The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2019-03-20 20:21:17

Tehran Magazine Issue # 1127

Happy Persian New Year

Keywords: new,year,tehran,magazine

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

~ýðõ© ð±}ñü ÿô° ± ° ó±ù{ úéì óApùO úéXì

WWW.TEHRANMAGAZINE.com óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
lýðAõg|þì |úP×ø òüAok
Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
6 úd×¾ .................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
8 úd×¾.............|..........|..|.................) þHdì îüpì pPÞk |(ÝõzÏì ôk ú¿Ú- ÿoõð lŸHùy& Publisher
10úd×¾..............................)þâlðq ÿBø RoBùì(þßyrK IýXÎ ÿ úý¾õO YñK-
12úd×¾......................................)þzHc lýÏu lídì (úP×ø îg ô aýK ok- SHAHBOD NOORI
16úd×¾ ..................)ûtüô }oArâ(?QuA úP×ùð òýu|Q×ø ÿBø|þðkoõg ok ÿqAo ú^-|
18úd×¾ ..êHÚúd×¾qAúìAkA)ûtüô}oArâ(?QuAúP×ùðòýu|Q×øÿBø|þðkoõgokÿqAoú^- )|201 9 |boBì22( 1398 òükoôpÖ |2 úÏíW |1127 êvévì ûoBíy ,23|ëBu
20úd×¾.................................................. )rñÆ(!îülñhG îø BG þíÞ-
22úd×¾ ....................................... ) }oArâ(þßýWBO ÿBøkôpu ok qôoõð- Friday, March 22nd, 2019 I S S U E # 1 1 2 7
24 úd×¾.....................)ûtüô }oArâ(lýuo ûAo qA óApüA Qéì þãðAkôBW kBíð ,qôoõð-
41-28úd×¾ ...................|................................ Býðk oBñÞ ô úyõâ qA- The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
44úd×¾ .....................................)ûBOõÞóBPuAk(Býðkþñø@ïk@òüpOkBy–| 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
46úd×¾ ...............................)ÿlXðôpvgBüôoúPyõðþÚoôBK(ÜzÎîüpc– among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
48 úd×¾.................................................)ûBOõÞ óBPuAk( òì QzùG- published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
50úd×¾.........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
52úd×¾ ................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
54úd×¾............................)îüpìúPyõðþÚoôBK(òìÿApGþPÚô,õOÿApGþPÚô -| within the Iranian community.
56 úd×¾.................................................................ÿrLy@-|
60úd×¾...|.......................................................úünÓO ô þßyrK- (818) 881-1771
|68 úd×¾ ..........|................................................úP×ø þDõãzýK-
79-72úd×¾............................................................. ëôlW|- TEHRAN MAGAZINE
80 úd×¾............................................|.................Bø ÿlñìqBýð -
Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P.O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

á°ì íº ²ô°õð ~ýÎ
ô ú}×ø ô ûì ô ë¶

á°ì íº ²ô°

SHAHBOD NOORI

...±Ò °¬ ±ãü¬ ÿ²ô°õð ô ~ý¶° û° ² ó°ù #

.~ø¬þì ó»ð ° ¬õ¨þ}íËÎ ú  ì ²ô°õð úÞ ~ýñÞ ûãð ° óô±ý ø û±ñ ²

îýñýþì ° ²ô°õð õñí¶ ô ~ñ¶  ±ý¶  ý¶ Ýí¶  û³¶  êñ¶ ô úÖõߺ û±íø ú
~Ï óì|ÿø ë¬ °¬ ° ~ýì ó~º û~ð² ô ° ÿ°ù ÿø ú¡ñÒ ó~º Öõߺ úíø ² ¼ý þèô ...

.ÿ°ô¬ ë¶ òü~ñ ²
úÞ îý}·ø ±â|û°Ëð ° òÆô îü²~ðþì ûãð óô±ý ú úÞ óì|ÿø|úð¨ ÿø|û±ñ ²
~ð û¬°¯â òý¶ ×ø ÿø û±×¶ ±¶ ± ° ì ú}ֱ⠰Ò ÿø ¸ßÎ °¬± ô ±øõ¨ ô °¬ì
×ø û±×¶ °ñÞ °¬ óì|ë¬ ô éÚ ÿ|úíø ñü ì ô ~ð°¬þìþì±â òÆô ë¬ °¬ ° ì ¬ü ô
îý}Öþì ±ßÖ òü ú úÛýÚ¬ àü ó àü ~üº ô ~ñ}·ø ì ² °ô¬ úÞ ¶þð³ü³Î ¬ü ú òý¶
ó°³ø þüø° ô ¶ òÆô °¬þÏÚô ~ýÎ úÞ ± .îýð²|þì ëõâ îü°¬ ° ¬õ¨ ~ñßð úÞ
½õÒ îø ² øþèý¨þ ø¬°¬  øþãñ}è¬ òü úíø  .îü°¬ ð °¬ úÞÿ³ü³Î
ÿ²ô° ~¨ ~ýì ú ~üº { îü|ú}· ~ýì ó ú °ý· ë·ì úÞ ²ô°õð ô °ùÿ± îý»âþì
û²{ þüõ ô ¬°¬ ±ãü¬ þãð° ì ²ô°õð ë·ì ~üº ô ...òÆô þüø° ÿ± õðþè¶ ô ~º õð

.¬õ °ù óõ¨ úð±{ ~ü ÿô° ±ø ú ...°ü¬ ó ²

¬~ì ² îø ²ô°õð ~ì

¬ û~ñ¨±Ö ô «±Ö ¼ð~ì

²ô°õð ÿõ¶ ú ° ¬õ¨ úð¨ ÿø°¬ úÞþ{Ë¥è °¬ þ©ü°{ Ë¥è òýñ °¬
úÞ îýñÞ úì³ì² ÿ°¬ì ó²  ° ~ýÎ º ÿά ô îýº óõ¨ ÌÖ¤ ~ü îü|û¬õ»â

ø²ô° ô ø ë¶ û~ññÞ óõâ±â¬ ÿ

ø º ô ø²ô° û~ð²¶ ÿ

° ì ë¤ ²¶ óõâ±â¬

° ì ó¬õ ²¶ óõâ±â¬ ô

Õ±¶ ô îýð³ ° ó°ü úð¨ °¬ ¬ô±ð óì¬ü ô îýñÞ úì³ì² òÆô ÿ± ° å°³ ÿά òü
±ãü¬ ²ô°õð ±â úÞ ±ü² îü°¯ã °ñÞ ° °ô~Þ ô îýõ» ë¬ ² ° îÒ ô îüô± ó}¶ô¬
¶ô¬ ü ô îýð~ ¬°¬ ô Ôü°¬ ° ¼}ýÒ úÞ ~º ú}·»ñð ÿ³ü³Î ì û±×¶ ±¶ ± ~ñßð ~üý

.~ü»ãð ì ÿô° ú þ·Þ ° ½|úð¨ °¬ úÞ ~ºð ì óýì °¬ÿ³ü³Î ô
.îýð~ ° ±ãü~ßü °~Ú ~ýý

.¬ á°ì ëõ¿Ö úíø ÿ± ô ²ô±ü¬ ô ²ô±ì ÿ± ó{²ô°õð

þééíè òý úéì ó°~}¶ô¬ ² ±×ð ó°³ø  ú}º¯â ë¶ 23 ~ñðì òì ° ú}º¯â ë¶
òü ô ¶þâ°³ °©}Ö ¶ô¬ ô °ôü ô °ü úíø òü °ñÞ °¬ ó¬õ îü~ð°¯â îø  ó±ù{
ÿô° ² ô îü¬õ ï¬±ì °ñÞ °¬ Ú~¾  ì úÞ ± û~ý¶±ð ì ¶~ û¬¶ íÏð
¶ òü óì|½ç{ ïí{ ô û~º ú}¨¶ ýíýí¾ ô ܻΠô ¥ì ô ±ùì  úÞ îý}º¯âþé
ô þ}¶ô¬ û±íø ú þèô ü°|þ þ}ì~¨  ì~¨ ú ²±Ö±¶ ô îýðí ï~Ú ÷ û° òü °¬ úÞ

...þ}¶°
íº ÿ°ôü ô ÿ°ü ÿ± þð¤ô° Ë¥è òü °¬ óì¬õô ïí{ ô éÚ ±¶±¶ îø ²
ô ìç¶ ÿ± óì|ÿά ïí{ ô ¶ å°³ ~ðô~¨ ² ÿ°³ã¶¶ ² °º±¶ ô ~{ þì

.þð±ü å°³ û¬õð¨ ¬϶

... á°ì ó{~ýÎ ²õñø { ú»ýíø ²

6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

ÿoõÆ ?þüõãýì ú^ úÞ koô@þìpG kBüpÖ kõG ûlì@ êdì ok eH¾ YñK QÎBu xõèBüoôA úÞ kõzýì óApùO úéXì
ûlì@okûp¾BdìúGúðBgòüAþüõâúÞþñãýìoBPÖo qAô@ ÿAl¾ äðq úG }õâ ô ûlükpâ pÂBc
lÚBÖ kõg pùy ok Bì úÞ þüõãG þøAõhýì !QuA .lðBíG pËPñì xõèAlðBK ïôk xôpýK NBK úPyõð
þâlðq {ìAo@ ô eé¾ ok Bì úíø ?îýPvø QýñìA lñßýìápOAoúðBgxõýéñìôlupýìûAoqAopÛìIy îøkrðBK QívÚ
Bø òüBPðoõéÖ êGBÛì ok ô äñW ok BùñO ô îýñßýì oAlýGkõgÝBOAokxõèBüoôAûApGîz^ BzüpÞõèBìA
úÞÿlñíuApøkqkqApâA.îüqBuòíüAAokõglüBG QÎBu xAo wOBâAôA ûApíøô xõèBüoôA .lðBíýì òì :lüõãýì xõèBüoôA JAõW ok xõèAlðBK|# |
ô ÿA ûkpÞ lýéÞ ô ê×Ú Ao BùGok þÖBÞ ûqAlðA úG ô lñðBupýì BzüpÞõè úðBg ûqAôok QzK úG Ao kõg ÍBdè óôlG úÞAp^ kpÞîøAõhð ëõHÚ AoõO úülø
ó@oAkõéWrý^ aýø úÞ þÞBñíýG òíykqA ú`ðBñ^ ÿAl¾ólülñyBGBOlññßýìoBýPgARõßuBXðBíø ïBXðA lüBýì pG îPuk qA ú`ð@pø îéüBì þÆpy
lñéG ok îðAõPýíð óAõñÎ aýø úG òì .kõG løAõhð konãýì þPhè .lðkpâ oBßG Quk xõèAlðBK qAô@ .lyBHð oBÞok îø þyAkBK ûrýãðA BìArèA ô îøk
kok oBývG îüBø úðBy úÞ îñÞ àíÞ úéýì ó@ ókpÞ úðBg óôok qA úÖpu ÿAl¾ þPc þüAl¾ aýø òßýè ïoô@õO krð úG Ao BzüpÞõè úÞîñÞÿoBÞîðAõPGpâA
ëAõñì òýíø úG QÎBu àü .lupýíð }õâ úG QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
>þHdì îüpì < pPÞkkõgBüwKïoAlðlÎBvìþðBívWÈüApyôlñßýìúÞ lüõãýì xõèBüoôA úG wOBÞA úßð@ BO konãýì .ïA úPgBu kõg Iý¿ð ûlðqoA þyAkBK
.Bíð onâ ó@ pýg qA Bü óBuo ïBXðA úG Ao oBÞ qA úÞ QuA òüA pPùG ô QuA oBÞ ok ÿA úéýc Büõâ úWok òüA IcB¾ þPýcç¾ aýø óôlG óBvñülG wK .kõzýì òýñ^ úÞ úéèABzðA :lüõãýì xõèBüoôA
kBùñzýK B¸ PüBùð lük BùñO Ao kõg þPÚô óõñíìBâAC BìA .lðkpâqBG ërñì úG ô ûkpÞ pËð Ùp¾ oBÞ òüA .lðõzýì þÎBíPWA BG úÞ {ülðBýG ÿA ûoB^ ¸AoõÖô òÞ pßÖ ó@ úG ÐWAo
ÿBùGAõg ÝBOA ÙpÆ úG ôk pø ô QÖpünK Ao xõèAlðBK ólðBì pPzýG ÿApG ô lzýíð þÂAo ÜyBÎ xõèBüoôA
ûlzðoôk þìlÚ lñ^qõñø òßýè .lðkBPÖA ûApG kõg úG òßýè lðA ûkõG óBâkAq ÙApyA qA rýð òì óAolK .ÿA úPyAk ëBíÎA Bì Üc ok þâorG ØÇè oBÞ òüA
þPhè òì QuA pPùG lüõãýì xõèAlðBK úÞ lðkõG .koôBýì êýèk îø pu QzK úPgôp×ð þvÞ úG ÿphÖ ÑõÂõì òüA qA óAõñÎ aýø úÞ kõG ÿA úéíW òüA ,ly þøAõhð lýìA Bð òì qA
AkBHì îñÞ QHÚApì ûqAôok qA BO îðBíG BXñüA pPzýG okApG oõÃc xõèAlðBK ólðAõhð qAô@ QéÎ BìA úÞ ïA ûkpßð þüBÎkA òüpPß^õÞ QÚô aýø .ïA pG kpßýì ápO Ao xõèBüoôA úßýèBc ok xõèAlðBK
úGoBývG þuAõuô BG úÞ kõG úðBgok BzüpÞõèpøõy ûlì@ lülK xõèAlðBK ëk ok kBüq þÚõy .koô@ óBGq
.lyBG úPyAk úðBg úG kôoô l¿Ú þvÞ .QyAk ëBÓPyA úðBg ÿBùGok ê×Ú ókpÞ à^ lðA ûkõG óApãükqApOpG BüôpPùG òì ú×üBÆ óõ^ ÿmõ×ð pK kpì úWõO kõG úPvðAõO úÞ Ap^ kõG
òüA qA xõèBüoôA ûApíø wOBÞ@ ÙpÇð@ qA þøApíø Ao ôA BùGok ókpÞ ê×Ú ok úÞ xõèAlðBK Bìô lðA ûkpÞ þüBøBÇg ú^ lðAlýì Alg úÞ úßð@ pG ¸BÖBÃì lüBíð IéW kõg úG Ao xõèBüoôA
úG úðBg ûqAôok QzKok ê¾Bc þGoBËPðA úG úÞ Qvýð òüA pPùG pãük Bü@ :lüõãýì ôA úG kpßýì ûkAq ÙApyA òì oôBG úG .îüpHg þG ó@ qA .kõG ûly ûkAkôlG QñÞ IÛèqA ÿoAkoõgpG ûlÎô
Iè püq kõG ûly ûkoq@ ô úPvg Rly þíýð ? îüôpG kõg ÿBøpPvGô ûkAk úíOBgoBÞ òüA ô ÿoBßPuok úG úßéG ëBì úG úð þâ BìA kpßýì oBßðA Ao ÿlñì úÚçÎ òüA Rly úG lñ^ pø
qA pu BìA îPvø úPvg þéýg òìô úPynâ Iy qA òüpPß^õÞ ôo òýíø qA QuA þñìAlÞBK pâA .kõG úPgôk óAlG îz^oBývG wßÎ pG
ÝõzÏì ôk ú¿ÚÐÚõìòüAokúÞkpßýìQñÏèAoxõèBüoôA lñðBíøõO lñðBì úG þðAõW Ap^ úÞ ïoôBýíðokõOoBÞ rýñÞ ,IuA ,pgBÖ xBHè ÿApG þyqoA lñÞ kõg ó@ qA Ao QñÞ IÛè QvðAõPýì xõèAlðBK
úÞ õãG òì úG .QuA úPzâ JAõg îÞ óAkpìpýK ÿBø úðBg,òýãðo ÿBø ûp×u ,pÞõðô lñì ûpùG ó@ lüAõÖ qA rýð ôA óBâkAõð ô óAlðqpÖ
ïôpdì JAõgqA BO ûkpÞoõHXì AoôA Iy ó@ qA úðBg þðBHøBãð ok xAõuô úíùñüA QéÎ , úÎorì ô àéì,ïBÛì ô QvK ,òüpìpì úÞ QuA ûly ûkAk óBzð iüoBO ëõÆ ok .lðlzýì
qok qA Bùð@ úÞ lüBK þíð ÿpük .lyBG úPzâ BÇÎA BùðAlG QñÞ IÛè úÞ ÿkApÖA qA ÿoBývG
ok þuõðBÖ BG úÞ lññýHýì Ao BzüpÞõèoAõük ?Qvý^ .îPvýð êüBÚ .....ô þHéÆ RolÚ xBuA pG B¸ Öp¾ô ûkõHð óAõñÎ òüA ÜdPvì ÐÚAô ok
BG xõèBüoôA . QuA oõHÎ ëBc ok Quk :lølýì iuBK óõñíìBâ@ ,BzüpÞõè pøõy okApG lñ^ xõèAlðBK ô xõèBüoôA QHd¾ qA ok óBð@ ÿlñíðAõO Bü ô þuBýu ÿBølük fç¾
úG ô lüBýì Ýõy úG BzüpÞõè ólük ïqæ ó@qA {ýK BìA ,îýGAõhG îüôpG Qvýð þéßzì qA þßüok lì@pHg úßð@ BO Qynâ ÿqôo pG BÖBÃì .lðõy QñÞ lðA úPvðAõO ïpW þyõKæ
ÿBzüpÞõè }õg Iy lüõãýì þãPvø@ qBG AkBHì BO îüqAlðBýG ûqAôok Jok úG þøBãð QuA óApâoBÞ óBýì ok ÿpýâok oõzÞ ÜÆBñì IvÞ úG ÜÖõì úÏìBW ëõíPìô úÖpìpzÚ BùñO úßð@
úG Al¾ ólýñy qA úÞ BzüpÞõè !ïrürÎ úG pãülßü ÝB×OA úG .kkpâ úðBg koAô ÿkqk ô ûlðBì ok óApâoBÞqA òO lñ^ô ûkAk jo xõýéñì RolÚ ô ëõK úßýðBìq óõ^ lðA ûlzýì óAõñÎ òüA
?þPvýÞ õO :lupK þì kõG ûlýupO Rly ê×Ú þuoAô úG óõñíìBâ@ô lðõzýì ûqAôok àükrð qA ûpWBzì àüok Ao kõg óBW þPvì þK þðAôApÖ ÿBøoBÞ ïBXðA úG okBÚ lðkpãýì ÐíW BW àü
îPvø òì òüA :lüõãýì xõèBüoôA ôk Qícq úG úÞ þâorG òýñø@ úéýì .kqAkpLýì Bø pøõy ÑõÂõì qA ÑçÆA BG .lðA ûkAk Quk Àhy àü úÞ lüA ûlýñy QÚõ`ýø Bü@ .lðõzýì
úÞ òÞ qBG Ao Jok !Rkõg xõèBüoôA ô QyAk oApÚ BXð@ok lðkõG ó@ ókpÞ lñéG úG okBÚ p×ð Býùì ëõÓzì ûkpÞ QÞpc ïrÎ úé¾BÖçG BzüpÞõè ÙApyA qA ÿoBývG ?kõy QñÞ lyBG úPvðAõO þìBÎ
BzüpÞõè .ïA ûlðBì BXñüAokõOoBËPðAok Iy ÿBíO qA .løkoApÚok QzKok Apð@QuAõhýì óõñíìBâ@ Ao kõg QÎpu úG lðAõPG BO kõzýì p×u JBHuA ókpÞ úPuk ô kBvÖ ô ÿoBÞ êÒk ,ÿoõg ëôrð BG óBâkAq
ok òüA xApøqõñø luBñy þì Ao xõèBüoôA ÿAl¾ þüBùñO úG kõg ô kõG òýãñu oBývG úéýì úÞ þüBXð@ þuopG àükrð qA Ao ÑBÂôA ô ûlýðBuo úÛÇñì úG Büô kõg ÿBø ú`Gô Bùðq ókAkoApÚ úÇuAô BGpãük
ûpgæBG BìA lyBG oBÞ ok ÿA úéýc AkBHì úÞ QyAk ëk BO løAõhýì xõèAlðBKqA kõHð ó@ókpÞ lñéG úGokBÚ krðô lñßýì ûkB×PuA Q¾pÖ òüAqA BzüpÞõè .lüBíð ûlükpâ êüBð QñÞ úWok úG QüBñW ô êPÚ ïBXðA
xõèBüoôA kõg ¸BÏÚAô òüA úÞ lñßýì þÂAo Ao kõg ô ÿõÚ kpì õO ,ïrürÎ :lüõãýì ô kôpýì pvíø ô QÚAl¾ BG úÞ QÖBü Ao ÿkpÖ óAõPýì Rolð úG .lðA
ÿBø ê×Ú ókpÞqBG úG Ñôpy úé¾BÖçG wK lyBHýì | |.lGBPzGôAàíÞúG p×u ÿApG þøAõhýì úÞ þHuAô þPvø ÿlñì êßýø ûkpÞ AlýK Quk óAõñÎ òüA úG lyBG úPvðAõO þPuok
Ao Jok xõèBüoôA ¸BPüBùð úßð@ BO lñßýì ûqAôok îzg úG QuAõgok òüA ólýñy qA úÞ xõèAlðBK Qvýð pPùG Bü@ QuA Øýdð ô ØýÏÂ þñýzñG ó@pG úG Ao óAkpì qA úPuk òüA òøm úÞ ÿpßÖ BùñO .lyBG
óAôqBG óBýì ok ô úðBg êgAlG Ao kõg ô ûkAk oBzÖ Apð@ ¸BPÚõì Bü þñÞoBýPgA ÿpPùG IuAoBÞ òüA ÿApG ÿqBu úPyBHðAô ókpÞ îøpu kqBvýì ëõÓzì kõg
òüA ólýñy BG xõýéñì ?þüBíð ÅpÚ þvÞ qA ÈÛÖ ,þÚçgA ëõ¾A úG úWõO óôlG ô QuA ëõK
| |.koôBýìkôpÖBzüpÞõè ÈüApy qõñø úßýèBcok .kôpýìôpÖ pßÖ úG óBñhu úßð@ kpXì úG .lðkpâ Ùp¿Pì Apð@ lñøAõhýì
kpýãýì ApÖ Ao BzüpÞõè ÿBKApu îýËÎ þðBXýø| | úG xõèAlðBK kpßýì oôpì òøm ok Ao IuA oBýPgA ngA l¾pPì AoõÖ kõzýì pK kApÖA òüA ú`Úôlñ¾
qA xpO òýãñu ïõXø òüA Rnè pG ûôçÎ òßýè xõèBüoôA îñßð ûBHPyA pâA :lüõãýì ô lüBýì òhu ô lñüBýì pG kõg ëAõìA óBy îø þHÛè ô óAõñÎ
. kõG ûly þèõPvì ôA pßýK pG úÞ kõG óly ûlük þyBG êüBì pâA koAk àéíO ok þGõg oBývG IuA
úËdè òüAok ,lüqpéýì {üAl¾ ,kõG ûlüpK {ãðo .ïkpâ BüõW Ao ûoBWA QýÏÂô úPÖo ôA krð îðAõPýì 8
}õÒ@ok ûkpì àü lñðBì úGô ly úPvG {ðBíz^ oBývG :lüõãýì ¸BPüBùðô lñßýì pßÖ þíÞ xõýéñì
ô krýì þPhu úG {ÃHð .lükpâ Bøo xõèBüoôA
þuApø ô ly pÇg úWõPì xõèBüoôA úÞ kõG BXñüA .óBuo ïBXðA úG Ao oBÞ òüA ô ôpG , Jõg
ú^ :Q×â kõg BG . QÖpâ kõg ok Ao ôA áBñPzøk ÿô ô lupýì xõèBüoôA }õâ úG QÎpu úG pHg| |
kõg ëBc úG ÈüApy òüA ok Ao óq òüA pâA ?kpÞ ïlüBG BO lðoô@ÿô krð Ao IuA BO lølýìoõPuk úðBìkBy
úËdè pø îyBG BXñüA pâA ô kpì løAõg úÞ îñÞ Bøo .kqBu þéíÎ Ao kõg úzÛð lðAõPG ó@ úéýuõG
.....koAk kõWô }pøõy okApG ólýuo pu óBßìA ëk ok lýXñãýíð kõg QuõK ok úÞ xõèBüoôA
ô ÿõzýì òì IuA oAõu õO xõýéñì : kpßýì úìrìq
..koAkúìAkAóBPuAkòüA| |
úÞ }õâ ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy ! õO óq oAõu òì
oApÚ B¸ PüBùð ô lupýì ïBXðA úG ïqæ ÿBø QHd¾
" pPùG þâlðq , pPùG wßu ":

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

þßyrK IýXÎ ÿ úý¾õO YñK

úÞlüoAk kõg ûApíø àyrK àü úzýíø Bíy BìA lýñßðoôBG lüBy
.QuA óBO þßyrK ÿBøqBýð úG iuBK ûkBì@
.QuBì óAôo ,àyrK òüA

.lýñýHGAoó@pýSCBO ûBãð úÞ kõy|þì IWõì ÿoArâ|xBLu wcpGrÞpíO îgq îýìpO ÿApG úÞ þüBø|ëõéu úÞ kõy|þì IWõì kõy óBOoôBG BO lýðAõhG Aopüq IýXÎ úý¾õO 5
.lýyBGúPyAkþâlðqúGþPHTì ok ,lñPvø qBýð ólG ÿ ûlük|Iýu@ ÿ úÇÛð pø Bü !lülñhG ?lüoAk ÿspè@-1
!lýñÞ}õâþÛýuõì ?QuA xBvc óBOoBÞ-5 òüApGBñG .lðõy pýTßO pO|kôq ,îgq ÙApÆA þcAõð kõglýñÞþÏu,lüõy|þìÿspè@oB^kþPÚô
ô lýPvø þâlñðAo ëBc ok ûkBW ok þPÚô !lýñÞÿqBupüõ¿O ?lýìAlðA |IuBñO ëBHðk -4 BGAoóBPðBPuôk.lýyBGëBcpuôJAkBylýñÞþÏu óBâlññÞ|QÞpy .lýøk oApÚ ólülñg|QýÏÚõì ok Ao
ÿõükAo ,kõy|þì rìpÚ þãPvg ÉpÖ qA óBPðBíz^ Bø|{ìpðôBø|}qoôqAÿpüõ¿Okõgòømok úG .lýñÞ pýãéÖBÒ oBøBð Bü ïBy ÿApG RõÎk àü ûly ïBXðA þñKAs óBÛÛdì ÿõu qA úÞ þÛýÛdO ok
þñKAs óBÛÛdì .lýñÞ|þì òyôo Ao óBPéýHìõOA .kõy pO|Ðüpu óBOkõHùG lðôo BO lýñÞ þÎAlO Ao ïkpìúGlýñÞþÏuôlüôpGóBPðBzüõgôïAõÚAólük úPvzð oAk|ûlñg îéýÖ àü ÿByBíO úG úÞ|þðBìq ,kõG
ëBc ok úÞ þðBìq ókpÞ }õâ þÛýuõì lðlÛPÏì úÞ lðlÛPÏì Bßüpì@> lñèõýéÞ <ûBãzðAk óAlñízðAk JõgþøBOõÞRlìokúÞlüklýøAõg.lýñÞàíÞ òýíø BìA ,lðly|þì|QýuBvc oB^k pPíÞ lðkõG
kõy|þìIWõì,lýPvøkõgÿ|úðAqôoÿBøoBÞïBXðA Büô úðqô ókpÞ lñéG qA þñøm ÿpüõ¿O òPgBu BùñO .lüõy|þì ,lñPvzð ÿlW îéýÖ àü ÿByBíO úG úÞ|þðBìq kApÖA
BGôpO|ÜýÚkAoóBOoBÞôlýñÞþãPvgxBvcApPíÞ pO|ÿõÚ ÿBø|ú`ýøBì úÞ kõy|þì IWõì ÿoAkpG|úðqô Ðüpu kpßéíÎ IWõì ûlñg .lðkpÞ|þì úÇvÎ þKBýK
.lýøkïBXðAÿpPzýGÿúé¾õc ok .kõy pO|Ðüpu óBOkõHùG lðôo ô lýyBG úPyAk !lýyBG òýG|}õg ?lüoBíýG -3 IHu ô kõy|þì Bíy àýOBLíuAoBK þH¿Î îPvýu
úG óBPðlG kõy|þì IWõì þÛýuõì Àhzì ,lñèõýéÞ ûBãzðAk óAlñízðAk RBÛýÛdO BO Ao Bíy|ÿoBíýG þøBâ þñýGlG òPyAnâoBñÞ .kõy QýuBvc oB^k pPíÞ kpÖ kõy|þì
,kõy|þìokB¾rÓìqA úÞ þPcApPuA ÿBø|QuAõgok }qoôqAÿpüõ¿OkõgòømokBùñOúÞþðAkpìly óBzðRBÛýÛdOYüBPð.lzhG|þìkõHùGÿoBývGlc
RBuBvcA þgpG þÛýuõì òýñ`íø .løk iuBK ,lðA|úPgBu ôqBGpuôk ÿ úéÃÎ ÿApG ókq|úðqô ô ûpíð þñýG|}õg ÿBø|QvOok úÞ ÿkApÖA QuA ûkAk !lýyBG Ý|çgA|}õg ?QuA îgq óBPðlG -2
ôlñÞ|þìú×gú×ÇðokAoòüpÖ@þãPvgôê¾Bc|þG ïpâõéýÞ àü þPc úßñüA óôlG Bùð@ÿA|ú`ýøBì îXc úÞ ÿkApÖA qA pPíÞ l¾ok 55 lðA|úPÖpâ þGõg ÿ ÿBø|îgq úÞ kõy|þì IWõì ÿoBPÖo|}õg
.lýñÞ úHéÒ óBOoBÞ þPhu pG kõy|þì IWõì úPÖBü {üArÖA l¾ok 13ÿ ûqAlðA|úG ,lñyBG ûkq úðqô ok lññÞ|þì ÿlýìABð ô Qvßy xBvcA úzýíø ,>QéßýÞ QýðBW <pPÞk .lGBü kõHùG pOkôq óBPðlG
qA pK ô Õõéy Iy àü ÿAkpÖ úÞ|þìBãñø òüApGBñG kõg òøm ok úÛýÚk 15 ÿApG qôo pø òüApGBñG .QuA ô þHéÚ ÿBø|ÿoBíýG pÆBg úG åpì pÇg ÅpÏì úÞQuAlÛPÏì>õüBøôA<ûBãzðAkþßyrLðAôokBPuA
Bø|ÙpÊ ÿõzPvy ëõÓzì úðBgrLy@ ok óBíùì {ìpð Ao óBO|ûlük|Iýu~A ÿ ú`ýøBì úÞ lýñÞ oõ¿O ,úP×øpøok lýñÞ þÏu òüApGBñG .lðoAkoApÚ þÚôpÎ ôBø|îgqkõHùGlðôo,rýì@|QðõzgôúðBí¿goBPÖo
BGôlýñÞòyôoAokõgÿúðBgRõ¾|ÈHÂ,lýPvø kõg òøm ok Ao }qoô RBýürW ïBíO .lýøk|þì :lñðBì lýPvø óByoArâ|xBLu úÞ ÿkApÖAqA þPupùÖ ÿoBPÖo|}õg BìA .løk|þì {üArÖA Ao Bø|þâlykõHÞ
ÿBø|þÛýuõì úPHèA(.lýøk úìAkA óBOoBÞ úG ëBG ÕApÖ koAô óBO|ú`ýøBì úG úÞ Ao ÿoBzÖ pø .lýñÞ püõ¿O lýñÞþÏuòýñ`íø.lýñÞúýùO...ôïAõÚA,óBPuôk úÇuAô óArýì úÞ kõy|þì IWõì þzülðA QHTì ô
.)oBHíÒúðôkBy ÅBHÛðA ô ÉBvHðA .lýñÞ püõ¿O òøm ok ,kõy|þì þüBørý^òPyAlðÁõ¿gokÿlýìABðôþPcAoBðqA òýÞõPüBu.lGBü{üArÖAólGokòýÞõPüBuþüBýíýy
ôlýøkïBXðAAooBÞ|òüA.oõÆ|òýíøîøAoóBO|ú`ýøBì .lýñÞ ÿoAkkõg ,lüA|úPÖBýð|Quk Bùð@ úG qõñø úÞ
10

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

11

óApùO úéXì

úÚõÏì ÿBø ûoBWA ëõKô ïA|ûkoõhð Qyõâ QuA ÝõÛc kõg óAlñìoBÞ úG Bì ,kõzð QüAlýK
ô lñÞ úéGBÛì kBvÖ BG Qèôk pâA .ïoAlð îø lñPvüBG BW|àü úÞ òüA úð lññÞoBÞ úÞ îýøk|þì
lðAkpâpG ëBíèA|QýG úG ûly ûlükqk úÞ þüBø|ëõK .lññÞ ûBãð ó@ô òüA úG oBßýG ô
AoBø|ëõKlüBG!QgBuAoóApüAóAõO|þìþPcAoúG QÎpu BGô lýùW BW qA þèBdyõg BG îø óAõW
lðBG ô kBvÖ BG lüBG îø Bíñýu ok .lðpýãG wK ok úÞ ÿpãük lñìoBÞ qA pülì .ly oôk
lññýHG lüBG óæõEvìô óApülì .kõy úéGBÛì ÿqBG :lýupK kõG }A|þßükrð
òì .lññÞ àíÞôA úGô QuAoBßýGpãüqBG ïAlÞ ?kõG QívÚ ïAlÞ lñìoBÞ ôA -
p×ðôkúÞþüBíñýupPÖkàüokþzÛðÿApGîPÖo |:kAkJAõWkõgpülìoBPÖoqAIXÏOBGlñìoBÞ
ÿpãüôo BÂo lñP×â Ðüpu ô lðkõG úPvzð BW ó@ | BG úP×ø îg ô aýK ok
| |.lñÞÿqBGlðAõOþíðôQuAÝç^{üBK ArPýKóBñÞoBÞÿApGúÞkõGþyôpÖArPýKàýKôA-
:lupK þì IXÏO BG oBãðpHg !kõG ûkoô@ þzHc lýÏu lídì
ÿAl¾ úÞ qõñø lñP×â Ao òüA Bíy ÿõéW þñÏü -
|[email protected]|

þì {hK koAk "úéèA úéèA" ïBð úG Bíy oAnâ pýSCBO ïõu qôo ïôk qôo ëôA qôo
?kõy !JçÛðA ûlñðAõg þâlðBìok !Iv`èk ÿlýÎ àü áoBHì óBOlýÎ

lñðq|þì þüBø|Ùpc ú^ lýðAk|þíð !BGBG ÿA -
óApãük ÿBø|{Ûð þPcAo úG BO lðA úPvzð ÿA ûlÎ
ÿôo äñu ô ÿqBG ûôpâ ûly Bíñýu .lðpýãG Ao
!Bø þðBykõg ÿApG rW Qvýð lñG äñu {èk kõG úPÖpâ {íéLük úÞ þPÚô q|A# ëBu àü qA wK wâpð êâ!Jõg ú^|#
óBÖõO úÞ kõy ûoAkA lñìoBÞ QuAõg þì BG îðAõO þìô ûkAk óBzð ú`ÒBGok Ao kõgqBG
ïoBù^ qôo úG oõHXì ôA ô kpÞòýzð úðBg Ao olK þâlðq lü@þì wâpð êâþPÚô .îñÞûBãð ó@úG Ýõy
!úð Bü îýyBG óBvðA ÿoõýèk ArPýK BO ly þyôpÖ ArPýK àü ok oBÞ úðBzð òüpPâorG úÞkoô@þì kõg BGrýð AooBùG
QÞpy àü úG }onâqôoõð ok úÞó@BO lñÞ BG úÞÿqôoõð .QuAqôoõð ólì@ÿApG QÏýHÆ
úG ô lñÞ þì ûqBO Ao óôpG ô óôok {ðlì@
.kBPÖA þüBßüpì@åorG

pø ô ûly þHüpÒ oBâqôo úÞþPuAo úG # Ao óBOkpgô êÛÎ úÞløk þìoAlzø óBýìk@
þâlðq ÿBø ÿqBG {G ô {y ok wÞ úÞþGphìô þùO ÿBø úzülðA BO lýñÞûqBO îø
{ÖAløA úG ólýuo ÿApG úÞ ûlðBì îâokpu ZoBg òømqA ûkq úíÇè óBOpíÎ úG ëBc úG BO
úG úÞþvÞBü@?YÞûAo Bü JBhPðA Ao QuAo ûAo
| | .kõy

ÙpÆ ó@ Bü þøk iuBK lüBG þéýu QOoõ¾
{ßzýK pãük þéýu ÿApG îø Ao QOoõ¾
Ao ó@ ÿA ûlÎ úÞ îýðAk þì úíø ô ?þñÞ

.lðoAlñK þì þèõ¾A Ao ó@ÿA ûlÎô QÚBíc þÖpÏì úG þWBýPcA "ÿpãüôo BÂo" # BG ô ÿlW ÿkpì úÞ QÞpy pülì qôo ó@ QÞpc ô lýzülðBýG lüõâ þì ÿoBùG qôoõð
"þ^æBÖ BñüoôA" qA ÿA úP×â koõì òüA ok ú¾pÎ ok ëBÏÖ oBývG pãüqBG ôA .koAlð ókAk ÿlýÎ ûoBG ok úÞ ó@pÆBg úG kõG òýéLývük qA ô lüõzð oôq ô oq îýévO ,lýyBG óBGpùì ,lýñÞ
óApHøo òüpPzýG BG úÞ ÿoõvW oBãð úìBðqôo }oBñÞúÞkôo þìoBíy úG Bíñýuô óõürüõéO úG QÖpâ îýí¿O kõG ûlýñy þHèBÇì Bø þðApüA úG lñK lG ú^ ô Jõg ú^ ;lýñýG þì úÞ ú^ ó@
úGpXO {üBø ûlýñy qA ô kpÞ õâ ô Q×â óBùW oBù^ ô ûkpÞ ZAôkqA oBGôk ôA .lðA úPyAnâ ÿp×ð lðkõG ÿp×ð lñ^ úÞ kõg þðApüA óAlñìoBÞ
úÞ kõy þì þÎAlO kõG ûkpÞ IvÞ þðAôApÖ ÿBø ûkBÏèA ÝõÖ úÞ }A þéÏÖ pvíø BG êHÚ ëBu ZoBg {ÚBOA qA þPÚô ôA .løk ÿlýÎ oæk ûBXñK | |.lyBGqôpýKóBOqôoõðúzýíøBOlüpýãG
ú^ pø" :lüõâ þì ôA .koAlð ÿop }oApßO ZAôkqA koAk ïBð "þíüpÞAoBO" ô QuA óAõW {íz^ ly óAlñìoBÞ QýèBÏÖ rÞpì koAôô ly BG ÿkBy ô þPìçu BG ô lyBG áoBHì óBOlýÎ
pø .kõG lñøAõg pO|ÜýíÎ Bø|îgq îýyBG pO óBvðA ûkBPvüA ókpÞ oBÞ ÿBW úG úÞ kBPÖA ÿlñìoBÞ úG
| | .QuA ûkpÞ .lýyBG p×víø QÞpG pK þèBu
ÿAlPGAokô koAkoBùPyArýð þâlñðAõgok úÞôA .kpÞ|þì ûBãð óApãük úG ô kõG
ÿApG Ao "úéèA úéèA" þðBXýø kôpu JçÛðA :lýupK ô QÖo ôA krð pülì 12
ô QuA lñì úéâ ÑBÂôA qA óõñÞA lðAõg óõýGçÛðA ?þñÞ|þì QÖBüok ÝõÛc olÛ^ úðBøBì Bíy -
ûoBWA ô ïA ûkoõhð Qyõâ QuA þOlì lüõâ þì
.oæk oArøôk þøBì -
!ïoAlð îø úðBg ØýÞ qAô kpÞ IýWok Quk þãP×y@ BG pülì
úP×â úPÖo {ÒApu úG úÞ ÿoBãðpHg úG ôA
þÎBíPWA ÑBÂôA ô Bíñýu ÿBÃÖ ûoBGok :QuA :Q×â ô kAk ôA úG oæk oArø {y kõg ëõK
îø lýÎ Iy úÞ Áõ¿g úG .ïoAk Ùpc þéýg BW òüA pãük ô ôpG ,õO ûBì úu ÝõÛc òüA -
óõ^ !ïoAlð ÉBvGok ÿrý^ òìô QuA àükrð
þGBvc Ao ÑBÂôA îø þðApâ ô ïoAlð oBÞ úðB×uCBPì
ok ïkpìqA lüôpGpâA .QuA ûkpÞ JpÛÎokpíÚ
óõ^ ô lñ^ qA þGõg úG lýñÞ ëAõEu óBGBýg
ÿoBPÖpâ úðõã^ úÞ lüõy|þì ÐéÇì ApWBì
ú^ lüBG îðAk|þíð .QuA úPÖpâ Ao ïkpì óBHüpâ
ûBì lñ^ úÞ ûly óApâ olÛð@ Qyõâ .îñÞ oBÞ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
13
óApùO úG òýãñu Qvßy òüA qA wK ëBu úu îýøAõg ú¿Ò pPzýG îüoAlG Quôk pPzýG ú^
ÿApG Apì óBPuôk olG ûkrýu qôo ,ïkõG ûkpÞ p×u þüBùñO ô lýzÞ îýøAõg ÝApÖ pPzýG ,QyAk
îøBG BO lðkpG ZpÞ ok ÐÚAô þÒBG úG }kpâ ô ÿA|úËdè Bø|ÿkBy .ly løAõgpPzýG óBíüBø
BìA ïkõG óBPuôk úÛécok .kõy ÿpÆBg ÉBvHðA BO Bùð@ qA þÃÏG RApÆBg lüBy .lñPvø Aonâ
óBýñG þzüõzO ,kõupÖ|þì Apì ûBßðBW þGApÇÂA lñÞ|þì ÝpÖ {ðBPuAk Bø Yðo BìA lðBíG kBü ok lGA
Ao îHéÚ ô kõG úPgAlðA äñ^ ïA|úñýu úG òÞ BG qôo pø Bì ô lñÞ|þì úñgo ïk@ kõWô ÜíÎ BO
YñÞ ok îPÖo ,îPÖpâ úé¾BÖ óAoBü qA ,kpzÖ|þì Qý¾Bg òüA úÞ oBãðA .îýñÞ|þì þâlðq Bùð@
kBü úG ô îPvzð BùñO ,þPgok püq þOõég
pK ,îPhüo àyA óApùO òüpÖ@oõy ÿBø|úPynâ | |"...QuAókõGóBvðA
þßýPuçK NõO óBùâBð ,ïkõG ókôpu ÝBýPyA qA
ïoBßÖA úPyoô koõg îüõéùK úG þãðo þOoõ¾ pg@qôo
BG òüpýy ô BHüq oBývG þÞpPgk ,kpÞ ûoBK Ao olG ûkrýu
BG ô kõG ûkBPvüA ïpGApG ok òýãðo ÿBø|xBHè
,Qvüpãð|þì NõO ô òì úG lükpO koAk BW ô QuA ûAo ok olG ûkrýu #
,koAkpG Ao {KõO ô lüBýG õéW QvðAõO|þíð kBPuA" ÜzÎ kBüpÖ óBPuAk úG ÿpãñéO
Ao NõO ,lýupO|þì ïA|ûlýèôs pøBÊ qA lüBy BG úÞoBüpùy .îðrG ÿqôo òýñ^ ok "oBüpùy
lñhHè ,ïkpÞ {üAl¾ þðBGpùì BG ô îPyAkpG kõG ûlýLO {èk þðAõWok }A úðApÎBy Ýôm
{üBøõì úG þPuk lì@ õéW ,kq þñüpýy ûlükqk óAkpìBð Ao úÚõzÏì }kõg ëõÚ úGô
QÎpu úG ô QÖpâ òì qA Ao NõO ,ïlýzÞ olG ûkrýu ok Ao ôA ëBu lñ^ qA lÏG lðkõG
àükrð úG BO ïkpÞ {HýÛÏO ûBãð BG |.lüôk ok úÞþPÚô :lñÞþì ØüpÏO òýñ^ô lñýG þì
ok úíýuApu Ao kõg ô lýuo }okBì ô olK óBýÖApÆAô ïly JõéÓì ÜzÎ óAlýì {ÞBzÞ
ïpu óBùâBð ...ÿAô .QgAlðA okBì }õÒ@ ô lðkõGo ÿkpìBð úG Ao ïA|úÚõzÏì kpìBð
óBíu@ô òýìq òýG ïkpÞ xBvcA ,QÖo Yýâ úíø ïpñøô ÜzÎô þâkAq@ô þðAõWô òvc
qA ÜzÎ ...kõG ôA ...Qvýð ÿA|úé¾BÖ pãük ok lðly îýévO îýu ô oq RolÚ pGApG ok
ô pøõy BG ûApíø ...òì úPÖo Quk úyæ úÞ þüõâ ,îPvßy òPzüõg
úÞ þvÞ ...kõG ôA ...ÿo@ !...}lðqpÖ úPgAlðA ïlíXñì ÿBø|úðBy pG Ao ïA|ûlýßzg
ZAõìA ô lñßÖA îuBvcA úÞpG pG ÜzÎ äñu
Ao îýüBHýßy ÿBøqpì ,{ýìBÞBð kõè@ Rpvc | | .ïlðBzÞ|þìõupø úGô ïkõG
ÕBGok qôo ó@ok Ao ërÒ òüAô QgBu óApüô þìBÞBð óBÖõO ZAoBO ,óArg JõÞlãè ok ïoBùG
pXñg óõ^ îðBñíyk lñhzýð ô kõG ûly
|:|:ïkôpu QÚBÆ oBâqôo .kpÞ|þì ûoBK|ûoBK Ao îèk kõè@pøq
ïpu kõG ôpâ úÞ îPÖpãð pvíø ô oBü úìAkAqA ,ïkõG ûly Bøpùy ûoAô@ ,îPyAk ÿqõu
ïpvK ÿpýK úíø BG òì ô okBì ÿly õO ÜzÎ qA ô ïkõG ûlðBì|Aô IÆ ûBãzðAk ok êý¿dO
qõñø ô ÿlüpG pýy qA îø úyõâ pãW õO ûkpÞ ZAôkqA ôA ,îPyAlð ÿpHg aýø îñüpÖ@oõy
ïpãW òýðõg ÜyBÎ óBíø ûoB`ýG òì B« HüpÛO ?úð Bü QuA QhHyõg îPvðAk|þíð kõG
ïBW ïqBG pËð îz^ ô ïoõg þì ëk óõg
ïpËñHcB¾ ô ëlHcB¾ úÞ QuA òüA îìpW
þuõø þðAõW úG ïlðApð ÜzÎ BG úÞ òì
ïpu úðApýK úG QuA þðAõW ô ÜzÎ xõø
QgôpÖ îýu ô oq úG BO kõg pøõâ RolK

ïolK lì@ok úÞ kqõvG ÜzÎ olK
pñø ô þðAõW ô òvc ô þâkAq@ô ÜzÎ
ïoq ô îýu þG úÞ lüqpýð aýø BHXÎ

kõG îíýu ô oq lñG ûpâ }BÞ ïpñø
ïpñø qA kõzãð ÿoBÞ õO oAqBG úG úÞ
pùy qA qôpìA olG îèBÎ úíø Ao ûkrýu
ïolG îèBÎ úíø rÞ îøkrýu ó@ kõg òì
îülÚ lùÎ îñÞ ûqBO }ok ô oAõük úG BO
ïonãýì kõg ÿ úÚõzÏì ÿ ú^õÞ qA þøBâ
wG õO kBü Apì úÞ ôo ÿpâk ó@ qA õO
ïpâk þðBùW óBÞ qA òì úÞ þðAk õO kõg
pýu ïoAk þèk ô îz^ óApâk oBßy qA
ïoõhG@ kõHð óæBÓy ÿõW ô ïpýy
RõÚBü óõ^ ïpãW ok lðq Zõì ëk óõg
ïpùâ æAô ô îéÏè îñÞ ú^ AoBüpùy

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

áoBHì Bíy lýÎ óApùO úéXì

?QuA úP×ùð òýu|Q×ø ÿBø|þðkoõgok ÿqAo ú^ ólýuo ApÖ óApùO þééíèA òýG úéXì#
ïõíÎ úG Ao 1398 õð ëBu ô þðBPuBG qôoõð
Qûo×BøGoûkpþ×uòüçÿýÆuBøú|þPßÞðAo5õ3g| | pËð , úP×âQýñùO ô àüpHO þìApâóBñÆõíø
ûoBGok þßyrK ô RôB×Pì þHéÇì úG Ao Bíy
úG( þÞAoõg7 JBhPðA úWõO IèBW úPßð QüBÎo ô òýu Q×ø ûp×u òPyAk BK pG
ÁAõg ïAlÞpø úÞ )7|xlÛì klÎ Qýð
ÿApG ,lðoAk ÿA|ûkpPvâ oBývG {hG|Qìçu .lñÞþì IéW ó@RAopÛì
pG óBýðApüA kBÛPÎA .QuA qôoõð òPÖpâ òzW ûp×uô lüBýGqôoõð kõy|þìpãì ç« ¾A |
qA óBãPypÖ ÈuõO þÞAoõg7 òüA ûkõG òüA Ao oBùG kõy|þì pãì ?îýñý`ð òýu|Q×ø
ok Bì |.lðA|ûlì@ kôpÖ þÞBg óBùW úG QzùG ólý^ ?îýñÞ qBÒ@ òýu|Q×ø ûp×u óôlG
ok ÿqAo ú^ úÞ îýüõâ|þì Bíy úG IéÇì òüA Bì þíülÚ ïõuo qA þßü òýu|Q×ø ûp×u
òýu|Q×ø ûp×u pu pG kõWõì ÿBø|þÞAoõg kõWô ëBc úG BO úPynâqA úÞQuA óBýðApüA

| |.QuAúP×ùð | | .QuA úPyAk
QìçupùËì ;Iýu Ao ó@ ÿkõWô ú×véÖ pâA þPc úÞ ÿrý^
,þðlÏì|kAõì ,|Bø|òýìBPüôqAoBypu Iýu ç« ¾A .lñÞ|þì Jõg Ao óBì|ëBc îýðAlð îø
oAlÛì ÿôBc ûôçÎ|úG .QuA òðBO ô pHýÖ lüBy BìA .}A|òýu|Q×ø ûp×uô QuA qôoõð
,òø@ ,|C| ô|A | òýìBPüô qA þùWõO|êGBÚ RBÎçÆA ó@ úG ÐWAo þíÞ úÞ ûlýuo ó@ QÚô
úG .QuA îýuBPK ô îývéÞ ,p×vÖ ,îürýñì 7õð ëBuok óBýðApüAoôBG ÜHÆ .îýyBG úPyAk
qA ÿoBývG óBìok Bü ÿpýãzýK ok Iýu ûôçÎ óAõg pupG ô lñü@|þì òýìq úG JpÛì úPypÖ
| |.koAkkpGoBÞBø|ÿoBíýG ô lñGBü|þì oõÃc óApãük oBñÞ ÿqôoõð
koAk óBuõð óBO|óõg|oBzÖpâA oBývG {Ûð ÿqôoõð ûp×u êýèk òýíø|úG
ô ókoõg .QuA Iýu êßzì òüA ûoB^ þPc ô ûkAõðBg ÿBÃÎA ÿApG þíùì
.løk|þì {øBÞ Ao óõg|oBzÖ Iýu ólýüõG
ûkoõg|ápO óBO|QuõKpâA | | |.koAkBùð@óBãPynâok
êýHÚ qA þPuõK RæçPgA þgpG Iýu
Ao þâlüpK|äðo ô þâkoõg|ápO ,þßzg 16

| |.kpG|þìòýGqA|
rÓì QüõÛO

Ao| rÓìô JB¿ÎAô koAk ÿkBüq p×vÖ Iýu| |
.lñÞ|þì ÿõÚ

xpÛðqA ÿpýãzýK
þGp^ ô rìpÚ Qyõâ kBüq Ùp¿ì ëBHðk|úG
.kõy|þì kBXüA xpÛðô lðpýâ|þì kok ê¾B×ì
ólG ok àüoôAlýuA êýßzO qA ÐðBì Iýu
ô ûkAk {üArÖA Ao ÿoAokA ÿBølýuA ,kõy|þì
ÿpýâõéW xpÛð ô ê¾B×ì kok qA «BHÚBÏPì

.lñÞ|þì
?lýøAõg|þì þÏýHÆ áAõvì

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
17
ô ÝôpÎ ok| úPhè kBXüA ó@ ëBHðk|úG ô óõg lñðBì ,ÁBg QÖBG òPyAk êýèk|úG Iýu| |
.lñÞÿpýãzýKIéÚ RAom ô ûkpÞ áBK Ao Bø|óAlðk áAõvì
?lüoAk ïqæ óAlývÞA|þPð@ kpG|þì òýGqA Ao Bø|óAlðk òýG ûlðBì|þÚBG
RBHýÞpO ,pýu òývýè@ RBHýÞpO Bø|óAlðk ÿôo Bø|ÿpPÞBG QýèBÏÖqA úXýPðok
|.lðpýuûBýâúzüookþèBÏÖþðAlývÞA|þPð@ þðAlðk þâlýuõK qA ô ûkpÞ ÿpýâõéW
| ok kõWõì |c |òýìBPüô .lñÞ|þì ÿpýãzýK
?lüoAk óõg|lñÚ ÿpýâõéWÿA|úTèÿBø|ÿoBíýGkBXüAqA,Iýu
ÿApG ô løk|þì {øBÞ Ao óõg|lñÚ pýu ,Iýu ok kõWõì þÏýHÆ ÿBølýuA .lñÞ|þì
.QuAlý×ìþPGBükóAoBíýG òüA úÞ lðpG|þì òýGqA Ao óBøk ÿBø|ÿpPÞBG
?ûkpÞóBO|úÖçÞûlÏì ïoô pPzýG }pO ÿBø|Iýu koõì|ok Qý¾Bg
|òýGqAô ûkôo ïoô ,îßy i×ð óBìok|okpýu UÎBG ,Iýu ÁBg |QÖBG ûôçÎ|úG .QuA
.QuAlý×ìÿA|ûkôoÿBø|ïpÞókpG ólüõWòýc|ôlü@okQÞpcúGàÖkõy|þì
{ßG w×ð Jõg .lðõy QüõÛO àÖ RçÃÎ
ô þPuõK ápdì óAõñÎ|úG lðAõO|þì pýu ?lýuBñy|þì Ao QGBük òíyk
þv×ñO ÿBø|þPcAoBðô RBGBùPèAokoô@|Èég óõg lñÚ îýËñO úG Iýu ok kõWõì òýPßK
.kõyûkB×PuA ûBãPuk|ok òýPßK JnW .lñÞ|þì àíÞ
òÞrýíO Ao RA|}oAõâûBãPuk eÇu ô ûly lñðBì|ës QèBc }oAõâ
ÿlñO ÿõGô QuA kpâõâ êìBy pýu wðBuA kõWõì lñÚ ,kpG|þì æBG þìAo@ úG |Ao óõg|lñÚ
ûBãPuk ok þßýOõýG|þPð@ {Ûð úÞ koAk þüBølñÚúPuk2 úéíWqAóAõO|þìAoIýuok
.koAk}oAõâ óArýì ûlñøk|óBzð( àýívüçâ ÀgBy| úÞ
oBãýul RApSA þüæBG )AnÒ Ùp¿ìqA lÏG óõglñÚ {üArÖA
ô|ûkpÞÙpÆpGAooBãýuòýOõßýðRApSApýu| oBývG |þPGBük kApÖA ÿApG úÞ kAk oApÚ ,lðoAk
qA þyBð ÿA|úíÂBø ô þHéÚ ÿBø|þPcAoBð .lð|lý×ì
.lñÞ|þì pO|êídO êGBÚ Ao oBãýu ëBíÏPuA lüoõhG QuõK BG
pýu Ùp¿ì RBßð þðBÆpu|l RApSA Iýu QuõK RBHýÞpO| |
ô kokpu IHu ,pýu Ùp¿ì ok ÿôo|ûkBüq IHuQuõKBGIýuókoõg|ûôçÎ|úG.k|oAk
þðA|oBíýG .kõy|þì þüBñýG îPvýu|ok ØÏÂ Rlì|úG óõg|lñÚ òPyAk|úãð æBG
lüBG lññÞ|þì Ùp¿ì kBÛÏðAl ÿBø|ôoAk úÞ xBvcA þOlì kpÖ úXýPð|okô ûly|Àhzì
.lñyBG úPyAk ÉBýPcA pýu Ùp¿ì |ok | |.lñÞ|þìÿpýu
,lðoAk {ýK ok þcApW úÞ þðAoBíýG ûôçÎ|úG þâlðqô þPuolñO ;pýu|
Ùp¿ì lüBG þcApW qA êHÚ qôo15 BO 6 qA
,pýu Ùp¿ì Apüq ,lðoAnãG oBñÞ Ao pýu þðBìokÁAõgêýèk|úGpýukõy|þìúP×â
RBHýÞpO .lñÞ|þì pO|þðæõÆ Ao ÿrüpðõg oApÚ òýu|Q×ø ûp×u pu koAk úÞ ÿkBüq
wK ,kôo|þì òýGqA RoApc BGpýu {hG|pSA Aop¿ì ïApøA úÞ þðBâkpG úPynâ|ok .kpýâ|þì
.kõyÙp¿ìûqBORoõ¾|úGpýuQuApPùG pGApG|ok| kõg qA QHÚApì ÿApG ,lñPgBu|þì|
?koAk kõWô ÿA|ûoB^pýu ÿõG ÿApG .lðkpÞ|þì Ùp¿ìpýu ØéPhì ÿBø|ÿoBíýG
BOô ûly JnW óõg |okpýu þüBýíýy kAõì åpì qA ÿpýâõéW ÿApG Bø|ÿõvðApÖ òýñ`íø
Ao Àhy óBøk ,lðõzð ÐÖk ólGqA úÞ þðBìq oBÞ|úG Ao pýu ûoB¿Î ,óõÎBÆ qA þyBð
,pýuÿõGókpG|òýGqAÿApGBìA,lññÞ|þìõGlG :lðkõìpÖ )Á(lídì RpÃc .lðpG|þì
.lürüpGpýy|okôûkpÞkpgAoó@lýðAõO|þì B×y Ao ÿoBíýG Ñõð70 Apüq ,lüoõhG pýu<
pG ,lüA|ûkoõg pýu úÞ þèBcok þèô ;løk|þì
{üAq kBíð ;lXñu| Bñýu|þéÎõGA>.lüôpðþìõíÎòÞBìAôlXvì
FrW îülÚ oBývG ÿBø|óBìq qA lXñu úÞ îHXÎ ok|< :ûkpÞ ûoByA óõðBÚ JBPÞ ok
þPñu kBýÎA ok ô ûkõG óBýðApüA |ÿBø|þÞAoõg BìA ;lñyôpÖ|þì )|lcAô( òì|òì Ao pýu Ap^
þPñu IÆokô| ûly|þì þ¾Bg úWõO ó@ úG >!ëBÛTì ëBÛTì Ao çÆ
òýíø|úG ,QuA úPyAk ÿA|ûtüô ûBãüBW îø ?QuæBG óBO|ëôpPvéÞ
òýu|Q×ø{hGB×yÿBø|þÞAoõgFrWêýèk ëôpPvéÞ eÇu ûlñøk|{øBÞ| pýu Ùp¿ì
.QuAúPÖpâoApÚ þGp^ {øBÞ| pG þOlì|ûBOõÞ pýSBO ô óõg
| |.koAkóõg
lÏG úd×¾ ok úìAkA| ?QuA îùì óBO|IéÚ Qìçu
ÿBø|QÞçK ÐíXOqA lðAõO|þìpýu òýñ`íø

óApùO úéXì

|òýìBPüô úG ólG ok RBXürHu òOôoBÞBPG êHÚ úd×¾ qA úìAkA
ûBãPuk ÿApG òýìBPüô òüA ;kõy|þì êülHO|A
ÿAoAk lXñu ûõýì ô QuõK ,Jõ^ ,úzüo
.QuA lý×ì oBývG ÿoô@lðqpÖ ô þéuBñO úéíWqA þOôB×Pì þPÏñ¾ ô þüôoAk ÁAõg
Bø|úüo BG QÚBÖo ô þüôoAk ,þPyAlùG ,þüAnÒ ÐüBñ¾
lXñu Qyõâ QívÚ .QuA ÿqBupÇÎ
þPGpy lXñu úPvø òÒôo qA ,óBPuôlñøok þGp^ Ñõð7 ô qõPÞôpÖ ô rÞõéâ êìBy ÿko@
ô ïBÞq óBìok ÿApG úÞ kõy|þì úýùO ÌýéÒ
.koAk kpGoBÞ ÿõüo ÿBø|Qðõ×Î ô Bø|þPcAoBð .QuA ÑBHyApýÒ ô ÑBHyA
Bø|úTè Quôk
?koAk Qý¾Bg îø lXñu úPvø þPc
úPvø ô ÿko@ QívÚ ûly| JBýu@ Éõéhì ô óBøk ÿBø|ÿoBíýG |óBìok ÿApG lXñu qA
ÿBø|ÿoBíýG ,ëBùuA ,qôpOo@ óBìok ok lXñu ô ûlÏì ÿBø|îgq ,ëBùuA ,úTè ,óAlðk
ô lüly ÿBø|úÖpu ,ûkôo îgq ,ÿô|Ap×¾
| |.kõy|þìûkB×PuAÿrüpðõgqAÿpýâõéW
.QuA lý×ì oBývG ,kokpu ?lXñu BG ÿpÒæ

lý×ì ûlÏì ÿApGô QuA ÿpèBÞ|îÞ lXñu ûõýì
.QuA
RBíüçìBð }pünK kBíð ;úÞpu .lðA|ûly úPgBñy þðBÆpu .lñÞ|þì QüõÛO Ao Bøõì ?koAk ëBùuA QÞkõÞ
ok ûlðoAlùãð ô ûlñøk|îÏÆ| óAõñÎ|úG úÞpu ?lðõy|þì }õìBg Bø|óBÆpu ïAlÞ | | ûlýyõW lXñu òüA lñÞ|þì ú^ ëBùuA óBìok ÿApG lXñu åpG ûlðByõW
ûkB×PuA oõy ÑAõðA ô RBXýypO ,BøkæBu ,úñýu( Bø|óBÆpu ÑAõðA qA BølýDõñOôoBÞ ÿBø|ÿoBíýG óBìok |ok |lXñu êâ ólðByõW QÏýHÆ lXñu ûõýì .QuA lñìkõu óBÞkõÞ
,oõãðA lñðBì þüBø|ûõýì qA úÞpu .kõy|þì ÿpýâõéW )ûlÏì ô úüo ,QuõK| ,RBPuôpK lý×ì w×ð|þãñO ô ÿõüo ,þHéÚ ,qArÞ ,YéÖ .lñÞ|þì QuõHü kBXüA úXýPð ok ,koAk kpu
ÿlñÚ ÿBø|ûõýì pãük ô Iýu ,{ízÞ ûlÏì qBâ| ô ûkpÞ QüõÛO Ao lHÞ ô ûlÏì ô QuA QuõHü rýð lXñu ûly JBýu@ úPvø ô ko@
ô þñýìq|Iýu lñðBì þOBXürHu qA òýñ`íø | |.lññÞ|þì
Ao ûlÏíèAqõè óBÆpu úG çPGA pÇg :RæõÖ .kpG løAõg òýG qA Ao .lñÞ|þì kBXüA
| |.kõy|þìúýùOQèBìÿôBcRçÒ ûqAlðA úGoAokA oBLvG lXñu úG Ao RA|ÿkoq
BùPyA àüpdO| .løk|þì {øBÞ Rly|úG ÿBø|ÿoBíýG ô qpè ô IO óBìok ok lXñu
òèõÞ óBÆpu úG çPGAqA RBXürHupHýÖ| :pHýÖ ,ûlÏì i×ð|l |lXñu úÖõßy ÝpÎ ô ÿlHÞ ÿBø|ÿoBíýG ,úüo îgq ô þv×ñO
úÞ QuA ÿkBüq fçìA ô òýìBPüô ÿôBc úÞpu ÐÖk ô îÃø òýñ`íø ûkpÞ ÿpýâõéW| ÐðBì ô þðçÃÎ îPvýu ,QuõK ûlññÞ|QüõÛO .koAk þüAoBÞ óBÚpü ô ÿkoq
úPgBñy BùPyA ápdì ô ûlñøk|îÏÆ óAõñÎ|úG .lñÞ|þì pO|óBu@ Ao BøAnÒ Ùp¿ì|þG RBHýÞpO
ô Bø|ûpýy lðAõO|þì ÐüBì òüA .QuA ûly | |.QuAoAokAo|pßOqA õìô QuõK {ìAo@
îÃø ô ûkAk {üArÖA Ao þyoAõâ ÿBø|îürð@ IéÚ QüõÛO lüõypÒæ ÿrHu BG kok ,óõPüq|òÒôo ûApíø|úG úPhK lXñu
Ao Bùð@ ,RBXürHu ÿæBG pHýÖ ô îÞ þGp^ êýèk|úG AnÒ qA {ýK RBXürHu ókoõg lyo ô ûkpÞ ïAo@ Ao QuõK }oBg ô ê¾B×ì
.lñÞ ÐüpvO Ao BøAnÒ| pãük Qyõâ .lðA|ûkpÞ IéÚ Qìçu ÿApG IuBñì þüBøAnÒ {øBÞ IHu ,îÞ ÿpèBÞ ô æBG îXc òPyAk
óõg ûlññÞ|ÜýÚo ô óõgoBzÖ îýËñO ok îýuBPK ûôçÎ|úG êìBÎ úXýPðok ,kõy|þì ÿoõgpK ô BùPyA

.QuApSõìIéÚpPùGkpßéíÎ kõy|þìJõvdìóqô{øBÞokÿpSõì
Bø|þPGBük úG úý¾õO
oAlÛì îýËñO IHu ,RBXürHu îürýñì þGAkByô þìpg kBíð ;ÿrHu|
RBXürHu êýèk òýíø|úG ô ûly óõglñÚ êýèk|úG úÞ lðoAk þ×éPhì ÑAõðA RBXürHu
óAoBíýGÿApGôlðoAkþñýüBKþíýuçâwülðA ÿA|úðBzð òýñ`íø kBüq {hG|Qìçu ÁAõg
.lðõy|þìúý¾õOAlýÞAþPGBük oApÚòýu|Q×øûp×upuÿrHupuôRôApÆqA
õy òýGrýO ô|C |òýìBPüô ,lýuA àýèõÖ .lðpýâ|þì
{Ûð ,RBXürHu òýEOõè ô òýPðArâ úíø òOôoBÞBPG ô |òýEOõè êýHÚqA þüBø|äðo
ÿBø|ÿoBíýG pGApG ok þPÊB×c ô þðBÆpul .lðA|ûlyûlðBXñâîèBuóBøBýâòüAok
.lðoAk þüBñýG îPvýu þðBÆpu óBüõXãñW
| | êvð ÿBÛG óBüõXãñW óAõñÎ|úG ûpýOrHu åpG RBXürHu

18

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

lýPvøoAkoBGpâA þðBìok ÁAõg qBu|Quk ô þÏýHÆ úÞpu
kokõñíu.løk|þì{üArÖAAookBìpýyõñíu óõg ûlññÞ|ÜýÚo úéíWqA koAk þðõâBðõâ
{øBÞ îø Ao óBíüAq ïBãñø ÿBø|þPcAoBð ô .QuA
.løk|þì rýíO lñhHè
lðAõO|þì úÞpu .kpG|þì òýG|qA Ao Bø|óAlðk ïpW
pH¾ kBíð ;ÝBíu ,oõËñì òüA úG ,lñÞ lý×u Ao óBO|ÿBø|óAlðk
ólýuo qA wK ô wâ AlPGA ÝBíu ÿBø|ûõýì .lýðrGáAõvì|úÞpuBGoBGàüqôo15pø
Ao Bùð@ ,Bø|ûõýì ólý^ qA lÏG ,lðõy|þì }pO þÏýHÆ ÿpPÞBGl ÐüBì
Ùp¿ì AnÒ BG ô ûkpÞ JBýu@ ô ûlýGõÞ àíÞ lHÞ þüAkq|îu {Ûð úG lðAõO|þì úÞpu
ô kpu QÏýHÆ BG þøBýâ ÝBíu .lññÞ|þì .lñÞ
êýì ÝBíu lüBHð ZArìkpu kApÖA .QuA àzg Bø|þGp^ {øBÞ
ûApíø|úG ûkB×PuA Roõ¾ ok Bü lññÞ | ô| þGp^ ô ûkpÞ úürXO Ao Bø|þGp^ úÞpu
| |.lññÞÙp¿ì|ïpâÐHÆÿBø|þÞAoõg .koô@|þì òýüBK Ao óõg|LDL
þzÞ|Jôpßýì óõg|lñÚ ëçc
.koAk þGôpßýìl Qý¾Bg ÝBíu îýËñO úG ,AnÒ qA lÏG úÞpu þíÞ ókoõg
qA þíu kAõì ûlññÞ|ÐÖk ô óõg ûlññÞ|úý׿O .lñÞ|þì àíÞ óõg|lñÚ eÇu
.QuA óõg lüõy|þì JApýu úÞpu BG
óBÆpu BG äñW úÞ QuA þíülÚ |þðlýyõð þÎõð ûpýy úÞpu
úXýPðokô QuA óAlývÞA|þPð@ÿôBc ÝBíu .koAk {ÇÎ ÐÖo Qý¾Bg
.koAk þðBÆpu l Qý¾Bg úÞpu BG þüBHüq
QGBük ÿApG lý×ì JBPÖ@ ô þPuõK ÿBø|þPcAoBð úÞpu| |
BG ÿlñÚ RBHýÞpO {ñÞAô qA ÝBíu |òýG qA úG .løk|þì òýßvO Ao Bø|þãPgõu
;lñÞ|þì ÿpýâõéW ólG þOBýc ÿBø|òýEOôpK ô BK úñyBK ÿBø|ápOô ûkpÞ àíÞ êýâq ókpG
.QuA lý×ì þPGBük óAoBíýG ÿApG úXýPðok .lñÞ|þì ÙpÆpG Ao Bø|Quk
!þÏÚAô òßvì àü
ûôçÎ|úG .QuA kok|óAlðk òßvì ÝBíu QìôBÛìô RolÚpùËì ;õñíu
ÝBíu ûlðByõW ô ûkõG Bø|úTè ûlññÞ|QüõÛO úðAõW ûoB¿Î qA ô QuA þðApüA þPñu puk
.QuAlý×ìóBøkôõéâRBGBùPèAÿApG QuokoAk|xõHu ko@ô ûly kpg ûqBO ïlñâ
þyoAõâÁAõg ôkoAkþÏýHÆþñüpýy,áAoõgòüA.kõy|þì
þüBùPyA|þGôÑõùOQèBcûlðpG|òýG|qAÝBíu úýùO ûlññÞ|òüpýy þðkôrÖA úðõâ|aýø óôlG
ûlññÞ|QüõÛO òýñ`íø .QuBùPyA ápdì ô ïAkBG ÿBø|úðAkõñíu QhKok þøBâ .kõy|þì
ô úPyAk óAôApÖ òðBO ,QuA |}oAõâ ûBãPuk úÖBÂA ó@ úG )QuA QÞpG úðBzð| úÞ( îø
.koAk ÄGBÚ Qý¾Bg ûlÏì ÿApG .kõy|þì
ÿrüpðõgô óõg | |õñíu BG ÿpýâ|òýìBPüô|
{øBÞ Ao þâlÎBÚ òýG ÿBø|ÿrüpðõg ÝBíu ô11|B|ô|E |ô|A |ÿBø|òýìBPüôÿôBcõñíu| |
qA J@ BG ÝBíu kpâ ëõédì .løk|þì ûôçÎ|úG .QuA 12|B| ô 8|B| ô 5|B| ô 3|B|
óly| ÌýéÒqA ûôçÎ|úG þégAk ÿBø|ÿrüpðõg koAk wìô òø@,ïõýñéu ,ÿôo ,p×vÖõñíu
.lñÞ|þì ÿpýâõéW óõg | |.QuAïqæólGÿApGúÞ

19

óApùO úéXì

|!!!J@ lýzÞ ôo õPK kpÞ }õìBg ôo óõürüõéO úGAõg |:þðBßO úðBg
|...}kpGJ@îñÞàÖúñýHðlGqôoóõPz^ ôo ïByõyBK : Q×â {yõâok lÏG {ðq ÿôo }Bø úßè,îýñÞ ÅõÎ lüBG ôo êHì ïrürÎ|- |
|!óôpýGlìôAJ@qAþÞBñupOkpìúü}BWúG ûkõG{ýKúÛýÚkàüQñüçð@òüpg@oBýG !ú×ýTÞ þéýg úzýíð áBK
Q×â þì þø kõG îø úðôõük ÙpÆ ÿsõèõñßOkBGûlðq õLìBy ô ëBíPuk ôpG ?úzýíð áBK úãýì þÞ|- |
|.|...ûly áBK îzüAo@ îOpPgk xôk òì .îñÞ þì }rýíO ïkõg oBýG
!!!ïpg òì kpÞ þì pßÖ {íPzÞ êýG BG ïkq îñì ???òülñhð îupLýì ëAõu úü BðAlWô#
úzýì AõÎk þPÚô óoAlð RAõé¾ úÞ BýWoBg òüA ûoApÚûBìpg@îðôlýìóõ^úzýìúÞûBìlñ×uA#
þñýìq Iýu äük úO Býhüpì lýPvðôk þì# ???òñÞïõíOôoAõÎkúÞòñßýìoBßý^ þì úðõg Èuôôo ûp×u úãük îýñÞ þðõßO úðõg
óoAlð ûkpÞëõÓzìõìpßÖþéýg úO ,ÝBOA YñÞ ïoArýì Iy 9 ôo æBÓy@ ,îðõßO
óoAk þhüpì Iýu äük úO oAõük ôo îyBLýì ôo ÿB^ ûlðõì

!îülñhG îø BG þíÞ QÚk Akpì þðõßO úðõg úG æBc BO#
|.|.........lükpÞ

ïrürÎ :kpì .....úñÞ rýíO úzýy kAõg þì kpì
| |......oBýGôoúüBKoBù^óôA
|.|......îùG ûlG úìBðqôo ïrürÎ
|.|......îPuk ûlG ôoõy úzýy ïrürÎ
|.|.....æBG ïpG òÞ àíÞ ïrürÎ
|.|.......îPÖõýð pýãG ôo úüBKoBù^ ïrürÎ
|| þì áBK ïkõg òýüBK BýG õzíâ ïrürÎ : óq
rüpG"îuA úG Qvø úñürâ úü þðõßO úðõg õO#
|.|....îñÞ
| |"ûpG |
ô ÿpO|ÜÖõì þñÞ ûkB×PuA }qA pPzýG þ^pø
lýÎ Iy BO oõzÞ puApu ok IzìA qA#
úzýì ïBXðA pPÏüpu RAoBÞ ôpíýð BPüBùð ïBy

þéýgúãýìûpýìûAoúðõgõOîðBìBìûqôolñ^| |# ,ókpÞþðõßOúðõgþéÞBìõðBg| |
þéýg .kAk òì úG ôoBíy Alg úÞ îèBdyõg J@ óAõýè úü þãG óõzùG ÿoAk RApW ûBì àü BO
| |úyBKþìóôkûoAkþðõßOúðõgúuAôþÏýHÆ
|!ûlG
QÛécõO òñßýìôo úGBPýøBì
îvÚ QÞpG òýíø úG
?úý^ Qýéý¿dO áolì ïlýupK ûpvK qA#
|!|!!ïoAk| B.z.d |úãýìoôôôpÒBG
?QÚõðôAþ^þñÏü| B.z.d |ïlýupK úÞ QuBXðôA þðõßO úðõg {hG Rnè QívÚ#
îPÖpâ îéLük– oôq– úG þñÏü úãýì kBPÖA QPuk qA ëBuoBK lýÎ úÞ ÿA úPvK óôA
{üoõhýì þñßýì AlýK ôo QÖo BXÞ ÿlýíù×ð
ÿlüpÖ@ Ap^ úãük ô òüA BüAlg

îßíðBGwGqAúzßðõñìAlg| | õükAo ïçu õèA :õükAo úðrýì äðq îèBg pvK# òýñÞ ëô ôo þ^ úíø ç¾A BÚ@# ïoAk RoBÞ þüBýì úÛýÚk úü îéâ pøõy#
îñÞkôklñLuAïkõgApGïpG| | |!!??ïBýK ëõÓzì õñì òøm QuBø Rlì Qvø þèAõu úü ïoAk RoBÞ AAABýG úÛýÚk úü ïrüqqrÎ pøõy
þuoBÖ óBGq QyAk úÞ þðôA îñýHG ïAõg þì ûkpÞ ïoAk RoBÞ BýG ïrürÎ òì ïoAk ÿqBð pøõy ú^
þOkõg þP×â úÞ ïA þðôA |.lüBìp×G úéG : úíðBg QÖpâ îýí¿O úÞ ly þ^ ,kpßýì ÑApPgA ôo ô ëBu þðBüBK ÿBøqôo óly àükrð úG úWõO BG
?Qvý^ ïApãéO| # óõýéýì50 }õO ïkpÞ AlýK ØýÞ úü òì : úãýì ?Bø? >Õ<{ìôk Õ úyBG >Ý<{èôA Ý úÒBGoõÚ ólýñy Ädì úG , þðBßO úðBg ÿlW pÇg
ÿBW úG xpG ïkAk úG pPÞk : îãýì pPÞk îPÖo# .lýüBíð ápO Ao êdì BÏüpu ÝõÖ ÍB×èA qA àüpø
Bíy úÞ þñPyAk Quôkô IýXÎ QÞpc þÎõð |.úèõK ÿlW þßü .lüpýãG ÿlW Ao oBÇgA òüA B×Çè
|.|.lññÞ þì úPvGAô kõg úG Ao Bíy úG òüpÖA : úíðBg ïkoõg Bñc úèBýK úü õñíu
úÞ lüoAnãG ïBýK ÜüpÆ òüA qA lýøAõg þì ? ûlG QèBc óæA Jõg : úãýì úPzâpG úPvy }pÖ BO oBù^ óæA BO QÖpãð
|.|.kpýâ þì Ao óBOokBì ôolK ÿBW úÞ ÿoõÇG ?? úzG AlýK {HcB¾ îèõãñy ô kBy îýéýg îzOAlÖ úð îP×â
ûrOôpK ïBø úðõâ ô ïBHè úð# úuAô òýãíÒ äñø@ úü ïAõg þì úð : ûlýì JAõW úðõâpø Bøqôo òüA| Bø xôpÎ õð úG oAlzø#
îñÞ QuAõgok {HcB¾ úðôlñG Bñc ïA ûkôo õO Ao êdì AoõÖ lülük kõg pøõyokBì qA QHdì
îñßýì äðo úü õìBøõì úÛükpø úð |.|...Büok îükõG úPÖo ïpPgk xôk BG qôpük# úðôpG úéG ïA ûlÏì õO
ïoArýì þãðo rñè úð îñßýì oõßýðBì úð õO kBPÖA îñÞ þgõy }BøBG îuAõg J@ oBñÞ îñÞ Qßüpy ïBükBy õO ïlìôA QuA þíPc þðBßO úðBg pÇg|.|...lýñÞ ápO
lüoAk Quôk Bü@#
ïA ûkBu ÿ ûkBu ú¾çg |!?lýzgolG BW úíø ô úzýíø ;JAõhPgo ÿæ ;þèBÚpüq |úÞ ÿrürÎ óBPuôk#
|.|...lýðrG êýéÞA óBOkõg úG îz^qAoôk pãük ÿBWpø Bü ô ëB`hüpüq
lýãG îñì úG lüléG ÿA úãük ûAo ?úý^ îüBÚ ... ,iýu ,îýu, oBãýu ;ûkAõðBg
{ðq lük QzâpGoBÞpu qA úÞ ÿkpì þPìçu#
|!|!òükpÞ
|!|!QuA àükrð þðBßO úðBg lýyBG óBüpWok

|
ok Bøkpì òPÖpâ oBßG ÿApG ûly óBdPìA þyôo#

20

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
21
?úý^QíuA|- | ?Ap^ þðôlýì
|.óõüBíø|- | ïoAlð ëõK óõ^
ïoAlð ëôôôôõK þíù×ýì
?úý^QéÓy,úGúG|- | ûqBO úðB×uBPì þèô ïoAlð xôk ïkpÞ þì pßÖ ëôA
|.oAkoõHðq|- | .ïoAlð ëõK ïlýíùÖ
úý^ {Píßc îðôk þíð#
?ÿoþìBXÞ,úGúG|- | þèô kBýìok AkpÖ ÿpýãGqôpìAôoôpGApüq ÿõì
.|.qAõøA|- | þñßG þøBHPyA õì úü ôpGA Èg ôo qA úñßð Alg
úðõíýì þèBg }BW ûBì àü BO äñzÚ
?ÿoAkQüpHÞ!þüBWIXÎ|- | QuApvK Mâ | .|
|.|.úð|- | òñßýì ëk kok îø BG óoAk
:úâ þì RApGBhì úG úðq þì äðq óõð Øýc#
õO ,qBG úzK ákpì ,QíuA óôA BG !úíßðô úð|- | þì úâA ,ûlñéG þéýg Bì ò×éO îýu lýzhHG BÚ@
?ÿo þì õO úÞ qAõøA ûo þì äu Bìpâ òüA îÞ úü ÙpÆ óôA qA lýñÞ ØÇè úy
| |.|...!}lýzßG

320 koBø úâ þì ûphG koBø ûo þì þüBÚ@ úü|# ||
.ûoBýì {uAô 160 koBø óõð Øýc .ïAõg þì ?úýÞ qA pÏy òüA òupK þì óõð Øýc qA#
úâ þì óõð Øýc .320 îP×â :úâ þì úøBÚ@
|"râpø kpýíð ïBðõßð kpì BülÏu"
.úñÞ þì qBG BW úGõg {vñW ,õzð QcAoBð |...lýñßG þüBíñøAo úü îðôk þíð úâ þì
|| |.Qvø pÏy kõg ÿõO pÎBy îuA òâ þì

ZAôkqA òì BG úâ þì ûpPgk úG ûpvK úü qôo úü|# |!ïBðõßð kAõW ,ïlýíùÖ óBø@ :úâ þì
?þñÞ þì úü p×ð úü óõGBýg ÿõO úâA ,îñýHG õãG :þèôA#
ô õéW ïpG òì ô ,úðq þì ûoAk ô úPÖpâ ôo þðAõýc
|!úð úâ þì ûpPgk þì þ^oBÞ òüA úG ,îñÞ QÏðBíì }oBÞ òüAqA
þì þâlðq þyõg ô þGõg BG píÎ àü pvK ô
?òâ
|!úñÞ |!ÿokApG wc :þìôk
òñÞ }oAlýG óBýì ,ûkõG ûlýGAõg óõð Øýc#
||
|!kAõgþì|Pin CodelÞòýKòñýGþì .óõð Øýc pu õO ûoõg þì nÒBÞ qôo úü#
|
|!ûpýì þì BW ok BW óõð Øýc
òâ þì ók þì óõzð QzãðA úü óõð Øýc úG# òñýG þì ,lññÞ þì ûBãð óoAk þì pG ôo nÒBÞ
.þßü úâ þì ?QuBOlñ^ òüA
|!"pW@ BO ôk" :úPyõð }õO
òüA òâ þì ók þì óõzð {ùG QzãðA BO ûk lÏG ||
|!àü olÛ^ !ÿAô :úâ þì ?QuBOlñ^
|!kBýì áõW þÇdÚ ,ûpýì þì óõð Øýc#|
úâ þì òW úy þì ko òWoBñÞ qA óõð Øýc|# ||
?kõG þ^ òüA úéèA îvG
îg kpì ,lñPÖo ôqo@ ûB^ àü pu pG þWôq#
îüpG òâ þì ïkpì ,ûpýì þì }pg óõð Øýc# ûB^ êgAk úG úßu àü ô kpÞ þüôqo@ ,ly
|.|.îýãG QýévO {ùG þgõy ÿApG lñÞ þüôqo@ QÖpâ îýí¿O îø óq .QgAlðA
RpK ûB^ êgAk úG óBùâBð ô ly îg ÿkBüq þèô
þíðpßÖ ç¾A :úâ þì óõð Øýc óo þì þPÚô
|!úyBG úPyAk êýìBÖ úíø òüA òì pg ïkpÞ |.ly
| kq ÿlñhHè lÏG ly ûkq QùG ÿA úËdè lñ^ kpì

úG lðlýuo {Puôk ô óõð Øýc úèrèq eH¾# |"|"!úñÞ þì oBÞ BÏÚAô ûB^ òüA" :Q×â ô
|.|.îø ûo þì ëBu QvýG qA lÏG qBHèkô Quk ÿBÚ@#
þyôpÖ {×Þ ûqBÓì
?ÿkõG oAlýG úèrèq Izük :Q×â óõð Øýc
|.|.ïlýíùÖ eH¾ ,úð :Q×â {Puôk |"!îüly îcArì îø qBG Bì" :úâ þì
||
õükAo Bü ÿlðõg úìBðqôo ÿõO :Q×â óõð Øýc
?Q×â ôk }pøAõg Ap^ úÞ ûpýâokqõñø óõð Øýc|#|
|!þßü }kõg ,ûoAk okApG BO
,kõG îHýW õO ÿoArø úü ,úð :Q×â {Puôk
|!ûkoõg ëõK ïlük eH¾ úG ,úPuAõg þì QüpHÞ xõGõOA õO óõð Øýc#
|| :úâ þì {ýPuk êÓG

þì þ^ äðo îÞ rìpÚ úG óõð Øýc òýP×â úâA#
?úâ

|!þðBíu@rìpÚ
||

þì }qA ,úy þì Bñy óBìpùÚ óõð Øýc#|
òýìq qA :úâ þì ?ÿkpÞ Ñôpy BXÞ qA :lñupK

|!þÞBg

óApùO úéXì

:lüõâ þì pãük ÿBW ok ÿõÚ óBñ`ð@ qôoõð òzW Qíßc #
QynãGpâk ëBu àüqBG ïpíÎq lì@oBùG óBGq þuoBÖ óBìkpì ûkôldì qA úÞQuA
QynãGpËð {ýKqA úPvø@þâlðq ïBíO ok þéìApÖ òzW àü úG ,úPÖo pOApÖ
þèBcok òüA .QuA ûly êülHO òýìqoôBg
ïkõG òÆô BG úzýíø òì ògBð ô Qyõâ êTì úG òüA BG BøkoõgpG iüoBO ëõÆ ok úÞ QuA
QynãG p×u ok îñüpPùG píÎ Ø¿ð ú^pâA ok BPc ,ûkõHð óBvßü kBýñG òùÞ òzW
ûkAq óõuoõO kBPuA pÏy ûoBK òüA ok oApÚ þðBGpùìBð koõì ó@ ÐÆBÛì þgpG
Apüq ,lñÞ þì ûoByA qôoõð òzW úG BdüõéO BO úÞ QuA òüA QýÏÚAô BìA .QuA úPÖpâ
pu" òzW pãük pýHÏO úG Ao qôoõð óBßýWBO løAõg îø qôoõð ,Qvø oBùG úÞ þðBìq
ÿoôpì ,òüA qA úPynâ .lñüõâ þì rýð "ëBu QíßcôoBùG BG ûrýPuqôoõð BG ûrýPu .kõG
Quk þGBüqoA ô {üõg úPynâ þâlðq pG AlW îø qA ôk pø òüA Apüq ,QuA þùèA
FrW ëBu ëõÆ ok óBvðA ÿBø ØÏÂ ô koô@ àü úßéG ,Qvýð ûlýÛÎ qôoõð .lñPvýð
þíð wÞ aýø òüA pG BñG ,QuA QýÏÚAô
.QuA ÿqôoõð ÿBø Qñu
òzW"qôoõð úG ÿôoõy óBPvßýWBOok þßýWBO ÿBøkôpuokqôoõð
ô J@qA pãük ÿkõíð úÞ lñP×â þì îø "oBÞ
léW ok .kõG ó@ þéýídO þPvýðõíÞ äðo
ûoBG ok "àýWBO ÿôoõy ÿlKõéßvðA" îXñK
:QuA ûlì@ qôoõð
pHPÞA þPvýèBýuõupýHÞ JçÛðAqA wK"
qôoõð .kpÞ AlýKõð óõíÃì òùÞ òzW òüA qôoõð ÿoBâlðBì qAo .lyBG ó@pßñì lðAõO
,)oBÞ( Qñdì ,àýð qBÒ@ lýÎ úG Bì óBìqok .QuA òýíørýð
oõÏy óBGq ô QuA oõÏy òzW qôoõð
êülHO Bø Üég þPuôk ô þðAõW ,îËð lýÎ îø kAríøoõÏyôpÏy ,òüApG BñG .QuApÏy
".QuA úPÖBü
ÿBø Qñuô óõEy ïBíOpãük óBìq ó@ok .ôk ó@ kAríø ,qôoõð ô lñPvø
qA ô ly Ñõñíì þðBPuBG òzW òüA lñíyqoA ÿBÖos úG îø qôoõð ô oBùG úG óApÎBy úWõO
.lðkpÞ þì kBü "oBÞ lýÎ" óAõñÎ úG BùñO ó@ óAoôk ok qôoõð òzW .kkpâ þìpG iüoBO
àüsõèõDlüAoBzÖ QdOrýð ûoôk ó@ óApÎBy ok .ûkõG òýXÎ qAô@ ô pÏy BG ûoAõíø òùÞ
qA oBývG ÿBø óBPuAk þhüoBO ÿBø JBPÞ
:lñüApvG òýñ^ lðkõG oõHXì òzW ok óApÎBy úG óBøBykBK ú鶾 ô {zhG
òÞApdu ïrÎ ,rýg ,òì êâ,lyoBùG úG BüAlø ÿBÇÎA .QuA ûlì@ óAôApÖ qôoõð
!òÞAo@ô IüqõO ÿoBÞúOpÞô {×Þq þÎõð ,ÐÚAô ok qôoõð òzW ok óApÎBy
ókôpu úG Ao Bùð@ô kõG óApÎBy úðæBu kríPuk
.)QuA òøApýK þñÏì úG úOpÞ( :Bü ÿBÛG IHu ô ûkpÞ pýu Ao óBvðA úÞ QuA òüA ok .kpÞ þì ÜüõzO Bø údülì ô oBÏyA
:Bü îñýG þì þÞoBùGõð úG û´qôoõð þéì lýÎ qôoõð AoBhG ok .kõy þì ôA RBýc :lvüõð þì þÛùýG úéíW qA ûoBG
îñýG þì þÞoBÇÚ {y úG ûo´ Bùéâ þì Qìpc oBývG ,kõG óBðBGq þuoBÖ ïõíÎ ÿkBíW ûBì îøktø ,úHñy YñK qôo ô"
lì@oBùG ,lì@oBùG
lì@oBÞQÚô óBÛøk úG
þ^oõPÞApO óBW à´í´Î oBùG ê¿ÖokoBÇÚ {y úG ûo´ Bùéâ qA {ýK úÞ lýÎ òüA úG Bøçì BPc .lðkpÞ qôoõð òzW úG )kõÏvì óBÇéu(pýìA ,pgæ~ A
!þ^ ÿpýâûApíø Apì îñýG þì þÞoApÚ àü úG ûo´ Býðk óly óBíévì qA lÏG ,ûkõG þéì RkBÎ ïçuA ô lðkõG ûkoô@ oBývG ÿBø úülø ô Qvzð
.)QuAõíÎþñÏìúGàí´ Î´ ( þì oBùG qA Ao þâlññüpÖ@ àýWBO ïkpì äðo ,lðkõG ûkpßð ápO Ao lýÎ òüA ïkpì îø úÞ -ApÏyqA kõñypÏyô .QÖooBývG ØéßO
óBÓéHì úéíW qA úÞ ÿôoõy óAoôk óApÎBy oBâqôo ÿBø þPhu úíø îÒpýéÎ ô lñPgõì@ ".lðkpGþìûlüBÖó@qA,ûkAkþìçuA-þñük ô ...ëk ÕoBÖ ô oBâqôo òüAok kõG ïBÞkBy
ê¿Ö ok ,lðly þì Jõvdì ïBËð ïBãzýK ûlñü@ úG ô lðkpÞ þì QìôBÛì ,oBâqBuBð pø QdO Ao qôoõð òzW àýWBO ïkpì kõÏvì .kõìpÖ rýð Ao óBGpÇìô .kõìpÖ Q鶾
ok QÞoBzì úG BøpÏy úðõâ òüA BG Ao ïkpì oBùG .lðkõG òýHyõg {üõg ïkpì oõéßèõÖ .lðA úPyAk þìApâ þÇüApy l¿ýu .lðkpÞ QÎB×y Ao pÎBy )ÿqAo(
úÏìBW ô )þÞApPyA úÎorì( qõhéÞ oBÞ oBßy@ êýèk úðBýì ÿBýu@ ÿõãýuoBK ïok oArø ô lÛð úG kõìpÖ oBñük
óAoôk ok ûõßyBG òzW òüA ,úðB×uBPì òüA ok .QuA òzW òüA úG óBð@ þãPvHèk
:lðkpÞ þì ÜüõzO ô þéì ÿBø }qoA pãük pGApG ok ÿôoõy ØéPhì ÿBø ûoôkok ïkpì þðAôo ÈüApyoBS@ | |"...þøBìpø)úüpùy(ûpøBzì
óBý^qõhéÞúPuk ÿBø ëBu ô ly ïçÎA Ñõñíì óBßýWBO þHønì qBÒ@ BG úÇg òüA ïkpì .QuA úPÖBü JBOqBG kBPuA ÿkçýì îPvýG ûlu ok BìA ô
óAôo Apdu IðBW BG .lðkõG ïôpdì ó@ QyAk þìApâ qA ïkpì qAok pËð Ùp¾ ,qôoõð ïBüA ok ûtüô úG ,oBùG ê¿Ö p¾BÏì RBýGkA oAnâ úüBK ,þñýÎ òülèAol¾
óq }õW òüpG úíz^ úðBùG ô Bø }ôo BG àýWBO óApÎBy ,òüA kõWô BG oBâqôo pýâBK ô Quk Rçßzì ô êüBvì qA óBýìok qôoõð òzW ÿoArâpG ûoBG ok ,àýWBO
óAõWôpýK RpýÒ Ì×c Ao ÿpÇÖ Ýõyôoõy òüA óõâBðõâ ÿBø qAõzýK úG Jõy@ëk ÿBø úðApOôpÏy ókôpu ,oBùG ëôAok IHu úG" :lvüõð þì óBßýWBO
pgAôAok úÞ ÿpÎBy ,JBøô îPuo ëõÚ úG BìA Aqpýì BPc .lðkAk þì ëBÛPðA ïkpì úG ,ûkpÞ úÞ úðõâ ó@ ,lñPgAkpK þì ÿkBy úG ,úPÖo ó@ ûBýâ( Bø þñPuo ólì@ok QÞpc úG QÚô ok
àýWBO óApÎBy ÐíW úG ÿôoõy ïBËð píÎ ïBËð RõvÞ {ýK óApÎBy qA ,ûkAq óõuoõO ,lýÎ òüA )óly ÙkB¿ì( ólì@ QuAo )Bø
ûlükBð Ao qôoõð óAõO þì úðõâ ú^ ,QuõýK :lü@ þì pG þìkpì þÎBGo ôk òüA qA òüA qA .lü@ þì QÞpc úG îø óBvðA QÏýHÆ
?kpÞ óBùñK Ao òyôo qôo ô QÖpâ :kõG úP×â þðBìq úÞ ÿôoõy þPvýðõíÞ lì@pG äðpyõg úèæô lyqôoõð êíc :lñüõâ þì óBßýWBO úÞ QuBW
:îüõâ ,lñupK pâA ?pÎBy ,þPvýÞ lì@pG äñ^ô Ùk ÿByBíO úG êHéG ,QÛýÛcok .êíÎokrý^úíø,)òükoôpÖ(

!QvýðõíÞ
ôpÖ Bø Iy QíéÊ ok óAõO þì þÞ Ao õO îüõì oBO pø ,óõg ûpÇÚ pø ,w×ð pø lðlyqAôpK úG úéíW Aõø óBÒpì úðAk,úéÒÿBøQzÞólì@QÞpcúGl¶ ýÎòüA
lý`ýK !QvýðõíÞ lì@pG äñO w×ÚqA òì ëk Õpì þñýìq Rç¾Bc pãükô oBÞô QzÞ qBÒ@ô
22

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
23
lñHéÆþìqAokpíÎAlgqïkpì pu ÿlýìABð õük ÿBK ok óAõO þì þÞ Ao õO
kpÞ îøAõg IéÆ Ao õO RolK qA òì koô@ kôpÖ
Ao ÿqôoõð ÿAõø ô ëBc pãük þèrÒ ok BÇÎ koAkóBPuAo}pÎúGpuõOoôBGQgok
:QuAûlýzÞpüõ¿OúGúðõâòüA óBPuAk óAoArø õO óAõg Q×ø qA óBùW
oBùG AkõuqApK óBÚõzÏìoAqBG lñÞþì ...koAk
oBùG Apdu úãñOpG lðq þì êâúßu Qý¿hy {ýÞ óly ïõßdì qA wK
kõy þìpO ïpHèk ÿõìô óAoBG lðq þì úðqôo ólyqBGô ,ÿôoõy kBdOAok òýèBPuA
oBùG Bøl¾ôA ÿõìoBOoBOpG lìk þì úøk ok úzülðA ô êíÎ ÿkAq@ ÿApG þß^õÞ
kpÞkBG Ao ïpPvÞBgô kq þÚpGô lì@ BG àýWBO óApÎBy úÞ kõG ÿkçýì 1960
oBùG AôpK þG QynãG òýèôA ÜzÎõ`íø ô,lðkoô@ôoþéìÿBøóBìo@úGpPzýGRApW
Qvýðoôk òP×ßy BO ,îÒoõhì ,þüBùñO ú^pâ }pãð ok òükBýñG ÿBøp¿ñÎ qA þßü qôoõð
oBùG BùñO l×ßzG îuõìoB^ óBýìok .kõG lülW óBüpW òüA
þðq þì îOBýcqôoô Iy ÿôqApOqA qôoõð qA êýéXO qõñø óBìq ó@ok ú^pâ
oBùG Ao Bì Iyôqôo lñÞþìpGApG þÞ ,îüso ÿBø QuBýu {ìpð BG BìA ,kõG Ñõñíì
õð pÏy ÿõðBG ,ÿlñXg úðAqpÖ ÿApG oBùG óAõñÎ úG qôoõð ÑõÂõì úG àýWBO óApÎBy
ê¿Ö ,óApÎBy pãük óõ`íø ,àýWBO ôo {üõg þéì Qüõø Qvhð p¿ñÎ
qBÒ@ ÿApG þP¾pÖ ô ,îÒ qA þüBøo ,ÜzÎ :lüõâþìþéÎpýyÜüækByóAôo.lðkoô@
ôA .QuA QHdì qA oBypu ô JAkBy þâlðq òì ÿqôpükoBü ,lýuoqôoõð
:lüõâ þì òì ÿqõvèk ÿApG BýGqôo àü
rüo ,áoBHìoõðrüpG qôpìA BìA ,lðA úñùÞõO ÿBø îÒ
ûlðqAõð JBPÖ@qA òì ÿqôoõð QvýðõO îÒqpPyõg
Iýu ÑõéÆq kõypK úÞ úìB^pãükqA,àýWBOpÏyÿõðBG,oBvgpéâ
ûlñgpßy ÕBG ÿBÃÖ ô oBùG ÑõÂõì úG úÞ QuA úÇg òüA óBüApu
êâpÇÎq QuA þOnè ú^ "oBùG ÄHð" pÏy .koAk ûtüô úWõO qôoõð
ólýèBGô ólýzÞw×ð qôoõð BG pÎBy oBâqôo ÿoBâqBuBð pãðBýG
Ao kõg ûkq ûq kõWô :QuA
...ólýèBLG JBPÖ@ok îzüõg ÿkAq@þðAlðqõ^
,þPvýðõíÞ ÿsõèõDlüA óAlðq qA óly Bøo BG òÞïA ûlñG ,òÞïA ûlñG ,AoBùG
òzW qAõzýK úG þÏðBì aýø óôlG Bø àýWBO {O@ô J@ô kBGô áBg êTì úG
ëõÚ úG .lðôo þì qôoõð ,{üõg þéì ûõßyBG òÞïA ûlðq ,òÞïA ûlðq ,AoBùG
q lüBHð ô QukõG ú^ ó@" ,ÿoõøæ ëBHÚA óAõñÎ úG qôoõð ïBÛì ÿBÛOoA úÞ QuA þñP×â
QukõHðôQvüBGú^ó@/QÖoløAõgóBýì oBñÞ ok ,ó@ qA ûõßyBG êýéXO ô þéì òzW
."kõGløAõgóBíø qA ,pãük þÎBíPWA ô þuBýu êüBvì
ôþüBðBìûoBGok,àýWBOpÎBy,JBøôîPuo þøAõg ÿkAq@ {HñW ÿBø QuAõgok
:lüApuþìòýñ^qôoõðÿoAlüBK 1990 úøk êüAôA ô 1980 úøk ok óBßýWBO
QuBKpG óBíu@BO òùÞáBg òüApG .kõG ÿkçýì
lGBO þì lýyoõg BO óBñÞBu pPzýG úÞ óBPvßýWBO óBzglG ok
Büok óõ^ QuA ÿoBW ÿok JBðoq úÞ QuA YüAoqõñø þPñu ,lðA þéýÎBíuA ó@
kkpâþìoBypu úñýü@óBvðA ÿôooõðq QüBÎo BG qôoõð ÿBø òzW qôo òýìôk ok
kkpâþìoAlýG óçHéG ÿAl¾ BG ómõì Ao ÿrý^ þvÞ qA óAõO þì ÁBg ÈüApy
þøBì óõ^ ÿA úíz^ pø ok ûBì ëçø úPuAõg ó@BíPc úÞ QyAkoBËPðAô QuAõg
QuBé© Æ¶ fpÆÈüApyòüAqAþßü.lyløAõgûkoô@pG
ok pßy³ îývð qA kôApO þì îð-pßy ôo òüA qA .QuA pÏy IèBÚ ok QuAõgok
pýãHy ÜyBÎ óBðAõW qA ÿoBývG úÞ QuA ïõupì
kõy þì êâ òP×ßzG BG õO JAõg pdu BGlññÞþì}çO{üõgkApìúGólýuoÿApG
pýHÏO ûqBWA óBzGõHdì okBì ô olK qA ûõýy òýíø
qôo ûlük þñyôo Iy úìpu BW òüAok ,úWAõgpýì BÇÎ .lñøAõhG Ao ôA BG Qé¾ô
QuA ok Ao þzglG Qñu òüA ,Ýôm }õg pÎBy
þøAõg úÞòýü@pø úG :QuAûkpÞpüõ¿OþüBHüqúGþÎBGoàü
óBPvßýWBO kpÞ îøAõg JpÆ ô ïrG ô ly qôoõð
QuAqôoõð lüôBW òùýì kpÞîøAõgIXÎoBÞóBuú^úÞpãñG

óApùO úéXì

óBPuoõâ úG QHuBñì òüA úG úÞ QuA óBâkpì qA ókpÞ þâlðq ÿBø|ëBu òýPvhð qA ,óBvðA #
.lñøk|þì óApãük úG ô lðpG|þì áAoõg ô lðôo|þì ÿoô@kpâô oBßy ûAo qA úÞþðBìq ,þÎBíPWA
,óBâkpì pøôpÖ ô óAôo“ :úÞ lðlÛƒPƒÏì óBýPƒykoq ,lðAonƒâ|þƒì oBƒâqôo þƒøBƒýâ ÿBƒø|áAoõƒg
}õìApÖ QyAk ÜéÏO ÿõG úÞ Ao þvÞ ûBƒâ aƒýø ÿBøkAlüôo qA þgpG oApßO ô QzâqBG úWõPì
ô úðBg úG òükoôpÖ òzW ïBãñø ëBu pøô lñÞ|þíð
.ly ëõ¿ÖoApßO þñÏü ,þÏýƒHÆ
”. lðkpâ|þìpGkõgúðByBÞ ïBãñø ,Bø úÖõßy îuõì ,Bø|óAlñG iü óBìq
úýùO ,Bø îuo úéíW qA ,úƒXñK ÿBƒøqôo ok
óBƒdüoõƒGA .ûkõƒG þƒHønƒì þƒñƒýƒƒü@ ,AnƒƒÒ ókpƒƒÞ
ô }oõgqôo YñK òüAok óBÞpHâô ... :lvüõð|þì
úÞ ,lñüõâ þíøô Ao óBâkpì ÿBø|óAôo ,lñùð JApy
oArìpGô òPhK AnÒ .kpýâ AnÒ ó@ô lüBýG ûkpì óBW
qA ;QuA ûkõG îuo ïoBù^ ópÚ ok ókpƒG óBƒâkpƒì
ô lñ×uApg@qôo YñK óBýìqoAõg :xoBÖ BO ïqoAõg
òüA úG Üdéìô QuA ó@ þK ok úÞ ÿpãük qôo YñK
ÿApG óBâkoôpÖ ÿBøqôo ok ,xoBÖ þèBøA lñðBì ,ûBì

.lðoAnâ|þì AnÒ óBPuoõâ ok óBâkpì fAôoA
ok ,îuo òüA ûlðBì BWpG ÿBø|Roõ¾qA þßü

lýuo ûAoqA óApüA Qéì þãðAkôBW kBíð ,qôoõð
îýðAlG lüBGqôoõð koõìok ú`ð@pø

pg@ úHñzXñK“ òPÖo óBPuoõâ úG ,BPuôo ô pƒùy .kpÞ kBü qA rìpø qôo ) îèBÎ iüoBO qA îP×ø ûoArø ÿAlPGA þñÏü AlW pãülßü qA Ao óBâlðp^ ô óBâlðpK ÿpýâ Q×W
ëBu ëõÆok úÞ þüBø ûkAõðBg ûtüô úG ,QuA ”ëBu ) úÚpPvì úvíg ( úXñK ,oBùñèA Ø¿ðok JBPÖ@úÞ þPÚô .kõG òükoôpÖ ûBì qBýð þñÏü ,ÿqoôBzÞ óAoôk ok úHuBdì úG qBýð .kpÞ
ô Bø|ûBãOoBüq úG òPÖo .lðA|ûkAk Quk qA Ao ÿõÃÎ ûkqAôk qA àü pø ,óApüA òùÞ ÿBíð ëBu pGBñG ô Bø|ÿlñG ê¿Ö ;QyAkpGô QyBÞ óBìq òPvðAk úG
{ýƒK qôo ,rýð ô – úHñzXñK ok ,”oõHÚ êøA RoBüq“ Ao ëBu ûlðBì þÚBG qôo YñK ô QuA qôo þu ëBu ûBì .kõG óBÆpu ÐèBÆ ô ,kõG þσýƒGo ëAlPÎA úÇÛð ok òýPvhð .koô@ kõWô úG Ao þÎAoq ô þðBÛøk îüõÛO
ïBÎ þíuo – ëBu qôo òýPvhð kAlìBG ô qôoõð qA ô óBGq ok (àPýK ,úÚpPvì úvíg ,àXñK ,úXñK qôoõð òzW {üAlýK BG ,Bø úÏìBW úíø ok óBíâ þG ,Bø ê¿Ö úHuBdì
õƒéK( áAoõƒg Bƒø|ûkAõƒðBƒg ,qôo òƒüA ok .QƒƒuA oBíy qôo ok ( árýùG Bƒü ) þƒðAolƒðqBƒì îƒüõƒÛO ,ly|þì ûlük pO óBu@ ó@ pƒýƒýÓO úÞ ûBƒì }kpƒâ
óBßükrƒð oArƒì pƒG Bƒìpƒg ô Aõƒéc ,óBƒð ,)}oõƒg lñðBì Ao qôoõð òzW ,þuoBÖ RBƒƒýƒƒGkA ok þãñøBíøBðô Bø|þüBuoBð ûpg|æBGô .QÖpâ Roõ¾
ÕAp^ Bü Ðíy óBãPynâ ûqBO oArì pG ô lðoAnâ|þì .lñüõâ ) óBýPykoq ô Bø|äñøpÖ ,Bø îuo ,Bø òƒýƒü@ qA pãük ÿoBývG ,QyAk þðBÛøk îüõÛO BG ,ÿpíÚ îüõÛO úÞ þüBƒø
qôo ,óApüA ÿBøpùy qA þgpG ok .lññÞ|þì òƒyôo “ {y qA þßü BG óBìríø úÞ Ao qôo YñK òüA .lñøk|þì QHvð óBøBykBK òýPvhð úG Bƒø|ólƒíƒO lýyoõg }kpâ xBuA pG îüõÛO îýËñO ô úHuBdì
ô óBzüõg qA ,oAkArÎ ÿBø|ûkAõðBg ,lýÎ qA {ýƒK BO úXñK îuApì .lñƒPƒÖpâ|þì òzW ,QuA ”oBHñùâ ,ÿpXø îXñK ô ïoBù^ ópÚ óBâlñvüõð ô óApÎBy ÿAoAk ûoAõíø óBýðApüA krðok ëBu .QÖpünK Roõ¾
oArì pu ok ô lññÞ|þì þüApünK Aõéc ô AnÒ BG óBßükrð Ao ëBu ëôA ûBì {y þíuo îüõÛO úÞ ,1304 ëBu ,>ÿp¿ñƒÎ< ,>ÿpƒùƒ^õƒñƒì< ,>þƒuôkpƒÖ< óõƒ^ úøBì ûk óBPvìq :ê¿Öôk êìBy þðBìq ,ûkõHð ê¿Ö
,úÏýy óBýðApüA úÞ QuA îuo rýð ô .lðõy|þì ÐíW ,>úüõßvì< ,>ÿkõƒÏvì< ,>ÿpHÆ< ,>þðôpƒýƒƒG< Q×ø óBPvGBO pãük þðBìq ô ;ûkõG úøBì ôk óBPvGBO ô
ô óBìBìA pHÚ RoBüq úG ,êüõƒdƒO ëBƒu ЃÚõƒì ok .ly|þì oArâpG ,kAk oApÚ qôo àü ô þu ô þhüoBO ÐHñì úÞ pãük ÿoBýƒvƒG ô >ÿrƒükpƒâ< óBG@ qA ( ûBì YñK óBPvìq ô )óBG@ BO òükoôpÖ qA ( ûBì
ÿqôoõð pýì ï|çuA qA {ƒýƒK RBƒýƒGkA óBíâ þG óBð@ ÿA|ûoõÇuA úG òùÞ «BPHvð þðBìq qA ïBXðApu ô ,ûkõG ) òükoôpÖ BO
.lðôo þì óBâkArìBìA óBìq qA Ao qôoõð òzW ÿoArƒâpƒG ô qôoõƒð ,ûkõƒG úPynâ .QuA ûlükpâ îývÛO úøBì úu ê¿Ö oBù^
þðBßO úðBg úÞ ,ûqôo YñK òzW òüA ÿBø|òƒýƒü@ úéíW qA ,Bø|þìqoAõg ,Bƒø ÿlƒÓu ûBƒì ô ëBƒu“ :óApƒüA qA
þgõy ÿApG ,kõHðoBÞô ûBìô ëBu ÿBøqôooBíyok .lñðAk|þì >lýzíW< þøBykBK ok Bø|þñìoA ô Bø|þÞôkBKBÞ ô Ýpy ok Bø|óBƒPvýu
koõì ok pPzýG Ao ”þðBßO úðBƒg“ f|çǃ¾A úÞ lðkpÞ|þì JBhPðA ÿpýìA ô îÞBc ,þìpâpƒu ô qôoõð òzW ûBì Bü Bøqôo þðApüA ûBì ô ëBu óBíø kBüq ô îÞ óôlG ,óApüA JpÓì
,BøoArGA ókpÞ pýíÏO ,ólüpgõð ,ókpÞ rýíO ,òPvy òzW óBüBK ok ô ,kõG oô@ ûlñg {üBøoõPuk ô oBPÖo
úG ,qôoõð ólýuo ApÖ QHuBñì úG ,Bø xBHè ,Bø }pÖ ,óBâpùì óõ^ þüBø òzW ÿoArƒâpƒG Rlƒì ”.QuA
.kpÞ|þì oApÖ óBìkpì oAq@ xpO qA Bü ( qôo àü |«æõíƒÏì ,pãük ÿoBývG ô ûlu ,Aléü
úP×ø oBù^ BO úu úÞ þðBßO úðBg òüA ok .lðpG|þì oBÞ ÿBøqôo ok úÞ Ao þðBvÞ ,qôpìA óBƒíâ þƒG úÞ ,qôoõð òzW þèô .Qvýð pPzýƒG ) Iy àü
þüBø úéýuôô BøoArGA| þìBíO þPvüBG ,lzÞ|þì ëõÆ Roõ¾ ô äðorìpÚ ÿBø|xBHè BG ,òükoôpÖ Qvhð ÿBƒø|òƒƒýƒƒü@ ô Bƒø|òƒzƒW“ f|çƒÇƒ¾A }A|ûoBƒƒGok
úñüBÏìôpýíƒÏO ,rýíO ,BW úG BW ,QuA úðBgok úÞ BG úÞ îýñƒýG|þì óBGBýgôonâô ú^õÞok ûly ûBýu úP×ø ôk Bü àü îÞ Quk ,QuA pOBüõâ ”ÿqôoõð ëBu qBÒ@
qA þgpG .kpýâ oApÚ kõg ÿBW úG ûoBƒGôk ô ûlƒy ïpâpu Ao ïkpì ,ólý¿Úo ô ólðAõg ô ókq ûpƒüAk úÞ QuA òüA pG ûlýƒÛƒÎ Ao óBƒuBƒñƒy ïkpƒì
ô Bø|ûkpK ,BøõéGBO ,Bø }pÖ Bü ,óqô òýãñu ÿBøoArGA ô Bø|þgõy ûlðBìqBG ,lðpýâ|þƒì þƒèõƒK ô lƒññÞ|þƒì . koAk úìAkA ,òùÞ ÿBø|ûôpâ ô Bø|ïõÚ óBýì ok ,ëBu qBÒ@ úHuBdì
úðBg ok îø ó@ ,oBG àü þèBu ÈÛÖ ,pãük ÿBø|úéýuô YñK îÞBc“ô ”ÿqôoõð pýì“ JBhPðA ÿBø|þìpâpu óAoBâqôo qA úÞ ÿqôoõð ÿBø|òƒýƒü@ô Bø|îuo Bü QzÞ qA ÿA úécpì BG ûApíø ,ÿqoôBzÞ óAoôk qA
þgpGok .kõy|þìrýíOô BW úG BW ,ÿqôoõð þðBßO ûlük ÿqôoõð òzW ÿBøqôo ok BùñƒO úÞ QuA ”ûqôo VoA úG lÏG êvð úG þévð qA Bø|ó@ ÿoArâpG òùÞ ok õð ëBu qBÒ@ úÞ QuA QùW òülG ô ûkõG QyAkpG
lñ×uA ûBì úHñyoBù^ òýPvhð óBXüBGom@ ÿBøpùy qA ok kõg óBð@ô ;pãük þñzWô QÚôok úð ,lðõy|þì ,þâlðq ÿBø|ûõýy þðõâpâk BG pürâBð úƒG ,ûlƒýuo ÿBøqôo òýPvhð ok Bø|òƒýƒü@ ô BøoõzÞ pPƒzƒýƒG
ÿBø|}pÖ ókpÞ rýíOô òPvy úG )úèõì úHñyoBù^( ,ûqôpýÖ þWBc :lñüõâ|þì ,lñðAõg|þì úÞ þüBøpÏy ÿBø|óBìqBu ,þñýyBƒì ô þƒPÏñ¾ ÿBƒø|ÿsõƒèõƒñßO ëBu qBÒ@ .lyBG|þì oBùG Bü ô óBPvìq Bü ,rƒýƒDBƒK
þÏíW ÉBHOoA êƒüBuô ,Bø óõðBÚ ,Bø êƒÓy ,ÿoAkA lükpâ pƒýƒýÓO }õhPuk þðBìq lñ^ pø ,óBýðApüA
.koAk ÁB¿PgA úðBg . ûqôo lñ^ þèBu ,ûqôoõð lýÎ Qƒüõø úßð@ óôlG – lük îýøAõg úÞ óBñ^ – lƒülW Åo|æA áõéì þñu JBPÞok >þðBù×¾A ûríc< þèô
ûrHu òPyBÞ ëBupg@úHñzXñKô óBâkpì ÿBøqôo ô JAk@ qA .QuA úPÖBü ëõdO ,lølG Quk qA Ao kõg úýÚBHèA oBS@ ok >þðôpƒýƒG óBdüoõGA< ô FBƒýƒHð |æA ô
kBü qôoõð qA {ýƒK òùÞ ÿBø|òýƒü@ qA þßü ( úXñK qA þPvüBG ,qôoõð qA {ƒýƒK òùÞ ÿBø|îuo ( óBvðA QÛég óBìq qA ,þðApüA ëBu qBÒ@ úÞ lñüõâ
þðBßO úðBg ô ÿoõu úHñyoBù^ ,) úÚpPvì úvíg
24

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ok ”ëôA qôoõð “ úÞ lðôpG þðBvÞ úðBg úG Qvhð óAõO|þì ( óApüA ÿpüõÞô ÿrÞpì ÿBøpùyok ”õéK xBHè lñìqBýð óBÞkõÞ ÿApG úÞ QuA îuo ÿoBÞõßýð òPyBÞ ïBãñø ,óBPvìq þðBüBK ûBì ,ûBì lñ×uA
ÿBø|ûkAõðBg .QuA ûkAõðBg ó@ qA ÿõÃÎ Qynâ ÿBøpùy úíø ok óAolðqBì ô ó|çýâ qA pýÒ Q×â ô àíÞ ÿApG úßð@ qA {ýK àýð oBÞ òüA ,lññÞ úýùO Roõ¾ úG ”lýÎ ûrHu“ òPyBÞ .QuA úéÒ ô úðAk
,qôo òýíéù^ô òýíP×ø ,òýìõupG óôrÖAoAõâõu ÿAnÒ ,Bø òzW ÿAnÒ {ýƒK ÿlñ^ BO ) óApüA ok óBÞkõÞ úG ólðByõKõð xBHè ÿApG ,lyBG þøApíø Bø|úðBg úíø ok ,òùÞ óAoBâqôo qA ,óõãy ô òükBíð
qôoõð òýPvhð ,kõy|þì oArâpG lXvì ok pPzýG úÞ “ òüA ô .kõG ÿlñíOôpS ô ûBÖo úðBzð ô þðBíùì
BÖõPì åpì qA ûBì ûkqBü qA {ýG QuA òßíì úÞ ô pýÛÖ – ïkpì úíø ÁBg áAoõg ,AnÒ ”òüpPùG .QuA qôoõð òzW .QuA ïõupì Bø|ûkAõðBg úíø òýG ok ô
úÞ QuA qôo òüA ok ô .lññýƒzð|þì úðBg ok ,konãG ô l¾ ok ÿkpì àýð pâA .kõG qôoõð Iy ok – þñÒ ô Bø|úý¾õO ,Bø úPyõð ok Ao òùÞ oôBG òüA qA {ýK qôo YñKô QvýƒG “ ,òùÞ óApüA ok
òO qA Ao ûBýu xBHè ,lðôBzüõg ÿBø|ûkAõðBg ØÚô Ao þßéì ,óByBÞ ápPuA ok ,{ýƒK ëBu YñK qA :úÞ îýñýƒG|þì ûoAõíø ,ÿqôoõð ÿBø|Øý¾õO ïBg Qzg qA óõPu ûkqAôk ,pùy óAlýì ok ,qôoõð
úÞ ”ëôA qôoõð“ ÿBø|úvéW .lðoô@|þì ok óAoAõâõu ûkõíð ÑBýPGA YðpG úèBu úíø“ ó@ lì@ok qA úÞ lñÞ|þì BG ô îüpýãG kBü óBPgok qA ,îýñÞ ÿôpýƒK QÏýƒHÆ úG ô õW þðõPupG ,ïlñâ þðõPu pG ,ly|þì BK pG
ô lük ÿBÃÖ qA ëBc òýÎ ok ,koAk òükBíð úHñW ÐýÂô ,ápPuA þèBøA ïBíO úG úÚpPvì úvíg pg@ qA ô þðBìkBy óõãy úÞ ,îýyõLƒG õð xBHè ,oBùG ólì@ ûpýO qA QuA þøBýâ ( úéýWBÞ ,|çÚBG ,YðpG ,IýOpO
oAlük ô .QuA oAkoõgpG ÿqôoõð ÿBølükqBG ,) QuA pPì þPƒðBu 50 úG ó@ úÚBu úÞ ,óBHÞpì
QýévOoAõâõu ûkAõðBg úG ,ëôAqôoõðok ,óBâlññÞ .QuA {ìAo@ }Bì ô xlÎ ,lXñÞ ,kõhð ,BýƒGõè ,Rom ,óqoA
”þðBìkBy ÿôqo@ “ óBð@ ÿApG úßéG ,lñüõâ|þíð kôpu BG ,òükoôpÖqôo òýízyokô ;lñƒPyBÞ þì
îuo .lñðrð lG ëBÖ õð ëBu qBÒ@ ok BO ,lññÞ|þì úüõvèBG ,pýƒHÞ ô pýÓ¾ ,VBðA ô oõÞm ,Øüpy ô ÿqôoõð ÿBø|áAoõg ÿApG ô lðlñÞ|þì Ao Bø|ûrHu òüA ,ÿkBy ô îðpO ô
úÞ kõy þìoArâpG þüBøpùyokpPzýƒG ,ëôAqôoõð Iy ok úÞ ,ûkõG Qýð òüA úG óBíâ þG ,”lñðBupG úG ,òùÞ þGkA ô þhüoBO ÿBø|lñu ô Bø|JBPÞ ok
óBãPy nâok kõG kBü óAõñÎ úG Ao lñ×uAqôo òüpg@ Bü( qôoõð òzW ûtüô úÞ þüBø þÞAoõg qA Rolð .lðlñÞApK|þì õu pø úG þâlñgpÖ
.lyBHð ”õéK “ þG wÞ aýø ûp×u qôoõð .QuA úPÖo òhu lyBG )pãük ÿBø|òzW qôo ûk úÞ QuA îuo Bø|úðBg úíøok ,qôpìA
.lññßð ÿoAõâõu ëBu þðlük lýÎ Bü ,ÿqôoõð lükqBGô lük ,Ao Bø| ”þðkoõg “ qA UdG óBgoõì ô óBâlñvüõð ô à^õÞ ÿBø|ÙpÊok ,qôoõð qA {ýK úP×øôk Bü
,lükqBGô lük ,ÿqôoõð ÿBø|òýƒü@ úéíW qA þùülG Bü ô BHüqBð ,ûkBPÖA BK {ýƒK ,lüBy þüBø úðAk ...ô ûqõÞ QzK ,JBÛzG ,úuBÞ ,åorG
ÿlýÎ Bü ,ÿqôoõð úülø ,qôoõðqôoúÞQuAîuo.QuA ”þðlüklýΓBü ,lƒÏG úG ïoBù^ ópÚ ÿBø|JBPÞ ok .lñPvðAk|þì ÐÚõì .lðoBÞ|þì ... ô }Bì ,xlÎ ,ïlñâ óõ^
þíuo qôoõð QHuBñì úG ókAk ÿlýÎ ô úülø ô ú×üBÆ ,êýìBÖ óBâorG ólük úG Qvhð ûoBGok ,pTð ô pÏy úG ,ÜýÚk ÿBø|ؾô ô fpy þPvüBG ”òýu Q×ø“ ûp×u ÿôo ô êüõdO ëBu
ô Bø|{ßzýƒK qA þhüoBO ÿBø JBPÞ ,QuA òùÞ þPèrñì ô þÎBíPWA ô þíéÎ ÿBø|Qý¿hy îÞ pãük ÿBø|òýƒü@ ô Bø|òzW ô óBâpùì ô qôoõð ,óBXüBGom@ ÿBøpùy qA þgpG ok .lðoAnãG ûrHu
qA lÏG ô ï|çuA qA {ýƒK – ÿqôoõð ÿBø|{zhG úíø ,Bø þðlük lýÎ òüA qA ÿoBývG ok .lðôo|þì ,Bø òzW ÿBø|áAoõg þâtüô ô Ñõð qA þèô ,Qvýð ô ïlñâ òPyBÞô ókpÞ wýg úG úHñyoBù^ òýìõu
ô óBøBykBK úG QýƒÎo qA ,lñøk|þì pHg – ï|çuA ô þhüoBO ÿBø|JBPÞ .lðoAk QÞpy ûkAõðBg óBvÞ ÿBø|úðBg ok úð ô óApýìA ô óBøBykBK ûBãPuk ok úð òüA .koAk ÁB¿PgA ÿqôoõð ÿBø|ûrHu ÿApG xlÎ
,óApüqô úG óBðApíßc ô óBøBykBK qA ,óBðApíßc ô BøoBGok þíuo ÿBø|þðlük lýÎ qA BùñƒO ,þGkA ô ,úPyAk úãð ûkrýu qôo BO Bø|ûkAõðBg ok Ao Bø|ûrHu
úG óAlðBg óApPâorG qA ,óApÎBy ô óAoArâoBÞ ,óApýƒGk îø qõñø úÞ þíuo .lñøk|þì pHg óBvýƒDo ô óApýìA .QuA úPÖpð þñhu ,ïkpì úìBÎ úðBg qA ”olG ûkrýu “ ÿApG úÞ þðBìq qôo òüA ok
.lññÞ|þì ûlñvG ó@ úG ,Bø úðBuo ô Bø|ÿoArâpHg ô kBP×ø òüA ok úÞ þüBø {øôtK ô Bø|úèBÛì ok
.óBÞkõÞ ûtüô úG ,óApPß^õÞ Ao Bø|”lükqBG “ pürâBð úÞ ÿqôoõð ÿBø|”ólük“ pG óôrÖA ,ûly úPyõð qôoõð ûoBGok pýgA úèBu YñK .lðqAlðA|þì óAôo J@ok ,lðôo|þì óôpýƒG
þuõGôo ô þuõG Quk BG ûApíø ô ,koAk ëBHðk ûtüô ÿBøAnÒ qA ûBâ ,òýu Q×ø ûp×u ÿBø|þðkoõg òýu Q×ø ûp×u
úðBýìBÎ ÿBøoôBG êýÇÏO úÞ ,òükoôpÖ Qvhð ÿBøqôo ok ,QuA ok ,ëBu ëôA Iy ô ,qôoõð qA {ýK Iy
ô êüõdO ëBu ïBãñø ÿBøoBP×â ô BøoBPÖo lñüõâ|þì ô( òükoôpÖ ûkrýu BO ûBâ ô ,QuA þíuo kBü ØéPhì ÿBø|úÛÇñìô Bøpùy þPñu ÿBø|ûkAõðBg ÿBÃÎA úíø úÞ QuA òùÞ ÿoôBG ô îuo
Bü Jõg ÿpSA lðAõO|þì ,úðBýìBÎ oôBG úG ,qôoõð qôo ô óBPuôk ô óAlðôBzüõg òýƒG ) òükoôpÖ pg@ BO ÿBø|þâtüô BG úÞ þüBø þÞAoõg .QuA ûly kôoô úËdè( êüõdO ëBu ÐÚõì ok ûkAõðBg
qA þgpG .lyBG úPyAk ëBu ÿBøqôo ïBíO ÿApG lG lì@ ô QÖo .koAk úìAkA ,àükrð ô oôk óBüBñy@ þãñøBíø úÛÇñì pø ÿBø|ûkoôApÖ Ñõð ô þíýéÚA ok kõg úðByBÞô úðBgok ) êíc ZpG úG lýyoõg
,îýƒGBü|þìrýð þhüoBO ÿBø JBPÞok Ao BøoôBG òüA ok ûtüô úG – úédì ô ÿõÞ ok ,Bø ûkAõðBg þøôpâ òüpO|JBýíÞ ô òüpPùG ëBc òýÎ ok ô ,QyAk äðo lý×u ûp×u ok .lñü@ kpâ òýu Q×ø ûp×u oBñÞ
oBíyokô ,QuA þøB×y ÿBøoôBGpãük ÿoBývGô òüA .QuA úPÖpð óBýì qA qõñø – à^õÞ ÿBøpùy – þÎBíPWA ÿBøpzÚ úíø ô ;kõG úÛÇñì ÿAnÒ þÞAoõg þðlýƒüôo Q×ø ,úéíW qA ,òýu Q×ø
VoA úG Bø|ûkAõðBg ok úÞ QuA úƒÏìBW oõéßèõÖ ûtüô úG ,úPynâ Iy qA þuBK BO ,BølükqBGô lük ÿApG ,Bøqôo òüA ok úÞ lñyõÞ þì – rýð óApýÛÖ ô kBíð ô ,kõy|þì qBÒ@ ”x“ Ùpc BG úÞ QuA
êýǃÏO Ao úðAqôo oBÞ lñðAõO|þíð úÞ þðBvÞ ÿApG ÿBø|ûkoôApÖ ô Bø|þðlýƒüôo þðAôApÖ pG þðõãy
:QuA ûlýuo .lññÞ þPuk ûkBzâ ,pPùG ÿAnÒ ókoô@ îøApÖ ,lXñu ,ûrHu ,Iýu óõ^ – QuA ÿqoôBzÞ
qôo ô êüõdO ëBu ïBãñø ok úÞ þvÞ- .koAk úìAkA ,lññÞ ÿrÞpì ÿBøpùy þgpG ô óApùO ok qôpìA –Bø òüA lñðBì ô õñíu ,úÞpu ,pýu ,ÝBíu
lñupg }oBÞ qA ëBu ïBíO ,lyõLƒG õð xBHè qôoõð ëôA qôoõð ô qôoõð Iy ok ókoõg þøBì õéK ÿrHu ,óApüA ,pýy þÖpÊ ,Ðíy ,úñü@ ó@ pG óôrÖA .lðoAnâ|þì
óAõPG lüBy ô ,QuA îuo qôoõð qôo ok õéK úPyo äðo Õpì îhO ,QuA ó@ ok YðoBð úÞ J@ þÖpÊ
.kõG løAõg úÞ QuA îuo ÿqôoõð ÿBølükqBGô lükok “ .QuA úÛÇñì òüA ok qôoõð ÁBg ÿAnÒ úÞ Q×â ,óBð ,rìpÚ þøBì ,úñü@ ÿôo þÒpì îhO ,ûkpÞ
,lýñÞ oApÖ îÒ ô ûôlðA qA êüõdO ëBu ÐÚõì- þñük JBPÞ ô úßu ,êHñu ,êâ ,J|çâ ,ÿrHu
rýð ) ... ô BPuôA óBýPykoq ô ó@pÚ óBðBíévì(
.lyBG oôk Bíy qA ûôlðA ô îÒ ëBu ïBíO BO ok ûp×u òüA .QuA òýu Q×ø ûp×u {hG Qñüq
.QuA òíü lG lüoõhð Aôk qôoõð qôo-
úßð@ qA {ýƒK ,qôoõð kAlìBG ok wÞ pø- .QuA ûkpPvâ ûkrýu qôo BO Bø|úðBg pPzýG
kõg òO óõPüq òÒôo BG ô lz`G pßy ,lüõâ òhu õð xBHè ólýyõK
løAõg îèBu Bø|çG qA ëBu úíø ok ,lñÞ Jp^ Ao
þíuo ,ÿqôoõð ÿBø|òýƒü@ ok õð xBHè ólýyõK
.lðBì pýÛÖ ,êüõdO ëBu ÿApG ,xBHè úýùO .QuA þðBãíø
òhu úßð@ qA {ýƒK ,qôoõð kAlìBG wÞ pø- þPñu úÏìBWok .koAk|þì ëõƒÓzì kõg úG Ao þñÒô
lñÞ kôk ïõì ûoBK úu ô lz`G êvÎ úHOpì úu ,lüõâ xBHè úýùO ÿApG óBPukpüq ô óBPulýùO úG úWõO
lc ok þíuo – óBÞkõÞ ÿApG ûtüô úG – ÿqôoõð
.lüBü B×y ÿkok pø qA òzW ok óApýìA ô óBøBykBK ókAk QƒÏég .kõG ïArèA
ïBãñø ,oBHßü þèBu ,lðA|ûkpì úÞ þðBvÞ- óBPuk püq ô óAoArâoBÞ ólðByõK õð ÿApG ,qôoõð
lüBGwK.kkpâ|þìpGúðBgúGBùð@ ”pøôpÖ“,qôoõð
ô olñÞ ólðAqõu BG ( ô òyôo Ao ÕAp^ ,rýíO Ao úðBg .kõG
}ôpÖ ÿBøoAqBGô Bø|ûBãyôpÖ úÞ úPynâok
.kpÞ }õg ÿõG )kõÎ úG Ao kõg xBHè òPgôk ïkpì ô kõHð úPgôk xBHè
óBüBK BO ,lñÞ úüpâ qôoõð qôo úÞ þvÞ- ô Qgôk ÿBø|QGõð ,lðkAk|þì }oB×u Bø|ÉBýg
ÿBø|ÿoAõyk qA þßü óBÆBýg ÿqôo úðBHy oBÞ
.lñÞ|þíð Bøo Ao ôA ûôlðA ëBu ok ,qôoõð qA {ýK ÿBøqôo ok pâA .kõG Bø|ûkAõðBg
ëôA ”ïlÚ}õg“p×ðàülüBGqôoõðqôo- ÿBø|óBìqBu ô Bø|úuolì ,Bø úédì ,Bø ûkAõðBg
qA {ýƒK lüoAk RpÖBvì l¿ÚpâA .kõy úðBg koAô
pýg ókpÞ p×u îøkoBù^ qôo .lýñßð p×u ûkrýu

.QuA wdð ókpÞ oBÞ ûkrýu qôo .QuA

25

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

:îýñýzñG oBËPðA ok úÞ Qvýð pPùG þâlðq óApùO úéXì
þéý¿dPèA ÕoBÖ oBËPðA ok
ÿõu úG ÿA|ûkBW úÞ îýGBüok BO løk þì ÿoBü {hG Rnè ô BHüq ,Bì þâlðq ó@ qA lÏG lÎBÛPì òýñ^ Ao óBìkõg Bì úíø #
ûBãzðAk úG QzâqBG .koAlð kõWô þPhHyõg !kõG løAõg QyAk îýøAõg ÿpPùG þâlðq úÞ îýñÞ|þì
óqô {øBÞ
óqô {üArÖA lýüBýG ..QuA ûkBW òýíø kõg ,þPhHyõg ,îükpÞ úGpXO Ao Bø|òüA ÿ úíø úÞ ó@qA lÏG :pâA
oBÞ úG Ñôpy .îüpHG Rnè úËdè pø qA QuA þüBørý^ òýíø ,þâlðq úÞ îýíùÖ|þì ûqBO îýøk pýýÓO Ao óBì êÓy
RpWBùì Bì úG Rpý¿G òüA .îýuBñy|þì ÐðAõì Ao Bø|ó@Bì úÞ
ûqBO óBPuôk ïq|æ lñíOkBÏuô kBy þâlðq àüqBÒ@ÿApG îýñÞ RpWBùì
ZAôkqA îüõy Bñy@ ÿA|ûqBO kApÖA BG

R|çýÇÏO Ñôpy îýñÞ ZAôkqA
úÏíW eH¾ :pâA ly løAõgpPùG þâlðq| ,îýñÞþìpßÖ

lülW ïAô QÖBüok oBËPðA ok îüpýãG ÐýÖpO
õð òýyBì àü lüpg îüpýãG QìBÚA
Bø ÈvÚ QgAkpK qBG îüõy Bñy@ ÿpPzýG kApÖA BG
îüõy oAk ú`G
óBPvìq ô rýüBK ô óBPvGBO ô oBùG :þPÚô îüõy|þì úPvgô
ZpG ëôA líùÖ|þíð óBì wýDo îýñýG|þì
îüoAlð ápPzì óBGq
óõürüõéO qA óBìpËð koõì îéýÖ {hK îýíùÖ|þíð Ao pãülíø
ókpì ïôAlì úWõO úG óBì óBÞkõÞ îýñýG|þì

klXì lèõO lðlñìqBýð
...ô ... îýñÞ pH¾ QuA pPùG
løAõg pPùG þPÚô þâlðq îýüõâ|þì kõg BG
.l¿Ûì àü úð ,QuA p×u àü þPhHyõg
kBy ÿApG úËdè òýíø qA pPùG þðBìq aýø : úÞly
,lñÞ pýýÓO óBì wýDo
.koAlð kõWô ókõG îýøk pýýÓO Ao óBì êÓy
.lüpHG Rnè ëBc qA ô lýñÞ þâlðq îýñÞ p×u ÿpãük ÿBW úG
R|æAõEu úG lýñÞ þÏu ô lýñÞ pßÖ óõñÞA îükpãG ÿA|ûqBO óBPuôk ëBHðk úG
lñÞ ÅõÎ Ao }oBPÖo óBìpvíø
:lýøk iuBK püq îýyBG úPyAk pO|àýy òýyBì àü
ïBð Ao óBùW ïkpì òüpOlñíOôpS qA p×ð YñK-|1 lññÞ ZAôkqA óBì ÿBø ú`G

..lüpHG îüôpG þ¿gpì úG
ïBð Ao pg@ þðBùW ïBW YñK ÿBø|ûlðpG-|2 ....îüõy úPvzðqBG QüBùð ok ô
aýø ,þPhHyõg ÿApG úÞ QuA òüA QÛýÛc
.lüpHG .koAlð kõWô óæA òýíø qA pPùG þðBìq
lðkpG Ao êGõð ûrüBW úÞ ÿp×ð ûk òüpg@-|3
?þÞ wK ,úð óæA pâA
?lñPvø þðBvÞ ú^ òüA pPùG .QuA {èB^ qA pK ûoAõíø þâlðq
ïBð Ao oBßuA pOpG pãüqBG ûk òüpg@-|4 îüpýãG îýí¿Oô îüpünLG Ao QýÏÚAô òüA úÞ QuA
QhHyõg ô kBy ,êDBvì òüA úíø kõWô BG úÞ
.lüpHG
,QuAêßzìB« PHvð?lýøkiuBKlýðAõOþíð .îýñÞ þâlðq
óBíø ,þâlðq úÞ luo|þì óBì ëBýg úG
?QvýðoõÇñüA úÞ þÏðAõì úÞ kõy|þì Ñôpy þÏÚõì ,ûAõhèk þâlðq
úG Ao|þìBuA òüA wÞ aýø ,lýyBHð óApãð
:lðôpG oBñÞ ,lñPvø óBì ûAo pu
..koô@|þíðpÆBg ïpð úXñKô Quk ó@BG óõñÞA îø úÞ þéßzì
ÿBø|óBzð !luo|þì óBüBK úG ÜüõzO ÿBøqôo
}õìApÖ ÿkôq úG óBâlðpG !lðpýâ|þì áBg oBhPÖA îýñÞ|þì
îýñÞ ïBíO lüBG úÞ ÿoBÞ
!lðõy þì îýñÞ Ùp¾ ÿoBÞ ÿApG lüBG úÞ þðBìq
:lýøk iuBK Bø ëAõEu òüA úG óõñÞA îýñÞ QgAkpK lüBG úÞ þüBø|þølG
Bíy QýGpO ok úÞ Ao kõg îéÏì úu ïBð-|1
...ô
.lýüõãG,lðA|ûkõGpSõö ì
ÐÚAõì ok úÞ Ao kõg óBPuôk qA p×ð úu-|2 28

.lüpHG ïBð ,lðkpÞ àíÞ Bíy úG qBýð
xBvcA óBy ÿBø þðBGpùì BG úÞ ÿkApÖA-|3
.lüoôBýG kBü úG ,lðA|ûlýzhG Bíy úG Ao þâlðq ïpâ
Rnè Bø|ó@ BG þPHd¾ îø qA úÞ Ao p×ð YñK-|4

.lüpHG ïBð ,lüpG|þì
?Qvýð oõÇñüA ,ly pO|ûkBu |æBc
,lðA|ûlýzhG þñÏì Bíy þâlðq úG úÞ ÿkApÖA
ÿpPzýG RôpS ,lðoAlð ”Bø|òüpO“ BG þÆBHOoA
þðBvÞ Bø ó@... lðA|ûkpHð AorüAõW òüpPùG ,lðoAlð
,lñPvø Bíy IÚApì ,lñPvø Bíy pßÖ úG úÞ lñPvø
Bíy oBñÞ ,ÈüApy ÿ úíø ok úÞ þüBø óBíø

.lñðBì|þì

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
29
rürÎ ÿBø þðBù×¾AqApO äðoq

ô þPvýð pPÞk ó@ úÞ þP×ãð òì úG Bíy Ap^...ïkAk Bø|Äüpì óBýì ok {ýK Iy lñ^ #
?þuBñy|þíð Apì ûkAqokApG þøBì úÞþüBÚ@àü Q×âly koAô ïA þzñì
ô QuA ûlì@ koAk Quk ok þâorG
BG îø ôA.QuBì úðBg orüpÖ ok þøBì îP×â
ÿApG BO lýølG Ao {èõK êÚAlc wK :Q×â þPcAoBð .lñÞRBÚ|çì Ao Bíy løAõg|þì
lüly úXùè àü BG ëBu óBýì kpì àü
.ïphG pãük þøBì àü }pPÞk ûkA« kôlcþøBìàüúÞþèBcokôlykoAôþßéýâ
ôA úG óBìõO oArø QvýG ÿoBvìpy BG òì ô ô kõG {Puk ok åorG óõéüBð úvýÞ àüok þüõéýÞ
wÞ ó|çÖ ÿõíÎ òì úÞ ókpÞpßzO úG kpÞ Ñôpy
.îPgAkpK òüA ú¾|çgô ÿkAk RBXð AoôA óBW Bíyô îPvø
ÿApWBì úÞ ïly úWõPì lÏG qôo lñ^
ô QuA ûkAk jo îðAoBßíø qA ÿkAlÏO ÿApG þùGBzì ... ô QuA ...þéGBÚBð ú×dO þøBì
úGô ûkoô@óBù×¾A úG þøBì QðAô àü ÙpÆ A«pøBÊ kBü úG Ao >wÞ ó|çÖ< ïkpÞ pßÖ ú^ pø

.QuA úPgAlðA þðBù×¾A óBßyrK .ïkpÞ pßzO ôA qA ô îPÖpâ Ao þøBì þèô ïkoôBýð
úG Ñôpy îðq ô ïkpG úðBg úG Ao þøBì Iy
BO ïkõg! îñÞ|þíð áBK þøBì òì úÞ kpÞ pÒpÒ
úÏÇÚ ô ïkpÞ rýíO Ao þøBì ô îPvzð Iy Ø¿ð

.îPyAnâ orüpÖ ok ô ûkõíð úÏÇÚ
óBíø ïlük ïly úÞ IÇì koAô p¿Î AkpÖ

.QuA JpÇÃì oBývG ô QuA ûkBPvüA kpì
pPÞk ÿBÚ@ Q×âô lüôk îÖpÆ úG lük Apì BO
òüA lüBG òì...ûlG wK Ao þøBì...QñìAk úG îPuk
Bíy úG þøBHPyA îølG pPÞk ó|çÖ úG Ao þøBì

QuA ÜzÎ óBíø ólük BHüq wc

;lñðAk|þíð Qyq Ao óByokBì râpø Bø|ú`G pãüqBG óq àü BG îðBPuôk qA þßü #
ÝAô ÝAô óBypýÛÖ óBHcB¾ úG |ç« ¾A Bø|äu .kpÞZAôkqA QuA BHüq ûkBÏèA|ÝõÖ úÞÙôpÏì
òüA þPhHyõg úG úíø úÞ þðBìq Quok BìA
.lññÞ|þíð AlW îø qA Bùð@ lðkoõg|þì úƒÇƒHÒ pƒøõƒy ô óq

óBylG Bßu|æ@ ÿBìpu qA îø BøõíƒýƒßƒuA .lðly
ZAôkqA ûoBGôk îPuôk úÞ lýzßð þèõÆ...
.lü@|þíð
.kpÞ
úPyAk Quôk Ao þüBW Bü þvÞpâA ÿA|ûpù^ BG ÿkBÎ pPgk àü {ìôk pvíø
lýøAõg îø BHüq Ao Bùð@ ,lƒýƒyBƒG
”ólük BHüq wƒc“ Apƒüq .QƒÖBƒü .QuA þèõíÏì oBývG
... QƒƒƒƒuA ܃ƒƒƒzƒƒƒÎ óBƒƒƒƒƒíƒƒƒø ô pPzýG îPuôk úÞ luo|þƒì pƒËƒð úƒG BƒìA

.QuA }pvíø ÜyBÎ úPynâ qA pO|ÜýíÎ
lñupK|þìôAqA ÙApÆAok ëõÃÖ ïk@ÿA|ûlÎ

:...
pO|êãyõg RA|þéHÚ pvíø þƒñÞ|þƒíð pƒßÖ

?kõG
:løk|þì JAõW Bø ó@úG QýÏÆBÚ BG îPuôk
ô ly þì þðBH¿Î ÿrý^qA þPÚô «BÚB×OA !|«ç¾A !úð
ïpËð úG Qyq ô þzcô þƒéýg ,kq þƒì kBƒüpƒÖ

.lýuo|þì
.Qvýð oõÆ òüA ïA|þðõñÞ pvíø BìA
}õøBG ô úÛýéu BG ,BHüq úzýíø ôA òì pËð úG

.QuA
{ðBƒPuôk ,lƒðq|þƒì Ao Ùpƒc òƒüA þƒPÚô

...îüly úWõPì |«çìBÞ :lñüõâ|þì ô lðlñg|þì
óBy ókõG BHüq pÆBg úG Bø|óq :lñüõƒâ|þƒì
Quôk pƒâA úƒßéG ,lƒðõƒy|þƒíð þƒñPyAk Qƒuôk

.lñuo|þì pËð úG BHüq ,lñyBG þñPyAk

óApùO úéXì

pùy þé¾A ÿoBXO rÞpì úG óBƒPvÞBƒK ok rƒýð óAõñÎ úG ûoAõíø þPñu ÿBøoAqBG #
rýð ô }ôpÖ ô lüpg ÿApG ó@qA úÞ kõy|þì Ý|çÆA þPéì ô ïõÚ pø þãñøpÖ kõíð qA þPívÚ
ÿBøoAqBG .kõy|þì ûkB×PuA |æBƒÞ úƒèkBƒHì ÿApƒG úG úÞ ÿoõÆ úG ,lñPvø ô ûkõG fpǃì
qAô kõy|þì ûoAkA þPñu |«çìBÞ êßy úG óBPvÞBK qA óAõO|þì Bƒùð@ ûlƒøBƒzì BƒG þƒâkBƒu
oBývG óApüA ÿBøoAqBG úG ÿpøBÊ êƒßy ÍBƒdè úG ÿlý×ì RBÎ|çÆA Bùð@oôk ÿBø|úPynâ
îø oBñÞ ok ûlíÎ êßy úG Bø|æBÞ .QuA úýHy
óBPvÞBK þégAk R|æõ¿dì pTÞA ô ûly ûlý^ .koô@Quk
lñéüBO oôBñy oAqBG
.luo|þì }ôpÖ úG þüõéýÞ ô qBG Roõ¾ úG þì úPgBñy ”Ýpy rýðô“ ïBð úG úÞ lñéüBO
lñø þPñu ÿBø|oAqBG ûAo ô Bø ëBðBÞ òPyAk pÆBg úG oõzÞ òüA .kõy
.QuA úPÖBü Rpùy ïBð òüA úG klÏPì þG@ ÿBø
ô úÏuõO QùW ok Ao þð|æõÆ pývì lñø òøm qA oôk ó@ok oôBñy ÿBøoAqBG kõWô òüA pGBñG
óAõñÎ úG lñø úÏuõO ÿõãèA ô ûkõíýK QÖpzýK koAk ÿoôBñy ÿBøoAqBG lñéüBO .luo|þíð pËð úG
ûoAõíø óBùW úÏuõO IèBW ÿBøõãèA qA þ߃ü Saduak >áAôkBƒƒu òƒƒüõƒƒñƒìk< oAqBƒƒG úƒƒƒÞ
Ao ó@ kB¿PÚA îéÎ óAlñízðAkô ûkõG úWõO koõì

Býðk þPñu ÿBøoAqBG òüpO|IýXÎ

ÿBøoAqBG oBñÞ ok BìA .lðA|ûkAk oApÚ þuopG koõì ô >qkoB`üo àüokpÖ< ,>pGôspýK< ,>ókoBy< ô ûkõG þüBKôoA ô JpÎ ,þðApüA óAkpãðBùW úWõO oAqBG .QuA Bùð@ òüpO|ÙôpƒÏì qA Damnoen
þPñu ÿBøoAqBG îø qõñø ,ÿqôpìA óolì úPÖpzýK ÿA|ûlðqoA IèBÇì ó@ ûoBGok >QýíuA þOoôk< ,>ÿõíc RõÚBü< ,>þulÛì< óõ`íø ÿkApÖA JõñW ÿpƒPìõƒéýÞ 109 ok áAôkBƒu òƒüõƒñìk
þüBøoAqBG .koAk kõWô Qéì ôk ô kBP×ø oõzÞ ok ,>úÆõÇG òGA< ô >þñƒüôrƒÚ kõƒíƒdƒì BƒüpƒÞq<
pø qA ÿlñø Áõ¿hì ô ûqBO úüôkA ÿõG úƒÞ .lðA|ûkpÞ óBýG ,>þƒHƒé^ BƒýƒèôA< ,>þƒÖõƒƒPƒvƒì úƒƒéèAlƒƒíƒc< .koAk oApÚ áõßðBG
óBPvÞBK oAqBG óBW< ,>õhüô|çÞ< ,>àüokôA< ,>õèõKõÞoBì< ÿApG Bø|ëBðBÞ ÙApÆA áBƒg úƒÞ BƒXð@ qA
.luo|þì ïBzì úG ÿõu ô úðBýìoôBg ÿBøpùyqA ÿoBývGok ,oAqBG ,>úƒýðoôBƒO< ,>þƒñüoBƒPñƒÞ< ,>QƒƒðAo RoBƒƒÞ ok óAqoôBzÞ QuA IuBñì oBƒývG ÿqoôBƒzÞ
ëõHðBPuA þPñuoAqBG ô lðA ëõÓzì QýèBÏÖ ô oBƒÞ úƒG Bƒùð@ ÙApƒÆA
ÿoBývG lüpg rÞApì ô BøoAqBG ëõHðBPƒuA úG BøoAqBG òüA ok úÞ îø þèõ¿dì òƒüpƒPíùì
Bazaar BøoAqBG òƒüA òƒüpƒO|ÙôpƒÏƒì .QƒyAk
kõWô òüA BG .QuA Spice Bazaarô Grand .QuA ÿqoôBzÞ R|æõ¿dì luo|þì }ôpÖ
Bø|þðApüA qA ÿoBývG ÿApG ëõHðBPuA þPñu oAqBG þPñu oAqBG òüpPâorG ,rüpHO þPñu oAqBG
qA ÿoBývG úèBupø ô QuA ûly úPgBñy |«çìBÞ
,lññÞ|þì p×u pùy òüA úG úÞ þðApüA óApãykpâ óBùW ØÛvì
ÿBøoBÞ Qvýè ok «BíPc îø Ao oAqBG òüA qA lükqBG ÿBø|úðõíð qA þßü rƒüpƒHƒO þƒPƒñƒu oAqBƒG
ëõ¿dì Áõ¿hì oAqBG òüA .lñøk|þì oApÚ óBy òüpPâorG ô ûkõG ÿoBíÏì ÍBdè qA kpÖ úG p¿dñì
óBW BO Õpì pýy qA f|çǾA úG ô ûkõHð þ¾Bg RApÆBg rüpHO oAqBG .QuA óBùW ØÛvì oAqBG
lüBG kõWô òüA BG .kõy|þì QÖBü ó@ok kArýìk@ wK|ú^õÞ ô koAk kõg ëk ok þðAôApÖ úP×âBƒð
ÿBø|áoBì ô lüphG ê¾A ÿ|æBÞ úÞ lýyBG IÚApì ô ákõÞ pø ÿBñy@ ,ó@ aýK ok aýK ÿBø|ú^õÞ
.kõzð óBO Iý¿ð þHéÛO
...RôB×Pì |çìBÞoAqBG àü BìAô .QuA ÿrüpHO pýK
oõùzì ”þüBO“ ÿrLy@þééíèA òýGpËðqA ópÚ úG ó@ QìlÚ úÞ rüpHOoAqBG úÎõíXì
lñðBíø .lðoAk Quôk Ao ókoõg Bø|þüBO.QuA qA|þßü óAõñÎ|úG ,luo|þì ÿpíÚ –ÿpXø ïoBù^
ÿBø ûBãPvüA ,Býu@ Ýpy JõñW ÿBøoõzÞ püBu ,úPuõýK îø úG ÿBøoAqBG òüpPâorG ô òüpOBHüq
ô Bø ûBãyôpÖ ,Bø óBGBýg qA þüBW pø ok AnÒ ok ÿoBíÏì ô RoBXO QèB¾A pG ûlðq þøAõâ
BìA .koõg þì îz^ úG lñéüBO ÿBø ûBãzüBíð
oBývG þüBO ÿBøAnÒ }ôpÖ þðBGBýg ÿBø|oAqBG .QuA òýìq Ýpzì
ÿoõðBW oõW úíø Bø|oAqBG òüA ok QuA þðlük ,Bƒø|ûqBƒƒÓƒì {ƒƒüAo@ ,ÿoBƒƒíƒÏƒì àƒƒHƒu
òüA ok.QƒuBƒýùì ókoõƒg ÿApƒG ûlƒy JBƒHÞ ,Bø|úPuAo ,Bø|ó|æAk ,BøApƒvðAôoBƒÞ ,Bƒø|úƒ`íýO
ÑAõðA ,lðoAk úèBu òülñ^ QìlÚ úƒÞ Bƒø|oAqBƒG lXvì ô úuolì ÿkAlÏO kõWô ô êÒBzì ÑAõðA
jp^ ÿôopG ûly JBHÞ Roõ¾ úG îø RApzc úðõíð Ao rüpHO oAqBG ,lðoAk þhüoBO úñýzýK úÞ
ÿ úÚ|çÎ ïkpì þÃÏG úÞ lðõy|þì ûlükBø þPuk ô|þì|çuA ÿoBíÏì ô ÿoBXO Èýdì àü þèBÎ
,JpÛÎ :lñðBì.lðoAk Bƒùð@ ókoõƒg úƒG ÿkBƒüq
....BKoArø ,àèõìoBì ,àuõu ,iéì .QuA ûkpÞ þÚpy
ô RoBXO ok rüpƒHO QƒýíøA ô ûBƒãüBƒW
ô åorG ÿoAqBG kpÞ|þì JBXüA ,oBƒÞ ô IƒvÞ
ÿBø|æBÞ oBHðA ô }ôpÖ ,úèkBHì ÿApƒG ÿrƒÞApƒì
ëõÆ ok pìA òüA úÞ lü@ kõWô úG þGpÒô þÚpy

.kpÞ AlýK ÜÛdO iüoBO
koõì ûoAõíø rüpHO oAqBG ,iüoBO ëõÆ ok

30

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

31

óApùO úéXì

îGõHdì ÿApG þgpu êâ

ÐÚAô ok úÞ îPyAk Quk ok þãðo þG@|þìp^ léW äðo úG {ãðo þG@ óBíz^ , kõG ûly ÐíW {×üpÊ ëõÆ ok. kõy ïqBÎ ïôk þðBùW äñW ok Qìlg Qßíýð ÿôo qA >koBßð|çG óBW< #|
úËdè óBíøqA , lì@|þì JBvc úG òì þÖpÏì óBzð ÿoBùG úG {ñyôo rHu xBHè ok ô ,kõG Bø|êâ þG@ BG YüolO úGôk ó@ , ó@qA wK ûBì àüô ëBu àü úG ô kpÞIOpì Ao }A þzOoA xBHè QuBgpG
BìA , kõG løAõhð oBÞ ok þÛzÎ pãük úÞ ïlýíùÖ úG ûkAoA þG òì . lyBG úPÖpâ óBW úÞ QvðBì|þì lñPgAkpK pãülßü QgBñy úG ÿoBãð úìBð ô úHOBßì óBýì qA Ao kõg ûAo úÞ ïkpì ûõHðA ÿByBíO
qA þPc {yqoA úÞ ïkõG ûkoô@ Quk úG ÿrý^ úÞ òüA úG úWõO óôlG |«çìBÞ , îPyAkpG ïlÚ ôA Qíu þHéÚ áBg pG úÞ kõG ÿA úðAk óõ`íø úìBð pø . lñPÖpâ|þì {ýK ÿrÞpì åorG ûBãPvüA
îPvðAõO|þì úÞ þüBùHðApâ þPuôk , kõG pPzýG ÜzÎ . koAlð {ø|çÞ ÿôo pG Ao jpu êâ óBzð ó@ ôA úG Ñôpy ÜzÎ YüolO úGô kBPÖA|þìôpÖrýhé¾Bc úÞQzâ|þì ÿpPgk ëBHðk úG ôA . ly ëõÓzì
lñhHè BG {üBø Iè . ïly àükrð ôA úG þÞlðA Ao {HéÚ BìA kõG ûlülð râpø Ao ôA ûpù^
. îñÞ oBhPÖA ó@ úG úzýíø Q×â þãPvø@ úG BìA , ly ûkõzâ îø qA ÿoõypK . kpÞ ókq úðAõW
Ao JBPÞô ïly îg ï|çuô ïApPcA úðBzð úG “ ? îñÞ oõHÎ lýøk ûqBWA QuA òßíì“ BG þèô kpÞ wßÎ QuAõgok ”óBW“ . jpu êâàü BG ÿpPgk QgBñy|þì
òüA BG . ïkpÞ qAok ôA ÿõu úG kõg þÖpÏì ÿApG ïly àükrðôA úG pãük ïlÚ àü oBýPgA|þG pËð úG . ly ôo úGôo ”wýèBø wýì“ Q×èBhì qBÒ@ôA úG }A|þãPvHèk {ýK ûBì ûkrýu qA
þyBð þhéOqA ïkpÞ QHd¾ úG Ñôpy þPÚô kõWô . ïlük Ao wýèBø wýì ëBc òüA okô pãük QyAk úWõO ôA úG «BHéÚ ”óBW “ pâA wýèBø BG ,AlüoõéÖ ok ÿrÞpì úðBhGBPÞ àü qA .kõG ûly
kõG ûkBPvüA pPgk ó@ pu QzK BHüpÛO BG óAlñ^ ôA ÿApG QvðAõO|þíð }A ÿpøBÊ êßy ô úP×ýy Ao kõg óBùâBð úv×Ú qA þGBPÞ òPyAkpG
. ïly pýdPì kõG îì|çÞ ok úÞ ÿpSCBO qA ÿBøõì BG úèBu 40 Akôlc þðq ”óBW“ QzâqBG qôo ïBXðApu þèô . lyBG QýíøA úßéG JBPÞ RBíéÞ úP×ýy úð BìA ,kõG úPÖBü oõdvì
lüBG îø Bíy ô îPvø ”koBßð|çG óBW “ òì {ø|çÞ püq ok úÞ äðo ÿpPvÞBg Ao kõg RBÚ|çì òýPvhð oApÚ Bø|ó@ lýuoApÖ úýyBc ok úÞ ,kAlì BG þüBø QyAkkBü úP×ýy
oBývG Bíy RBÚ|çì qA .lýyBG êð|þì ûrýyôk aì ô kõG ÝB^ þÞlðA .kõG ûly ÐíW ÿrÞpì ûBãPvüA ok pùÊqA lÏG 7 : lñPyAnâ þÇg Quk . koõg|þì îz^ úG ó@ RBd×¾
ïBy úG Apì RõÎk QuA òßíì . îèBdyõg ÿBø|{×Þ ÿõO {P×éÞ BPHvð {üBK þøAõg Apì õO : kõG úPyõð wýèBø . áoõüõýð ô òýG óôok ô oBýyõø þñøm qA þGBOqBG úÞ ØýÇè
îø qA BHýßy þívHO BG óq ó@ ûpù^ ?lüpünLG îøAõg îø|çÞ pG úÞ þgpu êâ ÿôo qA QgBñy QvðAõO ”óBW “ ëôA úd×¾ok QyAk Ùos þñÆBG
|ç« ¾A òì ïlðqpÖ :Q×â|þìAo@ úG ô ly ûkõzâ .lðkõG úPÖpâ BW úñyBK óôlG wýèBø ûrýyôk< :lGBýG Ao JBPÞ IcB¾ ïBð
rHu xBHè úÞ óAõW îðBg ó@þèô !ïõy|þíð úWõPì òì , ly|þìoôk òì qA }õK rHu pPgk . QyAnâ ôA QÚô Ùp¾ ô õW ô QvW þÞlðA BG . >êð|þì
òì qA Qynâ Bì oBñÞ qA óõñÞA îø ô QyAk òO úG þøAoôk àü pu pG úÞ ïkpÞ xBvcA úG “ óBW “ pùÊ qAlÏG 7 QÎBu xCAo òüApGBñG
ô ïoAnãG îø|çÞ ÿôo Ao jpu êâ òüA úÞ QuAõg IýXÎ þüBñíOô Ýõy þÖpÆqA . ïA úPÖpâoApÚ Quôk Qhu Ao {HéÚ úÞ Qzâ|þì ÿpPgk ëBHðk .lñÞ AlýK Ao wýèBø ûrýyôk þðBzð QvðAõO
Bíy úG lüBG lükpÞ RõÎk ïBy úG Apì Bíy pâA Q×â qA ô lðAõg þì ApÖ }õK rHu pPgk ó@ Qíu úG Apì úìAkA . kõG ûlülð râpø Ao }A|ûpù^ BìA QyAk|þì þÖpÏì òí ô Qyõð ÿA úìBð ôA ÿApG ”óBW“
óBGBýg ÙpÆ ó@ åorG óAoõPuo ok ôA úÞ îüõãG úG Apì {côo úÞ þðq úG ÜýíÎ ÿA úÚ|çÎ þüõu ôA BG ÿoBãð úìBð úG úÞ kpÞ QuAõgok ôA qA kõg
óBdPìA àü ÈÛÖ òüA úÞ Q×âôA . QuBíypËPñì ólðBì úG , kõG ûkpÞ oõdvì úíéÞ þÏÚAô ÿBñÏì : lüõñzG óBW kõg óBGq qA Ao ApWBì
lñéG ,lì@|þì òì Qíu úG QyAk þðAõW óq“ óBW lÏG qôo . kqAkpLG
! QuA . kpÞ|þì îOõÎk ok }A|þü|çÆ ÿBøõì ,ïAlðA }õg ô QìBÚ BO ly þPzÞ oAõu
kBüq êð|þì wýì RôBÞm ô }õø òývdO ô ûlüpK äðo Roõ¾ BG kõG ûkBPvüA BW ó@ôA ÿBø|}õâ oBñÞ BHüq ÿBø|úÛéc ÿApG
lýuo|þìpËð úGpÚõìô ïAo@oBývG úÞ }A|ûlýÞôp^
! Qvýð Qhu þðBGpùì qA úÞ ïpâ ô ÿpPvÞBg þðBíz^ô 32
þðBìq BùñO IéÚ àü þÛýÛc QÏýHÆ JBPÞ . ïkAlð ûAo lükpO kõg úG pãük .lýzgok|þì
óôlG pøBÊ úG ÿrý^ úG úÞ kõy|þì Àhzì

. lølG iuBK QýGAnW

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

Individual, Couples & Family Psychotherapy ... Bø|RôB×O ...Bø|äðo

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk QuõLøBýu þÞpvK ÿqBGpùy àüok #
oôBzì ô xBñzðAôo . kpÞ|þì ûBãð þyôpÖ àñÞkBG kpì úG
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |19 BG
(LIC.#PSY 13673) àü úWõO IéW ÿApG }ôpÖ àñÞkBG
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì ô kpýãG ZôA óBíu@ok BO kpÞ Bøo Ao rìpÚ àñÞkBG
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì lüpg ÿApG úÞ Ao óBÞkõÞ qA þPýÏíW úéýuõñülG
JnW Ao lðkpÞ|þì oAp¾A óBy òülèAô úG àñÞkBG
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG . kpÞ kõg
àü oõÇñýíø ô þG@ àñÞkBG àü wLu
(310)441-9550 úG Ao lý×u àñÞkBG àü ó@qA lÏG ô koq àñÞkBG
úG ëBHßHu Bø|àñÞkBG .kpÞ Bøo úé¾BÖ BG ô JôBñO
1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024 .lðly lülKBð ô lñPÖpâ ZôA ô lñPÖo óBíu@
ûkBPvüA ByBíO úG qõñø QuõLøBýu ápvK
BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk !kõG ûly ûpýg ûBýu àñÞkBG àü úG ô kõG
àñÞkBG òPÖpâ ZôA IHu úÞ ÿrý^ ó@ ïpvK }ôpÖ àñÞkBG úG þOBËdèqA wK úÞ òüA BO
Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | ok úÞ QuA ÿrý^ úßéG Qvýð ó@ äðo kõy|þì pâA !BÚ@ lýzhHG:lýupK lükpO BG ô ly àükrð
? QÖo|þì |æBG Bü@ lükpÞ|þì Bøo îø Ao ûBýu àñÞkBG
ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ .koAk oApÚ àñÞkBG kõg óôok ápvK ÿôo úG ÿlñhHè }ôpÖ àñÞkBG kpì
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì ô äðo kõy þì Bø ïk@ lyo UÎBG úÞ ÿrý^ lüpG kõG úPyAk úãð Ao ûBýu àñÞkBG úÞ Ao þhð ô kq
îùì ... Bø|RôB×O ...Bø|äðo... Qvýð Bùð@pøBÊ þOBËdè qA wKô QÖpâ ZôA |æBG ÙpÆ úG àñÞkBG ô
lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì
.úìk@ óôok îùì ...lñPvýð :Q×â
óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 úßuô óAléâ

úÞÿA ú`G pvK Quk ÿqôo #
ÿqBG þß^õÞ óAléâ BG úðBg ok
ÿoBÞpø ô kpÞpýâó@ok ,kpÞ|þì
óAléâqA Ao {Puk QvðAõPð ,kpÞ
úG Ao }olK oB^Bð úG .lñÞ ZoBg
ú^ pø îø }olK BìA lýHéÆ àíÞ
qA AopvK Quk lñPvðAõPð kpÞ}|çO

. lññÞZoBg óAléâ
úG kõG ûly þÂAo pãük olK
îø þéýg «BÖkB¿O úÞ óAléâ òPvßy
òüA qA êHÚ . lñÞ pßÖ ,kõG QíýÚ óApâ
úG ...}|çO òüpg@ óAõñÎ úG oBÞ
QzãðA ,òÞ qBG Ao QPuk :Q×â }pvK
êTì Ao Bø ó@ ô óBHv`G îø úG Ao QüBø
îñÞ|þìpßÖ QÚô ó@ òÞ ÐíW òì Quk

. lü@|þì óôpýG QPuk
îðAõO|þíð BìA îðAk|þì :Q×â pvK

.îñßG Ao oBÞ òüA
}pvK JAõW òüA qA úÞ olK
?þðAõO|þíð Ap^ :lýupK kõG ûly ûkq Q×ãy
.lPÖA|þì óôpýG ,QuA îPzì ok úÞ ÿA úßu îñßG Ao oBÞ òüA pâA :Q×â pvK
ÿBø|þüAoAk }qoA úÞ løk|þì QýíøA óBñ^ }qoA îÞ ÿBø|rý^ þÃÏG úG þâlðq ok óBvðA þøBâ

. lñÞ|þì }õìApÖ Ao }olÛðApâ

33

óApùO úéXì

!îüõyoBÞëõÓzìô úPÖpâ kBü lülW ÿA úÖpc Bßüpì@ok úðõã^

ûBãyqõì@ úüpùy ƒ úÖpc QvüA úñýìq þßyrK àíÞ ÿBø úPyo #
}qõì@ óBüBK qA wK þGBüoBÞ ƒ úG àíÞ lñì úÚçÎ úÞ ÿkApÖA ÿApG IuBñì ô ÿA
ok oBÞÿApG qôo pø úÞlýñÞoõ¿O .lñPvø óApãük
kBPuA úGpXO ƒ óAoBíýG ëBc kõHùGô àíÞúG ëõÓzì óBßyrK oBñÞ
þéý¿dO úPyo ƒ kpýãýì pG ok Ao IéÚ úÞQuA ÿA úÖpc òüA .lýPvø
xçÞ okpPíÞ óAkpâBy kAlÏO ƒ àíÞqA úÞlýñÞþì pßÖ pâA .QuA {hG Rnè ô
úvuöõì óBñÞoBÞ ƒ RBìAlÚA lüBG Bíy ,lüpG þì Rnè óApãük úG ókpÞ
oBýPuk úìBðpG àüok úÞ ,Qvýð òP×â úG ÿqBýð ô }qõì@ koõì ok RBÎçÆA IvÞ ÿApG ÿpPzýG
oAõð òPÖpâ ,óõg oBzÖ BG Ao þéíÎ úGpXO Bíy þßyrK êíÎ úG þßyrK oBýPuk pHPÏì ûBãyqõì@àü òPÖBü
þâlýuo ,þøBãzüBìq@oBÞ ïBXðA ,óAoBíýG BGoBÞ ,IéÚ
úG ûpýÒ ô JBvc Roõ¾ oôl¾ úG ÉõGpì êDBvì úG .lüoô@
ÕoBÖ qA wK lýøAõg þì Bíy .koô@ lýøAõg Quk oBýPuk úìBðpG úDAoA ÿApG ÿklÏPì ÿBø ûBãyqõì@
lýGBü Quk þÖBÞ RoBùìô }qõì@ úG óly êý¿dPèA lýøAõg þì úÞ ÿrý^ òüpg@ .lðoAk kõWô þßyrK
oBÞ Ñôpy ÿApG óly ûkBì@ô w×ð úG kBíPÎA xBvcA úÞ þßyrKoBýPuk úìBðpG àü úG úÞ QuA òüA lýøk ïBXðA
pâA .lýyBG úPyAk úGpXO BG þßyrKoBýPuk óAõñÎ úG Ao .lýPvýð þÂAo úÞ lýñÞ AlýK ûAo qA þíýð ô lülðõýLG
þíð úDAoA Ao þGõg oBývG þéíÎ }qõì@ þøBãyqõì@ koõì ok ÜýÛdO ÿApG Ao kõg QÚô úÞ QuA îùì òüApGBñG
óõ^.Qvýð lñíyqoA Bíy ÿApG ûBãyqõì@ ó@ ,lñøk úÞ lýñÞ ê¾Bc óBñýíÆA BO lýðAonãG úìBðpG ô úuolì
úð QuA úGpXO IvÞ , oBýPuk àü óAõñÎ úG }qõì@
.JBPÞ {ðAk ÈÛÖ .ly lýøAõg þÂAo kõg þßyrK }qõì@ BG Bíy
úÞîýðAlGúÞQuAòüAîùìêDBvìqApãükþßü | ú^ úG eýd¾ JBhPðA ô pÆBg óBñýíÆA ÿApG
pPÖk Bü ô úvuöõì àü ok ÿqõì@oBÞ êìBy }qõì@ Bü@
qA lÏG ÿqõì@oBÞ úGpXO ? úð Bü Qvø þÏÚAô þßyrK ?kpÞúWõO lüBG þOBßð
ô ,Qu þOBýc êÓy òPÖpâ ÿApG þéý¿dPèA ÕoBÖ ok ïBð QHS ÿApG ÿpýâ îýí¿O ïBãñø ok þéÞ oõÇG
úGpXO QÖBüok òýñ`íøô þéíÎ ÿBø òüpíO BG BñEíÇì úWõO ÿlýéÞô îùì úPßð lñ^ úG ,þßyrK oBýPuk úìBðpG

:lýñÞ
}qõì@óBìqRlìƒ| |

34

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

þðõO ûBãzüAo@ .lñßýì àíÞ Bíy úG ÿoBÞ úìôqo ÿApG
ÕoBÖ BO lýzÞ løAõg ëõÆ Rlì ú^ úÞ lüõy þì úWõPì ,lýñßýì úvüBÛì îø BG Ao xoAlì þPÚô
úìBðpG ok Bø RôB×O qA þgpG lýðAõO þì Bíy òüApGBñG ,QuA RôB×Pì úuolì pø .lüõy êý¿dPèA
ok þßyrK àíÞok Ao kõg áolì lýðAõO þì Bíy RBÚôA IéÒA BìA ,lýñÞ AlýK Ao úìBðpG ëõÆô þuok

.lüõy êý¿dPèA ÕoBÖ ô úPÖpâ ûBì 7 BO 3
ûkBì@oõìA òüAokoBÞÿApG Ao Bíy BO kõG lñøAõgpüq IèBÇì êìBy þyqõì@Jõg úìBðpG àü| |

: kqBu
,þPyAlùG ïõéÎ ,ÿoAlGBvc ,þðBìok ÿ úíýG ,ÿsõèõÞBìoBÖ ,þñýèBG ÿBùßíÞ ,oBíýG qA QHÚApì
ÿBø QHÚApì ,êTì lýèõO ô þégAk klÒ ,þøBãzüBìq@ ÿBø }ôo ,þÖApâõükoBÞôpPßèA ,ÝôpÎ ô IéÚ
àü þßyrK ô ÿoAkA ÿBøqBýð úG þâlýuo ÿApG Ao Bíy ,}qõì@ óõâBðõâ úÎõíXì òüA ... ô ,þðBìok

ûkBƒì@ þƒßyrƒK rƒÞpƒì
.kpÞ løAõg

úƒƒƒG úƒƒƒWõƒƒƒO BƒƒƒG
}qõì@ ô RBÎõƒÂõƒì
oBƒýPƒuk ÿ ûkpƒƒPƒvƒâ
ÕoBƒƒƒƒÖ ,þƒƒƒƒßƒƒyrƒƒƒƒK
úPyo òüA óçý¿dPèA
lýðAõO þì Bíy þéÓy Rlì ëõÆok .lñyBG þì þPyAlùG ÿBø QHÚApì ÑõðpøokoBÞ IuBñì çíÎ
.lýñÞ JBhPðA QuA ûly rÞpíPì þñýèBG Bü ÿoAkA ØüBÊô úG pPzýG úÞ Ao ÿA úÖpc
ok Bùð@ .lñPvø BùðBPuoBíýG Bü ô Bø wðAsoôA ,óBßyrK pPÖk IéÚ óBGp þßyrK óAoBýPuk
lyo úG ôo QÏñ¾ òüA .lñølýì ïBXðA þPyAlùG ûtüô ÿBø QHÚApì ,rÞpì àü þñýèBG ô ÿoAkA êcApì
.koAk ÿoAkA ô þñýèBG ÿBøqBýð úG àíÞ ÿApG pøBì þ¿¿hO ÿBøoBýPuk úG qBýð
BG pÂBc ëBc ok Bíy þGBhPðA úvuöõì úÞ lüõy òEíÇì ûBãyqõì@ JBhPðA QÚô BùPðA ok
YèBÞ õü ÿ@ ó¶A .lðoAk ÉBHOoA ,lñPvø kõg óçý¿dPèA ÕoBÖ ïAlhPuA úG êüBì úÞ þédì óBüBìpÖoBÞ
Ao Bíy ,ûBâ@ ÿokBÞ BG þüBßüpì@ô þðApüA úÏìBW ok }õg þìBð ô ÜÖõì úÛGBu ëBu 14 òPyAk BG
.kpÞ løAõg ÿoBü óBOpËð koõì êÓy úG ólýuo ok ô ûkAk }qõì@
àü úÞ lüpýãG pËð ok BÏÇÚ lüBG ,lüoAk þßyrK úÖpc ÿApG lùÏO ô pùì qA ûlñÞ@ þHéÚ pâA
BG YèBÞ ”õü ÿ@ ó¶A“ klÏPì ÿBø úPyo BG pPùG þüBñy@ô pPzýG RBÎçÆA ÿApG .lüõy þßyrK oBýPuk
ê¾Bc xBíO 818 ƒ 347 ƒ 9400 ò×éO ûoBíy Büô| ÿBíð oBO|Www.niu-college.com |

| |.lýüBìpÖ

Bíy ÿBñy@pãzüAo@þðõO
þèô úÛÇñìok úÛGBu ëBu |30 BG

þéHÚQÚôòýýÏOBG|úP×ø qôoQ×ø

(818)631-5926

18645 Ventura Blvd Tarzana, CA 91356

35

óApùO úéXì

ÿqôoõðoAlük ÜüõÏO

ëBÏÖ "lýíc äñyõø" þðBPuBG qôoõð ólýuo ApÖ BG ëBupø úÞ BW ó@ qA órð òì BG Bø Ùpc òüAqApãük ûqpè òýìq óõ^ Ao úðBg îðBßO þì
úýéÞ ÑçÆA úG úéýuõñülG koAk þìpG BK pG Ao ÿqôoõð oAlük úìBðpG þÎBíPWA órð ïk Rpùìq ,îPvø RpÞB^ úèõèô àñüA ûkpÞ,îðBg úÞóõ^
þì ÜüõÏO úG þéÓy ÜÖõì RBýèõÓzì êýèk úG úìBðpG òüA úÞlðBuo þì óBPuôk úvHèAô êHì ëõK ,lyBG ú^pø òýðqBð ÿA îñÞþì QPuõK úP×â
òýíø Bü,þGBvýì Bü ,ÿoõy|þì Bü
áoBHì Bíy lýÎ .ly løAõg ïçÎA «BHÚBÏPìoAlükqôo ô lPÖA |!|!ú¿èBgpùì óArýìqApPíÞ
îñÞþì þøAõg ú^pø ,þüõâú^pø kBùð îüBKõéW îøpãük ûAo
ÜýÖo pýg úG eH¾ kBùð îøAook ûB^ àü ,úð ûAo
îñÞ|þì ÐíW þPuAõg Ao BXÞpø kõy îüõâòì ú`ð@Bü QuA úP×â
rürÎ ÿA Ao Bø ûkpK ,Ao Bø úzýy kõy ApWA òìpùì AkpÖ úÞBü

rýíO kkpâó@qA lÏG ërñì êÞ îèrñì òýðqBð ÿA :{íP×â
Bì IýWok krì ÿBW îø }pg@ îÏGBO òì,àéÞþG þüõâú^pø
Bì IýWqA Qvø ú^pø þðBßO þì

36

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

37

óApùO úéXì

QuBgpG Apd¾ úG qôoõð Qèôk îéÎ îüly óApýc þâpýO ok Bì ô Qzâ óBùñK úíz^ ÿoBùG úýSpì
QuBgpGBìpuq BìpuQícqpßzè koô@ óAoBãPuo qA óBzð BO ,lüBG pÃg
koô@ óAoBG ÿõG kõg BG úÞ ,õÞ óAoBùG õÞ
ÿpùâ pø BH¾ QvG òí^ óBuôpÎ pG ,kõy òyôo Bø úèæ jpu Ðíy BO Ao ÕBG koô@ óAoBùGõð ÿõG úÞ óAoBG ó@ ïpg
QuBgpG Büok ëk qA pGA þ¾AõÒ úG úÞ koô@ óAoBvøõÞ qA ÝpG úÞ lüBG þéÏzì

|lýìk eH¾ BO úÞ {hG fpÖ QuA þüõG ú^ òüA
QuBgpG Apd¾ IðBW qA úÞ QuA ÿkBG ú^ òüô

Qzâ ApÃg òí^ wßÎ qA pÃgA ïoBÆ
QuBgpGææõö èõö èòí^ÙpÆokúÞwG

lýupG óôkpâ úG ÝBzÎ úèBð|òýìq qA
QuBgpG BüpS úG óBPvì ûpÏð ÿpS qô
ÿlÏu

Aôo óBìpÖ óBùWpG ly ÙpyolðA JBPÖ@ lzð óBðBW ërñì òßýèô ly þèBg úðBg lðA ûlýßzg þãñzO qA òí^ óæBùðõð
koô@ óAoBü ëBc pG ØuA BO ,õÞ þËÖBc koô@ óAoBG úÎpW àü BO Qvýð ÿpGA úßðAq

Aõø óBupãük kpÞô|òýìq óõâpãük kpÞ oõ¾ ëBc qA úWAõg lupK ô QuA óApüô úðBg óBâoAõhýìpG kõG }õg pâA óAoBG îð îð
JBdu þyBÛð ÕAook lñÞBO óBìpÖ kAk koô@ óAoBãð Roõ¾ qA iuBK óAõüA {Ûð koô@ óAoBíg îz^ ok àyA óõñÞA }kBü

BH¾ ÿoBÇÎ ÕBGok lñÞ BO ÿoBü kpÞ ôA oAlük qA þñÏì îýG ô QuA lñGok ,Ì×è ÀÚo úG lü@ þíð þâpG óAõg úíÓð îývð BG
ûçÞpupG lùð þðBìo RõÚBüqA òHéâ koô@ óAoBvìpy oBíy ok Ao óApÎBy koô@ óAoBvgBy ok óõßu ,óBìBu òüA kBG

BHÚô klñGokrHu óBýðpKqA òýíuBü JAõgqpu ko@pG ÿoAlýG lýyoõg þßyBÞ kBG úÞ Ao QìApÞ òüA lük Bø ú¿Ú olðA lüBG
pG ûrHu ÿôpG óBíÏð úèæô lýéHñy koô@ óAoBýyõø qA ïçu ,óBPvì Iy ok koô@ óAoBzG@ kôpu ,Iy Rõßu ok

BGpùÞô ÜýÛÎok Bñýì úG ÿoAlñK Qvø oAõu þG þHuA êÏð qA lùWpG þÚpG }BÞ
koô@ óAoAõu äðBG BO Qvýð þHuA úðoô
ïsk koAk ó@qA îz^ wâpð Qzâ òuõuõdì Qvýð oAlýG ÿpPgA ,îèBÎ ÝBÖ@ úíø ok
BOôk koAk ó@qA QzK úz×ñG ly êâ ÜyBÎ koô@ óAoAk ûlðq Iy qA|þìBð BO ,õÞ ûBì

ÿlñÚpíu ÿrÏì ,oôkÝBÖ@qAkrýgpGçGóBÖõÆúðpâ kpHðóBWòOàüúÞlì@kôpÖòýãñuóBñ^Iy
koô@ óAoArPzÞ pG onâ þÞ Qíco pGA
koô@ óAoAõâõu ÿq óBãPzÞ qA pHg BO
oõKokBðokBð

qôpýÖpPgA BG lì@qApÖqôoõð
qôoõð lì@qApÖqôpýÖpPgA BG
qôoô Iy ûqAlðA àüoBPÖo úG lñPzâ oBùG þíø lì@ pO ÿôo ûqBO ëBvìA Ao óBùW QuA ëBíW ô þðAõW ú^ òüA qBG
oBK kõG úðõâ òülG úð ólì@ ïBãñø Ao óBìq ô Ao|òýìq|úPzâõð úÞ ëBc òüô
qôpÖA QG ûBì ÿA ÙpzèA QýG úGpùì ly lñHPuk ûqôpýKq QvülýG Quk pG ly ëlG ô kõG óôrÖ qôo qA Iy oAlÛì
óBPvéâô óBPvG ûo ÿpýâ úÞ QuA QÚô oAõyõâ ûkBXýG q lñßÖ êâ }õâ ok Ao ó@ úíø lDAq ô ly Ao òüA úíø ÀÚBð
lðBìõO ÿBu@úýèBÒ Èg úG ûrHu lýéHñy ô QuA úz×ñG ûõÞ úG BO ûõÞ qA Ao w×ð ûkpG ôpÖ koô@pG ûpíW îø
oAq úèæ ô oAq òíu úzýG úG BO úzýG qA Ao óBGq|úPvG ôpÖ ô kBzãG|úPgBÖ îø
lðBìõO ÿæBGô lÚpGõW Ièôpu koõWæ ô QuA ÜýÛÎ ÿBø|úPyo úÞ þüõâ ûõÞ ØñÞ qA kpHG ÙpG pLu úèAs
lðBìõO ÿAoækrÓð jo úG úèæ oArÒpì ÿôo úíø úz×ñG ô úèæ qA Ao óBíÞ ûkoô@ îg úG óBvýð îPuo óõ^
QuA QG wK olðA QG úðõâ oArø êâ qA
lðBìõO ÿBu òíu Øèqpu úG êHñu oAõu wK qA oAõu oArø l¾ úèæ qô Qvýð IXÎ ,QuAo Aõø úÞ ÿpO QüBÒ qA
óBdüoô êâqA ÕBG ly ïpg úÞ ïAphG þðBPvýu þgpÖ Ao óBgk ÐHÆ|løk pGA Qý¾Bg pâ

þðBù×¾A JBùy ÿoõðA

38

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

39

óApùO úéXì

!p×ñÃÒ ÿBùÞõW

þ^ lýupK }BGBG .kpÞ|þì úüpâ QyAk p×ñÃÒ# kAk þø ô ûkrýì oõWlG ôo þßü úPyAk p×ñÃÒ# ,îyBG úâA úãýì þyBHð úPvg òãýì p×ñÃÒ úG # úÞ kAk kBùñzýK }pøõy lèõO úuAô| þìõðBg úü #|
?ûly !àíÞ àíÞ :ûkrýì !? þñßýì þÇéÒ ú^ ...àýy þéýg óAoõPuo úü ópG

!ïly ÜyBÎ :Q×â àíÞ Ap^ ,þðq|þì õñüA ÿoAk úÞ õO BGBG òãýì {ùG ,pPÞk ÿBÚ@ :úãýì pPÞk ûpHýì Ao {ðqokBì p×ñÃÒ# :Q×â óAoõPuo óõGok ,óAoõPuo úG ólýuo þPÚô
?þPvø þÞ ÜyBÎ |æBc Q×â }BGBG ?ÿAõg|þì .ûly ïõívì ûkoõg îu ??? ûoõÇ^ óõPèBc ... óBg qôpùG ï|çu
!þðôlG f|ç¾ Bíy úÞ þvÞ pø :Q×â
úy|þì þ^ þvýéãðA úG BXñüA BýG òâ|þì p×ñÃÒ úG # !îñÞ|þì Qùè îy lñéG úâA Q×â úg@ :úãýì ? ûkõHÞ {ðlG Ap^ :úãýì ûpPÞk õO ,qôpùG :Q×â ûpøõy úG ô ly pýãéÖBÒ îÞ úü úðq
JAoõW úãýì þyôpÖ JAoõW ûpýì p×ñÃÒ# ! koõhýíðúÞ}õgóõGqúGúg@:úãýì ?? ÿkõG BXñüA |çHÚ
?
.pýø ïBÞ :úãýì . ïAõg|þì !úñÞ Qdý¿ð ôo }A ú`G úPuAõhýì p×ñÃÒ# ïkõG ûlük ûBãyBG ÿõO ôo ôoBü òüA BGBG úð :pøõy
? úzýì þ^ þvýéãðA úG BXðôA ôpG |æBc òãýì ?úðôkpì úãýì ûlñyôpÖ ?úPèBu lñ^ :úãýì ...
! pýø ïBÞ îãýì BXðôA ïpýì :úãýì ;ûkõHð léG àé×Æ ! úðôkpì úãýì ûlýì Quk p×ñÃÒ ! ëBu 16 :úãýì
,ûlñ^ QÎBu òupLýì p×ñÃÒ qA # ... ûkpãýì pG }AkpÖ úùHW ûpýì p×ñÃÒ# óõíø :Q×â ô lìôA óõuoBâ ,òPvzð þPÚô
úãýì úñßýì ûBãð ôoõðôAoõñüA îÞ úü ;úPvðôlýíð ?þPzâpG Ap^ wK òãýì 30 R|æBu ô òu îø ó|æA Rpu pG áBg :úãýì ??? ïoBýG ôo þãzýíø
!ûly Rpük ôlG ôlG ! ókrýìQzÞl¿ÚúGBø|úPgõuolKúãýì ! úðõzèBu
Ap^ ,ÿpýâ|þíð ûqôo úÞ õO òãýì p×ñÃÒ úG# BXÞ qA òüA :Q×â ô ly QcAoBð oAlÛì úü úðq
?ÿoõg|þì ÿpdu ??? ÿoõhýì þ^ õO úðôlýì
ÿpdu ...ïpýãð úÞ ûqôo ... ,îðõhð úÞ qBíð úãýì
...?ïpÖBÞ òì úãì BGBG ?ïoõhð îø QÚô oBG úü kõG ûBãyBG óõíø ÿõO îñüA :pøõy
BXðôA òãýì {ùG .ûkpãýìpG òKAs qA p×ñÃÒ # ... lük õñì AnÒ ókoõg
?þPyAlð óBGq êßzì
ï|çu :Q×â õâlñéG QzK qA óAoõPuo ûlñðAõg
,úð òì :úãýì îðõhýì õPÚ|çÎ koõì äñø@ ...óBW qôpùG
!Ap^ Bø|þñKAs þèô
?R|çý¿dO óArýì òãýì p×ñÃÒ úG # ...RApG
:úãýì ?ÿoAk ApPÞk ,|çßüoBG @ òãýì .PHD . úãýì óAoõPuo qA QyAkpGõz×ýÞ ô ly þðBH¿Î úãük úðq

BGBG úð .óôpýG lìôA
úü oAõu óAoõPuo êÓG úðq . {èBHðk lüôk ûpøõy
Passed Highschool with Difficulties...
.... ly þñ×éO þvÞBO
úPvzð óõzðõgõO ÿoAõéypüqô Q³Þ BGp×ñÃÒ # QÖpâ ôo þvÞBO ok óly úPvG ÿõéW lüpK qôpùG
.ûkõG {ýK þøBHPyA BíPc úÞ ûlG eýÂõO QuAõg ô

?ÿlýyõK QÞ úðõg õO þ^ úuAô :lñupK|þì }qA .... òPÖpâ þøBHPyA úãük þßü BG õñì ô ûlìôA
!kBýG óõíùì lüBy úg@ :úãýì ... kAk {ùG ôo BzdÖ ÑAõðA ô kq kAk }pu úðq
úÞ þñüA qôpùG :Q×â QzâpG úvðAs@ ûlñðAo õùü
!?ÿlýyõK ÿoAõéypüq úãük Ap^ wK :òupK|þì
.kBýð îø lüBy Jõg :úãýì .... Bø|úGkA þG þéýg ÿkpÞ lñéG IzìA
ÐÚõì Bíy òãýì úÞ úPuok òüA :òãýì p×ñÃÒ úG #
ûpük úHñy 4 úG úHñy 4 úâ|þì }krìBð úG p×ñÃÒ #
,îýñýHG ôo pãülíø úÞ ???òülýì {dÖ ôo úíø ókq Ùpc
......?úãýìþÞûkoõgúâ³ :úãýì
.îýñýHG ôo pãülíø úHñy2 úG úHñy2 BýG ÿA úPvø ÿspðA wðAs@ wýDo þÎkApHèA úG p×ñÃÒ #
Quk QùG ,ÑõùO QèBc úâA :òãýì p×ñÃÒ úG #
:úãýì
?þñÞ|þì oBß^ ûlG ?þPvø pPÞk BÏÚAô õO
!...ïlýì Quk {ùG îñì :úãýì .îPvø pPÞk òì úéG :úâ|þì oBhPÖA BG îðôA
oBÞ wðAs@õO Ap^ wK QhGlG Jõg :úãýì p×ñÃÒ

?þñßýì
{ùG {zýK ûpýì þßü ,úzýì þÂBÚ p×ñÃÒ #
úâ úãýì òì úG ïoAk QüBßy ïA úüBvíø qA òì úãýì

.oõhð
!oõhG ôpG ûoAk þÇGo ú^ óôA úG ! ûkpÞ ÈéÒ úãýì

40

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

41

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

|þÆ kõG úP×â óBì|úÇuAô .lñÞ þuôpÎ ,koAlð ÿApG Apì ÿ|úðBùG pãük îñülèAô .lðBzÞ|þì óõñW ô ûlðBì þÚBG úPvG óBñ`íø òì IéÚ ÿ|ûqAôok BìA óApùO úéXì
òüA ûkAõðBg ôk ÿBølì@ ô QÖo ô ÿoBãPuAõg úÞ kõHð ÿqôoô lñPÖpünK|þíð ZAôkqAokpýgCBO .lñÞ AlýK Ao ó@ lýéÞ kõG |úPvðAõPð wÞ aýø xþBuâApólGBðøqBì
QyAk kBÛPÎA «BüõÚ ôA BìA ,ly løAõg ÐÖo êßzì qA îPvðAõO|þíð òì BìA .lññßð þÖpÏì Ao þvÞ Bø|ëBu ô Bøqôo úÞ ïlýupO|þì ó@ qA îÞ|îÞ
løAõhð þGõg ïBXðApu úG þüBø|þüBñy@ |òýñ^ îP×â|þì Bùð@ úG óBGq oArø úG ô ïonãG |îüBüöôo ok Ao ïpíÎ |ïBíO ôA ÿõXPvW ok òì ô konãG ô kõG þéý¿dO ëBu qôo òýPvhð #|
þøAo pø qA .|ïkõG òýãíÒô úPvßy ëk .lýuo óBíýzK ïkõg Rõég ok píÎ àü îøAõg|þíð þøAo ô ïkõG óAõW þéýg òì .|îðAonãG þüBùñO ÿkôoô ok pu püq qA úÞ þèBc ok ,|òì
îüôpGôo QvG|òG ÿA|ú^õÞ ,|îPÖo|þì |{ÖpÆ úG oBPÖo îø BG úðBÛyBÎ úÞ þWôq pø ólük BG ô îyBG |þuBvcA pËð qA BìA îPyAk {ýK ok Ao þð|æõÆ AlgqA îèk |ÿõO ,|ïly|þì êgAk ûBãzðAk
þéýè ,|ZAôkqA ÑõÂõì fpÆ qA lÏG .|ïlük|þì Bø|úèBgpvK .|Qynâ Bø|ëBu .|îzßG û@ ,lññÞ|þì ëk þGApu pø úG xpO BG ô ïlük|þì úPvg Ao kõg îüBøôqo@ïBíO úG BO lñÞîßíÞîPuAõg|þì
kõG ûkpÞ kôldì þéýg þéýg |òì BG Ao }A|úÇGAo ZAôkqA lðkõG òì |òu îø úÞ îüBøõíÎpvK ô ïpËð ok QÎpu úG úÞ þüBø|JApu .|îPvG|þì
îø Ao þéHÚ ÿ|ûkBu koõgpG ó@ þPc pãük ô þèBcok .lðly ú`Gô þâlðq IcB¾ô lðkpÞ .|îupG
ïkpÞoApßO Ao |ïkBùñzýKpãükoBG lñ^ .|QyAlð ólük .|îPzâ|þì ïA|ûlzíâ ëBHðk úGqõñø òì úÞ .lðly|þìõdì ly|þì Ñôpy QyAk îéý¿dO ëBu òüpg@
BìA ,|QuA ZAôkqA ÈÛÖ ô ÈÛÖ îPýð kõy òEíÇì BO Ao ÿpãük xpO ïokBìô olK þãPvßyô ÿpýK pu òì Ùpc úÞ ly þ×Ç¿ì pý¿ÛO ,oBG ó@ wðBvýè Jõg ÿBø|ûpíð BG úÞ ïkõG oAôlýìA òì ô
Bùð@ pu ûkpßð ÿAlg pâA ;kõG ûlðBzð îHéÚ ok àü úÞ ÿpPgk Bðõì qA þíÞ úPHèA .kBPÖA Bø|óBGq .lyoA ÿBø|x|çÞ pu ïôpG Jp àü ô ïpýãG
.|QÖpünLðôA óBìBu ô pu ,|òì úßð@ qA êHÚ ,lì@|þì |þü|çG .lì@|þì îyõg ,kõG óBíùì óBì|ûBãzðAk ok ïpO .lýuo|þíð pËð úG þñPÖBýð Quk ,ôqo@ òüA
qA óAlñ^ úð ô {íPgBñy|þì BøolÚ ó@ úð þèô þèô .|îñÞ }|çO ûBì lñ^ QuA þÖBÞ îPvðAk|þì
òüþBïpýñkOðøkk@@By .|îzhHG Ao ïkõg îPvðAõO|þíð ,|ïpýãG }krìBð BG îPuôk þèô .|ïkõG |òEíÇì îuBvcA .|îPyAlð óBñýíÆA |þéýg îìôk ÿôqo@ koõì ok
úG QHvð úÞ |ÿlùÏOô xBvcAô êÛÎ òýG òýG þOBÚ|çì oApÚ îøAõhG úßð@|þG ô kpÞ QHd¾ Ao îüBüöôo úÞ kõG ÿoBG òýìlñ^ òüA ÐÚAô ok
Bì {hGok úÞ |þüBø|îðBgqA þßü úðB×uCBPì úG ô ïkõG ûkBPÖA pýâ ïkpÞ|þì xBvcA Bùð@ |«çìBÞ îø ïkõg oBPÖo úPHèA .kAk IýOpO Bì ô þÞkõÞ ïBíO úÞ þüBüöôo ;|ïkpÞ|þì úìrìq
kõG ûkpG þK òì ÿ|úÚ|çÎ úG ÿlc BO ô kpÞ|þì oBÞ úG ïkõg qA lüBG ïly|þì ÐðBÚ îPyAk YüolO ïkpÞ ÿoBÞ îüBø|ÿqBG þyBð BG óõ^ kõG úðBÛícA þðAõW ok |æBc ô kõG ûkpÞ pK Ao ïA|þðAõWõð
Ao Bðõì |ÿApWBìô kõG ïA|þéHÚ ÿBø|ûlßzðAk îøqA ÿ|ûoBPu àü êTì þéýè úÞ ïonãG Bùð@ pÆBg úÞ ÿoõÆ ly úíø êÛð óBì|úPyAlð ÿApWBì úÞ xpPuk qA oôk ô Qhu Ùlø àü úG QyAk
þéýè ÿApG JBO ô J@ BG Ao ó@ ô QvðAk|þì ïA|þâlðq àüoBO óBíu@koAô þüôkBWoAk|úèBHðk kõG ûlðBì îÞ .lðkq|þì Ùpc óBì|óBPuAkqA úíø
òüpg@ÿApG þPÚô úÞ ÿoõÆ .kõG ûkpÞ ØüpÏO þzhG úG òì ëBÛPðA .kpÞ |òyôo Ao îüBýðkô ly |úG úÞ îüpýãG pÞnO þÆBHÃðA ÿ|úPýíÞ ÙpÆ qA .ly|þì êülHO
kAk JAõW QýðBH¿Î BG ôA ly fpÇì ÑõÂõì ,oBG úG òì ô ly Bì þüBñy@ IWõì ,|óBìqBu ok lülW IßOpì Ao þâorG ûBHPyA ú^ ïlükô ïlì@ïkõg þã`G óBíø qA .|ïkõG þßýPðBìo pvK òì
lñÞ óBñýíÆA òì êTì þ¿hy úG lðAõO|þíð râpø ,koõgpG òýèôA |óBíø qA ÿoAô úðAõük õdð îüApG úÞ ïly|þì þüBø ú¿Ú ok ÝpÒ úzýíø
ô løk|þì FB×ÏPuA ïoAlðpG }puqA QukpâAô QuBø ëBu úÞ QuA þvÞ óBíø ôA ïlýíùÖ .|ïA|ûly úÞ óBXýøpK þüBø|óBPuAk .lðkpÞ|þì ØüpÏO
.|îølG {Puk qA îPuAõg|þíð .kôo|þì BXð@qA BìA lupGpËð úG úðBÛícA lüBy .|ïkpâ|þì {èBHðk pø ô îükoõg|þíð îø kok úG Bðõì ô òì îPg óBâkAlèk ZAôkqA úG þãíø pu pg@
úG îðAõPG ly|þì UÎBG ,ôA ÿ|ûqôopø ólük ÈÛÖ ïBùèA òüA Qd¾ úG Qynâ|þì pPzýG ú^pø îýPvðAk|þì þGõg úG Ao ÑõÂõì òüA îø |óBì|ÿôk óly |ÜyBÎ úÞ kõG ôo|òýíø qA lüBy .ly|þì
îðAõO|þì úÞ îPvðAk|þì .|îðBíG oAôlýìA ûlñü@ Ao þéýèô òì óBGpùì ÿAlg .|ïkpG|þì þK pPzýG þPuk îýPyAk Bø|ú`G ÿBø|Ùpc pÆBg úG BìA òì ô QyAk þüôkBW þPýGAnW îüApG úzýíø
ïpýãG þñürâoBÞ qA Ao óBy|ërñì ÿ|ûoBíy ô þðBzð úG ïkpÞ Ñôpy þÞpüqpüq .kõG ûlüpÖ@ |îø ÿApG úÞ îýPgAlðA|þì þé`ø ÿõO Ao óBìkõg þPuk Ao ïpvíø ú×ÆBÎ ô ÜzÎ óôlG îPuAõg|þíð
wK .lñÞ pOoôk ôA qA Apì oBÞ òüA ïlýupO|þì BìA BG îPuAõg|þì .ôA þâlðq koõì ok õW ô xpK ô xok qA ïpO ó@ .|QyAlð óBßìA ó@ qA þüBøo þãèBu ôk QvýG lýüõãG lüBy .|îñÞ |JBhPðA
.|îñÞ þÖpÏì ïA|ûkAõðBg |úG Ao ôA êìBÞ óBñýíÆA îPyAk oõßñÞ |ÿApG úÞ þüBø|îýí¿O ÿ|úíø þâlðq àüpy JBhPðA ÿApG þHuBñì òu
.|ïlðBì þP¾pÖ pËPñì Rõßu ok olK .lñP×â|þì Bùð@ QGBXð qA úíø úðBPhHyõg jo ÿpOlG ÝB×OA îPyAnãð BìA .|ïkBPÖA IÛÎ kôq þéýg úíø úÞ Bì ÿ|ûkAõðBgok þèô .|Qvýð
oõzÞ qA ZoBg ÿ|úøBì àü QüoõìCBì þPÚô }qõì@ ÿ|úPvzðqBG pýGk òì kõg olK êTì þéýè |óBýì òì|þìBðlG ÿApG ÑõÂõì òýíø þèô .lølG þvÞ óBy|JBhPðA îø úzýíø ô lññÞ|þì þuôpÎ
ÿ|úíø .|Qhüo îèk ÿõO îÒ ,ly ëõdì òì úG Bùð@ .|àðBG ÜGBu lñìoBÞ }okBì ô kõG }oôpK ô Ao ÿpPgk lðkpÞ|þì oõ¿O Bùð@ .kõG þÖBÞ Bø|ú`G kôq îø |þéýg ,|QuA óBüBñy@ pTÞAlc Bü ïAõÚA qA
Ao þPýÏÚõì òýñ^ Rpvc |îðAoBßíø QèBXgô xpO BG .lñPyAk þÇuõPì þâlðq îø ûkB×PuAFõu {uBvcA qA ô úPyAnâ oBÞ pu
.|ïôpG îPuAõg|þíð òì þèô lðkoõg|þì ôA BG îPuAõg óBì|òvì ÿBøoBßíø qA þßü qA .lü@|þíð JBvc úG
ApWBƒì òƒüA óBƒüpƒW ok |«çìBÞ úÞ ïA|ûkAõðBg .|ïA|ûkpÞ ô lì@|þì îyõg Bø|Qé¾ô Ñõð òüA qA òì
Q¾pÖ lðAõO|þì úé¾BÖ òüA lñP×â|þì ,lðkõG .kpýãG ÿoBãPuAõg ÿ|ûqBWA ô lñÞ QHd¾ îø þøAo ô kõHð oõÆ òüA ÐÚAô ok úÞ þèBc ok êHÚ qA úÞ þvÞ BG îPyAk Quôk «BÚB×OA
àdì Ao óBìkõg BO lyBG Bì ÿôk pø ÿApG þGõg BG ôA ;kAk ÿA|ûlññÞ lýìABð iuBK |þéýè BìA ûpg|æBG .|QyAlð kõWô QýÏÚAô RBHSA ÿApG ô okBì qA îø oBG lñ^ ,|îñÞ ZAôkqA îuBñy|þì
}p˃ð qA îƒø þéýè úé¾BÖ òüA ok lüBy .|îýðrG QuAõg|þíð ô kõG ØèBhì þüBø|ZAôkqA òýñ^ koAô pýgCBO BG ô îPÖo ÿqBGpu |úG ,ly ïBíO îuok ó|çÖpPgk |«çTì úÞ ïkõG ûlýñy ïA|úèBgôpøAõg
òüA BG .kpünLG Apì ÿ|úðBíýí¾ kBùñzýKô kkpâpG úÞ þvÞ BG ô þâkAõðBg |ïõuo ô îuo qA ZoBg êÓy ïkõG úPvðAõO .|ïly wðBvýè ÝõÖ ÐÇÛì ôpüq Ao îHéÚ ú^pø BìA koõg|þì òì úG |Àhy
xBƒíO pƒPÖk BG îø QÚô pøô îPÖo p×u úG lýìA {éýìBÖ ô ôA ÿ|úPynâ qA þPgBñy aýø ïkõG þÛÖõìpvK |úíøpËðqAô îñÞ AlýK þHuBñì oBÞ òüA úG îðAõO|þíð ïlük|þì ,|ïkpÞ|þì ôo
BO kõy UÎBG ÿA|ûrXÏì ïkpÞ|þì ôqo@ ,|îPÖpâ|þƒì úG Apì koAk ,|ÜzÎ oBËPðA úÞ îPvðAk|þì ïkõg BìA ô lðkõG ûlðqApG oBývG Bùð@ ÿ|úíø îøk QüBÂo
ú^ pø .løk |JAõW Ao þyõâ þzñì ÿBW úG ôA lññÞ QhHyõg Ao ÿkpì pø lñPvðAõO|þì «BÏÇÚ
ûkôrÖA îø òì ÝBýPyA ,ly|þì pPzýG úé¾BÖ þâlðq |àü qA pOApÖ ÿrý^ ëBHðk úG òì þèô
àüpy ÜyBÎ îPuAõg|þì ô îPzâ|þì þèõíÏì
|ÿBøAkpÖ ëBHÛPuA úG þãP×ýy BG ô îyBG ïA|þâlðq
qA úÞ þPÚô qA ,|òýíø pÆBg úG .|ïôpG úPgBñyBð
ô ûkAõðBg óBýì ok þ¿hy òýñ^ òPÖBü
òýG qA lýuo ïpßÖ úG ,|ïly |xõüCBì îðBßükrð

.|îñÞ JBhPðA Ao þvÞ îüBø|þu|çßíø
|ÿBø|ûoôk qA þéýg êTì îø Bì ÿ|ûoôk ok
lñ^ þPc .kõG ûkBPÖA ÝB×OA þüBø|ZAôkqA pãük
úG Apì ,lðkõG ûkpÞ lÛÎ ûqBO úÞ îðBPuôk qA BO
lðkpÞ|þì ÜüõzO kõg pvíø óBPuôk BG ZAôkqA 44

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY îPuAõg|þíðÈÛÖ.|ïkõHðúðAõükòìBìA.lðA|ûly lüBG ûly oõÆ pø îPvðAk|þì pƒãük .lƒy|þƒì
CENTER qA ,kõƒG ûlƒðAqpƒè Ao îƒHéÚ úÞ Ao ÿpPgk BùñƒO Ao Q¾pÖ òüA QyAlð ܃côA .|îƒñÞ }A|þƒÂAo
òì úG úÞ þüBøôoAk oAlƒƒÛƒì .|îƒølƒƒG Qƒƒuk ЃðBƒì ÿoôAk {ƒýK BƒGô kpƒýãG óBƒì|ÿôkpƒƒøqA
ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok pùÊ BO lüBG úÞ kõG |ÿA|ûqAlðA|úG ,kõG ûly ÜüorO .kõy |óBì|þPhHyõg
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì eH¾ {y qA òì BìA .|ïlýGAõg|þì lƒÏƒG qôo þâkAõðBg RAkôApì ëõÆok kõG òßíì úPHèA
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master pu |úG óBW Ao úíø îüBø xBíPèA BGô ûlyoAlýG îƒø kok úƒG úƒÞ îƒülƒýƒuo|þƒƒì úƒƒXƒýƒPƒð úƒƒG
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk kAk|þíð ûqBWA úWô aýø úG ïpPÞk .|ïkõG ûkpÞ BG«|çìBÞ,|ûBâlükòüAúGólýuoBìA,|îüoõg|þíð
ÿA|úìBðlùÏOpøîPuAõg|þìòìBìAïoõhGóBßO òPì qôo pø òì .kpÞ|þì ÝpÖ þéÏÖ QýσÂô
ÿBø xçÞok ïBð QHS ÿApG úÞ.|ïôpGóôpýGôîñÞFBÃìAlñðAk|þìïq|æ|úÞAo úÞ þüBø|úéíW ,|îPyõð|þì þéýè ÿApG þøBOõÞ
îøqA òzýPülì þ¾õ¿g BGþH¿ÎôúÖ|çÞïolK,|eH¾úð³ àükrðQÎBu Bü kAk|þì fpy ÁBg úËdè ó@ok Ao îuBvcA
lüpýãG xBíO òì BG óõñÞA ApìlðAõO|þìôAkpÞ|þìëBýg.|QÖpâ|xBíOBíýð lülW Èýdì ok ïA|ûqBO ÿBø|úGpXO qA þÞBƒc
ÿpSA aýø îø îPuôk ÿBø|Ùpƒc BƒìA lƒñƒÞ ïAo@ Bùð@BOkõGþðBßìAQuAõg|þìîèkRlyúG.kõG
ÿõñÏì þßýð ÈuõO þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ ,|îñýHGAoþéýèîðAõPðpâA|ïkpÞ|þìwc.|QyAlð oôBG lüBƒyô kõy Bñy@òì BGpPzýGô lðAõhG Ao
úzýíøqApO|ÐüpupGApGl¾Bø|úýðBS.|ïpƒýƒì|þƒì ,|ûlƒýƒñƒy úÞ|þìk ô jBy|þG ëõÒ ó@ |òì lñƒÞ
(310) 446-8724 QukqA|QyAkQ¾pÖòüpg@ôlñƒPƒynƒâ|þƒì à^õÞ ÿBø|RoBÞ ÿôo Ao Bø|úéíƒW .|îPƒvƒýƒð
.|QÖo|þì òüAúGîPyAnâ|þì|î×ýÞÿõOôîPyõð|þìþãðo
45 Alg qA ô ïkq|þì úXƒÂ îèk ÿõƒO pƒãƒük .|îðBupG {Puk úG úÞ lýìA
îüBƒK ÿõƒéW þƒøAo }kõƒg îƒPƒuAõƒƒƒg|þƒƒƒì ,|ûBâkôpÖ qA úƒÞ ïkõƒG {ƒãƒñƒPƒèk olƒÚ ó@
pPzýG þßü ïAlÞ kok îƒPvðAk|þƒíð .koAnƒãG kõGpùÊqAlÏGôkQÎBu.|îPÖopPÖkúGîýÛPvì
|æBG úG úðqôõéýÞ úu BG úÞ îPzKô ókpâ: |QuA pH¾ {ðlük ÿApG AkpÖ BO |îPvðAõO|þíð òƒì ô
.|Qgõu|þì QyAk |úÞ îHéÚ Bü ly|þì ûlýzÞ oBÞpu ïlük ïlýuo BXð@ úG þPÚô BƒìA .|îñƒÞ
Èuô .kq äðq îéüBGõì úÞ kõG îýðô ûk QÎBu ïkõg .|ïkoô@|þì ok ÿqBG ÐüBÂ lüBHð .|Qvýð
ÐíW |îÚBOA ÿõO {hG Ø¿ð .|ïkõG ëBƒXñW ,qôo ó@ B« ƒƒƒƒƒíƒƒƒƒPƒƒƒƒc .|ïkpƒƒƒÞ ëpƒƒƒPƒƒñƒƒÞ Ao
.|îðBíG,lññÞîÏðBÚlðkpÞ|þìþÏuôlðkõGûly eƒƒƒƒƒƒƒHƒƒƒƒ¾ ô kõƒƒƒƒƒƒƒG þƒƒƒƒƒƒƒ¿ƒƒƒƒƒgpƒƒƒƒƒƒƒƒƒì
.|îPukkAkAoþyõâúPgôpÖApGþOoõ¾BGóBìBì |QuôkúGQzâqBƒGûAook.|}A|ïlƒük|þƒìlƒÏƒG
ïoôBG .|{O@ ÿôo pG kõG þG@ôA ÿAl¾ ólýñy oõÆó@Ap^lýupKþPÚôôïkqò×éOïA|þíýí¾
îø ó@ .lðrG Ùpc òì BG løAõhG þéýè ly|þíð .|îP×âAoQýÏÚAô,|ïA|ûlì@|ûoAkAúGBø|úðAõükêTì
qA lÏG ôA A«pøBÊ .|þüBñPÎA|þG úíø |ó@ qAlƒƒÏƒG ô þéýè úÞ Q×â òýãíÒ þñƒdƒè BƒG Bƒíƒýƒð þƒèô
ûlì@îcoúG{èk,|òìÙkB¿OÿApWBìólýñy ok{ß^õÞokApGþèõHÚpÆBgúƒG}A|ûkAõƒðBƒg
úG ëBÛPðA úÞ lølG óBñýíÆA |QuAõg|þì .kõƒG RpWBùìpùyòüAúGlñøAõg|þìqAõøAûBãzƒðAk
ô Qvýð Bì þãzýíø óly oôk þñÏì úG qAõøA þéýg.|QuôAÿoBÞqôoòüpg@AkpƒÖôlƒñƒñƒÞ
ôA .|îýñÞ pßÖ |óBì|ápPzì ÿ|ûlñü@ úG îýðAõO|þì òì |úG Ao ÑõÂõì òüA «|çHÚ lüBG .|ïly þðBH¿ƒÎ
îüApG Ao }olK êüBGõì ô lülW ò×éO ûoBíy ûoBÞ úíýð Ao îPüoõìBC ì îPvðAk|þìpâA .|Q×â|þì
.kõGúPyAnâ pâA |æBc BƒìA .|îƒPzâ|þƒì pƒG ô ïkpƒÞ|þƒì Bƒøo
{üApG Ao Bø|RoBÞ îPuAõƒg ïA|ûkAõƒðBƒg qA {Puk qA úzýíø ÿApG lüBy ,|}A|ïlƒük|þƒíð
ïBíO oõÇ^ lýíùÖ|þì lüBƒG þƒéýè .lƒñPupƒ×G òPyAk ÿApG òì Q¾pÖ òüpg@ AkpÖ .|ïkAk|þì
ïkpÞ oôBG ,|ïly ïAo@ .|QuA úPÖpâ ApÖ Apì ÿBýðk ïkõg ëBc ÿõO .ly þ^ ïlýíù×ð .kõG þéýè
,lðBupG îø úG Ao p×ð ôk løAõhG Alƒg |þƒPÚô ÕAp^ úG úWõO óôlG lñP×â òì úG A« lÏG .|ïkõHð
ÝõÖBì óõ^ .lñÞ|þì AlýK þPcAo úG Ao {øAo ÐÚõì |ó@òì òøm þèô ïA|ûly ko óBGBýgqArìpÚ
.koAk oApÚ ÿpzG ÿBøpßÖ ô Bø|îýí¿O ÿ|úíø püôB¿O ïlük ÈÛÖ .|QyAlðoõÃc BXð@|«ç¾A
óBíø ,|þéýè ÿ|úèBg þèô lýñßð oôBG QuA òßíì ,lì@ BW îèBc þPÚô lðly þÆBÚ îø BG BøAl¾ ô
ô óApãð ïokBì ô olK ô ïkõG óBPuoBíýG |ÿõO
þÆ ôA .kõG óBPuoBíýG |Iy Q×ýy oBPupKpu þ¾Bg pÇg Alg ؃ǃè úƒG .lƒðkõƒG úƒP×y@
ûly þíýí¾ ïpøAõgôokBì BG ïA|ÿpPvG Rlì úGp îOApÛÖ óõPu |ÈÛÖ .kpƒÞ|þƒíð ïlƒülƒùO
ÿoBãPuAõg |îuApì ok Ao pãülíø úÞ «AlÏG kõG óBPuoBíýƒGok ÿqôo lƒñƒ^ lƒüBƒGô kõƒG ûkoõg
îðBƒg .|îükõƒHƒð úðBãýG îø þéýgpãük ,|îülük Ao úðqôqA þyBð kokôoBzÖô ïlðBì|þƒì ÿpPvG
|úÞ ÿpPgk lñÞ oôBG QvðAõO|þíƒð ÿõƒƒuõƒƒì wüpG BG ûBì lñ^ BO îø «AlÏG ô ïkpÞ|þì êídO
rƒW þƒvÞ ,|ûlƒy Jõƒy@ úƒƒíƒø ó@ UƒƒÎBƒƒG lüBHð òì BìA .|ïkpÞ|þì QcApPuA ërñì ok þHÆ
BG úP×ø òýíø pg@ .|ûkõHð }kõg ÿ|ûkAqpƒøAõƒg BG îPuAõg îñülèAô qA xBíPèA BG .|ïlðBì|þì BXð@
BG AkpÖ BO lñÞ qBG Ao úðqô BO lññÞ QHd¾ pPÞk
ÿ|úÛéc BO QÖo îýøAõg qAõøA úƒG ïA|ûkAõƒðBƒg Bø|RoBÞó@ôîñýHGAoþéýèôïôpG|ûoAkAúGp`éüô
òì .|îýñÞ }A|òýðqBƒð Qƒƒuk úƒƒG Ao ÿkrƒìBƒð úðAõük lðkpÞ|þì pßÖ úíø ,îølG {Puk úG Ao
êTì |þOBÞpc BG úÞ îPvø ÿkBƒìAk BùñO |«æBíPcA .|ïA|ûly
ô lðkpÞ|þì îøBãð |IƒXÏO BƒG BƒøoBƒPupƒK
ápPzì püôBƒ¿ƒO òƒýƒPƒvƒhƒƒð ok þƒñƒø@ ïk@ Apì ,|{ƒhG|ïAo@ BƒG QƒuAõƒg|þƒì {ƒhG ëõEvì
ÿBøkpì ÿ|úíø êTì ïlñhHƒè BìA Qvzð îøAõg koõgpG |ÿoõÆ úíø .lñÞ QcApPuA úƒG oAkAô
ôpGôo ÿpãük óõƒñXì BƒG oBƒãðA úÞ ,lðkpÞ|þì
.kõG løAõg lýìA ô oôpÒ ok |ÝpÒ QhHyõg
óBüBK

äðo àü ô ûkpÞ ÅõÎ îø Ao {ñýyBì ,kõG ûkAk úýWõO AoôA ÿoôpÂoBÞ }okBìôolK ÿApG ú^pâ ,ïoAk oApÚ ïBPuôk BG úÏíW qôo òì úðB×uCBPì- óApùO úéXì
.kõG ûkpÞ JBhPðA kBy qA . lüBýG ôA QuAõg þì {èk îø qBG þèô kõG ûkpÞ .ûõÞ îüpG îüAõg|þì
þüBùñO úGpPÞk QzâqBG Qvüpãð ÉBýc úG úzýy lXðôpvg Büôo:ûlñvüõð
lüBy kpÞ oõÇg }rÓì úG ÿpßÖ óBùâBð ûkBPvüA ok QzK }õðBýÞ ûlñðAo úÞ kAk|þì óBzð ïpýâ|þì xBíO }BøBG ûoõÇñüA úâA Jõg- îølXø| |{hG
ÿrý^ }kõg þèô .lyBG ûkpÞ ZAôkqA óõñÞBO Ädì úG pPÞk Apüq ,kõG Quok {ulc . QuA .úãük qôo ÿApG îüoAm|þì ôo úìBðpG
ûkpßð ëAõEu Bßýð úÞ kõG òüA {PéÎ lüBy kõG úP×ãð úËdè lñ^ ô QuBùð@pËPñì ûlñðAo úÞ Q×â kôoô .ûoAlð|þìôrè úð- ,líPÏì pPÞk ÿBÚ@ pPgk Bßýð|"
Ao ôA óBñ^ ó@ ëAõEu òüA JAõW òPvðAk {ÇÎ . kõG þðAôo óAoBíýG qA þßü RApÆBg pPÖk
óBíø ok QuAõg þì {èk úÞ kpÞ þì àüpdO . lðly ZoBg úðBg qA îø BG lÏG .úOõÎk îø úíÎ þPuAo ?ÿ@|þì wK- ok úÞ Ao kAtðpùì ÿBÚ@ ïBð úG }olK
úG ûAo .kpÞ ëpPñÞ Ao kõg þèô lupLG ûlñðAo qA úËdè ûBãð }pu QzK úG úPuõýK Bßýð úÞ þèBcok îýðõO|þíð Bì ,Qvýð lÎBvì kBüq okBì ëBc- Bùð@ ërñì ÉBýc ÿBùPðA ok þÚBOA
þPÚôô lìA~ þì ûlññÞ úPvg ô þð|æõÆ }pËð ôA ô lüBýG RBËdè òüpg@ok ZpüA AkBHì ,kpÞ þì òülñ^ ô QyAkpG ,lñÞ þì þâlðq
w×ð ly ØÚõPì þâorGok ÿõéW òýyBì ûpg|æBG úG úðAlýìA Bð Bßýð ô lìBýð ôA þèô ,kõzð úWõPì .îüBýG kAtðpùì }õðBýÞô lðAõg Ao ó@úd×¾
Bùð@ô lyqBGokô kq þÒAp^ ûlñðAo ,lýzÞ þPcAo lñ^ kBùð îø pG Ao {ðBíz^ ô kAk úýßO þèlñ¾ ÿAõg|þì ëôA ,ÿkpâ|þì úðBùG ëBHðkõO A«pøBÊ-
ÕBG óBýì ok Ao þPÖBvì ,lðly åorG ÕBG àü koAô kõg úG Ao Bßýð úWõO ûlñðAo ÿBø QHd¾ úËdè .Qvýð lÎBvì úíÎ ëBc þâ|þì îø |æBc ûõÞ ÿpG .lük ólðAõg òýc AoôA
BG úÞ ïkpÞ ûBHPyA òì .îñýHGôo Bíy ïAõg|þíðõãG óBßì êÛðpPÞk ërñìqA }õðBýÞ
êâlHu Bßýð ÿkrìBð òzW ÿApG ô kpÞ
.îPÖpâ xBíO õO pPÞk ërñì úG }õðBýÞô kBPupÖ þâorG
óBykBìAk ûApíø úG AoBùð@ô kq äðq

...ô kpÞRõÎkoBøBð þðBíùýì ÿApG

BG ûlñðAoô kpÞ ØÚõO òýyBì ïBXðApu .lðkõíð þÆ .kpÞ IéW òýíøòìBßýðòÞoôBG,QvýðoõÇñüA|ç« ¾A- óõ^ îø ôA wK kpÞpßÖ kõg BG Bßýð #
Bßýð . kõzâ Ao òýyBì ok ô lì@ òýüBK QÎpu úHOpì òülñ^ ëBc úGBO eH¾ qA kAtðpùì ÿBÚ@ îø qõñø úPHèA ,Bíy úðõg ïBýG îPuAõg|þì IzìA þì ûBHPyA ôA úG ÐWAo òì ,QuA QcAoBð òì
kõgpGôoôk úG þøBãð Bßýð .lðly ûkBýK }okBìô úü lðkpÞ ëAõEu òýyBì úG ÐWAoô lðkpÞpHgõñì êvÞ óBGrýì }õðBýÞ òÞ ëõHÚ þèô .ïoAk îýí¿O Izük Ap^ Jõg lýupK lÏG ïkpÞ
Ao {ùWõO }õðBýÞ òýyBì pËð òýèôA ok .kpÞ ïApG ÿlW ô àzg kpì òüA êídO úüA ûlññÞ
äðo rHu óBíPgBu úG {øBãð lÏG ô kpÞ IéW : úHOpì |ç« ¾A òì ïpünLG ôo {OõÎk îðõO|þíð .úéßzì ?ÿlýGAõhð
ÿBø äñu òüpPùG qA lüBy ó@ ÿBíð .kBPÖA ÕBG Èuô úãük úÏÖk ?ûoAlð þñÖ ÀÛð òýyBì lðkõìpÖ— QÚôpük BO îükõG úPÖo þðõíùì úG ïBPuôk BG-
ëq óBíPgBu úG úÞ oõÇðBíø .kõG ûly úPgBu pìpì lðkõìpÖ «AklXì lÏG úËdè lñ^ qBG ?ÿoAk òürñG .ïoAlð òPÖo þðBíùì úé¾õc
Bùð@ ÿõu úG QÎpu úG úÞ lük Ao }õðBýÞ kõG ûkq ?ÿoAlð ÿoBÞ òì BG ÿAõg|þì Rkõg oõÆ pø- .lýzÞ ëõÆ
kõG ûlülð þüBHüq òüA úG Ao ôA óõñÞBO .lì@|þì .òÞ à^ þGBvc ôo òýyBì Ao þGAõW òýñ^oBËPðA .lýXðoôA iuBKqA Bßýð
rHu äðo úG þñøApýK ô ûpýO rHu äðo úG ÿoAõéy ?úzýKokoBølñÚp×u úãì BÚ@ïkpÞ ÅpÎ îñì .Bßýð òÞ pH¾-
ô kõG ûlýzhG {ìAlðA pG þ¾Bg þüBHüq ,òyôo oõPuk óõzüA BìA Qvýð þøAo úÞ óApùO úìõc BO .ÌÖBcAlg- ?þPvø óBíùì ÿkõG úP×ãð òì úG .QyAlð
þPðBPì kõG ûly úPuAo@þüBHüqõdð úG úÞ {üBøõì úÞ úy þì ïõéÏì úyBG ûkBì@ rý^ úíø úÞ lðkAk lýÞA ÿBPuôk qAõO kpÞ þíð þÚpÖ îø îP×â|þì úâA-
«BÏÚAô qôpìA óõ^ ,lðlñíÚ|çÎ Bíy úG þéýg BÚ@ kõg {ýK ô lýGõÞ ò×éO ÿôo Ao þyõâ Bßýð-
.kAk|þì }A|ûpù^ úG IýXÎ Bø|úPynâ êTì BÚ@ Bø Rlì qA lÏG ,lðkõG ëBcpu QÚô QÛícA ÿBÛÖo BG ÿkpâ ûqpø ÿApG :Q×â ?ÿlìôA|þì ,ÿlìôA|þíð wK k@|þíð Qyõg òì
}pÇÎ þãzýíø òýzñèk údüAo|þìlÚ lñ^qA úÞ îñùW úG ,úð îèBu þðBíùì ÿApG þèô ,ÿoAk .úð-
ï|çu ïApPcA BG ô ly àükrð ôA . kpÞ pK Ao Bßýð ïBzì .lðkõG .kpÞ òPvüpâ úG Ñôpy lñéG ÿAl¾ BG lÏG ô ÿ@|þíð
Qíu úG Ao óBð@ wLu ,Q×â lìByõg ô kpÞ óôpýG úG ûpXñK qA ô kõzâ Ao {ðBíz^ Bßýð .kõG Quok îulc ÿlük-
kõG úPÖpð|þìlÚ lñ^ qõñø .kpÞ þüBíñøAo óBíPgBu }õðBýÞ ÿApG BÏÚAô Bü@kpÞpßÖ kõg BGô ly ûpýg ### þíð Bì qA þÒApu úÞ Qvýð kõg þG wK-
óBg ZpüA líPÏì îðBg :Q×âô kpÞ Bßýð úGôo úÞ òüAôAoõ¿O úG ?lðôpG {èrñì úG Bùð@úÞ QuA îùì úÛHÆ úG ûkBì@ «|çìBÞ Bßýð úÞ þðBìq úÏíW eH¾
úG QHvð ïApPcA ÿAkA ÿApG BùñO }õðBýÞ ïAlÚA óBzð Ao îýð ô ûk «BÛýÚk ÿoAõük QÎBu lì@ òýüBK .úÒõéy Rpu ,ÿpýâ
?lñPvðôlð Üü|æ ûBãð òýyBì êgAk úG .kõG îuo àü ïBXðAô }olK .ïkõG úPÖo ôo Izük úü BGBG úð-
ëBc úðB×uBC Pì ?kAtðpùì ÿBÚ@úýÖpc ú^ òüA- úG Ao Bùð@ Iy ó@ úÞ kõHð þñýyBì ó@ òüA kpÞ . kAk|þì
qA þíÞ kõG ûlðBuo }õðBýÞ úÚ|çÎ koõì óAoõPuo ô QuBgpG úËdè óBíøok rýðok äðq ÿAl¾ .ûonãG }õg-
.úðõíG úðõg ly oõHXì ZpüA .kõHð Jõg úíÎ BHüqô rìpÚ ó@ äðo kpÞ ûBãð Ao òýyBì úðlG ûpXñK oAôlýìA Bßýð .QÖo ÉBýc úGok ókõzâ ÿApG pPÞk |æBc .Qynâ }õg þéýg þèBg RBW-
îø óõzüA QuAõg þì îèk .î×uCBPì þéýg- Ao }õðBýÞ äðpøBýu òýyBì QùGA ôA pËð úG þèô kõG þPc kôpGôA óôlG QuAõg|þíð lyBG ZpüA úÞ kõG
ÉBvHðA UÎBG óõy QHcB¿ì .lðkõG Bì ÐíW ok ÑõñO þGBvc {ýâlðq ok }õðBýÞ wK ,QyAlð lñ^pø ,ly|þì ûkBì@ {ÚBOAok úÞ þOlì ïBíOok ?ÿkpÞ Bì qA ÿkBü ly oõÇ^
}õâ lì@|þì òýüBK qA úÞ þüBøAl¾ úG oBHßü úËdè ûkrð äðq wK .ïlG QùG ÿpHg îPuAõg þì-
,kõG }pËPñì óBñ`íø ôA ô lìBýð ZpüA BìA kAk|þì
.þupLG õñì ëBc ÿkõG
|æBc Jõg:kAk úìAkA ZpüA kAlð þhuBK Bßýð

?ûpHg ú^
.îüly RõÎk þðBíùì úG úÏíW ÿApG-

?BXÞ , Jõg ú^-
.kAtðpùì ÿBÚ@ ërñì-

?þÞ-
.ûkpÞ RõÎk oBùð úG ôo Bíy ô Bì ,}õðBýÞ-

46

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
47
ok .QyAk|þíð pG Bßýð qA îz^ }õðBýÞokBì .ûpÆBg
olÛ^ lýðôk|þíð :Q×âokBì úG úPvø@ëBc óBíø .lüoAk ØÇè Bíy-
îñÞ RoBüqôo óõPíðBg pPgkô Bíy ïkõG ÝBPzì oõHÎ þâorG ok qA Bùð@ .kpÞ Rõßu }õðBýÞ
ô òýPì îø ,BHüq îø .lüoAk ÿA úPvüBy pPgk «BÏÚAô úðBg .lðlükpâ êéXìoBývG ÿA úðBg koAôô lðkpÞ
êgAk .kpÞ ûõéW ÿp¿Ú óõ`íø Bßýð pËð qA úÞ ÿA
.lñzG QhHyõg ïoAôlýìA oBÚôBG òyôo rHu pìpì ÿBø äñu qA «BìBíO rýð óBíPgBu
.îðBg lüoAk ØÇè ïpßzPì- qA äðo rHu êíhì ÿBø|ûkpK ,kõG ûly úPgBu
úG ÿpuõíÎ ûpýãð úO BøAnÒ óBW }õðBýÞ- ÿBø|ûkpð BG þðBßéK ô lðkõG ûly úPhüô@ Bø|ûpXñK
úÛHÆ úG oõHÎ ûAo ô Qynâ þì ëBø Èuô qA òüpìpì
.órG úðõgrLy@ ûoByA QuAo Qíu úG }õðBýÞ .kAk|þì óBzð Ao ïôk
ô QuBgpG òüpÂBc ûlñg ÿAl¾ pãük oBG òèBu koAô Bùð@“ ÙpÆ òüA qA B« ×Çè :Q×â ô kpÞ
QhK Quk ,lýðôk|þíð úÞ Bíy :Q×â }õðBýÞ þyBÛð ÿBøõéGBO BG ó@ ÿBøoAõük úÞ lðly þâorG
ÿBøAnÒ õO ïoõHXì òì úÞ úGõg olÛðA líPÏì îðBg ô kõG úPzâ òýDrO BHüq ÿBø JBÚ BG QíýÛðApâ
îz^ ÿA|ûõéW ó@ úG äðo rHu ÿBø }pÖô óBíéHì
.ïlG Zpg úG xAõuô qôpìA qA òüpÂBc úíø Bùð@ kôoô BG .kõG ûlýzhG qAõð
.îükõHð Bíy Qìlg ok kBüq úÞ Bì- Bùð@ þÖpÏì úG Ñôpy }õðBýÞ ô lñPuBgpG ÿBW
.kõG þÖBÞ úHOpì lñ^ óõíø îñÞ|þì {øAõg- Bø îðBg ô pPÞk oõÃc ÙpÏì úÞ óBWõíÎkpÞ
ÿBÚ@ Qìlg ok kõG BñG Büõâ îðBg xôpÎ-
. lñPvø
?îýyBG îø kBìAk .ïolK kAtðpùì xlñùì óõzüAô ïokBì óõzüA
Qìlg QvðõPð lìôA {ýK ÿoBÞ úðB×uCBPì-
.líPÏì pPÞk ïpPdì ûkAõðBg ,xlñùì ,okBì
.úupG okrýð óBðBíùìô QÖpünK ïBXðA úÖoBÏì îuApì
úãük Q¾pÖ ok xlñùì ûkBüq QÚô Jõg- ëõÓzì óAoBßPìlg ô lñPÖpâ ÿBW óBGrýì oBñÞ
ëôA pËð óBíøok }õðBýÞ ÿõíÎ .lðly þüApünK
.îüpGþìÄýÖîøóõzüAoõÃcqAB« íPcÿA òüAqA kpÞ xBvcAô lì@þHèBW kpì Bßýð îz^ úG
ly ëBdyõg }õðBýÞ þðBýì ok BK qA Bßýð úìAkA ok .lü@|þì {yõg óBGq }õgô ôpyõg kpì
qA ëBc òýÎok QyAlð þùýWõO òüAqA {ýG óõ^ qA Ao }õðBýÞolKoBG òüA Bßýð {ðBýÖApÆA þGBüqoA
kAtðpùì xlñùì ïBð BG Ao }olK ôA úÞ òüA .lýuo|þì pËð úG pÚõì ô òýPì ÿkpì ôA .lðAonâ pËð
IèBW ú^ lýzülðA kõg BG ô kpÞ IXÏO .lðAõg|þì ô JAkBy {Ooõ¾ þèô kõG lý×u |«çìBÞ {üBøõì
pPÞk óAõñÎ BG Ao }olK rýð ôA |ç« Tì úÞ kõG løAõg
{üBø Iè pG ÿlñhHè oõ¿O òüA qA ô lðAõhG líPÏì .kõíð|þì óAõW
BG úÞ lük Ao }õðBýÞ ô lì@ kõg úG óBùâBð . Qvzð QùW þG Bßýð úÞ kõG }õðBýÞ okBì p×ð òüpg@
úG Ao {øBãð «AoõÖ Bßýð lñÞ|þì ûBãð ôA úG IXÏO úÚ|çÎ xBvcAôA úG QHvð RBËdè òýèôA óBíøqA
}okBì BG QHd¾ ëõÓzì úÞ Qgôk kAtðpùì îðBg òyôo þðBíz^ ô kõG þüBHüq óq ôA . kpÞ þì
.kAk óBzð Bùð@ QHd¾ úWõPì pøBÊ úG Ao kõg ô kõG ôôA úG þíÞ }õðBýÞ óBíz^ äðo lüByô QyAk
}õðBýÞ ô ôA óBýì ÿA úéíW aýø oBùð Ùp¾ óBìq BO îðBg .QyAk QøBHy VpìõýÞ {üõíÎ úG þíÞ
ÿõíÎ Qukok ï|çÞ úPyopu .lükpãð ëlGô ko þì QHd¾ þPÚôô QyAk ûlðqApG ÿpøBÊ kAtðpùì
pËðoBùÊA koAõì þÃÏGok }õðBýÞô kõG }õðBýÞ IéW kõg úG Ao ûlðõñy úWõO oBýPgA þG kpÞ
ÉõGpì Bùð@ ÿõãP×â koõì êDBvì pPzýG .kpÞ þì Quk ok Ao ï|çÞ úPyo }õðBýÞ ÿõíÎ .kõíð|þì
úÞ kpÞ þì úèBð }õðBýÞ ô kõG óBzüBøoBÞ úG òüA ëBc úG BO eH¾ qA :Q×â ûlñg BG ô QÖpâ
óApùOok|þìkôAô .QuAoBývG }oBÞ ÿBø|úéÓzì pËPñì olÛðA ,ûlñÞ Bì pu qA QuõK óBg }õðBýÞ
Ao oBùð þøBâ ,QuA qApýy ok pãük ÿA úËdè ô |æBc BO úÞ òì .óBW pPÞk lýðôk|þíð úÞ kõG Bíy
ïBy QÚô úÞ þèBc ok lüBíð|þì Ùp¾ qpì êgAk úG úHOpì ûk eH¾ qA .ïkõG ûlülð oõÇñüA ôo }õðBýÞ
úG {üBø QHd¾ qA Bßýð ô QuA oõzÞ qA ZoBg «B¿hy koAõì ïBíO úG ûlýzÞ ápu úðõgrLy@
ûkpÞ þéíÎ Ao {íýí¿O ôA úÞ lýuo úXýPð òüA îýËñO }kõg îøôo þüAnÒ úìBðpG ûkpÞ þâlýuo
ÝpÒ óBñ^ QÞpy ÿBøoBÞ óBýì ok Ao kõg ô QuA
ÿrý^ Bü þvÞ úG lðAõPð ÿA úËdèpãük úÞ úPgBu .ëBu pg@ þèBì ÿBø|úìBðqApO êTì Quok .ûkpÞ
þíÞ {üBø úðõâ úÞ }õðBýÞô lðlülñg úíø
.lñÞ pßÖ kõg ÿoBÞ êDBvì rW {øAõg VpìõýÞ :Q×â úðBÂpPÏì kõG ûly jpu
îcpO xBvcA ôA úG QHvð óBùâBð oõ¿O òüA BG
ÿoõgAnÒ òèBu úG úíø oBùð Ùp¾ ïBãñø .kpÞ !îñÞ þì
kõG ûly ûlý^ úÛýéu ô QÚk BG óBñ^ oBùð rýì lñPÖo ÿApG }õðBýÞ úÞ olÛðA :Q×â }õðBýÞ olK
Bãðo ÿBøAnÒ . lðBì qBG IXÏO qA Bßýð óBøk úÞ ûkpÞ kBXüA QícArì óõy ûkAõðBg ô pPÞk ÿBÚ@
ô kAk|þíð Bùð@ úG Ao JBhPðA oBýPgA ÑõñPì ô äðo .úñÞ þüApünK Bø Ùpc òüA qA pPzýG þéýg lüBG
kAtðpùì ûkAõðBg þK ok þK ÿBø ÙoBÏO B« ¾õ¿g Bíy ÙBÇèA ûlñìpy píÎ óBüBK BO Bì pPÞk JBñW
«BHüpÛO oBùð .koõhG AnÒ lðAõPð Bßýð ly|þì UÎBG
AnÒ Ùp¾ pgAôA ok þèô ,ly Ùp¾ Rõßu ok .îýPvø
pPgkpPÞk ÿBÚ@ :Q×âô kpÞpPÞk úGôo }õðBýÞ ÙoBÏO îñÞ þì {øAõg kAtðpùì ÿBÚ@-

?lñPvø îüso ok Bíy îðBg .ïkpßð ÿoBÞ úÞ òì lýDBìp×ð
koAk úìAkA

ûpƒhƒvƒì |úƒG Ao ëôA ûBƒãƒð ok ܃zƒÎ koõì òì QzùG óApùO úéXì
ïBXðA ÿoBÞ ú^ lüBG îPvðAk|þíð ,|îPÖpƒâ|þƒì |ó@ .|ïkpÞ ØzÞ Ao þèBÎ ÿAnÒ BG à^õÞ ØüpzO oAõg|ûBýâ îðBg .|îðrG kBüpÖ ,kõG ûlðBì
ÿôo qA Ao BHüq pPgk ó@ Alg oBãðA .|îøk oBývGô ëBu óBýì|þíðBgô BÚ@ ÈuõO óAoõPuo ô Yüõø BO oBù^ ,rK J@ boBÚ BO ôk ô lñPyAk okBðô BýíýÞþâlðq xBuApG
ô {ìAo@óBíø BƒG .kõƒG ûkpÞ Üég |òì RAoõ¿O þãƒðBƒg ÿBøAnÒô ly|þì ûoAkA koõgpG }õg ...lðkõGûkoô@ûApíørKoBhGþéÞôpGîéÞþíÞ ZAôkqA kõG ûly úíø pÞm ô pßÖ #|
ÿkBÎ .|ïkõG {üõXPvW ok òì úÞ þPðBPì óBíø ÿpPzƒìòìúÞQynãðÿrý^.|QyAk|ÿA|ûtüô îðAõO|þíð îø óBzüA BG ïly òEíÇì BXðBíø þâkBì@ qõñø òì ,|îP×â|þì ú^pø .|òì
òì BìA ,kõG Qhu þéýg þéýg |îèBc ókAk ûõéW úÞ þüBø|Iy rW ô ïly Bùð@ þãzýíø ókoõgAnÒRnèóôlGpíÎóAonâ.|îñÞþâlðq .|QÖo|þíð |óBy|ïAlÞaýø Zpg úG ,|ïoAlð
ïA|ûlƒýXñvðoBƒPÖo BƒG Ao Bùð@kBíPÎA QvüBG|þíð RõÎk kõg ërñì úG Apì îüBƒøokApƒGô BƒøpƒøAõƒg !|QyAlð BñÏì |þßü òì ÿApG {y qA þ߃ü ,oBƒG àƒü QÚô lñ^ pø
îPvðAõO|þì |úÞ þüBW BO .|ïpHG òƒýG qA .|ïkõGBXð@úzýíø,lðkpÞ|þì ÿ|ûlñg ÿ|úƒüBƒì úƒG òƒì ZAôkqA ,|úƒ¾|çg kpÞ|þì þÖpÏì Ao ÿpPgk ïokApG ô pøAõg
qA Ao pPzýG RBÎ|çÆA îP×â ô ïkpÞ }A|þüBíñøAo oBñÞ «ApTÞA lý×u lñG|{ýK ó@ BG kBíƒÎ BƒÚ@ óBìokBìúGîüBøokApG.kõGûlyêülHOïA|ûkAõðBg ,|òì BG þãñøBíø qA {ýK |þPc þøBâ ô
|}olK úG ô îñÞ|þì ÿoô@|ÐíW Bø|QüBu ,kpÞ|þì qBG Ao Ùpc pu ô kBPvüA|þì |óAõhzýK oBG xõè Ao }pg@ pvK úÞ lðkpÞ|þì ÅApPÎA QüoônÏì ok BO QyAnâ|þì îø oApÚ
þíýí¾þðBPuôkBìúÞkõGúPzãðpGïokBìqõñø pâA úÞ lðlðAqõu|þì ëk îüBøpƒøAõƒg ô ûkoô@ |úG ïõy oõHXì ô ïpýãG oApÚ þÚ|çgA
.|îøk|þì okô lðoAkpPgkôk Bùð@ îPvðAk|þì |òì .|îüly {ýKîüApGR|çßzì|òüAïkõHðxBvcolÚòüA
ô QzâpG úðBgrLy@ úG ô kpÞ pßzO BýíýÞ kBíÎ BÚ@ okBì ô pøAõg oBñÞ úÛHÆ úu ÿA|úðBg QýíøA êüBvì òüA úG kBüq òì BìA .lì@|þíð .|ïôpG ÿoBãPuAõg
Ao kok ëk .|ïoõhG Ao îüAnÒ îPvðAõPð Iy ó@ òì òì úÞ lðlýíƒùƒÖ îø Bƒùƒð@ ô lññÞ|þì þâlðq løAõhG Alg þPÚô îPvðAk|þì óõ^ ïkAk|þíð óBPuAkoBG pø ,kõHð QívÚ úÞ BXð@qA þèô
ÙpÊ ok Ao áAoõg BO îPuAõg ô ïkpÞ |úðBùG .|îPvø þüBíýKAõø óBìqBu ïAlhPuAokô kpXì oôBG þéßy úG ô kBG ô ÝpG QÎpu úG rý^ úíø |ïpPdì óBÇGAo kõg úƒÞ lƒýƒuo|þƒì ÿA|úƒÇƒÛƒð úG
BG qôo ó@ BO .ly|þíð ïoôBG .|ïpHG BO lñzßG ÝõƒÖÕpƒì|áAoõƒgBƒùƒð@úÞîüõãGúPÖpðïkBüBO îø oõÆ òýíø «BÚB×OA .kõy|þì Quok þðkpßð .|îüõy Ùp¿ñì QuA pƒPƒùƒG lƒñƒPƒ×ƒâ|þƒì îø
aýø þèô îPyAk koõgpG ÿkBüq ÿBøpPgk pƒø pƒâA úƒÞ lƒðkpƒÞ|þƒì Quok ÿnünè ûkBƒÏƒèA .ly ïA|ûlñü@pvíø ÿpâõðBGlƒÞ ô ÿoAk|úƒðBƒg úG òì
ûkpßð kõg oõdvì Apì oõÆ òüA wÞ aýø ,|QÚô pýu ïkoõg|þì ó@ qA úP×ø Iƒy Qƒ×ƒø ô óBPupùy úG }A|ûkAõðBgô ïpøAõg ëBÛPðA ÿrLy@ úÞ BXð@ qA ô ïkAk|þì |ÿkBüq QýíøA
úG lƒüBƒG Bƒü@ úƒÞ îíù×G îPvðAõO|þíð òì ô kõG ôòìÉBHOoAôlyþð|æõÆóBìBìp×u.|ïly|þíð ÿApG òì þüBùñO IWõì Bùð@ BG ïokBì þøApíø Rolƒð úƒG ,kõƒG Jõƒg olÚ ó@ ïokBì
ïlýupƒO|þƒì ?|úð Bü îñÞ úWõO xBvcA òüA ëõƒíƒÏƒìÜHÆúÞBø|IyqAþßü.pPzýGîøBùð@ òì ÿApG AnÒ ÿoAlÛì óBìBì .ly |ÿA|úP×ø lñ^ Ao |ÿpãük Àhy QhK|Quk îPvðAõƒO|þƒì
lyBG úð|çÚBÎ úð úÞ ïpýãG þíýí¿O ô îñÞ úéXÎ }pPƒgkúÞQ×âkBíÎBÚ@|ïkõG}oB×upËPñì óBy úO kôq þéýg òì BìA ,kõG úPyAnâorüpÖok ÿBø|Qus óôlG ô þPvüBGokôo|þG ,|ïoõhG
.|îƒPzãðpƒG óAoõPuo úGqôo úu BO .|eýd¾ úðô qAôpK BG ÈHOpì ÿBø|úPyo koõì ok løAõg|þì ëBHðk úƒG òƒPzâ ïkpƒÞ |Ñôpƒy ô ïkoô@ ok Ao oõW òüA ô úzülðA ô fôo QýíøA koõì ok þßèA
úÞ oõÇðBíø þèô .|ïõy ôpGôo ôA BƒG ïlƒýupƒO|þƒì .lñÞIvÞþOBÎ|çÆA QíýÚîøôlyBGúðBgàükrƒðîøúÞþðAoõPuo ô ïkõG ûkpÞ òyôo ïkõg BG Ao î×ýéßO ,Bø|Ùpc
ZoBg úðBgrLy@ qA ,oõÃc óBìq ok ôA |«çHÚ òìô kõG òìrýìoBñÞ BýíýÞ lÏG |úËdè lñ^ úÞkõGÿoõÆ|òüA.lyBGúPyAkþHuBñìÿAnÒô úðBg ÿrýíO úG úÞ þðq BG îðAõO|þíð ,|îPvðAk|þì
.lì@|þíð Bø|ÿpPzì {ýK îø |æBc ,ly|þíð ok îðBPuôk ÿBø|úGpXO úzýíø qôo ó@ BO úÞ ô Yðk þðAoõPuo ,|óBì|ërñì QzK óBGBýg ok .|îñÞ þâlðq ,løk|þíð QýíøA AnÒ êßy ô ûrì ô
.lðkõG þGõg ÿ|ûkAõðBg Bùð@ .|ïkpÞ pƒßÖ þƒéýg ïBíO BG Bø|ïk@ oõW òüA oôk ,|òüApGBñG
BG ÿA|ûkAõðBg BG lðkAk|þì eýWpO Bø|þÃÏG lüBy BìA .|ïkõG |ûlýzÞrìpÚ Èg Ao óBypãük òuBdì
ô kBy ÿBƒÃÖ òƒì BƒìA ,lƒññÞ Qƒé¾ôpƒO|x|çÞ úÞ ÿkôlÏì koAõì ok þPc úÞ kõG òüA IýXÎ
ÿôo BG úßñüA qA ô îPyAk Quôk Ao |óBy|þíýí¾ óBùâBð ,lýuo|þì IuBƒñƒì pËð úG rý^ úíø
îyõg lðkpÞ|þì þüApünK ïkpì qA ûkBzâ Bü úÛýéu|þG îðBg xôpÎ ly|þì |òyôo
oBÞ Bø|ëBuqA lÏG |}pvíøô kBíÎ BÚ@.lì@|þì ,Bø|úÏÖk òüpg@qA þßü |«çTì .|QuA RôB×O|þG
pøô lðkõG ûkpÞ fBPPÖA Ao ÿoõgAnÒ òüA ÿoAkA òì úG }pvíø ÿ|ûkAõðBg qA Ao ÿpPgk ïpøAõg
püBuô QuBýuô RBýGkA ÿ|ûoBƒGok þTdG QÚô aýø QuA òEíÇì Q×â oAp¾A BG ô kpÞ þÖpÏì
kõg ÿBøpËðoBùÊA BG ,lì@|þì {ýKqôo êüBvì ô okBì ÿrLy@ |úÞ Ap^ ïpýãG îðAõO|þíð ÿkApüA
|ÿ|ûkBXu .lñPvø þÏéÇì kApÖA lðkAk|þì óBzð BG îðBg B« ÏÇÚ îø ôA ô QvýèBÎ }pøAõg
òƒèBƒu qA Yƒðk ÿA|úƒyõƒâ ok úzýíø þß^õÞ
QvðAõO|þì QuAõg|þì wÞ pø úƒÞ kõƒG òƒùK .ly løAõg ÿA|úÛýéu
BO ly UÎBG Bø|úðBzð òýíø .lðAõhG qBíð BXð@ lðkpÞ ïoõHXì |úÖoBÏì ÿ|úvéW qA lÏG Bùð@
úG îyBG úPyAk BýíýÞ qA þPgBñy úßñüA óôlG òì îðBg pPgk úÞ ÿkpâ QÏýHÆ ûôpâ BG ûApíø
BG oBG òýèôA ÿApG ô |îñÞ pßÖ ZAôkqA úG ÿlW oõÆ Ao }pßÖ .|ïôpG þüBíýK|ûAo úG kõG }õÃÎ
þƒéýg óBƒìBƒì .|îðrG Ùpc koõì òüA ok ïokBì ok QcApPuA ÜyBÎ úÞ ûoB`ýG òì ,lýñßG
|ÿBø|}õâ BG ly|þƒíð }oôBƒG .kpƒÞ IƒXÏO îø RpÖBvì ok þPc ô îPvø êýÇÏO ÿBøqôo
úG îø BG îøAõg|þì ,kõñy|þì òì qA }kõg eýWpO oAnâ ô Qzâ úG Ao |ÝBOA ok ólýGAõg
qôo ôk òýíø pÆBg úG .|îüôpG ÿoBãPuAõg JAõg qA úÏíW eH¾ oBù^ QÎBu ,|îøk|þì
ôpøAõg ÿoApÇÂA ÿ|úvéWô lì@úéXÎ BG ,lÏG Ao óBOpu .|ïõy Üdéì ûôpâ úG BO lðkpÞ ïoAlýG
lÏG àü BO eH¾ Qzø QÎBuqA Bì ïoôBýð kok
.ly BKpG óBì|ërñì ok BøokApG ô pßÖ Rlì ïBíO ô îükpÞ ÿôo|ûkBýK pùÊ qA
wÞpø ,ApWBì eýÂõO qA lÏG ëõíÏì ÜHÆ úÞ kõG þüAnÒ ÿ|úíéGBÚ {ƒýƒK õƒíƒßƒy òì |òøm
þGBhPðA òýñ^ QƒüpƒTÞA pƒËƒð qA .|Qƒ×â ÿrƒý^ áAoõg «BÏÇÚ ïkpÞ|þì pßÖ .|QyAk ûApíø ôA
IéÒA ,Bì êýìBÖ ok .lyBG Quok |QvðAõƒO|þƒíð .lñýHð lG qôo óBO|îz^ |þèô ûkpÞ úýùO ÿA|ûtüô
Roõ¾ þíülƒÚ óBƒPuôk Bƒü ïAõƒÚA BƒG Bƒø|ZAôkqA îÞ þPcAoBð Rly qA ,ly qBG ÙpÊ ok þPÚô
Bø|úHüpÒ BG úÞ þüBø|ZAôkqA kôlÏì ô QƒÖpƒâ|þƒì
BüoBÞ êdìok þüBñy@pG þñPHì ,ly|þì ïBƒXðA 48
oAõük |òüA qA îPyAk òì BìA .kõG êý¿dO
ÿpPgk BG îPuAõg|þì ô îPynâ|þì þPÊB×c
{éýìBÖ ô ôA qA þPgBñy aýø úÞ îñÞ þâlðq
ó@ok úÞ þzìAo@wcpÆBƒg úG ÈÛÖô îPyAlð
ôA BG ,|ïkpÞ|þì ëBýg ,|ïkõƒG ûkpÞ úGpXO BÃÖ
úÞ ïA|þñýG|{ýK Ù|çgpG .|ïõy|þì QhHyõg

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
49
úüBìpu òìpGApG òülñ^ BìA kõG òìqApO|à^õÞ ,|îPvðAk|þì Bø|óAõW qA pO|ÉBPdì Ao òvì kApÖA
óBy|ápPzì p×u òýPvhð ÿApG ô QyAk lüBHð úÞ Q×â ô lì@ok ïA|þìpâ|QzK úG óBìBì
úÞ þèBcok .kõG ûkpG BKôoAoôk úG Ao }pvíø .|îýølGQukqAAoþuopGôþüBñy@Q¾pÖ
ïkõGoõHXì îø lùzì úG ûqôo úup×u ÿApG òì úG úËdè Alg úG êÞõO BG úzýíø úÞ ôA
|þéýg .|ïoôBýð îÞ BO îñÞ JBPÞ JBvc þéÞ qA Ao úíø ,kõG ûkpG {ýK Ao }A|þâlðq ,|úËdè
îø Apýíu ,|îPÖo|þì ïkrìBð ólük úG úÞ Bø|QÚô úÞ kAk ëõÚ ô QyAkqBG þ×ñì ÿBø|þñýG|{ýK
xBHè ÿqôo aýø úÞ ïlük|þì òì ô kõG BXð@ úG îPvðAõO|þíð pãük .lølG Ao BøoBÞ IýOpO
R|æ@oõüq ûBì pø ô koAlð |òO pG ÿoApßO lüBG .|ïoAnãG óAoõPuo úG BK ÿpPzì óAõñÎ
úG QÚô aýø BýíýÞ .krüô@|þì kõg úG ÿlülW qA ÿõÃÎ òì Bü@ úÞ ly|þì Àhzì
îø oBG àü |ÿApG ô kpÞ|þíð ûoByA êüBvì òüA þ×ñì JAõW pâA ?|úð Bü ïõy|þì óBy|ûkAõðBg
óAõO lc qA ZoBg ÿoBÞ QuAõg|þíð ,|ûly ó@qAô îPÖo|þíð BXð@ QÚô aýø pãük ,ly|þì
|ûly xBvcolÚ ó@òì BìA .|îøk ïBXðA ïA|þèBì ô kBíÎ BÚ@ BG ólzð ôpGôo pÆBg |úG îø óBGBýg
Üü|æ Apì þPc ïkrìBð ïkpÞ|þì pßÖ úÞ ïkõG ,lÏGqôop¿Î .|ïly|þíð ko BýíýÞô }pvíø

.lyBGúPyAkÿA|úPuAõgúÞlñýG|þíð QÖoBùð@{ýK,|ïByôpu|QÎBuqA{ýKóBìBì
iüoBO qA êHÚ |úP×ø ôk òýíø pÆBg úG ÿApG ÿoApÚ ô kpÞ QHd¾ îðBg úPypÖ BG ô
úßñüAqA îP×âôA úGô ïkpÞ Ao îüBøpßÖ ,|óBìlÛÎ þéýg |òì .|QyAnâ Bø|ûkAõðBg þüBñy@
ô î×uBC Pì ,|îñÞ Zpg kArùG êTì îðAõO|þíð Ao Bùð@ërñì úG kôoô ÿ|ûqBWA úÞ ïkõG ëBdyõg
þðBíùì îXñK àü óBìlÛÎ òzW úÞ ïA|ûlñìpy úÞ ïlýupO|þì òüA qA BìA ïA|ûkoô@ Quk úG
oklñÞ|þìpßÖôApâAþèô.koAlðóBíùìîøBùð@ óBy|ÿBøpvíø ô îüBøokApG ô pøAõg |ÿ|úíø
,lñÞêídOAoóBì|ûkBuþâlðqlðAõO|þíð|ûlñü@ lðoAk Ýôm Bùð@ îPvðAk|þì .lñüBýG lñøAõhG
ô ïõy|þì AlW ôA qA þPcAoBð ô ëBXñW óôlG JkAqAoôkoBÞ òüA BìA lññýHG Apì þGBhPðApPgk
p¿ÛìAoôAþvÞúÞîñÞ|þíðkoõgpGîøÿoõÆ úG ÈÛÖ BO îPuAõg okBì qA pÆBg òýíø úG .kõG
ÿ|úíø ïkõG pÂBc îÛzÎ pÆBg úG òì .lðAlG pßÖ.lñyBGBìBGløkûqBWAîâorGokApGôpøAõg

.|ïpýãGókpâúGAoBø|ûBñâ úG úÞ Ao ÿqôo þðAõW kpì aýø îñÞ|þíð
ïõ¿Ïì óBíz^ ok àyA |ÿBøoõéG .kpHGkBüqAúPÖo}A|ûlñü@pvíøÿoBãPuAõg
òüpO|ÀèBg ô òüpO|åorG qA pOBùHðApâ ,|ïkrìBð .lðõy|þíð áBK òøm qA Bø|ûpÆBgoõW òüA
ÿrý^ pãì lýupK ôA .lðkõG óBùW ÿBø|xBíèA ïkBü .|ïoAk pÆBg úG Ao RBýürW ïBíO îø òì
îøB×OFõuòýñ^UÎBGúÞûkpÞþPÞpcBüúP×â àüô kõG ûly êâqApK óBì|ÉBýc þÚqAo Qvø
kõWô BG úÞ kAk eýÂõO îüApG lÏGô ûly þâorG úG pýK pýXðA Qgok ÿôo à^õÞ ÿ|ûlðpK
ÿpßÖÍBdèqAQÚôaýø,ApýíuoBñÞokþâlðq |QÎBu àü òì .kq|þì áõð ó@ ëBÞ ÿBø|ûõýì
Ao }A|úíÎ pPgk ÿBøoBýÏì ô ûkõHð ôA úýHy ûpXñK oBñÞ ûkBì@ ô ûlýyõK xBHè ,pOkôq
ÿoõÆ Ao ôA BýíýÞ okBì ô olK .|ûlülñvK|þíð ëBýg BG ïokBì úÞ ïlük|þì ô ïkõG ûkBPvüA
Ápc,BýðkëBìúGQHvðúÞlðkõGûkpÞQýGpO qA løAõg|þì ô ûkpÞ õOA Ao {üBø|xBHè QcAo
kõG òüA qA pýÒ pâA .lyBG úPyAlð |ÐíÆ ô JBhPðA Ao óBy|òüpOBHüq {üBø|ÿpuôo òýG
úÞþO|çßzìôþèBìÿBø|óApdGBGlñPvðAõO|þíð óApãð |ïkõg êTì ïokApG ô pøAõg þèô .lñÞ
,lðkõG ûly êídPì |óAoõPuo þüBzâqBG ÿApG ôlñPÖpâ|þìxBíOoBGàüúÛýÚklñ^pø.lðkõG
Q×âòìúGBýíýÞ.lñupGRBHSúGôlñüBýGoBñÞ pýâ àýÖApO ok óBGBýg ïAlÞ ok úÞ lñP×â|þì
ô ûkoõhð Ao þvÞ þâlðq Rpvc QÚô aýø äñýÞoBK ok òì ô îýPÖo ,|ëBcpø úG .lðA|ûkpÞ
pøBÊ ó@ BG ,Apýíu òýíø úÞ lðAk|þì îø |æBc úÞïlükAoþãñzÚlñéGþuByòýyBìBùð@ërñì
ô Qýíýí¾ úG Bø|QÚô þéýg }qAlðA ÈéÒ A« lÏG .koAlð ÜéÏO kBíÎ BÚ@ úG îPyAk |óBñýíÆA
ok þüBørý^ óõ^ ,koõg|þì úÇHÒ Bì þPuôk krìBð BýíýÞ ÿ|úíÎ pPgk ,|êHÚ ûBì ôk ïlýíùÖ
þPíýÚ aýø úÞ lðoAk kõWô þuBvcA ÿ|úÇGAo ÿA|ûkAõðBgúGòìÙ|çgpG|úÞkBìAkÿBÚ@ôûkpÞ

.|QyAnâBùð@pGóAõO|þíð îø Ao òýyBì òüA ,koAk ÜéÏOoAlèõK ûkBÏèA ÝõÖ
BìA QuA òì qA pO|óAõW þéýg BýíýÞ lüBy îðAk|þíð .|ûkAk }krìBð úG úülø óAõñÎ úG
ûBãð Býðk úGpOqBGolÛ^ kAk îðBzð {üBø|Ùpc Ao êüBvì òüA ÿpýâ|îýí¿O ÿ|úécpì ok pâA
ïlÚ.|ïpýãGkBüôAqAîðAõO|þìolÛ^òìôlñÞ|þì |þñýG îÞ kõg óAõW òì .|ïkq|þì BW ,|ïlýñy|þì
wc úÞ þèBcok ,|îýPzâpG úðBg úG óBðq qA þèô ïoAk oôBG Ao ïkõg ÿBø|þüBðAõOô îPvýð
îyôk qA Ao BøoBG |òüpO|òýãñu ïkpÞ|þì aýø pO|îùì ó@ qA ô lü@|þì ïlG óly úvüBÛì
êÓG àü ,|þðBGBýg }ôpÖ|êâ qA ô lðA|úPyAkpG ÿApG ïA|ûlñü@ pvíø løAõg|þíð |îèk QÚô
lðAlG ïA|þâlðq ÿBýíýÞ BO îPÖpâ lý×u qo êâ þâlðq ÈüApy BG QuAoõHXì úßñüA qA ÿA|úËdè
.|QuA òì þüAoAk òüpO|}qoA BG }A|þPuôk ,|ëBcpøok.koõhG|ú¿Ò,lüBýGoBñÞÿlñìoBÞ
BO úPyAk úãðô ûkpÞ àzg Ao Bø|êâ òüA ïkrìBð BG .|QÖo {ýK Alg úWõO ô ØÇè BG rý^ úíø
úÞ þüBW úG .|îürüôBýG |óBì úðBg ok úG krìBðô|îýPÖpâAokõgþÏÇÚîýí¿O,ïBíOlýìA
îñÞ|þìBÎk.lyBGóBì|{ìAo@QzùGîýøAõg|þì ÿpvíø úÞ ïkõG þPhHyõg kpì òì .|îüly
òì êTì îø Bùð@ô lyBG Bø|óAõW ïBíOoBü QhG .|ïkõGûkpÞAlýKBýíýÞóõ`íøóBGpùìôÜü|æ

.lññÞAlýKúGAokõgÿ|úÚ|çÎkoõìpvíø ÿ|úvüBÛì qA îPvðAõO|þíð úðB×uCBPì |þèô
óBüBK ëBu oBù^ kArùG .|ïoAkpG Quk kArùG ô ïkõg

óApùO úéXì

õy|Quk }oBãýu úO {ýO@ÐÚõì òýíøõO < !QhGlGûlGQyAlð úÞ ïly oõHXì !îñÞ oBßý^ ïkõG ûlðõì úãük
õO kpÞ ôo {PzãðA ô òýìq {PgAlðA ô lðôqõu kpÞ AlýK úìAkA ïokBì ÿAkok ëkolÛñüA ûpgæBG õOôoBü úü !Ùçg ûkpg úü þñÏü !Ùçg ÕApu ïpG
ô lülñgô kpÞoBýìBÞô òì úG þøBãð úüô }|òøk ô{üBìq@ôwßÎpPÞk.pPÞk{íükpGÿoõHXìBO .QgAlðA þì ÝpÎ }|úðõg õO úÞ kõG óõì|êdì
>Q×â ûly úPyõð }|úíø úÞ kAk {ùG þ^ô þ^ô þ^ BHy ,òPuAõg|þì ÝpÎ úÞ þüBvÞ .kõHð óõíévì
ÿBüôo úü }|úíø !Bø|ûoAlð QýÏÚAô BñüA - ëõK úG !úðõg ú`ÚBÆ pu ólðõì ,úhvð BO lñ^ ôo .ólüpgþì}qAô}|úðõgokólìôAþìþßyAõü
oõzÞ úü ëBì !@|wýð îPßéíì òüA ëBì !x|ûkBu ïBGBGúÞlyþì{WpgòìõOoArøúuôkÐÚõìóôA úÞ þÏÚõì oBGôk þßü ô ïkq Jõ^ ôo {ÒAq
!xBýHìAqëBì!xæõãð@ëBì|!x|úãük úuôkúGúupGú^ûlGQyAlðîy|ëBüooArøúuôk lñ^ !ïkAk óõzð {ùGõìkõg ,QgôpÖ þì QyAk
>Q×â ô kpÞ ûBãð ôo {PÎBu lÏG|< !{ñìõOoArø îñì úG îP×â {ùG ô {ÒApu îPÖo }lÏG QÚô
?æBcBOûlìõýðûpülìòüAoõÇ^- þíð }ôo úGô kpÞ þì êídO îì ûoB`ýGokBì ûkpg úü ô kpÞ ByBc ô }püq kq {èôA .}ôp×G
>Q×âôkpÞoBýìBÞúGþøBãðúü}lÏG|< ZoBg{éídOqAôQÖpâRlykokúßñüABOkoô@ ô ïk þì Rõèô ïk þì pHg ïo þì úÞ {ìlðõupO oõK Jkõö ì .ï
óõO|þâ|ú`G óAoôk qA ûpÆBg úü BøBíy æBc - ï|þÚpÖ úãük úPHèA þñÏü ,ûqpìBýGõyolK Alg .kõG ô îñÞoõW ÿpPzì }ApG úÞ kpÞ ëõHÚ BO Arý^ òüA Qzøô Q¿y {hG
!òýãG !úãükkõGÿoBÞúüûpgæBGJõgBìA|!kpÞþíð !îzßG}ôoòìÿrý^úüôûlGpO|óôqoAòìúGóôA
ÉBÛð ,ïBøBì þã`G óAoôk «BÚB×OA -oBýìBÞ oõKõu ,ÿoAkpùy õO úÞ îýPyAk úüBvíø úü þì êdìõO úÞôo þüBì[email protected]Þ òüAõO ïkBPÖA úãük ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK

.........

ï|lñâ| ly þíð ô þüBíñøAo ïkõG úPÖo úãük #
!ûoAk õO þâ|ú`G óAoôk BG þÞpPzì õðõìokBì ïBøBì ô Bì úG kAk ôo }|ú^pPÖk óôA .kõG ïkpÞ þì óõzð|,óoõg ÝpÎ îPvðôk þìô îPgBñy .îyôp×G Bø|ú`G úG ïpHG úðôk ûBy ïlñâ ç« Tì
?þñÞ þì þgõy -Rp¿ð õO ôo Arý^ òüA ô {üBìq@ ûpPÞk ô pPÞk îükpG .ïkpG þì óõyApG þßyAõüô óõy|ÕApu îPÖo þìô Arý^ òüA ô þvãì óõíÞpýO úãük ï|þvÞ
Qzø Q×ø úìkBü òì !õO óBW úð -oBýìBÞ .QyõðóôAúíýGú^pPÖk ô xok Zpg qA îèBýg úãük .kõHð lG }lì@ok ÿA úãük pßÖ úü ïkõG oõHXì .lüpg|þíð
,þP×âõO úÞ þvãì óõíÞpýO óõíø BGô kõG îèBu óBÆpu ïokBì úÞ ly ïõéÏì BñüA úíø qA lÏG úü ïBGBG á ly þì QcAo QyAk Qízc úuolì
kBPupÖ õyokBì îðôA ô ûpPgk úü ÿBK úG ïkq úðôk úü !kpÞly|þíðúãükï|ÿoBÞaýø!ûoAk ô xBHè Zpg Q×â|þì !kpÞ áõÞ ïApG úãük qBu !îñßG ókoô@ok ëõK úuAô
ïBGBGô kpÞ ïAõÎk îâorG BGBG !QüBßy óõì|úðõgok ïlük ,úðõg îýPzâpG úuolì qA úÞ qôo úü úuolì úâAoBãðA !ÿlGõO lüBG îy|áAoõgô koõg .ókAk xok Bø ú`G úG þ¾õ¿g ïkpÞ Ñôpy
BG îñì ô koô@ok îèk qA ô lüpg ïApG úgp^ôk úü !wýð îykõg ô ókpÞ ÐíW õðõìokBì JAõhPgo qA ly þì úãì BìA| !koõg þíð ï|ÿrý^ ,QÖo|þíð .îPÖpâ þì ëõK ô ïkpÞ|þì oBÞ þÂBüo óõyBøBG
úÇÛð !ïkoô@ok óôA ëk qA ô ïly Quôk ûpPgk þPìçupu óõíùG ô ólìôA Bø úüBvíø þßü þßü þì ÿpÇG lñ^ úãì ïqôopø|!îãG ïBGBG úG Arý^ òüA BzðA óõyApG .îPÖpâ þì ëõK ïkpÞ þì oBÞ ïõéÎ
!kõG þvãì óõíÞpýO óõíø îy|ápPzì ç« ÏÖ îy|{Ïð ô ûkpì óõìokBì ly ïõéÏì ô ókAk úG ïkpÞ Ñôpy úÞ kõG òüA !?îyôp×G ÝpÎ îPvðõO þì oApÚ óõyBøBG .îPÖpâ þì ëõK ô îPyõð|þì
ô lýzÞ þø@ úü ô kq ûlñg pøq úü Rp¿ð < þñÏü|!úzG ïõéÏì {×ýéßO BO lXvì òPyAnâ ókpG ÿBø ú`G !òPgôpÖ ÝpÎ Bø|ú`ì ú`G ëõK ô ïlðõuo|þì IéÛO óõzùG óBdPìA pu ô îPyAm
ïõéÏì Bì ØýéßO !kõG ïõéÏì úÞ }kõg ØýéßO úü ú¾çg !pOoô|óôA ÿBø úédì ,BðôõW|,úuolì òì úÞ ókõG ûlýíùÖ ïBðôA ,AkpìBð !îPÖpâ þì óõyqA
>Q×â ïokBì òÖk ô ò×Þ Zpg úuAô óôpÚ úü ïBGBG !úzG kõGô kõG óBüpW òüA .ïkpÞoõWôo ï|úìBðpG ÿoõW æBG ú`ÚBÆ ô ókpÞ þì qBð ïApG ,ïoAk ZBýPcA ëõK úG
þðõìBuô pu úü úø|úðõg ,kõG ûlðq ûokBì BO - þìþðBH¿ÎïBGBGQukqAolÛðABPÚôþøBâ|!QyAlð ólìôABýðkúGqAlÏGqAþñÏü!QÖpâóBÆpuïokBìBO ôo ï|wüolPèA Üc ïly þì oõHXì îñì ô òPyAm|þì
ÅõÎ Bì þâlðqõO Arý^ þéýg kpì úÞ ûokBì .QyAk ïpízGk@|þìokîñøkqAþ^pøkAõgþìîèkáîy úG úÞ úÏÖk pø .ly Ñôpy ïokBì kok ëk ,Qíßc
úü úð ,kõG úðõg õO ÿA ûqBO óõð úü úãük úð !ly þ^pøúÞîñÞoBßý^BìA|!}ûlðqôûkpìfôoúuAô Q×â þì {ùG ïBGBG|,ïoAk kok ëk Q×â þì ïBGBG !îPgBu þì kõG ÿoõW pø BìA !òýüBK ïoBýG
!þ`ýø þ`ýø !þðõGpùì ûBãð úü úð|,þyqAõð Quk !kõGïBGBG,kõG Bì úðõgõO úÞ kõG òüA IèBW æBc !ÿkpÞ ÿoõgpK ôo Qíßc úÞ ïkõG þüBíñøAo ïõu îñÞ pßÖ
qA úPvg þPÚô ,kõG ûlðq ïokBì þPÚô êÚAlc ûkôólyÐíWBøúüBvíø!ïoBýðkokõðõOpu QÚô óôA !?Bø úñÞ óõìpýu úÞ lìôA þíð AnÒolÛðA ïõíO {ðBPvGk ï|Qízc .ëôA xçÞ îýPyAnâ
óõð Bü ÿpGpG óõð úü ,úðõg îýPzâ þìpG úuolì {Ïðô ókpÞ ÐíW òìõO QvýG òìõO ûkrðõK òìõO !ÿkpÞ ÿoõgpK Q×â þì ïokBì úG ïBGBG úü þñÏü !QyAnð ïBGBG úÞ þüBíñøAo QÖo þì .ly
ô úñßyA úükBG úü õO îýðrG úÞ kõG ûqBO àãñu ô îükpÞ }|ëB^ {íükpG ô îükpÞ lñéG ôo ïokBì úü ,ÿkpÞ ÿoõgpK Q×â þì úÏÖk úü ú¾çg !úuolì ûpG Qízc wýð ïqæ úãük úÞ Q×â Iy
þPÚô ,BHy úÞ kõG þPuk úü êÚAlc !îüoõhG ô kpÞ Quok þüAõéc úü Bø úüBvíø qA úãük þßü Q×â þì úÏÖk úü ûkpÞ Qükpu Q×â þì úÏÖk ,kpÞ AlýK kAõu ûoõÞ úü úÞ òýíø pPgk Q×â þì
úâAç« TìBüúzßGóõìôoõPKúüîükAkþìkBGõðõìôo ïokBì ókpìô QÖpâ Bìpg úPvG BOôk ï|úãük þßü úýÃÚúOôpulñÚJ@óAõýèúüBGôûkpÞi×ðRlÏì xokô úuolì ûpG úÞ kBüq Q×â þì !úýÖBÞ }ApG
!úñßG òyôo ôo ÿoBhG ,ly|þì kpu þéýg ÝBOA !kpÞAlýKQýíuo ôo Arý^ òüA ô pPÞk ëõK þñÏü|!koô@ þì îø ôo úy þíð úãük ô úy þì Aô {yõâ ô îz^ ,úðõhG
ô úñßG ïk þüB^pK BOôk eH¾ úÞ kõG þßü êÚAlc kpÞ úüpâolÛðA Qízc àé×Æ !QÖpâôo }õéW
ïBGBG úG îPÖo !ly þì oõÞ }Bíz^ QyAk úÞ
xok Qízc ÿoAm þíð þ^ ÿApG óõW BGBG ,îP×â
Q×â ?ÿlük ÿlG êíÎ BøBì qA æBc BO úãì !úðõhG
òüA JBPÞpPÖk Zpg úuo þíð ï|Ðuô úãük BìA !úð
ólðõg xok Zpg îP×â {ùG !ïlG ôo þßü
!îñýHG BO Q×â ô kpÞ ÿpßÖ úü ?úèõHÚ !òì BG Qízc
ïly oõHXì }AkpÖ qA þñÏü ,Iy óõíø qA
kpâBy ,îPÖo þì BW pø ?oBÞ õÞ BìA !îñÞ oBÞ pPzýG
þì úÞ ï|þüBøBXðôA ,òPuAõg þíð QÚô úíýð
úuAô úâA ïkõg úÞ ókAk þì ëõK îÞ olÛðA ,òPuAõg

!ïkoô@ þì ok pPzýG þéýg|,ïkpÞ þì oBÞ ïkõg

50


Click to View FlipBook Version