The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE IS THE LEADING PERSIAN-LANGUAGE WEEKLY MAGAZINE IN THE UNITED STATES AND AROUND THE WORLD.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2019-04-29 17:20:41

Tehran Magazine Issue# 1133

TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE IS THE LEADING PERSIAN-LANGUAGE WEEKLY MAGAZINE IN THE UNITED STATES AND AROUND THE WORLD.

Keywords: tehran magazine,persian magazine,iranian mgazine,best of los angeles magazine

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

~ýðõ© óãü° ú ð±}ñü ÿô° ± ° ó±ù{ úéì óApùO úéXì

WWW.TEHRANMAGAZINE.com óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
lýðAõg|þì |úP×ø òüAok
Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
6 úd×¾ .................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
8 úd×¾.............|..........|..|...................) þHdì îüpì pPÞk |( oBùG ô wßu- ÿoõð lŸHùy& Publisher
10úd×¾.............)þâlðq ÿBø RoBùì |( ?lñÞ|þì ëBdyõg Ao Bíy óBO ÈGAôo ok ÿrý^ ú^-
12úd×¾......................................)þzHc lýÏu lídì (úP×ø îg ô aýK ok- SHAHBOD NOORI
16úd×¾........................)BøpHg ô Bø ûpù^(kApÖA òüpOoõùzì IèBW ÿBø þìpâpu-|
18úd×¾..................................)}oArâ(okBì ûoBGok pOpG ëõÚ êÛð ô úéíW 10-| )|201 9 |þì3( 1398 QzùHükoA 13 úÏíW |1133 êvévì ûoBíy ,23|ëBu
20úd×¾..............................)ûtüô }oArâ(!!ûõýG óAokBì qôo BO pøõy okBì qôo qA -
22úd×¾ .......................................)léW ÿôo(QuôA qA Qvø ú^ pø ...|- Friday, May 3rd, 2019 I S S U E # 1 1 3 3
24úd×¾ .....)ÿpüõ¿O}oArâ(kôôQuôokBíñýuþíülÚóAoBÞolðAQukþãP×øúvéW-
41-28úd×¾ ...................|................................ Býðk oBñÞ ô úyõâ qA- The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
44úd×¾ .........................................)ûBOõÞóBPuAk(oôpÓìþÚpyÿA,û@–| 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
46úd×¾ ...............................)ÿlXðôpvgBüôoúPyõðþÚoôBK(ÜzÎîüpc– among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
48 úd×¾.......|.............................)ûBOõÞ óBPuAk(!>óBƒìBƒì ;áoBHì Rqôo<- published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
50úd×¾.........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
52úd×¾ ................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
54úd×¾............................)îüpìúPyõðþÚoôBK(òìÿApGþPÚô,õOÿApGþPÚô -| within the Iranian community.
56 úd×¾.................................................................ÿrLy@-|
60úd×¾...|.......................................................úünÓO ô þßyrK- (818) 881-1771
|68 úd×¾ ..........|................................................úP×ø þDõãzýK-
79-72úd×¾............................................................. ëôlW|- TEHRAN MAGAZINE
80 úd×¾............................................|.................Bø ÿlñìqBýð -
Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P.O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

okBì pÇÎ

SHAHBOD NOORI

ïoBñÞok pÂBc úzýíø ÿA úPypÖ ïkpÞ|þì xBvcA BìA Ao R|çíW òüpOBHüq úPuAõg|þì îèk úzýíø #
BO .îPyAk ûApíø kõg BG BW úíø AoôA ÜzÎô QuA ûlðq ÿBøqôo ÿApG úÞþñýðqBðrürÎ ÿApG >okBìqôo<ok
ôAqA þñ×éO RBíèBßìqA þßüok ÿqôo ûpg|æBG úÞ òüA kõG Býðk okBì òüpPùG ïA þðAõW ô þðAõWõð
óôlG ?Qvý^ QHdìô ÜzÎ úíø òüAqAo úÞ ïlýupK
,þñÞ þðBGpùì pPzýG ú^ pø“ :Q×â Ußì ÿA úËdè .îvüõñG
Qvýð ÿrý^ þðBGpùì .ÿõy|þì pO|ÜyBÎ ô pO|óBGpùì óAokBìqApPzýG úíø ,lðkõG Bñy@ïokBì BG úÞ îðBPuôk
pø .QuA pK RA þðBGpùì ÙpÊ úzýíøô kõy ïBíO úÞ ô Bø|QÎBu lüBy ô lñPvðAk|þì okBì Ao ôA óBykõg
ô kõy|þì pPâorG ÜzÎ òüA ÙpÊ ,þyBG pO|ÜyBÎ olÛ^ oBñÞ qA ÐÚAõì ÿoBývG .lðkpÞ|þì ëk kok ôA BG Bø|QÎBu
ô ïly ko ,ly|þì ûoAkA ïokBì ÈuõO úÞ þðAoõPuo
”.þñÞ|þì AlýK ókõG ÜyBÎ QýÖpÊ pPzýG QHd¾ úG ïokBì àükrð ô pPðBÞ QzK úÞ ïlük Ao îðBPuôk
ûBâ@kõgBð ,ïlýñy|þì Ao R|çíW òüA þPÚô ô òì oõH¾ äñu BùñO úð ôA úÞ îPvðAk|þì .lðA|ûkBPvüA
Ao okBì ÿBHüq Roõ¾ ô ly ÿoBW îðBíz^ qA àyA êdì êøA qA ÿoBývGoõH¾ äñu úßéG ,îðApøAõgôokApG
úzýíø qA pPùG úËdè ó@ ok .ïkpÞ îvXO kõg êGBÛì
,QuA ûly úPyBÞ îðôok úÞ þPHdì ô ÜzÎ ïlýíùÖ .ly|þì Jõvdì
úÞ þvÞ .QuôA óBGpùì ô ÜyBÎ IéÚ qA ÿA úüoBÎ ,QÏñ¾ ô îéÎ ûBãzðAk óBüõXzðAk qA ÿoBývG þPc
ÿApG Ao þP¾pÖ ô lýyBK Bì IéÚ úG Ao {PHdì onG úðAokBì BO lðlì@|þì Bì óAoõPuo úG kõg ÿBø|x|çÞ qA QÎpu úG
ô îüqõìBýG ôA qA Ao ólüqoô ÜzÎ úÞ QgBu îøApÖ Bì ôA úðAokBì ô óBGpùì lñhHè IcB¾ úýÛG qA pOkôq lüBy
ôA þHéÚ ÿBø|þupLèAõcA qA ÿA úÛýÚk lñ^ Bü ô lðõy
.îýñÞ þâlðq úðBÛyBÎ ÿBø|QHdì òüA løBy oôk qA úzýíø òì .lðkpâ Äý×Pvì
òýñ^ òPyAk ,ûly òì êìBy úÞ þ×Çè òüpPâorG pßÖ óq òüA ÜzÎ îXc úG úðApãzüBPu ô ïkõG ôA úðAokBì
ok úÞ QuA ÿA úðBÛyBÎ RBËdè úGpXO ô óBGpùì ÿokBì ,ûkAõðBg ok îø ô kõg ÿoBÞ ÿBýðk ok îø úÞ þðq .ïkpÞ|þì
îøk óBzð ôA úG Ao ïkõWô ÜzÎ îPvðAõO ô îPyAk ôA oBñÞ ú^ pø oBãðA ô kõG þÚBG }A úðBÛyBÎ ÿBKko ô pSA úzýíø
îPvðAõO|þì îñÞ|þì pßÖ qõñø lüBy .îñÞ pßzO ôA qA ô .ly|þì ûkôrÖA QHdì òüA îXcpG ,lüqoô|þìpùìpPzýG
îüApG ô îPyAk {Puôk olÛ^ úÞ îüõãG ôA úG pPzýG úÞ ïkpÞ|þì pßÖ Bø|QÎBu ,lýuo|þì ApÖ okBì qôo þPÚô
Ao Q¾pÖ òüA úÞ ÿoBG ûk lñ^ óBíø qA qBG BìA ,ûkõG rürÎ úÞ îñÞ úýùO ÿA úülø ú^ ,þñýðqBð úPypÖ òýñ^ ÿApG lüBG
úðBÛyBÎ ôA ÿoBâkBü òüpPâorG .îðBìkBy ïkpÞ AlýK pÆBg úG Jõg Ao ëBu àü þPc .lyBG {ðkõGokBì Üü|æ
,ïA|ûkAõðBg ,îðAlðqpÖ úG úÞ ûBâ pø ô QuA òPvüq ÿApG ÿA úéíW lñ^ ô ïkpÞ Quok Ao þOoBÞ {üApG úÞ ïoAk
úG ôA pÇÎ ,ïqoô|þì ÜzÎ òýìq óBìkpì úG Bü îðBPuôk úG Ao RoBÞ òüA îPuAõg úÞ lÏG BìA ,îPyõð ó@ ÿôo pßzO
ïkpÞ xBvcA úÞ Ap^ ,ïlýzÞoBñÞ ïkõg ,îñÞ îülÛOôA
.kkpâ|þì ûlðq ïkõWô ok }kBü ô luo|þì îìBzì
ÿA úËdè Rpvc ok Apì ô kpÞ qAôpK òì okBì .QuA îÞ {üApG RoBÞ òüA
qApGA Q¾pÖ qõñø Bíy qA ÿoBývG BìA ,QyAnâ BùñO >...áoBHì Rqôo ,okBì< úéíW pÞmô }õÒ@ ô ly ÐíW {ðBíz^ ok àyA ,kpÞ AlýK ÝBOA àzO püq ok Apì RoBÞ ôA úÞ qôo lñ^ qA lÏG
ûly ÿoApßO >Q¾pÖ ókpíy QíýñÒ< óõ^ þOAoBHÎ Bì ÿApG lüBy .lýPvø AoAk Ao óBOokBì úG QHdì ,ïkõG ûkAk óBzð Ao kõg ÜzÎ Roõ¾ óAlG úÞ òüA qA .Qvüpâ ô QÖpâ }õÒ@ ok Apì Bø|QÎBu
ÿokBì .lüoBíy QíýñÒ Ao óBOokBì oBñÞ ok ókõG Q¾pÖ úÞ îüõãG lüBG BøoApßO ïBíO BG qBG BìA ,lyBG úÞ BølÏG .ïkpÞ|þì ûkBì@ {üApG Ao okBì qôo úülø ÿpPzýG kBíPÎA BG ëBu pø ,ó@ qA lÏG ô ïly óBìkBy
óõñÞA .koAk îülÛO Bì úG kõg óAõO lcok Ao þâlðq òüpPùG BO kAk QukqA Ao Bø Q¾pÖ ÿoBývG úÞ ïokBì úÞ ïly|þì úWõPì Jõg ,ïkpÞ|þì ûoBËð AoôA úðõâokBì koõgpGôoBPÖooôk qA ,ïly pPâorG
pËPñì Býðk ÉBÛð þ¿ÚA ok ÿoBývG óAokBì .îýñÞ úülø ôA úG Ao Bø òüpPùG lüBG Bì ô QuBì QGõð IéÚ ô kõWô ,kõy|þì }õìApÖ ÐÚAõì ÿoBývG úÞ ó@ BìA ,lyBGoõH¾ þãñu Býðk úíø ÿApG lüBy
úÞ îüõyoô@kBüô îýñÞ kBy Ao Bø ó@ëk lýüBýG ,lñPvø óBy óAlðqpÖrýì@QHdì ÿBø ïBýK QÖBüok óõ^ qBG ô lzÞ|þì }ôk pG Ao Bø|QýèõEvì ô BøoBG úðõã^ úÞ ïlük|þì .QuA }kõg òýðqBð ô óBGpùì
.lñÞ|þì îülÛO {ðAlðqpÖ ô ïAõÚA ô óBPuôk ,óApGBÎ ô óAonãøo úG Ao }A úðBÛyBÎ lñhHè úzýíø
.îükoô@ Quk úG Ao òPvüq óõâ úPypÖ óAõO Bì úÞ kõG úPypÖ ó@ óôlGúÞòüABO,kõy|þìòýìBC OBXÞqAôAÿspðAúÞòüAôïkõGÜzÎîXcòüAqAoØzÞëBHðkúzýíø

.ïkpÞ ápO Ao ïokBì òýðqBð kõWô ô óApüA ,ëAõEu òüA ólýupK
ëBc lýíùÖ|þì ô kõG úPyAnâ oBÞ îHéÚ ok ÿrý^ oBãðA ô QyAk Apì ÿAõø îø oôk ûAo qA þPc ïokBì
ok Al¾ úG ò×éO ,kõG ûkpÞ ïA úP×y@ ÿrý^ Bü ïkõG QcAoBð QÚô pø .QuA úðõã^ òì þ×ÆBÎ ô þcôo
,ïkõG oôk ôA qA ”!?QuA oõÇ^ îéâ pvK“ :lýupK|þì }A úðAokBì ô óBGpùì ÿAl¾ óBíø BG ôA ô lì@|þì

6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

ÅBHÛðA ëçPgA ok ëBTì óAõñÎ úG lñPvø Q×u QüBßy þéuBñO Qè@ úðlG úýcBð kok qA lðoAk >þHdì îüpì < pPÞk óApùO úéXì
B® ¾õ¿g Quk óBPzãðA ó@ok úÞ óôpPüõKôk ûBì 18 BO 12 þÆ : þéuBñO Qè@óly YÞ .lðoAk
êgAk ÙpÆ úG ûoByA QzãðAô à^õÞ QzãðA þéuBñO Qè@ ïpÖ , þðôpýK ÿpýâ êßy óBìq qA QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo pýãðBHüpâúÞQuA þèçPgA ïBð "|þðôpýK|"| |
kBXüA êìBÎ Q×u ûkõO kkpãýì êüBíPì Quk Qè@ok BñdðA þÎõð ô lGBýì pýýÓO ÍõÏð ïBãñø ok
qA ÐðBì úPÖo úPÖo úÞ QuA þâlýíg òüA ûlññÞ ëBHðk úG óAkpì qA ÿA ûlÎ .kkpãýì ûløBzì Bü þâlì@pG úPzâ kpì þéuBñO Qè@ úðlG
.kkpãýì óBPzãðA òPyAlùãð qBG ô óly ÙB¾ pâ úGpXO Ao þvñW þðAõOBð þðôpýK úéEvì ûBãPuk qA úýcBð òüA ok kpÖ Ao þGBùPèA
þðôpýK ëçPgA kBXüA êéÎ qA qõñø ú^ pâA
òý¿¿hPì òßýè Qvýð Quk ok þéìBÞ ÑçÆA .lðõzýì úÇuAõG úÞlñßýì úGpXO kõg þéuBñO
AlýK QüBñÎpPzýGqBu úñýìqoõPÞBÖ lñ^ úGpìA pG BñG þéuBñO Qè@ þXÞ ÿBø lìBýK úéíW qA BñdðA úýcBð ó@ ok þéuBñO Qè@ ó@
úýcBð ok kok þgpG ÿApG , ûoôk ëõÆ ô Rly êüBíPì Qíu àü úG ô ûkpÞ AlýK
: lðA ûkpÞ úÇGAo ÿoApÚpG ïBãñø ok kok , þéuBñO ûBãPuk
:| |óõg }kpâ ëçPgA ô þÚôpÎ êéÎ þvñW àüpy þéuBñO ûBãPukok kok , þvñW . kkpãýì
Ao þéuBñO Qè@ þXÞ êßzì úÞ þðAkpì pPzýG ÍõÏð ïBãñø ok «B¾õ¿g þXÞ òüA
ô lñXðook óõgoBzÖqA Bü æ« õíÏì lññßýì AlýK kpìok þéuBñO Qè@þXÞ| ÿA úPuk ok ô lñßýì þüBíðkõg pPzýG
þHéÚ ÿBø ÿoBíýG ÑAõðA qA þßü lülùO koõì Bü pýýÓO }õhPuk Ao ëõgk lñüApÖ rýð
ok : þéuBñO Qè@ QcApWô Iýu@ .lðoAkoApÚ w×ð úG kBíPÎA {øBÞ ô þvñW úÇGAo ïBãñø ô Quk ÍõÏð êßzì BG kpì óBìq òüA ok þvñW úÇGAo ÿoApÚpG qA kpÖ ô ûkpÞ
úÞ ÿA úìl¾ ëBHðk úG óAkpìqA ÿA ûlÎ .lyBHýì ...ô óBâoA óly ûBOõÞ qA QüBßy ô ûkpÞ ïpð úXñK áBðkok Ao þvñW úGpXO Büô óAõOBð
QuA ûly koAô þéuBñO Qè@ úðlG úG ëõÆ úG ûBì {y úÞ ûoôk òüA.lñßýì kõg þvñW pø ok þðôpýK ëçPgA .lñßýì þGBüqoA
òüA . lðkpãýì þðôpýK pâ úGpXO àü þgpG ok þéuBñO Qè@ þXÞ êßzì xo pük òìrì úécpì úG Ao kpÖ lìBXðA þì QuA òßíì kpì àü þâlðq qA úécpì
þðAõOBð úG çPHì kApÖA koõì ok ÑõÂõì þXüolO êßy úG óAkpì qA ÿA ûlÎ ok ô úHy îývéÞ Jõuo úécpì òüAok úÞ lñßýì óõíñøo ok ó@ Ñõýy óArýì òßýè kkpâ VkBc
úG ëõLì@ ÍõÏð kBXüA ÿApG úÞ þvñW úðlG pG Q×u ûkõO úGpXO . kkpãýì ÅoBÎ kpÖ Bíuo ô ûkpÞ àíÞ Bø áçK óly pO Q×u úG òüpüBu qA {ýG úèBu 60 BO 40 òýG óAkpì
lññßýì ÜüorO kõg þéuBñO Qè@ úðlG þüôo Bü þüæBG {hG ok þéuBñO ûBãPuk ok .lñßýì úWAõì ÍõÏð þãzýíø êßzì BG Ao óAkpì qA ÿA ûlÎ. QuA ûly }oArâ
}oArâ òüpüq {hG qA pO ÐüBy þéuBñO ûBãPuk úìAkA áçK {hG BO Jõuo òüA óAkpì þgpG oBñÞ þðôpýK ëçPgA BG lñðAõPýì BùOlì
. lPÖBýì ÝB×OA pPzýG ÿôo QívÚ ok ûkõO úßýðBìq . QuA ûly ô lðBì þì þÚBG Bøo ô êy óBâoA ó@ qA lÏG ô úPÖBü þéuBñO Qè@ ÙApdðA ÅoAõÎ ûlì@
, oAokA ô þéuBñO ûBãPuk ÿBø þcApW ok þéuBñO Qè@ kkpâ ÅoBÎ þéuBñO ûBãPuk kõg úG þñy QÎBu lñðBì úG þéßy ÍBdè òüA úG ok Ao þ¾Bg þvñW Büô þðlG êßzì
ÿBø úìl¾ ô ÿoAõuoõOõì eðAõu ô lñßýì AlýK BñdðA æBG ÙpÆ úG ÍõÏð ïBãñø òßíì pýÒ Ao þvñW úÇGAo ïBXðA ô úPÖpâ
oApÚ pËð lì lüBG rýð }qoô òýc oApÛPuA þéuBñO ûBãPuk püq úýcBð ok úßýðBìq fpy úG óAõPýì Ao êßzì òüA îDçÎ .kqBvýì . QuA ûkpßð lýèõO Bùð@
úG ÍõÏð ïBãñø ok þéuBñO Qè@ lyBG úPyAk Qè@ úñO eÇu ok þâlì@pG : kpÞ ú¾çgpüq Qè@ kok kApÖA þgpG ok òßýè
.lðpýâ kBÏGA ok Q×u ûkõO ûløBzì ô xBvcA : þéuBñO êGBÚ , áBðkok þvñW QGoBÛì ô þéuBñO
QèBcok úÞ þéuBñO Qè@ þüõu qA . lñßýì AlýK þâlýíg òýüBK Qíu úG óBìq oôpì úG QuA òßíì úÞ ØéPhì úG Ðüpu úÏWApì pýð þÇüApy ok ô ûkõHð êídO
oBzÖ BG ú`ðBñ^ QuA úPÖpâoApÚ ÍõÓð {hG îø ô òýüôo {hG ok îø þøBâ 18BO12òýGæ« õíÏìôlñÞþüBíðkõgþãPvø@ kBÛPÎA úG .kkpãýì úý¾õO þðBìok rÞApì
lðAõPýì þðôpýK qBu úñýìq kõy îg õO QèBc IHuô ûly lýèõO Q×u ûkõO òüpüq æ« õíÏì úWok 30 kôlc ÿBñdðA òý¿¿hPì
þðApüA óAkpì óBýìok úÞ þéíÎ ( lyBG -pãýì ÅoBÎ þéuBñO Qè@ úG þøBOõÞ ô þãPÖo .lupýì kõg ûqAlðA òüpPéìBÞ úG ûBì {ýG ú`ðBñ^ Qè@þXÞô lyBHýì ÅBíÒA êGBÚ
þéuBñO Qè@ YñèõÚ òPvßy ïBð BG þâlýíg úG úÞ þðAkpì qA l¾ok 30 kôlc .kk qA pýÒ úG :| |þéuBñO Qè@úðlG úýcBð ok kok þXÞ .QuA þcApW êíÎ lñìqBýð úWok 45 qA
úÇGAo òýcok ûBâ. ) lyBHýì eéÇ¿ì ÉBÛðpüBuokæ« õíÏìlðõzýìoB^kþéuBñOQè@ oBñÞ ó@ÅoAõÎô þðôpýK BG úÞ óAkpìqA ÿA ûlÎ :lñßýì þüBíð kõg úécpì úu ok þéuBñO Qè@
þðBùâBð ô lüly koõgpG pSA ok þvñW ûkõO ÿAoAk rýð BøBKô Quk Áõ¿hèA þéÎ ólG þðôpýK úÞ þðAkpì qA ïõu ôk kôlc, lñüBýì ôxokôqòìrì,ïôk úécpì ,kBc:ëôA úécpì
QýÏÂô ok ( óq ûBãPuk óAõhPuA kpÖ ,kBc úécpìok .xopük òìrì ïõu úécpì
ok úÞ kpì þéuBñO Qè@BG ) óq úPvzð kpG þì Yðo ÍõÏð ïBãñøok þvñW óBâoA kokqA
lðAõPýì oõÞnì QýÏÂô koAk oApÚ ÍõÏð QèBc }õâ QzK ô ÅBíÒA óõ^ þéìAõÎ òßýè
ÑõWo qA ÐðBì eüpzO qA ïpy ô QèBXg Bü ÿqAlðA
. kkpâ kBXüA
qA| |rýð þßýPðs ÿBø úñýìq ô lñÚ ÿoBíýG .kõzýì À¿hPì úG ÿô
ëBíPcA ûlðpGæBG pãük ÿBøoõPÞBÖ úéíW ok þðBìok RBìAlÚA ûBâ úÞ QvýèBcok òüA
oõËñì úG .lñyBHýì þðôpýK ëçPgA {üAlýK ó@ ûlðôo {ýK pýu qA ÐðBì lðAõPýì úécpì òüA
þðBìokôoAk ÿBø lPì qA þðôpýK ëçPgA óBìok koAô kpÖ ûBì ûkqAôk þèA {y qA lÏG .kkpâ
,þÛüorO ÿBøôoAk , þÞAoõg ÿBøôoAk êìBy úécpì òüA ok .kkpãýì xo {ýK òìrì úécpì
ûkB×PuA ,þðBìok áõy ,þðBìok õOpK ,lðõuApPè@ úPÖo ô ûlì@ kõWõG óBâoA ok áçK ô ÿpHýÖ QÖBG
þcApW ô þâlýzÞ QùW þßýðBßì oArGA qA BñdðA áçK ÙpÆ úG þéuBñO ûBãPuk úðlG úPÖo

.kkpãýì ûkB×PuA .lñßýì AlýK
BG þéuBñO Qè@þXÞ óBìok QuApÞm êGBÚ
”þéuBñO Qè@ þãPvßy“ B« cçǾA êßzì 8
þéuBñO Qè@ þãPvßy koõì ok ô ûkõG RôBÛPì
úý¾õO QÚô RõÖ óôlG þðBìok Ðüpu RBìAlÚA
lðAõPýì þéuBñO Qè@þXÞ óBìok òßýè kkpãýì

.kpünK óBìok oAlðBìq êßy úG
ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy

": úÞ }õâ
| " pPùG þâlðq , pPùG wßu

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

ô ,îèBu úÇGAo àü lüoAk oBËPðA úÞ þðBìq :JBPÞ ok .kõy|þíð kôldƒì úƒÇƒGAo qA Bƒíƒy .lýñÞ QHd¾ kõg àüpy
qA úÞ Ao ÿoBÞ pø ô lýyBƒG úƒPyAk úƒðBƒÛyBƒÎ ûlì@ ”þâlðq îuo ô ûAo koõì ok JBPÞ òýèôA“ pG úÞ þvÞ pø ÜyBÎ úÞ QuA ûkBu þéýg
òEíÇì,lýøkïBXðAó@ÿApGlü@|þìpGóBO|Quk êíÎ ô úWõO êGBÚ koõì àü òPvðAk úÞ QuA pâAúðB×uCBPìBìA;lüõzGkõy|þìrHuBíyûAopu
úG lüoAk Ao }oBËPðA úÞ ÿrý^ pø úÞ lýyBG kApÖA þâlðq ok Ao ÿpýýÓO aýø ó@ úG ókp߃ð þðBvÞBGlüõy|þìoõHXìlýøkïBXðAAooBÞòüA
úG rý^ úíø ëBƒc pƒø úƒG .koô@ lýøAõg Quk êíÎ ó@ úG úÞ þðBìq pø ú߃éG ,lñÞ|þíð kBXüA þðAõhíøBíyBGóBy|ÿBø|}qoAúÞlýñÞþâlðq
úíø RBÚôA þøBâ ,koAk þãPvG kõWõì ÈüApy ëõdO ô pýýÓO oBËPðA lýðAõO|þì QÚô ó@ lükpÞ QýíøA Bíy ÿApG þâlðqok úÞ ÿkoAõìô koAlð
lüBG úÞ oõÆ ó@ þøBâ ô kôo|þì {ýK Jõg rý^ .lýyBGúPyAkAokõgþâlðqok oAkoõgpG þyqoA úðõâ aýø qA Bùð@pËðok koAk
.lü@|þíðokJ@qAlüByô ÜzÎ àü úG îýðAõO|þì kõg ÈGAôook þðBìq ôk Bíy ÿBøpËð ÈüApy òüA QdO .lñyBG|þíð
úÞ QuA ÜÖõì þðBìq ÉBHOoA úÞ ïlÛPÏì òì ëôA úéøôok úÞ îýñÞ AlýK Quk Épyô lýÚ þG Rolð úGô koAlð þãñøBíø úðõâ aýø îø BGp×ð

ú^ kõg RBÆBHOoA qA úÞlýðAlG lüBG #
ô pÆBg óBñýíÆA BG îø lÏG ,lýøAõg|þì
.lýüBíýLG Ao ûAo úìAkA êìBÞw×ð úƒG kBíPÎA
Roõ¾ úG Ao kõg ÿBø|QuAõgô BøqBýð lüBG

.lüoAnãG óBýìokpãülßü BG úHðBWôk
òG úG þðBìq óApvíø óBýì ápƒPzì ÈGAôo
qA òƒýÖpƒÆ qA àƒü pƒø úƒÞ lƒuo|þƒƒì QƒƒvƒG
qBG kõg êGBÛì ÙpÆ ÿBƒøqBƒýð úƒG þüõãhuBK
úG lüBG ó@ kõHùG ô ÈGAôo kpHzýK ÿApG .lñðBíG

.lýñÞ úWõO pãülßü ÿBøqBýð
úPyAk úWõO rýð úPßð òüA úG lüBG òýñ`íø
AlýKpýýÓO kApÖA ÿBøqBýð óBìq ëõÆok úÞ lýyBG
ÿBøqBýðok úÞ þOApýýÓO úG QHvð lüBGô lñÞ|þì
ô lýyBG xBvc kõy|þƒì kBƒXƒüA óBƒOpƒvƒíƒø
þøBâ@ ,îø kõg ÿBøqBýð úG QHvð òýñ`ƒíƒø
ÿôo úÞ þOApýýÓO koõìok .lýyBG úPyAk êìBÞ
ú^ úÞ lýñýHG ô lýñÞ QHd¾ îø BG lñøk|þì
.lðoAnâ|þì óBO|ápPzì þâlðq ÿôo pG Ao ÿpýSCBO
BG lñðAõO|þì úÞ lñPƒvƒø þƒðBƒvƒÞ îèBƒu kApƒÖA
.lññÞ õãP×â ô ûkpÞ oApÚpG îèBu úÇGAo pãülßü

?lñÞ|þì ëBdyõg Ao Bíy óBO ÈGAôook ÿrý^ ú^

ok .lññÞ }|çO ó@ kõHùG ÿApG ÙpƒÆ ôk pƒø ïBíO ÿlÏG úécpìokô îýøAõg|þì ú^ îƒýðAlƒG úG îø BG ØéPhì êDBvìpupG úÞ lPÖA|þì ÝB×OA kApÖA óBýì BùñO kBy ô îèBu úÇGAo |«æõƒíÏì
úƒÞ lƒññÞ þƒÏu lƒüBƒG pƒ×ð ôk þƒüAlƒPGA êcApì aýø .îüpýâ oBÞ úG ó@ ëBíÎA ÿApG Ao kõg }|çO òýÖpÆqA àü aýø êýèk òýíø úG .lýupG ÜÖAõO þPc kApÖA úðõãñüA .kõy|þì kBXüA kBy ô îèBu
ô ,lðoAnãG oBñÞ Ao kõg ÿBƒø|lƒükpƒO ô àƒƒy ô lüoAnãG Quk ÿôo Quk ,lýñýzñG lüBHð ûBâ ÿBø|þPuBÞ ô îÞ }pünK ÿApG úÞ Qvýð pÂBc ,lðõzGrýð úðBÛyBÎ úÇGAo àü koAô úßñüAqA êHÚ
{øBÞ òßíì óArýì òüpPíÞ úG Ao kõg RAoBËPðA ûkBPÖA ÝB×OA óBO|ÿApG þƒâlƒðq ok úƒÞ ÿrƒý^ pø qA {ýK þéýg .lñÞ údèB¿ì ôA BG êGBÛì ÙpÆ kBy þüBùñO úG AlPGA ok Bùð@ .lñPvø þíèBu kApÖA
aýø óBO|Quk qA úÞ lýñÞ oõ¿O ô lüpünLG Ao lýðAõO|þì ,lüõy ÿA úÇGAo òýñ^ àü koAô úßñüA oApÚ ÿpãük kpÖ oBñÞ ok úÞ þðBƒìq ô lƒñPvø
.lñøk úÞ lýñÞ þÏu .lýñÞ þñýG {ýK Ao kõg Qvßy
wK ,lüoAk ÿkBüq lükpO ô ày Bíy pâA .lýøk ïBXðA ó@ koõì ok úÞ lü@|þíð pG ÿoBÞ pËð ok Ao kõg ÿBøqBýð ÿoBÞ pø ïBXðA qA {ýK .lññÞ kBy rýð Ao ôA lñðAõO|þì rýð lðpýãG
úÇGAo àü koAô lýøAõg|þì úÞ pìA òüA êƒýƒèk rýð àýPðBìo ÈGAôo ok QýèõEvì xBvcA ïBXðA opßì Roõ¾ úG Ao oBÞ òƒüA ô lƒüpƒýãG úýéÞ qA þPvýè úÞ QuA þƒÏƒýƒHƒÆ «|çƒìBƒÞ
úPHèA ?lƒyBƒG lƒðAõƒO|þƒì ÿrƒýƒ^ úƒ^ ,lƒüõƒy QýÛÖõì úG ólýuo ok îùì koAõì qA pãük þßü óBOpvíø lýøk|þì eýWpO úƒÞ þƒOBƒý¾õƒ¿g
ëAõEu òüA úG óAõO|þì ÿkBüq oBývG ÿBø|iuBK ú¿hy úG ïkõg òì .kôo|þìoBíy úG ÈGAôook .lýøk ô ,lýñÞ ÉBýPcA .lƒýñÞ úƒýùO ,lƒyBƒG úƒPyAk
ÐðBÚ ÿBø|iuBK úÞ îñÞ|þíð oõ¿O òì BìA ,kAk qA ô ïA|ûkpÞ óBdPìA Ao òPyAnâ Quk ÿôo Quk ok úzýíø úÞ lýyBG úPyAk pÆBg úG lüBG þÇüApy ú^ok úÞ lýðAlG .lýyBGpünK ÙBÇÏðA
.lƒyBƒG úƒPƒyAk kõƒWô ó@ ÿApG ÿkBüq ûlññƒÞ pøokp×ðôkpøô ,lðoAk kõWôp×ðôk úÇGAo àü úÞ þðBƒìq ô lƒýñÞ }qBƒu ô úƒdèBƒ¿ì lƒüBƒG
ûlññÞ ÐðBÚ lñðAõO|þíð Bƒø|iƒuBƒK qA àƒü aƒýƒø .ïA úPÖpãð ÿA úXýPð aýø ó@ òýèôA .lññÞ }|çO úÇGAo kõHùG ÿApG lüBG óBìq ,koAlð kõWô }qBu ÿApG þüBW aýø lýñýG|þì
úG lüBG lýðAk|þì îø óBOkõg úÞ oõÇðBíø pø qA {ýK úÞ QuA òüA úÇGAo kõHùG ûAook ïBâ ô ûkpƒÞ òƒýÏì Ao kõƒƒg ÈGAôo ûkôldì ô qpì lüBG
.lñzßG püõ¿O úG Ao îèBu ÜzÎ àü ô lñyBG úÞ lýPvø Bíy òüA .lýøk úìAkA kõg úƒÇƒGAo îø oBÞ òüA .lýñÞ òýýÏO Ao kõg ÿBøqBýð| þìAlÚA
úƒG kõƒg ÈGAôo ok lƒýðAõƒPG úƒßñƒüA ÿApƒƒƒG lñÞ|þì àíÞ óBO|þâlðq àüpy úG îøô Bíy úG .lýPvüBG kõƒg ÿBƒø|Ùpƒc ÿôo
ú^ úÞ lýðAlG lüBG lýñÞ AlýK Qƒuk QƒýƒÛƒÖõƒì .lüqBu|þì Ao úÇGAo oBËPðA kõg úÇGAo qA Ao þÛzÎ Ñõð ú^ lýíù×G úÞ þüBørý^ ú^ úG BßOA BG úÞ lýñƒýƒHƒG lƒüBƒG
òýñ`íø ô þèBƒdƒyõƒg RBƒHƒWõƒì ÿBƒørƒýƒ^ kõHùG ÿApG úÞ lýðAk|þì þƒPuok úƒG Bƒƒíy ÈGAôo BO lñÞ|þì àíÞ Bíy úG pìA òüA .lüoAk ô ÿkByô ûlýzhG BÛOoA Ao kõg úÇGAo lýðAõO|þì
ÿrý^ pø .lýøk ïBXðA lüBG Ao þüBøoBÞ ú^ úÇGAo ú^ úÞ lýðAlG lüBG .lýñÞ koAô ó@úG Ao|þìBÞkBy
.lðoô@|þì îøApÖ Ao Bíy þPcAoBð ô oBƒPÖo ok lƒýñÞ þƒì pƒßÖ }koõƒƒì ok úƒƒÞ .lüpýãG {ýK ok ÿpPzýG ÿspðA BG Ao kõg koAô Bíy úÇGAo úG Ao þyõg ô Rnè lðAõO|þì rý^
óBüBK | rýð óBOoBP×â ok ô ly løAõg pâ ûõéW óBO|ëBíÎA ÿBø|úPuAõg úG BùñO IéÇì òüA ÜíÎ úPHèA BG Bø|QuAõg ô BøqBýð ó@ koõì ok wLƒu lƒñƒÞ 10

.ly løAõg oAlülK ó@oBS@

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

11

óApùO úéXì

»ûoBGok òýèBPuA »úèBuo òüpg@ Büõâ úÞ xçÞ BG úP×ø îg ô aýK ok
:Q×â kõG ûlðAõg ûqBO Ao þuBñy|óBGq
þzHc lýÏu lídì
þuBñy|óBGq ú» uôpKok ÿlÏu þèô ,kBPuA ƒ
Qìlg úG pßÖ ok ÈÛÖ óõ^ Qvýð úWõO êGBÚ |[email protected]|
qôo Qìõßc qA ØüpÏO QùW ok Ì×è òPÖpâ
Qhu ô úP×hð ô úPvg ô ûlýèôs IéÒA .lì@|þì ëôA qôo ||
.QuA ûkõG ly|þì úð úÞ kAk|þì þXñu|òhu xok ô ÜéglG òhu kBPuA
oBG ôk lÏG .kpÞ {øBãð ,ëôA õO ÿpùzíø þñÞ oõ¿O ly|þì úð ô QuA þGkA lÛð þüõãG úÞ þüBø ÿoBPÖpâpÆBg úG {ýK úP×ø|# |
àü úðBg ok Ao Iy àü ô qôo àü Bø ó@ lñ^ lÏGô kpÞ Rõßu lÏG .kpÞ ÅõÎ àñýÎ ô kõG ÿqApýy.QuA þÛýHÇO RBýGkA qA þÎõð þP¾pÖ lüBíð þì ôo þéßy úG wÞpø ÿApG
þâlðq ûõdð BG pvK BO lðkpG pu úG pýÛÖ þüBPuôo lì@ lÏG ô kq ïlÚ úPhO ÿõéW ÿõßu ÿôo ïlÚ ,ëBc òüA BG .QyAk IýXÎ ÿBø|úÛýéu úd×¾ ôk ïly oõHXì ô îPyAlð òPyõð ÿApG
òýñ^ úÞ lñÞ pßy Ao Alg ô ûly Bñy@ ApÛÖ Qßíýð ÿôo qA ,QÖpâ Ao óAõW òýñè »úÛü .òýüBK BìA .kõG rýð Yñu |úPßð þüõâ |úènGõO ÿpùzíø qA þßü úG ÁB¿PgA Ao úP×ø îg ô aýK ok
úÞ QzâqBG ûAook eH¾ AkpÖ .lðoAlð Ao þÏÂô ÿõéW ÿõßu ÿôo BO óBzÞ|óBzÞ ,kpÞ }lñéG | |.Q×y@pGóBùâBðúÞqôoó@qAÿAô,iýyÿA IHu pìA òýíø úðB×uBC Pì .îølG îüBø óBPuAk
ok RpËð :lýupK }pvK qAolK kõGp×u óBüBK úG Øüpc úÞ ÿoõÆ| úG kAk {éŸø lÏG ô kpG úPhO òhu õO qA þPùW úG õO ÿpùzíø qôo ó@ kBPuA" qApýy ïpùy pÎBy ÿlÏu qôo qA BO ly
| | :kqkBüpÖôlypX×ñìQÚôó@ôkoõgúPhO ÿA|ûlñüõâ aýø úÞ lüqoô|þì lýÞBC O ô Q×â|þì BìA .îðBíG êÖBÒ ûly þðBùW {ìBð úÞ"òhu
?kõG ú^ óBíOpÖBvì koõì õO ?ÿA|ûlðAõg Ao ÿlÏu «ç¾AõO ,pg |ûp³Þ ƒ .koAlð AoõO óBGq JBÏè ô QÚçÆ þuoBÖ óBGq ok qA óBìq pø Ao þøBì" lñüõâþì úÞBW ó@qA
!olK kõG þèBÎ :kAk iuBK pvK ok þðAõW òýñè úÞ ó@BO Q×âô Q×âô Q×âôA þì ó@ úG qôpìA "QuA ûqBO ÿpýãG J@
?ÿkpÞ úWõO Bø ó@ þâlðq úG Bü@ :lýupK olK ?þíù×GAoÿlÏuþðAõO|þìç« ¾A JBñW JBPÞqA ÿA úPyõð ú¾çg úG ô ïqAkpK
!ïkpÞ pßÖ þéýg :kAk iuBK pvK .kõG ûly RõO| ûBy qA pO |ûBýu {ãðo qA kõg úÞîñÞþì ûlñvG "þùèA òülèAol¾"
?þPÖpâ kBü p×u òüA qA ÿrý^ ú^ :lýupK olK óôpýG ûlüõW|îýð ûlüõW Ao {üBø|úíéÞ Ao ÿlÏu ô QuA òhu kBPuA óBuõG óBPu@
:kAk iuBK þìAo@ úG lÏGô lýzülðA þíÞ pvK | | .lðAk þì óBvüõð úìBðqôo úévéupu
Bø ó@ô îüoAk äu àü úðBg ok Bì úÞ ïlýíùÖ ...Q×â|þì ô Qhüo|þì qôo úPynâ úP×ø úÞ ÿlÏu qôo ok úPHèA
ÿBø xõðBÖ óBíâorG ÉBýc ok Bì .BO oBù^ aýø ,Q×â õO »ûoBGok ôA ú`ð@ qA qôo ó@ qApýyok ÿlÏu ûBãìAo@ok kõG QzùHükoA ëôA
Bì ÕBG .lðoAk Ao óBâoBPu Bø ó@ þèô îüoAk þñýDrO YñKô þuqA lÏGqôpìA BìA .îPyAlðpG þPyAkkBü ûBãìAo@ BùñO úð Bø ÿqApýy ô kõG þèBc ô oõy
þG Bùð@ ÕBG BìA kõy þì kôldì {üBøoAõük úG lñéG õOpK êTì îñøm ok {üBø|Ùpc ëBu lñ^ {üBPu úG úßéG lðkpÞ óAoBHéâ Ao ÿlÏu
BìA ,îýñÞ þì pøBËO QHdì qApGA ok Bì !QuBùPðA õO ÿpùzíø .lzgok|þì þüBüok ÿBø|xõðBÖ .lðBì løAõg oBâkBü úG úÞ lñPgAkpK ôA qA úHðBW
.lñPvø QÚAl¾ ô QHdì ô pùì qA oBypu Bø ó@ " ïBð BG úÞ þGBPÞ ok þùèA òülèAol¾ JBñW
Ao olK óBGq úÞ {üBø Ùpc óBüBK ok pvK :Q×â lüBGô ûkpÞ NB^ "þâlðq ú^oAqBGok ÿlÏu BG
òì úG úÞ ïpßzPì olK :kpÞ úÖBÂA kõG ûkoô@ lñG êTì ,ërÒ òýãñø@ óBGq ok ÿpÎBy aýø ƒ :úPyõð lðAõg ô lüpg Ao ó@
!îýPvøpýÛÖolÛ^B¯ ÏÚAôBìÿkAkóBzð þuoBÖ pÏy óqô úG Ao kõg óôok RæBc ÿlÏu òì ô lðA|ûlýìBð ÿlÏu ûBì Ao QzùHükoA ûBì
þðAõg|þì úÞ Ao ÿlÏu ërÒ .QuA ûkpßð àükrð ïBñG þGBPÞ ô îPvø êWA iýy óBuõG| óBPu@ qA
ïõu qôo pñø .þGBüok þðAõO|þì ÝõzÏì BG Ao pÎBy ëBc .ïA|ûkpÞ NB^ >þâlðq »ú^oAqBG ok ÿlÏu BG<
ïçÞóBW Ao pÏy äñø@ ,Ì×è pG ûôçÎ úÞ QuA òüA ÿlÏu ok Ao JBPÞ òüA qA þüBø|QívÚ ÿA|úP×ø lñ^
Ao ôA òì úÞ iýy BG BO ïoAnâ|þì ûpù^ JBPÞ
,wüõð|óBPuAk "Buõü xBâoBG õüoBì"# | |.QuAûlürâpGëkëBcBGIuBñPì Bñy@pPzýG ïA|ûlðAõg óBvüõð|úìBðqôo ú» évéupu
oBãð|úìBðqôo ô oAlì|QuBýu ,wüõð|úèBÛì ÿpÎBy kõg õO ÿpùzíø òüA ,iýy ÿA ô .lüõy
Ao ó@ çÆ BG lüBG úÞ koAk ÿA úP×â "ôpK" û» kp^|úýu QìBÚlñéG ÿpùzíø ,kõG Quk ûpý^ oAõPuA ÿæBG lñéG ÿpùzíø àüõO ,iýy ÿA
I¿ð oAõük ÿôo ÿA úðBg pø ok ô Qyõð áBg JBÛð ok ÿôo QuA lñ^ þèBu .þPyAk
.kõG "pãOoõ¾ þéÏ×Çè pPÞk" õO Üég äñO ÿBø|ëBu ok QuA îýéÏO Üc òì pG Ao ôA .ûlýzÞ
| | .kpÞ {uok qA pâA úÞ óBíéÏì ó@ qA ;ïA|þðAõWõð
ok óõñÞA îø úÞ úPhýøpÖ ûlñvüõð òüA ïôk qôo ûBâ ô Bø|þâlüoõy qA ,îPgõìBýð ÿrý^
ÿkBPuA ïBÛì ok Bßüpì@ "óõPvñüpK" ûBãzðAk ?Qvý^ ok pÛÖ .ïA|úPgõì@oBývG {üBø|þãðAõük
ÿBüçG BøoõOBPßük :lüõâ þì lñÞ þì wüolO »úPyo ok .kõG ûpù^ ïskŸ ô iéO ,ûkp^|úýu
"ïkpì" kõg þPulíø BG Bø ó@ ,lñPvýð þÏýHÆ pø BøoAlð ô BøAoAk óBýì oBßy@RôB×O # | | àü ,îülðAõg|þì xok Bì úÞ þuoBÖ RBýGkA
óBýì qA Ao kõg óBýðBGpÚ «BÚB×OA ô lññÞ þì lyo QìçÎ Bøl¾ BG ÿpO ûkpPvâ êßy úG qôo ÿBøqôo ïpËð úG ,QÎBu ôk ÿA|úP×ø ëBu
JBhPðA Ao Bø ó@ úÞ lññürâ þì pG þìkpì óBíø QuA þèBc ok òüA ô kõy þì óBüBíð ëAõEu xçÞ pu eH¾ Qzø QÎBu ,úHñyoBù^
óBñ`íø êíXO ZôA úG ólýuo ÿApG }çO úÞ
12
.koAk ZAôo ÿA ûlÎ óBýìok
Jp úñýìq òüA ok Bø þðApüA Bì óBýì ok
þì Bø ó@ qA þßü úÞ koAk kõWô þüBø êTíèA
Bü ô "ûkoõg úG ûlG pýãG ûkoõhð qA" :lüõâ
Jp pG ûôçÎ BìA ."ûoAlð pHg ûkBýK qA ûoAõu"
ûly êÛð koõì òüAok þHèBW QüBßc Bø êTíèA

| | .QvýðØÇèqAþèBgó@oApßOúÞ
pvK ,lñíOôpS ÿkpì ÿqôo lñüõâ þì
kõWô êýèk olK qA IOpì úÞ Ao }ôBßXñÞ
àü úG lýupK þì Ao ApÛÖ óAlñíOôpS óBýì RôB×O
BXð@ok úÞ þìkpì løk óBzðôA úG BO kpŸG BPuôo
}çO ô ólðAõhð xok pÆBg úG lññÞ þì þâlðq

!lññÞ þì þâlðq pÛÖ ok ókpßð

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
13
ÿBýðk úG ÿpãüqBG ÿBW úG ôA úßñüA pãük .lðA ûkpÞ
àü þðAõW ok úPHèA úÞ ûkoô@ ÿôo þâlñðAõg ô òüpO|îùì qA þßü Ao ôA úÞ Buõü| |
ïBð úG {üBø îéýÖ qA þßü ok îø oBG p¾BÏì óBvüõð|úèBÛìô óBvüõð|óBìo òüpOpHPÏì
þPuôk îÒo úG lñðAk þì þGõñW ÿBßüpì@
.kõG ûlðAõg ÿA úðApO "óBüõWApWBì" ôA QyAk "rÞoBì BýuoBâ êüpGBâ" BG úÞ þÛýíÎ
ÜyBÎ ÈÛÖ òì" úÞ óõèk òè@ lülW úðApO úÞ ôA qA kBÛPðA òí ô lðAõg "BGõÞ xõéKB^" Ao
òìos òu õükõPuA ok koAk ïBð "îPvø õO
.ly løAõg pzPñì ÿkôq úG ô ûly ÈHÂ wüoBK
ûApíø óApdG BG AlPGA qA óõèk òè@ þâlðq
Býðk úG wüoBK þèAõc ok þüBPuôo ok ôA .kõG
ô olK QyAlð pPzýG ëBu 4 úÞ þðBìq ô lì@
ÿokBìBð BG þOlì .lðly AlW îø qA }okBì
ÿokBìBð ô olK úÞ ëBu lñ^ qA wK ô kpÞ þâlðq
QdO ûoBGôk ôA lðly úPzÞ ÿA|úSkBc ok }A
JB¿Ú àü BG úÞ QÖpâoApÚ }okBì þPupKpu
ô kõHð óAõg xok óõ^ .kõG ûkpÞ ZAôkqA þédì
AoôA ÿolKBð kõG ûly ZApgA úuolìqAoBG lñ^
óõ^ BìA .lñÞ oBÞ þGB¿Ú »ûqBÓì ok BO kpÞ oõHXì
ô kpÞ ápO Ao úðBg þãèBu 17 ok QyAlð Quôk
oBÞ úG Qìlg óBüBKqA wKô QuõýK {OoA úG
wüoBK ÿBø|úÖBÞ ok þPìlhzýK ô ÿpGoBG

.ly ëõÓzì

ÙôpÏì oõOBPßük ôpPuBÞ ëlýÖ ûkpLupu Ap^
qA wK þèô kpÞ ÐÇÚ ôA BG Ao }A þPuôk ûly
þâorG ûlñvüõð ôA :kpÞ ïçÎA rÞoBì BýuoBâ åpì
ÿA|ûkpPvâ oBHPÎA ô {ðAk ,{üBø óBìo úÞ kõG
.koô@ óBÓìoA úG þGõñW ÿBßüpì@ RBýGkA ÿApG
ô óBPuAk þu qA {ýG Buõü xBâoBG õüoBì
Dogs |ïBðúGôAóBìoòýèôAôúPyõðúìBñzüBíð
ô QýÛÖõì ôA ÿApG|The City and the
BG óApüA ok óBPuAk òüA .kq îÚo ÿkBüq Rpùy
ÿBø|ëBu" ïBð BG ÿpýzéâ lícA ÿ|úíWpO
BG Ao ó@ rýð ÿluA äñyõø ô QÖBüoBzPðA "þãu
úÞ kpÞ JBPÞ oAqBG úðAôo "óBìpùÚ p¿Î" ïBð
óAoBßPüBñW þñýìqpüq ÿBýðk BG îÞ îÞ òPìúGúWõOBGþãuÿBøëBuïBðJBhPðAúPHèA
úðBgok wðBy óBùâBð úÞ kõG ûkpÞ AlýK ÉBHOoA .QuApOBüõâôpOIuBñìJBPÞþé¾AïBðô
úüApÞ BG QyAk úÚçÎ Bíñýu úG óõ^ ô kq Ao }A
BO kõG úPÖo ôA .QÖo òÞ ûoAõñzW úG xBHè ókpÞ
{HèBW MýO ô ûpù^ þèô lñýHG Ao Bø úzýKpñø
{Ûð ok Bø îéýÖ ok BO QÖpâ oApÚ úWõO koõì pg@qôo
{Ûð .lñÞ ÿqBG {ßìk@ô MýO }õg þðAõW pñø úG QzâqBG
ÿBø îéýÖ ëôA óAõW úG Ao ôA YüolPG úÞ þüBø
óBðqBGôA.kpÞêülHOåorGÿlñíOôpSôoõùzì pãüqBG óõèk òè@úÞïlypHg BGqôpìA#
qA þßü úÞ QyAk ÉBHOoA ÿoõùzì óBâoBPu ô ëBu 83 óõñÞA úÞBì þðAõW óAoôk JõHdì
úÇGAo îÒo úG ô kõG "olüBñyA þìôo" Bø ó@ ô ûly pñø ÿBýðk koAô pãük oBG koAk
| |.lzðûlýzÞZAôkqAúGóByoBÞòýzO@ .QuA ûkpÞpýãéÖBÒ Ao {ðAmAlPuôk
ZAôkqA ôk qA lðqpÖ úu IcB¾ óõñÞA ôA
þì þâlðq wýüõu oõzÞ ok ô QuA ÜÖõìBð ëBu ôA úÞ QuA ó@ ÿpýãéÖBÒ òüA QéÎ
ô ûly ûkBì@ åpì ÿApG kõG ûkpÞ ïçÎA {ýK
.lñÞ IèBW úPßð .lñÞ þíð pßÖ ÿpñø oBÞ úG pãük

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

| óBùW kApÖA òüpOoõùzì IèBW ÿBø þìpâpu
wPýâêýG BO óõPéülì QýÞqA|

ÿqBG Ýoô BO úPÖpâôA ÿBø ÿqBGpXñgô þèõW BñýéXð@îðBgqA .îüõy þì Bñy@óBùW kApÖA òüpO ÙôpÏì IèBW ÿBø þìpâpu BG {hG òüAok #
QÒApÖ RBÚôA ÿApGoõùzì ÿBø ûoBPu òüA úƒÞòüA òPvðAk ,QƒuA IèBW BÏÚAô .óBùWpÂBc ëBc ÿBø óBvðA òüpOoAlèõKqA þßü wPýâêýG ÿBÚ@
|.îüõy Bñy@óBy ÿBø þìpâpuô êülG þG óBâoBPu òüA BGpPzýG BO lýyBG ûApíøqBð xoBK úéXì BG úìAkAok .lññÞ|þì ïpâpu Aokõg úðõã^ óBy

| |.QuAûkpÞAlýKÿrýì@ ||
ô òzýPülì ÿApG þñürãüBW lðAõPýì ÿrýì@äðooBÞ lðlÛPÏì ÿrýì@äðo ÿBø JBPÞ óAoAlÖpÆ ûôpâ êìBÎ pülì ,óõvðpG koB`üo

|.lñÞ|þì àíÞ oBßÖA úG ólýzhG îËð ô JApÇÂA {øBÞ úG ô lyBG òøm {ìAo@ RBñüpíO òýWoô
êìBÎ pülì ,wPýâ êýG| | oõùzì ókõG õWApWBì úG óõvðpG
QÖBuôpßüBì QÞpy ëBc ok ôA qA ÿkBüq ÿBùvßÎ ô QuA
ÿkAlÏO wPýâ BøBüok qApÖ pG ÜéÏì ô ÿoAõu QüBÞ
pßÖ úÞ koAk þìpâpu ÿ úÚçÎ koõì þìpâpu BìA .koAkkõWô
qA ô þíülÚ< pãük lñÞ|þì qA pOApÖ ôA ÿApG úÞ QuA YðpÇy óõvðpG
Jõvdì >ûkBPÖA lì Jõvdì Ùp¾ þñøm QýèBÏÖ àü
õãP×â qA þßüokô lðõzýì ïpËð úG< :lüõâ|þì ûoBHñüA ok ôA .kõzýì
úÞ ûkpÞ ïçÎA {üBø Býðk }qoô òüpPùG æBíPcA YðpÇy
>ÿqBG Ýoô ÿ ûoõg<
ÿ úÚçÎ wPýâ .QuA |.QuA
ô koAk wýñO úG îø ÿkBüq þéýg ÿBø úHñW òüpPùG qA þHýÞpO úü
qA þßü lüõâ|þì úPHèA úìBðpG ,àýPÞBO þcApÆ þñÏü Bø }qoô qA
,}A úÚçÎ koõì ÿBøoBÞ îø BøoBGô lüoõhG ÿB^ óõXñÖ úü lýðõO þì ÿqBG òýc ûôçÎ úG .úüpünK àvüoô QÎBXy ,ÿrüo
YðpÇy oBG óAoArø }A þâlðq ëõÆ ok æBíPcA lüõâ|þì óõvðpG >.lýyBG úPyAk þXýùì ÿ úíèBßì
|.QuA {ðAlðqpÖ BG ólðAonâ QÚô
|| |.QuA ûkpÞ ÿqBG
||
wýDo ,}õG .õýéGk ZoõW
BßüpìA ÜGBuoõùíW BíñýupãüqBG ,MüpPuA êüpì
lüõâ|þì MüpPuA êüpì
àü pvK }õG ZoõW ô QuA òPÖBG þñPÖBG ÜyBÎ
þyBÛð ô QuA oBÞpK }BÛð úÞ þèBy kõy|þì úP×â þPc
pÊBñì ,Bø äu qA ÿkBüq ÿBø úG|Doubt >lükpO< îéýÖ ok
óApHøo qA p×ð 30 îßPuk ô úPÖBG }kõg Ao QyAk òO
lÏG }õG .QuA ûlýzÞ Býðk úÞ ûkpÞ óBÎmA MüpPuA .kõG
QuBüo ÿ ûoôk óBüBK qA úñd¾pu }kAq@QÚôpPzýG
2009 ëBuok ,}A ÿoõùíW þì þñPÖBG Ao ÿoAkpG îéýÖ ÿ
òüA ô kpÞ Ñôpy Ao þyBÛð òüA QuA lÛPÏì ô lÖBG
{ýK ûBì àü ÙpÊ Ao pñø þðBìok Qý¾Bg þìpâpu
AlüoõéÖ QèBüAok }BÛð àü
|:koAk
| |.QÖpâkBü ...îñÞ ûBãð þâlðq úG úðApß×Pì ô ÜýíÎ ô îñÞ oõW ô ÐíW ôo ïoBßÖA ûlýì Q¾pÖ òì úG oBßñüA|«|
BíñýupãüqBG ,wßñø ïBO îéýÖ ÿ úñd¾pu úÞ BøpãüqBG ûtüô úG ,ÿkBüq ÿBø þPüpHéu >.úýñøm ÿqBu áBKô úýéhOoõW úü
1978 ëBu qA Ao BùðA ÿoô@ kpâ oBÞ úÞ koAk þíülÚ püpdO ÿBø êýHìõOA qA þðõývßéÞ wßñø ïBO .lññÞ ïpâpu òPÖBG þñPÖBG BGAo óBykõg lðoAk Quôk ,lðoAk ÿkBüq kAq@ QÚô Bø QyAkpG òýG ÿoAkpG
wßñø .QuA ûkpÞ Ñôpy
lñßýì oBÞ BùðA BG qôopø |.lñPvø óApãüqBG òüA ÿ úéíW qA wßüolñø BñýPvüpÞ ô äñýéuBâ óBüAo ,rOpGAo BýèõW
ô wc ,Al¾ ÿ úP×ýy óõ^ ||
BG MüBO ÿoBâlðBì ô ëBc
xôpÎ ,óõPèlýì QýÞ
|.QuA Bø ûBãPuk òüA BýðBPüpG þPñÇéu óAlðBg
qA þßü ok wßñø ïBO ÿrýì@ äðo ÿBø JBPÞ
ûoBHñüA ok {üBø õãP×â óæBvâorG Áõ¿hì
püpdOôokõg BG< :lüõâ|þì óAoAlÖpÆ pýgA ÿBø ëBuok
lýñÞ MüBO ÿrý^ pø ÜHÆ .lðA ûkpÞ AlýK ÿkBüq
úíéÞ .úupýì pËñG ûõßyBG ïBýéüô wðpK ÿBø úP×â
ÿBøoBX×ðA ê¾Bc Bø þPc ,óõPèlýì QýÞpvíø
áõy áõy úÞ lðA þßý^õÞ îø þPñÇéu óAlðBg xôpÎ
äðo úG ÿkBüq ÿ úÚçÎ 16

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ÿA úãükôpíéÚô òýìqpu úG | |>.úñßýìAlýKôoþGkAoBßøByúüpýSCBOrýì@pßzOQyAkkBüúüþPcpüpdOêýHìõOABG.ólýìAl¾
|>.ópG þì ||

àü òýñ^ îƒø ÿpƒ×ñüô qA ,òƒƒƒüpƒƒƒG þƒƒƒEƒâpƒƒƒu
ok ÿqBƒXì JBƒPÞ ûBƒãyBƒG êâõâóAoAnãðBýñG
ûBãyBG< ïBñƒG kõƒg QƒüBƒu
Ao þPÚô úÞ koAk >ApKA JBPÞ Quôk òƒüpƒG þƒEƒâpƒu
ó@ ok QƒýƒèBƒÏƒÖ Ùpƒ¾ îø pø úG {PÒApÖ RBÚôA ok koAk
úG Bø JBPÞ qA þÃÏG .lñÞ|þì {ðlG qA lðAõPýì úÞ þyôo
úG ApKA JBPÞ ûBãyBG ؃ǃè ô þÞBø òüpG .lz߃G oBƒÞ
Bø òüpO }ôpƒÖpƒK ûBƒãüBƒW ,lƒñƒßƒýƒì ÿqBƒG þƒƒGrƒƒüpƒƒÖ
,lƒñÞ|þƒì oBƒÞ àƒýPuBƒñíüs
|.lðA úPÖBü Quk okô lƒƒñƒÞ|þƒƒƒì kAq@ }pƒƒƒK
|| |.lñÞ|þì ÿqBGlñG RBÎB×OoA

BìBGôA áAoBGpvíø ,BìBGôA êzýì ||
pƒvíø ,BƒìBƒGôA êƒzƒýƒì êìBÎ pülì ,püBì BvƒüoBƒì
BßüpìA ÜGBu oõùíW wýƒDo
{üBø õâô|Q×â qA þ߃ü ok õøBü
qA þƒƒßƒü úƒƒÞ ûkpƒƒÞ ïçƒÎA õãP×â qA þ߃ü ok pƒüBƒì
ókpÞ }qoô ôA ÿBø þìpâpu ÜyBÎ úÞ QuA úP×â {üBƒø
úzýíƒø úƒßƒð@ ÿApƒG< QƒuA ok ôA .QuA òPhK þñüpƒýƒy
ûôçÎ .>lyBG úPyAk ápdO îñÞ pßÖ< :lüõãýƒì ûoBƒHƒñƒüA
30/4 QÎBu qôopø ôA òüA pG þéýg ïk@ úƒÞ úƒñƒüA pƒÆBƒhƒG
kõy|þìoAlýG JAõg qA eH¾ òüpPƒùƒG .îPƒvƒø ÿA þƒíƒéÎ
.kôlG êýìkpO ÿôo BO |>.òPvø Bø óAlýíýy BørLy@
|| úG ÿkpGoBÞ ÿlƒük pƒüBƒì
BíñýupãüqBG ,òìlýÞëõßýð ô koAk {ƒñƒPƒhƒK þƒñƒüpƒýƒy
ÿBƒø oõƒPuk ô Bƒø þƒñüpƒýƒy
ô îüoAk úÎorì úü BXðôA< :úP×â BßüpìA þvñO QèBüA ok }A úðBg ÿ ûoBGok ÿAõâô|Q×â ok òìlýÞ «ç¿×ì îø Ao }A ÿrK þñüpýy
àýðBâoôA RBXürHu ÕBG úü îñì pƒüBƒì .QƒuA ûkpƒƒÞ rƒƒýƒèBƒƒð@
ïokBì.ïkpßðôoBÞòüAç« HÚ.ïoAk «BÏÚAô ïBø þìpâpu< :lüõâ|þì
ïpøAõg .kpßýì þðõHÒBG úzýíø pPùG ïoBƒÞ õƒO òƒzýì UƒÎBƒG
îñì æBc .úñßýì þƒðõƒHƒÒBƒG îø |>.îyBG úPyAk ÿrý^ pø úG ÿA úðBÚçg ô lülW lük òñßýì àíÞ óõ^ .îyBG
ûkAõðBg ÿBùðq þìpâpu BGõìkõg
ÈÛÖ òüA ô .ïkAk ÜÖô òìlýÞ ÿ ||
|>.úýìpâpu úü BíñýupãüqBG ,þèõW BñýéXð@
ÿ úd×¾ ok oBHßü òìlýƒÞ þèõW ÿBø þìpâpu qA þßü
êâ qA ÿpüõ¿O {ìApâBPƒvƒñƒüA .QuA BøpXñg ÑAõðA ÿoô@ kpâ
ûkAk }oôpK }kõg úÞ ÿqo ÿBø {üBø õâô|Q×â qA þßü ok ôA
:kpÞ pzPñì fpy òƒüA BƒGAo kõƒG þÞkõÞ óAoôk ok úÞ ûkpÞ óBýG
ëBvìA úÞ þüBøqo ÿ ûlðõíýÚBG< BøpXñg BG }okBì ÿ úÇuAô úG
|>.ïkAk }oôpK óõPvGBO îø ôA æBc ô kpÞ AlýK þüBñy@
|| }pvK BƒGAo þƒìpƒâpƒu òƒüA ôA
lüõãýì þèõW .koAk wÞôkBƒì
BßüpìA ÜGBu ú» WoBgoõìApüqô ,wüAo ArýèôlðBÞ úülø }pvK úG úÞ þüBøpXñg
þðBìq þñÏü þãèBu ûBXñK òu ok Ao Øéâ }qoô ,pvK }õG ZoõW Qèôk ÿ úWoBg püqô ,wüAo ÿ úÓýO ô lñPvýð rýO lƒølƒýì

ïAõÚA qA þßü úÞ kpÞ Ñôpy |.lðoAk ÿlñÞ
ôA úGAo }qoô òüA }pvíø ÿApƒG ÿpƒÇƒg òƒüA pƒGBƒƒñƒG
,òüApG ûôçÎô lðoAlð wÞôkBì
.kAk kBü }pvK ÿApG ÿpXñg úÞ oBG pø
óBýG ÿA õãP×â ok wüAo ÿ ûoBGok îøBG Bùƒð@ ,kpƒg|þƒì
}qoô ÐÚAôok Øéâ< :ûkpÞ ÿA úðAôpK ÿõÚB^ BG oBÞ ok {OoBùì pãük ÿAõãP×â ok þèõW .lññÞ|þì QHd¾ îø Qðõzg ÿBø ÿlG
òì .QuApâ ÜÇñì ÿBø ïk@ :kkpãýì pG BùðA ÿ úñýzýK úG Bø fçu úG }kBüq ÿ úÚçÎ úÞ ûkAk eýÂõO ô ûlýzÞ jo úGAo
óôA úG ûp×c òüAqA úÞ òüAqA >.koAkkõWô BùðA koõì ok þãñzÚ «BÏÚAô þüBørý^<
úÞ ïpýãG îýí¿Oô ïpG ûp×c
îñÞ êcôo îéßzì ÿoõÇ^ ||
qA ЃÚAô ok .ïpƒG|þƒì Rnƒƒè þðõürüõéO ÿpXì ,ÿp×ñüô ApKA
Rnè ÿqBƒG òƒüA ÿtƒOApƒPuA Bü ÿrý^ aýø< :lüõãýì ûoBHñüA ok ôA .lðAõg|þì JBPÞ Ao lyBHð oBÞ ëõÓzì úÞ þðBìq pø ÿp×ñüô
ôo Bíy Bø JBPÞ óBGqô Bø úíéÞ .ûpýãGôo Jõg JBPÞ úü ólðõg ÿ úGpXO ÿBW úðõPýíð «AlGA ÿoBÞ
|>.ïpG|þì

17

óApùO úéXì

Ao Bø êâ òP×ßy úÞ oõÆ óBíø #
òzW òüpO|îùì lüBHð îüpýâ|þì òzW
}õìApÖ Ao lðA|ûkoô@Býðk úG Ao Bì úÞþðBðq

. îýñÞ
pG BK îýPvðAõO|þíð Bì BøokBì oõÃc óôlG
òüA . îüpG Rnè þâlðq QíÏð qA ô îýùð Býðk òüA
ô lñPvø Bì óAokBì þñPyAk Quôk RAkõWõì
ô lðA|ûkpÞ êíc óBykõg òÇG ok Ao Bì ûBì 9 ÿApG
IÚApì îøqBG îüõy|þì åorG úÞ îø þPÚô þPc
êÛðô úéíW 10 ëBvìAokBìqôo ÿApG . lñPvø Bì
ÿBø þãPvHèk ô ÿoBÞAlÖ ,okBì ûoBGok pOpG ëõÚ

. îýñÞ|þì oôpì Ao óAlðqpÖ úG QHvð óBy

p`ýG koAô ÿpñø –10

okBì ûoBGok pOpG ëõÚ êÛð ô úéíW 10okBìqôo ólýuo ApÖ QHuBñì úG :( Henry Ward Beecher )

ok . QuA lðqpÖ xok x|çÞokBì IéÚ
QHvð þðApãð ô ÜzÎ qA õéíì okBì IéÚ QÛýÛc
úG úÞ Ao ÿrý^ pø okBì . lyBG|þì }lðqpÖ úG
lyBG|þì {èk qA úPÖpâpG løk|þì kBü }lðqpÖ
ÿô RBýGpXO ê¾Bc úÞ QuA ÿkpg qAõéíì úÞ
úíøûlññÞØý¾õOokBìúÞþPuAoúG.lyBG|þì ïBíO êÓy òüA ÿApG BøokBì úéG .QuA JBð Aorý^ úíøô Qvýð þñPÖpâ ûqAlðA ÿokBì ÜzÎ . Qvýâlðq ok
.QuBýðkòüArý^ úÞ þéÓy ,lññÞ|þíð QÖBüok þèõK ,QÚô ÿBWlðAõO|þíðBýðkokwÞaýø.lñÞ|þìêídO
qA{ýGþPcôQÎBu8qA{ýG{üoBÞRBÎBu þâlðqokîùìoBývGþzÛðBøokBì.kpýãGAookBì :óBükõùü êTíèA Jp –9
:(Sarah Malin( òýèBì AoBu –2 Bùð@úÞþÛzÎrWþüBñÏìòüAôQuAQÎBu24 óBy ÿokBì úðAkôBW ÿõãèA ÿB×üA ok Bø|ú`G okBì lüõãG lðAõO|þíð ákõÞ Ao ú`ð@pø<
úGQyõÒ@ïoAkqBýðþyõÒ@úGúÞóBìqpø JBðþÛzÎ,koAlðlðoAkóByÿBøú`GúGQHvð .lðoAk Quok |«çìBÞ êTíèA Jp òüA >.líùÖ|þì
kõWô úG úÞ Ao þüBø óBìq . QuA qBG òì ÿôo .ÀèBgô lPÖBýG þÚB×OA }lðqpÖ ÿApG pâA okBì àü ,QuA
úÞ þðBìq .líùÖ|þì Qèk ïoAk qBýð Quôk àü þOpâþu óõüoBì–6 úWõPì «|çìBÞ lyBHð Jõg {èBc úÞ òüA Bü
RA ûlñzhG óBíz^ ïoAk qBýð þuok òPgõì@ úG :þñý^ þéTíèA Jp –4 :(Marion C Garretty( ûrüpÒ ïBð úG þvc BøokBì úÞ Ap^ ,kõy|þì
.lðpýâ|þì kõg úG ÿlW ô úðApýãPhu þPèBc kõWô BHüq ákõÞ àü BùñO Býðk ïBíO ok okBÚAoóBvðAúÞQuAÿspðAÿokBìÜzÎ ûkAkoApÚ óBykõWôok lðAôlg úÞ lðoAk ÿokBì
òìqAôpKëBGôûkpÞQüAløApìõOÜzÎôRolÚ þüBHüq wc Bø|okBì .koAk ÿokBì pø úÞ koAk Quok úéG .kqBu|þì Bø|òßíì pýÒ ÜÛdO úG AoóByóAlðqpÖoBßÖAôRBuBvcABøokBì.QuA
pøô þðBßìpøô þðBìqpøok BøokBì .QuA ûkõG àü ókoô@ô ÿoAk úãð ok óBy {Ûð úÞ lðoAk okBìàüúÞkoAkkõWôþðAõOôÿõÚlðõýKQuA . lñðAk|þì
qBýð óBy kõWô úG óBy óAlðqpÖ úÞ þÇüApy .lðA|ûkAkïBXðA|«çHÚAoBýðkòüAúGBHüqákõÞ ó@ïBXðAoBËPðAwÞaýøúÞlñÞÿoBÞlðAõO|þì
«|ç¾A úÞ þüBø óBìq þPc lðpÂBc lðoAk | àü ÿoAk úãðô ókoô@ Býðk úG ,êíc .koAlð Ao Witt Talmage( äýíèBO Qüô ÿk –8
.lñPvýðþñPyAkQuôkóAlðqpÖ Jonson( óõvðBW koAôõø –3 àüúÞþüBøÿoBÞAlÖ.QvýðþðBu@oBÞákõÞ
:(De

:(Howard ÿAoô lñÞ|þì {üBø ú`G qA QHÚApì ok okBì ô Bø Iýu@ úíø Bì úÞ QuA þécBuokBì
(The Telmud( kõíéO –1 òì úG ôA úÞ QuA ÿrý^ Bø óõýéýì (M) Rpýc«|çìBÞúÞQuôAÿBøQýéGBÚôBø|þüBðAõO pTÞA.îüoAnâ|þìBWúGó@okAoóBìÿBøþðApãð
úíøok QvðAõO|þíð Alg úÞ þüBW ó@qA ûkpÞåorGAoòìúÞQuôAÈÛÖ (O) .QuAûkAk óBìþâlðqokúÞQuAêýèkòýíøúG.QuAoô@ ô áoô ûkpK þG lñðAõO|þì óBðAõWõð þPc Bø|ú`G
ûoAõíø óAokBì .lüpÖ@Ao óAokBì lyBGpÂBc BW òì RBXð ÿApG ôA úÞ þüBø àyA (T) .QuA .îýøk|þìBùð@úGAopOpGóAokBìôpOpGóBðqIÛè ÿApG Ao óBy ÿBø xpO ô BøqAo úíø QuAo
ô Bø Ùpc úGô lññÞ þüBíñøAo Ao Bì BO lðpÂBc çÆ òüpO|ÀèBg ôA IéÚ (H) .QuA úPhüo ô ólýñy ÿApG þèk okBì . lññÞ õâqBG óByokBì
úülø Bùð@ .lðoBLvG óBW }õâ Bì ÿBø ëk kok ,Üc (R) .ÜzÎ ÝpG BG þðBíz^|(E) .QuA Qðõìoô þG koléýì –5 .koAk Épy óôlG þÛzÎ ô ólýíùÖ
óôlG Bùð@ .lñPvø Bø óBvðA Bì úG ÿlðôAlg BG .QyAk løAõg Bì ókpâpG úzýíøôA úÞ þÛc |:(Mildred B| Vermont)
úGAoóBzÞokôQüBícôÜzÎ,ÈüApyúGúWõO Quok ÿA úíéÞ îø oBñÞ ok Ùôpc òüA ólý^ BGêÒBzìqAþßü,ókõGQÚôïBíOÿokBì :(Peter De Vries( wüo ÿk pPýK–7
.lñøk|þìBì òì ÿBýðk ÿBñÏì úG úÞ >okBì< ïBð úG kõy|þì ô ÀèBg þÛzÎ {ÚõÛc úÞ Qu|æBG ÝõÛc .QuBø|ú`G ókoô@ Býðk úG ÿokBì {Ûð
18

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

19

óApùO úéXì

:BýðkokokBì ÿBøqôo òüpO|IýXÎ

!!ûõýG óAokBìqôo BOpøõyokBìqôoqA

BøoõzÞïBíOok B« HüpÛO úÞQuA þPHuBñì ÿBøqôo úéíWqA ,BýðkokokBìqôo #
Bø|ûrýãðA úPHèA úÞþüBø òzW .kõy|þì úPÖpâòzW ëBuqA þ×éPhì ÿBøqôookô
:lýðAõhG Ao IèBW ÿBø|îuo òüAqA ÿA|ûlürâ.koAk îø ÿA|ûrìBGô IèBW îuApìô
ÿkôôAk êâqôo :BýèApPuA
RBÚ|çì àü BG Bø|þüBýèApPƒuA okBƒì qôo
QðBW< þPÚô 1924 ëBu .QÖpâ êßy úƒðBƒðq
ok þðBPuoBíýG úG ,þƒðlƒýƒu òƒÞBƒu >ólƒýƒø
þãíø úÞ lük Ao þðAoBíýG ,QÖo óõPƒñƒýƒüõƒð
ôA ;lðkõG ûly }õìApÖ ô BùñO oBývG þðAokBì
qA úÞ kpÞ þÏu lñÞ ëBdyõg Ao Bø|ó@ úßñüA ÿApG
rÞApì ô ÙApÆA ÿBø|úƒuolƒì ÿBƒø|úƒ`ƒG ÿõƒu
lñÞ ÿoô@ ÐíW þðBHýPzK ÿôpýð ,þédì ÿoBXO
ó@ ïBíO úG úülø ókAk ÿApG þÖBÞ þèBì àíÞ BO
óArýì ëBu úG ëBu .kõy îøApÖ ,BùñƒO óAokBƒì
ÿoBXO rÞApì ÈuõO ûly ÿoô@ ÐíW àƒíƒÞ
úÞ þüBW BO ly pPzýG oAkpùy þPc ô þédì
oBývG óAokBì úG ókAk úülø ,okBì qôo ok ,ûqôpìA

.QuA|ûly ëõíÏì
|«æõíÏì ,BýèApPuA ïkpì lýðAlG QuA IèBW
úG kõg okBƒì ÿApƒG Ao úƒðBƒdƒHƒ¾ okBƒìqôo ok
qôo< ok þPñu oõÆ úG ô lðoô@|þì JAõhPgo
ê¿Ö ûtüô úÞ Ao ÿkôôAk êâ óByokBì úG >okBì

.lñøk|þì úülø QuA rýüBK

lñÞ þuBñy Üc ôA qA ô lñÞ }okBì qA ÿkBü úßð@ úßéì lèõO ÿApG àhýì :òKAs
ó@ pG Ao ”òýìA“ pìA òüA ;QyAnâ BùƒñƒO Ao ôA ,okBƒì qôo ,”Aôõƒy“ ûoôk ok òƒƒKAs ok
þÖpÏì úíø úG AookBìqôo ïBð BG ÿqôo BO QyAk ”õPýø|þÞ@“oõOApLìAokBì ”õâõÞ“ úßéìqôokAq
QÚôoõùíW wýDo úéýuô úG AlPGAôApßÖ .lñÞ ok okBì qôo QyAlýìApâ .boBì 6 qôo ok ;kõG
þèô ly úPÖpâ ûphu úG ,>p¾BñèAlHÎ ëBíW< þøBzñøBy óBðq úükBdOA úÞ þðBìq 1931 ëBu
qôo òüA }pünK úG oõHXì îÞ îÞôA ó@qA wK ëBu ok .QÖpâ oApÚ UdG koõì ,ly êýßzO
21 ok oBG òýèôA ÿApG okBì qôo QüBùð ok ô ly þì 8 ok >óAokBì {üBPu< úvéW òýèôA 1937
òüA ok Bø|JpÎ .ly úPÖpâ òzW 1956 boBì òKAs úÏìBW ,1949 ëBu kôlc ô ly oArƒâpƒG
ô lñðAõg|þì óAokBì ÿApG þPñu ÿBøkôpu qôo òýìôk ok okBì qôo òPÖpâ òzW úG îƒýí¿O
ô ëõíÏì þGpÎ ÿBøoõzÞ úíø óBýì ok îuo òüA .BøoõzÞ pãük lñðBì ;QÖpâ þì ûBì úƒHñzßü
êâ ÑAõðA pãülßü úG ïkpì okBì qôo ok ûqôpìA
.QuAoõùzì
pøõyokBìqôo :úDõâAoBßýð .lñøk|þì úülø óAõñÎ úG Ao qo ô àhýì lñðBì
QÛýÛc ok úDõâAoBßýð þèBƒøA okBƒì qôo
okBì qôo oõzÞ òüA ok .QuA >pøõyokBì< qôo okBì kBü úG þPñu kôpu :JpÎ ÿBøoõzÞ
úøk ëôA ÿBø|ëBu qA Día de la Madre Bü ûõýG
îø ó@;kõy|þì úPÖpâ òzW|þì ûBì 30ok 1940
qôo þGpÎ ÿBøoõzÞ pPzýG ok okBì qôo
qôo òüA ÿoAnãìBð ÿApWBì BìA .QuA boBì 21
ïBð úG ÿp¿ì ÿoBãð úìBðqôo :QuA IèBW îø
úÞ lýñy Ao ÿA|ûõýG okBì óBPuAk >òýìA þ×Ç¿ì<
}pvK ókpÞ åorG Ùp¾ Ao }A þâlðq ïBíO
óôlG ô kpÞ ZAôkqA ,ly àyrK úÞ ÿqôo BO kpÞ

20

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

óAokBì ókpÞþðAlðq :ÿô|çvâõü úDõâAoBßýð QÚôoõùíW wýDo úÞ òüA êýèk úG
ok îø ÜGBu ÿô|çvâõü ïkpì qA ÿA|ûlÎ lèõO qôo >BýuoBâ Aqõìõu õüqBPuBð@< þñÏü
òzW >wüpOBì< ïBð úG Aoqôo àüpHìBuk ûBì úG Ao >AqBÞBu ApýíüqBÞ< îðBg ,}pøõy okBì
óAõW óApvK ô óApPgk qôo òüA ok .lñPÖpâ|þì .kpÞï|çÎAoõzÞòüAokokBìqôoóAõñÎ
kõg okBì ÿBK ô Quk êìBÞ {ìAo@ô Rõßu ok
okBì ô lñPvG|þì ,kõG JAõg úÞ þèBc ok Ao lðoAk ú`G kBüq úÞþðAokBì ÈÛÖ :úvðApÖ
þß^õÞ ÿBüAlø ókAk BG ly|þìoAlýG úÞ þðBìq ópÚ êüAôAô îøkqõð ópÚ þðBüBK ÿBø ëBu
kAq@AokõgkõGûkpÞþ×hìkõg{èBGpüqokúÞ QýÏíW{øBÞïBðúGþéßzìBGúvðApÖ,îPvýG
.kpÞ|þì kõG òüAoõzÞ òüA óApülì QuBýu .kõG úWAõì
.kõy þðAkolÚ åorG ÿBø|ûkAõðBg óAokBì qA BO
þãñWokBìqôo >óAokBìqôo<òýèôAóõýèpùyok1918ëBuok
ïõuo BGokBì qôo îø BøoõzÞ þÃÏGok lyIHuòzWòüAokpýýÓO.lyúPÖpâòzW
îülÚ óBýìôo .QuA ûkoõg ûpâ äñW BG ÈHOpì >QýÏíWpK ÿBø|ûkAõðBg óAokBì þéì qôo< BO
óôlG ô lñPvßy|þì Ao Bø f|çu okBì qôo ok Qèôk 1920 ëBu ok .lP×ýG ûAo úG úvðApÖ ok
òüA ô lñPÖo|þì kõg óAokBì þuõGBK úG f|çu óAokBì úG oBhPÖA ÿBø|óBzð ókAk BG úvðApÖ
þÂAo ÿokBì aýø úÞ QyAk þñÏì òýñ^ oBÞ qôo óAõñÎ úG Ao qôo òüA ,åorG ÿBø|ûkAõðBg
lðqpÖô lðBíG þÚBG óBùWok þc|çu úÞ Qvýð ëBuok .kpÞ þíuo ,åorG ÿBø|ûkAõðBg óAokBì
þèBøA . kõy úPzÞ ó@ BG ÿpãük Bü {üõg úGó@úÇuAôúGúÞlyIüõ¿OþðõðBÚîø1950
Ao ÿqôo ,okBì qôo JBhPðA ÿApG îø ÿõýèõG ly|þì þðAkolÚ ÿõvðApÖ óAokBìqA þíuooõÆ
ÿA|ûtüôäñWokoõzÞòüAóBðqúÞlðA|ûlürâpG ó@qAwKBìA.ly|þìQgAkpKBø|ó@úGþÓéHìô
,oõÃc òüA xBK úG ô lðkõG ûkpÞ QÞpy ok þPýÏíW {üArÖA ÿBø|QuBýu óBüBK BG ô
>okBìqôo<ïBðúGÿõýèõGokäñWòüAkpãèBu îø QýÏíW îÞ ÿBø|ûkAõðBg óAokBì qA ,úvðApÖ
.kõy|þì úPgBñy .kõy|þì þðAkolÚ

21

óApùO úéXì

qA þíülÛO
þÖõ¾ úíýG

|)818( |933-0000
)|310( |697-6565

¶ Ù¬¿ì  þì ûì û¬²ô¬ úñ»ßü

òü øþð±ü úð}©ºõ¨ °¬ì ²ô° 

°¬ þ{ù ú ñ úÞ ~ð°¬ ° ¸ðº

º~ýì±â ú ° ²ô° ~ñ  ë¶ ëõÆ

.~ñø¬ Á¿}¨ °¬ì ²ô°

ü þì ûì îø¬²ô¬  û±¨æ ô
ßü±ì °¬ úÞ ûì òü úñ»ßü òýìô¬
êýè¬ ú ¬õº|þì °³â± °¬ì ²ô°
ßü±ì îýÛìÿøþð±ü û¬±}·â É{°
² ûµüô ú °õ»Þ ê¨¬ óñÆõíø 
²ô° º~â°³ ùðõü³üõé{ Üü±Æ
¶ þè¶ ~ñ ³ýð þì ûì °¬ °¬ì
ê¨¬ ÿùýð±ü ïõ¶° ô ¬ ³
. ¶ ú}ֱ⠰±Ú °õ»Þ
ô¬ ú  ó² àü ÿýð¬ úÞ ±
îý·Û{ ³ì _çìÞ ô Á¨ í·Ú
~èõ{ óì² ² ·©ð ¼© ¬õº|þì
ó·ð ±ø ~ñðì ô ¬õº þì ²Ò
° ¬õ¨ Á¨|ÿø|þâ|ûµüô ÿ±ãü¬
û~ü ô øô²° ÜüçÎ ¯ü¯è .¬°¬
{ òü ô ¬°¬ ° ¬õ¨ ÿø|ë
. ¬õº ~ð²±Ö ¤¾ ô úÞ ¶þðì²
ú÷¬¤ òü ² ¸ ó² àü ÿýð¬
~ñÞ|þì þÆ ° úðâ~ _çìÞ ÿ±ý·ì
ú ±ãü¬ ~ñüºõ¨ ú÷¬¤ òü ² ¸ ô
ô øüöô° øô²° ~»ü~ð|þíð ¬õ¨
okBì qôo ,þì ûBì ûqAôk úHñzßü úðBùG úG ¬õº|þì ±ýÓ}ì þéÞ|ú ¼üø|¹õÞ
úÞ ~ñýþìþÞ¬õÞ ûãð ² ° ³ý úíø
QuôA qA Qvø ú^ pø ...| .~ðìþì þÚ ô á¬õÞ ±íÎ ±¨ {
.·ýð ¬õ¨ ÿ± ô ÿøô²° ±ãü¬
ÿ± òü±}ù ¶õ¨ ¼üøô²°
° õ¨ÿø²ô° ô .¶ ÿ±ãü¬
~ð²±Öÿ± úßé ¬õ¨ ÿ± úð ±ãü¬
úÞ ô ó ² ø|òü±}ù ~øõ¨|þì
¶ ±íÎ àü ÿ± úÞ úË¥è àü ÿ± úð  ò}º¯â ¬õ¨ ² ÿ úË¥è  ó~º °¬ì ÿ úË¥è - þâµüô òý}·©ð òü .¶ ~ð²±Ö óíø

. ¶ °¬ì

¶ ~ð²±Ö  ÿ±ãü¬ ÿ± ô²° ... ·ýð ¬õ¨ ÿ± ±ãü¬ °¬ì ÿøô²° - òü±{|òìúÞ¶ôó²¸ì
úÞÿ°õ¾ äñ¶ .¶ ~ð²±Ö òìõì
·ýð úé¾Ö þìâ  îßü ô ·ý ó±Ú °¬ì { òý»ð úð¨ °¬ì ² - ú ô ~ð²õ¶þì ë¬ .~ñÞþì ½õâ

¬õº|þì ú}º¯â ô °ý}¨ °¬ ü°þ úÞ ¶ ~ð²±Ö ÿ± ½õÒ òü±{ òì °¬ì ½õÒ - °ü ~ñÞ|þíð û~ñ· ³ýð òýíø
² ¶ô ¬õ¨ ó ² úÞ ° ú¡ð ~ñÞþì
22

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
úÞ ¼{ô±÷ òü±{|îùì úéí
”þÖõ¾“ óBPukok Bíy {ìAo@ô ÿkBy lýéÞ °ý}¨ °¬ ü°þ  ¶þâ~ð²
.~ø¬|þì °±Ú ¶ô ~ð²±Ö úÞÿ±ãü¬
þPüoõýßu ëBýyõuô þOpWBùì ,úíýG RBìlg ÑAõðA ëõÆ °¬ þð·ð ±ø óíâþ
³ ¼ðý úÞ ¬°¬ þüø¬°¬ þâ~ð²
ô ) |818( |933 -0000 .¶ô ² ² °¨ ô ê¨¬ °¬þð±ü ó°¬ì òýíø ì .¬°~ð óßì ½¬õ¨ÿ±
)|310( |697- |6565 ÿø|¶¬ ú ô îýõã ýñù{ °õ»Þ ¶ °¬ì ¬°¬ úÞ þñìõì ùñ{ õãì ²°
.QuA óBPuôk ïBíO Qìlg ok þÖõ¾ ¶ ú ±ø úÞ îð³ ú¶õ óº|ó±ùì ÿ ú±¤ ó ² ¸ ô ¬õñºþì úÞ
Quô úÛÇñì ôk ok þÖõ¾ îðBg pOBÖk ° øþâµüô òü .¬²¶þíð ~ð²±Ö ÿ±
23 î}¶¬ úÞ ò}¨õì °ñÞ °¬ ~ü°¯ã
ÿBø ò×éO BG réýø lñèkôô ô kôô þâ~ð² ²Ò þñÏü ¬±  ú  ô Ö±ã
ÿ|û°°¬ óõñÞ{ úÞ ú¡ð .¶ °¬ì 
²þ{ý³ àºþ ~ð ú}×â °¬ì °ü
² ¸  ó² àü úÞ ¶ ÿ³ý ÿúíø
úÞ ± ~ñÞþì °ü ô ú ~ð²±Ö ~èõ{
·ýð ¬õ¨ ~º °¬ì úßð ² ¸ ó²
úÞ ¶ô ÿ± ³ý úíø ô ¶ô úíø

.¶ ÿ±ãü¬
° ¼üøô²° àºþ °¬ì
°¬ ° ¼üøú}¶õ¨ ° ¼üøû~ü
îü~Û{ ü°þ ô ¬°¯âþì Áç¨ ÜÆ
² ÐÚõ{ úßðþ .~ñÞþì ÿ±ãü¬
鿨 òü .~º ú}º¬ þ}¨¬±
¬°~ð úðõíð ¶}íø|þ ¶ úðãü
Ö±â ° ó Õ±¶ óõ{þíð ±ãü¬ÿ
² ¸ ¶°¬  úíø òü úÞ Î ô
²Ò ~º ú}· °¬ì  °¬ ú×Çð úßð
ó~ì ýð¬ ú ² ¼ýþ}¤  ¬õº|þì
±ýýÓ{ þâ~ð² úË¥è óíø ² ~ð²±Ö
úÞþøõ¨¬õ¨ óð² · ú .~ñÞ|þì
¶°¬ ô ~ð~ý»ü~ðþíð ¬õ¨ ú ³
°¬ ÿ¬²õð ~ð~º ûâ úÞ|ÿ|úË¥è
|õ¨ .~ð~º óõâ±â¬ ~ð°¬ 
ÿ±ãü¬  óº|þâ~ð² ô |á°õ¨
ô ú úíø úð úÞ îý·Û{ úð ~º îý·Û{

.~º úü~ø
¬õ¨ ² ÿ|úË¥è ó~º °¬ì úË¥è
ÿ± úÞ úË¥è àü ÿ± úð ò}º¯â
óü ÿúðõâ ú .¶ ±íÎ àü
ÿ± þâ~ð² ²Ò ô ¬õ¨ þâ~ð²
ú û²{þøõߺ òýíø ô ¶ ÿ±ãü¬
úÞ Î ú ô ~»©þì ó·ð ¬õô
²ô±ì {ÿ±» ²Ò ² 鿨 òü
°¬ì ² ¶ û~ðì °~ü óñ¡íø
ô ·ý ó±Ú °¬ ÿ°¬ì { òý»ð°Ò
¬õ¨ ² ¸¤ . ¶þßü ¸¤ . îßü
ÿ±ãü¬ ÿ± ° þâ~ð² ô ò}º¯â

. ò}¶õ¨
îñ}Óì ° ¾±Ö ~ýø¬ û²
°¬ ° °¬ì ²ô° ó~ý¶° ±Ö ô ï°íº
ûµüô ú ó°¬ì ÿ|úíø ú ßü±ì

óApùO úéXì

ÿBíñýu óAoBÞolðA Quk qA þgpG #
ûkpÞRpWBùì wéXð@wè úG úÞóApüA îülÚ
ok ÿoBÇÎ óAoõPuook úP×øpø úHñy úu lðA
BO lðõy þì ÐíW îø oôk kôô Quô óBGBýg
RApÆBg úGpãülßüoBñÞokoBøBð Ùp¾ òíÂ
ûoByA Bíñýu ok óBzüBø QýèBÏÖ ô úPynâ
.lññÞÿpLu ÜüpÆ òüA úG Ao ÿqôoô ûkpÞ
óõñÞBO þìpâ óõðBÞ òýñ^ êýßzO ôlG qA
úPÖo ÿlGAp×u úG óAoBÞolðA QukqA ÿp×ð lñ^
þì ÐíW îøoôk Bø úHñy úu óBñ`íø úýÛGô lðA
,BýðpùLu oõ¿ñì rXG kApÖA òüA pPzýG úÞ lðõy
pãüqBG úÞ óBürüpHO óõüBíøô ÿoB×Ò pýãðBùW
QýèBÏÖ Al¾oBÞok Bü òýGoôk QzKok lñPvø

.lñPyAk

kôô Quôok Bíñýu þíülÚ óAoBÞolðA Quk þãP×ø úvéW

óAoõPuo àü ok Ao kôõýèBø þíülÚ óAoBÞolðA úìBðqôo oBãðpHg }õâ úG ÐíW òüA pHg
JçÞÝpGôÝoqúPHèAúÞlðAûkpÞûkBýKà^õÞ BíñýuúÞúPyõðôûlýuorýðríüBOwéXð@wè

.QuAIéÇìÿBüõâBøwßÎôkoAlðAo Quk JçÞ ÿkôõýèBø úhvð þðApüA óApâ

}A ûõð ô BýðpùLu oõ¿ñì At Attari Sandwich Shop in a section of Westwood
known as "Tehrangeles," old friends reminisce about

life in Iran before the Islamic Revolution of 1979
24

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

Shapour Kiaii, left, and Homayoun Tabrizian greet
each other at Attari Sandwich Shop

M^ ,óBürüpHO óõüBíøô BýðpùLuoõ¿ñì

þGBÚo BÂo

25

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

óApùO úéXì

krìBðôqpýLuA þñPüpGqApüôB¿O òýPvhð |.kôpG
lüly þâkpvÖAqA wK }A þðApüA úÞ ÿqôo< îéýÖ BOpãük :kôrÖApãüqBG òüA

.ïkpßð ÿoBßíø wÞBÖ BG >kBPvüA òýìq oAlìBð- } :ûlðoô@kpâ
BG 1997 ëBu Ao >ëpPñÞ :2 QÎpu< wÞBÖ
áæõG AolðBu pGApG ok àüpOBK óõvýW ÿqBG

.kpÞ óApÞA
>òýðôo 47< îéýÖ BG 2013 ëBu BO kôrÖA ÿô
ô lzðpøBÊ åorG ÿBøõükõPuA qA îéýÖ aýøok

|.kõHð ÜÖõì wýÖ@ wÞBG ok îø îéýÖ òüA ûqBO
{üBø|úèBHðk ô >àüô óBW< BG ôA ëBc òüA BG

wÞBÖ þðBLíÞÿõuqAqõüoõðBýÞ
|!QÖpâoApÚ ûBýu Qvýèok

þâkpvÖA óBìok ûoôk ólðAonâqA lÏG þüBßüpì@úèBu 37 ûlñðAõg qpýLuA þñPüpG #|
ïBu }A þðApüA krìBð ûApíø úG réýø þèoõG ok þéPø qA Zôpg ïBãñø oBG òýèôA ÿApG ,}kõg
ÿõu qA þ×éPhì ÿBø {ñÞAô þÎBíPWA ÿBø úßHy ok püq püôB¿O oBzPðA ,ly ûlük ÿpÓ¾A

.QyAk ûApíø úG {ðAoAkAõø
.koAlð þìBíO lðA ûlýuo óõñW úG þèBvâorGok úÞ þüõèõ^õÞ ÿBø ûoBPu óBPuAk úÞ òüA êTì
ÿBýðkok ly rýðôAqA }lðqpÖ ókpÞ AlW úGpXñì úÞolhì kAõì úG kBýPÎAôôAoBXñùG Bð ÿBøoBPÖo
óBüBK úGôA ÿpñø QýèBÏÖ píÎ úÞ lðkpÞ pßÖ Bø þéýgô lñPgAlðA ûAo úG ÿkBüq ÿAl¾ô pu úðBuo

.QuA ûlýuo
lüBG oBHñüA BìA .kkpâqBG úñd¾ ÿôo úG RolÚ BG ô lGBüqBG Ao kõg Qìçu QvðAõO ôA ëBc òüA BG

| | .kpÞløAõgú^ûlyôpGôoúÞÿlülyþâkpvÖABGlük

ôA úÞ ûly IWõì òýíø ô ly pøBÊ ÜÖõì oBývG oBßy@úÞ þèBc ok xBñypu pãüqBG # |
ô lññÞ îéíc lñðAõPG îüBøBK þPÚô BO :lüõãG ûBýu Qvýèok wÞBÖ ÿõuqA Bø|Rlì QgBu
óBW< óly úPgBu úG Q×â ,kõG úPÖpâoApÚ
|.îñÞ|þì ÿqBG ,lñüBýG lñøAõhG îø óBHÆBhì
kpÞ|þíð pßÖ râpø Q×â úèBu 54 pãüqBG òüA .QuAoAôlýìArýð >4 àüô
ÿBø|îéýÖpãüqBG lðAõPG þãèBu lñ^ô ûBXñKok oBßy@ Bíñýu óAkpâoBÞ ô pãüqBG qõüoõðBýÞ
ÿoõ¿O òýñ^ kõG óAõW þPÚô ô lyBG òzÞA þðBLíÞ úÞ þzÛð ókpßð ÿqBG ÿApG úÞ úPgBu
ok ,kõG ûkpÞ kBùñzýK ôA úG qõükõPuA wÞBÖ
.QyAlð
ÿoAôlýìA qApGA >wßüpOBì< îéýÖ pãüqBG | .kõG úPÖpâ oApÚ þðBLíÞ òüA ûBýu QupùÖ
úPgBurýð >àüô óBW< ïoBù^ QívÚ úÞ kpÞ óAõñÎ úG ÈüApy òüA qA ÿA|úHcB¿ì ok ÿô
QýÏÂô òüA Q×â ô kpÞ kBü >þüBíñýu óAlðq<
.kõy QýÛÖõì qA wK úÞ ly kBXüA ó@ qA wK
>àüô óBW< óAkpâoBÞ þßvéøBPuA kB^ wÞBGok ó@QýÛÖõìô 1994 ëBuok >QÎpu<
ëBHÚA BG >3 àüô óBW< pâA kõG úP×â pPzýK ÿqBG îéýÖ ïôk QívÚ ok lzð pÂBc wýÖ@
îø Ao ïoBù^ QívÚ Bùð@ ,kõy ôo|úGôo
|.|.lñÞ
| |.lðqBu|þì oApÚ óõ^ QÖpünLð Ao >2 QÎpu< Q×â ÿô
|.kõy|þì óApÞA þì ûBì 17 >3 àüô óBW|«| úñd¾ ÿôo AkBðBÞ ok >Qéíø< {üBíð ok kõG

28

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY

CENTER

ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok BG þíéýÖ óAkpâoBÞôpãüqBG àéÖA òG
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì ly ïôk þðBùW äñW ÑõÂõì
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk kAkoApÚ qp`ßýK ëBuoõýðõü þðBLíÞÿApG þíéýÖ óAkpâoBÞô pãüqBG óAõñÎ|úG àéÖA|òG #
.QvG
ÿBø xçÞok ïBð QHS ÿApG
îøqA òzýPülì þ¾õ¿g >ïôk þðBùW äñW eHy {OoA< óAõñÎ BG þGBPÞ qA xBHPÚA BG úÞ >eHy {OoA< îéýÖ ok àéÖA| òG
lüpýãG xBíO òì BG óõñÞA løAõg oõÃc pãüqBG ô óAkpâoBÞ óAõñÎ úG ,kõy|þì úPgBu wé¶ ý¶u QGArýèA ô püBG àüo úPyõð

|.QyAk
Qvýð òyôo qõñø ,lyBG úPyAk {Ûð rýð úìBñíéýÖ þvüõðqBG ok àéÖA kôo|þì oBËPðA úÞ BXð@ qA
ûlñvüõð õOæôrýK àýð úPyõð kõWõì úìBñíéýÖ .kõy|þì Ñôpy îéýÖ òüA lýèõO þðBìq ú^ úÞ
ûlñvüõð ólýⶠÿpñø qA ÿA|úýèôA fpÆ ÿBñHì pG úÞ QuA ôA|þG|bA úßHy ÿApG >þÛýÛc ûBâ@oBÞ<

|.kõG úPÖpâ êßy >!ïry<
ÿBø|wðAs@ ,pñø úuolì qA þüBø|ûpù^ qA êßzPì óAokBßuA àü þÏÚAô óBPuAk îéýÖ òüA
Bùð@BO lðqAlñýG ûBHPyA úG Ao Bø|ÿqBð úÞ kõG òüA óBy|ú×ýÊô úÞ QuA Ýçg êÒBzìpãükô þOBÓýéHO
JBPÞ òüA .kõG ÐÚAôok úÞ QuA ÿrý^ ó@qApPzýG þéýg þüBßüpì@óAqBGpuoBíy úÞ lññÞoõ¿O
pãñýu oõOo@ ,}BÛð þéÞ VoôõvèA ,lì fApÆ xçG êýG êìBy óAõW ÿBøôpýð qA þøôpâ óBPuAk
Üég Bø|ó@ oBÞ .lðpG|þì {ýK Ao þ×hì QüoõìCBì òüA úÞ QuA þðApãük ô xBßÎ òýÞ Ro@ ,lñìpñø

|.QuA êHÚ qA ûly ÈHÂ ÿBø|QßÖA lðôBu ô þÏÚAôpýÒ ÿBø|àðBO BG ÿA|ûkBW þzüBíð
ûlðqBu úÞ >ríéýÖ QüpPuA ëpK< oAqæ ôolðA ô }kõg lýèõO þðBLíÞ ok Ao îéýÖ òüA àéÖA
lýèõO ,kõG >pýãG Ao RoBíuA< þðõürüõéO ÿlíÞ ô >þüBßüpì@ qAlðApýO|àO< óõ^ þüBø|îéýÖ

.lñÞ|þì
ÿApG >wðoõO< óAõñÎ BG þèBHPßvG þìAokok ÿqBG úÞ koAkôo {ýK þÒõéy ÿoBÞ ëôlW ÿô

|.QuBùð@ úéíW qA wßýéÖ|Qð ÿApG >QuAõg|þì ôA úÞ ÿrý^ òüpg@< ô pðoAô óAokApG

ÿõñÏì þßýð ÈuõO þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ

(310) 446-8724

29

óApùO úéXì

!lðA|ûlðBì þÚBG úPgBñyBð óõñÞBO úÞóBùWokqõìpì |óBßì 3

wýPðçO@ óAlñízðAk óõñÞBO BìA konâ|þì þðBPuBG ÿBø|óBßì þgpG ØzÞqA úÞQuA Bø|ëBu #
ÙõvéýÖ óõÆçÖA .lýyBG ûlýñy >àýPðçO@< ûlzíâ pùy koõì ok þíÞ Bíy QuA òßíì .lðA|ûlðBì þÚBG úPgBñyBðô lðoAlð þOBÎçÆA Bùð@þãðõã^qA
.QuAúPÖpâêßykçýìqA{ýKëBu335okpùyòüAúÞkõGlÛPÏìþðBðõü okúÞþÎõñPìÿBø|kAlüôoqABìpPùGîùÖúGôQuArýãðA|óBXýøoBývGóBuBñy|óBPuBGRBÖBzPÞA |
püArW þßükrðokpùy òüA úÞ lññÞ|þìoõ¿O ,QuA þÏÚAô óBßì òüA úßñüA ÅpÖ BG kApÖA þgpG .lñÞ|þì àíÞ ,ûkAk jo óBùW iüoBO
ok þüBW lüBG pùy òüA úÞ lðlÛPÏì pãük þgpG .QuA ûly ÐÚAô wéÆA xõðBýÚA rÞpìok xoôq@ óõñÞBOBìA,ûlyØzÞúÞQuBø|ëBuRBÖBzPÞAòüAqAþgpG,>lÞ|QñzßðA<}oArâxBuApG
.lyBGBýðBLuA qAo Roõ¾ úG RBý×zÞ òüA ô lðoAlð Bø|ó@ ólì@ kõWô úG þãðõã^ ÿApG þhuBK aýø óAlñízðAk
.Qvýð Àhzì qõñø ëAõu òüA iuBK ?koAk kõWô óBßì òüA Bü@ .QuA ûlðBì þÚBG þâorG
.ly lýøAõg Bñy@ rýãðA|Q×ãy ÿBø|qAo òüA qA þgpG BG BXñüA ok

Yñø óõPuA BßüoBPuBÞþãñu ÿBø|NõO
úG ó@êýßzO þãðõã^ô QéÎ úÞ QuA BKôoAok Yñø óõPuA ,óBùW úðBâ Q×ø IüBXÎqA þßü
.QuAûlðBìþÚBGúPgBñyBðêìBÞoõÆ úÞQuABßüoBPuBÞþãñuÿBø|NõOeýÂõOêGBÚpýÒþuBñy|óBPuBGRBý×zÞòýPvhðqAþßü
ô lñPÖo|þì BXð@úG Bø|äñu òüA ÿByBíO ÿApGp×ð óAoArø úPynâok úÞ lðoôBG òüApG óAlñízðAk .lðly ØzÞ óAlñízðAk ÈuõO 1930 ëBu êüAôA ok
òüA Ap^ úÞ lðlzð úWõPì óõñÞBO óAlñízðAk .lñPyAnâ|þì Bø|ó@oBñÞok Ao RBðAõýc ÿBø|óAõhPuA pËðúG.lñPvøòO16ëkBÏìþðqôôpPì2qA{ýGBOpPì|þPðBulñ^qAþüBø|ûqAlðAokBø|ÿõâòüA
.QuA ûly úPgBu ûqBu .kkpâ|þìpG kçýì qA êHÚ ëBu 200 úG úÞ lyBG QýðApâ Bø|ó@ wñW luo|þì
.kkpâ|þìpG{ýKëBuoArø5úGó@QìlÚôkoAkóqôòO8BO4kôlcBø|äñuòüA;QuAþñP×â .ly ØzÞ ,lðkõGqõì QzÞ ÿApG êãñW ÿqBvÞBK ëBcok úÞ þðAqoôBzÞ ÈuõO Bø|äñu òüA
.lðly ûkq|Q×ãy Bø|ûpÞ òüA eÇu ókõG ÙB¾ ô ïpð qA óAqoôBzÞ òüA
lðpýì|þìpOkôq ëBu9 Bø|úÛéÇì

êìAõÎ þuopG òüA ok óApãzøôtK .lìBXðA|þì þðBvÞ løk|þì óBzð Bø|þuopG #
úWõPìô lðkpÞ þuopG Aopýìô åpìpGoAnâpýSCBO RõÖ úýÛG qA pOkôq lðpýâ|þì Ý|çÆ úÞ
.kõy|þì píÎ ëõÆ {øBÞ UÎBG Ý|çÆ lðly
,{øôtK òüA ÿBø|úPÖBüpãük úüBKpG òüApG óôrÖA .lññÞ|þì
qôpGokrýð ÿkAõu þGô ÿoBßýG ,ólýzÞoBãýu óBíè@ ”áBPyôo“ ûBãzðAk óApãzøôtK
þ×ñì pýSCBO kApÖA Qì|çu pG Ý|çÆ lðA|úPÖBüok
.lðpSõö ìïBãñøkôqåpì kApÖA åpì kõy|þì UÎBG Ý|çÆ .koAnâ|þì
qA úÞ þðBvÞ úÞ ÿoõÆ úG ,lupG ApÖ pOkôq
qApOkôq ëBu 9 BO lðA|úPÖpâ Ý|çÆ kõgpvíø

.lðpýì|þì úýÛG
êøCBPì kApÖA løk|þì óBzð þuopG òüA
úÞ ÿkApÖA wßÏèBG ô lðoAk ÿpO îËñì þâlðq
ok ÿpO îèBuBð þâlðq àHu lðA|úPÖpâ Ý|çÆ
óBð@ ïBãñøkôq åpì úG úÞ lðoAk óApãük BG úvüBÛì

30

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

31

óApùO úéXì

?lñPvø þðBvÞú^ Býðk ÿBø|oõzÞóApu òüpOlì@okpK

134 ô oArø 44 :þégAk ÀèBgBð lýèõO úðApu 478 ô oArø 45 :þégAk ÀèBgBð lýèõO úðApu ûBì 4 ô ëBu 13 :Qíu ÿl¿O óBìq Rlì ÿkõO ÿA.|xA.õü þüBßüpì@úìBðqôo #
oæk oæk 719 ô oArø 46 :þégAk ÀèBgBð lýèõO úðApu òüpOlì@okpK qA òO 20 þÖpÏì úG þHéÇì ok

àütéGpüqô|Qvhð ,êzýì ëoBy -13 åoõHìArÞõèpüqô|Qvhð ,êPG úüôArâA -10 oæk .QgAkpK óBùW ÿBø|oõzÞóApu
oæk 964 ô oArø 262 :lì@ok óArýì oæk 35 ô oArø 278 :lì@ok óArýì lñéüqõýðpüqô|Qvhð ,óoko@AlñýuBW -7 óApu òüpOlì@okpK ,BøoBì@ òüpg@ ÜHÆ
BO oæk oArø 200 òýG ÿlì@ok óBùW ÿBø|oõzÞ
ûBì 5 ô ëBu 4 :Qíu ÿl¿O óBìq Rlì ûBì 4 ô ëBu 5 :Qíu ÿl¿O óBìq Rlì oæk 862 ô oæk oArø 339 :lì@ok óArýì
497 ô oArø 42 :þégAk ÀèBgBð lýèõO úðApu 891 ô oArø 93 :þégAk ÀèBgBð lýèõO úðApu ûBì 5 ô ëBu 1 :Qíu ÿl¿O óBìq Rlì .lðoAk ëBu ok oæk óõýéýì 1.6 qA {ýG
244 ô oArø 35 :þégAk ÀèBgBð lýèõO úðApu òüpOlñíOôpS FrW Bø|oõzÞ òüA ú^pâA
oæk oæk óApu lì@ok óArýì BìA ,lñPvø Býðk ÿBø|oõzÞ
òPhýè püqô|Qvhð ,péuBø óBüok@ -14 oæk Bü þégAk ÀèBgBð lýèõO óArýì qA Bø|oõzÞ òüA
.QuA pOæBG Bø|oõzÞ òüA ok Bø|lì@ok ÈuõPì
òüBPyA òüA úýùO ok ÿkõO ÿA.|xA.õü úìBðqôo
oæk 660 ô oArø 254 :lì@ok óArýì ëõK þééíèA|òýG Ýôlñ¾ oBì@ô Bø|ûkAk qA }oArâ
ëBu 6 :Qíu ÿl¿O óBìq Rlì ûkpÞ ûkB×PuA óBùW ÿkB¿PÚA ÿBø|kBùð pãük ô
xpPuk ok :þégAk ÀèBgBð lýèõO úðApu ô pÇÚ úéíW qA Bø|oõzÞ þgpG óApu úPHèA QuA
úG þupPuk ïlÎ êýèk úG þEðôpG ô óBPvGpÎ
Qvýð .lðA|ûlzð ÍBdè QupùÖ òüA ok þèBì RBÎçÆA
püqô|Qvhð ,òuõíuAo úÞõè xoæ -15 úG óBùW lì@okpK pHøo 20 þìBuA püq ok

áoBíðAk :QuA ûly ûkoô@ Bùð@ úðæBu ÝõÛc ûApíø
oæk 774 ô oArø 249 :lì@ok óArýì oõKBãñupüqô Qvhð ,äðõè òývø þè -1
ûBì 9 ô ëBu 3 :Qíu ÿl¿O óBìq Rlì
329 ô oArø 46 :þégAk ÀèBgBð lýèõO úðApu oæk oArø 610 ô óõýéýì àü :lì@ok óArýì
ûBì 7 ô ëBu 14 :Qíu ÿl¿O óBìq Rlì
oæk 810 ô oArø 86 :þégAk ÀèBgBð lýèõO úðApu
lDõu püqô|Qvhð ,óôõè óB×PuA -16
oæk
615 ô oæk 244 :lì@ok óArýì äñø äñø wýDo ,îè ÿpÞ-2
ûBì 6 ô ëBu 4 :Qíu ÿl¿O óBìq Rlì oæk 400 ô oArø 568 :lì@ok óArýì
519 ô oArø 46 :þégAk ÀèBgBð lýèõO úðApu ûBì 9 ô ëBu 1 :Qíu ÿl¿O óBìq Rlì
oæk 81 ô oArø 57 :þégAk ÀèBgBð lýèõO úðApu
oæk wýDõuoõùíW|wýDo ,ooôBì þèôA -3
püqô|Qvhð ,pýOôkõvGõÞBW òüpOBÞ -17 oæk 958 ô oArø 482 :lì@ok óArýì
ûBì 3 :Qíu ÿl¿O óBìq Rlì
lñévüA 473 ô oArø 56 :þégAk ÀèBgBð lýèõO úðApu
oæk 619 ô oArø 242 :lì@ok óArýì
ûBì 4 ô ëBu àü :Qíu ÿl¿O óBìq Rlì oæk
704 ô oArø 49 :þégAk ÀèBgBð lýèõO úðApu

oæk

lñèpüApüqô|Qvhð ,oBÞkoôõýè -18 oõùíW wýDo ,BuõKBìAo êüpýu -11 oõùíW|wýDo ,rürÏèAlHÎ lèô lídì -8 Bßüpì@oõùíW wýDo ,MìApO lèBðôk -4
oæk 447 ô oArø 234 :lì@ok óArýì þGõñW ÿBÛüpÖ@ þðBPüoõì oæk oArø 400 :lì@ok óArýì

ûBì 9 ô ëBu àü :Qíu ÿl¿O óBìq Rlì oæk 470 ô oArø 273 :lì@ok óArýì oæk oArø 330 :lì@ok óArýì ûBì 2 ô ëBu 2 :Qíu ÿl¿O óBìq Rlì
548 ô oArø 66 :þégAk ÀèBgBð lýèõO úðApu ûBì àü ô ëBu àü :Qíu ÿl¿O óBìq Rlì ûBì 8 ô ëBu 9 :Qíu ÿl¿O óBìq Rlì 440 ô oArø 54 :þégAk ÀèBgBð lýèõO úðApu
æBíOAõâoõùíW|wýDo ,wèAoõì þíýW -19 317 ô oArø 12 :þégAk ÀèBgBð lýèõO úðApu oæk 655 ô oArø 3 :þégAk ÀèBgBð lýèõO úðApu
{üpOA îËÎAol¾ ,rOoõÞòýPuBHu -9 oæk
oæk 99 ô oArø 227 :lì@ok óArýì oæk BýèApPuApüqô Qvhð ,òvüoõì RBßuA -5
ûBì 2 ô ëBu 3 :Qíu ÿl¿O óBìq Rlì AkBðBÞpüqô Qvhð ,ôkôpO òýPuBW -12 oæk 584 ô oArø 328 :lì@ok óArýì
oæk 421 ô oArø 7 :þégAk ÀèBgBð lýèõO úðApu ûBì 3 ô ëBu 1 :ÿl¿O óBìq Rlì oæk 415 ô oArø 378 :lì@ok óArýì
úvðApÖpüqô Qvhð ,MýéýÖoAôkA -20 oæk 41 ô oArø 267 :lì@ok óArýì ûBì 7 :Qíu ÿl¿O óBìq Rlì
oæk 505 ô oArø 220 :oæk úG úðæBu kríPuk ûBì 5 ô ëBu 3 :Qíu ÿl¿O óBìq Rlì
ûBì 10 ô ëBu àü :Qíu ÿl¿O óBìq Rlì 554 ô oArø 46 :þégAk ÀèBgBð lýèõO úðApu
oæk 145 ô oArø 40 :þégAk ÀèBgBð lýèõO úðApu oæk

óBíè@îËÎAol¾ ,êÞpì çãð@-6
oæk727ôoArø369:lì@okóArýì 32

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

áoBHì okBì qôo

ûlük þðõzüpK JAõg Izük # úÞþÞAoõg boBÚ þÎõð ØzÞ
JAõg pýHÏO JBPÞ ëBHðk îPyAk .ïkõG lñÞþì úünÓO àýPuçKqA
óBìBì óBW pýìA kq Al¾ óBìBì úÞîPzâ|þì
ûkBPÖA BW Bì ûpìqôo þâlðq ok Rly úG þßýPuçK Ræõ¿dì qA ûkB×PuA úðB×uBPì # | |
.pýãG àãñu BO úupLG .ûpýÒô þðlýìBy@J@úÂpÎ BO úPÖpâþüAnÒ kAõì ÿlñG úPvGqA ,QuA
qôpüpK úÞ òì îP×â îPyAlð úé¾õc|ç« ¾A
óõíùì qôpük Jõg Q×â óBìBì .îPÖpâ óõð Èýdì ô ûly Bø xõðBýÚA ô Bø þßzg ok þßýPuçK ÿBø úèBGq óly úPyBHðA UÎBG úèBvì òüA
.îüoAlð óõð þ`ýø ó|æA .ly ïõíO kôq îýPyAk ÿBølìBýK ûoBGokpíPvì ÿBøoAlzø îÒpýéÎ úðB×uBPì .QuA ûkpÞôpGôo ÿlW êßzì BG Ao Qvüq
?ûoAk þHýÎ ú^ þyAõè úãì ,äãñu Ap^ îP×â
Quôk }Aõè óõð BGBG úÞ þðôk|þì Q×â óBìBì .lðõy þíð ô ûlzð ïBXðA Bùð@ ókpÞ Ðñì ÿApG ÐÆBÚ RBìAlÚA ,Ræõ¿dì òüA qA ûkB×PuA ÿlW
ok þuBuA {Ûð lðAõO þì úÞ lðA ûkpÞ þüBuBñy Ao þÞAoõg boBÚ þÎõð óAlñízðAk úðBPhHyõg
.ûoAlð óBüõXzðAk ÈuõO ,2012 ëBu ok ÐÚAô ok þÞAoõg boBÚ òüA .lñÞ B×üA Qvüq Èýdì þâkõè@ {øBÞ
óõð úâA .úÒõéy äãñu ؾ îP×â ÿBøboBÚqAÿokBðúðõâ|Pestalotiopsis microspora |boBÚ.lyØzÞ| Yale |ûBãzðAk
kpÞ oAp¾A óBìBì .ïpg|þì }Aõè lýøAõg|þì | þñÏü ó@ þé¾A úýèôA ûkBì ÐÚAôok Bü àýPuçKqA lðAõO þì úÞ lyBG þì óôqBì@ þðAoBG ÿBø êãñW
ô ly þðBH¿Î óBìBì .ïkpßð ëõHÚ ,phG àãñu
QÎBu îýð |æBc ,óBìBì òßð þéHñO òÞ wG Q×â .lñÞ úünÓO |polyurethane
ÿoAôlýìA qApGA óAlñízðAk qA þgpG .lðBíG ûlðq ótývÞA óôlG lðAõO þì òýñ`íø boBÚ òüA
.BvüAô ؾ õO pPzýG kAõì kôoô qA óAõPG ,úèBGq àýß×O rÞApì ô ØéPhì ÐìAõW ok boBÚ òüA }oôpK BG úÞ lðA ûkpÞ
úg@ .kpÞ îýðBH¿Î þéýg Ùpc òüA
qôpük .îPvy ôo ÉBýc {ýK QÎBu úü òýíø .kpÞ ÿpýâõéW Qvüq Èýdì úG þßýPuçK
ÿAõg|þì ÿoBÞpø .ïpýíð þüAõðõð |ç« ¾A òì ïkq kAk .ïkõG ûly Ù|çÎ úðõgqA óôpýG lüpg ÿApG þéÞ îø
...úÞlýPvðAk|þì Bü@
!òßG
àíÞ úíø òüA úÞ òì BìA úìpPdì ô rürÎ úðõg ÿõO úñÞ oBÞ úÞ òüA óôlG ïpøAõg ïkpÞ|þì pßÖ îPyAk .lyBG|þì Býðk ok YðpG ûlññÞ pýâkBG òüpOlñéG úÞlýPvðAk þì Bü@#
|æBc .þüAõðõð ïpG ïkõHð pÂBc þPíýÚ aýø úG úãük .ïõñzGôo Bø|úüBñÞô Ùpc òüA lüBG îø qBG îñÞ|þì ëBu 2005 ok óBýðApüA úÞ lýPvðAk þì Bü@ .koAkoApÚpPì 43 ÑB×OoA úG krüok óBùW
óBìBì þPÚô ïkpÞ pßÖ ïkõg BG .Qvø ïpPùG ÿoõÆ òüA .úñÞ úPuok YðpG óõð ÿBW úG úy þì oõHXì óBìBì {hK RBd×¾ ÿAoAk lýzíW QhO ok {ýK
ôo úðõg ok ÿAl¾ úÏÖk àü BìA .îñÞ|þíð ëõHÚ |«ç¾A ô Yè ûlðk ôo îPÖA|þì þéÞ úG îÒApu kBýG ûoBGôk koAk kõWô úzK Ñõð àü úÞ lýPvðAk þì Bü@
kõGûkpÞáBKÿrHuõéýÞûkeH¾qAúg@.þüAõðõðûpG}kõgóBìBìúÞîPyAlðôo}oBËPðA|ç« ¾A.ïlýñy .lðA|ûkõG þÛýuõì .lðq|þì ëBG oBG oArø úýðBS ok úÞ
{PuAo.þüAõðõðûpG|æBcoBÞúíøòüAqAlÏGkõHð{Ûc|ç« ¾A.kõGûkpÞ}A|úPvgúðõgÿBøoBÞþéýgô ô QuA rüo ÿA|ûpzc úñÞ úÞ lýPvðA |k|þì Bü@
ïpG úÞ kõG Q¾pÖ îø qõñø .ïkõG úPÖo ïkõg ô ïkõG ûkpßð UdG ô pW óBìBì BG |«ç¾A }BÞ .ïly óõíýzK oBùG ok ákõÞ lyo úÞ lýPvðAk þì Bü@
.lðBíG ûlðq AnÒ óôlG ïBíO ëBu àü lðAõO þì .QuApPzýG
.kpÞ|þíð ëõHÚ ïoôpÒ BìA þüAõðõð ïpG ïkõg ô ïpýãG }qA ôo ëõK ûAo ÿõO ô ok kõWõì oBãýu kôk úÞ lýPvðAk þì Bü@
.kõG koõg îGB¿ÎA ÿoõWlG BìA îzG ïkõg ÿBøoBÞ ëõÓzì ô þèBýg|þG úG îðrG ôo ïkõg ïkpÞ þÏu þâlýuõK ok ÿlñÚ kAõì Ùp¿ì qA pPzýG Èýdì pPì ôk úG ÕpìpPy ÿlñéG úÞ lýPvðAk þì Bü@
ûlýñy úðõgrLy@õO qA {ãðq ÿAl¾ ïkq äðq {éüBGõì úG .lzð ÿpHg óBìBì qAô Qynâ QÎBu àü .lu|o þì õéýÞ 90 úG {ðqô ô îýð ô
îýð .kpÞ|þì koõgpPzýGõíGB¿ÎA óBìBì ókpÞpük .kõG úPyAnâ BWôo {éüBGõì úzýíø êTì óBìBì .ly .koAk {Ûð óBÞkõÞ ÿBø|óAlðk
úü úG lñP×â|þì ïkpì .kõG ûly ÙkB¿O ïlìôA|þì úÞ ûAoõO :Q×âô lýuo úuolì qA ïpøAõg lÏG QÎBu ëõÆ úýðBS 71ô úÛýÚk 8 úÞ lýPvðAk þì Bü@
.lupG òýìq úG lýyoõg oõð BO lzÞ|þì
.kõG ûly ïõíO }oBÞ úíðBg îñÞ pßÖ .kõG Õõéy þéýg óõGBýg .ûkq òýyBì îðBg
?kõG þÞ ÿlýíù×ð îP×â «BHüpÛO þßýPu|çK ÙôpÊ úÞ lýPvðAk þì Bü@
.îPÖpð õéW |«ç¾A òì Q×â .lñìôBÛì úürXO pGApG ok ëBu 50000

ô ïlýyõKõìBuBHè Ðüpu .QÖo BøBXÞ BO ïpßÖ .ïkBPÖA îHzük JAõg kBü .ïly óApãð þéýg úãük ôk úG êýÖ ÿoAkoBG óBìq úÞ lýPvðAk þì Bü@
úãük þßãñu þüAõðõð úü .kõHð BXðôA óBìBì BìA úðõg àükrð þßãñu þüAõðõð BO îPÖo .óBìBì ëBHðk ïkBPÖA ûAo .luo|þì ëBu
BXðôA BO kõG ÿoõÆ pø úyBG úPÖo BXðôA óBìBì kõG lýÏGô kõG ûAo QÎBu àü BXðôA BO BìA îPyAk ÕApu îø
îèk .úéýÇÏO þüAõðõð òüA Bø|ZpG ëôA úÞ kBPÖA ïkBü ûqBO .kõG êýÇÏO þüAõðõð ,ïlýuo þPÚô ,îPÖo þüBÛüpÖ@ ÿBKôk }õì úÞ lýPvðAk þì Bü@
úðõg úG .kõHð ÿA|ûoB^ oBãðA BìA .ûoAk ÈGo óBìBì úG Q×â|þì ïpøAõg úÞ þÖkB¿O îñÞ ëõHÚ QuAõg|þíð .QuA oAkoõgpG úWok 603 lük óAlýì qA

.îupLG pO|ÜýÚk ôo ÙkB¿O êdì ïpøAõg qA BO îPzâpG àü ëkBÏì óBvðA îz^ úÞ lýPvðAk þì Bü@
pßÖ îðBìBì ÿBø|ÿoBÞAlÖ ô Bø|þðõGpùì úG ûAo ÿõO þðApãð ô ú¿Ò úíèBÎ àü BG .kõHð îèk õO ëk úãük .lñÞ|þì êíÎ êvßýK Bãì 135 òýGoôk
úÞ îPyAnâoApÚ ïkõg BGoBGoArø .îPgõu|þì ïkpßð }õâ {Öpc úG Ap^ úÞ Rpvc RlyqAô ïkpÞ|þì
îPyAnâ ôo îPzãðA úðõg ïlýuo þPÚô ïlG }õâ îðBìBì Ùpc úG úzýíø ô îñßð oApßO ôo ûBHPyA òüA úãük lýèõO òýèôA òý^ úÞ lýPvðA|k|þì Bü@
ÿAl¾ BìA úñÞqBGôook ïpøAõg ïkõGpËPñì .ïkqoAlzÞ äðq àü îPyAk úÞ þðApãð ïBíO BGô äðq ÿôo

?... þðrG äðq Quok þPvýð léG kq kAk úÞ ïlýñy ôo îðBìBì
ïkõg BG ô pßy þùèA îP×â ô ïlýzÞ ÜýíÎ w×ð úü ... úãñzÚ olÛ^ îðBìBì ÿAl¾ ïly úWõPì ûqBO
33 .ûpðRkBüÿkAkRkõgúGúÞþüBø|ëõÚîP×â

óApùO úéXì
Bßðçüpu þPvüoôpO Rçíc þK ok #
oBzÖ QdO úülícA þìçuA úÚpÖ óAôpýK
ó@qA þÞBc Bø|}oArâ.lðA|úPÖpâoApÚ ÿkBüq
ÙpÊ þìçuA úÚpÖ òüA óAôpýK úÞ QuA
ïkpì Rçíc ZBì@ BøoBG úPynâ ÿBøqôo
oApÖ úG pürâBð ô úPÖpâ oApÚ òýãízg

.lðA|ûly
Rçíc qA wK Bßðçüpu ïkpì îzg |
BvýéÞ lñ^ úG áBK lýÎ úHñzßü qôo þPvüôopO
õu àü qA õHíéÞ ô õHíãð pùy ôk ok êPø ô
pãük ÿõu qA ô QuA þPýñìA ÿBøkBùð úWõPì

.oõzÞ òüA òÞBu óBíévì QýéÚA úWõPì
àü úßHy úG úPvGAô "ôBy|wâBO" QüBu
îXñK úHñzXñK qôo ,óBíè@ óõürüõéO
qA þyoArâ oBzPðA BG )êüoô@ 25( QzùHükoA

Bßðçüpu òÞBu óBíévì QýéÚApGoBzÖ {üArÖA

ÿpýãPuk qA êüoô@ 25 úHñzXñK qôo "òüçð@ .kõy|þì ûlük úülícA úÚpÖ óAôpýK qA þßü ,êýíW fpÖ .QuA ûkAk pHg Bßðçüpu ïkpì îzg Zõì
pHg ûly kBü Rçíc BG ÉBHOoAokpãükp×ð 16 ûly îùPì úèBu 40 þÆApÖA þðBcôo òüA | ûly kBü þðõürüõéO úßHy oBãðpHg úGõHíãð ok ,õHíéÞ ÿBøpùy óBñÞBu qA ÿoBíy
kAlÏO ,IýOpO òüA úG .QuA ûkAk UÎBG ,þüApâ|ÉApÖA YüôpO ô ÔýéHO BG úÞ QuA àPÞ Ao Bì ô ûkpÞ úéíc Bì úG Bø|ó@< :QuA úP×â ëBíy ok ÐÚAô ,õHíãð ô Bßðçüpu QhPüBK
ûly Bßðçüpu ok þPvüoôpO Rçíc ÑõÚô lüBG úÞ QuA úP×â Bì úG úðBg|IcB¾ .lðA|ûkq ô úðBg úG BøoBG úPynâ ÿBøqôo ÙpÊ ,QhPüBK
.QuA ûlýuo p×ð 76 úG óBâlypýãPuk úéíc oõzÞ òüA òÞBu óBíévì QýéÚA úðByBÞ
Rçíc úG ÉõGpì RBÛýÛdO ok .QuA >.îüôpG ô ûkpÞ úýéhO Ao úðBg
ô Bßüpì@ ëAolÖ wýéK ,ûly kBü þPvüoôpO óBðBíévì ÿAoõy óôBÏì ,lícA þíéýø úÚpÖ óAôpýK qA pãük þßü ,þéÎ lícA .lðA|ûkpÞ
)êéíèA|òýG wýéK( "êKpPñüA" óAoõìBì òýñ`íø QuA úP×â úvðApÖ ÿoArâpHg úG Bßðçüpu òÞBu Bì ÿBø|úðBg< úÞ QuA úP×â õHíãð ok úülícA qA BOlíÎ Bßðçüpu òÞBu óBðBíévì
ÿoBßíø Bßðçüpu wýéK ô þPýñìA óAoõìBì BG ô RBÓýéHO ûoBGok {ýK ëBu úu Aoõy òüA úÞ .lðA|ûly ÐÚAô òýãízg kApÖA úéíc koõì ô óBýÏýy ÿõu qA"ô ûkõG úülícA úÚpÖ óAôpýK
Bßðçüpu óæõEvì úG îyBø óApøq þñÞApK|Rp×ð Ao Bì BO lñð@ pG Bì óBW Ì×c ÿApG þPèôk óæõEvì .lðõy|þì úPgBñy "lOpì Qñu êøA óAôpýK
.lññÞ|þì oõzÞ òüA þPýñìA óæõEvì BìA .kõG |ûkAkoAlzø îø óBìkõg BìA .lññÞ oôk úÛÇñì òüA qA þðBPvÞBK ÿoBHO Bßðçüpu òÞBu óBðBíévì
,õELíK àüBì úÞ QuA ÿoô@kBü úG ïqæ þèBíPcA RApÇg lüBy ô lüBG úÞ úðõâ ó@ >.îüõy êÛPñì BXÞ úG QuA oApÚ úÞ îýðAk|þíð Bßðçüpu úG pürâBð kõg óBW Ì×c ÿApG ô lðoAk
Rçíc QýèõEvì Bßüpì@ úWoBg oõìA püqô
ïçÎA {ÎAk ûlùÎpG Ao Bßðçüpu þPvüoôpO .lðA|úPÖpãð ÿlW Ao þðBcôo òüA ÿBø|QýèBÏÖ îyBø óApøq ïBð úG þèBßüAko þðBcôo .lðA|ûkoô@ ûBñK
qôo úÞ þüõâô|Q×â ok õELíK .QuA ûkpÞ Bø|ÿpýãPuk {üArÖA þPvüoôpO Rçíc úÞ kõy|þì úP×â BßðçüpupýgA Rçíc QýèõEvìô {ÎAk
þðõürüõéO úßHy BG êüoô@ 24 úHñyoBù^ þðBcôo àü þñÞApK|Rp×ð úüBu ok Bßðçüpu qôo Rçíc QýèõEvì "þìçuA Qèôk"
Qèôk" {Ûð qA pHg ,QuA úPyAk xA|þG|þu BøBvýéÞ úG þPvüoôpO Rçíc óBüpW ok Roõ¾ îyBø óApøq ïBð úG þÆApÖA óBíévì ÿBø|êPø ô BøBvýéÞ úG áBK lýÎ úHñzßü
úP×â .QuA ûkAk Bßðçüpu Rçíc ok "þìçuA p×ð 350 îÞ Quk ,õHíãð ô õHíéÞ ÿBø|êPø ô ÑõÂõì òýíø .QuA úPÖpâ ûlùÎpG Ao Bßðçüpu
ÿõâô|Q×â òüA êìBÞ úhvð úÞ kõy|þì .QuA úPÖpâ QýéÚA úýéÎ Bßðçüpu ïkpì qA ÿoBíy îzg
.kõy {hK úì ûBì ëôA qôo QuA oApÚ þðõürüõéO .lðA|ûly fôpXì p×ð Bøl¾ ô úPzÞ "þìçuA Qèôk" ÿõu qA úÞ þüõülüô ok .QuA úPhýãðApG Ao oõzÞ òüA òÞBu óBíévì
qA wK Bßðçüpu QýñìA ÿBøôpýðô wýéK þPvüoôpO Rçíc BG ÉBHOoA ok ){ÎAk(
kApÖA ÿpýãPuk úG ïAlÚA Rçíc òüA ÑõÚô rýð îyBø óApøq ûpù^ ,ûly pzPñì Bßðçüpu 34
êãýLyA" ÿpHg QüBu .lðA|ûkõíð óõñËì

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ÿBø|oõzÞòüpO|ûkpvÖA
?lñìAlÞóBùW

ÿApG Rçßzì òýíø .QuA úPyAk oõzÞ òüA àü xBuA pG >àñýO äýG< QüBvGô #
QuA ûkAk jo îø òýÇvéÖ ô xAoôlñø ,þHýè qA þPupùÖ ,ûly ïBXðA {øôtK
ïoBù^ BO ïôk ÿBø|úHOo ok IýOpO úG úÞ .kpÞpzPñì Ao óBùW ÿBø|oõzÞòüpO|ûkpvÖA
úÞ QuA þðAôo ÿoBíýG þÎõð þâkpvÖA
.lðoAk oApÚ óBùW ÿBø|oõzÞ òüpO|ûkpvÖA úG îø óAlñíOôpS óBýìok ,pýÛÖ ÐìAõWpG ûôçÎ
qA ÿkAlÏO úÞ QuA òüA IýXÎ úPßð
äñW BG úÞ úðBýìoôBg lñíOôpS ÿBø|oõzÞ .kõy|þì ûlük oõÖô
10 QupùÖ ok rýð lññÞ|þíð ïpð úXñK ô Quk ÿBø|oõzÞ òüpO|ûkpvÖA úzÛð úÞ oõÇðBíø
BG rýð lñíOôpS ÿBø|oõzÞ ,løk|þì óBzð óBùW
.lðA úPÖpâ oApÚ óBùW ûkpvÖA oõzÞ
ô ókoA ,pÇÚ ,þGpÎ ûldPì RAoBìA ,òüpdG .lñPvø óBHüpâ úG Quk êÃÏì òüA
,îzy ,îXñK ÿBø|úHOo ok IýOpO úG QüõÞ QýèõEvì< {øôtK ÿBø|úPÖBü xBuA pG
xçK úéXì ok pPzýK úÞ >þâkpvÖA RæçPgA
.lðoAk oApÚ îøk ô îùð ,îPzø òüpO|ûkpvÖA óBPvðBÓÖA ,ly pzPñì òvülì
þüBKôoA oõzÞ BùñO îP×ø úHOo ok lñéø QýÏíW qA l¾ok 22.5 úÞ QuA óBùW oõzÞ
oApÚ óBùW ûkpvÖA oõzÞ 10 QupùÖ ok úÞ QuA
.lñPvø úWAõì þâkpvÖA êßzì BG ó@
.koAk ,ÿkB¿PÚA Rçßzì ô äñW úøk òülñ^
Ao óBùW ûkpvÖA oõzÞ 10 QupùÖ püq ok ïkpì þðAôo Qìçu ô QyAlùG pG þ×ñì þOApýSCBO

:lýñÞ|þì ûløBzì

35

óApùO úéXì

wýèõLupK ÿqBGok 'p×ð 245'
lðly þígq óBøBLu

Nk þðBW lülW úÚõzÏì

þuôo úèBu 20 ÁBÚo pPgk àü BG óõñÞA ,kpø pHìA qA þüAlW qA wK Nk þðBW # ÿBø|ÿpýâokokp×ð 245 lüõâ|þì óApùO þðBìok ïBÛì àüqA êÛð úG óApüA ÿoArâpHg #
BñýèõK ûkAõðBg BG BO lññÞþì p×u úýuôo úG pøõy ô óq òüA ,þuôpÎ qA wK .lñÞþì ZAôkqA .lðA|ûlük Iýu@óBù×¾A óBøBLuô óApùO wýèõLupK óAkpì ëBHOõÖ ÿBø|îýO ÿqBG úýyBc

.lðõy Bñy@)Nk lülWpvíø( òéâ rÞApì úG óBâly|ïôl¿ì qA p×ð 44 úÞ QuA úP×â ,óApùO wðAsoôA wýDo ,óBüpGB¾ óBíýK pPÞk
þðBW BG úÞ QuA ëBu àü ô QuA ûlì@ wéXð@ wè úG ,{ýK ëBu ôk þuôo óAõW pPgk òüA .lðA|ûly êÛPñì þðBìok

| |.QuAûlyBñy@Nk .kõG ûly þHéÚ QvüA oB^k óBìôl¿ì qA p×ð àü úP×â óBüpGB¾ ÿBÚ@
.lðqBvð }BÖ Ao þuôpÎ òüA RBÎçÆA BO QuA úPuAõg þuôpÎ óBðBíùì úíø qA Nk kAõì lcqA {ýG Ùp¿ì êýèk úG ûBãyqoôqA ZôpgqA wKrýð úèBu 30 óAõW àüôA úP×â úG
óBGBýg lýéK pãzüAo@ :kBO þñýDõu ,IýDAoBÞ þüBüok óAkqk lñðBì ÿBø îéýÖ ok Nk þðBW ôA ô úPyAlð úXýPð wðAsoôA óAoõìBì ÿBø|}çO ô ûly êßzì oB^k )|overdose| ( olhì
þüBßüpì@pãüqBG BG Nk þðBW ,2015 ëBuqA .QuA ûlýzgok }õg þ`ýÚ Quk koAôkA ,QýéÖ
.kpÞ îùPì þcôo ô þívW ókq Iýu@ úG Ao }pøõy kpø ,2016 ëBu úì ûBì ok .kpÞ ZAôkqA kpø pHìA .QuA úPynâok
.QuA úPvßy }pu ô ûlük Iýu@ Bø|ÿpýâok óBüpW ok îø óApùO wðAsoôA óAoõìBì qA þßü
.kõíð okB¾ Ao Zôq òüA ÝçÆ îßc wéXð@ wè ûBâkAk ,lÏG ëBu àü BHüpÛO
òülñ^ úG Ao )oæk óõýéýì Q×ø( ÝçÆ qA wK þPÖBüok ÔéHì êÞ úÞ kpÞ ïçÎA kpø pHìA .ly ûApíø ÿlüly ÿpýâok BG ÿqBuoõPÞApO ô óBßýK ÿqBG îø úPynâ úP×ø
ûkAk ÁB¿PgA oBíýG óBÞkõÞ òýñ`íø ô þãðBg Qðõzg ok óBðq qA QüBíc ok úüpýg óBìqBu óBßýK ô ÿqBuoõPÞApO ÿqBG qA wK þìBËPðA ÿôpýð ô óApâByBíO ÿpýâok

.QuA äñu ûBLu óAoAkAõø pu pG ÿkAq@ ûBãyqoô ÿæBG úÛHÆ qA wýèõLupK óAoAkAõø úÞ ûly }oArâ
.lðkq J@ ÿpÇG ô

.lðkpÞ RpK òýìq êgAk úG ô ûlñÞ Ao ûBãyqoô ÿBø|þèlñ¾ îø óBøBLu óAoAkAõø
óõýuAolÖ RBÚB×OA òüA þé¾A p¿Ûì" :úP×â pùì ÿoArâpHg úG ,óBøBLu óBPýKBÞ ,þðBýÞ ÿlùì

".koAlð Ao åorG ÿqBG àü ÿoArâpG þüBðAõO qõñø úÞ QuA ëBHOõÖ

!iüpìok ûqpè òýìq ÑõÚô

QHS|VBB |úGïõuõìQüBvñüAxBvcoBývGÿBøpãvcqAûkB×PuABGrýðpO|ØýÏÂÿBø|ûqpè .QuA úPynãð BuBð "QüBvñüA" pâkôpÖ ÈuõO ûqpè|iüpì úGpXO qA ÿkBüq óBìq#
.lðõy|þì luo|þì pËð úG úÞlðkpÞQHS iüpì eÇu ok Ao }qpè êüoô@6 iüoBO ok QüBvñüA ÿBøpãvc

YüBPð lðoAk oBËPðA ô lññÞ Àhzì Ao ûqpè|iüpì ÜýÚk QéÎ lðoAk þÏu óBñ`íø óBÛÛdì .QüBvñüA kõg Bü kBG lñðBì þdÇuæBG ÐHñì àü úð ,QuA ûkõG iüpì êgAkqA þyBð
.lðoAnãG áApPyA úG ûlñü@ok Ao ÿpO|ÜýÚk iüpì êgAk ÈüApyqA þðAlñ^ RBÎçÆA úÞ QuA ûkõG ó@qApO|ïAo@ þéýg kAlüôo òüA ú^pâA

þüAoBÞ ô ÿoô|ûpùG Apüq .QuA úWõO êGBÚ rýð QuA xpPuk ok pÂBc ëBc ok ú`ð@ úPHèA .QuA ëBÏÖ ÿA|ûqpè ÍBdè qA iüpì úÞ kAk óBzð ëBc pø úG BìA lølG
ok óõñÞBO úÞ ûkpÞ oBßy@ Bì ÿApG Ao iüpì qA þüBø|úHñW úÞ løk|þì óBzð Ao QüBvñüA ûkBÏèA|ÝõÖ .lðkõG ØýÏÂ îø Bùð@ úÞ kBPÖA ÝB×OA êüoô@ 11 ô 10 ,xoBì 14 iüoBO ok ÿpãük ÿBø|ûqpè
þcApÆ ëBHðk úG QüBvñüA ÿôo pG|SEIS | úG ïõuõì ÿoArGA BG )BuBð(Bßüpì@ þüBÃÖ wðAs@
.kõHð xpPuk ô kBG pýSCBO ókpÞ kôldì oõËñì úG oArGA òüA .QuA iüpì þégAk oBPgBu þuopG ô ÿoBãð|ûqpè îPvýu
ÜíÎ úG òPÖo úG qBýð óôlG Ao þdÇu ÿBø|ûqpè løk|þì ûqBWA ó@ úG úÞ koAk ÜüBÎ òülñ^ Aõøô J@

.lñÞ wc þPcAo úG iüpì eÇu

36

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ÐðAõìqApãük þßü óly ûlý^pG
AkBðBÞok òýñW ÈÛu ÿApG þðõðBÚ

lPupÖ þì BÃÖ úG koõð ûBì BOõüõO

úìBðpG ,óBùW óAqBu êýHìõOA òüpPâorG qA þßü ,þñKAs ÿqBu êýHìõOA QÞpy # úG òýñW ÈÛu ÿôoAkrüõXO ÿApGpãük þüAkBðBÞóBßyrK ,ëAolÖ Qèôk îýí¿O úG BñG #
BÃÖ úG Ao koõð ûBì àü ,òKAs þüBÃÖ wðAs@ÿoBßíø BG løAõg þì ô koAk ÿA úðAqAôpKlñéG óBuBñyoBÞ.QyAk lñøAõhð qBýð þÂBÛPì qA þÖApâõðõu {üBìq@ïBXðA úG|Mifegymiso ïBð
Ao òýzðpu ôk {üBXñâ ô ÑB×OoA pPì 3.5 kôlc ,ÅpÎ pPì 6 ,ëõÆ pPì 6 koõð ûBì òüA .lPup×G ô ûkpÞÙpÆpG Ao òýñW ÈÛu úG þupPuk pu pG ÐðAõì qA pãük þßü Épy òüA õÓè úÞlðlÛPÏì
ëBÛPðA ÿApG lðAõO þìô lñÞ þì QÞpc þPgõu ÿBø êýK àíÞ úG BOõüõO koõð ûBì .QyAk løAõg ÿApGþÂBÛPìóBðqòüAqAêHÚ.kpÞløAõg óBu@ûkBPÖAoôk ÜÆBñì òÞBu óBðq ÿApG Ao ó@ïBXðA
þì ûlíÎ ÿBøpùy úG RpÖBvì úG oõHXì òýñW ÈÛu ÿôoAk QÖBüok wLu ô þÖApâõðõu ïBXðA
.kpýãG oApÚ ûkB×PuA koõì BÃÖ úG oBG ô óBvðA
úG ÿkçýì 2029 ëBuok ,kôpG {ýK ëBßyA óôlG ó@êýíßOô QgBu êcApì úÞ þOoõ¾ok .lðly
ûBì òüA QgBu ,òKAs þüBÃÖ óBuBñyoBÞô QÞpy òýulñùì .ly løAõg ïArÎA þüBÃÖ QüoõìBì BG lñðAõO þì wK òüA qA óBßyrK :QuA ûlì@ AkBðBÞ óBìok ô QyAlùG RoAqô úýðBýG ok
þðBðq ÿApG BùñO óBÞBíÞ| Mifegymiso | úßñüA îùì úPßð .lñüBíðrüõXO AoôoAk kõg lülcç¾
.lñyBG þì oAôlýìA ó@ QýÛÖõì úG BìA ,lñðAk þì rýãðApG {èB^ ÿA ûsôpK Ao koõð
.konâ þì óBy ÿoAkoBG qA úP×ø 9 qA pPíÞ úÞ kõy þì rüõXO
,ûkBÏèA ÝõÖ úËÖBc ÿAoAk kApÖA ÿBÃÎAqA þßüô BýHíéÞ {ýPüpG ûBãzðAk óBíüAqô óBðq úPyo óAkBPuAqA ,òìoõð ÿlðôpPÞk
?lññÞ|þì ú^pãì úPuAõgBð oõÆ úG úÞ þðBðq wK òüA qA :Q×â ô kpÞ ÿkõñzg qApGA Qèôk îýí¿O qA ,þOBÛýÛdO ûôpâ

.QyAk lñøAõg þupPuk òýñW ÈÛu úG êHÚ qA pO Ðüpu ô pPzýG lðA ûly oAkoBG
þì úPgBñyrýð )|Abortion Pill|( òýñW ÈÛu ÁpÚ ïBð BG úÞ| Mifegymiso | ÿôoAk
pSA |mifepristone | ïBð úG ÁpÚ òýèôA .QuA ûly êýßzO ØéPhì ÁpÚ Ñõð ôk qA ,kõy
QÎBu 48 BO QÎBu 24 wLu .lñÞ þì áõéG Ao QuA lñìqBýð ó@ úG ÿoAkoBG ÿApG ólG úÞ óôpPusôpK
ôk òüA IýÞpO .kõy þì îco RBÂBHÛðA IHu úÞ kõy þì Ùp¿ì| misoprostol | ÿôoAk ,lÏG

.kõy þì òýñW ÈÛu IHu ÁpÚ
QyAlùG RoAqô lýüBO koõì þcApWpýÒ òýñW ÈÛu }ôo óAõñÎ úG 2015 ëBu ok BøôoAk òüA
ëBu qA ûoByA koõì ÿBøôoAk .ly ïçÎA qBXì þÖApâõðõu ïBXðA qA wK BùñO ó@ rüõXO BìA .lñPÖpâ oApÚ

.lðõy þì Ùp¿ì ô rüõXO óBùW oõzÞ 60 êÚAlc ok õu òüA úG 1980 ÿBø

:QuA ûkõG úËÖBc úG ólýzhG BÛOoA ô QHÚApì #
þéßèA ÿBø|þðlýyõð Ùp¿ì ïlÎ-1 ok pýýÓO þíÞ BG .Qvýð þéßzì óAlñ^ oBÞ
1 qA pPíÞ Rlì ÿApG óõürüõéO ÿByBíO|-2 kõg ûAõhèk úXýPð úG óAõO|þì þâlðq }ôo

qôo ok QÎBu .QÖBü Quk
óBPuAk ólðAõg-3 óBÛÛdì ÈuõO ûly ïBXðA ÿ|úHcB¿ì ÜHÆ
lñéG úËÖBc úG ÉõGpì QvO ïBXðA ô þüBýèApPuA
ëôlW êc -4 ÿpO|æBG qBýPìA úÞ ÿkApÖA qA ,Rlì ûBOõÞ ô Rlì
þøBì ókoõg -5 {upK Bùð@þâlðq àHuô }ôo úG ÐWAo ,lñPyAk
ûõùÚ ô ÿB^ ólýyõð-6 püq oApÚ úG kApÖA òüA ÿBø|RkBÎ òüpO|ûlíÎ .ly
úìBðqôo úÏèBÇì -7

37

óApùO úéXì

RBGBhPðAok kõg ÿkrìBð ólüBGõW
kpÞïçÎA Ao Bßüpì@ÿoõùíW QuBüo

ûõùÚ óBXñÖôk Ùp¾

ïBXðApu þðq úðBíâ Bø|ûBì qA wK Bßüpì@ÿoõùíW wýDo ÜGBu óôBÏì ,ólüBG õW # .QyAnârýì ÿôo ôo Fþy lñ^ ô kBPvüA kõg ú×véÖ x|çÞêGBÛì oõvÖôpK #
.lñÞQÞpyoõzÞòüA ûlñü@ÿoõùíW QuBüo RBGBhPðAok koAk l¿Ú úÞkpÞïçÎA ôo rðõüBì wu åorG oBývG úzýy àü ,ÿA úíéÞaýø óôlG ,ly Ñôpy x|çÞþPÚô

pø ô Bì þuApßìk ... Bßüpì@ Qéì þé¾A ÿBø|}qoA" úÞ kAk oAlzø þüõülüô ok ólüBG ÿBÚ@ .kpÞØéâNõO lñ^ BG ó@ókpÞpK úG Ñôpyô QyAkpG
".koAk oApÚ pÇg ÅpÏì ok kõy Bßüpì@ ,Bßüpì@ ûly UÎBG úÞ ÿrý^ ?QuA pK ÙpÊ òüA Bü@ úÞ lýupK kõg óAkpâBy qA lÏG

Jrc ÿkrìBð IvÞ ÿApG {üBø|þGrc îø BG QGBÚo pK ÿA|úÛGBvì koAô úèBu 76 ólüBG ÿBÚ@ .lðkpÞ QÛÖAõì úíø ô
.QuA ûly 2020 ëBu ÿoõùíW QuBüo RBGBhPðA ok RApÞõìk úG ôo úzýy ô Qhüo úzýy êgAk úG ôo Bùð@ô QyAkpG ûrüpãñu qA þÖpÊ oõvÖôpK wLu
ûoBGôk wLu ô ;lñPÖpâ oApÚ Øéâ ÿBø NõO òýG qBG ÜÆBñì òýG ok Bø|ûrüpãñu .kAk óBßO|þìAo@
þðpG ô wüpø çìBÞ ,óoAô QGArýèA BøoõOBñu úéíW qA RApÞõìk Jrc qA pãük p×ð 19 ôA qA {ýK
.lðõy þOBGBhPðA oAqoBÞ koAô lðoAk l¿Ú úÞ lðkpÞ ïçÎA qolðBu .lðkpÞ QÛÖAõì þãíø qBG ô ?QuA pK ÙpÊ Bü@ úÞ lýupK óBüõXzðAk qA
,úPHèA Jõg ô ;Qhüo úzýy êgAk ô QyAkpG Ao úuBì qA þÖpÊ oõvÖôpK ûoBGôk lÏG
Bßüpì@oõùíW wýDo ,MìApO lèBðôk ÿkBÛPðAoBývG ÿBø|{ñÞAôqA {ðBñhuok ólüBG ÿBÚ@ ô QuApK ÙpÊ Bü@úÞ lýupK úíøqApãükoBG àüôA .lðkpÞpKôo þèBg ÿBøBW úíø Bø|úuBì
.kpÞ kBü 2017 ëBu ok BñýWpüô ok êüôrOõèoBy ok þÆApÖA óBüApâ QuAo oBHâpì ÿBø|}oõy ëBHÚ ok
pG ok úÞ Ao ú`ð@ þìBíO ô ÿoõùíW wýDo òüA ûoôk ëBu oBù^ úG iüoBO úÞ ïlÛPÏì" :Q×â ôA .”úéG“ :lñP×â Al¾ àü óBüõXzðAk
úzýy êgAk RBüõPdì úíø ÿôoô QyAkpGrýìpüqqA ûõùÚqApK óBXñÖôkoõvÖôpK lÏG
".kpÞ løAõg ûBãð óBìq ok þÖApdðA úøpG àü óAõñÎ úG kpýâ|þì óBüõXzðAk úíø ”!îñÞ|þì pK ôo Bø|úuBì òýG þèBg ÿBøBW ïoAk QÛýÛc ok“ .kpÞ þèBg
qA ô úzýíø ÿApG ôA îýølG lý×u jBÞ ok úèBu Qzø Q¾pÖ MìApO lèBðôk úG Bì pâA" BìA
ûoBËðô îPvüBG îðAõO|þíð òìô kAk løAõgpýýÓO ,Qvø úÞ ú^ ó@qA Ao Qéì òüA Qý¿hy ,xBuA .lðlülñg
úWõPì úÞ ïAõg|þì òì |æBc “ :Q×âoõvÖôpK ,Qvzð|þìôpÖ ûlñg ÿAl¾ úÞ þèBcok
".îyBG þÚB×OA òýñ^ pâ ok Børý^ òüpPíùì Øéâ ÿBø NõO ,QuBíy þâlðqqA þüBíð úzýy òüA úÞ òýzG IéÇì òüA
.QuA pO|úGpXO BG RApßìk ÿBøkrìBð qA ÿoBývG qA ólüBG ÿBÚ@ ô óBO|óBPuôk ,óBO þPì|çu ,óBO|óAlðqpÖ ,óBO ûkAõðBg ,óBO|ÿAlg – lñPvø Bíy þâlðq
QuBüo ûoôkôkokôA .QyAkoõÃc Bßüpì@ÿBñu wéXìok ûoôk {y Rlì úG ólüBGõW qBG ,lñðBíG BùñüA þèô lðôpG òýG qApãük ÿBørý^ úíøpâA úÞ þüBørý^ –óBO Üü|çÎ òüpPíùì
QuBüo RBGBhPðA ok QÞpy ÿApG 2008 ô 1988 ÿBø ëBu ok ô kõG ôA óôBÏì ,BìBGôA áAoBG ÿoõùíW
.kõG løAõg BWpG ÿBK óBO|þâlðq
.QyAk ÜÖõìBð }çO ÿoõùíW .óBO òýyBì ô óBO úðBg ,óBOoBÞ êTì lñPvø QýíøA êGBÚ ÿBørý^ püBu Bø|ûrüpãñu
RBGBhPðAok QÞpy qA ,ÿrÓìoõìõO êýèk úG }A|úèBu 46 pvK åpì qA wK 2016 ëBuokôA
”.ûkBu þéýg êüBvì“ –lñPvø Børý^ püBu îø Bø|úuBì
.kpÞ ÿpýâ ûoBñÞ ÿoõùíW QuBüo Bø|ûrüpãñu ÿApG þüBW pãük ,lülG oApÚ ÙpÊ ok ôo Bø|úuBì ëôA pâA“ :kAk úìAkA oõvÖôpK
Bø|RApÞõìk òýG ok þHvð QýGõHdì qA ÿoõùíW wýDo óôBÏì óAõñÎ úG {Pìlg óAoôk óBìq qA ÿôo ôo óBO|ÿspðA ô óBìq úíø Bíy pâA .óBO|þâlðq òýÎ Quok ,úðõì|þíð þÚBG Øéâ ÿBø NõO ô
.kõG BìBGôA qA pOôpzýK ôA óBüApãvñXíø ZAôkqA úéíW qA êDBvì qA þgpG ok .QuA ûkõG oAkoõgpG QýíøA óBPüApG úÞ þéüBvì ÿApG þðBìq ô þüBW pãük ,òýñÞ Ùp¾ ûkBPÖABK {ýK ô ûkBu ÿBørý^
løAõg úèBu 78 ØýédO qôo ok ,kõy oõùíW wýDo pâA .QuA úéEvì àü ólüBG ÿBÚ@ òu BìA BG ,òýñÞ ÿkBüq úWõO ûoAk QýíøA óBO|ókõG kBy ÿApG úÞ þüBørý^ úG .úðõì|þíð þÚBG ûoAk
óBâlñøk ÿAo qA ÿoBývG úÞ QuA þèBc ok òüA ô ,Bßüpì@ iüoBO oõùíW wýDo òüpO òvì þñÏü ,kõG úG óBO|óBýÖApÆAô óBPuôk BG .òüoAnG þßyrK N@ à^ ÿApGôo þðBìq ,òýñÞ ÿqBG óBO|óAlðqpÖ

.lñPvø Jrc òüA òPgAlðA }õW ô IñW úG ÿApG pO|óAõW þévð ëBHðk úG RApÞõìk .òýðôonãG }õg BùðôA BG ô lüôpG óôpýG
?QvýÞólüBGõW .òýyBG xpPuk ok úzýíø .Qvø Bø þGApg pýíÏO ô úðBg ókpÞ rýíO ÿApG óBìq úzýíø
ÿAoAk koAõì ,lðoAk QýíøA óBPüApG «BÏÚAô úÞ þüBørý^ ,òýyBG Øéâ ÿBø NõO IÊAõì ëôA
ÿBø }çO ô ly Bßüpì@ ÿBñu wéXì koAô þãèBu 29 ok Bßüpì@ ÿoõùíW wýüo óôBÏì
.QuA ûkAk ïBXðA Jrc ôk ÿBø ÙçPgA êc ÿApG ÿkBüq ”.lñPvø Bø|úuBì óõíø Børý^ úýÛG ...òýñÞ Àhzì ôo QýíøA
?lñPyAk þñÏì ú^ ûõùÚ óBXñÖ ôk wK :lýupK ô kpÞ lñéG Ao {Puk óBüõXzðAk qA þßü
.QyAk ûlùÎ pG Ao þWoBg ÈGAôo úPýíÞ QuBüo ,Bñu wéXì ok }oõÃc Rlì ok ÿô Bíy úG úÞ kõG òüA ÿApG ÈÛÖ òüA .ÿlýupK úÞ îèBdyõg“ :Q×âô kq lñhHè oõvÖôpK
àýèõOBÞ ÿA ûkAõðBgok BýðAõéývñK QèBüA óõOApßuApùyok ÿkçýì 1942 ëBuok ólüBGõW ÿApGþüBW óôA ok úzýíø ,Qu úéÓzì pK ô Õõéy olÛ^ óBO|þâlðq úÞ Qvýð îùì úÞ ïlG óõzð

lðkpÞ óBßì êÛð oAôæk QèBüA úG qA QyAk ëBu 10 ÿô úÞ þðBìq {ñülèAô BìA lì@ Býðk úG !QvøQuôkàüBG ûõùÚóBXñÖôkÙp¾
.ly ÙpÆpG ôA êßzì òüA BølÏG BìA ,QyAk óBGq Qñßè þÞkõÞ óAoôk ok ólüBG õW
ûBãzðAk ok wLu ô kpÞ êý¿dO iüoBO ô þuBýu ïõéÎ úPyo ok oôæk¶ ûBãzðAk ok ôA 38

.lðAõg ÝõÛc qõýÞApýu

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

39

óApùO úéXì

ôBâòhu îüþlíñhÞG

.ly ûlýñy ÿôBâ ÿAl¾ .Qynâ|þì þüApd¾ qA ÿA ûlÎ BG çì
.lüõâ|þì ú^ òýHG ôpG ,lñÞ|þì QüAl¾ ôBâ çì :lñP×â

?}kpâ ÿA ûlì@ ÕæA Qzì àü BG Ap^ lüõâ|þì :Q×â ô QzâpG ô QÖo çì

óBPvìq êDBuô

àük :Q×â çì ?lüAûlükúýùOúƒ^Bƒíy,kõƒy|þƒìkpƒuþƒéýgëBƒvìAóBƒPvìq:lƒñP×âçìúƒG
.ólüqpè àük

BW þGpßy

{PuõKô koõg|þì Ao }rÓì ,ûlüpg çÚBG úÞ lük Ao þ¿hy .Qynâ|þìoAqBGqA çìqôo àü
ô koõg|þìô koAk|þìpG Ao çÚBG QuõK úÞ lük Ao ÿpýÛÖôApu QzKô kôo|þìô krüo|þìoôk Ao

.lñÞ|þì pßyþø
QuõK úG AoõO ûly RkBÎ lG Alg ,ÿkpÞpßy wGqA :Q×âpýÛÖ úGô QÖoõéW çì

!pýãG kBü BøAoAk qA ,ûkpÞ ZBPdì çÚBG

QìBýÚ ok

ÿBø xBHè QìBýÚ ok ,lyBG úñøpG Býðk ok wÞ pø :Q×â|þì pHñì ÿæBG þËÎAô

.QyAk løAõg þüBùHðApâ
ÿrý^ BýðkokpâA ,oõhð ú¿Ò :Q×âô kpÞ kõG þPKô Qhè úzýíø úÞ }A úüBvíø úGôo çì

.òßð }õìApÖîøAoBì.þñÞ|þìqBGÿqArGQìBýÚok,ûlzðRAQHý¿ð

úHñKô îzK

îýðrG ëôA Ao Bø úHñK lüBG ëBvìA :Q×â ô kpÞ ÐíW Ao Bø þOBøk çì qôo àü
úÞ îüoBßG îzK îø þíÞ .îýyBG|úPyAlð þWçc úG þWBýPcA úÞ îüoBßG lÏG ô

.îýyBG|úPyAk þízK xBHè óBìkõg|òýìq ê¾Bc qA óBPvìq

!òøA

þGAõW BìA "òøA" Q×âoBGôk þßü .QÖo ëBHì ÙpÆ úGô QÖpâ {ãñO çìqôo àü
.lülð Ao þvÞ ô ly ëBHì koAô lý`ýK|þì }kõg úG úÞ þèBc ok .lýñzð

êÇÏì olÚ òüA òì úÞ þüõãG pOkôq þPuAõg|þì ÿkõHð BXñüA úÞ õO :Q×â þPcAoBð BG
.ïõzð

xôpg ïk

.QÖo ô lýzÞ Ao {øAo ô QyAnâ òýWoõg ok ô lükqk Ao çì xôpg þ¿hy
.lüBýG òÞ ko Ao xôpg :Q×â ô QÖpâ Ao {øAo pu çì
.ïA ûlülð òì Ao õO xôpg ,xBHÎ RpÃc úG :Q×â kqk

?Ao xôpg ïk Bü ,îñÞ oôBG Ao xBHÎ RpÃc QívÚ :Q×â çì

êùW ûqAlðA úG úíÛè
.lýupK ÿA úéEvì ôA qA þ¿hy .kpÞ|þì úËÎõì QyAk çì
.îðAk þíð :Q×â çì .QÖBü }A úíÛè ok þüõì oBO AnÒ ókoõg òí .kõG óBíùì óBýÎA qA þßü úðBg ok çì
?ÿA|úPÖo pHñì ÿæBG Ap^ wK :lýupK Àhy ó@ .oõhG «AlÏG ,óôpýG {ßG AnÒ qA Ao õì oBO :Q×â úðBg IcB¾
óBíu@ úG ,îüBýG îéùW ûqAlðA úG îPuAõg|þì pâA ,ïA ûlì@ BXñüA BO îíéÎ ûqAlðA úG òì :Q×â çì
.lýupK Ao þñýzð IÛÎ QéÎ úðBhHcB¾ .Qvzð IÛÎ ô QyAnâ|òýìq Ao úíÛè çì
.ïlýuo|þì ûkpÞ pýâ îüõéâ ÿõO úíÛè .þñýG|þì îø Ao Bùð@ ÿõì oBO úÞ ÿoBíy|þì Apì ÿBø úíÛè ÿoõÆ :Q×â çì

óBuo úìBð .kôo þíð òýDBK pãük ô

óApãð úÞ Qyõð }A ûkAõðBg ÿApG ÿA úìBð .ly þðæõÆ BXð@ok {ðlðBì .QÖo þßükrðpùy úG çì 40

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

óBíéHì úüôo ÄüõÏO óBíéHì pýíÏO ó@ókpG ÿApG Ao þvÞ Qzâ ú^pø BìA .lñyBHð

úG ô QyAkpG Ao úìBð }kõg oB^Bð .kpßð AlýK

.kq ok ô QÖo kõg úðBg ô pùy
lðkpÞ qBG Ao ok {èBýÎ ô êøA

.lðly ëBdyõg {ðlì@ qA ô

.îðBíG BXñüA úÞ ïA ûlìBýð òì :Q×â çì

óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG .ïôpG ô|îølG Ao úìBð òüA ïlì@
Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ lñÞþì úý¾õO oAp¾A ú^ pø }A ûkAõðBg
UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G úvüBÛì óApãük BG Ao ok þãPvgô óBíG çÚA úÞ lðkpÞ

.QuBìpÆBg QüBÂo .kpßð ëõHÚ ,òÞ

QýévO
ûly oBíýG ÿpýK oBývG lñíOôpS kpì

}A ûkAõðBg úG ô QÖo {OkBýÎ úG çì .kõG

.Q×â QýévO
.ûkpíð qõñø úÞ òüA :lñP×â
ïBíO pOkôq îñÞ|þì BÎk òì :Q×â çì
qA wK .ïpýK îø ïkõg òì úÞ lýðAk|þì .lñÞ
,kpu ÿAõø òüA ÿõO îðAõO þíð ïõcpì òüA åpì
QýévO pOkôq úÞ QuA òüA .îupG Bíy Qìlg

.îP×â

þüBýèBPüA QukpñøoBßøBy QÛýÛc òýÎ

ok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì ûAo òýG .lüõãG QýévO kôpG úÞ kBPÖA ûAo çì .QuA ûkpì óBýÎA qA þßü oBßPìlg úÞ lðkAk pHg çì úG
ÿoAlüpgpãük ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBu .lðlýupK Ao {PéÎ QzâpG ,ôA oBßPìlg úð ,ûkpì Àhy ó@ kõg úÞ lýñy
,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞ ?ïôpG þÞ lñüByõg ÿApG æBc ,îPÖo|þì ôA lñüByõg ÿApG òì :Q×â
Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW ÿBø äðo BGôpýíÏO
lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO løBy

òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA Apüq .QÖo þÂBÚ pÃdì úG çì BG .løAõg|þì oBñük l¾ çì qA úÞ kpÞ|þì BÎkA þ¿hy
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK ?QvýÞ RløBy :lýupK ô lýñy Ao þÞBy ÿBÎkA þÂBÚ
.Alg :Q×â
(310) 274-7474
.luBñzG Ao ôA þÂBÚ úÞ þñÞ þÖpÏì Ao þvÞ lüBG RkBùy ÿApG :Q×â çì

pTðô îËð
.lðAõg çì ÿApG ÿA ûlý¿Ú ÿpÎBy qôo àü
.þñÞ|þì oBÞ ú^ ÿôpG óôpýG pâA .ÿA|úPÖo óôpýG ,þüõãG pÏy ÿA ûlì@ :Q×â çì
.òP×â ûApýG ô lG ô þyBdÖ úG kpÞ Ñôpy ô lýXðo þPhu úG pÎBy

.QuApPùGQíËðqARpTðB« ÖB¿ðA:Q×âçì

41

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

úgp^ôk ÿApG Bùð@ BG úÞ ïoAk îø ÿpvK óBPuôk ô óAõW ÿBýðk àü,õð ÿBýðk àü,kõG ÿpãük ÿBýðk pãük òì lìA~ |þì óBýì úG Børý^ oõW òüA ô òP×â óApùO úéXì
þì kBü wýñO ïoAk óæA ,ïôo þì wýñOô ÿoAõu úýßO>}kõg< ÿôo úÞ ïkõG þìk@ òì ô oôpÒ qA pK áõW àü ólýñy BG úÞ ïkõG êìA pPgk àü «BÏÚAô
úG î¿ÚpG xBñyBð ÿBøpvK BG úÞ îü@ þíð pâA ïpýâ þì >ókõG kõg< ô þâkAq@ ok Ao þGõg ô kpÞ þì þì óAlðk BG Ao îHèô ïly þì äðo úG äðo úðBdýÚô qAôpK úPyõð
þì òì ok Ao oôpÒ wc oBÞ òüA úÞ QuA QùW òüA úðBg ÿoAõük oB^ úG p¿dñì Ao {üBýðk ô QvðAk ëôA {hG
þPýGpO òýñ^ BG úÞ îPvðAk þì Jõg BìA .kpÞ þíð .ïlürâ
!lzÞ qA ÿoBývG óõ^ QvðAõO îøAõhð râpø þOAkBÛPÎA ô îø ûlßzðAk ok úÞ>lýOõéÞ< îPuôk ëõÚ úG òì ÿBøôqo@ pùy >wüoBK< þðBìq #
ÿõO RpýÒ BG,oôpÒpK þÚpy ÿA Jõg oBývG- pPgk àü lðkõG wüoBK ok úÞ îñÆô îø óApPgk îPyAlð ÿpHg >þðAõW Rnè< qA òì kõG òì þuçÞ lðõè óApPgk pùy,Bø ëBýg ô JAõg pùy.kõG
wèAô RBd×¾ ô òÞ þâlðq lñðBì w×Ú ÝBOA òüA úð ,îyBƒG >wƒüoBƒK pƒKõƒu< þƒPƒc ô þƒvƒüoBƒK ok úÞ þðBPuôk pãük ô ôA.îPÖpâ þíð ÿA ûpùG ô úÞ ÿqôo ô JApyô pÇÎ.ÜzÎ pùy.pãGõy@
þcôo QýÏÂô ïAlÞ aýø óApãük úðô >lýOõéÞ< qolðAô lñK úG óBGq îÞ îÞ ïkõG ûkpÞ AlýK wüoBK îPyAnâpùy òüA úG ïlÚ êý¿dO úìAkA ÿApG
!ÙBHG AõìBÞ ô ûlG }õâ Ao xôApPyA ô xpO ó@ pãük Bø óAõW qôpìA,BðBì úÞ lðkõzâ þì xõðBýÚA àü ok à^õƒÞ ÿA|ûpƒÇƒÚ oBƒãðA
:Q×â òì pãük Quôk àü .lðkpÞ þíð áok Apì QüBùð óBykõg ÿkAq@ qA.lðoAlð Ao úPynâ Qzcô
þßü JAõWok úÞ kõG Bøqôo òýíø qA þßüok óAõƒƒW úƒƒzƒýƒíƒø õƒƒO.lƒƒñƒñƒÞ þƒƒì Ao ûkBƒƒ×ƒPƒuA .lyBG ûkBPÖA óApßýG
ÿpO|êãyõg Bì þãíø qAõO , >BðBì< Alg|úG- oôBGô rýãðA Rpýc rý^ úíø ëôA úP×ø ôk þßü
þyõLG Bì êTì ÿqôpìA äñzÚ xBHè Quk àüpâA oôpÓì þÚpy ÿA ,û@ Ýôm ÿõO wßÎpG Quok îø þøBâ,kõG þðkpßð
QvO òO úG úÞ xBHè òüA BìA ÿõy þì úƒÞpƒÏì úG ïlÚ úÞ ÿqôo òýèôA Qvø ïkBü .kq þì ïk@
þßü úG Bùð@ BG BO kõG ûkpÞ RõÎk òì qA úÞ Bø ú`G qA pßÖ RokBì úG þPvýð úèBu ûkqõð úzýíø,þPvýð îPyAk oBËPðA oBãðA îPyAnâ>ûrýè ûrðBy< óBGBƒýg
...QuA fBÃPÖA òüA . îü@ þíð,úð<:îP×â ïôpƒG Bƒø äƒñývðAk qA Q¾pÖ qA wK.QuA ëBc ú^ ok æBƒc úƒÞ òƒÞ ÝpÒ ô BHüq oBývG þðBƒGBƒýg,îƒñýHG ÿpƒãük rƒý^
òüA pâA.lýñÞ ûphvì Apì Bíy ,Jõg þéýg- AnÒ ô òüBLìBy þðBXì BøpPgk úG úÞ Bø äñývðAk úÞ ú`ð@ BìA,ÿA úðBvÖA êßy àü úG îðAk þíð,oõð
BG oAp¾A BG Apì lüoAk êýì Ap^ îPvø ûlðBì IÛÎ olÚ , lðpýâ þíð îø ÿkôoô Üc Bùð@ qA ô lñøk þì !kõy þì pük BølÏG úÞ òÞ ûkB×PuA þøõHðA BG kõG ÄüpÎ óBGBýg àü kõG îðBíz^ {ýK
òüA úG Ao Bøkpì ÐÚAô ok.Qvýð QùW þG úÞ óByoBÞ ôA úÞ lü@ þì ïkBü þPÚô,ïokBì ûoB`ýG?ïokBì ôk ÿBø|àýOõG ok xBHè Qzì àüô Bø QvüoõO qA
?lüpHG óBOkõg BG úÞ lñðBzÞ þì óBykõg ÿBø äñývðAk úG IýOpO okpíÎ ïBíOô kpÞpøõy þãèBu ûkrýuok úðõã^ BG úPHèA ô oô@ ïBupu ÿBø QíýÚ BG óBGBýg ÙpÆ
kõG pO óolì ô pO Õõéy úíø qA úÞ >lýOõéÞ< Quôk òì .lðõzG þðAonãyõg ëõÓzì BøpPgk lýzÞ Qícqô Qgôkô QhKô Qvy úðBg YñÞ úuõuô þéýg ïpËð úG úÞ ôo ûkBýK oBñÞ ÿBø úÖBÞ
Iy BùñüA qA úPynâ.îüBýG BøBWoõW òüA úG ïoAlð okBì àü ôA .QÖpâ|þì îHéÚ ,lìBýðok {üAl¾ ô úÞ lðkõG Bø|úÖBÞ òýíø ÈÛÖ.lðkõƒG ûlƒì@ rƒýãðA
:Q×â îøAõg Rp^ xçÞ ok Ao AkpÖ ïBíO ,îGAõhG pük úÞ okB^.kõG ó@pÚ êøA ,lðAõg þì qBíð .kõHð ÿqôpìA
xok ô lñýzñG lüoAnãG,lƒýñÞ {ƒèô BƒGBƒG- .lññßG þÂAo Apì ÿA ûom lðkõG úPvðAõO
lyBG.kõy ëôA kpâBƒy lƒøAõƒg þƒì ôA .lƒðAõƒhG >.Qvýð Jõg aýø ô kq .QyAnâ þì pu úG ïôpG úÞ AooBÞ òüA RACpW qõñø Bøqôo ó@ úPHèA
.òÞ þâlðq løAõg þì Qèk oõW pø õO,ïrürƒÎ :Q×â phvíO BG >lýOõéÞ< òüpO ÙB×yô òüpO ÙB¾ úÞ QyAk þHéÚ BìA îø óApPgk êTì ô îñýzñG Bø úÖBÞ òüA qA þßü ok
ok,JõÆpì ô ïpâ ô þíñùW pùy òüA ok ïoAôlýìA òüA olÚ úÞ ,òì òýðqBð óqpýK ÿA !؃ýc- ok ú^ pø úÞ kõG úñýD@ àü ïokBì.kõG Býðk ÿBø IéÚ Ao QÎBíW ô îðAõhG úìBðqôo ô îñÞ kôk oBãýu îñÆô
ÕApu ç« ¾A .konãG }õgõO úG à^õÞ w×Ú òüA ô ÜzÎ.kõG þðBGpùìô þGõg kpÞ þì wßÏñì kõg ïkõG úÞ óBñ^ ó@ Ao ïkõg Ap^.îPyAlð îðrG lük
þuok ëBßyA úÞ îüpýãG lüBƒG þƒPÚô ÈÛÖ AoõƒO !þðAk þíð Ao þðAõW óAoôk QüBùð ok ïolK BG ëBƒu ôk ô þƒu ôA.kõƒG oBƒTüA ûlì@ wüoBK úG óApùO qA úÞ Bøqôo ó@?îølð óBzð
ok òì úÞ Apüq þuBñy þíð Apì úÞõO qA Øýc- ô ÿoBGkpG òì kõG ûkpÞ þâlðq þðBGpùì ô ÿoBGkpG RAkBÛPÎA úÞ ïkõG ûkBu úèBu ûl×øpPgk àü ïkõG
....õèõ^õÞ óq pýK ÌÖBc Alg.îüoAk pƒýK ç« ¾A Ao ïkõƒg þƒãèBƒu QƒvƒýƒG úƒƒðBƒƒPƒu@ ûkpG VoA úGokBì òüAqA Ao þGõg úG kBÛPÎAô óBíüA óBÃìo ûBì QÚô ,lðAõg þì qBíð,QyAk þíßdì
óBßO þDBñPÎA þG BG Ao îüBø úðBy lñPÖo úÞ Bùð@ pvK Quôk òøApýK êTì ïoAlð Quôk BìA,îðAk|þíð îPuAõg|þì òì Bü@ BìA ,kõG Jõg òì okBì .ïkõG xBHè ûlýyõK kpÞ þì þÏu ô QÖpƒâ þƒì ûqôo
ëBíy ÿAõø òýÎ.QuA òýãñu ô ïpƒâ Aõƒø.ïkAk òì BìA.ïpLG úgBy ó@ úG úgBy òüAqAô îñÞ ÅõÎ òì ÿBýðk .râpø ,úð ?îñÞ þâlðq ôA òýÎ Quok
þâlðq êGBG ok úÞ ïkBPÖA þDBøqôo ó@ kBü...óApüA .QyAlð pvK Quôk,lyõLG
ÿBø êâ ó@,à^õÞ ÿBø úðBg ó@ kBü,îükpÞ þì óAkpâBy FrW úuolƒì ÿBƒø xçÞ ïBƒíO ok
þì Bø úðBg òüA ïBG ÿBø ëB×u ÿôo úÞ þzcô koq p¿Phì ëõK àü BG îéLük òPÖpâ qA lÏG ô kõG qBPíì
kBü ô lðkpÞ|þì koq Quk àü Ao úðBg ïBG ô lðlýDôo p×ð òì.lølG êý¿dO úìAkA úÞ kõG ûlì@ wüoBK úG
ly þì úðBg koAô þPÚô JôpÒ pø úÞ ïkBPÖA ïolK BO îPÖo þì óApüA qA ZoBg úG úÞ ïkõG ûkAõðBg ïôk
úÖpu BO ïokBìô kpÞ|þì úÖpu ëôA kpÞ þìqBG Aookô úðBHy oBÞ ô }p¿Phì lì@ok BG ïolK.îðAõhG xok
ô QuBg þìpG BWqA þã^BLPuk BG lýñy þì AoôA ok Ao ïokApG êý¿dO ZoBhì kõG úPvðAõO }A ÿqôo
ô kõG úðBg óõPu olK >!lì@ RolK< :Q×â þì æBc,kõy àyrK àü ôA úÞ lølG olÚ ó@ úvðApÖ
QHdì ô ïApPcA ô {ìAo@ qBÒ@ úðBg úG ôA ólì@ þì àíÞ òì úGôkpøô kõG úPzâpG óApüA úG ïokApG
þì ïBy ô îýPvzð þì óAõüA ÿôo ÿp×ð úu lÏG.kõG kôq þéýg.îølG úìAkA Ao îuok òƒì úƒÞ lƒðkpƒÞ
þì óBøk ok úÞ ÿA úíÛè pø ïolƒK . îƒükoõƒg oõWBð úé¾ô àü pùy òüA ok òì úÞ ïly úWõPì
{èBc úÞ kq þì lük AoôA þðApãð BG ïokBì QyAnâ
þ¾Bg ÿoBPÖpâ úðBg qA óôpýG ok.úð Bü QuA Jõg .îPvø
,kpÞ þì òyôo Ao oôBíu þPÚô.úð Bü QuA úPyAk pGApG ok ô ïkõG óAkBð ô ÜícA úÞ lýñßð pßÖ
äñø@ àü òì ÿApG oôBíu ok J@ ólýyõW ÿAl¾ ïkpÞ|þì xpO ô ØÏÂ xBvcA ÿõvðApÖ óApPgk
úÚçÎ ÿB^ úG ôk pø ïolK ô òì,kõG {hG ÿkBy ô ïkõG ûlðAõg JBPÞ þéýg.kõG Jõg ïA úvðApÖ.úð
þñýãñu qA IéÒA okBì ïBy qA lÏG.îýPyAk þHüpÒ óolì óApPgk òüA qA ÿoBývG BG pâA úÞ ïkõG ÿpPgk
qA úÞ AoõG Iy êâ ÿõG òìô kpÞ þì QüBßy Aõø Ao Bùð@õãP×âô UdGok êÚAæ îPvzð þì ÿqôpìA
ô Bøqôo ú^,ïlýñy þì koô@ þì ïõXø óAõüA úG ÕBG BìA,lñðrG BW ëôA ÜüBÚk óBíøok úÞ ïkpÞ þìoAkAô
... ïkõG ûlðAonâ Bùð@oBñÞok Ao þãñzÚ ÿBø Iy áõWô ÿqBGpvKô òPÖo þOoBKô ÀÚo ÿBK þPÚô
ïkpÞ ByBíO Ao ïkõg ô îPÖo úñýD@ ÙpÆ úG þPÚô
óq àü,ïkõG óq àü òì.ïkõHð lýìABð ïkõg qA «BÏÚAô 44
ok ó@ QüBùð ok Ao úðBðq ØüpÊ RæBc úÞ êìBÞ
ûlßzðAkô xok úG }pupPzýGpâAô QyAk kõg
êTì QuAõg|þì úÞ kõHð QùW òüA úG kõƒG ïpƒâ
qA úPynâ . koôBýGok Ao Bùð@ÿAkA Büô lyBG BøpvK
Bùð@«B¾õ¿g ô ïlük þì òì úÞ þDBøpvK ó@ BùñüA
ÿrý^BùñOúGç« ¾AlðkõGûlì@ïkõgQßéíìqAúÞ
úG ô kõG JBPÞ ô UdG ô xok lñPyAlð úWõO úÞ
ûAo ok ô lƒƒƒƒƒðlƒƒƒƒƒýƒƒuo þƒƒƒƒƒì úƒƒƒƒƒÞ úƒƒƒƒƒ`ƒƒð@
ÅõÎ pPgk ô ÿqBG pPgk lðkpÞ þì þzÞkõg ó@

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

.lðAõgþìôAûApíøîø>wüoõì<.kpÞ|þì oBývGQyAkþìpGAoîèBÎQyAkóBy|ÿAl¾ôpuúÞ þéÞ îPÖo þì àýð àýK úG Bùð@BG úÞ ÿqôo.lñPvø ûlðq Iy ô ólý¿Úo ô ókpÞ kôk oBãýu ô ókpÞ
...ÜzÎþãèBuûkrðByok- ôIýXÎRAkBÎBøpvKoBßyok>êüpýì<.kõGïAo@ óBíøqA ó@pÇÎ Büõâ úÞ îPyAk kõg BG þðApüA ÿAnÒ qA þßü oBG àü Qvø ïkBü.kõG ókpÞ ÿoAk
!QcApPuAþãèBulñ^ok- òí^ pø qA< ú×véÖ ôpýK oBãðA.QyAk þHüpÒ p×ð,ûkoBù^ ,ûkrýu Bùð@.kõG ûkpG Ao úíø ëk eH¾ Quôk þðApüA pvK àü BG úÞ òì xçÞ ÿBøpPgk
,kõy þì ÜyBÎ }kõg ûõñzG þÞ pø- .kõG>þéâ þì úÞ þPÚô .kBy úíø Al¾ôpupK úíø.lðkõG BøpvKúíøBíyoõzÞokBü@:lýupKûkqIXÏOkõG
!ÜzÎkBGûlðq- òìúGpvKàüúÞïlyþìêýHìõOAoAõuîPyAk >êüpýì< îPuôk îüõy êýHìõOA oAõu îýPuAõg ôqBuw×ðàüôlñðBìþìoAlýGeH¾oBù^BOIy
,QuA ûlüpg ûqBO oõOõì àü ôA- :Q×âôQÖpâApìQukôlyàükrð ÿAl¾BGôûlñgBGôQÖpâQukokAoÿpvKQuk ô lññÞ þì ÿoAk|ûlðq Iy Büô lñøk þì }õâqAô@
koAnâþìxoõÞ}pPgkQuôkBGkoAk- ÿõOúÞþñýGþì,õyoAõuòìòýyBìÿõOõO- :Q×âlñéG þì xok QÚô ú^ Bùð@ pg@?lññÞ þì ÿqBG pPgk
.lñÛyBÎ ôk pø qôpìA Bùð@- .kõG>wüoõì<ôA.QvýðBWòýyBìþßüó@ Ao >õðo< lüoAlð Üc úÞ úyBG óBOkBü,Bø ú`G- ?lññÞ þì ÜýÛdO ô lñðAõg
!lü@}õglü@{ýKú^pø,AkpÖ- òüA IÊAõì<:Q×â lñéG ÿAl¾ BG >êüpýì< ô lü~A|þì îyõg þéýgpvK òüAqA òì Apüq,lýðrGpÚ úPynâ wüoBK ok òì QìBÚA qA þèBu àü
ô kpÞ òì úG ôo oBG úu ôk >wüoõì< .>}BGõèõ^õÞïõðBg þì óBPèk ÿoBÞ pø pãük .QuA òì oB¿dðA ok êTì Bø ú`G qA þéýgô îükõG ûkAk Ao RBðBdPìA.kõG
}kõg ûõýy úG wÞ pø?þøk þì }õâ:Q×â àüBG>wüoõì<.îükBPÖAûAoúGlÏGúËdèlñ^ .lýñßG,løAõg îø óBzèBýg òýÎ ô lðkõG úPhüo òýìq óArg åpG
ÜyBÎúzýíøþPvüBGëBcpøúGBìA,kõyþìÜyBÎ Apì ëkô kAk þì sApüô îDAkô kpÞ þì þâlñðAo Quk :Q×âôkpÞòìúGAo{üôolÏG Øýc.îzßG þPcApG þv×ð ïkõG úPvðAõO òì.kõHð
!kõG ûlññÞQcAoBðolÚó@ôAþâlñðAo.lðAqpèþìxpOqA oAõu êýHìõOA àü ok >õðo< BG îø õO,ïrürÎ- òìô kõHð òì ÿApG óApüA úG ûBOõÞp×u àü óBßìA úÞ
kBy úíø îülýuo pËð koõì ûlßøk úG ïBXðA pu .ïlì@okAl¾úGïBXðApuúÞkõG .þPvøÿkBíPÎAêGBÚôòEíÇìpPgkóõ^.õy qA þßü ok.îðBíG wüoBK ok Ao óBPvGBO ïkõG oB^Bð
áBñPzcôþâlñðAoæ« ôAúÞòìrWlðkõGëBdyõgô ÿoõW òüA.lýñÞ þì þÆBýPcA þG þéýg- ûlñg|úG Qhu >êüpýì< ÿBøoBÞqA >õðo<ô òì ïA ûlßzðAk óBPuôk qA p×ð ôk ÿoBßýG ÿBøqôo òüA
ó@pãükôkõGûkoô@lñGxpOqAAoîv×ð>wüoõì< .kõy|þìáBñPzcôRBÖkB¿OúíøòüAúÞlýðAo|þì ÿõvðApÖpPgkàüúÞAo>êüpýì<òì.îükõGûkBPÖA úGBùð@BGúÞlðkpÞRõÎkòìqA>êüpýì<ô>óæôo<
àü QyAk êýì îDAk úÞ òì BG ôA þðBìkõg QèBc îø olÛ^.pPgk þPvø õupO þéýg îø õO- ÿArÎ IzìA ôA.îPgBñy þì Jõg kõG JAnW ô lðõè ÿA ûlßøk úG úÞ lñP×â òì úGô ïôpG àýð àýK àü
ûkBýK Bø êýHìõOA qA þPÚô.kôpG oô òì BG ÿoõW !þðq þì Ùpc þíuo AkpÖ pùÊqAlÏG ô QÖpâ þì Ao pvK àü òPÖo Quk qA oBývG ÿBW úÞ lðôo þì wüoBK ÿpPìõéýÞ lñ^ ok
ÿApG BO QÖo >êüpýì< ÙpÆ úG >wüoõì< îüly ô QyAnâ þì {HéÚ ÿôo Ao {Puk >Qýèôs< êTì
ô kBy úíø.lñÞ àíÞ ôA úG Bø JBÛzG ólý^ úG Bùð@ úíø.ïlðBì }õìBg ô ïkrð þÖpc pãük pâA ,ïA ûly ÜyBÎ qBG< :Q×â|þì ÿA úðApÎBy òdè BG :kpÞ úÖBÂA >óæôo< ô QvýDBHüq ô rHupu
BøpvK qA þßü lðkoõg|þì AnÒ lñPyAk ëBdyõg ô lñuBñzG Ao pãük îø ú^ æBc,lñP×â þì >õO< îø òüpg@ pãük òüA,QvüA úßýO ú^ ûpvK,þðAlG Bì BG QcAo ëBýg BG þðAõO þì õO,>BðBì<-
þì lýñÞ eüp×O pPzýG úßð@ ÿApG Bø ú`G<:Q×â úG úÞ kõG êßzì úzýíø òì ÿApG BìA,lñuBñzð ú^ ûqBO ÜzÎ úÞ îýPvðAk|þì Bì þãíø BìA .>QuA îø óAõW pøõy ô óq àü Bì ÐíW ok.þDBýG
Ao úìBð òüA.îðAõhG Bíy ÿApG Ao ÿA úìBð îøAõg >õO< îuBñy þíð «çìBÞ Ao ôA úÞ þPÚô BO p×ð àü ô kpÞ løAõhð ïAôk pPzýG þøBì ôk þßü >êüpýì< løAõhð lG õO úG,îüp×ð ûk îø óBìkõg.lñPvø
ëBu óBPvGBO.QuA ûkBPupÖ ólñè qA ÿpPgk Quôk úG òì ókq aýKô ókAk sApüô pø BG ûAo ëõÆ ok.îüõãG Ao }kõg ÿAnÒ wÞ pø ëõíÏì ÜHÆ.Qynâ
ô lüõñzG .îükõG îø BG óõývðBK àü ok ûBì ôk {ýK {Puk BG ôA ô ïly þì êüBíPì >wüoõì< ÙpÆ .kõG >õðo<òüAQGõðlGæîøæBc Quok þðApüA ûríyõg ÿBøõéK ó@ qA îø õO,koô~A|þì
}õÒ@ok løAõhG úÞoBãðA Apìô QÖpâ þì Apì úðBy QvüBG|þì .îPgAlðA >õðo< úG þøBãð îz^ püq
îø Ao {Oõ¾ ÈHÂ.lýzÞ þì kõg ÿõu úG lzßG úGpPâorG Bì úíøqA.lyBG úPyAk ëBu þu kôlcok .îüoôBýG ok ArÎ qA þèk úÞ òÞ
Apüq ïkpÞ ëõHÚ þèBdyõg BG Ao Bùð@ RõÎk
.lýñÞByBíOîøAo{üBøþyBÛð.lýñÞØýÞ àüqõì àü kõG úPgAlðA ûAo úG lñéG þéýg ÿAl¾ BG kõHÞ RõÚBüäðoîø{ðBíz^äðo.lýuoþìpËð ïA úé¾õc þñýzð úðBg qA ô ïkõG úPvg þéýg
koAk úìAkA pX×ñì QyAk Ao êýHìõOA >òuAkoôs< ÿAl¾ BG lñO óApãükÙçgpGôQyAkÿAúðAkpìôlñéGQìBÚ.kõG õéK BýGõè ÜyBÎ Bø ú`G úÞ îPvðAk þì.kõG úPÖopu

45

óApùO úéXì

.kpÞ þì úüpâ fõÂô úG óõñÞA .òÞ qBG ôo RBíz^ Bßýð...Bßýð .|æBG BýG ,Bßýð |æBG BýG :Q×âô QÖpâ
### ó@ oBG òüA ô lüqpè oBíýG ÿBø|àéK îøqBG óBýì ok óBPvøõÞ ÿBW úG lüpK JAõg qA
êýHìõOA þèlñ¾ ÿôo pG òP×g úßð@ BG ,lyúWõPìîøoBPupKþPcúÞkõGkõùzìóBñ^ úG BO lýzÞ ëõÆ ÿA|úËdè lñ^ .kõG {éýHìõOA
,kõG ûkõíð áBðkok ô úPvg Ao {O|çÃÎ «ApøBÊlýñÞ}Al¾îøqBG:Q×âôlì@pO|àükrð ,kpÞ ûBãð {ÖApÆA úG úðAoôBGBð lì@ kõg
ûly oAlýG úÞ þðBìq qA .kpÞ|þì ÉBzð xBvcA .ûk|þìóõzðêíÏèA|wßÎ pOpýãèk ÿrýüBK óAoBGpüq óBPuoBíýG óBíPgBu
úÞÿAúñd¾îvXOôÿoô@kBü,kõGëBcpukõG úìrìq pãük oBG óAqpè þüAl¾ BG }õðBýÞ ïBíO úÞ ÿkõWô BG .lýuo|þì pËð úG úzýíø qA
úGôkAkþìlýìAôAúGkõzâAo{üBøîz^Bßýð þÏu ,òÞ qBG ôo RBíz^ Bßýð ...Bßýð :kpÞ þì Bìpâ xBvcA kõG ûkpÞ wýg ÝpÎ Ao {ñO
,qôo ó@ kpÞ þì xBvcA ô koô@|þì }lWô .òÞ QyAkpG IÛÎ þèlñ¾ ÿôoqA Ao {ñzKBÞ .kpÞ
pø óõ^ úíø qA ëôA .kõG løAõg þyõg qôo îøpG Ao {üBø àéK fõÂô úGoBG òüAoBíýG ok .lýzÞ |æBG BùPðA BO Ao ó@ Müqô kpÞ {ñOô
.lýupK {PýÏÂô qA ô kq Bßýð úG ÿpu ,qôo }õø úG ÿkôq úG úñßíì :Q×â oBPupK kpzÖ ô wýg ÿBø óBGBýg úG ïlÚô kpÞ qBG Ao òýyBì lXðôpvg Büôo:ûlñvüõð
.QyAnâ ûkoõg óAoBG
ô ú^õÞ Bø óAkôBð äñø@ô óAoBG úðApO ÿAl¾ ïoBù^|ô| QvýG| |{hG

óAoBG .kõG ûkpÞ pK Ao onãøo qA þèBg ÿBø óBGBýg ZpüA }krìBð BG líPÏìpPÞkpPgk Bßýð|
{ñO ïBíO ,koõg {Ooõ¾ ôpu úG Rly BG ôA qA þPcAoBð BG ô lñÞ|þì AlýK õãìõãG
óBPuoBíýG ÿõu úG RolÚ ïBíO BG .lüqpè|þì pSA ok ûAo òýG ok .kõy þì AlW
óBíPgBu úG óBðq w×ð .kpÞ ólüôk úG Ñôpy ûoBíy ÈÛÖ ô lñÞ|þì ÙkB¿O þùWõO|þG
ôA þèô ,Qvüpãð ôA úG IXÏO BG óBGok .lýuo óAoBíýG qA þßü kAtðpùì }õðBýÞ ò×éO
RCApW kõg úG óBGok úÞ kõG ûly úP×y@ óBñ^ ó@
BG ô lðBíð oõvðBu@ pËPñì .lupLG ÿrý^ kAlð qA ô kõy þì AlýK {éüBuô ok }olK
ó@úÛHÆ 5 ókpÞ þÆ .QÖo |æBG Bø|úéKqA QÎpu lðpýâ þì xBíO }õðBýÞ BG óBPuoBíýG
ÝBu úHOpì òülñ^ ly IHu QÎpu ó@ BG îø ...ô
ókoõg òýìq kokô lñÞ koõgpG Bø|úéK BG {üBK
òüA BG . lüBíð þÎAlO {üApG Ao Büôo îèBÎ ÿBø ô QgAlðA |æBG Ao {üBø|úðBy oBPupK #
úÞ îXñK úÛHÆ ÿôpøAo úG . lüôk îø qBG ëBc åpì :Q×âÐÆBÚ JAõWqA ókqqBGpu ÿApG
{üõu úG ûkq Rpýc {hG oBPupK lýuo .QuAlg Quk þâlðqô
?ûly óõP^ Bíy kAtðpùì ÿBÚ@lüôk
óõy|ëBc ...îñýHG ôo Bßýð lüBG ...lüBG- pu ÿ|æBG QÖo Bßýð QhO ÙpÆ úG }õðBýÞ
òì ,þðõì|þì ûlðq õO :kpÞ úìrìq ô kBPvüA ôA
?ûoõÇ^ lyZoBgÝBOAqAoBPupKëBHðkúGlÏG.îðôk|þì
óõOApG lüoAnG . ÿly wýg Bíy ,úGõg- lük Ao ZpüAô }pvíø ,pPÞkôpøAo ÿBùPðAok .
.ïoBýG úèõc Bùð@ ëBHÛPuA úG QÎpu BG lðlì@|þì {ÖpÆ úG úÞ
.Qvýð ïq|æ-
.lüoõg|þì Bìpu- .QÖo
lülG ûqBWAoBPupK îðBg îñÞ þì {øAõg- ###
ÜzÎ îüpc ÿBø|äñu pG ÿBK lük|þì Ao ôA ûok qApÖ pG
.{íñýHG îz^ óBíu@ ÿBø|úðApßýG úG ô kõG ûkBùð Qvu
...ëôA-
.óôA ëôA úð- .kõG úPgôk
.lüBýG ,úyBG ,lüoAk oAp¾A úÞ |æBc- ûBâ@pÇg qA Ao ôA ô lðrG kBüpÖ QuAõg þì
}õðBýÞ ûApíø IXÏPì óBñ`íø oBPupK þüAl¾ô kpÞ þìqBG Ao {ðBøk BùñO þèô ,kqBu
QhO ÿõu úG QuApßü óAõW ,ly ÝBOA koAô püq äñu óBùâBð .ly|þíð ZoBg }A|ûpXñc qA
ûok ÿõu úG ô kBPÖA òýìq pG ôA ô lürÓè {üBK
oBPupK .kBPvüA }pu ÿ|æBG .QÖo oBíýG úgBy úG úËdè òüpg@ ok BìA ,lypüqApu
?ly QcAo óõO|ëBýg :Q×â ô lì@ }oBñÞ kBüpÖ ôA .ly óArüô@ ô kq äñ^ þßzg
òì ...òì lýðôk|þì ...ïpßzPì úéG- ,lüôk {ÖpÆ úG ,QuAõg þì àíÞô lýzÞ|þì
.ïlyóApãðôïlükÿlGJAõg þðBu@ oBÞ ,Qhu ÿBø|ûph¾ ÿôo pG ólüôk
úG Bíy ,úðõPGB¿ÎA þãP×y@{PéÎ lüBy- qBG þèô ,kBPÖA|þì òýìq pG úPuõýK ô kõHð
oBíýG ÿrÓì ÿBø QýèBÏÖ úÞ kAk pHg ôA úG oBPupK pPÞk úG lüBG òì úýGõg þéýg úðõzð òüA kBýG .lüoAk qBýð QcApPuA ØÞ qA óõg .lüôk þì ô QuBg|þìpG
AopHg òüAôAô úPÖBü {üArÖA ÿpýãíz^ lcok .ïlGÑ|çÆA Bßýð Roõ¾qA Ao {øBãð úßð@þG }õðBýÞ ok lüly þyqõu ô kõG ÿoBW {üBø|Quk
.kq QÞpy úG ÿpu óBìkBy ô QÖpâ àýð ëBÖ úG ,îPvðôk|þì :Q×â ûkq Ýôm }õðBýÞ .ûoAk óBßìA ,úéG :kAk iuBK koAkpG
ôA úÞ lñPvðAk rýð {ñüoôBzì ô Bø|þzñì þPc .úy|þì ÜÖõì îPvðôk|þì þì Bßýð ÿBø|àéK kpÞ xBvcA óBùâBð þì óBñ`íø qBG ô kpÞ þì xBvcA {ðAõðAq
ok úßéG ,lýzÞ|þíð kBüpÖ pãük ôA þèô ,lüôk
,ûlì@QÞpy úG ÝApHÚô ëBcpuqôo 20qA wK kpÞ|þì à^ Ao Bø ûBãPuk QýÏÂô oBPupK }Bø àéK lýñýG|þì :Q×â ú^BLPuk ,kqpè }A|úzüo úÞ Qvüpãð|þì úgBy úG Rõßu
úG ûoBGôk ô lðBì BXð@ þPÎBu BùñO ôA þèô pK ô ûkq Rpýc óBíz^ êGBÛì ok pãük oBG úÞ .ûqpéýì úG ,lì@|þì óôpýG áBg ëk qA úËdè úG úËdè
ZpüAô }pvíø ,pPÞk BGô QzâqBG óBPuoBíýG |æBG ô lüqpè oBíýG ÿBø|àéK }õðBýÞ àyA úÞ Qvýð þÇüApy ok óôA ,lýñÞ|þì oõ¿O- úG lì@ok úzüo qA úgBy óBùâBð ,lýuo {ßükrð
.kpÞkoõgpGBßýðÝBOAokQzK þèô ,kõzâ Ao {ðBíz^ ÿA|úËdè ÿApGôA ,QÖo .úñÞqBGôo}Bíz^ BG úËdè òüpg@okô QyAkpG rýg úgBy ÙpÆ
ôA .kõíð þupLèAõcA Bùð@ BG þüôo ûkBzâ BG ,kBPÖA îø ÿôo {üBø|àéK qBG ô þð@ BùñO òPvzð ëBc ok Ao úéíW òüA ïlük òì þèô-
Ao óApãük IXÏO úÞ kõíð|þì ëBcpu óBñ^ ôA .QyAnâ oBíýG QhO úHè pG Ao }pu }õðBýÞ :kAk úìAkA ïAo@ oBývG ô kpÞ AkA QhO oBñÞ .kõG ûly ÜÖõì ôA ,kq äñ^ ó@ úG AõÚ ïBíO
Ao {Puk ÿBø aì }kõè@ óõg óBPuk BG 46

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
47
óBy|ëk ok lýìA qA ÿA|úðqôo óõñÞA úÞ Ao þðBùâBð ÉBzð òüA QéÎ úÞ BXð@ BO QhýãðApG
pãük oBG kõg þèô ,kpG óBy|ërñì úG lýzgok|þì óõ^ ÿlñhHè }õðBýÞ .lðly BüõW ôA qA
Bßýð ÝBOA úG ûpvßü ô QzâqBG óBPuoBíýG úG òì :Q×â ô lðBzð Iè pG äðpíÞ úzýíø
äðok ÿA úËdè .kBPvüA }pu ÿ|æBG ô QÖo
kAtðpùì ÿBÚ@:Q×â ô ly êgAk oBPupK .kpÞ .ïoAk óõOApG þyõgpHg
{üArÖA ïpPgk ÿrÓì QýèBÏÖ úßñüA-
?lüo|þíð ërñì Bíy
.úãük QÎBu úü ïo þì- ?úPÖBü
oBíýG IÚApì Bì .lýñÞ QcApPuA lüpG- pPgk îãG îPuAõg þì òì þèô ,úéG úßñüA-

.îýPvø Bíy .lðlìôA }õø úG ÿA úËdè úPynâ Iy Bíy
}õø úG qôpìA îñÞ þì pßÖ BìA ,îðôk|þì- úðBvÖA ô lðkpÞ ûBãð ôA úG Rpýc BG p×ð úu pø

.kBýG ?lýâ|þì QuAo lýupK lükpOô ÄÓG BG
.ûly ïõíO qôo «BHüpÛO ó|æA þèô- .úéG-
úãük QÎBu àü òì .Qvø QÚô qõñø úð-
lìõýð }õø úG úâA îðõì|þìpËPñì Bíy ûqBWA BG QHd¾ kpÞ þì þÏu úÞ þèBc ok ZpüA
Ap^ ûoõÇñüA úâA :Q×â,lñÞ ko Ao }õðBýÞ ÿBø
.ïo þì
.QuBíy êýì oõÆ pø- .Q×ãð ÿrý^ Bì úG oBPupK
ÿpãükpK ïpu BG Ao þèBg ïpu oBPupK oBPupK úËdè óôA óõ^ lüBy îðôk|þíð-
.kõíð ëpPñÞ Ao RApÇÚ JBPy ô kpÞ ÄüõÏO òüA þèô ...òPyAk oõÃc BXñüA Iy Q×ýy
ô kpÞ }õðBýÞ úG ôo pãük oBG Zôpg ïBãñø
Bì lìôA }õø úG oBíýG úâA lýñßð }õìApÖ :Q×â .úyBG ûly pÞm óõy ûlðôpKok lüBG úéEvì
BG }õðBýÞ kõG lükpOpK Bùð@ ÿBø ûBãð îøqBG
.lýñÞpHgôo
.B« íPc- ?lýñÞ|þíð oôBG õñì ÿBø Ùpc Q×â IXÏO
.pýhG Iy- oôBG ,îñÞ|þì oôBG :kAk iuBK líPÏì îðBg
.pýhG îø Bíy Iy-
QhO oBñÞ pãük oBG }õðBýÞ ôA òPÖo BG .îñÞ|þì
ÿpLu Rõßu ok ÜüBÚk .Qvzð óAõW pPgk úG ZpüA .kBPÖA úüpâ úG ÿkBy qA lÏG ô
þìpu úG ûlñzÞô kpu ÿoBËPðAokôAô ly|þì Børý^ òüA Bíy :lýupK ô ly àükrð }õðBýÞ
oBíýG þGBPùì Roõ¾ ÿôo pG {øBãð .kpG
qA þéíÏèA wßÎoBËPðAokô kõG ûly Jõßhýì ?lýðôk þì BXÞ qA ôo
úG þøBãð .kpíy þì Ao RBËdè úðBGpÇÃì ôA BG :Q×â ûBãð@ kpÞ lükpO ÿA úËdè }õðBýÞ
.kõG ûlðBíð 9 BO pPzýG þÛüBÚk kpÞ {PÎBu
ô kõG ûBHPyA ôA xlc «ApøBÊ QÖo þì lüBG pãük .îPÖpâ xBíO oBPupK
úG ôA ô ly ÿpLu Bøqôo pãük óõ`íø qôpìA ?oBPupK ïôlÞ-
ÿBW qA oBývG þãPvg BG . lìBýð }õø .Iy Q×ýy oBPupK-
ÿôo pG Ao {øBãð oBG òüpg@ ÿApG ,QuBgpG
ûlüpK äðo Roõ¾ úG BO kpG |æBG lý×u ú×déì ?QÚô ú^-
ólðBì úG Ao ôA þvÞ kpÞ xBvcA ,lýuo oBíýG .Izük úìõéÏì-
äðok QvðAõO|þíð pãük BìA ,lñÞ|þì IýÒpO xBíO óBPuoBíýG BG Iy úíýð Bíy þñÏü-
úG QyAkpG úÞ Ao ïlÚ òýèôA ,QÖo|þì lüBG lñÞ
ÿBø àéK RBËdè òüpg@ ok lýuo }pËð .lýPÖpâ
þèô ,lðAkpâ pu ûoBGôk òýíø ÿApG ,lüqpè oBíýG ...lìõýð {ýK þP¾pÖ qôo ok óõ^ úéG-
,QyAkpG pâk|þìBâ .kõG úP×g ïAo@oõÇðBíø ôA
pâk oBG koAkpG Ao ïlÚ òýìõu QvðAõPð BìA ?ûoAk þèBßyA úãì |æBc
úÞ lük óBùâBð .kBPvüAôApu ÿ|æBGô QzâqBG þ^ ÿApG Bíy îðôlG kAõg þì îèk þèô úð-
{Ooõ¾ ,lüBzãGAo{ðBíz^lñÞþìþÏuôA qA Iy ÿBø|úíýð þPc ô þPvø Bßýð óApãð olÛðA
wLu ,QvüpãðôA úG QÚk BGô kpGpO|àükrð Ao ok .þupK þìôo {èAõcAô þy|þì lñéG JAõg
ly IHu oBíýG }|çO .Bßýð ,Bßýð .kq Al¾ ïAo@
.koô@óBGqpG Ao {ìBð îøqBG ÿpPzýG lýìA BGôA .îñÞ|þíð ôo ÿoBÞ òýñ^ òì úÞ þèBc
ô kõzâ Ao {ðBíz^ þPhu úG óAõW pPgk iuBKô kpÞôA úG áBñHÃÒ þøBãð }õðBýÞ
ÿrý^ QuAõg þì Büõâ ,lüqpè {üBø|Iè ÉõGpì òì úG lýñßG lýøAõg|þì ú^pø Bíy :kAk
îø qBG ,lýñzð þüAl¾ }õðBýÞ BìA ,lüõãG pPgk òüA olK úG ôo îýâlðq òì þèô Qvýð
.kpÞ {üAl¾
koAk úìAkA .îñÞ àíÞ ôA úG lüBG ô îðõülì
lñ^ lðBíG ôA JAõW pËPñì úßð@ þG ûBãð@
oBPupK BG QHd¾ ëõÓzì úÞ pPÞk Qíu úG ïlÚ
:Q×â ô lðAkpâ ÿôo pPÞk .QyAkpG kõG
úG Bßýð Bøqôo òýíø òâ|þì îðBg óBW }õðBýÞ

.kBýì }õø
.qôpìA òýíø lüBy :Q×â kõg BG }õðBýÞ

.lýP×â ÿrý^-
.óBýG }õø úG ÿkôq úG ïoAôlýìA îP×â-
ÑAkô þG@ óBíu@ BG lýyoõg îø qôo ó@ BìA
úGôA þèô ,kpLu Iy Quk úG AooBýPgAô Q×â
,QÖo ërñì úG pùÊ qA lÏG ZpüA .lìBýð }õø
Ao }pvíø ô pPÞk JôpÒ àükrð rýð }õðBýÞ

óApùO úéXì

Ao }kõg ûqBÓì êgAk ÿBø|óq ô Bø|ú`G óBýì qA BG þWBc ô kpÞ IéW kõG {Puk ÿõO úÞ þèõK ô pu QzK úÞ >Quk ûlññÞ ïpð ÿBø|ïpÞ< úÛHÆ
ok úG BHüq ÿA úPypÖ lñðBì óAlñg ;lýzÞ óôpýG à^õÞ óBPukqA Ao ëõK ô kpÞ qAok Ao {Puk lñhHè úÞ kõG þPÚô lñ^ ;kpÞ ûBãð kõG ûly ûlý^ kpìpýK
Quk úG|þíðBg ØýÞ óBùâBð úÞ ly àükrð ûqBÓì ô løAõg þì ú^ úÞ lýupK ô QÖpâ ôA kõè@ Qyõâ ô ó@ lðAõPG BO kpÞ|þì ÐíW Ao {üBø þHýW õO ëõK
RpK ú^õÞ Qíu úG îßdì ïpÞ þÆõÚ ô koõg ôA ;Bø|ÿpPzì úýÛG ÿAl¾ ôpu ô Quk püq qA îø ôA þãñzÚ >þG@ô lý×u< Quk ûlññÞ ïpð ïpÞ þÆõÚ
àyõì lñðBì {ß^õÞ Quk qA ïpÞ þÆõÚ ,ly îðBg :{üôo úÞ þüBø|ïpÞ Øüko úG ûoByA ô òùK úHè þø|çÞ BG BHüq óq àü wßÎ {üôo úÞ Ao
lyqBG þÆõÚ Jok óBùâBð ;ly JBOpK ú^õÞ ÿõO ô kpÞ qAok þPuk kpìpýK .....kpÞ kõG þéãyõg qA úÞ kõHð ÿqôo .kphG >okBì qôo< ÿApG ;kõG lý×u
úG ;BHüq îðBg pu ÿôo ÿõèõ^õÞrìpÚ óõýKBK BGô ÝpGôkBW úHÏW lñðBì úËdè òüAqA úÞ Ao ïpÞ þÆõÚ ûBãð ô lzßð ápu ô konãG kpìpýK ûqBÓì ÿõéW
rýì ÿôo|þìAo@ úGô QyAkpG úÛHÆ qA Ao kq þì ÝpG û|çÞ ó@BGôo lý×u ÿBHüq óq ó@Roõ¾ úG ;lñßð
... kBPÖA ûAo ú^õÞ úO Qíu úG|þìAo@ Quk ô kpÞ ápPgk úG óAlñg þøBãð ;QyAnâ ûBãð ôA úG úðBíðBg BìA eýéì ÿlñhHè BG úÞ ;BHüq
úG óArüô@ ú^õè ô Iè BG ZAô ô ZBø oõÆ òýíø õèõ^õÞ rìpÚ óõýKBK àü rýì püq qA ô kpÞ qAok ïpg þì óBìBì ÿApG :lüõãð }kõg BG ô ;|kpÞ|þì
òýDBK Qíu úG óAoõg õéO õéO úÞ ;þÆõÚ Jok

ÿBHüq ô ûBOõÞóBPuAk

!>óBƒìBƒì ;áoBHì Rqôo<

{üo BG ÿkpìpýK ;kpÞ þì ûBãð QÖo þì óBGBýg Ao óõýKBK ô kq {PzK úG Iv^ þíÞ ô koô@ óôpýG ....okBì qôo ÿApG õO ëõK BG úÞ kõG þèBu òýèôA òüA #
ÿA|ûõùÚ ÿB¿Î BG ;pupG û|çÞ ô lý×u þKõO þÆõÚ ô kq êãyõg îðBg û|çÞ ÿôo þÆõÚ úyõâ qôo úülø òýèôA òüA QyAk þÚôm ú^ BìA okBì ÿApG QuAõg|þì }kõg ÿBø|þHýW
BGô QÖpâ Ao þÆõÚ Jok QÞpc ÿõéW {ýGõ^ ô .... ÿlüpg|þì Rkõg þHýWõO ëõK BG úÞokBì ÿApG olK úÞÿA|úülø BG ëBupø ;kphG úülø
ô QyAkpG òýìq qA Ao þÆõÚ Jok ô ly îg|þìAo@ ...kpÞ qAok ôA Qíu úG Ao ïpÞ ;pãük óAlðqpÖ ô kõG àüpy lüpg þì okBì
pPgk Qíu úG QðBPì ô {ìAo@ BG oõÆ óBíø ëBG ôk oBãðA ïpÞ þÆõÚ òPÖpâ Quok ok !ÿlüpg|þì Rkõg
ok òüA óBWolK :lýupKô lì@ûkq QùG ÿõèõ^õÞ oõÇ^ lýíù×ð þPc pãük .kAk ôA úG BHüq ô ïpð qAôpK }kõg úG Ao kpìpýK úWõO þPhGlG BG ûpg|æBG ...lðlüpg|þì úðBâAlW ÿôkBÞóBykõg
óBPuk QyAk ô okBì QhO Iè kõG úPvzð
?? QuBíy ëBì þÆõÚ êTì îø qõñø ;kpÞ|þì þèBì ïpÞ Ao {Þôp^ ô òý^pK
ôA BG p×ð àü úÞ kõG pËPñì oBãðA ûoB`ýG pPgk êTì îø qõñø ;kpÞ þì Ao oBÞ òüA ÜzÎBG úPynâ
!lÞpPG {üõéâ ok ûly ÐíW ÄÓG BO lðrG Ùpc îø okBì ;kõG {ðBHè ÿôo ÿlñhHè úzýíø
òýDBK Qíu úG àyA {íz^ ôk qA oBùG pGA lñðBì Jok QuAõg !|æBc þPc ;úzýíø êTì ;oõÇñýíø
}lý×uô jpuô êLO ÿBø Mè ÿôoô lypüqApu kBPÖA {Puk qA þÆõÚ Jok úÞ koAnãG Ao ïpÞ þÆõÚ
ó@ ok QvðAõO ÈÛÖ ;lüoBG òýDBK úG úèõéâ êTì úyõâ ÿBø àýìApu ÿôo Al¾BG ô àýìApu ÿôo
úG {ðBíz^ BG ;ïkpì lì@ô QÖo ô ú^õÞ þÒõéy ÐÚõì òýíø !QÖo ÝBÆA úO BOô koõg êÚ êÚ ÝBÆA
ûkBPÖA òýìq ÿôo úÞ >ÿA|ûlññÞ JõÆpì ïpÞ þÆõÚ< ô îz^ ûoByA BGô kAkoBzÖ Ao {Puk|þìAo@úGokBì
BG ôA ,lðlülñg ôk pø .lülƒñg þÆõÚ ok úG ôpGA
. lñÞ ûoByA kõG
;}õg ÿôoô þðBGpùì BGoõÆ óBíø kpìpýK ...óBðq w×ð w×ð okBì ô lƒñéG ÿAl¾
;þÒõéy ô lì@ô QÖo óBýì qA ô ly îg þãPvø@ úG BGBø|ú`GþÚBGûApíø koõgúÞúuolìäðq
úPhüo òýìq ÿôo ó@ qA îø þíÞ úÞ Ao >ïpÞ þÆõÚ< Qzì àü êTì Al¾ ô pu qA pK ô Ýôm ô Ýõy
óõýKBK ô kpÞ þøBãð ÙApÆA úG .QyAkpG kõG qA lðkAk|þì êø Aopãülíø úÞoõÇñýíø ;äzXñâ
ô kpÞ AlýK þßükrð óBíø îø Ao rìpÚ à^õÞ qApK úuolì ÉBýc ;lðlüôk ÉBýc Qíu úG Bø|úéK
AoôAô QÖpâ Ao ápPgk Quk {ìAo@ BGô QyAkpG Bø|ûlðpK ÿAl¾ qA pK úuolì Qgok .kõG JBPÖ@oõð
úù`ù^ îÒ þG ô kBy úuolì pùÊ JBPÖ@ püq úÞ
.lðBzð Õõéy ûqBÓì úyõâ ÿõßu ÿôo wc {ðlG ÿôo Rnè BG Ao JBPÖ@|þìpâ !lðkq|þì
RokBì ÿApG Ao òüA óõW BÚ@ :lýupK þì {Ooõ¾ úG {ðlüôk qA úÞ ÿkBG îývð ô kpÞ|þì
ápPgk úüpâ ÿAl¾ úÞ ?okBƒìqôo ÿApG ?ÿlüpg Ýôm qA .kpÞ þì óAlñ^ l¾ Ao qôpìA Rnè koõg
:Q×â kpìpýK . lý`ýK ú^õÞ ok lñéG Üø ô Üø BG Ýôm< QyAk }Bø|Quôk ëõÚ úG ;kpì þì QyAk
{ürý^ úÞ òüA ;óBWolK ! óõWBÚ@ ûoAlð þHýÎ JBPÞô ØýÞqôpìA Ap^ QvðAk þíð ly|þì >åpì
BG ëBc òýÎ ok ô ( òýHG ;òýHG ... ïpPgk ûlzð qA QgBO úG Bø|þu|çßíø BG ?kõHð òýãñu úuolì
þG@úðBgoBù^ ÿBø|Èg BG lý×u ÿA ú^oBK ëBíPuk pu ÿqApg Qíu úG ô lðlüôk óôpýG úuolìok
lý×u {üo êTì ;kõG xBü ÿlý×u úG úÞ ÿrýíO lðlýuo kpìpýK ûqBÓì ÿõéW úÞ þPÚô ;lñPÖo ú^õÞ
ápPgk ÿBø àyA ókpÞ áBK úG Ñôpy ;}kõg
IýW qA úÞ ÿpãük ëBíPuk BG lÏG ô )... kpÞ . ly ëõƒø ûqBÓì êgAk þÒõéy qA
Ao ïpÞ þÆõÚ Jok ëôA ;þìAo@ úG koô@ok }pãük ÿ|æ qA oôq úG {ñýãñu ØýÞ BG Ao }kõg
oôk| þìAo@ úG lÏG ô kAk ápPgk Quk úG ô kpÞ áBK ô Jõ^ óAõhzýK ÿõéW Qíu úG Bø|ú`G ô Bø|óq
Ao þÆõÚ Jok «AklXì ô kpÞ áBK Ao ïpÞ þÆõÚ oôk BO Õõéy ó@ óBýì ô lðBuo kpìpýK ûqBÓì ÿA úzýy
qA lÏG ô QyAnâ þÆõÚ ÿôo ô QÖpâ ápPgk qA úG Ýôm BG lñPuAõg þì ÿrý^ àü úíø úÞ þÒõéK

48

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

þðõO ûBãzüAo@ úñyBK ÿõéW BW óBíø ,kõG úPvzð ápPgk úPgõu óBíø BG îø Ao ó@ ;rìpÚ óõýKBK úG îßdì RõƒÖ lñ^
;okBì îñýHG :kõG úP×â lÏG |,úðBg þGõ^ Jok ô QyAnâ þÆõÚ Jok ÿôo kõG {PzK úÞ þHv^
Bíy ÿBñy@pãzüAo@þðõO pøõO ...ïpG QðõGpÚ ûoAlð þHýÎ ?QuBXÞ ?}õÞ ... ly {èôA òýÎ óBWolK òýHG ! û@;Bø@:Q×â
þèô úÛÇñìok úÛGBu ëBu |30 BG ÿ|æ úG|æ þø ô !! ... ïokBì úGõg ÿpýãG þ^ ÿApG ô ... QíñýHG õy lñéG ÿpPgk ú^ ;úG úG úG
Ao ápPgk kõè@àyAô kpâ Roõ¾ ;{üBø Ùpc ú`G ókq oBñÞ úG oõHXì ;lðBPvüBG Ao ápPgk úßñüA
þéHÚQÚôòýýÏOBG|úP×ø qôoQ×ø }oAk Al¾ ÿBø|bBì ô kõG ûkpÞ áBK okB^ úyõâ BG ûly ÐíW Bùð@oôk ApWBì òüAqA lÏG úÞ ly þüBø
BW óBíø ;kõG úPÖo }A úÚl¾ ô óBGpÚ ;kõG ûkpÞ
(818)631-5926 ... lðkõG ûkBPvüA Bùð@ ÿByBíO úG ô lðkõG
...ok úñyBK ÿõO kõG úPgõvèk ÿolÚ úG Bùð@qA þÃÏG úÖBýÚ
18645 Ventura Blvd Tarzana, CA 91356 úPvzð okBì ÿõðAq ÿôo ÝBÆA ÿõO úƒ¾|çg þðkpâ BG ô lyBG ûlì@ óBykõg pu |çG òüA oBãðA úÞ
BW okBƒì okB^ püq ô kõG ûkpÞ xõè Ao }kõg ô kõG Quk kpìpýK .lðkpÞ|þì ûBãð ápPgk úG YÞ
49 Ao “ ûlññÞ JõÆpì ïpÞ “ okBƒì . kõG ûkpÞ }õg }kõg úÞ oõÆ óBíø ô QÖpâ|þìAo@ úG Ao ápPgk
kõG ûkpÞ bBì Ao ápPgk îøô þÆõÚ îø ô kõG úPÖpâ qBGô QyAk úãð }kõg ÿôpGôo AoôA kõG úPvzð
.kõG ûlðBzð kõgoBñÞok }qAõðôqBð BG Aoôkpøô ØÞ Ao ïpÞ þÆõÚ lÏG ô kpÞ áBK Ao {Ooõ¾
ØüpÏO þÆõÚ ÿôo ÿBHüq îðBg þDBHüq qA okBì êTì ;ïpPgk òýHG :Q×âpPgk úGô QÖpâ {Puk
??þãñzÚ îðBg ú^ ÿAô :kõG úP×â ô ;kõG ûkpÞ RokBìúGqôpìAõOôkBÞþPÚôîø|æBc .ly{èôA
ëk ok BìA ??úéãyõg îðBg òüA olÛ^ ïpPgk úãük rý^ úíø þñßG úÞ }oAlG@ bBì àü ;ÿkAk
Býðk óq òüpOBHüq Ao okBì ôA ;kõHð òüA ápPgk okApG – pøAõg ?? úyBG ....úy þì Quok ;Quok
òüA û|çÞ êTì qôo àü :Q×â okBì úG ô QvðAk|þì
úO qA okBì ô ïpýâ|þì Bíy okBì qôo ÿApG Ao îðBg ?ÿoAk
bBì àü {èBHðk úGô kõG úPÖo úvüo ûlñg BG {èk .kAk óBßO úéG Qì|çÎ úG ÿpu ápPgk
òüpPùG òüA :kõG úP×â ápPgk úG okBì ...oAlG@ qA ?pO à^õÞ Bü lðpO åorG Bíy qA :Q×â kpìpýK
ô úPyAk |æBc BO úÞ QuA þPuk ïpÞ þÆõÚ ô úülø úüBvíø ô þu|çßíø óBPuôk qA þßü ÐíW óBýì
;{üõèõ^õÞ óBPuk BG }kõg kõG úPuAõg ôA qA !åorG BGBG lðpPâorG :kAk JAõW lñéG lñéG ápPgk
AooBßñüAôAô .lñÞ þèBì ïpÞ AookBì óBGpùì óBPuk |æBc ;pPgk òüpÖ@ :Q×â ô kpÞ ÿA|ûlñg kpìpýK
okBì óBPzãðA >lñG lñG< Ýõyô Ýôm BGô kõG ûkpÞ .ûpPùGîøBøóôAÿôkBÞqAB« íPcBíyÿôkBÞòýHG
}okBì qôo ÿôkBÞ òýèôA úÞ þüõHyõg ïpÞ BG Ao ??Bíy þPvø ÿoBÓÆ úO wK ;óBWBÚ@ òßð úüpâ
úÞ þðBPuk ;kõG ûkpÞ úzýíø qA pO|ØýÇè ô ïpð ;kõG úéèAByBì ... þèõHÛì òüA úG ;þGõg òüA úG pPgk
ÜzÎóBùâBð .kõGóBGpùìôïpâôïpðîøïpÞóôlG òüpÖ@ . RokBì ÿApG þéâ úPuk àü Rkõg
Quk ôk ;lýyõW {èk óôok okBì úG þHýXÎ úG õOôkBÞ ôpG óAlñg ô ëBdyõg |æBc ;pPgk
Ao ôA îßdì ô kpÞ úÛéc okBì ókpâ oôk Ao {ß^õÞ
Rqôo :Q×â okBì }õâok ;okB^ püq ô lýuõG ... ûlG QðBìBì
okBì ókpâ úG úÞ oõÇðBíø .....óBìBì ;áoBHì ok ,îÒqA þíýðô þèBdyõg þíýð BGpPgk
JBPÖ@;kpÞ þì ûBãð Ao ÉBýc ûpXñKqA kõG óArüô@ }A úüpâ qBG BO lýzÞ þì |æBG Ao }A þñýG úÞ þèBc
JBPÖ@ êTì okBì .kõG ûkpÞ þD|çÆ Ao ÉBýc þDBHüq :Q×â ô QÖpâ kpìpýK Quk qA Ao ïpÞ þÆõÚ ;lüBýð
okBì ;lðBHv^ okBì úG Ao }kõg pPzýG ;kõG ïpâ úG Rpvc BG úÞ þèBcokô .úñßð kok Bíy Quk
ûlzð þÞBg ;ÿôkBÞ àü ïAlÞ pø úÞ þüBø ú`G
... kõG ØýÇè ô ïpð ;kõG ïpâ òýDBK Qíu úG püq úG pu ô kpÞ ûBãð kõG óBy Quk
óBPuk QyAkôokBì QhO Iè kõG úPvzð ú`GpPgk lñ^ óBìq òýíøok ;kBPÖA ûAo úG óBGBýg
ÿ|æ úG |æ ;kpÞ þì þèBì ïpÞ Ao {Þôp^ô òý^pK úÞ ÿoAkArÎ lñðBì ;lðkpÞ þì þøApíø Ao ôA õèõ^õÞ
þìokBì Roõ¾ô óBPukpG îø ÿA úuõG þèBì ïpÞ
kpÞ þì Ao oBÞ òüA ÜzÎBG úPynâ êTì îø qõñø .kq .lññÞ þì ëBHðk ÿoAlèk ÿApG
òýíø îøokBì ;kõG {ðBHè ÿôo ÿlñhHè úzýíøô óBíø qBG ly àükrð úðBg úG úÞ ú^õÞ ëôA qA
;okBì ô kõG ÿA úèBu êù^ óq ôA úÞ |æBc þPc oõÆ ok äðq ... kAk þìoBzÖ Ao {üõéâ IüpÒ ÄÓG
úÞ QvðAk þíð wÞ aýøô !RõOpÖôpýK ÿokBì {üõéâ Quk BG þvÞoBãðA ;kAkoBzÖ úÞ Ao úðBg
Ýôlñ¾ok Ao {üBø ÿoBâkBü úÞ ÿA ú`ÛGokokBì úðõâ ôk ÿôo qA oBùG pGA lñðBì àyA qBG ô kpzÖ Ao
úÞ Ao ïpÞ þÆõÚ qõñø QyAk|þì ûBãð }A þGõ^ àyA ô püq úGpu ...ly püqApu }rìpÚ ô ÝB^
;ÿA ûly koqô ûlüpK äðo ;rìpÚ à^õÞ óõýKBK ô qBG ÿôo BGokBì úÞ kõG ûkBPvüAok ÿõéW óArüo
... kõG úPyAk ûBãð pOrürÎ óBW qA úÞ kõG {ðôok }pu ok ÿõéW úzýíø úÞ ÿqBíð okB^ BG ;óAlñg
þì|þìAo@ úG Ao okBì óBPuk úÞ oõÇñýíø
úG...lñéG ÿAl¾ BG lðlülñg ôk pø ;lýèBì .kpÞ qBG Ao ú^õÞ ok QgAlðA|þì
;lðBHv^ okBì úG Ao }kõg ô kpÞ êÓG Ao okBì|þìAo@ êÓG ok Ao }kõg ÙpG úèõâ êTì ápPgk
úPvø@ ;؃ýÇèô ïpƒð úƒzýíø êTì ;kõG ïpâ okBì õðAq xpO þíÞô IXÏO BGokBì ...QgAlðAokBì
! óBìBì ;áoBHì Rqôo :kpÞ úìrìq okBì }õâ ok okBì ókpâ úG Ao {Puk ôk óBüpâ ápPgk ô kq
QupK óAkrü Bñýì :ûlñvüõð okBì !!!rüpG þÞ rüpð àyA |æBc ô kpÞ úÛéc
Ap^ ??okBì ûly þ^ :lýupK|þì óAqpè ô óBupO
úý^ ?RA ûkq þvÞ ?ÿkoõg òýìq ??þðõüpâ
{ðkpâ qA Ao ôA óBPuk ôõãG ÿkpÞ ïpíÎ ú׿ð okBì
ëk kok ólýñy úG ok ÿõéW BW óBíø ô kõG ûkpÞ qBG

óApùO úéXì

oõK Jkõö ì .ï

ÿApG óBXýø !óõW úíÎ òýyBG ïôo@lüBG - þùèA !úíÎ îzG Qâpì {ýK þùèA -ï|úíÎ ï|lñâ| oBù^|ô kBP×ø {hG
!wýð Jõg Bíy úíÎ ûkpâ þìpG þÞ !þñýHG R|þðôõW qA pýg
>Q×âïôo@ô kpÞòìúGûBãðúüúÞêHìúü ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
ÈÛÖ !îìôo@ ïôo@ òì !úyBG !úyBG -ï|úíÎ !?þÞ ?óõW þì òì ókpì qA lÏG ?úíÎ lzð }qA ÿpHg - îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
!?úý^ R|}õg pHg õãG !úðõg ûkpâpG kAõg þì oBãðA AkpÖ wK AkpÖ - qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
}|úüpâ úÞ ÿpù^õñì ÿBÚ@ úHOpì úü < ?þñÞ }AlýK ÿAõg úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
!úâorG BÚ@ úðõgõO !xBXñüA óæA ïlñâ - ÿAl¾ BìA úüpâ püq kq ô Q×â õñüA < þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
ÙpÆ úü kAk êøõñì ï|úíÎ úÞ îP×âõñüA BO < >Q×â ô kpÞ ûlXu ô ly æôk ,kõG úPÖpâ RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK
lýDôk úðõg qA úñøpGBK ô ly lñéG }BW qA ô óBíco ÿA !Rpßy RBWBdèA þÂBÚ ÿA - >!kõG ûly úÖpu ÿAl¾ êTì úãük }|úüpâ
!lýDôk ÿpù^õñì ÿBÚ@ îypu QzK ô óôpýG þéýg !}qA îPvýð ïpHg þG óõW úíÎ - .........
Ðüpu olÛðA !úðõg õO BùñO ô àO òì ïlðõì ...ÿA !Rpßy îýcpèA .îPvýð }qA ïpHg þGpHg þG ,Ap^ #
ï|ûlñg ïkõg qA !ly þíð ïoôBG úÞ ókpÞ QÞpc úðõyôo QyAnâôo }pu ÈÛÖ úÞ ï|úíÎ |< !ûly pO ïôo@
úÞõìBK !ïlýDôk óõy ëBHðk ô ïly lñéG ô QÖpâ þüBøAl¾ úüô ïkõG úPvzð êHì ôo {éÓG úÞ òì >!lyAô }Bíz^ îP×â õñüA BO|< >Q×âô ly ëõø|<
ç« ¾A BñüA ï|úíÎ ïlük óôpýG îPyAnâ úðõg qA ÿAl¾ úýHy ûkpg úü úÞ lìôA þì ok }õéâõO qA õO úñßíì !óõW úíÎ úy þì ïpð ûoAk - !?xBXÞ ÿlýíùÖ !?kpÞ ò×éO -
oBßý^ BìA kõG úPÖpâ ï|úüpâ îìkõg !kõG úüpâ !îýñÞ AlýK ôo }BW ûqôo lñ^ òýíø úíÎ !îñÞ þì ÅpÎ óõO Qìlg óæA -
!!òPvýð !îP×â|þì óõzùG îÞ îÞ lüBG !?îñßG îPvðõO þì úü oBãðA úÞ ïlük ïkõg îz^ BG Alg úG <
ïlükoôkqAô åorG BÚ@úðõg ÙpÆ ïlýDôk þì oBßý^ BPÚô òüA úÞ ïkBPÖA oBýìBÞ ÿAoBÞ kBü !ï|úíÎ pøõy ô ï|úíÎ òO õO QÖo ûqBO óõW ?óBXÞ
ÿBø úéK qA BK ô Quk oBù^ ûoB`ýG ï|úíÎ úÞ !?úP×â QùG þ^ !?úíÎ xBXÞ -ï|úíÎ ò×éO þÞ !wýð Jõg {èBc !{ÚBOAõO -
pHg òüA òý`íø !æBG ûo þì ûoAk åorG BÚ@ úðõg >!kpÞ
!ïlýupð îðõykpâ úG òì úÞ kõG ûkpÞ óõysoBy õO òüoAlð ÿrý^ ÿA ûõýì úü ,òýzhHG - !?ÿkq Ùpc }BøBG þÞ !?kpÞ
úÞ úâorG BÚ@ úðõg úG ïlðõuo õìkõg lñO ûkpg úü òýíø !óõW úíÎ òýyBG ïôo@ - .îðrG úíÎ úG ï|ÿpu úü,òülG ûqBWA úâA -
kõG ûkBPÖA ï|úíÎ !óBXðôA îìBGBG ô îðBìBì ïlük ?úðõg QÖo kôq !ûkBPuAô okõéW úÞ lýíùÖ ûqBO|<
áõð BO }pu ÝpÖ qA QyAk ÐÚAô ok ô ïlñâ ÿôo ô úðõgrLy@ÙpÆ lýDôk ÿpù^õñì ÿBÚ@- !ïkq Ùpc }BøBG {ýK
óõíø úÞ ÿpù^õñì ÿBÚ@!kpÞ þì bBìôo }BK BG ûlýÞôp^ Iýu úü ô QzâpG }lÏG ûkpg úü kõG oõÇ^ ? !óõW úíÎ Q×â þ^ - >Q×âôoBñÞ
!kq|þì }kBG QyAk ïBGBG ô kõG ûkpÞ {Ò oBñÞ ïly !òýzhHG !òýzhHG !ïrürÎ õO BýG -
þì AlW ïlñâqAôo ï|úíÎoôq úG QyAk îíðBìBì >Q×â ô koô@ }kõg !?kõG þÞ BG !?{èBc
þíð {èô ô ï|úíÎ úG kõG ûlýHv^ îìlñâ !kpÞ !îüoAkõñýíø ÈÛÖ BìA óõWõíÎ òýzhHG - Jõg {èBc !Alg ôo õO òýyBG ïôo@ - !ôBâ òýÎ Quok
ÿAl¾ !kõG þãñzÚô þðlük úñd¾ «BÏÚAô !kpÞ !Bíy QHvð çG !òüoAk oBýPgA -
ô kpÞ þì úüpâ !kõG pOlñéG úíø qA ïlñâ úüpâ ...úPÚô lñ^ òüA úg@ .úGõg BÒAp^ ïBíO .úðõg õO îýPÖo þüBOôk <
ïkpÞ ûBãðôo åorG BÚ@îPzâpG !lýzÞ þì ÔýW >îP×â ô úzG ïõíO {Öpc îPyAnð < ôo BÒAp^ òÞ òyôo ÿpù^õñì -ï|úíÎ ÿBÚ@ !õãð úÞ QÖpâ îèk olÛðA .kõG }õìBg
òì úG þøBãð úü îðôA !kpÞ þì úüpâ QyAk úÞ ÿoõÇñüA «B¾õ¿hì òì BìA ï|ûlñìpy úèAô - >Q×â ô kpÞ òyôo ôo BÒAp^ ÿpù^õñì
úìBðpG òüA þÏGo úu QÎBu îýð úü !lülñg ô kpÞ îðõPG ô òýzG ïôo@ ûkpg úü BøBíy úÞ îñÞ þì !îñýHG òyôo ÕAp^ úðõg õO ûoAm þíð R|úíÎ -
,kõG ûkoõg þðõßO úü úÞ ï|ÿpù^õñì ÿBÚ@ < õO òPyAnâ IíG oBãðA !úèAô ûoAk ï|Üc !îñÞ
.kpÞ {ÞôpÖ ëôA JBùPèA óôA BO QyAk úìAkA !îðrG Ùpc îz^ ïôlÞ îðôk þíð !óõì þâlðq ô úðõg
ô òýDBK ïlìôA åorG BÚ@ úðõg ÿBø úéK qA îÞ îÞ úÞ ólülñg úG ïkpÞ Ñôpy }lÏG < >îP×â úÞ kpÞ òyôo ôo BÒAp^ ïõíO kôq
ô ïkpÞ òyôo oBãýu úü ô ÕBG ok ÙpÆ îPÖo ÈÛÖ þüBOôk !ïoAk }õg pHg úü óõyApG òíù×G óAõýè úü wýð Qícq úâA òýzhHG - !kq óõìpËð ,þÞBKBð
îPuAõg þì .îPÖo ûAoô ólýzÞ úG ïkpÞ Ñôpy !úy þì Quok þ^ úíø Alg lýìA úG -
{ùG ïkõgôo óBüpW BO ûkpƒâpƒGoBƒýìBƒÞpOkôq >îP×â úÞ ókpÞ þì ûBãð õñì òøk õO ...J@
úÞ ïkq {ùG äðq úü ô ïkoô@ok õíéüBGõì .îãG !ïoAk óõOApG ï úãük }õg pHg úü - qApñÖ êTì ï|úíÎ úÞ kõG ûlzð ïõíO îÖpc < !òýñßð QcAoBð õðõOkõg
úÞ kAk oBzÖ ô QÖpâ õíPuk ÈÛÖ ï|úíÎ |< lýDôk pOõéW ÿpù^õñì ÿBÚ@ ô lüpK }BW úÛHÆ õO ,{ÚBOA õO qA úíÎ ,òì ÿAl¾ qA|<
îÞ îÞ úÞ kõG òüA ïoõËñì !úðõgrLy@ ÙpÆ ïlük ,Bø úéK ïk ïlýuo BO ô óôpýG lìôA æBG
>îP×â BñüA úÞ ÿqôo ô ëBc BG óõ^ !îãG óõzùG {ãðo !úñÞ þì ûBãð õñì ûoAk ô ûkBPuAô úéK ÿæBG
!?úyBG !òýyBG ïôo@ lüBG ÈÛÖ - ,úPzâpG ïlñâ îP×â þì Jp úü úâA ,òPyAk þG ,ØýÏ ,pÒæ !oAõük aâ òýÎ kõG ûly
õO !õãG pOkôq îùG RBGBG óõW ôoõO -ï|úíÎ J@ ïApG BO !ókpÞ þì úPßu BW úG BW ,ôk pø
!õãG óõíùG pOkôq RokBì óõW ôo >!QÖpâ {ýO@ }ApG îèk !óõW
>îP×â ô ïkoõg ûkpg úü ,ókoô@ !óõW úíÎ ïçu -
þéýg }BøBG Bì !ûkpâpG kAõg þì oBãðA -
ÿrý^ úü ïôo@!lìôA þíðok }Al¾ ç« ¾A|<
!îükq Ùpc BG ô æBG îPÖo kôq úÞ kAk îùG ïçu JAõW êTì
ôo ûoB`ýG !òýüBK {ìkoô@ ïôo@ ïôo@ ïkõg

!kõHð lñG }BK
ôo {ìlðõzðô þüApünK ÝBOA ÙpÆ {ìkpG 50


Click to View FlipBook Version