The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

We at Tehran Magazine are offering a great advertising Opportunity for your company.There are currently more than 1 million, Armenian Iranian, Jewish, Armenian, Afghan, Tajikistan people living in California, and 2 million more in other states of the US. Needless to say, this community is a huge market with lots of potential.Tehran is an independent weekly magazine in Farsi, published and distributed primarily in California , but also in other States.With its 23 year history of regular publication and its diverse contents for various age groups, Tehran is honored to be the Farsi-language magazine of choice among Iranian- Americans. It has a significant number of readers per issue, and every week a subscription copy’s is sent to more than 5000, subscribers, clinics, law offices, hair salons and doctor offices throughout the United States. It is also available at most Iranian supermarkets.The magazine also goes on-line at www.tehranmagazine.com the on-line version of the magazine and updated weekly .We believe that you can take advantage of this powerful media to promote your company name, services and products among the large local, national and international Iranian com­munity in a cost-effective way. We are currently offering special deals for placing your adver­tisement in Tehran Weekly Magazine.Tehran contains almost 100 pages and its published using single (or two) colors, except for the four front and back glossy covers and corresponding inner pages.
818-881-1771

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-10-22 19:52:51

Tehran Magazine Issue # 1107

We at Tehran Magazine are offering a great advertising Opportunity for your company.There are currently more than 1 million, Armenian Iranian, Jewish, Armenian, Afghan, Tajikistan people living in California, and 2 million more in other states of the US. Needless to say, this community is a huge market with lots of potential.Tehran is an independent weekly magazine in Farsi, published and distributed primarily in California , but also in other States.With its 23 year history of regular publication and its diverse contents for various age groups, Tehran is honored to be the Farsi-language magazine of choice among Iranian- Americans. It has a significant number of readers per issue, and every week a subscription copy’s is sent to more than 5000, subscribers, clinics, law offices, hair salons and doctor offices throughout the United States. It is also available at most Iranian supermarkets.The magazine also goes on-line at www.tehranmagazine.com the on-line version of the magazine and updated weekly .We believe that you can take advantage of this powerful media to promote your company name, services and products among the large local, national and international Iranian com­munity in a cost-effective way. We are currently offering special deals for placing your adver­tisement in Tehran Weekly Magazine.Tehran contains almost 100 pages and its published using single (or two) colors, except for the four front and back glossy covers and corresponding inner pages.
818-881-1771

Keywords: halloween,cyrus the greet,shahbodnoori,tehranmagazine

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
10 úd×¾..|...........|..........................) þHdì îüpì pPÞk |(þüBÂoA kõg ô õyôA- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
12úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì (úP×ø îg ô aýK ok-
16úd×¾ .....................)ûtüô }oArâ(kõy|úPgBñy lüBG õð qA úÞ|þìBÛì ,>pýHÞ }oõÞ<-| ÿoõð lŸHùy& Publisher
18úd×¾.........)kôõýèBøÿBøpHg(lðkpÞQðBýgkõgpvíøúGþñéÎoõÆúGúÞÿkôõýèBø9 -
20úd×¾ ........................................)}oArâ(pýHÞ}ôoõÞqôoûBìó[email protected]îP×ø - SHAHBOD NOORI
22úd×¾...............|.)þâlðq ÿBø RoBùì(?îýølG pýýÓO Ao þâlðq ok þ×ñì ÿBøoôBG úðõã^ -
24úd×¾.|.................................þDBü[email protected]ïAõÚAäñøpÖokòüôõèBøòzWÿBøúzüo - )|201 8pHPÞA 26 ( 1397 ó[email protected]úÏíW | ,1107 êvévì ûoBíy ,22|ëBu
41-28úd×¾ ...................|.................................. Býðk oBñÞ ô úyõâ qA-
44úd×¾ ........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–| Friday, October 26th, 2018 I S S U E # 1 1 0 7
46úd×¾ ............................)kp³ÞÿlŸøúPyõðþÚoôBK(ÿoBùG{hGþâlðqJBPÖ@–
48úd×¾........................................)ûBOõÞóBPuAk (ókõGõOBGÿApGþP¾pÖ- The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
54úd×¾..............................)îüpìúPyõðþÚoôBK(òìÿApGþPÚô,õOÿApGþPÚô -| published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
56 úd×¾...................................................................ÿ[email protected]| covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
60úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK- politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
|77-72úd×¾............................................................... ëôlW|- within the Iranian community.
78 úd×¾ ..........|....................................................Bø ÿlñìqBýð -
|80 úd×¾ ...........................................|.................úP×ø þDõãzýK- (818) 881-1771

TEHRAN MAGAZINE

Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA [email protected]ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Bý[email protected]ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

...kõy þìpük ,kôq

lýzÞpK óBí[email protected]úG úÞÿõPupK kBü úG
2012pHìAõð |2úÏíW )õPupK(>þèõßzìÿkApìúý[email protected]<|

úG þK ûqBOô lðA ûly úWAõì úÏWBÖ ÜíÎ BG ,Bßüpì@ úéíW qA QHd¾ þPÚô ÐÚAõì ÿoBývG ok lüBy #
Bø ûkAõðBg .lðA ûkpG kõgpvíø Qý¿hyô ÿkõWô ê¾A qA àüpø ,lyBG óBýìok ÿoBXO Büô þèBì RçìBÏì
lüBy ,lñølG QgBñy ÿApG þÖBÞ Q¾pÖ úÞ òüA óôlGrýð RBÎçÆA ûly úÞ ÜüpÆ pø úG îýñÞ þì }çO Bì
ô RoBÞ òüpâ ÈÛÖ ó@ qA pOlG Bü ô þüAoAk ,pøBÊ ëõâ òüA BGô îüoô@Quk úG kõg úéìBÏì ÙpÆqA þÖBÞ
úG Ao kõg úyõâpãWô ûkoõg AooõzÞqA ZoBgok QìBÚA àü ok IuBñìBð ÿkpÖ BG óly pƒýâok qA oBƒÞ
ok óBy Quk úÞ ÿA ûkAõðBg .lðA ûkBPupÖ úðBãýG ÿoõzÞ
ÜýÛdO óBßìA óBy ÿApG ô QuA ûBOõÞ ,kõg oõzÞ qA ZoBg .îüoô@þì êíÎ úG ÿpýâõéW ,úéìBÏì
þâlðq oõ¿O BG úÞ ÿA ûkAõðBg .koAlð kõWô ôBÞôlñÞ ô þPuôk ô þüBñ[email protected] þPÚô úÞ QuBXñüA ok IXÏO BìA
ô óBy óAlðqpÖ oAp¾A úG lüBy Bü ô óBzgok ÿA ûlñü@ô pPùG pø Bü Quôk óAõñÎ úG ÿA ûqBO kpÖ þPÚôô kõy þì fpÇì
ô óArürÎ ÿApG ûlñü@ok lðAõO þì úÞ þOçßzì qA þüBøo Bü ,kõy þì koAô óBì óArürÎ Büô Bì þâlðq úG þùGBzìrý^
úðBãýG ÿoõzÞ úðAôo Ao Bø ó@ ,lü@ kõWô úG óBykõg Bü ÿôo qA BùñO ô kpÖ úÛGBu ókpÞ à^ ÿApG }çO óôlG
úèBu lñ^ ô QvýG ápPgk okBì ô olK BG òì þPÚô .lðA ûkpÞ }ôo ô Bø þüAoAk ,ó@ qA pOlG Bü ô ÿpøBÊ RB¿hzì
,óBypPgk qA ÿoôk ëBu lñ^ qA lÏG úÞ ïly úWAõì ÿA pG Ao kõg ÿBø RôBÃÚ ô úPÖpâ îýí¿O ,koAô ûqBO þâlðq
ókpÞ ûqBO ÿBW úGô lðkõG ûlì@Bßüpì@úGôA RBÚçì ÿApG úéâ ëBc úG BO Bì qA ÿoBývG .îüqBu þì oAõPuA xBuA ó@
wýéK qA Ao kõg ûlýuo êPÚ úG pPgk óBW þG îvW ,oAlük úÞ òüA qA ô îüA ûkpÞ þâlðq ok kõg ÿBÛÖo qA ÿoBývG ÿBø
ok úÞ ïkBPÖA þùGBzì óBPuAk Bøl¾ kBü ,lñPÖpâ êüõdO ûkpÞ koAô Bì pG QzK qA ÿpXñg ûBâBð úG ÿkpÖ úðõã^

.ïkõG ûlýñy úèBu lñ^ òüA .îüA ûlýèBð QuA
ÿrý^ pø qA pOoAõyk oAlÒAk okBì ô olK òüA ólük îüApG òüA úG ,lü@ {ýK þÚB×OA òýñ^ úÞ òüA qA êHÚ BìA
ok Ao kõg ÿA úýðBS îPvðAõO þíð þPc ,îðAk þì Ao ókõG lèAô ÿBñÏì ïkõg úÞ þüBXð@qAô kõG òýñ^ ÿkAlgo ëBíPcA Bü@ úÞ îüA ûkpßð pßÖ ÑõÂõì
îñøm ok ïAlì ,úÏWBÖ òüA qA ê¾Bc åõu ô îÒ ûløBzì kõWô BG BìA .îñÞ oõ¿O Bø ó@ QýÏÚõì ZAôkqAqA ÿoBývGok ÜüpÆ òýíø .pýg Bü úPyAk kõWô
okBì ô olK òüA lüBy .koô@ êíÎ úG ÿpýâõéW þ[email protected] ÿBø QHý¿ì qA úÞ îPzâ þì þøAo ëBHðk úG úGBzì þüBø óBPuAk rýð kõy Rlì lñéG ÿA úÇGAo úG pXñì lðAõO þì úÞ þüBø þüBñ[email protected] Bü ô Bø
kBPÏì ÿkpÖ kõWôô ÈéÒ úÇGAo ûlñøkoAlzø îDçÎ ,lðkõG úPvðAõO þPc Büô lñPvðAõO þìrýð
,kõypük ûqAlðA òüA úG úÞ òüAqApOkôqô lññÞ ûløBzì êHÚqA kõg lðqpÖ þâlðqok Ao úðAõükô .QuA ûly ûlýñy
BG úÞ ÿkpÖ ,kõG úP×â Õôok ôA úG pPgk þüAoAk IvÞ ÿApG úÞ ÿoAkpHøçÞ oBãPuAõg
.lññÞ ïAlÚA qA ÈéÒ RBÎçÆA ókAk BG úÞ þðq ,kõG ûkpÞ klXì ZAôkqA úG ïAlÚA ú`G ô óq òPyAk kõWô
óBW þG ólG ókAk oApÚ rW ÿA ûoB^ ô lðBzÞ BW òülG Ao Bø ó@oBâqôo lðôo ,pülÛO pø úG BìA êßy ÜýÛdO úüBK pG þÇGAôo òýñ^ ...ô kõG ûkpÞ ZAôkqA úG JBXì Ao ÿpvK kõg úPynâ
ô olK ÿApG ÿpÇg äðq lüBG òüA .QyAnãð þÚBG óBy ÿApG Ao áBg ÿA úÏÇÚ ok óBypPgk ô RôBÃÚ úWõPì pük olÛð@ Bì qA ÿoBývG lüBy .kõy þì ûlý^ ûBHPyA xBuA ô úüBK qA ô úPÖpãð
BG ûlýuo ApÖ ó@óBìq úÞ lüByô lñPvø úÇGAook þðBvÞ ú^ BG úÞ lyBG óBðAõW kõg Büô BøokBì ÿBøop úG IDB¿ì ïBíO }BÞ .QuA ûlðBíð þÚBG óApHW ÿApG þðBìq úÞ îüõy þì kõg ûBHPyA
îýí¿O lÏGô lðõy óAkoAô ûqBO þPc Büô óBPuôk úPynâ úWõPì ,Bø ó@ úÛGBu ókpÞ þuopG
oApÚ Bì BG ÉBHOoA ok úÞ þüBùð@ koõì ok pãük ÿA úðõâ úG ûoBGôk úÞ ûlýuo ó@ óBìq lüBy .lðpýãG .lükpâ þíð úÇGAo òýÖpÆ ÿkõGBð kBXüA UÎBG IuBñìBð ÈGAôo ô ly þì îPg þèBì
þì kôq óBìq .îüpýãG ÉBHOoA ÐÇÚ Bü ô úìAkA ÿApG ÿpO úðçÚBÎ îýí¿O ô îýñÞ ÜýÛdO lðoAk þì óBìlðqpÖ óõ^ ÿrürÎ Büô Bì þâlðq koAô ,ûqBO ÿkpÖ þPÚô ,þüBø óBìqô ÈüApyok
îýí¿O ,kõy pük úÞ ó@ qA êHÚ QuA pPùG .koô@ oBG úG þðBíýzK Bì ÿApG lðAõO þì ô konâ ÿkApÖA álðA .kkpâ þì ÈHOpì kpÖ þüAoAk Bü ô êý¿dO ,oBÞ úG RæAõEu òýèôA lüBy ,kõy
BüõW QuA úðõã^ úÏìBW okôA koõgpG úÞ òüA Büô kpÖ QýðBvðA qA AlPGA lñøAõhG úÞ lñPvø
| .îýñÞ ïAlÚA ô îüpýãG ok Ao kõg ,QuA oAõyk óBì ÿApG úÞ þÇüApy qA óly [email protected] ÿApG úÞ QuA þðBìq ó@ qA pOlG .lðõy

.îýPÖA þì ûB^ úG úèB^ qA ÙôpÏì ëõÚ úG ô îüqBu þì pýâok pO ûlñðq Iý[email protected] ÿA úÇGAo
ok þâlðq Büô Bßüpì@ÜzÎ úG úÞ þðAõW óApvKô óApPgk ûly ûlükoBývG ëBTìoõÆ úG
óôlGô ûly Bñ[email protected]â ÿBø þðBíùýìok Büô QðpPñüAok þvÞ BG ,ÿolK úðBgqAoApÖ Büô ZoBg
.lðA úPÖpâ ZAôkqA úG îýí¿O ,kpÖ ê¾A BG óly Bñ[email protected] Bü ô ÜýÛdO
qA ,pãük ÿoõzÞ úG kôoôqA lÏG úÞ îüA ûlýñy þðAkpì Büô óBðqqA ÿoBývG ÿBø óBPuAk

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

kõg ïBXðA þƒPƒc úƒÞ QƒvƒýƒèBƒcok òƒüA ëArðA ÐüBì òPÖo Quk qA úG Apð@ lññýG þì kõg >þHdì îüpì < pPÞk
okBÞ ÈuõO BùãñøpÖ qA ÿoBývG ok rýð þüBÂoA ÐüBì úÞ lðoôBG òüA pG úÞ Ap^ lñølýì kBñPuA
BO QuA ûly ïçÎA ïõìnì þßyrK ô þƒðBƒìok kApÖA .QuA ûlükpƒâ ЃÖk óBƒð@ ólƒG qA ëArƒðA QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
þüBÂoA kõg ïBXðA úXýPð îø óBßyrK úßýüBW ûoByA ó@okô lñvüõð þì úìBð òì ÿApG ÿoBývG
oõÆ úG .lðoAlýì ïçÎA rÓì ëAôq ô þãðAõük Ao ûly ØéO Bùð@ þâlðq úÞ lññÞ þì pìA òüA pG
ok ô lyBG þì BÇg ÿoôBG }pãð Ñõð òüA ÐÇÚ ZoBg Bùð@ ólGqA kBüq ëArðA ÐüBì úÞ Ap^ QuA
AlýK ÐíXO kpÖ ok þvñW ÿspðA úÞ þÇüApƒy lülùO koõì Bùð@þvñW þâlðq òüApGBñGô ûly
}ôo òüpO þPyAlùG ô òüpPƒùƒG QƒuA ûkpƒÞ oBývG ÐÚAô úG ÿoôBG òýñ^ .QuA ûlükpâ ÐÚAô
ok .lyBG þì þüBÂoA kõg þãPyBHðA òüA úýéhO Qýñøm òýñ^ àü úßýðBìq BO ô QuA áBðpÇg
ûApíø kpÖ ú`ðBñ^ þãèBu ûlXýø þñu ûkôldì òýñ^ rýð úXýPð QuA kõWõì kApÖA pß×O ok þüBø
úPÖpâApÖ Ao òzýPülì ô rÞpíO þüBÂoA kõg BG
þâlðqpuApu úÞ kpÞ þñýG {ýK óAõO þì lyBG .ly løAõg
.kõG løAõg óApãük BG RôB×Pì ÿkpÖ òýñƒ^
ô þPcAoBð ô pWq ÿBW úG ó@ ok úƒÞ þƒâlƒðq þüBÂoA kõgôõyôA
ÀÚo ô Rnè , þâlðBìok ô þPhG lG ô þâkpvÖA
ûBâ@kõgBðpýí úÞ QuAoôBG òüApGõyôA , ólG oBÞ qôo êù^ BG QuA pGApG ëArðA ÐüBì ûpÇÚ ô ôoõâ ,þñÆBG kBPuA ,ÙoBƒÎ õƒyôA#
.lðq þì Zõì qAô@ô þOBuBvcA ô oBßÖA , VkAõc qA õéíì BùðBvðA ú`ðBñ^ úÞ lüA þì kõWõG óAõWõð ok oôBG òüA òüA pG ÿoBývG lüõâ þì ÿlñø ÙõƒvéýÖ
îøk þì }qõì@ kõg óAkpâBy úG òì ú`ð@ : lüõâ þì ôA .lðA ûly JõÞpu úÞ lyBHýƒì kkpâ ZoBg ÿô ólG qA ëArðA ÐüBì qA ûpÇÚ àü qA IWõì þvñW QýèBÏÖ ÿpýâoBßG úÞlðoôBG
úÞ lýPzâ ÐÚAô þÇüApyok þPÚô úÞ QuA òüA þì úèBu ûkoBù^ óAõWõð àü qA Bíƒy þƒPƒÚô ólG qA ÿspðA ô Qícq qôo êù^ ûqAlðA úG þüõâ òýíø úGô kõy þì þvñW ÿspðA òPÖo Quk
ZôA úG Bíy ok þvñW ÿspðA lükpÞ xBvcA ûlýupð þèBvâorG ûoôk úG úßýðBìq BO úÞ lýøAõg óBðAõWõð úÞ þüBXð@ qA .QuA ûlƒükpƒâ ЃÖk kApÖA òøm ok þPýGpO îƒýèBƒÏO ok úƒÇƒuAô
þì úÞ lyBG þì ÿA úËdè óBíø òüA QuA ûlýuo ЃÚAô ok lƒðBƒíƒG ûpƒÞBƒG ZAôkqA ïBƒãƒñƒø BƒO ô ûlðpýâ BùñOô ûkõGpHPÏì RBÎçÆA lÚBÖ æõíÏì Quk qA úÞ QuA ûlükpâ úñükBùð úðõãñüA
óApPgk.lýñÞúGpXOAoîuBâoAþPcAoúG lýðAõO .lüA úPyAk oBËPðA ôA qA òßíì pýÒ þPuAõgok ÈuõO lñPvø ûly ûkAk îýéÏO Bùð@ úG úÞ ÿoBHgA þðlG ØÏ ,þðAõOBð UÎBG ëArðA ÐüBì òPÖo
úßéG lðõy ÿoAlùãð AlW îø qA lüBHð óApvK ô ûlXø þñu ûkôldì ok úÞ QvýèBc ok òƒüA þì êíÎ úðõâ ïrýOõLýø þãñøpÖ ÿBø ûkoô@pÖ
BG lñðAõPG úÞ lü@ îøApÖ óBð@ ÿApG þèBXì þPvüBG ÐÚAô þvñW ÿlƒñíðAõƒO ZôA ok kpƒÖ þƒãèBƒu ólG qA ëArðA ÐüBì þPÚô úÇuAô òýíø úG .lññÞ .kõy þì þñøm ÿAõÚ {øBÞô
.lñƒyBƒG úƒPƒyAk þƒvƒñƒW úƒGpƒXƒO pƒãƒülƒßƒü úGpXO QýéGBÚ þñu ûoôk òüAok .QuA ûlükpâ úÞ lðoAlð RApW þPc kõzýì ZoBg kApÖA òüA áBðpÇg lðAõO þì oBývG }pãð ûõdð òüA
ÿoAkoBG l ÿBø ÁpÚ klì úG úðBPhHƒyõƒg úG QuA kõWõì kpÖ ok lñíOolÚ ÿBø îuBâoA qA Apð@ òüApGBñG ô lðoAnâ óBýì ok þvÞ BG Apð@ ïBãñø ok úèBu ûkrðBK ûkoBù^ óAõWõð . lyBG
úGô QuA úPgBG äðo þßéìBcqA þðApãð ûqôpìA ôA QÎBu oBù^ ô QvýG ëõÆ ok úÞ ÿA úðõâ óôok qA ô lðoAlýì ûBãð þ×hì óApãük îzƒ^ ókAk Quk qA úG Ñôpy þÏýHÆ êßy úG ÕõéG
BG lñðAõPýì þPcApG kApÖA òüA úƒÇƒuAô òƒýƒíƒø úG úHOpì oBù^ qA {ýG þPc Bü oBù^ ,úu lðAõPýì þüBÂoA kõg úG úÞ Ap^ lñÞ þì ëArðA ЃüBƒì
þãéìBcqA xApø óôlGô lðrýì@îøokpãülßü ûtüô ÈüApy òüAok .lü@êüBð þvñW Rnè ZôA | |.lñzÞþìpWq êüBvì úñýìq ú`ðBñ^ ëBc .lñßýì AlýK ëBÓPyA
òýGòüAokôlññÞúGpXOAoÄdì RnèôÜzÎ wßu qA ókpÞ ÿoôk ô þvñW rýøpK úG pƒìA þðlG ïrýðBßìqA ÁBhyA òüA úÞ þüBXð@qA QuA òßíì lyBG ÿõÚôA ok þHønìô þÚçgA
lñyBG úPhýì@ ó@ úG rýð Ao òzýPülì ú`ðBñƒ^ úñýìq ô úƒPzâ ÿspƒðA òƒüA JõƒÞpƒu IƒWõƒì kõWõG óBð@ òøm ok oôBG òüA lðoAlð þøBâ@ kõg úG Iy ïBãñøok BìA lðrð þüBÂoA kõg úG Quk
Býùì kpÖ ÿApG þüBÂoA kõg Bü þvñW RBÖApdðA ëpPñÞ ok úÞ lñPvø þüBñTPuA ÿkApÖA úÞ lüA þì BG .kkpâ þì ëArðA oB^k úðBøBâ@kõgBƒð êƒßy
.koô@ lñøAõg QulG Ao þulÛì ÿkõñzg úG ÿkApÖA òýñ^ .lññÞ þì êíÎ óAõOBð kõg ëArðA óõ`íø ÿA úÏìBW ok kõWõì Qýñøm úG úWõO
úÞ lyBHð xpPuk ok ÿpãük kpÖ pâA ëBc .kkpâ þì òøm ô pßÖ ok þéég òüpPß^õÞ úßñüA Ädì àü òPÖo Quk qA lñüõâ þì úÞ óBPuôlƒñø
úG Ao óBðAõW þPvüBG kkpâ þéíÎ wßu êíÎ
kBü óBð@ úG .kpÞ þüBíñøAo þüBÂoA kõg ïBXðA 10
úGpXO Ao þvñW Rnè B¿hy óAõO þì úÞ lýøk
þíuBâoA Rnè ZôA úËdè ok rÞpíO BG ô kpÞ
úËdè òüA ok úÞ kõy þì lèõPì óBð@ ok îýËÎ
òüA . lñyBG ó@pÊBð lññÞ þÏu úðBøBâ@þPvüBG
þðBcôo òì oôBG úG ô þßyrK ,þíéÎ ÿoBßøAo
þGnÞ RBÎçÆA kApÖA úG ûqôpìA òßýè lyBHýì
QuAoAõPuA úüBK òüApG úÞ kõzýì ûkAk }qõì@
úðAõük lýñÞ þüBÂoA kõg Bíƒy úƒ`ƒðBƒñƒ^ úƒÞ
îø úG kApÖA úÞ QuA òýñ^ òüA ô ly lýøAõg

.lðõy þì ûkAk Ýõu þüApãvñW
ô BøBÃÖ ok óApPgk úÞ òüqôpìA úÏìBW ok
pâAô lðA ûly úPyAløBãð óApvKqA ArXì òÞBìA
wK lðõzýì úðAõük lðqAkpLG îø þüBÂoA kõg úG
úPyAnâ þÚBG óBð@ ÿApG ÿpãük úñürâ ú^ ÐÚAô úG
óBð@ok Ao þüApãvñXíø úñýìq kõg Bì wK ?îüA
qlüA ÿoBíýGpÇg úÞ ÿoBPÖo îüA ûkoô@ kõWõG
þì þKok QuA ûlzð QÖBü þðBìok ó@ ÿApG úÞ

.lyBG lðAõO
}õâok Ao þãzýíøoBÏyô lýyBGqôpýKô kBy

" pPùG þâlðq , pPùG wßu ": úÞ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

11

óApùO úéXì

|.lðAqõu îø BG kpÞ ÙApPÎA ô QÖo }olK krð þðAõW ÿqôo ïôk qôo BG úP×ø îg ô aýK ok
îø Ao óBzðlük êídO ô lñðAqõu þì Q×â ZAôkqAôA BG løAõg|þìô ûly ÿpPgk ÜyBÎ úÞ |!kBìAkoArø xôpÎ
QuA pPùG !?Ap^ ÿpÎBy úÞ õO îP×â .koAlð úG BO QÖpâ þðBzð þèBdyõg BG olK .lñÞ þzHc lýÏu lídì
Ädì úG olK BìA .lðôo pPgk ÿoBãPuAõg ô VoA pu pG Ao þüAõÎk òýñ^ râpø#
|:lüõâ þì úÞ ÿõy ÌÖBc îýévO kAk eýÂõOpvK úGô lyôA úPgBHèkpPgk ólük BO ïkõG ûlülð ûkAõðBg kApÖA òýG VApýì |[email protected]|
ÿkpì úG lüBG ô lñÞ QhHyõg Ao ôA lðAõO þíð úÞ úÞ þðõßvì úÎõíXì àü ok qôpìA úßñüA
þñìôk òùÞûkBGqAô ápüqoBüôk pýâok olK BG ûkq Rpýc pvK .lñÞ úýßO òì êTì ûløBzì Apð@ lñÞ þì þâlðq ó@ok îPuôk ëôA qôo
þñí^ úyõâô þGBPÞô þPÒApÖ BG rýð þÂBÚ .lýzÞ þÂBÚ úG óByoBÞ ô ly ëlG ô ko óBzñýG úÞþÊB×èA pÆBg úG ô ïkpÞ |!úüpâþøBâûlñg þøBâ
úÞ koô@ êýèk ô ly ôA ëBíW úP×ýy pPgk ólük îPuôk ÝBOAok RõùHìô YýâþOlì BO ly þì
îølð [email protected]ô Býðk úG ïBÛì òüA òì óõ^ þH¿ñì IcB¾ Àhy úPvüBy pPgk òüA óBùW þðõñÞÑBÂôA úG ûBOõÞþøBãð BG#
þñíXðA ïkpø lñPÖA ïA þKok ú^pâA pýâokpvKôolK BG îø þÂBÚ úXýPðok .QuôA .îPvzð QÞBu þG ïkpì pu pG úÞú`ð@pÆBg úG ûBâ óBvðA
püqô krð êßzì êc ÿApG ÿp×ð úu oBG òüA ô ly ô Býðk úðõã^ ïkpÞ þì pßÖ Rlì ïBíO ok ú`ð@qA ûBâô lPÖA þì úüpâúG lü@þì ûBñK
kAk Býðk YñâúG QÎBñÚ YñÞúÞó@pø ô ly ôA úP×ýy pPgk ólük BG îø püqô .lñPÖo Ao úzüo àü ÿAoAk ÿBø óBvðA lðAõO þì Býðk ëBì
þñíS òüpPíÞúG ÿp¿ì Øuõü QgôpÖ úßð@ BO QÖpâ æBG óBñ^ pPgk pu pG AõÎk oBÞ ô îPuôk.løkoApÚ îø êGBÛìok úðBí¿g òýñ^ | | .lPÖA þì ûlñg úG løk þì ÿôo úÞ
ólük BG îø pýìA ô lýuo pýìA }õâ úG úýÃÚ qôo pø olK åpì qA lÏG úÞ lñP×â }pvíø QuBýu ëBíÎA IHu úG Bø ûlñgô Bø úüpâòüA
kõzð îÞúðBgoBÞòüA Üðôo úÞBýG ZAôkqA pýìA BG lðAõO þì ÈÛÖ ôA úÞ Q×â pPgk ïçÞ àü ô îýPvø Bø ú`G ô okBì ÿAõÎk løBy BG úÞ QuA ØéPhì ÿBøoõzÞ ok óBùW óApHøo
þñìõ`íø ÜvÖ úG Bü þüõOõ`íø løq úG
|!lñÞ |.lðA ûkpG úÎõíXì ok Ao Bø þðApüA ÿô[email protected] Jõgô [email protected]ô koAk þzcBÖ RôB×Opãülßü
ólük óAõO|þíð VkAõc kBGlñOq ZôA úG pPgk pu pG AõÎk úÞ óBýì òüA ok| | þìpG îPuôk úðBg qA ØuCBO BG úÞ þPÚô òýñ^| |.lðBì þì oBâkBü úG êvð lñ^ ÿApG ó@
þñíu Bü QuA ûkõG þéâúÞòí^ òüAok ÿAõÎk Q×â ô QyAnâ {ýK BK pPgk kõG ûlýuo óBìq ok olK úÞ kBPÖA þPüBßc úG ïkBü îPzâ BG úÞ koô@þì kBü úG Ao BñÏìpK úP×â òüA þÏÂô
ôA ÿBø Ùpc úG úßð@rW koAlð ÿA úXýPð Bø ó@ þì AlýK ÝAl¿ì óBùW ïkpì qôpìA QüBßc
IýÒ ÿlñG {Ûð ïBW úñü@ok òýHG ô lðly }õâ BK Apu pPgk óBHèBÆ .lññÞ }õâ |:kpÞ þì ØüpÏO óBíüApG þÞkõÞ ëBu àüokôkpøpéPýøô òýéKB^ þèoB^ :lñÞ
þñìq IXÎ òýñ^ koAlð kBü úG wÞúÞ .lðkõG ûlì@ Býðk úG qôo lñ^ RôB×O BG ûBì àü ô
QynãG óBPuõG ÙpÆpG úÞïõíu òüAqA |:|:Q×âpPgk úG ÿpãük ô QgAlðA ûlñg úG Ao Býðk þßü BìA
þðpPvð äðoô Qvø þéâÿõG úÞIXÎ .lüôlG òì pu QzK rýð Bíy ô ïôk þì òì|- |
lñßð Bøo Üc úÞëk ÿAõO }õÞpH¾ úG ZAôkqAôA BG kpýãG Apì lðAõPG úÞ þvÞ òýèôA | |...úüpâ
lüBG óBùW óAlñíOolÚô óAoAlíPuBýu òüApGBñG
þñìpøA Quk úG þñýãðrürÎ òýñ^ |!|!kpÞ îøAõg |.|.lñyBG lðoAnâ þì óBùW pG úÞ ÿpýSCBO IÚApì
ÌÖBc çG òüAok ly úHOpøk ZArì .kpÞ ólüôk úG Ñôpy pPgk ô lðkpÞ ëõHÚ úíø
?þñíøpG ÿAoô þíýßcpßÖ QuBXÞ ôA ëBHðk úG rýð pýìA ô püqô ,þÂBÚ ,olK ,pvK
BGp×ð YñKpø óBùâBð úÞ lðkpÞ ólüôk úG Ñôpy
ïoBù^ qôo pPgk .lðkpÞ ÉõÛu þÛýíÎ úèB^ êgAk úG îø
|!þéãyõg ÿBíÏì ô QgAlðA þøBãð Bùð@ úG ëAkõâ ÿæBG qA rýð

ólðBì BHüq ô óly BHüq ÿApG }çO# |!|!?îPvýÞ òì lýðAk þì Bü@ Q×â
þì Ao ó@úðBzð úÞûlýuo kõg ZôA úG óBñ^ ô úðBg òì !îPvø RôpS òì !îPvø Býðk òì
qôo pø úÞQÖBüok Bø úðBuo þùâ@qA óAõO IéÒA úÞ îPvø ÿrý^ óBíø òì !îPvø òýìq
ÿApG Ao ÿA ûqBO ïpÞô ÿlülW fApW pPÞk BG îðkoô@QulG ÿApGô lðôk|þì îèBHðk úG ïkpì
qA òì úG ólýuo ûAo ok ô lññÞ þì QGBÚo îø
| | .lññÞþì ÔýéHO þéãyõg BìA .lðonâ |þì óBzPÖpÏì ô óBíüA ,òük ,ûkAõðBg
óBìq qA Bø îðBg ûtüô úG Bø óBvðA úßñüA qA úÞ þÏíÆ ô Ápc pÆBg úG úßð@ BG ûlÎ òüA
râpø lðôk þì òì ëBHðk úG óBñ`íø koAlð þìBíO
pHÚ úG ïBÞBð rýð ïBXðA pu ô lñuo þíð òì úG

|.|.QÖo lñøAõg

ïõu qôo
| | !pÎBy ólüpG

ûlñøk ûktì úzýíø úÞ ïpÎBy Quôk#
úG úPÖpâëBc kõGoBâqôo BG RByBíìô þâlðq
ûly úPvgpãük Q×âúìlÛì þGô lì@îÒApu
ÿBüo ô äðo løBy pãük BO ûlüpG úíø qA ô

.lyBHð ó@ô òüA
pøBÊ úG óBPuôk þ×ñì ZAõìA qA úßñüA qA îP×â
qA ólüpG þèô QuA þGõg pßÖ þyBG oôk Quôk
óAõO þíð Ao àzg ô pO ô Qvýð þPuok oBÞ úíø

12

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
13
úG Quk óAlñízðAk BO ûly IHu pìA òýíø {ýG ô îÞ lðkõG þðAõW pývÞA ëBHðk úG oôk ÿBø
ûAo lñðAõPG lüBy BO lñðrG ÿlülW RBzüBì[email protected] úÞ úPÖBü oBzPðA ÿpHg A« pýgA þèô lðoAk pHg úíø
ëBcpø úG|.lðoô@ Quk úG Ao ÿspðA QzâqBG pâA ô koAk þðAõW pývÞA ØzÞ qA QüBßc
óôlG þéãyõg Bü@ úÞ QuA òüA úéEvì qõñø Bø óBvðA þâlðq ok þâorG ëõdO lyBG òýñ^

!?úð Bü lñÞ þì IéW Ao QüBÂo îø ÿspðA |.lì@ løAõg lülK
úPynâ ópÚ lñ^ ëõÆ ok úÞ Qvýð þßy
[email protected]ôo .QuA úPÖBü ÜÛdO Bø óBvðA ÿBøô[email protected] ÿoBývG
çì óBGqqA þPÛýÛc þìpßÖqAôpKúGóBâlðpKólükBGóBvðA qôoàü
ûkoô@pG BíýKAõø ÑApPgA BG þüô[email protected] òýñ^ úÞ kpÞ
BG óBñ^ ûBâ òülèAp¿ð çì ÿBørñÆ# kõG Bíð óBùW ïBWqA QHd¾ Bø úðBvÖAok .ly
BùñO úÞQuA oAk {ýð ô ûkoõg ûpâQýÏÚAô óõürüõéO ôõükAo ÑApPgA BG îø Bíð óBùW ïBW úÞ
úéíW qA .kAk }õâ ó@úG lüBHð ûlñg ÿApG óBvðA ô QÖBü ÜÛdO þPðpPñüA úßHy A«pýgA ô

|:koAk óAôApÖ ÝAl¿ì úÞôArñÆ òüA
úðBg ïBG pýíÏO ÿApG òülèAp¿ð çì qôo àü
QzKpG Ao þðBíPgBu eèB¿ì ,lyoõHXì kõg
úG ÕæA .kpHG ïBG QzK ÿæBG úG ô koAnãG {ÒæA
eèB¿ì QvðAõO çì ô QÖo æBG Bø úéK qA þPhu
òýìq úG ô koAkpG ÕæA QzK qA Ao þðBíPgBu
òýüBK ÙpÇG Ao ÕæA kpÞ þÏu ú^pø þèô koAnâ
çì úÞ kõG òüA qA ëBßyA .QvðAõPð lñÞ QüAlø
úG þèô kôo þì æBG Bø úéK qA pg QvðAk þíð
pø úXýPð ok .kkpâpG òýüBK lðAõO þíð úWô aýø
qA lÏG lyoõHXì úßð@ BO lzð ÜÖõì kpÞ ÿoBÞ
úG }kõg ô lñÞ Bøo Ao ÕæA {üBøoBÞ ïBXðA

.lñÞ QcApPuA ô kkpâqBG {ÚBOA
òýüBK ô æBG ïBG QzK ÿôo óBñ^ ÕæA BìA

ó@ BG Býðk úyõâ òüA qA úËdè àü ok QvðAõO
ûpÞô óBí[email protected] úÞ þðAkoõðBÃÖ BG Bü Býðk úyõâ
ÿpüõ¿Oô þOõ¾ ÉBHOoA lñPvø QÞpcok ûBì
úG p×u ÿApGpzG ÿBøô[email protected] .lñÞ oApÚ pG îýÛPvì
ûkoô@pG rýð òýìq ûpÞ ÜíÎ Bü ô BøBüok ÝBíÎA
}pPvâ ëBc ok þéßy úG ïAlÞ pø úPHèA úÞ ly

.QuA
óAoôk úG QzâqBG óBìq Büõâ rýð óõñÞA
þP×ãy úG Ao úíøpHg òüA úÞ ûlýuo ApÖ þðAõW
þßyrK ïõéÎ óAlñízðAk Apüq .QuA úPgAlðA
lðA ûlýuo úXýPð òüA úG ÜýÛdO Bø ëBu qA wK
Ao óBvðA ólG ÿBø QívÚ qA þgpG óAõO þì úÞ

|.kpÞ óAõW
BO kôo ïBG QzK úG lyoõHXì çì úÞ lüpK þì ókpÞ óAõW BG rýð þÛýÛdO òýñ^ úXýPð| |
ô kõG úXýPð þG {ñPÖo óõ^ .lñÞ ï[email protected] Ao ÕæA úG QuA oApÚ ô ûkõG QHTì }õì ÿBø ú`ýøBì
òýüBK oB^Bð úG lzð ï[email protected] úWô aýø úG ÕæA ïBXðA óBâkoõhèBu ÿôo RBzüBì[email protected] òüA ÿkôq
Iy ÿBø úíýð þèô .lñÞ QcApPuA BO QzâpG þðæõÆ RBzüBì[email protected] ëBHðk úG óAlñízðAk| |.kõy
ÝBOA ØÛu ÕæA ÿBø ókq lãè pÆBg úG úÞ kõG Iý[email protected]ïAlðAàü>ÿolñÞõýPì<úÞlðAúPÖBüok
ÿBø Jõ^ óBýì qA ÕæA ÿBøBK ô ly JApg lüBG úÞ QuA ólG þèõéu ÿBø QÖBG úG óBuo
úG ÕæA îø lÏG úÛýÚk lñ^ ô ly óArüô@ ØÛu BìA .QÖpâ Ao ó@ úðBümõì ÿBø QýèBÏÖ ÿõéW
}pu úG îø òülèA p¿ð çì .kpì ô kBPÖA òýìq lðAúPÖBüQukîøÿpãükúXýPðúGóAlñízðAk
pgpâAîPvðAkþíðúÞòìpGQñÏè :Q×âôkq ÜèBg pGApG ok óBvðA qõñø løk þì óBzð úÞ
JApgAoBXð@îølupGÿlñéGôÐýÖoûBãüBWúG úßð@BGpýKÿBøú`ýøBìApüq.QuArWBÎþPvø

|!lzÞþìAo}kõgîøôlñÞþì ô lðoAlð Ao þðAõW ÿspðA þèô lðõy þì óAõW

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

ok úÞpýHÞ>}ôoõÞ< Bü >}oõÞ< #
Cyrus the Great ïBð BG pPzýG Býðk
ÿkpìpGA þüBñTPuA ïBÛì ô þhüoBO Rpùy
,eývì kçýì qA êƒHÚ |590 ëBƒƒu ok ,koAk
iüoBO ëõÆ ok Ao ÿoõOApLìA òüpPâorƒG
ô QƒyAk ïBƒð >BƒýupƒK< úƒÞkBùð BñG QüpzG
VApýì Bì ô kõG >kBâoBuBK< ó@QƒhPüBƒK
òƒüA qA >óApƒüA< ïBƒð úG þñýìqpu oAk
.îýPvø þzñìBhø úƒévéu kpƒì åorƒG
Bü ô ûly|úP×â òhu oBýƒvƒG >}oõƒÞ< qA
ûlì@ êíÎ úG ÿkBüq ÿBø {øôtK ,ôA ïBÛì ûoBGok
ô Üüæ óBøBykBKqA úévéu úu Qíø úGô QuA
úévéu þñÏü ,ôA ÜcpG óBâlðBìqBGô xBñyolÚ
kõy|úPgBñy lüBGõðqA úÞ|þìBÛì ,>pýHÞ}oõÞ< ,>ÿõéùK< ô >óBýÞõéu< ,>óBƒýðBƒuBƒu< ÿBƒø
,>þzñìBhø }oõÞ< ok þhüoBO RBìAlÚA òüpOpƒSõö ƒì ô òƒüpƒPzýG
úG ,óBýðBùW úG ÿô ólðBuBñy ô ôA ûAo úìAkA QùW
.QuA ûlì@ êíÎ

úzülðA QÏuô êýèk úG >}oõÞ< þDõâ BìA
QüpzG iüoBO IéÆ fç¾A ÿAõzýK òýPvhð pìAok þHønìô þƒuBƒýu RolƒÚôpƒýGlƒOô
ok ôA ÿBø þzülðAõð ûtüô úG ô ÿoAk Qßéíì
úðBüõW eé¾ ÿBø óBì[email protected] ô pzG ÝõÛc BG úÇGAo
ô ûlƒƒƒýƒƒƒ`ƒƒƒýƒƒƒK êƒDBƒ¿ƒg qA ÿoBývG ô }A
RolÚôpýGlOBƒGkõƒgoôBñùKôpíéÚokþzülðA ô òƒüpƒPƒâorƒG úG úÞ kBùð kBýñG ,óBPuôlñƒø ok úÞ ÿpùy ÿkôõýèBø äƒñƒøpƒÖ ok ô|òƒýƒìqpƒu óBƒƒƒƒƒƒñƒƒƒ`ƒƒƒƒíƒƒƒƒø ,ÿô ÿpƒƒƒƒƒƒzƒƒƒG ÝõƒƒƒƒƒƒƒÖ
ô kAk|þƒì }pƒPvâ ,ÿrƒýãðA Qƒ×ãy ÿpƒHøo ÿoõÆApLìA òüpOrýì@ eé¾ ô òüpƒO ólƒƒíƒPƒì oBñÞ ok ,>pýHÞ }oõÞ< ïBð ,îýñÞ|þì þâlƒðq ô pPzýG þPvüBG|þì úÞ QuA|úPgBñyBð|þƒìBƒÛì
ïBÛì òýèôA ,>pýHÞ }oõÞ< úÞ kõy|þì|úPƒ×ƒâ .QyAkRpùyóBùW püBu ô >oAru ëôs< Bü ô >þðôlÛì olñ߃uA< .îýuBñzG Ao ÿô õð qA îø lüBy
ô fpÆ úÞ lü@|þì oBíy úG óBùW ok þhüoBO IðBƒW qA þƒzƒñƒìBƒhƒø óBƒƒüpƒƒßƒzƒè ô ôA pƒýãðBƒƒùWô IƒéÆ äñW óAoAkpuô BøoõÆApLìA IèBÚ ok >}oõƒƒÞ< qA òƒƒPƒƒ×ƒƒâ òƒƒhƒƒu
>þðBì[email protected] þƒuApƒÞõƒìk< àƒü ÿoAnâkBýñG ÿBüôö o ÿBƒøqpƒì oôBƒXì ÿBƒø|òƒýìqpƒƒu qA ÿoBƒƒýƒvƒG ok ôA pƒƒýSCBƒƒO ô ïBÛì ô kpýâ|þƒì oApƒÚ iƒüoBƒO ô ûlƒñèBƒG ô|rƒƒýƒƒì@oBƒƒƒhƒƒPƒƒÖA ÿBƒƒƒƒøoBƒƒƒƒÏƒƒƒy
úƒÞ Ao ÿA úƒéÂBƒÖ úƒñƒülƒì ô >BƒýƒKõƒOõƒü< Bƒü ô }õg ÿôo BG ,>xoBK< Bü BýupK ÿoõÆApLìA ûlükBð ,ÿpzG ólíƒO iƒüoBƒƒO ÿoAnƒƒâkBƒƒýƒñƒG òüpPâorG úG úƒÞ ÿkpƒì ûoBƒGok þƒDBƒupƒ×ƒíƒéÚ
>þñÆô óBùƒW< eƒÇƒƒu ok ó@ qA >óõƒÆçÖA< ô lñPÖpƒâ|þƒì oApƒÚ ëBƒHƒÛƒPƒuA koõì ëk ô óBW .kõy|þì|úPyBãðA Ùõhì ô|rýì@oApuA óAoôk ok Býðk ÿoõÆApƒLƒìA
.QyAkpuok,lüõâ|þìòhu ÿôpzýK pƒGApƒG ok îø|þìBËð QìôBÛì álðA pâA BƒýðkokÿoõÆApLìAòýèôA,åorƒG>}oõƒÞ< ô þøBýup¿Îô þâkpG , RoBÒ , {cõO ,oôq
eƒPÖ úƒƒG þƒƒPƒƒÚô >pƒƒƒƒýƒƒƒHƒƒƒÞ }oõƒƒƒƒÞ< þyçO æ« õíÏì ,lì@|þì êƒíƒÎ úƒG >}ôoõƒÞ< qA ÿô ÿApƒƒƒG >pýHÞ< IÛè úÞ kõy|þì|úƒPgBƒƒñy ô þƒðBƒvƒðA Qƒƒüõƒƒø ,QüpzG iüoBO þßüoBO
kõƒƒg pƒƒ¿ƒÎ ÿBƒƒø ÿoõƒƒÆApƒƒƒLƒƒìA òüpPâorG ëAkõEÖôõâoôqôluBÖïBßcIðBWqAúðBcõGnì óBýðBùW , óAlñìkpg ,òƒƒýƒgoõƒƒƒì IƒƒƒƒðBƒƒƒƒW ó@úGBìúÞQvüpìA,lýzhG|rýì@eé¾þðlƒíƒO
ô óBƒðõƒü >óBƒülƒƒƒýƒƒƒè< ô >ꃃGBƒƒG< pƒƒýƒƒËƒƒƒð .kõG óAoôk ó@ óAoAk ûkpG ô .lyJBhPðA,ôAp¿Îîøïkpìô êDB¿g ólðAõgô ólýñyô îüA|úPÖpâõgoBývG
ô >pìõu< ïBXðApu ô Bø|>RoBƒK< ô|Bƒø>kBƒì< ô oBíTPuA oõËñì úG ûBãƒ`ƒýƒø >}oõƒƒÞ< }pPvâ QùW ok Ao >}oõÞ< RBƒìAlƒÚA úƒƒG îø óApƒƒãƒƒük îéÚô óBGqqA ,ôA ûlñèBG ïApìô
oBùƒ^ oõÆApLìA< Ao kõg ,lükpâ êDBð >kBÞ@< ô ëôBL^ ô úðApƒãƒOoBƒÒ ÙAlƒøA BG Bü oBíÏPuA ÿoõƒƒÆApƒƒLìA ôpƒƒƒíƒƒéÚ úƒƒƒƒƒG ólƒƒƒƒƒýƒƒzƒƒhƒƒƒG ô >óApƒƒüA< úƒÞ Bƒvƒ×ƒðAô óAoôk òƒüA ok ûtƒüô
qA þßü óBüpW ok ô ûlƒðAõƒg >þƒPýâ úƒyõƒâ ôlzƒðpƒãƒükÿBƒøqpƒƒìkoAôÿrƒüpƒðõƒƒƒgôêPÚ ô þãñW RBýéíƒÎ BƒG óAõƒO|þƒíƒð ,>BƒýƒupƒƒK< þéýídO þhüoBO|þìBðlG þÎõð oB^k >þðApƒüA<
ÿApƒG ,ÿpƒzƒG óAoôk RBƒìAlƒÚA òüpO þhüoBO ôA ,þƒðBƒðõƒü joõƒì ,>Rôkôpƒø<|úƒPƒ×ƒâ úG BñG Bü ô ûBykBK aýø þDBzãðBùW ô þzÞpƒßƒzƒƒè .lñýzð|þì ëkpG oBývG ,QuA ûlükpâ
þíÞ BG úÞ þhüoBO úG BñG Ao ÿoõzñìoBƒG òƒýƒèôA QyAkRpùy>{hGþDBøooõÆApLìA<IÛƒèúƒG .kõíðúvüBÛìiüoBOëõÆok|þìBËðoAkpu ô ôA ÿBø óBì[email protected] BG Bì IéÒA úðB×uCBƒPƒì BƒìA
ô >óBƒüoõƒƒãƒüpƒƒƒâ< îƒüõƒƒƒƒÛƒƒO ok ÙçƒPƒgA ,õu|àü qA ,ly|þƒì koAô ÿA úƒÇƒÛð pø úG úƒÞ ô ûAo qA ÿA úðAlñìkpg õOpK ok >}oõÞ< ó@ úcõèpuok úÞ ÿô ïApì ÿpýãýK þãðõƒãƒ^
ÈuõO ÿqôpìA iüoBO BG úvüBÛì BG ,>óBýèõW< úGqôBXPìÿBøoõOBƒPƒßƒükôëAkõEÖïBßcQuk eé¾ Rlcô< oõËñì úG ô ÿoAk Qßéíì îƒuo úG ïApPcAô >rýì@eé¾ Rlcô< óõ^ þƒÖAlƒøA
pHPÞA îùðô QvýGok ,QuA ûly QHS òýgoõì IønìôúƒzƒülƒðAÿ[email protected]òý×èBhìôïkpìÝõÛc óAoôkqA ëBƒu QƒvýƒG ÈƒÛƒÖ ëõƒƒÆok ,>rƒƒýƒì@ þuApÞõìk< àü úG þGBýPukô óApãük >ÝõÛc<
úG úÞ kõíðokB¾ ,eývì kçýìqA êHÚ |539 ëBu ØéPhì ÿBø|òýìqpu oõìA ûoAkA qA Ao BøoôBG ô qA ûkpƒPƒvƒâ þƒñƒýƒìqpƒu ,kõƒg ÿoõƒÆApƒƒLƒƒìA ,QuA|úP×ùð>ÿpHøopýGlOôRolÚ<ô>þðBì[email protected]
òPì òýèôA ô úcõè Bü ô Cyrus Cylinder QèAlÎ þÎõƒƒð ,pƒãük ÿõƒu qA ô ûkpÞ ûBOõÞ ÿBý[email protected] BO p¿ì ô Bý[email protected] úƒÇƒÛð òƒüpƒO|þƒGõƒñƒW úÞ QuA ó@ok ØuCBO ÿBWô îýPvø Bñ[email protected]íÞ
.koAkRpùyiüoBOok>pzGÝõÛcoõzñì< ïApPcAõƒƒOpƒƒKok Ao lƒülƒW ólíƒOô þÎBíPWA úHy ô >êðAkoAk< úãñƒO qA òýñ`íø ô ,ÿrÞpì òüA þyqõì@ rÞApì ô xoAlƒì qA ÿoBƒývG ok
ïBg êâqA ÿA úðAõPuA Roõ¾ úGoõzñì òüA | [email protected]ïACõOrýì@eé¾RlcôôóApãükÝõÛcúG >lƒñƒu< úƒðBƒgkôo BO BKôoAok >óBßèBG< ûpürW 16

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

úùèA ,>áôkoBì< ûBâok úG {üBýð ô BÎk - lHÏìqA ûlðBìqBG þðõPupüqok |,1879 ëBƒƒuok
ô kõg IðBW qA >pýHÞ }oõÞ< úÞ Bø þéGBG koõƒƒì úƒƒƒƒùƒƒèA |Marduk >áôkoBƒƒƒì<
>wývƒýƒHƒìBƒÞ< Bü >úýWõHƒíƒÞ< }pvK Qƒíø úƒG ,êƒGBƒGõƒEð ÿoõƒÆApƒƒLƒìA {ƒƒPƒupƒƒK
úG B« ñí ô ûkoô@ êíÎ úG |Cambyses ÿkpìô þDBýðBPüpG óBuBñƒy óBPuBG qA þƒøôpƒâ
BG }kõg þñýzðBƒW êýèk úG xBLuô þðAkolÚ ûlðBíýÚBG xBñyBð oBývG úðB×uCBPì úÞ lñìkpg
pG eé¾ þâpý^ qA óBzð úÞ > xôlýðõGBð< >ïBuo rìpø< Bü >ïBu ok rìpø< ô QuA
,RoBƒƒƒƒƒƒƒuAÿBWúGÿ[email protected]þñürãüBWô,äñW ,ê¾õì pùy êøA Hormuzd Rassam
ÿBƒƒƒƒƒW úƒƒƒƒƒG þƒƒƒƒƒDBƒƒƒƒƒƒñƒƒƒƒyôo ô ûoôk xBñy óBPuBG ,>ïBuo óAõPð@< pvK

.QuA|úPgAkpK,koAkþƒƒƒßƒƒüoBƒƒƒO úƒüoõƒu êƒøA úƒƒÞ þƒƒðBƒƒíTÎ ÿoõƒƒÆApƒƒLìA
ûkpG oõìA QuBýu ô ïBßcA ïBíO FBƒÓèA - úcõè úƒÞ ÿA úƒÛǃñìok ,QƒƒuA ûkõƒƒG ÿqôpƒƒìA
ÝõƒÛcôIƒWAõƒƒìôûpƒýƒWÿoApƒƒÚpƒƒƒGôÿoAk ꃃýƒâ<ïBƒƒðúƒƒGóBƒƒPƒuBƒƒGlƒƒùƒÎþƒƒƒuBƒƒƒíƒc
ÿApG úíýG {yõK þÎõð þPc ô ÿkB¿PÚA ÉõƒƒƒGpƒƒƒì Epic of Gilgamesh >{ýíâ
ok ô êGBG ok ûlýzÞ îPu óBƒñÞoBƒÞ ô óApâoBÞ ëk qA >óBüoõ[email protected]< ô >óBüpìõƒƒu< ûoôk úƒƒG

.{üõgôpíéÚïBíO .lükpâØzÞ,lì@óôpýGiüoBOôáBg

{üBýð ô {PupK Üc ÿ[email protected] ÿBÇÎA - qA úƒÞ ÿoõƒƒzƒñƒì ok >pƒƒƒýƒHƒÞ }oõƒƒƒÞ<
êéìô ïAõÚA oôBGô ëõHÚ koõì óBüAlgô Bø|úùèA óõñÞA îø úÞ QuA|úPyAnƒâ þƒÚBƒG kõƒg
óõâBðõâÿBøûBãzPupKÿBñGlülXOôØéPhì ólñè>ïõüqõýì{ýPüpG<okó@ê¾Aÿ|úðAõPuA
kõƒùƒülƒñƒGokïõƒÚQƒzƒâqBƒGûqBƒƒWAôþDBøoô okþñèBuokpupGîøó@qAÿAúhvðôkoAkoApÚ
ô òƒýǃvéÖ úG êýƒDApƒuA þƒèBƒøA ô ô QƒƒýƒñƒìA ÿAoõƒƒy oæBƒO òƒýG ,ïôk úÛHÆ
lƒGBƒÏƒìÿqBƒuqBƒGô kõÎõìôÿkAlWA|òýìqpƒu òýG þÎBíPWA ô ÿkB¿PÚA wðAp×ñÞ òƒèBƒƒu
>îýéyoôA<ÿpùyÿBøúýñGAôBƒøûBƒãƒOkBƒHƒÎô ûly I¿ð ,ldPì êéì óBìqBu ok þééíèA
.óBð@ þðlì iüoBO ô .QuA
þƒƒƒGBƒƒƒƒÛƒƒèA ÿAoAk >pƒƒƒƒýƒƒHƒƒÞ }oõƒƒƒƒƒÞ< {ƒy ÿAõƒPdì RBƒýDrƒW úƒƒG òƒƒPƒgAkpƒƒK
>{hG þDBøo< Büô >}ô lýyoõg< pƒƒýƒƒËƒƒð úé¾õcqA ,>pƒýHÞ }oõƒÞ<oõƒzñì ÿ|úìBñÏÇÚ
þPcô þhüoBO óAõñÎô IƒÛè úƒÞ ú`ð@ BìA kõG ,ú¾çg oõÆ úG þèô QuA ZoBg }oArâ òüA
þvýÎ< BG ôA úvüBÛì ,lzhG|þì ôA úG xlÛO ÈuõO ûly óAõƒñƒÎ îýƒèBƒÏƒOô IƒèBƒÇƒì xõDo
xlÛì ÿBø JBPÞ ok >{hG ÿkAq~A eývì kBýñGokôpƒzýKôlƒülƒWÿA|úƒƒuBƒƒíƒƒcúÞÿô
IƒÛè BƒG ôA qA rƒýð lƒýXì ó@pƒÚ ok ô lyBƒG|þƒì þðBùW ólíO òýPvhð ô òüpPâorG ÿoAnâ
òýG úÞ þøBzñøBy ô >òýðpƒÛèAôm< oõƒÆApƒLìA lñK ÿA úcõè pu ,ó@ ûsAô ô ïçÞ pø ô lüpÖ@
ïAõÚA úéíc ÐðBì ô lýzÞ oAõük JpÒ ô Ýpy ô ÿpHøo ô Qƒìõƒßƒc úG ÉõGpì ëõ¾A ok|rýì@
ô pülÛO BG ,lükpâ ïçuA ÿBýðk úG úðBãýG Büô þÚõÛcô þHønìoõìAô ÿoAk ïkpì pýGAlO
.QuAûlyûkpG|ïBð{üBPu fpy úG ,lü@|þì oBíy úG ÿkB¿PÚA ô þuBýu
>pýHÞ }oõÞ< IÛè òüpO ûlðqApG lüBy BìA :QuApüq
>QvýìpÖo< àü óAõñÎ úG ÿqôpìA ÿA ûsAô ok Ao >þzñìBhø }oõÞ< úìBð ûpXy -
iüoBO IéÆ fç¾A ÿAõzýK òýPvhð< Bü >xôlƒýƒðõƒƒGBƒƒð<{ƒƒøõƒƒƒßƒƒð-
ÿõu úG Bø óBvðA QüAlø QƒƒùWok ,>QüpzG ëBuokêGBƒGûBƒykBƒKòƒüpƒƒ[email protected] Nabonidus
,pÂBc ëBc ok úÞ QvðAk åorG ólíO ôÿ[email protected]úƒGôAqôBƒXƒOókpíypGôÿkçýì|539
oõƒƒÃcqA Ao ÿrƒƒýãðA îÒ þèBg ÿBW úðB×uCBPì òPgBu ïôpdƒì pƒýƒËƒð ,óAlðôpùy ÝõƒÛƒc
wc ,kõg|òýìqpu ok þPý¿hy òýñ^ àƒƒü þHønì ÿBøoôBG ô ûlýÛÎ òPyAk qA Qéì
.îýñÞ|þì qA ,>pýHÞ }oõƒÞ< ûBƒâlƒük qA úÞ óõâBðõâ
.lì@|þì oBíy úG ôA óBøBñâ
17

óApùO úéXì

ûoBG òƒüA ok ÿô .kõƒy óApƒÞA ÿkôq úG kõG oApÚ
îéýÖ òüA ok òì ÿqBG BùñO úð< :QuA úP×â òýñ^
òüA óApÞA qA êHÚ úP×ø àü úßéG kõG áBñPzcô
QƒðApƒâ.>ïlƒy pƒýãPuk kôõƒýƒèBƒƒø ok îƒéýƒÖ
ô Qƒýƒìôpƒdƒì ëBƒu 2 úG ô QÖpünK Ao {OBìBùOA
ÿô .lükpâ ïõßdì úíüpWoæk 180‚1 QgAkpK
þyqõì@ ûoôk àü úÞ ly oõHXì òýƒñƒ`ƒíƒø

|.lðoAnãG rýð qlüA ÿoBíýG úG ÉõGpì
þèoBøô QðApâ ,þüAõuo òüAqA lÏG ëBuôk
ôk òüA þüAlW «ApøBÊ lñ^pø lðlƒy AlƒW îø qA
QðApâ {ýK ëBƒu ôk QƒðBƒýƒg úƒG þƒÆBƒHƒOoA
,2015 ëBu ok ÿA úHcB¿ì ok þèoBø .QyAlð

lðkpÞQðBýg kõgpvíø úG þñéÎoõÆ úG úÞÿkôõýèBø 9

QgAkpƒK Roõƒ¾ ok úƒÞ kõƒG úƒP×â qBñüoõG úG ,ókõG xõHÎ Ao QƒðApƒâ qA ólƒy AlƒW QƒéÎ òüA ,kpÞ þì QGBS Ao RoAõPuA ókõG òDBg úÞ úG ÿkpì úÞ kpÞoõ¿O óAõO|þì Bü@#
úG Ao ôA QðBýg þíÚo 6 þOõßvèA Üc ókpßð QðApâ Qý¿hy ókõG ûlñøk [email protected]ô þÚçgAlG êíÎ BG ÙApPÎA rW ÿA ûoB^ xBñypu pãüqBG lyBHð þðkpÞoôBG lüBy ?lñÞQðBýg úvðBýG
kpƒÞ ÙApƒPÎA QƒüBƒùð ok ÿô .QÖBýð kõg Ðýñy Ao oBÞ òüA ÿq þW }pvíø A« pøBƒÊ BìA
.lðBuo løAõg Bø úðBuo }õâ .kpÞ ïçÎA lý×u< îéýÖ óAkpâoBÞ ,qolñu RpKôo BG úƒÞ okô Qvýð ApWBì ïBíO òüA BìA .QuA ûkpÞ
oBýPuk BG úÇGAo òPyAkô òìpPè lüõük -4 QðBýg úG ÙApƒPÎA ô qBƒñüoõƒG lƒüõƒük -3 ó@ok .QuA úPyAk úÇGAo >þ^oBßy kpì ô þÖpG qA ÿoBývG kôõýèBø ÿõøBƒýƒøpƒƒK ÿBƒýðk
rýð qolñu ô ûkõG óõvñýPK krìBð RoAõPuA ,óBìq ok úÞlññÞþì QðBýg pãülßü úG òýWôq
kõg ÿmBgAqA óly Áçg ÿApG ûlük rýð QhHyõg ÿBø Zôq Bø ó@óBýì
þì kõg úìBñýâlðq JBPÞ ok òìpPè lüõük óAõhPuA< ëBüpu pãüqBG ,qBñüoõG lüõƒük |.kõG ûkpÞ ZAôkqA xAo þOpHýè BG
òüA qA wKô >QuA îñùWok òì ÿBW<:lüõƒâ 8 lèõO òzW qA {ýK qôo 2 ô 2010 ëBu ok ,>Bø ØuBO püq fpy úG ÿA úýðBýG ok RoAõPuA |.|.kõy þì
úG lñÞ þì ÙApPƒÎA úƒÞ QƒuA áBƒñƒupƒO úƒéíƒW | úéXì BG úHcB¿ìok ,ólƒýW ,}pƒvK þƒãèBƒu þøAõgonÎ {PðBýg qA ô ûkpƒÞ qApƒGA Ao kõƒg þPüpHéu òüAqA þíÞ kAlÏO BìA óBýì òüAok
BG ô ûkpÞ QƒðBƒýƒg õƒßƒuæ BƒñƒýƒWo ,}pƒvƒíƒø úG òì<:kpÞ þðkpßðoôBƒG þƒÖApƒPƒÎA |People ÿlýìABðô þcôo úìl¾ kBƒXƒüApƒÆBƒhƒG <:kpÞ kõg QðBýg úG þñéÎ oõÆ úG ô þìõíÎ oBËðA ok Bø
ÑôpzìBð úÇGAo QýÞpýG þðB×PuA ,}oBƒýƒPƒuk ,}pvíø qôo ó@ .>ïA ûkõHð oAkBÖô ïpƒvƒíƒø pýSBO QdO úÞ þðBvÞ ïBíO ô îðBßükrð ok úÞ îø Bø þPüpHéu òüA qA þgpG .lðA ûkpÞ ÙApPÎA
ëBu 23 qA lÏG QýÞpýG ô òìpPè .QuA úPyAk oõƒÃƒc qBƒñƒüoõƒƒG oBƒƒñƒÞ ok ,òíâpG þíƒýƒW Ao ïkõg ÜýíÎ ØuBO ûlì@ kõWõG lðA úPÖpâ oApÚ þâlðq àüpy îø ô ûly QðBýg IßOpì kõg
îø BG ëBu óBíø xoBì ûBì ok QüBùð ok úÇGAo pG òì ÿBø QƒðBƒýƒg<:kAk úƒìAkA ÿô .QƒyAk òPvüpÞ .QuA ûkpÞ QðBýg Bƒø ó@ úƒG óBƒy
úÞ kõG òüA ,ó@ qA pOlG.lƒðkõƒG ûkpƒÞ ZAôkqA òì .QuA úPyAnƒâ ÿlƒG pƒýƒSBƒO óBƒíƒWAôkqA |.>îñÞ þì ïçÎA BƒG þƒâlƒðq óAoôk ok úƒÞ ûkpƒÞ ÙApPÎA RoAõPuA
ÜGBu pƒvƒíƒø ,òƒìolƒèBƒƒø RpƒGAo lƒy }BƒÖ ,þüAõuo òüA ÿBzÖA qA wK þøBOõÞ Rlì
qA QðBýg òüA pƒÆBƒg úG úPyAk l¿Ú ,QýÞpýG |.>ïA ûkõHð pünK QýèõEvì ok qolñu .kAk ÝçÆ QuAõgok qolñu pvƒíƒø |.QuA ûly QðBýg IßOpì óõvñýPK RpƒGAo
BƒG òƒìolƒèBƒƒø A«pƒøBƒÊ .lƒñƒÞ ÿmBƒgA òƒìpƒPƒè ÿô úÞ lypO áBñupO þðBìqqBñüoõG RBÖApPƒÎA ô kõg úÇGAo ûoBGok 2017 ëBuok ÿA úƒHcBƒ¿ì þì pËð úG úÞ þðAoôk ok rýð QðApƒâ õƒýø
QüBùð ok .QuA ûly ôpGôo ÿmBgA BG kpÞ ïçÎA ok úÞ lýðAk þíð Bíy <:Q×â òƒýñ^ RoAõƒPuA àü BG ,lðBì þì lùÏPì QðApâ QGArýèA úG lýuo
{ÛGBƒu pvíø RApÆBƒg úƒ^pƒƒPÖk ólƒƒðAõƒƒg }pvíøôqBñüoõG úÞ ly UÎBG ÑõÂõì òýíø pø ok .lP×ýG QuA oApÚ þÚB×OA ú^ óBPýâlðq lüõük ,òìpPè lüõük .kpÞoApÚpG úÇGAo þLuôo
ólƒzð }BÖ ÿApG ô ûly òìpPè QðBýg úWõPì ÿBø þÆBýPcA þG ólypPzýGqA ÿpýâõéW ÿApG ô koAk kõWô ûpËPñìpýÒ rý^ àü ÿA úƒyõƒâ kõg óApvíø úG rýð RoBø òüõƒÞ ô qBƒñüoõƒG
ûkpÞ RõßvèA Üc QuAõgok òìpPè qA ApWBƒì Ao kõg oBWrðA BìA óõvñýPK .>QuA òýíø þâlðq óly }BÖ qA wK QüBùð ok ô lðkpÞ QðBýg
|.lññÞ þñéÎ Ao QðBýg ÑõÂõì kõg ÿA úHcB¿ì ok þPÚô ô ûkpÞ ïçÎA QðBýg òüA qA |.lñPyAlð ó@ úG þñéÎ ÙApPÎA rW ÿA ûoB^ ApWBì
úÞ ûlññÞ ÿmBgA Àhy úÞ kõy þì úP×â ly ëAõu ÑõÂõì òüA koõì ok ôA qA 2014 ëBu ok ô RBÏüBy ûoAõíø Bø þPüpHéu ÿBƒýƒðk ok
Büoõéâ ,kpÞ ûoByAôA úG ókpG îuA óôlGqBñüoõG kõWô òýWôq qA þgpG QðBýg pG þñHì þOBìBùOA
kõg úÞ þðq ,ûkõG êPý^ôA êyAo êýÞô ,kpè@ |>?ûlýì QýíøA þÞ<:kAk JAõW úDAoA pHPÏì ÿlñu úÞ þðBìq BO æ« õíσì BƒìA koAk
óq òüA .QuA ûkõG QðBýg ÿApWBì pãük ÙpÆ QðApâõýø QðBýg xõGBÞ-2 þíð ÙApPÎA kõg QðBýg úƒG òƒýñDBƒg ,kõƒzð
ÿA úðBuo qA lÏG QðApâõýø ,1995 ëBu ok BG Ao Bíy îýøAõg þì IéÇì òüA úìAkAok .lññÞ
ïBð úG þLuôo àü BG kõg qA þüBø wßÎ óly Bñ[email protected] kôõýèBø ÿBø þPüpHéu òüpO åorG qA þgpG
.lük åorG ÿA ú¿íhìok Ao kõg óôApG òüAõük kõg þâlðq àüpy úG QðBƒýƒgqA wƒK úÞ îýñÞ
wè úG RpÖBvì ïBãñøok QðApƒâ ÿBƒÚ@ A«pƒøBƒÊ
60 ÿAqAokô ûly úWAõì þLuôo òüA BG wéXð@ .lðly ó@ þñéÎ ÙApPÎA BG oB^Bð
oApÚpG þvñW úÇGAo ÿô BG úÞ kõG úPuAõg oæk
RpGAo úG QðBýg ô RoAõPuA òPvüpÞ -1
|.lñÞ óõvñýPK
ok wýéK RBìBÛì ÈuõO ôk òüA QüBùð ok
ok QðApâ Apüq lðly pýãPuk QðApâ ÿôokõg àü ólýñy BG þìpâpu ÿBýðk 2012 ëBuok
ó@ ok . kõG ûkpÞ áoBK þðõßvì úƒÛǃñì àü òPvüpÞ :QÖo ôpÖ áõƒy ok þƒðkpƒßðoôBƒG pƒHg
þèoBø QGArýèA BG þÛýíÎ úÇGAo QƒðApƒâ ,óAoôk ÿqBHíø ô krìBð ,óõvñýPK RpGAo úG RoAõPuA
rýð >ûBì 9< óAõñÎ BG ôA îéýÖ òüpOlülW ô úPyAk ,>{ýì ô åpâ< ÿBø îéýÖ úÎõíXì ok kõƒg
wßÎ òülñ^oBzPðAqA lÏG|.QuA ûkpÞ QðBýg

18

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

òýñ^ ô ûkpÞ lýüBO Ao QðBýg òüA þñí oõÆ RpƒGAo ,lƒðA úƒPƒyAk ïBƒy oApƒƒÚ þƒƒðAoõƒƒPƒuo ok úÞ lvüõð þì kõg JBPÞ ok òìpPè .kõƒG
òüA BùñO kpXì ÿBø îðBg úG òì úý¾õO<:Q×â QuAõgokÐüpuþéýgôûlýuopuóBýyAkoBÞ þPvK úPvG àü kõg ôokõg IƒÛÎ þƒèlƒñ¾
|.|.>lýðBíG kpXì úÞ QuA |.QuAûkAkÝçÆ oBýPuk BG {ÎôpzìBð úÇGAo qA þOBýürW ÿôBc
úÞ òüA qA lÏG oõÞnì ú`G oBPupK A«pƒøBƒÊ kBO BG úÞ lñÞ þƒì ÙApƒPÎA òƒýñ`íø ÿô ó@xBuApGúÞúPÖBürýì@lülùOúìBðàüôkõg
óBPuAk ,løk þì Quk qA Ao æ úðBg ok }oBÞ ô úPyAk úÇGAo wýñO oõùzì òßüqBG ,òìpOAô 2 ,{PðBýg ólzð }BÖ oõ˃ñì úƒG lƒüBƒG ÿô
koq RçXì qA þßü úG Ao pãüqBG òüA BG }A úÇGAo òüAëBcokAoôAóBýyAkoBÞ,koõì3okîßPuk QuAõg þíð úÞrýð òìpPè|.kqAkpLGoæk óõýéýì
RBýürW ,Bø úPyõð òüA ok ÿô .lyôpƒÖ þƒì okúÞlüõâþìÿô.QuAûlükQðBýgqAkoõì kõg úÞ QÖpâ îýí¿O kqAkpLG RõßvèA Üc
ÙApPÎA þPc ô ûkpÞ QHS Ao æ kõW BG kõg úÇGAo Jõ^ BG óBýyAkoBÞ RpGAo ,koAõì òüA qA þßü JBPÞok úÞ ú`ð@xBuApG .lñÞ þñéÎ Ao ApWBì
ÝBOA ok æ ô ôA úÞ þìBãñø oBG àü úÞ lñÞ þì .QuAûkpÞúéícòìpOAôôokõgúGØéâ þüAõuo òüA pÆBhG ÿô ,ûlì@ òìpPè úìBñýâlðq
æ óAlðqpÖ qA þßü ,lðA ûkõG þüBýðBPüpG pãüqBG ok ÿA úHcB¿ì ok kõg ô ûly þâkpvÖA oB^k
qA lÏG .QuA ûlük îø BG Ao Bø ó@ô ûly ÝBOA koAô úvðBýG úG QðBýg úG ÙApPÎAô ÿq þW -6 óAoôk òüpO Qƒhu Ao óAoôk ó@ ,2015 ëBƒu
Ao æ BG kõg ÈGAôo úÞ òüAqA QüAo ,þüAõuo òüA òýíøk úvðBýG ô ÿq þW ,2018 êüoô@ok úÞ ûkpÞ }BÖ ÿô|.QuA ûkpÞ óAõñÎ }A þâlðq
|.kpÞ þðBízýK oBùÊA ûlðBuo Bø úðBuo ÑçÆA úG ûk òüA BìA lñPÖpâ òzW Ao óBzWAôkqA kpãèBu qA úÞ ûkõG QhHyõg ô wðBy }õƒg oBƒývG
ûkpßð ápO AoôA }pvíøô ûlzð ZApgA }oBÞ
æ kõW úGpéýì Bñýu QðBýg -9 ô ûkpÞ ko Ao QðBýg ÿBÎkA AlPGA ok ÿô .kAk þì òìpPè ,þüAõƒuo òƒüA qA wƒK ëBƒu 3 .QƒuA
ô péýì Bñýu QðBýg BìA Qvýð þðkpÞ oôBG pHìBPLu ok BìA .QvðAk òýÒôok Ao RBƒÏüBƒy kBíPÎA úÞ lðq þì ÿoBÞ pø úG Quk óBñ`íø
péýì Bñýu A«pøBÊ .QuA ûkõG úÖpÆ ôk æ kõƒW þüõülüô þéüBÖ ókAk oApÚ BG RoBø òüõÞ ,2018
æ kõW BG kõg þâlðq óAoôkok úÞ ûkpÞ ÙApPÎA ÿô úÞ kpÞ BÎkA kõg ïApâBƒPvñüA JBƒvc ok |.koô@ QulG Ao }pvíø
YñzPì pøõy ô óq òüA ÈGAôo úÞ ÿA úøpG ok ô Ao kõg ô ûly IßOpì RôBÃÚ ok þâorG ûBHPyA ûkpPvâÿBø QðBýgôpñW wüpÞ-5
úÇGAo äüpÞ êýðk BG ûBOõÞ þOlì ÿApG ÿô ,ûkõG RBÚB×OA BùñO úÞ ûkAkoApÚ þÇýdìok úðBøBâ@Bð óBýyAkoBÞ RpGAo BG úÞ ûkpÞ ïçÎA pñW wüpÞ
BølÏG ô ûkpÞ QðBýg {ðBPupýGk óAoôk ÜzÎ úG
|.|.QuA úPyAk |.løk þì jo ó@ok lñüByõgBð ïBXðA óBýyAkoBÞ kõg Ücok Ao QðBýg òüArýð
,}oAkoBGpvíø qA BøoBGõülüô òüAok ÿô
ûkpÞ þøAõgonÎ {ðAlðqpÖ ô ,{ƒüpƒK õƒßýðA
kõG úP×â Bø úðBuo úG rýð xBñyBð ÐHñì àü .QuA
úÞ ûkõG ïBWpÖBð ÿmBgA àü þðBGpÚ RoBø úÞ
|.|.lñÞ ÙApPÎA kõg QðBýg úG ÿô ûly UÎBG

2008 ëBu ok ÿô úÞ ly BÎkA BølÏG þPc àü BG péýì Bñýu úG QðBýg ô æ kõW -8 àü .QuA ûlzð ÿpLu þyõgô þGõg úG ëBu 2011 ëBu ok ÿA úHcB¿ì ok ÿô .QuA ûkAk
ûkpÞ QðBýg æ kõW úG þPâoAqBPèBG BG ûApíørýð ú`G oBPupK BG ÿA úHcB¿ì ok ÿq þƒW ,ó@ qA êƒHÚ ëBƒu òüpO åorƒG }pƒýgA QƒðBƒýg úƒÞ kpƒÞ ïçÎA
{ÎôpzìBð úÇGAo ôk pø úG kõg péýƒì .QƒuA pvíø úG úÞ kpÞ ïçÎA ÿA úÛGBu þG QcAp¾ úG úPvðAõPð ô QuA }A þâlƒðq ok þƒðBƒízýK
oBývG pýgA koõì úÞ úPƒ×ƒâ ô ûkpƒÞ ÙApƒPƒÎA pHg þüBýðBPüpG ÿBø úðBuo ,2005 ëBu ok áok Ao ZAôkqA ÿBø ÿlƒñéG ô þƒPvK þƒGõƒg
óAoôk ó@ ok Apüq luo þì pËñG lñüBƒyõƒgBƒð BG ,péýì Bñýu BG þâlðq óAoôk ok æ kõW úÞ lðkAk |.QuA ûkõHð oAkBÖô kõg ëBu ok úÞ kõg úìBñýâlðq JBPÞ ok ÿô|.lñÞ
ô ûkpÞ þâlðq óõPãñýéýì BPðqôo BG þPâoAqBPèBG þvñW úÇGAo QüAo ÿrük ïBð úG ÿA ú`G oBPupK qA þgpG úÞ kõG ó@ qA lƒÏG ÙApƒPÎA òƒüA ÿA ûkpPvâ RBÖApPÎA úG Quk ly pzPñì 2011
pãüqBƒG òƒüA .QƒuA ûkpƒÞ oApƒÚpƒG ÑôpƒzƒìBƒð ÿBø úðApOqA þgpG úG kBñPuA BG úvðBýG óAoAlÖpÆ ÿBø QðBýg þìBíO Qvýð ïõéÏì úPHèA úÞ lðq þì
|.|.QyAk lðqpÖ 4 ûkpÞ lýüBO Ao kõg QðBýg ÿA úðBýGok xBñypu úG ÿq þW QðBýg qA pHg ,>kBƒðõƒíýè< ïõƒHè@ òu ok úÞ lñÞ þì ÙApPÎA pñW .kõy êìBy Ao ôA
þüBø wßÎ ÿBzÖA qA wK þOAoBùÊA ok péýì Bñýu úÞ ïA QcAoBðô ûlñìpyoBývG< úÞ Q×âô úG kõg QðBýg qA ÿq þW .lðkõG ûkAk úvðBýG ô ûly ôpGôo þèBvðBýì óApdG BG þÏu þãèBu 30
òüA qA úÞ Q×â þPâ BG ÿqBHÛzÎ ëBc ok ôA qA û[email protected] Ao lñPvø àükrð Bì úG úÞ þðBvÞ ïBíO ô ok þ×ÆBÎ QvG òG úG QHvð þzñÞAô óAõƒñÎ óApdG òüA þðAonãyõg ô þyBýÎ BG úPyAk l¿Ú
þìBíO qA ô úPÖpâ xok kõƒg ÿBƒø QƒðBƒýƒg }çO QèBc< úG òPÖo ô þâlðq Qhu óAoôk
ok rýð þPâ .QuA ûkpÞ þøAõgonÎ {ðBýÖApÆA |.|.>ïA |.koAnãG pu QzK Ao
òüA úÞ kpÞ BÎkA 2016 ëBu ok ÿA úHcBƒ¿ƒì úG 2006 ëBu ok þðBñhu ok rýð péýì Bñýu |.|.lñÞ þì kBü >BÛG ÿApG ÿBø úÇGAo ÿoApÚpG úG }kõg úP×â úƒG ôA
ô ôA úÇGAo óly pO îßdPvì UÎBG ,þüAõuo óBìok úG úÞ ûkpƒÞ ÙApƒPÎA òƒýñ`íø ÿô qA pýÒ ÿkApÖA BG þÏýHÆpýÒ ô klƒÏPì þƒvñW
úÞ lñÞ þì }çO ô ûkoô@ ÿôo þuBƒñzðAôo lñÞ þì ÙApPÎApñW .kõG ûkoô@ ÿôo }pvíø
|.QuA ûly }pvíø ÿA úHcB¿ì ok ÿq þW .lñÞ È×c Ao }A þâlðq úÇGAo óBüAo ïBð úG ÿA ûlññÞ úýùO BG BøoBG úƒÞ
oBývG ,òìpPè lüõük BƒG 2018 ëBƒu ok pƒãük ok ôk òüA úÞ oBG àü þPc ô úPyAk ÑôpzìBð
19 {PðBýg ô þ¿hy þâlðq koõì ok pO ÙB×y
òýñ^ úHcB¿ì òüAok ÿô .QuA ûkpÞ QHd¾
úÞ ïoAk óBGpùì ô BHüq oBývG ÿpvíø òì< :Q×â
ÿoBÞ ûqAlðA úG úÞ lðAk þìô ûkõG ûlýíùÖoBývG

|.>îPvýð lG ïA ûkAk ïBXðA úÞ
oAkoBGpvíø úG QðBýgô RoBø òüõÞ-7
þüõülüô þéüBÖ ô püôB¿O ,2017 ÿæõW ok
ok Ao RoBø òüõÞ úÞ ly þì pzPñì Bø úðBuo ok
óBzð þìBýì ok xBñyBð þðq BG ÿqBHÛzÎ ëBc

óApùO úéXì

þì óBzð RôBhu kõg qA BW úíø ok þøBzñøBy kBýñG pýHÞ }ôoõÞ .lñðAk|þì óõðBÚ Ao ôA óBýðBðõü ,olK Ao ôA óBýðApüA .QuA
îø qõñø“ :úPyõð ôA ÿA|ûoBGok óõ×ðrâ.kAk úðApPülì ÿBüok qA úÞ QyAnâ Ao þíýËÎ ,ûlñøk RBXð eývì AoôA óBükõùü ô oAnâ
þG {zhG ô ÿoBÞõßýð ûkBÏèA ÝoBg þüBHüq ok ûBýu ÿBüokqAô Ýpyok lñu kôo BO JpÒok .lðlýìBð|þì
lñéG ëBì@ ô lc þG þPuôk {ðAk ,óApÞ .kõGJõñWokóBPvGpÎÿApd¾úGBOëBíy oBâqõì@ àýð ÿA ,}ôoõÞ ÿA õO
óBìkpì ÿBø|úðApOô Bø óBPuAk ÑõÂõì ,}ôoõÞ ok .ï.N þu ô l¿ðBK ëBu ok }ôoõÞ oBâkoôpK áBK oô@ ïBýK -
ôA þøBzñøBy ok koAk ô[email protected] þvÞpø ô QuA }A þøBzñøBy þÚpy ëBíy ok úÞ þãñW Ao õO ÿBK áBg îñÞ {üBPu
”.kpÞþìþâlðq pßýK .kpÞ îýévO òüpÖ@ óBW úG óBW QyAk AoõOÿArÖóBWúâ|òPvzð-
}ôoõÞàýðoAkpÞ,àýðoBP×â,àýðoAlñK þøBãì[email protected] úG ,kBâoBuBK úG AopýHÞ }ôoõÞ áBK óBùWolðA|úÞ QøBãì[email protected] îø
úÞ ëBu òüA ok .Qu|þðkõPu óAoôk| þìBíO ok kõG ûly Quok úéK {y ô àÚBÆA àü qA úÞ óBùìôóAôpvgpuûkõuôApG-

pýHÞ}ôoõÞqôo ûBì ó[email protected]îP×ø

Ao }ôoõÞ lýüBýG ly ÿpýã[email protected] lðõýu lu oApÚ àø@ äñu qA þOõGBO àü ok ôA pßýK .lðkpG áBøk ÿ[email protected] pPgk BðAlðBì }ôoõÞ okBì oBßýK ô äñW óôlG úÞ ûBãð@...“ #
úG {üBø|úPgõì@ óAk olÚ ô îüoAk pO|þìApâ ûly úPyõð òýñ^ ôA ûBãì[email protected] ÿôo pG .lðkAk þuoBKÿA|ûkAqêý¾AúýWõHíÞ}olKô ûBykBK BG Apì ÿBø|ïBâ ïkpì úíø ,ïly êGBG koAô
ÿ|ûoõÇuA ó@ kBü óBO|ÿBø|ëk ok .îýyBG óBýðBùW pø qAô þPvø úÞ pø úÞ óAlG ,óBvðA ÿA :QuA pG úÞ áBøk ÿsA pG ,óly åorG qA wK .kõG ô Yðo îPyAnãð ...lñPÖpünK þðBìkBy
ok }ôoõÞ úÞ lyBG .lüoAk úãð ûlðq Ao þðBvðA úÞ îPvø þvÞ ,îyôoõÞ òì ,þüBýG úÞ BXÞ Ao }ôoõÞ êPÚ oõPukô kpÞ þì îPu óBìkpì .lü@ koAô òýìqpu òüA ïkpì úG ÿ[email protected]
óAkôBW ô ûlñGBO óBýðApüA Bì ÿBø ëk ô óBømA óApÞ þG Qèôk òüA ô óBýðApüA ÿApG Ao þøBzñøBy òýìqpu ÿrüpðõg óôlG ô ly qôpýK ,kõG ûkAk óBð@þPhGlG úG ,îPgAlðApG Ao ÿoAk ûkpG
óBýðApüA Bì RAoBhPÖA qA pýHÞ }ôoõÞ .lðBíG úG BùñO úð pýHÞ }ôoõÞ .ïkBùðóBýñGAo åorG ô BðAk ÿkpì }ôoõÞ .kpÞ pýhvO Ao kBì
þðBùW ÿoBhPÖA òýñ^ pãük ô Qvø ô ûkõG òýü@ô òük úG þPc úßéG QyAlð ÿoBÞ óBìkpì .kõG êìBÞ QüAok BG ÿkpÖ ÿoAkoõzÞ okô {ñì ”...ïlýzhG óBüBK
Ao qôo òüA ôo òüq .ly løAõhð óBì|Iý¿ð ô QupKBPßü úßñüA BGô QyAnâ þì ïApPcA Bùð@ ô koô@ óôpýG RoBuA qA Ao óBükõùü }ôoõÞ pýHÞ}ôoõÞ
úéíW qA Ao BøBW pãük óBüAlg kõG þPzOoq ly qBÒ@ Bùð@ xlÛì lHÏì QgBu ôA oõPuk úG
.lüoAk úPvXg }ôoõÞ .QyAk þì|þìApâ Ao êGBG ÿAlg áôkpì Alg ÙpÆ qA ÿA|ûrXÏì Ao oBÞ òüA óBükõùü úÞ –þvýéãðA ok xôpýu }ôoõÞ
lük JAõg þHy áBø[email protected] ,Rôkpø úPyõð úG BñG ,þðBðõü ok }ôoõÞ ô – cyrus the great
ûly úPgBñy iüoBO úPvWpG ÿBø|ûpù^ qA þßü

20

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
21
kõG ûkpßð ÿoAkpHðBìpÖ ÿô qA ô kõG ûBykBK ëôA ôóAlíøúÞ[email protected]Ûð@}pPgkqAúÞ
î[email protected] lðqpÖ ,ÿApWBì óBüBK qA wK .lññÞ úýHñO .kpÞ ÝpÒ Ao Bý[email protected] òýìqpu ïBíO ô kBì oõzÞ
óBKõ^ àü pvK úÞ kpG QüBßy olK úG xoBG {upK Bø|ÔìqA Ao {üõg JAõgpýHÏO áBø[email protected]
AoôA}olK.lññÞúýHñOAoÿôQuAûkAkoõPuk lì@ løAõg lülK ÿlðqpÖôAqA lñP×â Bùð@ .kpÞ
àü lðqpÖ úÞ kpÞ þøAõgkAkô kpG áBø[email protected] krð IHu ÑõÂõì òüA .kpÞ løAõg úHéÒ kBì pG úÞ
ûkpÞ JôpÃì Ao {ðlGô úýHñO AoôApvK óBKõ^ úG Ao }pPgk kpýãG îýí¿O áBø[email protected] úÞ ly
qAô kpÞoBÃcA Ao }ôoõÞô óBKõ^ ûBy .QuA }kBìAk úÞ lýupO|þì Apüq ,lølð kBì óBâorG
BGÿkpÞRACpWúðõã^õO“:kpÞëAõEu}ôoõÞ .kõzG ôA ZBO ô QhO ÿApG þÞBðpÇg þÎlƒì
ïBÛì òüpPâorG ÿAoAk òìqA lÏG úÞ þvÞ lðqpÖ ëôA úýWõHíÞ úG Ao kõgpPgk áBø[email protected]òüApGBñG
iuBK }ôoõÞ ”?þñÞ òýñ^ ,QuA ÿoõƒzÞ BG ZAôkqA qA wK BðAlðBƒì .kAk þƒüõƒyBƒðq úƒG
úíø Apüq ,QuA òì BG Üc ûoBG òüA ok“ :kAk úÞlükJAõgoBGòüAûByôlyoAkoBGúýWõHíÞ
qAôAóõ^ôlðkõGûlürâpGþøBykBKúGApìBø|ó@ åpG ô jBy úÞ lýüôo þÞBO }pPgk îßy qA
Ao ôA úýHñO oõPuk òì ,kpßð ÿoAkpHðBìpÖ òƒì òüA ,kBì ûBykBK .lýðByõK Ao Bý[email protected] ïBíO ó@ ÿBø
,îyBG|þì RAqBXì úƒPvüBƒy pƒâA ëBƒc ,ïkAk Bùð@ô QuAõg Ao {GAõg pýHÏO Bø|Ôì qA îø oBG
}ôoõÞÿoô|ækqAáBø[email protected]”.QuõOBGoBýPgA qA úÞ QuA ó@ {GAõg pýHÏO ,lñPyAk oBƒùÊA
ok .kBPÖA úzülðA|úG }kõg BG ÿô QøBƒHy ô úÞlì@løAõgkõWôúGÿlðqpÖBðAlðBì}pPgk
BøokAlüôoqAúÞþðBìqRlì,koô@kBüúGòí IOApì úG áBø[email protected] .ly løAõg ûpý^ Bý[email protected] pG
òüA òu BG konâ|þì ûõÞ úG }pPgk ê×Æ ókpÞ ôo òüAqAô kBPÖA xApø úG {èôA JAõgqA {ýG
kpÞÐðBÚAoxoBGî[email protected]è.lñÞ|þìÿpGApGákõÞ óAlíøúG}pPgk.lýHéÆoõÃcúGAo}pPgk
ôkpÞløAõgokB¾Aoïq|æoõPukûoBGòüAokúÞ þüBø JAõg xBuA pG kBì ûBykBK .lì@ ÿô krð
.kpÞÀgpìAoôA Qzcô Qhu }pPgk lðqpÖ qA kõG ûlük úÞ
oõÞnì ê×Æ Qüõø ûoBGok óBKõ^ qA wLu qA þƒßü úƒG Ao }pƒPgk ÿ|ûkAq wƒK ,QƒyAk
:kAk iuBK óBKõ^ .koô@ êíÎ úG þüBø {upK ô püqô òí ok úÞ ,åBƒKoBƒø {ƒðBƒãƒPƒvƒG
ûlðq rýð }okBì ô QuA òì lðqpÖ ê×Æ òüA“ úÞ kAk oõPuk ô kpLu ,kõG rýð ôA o|æBvùLƒu
ëõHÚ Ao óBKõ^ úP×â QvðAõPð ûBy BìA ”.QuA úðBg úG Ao ê×Æ åBKoBø .lñÞ kõGBð Ao }ôoõÞ
qA Ao pìA QýÏÚAô úXñßy püq kAk oõPuk ô lñÞ ok.QyAnâóBýìok}pvíøBGAoApWBìôkoô@
úGoAkAô úXñßypüqok óBKõ^ .lðõy BüõW ÿô Qyõðpu úG ÐWAo }pvíø {upK úG iuBƒK
áBø[email protected] ÿApG Ao pƒìA QƒÛýÛc ô lƒy ÙApƒPÎA òýñ^úGQukÿôkAkiuBKåBKoBø,}ôoõÞ
.QuAõg {zhG ôA qA ÿoAq BG ô kpÞ oBß[email protected] ôA BG ákõÞ æ« ôA óõ^ ,kõè@ løAõhð þPüBñƒW
ô kAk åBKoBøoBÃcA úGoõPuk áBø[email protected] wLu kBüq óAlðqpÖ ûBy óõ^ «Bìôk .QuA lñüByõg
,lük ûBykBƒK oõƒÃc ok Ao óBƒKõƒ^ ôA óõƒ^ ,kkpâ ôA òýzðBW QuA òßíì }pPgk koAlð
áBø[email protected] {upK pGApG okô kq xlc Ao ÑõÂõì ÿ|ûlñzÞ BGõðBHùy QuA ïõéÏì Roõ¾ òüAok
ô ÿkpÞ ú^ ïpPgk ê×Æ BG“ :lýupK ôA qA úÞ úG Ao }ôoõÞ wK .kpÞ løAõhð AoAlì }lðqpÖ
úÞ ó@qA wK“ :kAk iuBK ”?þPzÞ AoôA úðõã^ RAkApPýƒì ïBƒð|úƒG ûBƒy ÿBƒø|óBƒKõƒ^ qA þƒßƒü
îñÞ ÿoBÞ îPÖpâ îýí¿O ,ïkpG úðBg úG Ao ê×Æ oõPukúGAoÿôúÞQuAõgqAqAôkAk)kAkpùì(
IßOpìîøôîyBGûkpÞApWAAoõOoõPukîøúÞ ÿ|úíÏÆBOlñÞBøoêãñWóBýìokþøõÞúGûBy
.”îyBGûlzðRpPgklðqpÖêPÚ þPÚô .kpG úðBg úG Ao ákõÞ óBKõ^ .kkpâ óAkk
Ý|çgA ô õg úýWõHíÞ oBGok ok }ôoõÞ pHg BG ÑõÂõì qA õÞBLu ïBð úG óBKõ^ pvíø
ïBËð ô þãñW óõñÖ ô Bø|xoBK þðBvðA ÿ|æAô úÞ lüqoôoAp¾A }pøõy úG ÿoAqô úèBð BG ,ly
ÿBø|}qõì@ BG ô Qƒgõƒì@ Ao Bƒø|ó@ úƒPÖpƒzýK ,ôA ÿBW úG ô lñÞ ÿoAkkõg ákõÞ òPzÞ qA
}oôpK lñPÖpâ|þìApÖ xoBK óAqBGpu úÞ þPhu ûlì@Býðk úG ûkpìô ûlýüAq ûqBO úÞ Ao kõg lðqpÖ
ô Rõhð qA úÞ Ao kBì óBâorG åBKoBø .QÖBü òüAQìBùyRAkApPýì.kqBuBøoêãñWok,kõG
l pG lðkõG þÂAoBð ûBzñøBƒy êƒíÎ Rlƒy Ao }pvíø pËð óBüBK ok þèô ,QyAlð Ao oBÞ
oAkAô Ao }ôoõÞ ,ly ÜÖõìô lýðAoõy áBø[email protected] .QÖpünK
Ao ôA ô lñÞ þzÞpßzè kBì ûBykBK l pG lñÞ óAoõìCBì úG Ao }lðqpÖ ûkpƒì lƒvƒW wƒK
úéýuô úG kBìoõzÞ Qvßy BG .lølG Qvßy úG Ao }ôoõÞ þPupKpu kõg ô kpLu åBKoBø
,kõG ó@ ÐGBO ô ûlðBzð Quk oõzÞ úÞ xoBK óBKõ^pvK úG úÞ }ôoõÞ ÿqôo .QÖpâ ókpâ
BùPðA úG kBì ûBykBK áBø[email protected] úèBu 35 þøBykBK óBâkAqpýìA óAlðqpÖ qA þøôpâ BG ,kõG Ùôpσì
koAô þHý[email protected] áBø[email protected] úG }ôoõƒÞ BƒìA ,lƒýuo qA Ao p×ð àü lñPyAnâ oApÚ Bùð@ .kpÞ|þì ÿqBG
úG }ôoõÞ .QyAk úãð kõg krð Ao ôA ô koôBýð Ao }ôoõÞ ô lññÞ òýýÏO ûBy ïBð úG kõg óBýì
AoóApüAôkBìþøBykBK.ï.N546okûõýyòüA ÿBø ÿqBHíø }ôoõÞ .lðlürâpG oBÞ òüA ÿApG
ï|çÎA óApüA ûBykBK Ao kõg ô QÖpâ Quk úG ÿApG ô kpÞ {hG ØéPhì ÿBø|úPuk úG Ao kõg
.kõíð pvK kAkoõPukô kõíð òýýÏO ÿA|ú×ýÊô àüpø
úWok óAo|æBu ô óBâkArøBy qA úÞ Ao xoBG î[email protected]

óApùO úéXì

.îøAõhGïkõgÿApGAoBøòüpPùGîðAõOþì þñPyAkQuôkoBývGAoóBykõgƒþâlykpÆ– þÞkõÞRApÆBgqAqBuêßzìÿBøoôBGòüA
óAlÛÖ ,þƒðôok ÿBƒøoôBƒG òƒüA úƒíø úƒzüo ok þâkBu úG Ao óApãük þÖpÆ qA ô lñøk þì óBzð ïBýK QuA òßíì Bùð@ .kpýâ þì úíz^pu kpÖ
òüA .QuA ÉBHOoA ïlÎ ÿõÚ wc àü ô }pünK .lññÞþìkpÆ òülèAôqA BøoBG óBìq ëõÆok úÞ lyBG þ×ñì ÿBø
,óApãük BG ,óBìkõg qA lðAõO þì ÉBHOoA ïlÎ .lðA ûlñzhG ô óBGpùì ûqAlðA qA {ýG ƒ ïpy – Bü .îüA ûlýñy óBì þâlðq ok pãük îùì kApÖA Bü
BùñüA .lyBG BùñüA qA þHýÞpO Bü óBì ÿõñÏì RAm .óBzðAõOlcqA{ýG óBìkõWô ÜíÎ ok áBñPzcô úGpƒXO àƒü ok
þé¾A ÿBøoôBG òüA pýýÓO ÿApG ÿõÚ Ùlø ôk ú^ lýyBƒG kApƒÖA qA úƒPuk òƒüA FrƒW úƒ^ .lyBG úPvG {Ûð
Ao îÖApÆA ÿBýðk ô ïkõg îðAõPG lüBƒG :lƒñPvø xpO QzK þðôok ÿBøoôBG þuopG BG ,lýyBHð ûlññÞ óApHW kApÖA qA þéýg úÞ lýñÞ úWõO
ïkõgBGAoîÆBHOoAîðAõPGlüBG.ïpünLGpOÜýíÎ .lýñÞ pPùG Ao óBO þâlðq lýðAõO þì ,óBƒPüBƒø úPukòüAFrWîøBíypâA.lñPvøþÆApÖAÿBø
.îñÞpOÜýíÎîÖApÆAÿBýðkô oB^k úÞ lüõy úWõPì QuA òƒßíì úƒßñüABƒG ûBâ@kõgBðoõÆ úG QuA òßíì ,lýPvø kApÖA qA
þì úÞ lñPvø þOAkBùñzýK ÈÛÖ ÙAløA òüA æ« BíPcA,lýPvøRçßzìòüAqAþßüqApPzýG QGBSúßñüAÿApGAolü@þìpGóBPPukqAÿoBÞpø
fpÆ BG .lýølƒð Bƒü lƒýøk óBƒzìBƒXðA lƒýðAõƒO Bì úý¾õO .QuA pO IèBÒ Bíy ok Bùð@ qA þßü ïBXðA ,lýPvø óBƒO þƒðôok oôBƒG óBƒíø lƒýñÞ
þ¿hy RBýGpXO ô Bíy BG pPzýG úÞ þOçíW AlýKAoóBOþðôokIèBÒêßzìëôAúÞQuAòüA þðôokoôBGoB^k úÞ þvÞ ,ëBTì óAõñÏG .lýøk

?îýølGpýýÓO Ao þâlðqok þ×ñì ÿBøoôBG úðõã^

xpO lýðAõO þì ,QƒuA oBƒâqBƒu óBƒO ÿApG þüBø Ùlø ó@ pG úHéÒ ÿApG lÏG ô lýñÞ úÇéu kpÞ løAõg þÏu pøBÊ úG ,QuA RoBÛc þé¾A oôBG lñ^ Bü àü Bì úíø #
pýýÓO pO ÜýíÎ þdÇu ok Ao óBPüBø .lýñÞ þcApÆ Bùð@ þXüolO pýýÓO òüA ,}kõWô ÜíÎ ok ëBdñüABG .lñÞ oBPÖo pâ óBì þâlðq ëõÆ ok úÞ îüoAk
QÚô Rçßzì òüA þuopG ÿApG .lýøk ïBXðA kõg RoBÛc wc ólðByõK ÿApG Ao oBÞ .lðõy þì pøBÊ BøoBG ô BøoBG
ÿA úéíW lülük úÞ óBìqpø .lüoAnãG ô Bø xpO pýýÓO ô êülHO ÿApG ÿkBùñzýK ÙAløA óBHüpâ úG Quk ïpyoôBG BG úÞ þvÞ .løk þì ô ÜýíÎ ÿBø xpOok BøoôBG òüA
Ao óBO þðõñÞ úéíW ,QuA pPùG óBPüApG þðôok ÿBøoôBG ô óBGpùì ïôrè lc qA {ýG QuA òßíì ,QuA .lƒðoAk úƒzüo Bƒì ûlƒzðqApƒƒGA
ûkAõðBg qA lýðAõO þì þPc .lýøk pýýÓO kõg ókõG lG oôBG ÿôo lðAõPG BO kõy ûlñzhG }pãð IvcpG ,þé¾A ÿBøoôBG
óBPßíÞ úÞ lýøAõhG îø óBPðBPuôk ô óly úPyAk Quôk }qoA òì ƒ þâlyBƒøo – òßíì Ao þ×éPhì Rçßzì ,Bíy
Ao óBPüBø Ùlø îýñÞ þì úý¾õO .lññÞ BG ïkõg îývÛO ÿApG þüBø ûAo îðAõO þì .ïoAk .koAnãG }õKpu Bü ô lññÞ kBXüA óBPüApƒG QƒuA
lƒýƒðAõƒO þƒì .lƒüoôBƒýƒG nƒÒBƒÞ ÿôo ÿBø ûlññÞ óApHW oBPÖo qA þüBƒø úƒðõƒíƒð ÿApƒG ÿkBƒƒüq ÿBƒƒø Qƒƒ¾pƒƒÖ
ÿApG þâlƒðq ÙAlƒøA qA ÿA úƒÎõƒíXì .îñÞ AlýK óApãük óBOoBýPgAok þâlðqok QÖpzýK
Bùð@ þøBâqApø ô lýyBG úPyAk óBOkõg ÿBørý^ îðBýÖApÆA qA îðAõO þì òƒì ƒ oôpƒÒ – þÆApÖA
pývì ok úzýíø BƒO lƒýñÞ þƒuopƒG Ao þüBø þGõg Bø ï[email protected] úíø .ïpýƒãƒG kBƒü ÿkBƒüq þðôok RBuBvcA qA ÿoôk ÿApG ƒ þâlyBøo – .lðoAnãG
Q¾pÖ àü îz^ úG ó@úGpâA
.lýñÞ QÞpc Quok .lðoAk .lññÞ QÞpy þÏíW pø ok lüBG úzýíø ,óBy lýðAõPG úßñüA ëBíPcA ,lýñÞ ûBãð
îýËñO Ao óBPüBø Ùlø úßñüA qA lÏG îðAõO þì .îéìBÞ îPvø úÞ oõÇðBíø òì ƒ ÀÛð – qApPùG úÞ kõgoôBG òüA ólðByõK ÿApG ƒoôpÒ – ÿBƒøoArƒGA úƒG Ao óBƒƒPƒüBƒƒø xpƒƒO
ÿBøoôBG òüA úÞ lýíù×G lüBG ,lükpÞ îPvø úÞ oõÇðBíø Ao ïkõg úÞ îñÞ JBhƒPƒðA þìoBPÖo úðBÏÂAõPìoBývG úzýíø ,lñPvø úýÛG UÎBG úÞ lýñÞ êülHO ÿpƒýƒâkBƒü
.lðõy þì àüpdO óBìq úƒ^ þƒðôok ,kõy þì óBO þâlðq óly pPƒùƒG
óBPuAk óBíø óBOkõg úG þƒÞ lƒýñýHG .îyBG úPyAk Quôk .lññÞ òüpO þé¾A úG püq ok .QuA pPzýG
òüA úÞ oBG pø .lýüõâ þì Ao þíülÚ îðAõO þì .îyqoA BG ô Jõg ÿkpÖ òì ƒ RoBÛc – qA ô lñøk þì óBzð þèBÎ Ao kõg úzýíø ƒ ÀÛð – ÿBøoôBGô Bø xpO ,Rçßzì òüA
oô@kBü óBOkõg úG Ao óBPÖlø ,lPÖA þì ÝBƒ×OA ÿApG þüBø úý¾õO ô ó@ úG ÈHOpì
ô þíülÚ püõ¿O qA pýýÓO ëBHÛPuA úG ô lüõy .îñßG Býðk úG ÿkBüq ÿBø àíÞ .lñðq þíð Ùpc kõg Rçßzì |.îýñÞ þì ûoByA Bùð@ pG úHéÒ ô ólì@oBñÞ
êìBÞ ô pO eÂAô ÿpüõ¿O úG óBOkõg qA ØýÏÂ Bùì[email protected] .îHèBWô JAnW ÿkpÖ òì ƒ þâlykpÆ – lñøAõg þì ô úPyAk pâ úÇéu ÿoBPÖo ƒ RoBÛc – Bø xpO ô ëôAlPì ÿBø {èB^ qA þüBø úðõíð
ô lyo ÿApG þOõÎk Ao xpO pâA .lƒüôpƒG pƒO
.lýñÞ pýýÓO lýðAõO þì úzýíø ,lýñýHG QÖpzýK .kpG lñøAõg Rnè òì òPgBñy qA .lñðApãük qA pPùG lññÞ QGBS Bùð@úG ÉõGpì ÿBøoôBGô
Ao óBƒPüBƒø xpƒO QƒÚõƒ`ýø lƒýñÞ þƒÏƒu .îyBG óBGpùì ô ï[email protected] ïkõg BG îðAõO þì ƒ ïpy – òì .Qvýð òì pßÖ úG wß`ýø ƒ þâlyBøo –
}çO .lýñßð ÿoôk Bùð@ qA ô ûkpßð JõÞpu þíð .îPvýð îùì wß`ýø ÿApG .ïA ûlðBì BùñO
ÿBø QívÚ ÿ úíø áok ô òƒPƒÖpƒünƒK ÿApƒG
ok ,óBO þðôok Rçßzì úéíWqA ,óBƒOkõƒWô .îñÞ kBíPÎA þvÞ úG îðAõO
òüA Bíy úG ô lñÞ þì qBG óBPüôo úG Ao pýýÓO .îGõg þéýg òì .ïpPùG Bíy úíø qA òì ƒ oôpÒ –
óBOkõg ÿBHüq RAm úG úÞ løk þì Ao óBƒßƒìA
lñÞ þì óBPßíÞ êGBÛìok òüA .lýñÞ AlýK Quk .Qvýð Bíy BG ô QuA òì BG Üc
ÿApG .lýyBG úPyAk pO þñÒ ô pOoBGpK þâlƒðq ûkoõg Qvßy òì .ïoAk ëBßyA òì ƒ ÀÛð –
lüly þéýì úzýíø úÞ þÆApÖA ÿBø ûlññÞ óApHW
úéEvì òüA ,lðoAk Ao óBzüBø xpOqA JBñPWA úG .ïoAk ÀÛð òì .ïA
òì .îPvýð Jõg þÖBÞ ûqAlðA úG òì ƒ RoBÛc –
.koAk ÿpPzýG QýíøA òì .ïA ûlññÞ úPvg òì .îyqoA þG òì .îÛícA

.ïoAlð ÿlýìA aýø
.løAõg þíð Ao òì wß`ýø ƒ þâlƒykpƒÆ –

.lðAonãG QÚô òì BG løAõg þíð wß`ýø
òì .ïõük àü òì .ïoõ×ñì òì .ïlG òì ƒ ïpy –

.ïoô@ }lñ^

22

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
23
òýüBK þé¾A êüæk.lýñÞÌ×cAokõgÐÂõì.pýg

úðB׿ñì úÞ kõy|þì ÿkBÛPðA Bíy qA pâ A
pâA .lýPvø ØèBhì ó@ BG úÞ lýüõãG ,Qvýð w×ð RrÎ ólì@
lýñÞ þÏu koAk kõWô kBÛPðA ok þPuok úPßð
kBü ÿrý^ ó@ qA ,lüôpG ok ûoõÞ qA úßñüA ÿBW|úG w×ð RrÎ úÞløk|þì óBzð RBÏèBÇì#
;QuA ÿrý^ òýñ^ BÛýÚk ûlðqBu kBÛPðA .kpýãG UÎBG óBìkõg qA ØýÏÂ püõ¿O ô òýüBK
ûlypÞm úPßð qA úÞ lñÞ|þì îøApÖ Ao óBßìA òüA ô kõy|þì óBì|ÿApG ÿkBüq Rçßzì
pýýÓO ólypPùG ÿApG Ao óBOkõgô lýñÞ ûkB×PuA ok .løkoApÚpýSBC O|QdO Aorý^|úíø lðAõO|þì
ókAk|iuBK .lýñÞ oõHÎ þâkBu|úG ó@ qA.lýøk Ao òýüBK w×ð RrÎ êüæk òüpO|YüAo ,úìAkA
,QuA ûkpÞ QcAoBð Ao Bíy úÞ ÿrý^ úG opßì óBìokô Bùð@BG úéGBÛì ÿApGô îýñÞ|þì þuopG
ok pPzýG ÑõÂõì òüA úÞ kõy|þì UÎBG BùñO .îýñÞ|þì úDAoA þüBø|êc|ûAo òýüBK w×ð RrÎ
úG þßíÞ aýø úÞ ÿrý^ ;kpýãG BW Bíy òøm
lýyBG ÀÛð|þG lýøAõg þì

.lñÞ|þíð Bíy
lýPvø óApãð ô JpÇÃì
ÿApG Ao þÖBÞ RolÚ Bíy úßñüA úG oôBG ô xpO
BG pünKBðoBßðA þéßy úG lüoAlð ÿrý^ pýýÓO
óBìok ÿApG .QuA ÉBHOoAok òýüBK w×ð RrÎ
,xpO òüA BG úéGBÛì ô òýüBK w×ð RrÎ
óBýì .lüpýãG àíÞ püq koAõì qA lýðAõO|þì
rüBíO xBuA|þG ÿBø|xpO ô þÏÚAô ÿBø|xpO
Bø|QýÏÚAô xBuApG Ao kõg JApÇÂA .lüoAnãG
lýñÞ pßÖ lüBy ëBTì ÿApG .lýñÞ þGBüqoA
pßÖ Apüq ,QuA ûlüBÖ|þG BÛOoA ÿApG ókpÞ|}çO
pâA .lüoôBýG Quk|úG Ao ó@lýðAõO|þíð lýñÞ|þì
olÛ^ Ùpc òüA ,lýñÞ ûBãð Bø|QýÏÚAô úG
óBO w×ð úG kBíPÎA úßñüA ÿApG ?QuA Quok
.lüõy ôo|úGôo óBPüBø|xpO BG kõy pPzýG ÿBø|úHñW òüpO|JphìqA þßü þüApâ ëBíÞ
lýñÞ|þì QýðBH¿Î xBvcA æõíÏì úÞ QuA ÿkpÖ Apâ|ëBíÞ .QuA òýüBK w×ð RrÎ
,lñÞ|þì þâlðq þãzýíø Qvßy xBvcA BG
BìA QuA þÏýHÆ þuBvcA QýðBH¿Î îø qBG ,ÿpýâ|îz^ QýÛÖõì pø òPyAk BG Apüq
,lyBG úPyAk þñýüBK w×ð RrÎ úÞ|þìBãñø ûkõHð Jõg þÖBÞ ûqAlðA|úG úÞ lñÞ|þì xBvcA
úG QHvð úÞ|þìBãñø .lyBG Jphì lðAõO|þì úPyAk óBOkõg qA úðBñýG|ÐÚAô RAoBËPðA .QuA
ok oôBG òüA ,lýyBG úPyAlð þGõg oBßÖA óBOkõg Bíy ÙAløA úÞ lýñÞ pßÖ òüA úG úðBøBâ@ .lýyBG
Bíy RBuBvcA ô oBßÖA úÞ kpýâ|þì êßy Bíy qA {ýK ô lñPvø þÛÇñì ô úðBñýG|ÐÚAô olÛ^
îzg UÎBG òüA.koAlð QýíøA óApãük ÿApG þâlðq úÞ lýyBG úPyAk kBü|úG ,Bø|ó@ ÿApG }çO
,úXýPðok .kõy|þì Bíy ok ÿA|ûly|JõÞpu
QýíøA|îÞ ApøBÊ ÿrý^ BG þüôoBüôo ïBãñø .Qvýð þèBÎ úzýíø
kBü.lýøk|þì qôpG kõg qA ÿkBüq oBývG îzg óBýì ÿkBüq RôB×O úÞ lýyBG úPyAk úWõO
òüA ûAo àü .kõG ï[email protected] óAõO|þì úðõã^ úÞ lüpýãG ÿkpÖ< ô >ÿrý^ ok ókoõg|Qvßy<
úécpì úG úßñüAqA {ýK Ao óBO|xBvcA úÞ QuA ûBHPyA îøBG Aoôk òüA .koAk kõWô >ókõG|ûlðqBG
à^õÞ Rçßzì pÆBg|úG Ao kõg .lüpýãð
.lýølG qôpG úPvø@|úPvø@ lýupG oBX×ðA úÞ lðoAk êüBíO Apâ|ëBíÞ kApÖA .lýñßð QcAoBð
qA ,Qvýð IuBñì Bíy ÿApG æBG êc|ûAopâA Bùð@ .lññÞ êýédO rýð Ao à^õÞ oBývG Rçßzì
.lýñÞ ÿpýâ|ûoBñÞ ,lüoAk oApÚ ó@ok úÞ þPýÏÚõì pO|óçÞ püõ¿O úG lüBG úÞ lññÞ|þì }õìApÖ
IéÚ óBGp BO lýzßG ï[email protected]ô ÜýíÎ w×ð lñ^
QýÏÂô úG óBO|ólG ô lñÞ AlýK {øBÞ Bíy .lññÞ oBhPÖA ó@ úG ô lññÞ úWõO
lýPvø xBvc lcqA|{ýG
ïBXðA lcqA|{ýG Ao ÿoBÞ .kkpâqBG {ì[email protected] Ao xBvc kpÖ ÿBø úðBzð îø Bíy Bü@
,lðoAk òýüBK w×ð RrÎ úÞ ÿkApÖA .lýølð qA þßü lc|qA|{ýG QýuBvc ?lüoAk
;lññÞ|þì lùÏPì lcqA|{ýG Ao kõg æõíÏì òýüBK w×ð RrÎ ÿBø|úHñW òüpO|áBðkok
ô Qhu óBzüApG ó@ BG ólì@ oBñÞ úÞ|ÿoõÆ|úG pø BG Bü lüõy|þì þðBH¿Î kBÛPðA qA pâA .QuA
òüpO|åorG qA þßü òýñ`íø .kõy|þì oAõyk îùì ,lýñÞ|þì ÿkõGBð xBvcA þíýÛPvì Ùpc
ó@ BG òýüBK w×ð RrÎ BG kApÖA úÞ þOçßzì
lññÞ|þì xBvcA úÞ QuA òüA lñPvø ôo|úGôo .lýøBßG kõg QýuBvc óArýì qA úÞ QuA
lýyBG kõg òýüBK w×ð RrÎ óBìokpßÖ úG
pýýÓO Ao QýÏÂô ,püq koAõì qA òPÖpâ àíÞ BG ô
Ao Bùð@óApãük BO lññÞ |ëBdyõg Ao óApãük lüBG }õâ QÚk BG kõy|þì ûkq úÞ þÖpc úG .lýøk
úð .lðoAnãG ïApPcA Bùð@ úG ô lðoAlG Quôk xBvcA úßñüA qA êHÚ ,IýOpO|òüA|úG .lýñÞ
úG Bíy }qoA .lüpýãG kBü Ao óApãük úG òP×â þGBüqoA lýðAõO|þì lølG Quk Bíy úG þ¾Bg
.QvýðúPvGAô,lüpýâ|þìóApãükqAúÞÿlýüCBO Bü QuA Quok kõy|þì ûkq úÞ þÖpc lýñÞ

óApùO úéXì

!lýyBG Bø|ú`G Qìçu IÚApì luo þì ûAoqA òüôõèBø

äñøpÖ ok òüôõþèDBBøüoò@zïWAõÿÚBAø úzüo òüôõèBø IypHPÞA |31 Iy úHñyoBù^ #
úG þèBíy ÿBßüpì@ok úÞþHy ô qôo .QuA
ok Ao þíuApì úèBu pø ûtüô Qñu àü Roõ¾
ô Qzcôô þßüoBO BG úÞþíuApì .koAk kõg

.QuA úPhýì@îøok êHñOôlÞ
ûtüô ÿBø äðo ûBýu äðo ô þXðoBð äƒðo
òüôõèBø Iy ok úÞ þDBøoBÞ qA ô QuA òüôõèBø
ô àüpO< îuo ,kpýâ|þì ïBXðA óBÞkõÞ ÈuõO IéÒA
òüAok .QuA þðq ÜyBÚ óBìkõg ëõÚ úG Bü >QüpO
QyAkpG òzW Bü >òýø ïBu< ûoAõñzW ok úzüo òüôõèBø òzW úðBg óBHcB¾ ô lðôo þì Bø úðBg ok úG óBÞkõÞ îuo
Bùð@ úvýÞ ok Rçßy ô þñüpýy ÿoAlÛì rýð Bø
koAk QéÞ ïAõÚA ô êüBHÚ ok óBâkpì òzW ô ëõ¿dì QuA òüA >QüpO ô àüpO< ok îùì úPßð .lðrüo|þì
óôlG ô þüBùñO úG Ao kõg ákõÞ óAõñÎ aýø úG úÞ
.lýPup×ð ïkpì ÿBø úƒðBƒg Jok úƒG QƒupƒKpƒu
òzW úG êülHO kõG úðBPupK QG Qñu àü úÞ >òýø .ly ûkoô@ Bßüpì@ úG QuA ÙôpÏì lñèpüA .QuA òüôõèBø qA {ýK lðA|úPÖpâ Bø|ú`G úÞ Ao þOçßyô þñüpýy
.lükpâ Bø|xlÛì qôo ïBu< òzW ok úzüo îuApì Bü òzW òüA oAlülK úðõã^ ô ûlì@ BXÞ qA òüôõèBø BìA Bü þðqõu úÞ lýñÞ þuopG óly ûkoõg ô Ùp¿ì
úPyAk ZAôo >QéÞ< ØüAõÆ óBýì ok úÞ koAk >òýø
Ýpy qAô ûkõG þDBü[email protected] ØüAõÆ qA úÞ Bø|QéÞ ÈuõO lñèpüA ok Qýdývì óly ûpý^ qA wK .QuA ?QuA ûly .lyBHð ó@ok ûlðpG ÿrý^
ô BKôoA JpÒ úG ûBýu ÿBüok ÙApÆA ûtüô úGô BKôoA rýð þdývì þHønì ÿBø úHñW ,xlÛì àüpOBƒK Bü >àƒýPéu< îƒuo àƒü òƒüôõƒèBƒø îƒuo ÿBƒøBƒÃÖ ô Bƒø|ûpƒù^ òƒPgBƒƒu ô kBƒƒXƒüA
ûkpÞ RpWBùì óBPvéãðA ô lñèpüA ûpürW ûtüô úG ïBu< ûoAõñzW úÞ þñÏì òülG .ly úÖBÂA ó@pƒG úG pWBùì ÿBø|ÿlñèpüA ÈuõO úÞ QuA >àýPéÞ< Iy îuApì ÿBø|þƒâtƒüô úƒéíƒW qA áBƒñƒPƒzƒcô
lðA úPyAk þDBøqôo þDBü[email protected] ïAõÚA pãük lñðBì lðkõG åorG þÇdÚ ÿBø|ëBu úG úÞ |1840 ÿBø|ëBu ok ûtüô
ÿApG ,óBÞBýð fAôoA lðkõG lÛPÏì Bøqôo ó@ ok úÞ
úG .lñü@ þì òýìq úG {üõg êüBHÚ ô ïAõÚA qA lükqBG
.lñPÖpâ þì òzW Ao Bøqôo Bü qôo òüA QùW òýíø
kõWô >QéÞ< êüBHÚ óBýì ok BùñO úƒð oôBƒG òƒüA
kõWô rýð þðApüA ØüAõÆ óBƒýì ok úƒßéG ,QƒyAk
qôoõð ïBüA ÐÚAô ok .QuA qôoõð ó@ úðõíð úÞ QyAk
qôo òüA ok lðlýzülðA|þì óBýðApüA úÞ QuA þìBüA
ô ïõÚ ô óBâlðBìqBG qA oAlük ÿApƒG kAlƒWA fAôoA
pu Bùð@ úG ô ûlì@ òýìq úG kõg óAlðqpÖ ô {üõg
þì þÏu óBýðApüA rýð QùW òýíø úƒG .lƒñðq|þƒì
,óAokBì ô óAolK fAôoA ókpÞ kBƒy ÿApƒG lƒðkpƒÞ
Ao þâlðq êdì ô úðBg ô ûlýyõK rýíO ôõð ÿBø|xBHè
ÿBø þñüpýyô Bø þÞAoõg ûp×upupG .lññÞrýíO
lükqBG ÿApG fAôoA úÞ þìBãñø BO lñøk oApÚ nünè
{üõg óBâlðBƒìqBƒG Jõƒg QƒýÏÂô qA lƒñüA~ |þƒì
.lðõy óBìkBy ô oôpvì
ØüAõÆ óBýì ok óBìq oôpì úƒG Qƒñu òƒüA
ÿBñHìpG ÿA|úéýHÚ pø ô kAk êƒßy pƒýýÓO þƒDBƒü[email protected]
þéßy úG Ao ó@ þDAõøô [email protected]ô þédì ÿBø RoôpÂ
qA ÿoBývG lñðBì Qñu òüA rýð lñèpüA ok .kpÞ ApWA
þHønì äðo úÞ þDBü[email protected] ÿBø òƒzW ô Bƒø Qƒñu
äðo ,QuA úPÖpâ kõg úG þdývì pýÒ ô þdývì
úÞ þDBø|xBHè IéÒA lýñÞ QÚk pâA .QÖpâ þHønì êýìBÖ ô ïAõÚA oAlük úG fAôoA úÞ QuA ÿqôo òüôõèBø
úÞ þìBãñø ô koAk þcAôoA ÿBø úHñW lññÞ|þì òO úG
FAløA BG ôA qA lñÞ þì úÏWApì ÿA úðBg ok úG fôo qôoõð þíülÚ oôBG lñðBì Quok lðôo|þì kõg 24

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

.QuA ûkpÞ NB^ QuA àüpO< îuo lññÞ þì þDApünK Rçßyô þñüpýy
ô úHñy úÞ lüA|ûkpÞ QÚk lükpO óôlG þðq ÜyBÚ îuApì úG ÿA ûtüô QøBHy >QüpO ô
úÞ þñzW .kõG óBâpùì òzW êHÚ úP×ø ôk úHñzßü óq ÜyBÚ .koAk ÿoõu úHñyoBù^ Iyok óBýðApüA
ëõ¿dì QyAkpG òzW óAõñÎ úG þðBPuBG oB¿ÎAok ûkpÞ úÏWApì úðBgok úG úÞ QuA þcôo êHíurýð
rýð >òýø ïBu< ûoAõñzW úÞ óBñ`íø .ly|þì BKpG
úG þðBPuBG oB¿ÎA ok ëõ¿dì QyAkpG ûoAõñzW .QuA
ÿBø úñýìq þDBü[email protected] ïAõÚA äñøpÖ .lì@ þì oBíy ûlñøk óBzð þñýñ^ òüA ÿBø|QøBHy
òzW òýíø Bùð@qA þßü úÞ koAk þðAôApÖ ápPzì óAoôk qA ûlðBì þÚBG ÿBø Qñu ô BøoôBG þßükrð
úG óBýðApüA óBýì ok úÞ QuA ëõ¿dì QyAkpG
Roõ¾ úG àýðBìos ïAõÚA óBýì ok ô óBâpùì Roõ¾ .QuA þDBü[email protected] ïAõÚA óBýì ok óBPuBG
úG >QéÞ< ØüAõÆ óBýì ok ô >QvÖ pHPÞA< ,QéÞ ïAõÚA óBýì ok >òýø ïBu< ûoAõñzW
ûoAõñzW îø ô kõG ëõ¿dì QyAkpG ûoAõñzW îø
.QuA ûkõG fpÇì >òýø ïBu< Roõ¾
.QÖo ûoByA úÞ óBñ`íø ,fAôoA Bü óBâkpì
>òýø ïBu< qôo óBÛÛdì qA þgpG pËð úG
.QuA ûkõG QéÞ ïAõÚA îüõÛO ok ëBu ëôA qôo

.þðApüA îüõÛO ok qôoõð úÞ óBñ`íø

óBìq qA ëBu óAoArø Qynâ qA wK àñüA òüôõèBø úG pPzýG qôo lñ^ ëBc pø úG
ok îükpÞ þÏu Bì ëõ¿dì QyAkpG òzW þDAlýK úðõâ òüA ok úÞ þé¾A òüpO|îùì .QuA ûlðBíð
>òýø ïBu< ô óBâpùì òýG ÉBHOoA ÿA|úðõâ koõì àü Qìçu RBÎApìô Ì×c ,kõy RBÎApì lüBG îuApì
þðBìkBy ô òzW ëBc pø úG .îýyBG ûkoô@ kõWô úG
pø úG Ao òzW ïBüA lüBG .QuA pzG þcôo ÿAnÒ .QuBø|òzW QýñìA ô
þìApâ ,lyBG úÞ þPéì ô ïõÚ pø qA ô ÿA|úðBùG ô êýèk óBâlñðAõg qA ÿoBývG ÿApG {upK òüA lüBy
}oArâ óApùO úéXì úÞ QuA úðõã^ úÞ lü@ {ýK
!kBG áoBHì òüôõèBø.îüoAlG òüôõèBø úÞ pHPÞA 31 qA {ýK úP×ø àü Ao òüôõèBø

25

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

óApùO úéXì

!kAk RBXð þvñ[email protected] Ao òìqôpÞïBO BG ZAôkqA : òìlýÞëõßýð

ÿkpì BG ZAôkqA ëBc òýÎ ok þèô ïkpÞ ZAôkqA êTì úßéG lýzhHð RolÚ òì úG îÞ òu ó@ok .lñýG|þì kôõýèBø ûqBO þüõâô|Q×â ok òìlýÞ ëõƒßýð #
þvñW [email protected] pGApƒG Apƒì lƒñƒíƒOolƒÚ ûkBƒÏƒèA|ÝõƒÖ ÜzÎ BG òì .kpÞ|þì êíÎ òì ÿApG ÌÖBdì àü ZAôkqA< :kpÞ ïçÎA ûqBO þüõâô|Q×â okôA êGBÛì ôA qA qôpÞïBO BG ZAôkqA úÞkpÞïçÎA
.QuA ûkpÞQËÖBdì kôõýèBøok þvñ[email protected]
>.kpÞ|þì QËÖBdì úÞ Bí¶ñýu þüBýèApPuA pãüqBG òìlýÞ ëõßýð
þKok |þK ÿBø|þüAõuo BG ÉBHOoAok òìlýÞ >olñO ÿBøqôo< îéýÖok ÿqBGqA wK 1990 ëBu
îø òì ày þG< :Q×â kôõýèBøok þvñ[email protected] þËÖBdì Ao kAlüôo òüA kpÞ ZAôkqA qôpÞ ïBO BG
þéýg úÞ lñ^ pø îPyAk Ao úGpXO òüA þüBø|óBìq ok þèBíPcA þvñW ÿBø[email protected] pGApG ok kõg ÿApG
Bø|úðBuo ok Bø|ó@ ûoBƒGok BƒìA .lƒì@ {ƒýƒK îÞ

>.Qyõð îøAõhð
.lðly AlW îø qA 2001 ëBu qôpÞ ô òìlýÞ
oõHXì Ao ôA qôpÞ ïBO qA þüAlW lüõâ|þì òìlýÞ

.kõy åorG ô lñÞ lyo BO kpÞ
úG óAõO|þì òìlýÞ ëõßýð fpÇì ÿBø|îéýÖ qA
ûoByA >óApãük< ô >Bø|QÎBƒu< ,>so òƒèõƒì<

.kpÞ

QÖBuôpßüBìoAnâóBýñGôkqA þßü Qynâok úGõüpKBÞÿkôkoBðõEè {ñÞAô

MìApO lèBðôk îýO BG ëBu óBíøok òüApG ûôçÎ .lðAonâ|þì ú¾pÎ òüA ok ÿpãüqBG ,kAk ïBXðA úñýìq òüAok úÞ þüBø|ÿoAnâ|úüBìpu ûlðpG þüBßüpì@õüpKBÞ|ÿk ôkoBðõEè #
qA ûkB×PuA ûoBGok Ao kõg ÿBø|úìBðpGô kpÞoAlük ûlülK ûoBƒGok ÿlƒñPvì 2016 ëBƒu ok ôA >.lðBì|þì BW úG ôA qA úÞ QuA þSApýì ôk qA þßü òè@êK Qynâok oBßuA ûrüBW
.kpÞ úDAoA Bø|ó@ úG áBK ô pünKlülXO ÿBø|ÿspðA qA {ýK< óAõñÎ BG >îýéÚA RApýýÓO< áBðpÇg QýévO Ao QÖBuôpßüBì QÞpƒy oAnƒâ|óBƒýñG
oBÞ òüA BG úÞ kpÞ ïçÎA MìApO úG õüpKBÞ|ÿk ôA .QÖo òýGoôk ÿõéW ó@ok ô kpÞ |úýùO >êýu Qhupuô ëBÏÖ óBÏÖAlìqA kõgõüpKBÞ|ÿk ûqõc óæBÏÖ qA õüpKBÞ|ÿk lñðBíø òè@.Q×â
lyo îø kB¿PÚA Qvüq Èýdì Ì×c pG ûôçÎ qA pýÒ Ao kõg óBìq pPzýG ôA .QuA Qvüq Èýdì
.kõG Qvüq ÈýdìqA QÊB×c
.ly løAõg kBXüA êÓy Bø|óõýéýì ô lñÞ|þì kõG þüBø|ûpù^ qA þßü õüpKBÞ|ÿk ôkoBðõEè
.kAk óBzð {ñÞAô òè@ êK Qynâok pHg úG úÞ
QÖBuôpßüBì QÞpy wPýâ êýG BG ûApíø úÞ òè@
pSA pG |,kõG ûkpÞ wýuBO ÿkçýì 70 úøk ok Ao
65 ok óõg óBÆpu ÿoBíýG qA ÿA|úðõâ ÅoAõÎ

.Qynâok þãèBu
ûpù^ òüA åpì úG {ñÞAô ok õƒüpƒKBƒÞ|ÿk
Èýdì qA QÊB×c ok úÞ ÿoôBñÖ ÿBýðk xBñypu
ïBãzýK îø úðBPuôkpzG ÿBø|QýèBÏÖ ô Qvüq
òè@ êK Qynâok pHg ólýñy qA< :Qyõð ,kõG
QÊB×c Qhupu óBÏÖAlì qAôA .ïly òýãíÒ
ô úðBPuôk|óBvðA ÿBøoBÞ .kõG Qvüq Èýdì qA

êìBc ÿBíýKAõø ÿoApÇÂA kôpÖ
MìApO Býðçì

qA kôk òPuBgpGqA wK MìApO Býðçì êìBc ÿBíýKAõø ÿoApÇÂA kôpÖqA þüBßüpì@ÐGBñì # 28
.lðkAkpHg ó@

pHg ó@ qA kôk òPuBgpG qA wK MìApO Býðçì êìBc ÿBíýKAõø ÿoApÇÂA kôpÖ qA þüBßüpì@ ÐGBñì
oõùíW wýDo MìApO lèBðôk pvíø MìApO Býðçì êìBc ÿBíýKAõø :kAk }oArâ óA óA þu.lðkAk
úG pXñì úÞ þñÖ ÀÛð qA wK òüA ô ly lñéüpì QèBüA ok qôolðA ûBãüBK ok kôpÖ úG oõHXì Bßüpì@
,BíýKAõø òPuBgpGqA úÛýÚk 10 kôlcqA wK ;}oArâ òüA xBuApG .kõG,lyó@qAkôkòPuBgpG
úýHy ÿrý^ ÿõG ô ûløBzì Ao kôk òPuBgpG ,lñPyAk oApÚ BíýKAõø òüA ok úÞ þðAoBãð úìBðqôo
qA ûkB×PuA úG oõHXì óAoBãð úìBðqôo ô lì@ kôpÖ QýñìA BG BíýKAõø BìA lðkpÞ ïBízPuA þãPgõu

.lðly þãPgõu ÿõG úG úýHy ÿrý^ qA þyBð kBüq ÿõG QéÎ úG þñýG ÿôo pG JõÆpì ëBíPuk

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ÿoAõu ÕæA QýÎõñíì
!óBðõüok ÝB^ óApãykpâ

.kõyoAlülK oAõu óBðõü ok lülW óõðBÚ àü úG BñG|#
þüBPuôo úÏuõO püqô ÈuõO óõðBƒÚ òƒüA oõzÞòüA ok ÕæA pG ÝB^ óApãykpâ óly
ûBì ok úÞ klÏPì ÿBø|QüBßy qA wK óBƒðõƒƒü
.QuA ûly Ñõñíì
.ly ÕçGA ,kõG ûly QÖBüok ÿæõW ÿApG óBðõü ok úÞ ÿlülW óõðBÚ úƒG BƒƒñG
Bùð@óqô úÞ þðApãykpâ lülW óõðBÚ úG BñG úƒÛǃñì ûtƒƒüô úƒƒG þƒƒPƒvƒüoõƒƒO ÿBƒƒø|óBƒƒßƒì
ûqBWA ,lyBG )ïpâõéýÞ 100 ( óõPuA 15qA {ýG wK òüA qA ,ûly úPÖpâ pËð ok >þñüoõPðBu<
òüA ok ÕæA pG óly oAõu ûqBWA ÝB^ óApãykpâ
.QyAk lñøõhð Ao úÛÇñì òüA ok ÿoAõu|ÕæA
ok óBðõü þðBPuôo úÏuõO RoAqô ÿõãñhu .QyAk lñøAõhð Ao oõzÞ
lüBG Bø ÕæA òüA óBHcB¾ :Q×â Áõ¿g òüA óAoAlÖpÆ úÞ þñýLíÞ qA wK óõƒðBƒÚ òƒüA
kõg RBðAõýc êìBÞ Qìçu qA þÖBÞ óBñýíÆA QcApW þK ok oõzÞ òüA ok RBðAõýc ÝõÛc
,fôpXì RBðAõýc ÿpýâoBßG qA ô lñyBG úPyAk .lükpâ ëBíÎA ,lñPgAlðA ûAo úG Bø ÕæA qA þgpG
þüõDlüô þðBùWoBzPðA qA wK òýLíÞ òüA
.lññÞ ÿoAkkõg Äüpì ô ØýÏÂ ÿBø úéK qA oõHÎ ëBc ok Ao ÕæA ÿkAlÏO úÞ
ØÊõì RBðAõýc òüA óBHcB¾ :kôrÖA ÿô þPvüoõO úÛÇñƒì ok óApƒãƒykpƒâ BƒG àƒüoBƒG
AnÒ RBðAõýc òüA ÿApG úðAqôo Roõ¾ úG lñPvø
úG oBG àü ÿqôo ô lññÞ òýìCBO þÖBƒƒÞ [email protected] ô .ly ÿqAlðA|ûAo ,kAk|þì óBzð >þñüoõPðBu<
òýñ`íø .lññÞ ïAlÚA RBðAõýc òƒüA QƒÖBƒËƒð òüA ÿqAlðA|ûAo BG RBðAõýc ÝõÛc óAoAlÖpÆ
koõì lüBG óqôô kBÏGA pËð qA oBG úðõâ pø êíc RBðAõýc òüA úG ÿoõÖ àíÞ óBøAõg òýLíÞ
pPzýG úÞ ÿoBG Bü kApÖA êíc qA ô kpýâ oApÚ úWõO ÝõÛc óæBƒÏƒÖ ÿBƒÎkA úƒG BƒñƒG .lƒðkõƒG ûlƒƒy
êíc úGoõHXì úÛÇñì òüAok Bø ÕæA ,RBðAõýc
.kõy ÿoAkkõg lyBG ïpâõéýÞ 100 qA úÞ þðæõÆ ÿBøpývì þƒÆ òƒýƒãƒñƒu ÿBƒøoBƒƒG
ÿBø|úLO BG þñüoõPðBu úÛÇñì ;QuA þñP×â ,ûBãøBñK óôlG ,lýìBXðA þì ëõÆ úG Bø|QÎBu
þì úPgBñy óBðõü ok }oõùzì ÿBø|úéK ô klÏPì òüA BÎkA òüA úG BñG .lðkõG [email protected] ô QƒcApƒPuA
ÿApG Bø ÕæA qA úÛÇñì òüA ok þPñu oõÆ úG ô kõy ok BO kõG ûly IWõì ,oBß[email protected] Bø|ÿ[email protected]|óAõýc
qA ûkB×PuA óBßìA ïlÎ êýèk úG óApÖBvì êíc ÿlüly ÿBø QcApW Bø ÕæA qA þgpG ólƒG

.kõy þì ûkB×PuA ôokõg

29

óApùO úéXì

.QuA ûlðBì þÚBG ûkoõhð Quk
êâ RBñýDrO ÿAoAk úÞ þuôpÎ àýÞ òƒüA

?QuBXÞóBùW þuôpÎ àýÞòüpO |þíülÚô þÞBK kBíð BGô lý×u äðo úG AlƒPƒGA QƒuA
äðopýýÓO óBìqoôpì úG BìA ly úPgBu þ¿èBg
úPHèA ,ly äðo ÿA|ûõùÚ àýÞ àü úG êülHO ô kAk ô ûly úPgBu BüoõPßüô úßéì QñÇéu óBƒìq |þíülÚ óAõñÎ ô ûlðBì þÚBG ûkoõhð Quk BO Rolð úG þuôpÎ ÿBø|àýÞ æõíÏì #
kõg QGõÆo óBñ`íø ÿpøBÊ RApýýÓO îÒpýéÎ oBX×ðA qA þyBð úÞ åorG ápO àü kõWô îÒpýéÎ .QuA ûkpÞkõg ó@qA Ao þuôpÎ àýÞòüpO àýÞ àü BìA kõy|þì úPyAk úãð qôo óBüBK
óBñ`íø ,ûkõG ïôk þðBùW äñW ëõÆ ok IíG ok ô 1898 ëBu ok ûly|òýDrO àýÞ òƒüA óBñ`íø ëBu 120 Qynâ qA wK þƒuôpƒÎ
.QuA ûkpÞ Ì×c þégAk {hG ok Ao
|þñüpýy àü òüpPüô QzK AlPGA àýÞ òüA
{üBíð úG óBPvƒéãƒðA ok þƒâkAõƒðBƒg þƒyôpƒÖ
oApÚ BXð@ok ëBu 100 Rlìô kõG ûly úPyAnâ
ûkAõðBg òüA óApPgk qA þßü úßñüA BƒO QƒyAk
xBñyBð ûqõì àü úG Ao àýÞ }ôpÖ|þñüpƒýƒy
ok áõPuA|àñürýG pùy ok wýéüô ïBð úG à^õÞ
.kpÞ AløA óBPvéãðA püBzLíø
ok wƒýƒéüô ûqõƒì ëõƒEƒvƒì wƒýƒéKBƒOõƒu
àýÞ ÿAløA óBìq ,lüõâ|þì àýÞ òüA Áõ¿g
ô ÿoAlùãð IuBñìBð ÈüApy êýèk úG ûqõì úG
ûly AlW àýÞ äñývü@ qA pßy ,Bìk {üArÖA
ÿBøqôo úÞ }ôpÖ|þñüpýy ûkAõðBg pPgk ô kõG
qA xpO pÆBg úG lðAonâ|þì Ao kõg píÎ þðBüBK
.kpÞ AløA ûqõì úG Ao ó@ ,àýÞ óly ûlükqk
BG ô ØüpÊ þOBìAlÚA þÆ pÂBc ëBƒc ok
ûkB×PuA BG àýÞ òüA ûlðoAlùãð kAõì ÿpýâoBßG
ÿBø|þGApg qA BO ûlƒy àƒzg Bƒßýéýu ës qA
wƒýéüô ûqõƒì wƒýDo.kõƒy ÿpƒýâõƒéW pƒPzýG
100 BO þüBüoõPßüô àýÞ òüA úÞ QuAoAôlýìA
.kõy Ì×c pãük ëBu

30

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

úðBg Rlì òüAok .ïkõG úPÖo kBýPÎA ápO MíÞ
.kõG -óBüBy -ïpvK Quk
ÕApu úG óBøBâ@oBÞ ,RBÛýÛƒdƒO úƒìAkA ok
ok óBüBy .lðkpÞ QyAkqBG Ao ôA ô úPÖo óBüBy
BG úÞ þðBìq BìA ly ApWBì pßñì úýèôA RBÛýÛdO
ÙApPÎA þüBGo ï[email protected] úG ly ôo úG ôo óAõW pPgk
olhì kAõì úG kBýPÎA îPuôk ô òì :Q×â ôA .kpÞ
kAõì }ôpÖ ô lüpg pu îø BvüpK krìBð BG .îüoAk
îø oôk úÞ þÚõOBK ok RBÚôA þøBâ .îüly Bñ[email protected]
lPu ô kAk ô koô@|þì kAõì ôA îüly|þì ÐíƒW
òì úG - BvüpK krìBð - }[email protected] úßñüA BO .îýPyAk
úG ÿoBG lñ^ .ly oBßølG óBìõO óõýéýì àü
úðBùG oBG pø BìA îPuAõg Ao îèõKô îPÖo {ÒApu
ÑõÂõì ïpýãG }[email protected] Ao îèõK úßñüA ÿApG .koô@ þølGpÆBg |úGpPgk àü úGqôBXO
úXýPð òüA úG .îPyAnâ óBýì ok îPuôk BƒG Ao
}[email protected] qA lülùO BG ô îýüBGpG Ao BvüpK úÞ îülýuo
ô îýPvzðôA òýíÞ úG úSkBcqôo .îüpýãG ëõK
lu Ao ûAo lðkõG oõHÎ ëBc ok Bùð@ úÞ þðBƒìq
úƒG Ao ôA óAõƒƒW pƒƒPƒgk ókõƒƒGo BƒƒG .îƒükpƒƒÞ QüBßy QümAô[email protected]ô þüBGo|ï[email protected]ÆBg úGoAõu Ao óAõW pPgk oôq úG ô ûkpÞ lülùO Ao oAõu oõOõì àü IéÆ pÆBg úƒG óAõƒW pƒvK ôk #
ôA .îýPÖpâ xBíO }[email protected] BG ô îükpG óBíøBãý×hì .ïoAk .lðly ÿoAõPì ô ûkpÞ ôokõg oAõu 5 Ao óByoBßølG krìBð ,kõg þðBìõO óõýéýì
Ao óBìõO óõýéýì àü pâA úÞ ïkpÞ lƒülƒùO Ao úýùO ûBýu îéýÖ ôA qA ô úPÖpâ óBâôpâ QÎBu
ok ïA|úPÖpâ }krìBð qA úÞ Ao þüBø|îéýÖ lðAkpãðpG .lyqBÒ@RBÛýÛdO óAõWpPgk QüBßy BG xBíO wýéK BG qôo óBíø p¿ƒÎ BƒvƒüpƒK
Bì qA ïAlì }[email protected] .îñÞ|þì pzPñì ÿqBXì ÿBÃÖ ÿBø|þüBíñøAo BG óBøBâ@oBÞ ïBƒâ òƒýPvhð ok ÈuõO }A|úPÎBu 5 ÿpýãðBâôpâ qA ô QƒÖpƒâ .lðkpÞ
îülük òýñ^ Ao ÑBÂôA þPÚô QuAõg|þì Qéùì BG .lðly þðBÇýy úðBg þøAo úèBu 28 pƒPgk 5 :Q×â óAõW pPgk .kAk pHg oAõu ôtK óAkpì pG oAõu óAõW pPgk :Qyõð óApüA úìBðqôo
QyAkqBG Ao þèBvðBýì kpì Bùð@ úðBg úƒG kôoô ÿA|úðBg úGô lðkõGo Apì óAõW kpìôk êHÚ QÎBu qA þßü ô ôA ûApíø úG BO ly }krìBð oõƒOõƒì
.îükpÞ Bøo Ao BvüpK òüA :Q×â RBÛýÛdO ok ëBvðBýì kpì .lðkpÞ ok Apì Bùð@ .lðkpG kõG óByôpÖ kAõì ÝõOBK úÞ êK onâ püq ok BìA .kôpG úðBg úG {ƒðBƒPuôk
QyAkqBG rýð {Pulíø ,îùPì RAoBùÊA BG ú^ BXñüA ok îðAk|þíð BìA QuA òì úG ÜéÏPì úðBg úýùO ô QümA ô [email protected] qA wK ô ûkpÞ wHc þÚBOA 206 ôtK ÿôokõg qA kpì ôk óApùO þüBWo lýùy
úG êHÚ qôo lñ^ qA òì .QuA ûkAk jo þÚB×OA ôtK óAkpì qA òì .lðkpÞ ï[email protected] ûBýu ÿBø|îéýÖ kpì ôk Quk úG úíÚ xBñyBð óAkpì .lðly ûkBýK
.koAk úìAkA Áõ¿g òüA ok RBÛýÛdO ô ly

31

óApùO úéXì

?kpÞÿoBßPuk ëBu 120qApPzýG Ao óBvðApíÎ ëõÆ óAõO|þì Bü@

îø óBypíÎ ëõÆ úPHèA ô lñðBì|þì ëBÏÖ píÎ ëõÆ {üArÖA òýãðBýì #
{ƒƒƒƒüBƒƒƒƒì[email protected] ok .kõƒƒƒƒy|þƒƒƒƒìkBƒƒƒƒüq ëBu 20 úPynâ ëBu 50 ok óBvðA
óAõW ÿBƒø|þƒøBƒì ÿôo pƒƒƒƒG óBÛÛdì þgpG .QuA ûkõG
"oAnâ îhO ÿBø|óAlðkoõLÞ" píÎ ëõÆ àüsõèõýG qpì lñüõâ|þì
òüA ÑõÖlì úÞ lñPÖBüok óApãzøôtK BG þèô Bùð@ ,QuA ëBu 120 óBvðA
Ao Bùð@ô lññÞ ÿoô@|ÐíWpâA Ao Bø|þøBì pƒG ܃ýÛdO Qƒ×ãy YƒüBƒPð úG BßOA
lðpO|òvì úÞ Bø|þøBƒì pƒãƒük koõg úG pßÖ ok RBðAõƒýc qA þgpG ÿôo
ÿ|ûkôo ÿBø|ÿpPÞBG ÿ|úíÓéì ,lñøk BO óBvðA þPuolñO pTÞAlc Ì×c
BøpO|òvì ólG koAô ,óAõW ÿBø|þøBì .lñPvø ôA píÎ [email protected]ÿBø|ëBu
ûkôo oõéÖ úÞ þüBø|þøBì ô kõy|þì àðçK wÞBƒì ÿõƒPýPvðA ok
,lðA|ûkoõg Ao óAõW ÿBø|þøBì þðæõÆ ÑõÂõì ÿôo óApãzøôtK
óBypíÎ ëõÆô QƒuA pPzýG óBzÞpdO ÿôo pƒG {üBì[email protected] BG píÎ ëõÆ ókpÞ
ô |òu|îø qA pPzýG l¾ok 30 BO þøBì ô }õì ,ïpÞ lñðBì þðAoAlðBƒW
| | .QuAóBzüBø|ëBu îƒüso àƒü .lƒññÞ|þƒì܃ýÛdO
îø Bø|}õì píÎ ëõÆ pG óBÛÛdì píÎ ëõÆpG ÿpýSBO ú^ ûtüô þÞAoõg
| |.lðoAnãGpýSBOlñðAõO|þì òüA iuBK úG ólýuo ÿApG Bùð@ ?koAk
Bø|{üBì[email protected]ýG QHTì úXýPð kõWô BG úÞpu ÿBø|wãì qA úPuk ôk úG {upK
,lñüõâ|þì óApãzøôtK qA ÿA|úPƒuk BìA RôB×Pì þüAnÒ îüso ,òu|îø
ú`ð@.QyAnâpuQzKÿlñÖpOaýøBGAoó@óAõO|þíðúÞkoAkkõWôàüsõèõýGÿqpìpíÎëõÆÿApG pƒíÎBƒùð@,kõƒyûlƒðAoõƒgpƒPíÞòƒýýƒOôpƒƒKBGþÞAoõgBø|wãìúGpâA:kõƒGòƒüAúƒXýPð.lðlðAoõg
| |.QuApíÎëõÆokþPuolñOþðBìqÿ|ûqBG,QuApýýÓOêGBÚóApãzøôtKòüAkBÛPÎAúGúÞ .QuA pãük úPuk qA pPùG óBìq Qynâ BG îø óBy|þPuolñO QýÏÂô ô lðoAk ÿpO|þðæõÆ
Bø|{üBì[email protected]ÖpzýKBƒGôóBƒìqQƒynƒâBƒGúƒÞlƒðoôBƒGòüApGBìAóApãzøôtKqApãƒükÿA|úƒPƒuk ÿA|úèõèÿBø|ïpÞÿôopGpíÎëõÆÑõÂõìpupGÜýÛdOëõÓzìóApãzøôtK,pãükþƒzƒüBƒì[email protected]
.QuA oõHÎ êGBÚ îø àüsõèõýG qpì ,lülW ÿBø|úPÖBü úG ólýuo ô .lñPvø
óBñ`íø ,æBG òýñuok Bø|ïpÞ êíßì òýìArÞõéâ êíßì BG úÞ lðlýuo úXýPð òüA úG óApãzƒøôtƒK

SOHEIL GOEL D.D.S

êDõâêýùu pPÞk

àyrLðAlðk fApW

õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ

êßülìô Bø úíýGpTÞA ëõHÚ

óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok #
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW #
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok #
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk #
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK #
þñý^ {Þôoô äñülðBG #

(818)907-9900

ENCINO PLACE

16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436

32

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

òüpOpHPÏì ÿAoAk òKAs
ly óBùW úìBðonâ

pýýÓO óôlG rýð óõñÞA îø Bßüpì@ úìBðonâ >wÞlñüA RoõLuBK þéñø< úvuõƒì #
oBñÞok ,ëôlW òüA ÿlñG ûko òü[email protected]úG QHvð BG )|The Henley Passport Index|(
,{üpOA ,sôpð ,wýéãðA ÿBøoõzÞ úƒìBƒðonƒâ ,Bø| úìBðonâ ÿlñG |ûko òüpO|ûqBƒO oBƒzPðA
ÑBHOA p×u óBßìA ô ëBÓOpK ô lñéø ,åoõHìArÞõè ÿBø| RoõLuBK òüpO |ØýÏÂ ô òüpOlñíOolÚ
ok oõzÞ 186 úG [email protected] Roõ¾ úG BøoõzÞ òüA BG þñKAs úìBðonâ úÞ kpÞ þÖpÏì Ao óBùW
.QÖpâoApÚúìBðonâòüpOpHPÏìîXñKûBãüBW òüpOpHPÏì ,oõzÞ 190 úG [email protected] p×u óBƒßìA
oApÚ 98 ûBãüBWok ÿlñG|úHOo òüAok óApüA .QuA ûly úPgBñy óBùW RoõLuBK
úG Arüô ngA óôlG lðokBÚ ó@óAlðôpùyô QÖpâ ,Bø|úHOo òüA òýýÏO ok ÀgBy òüpPíùì |
.lññÞRpÖBvìoõzÞ43 BüArüôóôlGóAõO|þìúÞQuAþüBøoõzÞkAlÏO
ÑBHOA úÞ ûldPì þGpÎ RAoBìA ,ëBc òýÎ ok .kpÞ p×u Bùð@ úG þøBâkôpÖ ÿArüô BG
oApÚ 62 ûBãüBW ok ÿkçýì 2006 ëBu ok ó@ úvuõì òüA úÞ lülW ÿlñG ûko xBuApG
úG ÿlñG ûko òüA ok þGõg {ùW BG ,QyAk úHOookpýýÓOóôlGoõKBãñu,QuAûkpÞpzPñì
BG QvðAõO ô kpÞ kõϾ îßü ô QvýG ûBãüBW òüA ïôk ûBãüBWok )97kAkpg( òDôs ûBì ÿlñG
úìBðonâ òüpPùG ,oõzÞ 161 úG [email protected]×u óBßìA óôlGp×uóBßìAó@ÑBHOAúÞúPÖpâoApÚQupùÖ
.koô@QukúGAoúðBýìoôBgúÛÇñìôþGpÎ Ao oõzÞ 188 úG þøBâkôpÖ ÿArüô BG Bƒü Arƒüô
þƒOoBƒƒHƒÎ úƒƒG Bƒƒü òƒƒüpƒƒO|؃ƒýƒÏƒÂ BƒƒìA .lðoAk
Arüô óôlGp×u óBßìA BG úìBðonâ òüpOoBHPÎA|þG Qvhð ïBÛìok ëBu|YñK úÞ óBíè@úìBðonâ
úG BÞpPzì ,oõzÞ 30 úG þøBâkôpÖ ÿArüô BG Bü ô lülW ÿlñG|úHOo ok QyAk oApÚ QupùÖ òüA
QuA úPÖpâ ÜéÏO óBPvðBÓÖA ô ÝApÎ ÿBøoõzÞ úƒì ûBƒì ÿlƒñG ûko úƒG QƒHvð pƒýýƒÓƒO óôlƒƒG
.lðA|ûkoô@QukúGAoëôlWòüA106úHOoúÞ oõzÞ 188 úG [email protected] p×u óBßìA ô )ûBìkAkpƒg(
ÿõu qA ëBu| pø BøoõzÞ ÿBø |úƒìBƒðonƒâ ïõu ûBãüBWok þGõñW ûpÞô úvðApÖ BG BÞpPzì
ÀgBy xBuApG >BÞpƒy ô þƒéñƒø< úƒvƒuõƒì .QÖpâ oApÚ ÿlñG|ûko òüA
.kõy|þìÿlñG|ûko>p×uÿ[email protected]< BÞpPzìrýðúìBðonâòüpOpHPÏìïoBù^úHOo
òíXðA ÿoBßíø BG Bø|úHƒOo òƒüA òƒýƒýƒÏƒO ,áoBíðAk úG oõzÞ 187 úG [email protected] p×u óBßìA BG
xBuApG ô þüAõƒø êƒÛƒðô|êƒíƒc þƒééíƒèA|òƒýƒG .lýuo BýðBLuA ô lDõu ,BýèBPüA ,lðçñÖ
úürXO BGô þðBùW ûkAk |ûBãüBK þíuo RBÎçÆA êGBÚ RApýýÓO úPynâ ëBu|àü ok Bßüpì@
ô þðBùW ÿBøôpíéÚ ok Arüô òýðAõÚ êýédƒO ô .QuA ûkpÞ úGpXO ëôlW òüA ok Ao þùWõƒO
ÿlñG|ûko òü[email protected] úÞ kõy|þì ïBXðA BƒøoõƒzƒÞ úHOo úu ôrW úPynâ ëBu oõzÞ òüA úìBðonâ
pzPñì )97 kAkpg( 2018 þì 22ok ûlypzPñì ÿlñG|ûkoòýPvhðokúÞkõGëôlWòüAQvhð
.kõGûly úéK ôk 2018 ëBu| lñíOolÚ ÿBƒø|RoõƒLƒuBƒK
.lýuo îXñK ûBãüBW úG ô kpÞ ÉõÛu

33

óApùO úéXì

ok þðAlðq ok )pHPÞA 17( pùì 25 úHñy|oBùƒ^ ly ïAlÎA þðBPvÞBK úèBu {ypPgk úGqôBXPì kpì
àü ôA ïAlÎA îuApì ok .ly úPhüô@oAk úG oõøæ
,ÿoB¿ðA òýìA lídì ,àyrK àü ,óAlðqoõìBì
.lñPyAk oõÃc ôA ÿõíÎ ô ,Iñüq olK óBzð )|DNA|( ÿA|óA|ÿk RBÛýÛdO YüBPð úG ólýzhG óBüBK oBPuAõg óBâlññÞpøBËO ok þðBPvÞBK úèBu {y ú`GpPgk àü #
kpÖ àü ØéPhì ÿBøkoõìok qôBXPì úÞ lðkAk lüly RAqBXì ô óApPgk ô óBðq úýéÎ Qðõzg ô QÖpâ oApÚ þvñW qôBXO koõì oõzÞ òüA
qA wK ,Iñüq olK ,ÿoB¿ðA òýìA lídƒì þéÎ óApíÎ ïBð úG úèBu 24 ÿkpì ïBXðApu .QuA ûrüBW ûlðpG ,ÿq|Øuõü úèçì .lðkõG óAqôBXPì .QzÞ Ao ôA qôBƒXO qA wƒK qôBƒXPì kpƒÖ
úÞ kpÞ ïçÎA óAoBãðpHg êGBÛì ok îuApì óBüBK úG Bø|þüõWqBG óBüpƒW ok ôA .lƒy pƒýƒãƒPƒuk òüA òPÖBü óBƒüBƒK óBƒøAõƒg rƒýð ,êƒGõƒð eƒé¾ Bø|úèBGq ûõHðA óBýì ok Ao ôA lvW óAoõìBì
kõGBð QüBñW òüA qA wK }pvíø ô ôA þâlðq óBPvÞBK mõ×ðpK kApÖA òýñ`íø .ly Bø|Qðõzg ûBâpdu úèBu 24 qôBXPì kpì .lðkpÞ AlýK
ïçÎA ïAlƒÎA î߃c ÿApƒWA qA ôA .QƒuA ûlƒy .kpÞ ÙApPÎA êPÚ koõì òülñ^
ÿAru úG îùPì" ,ôA úP×â úG Apüq ,kpÞ "QüBÂo" úG óAôApÖ QÎpu úG óBPvÞBK úýDBÃÚ ûõƒÚ .lðly óBýÆBg RAqBXì oBPuAõg .ly ïAlÎAoõøæok úHñyoBù^
ok Ao þéÎ óApíÎ ,ÅpPÏì ïkpì ókpÞ ï[email protected]ÆBg ûAo ok Iñüq úÞ kAk óBzð wýéK RBÛýÛdO úƒèBƒu|{ƒy úƒ`GpƒPgk ,ÿoBƒ¿ƒðA Iƒƒñƒüq |
."QuA ûlýuo kõg ëBíÎA )2018( ÿkçýì ÿoBW ëBu úüoõÖ ûBì îøkqAôk QyAk oApÚ }A|úðBg àükrð ok úÞ ÿA|úuolƒì ÿkçýì ÿoBW ëBu úüõðAs ïoBù^ ok ,þðBPvÞBK
kõG ûlðq }pPgk pâA Q׃â Iƒñƒüq olƒK úG þéÎ óApíÎ ÅApPÎA .kpÞ ïõßdì ïAlÎA úG ûkõGo óBìqok IñüqokBìôolK .kõG ûly ûkõGo pHg ôA óAlðôBzüõƒg .lƒy lƒülƒKBƒð )2018(
)îùPì( ôA BìA ,QyAk ûBì ôk ô ëBu Q×ø qôpìA" wýDo ô QyAlð ÿA|úXýPð pËðlülXƒO ûBƒâkAk úèBg ô lðkõG úPÖo Yc p×u úG óBylðqpÖ óly oõìBì àü .lðkAk wýéK úG Ao }A|óly lülKBð
ôA {zhG ÿBÂBÛO BG rýð óBPvÞBK ÿoõùíƒW ûlùÎ úG Ao ôA |þPupKpu óBìq òƒüA ok Iƒñüq oõuBÞ ápùy ok Ao ôA lvW lÏG qôo |YñK wýéK
."QÖpâ Bì qA Ao ôA Bø|úèBGq ûõHðA óBýìok lñøqpì ÿpPìõéýÞ YñKok
úG Ao óAlðq úÛÇñì þðAôApÖ wýéK óAoõìBƒì .kpÞ Q×èBhì .QyAk
úðõâ pø ÿõéW BO lƒñƒPƒyAk pƒËƒð pƒüq Rlƒy qôo ûBƒâpƒdƒu ïBƒXƒðApƒƒu þƒƒéÎ óApƒƒíƒÎ ïAlÎA Ðüpu îßcoôl¾ .kpÞ AlýK
ïAlÎA îßc ÿApWA óBüpƒW ok Ao þƒyBƒzƒPƒÒA qA wK óBPvÞBK oõuBÞ ÿp×ð oArø 360 pùy
ok úHñy|oBù^ qôo þéÎ óApíÎ lvW .lðpýãƒG ,kpÞ úGpXO Ao þðAôApÖ ÿBø|þì[email protected]ð úSkBc òüA
kõG úPÖBü ûqBWA ôA .ly ûkpLu áBg úG oõuBÞ þÆ úÞ kõG ÿA|ú`GpPgk òýíøkqAôk Iñüq Apüq
kõg óAlðôBzüõgqAp×ð 57 îßc ÿApWAqA êHÚ qôBXO koõì ó@ úìõc ô oõuBÞ ok úPynâ ûBì 12

.lñýHG óAlðq ok Ao .kõG ûlýuo êPÚ úG ó@ qA wK ô úPÖpâ oApÚ
þìAlÎA RAqBXì aýø 2015 BO 2008 ëBu qA xpO ô lðkõG òýãízg oõuBÞ ápùy ïkpì
þPvüoôpO úéícqA wK .lzð ApWA óBPvÞBKok kõG úPvðAõPð wýéK Apüq ,kõG Bìp×íßc BW|úíø
ïAlÎA ,p×ð Bø|ûk óly úPzÞ ô úuolì àü úG qA ÿpýâõéW ok þPHTì ïAlÚA ô lGBýG þhðpu aýø
óõñÞBO óBìq ó@ qA .ly qBÒ@ pãük oBG óBíùPì RApøBËO lñ^ .løk ïBXðA Bƒø|Qƒðõƒzƒg òƒüA
.lðA|ûlƒy ïAlƒÎA oõƒzƒÞ òƒüA ok pƒ×ƒð Bƒølƒ¾ .ly BK pG óBPvÞBK puApu ok rýƒì@|Qƒðõƒzƒg
BG Rly úG óBPvÞBK ÿpzG ÝõÛc ÿBø|óBìqBu "Iñüq ÿApG QèAlÎ" oBPuAõg óBâlññÞpøB˃O

.lðA|ØèBhì óBìõßdì ïAlÎA .lðkõG

.QuA ûkpÞ B×üA oõzÞ òüA ok óBðq
òüA .kõG òÞBu BðAõhýO pùy ok AoBHüA îðBg

ly AlýK àürßì ok óBðq ëBHOõÖ þé¾A þìBc lvWÿBø|ëBuokôúPyAkQðõzgþðæõÆúÛGBupùy
.QuA ûkõG êPÚ pýãíz^ {üArÖA løBy pýgA
ëBc ok lðA|úP×â þðõðBÚ þßyrK ÿBø|ïBÛì .QuA ûly ûkõGo .QuA ûly AlýK BðAõhýO pùy êcBu ok óBýìBc òüpO|îùìqA þßü ,AoBHüA çGoBì #
îýO òýèôA BðAõhýO ûBƒãyBƒG ,AoBƒHüA çGoBƒì {ýK ûBì ,QyAk ëBu 44 úÞ AoBHüA îðBƒg .QuA ûly úPzÞàürßìok óBðq ëBHOõÖ
.lñPvø åpì êýèk koõì ok ÜýÛdO ô wýuBO 2017 ëBuok Ao àürßì úðBðq ëBHOõÖ Àhzì qõñø ôA êPÚ ûrýãðA .kõG ûly lülKBð
úPvG çGoBì ÿBøBK ô óBPuk lðA|úP×â Bø|ïBÛì ÿA|úÖpc äýè òýèôA ÿqAlðA|ûAo ok þuBuA {Ûð ôA úÞ lðA|ûkõG oôBG òüA pG ôA ûkAõðBg .Qvýƒð ok ,QyAk Ao úXñßy ÿBø|úðBzð úÞôA lvW
ûly úP×â .kõG ûkoõg àPÞ Rly úGôAô ûly kõG ûly ûlý`ýK þßýPuçK úvýÞok úÞ þèBc

úPzÞ úÏíW qôo óBðq ëBHOõÖ îùì þìBc òüA
ûly ØzÞ lÏG qôo lñ^ }lvW BƒìA ûlƒy
.QuA
êPÚ êýèk æBíPcA lðA|úP×â ûlðôpK óBuoqBG
ô ëBHOõÖ þGpì óAõñÎ úG ôA ÿBø|QýèBÏÖ úG ôA
.koAlð þÆBHOoA óBðq ëBHOõÖ þìBc
åpì qA óApGoBÞ þÎBíPWA ÿBø|úƒßƒHƒy ok
okôA RBìAlÚAqAô ûkpÞ ØuBOqApGA AoBHüA îðBg
.QuA ûly pßzO óBðq ëBHOõÖ }pPvâ úñýìq
kõg lì@ok BìA ûkõHð QvýèBHOõÖ AoBHüA îðBg
ûBãyBG àü ÿqAlðA|ûAo Ùp¾ Ao {øBãzü[email protected]
ÿA|úÖpc îýO wLu ôA .kpÞ óBðq ëBHOõÖ oõOBì@
ok óBìq ó@ ok óõ^ ô QgAlðA ûAo Ao BðAõhýO
äýè ok ,QyAlð kõWô ëBHOõÖ äýè àürßì
.kpÞ ÿqBG Bßüpì@ ëBHOõÖ
ÿA|úÖpc äýè ÿqAlðA|ûAook þuBuA {ÛðôA
.QyAk 2017 ëBu ok óBðq
34

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 úìBñÛkÖoAõAkO qAoA úZèBôupg14l4¿þÚPBvßKüpì@

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk òüAqA {ýK .lññÞ ëBíÎA Ao kõg ÿBø|jpð ,koAk úƒÞ ûkpƒÞ ïçÎA Bƒƒßƒüpƒƒì@ Qƒƒèôk #
oôBzì ô xBñzðAôo ûly ûkAk ÿA|ûqBWA òýñ^pPâorG ÿBø|úèõídì úG úèBu 144 þPvK ÜÖAõO àü qA løAõg|þƒì
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |19 BG òüA ,lý×u jBƒÞ úƒPƒ×ƒâ úƒG .kõƒy ZoBƒg
(LIC.#PSY 13673) .QuA BG úÞløk|þì ûqBWA òý^ úG þPvK úìBñÛÖAõO
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì UÎBG òüçð@ þééíèA òýG ÿBølüpg Üðôo êÛð ô êíc æBÞ òýüBK úðækBÎBð ÿBø|QíýÚ
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì ûly þß^õÞ þPvK ÿBø|úPvG oBíy þG {üArÖA
.lðõy|þì êÛð ô êíc QvK îPvýu ÜüpÆ qA úÞ .lñÞ
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW úñürø úÞ lñüõâ|þì þüBßüpì@ ÿBø|QÞpy êéì óBìqBu RBýø àü ,ÜÖAõO òüA xBuApG
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG úñürø qA pOæBG oBývG Bßüpì@ qA úPvG àü ëBuoA þüBøo|õzÞ úƒG ܃éσPƒì ÿBƒø|úƒèõƒíƒdƒì ÿApƒG
ÐÂô Ao þñýüBK þééíèA|òƒýƒG jpƒð ,Àƒhƒzƒì
(310)441-9550 .QuA Bßüpì@ úG òý^ qA úPvG óBíø ëBuoA BG ÐÚAô ok ÿoAnâ|QíýÚ îPvýu òüA .lñÞ|þƒì
?Qvý^ Bßüpì@úéEvì
1314 Westwood Blvd., #206 .ly kBXüA pýÛÖ ÿBøoõzÞ qA QüBíc Ùlø
Los Angeles, CA. 90024 úG ,ÜÖAõO òüA þñýGqBG ÿApG Bßüpì@ }çO ,Bø|Øý×hO òüA úÞ lüõâ|þì lýƒ×ƒu jBƒÞ
lèBðôk "Bßüpƒì@ ëôA "rƒýì@ úƒzÚBƒñì kpƒßüôo oApÚ ÿpGApGBð ÈüApyok Ao þüBßüpì@ ÿBø|QÞpy
35 òýíø .kõy|þì ÉõGpì RoBXO úñýìqok MìApO
oæk BøkoBýéýì pG úÖpÏO ëBíÎA UÎBG QuBýu .løk|þì
ô kõWõì ÿoBXO ÿBø úìBñÛÖAõO úG úéíc ,æBÞ úÞ lðA|ûkpÞ ÿoAôlýìA qApGA Bßüpì@ RBìBÛì
.QuA ûly úHðBW lñ^ ÿBø|úìBñÛÖAõO qA kBÛPðA úÞ kõy UÎBG úìBñÛÖAõO òüA qA Zôpg ïçƒÎA
pø qA {ýG úÞ lñÞ|þì ûoByA òý^ úG IéÒA ôA
.kõy kBXüA pPùG þÛÖAõO kBXüA ÿApG ÈüApy
.lñÞ|þì okB¾ æBÞ Bßüpì@ úG ÿpãük oõzÞ óAoBãðpHg úG Bßüpì@ Qèôk lyoA ïBÛì àü
UÎBG Bø|Øý×hO òüA úÞ lðA|úP×â RBìBÛì .îýPvø úðB׿ñì þíPvýu ëBHðk úG Bì" :Q×â
þPvK RBìlg óBìqBu þèBì ЃGBƒñì pƒG oBƒzÖ ok ûpÞAnì qA îýðAõPG QüBùð ok úÞ îüoAôlýìA
xBñWA þPvK ëBuoA ,kõy þì ûldPì RæBüA
ÙApdðA UÎBGô lñÞ|þì êýùvO Ao þñý^ þHéÛO ".îýupG úXýPð úG koõì òüA
úÞ kõy|þì Bßüpì@ok ÿoAnâ QíýÚ lñü@pÖ ok ?QuA úðõã^pÂBc ëBcokoBÞlðôo
ÿApG pPzýG úícrèA Üc QƒgAkpƒK ó@ úƒXýPð QƒvƒK jpƒð òƒýƒýƒÏƒO pƒƒÂBƒƒc ëBƒƒc ok
þðBùW úükBdOA BG þééíèA òƒýG ÿBƒø|úƒèõƒídì
.QuA þégAk ÿBø|QÞpy QìlÚ úÞ êéì óBìqBu qA ÿlcAô .QuA QvK
jpð êýèk úG þPèôk ÿBøkoô@pG xBƒuApƒG
ÿApG úèBu úíø þWoBg ÿBø|úèõídì ,òƒýüBƒK .kkpâ|þìpG ÿkçýì 1870 úøk úG ó@
úƒG ܃éÏPì ÿBƒø|úƒèõƒídì úƒÞ þƒƒèBƒƒc ok
.koAk úñürø oæk óõýéýì 300 kôlc Bßüpì@ ÿBø|úðAoBü ëõízì úÏuõO ëBc ok ÿBøoõzƒÞ
Quk úìBñÛÖAõO òüA qA Bßüpì@ Zôpg lðôo pG ÿpOæBG ÿBø|jpð êGBÛìok ,kõy|þì kBùð òüA
úÞ úP×â Bßüpì@ BìA .lzÞ þì ëõÆ ëBu àü îÞ úéíW qA lñíOôpS ÿBøoõƒzƒÞ ÿBƒø|úƒèõƒíƒdƒì
ok ,lyBG rýì@ QýÛÖõì RApÞAnì úÞ þOoõ¾ ok
.kõy|þì ëBíÎA Bßüpì@
.lðBì þì þÚBG ÜÖAõO òüA óAõñÎ úG òý^ úÞ QuA lÛPÏì Bßüpì@ ëBc
êTì þüBø|QÞpy ô Bßüpì@ þPvK RBìlg òüpPzýG þðBùW åorG ÿBø|ûlññÞokB¾ qA þßü
ÿBø|Øý×hOqA úÞ QuBø|ëBu wÞlÖô óôqBì@
þÞBy þWoBg ÿBø|úèõƒídì pƒG ûlƒy ëBƒíÎA .kpG|þì þPvK RBìlg îPvýu òüA qA Ao kõu
úìBñÛÖAõO ok þOApýýÓO oBPuAõƒg Bƒßƒüpƒì@
.lñPvø BøoõzÞ RApýýÓO òüA xBuApG úÞ QuA þPvK
óqôõéýÞ 2 qApPíÞ úÞ þüBø|úPvG ÿApG lñðAõPG

óApùO úéXì

óBíè@ok QýÏíW òýGok BíýKAõø ÉõÛu

p×ð òülñ^ óly úPzÞUÎBGô kpÞÉõÛu QýÏíW òýGok óBíè@ok à^õÞÿBíýKAõø àü #
.ly

åpì þéÏWpHg ólýñy BG þðq ok úvø QèBüAok QýÏíW òýGok à^õÞ ÿBíýKAõø àü ÉõÛu þKok kpÞ ïçÎA óBíè@wýéK
QzÞAo }lðqpÖôkô kõg }pøõy QÚô úG p¿Î 3:45 QÎBu þèAõc ok úÞ úSkBc òüA þKok .lðly úPzÞ p×ð òülñ^ óBíè@ JpÒ
3 óly úPzÞqA Bø|úðBuo þgpG .lðly þígqrýðp×ð òülñ^ kAk jo AlèõÖpùy þßükrðok þédì
þzÞkõg UÎBG ,kõG ûkpÞêÏW Ao kõg åpì ,píÎ úíýG ëõK òPÖpâÿApG úÞþñý^ ÿkpì #
.ly {üBø|ú`Gô óq .lðA|ûkAk pHg óõñÞ BO p×ð 8 îßPuk óly þígq ô òO

.QuA ûkpÞ îýévO wýéK úG Ao kõg ,ûly }lðqpÖ ôk ô pvíø åpì UÎBG oBÞ òüA BG úÞ kpì òüA ly þðõðBÚ AkBðBÞok BðAõXüoBì }ôpÖ
.QzÞ Ao }lðqpÖ ôk ô kõg lýñy Ao }pvíø åpì þéÏW pHg úÞ kpÖ òüA pvíø
úG AooõzÞòüAô lupG }ôpÖ úG AkBðBÞok þðõðBÚoõÆ úG lðAõO þì BðAõXüoBìqôpìAqA #
þñý^ kpì .QuA ûkpì ,kpÞ kõíðAô úðBgkôo ok {éýHìõOA ÉõÛu ëBHðk úG úèBu 34 kpì òüA þðõðBÚ þdüp×O ÙoB¿ì ÿApG Ao ûkBì òüA }ôpÖ úÞûkpÞêülHO úDõâôoAqA lÏGoõzÞòýìôk
.QuA ûkpì }pøõy úÞ kpÞ pßÖ BPÏýHÆ îø ôA ô kõG ûkpßð ûBâ@ úzÛð òüA qA Ao }pvíø
.QuA ûkpÞ
phPuA êgAk }lðqpÖ ôk ûApíø úG kpÞ ïçÎA QðpPñüA ok Ao }A|þzÞkõg pHg úÞ òüA qA wK óq
îýévO )òý^ JõñW( óBðõø óBPuAok Aõùñýy óBPupùy wýéK úG Ao }kõg úÏíW qôo kpì .lüpK Q×â úÞ kõG püqô Qvhð ,ôkôpO òýPuBW þOBGBhPðA ÿBø ûlÎô qA þßü BðAõXüoBì ókpÞ þðõðBÚ
.kõy þì úPÖBü óBìqBu RBüBñW Iý¿ð úÞ QuA ÿoBypu kõu ØÚõO ïAlÚA òüA Ùlø úÞ
.kpÞ
úíýG qA ÿoAkpG|ûçÞ ïBùOA úG ôA QyAkqBG qA þÎBíPWA ÿBø|úßHy ok þPvK oBzPðA BG Aõùñýy wýéK óõðBÚ ïAlÞpø AkBðBÞ ÿBø òýìqpu ô Bø QèBüA ;Qvýð óBvßü oõzÞ puApu ok ókpÞ þðõðBÚ pýSBO
þÃÏG ok BìA kõy þì úPgôpÖ þPèôk ÿBø ûBãyôpÖ ok ÈÛÖ BðAõXüoBì ÜÆBñì þÃÏG ok.koAk Ao kõg
.kAk pHg þ¿hy þüAoAk úG ÿlíÎ RoBvg ô }ôpÖòüAqA{ýKBßüpì@okQèBüA9 .kõGløAõgxpPukokîøþ¾õ¿gÿBøûBãyôpÖokpãük
}qoA úG úíýG BG ÿkAkoApÚ ,}pvíø ÑçÆA óôlG þø ÿBÚ@pHìBPLu ûBì êüAôA lüõâ|þì wýéK qA ÿkôlÏì ÈÛÖ.QuA þðõðBÚpýÒ ëAolÖ eÇu ok ûkBì òüA BìA lðA ûkpÞ þðõðBÚ Ao BðAõXüoBì Ùp¿ì ô
óAõñÎ úG Ao }pvíø ,kpì òüA ,þédì ÿõükAo úP×â úG .kpÞ BÃìA )oæk 145000( ó@õü óõýéýì àü
.lñøk þì Ao þßyrK ÙoB¿ì ÿApG BðAõXüoBì qA ûkB×PuA ûqBWA BøoõzÞ
.kõG ûkpÞ þÖpÏì ,kpG|þì Ð×ð kAkoApÚ òüA qA úÞ þvÞ
úPzÞ úÞ lñÞ kõíðAô ,þãPgBu ÙkB¿O àüok BO kpÞ ÅpÚ òýyBì àü þø ÿBÚ@pHìBPLu 19 36

.QuA úPÖpâ ïAô àðBG qA ó@õü 100000 ôA úÞ ûly Àhzì óæA .QuA ûly
ok ÿphPuA êgAk úèBu úu pPgk ô úèBu oBù^ pvK ,úèBu àü ô þu pvíø lvW ,pHPÞA 11

.ly AlýK Bø|ó@ úðBg þßükrð
løAõg|þì úÞ kõG úPyõðôA ,QyAnâ Q^|ÿô þÎBíPWA |úßHyok óq òüA úÞ þzÞkõg ïBýKok

".lñyBG îø oBñÞ ûkAõðBg õÃÎ oBù^ pø" koAk Quôk ô lñÞ "þøApíø" Ao }pøõy
þüõDlüô wýéK pÛì ok oõÃc qA {ýK ôA .kpÞ îýévO wýéK úG Ao }kõg lÏG qôo àü þø ÿBÚ@
BGõDlüô òüA ok þø ÿBÚ@ .ly {hK ÿA|ûkpPvâ Roõ¾ úG AlÏG úÞ kpÞ pzPñì ÿqBXì ÿBÃÖok
.kõG ûkpÞ ÅpÚ ëõK ,lølG Ao }A|úèBu úu pPgk óBìok ëõK lðAõPG úÞ òüA ÿApG kõG úP×â óBüpâ îz^

.kõG çPHì Ñp¾ úG þø ÿBÚ@ pPgk
ôpGôo úPynâ úP×ø þÆ òý^ þÎBíPWA ÿBø|úßHy óApGoBÞ ûkpPvâ {ñÞAô BG úSkBc òüA óBPuAk

.QhýãðApG þâkAõðBg Rçßzì ô þèBì oBzÖ óõìApýK ÿkBüq þèBXñW ÿBø|UdG ô ly
úG ÑõÂõì òüA BG úÇGAook úÞ|ManFakesDeathLeadingtoWifesDeath | äPzø

.QuA úPyAk þÎBíPWA ÿBø|úßHy ok ûlññÞlükqBG óõýéýì 29 qA {ýG lì@ kõWô

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ïBòí!cìlúúðõGGyú:ÞkopôîÞðkAoïòAçlìÎÖqpAAÆólBõñOHvvïñô^ýPoKþþRìípðGAo

.lññÞ|þì QüBßy ôA ûlññÞ êüBPuA ô JAnW ÿ|ûpù^ îÒo þéÎ # |
ÿBƒø|Ùpƒc ô eƒüpƒ¾ RAkBƒÛPƒðA qA wƒƒK ëõÛèA Ü×Pì ó@pG þãíø úÞ,}A ûkBÏèA ÝõÖ
úWõPì òPÖpð ïBíc pƒÆBƒg úƒG úƒÞ ÿA|ûlƒðrƒâ ô åpâ< ÿBø|îéýÖ úÎõíXì óBìpùÚ ,lñPvø
QüBÎo ïlÎ úýWõO úG ôA ,ûly úèBu 32 óõvñPK ;koAk ÿkBƒüq oô@ }lƒñ^ oApƒuA >{ƒýì
êýèk úP×â ô úPgAkpK kõg þ¿hy QyAlùG àükrð Ädì úG kõy|þì IHu úÞ ÿoApuA
QuA ïA >ÿoBÞ ûkpzÖ ÿBø|úìBðpG< ,ÑõÂõì òüA úé¾BÖ ôA qA QÎpu úƒG ,RpƒGAo úƒG ólƒy
QuA ÿoAnâpSA êc ûAo lG ÿõG ,pãük ÙpÆ qA ô
þüBø|pPgk qA úPuk ó@ Áõ¿g úG îðAoAlÖpÆ BO .lüpýãG
.lðõzG oôk òì qA lñHv^|þì ï[email protected] úG úñ¯Þ êTì úÞ ,>Qvýð çÆ lzgok|þì úÞ ÿrý^ pø <
ok ï[email protected]óõg Qý¿hy ûoBGok òýñ`íøôA þvýéãðA ÙôpÏì pãüqBG þâlðq BG úéíW òƒüA
BG úÞ Q×âô ûkpÞ QHd¾ {ýìô åpâ ëBüpu îÒo þéÎ .koAk êìBÞ ÜýHÇO >óõvñýPK RpGAo<
ô ïlýƒuo QƒýƒGõƒHƒdƒì úƒG Qƒýƒ¿ƒhƒy òƒüA úÞ ,}A ûkBÏèA ÝõÖ êüBPuA ô JAnW ÿ|ûpù^
óBìpùÚ ,lñPvø ëõÛèA ܃׃Pƒì ó@ pƒG þƒãƒíƒø
.ïkAk óBzð Ao îüBøkAlÏPuA }lñ^ oApuA >{ýì ô åpâ< ÿBø|îéýÖ úÎõíXì
åpâ ÿBø|îéýÖ úÎõíXì úÞ QuA pÞm óBüBy úG kõy|þì IHu úÞ ÿoApuA ;koAk ÿkBüq oô@
830 kôlc ok kõg {hK óBƒìq ok {ƒýƒì ô ôA qA QÎpu úG ,RpGAo úG óly àükrð Ädì
ok ÿkBüq óBâlññýG ô kpÞ kõu oæk óõƒýƒéýƒì
.lüpýãG úé¾BÖ
.QyAk óBùW puApu ûoBGôk ,kõg lülW úHcB¿ì ok óõvñƒPƒK
qA wK óõvñPK RpGAo úÞ QuA þƒñƒPƒ×ƒâ QuA oBG òýìlñ^ òüA .kpÞ úÞõy Ao {ðAoAlÖpÆ
ô "RAoõPuA òýPƒvƒüpƒÞ" }krƒìBƒð QƒðBƒýƒg {zgok ô ókõG ÝApG êýèk lñÞ|þì ÙApPÎA úÞ
ïBð úG þðAkpâoBÞ BG úÇGAo òPyAk úG ôA ÙApPÎA ïBíc úG Rolð úG úƒÞ QƒuA òƒüA {ƒüBƒøõƒì
ÿlW þðAôo ô þcôo Iý[email protected] ,"qolñu RpKôo" BO QuA p×ñPì ïBíc qA kBüq þéýg ôA .kôo|þì
rEízì ô lñüByõgBð ÿõG qA {ðBßükrð úÞ þüBW
.koAk úìAkA îø qôpìA BO úÞ lük

37

óApùO úéXì

ly lñéüqõýð ëBu ûlðpK ,QvìpOõHÞ

úG ïkpì ÿAo xBuA pG Ao ÿA|ûlðpK lñéüqõýð ok úèBu|úíø úÞÿkBùð óBâlñøk|óBìqBu #
Quk ,ókõG Qvì" úG úÞpOõHÞqA þÎõð úÞlðkpÞïçÎA ,lññÞ|þì JBhPðA "ëBu ûlðpK" óAõñÎ
ûly óAõñÎ òüA )2018( ëBvìA ûlðpG ,koAk Rpùy "{ðkõG ûphvì þÞlðA ô þP×é^ BK ô

.QuA
.QuA êßèA ÿôBc úÞ koAk ûly pýíhO ÿBø|ûõýì úG þ¾Bg úÚçÎ )ôpüpÞ( ÿlñéüqõýð pOõHÞ
qôpG kõg qA þHüpÒô IýXÎ RBÞpcô lðõy|þì Qvì þøBâ óApOõHÞ Ñõð òüA êýèk òýíø úG

.lñPÖA|þì òýüBK Qgok qA îø þøBâ ô lñøk|þì

pu à{ü BíGßúyÛéÿhèôAoIúýÖXBÂÎAkAqõð

lùì óAõñÎ úG Ao lñø oõzÞïBð pãük oBG Quk 3 ô pu 2 BG úÛéhèA IýXÎ kAqõð lèõO # qA þßü ÿApG þPc .kpÞ IéW Ao ÿoBývG úWõO ,lñéüqõýð ëBu ûlðpK JBhPðA ëBvìA úìBðpG
. QgAlðA Bø óBGqpu IüpÒô IýXÎ óAkAqõð úPgBu îøolñýO þGBü|Quôk úßHyok ÿpGoBÞ JBvc àü ,úÛGBvì òüAok ûlññÞ QÞpy óBâlðpK
ÍBdƒè qA pƒPƒgk kAqõƒð
þèô QuA îèBu çìBÞ þívW .ly
þƒPƒýƒÏƒÂô ÿpƒøBƒÊ pƒËƒð qA úÛGBvì òüA ûlññÞoArâpG úÞ )|Bird| &|Forest | ©( "ûlðpK ô êãñW" kBùð qA ,pzGõýø óBãì
pTÞA úÞ þüBW BO koAk IýXÎ BGô þPvì QèBcok Ao Bùð@úÞ ûlypzPñì BøôpüpÞqA ÿkBüq ÿBøõülüô Q×â þu|þG|þG úG ,QuA
Jô ô þÎBíPWA ÿBƒø úƒßHy
úG Ao ôA ïBð ÿpHg ÿBø QüBu .løk|þì óBzð oAk|ûlñg oBPÖo
pzPñì áBñupƒO kAqõƒð óAõƒñÎ ".lñPvø þñPyAk|Quôk þéýg ,Bø|ûlðpK òüA .QuBùð@ QýGAnW qA þzhG òýíø"
.lðkpÞ AlýK oõzÞ òüA puApu ok ô lðôo|þì oBíy úG lñéüqõýð þìõG óBâlðpK qA óApOõHÞ Ñõð òüA
úG pXñì úÞ þéãðA ÿõéÚôk
òüA îßy ÿôo úÖBÂA pu lyo .lðõy|þì
óBìok QýÏÂô kõG ûly kAqõð lñéüqõýð þìõG óBâlðpK l¾ok kBPzø BìA Qvýð ÅApÛðA ÅpÏì ok ôpüpÞ lüõâ|þì pzGõýø ÿBÚ@
ô Qƒhu óBƒßƒyrƒƒK ÿApƒƒG Ao
pPgk kAqõð. QgBu ûlý`ýƒK .lðoAk ÿkBüq QHÚApì ô úWõO úG qBýð úÞ lñPvø úWAõì ÅApÛðA pÇg BG
oBñÞ úÞ þÖBÂA pu pG ûôçƒÎ óBâlðpK úG ïkpì úWõO IéW îø lñéüqõýð ok ëBu ûlðpK JBhPðA úÛGBvì ÿqAlðA ûAo Ùlø
þPƒuk ûkpƒÞ lƒyo {ƒíƒßƒy
óBíø úXýPð úƒÞ koAk úƒÖBƒÂA .lññÞ AlýK þøBâ@ ,lñPvø ôpGôo ó@ BG óBâlðpK òüA úÞ þOApÇg qA ïkpì úÞ òüA ô QuA lñéüqõýð
Ao ôA ô QuA þéãƒðA ÿõƒéÚôk úèBu úíøô úPÖpâoApÚ ÿkBüq ëBHÛPuA koõì ëBu ûlðpK JBhPðA úìBðpG ,pzGõýø ÿBÚ@ úP×â úG
IýƒXƒÎ ÿkAqõƒð úƒG êƒülƒHƒO
.QuA ûkpÞ úÛéhèA .kõy|þìpPâorG
ÿ ûkAõðBg úÞ þüBXƒð@ qA þPýüõO ok ,úìBðpG òüA úXýPð ïçÎA qA wK þOBËdè îø lñéüqõýð püqô|Qvhð ,ó[email protected] AlñýuBW
úñürø òýìBƒO þƒüBƒðAõƒO kAqõƒð
þ߃yrƒK îýƒO lƒðoAlƒð óBƒìok .Q×â àüpHO Ao ôpüpÞ JBhPðA
îýí¿O|Jaipur| óBPuoBíƒýƒG qA þÎõð ô lññÞ|þì oApÚpG óBâlðpK BG þ¾Bg ÉBHOoA ïkpì lñéüqõýð ok lüõâ|þì pzGõýø ÿBÚ@
çìBÞ Roõ¾ úG AoôA BO QÖpâ
.lññÞ þcApW óBãüAo .QuA oõzÞ òüA þéì kBíð ,ÿõýÞ ïBð BG ûlðpK
þƒâlƒðq ÿlƒñƒø óBƒcApƒW þìõG óBâlðpK ØéPhì ÑAõðA BG lñéüqõýð ûtüô Qvüq Èýdì úÞ lðoôBG òüApG ÿoBývG òýñ`íø
IƒýXÎ kAqõƒð úƒG ÿlƒƒülƒƒW
ÿôo pu BG ûly lèõPì úÛéhèA .QuA oõzÞ òüA Qüõø qA þzhG ,ó@
þcApW òüA lƒðkAk {ƒíƒßƒy rý^ BÏÇÚ úÞ îüoAk óBâlðpK ÿBø|wßÎ óBì ÿBø|xBñßuA þìBíO ÿôopG þPc Bì":lüõâ|þìôA

{hG úG êíÎ ÝBOA qA IuBñì þPýÏÂô BG kAqõð QüBùð ok ô lýzÞ ëõÆ QÎBu 4 rýì@ QýÛÖõì ".QuA ïkpì úÚçÎ koõì úÞ QuA ÿrý^ wK .QuA þ¾Bg
| |.lyêÛPñìûtüôÿBøQHÚApì
38
þéãðA ÿBøõéÚôk óBýìok YüAo ÀÚBð lyo ëçPgA êýèk úG kAqõð òüA îßy ÿôo ûkpÞ lyopu
îßy ÿôo ûkpÞ lyopu þßyrK îýO }oArâ úG.kõG úíýð Quk àü ÿAoAkô úPyAlð îz^ô }õâ
,ûlýHv^ îø úG ÿBøõéÚôk Ùçg pG.kõG ûkpÞ ØýÏÂ Ao ôA Rly úG kAqõð óõg qA ûkB×PuA êýèk úG

.lñÞ þì lyo ÀÚBð þéãðA ÿõéÚôk qA AlW ô îèBu çìBÞ þüBÃÎA BG kAqõð

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

óBíéHì úüôo ÄüõÏO óBíéHìpýíÏO îülñhG îø BG þíÞ

.}pùy BO ûpG ûoAlð úüApÞ úãýì úzýíø {íñýG |:þÛÇñì þéýg ëælPuA|#
|!|!kõGóõéuoBGÿBßükrðóæAQÖoþìîøûkBýK þPìçu ÿApG ÿoAõu úgp^ôkô ÿôo ûkBýK úâA
óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG |.úyBG ûlðq úzýíø lüBG þ`PvK wK ,ûlý×ì
Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ lñÞþì úý¾õO ôúñürøîÞ,ïkpÞAlýKïAûlñü@úuAôêÓyúü# [email protected]ô þøBì ,úñÞ þì Bñyôo qôo ïBíO äñùð úü
UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G úvüBÛì óApãük BG Ao }ôpÖ ëçG úü oBñÞ ,AõéÚBG I¿ìæ ,kõƒupƒK BPÚôpPzýG}õâpgúüúÚB^ïqBGþèôûoõgþì
!îƒyôpƒÖ þƒì þƒPðBƒu óôlƒðk iƒð ,îƒvýíüAô ô ûoAk }õƒW ô IƒñW ô úƒƒðlƒƒüôk ëBƒƒc ok
.QuBìpÆBg QüBÂo úyõOëõKþéÞ,òßðûBãðÿoõXðôA úñÞþìpíÎîýðôëBuàüÈÛÖþèôûoAõhøBýâ
þì[email protected] úG ,ûoAlð þyõW ô IñW QzK áæ úü BìA
450 þèô úñÞ þíð ÿoBÞ aýøô úñÞ þì QÞpc
|!úñÞ þì píÎ ëBu

?Qvý^õXzðAk|#
úG úýHy ô ëõK þG ,þH¿Î ,Øýdð ÿkõWõƒì
ô lñÞ þì úünÓO úWõâô Õpì îhOqA úÞ ,óBvðA

|.koAkJBPÞBGþHýXÎþ„ ñíyk

þüBýèBPüA QukpñøoBßøBy ôo úðõg :úâ þì ûkq äðq úOpÖBvì îðBìBƒì|#
lÏG ûoAlð pHg îüBýG BñüA QèBg BG lüBy òÞ rýíO
ok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì ïlzü ï ØéO þãñzOqA îPyAk úÞ QÎBuôkqA
ÿoAlüpgpãük ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBu |.|.BðoAk þOBÏÚõO !ïkoõg óôléâ [email protected] qA }[email protected]
,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞ
Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW ÿBø äðo BGôpýíÏO þì úìBðqôo ô kõG úPvzð þüBÚ@ úü qôo úü#|
lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO ÿõO úGõÞ þì úGBPýøBì BG {ðq õùü úÞ lðõg
|.}pu
òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA Apüq ?ÿkpÞ ôoBÞ òüA þ^ ÿApG :úâ þì ûkpì
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK õO úÞ Qìkq òüA pÆBg úG ûlýì JAõW {ðq
îuA }õO úÞ ïkpÞ AlýK nÒBÞ úü RoAõéy IýW
(310) 274-7474 ïlýuo òì kAk wíuA îùG xBñyBð ûoBíy úü|# |.kõG ûly úPyõð BPðBìBu
?þüBXÞ... ÿByBíO ÿApG {ýK úP×ø þPÚô :úâ þì ûkpƒì
îuoþìúãükúÛýÚk20òìïkAkJAõW }ôo úÞ þHuA ,ïkõG úPÖo þðAôk IuA úÛGBvì
|!ç¾ABýðïpýìòìþÞôAkAkJAõW {ðq .kõG BPðBìBu {íuA ïkpƒÞ ÿlƒñG Épƒy
|.ûkpg úü ïoAk óAlWô JAnÎ óæA |.ûpýì ô úñÞ þì þøAõg RonÏì
RôBÃÚ kôq úzýíø Bø îðBg :1 þÚçgA úXýPð
ëkõ[email protected]îñÞþìþðõßOúðõgòìúÞÿoõW|# | |.lññÞ þì
ÿoõW þèô {ýüAlg ûoõg þíð óõßO ú^oõì þìByBíOóõürüõéOúPyAkûkpì}lÏGqôoúu
ûpÆBg ,úñÞ þƒì þƒðõƒßO úƒðõƒg îƒðBƒìBƒì úƒÞ ûoBGôk åorG úíéGBÚ úü BG oBG òüA {ðq úÞ ûkpÞ
.úy þì ûlðq þÞAqBÞBð ô Bíýyôpýø |!}pu õO úGõÞ þì
õñì Ap^ :úupK þì kBýì }kõg úG þPÚô ûkpì
IuBñì lì@ok ô òýyBì ,úƒðBƒg qõƒñƒø pƒâA|# ?ÿkq
þPhHyõg ëõK< RoBHƒÎ qA lƒüBƒHƒð ,lƒüoAlƒð |!kõGûkqäðqQHuAú[email protected]:ûkþìJAõW{ðq
úG Bíy koõì òüA ok .lýñÞ ûkB×PuA >ûoBýƒíƒð wc Quok úzýíø Bø îðBg :2 þÚçgA úXýPð
|!óõOBW pu òýñýzG ûpPùG QhGlG àü óAõñÎ |.òñÞ þì

QÎBu ôk Izük îƒãG þƒßü úƒG òƒì lƒzð|#| ô þüBíñøAo lülW óõðBÚ úãýì ûlìôA îðBìBì#
ÐGo àü òì þGõg úÞ õO BGBG úƒãð ïlƒýGAõƒg úG òüA qA ókpÞ Iüõ¿O ?ÿlýñy ôo þâlñðAo
|!ïlýGAõg òðq þíð òürñG úÞ þüBðôA lÏG
QhGlG õO qA òñßð QGBS BO ÿA úñýìq pø õO þñÏü óôpýG ópHG õñýyBì òñÞ þì ÈéÒ
|.òñÞ þíð Qèô ópO
þì úèBu oBù^ Qvø ëBýñìpO ïk îø þüAlâ úü|#
39

óApùO úéXì

kpÞú×g ókpÞúüpâpÆBg|úG Ao }pPgk Bßüpì@îýÛì þðApüAokBì

.kpÞ|þì þâlðq áoõüõýð ok þéPø úÞ Bßüpì@ îýÛì þƒðApƒüA okBƒìôolƒK #
úðBg úG ÑõÂõì þuopG ÿApG wýéK þPÚô koõì Ao kõg ÿõƒéÚôk óBƒÞkõƒÞ lƒðA|îƒùPì
Rly|úG BñýèAô óBýÞ ly úWõPì ,QÖo Zôq òüA Ao Bø|ó@ qA þßü ô ûkAk oApÚ fpWô|JpÂ
óBýÞ ô ûly úPzÞ BƒñƒýƒèA ,lƒðA|ûkoõƒg àƒPƒÞ oApÚ wýéK IýÛÏO QdO þèBc ok ,lðA|úPzÞ
Zôq òüA pãük óAlðqpÖ .koAk þðApdG þPýÏÂô pýãPukokBìô úPzÞoApÖ òýcolK úÞlñPÖpâ
QýÏÂô ,óBßyrK úP×â úG .lðA|ûlülð þHýƒ[email protected]
QdO pÂBc|ëBcok ôA ô QuA þðApdG óBƒýƒÞ .ly
Ao BñýO AlPGA wýéK .koAk oApÚ ûtüô ÿBø|QHÚApì ,áoõüõýð þédì ÿBø|úðBuo qA }oArâ úG| |
wðAsoôA úG Ao ôA pãük lðqpÖ úu ô kpÞ QyAkqBG ô úèBu 30 þGApƒO BƒñýO úƒÞ þƒðApƒüA Zôq òƒüA
ákõÞ YñKqA ,lñPvø úèBu 31 þGApO BÂolídì
.kpLu þÎBíPWA
ïõéÏì qõñø ,òPùñì wýéK RBìBÛì úP×â úG .lðkpÞ|þì ÿoAlùãð ëBu {y püq
úÞ lñyBG úPyAk ÿpãük ïAõÚA Bø|ú`G òüA Qvýð ô BñýO ,ûlì@|Quk|úG RBƒÎçÆA xBƒuA pƒG
òüA úÞ þðBìq BO ô lññÞ þâlðq Bø|ó@ BG lñðAõPG ok BÂolídì ô lðkõG ûkpÞ úÞoBPì BÂolídì
wðAsoôA ok Bø|ó@ qA kõy Àhƒzƒì ÑõƒÂõƒì
þPÚô .ly løAõg QHÚApì áoõüõýð þÎBíPWA 40
êdì êPø úG BÂolídì qA ÜýÛdO ÿApG wýéK
IýÛÏO òýc ô kpÞ oApÖ óAõW kpì ,QÖo ôA QìBÚA
óBíPgBu14úÛHÆqAAokõgôA,óAoõìBC ìÿõuqA

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

êìBÎ BñýèA ÿBø|úüpâ løk|þì óBzð úÞ ûkpÞ .kpÞ RpK òýüBK úG êPø
ÿApG BñýO .QuA ûkõG ÿ[email protected]|ákõÞ òüA þé¾A Bü úìBð ,QyAk Qðõßu ôA úÞ þÚBOA ok
Ao BñýèA ÿBø|úüpâ úÞ kõG ûkq àìBýK }pvíø þzÞkõg l¿Ú ôA løk óBzð úÞ ÿA|úPyõð|Quk
qõñø .QuA ûkpÞ ú×g Ao ôA ô ûkpßð êídO óAoõìBC ì êýèk|òýíø|úG ;lzð AlýK ,QuA úPyAk
ok úßñüA úG úWõO BG BÂolídì Qvýð Àhzì BÂolídì lðõy úWõPì BO lðA|ÜýÛdO ëBc ok
þzÛð ÿ[email protected]|ákõÞ òüA ok ûkõG òÞBu êPø ûkpÞ þzÞkõg Bü ûly RpK òýüBK úGoApÖ òýc
úG þüõâ|iuBK úG pÂBc ôA úÞAp^ ;úð Bü úPyAk
,ëBc|òüABG .QgBG óBW oApÖ òýc ô lzð wýéK | |.QuA
qA eÂAôoõÆ|úGô QyAkqBG wýéK Quk|úG BñýO lüly kBýPÎA áApÞ úG ôk pø Zôq òüA| |
óAlðqpÖ ÿ[email protected]|ákõÞ úG þðBPukAk ÿõu þñ×éO xBíO BG wýéK rýð êHÚ ëBu àü .lñPyAk
}oArâ wýéK úG BñýO .kõG úPÖo ôA úðBg úG BñýO
.QuA ûly îùPì kõg ÿõéÚôk àPÞ ô ûkpÞ QümA Ao Bø|ú`G BÂolídì kõG ûkAk
ó@okóBýÞúÞþðBPuoBíýGqAwýéK}oArâ| | óBzð BÂolídì ûlðôpK úÞ oõÆ|ó@ .lðq|þì

úøBì13ákõÞòüAløk|þìóBzð,QuAÿpPvG ÿBÃÎABGQðõzgúGîøòüAqA{ýKôAløk|þì
ô ûly úýcBð lñ^ qA óAõhPuA þãPvßyoB^k kõWõì ÜGAõu ÜHÆ kõG ûly îùPì }A|ûkAõðBg
kõW ôA ólG ok ÿkBüq ÿBø|ÿkõHÞ ô Bø|þâoBK ok Zôq òüA úÞ þðBìq ,BÂolídì ûlðôpK ok
RçßzìpãükqA îø þégAk ÿrüo|óõgô koAk úGîùPìóAõWkpìòüA,lðkpÞ|þìþâlðqxArãO
”óBüqBìBO“ Qüpülì úG ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ Ao ó@ óBPuoBíýG úÞ QuA ûkõG ákõÞ òüA .kõG ûly }pvíø ô óBÞkõÞ fpWô|JpÂ
þÏuóBßyrKkõy|þìúP×â.QuAûkpÞ}oArâ úG êHÚ ëBu lñ^ Zôq òüA Qvýð Àhzì
Rly BìA ,lðoAk úãð QGBS AoôA QýÏÂô lðoAk ly Àhzì BìA ,lðA|ûkpÞ RpWBùì áoõüõýð
ÈüApy ok Ao ôA úÞ QuA ÿolÚ|úG RBGp BOóBìqóBíøqAôlðkpÞZAôkqA2012ëBuBø|ó@
.QuA ûkAk oApÚ þðApdG .lðkpÞ|þì þâlðq îø BG êHÚ ûBìlñ^
AlýK Zôq òüA þyõâ ok þßìBýK wýéK| |

pOô àzg RBW þñüpýy òüpO ûqBO BÂo ûBy ëApýì[email protected]}pÖ þDõy|þèBÚ
. QuA ûkoô@îøApÖ ,ØÛu àüpüqok Ao þðApüA
,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK
, þuôpÎ ÿBø òzW ÿApG àýÞ}oB×u þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@
.kõy|þì|úPÖpünK ûpýÒô lèõO , ÿkrìBð
l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy
.lýñÞpO òüpýy Ao kõg wéXì ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿBø þñüpýy BG òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok

41 QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy

(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com

7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

lýøAõhG åorG ÿAlg qA lüõãG ô klñhG îø :Q×âôQvüpãð ûBHPyA úG qõñø úÞ ÿkpì ëBHÚ ok ÿlùÏO aýø óApùO úéXì
óBí[email protected] úG úðAqpÖ ÿBÚ@.kõy ûkoô@pG lüBy ô lülñg úðAqpÖ ÿBÚ@!ûly [email protected] óAlðq qA Ao QHTì ïBâ õO .QyAk þøAõhð ûkpHð þK kõg
þðBíùýì úG koAk ëBýg îñÞ þì pßÖ òì ô Q×â qA lüBG ÿlÏG ïBâô þPyAkpGôA ólðAkpâqBG ÿApG þíýco úíýùÖ
:Q×â ô Qvüpãð úPvzð oBËPðA úG úéßuA ok úÞ óBüpK ûBy pPgk ôòßìþìAlÚAaýøpãük.kõyúPyAkpGôAÙpÆ
Ao BÂBÛO òýèôA ô QuA òì ÿô[email protected] òýìôk òüA ôk ô þu |{hG
qõñø úðB×uCBPì úÞ ïA|ûkpÞ îülÛO {ýK ûBì lñ^ |úÞ þüBø ëBu
pãük oBG úðAqpÖ ÿBÚ@ ÿoAkA òdè.ûlýupð þGAõW Qynâ õOþG pSA >Qynâ õO þG úÞ þüBø|ëBu< JBPÞ
Ao çüô ok úÞ þìBãñø ly úz×ñG ûlñg IWõì qA þƒßü ôA .QƒuA >þƒíýco úƒíƒýƒùƒÖ<
óBy pýãéÖBÒ úðAkqk lüBýG kôpG QuA òüAqA.QvüBG{üBÂBÛOêGBÛìokþPhupuBG .QuA þðApüA óq óBâlñvüõð òüpO|ÙôpÏì
:Q×â ô Qvüpãð ôA óAlñg ûlük úG kõzâ|þì :Q×âôkpÞQ×èBhìúz×ñG.îýñÞ îýí¿O ÿlÏG ïBâ ÿApG ÿp×ð ôk Bì lÏG|úG koõì ok óôA .QuA ÜzÎ ôA [email protected]ÑõÂõì
þÏu ÿqBG þOoBK BG kõg îùu úG îø òì .Qvýð òì oBÞ ÝBzÎ Rõég ókq îø pG óBðq RBýcôo úG þGõg úG õO.QÖpâ îýøAõg Ao Bì ú`ð@< :lüõâ|þì }[email protected]úüBì|óôok
QGBWA pOkôq ú^ pø úPuAõg òüA kpÞ îøAõg îýyBG ûpËñì òüA løBy ûpXñK QzK qA lýüBýG RBýcôo îñÞ þì pßÖ îø òì ô ÿoAk þüBñ[email protected] þPÚô .QuA ÜzÎ ,lñÞ|þì òPyõð úG oAkAô
úP×g óBüpK ûBy pPgk QuA òßíì úßð@ òí þì pßÖ úÞ lñPvø p×ðôk Bùð@ îuBñzG Ao úðAkpì òüA lyõW|þì ûlñvüõð kõWô ok ÿrý^
.kõy ï[email protected]úðAqpÖÿBÚ@.lHéÇGApìôkõyoAlýG,çüôok BGrýðõOôòìwKòüAqAlðpýâ|þìîýí¿OôlññÞ ô lvüõñG úÞ lü@|þì kõWô úG ôA ok qBýð
### :Q×â úz×ñG.îüpýâ þì îýí¿O pãülßü ÿpßÖ îø òüA koõƒì ok .lƒñƒÞ ëBƒHƒðk Ao {ƒÖlƒø
Q×âô Qzâ àükrð úèBø Roõ¾ úGoBýùì BG >õvýâ< ïBð BG løAõg|þì ÿpPgk îèk }A úðBy qA Ao þðApâ oBG þüõâ kõG ûly ûkõ[email protected] úíýùÖ < :Qƒyõƒð óAõƒO|þƒì ûlƒñƒvƒüõƒð
ÿoAk ÿôo {ýK ûAo ôk õO ïoAlð QÚBÆ pãük òì {Ooõ¾ äðo úÞ òý^pK ô lñéG þüBøõì îø BO QyAk Ao þvÞ úßñüA qA lðkõG úPyAkpG lñvK|úìBÎ ÿBø|óBìo ûlñvüõð ,þƒíƒýƒco
ÿApG úßñüA Bü ô þñÞ ZAôkqA òì BG úßñüA Bü ôûBýupýÚêTì{ðBíz^äðoôlyBGóõãGBPùì lñéG ÿBW qA ,QÖBü ûqBO þüôpýð lyBG }pßÖ óBýì ok JBPÞ7 òPyAk BG ÿô .kõG þðApüA
qA ÿA|úèBø Ao úèBø Roõ¾ !þñÞ îyõìApÖ úzýíø :Q×â úz×ñG.lyBG úPyAk ú`ñÒ þðBHè :Q×â ô ly ok 57 JçÛðA qA wK }ôpÖpK JBPÞ 47
ÌÖBc pÏy ÿApG úÞ þüBøoõOBýñýì êTì ú`ÛG àü òì úülø îP×â Bíy úG úÞ òì .QuA|ûkõG QupùÖ ó@ oAkkoõÞo ,óApƒüA
:Q×â ô lðByõK îÒ :Q×âôkoô@kôpÖpuòýì[email protected]?lñzÞ|þì ÿBÚ@.lýPuAõg óBOkõg BìA QuA þðBzüpK ,úðBðq ÿBøô[email protected] ô Bø|xpO ,êDBvì óBƒýƒG
Rkõg.îñÞ }õìApÖ Ao õO îðAõO þíð òì ú`G ÿô[email protected] òüA.pOBHüq îø ó@ qA lüBy úéG :Q×â ô kôkq }oAõéy qA Ao Bø òy úðAqpÖ úéEvì úG úWõO ô RBuBƒvƒcA ok ÝApƒÒA
BìA ïoAk QPuôk olÛ^ úÞ þðAk þì þGõg|úG Bíy îðAoôpK þì pu ok úÞ QuA þìBg ô úðBâ ïpÂBcpÆBgIýÆBGïkpÞÅpÎúÞîøòì .kõG ÿô [email protected]þâtüô qA òPuõýK ô þüAlW
îø úz×ñG ?îñßG lüBG ú^ Bùð@ BG !ïA|ûkAõðBg ô úðBÞkõÞ òdè ?kõy ûkoô@pG lýñÞ þì pßÖ òì úG æBc. îyBG àüpy þðBzüpK òüA ok óAõñÎ BG Ao kõg JBPÞ òýƒèôA þƒíƒýƒco
úz×ñG BO ly IWõì úðAqpÖ ÿBÚ@úðBã`G ÿô[email protected] ûBì úG úz×ñG ?lýñýG þì óBu ú^ Ao ûBì lýüõãG pzPñì 1369 ëBuok þPhHyõg úG QzâqBG
:Q×â oBýùì.lñÞ þÂAo Ao olK QvðAõPð pzPñì ô Qyõð óBìo óAõñÎ 23 ÿô .kpÞ
óôlG îýðAõO|þì ÿoAk îPuôk «BÏÚAô pâA ô klÏPì Roõ¾ úG Bø|ó@qA ÿoBývG úÞkpÞ
pÂBc úÞ ïoAk þüBñ[email protected]îýñÞ ZAôkqA Bùð@ûqBWA þíýco .lýuo klXì NB^ úG þKok|þƒK
ô okBì BO QuA pPùG koô@ok îø lÛÎ úG Ao Bì QuA úÞúPyõð óBÞkõÞÿApG Ao ÿ[email protected]òýñ^|îø
pâA îýøk úé¿ýÖ AooBÞ,lðA ûlzðpHg BG RolK
eýWpO òì pG Ao Bùð@ úÞ kõy þì ïõéÏì þñÞ êéÏO >.QuA ûlýupð NB^ úG ïAlÞ|aýø
ô îñÞ þì ápO AoõO îø Roõ¾ òüA ok ô þøk þì ûlýÛÎ òýíø îø ïokBì :Q×âúz×ñG #
RôB×O þG îðAõO þíð òì BìA koAk Ao
:Q×â úèBø.ïôo þì ûBãyôpÖ qA îø ÿlG ÝB×OA úÞløk þì þøAõâ îHéÚ,îyBG
úÞ îñEíÇì òì òßð úéXÎ îñÞ þì {øAõg þüAlð.kqBu þì óBzüpK Ao îèBýgô ûkBPÖA
úÞ ÿA úGp qA lÏG ôA,îñÞ þÂAo Ao olK îðAõO þì ô úP×ãð Õôok ô[email protected]úÞ lüõâ|þì òì ok
êídO ,QgBu koAô {côo ÝBíÎA pG lüõð ô[email protected]ýðAk þì.QuA oBíýG þPuAo úG lüõð
jo þÚB×OA {üApG pâA.koAlð Ao pãük ÿA|úGp xBíO òì BG lüõð ÑçÆA óôlG úÞkpÞoApÚA
þâlðq îøAõg|þíð.îzhG þíð Ao kõg râpø løk Ao ôA,líù×G lüõð pâA úÞ Q×â ô úPÖpâ
pãük þíÞ.îñÞqBÒ@rýãðA îÒ þé¿Öpu BG Ao ïA qA úÞ kõG þÖpc BùñO òüA lñÞ þì QümA
îPvðAõPð pâA îøk þì ëõÚ ûlG Qéùì òì úG ïoô@þíð kBü úG óõ^ Qvzð îèk úG ô[email protected]
ZAôkqAõO BG Bùð@ QüBÂo óôlG îñÞ }lÎBÛPì
pãük qôo lñ^ Bùð@ òÞ pH¾ pãük þíÞ ÈÛÖ îñÞ .lyBG ûkõG þñzg kpì lüõð
}pËð îýPvðAõO úz×ñG ô òì lüBy .lðkpâ þì pG QÖpâ xBíO úÞ oBG òüA:Q×â úðAqpÖ ÿBÚ@
ÝB×OA úG oBG òüA ïoAk ëBýg îýølG pýýÓO Ao ô þñÞ QHd¾ lüõð kõg BG «B¿hy BO ûAõhG ôA qA
.kõy þÂAo lüBy îñÞ QHd¾ olK BG,úz×ñG þèõK aýø Roõ¿ñüA pýÒ ok õãG QcAp¾ BG
oBýùì .ly îýøAõg ÜÖõì úÞ løk|þì þøAõâ îèk ûly óBíýzK þPuAo|úG lüõð pâA kBPupÖ þøAõhð
õO úðpâ ô kpÞ løAõg QHd¾ õO BG }kõg lyBG
:Q×â ô ly òýãízg
pãük RolK,lü@ QulG îøpâA ÜÖAõO òüA 44
p×ñPìôAqA ïoAkpíÎ BOô koAlð þyqoA òì {ýK
RokApG úÞ ïkpÞ þì pßÖ êüAôA ok !îðBì þì þÚBG
kpýãG þìBÛPðA òýñ^ QvüBG þíðô ûkpÞ ûBHPyA
RokApG BG Üc úÞ ïA ûlýuo úXýPð òüA úG ëBc BìA
kpìpýK.QuA QGõÛÎ òüAoAôArƒu RolƒKô ûkõG
òýñ^ «ç¾A BìA líùÖ þì þéýg lñÞ|þì pßÖ
{ðAlðqpÖ úG kõg lüBÛÎ êƒýídO BG ôA Qvýð
løk þíð ûqBWA òì BìA.QuA ûkpÞ ûoB`ýG Ao Bùð@
óôlG õO ô òì,lñÞ ÿqBG îýâlðq ô Qyõðpu BG ôA
}lý×u {üo úG ô îýñÞ|þƒì ZAôkqA ôA QÛÖAõì
pG þñý^ ,òhu òüA ólƒýñy BG úèBø .îülñg|þì

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
45
.lýyõKîøAõhðîz^oBýùìqAlü@ .QuA ûlýXðo úÞ kAk óBzðô QgAlðA þðBzýK
ó@ ÿApG Ao kõgô lýzÞ ØéPhì ÿBø úzÛð :Q×â ô QÖpâ Ao {Puk oBýùì
olK úG kõGoApÚ úÞ þüBø Ùpc.kpÞ ûkBƒì@qôo {øBýu{üoúGJõgþéýgõzðþðBH¿Î
êTì úÞ kõG ûkpÞoApßO kõg {ýKolÛð@lüõãG :Q×â ô ly lñéG úèBø.îülñg þì
ok Ao {ðBñhuoBG òülñ^.kõG ûlypGqA xok qA þøk úìAkA Bø QðBøA òüA úG þøAõhG pâA
Ao kõg òhupýSCBOô kõG ûkpÞoApßO úñü@êGBÛì AooBýùì,úèBø ûlññÞ lülùO òdè.ïôo þì BXñüA
.kõGûlýXñu{PuõKI¿ÎÿôopG úìrìq þOBËdè qA wƒK ô QƒyAkAô Rõƒßu úG
úüpâô ÄÓG QÚBÆ }olK úÞ QvðAk þì eýWpO òìpG Ao RA ûkAõðBg úÞ îPvðAk|þì kpÞ
þì þGõg|úG úÞ kõG ÿA úGpc òüA koAlð Ao pßÖ úG olÛñüA úÞ õãG Ao ûkBu òì þøk|þì
ÿApG Ao }A ûlñü@.lñÞ ûkB×PuA ó@ qA QvðAõO ó@ qA þâkBu òüA úG õO ô îPvø óBì|ûlñü@
Üc kõg|úGô lük|þìpƒÇƒgokoBýùìoBñÞ ókõG !þñÞ|þì ûBƒHPyAõƒO Q×â úèBø þPÚô .ÿonâ|þì
ëo ÿB×üA úG óBãzýKpñø lñðBì úÞ kAk|þì :Q×â ô lýzÞ þÛýíÎ w×ð oBýùì
þãPgBuîøkBüqëoòüAÿB×üAú^pâ,kqAkpLG pâA BƒìA .ÿA|ûkpƒÞ òƒýñ^ õƒO úƒÞ óõƒñÞBƒO
rƒýƒð kõƒg þƒðôok wcqA QuAõg|þìôAô kõHð îñÞ ëõHÚ lüBy þñÞ lÎBÛPì Ao RolK þPvðAõO
qA óApÖBvì QzâqBG oBËPðA .lüõXG ûpùG BG òhu òüA òP×â BG oBýùì .ïA ûkpÞ ûBHPyA úÞ
aýøôkõGúPgBu}AþH¿ÎôÜégYÞ,ëBíy þìúÞôAÿAl¾úGôlyAlWúèBøqApùÚQèBc
ò×éO úG QyAlð óApãük BG RpyBÏì úG þéýì þùWõO òÞ pH¾ úËdè lñ^,ôpð oBýùì Q×â
ôolK QzâqBG BO QuAõg|þìôAqA úÞ Bíø ÿBø þÚBG ûôlðA ok Ao úèBø ô ly oôk ôA qA.kpßð
òPÖo qA.kAk kpu þhuBK lyBGôAoBñÞokokBì îýí¿O òPÖpâ ÿApGqôo ó@úG BO úèBø.QyAnâ
ôA pýGlO úG ô kpÞ þì qApPcA }pøAõg úðBg úG þPÚôúÞkõGÿpPgkôA.kõGúPzãðërèrOoB^k
úz×ñGpß×íørýðAo}pøAõgôAkAkþíðQýíøA QgBuþíðþéíÎAoó@BO,QÖpâ|þìþíýí¿O
pËð îø ôA úÞ QvðAk þì ô lük þì óApãük ô þOBíýí¿O úG ókõíð êíÎ,ly þíð Ùp¿ñì
lÏG «B¾õ¿hì koAlð oBýùì úG QHvð ÿlÎBvì ô Iý[email protected] úƒðõƒâ aƒýø ,kõG úPÖpâ ÐÚõì ó@ BO úÞ
oBýùì kõG úP׃â úƒèBƒø úG úÞ òzW Iy qA òüA.kõG ûkoôBýð kõWõG óApãük ÿApG þðBüq
ÿoBßHüpÖkpìôA,lñÞQhHyõgAoõOlðAõO|þíð Ap^ kpÞ þì Ýl¾ úz×ñG koõì ok þPc òhu
úG ô úPgôk olK RôpS úG îz^ ÈÛÖ úÞ QuA ôA þâlðq kpì lðAõO þíð oBýùì QvðAk þì úÞ
þãPgBu oBýùì QHdì,koAlð úÚçÎ õO kõg kõGûkAkûqBWAkõgúGúÞkõGòýíøÿApGôlyBG
oBñÞ Ao úz×ñG QvðAõO þPcAo|úG óõ^ QuA ÿõu|úG Ao ôA ëk ô kqBu oBýùì oBTð Ao {PHdì
.lñÞÿôoõOúGôkoAnãG óBƒýìkõGoõHXìoBGòüABìA.lðAkpâêüBíPìkõg
{HéÚ òüpüBu qA {ýG Bíø ÿBø óBGq îgq JBhPðA Ao þßü {è@ ûlüA kpì ô ûkAõðBƒg
þíð Üc wÞ aýø úG ô QgBu þì fôpXì Ao úG ókq BK QzK BG úÞ QvðAk þì þGõg|úG.lñÞ
BùñOlññÞRôBÃÚúðõãñüAoBýùìkoõìokúÞkAk ÿpünKBðóApHWúGpÂú^ûkAõðBgïõuoôlüBÛÎ
QvðAk þì óBGq îgq ÿApG Üdì úÞ Ao þvÞ Quôk îø Ao oBýùì BìA.kqBu þì koAô kõgpG
ok kõG ûlük Iý[email protected] úÞ QùW ó@ qA kõG úz×ñG úìAkA úGokBÚ kpÞ þì xBvcAôA óôlGô QyAk
ûlýñyúñÏÆúGþñhuúðôAÙpÆqAúÞþOoõ¾ kõG òýãízg Qhu úz×ñG qA. Qvýð þâlðq
qApƒGA Ao {ƒíƒzƒg úÞ þéíÎ úð ô ly þì þì Q×èBhì òüA êìBÎ Ao ôA úÞ Ap^
ëkúz×ñGþPuAo|úGúÞkpÞþìQGBSòƒüA.lƒñƒÞ úÚçÎ úÞ QÖpünK þíð qõñø }olK.QvðAk
ó@ oBñÞ qA þPcAo úG ô ûkpLvð oBýùì QHdì úG pOApÖkõgþüAlPGAêcApìqAoBýùìôúz×ñGóBýì
.QuAúPynâ úPyAlðpãülßü úG QHvð þÛzÎôk ó@ô úPÖpð
óAõñÎ úG úÞ kõG ÿkpÖ òü[email protected] úðAqpÖ ÿBÚ@ òüA lðAõO þì úz×ñG BùñO úÞ QyAk oôBG.lðA
ôA ÿôo QvðAõO|þì olK þíýí¾ Quôk ëôAoBG ,ôA úÞ QyAk òýÛüô lñÞ êc Ao êßzì
þðBìq ÿApG Ao ôA ÿpâ|þXðBýì BìA .lñÞ JBvc .QuA úPvHð oBÞ|úG Ao kõg }çO ïBíO
.lyBGûkpÞlýìAÐÇÚBWúíøqAúÞkõGúPyAnâ }okBì ô olK ÿôo úz×ñG úÞ ÿmõ×ð qA ôA
òPgBu ï[email protected] ok úðAqpÖ ÿBÚ@ úÞ þPHTì {Ûð pâA úÞ QvðAk|þì ô kõG ûBâ@ þGõg|úG QyAk
kõG ûkpÞ B×üA lüõð oBÞ ÿBzÖA qA wK }olK QvG þì oBÞ|úG Ao kõƒg þƒÏu ïBƒíO úz×ñG
úðAqpÖ ÿBÚ@ mõ×ð úG rýð oBG òüA ly þì UÎBG IéW Ao olK QHTì pËð QvðAõO þì «BñEíÇì
ÿA Q×â kõg BG .lyBG oAôlýìA }olK ÿôo ôúP×âÕôokôAúGúz×ñGlüByQ×âkõgBG.lñÞ
þì fpÇìôA BG Ao kõg êßzì ëôA qôo qA }BÞ lñÞlÎBÛPìAoolKûkpÞþÏuúÞkoAlðQÛýÛc
êíÎ úz×ñG qA pOpýGlO BG òýÛü úG ôA .îPgBu úGòìAkkõgôAúÞïõéÏìBXÞqAúPzãðÜÖõìBìA
ÿApG BìA .lðBuo|þì óBüBK úG Ao oBÞ ô kpÞ|þì kokpuoB^k kBüq pßÖ qA ?lyBG ûkrð {[email protected] òüA
ûBãüBW úèBø kõG pük þéýg ókoõg xõvÖA BƒG ô QƒuBƒg BK úG þèBc þG BG.Qzâ
ÿApG Ao }mõ×ðôôAô kAlð pýýÓO Ao úðAqpÖ ÿBÚ@ ïkõg,îyBƒG þßPì úz×ñG úG lüBHƒð Qƒ×ƒâkõƒg
.QyAnâþÚBGkõgxCBüQüBùð AokõgêüækôîñÞQHd¾olKBG«B¿hylüBG
koAk úìAkA {ýK ú^pø úÞ Q×â îøAõgôA úG þPc.îüõãG

òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg óApùO úéXì
[email protected]îø BG óApùO ÿBø óBPupýGk qA þßü ok wüolO òí BÂo ô|úPypÖ úÞîPyõð
óApüA ÑBÂôA þðõâpâkqA wK .lðõy|þìpPgkôk IcB¾ô lññÞ|þì ZAôkqAô lðõy|þì AløqA ÿA|úPyõð
.lðoô@|þì îøApÖ kõg ÿApG lñìô[email protected]êÒBzì }çO þOlì qA wK .lñü@|þì wéXð@wè úG
,lðqBu|þì óBzðAlðqpÖ ô kõg ÿApG ÿA ûkõ[email protected]ô ï[email protected]« PHvð þâlðq ô lðpg|þì ÿA úðBg
ô lñÞ|þìõâqBGpøAõg krð Ao ëkqAoô kõy|þìpãük ÿkpì|úP×üpÖ|úPypÖ ûBâBð úG úßð@BO
þéâ lHu ëBuoA òí BÂo ô ,koAnâ|þì óBüpW ok Ao BÂo|úPvGpu oõÆ úG }pøAõg
løAõhG|úPypÖ QÚôpøô Qvýð {ðBHðAlðq þèô ûkõG {ÛyBÎ ûoAõíø lvüõð|þì {üApG
lülùO qA þyBð Qzcô qA|úPypÖ ,lüBzßG lðAõO|þì Ao þüõyBðq þâlðq w×Ú ÿBøok

...|óBPuAk úìAkA àñüAô kõy|þì þðAôo áõyoB^k }pøõy

þâlðq qBÒ@ úGAõg ÝBOA àü à^õÞ óBí[email protected] pKôåorGûBâkôpÖqôolñ^qAwKûBãð@ôlðkõG YñK | |ô þu| {hG
.kAkRoBzGwéXð@wèokAoóBy ôQyAk|þìApâAoóBzìlÛìwéXð@wèïBckqA
oBHÒ úÞ þOBÎBu ô ÜüBÚk|þìBíO ok|úPypÖ úG óBzOoõLuBK úG ïôk pùì ókq BG úÞ ÿoõìCBì ëôApýGk ÈuõO úÞ Arüôpùì wLuô JAõW lñ^
ok Ao RApÆBg ïõHè@ ô kôkq|þì òøm qA Ao ïBüA úðBgok òPvüq þøBìôk .Q×â lì@}õg óBð@ óBð@ RoõLuBK ÿôo úG ò[email protected] Bßüpì@ RoB×u ###
óõ^ Ao BÂo úñýu ûoAõíø ,kpÞ|þì oôpì úzülðA òýzðóBýÎAúédìó@okBÂoåorGpøAõgêéXì .lyûkq ò[email protected]úG QÎpu úG Ao kõg lüBG úÞ lýuopHg
úÞ þOApÇg ô VkAõc êGBÛì ok òƒýñø@ ÿpƒLu pWBùì ûkAõðBg BO kõG þâorG àíÞ wéXð@wè BG úÞ Ao óAõW RBíéLük ïpâ ÿBø Quk BÂo úé¾BÖ xpHÚ BO úÞ lñðBupG óBðõü QhPüBK
ôA.lük|þìkpÞ|þìlülùOAoóBð@à^õÞûkAõðBg þG ÿBø àíÞ qA ô lðõy Bñ[email protected] Èýdì BG þðApüA Ao {ðAlðqpÖô óqôôA Qyõðpu þüAnÞ pùì ó@ ûBOõÞ qAôpK àü BG úé¾BÖçG ô kõHð þðAlñ^
ôÿõÚôûkAoABGôoõH¾ôoAõPuAôoAlüBKûoAõíø óBð@óAlðqpÖô BÂopøAõgpøõyôpøAõg Ôüok þèBdyõg Rly qA|úPypÖ .kpzÖ kpÞ òýýÏO ÝB×OA úG óAkAlìBG BO lñPÖo ò[email protected] úG þøBãìBy
òývdO oõg ok ÿA úzülðAô {ñýGô QüAok BG þðBLíÞ ó@ ok ÿoBÞ wLu ô lðkpâ lñì ûpùG püõ¿O úÞ {ß^õÞ óAlðqpÖ ô Qvüpâ|þì úðBg ëõvñÞ úG kõG óBypËPñì BXð@ úÞ þéýÞô
úG VkAõc óBÖõÆ ok Ao þâlƒðq þƒPzÞ óBƒßu ûkBu lñìoBÞ óAõñÎ úG þOBýèBì ô þupGBvc {Ûð òøm ok okBì ÿBø|úP×â xBuApG Ao Bßüpì@ .lðôpG ò[email protected] Bßüpì@
ô óq QuApc ô Ì×c ok ô QyAk Quk ó@ ûBãð@ ô ly îøApÖ BÂo ÿApG ÿoAlGBvc ëBdyõg okBì ô olK þèBdyõg qA lðkõG ûkq ô ëAõEu lñ^ ÈÛÖ ,kõG ûly ïBXðArý^ úíø

þÿâolBðùqG|J{BhPÖ[email protected]

46

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
47
lƒy ûpƒýg wƒßÎ úG .úPypÖ BG ÀÚo ïBãñø ÿBø ëBu ô Bøqôo ok ú^ lýyõÞ|þì {ðAlðqpÖ
xõø ,äðpyõg xBHè ó@ ok Iy ó@ olƒÛ^ ÿBƒƒøqôo ok úƒƒ^ ,þƒƒâlƒƒðq êƒüAôA pƒünƒƒLƒèk
úìBãñø QHý¿ì ô ÿlýìABð ô ûpƒùèk ô Qƒzcô
.kõG ûly BGpèk ô BHüq ô rýãðA ÿBø ûBì ô Bø|úP×ø ok ú^ ,ó@ qA lÏG ô JçÛðA
jpíýð qA úÞ Qvüpãð }kõg Roõ¾ úG à^õÞ oõzÞ ok ûpùèk ô þðAkpâpu ô þâoAô@
ô ÝBýPyA ô oBTüA BKApu ûBãð ú^ BG ô ly|þì ûlük ok RpWBùì úýèôA ÿBø ëBu ok ú^ ,xpƒHƒÚ
ûly ûpýg kBøpÖ ûpù^ úG þuõø ô BñíO ô JBùPèA Rçßzì BG ókpÞ ïpð úXñK ô Quk ô Bßüpì@
oõì óBùâBð ,QvG Ao ïõHƒè@ úƒé¾BƒÖçƒG .kõƒG kpì BÂo úzýíø ô úzýíø ,þHüpÒ ô RpXƒø
àðBG ÿBø ú`G .lýzülðA kõg BG ô ly }oõì úÞ ÿoAõPuA ô îßdì óõƒPƒu ô kõƒG ûkAõƒðBƒg
koõì ok ô lñðrG Ùpc ïpu QzK lñPyAk Üc úýßO ó@ úG þPƒcAo úƒG {ƒðAlƒðqpƒÖ ô|úƒPƒypƒÖ
úñd¾ òüA ,lñüõãG àéPìô lññÞ aK aK kBøpÖ .lðlðAonâ|þì oBâqôo ûkõ[email protected] ëBýg BG ô lðkAk|þì
úG êülHO {ulc lñýHG úÞ wÞ pø Ao þPñÏè îÞpÆBg úG ûBâ úâ ÿBø úéârWrýð Bø ú`G
kpì òüA BG oAkpøõy óq òüA úÞ kõy|þì òýÛü óByolK þãzýíø ókõHð xpƒPƒukokô ólƒük
ôA qA UdG oõg ok ÿA úüçâ ô þuBuA êßzì
...koAk úÇGAo þÂAo {ðkpÞ ÿolK ô {ðkõG olK qA ô lñPyAlð
þPc }kõg rÓì ok úéíW òüA oApßO BƒG
úÇGAo aýø ...úð úÇGAo ,koõg úßü rýð }kõg .lðkõG kõñyõg ô
wLu ô !!QƒuôA ûAõƒgpƒÆBƒg êƒÚAlƒc !!ÿA ô QyAlð ôA BG þuBuA êßzì rýð|úPƒypƒÖ
BG }pøõy ô {ðAlðqpÖ úßñüA qA kpÞ IXÏO ûkAõðBg ô Jõg pøõy àü óAõñÎ úƒG ûoAõƒíƒø
,lðlzð úùHy ô ày oB^k wßÎ òüA ólük þèô kpÞ|þì kBü ôA qA oAkBÖô ô IýXð ô Quôk
pâA :kpÞ úìrìq kõg BG ô kõzâ ûoBGôk Ao ïõHè@ ly ú^ ,ly ÅõÎrý^ úíø úÞ ly ú^ óBùâBð
òüA úG ûBâpø lÏG úƒG òƒüA qA lƒðA ûlzð óõñÞBO îø Bø þGõg ô Bø þðBGpùì|þìBíO|úPypÖ ûBâBð úƒG úÞ
úÞ ly løAõg oAkpHg óBy Q¿y lðpãñG wßÎ }õìApÖ Ao BÂo ÿBø ÿoAkBÖô ô Bø ÿoBÞAlÖ ô
løAõg ïBG ÿæBG qA òì þƒüAõƒuo QzÆô !!úéG úñýu w×Ú qA Ao ëk Õpì ô QÖpâ ûlükBð Bü ô kpÞ
BÂo BG úÞ þð@ þPc Ao kBøpÖ wßÎ ôk pø .kBPÖA úÞ ÿpãük ó@ô ?lðBzð ÿpãük ïBG pG ô kAk qAôpK
.kpÞrüorüoô lñÞ ïõHè@úd×¾qA kõG|úPgAlðA }kõg qA úÞ ÿlðõè ô úÖBýÚ }õg óAõW ?kõG
Ao {ƒƒüBƒƒø ûrƒƒüo ûlƒƒy úƒƒÞ þÛüpÆpø úG lüBG ÿõì lýLu ÿBøoBO ô kõG pO ëBƒu ô òƒu îÞ
àüoBOokô QuBgpG|úPvø@ .îƒñÞ óBƒùñK rƒýƒð ,òu oõg ok ÿBø áôp^ ô òƒýƒ^ ô|úƒPƒypƒÖ
ûrüo ,QÖo úð[email protected] ÙpÆ úG ôpøAo þüBñyôo úíø qA ô|úPÖpâ ûlükBð Ao ôA ókpƒâ ô Roõƒ¾
ÿnÒBÞ ëBíPuk àƒü êƒgAk Ao wƒßƒÎ ÿBƒø aƒƒýƒƒø úƒƒG Ao ôA óAlƒðqpƒÖ ô pƒøõƒy pƒPƒíƒùƒì
êÇu ÿçGæ ok Ao ó@ QuAõg|þì ûlƒýƒ`ƒýƒK òƒu úƒG BƒƒK óq ó@ úƒƒƒG ô QƒƒƒyBƒƒƒãƒƒðA|þƒƒƒì
úédì oõLu úG AkpÖ BO|lølG BW úð[email protected] ëBÓ[email protected] BK qA Quk þâlðq ok râpø úÞ êøBC Pì|úPyAnâ
óôpýG ÙBƒ×ƒÎ ûkBƒW qA Ao BƒK ô ûkpƒßƒð BƒÇƒg
.kõy ûkpLu úG úÞ þÛzÎ ,kpÞ|þì ÜzƒÎ qApƒGA kõG|úPyAnãð
úð[email protected]ô òíýzð ÝBOA ÙpÆ úG òý^oôBK ô lyBHð ÜzÎ QvðAõO|þì «Bìôrè ûlñgpÖ ëõÚ
BG ô QyAk|þìpG ïlÚ ÉBýPcA BG óBñ^ ó@ QƒÖo
þüõâ úÞ QÖo|þìõéW Qzcôô ûpùèkô xpO !!lyBG òO RBzüBìpÖ
ok ,krüpâ|þì QüBñW êdì qA ô ûkAk ïBXðA þéPÚ }pPâorG pøAõg úéíW ÿoô@kBü qA|úPypÖ
úG úÞ lük Ao BÂo pßýK òíýzð ÝBOA òyôo úüBu òýøõO ûlñgpÖ eüB¿ð ûBâ úâ ,ly }oõìoõì
,kõG ûlýzÞ }pu úG Ao õPK ô ûlýíè êHì ÿôo Ao|úPypÖ úËdè óBíø kõG ò߃íƒì ô kõƒG|rƒýƒì@
qA Ao }pPvG Bø Iyô kõGpùÚôA BG úÞ ÿpøõy ô BøoBGô QvG|þì {Ûð {ñømok þèô lðBXðpG
ô lýGAõg|þì òíýzð ÝBOA ok ô ûkpÞ AlƒW ôA úG Rlƒì qAok ok ô kpƒÞ|þƒì ÑõƒWo Bƒùƒð@ úG BøoBG
xBvcA|úPypÖ pPvGok }A þèBg ÿBW ûoAõíø ÿBø ëBu ÙpÊ ûoAõíƒø ô lƒƒýƒƒuo|þƒƒì Bƒùƒð@
QyAk|þì Ôüok óq ó@ qA Ao {ìpâ ólG ô ly|þì pøAõgpùìpKô þÛÇñì ÿBø þüBíñøAo qA|úPynâ
oô úÆõÒ {øôlðA ÝçOBG ok pPzýG ô pPzýG BO ôA úG QHvð úßñüA qA râpø ô kõG ûkpG kõu pPâorG
úÆõÒ ûôlðA ÝçOBGokolÛð@kõg lüBy Bü lyBG ÿop ô kõHð óBíýzK QyAk þüAõñƒy Ùpƒc

.QyAlð óq pPvG úG þéýì úÞ kõG oô .kõG ûkpßð
úðBgrL[email protected] úG Ao kõƒg òƒýƒ^oôBƒK|úƒPƒypƒƒÖ qA þßü ô QuBgpG QhO qA qBG|úƒPƒvƒø@
ô kpÞ qBG Ao ëBÓ[email protected] ÙpƒÊ ok|úƒPƒvƒø@ lƒðBƒuo lülW ïõHè@ kõzâ Ao {PƒèAõƒO|rƒýƒì ÿBƒøõƒzƒÞ
Ao Bø wßÎ ûly ûoBK RBÏÇÚ ÿôBc ëBíƒPƒuk wßÎ ëBHðk úG ,kq Ýoô ô QyAkpG Ao þâkAõðBg
ÿõu úG ûoBGôk QuAõg ô kAk BW Bø úèBGq ÿçGæ úÞ þHy óBíø Qzâ|þì qBñÆ lèõO Iy ÿBø
}pøõy ÿAl¾ QzK qA úÞ kkpâpG {GAõg ÝBOA óBíø ô lðlý¿Úo îø BG ô kõG óBzèrñì kBøpÖ
þƒƒyõƒƒâ ok aƒƒK aƒƒK UƒƒÎBƒƒG úƒÞ þƒƒ¿ƒÚo
.QuA Jõg QèBc|úPypÖ .lýñy Ao wßÎ úG ÉõGpì RBd×¾ úG !ly {ðAoBßíø
koAk úìAkA kõG BXð@kBøpÖqA wßÎôk .lýuo Iy ó@ÿBø
ÿpãükô lðkõG|úPgAlðAoBGoBñÞok BÂo BG þßü

óApùO úéXì

ÿApG þP¾pÖ

j.Bñýì:ûlñvüõð

ÝBOA ûkpK eH¾pø êTì óq úÞòýíø #
þüçÆ òìAk îø lƒýyoõƒg ,kq oBƒñÞ Ao
òO ÿôo ô ÝBOA óõýì kpÞ òùK Ao {ãðo
BG ,QÞBu ô }õìBg úÞkpìpýK QÞpc þG
.kõG úPÖpâï[email protected]õgpPvGpG úPvG óBíz^
ókõG õO BG ,òÞ qBGõOBíz^ ,óBW îüpÞ pýg úG eH¾ -
òýHG ,þHzük ÿAl¾ ô pu pK óôoBG óôA qA lÏG

...ûoAk þPÖBÇè ú^ Aõø
ÿBø ûBãPuk qA úèõèô îýu úíø ó@ óBýìok
,lðkõG úPÖpâ Ao kpìpýK pG ô oôk úÞ ØƒéPhì
ûpù^ ,Rpvc úƒG úƒPhýì@ þƒÛzÎ BƒG óqpƒýK
þPuk þðBGpùì BG ô kpÞ ûBãð Ao }pvíø }õìBg
:lýzÞ {Ooõ¾ úG }qAõð pu qA
ÿlGôo îGAõW ÿAõg þíð îøqôpìAoBãðA -
Iy ôk þßü BO ?kBýì RkBü ,ÿkpßð QHd¾ òýDrO ÿApG ,òý^oAkô úPvKrÓì BGô ólG óõzð ûpPgk úÞ Q×â þì BükpG .îyBƒHƒð RoBñÞ òìô îø úãük ëBu l¾pâA þPc ,ûoAlð þèBßyA BƒìA
qA lÏGô ÿlýGAõg þì ÿoõgoBùð ÝBOA ÿõO ëôA Zpg ôo óõypñø úíø ,ÿonð ÿBø úuBÞ ÿôo ô olƒK ô úƒƒy þƒƒuçƒßƒíƒƒø ûBƒãƒzƒðAk ÿõƒO ôþyBGQÞBuô}õìBgoõÆòýíøõOôûonãG
þì ,ÿkpÞ þì ûçÞô ëBy Iy pu úÞ îø óôA óly oBÇÎ BÚ@ ZBc xôpÎ ú[email protected] .lðkpÞ þì óõyApG.lñPvøûkpßéý¿dOôkpƒøîø}okBƒì .îPvø RoBñÞ úzýíø òì ,þñßð îøBãð þPc
úìlìk ô Rkõg ÿBÛÖo ô Quôk ëBHðk þPÖo ô lýzÞ þø@õðBGpùy .kõG îùì Bø þƒéýg ÿApƒG lƒñPvøóôõƒWBƒOòƒÞBƒÎk,óBWîüpÞòÞBÎk QyAk ÝpGô lÎo ÿAl¾ úÞ þPÚô ,Izük êTì
.úðõgúGþPzâ|þìpG,eH¾ÿBø îøqõñø.Qvzð{üBøIèúyõâï[email protected]ÿlñhHè Rpvc ô lññÞ xBƒvcA ôo þPhHyõg îÏƒÆ RoBñÞ Rlì ïBíO lƒðôqpƒè þƒì ôo Bƒø|úƒzýy
pÒæ ô ûlýÞôp^ Quk þðBGpùì BG õðBGpùy ó@óBýìúÞkõGIXÎokëBu60QynâqAlÏG ...úðõíðóõyækúGókõGîøBGôÜzÎ ûlyoBãðAkõGïBPukÿõOQPukôïkõGúPvzð
}kõg ûlðq ô ïpâ óBPuk óBýì Ao }pvƒíƒø oõÇ^ ,RæBíÞ BG ô äðoAô ô äðo pPgk úíø äñ^ õðBGpùy ÿõéâ úG ûoBƒGôk úƒÞ ăÓG ïlýupO þì }A úíøõèõ^õÞ ú`GpvK úü þyBG
RolK qpìBýGAlg :lýzÞ ÿlñéG û@ ô QƒÖpƒâ xôpÎ ÿApGô lƒülƒñvK AoôA îƒðBƒg ZBƒc îz^ ÿpãükQíuúGAo{üôooBƒýPgAþƒGQƒgAlƒðA qBG úíýð ûpXñK ÿæ qA .þñÞ ëõø Al¾ ô pu qA
þâlðqþWpgôlìõüþì}kõg,úP×øúGúP×ø ëBu |15 BùñO ÐÚõì ó@úÞôA ,kpÞ {GBhPðA óly àyA îüpÞ úPvG óBíz^ êGBÛì BO lƒðAkpƒâpƒG ô à^õÞ ÝBOA úG pHg þG ,àñgô kBy þíývð
}Bíz^qA,lìõüþìúÞoBGpƒø,kAkþìôoóõì ÿô[email protected] ok úð ô kõG ZAôkqA pßÖ ok úð ô QyAk Qƒuok ,kBƒPÖA óBƒykõƒg þðAõW kBü úG .krüpð }püpc wñW òìAk BG ô ly koAô óBy QÞBu
îñÞqBG óBøk òì BO ûpËPñìolÛ^ úÞ ïlðõg þì .oBÇÎZBcúðBg pƒƒƒvƒK àƒƒƒO îüpÞ úÞ þðBìq {ýƒK ëBƒu |60 ô ûlýÞôp^ ÿBƒƒƒƒø úƒƒƒƒðõƒƒƒƒâ ÿôopG óAôk óAôk
îãGóôAúGôoõOþüBñPÎAþGôÿkpuQüBßyô {côo oAôlýìA|,ôo|RokBì ûqpìBýG Alg - }kõgÿApƒƒGꃃƒdƒƒìÿõƒƒƒO,oBÇÎpÚBƒGZBƒc .QyAnâBWúGAo{×ýÇèÿBKko,óqpýKwýg
ûkAk ëõÚ RokBì úG ,îPyAlð þPüBßy òì BìA ,ïA ÿoBƒãPuAõƒg lƒìôA úƒÞ ÿqôo !úƒyBƒG kBƒy îéLük ûqBO úÞ QÚô óBíø .QyAk þüBýG ô ôpG 4|ô ëBu àü Rlì Quok ,ûBì òüA óBüBK BG
þìô ïBýG oBñÞ RBøBGô îyBG Qýâlðq óq ïkõG .kõGûlìôAîðBgQXùGôîðBgpýñìRApøAõgBG õOA ûAo ûAo þßzìoAõéyô QÞ þPÚô ,kõG úPÖpâ þìpu úG BíÒAok óBñ`íø îüpÞ úÞ ly þì ûBì
ÐÚõìóõíøþPc,îñÞêíÎîøîèõÚúGîPuAõg þG ,îPÖpâ {éGBÛì ôo ÿB^ þñƒýƒu úÞ òýíø kq|þìòƒÒôoAo{üBøõì,lýyõKþìAo}AûkpÞ Ao ôA pãük úÞ ly þì Bø Rlì óBßyrK ô kpG
Rpvc îÖApÆA ô oôk ÿApPƒgk qA þƒéýƒg îø ,òì àìlñâ ÿA úPypÖ þéýg õO :Q×â úìlÛì þüBíðkõgôlýìApgþìúédìokxôôBÆêTìô }oôBG îø qõñø BìA .lñPvðAk þíð ûlðq óBvðA
úü pvK BùñO ïpøõy ,lðkoõg þì õñì þâlƒðq þK {èk ô îz^ ô QuAõø úG pu òì îüpÞ BìA ÿæ qA úüBvíø ÿBøpPgk úíø îz^ ,kpÞ þì àü ?ly þì pãì,kõG Qhu õðBƒGpƒùy ÿApƒG
,òßíPìôåorGÿA|ûkAõðBgBGkõGÿoAqBGþWBc }A úðõg xôpÎõO ïAõg þì òì ...úðôAô òüA úG ,oAléâ ÿBøokB^ QzKô ûpXñKôok ÙBßy ó@ qA lÏG ô þãèBu 78 òu ok ÿrÓì úƒPßu
ÐíW ôBø þðBíùì lHu pu êâ úÞ îø }kõg }A úðõg ÿõðBGlÞ ,ÿoBýG ú`G }ApƒG ,þƒzG .lðBì þì ûpýg ôA .ÿlGA ô }õìBg þGAõg
RnèôABGRpyBÏìqAúíøúÞkõGÐÚõìóôAÿBø ÿAõøúGpuîüpÞqAlüBGõO.þñÞ{ìAoôþyBG ÐÚõì pø Bø QÚô óôA !pýƒg úƒG }kBƒü - .úPcç¾A ô ïBíc qôo qôpìA îðôk þì -
pHgBGõOôïkõgRõégqAòìÈÛÖBìAlðkpGþì qAúÞîðôkþìôÿqBvGûkAõðõgôþâlðqkpìòì ,ly þƒì BƒKpƒG úƒðõƒðq úƒÂôo ô BƒÎk wƒéXƒì ûAoqApùÊ BükpGô }ôoõÞ kõGoApÚ úzýíø êTì
ëqBñì ok ô ÿkBy ÝpÒ õƒO ÿBƒø Iƒy ,ïkõƒG ...ÿBýìpG{vK okBìolÛ^ lñPyAk QhG ïkpPgk úÞ þüBøokBì qôpìA îñÞ þíðpßÖ BìA BXñüA óBýG óõy ûBãzðAk
àyABGòìÿBøIyôlyþìÿpLuQðBPuôk ûp×upuoôqúGôoõOóôA,îðBgZBcàé×Æ þì ïApPcA ô lñPÖpâ þì êüõdO õOApƒøAõƒg ô ópG BükpG úuAô ûoApÚ IƒzìA úƒ[email protected],óBƒýG lƒñðõƒPG
þì pdu úG õO ólìôA oBËPðA ok ,úüpâ ô û@ ô úÞ lýíù×ð îø QÚô aýøô lðõzð òìoBñÞ lÛÎ ÿonð koq úéy QÚô ,ïpdì ëBu pø .lñPyAnâ ïA ú`G àé×Æ ?úy þì RoôBG ,ÿoBãPuAõƒg
...lýuo ,ÿkoô@ok òì pu ôoBÞ òüA þÖçO oõƒÇƒ^ õO ÿApPgk úíø ly þì úÞ RokBì ,îðBg ZBƒc òì BìA ïpG óõyBøBG îø òì úÞ kpÞoAp¾A þéýg
ïAõg þíð ,óBW îüpÞ {hHGõñì þPÚBÆ þG lÏG ûBì àü BO úÞ îãG {ùG îPvðõPð QÚô aýø ؾ óõO úðõg ÉBýc ÿõO ,úüBvíø ô êýìBÖ BùñO îø úËdè úü ÿApG ôo õO kBü þíð îèk úÞ
òì ÿApG Bø úPynâ kBü oBãðA BìA îñÞ QPcAoBð òì BG úíéÞ |10 îø ÿôoõO ,óõì þuôpÎ IyqA ôo óõykõg þÛüpÆ úG ïôlÞ pø BO lñPÖpâ þì þñÞqBG îz^õùßüõO úÞ òßGôo }pßÖ ïoAnG

48

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
49
þìiýuúGôoîHéÚoBãðAQíñýGþìoBGpøúÞõO RqA þñÞ ëBýg úñßð ...úy þíð àyA óôlG
úü úÞ QuAõg|þì îèk ïõíO píÎ úü ...lñzÞ qôo óôA Alg ,îñÞ þì úéâõOqA ïoAk Bü ïpýãèk
ô îýP×ýG ûAo úãülíø ÿôqBG úGôqBG ,p¿Î qôo UÎBG ô îñÞ Qzðqpu ïAõhG úÞ ûoBýð ôo
BGqA óõìæBuô òvíøqA þéýg êTì ,óBðq ïlÚ ô ÿkõG òì þâlðq úíø õO ,îzG QýPcAoBð
îPyAk Quôk olÛ^ .îüpHG Rnè ókõG îø îz^úÞeH¾pø,ëBu|60ÿApGõOôòìþPvø
xBHè lüpg ÿApG îø BGôkpø ,lýÎ ÿBø úìlìk lÏG ,îülükôo úãülíø püõ¿O ëôA îükpÞ qBG
îø BG ,îýñƒÞ UdG ,îüpýãG îýí¿O Bø ú`G õðBGpùy ...úñü@ ëk ÿõO ôo óõìkõg püõ¿O
ÐðBÚ óõìBø|Ùpc BG ôo úãülíø ô îýðrG úðõ^ }õüoAk {âorG pvK ÿBø|Ùpc kBü úG oBG òüA
ÿBø ëBu òüA ÿõO ïkpÞ þìô[email protected]Û^ ,îýñÞ ô }pvíø ûApíø úPynâ ûBì òýíø úÞ kBPÖA
îýñýzñG úãülíøoBñÞ eH¾qA ,þüBùñOô ÿpýK ûlì@ }oAlük úG }ôoõÞ ô BükpG {üBøpvK
úÞ æBc ,îýãG óõì ókõG îø BG RApÆBg qA ô .Bø úP×ø Qynâ qA lÏG îø ó@ ,kõG
þÖçO úG BO ûkAk òì úG þP¾pÖ ô úPuAõg Alg òüA óõW qA þ^ úãük ú[email protected] ,óõW okBì -
òüA ïAõg|þíð ,îyBG RoBñÞ óõì úPynâ ÿoôk ,òìokBì ?ÿAõg þì óõW þG ûqBñW òüAô ÝBOA
QuBøëBuòìþâlðq.ïlGQukqAôoQ¾pÖ ,QvýðBýðkòüAÿõOúãükúÞQuBøRlìolK
oõÇ^ òì wK ,ûpýâ þì þñÏì õO kõWô BG úÞ úð ,ûoAk þPÞpc úð úÞ úýðkõG ûlðq ú^ òüA ú[email protected]
ôo RqBýð ô þüBùñO ÿBø QÎBu îzƒG þÂAo .þuBvcA úð ô þìçÞ
RõßuúGòì...þðôonãGóBPuoBíýGúüúyõâ óôA ,ûqBñW þãG RolK úG ÿoAlð ÜcõO -
BG ïoAk úÞ úèBu |60 ,óBW îüpÞ ïoAk RkBÎ õO xBvcA,ûõñyþìôoBìÿAl¾,Quûlðqqõñø
pâA }BG òEíÇì .îñÞ þì þâlðq Rõßu òüA þìpâ òì úÞoõÆ óõíø Quok ,úñÞ þƒì óõƒì
úìAkA QOõßu òüA úG îø úãük ëBu Bøl¾ ôo } þèBdyõg ,ôo }Bø þãñPèk ,ôo {ðlG
þ^pø úýÛGoAnG ,îðõì þì RoBñÞ îøqBG ,ÿlG ú`G êÚAlc úÞ îèBdyõg ,îñÞ þì xBvcA
>úýÛG< óôA úâA þPc ,òãG óAõg þì úÞ koõìokqôpìAúGBOôlññÞþíðpßÖõOêTìRBø
...òyBG BðAlðBì óõìpPgk ô }õüoAk óõìpvK .lðkpßð þøBOõÞ aýø óõy åorG olK
þPƒHƒdƒì BGõðBGpùy ly lñéG úÞok äðq ÿAl¾ ÿõOóôõWBOôkòüAúâAúðôkþìAlgÈÛÖ
}pvƒíƒøQzKîÞôlý×uÿBøõìÿôoúðAokBì oBß^ lüBG òì ,lðkõHð ïoBñÞ ëBu àü òüA
,úƒyBƒG wðõü îñÞ pßÖ :lýzÞ }qAõð Quk RpøAõg ,ïkq þì úýßO þvÞ ú^ úGô ïkpÞ|þì
úìBðqôo úÞk óõGBýg pu úÞ ûpvK óõíø óôA «çÏÖ }Bø ú`G ûBãzðAkpÆBg úG úÞ BðAlðBì
óõìApGôoqôpìAúìBðqôoæ« BíPcA,ûoAkþƒyôpƒÖ ôîz^õOÈÛÖ.ûlyQGpÒáBgpýuABýðkpu
ô ûoAk VkAõc úíýí qôpìA úìBðqôo ,ûkoô@ wcõùßü úÞ ÿkõG óõì Quk ÿB¿Îô ÕAp^
ÙçgpG BìA ...úñÞ þì óõì ëõÓzìqôpìA ïBíO òìpâA þñÏü ,ÿly úƒHüpƒÒ ïApGolÛ^ îñÞ þì
ûApíø úÞ kõG BükpG {âorG ûõð ,õðBGpùy oBËPðA ÿpùìþGîøòìBGolÚòýíø,ïkõGRolKÿBW
,}kõg ëBu ô òvíø ,þ×üpÊ ô óAõW pPgk ?ÿkpÞ|þì
ô òì ,óõWokBì ïçu :lðkõG ûkBPvüAok QzK òì óly pùì þG ô ÿpùì þG QƒHd¾ -
úéG îuApì ,lülG ûqBWA Bíy pâA BO îülìôA Bñýð ôîyBGBíyêTìîðõOþíðòìÈÛÖ,okBìQvýð
ôBíyoõÃcBGôBíyúðõgÿõOôoIzìAóôpG êTì ïApG QÚô aýø ïolK úÞ îñÞ }õìApÖ
òüpPùGBíyBñýðëõƒÚúƒG,îýñÞoArâpGåorGolK úÞ îñÞ ëõHÚ îðõO þíð ,ûkõHð úãük ÿBøolK
Bì úÞ þÛzÎ ,lýPvø þÏÚAô ÜzÎ úü úðõíð xBvcA ïpu ÿôo úG ôo {PHdì Quk râpø
BíypýgÿBÎkúßñüAÿô[email protected]ôîüoAkôo}ô[email protected] BO .ïlýz`ð ôo {ðkpÞ þðõGpùì îÏÆ ô ïkpßð
.úyBGBìþPhHyõgqBÒ@puIzìAåorGolKô QuôkþK{ýâlðq,kõGîèBuôBKpuúÞþðBìq
### åpì pPvG ÿõO úÞ æBc BìA Qynâ {ÛýÖo ô
úü úG qôo pø ,lýìA BG ï[email protected] pâA òâ þì ... }qA þÒApu þPc BÛÖo óôAqA ïôlÞ aýø ûkBPÖA
ÿoBPupK }qA ô ûlG [email protected] Jõ^ àzg úgBy óBW okBì .òupK þíð }qA þèBc ô ópýâ þíð
...úyþìrHuÿqôoúüûpgæBGúgByóôA,úñÞ ÿBK úGôo Qýâlðqô Qìçu Bíy ïAõg þíð òì
ÿoôBGBðZôAok,BükpGÿkrìBðqAlÏGûBìúu úâA òìolK,ûoAlðôo {yqoA úÞ ÿoAnG ÿrý^
QzâqBGú^pâA.kõzâîz^îüpƒÞ,óBƒãƒíƒø qA ÿoBÞô úƒPÖo úãük ,kõG îø BýðkolK òüpPùG
ëõÆ pPzýG ÿqôo lñ^ þâlðq úG ôA ûoBGôk oBPupK úü ,Qvýð úPgBu þvÞ Quk
BùñO,òÞBuôQÞpcþGóBñ`íøÿôBìAlýzßð úðõOþìîørùXìóBPuoBíýGúüÿõOþ¾õ¿g
Ao õðBGpùy úýðBS ô úËdè pø ok {øBãð BG }ApGpOQcAoôpPùGþéýgôoBíyÿBøoBÞòüA
xBvcAqApK ûBãð óBíø BGoBãðAô Qvüpãð|þì BG ...ûpýãG ôo {èõK òí ok ô ûlG ïBXðA
úíøîüpÞåpìqAlÏG.kpÞþìþuBñyolÚôAqA óAlñ^ôk þíÒ ,}õüoAk ÿBø Ùpc ÿoô@kBü
BO kpÞ qBG îz^ åpì qA {ýK ôA úÞ lñP×â|þì QvðAõO|þíð .kq ûpHñ^ õðBGpùy úƒñýu pG
ÑAkô ôA BG ô lñýHG Ao õðBGpùy oBG òü[email protected] ÿApG ôkpÞþìëkkokþvÞBGlüBG,lñýzñG}õìBg
ûrXÏì BO kõzâ îz^ ôA òì pËð úG BìA .lñÞ úPÖpâ ÿoõWlG îèk .QyAlðôArWrýð Ao þvÞ
...lñÞQGBSúíøúGAoóqàüÿoAkBÖôôÜzÎ ëBcqA ,ïõñy|þì úÞ þüBø ÙpcqA ,óBW îüpÞ

óApùO úéXì

oõK Jkõö ì .ï

ï|lñâ| úð| |ô êù^ {hG

ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK

.........

QvýG óôõW BO úu ,Åõc ÙpÆ óôA #
ókõG úPgAlðA õéüq úü ,úèBu Qzø Q×ø ô
ô ókpÞþì ÿqBG Ýoô òPyAk ô òýìq ôo
êÓG ï|ëBu ûlXýø ûl×ýø pPgk BO ôk
úÛýÚk úü BðôõW úÞókõG úPvzð óõy|Quk
þPuk úü ,lÏG úÛýÚk úü ô ókpÞ|þì ÿqBG
!kõG ûkq îð îyBW lñ^ ô kõG úPhüo úéâ³ úéâ³ ô kõG ûlýyõK þßzìoAõéy úü úÞ úèBu ÿA|ûkpg óôA òPvy ,îülýuo úÞ Åõc àükrð úü îðõy|Èuô !ólýzÞþì BðôA }õâôpu
!kõG ØÛu {íuA ÈÛÖ úÞ îÚBOA ØÛu eýHvO úüô }|úðõyôo kõG úPgAlðAôo }|QÞ }BK BG QyAk }okBì ô kõG ûly ïõíO ú`G pPgk úuBÞ úü ô óBßPuA BO lñ^ ,kõG ÿpÇG
ÝBOA úü õéW qA ïlÚ úü ,kõG {Puk ï|Qyok îùG îèBc QyAk !Qhüo þì áBg QÖBTÞ ôo }oBÞ úÞ ú`G óôA QÖBTÞ ÿõG !QuBì
úÞ ly þì Aô ÉBýc úGôo ûpXñK úü îÖpÆ úü áBüpO ëBc ok úÞ Akpì óôA q A þßü úÞ koõg|þì þì QyAk }okBì ô kõG ûly ïõíO
AõÛì }BW ô kõG úPvßýy {ÖpÆ úü úzýy >Q×â ô õéW lìôA úãük ÿõG ô ÝpÎ ÿõG ô áBüpO ÿõG ô {Pvy
}õéW î×ýTÞ ô áp^ ûkpK úü ô ókõG úPyAnâ !oô|òüA òýDBìp×G !BðôõW òülìôA }õg- >Q×â ô kpÞ ÙoBÏO óõíùG kõG ólýzÞ ô kõG ûly þÆBÚ úãülíø BG Åõc [email protected]
õO JAõhPgo Quk ôk îÚBOA úyõâ .kõG óôrüô@ !òýDBìp×G - |
ï|ÿA|úéýPýÖ ÕAp^ úü ô ûly ûlý`ýK Iy okB^ úü !òükoô@ B×¾ !îýzßG w×ð úÞly þíð|ç« ¾A
ûkq åorG iýì BO lñ^ ï|úãük ÙpÆ úG.kõG {éÓG >Q×â ApPýì ,QÖpâ õñì Quk BO < !òüpýy óõO|ïBÞ !ïpâ Bíy ïk -oBýìBÞ ô kõG ûly lñé[email protected] úÞ ïAõükAo úü ÿAl¾
!òPvýð ûoBßñüA BñüA óBg IèBÆ - qA êÚAlc úÞ Åõc ÙpÆ óôA îPÖo òì< êìBÞ ôo ûpËñì òüA Q×â|þì oBHgA QyAk
!kõGþuBHèBWç« Tì,oAõükúGókõG ô îøõO QÖo óBg IèBÆ ÿBígA úHOpì úü< BðôõW BO úu óôAqA þßü úÞ îzð ko QÖBTÞ êÓG îèk úÞ kõG ûlñðq úñd¾ òüA ÿolÛG !kpÞ|þì
ûBãð ôo ÝBOA ûpËñì îýPyAk oBýìBÞ ô òì þíð QHÒo ç« ¾A !ïkpâpG BXðõíø qA QuAõg
}õKôo QyAk úÞ oõXðõíø ApPýì úÞ îükpÞ|þì >Q×â >Q×â ô kpÞ lñéG òì ÙpÆ õy|óBßPuA úéK ÿæBG òì !òýDBK ïoAnG Bø úéK qAõìBK úÞ ïkpÞ
!?òO|ÿpPzì ?oBßý^ ólìôA BXñüA wK - .ïçu- òì qA pO òýDBK úéK BO ôk oBýìBÞ ô ïkõG ûkBPuAô Bø
>Q×â Rp¿ð úG koô@ þìok ôo {üpuôo ô !oAõük aâ òýÎ ly QèBXgqA ApPýì äðo < ko îø ôo Åõc úÞ Rp¿ð .ÉBýc õO ApPýì ô
!{³ßG õðôA õyBK !Rp¿ð - qAõíPuk îñì úÞ lýzÞô QÖpâõñì ÿôqBG ÈÛÖ |ç« ¾A úÞ ïkõG ûly Yýâ olÛðôA òì < ApPýì BìA ÝBOA úü ÙpÆ QÖo|þì QyAk ô kõG ûkpÞ
ÙpÆ îPÖo ô ïkoô@ok óBg IèBÆ Quk õO >Q×â kôq oBýìBÞ !îðrG Ùpc îPvðõO|þíð
{øBãð ko ô {ÖpÆ îýPzâpG oBýìBÞ ô òì < BO !òì ÙpÆ Qzâ þìpG QyAk úÞ oBýìBÞ !kõWô AoAõâ !}õð- !kõG ûkBPuAô Bì pËPñì BXðõíø
úÞ ûlñâ ûBýu àuõu BO ôk úG QyAk !îýPÖpâ ôo !?ÿkpÞ M³Þ ? úý^ -oBýìBÞ
>Q×â ïô[email protected] ApPýì ,{ùG ïlýuo }BW qA ô æBG QgAlðA ôo {ðBßPuA ûpvK úüõO ïpLG ô îñÞ oApÖ BXñüA qA kAõg þì îèk -
!kpÞ þì ûBãð ókõG ÝBOA oAõük ôo !òýPvñüAô BXñüA !õO îüpG - ko {éÓG qA QyAk úÞ ôo oBýìBÞ Quk ô ly lñéG
îz^ BG kõG ÿpPgk úü !ïly }|úWõPì ûqBO õðõìBz×Þok ïkô ÝBOAõO îýPÖo þüBO úu < êÓG úðõzG oôq úG QuAõg þì ô QÖpâ ly þì !úðõg ÙpÆ ïkpâpG ô òýyBì
Roõ¾ !lñéG ûBýu ÿBøõì ô þßzì ÿôpGA ô >Q×â ô QvG ôo ok ApPýì ô îükoô@ok >Q×â ô lýzÞ ô QÖpâ ôo îPuk<
{Ooõ¾õO úÞ ÿrý^ .QyAk þñüpýy ô ØüpÊ ÉBýc úßýO úü òüA ïAõg þì úÞ úÏÖk pø - >Q×â oBýìBÞ úÞ óõykõg þíù×G BO oBHgA úG ûlG ôo QuAõc !BýG -
!kõG }Bíz^|,kpÞ þì úWõO IéW þéýg !ópýâ þì ïqA ôo îðõW oBãðA ,îñÞ ko ôo êvÎ !ûpG þì îvÚ Rpu úG !RBÖô óõGpÚ- ÿBø úHñW }|úíø !ûly ê¾Bc QÖpzýKolÛ^
Bñýíø !lñéG þéýg ÿBø ûtì BG Qyok ÿBíz^ QyAkô òýDBK kõG úPgAlðAõypu Rp¿ð <
úâA úPHèA.ÝBOA ØÞ kpÞ þì òùKôo úìBðqôo úü !RõéâõO !pýãð pËð ok ôo þ×ñì
.kõG ûkpÞ äñzÚ þéýg ôo {Ooõ¾ ûkqAôk ûk àðõè@ úü !ÝBOA Q×â {ùG ly|þì |þK BKúãükûpvK,Q×âoBýìBÞúÞõñüA< ô lýzÞ }kõg BGõñì ô lülñg ô Q×âõñüA<
kBPÖA }Bíz^ úÞ ïkõG ûly }ByBíOõdì ,oAõük ô ÝBÆ aâ !}|ØÞõéüq úü BG kõG ÿpPì úü ÙpÆ îýPÖo ô îýPynâ óõyqA ïBøBì ô lzð
ôk ÙpÆ ïlðôkpâpG ôo ïpu kôq îñì ô ïBíz^ õO êÓG ApPýì ô òì ô QÖo þì pOõéW oBýìBÞ .ÝBOA !kpG
QyAk úÞ îOp¿ð .ókõGoAõükôo úÞ àuõu BO ÝBOA úü ok àükrð .îükpÞ þì QÞpc úãülíø
ô êù^ kpì úü ,}õO kõG úPÖo Rp¿ð úÞ

50


Click to View FlipBook Version