¾pÖ úÞëBu 15qA lÏG BO Qynâòý^ luqAp×¾pG
ëBHðk ê¾Bc ëôA êâ êTì úÞ þéâ .kpÞ òý^ QyAk þðréâ Q¾pÖ oBG ôk óõìq@oAkpu .lñÞ pOpG îýO 4 ÐíW úG òý^ ok oBG òüpg@ÿApG
.kAk IýOpO óApüA ÿApG þGõg úéícl óõìq@ þèBÎ ÿkqk NõO ô Øüpc ÐÖAlì ókpÞ Èg ÿôo qA Ao NõO þñý^ ÐÖAlì ëôA oBG úÞ kõϾ úécpì òüA úG ,kõG ûlýuo BùPéì ïBW
BG {hHðBùW BÂpýéÎ Rõy BìA QüBùð ok | BG òý^ ô óApüA ÿBø îýO oAlük ëôA úíýð .kõG BG oAkpu NõO ïôk oBG ô lýzÞ óôpýG ûqAôok
ok .QÖo óôpýG úG òý^ ûqAôok ÿôo qA úé¾BÖ ok .QÖo óôpýG úG ûqAôokoBñÞqA þíÞ ÙçPgA .lñÞ
{ýK Øüpc qA êâ ôk BG óByõK þéì úßýèBc .lýuo óBüBK úG óByõK þéì 0-2 ÿpOpG ÿlùì ô kAk JAõW óApüA Rçíc ÿqBG úìAkA úÞ Ao }A|þèBXñW ûlÎô }ôo|þÞ æBc
þì úéíc òý^ ûqAôok Qíu îø qBG BìA lðkõG ïôk úíýð .kpÞqBG 20 úÛýÚkqA êHÚ Ao òý^ ûqAôok þìoBÆ ô kpÞ þéíÎ lñPgBO|þì ó@ úG ïAlì {ðAlÛPñì
ok .kõHð Bø þñý^ Rçíc qA ÿpHg ô lðkpÞ pg@ úËdè BO oAkpu ólüôk ê¾Bc úÞ þéâ ÿAlPGAqAôA.QuBýu@pOpG îýO 4 ÐíWok óApüA
úÞ þOõy ÿôo óApüA îýO îø ÿqBG 60 úýÚk ëBuoAôk þßü Bø þñý^ ïôk úíýð Ñôpyok úu Ao BýèApPuA ô ûpÞ ,òKAs ÿBø|îýO RBÛGBvì
þíÞ úé¾BÖ kq ûqAôok Qíu þ×¾ ZBc óBvcA BG Bì óBÏÖAlì úÞ lðkAk ïBXðA óApüA ûqAôok ÿôo .kõG þñý^ ÐÖAlì ûBHPyA ô NõO ëBHðk þì pOpG îýO 4 ÐíW úG úÞ kõG ûkpÞ þÖpÏì þíýO
óAkpâBy ÿqBG úìAkAok .QyAk ïõu êâ ókq BO qA .lðkpÞoôkpÇg úÛÇñìqA Ao NõO ÿlñíyõø þPýÏÚõì ok Ao þìoBÆ ÜýÚk xBK àü BG oAkpu ôpÇÚô óBPvGpÎô óApüA òýGqA kõG úP×âô lñü@
Ao ÿqBG ókpÞ ëpPñÞ l¿Ú pPzýG }ôo þÞ }ôo þÞ óAkpâBy Rçíc lÏG úG 50 úÛýÚk olÛðA óApüA óBñßüqBG Rçíc .kAk oApÚ þèBÎ îýO 4 ÐíW ok BO lñÞ }çO lüBG þßü , ÝApÎ
Bì þÎBÖk Èg úG îø þLýè óAkpâBy oôq ô lñPyAk îø þPèBñK úG áõßzì úñd¾ ôk úÞ kõG oAk úìAkA
úG ÿlG áõy BìA ÿqBG 65 úÛýÚkok .lýuo þíð ÿA úñd¾ ôk .kBPÖA ÝB×OA òý^ úÆõdì óôok .lyBGpOpG
oAlük ok úÞ þìoBÆ ÿlùì .ly koAô þéì îýO þñýGqBG|VAR | BG ÿpÇÚoôAk ÈuõO ïAlß`ýø Ao òüA BøoBì@ô úPynâoAôkA úüBK pG úPHèAôA |
BG kõG úPÖpâ koq RoBÞ ïBñPüô êGBÛì þøôpâ oôk pãük oBG àü þìoBÆ ÿlùì 24 úÛýÚk ok .lðlzð òüA úG QuA ëBu 15 óApüA úßñüA .kõG úP×â
qA ly IßOpì Øüpc óBPýKBÞ ÿôo úÞ þüBÇg úPuAõg òüA kõG úP×â ôA .kõG ûlýupð úécpì
êGBÛì ÿlÏG ÿqBG BO QÖpâ oBÇgA ÿqBG oôAk .QyAk Ao òý^ ûqAôok ókpÞ qBG Q¾pÖ åorG þèBXñW {Öpc ô QuA óApüA ïkpì
ô ly ëBuoA úÞ þøBãPvüA úGp ÿôo
.lyBG ûkAk Quk qA Ao òKAs IcB¾ Ao ÿlùì ûqAôok úðBøk ok óBâkAq þðBÏñÞ .QgBu
þÞ úÞ oõÇðBíø îø ÿqBG þðBüBK úÛýÚk 20 QÚk þG ÿA úGp BG BìA þìoBÆ .kpÞ NõO ok Ao }ôo þÞ óAlÛPñì ÿAl¾ úÞ þèBXñW |
óApüA óBñßüqBG .ly ëBHðk QuAõg þì }ôo úPßð .lñÞ qBG Ao Øüpc þèBg ûqAôok QvðAõPð lñPyAk }ôo þÞ úG ÿkBüq Rçíc Bùð@.koô@
ûqAôok ÿôo ÿA úíýð ô ú׿ð ÿBø QýÏÚõì úÞ kõG þÃüõÏO ôk ëôA úíýð ok ÿqBG úWõO êGBÚ .Qvýð óApüA ëBHOõÖ úPuAõg ØÛu òüA úÞ
îø òýìq IÛÎ ok ô lðkpÞ þì kBXüA Øüpc úßýèBc ok .kAk ïBXðA 30 úÛýÚk qA êHÚ BO þLýè þðBùW ïBW lÏG qA ô úzýíø }ôo þÞ ú^pâA
þÞ .lðkAk þíð Øüpc úG QýÏÚõì Üég ûqBWA {íýO QuAõg þì ÄüõÏO òüA qA lÏG þLýè BùPéì ïBW ok þðBìpùÚ ÿApG óBy }çO ûoBGok
þíz^ úGqôo ,xôlÚ óBìBu ïôk úíýð ok }ôo 43 ÿoAõük Bì ÿApG òKAs BG ÿqBG æBc .kõG úP×â
ok .kpÞ òýìq koAô Ao kpÖ ÿoB¿ðA îüpÞ ô êvð òüA lüBG úÞ ÿlu .ûly lu úÞ QuA úèBu
ÿoB¿ðA îüpÞ ,kõG óBüBK úG ôo rý^ úíø úßýèBc
êâ kAk ïBXðA òý^ ÑBÖk ÜíÎ ok úÞ ÿoApÖ BG kpÖ .lñßzG Ao ó@ óBì þüBüôo
úG Bì BO kpÞ Øüpc ûqAôok koAô îø Ao óApüA ïõu olÛ^ løk þì óBzð {èBHOõÖ úÞ þíýO |
àü úécpì ok kõg Øüpc êGBÛì úðAolPÛì ÿkpG
ÿBHüq xBK ÿôo úÞ þéâ .îýupG þüBùð ïoBù^ .QuAoAôAru
ëôA úíýð
.lýuo píS úG þìoBÆ ÿlùì
0-3 úXýPð BG óBìoõzÞ þéì îýO QüBùðok | ô óApüA ÿBø îýO IzìA 19:30 QÎBu qA
úG Rpvc Bø ëBuqA lÏGô kAk Qvßy Ao òý^ ÿBø Qéì ïBW þüBùð ïoBù^ àü úécpì ok òý^
oAlük .lýuo Býu@ ÿBø Qéì ïBW þüBùð úíýð óBüBK BO óApüAô lñPÖo îø ÙB¿ì úG 2019 Býu@
ïBXðA òKAs êGBÛì þüBùð úíýð ok óApüA ÿlÏG .lýuo Øüpc êGBÛì 0-2 ÿpOpG úG ëôA úíýð
óBíøqA îýOôkpø úÞ ly Ñôpy þèBcok ÿqBG
.ly løAõg 5 úÛýÚkok .lðkõG úPyAnâoBñÞ Ao ÉBýPcA AlPGA
Ao ÿqBG áBðpÇg QýÏÚõì òýèôA Bø þñý^ úÛGBvì
þèBÎoõÃc úÞ lðkpÞ kBXüA óApüA ûqAôok ÿôo
.lðAkpâpGAoNõOûqAôokêGBÛìóBýüBÂoòýìAo 36

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

37

óApùO úéXì

ok óBùW ÿBøpùy òüpOlñíOolÚ QupùÖ
ly ïçÎA 2018 ëBu

óBìok< úG lÛPÏì þüBßüpì@{ýzÞ BýðBPüpG QhPüBK ,ólñè ô ly ïçÎA 2018 ëBu ok óBùW ÿBøpùy òüpOlñíOolÚ QupùÖ #
îüApâ|wñXíø Q×â>þøAõg|wñXíø .QÖpâoApÚ ëôlW òüAol¾ok þKBýK ëBu òýíP×ø ÿApG

úG îðAõO|þíð pãük ïlýíùÖ .ïkAk ïA|þâlðq ok ÿA|ûlíÎ RApýýÓO {ýK ëBu àü< # pùy 44 þHvð ØÏ ô RõÚ ÉBÛð óõñÞBO 2008 ëBu qA ,ÿoõì kõGkBü ÿpùy ÿtOApPuA úvuõì
>.îüApâ|wñXíø úÞîñÞëõHÚ QuA {PÚô óæA ïlýíùÖ òýñ`íø .îølG úìAkA îWAôkqA þGBüqoA ÿApG úvuõì òüA óBÛÛdì .QuA ûkAkoApÚ êýédOô þuopG koõì Ao óBùW JõHdìôoõùzì
.kpÞ úÞõy Ao {ðAôpýK úÞ QuA óõvýPì lüõük þÞõG|wýÖ QvK Ñôpy òüA îvýÆBñÓì óAõñÎ úG úÞ ú`ð@ ,ïkpìôoBÞô IvÞ ,úüBìpu JnWok Bùð@ þüBðAõO úG Bøpùy RolÚ

óBìok< {éÓy Bø|ëBu BO ô QuA Bßüpì@ óõìoõì ÿBvýéÞ ok þËÎAô Bü {ýzÞ óõvýPì .lññÞ|þì ûBãð ,kõy|þì lýìBð Bøpùy
-|ex| ÜGBu ÿApâ|wñXíø {HñW< óBÓéHì qA ô kõG >|guy cure therapist| þøAõg|wñXíø ,kB¿PÚA :qA lñOoBHÎ QuA ûkpÞ ûkB×PuA ó@ qA Bøpùy þGBüqoA ÿApG úvuõì òüA úÞ ÿkoõì {y

.ly|þì Jõvdì >|gay| .ÿpùy þupPuk ô Qvüq Èýdì ,þâlðq QýéGBÚ ,þãñøpÖ êìBÏO ,úÏuõO ô ÜýÛdO
QuA ûly ko þuBñy|óAôo îéÎ ÈuõO )|conversion therapy|( þøAõg|wñXíø óBìok | qBýPìA Bø|ÀgBy òüA xBuApG Bøpùyô ûly ØüpÏO ÀgBy 70rýð koAõì òüAqA ïAlÞpø ÿApG |

.kõy|þì úPgBñy >îéÎ|úHy< àü óAõñÎ|úG þèô .lñÞ IvÞ qBýPìA 2600 pTÞAlc QvðAõO|þì pùy pø .lñPÖpâ
pãük þìBíO ok lñ^pø( Qvýð þÏýHÆ êýì àü þøAõg|wñXíø úÞ lðlÛPÏì {HñW òüA óAôpýK òüpOlñíOolÚ îXñK BO ëôA úHOo ok IOpO úG oõKBãñu ô wüoBK ,õýÞõO ,áoõüõýð ,ólñè
.lðoô@ QulG qBýPìA 1310.6 BO 1692.3 lñPvðAõO Bùð@ .lñPÖpâ oApÚ 2018 ëBu ok óBùW ÿBøpùy
.lýãñW ó@ BG þPvüBG ô )kõy|þì ûlük þøAõg|wñXíø òýìq ÿoõðBW ÿBø|úðõâ
,kpÞ>óBìok<AoþðBíÞ|òýãðoúÏìBWkApÖApãükBüûAõg|wñXíøkApÖAóAõO|þìlðoAkkBÛPÎABùð@ |

.lññÞ|þì Jõvdì >ÿoBíýG< àü Ao Bùð@ þvñW Qüõø Bü þvñW {üApâ óõ^

QvK ok þèô kpßð þøAõgonÎ >þøAõg|wñXíø óBìok< ÿApG {üBø|}çƒO qA óõƒvƒýƒPƒì kõg ó@ qA Ao ëôlW òüA îøk BO îzy ûBãüBW rýð þðlýu ô äñÞ äñø ,òýèpG ,ëõEu ,ïAkpPvì@
ÿrý^ pãük kpì àü BG þíýí¾ úÇGAo ïlýíùÖ ûqBO ,oBßðA ûoôk óBüBK ok< :Qyõð }A|þÞõG|wýÖ .kõG pýýÓPì 1200.7 BO 1265.9 òýG Bøpùy òüA qBýPìA .lðkpÞ

.>kõG ûly pünKBðoBßðA qBýð àü úG êülHO òüA .ïrüpãG ó@ qA îðAõPG úÞ Qvýð qA pùy àü ,þÚpy JõñW ÿBýu@ úÛÇñì qA pùy oBù^ ,BKôoA ûoBÚ qA pùy oBù^ ÑõíXì ok
ÿBø|ûoôk<ókpÞþÆëBcokBßüpì@okp×ðoArø77úGàükrðóõñÞA|îøúÞkõy|þìûkqòýíhO | úPynâ ëBuok óBùW lñíOolÚpùy ûk QupùÖok úýuõðBýÚA úÛÇñìqApùy àüô þèBíy ÿBßüpì@
úG óBy|þHønì ÿBø|ûkAõðBg oBHWA úG úÞ lðA|þðAõWõð kApÖA Bùð@pPzýG ô lñyBG >þøAõg|wñXíø óBìok
.lñPÖpâoApÚ
.lðõy|þì ûkBPupÖ Bø|ûoôk òüA BG ô pPâorG ÿBøpùy Qíu úG óoAk|úüBìpu òýñ`íø ô ïkpì BO QuA ûly IHu óly þðBùW
of Cameron Post| QvK ópíÞ òýÒôok êý¿dO< ,Bßüpì@ ÿBíñýu ûqBO îéýƒÖ ôk lðokBÚ lñøk|þì oApÚ ïkpì oBýPgA ok ÿpPzýG RçýùvO úÞ þüBøpùy .lðoôBýG ïõXø pPzýG RBðBßìA
ûly|áBK pvK< îéýÖ ô óAõgA ûpüqk ,oBHO|þðApüA óAkpâoBÞ úPgBu >|The Miseducation
úÞlñÞ|þìêÛðAoþðBÞkõÞQüAôo,òìlýÞëõßýðÿqBGBGóõOpýWAêDõWúPgBu>|Boy Erased| .lññÞ JnW ô IéW kõg úG Ao ÿpPzýG þðBvðA ÿBøôpýð ô ÿkB¿PÚA ÿBø|úüBìpu

.lðA|ûlýzÞ Yðo ô lðA|ûly ûkBPupÖ Bø|ûoôk òüA úG óBzüBø|ûkAõðBg oBHWA úG 38

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

SOHEIL GOEL D.D.S

êDõâ êýùu pPÞk

àyrLðAlðk fApW

ûõBßãvzýðvAkðqApA×êðBýu¿àdPýèA×ÕýuoBBÖK þðq BG ÉBHOoAok óõñËì àü QyAkqBG
kõG ûlyoAkoBG þOBHð QýÏÂôok úÞ

pTÞA ëõHÚ ÿApG RBÛýÛdO wýéK kAqõð òüA lèõO qA wK 36 kpì àü Bßüpì@ok Bðôrüo@wýéK #
ô Bø úíýG kpì óAlñìoBÞ úíø qA ô kpÞ qBÒ@ Ao óõñËì òPÖBü YüBPð lüõâ|þì ô ûkpÞ QyAkqBG Ao úèBƒu
êßülì þé¾A óõñËì ôA løk|þì óBzð RBƒÛýÛdO
.QÖpâ ÿA|óA|ÿk úðõíð àýñýéÞ òüA ok úÞ QuA ÿoBíýG óq úG "þvñW qôBXO"
óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok # ÿpW ,Bðôrüo@ wßýðõÖ pùy wýéK wýDo ô ûlyoAkoBG BìA kpG|þìpu úG þOBHð QýÏÂô
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW # }ôo qA ûkB×PuA BG óBøBâ@oBÞ úP×â ,rìBýéüô
lðA|ûkpÞ þüBuBñy Ao óõñËì þvýéK þPñu ÿBø .kpÞóBíüAq úPynâûBì
BGoBPupK àü úÞ lñèpOBu ÿBÚ@lüõâ|þì wýéK úÞQuAÿoBPupK,úèBu36,lñèpOBuóBOBð |
þðAoôk ok QuA àýñýéÞ òüA ok þíuo úðAôpK 29 oBíýG òüA óly oAkoBG ÿBøqôo ok ûly úP×â
oBíýG qA QHÚApì ëõEvì ûkAk ÿôo ÿoAkoBG úÞ ûkpÞ|þì QHÚApìôAqA AlñýuBø àýñýéÞok úèBu

.QuA ûkõG .QuA
àýñýéÞêìBÎpülìÿB×ÏPuAúGkAlüôoòüA | ïBƒùOA úƒƒG Ao lƒƒñƒèpƒƒOBƒƒu ÿBƒƒÚ@ wƒƒýƒéK
ÿBø|êßOôpK àýñýéÞ òüA ô lýìBXðA AlñýuBø ÑBÖk|þG kpÖ oAq@ òýñ`íƒø ô þƒvƒñƒWqôBƒXƒO
úÞ ÿoõÆ úG ûkAk pýýÓO îø Ao kõg þPHÚApƒì
àü oõÃc óôlG ÿkpì ÿoBPupK aýø óõñÞA .QuA ûkpÞ QyAkqBG
ok þèBukpg óAoôk qA úÞ ÿA|úèBu 29 óq
.kõy óq óAoBíýG ÝBOA koAô lðAõO|þíð óq oApÚ ûtüô ÿBø|QHÚApì QdƒO àƒýƒñƒýƒéÞ òƒüA
pãük p×ð ôk úÞ ûly }oArâ ëBc òýíø ok àü ô kpÞ óBíüAq úPynâ pHìBuk 29 qôo QyAk

úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok #
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk #
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK #
þñý^ {Þôoô äñülðBG #

(818)907-9900 oBÞ qA úP×ø òüA îø àýñýéÞ òƒüA óApƒPÞk qA ûkAõðBg úG óõñÞA îø kAqõð .koô@ Býðk úG pvK
.lðA|ûlyoBñÞpG ûkAk êüõdO ûlzð }BÖ {Püõø úÞ ,óq òüA
ENCINO PLACE wýéK qA óõvLìBO ïBO óBHøôpâ óBƒìrƒíø .QuA ûly
.QuAJõgú`GpvKëBcúP×âwßýðõÖpùy lðkõG úP×â pO|{ýK àýñýéÞ òüA óAlñìoBÞ
16101 VENTURA BLVD STE 329 òüAúGúðõã^úÞòüAokþÖp¿OôêgkBì" | lñPyAlðpHgoBíýG òüA ólyoAkoBGqArâpø úÞ
ENCINO, CA 91436 àü óAõñÎ úG BìA îüoAlð îüoAnâ|þì ïlÚ Býðk ô QuA ÉBHOoA ÿoApÚpG qA óAõOBð ôA úÞ Apƒ^
Ao kAqõð òüA úÞ îüoAk Ao oBýPgA òüA Bì úÏìBW BùñOóAoBPupK.koAklülyoBývGþñømëçPgA
39 ".îüoAlGQuôk ó@ úWõPì óBíüAq lÎõì úƒG ûlƒðBƒì qôo lƒñ^
.lðly

óApùO úéXì

QèBüA ïBÛì ,ûly|ûBýu Roõ¾ BG wßÎ
kpÞB×ÏPuA úGoõHXì Ao AlüoõéÖ

úG úÛýÚklôðBkìÿþôÚoBGóIBìyrúèApíýgð@QÎBu

lñP×â þíOA óAlñízðAk òPèõG óBâlñüBíð ô ÿA|úPvø äñW lñðBì þOApÇg# Roõ¾ BG ÿpüõ¿O úßð@ qA lÏG Bßüpì@ ÿAlüoõéÖ QèBüA lyoA ÿBø|ïBÛì qA þßü #
{ýK ëBu QÎBu Ì×c ô QÎBu pýýÓO ïlÎ ôo|úG|ôo ó@BG Býðk úÞ þüAõø ô J@RApýýÓO þðBPuõLøBýupüõ¿O òüAokôA .kôpGoBñÞkõg QíuqA lyoõHXì ,lypzPñìôAqA ûkpÞ|ûBýu
óBìrèApg@QÎBu ëBvìA BO ûly UÎBG QuA
| |".QuAÿlGpHgày|þG" úÛýÚkôk ÿôo {ýK ëBu úG QHvðpýýÓO óôlG |.kõG úPÖpâûphvì úG Ao kõG ûkpÞóBíðBg|þG Ao Bùð@BñüpOBÞóBÖõO úÞ
óAlñízðAk òPèõG wýDo ,óõvðApG êyAo òüôõèBø þðBíùì úG ÜéÏPì úÞ úPyõð ô ûkpÞ pzPñì >RApÞõìk þuBøæBO< úìBðqôo Ao püõ¿O òüA
úG 2018 ëBu qA QÎBu úÞ òüA QuA úP×â þíOA .lðBíG þÚBG Iy úíýð úG
úßéG Qvýð RBHS ÿBñÏì úG ûkpßðpýýÓOõu òüA ok Iy|úíýð úG óBìq òüpO|àükrð òüA .QuA 2005 ëBu ok
:ûly úPyõð {Opy|þO ÿôo ô koAk lñGpu úÞ ûlì@ok þðq QHýø úG püõ¿O òüA ok ,êOoA êßüBì
|.QuA óBùW óAlðôpùy ô óApHøo úG ÿoAlzø .QuA óBìrèApg@ |QÎBu
oBývG lülW ÿoBXñùGBð òüA" QuA úP×âôA 1947 ëBu ok "þíOA óAlñízðAk òPèõG|"| |.kõG AlüoõéÖ QèBüA ÿBø|{hG qA þßü RBGBhPðA ëõEvì óBìq ó@ok ôA .>BñüpOBÞ þðBGpÚ<
| |".îüpünLGAoó@úÞQuAáBðpÇgôoAlüBKBð ÐüBXÖ ûoBGokoAlzø óçÎA ÿApG Ao QÎBu òüA {hG úÞ lðly úPzÞ ó@pSApGp×ð 2000 kôlcô QuõýK ÑõÚô úG 2005 ëBuok BñüpOBÞ óBÖõO
ok úÞ Býðp×ýèBÞ ÜGBuoAlðBìpÖ ,óôApG ÿpW
oAlzø lñÞ|þì QýèBÏÖ kBùð òüA ûpülì RBýø |.lñPgBu ÑõÚõèA|IüpÚ |.lðkõG AlüoõéÖ QèBüA ok Bùð@ qA ÿA|ûlíÎ
BG þuôo Qèôo ÿqBG ëBc ok Bì" QuA ûkAk BG kBùð òüA qA þOBýø Ao óBìrèApg@ QÎBu kõgpüõ¿O òüA úÞ úPÖpâ úülýüBO êOoA ÿBÚ@qA ëôA ,ûkpÞpzPñì Ao wßÎ òüA úÞ ÿA|úìBðqôo
ûrüBW ûlðpG Bø|ûk úéíWqA {ðBýìBc BG Roõzì úPyõð AlüoõéÖoAlðBìpÖ úG Ao kõg ÿB×ÏPuA úìBð ó@qA lÏGô QuA }kõg úÞ ûkpÞ lýüBOôA .QuôA
|".îýPvø QüpzG
kõHùG kõg úýðBýGok þíOA óAlñízðAk òPèõG .lñÞ|þì òýýÏO êGõð .QuA
ûkAkoApÚ pËð lì Ao Bßüpì@ô þèBíy ûpÞ ÈGAôo ûkAk oAlzø "þíOA óAlñízðAk òPèõG|"| òüA úÞ þvÞ .kõG ûly Jõ¿ñì AlüoõéÖ þOBGBhPðA oõìA püqô Qíu úG úÞ kõG úP×ø lñ^ ÈÛÖ ôA
þgpG ok ÿA|úðBhéâ ÿBøqBâ oBzPðA {üArÖA úG BìA óBùW àü ókAk ûõéW ÿkBÎ ëBc ok Bì" úÞ QuA QèBüA þãñøpÖ ÿBø|QýèBÏÖ pG RoBËð ú×ýÊô RBGBhPðA ÿApWA rW úG koAk AlüoõéÖ QèBüA ok Ao Qíu
îø óBùWok þuBýu RBzÚBñì úìAkAô BøoõzÞ êTìlðAõO|þìoAlðBìpÖôQvýðþGBhPðAQíuòüAAlüoõéÖQèBüAok .koAkûlùÎpGîøAo
|".îýPvø áBðpÇg oBývG
| |.QuAûkpÞûoByA úG QÎBu úÞ QuA þèBu òýìõu òüA |.løk kBíPÎA ÿAo ôA úG lüBG þPèBüA wéXì ô lñÞ JBhPðA Qíu òüA ÿApG Ao þvÞ püqô
RApýýÓO ô ÿA|úPvø ÿBø|fçu ,ûôpâ òüA òýèôA .kõy|þì àükrð )óBìrèApg@( Iy|úíýð |.QuA ûkpÞ Ñôpy Ao }oBÞ úÞ QuA ûBì àü qA pPíÞ AlüoõéÖ þðõñÞ oAlðBìpÖ
ô QuA úPvðAk ûlíÎ lülùOôk Ao þüAõøô J@ ÜGBu ÿôoõy ô Bßüpì@ úÞ kõG 1953 ëBu ok oBG
þOBÎçÆA äñW qA óôrÖAqôo ûkB×PuA úG QHvð Jphì oBývG IíG ,kpu äñW ZôA ok Ao pPýüõO ok }A|ÿpGoBÞ JBvc ô kpÞ B×ÏPuA kõg Qíu qA êOoA ÿBÚ@ ,wßÎ òüA oBzPðA qA lÏG
ûkAkoAlzø óBùWok Bø|þuApÞõìk lülùO ÿApG .QvG
|.lðkpÞ {üBìq@ Ao þðsôolýø
|.QuA ?kpßðpýýÓO QÎBu ëBvìA Ap^ | .kõG AlüoõéÖ QèBüA ÿBø|{hG qA þßü RBGBhPðA ëõEvì ëBu ûkoBù^ ,Qíu òüA qA êHÚ BO ôA
|.QuA ûkpG RBGBhPðA ok QÞpy jpð ókpGæBG ÿApG AlüoõéÖ ok ûrüBW òülñ^ ôA

BG oBÞ|úËÖBdì óBPuõKlý×u úÞ lñüõâ|þì Bßüpì@ ok óBPuõLøBýu ÝõÛc óæBÏÖ qA ÿoBývG
qBG QuBýu ú¾pÎ ok oõÃc qA Ao Bùð@ ,óBPuõK|òýãðo ÿApG RBGBhPðA ok oõÃc ÈüApy ókpÞ|Qhu

| |.lðoAk|þì
| |.kõGfpÇìîøAlüoõéÖ|QèBüAûoBGokkBÛPðAòüA2018ëBuokÿA|ûoôk|óBýìRBGBhPðAok

40

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

Qèôk QÚõìoõÆ úG MìApO
koô@|þìok þéýÇÏOqA Ao Bßüpì@

úP×ø úu ÿApGô QÚõìoõÆ úG úÞQuA ûkpÞïçÎA ,Bßüpì@oõùíW wýDo ,MìApO lèBðôk #
|.løk|þì úíOBg Bßüpì@Qèôk þéýÇÏO úG

YñK qA wK Bßüpì@ þPèôk ÿBøkBùð qA þüBø|{hG óBñÞoBÞ qA p×ð oArø 800 qA {ýG IýOpO òüA úG
.lðkpâ|þìqBG óByoBÞ pu úG úP×ø

ÿA|úWkõG ûpãñÞ úÞ ûkAk jo ó@óôlG MìApO ÿBÚ@ÐÂõìpýýÓO úÞ QuA ó@qA þÞBc Bø|}oArâ
| |.løkÁB¿PgAôAÿqpìoAõükÿApG

BýðçìqA ÙApãéO þéük úìBðqôo
kpÞþøAõgonÎ MìApO

,Bßüpì@oõùíW wýDopvíø ,MìApO BýðçìqA "Épyô lýÚ óôlG" ÙApãéO þéük úìBðqôo # ,lýzÞ AqAok úG qôo35 úÞ ,Bßüpì@ Qèôk qA þüBø|{hG þéýÇÏO òüpO|þðæõÆ IýOpO òüA úG
ûly pzPñì úPynâúP×ø IéÇì òüA .QuA ûkpÞþøAõgonÎ ôA ûoBG ok ÿA|úèBÛì pzð pÆBg úG |.kpýâ|þì óBüBK

.kõG òýìBOpu óBøAõg|ÿoõùíWô Bø|RApÞõìk úÞ ÿA|úP×ø úu óBüBK þñÏü ,úüoõÖ 15qA wK lñ^pø
.lñÞ QgAkpK ôA úG ëõK þùWõO êGBÚ þÓéHì ûkpÞ QÛÖAõì úìBðqôo òüA ÜÖAõO úG ólýupð Roõ¾ ok úÞ koAk kõWô pÇg òüA qõñø ,lðA|ûlýuo ÜÖAõO úG ó@ þÆ úWkõG
.QuA ûkõG QuokBð óBñhu ÿoBíy ÿôBc "Býðçì qAo ô rìo" úèBÛì QuA úP×â ÙApãéO þéük
ôo êßzì BG kõg ÿpñø QýèBÏÖ ok }pøõy BG þüBñy@ qA êHÚ Bßüpì@ ëôA ÿõðBG úÞ òüA úéíW qA |.kõy êýÇÏO îø qBG Bßüpì@ Qèôk ,oAõük úWkõG pu pG RlìqAok
BG "úðB׿ñì" ûpãñÞ pâA úÞ Q×â òýñ`íø ,Qèôk þüBzâqBG ïçÎA þðApñhuok MìApO lèBðôk
.QuA ûkpÞ úüpâ RBGBhPðA Iy ok ô ûkõG ôo úG úÞ ó@ Bü ,kõy|þì êýÇÏO ûoBGôk Qèôk Bü" ,lñßð koõgpG ÿqpì oAõük úWkõG ÿApG ôA QuAõgok
.ly|þì pzPñì lüBHð óBñhu òüA úÞ QuA úPÖpünK ÙApãéO þéük
.QgAkpK løAõg Ao úèBÛì pzð qA þyBð þÚõÛc ÿBø|úñürø úÞ QuA úP×â òýñ`íø úìBðqôo òüA |".ïpýâ|þì oBÞ úG ÿoApÇÂA QýÏÂô òüA úG {ñÞAô ÿApG Ao kõg þðõðBÚ RAoBýPgA
qA êHÚ MìApO îðBg úÞ QuA úPyõð þøAõgonÎ òí ÿA|úèBÛì ok úìBðqôo òüA úüõðAs 26 ,úHñy þ¿gpì úÏíW qôo ,lñPÖpãð ÝõÛc Bø|Rlì úÞ ,qAôpK ëpPñÞ óAoõìBì qA ÿkBüq kAlÏO
ûkoô@ Quk úG ôA àíÞ óôlG Ao }oBÞ ô ûkõG úPgBñy ô ÜÖõì ÿA|úÖpc ëlì àü" }pøõy BG þüBñy@
| |.lypXñìÿklÏPìÿBøqAôpKpýgBOúGúèBvìòüAôlñPÖpâþWçÏPuA
".QuA
ok MìApO îðBg pøAõg ô olK ,okBì úÞ ûly BÎkA ûBHPyA úG úèBÛì ok lüõâ|þì òýñ`íø úìBðqôo òüA

.lñÞ þâlðq MìApO lèBðôk úG ÜéÏPì ÿBø|úðBg ok BO lðA|ûkpÞ óBßì êÛð áoõüõýð úG 2005 ëBu
ô kõHð "áBñupO þPý¿hy" MìApO îðBg olK kõG ûlì@ úèBÛì ok úÞ úðõâ ó@ QuA ûkôrÖA úìBðqôo

."kpÞ|þíð ëpPñÞ Ao ûkAõðBg"
pÆBg úG úð ûBãzðAk ok Ao kõg ÿoBíÏì ô þcApÆ ûoôk MìApO îðBg úÞ úPÖpünK úìBðqôo òýñ`íø
ëlì àü óAõñÎ úG QýÛÖõì IvÞ ô ókpÞ ëBHðk ÿApG úßéG RBðBdPìA óBüBK ô êýíßO úG ÉõGpì êüæk

.QuA ûkpÞ ápO ,ÿA|úÖpc

kõy|þì ûlükpüôB¿Ook úÞoõÆ ó@ ;ly úPvßy êüqpG ok lu àü
òüAok Ao þÏýuô ÜÆBñì ÿoôBñùK kôo|êâ lðly kõÛ×ìp×ð Bø l¾
ok òýãíùu þPÎpu BGô úPÖpâ ApÖ úÛÇñì
.QuA QÞpc ëBc
qA ÿkBüq kAlÏO óly úPzÞ qA Bø|ïBÛì ,êüqpG wüApW xBñýì QèBüA ok lu àü óly úPvßy BG #
QÚô úGpùÊ kôlc lu òüA qApGAúÏÚAôòüAóBüpWokïkpì ûly ÿoBW QukôpÖ ÿBø|ûlßøk ÿõu úG ÿæô êâqA "þüBüok"
úÞ ÿlu .Qvßy õD~BXýÖ òø@ äñu ólÏì þßükrð ok þédì ûlýzÞkõg ïBÞúG Ao p×ð Bø|ûk kôo|êâúÞlñðApãð Bø|ïBÛì .QuA
úýHÏO ólÏì ZAphPuA qA þyBð ÿæ ô êâ ÿoAlùãð ÿApG ó@ ÿpGoBÞ .QuA ûlýuop×ð Bøl¾ úG óBâlykõÛ×ì QupùÖ .lyBG
.kõGûly äñu ólÏì àü þßükrð ok ÿlu òPhüoôpÖ þK ok úÏÚAô òüA
ólÏì ZAphPuA QÞpy òüpPâorG ,úèAô úG ÜéÏPì õD~BXýÖ ólÏì .kAk ÿôo êüqpG þÚpy JõñW ok òø@
.kõGûlyVAlcA1976ëBuoklu.QuAêüqpG ÜÆBñì óBñÞBu qA úPuk ó@ BO lðA ûly ïArÎA úÛÇñì úG óApâkAlìA
qA ólÏì ÿæô êâô RBGõuoqAoAlÛì ú^ úÞ Qvýð ïõéÏìqõñø êÛPñì RBÎB×OoA úG AoõÖ lðoAkoApÚ Jçýu ÅpÏìok úÞ Ao QukôpÖ
.QuA ûly ÿoBW óôpýG úG lu QzK .lññÞ
41

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

òì úG úÞ Qvýð þðõðBÚ aýø îñÞ þì oBÞ ô îPvüA|þì úÞ þñ×éO ÿA ûpWBzì qA lÏG ?kõƒG ûkAk jo }A ô QgAkpK òhu úìAkA úG IéÇì òüA áok BG ôqo@ þíýco úíýùÖ
õO kBýPÎA Zpg Ao îXðpPuk ê¾Bc lüBG ,lüõãG ûly AlW pùÚ QèBc úG ôA qA ô ûkAk ïBXðA }olK :Q×â
ôqo@ ?þñÞ ëõHÚ Ao òüA þøAõƒg|þƒíð Apƒ^ .îƒñÞ ô QyAlƒð }A|ûkAõƒðBƒg qA þƒÎçƒÆA aƒýƒø ,kõƒG oBù^ ô êù^ {hG
îýøApGA ÿBK úGô lì@okõðAq úG ûlðBìokô ê¾CBPvì ÿBÚ@ lüBG .QuA úPynâ ú^ Bùð@ pG QvðAk|þíð {PuAo îñÞ|þì QcAoBð AoõO qBG úÞ î×uCBPì
äðoô koq ûpù^ úG úñü@ok !kpÞ þì AlýK Ao òüpÖ@ lüõð ÿoBíýG .ïkpÞ|þíð Ao oBÞ òüA ïkõHð oõHXì pâA òýìq pG îzg BG Ao þèlñ¾ îýøApGA #
:Q×â xBíPèA BG ô QgAlðA äñ^ ok Ao ôA îø qBG ïoõHXì òì ô ûkpÞ kõÎ pãük oBG ?þøAõg|þì ú^ îðBWqA lýzÞkBüpÖô lýGõÞ
òÞ oôBG ,oBHßü ÿApG ÈÛÖ îñÞ þì {øAõg .Qvüpãð kõg ûlüpK ,ïoAk ëõK úG ZBýPcA ô îñÞ ÿpPvG óBƒPuoBƒíýG QèôA pøõy úG BùñO úð QvK ô ØýTÞ óq õO
ÿApG îø Ao ëõK òüA ,ly îøAõhð QícArì pãük úÞ kAõì ô Qvýð îèBu úÞ Q×â|þì ôA úG úñü@ îñÞ|þì {øAõg ?þƒñÞ ëBƒuoA îƒüApƒG þƒðAõƒO|þƒì !ÿkpÞQðBýg îø òì úG úßéG ÿlðBíð oAkBÖô
úÞ îøAõhGôAqA lüBG .îøAõg þì òüpÖ@ókpÞ AlýK okõK ïpÞ .QuA ûlðBßzg Ao }A þüBHüq êâ olhì .lyBGoBG òüpg@òüA ,îøk þì ëõÚ òÞ óBì|àíÞ êídO AoõO îðAõO|þíð îø QÎBu àüpãük òì
løAõg îßíÞôA úÞ îðAk þì ,lðAkpâpG óApüA úG Apì þèô kAk {üAo@Qhu Ao kõg Roõ¾ô QyAkpG Ao ok þH¿Î ÿA ûlñg àýéy ÿAl¾ ...úÞ òÞoôBG úG rý^ ú^ îðAk þíð þñÞ þì pßÖ .îñƒÞ
òì ô lññÞ þì îPüBíc óApüA ok ïA ûkAõðBg .kpÞ pG ÿpýSBC O QvðAõPð îø okõK îýhƒÂ pƒzƒÚ òƒüA ûkpì lüõð ÿApG Ao ëõK lýupK|þì úÞ|,lý`ýK þyõâ úðBùG úG úÞþìBãñøô þñÞþì ÜüorO Rkõg
BøoBGpãük êTìoBG òüA úÞ òÞoôBG ïõy þì Jõg BG .koAnãG }A ûkBPÖA kõâ ô ÕôpÖ þG óBƒíƒzƒ^ {ßG QèBXg ?RA ûqBOpvíø ÿApG Bü þøAõg þì oBß^ ÿoAnâ|þì BùñO Ao óBüpPzì þüõzPuk
ô kpÞ Bøoôqo@QukqA Ao kõg ÿBK îýøApGA|!Qvýð ô kpÞ RpK QèAõO rýì ÿôo Ao okõK Yñ×uA|,îzg óq úƒ^ pƒƒø ïBƒƒð úƒƒÞ ôpƒƒG@ þƒƒG QƒƒvƒK óq ÿA Ao ôqo@Quk îzg BG lÏG !?þøk þì ïBXðA
òPÖo ÿApG .ly ZoBg ok qA ô QyAkpG Ao kõg ØýÞ îø qBG úÞ þñÞ|þíð Býc .ÿA|ûkpÞ oAk|úßè QƒuA
:Q×â :Q×âô lýzÞ
þÚBG oBßðA ÿApG þüBW Bø óqõƒu òƒüA pƒSA
Qynâ õOþG|úÞþüBøëBu Rkõg ïA ûkpßð QðôpýG þüAõuo BG BO .koAnâ|þíð
pøõO .ïA ûlýñyoBývG Ao Bø ëõÚô Épy òüA Ao kõƒg ëôA QƒvüBƒG þƒì òƒüpƒÖ@ ÿBƒÚ@ krƒð úƒG ÙAløA úG ólýuo ÿApG ûkpì àü ïBð qA þøAõg|þì ôqo@óBÓÖô àyA .ôpG BXñüAqAôoAkpG Ao QðAlí^
þì ókpÞ ápO kBü kõy|þì kBüq QÖp¿ì oAlÛì QÚô ÿoBíg ô ÿkõíg QèBc òƒüA qA ô QƒgBƒu|þƒì ?þñÞ ûkB×PuA Q×ýTÞ þìpG þPÚô< úßñüA òP×â BG ôA kpßð ïpð Ao îýøApGA ëk
,þðrG Ao úÛc óBíø qBG þøAõhG pƒâA BƒìA .þƒPƒÖA aýø ô QyAlð ôoAk úýùO ÿApG ëõK BìA lýðBøo|þì ôqo@ .ly ZoBg úðBg qA >þyBG BXñüA lüBHð ïkpâ
îøAõg þÖpÏì wýéK úG AoõO úÞ îüõâ þì «Bdüp¾ úPÖpãð þÂpÚ ôA qA úÞ kõG ûlðBíð þÚBG îø wÞ Bìô úP×â Bì ÿApG Ao ÜüBÛc úíø òüpÖ@ÿBÚ@ ûAo ô kõG ûkpÞ rÞ êHì úyõâ ûlðBìok ô ê¾CBPvì
òì !ôqo@ òýHG .kõíð îøAõg kAq@ Ao kõg óBW ô kpÞ qA îø qBG oBG òüpg@ ÿApG QÖpâ îýí¿O lyBƒG oAnãG æBc .Qvýð ûlðq pãük lüõð úÞ îýðAk þì úG Quk ûlñzÞ kBýPÎA òüApâA .QÖBü|þíð þOBXð
ú^ pø ëBíÞ ô ïBíO úÞ Ap^ îPcAo îðAlWô {ýK pu pG úÞ þðAk þì Bü@ ,îüõãG òì îø Ao þüBørý^ ô îýøApGA ëk QvðAõO|þì îø qBG kõG ûlzð {ðBHüpâ
ûkõu@QùW òüAqAô ïA ûkAk ïBXðA ,ïkpÞ þì lüBG .kpýãG àíÞ îýøApGA RA|ûkAõðBg úÞ þðAk þì Bü@ ?ÿA ûkoô@ ú^ QðArürÎ ëõâ úßñüA qA ...æBc BìA kqBu ïpð Ao óBüpPzƒì
Ao ëõK òüpg@òüA lyBG ïoAlðõO úG þñük aýøô ïA BO kpÞ|þì êídO pO óBu@ Ao ôA ÿBø QðBøA ÿBW úG QuA Jõg ?lðA ûlýyBK îø qA úƒðõƒã^ }õhèk ôA þøAô ÿBølýìA úG ô kõG ûkoõg Ao îýøApGA
îøpãükô ÿôo þì BXñüAqAõOô îøk þìõO úG îø þOoõ¾ BG îýøApGA ly oBG koAô þPƒÚô .óApƒãƒük RA|ûkAõðBg Ap^ úÞ þñÞ pßÖ úèCBvì òüA úG ÿmBgA
Ao ôA úðBy ô lì@ óôpýG óAõhzýK QzK qA úPgôpÖApG .lðA úPyAnâ QüBùñO ô lðpýâ|þíð þÒApuõO qA pãük .kõG óBíýzK kõG úPgBu
...úÞ pâA QèBc úG ÿAô BìA ÿkpâ|þíð pG oApÚ ÿoBHðA ÿõéWok úÞ ÿA ûkpK QzK úGô QÖpâ pPùG BìA îPvýð kApÖA úXñßy úG okBÚ õO êTì òì l¿Ú úG úÞ QyAk oApÚ þðBðq ûpìq ok ôqo@
ïkpâ|þíðpG pãük lýzÞ kBüpÖ ëBdyõg ôqo@ úÞ îP×ãð õO úG pãì ?lýupK îzg BG ô kpG QyAk ûkAõðBg koõìokôA qAô þGBýG Ao òüpÖ@ ÿBÚ@ QuA ÿkAq@ô þPhHyõg ûkpÞ òÆô ÿçW ,pPùG þâlðq
!îzÞ þì óôpýG RA þâlðq qA Ao îüBK úÞ òÞ oôBG òì .þñÞ Bøo Apì lüBG ô Qvýð BXñüA QüBW pãük BìA ÿkpÞ kõGBð Apì þâlƒðq õƒO .þƒñÞ ëAõƒEu RA ûBýu úPynâ úG ôA .kõG ûkpÞõXPvW pýÒ òìAk ok Ao
Ao kõg xBHè QyAk ô kõG ûkBPvüA BK ÿôo ôqo@ àyAôqo@.îñÞ êídO AoõO kõWô îðAõO|þíðpãük úÞ kõHð þÂAo îèk râpø úÞ QuA løBy lðôAlg úPynâ }õg óAoôk kBü úG ô lýzülðA þì kõg
RpK ôA ÿBK êGBÛì Ao þèõK îýøApGA úÞ kpÞ þì IOpì úíèBßì ô lý`ýK þyõâ ok úüpâ Üø Üø ÿAl¾... û@ ... ô úz×ñG BG þPuôk .koõg þƒì xõƒvƒÖA
:Q×â ô koô@ ûlük úG óBüBK úG rý^ úíø qõñø :kpÞ úìrìq ô lýzÞ þðAqõu
:Q×â ô kpÞ BìA kAk îøAõg QüBÂo þüõãG ú^ pƒø úƒG .lükpâ ÐÇÚ qA lðAõO|þì ôA Qvø ÿoAôlýìA ÿBW ô ûlƒýƒupƒð
BXñüA qA pOkôq ,ûlìBýð ÿpPzì BO òÞ úéXÎ kok !òÞ îßíÞ pãük oBHßü îñƒÞ þƒì {ƒøAõƒg Ao ó@ô Qvüpãð ò×éO þyõâ úG RõùHì ôqo@ Ao lüõð ÿoBíýG fçuqõñøôA .kpýãG àíÞ úz×ñG
óôlGô QyAkpG òýìq ÿôo qA Ao Bø ëõKôqo@ .ôpG ô ûkAk {ðBßO úz×ñG óBñhu .QyAnâ ÿBƒW pƒG wc òPhýãðApG BG lðAõƒO þƒì ô koAk Qƒuk ok
ô ôoAk lüpg óBýì .ly AlW îýøApGA qA þËÖBcAlg :Q×â îýøApGA !løk þì ïoAq@ Qhu óAõhPuA ûkAõðBg ÿApG þÚB×OA ú^ þñÏü .kõG úPgBu {ðApãð pßÖ òüA qA .lñÞ òýìBC O Ao kõg úz×ñG ÿqõƒvƒèk
óAõhzƒýƒK QƒzƒK Iƒy BƒO eƒHƒ¾ qA òƒì ØÏ BG ô kpÞ xBvcA kõg Üìo þG òO ok þüôpýð
úz×ñG úðBg ûoBíyô Qvzð ò×éOoBñÞô QuBgpG

.QÖpâ Ao
ok w×ð| ,þOBËdè úz×ñG ÿAl¾ ólýñy qA
kõg ÿAõÚ ïBíO kpÞ þÏuô lükpâ wHc }A úñýu
òì úz×ñG lüõãGô ,lüBíð ÐíW ókq Ùpc ÿApG Ao
ïõñy|þì AoõO ÿAl¾ qBG úÞ îèBdyõg|!ôqo@|,îPvø
ly oB^Bð ô lýñzð þüAl¾ ?QuA oõÇ^ QèBc
úíèBßì ?ÿõñy|þì õìAl¾ úz×ñG õèA .lñÞ oApßO
,kq þíð Ùpc rýð {HÆBhì þèô kõG ûlzð ÐÇÚ 44

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY ô kõG pHg þG }pøõy pýgCBO QéÎ qA úèBø þì }oAq@ óAõhPuA kok .kõG ëkôk òüpÖ@ òPÖBü
CENTER oBýùì kõG úPgBu {ðApãð ô {üõzOpK þÎçÆA þG ÿoBÞ úG okBÚ ÜüorO óôlG QvðAk þì ô kAk
úèBø þðApãð pG òýíø ô kõG þuBñy QÚô kpì úÞ QÖo ÿA úédì úGô QÖpâ þvÞBO .kõG løAõhð
ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok qA ô lñÞ ò×éO BO ly îí¿ì oBG lñ^ .kôrÖA|þì ÜüorO ïBãñø úG .kpÞ þì úýùO ôoAk BXð@ qA úzýíø
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì BG Roõzì óôlG BìA løAõhG }qõK òPÖo þðBíùì óôpýG kõg åo qA Ao óqõu þPÚô lüqpè þì {Puk
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master oBýùì .løk ïBXðA Ao oBÞ òüA QvðAõO þíð oBýùì ó@ qA þyBð kok qA BO QyAnâ îø pG ûlük lýzÞ þì
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk koõì ok B« ¾õ¿hì ôA kpßéíÎ úG QHvð
úèBø úG BøoBG ô kAk þì óBzð QýuBvc }A|ûkAõðBg .kõy ûkõu@
ÿBø xçÞok ïBð QHS ÿApG úG kBìAk óAõñÎ úG Apì õO ûkAõðBg úÞ kõG úP×â ôAô lzhHG pSAôoAk BO lýzÞ ëõÆ þÛüBÚk
îøqA òzýPülì þ¾õ¿g .lñPvýð êDBÚ }qoA îüApG ô lñuBñy þíð Qýíuo ÿBø|úßzG ûBãüBW úÞ QvG òG ú^õÞ qA QvðAõO
lüpýãG xBíO òì BG óõñÞA koõì ok {OôBÃÚ Ñõð ô ôA QyAkpG úPHèA JAõgpK Ao }A ûlük ôoAk pSA .kõy ZoBg kõG úèBGq
Qü@ îðBg qA râpø óõ^ .kõHð Quok úèBø ûkAõðBg qA þPÚô .lük þíð þPuok úG {íz^ô kõG ûkpÞ
ÿõñÏì þßýð ÈuõO þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ ÿBÚ@ô kõG ûlülð ÿpãük oBPÖo ïApPcA ô QÞArð rW Ao {üBø|àéK þPhu úG Qynâ þì óBGBýg ÅpÎ
oBýùì kõG ûkpÞ þÏu ôk ó@ ZAôkqA qA lÏG îø Qü@ úÞ lñÞ þÆ Ao óBGBýg QuAõg þì kq þì îø pG
(310) 446-8724 ôqo@ô ly ûlýñy þéýHìõOA áBñPzcô rìpO ÿAl¾
.kpünLG ûkAõðBg qA ÿõÃÎ óAõñÎ úG Ao RpK óBGBýg QèB×u@ ÿôo pO ÙpÆ ó@ pPì lñ^
45 ÿApG Qü@ ÿBÚ@ úðõâ ÉBPdì BìA úðAolK oBPÖo
þÏu ØéPhì êéÎ úGôA .kõHð }pünK êGBÚoBýùì .lükpâ
.lñýzñG lðqpÖ ÿBW úG Qü@ ÿBÚ@ IéÚ ok kõG ûkpÞ lñPhüo óBGBýg úG QýÏíW ,rìpO ÿAl¾qA
ôA oBýPgA ok úðBìq úÞ þOBýGpXO úG BñG Qü@ ÿBÚ@ BìA ûkBýK {cõPì ûlñðAo .lðkq úÛéc ïôl¿ì oôk ô
ô úðBíýí¾ oBPÖo òüA úÞ kpÞ þì áok kõG ûkAk oApÚ êýHìõOA ok kõG ûly }õùýG úÞ Ao ôqo@ ô ly
pãülßü BG RpyBÏì ok ôk pø .Qvýð ÀèBg óBPuoBíýG ok .ly óBPuoBíýG þøAo ô QgAlðA
xBvcA qA ô lðkpÞ þì QüBÎo Ao ÉBýPcA IðBW ôA kBýPÎA ,{üBìq@qA wKô lì@êíÎ úG þOBìAlÚA
þíð óBýì úG þñhu îø úG QHvð kõg þðôok
.lükpâoBßy@
.lðkoô@ lðkAk ïBXðA óBßyrK úÞ þyçO ïBíO BG ôqo@
êGBÚpýÒ þÚçgA| Qvßy pø qA wK oBýùì Ao ó@ ÿBø|þüBHüq ïBíO ô Býðk ô lìBýð }õø úG râpø
ôA pG Ao þâlðq ô kAk|þì óBzð }pvíø úG êídO xõø ô ÿõø ûAo ok Ao {üõg þâlðq ô Q×â kôolG
ô kõG êídO úG oõHXì úèBø ô QÖpâ þì Qhu
Ao Bø þñP×â ZAôkqA qA {ýK úÞ Ap^ .|Rõßu .QgBG
QHÒo þâlðq òýñ^ úG kõg ôA ô lðkõG úP×âqBG ÿApG ïAlÚA òüpg@ óAõñÎ úG îýøApGA
ÈÛÖ Ao }pvíø ÿBø úPuAõg úèBø .kõG ûkAk óBzð iéO ÿApWBì qA ô QÖBü Ao òüpÖ@ ÿBÚ@|,ôqo@
Qü@ îðBg ô QyAnâ|þì óBýì ok }okBì BG úÞ ly ëBdyõg ëkokô lükpâ ÐéÇìôA ûkAõðBg
BXÞ qA }pPgk þâlðq þhéO úÞ QvðAk|þì BG ÿpHg þG ok VkAõc òüA qA ÑçÆA óôlG ôqo@
úG óBPuoõâ ok ôqo@ lvW .QuA ûkpÞ ÑAkô óBùW
.kpýâ|þìRBC zð úG þÖApãéO òPì BG òüpÖ@ ÿBÚ@ô ly ûkpLu áBg
óApãük qA pOæAô þìBÛì kõg ÿApG oBýùì oBG òüA .kAk ÑçÆA Ao ôqo@ RõÖ pHg Qü@ ÿBÚ@
àü óAõñÎ úG ÈÛÖ kõHð þÂAo ô QuAõg|þì úÞ ÿpPgk ÿApG úñýÞ ô ÄÓG qA oôk úG úz×ñG
úÞ þéídOô pH¾ .lñÞoBÞ ûBãyôpÖok ûlñyôpÖ lüBy .kpÞ oArâpG îPg îuApì ,kõG {Puôk ÿqôo
óBüBK úG kõG ûkpÞ oõËñì Ùlø úG ólýuo ÿApG òüpÚ Ao {côo ô konâok ôA óBøBñâ qA lðôAlg úÞ
qA .kõG ûlðBì ÿBWpG kApìBðô ïBÞBðôAô kõG ûlýuo
ok þPc úÞ QyAk ëk ok ÜýíÎ ÿA úñýÞ }o@ .kqBu Qíco
kõùzì þGõg úG rýð }A úðõâ QHdì pøBÊ úG lñhHè oõÃc }pPgk ô ûokBð ôA îPg îuApì ok
IWõì ôA ÿBø ólýzÞ jo úG ô óBGq {ýð .kõG ô ûokBð úG òýÏì ëAõìA ïBíO ólýuo BG ô lñPyAk
ÿô BG ô kpHG þK ôA úñýÞ úG îø }o@ úÞ kõG ûly {ýK kpG þì óBíâ ûokBð úÞ þøBýuoBâqôo ,ûkAq@
úÞ kõG úz×ñG BùñO óBýì òüA ok .lñÞ oBPÖo úðBÆBPdì òyôo ô þGBPÖ@ þðBíu@ úG|,QyAk løAõg ÿôo
ÿBÚ@ QcAp¾ BG ôA .kõG ûlðBì óBìA ok ôA rýO ÔýO qA ô òìõö ì ÿpPgk ôA úÞ Qýð òüA BG lükpâ ëlHì
Qü@ ÿBÚ@ ô QgBu þì ÐéÇì ÐüBÚô qA Ao Qü@
BG ôA kõHð oBýùì ÐíÆ ô q@ pâA úÞ lýzülðA|þì .kAk løAõg êüõdO úÏìBW úG òìAlÞBK
oAk ûlùÎ þPcAo úG QvðAõO þì kõg þãPvüBy ###
Ao kõg ,kõG ûly pýK pãük úÞ Qü@ BO kkpâ oõìA
ô lük þíð QÚAl¾ oBýùì oBPÖo ok BìA .lzßG oBñÞ pPvG ok Ao {ÞkõÞ þH¿Î ô òýãízg úèBø
Qvýð þvÞoBýùì úÞ kõG òyôo {üApGqôo lñðBì .kpÞ ûBãð QÎBu úG oBG òýìlñ^ ÿApG ô lðBGAõg
QÖpzýK ÿApG Ao ûAo ô løk óAlýì óApãük úG úÞ úÞ þOoõ¾ ok kõG ûkpÞ pük îø qBG oBýùì
.lðoAk RõÎk þðBíùýì àü úG IzìA QvðAk|þì
.kqBu oAõíø þvÞ Ap^ úÞ kõG ûlýupK ô úPÖpâ xBíO oBG lñ^ okBì
koAk úìAkA .kõG ûkoô@ óõâBðõâ ÿBø úðBùG úèBø ô lñü@ þíð
ókõHð QéÎ úG Bùð@pýgCBO úÞ QvðAk þì Qü@ îðBg
þüõâqBG BG lì@þíð {èk BìA .QuA úðBgokoBýùì
úÞ úéíW òüA BG ÈÛÖô koAqBýG Ao }pPgk QÛýÛc
.kõG ûkAk óBüBK Ao úíèBßì lýüBýG ûlzð kpu ïBy BO

óApùO úéXì

.îP×â óõOkõg pÆBg ÿBÚ@:Q×â úPvø@ lük òýñ^ úÞ Bßýð Iy .ly ûpýg óôpýG úG ûpXñK qA Bßýð .Qvzð ÿlXðôpvg Büôo:ûlñvüõð
.îðôk|þì- .kAtðpùì óBâoBPu qA pK óBíu@ .kõG ÿrýãðA ëk ô BHüq
ûpÛð Iy ûkpK ÿôo pG úÞ JBPùì ô kõG óBzgok îøkqBü| {hG
ok òýyBì lðrG lñhHè kpÞ þÏu }õðBýÞ Q×â pOlñéG oBG òüA Bßýð koõhð óBßO ôA þèô
îývð kpÞ|þì QÞpc óApýíy ÿBø|ú^õÞ wK ú^õÞ .óBg }õðBýÞ : .lýzhG|þì ó~A úG ÿpPzýG ûõéW ,lýyBK|þì òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
«BHüpÛOpùy lüôk|þì êgAk úG ûpXñK ÿ|æqA þßñg QHd¾ þøBâ .kpÞ QHd¾ úG Ñôpy ZpüA ,líPÏì pPÞk ÿBÚ@pPgk Bßýð|"
óBGBýg úG }õðBýÞ .kõG ÝpÒ Iy pg@ Rõßuok Ao ôA Bßýð úßð@ qA IXÏPì .lì@ kõg úG óAõW òüA ok .QgAlðA|þì ûlñg úG Ao ÿkBy ô Bßýð ôA ÿBø þðAôo óAoBíýG qA þßü RApÆBg pPÖk
úðõg îðBg Bßýð :Q×â ô kpÞ ûoByA þPgokpK ô BHüq !úéG: Q×â ô Qvüpãð ôA úG kõG ûlðAõg ïBð úG þèô ,kpÞ|þì ûBãð }õðBýÞ úG QÎpu úG Bßýð ëBc ok úÞAo kAtðpùì ÿBÚ@ïBð úG }olK
ZpüA ô îðBg ÿkBy BG qôo úü ,úðõGBýg òüA õO òì þéíÏèA wßÎ aýø ,lýñy|þíð Ao Bùð@ ÿAl¾ Büõâ Bùð@ ërñì ÉBýc ÿBùPðA ok þÚBOA
ô lìBXðBýG ëõÆ úG QèBc òüA QyAnãð ZpüA }õðBýÞ lðly úÞ óBGõOA koAô .kAk|þíð óBzð òülñ^ ô QyAkpG ,lñÞ þì þâlðq
.lüoBýG ØüpzO óBg ?ÿkõG ûlýGAõg pvK :Q×â kpÞ|þì xBvcA Bßýð úÞ QÖo|þì QÎpu BG óBñ`ð@ }õðBýÞ ô lðAõg Ao ó@ úd×¾
.QuBøÙpÆòýíøîøóõO|QÞpyB« íPc- ûAo ëôA ûqAlðA|úG óõñÞA þèô ,lñÞ|þì qAôpK
... ïk|þì óõPùGôo QÞpy xok@«AlÏG úð- .ïkpÞ þì pßÖ ... úð- JBvc þèô ,lñO oBývG ôA lük|þì Apüq ,lýupO|þíð .lük ólðAõg òýc AoôA kAtðpùì
îüpG îýðõO|þì îø ó|æA òýíø lüoAk Quôk pâA qApO Bü óBüq ô kõu JBvc Roõ¾ úG— óBßO Ao Bùð@ Rly úG ÿrìpO úð ,lðAo|þì ûly ZpüA }A|úíÎ pvK ô Bßýð
BùñO .kpÞ þì óBy JBOpK þÖpÆ úG þ`ýK úð ,kAk|þì }A|ûkAõðBg ô ZpüA .lñPvø krìBð
.úðõg ?ûlðõhð ÿBø|úìBð .lýuo þì Bßýð }õâ úG úÞ kõG Bø àýPu|æ ÿAl¾ ërñì ok ,ZoBg qA QzâqBG qA wK
úü ÿApG úyBG ,îýy|þíð îcArì ,óõñíì úð- úG :kAk iuBK ô kq oBHøôlðA ÿlñhHè }õðBýÞ úG ô ly }õðBýÞ IüpÒ QèBc úWõPì ÿkBy úG }õðBýÞ.lðly òÞBu kõg þüAk
ôA úG IXÏO BG Ao {øBãð îø ZpüA kpÞ ûoByA ZpüA
.úãük Q¾pÖ .ïkõG ûlðõhð QÚô aýø úÞ îýâlðq úìBð qApO Bßýð .”RôpLø îèBÎõO úPÖo“ :Q×â ïAo@ô Qgôk |"...ô lì@Bùð@ólük
.lýéüBì Bíy oõÆ pø- :Q×â ô lülñg lñéG ÿAl¾ BG oBG òüA ZpüA .Qgôk îz^ }õðBýÞ úG lÏG ô !QÞBu kpÞ ûoByA ÿBÚ@ îüpG BXÞ lýP×ãð Jõg- #
þð|æõÆ qA kpÞ þì kõíðAô úÞ þèBc ok ZpüA {ýâlðq qApO úðõO|þíð oõÇ^ õO êTì ÿolPÛì pülì ûkpÞ pK àyA Ao ôA óBíz^ lýuo }pËð úG
:Q×â ô kpÞ }õðBýÞ úG ôo ûly êvÞ ûAo ókõG oAnð ZpüA òÞ }Al¾ :Q×â ïAo@ ÿkBy QuA ?kAtðpùì
”? ûlðõì þéýg óBW }õðBýÞ ?úñÞ óôrýì ôo .úyBHð Jõg }ApG lüBy ,}kõg õO ûpG ÿoõÇñüA Yðk ô Jõg óAoõPuo úü òì îðBg ÿkBy-
.îülýuo «BHüpÛO úð- úÞ úOolÚpK olÛðA Qyõðpu þøBâ- RôB×O þG ô QgAlðA |æBG Ao {üBø úðBy ZpüA ÿBW ,BXðôA îüo|þì lýyBG ÜÖAõì pâA . ïoAk ÕApu
òPzâ qA ïk@ QuB×¾ BG þéýg BðõGBýg òüA- ok úÞ Bì ûo@|þì ok õðAq úG ôo Bø ïk@ òüpOolPÛì
òüA úG þHy õO B¾õ¿hì úy|þíð úPvg BøBXñüA ?ú^ òì úG:Q×â .úýüB×¾BG
.îý`ýø Bø óôA êGBÛì ?QuBXÞ-
.þãñzÚ êÚA|æ îýéüBì Bì kAtðpùì ÿBÚ@Q×â ÿkBy
BðõGBýg òüA ÿBXÞ þâ|þì þ^ Bßýð- óApýíy-
QzùG BO ÿoAnG óôpýG qpì qA ôo RBK lüBG ?úãñzÚ .îýñýHG kBy ôo Bíy lýPvø Bì BG úÞ IzìA ?ûAo úíø òüA-
òì kõWô îñÞ|þì pßÖ ,ïAõg|þì RonÏì- ,ûoôk Bíy ërñì úG úÞ úñüA {HýÎ ÈÛÖ úéG-
.þñýHG Býðk òüA õO ôo BXðôA ûpPßükrð úÞ lüoAkpËðok ÿA úãük ÿBW úâA
. ïoAk Quôk þéýg ôo óApüA òì þèô- . úñÞ|þì JApg ôo Bíy ÿBø|úìBðpG
úG ÈÛÖ òì ,kõHð òüA ïoõËñì lýñÞ oôBG- .îüpG
. þñÞ|þì ûBHPyA- lýðôk|þì ,úyBG oôk ûoAlð þèBßyA ZpüA úð-
.ZpüA :Q×â ÅpPÏì ô ly þðBH¿Î Bßýð aýø wK ,îüoAk }kpâ l¿Ú ÈÛÖ Bì kAtðpùì ÿBÚ@
:Q×â ÿA|ûphvì òdè BG ô kpÞ {øBãð ZpüA
.úyBG oôk îø þíÞ úÞ ûoAlð þèBßyA
. ïAõg þì RonÏì òyBG ÜÖAõì îø líPÏì îðBg úâA wK -
løk úíOBg UdG úG úßð@ ÿApG }õðBýÞ
oBñÞ úG Ao òýyBì ûBãð@ .îülýuo Jõg :Q×â ?îüo|þì BW óõíø
ôk åorG ok àü êGBÛì ok .kpÞ QüAlø óBGBýg Al¾ ÿkBy ôo ÿkBy Bíy ly oõÇ^-
ÿAkA pu ókpÞ îg BG úÞ lðkõG ûkBPvüA óBHùãð
qA Bßýð lý`ýK ÉBýc êgAk }õðBýÞ lðkõíð ïApPcA ?líPÏì îðBg õñì þèô lýñÞ|þì
àü ÈuôôA êGBÛì kpÞ ûBãð óôpýG úG òýyBì êgAk îðBg ÿkBy þâkAõðBg ïBð òì lýzhHGõñì-
lñ^ lý×u óBíPgBu àü Qgok pK ô qBG úÆõdì
òýDrO óAõèA ÿBø ÕAp^ BG úÞ koõg|þì îz^ úG úÛHÆ . îðAk|þíð Ao
BG ô kpÞ áoBK äñýÞoBK úyõâ }õðBýÞ .kõG ûlükpâ îøõñì úÞ kõG òüA ïoõËñì ,lýñßð ûBHPyA-
ÿkBy ô kõzâ ÿkBy ÿApG Ao ok ô ly ZoBg QÎpu
óly ûkBýK ëBc ok Bßýð kpÞ pßzO ô ly ûkBýK .lýñÞ Al¾ Bßýð
òßð xõè Ao Bø îðBg olÛðA :Q×â ZpüA úÞ lýñy Roõ¾ BO kAk QÞpc þíÞ Ao úñü@ }õðBýÞ
qA :Q×â ô kq ÿlñhHè lÏG ,lñýHG ó@ ok Ao Bßýð
.òñÞ|þì qBG ôo ok óõykõg ?lýÛÖAõì lýP×ãð ûpg|æBG îðBg Bßýð Jõg ,|æBc
ô QÖo ÿA|ûpÒ îz^ ZpüA úG ly ûkBýK þPÚô
úGô QvG Ao Bøok }õðBýÞ .kpÞ pßzO }õðBýÞ qA .îÛÖAõì úéG-
}õðBýÞ lðkpÞ QÞpc ôA ëBHðk úG rýð úýÛG .kBPÖA ûAo BøpPgk úG ôo ô QzâpG |«çìBÞ ZpüA- 46
.kBýì óõzyõg BXñüA qA IéÒA Bø îðBg:Q×â ïAo@

.úyBG QHTì îø Bíy pËð ïoAôlýìA
úÛýéu òvc úG Bì B« íPc :kAk iuBK ÿkBy

.îüoAk óBíüA Bíy
lýyBG êüBì úâA :Q×â ô kpÞ pßzO }õðBýÞ

.ûpPãñzÚ óôpýG îüpð óõíPgBu êgAk
lñéG ÿBø|ûoAõÖ BG åorG þÂõc oôk qA Bßýð

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
47
.ûkBüq ÿoBPÖpâ- ô òyôo äðoBãðo ÿBø ÕAp^ ó@ êgAk úÞ lük
?lükõHð óApüA ... îðôk|þì- .ly þì }õìBg
þì QcApPuA îø þOlì ,ïkõHð þOlì-
Q×â ô lì@ lWô úG úñd¾ òüA ólük BG
.ïkpÞ .îÛÖAõì:
õíÎ ô okBì ?lðoõÇ^ xlñùì ÿBÚ@-
ÅõcoBñÞ úG úéK ÿkAlÏO ókpÞ þÆqA wK
.lýðõupG õñì ï|çu ?lñGõg þGõ^ à^õÞ ÿBø|Üý^|æ@ ó@ oôk BO oôk lðlýuo
.ïpßzPì lñGõg- .kõG ûly ûlý^ Bùð@ püq þüBørýì úÞ QyAk oApÚ
þì õuõu þß^õÞ xõðBÖ Üý^|æ@ pø ØÛu püq
.lýñÞ êýì ïBy êgAk lýüBìp×G- ÿBø ÕAp^ úíø ó@ êGBÛì ok ó@ êGBÚBð oõð lñ^ pø kq
ÿApG ÈÛÖ Bì ,ûly Ùp¾ ïBy ïpßzPì- úG ÿpünLèk ûpËñì þèô lì@|þíð JBvc úG þãðo

.îülìôApuk .kõG ûkAk à^õÞ ÿBø Üý^|æ@
.îPìlg ok koõì pø ok òì ëBc pø úG- Ädì úG kõG ûkBPvüA ÿoBñÞ úÞ QìlhzýK
þñýu úÞ þgp^ BG óõuoBâ úËdè òýíøok úG JBÇg ô kpÞ þíýËÏO lì@ õéW Bùð@ ólük
rýìoBñÞ úG QyAkoApÚ ó@ ÿôopG RByoB×u qApK
pülì þèô ,lñý`G Ao Bø ÙpÊ QuAõg ô lýuo :Q×â }õðBýÞ
.ôpG õO îñÞ þì ôoBÞ òüA ïkõg :Q×â óAoõPuo úXðo ïlÚ Bø Rlì qA lÏG kAtðpùì ÿBÚ@
rýì ÿôo pG ïApPcA BG Ao ÙôpÊ ïBíO wLu ÿBW úðBPhHyõg lülì@ }õg þéýg ,lükõìpÖ
úG Ao {üôo lÏG lýüBìp×G :Q×â lñhHè BG ô lý^
BXñüA ïkõWô îñÞ|þì pßÖ òì :Q×â ô kpÞ }õðBýÞ ?lüpG|þì ØüpzO BXðõíø úýèBg Bíy þãzýíø
,îñÞ îÞ ôo Qícq òülG ûqBWA pâA ûoAlð þOoôp !pýg: kAk iuBK îßdìô kpu }õðBýÞ
lýPyAk ÿpìA pâA þèô ,kõG lýøAõg pO QcAo Bíy
òüpPùG qA þßü Roõ¿ñüA ok wK-
.lýñÞpHgõñìB« íPc «B×Çè . ïk|þì oApÚ Bíy oBýPgA ok ôo óõìBørýì
.ïpßzPì-
ok QÖo ô kpÞ îg pu ïApPcA BG pãük oBG kpì .îñÞ|þì {øAõg Bø îðBg lýüBìp×G
}õðBýÞ àzgô þíuo koõgpGqA Bßýð úÞ þèBc oBñÞ ûp×ð oBù^ rýì àü Qíu úG Ao Bùð@ ôA
Ao óAoõPuo pülì þPc ôA .kõG ûly IXÏPì ôA BG ÿõßu ÿBùPðA ok rýì ó@ kpÞ þüBíñøAo Åõc
ÐÂAõO Ù|çgpG òüAô kpßð îø òPvzð úG ÙoBÏO qA pùy ÿBHüq qAlðA îz^ ô QyAk oApÚ åorG Åõc
þPÚô .kõGpPÞk ûkAõðBg BG koõgpGokôA þãzýíø pËð úG úÞ ÿoõÆ ,kõG Alüõø þGõg úG BXð@
Bø|ú`G qA þéHÚ òdè óBíø BG }õðBýÞ lðly BùñO óõuoBâ .QuA óBvðA ÿBK püq pùy lýuo|þì
lýñÞ|þì oõ¿O:Q×â ÿkBy .lññÞ Ñôpy QuAõg Ao }õðBýÞ rýð ôA .lì@ QÎpu úG ÿpãük
?îüoõhG ôo úíø òüA îýðõPG Bì
rý^ pâA lüoõhG lýðõO|þì úÞ olÚ pø- Qvýè ô kpÞ þPHd¾ ôA BG QgBñy|þì
ÙoBÏO þG îñÞ|þì {øAõg lýPuAõg îø ÿA úãük þìAo@ úG }õðBýÞ koAnâ óBð@ oBýPgA ok Ao Bøpuk

.lülG }oB×u .lülG }oB×u lýéüBì þ^ pø Bø îðBg :Q×â
?ÿlìõýð BXñüA úG úPÚô þéýg:Q×â ZpüA ?Bßýð þ^ õO ïoõg|þì êìAoBÞ ïpÞ òì-
.îÛÖAõì îñì |:kAk iuBK ô kpÞ ÿpßÖ Bßýð
.úPÚô þéýg úéG-
.úìôo@ô Rõég þéýg þèô úýGõg ÿBW- ?úãükô-
þOõég òüA þèô úñýíø ok îø {ýGõg- . úýÖBÞ-
þñPvG ,êìAoBÞ ïpÞ Bø îðBg ÿApG Jõg-
.úéýÇÏO pýÒ ÿBøqôo ok ÈÛÖ ?óBg ZpüA oõÇ^ Bíy ,þðlýyõð ô ÿA|ûõýì
ôo Õõéy ÿBøBW òì }õðBýÞ þðôk|þì- . îÛÖAõì îùñì úñüA Bø îðBg úìBðpG úâA-
êTì îø Bíy :lýupK }õðBýÞ qA óõuoBâ
. ïk þì eýWpO
úÞ úñüA {PéÎ îñÞ|þì pßÖ ,úGõg þéýg- ?úzýíø
óõOqA þèBu ô òu Bì êTì þPÚô lýðôõW qõñø kpu {ñdè ,kpÞ pýýÓO }õðBýÞ ûpù^ îøqBG
.lýy|þì óôrüpâ þÒõéy ô Al¾ ô pu qA Qynâ
:Q×â ûlñg óBýì ok ÿkBy ô lðlülñg úíø .úýÛG êTì pýg :Q×â ô lükpâ
!BÚ@ îz^-
”?úðõPèBu lñ^ Bíy úãì
.Bíy qA pPzýG þéýg- BG Ao ÿkpì Bßýð . lyoôk QÎpu BG óõuoBâ
.úyBG óôõW lüBG ëk- þOAôApÞ lý×u òøApýK ,þßzì oAõéy ô QÞ
. ëBu oArø úG àükrð Roõ¾ òüA ok wK- úÞ pO|àükrð lì@|þì Bùð@ ÙpÆ úG úÞ lük þßyoq
ÿA|úËdè Bßýð þèô ,lðlülñg ZpüAô ÿkBy ô êLg Bßýð îz^ úG úGpÖ ïAlðA ô ûBOõÞ lÚ ó@ BG ly
ÿlñhHè BùñOô Qvüpãð }õðBýÞ ûkpvÖA ûpù^ úG Bì ÙpÆ úG BÚ@ óôA: Q×â IXÏO BG ôA lì@ ûrìBG
þüõDBÞBÞ þñPvG qA þÛyBÚ úÞ þèBc ok ÿkBy .kq
úÞ ïoAk Bíy òu úG ÿpvK òì :Q×â QyAk|þìpG ?kBýì
.ûoõg|þì þüõDBÞBÞ þñPvG ÈÛÖ ÿA úËdè ,kpÞ ûBãð õu ó@ úG }õðBýÞ
koAk úìAkA òì ÿAlg :Q×â úèBð BGô kpzÖ îøpG Ao {ðBíz^

!óAoõPuopülì
QuBgpG þéýì þG BG }õðBýÞ lì@{ýK kpì
Q×â ô kpÞ }õðBýÞ úG ôo kpì .kAk Quk ôA BG ô

?lükpÞ Bì qA ÿkBü IXÎ ú^:

óApùO úéXì

!ly jAoõu úèõéâ BG {HéÚ úÞ ÿpPgk {hG òüpg@

óAoõè wñâ@: úPyõð
qAôpK : îWpPì

RkBvc òì ûoB`ýG >pƒéÞ< úƒG þƒéýg >òƒýèôA< úÞ pýK úìlhPvì .îPzƒâ|þƒì qBƒG þƒèBƒg Qƒuk ÜzÎ kõG òyôo úÞ ú`ð@ ?lzßG Ao }pøAõg úèõéâ úG ëõPÛì úÞkAk óBzð þÖBßy lHèBÞ#
.kpÞ|þì BG Apì qôo pø QyAk >péÞ< úG ÿkBüq ÿ|úƒÚçƒÎ úG lüBG Bü@...kõG >péÞ< úG >àüoA< oAô úðAõƒük qA úèõéâúßéG ,QuA ûkpßð àýéy kõg ÿôo
}A|ûõð åpì úGp Ao kpìpýK .QÖpünK|þì þðBGpùì kõG àüoA ÜyBÎ ,kõG kõvcôA ? kpÞpßÖ >òýèôA< ûly àýéy ôA ÿõu úG ÿpPì àü úé¾BƒÖ
QÖpâ Apì Quk {ðAqpè ÿBø|Quk BG kpìpýK àüôA.kõG ûkpÞ àükrð åpì úG IýXÎ QÎpu BG
:Q×â xBíPèA BG ô ...ô .QuA
:Q×â òì úG þHüpÒ þhéO BG qôo ô lypX×ñì úðBgok ûqBO IíG àü ïôkqôo M^ ûlñðAo úÞ Q×â rýð úðBg ïlhPvì
Ao }pøAõg >òýèôA< Bü@?QuA òßíì Bü@- .îéDBÚ }qoA þéýg >àƒüoA< ÿApƒG òƒì- ó@ BG >péÞ< úÞ ÿA údéuA kAk pHg wýéK ûBãzüBìq@ ok >koAôkA< åpì ûôçÎ úG .QƒuA ûkõƒHð Qƒuk
?QuA úPzßð Quôk }kõg ÿApG Ao >péÞ<ôA úÞ îPvø òEíÇì Ao ûlñðAo ó@ BG úÞ kõG ÿA údéuA óBíø kõG ûly úPzÞ ÿAl¾wÞaýøô kõGûkBPÖAÝB×OAeH¾|4QÎBu
.lýuo þìôA úG qôo àü úÞ þOôpS ÿApG úð QyAk >koAôkA< ày óôlG êOBÚ : úXýPð.lðkõG úPzÞ rýð
.îñÞ þíð pßÖ >õüolð@< ÿBÚ@ úð- {üBøkok úÞ þPÚô ïoAôlýìA ô QvýGõg pvK ôA êOBÚ wK.kõG ûkrð þzÞ kõg úG Quk ôA BìA kõG .kõG ûlýñzð Ao úèõéâ
Bíy?QuA úPzÞ Ao >péÞ< >koAôkA< wK- êüBíPì >òýèôA< ÙpÆ úG .kpÞ AlýK Øý×hO þíÞ pãük Quk àü úðBýì òüA ok?kõG þvÞ ú^ þìôk :Q×â úìlhPvì
ûkAk >koAôkA< Quk úG Ao údéuA úÞ QyAk kõWô úÞ ÿoôA~ |JAõg ûlðByõW QéÎ úG Izük-
?lüA ûkpÞ ØzÞ Ao QÛýÛc .kõy êOBÚqA ÿA úðBzð aýø úÞ kõG þPüBñW ú^ òüAô kõG þéýg óBì|JAõg ,îükoõg Bì úíø þñÏü ,ïkoõg
òüA úG Quk >koAôkA< lükpO aýø óôlG- løAõg Quôk Ao ôA úÞ lýñƒÞ þƒì pƒßƒÖ-
.kõG ûlðBíð BW|úG ó@ok þé¾A fApÆ ô .ly òýãñu
.QuA ûkq QüBñW ?QyAk ô ïlìA~ |þì >õüolð@< úðBg úƒG òƒìqôo pƒø ?lüoõg þì Bø ûlðByõW òüA qA úzýíø-
?ú^ ÿApG þèô- .QuôA úPƒ×ƒýƒy >òƒýƒèôA< ëBƒc pƒø úƒG- BÚ@ ÿApG úßð@qA lÏG .îüA ûkpÞ RkBÎ úéG-
pøúGþèôîüoAlðAoëAõö uòüAJAõWqõñø-
.ly løAõg òyôo QÛýÛc ÿkôq|úG ëBc .îüoõg|þì óBìkõg Ao úýÛG îüpG þì
?Qvý^ ûlðByõW òüA-

.ëõñýè îø þøBâ ô BñÏð ûlðByõW-
Ao ûlðByõW ûlðBì úO Bü@ úÞ ïlýupK Bùð@ qA
oôk qõñø úÞ lðkAk JAõW ,úð Bü lðA úPhüo oôk
{üBìq@ ÿApG úÞ îPÖpâ Ao ûlðByõW .lðA úPhüpð
ûlðByõW úÞ lýuo pHg ûBãzüBìq@ qA lÏG qôo .ïpHG
æBc ô lðkõG ûkpÞ Éõéhì oôA~ |JAõg ëõédì BG Ao
ûkpßð þzÞkõg >koAôkA< úÞ kõG ïõéÏì «çìBÞ pãük
Al¾ àü ày óôlGô lðkõG úPzÞ AoôA úßéG QuA
ÿAl¾ BO lðkõG úPyAnâ pýO Q×ø ÿôo òÞ ú×g

.kõñzð þvÞ Ao úèõéâ
kõG ûly úPzÞ òüA ÿApG ày óôlG >koAôkA<
lðBì|þì ûlðq ôA pâA.lðBíG }õìBg úzýíø ÿApG úÞ
úÞ Ao wÞ ó@ îDAk oõÆ úG úÞ QÖo þì ëBíPcA
oApÚ lülùO koõì kõG ûkAk Ao >péÞ< êPÚ oõPuk
oB^k þã^BLPuk Rly qA êOBÚ oBG òƒüA .lƒøk
>koAôkA< M^ Qukok Ao pýO Q×øô ûly ûBHPyA

!kõG ûkAk oApÚ
êƒOBƒÚ ?þƒÞ< :lƒy Ñôpƒy ëAõö ƒu ûoBƒƒGôk

>?QvýÞ
«BÏÚAô oBG òüA ô ïkpÞ pßÖ qBG ô ïkpÞ pßÖ
þvÞ ú^ úƒG pƒg@ .ïlƒy óõƒñƒËƒì >àƒüoA< úƒG

?åorGolK?îyBGóõñËì îPvðAõO|þì
RkBvc }pøAõg úG ày óôlG >òýèôA<
BG úÞ lì@ þìpG óAõW pPgk àü qA Bü@ BìA kpÞ þì

48

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
49
krìBð ÝBOA ok qôpük.QuA ûkBƒu þƒéýg- qôo BO pâAô îPvø åpì þìlÚôk ok òì-
ôAqAô kõG Bíy Èg úG úÞ ïkpÞ AlýK úìBð àü Bíy .kpì îøAõhð ûkõu@ kõzð ØzÞ qAo òüA òì åpì
ólük ÿApG pùÊqAlÏG |6 QÎBu úÞ lükõG úPuAõg îðAõO þì Bü@ ...îøk þì óBñýíÆA Bíy úG-
ûly úPzÞ BXð@ok úÞ lüBýG þÞoBK óBíø úG Bíy
.îñýHG Ao >òýèôA< ëqBìkBì
.kõG BG òýDBK úÛHÆ òƒèBƒu ok îƒñÞ þƒì pƒßÖ-
...?Ig- .îPÖo òèBu ÙpÆ úG Al¾ ô pu þG .lyBG >àüoA<
>péÞ< Bíy :îñÞ|þì eüpzO óBO|ÿApG æBc- Bùð@?QuA pHg ú^ BXð@ ok îƒñýHG îƒPuAõƒg|þƒì
ô lüoAk qBýð îø óAôApÖ ëõK úG þèô lüoAk Quôk Ao ok úG Ao îyõâ .lðkq þì Ùpc îø BƒG lƒñPyAk
VoAô .QuA åpì ëBcok åorGolK úÞ lýðAk þì BG >òýèôA<.ïõñzð Ao úíéÞ àü AkBHì úÞ ïlðBHv^
lýøAõg >péÞ< úG RôpS ïBíO lyBHð pâA þƒìôk
ÜyBÎ > òýèôA< úÞ lýðAk þì òí ok .lýƒuo :lýupK þì ÿA úðAlýìABð òdè
ÿA úìBð ó@ô lýzÞ|þì úzÛð ô lýñýzð þì .QuBíy ?lüôpG BXñüA qA lýøAõg þì Ap^-
þì>òýèôA< ÿApGïkpÞAlýKóBOkrìBðÝBOAokúÞAo .îñÞ }õìApÖ îðAõPG Ao kok òüA úßñüA ÿApG-
BíyólükÿApGúÞlýñÞ|þìRõÎkôAqA ôlývüõð îðAõO þì kok òüA ókpÞ }õìApÖ ÿApG òì-
ôA úÞ lýPvø òEíÇì .lüBýG þDAnÞ áoBK ó@ úG Bü@. lýñÞ ûBãð òì úG >àüoA<.îñÞ àíÞ Bíy úG
úG Ao ôA ÜGAõu úÞ >koAôkA< BG lÏGô lì@ løAõg
lýD@ þì oBñÞ ëõK ókAk ô lülùO BG lýðAk þì þGõg ?lü@ þì óBOlG òì qA þéýg
ÿBW|úG úìBð òüA «BÖkB¿O BìA .lzßG Ao >òýèôA< úÞ !úð-
þì >péÞ< Quk|úG lupG >òýèôA< Quk úG úßð@
?lì@ áoBK ó@ úG óBOkrìBð úÞ ly oõÇ^ .lPÖA îyBHð BHüq ïpøAõg ûqAlðA úG òì úÞ lüBy-
IÚApì Qhuô kõvcoBývGôA úÞ lýñßð }õìApÖ ôA qA pPzýG þPc ,îPvø lñíOôpS ôA ûqAlðA úG BìA
ÜyBÎ}pøAõgúÞQvðAk|þì þÖpÆqAôkõGBíy åorG olK VoAô BùñO æBc òì îPvø lƒñíOôpƒS
ïõy ûBâkBÏýì òüA úG }pøAõg ÿBW|úG ôA .QuBíy
kõG ûlýyõK Ao þuBHè óBíø úÞ|þDBXð@qAô lü@þì .îPvø
rýð ôA êßy|úG ô QyAk òO úG >òýèôA< æ« õíÏì úÞ òì .lýðrð Ùpc ,îðBg lüõy }õƒìBƒg-
oApÚ úèõéâ Ùlø B« øBHPyA kõG ûkpÞ {üAo@ Ao kõg qA .ïoArýG Bíy qA ô îPyAk Quôk Ao >péÞ< ÈÛÖ
oBßy@ >òýèôA< qA Bíy Rp×ð òüA QéÎ ...kpýâ|þì
?îñÞ|þì ûBHPyA Bü@? úð pãì ,QuA ûly !ïp×ñPì Bíy
kõG ûly þHýXÎ QèBc oB^k úÞ >àüoA<- kBüpÖ ÿAl¾ lÏG ô kBPÖA Bùð@ óBýì þOõßu
:Q×â lýzÞ þì oBãýu úßðBñ^ îø
òƒì ÿApƒG þƒâlƒðq >pƒƒéÞ< qA lƒƒÏƒG,úƒƒð- :lýèBð|þì úÞ ïlýñy Ao>òýèôA<
îøAõg Yðo lGA BO IýOpO òüA úG .QuA ê¾Bc|þG lüoAk RCApW «BÏÚAô .lüp×ñPì òì qA Bíy-
ôA åpì IHu úÞ îPvø òì òüA ÐÚAôok Apüq lýzÞ
.lýñÞ þðAlðq Apì ,ïA ûly ?lýñÞ oApßO Ao úíéÞ òüA
Bø Ùpc òüA úG ûkq Rpƒýc úƒÞ>òƒýèôA< :lýzÞ kBüpÖ >àüoA< ô
okô lüpK >àüoA< ÙpÆ úG óBùâBð kpÞ þì }õâ úÖBÂAô îñÞ þìoApßOoBGoArø Ao Bùð@ úéG-
:lýzÞ kBüpÖ .lýGõÞ|þìôA ÿôoôpu úG úÞ þèBc ok .îñÞ êídO îðAõO þíð Ao Bíy kõWô úÞ îñÞ þì
!ïp×ñPì õO qA úÞ îñì òüA æBc ,êOBÚ ,QhGlG lüõy úPzÞ QvüBG þì úÞ lükõG Bíy òüA QÛýÛc
ólƒy þƒðAlƒðq qA wƒK qôo lƒñ^ kpƒìpƒýK !kpÞ JApg Ao rý^ úíø ûBHPyA àü ô >péÞ< úð
>òýèôA< ólük úG oBG òüpg@ ÿApG .kpì >àüoA< .ïlýñy Ao óAõW pPgk Üø ô ܃ø ÿAlƒ¾
ûBýu òøApýK ok ô lýuo|þì pËð|úG òýãíÒ ôA .îPÖo Ao >òýèôA< .ïkõzâAook .kõG ûkõùýGoBËPðA pãük
:ïlýupK ôA qA kõG ûly pO JAnW úüpƒâ ô kõƒG úƒPvzð êƒHì àƒü ÿôo úƒÞ ïlƒük
ú^ lüA ûly lñíOôpS pPgk àü úÞ æBc- QuA ûkõG êOBÚ BG Üc.ïlük Ao ôA jpíýð.kpÞ|þì
?lýñßG lýøAõg þì Quok jpíýð qA> òýèôA<.kõG ûkpÞ ûBHPyA úÞ
Qgôk îz^ òì úG }A ûkríÒ ûBãð BG ôA ûBHPyA àü úXýPð QüBñW òüAô kõG >péÞ< úýHy
ûly úPzÞ>òýèôA< ÿBW úG> péÞ< ÐÚAô ok,kõG
:Q×âô
Ao rý^ úíø ëõK ?koAk þyqoA ú^ ëõK- !kõG
pø ÐÚAô ok .lzÞ|þì Ao þPhHyõg ,lñÞ|þì kõGBð úG Rp×ð BGô kõG ûkq {O@ ÿoBãýu>àüoA<
òPzÞ ok þíùu ÿA|úðõâ úG àü pø Bì qA ïAlƒÞ ô ïly àükrð ôA úG .kpÞ þì ûBãð óAõW pPgk
Quk|úG ÐíÆô ïõy RôpS òüA !îüA úPyAk >péÞ< òì ÙpÆ|úG ôA îPyAnâ }A úðBy ÿôo Ao îPuk
Bì úðBgok Ao òýðõg VkAõc òüA úÞ kõG ó@ókoô@
:Q×â QýðBH¿ÎBGôQzâpG
!ëõK ÿôpGØO.kpÞBKpG ?lýøAõg þì ú^-
)óBüBK(
!lýðrG Ùpc Bíy úÞ òüA-
?lüoAk þì pG Bì qA Quk QÚô ú^ ?îø qBG-
Apì wK .kõGoBßøBñâ >koAôkA< úÞ lýðAk|þì Jõg
ÿApG ïoAk òìpãük ÙpÆ qA .lýñÞ Bøo îüBø îÒ BG

.îñÞ þì ápO Ao úðBg òüA úzýíø
ûoAkA úG êPÚ ïpW úG òì ûApíø lüBG «çÏÖ BìA-

.QuA >koAôkA< òPzÞ Bíy ïpW .lýDBýG wýéK
:Q×â QýðBH¿Î BG>àüoA<-
?Qvý^ Bíy êýèk ?IXÎ-

óApùO úéXì

ï|lñâ| >Q×â kõG úPyAk }|úãð úÞ oõK Jkõö ì .ï
úéEvì òüA BG þƒé߃zƒì þƒñƒÏƒü -oBƒýƒìBƒÞ ô oBýìBÞ ÙpÆ QÖpâ ôo Bƒø úƒÚoô lƒÏG < Jõg ç« ¾A QPýÏÂô Bíy ,îƒèBƒu BƒÚ@ - àüô Q¿y {hG
?òüoAlð >Q×â
!?îãG þ^ úèAô -îèBu .qôpìA îPÖpâ óBdPìA óõyqA - !}BG ïôo@ !@|wýð ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
ô þuok ÐÂô úG ûkpg úü okApG -oBýìBƒÞ ûBãðôkpÞAôôoBøúÚoôúÞoõXðõíøoBýìBÞ|< !ly RpK îuAõc , òýzhHG -îèBu îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
,oBù^ ,Q×ø|,Qzø !xpG Bø ú`G òüA þéý¿dO >Q×â kpÞ þì qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
!ûlzð pPzýG ûkoBù^ æBc BO óõy|äðoq kpâBy|!úð ?Bíy òýPvø þÂBüo pýGk - !kõG ûly ëõø þéýg ûoB`ýG|< úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
ÿApG þðBñ`ð@ûrýãðA Aqôo òüA Bø ú`G -îèBu .óõO|ûqBWA BG -îèBu ÙpÆ ûpG úÞ kpÞ ûoByA {ùGoBýìBÞ ú¾çg þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
!óoAlðólðõgxok Bíy Ig .úèABzüA òýyBG ÜÖõì -oBƒýìBƒÞ }BøBG óBìq îø ô kBPÖA ûAo }kõg ô Qßíýð úü RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK
ÿrý^ úü ëBHðk {HýWõO QyAk úÞoBýìBÞ|< ÿA ûkAõðõg ú^ óõO |ûlñü@ pvíø úÞ òƒüoAkpƒHg oBýìBÞ ÿBK QzK QÖpâ }BK úÞ kpÞ QÞpc îíèBu
>Q×â Qzâ þì ?ûoAk òì !òýìq ûoõhG oBýìBÞ úÏÖk òüA kõG àükrƒð ô .........
òýDBìpƒ×ƒG Bƒíƒy Iƒg !úƒèAô óoAk ܃c - .îðôk þì þüArý^ úü {ýG ô îÞ|!ÿA -îèBu >Q×â oBýìBÞ úÞ ïkpì þì ûlñg qA IÛÎ óôA îPyAk
?ûolÛ^óõOlì@ok þßü QyAkô kõG Bø úÚoôõO }puoBýìBÞ|< !?úíèBu Bíy îuA -oBýìBÞ# |
}oôpK ô }qõì@ qA îø !wýð lG -îèBu >kq þì Ùpc ô kpÞ þì óõy|ûBãð þßü !?îüoAk ï|þgõy - .îèBu kAqpÖ !úéG -ûpvK
!òüoAk oBýPgA -îèBu
!?þðq þì BK QzK Ap^ wK -oBýìBÞ æBc BO ly wK !oõÇñüA úÞ !óBø@ -oBýìBÞ
Ap^ îðôk þíð «ç¾A !úèAô ï|ûlñìpy -îèBu !þOõu BO ôk

!ïly ÿoõÇñüA oBýìBÞ úÞ ûlñg pƒüq îükq ûpƒvƒK ô òƒì|<
BýG òÞ ëô ôo oõOõì óôA !óBìBu -oBýìBÞ >Q×â
òì !Qßíýð úü úG îýðõupG ôo îèBu BÚ@ ,àƒíÞ
òüA úGô QÎpu òüA BG Bíy úÞ æBc Ig -
!îðõO þíð þüBùñO òüAôõO òüBýGpOkôq ,BXñüA òülýuo îèBu ,ÿkôq
}BW qA ôo oõOõì îPvðõO þíð ûlñg qA <
!lülñg þì ô kõG ûkBPuAô îèBu kõg !ïlG óõßO !ûkBP×ýð þÚB×OA BO õO òüoBýG îðõO áçükBÞ
BO !lülñg þì îøô lýzÞ þì QèBXg îø ûoB`ýG ,õO ûoBýG ôo }oõOõì úÞ QÖo ûpvK BƒO|<

>Q×â {ùG oBýìBÞ úÞ úñÞ QÞpc lìôA >Q×â òì úG ïôo@oBýìBÞ
îðBìBu óæA ,îèBu BÚ@ BPuAô úƒÛýÚk úƒü - õñüA îuA Ap^ ûlüpKoô BýéìBÞ òüA õãG wK -

!ûpPíÞ }pÇg !îüo þì îø BG þüBO úu ,k~A|þì !Q×â þíð òì úG
ô ïkqôo {ßWôõO ïkpGôooõOõìoôq BG|< !ûõñy þì !}Aõü -
ô Qßíýð úü ÙpÆ îýPÖo þüBO úu ô óõy|{ýK îPÖo ôo QyAnâ ôo }AnÒBÞ ô Bø úìBð óôA ûpvK <
ûkBPuAô úÞ oõXðõíø oBýìBÞ .îýPvzð îèBu ô òì úüoõOõì ,úðõGAõhGôooõOõì àW lìôA BOôoõOõì
ÙoBÏO îèBu úG ô koô@ok ôo }oBãýu úPvG ,kõG ôo AnÒBÞ lìôA !òýüBK kBPÖA }AnÒBÞ ô ly ÿoô
} þßü ô kpÞ òyôo BO ôk oBýìBÞ ô lýzßð úÞ kpÞ ôo oõOõì lìôA|!òýìq ly M^ oõOõì úÞ ûpýƒãƒG
ôo kBPÖA ô ly M^ ÙpÆ òüA qA oõOõì úÞ ûpýãG
>Q×â îèBu úG ô òì úG kAk ôo pg@ úËdè õO ô õéW îülýDôk oBýìBÞ ô òì !}BK
!úülG rý^ oBãýu ! òüpÖ@ - }BWqA ûpvK úÞ îükpÞ àíÞô îýPÖpâôooõOõì
>Q×â oBýìBÞ ly lñéG BO ô úzG lñéG
.óõñíì þéýg -îèBu !Ðüpu êíÏèA wßÎ òüA úG òüpÖ@ «BÏÚAô -
pø ûpPùG Bíy úÞ îãG lüBG ëôA ok -oBýìBÞ !oõOõì îø ,Rkõg îø ,kBPÖA AnÒBÞ îø
úÞ BW pø ô QHýW õO ÿrüpG lñ×uA ûkpg úü qôo >Q×â ô lýzÞ QèBXg ûpvK|<
úG îèBu úÞ þñÞ kôk úðôkoBù^ ûqAlðA ,þuo|þì .ïly ëõø ûkpg úü ,òýzhHG -
úü|þíuA ú^ òüA òì okApG ,îylÏG !ÿlýuo l¿Ûì ôo oõOõì Bì .õO òýDBìp×G Bíy -oBƒýƒìBƒÞ
úâA !êýéÎ Bü úíèBu Bü ïk@ Ig !?òPyAnâõO ôo úÞ
!óBPuoBíýG úyõâ Bü ô ûkBPÖA úðõg YñÞ Bü úÞ úéýéÎ .îüo@ þì
ô oBÞ úG ô ûo þì ûAo ûoAk óõGBýg ô ú^õÞ õO úÞ ïpâA .ÕBGõO ópG úÞ ókpÞAôôook ûpvKôoBýìBÞ|<
úãük !úãük úíèBu B« íPc Ig úuo þì {ýâlðq ûpG lìôA ûpvK BO .ïoBýG úÞ îPyAkoôôooõOõì îñì
ôo QÖo pu BG ,ÿolñßu ô ok úHè QÖpâ }BK úÞ õO
!úÞûoAlðókpÞlýÞBC OôòP×â oõXðõíøô QÖpâôo {éÓGpüq kôqoBýìBÞ !òýìq
ô îükpÞ þì ûBãð ôpãülíø îèBƒu ô òƒì|<
50
>Q×â ûoBGôk oBýìBÞ úÞ îülülñg|þì
Bì îðBg BýéìBÞ òüA oBãPuAõg Bíy|,Ig -

?òýPvø
þüBø|úìBð ô Bø úÚoô .ly jpu ûoBGôk îèBu <
}|QzìõO þøô kõG ûkpÞ úèõè ,kõG {Puk úÞôo
úG ûBãð úü oBýìBÞ !kAk þì óõßO ô lðõƒ`ýK þƒì

>Q×â ô kpÞ ûly úèõè ÿAnÒBÞ
!þyBG pO QcAo úÞ òì úG ûlG ôoBñüA -
úƒyBƒG îƒPƒuk ,óõƒƒñƒíƒì þƒƒéýƒg -îƒèBƒƒu

!ïpO|QcAo
Bíy Quk BñüA úâA BìA îðôk þì -oBýìBƒÞ
õO óõy|þñÞ|þì úÏÖk úü !îüpO QcAoBð Bì úƒyBƒG

?BñüA wø þ^|«ç¾A !BìoB^ ô îz^
>Q×â ô ûlñg püq kq îèBu|<
!xBø ú`G óBdPìA úÚoô -


Click to View FlipBook Version