The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

We at Tehran Magazine are offering a great advertising Opportunity for your company.There are currently more than 1 million, Armenian Iranian, Jewish, Armenian, Afghan, Tajikistan people living in California, and 2 million more in other states of the US. Needless to say, this community is a huge market with lots of potential.Tehran is an independent weekly magazine in Farsi, published and distributed primarily in California , but also in other States.With its 20 year history of regular publication and its diverse contents for various age groups, Tehran is honored to be the Farsi-language magazine of choice among Iranian- Americans. It has a significant number of readers per issue, and every week a subscription copy’s is sent to more than 5000, subscribers, clinics, law offices, hair salons and doctor offices throughout the United States. It is also available at most Iranian supermarkets.The magazine also goes on-line at www.tehranmagazine.com the on-line version of the magazine and updated weekly .We believe that you can take advantage of this powerful media to promote your company name, services and products among the large local, national and international Iranian community in a cost-effective way. We are currently offering special deals for placing your advertisement in Tehran Weekly Magazine.Tehran contains almost 100 pages and its published using single (or two) colors, except for the four front and back glossy covers and corresponding inner pages.
for more info please call (818)881-1771

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-12-10 18:19:04

Tehran Magazine Issue # 1114

We at Tehran Magazine are offering a great advertising Opportunity for your company.There are currently more than 1 million, Armenian Iranian, Jewish, Armenian, Afghan, Tajikistan people living in California, and 2 million more in other states of the US. Needless to say, this community is a huge market with lots of potential.Tehran is an independent weekly magazine in Farsi, published and distributed primarily in California , but also in other States.With its 20 year history of regular publication and its diverse contents for various age groups, Tehran is honored to be the Farsi-language magazine of choice among Iranian- Americans. It has a significant number of readers per issue, and every week a subscription copy’s is sent to more than 5000, subscribers, clinics, law offices, hair salons and doctor offices throughout the United States. It is also available at most Iranian supermarkets.The magazine also goes on-line at www.tehranmagazine.com the on-line version of the magazine and updated weekly .We believe that you can take advantage of this powerful media to promote your company name, services and products among the large local, national and international Iranian community in a cost-effective way. We are currently offering special deals for placing your advertisement in Tehran Weekly Magazine.Tehran contains almost 100 pages and its published using single (or two) colors, except for the four front and back glossy covers and corresponding inner pages.
for more info please call (818)881-1771

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

~ýðõ© ð±}ñü ÿô° ± ° ó±ù{ úéì

óApùO úéXìWWW.TEHRANMAGAZINE.com
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
lýðAõg|þì |úP×ø òüAok
Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
ÿoõð lŸHùy& Publisher
10 úd×¾.............|.........|..|.......................) þHdì îüpì pPÞk |(ÝõzÏì ôk-
SHAHBOD NOORI

12úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì (úP×ø îg ô aýK ok- )|201 8pHìBuk| 14( 1397om@23 úÏíW | ,1114 êvévì ûoBíy ,23|ëBu
16úd×¾ .............)þuBñykõg(|úÚçÎ koõì ÿõG ô pÇÎ qA þuBñy Qý¿hy ô þuBñy krìBð-|
18 úd×¾ ..............)þâlðq ÿBø RoBùì( ?lýñÞ óBùñK óBOpvíø qA Ao ÿqAo QuA Quok Bü@- Friday, December 14th, 2018 I S S U E # 1 1 1 4
20úd×¾ ..................................îüoAlGxBKAoþüBüo@óBÞBýðoBâkBü|AléüIy -
22úd×¾..|.....)BøpHg ô Bø ûpù^(QuA ïBùGA qA ÿA|ûkpK ok óBñ`íø Bø|ó@ êPÚ úÞ þüBø|þPüpHéu- The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
41-24úd×¾ ...................|.................................. Býðk oBñÞ ô úyõâ qA- 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
within the Iranian community.

(818) 881-1771

44úd×¾ ........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–| TEHRAN MAGAZINE
46úd×¾ .................................)ÿlXðôpvgBüôoúPyõðþÚoôBK(ÜzÎîüpc–
48úd×¾...................................................)ûBOõÞóBPuAk (ÿoApÖóq- Mailing Address:
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ–
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– PO Box 3665
54úd×¾..............................)îüpìúPyõðþÚoôBK(òìÿApGþPÚô,õOÿApGþPÚô -| Winnetka, CA 91396
56 úd×¾...................................................................ÿrLy@-|
60úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK- WWW.TEHRANMAGAZINE.COM
79-72úd×¾............................................................... ëôlW|-
|78 úd×¾ ..........|..................................................úP×ø þDõãzýK- E-Mail:[email protected]
80 úd×¾.............................................|.................Bø ÿlñìqBýð -
Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

pùì {üAq ,BÞõñc ïBüA
wívüpÞ ïBüA ,>Aléü Iy<
kBG áoBHì ,ÿkçýìõð ëBuô

ok Ao ÉApÖA ûAo ,IÏèôõùè îuApìok òPvW QÞpy óBüpWok úËdèpøok BvG ú^ô ëBuqAqôopøok ày óôlG #
ô ûlükpâ JAk@ ÿkBHì lÚBÖ kApÖA úG ëlHì úÞ lðpýâ|þì {ýK úGpXO kõg píÎ onâ pývì ok Bì úÞ þâlðq ïBüA qA ÿA
úWõO Bùð@úG pâA úÞQuA|úP×ùð þPíßc ô ïBýK ,îýñÞ|þì
.lñuBñy þíð BK qA pu RBýGpXO qA ÿpýâkBü kl¾ok îýðAõO|þì ,îýyBG|úPyAk
oBÚô ô oBßÖA ô xAõc ëkBÏO BùñO úð ,úËcçì þG óArürÎ òüA
,lñøk|þì Quk qA Ao kõg þÎBíPWA ô þPý¿hy QðBPì ô .îýD@pG ÿpO òyôo ûlñü@ÿBñGô|úPynâ
ÙkB¿O pýËð ÿoAõâBð ÿBøkAlgo ok óly pýâok BG úßéG ïkpì ô ÐìAõW kBc@ qA àü pø ú`ðBñ^ QuA þùülG
ÝAoôA ô ëõK ØýÞ òPyAnâ BW Bü ,óAlðqpÖ óly îâ ,êýHìõOA ÿA ûlñü@ ÿoAnâ úüBK ÿBPuAo ok îø ØéPhì ÿBø|òýìqpu
ô AõÎk ô ,ïõøõì þDBW ok ÿoBHPÎA ÿBø RoBÞ ô Qüõø ,lðôpG {ýK ûlñü@ êvðô kõg ÿApG pO òyôo þÛÖAô {hG|lýìA
oBXñøBð ÿBøkoõgpG Bü ô ,ïBÎ Fçì ok þâkAõðBg ÿBø ûpWBzì
úG ,Quk òüAqA þüBøApWBìô Bø RpvñÞ ÿoArâpG óBüpWok .kõG løAõg óBãíø þâlðq ÿApG ÿpPùG ÿBW rýð Bì ÿBýðk «BÏÇÚ
BG þDôoBüôo ûBâ ô |þìBßhéO rW úG ÿA ûpùG|,þìBÞkBy ÿBW JAõg qA kôq eH¾ ,ëõíÏì RkBÎ úG BñG úÞ ûBâpø ,Bøqôo òüA
qA ÿpãük ê¾Bc ô ûkõíñð úGpXO ,þDBÃÚ ÿBø ûlðôpK þâpý^ løBy ô ûkBPvüA ÝBOA ûpXñK êGBÛì ok þOlì ô|úPuBgpG
úG òýñ^ ,îPvø Iy þßüoBO ô þâpýO pG lýyoõg òyôo oAõðA
.lðoô@ þíð Quk úG RçýÇÏO ïBüA ólðAonâ RolÚ úðAõPzK úG ,óBìq ô|òýìq ÿ|úyõâ pø qA úÞ luo|þì ïpËð
óBüpWok }õg ïBüA ókpÞ ÿpLu BG úÞ ó@òí IðBXñüA êéì òñu ô äñøpÖ ô óBükA iüoBO ú×véÖ ô Qìõßc ô þùèA
BG kBýÎA òüA ÀPhì ÿBø|þðBíùì ô Bø RpvñÞ ô Bø òzW
Iv`èk ô òüpOBHüq qA þßü úÞ îPvø oôBG òüApG BìA ,ïoAlð þ×èBhì pËð úðõã`ýø ,ÁBg þOBËcçì .luo|þì }õâ úG BW úíø qA Bu@ ûrXÏì þüBø ïBýK ,ØéPhì
ïBy|rýì QzK ok òPvzð ,lýPvø úÞ BXÞ pø ok ëBu pg@ RçýÇÏO Áõ¿hì îuApì òüpO >BÞõñc< qAlðA îz^ Bü >þüBñyôo ûrXÏì< ô äñW òíüpøA pG eé¾ ÿqôpýK ïBüA ,{ýK qôo lñ^
BøpPâorG BG QÚô ólðAonâ ûtüô úGô óArürÎoBñÞok Áõ¿hì ÿBøAnÒô RçÛñO Ùp¾ô þâkAõðBg þéì Qüõø Ì×c ÿApG Ao óBð@ ÿoAlüBK ô ÿoBÞAlÖ ô kõùü ïõÚ kBdOA ô ïlük|þì óBìq ô|òýìq ÜÖA ok Ao
òPvW QÞpy qA Bì qA ÿoBývG ,óAôApÖ úéÓzì ô ØéPhì ÿBø ÿpýâok QéÎ úG ëBu ëõÆ ok úÞ ,QuA
.ïkõPu|þì óBzüA þHønì óBíüA ô
.îýPvø ïôpdì B×¾BG ô BHüq ê×dì òüA ok ô óBPvìq ëôA Iy ,ûBìom@ qôo òüpg@ úé^ Iy Bü Aléü Iy pùì {üAq , pãük qôo lñ^
óBâlñðAõg þøBâ@ úG ,IðBXñüA BG pËð ÝB×OA òí îø >óApùO þééíèA òýG úéXì< ûkAõðBg ÿBÃÎA Bøqôo ,lýyoõg ólýìk BG Aléü Iy ÿAkpÖ úßñüAoôBG BG óBPuBG óBýðApüA.QuA ëBu Iy òüpOqAok
Áõ¿hì ûoBíy ,lüoAk Qukok úÞ 1114êvvì| ûoBíy òüA|oBzPðA qA wK úÞ ,lñðBuo|þì|þìApâ {üAq Büpùì {üAq Iy Ao óBPvìq ëôAôrýüBKpg@,lGBü þì þðôrÖA ÿkrüAoõð {GBOô ûlypO lñéG
1116 ô |1115 ûoBíy BG ûlñü@ |úP×ø ÙpÊ ,>ÿkçýì õð ëBu< ô >wívüpÞ< òzW ïBüA ,pùì {üAq
êýèkúGrýðBìó@qAlÏGôlýuoløAõgJB^úGpHìBuk28ô 21ÿBøúP×øÿApGpGApGôksApýOBGúéXì .lðkpÞ þì BKpG þâorG òzW ó@ ÿApG ô lðlðAõg þì lýyoõg
ëôA úP×ø úéXì,óAoBßíø qA þgpG RpÖBvì QéÎ úG òýñ`íø ô úðBhKB^ þðæõÆ RçýÇÏO BG koõgpG óBíu@úñùKok þðAoõð óBâoBPu ÀÚoô wívüpÞ ÿ|ûrXÏì BO îPvøpËPñì ApPýì {üAq ëBHðk úG
oBñÞ ok Ao ÿpPzýG RBÚôA ô|úPvW ûpùG ,ÿoBHWA ÜýÖõO òüA qA îø Bì BO ly løAõhð NB^ úüõðAs oôpu ô òzW úG þOõßéì wéXì ok ,eé¾ pHìBýK ,>eývì þvýÎ< RpÃc lƒèõƒO ok úƒÞ Ao
þééíèA òýG úéXì< ,úüõðAs îøkqBü| qôo ok,| ÿpPzýG ÿspðA ô |lýìA BG ô ,îýðAonãG óBì ûkAõðBg ÿBÃÎA
.îyBG ûBì oõð ok óBð@ xlÛì þñO J@ô êvÒ løBy ô îñýHG ,lðA|úPgAkpK
.îýðBupG Bíy pùìpK ÿBø Quk ô ëqBñì úG úzýíø qA pOoBGpK ,1117 êvévì ûoBíy BG Ao >óApùO ô òzW ÿBHüq îuApìô QùGA ïBíO BG |,2019 ÿkçýìõð ëBu ëõécô ïõuoô JAk@ûpËñì wLu
qA úÞ îðAk|þì kõg ú×ýÊô ,rürÎ óAoBßíø ïBíO ô óBâlñvüõð úýéÞ qA þâlñüBíð úG IðBXñüA
óAõƒO ok úÞ ú`ð@ BG BO ,lükAk ÿoBü Bì úG| úPynâ ëBu ok úÞ óArürÎ Bíy þuBñyolÚ ô QüBíc .ïqAkpK|þì 2018 ëBu þðBüBK ÿBøqôo xõßÏì }oBíy úG ô kkpâ|þì îvXì ïpËð ok ,ó@oôpu
úÞ îüBíð ôqo@ ô ûkõíð ÿoArãuBLu ,îýyBG|þìApâ óBñùýì îø Qìlg ok ,îüoAk kõg þOBÎõHǃì ô qBXÎA úG ÿoAôlýìA ÿApG þéýèk ,þPéì ô ïõÚ pø ÿApG ô ,Býðk puApu ok Bøqôo òüA þDõâ
.QuA ûly AlýK ûlñü@ úG òPvüpãð QHTì ô úzülðA ô kõWô úG ólýzhG QýÖB×y ô úðBìq þãPzâõð
.koô@ óBÓìoA úG|þìApâ óBâlñðAõg ÿApG }õg þOApÆBg ,RçýÇÏO ïBüA ô >wívüpÞ< ûlýñy ÿoArâpßy ô eé¾ Bü ô óBvcA ,þâlñzhG RArXÏì ûoBGok oBývG òhu ô Ùpc BW úíø qA
úÞ îüoAôlýìA ô|úP×â QýñùO ô àüpHO óArürÎ Bíy úG Ao |2019 ÿkçýìõð ëBu ëõéc óõñÞA îø qA Bì ûlükô xlÛì ÿBø ïBýK ólýñy ÿApG ÿA úðBùG lðAõO|þì þvÞpø ,þãñøpÖô|òýìqpupøokô kõy|þì
ok ,QƒüpƒzG úƒÏìBƒW þƒDçÆ ÿBø JAõgô eé¾ ÿBüôö o ,úðBìq RArXÏìok Qíßcpýu úðAõPzK úG w×ð úýÞrO ô kõg klXì QgBñy ÿApG BùHðApâ þP¾pÖ ô ,Bø þDBñyôo Qüöôo ÿApG Rpý¿G

.klðõýLG QýÏÚAô úG ,õð ëBu .lyBG|úPyAk
ïõÚô|òýìqpuàüúGÜéÏPìHolidays>þéýÇÏOïBüA<Bü | Holy days >xlÛìÿBøqôo<
píÎ úƒÞ lyBG|þì >þééíèA òýG ÿBu@ ûrXÏì ÿ|ûoAõñzW< àü úßéG ,Qvýð Àhzì ÿBøoôBG ô Qéì ô
òzW|þƒìpƒâ ô ܃ðôo úG ô|úPvW QÞpy ó@ îuApì ok þƒPvüBƒG|þƒì rýð Bì ô koAk þhüoBO ÿBø ûoArø ok

.îýDArÖBýG Bø ûoAõñzW òüA qA àü pø oôpu ô
qA ,ïõy oô@kBü| |,úPynâ ok îðBñÆõíø pünLèk óAlñ^ úð RBýGpXO úG úWõO BG ïpürâBð IðBXñüA BìA
îuApìok þÆApÖAô ûkq JBPyoBývG þuBvcA RBðBXýøoB^k IéÒA Bø þðApüA BìqA ÿoBývG úÞ BXð@
ëBu pg@ RçýÇÏO ïBüA ok úÞ QuA ûly ûlük Anè ,îükpâ|þì ÿoAõâõu ô îÒ þPc Bü ô ÿkBy ô òzW
óBñ^ ó@,>xBâô xæ<pùypýËð þðAonãyõgrÞApìô òÞBìAok Bì óBñÆõíøqA þgpG ,îø ÿkçýì 8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

.òßð }õìApÖ Apì ïBýK lñðBíø þðAkpì þðAõPýì Býðk ÿBXÞ ok þüõãG òì >þHdì îüpì < pPÞk
:lñßýì ëAõu úüpâ ô IXÏO BG xBýuõu .lðoAk þPíËÎ ú^ òýHƒG ?þƒñƒÞ AlƒýƒK óBƒñƒüA
òì qA þPuApG ,òì ÿõðBG ÿA ?ïõñzýì ú^ òì ûBãð Ao óBypHPu ÿBø úðBy ô úPyApÖA ÿBùðkpâ QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
êíÎ ÿoô@ ïpy l¿Ú òýñ^ úG úÞ lýøAõhýì ÿBø ókpâ BG .lðoAk þüBHüq ÿBø ûpù^ ú^ .òÞ
óAoôk qA ú`ð@ úG úÞ lüoAk oBËPðA òì qA Bü@ ?îñÞ òýìq ÿôopG þüõâ kõg ÑBXy ÿBùHéÚô lý×u ïôk xôpýK NBK úPyõð
òýñu ok ëBc ïA ûkõG p×ñPì ó@ qA ïA þƒðAõƒW òüA lükpO þG .lðoAlýì pG ïlÚ BøpGA ÿôo pG úÞ úð ïõu {hG
úG úÞ þüõðBG ÿA ?îøk ok òO þƒâkoõƒhƒèBƒu ó@ ok Bì úÞ þñýìqpƒu ÿAoô ÿkAtƒð qA óAkpƒì
þG òüA xõø ÿoAk Rpùy pùy ok þñìAlÞBK Alg óBâkBPupÖ Bùð@ .lðA ûlì@ îýñßýì þâlðq ërñì ô jBÞpývì òýG ok BzüpÞõè úðBg#
òüA IüpÖ . ûk óôpG kõg áBK úñýu qA Ao þüôpG@ .lðA ûly ûkBPupÖ òýìq úG QzùG qA úÞ lñPvø òüA úÇuAô òýíø úGô kõG ÐÚAô xõèBüoôA
úÞ òÞ }õìBg Ao ÜzÎ òüA {O@ô oõhì Ao êýì .lìBýì ok òì ÿpvíø úG óBð@ qA þßü }BßüA ok BO QyAk kõWô xõèBüoôA ÿApG óBßìA
qA ÿrýgpG ó@ BG úéGBÛì úG úýèôA êcApì ok ú`ðBñ^ oôBG râpø ïlülýíð kõg óBíz^ BG qôpìA pâA Ao BzüpÞõè lðAõPG ,jBÞ ÉBýc úG kôoô pývì
løAõhð ÿoAõykoBÞ úÚçÎ òüA ókpÞ óôpýGpu úPyAk kõWô ç« ¾A þðAkpì òýñ^ úÞ îPyAlýíð .lñýHG kpßýì lyô lì@Bø ûpXñK QzKok úÞ
ApWBì òüA qA þüõGõO pøõy pâA þðAlýì aýø .kõG ûpù^ pG pËð oõÆApLìA îz^ úÞ óBƒìq pƒø
wèA , ÐÇÚoõÆ úG ?kBPÖA løAõg þÚB×OA ú^ kpHG ÝõzÏìôk ú¿Ú lzýì rìpÚ BzüpÞõè ÿBø úðõâ kpßýì BzüpÞõè
úPyAk kBü úG .kpÞ løAõg úýHñO Rly úG Ao õO qA Ao oõÆApLìA oBƒvgo ólƒy óõƒãéâ òƒýíøô
qA úzýíø ÿApG óAõPýíð Ao þÛzÎ aýø úÞ }BG kAtð òüpPùG Bø þðBíè@ úÞ ïkõG ûlýñy .lñyBG IuA ó@ qA BùñO ÿoApÛýG òüA .lì@ óôpýG ÕBìk úPgBu òEíÇì QyAk ëkok BzüpÞõè úÞ þÛzÎ
QuõK ÿlý×u lupýìpËð úG BìA lñPvø óBìkpì {øBãð úßñüA Ädì úG rýð xõèBüoôA úÞ kõHð pø úÞ kõG ûly úWõPì oõÆApLìA þÖpÆ qA.kõG
.QyAk ûBãð óBùñK óBãíø pËð okúÞkpu þñýìqpuqAlüBGúÞlølýìóBzðBùð@ þðBXýøIuAlñðBìúGkõgûpâBzüpÞõè ûBãðok úßð@ Ädì úG koAnãýì BK xõèBüoôA úÞ þüBW
þì ÅApPÎA úG Iè BzüpOBK úËdè òüA ok qA àý`ýøõO Bü@.lñyBG ûlì@lyBHð JBPÖ@ó@ ÙpÆ ó@qA. kpÞ IéÛñì Ao }kõWô puApu îýËÎ ÿpãük ëBc kõzýì ôA oõÃc úWõPì BzüpÞõè
þéýèk aýø .}BG QÞBu :lðrýì kBüpÖô lüBzâ ÿõéW BO QvG oBßG oBývG }çO rýð BzüpÞõè .lñßýì pýýÓO ÿô oBƒPÖo ô kõƒzýì ôA ÅoBƒÎ
þvÞ óAlG .koAlð kõWô {üõzO úíùñüA ÿApG ?þuBñzýì óBð@ ok ôA pýGAlO òßýè kpýãG Ao kõg RBƒuBƒvcA aýø :lüõãýìô lñßýì xõèAoôA úGôooõÆApLìA
aýø qA lølð ûAo ëk úG þuApø åpì qA lðAõPýì úÞ þì Ao Bùð@ úíø «BHüpÛO :lølýì iuBK xBýuõu óly pâ ûõéWô úñýuok ÜzÎ òüA ókpÞ óBùñK ûly kõg úG QHvð óq òüA ÜzÎ {O@ úWõPì
pø ÿApG Ao kõg òìô lýupO løAõhð pãük rý^ xõèBüoôA ólük Ädì úG ô kpHð þüBW úG ûAo ó@
òì ûAo pu pG ûpÆBhì pK ÿApWBì òüA úÞ ú`ð@ .îuBñy kBG ô ûkBPÖ ó@ok þzO@ úÚpW úÞ þñìpg óõ`íø .QuA ûly õO ÜyBÎ ôA þüõâ ?ÿA
?þuBñy þì Ao àðpÖ xõèBüoôA õO wK ok þðBz×zO@ kqBvýìpOoô úéÏy úËdèpø Apð@ pËð BzüpÞõèpG kõgoõÆApLìA úÞ þüBXð@qA
.ïA úPgBu ûkBì@ Ao kõg løk oApÚ òüA Ap^ îupLG îðAõPýì. îuBñy þì úÞ úƒPHèA qA þízg lðAoôpLýì ëk ok AoôA ÜzÎô QyAk
BG lýðAlýì Bü@ :lüõãýì JAõW ok xBýuõu . lðAqõu kõg ok Ao ôA ô kpÞ óAoõÖ {èk úG kõG ûkpÞ AlýK xõèBüoôA úG QHvð lvc wñW
lýøAõg óôpýG BXÞ qA pu óBPƒuAk òƒüA úƒìAkA ?lükpÞ òì qA Ao ëAõu pG îz^ úßýèBc ok oApÚ þG ÿBzüpÞõƒè úðBgúGôkpøúßýðBìq BøqôoqAþßüIHuòýíø
ûkAk ûAo kõg úðBg úG þüAõuo oBÞ òüA BG ?koô@ .Q×â îøAõgõO úG óõñÞ Ao {upK òüA QéÎ koõì óBìçÒ qA þßü qA kõG úPgôk xõèBüoôA ÿBùPuk oõÆApLìA lðly þì àükrð BzüpƒÞõƒè
kõg óAlðBg ok oBÞ Bðq àü óAõñÎ úG ô ûkoô@ àý`ýø oõÆApLìA óBøApíø òüA úƒíø óBƒýì ok kkpâ pÂBc BzüpÞõè krð BO løAõhýì kõg kBíPÎA kpýãýì xõèBüoôA óBíz^ ÿõƒéW ok Ao kõƒg
úÞ lýñßýì ëBýg Bíy .ly lýøAõg úPgBƒñƒy ûkpßð IéW kõg úG ApìpËð xõèBüoôA qApPzýG kõG BzüpÞõè pvíø óBìçÒ qA àü ïBð xBýuõu. :lüõãýì ô lñßýì kôlvì Ao ôA óBâlük ÿõéWô
?ly ûkõè@ þøBñâ úG ÿpÇg aýø óôlG óAõPýì ôA ÿõu úG IýXÎ þéßy úG òƒì IƒéÚ .lƒðA ok . lðBupýì ôA àükrð úG Ao kõgõðBG óBìpÖ úG úÞ õO ó@ qA ÜzÎ òüA úÞ }BG úPyAk pÆBg úG
ô lññßýì ûoBËð Ao Bíy, ÙApÆA ok îz^ Bøl¾ pËð Ùp¾ôAqA îðAõPýíð òì .QuA ûly ûlýzÞ ëBc ok kõg óBøApíø BG xõèAoôA úËdè òýíø
ÿBÃÎA úð pøõy úð ,okBì úð kApÖA òüA óBýì ok úG îøk óBzð ôA úG Ao kõg úÞ ÿA úËdè BOô îñÞ BzüpÞõè úÞ lðkõG BzüpÞõè ërñì ÿõéW qA oõHÎ .koAk ÜéÏO òì úG ó@ þGBýPuk Rnè ô Qvýð
ûqBWA Bíy úG óAoBãPìlg þPc úð ô ûkAõƒðBƒg ôpG ,xBýuõu ÿA .lýuo îøAõhð {ìAo@ôoApÚ õO qA :lƒüõƒãýì ô lƒñßýì xBƒýuõƒu úƒG ôo òüA ólýñy qA úÞ xõèBüoôA úËdè òüA ok
þüBÇg òƒýƒñƒ^ IƒßƒOpƒì úƒÞ kAk lƒñƒøAõƒhƒð úÞõãGôA úGô òÞ AlýK þðBßìok Ao xõèBüoôAô úGô þñÞ ûBãð óôpýG úG ûpXñK òüAqA BO îøAõhýì ok kõG ûly IXÏPì Qhu oõÆApLìA RoBƒHÎ
lññÞ oBýPgA Rõßu îø Bø úPyBíâ pâA.lükpâ QuA þPuAõgok BùñO òüA .îPvø ôA ÜyBÎ òì òüA ?lüõãýì òhu ú^ qA oAru :lüõãýì JAõW
ô Bø äu ô Bø IuA þPc ô Bíy óBðBuo ïBÓýK ô õy þøAo óæA òýíø wK . ïoAk õO qA òì úÞ oBPÖo òüA BìA . koAlð }qoA ÿrýzK òì ÿApG óq
. lì@lñøAõgok Al¾ úG òüpìpì jBÞ òüA úíø ok þOæBýg ô ày kBXüA UÎBG lðAõPýì Bíy
óBùñKBýðkúíøîz^qAAoApWBìòüA lýðAõPGpâA
ô løBy ûoAõíø úÞ lðôAlgpËðqA òßýè lüqBu .kkpâ Bì óBýÖApÆA òøm
úG .lüoAk þ×hì lýðAõPýíð QuA rý^ úíø pÊBð óBGq pG Ao RçíW òüA þèBc ok xõèBüoôA
pýãðBHüpâ ÿlGA þuõvÖA úÞ lýyBG úPyAk pÆBg BG lñìõñO þHuA pG kõg úÞ QgBƒvýì ÿoBƒW
qA pK óAôo ô ûkõè@ ûBñâ pßÖ ô ly løAõg Bíy ÿBø ú`ýøBì úÞ åorG þðlG ô úPyApÖA þðkpâ
ô lñßýì ïpð úXñK ô Quk Qzcô BG ûoAõíø äñð òüA .kõG oAõu lðkõG ûly ûlýñO îø ok {ðlG
úíøAô }kõg BG óly ôpGôo qA þPc ÿkpÖ òýñ^ ûlƒññÞ ûpƒýg ô qAõƒð îƒz^ QƒHýø ô êƒßýƒø
ôpíéÚ ok ûBã`ýø eé¾ ô {ìAo@ .QyAk løAõg oõLýy äðBG ólì@ok Al¾ úG BG óBìríø,IuA
úG òì .ly løAõhð pÛPvì óAoBÞBÇgô óBÞBKBð IuA ÿBø îu.lì@ok QÞpc úG ,óBøApíø ÿBø
ÿBø úéÏy pPÏüpu ú^ pø úÞ îølýì oAlzø Bíy {üBùyõâ ô lzýì ûlýGõÞ òýìq ok úðAlñíOolÚ
óôpýG kõg pßÖ ô úñýu qA Ao áBKBð ÜzÎ òüA ÿBø jAoõu qA òýzO@ ÿpý×ð ûkAk kõg úG þðBßO
ok QuA pøõy úG ÜéÏPì úÞ ÿpPvG ok ô lüqAlðA
10
.lüôpð ôpÖ úHüpÒ kpì àü }õÒ@
....koAk úìAkA óBPuAk òüA

ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy
"pPùG þâlðq ,pPùG wßu ": úÞ}õâ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

11

óApùO úéXì

óAqõì@ {ðAk oBÞ ok þPÚk òýñ^ BG ôA !kqAkpLG úÞïlük }lñìpñø óBPuôk óBýì ok îükpÞ | |...Bø BG úP×ø îg ô aýK ok
êßýø ÿõÚ þðAõW qôo pø úÞ kõG ûly úWõPì ëBc ô oõy }A þãèBu 81òzW pÆBg úG |:ÿ úéíW RBHSA ÿApG
BO ô koô@ þì úuolì úG Ao qõì@ {ðAk lƒñƒ^ QHdì pýSBC ƒO QƒdO óBƒñ^ .QƒyAk þƒHýXÎ àƒ^õƒÞ ÿBƒø úƒðBƒùG òƒýíø þƒñÏü þƒâlƒðq|"| þzHc lýÏu lídì
þì Bø ó@ îø pËPñì îø úuolì óly êýÇσO ólðAõg úGokBÚ úÞkõG úPÖpâoApÚ {ðBPuôk
Bü@kpÞ ëAõEuôAqAô kpÞ Al¾ AoôA ÿqôo .lðBì Ao ôA oBâlðBì ô òýzñèk ÿBø úðApO ô kõHð |"|þPhHyõg |[email protected]|
êýÇÏO BO QuA pÂBc lñýzñð oBßýG úßð@ ÿApG |...ÕôpÖ óBGq qA
ó@ ókpÞoBHðAô Jõ^ òPvßyok úuolì óly | |.lðlðAõg þì óApãükô þÃOpì ,oBPu ô ûqôolñ^ þGBvc ÙpG àü ÿApG ëôA qôo
úuolì oAnãPìlg úG Bø xçÞ ÿoBhG ÿApG Bø þuBvcA òýñ^ ô þÇGAôo òýñ^ úÞ }BÞ ÿA qA "koBG þì ÙpG" úéíW ÿ ûoBG òülñ^ oApßO óAoBGok þìBýK
pPÞk óõ^ ô QÖpünK îuBÛèAõGA ?lñÞ àƒíƒÞ óBýì ok þéÞ oõÆ úG ô óAlñìpñø úíø óBýì ok
ôA qA qôo àü kõG ûlì@ {yõgôAoBÞ qA ókpW úÞ lýzÞ þíð þüBW úG oBÞ BO kõG úÏìBW kApÖA | |okBìóBGq xõðBýÚA ÿBø úðApÞ úÞ þOlì qA lÏG #
BG îuBÛèAõGA ?QuA ûlðAõg xok Bü@ lƒýƒupƒK JBPÞ ok "úüBu" úG IÛéì ZBùPGA olÛðApâ pÎBy |...}lñG QzK åorGokBì líc ÿBø úìrìq BG JBPÖ@püq Býðp×ýèBÞ þGõñW úýyBc ok ïAo@
ëk ÿõøBýø qA oôk úG {ìAo@ úíÛè àü ÿApƒG ÿrýüBK ó@qA lÏGô kõG ûly ÕAk ÕAk óAqõu
úìAkA îPvðAõPð þèõK þG pÆBg úG Q×â Rpvc |.kqBu fpÇì Ao ó@ "{ülðA óBýðpK pýK " oBG úu ôk pýgA úP×øok kq Ýçy ó@úG kpu
úu òPyAk BGô úPÖo æBG îñu îø óõñÞAô îølG ÿBøõâ ô Q×â ê¾Bc úÞ JBPÞ òüA ok "úüBu|"| | |BøòPvßy Bø úPypÖpùy óBñÞBu BO QÖpâólüoBG óBíu@
îüôqo@ úðpâô îPvýð oBÞ òüA ïBXðA úG okBÚ lðqpÖ úG ,QuA "úýÆ ú×ÆBÎ ô þíýËÎ kçýì" BƒG ôA qA óly oôk ÿApG JApùu ÜüBÚ úG ókpLu pu ô ô áBK þüAõø qA lñðAõƒPG "wƒéXð@ wƒè"
|.îñÞ êý¿dO ô ïôo óBPupýGk úG úÞ QuA òüA ólýzÞ w×ð úÞ óAoBG }rüo ÿBø QHøõì
qA îuBÛèAõGA ÝBýPyA qA þøBâ@ BG ókpW pPÞk | |:lüõâþìôûkpÞûoByA"pñøQÖ@" |!Bø þãHüpÒ
úG ô óBg óAlðqpÖ óly êýÇÏO BO QuAõg ôA Quk qA kõG QcAoBð þéýg oBüpùy qôo úü lñhHè úÎpW àü ÿApG ûkq àè óBíèk olÛ^ | |.lðpG ûpùG QuA òýìq
îø }kõgô lðAõhG xok Jõ^ òPvßy ÿBW þì lG ô ókpÞ þì RkBvc {ùG úÞ þüBø ïk@ |. þâlðq ô þâlðq Èg YñK ô óBW ÜíÎ qA
IýOpO òülG .QÖpâ ûlùÎ úG Ao ôA úG ókAk kBü Ap^ !óBWoBüpùy :îƒP×â oBƒüpƒùy úƒG .òƒP×â ÀÚo úG ûpXñK QzKqA úÞ þüAõø òýñ^ok
QyAk úÞ ÿA úÚçÎô kAlÏPuA QéÏG îuBÛèAõGA .ókpÞ ïôpdì õO pÏy qA õðõykõg BðôA ?þPcAoBð ïôk qôo äñük ÿAl¾ îñÞ þì ûBãð óAoBG püq ok Bø êâ
55 òu ok ïBXðApu ô QÖpƒâ Ao kõƒg îƒéLük pñø qA lýðAõPG Bíy úÞ úýâorG QíÏð òüA BÏÚAô úðAlñìpñø xBvcA úG QuA þìBýK QÖBüok ûlñøk óBzð úÞ ò×éO
ûBãzðAk qA Ao kõg þßyrK ÿApPÞk áolì þãèBu pÏy ô þüBHüq qA pK Býðk .lüpHG Rnè óApãük þìBýK .ïôo þì ò×éO ÕApu úG ô koõg þì îyõâ
pýìA .lýñßG ïôpdì õðõOkõg lüBG Ap^ ,úGõƒg ô Al¾ }õg ûlñðAõg "þéýÛÎ lñíyõø| "| óõüBíø" qA þüBHüq wßÎ BG ûApíø Ivƒ`ƒèk
| |.QÖpâáoõüõýð oBüpùy Ñp¿ì àüqA QvðAõO þíð þøõÞqôpýÖ óBðAõW õükAo ok îø BG þOlì úÞ Ao ûBâ@ óApülì qA þßü ô rürÎ oBßíø ô Quôk "lXì
òýèôA oBýPhG îuBÛèAõGA pPÞk Bü îuBÛèAõƒGA ûoôlíø þðBÏì òý`éâ ,þøo ,ÿpýìA .ûpHG Rnè þì ApWA Ao "óApüA þÛýuõì ok ÿpýu" úìBðpG pùy úG Apì úÞ îñýG þì óõürüõéO ôõükAo ÜGBu
þãèBu 39 òu BO úÞ QƒuA þƒðApƒüA àƒyrƒK óõzíz^ oBg oBüpùy ç¾A .oBüpùy BG lðkõG ô lýðAõg þìpüqok Aoôkpøô kpG þì Bø ûpÆBg
úßñüA pO IèBW ô QyAk þüAlƒPGA Rçý¿dO oBüpùy pÏy þüBHüq qA õðõykõg ç« ìBƒÞ .kõƒG
óõýì oBüpùy óõ^ ?Ap^ .ókõG ûkpƒÞ ïôpƒdì :lýñýG þì
| |!lðlyàyrKúíøôAóAlðqpÖ êGBÚ ç¾A BñüA úÞ þƒèBƒcok .lƒýzgok BƒùðôA |...}õg pHg pPýO àü ÿApG ûly äñO óBíèk
BùðôA wßÎpG BìA ,lðkõHð oBüpùy BƒG úƒvüBƒÛì
ïoBù^ qôo úÞ þvÞ pø qA æBc ,Jõg pÏy pø qA oBüpùy | |...JõgpHgàü,ólýñyÿApG
| |!QýÏÚAô óBýG JBGok þÚBÚA }õâok ÉBýc ok ÿAl¾ ólý`ýK ÿApG
| |"...kpÞþìØýÞúyBGkAõhýì
úGôo ÿoõWAô oõW RBÚB×OA BG qôo pø # rürÎ Quôk óly úƒèBƒu 81 ëBƒcpƒø úƒG 12
úG þÃýÛð ô l óBñhu Bü ô îüõy þì ôo
,lükpOô ày Bø ó@ok úÞkoõg þì óBíyõâ | | .îüõâþìàüpHOAoþéýÛÎlñíyõø

ïõu qôo| |

|!æBG BO òýüBKqA

BìA "QuA òPvðAõO òPuAõg" lñüõâ þì| |
lyBHð RolÚ ô ëõK BO lñüõâþì îø ÿoBývG
þèô .luo þíð úXýPð úG ÿA úPuAõg aýø

|.kpÞQGBS Ao ó@wßÎ îuBÛèAõGA
?QvýÞ îuBÛèAõGA úÞ QuA òüA ëAõEu ëBc
úÞ kõG ÿoBýPhG ÿBø óBg qA þßü oBßPìlg ôA
þì ô kpG þì úuolì úG Ao óBg óAlðqpÖ qôo pø
IÚApì îø úuolì ok úßð@ ÿApG îuBÛèAõGA .koô@
óBíø úuolì óly êý¿ÏO BO lyBG óBg óAlðqpÖ
ó@ ok óBg óAlðqpÖ úÞ ÿA úuolì .lðBíýì BW
ïBð úG þüBßüpì@ YèBÞ àü lðkpÞ þì êý¿dO
ókpW pPÞk Ao ó@ Qüpülì úÞ kõG qpHèA óBPupýGk

.QyAk ûlùÎ úG
óAqõì@ {ðAk QHÚApì úG úƒÞ ókpƒW pƒPÞk
BO kõG ûkpÞ ÐÂô þ¾Bg òýðAõÚ QyAk úWõO
ok pâA ô þøBy ûk lüõãG Õôok wÞ pø pâA
úíüpW óBìõO àü kõy AlýKoBãýu þvÞ IýW

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
13
îéýÞôúðôîuBñzGAoAlgúÞîzýzÞúðòì|- | ûpâîø úG QýÏÚAô ô wðBy ô óBíâô xlc
ÿôo úÞ îðAk þì BìA !îðAlG ÿrý^ QèAlÎqA úÞ þì oApÚ þøAo lñ^ pu pG Ao óBvðA ô ûkoõg
ólì@ òýüBK ÐðBì úÞ QuA ÿA ûpâ òýOõýâ JBñÆ
| | .QyAkoôBG lüBG àü ïAlÞúG úÞløk
| |!kõyþìúÓýO
úÞ lñPÖBüok JBñÆ úG ûBãð BG ïAlÎA óAoõìCBì
ô JBñÆ ûpâ ókpÞ qBG BG ô úP×â Ao QýÏÚAô ôA
Bøo BG lññýHG ïkpì qA þéíÏèA wßÎ úßð@ óôlG
AlW òO qA Ao óAlßürýÖ pu òýOõýâ ÔýO ókpÞ

| |.lðkpÞ
ô kõg êßzìqA ókpÞqBG ûpâ úÞ þPuAo úG
|!koAk þhéO IÚAõÎ ú^ QýÏÚAô óBýG BG óApãük

|

pg@qôo
|!ÜèBhèA êW

ÿApWA ok óAkpì ô óBðq úG QðBøA # þÎAlO Ao ÿkpì úu QüBßc þÏÂô òýñ^
úÞúPÖpâæBG óBñ^ óApüA ok "pßñì qA þùð" kõG oApÚ ô lðkõG ûly ïõßdì åpì úG úÞ lñÞ þì
òèBuok òyôo ÿBø ÕAp^ BG Ao þüBíñýu îéýÖ àü p×ð úu òüA .kõy ûkq òýOõýâ BG óBypu
kpìô óq òýG AkBHì BO lñøk þì óBzð {üBíð óAlßürýÖ àüô ÿpPvâkAk êýÞô àü ,{ýzÞ
îßc ÿApWA ïBãñø úG óõðBÚ ûlñüBíð ô lðkõG
|!kpýâRoõ¾ þÖçg êíÎ
òèBu ok ÿrýãðA Q×ãy ïAlÚA òýñ^ |.ly þì BüõW Ao Bø ó@ ÿBø úPuAõg òüpg@
qA úÞ kAk ÿôo áAoA ûBãzðAk îéýÖ {üBíð Ao }pu úÞ þìBãñø ô kõG {ýzÞ p×ð òýèôA
ólük ÿApG ûBãzðAk òüA kpì ô óq óBüõXzðAk
ûlì@ êíÎ úG RõÎk "JõÞoAk" þüBíñýu îéýÖ | |:lyëAõö uôAqAlñPyAnâòýOõýâpüq
þOõÎk òýñ^ úG úWõO BG ûBãzðAk óæõEvì .kõG ?Qvý^Rpg@Ùpc|- |
òèBu ok òyôo ÿBø ÕAp^ BG Ao îéýÖ {üBíð
ÿBø úýyBc ô Bø {ñÞAô BG úÞ lðkAk eýWpO løAõgRBXðApìôA...Alg...Alg...Alg|- |
îéýÖ óAkpâoBÞ úßð@ BG .ly ûApíø þOôB×Pì |.kAk
þéíÏèA wßÎ úñýìq òüA ok "þÏý×y qôpùG"
Bíñýu óAkpâoBÞ "Qíßc ûtýñì" BìA kAlð óBzð ÔýO JBñÆ QyAlð þüBÂBÛO {ýzÞ óõ^
òüA qA kBÛPðA BG kõg þìApâBPvñüA QvK ok ókpâ àükrð óBùâBð þèô lðkpÞ kAq@Ao òýOõýâ
þüBíñýu îéýÖ úHñy úu qôo :Qyõð QÞpc ôA lðkq kBüpÖ óBñÞ IXÏO ïkpì .ly ØÚõPì ôA
ok òyôo ÿBø|ÕAp^ BG áAoA ûBãzðAk ok JõÞoAk úG Alg úßð@ pÆBg úG {ýzÞ ô lýñÞ kAq@ Ao
úG ûBãzðAk óæõEvì êíÎ úÞ ly óApÞA òèBu p×ð .QÖBü RBXð åpì qA kõG ûkAk }õâ {Öpc
òèBuok Bø|îðBgô óBüBÚ@óBìríøoõÃc êýèk }pu òPyAnâ BG úÞ kõG ÿpPvâkAk êýÞô ÿlÏG
êýÞô .lðly BüõW Ao }pg@ òhu òýOõýâ püq
|.kõG oô@ ïpy
| |:Q×âÿpPvâkAk
qA BìA îuBñy þíð Ao Alg {ýzÞ êTì òì|- |
...QèAlÎ òüApGBñG ïoAk þøBâ@ QèAlÎ

|.|...QèAlÎ ...QèAlÎ
IXÏO óBýìok þèô ly Bøo òýOõýârýðoBG òüA
êýÞô ókpâ àükrð òýOõýâ ÔýO óApÂBc úýéÞ
|:lðkq kBüpÖ ïkpì ô kBPvüA QÞpc qA ÿpPvâkAk

|
ûkq Ao }kõg Ùpc QèAlÎ ,lýñÞ }kAq@|- |

| |!QuA
òüpg@ úG QGõð ô ly kAq@ îø êýÞô IýOpO ólG
püq }pu òPyAnâ BG ô lýuo óAlßürýÖ p×ð
.lðrG Ao }pg@ Ùpc ly úPuAõg ôA qA òýOõýâ
óõðBÚ óBüpXì ô ïkpì úG þøBãð BG óAlßürýÖ

|:Q×â

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

lüpg oAqBG þé¿Ö pø ok ô úzýíø#
{ýK îø Bíy ÿApG BíPc . QuA ÕAkô ïpâpÇÎ
,þ¾Bƒg ÿõƒG ókpƒÞ wƒc BƒG úƒÞ ûlƒì@
þÎAlO óBO|òøm ok úPynâ qA ÿA|ûpƒÆBƒg

.kõy
úÞ QuA þuAõc qA þßü þƒüBƒüõƒG wƒc|
løk|þì oApÚ pýSCBO QdO Rly|úG Ao RBuBvcA
ok Ao þOôB×Pì RBuBvcA ØéPhì ÿBøõG óõ^
ÁBƒhyA ôo òƒüA qA lƒññƒÞ|þƒƒì kBƒƒXƒüA kApƒƒÖA

úÚçÎ koõì ÿõGôpÇÎqA þuBñy Qý¿hyô þuBñy krìBð

| |lýuBñzG AoôAô lüõy Bñy@pPzýG óBOkrìBð RBýcôo BG {hG ÿA úÏèBÇì BG

.lñøk|þì ;)BølýDõðAoBK( Bø|óBíâ³ lGô Bø|òýGlG| | ÿBƒø|þƒâtƒüô úƒG úƒWõƒO BƒƒG .lƒƒðlƒƒñƒvƒK|þƒƒì ú^ lñøAõg|þì úßñüA BG IuBñPì ûBƒâ@kõƒgBƒð
òƒüpƒO|àƒ^õƒÞ ëBƒHðk úƒG kApƒÖA òƒüA òƒƒøm| | lññÞ|þì ÿpýâ|úXýPð BøpÇÎ xBuApG úG lðoAk Quôk pPíÞ lðoAk úÞ ÿA|þƒPý¿hy ïçÎA Bùð@ úG ô ûkpÞ êÛPñì óBýÖApÆA úG Ao þìBÓýK
;QuA ÿpýâ|úXýPð ô RôBÃÚ ÿApG þüBø|iðpu óBy|ÙApÆA ok ú`ð@ pø úG æõíÏì kApÖA úPuk òüA Ao þüBøpÇÎ æõíÏì ôo òƒüA qA lƒñüBƒýG îƒz^ ÿBøpÇÎ lðoAk þPý¿hyô ÜüçÎ ú^ úÞ lññÞ
úG Bùð@ qA úÞ þüBøõG úG óApãük qA pPzýG òüApGBñG êýèk òýíø úG .lðoAk àyô òÊFõu ,konâ|þì Bùð@ úG Ao óApãük úWõO pPíÞ úÞ lññÞ|þì JBhPðA
þ¾Bg ïõùƒ×ƒì ô BƒñƒÏƒì lƒuo|þƒì óBƒy|ïBƒzƒì òýãízg ô pünK|àüpdO ,î¾BhPì æõƒíƒÏƒì BHèBÒ îø îüçì ô lñO ÿBøpÇÎ òýG .lñÞ IéW .lññÞ|þì ûkB×PuA ô JBhPðA Ao þ×éPhì
kBüq áBßy ô òýGlG ÿBø|ïk@ BG pâA .lñøk|þì úÞ ÿpÇÎ úG úßñüA qA pPzýG kApÖA òüA .lñPvø óõ^ lñPvø îüçì ÿBøpÇÎ oAlÖpÆ úPuk òüA koõì ÿBøpÇÎ Ñõð xBuApG Ao kApÖA óBÛÛdì
ô òüpýy ÿBøpÇÎ qA BdýWpO lüoAk oBÞ ô pu úG lñøk óBzð úWõO lññÞ|þì ûkB×PuA óBykõg ok Ao þ¾Bg QýuBvc ô úGmBW îüçì ÿBøpÇÎ ok úƒÞ þƒüBƒø|RkBƒÎ ô BƒøoBƒPÖo ô óBƒylƒñvK
úðBÛyBÎô àýPðBìoqA ÿkBíð Bùð@ÿõG úÞ îüçì óBzð úWõO lññÞ|þì ûkB×PuA óApãük úÞ ÿpÇÎ Qzø úG lðoAk pÇÎ Ùp¿ì ô lüpg ,JBhPðA
òÊFõu ,|ày óõ^ lýñßð ûkB×PuA ,QuA ókõG .krýãðA|þíðpG kApÖA Ao Bùð@ ÿBø|þâtüô òüpOqoBG ô ûkpÞ îývÛO ûôpâ

.lñÞ|þì lülzO Ao Bùð@ þñýGlG ô .lñÞ|þì óBýG
;Bø|ëBLüBOôrýßuA| | úG úWõO BG lüoAk Quôk îø Bíƒy pƒâA| |
àñgô îüçì ÿBøõGoAlÖpÆ þÃÏG QuA óBOlñvK koõìpPzýG úÞ þüBøpÇÎ
êDBvì qA óApãük ÙçgpG kApÖA qA úPuk òüA Bì BG lýuBñzG Ao óBO|þPý¿hy ÿBø|þâtüô qA
ô IƒƒýƒXƒÎ þƒƒPƒyAkpƒƒG ÿkBƒƒÎ ô ؃ƒƒéPƒhƒì oApÚ úPuk ïAlÞ ok Bíy lýñýHG .lüõy ûApíø
þßü þâkõè@rìo úÞ BXð@qA .lðoAk ÿpO|ÿkBÎpýÒ .lülñvK|þì pPzýG Ao õG ô pÇÎ ïAlÞ ô lüpýâ|þì
QuA kApÖA úPuk òƒüA IƒèBƒÒ ÿBƒø|þƒâtƒüô qA Ao iéOô kpu ;)BølýDôrýßuA( Bøpýâ|úyõâ
pPzýG Ao àñg ô iéO ÿõG BG þüBøpÇÎ æõíÏì
ô þßüoBO ,Bìpu ok úzýíø óõ^ lðlñvK|þì lðlñvK|þì pPzýG
.koAk kõWô þâkõè@rìo qA þÎõð ,þhéO QuA òüA ,QuA kõùzìoBývG Bùð@ok ú`ð@
ûkpK wK ok lðoAk Quôk òýñ`íø kApÖA òüA| òPyAk ô óApãük BG ÉBHOoA ÿoApÚpG úG pPíÞ úÞ
AlýKô ûkpÞõWô|QvW Ao ÿpãükqAo ÿrý^pø ÿBø|êìBÏOqA .lñPvø lñì|úÚçÎ úðBPuôk ÈGAôo
ô lðpG úG luo|þì pËð úG êýèk òýíø úG ;lññÞ ÿkAp×ðA ÿBø|QýèBÏÖô lðõy|þì QcAoBð þðBvðA
lññÞ|þì JBhPðA úÞ ÿpÇÎ lðpG ÿõâõƒè þƒPc kApÖA úPuk òüA .koAk oApÚ QüõèôA ok Bùð@ ÿApG
óBzð úWõO þPý¿hy ÿBø|MýO püBu qA pPzýG ô lðoAk kôldì ô lñÞ þ×ÆAõÎ ô lñPvø Apãðôok
pOkõè@rìo ô pO|IüpÒ ô |IýXÎõâõè ú^pø .lñøk ô ÿôrñì |,ÙoBÏPìBð þüBø|ïk@ Ao Bùð@ ,óApãük

.lñðAk|þìôo|àO
pPzýG Ao iéOô kpu ÿBøõG úPuk ,kApÖA òüA| | |

16

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ô ólüpg ,JBhPðA ok kApÖA òüA .lññÞ rÞpíO þHéÆ|úWõO úÞ BXð@ qA .lññÞ Ì×c þðæõÆ Rlì pÇÎ ç¾A Bü þñÏü ;lñPvø |Èüp×O ô ÉApÖA lüpg ô JBhPðA úG ÿpPzýG {üApƒâ ,lƒyBƒG
úG ûqAlðA qA {ýG QýuBvc îø pÇÎ Ùp¿ì òüA ÿBø|þâtüô òüpOqoBG qA þƒßƒü ,þƒÆApƒÖA òüpO|óApâ ô òüpPùG lðphG pâA Bü lðpg|þƒíƒð .lññÞ|þì AlýK ÁBg lðpG ó@ ÿBøpÇÎ
úPuk òüA ok pÇÎ ÑõñO æõíÏì .lñøk|þì Zpg
ôpÇÎ Ñõð ókAkpýýÓO óõ^ kõy|þíð ûlük kBüq ;QuA kApÖA úPuk .lðpg|þì Ao pÇÎ ;)Bø|àýPývýuoBð( |úP×ýykõg ÿBø|Qý¿hy
þPhu oBývG oBÞ Bùð@ ÿApG pãük ÿpÇÎ JBhPðA ïpâ,òüpýyÿBøpÇÎluo|þìpËðúGòüApGBñG| | | ;Bø|þÎBíPWAlÂ| | lññÞ|þì JBhPðA Ao óApâô ÁBg ÿBøpÇÎ
RBðBXýø óõ^ lññÞ|þì JBhPðA pPzýG Ao lñO ô iéOô lñO þøBâ,àñgô îüçì þøBâ ô lðoAlñK|þì îùì ô åorG Ao kõg kApÖA òüA
.QuA úzýíø kApÖA òüA .krýãðA|þìpG pPzýG Ao Bƒùƒð@ BG ÿoBâqBu ÿApG þGõg þüBðAõO kApÖA úPuk òüA úPvüBƒy ô ûkBƒÏƒèA|ÝõƒÖ ,ûtƒüô Ao kõƒg óõƒ^
þƒüBƒø|Qƒý¿hy úƒPvGAô ÿBƒø|Qƒý¿hy ÿõG òüA BG ô lñølG Jõg ÿõG lðoAk Quôk qA þÎõð|úG ô lðoAlð þÎBíPWA òüqAõì ô òýðAõÚ RApËð ïBíO óApãük úÞ lðoAk oBËPðA ,lñðAk|þì
kõg þívW ô þ×ÆBÎ ÿBøqBýð ÿApG úÞ lñPvø Ao óBƒy|ûAõƒhƒèk pƒýƒSBC ƒO óApƒãƒük ÿôo Jõƒg ÿoBßHüpÖ ô þüõãÒôok .lñðq|þì qBG pu Bùð@ Bùð@ .lðoAnãG ïApPcA Bùð@ úG ô lðpünLG Ao Bùð@
úG ïAlì .lðA|úPvGAô óApãük úG ûqAlðA qA {ýG |ûkB×PuA pÇÎ qA kApÖA òüA ЃÚAôok .lƒðoAnƒãG .QƒuA kApƒƒÖA òƒƒüA ÿBƒƒø|þƒƒâtƒƒüô qA þƒƒßƒü óApãük kBÛPðAqAô lðoAlð Ao kBÛPðA êídO æõíÏì
þãPvGAô QéÎ úG æõíÏì ô lðoAk qBýð Bùð@ lýüCBO lññÞ|þì ûkB×PuA Ao ÿpÇÎ þñÏü ;lññÞ|þì ÿoArGA òýñ`íø lñPvø pãyBgpƒK ô pƒünƒK|àƒüpƒdO
kpÆ qA úÞ þupO ô lðoAk óApãük úG úÞ ÿkBüq kõg úG Ao óApãük úWõO lñðAõPG ó@ úéýuô úG úÞ .lðõy|þì òýãízg
løk|þì Quk Bùð@ úG óApãƒük ȃuõƒO ólƒy kApÖA qA úPuk òüA ok pÇÎ Ùp¿ì .lññÞ IéW .QýèõEvì|þG ô ÉBýPcA|þG ô lðoAlñK|þì îùì ô ÁBg oBývG Ao óBykõg| |
Ao óBy|óBýÖApÆA BG Q×èBhì þüBðAõO úWô|aýø|úG || koõì Ao Bùð@ ûoAõíø óBýƒÖApƒÆA lƒðoAk Qƒuôk
óBy|óBýÖApÆA pËð úG óApãük qA {ýG ô lðoAlð .QuæBG þéýg ,IýÎ|þG Ao Bùð@ô lñøk oApÚ lýXíO ô òývdO
Ao ÁBgpÇÎ àü úzýíø ;Bø|þuAõuô| | qoBG ÿBø|þâtüô qA þßü ÿpâAõÒA ô ÿoBßHüpÖ ;lññÞ JBÇg ûkBÏèA|ÝõÖ ô ÁBg ,ÀƒÛƒð|þƒG
.lñøk|þì QýíøA ÿApG lðoAk Quôk ô QƒuA kApƒÖA úƒPuk òƒüA þéýg ÿBølðpG ô óApâ þéýg ÿBøpÇÎ òüApGBñG
qBýð ô úÚçÎ îø pÇÎ JBhPðA ok kApÖA òüA| | lññÞþì JBhPðA þÎõð úG Ao Bùð@ kBíPÎA óApãük qA ûkB×PuAFõu lñðAõPG BO lññÞ|þì JBhPðA Ao wÞõè ô ÙôpÏì
ëBHðk úG pPzýG ô lðpýâ|þíð pËð ok Ao óBykõg òýñ`íø ô lc qA {ýG ÿpýãPhu ô þüApâ|ëBíÞ óBy|Ùlø úG ólýuo ÿApG lñðAõPG BO lññÞ IéW ÐÚAôok .lðrýãðApG Ao óApãük lýXíO ô ØüpÏO
Bùð@ úG úÞ lñPvø ÿkApÖA qA lƒýƒüBC ƒO òƒPƒÖpƒâ qoBG ÿBø|þâtüô qA ókõG ÙBƒÇƒÏƒðA|êƒGBƒÚpƒýƒÒ úG úPvG luo|þì pËð úG .lñøk IüpÖ Ao Bùð@ ó@ Rpùy óArýìô lðpG ÑõðpÇÎ JBhPðA ïBãñø
ô lðpg|þì Ao ÿpÇÎ Bø|úPvƒGAô .lƒðA|úƒPƒvƒGAô úG QHvð Bùð@ .QuA þuAõuô ÿBø|Qý¿hy àñg ô îüçì ÿBøpÇÎ qA pPzýG ,QƒýÏÚõƒì QýíøA óBy|ÿApG løk|þì pÇÎ ó@ úÞ þüõG qA
Quôk óBy|êGBÛì ÙpÆ úÞ lññÞ|þì ûkB׃PƒuA IéÒA .lðoAk lc qA {ýG lùÏO kõg ØüBÊô ok Ao kBíPÎA wc qA þPèBc BO lññÞ|þì ûkB×PuA
úG úPvG kApÖA òüA ok pÇÎ ÑõñO .lyBG úPyAk ok æõíÏì .lñuo|þì pËð úƒG þƒßƒzƒg kApƒÖA òüA ok pÇÎ ÑõñO .lññÞ kBXüA óBy|êGBÛì ÙpÆ .koAk ÿpPzýG
ÝpÖ ,lðA|úPvGAô Bƒùƒð@ úƒG úƒÞ ÿkApƒÖA kAlƒÏƒO qA xpO óõ^ lñPvø êßzìoB^k ÿpýâ|îýí¿O þHéÛO ô ê¾ApýÒ ÿBøpÇÎ qA úWô|aýø|úG
pÇÎ ólüpg úG ïAlÚA þüBùñO æõíÏì .lñÞ|þì ô RApƒËƒð ÿôo .lƒƒðoAk ókoõƒƒg Qƒƒvƒßƒy .koõg|þì îz^ úG pPzýG úPuk îø úP×ýykõg kApÖA qA ÿA|ûlÎ .lññÞ|þíð ûkB×PuA
BüõW Ao óApãükpËðpÇÎ JBhPðAokô lññÞ|þíð úGpPíÞôo òüAqA ;lññÞ|þì ÿoBzÖBK óBylüBÛÎ úÞlñðq|þìþüBøpÇÎ;þzüBíðÿBø|Qý¿hy| | | óõ^ lññÞ|þíð ûkB×PuA pÇÎ qA ç¾A úÞ lñPvø
.lñøk|þƒì óBƒzð úƒWõƒO óApƒãük RBƒuBƒvcA îùì lüBG úÞ ÿA|ûqAlðA úG óBykõWô lðlÛPÏì
.lðõy|þì QýíøA RBýürW úG óõ^ BìA lñPvø }õßPhu lñÞ IéW Ao óApãük úWõO kõg ókpÞ pÇÏì ô õHyõg úG ÿqBýð úÞ Qvø
ÑõÂõì ê¾A ÿôo lñðAõO|þíð lñøk|þì ÿkBüq ÿoBPÖoô lðA|þðBXýøôpünK|àüpdO ,kApÖA òüA êøApÇÎqA ûkB×PuAok kApÖA òüA .lñyBG úPyAlð
BìA .lðoAk úðBüApãðôpG ô þzüBíð ,JBÏè ô äðopK
úÞ þÚpG ô Ýoq pK ô úðApøBËPì oBPÖo kõWô BG
úG Ao þÛýíÎ þãPvHèk lñðAõO|þíð IéÒA ,lðoAk

17

þðõðBÚ Rçßzì óApùO úéXì
ÑôpzìBð úÇGAo Bìôrè pvíø BG ókõG ÝkB¾ ô QuAoôo #
qAo ÿBzÖA ÿApG IuBñì óBìq óBOrý^ úíø lüBG úÞ Qvýð þñÏì òƒüA úƒG
õâqBG óBOpvíø ÿApG Ao ÿqAo QuAoApÚ pâA Bƒü ô Bƒø|xpƒO ,BƒøBƒüôo ;lƒyBƒG ápƒƒPƒzƒì
úÞ lðoAk kõWô þüBø|óBìq úÞ lýðAlG lüBG lýñÞ óBOpvíø BG BíPc Qvýð oApÚ Bíy ÿBø|ÿrPðBÖ
:lñPvýð oBÞ òüA IuBñì QuA òßíì QÚAl¾ ÐÚAô ok .lñyBG þßü
þƒâlƒðq ok ÿA|úƒHƒèôk pƒƒýƒzƒíƒy lƒƒñƒðBƒƒì
JAõg óBìq
xpPuA ÈüApy ok ôk pƒø Bƒü àƒü úƒÞ þƒPÚô .lyBG óBO|þüõyBðq
Ao þüBørý^ ú^ lýðAlG úÞ QuA îùì þéýg
lüoAk oApÚ ÿrýãðApG
lüA|úP×y@ Bü þðBH¿Î ôk pø Bü àü úÞ þPÚô

lüoBíýG Bü úPvg ôk pø Bü þßü úÞ þPÚô
ûly ôpGôo ÿlG pHg BG óBOpvíø úÞ þPÚô

oôBzì qA òPuAõg àíÞ
þâlðq àü òPyAk ÿApG þPuAoôo ô QÚAl¾
óBýì þßüoBG qpì ô Qvüoôp ÜÖõì ápPzì
ô lýPvø óBy|ókpÞ óBùñK úG qBXì úÞ þüBøqAo
þâlðq àüpy qA Ao Bùð@ lüoAlð Üc úÞ þüBùð@
lüly úWõPìpâA .koAk kõWô lýñÞ þ×hì kõg

?lýñÞóBùñK óBOpvíøqA Ao ÿqAo QuA Quok Bü@

êßy ëBc ok óBOpvíø ô Bíy òýG ÿA|úé¾BÖ óBOpvíø BG Ao óBOqAo þðBìq úƒ^ lƒýƒðAlƒG Ao þüBørý^ ú^ô lüoAnãG óBýìok óBOpvíø BG
lðAõO|þì ó@ QéÎ lýñÞ|þì pßÖ úÞ QuA òPÖpâ lüoAnãG óBýìok ÿApG lñíyqoA RoBùì àü þøBâ@ òüA ô ,úƒð
QÚô wK ,lyBG óBOpvíø qA ÿqAo ókpÞ óBùñK ÿoAkqAo þðBìq ú^ lýðAlG pâA .QuA óApvíø
lýñÞ Roõzì ÿA|úÖpc oôBzì àü BG úÞ QuA ó@ úG Ao ó@ lüBG lýñÞ|þì pßÖ úÞ lüoAk ÿqAo pâA ô {ìAo@ lñÞ|þì óBO|àíÞ QuBƒXƒG ô Jõƒg
úG ,lüoAk lükpO qõñø BìA lýüõãG óBOpƒvƒíƒø
.lýøAõhG àíÞ ôA qA ô Ao qAo ó@ úÞ þPÚô óBOkõg þßürýÖ ÿBø|{ñÞAô .lýzhHG ïôAlO Ao óBOpvíø BG ÿoBâqBu
Õôok ôA úG }pvíø líù×G úÞ ÿkpì Bü óq óBO|óõg oBzÖ pâA .lýñÞ úWõO lýñÞ|þì þ×hì
úãð þ×hì ôA qA Ao QýÏÚAô qA þzhG Bü ô úP×â àéK pO|Ðü|pu þéýg lƒülƒük Bƒü kôo|þƒì æBƒG þ¾õ¿g îüpc ô ÿoAkqAo
lðAõO|þì úP×ãð ôA úG Ao þíùì ÑõÂõì Bü úPyAk pO|Qhu óBO|ÿApG ólýzÞ w×ð Bü ô ,lýðq|þì ÿApG úÞ lüoAk Ao Üc òüA ÿA|úÇGAo pø ok Bíy
ÝB×OA òüA .ûly ÐÚAô QðBýg koõì lñÞ xBvcA QìçÎ BùñüA wK lýñÞ|þì ÝpÎpPzýG Bü kõy|þì úÞ lýyBG úPyAk þ¾õ¿g îüpc àü óBOkõg
BÏÚAô ó@ óApHW úÞ kpÞ løAõg kBXüA þÇüApy óBOpvíø {ýK Ao qAo ó@ lüBG úÞ lñPvø òüA óBPuôk ûôpâ ô ûkAõðBg ,þüõyBðq úÇGAo êìBy
ô Bíy òýG râpø QuA òßíì ô QƒuA oAõƒyk lüoAk Üc Bíy ÿA|úÇGAo pø ok .kõy|þƒì rƒýð
!lýñÞ çìpG ÈÛÖ ,lýøk ÁB¿PgA óBƒOkõƒg úƒG Ao þƒðBƒìq
.kõzð kBXüA ûoBGôk ÿkBíPÎA óBOpvíø lýøAõg|þíð óõ^ lýñÞ|þì óBùñK Ao ÿqAo pâA
úÞ QuA þPýÏÚõì òüA lýñÞ|þì pƒßƒÖ pƒâA úWAõì óBO|ápPzì þâlðq ok ó@ ÿBø|QýèõEvì BG !óBOkõg
pOkôq ú^ pø wK lüpýãG oApÚ ó@ok QuA òßíì .kõG løAõgqBupukok BíyoBÞ òüA wK lüõy lüBG úðAlñíyõø ô îèBu þâlðq àHu àü ok
ïApPcA óBOpvíøô óBOkõg þuBvcA Rõég úG
.QuA pPùG lüõy ôpGôo ó@ BG úƒG QƒHƒvƒð ókAk þƒøBƒâ@ qA ÑBƒƒñƒPƒìA úéG !lýyBGpO|þíýí¾ îø BG lýðAõPG BO lüoAnãG
Bíy pvíø úÞ þOBÎçÆA Bü Bø|QýÏÚAô BG úßñüA óôlG lýðAõO|þíð Bƒíy QƒuA Qƒuok
,koAk qBýð Bùð@ úG ÿpýâ îýí¿O ÿApG ô ïApPcA BG kõg kõWô qA {hG òüpO|þƒðôok
ô àükrð óBOpvíø BG ,lýñÞ koõgpG QƒýíøA
!QuA ûlñðq úìl¾ ÿoBÞ êÒk àü
úG úÞ lñðBíG qAo pâA úÞ þƒüBƒøqAo .lýyBG þíýí¾
Iýu@ lñðAõO|þì óBO|þüõyBðq þƒâlƒðq ?QuA QuBýu òüpPùG úzýíø QÚAl¾ Bü@
óBOpvíø pGApG ok ÿoAkqAo úG úý¾õO ÿApG
:lñðrG lýPvýðoõHXì Bíy .îüoAk ÿA|ûlññÞ ÐðBÚ êüæk
þéÓy Rçßzì BzÖA Ao úPynâoô@ QèBXg Bü ûlñøkoAq@ ÐüBÚô
Bø|JBvdOoõ¾ ókpßð òPgAkpK lyBG þvÞ úG ÉõGpì Bíy qAo QuA òßíì .lýñÞ
ókpÞ ÅpÚ ëõK óBýìok wß`ýø BG Ao ó@ úPuAõg Bíy qA úƒÞ
ÿoBíýG àü ókpßð BzÖA qA BùèBu úÞ lñPvø ÿkBüq ÿBø|Zôq .lüoAnãð
ûkAõðBg ô óBPuôk BG úðBý×hì oAlük þ¿hy ÿBøqAo ô konâ|þì óBy|ápPzì þâlðq
Zpg ëõK úðõã^ koõì ok òP×â Õôok ÿApG þOõég ô BÃÖ úßñüA wc .lðoAk kõg ÿApG

ókpÞ .QuA ïqæ óBO|ÿApG lüoAk óBOkõg
pø Bü olhì kAõì úG kBýPÎA ókpÞ óBùñK
18
ÿpãük QuokBð RkBÎ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

19

óApùO úéXì

ok ëBu Iy òüpOlñéG úé© ^ Iy Bü Aléü Iy #|
òýG óBìq úG Iy òüA .QuA òýìq þèBíy ûpÞ|îýð
BO )rýüBK qôo òüpg@( om@30 qA JBPÖ@JôpÒ
qôo òýPvhð( ÿk ûBì ëôA ok JBPÖ@ ÑõéÆ

.kõy|þì Ý|çÆA )óBPvìq

îüoAlG xBK Ao þüBüo@óBÞBýðoBâkBü |Aléü Iy

.>QuA ÿlW îøkqBü ûqõì úhvð ÿkõÏvì óõƒðBƒÚ ok ô QƒuA|ûlƒy pPøBOõÞ Bø|IyôpOlñéG YüolO úG Bøqôo ó@qA Ao Aléü Iy ,ïAõÚA pãük qA ÿoBývG ô óBýðApüA
ïBð Myazd >kr´ýì< ,Aléü Iy ûp×u ú^pâA ,ûly QHS >qôo ûp³g< ,ólñèok BýðBPüpG lýyoõg {üAq Iy Apð@ôo òýíø qA ,lðõy|þì BG þèBíy ûpÞ|îýð ok Iy òüA .lðpýâ|þì òzW
êýW@rýð ,àzgô pO|ÿBø|ûõýì êìByô QyAk ûlƒýìBƒð >qôo ïpƒg< pƒãük ЃGBƒñì þƒgpƒG ok êýèk òýíø úG ô QuA ÙkB¿ì þðBPvìq J|çÛðA
qA úÞ Lork >áp³è< ,óBýPzOoq f|çǾA úG Bü >Aléü< ûsAô êüm ÐÆBÚ óBøpƒG ok .QƒuA|ûlƒy .lðkAk oApÚ ëBu qBÒ@ Apð@ô ûlýìBð Iy ëõÆô pO|{ýG qôo ëõÆ lÏG úG óBìq ó@qA
þâtüôôoBhPÖA úG ,kõG úíýèôô òzW òüA ïqAõè äƒñøpƒÖ òƒƒùƒÞ óAoôk ok óBƒƒu|òƒƒülƒƒG )úé^ Iy( Aléü Iy îuApì .kõy|þìpO|ûBOõÞ
:QuA|ûlì@ òýñ^ okô ly|þì Ñôpy kpu ê¿Ö BG ëBu ,þüBPuôA òzW ô QÖBü ûAo óBýìôo ôpíéÚ úG óApüA ÜüpÆ qA
.ly|þì oArâpG lýyoõg Bü >pùì< ô >krìoôA< rýüBKpg@ Iyô óBPvìq ëôA Iy Aléü< ïõù×ì úÞ >m¯ „p´u< Bü Saredha ûsAô ,BPuôA
Ao )ûBì ÿk îßü( Aléü Iy qA wK qôo ó@ ô lyBG xõÚ pg@ ô ÿlW´ ëôA úƒÞ QƒuA >kpu< ÿBñÏì úG kõg ,lñÞ|þì ûkBÖA Ao >ëBu< .ly|þì ûlðAõg >óoõOBu<
;óBƒƒƒâ ÿk ô )lƒƒƒýƒyoõƒƒƒg qôo( qôooõƒƒƒg Iy ó@ok ô ëBu ïBíO ok QuBø|Iy òüpOqAok pG krìoôA ÿqôpýK RoBzG þñÏì úG òüA ô QuA oArâpG Iy òüA ok úÞ þüBø|òzW ô Aléü
ô lñPgAkpK|þì QcApPuA úƒG ô lƒðlƒðAõƒg|þƒì ÿlW ZpG úG JBPÖ@ ,Iy ó@ úG àükrð Bü ô ïkpì .QƒuA þƒðBƒPuBƒG Qƒñu àƒü ,kõƒy|þƒì
ô ïõy QüBÒ úG Iy ó@ lñüõâ ô lñÞ|þì êüõdO .QuA þßüoBO pG þñyôo ô òíüpøA óBýñG ,ÿqoôBzÞ úÞ ,úPynâ ô oôk óAoBâqôo
.kõG|þìõíÎ êýÇÏO Aléü Iy lðA|úP×â þÃÏG ô lyBG|þì áoBHìBƒð Á ,þðôpýG óBdüoõGA úƒýƒÚBƒHƒèAoBƒS@ ok BG ëBu ëõÆ ok ô kAk|þì êýßzO Ao óBð@ þâlðq
oõg ô Aléü ,kõg ÐGBñì kBñPuA úG þuôkpÖ kBü rýð >oõg< óAõñÎ BG ,ûBì ÿk ëôA qôo qA ,255 ÿõg þÏýHÆ ÿBøkBÃO ô Bø|ê¿Ö óly ÿpLu
óApüA ÿkAlzýK óBøBy qA äñyõø úG Ao ,qôo lñPvðAõO óBìq Qynâ ô úGpXO pSA pG ,lñPyAk
)lðkõG úPuBgpG xoBK óBPvýuqA úÞ óBýðBýÞ( ô lýyoõg }kpâ BG Ao kõg ÿBø|QýèBÏÖ ô BøoBÞ
:QuA úP×â úéíW qA úñýìq òüA ok ô ûkAk QHvð ô Iy ô qôo þøBOõÞ ô ÿlñéG ô ëõ¿Ö pýýÓO
,þPýâ úG Qvýð äñð þùG òük q Ao Bì úÞ
.lññÞ îýËñO óBâoBPu oApÚ ô QÞpc ô QùW
Qvýð äñyõø òük qA úG ïBüA þÃÏGok úÞ lðkpÞ|þì úËc|çì óBð@
ókpÞ pËð ,pùì òýü@ô QuA kAk ûAo úíø úXýPð okô kõy|þì lñéG oBývG Bøqôo ,ëõ¿Öô
pPzýG lýyoõg oõð ô þñyôo qA ,Bøqôo ó@ ok
pùLuoBíyolðA lì@ lülK kBÛPÎA òüA .lññÞ ûkB×PuA lñPvðAõO|þì
:úé^ Iy ô àýð kBíð lýyoõg {GBOô þüBñyôoôoõð úÞ
ô kpHðok Iy QíéÊô þßüoBO BGô ûkõG ÜÖAõì
QuA pGApG ó@qBÒ@ úÞ óBPvìq qA qôo êù^
ô QvýG ô þè|çW ûBì ÿk îP×ø ô ÿl´W ëôA BG .lðA|{ßízÞ
BG QuA pGApG {ðBüBK ô ,þãðpƒÖ pƒHìBƒuk ïôk ïAõƒÚA úƒéíW qA ô óBƒPuBƒG óAoôk ïkpƒƒì
úüõðAs ïA þu ô þè|çW ûBì òƒíùG îƒøkrƒðBƒy ,þüBKôoA ô lñø – þðApüA ô lñƒø qA ,þƒüBƒüo@
qôo òüpg@ ,Bøqôo òüpO|ûBOõÞ úÞ lñPÖBƒüok
.lñüõâ óBPvìq åorG úé^ ó@ úG úÞ þãðpÖ wK úé¾BÖ|çGô QuA óBPvìq ëôA Iyô rýüBK
qA óBPvìq åorG úé^ ,ÿrÞpì óApƒüA ok
Ñôpy ûBì ÿk qBÒ@ BG QuA pGApG úÞ óBPvìq qBÒ@ 20
úé^ ô .QuA qôo êù^ ó@ Rlƒì ô kõƒy|þƒì

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

Iy òüpO|þð|æõÆ Iy òüAok lü@|þì kõWô úG ûly lèõPì BPýøBð@ Bü lýøBð ïBð úG ÿA|ûrƒýyôk ok.lƒðkõƒG êƒDBƒÚ ÿkBƒy ÿApƒG ÿkBƒƒüq }qoA óBüBK BO ûBì òíùG îøk Iy qA óBPvìq à^õÞ
úG Ao óBPvìq óBýðApüA.kõG îýøAõg løBy Ao ëBu ok QuA ûlì@ Bø|úðBvÖA ok ú`ð@ ÜGBÇì .QuA úG)lðôAlg(ôA“:QuAûlì@ÿõéùKÿBø|úPyõð .QuA qôo QvýG ó@ Rlì úÞ ûBì òíùG
úé^ ,lññÞ|þì îývÛO à^õÞ ô åorG úé^ ôk 4 úÞ kõg óBzgok úðôkpâ ok pùì þHy òýñ^ ”.lüpÖ@ Ao ÿkBy ,óBíu@ ÿoBü
qA.kpýâ|þìpGok Ao òíùG 10 BO ÿk ëôA qA åorG îýu ô oq qA óBzüBø|êÏð úÞ ApýìBð lý×u IuA qAþDrWûoAõíøBø|lýÎôBø|òzWòüApGBñG :åorG úé^
Aléü.lñðAk|þì à^õÞ|úé^ rýð Ao lÏG úG òíùG10 pùìòük.lñðAo|þì{ýKúGôlñzÞ|þìAoó@QuA ô åõu wßÎpG ô ûkõG Bùð@ ÿBø|òýü@ ô JAk@ ó@ qBÒ@ úÞ óBPvìq îuõì qA qôo êù^
J|çÛðA qBÒ@ Iy ô åorG úé^ Iy òýPvhð ,þñOôpÖ ,þñìAlÞBK ,ÿqoôpùì ,þPuAo úüBK pG pG.QuAúPyAlðòýìqpuòüAokþøBãüBWîOBì QvýGôþè|çWûBìÿkîP×øôÿl´WëôAÜGBÇì
ó@ qA wK úÞ QuA )ÿõPy J|çÛðA( þðBPvìq ô)òíykBGþPc(óBíýKúGïApPcA,w×ðúýÞrO ok þðõâBðõâ ÿBø|òzW óBýðApüA ,xBƒuA òƒüA òíùGîøkrðBy{ðBüBKôÿõvðApÖpHìBukïôkô
ô oAnâAô ÿlW ZpG úG xõÚ ZpƒG qA JBƒPÖ@ qAAoþßüoBOôÿkpuúÞ(lýyoõgúGïApPcArýð ÿoBíy|ûBâ ok úéíW qA lðA|úƒPyAk ëBƒu ëõƒÆ .QuAÿõvðApÖúüõðAsïAþuôþè|çWûBì
.kõy|þìlñéGîÞ|îÞBø|qôo ,oBXO ÜüpÆ qA òük òüA.koAk oApÚ)kpG|þì òýG ûBì pø ok ô QyAk ûtüô|þìBð qôo pø óBýðApüA
,qAokIyòüAóBüBKok,óBýñýzýKoôBGúG ÉBÛðpüBuúGBXð@qAôïôoúG...ô|þìôoóApýuA òzW ,ly|þì ûBì óBƒíø ïBƒñíø úƒÞ Ao ÿqôo :à^õÞúé^
ô qôpýK þüBñyôo ,koõg|þì Qvßy þßüoBO qA þßü )óBýèôs( xõðBýèõü.QÖBƒü ûAo BƒKôoA ,óBâpùì ,óBâkAkpìA ,óBâpýO :êTì ;lñPÖpâ|þƒì qAó@qBÒ@úÞóBPvìqê¿ÖqAqôoQvýG
Iy òüA ok ôo òüA qA ,kõy|þì ûkAq|lýyoõg ïkpì ólðAõgApÖok ÿkBüq lýÞBO ïôo óBøBykBK ÿBø|òzW þgpG BùñüA pG ûô|çÎ...ô óBƒãðBƒG@ ok ô kõy|þì Ñôpy þè|çW ûBì òíùG îøl×ø
ó|çìBÎ ô þßüoBO BƒO lƒñPgôpƒÖA|þƒìpƒG {ƒO@ ûlu òülñ^ BO úXýPð ok .QyAk òük òüA úG ,|ûlu ,qôoõð :qA lðkõG RoBHÎ rýð pãük îùì óBPvìq úé^ .lGBü|þì óBüBK ûBì lƒñ×uA îƒXñK
Iy ÿAkpÖ.lðrüpãG ô lðõƒy kõƒGBƒð òƒíüpƒøA
)lƒƒýƒyoõƒƒgqôo(qôooõƒƒg Ao)ÿlƒƒèôA(Alƒƒéü
QƒcApƒPuA úƒƒG ô lƒƒðlƒƒðAõƒƒg|þƒƒì ;óBƒƒãƒükô
ok qôooõg .kõG|þìõíÎ êýÇÏOô lñPgAkpK|þì
qôo òüA ok kõG Bø|óBvðA ÿpGApG qôo óBPuBG óApüA
lðlýyõK|þì ûkBu xBHè ûBykBK úéíW qA óBãíø
úG ókAk oõPuk Üc þvÞ ô lñü@pËð úG óBvßü BO
ïBXðA úƒðBƒHƒéÆôAk BƒøoBƒÞ ô QƒyAlƒð ÿpƒãƒük
ÿrüpðõg ô äñW qôo òüA ok .QuA úPÖpâ|þì
.kõG Ñõñíì îø Õpìô lñ×uõâ òPzÞ þPc
óõ^ lðA|úPvðAk þâkAõðBg òzW Ao Aléü
óAlñíèBu QyAlâorG ô ïApPcA ÿApG Iy òüA ok
ô olK|æõíσì(êƒýƒìBƒÖ åorƒG úƒðBƒg ok úƒíƒø
,ûõýì Ùp¾ òí ô lðõy|þì ÐíW)åorGokBì
ÿBø|ú¿Ú ,Bùð@ RApÆBg êÛð úG ïBy ô êýW@
}õâ þðAõg|úìBñøByôqõì@lñKô ûlññÞoAôlýìA
.lñøk|þì

Aléü Iy ûp×u ô(óBýìôo ô kõG òýìqpu ó@ ok þƒíƒuo òƒük òüA òƒüpƒO|îƒùì qA þƒßü BƒìA...ô Bƒø|oBƒHñøBƒâ úüBñÞ úìBÎ ëôAlO ok ûBâ ô QuA åorG úé^ óBíø
,ly|þì ûlýìBð ”krýì“ úÞ Aléü Iy ûp×u òzW Ao Aléü Iy rýð)óBýüBKôoA qA ÿoBýƒvƒG .QuA ûkõG Aléü ,Bø|òzW .óõPvìq úé^ :lyBG þì Qhu ÿBìpu qA
qA ó@ pu pG óõ^ kõG xlÛì ô QyAk þñük úHñW þhüoBO þâkAõðBg þñýzð Iy ;Aléü
BO lðlýHéÆ|þì QÞpGô þüBñyôo ,lýyoõg krüA .lñPvðAk|þì ëBu qBÒ@ Ao ó@ô lñPÖpâ|þì ûlì@ òýñ^>Aléü<ûsAô êüm ÐÆBÚ óBøpG ok
òüA ÿBø|ûõýì qA.lññÞ þÆ þyõg úG Ao óBPvìq ó@ÿBø|òýü@ô Aléü pƒg@ Iƒyô óBƒPvìq ëôA IƒyAlƒéü“ :QƒƒuA ô >qôokAq {üAq< ÿBñÏì úG >Aléü< ûsAô
,|Iýu ,oBðA ,oõãðA ,úðAôlñø úG óAõO|þì Iy ó@ô lyBG xõÚ pg@ô ÿl´W ëôA úÞ QuArýüBK ÿAkpÖ úÞ oôBG òüA BG óBPuBG óBýðApüA .QuA lèõO
lƒñPyAk kBƒÛPÎA ïkpƒì.kpƒÞ ûoBƒyA...ô oBƒýƒg ïAõƒÚA úƒéíW qA ô óBƒPuBƒG óAoôk ïkpƒƒì ô Izð@okô ëBu ïBíO ok QuBùHy òüpOqAok pOlñéG Bøqôo ,lýyoõg ólýìk BƒG Alƒéü Iƒy
þâlðq ,Bø ûõýì òüA ókõG úðAkpK ô ÿrýg|QÞpG ,þüBKôoA ô lƒñƒø – þƒðApƒüAôlƒñƒøqA ,þƒüBƒüo@ êüõdO ÿlW ZpG úG JBPÖ@ ,Izð@ úG àükrðBü pg@ ,lGBü|þì þðôrÖA ÿkrüA oõð {GBO ô lðõy|þì
ô oBðA òýñ`íø .lññÞ|þì oô@|QÞpG rýð Ao Bùƒð@ qôo òüpg@ ,Bøqôo òüpO|ûBOõÞ úÞlñƒPƒÖBƒüok áoBHìBðô ïõy QüBÒ úG Izð@ lñüõâ ô lñÞ|þì {üAq Bü pùì {üAq Iy Ao óBPvìq ëôA ô rýüBK
qA þðBâlñüBíð óBy jpƒu äƒðo BƒG úƒðA ôlƒñƒø wK úé¾BÖ|çGô QuA óBPvìq ëôA Iyô rýüBK îøkqBü ,Aléü Iy lðA|úP×â þÃÏG ô lyBG|þì þâorG òzW ó@ ÿApG ô lðlðAõg|þì lýyoõg
kBÛPÎA úG.lðôo|þìoBíy|úG Iy ok lƒýƒyoõƒg pPøBOõÞ Bø|Iy ô pOlñéG YüolO úG Bøqôpð@ qA ok pùì ,þðApüA pýÆBuA xBuA pG>.QuA ÿlW ÿk ëBu ûBì òýíøk úG ôo òüA qA ô lðkpÞ|þì BKpG
BO koõhG úðAôlñø Iy òüA ok wÞ pø óBýñýzýK {üAq Iƒy< Ao ó@ ôo òƒýƒíƒø qA ,lƒðõƒy|þƒì ôA lèõO þãðõã^ ûoBGok.kõy|þì ûkAq|Iy òüA )ûlññüpÖ@ô oAkAk þñÏì úG þPzOoq òük ok ÿk(
løAõhð úHéÒôApG ÿoBíýGô Bìpu óBPvìq óBüBK .lðkAkoApÚ ëBu qBÒ@ Ao ó@ô ûlýìBð >lýyoõg qA þßü ÜGBÇì BìA ,koAkõWô þðõâBðõâ RBüAôo
pâA.kõy|þì ÐÖk rýð }A|ûkôo ÿBø|ïpÞ ô kpƒÞ òýG ëõ¿dì QyAkpG óBüBK ïBãñø Aléü ïBð úG xlÛì ÿA|ú^Büok ëkok þXñì ú×Çð Bùð@ .kõG lýyoõg lèõO ûBì úÞ lñP×â|þì
BG ô kõzð ûkq|Bìpâ lÏG ëBu BO koõhG oõãƒðA BG òýìq úÞ QuA þðBìq ô þðApƒüA óAqoôBƒzƒÞ óõìBø ú^Büok óBíø lðlÛPÏì úÞ( ”úüõEvðBÞ“ QuAléü Iy QíéÊ ïBßc QHd¾
lðrâ qA lÏG ëBu óBPvGBO BO rýð oBðA ókoõƒg ok kpýâ|þì oApÚ úWok 270 úüôAq ok lýyoõg oBHßü ëBu 1000 pø ô kõy|þì ÿoAlùãð)QuA
ïBíO .lyBG óBìA ok JpÛÎ {ýƒð ô óAoõƒðBƒW BG òýìq úüôAq úÞ óBPvGBO qBÒ@ wßÎpG úXýPð ô lñÞ|þì Bñy ú^Büok òƒüA ëk ok ÿA|ûrƒýyôk lü@pG úÞ õG ûAõg lýyoõg q oõð
ok lüBG)úG ô Iýu rW úG(Aléü Iy ÿBø|ûõýì ëBu qôo òüpOlñéG ô kõy|þì úWok 90 lýyoõg qA pùì òüApGBñG kõy|þì òPvG@ Ao þðBìo@ pHìBýK õyA ÿBø|ûqõì@ úüBK pG óBPuBG óBƒýƒðApƒüA
úÞ Ao þüBø|ûõƒýƒì ô lƒðõƒy ûkoõƒg Iƒy òƒüA ô QýíøA ,kõg þðBPuBG åorG pHìBýK QzOoq

.lðoõg|þíð pãük ,lðBì|þì
òüArýãðA|ûpÆBgô BHüq ÿBø|QñupãükqA
ô pýg Qýð úG >ÌÖBc úƒG ëBC ƒ×ƒO< rƒýƒð Iƒy
21 .QuA|þìBÞkBy

óApùO úéXì

ok óBñ`íQøuBøA ï|óB@ùêGAPqÚAúÿÞAþ|ûküBpøK|þPüpHéu

úPvðAõPð ûBâkAk kpÞ pzPñì kBO BíéO åpì úñýìq oõÃc þðõürüõéO úìBðpGokpñâAô ÜüBÚ ÿAlgBð þßü.QyAk þKok Ao ÿkBüq ÿBø|þðq|úðBíâpìA úÞþÖõhì þüBñW ÿBø|ûlðôpK óBýìok#
òýðõñËì òPgBñy ïpXì ÿApG Ao ïqæ kBñuA kõG êOBÚ pñâAô RpGAo lðly þÎlì ô lðkpÞ AlýK ,ôpðõì òýèpì åpì ÿBƒø|úƒýÂpƒÖ òƒüpƒPíùì qA úìõPhì òýéOBÚ Bü êOBÚ óly AlƒýK óôlƒG
oBývG åpì úßñüA îÒo|úG úXýPð ok.lñÞ îøApÖ þuBñypu kApÖA BG BHüq úzýKpñø òƒüA ÉBƒHOoA kApÖA ,þèõíÏì ÿBø|ûpù^ oBñÞ ok lðA|ûly
râpø BìA kBPÖA ÝB×OA þPüpHéu òüA ÿApG þÞõßzì .QuA kôô þèBOBð ô Bßüpì@ oõùíW wýDo ,ÿlñÞ ÙA óBW lñðBì úG úWõOBG úÞ îýPvø løBy rýð Ao þuBñypu
ÿlíÎ Bü þÖkB¿O Ao åpì òüA QvðAõPð þvÞ 2012 ëBu ok ÿ@|.|þG|.|ÙA úñýìq òýíø ok Bø|ó@ qõìpƒì åpƒì qA QƒuBƒø|Rlƒì úƒßñüA
úG þÚB×OA óly ÝpÒ qA Ao kôô þèBOBð åpì ûlðôpK .QuA ÿlñÞ |ÙA RpGAo }okApG qA lðA|úPvðAõPð óõðBÚ óAoõìBì BìA ,konâ|þì
.løk ÀýhzO qA BìA kAk pýýÓO ÀhzìBð êüæk úG óly ÝpÒ òüA BG ôpðõì òýèpì ÉBHOoA úÞ kõy|þì úP×â
oõßy áBKõO kkpâ|þìqBG {ýK Bø|ëBu úSkBc òüA úÞ þüBXð@ úÞ lñýHG Ao þüBørý^ ÿô BO ûly UÎBG p×ð ôk .lðoAkpG ûkpK Bø|þPüpHéu òüA êPÚqAo
òüA .QÖo Býðk qA oõßy áBKõO 1375 ëBu ok ô kõy AlýK þÖBÞ løAõy luo|þì pËð|úG lýÏG QÞBu ÿApG úXýPð ok ô lýøk|þì lüBHð râpƒø òƒüA ÿBƒK oBƒhPÖA ô Rpƒùy ëBƒíPƒcA úƒƒG
rýð þÎBíPWA ëBÏÖ úÞ oAlÖpÆpK No ûlñðAõƒg þÚBG ïBùGA qA ÿA|ûkpK ok óBñ`íø kôô þèBOBð åpì .lðA|ûlðAoõg oô@|JAõg ÿBøôoAk ÿô úG ôA ókpÞ îz^ QuA ûkpÞ qBG þüBøBW úG Ao Bø|þPüpHéu
úÛGBvƒì ÿBƒyBƒíƒO qA wƒK lƒy|þƒì úƒPƒgBƒñƒy qA Bßüpì@ Býu óBìqBu lýðAlG QuA IèBW lüBHð þvÞ pø úÞ ûlük Ao þüõãì þüBørý^ Bø|ó@|
,óôléu áôpG ô óõvüBO àüBì òýG þðq|Qzì .lðBì løAõg òüA râpø qôpìA úG BO ôpðõì òýèpì åpƒì óBƒìq ÿApG Ao ÿkõè@rìo ÿBø|åpì rýð pìA òýíø ô lýñýHG
IðBW qA kõG oõHÎ ëõÓzì óBGBýg ok úÞ þðBìq kBO BíéO ÿBø|iðpuô QuA ûkpßð ïçÎA úìõPhì Ao ûlðôpK
oBHâo úG áçßükBÞ ÿôokõg àü óBñýzƒðpƒu pËð|úG lýÏG BìA kõy|þì úÖBÂA |ó@ úG ÿlülƒW .QuA úPyAk ëBHðk úG Bø|þPüpHéu òüA
ok àýuçÞ ÿBø|îéýÖ ÿBHüq úzýKpñø òüA pG QìBýÚ ïBýÚ BO ôpðõì òýèpì åpì qAo luo|þì qA þƒPƒupƒùƒÖ úƒG þƒøBƒƒãƒð îƒø BƒƒG úƒƒìAkA ok
.ly úPvG òGpÞ lývÞAõðõì BG úÞ þƒèBƒc ok 1314 ëBƒu Bø|ó@ êPÚ úÞ QyAk îƒýøAõƒg ÿBƒø|þƒPüpƒHéu
úSkBc òüA ok þßéùì ÿBø|îgq oõßy áBKõO ÿôokõƒg óBƒìpƒÖ QƒzK ,kõƒG ûlƒy ïõƒíƒvƒì .kõy oBßy@ þvÞ
AkAõðok þðBPuoBíýGok lÏGqôo lñ^ô QyAkpG kôô þèBOBð .QuA ûlðBíýÚBG ïBùGA qA ÿA|ûkpK ok óBñ`íø
.ly AlýK }A|òéßñýè ôpðõì òýèpì
.QÖo Býðk qA Ao BíéO óBW|þG lvW òüløBy úÞ ÿA|úËdè ok ÜÖõì þPüpHéu ô xBñypu ûpù^ òƒüA
êPÚ ô QyAk òu ëBu 25 BùñO oõßy áBKõO ÿôo ô kõG }õìBg ôokõg oõOõì lðkpÞ AlýK }pvíø BG ûApíø 1360 ëBu ûBìom@ 8 iüoBO lýyBHð îø óõürüõéOô Bíñ¶ ýu êøApâA þPc
ÿBø|QüBñW òüpO|qõìpì qA þßü óAõñÎ|úGoõßy ok úÞ lðkõG þdüp×O ÜüBÚ àüokpñâAô RpGAo òƒýƒèpƒì àƒƒy óôlƒƒG îƒø qBƒƒG

.kõy þì úPgBñy AkAõð QèBüA .ly ÝpÒ Büok úÞ xBñypu ûpù^ òüA.lýuBñy|þì Ao ôpƒðõƒƒì
êHÚ Iy kôô þèBOBð ly þÎlì pñâAô RpGAo
.QuA ûly lülKBð ô ûkoõg ÿkBüq þðlýyõð

ÙBK BGoõßy áBKõO êHÚ ëBuôk ïõéÏìoApÚ qA .ly|þì ûløBzì fpW ô Jp oBS@ BíéO ókpâ ok þèBOBð óBW|þG pßýK rýð lÏG QÎBu òülñ^ îPvýG ópÚ ÿBø|þPüpHéu òüpO|ÙôpÏì qA þßü
úÞxæAôpÖõPvüpÞô)|Puff Daddy|(ÿkk´ úýÂpÖ òüA úG óBøBâ@oBÞ BO ly UÎBG koAõì òüA xBHè ô QyAk oApÚ J@ ok {Ooõ¾ úÞ þèBc kõG QýGõHdì ZôA ok úÞ þðBìq lü@|þì JBvc|úG
úPgBñy oõßy IýÚo No ûlñƒðAõƒg óAõƒñƒÎ|úƒG oôq úG Ao qBâ úèõè úPyAk l¿Ú ÿkpÖ úÞ lñupG J@okoôBñy ,kõG ûkpÞ òO|úG ÿpgBÖ þízüpGA kôõýèBø óBâoBPƒu òƒüpƒOqBƒu|ëõƒK qA þƒßƒü ô
oBÞ ÝBzñPuA BGôA BO koAk úãð BíéO ÿõéâ êgAk qpÆ|úG þãèBu 36 òu ok lƒy|þƒì úƒPƒgBƒñƒy
.kõG ûkpÞ AlýK þË×è ÿBø|ÿpýâok ly|þì úPzÞ ôokõg qôrâA qA þyBð òGpÞ lývÞAõðõì .lzÞ AlýK ëBu kAkpì 14 iüoBO ok.kpÞ ápO Ao Býðk þHýXÎ
xæAô Bø|ÿpýâok òüA óBìq qA lÏG ûBì {y ÿkBüq þðlýyõð kôô þèBOBƒð úƒÞ þƒüBƒXƒð@ qA ok ôoBHüq ÿôpðõì òýèpì óBW|þG îvW ,1341
ôk òüA òýéOBÚ ô lýuo êPÚ úG wéXð@|wè ok .kõy åpì qA pHg Bø|úðBuo AlPGA ok kõG ûkpÞ Ùp¿ì kõG ûly àzg {Puk ok ò×éO þyõâ úÞ þèBc
|ûlýzÞ úíÞBdì rýì ÿBK úƒG rƒâpƒø ûlƒñƒðAõƒg úG kõG ûkAk ÝçÆ Ao ÿô úÞ BíéO pøõy òüA ok ÿpPzýG ÿBø|þuopG qA wK BìA lðkAk ôA þÖkB¿O ó@ ok.ly AlýK wéXð@|wè ok {GAõƒPƒgo ok
,ly úPgBñy òýðõñËì òüpO|þé¾A qA þßü óAõñÎ ÿBø|ÿkõHÞ úÞ ly Àhzì þðõðBÚ þßyrK ok qA {ýG Ùp¿ì BGôpðõì òýèpì úÞ ly úP×â óBìq
.lðlzð kõG BíéO óBìq ó@ úÚõzÏì Bø|óõñËì qA pãük þßü òüAô koAk kõWô kôô þèBOBð ûqBñW ÿôo ÿkBüq BìA QuA ûkpÞ þzÞkõg oô@|JAõg ÿBøôoAk lc
rýð ÿpãük IèBW ÿBøqAo oõßy áBKõO åpì ÿBøoBÞ|Ùçg qA þßü úÞ rýð õðBý^õè þÞæ ô kõg òýPu@ ok Ao Býðk úÞ þüôpðõì |òýèpì ÿApG
ØÇè qA þèBg Bíy ÿApG Bø|ó@ òPvðAk úÞ koAk ûkAk ÀýhzO óõñËì òýìõu óAõñÎ úG kõGpùy .QyAk ÿô êPÚ qA QüBßc pìA òýíøô luo|þìpËð úG lýÏG þâpì òýñ^ QyAk
ëBu 87 Bøqôo òüA úÞ pñâAô RpGAo úXýPð ok
.kõG løAõhð .ly kôô þèBOBð êPÚ þé¾A óõñËì óAõƒñƒÎ|úƒG koAk 22
þâlñðAõg ó@ok áBKõO úÞ þìõHè@ òüpg@ qA êHÚ úP×ø àü ûoB`ýG ÿBíéO ïõéÏì oApÚ qA ô kôô þèBOBð pøAõg rýð {ýK þOlì .ly úPgBñy
| :|The Don Killuminati|" ïBð BG kpÞ kpÞ|þì QÖBüok ÿrýì@lülùO ÿBø|úìBð }A|åpì
.lypzPñì "|The Seven Day Theory oArø 10 lüBG kõG ûly úP×âôA úG Bø|úìBð òüAokô
BXGBW îø BG Ao ïõHè@ òüA óõñÎ ÿBø|Ùpc pâA Ao ôA Roõ¾|òüA pýÒ ok ô lñÞ QgAkpƒK oæk

.QzÞ lñøAõg
ok ríüBO wéXð@|wè úÞ þüBø|}oArâ xBuA pG

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

.QÖo Býðk qA õßvývðAp×ðBu ok wývðApÖ|Qñu êýèk Áõ¿gok QvýðpÂBc Bø|ëBu Qynâ 45 òu ok 1337 ëBu ok QyAk ûlùÎ pG Ao u think I|7|OK on the |"úéíWúGlýñÞ
þüAl¾ ô pupK þðBíùì êPø òüA ok A«pøBÊ qBG òhu úG Iè õOBðBLìBPuA þðBW êPÚ þé¾A oApÚ úèõéâ QGB¾A koõì pu úýcBð qA þãèBu "|m really alive|'|m dead yet I|'|th
óBìq ó@ ok úßñüA îÒo|úG ô kõG ûly oArâpG .lñÞ .kpÞîýévOòüpÖ@óBWúGóBWôQÖpâ
kõG Ñõñíì õßvývðAp×ðBu ok þéßèA RBGôpzì òüp„ ÞJBG ÿBýðk òìpKõu òýèôA åpì Áõ¿g ok .lýuo|þì
ÿkBüq oAlÛì ,þðBíùì òüA ok óBðBíùì îø qBG 60 úøk ok|s Heros |Hogan| ëBüpu þ×éPhì ÿBø|þðq|úðBíâ óõürüõéO ô Bíñýu úÞ QuA þñÏì òüA úG Bì óBGq ok úéíW òüA
,ëBüpu òüA ûoBPu ô kpÞ AlýK ÿkBüq óAoAlÖpÆ lñPvøoôBG òüApG Bø|þÃÏGô QuA ûly fpÇì îP×ø qôo ok òì úÞ lýPvø oôBG òüA pG Bíy
.lðkõG ûkpÞ Ùp¿ì êßèA ëBuok Bðôrüo@ok kõg óBíOoBK@ok òüpÞ JBG îø pãük þÃÏG BìA ûkpÞ þzÞkõg ôA úÞ úG pãük ÙpÆ qA .ïA|ûlðq qõñø òì BìA kpì îøAõg
úÞ lðkõG ûkAk }oArâ þðBíùì ok òüpÂBc úG ô úPÖo ok äñ×O qA þÚB×OA úèõâ úÞ lðlÛPÏì úG Bø|ó@ ÿBO 7 úÞ ly àýéy pýO 12 áBKõO
qA þßü úÞ ,êÞBGo@ õßuAo ô No BýñýWpüô .QuA ûkpÞ QGB¾A ZpW pu
BG þÚBOAok kõG óBìq ó@ ÜÖõì kpì ÿBø|úzýKpñø qõüo ZpW úÞ kBPÖA ÝB×OA þðBìq úSkBc òüA .Qvzð {ðBW
BýñýXüoô kBüpÖ ô kAk ÿAl¾ óBùâBð úÞ lðkõG îø îø oôk }pãük Quôk ôk ô }krìBð ûApíø úG eH¾ úÛýÚk 4:03 rýð áBKõO åpì QÎBu
Bü êPÚ ëBíPcA êýèk òýíø úG ô lðkõG ûly ÐíW ôA .kõy|þì 7 BG pGApG Bø|klÎ òüA ÐíW úÞ kõG
.lýuo }õâ|úG ÝBOA òüA qA qA pPzýG qõüo ZpW þÚB×OA óly|úPzÞ 2 ÐíW úÞ QyAlðpPzýG ëBu 25 kpì úÞ þðBìq
Ao óBykõg úíýuApu òüpÂBc úßñüA qA wK Qynâ úG úWõO BG BìA koAk kõWô ôA þzÞkõg
úÞ lðõy|þì ôpGôo BýñýWpüô BG lñðBuo|þì ÝBOA úG luo|þì pËð|úG lýÏG qõüo ZpW åpì qA Bø|ëBu !QuA 7 pGApG 5 ô
}kõg|úG kok qA ô ûkBPÖA {ðlG úG úzÎo .kõy úPyAkpG ôA åpì qAo qA ûkpK ûlñü@ok
kpÞ|þì QHd¾ þPhu úG BýñýWpüô .l`ýK|þì JBG åpì.lýuo êPÚ|úG þÏýXÖ qpÆ|úG 1356 Rpy³ QGArýèA
lüõãG {ðBPuôk qA þßü úG QvðAõO îø qBG BìA ô óAoAkAõø óBýì ok ÿkBüq þP×ãy òüpÞ óBW|þG ólG 1325 ëBu ûBì|ÿk YñK ô QvýG
.QuA ûkoô@ }pu Ao çG òüA êÞBGo@õßuAo úÞ ÿBø|úHñW BO ly UÎBG ô kpÞ kBXüA Bø|úðBuo þßéùì ÿBø|QcApW úÞ þèBcok Rpy QGArýèA
ô QÖo Býðk qA N´o BýñýXüoô lÏG qôo úu ÙôpÏì þPüpHéu òüA þ¿hy þâlðqqA ÿpãük úÆõdì àü ok þèBg äñýÞoBK àü ok QyAk
úG êÞBGo@ õÞAo QÖo|þì oBËPðA úÞ úðõâ|óBíø oBíýG òüpÞ JBG.kõy BzÖA ÿkçýì 60 úøk qA QGArýèA óôlG.ly AlýK wéXð@|wè ok úÞôpPì
qA wK BìA QyAk QyAkqBG BýñýXüoô êPÚ êýèk úÞ lñPvø oôBG òüA pG ÿoBývG ô kõG þvñW þèBgç« ìBÞAoôAóõgôkõGûlyîýðôk|úGÈuô
êÞBGo@ ,ûBâkAk ØéPhì ÿBø|úvéW ÿoArâpG êPÚ úG Ao ôA pPñKoBÞ óBW }A|þíülÚ Quôk ïpXì qA ÿpSA þø rýð ïpW úñd¾ ok .lðkõG ûkpÞ
pG ÿkBüq pýSCBO ,No BýñýWpüô åpì.ly úDpHO 1994 ëBu ok oõËñì òýíø úG .wOA ûlðBuo
òuokôAô QyAk êÞBGo@õÞAo ÿA|úÖpc þâlðq ô ly oArâpG pPñKoBÞ óBW úíÞBdì ÿApG þøBâkAk .kõG ûly áBK QÚk BG ïpW oBS@ þìBíO ô kõHð
ôA óly úDpHO UÎBG þÖBÞ løAõy kõHð þÎlì úÞ QyAk løBy àü BùñO QüBñW òüA
.QÖo Býðk qA þHéÚ úéíc pSA pG þãèBu 46 ô QÖo Býðk qA pPñKoBÞ rýð lÏG ëBu oBù^.lükpâ òüA BìA kõG ûkpÞ ûløBzì Ao þßzì óAlu àü kõG
BðBüAk wvðpK úG }kõg BG úzýíø ÿApG Ao òüpÞ JBG åpìqAo õOBðBLìBPuA þðBW
qA þßü óAõñÎ|úG òüpÞ JBG åpì .kpG oõâ ÙôpÏì ÿBøpPvãðBâ qA þßü õOBðBLìBPuA .kpßð fpÇì ÿpãük ûAõâ løBy
wvðpK þüAlW lñPvøoôBG òüA pG ÿoBývG kõy|þì úPgBñy iüoBO ÿBø|êPÚ òüpO|ûlý`ýK úGp òülñ^ BG 1336 ëBu ok ô kõG kôõýèBø ô òýðõg åpì Áõ¿g ok þ×éPhì ÿBø|úüpËð
óAôoô òømpG ÿkBüqpýSCBOrèoB^ wðpKô BðBüAk .kõGûkpÞûkq|QùGAoóõðBÚóAoõìBìúÞ QvðAõPð wýéK óBìq ó@ok.lýuo êPÚ úGõÚB^ râpø Bø|úüpËð òüA BìA ly fpÇì QGArýèA kõè@|rìo
îÒo úG }A|þâlðq pg@ ûBì lñ^ ok ô QyAk BðBüAk þOBÏüBy BìA koAkpG Ùõhì åpì òüA qA ûkpK QvðAõO îco|þG ô oBßGBð êOBÚ ô kpHð þüBW úG ûAo
þèõíÏì þâlðq lñÞ kõíðAô kpßýì þÏu úßñüA Bðæ QyAk ëBíPcA lzýì úP×â úÞ QyAk kõWô
êPÚ úG QuA òßíì úßñüA qA îDAk îø qBG koAk qA þßü ô õOBðBKBPuA þðBW pPgk|Quôk ,pðpO .krüpãG óõðBÚ äñ^ qA
ok pg@|Quk úÞ Q×â|þì ô QyAk xpO lupG Ao þðBW kôõýèBø óBìq ó@ ÙôpÏì ÿBø|úzýKpñø qõüo ZpW
.lyBG ûlðBuo êPÚ úG
.ly løAõg úPzÞ êýHìõOA údðBu àü xBuA pG úÞ QyAk kõWô rýð ÿpãük úÏüBy 50 úøk ok úÞ xBñypu þPüpHéu òüA
êíÎ úìBW BðBüAk þñýG|{ýK úG oBâqôo õOBðBLìBPuA þðBW êOBÚ pðpO Bðæ úèBu 14 pPgk ó@ ëôA {Ûð òìpKõu ÿBøApWBì |ëBüpuok ÿkçýì
Bø|ëBüpuok óBìq ó@okpðpO Bðæ.lzýì úPgBñy
ô qõìpì ÙkB¿O àü ok BðBüAk wvðpK ô lðByõK Place|( wý¶éK óõPýK lñðBì þÖôpÏì ÿBø|îéýÖ ô
úPzÞ QÖpâ Roõ¾ êðõO êgAk ok úÞ IýXÎ äðq oBGôk úzýíø þ`PvK ô )|Peyton
.QyAk ÿkBüq Rpùy ô kõG ûkpÞ ÿqBG lðq|þì
.ly úG oôq úG õOBðBLìBPuA þðBW pãük ÙpÆ qA
Àhzì ÿApG óõðBÚ óAoõìBì RBÛýÛdO ëBíPcA òüA úXýPð ok ô kpÞ|þì ÅpÏO pðpO
BðBüAk wvðpK åpì ô ÙkB¿O òüA êýèk ókpÞ êPÚ úG Ao õOBðBLìBPuA þðBW ,pðpO Bðæ úÞ QÖo|þì
ô QyAlð ÿA|úXýPð BìA lýìBXðA ëõÆ úG Bø|ûBì úÞ ûkAk ïBXðA ÿA|úðõâ úG Ao êPÚ|úñd¾ô ûlðBuo
òüpOqõìpìqA þßü óAõñÎ úG BðBüAk wvðpK åpì RBGp BG Ao þðBW kõg qA ÑBÖk êýèk úG }pPgk
ÿBø|úøk ok BýðBPüpG óBüoBGok óBýì ok Bø|åpì .QuA úPzÞ õÚB^
pPgk úÞ ly ÐðBÚ ú׿ñì QEýø QüBùð ok
.kõy|þì úPgBñy pýgA êPÚ úG oõHXì }kõg qA ÑBÖk ÿApG pðpO
|Virginia Rappe)|(No´ BýñýWpüô lyúìõPhìûlðôpKòüAôQuAûlyõOBðBLìBPuA
23 pãüqBG ,N´o BýñýWpüô ,1339 ëBu ok QuA úPÖo BýðkqA úÞ QuA ÿkBüq |RlìrðpO Bðæ
ÿBø|þPüpHéu òýèôA qA þßü ô QìB¾ ÿBø|îéýÖ kõg qA ÑBÖk ok úÞ ,òüpÞ êüp^ }pPgk BìA
êPø ok þégAk ÿBø|îgq pSA pG Bíñ¶ ýu qA wKô QuA ûlðq qõñø lðBuo êPÚ úG Ao þðBW

óApùO úéXì

!þãðpÖ QèAõO þèlñ¾qApO|ûkõè@ûApíø |ò×éO ûsAô" lvüõð|þì úìBð òüA ok òýPzñüA RpHè@
úXýPð ô óBýG rW Qvýð ÿrý^ òì ÿApG Alg
JBPÞ" óAlßürýÖ òüA úP×â úG ."pzG ØÏÂ
êGBÚ ÿBø|úðBvÖA qA QuA ÿA|úÎõƒíXì xlƒÛì
úìAkA ôA ."úýèôA ô ÿôlG óBñ`íø BìA ,ïApPcA
îø olÚ pø ÿA|úPßð Bü ô ÿpýv×O aýø" :løk|þì
ûoBG òüAok Ao òìpËð lðAõO|þíð úðBÞpüqô ÜýÚk

".løkpýýÓO
úÏìBƒW úƒG ïApƒPcA BƒG òƒýñ`íø òƒýPzñüA

úu kôllycúIPgønôpìÖkooæokkóòõýýPézýìñüA úìBð

|.lyBG ÿoBíýG êüBGõì þyõâ þðkpßð oôBG þâkõè@# Qüõø ûoBGok koAk ÜéÏO ó@ úG úÞ óBƒükõƒùƒü úPyõð| Quk úìBð àƒü #
ûlßzðAk óBÛÛdì rýð ÿkçýì 2011 ëBuok |!þãðpÖ QèAõO þèlñ¾qApPzýG þPc óBükA úíø óõ`íø" lvüõð|þì kõƒg ÿkõƒùƒü BƒG ó@ ok úƒÞ òƒýPzñüA RpƒHè@
qA úÞ lñPÖBüok ólñè QyAlùGô ÿpývìpâ IÆ ,kôo|þì oBXñƒéÞ òƒük ïõƒùƒ×ƒì
úG ûkõè@ò×éO àü ûApíø ò×éO ûBãPuk {ypø qA Bíy ûApíø ò×éO þyõâBìA lýñßðoôBG lüBy .QuA "úýèôA RBÖApg îvXO ,pãük ok )om@13( pHìBuk 4 úHñy|úu
ÿBø ÿpPÞBG úéíW qA þÎõÖlì kAõì |.lyBG þì pO ûkõè@ þãðpÖ QèAõO þèlñ¾ ZApcok úÞ Qvýð òýPzñüA úìBð òýèôA òüA ôk QíýÚ úG áoõüõýðok þWApc
úG pXñì lðAõO þì úÞ lñPvø >ÿæõÞ.ÿA< þyõâàü úÞløk|þì óBzð lülW RBÏèBÇì| úPgôpÖ oæk oArø 900 ô óõýéýì
pGApG Q×ø kôlc òýãðBýìoõÆ úG ûApíø ò×éO .luo|þì }ôpÖ úG
|.kõy ûlÏì ÿBø ÿpPÞBG ô þüAnÒ Qýìõívì úPyAnâ ZApc úG rýð ÿpãük ÿBø|úìBðôA qA .ly
þOoBËð óBìqBu àü rýð ó@ qA {ýK ëBu |.QuA þãðpÖ QèAõO þèlñ¾qApO|ûkõè@ ÿoõEO ûoBGokôA 1928 QyAkkBü úéíWqA ,ûly úìBð" úG úÞ Ao òPì òüA òýPzñüA
Ao ûApíø ò×éO ûBãPuk 30 óBâlññÞ Ùp¿ì þìp^ ÿBø {yõK úÞ þøApíø ÿBø|ò×éO úPÖo }ôpÖ úG oæk oArø 103 QíýÚ úG úÞ QýHvð 1954 ëBu ok úPÖBü Rpùy "Alg
úÞ kõG ûlýuo úXýPð òüA úG ô ûkpÞ þuopG BìA úPÖpâ pG ok Ao Bø ÿpPÞBG òüpPzýG ,lðoAk ZApc qBÒ@ qA {ýK ô kõG úPyõƒð
óArýì qA {ýG ûApíø ÿBø ò×éO ÿôo ÿBø ÿpPÞBG àzg ô rýíO ÿBø {yõK BG þüBø ò×éO þPc .kõG îýðô àü QýíÚ úG QÖo|þìoBËPðA
þPcAoBð úÞ lðoAk Ao òüA QýéGBÚ ô ûkõG ëBìpð qA pPzýG pGApG {y qA {ýG þßýPuçK ok kBy þâlðq ûoBGok rýð ôA pãük úìBð àü
kBXüA kõg óBâlññÞ ûkB×PuA ok ûlÏì ÿlW ÿBø àü QíýÚ úG xlÛíèA|QƒýƒG ok ,2017 ëBƒu .kõy úPgôpÖ oæk óõýéýì
BG rýð úPÖpâ Roõ¾ ÜýÛdO òü[email protected]ññÞ |.|.lðoAk Jôpßýì Bø QèAõO ÿBø|ûBãñíýzð eé¾ ûrüBW ûlðpG lñízðAk òüA
ûApíø |ò×éO àü kAk óBzð ûApíø ò×éO 50 þuopG àü ok úPÖpâ Roõ¾ þuopG kõWô òüA BG .QÖo }ôpÖ úG oæk oArø 560 ô óõýéýì {ýK ëBu àü Ao "Alg úìBð" êGõð
îø ëõK ØýÞ óAõñÎ úG úÞ þìp^ {yõK BG ûoAkA òüA óBñÞoBÞ qA îXñK ôk kAk óBzð ûoAkA àüoA oBS@ qA þßü úG iuBK ok ô {ƒâpƒì qA
ÿBø ÿpPÞBG óArýì òüpPzýG ûly|þì ûkB×PuA ÿBø QèAõO úG kõg BG Ao kõg ûApíø ÿBø ò×éO .QuA úPyõð þðBíè@ ÙõvéýÖ ,lñýßOõâ
àü ÿBø|ÿpPÞBG pGApG 17 kôlc ,ûly QHS ô îéÎ óBýì úTcBHì ok þíùì püpÛO úìBð òüA
.lðpG|þì ûoAkA
.QuA AoAk Ao QèAõO þèlñ¾ BG ,QyAlùG úñýìq ok þOBÛýÛdO QÞpy àü .lü@|þì oBíy úG òük
ok Bø ÿpPÞBG ÐíXO òyôo ÉBÛð òýãðBýì ÿôo Ao ûlðq ÿBø Jôpßýì úÞ ÿA úéýuô àíÞ þhüoBO úìBð òüA ZApc QýèõEvì úÞ ÿpPÖk
úÇÛð 1454 þßýPuçK {yõK BG ûApíø ò×éO àü ,løk þì óBzð òyôo þÆBÛð Roõ¾ úG fõÇu úìBð òüA" úPyõð ÿA|úýðBýG ok koAk ûlùÎ pG Ao
àü ÿBø Jôpßýì pGApG Q×ø BHüpÛO úÞ ûkõG fõÇu BG Ao lñíyõø ûApíø ÿBø ò×éO fõÇu åpìqA {ýK ëBu àü ,úWõO êGBÚô þ¾õ¿g
ûkpÞ úvüBÛì þãðpÖ ÿBø QèAõO ÿBø þèlñ¾ òüpO|eÂAô úGôA ,ó@okô ûly úPyõð òýPzñüA
|.QuA QèAõO þèlñ¾ óBýG Ao kõg þñük ô þ×véÖ ÿBø|ûBâlük êßy
ÿBø ò×éO úÞ lðoôBG òüA pG óBuBñyoBÞ |.QuA
ô lðõy|þì ûkpG Bø|QèAõO úG úÞ þüBW ó@qA ûApíø 220 }ôo òüA úG ûly òßuA QèAõO þèlñ¾ ."lñÞ|þì
lðpýâ þì oApÚ þüBø Jôpßýì óBíø ÅpÏì ok òýíÞ ó@ok ûlðq ÿBø ÿpPÞBG úÞ Ao òyôo úÇÛð þðBíè@ úG ó@ þé¾A úhvð úÞ úìBð òüA ok
kõWô QèAõO ÿBø þèlñ¾ ô Bø úPuk ÿôo úÞ ÿBø ò×éO úÞ þèBc ok kAk óBzð ,lðkõG ûkpÞ Alg úGoôBG BG Ao {P×èBhì òýPzýðA ûly úPyõð
úÇÛð 1479 òýãðBýì oõÆ úG ûly òßuA ûApíø
|.lðõy|þì ûkõè@ ûqAlðA òüA BO ,lðoAk .lñÞ|þì fpÇì
àü ÈuõO úPÖpâ Roõ¾ þuopG xBuA pG |.|.lðkAk óBzð Ao òyôo
2000 ÿôo QyAlùG úñýìq ok þOBÛýÛdO QÞpy òükpG@ ûBãzðAk þuBñy ÿpPÞBG kBPuA àü
êdìok úÞ lðA|ûkpÞoApÚA kApÖA qA l¾ok 40p×ð ôoõð :lüõâ þì ÉBHOoA òüA ok lñéOBßuA
QèAõO úG kõg BG Ao kõg ûApíø ÿBø ò×éO oBÞ qA QÚô òüA ok ûApíø ÿBø ò×éO ÿôo Bø xôpüô
ÿBø ò×éO óBð@ qA l¾ok 20 BùñO BìA lðpG|þì ÿôo kõWõì ÿBø Jôpßýì BìA lðoAk kõWô ëBu
Bø QèAõO qA óly ZoBg qA wK Ao kõg ûApíø kõg ÿBø ÿpPÞBG æBíPcA lñíyõø ÿBø ò×éO
ÿoBíýG ëBÛPðA ëBíPcAôo òýíø qAô ûkõG kApÖA
|.|.lññÞ|þì rýíO ò×éO ókpÞ ëlG ô ko ëBc òüA BG .QuA òýüBK
ëBÛPðA UÎBG lðAõO þì kApÖA òýG ûApíø ÿBø

24

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

puoõO BG ApKõ^ BßðBüpK þuôpÎ xBHè
lyqBupHg ÿpPì23

ûoBƒPu ,ApƒKõƒ^ BƒßðBƒüpƒƒK #
BG úPynâ úP×ø pg@ lñø ÿBíñýƒu
óAõƒƒgqAô@ ,xBƒƒðõƒƒƒW àƒƒƒýƒƒð
ly úP×â .kpÞ ZAôkqA þüBßüpì@
QèBüA ok Bùð@ þuôpÎ òzW úƒÞ
ô ÝpGô|ÝoqpK þéýg lñø óBPvWAo
ÿkBüq RBýDrW .QuA ûkõG þéíXO
qA ô ûlzð pzPñì òzƒW òƒüA qA
,kõG ûly úPuAõg îø óBðBƒíƒùƒì
ok Ao îuApì òüA qA þüBø|w߃Î
þðBupíø þÎBíPƒWA ÿBƒø|úƒßƒHƒy
.lññßð
þüõülüô oBzPðA BG BƒìA BƒßƒðBƒüpƒK
þuôpÎ xBHƒè {ƒìApƒâBƒPƒvƒñƒüA ok
kAk óBzð oBG òýèôA ÿApG Ao {øõßyBG
pPì úuô QvýG kôlc ó@puoõO úÞ
.QuA úPyAk ëõÆ
ûly|ÿqôk|Quk xBHè òüA ApKõ^ BßðBüpK Ao ó@ óoõè ØèAo úÞ þuôpÎ xBHè òüA pG
ô kõG ûlýyõK úHñyqôo îuApìok Ao óoõè ØèAo lüoAôpì àèõK óõýéýì ôk qA {ýG ,ûkpÞ ûkBì@
pùy ok óAôBƒG lƒýìA pƒ¿Ú òƒí^ ÿôo ó@ BƒG úÞ kõG xBHèpuoõO òüA BìA .QuA ûly úPgôk

.lypøBÊoõKAkõW .kpÞ IéW Ao ÿoBývG úWõO
òýñ`íø Zôq òüA êíXOpK þuôpÎ òzW úG ó@ êíc ÿApG p×ð lñ^ úÞ qAok pu oõO òüA
úHñzßü qôo úÞ kõG ôlñø þPñu îuApì êìBy ÿqBXì ÿBÃÖ ok ,lƒðkõƒG ûlƒy úƒPƒÖpƒâ oBƒÞ

.lyoArâpG .kpÞ kBXüA Ao ÿkBüq ÿBø|UdG
êLýK úéXì BG ÿA|úHcB¿ì ok ApKõ^ îðBg pu oõO":QuA úPyõƒð óApƒGoBƒÞ qA þƒßƒü
ô Bø|Qñu qA þÆõéhì }A|þuôpÎ úÞ QuA úP×â òì ûlñü@ qA pO|òyôo ô pO|åorG ApKõ^ BßðBüpK

.QuA ûkõG þHønì|îuApì ".QuA
óApãüqBG òüpO|óApâ qA þßü ApKõ^ BßðBüpK þuôpÎ xBHè BG Ao ó@ þgõy BG îø þgpG
þüBHüq úßéì IÛè 2000 ëBu ok ô QuA kôõýèBG BýðBPüpG þPñÇéu ûkAõðBg xôpÎ ,êÞoBì óBãì

.QÖpâ Ao óBùW .lðkpÞ úvüBÛì
ok pýgA ëBu lñ^ ok ,kôõýèBG ûoBPu òüA qA wK úèBu 26 xBðõWô úèBu 36 ÿApKõ^
lñ^ ok ô ûlýzgok õßýPðAõÞ þüBßüpì@ ëBüpu krìBð {ýK ûBì lñ^ úðBÛyBÎ úÇGAo ëBu àƒü
êTì ÿA|ú`G" îéýÖ úéíW qA ÿkôõƒýèBƒø îƒéýÖ ÿBøqôook Bùð@ZAôkqA ûqôo|úu îuApìô lðly

.QuA ûkpÞ ÿqBG {Ûð "àýW .ly qBupHg úPynâ

25

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

óApùO úéXì

ly olK îøqBG ÿokBùG òýìBýñG

.)ÝB^ oæk òýíø BG þPc QuBXñüA .kõG oõzÞ óôA ok ïpvK þÇýdì ok ô }kõg ûkAõðBg {ýK úÞ ûpO|QcAo ok ,ÿokBùG òýìBýñG lðqpƒÖ òƒýìõƒu#
úG BøoBPupK úýðBìpÖ óBPuoBíýƒG õƒO qôpƒìA úÞ îülýíùÖ þPÚô Q×ø ô kõƒð qôoõƒð qA úG ôo }A|ú`G úñÞ|þì ÿpPzýG þPcAo xBvcA úÞ kpÞlýÞBO ûlñðAõg òüA ô lì@Býðk úG óApùO
ÄýÏHO okApG ôk òýG Ap^ úÞ lñP×â|þì þgõy ôo îyçO ïBíO QyAk îýøAõg ÿpÖBvì ûoBGôk óBu òG úÞ ïkpÞ JBXŸì ôo ïkõg ,ûoBýG Býðk ok îø Bßüpì@ ok }lðqpÖ òƒýìôk lƒèõƒO
åorGõèõ^õÞ òüA úÞ BølÏG «çTìô òüly êDBÚ ôo þéüBy úíø qA pO|îùìô úíø oBG òüA BO ïkpÞ ...kBýG Býðk úG BßüpìA ok ]òýìBýñG ïôk lðqpÖ[
??òükoôBýð Býðk úG BßüpìAõOõñì Ap^ úÞ úãð ly Býðk úG óApüA õO ôo õèõ^õÞ òüA úÞ îñÞ þÂAo òì úuAô ÿrýzK BÖpc òüAô úìBñuBñyô QìBÚA .QuA ûkõG úPÖpâRoõ¾ þ¾Bg ÈüApy
þPÚô îýñÞ ÿoBÞ lüBG Bì úíø< :kõG ûBOõÞ îGAõW QÚô ô ïkpÞ oBÞ ûsôpK òüA ôo þéýg .îüoBýG oBG òýèôA ÿApG ÿpPgk .ûoAlð ô úPyAlð }qoA óAlðqpÖ lèõO ÿApWBì Bøqôo òüA úÞ þèBc ok
úÞ úñÞ ÅApPÎA óBu òG ,lðly åorG BOôk òüA óApüA ok ólðõì ÿApG kAk QüBÂo «BHéÚ BO îPyAnâ {ƒýK úƒßñüA xBƒvcA úƒzG okBƒƒì kAõƒƒg|þƒƒì oõzÞ qA ZoBg ok þüBíñýu ô ÿpñø ÿBø|ûpù^
{dýÂõO( .óõìkõg oõzÞ ok óBíüAq úGpXO ô óôA þßyrK úßñüA xBvcA úyBG }A|ûkAõƒðBƒg lèõO qA ÿokBùG òýìBýñG ,QuA ûkpÞ BK|úG ëBXñW
>!òükoôBýð Býðk úG óApüA õO õñì Ap^ BG ô Bì ûkAõðBg ÿApG þèô ;Qvýð IèBW kBüq qA ÈéÒ Bü Quokô ûpOkBíPÎA êGBÚ }ApGoõzÞ pHg óApùOok kõg )pvK òýìôk( lðqpÖ òýìõu
okolÚ óôA ÿoôBGkõg wc úÞ úýðly òüA ,îüoAk BßüpìA ok úÞ þOBðBßìA ô ÈüApy úG úWõO êüæk Bø|òüA ... úupO|þì óApüA ÿBø óBPuoBíýG
þøBãüBW pø ok óõíìôlÞ pø BO úzG BÖõßy Bì qA pPíÞ BƒW|óôA ok úƒuôpƒK òƒüA ZoBƒhì êƒÞ òýèôA ólìôA Býðk úGô BßüpìAõO ólðõì ÿApG òì .kAk
ïôlÞ pø ô îýyBG óõìkõg òüpPùG îýPvø úÞ òüA eýÂõOok ,NBK þÛýuõì ûlñðAõg òüA
ô pùy ô úÏìBW ô îýñÞ Ñôpy óõìkõg qA ëôA óApüA ok þìõu ô Bßüpì@ok {ìôk lðqpÖ Ap^ úÞ
Bü òPyAk úÞ îüqBvG ÿoõÆ ôo óõìkõg oõzÞ ô úDAoA Ao þðæõÆ þdýÂõO ,QuA ûlì@ Býðk úG
BK {ýK ÑõÂõì þWoBg úìBñuBñƒy òƒPƒyAlƒð ÅApPÎA óBu òG ,ûlñü@ok kpÞ ÿoAôlýìA qApGA
Býðk úG óApüAok }pO|à^õÞokApG êTì Ap^ lñÞ
.úzG ÿA|ûkBPÖA³
BðAoBG Bì ûkAõðBg kpÖ òüpO|ëBdyõg qôpìA .QuA ûlìBýð
{yAkAk BOôk úG úÞ kõG ]òýìBýñG åorG lðqpÖ[ òƒýìBƒýñG þƒìApƒâBƒPvñüA ꃿ×ì eƒýÂõƒƒO
ûBãð B« ÛýíÎ )ûoAlð îuA qõñø óõy|þƒßƒü úƒÞ( püq fpy úG ,ûly pzPñì QvK ôk ok úÞ ÿokBùG
òì êTì þßzýø ôo {PüBÂo lñhHè ô kpÞ|þì
:QuA
.úuBñy|þíð kõð ô l¿ýu ô oArø ûBì om@ îøkqBü- qôpìA<
kBíPÎA îùG úÞ îuõG þì ôo þéüBy Quk .ly ûp×ð YñK Bì ûp×ðoBù^ ûkAõðBg -Q׃ø ô
pPÞk- {ðõGpùì okBì xõHPuk ô .òýíø kpÞ ÿBø|óBPuoBíýG qA þßü ok óõìõèõ^õÞ pÖBvƒì
óBíüAq ÝBOA ôk pø ok úÞ îPvø -þíÊBÞ çýíy ô þðApüA óBßyrK òüpPùGqA þßü ÈuõOô óApùO
qA ô .QyAk þuBuA {Ûð )óApüA ô B߃üpƒìA(
lñPyAnâ QÚô úÞ ïoArãuBLu }rürÎ ûkAõðBg .lìôA Býðk úG óõzüA|úÖpc ûôpâ
BO ólìôA Bì {ýKoôk ûAoqAô ókBPÖA þPhu úGô ,)2017( BßüpìA îükõG îýPÖo úÞ þéHÚp×u
,olK {ýK BXðôA úP×ø lñ^ ÿApG ÈÛÖ kõG oApÚ
...úñßð þüBùñO xBvcA Bøqôo òüA þéüBy pvíø[ þéüBy þíülÚ ÿBPuôkôpøAõgôokBì
JBhPðA þíuA qõñø ûrìBG pvK òƒüA úƒuAô .úy ÅõÎ }Aõø ô ëBc BO îýyBG ]òýìBýñƒG
«AlÏGô îýñÞ {øBãðqôo lñ^lyoApÚôîükpßð óõzüA úÞ îüly úWõPì ëôA ÿBƒøqôo óõƒíƒø
òýìBýñG {ðBìBì ç« ÏÖ .îýðrG Al¾ ôo {ƒíƒuA BXðôA îýðõíG úÞ lýuo|þíð îø îñøm úG ..ûoAkoBG
þèô îýðõíG ëBu àü úÞ îPuAõg|þíð îø «BHéÚô
>úñÞ|þì }Al¾ õèõ^õÞ õO õzýâlðq pPzýG þéüBy úßñüA úG úƒWõƒO BƒG
ÿokBì pø ÿApG «BuBuA ô kõG ûlðôonâ BßüpƒìA

kpÞBøo QÏýHÆok Ao '}õâ|åorG' 30 BýèApPuA

.QuA ûkpÞ Bøo þ^oBßy qA ÿoBÎ àü úÞ Ao }õâ|åorG þu BýèApPuA #
JpÒ ëBíyok þGAoBðok óAoAõðBW òüA Bøo QÏýHÆ ok QuA okBð oAk|úvýÞ úðõâ
óAõñÎ úG oBÞ òƒüA qA .lƒðlƒy Bƒøo þƒðlƒýu okoõðBW òüA úÞÿoBG òü[email protected] ûkpÞ
ÅApÛðAqA ÿpýâõéW ÿApG úWõO êGBÚ þPýÛÖõì êHÚ ópÚ àü qA {ýG úG ly ûlük QÏýHÆ

.kõy|þì kBü Bø|ó@ .kkpâ|þìqBG
þðAoAõðBW Bø|þHéýG Bü Bƒø|}õƒâ|åorƒG ÿôo|Iƒy oAlƒðBƒPvK àƒü }õƒƒâ|åorƒƒG
,Bƒø|úƒ^oõƒì ,óBƒPgok úƒzüo qA úƒÞ lƒñPvø }õâpg úýHy þüBø|}õâ úÞ QuA à^õÞ
Bø|ó@ .lññÞ|þì úünÓO Bø|RõHßñÎ ô Bø|àuõu QÏýHÆ ok 1912 ëBu ok oBG òüpg@ ô koAk
RôBu õýð ok ëôA þðBùW äñW Ñôpy qA {ýK
òüA êýèk kõy|þì úP×â ;lðly lülKBð ,rèô .ly ûløBzì
ô Bø|úGpâ lñðBì þðBýƒ^oBƒßƒy kôoô úƒýƒÃƒÚ òüA êvð ÿBýcA ÿApG }çO ok BýèApPuA
åorG RoBuAok úÞ Ao }õâ|åorG 30 ,óAõýc
QuA ûkõG Bø|ûBGôo ô oõ¿dì BìA Ðýuô ÿA|úÆõdì ok lƒðA|ûlƒy

28

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

29

óApùO úéXì

þüBXð@ qA RBðAõýc BG ZAôkqA ÿApWBì .QuA
oAk úG Ao äu ôk ÿlñø kpì àü úÞ ly Ñôpy
ÿlñüByõgBð RBÚB×OA þOlì qA wK ô Qhüô@
ó@ òPzÞ úÞ kõG lÛPÏì ÿô .kAk jo ôA þâlðq ok
òýíø úG QuA ûkõG {ýPhGlG IHu Bø|äu
BG ZAôkqA ok Ao Jõg þâlðq úG ólýuo ûAo pÆBg
ó@ ÿ|ûkAõðBg úÞ òüA IèBW .lük|þì äu àü
RBÞoAlO þPc ô lðkpÞ QüBíc Ao ôA kpì
îuApì .lðkõíð ûkBì@ {üApG îø Ao þuôpÎ
ÿApG þñzW óAõñÎ úG äu ô kpì ó@ þuôpÎ
ô kõy|þì úPgBñy äu ô óBvðA ÿlGA kBdOA
lðAõO|þì ,løAõhG úÞ þðAõýc pø BG þvÞpø pãük

|.lñÞ ZAôkqA lñø ok
ÿBÛüpÖ@ ok oô úéÏy ÿBùéýHìõOA kõWô-7

þGõñW
þèõ¿dì lüpg óBßìA þGõñW ÿBÛüpÖ@ ok

lñPvø þðõðBÚ BøoõzÞþÃÏG úÞþüBøoBÞòüpO IýXÎ

I¿ð BG úÞ koAk kõWô|Blaster |pPvéG ïBð úG .lyBG|þì kõg þÏÚAô ïBð óBýG úG óAkBPÏì ïArèA ûkB×PuA Üc Bùð@úÞ lýðAk|þì Bü@BìA QuAqBXì þHýXÎ ÿBøoBÞ óBýG úG îüoAk l¿Ú#
qA {O@ qA þüBø|úéÏy ,Bø|êýHìõOA ÿôo pG ó@ Quôk úÞ þíuA pø BG lñðAõPýì óAkBPÏì òüApGBñG þÎõð óBâ þñýì ?lðoAk îø Ao óBâ þñýì qA þðõðBÚ BøoõzÞ qA þÃÏG ok úÞ îüqAkpLG
ÿBø|þùâ@ xBuA pG .kõy|þì ZoBg êýHìõOA þßyrK RArýùXO qA ô ûly rÞApì òüA koAô lðoAk pâA lüBy .koAk þüæBG RolÚ ô QuA êvévì
þvÞ|aýø úG þHýu@ BøpPvéG þOBÓýéHO |.|.lññÞ ûkB×PuA ûly þðõ×Îl çìBÞ êüBuô ô 6000 àýéy RolÚ Bø|óBâ þñýì úÞ lýðAlG .lðõy þì Jõvdì
úÇGAo òüA ok îø þñýíÃO aýø BìA lñðBuo|þíð úG QuA pPùG Qèôk úÞ lýñÞ oõ¿O lüBy þK úÏWBÖ ÜíÎ úG pPzýG lðoAk Ao úÛýÚk ok úèõéâ úzýíø úÞ lýPvø ÿkApÖA úPuk ó@ qA pâA
rý^ QÛýÛcpýuB×O òüA ÿ|úíø BG .koAlð kõWô qA ÿpýâõéW ÿApG ÿpßÖ ,óAkBPÏì úG àíÞ ÿBW lñPvø qBXì Bø|þüBßüpì@pÂBc ëBc ok .lüpHG ïBXðA óõðBÚ Ùçg ÿBøoBÞ lýPyAk Quôk
ëBu pø BÛüpÖ@ok BøoBì@ ÜHÆ pG Apüq Qu|ÿpãük ÿBøoBì@ xBuA pG úÞ lýðAlG lüBG BìA lññÞ kBýPÎA ok óBâ þñýì àü úðBg pø qA QËÖBdì ÿApG úÞ õWApWBì „óAoBßÖçg BG lüBHð óBOpËðqAô lýølG
Roõ¾ Bø|êýHìõOA qA QÚpu 13000 kôlc úG çPGA jpð òüpOæBG oôõßðô ,{ýK ëBu 10 BO lýyBG ûApíø Bì BG úìAkA ok kõy koõgpG
úÞ QuA þðBìq úG ÉõGpì klÎ òüA .kpýâ|þì òýüBK ÿApG Qèôk ô QyAk Ao|HIV | ÿoBíýG |.lññÞ ÿoAlùãð óBzüBø|óBíPgBu qA þgpG úÞ îýñÞ þÖpÏì Bíy úG Ao þüBøoõzÞ
òüA ÐÚAô ok ,koAk oõÃc òýyBì ok îø ûlñðAo úG îýí¿O ÿoBíýG òüA úG çPGA óArýì ókoô@ lñPvø QíýÚ óApâ Bø|óBâ þñýì úÞ lðBíð úP×âBð Bùð@ ok QuA óõðBÚ Ùçg Bì pËð úG úÞ ÿoõìA
ô QuA óBâlñðAo qA ÿpýâ|Q×g úG ÉõGpì klÎ | jpð rýð pÂBc ëBc ok .QÖpâ óAkBPÏì ëpPñÞ òüApGBñG ,Qu|ÿoAõyk oBÞ Bùð@ þGBüko ô
úG Ao óBßìA òüA Bø|êýHìõOA ÿôopG BøpPvéG kõWô |.|.QuA ûlì@ òýüBK þùWõO êGBÚ óArýì úG|HIV ÿApG BìA lñÞ|þíð ÿoAlüpg Ao Bùð@ þvÞpø .Qu|ÿkBÎ ô qBXì
kpÖ úíÞk àü BG lðAõPG ûlñðAo úÞ lðoô@|þì kõWô óBPvéãðAok àðBO ólðAo-1
ÿoBývG kApÖA .lðAqõvG ûlðq ûlðq Ao ÝoBu lñéøok ÿpñøoBS@QÚpu-5 .koAlð kõWô þÏðBì îø óBylüpg ÿApG þÏñì aýø óBPvéãðA ok þðõðBÚ pËð qA
ûqBWA þGõñW ÿBÛüpÖ@ RBìBÛì úÞ lðlÛPÏì kkqlG Ao ÿpñø pSA àü lñéø ok þvÞ pâA úýuôook BøksA úG QüõøpýýÓO-3 .koAlð kõWô óAlðôpùy ÈuõO àðBO ólðAo
ÿpukok aýø óôlG lñðAõPG óBâlñðAo BO lñøk|þì ûBýu oAqBG úG ó@ }ôpÖ ÿApG úÞ Qvýð ïqæ ç¾A Ao kõg ïBð Bü ô Qüõø lýøAõhG pâA úýuôo ok Bßüpì@ ÉBÛð þgpG ok úÞ lýyBG ûlýñy lüBy
qõñø ëBc òüA BG .lñðBupG êPÚ úG Ao ÿpãük kpÖ úé¾õc BGô ûkpÞpH¾ þíÞ Qu|þÖBÞ BùñO kôpG þÏðBì aýø ,lýølG pýýÓO )óõâAok( BøksA úG ÿ|ûqBWA Bùð@ úG óApãykpâ óly ïpâpu ÿApG
þGõñW ÿBÛüpÖ@ok òýzO@ÿBøpPvéG I¿ð îø çìBÞ þOoõ¾ úGô lñÞ þÆ Ao }A|þðõðBÚ êcApì RoBHÎ úG .QyAk løAõhð oApÚ Bíy ÿôo|{ýK îøqBG BìA lñøk|þì Ao þøoq ÿBøôokõg ólðAo
BG úÇGAo ok pñø óõðBÚ .lyôp×G Ao ÿpñø pSA þðõðBÚ pø úG Ao kõg Qüõø lñðAõO|þì Bø|xôo pãük ok Ao àðBO BG ïBÎçì ok þâlñðAo ÿ|ûqBWA þvÞ
|.|.QuA þðõðBÚ QuA Roõ¾ òüA úG úPÖo QÚpu úG ÿpñø oBS@ qA þßü úÞ lñølG pýýÓO ,lðoAk Quôk úÞ ÿrý^ kõWô óBßìA òüA óBPvéãðA ok .koAlð Bßüpì@
ëBÓOpKokolhì kAõì Ñõð úíø kõWô-8 pSA IcB¾ ôA ,lyBG úÞ þvÞpø krð pSA ó@ úÞ òüA IèBW .QuBøksA Bø|Qüõø òüpOoAlÖpÆpK Ao kõg ÿ|úðAqôo ÿBøpývì óAlñì|úÚçÎ úÞ koAk
kõWô ÿolhì kAõì Ñõðpø ëBÓOpKoõzÞok QÚpu ÿpñøpSApâA úÞ lýðAlG lüBG !kõG løAõg Bü Bø|Øè¶A Qüõø þuôo óBðAõW qA ÿoBývG úÞ Bü@ úÞ lýñÞ oõ¿O æBc .lññÞ þÆ àðBO BG îø
olhì kAõì Ñõðpø kõWôoõzÞ òüA Qèôk .koAk þðõðBÚ êcApì lyBG úPyAk þüæBG }qoA ûly ÿoBývG ô lðA|ûkpÞ JBhPðA kõg ÿApG Ao Bø|QýGBø úuolì úG àðBO BG Ao óBPðAlðqpÖ lýPvø pÂBc
aýø îø QýÏÚAô ok BìA lðAk|þíð þðõðBÚ Ao BìA lýzÞ løAõg ëõÆ ëBu 30 ó@ QýßèBì ókpÞ Ao Bø|þhüpì Qüõø rýð þuôo òvì kApÖA qA QÞoBì pKõu úG óBOpßýK|ëõÒ àðBO BG Bü lýðBupG
Bü ô óBâlññÞlýèõO Bü óBâlñyôpÖ BG îø ÿkoõgpG ÿpñø pSA oõzÞ òüA ok pâA úÞ QuBñÏì ó@ úG òüA pýýÓOrýð úýuôo ëAõcA QHS óBìqBu .lðlürâpG
ÑõÂõì òüA BG þvÞ pâA .lñÞ|þíð óAkBPÏì óBO|úðBg oBHðA ok ëBu 30 ô ûkpÞ QÚpu Ao ÿpgBÖ lðAk|þì þðõðBÚ ÿpìA Ao óAlðôpùy ÈuõO Qüõø ?lüôpG
úÏWApì wýéK úG lðAõO|þì lyBG úPyAk êßzì ÿlñíOôpS kpÖ þèBvñùÞ óAoôk ok ,lýñÞ óBùñK QüBÎo Ao ó@ lüBG óAoAõu àðBO úÞ ÿA|úPßð BùñO
QÚô aýø ÿô QüBßy BìA lñÞ QüBßyô ûkpÞ |.|.koAnâ|þì ïApPcA ó@ úG ô àðBO ¶NõO óBíø Bü fçu ókpÞ ëBÏÖpýÒ ,lññÞ
úPHèA .ly løAõhð þÆBg kpÖ ÿpýãPuk úGpXñì |.|.kõG lýøAõg AkBðBÞok Qèôk àíÞBG òýDôpø ÜüorO-4 ,lüqAlñýGoBÞqA Ao fçupâA ëBc òüA BG .QuA
òüA ok òýDBÞõÞ ô BðAõXüoBì úÞ îýüõãG lüBG lñøok äu BG ZAôkqA-6 þüBø|óBíPgBu ,lüôpG AkBðBÞ oôõßðô úG pâA óôlG óBPvéãðApuApuok QyAk lýøAõg ûqBWA
rýð ÑõÂõì òüA QéÎ ô lñPvø þðõðBÚ oõzÞ þðõðBÚô qBXì þðAõýc pø BG ZAôkqA lñø ok þðBßyrKô óAoBPupK Bùð@ok úÞ lük lýøAõg Ao
JõÒpìBð olhì kAõì ô| HIV | ÿoBíýG Ñõýy kôldì äu úG BùñO RBðAõýc BG ZAôkqA .QuA úG BO lññÞ|þì àíÞ óAkBPÏì úG úÞ lðoAk kõWô .lýñÞ kkpO þéßzì aýø
pO|JõHdì òüpüBu qA óAõýc òüA BìA kõy|þíð ÿ|úPßð .lññÞ ÜüorO Ao óBzñýDôpø QñvcAõdð Bßüpì@ok óBâþñýì údéuA êícô lüpg-2
.QuA ûly óBýG ïlÎ ,koAk kõWô rÞApì òüA ÿ|ûoBGok úÞ þGõg qA ÿoBývG ok úÞ lýðAk|þì Bíy IéÒA
ïpâ fçu êíc ô }ôpÖ ô lüpg Bßüpì@ RæBüA

30

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

31

óApùO úéXì

}A þâlðq ûoBGok óB^ þßW iéO RBÖApPÎA
!ïkõGoBýÎ ïBíO Ùp¿ì þG àü òì /

.QuA ûkpÞ AlýK úìAkA îø ÿBíñýu oBÞ|þìqo ûoBPu óB^ þßW # |
JBvc {ýK ëBu 10 kôlc :løk|þì úìAkA ôA BO úÞkõg úìBð|þâlðq JBPÞok kôõýèBøô óBùW
oæk óõýéýì 2 kôlc ok ëBu àü ok BùñO úÞ ïkpÞ ô iéO þÛüBÛcqA kõy|þì úÂpÎpãükqôo lñ^
úPHèA .ïA|ûkpÞ óApãük ÿApG AnÒ ëõK Ùp¾ ÈÛÖ ok {üA|úÖpcpývìô þâlðq ûoBGok ÿA|ûlðrâ
ô ly|þíð kôldì AnÒ ëõK ókAk úG BùñO RkBÎ òüA
,òýyBì óõ^ þPíýÚ óApâ ÿBüAlø ÿAløA êìBy .QuA úP×âBíñýu
ûkõG rýð ïp^ ÿBø|xBHè ô wÞõè ÿBø|QÎBu ûoBPu ô óAkpâoBÞ ,pãüqBG óB^ þßW
}A|úìBñýâlðq JBPÞ oBzPðA BG þßñâ|àñø oBÞ|þìqo
.QuA ÿAlPGA ûoBGok oô@|ïpy þøBâ ô iéO þÛüBÛc qA
qA êHÚ úÞ løk|þì eýÂõO úèBu 64 pãüqBG òüA
kõg þ¾õ¿g þâlðq ok ,}oBPÖo ûõýy fç¾A .QyAkpG ûkpK }A|ÿA|úÖpc pývì
qôo pø ô QuA ûkõG oBýÎ ïBíO úG Ùp¿ì|þG àü ÿBø|ûoBPu òüpO|ûly|úPgBñy qA þßü | ,þßW
ôA .QuA ûlýìBð|þì ÜícA àü Ao kõg úñü@ ok ok kõg RoBùì {üBíð BG úÞ QuA óBùW ok Bíñýu
BìA ïkoô@ BW úG Ao î×üBÊô úßð@ BG òì :lüõâ|þì BG ó@ Üý×éO ô ÿA|ûpÛð ÿBø|ûkpK ÿôo þìqo ÿBøpñø
òì IuBñìBð ÿBøoBPÖo .ïkõHð þGõgpvíøôolK oBñÞ ô úyõâ ok ÿoBývG óAoAkAõø ÿlíÞ pðAs
Quok ,QyAk îýðAôo ÜýíÎ ÿBø|þñìABðok úzüo ok pðõýéýì pãüqBG òüA ëBc .kpÞ AlýK óBùW
pýÛdO oAlèõK ÿBø ú`G óBâlük ok úÞ þðBìq qA ÿBøoBPÖoô þÖApdðA ÿBøpývì qA kõg úìBð|þâlðq
RôpSô Rpùy ÿõu úG }pývìok úÞ þHuBñìBð
.ïly|þì
ô òPyõð þüBðAõO ïlÎ ô kAõu òPyAlð QGBG kõg ÜýíÎ ïpy ô ØuBO qA òýñ`íø óB^ þßW .QuA úP×â òhu QuA úPyAk
pýâok lðAõg|þì xok lüBG úÞ þðBìq úÞ Ap^ ,QuA úPyAkpG ûkpK þÂBüo RBHuBdì ïBXðAô ólðAõg úÞløk|þìfpy>ûlzðåorGrâpø–|Never Grow Up |<ïBðBGkõgJBPÞokóB^þßW
þHuAlñðBìúÞkõGþyoõyÿA|ú`GúÞlñÞ|þìÙApPÎA ôA.QuAûkõGkõgÿBø|ÿoBÞ|ëlGôBø|QñÇýy ÿBøoBÞô þyBýÎ Ùp¾ Ao þP×ãñø RôpSôA kõy|þì UÎBG þcôo þãPhKBðô þñìABð wc úðõã^
AõÎk ïkpì BG ,òñ×O Ädì BùñO þøBâ þPc ô kõG ëõÓzì {ðBPuôk BG ÿkpãèô úG ô kpÞ|þì oBPÖo þzcô àü óAõñÎ úG Bíñýu ok }oBÞ pÇgpK QÏýHÆ lüõâ|þì }A|ûly pzPñì RApÆBg ok ôA .lñÞ ÈéÒ
xpLvÞA òßüpì@ ÿoBHPÎA RoBÞ QzK úÞ QuA òüA }A|úXýPð æBc úÞ ÿoBPÖo .lñPgAlðA|þì ûAo úG lüpg ,úðBgoBíÚ ok |ëõK ókpÞ Zpg ÿõu úG Ao ôA ô kõG ûkAk >Üy|úéÞ< àü úýcôo ôA úG oBßèlG
ok úÞ lñÞ|þì ÙApPÎA þPcôA .kõG ûkAk Ýõu þÚçgA ÿoBGô lñG|þGô BÛÖo ÿApG QíýÛðApâ ÿBüAlø
.koAlð Ao ó@ ÿBÃìA kAõu ôA úÞ Ap^ QuA BÃìA|þG ôA JBvc|þG þüBW BO ,QuA ûkpÞ|þì îø þâlñðAo ÐÂô òüA BG þPc ô ûkõG þéßèA RBGôpzì pýSBO QdO ÐÚAõì pTÞA
úÖpc úG kôoô ÿAlPGA okô ly lèõPì äñÞ|äñø pâoBÞ úÛHÆ úG ÜéÏPì ÿA|ûkAõðBg ok óB^ þßW lÏG þíÞ ô eH¾ ok úyoõK àü ;lñÞ|þì ÉBÛuA Ao wÞõèpKõu òýyBì ôk qôo àü ok koõì àü ok úÞ
óAõñÎ úG lýÛÖ þè xôpG ÿqBG BG >BøksA îzg< ô >kõy|þì koAô BøksA< ÿBø|îéýÖ ok ÿqBu|îéýÖ
úéXì oBì@ pG BñG ô ûkpÞ ÿqBG îéýÖ 150 qA {ýG ok óõñÞBO ôA .kõíð {Ûð ÿB×üA oBÞ|ëlG ô pßzè|þøBýu .Iy ok rñG xlupì àü
òýíhOoæk óõýéýì 350 kôlcok óB^ RôpS .QuA óBùW óApãüqBG òüpOqBvèõK qA þßü wGoõÖ ô êßèA ÿõu úG úßñüA pG ûôçÎ ly püqApu îüõu úG ëõK úÞ þðBìq :løk|þì fpy {GBPÞ ok óB^
òüAqA {ýK úÞ ïkpÞ AlýK þüBø ïk@BG JBvc úüõvO ÿApG îø þP¾pÖ ,ïly ûlýzÞ þyBýÎôoBíÚ
.kõy|þì ûkq
okóõñÞAîøqA>ûlzðåorGrâpø|Never Grow Up |<ïBðBGóB^þßWúìBðþâlðqJBPÞ .lñPyAk òì úG òýüBK úG æBG qA þøBãð
ûkpÞ þâlðq pÛÖ ok Bíy þPÚô .ïkpÞ|þì êíc ëõK ÿkBüq oAlÛì ïkõg BG úzýíø :lüõâ|þì ôA
.kõy|þì úÂpÎ þééíèA|òýG ÿBøoAqBG ÿBø|ûlÎô ok îPyAk Quôk úzýíø .løk|þì QýñìA wc Bíy úG Bø|ëõK òüA ókõG ûApíø lýyBG
pýgA ÿBø|ëBu BO þPc úÞ ÿoBPÖo ,lñyBG ïoôk úG úPukôoAk àü óõ`íø ïk@ÿkBüq kAlÏO îýüAnÒ

QÖpâoApÚ ïBßÖ@þâlýuo QdO Bíuo "ëBñzðpPñüA óApüA"qA óApüA QüBßy

BG )ïBßÖ@( wýéãðA ok þOoBËð kBùð ÿlW koõgpG RoB×u QüBßy úÞ kpÞ lýüBO ïBßÖ@
Qðõzg ô îvüoôpO YüôpO óAõñÎ úG Ao ïAlÚA òüA óApüA< ÿpHg úßHy qA ólñè ok óApüA
þâlýuo QdO þíuo oõÆ úG >ëBñzðpPñüA
.kpÞ ÿoõÖ ÿpýãýK
kBùð òüA ,ïBßÖ@úG óApüA QüBßyqA lÏG úP×øôk koAkoApÚ kBùð òüA
ûoBGok ÜýÛdO ëBc ok úÞ kpÞ lýüBO ólñè ok þOoBËð òüAólñèokóApüApý×ukAtð|ÿlýÏGlýíc| |
úÞ kpÞ ïçÎA ïBßÖ@ ÿõãñhu .QuA úHcB¿ì òüA òüA úG ó@ok úÞ ïBßÖ@ òPèõG xBuA pG Ao pHg
oApÚ QüõèôA ok Ao ÿpHg úßHy òüA ûoBGok ÜýÛdO
þíuo oõÆ úG ïBßÖ@ ,ûBì ôk qA lÏG óõñÞA .QuA |ûkAk .QuA ûkpÞ ïçÎA ,ûly ûoByA úèBvì
RoB×u QüBßy þíuooõÆ úG úÞ QuA ûkpÞ ïçÎA pÛì úÞ ëBñzðpPñüA óApüA úßHy úßð@qA lÏG
oBÞ oõPuk ok Ao ÿpHg úßHy òüA qA ólñè ok óApüA þPvüoôpO úSkBc qA lÏG QuA ólñè ok ó@
õâô|Q×â úüqAõcæA ûôpâ ÿõãñhu BG qAõøA
.QuA ûkAk oApÚ pgAôA ok ólñè ok óApüA RoB×u ,kpÞ
,ïAlÚA òüA Qýìõßdì òí ûBìoõüpùy 32

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

33

óApùO úéXì

óõýéýì" kApÖA òüA úÞ kõy þì BÎkA BG ÉBHOoA ok p×ð oBù^ Bßüpì@ ok #
BXGBW þécBuApÖ ÿBø JBvc ok Ao oæk Bø oApÖô ÿoAkpHøçÞúG BìBðBK ûkpÞqok kBñuA
þÏu ÿoõ¾ ÿBø QÞpy kBXüA BG ô lðkpÞ
.lðA ûly îùPì þOBýèBì
".lññÞ óBùñK Ao Bùð@ lðkpÞ kpì oBù^ òüA úÞ lñP×â ÿpPvâkAk ÿBø ïBÛì
þüBñW RBÛýÛdOrÞpìqA RoõÖ óAk mõ×ð QdO úèBu ûk úðBìpXì fpÆ" àü ok
o@ ÿ@( Bßüpì@ þégAk ÿBølì@ok óBìqBu
úvýuk qA þüBzârìo ëBcok ôA îýO Q×â )xA .lñPyAk Quk "BßvðõÖ áBuõì
óBùW ÙApÆA ok Ao ëõK úÞ QuA þÛýÚk ÿBø okpÛPvì þÚõÛc QÞpy BßvðõÖ áBuõì
ô kpÞ qok 2016 ëBu ok }kBñuA úÞ kõG BìBðBK
.lñÞ þì BXGBW Ao óAlñíOôpS þOBýèBì úðBý×hì ÿBø QýèBÏÖ
wvìo úÞ lñüõâ þì Bø óBPukAk
QÞpy ô þãPgBu ÿBøkBýñG pDApG áok ô rñDôA .kpÞ }BÖ
Bø þüAoAk ókpÞ óBùñK ÿApG Ao ÿoõ¾ ÿBø óBzìBð úHñy úu qôo úÞ þðBíùPì qA p×ð úu
îø p×ð àü ô lñPvø QyAkqBG QdO ly ïçÎA
.lðkpÞ kBXüA
úÞ îø rPèõâ ok óAô îýgAõü lèAoBø .QuA IýÛÏO QdO
qA oApÖ úG îùPì kõG Bßüpì@ òÞBu þðBìq pPÖk Ao ûqBO RBìBùOA úG ÉõGpì kBñuA
þOBýèBì òýðAõÚ xBuApG {OAlùÏO .kpÞ þñéÎ áoõüõýð þGõñW úýcBð þðBPukAk
,rñDôA wvìo óAõñÎ úG p×ð oBù^ òüA qA

lðly îùPì Bßüpì@okp×ðoBù^ :BìBðBK kBñuA

.QuBßüpì@ p×ð àü ,þðBíè@ Bùð@p×ðôk .ly ûkpG ïBð rPèõâok óAô îýgAõü lèAoBøô þ×â koB`üo ,pDApG áok
o@ ÿ@" qA ÿoAkpHøçÞ ÿApG rñDôA BG ÿoBßíø ô úvýuk òüA úG ólðBuo ÿoBü úG îø þ×â koB`üo .QuA þüBìBðBK ûlzð QyAkqBG úÞ ïoBù^ p×ð ô þüBßüpì@

.QuA îùPì "xA ÿkBüq }çO óBíùPì òüA ,ûlì@úìBðBÎkAok úÞoõÇðBíø" :Q×â òPùñì óBPukAk òìpG ÿp×W
.koAk úìAkA óBùW ÙApÆA ok BìBðBK kBñuA úG ÉõGpì RBÛýÛdO ".lññÞ Ì×c Ao kõg óBüpPzì ô kõg RôpS BO lðkpÞ Bßüpì@ þOBýèBì òýðAõÚ ókq oôk ÿApG

34

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

RBðAõýc QuõKqA ûkB×PuA 'êñy
lñÞ|þì ØÚõPì Ao JBýíÞ

êñy áByõK ÿlýèõO ûôpâ #
ô lì QÞpy òýèôA úG êülHO
úÞ ly wÞõè ÿBøæBÞ ûlññÞlýèõO
þGBýíÞ RBðAõýc QuõK qA ûkB×PuA
ûp×u ô úXìrG ,fBvíO ,oBì lñðBì
.lñÞ|þì ØÚõPì Ao þøBì
lì {hG pülì ,þßvÖõèôBK õðôpG
òüA QuõK qA ûkB×PuA úP×â êñy QÞpy
qôo úG qôo þÚçgA pËð qA óAoõðBW
.kõy|þìpO|Qhu
,kAkoApÚ QupùÖ òüAok îø AorgôA
ûkB×PuA {Oæõ¿dìok êñy úÞ lñ^pø
.lñÞ|þíð rg qA þðAlñ^
kõGBð Ao òýìq Bì ÿBø|xBHè Bü@
ÿôo æBc QÞpy úÞ Q×â òýñ`íø ôA ?lñÞ|þì
Ræõ¿dì püBu ô ïp^ qA ûkB×PuA }pPvâ
úP×â êðBy fApÆ ,léÖpâæ ëoBÞ úÞ òüA BG
.lñÞ|þì rÞpíO Bø|ÿoôpLìAk ok ûly lýèõO úPÖpâ êÛPvì Roõ¾ úG Ao îýí¿O òüA QÞpy
úÞ lñPvø îø ÿpãük wÞõè ÿBø|lðpG qA RBðAõýc ÝõÛc qA QüBíc ÿBø|ûôpâ ,QuA
óBýìBc BìA lðA|ûkpÞ ØÚõPì Ao rg qA ûkB×PuA
lñðBì îø Bø|ó@ úÞ lðoAôlýìA RBðAõýc ÝõÛc .lðkpÞ ëBHÛPuA îýí¿O òüA
Ao JBýíÞ RBðAõýc QuõK qA ûkB×PuA êñy þèBu 2018" :Qyõð ïApâBPvñüA ok BPK
óôpýG þãñu|úñüoBK p¿Î qA óBcApÆ úÞ QuA
.lññÞ ØÚõPì
ÈuõO {ýK ëBu 109 úÞ QuA þPÞpy êñy ".lñüBýG
wýuBO ÿõvðApÖ ÉBýg ,êñy õÞõÞ êüpGBâ :Q×â îýí¿O òüA koõì ok léÖpâæ ÿBÚ@
qA þßü óAõñÎ|úG ûqôpìA QÞpy òüA .ly òüA þìõíÎ xBvcA óõ^ îükpÞ Ao oBÞ òüA"
,úðBðq xBHèô lì þcApÆ ÿBø|úvuõì òüpO|îùì Bì úG AooBÞ òüA þìõíÎ xBvcA þèô ,kõG úðõâ
êñy îüõãG lüBG úÞ òüA òí .kpßð êýídO
.kõy|þì úPgBñy îýøAõhG Bì úÞ lñÞ|þíð ûkB×PuA rg qA óAlñ^
ô òè@úG ÜéÏPìpÂBc ëBcok êñy QÞpy
àüpy ,píüBOoô pü|þK ÿBø|ûõð ;píüBOoô oAos ".îýñÞ Ñôpy ó@ BG Ao oBÞ
QÞpy wýuCBO òüqBÒ@ ÿBøqôo ok êñy õÞõÞ úHñy|úu qôo qA êñy ûly }oArâ úÞ oõÆ ó@
qA Ao óõPýK oBì QuõK qA ûly úPgBu ÿBø|ØýÞ
.QuA ÿBÚ@ þèô ,QuA ûkpÞ ZoBg {PüBvGô
oArø 20 úG àükrð pÂBc æBc ok QÞpy òüA BO lzÞ|þì ëõÆ þOlì lüõâ|þì þßvÖõèôBK
pG ÔèBG ó@ lì@ok kõy|þì úP×â ô koAk lñìoBÞ ZoBg QÞpy ÿBø|ûqBÓì qA kõWõì Ræõ¿dì

.QuA oæk koBýéýì îýð ô àü .lðõy

35

óApùO úéXì

!lypO ÙB¾ ArýK YÞZpG ”óBüqBìBO “ Qüpülì úG ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ

ÿApG Bùð@.lññÞpO ÙB¾pPì þPðBu 45 Ao ArýK ZpG ëBu 28 þÆ lðA ûly ÜÖõì óBulñùì # þðApüApOô àzg RBW þñüpýy òüpO ûqBO
.lðA úPyAnâoBÞòýìqpüq þüBø úèõèoõËñì òüA . QuA ûkoô@îøApÖ ,ØÛu àüpüqok Ao

.QuAûlypOÙB¾pPìþPðBu45kôlcóõñÞBOêHÚëBu28qAArýKYÞZpG | ,þuôpÎ ÿBø òzW ÿApG àýÞ}oB×u
ûBâ aýø BìA kõy pPÖB¾ þüBýèBPüA þhüoBO ÿBñG òüA BO lzÞ þì ëõÆ Bø ëBu ,óBulñùì úP×â úG .kõy|þì|úPÖpünK ûpýÒô lèõO , ÿkrìBð

.ly løAõhð ÙB¾ êìBÞ oõÆ úG .lýñÞpO òüpýy Ao kõg wéXì ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿBø þñüpýy BG
qA BO lðA úPyAnâoBÞ òýìq püq þüBø úèõè ô ûkpÞ p×c Ao òýìq ÉBýPcA BG óBulñùì BPuAo òýíø ok
êüæk úG ëBu 11 Rlì úG ÿkçýì 1990 úüõðAs qA ZpG òüA .lññÞ ÿpýâõéW ó@ þðApüôô óly YÞ

.kõG êýÇÏO þìõíÎ þñíüA
BG :lüõâ þì ,QyAk ûlùÎpG Ao ZpG ÿoAlùãð QýèõEvì úÞ >|OPA|< óBìqBu þñÖ pülì çu RpGAo
ÙB¾ ëBcok óBñ`íø ZpG .îýñÞpPíÞ ZpG óly YÞqA úWok îýð îýPvðAõO Bì îPvýu òüA àíÞ

.kõy ØÚõPì lðôo òüA BO lzÞ þì ëõÆ ÿkBüq ÿBø ëBu ô QuA óly
.QuA úPÖo ôpÖ áBg ok ,QgBu qA wK ÿpPì 57 ZpG òüA løk þì óBzð ØéPhì ÿBø úüpËð
QyAk ÜíÎ pPì 3 ÈÛÖ ZpG óõýuAlðõÖ pãük RoBHÎ úG .kõG IuBñìBð þcApÆ rýð lðôo òüA êýèk

.kõG ûly BñG RBHS þG ô ØýÏÂ áBg ÿôo ô
.lðkAk úìAkA ëBu 11 Rlì úG Ao ZpG RBXð QýèBÏÖ óBulñùì ÿkçýì 1990 ëBu qA ëBcpø úG
qA ,ly pO ÙB¾ pPì þPðBu 41 kôlc ZpG 2001 ëBu BO ArýK ûBãzðAk qA BýâõßuA QñürðBð úP×â úG

.QuA ûly pO ÙB¾ pPì þPðBu 4 ZpG ô úPyAk úìAkA lðôo òüA óõñÞBO 2001
ïBXðA þüBø ÿpýâ ûqAlðA QÎBu pø RBÚôA þøBâ þñO 14500 ZpG òüA QÞpc áok ÿApG óBulñùì

.lðkAk þì

ÿkçýìõð ëBu BÂo ûBy þñüpýy
àüpHOrürÎ óBñÆõíø ïõíÎ úG Ao
QÞpGôpýgqApK þèBuô lüõâþì

QuA lñìôqo@óBãíø ÿApG

36

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
37
QíýÚ úG óAõWõð óApâÿBø|{×Þ
ly ïBíO ÿô óBW

lvW wýéãðA wýƒéK #
ok Ao úƒèBƒu 20 óAõƒƒWõƒƒð
AlýK þèBc ok ólñè þßükrð
úPyAlð BK úG {×ÞúÞlñÞ|þì
Bø|}oArâok úÞoõÇð@.QuA
àü ok óAõWõð òüA ,ûlì@
RBGp BG þðq BƒG ÿpƒýâok
ïôlƒ¿ì Rlƒy úƒG õƒƒÚBƒƒ^
wýéK úPƒ×ƒâ úƒG .kõƒy|þƒì
òƒüA þƒé¾A QƒƒéÎ ,ólƒƒñƒè
óApƒâ ÿBƒø|{ƒ×Þ ÿpƒýƒâok
}oArâ óAõW òƒüA QƒíƒýƒÚ

.QuA ûly
lñPvðAõPð óBßyrK ,oBývG ÿBø|}çO îÒo þéÎ ,óBPuoBíýG úG ïôl¿ì ëBÛPðAqA lÏG ÿoArâpHg

.lñøk RBXð åpì qA Ao ÿô
ô kõy|þì óõñËì ûkõG òÞBu ïpW úñd¾ þßükrð ok úÞ úèBu 30 þðq úG ólñè wýéK úPynâ Iy

.lñÞ|þì ÿô ÿpýãPuk úG ïAlÚA
oArø 7 kôlc ôõÚB^ BG Qðõzg koõì oArø 37 qA {ýG úÞ løk|þì óBzð wýéãðA wýéK RBÎçÆA
ô ûAk ÿôo 2017 ëBupHìBPLu BOô ëBu àü ëõÆok wýéãðApuApuok ïpâ fçu BG Qðõzg koõì
êHÚ ëBu úGBzì Rlì BG úvüBÛì ok úÞ QuA õÚB^ BG Qðõzg koõì oArø 13 kôlc ólñè ÿApG oBì@ òüA
,wýéãðA þéìoBì@rÞpì ÿõu qA ûly pzPñìoBì@ xBuA pG .QuA úPyAk {üArÖA koõì 2500 ó@qA
úPyAk ÿl¾ok 21 þzüArÖA 2017 ëBu pHìBPLu BO ûBì 12 ëõÆ ok oõzÞ òüA ok kpu fçu BG Qðõzg
ÿAõPdì lýüBO ÿBñÏì úG «Bìôrè þWoBg ô þégAk ÿBø|úðBuo püBu þéýédO oBHgA ô IèBÇì oBzPðA .QuA

.kõy|þì pzPñì ÿA|úðBuo ÿBÃÖ qA óApGoBÞ ÑçÆA QùW «BÖp¾ ô Qvýð ó@

pPgk êKokpu 2 ûpG lèõO

þÚB×OA ok pu 2 ÿA ûpG #
oAlìAk àü lñ×uõâ qA okBð
lèõPì óBPupè pPgléK óBPupùy

.ly
àü :Q×â ÿpPgléK oAlìAk
qA ÿoôBGBð ZôA ok pu 2 ûpG xAo
ûly lèõPì ÿô óAlñ×uõâ qA þßü
úPhýãðApG Ao óBãíø IdÏO úÞ

.QuA
òÞBu úÞ lðôkõídì óBXìpÞ
pPgléK ïBíc JApu ÿBPuôo
aýø qA óõñÞBO :Q×â ,QuA
þüAqõéÚôk ëõLì@ úéíW qA þèõLì@
ûkpßð ûkB×PuA kõg óAlñ×uõâ ok

.QuA
ûqõK 2 ,îz^ oBù^ ÿAoAk BìA koAk }õâ 2 ô BK ô Quk oBù^ ,úñO àü ûpG òüA :kôrÖA lðôkõídì

.koAk QøBHy äu óBøk úG úÞ QuA óBøk 2 ô
.QuA ûly ÐÚAô óBPupè óBPuA rÞpì þGpÒ JõñW ÿpPìõéýÞ 120 ok pPgléK óBPupùy

óApùO úéXì

Qvýð Bíy êüBÖôpK IuBñì Bø|wßÎ òüA

þ×ñì lük ô lñøk þíð QýíøA êDBvì úG þéýg QuA þÖBÞ.lñðq|þì Ùpc Bì BG püôB¿O#
pTÞA ûqôpìA .kpÞ lñøAõg AlýK Bíy úG QHvð óByqAo ô rìo úG BO îýñÞûBãð QÚk BG Bø|ó@úG
lüBG óApãük ôo òüA qA ,ûly ÿqBXì Bø ÉBHOoA úÞ îýñýG|þì Ao þvÞpPíÞ ûqôpìA .îüpHG þK
oApÚpG ÉBHOoA Bíy êüBÖôpK wßÎ BG úÞ lñðAõPG .lyBG úPyAlð QýèBÏÖ þÎBíPWA ÿBø|úßHyok
wßÎ Qíu úG wß`ýø úÞ þüBXð@ qA ô lññÞ úG Bø|ó@ BG Ao }kõg kpÖ àü úÞ ÿpüõ¿O
úÞ QuA pPùG ,ly løAõhð JnW oBO êüBÖôpK QýÏÚAô qA lñÞ|þì þÖpÏì }A ÿqBXì óBPuôk
wßÎ .lüoAnãGoBñÞ Ao óBPüBø wßÎ ëlì òüA wßÎ lüBG òüApGBñG ,løk|þì pHg ôA þðôok
ú^ BìA .kpÞ JBhPðA QÚk QüBùð BG Ao êüBÖôpK
.lyBG òyôo ô eÂAô lüBG Bíy êüBÖôpK wßÎ ëlì?QuA IuBñì êüBÖôpK ÿApG þvßÎ
kBüq NByõOõÖ BHüq BùñO úð ,îüA ûkoô@ óBPüApG úìAkA ok úÞ þüBø
þì rýð IÆBhì pG þ×ñì ÿpýSBO úßéG lñPvýð
þíÞ NByõOõÖ àíÞ úG lýðAõO þì Bíy kõg êüBÖôpK ÿApG Bùð@òPyAnâqA wK ,lðoAnâ
qA {ýG NByõOõÖ BìA lýñÞoBÞ óBO wßÎ ÿôo
.lýñÞ ÿoAkkõg
2qA {ýG úG ÉõGpì Bíy wßÎpâA :koAk kõWô ókpßð ûBãð òýGoôk úG
onâ .lýzßG Èg Ao ó@ oôk ,QuA {ýK ëBu
úðpâô lýñÞ JBhPðA oBÞ òüA ÿApG Ao þßO þvßÎ BG òüApGBñG ,koAnâ þì pSA rýð Bì pøBÊ pG óBìq
aýø wßÎok óApãük ú׿ð ÿBKô Quk ólük óBìq qA þvßÎ ô lýyBG ÝkB¾ óApãük ô kõg
oõÇðBíø .lýñÞ kõéK@ óBO êüBÖôpKok Ao óBPèBc
.koAlð þPýGAnW úÞ ÿoõÇðBíø Ao óApãük lüoAk Quôk Bíy úÞ
ûphvì ÿBøoAõÆA AkA lñøk þì eýWpO rýð Bùð@ ,lýñýHG lñPvø óõñÞA
óBO óBGq úÞ þvßÎ ólük qA óBOkõg lüBy óBO êüBÖôpK ok Ao Bíy qA qôo úG þvßÎ úÞ
jBy óBO óBPuôk ÿApG Bü lüA ûkoô@ óôpýG Ao
BìA lüpHG Rnè ô kpýãG óBO ûlñg ,lüA úPyAnâ .lññÞ ûløBzì
Qý×ýÞþG ÿBø wßÎ
Qý×ýÞ þG ÿBø wßÎ þvÞ úÞ QuA eÂAô
òPyAnâ qA rýð Bíy òüApGBñG ,koAlð Quôk Ao
ok lðoAk ÿlG oõð úÞ Bùð@ Bü oBO ÿBø wßÎ
òüA pýÒ ok .lýñÞ ÿoAkkõg óBO êüBÖôpK
úÞ lññÞ þì oõ¿O ÿkpÖ Ao Bíy óApãük ,Roõ¾

ok þüBø wßÎ òýñ^ ólük úG îø óApãük Bü@ ,lüArÖA þíð óBO wßÎ QýGAnW pG BùñO úð lc úÇÛð úG Bíy ókpÞ ûBãð úÞ lýñÞ pßÖ lüBy
úÞ lýñÞ pßÖ pâA ?lðoAk úÚçÎ ,Bíy êüBÖôpK qA .kqBu þì rýð ûphvì ô þÏñ¿O Ao ó@ úßéG BìA lyBG ÿpñø lðAõO þì þuBßÎ òýGoôkrW ÿA
ô êýìBÖ úßéG ,óBPuôk BùñO úð Ao wßÎ òüA ûlñøk óBzð lcqA {ýG NByõOõÖ ,pãük ÙpÆ úÞ lüoAk Quôk pâA .Qvýð oõÆ òüA ç¾A
qBG Bü@ ,lük lñøAõg îø úüBvíø ô pülì ô oBßíø úÞ þñÏì òülG ,QuBíy w×ð úG kBíPÎA ïlÎ ïBãñø lüBG ,lýyBG úPyAk ÿoAnâpýSBO wßÎ
óBzð úÚçÎ þüBø wßÎ òýñ^ òPyAnâ úG îø óApãük úG Ao óBO þÏÚAô ûpù^ lüoAlð Quôk òüAok BùñO .lýñÞ ûBãð òýGoôk úG òPÖpâ wßÎ
ú`ð@ ólðByõK ÿApG NByõOõÖ qA ô lýøk óBzð wßÎ úG ókpÞ ûBãð BG óApãük úÞ QuA ÈüApy
?lýøk þì úÞ QuA ó@ Quok BìA lüpýâ þì àíÞ ,lýPvø .lññÞ oApÚpG Bíy BG Ao úýèôA ÉBHOoA lñðAõO þì óBO
wßÎ ÿôo qA þPcAo úG Ao Bíy lñðAõPG óApãük ÝkB¾ pPzýG Bø îðBg ÿApG Áõ¿g úG úPßð òüA
,IèpG ÿlñhHèô îýÛPvì þøBãð òPyAk .QuA
.lñøk ÀýhzO óBO
óApãük ólG Ø¿ð .lñÞ þì óAlñ^ôk Ao Bíy QýGAnW
óBO êüBÖôpK ÿApG Ao þvßÎ lýøAõg þìpâA þíülÚ ÿBø wßÎ
þßO þvßÎ úÞ lýñÞ þÏu ,lýñÞ JBhPðA
ÿBK ô Quk úÞ þvßÎ òPyAnâ qA .lyBG þì IßOpì kApÖA pTÞA úÞ þOBøBHPyA qA þßü
,kõy þì ûlük ó@ ok óBO ïAõÚA Bü óBPuôk ÿApG þíülÚ ÿBø wßÎ qA ûkB×PuA ,lðõy
êìBÞ wßÎ Bü ,pãük óBýG úG .lýñÞ ÿoAkkõg þéÞ óõðBÚ àü ,oõËñì òüA ÿApG .QuA êüBÖôpK
úÞ òüA Bü lüoAnãG óBOkõg oBñÞ ok Ao Bùð@
38

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

Individual, Couples & Family Psychotherapy lüõükô úßüpðAqA QuAõgok
õÓè Ao óBPvGpÎ RpvñÞ;BPâ
ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo lýñÞ
oBÞ úGpXO ëBu |19 BG
Haleh Eghrari, Ph.D.
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
Licensed Psychologist ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì
(LIC.#PSY 13673)
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
www.haleheghrari.com kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335

þðõO ûBãzüAo@

Bíy ÿBñy@pãzüAo@þðõO "rýK lü@àéG" ûôpâô BPâlüõük ,xBývãéüA úßüpðA qA pzG ÝõÛc óæBÏÖ qA ÿoBíy #
þèô úÛÇñìok úÛGBu ëBu |30 BG .lññÞõÓè Ao ÿkõÏu óBPvGpÎok kõgpHìBuk ûBì RpvñÞúÞlñPuAõg

þéHÚQÚôòýýÏOBG|úP×ø qôoQ×ø þðAo|êƒýƒHƒìõƒOA RBÛGBvì åorG ûrüBƒW òƒýƒèôA ÿoArƒâpƒG BG óBìq|îø QuA oApÚ Bø|ûlñðAõg òüA
ëBíW êPÚ êýèk úG {ýK ÿlñ^ qA óBPvGpÎ Qìõßc .lññÞ ApWA úìBƒðpƒG óBPvGpÎok "|E| ëõìpÖ"
(818)631-5926
.QuA ôpGôo pzG ÝõÛc óBÏÖAlì kBÛPðA BG þXÛyBg
18645 Ventura Blvd Tarzana, CA 91356 þƒüBƒßƒüpƒì@ úìBðqôo BG úÞ ÿkõÏu lÛPñì ô oõùƒzƒì oBãƒð|úƒìBƒðqôo ,þƒXƒÛƒyBƒg ëBƒíƒW
ÿkõÏu óBPvGpÎ ÿpãƒèõƒvƒñƒÞ úG kôoôqA lÏGôpHPÞA êƒüAôA ,kpƒÞ|þƒì ÿoBßíø QvK òPƒãƒñƒyAô
39
.QuA ûlýuo êPÚ úG úÞ ly Àhzì AlÏG ô ly lülƒKBƒð úƒýƒÞpƒO ëõƒHƒðBƒPƒuA pùy ok
òüA úG þ¿hzì løAõyô áoAlì pG BñG Býu óBìqBu úÞ lðkAk }oArâ ApýgA Bßüpì@ ÿBø|úðBuo

.QuA ûkAk Ao þXÛyBg ëBíW êPÚ oõPuk ,óBPvGpÎ lùÏýèô ,óBíéu òG lídì úÞ ûlýuo úXýPð
.lññÞ ApWA úìBðpG óBPvGpÎ ok QuA oApÚ îø "àýéGBLüo óAô" ûôpâ ô õèôok óõvýW ,JBük ôpíÎ
:Qƒ×â "pƒzG ÝõƒÛc kBýñG" pülì ô óBùW YðpÇy òýzýK óBìpƒùÚ ,ÙoBƒLuBƒÞ ÿpƒâ
oBƒƒßƒPƒüBƒƒñƒW îüso BG BO lðA|ûly pÂBc ,oAkAõø Bø|óõýéýì BG óAlñìpñø òüA úÞ QuA ûlñøk|óBßO"
úG çHÚ úÞ ÿkApÖA .QuA óAlñìpñø òüA þüôo ôk pãðBüBíð òüA .lññÞ ÿoBƒßƒíƒø óBƒíéu òƒG lƒídƒì
ô oBHPÎA oBÞ òüA .lññÞ|þì þâkBPvüA pzG ÝõÛc ô þÎBíPWA QèAlÎ ûAo ok lðA|úP×â óBzðAoAkAõø

".kpÞ løAõg óApüô Ao Bø|ó@ ÿôpG@
qA ôõƒÓƒè Ao óBƒƒzƒüBƒƒø|RpƒƒvƒñƒÞ úƒé¾BƒÖçƒG QƒuAõƒg óAlƒñƒìpƒƒñƒø òüA qA ÙôoBƒLƒuBƒÞ ÿBƒÚ@

.lññÞ þøAõgonÎ óBzðAoAkAõø
óBƒýƒì þƒðAo|êƒýƒHƒìõƒOA QGBÚo ,QuA ûly Ñôpy 2011 ëBu qA úÞ| EëõìpÖ RBÛGBƒvƒì

.QuA þßüpPßèA ÿBøôokõƒg
óBPvGpÎ QhPüBK ,ÅBüo JpÒ ëBíy ok Iy úu ÿApG pHìBuk 15 BO 13 QuA oApÚ óAlñìpñø òüA

.lññÞ ApWA úìBðpG

óApùO úéXì

QuA ûkpÞîÞAo Bø|þüBßüpì@píÎ òýãðBýì þzÞkõgô kBýPÎA

îø Bø|þ`ÚB^BÚ kõg ÐÚAôok úÞ lðkpÞ eüpzO êÞ qA þüBùñO úGoBì@ òüA .lðA|ûkAk óBW êýðBPñÖ ûlýuo úPynâ úøk lñ^ ÙpÊ kõg lc òüpOæBG ,Bßüpì@Qèôk }oArâòüpOlülWpGBñG #
óAkBPÏì óBýì ok pýì ô åpƒì {ƒüArƒÖA òƒüA qA .QuA pPzýG ïBñPüô äñW ok Bßüpì@ ÿBø|úPzÞ .QuA þÖp¿ì|{ýG pSA pG þüBßüpì@oArø Bø|ûk åpì
óly îÞ qA þHuBÞ aýø" úÞ Ap^ lðA|þÂAoBð úÞ QuA òüA óBýì òüA ok pƒO|îùƒì úƒPƒßƒð úÛGBu|þG {üArÖA ô olhìkAõì BG )qôkoôA(
úÞ Qvýð ó@ QéÎ úG óAkBPÏì pýì ô åpì {üArÖA píÎ ëõÆ ÈuõPì óõñÞA ,}oArâ òüA xBuA pG ûly UÎBG oõzÞ òüA ok þzÞkõƒg jpƒð
."kõy|þíð ëBdyõg ÿpPzì úPÖpâ ÿA|úÛGBu|þG JBPy Bßüpì@ok kBýPÎAoBì@ ûlýuo ûBì {yô ëBu 78 úG Bßüpì@ ïkpì ÿApG {øBÞ oõzÞ òüA ïkpì píÎ ëõÆ ÈuõƒPì
êýðBPñÖ QuA þèBu ôk úÞ oôõßðô ok þPc BìA kôoô QéÎ úG ó@ qA þâorG {hG úßéG .QuA îøk àü ){ýK ëBu ôk( 2016 ëBu úG QHvð úÞ
Ao þðBGBýg òýüôpø ÿBW êìBÞ oõÆ úG BHüpÛO óõ^ þøBãzüBƒìq@ þƒñƒýƒÖpƒì|úƒHƒyolƒhƒìkAõƒì .lGBü
ÿApG þñEíÇì }ôo "Bø|þÚBu" qõƒñø ,úƒPÖpƒâ úG óAoAlüpg þøBâ@ óôlG úÞ QuA êýðBƒPƒñƒÖ .QuA úPyAk {øBÞ l¾ok Bƒßüpƒì@ ÿBƒø|ÿoBƒíýG ëpƒƒPƒñƒÞ óBƒƒìqBƒƒu
ëpƒPñÞ óBƒìqBƒu pƒülƒì ,lƒƒéýƒÖko RpƒƒGAo ûkpÞ ïçÎA kõg lülW }oArâ ok )þu|ÿk|þu(
.lðA|ûkpßð AlýK êýðBPñÖ ókpÞ "kpg" .QuA ûly ûkôrÖA Bùð@ kAõì ÿBø|úPvG {hG ,úðBPhGoõy" :úP×â Bßüpì@ ÿBø|ÿoBíýG 70 îÞ Quk )2017( ÿkçýì úPynâ ëBu ok
ô AkBðBÞ ok ëôA ûBì {y ÿBøoBì@ oBzPðA BG úÞ QuA òƒüA þƒé¾A QƒéÎ QƒÛƒýƒÛƒc ok qôkoôA qA þyBð pýì ô åpì úG lðôo òüA qA þâorG RõÖ )2016( ó@ êHÚ ëBu àü qA pPzýG p×ð oArø
ô åpì óArýì ok luo|þíð pËð úG îø Bßüpƒì@ lýèõO BG lðA|úPvðAõO olhìkAõƒì óBƒýƒ`ƒÚBƒ^BƒÚ ô åpì jpð {üArÖA BG ûly óBìríø òüA ô lðA|ûkpÞ
ÿkçýì ÿoBW ëBuok qôkoôA qA þyBð ÿBøpýì êÛð ô êíc ÿBøpukok êýðBPñƒÖ þƒðõƒðBƒÚpƒýƒÒ ".QuA ÈHOpì þzÞkõg ô kAõì BG
îø QÛýÛc ok .lü@ lülK ÿpýãíz^ {øBÞ úÞ Ap^ lñøk {øBÞ pGApG 100 Ao olƒhƒìkAõƒì æõíÏìpíÎ ëõÆô þâlðq úG lýìA ÀgBy" .ëBu 44 BO 25 þñu ûôpâ ok pýì
ëBu oBù^ ok óBý`ÚB^BÚ îø ô óBâlññÞ|Ùp¿ì êßzì BìA .koAk RolÚ òýÖpìpGApG l¾ êýðBPñÖ Qìçu óArýì ó@ BG úÞ QuBì ÿApG þßdì äñu ÿBø|ÿoBíýG ëpƒPƒñƒÞ óBƒìqBƒu }oArƒâ ok
ÿksApO" àü oB^k êýðBƒPñÖ kôoô BƒG úƒPynƒâ ÿApG "òíüA" }ôo oõñø Bùƒð@ úƒÞ QƒuBƒXƒð@ oBƒì@ òƒýƒñƒ^ þƒPƒÚô ô îýƒXƒñƒvƒG Ao úƒÏƒìBƒW qA þyBƒð pƒýƒì ô åpƒì óArƒýƒì ûlƒì@ Bƒßƒüpƒì@
AlýK Ao kAõì püBu BG ûkBì òüA òãíø IýƒÞpƒO äðq Ao ó@ lüBG lü@ þì lülK ûlƒññÞ|QƒcAoBƒð ok þÎBñ¾ olhìkAõì BG )qôkoôA( þÖp¿ì|{ýG
.lðA|ûly óBy"kõg êýì îÒpýéÎ pßÖ úG pâA lüõâ þì Bì úG úÞ kpÞ þÛéO ÿoAlzø lyo l¾ok 45 ÈuõPì oõÆ úG Bßüpì@ ÉBÛð ïBíO
ok ëBu 54-45 þñu ûôpâ óBðq óBƒìrƒíø .lðA|ûkpßð Qvø îø ÿpýãzýK êGBÚ úÞ þPýÏÂô pƒýýÓO
ûly qBÒ@ úPynâ ÿBùèBu þÆ úÞ ÿlðôo úìAkA úu Bü ôk ëkBÏì ,êýðBPñÖ ïpâ þéýì ôk BùñO lÎõì qApOkôq ÿoBývG ÿBø|þüBßüpì@ &îýyBHð .QuA úPyAk
ûlññÞ|Ùp¿ì òPzÞ ÿApG ,pßy Bü àíð rüo úðAk qA þyBð Bøpýì ô åpì òüA qA þâorG {hG
.lðA|úPyAk óAkpì úG QHvð ÿpPíÞ pýì ô åpì úÞ QuA QéÎ òýíø úG BÛýÚk ô QuA þƒÖBƒÞ ".kpì lñøAõg Aopßì ô RBÛPzìô êýðBPñÖ ÿõÚ kokl ÿôoAk óôkrÖA
îø QuõK|ûBýu óBðq óBýìokpýìô åpì jpð BùñO þðBGBýg kAõì úPvGpøok úÞ òüAqA óBñýíÆA QéÎ 10 óBýì ok þzÞkõg ,2016 ëBu ok QuA òýüôpø óõ^ ÿoAk|òýÖpìolhìkAõì úG ó@
óAkpì pýì ô åpì jpð lñ^ pø úPyAk {øBƒÞ êýðBPñÖ "pßy Bü àíð" rüo úðAk àü ûqAlðA úG ,þHéÚ úPßu oBñÞ ok ô kõG Bßüpì@ok åpì þé¾A úG QHvð ó@ ÿæBG oBývG RolÚ QéÎ úG úƒÞ
þuõvdì pýýÓO BøoBHO òýOæ ô QƒuõƒK|ûBƒýu þðBu@ oBÞ ,pPzýG úð ô lƒyBƒG úƒPƒyAk kõƒWô òüpO þé¾A qA QGBük ,ÿrÓì úPßu ,óBƒÆpƒu óBâlññÞ|Ùp¿ì Ðüpƒu åpƒì IƒWõƒì òƒýƒÖpƒì
úG lýìA ÀgBy þèôrƒð lƒðôo.QƒuA úƒPyAlƒð lülW }oArâpGBñG BìA .kõG þâlðq óBüBK êüæk
.Qvýð úÞ óBÆpu qA pýÒ úG 2017 ëBu ok þu|ÿk|þu .kõy|þì
.ly qBÒ@ 2015 ëBu qA Bßüpì@ok þâlðq YñK ok úÞ êýðBPñÖ lñPvì úýùO óBüpW ok l¾ok 2.1 pýì ô åpì êéÎ þÛGBì úPyAk {øBÞ úG ôo Bßüpì@ ok þzÞkõg oBƒì@ Apƒ^
ëBu 85 BƒG òƒKAs ô ëBƒu 89 BƒG õƒÞBƒðõƒì lñ^ ly {hK úÛýÚk 60 úìBðpG qA úPynâ qôo
.lðoAk Ao óBùW ok píÎ ëõÆ òýãðBýì òüpOæBG îüApG AkBðBÞ oôõßðô kAõì BG ûqoBHì wýéK pvÖA .QuA úPyAk lyo ?QuA {üArÖA
ô 68.1 óBPvßýWBO ,ëBu 74 óApüAok jpð òüA okp×ðoArø 72 ÿkçýì úPynâ ëBuok BùñO Bßüpì@ Qèôk þPyAlùG kBùð òüA óBìríƒø
óõ^ þÎBñ¾ olhìkAõì BG qôkoôA þK ok Bßüpì@ úG ûldPì RæBüA ok þzÞkõg jpð ûkpÞ }oArâ
.QuA ëBu 51.7 óBPvðBÓÖA ok
40

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

41

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

þíýco úíýùÖ

úð |ô þu {hG|
îðBg úG JBÇg Ao kõg úzülðA #
olK Bü@lýupK ô QyAk qApGA òýñ^ oBíÏì
Ao {uôpÎ òì ûqAlðA úG úÞQvø ÿpøõy
Qynâ õO þG |úÞ þüBø ëBu pýdPìoBíÏì îðBg ?lyBG úPyAk Quôk
:Q×âô kq lñhHè
Qü@ ÿBÚ@ !lñÞ þìoBhPÖA Bíy úG úz×ñG
:Q×â
píÎ òì úG olÛð@ lðôAlg løAõg þì îèk
.îñýHG lñíOkBÏu ô QhHyõg Ao ôA úÞ lølG
oBýPgA ok úÞ ÿpøõâ olÚ ïpvK úÞ xõvÖA
.QvðAlð QyAk
úG Aopøõâ òüAô îðAk þì AoôAolÚ òì BìA
píÎ óBüBK BO úÞ kpLu îøAõg þuBñypøõâ Quk
:Q×âôQgAlðA þüõãG ú^ þøAõg|þì QüBùð ok Bø|þÖBG ú×véÖ ### :Q×â oBíÏì îðBg .lñÞ QuApc ó@ qA
ôA oBñÞ ok BùñO úÞ îüõãG Bíy úG pâA òì ôlýzÞÿlñéGw×ðúèBø!òÞú¾çgAoQÖpc òüA îùì BìA ,lññÞ þì ûBHPyA Bø ïk@ úíø pG ô kõy þì óBíýzK lüõð úéèAFBzðA
Apì úÞ Qvükpì BùñOôAô ly îøAõg QhHyõg :Q×â ûAo úG ô kpHG þK kõg ûBHPyA úG óBvðA úÞ QuA òhuîzgBGQü@ÿBÚ@...pãükoBGôkkpâ|þì
{øAõg ?kpÞ lýøAõg oôBG Bü@ lñÞ þì áok pãülßü BG îüA|úPÖpâ îýí¿O oBýùì ô òì QÚBíc oBýùì úðBPhHyõg .kkpâqBG Quok :Q×â ô kõíð ÐÇÚ Ao ôA
QGBS Bíy úG Bì lýñÞ óBñýíÆA oBýùì úG îñÞ|þì lýüBC OAoôAîøBíyløAõg|þìîèkôîýñÞZAôkqA {øAõg,lì@kõgúGkôqôlzðIßOpìAolüõð BøoAokõgòìAlÞBKóqúÞÿkpì...râpø
ûBHPyA ZAôkqA òüA ëõHÚ ok úÞ îýñÞ|þì koô@IèúGphvíOqAÿlñhHèQü@ÿBÚ@!lýñÞ îvXìAolüõðlýñÞ|þìpßÖoBýùìúGþPÚôîñÞ|þì ô QÚBýè kôpG xõø ô Aõø ëBHðk úG ô lñÞ
:Q×âQü@ÿBÚ@.lüA|ûkpßð ô QgAlðA æBG úðBy úèBø ?îñßð pâA lýupK ô òüA êÚAæ oBýùì .koAk ÝpÖ ïokApG BG ôA lüqBvð ïoAnâ þíð òì !koAlð Ao þâlðq òüA þãPvüBy
pâA úßñüA îø ó@ô ïpünK|þì Épy àü úG :Q×â ÿBÚ@.lølðÿqBGAoúz×ñGúÞQyAkAoQÚAl¾ úG|,kkpâûBHOþuõùèAõGkpìÿBKúGúz×ñGþðAõW
ÿlyôoúGôoQvßyBGôÿlýuoòìÙpcúG Bíy QÛÖAõì óôlG lýñÞ|þì oõHXì Apì :Q×âôlyòýãízgQü@ ú^pâ.lü@qBGôkõyóBíýzKÿqôoúÞlýìAòüA
QìAlðoBùÊAô ÿkpãðpG Bì {ýK óBüpâ îz^ BG Qü@ÿBÚ@òýãízgôlñéGÿAl¾.îñÞZAôkqA ÿoBýyõø BG úz×ñG pâA ?þðAk|þì BXÞ qA úíøQü@ÿBÚ@ÐÆBÚòhu!lyBGïpvKkpÖòüA
ok úËdè òýíø qA úÞ QvülùÎ òüA .þñßð úÞþÇéÒpøôôpG,áokúGQ×â|þìúÞQuBgpG !koôA~ |þíðîÞRokApGqAîøoBýùìkpÞ|þíðêíÎ qA óBíýzK oBíÏì îðBg ô QyAkAô Rõßu úG Ao
ëõHÚpâA .kkpâ þì úPvG RokBìôpøAõg êGBÛì Qü@ îðBg }õâ úG òhu òüA !òßG þøAõg|þì ko Ao olK úP×âô kAk óBßO pu þPhupu BG úèBø úG Qü@ îðBg .QgAlðA püq úG pu kõg òhu
úÚoô úÞ ïpünK þì îø òì ,Jõg oBývG ,ÿoAk ôlýuolðkõGoBÞëõÓzìúðBgrLy@okúÞBíøô :Q×âôkpÞ óBñýíÆA ô Qvüpãð þì úðBñýG }õg ûlñü@
òüA ólýñy BG úèBø .îñÞ FBÃìA Ao QWAôkqA Roõ¾ qA Bíø .lðBzÞ ÝBOA úG óBuApø Aoôk ó@ pßÖ úÞ QuBW òýíø ok Bíy ûBHPyA ô Qynâ løAõg ôA ûBñâ qA úz×ñG úÞ QyAk
olK }õÒ@ok Ao kõgô ly lñéG úðBìkBy òhu Ao úèBø kBüpÖ BG ô ly óBzüpK olK úPgôpÖApG úüBKîøAoôAôQuApzGÝõÖóBO|xôpÎlýñÞ|þì .kpÞ lñøAõg åorG Ao òýðqBð îø oBñÞ ok ûoBGôk
qA JBPy BG ô kpÞ óAoBG úuõG Ao ôA Roõ¾ .lñßÖA :Q×âôkAkoApÚIÆBhì Bíy oõ¿O olK úð BìA .lýðAk|þì Alg óBãPypÖ RBñýÛéO úXýPðok Qü@îðBg ÿBø|ÿoôBG }õg
løk pHg oBýùì úG ò×éO BG BO ly ZoBg ÝBOA ok Ao olK ëBc pãì ?þñÞ|þì þgBPvâ Ap^ kõg oBPÖo BG úÞ kõG úz×ñG òüAô koAlð QÛýÛc okBì ûôlðA oBG qA lñPuAõg|þì úÞ kõG {ðApPgk
.QuAûlyÜÖõìúÞ kBüpÖ kõG úPÖBü BùñO Ao kõg úÞ úèBø ?þðAk|þíð Ao}kõgQuAõg|þìôkpÞIéWAooBýùìúWõO êüAôA ok Ao óBñhu òüA Qü@ îðBg .lñøBßG
àzg þOB×üpzO BG ÿoBãPuAõg îuApì Apì BíyqA àü aýø BìA îðAk|þì îø Jõg lýzÞ qApPâorGÿAúíÛèBíyxôpÎ.lñÞêýídOôAúG îßcúÞîøþðBìqôQÖpünKþíðôkó@þüAlW
Àhzì óBñÞlÛÎ iüoBO ô lýuo óBüBK úG Ao îÖpc løAõg|þíð þvÞ Ap^ .lýñÞ|þíð áok óBøk pG pâA úÞ kõG úPyAkpG Ao kõg óBøk úÞQyAlñKþìlükpâokB¾þíuooõÇGÝçÆ
óApãð úÞ Qü@ ÿBÚ@ ûkAõðBg ÙçgpG .lükpâ ô îüoAk Quôk Ao pãülßü Bì ?líù×G úðBPhHyõg BìA .kpÞ|þì }A|ú×g QyAnâ|þì BG þPÚô BìA .QuA ûly ïBíO rý^ úíø pãük
úGoAôlýìAôkByoBýùìûkAõðBglðkõGQé¾ôòüA ûBHPyA {üBXÞ òüA îýñÞ ZAôkqA îýøAõg|þì kõG ûly ûkpPvâ úÞ þìAkqA þyõørýO BGoBýùì ô ly úWAõìoBíÏì îðBgô úz×ñG úðBPuôkoBPÖo
qA þuBK .lðkpÞ ápO Ao þðBíùì ,ôk ó@ ûlñü@ îükpÞ|þì ZAôkqA Roõzì óôlG pâA Bü@ ?QuA òì lýñÞ|þìpßÖ Bíy .kAk RBXð Ao kõgô lýøo îÞ|îÞ QuA ûlükpãð úPvG ûkôApì JBG úÞ lük
qAokpPvGokoAlýGQü@ÿBÚ@ôkõGúPynâIy Bíy BG úðBÚkB¾ ,ïA ûlì@ úÞ ëBc ?kõG Quok Bíy ØÆAõÎ þHüpÖ ô úÛc ú^ BG ôA îðAk|þíð úGôorý^ úíø ûoBGôk ÿqôo lüBy| ,lyoAôlýìA
lýzülðA|þì }pPgk ûlñü@ úG ô kõG ûlýzÞ ÿBÚ@ ?lüpünK þíð Ao îÖpc Ap^ ,îñÞ QHd¾ !îðAkþìîøJõgAp^?ûlðAkpâpGBìúGQHvðAo pPgk ûApíø úG úz×ñG ô lüõð ô kõy ûAo
îø õO lýupK ô kpÞ òyôo Ao ÕAp^ Qü@ îðBg :Q×âpO|ïAo@þüAl¾BGQü@ Ao Bíy }A ÿqBu pøBÊ ô þüBíð ïõéËì BG ôA .lññÞ qBÒ@ Ao ápPzì þâlðq ûoBGôk óBy|òýðqBð
ô lýzÞ þÛýíÎ û@ Qü@ ÿBÚ@ ?kpG þíð QGAõg AoõOô QuA þøBHO {ìBWpÖ úÞ þWAôkqA BíøôòìpGôAlýñÞpßÖúÞûkpÞÿoBÞô|,úP×üpÖ ôApãükoBG }pvíø úXùè QcAp¾ô òhu BìA
:Q×â òýñ^ BG îðAõO|þì oõÇ^ òì !lñÞ|þì QhGlG Rkõg qA lýyôpg Qü@ ÿBÚ@ .koAk óBdWo ôA qA Ao òüpýy RAoõ¿Oô lðBzÞ ÿlýìABð úG Ao
ûoBGàüóBì|þPhHyõgÝoôAp^îðAkþíð olK ÿBK úG Ao kõg úèBø .îñÞ QÛÖAõì þWAôkqA òüA BG .{ßð óAlýì úG Ao Bíø ÿBK ô órG Ùpc .QÖpâ 44

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
45
Ao ôA Ùpc pu ókoô@ kôpÖ BG ÈÛÖ ô QvG ëBHðk úG ô îñÞ|þì pßÖ ú^ pø .QuA úPzâpG
:Q×âôlülñgQü@îðBg.kpÞÜül¿O Ao þvÞ ëBì úð .îGBü þíð ÿrý^ ïkpâ|þì êýèk
úèBø ...ABzðA }BHì óApãð olÛðA wK ïA ûkpG òýG qA Ao þvÞ Üc úð ô ïA ûkoõg
ô lýzÞ þø@ Qü@ ÿBÚ@ !kõy þì QhHyõg Qü@îðBg.îyBGoAôruAoQGõÛÎòüAlüBGAp^
:Q×â :Q×â
.îPyAkAoúèBøëBýgôpßÖÈÛÖ}BÞÿA pøîüoõgþìúÞQuAlüõðûBHPyAJõ^
Qü@ îðBg !lñÞ|þì ïA|úðAõük koAk lüõð pßÖ þì Bì îz^ úG }kôk lzßG úz×ñG úÞ þø@
:Q×â àüpy ôA ókpÞ QhGlG ok úíø Bì .kôo
Bì êÚAæ úÞ løk|þíð kõg qA ÿpHg aýø BìA koô@ þíð óBGq úG úz×ñG ú^ pâA .îýPvø
:Q×â Qü@ ÿBÚ@ ?QuA oõÇ^ {èBc îýðAlG :Q×â Qü@ ÿBÚ@ !lñýG þì úÞ Alg
óBíz^ !îðAk þì Ao òüA QuA Äüpì áBK úÞ RpPgk qA îø òüAô lüõð qA ó@
þìõOlýupKôlükpâjApÖIXÏOqAQü@îðBg .lñßÖA þì {O@ úG Ao kõg koAk ô ûly úðAõük
?ÿlýíùÖ þÞ qA ,BXÞ qA ?lñPvø BXÞ þðAk :Q×â úðBñýG }õg Qü@ îðBg
:Q×âQü@ÿBÚ@ .lðõy|þì QhHyõg îø BG úÞ ...AFBzðA
qAîPvðAk|þíðîøòì.koAkþé¿×ìfpy úÞ ÿlülð koAk Quôk þéýg Ao úèBø oBýùì
úðAqpÖ úG lüõð lýupK Qü@îðBg .ïlýñy úðAqpÖ ÿBÚ@?krð îø úðB^ô QÖpünK Ao Bì ÈüApy ïBíO
:Q×â ô kAk óBßO pu Qü@ ÿBÚ@ ?ûkpÞ ò×éO :Q×â ô kAk óBßO pu Qü@
ôA qA ô úPÖpâ xBíO úz×ñG BG ôqo@ !úð åpâ ïçu úÞ kpÞ løAõg QGBS ûlñü@
ôQuAoBíýGlüõðúÞúP×âôûkpÞëõKÿBÂBÛO Apì lHüp×G úPvðAõO Ao Bíy pâA .Qvýð ÐíÆ|þG
Qü@ îðBg !løAõg|þì ôA úXèBÏì ÿApG Ao ëõK ôA úG îðBñýíÆA ïA|ûlðq úÞ|þðBìq BO ô lðAõO|þíð
Ièô lðBuo }pvíø QhO úG Ao kõg óBzüpK RBuBvcA úÞ Qü@ îðBg .kõy|þíð IéW
lüõðÿoBíýGúÞúP×ãðôqo@lýupKôQvzðó@ ûly àüpdO ÜzÎ koõì ok ôA úðBðq ô úðAokBì
ÿpPvG óBPuoBíýG ok lüõð lñßð û@ ?Qvý^ :Q×âïpâþuBvcAqAoBypuþñdèBGkõG
Ùpc !îýyBG úPvzð ëBýg þG BXñüA Bìô lyBG òì úÞ koAkoBýùì úG Ao þÛzÎ óBíø úèBø
lýupKô ly }pvíø îzg IWõì Qü@îðBg pG Ao õO úÞ lü@|þì RkBü .îPyAk õO úG ÿqôo
ok îñýHG ô îP×ýG ûAo {èBHðk úG úÞ ÿoAk ÐÚõO úG Ao ïA|ûlñü@ô ïkAk eýWpO îðAoBãPuAõg úíø
oõÇ^ {èBc ô kpG þì pu úG óBPvÞok ïAlÞ QPuôk óõ^ !îPgôp×ð oAlèõK ÿBø|oBãPuAõg
Ap^ QuA oBíýG þPuAo úG pâA ?QuA BG îPvðAõO ÜzÎ óBíø úüBu ok ô îPy| Ak
þßü îø òüA }BG òEíÇì îðBg úð .kkpâ|þíðpG BG îø qõñø ô îñÞ úéGBÛì þâlðq ÿBø|þPhu
úz×ñGqA ÿmBgA ÿApG QuBùð@wüBukqApãük ôõO úG QHvð Ao xBvcA óBíø Bø ëBu Qynâ
áBKxBvcAòPhýãðApGBGlðoAkl¿Ú,ûoB`ýG QhHyõg òì óõ^ rýð úèBø .ïoAk ïA|þâlðq
úÞ Qü@ îðBg .lñzßG æBG Ao }oAlðôoAk ,ôA ,}pvíø ûlük úG ûBãð BG Qü@ ÿBÚ@ .kõy|þì
:Q×âkõGûlzðÐðBÚ úzýíøqApOóAqôpÖôAóBíz^okAoÜzÎúéÏy
îPc .lñüõâ|þì pãük rý^ îèk ô òì BìA :Q×â ô lük
!Qü@ ÿoAk Apì xBvcA îø õO kõg úÞ ïoAk Qícq ú^ pø ô îPyAk QPuôk îø òì
Qü@ ÿBÚ@ !òÞoôBG Ao òüA QuAoBíýG Bì lüõð ô ÜzÎ BìA kõG õO RkBÏu òýìCBO ÿApG ïlýzÞ
:Q×âôlylñéG îñýG þíð óBñüA ÜzÎ ok Ao óBìkõg QÚAl¾
ok Bùð@ ô ûkBPupÖ ëõK óBy|ÿApG úz×ñG :Q×â ô koô@ Iè pG ÿlñhHè Qü@ îðBg
pýýÓO Ao QHdì qApGA ô ÜzÎ äðo úðBìq
Qü@ îðBg .lðlñg|þì Bì {üo úG lðoAk úýÞpO !úPynâ þðõÆçÖA ÜzÎ óAoôk pãük ô ûkAk
úG Ao lüõð ókõG oBíýG .kõG ûly pýdPì ô Yýâ
ô koô@ ûlük úG àyA ô kAk ÈGo kõg ûoõzèk :Q×â ô lýzÞ þø@ Qü@ ÿBÚ@
qA ÿoBÎ ÜzÎ úÞ ïlÛPÏì qõñø òì
:Q×â kõy|þì }õìBg kôq ô QuAõPdì þG QüõñÏì
þì BìA QuA þèõÛÏìpýÒ ÿBÂBÛO îðAk þì ÜzÎ ÿBñHì pâA îüõâ|þíð I¿ÏO ÿôo qA Ao òüA
ÕApuôA qA kôpG þvÞ úÞ þñßG ÿpßÖ àü kõy þì þ^õK úG kôq lyBG Büôoô xBvcA pG ÈÛÖ
Qü@ ÿBÚ@ ...lüõð úÞ kõy òEíÇì ô kpýãG ÜzÎô lñGBüokoBýùìô úèBø úßð@pãì !lìBXðA
:Q×âôlüpGAoôAÙpc òìúPHèAúÞlñüBíðZôríìQüõñÏìoõðBGAokõg
ÅpÖ pG .lðAk þíð þvÞ Ao lüõð xok@ :Q×â Qü@ îðBg !îðAk þì lýÏG Ao òüA
ô xok@ ïAlÞ úG îPup×GAo þvÞ îøAõhG úÞ îø Ao óBy|ûAo ô Qgõì@ Bùð@ úG Ao òüA kõy þì
îükpÞ Ao oBÞ òýíø îø Bíø koõì ok .kpÞ òyôo
?îñÞ }A úðAôo óBzð þâlðq QhHyõg qôpìA BO Alg QuAõg úG ô
xok@ ïAlÞ úG Ao ëõK lýupK Qü@ îðBg îø oBýùì ô úèBø úG Ao }ôo òýíø .lðA|ûkpÞ
ûqAlðA úG Qü@ÿBÚ@.lðlñGoBÞ úG BO îüqõì~A|þì
!òÞ ûkB×PuA óBíø qA ûkBPupÖ ôpÖ Iè òüApGBñG ,kõHð òýG }õg }pvíø
koAk úìAkA

óApùO úéXì

ô QÖo ûpXñK ÙpÆ úG .lýñy ÉBýc ok Ao olK .lýícApì Bíy îñÞ|þì {øAõg- ,ïrürÎ îðq|þì äðq ûoBGôk- îzy {hG
óAõýè .ly|þì ûkBýK òýyBìqA úÞ lük Ao }okBì .îPìlg ok úyBG ÿpìA- Ñ|çÆA QùG ôo qAôpK ûoBíy ô QÎBu
BO lüôk ÉBýc ÙpÆ úGô QyAnârýì ÿôopG Ao .óõñíì Qvýð þÂpÎ- ÿlXðôpvg Büôo:ûlñvüõð|
.lølG }okBì ô olK úG Ao ûqBO pHg pOkôq ú^ pø .ÌÖBcAlg wK- ?ÿoAlð ÿoBÞ úãük úíÎ Jõg ïk|þì .õèA... #
.Qì|çu úG- .ïpßzPì úð- .óApüA-
###
pük lýzÞ|þì kBüpÖ úÞ þèBc ok Bßýð ÿoBíy úËdè Qðlük ÿApG Bßýð þPuAo- Ùpc þvÞ BG ÿAõg|þíð îñýHG- .k@|þíð Jõg óõOAl¾ úéG-
qA QyAnâ ÉBýc úG ïlÚ îðôk|þì òì îýuo|þì .îñÞ|þì ?þðrG .líPÏìpPÞk ërñì-
áBK ëBc ok Ao þèBíW ÿBÚ@ ô }õðBýÞ oôk
.oõÆ òýíø îñì- ?þÞ|ç« Tì- ?lýPvø Bíy óõW úíÎ ,úéG-
.lük êýHìõOA úzýy ókpÞ {Puk ,QyAnâ Ao þyõâ úé¾BÖ|çG Bßýð ?ÿoAk Quôk þ^ õO îðôk|þíð- ??þüõO Bßýð ïpPgk-
qA Ao ëBíPuk }õðBýÞ .QÖopOõéW þíÞ Ao þðAqõu RoApc ,QyAnâ }A|úðõâ ÿôo Ao ZpüA Q×â úíÎô lülñg ÈÛÖ Bßýð
úG þèBíW ô ly ëõÓzì kõg ô QÖpâ þèBíW úðBgrLy@ ÙpÆ úG ,kpÞ xBvcA {ðBPzãðA püq .úñÞ QHd¾ RBøBG løAõg|þì QuBXñüA B« ×Çè . k@|þíð Jõg óõOAl¾ ,úíÎ úéG-
úPuk úÞ þèBc ok .QzâpG óBíPgBu êgAk Ao ÿkpu J@ úzýy ëB`hü êgAk qA ô lüôk óAõW pPgk úéíW òüA ólýñy BG .pOlñéG
úG kAk|þì óBßO Aõøok kõG {Pukok úÞ Ao þéâ òýèôA qõñø þèô ,kpÞ pK Ao {ðAõýè ô QyAkpG oBG úíÎ ,kpÞ IýXÎ þOoApc xBvcA
RBËdè òüpg@ok }õðBýÞ .QÖo {ýK ôA ÿõu òýyBì ØÚõO ÿAl¾ úÞ kõG ûlýyõñð Ao úÎpW ?ÿoAlð ÿoBÞ òì BG Jõg :Q×â pãük ?úGõg QèBc-
?lüoõÇ^ Bíy ,þupì îGõg-
.lýðõupG ï|çu ... úð- ?lðoõÇ^ RokBìô olK ,îGõg îñì-
.þyõâ ...þyBG Qì|çu- úðõg lñPÖo ,lñðõuo|þì ï|çu ,lñGõg-

!õèA- .ÿqpìApÖ ÿBÚ@
!ï|çu- ?þÞ-
!þüAkpPgk úðôlßü þßü ï|çu- .olK Quôk ÿqpìApÖ-
?ûoõÇ^ QèBc ?pHg ú^ úãük ... óBø@-
.úíÎ pvK Bíy ÿBø|þupLèAõcA qA- .QuBíy {ýK BøpHg ,þPì|çu-
þÖ|çO óApùO ,îðBg ûlñìpy- .lýñÞ|þíð Bì qA ÿkBü úÞ Bíy-
olK BùPñì ,îýPvø Bíy pßÖ úG úzýíø Bì-
.îñÞ|þì .ûoBPÖpâ þéýg
.îýñÞ ØüpÏO ô îýñýHG- þPuAo ,ïkpÞ þgõy ïpPgk îðôk|þì-
pu îüpG ,óôpýG QÖo óBìBì Jõg- {èBc qõñø óõO|úðõg kõG ûlìôA úÞ ûpvK óôA
þéýg òÞ oôBG Bßýð . óõìkõg Ùpc ?ûlzð Jõg
pø òì pPgk ,ûly äñO RApG îèk þéýg qõñø olK þèô ,ûpPùG þéýg {èBc-
îñÞ|þì xBvcA ïonâ|þì qpì qA QÚô þ^ Bíy pPÞk ?þ^ Bíy ûpG úÞ ûkAlð ûqBWA
...ïoAk Quôk úãük QÚô pø qA pPzýG ?lükpâ þìpG þÞ ?Q×â
?þPÖo úøBì úð úÞ úñýíø ÿApG- .óõW úíÎ úãük úP×ø-
BO úðpâô ,ïkõG óBìBì êíÎ oBPÖpâ- úP×ø lýâ|þì QuAo :Q×â ÿkBy BG Bßýð

.ïkõG ûlìôA úHOpì ûk |æBc ?lÏG
?ûly Jõg úãük úíÎ |æBc- .ïrürÎ úéG-
lýðõO|þì Q×â pPÞk ,BGBG ûo@- ?k@|þì îø ZpüA:lýupK ïpy BG Bßýð
ûkõG þuBvc êíÎ óõ^ þèô ,lükpâpG pPzýG ÿAõhG ôo {PuAo ... óõÇýy ÿA-
îø ÿkBy ûqBO .ïBýG ïAõg|þì ZpüAôõOpÆBg úG
.úñÞ QcApPuA îø qBG lüBG ô }AkAk ÿkrìBð îuApì õO ûoAk Quôk ,k@|þì
.Qvýð oAkpG þgõy ,úHéÚ Jõg- .úñÞ QÞpy {ýDAk pPgk
ÿkBy ÿApG îèk þéýg! óõW úíÎ úýèBÎ-
.ly ïõíO Algpßy þèô ûo@-
.lükpâ|þìpG lÏG úP×ø Q×â úíÎ- .kõG ûly äñO
þuôpÎ ÿApGôo Rkõg îðBg úéG- ?þ^ ZpüA ÿApG-
.óõO|úíø ÿApG kAk iuBK ô lülñg Bßýð
.òÞpÂBc ?lýuo|þì QÚô ú^ úíÎ
úG :kAk úìAkA ZpüA ô lülñg Bßýð .QvýðïõéÏìB« ÛýÚkqõñø-
ôo òzW RBìlÛì úupG óApüA úG ïBK úßñüA kpXì ûBâkôpÖ îýüBýG îüAõg|þì Bì þèô-
?þÛÖAõì ,þGBvc ÿkrìBð úü ,îñÞ|þì îøApÖ
.ëBHÛPuA 46
.ïoõW ú^-
j@ ...Qvýð oBÞ ok þéßzì úãük wK-
óqokBìô óqolK ëBc QÖo|þì ïkBü QyAk j@

?ûoõÇ^ ïrürÎ
òðôlG úâA þèô ,òðõuo|þì ï|çu lñGõg-

.òy|þì ïpPùG óoAk õO êTì þPÖpÏì þG kBìAk
îìkõg îðq|þì Ùpc õO BG þPÚô îñÞ ú^-

.îñÞ|þì }õìApÖ
.òßð {Òõéy olÛðA úãük ,úvG úvG-
îy|þíð QícArì úãük Jõg ,îz^-

.îðBg

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
47
JBñW lýñýG|þì Q×â QýðBH¿Î BG Bßýð lðlýuo ÿkBy BG Bßýð ,koô@ |æBG Ao }pu ,ly ôA úWõPì
:pPÞk :Q×â ô lülñg

.ûp`ñK îPvðôk|þíð !òì ÿAlg- .kAtðpùì ÿBÚ@ ï|çu-
îèôA qA òì ,úy þìpük ...úy þì pük- ØüpzO þüBW ,pýhG Iy îðBg ï|çu-

.îP×â ?lüpG|þì
àýPu|æ ó|æA RolK ,pPgk òßð Õõéy- òì .... òzG pÂBc ïokBìô olK úâA úéG-
òüA ûBâkôpÖ BO BXñüA qA ,îýuo|þì pük îðôk|þì
.úñÞ þì ÅõÎ ôo
.óõW úðBvÖA îðõO|þíð úðCB×uBPì- .ûAo úíø
?lüo|þì óõO úíÎ ëBHÛPuA úG wK óBø@-
?Ap^-
.ûp`ñK îø xBKAq óõ^- !úéG-
oBß^ lüBG |æBc ÿAô ,okBì lülýñy- .îñýG|þì ëBcpu þéýg ôo Bíy-
ïA úíÎ Bø ûBì qA lÏG óõ^ ,ûoAlð þHXÏO-
?îýñÞ
ÿA|úéEvì úßñüA“ Q×â ô lì@õéW }õðBýÞ .îñýG|þìôo
IýW qA Ao {éýHìõOA aýDõu lÏG ”pPÞk Qvýð ?ókõG Äüpì óõzüA-
lýüBìp×G :Q×âô QÖpâ pPÞk êGBÛì ô koô@ ok úPHèA ,ókõG úPÖo IéÚ þcApW ÿApG úéG-
.k@|þì îðôA ÿkBy ,kõG óõypPgk úðõg BXðôA
.QuBíy oBýPgA ok ,òýyBì îø òüA úíÎ pvK ô úíÎ pPgk ,úíÎ oõÆ òüA úÞ-
Bíy úßñüA êTì óBW }õðBýÞ þèô-
.îP×â Quok
?lüpG óôpýG lýPuAõg|þì óõOkõg !úéG-
.ïo|þíð Jõg- ?îñßG þèAõEu îðõO|þì-
!úPHèA-
þì wðAs@ BG Bì Qvýð Quok òüA þèô- óõO úíÎ pvK BG îø ÿA úãük QHvð Bíy-
.îüo
?lüoAk
IWAô òì oBÞ ?lýñÞ|þì þgõy pPÞk- ?îíùÖ|þíð ôo óõOoõËñì-
úyBG ,ïpG ÿoõgAõø ÿApG îPuAõg|þì ÈÛÖ .kõHð
.lüpýãG ûlýñzð-
. úãük QÚô úü úð :Q×â lÏG ô kpÞ Rõßu ÿA úËdè Bßýð
îø Bíy óBW }õðBýÞ: Q×â pPÞk pvíø
îýy|þì ëBdyõg Bì îø ,úüoõgAõø îø BýG Bì BG .úð |çÏÖ ...kAtðpùì ÿBÚ@
...ÿkôq úG wK-
.
ëBdyõg Bíy QHcB¿ì qA îñì- !úéG—
Bøqôo òüA Bíy ,ïkpÞ|þì ôo }oõ¿O-
.îy|þì
úðBvÖA ,Bßýð ,Qvýð þéßzì úãük wK- .òýPvø kBy þéýg
Bìô lñzÞ|þì Qícq kAtðpùì ÿBÚ@ ,lýzGoAõu kpÞ ûBãð Bø êâ úG }õðBýÞ . lülñg Bßýð

.òðõuo|þìôo !úýãñzÚ êâ úPuk:Q×â ô
.îýñÞ|þì ÿpßÖ úü îø òPzâpG ÿApG êâ qA kBüq òì lýðôk|þì ,ïpßzPì-
ïk|þì eýWpO lülG ûqBWA úâA pPÞk-
ûBâkôpÖ ÿAl¾ôpupK Èýdì ,îzð óõPícArì .k@|þíð îyõg àhýì
lùÎ ïkõg BG òì úPynâ óôA qA ,úéídO êGBÚ pýÒ ?lüoAk Quôk ôo þéâ ú^-
úG þvÞ úÚolG Bü ëBHÛPuA ÿApG QÚô aýø ïkpÞ
.jpu êâ-
.ïpð ûBâkôpÖ ?lülüpg àhýì êâ Ap^ wK Jõg-
pßzO ô QÖpâ Ao aýDõu lükpO BG pPÞk
kõgô kpÞqBG Ao Bøokô QÖoõéW }õðBýÞ ,kpÞ ...úg@ ...úg@-
úíÎ pvK úÛýéu ÜGBÇì B« íévì ïlýíùÖ-
.kBPvüAoBñÞ
BWõéW ÿBø þèlñ¾ok }pvíøô pPÞk !úðõO
úWõPì {uAõc ïBíO úÞ þèBc ok Bßýð ô lñPÖpâ .ûoõÆ òýíø-
ô kBPvüAok ÿõéW ,kõG }õðBýÞ úéíW òüpg@ ûBãð Bßýð úG ÿoõÆ ô kq lñhHè }õðBýÞ
ïAo@ ,kõG ûkBPvüA {üôo úG ôo úÞ }õðBýÞ úG lÏG ,lñÞ|þì }A|ûphvì kpÞ xBvcAôA úÞ kpÞ
óôA qA ÿA|úâpG îø ûBâkôpÖ kAtðpùì ÿBÚA~ :Q×â òýyBì ÙpÆ úG îø Bßýð .ly kõg oBÞ ëõÓzì
!òì ÿAlg :kq kBüpÖ ûoBHßü ô QÖo olK
?ûpPÖk ô QzâpGôA IðBW úG QÎpu BG }õðBýÞ
úG Ao {øBãð ÿA|úËdè ,lì@õéW }õðBýÞ ?líPÏì îðBg ûly þ^:lýupK
óôA {PÚô úG ,úéG :Q×âô Qgôk Bßýð Roõ¾ .ûp`ñK olK òýyBì àýPu|æ-
úÞ ÿkõWô BG ,ïoAm|þì óõOoBýPgA ok ôo pPÖk xBKAq pPÞk «BíPc ,ûoAlð þèBßyA Jõg-
qA þÇg þPc þvÞ ïkõHð êüBì «AlGA ÿoBâqôo
.óoAk
...þèô ...úðõhG ôo óôA þì QÚô þéÞ oBÞ òüA kAtðpùì ÿBÚ@ þèô-
koAk úìAkA
.ûpýâ
pu rýð }pvíøô pPÞk úËdè òýíø ok

óApùO úéXì

ÿõG kõG IýXÎ þéýg {üAl¾.òÞ }õâ òƒƒƒƒƒƒƒƒíƒƒƒƒýƒƒƒƒzƒƒƒƒð ÝBƒƒƒƒƒƒƒƒÆA ôpu úé¾õcpãükô kõG úPynâ kBP×øqA {ñu
ô ïkpÞ ÐÇÚ Ao {Öpc kAk|þì ÿkpuô þDBÖô|þG .ïkBƒƒƒƒƒƒƒPƒƒƒvƒƒƒƒüA .QyAlð Ao Bø ú`G BG ókq úéÞ
ïôo þì æBc òýíø?þPvø BXÞ æBc:îP×â >þìA< îðBg.îñßG lüBG oBÞ ú^ úÞ îPvðAk|þíð lýuo|þìpËðúGQÞBuþéýgúðBgÿBÃÖ
ûBãPvüA úG ô ïoô@ þì ok sAoBâ qA Ao òýyBì Q×øæBcBìA.kpÞ|þìþâlðqpOoôkpPìõéýÞ|20 oõyúGîèkûoBGôk.kõGoõÞôRõuBƒWúƒíƒøô
ÿpâ îðBgqAô lñPvø JAõg îø Bø ú`G.îü~A|þì úðBg úG pâA îðq ô Qynâ þì pùÊ qA QÎBu úG lÏGô ïkAk þì AnÒ Bø ú`G úG lüBG ëôA.kBPÖA
lyBG Bùð@ IÊAõƒì QÎBu àü îñÞ|þì {øAõg {ýK lyBG úPzâpG lüBG æBƒc kõG úPÖo >þìA< óBƒy|îPƒyAnƒâ|þƒìôïlƒðBƒyõƒK|þƒìBƒìAtƒýƒKBùð@
úƒðBƒg IƒzìA òì úð?kAk JAõW óõvýè@ BìA lüBy ,QuA ûkpÞ ÙkB¿O lüBy îP×â ïkõg îýðÅpÎokAoBøoBÞòüAúíø.JAõhPgoÿõƒO
!lðA|ûlükqkAoôAîølüBy,ûlì@}puúGþDçG þì óBy|ÿôo Ao õPK úÞ|þèBc ok ô ïkpƒÞ QÎBu
.îðBíG þìA {ýK îøAõg|þì .ïkpâ|þƒíðpƒG ?úðBüîølGpHgwýéKúGîPvðAk|þíð >?QÖoBXÞóBìBìþPuAo<ïlýupKïlýzÞ
...QuA wG úãük
!ÿoApÖ óq ëôA {hG
ÿoAk?þƒ^:îƒP×â þƒã^BƒƒLƒPƒuk BƒƒG
...ïoô@þíðokpuç« ¾A?þâ|þìþƒ^ äðq ò×éO óBùâBð úÞ ïkõG pßÖ òýíø ok îükoõg oBøBð þPÚô< kAk JAõW ÿlðô k. Bvùì |: îWpPì
Ao þyõƒâ ô ïlƒüôk JBƒPy BƒG òƒì ô kq þðkô lñýHG Ao >þìA< úèBg kôo þì Q×â óBìBì
BìA,ÿoBýð ok pu ÿoAk Üc:Q×â óõvýè@ :Q×âkõGóõvýè@îðq.îPyAkpG ô Rçßy Bì úG ÿpâ îðBg< kpÞ úÖBÂA ërñì úG úHñy úu qôo JôpÒ þPÚô #
}pg@Èg úGõO BG ókpÞ þâlðq úãük òì ÿApG ?þPvøõO,êK- NõO{ÆBýcÿõOQyAnãðBìA.kAkQüõßvýG úPvg þéýg.kõG Q×ø kôlc QÎBu ïlýuo
úãük.ïA|ûly úPvg úãük òì ûlýuo ƒèk {ƒƒƒƒƒüAlƒƒƒƒƒ¾ ólƒƒƒƒƒýƒƒñƒƒƒy qA >.lðõyþìJApgBøêâQ×âþì.îýñÞÿqBG ïkõG ûkpÞoBÞpãükqôopøqA {ýG ,ïkõG
oBPÖo ïBøBG oBßPìlg àü êTì îøAõg|þíð þvKAõèk qA ?óq þPvø BXÞ:îP×â,QÖpâ ïAo@ lÏGQvGAõgQÚôúãükæBcJõgîP×â úG þPÚô.kpÞþì kok Rly úG ïpu æBcô
?þðrGò×éOàüþPvðAõO|þíðúg@.ïlyÄüpì pG kôq óBìBì îƒP×âô ïlƒýuõƒG Ao óBƒy|ÿôk pƒø þì.ïlýzÞþPcAo w×ð ïlýuo úðBg õéW
!ÿoAlð þWBýPcA òì úG úãük õO:úzG :Q×â ÿkpvðõg ô {ìAo@ BG .kkpâ|þì òì oBËPðA ok >óõvýè@< úÞ îPvðAk
îßdì óBñ^ îzg ÉpÖ qA| Ao ò×éO þyõâ ÈÛÖ.õzð þðBH¿Î,êK pýãð Qhu- ûpXñKoBñÞ þOlì lðlýGAõg Bø ú`G þƒPÚô ô îüoõg þì îø BG Ao ïBy ïkpÞpßÖ.QuA
QÞpc qA îðBPzãðA ok óõg úÞ ïkAk|þì oBzÖ þì pãülßü oBñÞ ok úzýíø êTì îø lÏG

:îP×â rýì@ ÑpÃO þPèBc BG .kõG ûkBPÖA .îýñÞþì ByBíO óõürüõéOô îýñýzð
Ùpc ú^ qA îíƒùƒÖ þƒíƒð òƒì,ïrƒürƒÎ<- ïlýuo|þìúðBgÿõƒéWQƒÚôpƒøæ« õƒíÏì
ûkq Rpu úG úÏÖk àü úÞ ûly Q^õO,þðq|þì úèBuoBù^ ÿõéÚôk ÿBø|ú`G >ÿlðô<ô >þðk<
ÿBøõéÚôk òüA ,ÿlðô ô þðk ØýéßO Jõg þì óôpýG úðBg qA êýHìõOA ÿAl¾ ólýñy BG Bì
qA úÏÖk òüA BìA lðlìA~ |þì îèBHÛPuA úGô lðlüôk
>?úy|þì þ^ Bì ûoB`ýG úƒÞ ïlƒy úƒWõƒPì lƒÏG .kõƒHð ÿpHg Bùð@
RokBì qA<:kAk JAõW þìAo@ úG óõƒvƒýƒè@ þyõìBg ok ërñì óBíPgBu úíø ô úðBƒgrƒLy@
Quk qA úãük òì lñÞ ÿoAlùãð Bùð@ qA úÞ ûAõhG IXÏO þéýg .QuA úPÖo ôpÖ êìBÞ
þéýg<:Q×â lÏG ô>.ïA|ûlƒy úƒPƒvƒg îø Bƒùƒð@ ÿõO îPÖo sAoBâ ÿõO îPyAnâ Ao îéýHìõOA.ïkpÞ
lñ^ BìA ïôpGõO {ýKqA ïlyoõHXì úÞ î×uCBPì .ïly úðBg koAô óBíPgBu IÛÎ ok qA ô ÉBýc
úüBvíø ÕBƒG ÙpƒÆqA þƒDAlƒ¾ úƒÏÖk àƒü
>.ïpýâ|þì xBíO RBøBG ûoBGôk úãük qôo
îüõãG ÿpãük rý^ îðAõPG úßñüAqA êHƒÚô :ïlýñy
!óõPðk ÿBÚ@-
.QyAnâ Ao þyõâ úüBvíø ÿpâ îðBg òüA.ïlðAkpâpG Ao îüôo
îüõéâ ô lüqpè|þì îðlG. kõG ûly ÕAk ïpu ô kõG ûkpÞ Al¾ Apì {èrñì ÕBG ÿõOqA úÞ kõG Bì
úÞ kõG òüA êTì .kõG ûly àzg Jõ^ êTì :kAk úìAkA kq þì w×ð w×ð úÞ|þèBc ok
ïA úéÞ ÿõO {ß^ BG pu QzK qA óBùâBð þvÞ BG óBO|óq .úðBg lülì@ ly Jõg ú^-
}pu úG óõvýè@ Ap^ îPvðAk|þíð .lyBG ûkq ô lñÞ RBÚçì Ao {ðBPuôk qA þßü QÖo úéXÎ
þÖçPgAô AõÎk Bì òýG úð .QuA ûly êgô ûkq >...BìA QyAnâ òì {ýK Ao Bø|ú`G
qA îø oBG àü þPc qôpük BO ô ÿlG úÛGBu úð ô kõG îƒüApƒG.ïkpƒÞ ûBƒãð {ƒOoõƒ¾ ÿõƒO
aƒýƒø.kõƒG ûlƒzƒð lƒñƒéG þvÞ ÿAl¾ Bì úðBg ò×éO òì kõg úG óõvýè@Ap^.kõG IýXÎ þéýg
úPyAk QvðAõO|þíƒð }oBÞ òüA ÿApG ÿonÎ ô úPyAnâ Ao Bø ú`G pHg óôlG Ap^ ô kõG ûkpßð
úG QÚô aýøô ïkõG ïA ûkAõðBg ÜyBÎ òì .lyBG îèk úG ô kAk Quk òì úG ÿlG xBvcA ?kõG úPÖo
ïA|ÿoBßýƒG RBƒÚôA ïBíO .ïkõG ûkpßð QðBýg îðq ÑõÚô Ùpy ok ÿA|úSkBc lüBG úÞ ly RApG
ÿoBƒâqBƒuBƒð ÿA|ûom ô ïlðAonâ|þì îðq BG Ao kõíðAô òýñ^ úüBvíø óq êGBÛì ok BìA .lyBG
lüBG,lyBG ûly úðAõük lüBG òüApGBñG îýPƒyAlƒð îƒP×â ôA úƒG ô Qvýð þíùì rý^ úÞ ïkpÞ
,lýPyAlùãð Ao Bø|ú`G úÞ lükpÞ ØÇè þƒéýg<
!lyBG ûly þð@ óõñW oBPÖpâ >.lñyBG ûkpßð óBO|QümA kBüq Bø|ú`G ïoAôlýìA
ApÖ Ao ïkõWô pu BO pu QýðBƒHƒ¿ƒÎ Zõƒì úWõPì òì ô >ç« ¾A úð< kAk JAõW ôA ô
ó@ îPuôk JBG àíÞ úG úÞ þPÚô qA .QÖpâ løk|þì êüõdO òì úG Ao Bø úƒ`G úƒßñüA qA ïly
ô Iy òì ,îükõG ûkpÞ Quok Ao à^õÞ sAoBâ ÿBø|ú`G,kõGôA BG îø Üc.QuA ëBdyõg þéÞ
ûBÖo BG ïkoô~A|þì ok ëõK ô ïkpÞ|þì oBÞ qôo îø ÿpâ îðBgô lñPvø óBÇýyô Õõéy þéýg Bì
æBc ô îñÞ îøApÖ Ao ïA ú`G ô óq {üBu@ô
úPyAnâ îPuk ØÞ Ao ïkrì ÿoõÆ òüA óõvýè@ 48
oBÞ òýñ^ ôA úÞ ïkpÞ|þíð oôBG QÚô aýø .kõG
ÜyBÎ ôkpøBì.lñßGlðAõPGÿA|úðBÛícAþGçÛðA
.îýPyAk Quôk îø Ao óBì|ÿBø|ú`Gô îükõG îø
îPvðAk|þì òì úÞ þDBW BO îÞ Quk óBì|ÈGAôo
BO ôk BG Apì óBùâBð óõvýè@ Ap^ wK .kõG þèBÎ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
49
óBìBì òì þèô<:Q×â ÿlðô BìA úñßG QcApPuA .kõG úPÖo ô úPyAnâ þHWô îýð ú`G
>?kkpâ|þíð pG Ap^,îøAõg þì æBc òýíø Ao Ao Bø ú`G Roõ¾ô Quk úÞ lÏG qôo eH¾ BO
ïrürÎ<:Q×â ô lì@ óBýì úG ïokBì BXñüA okô óõÒAk þéÞ úG ïkAk Ao óBy úðBdH¾ ô îPvy
QcApPuA þíÞ úPÖo óBìBì ,Q×â úÞ RolK êýHìõOA ÿõO Ao Bùð@ îø ûpgæBG ô ïkõG ûly
ZBýPcA ókpÞ QcApPuA úG Bì úíø .lñÞ .ïokBì úðBg óBy|ïkpG ô îPyAnâ
koõhG Ao {üAnÒ BGBG lüoAnãG æBc.îüoAk ,ërñì úðBgrLy@ ÿõO îPÖo Bø|ú`G BG þPÚô
ÿAlg<:Q×â ô kpÞ IXÏO þéýg ïokBì
>.QuA úñupâ þéýg. Ao òì pu QzK lÏG>îPyAlð Ao Bíy oBËPðA,òì
lññÞ ÿqBG ÕBG ÿõO BO lñPÖo Bø ú`G þPÚô
ïoAôlýìA úÞ îP×â ô ïkpÞ pßzO ïokBì qA :Q×â ô kpÞ ûBãð
îüõéW ÿB^ óBXñÖ àü ïokBì .kkpâpG óõvýè@ úéXÎ BG lÏG?>QuBXÞ óõvýè@ wK<
úPyAk Ao }oBËPðA òì úßð@ óôlG ô QyAnâ
þñÞ {ðqpu Ao óõvýè@kBüq lüBHð< Q×â îyBG >?ûly Äüpì úñßð< lýupK
úPyAk ZBýPcA ÿoBHWAoApÖ òüA úG óõvýè@úñßð ú¾çg oõÆ úG lÏG ô >úð< îP×â {ùG
Ao Bø|óq þðAôo RæBc þøBâ Bøkpì Bíy .QuA òüA rW ÿA|ûoB^ .ïkAk fpy {üApG Ao óBPuAk
àüp×ðôk Bíy òýG ïoAk òýÛü òì .lýíùÖ|þíð þãðAõük òüA úÞ QvðAk|þì Alg ÈÛÖ îPyAlð
óBPuAk òüA þPÚô .lzÞ|þì ëõÆolÛ^ óõvýè@
Jõg<:Q×â ôA îP×â ïokBì úG Ao áBñPzcô
ó~AûoBGokÿqôolüBGúÞkoAkkõWôúP×ãðÙpc BìA îñÞ|þì ÿoAlùãð Bø ú`G qA òì úÞ úPHèA
>!lýñßGQHd¾îøBG ok pu óq òüA oBÞ qA òì...îíù×G îðAõO|þíð
{ýK Iy Ao Bø ú`G úÞ kpÞoAp¾A ïokBì pãì lýPyAlð þÖçPgA îø BG úÞ Bíy ïoôA~ |þíð
lüBy BO úðBg îPzâpG òì BìA. koAlùãð }kõg >?QuA ûly êg óq òüA
ïkõGoAôlýìA îø þíÞ þPc.lðrG ò×éO óõvýè@ oôBG.îíùÖþíðîøòì:ïkAkJAõWòìô
BìAlyBGúPzâpGóõvýè@úðBgîuoþìúÞþPÚô æBc.þðAk|þì õO úÞ îðAk þì olÛðBíø òì òÞ
.kõG oõÞ ô Rõu ô þèBg óBÞBíÞ úðBg «BÏÚAô ,ûly pük þéýg ,oBÞ pu ïôpG lüBG òì
ÿpHg óõvýè@ qA ô Qynâ úP×ø àü òüAqAqôo lñ^ þðAõPG ïoAôlýìA .ïpßzPì RqA
oBÞ êdì qA þPÚô úP×ø àü qA lÏG BìA.lzð óq òüA ô òì ØýéßO BO þñÞ ÿoAlùãð Bø ú`G
úðBgrLy@ ÕAp^ úÞ ïly úWõPì úðBg úG îPzâpG
Bü@.kpzÖ þì Ao îüõéâ ÄÓG.QuA òyôo ...kõy òyôo ûpgæBG
æBG Bø úéK qA óAôk óAôk?kõG úPzâpG óõvýè@ ###
îPvðAõPð .ïlük úðBgrLy@ok AoôA úüBuô îPÖo Ao îuAõc îðAõPG qôo ó@ úÞ kõG òßíì pýÒ
ôA ÿõu úG ÿA ûlðpK êTì ô ïpýãG Ao ïkõg ÿõéW ç« ¾A QÖo|þì þøBýu îíz^ {ýK .îñÞ ÐíW
úG ô îPÖpâ {yõÒ@ ok Rly úG ïlýzÞ pK ÿoBÞ òýñ^ óõvýè@ Ap^ úÞ îíù×G îPvðAõO|þíð
ïkõG ûkpÞ êÓG úÞ Ao þvÞ BìA .{ìkpzÖ ïkõg ápPzì þâlðq qApPzýG ëBu {y .QuA ûkpÞ
Apì oBãðA úÞ kõG þðq .kõHð þíülÚ óõvýè@ ÿA úðBíýí¾ úÇGAo QùWpøqAô Qynâ|þíð Bì
.úWõO þG ô RôB×O|þG ô kpu .QgBñy|þíð
ïkõg BG .kõG ëBc þG ô kpu þéýg .êK ïçu .îýPyAk
îø òì Ap^ ?îyBG ÿoõÇñüA lüBHð òì Ap^ îP×â úG Ao ó@ lüBG kõG QcAoBð ÿrý^ qAôA pâA
úÞ ÿkpÞ Jõg,ïçu îP×â îyBHð kpu ôA êTì
:Q×â þì òì
:Q×âôA.ÿlìA~ lñ^ óõvýè@ úÞ lì@ ïkBü úÏÖk àü lÏG
Ùpc îýñÞ QHd¾ îø BG lüBG Bì êK- ôA úG òì ô lñÞ QHd¾ òì BG kõG úPuAõg oBG
þíÞ lÏG QuA îùì þéýg Bì ÿôkpø ÿApG ókq {PÚô æBc Jõg þéýg ïkõG ûkAk JAõW

:kôrÖA ô kpÞ Rõßu ...lÏG ô îñÞ ïBíO Ao ïoBÞ lüBG ,Qvýð
òýzñG .ïA|ûkpÞ Quok ûõùÚ þíÞ òì- QHd¾ òì BG QuAõg þì ôA «BÏÚAô úéG
úG îðAõPG úÞ ïkõG ó@ qA pOoBPÖpâ òì ô lñÞ
.îølG eýÂõO úÞ ûlG ûqBWA ô êK QvðAõO|þíð òüA BìA .îølG }õâ {üBø|Ùpc
ô îýPvzð úðBgrLy@ rýì kpâ ôk pø lÏG
ïBíO ú¾çg ô kpÞ QHd¾ úG Ñôpy óõvýè@ . lyBG ôA þðBùâBð pùÚ ô ôA oBPÖo onÎ
úðBg îPÖo úðBg úG òPzâpG ûAo pu ok
Apì ô lðlüôk îüõvG òì ólük BG Bø ú`G ô ïokBì
úG þDAlW òüA pý¿ÛO úÞ kõG òüA ôA ÿBø|Ùpc îÞ Quk Bùð@ úÞ kõG òüA êTì .lðkpÞ êÓG
pýgA ëBuôkok òìoBPÖo Apüq .QuA òì ókpâ oôk Ao îüBø Quk ,lðA ûlülð Apì úÞ QuBø|ûBì
ô}qoAòìsAoBâôòìoBÞúÞkõGòüAqAþÞBc BG.ïkAkoBzÖïkõgúGAoBùð@ôîPgAlðAóBypíÞ
úðBýì òüA ok ô QuA òì óq qA {ýG {PýíøA ô þðk úPvðAõO óõvýè@ ÿoõÇ^ îP×â ïkõg
Ao ïoBÞ òì úÞ kpÞ|þì xBvcA úzýíø óõvýè@ þG okBì ú^ .kôpG ô koAnãG BùñO Ao ÿlðô
ïõu{ÛðòìþâlðqokôAôïA|ûkAkeýWpOôApG òì ÿôo Ao {ãðo þG@ÿBø îz^ ÿlðô!þíco
.QuAúPyAkAoïoBù^ô Ao ôA >?úðõg úPzâpG óBìBì< Q×â ô Qgôk
koAk úìAkA úPÖo qôo lñ^ {ðBìBì úÞ îP×â ô ïlýuõG

óApùO úéXì

oõK Jkõö ì .ï

{yô ûBXñK {hG

ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
ï|lñâ| qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK

.........
úâorG BÚ@xpO qA úÞoBýìBÞÿBGBG #

>Q×âQyAk þì úãð þøõykõg
?ly ûqBO Rõéâ ,Ig -
.óõW BGBG úéÏG -oBýìBÞ
þ^ îñýHG õãG æBc Ig -oBýìBÞ ÿBGBG
!þâ|þì
ïpƒG òƒì ÿoAm þƒì ,óõƒW BƒGBƒG -oBƒýìBƒÞ
kpÞ{^BìûlñgBGÿpù^õñìÿBÚ@úÞ}BWpu ê×Æ òüA lzð ïõéÏì ûpgæBG wK - !{Puk ôo îükBPÖA !þ`ýø -oBýìBÞ !pOBEO QvO îükõG úPÖo IzìA ?îzG úzýKpñø
>Q×âô !xBXÞ ïõ¿Ïì ...ôo îükBPÖA !}BK ôo îükBPÖA !îüly ëõHÚ îñÞ pßÖ
!ïlñâóõWõíÎxBXÞ- QuokQuok!óõWúíÎApƒ^-oBƒýƒìBƒÞ wß`ýø úãük úÞ }BK úG ïkq ïBƒK BƒG < òý`íø !ûlñg püq îükq úíø ûoBGôk <
þgõy úíÎ óõW ÈÛÖ !úíÎõãG -ï|úƒíÎ !îülýíùÖþüArý^úüBìAlzðïõéÏì îâorG BÚ@ úãük !ûoAk úãð õykõg QvðõPð ûoAk úÞ ókõG ûkpÞ ày úíø úÞ kq þì Ùpc
Qèk olÛ^ pø lÏG ,xBXÞ õãG ëôA !òßð óõyBWqAï|úíÎpøõyôï|úíÎúHOpìúü< >!lülñgþìQyAk «ç¾A îykõg !óBgB^ Bü úâ þì QuAo
ëk òüA oAnG !lñhG ô òÞ þgõƒy QuAõg qABøûoB`ýG!oBýìBÞÙpÆókoô@ïõXøôólüpK xBíPèA olÛðA îâ þì þñÏü -oBýìBÞ
!lÏGkBýGóõìBuúGBìûlðõìAô oõðõWoBýìBÞ òüA BìA ókpÞôoBÞ òüA þèBdyõg >!lülñg|þíð
!Q×âûpgæBGBOîükpÞ ÿpHg ?ly þ^ õãG ,Ig -úâorG BÚ@
ôo ï|úíÎ ,kõG ûly QcAoBð úÞ oBýìBÞ < ôoô êHì òüAôo QyAnâõyBKô lüpK }BW qA !?Q×â þ^ Ig -oBýìBÞ ÿBGBG ?òükpÞ AlýK }qA
>Q×âôkpÞ{^BìôkpÞêÓG QÖook,ïAoækôòüpÖ@úéÞôpuôoqAôêHìóôA !ïoAlðpHgïlñâqAQ×â-oBýìBÞ ô rýì ôo QyAnâ ôo {PGpy oBýìBÞ <
þßü úðõg !úGõg úGõg {èBc Alg úG - ï|úƒíÎ pƒøõƒy ô úƒíÎ !kBƒPuAô ok ïk QÖo ô ÅApPÎA QèBc úG úíø ÿAl¾ úÏÖk úƒü <
òƒP×ãð BƒøBƒì úƒG ÈÛÖ !wƒø îƒyBƒƒPƒuôk qA òì !oõÇñýíø ï|úýÛG !kq óõy|àzg BW óõƒíø >Q×âoBýìBÞúÞlìôAok !{Puôk|,ÜüBÛy ôA úðõg îýPÖo ëôA - >Q×â

}BW òP×â úPvGpu þèô !óõy|þßü ïôlƒÞ lñéG lƒñéGô ïpƒýãGõƒìkõƒgõƒéW îPvðõPð úãük ô îükpÞ ëô õðôA !òýñÞ }õâ æBc - BìA !úð Bü ûoAk ÿpHg ïlñâ qA úÞ îülýupK }qA
.úGõg úíø òì pu QzK úÞ ólülƒñg úG ïkpÞ Ñôpy Iè {èôA îðôA !}|úãük Quôk úü ÕApu îýPÖo þíð qôpG þ`ƒýƒø !JAõƒW úƒíƒéÞ úü qA Ôüok
!?úðõgûkpâþíðpGAp^wK-ï|úíÎ äñzÚÿolÚúGoBýìBƒÞQƒÞpƒc!ûlñgpüqókq õyRoõ¾!òÞbBìõyQukæBc!kpÞ|þíðAô !A~ Bøúðõv^ókõGÿoõÇñüAóõy|úíø!kAk
QÚô ûkpg úü {ùG óõW úíÎ -oBƒýƒìBƒÞ qA oBãðA úÞ kõG BñüA úíÎ QÞpc BG äñø@ îø ô BO òÞ bBì õyBXÞ úãük îðôk|þíð !òÞ bBì õW ç« ¾A !ûlñg püq ókq úƒíƒø ûoBƒGôk <
!ûkpâþìpG«BíPc!òülG qAûlñgqAúÞïolK!ókõGûkpÞÿrüoúìBðpGêHÚ ?þ^ûpgæBG ûkpg úü BO úÞ þvéXì !kõG ûly ÅõÎ wéXì
?úGõg {èBc þñEíÇì õO -ï|úíÎ >Q×â lìôA þì àyA }Bíz^ >!!?þ^òP×âîøBGúíø< kõG ûly ,ókõG úPÖpâ îOBì }õO úíø ,{ýK
!úGõg úGõg ,óõW úíÎ ûo@ -oBýìBÞ !?ÿkpÞ òý`íø Ap^ õíÎ - !ïkõgúuAôïkq}pÚ,þ`ýø-oBýìBÞ úG ï|ûoB`ýG úíÎ ÈÛÖ !þHypu pOBEO óõíø òýÎ
úÞ ókpÞ úüpâ úG kpÞ Ñôpy qBG úíÎ < !òðrGõñìóAõgþìBñüAõíÎ-oBýìBÞ pvKþzÞþíðQèBXgõO-oBýìBÞÿBGBG óõßO óõßO õypu ô kpÞ|þì ûBãð oBýìBÞ
ô ûpHG úÞ kpÞ ûoByA ÿpù^õñì ÿBÚ@ úG oBýìBÞ qA !óõƒWõƒíƒÎ úƒð -ÿpƒƒùƒ^õƒƒñƒì ÿBƒƒÚ@ !?þðq þì BÖpc òüA qA pO åorG úíø òüA õéW
>!kAk|þì
BG ô QyAk }oô ÿpù^õñì ÿBÚ@ .}lðõGAõhG õíÎõéW BýG !îülüpK óõìBWqA óõì|þèBdyõƒg !BGBGúéãyõgþéýgúg@-oBýìBÞ îðBg ÜüBÛy òüA ú¾çg -oBýìBÞ
óõy ûBãð QÞBu úíø .æBG úÛHÆ }kpG }kõg !xpPðóõW úHOpì úü úÞ ûlñg püq ókq úíø ûoBGôk < }BøBG ókAk ûqBWA ûqBO úÞ îükAk îvÚ olÛðAôo
óõßO ÿpu úü oBýìBÞ ,òPÖo þPÚô .îükpÞ þì ûly oõÞ òüA BìA îülülñg þì Bì æBc < ólyQÞBuúíø!ókpÞúüpâúGkpÞÑôpyúíÎ
>Q×âôQvzð}BWpulìôAôkAk QzâpG ïôo@ ïôo@ !lì@ þíð {Hè úG ûlñg >Q×â ï|úíÎ úÞ !îýðrG Ùpc
!?Q×â þ^ Ig -úâorG BÚ@

50


Click to View FlipBook Version