The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Omar Khayyam was a Persian mathematician, astronomer, and poet. He was born in Nishapur, in northeastern Iran, and spent most of his life near the court of the Karakhanid and Seljuq rulers in the period which witnessed the First Crusade

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2019-11-25 17:06:43

Tehran Magazine Issue #1163

Omar Khayyam was a Persian mathematician, astronomer, and poet. He was born in Nishapur, in northeastern Iran, and spent most of his life near the court of the Karakhanid and Seljuq rulers in the period which witnessed the First Crusade

Keywords: Omar Khayyam,poet,tehran,magazine,shahbod,noori,farsi,iran,astronomer

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

~ýðõ© óãü° ú ð±}ñü ÿô° ± óù ±¶±¶ ² ° ó±ù{ úéì óApùO úéXì

WWW.TEHRANMAGAZINE.com óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
lýðAõg|þì |úP×ø òüAok
Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
8 úd×¾...|............)ÿoõð lHùy ,úèBÛì pu( .îýPvø oArâpßy úÞ îýñÞ QGBS «çíÎ lüBG –
10úd×¾|.....................................) þHdì îüpì pPÞk |(! úðæõÛzÎ ÿBøAl¾- ÿoõð lŸHùy& Publisher
12úd×¾|...................................)þzHc lýÏu lídì ( BG úP×ø îg ô aýK ok-
16úd×¾......................|...........)þâlðq ÿBø RoBùì(þñýyBì þâlðq òüA qA óBìA-| SHAHBOD NOORI
|18úd×¾..|...........................)þuBñykõgQvO( lýðrGàdìAokõgQý¿hy-
20úd×¾..|..|...........................)léW ÿôo(pÎBy ÿoõGBzýð ïBýg píÎ þÖApâõýG- )| 201 9 pHìAõð 29 |( 1398 om|@| 8 úÏíW |/1163 êvévì ûoBíy ,24|ëBu
|22úd×¾.|..|......)BùýñPvðAk(! lülñhG ,lýñÞ úüpâ lýøAõg|þì úÞ þPÚô úßñüA ÿApG }ôo 5 -
24 úd×¾.......)óBùW ÿBíñýu( !lðkõG oAkoBG îéýÖ ok ÿqBG ïBãñø úÞ ÿoõùzì óq óApãüqBG- Friday, November, 29th, 2019 I S S U E # 1 1 6 3
35-28úd×¾ ...................|....................)oAlìBð }( Býðk oBñÞ ô úyõâ qA-|
36úd×¾........| ....................|....................)rñÆ( îülñhG îø BG þíÞ|-| The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
38 úd×¾....|.......|..................................)ûBOõÞ óBPuAk( úðBPvìq lüpg - 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
40 úd×¾ .............................................)ûBOõÞ óBPuAk( ûrXÏì qA pOApÖ– among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
44úd×¾ ......................................)kp³ÞAløúPyõðþÚoôBK(IyÿBðqAok–| published 102 pages of Tehran Weekly Magazine, which covers world
46úd×¾ ...............................)ÿlXðôpvgBüôoúPyõðþÚoôBK(ÜzÎîüpc– news, entertainment, art, sports, cultural & social events, etc., by
48úd×¾.|..............................................)ûBOõÞ óBPuAk ( ÿoBßýG kok-| utilizing the talents of the most famous writers from within the Iranian
50úd×¾..............................................)ûBOõÞóBPuAk( òìQyõðpu-| community.
52úd×¾.| ................................)QuôlùyúPypÖúPyõðþÚoôBK(|òìúPypÖ–
64-|54úd×¾......................................................úünÓO ô þßyrK- (818) 881-1771
66 úd×¾.................................................................ÿ[email protected]|
|68 úd×¾ ..........|................................................úP×ø þDõãzýK- TEHRAN MAGAZINE
78-72úd×¾............................................................. ëôlW|-
80 úd×¾|...........................................|.................Bø ÿlñìqBýð - Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA [email protected]ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Bý[email protected]ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P.O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

oAQrâGB.pSîß«çýyPíúvÎÞølîüýBñGÞ

SHAHBOD NOORI

úG þHuBñì óBìq òì ÿApG ,ÿoArâpßyô ÿoArãuBLu úP×ø úzýíø #
þì JBvc úG îýâlðq ÿBø þðAôApÖ ô Bø QíÏð úG klXì þøBãð oõËñì
.lü@
,Bíy ô òì BùñO úð ô QuA êHÚ ÿBø ëBu qA pOoAõyk IOApì úG Bì qôpìA þâlðq
ô óõãíøBð ÈüApy ok óApüA ok óBíðBñÆõíø Áõ¿hG ,Býðk ïkpì IéÒA úßéG
ô þÎBíPWAô þuBýu ÿBø ÿpýâok ,ÿkB¿PÚAoBzÖ .lðpG þìpu úG ÿlÎBvìBð
ókoô@kôpÖrW ÿA ûoB^ ûBãýGô ûBâ úÞ ûlýuo þüBW úG Rçßzì Ðýuô îXc
þÚBG óBíüApGpíS þGô þðæõÆ ÿBø äñWqA lÏG ,RçßzìpGApGok îýévOpu
.lðBì þíð
kBü Bü ô QuA kApì ÜÖô pG rý^ úíø úÞ þðBìq ok òP×â xBLu ,ÙôpÏì ëõÚ úG
þÚBy oBÞ ,ûly oAõyk ÈüApy úÞ þðBìq okôA úG QüBßyô úéâô Alg ókoô@
.kpýâ Roõ¾ òüA wßÎ pG úÞ QuA þðBìq êßzì ô Qvýð
ÿBW úG ô îýyBG óAkolÚ kõWõì Rçßzì ïBíO kõWô BG îýðAõPG Bì þñÏü
rÞpíO QHTì ÿBø úHñWpG ,þâlðq þ×ñì ÿBø {hGô óAõýè þèBg úíýðpGrÞpíO
,îñÞ þì ûBãð ÿpPzýG QÚk BG îðBýÖApÆAô kõg þâlðq úG þPÚô .îýyBG úPyAk
ûkpPvâ|rýì ÿBK ÿoArâpßy qôo úðBùG úG îø Bì qA ÿoBývG ô îüoAk ÿoArâpßy qôo úG kBÛPÎA úÞ Bì kõWôÿlñüByõg koAõìBüôRBËdè,BøþðBìBuúGBðôRçßzìÿAoôúzýíø
pãülßü BG lüBG .îýñÞ êíÎrýð kõg ÿBÎk úG lüBG îýñÞ|þì BÎkô îýñýzð|þì ûly|úPhK ÿBø óõíéÚõG ô þPcAoBð ZôA ok þPÚô .îýyBG oArâpßy ô ûkoô@ Iè pG lñhHè Bø ó@ ÿoô@kBü BG îýðAõPG úÞ koAk
.îüpHGRnèpPùGîüoAk{ýKokúÞþüBøqôoqAîýðAõPGBOîüoAnãGoBñÞAoBøRoôlÞôîýyBGóBGpùì þì þâlðq úG úÒlÒk þG þøBâ úÞ îñÞ þì ûBãð kõg ûlðq pu ô kBy óBðAõWõð úG þâlðq ÿBøoBzÖ
ôûlyûBOõÞRBükBìqAóBzPukæBGêüækúGúÞîýñÞqAokÿkApÖAÿõuúGÿoBüôàíÞQuklüBG kõg úGô ûkpÞ êìCBO ÿA úËdè ,lñÞ þìpK Ao ïkõWô ÿBÃÖ Rõßu êÞ Bø ó@úùÛùÚ ÿAl¾ô lðlñg
.lðoAk Bì ÿpß×íø ô ÿoBßíø úG qBýð óly lñéG ûoBGôk ÿApG .lyBG îø BHüq lðAõO þì Bø þPhu ïBíO BG þâlðq úÞ îøk þì oAlzø
ô QýèBÏÖ ïpâpu ó@ ok ÜÖõì þðApüA óAoArø úðBPhHyõg úÞ åorG wéXð@ wè òýíø ok qôpìA Ao þðBìkBy ÿA úËdè ,Bø ó@úG Qìlg BG îðAõO þìô îñÞ þì koõgpG óBüBñ[email protected]|ô óBPuôk BG þPÚô
ëAlW ëBcok þâlðq Rçßzì BG þPhu BG úÞ îýuBñy|þì Ao þðApüA ûkAõðBg Bø ûk ,lñyBG|þì þâlðq ÿApGÿkByôBøRnèòüAúGpXOlüBy.îñÞþìúGpXOAoRnèkõWôïBíOBG,ïqBukoAôBøó@ëkúG
þPyõðpuúGB« ÏÇÚîüoAnãðBùð@óBPukokAokõgÿokApGQukôîýGBPzðBùð@ÿoBüúGpâAúÞlñPvø ,êídOêGBÚpýÒôoAõykÿBøúËdèrWúG,þâlðqkõKôoBOokóAõOþìBìAlyBHðoôlÛìúzýíøBøó@
ÿBø ûp×u ÿBKok Ao Bì ÿBÎkrâpø åorG lðôAlgô Qvýð þðApüAô óApüA ûlñHüq úÞ ly lñøAõgoB^k êHÚÿlñ^úÞîPÖAþìÿAúPyõðkBü.kõGóAkolÚBøó@QGBGôkpÞAlýKrýðAoþüBøúPÖBüòýñ^òüA
.kpÞ løAõhð JBXPvì þüBÎk îuApì pø ô ÿoArâpßy :Q×â þì úÞ ÿA úPyõð .kõG úPvzð îèk úG IýXÎ ô ïkõG ûlðAõg Ao ó@
koõgpG Bø ó@BG óõâBðõâ þÎõð úGô îüA ûlðAõg BìqA àüpø Ao úGBzì úéíW óAoArøô úPyõð òüA ó@ kõg îßy ókpÞpK ÿApG úÞ îyBGpßzPì qBG lüBG ,QuA ïrýìpu þèBg ÿAnÒ ÿA úíÛèpâA<
lüByô ïoAkoBÞôpu ÿklÏPì Rçßzìô Bø ÿoBPÖpâ BG úÞ óBvðA àü óAõñÎ úG òì ÿApG .îüA ûkpÞ QuAóAõOpKôîèBuïpvíøúÞîyBGpßzPìlüBG,lñÞþìQüBßyÈüApyqAïpvíøpâA.ïoAkAoúíÛè
ÿoArâpßyôpK úíýð ólükpG þãzýíørÞpíO ,kõy þìpãükqôoqApOoAõykqôopø îüApG þâlðq lüBG,lññÞþìoAlýGòüpýyJAõgqAApì,kõgÿAl¾ôpuBGBøú`GþPÚô.koAkAoQüBßyRolÚô
pßy þìõíÎ ÿBÃÖ ok òPÖpâ oApÚ ô Thanksgiving qôo óõ^ þüBøqôo BìA ,QuA oAõyk >.lðpG þì pu úG êìBÞ Qìçu ok îüBø ú`G ô ïoAk ókõG olK Q¾pÖ qõñø úÞ îyBG óBìkBy
Bø QíÏð òüAqAô ûkõG ,ïoAkpÂBc ëBcok ú`ð@pø óAkolÚ lüBG úÞ lñÞ þì ÿoô@kBü òì úG ÿoArâ ïBíO ô ûkpÞ ÿqBG Ao þuBuA {Ûð ëõK úzýíø píÎ ÿBø ëBu ëõÆ ok ô þâlðq êcApì ïBíO ok
.ïpHGAoRnèQüBùð àü Qyõðpuok lðAõO|þì úÞ ÿpSAô ëõK {Ûð úG òüApGBñG .QuA ëõK ókoô@Quk úG ÿApG Bø }çO
þìBcôûlñðAõgóAõñÎúGBíyqõñøúÞ,pßyôîüõâòhuBíyBGîðAõOþìúÞ,îPvøúÞ,pßy ô QHTìpýSBC O ú^ ó@ókõHð Büô ókõG úÞ îýðAk|þìô îý×ÚAô þGõg úG lyBG|úPyAk ûkAõðBg àü Büô kpÖ
òüA pG ûly úPyõð RBÓè ô ÿoArãuBLu òzW ok QÞpy ô pÇu lñ^ òüA ólðAõg úG pÂBc úéXì òüA .lyBG|úPyAk kApÖA Qyõðpu ok lðAõO|þì þ×ñì Bü
.óBOQüBícôóBOpùì,óBOókõGqAxBLu.lýPvønÒBÞúd×¾ àüoklüByúÞlðõy|þìûlýzÞþÖApdðAÿBøûAoúGëõKókoô@QukúGÿApGúðB×uCBPìÿAûlÎ
úXýPð þüô[email protected] þG ô þðApüô rW Rlì lñéG ok BìA lñÞ ÿqBG Ao þHüp×èk {Ûð þâlðq qA ûBOõÞ oBývG ÐÇÛì
qA óBzPuk þùWõì êüæk úG úÞ þüBø óBvðAqA|úPuk ó@ØýéßO óBýì òüAok BìA .QyAk løAõhð ÿA
ûlÎ ó@ lñðBì ?Qvý^ lñupG ëõK úG þ×ñì ÿBø ûAo ÜüpÆ qA BO lñPvýð pÂBc ô kõy|þì ûBOõÞ RBükBì
.lðõy|þì þâkBPÖA oBÞ oA þPc ô úèrèq ô ÿqõu {[email protected] ,êýu lñðBì þðBùâBð ÿBø úSkBc oB^k úÞ ÿA
àéùì ÿBø ÿoBíýG oBPÖpâ úÞ ÿA ûlÎ ó@ ,konâ|þì ok óByA úðBg oô@ óBð úÞ ÿA ûlÎ ó@ lñðBì
kõg þâlðq ïBíO óApüA qA oApÖ ÿApG úÞ ÿA ûlÎ ó@ô lñÞ|þì óBylülùO ÿoBßýG úÞ ÿA ûlÎ ó@ .lðõy|þì
.lðõ[email protected]ÿBýðkkoAôBOlññÞ|þìúñürøAo 8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

Q×W " wc kBXüA úG þvñW úÇGAo ïBXðA ïBãñø BGõãP×â ïBãñø ok óAkpì ú^ ô óBðq ú^ úÞ lðly >þHdì îüpì <pPÞk
ok" îuBâoA þãñøBíø" ô " þvñW þƒâlƒy QHd¾ òdè ô Al¾ òO kõg àýPðBìo àüpy
ókpÞ QHd¾ ûõdð ô lññßýì lýéÛO Ao ôA ÿBø QvýKApO wßuôpãðBìok óAôo
.lñßýì àíÞ oAlðBW lupýì pËð úG .lðqBvýì äñøBíø ÿô BG Ao kõg
ÿBøAl¾ oBPÖo ÿôo pG úÞ þüBø þuopG ok îø úG á ÿkApÖA òýG þOõ¾ ÿqBu õu îø úÞ
óBvðA ok þvñW úÇGAo ïBXðA òýc ok ûly lýèõO ÿoAnâ pýSBO þÆBHOoA ûAo àü lðoAk ÿlñì úÚçÎ
«BìArèA úÞ QuA ûly ûkAk óBzð ûlýuo ïBXðA úG BÛèA kõg ûlðõñy úG þìBýK úÞ kõzýì Jõvdì
kõWõì óqok îuBâoAô Al¾ lýèõO òýG þÆBHOoA BG òì :lyBHýì òüA úéíW òüA ó@oõËñì úÞ lñßýì
ôqlýè ûBãzðAk ÿõuqA 2011 ëBuok .lyBHýíð
þÆ úÞ lýuo ïBXðA úG þÛýÛdOpýzßñè ûBãzðAk ! îPvø þßü õO
ûlì@êíÎ úG RõÎk úèBu 48 BO 18 óq 71qA ó@ þvñW úÇGAo ïBXðA ïBãñøok lük lüBG BìAô
þvñW úÇGAo ïBXðA ïBãñø ÿAl¾ úGpXO BO kõG
òüA úXýPð .kõy úPyAnâ {üBì[email protected] úOõG úG Bùð@ ?lyBHýì oAkoõgpG þøBãüBW ú^ qA ,Al¾
ok Bø þðkõì[email protected] qA ÿoBývG úÞ kAk óBzð þuopG þgpG ólýñy Bü ókpÞ pÞm , ApPðBO îýèBÏO ok
lðkpßýì lýèõO Al¾ þvñW úÇGAo ïBXðA ïBãñø
îuBâoA ïBãñø ok «BìArèA Al¾ lýèõO óBìq òßýè ! úðæõÛzÎ ÿBøAl¾ òhu ÿAl¾ qA lüõãýì ÌÖBc þPÚô #
úG óBðq òüA qA l¾ok {y ô Q¿y .QuA ûkõHð lHñâòüAok úÞÿoBâkBüpPyõg ïlülð ÜzÎ
ëArðA úG ô wßu úG ólýzhG QÎpu oõ˃ñƒì ëpPñÞ úG , þvñW úÇGAo ïBXðA ïBãñøok RAõ¾A àýPðBìo , QýGAnW óArýì Al¾ ÿBø úðõíð òüA úHñW BùñO ÜzÎ òhu òüA æ« BíPcA ,lðBíGoAôk
l¾ok Q×øô kBPzøô þvñW àüpy ólýðBuo .lñßýì àíÞ þvñW ÿspƒðA ÿqBƒu ëBƒÏÖ ô koõì Apð@ ólýuo }õâ úG äñøByõg ô ókõG ÿBø þâtüô úPvüBHýì ô úPyAlð þðBƒÖpƒÎ
úG kBíPÎA òPÖoæBG ô þvñW Üég {üArÖA Qýð úG ûlýìBð ÜzÎ RAõ¾A , ïõø , û@ , ïôA ÿBøAl¾ òüA IèBW úPßð .lñøk oApÚ ÿlñG úHOo ô òýíhO ok .lyBG ûkõG êìBy rýð Ao þvñW - þívW
Al¾ lýèõO úG RokBHì kõg þvñW àüpy w×ð ûlýñy Bü , òømok Bùð@oApßOôpÞm úÞ lðõzýì qA lÏG BùñO óBâlñøk ûpíð úÞ kõG òüAok {øôtK ÜyBÎ þðlG þßükrð , ÜzÎ òüA þñýìq úðõâ
pPvG Èýdìok Rõ¾ ÈHÂ ÜüpÆqA Bùð@ óly ÀýhzO þPuok úG lñPvðAõPýì úHðBS ôk Qynâ þvñW þyõgpu úßéG ûkõHð QìB¾ ÝõzÏìô
| |.lðkõGûkõíðþvñWúÇGAoïBXðAïBãñøok ûlükpâ úý¾õO þãñøBíø ô rÞpíO oõƒËƒñì úƒG ÿAl¾ IÆBhì Bü@ úÞ lññÞ ïõéÏì ô lñøk oApÚ , AõXð êìBy BøAl¾ òüA .kkpãýì ÿoAlýñy
wßu ïBãñø ok ÿlýèõO ÿAl¾ úßð@ pG ûôçÎ ëBc ok kpÖ ô QuA Quôk àü ûly {ƒhK ïBãíø úÞlyBHýì þüBñÏì BGô BñÏì þG RAõ¾A
ëõgk BùñO òüA , lyBHýíð îuBâoA úG úPvƒGAô | |.QuA Bü ô QuA ûkõG kõg wñW îø Quôk BGõã×Pâ okB¾ ûpXñc qA þvñW oõy òPƒÖoæBƒG BƒG
QuA óBðq ok ÿqBuAl¾ qBu úñýìq úÞ Qvýð úG wßu ïBãñø ok Al¾ lýèõO lupýì pËð úG úPÖpâ êßy àýPðBìo ÝõzÏì BG óBƒíP×â òƒüA ô þðlG xBíO qA úÞ QvüAl¾ Bü ô kkpãýì
ëõgkqApýÒ ÿpãük ÿBø úðõâ úG úÞ þðBðq úßéG úÞ Ap^ lupýì ïBXðA úG þéìBßO Ùlø ô oõËñì óBzð Bø êýédO ô úürXO òüA ê¾Bc .QuA ûly Ðíu úG þvñW ÿBø óBâoA QzâpG ô QÖo
úƒG )..ô þƒðBƒøk wƒßƒu , þƒüBƒÂoA kõƒg ( " oBPÖo rýð óBvðA qA pO òýüBK ûko óAoAlðBW ok ïBXðA úG àýPðBìo IÆBhì BG úÞ ÿBøAl¾ kAk
ÿqBuAl¾ úG okBÚ rýð lñupýì þvñW ÿkõñyõg ûtüô RAõ¾A kBXüA Bü " òzürýèBÞô ÿoõPýèõKBÞ úÚçÎ ô pO JAnW ,pO qAõð }õâ kõG ûlýuo | | .lñupýì
úG ólýuo BƒO þƒvñW þƒãPhýãðApƒG òƒýc ok Al¾ lýèõO , RBðAõýc ok .lyBHýì ïõupì wßu kõg óBPuôk BG úÞ ÿkApÖA ÿBøAl¾qApO úðAlñì óq úÞ þüAl¾ þPc úÞ lýðAlG QuA IèBW
qA þ×éPhìêüækúG þvñWúÇGAoïBXðAòýcok ó@ qA pãülßü BG ókpÞ QHd¾ ïBãñø ok kpì ô
| |.lñPvøîuBâoA êíÎ àƒü ïBƒXðA ܃ÛdO QƒyAk ïçÎA úƒéíW .lðA ûly ÿlñG úHOo lðkõG ûkpÞ QHd¾ óBð@ úðæõÛzÎ RBýð xBuA pG lññßýì ûkB×PuA
ok þvñW ÿqBuAl¾ oBPÖo lupýì pËð úG úG .kkpãýì kBXüA àükrð ÿA úé¾BÖ ok þvñW îýO ô lupýíð BùPðA úƒG BƒXñüA ok óBƒPuAk BPuAo òüA ok !!kkpãýƒì pƒýƒýƒÓƒO }õƒhƒPƒuk
{ñürâok kpÖ úÞ ûkõG úðAoBýyõø ÿlñüApÖ óBðq ok Al¾ lýèõO )1978 ( kôôoA ô óõPéýíø oôBG úWõPì kõg ÿBø þuopG úìAkA ok þƒOBƒÛýÛdO óBðq úÞ QuA ûkAk óBzð QüApHè@ YèBÞ RBÛýÛdO
úÞ þvÞ BG ókpÞ QHd¾ ïBãñø ok óAkpƒì ô
.lñßýì ÿqBG þGBhPðA {Ûð ó@ ïBXðA óBìq ÅõÎ Ao kõg ÿAl¾ lðoAk ÿô úG QHvð þzzÞ
AõXð úG þvñW úÇGAo ïBXðA òýc ok óAkpì
, þvñW ÿBø ÿqAkpK ëBýg þüõâqBG , ókpƒÞ .lññßýì
àýÞo RAoBHÎ ÿpýâoBßG , oAk Al¾ ÿBø w×ð ok úÞ þuopG òüA pülì wÞBø óAqõu îðBg
úG ÿoAlýñy wc àüpdO BG BO lðqAkpLýì ..ô lyBHýìpËð IcB¾ Al¾ô þéìBßO þuBñzðAôo
þvñW àüpyô kõgok þvñW Üég òPÖo æBG ok Ao kõg ÿAl¾ Bì úÞ QuA òüA úð ÈÛÖ lüõãýì
ok .kkpâ pOpünLèk ïBXðA ÿBÃÖ , ûkpÞ àíÞ ïoAk {Puôk úÞ þvÞ BG óly ôpGôo ïBãñƒø
pËð qA úÞ þOAoBHÎ ÿpýâoBßG îvýDõDBO îýèBÏO úÞ QvüA úðõâ úG lñüApÖ òüA úßéG îýñßýì ÅõÎ
þÛéO òýøõO ûkõG ûlññÞ pýÛdO þvñW àüpy ok .lðkpâ pýýÓO òüA úWõPì lñðAõPýì îø óApãük
úÞ Ap^ QuA úPÖpâ oApÚ Qƒìnƒì koõƒì kkpƒâ ÿA úèBÛì ok ó@ úXýPð úÞ {øôtK òüA lƒðôo
ûõÛéG óAõO ûlðoAkqBG þOAoBHÎ òýñ^ qA ûkB×PuA îýPvø ÜyBÎ Bì úÞ lñíù×ýì ïkpì : óAõñÎ QdO
ÿBøAl¾ qA þüBø úðõíð QuA ûlükpâ Zolñƒì
.lðkpãýì þÛéO þèBÏO ô lyo ÿApG wßu îø Bø Al¾ òüA .QuA ûly ÿoô@ ÐíW kApÖA
úG ô ÐÚõì úG xBßÏðA ô qApGA xBuA òüA pG óBPuôk BG kApÖA úÞ QuA þüBø QHd¾ êìBy
ïBXðA ô ûlülñvK QvüpìA ,RBðBXýø ûqAlðA þüBøõãP×â òýñ`íøô lðA úPyAk kõg wñXíø
úPuk òüA úÞ IuBñì QuA þP¾pÖ þvñW úÇGAo úÚçÎ Bùð@ úG úÞ lðkõG ÿkApÖA óBð@ IÆBhì úÞ
, óly óBùñK ô JõÞpu ÿBW úG ØÆAõÎ qA
.QuA ûkõHýì kõWõì ÿlñì
| | .lñüBíðAlýKúýéhOÿApGþèBXìlñðAõPG úPuAõg kApÖA qA ÜýÛdO òüA ïBXðAoõËñì úG
îPüo ô óq ÿBø û@ ÿAl¾ úG wßu ïBãñø ok wñXíø óBPuôk BG þñ×éO êßy úG úÞ kõzýì
pìA òüA úÞ òÞ }õâ óq òýãñu ÿBƒø wƒ×ð B¿hzìô lññÞ QHd¾ kõg ÝõzÏì BG Bü kõg
úPyAk þðAqoAôA úGõO úÞ lyBHýì þOnè pãðBzð ô ? ûoõÇ^ QèBc :lñupLG Ao RæAõu òüA Bùð@ qA
òüA ókpÞ ÈH qA wK ?þñßýì ÿoAk oBƒãƒ^
)ûlñvüõð úíWpO pÇÏì ÕBG JBPÞ qA(.ÿA qA BO kõzýì úPuAõg pãük p×ð kBPzø qA BøAl¾
ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy
10
" pPùG þâlðq , pPùG wßu ": úÞ }õâ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

11

óApùO úéXì

ÿpì RpK < ïBð úG þíðBg úG ÜéÏPì JBPÞ oAõu ÿqôo :ûkpÞ ØüpÏO êý^p^ .koAlð .lupG oAk Üc úG Üc úÞ þðBìq BO kpÞ løAõhð BG úP×ø îg ô aýK ok
ûBì29iüoBOokAoó@úÞûkõG>|Pratt Mary| ïkpì ÿApG ô ïôpG|BBC úG BO ïly þvÞBO úÞ Ao ú`ð@ óõ^ Q×â óAõO þì ú^ òüA qA {ýG
BO ûkpÞ AløA koAôoBø úðBhGBPÞ úG 1915 úì ûkAk Bø ó@ úG Ao }pHg êHÚ qA úÞ îüõãG þðBñhu ôk lük qA ô ÿpHg ÿBø úðBuo ok lýñy ô lük lüBG þzHc lýÏu lídì
úd×¾ 1114 léW àü ok JBPÞ .lðBíG Íõ×dì ûlñðAo úG ïlýuo l¿Ûì úG þPÚô .kõG ûly ô ûlññýG ô ûly wßÏñì Qèôk ô ïkpì úÖpÆ
ûly úPyõð pÇu 3A ó@ úd×¾ pø ok úÞ QuA ÿA ok ôA BìA .ïkpâpG òì BO lñÞ pH¾ îP×â þvÞBO .lðBzñG RôBÃÚ úG lðAõO þì þGõg úG Ao ûlðõñy |[email protected]|
óõ^ îðAõO þíð úðB×uCBPì :Q×â òì úG iuBK
.QuA þðApñhu úG îðAõPG BO ïkpâpG úðBg úG Ðüpu lüBG ïôk qôo ëôA qôo
kAqpùy Iy àü ô oArø JBPÞ pãPüAôo !êý^p^ ÿBGBGoõâ óApüAok îzg Zõì
þüõâ ú¿Ú ûBykBK ÿApG úÞ QuA ÿpüqô pPgk | |.îølG}õâõükAoqAêý^p^
.løBßG kõg úG QHvð Ao ôA îzg BO lñÞ þì ûly ëBdyõg ïkõg úG ûlñðAo úÚçÎ qA úÞ òì ÿBø úéXì úÞúédì ûBãzü[email protected]ôpìA # þðBùâBð þðApâqA óApüAok ïkpì îzg|#
óApüA ô kAlÓG ok JBPÞ òüA ÿBø óBPuAk pPzýG ô ïkAk ôA úG ÿlðõK ûk xBñßuA àü Ýôm qA ïkõG qA þvßÎ ïkq þì Ýoô Ao þüBßüpì@ ok þWõì óBñ^ pGApG úu QíýÚ úG òürñG
úG Ao JBPÞ òüA ÿBø úzüo þgpG .konâ þì oõâ :Q×â ÿlðõK ûk xBñßuA ólük BG ûlñðAo ok Ao BýðBPüpG püqô Qvhð êý^p^ óõPvñüô à^õÞô åorG ÿBøpùy ô óApùO ÿBø óBGBýg
þì þgpG ô lñøk þì QHvð JApÎA ô óBýðõü òüA îø eH¾ AkpÖ BO lýøAõhG pâA !êý^p^ ÿBGBG ok îø ÿp×u úÞïlük ûBXñK úøk ÿBø ëBu QgAlðA ûAo úG oõzÞpG îÞBc Qìõßc úýéÎ
ó@pãPüAôo kAqpùy Apüq koAk þðApüA úzüo lñüõâ òýíø úGô QyAk óApüA úG þðBùW äñW óBìq ÿBølìBýK úP×ø àü {ýG qA lÏG qõñø úÞ
BG ûly åpì úG ïõßdì úÞ kAqpùy .QuA þðApüA !îðBì þì óBOpËPñì BW úPyõð ú^ ôA ûoBG ok îñýHG ïly ôBßXñÞêýèk úðBuo úWõO óõðBÞok ïkpì ûkpPvâÅApPÎA
òüA JônXì óBñ^ Ao ûBy }oAk úìAkA ÿBø ú¿Ú qôo ó@:QuA úP×â QüBßc òüAqA lÏG êý^p^
ûBykBK ÔýO püq qA ó@pÆBg úG úÞ lñÞ þì Bø ú¿Ú BOô lñÞ þì ÅõÎ Ao Bø óBvðA ëõK úÞ ïlýíùÖ .QuA ûly .koAkoApÚ óBùW þuBýu óApHøoô Bø
þðBPuAk kõg úÞ þüApWBì .lGBü þì þüBøo ô þPvø JõHdì þyBG úPyAk ëõK úÞ þðBìq úWõPì ô ïlðAõg Ao ó@ kõG ûBOõÞ IéÇì óõ^ ô QðpPñüA ÐÇÚ BG þOBÂApPÎA òýñ^ þK ok
lüBG ó@qA þøBâ@ÿApGô koAk úðBâAlWô IèBW ô QuA IèBW úÞ ûly êÛðôA qA þPüBßc ïly oõzÞ ÿBøpùy úG þuBíO úðõâpø þñ×éO ÉõÇg
.lññÞ þì QyõìApÖ þyBG úPyAlð úÞ þðBìq koô@ þì kBü úG Ao Bø þðApüA Bì êTíèA Jp óBíø úðBí¿g koõgpG êýèk úG ô ly òßíìpýÒ
.lðAõg Ao JBPÞ þðBíüA ô òük ëõK þG ô úñupâ ï[email protected] :lüõâ þì úÞ þìBËð Qìõßc úHy ÿoApÚpG ô þPýñìA óAoõìCBì
ïõu qôo ô úPzÞ òO Qvüôk qA {ýG oõzÞ puApu ok
ïoBù^ qôo Iy àüôoArø ûqBñW úÞ lðly QyAkqBG ô þígq òO Bøl¾
!óApüA ÿBíñýuoBHâpìoAõük êüõdO óBzðBâlðBìqBG úG óBâly úPzÞqA þgpG
ÙôpÏì JBPÞ òPyõð koõì ok ú^pâ#| þígq pPzýG qA rýð þðBzð ô ïBð ô ûlzð ûkAk
óAqBvíéýÖ þéHÚ ÿBø ÅApPÎA qA lÏG # > úéýè ô úéýè ØèA < Bü >Iy àü ô oArø< | |.QvýðxpPukokóBâlyQyAkqBGôóBâly
ÿBøoBzÖ ô oõvðBu úG óApüA ÿBíñýu fpÇì oBù^ ô koAk kõWô þOôB×Pì ÿBøpËð oBùÊA pø ok þPÚô ïkpì îzg úÞ QuA þÏýHÆ
ÿBø îéýÖ úýùO úñýìq ok þßüsõèõDlüA ,úñülì ok ØéPhì ÿBø úíWpO BG ó@qA úhvð {Þ ôpÖ ÿkôq úG lü@ óBýéÒ úG óBùW úÇÛð 12
BG ÿkBÛPðA A« lüly ÿA úýðBýG qôpìA þüBíñýu ØéPhì kApÖA úG IvPñì úÞlñøô òýèpG ,óApùO
p¾Bð ,ÿôBýíýÞrüôpK ,þüBÃýG ïApùG ÿBÃìA
óBzgo ,þðAqõW ÿp×ÏW kõÏvì ,þüAõÛO .kõy þì ÿoAlùãð QuA
îüpÞ sôoAô ,ÿkBøpÖ pÓ¾A ,kBíPÎA|þñG òüA qA þÇg úhvð àü qA QHd¾ «ApýgA BìA
ô oõK |ïpÞÿlùì ,þìõ¿Ïì ôpvg ,þdývì úG koAôoBø ûBãzðAk óõOôBø úðBhGBPÞ ok JBPÞ
oBzPðA óApüA ok óApâBíñýu qA ÿpãük oBíy ô úéýè ØèA úüpñø úíWpO< ïBðpüq úÞ ûlì@óBýì
oõvðBu , þéÓy QýñìA ïlÎ úG ó@ok úÞQÖBü þñÏü 1223 ó@ úíWpO ëBu ô ûly QHS >úéýè
ûly ûoByA óApâBíñýu óly þðAlðq ô lüly òüA Büõâ .QuA ûly pÞm ÿkçýì 1808 ëBu

.QuA
QýñìA Bì< :lðA úPyõð úýðBýG óBâlññÞ FBÃìA
êýèk úG Bì óAoBßíø qA ÿoBývG ,îüoAlð þéÓy
BG ûoAõíø ,óApýâ|îýí¿O ÿBø|QuBýu
.lñPvø ô ûkõG ôpGôo RlìqAok ÿBø|ÿoBÞ|þG
ÿpSA òPgBu pÆBg úG óAqBu|îéýÖ þgpG
qA Zôpg QýÎõñíì ,óAlðq úG ïõßdì ,ÿkBÛPðA
.lðA|ûly ôpGôo oBÞ|QýÎõñíì BG Bü ô oõzÞ
ô Bø|Q¾pÖ ÐüqõO ok oBß[email protected] ÿBø|ÄýÏHO
RpWBùì IWõì ,oõvðBu ô ÝBñPgA ,|RBðBßìA

.>QuA ûly óApâBíñýu qA ÿoBíy|úPuAõgBð
klÏPì rÞApì kõWô qA kBÛPðA BG òýñ`íø úýðBýG ok
óBýèBu þÆ úÞ ûlì@ Bíñýu ÿApG ÿpýâ|îýí¿O
ô úññÛì ,úüpXì ÿAõÚ ÙpÆ qA ûoAõíø ÿkBíPì
ô mõ×ð IcB¾ ô þPìõßc ÿBøkBùð rýð ô úýDBÃÚ
ÿBø|îéýÖ ,pukõg fçǾA| úG kApÖAô Bø|óBüpW
Bì ÿApG ô lðA|ûly oõvðBu ô ØýÚõO ÿoBývG
úG êülHO îéýÖ QgBu qõXì QÖBüok êcApì

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

óBüpÎç« ìBÞÿBø|úñd¾þgpGokÿqBGpÆBg
ô kpÞ þðBíýzK qApGA Rly úG ëBüpu òüA
ÿApG òì :Q×â óAoBãðpHg òýGoôk ÿõéW
oBzÖ QdO Qhu Bø úñd¾ òüA ok ÿqBG
òýGoôk êGBÛì òPÖo qA {ýK ô ïkõG
ÿBø|úñd¾ þgpG òPÖpâ ÿApG ÿoAkpýíéýÖ
îzüBø|àyA ïpy ô oBzÖ Rly qA þvßu

| | .ïkpÞ|þì úüpâô ly|þì ÿoBW

úðAôpK oôl¾ ÿBøAoõyô ûly oBHâpì ÿA|ûoAõük
ûBãð BG ûoAõíø ,kByoA RoAqô ok {üBíð
ô {ýK Ao óAqBvíéýÖ ,àüsõèõDlüAô ÿA|úÛýéu
êßy ok ÿoBßPuk úG pürâBð îéýÖ lýèõO qA wK
.lññÞ |þì ó[email protected] ÿAõPdì ô
:QuA ûlì@ úýðBýG qA ÿpãük {hG ok| |
QÏñ¾ ok ÿoAnâ|úüBìpu ÿApG óAoAnâ|úüBìpu
þPìõßc ÿBøkBùð þgpGô lðoAlð QýñìA Bíñýu
ô lðoAk oBýPgA ok Ao Bíñýu ÿBø|òèBu IéÒA
úèBu 33 pãüqBG òüA qA þÖApPÎA òýñ^ úG þPðAoô ÿA|úÛýéu ûBâlük BG Ao Bø|îéýÖ ûoAõíø
þé¾A ÿBø|Qý¿hy qA þßü úÞ þvýéãðA ÿBø|QèBgk IýOpO òülG ô lðoô@|þìok| {üBíð
þüBíðkõg Ñõð àü rW QyAk ûlùÎ úG Ao ëBüpu mõ×ðpüq ÿBøkBùðpãükô Qèôk óBùñKôoBß[email protected]
úG ô Qvýð {üõg ókAk ûõéW ïõ¿Ïì ÿApG ûkpÞ Iéu Ao óAqBu|îéýÖ þðBvðA ÝõÛc ,Qèôk
løk oApÚ pýSCBO QdO Ao ûlðõñy úÞ ó@ ÿBW êGBÛì ok ÿpýâ îýí¿O ok úüpXì ûõÚ ô lðA
ÔèBG þðqôA Apüq .kqAlðA þì ûlñg úG AoôApPzýG
ïBXðA ÿApG JpÒ [email protected] ÿBýðk ok úÞ QuA [email protected]ô .QuA ØýÏÂ úýüBÃÚ ô úññÛì ÿAõÚ QèBgk
koAlð Quôk lüõâ þì úÞ þ¿hzìoBÞ òýñ^ ÿBø|úüBìpu kôoô òýñ`íø óApâBíñýu
ó@ïBXðA úGoõHXì AoôA QvðAõO þíð wÞ aýø QüBíc BG ûBâ ô ÁBhyA ÜüpÆ qA áõßzì
.løk ó@ ÿApWA úG òO }kõg úÞ ó@ rW lñÞ oBÞ oApÚ kBÛPðA koõì Ao Bíñýu úG þPýíÞBc ÿBøkBùð
Bø ó@ô îPvG kAkoApÚ òì" :QuA úP×â ôA úÞ Ap^ óBâlññÞ FBÃìA Bì lðA úPyõð óBüBKokô lðA ûkAk
úìBñíéýÖ òPì þPÚô .lðkBPupÖ îüApG Ao úìBñíéýÖ {ýP×O ÿBø|QuBýu qA Ao kõg ÿoArýG úýðBýG
«çìBÞ ÿBø|úñd¾ þgpG úG ô ïlðAõg|þì Ao ô îýñÞ|þì ïçÎA ÿõdð pø úG AõPdì ô êßy
ïkBùð qA û@ îñÞ ÿqBG lüBG úÞ ïlýuo|þì þvßu
.îýPvø úzülðA ô óBýG ÿ[email protected] óBøAõg

Bø úñd¾ òüA pâA îP×â|þì ïkõg BG ô lì@|þìpG
.QuA ûkõGqBýð ó@úG BíPc ,Qvø úìBñíéýÖok [email protected]ôo
kpvðõg þéýg ô îPÖpãð ÿlW Ao rý^ aýø wK !ûoBPu ólýzÞ[email protected]íðBW

".ïkpÞ koõgpG ÑõÂõì BG
ûkõGoBÞ òüA ëõHÚô kõg êýì BGôA òüApGBñG
ô kqôlðA RôpSô Rpùy kõg ÿApG úPvðAõO úÞ wüpðk {Ûð pãüqBG >áoçÞ BýéýìA< #
[email protected] qBíðBW" Bø þðApüA Bì ëõÚ úG lðAõO þíð æBc þðõürüõéO úßHy ÙôpÏì ëBüpuok òüpâoBO
úG qôpìA "QhO ô ZBO ÿqBG" ïBð úG|HBO |
."lzßG
13

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

êýHìõOAô wüôpu qA ÿpHgô lñPÖo|þì úuolì
ólðAõg|xok olÚ òüA ,kõHð okBì ô olK þ¿hy
oBÞ îDAk BøokBì ô olK |æBc .kõHƒð àƒdƒÃƒì
Bø|ú`GqBG BìA ;lyBG òýìCBOrý^ úíø BO ;lññÞ|þì
kõHíÞ ,lðA|ûkoõgpu ,lðoBßHéÆ ;lƒðA|þƒÂAoBƒð
,úPÖo |æBG óBy ZAôkqA òu .lðpãyBgpK ô lðoAk
ÿBLìk ô BøõPðBì ,ûlì@ òýüBK óBykBýPÎA òƒu

...ô úPÖo |æBG óByoAõéy
pßÖ ú^ pø .îüA|ûkBPÖA ïBG ÿõu ó@qA |æBc
êßzì àü úzýíø Bø|ï[email protected] Bì îñýG|þì ,îñÞ|þƒì
kBü qA Ao ëkBÏO þâlðq ok úÞ|òüA ;îüA|úPyAk åorG

þñýyBì þâlðq òüAqA óBìA

qA ÿkBüq kAlÏO ô lðkpG|þì pu úG >òPyAlð<ok «BOlíÎ qôpük ÿBø|ú`G •
lðõy|þì ûlýzÞ úøApýG úG >òPyAk< qA qôpìA ÿBø|ú`G

úÞ òüA úð pãìô ;îupG lýLu ÿA|úzülðAô ûBãð ô kBüq óBy Rpvc ô úÇHÒ êdì olÚ ó@ ,lðoAlð ÿo|æBuolK úýHñO ô lñGpíÞ ó@ úð ...îüpG|þì qA Ao Bø|þÞAoõg BøokBì úÞóBìq ó@#
?QuA òýíø îéÚ îùì QèBuo îz^ úG álðA pøBÊ|úG ÿBø|úPyAk úÞ QuA Ðýuô ó@ úð ;Jphì QíÏð ô qBð òüA úð ô kõG Jõg ;Qvýð pãük ,lðkpÞ|þì îüBÚ Bø|ú`G Quk
qôpìA ÿBýðkpýuA ûlýzÞ úøApýG úGpãük þÛüpÆqAô lü@|þíð óBy òüA úð ô kõG Jõg ûkq|ê×Ú ô þèBg ÿBø|óAlhü ØÇè BO QÖpâAo Bø|ú`G pG ô oôk lüBG |æBc
þèBøA ÿApG þ×Çè óAlñ^ óBL^oôq ÿBø|ëB`hü okBì ô olK BO lƒðoõƒhG ÿrƒý^ ô lƒññÞ
ok úÞ|þìkpì ô Bø|ú`G ó@ ,Bƒø|ûkAõƒðBƒg ó@ ...ô lðõy|þì
òüA ,qôpìA ólüôk ô JApÇÂA ô QGBÚo ÿBýðk óõâBðõâÿBø|QÖpzýK .lðoAk úðBg .lðõy ëBdyõg
þâlðq >fôoBG<ô >ëkBÏPì< úÞ lðoAk Ao ÜýÖõO ÿBø|QÖpzýK qA lüBG óBýì òƒüA ok lƒüBƒy pu úG >òPyAlð<ok «BOlíÎ qôpük ÿBø|ú`G ûkBu ÿqBG|JBHuA àü BG Bø|ú`G úÞ óBìq ó@
ô ;óBy RkBÏu úG }õg úÞ þPuAo|úG ,lññÞ qôpìA ûlñèBGô ûAo úGpu óAlðqpÖôpzG óõâBðõâ qA qôpìA ÿBø|ú`G qA ÿkBüq kAlÏO ô lðkpG|þì ó@ BG Bø|ëBu ô lðlýuo|þƒì }pƒÎ úƒG Ýôm qA
ïkõg qA òì BìA ;úýÛG ÿApG lñyBG þüõãèA úÞ lýìA ô lüBýG óôpýG >þøBýu< qA îøBãð BO îüõãG îø Bø|ÿqôpük .lðõy|þì ûlýzÞ úøApýG úG >òPyAk< úãð îèBu Ao ó@ îø [email protected] ok ô lðkõƒG xõƒðCBƒì
ûkpÞ óBìpýuAqôpìA ÿBýðk úÞ îüõâ|þì þðBvÞô ok úÞ îüõãG Ao òüA ÈÛÖ .kõy >ÿpPvÞBg< álðA|úG ô kõG álðA óBy|úÇHÒ óBìq ,lñPyAlð pâA úG qõñø Bø|ú`G |æBc .Qvýð pãük ,lñPyAk|þì
ïôpdì >þâlðq fôo< qA þÎõð|úG ïAlƒÞ pƒø ô úG ,ó@ qA {ýK rýð ô oõÇu òüA òPyõð ë|çg .lðkõG Qvìpu ô kBy|ëk Bø|Rlì BO îø þñPyAk ô ÑAõðA ô ÿqBG|JBHuA qA pK óBy ÝBOA ,ûlìBýð Býðk
BøokBì ô ëõK òýyBì BøolK qôpìA .îƒüA|ûlƒðBƒì BO îø Ao Bùð@ ;ïkpÞpßÖ þéýg îø Bø>ÿlýLu< ÿBýðk úG îÞ|òu qA Ao Bùð@ ,òPyAlð òýíø þPc qBG îƒz^ þƒPÚô qA ô QƒuBƒø|êƒüBƒuô ïBƒvÚA
òýyBì îø óBƒy|ÿoBƒývG ô( ûlƒñøk| wƒüôpƒu ô ïlük ,kAk|þì ûqBWA îðBíz^ úñìAk úÞ BXð@ úG îz^ |æBG òýñuok BO lðBzÞ|þì }|çOôoBÞ Ao ïAlÞ aýø úÞ olÚ ó@ ;lðoAk rý^ úíø ,lññÞ|þì
qôpük BƒG RôBƒ×Pì þƒvüôpƒu úƒPHèA ô ;)ëõƒK úXýPð òüA úG ú¾|çg .îPvýð ïAlÞ aýø pßñì ÿlñìoBÞ rýì àü wíPéì ô pËPñì ô olK IýW Rnè ó@ qA þPuAo|úG úð ô lññýG|þì þPuAo|úG úð
úG ô îñÞ onâ ó@ qA ,îüõãG þøBýu qA úÞ ïlýuo >òPyAk<qA îø þOnèpâA BìA Bø|ÿqôpìA .lñðBíð
...lðA|ûly úÞ îø þüBùð@ QuA þdǃu ô ûBƒOõƒÞ lƒðpƒHG .lðpG|þì
úG kõg ÿBK BG Bø|ú`G úÞ óBƒìq ó@ lƒüBƒy

16

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
17
ô þ¾õ¿g îéÏì ô xBñßuA ûõƒHƒðA ,lƒyBƒHƒð úñýK þèBÚ oAk úG {üBø|Quk qôpük okBì pâA
òüA qA ô koAk Ao îu îßc ...ô ó|çÖ úuolì ëBTì [email protected] ÿõW ok ,Bìpu QÚô úG Bü ,QvG|þì
úÞ þËc ,îýðBìkõƒg .îüA|úPÖo úøApýG úG ÜüpÆ ;koAk úPvG|úñýK þñømqôpìA óq ,ly|þìolñÓ^
,þƒèõƒíÏì úƒgpƒ^ôk àü lüpgqAqôpük lðqpÖ òüpOlülW ô Bƒø|wƒu óBƒýì ok ûBƒâ ôA òƒøm
qAlðA|wK Bü YðpPuk BG ô Bø|ëBu qA wK îø ó@ JBhPðA Ao ïAlÞ úÞ lðBì|þì þÞAoõg ÿBølƒì
QÖBüokqAqôpìA lðqpÖ Rnè BG Bü@,kpGŸ |þì kõg ô òƒÞ jpƒu úƒýùO úƒƒðBƒƒ[email protected] ok ûBƒâ ô lƒƒñƒÞ
ú^ ô ÿk|þu ô pOõýLìBÞ Bü wÞõè úgp^ôk àü ,õOBO úÒlÒk ô þñýürO «BOlíÎ ÿBøõüôôpßüBì
úvüBÛì êƒGBƒÚ )òPÖpâ20 }AkBK óAõñÎ úG( ú^ ô ÿBø|îüso ô óly ïAlðA|}õg ,òzÞBuõƒLƒýƒè
þWôq ,lüpýãG pËð ok xBýÚ òýíø úG ô !?QuA ôAòƒøm.koAkoô@|úXýâpuþðAoô´ k´ ,oõWAôoõW
kõƒg }|çO BƒG ô ûom|ûom Ao þâlðq ZBPdüBì úÞ Ao lñÞ|þì JBXüA {PÏýHÆ ú^ ó@qApƒOApƒÖoBƒývG
qôpìA ÿBø|Zôq pTÞA êGBÛì ok ,lðkpÞ|þì îƒøApƒÖ }líÞ êgAk ÿBø|xBHè ô {×Þ ûõHðA ,lyBG|þì
ëôA óBíø qA Ao þâlðq qBƒýƒK BƒO pƒýƒu qA úƒÞ
kôq þƒéýg lƒÏG ô lƒƒñƒñƒÞ|þƒƒì óBƒƒƒy|ûApƒƒƒíƒƒø !koAlð þ`ýø lñÞ|þì pßÖ ïAlì ô lñýG|þíð Ao
ô lñPÖA|þì îø óBW úGô kôo|þìpu óBy|úé¾õc ô óõW|òuõu ÿõì äðo úzülðA ok ûBâ ôA
lƒñßð úƒÞ òƒüApƒßÖok ûBƒâô QƒuA óõƒWqBƒñèA
...Ý|çÆ >...?QƒuBƒXƒÞ ó|æA þƒñƒÏƒü<...}pƒƒvƒíƒø
qA ûoAõíø Ao }õìBg þƒüAlƒ¾ òƒì ô... ô ØýÇè îvW ô fôo ûoõg êTì þƒüBƒørƒý^
úÞ ïõñy|þì qôpìA åorG ô à^õÞ ÿBƒø|úƒ`ƒG Bü ûôlðA ô Rõßu ok ôA ô [email protected]|þì Ao }A|ûlññßy
úð îýøAõg|þì olK< :lñüõâ|þì ûBâ@kõgBð lüBy ...lüBu|þì ô lüõy|þì óBñ`íø ,lñèôpÒ ô îgA
îéÏì úð îýøAõƒg|þƒì okBƒì ;ëõƒƒK ô òƒýƒyBƒì ok ô koõg|þì ïAlì qôpìA óBvðA úÞ xõvÖA
úÞ ïõñy|þì Ao þðBƒðq ÿAlƒ¾ rýð ô >.úðBgpu úÖBÂA ÿBø|Qyõâ ô Bø|þGp^ ókpÞ [email protected] pƒßÖ

ô òýyBì úð îýøAõg|þƒì ïlƒíø< :lƒñüõƒâ|þƒì !QuA
>...ëõK úÒlƒÒk qA pƒâA þƒÖpƒƒÆ qA
,lùì ,oBøBð ,ïBy pünKBð|óBüBK
ô >ï[email protected][email protected]< úÞ óBñ`íø pƒzG lƒüBƒy ... ó@ ÿBø|ÿqBGôkBÞ ô xBƒHè lƒì
ô >ï[email protected][email protected]< úƒÞ lƒüBƒG ,lƒy óolƒì >óBƒùâBƒƒð< úÞ þPGBÚo úðBƒ×ƒuCBƒPƒì ô þðBñ^
þâlðq fôo ô þâkBu ,QÏýƒHƒÆ úƒG >óBƒùƒâBƒð< ïrƒƒéì Ao kõƒƒg óq ,îƒüonƒƒãƒG
úÞ lyBG ûlýuoApÖ ó@ QÚô |æBc lüBy .kkpâqBG }lðqpÖ ÿBW úG úƒÞ lƒðAk|þƒì
ô äñ^ BG úÞ Ao þééXì|úíýð Bü êéXì ÿBø|ëõéu Quk ÿlñÖpO pø úG .kpýãG 20
óBy óôok úƒGô îüA|úƒPƒgBƒu kõƒg ÿApƒG óAlƒðk úéÖBÚ qA }lƒðqpƒÖ BƒO lƒðq|þƒì
QσýƒHƒÆ }õƒÒ@úƒGô îýƒñƒÞ Bƒøo ,îüA|ûlƒürƒg }BÞ ÿA BìA ;...lðBƒíð IƒÛÎ
Ao úðBýì ûAo lyBG pPùG îø lüBƒy .îƒükpƒâqBƒG lðqpÖ 10 ûpíð úƒÞ QƒvðAk|þƒì
þñÏü ;îƒýñÞ ûkBƒ×PuA ôk pƒø qA ô îƒýñürƒâpƒG 20 qA pƒƒPzýG oBƒƒývG þƒƒyqoA
qA ÿlñì|ûpùG BG ûApíø QÏýHÆ úG óBì QzâqBG QvðAk|þƒì }BÞ ô ;koAk okBì
oBG òüA ô lyBG {ðAk ô ÿsõèõñßO ô QÖpzýK ÿBW úƒG ôA úƒÞ ÿA|þƒPƒukoBƒÞ
fôo úÞ ú^ ó@ ;îýñÞ úGpXO Ao ëkBÏPì þâlðq óõÖlì Ao ákõƒÞ QƒýÚ|çg ,kqBƒu|þƒì }lðqpÖ
ûkAk Quk qA òø@ ô kôk ÿBýðk òüA ok óBƒì 20 òüA þPuAo|úG ;Qvýð {ýG þPðBýgô lñÞ|þì
okô !?koAk ÿkõu ú^ Bø|ókpÞ|Øüko 20 QzK
...QuA ëõHÚ ûBãzðAk ïpPgk Bü ïpvK úÞ òüA QüBùƒð
[email protected] úG úÞ îýPvø ó@ lñìqBýð Bì qôpƒìA lñíyqoA óly ëõHÚ ûBãzðAk òüA þðBìq !ûly
ô JBƒPƒyô JApƒÇƒÂAô úƒÒlƒÒk qAô îýƒupƒƒG ,qBG îz^ BG îýyBG úPgõì@ óBìlðqpÖ úG úÞ QuA
B×y ,îvWô fôo äƒðo úƒG äƒðo ÿBƒø|ÿoBƒíýG ô {éÓy ,{uok ;lñÞ >þâlðq<ô >JBhPðA<

...îýGBü ...ô Ao }pvíø

óAolK Yðo
;QuA pãük ÿA|úðõâ úG rýð qôpìA olK Yðo BìA
òüA BìA ,lñÞ|þƒì JBƒXüA {ƒPÏýHÆ úƒ^pƒâ ôA
lüBy .kpÞ QüAlø ô QgBñy lüBG Ao QÏýHÆ
ÿBƒÃƒÎA àƒƒO|àƒƒO ÿApƒƒG òƒüA qA pƒOoô@|Yƒðo
ókõG îÞ lƒøAõƒhG olƒK úƒÞ lƒyBƒHð ûkAõƒðBƒƒg

.lñÞ óApHW ëõK BG Ao úðBg ok }oõÃc
Ao îgq úÞ QuA þñßvŸì óBvƒG ëõƒK òƒüA
ô úðAk ô [email protected] .løk kõHùG BO lñÞ|þì pƒO|܃ýíÎ
BO BìA ,QuA ÿoôp lðqpƒÖ ô óq ÿApƒG úðBý[email protected]
{üBíñøAo ï|çÞ ô olƒK ïpƒâ oõƒÃc ô wƒ×ð

óApùO úéXì

þðAõÒoABüûpýOþ[email protected]–û ,lüõy|þì koAô ï[email protected] óBßìA lc ok — Z îg ÿpãük püq BK àü — k
lý×u–ô lýüBýðòüpüBupËðúGlýñÞ|þìþÏu IèBW Bíy ÿApG B« ÏÚAô ÿrý^ þƒPƒÚô )5
{×ñG,ÿpPvÞBg,ÿAûõùÚ–q ó@ pG ,lýPvø ÿoBƒÞ ëõƒÓzì Qƒhu )7 ?lýøk|þì óBzð {ñÞAô úðõã^ ,QuA
)Iy ok( lýPvø JAõhPgo ok þPÚô )9 þ¿hy Bü þéýèk óBùâBð BìA ,lüoAk rÞpíO olÛ^ løk óBzð úÞ lñéG ÿA|ûlñg — ØèA
ú^ ok ,JAõg qA {ýK RBËdè òü[email protected] ;lñÞ|þì ÐÇÚ Ao ó@ ûkõG IèBW ÑõÂõì
?lýzÞ|þìqAok þPèBc ôlýPvøþÂAoûlykBXüAú×ÚôqA—ØèA lñéG úð BìA ,ûlñg — J
QzK úG –ØèA lýñÞ|þì ëBHÛPuA ó@ qA à^õÞ lñgqõK BG — Z
)pìk( îßy ÿôo –J lüõy|þì QcAoBð þPhu úG — J åorG lñhHè — k
ÿA|ûpüAkôîgþíÞôõéùKúG–Z kBXüA QèBc 2 òüA òýGBñýG þPèBc — Z à^õÞ lñhHè —û

lýðrG àdì Ao kõg Qý¿hy

Quk àü ÿôo pG pu –k kõy|þì ÐíW Bƒü þƒðBƒíùýì àƒü koAô þƒPÚô )6 òüA .lýñßð ày QvO òƒüA úƒG #
...úÖ|çì Bü õPK püq pu –û Ao püq ÿBø|äðo úÎõíXì qA àýìAlÞ )8 ;lüõy|þì Qý¿hy QvO òüpOkoAlðBPuA ô òü[email protected]
:úÞlýñýG|þì JAõg B« HèBÒ Bíy Bü@)10 òýG BKôoA ok Bøqôo òüA úÞ QuA þuBñy
lýPÖA|þì þüBW qA –ØèA ?lüoAk QuôkpPzýG þPÞpc Bü ô ï|çu lñéG ÿAl¾ BG — ØèA
lýPvø AõÎk ô äñW ëõÓzì –J þXðoBð Bü rìpÚ –ØèA lüõy|þì koAô ,lðõy Bíy úWõPì úíø úÞ .QuA óBüpWok óBuBñzðAôo
lýPvø ÿrý^ Bü þvÞ ëBHðk úG –Z ÿoAõyk oBÞ |«ç¾A îƒø {ƒüBƒø iƒuBƒK
lüoô úÆõÒ [email protected] Bü lýñÞ|þì qAôpK –k ûBýu –J ô lýñÞ|þì ï|çu pO ï[email protected] ÿAl¾ BG — J ÑõWo óBOkõg úG þíÞ QƒuA þƒÖBƒÞ .Qƒvýð
lýñýG|þíð JAõg |«ç¾A –û äðpíÞ þ[email protected] Bü koq –Z ,lƒýuBƒñy|þƒì úƒÞ þƒ¿hy ëBƒHðk úƒG Ѓüpƒu ô lyBG óBO|Quk oBñÞ îø îéÚ ô nÒBÞ àü .lýñÞ
lýñýG|þì }õg ÿBø|JAõg |«æõíÏì –ô úÞ lýñÞ QyAkkBü lýñÞ|þì JBhPðA úÞ Ao þGAõW
rHu –k lükpâ|þì .lýðrG ÐíW Ao lüA|úPÖpâ úÞ þüBøqBýPìA lýðAõPG
RAqBýPìA
,)qBýPìA2(ØèA:ëôAëAõö u :lýñÞ Ñôpy wK ?lüpÂBc
òüpO|ï[email protected]ô òüpPùG qôo qA ÐÚõì ú^ )1
)qBýPìA 6( Z ,)qBýPìA 4( J
,)qBýPìA6(ØèA:ïôkëAõö u ?lüoAk Ao xBvcA
,)qBýPìA 2( k ,)qBýPìA 7( Z ,)qBýPìA 4( J eH¾ — ØèA
JôpÒ ô p¿Î –J
)qBýPìA 1( û
,)qBýPìA4(ØèA:ïõuëAõö u Iy — Z
?lüôo|þì ûAo úðõã^ |«æõíÏì )2
,)qBýPìA 5( Z ,)qBýPìA 2( J lñéGÿBø|ïlÚBG,ÐüpuB« PHvð—ØèA
)qBýPìA 6( û ,)qBýPìA 7( k þèô ûBOõÞ ÿBø ïlÚ BG ,Ðüpu B« PHvð –J

,)qBýPìA4(ØèA:ïoBù^ëAõö u îø pu QzK ô lñO
)qBýPìA 1( k ,)qBýPìA 2( Z ,)qBýPìA 6( J ôpGôo ÙB¾ ÿpu BG ,pO úPvø@ — Z

,)qBýPìA6(ØèA:îXñKëAõö u püq úGpu ô úPvø@ — k
,)qBýPìA 5( k ,)qBýPìA 3( Z ,)qBýPìA 4( J úPvø@þéýg –û

)qBýPì A 2( û ;lýñÞ|þì QHd¾ óApãük BG þPÚô )3
,)qBýPìA6(ØèA:îzyëAõö u Ùpc úñýu úG Qukô lýPvüA|þì — ØèA

)qBýPìA 2( Z ,)qBýPìA 4( J lýðq|þì
,)qBýPìA6(ØèA:îP×øëAõö u lýñÞ|þì J|çÚ îø ok Ao Bø Quk –J
õéùK ok Ao Quk ôk pƒø Bƒü àƒü — Z
)qBýPìA 4( Z ,)qBýPìA 2( J
,)qBýPìA6(ØèA:îPzøëAõö u lüoAnâ|þì
,)qBýPìA 4( k ,)qBýPìA5( Z ,)qBýPìA 7( J QHd¾ ôA BG úÞ þ¿hy úG Quk — k
)qBýPìA 1( q ,)qBýPìA 2( ô )qBýPìA 3( û
,)qBýPìA7(ØèA:îùðëAõö u lýðq|þì ,lýñÞ|þì
,)qBýPìA 2( k ,)qBýPìA 4( Z ,)qBýPìA 6( J úðB^ úG ,lýñÞ|þì ÿqBG kõg }õâ BG –û
þì ÙB¾ Ao óBO|ÿBøõì Bü lýðq|þì Quk óBƒO
)qBýPìA 1( û
,)qBýPìA4(ØèA:îøkëAõö u lýñÞ
,)qBýPìA 5( k ,)qBýPìA 3( Z ,)qBýPìA 2( J ?lýñýzð|þì úðõã^ ,lýPvø ï[email protected]þPÚô )4
îøoBñÞB« HüpÛOBøBKôîgBøõðAq—ØèA
)qBýPìA 1( ô ,)qBýPìA 6( û
õðAqoBù^ –J
óôpýG úG qAok ô ÙB¾ ÿBK — Z

18

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

okô ÈüApy óBíøokô lýñÞ îøApÖ Ao Bùð@ûlñg úG klÎ .lýðrG ÐíW Ao óBO|ÿBøqBýPìA
ûôpâ ÿBÃÎA pG àíÞ òüpPùG ïôrè Roõ¾ ô lýñÞ úvüBÛìpüq JAõW BG Ao ûlì@ Quk
.lýPvø .lýuBñzGAoóBOkõgQý¿hy
:ly Bíy Iý¿ð qBýPìA 40 BO 31 pâA #
,ÜýÚk ,oBýyõø ,ëõÛÏì òüpüBupËðok lýðAlG ÿpýâúXýPð
lñðAk|þì úíø .lýPvø êíÎ êøAôoBÞ úËc|çì óApãük:QuA60ÿ|æBGBíyqBýPìApâA#
þðõO ûBãzü[email protected] qA pO|îùì BìA lýPvø kAlÏPuA BG ô }õøBG Bíy ô IÚApì «Alüly Bíy BG oBPÖo ô ÉBHOoA ok
ô QÎpu úG .lýPvø ÐÂAõPì ô òOôpÖ úíø ôoõdìkõg ,oôpÓì Ao Bíy Bùð@lñPvøoBýyõø
Bíy ÿBñ[email protected]ãzü[email protected]þðõO .lýñÞ|þíð qBG Ao þPuôk JBG óApãük BG þâkBu Ao Bíy ú^pâ ,lñðAk|þì õW úÇéu QüBùð þG
þèô úÛÇñìok úÛGBu ëBu |35 BG ô BÖôBG ,ÝkB¾ lüõy Quôk þvÞ BG pâA BìA òì }BÞ<lñüõâ|þì pøBÊ úG ô lññÞ|þì òývdO
òüA QzâqBG oBËPðA BìA .lýPvø xBñy ú×ýÊô kBíPÎA Bíy úG |«æõíÏì BìA >!!ïkõG õO ÿBW
þéHÚQÚôòýýÏOBG|úP×ø qôoQ×ø Ao óBO óBPuôk ÙpÆ qA Qýíýí¾ ô QÚAl¾ ô ÜýíÎ ÿA úÇGAo kBXüA úG QHvð ô lðoAlð
BìA lüõy|þì Quôk Qhu ú^pâ lüoAk .lñPvø ÿoApÖ ô êýì þG úðBPuôk
(818)631-5926 .lýñÞ|þìBøoAoBø|þPuôkpO|Qhu lýðAlG :lüoAk qBýPìA 60 BO 51 qA pâA #
òüpüBu pËð ok :qBýPìA 30 BO 21 qA # óôlG ,lñðAk|þì pünK àüpdO Ao Bíy óBPuôk
18645 Ventura Blvd Tarzana, CA 91356 þøBâ úðB×uCBPì BìA lýPvø {Þ Qícq ÿkpÖ RBÎõÂõì qA Ðüpu ôlýñÞ|þì êíÎ pßÖ
oBývG oBývG Bíy .lýPvø pýâkApüA RBÚôA úG lñì úÚ|çÎ ,lüõy|þì úP×[email protected] lñüByõgBð
19 pËð úG oBÞ úËc|çì QüBùð þG ô ÉBPdì lüoAk Ðüpu ÿBø ÿpýâ îýí¿Oô ÐíW ÿpHøo
BGô{ì[email protected]ëBíÞokúÞþzÞQícq.lýuo|þì )!lñü@|þíðok oBÞ qA Quok IéÒA lñ^pø(
}ôkpG Ao óApãükoBG ÐíWok kBüq óBìq Ùp¾ .lñðAk|þì ûpÆBhì êøAô oõvW Ao Bíy óApãük
úËdè àüpdO xBuApG ô pßÖ óôlG ô lzÞ|þì qA,lñÞ|þìóBdPìAôúGpXOAorý^úíøúÞþvÞ
lñðAk|þì óApãük .løk|þíð pËð râpø þð@ô ÿA êýèk úG ÑõíXì ok ô kpG|þì Rnè þüõWApWBì
ô lýXñu|þì Ao BøoBÞ IðAõW ïBíO úzýíø Bíy qA ,Bíy ÈuõO RBðBXýø pPvG ô ÈüApy kBXüA
.lüpýâ|þì îýí¿O wLu .lðpG|þì Rnè óBO þøApíø
:lýPyAk qBýPìA 21 qA pPíÞ pâA ô # :lükoô@QukúGqBýPìA50BO41qApâA#
áBßy|þì[email protected]ô þH¿Î ,þPèBXg Ao Bíy óApãük ,ÉBzðBG Ao Bíy óApãük ,lýyBGoAôlýìA kõg úG
úGòüpüBuúzýíøúÞþ¿hylñðAk|þìëkôkô JAnW ô IèBW ô ûlññÞ ïpâpu ,ûlðqpu
lðpýâ|þì îýí¿O {üApG ,lññÞ|þìpßÖôA ÅõÎ ô lýPvø ÐíW úWõO rÞpì «BíDAk Bíy .lññýG|þì
úGêüBíO«|ç¾AúÞþvÞ.lññÞ|þìQHÚApìôAqAô ÿkpÖ .lýPvø lñì ûpùG þGõg ÿoBPÖo ëkBÏOqA
kApÖA BG ÉBHOoAô þøôpâ ÿBøoBÞok ólypýâok pËð úG ûlýíùÖ ô oBÞ úËc|çì ,óBGpùì
!koAlðAopãük ô ÿkBy UÎBG ÐÚõì úG lýPvø okBÚ .lýuo|þì
ô úéùéø JBHuA ô lüõy óBO|óBPuôk þyõg

óApùO úéXì

,xBñy ûoBPu ,ÿoõGBzýð ïBýg píÎ #
ÿ ûoôk pÎBƒy ô óAk þƒÂBƒüo ,ÙõƒvéýÖ
þíéÎ ïBÛì pÆBg úG úÞ QƒuA óBƒýÚõƒXéu
>ÜdèA úXc< IÛè ôA úG úPyAk úÞ þüæBG
úGôA ÿ ûqAô@ô RpùypPzýG BìA ,lðkõG ûkAk
úÞlyBG þì {OBýÎBGo ô þGkA ûBãüBW pÆBg
okô ûly úíWpO Býðk ÿ ûlðq óBGq òülñ^ úG
.QuA ûkoô@Quk úG þðAôApÖ Rpùy BKôoA
úP×ø òüA ok ,óApùO þãP×ø úéXì óBâlñðAõg
Bü ô óBýðApüA RAoBhPÖA qA pãük þßü îüoAk l¿Ú
òüA ok îýñÞ þÖpÏì Bíy úG Ao óBýuoBK óBâorG
ïBýg úìBð þâlðq fpy úG îüoAk l¿Ú úƒèBƒÛì
pÎBy ÿoõGBzýð ïBýg píÎ þÖApâõýG .îüqAkpLGÿoõGBzýð
ÿoõGBzýð ïBýg pÎBy úìBð þâlðq fpy ok
ÿpXø îXñK ópÚok ÿô úÞ QuA ûlì@úðõâ òüA
óBuApg óBPuA ÐGAõO qA oõGBzýð pùy ok ÿpíÚ
ÿoõGBzýð ïBýg píÎ îýßc òüpýy ô BHüq RBýÎBGo ëõ¾AþèBvðBýìòýñuok.lì@BýðkúGÿõÂo
ô .lük }qõì@ ÿoõGBzýð ÜÖõì ïBìA krð Ao úÛÖ
ô Qíßc ,pýv×O ,Uülc ,ú×véÖ ó@ qA wK
Bø þÃÏG .QÖpâ kBü þGõg úG Ao þuBñy ûoBPu
QÖpâïApùGoõâúðõã^úÞÿlük .QuAûkoô@okpüpdOÿúPyoúGBøëBuòýíø .lzð ïBýg úÞ lðA úPyõð úðõâ òüA óBzüA koõƒì ok
--------------- úñýìq ok ÜÛdì ô pãzøôtK þHÚApì òývdìçÒ xBñyûoBPuóAõñÎúGïBýgpíÎóBìqòüAok .kõGúPgõì@þðBðõüóBGqqABíýÛPvìAoú×véÖ
þuBñy ûoBPuô RBýÂBüo ïBýg pƒíÎ îƒýßc koõƒì ok óApƒüA iƒüoBƒO ÿ úG }kõg ú^pâA ,kõG Qìlg ëõÓzì oBGok ok úGô pËð püq ÿpíÚ ÿpXø 449 ëBu kôlc
ÜýÛdO úG úÞ QuA þvÞ òýPvhð ïBýƒg kõg þâlðq ëõÆ ok óBzüA úÞ úP×â ÿoõGBzýð QvðAõO ,QyAlð ÿkBüq kBÛPÎA þuBñy ûoBPu lñÚpíu RBÃÛèA þÂBÚ úÞ pøBÆõGA þPupKpu
ô ïôk ,ëôA úWok ÿBø úèkBÏì ok þíéÎ îËñì .QuAúPyAlðÿpvíøôûkpßðZAôkqArâpø úGAokõgþÂBüopSAòüpOoAnâpýSBOôòüpOîùì úèkBÏì koõì ok þGpÎ óBGq úG JBPÞ àü ,kõG
ÿoô@ òývdO Roõ¾ úG Ao Bø ó@ô úPgAkpK ïõu .......................... RAokB¿ì òì êßyA Bì fpy þÖ úèBuo< ïBƒð þÖ úèBuo< Ao ó@ ïBð ô Qyõð ïõu úWok ÿBø
îéÎ koõì ok ÿô JBPÞ .QuA ûkõíð ÿlñG úÛHÆ ïBýg þÎBGo ÉõÇg fpy úG ó@ ok ô kpÞ ØýèBO >xlýéÚA ,QyAnâ>úéGBÛíèAôpHXèAêDBvìþéÎòýøApHèA
ûlñøk óBzð ,QuA RBÛýÛdO òüA êìBy úÞpHW þyõK Bü ÿoõg úÞ Býðk q úüBì ó@ .QgAkpKBøQHvðÿúüpËðôÿqAõì þuõÆ àéíèA ïBËð úWAõg BG úÞ þüBW ó@ qA ô
úPvWpG qA þßü ô lyBG þì ôA þíéÎ îËñì pßÖ ÿ þyõßýì{HéÆokpâAÿoônì óBÇéu úÞ þìBãñø ûly úP×â òýƒñƒ`ƒíƒø AoJBPÞòüA,QyAkàükrðôþíýí¾ÿAúÇGAo
.lyBG þì îéÎ òüA ok þüBÇuô óôpÚ [email protected] òüpO oAlzøkqpýðóBãüAoúíøþÚBG ÿoBíýG oB^k þÞkõÞ ok ûBy àéì pvK ,pXñu .kõíð îülÛO óBzüA úG
òüpO úPvWpGô òüpO îùìqA þßü òýñ`íø þyôp×ðóAlGBùHðApâpíÎBO ëBãñ^qAôûkpÞóBìokAoôAïBýg,kõGûlyúé[email protected] ïBýgpíÎ îýßc óAoôk òüA Qynâ qA wK
ÿoBíy ûBâ úG ókAk óBìBu ô pu ïBýg ÿBøoBÞ .......................... ô ûBy àéì åpì qA wK þèô BXð ÿoBíýG òüA ûBy àéì òülèA ëçW ûBykBK ÈuõO ÿoõGBzýð
ok àéíèA ïBËð úWAõg RoAqô óBìq ok óApüA ïBýgoBÏyA koõìïBýg,oBGokpüqôàéíèAïBËðólyúPzÞ óBù×¾A úG àéíèA ïBËð }pƒüqô ô þƒÚõƒXéu
þì oBíy úG þÚõXéu ûBy àéì þøBykBK ûoôk ÿAoïkpÞÿpâûqõÞúâoBÞok úÞ ÿA úðõâ úG ,QÖpâoApÚ ÿkBüq ÿBø ÿpùì þG úðBgl¾o þPupKpu ô QýèõEvì BO ly RõÎk
òýìq ÿ ûpÞ }kpâoAlìoBÞ òüA ÿApG ÿô .lü@ ÿBLGkBPuAïlükjp^úüBKok qA wK .ly ÐÇÚ Yüq úðBgl¾o úG þèBì àíÞ óBzüAQìBÚAóBìq.kpýãGûlùÎpGAoóBù×¾Aÿ
.kpÞ úHuBdì oBzÎA îÚo 16 BO Ao lýyoõg oôk úG puôúPukAoûqõÞpýèkkpßýì QÖpâ îýí¿O ïBýg ,ÿpíÚ ÿpXø 479 ëBu .lýzÞ ëõÆ ëBu ûlXø óBù×¾A ok
þvíy ÿpXø 458 ëBu òükoôpÖ 25okôAoBÞ ÿAlâQukqAôûBykBKúéÞqA óAõñÎ úG úÞ ôpì úG ô lñƒÞ ápƒO Ao óBƒùƒ×ƒ¾A óBíø Bü þøBzßéì Yüq ïBýg Qüpülì BG
.lýuo ïBíOA úG .......................... kõG ûly JBhPðA óBýÚõXéu lülW QhPƒüBƒK ûBâúGókAkóBìBuôpufpÆôlyûkBì@úìBñèBu
ûoBPu ÿ úñýìq ok ÿoõGBzýð ïBýg îýßc ïBýg þðBÖpÎ RBýÎBGo .kôpG Bü þèçW oBíy ûBâ ÿô .kpÞ îýËñO Ao oBíy
{øôtK ô Bø JBPÞ þðAk þÂBüo ô þuBñy QÖpâïBWôAoklýzíWúÞp¿Úó@ xBÇvÚ< ô >îßdèA óArýì< ÿBƒø JBƒPƒÞ òülèA ëçW ïBð úG úÞ Ao þèçW îüõÛO óBíø
úÞ.QuA úPyAnâÿBW pG kõg qA þíùì ÿBø QÖpâï[email protected]úGôoôkpÞú`Gõø@ ô.kpÞØýèBOBWóBíøokæBíPcAAo>îýÛPvíèA wKBìA,kpÞÿlñGúPukQuAÙôpÏìûByàéì
ûoByA püq JBPÞúG óAõO þì Bø ó@úéíW qA píÎúíøþPÖpâ|þìoõâúÞïApùG ok æBíPcA rýð Ao >JBvdèA Rçßzì< JBPÞ úPÖpâ oBÞ úG ÿoBíy ûBâ òüA ûBy àéì åpì qA 20

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ëBuok 3095 áoBýuô .QuA ûly ÿoAnâ ïBð òì úð ô þðAk õO úð Ao ëqA oApuA ïBýgpíÎ ûBãì[email protected]ô åpì :kpÞ
.ly ÿoAnãìBð ÿô ïBð úG 1980 òì úð ô þðAõg õO úð BíÏì êc òüA ok Ao ÿoõGBzýð ïBýg åpì óBìq óBgoõƒì ô pHXèA êDBvì þéÎ òýøApHèA þƒÖ úƒèBƒuo
õO ô òì ÿõãP×â ûkpK wK ok Qvø ok ÿpíÚ ÿpXø 520 BO 517 ÿBø ëBu kôlc ÿApG þulñø pHW qA pPzýG ó@ ok úÞ ,úéGBÛíèA
ô ,QuA ïBýg píÎ ïBð úG wðõO ok êPø àü òì úð ô þðBì õO úð lPÖA pG ûkpK óõ^ ûpÞnOqA þøôpâ .lñðAk þìoõGBzýð kõg ûBâkAq òâpG .lñÞ þì ûkB×PuA ïõu úWok RækBÏì êc
þì lýèõO p¿ì ô úvðApÖ oõzÞ ok þüBø JApy .......................... ÿpXø 516 ëBu Ao ôA RõÖ iüoBO îø óBvüõð pHW þvýéãðA ÿ úíWpO úÞ þvÞpø QuA lÛPÏì
ÿlG ûlýXñu ëlÎ úG àéÖ oBÞ pâ RæælPuA úWõPì ,lðAõhG RBÏÖk úG Ao ïBýg
.koAk ïBð ïBýg úÞ kõy ÿlG ûlülñvK úéíW àéÖ ëAõcA .lðA úPyõð ÿpíÚ þHèBW þéýg RBßð qA ô ly løAõg ïBýg òyôo
ïBýg píÎ þüBßüpì@ îéýÖ 1956 ëBƒu ok þuopG ô Bø ÜýÛdO ïBXðA qA wK ïBXðApu BìA ÑçÆA RækBÏì óõâBðõâ ÑAõðA iüoBO koõì ok
úðBvÖA :oAk VApýì îéýÖ òýñ`íø .ly úPgBu óôkpâ ok BøoBßG ÿlG ëlÎ oô Ao ÿoõGBzýð ïBýg åpì ÜýÚk iüoBO ,ïqæ ÿBø
ok úÞ QuA ÿpãük þüBßüpì@ îéýÖ ,ïBýgpíÎ ÿlG ûlýXðo êÃÖ êøA pÆBg þÞ ûBãì[email protected] .lðA ûkpÞ ïçÎA ÿpíÚ ÿpXø 517 ëBu .kpÞ løAõg AlýK
,koAk oApÚ oõGBzýð pùy ok pÂBc ëBc ok óBzüA úG kõg þâlðq óAoôk ok ïBýg píÎ îýßc
.ly úPgBu 2005 ëBu ïBýgpíÎ ÿBøkõGkBü ÐÚAô )Ñ( Ýôpdì ûkArìBìA ûBãì[email protected] úÞ þÒBG ok ok ô úPyBíâ Qíø rýð þÛýuõì þÂBüo ÿôBÞAô
pSA lñÚpíu óBìo þé¾A Qý¿hy ïBƒýƒg ûBì ÿBø ûp×c qA þßü úÞ lýðAlG QuA IèBW >FBÏGoæBG þƒPèA xBƒñWA þƒéÎ ëõƒÛèA< JBƒPÞ
qA þßü òýñ`íø ÿô .lyBG þì ÙõéÏì òýìA ïBýgpíÎ ïBð úGolÚ þèBÎ îýßc òüAoBhPÖA úG .QuA ûly ÿ úé¾BÖ úu úG Ao ïoBù^ àü îývÛO ÿ úéEvì
ÿBø Qý¿hy qA òOôk óBýì UdG RBÎõÂõì .......................... ÿ ûkpK îýð BG ,ûkpK îýð þG ÿBø úüBì úG ÉõGpì
.lyBG þì rýð ólñè àW pSA >Büok åpâ< óBìo
.løk þì eýÂõO ûkpK ïoBù^ àü ô ûlðôoæBG
ïBýg píÎ îýßc [email protected]ô Bø JBPÞ óAõñÎ úG Ao kõg þâlƒðq ïBƒíO ïBƒýgpƒíÎ
ô pHXèA êDBvì þéÎ òýøApHèA þƒÖ úƒèBƒuo pƒu QƒzK oõƒùzì þƒðAlƒýÂBƒüo ô ÙõƒvéýƒÖ
ûoôk îø óApÎBy þPc úÞ þOoõ¾ok ,QyAnâ
þGpÎ óBGq úG – úéGBÛíèA qA þÂôpÎ þìBËðô þÛùýG òvdèAõGA lñðBì }A
RAokB¿ì òì êßyA Bì fpy þƒÖ úƒèBƒuo ô Rpùy UÎBG óõñÞA úÞ þOBýÎBGo ô oBσyA

xlýéÚA JBPÞ .lñPyAlð þÎçÆA ,QuA ûly ôA oBhPÖA
úíßdèA óArýì úG úÞ lyBG þì BO 57 ïBýg RBýÎBGo kAlÏO
îýÛPvíèA xBÇvÚ óBGq úG ÿkBüq lc BO óAõO þì Bø ó@ àƒíƒÞ
JBvdèA êDBvì úèBuo ïBýg óBGq .kpG þK ôA þ×véÖ }ôo ô ÿpÎBy
FBÏGoæBG þPè@ xBñWA þéÎ ëõÛèA þG ô þÏýHÆ ,ûkBu oBývG pÏy ok ÿoõGBzýƒð
ØýéßO ô óõ¯Þ úèBuo .lyBG þíð þvÞ ôpýK ÿpÎBy ok ô QuA {üæ@
.......................... qA oAõâorG îýßc òüA Ùlø úÞ QuA Àhzì
QvO úñýÞ qA þGApg àéÖ jp^ ÿA úßéG QuA ûkõHð ÿpÎBy RBýÎBGo òüA ókôpu
QvO úñüpük ûõýy ÿpâkAlýG ÿBø {ñýG ÿpÎBy Ýôm òPyAk pÆBg úG pPzýG
lñÖBßzG õO úñýu pâA áBg ÿA ûkpÞ þì óBýG pÏy IèBÚ ok Ao kõg þƒ×ƒvƒéÖ
QvO úñýu ok úÞ þPíýÚ pøõâ wG
.......................... .QuA
QuA ûkõG ÿoAq ÜyBÎ òì õ^ ûqõÞ òüA îývÛO þéÞ ÿ úPuk lñ^ úG ïBýg RBýÎBGo
Qu|ûkõG ÿoBãð Øèq pu lñG ok ,úPyõð ëqA qA ,{ñüpÖ@ qAo êìBy úÞ kõy þì
þñýG þì ôA ókpâ pG úÞ úPuk òüA RAom ,îýGBüok Ao ïk ,óAoôk }kpâ ,þâlðq kok
21 QuAûkõGÿoBüókpâpGúÞQuþPuk
.lyBG þì kBG AkBG ú^pø ô ûlðkpâ
..........................

ïBýg úðBÖoBÎ RBýÎBGo
îýð [email protected] îèBÎ lñG q qôo àü
îýð kBy kõg kõWô qA ókrìk àü
oBývG ïkpÞ oBâqôo ÿkpâBy
îýð kBPuA qõñø óBùW oBÞ ok
..........................

ïBýg úðBÛyBÎ RBýÎBGo
}ôk îPÖo ÿpâ ûqõÞ úâoBÞ ok
}õíg ô Büõâ ûqõÞ oArø ôk ïlük
}ôpg koô@pG ûqõÞ þßü ûBâBð
}ôpÖ ûqõÞ ô pg ûqõÞ ô pâ ûqõÞ õÞ
..........................

ïBýg ûBOõÞRBýÎBGo
qAok ûAo òüA óBãPÖo úéíW qA
qBG lüõâ BíG BO QvýÞ ûlì@ qBG
qBýðô[email protected]ú» øAoôkòüApupGwK
qBG þü@ þíð úÞ þðBíð aýø BO
--------------------

óApùO úéXì

QýíøA|îÞ ÿBørý^ koõìok úÞ lÏG ÿ|úÏÖk
.lüqAlðBýG ÙApÆA úG ûBãð àü ,lükõG òýãíÒ
þéýg þPýÏÂô úÞ lðoAk kõWô ÿkBüq ÿBø ï[email protected]
,lýñÞ|þì xBvcA Bíy úÞ ÿrý^ ó@ qA pOlƒG
qA .lðlì@|pG {vK qA õdð òüpPùG úG ô lñPyAk
lüoAk úÞ þüBørý^ BG ô lýñÞ ÿôpýK Bø|úðõíð òüA

.lýyBG }õg

”ÿqôo úü“ úG óBìqp×u -ôk
ok úÞ lýðAk|þì Ao QÛýÛc òüA Bíy ,lýñýHG

þPÚô úßñüA ÿApG }ôo 5
! lülñhG ,lýñÞúüpâlýøAõg|þì úÞ

ó|æA òýíø úG lükpâ|þìpG «BÛýÚk ,ûlñü@ ûBì lñ^ QÚô ïkpì RBÚôApPzýG úPHèA .kõy koAô Bíy úG qA þßü BìA ,koAk ÿA|ûkBÏèA|ÝõƒÖ þƒâlƒðq ÿBƒø þâlðq !QuA ûkBÏèA ÝõÖ þâlðq #
úðBÛícA olÛ^ úÞ lülƒñg|þƒì óBƒOkõƒg úƒG ô ØéO þüBørý^ ÿôo ókoõg ú¿Ò ÿApG Ao óBy úÞ kõHð þð@ ,îPÖpâ úÞ þüBø xok òüpPâorG !ûpzdì þâlðq !ûoBßøBy àü
.QuA QÛýÛc úü òüA .lükAk óBzð êíÏèA|wßÎ koõì ok .Qvýð þÏÚAô ÿksApO úÞ lññƒÞ þƒì
àü< :lýP×â óBOkõg úG òüA qA êHÚ |æ« BƒíPcA .lðoAlð þPýíøA aýø «BPüBùð úÞ QuA þüBørý^ .kõG úP×â {ýðApñhu ok eÂAô oõÆ úG ÿlðo .QƒuBƒùñüA ÿ|úƒíø þƒâlƒðq QƒÛýƒÛƒc ok
.>îülñg þì ÑõÂõì òüA úG ô îükpâ|þìpG ÿqôo pPzýG úÞ QuA òüA oBƒâqôo IƒüBƒXƒÎ qA lGþéýgîýâlðq,ïkpÞpßÖïkõg {ýK òì lðAõO|þì þâlðq ,Qvø úÞ þPýÏÚAô úðB×uCBPƒì
ô ûkAõðBg olÛ^ ûlñü@ok úÞ lýðAk|þì oõÆ|òýíø ÿBø|ÿksApO BG úÞ þüBùð@ ,îuBñy|þì úÞ|þìkpì óBÆpu îÞ|Quk BìA .ûlG þéýg .úuo|þìpËð úG ok úÞ lyBG þð@qApO|ûlññÞ kpg úËdè úG úËdè
koõgpG êßzì BG oôpÒ BG ,lðly ôpGôo þÏÚAô lyBG úðBíco|þG ûkoõg àü QuA òßíì .ïoAlð Bøqôo òüA RBÚôA IéÒA .lñüõƒâ|þƒì }koõƒì
.lññÞ|þì ûsõu Ao Bíy ó@ BG óBO|óBßükrð QuBXñüA .lñPÖpâ îø Ao úXýPð òüpPùGô lðkpÞ QuAõg þì ÿlðo úÞ îPyAk Ao þuBvcA òì BìA
òýíø ô lýñÞ oõHÎ ú¿Ò ô îÒ ÿ|úécpìqA !þñÞ úüpâ þøAõhG úâA QuA ÿkBÎ þéýg
ó|æA úÞ lýñÞ oõ¿O ÈÛÖ :lülñhG ó@ úG ó|æA !kõy|þì IýXÎ þâlðq úÞ .lñÞ QüõÛO Ao ó@ ûBƒOõƒÞ ÿ|ûoôk àƒü ok ólƒy oô úƒƒÆõƒƒÒ
ÿBíy úÞ lýñÞ pßÖ ô QuA >ÿqôo úü< óBíø lðAõO|þì úÞ koAk kõWô þÏÚAô ÿBø|ÿksApO úÞ QuBXñüA úPßð .koAlð ÿkApüA ÿoõg|kõg
løAõg ú^ ó|æA ÿBíy úƒG ó@ ûoBƒGok ,ûlƒñü@ qA {ýG ÿoõgkõg .lyBG ûBOõÞ lüBG ûoôk òüA
RBíéÞ ûlñü@ ÿBíy îðAk|þì lýÏG òì .Q×â
þ^ úíø .òÞ ûBãð ûlñü@ úG< êTì þzhG|{ì[email protected] .koAlð ÿA|úXýPð aýø ,ûqAlðA
5 lýPvø ûkBì@ QýÏÂô pýýÓO ÿApG þPÚô
.lüõãG Ao >úy þì þèBÎ úßñüA ÿApG ûAo 5 .Bíy ÿBK ÿõéW Qƒvø ûAo
úèBð ô û@ ,þø< Q×â løAõg ûlñü@ ÿBíy !úð
ô úøBOõƒÞ þƒéýg þƒâlƒðq .òƒÞ {ƒìõƒíO ôo !lýñÞ úüpâ úÞ kAõg þì Býðk þPÚô lülñhG
}ApG úÞ ûoAlðõðôA }qoA ,þ^ aýø Bü wß`ýø êTì ,þÏÚAô ÿksApO koõƒì ok òƒì :úƒPßð
QƒHd¾ ,QƒÖo Qƒuk qA ÿrƒürƒÎ úƒÞ þƒPÚô
>.þñÞ úüpâ úÞ îðq|þì Ùpc þÏÚAõì koõì ok òì .îñÞ|þíð
úƒÖBƒýÚ ô MƒýO BƒG lƒèõƒð[email protected] lƒýñƒÞ oõƒƒ¿ƒO ûAo óBìkõg ÿApG ÿoõƒgkõƒg þƒðBƒíƒùƒì àƒü
Bø|òüA >Bíy ûlñü@< óAõñÎ úG ô kBýG >oõOBñýìpO< Bü îülðõì BùñO Bü îüly äñPèk óõ^ îüqAlðA|þì
}A|úÖBýÚ ô MýO ô ûrìBG þüBýèApPuA úXùè ó@ BG Ao
...Bü îükAk Quk qA Ao ÐýÖpO àü
:) lüõãG òüqAlñG ÙApÆA úG ûBãð úü - àü
úíø úG Ao ûrìBG püõ¿O òüA Qvýð ÿqBýƒð Qƒýâlƒðq ?QƒuA ûlƒy þƒ^ órƒG xlƒƒc
îø õèõ^õÞ lñhHè àü ÈÛƒÖ .lƒýƒølƒG óBƒzƒð Ao òüA ÿoAk ó|æA pâA .Qvýð lG îø BøolÛð@
ïq|æ úÞ þüBíðoôk ô lðAlñhG ôo Bíy lðAõO|þì þupPuk óApùO úéXì úG B« íPc wK ,þðAõg|þì
ok p×ð Bø óõýéýì ÿApG þðAk|þì Rkõg .ÿoAk
.lølG óBPùG ôo QuA kõWô úñßíì ÿpOlG þéýg ÿBørƒýƒ^ ,óBƒùƒW
!êýèk|þG þPc ,lýðrG úùÛùÚ -úu
ïBXðA Rõég ÿõO B« zøAõƒg Ao |þƒßü òƒüA ... úÞ lyBG
àü ó|æA òýíø .lýñÞ {ðBdPìA «BíPc BìA lýølG àü Èuô úƒÞ þƒðBƒìq ,êƒHƒÚ QƒÚô lƒñƒ^
ûlñg !úð !úð .lülñhG lñéG ÈÛÖ .lýñÞ þðBdPìA RBüpËð òüpƒ[email protected] ,ïkõƒG àƒ^õƒÞ ÿoõƒgkõƒg
pâA .ëk úO qA þð|æõÆ ÿ|úùÛùÚ àü !!úð rüo
àü lýüõãG lýðAõO|þì ÝBOA ÿõƒO lƒì@ þƒvÞ .ïlðAõg Ao Randy Pausch
úu ô pvíø BG ,kõG úèBu 46 kpì àü QüBßc
ÿoBíýG ÀýhzƒO óBƒy ÿApƒG úƒÞ ,}lƒðqpƒÖ
xokóBPuAkòüA.kõGûlyûkAkóBÆpuZ|çÎ|æ 22

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY ÿBøõyô îéýÖ .lüõy Á|çg QýÏÂô òüA qA .ïlðAõg ûrìBG þéýg IéÇì
CENTER jõy kApÖA BG .lƒýñýHG oAk|ûlƒñg þƒðõƒürƒüõƒéO pu QuA òßíì îðAk þì úPynâ þgõy qA
Q×¾ þøBì lýíc ÿBø|ÿlíÞ .lýñÞ RpyBÏì îøk þì ëõÚ òì BìA ,kBýGpËð úG úðBÛícA óqõu
ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok òüA :pãük lðqBu|þì Bø|QƒÚô òƒýíø ÿApƒG Ao ?QuA Quok .lülypPùG ûkoõg àü ó|æA úÞ
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì þPcúÞkõyþìBHüqÿBíðoôkpýýÓOàüUÎBG Ao {ƒýH¿Î ô þƒßüsõƒèõƒürƒýÖ êƒü|æk B« ƒÛýÚk
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master .lýPyAlðîøôo}oBËPðA Ao Bíy ëBc ,ólülñg úÞ îðAk|þì BìA ,îðAk|þíð
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk .lzhG|þì kõHùG
?ú^ kõHðpSõì |æBG koAõìpâA lñhHè úü {×ý×hO BGô úðAlñìô[email protected] ÿ úhvð
ÿBø xçÞok ïBð QHS ÿApG Ao ókpƒÞ òƒüpƒíO pƒãük Roõƒ¾ òƒüA ok ,koAkAopSAóBíø.ólülñgÿBWúG,QuAûkBu
îøqA òzýPülì þ¾õ¿g ÜñÎlGkõWõìàüúGôlüôpGqBG.lýñÞØÚõPì þíÞ àü|þìõíÎ ÿBW ok ókAk ïBXðA ÿApG ô
lüpýãG xBíO òì BG óõñÞA .rýãðApG |îcpO kõWõì àü .lüõzƒG êƒülƒHƒO .QuApO|ó[email protected]
úÞ þüBøqôo pÆBg úG îø lÏG ëBu òƒülƒñƒ^
ÿõñÏì þßýð ÈuõO þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ lükAk {Puk qA ô lyBG úÞpÏì QvƒðAõƒO|þƒì lüpýãGõãèApâ|æBâqA -oBù^
úG lÏG îø ëBu lñ^ .lýñÞ {ðqpu Ao óBOkõg þéýg ÿBø|àW úÞ kõG þñülíÞ >pâ|æBâ<
(310) 446-8724 îÒô îükõG úPgõu êvð Bì lýüõãG óBO|óAlðqpÖ ,úPgBñyBð êü|æk þgpG ÿApG BìA ,Q×â|þì ÿlG
.Bø|ÙpcòüAqAôkõGúPÖpâAoóBì|úÛüú¿Òô ÿkBüq ÿBøoBÞ ôA .kõG ÜÖõì }oBÞ ok |«çìBÞ
23 úÞ Qvø ÿoBÞ lýñÞ|þƒì pƒßƒÖ pƒâA þƒèô þèô QƒyAk }A|úƒìBƒðpƒG ok ókAk ïBƒXðA ÿApƒG
.lýñßð Ôüok óBOkõgqA lñÞ|þìpPùG Ao óBO|ëBc úüBGûõýìókpÞkpg}oBÞqAQívÚòüpPâorG
lüôpG.þvÞpuúðúPHèAlýzßGoAõøôkAk|ç« Tì .kõG åorG oBývG àPK
.lüõzGþèBgBOlýzßGÔýWQÎBu6óBGBýGõO BìA lýñÞ kpg úðAôlñø îñÞ|þíð kBùñzýK òì
aýø þèô lývüõñG QýðBH¿Î qA pK úìBð àƒü þâríyõg lƒýñÞ þƒÏu úƒÞ îƒñÞ|þƒì úƒý¾õƒO
úG lüôpG .lýyBHð {ðkpÞ ëBuoA pßÖ úG QÚô þPc ,lýyBG úPyAk Ao óBOkõg úG Áõƒ¿hì
ô Qvø îø }qoô .lýðrG Qzì þñy úvýÞ àü .lüoAlð Ao xBvcA ó@ úÞ þüBø|QÚô
.QuAJõgþPì|çuÿApG òPgBu ÿApG :koAk kõƒWô þƒPÛýÛc àƒü
ô þßürýÖ þÛéglG úÞ lýyBG úPyAk úWõO ûrìBG ÿBørý^ ëBHðk úG lýPvø oõHXì ,áõƒW
.lýñßð koAô óBO|QýðBH¿Î ÑõÂõì ÿôo þË×è þì {üAlýK ,lýPvø {èBHðk þƒPÚô .lƒýyBƒG
ô þÛéglG .lýølG ïBXðA Ao óBOkõg oBÞ Bíy úG ïlÚ òýèôA ,lükpÞ {üAlýK QÚô pø ô lýñÞ
!óôpýGkôo|þìóBOkõWôqA}kõgþPcAoBð .lýPyAkpGAo>ókqoAqÿBWúGólülñg<ÿõu
Ao ïkõg úÞ kõG þøBì àü {ýK Bø ëBƒu ëBHðk lülG ëõÚ ,lýPvø QƒcAoBƒð þƒPÚô
pãük îPÖpâ îýí¿O þüBW àü .ïkpÞ|þì QümA ókAk ïBXðA ÿApG ûkBu ûAo úü .lükpãG þgõy
,ïõzG ZoBg QèBc òüA qA úÞ QuA {ƒPƒÚô óBOkõg qA lýñÞ RkBÎ úÞ QuA òüA oBÞ òüA
qA òì úÞ úñüA ÑõÂõì .êýìkpO ÿôo ïlƒüpƒK kõWôkoõìòüAokÿoAkûlñgrý^ú^”lýupLG
Jõg îðlüôk úG Quk |ç« ¾A ô ïp×ñPì ólüôk BìA ,lýupð JAõW úG úzýíø QuA òßíì“?ûoAk
ïôlGrÞpíO BG úÛýÚk 20 ÿApG îðAõPGpâA .Qvýð ûrìBG rý^ àü ëBHðk óBOrÓì úÞ lükpÞ þÏu
.lyBGpSõö ìlðAõO|þì :) kkpãG
ÑôpyôîñÞþìòyôoAoêýìkpOBøqôoòüA þÖpcpøúÞlüoAlðqBýðB« íPc,pâ|æBâòýÎ
ÿôoAoïpßÖôxBvcAïBíOôólüôkúGîñÞ|þì Ao óBO|áõW Bíy .lyBG ûrìBG îø þéýg lýðq|þì
úPvg ,úÛýÚk 45 qA lÏG .îñÞ|þì rÞpíPì ólüôk :) lü@|þì }kõg ûlñg .lüqBvG
ÿ|úíø qA pPùG îñÞ þƒì xBƒvƒcA ,ïlƒy úƒÞ
.îPvøpýgAÿBø|úP×øÿBø|QÚô pÞpÞ,pøpøoAôpg úü Èuô lüpLG -YñK
ïôpG pu àü ïoAk Quôk þéýg òì kõg òýãíÒ úÞ þüBø|óBvðA BìA QuA IýƒXƒÎ
îñÞ|þì ÙApPÎA Jõg þèô äñýLƒìBƒW|þƒXƒðBƒG ïBXðAAoþüBøoBÞÿpuàülðoAkQuôklñPvø
. îupO|þì !!lñðBíG ú¿Ò ô îÒ ÿõO úÞ lñølG
úGôlýñßðÿA|úðBÛícAÿBøoBÞúÞlýñÞQÚk úG ,lññÞ þì ûBãð rýãðA|àyA ÿBø|îéýÖ Bùð@
.lýñÞ {ðBdPìA BìA ,lýðBupð Iý[email protected] óBOkõƒg ÿBø|þÛýuõì ô lñðq|þì ëq áBñíÒ ÿBø|wßÎ
îéýÖ úü ô lüpýãG }ôk ,lükAk {ìBXðA þPÚô îø Ao îèBu ï[email protected] úÞ lññÞ|þì }õâ rƒýƒãƒðA|îÒ
.lýñÞ ûBãð oAk|ûlñg .lñÞ|þì òýãíÒ
þßèA ÿBø|þPcAoBð oBPÖpâ úÞ lÏG ÿ|úÏÖk lüoAkôlýPvøúuôpKòüAÈuôBíyþPÚô
Ao Bø|àýñßO òüA qA BO lñ^ Bü þ߃ü ,lƒülƒy luo|þì óBOpËð úG lýøk|þì ïBXðA Ao BøoBÞ òüA
.lýñÞóBdPìA pø BìA lýøk|þì ïBXðA QuokoBÞ àü lüoAk úÞ
JBhPðA àü ÈÛÖ Bíy ,qôo qA úËdèpøok lüõãG Bíy úG lðAõO þì þPcAo úG þðôpýG pÊBð
þéýg þâlðq .lýñÞ úüpâ Bü lülñhG .lƒüoAk pýâ rýãðApG ØuBC O QƒýƒÏƒÂô àƒü ÿõƒO úƒÞ
úüpâ BG lýøAõhG úÞ QuBø|Ùpc òüA qA pO|ûBOõÞ .lükBPÖA
.}lýðBupGóBüBKúG oAk|ûlñgô kBy ÿBørý^ ÿôo ókpÞ ê×Ú BG

óApùO úéXì

ïBãñø úÞÿoõùzì óq óApãüqBG
!lðkõGoAkoBG îéýÖok ÿqBG

.lyîèBuÿõéÚôkQ×Wàü ÿoAõyk lñü@pÖ kõg ÿkõg úG îéýÖ lýèõO #
ok lñyBGoõHXìoBÞóq óApãüqBG þPÚô BìA ,koAk
>þâkBPvüA òü[email protected]:wßüA óAkpì<ok ÿpG þéø óApãüqBG ëBc òüA BG .ly løAõg óAlñ^ ôk oBÞþPhu ,lññÞB×üA Ao kõg {Ûð ÿoAkoBG òýc
|X-|Men|:| |The Last Stand | úG Ao kõg ÿ ú×ýÊô ô lñüBýGpG ÈüApy òüA Rçßzì wK qA lñPvðAõO RolÚ BG úÞlðA ûkõG þðq
ÿoAkoBG úWõPì úÞ kõG >þâkBPvüA òü[email protected] :wßüA óAkpì< ÿ úñürøpK îéýÖok ÿqBG ëõÓzì ÿpG # .lñøk ïBXðA êßy òüpPùG
þzÛðóBíøþñÏü>ïoõPuA<úÞAp^kõGoBýÎïBíOÿpýãéÖBÒàüîøôAkõgÿApGpHgòüAôlykõg àíÞúGBøoAkpHíéýÖþPcôxBHèóBcApÆ,Bøoõíüpâ,BøwüõðúìBñíéýÖþøBâûAoòüAokúPHèA
.lyBGoAkoBGQvðAõOþíð,QyAkûlùÎpGôAúÞ þøBâú^pâ.lðkpÞûkB×PuABøó@þøAoõOlðqpÖókpÞóBùñKÿApGþ×éPhìÿBølñÖpOqAôlðlì@Bøó@
.lñPyAk ZBýPcA óBy {Ûð ÿB×üA ÿApG úÞ ûkõG ÿrý^ óBíø «BÛýÚk ÿoAkoBG ô ûkõG oBü Bø ó@ BG QhG îø
{Ûð ÿB×üA ïBãñø úÞ ly îýøAõg Bñ[email protected] ÿ óq óApãüqBG BG óApùO úéXì þðlðAõg IèBÇì úìAkA ok
.lðkõG oAkoBG óBzüBø

lük qA úèCBvì òüA ókpÞ óBùñK ÿApG lì@ þìpG {Puk qA ú^ pø îéýÖ óAkpâoBÞ ,pãñýu óBüApƒG |Friends >óBPuôk< ëBüpuokôokõÞBvýè
îø ûqoBHì ÿBø úñd¾ ok ô kpÞ pýýÓO ôA xBHè ,ly pPíÞ óBPuAk ok >ïoõPuA< {Ûð .kpÞ óBý^ByBíO òürãüBWokBì ,ôokõÞ Bvýè óBíø Bü >þHýÖ< Qý¿hy ,>óBPuôk< ëBüpu ïoBù^ ê¿Öok #
.kõG oAkoBG «BÏÚAô óBìq ó@ok kõg ôokõÞ úÞ kõG òüA ó@ QéÎ ÐÚAô ok úÞ kõy þì kõg þñOBð okApG lðqpÖ
.ly þì ûkB×PuA ÿpG þéø ÿBW úG oBßèlG àü qA êýèk òýíø úG .QyAk ûAo ok ú`G àü ÈÛÖ ôokõÞ Bvýè BìA kõG oAkoBG õéÚ úu >þHýÖ< úÞ RôB×O òüA BG
>òüoõéG úíXíWôpíéÚôrðõW BðBülñüA<ok QzðçG QýÞ
|Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull .lupG pËð úG pO åorG {íßy BO lñÞ ûkB×PuA {èBG àü qA kõG oõHXì ôokõÞ
îéýÖ ok ÿqBG kBùñzýK úßð@qA lÏGôA .QuA kpÖ úG p¿dñì «BÏÚAô pãüqBG àü QzðçG QýÞ #

>òyôAoBü ûkqAôk<okrOpGAo BýèõW
| ||Julia Roberts—Twelve| Oceans
úÞ þèBcok ,kpÞ þì ÿoAkoBG úGpøBËO úÞ kpÞ þì ÿqBG Ao þðq {Ûð îéýÖ òüAokrOpGAo BýèõW|#
IcB¾rOpGAoBìA,lyúWAõìQvßyBGîéýÖòüAú^pâ.kõGoAkoBGB« ÏÚAôóBìqó@okkõgpãüqBGòüA

ok ÿqBG ïBãñø ,kpG þK kõg ëôA ÿoAkoBG úG kpÞ ëõHÚ Ao )|Charlotte Gray|( >ÿpâ RõèoBy< 24
úWõPì)|The Life Aquatic with Steve Zissou|(>õvüqõý[email protected]þâlðq<îéýÖ
ly úWõPì >òüoõéG úíXíW ôpíéÚ ô rðõW BðBülñüA< îéýÖ ÿoAkpHíéýÖ ïBãñø ô ly kõg ïôk ÿoAkoBG
Aooôpy Qý¿hy àü {ÛðoBG òýèôA ÿApG QzðçG ó@ok úÞ þíéýÖ ,koAk ûAook Ao kõg ïõu lðqpÖ

.QyAk

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

úG ÿqBýð râpøô lñÞ B×üA þGõg úG Ao }oAõyk ÿBø {Ûð ÿ úíø ly ÜÖõì lùÏPì ÿ ûoBPu òüA
.kõG ûkpßð AlýK oBßèlG

>úPgBñyBð ZAõìApGoAõu :IýDAoBÞþüBüok óAkqk<okqôpÞúKõè úñK
|Pirates of the Caribbean:| |On Stranger Tides|

ok ly oõHXì qôpÞ úKõè úñK ,>IýDAoBÞ þüBüok óAkqk< ÿBø îéýÖ úÎõíXì qA îéýÖ òýìoBù^ ok|#
.kõy pÂBc òýGoôk ÿõéW {zÛð ÿB×üA ÿApG ,lðoAnâ þì Ao }A ÿoAkoBG ÿ úýèôA ÿBø ûBì úÞ þèBc
qôpÞqA kõGoõHXìoBÞoAkpHíéýÖ BìA ,lñÞ úWõO IéW úÞ kõG ûlzð åorGolÛð@qõñøôA îßy ú^pâ

.lðBíG óBùñK ôA ÿoAkoBG ÿ úðBzð ÿ úðõâ pø BO kpýãG úPvG ÿBøokBÞ pPzýG

òO úG äñO Rpy þO àü Bø ó@ok kõG oõHXì ôA úÞ þüBø úñd¾ þìBíO .kpÞ îø pO ÿõÚ Ao ôA ,}kõg
.lðly ÿoAkpHíéýÖ ôA ÿoAkoBG ÿ úýèôA êcApì ok ,løk ïBXðA þPhu ÿBøoBÞ ô lñÞ
|Everest >QuoôA<ok þéPüBð ApýÞ

pHgBG þéPüBð ÿ úÇGAo qA ïkpì úÞ kõG ú`G ÿ úßvèBÞ àü BG þéPüBð ApýÞ qA þvßÎ oBzPðA qA lÏG|#
ó@ok úÞ kõG oAkoBG >QuoôA< îéýÖ ok ÿqBG óBìq ok þéPüBð .)ûkpÞ ZAôkqA óõPüAo ríýW BG ôA( lðly

qA ly ÜÖõì qôpÞ ,lññÞ ÿpLu Büok ok Ao RBÚôA pPzýG lðkõG oõHXì oBÞ óApãüqBG úßñüA îÒpýéÎ
.lü@pG ÿoAkoBG ëôA ÿ úøBì úu RApÇg þìBíO wK

|Eastern Promises >þÚpy ÿBø ûlÎô<ok wOAô þìõDBð
,ly kõg ÿoAkoBG úWõPì ,oBÞ ÿoAkpHíéýÖ Ñôpy qA lÏG úé¾BÖçG wOAô þìõDBð úßð@ kõWô BG #
ÈÛÖ úÞ kõG lÛPÏì óõ^ lüõãð ÿrý^ koõì òüA ok þvÞ aýø úG QÖpâ îýí¿O óBðq qA ÿoBývG lñðBì

B« ÏÚAôôAúÞlðkõGûlzðúWõPìîøîéýÖlýèõOûôpâþPcBìA.QyAkAokoõñøõÞàüoAkoBGpvíø{Ûð
.kõGoAkoBG

|Wonder Woman >rýãðA Q×ãy óq<ok Rôlâêâ
lýèõO ûôpâ BO lñÞ òO {íßyoôk úG äðorHu Áõ¿hì xBHè þÎõð lyoõHXìpãüqBG òüA|#
Ùnc püõ¿O qA Ao ôA îßy ,ûtüô ÿBø ûõéW ÿBøoArÖA ïpð qA ûkB×PuA BG lýèõO qA wK ÿ úécpì ok lñðAõPG

.lññÞ

þzÛð ÿBø xBHè ly úWõPì þPÚô úÞ kõG îéýÖ xBHè fApÆ ÈÛÖ .koAlð ÿpãük êßzìô ûlyoAkoBG
xlc þPuok úG Ao pãüqBG òüA ÿoAkoBG kõG úPvðAõO ,lñPvýð }A ûqAlðA pãük QyAk ûlùÎpG wOAô úÞ

.lðrG
|Panic Room >ûBãøBñK ÝBOA<okpPuBÖ ÿkõW
Ao ûsôpK òìlýÞ ëõßýð þPÚô BìA ,QyAlð Ao >ûBãøBñK ÝBOA< péüpO ok ÿqBG l¿Ú pPuBÖ ÿkõW #
ïôk lðqpÖ ly úWõPì pPuBÖ ,ÿoAkpHíéýÖ ÿ úðBýì ok .lñÞ ÿqBG îéýÖ òüA ok úÞ kpÞ ëõHÚ ôA ,kpÞ ápO
ÿ úP×â úG úßéG ,QyAlð qBG kõg {Ûð Quok ÿB×üA qA AoôA BùO úð úèCBvì òüA .QuAoAkoBG Ao kõg

25

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

óBùW ÿBøpùy òüpOlG 177ôoArø 26 :ëBuok óBíéÏì ÝõÛc ÈuõPì óApùO úéXì
þâlñðAo ÿApG oæk
oAlìBð- } :ûlðoô@kpâ
þâlðq ZBPdüBì êÚAlc òýìBO ÿApG lì@ok kAqBì
oæk 8057 :ëBu ok
{ÞApì -3

13oõzÞ òüAok óBíéÏì ÿlìAok úðApu ÈuõPì
òüA êÞ ok úðApu lì@ok ÈuõPì qA pPzýG l¾ok

.QuAoõzÞ
92 ô oArø 10 :ëBu ok óBíéÏì ÝõÛc ÈuõPì

oæk

òüpPzýG óBíéÏì úÞÿoõzÞ6
lðpýâ|þì Ao ÝõÛc

ÿApG þHuBñì ÿBø|êdì úWô aýø úG ØéPhì Rçßzì êýèk úG óBùW ÿBøpùy qA ÿkAlÏO|# þâlðq ZBPdüBì êÚAlc òýìBO ÿApG lì@ok kAqBì Bø|ó@ ok óBíéÏì úÞ þüBø|oõzÞ BG #
.lñPvýð þâlñðAo oæk 1156 :ëBu ok ÿBø|úñürø BG úvüBÛìok Ao þPÖBüok òüpPzýG
wýDõu -4
IHu úÞ QuA þéìAõÎ qA ÿkAlÏO BùñO Bøpývì þñíüA Qý×ýÞô QýÏíW ïBckqA ,Aõø þâkõè@ .lüõy Bñ[email protected]ðoAk þâlðq
lñyBG þâlðq ÜÆBñì ó@ok þâlðq ÿApG þéÞoõÆ úGô þâlñðAo ÿApG óBùW ØéPhì ÿBøpùy kõy|þì 7 oõzÞ òüA ok óBíéÏì ÿlìAok úðApu ÈuõPì QýÏÂô þuopG BG kôpGA äñý`ýO úvuõì |
òüA êÞ ok úðApu lì@ok ÈuõPì qA pPzýG l¾ok úPÖBüok óBùW oõzÞ 100 ok óBíéÏì ÝõÛc
.pýg Bü oõÆ úG Bø|oõzÞ òüAok óBíéÏì ÝõÛc úÞ QuA
qA ÿkBüq {hG kõg þâlðq Bü oBÞ êdì úG ólýuo ÿApG óBùW puApu qA p×ð Bø|óõýéýì ûqôo úíø .QuAoõzÞ ÿApG qBýð koõì ÔéHì qA pPíÞ l¾ok 48 ëõíÏì
471ôoArø 69 :ëBuok óBíéÏì ÝõÛc ÈuõPì ûkõG Bø|ó@ RBìlg ô þüæBÞ ÿBø|qBýð òýìBO
.lñøk|þì Quk qA òýãñu àýÖApO ok Ao kõg óBìq ÝõÛc Bø|oõzÞ þgpG ok ëBc òüA BG .QuA
.løk|þì óBzð ok òýãñu àýÖApO qA ÿoBG|ØuBO YüBPð ØéPhì ÿBøoõzÞ qA ûkpPvâ RBÛýÛdO oæk þPÖBüok ÿBø|ÝõÛc òüpOæBG qA þßü óBíéÏì
IHu pùy àü óAlðôpùy lý×ì óBìq qA ÿkBüq {hG ÙçOA pG ûôçÎ þÎBíPWA åorG êÃÏì òüA þâlðq ZBPdüBì êÚAlc òýìBO ÿApG lì@ok kAqBì
.QuA êÒBzì püBu òýG ok
.kõy|þì Aõø ûlñüArÖ þâkõè@ô þðAôo ÿBø|Iý[email protected] kBXüA oæk 4484 :ëBu ok Bø|ó@ ok óBíéÏì úÞ ÿoõzÞ 6 BG úìAkA ok
{èB^ BG óBùW ÿpùy ÜÆBñì pPzýG þñýzðpùy úG ïkpì lüly {üApâ êýèk úG ûqôpìA lñ^pø óBíè@-5 ÿBø|úñürø BG úvüBÛì ok Ao þPÖBüok òüpPzýG
ûlýuo ÿA|ûlññÞ QcAoBðoBývG eÇu úG êßzì òüA Bøpùy qA þgpGok þèô lñPvø úWAõì àýÖApO
àü oõzÞ òüA ok óBíéÏì ÿlìAok úðApu ÈuõPì :lüõy|þì Bñ[email protected] lðoAk þâlðq
.QuA òüA êÞ ok úðApu lì@ok ÈuõPì qA pPzýG l¾ok ZBÎ êcBu-1
QuA ûApíø ÿkBüq Rçßzì BG Bø|ó@ok þâlñðAo úÞ þüBøpùy
ÿApG óBuBñyoBÞ .îýñÞ|þì þÖpÏì Ao þâlñðAo ÿApG óBùW ÿBøpùy òüpOlG qA klÎ 10 úìAkA ok .QuAoõzÞ ok þüBÛüpÖ@ oõzÞ òüA ïBð ólük lüBy
îXc ,þìõíÎ êÛð ô êíc Qý×ýÞ ,êýHìõOA úðApu pýËð þ×éPhì ÿBøoBýÏì qA Bøpùy òüA JBhPðA 373 ô oArø 53 :ëBu ok óBíéÏì ÝõÛc ÈuõPì QuA òüA QýÏÚAô BìA ,lyBG IýXÎ þíÞol¾
.lðkAk oApÚ þuopG koõì Ao pãük koAõì qA ÿkAlÏO ô Qgõu QíýÚ ,Aõø Qý×ýÞ ,àýÖApO oõzÞ òüAok óBíéÏì ÿlìAok úðApu ÈuõPì úÞ
Ao àýÖApO ØéPhì ÿBø|}ôo BG BO lñPvø }çO ok Bøpùy òüA ok àýÖApO ô kkpO ëpPñÞ óæõEvì oæk êÞok úðApu lì@ok ÈuõPìqApPzýG l¾ok 62
þâlðq ZBPdüBì êÚAlc òýìBO ÿApG lì@ok kAqBì
.lññÞ îÞ ó@ îXc qA oôlÛíèAlc ô ëpPñÞ .QuA oõzÞ òüA
okõèõDBKõDBu ,àürßì ok þPýuõßürßì ,êüqpG okôpýðAsôkõüo ,úýuôo okõßvì ÿBøpùy oæk 477 :ëBu ok oæk 6723 :ëBu ok óBíéÏì ÝõÛc ÈuõPì
ok oBOBHðæôA ,lñø ok úPßéÞ ,úüpXýð ok xõDæ ,óBPvÞBK ok þ^Apâ ,BýHíéÞ ok BOõâõG ,êüqpG óBPvñíÞpO -6 þâlðq ZBPdüBì êÚAlc òýìBO ÿApG lì@ok kAqBì

.lñPvø þâlñðAo ÿApG óBùW ÿBøpùy òüpOlG lñø ok ÿBHìõì ô óBPvèõÓì oõzÞ òüA ok óBíéÏì ÿlì@ok úðApu ÈuõPì oæk 2568 :ëBu ok
úG àíÞ ô àýÖApO {øBÞ ÿApG ÿpùy óæõEvì ÿoBßíø BG lüBG oõÞnì ÿBøpùy óAlðôpùy oõzÞ òüA êÞ ok úðApu lì@ok ÈuõPì BG pGApG òý^ -2

.lññÞ }çO Aõø þâkõè@ {øBÞ .QuA 44oõzÞ òüAok óBíéÏì ÿlìAok úðApu ÈuõPì
572ôoArø 19 :ëBuok óBíéÏì ÝõÛc ÈuõPì òüA êÞ ok úðApu lì@ok ÈuõPì qA pPzýG l¾ok

oæk .QuAoõzÞ
þâlðq ZBPdüBì êÚAlc òýìBO ÿApG lì@ok kAqBì
28
oæk 46 :ëBu ok

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ëBu 17qA lÏG úÞÿokBì
klñhG QvðAõO

kõg ûpù^ Bø ëBu qA lÏG lðAõPG BO ïkAk úG Ao úñüA úG okBÚ þãèBu 10 qA óAõW okBì # òu ûoBGok þìõíÎoôBG
.kpÞ þì ûBãð êìBO BG }kõg úG .lñýHG úñü@ok Ao þPc ÿô[email protected]ÿô ûkAõðBgô kõHð ólülñg QuA ûBHPyA Bø|äu
Ao ÿlülW ûlñü@ àü lðAõO þì úÞ kõG òüA êTì ô[email protected]òüA .lñPyAk ÿô qA lñhHè ÿA úËdè
pG Ao lñhHè Bø Rlì qA lÏG QvðAõO ôA .lñýHG óAõWokBì ïBXðApuô lýzÞëõÆ ëBu 17 ,óBvðA òu ëBu àüpø FAqAok Bø|äu úÞþìõíÎoôBG òüA úÞløk|þì óBzð Bø |{øôtK #
oBývG Bø|äu ok píÎ lðôo ,ûqBO ÿBø|úPÖBü úG BñG .QuA úðBvÖA àü ,lðoAk òu ëBu Q×ø
".lñÞ ûløBzì {Ooõ¾ ÿôo .klñhG QvðAõO
òüAõOBvüAoõìõO koõìokpÞoBK ÿpâpPÞk "õOBvüA " ïBð úG ÿA úèBu 27 óAõWokBì .QuA ûlÎBÚ|þG
õOBvüA oõìõO lñðBíø þüBøoõìõO ":Q×â úðõâ pG Ao þâorG ûkõO oBG òýèôA ÿApG þãèBu ûk ok l¾ àü qA {ýG ok ÿA|óA|ÿk óõýuçýPì þÏýHÆ ûlülK þuopG BG ,Býðp×ýèBÞ ûBãzðAk ok óBÛÛdì
Ao kpÖ åpì lc lñðAõO þì BìA ,lñPvø îýg }õg úðB×uBPì úÞ kpÞ úGpXO {Ooõ¾ ÿôo lèõO qA wK Bø äu ólypýK lðôo lñPÖBüok ,óBvðA l¿ýu BG ó@ úvüBÛìô "oôkApGæ" kAtð qA äu
úG Ao ÿkBüq oBzÖ lñðAõO þì úÞ Ap^ lññÞ ú×g òýíø úG ô lðkõHð ó@ þcApW úG okBÚ óBßyrK 50 {ýßüsõèõýGpíÎ ,koAkpíÎ ëBu 3 äu àü úÞ þðBìqok úÞ êßy òüA úG ,QuA ÐüpuoBývG
ûAo lðAõO þì òüA úÞ lðqBu koAô õéâ ô óBGq lñ^ þÆ ok ôA úÞ ly UÎBG pìA òüA êýèk
úG úèBu 27õOBvüA þcApW ".klñHG Aoõéâ w×ñO ô lølG Quk qA Ao ÿkBüq ÿBø óAlðk ëBu .QuA
ëBu 17 úG àükrð ÿrý^ óArýì úG Akôlc .QuA úèBu 68 kpÖ àü BG úGBzì úèBu 10 oôkApGæ äu àü òu ô kõy|þì lñÞ lðôo òüA wLu BìA
.lýzÞ ëõÆ QÎBu 5 Rlì løk|þì ûqBWA óBÛÛdì úG úPßð òüA , lñÞ|þì pýýÓO óBìq þÆ úÞ QuA þüBø|úðBzð êìBy ÿA|óA|ÿk
.klñhG lðAõPð
29 QuAo Qíu BG úÞ kõG ÿA úðõâ úG òüA .lññÞ úHuBdì Ao óAoAlðBW àüsõèõýG òu BO
lñßG QvðAõO þíð ÿoBÞ aýø kõg Roõ¾ {ðBøk [email protected]ô ,kpK|þì Bíy êÓG úG þÞoBKok úèBu úuoôkApGæ äu àü úÞ lÏG úÏÖk ,òüApGBñG
àèBì ôA ëBu 17 Qynâ qA lÏG Bøqôo òüA ô lðAõO|þì lðAk|þì úÞ QuA úèBu 50 äu àü úG úýHy pPzýG úÞ lýyBG úPyAkpÆBg úG ,QuA óAôo
úÞ QuA ákõÞ 4 ûApíø úG pvíø ô þâlðq
ô óBGq ,õéâ úG åorG oõìõO òüA úðB×uBPì .løk ïBXðA ÿoBÞ kõy úýHñO úßñüA óôlG
úP×â úG ô koô@ þì ÿkBüq oBzÖ ôA óBøk
BPHvð pøBÊ êýèk úG úzýíø }kõg QéÎ þúGãpP×Öðp1â2q0B5âRõÖ

!ly þì ûphvì ïkpì ÈuõO ,{OôB×Pì QéÎ úG ó[email protected] BO pùì ëôA qA p×ð 69 RõÖ qA óApüA wðAsoôA óBìqBu þìõíÎ ÈGAôo #
òüA qA þãzýíø ÿoAlùãð úG ïôréì ôA .kAkpHg þãPÖpâqBâ
þÖBÞ ëõK òPyAlð ô pÛÖ êýèk úG åorG oõìõO
àü ÈuõO ApýgA QüBùð ok ô kõHð ó@ óBìok ÿApG 30 QüBÓè pùì ëôA qA )|co|( òGpÞ lývÞõðõì qBâ BG Qýìõívì ô þãPÖpâqBâ QéÎ úG p×ð 1205
óBìok ÿApG Ao þÖBÞ úñürø QvðAõO pýg îýO úSkBc êdì ok p×ð 286 ô êÛPñì þðBìok rÞApì úG p×ð 850 úÞ ly }oArâ oõzÞ wðAsoôA ÈuõO ó[email protected]
òüA êíÎ qA êHÚ ôA óBñhu qA þßü ô koô@ QulG
þì Ao îOoõ¾ ,îPÖpýì ûAo þPÚô òì ": kõG .lðkpÞ RõÖ þãPÖpâqBâ QéÏG rýð p×ð 69 úðB×uBPì ô lðly óBìok
ok ,lðlülýì Ao òì þPÚô Bùð@ úÞ Ap^ ïlðByõK ,p×ð 114 BG xoBÖ ,p×ð 241 BG óApùO ÿBø|óBPuA ok IýOpO úG|co | BG Qýìõívì òüpPzýG
ÿBø úüpâ UÎBG .lðkrýì Ùpc pýâlßü }õâ
.QuA ûkAk jo p×ð 100 BG ÿõÂo óBuApg ô p×ð 105 BG þÚpy óBXü[email protected]
".lðkõG òì 10BGóBù×¾A,p×ð10BGþÚpyóBXü[email protected]ÿBøóBPuAokrýð|co |BGQýìõívìBGþOõÖòüpPzýG
QýÛÖõì BG þcApW RBýéíÎ úðBPhHyõg
ok " pýéG " ïBð úG õOBvüA oBPupK ô ly ïBíO .QuA ûkõG p×ð 9 BG xoBÖ ô p×ð
,êíÎ qA lÏG ": Q×â úðõâ òüA ôA ëBc ؾô

óApùO úéXì

QÖpâxBíO wýéK BG ArPýK }oB×u lñÖpO BG þãðBg Qðõzg þðBGpÚ

ArPýK }oB×u ÿApG 911 BG :àýñO îýO QýÏÂô àü ok úÞ þðq #
?lýPÖpâ xBíO úÞó@óôlG QyAkoApÚ þãðBg Qðõzg
ûoBíy óBí[email protected] ,þéG :ûlðpýâ|xBíO ,kõy úWõPì Qðõzg IßOpì kpÖ
)ûly Ùnc( }oB×u ArPýK løAõg|þì kpÞ kõíðAô
ÿApG þÇéÒ ò×éO ûoBíy úG :àýñO îýO ò×éO ûoBíy ,911 BG ÐÚAô ok BìA løk
lükq äðq ArPýK }oB×u .QÖpâxBíO Bßüpì@ok ÿoApÇÂA
þíð áok Bíy .úð úð úð :ûlðpýâ |xBíO qAõüBøôA ok þPýu òâoôA ok óAoõìBì
lýñÞ òýñ^ úG úÞ ó@ pÆBg úG pÆBg óq òüA
ïõy|þì úWõPì óæA :àýñO îýO úÞ ÿoBÞ ,lðkpÞ {üBPu ûkBPÖA ÿpßÖ
}ôo BG óq ,xBíO òüA úìAkA ok .ly [email protected] úG óõñËì kpÖ ÿpýãPuk úG pXñì
àýñO ÿBÚ@ ÿBø|ëAõEu úG ÿA|úðBÚçg úG ûlzð }BÖ {ìBð úÞ óq òüA
ûoBGok Bø|ëAõEu .kAk úðô þéG ÿBø|JAõW óBìq ok úÞ QuA úP×â þédì ÿBø|úðBuo
.kõG }okBì ô ôA úWõPì ÿBøpÇg úPÖpâ oApÚ úéíc koõì }okBì ,xBíO
?QuBXð@ qõñø kpì ó@ Bü@ :àýñO îýO .kõG
åorG ÿArPýK àü ,úéG :ûlðpýâ |xBíO BG úðApøBì xBíO ÿApG }ôo òüA
ïAõg|þì QðpPñüA ok QuBø|ëBu wðAsoôA RBìlg
qBýð îø þßyrK àíÞ úG Bü@ :àýñO îýO koõì òüA BìA ,lgp^|þì Quk úG Quk
?lüoAk lýDBO òýñ^ ó@ pýSCBO úÞ QuA ÿokBð
.þðôpLK BG ,úð :ûlðpýâ |xBíO .kõy|þì
?úPÖpâRBzðBXÞqAûlüAòüA úXýPð úzýíø QuA òßíì þyôoô ûAo òýñ^ úÞ lðkõG ûkAk oAlzø pPzýK þüBßüpì@ ÿBø|ïBÛì
óBðqqA QüBícrÞpì àü BìA úPÖpâ RBzð BXÞqA þuBíO òýñ^ ûlüA Qvýð Àhzì þPuok úG úÞ òüA ÀýhzO ÿApG ïqæ }qõì@,xBíO óBâlññÞ|QÖBüok óõ^ lyBG úPyAlð ëBHðk úG AopËð koõì
.kõG ûkpÞ fpÇì kõg RBÓýéHO ok Ao þùGBzì ÿõüoBñu 2010 ëBu ok ÿsôpð .lðA|ûkpßð QÖBüok løk|þì ArPýK }oB×u þÏÚAô àíÞ QuAõgok ÿApG ÿkpÖ
òýñ^ þãðBg Qðõzg þðBGpÚ àü ly þÎlì Qüko þÎBíPWA úßHypGoBÞ àü lÏG ëBuoBù^ ëBýgAlPGAokúÞúP×âþédìþðõürüõéOúßHyúGkAkAoóqòüAò×éOJAõWúÞÿkpÖ,àýñOîýO
".ly ÿlW þéýg BìA kõG úðBÛícA þéýg ëôA ok xBíO" Q×â ôA .QuA úPÖpâ ôA BG þuBíO .QuA úPÖpâ xBíO ûBHPyA úG ôA ûkpÞ
ÙôpÏì QGBÚo úðBýì ok {hK ÿApG 2015 ëBu ok îø þðõíÃì òýñ^ BG þðõürüõéO þùâ@ àü çHÚóõ^,ûkBPÖAþÚB×OAú^ïlyúWõPì,ûkpÞoApÚpGþPuokxBíOúÞkpÞoAp¾AóqòüAþPÚô"
.ly úýùO )þüBßüpì@ ëBHOõÖ RBÛGBvì ëBñýÖ( ëBGpKõu ".ïkõG ûlük ûoBG òüA ok þüBørý^ þÎBíPWA ÿBø|úßHy ok
ÿApG ,kõy|þì úPÖpâ xBíO 911rÞApìok Bùð@BG úÞ ÿkApÖA úÞ ûly BÎkA þÎBíPWA ÿBø|úßHyok ?Q×âú^ QÖpâxBíO úÞþðq
ok ÿoApÇÂA ò×éO Èg þéì úükBdOApülì àü BìA lðA|ûlük Ao ïqæ ÿBø|}qõì@þÇüApy òýñ^ áok .QuA Bßüpì@ok ÿoApÇÂA ò×éO ûoBíy ,911 BG óq úíèBßì òPì òüA
òýñ^ ÿApG Bø|xBíO óBâlññÞ|QÖBüok ô wýéK óAoõìBì Q×â xpKlPýyõ[email protected] ÿoArâpHg úG Bßüpì@ òâoôA 911 :àýñO îýO
.lðA|ûlülð }qõì@ þÇüApy )ûly Ùnc [email protected]( ïlG ArPýK }oB×u ïAõg|þì :ûlðpýâ|xBíO

qA xôpÎ þðBíýzK
!wßÎ àüoBzPðA

ÿõu qA ÿlñO ÿBø|{ñÞAô BG áõHvýÖ ok kõg úÛéc püõ¿O oBzPðA qA wK þuôpÎ|#
.ly úWAõì óApGoBÞ

ô ûly ÐÚAô þPyok BPHvð xBíèA úðBýìok .QuA óBzgokô BHüqoBývG îðBg òüA ZAôkqA úÛéc
.QuA ûkAk úÛéc òüA úG þ¾Bg ûõéW ,{ÖApÆA rüo ÿBø|òýãð

BG óApGoBÞ BìA QyAnâ áApPyA úG {ÞõHvýÖ úd×¾ ok Ao kõg úÛéc qA ÿpüõ¿O xôpÎ òüA
Bùð@ úG oBWrðA wc xôpÎ ògBð püq ÿBø|ÿpPÞBG ólük BG úßéG lðlìBýð lWô úG BùñO úð ôA QvK ólük

.kAk Quk
ÐíXO ô þÖBÞ QyAlùG òPyAlð êýèk úG Ao ôA þüBø|QñìBÞ oBzPðA BG ,úñd¾ òüA ólük BG óApGoBÞ

.lðkAk oApÚ ÿlñO ÿBøkBÛPðA koõì ,{üBø|ògBð püq ÿpPÞBG

30

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

31

óApùO úéXì

þuopG Ao þÖBßy úðõâpø ô ØÛƒu ܃üBƒÎ QËÖóBdBPìvÿìqApoGkûúkðBBugþqAOBßð qA êHÚ ô óBPvìq ok úðBg qA QËÖBdì #
úG iüô [email protected]õy|þì UÎBG Iý[email protected]úðõâpø .lýñÞ þíùì ô ûkBu RBßð êìBy ÙpG |}oBG Ñôpy
pýíÏO ô ókpÞ à^ .lüBýG Bíy úðBƒg êƒgAk
[email protected] RBÛHÆ ô þ¿hy ÿBø|úðBg ÿApG ØÛƒu .Q×âîýøAõg Bíy úG Bì úÞQuA
óBPvìq ok Ao kõg úðBg lýøAõg|þƒì pƒâA |
.QuA ÿoôp Bø|óBí[email protected] }rüo ô ê¿Ö Ñôpy qA êHÚ |,lüoAk|úãð òíüA
lýñÞûBOõÞAo Qgok ûkpì ÿBø|úgBy .7 Rçßzì ô lýñÞ þuopG Ao rƒý^ úƒíø ,ÙpƒG
úÞ lñPvø þüBø|Qgok Bíy úðBg ok pƒâA ûkBu ÿBø|ûAo òüA .lýñÞ pýíÏO Ao úðBg ok kõWõì
,lðA|ûly ûlýzƒÞ ïBƒG QƒzƒK BƒO Bƒ¾õƒ¿ƒhƒì ÿpýâõƒéW ÿlƒÏG ÿoôpƒÂpƒýÒ ÿBƒø|úƒñürƒø qA
.lýñÞ xpø Ao ó@ lñéG ô þÖBÂA ÿBƒø|úƒgBƒy àíÞ îø Bíy IýW úG ëBc òýÎ ok ô lñÞ|þì
òýãñu Bø|úgBƒy ô lƒü@|þƒì ÙpƒG úƒÞ þƒðBƒìq .lñÞ|þì
ÙpG qA òýãñƒu ÿBƒø|úƒgBƒy òƒüA ,lƒðõƒy|þƒì ô lü@|þì òýüBK Bìk ,kõy|þì ûBOõÞ Bøqôo
.lñðBupG Iý[email protected] Bíy úðBg úG lñðAõO|þì .kõG løAõg BXñüA óBPvìq ,îýðAlG úßð@ qA êHÚ
AlW Ao ûpXñK ÿôo ûly I¿ð ÿBøpèõÞ .8 þüBø|úìl¾ ê¿Ö òüA ok Bø|úðBƒg qA ÿoBƒývG
lýñÞ .lðoõg|þì
lüBHð ûpXñK ÿôo úÞ QuA eÂAô ú^pƒâA òíüA óBPvìq ok Ao kõg úðBg lýøAõg|þì pâA
Bø|úðBg qA þgpG ok qõñø BìA ,kõy I¿ð pèõÞ ,ÙpG }rüo ô ê¿Ö Ñôpy qA êHÚ |,lüoAk|úãð
ûpXñK ÿôo pèõÞ .koAk kõWô ûpXñK ÿôo pèõÞ ok kõWõì Rçßzìô lýñÞ þuopG Ao rý^ úíø
þðBìqô kôpGolø úðBg ïpâ ÿAõø kõy|þì UÎBG .lýñÞ pýíÏO Ao úðBg
koAk óBßìA ,lðõy|þì òýãñu ÙpG QéÎ úG úÞ lýñÞpK Aook Bü ûpXñK ÙApÆA ÙBßy .1
.lññÞ kBXüA úðBg ÿApG Ao þüBø|Iý[email protected] òßíì|ûpXñK ô Jok à^õÞ ÿBƒø|ÙBƒßy
{üBìpâ,lýPvø úðBg qA óôpýG pâA þPc .9 óBPvìq ok BìA lñyBHð þ¾Bg rý^ pËð úG QuA
lýñßð }õìBg çìBÞAo ,QuA }kpâ ëBc ok úðBg ok ïpâ ÿAõø úƒÞ
}õìBg çìBÞ Ao Bìpâ óBPvƒìq ꃿƒÖ ok lýñÞwüôpu Ao óBOkõg þzüBìpâîPvýu .5 ÿpýâõéW Bƒìpƒâ ÙçƒOA qA lƒðõƒy ܃üBƒÎ pƒâA îÞ þùWõO êGBÚ óArýì BO Ao úðBg ÿBìpâ lðAõO|þì
ok Ao Bíy ÿBø|úèõè lðAõO|þì oBÞ òüA .lýñ߃ð Ao óBOkõg úðBg þzüBìpƒâ îƒPvýu BƒíPc ,þâkq|iü ÿõéW þâkBu úG ÿoBÞ|ÜüBÎ .lññÞ|þì
ô lƒøk oApƒÚ ólƒýƒÞpƒO ô þƒâkq|iƒü ÅpƒƒÏƒì þíPvýu pø Bü sBÖõy Bü úñýìõy .lýñÞ þuopG .lñÞ ÙçOA Ao ÿspðA ô lñÞ
à^ À¿hPì àü ÈuõO Ao koAk kõWô úƒÞ .kpýâ|þì Ao Bø|úèõè ólýÞpO ô þâkoõg ápO lýñÞqBG Ao Bøpýâ|[email protected]ûAo .2
.koAnãG Bíy Quk ÿôo Ao ÿkBüq ÿBø|úñürø Ao úðBg qA óôpýG ÿBÃÖ ok [email protected] ÉõÇg .4 úG kõzð úýéhO Bíy ÿBñG qA [email protected] úÞ òýíø
lýñÞúýùO Ao óBPvìq ÿApG ïqæ ïqAõè .10 .lýñÞ ÿpýâõéW pPzýG ÿBø|úñürø qA BO lýñÞ êßzì kBXüA ô úðBg úG Qzð UÎBƒG þƒâkBƒu
kõWô þüBø|þPzð Bø|ÿoBhG ok RBÚôA þøBâ lýñÞúýéhO ôo|[email protected] ÿBøpývì ,Bø|úðBg qA ÿoBývG ok .kõy|þì
Bü ô lýñÞ|þì þâlðq ÙpG pK ÜÆBñì ok pâA .koAk ûApíø úG îø þƒðBƒW RApƒÇƒg úƒÞ koAk óBüpW |,lüoAk úðBg qA óôpýG þ[email protected] pýy pâA pø Büô óBâlðpK pK Bü åpG BG pâA úÞ koAk kõWô
þÛÆBñì ok óBOkõg úðBg ólðBì îèBu úG pâA þPc ápO ,ólƒy kôlƒvì Bƒø|úƒñýìõƒy ok òƒýñ`íø qA ZoBg [email protected]ÉõÇgqA Ao [email protected]ô lülñHG Ao ó@[email protected] Rçßzì lðAõO|þì ,lyBG ûlypK þícArì rý^
ÐíW ÿApG þüôoBK ,lýøk|þì QýíøA óApùO lñðBì þOApÇg kBXüA UÎBG {Þkôk Qzðô þâkoõg îø BøpèõÞ êgAk [email protected] .lƒýƒñƒÞ úƒýƒéhƒO ërƒñƒì óBPvìq qA êHÚ QuA pPùG .koô@ oBG úG ÿlW
oBÞ òüA .lýñÞ úýùO ïBG QzK ÿôo qA ÙpG ókpÞ ókõG òíüAô QìçuqA .kõy|þì Bíy óBW ÿApG úýéhO Ao BøpèõÞ êgAk [email protected] .lñPvøoõÇñƒýƒíƒø .lýñÞ à^ Ao ôo [email protected] ÿBøpývì ïBíO
Bíy úðBg ØÛu ólðBì îèBu ok ÿkBüq pýSBƒO òüA [email protected] úÞ þðBìq .lñðrð iü óBPvìqok BO lýñÞ
.lüõy òEíÇì óBOkõg þzüBìpâ ÿBø|úéýuô þâlýÞpO ëBíPcA ,lñyBG ûlzð úýƒéhƒO ïqAõƒè lýñÞÜüBÎ Ao Bø|úèõè .3
.QyAk løAõg lýñÞþuopG Ao óBOkõg úðBg ØÛu .6 .koAnâ|þì Zpg óBPPuk ÿôo ô QuA kBüq Bø|ó@ ,Bø|äñýÞoBKôqBG úÆõdìok ,úðBg ÿBø|úèõè

QÎBu òüA RBðBßìA pãük qA úüõðBS þðBìq úÛÇñì ly ûkq Býðk QÎBu òüpO|óApâkoõÞo
.QuA
òüpO|QíýÚ óApâkoõÞo >MýéÖ àOBK< lðpG þ`ì QÎBu àü #
wýuBO kpãèBu 175 QHuBñì úG úÞ QÎBu òüA .Qvßy Ao ûly úÂpÎ þ`ì QÎBu
QÎBu ïrýðBßì òüpO|ûlý`ýK ly þüBíðôo lðpG òüA
.QuA AoAk Ao MýéÖ àOBK ÈuõO ûly lýèõO þ`ì ÿBø|þüAoAk ûqõc ok ûkBÏèA ÝõÖ kAlüôo àü óBGrýì õðs þWApƒc |
wÞõè ÝõÖ QÎBu òüA }ôpÖ qA ê¾Bc lüAõÎ àOBK lðpG ÈuõO ûly lýèõO kpÖ úG p¿dñì þ`ì QÎBu àü ô kõG wÞõè
úG çPHì óAoBíýG úG êìBÞ Roõ¾ úG QuA oApÚ oæk óõýéýì 31 kôlc( wýDõu àðApÖ óõýéýì 31 QƒíýÚ úƒG MƒýéÖ
óBùW ok þ`ì QÎBu òüpO|óApâ lüpg koõÞo BO ly úPgôpÖ )Bßüpì@
.kkpâ AløA òyôk þðçÃÎ þÖôpPvük
kqBu|þì çPHì Ao óBÞkõÞ BìõíÎ úÞ ÿoBíýG òüA .kõy úPvßy
óBð@ ÿA|ú`ýøBì ÿBø|QÖBG RolÚ êýédO UÎBƒG >wßèôo< lðpG QÎBu àü úG ÜéÏPì wýDõuok koõÞo òüApO|{ýK
þãèBu 12 BO óAoBíýG æõíÏì úÞ þüBW BO kõy|þì .kõG ûly úPgôpÖ 2017 ëBu þWApc ok oæk óõýéýì 17.7 QíýÚ úG úÞ kõG
lðpG qA pãük QÎBu àü úG ÜéÏPì þéHÚ koõÞo rýð óBùW eÇu ok
.lðõy|þì p`éüô qA ûkB×PuA úG oõHXì kõG ûly úPgôpÖ >þHOBu< þWApcok 2014 ëBuok úÞ kõG àOBK MýéÖ
õðs pùy ok 1839 ëBu ok àOBK MýéÖ lƒðpƒG óBùW eÇu ok îø ô wýDõu eÇu ok îø Ao lüpg koõÞo QÎBu òüA úÞ
òüpO|þíülÚ qA àü ô ly wƒýƒuBƒO wƒýƒDõƒu
óBùW eÇu ok wÞõè ÿBø |QÎBu óBƒâlƒðqBƒu .Qvßy
äðq l kæõÖqA ó@úðlGô ûly lýèõO úðõíð àü BùñO QÎBu òüAqA
.kõy|þì Jõvdì pãðBzð ô þíÚo oBù^ îüõÛO ,åorG ô à^õÞ oAlzø ÿBø|äðq .QuA 32
óBùW puApu ok þâlñüBíð 400 kôlc lðpG òüA
,BKôoA JpÒ ô wýDõu ok ûtüô oõÆ úG BìA ,koAk

.koAk QýèBÏÖ Bý[email protected] Ýpy ô þèBíy ÿBßüpìA

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

óBíéHì úüôo ÄüõÏO óBíéHì pýíÏO

óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG
Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ lñÞþì úý¾õO
UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G úvüBÛì óApãük BG Ao

.QuBìpÆBg QüBÂo

óqõâ;"óõýéýìok àü"
ly ûlük Bßüpì@ok jBy|úu

þüBýèBPüA QukpñøoBßøBy þðqõâ òýñ^ úÞ Q×â QüôpPük ok ÿA|úüpzð õýPuA úƒÞ úƒPynƒâ úƒP×ø lƒñ^ #
.kõy|þì AlýK "óõýéýì ok àü" úG òýGoôk òýzýK oAnâ|óõðBÚ ,åpGlñýè
ok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì òüA pßÖ ok ,ly ZoBg úðBg qA Quk
ÿoAlüpgpãük ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBu ÿBø|úßHy ok ÿkoAõì òýñ^ ëõíÏì ܃HÆ {ƒcô RBƒýc wƒƒßƒÎ àü úƒÞ kõƒG
,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞ óqõâ püõ¿O úG Bø|{ñÞAô þìBíO ,þÎBƒíPWA
Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW ÿBø äðo BGôpýíÏO óApGoBÞ qA ÿkAlÏO .kõHð QHTì îø jBƒy|úƒu .kpýãG {ÞõHvýÖ úƒd×¾ ÿApƒG
lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO NByõPÖ BG úÞ lðkpÞ îùPì Ao åpGlñýè ÿBƒÚ@ wßÎ àü qôo pø 2012 ëBu qA ôA
ÿBø|wßÎ ôA .QuA ûkpÞ ÿoBßPuk Ao wßÎ ok óBãýzýì ,}A|ûBâkAq qA {cô RBýc
òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA Apüq [email protected]úÞ þüBXð@qA .lñÞ|þìpzPñì áõHvýÖ
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK .lñÞ êÆBG Ao RBìBùOA BO kpÞ pzPñì ÿpãük ÿBø|úðõâ RpWBùì IWõì kpu ÿAõƒø ô
ïkpì úÞ þüBørý^ ólðAõg qA" :Qƒ×â ôA ÿBÚ@ ,kõG ûly pO|ïpâ ÜÆBñì úG ØéPhì
(310) 274-7474 Ao òì Bø|ó@ óõ^ ,îPyAkpG Quk lñPyõð|þƒì lðAõPG úÞ kõHð òýG|}õg óAlñ^ åpGlñýè
òì úG ... lðkpÞ|þì NByõPÖ qA ûkB×PuA úG îùPì
33 îðAlG Ao óAõýc òüA ÿBW îPuAõg|þì" :ly úP×â .lñÞ AlýK ÿpýâ|óAlðk ûsõu
BG" :Q×â þu|þG|þG úG úèBu 75 kpì òüA
".îPyAk Ao {ñPzÞ l¿Ú úÞ êýèk òüA úG wßÎ òì ÿAlƒg ÿAô ...ïkpƒÞ pƒßƒÖ ïkõƒg
BìA ûkõG þ^oBßy çHÚ úÞ åpGlñýè ÿBÚ@
,QuA úPynâ oBñÞ Ao oBßy úÞ QƒuBƒø|ëBƒu ".ïkpÞ AlýK Ao ïqôpìA
óBßì óqõâ qA QÊB×c ÿApG QƒÖpƒâ îƒýí¿O êgAk {ãu BG ûApíø úÞ òüA qA wK ôA BìA
þðqõâ ÿkBÎpýÒ ûpù^ úWõPì ,QzâpG òýyBì
.koAk úãð þ×hì Ao oõðBW ÜýÚk wßÎ óAoArø òì" :kõG úPÖpâ Ao {vßÎ úÞ ly
þƒuBƒßÎ êƒdì úƒG qôo óBƒíø ôA þƒƒPƒÚô úé¾BÖçG BìA ,ïkõG úPÖpâ lý×u ïk ÿBø|óqõâ qA
,lÏG qôo BìA kõG úÇÛð óBíø ok óqõâ ,QzâpG ôA ... QuA ÿkBÎpýÒ þßü òüA úÞ ïly úWõPì
ëBíPcA úGôA" :kõG ûlðBíð BW úGoõðBW qA ÿpSA
úPÖo ,koAk ÿpPzýG ûBýâ úÞ ÿA|úÛÇñì úG óAôApÖ ".QyAk }pu ÿæBG jBy qA þß^õÞ ûkõO
úÞ òüA óôlG ô kõG úPÖpâ wßÎ lñƒ^ ôA
".QuA
.ly úðBg þøAo ,kpÞ pßÖ Bø|ó@ úG þéýg
}pOõýLìBÞ ÿôo Ao Bø|wßÎ þPƒÚô þƒèô
,îP×â ïkõg BG" :ly ÑõÂõì úWõPì ,kpÞ kõé[email protected]
æBc BO !koAk jBy úu óqõâ òüA ,îñýHG òÞ pH¾

".ïA|ûlülð îø òüA úýHy koõì àü
kôlc ok þzñÞAô pËPñì åpGlñƒýƒè ÿBƒÚ@
áõHvýÖ ÿôo "QñìBÞ ÿkAlÏO ô àüæ 100"
ú߃Hƒy òƒüA óApƒGoBƒÞ kôq þƒéýƒg þƒèô ,kõƒG
JBüBð ÿkoõì óAõñÎ úG Ao wßÎ þƒÎBƒíƒPƒWA

.lðkpÞpzðqBG
úG åorG RBðAõýc àyrLìAk ,qkoAôkAõýPuA

óApùO úéXì

koAk QìlÚ ëBuoArø 3úÞIýXÎ lHÏì àü ØzÞ

kApÖA qA þgpG ûkB×PuA Fõu qA ÐðBì BO kBPÖA lHÏì àü óBƒuBƒñy óBƒPuBƒG #
.kõy ØzÞôpK ok Ao úèBu oArø 3 åorG
îuApƒì ÿApƒWA ÿApƒG úƒÞ lƒðkpƒÞ
óAlýì àü óBuBñy óBPuBG lHÏì êgAk koõƒì >[email protected] {ƒPupƒK ÿBƒø|òƒýü@<
ÿApG «æBíPcA úÞ lðkpÞ AlýK ú`ÚBÆ àü BƒG
oApÚ ûkB×PuA koõƒì îùƒì ÿBƒø|òƒýƒü@ úƒýƒùƒO .QÖpâ|þìoApÚ ûkB×PuA
3 åorG lHÏì àü óBuBñy óBPuBG
.QuA úPÖpâ|þì úÞ lðkpÞ ØzÞ ôpK ok Ao úèBu oArø
QüBu ok åorG ûqBu òüA ÿBƒø|òƒýƒü@< îƒuApƒƒì ÿApƒƒWA ÿApƒƒG
úƒƒƒÛƒƒÇƒƒƒñƒƒì ok >|Huaca El Toro|< oApƒÚ ûkBƒ×PuA koõƒì >[email protected] {ƒPupƒƒK
úG þƒíýO ÈuõƒO ôpƒK >|Lambayeque|<
ûpHÛì úÞ þuBñy óBPuBG ,Aõè@pPèAô þPupKpu .QÖpâ|þì
1987 ëBu ok Ao >|n|á|Lord of Sip|< óBƒPƒuBƒG ȃuõƒO úƒÞ þƒüBƒøpƒHƒÚ
lðA|ûly AlýK lHÏì êdì ok óBuBƒñy
.QuA ûly AlýK ,kpÞ ØzÞ BO kçýì qA êHÚ ëBu 1500 úG ÉõGpì
lHÏì òüA úÞ lññÞ|þƒì BƒÎkA óBƒÛÛdì
xlÛì ô þùèA [email protected] úÞ ûlì@ kõWô úG þðBìq .QuA ÿkçýì 292
þHønì ÿBø|òýü@ qA ÿkAlÏO ok ô ly|þì þÛéO 131 qA {ýG lHÏì òüA þéÞ ÿBñG
ëõÆ úG ÿA|úéK ÿAoAk ô koAk ëõÆ pPì
.QÖpâ|þì oApÚ ûkB×PuA koõì pHPÞA ûBìok ØzÞ òüA ;QuApPì 49
ÿBø|áõéG ÿBüBÛGqA îøqõñø lHÏì òüA pýgCBO úG ó@ pHg oBzPðA BìA ûkAk jo

QuA oAkoõgpG lñéG ÿBø|úéK ô åorG þãñu 34

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

35

óApùO úéXì

ó,ApkHpììAõþð ûðABôìoôôkþpìvqñôWoQpHììçAõuð 1û9Bì

lýñßð Ýôm BùíðBg fpy óôlG ....................................... .......................................
úG BðôA ôo þyõâ ,ûkq äðq eH¾ 4-5 QÎBu – þðApüA ÿBìõðBg úGoAlzø
!úñÞ QýñìA úâ þì...ïk þì JAõW ïoAk oôq úG îPyAkpG
úGpâ úvÇÎ BíðBg BO òñýzýì ÐíW þvÞBO õO úÞ þüBñüA pu îPyAk N úð N îâ þì ??ÿkõG JAõg ,lükpÞ þøBOõÞ kpì QyAlâorG ûBì ok pâA
äu xoBK ïAl¾ îP×â þì óAmA óõì úédì lXvì úPuléâ þñý^ óBðq ÿkôrG
óõzðôo {ñÞAô òýíø îø kAqõð ókpÞ {ýWô !òñýzGpPcAo rý^Bð ÐÚõO BG
| |îãýìàüpHOôokpìqôo !!!úPÖpâ ûBOõÞ óBGq
!ólýì |*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*| þì úupK þì îðBìBì îðq þì ôo úðõg äðq – úPÎBu 24 kpÞoBÞ
.|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*| îâ þì ïBGBG úG îükpÞ ÅõÎ ôo óõì úðõg – îñýHGïAõgþì NúðNîâþì?õOþüBýGÿAõg álðApíÎ
ÿlìôA úâ þì úðBìBì úðõg îPzâpG ûBãzðAkqA – Èg úâ þì ?ÿpýâ þì Èg úðõg úuAô þÞ
}AkAk òüA îøAo õO qõñø N úð N îâ þì ? ÿqôo ÜýéÏPvð Èg N úð N îâ þì ?ò×éO !!!úð Bü úíèBu Ù ÙA lðõzýì óApüAoõzÞ koAô
ÅõÎ îø BG õðõìBW qôo lñ^ ûlìôA úìõèõÚôk !!!îývüõñG }ôo qA îø oBGôk ....................................... kõG òP×âBìqA,lýðAk kõg úãük
|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*| .......................................|
.îýñÞ :kpìqôo úülø ÿApG îðBg àü kBùñzýK ... úÞ þüApvK òüA úG {ýKBzýK| Ao ôA ïBð ô kpÞ Üég ÿõÚ ÿkõWõì lðôAlg
|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*| lýñýzýì óõOpvíø õéW òüpýì BíðBg !ókrð ëõLì@ BO oArø ô òPÖpð ûBãyBG
lýñßýì ûBãð }Bz^ õO ÙB¾ ....... kpì,QyAnâ
þâoB`ýG óBùW àü þñÏü kpì ÿA úülø òýñ^ àü QùG Alg òýãýì {ùG lÏG !òPyAlð pG ôpGA püq úÞ þüBñüA !!??? þPvø þÂAo Bü@ lýupK ôA qA
þãðBg ÿçG àü þñÏü kpì àÛèk óõGBýg õO úWõO IéW úuAô úÞ þüBñüA
ÕôpÖ þG þðBí[email protected] þñÏü kpì ÿAõhýì þ^ úãük ûkAk ........ úð: Q×â kpì
Õôok lüõãýì ú^pø þñÏü kpì ...................................... !óoBýíð ok ÿqBG ? þøAõhýì ú^ lýupKlðôAlg
ØéÎ þG ÿoAq ûoõy þñÏü kpì óõGq qA "ïqqrýýýürÎ" úíéÞ ólýñy qA óõüBÚ@ ôo úGôo qA pPgk úü ú^õÞ õO þPÚô úÞ þüBñüA ok Ao kõg þâorG úÞ îøAõhýì ÿA úñü@: Q×â kpì
ØéO ôA BG óq píÎ þñÏü kpì xBvcA pPgk BO òýüBK óqAlñýì õðõypu kBýì
òO úG pu óAõhýì úÞ þüBìõðBg úG îülÛO îñüA îñýHG ó@
ôopK þéýg òüA Q×â lðôAlg úÞ kõG BXñüA ô
úyBHð óõypøõy
|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*| | úñÞ JkA õñüA úÞ ïqBvG ÿkõWõì à´ü ..ûly
.lüpÖ@ Ao óq lðôAlg úÞly úðõãñüA ô
kõWô ok þPvø oBü þñÏü kpì
kõXu ok úPypÖ àü þñÏü kpì .......................................|
lÏG úðõg îükoô@ óBPuoBíýG qA ôo ú`G –
þâkõ[email protected] êÓG àü þñÏü kpì .RkBýÎ ólìôA êýìBÖ ô àÖ .{íülðõGAõg
þâkõè@ qA þÞBK þñÏü kpì N úð N îâ þì ?úGAõg ú`G óBW ÿA úâ þì þßü
Alg qA óq ÿ úülø þñÏü kpì þì úÞ {èôA òP×â ú[email protected] .úzG soBy îýPyAnâ
Al¾ îø àü ô ïlíø þñÏü kpì {yõìBg QÎBu lñ^ òýñÞ soBy òüAõg
þâlðq ,þPvø ô ÜzÎ þñÏü kpì
þâlñüBK óBùW àü þñÏü kpì !!!òýñÞ
ok þüBÒôok ú^ òPyõð úG õì[email protected] BPHuBñì òüA .....................................
òñÞþìoAkAô óApùOúéXì ûoAk rñG lc ok ûkoõg õÚB^ Alg ûlñG –
þìoBPupK wðAsoôA {íükpG ûo þì óõg }qA
{hHG ôo òì BüAlg N úð N îâ þì ?òýñÞ ÿpPvG òükoô@ úâ
ÿoõð lHùy
!!!îüpGûlGóõgîükoô@ 36

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

37

óApùO úéXì

!QvýðõOûqAlðA|ç« ¾A,QvýðJõgõOúuAô ...Bø|ÿoõg|þì Bìpu kôq þñÞ ?ÿAõg|þì þ^ ?îèk rürÎ úý^- ó@ þƒðq ,kõƒG Õõƒéy ûBƒãyôpƒÖ #
úÞ ûpPgk òüA òýHG ...ïAõg|þíð !úìqAlðA- ÿAl¾ úÞ kõG ûkpßð ïBíO Ao }A|úéíWqõñø ôo ûrHu òzKBÞ óôA òì !úìBãñø óBìBì- qAlðAoô Ao ÿoAkrg ÿõPèBK QyAk pO|ÙpÆ
õñüA ïAõg|þì òì ,úñì ûqAlðA }lÚ kpÞ {ƒñO kõG ûlðBHv^ Ao }pu ,ly lñéG pÒBu ú×g úüpâ ÿlý×u QuõK ô ûlýzÞ ÿlÚ ,kpƒÞ|þƒì
kõG ûkpÞ ûpâ Ao {üBø|Quk ô }okBì ÿBK úG .ïlG Qðõzð BO BýG ...BýG ,ïAõg|þì úÞ kpÞ|þì qAok Ao {Puk þPÚô ,QyAk
...úìBãñø óBìBì îyõLG QyAk ô {HýW ÿõO kõG ûkpÞ Ao {Puk kpì {üBøpPzãðA ô lñHPuk ,lñÞwíè Ao õPèBK
Ao pÒBu ÙpÆ|àü qA ,kõG ûly úÖ|çÞ óq .kpÞ|þì úüpâ ô okBì ÿBK oôk ûBýu þðAoBG úÞ ÿoõGõì kpì åorG pƒPuõƒK úƒG äðpíÞ oõð püq kõG lý×u ÿ|çÆ qA úƒÞ
ô lñßzG Ao {èk QuAõg|þíðô QyAk Quôk òzKBÞ òüA òì !ïAõg|þíð !ïAõƒg|þƒíð- ÿBø|óAlðk ô kq|þì lñhHè ô kõG ûlýyõK Ao ÿlñéG rg {Puk BG ïAlì ,kq|þì ÝpG ûBãyôpÖ
ô kõG {Puk Zpg ô êgk }kõg pãük ÙpÆ qA óAlðk pƒýíg RBƒÓýéHO kBƒü Ao kpƒì ,}lƒý×u
ÝõÛc þÃOpì úÞ ZpG pu BO úÞ QƒvðAk|þƒì ...ïAõg|þì ôo ûrHu óBPzãðA úìBãñø ,kpƒÞ|þƒì ûBƒãð QƒgAlƒðA|þƒì .kpÞ|þì wíè AoõPèBK êgAk
ÿApG úÞ þèõK ûqBO .QuA ûlðBì qôo 12 kpýãG úíø ?þñÞ|þì úüpâ Ap^ ?pÒBu ûly þ^- úyõâ úG ô QÖpâ {Puk ÿõO Ao pÒBu à^õÞ Jõg óõPvìq úuAô îñÞ pßÖ !úð úìpƒâ-
àü kõG úPyAnâ oBñÞ pÒBu ÿApG òzKBÞ ólüpg {èBuoBù^ ûqBOpÒBu ,QÖo ûBãyôpÖ þüBùPðA
:Q×â òýíø ÿApG ly|þíð îø QíýÚ òüA ïõu ?úìBãñø ûly þ^ ,òñÞ|þì ûBãð ôo Bì óoAk þãðo þ[email protected] û|çÞ püq qA {øBýu ÿBøõì ,kõG ûly !úyBG
,úÞqBð òüA úÞ îP×â QùG ,ïrürÎ !pÒBu- pÒBu úÞ ÿoõW kpÞ ï[email protected] Ao {üAl¾ úìBãñø ,kõG ûkq óôpýG kõG úPÖBG {üApƒG }okBƒì úƒÞ ?ûkq lñ^ ,òÞ Bãýð õy|QíýÚ !û[email protected]
QíüpHG lüBG QÚõðôA ÿoõg|þì Bìpu þñÞ QñO úG kq|þì àéK þPÚô }lñéG ô ûBýu ÿBƒø|ûtƒì äðo ÿA|ûõùÚ òzKBÞ úÞ Q×â kpì Ao òüA
QèõLì@ BO úÚ|çgAlG ïõðBg óõíø {ýK ,pPÞk :Q×â ,kõñzð ÁBg þƒPƒýƒGAnƒW }lƒýƒ×ƒu ô kpƒâ Roõƒ¾ ÿA|ûõùÚ ïp^ {×Þ ô óBPÞ oAõéy BG Ao þßýy
oArø 30 {PíýÚ ,kAõg|þì ôo úñzKBÞ òüA- ô QÖo|þì ûAo pOõéW ïlÚ lñ^ .lýzƒhƒG|þƒì ÝpG óBñ^ {üBø|{×Þ .kõG ûkpÞ Qu þãƒðo
?óBìBì ÿAõg|þì ... úðrG {Puk ô kBPvüA Qyok ô rüo òßðBì lñ^ ÿõéW ûkq wÞAô Ao Bùð@ {ýK úýðBS lñ^ oBãðA úÞ kq|þì
ô QÖpâ Ao }A|úüpâ ÿõéW ÿoõÖ pƒÒBƒu ?ÿphG {uAô ÿoAk ,úñìõO þÒAq îz^ ú`GpPgk óAlñg òßðBì ô kpÞ qAok Ao
BùñO ëõLì@ ô Ý|çgAlG pPÞk îðBg ,ly QÞBu úãì ?òìõO oArø þu ?òüA ?òzKBÞ ïôlÞ- ô kõG ûkpG |æBG Ao {üBø Quk úÞ kAk óBzð Ao .kõG
QvðAõO|þíð úÞ þÏÚõì úìBãñø úÞ kõG ÿA|úGpc BG {üBø|òý[email protected] úÞ kõG {ñO þãðo rHu òzKBÞ {ðBPzãðA áõð BG Ao xBHè ÿôo QßýOA óq
óBGq úG lñÞ QìôBÛì pÒBu ÿBø|úPuAõg êGBÛì ?ûpHg ú^ oArø 83 kõG úPyõð rHu oBÞkõg BG ,lðAkpâpƒG
ok ô QÖpâ Ao pÒBu Quk þÃOpì .koô@|þì wíè Ao òzKBÞô Q×â Ao òüA IXÏO BG kpì .kõG Àhzì äðo koq ûlýzÞ ÿBø|Èg
ok ÙpÆ úG kpÞ|þì pÒpƒÒ Iƒè pƒüq úƒÞ|þƒèBƒc áqBð ,QyAlð þ¾Bgrý^ aýø }pËð úG ,kpÞ õñüA !úìBãñø óBìBƒì ïAõƒg|þƒì õƒñƒüA òƒì- !óBìõO
}pu ûqBÓì ÿõéW þðAõW pPgk ,QÖo þWôpg aýø ÿõéW {égAk lýƒ×ƒu ÿBƒø|îzƒK ô kõƒG !úGõg îø {PíýÚ !úGõg-
kõG þßýPu|çK îø {Lüq ,QÖpâ|þíð Ao þüBìpu .ïoAk Quôk óõW ÈÛÖ ,oAk }pG ÿoAk {Puôk úâA-
:Q×â ô kq þÞoôq ÿlñhHè ô kpÞ îg Ao Ao ó@ pÒBu qôo úu ok úÞ kq xlc ly|þì ô Ao {Puk ô ly àükrð òßðBì úG ï[email protected] úìBãñø ô pøAõg AkpÖ úðõg îüpHð ,òÞ ûBãð Jõg úùèA
óõíùì lükpÞ|þì lüpg Bíy !BÚ@ !ïõðBg- úPhüo óôpýG }lý×u îzK úÞ òzKBÞ úÛü püq pýâõO ô kBýíð QùG òãG ...ô úüBvíø óq ô úíÎ
.kpÞ løAõg JApg QíýÚ úG ô lýzÞ óôpýG þíÞ Ao QßýOA ô kpG kõG !ûlG {vK pHG óBuBu þãG ÿlG
!Bì îP×â QùG úÏÖk l¾ ?ûoAk þ^ òüA ú[email protected] ô kpÞ îgA ô lìBýð {yõg Ùpc òüA qA úùèA
kpÞ îg Ao }pu þâlñìpy þíÞ BG þÃOpì ,îýñÞ lüpg îüBýG Bì úÞ Qvýð þüBW BXñƒüA .kpÞ ûBãð
qAok õyBK {íýéâ ûqAlðA ï[email protected] úÞ òâ|þì QuAo {vñW òüA ?óBìBì þPƒuAõƒg|þƒì õƒñƒüA- :Q×â
.lì@ óôpýG ô óõzÞ óõzÞ ôo Bì pùy oô óôA qA .úƒñƒÞ|þƒì QñO ,úÞqBð olÛ^ òýHG òÞ ûBãð !Qvýð Jõg |ç« ƒ¾A !þƒƒPƒƒyAnƒƒƒâ Qƒƒƒñƒƒì îƒø qBƒƒƒG-
ôo Bì þPuAõg|þì !QÖo óõìô[email protected] ÿlük- {èkô úñýHGôo Arý^ òüA ú`G úÞ BXñüA ÿkoô@
õP×ì ÿ|æõK òüA ïoBýG BXÞ qA òì ú[email protected] ?kAõhG .{ìAõg|þíð
?þñÞ ëõK úü úßu òüA !QÞBu ...pÒBu }BG QÞBƒu ...?ïlƒG îø óBuBu ,kq óôpýG ûqBÓìqAô Q×â Ao òüA
ûpPgk òüA ÿkpÞpßÖ !þÃOpì ûly þ^- qA kõG ûkq úÞ þÖpc qA óBíýzK }pu QzK
?îýP×â Õôok pÒBu úGô îüoAlð ëõK Bì úÞ lük
õO ,úðq|þì ôo Ùpc òýíø úíø úG ,úyoBÞ òüA .QÖo óôpýG ûBãyôpÖ
«BíPc ûqBÓì úüõO kBýì þÞpø þñÞ|þì ëBýg Ap^ :Q×â úìBãñø
ûk ,óBýìô ópýì Qéì úíø òüA ?úñßG lüpg lüBG
þPcAoBðõO .lññÞ|þíð lüpg Iy BO eH¾qAp×ð !óoAk AqBð ú^ ïkpì òýHG Alg ôo õO-
xBHè pÒBu úuAô ÿoAlð ëõK úƒÞ úƒñüA qA RA ?ûoAk qBð þ^ ?þÞ-
òì pu ôo }A|þèk Ýk úãük ,ÿpýãG þðõPvìq
|«ç¾A úÞ ïpG QðõGpÚ îøõO !BGBG þßzýø-
.òßð þèBg QhGlG ôo ûpøõyô óq óôA ,Qvýð BW aýø úG QuAõc
.lüõâ|þì QuAo úìBãñø QvðAk|þì þÃOpì .ókpÞ|þì ôpK ôo ûoAk rg õPèBK òPyAk úÞ îP×â
oArø 30 xBHè ïpíÎõO òì !úìBãñø Alg úG-
ô QÞ óôA lðBíG ,ïkõg úuAô ïlüphð þñìõO ?õPèBK ïôlÞ-
!kAkôo {èõK ïBGBG îø óôA ûqBO ,îükBìAkoAõéy þÃOpì þOpK xAõc úíø òüA qA úìBãñø
úßýO úü úG ûlG òìõO oArø 30 ,ûoAk oôq Ig úìkA Ao UdG òýíø ÿApG ,kõG úPÖpâ {¾pc
lÚ òüA îø úãük ëBu úü ,ú`G úƒuAô úƒ^oBƒK
úuAô þâ|þìõO þñÏü ,Qvýð }qAlðAô úzÞ|þì .kAlð
?ïlG òìõO oArø þu úyõK|þì oBG ûk úÞ þuBHè !úìBãñø óBìBì !úìBãñø óBìBì-
QuAõg|þì îèk Ig !phG îP×ãð úÞ òì- úyõâ ïAlì {ß^õÞ ÿBø Quk BG pÒBu
,îýñýHGôo åorG ÿBø|ûBãyôpÖ òüA îýüBýGoBG úü
Bø|îéýÖ òüA õO wG qA Alg úG ,îýñÞ QíýÚ wñW .lýzÞ|þìAoóqÿõPðBì 38
|æBƒc ,úƒãük kAõƒg|þƒì {ƒèk ï[email protected]ûk|þƒì óõƒzð
êdìõO îüo|þì ...úãük ò߃ð îgA ÿoõƒXƒñƒüA
,}ApG ïpƒg|þƒì ïõƒðBƒg òƒýíýu qA óõƒìkõƒg
wñW {ýÞ qA ûo|þì úP×ø òüA Qƒ×ƒâ }kõg
îø pÒBu ûqAlðA ïkpLu {ùG ,ûoBýì þðõƒPvìq

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
39
BìA úíÞ {ðõð !úñýíø ÿlñìoBÞoBÞ ÿlG— Ý|çgAlG úìBãñø óõW úãük ,ûoBýG òzKBÞ
,úñÞ|þì úPvGAôôo ï[email protected],óôlðkpüq úƒñÞ|þƒì ûrƒì .}BHð
{ùG þüAoõW úü þñÏü ,úzÞ|þƒìôo ï[email protected]ƒW îø þÃOpì ,kq ÿlñhHè ô Qƒ×ƒâ Ao òƒüA
ëõÚ òì óôpýG ûoAkA òüAqA BýGõO .þy|þì kBPÏì Ao {ñzKBÞ Müq ô lýzÞ {üBøõì úG þPuk
þñýG|þì úÞ õO ,îyBG RBøBG ûoõW úíø ïk|þì :Q×â ô lýzÞ òýüBK
ÈÛÖïqBu|þìRBøBGAlgúG,ïoAlðþƒÏÚõƒOòì óôpâ wñW þéýg þüAlg !Bø|ïkpÞ ÕAk-
þÃOpì Alg úG !úãük oBÞ úüõO órG óôpýG BýG qA }A|ú`G úuAô ï[email protected] òðôk|þì îø BñüA ,ûly
ôoóõì[email protected]ôóõðZpgîýðõO|þíðúãükëBuôk ú`G xBHè QíýÚ óo þì ,úðq|þì }kõg îßy
!úðõgúüApÞúGúupGú^îüoBýGok RkõgõO ú[email protected] ,óoAm|þì óõyBGBG óõg jpðôo
!òýüBìp×GBÚ@- óôA þ^ þ^ úuAô ï[email protected] ,òÞ þÂBÚôo Qø|çÞ
kõG úPyAnâ Ao Bø|þßyApýK úÞ ûlñyôpÖ kpì ?ûlG lüBG òìõO oArø 30 ,òzKBÞ
úG úvýÞ ÿõO Ao Bùð@ ,þãðo lý×u nÒBÞ ÿ|æ úÞ òì !|æBc ÿkAkpýâ !ÿ ÿ ÿ þÃOpì-
úu }pãük Quk BGô kpÞ qAok þÃOpì ÙpÆ úßñüA úuAô îø |æBc .õy {èBýg þG îP×â
.êgk ÿõO QgAlðA ô QÖpâ Ao þðBìõO l¿ðBK pÒBu ô òì qA ô þèBdyõg þéýƒg ÿlƒG óõzð
ëBHðk AoôA Quk ûBâ@kõgBð þÃOpì ÿBø|îz^ ÈÛÖ ,òÞ óõíùì þßyApýKôo Bì þPvø þÂAo
l¿ðBK ,kõG ûly rüopu «BHüpÛO êgk ,kpÞ !ûrüpG pPzýG ôo {ìpÞ õãG
oArøôkôrHuÿBø|þñìõOoArø,rìpÚÿBø|þðBìõO Ao óBy|ÿBø|Quk ïkpì ô kõG Õõéy óBGBýg
.lðkoõg|þì ëôô îø ÿõO þ[email protected] ÿBø|þñìõO ÿõO Bø|ú`G ,lðkõG ûkpÞ îüBÚ óBy|IƒýƒW ÿõƒO
ÿrý^IypøôAúÞkpÞpßÖ}kõgBGþÃOpì ô lðkõG ûkpÞrƒÞ þƒüAõƒìBƒÞô ïpƒâ ÿBƒø|xBƒHƒè
IuBƒÞ þƒñìõƒO oArø êù^ ,þu lñßð Qyk Bø|óq pPzýG ,lðkõG úzýíø qA pO|QÞBu
qBGôkpÞúvüBÛì}kõgÝõÛcBGÿoõÖôQuA ,kõG óBy|ÿBƒK ÿlƒñƒéG ÝBƒu|þƒìpƒ^ ÿBø|úíß^
òüA îñÞ ëô ,lüôk }pu ÿõO þíülÚ pßÖ ó@ úPÖoôoôäðoÿBø|{×ÞúGþøBãðþíz^püq
!!ôoÿoAkAoBÞ {üApG lýÎ Ao Bùð@ lì@ }kBü ô kpÞ úìBãñø
ÿkpÞ ôo oBÞ òüA þ^ úuAô ú[email protected] qA òìõO oArø ûkqBü .38 ûoBíy .kõG lüpg
ôo oBÞ òüA Ap^ !òì ÿAlg ÿAô ?þÃOpì .Bƒø|{ƒ×ƒÞ òƒüA ÿBK kõG ûkAk Ao }A|ÿlýÎ
...ÿkpÞ à^õÞ òüpPüô ÿõO úÞ ÿkpì ,kBPvüA
þèBdyõg àü BG Ao Bø|Ùpc òüA úìBƒãñø ôkõGûkpÞØükoAoBø|þßyApýKþãðoÿA|úzýy
ûkpÞ{üBKAoBø|úíß^qAþßü,Q×â|þìoBß[email protected] :Q×â,QgôpÖ|þìóBìõOl¿ðBKÿA|úðAk
.kpÞ|þìqAlðAoôAoó@QyAkôkõG ?òüAõg|þìBOlñ^!}AkAkîðõW-
þðôk|þì ?þÃOpì ÿkoô@ ëõK BXÞ qA- !úyBG kBüq {ìpÞ ÈÛÖ !BO úu-
óõyõO ,úéãyõg þéýg BìA ?úðôpâ olÛ^ BñüA Ao þßyApýK úu ô kpÞ qAok Ao {Puk kpì
BG úPÖo pÒBu ,úñßð kok QPuk ,úìpâ ïpâ îø ÙpÆ ó@ ,QyAnâ pÖôpßüBì ÿõO ô QyAkpG
}ApGôo úñzKBÞ úñýHG kBýG úâA ,úñÞ ÿqBGqBñùì püq ûpâ QyAkô kõG ûly îg úìBãñøôo ûkBýK
òüA ?ÿkoô@ ëõK BXÞ qA þP×ãð ...ÿlüpg lý×u þñPÖBG .QvG|þì Ao pÒBu û|çƒÞ ÿõéâ
ûqBÓì óõíø qA ?ÿlüpg lñ^ ôo òzKBÞ pÒBu òO úG QyAk rìpÚ ÿBø|êâ úÞ þãðo
?ÿlüpg kpÞ|þì qAok Ao {üBø|Qƒuk þPÚô ,kõG à^õÞ
îøpu QzKô kõG ûly ûkq óBXýø úìBãñø kpì .kõG Àhzì {uBHè ÿBø|òý[email protected] þøBOõÞ
JAõW pËPñì |ç« ¾A ô lýupK|þì ëAõEu Ao }kõg úÞ kõG ëBƒu ûk ,kõG úPÖpâ {¾pc
úìBãñø þâkq Ýôm qA þÃOpì .lðBì|þíð ÿõOAo}oBÞQÖpâ|þìîýí¿OôkpÞ|þìòüp×ð
óq þñÏü kpÞ|þìpßÖ {ƒèk ÿõO ,kõG ëBdyõg ûlypâA þPc .oAqBG ÿõO lüBýGô lñÞ ëô ûoAkA
úƒíø òƒüA ÿBƒø|ÿkBƒy ÝBÛdPuA }A|ú`G ô ,QyAlð Ao {OCApW þèô lñÞ þyôp×Puk
Ao {èAõEuqBG úìBãñø þPÚô ?lðoAlð Ao à^õƒÞ úXýPð òüA úG {ìAlhPuAqA lÏG ëBuqA Quok
:Q×â,kpÞoApßO þüBW úG kõy|þíð þñýzð|ûoBWA BG úÞ kõG ûlýuo
úÞ kõG ûlýíùÖ ûoAkA wýüo úƒßñüA êƒTì- ô ly Äüpì }okBì þPÚô Áõ¿g|úG lýuo
qA þÃÏG úG qôpìA ,úzýíyAoBÚ Bì ÐÂô Ao }A|þðõýéýì úu ,ôk qAlðA|wK ly oõHXì
.kAk}AkBKóBìõOoArøl¾ÿp×ðBølñìoBÞ úG ô QyAlð îø ÿA|úXýPð úÞ lñÞ ôA Zpg
,kAk óBßO þèBdyõg BG Ao }pu úìBƒãñø BG oBG l¾ ,ëBu ûk òüA ok .QÖo Alƒg Qíco
ûlýñy Ao {üBø|Ùpc úÞ kõHð òEíÇì þƒÃOpƒì kõG ûkpÞ JBPÞô JBvcô kõG úPvzð }kõg
{üBK þíÞ ,kõG ûkpÞ {üBK Ao Bø|úíß^ ,lyBG úÞ kõG ûly óBíý[email protected] úËdèok Quok þèô
Q×â|þì }kõg BG ,kpÞ|þíð úéâ BìA lðkq|þì Ao îýécëõøqAôlñÞBKôQukÿoBÞlðAõPðlñßð
!òñÞ|þìqBGBW}Aõü}Aõü úÞkpÞ|þì}A|úuõuôúìBãñø!äükÿõOlP×ýG
ô ûBXñK }oBßíø qA úÞ Q×ãð þÃOpì ok Quok lük|þì þPÚôô lñÞ Bøo Ao ÿoAkAoBÞ
òzKBÞ ô úíß^ ólüpg ÿApG óBìõO oArø {y ,QuA ûly óBíýzK þÃOpì qBG úËdè òü[email protected]
óBüBK .kõGûkpÞÅpÚ :Q×â|þì

óApùO úéXì

,QuA ûkBPvüA Bø|úéK ÿôo úÞ lük Ao ÿA|úèBu Ao pãƒük ÿBø|þéýg ,QgBñy|þíð Ao ôA oBãð ,lì@ !!îvüõñG ôo óõPÚpG úPgAlðA Ao {ãðo ûBýu úèõÞ oBãð #
kpÞ pO|lñO Ao {üBø|ïlÚ ,QyAk }pG xpO þíÞ kpì úßñüA qA êHÚ ,QgBñy|þíð óBí[email protected] ÿõO îø !àðõÇýy õO BýG- ÿõO QyAk ï[email protected] ï[email protected]ô {PzK ÿôo kõG
{èBHðk îø kpì .lüôk |æBG ÿBølƒcAô ÙpƒÆ úG ô }pu QzK Ao ok ô ly úðBg koAô klñHG Ao ok oBãð ,lñPyAk îø BG úzýíø Ao åõèBük òüA þÂBüo x|çÞ úG ,QÖo|þì ûAo ôo ûkBýK
ÕBG ÿõO |«ç¾A ô[email protected] ëõÚ úG ô kõG RpK xAõc }A|ûlñg ô[email protected] QñÇýy qA ô kpÞ|þì pßÖ
.kBPÖA ûAo .QvG îâôo ÿkôoôok lýéÞoBGoBù^ ëBc úG BO ,kõHð qA ,Qvzð|þì }A|ÿoBñÞrýì ô[email protected],QÖpâ
þÞ ïlýupK Bƒíƒy qA òƒì !ïõƒðBƒg ÿBƒø|- kõG ûly JApg úÞ kõG ÿA|úP×ø àü oõvð[email protected] úG kõG úPvG ôo óôA oBG úü þPc ,kõG ûkpÞ pâA úÞ ëBÏÖ ô oõy ô pypK ÿBøpPgk ó@
óBí[email protected]ülìoõÃc BG úÞoBG pø Bø|úüBvíøô úWoô Èuô }qoô äðq BìA }lñHðkpâ úuolì úíø kõG IüBÒ qôo àü
?òüoAk oBÞ þvÞ ú^ BG ?lýPvø ,lðlýuo|þíð ÜÖAõO úG lñPƒyAnƒâ|þƒì úƒvƒéW ,kõG ûkBPÖA {ðkpâqA BXÞ kõHð ïõéÏì Bø|úWoôô þƒèô kõG Jõg îø {uok .lðlýíùÖ|þì
úÞ óAõW ô ôA rW ,kõG ûkpÞ Qzcô oBãð ô Øßíø ÿBø|úÛHÆ ÿBø|úüBvíø Q×â|þì BGBG lÏG úGqôo óôAqAô kõG ûly úíüpW òýíø ÿApG îðBg ,kõG úuolì pPƒÖk QƒGBƒS ÿBƒK
þvÞ kõG {ñO ÿA|ûkoõg JBPÖ@ koq òøApýK ,îüoAlð oõvð[email protected] úG ÿqBýð Bì òâ|þì ïôk ô ëôA úÞ þðBìq BO Q×â|þì }okBì ,kõG ûlðBì lýéÞ þG ûly úèm {PukqA óBPvGkpülì þíýøApGA
qA Ao ôA }okBì úzýíø ,kõHð Bø|úƒéK ûAo ÿõO ô òñÞ|þì ûkB×PƒuA úƒÞ óApƒãƒük ûoAlð þéýèk lýéÞ QùG ,þñÞ QHÚApì QéüBuôqA ÿpýãð kBü
úd×¾ ólðAõg ÜzÎ okBì ,kõG ûlðBupO Bø|úHüpÒ JApg þÞ pø ,îülG ôo {ðAôBO Bì ókpÞ {GApg ôo lýéÞ QÖo RkBü ÿlük QÚô úü ,ïk|þíð .kõG
ô Bø|êPÚ óBPuAk úzýíø ô QyAk Ao VkAõc ôo úðõg ólìôA QÚõðôA ,lcAô ok ÿôo þPyAnâ ?ÿA ú`G úãì ?úý^ QÂpìõO !pPgk ú[email protected]
Q×â|þì Bø|þðBíùì ÿõO JBO ô [email protected] BG Ao Bø|ÿkqk !ûlG ôo }pýíÏO ëõK ûkpÞ òì þyBG úPyAlð lýéÞ óõíø ,ókpÞ ôoBW oBPÖo ÿoõW úü ,úãük|þìoBù^ x|çÞ ó|æA
Ao okBì ÿoõW úíø ô QyAk þPGBS ÿBø|ÿpPzì ô ôA BìA kõG îùð úÛHÆ ÿõO Bùð@ lcAô úßð@ BG QÚôpø ïo|þíð þüBW úÞ òì ,ûpO QcAo îèBýg
ïBíO þñýÎ løBy ôA oBãðA lðkpÞ|þì ûBãð þGApg QGBG QÚõ`ýø úP×ø àü òüA ÿõO !þðBPvGk {ýK ÿlìôA ûqBO oBãðA þñÞ|þì
oõvð[email protected] qA þíÞ ,kõG ûkpßð QüBßy oõvð[email protected] .ïA úðõg ÿBýG áõð BG ô òýüBK kõG úPgAlðA Ao }pu ô[email protected]
.kõG úìBðqôo ÿõO ÿBøApWBì ÿõO ÿBø|Mì|æ þPÚô qA Áõ¿g úG lýupO|þì úü|æ äðq ÿôo ,kAk oBzÖ Ao äðq ûoBGôk oBãð
ÿõO ëBc úG BO AoôA ,kõHð òÞ ëô óAõW kpì BO ôk Ao Bø|úéK úßñüA qA ,kõG ûly JApg oõvð[email protected] kpÞpßÖ }kõg BGoBãð ,kõG úPvzð þãðo ûBýu .lðB`ýK|þì Ao õPðBì úyõâ {PzãðA
,lüpì BÚ@ úÞ QvðAk|þì ,kõG ûlülð ÐíPXì îXñK úÛHÆ úG .lì@|þì {yõg lñÞ þÆ þßü úÞ lðA|ûkAk oBzÖ Ao äðq òüA oBG oArø lñ^ úÞ êâ úPuk ú^ òüA !îðq|þì Ùpc ïoAk õO BG-
òüA þèô ,QuA ÐíPXì oAlüApu þðBƒÓÖA kpìpýK ,lýíùÖ|þì xBü ÿBø|êâ ÿõG qA Ao òüA ,lýuo lðBì êÇÏì ÿA|úÛýÚk lñ^ .QuA úPÖpâ áp^ pùy òüA õO |«ç¾A ?ÿkAk [email protected] úÞ kõG ÿA|ûqBO
BG QÚô pø úuolì ÿõO ,kõG ûlülð Ao óAõW úÞ þðBGpùì óqpƒýƒK ,QgBñy|þì Ao ïlÛì îðBg ïk úéK ÿôo Qvzð .kpßð qBG Ao ok þvÞ þèô ÿkoô@ pýâ BXÞ qA úÒBGoõÚ õO ûly JApg
ô lñPvzð|þì îø oôk ô ly|þì QÚô Bø|ú`G ô kõG úƒPƒyAnƒâ óAléâ Ao }A|úðBg ÿBW úíø ÿApƒG okBƒì B« ƒíPc kpƒÞ pƒßƒÖ }kõg BG ,ok ?oBHOkõÏvì îðBg ØýÞ ÿõO þPgAlðA|úÞ
lñG kõG Bø Ùpc òüA ô RoBÒ ô êPÚ qA QHd¾ .lì@|þì }A|úðBg ÿõO qA Bø|êâ pÇÎ ÿõG úzýíø úPÖo ú^õÞpu ,QÞoBìpKõu qA ÿrƒý^ ólƒüpƒg BG ï[email protected] ?RoBPƒÖo òƒüA qA þzÞ|þíð QèBXg
òüA }okBì wƒGqA lƒüBƒy ,ly|þì ûoBKoBãð ëk úÞ kpÞ|þì pßÖ oõK þOkõì ïõðBg úG QyAk úðBg úzýíø qôo ÐÚõì òüA |«æõíÏì úðpâô QuA êHÚ oBG ôk ?úñÞ|þì koõgpG ÿoõXñüA {íéÏì
ëõÚ úG úÞ kõG ûkpÞ ØüpÏO óBXýø BG Ao BøApWBì }pu QzK qA ÌýéÒ úXùè BG Ao ÿkpì ÿAl¾ ÿõO ,lyBG ûly JApg ok äðq îø lüBy ,QuA ÿkõG ûly x|çƒÞ ïôk kpâBy óõ^ QìlýzhG
îø }kõg úüBuqAô kõG ûlýupOoBãð îz^ BGBG qA þßü ,ly qBG ok úÞ kõG ëBýg ô pßÖ òüA ,ïonãG Rpý¿ÛO qA îðõO|þíð úãük oBG òüA BìA
:lýñy óôpýG ô kõG {Puk ÿlý×u úvýÞ Bø|úüBvíø úG QíéÏì ,ïonãG ïAõhG îø òì úâA þñÏü
.QyAk Qzcô ?lüoAk oBÞ þÞ BG ?òýPvø þÞ Bíy- ûkpƒÞ úPßu Alg ûlñG ,úñÞ|þíð ëõHÚ úWô|aýø
BXñüA ?þüõâ|þíð iuBK Ao òì Ap^ !ïõðBg- Q×ø {y ô QvýG óAõW ,lðAkpâpG Ao }pu pÂBc úãük þyBG x|çÞ ÿõO õO úâA úP×â ,kõG

!õãG Ao îGAõW úíéÞ àü ?þuBñy|þì Ao þvÞ ...x|çÞ pu kBýG Qvýð
}A|þâlðq îG ô püq ,kõG Quôk ô[email protected] BG oBãð
ôolK úPynâ ûBì úÞ QyAk pHg ,QvðAk|þì Ao
ÿõO wß`ýøô lðkõG ûly AlW îø qA }okBƒì
ëBu ô òu ó@ BG ô[email protected] þñÏü ,QyAlð pHg úuolì
ÿBøpPgk Ù|çgpG ô kõG qõìpì ô oAk õO þéýg
ô Bø|óõíùì àýK ô àýW úÞ x|çÞ pãük
eüp×O ÿBƒãƒðq ÿõƒO ôo úƒðõƒg ÿõO ÿBø|ÝB×OA
,Q×â|þíð ÿrý^ ôA ókpÞ|þì ØüpÏO îø ÿApG

.kõG QgA oBãð BG ÈÛÖ
lýuo úÞ kõG ëBýg ô pßÖ ok ÝpÒ oBãð
ÿkôk ÿBø|úzýy ó@ BG óBylý×u ÐíPXì ÿõéW
ÐíPXì àü ,kõG Àhzì îø óBGBýgqA úÞ äðo
,äðq ÿôo QyAnâ Ao {Puk .kõƒG úÛHÆ ûkqBü

:Q×â|þì okBì ÐÚõì òüA úzýíø
?úýÞ-

oõPñÞ ïlìôA ,îPvø oõƒK þƒOkõƒì oBƒãƒð- 40

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

BÎk Alg úG ôo õO ,}ApG òýñÞ BÎk Q×â|þì ïAlì :Q×âþñÞkpgJB¿ÎAÿkpvðõgBGpPÞk õPK úü p×ð àü kôq !ûoAk òýyBì þÞ BÚ@- ô kAk|þì ÀýhzO Ao }A|þðBÓÖA úXùè oBãð
... }ApG òýñÞ ?ûkBPÖA òýDBK îùð úÛHÆ qA- .... ûoBýG úzýíø BGBG úßð@ BG ,lðBupO|þì Ao ôA pPzýG òýíø
!îùðúÛHÆqA...pPÞkÿBÚ@û[email protected] BG ô koô@ Ao þüõPK Bø|úüBvíø qA þßü {ßPícq ô Øüpy|þìkpì Bø|þðBÓÖA úÞ Q×â|þì
úPvWpG À¿hPì pÖ óõüBíø pPÞk úíø îñÞ pßÖ BìA ,úzÞ|þì w×ð úÞ |«çÏÖ- ô lñPyAnâ õPK ÿôo ï[email protected] Ao ápPgk ÉBýPcA Bùð@ koõìok úÞ BøApWBì òüA qA þéýgô lñPvø
10 pPgk ólðBì ûlðq pHg ólýñy qA úÞ óBPuoBíýG òì ÿApG þéýg ,òyBG úPvßy {ðlG óAõhPuA AoôA QÖpâ Ao koBßðApG àü êßyõPK úÞ ÿoõW BìA úÒôok ô ÝApÒA úy|þì úPgAkpK ô úPgBu
ûly ûkq|Q×ãy îùð úÛHÆqA ÉõÛuqA wK úèBu úG }A|úñýu úv×Ú ÿBø|óAõhPuAoõÇ^ úÞ úHèBW ok ,kõG ûly ûkBì@ok ïk ÿlüApK ,lðkpG óôpýG kBü ,lüõãG ÿrý^ kAk|þíð ûqBWA oBƒãð úG xpO
êíÎ qA {ýK ,lñÞ êíÎ Ao oBãð úÞ kpÞ ëõHÚ kõG þéýgBìAlýñÞBÎklüpG!ólðõupðúìl¾{HéÚ }A|þèlñ¾ ÿôo AooBãð úÞ lðkpÞ qBG Ao {HÛÎ }okBì BG Bø|Iy úÞ kBPÖA áBñupO ÿBø|îéýÖ
ô lølG lùÏO úÞ QuAõg oõK þOkõì ÿBÚ@ qA !òýyBHðoAôlýìA .lðoAnãG RCApW ... ô Bø|þHìAq ,Bø|ï[email protected] óõg ,lük|þì
ûlùÎ úG Ao êíÎ þèBíPcA IÚAõÎ QýèõEvì pO|ïBíO ú^ pø þíco|þG BG pPÞk úßñüA qA kpì !!! ...Apøq úíÆBÖ Bü- kpì ÿBK ÿAl¾ BìA lðAkpâpG Ao }pu kpÞ|þíð
úWô aýø úG ô kõG óApãð oõK þOkõì ÿBÚ@ ,kpýãG {üBø|îz^ qA àyA ,kõG úÖ|çÞ kAk Ao {GAõW AoòüAkõGûlýuoÐíPXìÿõéWûqBOúÞþðq îùð úÛHÆ úG ,lƒýñy|þƒì }pu QzK Ao óAõW
ÿôo úÞ QyAlð Ao ó@ óAõO ô kõG ûly püqApu êÇu ô Bø|ëBÛOpK ,ly õèô òýìq ÿôo ô Q×â Ao {PzãðA ô kBPvüA óBylcAô ÿõéW ,lýuo
:kpÞ|þíð ëõHÚ òýìq ÿôo ôpøAo Èuô BXðBíø lPvüBG {üBK úPvG àü ô à^õÞ ûpÞ ôk ô QuBì à^õÞ ÿBø Quk BG ,kAk oBzÖ ô äðq ÿôo QyAnâ
ÿoõXñýíø !òýñÞ {éíÎ ïAõg|þíð- ,kõG {èôA ú`GoBãð .kpÞ úüpâoAqoAqô Qvzð óqqAþßü.lðkBPÖAòýìqÿôo{PukqAwLý^ |æBG Ao }pu ô kq ok úG îßdì }pÒ|æ ô à^õÞ
wcôo {v×ð ÈÛÖpíÎ úü ,ïAõg|þìôo ïoBãð ô òýzñèk pvK úÞ QyAk îø Ao kBíÎ ôA qA lÏG :Q×â Bø lñýHG þíz^ ÿõOqA AoôA kõG }okBìpâA BO kpG
aƒýK qA úƒÞ lük Ao kpì úüBu ,QyAlð ÿA|ûlüBÖ BìA
... úýÖBÞ îñÞ ôAôkpÞ|þìÝpÖoBãðBG}A|úÇGAoBìAkõGþyõøBG úypPgk òüA úñßð !ûoõK þOkõì îðBg òüA-.... þãPgõu ÿBW }A|úðõâ ÿôo ,lì@ |æBG Bø|úéK
ólG ,lðkpÞ lÎBÛPì Ao ôA Qícq oArø BG þPcAo òýíø úG |æBc QyAk Quôk oAô|úðAõük Ao úƒPÖpƒâ áBg îø {üBK ÿBø|{×Þô kõG þíülÚ
óBßO ô kõG ûkpÞ ïoô ô ûly kõHÞ pPgk ó@ qA þðAõW kpì .QÖo|þì {Puk qA QyAk úG úÞ kõG ûkpßð ïBíO Ao }A|úéíW qõñø óq ÿAl¾ úG úÞ oBãðA kõG ûly þðBH¿Î þíÞ ,kõG
}kõg úGpXO ïBíO pÖ óõüBíø pPÞk ,koõg|þíð :Q×âôlì@ôpøAoÿõu oAõükoBñÞ úG óBzÞ óBzÞ AoôAô QÖo óq ÙpÆ
oBãð ÑBhð ,kpÞ êíÎoBG úu AoôAô kpGoBÞ úG Ao ?lýPvøBíyoõKþOkõìÿBÚ@òýzhHG- ô pu úG ô koô@ [email protected] þðAõýè ÿpãük óq ,lðBuo :Q×â ÿpO lñéG
qA þßü ,kõG ûly áqBð þüõì oBO ûqAlðA|úG {PukQzKBGôkpÞ|þìÜøÜøoõ¿ñìBƒÚ@ ÿpãük òýyBì ÿõO Ao ôA ,lýyBK óq Roõ¾ úðBg ïAlÞ BG ?lýPvø þÞ Bíy îüõâ|þì-
ïBíO ûBì àü ,lýzÞ ëõÆ QÎBu Q×ø Bø|êíÎ :Q×âôkpÞáBKAo{üBø|àyA ....lñPÖoóBPuoBíýGÙpÆúGQÎpuBGôlðkpG
ïBíO «BHüpÛO ,kõG ûly úPgôk QhO úG oBãð !îPvøïkõgû[email protected] lüõW|þì Ao {ñgBð úyõâoõK þOkõì ÿBÚ@ ?lüoAkoBÞ
òýO|çK òPyBÞ BG Ao {üBK ô Quk ÿBø|óAõhPuA pvK òì ,îPyAlð ÿpý¿ÛO òì Alg úG BÚ@- òèBu ØÞ ÿBø|àýìApu ,kq|þì ïlÚ Ápc BGô oBãð ,lì@ pOõéW ïlÚ lñ^ ô Q×â Ao òüA
oBãð úÞ úP×ø àü qA lÏG ,lðkq lðõýK îø úG QÖo Izük lüpì ,îPvø lüpì BÚ@ okApG {ñøApýK úyõâ kpì ,kõG úPÖpâ ïpW þíÞoBËPðA ûly ê×Ú {ðBøk ÿõO {ðBGq oBãðA ,kõG ûlýupO
}pu ÿ|æBG pÖ óõüBíø pPÞk lðrG Ùpc QvðAõO oApÚ,Q×âAoòüAîøÐíPXìpülìúG,óBPvðBÓÖA îø úG «|çìBÞ ô kõG ûkq óôpýG }oAõéy püq qA úðBg BXñüA lüõãG QuAõg|þì úÞ oBGpø ,kõG
,îyBG oAlüApu {üBW òì kkpâ|þì pG BO ly þèôkõGûlì@}õøúG}pvíøûqBO,kõGúPhüo {ðBGq îPvø oõK þOkõì ÿBÚ@pPgk òì ô QuBì
:Q×â ô QÖo ,kpÞ þéýg òì úG Ao óBíPgBu }oB×u lüpì ôkôoBãð þüAk ,kq|þíð þÖpcô kõG úÞõyqõñø lüly {üBK ô Qƒuk ,lƒy|þƒì àzg
qA ÿoõW pø ôo úGpâ !ïõðBg oBãð þðôk|þì- lðrG úupK BøôpøAo ÿõO wß`ýø ïoAnãð Q×â úPvzð oBËPðA Qßíýð ÿôo îø }A|úèBg úG QzK qA {Puk QÖo IÛÎ IÛÎ ,lüqpè|þì
!òýDBK kBýì BK ô Quk oBù^ BG ÿqAlñýG ÑB×OoA Bíy pPgk qA òì ,lyBG ûlì@ ÿkqk ÿApG lñßð úGúWõOþGôlì@óôpýGÝBOAÿõOqApPÞk.lðkõG úËdè àü ÿApG ,koõg úéK ûAo ÿBø|úéýì ÿkpu
QzK úG úÞ ÿkõG þüBø|úGpâ óôA qA õO BìA ÿõéWBOîPÖo{èBHðk,QhüpâôAþèôïlýupK úG ÿoAq ëBc BGoõK þOkõì ÿBÚ@ .Qynâ ÐíW úzýíø úÞ kpÞ oõ¿O Ao aýK ok aýK úéK ûAo
óôA qôo ó@ pâA ,pßy úHOpì oArø Ao Alg ,ÿkBPÖA ûlýupO Büõâ òì qA ôA þèô îùð úÛHÆ ok Bíy úðBg .lüôk pPÞk ÙpÆ kpâ }pÖ ô lðrG ëq òýüBK úG |æBG ó@ qA lýupO|þì
RA úèõÞ ÿõO {GAõg QhO ô ûlñâ àuôpÎ ûlüBÖ}BGRkõgIÚApìîP×â{ùGþ^pøkõG òì úG óõOrürÎ óBW úG Ao õO !pPÞk ÿBÚ@- ,lñýHG Ao kõG Øßíø ÿôo úÞ ÿrìpÚ ô
àü Býðk qôpìA ÿkõG ÿkoô@ok Ao RA|úèõÞ Bü kõHð ....QzKqA,kpßð {èBc ? úðõì|þì ûlðq oBãð ?ûly þ^ lýãG kpì ,kõG QgBu }õg ,ÿréÖ úéK ûAo ÿBø|ÍB×c
lüõãG ÿrý^ úÞ kõG ó@ qA pO|ëBc þG kpì ?ûoõÇ^
!!QyAk îÞ oBãð :Q×â ô lì@ pOõéW
BO Ao úGp qA þyBð oBzÖ þPzK|úèõÞ kõWô .... IÚApì ...ïõðBg-
lñPyAk kBÛPÎA úíø BìA kõG ûkpÞ îÞ ÿkBüq lc qAoBãð úÞ kõG ûkpßð ïBíO Ao }A|úéíWqõñø
ô kõG ûly ûkAõðBg ëBc êìBy Alg ØÇè BùñO úÞ BKô Quk Aõø ÿõO þßuôpÎ êTì ,kBPÖA QzƒK
19 ,kõG l¾okp×¾oBãð ólðBì ûlðq óBßìA úðpâ kpì ,ly ú×gõéâ ÿõO {×ý×g ÔƒýƒWô kq|þƒì
{üApG óBPuoBíýG ÿõO ,kõG oBãð lèõO lñ×uA oBãð úÞ QyAnâ úéK ûAo kpuréÖ ÿôo Ao {Puk
êñupK þPc ô ûkAõðBg úíø ô lñPÖpâ lèõO òzW ÐíPXì ÿõO þüAl¾ ,koõg òýìq QzK BG
lðkõG ûlük îz^ úG Ao ûrXÏì òüA úÞ óBPuoBíýG oôk úG þøBãð ô lðkpÞ qBG Ao ok p×ð lñ^ ,lý`ýK
ÿôooBãð ly úÞ lýÎ ,lðkpÞ QÞpyôA lèõOok ÈÛÖ ,lñPvG Ao ok ô lðlülð ÿrý^ BìA lðkpÞ pG ô
ûkAõðBg oBñÞ Ao õð ëBu ô QÖo úðBg úG p`éüô þéýg ,QuA ûkBPÖA þÚB×OA ú^ QvƒðAk óAõW kpì
oõK|þOkõì ÿBÚ@ òýu Q×ø ûp×u pu ,kpÞ oArâpG úÛHÆ úG Ao }kõgô lüôk òýDBK Bø|úƒéKqA Ðüpu
,lük óõg ok ÝpÒ Ao oBãð ,lðBuo Øßíø
:Q×â Iè püq þãðo jpu óõg ô kõG úPÖo IÛÎ þíÞ }A|úÏñÛì
JõéÛèA IéÛì Bü òâ|þì þPÚô îíùÖ|þì ó|æA qA ô kq|þì óôpýG {ãðo ûBƒýƒu ÿBøõì ÿ|æ qA
?þ^ þñÏü ëAõdèA ô ëõc ëõdì Bü ,oB¿G|æA ô ok úéXÎ BG ,òýDBK koõg|þì rýè {üBø|úÛýÛy
ólük BG p×ð lñ^ ,kq Ao Bø|úðBg qA BO ôk þßü
.Rpßy úHOpì oArø BüAlg Ao pPgk ïAlß`ýø BìA ,lðkpÞ Qzcô úñd¾
oBãð ô konâ|þì ApWBì òüA qA ëBu úu ó|æA : Q×â ÿA|ûkBPÖABW kpì ,lñPgBñy|þíð
úG ô kôo|þì ûAo þ¾Bg êßzì aýø óôlG ,úyBG ûlðq lüBy ,úðrð Quk {ùG þvÞ-
pÖ óõüBíø pPÞk ,løk|þì úìAkA {üBø|QñÇýy !wðAsoôA îýðrG äðq lüBG
ôo oBãð ëBu oBù^ qA lÏG lýðAõO|þì kõG úP×â BXñüA úupG wðAsoôA BO !BÚ@ úyõg Qèk-
BìA .{ðlG qA Bø|òýO|çK ókpÞ ZoBg ÿApG lüoBýG !úyBG ûoB`ýG òüA îéù^ îñÞ pßÖ

:Q×â|þìoBãð
Bø|òýO|çK òüA BG òì ,ïoAnG òì úâA A«píÎ-

!!?óôpýG îñÞ óõzOpK |æBc ïkpÞ þâlðq
óBüBK

41

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

ô kõG úPvG Ao }A ûpXñc ûAo îÒ ûõÞ îø qBG BìA kpì ûpù^ ok Ao þP×ãy ô ókoõg úßü ô ÜýíÎ Alø qA ÿA úPyõð óApùO úéXì
ô {ñO rýãðA ëk údüAo úÞ þèBc ok ôA ÿçýè îÒ lükpO þG þèô kpÞ þì ûløBzì óAõW
{ñýízüpGA äðo ÜHy óBzüpK óB×èq ó@ pÇÎ ûôlðAôk pø !kõHð }kõg îÒ qA pPzýG äñyõø [email protected]{hG
QzK ok ,lýuo þì ïBzì úG ÝBOA ÿBÃÖ ok qõñø úGBzì xBvcA ô ápPzì QHý¿ì ,ápPzì
BG Ao {ðõñXì ô ly lülKBð pËð qA úPvG ok óBypupG òýãíùu ÿoAô@Büõâôkpø .lñPyAk ,fôo þG ÿA úívXì lñðBì äñyõø #
BùñO þP×ãy ô QHý¿ì ô ûôlðA ô Rpvc ok úÞ lðkõG þðBãPvßy þPzÞ lñðBì !ûlì@ kôpÖ !Qvüpãð þì pGõñ¾ úG RõùHì ô QÞBu
ô Ùõhì þPyõðpu oBËPðA ok IüpÒ êcBu ô kõG ûly úÞõy olÛð@ óAõW kpì ûoB`ýG
| |.QyAnâ qA oôk ô ÿkBÎ pýÒ {üApG RBíéÞó@olÛð@
,kpÞ þì úèBð ,kq þì úñXÂ óôok ok äñyõø | |.lññßíìBðþOBXð RolÚ þPc úÞ lðkõG IýXÎ ô òøm ô oôBG
qA þßyA úð BìA ,Qvüpâ þì ,lýzÞ þì kBüpÖ lðAõPG BO kpÞ ÐíW Ao {üAõÚ QícrG pGõñ¾ lñ^ pGõñ¾ .kõG ûkAk Quk qA rýð Ao îéßO
ûpXñc ÿkBüpÖ pXñc úð ,kõG óAôo {ðBíz^ kpÞ þì xBvcA Apüq lüõãG pãük þOçíW ûpù^ ô IXÏO qA ûlðBìqBG óBøk úG ÿA úýðBS
.Rõßuô kõG Rõßu ÈÛÖ !QÖBßy þì Ao }A óBGq RçÃÎ ô koAlð rýð òP×â òhu óAõO þPc ûBãð@ô Qvüpãð äñyõø ûlðBìok ô RõùHì
pG þPhu ÿBøpãñéOô úPÖpâ Rly ûoBGôk óAoBG úðõã`ýø ô lýñzð ôA qA þñhu úðõã`ýø úÞ
ïBíO BG îø óBí[email protected] Büõâ .kq þì ûpXñK úzýy Iy ÿBðqAok ÿBKApu Qzcô lülð ôA qA þéíÏèA wßÎ
| |!QvüpâþìûkAlèkôkó@oAqëBcpGkõWô
ÿôpG Bø QÎBu ô Bø úÛýÚk ,Bø úýðBS äñyõø óBýG þOBíéÞ ô ólýHñW ÿspðA þPc {ðBøk ô úÞ ú`ð@ Bü úéEvì òüApÆBg úG òì îýí¿O þèô :QÖpâApÖ Ao }kõWô
kõG úPgôk îz^ ôpGôo úG ô úPvzð êHì óBíø úÞ þvÞ lñðBì ûBãð@ !lðA ûkAk Quk qA Ao ókpÞ îñÞ þì pßÖ úßéG ,Qvýð konâ þìõO òømok Quk qA Ao }pÎBzì óBùâBð óAõW kpì lñßð
þì {üBø îz^ !!lñýHG Ao ÿrý^ úÞ ó@ óôlG :Q×â lü@ þìpG Ùos þøB^ ÜíÎ qA {üAl¾ | |.lyBGBìÿôkpøfç¾úGþüAlW áõy RlyqA ,BWok ûkpÞBð ÿAlg lñßð ?ûkAk
óBìpÖ }rÓìô !!lük þíð }A úzülðA þèô lük ô ûkrð þÖpc þvÞ ,òì ëkrürÎ ,óBW äñyõø þPÖpâ Ao îýí¿O òüA úÏÖk àü Ap^ [email protected] Ap^ ?QuA QÞBu Ap^ ?ûkpÞ úPßu þPcAoBð ô
Ao kõG úPgôk îz^ ó@ úG úÞ ú`ð@ ÀýhzO .QuA òì kõg îýí¿O òüA .ûkpßð ÿoBÞ ?ûkpÞ ÿoBÞ ?ûkq þÖpc þvÞ ,óBW pGõñ¾ ?løk þíð óBzð þzñÞAô Ap^ ?lðq þíð þÖpc
ok pGõñ¾ ÿBHüq ÿAl¾ !!kpÞ þíð okB¾ þì {PuAo !ïA ûly Ùp¿ñì ZAôkqAqA {PuAo óBWpGõñ¾?ûlyQùGïApPcAþGûkpÞBðÿAlg iü ÿBø Quk ô kpG {ýK Quk úPvø@pGõñ¾
Quôk Apì îø qõñø pâA :kq þì äðq {yõâ ô ïoAnãG ïA ú`G ÿBK Ao ïA þðAõW ô þâlðq îøAõg | |?ûlyú^õãG,ïrürÎõãGòìúG | |.QÖpâ{×üpÊÿBøQukokAoäñyõøûkpÞ
râpø ÿoAnâ þì ïApPcA ïA úPuAõg úG ô ÿoAk þì {øAõg !wG ô òýíø !îðBupG píS úG Ao ôA úÖçÞäñyõøQuAoôM^RæAõEuqApGõñ¾ þíð râpø ô îPuAõg þíð ,óBW äñyõø-
Quôk Apì îøqõñøpâAô òßðoAp¾Apãük îñÞ þíð ô QuAõg þíð úÞ Áõ¿hG ,kõG ûly fç¾ úG þüAlW òüA þèô îñßG QPcAoBð îøAõg
| |!!òßðîüõXPvWpãükôBýðîèBHðk ÿoAnâþìïApPcAîuBvcAôúPuAõgúGôÿoAk ÿApG !!lølG Ao ôA RæAõEu JAõW QvðAõO
}õÒ@ qôpük BO úÞ þðq kõG òßíì oõÇ^ [email protected] | |!òßðîøò×éOþPc,BýðîèBHðkrâpøôrâpø úðBg pOkôq ú^ pø kpÞ þì ô[email protected] oBG òýèôA | |.QuABìÿôkpø
,kõzâ þì ôA ÿôpG Ao {ÛzÎ ô BñíO ô ÝBýPyA Qzcô óBíz^ úG Ao ûBãð òü[email protected] ûBãð@pGõñ¾ oBzÖôA úG úðBgoAõükôok .lñÞ ápO Ao äñyõø ,lyBG ûlüpK óApâ þGAõg qA þüõâ äñyõø
þì úðBÛyBÎ úíÓð úíø ó@ {yõâ ok úÞ þvÞ ôpÖ ûpù^ ô äñyõø ûlì@ok úÚlc qA ô ûkq êGBÛì ok kpÞ þì xBvcA !!lðkoô@ þì ÜíÎ qA þüõâ úÞ þüAl¾ BG ô koõg þðBßO
îø BG ûlñü@ qA BGpèk ô BHüq püõ¿O úíø ó@ô kôpu þðBzýK ,QgAlðA ôA QHý¿ì ô ûôlðA qA úPhüo ôúPvzðpGw×ðôpýãPhu,ÙBßyõìþupKqBG ÐÇÛì RBíéÞ BG luo þì }õâ úG Ùos þøB^
ÜüpÆ ó@ úG óBùâBð kpÞ þì îýupO óBzðkõG ôQyAkpGAo{×ýÞúéXÎBG,lýuõGAoóAõWkpì ô ëAõEu êídO .kõy þì QuAõgqBG koAk þÚB×OA ú^ ?ûly ú^ ?Ap^ ,pGõñ¾ :Q×â
òøm ÿBøoôBG þìBíO ô lølG ûlýÛÎ pýýÓO | |.QÖookÿõuúGQÎpuúG ó@ÿApGrýðþhuBKApüqQyAlðAopPzýGJAõW úG îP×â QùG {ýK qôo lñ^ úßñüA qA ?ûkBPÖA
?kõG ú^ Bø Ùpc ó@wK !!krüoôpÖ Ao äñyõø þìBíO þèô lHñXG kõg úG QuAõg äñyõø úPyAkQuAõgþíðêÚAlcBüQyAlðRæAõEu Ao óBì þuôpÎ þOlì lüBG îðBìBì þÃüpìpÆBg
ó@ {[email protected] ?ly ú^ úðBÛyBÎ ÿBHüq ÿBø úíÓð ó@ Jõßhýì êHì ÿôpG Büõâ {ðlG óõPu oBù^ {øAoô úPÖpâ Ao {íýí¿O úÞ ó@òí ,lyBG þì RonÏì òì ?ÿly QcAoBð îüoAlñýG IÛÎ
úðõã^ òPuAõg ô BñíO ô QHdì ô ÜzÎ úíø rürÎ :lüõãG ô lðrG kBüpÖ QuAõg .kõG ûly BG þâlðq ok úzýíø ôA .kõG ûkpÞ JBhPðA Ao ô îðBXðpG ïkõg qA ApO úÞ kõHð òüA ïl¿Ú ,îøAõg
îÞpO òì ÿô[email protected]ô lýìA ,òì ÜzÎ ,îðBWqApPùG ÿApG þPÚô ô QÖpâ þì îýí¿O êìBO ô ÜíÏO {èBc BO ïkpÞ Ao ïokBì ëBc úËcçì ÈÛÖ ,îðApG
| |?ly}õìBg QyAk BW úÞ ÿlc òü[email protected] {ðBøk BìA ,òßì þHéÇìóBýGBü,þÖløúGólýuoBü,ÿoBÞïBXðA þÂAo ï[email protected] ï[email protected]ô Q¾pÖ pu lÏGô kõzG Jõg
püq ,þßüoBO óBýì ok ô ú^õÞ wK ok pGõñ¾ ëBc !!lzð ZoBg {üõéâ qA þüAl¾ô ly qBG }A ÿAo QvðAõO þì þvÞpPíÞ ly þì îí¿ì úÇuAô ,ïpýãG àíÞ ó@ ô òüA qA ,îñÞ }A
Ao äñyõø ô ly lülKBð pËð qA óAoBG úðBüqBO !lyBG ûkBPÖA {üôpG àPhG úÞ QyAk Ao þvÞ Iy ó@ .lñÞ {Öp¿ñì {íýí¿O qA ô lðrG Ao óBÇýy pg qA BO ïoôBýG óBøpG ô êýèk ,îyApPG
ÿBWpG ûôlðApK ô RõùHì ô ê¾BPvì ô ûlðBìok qA þüAl¾ úð ô koõhG þðBßO QvðAõO þì úð ô ûkpÞ mBhOA îýí¿O ÐÆBÚ pßÖô QüAok BG rýð úG kõg ô lølG QüBÂo }kõg ô lüBýG òýDBK
ô ûlðBìok ô RõùHì ÿBø ûsAô lüBy .!koAnâ BO kõzâ óBøk îø qBG .QuBg þìpG {üõéâ Ao kõG úPÖpâ {ýKok úÞ þøAoqA QzâqBG l¿Ú ÐÚõì ó@ úÞ îøõO ,kõy ÙpÆpG Rçßzì kõg
ô RBËdè ó@ xBvcA óBýG ÿApG îÒ ô ûôlðA ,lüpãG oAô óõñXì ,lGõßG pu pG ,lðrG kBüpÖ M^RæAõEuêGBÛìokQùWòýíøúG,QyAlð þðBìq pø BO þP×â Rkõg ô ÿkpÞ ëõHÚ Ao îíÖpc
lüBy ô lñyBG îÞ óAõW kpì ó@ oAõâBð RBÎBu !QÖoòìÿçýèúÞÿAôÿA:lüõãGôlñÞóõýy ûôlðA ô kok .kõG ûly úÖçÞ äñyõø QuAo ô àü Ap^ wK !þñÞ þìpH¾ îðAlG fç¾ òì úÞ
úðõãð@AoôA úPvßy IéÚô AoôA xBvcA lñðAõPð
}kõg ôA pâA lüBy !lññÞ îýupO lüBG úÞ | |?ÿlyQcAoBðúÏÖk
ô åõuô úÏWBÖ ,kpÞ þì Øý¾õO Ao {uBvcA Ùpc pÆBg úG òì ,òßð ûBHPyA óBW äñyõø-
þì eýWpOpãük ÿBø ûsAôpG Ao þãPgBG þPvø RokBì ëBc óly Jõg BO þPuAõg úßñüAôõO
óBüBK úÇÛð úG kpÞ þì xBvcA äñyõø .kAk Ùpc ô õO qA æõ¾A !ïlzð QcAoBð îñÞ pH¾
xBvcA !È[email protected]úG !þâlðq þ^õK úG ,ûlýuo òì .îPvýð QcAoBð óAõñÎ aýø úG õO ÿBø
îø qBG ô òPvüq ÿApG ÿA úðBùG aýø pãük kpÞ þì ô QyAk îøAõg ô úPyAk Quôk Ao õO úzýíø
úG Býðk þìBíO kpÞ þì xBvcA ,koAlð òPvüq ïoAnâ þì ïApPcA RA ûkAoAô îýí¿O úG úzýíø 44
,ûlì@ kôpÖ }pu pG òýãíùu ÿoAô@ Roõ¾
ûlðAqpè Ao }A þâlðq óõPu oBù^ Iýùì ÿA úèrèq
pø kpÞ þì xBvcA .ûlýGõÞ îøok Ao rý^ úíø ô
ô úðBg ÿBÃÖqA ,óq ó@rýãðA ëk údüAo úÞ úñü@
qA rýð ôA óBW kôpG ûpXñK Bøqok ÿçGæ qA

.kôo þì }lHèBÞ
oAõük úG ô ûkq {ßzg ÿBW pG RõùHì ô RBì

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

| |.lýñzðþhuBKôþüAl¾ QcAoBð îø äñyõø úƒÞ QƒuA ïõƒéÏì Jõƒg Ao BøpGA ,JBPÖ@óAoAõvùy QGpÂô ly ûlýyBK þøBýu qA pýÒ úÞ ó@ rW úG ,kõG ûly ûpýg ôpGôo
äƒñyõƒø óBƒíOoBƒ[email protected] ÿkôoô àƒ^õƒÞ ëBƒø qA | |...QuA Ao lýyoõg ïlÛì BO kpÞ þìoBìôoBOô ûoBK ûoBK úzülðA FAoô ok úÞ ú`ð@ ô lñýHG Ao pãük þãðo
ïBíOBð ò×éO äðq ÿAl¾ BG óq úƒu ÿõƒãP×â ô ûlðBìqBG òPvüpâ qA óBí[email protected] !lƒøk RoBƒzƒG BG àükrð ô oôk RApƒÆBƒg Qƒynƒâ þƒì }A
| |.QyAnâþüApünKòèBuúGBKôQynâ | |.QyAkpGAoþyõâqBñùy.lðBì Býðk ÿõvð@ úG qôo óõhýHy BG Iy þøBƒýƒu Rp×ð xBvcA ôA úG QHvð þøBâ .kõG }pGõñ¾
| |?þðqþíðþÖpcôþüBXñüAõO...ûk- úíø ,óõñíì þéýg ?QuA oõÇ^ Bíy ëBƒc- | |.kõGúPhüpâ !!{PvðAk þì }kõg êOBÚ úÞ þüôA !kpÞ þì
QèBc úG ôA .lýñzð þhuBK äñyõø qA îø qBG BìA îñÞ þíð pßÖ ...úð ...úéG ...lƒñPvø Jõƒg {×ÞAo}lðqpÖÿokBìú×ýÊôIvcpGpGõñ¾ Ao }A þPvø ô ûkpÞ ôpÖ {HéÚ úG pXñg úÞ þüôA
lýÏu .kõG ûly õèô êHì ÿôpG ûlýíƒè úƒíƒýƒð | |.îupLGlyBGóBPPìlgþyõâ úuolì úGô kAkôA úG Ao }A úðBdH¾ ,kpÞ ûçÞô úéíW àü þøBOõÞ úGô ókq îøpG îz^ àüok
xpO ô Qzcô BG oBG òüA ô ly àükrð úPvø@ óBìBì :Q×â ô kpÞ }okBì úG ôo ûBãð@ qBñùy Ao }oBÞ êdì úG òPÖo óAõO kõg BìA ,lðBuo }A þì òýãízg ôA úG QHvð þøBâ !kõG úPÖpâ ôA qA
Büõâ !kõHð þGAõW îø qBG BìA .kpƒÞ {ƒüAlƒ¾ | |?ûkpßðò×éOBXñüAeH¾qAäñyõø ô pO ÿspðA þGô pO ëAõcA Äüpì Apüq ,QyAlð Ao ôA Ap^ úÞ ?!QÖpð }rýPu úG Ap^ úÞ !ly
}õg ô ÜýíÎ þGAõg úG QuBø ëBu äñyõø | |?úãìoõÇ^úð- ókpÞ oBÞ ÿôpýð úÞ kõG ó@ qA pO ûkq QHý¿ì úG ?kpHð ÅoA ûpÞ ÿõvð@ úG kõg BG ô kõGpƒð
ô pãük þøBãð ,úPÖo pOõéW lýÏu !!úPÖo ôpÖ }A úðBg úG ...ûkpßð ò×éO BXñüA úð ...õèA- óôolG ûoBGôk QuAõg þì {èk .lyBG úPyAk óBùñK Quk oôk ÿoBÒ ok ô !Býðk úÇÛð òüpOoôk
ûBãð@ ,QgAlðA äñyõø ûpù^ úƒG pƒO ܃ýƒíƒÎ Qvø BƒW pƒø BƒíPc Jõƒg ...?lƒükq äƒðq .kpÞ êíÎrýð úðõâ òýíøô lüpãGô krhGpPvG râpø !lyBG úPyAlð ÿrüpâ ûAo râpø BO kpƒßð
ô kõG kpu ô kpu ô kpu ,kpÞ wíè Ao {Puk | |.ÌÖBcAlg,«BíPc,lyBG...kõyþì{üAlýK ,QzâqBG úðBg úGqBðôpu ólðBuoqA wK îøqBG ô lyBG ôA ëBì ûoAõíø ô lølƒð ûlƒýÛÎ pƒýýÓO
| |?kõGþÞqBñùy- oõÃcúÒlÒkóôlGoBGòüAôlürgpPvGóôok RAom þìBíO BG ûBâ ô ?!lðBíG þÚBG ôA ÝõzÏì
| |.lì@pGlýÏukBùðqAû@óBùâBð ûoAkA úG eH¾ qA Q×â ,kõG äñyõƒø þƒzñì- þì ô kq þì úX lñéG ÿAlƒ¾ BƒG }lƒðqpƒÖ ÿBø ëõéu þìBíO ,QuAõg þì Ao ôA }kõWô
*** lðkq äðq îø }A úðBg úG !ûkAlð îø pHg ô úPÖpð | |.Qvüpâ þì {uBíPèA ô lðkpÞ þƒì IƒéÆ Ao ôA {ƒñO
JAõƒW lƒðkpƒÞ {ƒXýK îƒø oBƒG lƒñ^ ,ûkõƒHƒð ÿõuúG{PukúÞkõGûlýupðúíýðúGqôoqõñø {ðBHüpâ úG pu ûoBGôk ,kõG BXð@ôA }BÞ !lðkpÞ
ÿõøBýø ,úLO úñìAk óBƒPƒuoõƒâ ó@ ok qôo ó@ | |...!ûkAlð QuAõg .QÖpâ Ao úPvüBy ûoBíyô QÖo ò×éO þì ïBízPuA Ao {ðlG rýãðA ëk pÇÎ ô kpG þì
ÿApG p×ð Bøl¾ .kõG ÿrýãðA îÒ ô oBG QHý¿ì | |?pGõñ¾{ýKúPÖolñßð- úÞ lñÞ QcAo Ao {èBýg ô kqBu òEíÇì Ao ôA QvðAõO þì îø qBG úPynâ óBðõ^ }BÞ !kpÞ
úG BñG úÞ lðkõG ûlì@ þðAõW ûqBƒñƒW ЃýƒýƒzƒO ÐGo àü òì óõ^ ,óBW óBìBì îñÞ þíð pßÖ- úG ÜzÎ ïpâ óBPvGBO qA ô ly ïBíO rý^ úíø úðBÛyBÎ ô kqôlG {yô õø@ óBíz^ ok îz^
úPgBG óBW þHéÚ úPßu pSA ok óBßyrK ÀýhzO ,ûkpG{GAõglüBy...ïkqÙpcpGõñ¾BG{ýK QzK ÿBø êK ô ûlýuo þüAlW kpu óBPvƒìq úG þñÞ pßÖ úÞ pËð pø qA ô ïoAk QPuôk :lüõãG
úÞ óq úu ô pSBPì ô óæBð ô lðkõG óBüpâ úíø .kõG ó@.lyBG BùñO løAõg þì QuA QcAoBð óõ^ Bü úÞ ó@ òí úPvüBy .ûkpÞ JApg rýð Ao }pu .QuA òì ókõG ûlðq úðBùGõO ÜzÎ !îWBPdìõO
þì pu pG Aooõâ áBg óBðq úXÂô óBñÞ óõýy pHg þG äñyõø qA úíø Rlƒì ïBƒíƒO ok qôo RByBÏOoA ok Ao {èBýg QÚApÖ ô þèBdyõƒg îðAk þíð ,òì îPvýð ,òì î`ýø þyBHð õO pâA
úG ,lñPyAk }ôk úG îÒoBG úíøqA {ýG lñPhüo ò×éO }A þzñì úG úð ,QÖo ûoAkA úG úðôA .lðkõG | |:Q×âlñÞþ×hìQvðAõOþíð{üAl¾
,pÆBg þðBíýzK ô ûBñâ ô óAlWô JAnÎ úÖBÂA ïBÓýKúðôkAkAo}AûkAõðBgò×éOJAõWúð,kpÞ | |...òìlýP×ãðúÞ{ùGîðBgpGõñ¾AlgApO- | |!òìîPvýÞBüïAú^
óBy úPÖo QukqA rürÎ åpìok Ao kõg úÞ Apüq úPyAnâ }pýâ ïBýK ûBãPuk ÿôpG úÞ þƒüBƒø koAkþÎçÆABíyôòìoAlükqAúðôA,îðBgúð- rýãðA ëk údüAo ÿBW úG ô kõHð pãük pGõñ¾ BìA
ëk úPuAõg úG }BßüA !lñPvƒðAk þƒì pƒ¿ƒÛƒì ÿApG qBñùy ïBãñø p¿Î .Q×â iuBK Ao lðkõG òì úG îðBg qBñùy úÞ ÿrýì@pùì ò×éO qA úð ô Ùõg }lýìA ô ÜzÎ òyôo eH¾ ô }kõWô
ôA ÿBø Ùpc }BßüA !lðkõG ûkpÞ êíÎ óBzðAõW îðBg þWBO úðBg úuolìqA {üBø ú`G òPyAkpG Ao äñyõø òì .lyBG QcAo óBPèBýg !lðkpƒÞ .kõG úPyAnâ ÿBW úG ôA ÿApG Ao áBñèõø þHy
BO !lñPÖpünK þì AoôA ÿBø ÜÇñì !lðlýñy þì Ao xpO ô þðApãð [email protected] ïBãñø ó@ok .Q×â ápO Ao ûkAõðBgqA îøAõhG úÞ ïoAk Quôk BùñüAqA {ýG ëôA ÿBø úP×øô Bøqôo óBíø qA ûoAõíø äñyõø
oõâ úG AoôA ÿkBìAk úéXc ÿBW úG ïBãñø ó@ok ô kõG Alüõø îðBg þWBOoBPÖoô ûpù^ok çìBÞ | |.îñÞ{üAlW}A þK pGõñ¾ úG QHvð }kõg ÜýíÎ xBvcA úG
úðBgokôAQHÚApìÿApGîDAkoõÆúGúÞÿoBPupK úüpâ Üø Üø óBýì {ƒüAlƒ¾ ûBƒãƒð@ pƒGõƒñƒ¾ koAk pGõñ¾ úG úÞ þÛzÎ QvðAk þƒì ô ûkpƒG
| |!lðoBLvðûBýuôkpu oAlzø úPvüBy úG lðkõG ûkoô@ok ïAlhPuA úG | |!Qvßy QvðAk þíð úËdè ó@ BO þèô QuA îýËÎoBývG
ô kBüpÖ ô úX ô óõýy ÿõøBýø óBýì ok ÿBGo ûoB`ýG þèô !lñßG Ao okBì ëBc RBÎApì úÞ kAk þG ,ïôpG óBPøBì êßy óBGpÚ îðBg pƒGõƒñƒ¾- ÜyBÎoAô óõñXìô lPupK þì AoôA ûqAlðA ú^ BO
püBu ô äñyõø óApøAõg ô okBì úüpâ ô úèBƒð | |?lñßGQvðAõOþìÿoBÞú^úPvüBy .lýzhHG óBOkõg þíðBg úG Apì pøAõg þPýGpO þPÚô óBvðA þƒPuApƒG QƒuôA kõƒWô ÿBƒKApƒu
ÿApGô lðAõg [email protected]ÿBÎk {ðBPuôkô óBãPvG lñßð ,koAk þì ïpG xpO koAk îÞ îÞ okBƒì- Bíy óõülì píÎ ïBíO ïA ûkAõðBg ô òì BσÚAô ÜíÎ úƒG ûqBƒO lƒøk þƒì Qƒuk qA Ao ÿrƒürƒÎ
ô kpÞ }qpì@ IéÆ ïBÞBð lýyo óAõW ó@ fôo | |?lyBGûlì@ïAú`GpuþüçG .lükpÞ ÿoBÞAlÖ óBìokBì pÆBg úG úÞ îýPvø rýð äñyõø .kpG þì þKôA úG QHvð {uBvcA
þì ÑAkô oõâ BG QýÏíW àO àO úÞ þìBãñø þì lG mõ×ð }A úíø úÞ îø Bíy ,óBìBì ...û@- pu Ao ÿkpì ô løAõhG óBPüApG Alg ïoAôlƒýƒìA }A úÚçÎ úÞ QÖBüok þPuApG RBËdè ó@ ok
àüoBGô æBG lñéG ,BHüq þðq ,lñPÖo þìô lñP×â ÜyBÎ ûpgæBG Jõg ,lýñÞ þì þÖBHèBýgô lýðq pPùG òì okApG qA pGApG l¾ úÞ løk oApÚ óBPøAo þìBíO ô QuA p¿c ô lc þG óq ó@ úG QHvð
Quk úG jpu þéâ úgBy úÞ þèBc ok ïAlðA ûkoõg îùG ÿkrìBð úƒÞ æBƒc ô ûkõƒG ûpƒPƒgk .lyBG úPÖBG îùG pGõñ¾ ÜzÎ BG }kõWô ÿBø úPÖBG
úuõG ó@pO áBg pG ,ly àükrð oõâ úG QyAk lüBy,lñÞÿôoûkBýKúPÖolüBy,QuAQcAoBð Aoþyõâï[email protected]üõãGþhuBKúÞó@óôlGpGõñ¾
ÿBø ïlÚ BG ûoBGôkô kBùð ó@pG Ao êâ úgBy ,kq BGqôoôk þßü løAõg þì lüBy ,BüokoBñÞ úPÖo kõíð óBùñK {Pukôk óBýì Ao Roõ¾ ;QyAnâ | |!QuA
þì úüpâ Rly qA {üBø úðBy úÞ þèBc ok óAqpè {üAlýKlyBGBWpøûpgæBG,lyBGBùñO}kõg .QgAkpKòPvüpâúGûoBGôklñéGÿAl¾BGô ô áBðkok oBývG óAõW ôk pø pG áBñÖõg Iy ó@
ÿBølüoAôpì óõ^ àyA ÿBø úðAk ô lðlƒüqpƒè álü lýéÞ îø lÏG .lüoõhð ú¿Ò ,kõy þƒì lðBuo }okBì úðBg úG Ao kõg úðæõXÎ úPvüBy ô Bø úýðBS QÎBu ÿBø úGpÛÎ ô Qynâ þì oAõâBð
BXð@qA lðlýPéÒ þì {üBHüq ÿBø úðõâpG óBPéÒ ûBãzðAk qA þPÚô QuA lýÏu Quk }A úðBg BG Ao þPÎBu lñ^ qôo pø úÞ Ao qBñùy ô ôA BO Büõâ ,kBùð þì pu QzK úðçu úðçu Ao Bø úÛýÚk
koôBýG }kõg BG AoôAô kôpG {íýPupÖ þì lì@ .lñÞÐéÇìúÏÚAôqAlðAonâþìîðBgþWBO Iy !lzÞ þì ëõÆ úG úýðBS óAoArø úÛýÚk pø
| |.lyoôk | |.îýyBG}ôokúíøôlyBGBXñüAIylñ^úÞ úP×â QuAo ô lyBHð àéÞ lñƒÞ Alƒg æBƒc-
ok lñPuAõg qBñùy ô îðBg þWBO ô úPvƒüBƒy *** | |.lyBG | |.lyBGqAokþHyú^,ëlýGóBÛyBÎ
úuõG ÝpÒ Ao }kõWô ÿBKApu ,lðpýãG {yõÒ@ BñG,äñyõøà^õÞokApGlýÏu,Iy7QÎBu þðBGpùì ô Jõg óq ûoB`ýG ...óBW óBìBì úð- úPynâ Iy óBðõ^ {üõg pƒPvG ok pƒGõƒñ¾
{üApG úÞ þüBø ÿoAõâBð þìBíO pÆBg úG ,lññÞ úðBg úG úPvüBy ô îðBg þWBƒO úƒPƒuAõƒg úƒG IzükQ×â.QvýðîøàéÞôqôkêøAôQuA þì oôpì Ao {ÛzÎ JBPÞ [email protected] ê¿Ö óArüo àyA
îÒ ok ô lñøAõhG }qõK ôA qA lðkoô@ kõWõG Al¾ úG Ao úðBg äðqoBGôk AlPGA .QÖo äñyõø wK îø Ao ÿkrìBð pPzãðAô úPÖo äñyõø {ýK ô lýèBð þì äñyõø ókAk Quk qA kok qAô kpÞ
qA AlW AoôApãük Apüq !lñüpãG îø BG óBzÞpPzì óõ^ ô lüBzãG Ao ok äñyõø kõg BO koô@ok .kpÞ úüpâ ò×éO ÿBK îø þéýg þßé×Æ .ûkpG BG óAkpâpu ô RõùHì ô RBì óBñ^ îø äñyõø
pãük !lñPvðAk þíð kõg BƒG úƒðBƒãƒýƒG ô kõƒg koAô ô lðBgp^ ok ê×Ú ok Ao lýéÞ lzð ÿpHg | |.Qgõu{üApGîèk êHì óBíø ÿôo ,ûlì@ok úÚlc qAô qBG óBíz^
lüBÛÎ pãük !lñPyAlð ôA BG ÿrýPu ô Q×èBhì | |.RõßuokBWúíøôkõGòyôoÝBOA.ly | |?Q×âþ^äñyõøQ×ãð- ô Qgõu þì pGõñ¾ ÝApÖ {[email protected] þüApünK ÝBOA
óBzüApG þHønìô þìõÚ ÄýÏHO þüBÇuô óôpÚ | |?ÿAúðBgäñyõø- þèô .ïlýupLð îø òì {PuAo ,krð þƒÖpƒc- þì úPÖBü óBüBK Ao {ýâlðq ô oBO ô ûpýO Ao Býðk
õO ô þíýéÞ òì ÿBø ûsAô pãük !QyAlð þìõù×ì
ok ÈÛÖ Bø óBvðA úÞ Apüq kõG úPÖo òýG qA óBíévì | |.!lük
Bì úÞ lðpýâ þì kBü ûqBO úÏWBÖ ô QHý¿ì úìBãñø ***
óBPuoõâ pXzì ûkBW îg ok pGõñ¾ BìA !!lðõzG
ÝBOA ÿBÃÖ ok úzýy FAoô qA ,ïk ûlýLu ïBÖ ûpÛð
óBüBK .lylülKBðpËðqA

45

óApùO úéXì

:Q×âúPvø@ôkpÞûBãðôAúGIXÏOBGBßýð ôo êGBÛì ÙpÆ JAõg åo úÞ úñüA îùì ,lykoAô :Q×âô ly kpâ IXÏO qA }õðBýÞ óBíz^
!òì ÿAlg .ÿoBýG Quk úG ?Bø îðBg îðBg þñÞ þì oBß^ úãük
QHd¾ }BøBG þ^pø :kAk úìAkA }õðBýÞô ?kõGþ^{GAõgåo- úãük :Q×âô QgAlðA òýüBK Ao }pu Bßýð
lÏG ;QyAlð ûlüBÖ ïkoô@ ÜÇñìô êýèk ô ïkpÞ úG ÐWAo QÚô aýø îðBg óAqôpÖ- . ïly úPvg
îP×â {ùG ,ïoBýG îco úG ôo {èk ïkpÞ þÏu ?lðkpßðQHd¾BíyBGóõypvíø úPvG lñ^ {ñzKBÞ IýW qA }õðBýÞ
pPgk ô okBì úü äñO ëk pÆBg úG ôo oBÞ òüA AõÎk ZpüA ô òì úÞ JôpÒ úHñy úu ,Ap^- ôkAkBýÏèúGôkpÞqBGAoþßü,koô@okR|çßy
,ûlG ïBXðA úðBPuoBíýG QhO ÿôo úÞ þðôõW QHd¾ Bøkpì úG ÐWAo QÚôpük BO Iy ,îükpÞ ókpÞ qBG ëõÓzì kõgô lðBzð {üBK ÿôo AoôA
òüA óAqôpÖ Ý|çÆ ÈüApyqA þßü Q×â óôA þèô .Q×â}pøõyqAîðôA,îükpÞ kAk Bßýð úG Ao ûlyqBG R|çßyô lypãük þßü
úPyAlð ôo }pPgk ólük Üc râpø úÞ ûkõG ZpüA BG Bíy ,kõG Quok òì xlc wK- .lýñÞ ØüpÏO ô lüoõhG Jõg :Q×âô
ô ûkõHð úÞoBPì òüA úG þÂAo óõ^ ,úyBG .lükpÞûpWBzìóBg ?îñßGëAõEuúüïoAkûqBWA...ïpßzPì-
úÖBÂA lÏG .úPÖpünK ôo Épy òüA îø }pvíø BG þèô ,QuA úP×â ú^ ly úWõPì ûqBO Bßýð JAõW Bíy êTì òì lýyBG òEíÇì úPHèA- lXðôpvg Büôo:ûlñvüõð
qA ,ïkpÞ ôo oBÞ òüA òì îýñÞ ÅpÖ |æBc kpÞ þèô ,úéG :kAk úìAkA þOôB×O þG BG ëBc òüA .ïk|þíð |æBGpu
ïõuô|ûBXñK |{hG

:óBPuAk ú¾çg
qA þßü RApÆBg ú^pPÖk Bßýð
Bùð@ërñì ok úÞ}olK þðAôo óAoBíýG
qA }õðBýÞúÞlðAõg|þì Ao QuA òÞBu
Ao ÿô }koõgpG BG ô luo|þì ûAo
ZpüA }krìBð BG Bßýð .lñÞ|þì ûlñìpy
ôAqA þPcAoBð BGô lñÞ|þì AlýKõãìõãG
þùWõO|þGpSAok ûAook .kõy|þì AlW
}õðBýÞ ûoBíy ÈÛÖ ô lñÞ|þì ÙkB¿O
ok .kõy þì AlýK {éüBuô ok kAtðpùì
pu úG BíÞ ok Bßýð úÞ þOlì ïBíO
ûkõG ôA òýèBG oBñÞok kAtðpùì ,kpG|þì
qA lÏG ,Bßýð ólì@}õø úG qA lÏG þèô
{üApGô kôo þìôA ólük úGqôo QvýG
Ao {OApÆBg pPÖk .koAk rüApKoõu àü
þüBùñO RBÚôA ok BO løk þì Bßýð úG
þì úÏèBÇì ëõÓzì Bßýð .lñÞ úÏèBÇì
ú^pPÖk ÑõÂõì qA ZpüA BìA ,kõy
Bßýð þèô lñÞþì AlýK ÑçÆA RApÆBg
ÿBK êíÎ .løk þì úìAkA ólðAõg úG
ÜzÎ îüpc Bßýð ô kõy þì ûlýzÞïôk oBG úG Bßýð
ûoBGôk êíÎ ÿApG úÞkAtðpùì oAp¾A úG
,úPÖpâ QÚô }õðoq oõvÖôpK {ýK
îýí¿O lÏG .kõy þì êíÎ úG þÂAo
úG þãíø êíÎ qA êHÚ kõy þì úPÖpâ
þüçüô úðBg ok ô úPÖo RpÖBvì
þ^ Äüpì pPgk úü QüBÂo ô okBì úü ÿkBy ?þ^ ÿApG lýupLð îñÞ þì {øAõg :Q×âô kAk óBßO ÿpu þâlñìpy BG Bßýð ...lññÞQìBÚA }õðBýÞ
?ûpýâ|þì õñì Quk óõ^ ,îupK|þíð râpø úÞ lýðôlG îévì- .îPyAlð oõËñì òì lýñÞ oôBG ###
þâkAõðBg RApWBzì ok îðôk|þíð f|ç¾ .lýüBìp×G îðôk|þì-
oõËñì úÞ ïlýíùÖ Q×âôo úéíW òüA þPÚô êGBÛì ô QÖpâ Ao BýÏè Quk }õðBýÞ#|
:îP×â eüp¾ô ûkpK þG òüApGBñG ,úý^ {ýé¾A .îñÞ QèBgk ?lüoAk Quôk þéýgôo BýÏè- lýøAõg|þíð :Q×â ô kBPvüA Bßýð jp^
óôA ?ÿAõg þì þ^ õãG ,îñÞ þì óApHW òì oôk úýÃÚ ê¾A qA :Q×âô kq ÿlñhHè Bßýð ,ïoAk {ùG þ¾Bg xBvcA úü úéG- ôo îèAõEu JAõW úðpâô lýñÞ QHd¾
iuBK ?ÿk|þì þ^ :Q×âô kq þPyq lñhHè þíùHì ûlñü@ô þâlðq ok óôA QýÏÚõì lýðôk|þì
.lýP×ãð ,îýzð kok úG ôo þèlãñu pø ëk ,úyoBËPðA ok úÞ .lükAk|þì
õãG õO :ïkAk kõWõì BýÏè olK ,líPÏì îðBg lýðôk|þì- .ïkAk Jõg-
[email protected]|þì òì oBÞ úG ëõK ÈÛÖ ,ëõK:Q×â úÞ þéßèAô kBPÏì kpì úü ,úüp×ñO êGBÚô IýXÎ .ûoBýì eýWpO ,lýP×â úÞ kõG óôA óõO JAõW úâA-
?ÿAõg þì olÛ^ úèõHÚ :îP×â {ãñzÚ ô þñPyAk Quôk pPgk þPc ûpÂBc ?lülük ôo }olK- .lülðôoîGAõW|ç« ¾Aïk|þì
qôo lñ^ úuAô ôo ûpPgk ûoAk þãPvG:Q×â ,líPÏì îðBg ÐÚAôok .úyôp×G ëõK êGBÛìokôo îðrG Ùpcp×ð úü BG lüBG òì ,îâ|þì òýzG-
îñì .ÿlG lüBG þÓéHì úü qôo pø ÿApG ,ÿAõhG ôo úíéÞ òüA úÞ ïAõg|þì RonÏì ...ôo BýÏè òì .úéG- þì úðôõük ÿBüok òüA úñýu BO ôo jp^ òüA úðpâô
ÜÖAõO úG þÓéHì ÿôo ûpg|æBG ô îPÖpünK ÿpO IuBñì úíéÞ úðB×uCBPì þèô ïpG þì oBÞ úG }olK úÞ QyAk óBñýíÆA îðBg óAqôpÖ- .îñÞþìÁ|çgôoïkõgôîðõzÞ 46
?}lüpýãG lýPvðõO oõÇ^ ,ûk|þíð Bíy úG õðôA
. îPÖpâ ôo ú`G ô îülýuo .ïkpÞ úüApÞ ôo BýÏè òì ... îñÞ|þíð AlýK ÿok qA lüBG þvÞpø BG ,kõHð oAõyk kBüq-

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

.Qvýð óBâlññýG ÿApG ÿlñüByõg ok ÙõDo îðBg úÞ lükõG úP×â |«çHÚ Bíy- ÿAl¾ BG }õðBýÞ .kAk QÞpc òýÖpÆ úG äñø@ Bíy úG oõÇ^ óôA þèô ,oõÆ òüA úÞ-
JAõW ïAõg þì ,ïk|þíð þPýíøA òì- l¿Ú òì ,ûkpÞ àíÞ Bíy úG þéýg Rlì òüA . óõÇýy ÿA :Q×â ô lülñg lñéG ?kpÞ óBñýíÆA
.îñÞóApHWþÎõðúGîPyAk þPyAk Quôk :Q×âô kq lñhHè îø Bßýð
.îðôlG |æBc òýíø ôo îèAõEu úG îPvø úWõPì úéG :úéíW ÿAkA BG Bßýð ?kõG Rkõg pPgk .QÖpâ {ýK qA ôo ÔéHì úíø-
ok òì ,lýüBìp×G Roõ¾ òüA ok Jõg- óBzð }A|ûpù^ úÞ þèBcok ;kAk úíOBg UdG úPyAk BýÏè êTì pPgk úü úâA ï[email protected] ,þéýg- wK ôo ú`G râpø Bíy úñßíì úÞ kpßð pßÖ-
úP×âBð qõñø lðAlG QuAõg þì ú`ð@ ,kAk|þì .ûoAlð Býðk õO þíÒ aýø úyBG
.îPìlg ô Q×ãð þñhu pãük }õðBýÞ þèô ûlðBì þÚBG îø ôo ÿpPgk òýñ^ àGBG ô óAqôpÖ þèô- ?lüpHð
úü îñømõO òì ,kAtðpùì ÿBÚ@ lýñÞ }õâ- þì .óõWõíÎ îülýuo :Q×âô kpÞ BýÏè úGôo .ûlc qA {ýG óõy R|çßzì ,óoAk ,ûo þíð }pu û|çÞ óôA ,lýyBHð óApãð-
püõ¿O îñÞ þì pßÖ þøBâ ,ïoAk îùHì püõ¿O .pýãGîßdìôoõíÎ,î`ýLGïAõg àGBG ,úð úÞ îðBg óAqôpÖ úPHèA ...BðôA-
ëBc óõíø ok îñÞ þì xBvcA þèô ,úHükA pPÞk }õðBýÞ ókpâ oôk Ao {ß^õÞ óBPuk BýÏè QíÏð òýñ^ úðApßy úG ,ûpßyBð þéýg óBg .ûlðõì ôpâ {zýK îOoõLuBK
ôo pPÞk òì úÞ òüA ëBc ,kõG Bñ[email protected] ïApG püõ¿O ?õíÎ úGõg :Q×â ô kq ûpâ îßdì .kpÞ þâlðq pÞBy ô kBy lüBG þâorG .úðõÇýy úü óôA òì ÿAlg-
.õíÎàuôpÎúGõgþéýgû[email protected] kõg þG .QuBíyBG Üc úÞ «BÏÚAô ,úéG- ôo BýÏè þPÚô ,úýHuBñì Q×¾ «BÏÚAô úéG-
.ïlük ólìôA }õùG qA lÏG AoÿkByôQüBÂo}õðBýÞRoõ¾okBßýð ô ûoAk Quôk olÛñüA ôo Bíy ïBýÏè úÞ Qvýð ú`G . ïkoô@|þìok jBy îPyAk IXÏOqA ïlük
þðBìq ú^ qA ?îíùÖ|þíð ôo óõOoõËñì- þPÚô ,Q×â|þì òhu BýÏè BG þPÚô .lük AoBß[email protected] .lýzÞ þì ôo óõOoBËPðA ÿBK BG ,óõPvìq òüA õO ûoBK áqBð òøpýK úü BG
pËð úG ,kpÞ þì ÿqBG þPÚô ô ,kq|þì lñhHè .ïlìôA òýíø pÆBg úG îñì- õO ØýTÞ Roõ¾ ô Quk ô ûlýèôs ÿõì ô úñøpG
?lýðq|þì Ùpc .kpG|þì kBü qA Ao {üBø ú¿Ò ïBíO lýuo|þì óôA úâA ?lülìôA BýÏè pÆBg úG ÈÛÖ þñÏü- îøBãð ,ïkAk {ùG R|çßy úü þPÚô .kõG ÉBýc
.ïkõG BíÒA QèBc ok úÞ þðBìq- oBßÖA qA Bßýð ,kBPvüA qBG ØÚõO qA úÞ òýyBì ?lülìôA|þíð kõHð ëBu Büõâ úÞ lüpK îyõÒ@ úG óBñ^ lÏG ô kpÞ
.lì@óôpýGkõg pÆBg úG òì ,lýzð QcAoBð ïkpÞ þgõy- ,líPÏì îðBg þPuAo ,úuBñy þì õñì QuBø
.ïly úWõPì û@- .îéÓG pLG óõW õíÎ îülýuo Jõg- .ïlìôA Bíy úíø klXì ZAôkqA óõypvíø òðôk|þì ÙõDo îðBg
.kAtðpùì ÿBÚ@ kõG þÞ kpì óôA-
?îðBg oBÞpu îðôlG lüBG BXÞ qA òì- }õðBýÞ úñýu úG îßdì Ao kõg BýÏè ...kAtðpùì ÿBÚ@- ?ókpÞ
?lýðôk|þíð úÞ lýPvø òEíÇì- ,kAtðpùì ÿBÚ@:Q×â úPvø@ Bßýð .lðBHv^ ?lýDBìp×G- pHg úð ,lýâ|þì QuAo :Q×â IXÏO BG Bßýð
úG þH¿Î þíÞ Bßýð .kpÞ Rõßu }õðBýÞ qA lýPuAõg|þì þPÚô[email protected]ôo Qvø óõOpÆBg ôo BýÏè pu kokô Qícq úíø òüA BG Ap^-
pK ô jpu {üBø úðõâ úÞ ôA úG ô lýuo|þì pËð úÞ îPyAk þèAõEu óõOqA îP×â lüpG óBPuoBíýG ?lükoô@ô lýPÖpâ .ûoAlð
ok Ao BýÏèôA .kpÞ þì ûBãð ,kõG ûlükpâ RoApc .îñÞþìëõÞõìÿpPùGQÚôúG úÞ ÿokBì ,okBì úü pÆBg úG Jõg?Ap^- ÿokBìBð kõWô lýðôk|þì ,úíù×ð ûpPùG-
úËdè .lükpâ ZoBg êýHìõOAqAô lýzÞ }õÒ@ okBßýð.kpÞûBãðBßýðúGIXÏOBG}õðBýÞ ,QyAk ôo }pPgk oAlük ÿô[email protected] úËdè pøok þì óApãðôo ûoB`ýG okBì B« íévì úðõg óôA ÿõO
kAk oApÚ ó@oBñÞ Ao Bßýð jp^ ô kõzâ Ao ok lÏG ÿA úÞ {ì|çÞ ok þPc .lük ûpùèk þÎõð {øBãð .kõG òì ú×ýÊô òüA
óõO àíÞ ïAõhG Bø îðBg qA lüAõg|þì :Q×âô lýðôk|þì aýø .«BÛýÚk ,úéG :QyAk óAqpè þPèBc ôo ÙõDo îðBg lýPuAõg þì ÈÛÖ wK- .úñÞ
?ïkpÞ pßÖ óõO ëAõEu úG ÐWAo Bø QÎBu òì úÞ ?lýñÞ ëBdyõg .QuBíy BG Üc-
.lññÞ lc òüA BO Bíy ïkpÞ þíð pßÖ ?þPuAo- .Bíyô ÙõDo îðBg- Quk kõG ûkpÞ ïBíO Ao {O|çßy úÞ BýÏè
.îðõO þì ïkõg ,úð- êDBvì òüA ÿApG úÞ lýyBG úPyAk úÖBÂA QÚô ?Ap^ úãük òì- }õðBýÞ .ú×ýTÞõíÎ :Q×â ô koô@ |æBG Ao {üBø
Qícq úG ô kpÞ {ðlG óõPu Ao {Puk Bßýð .lýñÞØéO ôo Bíy ÿlñupg óõzüA ÿlñupg Jõg- úé¾õcô QÚk BGô koô@ok {HýWqA þèBíPuk
BG Ao {üBK aâ }õðBýÞ . lýzÞ |æBG Ao kõg ïApG {ñPvðôk ,ïkpßð ØéO ôo îPÚô òì- úÞ lükõHð Bíy òüA úãì .QyAk ëBHðk úG îø ,kBPvüA pPgk lÏG ,kpÞ áBK Ao BýÏè ÿBø Quk
okô Qvzð jp^ ÿôopGôAô kpÞ lñéG ÉBýPcA .kõGîùì ÿoBÞ îñì ?kBýG Bíy BG ÙõDo îðBg lýPuAõg õíÎ :Q×â ô kpzÖ }õðBýÞ úðBy pG Ao {Puk
óõíø kpì óôA Bü@:Q×â úPvø@ ëBc óBíø .lýãG ó|æA lýøAõg þì- .óBýG óõzüA úÞ ïkpÞ ÿôopGô kpÞ lñéG AoôA }õðBýÞ . BXñüAoAnGõñì
êgAk óBPuoBíýG êGBÛì Bø Iy úÞ kõHð þðôõW okBìòPvzð,lýP×â|þìêcBuoBñÞ}BÞ- oBÞ òüA ïBXðA úðBùG ÈÛÖ òì «ApøBÊ þèô- Ùpc úG qõñø úÞ Bßýð úGôo .QyAnâ {yôk
qôo {ðõg|þìpâ úÞ óôA ?lýGAõg þì òýyBì úñd¾ kBüq òýyBì êgAk ûpXñK êGBÛì .ïkõG líPÏì îðBg îüpG :Q×â kpÞ þì pßÖ {üBø
?ly òì RBýc òìB êíÎ
wK:Q×âô QgAlðApüq úG Ao }pu }õðBýÞ ?lük|þì ûqBWA ...?
ïkõG òì kpì óôA úéG .lýðôk þì ôorý^ úíø Bíy .úPHèA-
.údýd¾ Bíy xlc .
püõ¿O óôA úÞ ïkpÞ þì pßÖ úzýíø òì- BG ô QÖpâ Ao BýÏè Quk àü BG }õðBýÞ
. koô@ ok QÞpc úG Ao Bßýð jp^ pãük Quk
.QuBíy úG ÜéÏPì BO Ao jp^ ô kõzâ Ao ok ,lðlýuo òýyBì úG þPÚô
ïoAôlýìA .îãG þ^ îðôk|þíð òì ... òì- ,kpÞ àükrð òýyBì úðlG úG òßíì lc òü[email protected]
ûBãð îßdì Ao jp^ ô QyAnâ òýìq pG Ao BýÏè
.lýzhHG ïBø QèBgk pÆBg úG õñì . kõy BW úGBW þPcAo úG lðAõPG Bßýð BO QyAk
ïoAôlýìA îãG lüBG òì ?úýÖpc ú^ òüA- êgAk ô kpÞ lñéG Ao {üBK aâ ô ly îg lÏG
Ýôlñ¾ ok ô kpÞ ÐíW Ao jp^ . kAk oApÚ òýyBì
.îñÞ óApHW ôo Bíy ÿBø QHdì îðõPG ÿqôo oAõu ,QÖpâ }õÒ@ok Ao BýÏèô QyAnâ IÛÎ
kõG BýÏè BùñO ,lðkBPÖA ûAo úG Rõßu ok ôk pø QívÚ ÿôo Quk «BíDAk BýÏè .kBPÖA ûAo úGô ly
.kpÞ þì þðBGq òüpýy }õðBýÞ ÿApG lñO lñO úÞ Ao Bùð@ ïBð ô QyAnâ|þì òýyBì ØéPhì ÿBø
lðlýuo ÿoõgAnÒ òèBu àükrð úG þPÚô pø úG ÐWAo úé¾õc BG rýð }õðBýÞ .lýupK|þì
.ly|þì ûlýñy fõÂô úG òýñÞBu ûlñg ÿAl¾ ÝõG úG ÐWAo þPÚo .kAk|þì eýÂõO {üApG àü
úÞpÏì VpìõýÞ ïlñG þì Épy :Q×â }õðBýÞ kõg Quk ok Ao {ß^õÞ Quk }õðBýÞ lýupK
lülñg ûkq óBXýø BýÏè ,kpzÖ ÝõG ÿôo ô QÖpâ
.úPÖpâ ÿAl¾ rýð }kõgô QÖõÞ îø úG Ao {ðBPukô
ï|çu ô lðly koAô ôk pø lÏG úG ô kq ÝõG pãük oBG àü lÏG .koô@ ok ÝõG
îðBg ,BýÞ:Q×â ô QuBgpG VpìõýÞ.lðkpÞ Ao òýyBì {hK }õðBýÞ .kpÞ ûBãð }õðBýÞ
þèBcok úðAôBßXñÞ ÿA úËdè BýÏè ,kpÞ òyôo
?lýPvø BXÞ ,líPÏì .kpLu }õâ Al¾ úG kpÞ þì ûBãð {hK úG úÞ
ôo Bíy oBËPðA úÞ wG qA îýéc ÿBø óõíéÚõG îPüo úG Ao }puô kpÞ ókq Quk úG Ñôpy lÏG
ô lðkpÞ qAôpK ô lìôA pu óõy pH¾ lðlýzÞ

.lñPÖo
koAk úìAkA

47

óApùO úéXì

{ùG úÞ úPÞpy óôAõO îø }oBÞ úPyõð ,ûkpÞ qA úÞ úy|þíð ?úð Bü îñÞ Ñôpy þüBW úüqA lüBG QÖo|þì óôpýG þPÚô ,lýyõK|þì xBHè rýíO
úG }õg .ûly Quok ókõG ûkAk ëõÚ !ïoBýGúGpXOóõí[email protected] ÿõO ,kpG|þì }kõg BG Ao {KBO|Mè ÿBW ØýÞ
....{èBc þèBg ÿBW lýãG îùG !pPÞk ÿBÚ@ îP×â áoAlì qA þLÞ ÿpu àü úzýíø îø ØýÞ
úGBøoBGBñýuúPHèA,Q×âþhéOòdèBGAoòüA ïpünK|þì ÿoõXñüA ,îüAõg|þíð ôpýð ,îüoAlð RoBÞ ,þéì RoBÞ ,úìBñuBñy ,}A|þéý¿dO
áolì úßñüA úG úWõO BG úÞ kõG ûkpÞ oAp¾A ôA úâA|æBc,óBìBìóBWúG!«B×ÇèlüoBýðúýWõOþèô úÞ ly|þì þøBì {y ,kõG ...ô Qìlg óBüBK
ÕoBÖ óApùO ûBãzðAk qA ô QyAk þvýéãðA êÖBO úG Bì Q×â|þì Qzâ|þì pG kõG îèBu ûBXñK òì òýzð|úðBg ô ûkpÞ ïBíO Ao }A|ÿqBGpu Qìlg
BÂBÛO ZoBg ÿõO oBÞ ÿApG kõG ûly êý¿dPèA òðõPG úÞ îüoAk qBýð ûrýãðA BG ô óAõW ÿBøôpýð .kõG ûly
oAp¾A }oBýÞ BìA lyBG RpWBùìpßÖúGôlølG !!óBPuoBíýGÿõOòñÞkBXüAápdO ïõíO ïA|ÿqBGpu þßyBÞ !óBìBì îâ|þì-
ÿõOlðBíGï[email protected]üBGôkôo|þíðBWaýøúÞQyAk }oBýÞ ÿôpGôoô lì@ ,kõG }õâ BKApu óq !êÚAlc îPyAk îßü óAõPu úWok úü ,kõG ûlzð
ÿoõEO òüA úzýíø ,lñÞ Qìlg }kõg oõzÞ ,QuA þðBH¿Î þGBvc úÞ QvðAk|þì ,Qvzð ô êÆBÎ ? þ^ |æBc þèô ïkoõg|þì îø kok úG

:QyAk Ao ÿApG kõG ûlzð pÂBc }olK RõÖ qA lÏG ...ûonâ|þì ïpíÎ ûoAk êÆBG }okBì úÞlýGõÞîø úG óBñ^ Ao ok #
ÝõÛc BG ïokBì ô þzÞpÖBvì BG ïolK- ô }õðBýÞ kõWô BG ÐÚAô ok ,lðAõhG À¿hO ,kõG }oBýÞ úG {PzK ,Q×ãð ÿrý^ óq :Q×âô lüôk óôpýG úð[email protected]ÿõOqA
ï[email protected] ,BXñüA úG ólðõuo ô ókpÞ åorGõñì ÿlñìoBÞ }oBýÞ lðlðAõg|þì xok qõñøôkpø úÞ îvHO ó@ BG }oBýÞ úÞ QvðAk|þì ,lürâ Ao {Hè ï[email protected] !êÃ×èAõGA Bü-
úuAô lüBG ,QuBXÞ }A|úzüo ûpG }kBü lüBHð {éý¿dO úG îø }kõg løAõhG pâA úÞ lük|þì ÿpWq ú^ ókpÞ oBÞ ÿApG {Úõy ô oõy úíø
ô þzG êDBÚ }qoA þPÖpâ BK }õO úÞ þñýìqpu ok oõW óBy Zpg ô êgk |ç« íÎ lølG úìAkA ôA úG kpÞ|þì þÏu |«æõíÏì ,ÿoBßýG qA lzÞ|þì Ao {üBø|{×Þ QyAk ok ÿõéW }oBýÞ
kõG RApGBhì úPvzðqBG lñìoBÞ }okBì ,lü@|þíð þGBvc kõG úPhüo îø úG þPÚô ô lølG úýcôo òý[email protected] òøApýK ,QyAnâ|þì þz×Þ BW ÿõO
.þñÞ Qìlg {ìkpì úG ÿlì@ok }A|þãPvzðqBG ÝõÛc rW B« PÏýHÆ ô pãük RBÚôA þÃÏG þèô QyAk Ao {üAõø {üBø|úìpãuô kõG kõè@ ÝpÎ {ãðo þ[email protected] ûBOõÞ
}oBýÞ Q×â|þì þgõy úG úzýíø Bñýu ûkpÞ oAp¾A }oBýÞ úG þéýg úíø òüA BG ,QyAlð
óõíýzK úÞ ...ABy|óA !Bø|ÿk|þì oBÏy Jõg .QÖpünLð ôA BìA ,lðAõhG À¿hO ÿApG úÞ kõG .lñÞ êídO QvðAõO|þíð .îø ÿõO
ôo ,ókAk RoAqô ëõÚ QùG úñßð |çÚBð !þzð îüBø|êýíüA îPyAk Izük !óBìBì þPuAo- òüA qA î¾pc !óBìBì úý^ þðôk|þì ú[email protected] .kõHð ïkõg Quk ,lýzhHG !óBìBì ï|çu-
òüA ÿôo úðBPhupu îø qõñø }oBýÞ !?þñÞ|þíð ÿA|úÎõíXìpø ûpg|æBG ,QvýðoBÞ úÞ ûpýâ|þíð þÚB×OA ?ûly ÿrý^ ?þGõg !ï|çu-
BG RBÚôA þÃÏG þèô kpÞ|þì ÿoBzÖBK }A|ûlüA .kõG ûkBPupÖ êýì ïApG Bñýu ,ïkpÞ|þì à^ ôo Bø|úýWõO qA þèô îíùÖ|þìõñüA ,ûoAk þPýÖpÊ úü
ó@ BG Qvýð {Ûc òüA úÞ kpÞ|þì pßÖ }kõg ôo þðBüôlùì ïõðBg pvK ?úìôlÞ Bñýu- }pPÖk ÿõO kAtð xôpýupPÞkqôpìA !kBýì ïlG ?ûkBPÖA
ok úG ok oõßñÞ oArø püq úHOo ô kAlÏPuA úíø îüoAk qBýð úGpXOBG ÿBøôpýð úG Bì úâ|þì òì úG ÕApu QuApßü ,Q×ãð ÿrý^ }oBýÞ
pOqAok BK qA Quk úzýíø ô kkpãG oBÞ ëBHðk ?AkBðBÞ QÖo úÞ óõíø ?þâ|þì ïpu QuAõg|þì îèk !lýPvø óôõW þéýg Bíy .koô@ óôpýG Ao ÿA|úzýy boBK ô QÖo ëB`hü
ûkBPupÖ ïApG wßÎ BO lñ^ {éýìõO !û[email protected] òüA Ap^ pPÞk ÿBÚ@ îP×â !rýì úG ïlýGõÞ|þì Ao úãì ?QuBXÞ QuAõc !ïrürÎ ûly þ^-
.kkpâpG úPÖo ,ïk|þì Qðõzð ,QyAk þßuA ÜzÎ ,kõG îzG úGpXOBG úßñüA ÿApG òì ,lýðq|þì ôo Ùpc
qôpìA ?pHg ú^ ÿp×ÏW pPÞk ÿBÚ@ qA !BýÞ- êýíüA ïApG wßÎ þéÞ ô þßuA x|çÞ BXðôA ?þPvýð ûqôo
ÿBøqôo ,kõG ûlì@ }kBü ûqBOoBãðA }oBýÞ
{ýK RBøBHPyA òüA qA úzýíø óBÃìo ûBì ëôA
QyAnâ Ao boBK ô kq ÿlñhHè ,lü@|þì

.{üBWpu
ô Qvýð ÿrý^ óõ^ !óBìBì Qvýð ÿrý^-

....ïA|ÿoõXñüA ûlzð ÿpHg
!pPÞk ÿBÚ@ ûoAlð þâqBO úßñüA Ig-
ô úð[email protected] Qíu QÖo ô Q×â Ao òüA
:Q×â kq|þì îø Ao }@ QyAk úÞ oõÇðBíø

.îñýHG òÞ ØüpÏO-
ô úéýíßO óõì|þßyrK okBÞ lñP×â|þì-

.àyrK ïAlhPuA úG îüoAlð ÿqBýð
?QÚô ûoBK þPc-

}Aõü ,úðõg ÿõO ïly úÖ|çÞ îP×â !û[email protected]
úG þèô !ûo|þì ïkBü îø BøôoAk îuA ûoAk }Aõü
ûk|þì Quk ï[email protected]úG ÿlG wc ,QÖpð óõy Zpg
þñýüBK ëBu ÿBø|ú`G òüA qA BO lñ^ !óBìBì
ÿqõì@oBÞ úuAô |æ« õíÏì ,ókõG BXðôA þßyrK
úÞ ókpÞ|þì ïBãð ÿoõW úü ,Bø|óBPuoBíýG óBýì
oArø BG ÙpÆ ú[email protected] !ólG ÙAp¿ðA ópG AkpÖ ïlýupO
úñýHG þPÚô lÏG úðõg|þì þßyrK kBýì ô[email protected]ô lýìA
,úPÖo ôo {Pìlg ,ûly ïõíO {uok úÞ þßü
lñ^ úuAô þPc |æBc ...ô ûlðôonâ ôo {cpÆ
«BÏÚAô ûBãðBìok úü õO ók|þíð }Ao îø QÎBu

...úy|þì lýìABð
...|æAô îãG þ^-
pK QyAk Ao ëBu Qzø ô QvýG }oBýÞ
úðBy BG Ao {PzK îÞ ô ÙB¾ ÿBøõì ,kpÞ|þì
þéýgBìAûkBu|æ« õíÏìô}puÿôolðBGAõg|þì 48

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

.lì@ok ò×éO äðq ÿAl¾ oBÞ Bü QÚô ûoBK ÿBøoBÞ ,kõG ûly kBùñzýK :Q×â|þì }oBýÞ ,QyAlð ?{zýK þPÖo ?úPuok kõG óõOoApÚ
ï|çu ...îPvø ïkõg û[email protected] ...lýüBìp×G úéG- QvðAõO|þíð Ao ïAlÞ|aýø }oBýÞ BìA ÿkAkoApÚ ôo þüBW pø úy|þíð úÞ IÇì úuAô !óBìBì- ,koô@ok Ao {¾pc pPzýG okBì ëAõEu òüA
úìôqo ÿõO !û[email protected] ...?lýGõg Bíy ,pPÞk ÿBÚ@ ÝpG ûoAkA lñìoBÞ ÿpG úý^ úãì |æBc .kpünLG ,úyBG ÿoBXO }BW lüBG «BíPc ,kpÞ úüApÞ ÄÓG ,lupLG Ao ëAõEu òüA kõG pËPñì oBãðA
þølG îãGôo {PuAo BìA kõG îø îéüBGõì ûoBíy pãük ëBu lñ^ .QuA ÿkAkoApÚ |æBc ,þzG þéÛvÖ IÇì úü ÿAõhG BXÞ pø ÿõO þðôk|þì
Bíy qA lüBG þ^ úuAô úð ...ûly ÐÇÚ îPyAk {ýK ëõK óõýéýì QvýG lüBG îÞ îÞ ÿpýãG .kõG ûkpzÖ Ao {üõéâ
ûpg|æBG ,lükrð ÿlG Ùpc Bíy ?îyBG QcAoBð ?ÿly þíuo lüBy ÿõO úPhüo À¿hPì úíø òüA ó|æA ûqBO ?ÿlG úÏÖk ,îPÖo|þíð þßyBÞ !{zýK îPÖo û[email protected]
òýìq úy|þíð ôo {Öpc ûkõG óõOkBPuA xok ëBu QvýG òì !lýãG Bíy ú[email protected] òì ?þìõíÎ àyrK {ýK kBýì úãük þÞ ,pùy úG {ðBPuoBíýG Iy Q×ýy úuAô Q×â îùG êHÚ
úÞ Bì ?þ^ úuAô ?BXðôA ïBýG ...QgAlðA ïpG |æBc ÿqBGpu Qìlg îPÖo ëBuôk ,ïlðõg oôk óBPupùy úü ïpG úßñüArW ïoAlð þøAo aýø olÛ^ úÞ ÿlük ,ûoAk qBýð|þìõíÎ àyrK úü
ÿõO ôo Bíy ïAõg|þíð òì ...îükq ôo óõìBÖpc úüoBÞ òüA Ig ?îzG ÝpG {ýÖ oôl¾ lñìoBÞ Bì úÞ QýÏÂô òüA ÿõO îø óôA úÞ îñÞ oBÞ ôo RA|úìôqo Q×â ,ïkpG }ApG áoAlì þLÞ
lüoAk ØÇè òì úG Bíy ...ïlG oApÚ QüoônÏì !ûlG ïBXðA úðõO|þì îø îéLük áolì BGp×ð úü úÞ BXðôA îPÖo qôpìA ,ïk|þì pHg QùG îðõg|þì
kBüq ëlÏì ô áolì úãük Aqôo òüA BìA pPÞk ÿBÚ@ ó|æA òýíø úÞ îðôk|þì ,ûoAk ØÇè þÖõ¾ ÿBÚ@ .úy|þíð îüoAk ô QvG óõívüo úG óõí[email protected] þéÞ ,{zýK
úñÞ þÖpÏì ôo ï[email protected] þÞ úßñüA ,Qvýð îùì ô M^ ô òðq|þì îø úéÞôpu õO óoAk p×ð l¾ x|çÞ ëõK BG ?óBìBì þ^ }[email protected] Ig- þéýg ,ïlðõg ôo Bíy úìqôo òì Q×â }[email protected]
êÓy óôA ?ûpG kAõg|þì þ^ úuAô ?þ^ ...úíùì óõíø òzG úÞ òñÞ|þì Quok þOoBK QuAo óôAô òüA úuAô ókpÞ úíWpO îðôk|þíðôoõßñÞ RApíð qA îø ô óõOBø|úèBÛì qA îø ,ïkpG Rnè îø
...!QuBüöôo úü ÿoBPupK áolì BGp×ð úü úuAô ...þñÏü îðõO|þíð òì BìA {ýÖ oôl¾ lñìoBÞ úÞ Bø|úÂpÎ|þG ú`G úìBð|óBüBK òPyõð ô úÞ kõG Bø|Rlì B« ÖB¿ðA ,óõPéý¿dO óAoôk
...îðõñíì ,òükpÞ ØÇè ...îz^ úyBG ôoBW BG ûBãzü[email protected] õO ïo|þì ûoõW òüA úÞ |æBc òâ|þì ïkpì ?þðõgp`G ôo Qýâlðq þðõO|þíð þvÞ þéý¿dO áolì ÿõO þèlÏì òý`íø
úÞ Ao }pu ,QyAnâ Ao þyõâ.ÌÖBcAlg qA wK ,ïoõy|þì pu lÏG ,îñÞ|þì Ñôpy ólýzÞ îüoAnG ÿpPgk pø ôo xk AkpÖ ,ûpPÞk }oBýÞ óõPÇg Quk úßñüApO|îùì úíøqA ,ïkõG ûlülð
pu ,îPÖpâ kBü Ao úðõy ô þ`ýÚ BG oBÞ úÞ ûBì lñ^ úy|þì úãì ,ûpPÞk òâ|þì ,ûoAk ÐÚõO RqA óõíÇg lýðôk|þì úÞ óBßyrK Bì !úýèBÎ îø
.kõG }A|þìlÚ|àü ok }okBì lðAkpâpG ëBu àü ,óBìõO oArø oBù^ ,úu ÿpu ,îðq|þì ....?úy|þì úãì ?úyBG úPyAlð úðõg ô òýyBì ÿBÚ@ îãG oõÇ^ BìA ...úìBÎ ô ÁBg ûpùy
?BýÞ ûly þ^- ú^ óBø| .îñÞ|þì AlýK ÿpPzì ïkõg ÿApG ûlzð ÿApG þø õO |æBc ,ïrürÎ îâ|þì Rkõg úuAô òì ôo Bíy òì ,þèBg ÿBW óôA ÿApG !ÿlHÎ
ÿpG úÞ ÿoAlð þOoBK ?þ^ úÞ ûlG eýÂõO úíø ÿBøkBPuA qA þÒBH¾ pPÞk BìA ïkõG ûkpÞ JBhPðA
,kõG ÿp×ÏWpPÞk !óBìBì úy þíð RoôBG- ?òì okBì ?ûoõÆ îPvðõPð òìô kpÞ þÖpÏìôo }pPgk ïA|þíülÚ
òì ÿBW úG úÞ óõíø þÒBH¾ îðBg úâ þì ô kpÞ|þì lýüCBO Ao {üBø|Ùpc îø okBì ...þñÞ oBÞ BW úü
,ûpG kAõg|þì óBPuoBíýG ÿõO kõG ûly ïAlhPuA BGBG Q×â|þì ô kAk|þì ÿoAôlýìA ôA úG úzýíø îø BG ûBì {y òüA ÿõO oBG lñ^ Ao UdG òüA ...ïlG ko JAõW {ùG
ÿBW úü þGBvc Quok oBÞ úü }ApG }BGBG þñÏü ûpg|æBG ,óôk|þì oBÞ úü ëBHðk ëBu ôk ïkpì okBì þñÏü ,kõG úXýPð|þGoBGpø þèô lðkõG ûkpÞ úãük ïApG !pPÞk ÿBÚ@ úýÏýHÆ îP×â îø òì
,úyBHð îø Iy Q×ýy úÞ ûkpÞ Quok úãük îø }kõg }oBýÞ úÞ þüBø|Ùpc òP×â rW òýíø ïkõG Bíy ÿBW îø òì lüBy ,ûoAlð þâqBO
...oBÞpu ïpG BXðôA îðõO|þì òì úâ|þì pPÞk |æBc .oõhð ú¿Ò !úy þì Quok BWoArø úG .lñßG QvðAõO|þíð ÿoBÞ QvðAk|þì ïlìôA ô ïkpÞ pßzO }qA ,ïkpÞ|þì ôo oBÞ
îP×â ÿlük !Rpßy BüAlg !pßy þùèA- ÕApu úG ô ly lñéG {üBW qA }oBýÞ ôA úG þüBøoBÞ îø BWlñ^ ,kõG úPyõð úìBð QívÚ îPÖo ,QyAnð îüôBßXñÞ BìA .óôpýG
úÞ kõG ûkpßð òyôo qõñø ,QÖo }pOõýLìBÞ ôo þÒBH¾ pPÞk îðBg îðõO|þì îP×â ô RBÎ|çÆA
!}BHð lýìABð ÿoõW úü ,kõG BXðôA þÚ|çgAlG ÿBÚ@ úü ,îñýHG
:Q×â ô êHì ÿôo Qvzð }oBýÞ IßOpì þâorG Ù|çg ïkpÞ pßÖ úÞ kpÞ ïBãð
ÿBW úG óBìBì þðôk|þì BìA pßy ôo Alg- Iy Q×ýy óõzüA |«æôA Q×â ÿlG òdè BG ,ïly
Ap^ úÞ îñÞ|þì pßÖ ïoAk îyBG ëBdyõg úßñüA IXÏO !óoBPupK ô òPvýð pPÞk «BýðBS ,òPvø
lÏG úÞ Qvýð Quok òüA ,úyBG ÿoõXñüA lüBG Bíy îP×âô ÿp×ÏW ÿBÚ@{ýK îPzâpGô ïkpÞ
ô ï[email protected] ,JAnÎ ô Qícq ëBu úíø òüA qA îðBg ïõéÏì oApÚ qA þèô òükõG úPuAõg àyrK
,lðpýãG òzW lñG îýð oBÞ úü úuAô }A|ûkAõðBg ...Q×ãð ÿrý^ ô kq ÿlñhHè !ûoBPupK þÒBH¾
lìôA ïpýâ oBÞ úÞ ïA|þPhHyõg ï[email protected] òì ûqBO ,}pvK pÒ|æ ÿBø|úðõâ úG kõG ûly ûpýg óq
áoAlì úÞ þüBðôA ,ïpPÞk ïpupýg òì ,ûpg|æBG oõßñÞ ÿõO {ðly ëõHÚ pHg úÞ kBPÖA ÿqôo kBü
oBÞ|þ^ óoAlð þOoBK òì êTì ô óoAk pO|òýüBK ô ok ÿõO ,kõG úPhK ÿonð {üApG ô kõG ûlýñy Ao
BG p×ð oArø lñ^ ëBu pø þðôk|þì ?òñÞ|þì |æBG Ao }pu ïAlì êýìBÖ ô àÖ ô úüBvíø
þâ|þì õO ?óoBßýG ô ópýâ|þì áolì ,pukok {üBø|ú`G koõì ok wÞ pø BW pø ô QÖpâ|þì
ô kpÞ|þì ÙB¾ Ao }A|úñýu îø ôA kq|þì Ùpc
?úñÞ|þì îø pßÖ óõzùG þvÞ BG |æBc !ûpPÞk îø òì }oBýÞ !úéG Q×â|þì
:Q×â ô kq þhéO lñhHè óq úPyo }oBýÞ }BÞ úÞ kpÞ|þì pßÖ }kõg
QgAkpK úuAô àðBG ïkõG úPÖo qôpük- pOõýLìBÞ Bøqôo ó@ ,kõG ûkpÞ JBhPðA Ao ÿpãük
úOkBü ,ïlük ôo pùéÞ îðBg ,ÝpG ô [email protected] ÿBÃHÚ pvK þÃOpì ,kõG xoõG ÿõO þGBvc óApíÎô
ÙpcõO Ùpc ,QðBPvGk ïôk x|çÞ îéÏì ,úÞ ëõHÚ }oBýÞ úÞ ëBu óBíø Quok }pøAõg
Qüpülì wðBvýè úèBu úu }pvK Q×â ô ly qA þßü [email protected] ûBãzðAk ÿõO äñÖ ô äðk oArø BG ly
oõOõì BG QÞpy úü õO úPÖo ÿoBßýG oôq qA úPÖpâ ÿBW úG ô ly ëõHÚ óApíÎ þulñùì oôk ÿBøpùy
à^ ô ûpýâ|þì àðBG qA ëõK ,úñÞ|þì ÿoAléüõdO Ao {Þolì úÞ lýzÞ ëõÆ ëBu {y ,ëBu oBù^
óõzùG ,ûly Bø|Ùpc oõW òüA qA ,úðõGAõg|þì òýyBì ô þâlðq ô óq }kõg ÿApG |æBc ô kpýãG
îéLük BG òP×â|þì ,úíéLük {Þolì úP×â lcAô úü úÞ kõG úP×âqôpük îø }okBì ,QyAk
!okBì îãG þ^ ....òñÞ|þì ïAlhPuA ûkpzÖ {HéÚ óq ,ûkpÞ lüpg {ýK Ao þðBí[email protected]
:Q×â ô kpÞ {PÎBu úG þøBãð }oBýÞ úÞ lük|þì úßéG RkBvc pu qA úð ,ly|þì
õÂô ïo þì òì ,ûlðõíð oBÇÖA BO ÿrý^- }kõg qA qõñø kAlÏPuA úíø ó@ BG }oBýÞ
YñK úzG Quok ïoBÞ ïkõG ûkpÞ onð ,ïpýâ|þì Qzâ|þì oBÞ ëBHðk QyAk ûqBO ,QyAlð ÿrý^
þu òì úuAô óõÃìo ûBì |æBc ,ïpýãG ûqôo qôo îø lñÞ úüApÞ Ao þHÇì lðAõPG úßñüA óAõO ô

óBüBK ! ûqôoYñKô

49

óApùO úéXì

[email protected] îÞ|îÞ Bø|ú^õÞ pãük êTì Bì |ú^õÞ ÿBø|ÙpG îø þñÏü ,kõG þÖõPvì lñìpñø ïBð .kpÞ IéW ïkpG þK {üBø|Ùpc qA .kõG ôA þ¾õ¿g þâlðq ÿôo RBÚôA pPzýG lñðBì îø qôo ó@#
,þâlðq }õg ÿõG ëBuoA BG oBùG ô ly|þì .p¾Bð îuA ô koAlð }A|úPynâ koõì ok QHd¾ úG ÿA|úÚ|çÎ êTì ïokBì .ïkõG úPvzð úðBg ïBG QzK
ïkpì ô kAk|þì lüõð Ao êâ ô úÖõßy QzâqBG }kBü úG Ao }A|úPynâ ïkpÞ|þì þÏu îø òì lýXì :kq kBüpÖ úðBg êgAk qA úzýíø
ÿôo ô QyAk oApÚ ÿrýì úðBgoBãð rÞpì ok Ùpc QüApG Bø|úüBvíø ó|æA òýüBK BýG ,óBW
.lðkõG úð|æBu òzW áoAlO ok úðApH¾|þG þHèBÇì óBâlññÞlükqBG þÃÏG úÞ ÿpPÖk ó@ .îñßð þPHd¾ koõì òüA ok ô ïoôBýð ûlýñy BøoBG ,Q×â|þì QuAo .lðoô@|þìok
qA êHÚ ,úðBg ûAo ok .ïkõHð {ýG þðAõW ÿôo qA ô îPÖo õéW .lñPyõð|þì {égAk ÿApG úzýíø lñðBì ,pùÊ qôo àü úßñüA BO qBG|pP×Þ ÿBW ïBG QzK lñP×â|þì úÞ ïkõG
ÿõéW úÞ ïlük Ao ÿkpì ,ú^õÞ úG ólýuo pPÖk .ïlðAõg Ao pPÖk qA úd×¾ lñ^ ,ÿôBßXñÞ ÿA|úñd¾ BG ô îPÖo }oAlük úG þupLèAõcA oBG pø òì ô ûlñvüõð úð ,QuA
,úyõK êgAk Ao þÚAoôA ô ûkBPvüA þíülÚ ÿA|úðBg óBPuôk ,Bø|ûlñvüõð pTÞA ô kõG ûBãzüBíð kõGkBü .kõG oBËPðA qA oôk ô IýXÎ îüApG úÞ ïly úWAõì
úÞ kõG AlýK kpì |ó@ pøBÊ qA .lñÞ|þì þuoAô ô ØüpÏO óBy Quôk [email protected] qA úÞ lðkõG lñìpñø pPgk àü BGô kõG ûkBPvüA ÿkôoô ok ÿõéWôA .ïlülñg|þì
BG ,òì ólük Ädì úG .QuA Qèôk lñìoBÞ òPì Bø|úPyõð ÿ|æ|úG|æ .lðkõG ûkpÞ lýXíO Ao pPgk ó@ qôo ó@ BO úÞ kpÞ|þì QHd¾ óAõW óôlG úÞ îPÖo pyBð àü ÕApu êHÚ þOlì
Bü@ ,BÚ@ lýzhHG :lýupK úðBGkõö ì |«çìBÞ þñdè òýñ^ {ðõíÃì úÞ kpÞ ûkq|Q×ãy Apì þøBOõÞ ,úèBu|lñ^ô QvýG A« kôlc ÿpPgk .ïkõG ûlülð ÿBø|JBPÞ ÈÛÖ òì :Q×â ïA|úPyõð ólðAõg
ÿôBßXñÞ BG ?lýPvø òÞBu êdì òüA ok Bíy úðAlñìpñø ô BHüq oBývG [email protected] ,óBW úðApO :kõG kõG AlýK {üBø xBHè pøBÊ qA úÞ ÈuõPì ÿlÚ BG ÿA|úðBýì óBìo ô óBPuAk BG ,îñÞ|þì NB^ þuok
þvÞ ,lýðAk|þì Bü@ :lýupK .úéG :ïkAk JAõW þüBHüq .kpG|þìpu úG þHuBñì þèBì QýÏÂôok lýíùÖ óõ^ .lüõâ|þì Õôok ïkõG òEíÇì .ïoAlð
,úéG :îP×â ?úð Bü koAk Qðõßu úðBg òüA ok .p¾Bð ,pPzýG QýÛÖõì ÿô[email protected] BG .kõG þøBãð ô kpÞ|þì kõg |úWõPì Ao óBvðA }A|ûpù^
lì@ô QÖo BXñüA úÞ îñýG|þì Ao ÿkpìpýK þøBâ {Opùy ô úðApO ,lñìpñø ïBð úÞ kõG eÂAô Ao QGBXð úÞ QyAk Býc ô ïpy BG ïAC õO Apýâ ô nÖBð .koô@ úðBùG ,ïoAlð ëõK òì
.lü@|þíð ïpÆBg úG ÿrý^ òüAqA {ýGô lñÞ|þì ó@ ïkõHð òEíÇì BìA kõG p¾Bð þâkAõðBg ïBð AlPGA qA .îPÖo ÿpãük pyBð ÕApu ó@qA wK
ok :Q×â ô kpÞ QyAkkBü þHéÇì ÝAoôA êgAk óõ^ .ïkõG ûlük p¾Bð krð úÞ lyBG ÿpPgk .kpÞ|þì þÖpÏì ÿA|ûlññýG pø úG óAõñÎ ,îðAlG Ao JBPÞ NB^ QíýÚ úÞ|òüA ÿApG
Bíy Bü@ Qvýð úðBg ok þvÞ pÂBc ëBc kõG ôA pPgk pâA ô kpÞ þÖpÏì Ao {íuA ÈÛÖ p¾Bð úG Ao Bì êéÏO BG ô ly pýãéÖBÒ òì ólük qA ôA ïkõg |úñürø BG îøAõg|þì ô ïoAk lÛð ëõK ïkpÞ
úG Ao úâpG òüA ô lýñÞ Qícq ëõHÚ lýðAõO|þì Bü ûkAqokApG QuA òßíì wK Q×â|þì òì úG úÞ òüA qA {ýG ô kõG úðApO {ìBð .kpÞ þÖpÏì îø úÞ kõG IXÏO ÿBW þvG .îñÞ NB^ Ao îGBPÞ
ôA BG þÆBHOoA |ç« ¾A Bü ô lyBG }A|ûkAqõíÎ {üApG ïkpG þK .kpßð ûBãð ïA|úPyõð úG |ç« ¾A
?lýðBupG úðBg òüA IcB¾ ÿpãük rý^ þíuA úGBzO àü rW ô lyBG úPyAlð .îPvðAk|þì lüBHð úÞ ÿrý^ BùñO ,ïA|úPyõð ú^ òì lñÞ|þíð þÚpÖ
úÏèBÇì oBG òülñ^ ô ïkpG úðBg úG Ao úâpG ó@ qA îPuAõg ûBâ pø ô Qynâ Bø|Rlì ô þÞ úÞ òüAô kõG JBPÞ sApýO ,kõG îùì {üApG
ok lüBG úðBg ó@ àèBì ô kõG úüoBÃcA .ïkpÞ .lyBHð ÐðBì Býc ô ïpy ,ïoô@ óBýì úG þPHd¾ pPgk
úðBg ok lÏG qôo .QÖo|þì ûBâkAk úG þñýÏì óBìq óBíøpPgk òüA úÞ Q×â|þì òì úG þvc BìA ó@úßñüA BO ,Q×ãð ÿrý^ QÚô|aýø îøôA ,ly .lñÞ JBPÞ NB^ úG Ñôpy úðõã^
ïõu qôo úßñüA BO kpßð qBG Ao ok þvÞ BìA îPÖo ô ïkõG ûlük p¾Bð oBñÞ ok úÞ QuA þüBHüq pPgk qA p×ð lñ^ BG .lýuoApÖ þðlzð }õìApÖ qôo| pyBð ô ûlñvüõð þPÚô ïkpÞ pßÖ ïkõg BG
òüA .ïõy úðBg koAô ÕBGoAõükqA îPÖpâ îýí¿O óôpýG lükpO ô ày òüA qA Apì QvðAõO|þì ôA BùñO îüôpG Èg ûBãzüBíð úG îýPyAnâoApÚ îðBPuôk ,lðkAlð óBzð ïA|úPyõð ólðAõg úG ÿA|úÚ|çÎ
ô kõG ïkõWô ok þÞkõÞ qA ÿôBßXñÞ wc óBüpW úßñüA qA wK pãük qôo lñ^ ôA BìA koôBýG qA ÿkBüq ØüpÏO îðBPuôk úÞ ÿlñìpñø [email protected] qA ô Ao îGBPÞ úìBÎ ïkpì ,|ïly|þì oAôlýìA lüBG úðõã^
óôpýG Ao {èk qAo ,îP×â {üApG Ao ûBãzüBíð îüBø|úPyõð úWõPì þvÞ qôo ó@ BO ?lññÞ úÏèBÇì
.îñÞ }oBùì îPvðAõPð QÚô|aýø òýzñèkô ïpâ óBGqqA îøAõg|þì óõñÞA ,Qhüo .îýñÞ ólük ,lðkpÞ|þì }[email protected]ô ôA ÉBHOoA ÿA|ûlñvüõð aýø BG óBìq ó@ô kõG ûlzð
qA úÞ QyAk oApÚ þâorG ÕBG ,úðBg |úýyBc lñðBì îø Bíy lüBy BO îñÞõâqBG óBO|ÿApG }kõg pùy ëBíy ÿBø|áoBK qA þßüok ,úðBgoBãð
ÿoAõük BG ô kõG ûkpÞ úÆBcA Ao úðBg ÙpÆ úu RôB×Pì þøBãðô lük BGô lüpýãG lñK ó@qA òì kôlc .îülýuo BXð@úG BO kpG óBìq þOlìô kõG .îPyAlð àükrð
ÿôo ókBPvüA BG .kõG ûly oõ¿dì ûBOõÞ Èg úG þãíø ô kõG BXð@ BHüq ÿõéGBO ûBXñK óôpýG úðBg qA þPÚô kôq eH¾ qôo àü
.lýøk oApÚ þuopG koõì Ao ÜzÎ ô QGBPÞ ,Üzì|ûBýu ÿBø IèBÚ ok .ÜýéÏPvð ïA|þíýí¾ ô þíülÚ óBPuôk qA þßü BG ,îPÖo|
.lük Ao ÕBG êgAk ly|þì ,Bø|ûpXñK ô kõG óBPvìq pgAôA {ýK ëBu 24 :Q×â ôA Ao ïpËð ÿlñìpñø ÿBÃìA ,BøõéGBO òýG ok .BLýé^ ïly ëBdyõgoBývG {ðlükqA ,ïkpÞ koõgpG
ok Q×â úÞ ly ûkôrÖA ïA|þèBdyõg úG þðBìqô
BG ô QuA oBÞ úG ëõÓzì RAoBzPðA àü
kõG úðõâ|òüA .koAk ÉBHOoA ÿkBüq ÿBø|ûlñvüõð
|ûlñvüõð ,p¾Bð BG ,þíülÚ Quôk ó@ÈuõO úÞ

.ïly Bñ[email protected] óBìo ô |óBPuAk ÿBø|JBPÞ
óBzüA krð þvüõðqBG qA wK Ao îüBø|óBPuAk
ÙpÆpG Ao îüBø|ëBßyA úÏèBÇì qA wKô ïkpG|þì
,kBüq ÜüõzO ô àíÞ BG IýOpO òülG ô kpÞ|þì
NB^ îüBø|óBPuAk qA úÎõíXì òýèôA ly UÎBG

.kõy
óBñ`íø òì ô konâ|þì þüBñ[email protected] ó@ qA Bø|ëBu

.ïoAk |úðBPuôk ô þíýí¾ ÿA|úÇGAo ôA BG
îùHì îüApG úÞ ÿrý^ BùñO Bø|ëBu òüA þÆ ok
,îñÞëAõEuó@ûoBGokïkpßðRCApWrâpøôûlðBì 50


Click to View FlipBook Version