The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Tehran Magazine is the leading Persian-Language weekly magazine in the United States and around the world.
Mr. Shahbod Noori is the Founder and Executive Director of the publishing company. In 1989 he published the first 24- page Original Bazaar Weekly.

The Original Bazaar Weekly was the first free classified and a display advertising paper published for the Iranian community in Southern California.
In 2017, after 22 years, Tehran Magazine has become one of the most popular and powerful FREE Iranian magazines in the United States and around the world. Although it mainly focuses on California, the magazine covers the United States, Canada, Europe, Asia, Australia and Middle East, as well.
(818) 881-1771
To advertise on Tehran Magazine, please contact us via email: [email protected]
www.tehranmagazine.com

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2017-12-05 13:57:41

Tehran Magazine Issue # 1062

Tehran Magazine is the leading Persian-Language weekly magazine in the United States and around the world.
Mr. Shahbod Noori is the Founder and Executive Director of the publishing company. In 1989 he published the first 24- page Original Bazaar Weekly.

The Original Bazaar Weekly was the first free classified and a display advertising paper published for the Iranian community in Southern California.
In 2017, after 22 years, Tehran Magazine has become one of the most popular and powerful FREE Iranian magazines in the United States and around the world. Although it mainly focuses on California, the magazine covers the United States, Canada, Europe, Asia, Australia and Middle East, as well.
(818) 881-1771
To advertise on Tehran Magazine, please contact us via email: [email protected]
www.tehranmagazine.com

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
6 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
8 úd×¾. ...........|..|.|.|...........|.|....QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo þHdì îüpì pPÞk - Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
10úd×¾..|.|.|...........|.|..........|..................)þzHclýÏu(úP×øîgôaýKok- & Publisher

ÿoõð lŸHùy12úd×¾................|....|............|løk|þìRBXðAoóBPýâlðqqôoàüúÞþüBølñÖpO- SHAHBOD NOORI
18-16úd×¾...............|.|.........|................................óBùW VkAõc|-|
20 úd×¾..........)þÏÚAô þèô IýXÎ(| !?lñðq þì xlc Ao Bíy ûlñü@ô úPynâ oõÇ^ BøpýãèBÖ-| )| |201 7pHìBuk| 8(| 1396 om@ 17 úÏíW | 1062 ûoBíy ïôkô QvýG |ëBu
22úd×¾..........)þuBñykõgQvO(| lýuBñzGpPùGAoóBOkõgBøëAõEuòüAúGókAkiuBKBG-|
24 úd×¾ ...............................|..)þâlðq ÿBø RoBùì(? lüoAk ZAôkqA l¿Ú Bü@-| Since 1996, Friday Dec 8th 2017 ISSUE#1062
37-28úd×¾ .......|..............................................BýðkoBñÞúyõâqA|-|
38úd×¾ .................|.......|.............................................rñÆ- (818) 881-1771
40 úd×¾ .......................................................)ûBOõÞ óBPuAk(îøõO-|
44 úd×¾ ........................................... ) oõK Jkõì.ï úPyõð þÚoôBK( êvÎ – TEHRAN MAGAZINE
46 úd×¾ .......................................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ûpøBÚ ok þéPø– PO Box 3665
48 úd×¾................................... ............................... þyqoô–
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– Winnetka, CA 91396 USA
52úd×¾....................)þøAoôkpu( lyïAþâlðqkoAôÿpãükkpìúÞîPgBñyAoôAþPÚô–
54úd×¾ ................................)ûtüô}oArâ(óBùWïkpìÿkAlWAÿBøAnÒòüpPHèBW-| WWW.TEHRANMAGAZINE.COM
56úd×¾.........|...................................)ûBOõÞóBPuAk( òìÿBHüqpvíø-|
58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-| E-mail: [email protected]
65-60 úd×¾ .......................................................BøpHg ô Bø ûpù^-
69-66 úd×¾ ..... ..................................................úünÓO ô þßyrK- Facebook: TehranMagazine
70 úd×¾.............|.................................................BøÿlñìqBýð-
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW- >óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
76 úd×¾....|........................................................ úP×ø þDõãzýK- .QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð
78 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-
|80 úd×¾ . .|......................................................... þvýéãðA {hG - .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

when subiscription start , there is no cancellation or refund

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

þãPlvýußpyPoðô qA

wÞaýøúÞQuAþÚõÛcòýèôAqA,lñÞòýìBC OóBìóAlðqpÖêý¿dOúìAkAoApíPuAôáAoõg óAoôk .koAnâþìpu QzK þèBì ÍBdèqA Ao þPhu ïBüA Bøqôo òüA Bßüpì@#
Ao Bø êÚAlc òüA lýðAõPG BO lñÞ þì QüBíc Bíy qA óõðBÚ úßéG .koAlð Bíy qA Ao ó@ òPÖpâ Üc óBñ`íø þPèBüA ÿBø Qèôk ô ëAolÖ Qèôk ÿBø }çO úíø îÒo úG ÿkB¿PÚA kõÞo
qA {ýG úËdè pø Bßüpì@ïkpì Bì þâlðq ok kõÞo òüA þ×ñì RApýSCBO ô koAk úìAkA
.lýñÞ Ì×c
ú^ óBy óApvíø þèBì RBøBHPyA pÆBg úG úÞ lññÞ þì óBÎmA Bøqôo òüA óBPuôk qA þgpG .lñÞþì þüBíð kõg êHÚ úËdè
pãük þgpG .lñøk óBüBK kõg ápPzì þâlðq úG BO lðoAk l¿Ú ûkAõðBg óq ú^ô ûkAõðBg kpì pTÞAô Qvýð ÿA úHüpÒ rý^ Bø þüBßüpì@ ÿApG ú^pâA þèBì ÿBø ÿoBýGlG ëBüpu òüA
RApSA Bøó@þâlðqôòømÿôo...ôBøàðBGrýì@lülùOÿBøúìBðôBøxBíOúÞlñüõâþì ÿApG BìA ,lðoô@ þì kBü úG îø êHÚ ÿBø úøk ok Ao Quk òüA qA þüBøqôo oõzÞ òüA óBñÞBu
þPuôk þPc .QuA ûkAk kBG úG Ao Bø ó@ þðôok {ìAo@ þPc ô QuA úPyAnâ BW úG ÿlñüByõgBð úÞ lññýG þì ûoBG àü úG ëBu lñ^ òüAokô lðA ûkpÞ RpWBùì Bßüpì@úG þâqBO úG úÞ þðBvÞ
ô kõy QyAkqBG {OoBÞ QükpÞ ÿBø þølG pÆBg úG AkpÖ wK AkpÖ lupO þì úÞ kpÞ þì ûoByA ÈvÚ Bü ô þßðBG ÿBø þølG qA þâorG îXc úG ûBâBð úG þâlðq ok óBy QuoBíì ô Bø }çO ûpíS
ok úÞ îñÞ ÅpÎ óArürÎ òüA úíø úG lüBG .lðoAk Quk òüAqA þÇéÒ RAoõ¿O úÞ þðApãük Bü úßéG Qvýð lñüByõg úÞ ó@ pG ûôçÎ ,QuA ûly êülHO Bø RoBÞ QükpÞ ûlzð QgAkpK ÿBø
þßðBG ÿBø þølG pÆBg úG ÿA úvuöõì aýø Ao Bíy .koAlðAo Bíy IéW Üc þßðBG aýø Bßüpì@
ëBu Q×ø BO Bíy QükpÞ óly JApg BG QüBùð ok .kqAlðA þíð óAlðq úG óBO þPükpÞ ô .Qvø îø oô@ ûpùèk
qBG þèôA úÇÛð óBíø úG Büô lýñÞ ûkB×PuA Bø RoBÞ QükpÞqAlýðAõO þíð úÞ lüoAk þOçßzì ô lñPvø Bñy@ Bßüpì@ òýðAõÚ BG þGõg úG úÞ þðBPuôkBG úèBÛìpu òüA ok òì QHd¾ ÿôo
oAk úylg Ao kõg þâlðq ô òøm ûkõùýG wK .lüA ûly oõzÞ òüA koAô ûqBO þüõâ úÞ lükpâ þì úÞ îñÞ QHd¾ þðArürÎ BG îøAõg þì úßéG .Qvý^ Býðk ok Bßüpì@ þüBÚ@qAo úÞ lñðAk þì
þìô lñü@þì Qyok ú^ôrüo ú^ ÿkB¿PÚA Rçßzì òüAô QuA óBüpWok þâlðq . lýñßð ÿkB¿PÚA Rçßzì Bøqôo òüA ô lðA úPÖBýð ok Ao Bßüpì@ok þâlðq ÿBøoBÞ ûAo qA ÿoBývG qõñø
pÆBg úG Bì úÞ òüA lýñÞ oôBG .lññÞ ZoBg þé¾A ûAo qA Ao Bì îýølG ûqBWA lüBHð BìA ,lðôo ô úìBð ,þñ×éO ÿBø xBíO BG úÞ þðBPuôk .QuA úPgAlðA ûpÆBhì úG Ao Bø ó@ þâlðq QýìBíO
ÿApG þâlðq IDB¿ìô þðAôo êDBvì úG Ao þèBì Rçßzì oõzÞ òüA þÚpPì òýðAõÚ òPvðAlð RBvuöõì ô Bø àðBG BG óBy þèBì Rçßzì Áõ¿g ok Bì qA ÿoõÃc ÿBø oAlük þPc
þâlðq QýñìA ô {ìAo@ Rçßzì òüA úÞ lðoAk þì oBùÊA ô lññÞ þì QHd¾ Bø RoBÞ QükpÞ
.koô@ þì ûApíø úG óBì ÿApG ÿpPzýG ÿBø úñürø îýñÞ êülHO kõg
QÖBüok Bíy qA Ao kõg ëõK ê¾A æBG ÿBø ûpùGpÆBg úG RBvuõö ì òüA lýñßð }õìApÖ .QuA ûkpG òýG qA Ao Bø ó@
pâA þPc ô lñPvø oAkoõgpG úíýG qA úíø RBvuöõì òüA úÞ kôpð óBìkBü îø qBG ô lðA ûkpÞ úG úÞ êýèk òüA úG lüBy QuA ókpÞ þâlðq ÿApG Býðk ÿBW òüpPùG Bßüpì@ ûldPì RæBüA
òüA úíø qA ô .lññÞ þì ZoB^ Ao kõg ÿBø úíýG lðpýãG wK qBG Ao óBy RBHèBÇì Bíy qA lñðAõPð êDBvìpÆBg úG Bíy þâlðq QýñìA lüoAnãð óõðBÚ qA ûkB×PuA BG BO løk þì Ao ûqBWA òüA Bíy
ÝçÆ ókpÞ êüBÖ ÿApG Bíy úÞAp^ îýñÞpßÖ óBìkõg þâlðq úG AlPGA lüBG Bì úÞ òüApO îùì Bø ókAk QukqA îÒpèA þéÎ úÞ lñÞ þì àíÞ Bíy úG ày þG úÞ þðBßìA .lPÖBýGpÇg úG þèBì
lýøAõhG úÞ òüA BO lüqAkpLG ÿpPzýG IOApì úG ÿBø úñürø lüBG àyrK óAôo úG úÏWApì Bü ô kõg ô {ìAo@òýíøonãøoqAô lýølG úìAkA þâlðq úGô lýñÞ Ì×c Ao kõg {ìo@,óBO þHvð ûBÖo
oæk l¿ýu BG þPc úÞ þÖB¿ðA BG ÿçÞô lñPvø úÞ )|Bankruptcy(þãPvßyoô ïçÎA BG úPyAkûoBGôk þíùukõgþâlðqúPHèAl¾ôoõzÞòüAÿkB¿PÚAþüBÖõßyoklýðAõPGQýñìA
êTì AkpÖqAô lülñHG Ao kõg þèBì kpßéíÎqApPÖk àü ,lññÞ þì RokBHì óBO ÿApGpìA òüA úG
.lýyBG
.lýøk úìAkA þâlðq úG ,QuA úPyAnâ òýìq úG òýìqpu òüA ok Ao {ðAlí^ qôpük úÞ þvÞ òýðAõÚ òüAqA úÞ Bø ó@ÿApG ,QuA úíø ÿApG þèBì Qhu ÿBøqôo «BÖB¿ðA úÞ Bøqôo òüA
úG úÞ òýðAõÚ òPvðAk qA þyBð ÿBø þøBâ@ôpPzýG IOApì úG þOBýGpXO BGoBG òüA úPHèA pÆBg úG þgpG úÞAp^ .QuA ûly êülHO ÿpO oAõyk ô Qhu ÿBøqôo úG lðoAlð þdýd¾ pHg
ôòømokAoóByûlññÞlýìABðôòýãñuúüBu ,þèBìRçßzìqAàüaýølñÞþìàíÞBíy Bø ó@ þüõâ ,lðA úPÖpâ oApÚ óBy|ûkAõðBg óõðBÞ ólýyBK îø qA úðBPu@ ok ÿkB¿PÚA êDBvì

.lðoAnãð BW úG Bíy þâlðq .lññÞ þì þâlðq Bßüpì@ ûldPì QèBüA ok úÞ lðA ûkpÞ }õìApÖ
QHvð kõg RAlùÏO úG þùWõO þG BG Bì úÞ Qvýð òüA òì QHd¾ ïõù×ìrürÎ óBPuôk
úPßð òüA úG Ao Bíy úWõO îøAõg þì úßéG ,îýñÞ þøBOõÞ QuBì ú×ýÊô ú^ ó@ QgAkpK úG
Qýíuo úG Bì ÿApG óõðBÚ Ao Bø ó@ úÞ îüoAk þüBø QüõèôA þâlðq ok Bì qA àüpø úÞ îñÞ IéW
QükpÞ úvuöõì àü Bü ô àðBG àü úÞ løk þíð ûqBWA óõðBÚ òýíø Bßüpì@ ok ô QuA úPgBñy
îýðAõPG Bì úÞ þèrñì òPyAk .lñÞ Iéu Bì qA Ao Bø QüõèôA òüA koAk Bì qA úÞ þHéÆ úðBùG úG RoBÞ
ô koõg ÿApG Ao Bì þâlðq úýèôA ÿBø qBýð lðAõPG úÞ ÿlì@ ok ô îýøk úìAkA þâlðq úG ó@ ok

6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

þì pXñì þvñWoBPÖo ïBXðAok w×ð úG kBíPÎA | | :qA lñOoBHÎ lñÞ|þì fpÇì Ao RBPuôpK
rýð ô þðlG êìAõÎ úýéÞ þuopG ôpñüA qA .kkpâ ok Áõ¿g úG oAokA ÐÖk úG qBýð opßì xBvcA
QvýKApO wßu ô àyrK pËð püq lüBG þðAôo .Iy
úý¾õOôóBìokúPÖpâoApÚêýédOôúürXOkoõì ókpÞoAokAïBãñøok}qõuBükokxBvcA
lülW þâlƒðq ÿqBƒu úƒñýùG QƒùW ïqæ ÿBƒø BüoAokA ókpÞ|ØÚõPìô Ñôpy ,ïBãñøok ëBßyA
.kkpâ úDAoA þvñW ØýÏÂoAokA
þñì Bü oAokA ok óõg
RBPuôpK QìçupGpSõì ÿBø þÞAoõg | |Bø|óAoBüòãè,píÞokþP×uBükok
úéXì ok ûly pzPñì RBÛýÛdƒO pƒG BƒñƒG þvñW þðAõOBð
þHýÞpO kAõì , BßüpìA ÿsõèõýG òíXðA óõýuAolÖ | | RBPuôpK Rçßzì| |
ÿpýSBO rHu ÿB^ òýñ`íø ô rìpƒÚ JApƒy ok
.lðoAk þðBÆpu ÿBùèõéu lyo {øBÞ ok QHTì
úðõã^ úÞ QuA ûly ûkAk óBzð ÜýÛdO òüA ok
ÿB^ ô rìpÚ JApy ok kõWõì ÿBùPðAlývÞA þPð@

óAkpì þvñW Qìçu ûBì ,pHìAõðlyoúGúÞþOBHýÞpOkBXüAoklðAõOþìrHƒu
>þHdì îüpì < pPÞk

QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo

kBXüA ëçgA lññÞ þì àíÞ þðBÆpu ÿBùèõéu

ok BùñO úð {øBÞ ok BùñO úð RApýSBO òüA .lñüBíð úƒG çPGA ëBƒƒíƒPƒcA òƒƒu {ƒƒüArƒƒÖA BƒƒG ok kõg ÿBø Iè QzK pG êýHu þyBÛð , QuA . kõG óAkpì Qìçu ûBì pHìAõð ûBì #
lyBG þì QýíøA rDBc RBPuôpK óBÆpu úñýìq úG .kkpâ þì pPzýG þOBPuôpK ÿBùüoBƒPƒÖpƒâ ÿBø wßÎ ÄüõÏO , úðBPuôk ÿBø þü@îøkpâ úÞ koAk ïBð "pHìôõì" B« cçǾA ïBüA òüA
ô úñýu óBÆpu , ûkôo óBÆpu {øBÞ ok úßéG }õg þâorG , RBPuôpK Qðõ×Î ëBTì óAõñƒÎ ok úÞ ÿpüõ¿O BG þÎBíPWA ÿBø úßHyok kõg ûBì ( }BPuõì ô pHìAõð úíéÞôk qA úPÖpâpG
òýÛÛdì .lññÞ þì {Ûð ÿB×üA rýð ûkôo óBÆpu úéíW qA RBPuôpK óBÆpu ô RBPuôpƒK îýƒg ÿApWA Bü Qüpülì , ûlükpâ NByõPÖ êýHu ó@ êýg úèBu pø . lyBG þì )êýHu ô pHìAõƒð
RBHýÞpO òýG úÇGAo ØzÞ BG BO lðlýìA òüA pG ëBíPcA òu {üArÖA BG úÞ lñyBG þì þüBùüoBíýG BG úÞ þüBø þü@ îø kpâ , þyqõì@ ÿBø ûBâoBÞ ólýuoApÖ BG þPyAlùGoõìA òýèBÏÖ qA þíýËÎ
lñðAõPG óBÆpu ô Bø þÞAoõg òƒüA ok kõƒWõƒì «æõíÏì BPuAo òüAok .lGBýì þðôrÖ Bùð@ úG çPGA êýßzO óAkpì Qìçu þðBuo þƒøBƒâ@ Ùlƒø kõg ÿBø þðBuo þøBâ@lñüApÖ úGpHìAõð ûBì
Bø óBÆpu ÑAõðA BG úéGBÛì ok ÿpOpSõì ÿBøôoAk ó„ Akpì qA úPulñüA úÞ þHðBW ÅoAõÎ qA þƒßƒü RBñüBÏì QýíøA oBG pƒâk ûlƒýzhG QƒÎpƒu
ôpGôo ó@BG ó@qA wK Büô óBìok ë„ õÆok çPHì .... ô QuA ûlükpâ úG Ao RBPuôpK qA QHÚApì úéíW qA úðBýèBu
.lñüBíð lýèõO ÍõÏð ÿoAlùãð Bü ô kBXüA ok þðAõO Bð lðkpãýì QÞpc ok lýÞBO koõì RBÎõÂõì qA þßü
rýð ûõùÚ óBâlññÞ Ùp¿ì óBýì qA þüõu qA ok kok . QuA þvñW úÇGAo ÿoApÚpG ïBãñø ok RBñüBÏì ïBXðA úƒG óAkpƒì ÿoô@ kBƒü pƒHƒìôõƒì . lðõy þìoô@kBü þðAkpì
}oArâ RBPuôpKóBÆpu úGçPGAqAÿpPíÞoBì@ ëArðA óôlG îuBâoA, þvñW úÇGAo ÿoApÚpG ïBãñø qA ÿpýãzýKoõËñì úG óAkpì þßyrKô þ¿hy Ao pHìAõð ûBì ÿAõƒø ô ëBƒc úƒÞ þƒíuo
ok ûly ïBXðA ÿBø {øôtKpG BñG .QuA ûlükpâ úG ólýuo ok þðAõOBð Bü ô, ) àzg ëArƒðA ( òüA óBâlñðAõg ÿApG úÞ QuA RBPuôpK óBÆpu êýHuólðBüôo kqBuþìBøûBìpüBuqARôB×Pì
þüBXð@qA , koAôoBø ûBãzðAk þßyrK ûlßzðAk óAkpìqA úPuk òüA RBüBßy ûpìqokrýð îuBâoA îülÛO JBG òüA ok þOBÎçÆA püq fpy ok IéÇì þãðAkpì ô kpì êHíu óAõñÎ úG êƒýHu .QƒuA
rÞõéâ , òýèõvðA pG pSõì ûõùÚ ok þHýÞpO kAõì úÞ ïlÎô þvñW êýì kõWô .QuA ûlükpâ }oArâ ÿBø ÔýO ûBì òüAok úÞ þðAkpìô kõy þì ûkpíy
, lñyBG þì ólG ok þƒvñW ÿBƒø óõƒìoõƒø ô Bð ÈüApy , þvñW úÇGAo ÿoApÚpG ok þüBðAõƒO : QuA ûlükpâ oBñÞ qôo 30 Rlì úG Ao kõg þyApO Roõ¾
lƒyo {ƒøBƒÞ Bƒü ÿpƒýãzýK ok Ao þƒOApƒýSBƒO {øBÞ úG úÞ kkpâ þì IHvì Ao ÿlñüByõƒg ÐüBy óBÆpu òýìôk RBPuôpK óBÆpu pG êýHu ô {üo lyo ûqBWA ô lðoAnƒâ þƒì
{ýKóAõPýìó@ÿApG RBPuôpKóBÆpuÿBùèõéu QuA óAkpì óBýì ok úüo óBÆpu qA lƒÏƒG óBÓéHì ô óBýìBc ôrW lñøk þì kõg Roõƒ¾
óBÆpu ëBíPcA Bƒùƒð@ qôpƒG úƒÞ þƒíƒDçƒÎ.
| |.lðkpâþìJõvdìpHìôõì
qA kp×ñì ô }õƒW kõƒg þƒPÞpƒc pƒHìôõƒì| |
BùñO úÞ ûkõG þPìõßc ô þPèôk ÿBø ÿlñíuBýu
àü ok 1999 ëBu qA ÿA úüpýg QýèBÏÖ IèBÒ ok
ÿBøpùy qA þßü ok úðAkpì à^õÞ þü@ îøkpâ
pHìôõì YüôpO. QuA ûkpÞoBÞ úGqBÒ@BýèApPuA
ÿpýãzýK ÿBùøAo qA óAkpì ÿqBu ûBâ@ " Ùlø BG
úPÖoô lükpãð BýèApPuA úG kôldì BùñO " óBÆpu qA
Ao þèBíy ÿBßüpìA , BKôoA , þGõñW ÿBÛüpÖA úPÖo
ÿBø QüBíc . QuA ûkAkoApÚ {yõK QdO îø
úG BO kõg oBÞ úG qBÒ@ óBìq qA QÃùð òüA úÞ þèBì
óõýéýì 170 qA {ýG ûly ûkoôA QulG óõñÞA

| |.QuAûlyûkqòýíhOoæk
«BÖp¾ þPÞpc pHìôõì úÞ QyBãðA lüBƒHð
ÝõzìkõgÿBøQüBícBGrýð óBðqQuAúðAkpì
ÿBø úðõâ úG ô lðA ûkõG QƒÞpƒc òƒüA ÙAlƒøA
ólðBüôo úG pHìôõì xBK úG úÞ þðAkpì ØéPhì
oApÚ lýüBO koõì Ao lðA úPgAkpK êýHu ô {üo
RoBHÎ úðBðq ÿBø QýèBÏÖ qA þzhG .lðA ûkAk
, lñG ókpâ , Rpy þO ólýyõK qA lðA ûkõG
}õÛñì Bùð@ pG êýHu püõ¿O úÞ .. ô pPzãðA

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE ûoAõíø þãðpÖ úWõâ kBüq Ùp¿ì.QuA ûlükpâ Tel:(818)881-1771
ûlükpâ úý¾õO RBPuôpK þPìçu Ì×c ûAook
Azita Fakheri, M.D. ÿôBc úÞ þüBƒXð@ qA þƒãðpƒÖ úƒWõƒâ .QƒuA îýO pülì óõvéüô pPÞk kBÛPÎA úG .kõíð þñýG
ûly úPhK ïpÖ ok «B¾õ¿g lyBHýì òýKõßüæ ûõùÚ úÞ ÿkApÖA , koAôoBø ûBƒãzðAk þƒÛýÛdO
American Board of Internal Medicine wG ÿpýSBOôpvñÞ Büô þãðpÖ úWõâ wu , ó@ «ç¾A úÞ ÿkApÖA qA pPíÞ %60 lñüBíð þì Ùp¿ì
þì AoAk RBPuôpK óBÆpu qA ÿpýãzýK ok îùì àvüo ÅpÏì ok lññÞ þƒíð Ùpƒ¿ì þƒÖBƒÞ
ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| òüA{øôtKYüBPð .lðoAkoApÚRBPuôpKóBÆpu
.lyBG qA úÞ ûkõG þOBzüBìq@ xBuA pG þÛýÛdO îýO
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ QÎpu ôkpâ lƒðA ûkAk óBƒzð RBƒÛýÛdO kpì 50000 ÿôo pG 2006 ëBu BO 1986 ëBu
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ ok Ao RBPuôpƒK þƒðBƒÆpƒu ÿBƒøoõƒìõƒO lƒyo
Ùp¿ì . lø|k|þì {øBÞ þøBãzüBìq@ ÿBùyõì .QuAúPÖpünKïBXðA þüBßüpìA
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ Ao RBPuôpK óBÆpu QÖpzýK QÎpu îø ôkpâ RBPuôpKqA QHÚApì
ÿôo ÿlý×ì RApýSBO îø ô lñÞ|þì lñÞ Bùyõì ok
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG ô lƒyo ëpƒPñÞ BƒG ÈHOpƒì úƒðBƒâlƒñ^ ÿBƒø|ós ëBíPcA{øBÞoõËñìúGúÞþéìAõÎpüBu| |
óBzð {øôtK òüA.koAk oõƒìõƒO îvƒýƒèõƒGBƒPƒì RBßð QüBÎo RBPuôpK ÿBùüoBíýG úG çPGA
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # ÿBøoõìõO úG çPHì ÿBø|}õì þPÚô úÞ løk|þì oApÚ lýÞBO koõì óApËð IcB¾ ÿõu qA pƒüq
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW Ùp¿ì ôkpâ ÿpükBÛƒì RBƒPƒuôpƒK þƒðBƒÆpƒu
ô þðBu@ úG rýð Bøkpì ÿApG ó@ Ùp¿ì úÞ lññÞ|þì | | :qAlñOoBHÎlðAúPÖpâ
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # ok oõìõO lyo ,QuA pünLðBßìA êßzì óôlG Ùpƒ¿ì {ƒƒøBƒƒÞ ô RBƒƒýƒðBƒƒgk ápƒƒO
ûBãzðAk RBÛýÛdO úüBK pG : þßèA RBGôpzƒì
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse .kõy|þì ëpPñÞ Bùð@ òýãñu oAõg Jôpzì úÞ ÿkApÖA Býƒðpƒ×ƒýƒèBƒÞ
úÇGAo ÿoApƒÚpƒG RBƒÏƒÖk {ƒüArƒÖA oAõg Jôpzì úÞ ÿkApÖAqA {ýGpGApG 2 lñPvø
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# qA lðAõPýì opßì ëArðA ô þvñW úÇGAo : þvñW þì RBPuôpK óBÆpu pýâok lñPvø þèõƒíƒÏƒì
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA #
.lðõy
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # þüAnÒ îüso : þüAnÒ ûtüô úìBðpG kBhOA| |
QuõK ókpÞ RôApÆ {üArÖA Ao RBPuôpK óBÆpu pƒÇƒg þƒGpƒ^pƒK

QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # ûlÒ óôok ok ArðBÆpu êìAõƒÎ ólƒy úƒPyBƒHðA úünÓO úéXì ok úÞ þyoArâ úüBK pG .løk|þì
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # QGBS úPHèA .koô@ êíÎ úG ÿpýâõéW RBPuôpK qA ÿpýãzýK ok þüAnÒ îüso pýSBƒO pƒG þƒñHì
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # àüpy òülñ^ BG þvñW úÇGAo òPyAk ûlükpâ QüBÎo , QuA ûly ûkoô@RBPuôpK Rçßzì
okAoRBPuôpKóBÆpulðAõOþìRôB×PìþvñW qA õéíì ô þGp^ îÞ kAõì ÿôBc þüAnÒ îüso
õì }rüo óBìok # pÆBg úG( .løk {üArÖA l¾ok 40 BƒO óAkpƒì kAõìôrìpÚ QyõâqArýøpK , ûõýìô RBXürHu
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # úéÛPñì ÿBƒùüoBƒíýG úƒG çPGA àƒvüo {ƒüArƒÖA ÿB^ , þéÞApGô îéÞ êâ qA ûkB×PuA , ÿpèBÞpK
)þvñW êÚA lc úGô ÿkô , ÿA òýìBPüô , Büõu , rHu
(818)343-0101 þüBýíýy kAõì BG xBƒíO {ƒøBƒÞ| lðAõPýì , þÖBÂA îývéÞ ô þñHè Ùp¿ì ólýðBuo
, kõÞ , àýPuæ lñðBì: Èýdì ok Aq|óBÆpu úƒG çPGA ëBƒíPcA {ƒøBƒÞ ok Arƒu úƒG þƒzÛƒð
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 þgpG úýùO ok úÞ ,îýìkBÞ rýð ô Bƒø þƒñPÖBƒG ûly úP×â .lñyBG úPyAk RBPuôpK Rçßzì
êìBÎ lðAõO þì úÞ koAk kpGoBÞ ÿpOBGô BøsBýè@ ókõG AoAk QéÎ úG rýð þøBì Ùp¿ì úÞ QuA
corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO óBƒÆpƒu kBƒXüA ok qBƒPzýK ô ûlƒññÞ lƒÏPvƒì Ao RBPuôpK óBÆpu úG çPGA ëBíPcA 3 BƒãƒìA
ïôAlì ïBXƒðA ûpƒgæBƒG ô lƒñƒyBƒG RBƒPƒuôpƒK | |.løk|þì{øBÞ
9 .þyqoô RBñüpíO lyBG þì àñüqpËð qA þñÒ úÞôlÞ îhO
óBüBK úý¾õO «BüõÚ ó@ qA ÜyBÚ 2-3 úðAqôo Ùp¿ì

|óApùO úéXì

ÿpýâ ûoBñÞ Bø ÿpýâ ÿAo qA BO lðkõG úPuAõg îø äuô kq þì àPÞ Ao ó@qôo pø úÞ QyAk
òí iuBK ok rƒýƒð kõƒñƒùƒG kõƒÏƒvƒì|.lƒñƒñƒÞ úG BO kAk þíð óBzð kõg qA þéíÏèA wßÎ aýø
ok Ao ÈéÒ QüAôo òüA úÞ úPyõð þøAõgonƒÎ ok äu úÞ qôo àü BìA .lupG {üAnÒ ô J@
| |.QuAûlðAõgþüBW ÿôqBG ô lüpK óBùâBð kõG ókoõg àPÞ ëBƒc
úG êülHO qôo òüA ÿqBXì ÿBø úßHy úðB×uCBPì olK .kAkoBzÖô QÖpâ óAlðk úG îßdì Ao ïolK
óBzðô ïBð þG ÿkApÖA qôo pø úÞ ûly þøBãüBK BG BO QuAõgô kpÞ Al¾ Apì äuqA þüBøo ÿApG
ôÿpñø,þãñøpÖ,þuBýuÿBøúhvðïkpìÿApG óõ^ .ïoô@ok ÿBK qA Ao äu ôA ÿpíÞ údéuA
rýð ÿA ûlÎ ô lñvüõð þì Qìçu ô QyAlùG BGolKîñÞûkB×PuAúdéuAqAúðõã^îPvðAkþíð
BG úP×ø îg ô aýK okïoBù^qôo

oõzÞok wßu úÏWBÖ

úüpzð ok úÞ þyoArâ ok qôpìA#
úÞ ïlðAõg ûly NB^ QvK òPãñyAô
óBðAõW òýG ok ô óApüA ok qlüA ÿoBíýG
úPynâ ëBu YñK úG QHvð l¾ok êù^
kõWô úG Ao þðApãð òüA ô úPÖBü {üArÖA
òüA xôpüô úG ÿpPzýG kApÖA úÞ ûkoô@

.lðõy ûkõè@ûlñzÞô áBðpÇg ÿoBíýG
.lðpünKþìAoBøó@ôûlyúuõuô AopýOòìôkpÞþèBcòìúGQyAkúÞÿoAqëBc
qõñø úÞ þèBc ok äu ûpgæBG BO ïkpÞ àýéy
þì ûoAõÖ ó@ qA óõg ô kõG {ðBøk ok ïolK ÿôqBG ïôk qôo þzHc lýÏu lídì
Ao õÚB^ ûpËñì òüA ólük BG òì .kAk óBƒW kq | | ïõéËìô îèBÊ QüBßc
BO îPÖo äu ÿBø óAlðk ÕApu úG ô îƒPyAkpƒG |[email protected]|
îèBu Q×ø óBìq ó@ .ïqBu Bøo Ao ïolK Quk qA þƒíéýÖ ólƒük BƒƒG qôpƒƒìA#
Bíy îø qõñø ô :Q×â óAõPu BXñüA ok | .kõG åpì< ïBð úG >þßvðæõK òƒìôo< ëôA qôo
óBPuAk ûlñvüõð }çO kBü úG >ûrýyôk pHìBuk ûBì| |qA ëBHÛPuA
| |!lýñÞþìàýéy úƒñýìqok >óBƒíÖoôk êüo@< îéýÖ òüA
.QuBW òýíø úPßð :kAk iuBK ÿlñO BG óAôpu úðB×uBC Pì úÞ ïkBPÖA Qðõzg BG ûqoBƒHì úG pHìBuk ûBì úG óly koAô BG#
ok BìA .ïoõHXì îøqôpìAô ïkõGoõHXì óBìq ó@ ûlýupð úXýPð úG ÿA ûqoBHì òýñ^ óõñÞBO ëBu BG îÞ îÞ lüBG úÞ îüA ûlýuo þðBìq
Quk qA Ao {Puk úzýíø ÿApG ïolK óBýì òüA koAô ô îƒýñÞþƒËƒÖBƒcAlƒg 2017 ÿkçýì
îølG Quk qA Ao ÿrý^ ú^ òì îø qôpìA .kAk | | .QuA ûqBO RæõdO BG úÞ îüõy ÿlƒülƒW ëBƒu
koAk þuBýu úHñW pPzýG ô QuA ûApíø ÿA
!Qvýð ïõéÏì
úÞ þñýPðAso@ úPvWpG ûlñvüõð óBíÖoôk êüo@ | |.þøBÖoô ÿkB¿PÚA BO
óõñÞA îø kpÞ qBÒ@ ÿoBãð úìBðqôo BG Ao }oBÞ ,óBýðApüA ÿApG úƒÞ QƒuA þƒøBƒì pƒHìBƒuk ûBƒì
qA þßü ok ô QuA pzG ÝõÛc óæBÏÖ qA þßü ÿkBy ô îùì ÿBøqôo BG óBýdývì ô óBükõƒùü
>áôk< ïBð úG Bßüpì@ ÿBø ûBãzðAk òüpOpHPÏì þßévìô ïApì úG úWõO BG wÞpøô QuA ûApíø
úG ôA .lñÞ þì wüolO >ïBøoôk< pùy ok ÐÚAô .kpG þì Rnè ûBì òüA qA koAk úÞ
ûlñè@oôkAõèBu oBñÞ ok þuBýu QýèBÏÖ êƒýèk
wKô kpÞ þì þâlðq úðBý×hì Roõ¾ úG þOlì
Bßüpì@ úG úvðApÖ ô lñéø ok QìBÚA þƒOlƒì qA
.kAk úìAkA BXñüA ok Ao þâlðq ô kpÞ RpWBùì

| | ïõuqôo
ÈéÒ ÿBøBÎkA
ÿôo ó@ xBßÏðA ô ÈéÒ ÿBøBÎkA#
úP×â xBuApG Ao kõg }oArâ QvK òPãñyAô| | úÞúPÖBü }pPvâóBñ^ ÿqBXì ÿBø úßHy
úýùO óApüA óBìokô QyAlùG RoAqô óôBÏì ÿBø ÿApG Ao ÿpHg fpÇì ÿBø ûpù^ þPc
qA þyBð Ao qlüA ÿoBíýG Ñõýy QƒéÎ ô ûkpƒÞ úéíW qA .kqAlðA þì ïAk úG ó@úG kBñPuA
ûkpÞ ïçÎA ZAôkqA qA {ýK óBðAõW þvñW ÈGAôo úÞ kpÞ ûoByA þÇéÒ QüAôo úG óAõO þì
JBXc ú^pâ óApüA þéÏÖ Qìõßc ok .QƒuA ÿpHg ûpù^ kõñùG kõÏvì ÙpÆ qA ApýgA ëõEvì óBâlñvüõðpãük lñðBì úG óBíÖoôk êüo@ úG Ao óBýðApüA úÞ koAkpG ok Ao Aléü Iy pHìBuk ûBì
þvñW ÈGAôo ó@ RAqAõì úG BìA ûlƒy ÿoBƒHWA Ao pøôpÖ õPupK ô QÖBü oBzPðA þu þG þG pø ok úÞ úPyõð úìBñzüBíð ô JBPÞ ûk qA {ýG þì óBíùì ëBu Iy òüpO þðæõÆ ûp×u QÖBýÂ
ûlýuo kõg ZôA úG þyôpÖ òO þPc ô úðBý×hì ô pýãðBùW }okBì ô olK êPÚ kpãèBu ok Bø óBvðA úýéÎ Bø óBvðA Qðõzg úG Bùð@qA ïAlÞ )BÞõñc( kõg kBýÎA ëBHÛPuA úG óBükõùü .lñÞ
QHd¾ úÞ QuA þèBcok þÏÂô òýñ^ .QuA ûõßy BG Ao eývì lèõO Iy óBýdývì ô lðôo þì
óApüA xoAlì ô Bø ûkAõðBg ok wßu qA ókpÞ | | .lðBXðopøôpÖ úðAôpK | |.QuAûkpÞïõßdìAoó@ôúPgAkpK òýñ^ úG óly pPßükrð BG .lðpýâ þì òzW ïBíO
þÚçgA kBvÖ þèô kôo þì oBíy úGõGBO àü qõñø úÞ kõG ûly þÎlì þyoArâ ok kõñùG kõƒÏvì ókõG îèBÊ úG >QìôBÛì úðBâ úu< JBPÞ ok ôA konâ þì Bøqôo òüA ok úÞ ú`ð@ úG þüBøqôo
ô úÓý¾ ÿBø óAõñÎ püq þPc þƒyôpƒÖ òƒO ô .QuA ûkAk ÿCAo þíOBg lídì úG pøôpÖ úðAôpK .kõG Qðõzg ëBíÎA }oBÞ úÞ úPgAkpK þðAôpu
þìçuA JBXc ûBñK ok qôo úG qôo lý×u ZAôkqA õPupK {ñÞAô BG úé¾BÖçG ÿpËð oBùÊA òýñ^ ÿqôoõglñOô òzg óAôpu úÞ ûlì@ JBPÞok .ly løAõg ûoByA
kõñùG ÿBÚ@ :QyAk ïçÎA ô ly ôpGôo pøôpƒÖ ô lñýzñGôA krð løAõg þì {Pukpüq óAõPuqA
| |.QuA{üArÖAëBcok úG râpø ïokBì úÞ BXð@ qA pËð oBùÊA òüA þìApâ
qlüA ÿoBíýG Ñõýy ûoBGok óApüA þéÏÖ Qèôk Apüq QuA iüoBO êÏW ûkAlð ÿCAo þíOBg lídì .klñHG îø Ao ok
ÜüorO äðpu qA klÏPì ûkB×PuA úÞ ûkpÞ ïçÎA ok ô lñPyAlð oôBG Ao îPvýu òüA ïokBì ô olK ô kõG oArýG óAôpu Qðõzg qA úÞ óAõPu qA óAôpu
kõy þì ÝB^BÚ óBPvðBÓÖA qpì qA úÞ òýDôpø ïkpì qA BøpøôpÖ QüBu ok óBzüBƒø úƒýƒìçƒÎA þðBPuAk úG QuAõg QyAkpHg ó@qA îø óAôpu
úG óAõPu .lñÞ }õâ Jõg lñÞ þì ØüpÏO úÞ
þãu }olK :Q×â óAôpu ô QÖpünK oB^Bƒð

lüpýãG xBíO )|818(300-4793 ûoBíy BG ”þzHc lýÏu lídì“ ÿBø JBPÞQÖBüok ÿApG 10

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
| |pg@qôo îðBg àü BìA ,ûly qlüA ÿoBíýG qôpG IHu
| | åpìqA wK ëBu þu < kAlìA ûôpâ QüõÃÎ úÞ þðApüA àyrLðAôo
òýñ^ koAk ûlùÎ úG Ao > Bø }qoA BýcA òíXðA
>péPvÞoõOo@< ÙôpÏì ûlñvüõð qA|# {üArÖA úÞ úP×â ô ûkpÞ IünßO Ao þüBÎkA
ëBu þu ó@ òPì úÞ ûly pzPñì þGBPÞ òüA qôpG IHuoõzÞokoBXñøBð þvñW ÈGAôo

| |.QuA ûly AlýKôA åpìqA wK .QuA ûly ûlñzÞ ÿoBíýG

| | îXñKqôo
!BøokoBýéýì ÿoBPÖpâ
qA úíø Bøqôo òüA úÞ>ÿoBPÖpâ<#
ÿBø ïk@úG p¿dñì BùñO lñèBð þì {Puk
.Qvýð oBíýG Bü ô oBßølG ,oBßýG ,ëõK þG
Ao óBzèõK JBvc úÞ rýð þüBøokoBýéýì
úG ÉõGpì ÿBø ÿoBPÖpâok óBñ^ lðoAlð
Yñâ BG þPc úÞ lðA ûly ÝpÒ óBykõg
Bø ó@ ÐÖo ok lñðAõO þíð îø óBzðôoBÚ
| .lñyõßG

ûlì@ Býðk úG óBPuoBXì ok ú^pâ péPvÞoõOo@
úG ólñè ok ô QÖpâ Ao wýéãðA QýÏGBO BìA kõG
qA úÞ kõG ÿoBãð úìBðqôo ôA .QgAkpK QýèBÏÖ
þì oBíy úG îvýðõíÞ Qhu pu óAoAlÖpÆ
úG õßvì ÿBø ûBâkAk úcõHdG ok BìA .QÖo
AlW BG ô kpG þK QvýðõíÞ Jrc Jphì QýøBì
þPy@ òý×èBhì qA þßü úG êülHO ó@ qA óly
l óæBÏÖ qA þßü ô îývñýèBPuA pünKBð
| |.lyQvýðõíÞ
äñW ô ÿoAk ûkpG úýéÎ ÿkBüq ÿBø JBPÞ ôA þðBW< úðBìq ÙôpÏì ÿBøokoBýéýì qA þßü|
ûoBGok ûly AlýK úÞ ôA pýgA JBPÞ ô úPyõð BGqôopøúÞQuAkôõýèBøÙôpÏìpãüqBG>Nk
ok óByokBì ô olK úÞ QuA ÿpWBùì óBÞkõÞ þìpHgqôoàü.kõyþìôpGôoÿAûqBOêßzì
òüA .lðkõGpýuA Bø QvýðõíÞô Bø ÿqBð Quk æBGîøþéìîýOlcqA}AúðAqôoZpgúÞløk
aýø ô kõG ûly úPyõð úd×¾ 266 ok JBPÞ þìôpGôo {ÛGBu óq QüBßy BG qôo àü !ûkq
ô NB^ úGpÂBc QÚô óBíÞBc xpOqA ÿpyBð àü !kq þì àPÞ IOpì Apì þðBW úP×â úÞ kõy
Quk úG JBPÞ òPì úßð@ BO kõHð ó@ oBzPðA Ao }olK RBýèBì ûoAkA úÞ lñÞ þì ïçÎA qôo
þðBãüBGAoó@ôkBPÖAjpu{OoAôBøQvýðõíÞ Ao {üBø úðBg qA BO oB^ úu lüBG ô ûkoô@ok
.lðkpÞ ûpgæBG ô !lølG RBýèBì ûoAkA úG BO lyôp×G
oBâqôo{GBPÞNB^ïlÎqApSCBOBGpéPvÞoõOo@ îuApì rìpÚ }pÖ ÿôo Qvì Qvì îø qôpìA
óBÆpu ÿoBíýG êýèk úG úßð@ BO lðAonâ þì oBÇÚ ok êPÚ< ïBð úG {íéýÖ òüpg@ {üBíð
åpìqAwKëBuþuBìA.kqþzÞkõgúGQuk {ñýËÖBdìpâAúÞlypøBÊ>ÝpypývèAÐüpu
ÿôoõy pýøBíW kBdOA þyBKôpÖ ëBHðk úG ô ôA ÐíW òýGoôk ÿõéW lðkõG úPÖpãð Ao ôA
.á ûly þðBãüBG kBñuA úG þðBíè@ óApãzøôtK ûpürW àü úßð@BGôA .ly þì BK úéÞ óAoBãðpHg
úPyõð ólük BG ô lñPÖBü þupPuk .J .å QgAkpK pG ûôçÎ lðAõO þì ô koAk BìBøBG ok
.lðkpÞ ó@ pzð ô NB^ úG ïAlÚA péPvÞoõOo@ oArø l¿ýu ÔéHì úG lñìoBÞ êù^ úðBøBì ÝõÛc
RApÆBg úG ÉõGpì rýð JBPÞ òüA qA þzhG óõýéýìôk úÞ rýð Ao }kõg úðBøBì ZoBhì oæk
úG ïõßdì óBìq qA ûlñvüõð úÞ kõG þÞBñPzcô þì ô QuA QcAoBð qõñø lñÞ òýìBO QuA oæk
.QyAkkBüúGþuõuBWïpWúG{ðlyåpì òPyAk BG ô ïA ûly ÝpÒ Bø ÿoBPÖpâ ok lüõâ
qA {ýK úÞ kõG ÿA ûlñvüõð péPvÞoõOo@ pø ô þðBLíÞ lñ^ ,þdüp×O ÜüBÚ ,BíýKAõø
óBPuAk òPyõð pßÖ úG pãük óBâlñvüõð !ïoAlðoApÚôïAo@qõñøïoAkQuôkúÞÿrý^
þüBøJBPÞôkBPÖABøoõOBükçâôxõÞBOoBLuA ôk ô ûkpÞ ZAôkqA oBG Q×ø ú^pâ Nk þðBW
óBPuAk BG ûlðBìoBâkBü úG úñýìq òüAokôA qA úÞ }kõgÿBýðkokôQuBùñOqôpìABìAkoAklðqpÖ
ok úÞ BøoõOBükçâ ô xõÞBOoBLuA ÿBø îéýÖ ÿpHg Býðk ó@ óôok qA þvÞ úÞ lñÞ þì pýu
.koAk ÿkBüq RôB×O ûly úPgBu kôõýèBø ...koAlð

óApùO úéXì

úG ó@ ÿBW úG Jõg òürãüBW àü Apüq ,lýyBG løk|þì ûqBWA Bíy úG úÞ koAk kõWô úðAlñíyõø | | lqôøok|þàìüRúÞBXþðüAoBøólBñPÖýpâOlðq ||
ûkBÏèA ÝõÖ òürãüBW òüA .îýñÞ|þì þÖpÏì Bíy oôBG.lýñÞòyôo{O@ëõíÏìpýÒúéýuôàüBG
ÿApG ÈÛÖ Bø|þÏíy kAlì .QƒuA þƒÏíykAlƒì wLý^ qA ûkB×PuA BG lýðAõO|þì Bíy úð Bü lýñÞ
îø ÝpG óly ÐÇÚ ïBãñø Bø|ó@ ,lñPvýð þyBÛð BùñO !þñýìq Iýu wLý^ ,úéG !lýñÞ AooBÞ òüA
Ao Bø|ó@ Ðíy ÿBW úG lýðAõO|þì ô lðoAk kpGoBÞ BGwLý^þíÞúÞQuAòüAlýñßGlüBGúÞÿoBÞ

.lýñÞòyôo úÞ lýðAlG QuA ïqæ .lüpHG p×u úG óBƒOkõƒg
|| {O@ lðAõO|þì úðBdH¾ RçÒ ô ÿoõÖ ÿBø|ëkõð
Bø úñÞókpÞoôk-|7 lýñßð }õìApÖ òüApGBñG lðoAk úãð oô úéÏy Ao oõÇ^ úÞlüpýãG kBü lýðAõO|þì BìA ,lýñÞþñýG {ýK Ao lG RBÚB×OA lýðAõO|þíð râpø Bíy #
êãñWok Ao êìBÞ qôo àü lüoAk l¿ÚpâA ûlðq wðBy úÞlüpýâ|þì kBü Ao þüBølñÖpO BXñüAok .lüpHGok úG îèBu óBW lG ÿBø|QýÏÚõìok
koAk ÿkBüq ëBíPcA úÞ lýðAlG lüBG ,lýðAonãG !lüpHG îø ëkõð þíÞ ,wLý^ ûApíø {üArÖA ... ô óBÖõÆ ,úèrèq ,êãñW ok óly îâêTì þ×éPhì ÿBø|QýÏÚõì ok Ao Bíy ólðBì
RBðAõýc Bø|úñÞ .lññÞ úéíc Bíy úG Bø|úñÞ úÞ |
.lñøk|þì
þÎBÖk úéýuô óAõñÎ úG lýéÞ-|5
ÿBø|ÿoBíýG êìBc Apüq ,lñPvø þÞBðpÇg oBývG oBì@úÞ lýñÞoõHÎ ÿA|úédìqA lüoõHXìpâA
îýñÞ|þì úý¾õO ,QuæBG ó@ ok QüBñW ô ïpW Ao oBÞ òüA ûqBWA Bíy úG J@oBzÖ óõ^ ,lýñÞ qBG
pø Bü þñíüA lñGpíÞ BG ÅõÎ ok .lƒøk|þƒíƒð
lýñÞ þÏu lüoAk òýyBì ok úÞ ÿpãük úéýuô
ókpÞ qBG ÿApG Ao kõg QÚô ô lýñßzG Ao Bø|úzýy
.lýñßð ØéO ok

àü .lñPvø ôkApéÞ IO ô îüæ êTì þÞBðpÇg Rçíc ok úÞ lýyBG úPyAk óBOkõg BG ÿrý^ úPvG ÿBø|Quk-|3 oBãýu BGõÚB^ QgBu-|1
kõWô óAõýc òüA ókpÞoôk ÿApG úðAlñíyõø ûAo Qvýð ïqæ .lñÞ QËÖBdì Bƒíy qA þƒèBƒíPcA Ao Bíy ÿBø|Quk BGo ïk@ô lüly ûkõGopâA ÿpu àü úGqBýð ,lüõy îâ QÏýHÆokpâA
Qgok òÒôo lüoAk qBýð úÞ ÿrý^ BùñO .koAk îø lýéÞ þPc .lyBG äñ×O Bƒü õƒÚBƒ^ BƒíPc oApÖ ÿApG úðAlñíyõø ûAo àü ,kq ûpâ îƒßdì úPHèA ô J@ ,ûBñKpu àü ,lüoAk þuBuA ÿBørý^
ëõédì úýùO ÿApG .QuA J@ ÿoAlÛì ô ÿBƒ^ kBü lüBG BìA .kqAlñýG ûAo Ao óBOoBÞ lƒðAõƒO|þƒì òEíÇì lüBG AlPGA oBÞ òüA ÿApƒG .koAk kõƒWô BPvð J@ ÿoAlÛì ô ûBñKpu àü ókpÞ AlýK .õÚB^
ôk úG àü QHvð úG Ao J@ô þPgok ÿB^ òÒôo óBOkõg qA ÑBÖk ÿApG oõÇ^ Ao lýéÞ úÞ lüpýãG òýèôA .lñPvýð óBPßükrð óBüBGo ïk@ úÞ lüõy lýyBG úPyAlð õÚB^ pâA BìA ,QƒuA pƒO|QƒcAo
ô Bø|xBHè ÿôo Ao ê¾Bc ëõédìô lýñÞ IýÞpO óBPðBPzãðA òƒýG Ao lƒýéÞ lƒüBƒHð .lƒüoAk úƒãð BO Ao óBPPzì úÞ QuA òüA lýñßG lüBG úÞ ÿoBÞ QgBu !lýñÞ QuokõÚB^ oBãýu BG lýðAõO|þì
úãð îýÛPvì QùW àü ok lüBG úßéG lüpýãG oBÞ òüA .lýñÞ ûpâ îßdì kõy|þì úÞ þüBƒW BìA ,QuA óBu@ oBãýu BG QÚõì ÿõÚB^ àƒü
.lýñÞ ÿpLuA óBPüBø {×Þ lýðAõPG BO lýñÞ koAô Ao IuBñì oBzÖ ô lüoAk ÈvHñì Bíy aì ÿBø|ú`ýøBì kõƒy|þƒì UƒÎBƒG lðAõO|þì oBãýu ÿõÚB^ úƒÞ lƒyBƒG óBƒPuAõƒc
| óBýì qA ô lýñÞ êy Ao óBPPuk wLu .lƒðõƒy qA õÚB^ QgBu ÿApG !lyBG ûlðpG ô rýO oBývG
.lýðrG úGp Ao óBPPuk ûkoõg ûpâ óBP`ì oôk úÞ þƒGBƒñÆ ûqBWA ô lýñÞ òyôo Ao ó@ pPéýÖ lüBG AlPGA oBãýu
óBÖõÆ-|8 | QzãðA BG ,Qgõu úÞ þðBìq .kqõƒvG lƒýøk
ÿBø|ûqBu Bü êK püq lüBHð râpø óBÖõÆ ïBãñø .lýzßG óôpýG æBc .kpýãG êßy BO lýøkoBzÖ AopPéýÖ wýg
?lüoAlð Ðíyô úPÖo ÝpG-|6
.lPÖA|þì ÝB×OA kBüq ÝpG þÏÇÚ Bø|qôo òüA .lüoAk rýO ÿõÚB^ àü Bíy

lýñÞòyôo {O@ÿA|úÖpc àü êTì-|4
ó@qA ûkB×PuA BG úÞ lüoAlð ÿA|ûkBì aýøpâA
lñÖpO àü .lýupPð ,lýñÞ òyôo {O@ lýðAõPG

ûkBu îø ó@ êýèk .lüõy óBùñK pãük þßýÖApO ûly ÝpÒ òýyBì àüok ókBPÖApýâ-|2
ôpÖ þPcAo úG óBÖõÆ ok Bø|ûqBƒu òƒüA .QƒuA ok ókBPÖApýâ úÞ lññÞ|þì pßÖ ïkpì pPzýG
Qƒíu úƒG lƒýðAõƒO|þƒì ÅõƒÎ ok .lƒðrƒüo|þƒì ÝB×OA Bø|îéýÖok ÈÛÖ óly ÝpÒ ëBcok |òýyBì
þâlñðAo lýuBñy|þì úÞ þøBãøBñK òüpO|àükrð kApÖA ,úð Bü lýñÞ oôBG ,ëBc òüA BG .lPƒÖA|þƒì
,ûly pük ÿkBüq oBÞ òƒüA ÿApƒG pƒâA .lƒýƒñƒÞ þÏÇÚ ,Ðíy ókpÞ òyôo BG lñðAõO|þì úíø BìA oBPÖpâ QýÏÚõì òüA ok úƒÞ lƒñƒPƒvƒø ÿkBƒüq
Ao þñíüA lñGpíÞ ,lýñÞ ØÚõPì Ao óBPéýHƒìõƒOA xpO ,ëBc òüA BG .lññÞ êídO Ao Iy ok ÝpG Bø|ó@ qA þéýg ,ó@ qA pOlG þPc ô ;lðõy|þƒì
BG Ao óBOpu ô lülñHG Ao Bø|ûpXñK úíø ,lülñýG úðBgok îø Ðíy úÞ kõy|þì Ñôpy þPÚô þÏÚAô óõƒ^ ,lƒƒðA ûkpƒƒì Bƒƒø|ꃃýƒHƒìõƒƒOA òƒƒüA óôok
òýñ^ ok pâA .lññÞ oApÖ lüBG oõÇ^ lñPvðAk|þíð
.lýñÞQÊB×cÿrý^ óApãð ûoBG òüA ok lüBHð BìA .îýyBƒG úƒPƒyAlƒð Ao ok lýñßð þÏu þPc ,lükBPÖA pýâ þPýÏÚõì

12

TEHRAN MAGAZINE QÎBu úGpÛÎ lýPvø þèBíy ûpßíýð ok pâA Ao oBÞ òüA lüBHð râpø BìA .kõy ÙpÆpG óBPýãñzO Tel:(818)881-1771
òýG úÞ ÿA|úÇÛð .lýñÞ qApO lýyoõg BG Ao oBíy ÿoBíýG úG pXñì QuA òßíì óõ^ .lýñÞ
óByoBÞ òüA úÞ lñðAk|þíð æBíPcA ô lðôo|þì kpýâ|þì oApÚ oBíy QÎBu úGpÛÎ ô 12 QÎBu qBýð þÏÚAõì òýñ^ok .kõy þìpOõLýø áBðpÇg |
Bø|úéK qA pâA Apüq .lyBG òüpÖ@ úÏWBÖ lðAõO|þì þGõñW ûpßíýð ok pâA ô ;løk|þì óBzð Ao JõñW Ao ÙpG AlPGA .lüoAk ÙpG ÿoAlÛì ô álñÖ àü úG ÝpGô lÎo óBÖõÆ-|9
úÞ QyAk lýøAõhð ÿrý^ aýø lýP×ýG òýüBK Ao lü@|þì óôpýG ú`ð@ wLu ô lýñÞ Jôm áBñupO oBývG ÝpG ô lÎo ÿBø|óBÖõÆ
Quk úG Bíy .lýyBG úPyAk þñìA kôpÖ ó@ ÿôo .lýñÞ qApO lýyoõg BG Ao 12 QÎBu lüly îâ Ao p×ð óAoArø óBW ëBu pø óõ^ ,lñPvø
ÿôo Bø|úéK qA ókBPÖA ïBãñø úÞ lüoAk qBýð óBPüBø ólýyõð êGBÚ ûkõè@J@-|14 .lýyõñG Qvýð ÿolñO óBÖõÆ òüA ÐÚAôok BìA .lðpýâ|þì
úéK qA IýW ok Quk òüApGBñG ,lýüBýG kôpÖ Bø|ó@ úèrèqpGApGok QËÖBdì-|12 óBykõg RBøBHPyA úßéG kpýâ|þì Ao kApÖA óBW úÞ
úG lüBHð râpø lüly îâ óBGBýG ok pâA qõñø úÞ lñPvø þÏýHÆ ÿBø|ûlülK Bø|úèrèq ûlülK òüA úG QHvð oõÇ^ lñðAk|þíð úÞ QuA
.lýüBýð òýüBK àü .lýyõñG ûkõè@ J@ úÞ lýøk ûqBWA óBOkõg úÞ QuA êýèk òýíø úG .lñPvýð þñýG {ýK êGBÚ ïBãñø óBPðBW Ì×c ÿApG .lñøk óBzð {ñÞAô
|| | .lýðAlG Ao rý^ ôk úÞ QuA ïqæ ÿolñO óBÖõÆ
Ao ûkõè@ J@ lýðAõO|þì úÞ koAk kõWô ûkBu ûAo ïBãñø úÞ QuA òüA úPßð òüpO|îùì ô òýèôA
ÝpPdì óBíPgBu-|19 lý×u úGqBýðoBÞ òüA ÿApG .lýñÞ ólýìBy@êGBÚ lñéG óBPgok Bü Bø|ûqBu püq râpø ÿolñO óBÖõÆ
pýâ óBíPgBu àü ÿqõu {O@ ok pâA êgAk Ao ûlññÞ lý×u ûpÇÚ lñ^ !lüoAk ûlññÞ òýñ^ JnW ÝpG ô lÎo Apüq ,lüõzð óBùñK
úG óõðBÚ àü ókpÞ ëBHðk BG lýðAõO|þì lükBPÖA QÎBu îýð lýøk ûqBWA ô lürüpG ûkõè@ J@ ÿpÇG lýPvø óôpýG pâA òýñ^ îø .kõy|þì þüBýyA
,lüôpG òýüBK< :lüpHG ok úG îèBu óBW þPcAo ókoõg ÿApG Ao ûkõè@ J@oBÞ òüA .kõy òýzð úO .lýñÞ ûkB×PuA óBOlñíyõø þyõâ qA lüBHð

BO ÐÚAõì òüA ok úÞ þñÏì òüA úG >lüôpG óôpýG .lñÞ|þì pÇg þG |
qA Zôpg ûAo ëBHðk úGô lýðBíG òýüBK óBßìA lc || òíùGpüq ókBPÖApýâ-|10
Ðüpu þéýg lüBG lükBPÖApýâ òíùGpüqpâA
.lýyBG óBíPgBu lýzßð óôpýG AoõÚB^-|15 ;lýøk RBXð Ao óBOkõg lýðAõPG BO lýñÞ êíÎ
Büok ûlñÖBßy óBüpWok ókBPÖApýâ-|20 úG þvÞ pâA úÞ lññÞ|þì pßÖ ÿkBüq kApÖA
pýâ óBüpW òüA ok úÞ ÿkApÖA qA ÿoBývG |

lñÞ|þì pOlG Ao ÈüApy úÞ lññÞ|þì ÿoBÞ lñPÖA|þì óôpýG Ao õÚB^ AoõÖ lüBG kpÞ oApÖ ô kq õÚB^ Bø|ó@ Quk qA Ao kõg óBW úèrèq pSA pG p×ð óAoArø òýèôA ,lükBPÖA pýâ òíùG püq þPÚô òüApGBñG
óBüpW ÙçgpGlññÞ|þì þÏu úÞ QuA òüA ó@ô kApÖA òüA .lðpýãG xBíO wðAsoôA BG ô lñzßG lðAqpè Ao Bíy þâlðq êdì úèrèq pâA BìA .lñøk|þì .lýñßð QÞpc úÞ QuA òüA lýñßG lüBG úÞ ÿoBÞ
.lññÞ Bñy êcBu ÙpÆ úG BíýÛPvì ô ûlñÖBßy Fþy pø Bü õÚB^ ólýzÞ óôpýG úÞ lñðAk|þíð òýìq þPÚô ?lýñÞ Ì×c Ao kõg óBW lüBGoõÇ^ .lýñÞ kBXüA óBPðBøk êGBÛì BÃÖ ÿoAlÛì wLu
Qíu úG þPýÏÚõì òýñ^ ok lüBHð râpø Bíy lðAõO|þì lðA ûlük Iýu@ ó@ BG úÞ ÿpãük úG Ao óBOkõg AoõÖ lñÞ|þì ókoõg óBßO úG Ñôpy úÞ lýñýHGô lürüpG óôpýG Ao kõg óBøk J@ lÏG
lðAõO|þì õÚB^ ólýzÞ óôpýG .lyBG áBðpÇg lýñÞ þÏu wLu .lýñÞ ÐíW òýñW êßy QÞpc Qíu ïAlÞ úG Ao ó@ òýìq {ðApâ
.lýñÞ Bñy Joõì lüBG úßéG lýñÞ Bñy êcBu åpì úG pXñì QüBùð ok ô lñÞ pPzýG Ao ÿrüpðõg ÿBW êHì Bü líÞ êTì þâorG Fþy ok Ao óBOkõg ÙpÆ ïAlÞ òýìq lüly úWõPì þPÚô .løk|þì
| QùW ok ólñÞ úG Ñôpy úé¾BÖçG QuA
.kõy .lýøk
Bíy àükrð àXðoBð JBOpK-|21 |IýWok Qu|k-18 || !lýñÞ {×èBhì
àXðoBð úÞ lyBG þédì úG àükrð pâA Quk úÞ þèBcok ÿkBüq kApÖA úÞ îýðAk|þì |
AoõÖ lüBG løk|þì jo oBX×ðA Bü kõy|þì JBOpK òýüBK Bø|úéK qA QuA óBzHýW ok óBzüBø Bíð IÇÚ óAõñÎ úG QÎBu-|13
lýøk|þì ûqBWA oBÞ òüA BG .lýñÞ qBG Ao óBPðBøk Bíð IÇÚ óôlG óBGBýG Bü êãñWok óly îâ þÖpG ÜÆBñìok þãñzO ÐÖo-|11
þOBýc ÿBø|ïAlðA úG úßñüA óôlG oBX×ðA oBzÖ þ`ì QÎBu úÞ þðBìq BO BìA .QuA áBñPzcô þG@ aýø ô lüõy îâ þÖpG úÛÇñì àü ok pâA
Apüq ,lýupPG ÿrý^ qA Qvýð qBýð lüoAk ?lýñÞ|þì ú^ lýyBG úPyAlð ókoõg ÿApG
.lGBü óBüpW óBPðlG ok lðrG Iýu@ Bíy .lñÞ êíÎ Bíð IÇÚ óAõñÎ úG lðAõO|þì óBPPÎBu BO lýñÞ|þì iü ô ÙpG ókoõg úG Ñôpy æBíPcA

13

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

kpìô koõg >pøq< ûBâkAkokoBßPüBñW óApùO úéXì
ïBùOA úG úÞþüBýñuõG RAôpÞëApðs àü #
BìA ,kõƒG ûkpƒÞ ÅApƒPÎA ߃c òƒƒƒüA úƒƒƒG ôA úíÞBdì úøæ ok þãñW QüBƒñƒW JBƒßƒOoA
îßc úÞ lýñy pËðlülXO ûBâkAk ok úÞ þìBãñø Ao ÿpÇG ûBâkAk îßc ólýñy BG ,lƒy|þƒì
Ao þß^õÞ ÿpƒÇƒG ,QƒuA ûlƒy lƒýüBC ƒO úƒýèôA .kõG pøq ÿôBc }kõg úP×âúG úÞlýzÞpu
ok Ao ó@ ÿAõPdìô kpG IÛÎ Ao }pu ,QyAkpG óBPuoBíýG úG ëBÛPðA qA wK lÏG þOBÎBu ÿô

.kpÞ þèBg {ðBøk .Qynâok
pøq" :Q×â þƒÂBƒÚ úƒG JBƒÇƒg wƒLu ôA îùPì {y qA þßü úÞ áBXèoBK óAkõGõéuA
ïBùOA úG 2013 ëBu ok ,kõG ûBâkAk ok pÂBc
."ïkoõg 20 úG oBPuõì Ýpy ok þãñW QüBñW JBßOoA
ÝBOA òýG ûkpK kAkoõPuk AoõÖ ûBâkAk wýDo
Ao óAoBãðpHg ô óApÂBc oApÛPuA êdì ô ûBâkAk .kõƒƒƒG ûlƒƒƒy ïõƒƒƒßƒƒdƒƒì óAlƒƒƒðq ëBƒƒƒu
ëõÞõì lÏG úG Ao úvéW úìAkA ô lðoôBýG òýüBK
áBXèoBKqA Ao ÿpÇG úÞ kAkoõPuk þÂBÚ .kpÞ
qA úÞ ly ûlýñy îø pãük p×ð àü ÿAl¾.lðpýãG
xBuA pG.kAk|þì pHg wƒðæõƒHì@ ókõƒG ûAo ok
óAkõGõƒéuA , xpƒK wƒðApƒÖ }oArƒâ òƒüpƒg@
qA þßü úG ëBÛPðA qA wK QÎBu lñ^ áBXèoBK
qA Ao {ðBW lñéø úøæ pùy ÿBƒø óBƒPuoBƒíýG

.kAk Quk

ok óqs1B8u0BìqrAÞûpkìBà×PuüA Fõu

ûlññÞ|úDAoA úvuõö ì àü ØéPhì ÿBø|úHÏy ok lñüõâ|þì Bßüpì@ok óq ÿkBüq oBíy #
.QuA ûkõG þ×éPhì fõÇu ok ÅpÏO koAõì .QuA ûly þvñW ÅpÏO Bùð@úG sBuBì RBìlg

.QuA ûly þùWõO|þG Bùð@QüBßy úG ÿoBývG koAõìok lñüõâ|þì kApÖA òüA

àü ûlÏúìýqÞApúOèoõkcoóBíkýpG ÞZoBg

Ao ÿA|úèõc kõG þÞBy îßy kokqA úÞ ÿoBíýG ÿôo þcApW êíÎ àü óBüpWok úýÞpO óBßyrK
êgAk Ao úèõc òüA þcApW êíÎ àü ok {ýK ëBu úu þüBKôoA óBßyrK.lðkpÞ ZoBgôA ûlÏì qA
ôA ûlÏì ok úðBãýG Fþy àü úÞ ly Àhzì þÖApâõìõO àíÞ BG .lðkõG úPyAnâ BW oBíýG ûlÏì

.ly ûlýzÞ óôpýG oBíýG òüA ûlÏì qA þüBKôoA úèõc ,pãük úPÎBu úu êíÎ àü BG.koAk kõWô

òüA úýéÎ þñýãñu RBìBùOA )|Massage Envy|( >ÿõð¶A sBuBì< óq ÿpPzì 180 qA {ýG úéXì ok Ao kõg þùâ@ ÿBø QíýÚ
ÿBø|úHÏy ok lñüõâ|þì kApÖA òüA ,>lýÖqBG< þPðpPñüA ûBãüBK |úPyõð úG .lðA|ûkpÞ fpÇì úvuõö ì okAoó@pýSBC OôóApùOþééíèAòýG
ÿl¿PìúGúÞ|òüAkõWôBGôlðA|ûlükþvñWoAq@ØéPhìfõÇuokÿA|ûpýXðqúvuõö ìòüAØéPhì .lýñÞ úvüBÛì RBüpzð pãük BG úÏìBW
qA ô QuA ûlzð ûkAk ó@ úG þPýíøA óAlñ^ lðA|ûkpG QüBßy óAlñìoBÞ Bü okBì QÞpy ,wýéK ,Bø|úHÏy
16
.konâ|þì Bø|ëBu Bø|QüBßy þgpG
úG ó@ ØéPhì ÿBø|úHÏy úÞ QuA Qìçu ô QyAlùG RBìlg |ûlññÞ|úDAoA àü >ÿõðA sBuBì<
QýèBÏÖ)rýzðApÖÜcQgAkpKÿAqAokokBìúvuõö ìÿoBXOÿõãèAôïBðqAûkB×PuA(rýzðApÖ}ôo

.koAk kõWô Bßüpì@ QèBüA 49 ok >ÿõðA sBuBì< úHÏy 100 ô oArø qA {ýG .lññÞ|þì

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Büo@RBìlg

ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG

óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA oBHO þðApüA lðôpùy àü Bßüpì@wýéK
QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok QzÞúèõéâJp úG Ao eévìpýÒ

(310)234-9770 àü óBüpW ok Ao eévìpýÒ oBHO þðApüA lðôpùy àü Bßüpì@ÿBýñýWpüô QèBüA wýéK #
.QzÞúèõéâJp úGrüpâô IýÛÏO
lý×u RoõLuBK
Mýy órýPýu ótýG< ïBð BG JôpÃì kpÖ úÞ kpÞ ïçÎA úPynâ úHñy úu qôo )|FBI|( Bßüpì@ ëAolÖ wýéK
RBcApW êýèk úG qôo ûk qA wK úHñyôk qôo úÞ kõG BýñýWpüô >òýè àì< pùy êøA ô úèBu 25 >p¿ýÚ

.kAk Quk qA Ao kõg óBW ûkoAô

þðApüA RoõLuBK-| ótýG rüpâ ô ÙkB¿O àü êýèk úG òPãñyAô ZpW ûApâorG þßükrð ok BýñýWpüô QèBüA wýéK
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - ô oAlGBvc úÞ -ÿô ,p¿ýÚ ótýG ûkAõðBg RAoBùÊA ÜHÆ .kAkoApÚúèõéâÙlƒøAopƒ¿ýÚ
oApÚ wýéK úèõéâ QGB¾A koõì oBG úu pu úýcBð qA úÞ þðBìq -kõG BýñýWpüô ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ
kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| úWõPì ótýG IðBWqA ÿlülùO< úÞ lðkpÞ ïçÎA ÿA úýðBýGokp¿ýÚ ûkAõðBg.kõG eévìpýÒ ,QÖpâ
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-| óApvÖA òüA ïAlÚA òüA lðAõO þíð þèælPuA úðõã`ýø< :QuA ûlì@úýðBýG òüA úìAkAok.>kõHð þvÞ
úSkBc òüA óõìApýK RBÛýÛdO QüAlø úPynâ úP×ø úÞ Bßüpì@ ëAolÖ wýéK.>lüBíð úýWõO Ao wýéK
oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -| RBÎçÆA ,ëAolÖ RBÛýÛdO lðôo òPÖBü úìAkA êýèk úG úÞ kpÞ ïçÎA úHñy úuqôo ,QÖpâ ûlùÎpG Ao

qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| .kpÞÿoAkkõgÿqAlðApýOòüAêýèkïçÎAqAòýñ`íøÿ@þGÙA¶ .kpÞløAõhðúDAoAÿpPzýG
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ ok úÞ QuA ÿoBHO þðApüA óBýDBßüpì@ qA êvð òýPvhð FrW ÿô ,p¿ýÚ ótýG ûkAõðBg úP×â úG
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA
.lñPvø Qðõzg l ÿBùñýLíÞ ÿlW óAoAlÖpÆ qA ô ûly lèõPì Bßüpì@
.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O òÊ úG Ao p¿ýÚ êýHìõOA BO lðkpÞ }çO wýéK óApvÖA úÞ kpÞ ïçÎA BýñýWpüô þPèBüA wýéK
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok - kõg IýÛÏO úG Ao þPèBüA wýéK ,QvüA óBìpÖ qA þ`ýKpu BG ÿô BìA ;lñüBíð ØÚõPì ïpW úG JBßOoA
RBcApW pSA ok ,óBPuoBíýG úG ëBÛPðA qA wK qôo ûk p¿ýÚ ótýG.QyAkAô ÿqAlðApýO QüBùðok ô
þâlñøBñK ô ZAôkqA ÝB×OA úÞ Ao ú`ð@QüBùðok RBÛýÛdO lðôo úÞ lðkpÞ óBñýíÆAqApGAp¿ýÚ ûkAõðBg.kpÞ RõÖ ûkoAô

(310)234-9770 .kpÞ løAõg oBßy@ ,QuA ûkBPÖA

1388 Westwood Blvd Ste. 202
17 Los Angeles, CA 90024

óApùO úéXì

BG RAqBXìqA No ûlñðAõg RBXð
óAõWõðpPgk QüBÂo

ok ûeléñvyìôpÝÖoóBuqpQGApÎGBXy oApÚ wýéK IýÛÏO QdO qõì@|{ðAk pPgk QümA ô oAq@ïBùOA úG úÞNo oõùzì ûlñðAõg#
.kAkpýýÓO Ao ûlðôpKpývì ,ÿpPðçÞúG kõg þÖpÏì BG ,kõG úPÖpâ
áoõüõýðok ÿA ûqBÓì koAô óBu@þPÚpu óBíâúGõÚB^ úG eévì ÝoBu àü úÞþèBcok #
.lyoApÖ úGoõHXì óq ûlñyôpÖ àü úðBðBW QìôBÛì BG kõG ûly .kAk pHg òýðqBð }A|úèBu 16 pPgk óly lülKBð qA þøBâ@ úG úÏWApì BG ÿkpì ,ëBvìA pùì 26 |
ÿp×ýÞ ûBâkAk îøkqBü úHÏy úG }olK ûApíø ô QzâpG úðBg úG ôA ,QüBßy òüA QHS qA wK qôo Q×ø
úG eévì ÝoBu àü BG lýPvø ÿpPzì pËPñì úÞ þìBãñø ûqBÓì ok ô lýyBG ûlñyôpÖ àü Bíy pâA
,ÝoBu ókõG eévì kõWô BG Bü@?kAk lýøAõg óBzð kõgqA þzñÞAô ú^ lüõy úWAõì údéuA BüõÚB^ .QÖo óApùO óBPuA
oõùzì ûlñðAõg àü ÿõu qA úÞ|òüA óBýG BG ôA
?lüõy þì îýévO úßñüA Bü lýñÞ þì þâkBPvüA ÿô êGBÛì ok îø qBG þÂBÚ úG QuA úPÖpâ oApÚ QümA ô oAq@ koõì No
úWAõì ó@ BG þÞoõüõýð óq ûlñyôpÖ àü ,"þßvýèBÞ àì òüAoõè" þâqBO úG úÞ kõG ÿA úñd¾ òüA ØüpÏO îüAl¾ qA úzýíø îüBø|þuçßíø :Q×â
kõG ûly ûqBÓì koAôõÚB^ BG úÞ þÚoBu êGBÛì ok oApÖ Bü ô îýévO ÿBW úG QÖpâ îýí¿O ÿô .ly .ïõy ûlñðAõg îPyAk Quôk îø ïkõg ô lðkpÞ|þì
ûlñðAõg ô qBvãñø@ ,lýíc ûoBíy Bùð@ qA þßü
.lñÞ þâkBPvüA úðõíð ô îPÖpâ xBíO ôA BG .kAk òì úG Ao No oõùzì
Ao ó@ô koô@okõzÞ êgAk qA Ao þâorG ÿõÚB^ ,ly }A ûqBÓì koAôõÚB^ BG ÝoBu úÞ þìBãñø ÿô ÿAl¾ Q×â îø ôA .ïkBPupÖ {üApG Ao îüBøoBÞ

".QuA õÚB^ àü îø òüA ,òÞ ûBãð Jõg " kq kBüpÖ ô QÖpâ ÝoBu Qíu úG .lñÞ îßíÞ lðAõO|þì ô ïoAk þGõg
úÞ þðBìq .QyAnâoApÖ úG BK þèBg Quk QyAlð óq àü qA Ao þzñÞAô òýñ^oõ¿O úÞ ÝoBu Rçßzì pÆBg úG lÏG ûBì úu< :kôrÖA ÿô
{ðBíOoBK@úG Apìô lì@îèBHðk òýyBì BGôA .îPÖpâ xBíO lýíc BGô ïlì@óôpýG úðBgqA þâkAõðBg
.QyAk oõÃc ûqBÓì ok BùñO òüAoõè ,ly ûqBÓì koAô Iy 10 QÎBu ok ÝoBu ÿBø|úíýð .QuA }A|úðBg ïlýíùÖ lÏG BìA ,QuA þÛýuõì ÈHÂ ÿõükõPuA BXð@ïkpÞpßÖ ëôA .kpG
þðkpßðoôBG qpÆ úG òüAoõè úÞ Q×â ô kõPu Ao }A ûlñyôpÖ þðkõPu QÎBXy ûqBÓì IcB¾ .kAk oApÚ QümA ô oAq@ koõì ô kpG {ÚBOA úG oôq úG Apì lýíc ,Iy
{ðBPuôk qA þßü úG Apì Q×â îø lýíc .ïkpÞ|þì úüpâ ô ïkõG úPhüo îø úG RlzG þcôo pËð qA
.QuA ÑBXy oBývG kõG ûkAk úÞ þuok@úG þPÚô BìA ,îñÞ þâlðqôoBÞ BXðBíø îðAõPG BO lñÞ|þì þÖpÏì ,koAkõükõPuA úÞ
BùñO þðq úðBgokqôo úu ,îðBPuôkqA þßü úÇuAô úG .koAlð kõWô þédì òýñ^ ïly úWõPì ,îPÖo
>.ïkpâpG óBì|úðBg úG îPÖpâ îýí¿O ïBXðApu BìA ,ïlðBì
pzPñì rýð ïõHè@ úÞ No oõùzì ûlñðAõg ô qBvãñø@ óAõñÎ úG úèBu 20 lýíc ,RAoBùÊA òüA QHS BG
,lðly ïArÎA }A|úðBg úG óAoõìBì .ly þüBuBñy ,QuA úPyAk ÿoBßíø pãük ûlñðAõg lñ^ BG ô ûkpÞ
úHÏy úG lñHPuk BGô kpÞ þÖpÏì wýéK úG Ao kõg lýíc ,lÏG þOlì ïBXðApu .QyAlðoõÃcôA BìA

.ly êÛPñì ûBâkAk îøkqBü
oBÞ Bøkpì BG ÈÛÖ îP×â ,QÖpâ xBíO òì BG òýðqBð þPÚô< :Q×â ô kpÞ ko Ao QümA ô oAq@ ïBùOA ôA
.kõG {øApíø ÿkpì ,lì@ïA|úðBg úG úÞ îø ÿqôo .ïkpßð ëõHÚ BìA ,QyAk ÿkBüqoAp¾AôA .îñÞ|þì
ápO Ao ïA|úðBg òýðqBð ô kBP×ýð îø þÚB×OA aýø .îPÖpãð ôA qA þâlñðAõg QvO ô îPuAõg Ao }onÎ òì

>.ïA|ûkAlð ïBXðA ÿoBÞ ô îøBñâ|þG òì BìA ,ûkpÞ fpÇì Ao QümA ô oAq@ úèBvì Ap^ îðAk|þíð .kpÞ
.kAk QüBÂo ,lñÞ|þì pËð Ùp¾ {PüBßy qA þ¿hy êDBvì pÆBg úG úÞ|òüA óBýG BG òýðqBð wLu

.lðkpÞ okB¾ Ao oõùzì pKo IýÛÏO Ðñì oApÚ ,þÖBÞ áoAlì kõHð êýèk úG rýð RBÃÚ

pÖBvì àü ólGqA ÝB^BÚ ÿçÆ ØzÞ

ØzÞÝB^BÚ ÿçÆ ïpâ100 ô õéýÞàü oAlÛì ÿkôoô pÖBvì àü ólG qA ápíâóAoõìBì #
.lðkpÞ

òüA ô kõG ûly ûlðBHv^ píÞ oôk úéíW qA pÖBvì òüA ólG ØéPhì ÿBø QívÚ ok çÆ oAlÛì òüA
.lñÞ oõzÞ koAô þðõðBÚ pýÒ Roõ¾ úG Ao ûly oBÞ ÿçÆ oAlÛì òüA QyAk l¿Ú pÖBvì

okô áõßzìpÖBvì òüA úG qpìok ÿkôoô óApÖBvì ëpPñÞô þuoqBGok óBâoqBG ápíâ óAoõìBì
ÿqBuBW þüBýyA kpÖ òüA ólGok úÞ lðõy þì úWõPì þèpPñÞ RArýùXO àíÞ úGpPzýG ÿBø þuopG

.lñÞ oõzÞ koAô þðõðBÚ pýÒ Roõ¾ úG úPyAk l¿Ú pÖBvì ô ûly
ÿçÆ ïpâ 100 ô õéýÞ àü oAlÛì pÖBvì òüA qA pPzýG ÿBø þuoqBG ok lðly ÜÖõì ápíâ óAoõìBì

.lñüBíð ÈHÂ ô ØzÞ ûly oBÞ
ÝB^BÚ ÿçÆ ØzÞ úG ÜÖõì pýgA ûBì àü ëõÆ ok óBâoqBG ápíâ óAoõìBì úÞ QuA oBG òýìõu òüA
ØzÞ úðBâAlW RBýéíÎ ôk ok Ao ûly oBÞ ÿçÆ õéýÞ 4 oAlÛì ápíâ óAoõìBì òüA qA {ýK .lðõy þì
þðBùW óBìqBu ÿA úÛÇñì RBÎçÆA pPÖk }oArâ òüpO ûqBO xBuA pG úÞ QuA þñP×â.lðkõG ûkpÞ
Ao ïôk úHOo RB×éhO ô æBÞ ÝB^BÚ BG ûqoBHì ok óApüA ápíâ ,2017 ëBu úøBì 9 ok )|RILO|( ápíâ

.QuA ûkpÞ IvÞ

18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
19
BPýñG ûlðôpKoApßOqAôokõg óBÚoBu xpO
ly ûkBPupÖ wK kAqõð êìBc þPÚpu ÿôokõg

ok ,lðly ôokõg ok kAqõð kõWô úWõPì þPÚô óApùO ok ôokõg ûBãPuk àü óBÚoBu #
.lðkAk wK Ao kAqõðôôokõg wýéK BG xBíO

úÞ kpì òüA .kAk pHg }Aôokõg QÚpu qA óApùO wýéK óAoõìBì BG xBíO ok ÿkpì úPynâ úP×ø
Ao ôokõg óBÚoBu ô ûkõG ôokõg êgAk ok }oAõgpýy lðqpÖ ly þÎlì kõg QüBßy ok kõG óBuApø

.lðA ûkpG QÚpu úG ákõÞ ûApíø úG
àýzÞ xpKoqBG ÑçÆA úG ÑõÂõì ,BPýñG ókõGo úSkBc ÑõÚô ô ÑõÂõì QýuBvc úG úWõO BG
úG ÿoõÖ þâlýuo oBPuAõg ,þøBâ@ wýéK úG ûtüô oõPuk BG ÿô ô lýuo óApùO þüBñW ÿApukAk
wýéK BG xBíOok ÿkpÖ úÞ kõG úPynãð kAqõð ûApíø úGôokõg ókõGoqA þPÎBuqõñø.ly ÑõÂõì
oõÃc BG .QuA ûkpÞ Bøo óApùO ÿrÞpì ÿBø óBGBýg qA þßü ok ákõÞ ûApíø úG Ao ôokõg ly þÎlì

.ly }okBì ô olK êüõdO ô ØzÞ kõG îèBu ó@ êgAk ok ákõÞ úßýèBc ok ôokõg óAoõìBì

ly QyAkqBG ,kAk þìõG {GAoõW

ô ûkBýK xõGõOA qA Ao kAk þì õG {üBø JAoõW úÞ ÿpÖBvì kpì , wýéK óAoõìBì #
.lðkpÞQyAkqBG

ÙçPgA UÎBG {üBø|JAoõW lG ÿõG úÞ lðA|ûkpÞpýãPuk Ao kpì àü Bùð@lüõâ|þì lñø wýéK
.QuA ûly xõGõOA àü ok òüpÖBvì püBu ô ôA òýG

kBXüA" êýèk úG ,úèBu 27 ,)oBìõÞ }BÞoBK(|Prakash Kumar | úýéÎ Bùð@úÞ lñP×â| Bùð@
.lðA|ûkpÞ QüBßy "þìõíÎ QícArì

óôpýG þéøk pývì ok xõGõOA ok Ao kõg JAoõW ô {×Þ >oBìõÞ< úÞ kAk jo ó@qA lÏG úSkBc òüA
ok Ao Bùð@ Bü úÞ lñPuAõg >oBìõÞ< qA óApÖBvì úÞ kõG ÿlc úG ôA ÿBø|JAoõW lG ÿõG .koô@
pXñì >oBìõÞ< ÿõu qA kBùñzýK òüA }pünK ïlÎ BìA.kqAlðBýG óôpýG xõGõOA qA Bü koAnãG ÿA|úvýÞ
ÈuõO >oBìõÞ< QüBùð ok.ly ApWBì koAô wýéK QüBùð ok ô ly óApÖBvì pãük BG ôA ÿpýâok úG
ô "lðkAk|þíð õG" ôA ÿBø|JAoõW QuA úP×â ríüBO óBPuôlñø úìBðqôo úG oBìõÞ.ly QyAkqBG wýéK

.QuA ûly kAq@ úÛýSô BG oBìõÞ ÿBÚ@ QuA úP×â lñø wýéK.lðkpÞ AõÎk ôA BG "êýèk|þG" óApÖBvì

óApùO úéXì

þì þüBørý^ óBíø ólýñy Ùp¾ Ao kõg ÿspðA ÿôopPgk ûBãð ,kkpâþìpG úÞóBXñÖ #
îø ûôpâ òüA úðBùG ;lðpýâ þíð ÿlW úÞ lññÞ ô þãñO ,óq ûBãð ô kõy þì ê×Ú óq óBøk
eüp×O òüA !eüp×O :QuA þÖpc YñK úíéÞ àü þì .lüBK þì Ao pPgk îz^ àìkpì ÿkBzâ
þüBW BO ,kõy þì ïBíO óApâ Bø QÚô þÃÏG BìA BG Bø àìkpì .lñðq þì Ùpc Bø îz^ lñüõâ
RBd×¾ qA þßü ok îvéÆ òPvßy QíýÚ úÞ
óBìõO oArø l¾ qA ïApâBPvñüA ok ÿpýãèBÖ þÎlì
ok ô kõy þì Ñôpy ókpÞ qBG JBPÞpu ÿApG BùñO
þPc ô óBìõO óõýéýì àü BO ÿlÏG ÿBø úécpì

.kôo þì æBG îø pPzýG
ô ëBÖ JBÏèô äðo pK ÿBýðkok ëBc òüA BG
pO lñéG úýÛG qA ûõùÚ ëBÖ ëBHÚA oBãðA ,ÿpýãèBÖ
þü ,RôoBO ,Ýoô ëBÖ êTì þüBø ëBÖ òýG ô QuA
þñýG ÐèBÆ ÑAõðAô ÿB^ ,kõhð ,úéýO ëBÖ ,äñý^
úÞ þèBÖ ;koAk oAlÖpÆ úíø qA pPzýG pãük ÿBø

!?lñðq þì xlc Ao Bíy ûlñü@ô úPynâoõÇ^ BøpýãèBÖ

!óBìõOoArø 100qA îvéÆ òPvßy

þì {Ûð ó@ok ûõùÚ ÿBø úðAk ÜüpÆ qA ô kõy þì BG úPHèA ,koAk þíéÎ úHñW ëBÖ lðlÛPÏì úÞ lyBG þÃÏG ô kõy þì Ñôpy óBìõO oArø 20 qA {PíýÚ Ao þOôB×O þG ô Ýõy qpì ,óly úPvG ô qBG
ûlðpýâpGok úÞ þüBø úðAk ÿlÏG úécpìok !klñG pø úð ô þèBÖ pø úð < úÞ úéíW òüA pG lýÞBO oArø 100 ;luo þì îø óBìõOoArø 100 úG Bø QÚô ûBýu ÉõÇg ÿBK úG Bø òüA úíø ô lññßy þì
Roõ¾ úG lñPvø ÿA óA ÿk ûlñøk ëBÛPƒðA ô Àhzì oõÇG úÞ ÿA úÞ úéíW >.ÿpƒýƒãƒèBƒÖ à^õÞ ô iéO ûõùÚ óBXñÖ àü ÿApG êGBÚBð óBìõO ,Býðk .kõy þì úPyõð óBXñÖ ØÞ ok ûõùÚ
ïõù×ì ô BñÏì ÿpýãèBÖ îéÎ ok úÞ þüBøkBƒíƒð qA þPc lýyBG ûkAk QuAõgok þPGBýð pâA úÞ úG Ao ûBãð ÿBø Ùpc ;QuA þüõWkõu ÿBýðk
þì {Ûð óBXñÖ ok ëBßyA ô kAlÎA êTì ,koAk !koAk þì úãð ôA kõg ÿApG Ao Bø ÿpPzì .lüA ûlðBì ûpùG þG îø óApâ óBXñÖ òüA ólýyõð þì óBßO pu ápPgk !lñvüõð þì ûõùÚ ÿBK
, Bì úG kõg ÿBÎkA RBHSA ÿApG pýãèBÖ óq òüA úÞ lüõâ þì Bƒì úƒG ÿpƒýãèBƒÖ óq Ao òƒüA pýãèBÖ úÞ þñÏü lýüBO òüA ô lýüBO úG ,løk
>!lðlñG ;kõƒy þƒì êƒuõƒPƒì þƒíƒéÎ ÿBƒøpƒýƒvƒ×ƒO úƒG ïApâBPvñüA ok oAlÖpÆpK úd×¾ àü IƒcBƒ¾ ÿBø úéíW pPgk úÞþñÏü .ûkpÞêíÎ Quok
ókAk óBzð úWõì ÿApG Ao ÿkBüq êüæk pýãèBÖ óq koõìok < :lðoAlð þPülñu aýø úÞ þüBøpýv×O ûBì àü BO {PÚô ,ûoôBzì ô Qürüô ÿApG ô QuA ëôA qA úÞûkpÞpýHÏO ÿoõÆ óBíø Ao õéùK ôk
óBìq óBvðA Iè óõ^ úÞ lñüõâ þì ûõùÚ ëBÖ þPÎBíW ôrW ôA úÞ Qvýð IýXÎ .QuA pK lÏG Qzì àü óBýì qA þñÏü !QuAõg þì {èk
Bƒì BƒìA,lƒñƒÞþƒì؃üko}oBƒƒÞ þì oApÚpG îýÛPvì xBíO óBXñÖ BG ûõùÚ ólýyõð Ao ú^ pø pPgk ,QuokBð ô Quok ÿBø Ùpc
ïBð ,lðAõO þìoõÇ^ úÞ îýíùÖ þíð îø }pƒg@ êÛPñì óBXñÖ úG ôA !!ÿA óA ÿk ÜüpÆ òüA qA ,lñÞ ,ûlülð Quok Ao ú^pøô ûkpÞAlW úPuAõg
pPgk pø ÿA óA ÿkok Ao MýO }õg óAõW àü ÉõÇg ÿBK úG úPyAnâ,ÿpýâQhu aýø þG
AoqõO úñýÞ ÝB^ óq àüô lñýHG þPhG ïk óAõW
.}kõg QhG îùHì
.þèBvðBýì óq pø ÿA óA ÿk ok ëõXÎ pu ëBßyA .Qvýð Bì êvð qA kApüA
ókpÞJBXì ÿApG BøpýãèBÖ kpãy ûkpK QzK úíÛè løAõg þì {èk úÞ QuA pzG þOAm ókõG
ÿBùPyA .løk RoõÚ ûlüõXð ô ûlüõW Ao þâlðq
ÿpPzì ,AkpÖ wKô AkpÖ þñýG {ýKô ûlñü@úG ókq áõO
þüBø Ùpc BG ,lñðAõO þì oõÇ^ BøpýãèBÖ BìA ;løk þì Ao ÿlñÖpO pø úHy àü oõùÊ ëBXì
ûçÞ Ao ÿkBüq kApÖA pu lðoAlð þíéÎ úüBK úÞ ;ÿpýãèBÖ êTì þéÒBzì þüBíðkõg ëBXì þPc
úßu úzýíø óBƒy þƒHuBƒÞ oAqBƒG ô lƒðoAnƒãG ô RBÆBHOoA p¿Î ok luo þì pËð úG úÞ þéÒBzì
ô ëBc ûløBzìqAoõÇ^ BøpýãèBÖ ç¾A !?lyBG úPyAlð ólýzÞ w×ð ÿApG þèBXì ÿsõƒèõƒñßO
ûlñü@ô úPynâ úG óBzüBø ûlññÞ úÏWApì ëAõcA þì úìAkA óBypývì úG úðBPhupu qõñø BìA ,lñyBG
ÿBø ÿpPzì ô QuA ÕAk óByoAqBG qõñø ,lñøk
!?lñðq þì êK Bø
,þÚõy BÂpýéÎ pPÞk qA Ao Bø ëAõu òüA Bì .lðoAk ÁpÚBKôpK
þì ûBƒãzðAk kBƒPuA ô þƒÎBƒíPWA xBƒñy|óAôo ,Iè püq koô lñ^ ólýñy úÞ kõy þì òýíø
BG óBvðA þPÚô< :lüõâ þì JAõWokôAô îýupK ólýñyô ÀèBgBð ápO ûõùÚ óBXñÖ àü ókoõg
þÏWpì ÕApu úG {Oçßzì ô êDBvì êc oôBG ,ó@ ókpÞ RôBÃÚ úÞõéùKôk îùHì úéíW lñ^
ÿpünK òýÛéO xBvcA ô kôo þì pýãèBÖ àü êTì qõñø ,løAõg þì {èk ÿpPzì úÞ þéßypø úG
óArƒýì ,lƒñÞ þƒì êƒíc kõƒƒg BƒƒG Ao lƒƒülƒƒy
úXýPð ok ô kõy þì pPzýG }A ÿpünKpýƒSCBƒO .QuAoAlÖpÆpK
ok .QuA ûly BÛèAôA úG úÞ lñÞ þìoBPÖo ÿoõÆ þì ûõùÚ ëBÖ ÕApu úG úÞ þPÎBíW qA úPHèA
Ao ÿpünKpýSCBO òüA qA þâorG QívÚ úÞ þèBc þéýg Ao ëBÖ úÞ lñüõâ þì îø Bø þéýg ,lðôo
ÿApG .QuA úPgBu ôA þðôok oôBG ô Àhy kõg ô ëõK ,QÚô kõWô òüA BG .lðpýâ þíð ÿlW
ôpG úÞ lüõâ þì þðq úG pýãèBÖ þPƒÚô ëBƒTƒì
úÇuAô úG !QyAk løAõg QPƒuôk Rpƒvƒíƒø 20
pG løk þì êßyôA IéÚok úÞ ÿlýìAô ûrýãðA

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY .kõG òyôo {ýK qA B« HüpÛO rý^ úíø úÞ kõG ÿA pýSCBO àükrð ÿA ûlñü@BO îÞ QukôA ÿBøoBPÖo
CENTER .lñPyAlð òP×â ÿApG ÿkBüq rý^ BøpýãèBÖ wK ÿpPùGêßyúGîøêDBvìúXýPðokôkoAnâþì
ô lðA ûkAk ûpù^pýýÓO ÿlc úG þðBÏìqôpìA BìA >.QÖo løAõg {ýK
úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok úÞ lðA ûly óõâpâk QÎpu úGolÚ ó@Bø }qoA þñýG{ýKòüA<:løkþìúìAkAþÚõypPÞk
Reiki Áõ¿hì ÿspðA úéýuô {ýK êGBÚpýÒ ô ûlý`ýK ÿA ûlülK úG þâlðq ô lðpýâ þì êßy RæBíPcA ÿBñHìpG IéÒA Bø
pýSCBO Bø óBvðA qôpìA .QuA ûly êülHO þñýG ÁBgpzÚàüqAþðBðqÿApGæõíÏìúÞþéDBvì
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô ok óBy þâlðq úG þzhG êßyok Ao kõg {Ûð oBÞ êdì ô ûkAõðBg ok ÁBg þñu ûôpâ BG ô
ûôpâõÃÎô |Reiki Master ôlññýGþìäðpíÞoBývGêìAõÎpüBuBGúvüBÛì Bøl¾ óBüpW òüA ok æõíÏì .lPÖA þì ÝB×OA
þééíèA òýG ûBãzðAk þOBÛýÛdO ÿApG þéc ûAo ÿõW ô QvW ok úXýPð ok àü þèô kõy þì }õìApÖ ÈéÒ þñýG {ýKoArø
>.lñPvøoõìA{üBzâ þÎõðúGúXýPðokôlðBìþìkBüokeýd¾úP×â
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì ,QuA þÚõy pPÞk ÿBø Ùpc îø Bø òüA þì úÖBÂA BøõãzýKô BøpýãèBÖqõìpì RolÚpG
qA BøpýãèBÖ QuA lÛPÏì úðAp¿ì úÞ þuBñzðAôo úÞ QuA pÆBg òüA úG îø Bø òüA úíø ô kõy
þ¾õ¿g ÿBø xçÞ Ao ôA ûlñü@ , Bø ûlññÞ úÏWApì kõg oBPÖo ÿôo òüA .QuA ûkõG lýìA ëBHðk úG úzýíø óBvðA
þßüo }qõì@ ûoByA }A úPynâ úG Bü lññÞ þì þñýG {ýK ÿBø äñøpÖ ok Ao lýìA úðqôo ÿõWô QvW
ÿõñÏì þßýð ÈuõO .lññÞþì rýð óAoôk ó@ ok .îýñýG þì îø þðBPuBG

(310) 446-8724

óBvðA <:QuA lÛPÏì ûBãzðAk kBPuA òüA ÐüBÚô úñü@ô úzýyô ÿõâô ïBWok óBüõãzýK
QuA þÖBÞ ô koAk Ao }kõg þâlðq ûoAkA RolÚ >.lðkpÞ þì þñýG {ýK Ao ûlñü@
þyôo ô ëBíÎA ô }kõg rW ô lðAõPG BO løAõhG þé¾A ÿBø ÿpPzì ,óBðq
þíðþvÞaýø,kpýâþì{ýKokþâlðqokúÞ úéÖBÚ qA Ao óAkpì þPzãðApu JBvc àü
>.lðrGîÚoAoôAûlñü@lðAõO okBHüpÛO.lñÞþìAlWëBÖóBüpPzìôBøpýãèBÖ
ólðAõgÿApGqõñø,}oArâÿAlPGApPgkBìA ÿpýâkBü ô ëBÖ þé¾A óBüpPzì óBðq Býðk ïBíO
rýì ÿôo úÞ Ao ëõK .QuA JBO þG oBâqôo Quk .lñü@ þì JBvc úG ÿpýãèBÖ
ûpâ QuA ûlýñy .QuA ëBdyõg ,koAnâ þì ÿBßOA ô úÏWApì < :lüõâ þì þÚõy pPÞk
.lñÞ þì AlýK QýGõHdì .kõy þì qBG }oBÞ úGÿpýãèBÖôRBÖApgúGóBðqþgpGlcqA{ýG
,lñÞ òyôo Ðíy Iy êù^ pâA QuA ûlýñy êc ok Ao Bùð@ þðAõOBð ô ØÏÂ ÐÂõì þÎõð
þì {GõHdì úG QuA ûlýñy .kõy þì çG ÐÖk qA þyBð lðAõO þì ô løk þì óBzð kõg êDBvì
úñürø QuA þÖBÞ ,IýÚo Ùnc ÿApG ô luo òüA ok ëBÏ×ðA ÐÂõì ô þüApâ QýÏÚAô ØÏÂ
òüA úíø .lvüõð þì pýãèBÖ úÞ kqAkpLG Ao ÿkoô >.lyBG ûôpâ
{ðkõG }õg ëk úP×ø lñ^ôqôo lñ^ ÿApG Bø qA pOpünKpýSCBO óBðq< :lñÞ þì úÖBÂA ôA
úÏÖkô êHÚ úÏÖk êTì îø ó@qA lÏG .QuA þÖBÞ þìQvßyxBvcAúÞþìBãñøôlñPvøóAkpì
pâA ,{ìAo@ qôo lñ^ wK qA úÞ pO êHÚ ÿBø úìAkA Ao kõg ûAo BO lñyõÞ þì óBñ`íø lññÞ
þì ,kBPÖA þì pýãèBÖ ÿBø ûlÎô Ùçg þÚB×OA qA Zôpg ÿApG þüBø ûAo ëBHðk úG òüApGBñG .lñøk
ô þßéÖ qBvXÞ ÿBø ZpG JBvc úG QyAnâ ô ëBÖ úG ókoô@ ÿôo .lñPvø Rçßzì
,lññÞ þì }oBÞ ok {ðBñíyk úÞ þüBø úéýc >.QuBø ûAo òüA qA þßü îø RBÖApg
RBùýWõO ,þvßÎ ÝB×OA ô ÿoBýGlG pø ÿApG kqBu þì Ao ûlñü@}kõg þvÞpø
pýãèBÖ úPHèA îø Ao Bø úýWõO òüA .koAk þÖBÞ úG þüBW óBíø ok Bø ïk@ {ýK ëBu l¾<
!QuAûkAk}kBü ûlì@ Býðk úG óByokBì ô olK úÞ lðlì@ þì Býðk
úzýéÞ ô lñÞ ÿolÚ úG îø RApýýÓO lðôo .lðkõG
21

óApùO úéXì

kõg ÿBK Bü@ ,þÛýuõì ólýñy ïBãñø -|27 ,lñølG sBuBì Ao Bíy úƒßñüA qA Bƒü@ -|22 ?QuA lý×ì óBPüApG îzg
?lýGõÞ|þì|òýìq úG îüçì Ao ?lýñÞ|þìQüBÂoxBvcA óApãük úG ,lýyBG úüpâ ëBc ok pâA -|16
Bü þyqoô RBÛGBvì ,Bø RpvñÞ ok -|28 úG QHvð Ao óBPuBvcA IƒOpƒì Bƒü@ -|23 ?lññÞ ïAo@ Ao Bíy BO lýøk|þì ûqBWA
ØÞ úÞ lýPvø þvÞ òüpƒg@ æõƒíÏì ,ûpƒýÒ ?lýñÞ|þìóBýGlüoAk{PuôkúÞþvÞ ?lüõy|þìþðBH¿ÎþPcAoúGBü@-|17
?lýðq|þì lüA|úPyAkþãðBgóAõýcëBcúGBOBü@-|24 úðAqôo ,lüoAk {Puôk úÞ Ao þvÞ Bü@-|18
lƒüôpƒG RBƒÛGBƒvì ÿBƒyBƒíO úƒG pƒâA -|29 ?lýyBG|úPyAk ÿpÖAô úÚçÎ ó@ úG úÞ ?lýñýG|þì oBG àü êÚAlc
lñéG ÿAl¾ BG Ao óBƒðBƒìpƒùÚ Bƒü óBƒñßüqBƒG ...Bü úG ,lüoAk óBzPuôk úÞ þðBvÞ pâA -|25 ?lüõy|þìkõñzgQHdìqApGAqABü@-|19
?lýñÞ|þì ÜüõzO ?lüõy|þì ëBdyõg lññÞ QHdì qApGA Bíy xBvcA îø qBG ,ÿkAqõð ólük BG Bü@ -|20
úÞ Ao ÿoBG òüpƒg@ lƒýðAõƒO|þƒì Bƒü@ -|30 ?løk|þì Quk Bíy úG îzg

lýuBñzG pPùG Ao óBOkõg Bø ëAõEu òüA úG ókAk iuBK BG

kBü úG lüA ûly ëBdyõg ô ûlƒülƒñƒg B« ƒÏƒÚAô ÿlíÞ îéýÖ ÿByBíO ëõÓzì þƒPƒÚô -|26 QýíøA ôA úG úÞ Ao þvÞ Quk Bƒü@ -|21 Bø ëAõEu úG þüõãGAõW BG QvO òüAok
?lüoôBýG ?lülñg|þì lñéG ÿAl¾ BG lýPvø ?lüpýâ|þì þèBdyõg BG ,lýøk|þì kõg ØÆAõÎ ô RBuBvcA úG lýðAõO|þƒì
}pãð Bü@ úÞ lýðAlG ô lüpHG þK pƒPzýG
QvO JAõW
qBýPìA |30 BO |17 # ?úð Bü lüoAk Bùð@úG QHvð þíèBu
àü |11 BO |1 RæAõEu úG pýg JAõW ókAk BG
RBuBvcA ô ØÆAõÎ úG QHvð Bíy }pãð
kõg xBvcA RBÚôA þøBâ úßñüA qA .QuA îèBu .lýølG kõg úG qBýPìA
óôlG .lýzÞ þíð QèBXg ,lýølƒG óBƒzƒð Ao xBvcA ,lýñÞ úüpâ ïBÎ Fçì ok pâA -|1
.QyAk lýøAõg rýð ÿpƒPƒùƒG þƒPƒìçƒu àƒy
.lýñÞ|þì ûBñâ
.kõG lýøAõg þGõg þÎBíPWA oôBzì æBíPcA òPvüpâ lüBG óAkpì ,Bíy pËð úG Bü@ -|2

qBýPìA |16 BO |8 # ?lññÞ óBùñK Ao kõg
ØÏ úðBzð ,úüpâ lýñÞ|þƒì pƒßƒÖ Bƒü@ -|3
Ao kõg RBuBvcA úðõƒã^ lƒýðAk|þƒì Bƒíy
þÏÚAõì ok RBÚôA þÃÏG îø qBG BìA ,lýølG óBzð ?QuA
êßzì óBPüApG ,lƒýølƒG qôpƒG Ao Bƒùð@ lüBG úÞ ólðAõg Bü îéýÖ ÿByBíƒO ëBƒc ok pƒâA -|4
þøBâ BO lýyBG|úƒPyAk þƒâkBƒƒì@ lƒüBƒG .QƒuA
òýãíÒ þPÚô .lýølG óBzð pPzýG Ao óBP×ÆAõÎ ?lýzÞ|þì QèBXg ,lýñÞ úüpâ ,JBPÞ
pƒüqApƒu óBƒPüBƒø àƒyA BO lýølG ûqBWA ,lýPvø úüpâ ïBÎFçì ok ÿoAlƒíPuBƒýu pƒâA -|6
qôpƒG Ao ó@ ,lƒýPvø òýãízg þPÚô .lƒðõƒzG
ÿlñhHè lüoAnãG ,lýèBdyõg þƒPÚô .lƒýølƒG ?lýñÞ þíð kBíPÎA ôA úG ,lñÞ
ëBíÞ BG ëBíÎA òüA BG .klñHG {Ûð óBPüBø IèpG ÿoôp pýÒ qôpG ,úƒüpƒâ óBƒOpƒËƒð úƒG -|7
ô þívW þPìçu úG úÞ lük lýøAõg IXÏO
?QuA ØÆAõÎ
.lüA ûkpÞ ÿkBüq àíÞ óBO þðAôo ô xBC ƒü lƒýñÞ|þƒì þƒÏu úƒzýíø Bƒü@ -|8

pPíÞôqBýPìA |7 # ?lüoAk úãð óBùñK Ao kõg ÿlýìABð
,þèBvâorƒG kpƒì úƒüpƒâ ólƒük qA Bƒü@ -|9
ô JpÇÃì kpÖ Bíƒy kBƒüq ëBƒíƒPƒƒcA úƒƒG
óBP×ÆAõÎ úG úÞ lüoAk qBýð «BÏÚAô .lýPvø þðApãð ?lýzÞ|þì QèBXg
ÐÚAôok .lýølG Ao óôpýG úG òPÖBü óBüpW ûqBWA oõÆ úG Ao Bíy þvÞ ,úüpâ ëBc ok pâA -|10
ú^ Bíy lñðAlG óApãƒük úƒÞ koAlƒð þƒèBƒßƒyA þWoBgþEýy lýñÞ|þìkõíðAô,lñýHGûpËPñìpýÒ
lýñÞ þÏu pPzýG ú^ pƒø .lƒüoAk þƒuBƒvƒcA
,lüpýãG Ao RBuBvcA þσýƒHƒÆ lƒðôo ÿõƒéW ?QuA ûly óBPíz^ koAô
úG úÞ QyAk løAõg kõWô ÿpPzýG ëBƒíƒPƒcA Ao kõg îzg lýñÞ|þì þÏu úzýíø Bü@ -|11
êýèk òýíø úG .kõzG koAô Iýu@ Bíy þPìçu
wK ,kõG lýøAõhð þGõg þÎBíPWAoôBzì Bíy ?lüoAk úãð óBùñK

.lýñÞ ÿoôk oBÞ òüA qA |30 BO |12 RæAõEu úG úéG JAõW ókAk BG #
.lýølG kõg úGqBýPìA àü

óBùñK Ao óBO îzg êüæk lýéüBì Bü@ -|12
?lýñÞ

Qƒuk qA Ao kõƒg îƒzg ëpƒPñÞ Bƒü@ -|13
?lýøk|þì

oBPÖpâ Ao Bíy , óBO îzg ëBc úG BO Bü@ -|14
?QuA ûkpÞ þéßzì

qA þüBøo úÞ lýPvø oôBG òüApG Bƒü@ -|15

22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

23

óApùO úéXì

úG Ao óBO þâlðq þñÏü ZAôkqA
.lýølG pãük ÿkpÖ

.lüõy þßü p×ð ôk þñÏü

lýðrG Ýoô Ao óBO úìBñuBñypâA #
:QuA ûlì@ó@ok þâlðq úÏÚAô oBù^
ÈÛÖ úÞ;RõÖ ô Ý|çÆ ,ZAôkqA ,lèõO
òüApGBñG ,lüoBPhì Ý|çÆ ô ZAôkqA ok
úßéG QÖpâ ÿpupu lüBHð Ao ZAôkqA
ÿBøoBýÏì xBuA pG ô úÏèBÇì BG lüBG
úìAkAok .kpÞJBhPðA Aopvíø þÛýÛc
JBhPðA ok úÞþuBuA RBßð þgpG úG
þøBãð kAk oApÚ pËð lì lüBG pvíø

:îüqAlðA|þì
ô þãñøpÖ pËð qAp×ð ôk pø ûkAõðBg—

? lüoAk ZAôkqA l¿Ú Bü@

.lñyBG îø úG àükrð YüAo ÿBø Qñu
ôk þèBì òßíO ,óBßìA lc pu BO—

.lyBG pãülßü BG IuBñPì ûkAõðBg
lýPvýð pùy àü êøA p×ð ôk pø pâA—
ïõuo ô JAk@ ô Bø úñýìq püBu ok êÚAlc

.lýyBG îø úG àükrð
pËð qA ûkAõðBƒg ôk ÿBƒø ûBƒâlƒük—
RpyBÏìô þÎBíPWA - þuBýu - þHønì

.lñyBG îø úG àükrð
Bü ÿo|æBuolK ÙpÆôk ûkAõðBgok—
kõƒWô ܃éǃì Roõƒ¾ úƒG ÿo|æBƒuokBƒì

.lyBG úPyAlð
Ù|çPgA ,R|çý¿dO óArýìpËðqA—

.lýyBG úPyAlð {cBÖ
êdì Bü Qðõßu êdì JBhPðA ok—

.lýyBG úPyAlð úÛýéu Ù|çPgA oBÞ
úƒzülƒðA ô pƒß׃O qpƒƒÆ pƒƒËƒƒð qA—

.lýyBG àükrð îø úG þÎBíPWA
«BHüpÛO þâlðq úG QHvð óBO ûBâlük—

.lyBG óBvßü
ô þƒƒPƒýƒ¿ƒhƒy ÿBƒƒø RôBƒƒƒ×ƒƒO—
úPyAlð þzcBÖ ÿoBPÖo ÿBø Qý¾õ¿g

.lýyBG

24

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
25
.QuAÝ|çÆBüåpìó@ ,þƒuBƒýƒu ÿBƒƒø ûBƒƒâlƒƒük ÿAoAk—
úÇGAo pø úG þüBƒñy@ ÈuõƒPì óBƒìq ÿpßÖ ÿBø ÜÖA ô ÿkBÛPÎA ÿBø {ƒüApƒâ
BO lyBG ûBì lñ^qA lðAõO|þì .koAk þãPvG .lýyBG îø úG àükrð
ApüqQvýðóBuàüúíøÿApGBìAëBulñ^ úPyAk ÿACo ë|çÛPƒuA pƒ×ƒð ôk pƒø-
.koAkÝpÖÿpãükBGúÇGAopø þâlðq oõìA ok «B¿hy þƒñƒÏƒü ;lƒýƒyBƒG
àü þðBìq Jõ^oB^ àü lýðAõO |þíð ô þñýG òøk xBuA pG úð lüpýãG îýí¿O
,ÐÚAô ok .lüpýãG pËð ok kõg ÿApG úøBì .óApãük qA lýéÛO
òýñ^ òPÖpâ ÿApG îƒø ëBƒu àƒü þƒPc IÇÚôkokþHønìRApß×OpËðqA—
úíø ô óBOpíÎ úýÛG pG úÞ þíùì îýí¿O oBývG koõì òüA úÞ lýyBHð îø ØèBƒhƒì
.QuA îÞ ,koAk pSA óBO þâlðq IðAõW .QuA qBu úéEvì
ô Bíy úÞ koAk þãPvG ó@ úƒG òƒüA òƒPƒyAk lƒy oô@kBƒü lƒüBƒG úƒƒPƒHƒèA
ô lýupG ÜÖAõO úG ôk pø óBO êGBÛì|ÙpÆ ú^pâ ûly ûoBƒyA koAõƒì ok þƒOBƒÖ|çPgA
ôo|úGôoó@BGlüBGôkpøúÞþüBø|QýèõEvì úGAoîøB×OóBßìAôlñÞ|þìQhuAoþâlðq
.lýyBGûkpÞÀhzìAolüõy òýÖpÆ úÞ þÆpy úG þèô lðBuo|þì êÚAlc
.QuA þãzýíø BG ÙkApPì ZAôkqA QÖpƒzýK ô êƒìBƒßO ,lƒyo ,pƒýýÓO êƒøA
.lýyBGp×ðàüBGpíÎóBüBKBOQuAoApÚ òƒßíì pƒýÒ Ao þƒƒPƒvƒüq îƒø ,lƒƒñƒyBƒƒG
ô BñÏì óolì ÿBø|äñøpÖ ,úðB×uCBƒPì .kqBu|þíð
ó@ Ùlø Apüq lðA|ûkAk pýýÓO Ao ó@ ïõù×ì ó@úG óAoôBzìô óBuBñy óAôo úý¾õO
îýñýG|þì Ao þðBvÞ .QuA ûly }qoA|îÞ lðoAk ZAôkqA l¿Ú úÞþüBø
qA lÏGô lññÞ|þì ZAôkqA ûBì lñ^ ÙpÊ úÞ JBPy ô úéXÎ pvíø JBhPðA ok-
úÞ þèBcok ,lðõy|þì AlW îøqA ëBu lñ^ ïBXðA ÜýÛdOô þuopG BG AopìA òüA .lýñßð
.lyBG píÎ óBüBK BO ZAôkqA QuA oApÚ .lýøk
ZAôkqA úG úðBñýG ÐÚAô ûBâlükqA þPÚô Zpg úG xAõuô þñürâ pvíø ok—
okkpÖàüúÇGAoòüpPíùìlüBG,îýñÞûBãð êìAõÎ ÅBíÒA ûlük BG lýñÞ þÏu ;lýølð
lüBG pøõy ô óq .lyBG }A|þâlðq ëõƒÆ .lýñÞÿpýâîýí¿OôþuopGAoØéPhì
BO þñÏü .lñyBG pãülßü óBPuôk òüpPùG ÿBø ûkAõðBg ô okBì ô olK ú`ðBñ^—
òüpO|þíýí¾ ô òüpO|ÜýíÎ pƒíÎ óBƒüBƒK lÎBÛPì ÿApG lññÞ ÿpýãPhƒu ,úƒPƒvƒGAô
lüoAk {Puôk úÞ þvÞ BƒG Ao RBƒËƒdè àíƒÞ ûkAõƒðBƒg oôBƒzƒì qA Bƒø ó@ ókpƒÞ
.lýðAonãG .lüpýãG
ÿkpÖ úG Ao óBO þâlðq þñÏü ZAôkqA ÿoAkkõƒg þƒƒéýƒíƒdƒO ZAôkqA qA—
.lüõy þßü p×ð ôk þñÏü .lýølG pãük .lýñÞ
úG ókpÞ ûBãð óôlG þñÏü ZAôkqA þuopG qA wK pvíø JBhPðA ok—
òßíì lc òüpO|æBG úG Ao úƒÇƒGAo ,IƒÛÎ BG Ao kõg QýÏÂô ,êGBÛì ÙpÆ ÿBøoBýÏì
Rlì úÞ QuA êýèk òýíø úG .lýðBupƒG þãñøBíø Roõ¾ ok ô lýñÞ úvüBÛì ÿô
ZAôkqA qA êHÚ þüBñy@ ÿApG IuBñì óBìq úG úWõO óôlG .lƒýüBƒíð ÿpƒýâ îƒýí¿O
.kõyúPÖpâpËðokþGõgúGlüBG .lýñßðþè@ûlüAJBhPðAkõgÈüApy
úÞ Qvýð ÿoõPÞBÖ BùñO óBìq òüA BìA ô okBì ô olK qA pvíø JBhPðA ok—
.kpýâoApÚpËðlìlüBG þèô lýñÞ þøAõgpËð kõg óAlðôBzüõƒg
:qAlñOoBHÎpãükêìAõÎ À¿hOïlÎQéÎúGóõ^lýyBGIÊAõì
ÿBøoBýÏì pýSCBO QdO óBð@pËð QuA òßíì
óArƒýì úƒ^ ÙpƒÆ ôk óBƒýì kBƒíPƒÎA oôBzì BG «BíPc .lyBHð IƒuBƒñì ,ÁBƒg
?QuA
.lýñÞ Roõzì ÈüApy lWAô
úÇGAo Qì|çu }ôo ôk pø qA pvíø QgBñy ÿApG—
ô lýüBíð ûkB×PuA îýÛPvìpýÒ ô îƒýÛPvì
ÙpÆ ôk ókõG ÔèBG ,îýÛPvìoõÆúG,ÿoBãPuAõgqAêHÚB« íPc
ÿkB¿PÚA RBðBßìA ôA qA ,kõñy ô Q×â ûlƒøBƒzì ܃üpƒÆ qA
ÙpÆ ôk ûkAõðBg ÿBÃÎA lýüCBO
.lýñÞ AlýK QgBñy
Rlì ÈÛÖ ,lýñýG|þì úÞ oõǃðBƒíƒø
.Qvýð îùì ZAôkqA qA êHÚ þüBñy@ óBìq êƒHƒÚ þƒüBƒñƒy@ ÿApƒG ïq|æ óBƒƒìq
ÈüApy ô QýÏÚõì óBìq ú^ lýñýHG lƒüBƒG QuAolÛ^ ZAôkqAqA

lc òüpO|æBG úG úÇGAo ólðBuo ÿApG ïq|æ qA êHÚ lüBG QíËÎ òüA úG îýí¿O
.kõy|þì îøApÖ òßíì .kõy þuopG Jõg þéýg óly êíÎ koAô
qA Zôpg ûAo BùñO ,lükpÞ ZAôkqA þPÚô Apüq

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

oBÞô |IvÞÿApG óBùW ÿBøpùy òüpPðApâ

ô IvÞ úÏuõO ëBHðk úG æBG ÿBø úñürø ïBXðA BG ólñèokoBÞrýì ûoBWA úñürø BìA ;QuA ûkõGoæk ó@ ëBHðk úG ô BKôoA úükBdƒOA qA Zôpƒg ÿApƒG òüpPðApâûoBGok úÏèBÇì òüpOlülW #
.lñPvø pùy òüA ok kõg oBÞ úPynâ ëBu BG úvüBÛì ok ÿkçýì ÿoBW ëBu ok òüA ;kõy þì ûkAk QHvð lðõK }qoA {øBÞ oBÞô IvÞÿqAlðA ûAo ÿApG óBùW ÿBøpùy
pøokoæk 665ôoArø 22 úG {øBÞ l¾ok 19 BG îø Ao ólñè ok òßvì QíýÚ BýðBPüpG îýí¿O ol¾ ólñè 2017 ëBu ok úÞ løk þì óBzð
ÿoAkA ÿBø óBíPgBu þñý^ ÿBø QÞpy pPzýG ô RBýèBì êìBy Bø úñürø òüA .QuA ûlýuo ëBu ô kAk Quk qA Ao úñýìq òüA ok kõg þñýzð
ûkpÞ ëBÓyA Ao äñÞ äñø ÿrÞpì ÿoBXO úÛÇñì .QuA ûkpÞ óAqoA
oõÃc óArýì ÿkçýì 2016 BO 2013 ëBu qA ô lðA .lðõy þì îø óBãüAo RBìlg 2017 ëBu ok ,lülW úÏèBÇì xBƒuApƒG .kpÞIcB¿O Ao ó@äñÞäñø
ûkpÞ AlýK {üArÖA l¾ok 6 äñÞ äñø ok Bùð@ þüæBG ÿBÂBÛO úÞ ûly óAõñÎ }oArâ òüA ok ok äñÞ äñø ok oBÞ rýì àü úñürø òýãðBýì óAõñÎ QdO ûly ïBXðA þuopG xBuA pG
ÿBÃÖ ëBÓyA ok Bùƒð@ ÀƒèBƒg lƒyo ô QƒuA ÐüBñ¾ ô ÿoAlßðBG ûqõc ok oBÞ pOBÖk ûoBWA ÿApG QHvð {üArÖA l¾ok 5.5 BG ÿkçýì 2017 ëBu ûoBWA úÞ ly Àhzì >óBùW ok ÿoAkA pPÖk<
ÐGpì RõÖ óõýéýì àü ëkBÏì äñÞ äñø ÿoBXO Bø QÞpy ô kõy þì ûlük äñÞ äñø ok wðBñüBÖ 432 ô oArø 27 úðæBu ,ÿkçýì 2016 ëBu úG þzýK îø ólñè qA äñÞ äñø ok ÿoAkA pPÖk ÿBùG
òüpO óApâ úG êülHO Ao pùy òüA ô QuA úPÖpâ
.QuA ;QuA ûkpÞ ÿoAkA pOBÖk ûoBWA ÿApG óBùW pùy
ÐGpì RõÖ pø ÿApG ÿoAkA pPÖk ûoBWA úñürø úG ÿkçýì 2013 ëBuqAoBG òýèôA ÿApG òüA úPHèA
QívÚqA þgpGok ûBìpø ÿAqA úG äñÞ äñøok óBùWpùy òüpO óApâ óAõñÎ ólñè úÞ QuA lÏG

.QuA oæk 200 pùy òüA ÿBø .løk þì Quk qA oBÞ pPÖk ûoBWA ÿApG Ao
BG >õýÞõO< ÿBøpùy ,}oArâ òüA úüBK pG BýðBPüpG îýí¿O úGpýýÓO òüA þé¾A QéÎ
ô oArø 17 BG >ÿpPðBÞ léýÖpÖ< ,oæk 111 ô oArø 18
2015ôoArø 16 BG >õßvývðApÖ óBu< ,oæk 414
,oæk 931 ô oArƒø 15 BƒG >áoõƒƒüõƒƒýƒð< ,oæk
13 BG >õðs< ,oæk 4 ô oArø 15 BG >þèô óõßéýu<
ô oArø 11 BG >BýèApPuA þðlýu< ,oæk 424 oArø
úG oæk 756 ô oArø 11 BG >wüoBK< ô oæk997
óApâ ÿBøpùy òýíøk BO òýìõu úHOook IýOpO

.lñPÖpâ oApÚ oBÞ pPÖk ûoBWA ÿApG óBùW

úP×â .QuA ûkpÞ ûkq|úèrèq ÜÆBñì úG wvXO óBPuA úPynâ úÏíW ûBâpdu ÿA|úèrèq #
úÛÇñì úƒèrƒèq óõƒðBƒÞ .lƒðAqpƒè Ao óBƒìpƒÞ
lðAqpè Ao óBìpÞóBPuA oBG òüA úèrèqïkpì ÿoApÇÂA óBßuA RBìlƒÛì úƒÞ kõƒy|þƒì oôAo óBPupùy ÿBø|{hG qA þßü ,"álXø"
Rly þGBüqoA ÿApG óæõEvì ô ûly îøApÖ úÛÇñì
ÜÆBñì úG pPKõÞ|þéø ïArÎA úG ïAlÚA Bø|þðApƒüô òýìq }qpè .QuA ûly ïçÎA óBìpÞ óBPuA
.lðA|ûkpÞ ûkq|úèrèq
Bø|ûqpè|òýìq þñýG {ýK
òýìqqA wKqôo18óBìpÞóBPuAûqpèòýìq
ÑõÚô qA wK .lƒøk|þƒì ÿôo ûBƒzðBƒìpƒÞ ûqpƒè
rÞpì àýðBßìõDs {hG ,ûBzðBìpƒÞ ûqpƒè|òƒýìq
pùy ok úÞ óBíè@ þuBñy|òýìq ÿBƒø|{ƒøôtƒK
ÑõƒƒÚô ëBƒƒíƒPƒcA ,QƒƒuA ЃƒÚAô ïAlƒƒƒvƒOõƒƒƒK
þðõìApýK ÜÆBñì ok Ao ÿpãük ÿBƒø|ûqpƒè|òƒýìq
.kõGûkpÞþñýG{ýKûBzðBìpÞ óBPuA
ûBzðBìpÞ úèrèq ÑõÚô qA wK óBíè@ ÿoArâpHg
ok Bø|ûqpè|wK ÑõÚô ëBíPcA kõg }oArâ ok
òßíì Ao ó@ qA wK ÿBø|úP×ø þƒPc ô Bƒøqôo
úÞ kõG ûly þñýG {ýK þPc .kõG ûkpÞ þGBüqoA
ûqpƒè òƒýìq qA wƒK þƒèBƒíPcA ÿBƒø|ûqpƒè|wƒƒK
.lñyBG pPzüo 6 kôlc ok ûBzðBìpÞ
{hG wýDo ,Ùõø|óõG õÞoBì oõƒvƒÖôpƒK
þuBñy|òýìq ÿBø|{øôtK rÞpì àƒýƒðBƒßƒìõƒDs pãük ûqpè wK 30 îÞ|Quk ,óApüA QÚô úG kAlìBG úËdè òüA BO ,QuA ûly pzPñì óBìpÞ óBPuA ok ÿpPzüo 1‚6 ÿ|úƒèrƒèq òƒüA qA þƒyBƒð
ok lüly ÿBø|ûqpè|òýìq ÑõÚô ëBíPcA óBƒíƒè@ .QuA ûkAk ÿôo rýð .lðA|ûly fôpXì óBPuA òüA þèBøA qA ÿoBíy ûly wc rýð óBìpÞ ô óBWpýu ÿBøpƒùƒy
ÿõÚ oBývG Ao ûBzðBìpÞ óBPuA þðõìApýK ÜÆBñì úèrèq òüAqA þyBð þðBW RB×éOpG þñHì þyoArâ
úPyo úÛÇñì ok ,ôA oôBG úG .kõG ûkpÞ þGBüqoA ëqBñì qA ÿoBíy ,Bø|}oArâ òýíø xBuA pG .QuA ûlzð pzPñì }oArâ òüA oBzPðA úËdè BO .QuA
,oBG àü ëBu 150 Bü 100 pø xpâAq ÿBø|ûõÞ ÜÆBñì ô oôAo óBƒPƒupƒùƒy ÿBƒø|óBƒíƒPƒgBƒu ô úG úËdè }oArâ oBzPðA BG Bƒø ÿoArƒâpƒHg )pHìBuk 1( ûBìom@ 10 úσíƒW ûBƒâpƒdƒu
ûqpè òýìq òüA pSA ok ó@ óõìApýK þüBƒPƒuôo Ao óBìôl¿ì kAlÏO ,óBìpÞ óBPuA úèrèqqA úËdè 1‚6 ÿA|ûqpè òýìq ,úÛýÚk ôk ô {y QƒÎBƒu
.løk|þì ÿôo lüly ÿA|ûqpè|òýìq }oArâ xBuA pG .QƒuA ûkpƒÞ ïçÎA pƒ×ð 38 .lðAqpè Ao óBìpÞ óBPuA qA þüBø|{hG ÿpPzüo
.lðA|ûly IüphO 9 QÎBu BO 6 QÎBu qA ,óApüA ÿBø|ÿoArâpHg ûqpè òýìq óõìApýK úÞ ÿoBHgA òüpg@xBuApG
óBìpÞ óBPuA úèrèq úG {ñÞAô ok píƒcA ëçƒø
ÿBø|äu ô JBüqoA ÿBø|îýƒO ïArƒÎA úƒG ïAlƒÚA 28

www.TEHRANMAGAZINE.com

29

óApùO úéXì

úG QÖpünK òýéÖ êßüBì
QuA úP×âÕôok ÿ@|þG|ÙA

úÞúPÖpünK Bßüpì@ÿoõùíW|wýDo ,MìApO lèBðôk þéì QýñìA òýzýKoôBzì ,òýéÖ êßüBì #
.QuA úP×âÕôok Bßüpì@ëAolÖ wýéK óAoõìBì úG

.løk B×ÏPuA kõg Qíu qA ly oB^Bð lý×u |jBÞ ok oBÞ úG qBÒ@ qA lÏG úP×ø úu BùñO òýéÖ êßüBì
ûlñü@ koõì ok ,MìApO ÿBÚ@ ÿoõùíW|QuBüo qBÒ@ qA {ýK úÞ òüA ÿBzÖA þK ok òýéÖ ÿBÚ@
òüA ok ô úPyAk qõXì|þG ÿBøõãP×â òPãñyAô ok oõzÞ òüA pý×u BG úýuôo úýéÎ Bßüpì@ ÿBø|îüpdO

.ly oBñÞpG ,QuA úP×ãð Ao QýÏÚAô MìApO ÿBÚ@ óôBÏì ,wñK àüBì úG ûoBG

oõOApLlìyA ÿïçpýÎâAûòoKBAñsÞóBìq

ûkpÞ fpÇì "þéÏWô þãPgBu ,QuokBð RAoBùÊA" koõì àüok úÞ QuA úPÖpünK òýéÖ ÿBÚ@ .lñÞ|þì ÿpýâ|ûoBñÞþíuooõÆ|úG 2019 êüoô@ûBì ,òKAs úèBu 83oõOApLìA ,õPýùýÞ@õñO#|
Ao ÿpãük kpÖ òýéÖ ÿBÚ@ ÿõu qA ûkoAô ïBùOA ô þüõãÒôok }pünK QuA úP×â lý×u jBÞ.QuA ÿApG þPñÇéuô Qèôk QEýø àü QvzðqA wK þøBOõÞ Rlì , òKAspüqô Qvhð ,úG@ôrñýy
ÿBÎkA ûoBGok ÜýÛdO ëõEvì úÞ ûtüô xoqBG ,pèõì RpGAo .QuAÉõGpìôAkõgúGôlñÞ|þíðpýâok .lñÞ|þì ÿpýâ ûoBñÞ 2019 êüoô@ 30 iüoBO úG ôA úÞ kpÞ ïçÎA oõOApLìA ÿpýâ|ûoBñÞ óBìq »ûoBGok UdG
ûkpÞ oAõyk {üApG Ao ØüBÊô ïBXðA {Pìçu ô òu úÞ kõG úP×â úPynâ ëBu òKAs oõOApLìA
.QuA ûkpÞ fpÇì Ao òýéÖ ÿBÚ@ úýéÎ Bø|ïBùOA ,QuA Bßüpì@ RBGBhPðA ok úýuôo QèBgk QuAoõzÞ òüAokoõOApLìA àü ÿpýâ|ûoBñÞ òýPvhðpýgA ópÚôk þÆ úÞôA ÿpýâ|ûoBñÞ óBìq.QuA
úÞ úPÖpünK òýéÖ ÿBÚ@.kpÞ Bßüpì@ ëAolÖ wýéK îýévO Ao kõg òýéÖ ÿBÚ@ ,ûBâkAk úvéW qA {ýK ôA òýzðBW 2019 úì ûBì ok õPýøôpð ûkArøBy ôA lðqpÖ.QuA ûkõG ïkpì óBýì ok ÕAk ÿBø UdG ÑõÂõì

.lñÞ ÿoBßíø úýuôo QèBgk ÿBøBÎkA ûoBG ok RBÛýÛdO koõì ok .ly løAõg
Roõ¾ ÿA|úíÞBdì Q×â ûBâkAk þÂBÚ ô QÖpünK Ao kõg ïBùOA ûBâkAk óBüpW ok òýéÖ ÿBÚ@ wýDo ØýédO .QuA þOB×üpzO çìBÞ þPíu ô koAlð þuBýu RolÚ aýø òKAs ok oõOApLìA
ôA .QuA úPÖpünK Ao kõg RBìAlÚA ókõG ûBHPyA QuA úP×â ÿA|úýðBýG ok òýéÖ ÿBÚ@.QÖpâ løAõhð oõOApLìA ØüBÊô úéíW qA þWoBg þPìõßc RBìBÛì qA ëBHÛPuA ô ,lülW òýðAõÚ þíuo ïçÎA ,Qèôk
.løk þì ïBXðA Ao þHønì îuApì qõñø oõÆApLìA ô koAk lðõýKõPñýy Iønì BG òKAs ûBykBK ïBÛì .QuA
.lñÞ|þì ÿoBßíø Bßüpì@ ëAolÖ wýéK BG }oõzÞ ô ûkAõðBg ÐÖBñì pÆBg úG QuA úP×â ô ûkpÞ QüBíc ÿpýâ ûoBñÞ ÿApG oõOApLìA êüBíO qA òKAs ïkpì QüpTÞA þXñupËð àü ÜHÆ
lüõãG ô løk RkBùy MìApO ÿBÚ@ úýéÎ QuA pÂBc òýñ`íø ôA lñüõâ|þì þüBßüpì@ ÿBø|úðBuo ÿpýâ|ûoBñÞ êüBíO ÿApG ïkpì ÿoAlÖpÆ.kõy þðõðBÚ oõzÞ ok oõOApLìA ÿpýâ|ûoBñÞ lüBG lðA|úP×â
ôA úG úÞ kpÞ þcpÆ Iüõ¿O úG ïAlÚA ÿoBW ëBu ok òKAs Qèôk ô QuA úPÖBü {üArÖA ApýgA oõOApLìA
.lñÞ oApÚpG ÉBHOoA Bø|xôo BG kõG úP×â ôA úG kõG RBGBhPðA ÿAlülðBÞ úÞ þðBìq ôA ô lñÞ ÿpýâ|ûoBñÞ oõOApLìA BO QuA ûkAk qBWA úÏÖk òýíø BÖp¾ fpÆ òüA BìA .kôpG oBñÞ løk|þì ûqBWA

.lñðrG þìAlÚA òýñ^ úG Quk løk|þíð ûqBWA ôA ÿlÏG òýzðBW Bü ôA pvK úG
ûkõG QHÚApì QdO RBPuôpK óBÆpu óBìok ÿApG ô ûly IéÚ þcApW êíÎ úÞ òKAs oõOApLìA

.Qvzð QñÇéu QhO úG 1989 ëBu ok ,õýyôpýø ,}olK åpì qA wK QuA

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ

,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK 30
þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@

l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy
òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok

QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy

(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com

7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335

www.TEHRANMAGAZINE.com

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |15 BG
(LIC.#PSY 13673)
,|JApÇÂAô þâkpvÖA :ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

BðpŸG ZpüA pPÞk êcBulýúuGofòAôKoAsA ÜüBÚ
àyrLðAlðk
ÿBøôpýð ÈuõO ô ûløBzì òKAs êcBu ok QéßuA Qzø BG óAkpâpu þGõ^ ÜüBÚ àü #
Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | .ly êÛPñì êcBu úG ó@óBñýzðpu QüõøqApcA ÿApG ÿkAlìA

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ þèBíy ûpÞ êøA pýãýøBì lñ^ êìBc ÜüBÚ úßñüA qA wK qôo lñ^ oõÞnì ÜüBÚ ,Qyõð koAlðBPuA
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì ô úìlg óôlG úÞ þüBø|ÜüBÚ æ« õíÏì .ly ûløBzì úèBu 68 óq àü ÈuõO ,lýuo êcBu òýíø úG
ÿoAnãìBð "fAôoA ÿBø|ÜüBÚ" ,êýèk òýíø úG ô lñuo|þì òKAs êcAõu úG lñPvø kBvWA êìBc
lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì
.lðA|ûly
óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA

þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok

|www.SmartDoctors.info
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì

SmartDoctors .QuA þèBíy ûpÞ óAlðôpùy úG ÜéÏPì ÜüBÚ êgAk kBvWA lñÞ|þì BÎkA >ôkõýÞ< ÿoArâpHg
RBìBÛì lñ^pø .lðA|ûly ØzÞ òKAs êcAõu ok "fAôoA ÜüBÚ" 4 îßPuk úPynâ ûBíßü þÆ
. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao| ûkõG þèBíy ûpÞ Bùð@ þìBíO AlHì løk|þì óBzð kõWõì løAõy BìA lðA|ûkpßð lýüBO Ao Bùð@ Qüõø þñKAs

ôpvgpPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG .QuA
þèBíy ûpÞ óApýãýøBì úG ÜéÏPì lðõy|þì ûløBzì òKAs êcAõu ok úÞ þðAkpâpu ÿBø|ÜüBÚ pTÞA
(310) 724-8584|31 lýDBìpÖê¾BcxBíOÿlícApýì
.lñøk|þì Quk qA Büok ok Ao kõg óBW ,pývì ókpÞ îâ Bü ÜüBÚ þâkõupÖ êýèk úG úÞ QuA

óApùO úéXì

Bßüpì@ok RBýðBgk ÐüBñ¾oBHWA
RBýðBgk úýéÎ ÔýéHO úG

òüA xBuApG .QuA ûly úPyAnâApWA ÿ|úécpì úG ,ûlyokB¾ êHÚ Bø|ëBu úÞþíßc #
óõürüõéO ô RBüpzð úG pãük oBG þðBgk Ræõ¿dì ÑõÂõì BG RBÓýéHO ,ëAolÖ ûBâkAk îßc

.QuA RôB×Pì þÞlðA ÑõÂõìoBG òüA úPHèA .lðA|úPzâqBG Bßüpì@

þìBc óBÒôkoA :JApÂ
kõG óApüA ÿBø|îüpdO ókqoôk

þÏíW ÿBø|úðBuo úG ,kõG Ñõñíì Bßüpì@ ok {ýK Bø|úøk qA úÞ RBýðBgk ÑõÂõì BG ÔýéHO | ókq oôk ô þüõzèõK lñðBì þOB×éhO ok úÞ kpÞ eüp¿O ûBâkAk úvéW ok JAp #
úG ÑõÂõì .lyBG Ræõ¿dì òüA óBâlññÞlýèõO JõéÇì lüBy úÞ úðõâ|ó@ úð úPHèA .QuA úPzâqBG úG rýð Ao úýÞpO àðBG úu ôA .QuA ûkAk ïBXðA óBÒôkoA QüBíc BG Ao óApüA úýéÎ Bø|îüpdO
úG Ao RBýðBgk ÐüBñ¾ îßc òüA ok þÂBÚ .ly okB¾ 2006 ëBu ok úÞ kkpâ|þìpG þøBâkAk îßc
ô Bø|úìBðqôook RBýðBgk úýéÎ RBÓýéHO :úíüpW .kpÞ îùPì þìõíÎoBßÖA ÿoBßHüpÖô þüõãÒôok .kpÞîùPì óApüA úýéÎ Bø|îüpdO ÄÛðok þPulíø
ok ëAolÖ ûBâkAk àü ok )pHìAõð 30( úHñzXñK qôo ,ÿA|úýÞpO - þðApüA þèBì ëæk ,JAp BÂo
.ëBu àü Rlì úG åorG þðõürüõéO ÿBø|ëBðBÞ ÿoõùíW kõu úG þßðBG RçìBÏì ô þüõzèõK ok þPulíø úG Ao óBÒôkoA IýÆ IWo áoõüõýð
Ræõ¿dì óBâlññÞlýèõO ,óBíè@ óõürüõéOõükAo àü úßHy þPðpPñüA ûBãüBK Øý¾õO úG BñG
ïAlÚA òüA úÞ lññÞ|þì ïçÎA þdüõéO Roõ¾ úG RBýðBgk l þðõürüõéOorýOqBÒ@ok þPc þðBgk .kpÞ îùPì óApüA þìçuA
úÞ lüõâ|þì QgAõñßü þüAl¾ þðõürüõéO orýO ÿAlPGA ok .lñøk|þì ïBXðA þñÆBG êýì îÒpýéÎ Ao okB¾ Ao þßðBG RBýéíÎ qAõW úýÞpO oõùíW wýDo Àhy< :kpÞ eüp¿O ûBâkAk ok JApÂ
þ×ñì ÿBølìBýK ûoBGok lðA|ûly ØÊõì ëAolÖ ûBâkAk îßc úG þðBgk Ræõ¿dì lýèõO ÿBø|ópvñÞ
.>lðrG oôk Ao ûly ÐÂô ó@ úýéÎ Bßüpì@ ÈuõO úÞ þüBø|îüpdO lðAõPG óApüA BO ,kõG ûkpÞ
.lññÞ þðBuo|ÑçÆA óBýðBgk ÿBø|ïBÛì ô BøkBùð ÿApG ëõK ëBÛPðA ÿApG úÞ kpÞ ÙApPÎA òýñ`íø óBuokAk pGApG ok JAp BÂo
oArø óBW ÈuõPì oõÆ|úG qôo pø RBýðBgk Ùp¿ì< :kõy|þì úP×â òýñ`íø þOBÓýéHO îéýÖ ok úPgAkpK ûõyo oõzÞ òüA ÿBø|ïBÛì þgpG úGô úPzâ oAkoõgpG úýÞpO ÿBø|àðBG ÿoBßíø qA þðApüA
òüA ok ëBu pø úÞ QuA ÿkApÖA ÑõíXì qA pPzýG RBýðBgk óBýðBGpÚ oBíy .kpýâ|þì Ao þüBßüpì@ 200 ô
Büolhì kAõì ,qlüAqA þyBð ÅoAõÎpSApG Bü lññÞ|þì ÙkB¿O Bü þzÞkõg ,lñuo|þì êPÚ úGoõzÞ .QuA
ØÚAô( àðBG |ØýÞAô ô QÎAoq àðBG ,)àðBG|Üég( àðBG àèBø ,úýÞpO åorG àðBG úu JApÂ
.>lðôo|þì òýG qA êßèA
qA Bßüpì@ Qìçu RoAqô .QyAk kõWô pËð ÙçPgA îø RBÓýéHO ÿAõPdì ô êßy ûoBGok .lðA|ûkpÞ ÿoBßíø ôA BG ,óApüA úýéÎ BßüpìA ÿBø|îüpdO îÒo úG úÞ kpÞ îùPì Ao ,)àðBG
.lðA|ûkAk IüpÖ Ao óBâlññÞ|Ùp¿ì úÞ lññÞ ÙApPÎA RBýðBgk l RBÓýéHO ok kõG úPuAõg óBìõßdì óçÞÿBø|ûõyo
úÞ kAk îßc QüBùð ok pËð lülXO ûBâkAk .QuA ûlññÞpýÛdO úüôo òüA lñP×â|þì BìA RBýðBgk ÐüBñ¾
pG ûBýu òPì ;lðoAk ûkBu þéßy lðõy|þì {hK óõñÞA úÞ þOBÓýéHO .lñyBGoõdì|ÑõÂõì RBÓýéHO ,úýÞpOQÚôkB¿PÚApüqô,óBüçÒB^p×ÊlídìúGúÞkõGûkpÞÙApPÎA ,êHÚqôoJApÂBÂo
ÿBøoBãýu þOBýðBgk ÿBø|ópvñÞ úÞ lüõâ|þì òýPì þñdè BG îø RBÓýéHO ûlñüõâ .lý×u ÿA|úñýìq .QuA ûkAk ûõyo oæk óõýéýì 50 óApüA kõu úG þüõzèõK QýèBÏÖ ÿApG

.lñyBG úPyAk oô@kBýPÎA Qý¾Bg úÞ lðA|ûkpÞ|þì lýèõO ÿA|úðõâ|úG AlíÎ Ao kõg {íy úG "àðBG|àèBø" ÜüpÆ qA óApüA qBâ ô Q×ð }ôpÖ qA ê¾Bc lì@ok úÞ Q×â ûBâkAk úG ôA
þyBð óBüq úGoBG òýPvhð ÿApG þðBgk ÐüBñ¾ úÞ QuA kõñzg ûldPì RæBüA óBÆpu òíXðA .ly|þì ûkBPupÖ þGk úG úýÞpO qA lÛð ëõK úG êülHO ô }ôpÖ ÿApG ô ly|þì êülHO çÆ
þOBÓýéHO oAqoBÞ BG úÞ QuA oAôlýìA òíXðA òüA .lðA|ûkpÞ óBÎmA þíuo Roõ¾ úG óBy|Ræõ¿dì qA
ok þPulíø ,ûly êýßzO ûBâkAk rýð ôA ÿApG úÞ ,àðBG àèBø pülì ,çýO@ óBÞBø lídì
.lññÞ AlýK RBXð ÿpPzýG kApÖA þðõñÞ .QuA ûkpÞ ko Ao óApüA BG qBXìpýÒ þßðBG RçìBÏì
ok BìõíÎ þðBgk l RBÓýéHO lñüõâ|þì Bùð@ .koAk îø þðAlÛPñì ëBc òýÎ ok oAqoBÞ òüA
ÐGBñì qA QuBø|Rlì óBðAõWô óBðAõWõðô lðõy|þì {hK åorG þðõürüõéO ÿBø|ëBðBÞô Bø|úìBðqôo ô Qèôk úG 2015 BO 2010 ÿBø|ëBu úé¾BÖ ok úÞ ûkpÞ îùPì Ao JAp ûldPì RæBüA þðBPukAk
ok .QuA ûkpÞ àíÞ þèBì ÿBø|îüpdO îÒo úGoæk óõýéýì Bøl¾ þüBW|úGBW ÿApG þðApüA ÿBøkBùð
.lññÞ|þì ûkB×PuA – QðpPñüA óõ`íø – pãük þOBÎçÆA
.kõy|þì ÔýéHO RBýðBgk Ùp¿ì qA þyBð þ×ñì IÚAõÎ úýéÎ úÞ Qvýð oBG òýPvhð òüA .kõG úýÞpO püqô Qvhð óBÒôkoA IýÆ IWo Rlì òüA
Bßüpì@ ok "ÿoBíýG ÿpýãzýK ô ëpPñÞ ëAolÖ rÞpì" .Qvýð RBÓýéHO òüA qA þèBg îø QðpPñüA úßHy BG þðõürüõéO ÿA|úHcB¿ìok úHñzXñKqôo ,úýÞpOoõùíW wýDo ,óBÒôkoA IýÆ IWo

.lñÞ|þì pzPñì QðpPñüA ô óõürüõéO ok óõíÃì òüA BG þOBÓýéHO QuBø|Rlì .kpÞ ko Ao óApüA úýéÎ BßüpìA ÿBø|îüpdO qA úýÞpO þÇhO úðõâpø "ápO óA|óA|þu"
Bùð@ .QyAk løAõg úìAkA Ræõ¿dì òüA BG ûqoBHì lñüõâ|þì RBýðBgk Ùpƒ¿ì óAlƒÛPñì îùPì óApüA ÿBø|îüpdO ÄÛð úG Ao úýÞpO óAlðôpùy qA p×ð 9 ûldPì RæBüA ëAolÖ þðBPukAk
úG QuokBð ÿBø|ûlÎôô lülW Ræõ¿dì BG úÞ lññÞ|þì îùPì Ao RBýðBgk ûlññÞlýèõO ÿBø|ópvñÞ Bßüpì@ ok )úèBu 47( çýO@ óBÞBølídì ô )úèBu 34( JAp BÂo BùñO Bùð@ óBýì qA úÞ ,QuA ûkpÞ

.lñøk|þì ûlÎô Ao kõg Ræõ¿dì kõHùG Bø|ópvñÞ êGBÛì ok .lðôo|þì ûlññÞ|Ùp¿ì oBßy .lðA|úPÖpâ oApÚ ûBâkAk pGApG ok óõñÞA ô ûly QyAkqBG
qA Ao Bùð@ kAkpPuA BøoBG ô ûlðAõg "úEÆõO" Ao ûlykBü îùPì ôk úíÞBdì ô QyAkqBG úýÞpO Qèôk

.QuA ûkpÞ ko BßüpìA þðBPukAk Ao QuAõg òüA .QuA ûly oBPuAõg BßüpìA

32

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

33

óApùO úéXì

úìAkA ëBvðBýì kpì òPÖBü ÿApG Bƒø|þƒuopƒG
ûoAkA úG ûly lülKBð kpì okApG úÞ|òüA BO QyAk
lülKBð }okApG úÞ ly þÎlì ô QÖo þøBâ@
êgAk }lvW ô ûlýuo êPÚ úG úßéG ,ûlzƒð
óAõW kpì RAoBùÊA .QuA ûly òÖk ÿA|ú`ÒBG
xoBÖ óBPuA þüBñW óBøBâ@oBÞ BO ly UÎBƒG
êgAk Ao ëBvðBýì kpì lvW ô lðõy êíÎ koAô

.lññÞ AlýK }A|úðBg ú`ÒBG
}pPgkôkô ëõPÛìpvíø ,lvW ØzÞ BG
úýèôA RBÛýÛdO ok ëõPÛì pvíø ô ûly QyAkqBG
úG Alüly ïpøõy :Q×â ô kpÞ ÙApPÎA êPÚ úG
ô kõG ÝçgAlGoBývG ,QyAk kBýPÎAolhì kAõì
òýíø úG .kq|þì àPÞ Ao îüBø|ú`G ô òì ïAlì
êgAk Ao }lvW ô ïlðBuo êPÚ úG Ao ôA êýèk
óAlWô JAnÎ BìA ,ïkpÞ òÖk óBì|úðBg ú`ÒBG
óBýì ok ïpøõyokApG BG Ao ÑõÂõì BO ly UÎBG

.kõy çìpG QüBñW òüA qAo ô ïoAnãG

ëõPÛì lvWoBñÞok þâlðq

ÿolK úðBg ÉBýcok ÿlvW úÞ QuA þðBíùPì qA pãük þßü ,QƒvðAk|þƒì ôA ókõGo úzÛð þvÞ úÞ kõHð ÿlcok }pvíø ô ok Bø|QüBñW ïBíOok úÞþÞpPzì ëAõu #
ûlðôpK îùPì åpì BG ïõy QüBñW òüA qAo ÿoAõük lƒíÞ îƒø ó@ ,úƒðBƒg êƒgAk Ao lƒvW .lyBG ûlýzÞ Ao BG< QuA òüA løk|þì jo êPÚ óçìBÎ òøm
lƒðlƒy ܃Öõƒƒì óBƒƒøBƒƒâ@oBƒƒÞ ô lƒƒy çƒìpƒƒG ólðBuo êPÚ úG qA wK ôA .kpÞ òÖk óBy|úðBg BG îùPìqA þhðpu úÞÿlvW >?îñÞú^ lvW
êgAk ok Bø|ëBu qA wK Ao ëõPÛì ÿBø|óAõhPuA þøBâ@ ûoAkA úG líÞ êgAk lvW òÖkô }olK óApýãðBâôpâ ÿõu qA þuBíO ,pãük ÿõu qA qAo ày|þG ó@ ØzÞ ô koAk ûApƒíø kõƒg
BG QüBñW òüA ÿApWBì .lññÞ AlýK úðBg ÉBýc äðo úýÂpÖ òüA IýOpO òüA úG .kõG ûlzð fpÇì
.kpÞ ïçÎA Ao }olK óly lülKBð ô QÖo Zôq úÞ ly Àhzì Bø|þuopG úìAkAok .QgBG .kpÞløAõg çìpG Ao QüBñW
pvK óly lülKBð ïçÎA ô ly qBÒ@ RBÛýÛdO QüBßy òüA ïçÎA BG qA þÃÏG ok úÞ Qvø îø êýèk òýíø úG
oApÚ þâlýuo koõì wýéK úG ÿA|úèBƒu 27 þüBñW óBøBâ@oBÞ ÿBƒø|þƒuopƒG úƒÞ þƒèBƒcok .lðoAk ÙçPgA îøBG QuBø|Rlì ëBvðBýì BG .kõy|þì ûlýzÞ {O@ úG kBvWA Bø|ûlðôpƒK
,QyAk úìAkA ëBvðBýì kpì òPÖBü ÿApƒG óApƒùO ÿôo RBÛýÛdO BO ly UÎBG ÑõÂõì òýíø ô QuA RôB×Pì Bø|ûAo BìA ,QuA þßü ëAõu úÞ|ó@
.QÖpâ úG pãükoBG óAõW pvK QüBñW qA lÏG qôooBù^ óBPuA þüBñW îýO .kõy rÞpíPì oõüq pvƒíƒø ÿoBÞ úG Quk lvW ókpÞ þ×hì ÿApG îùPìpø
úP×â RBÛýÛdO ok óBìtK ûkAõðBg úÞ oõÆ|ó@ ÙApPÎAolK êPÚ úGoBG òüAô QÖo þøBâ@ ûoAkA }pvíø ÈuõOoõüq úÞ úýÂpÖ òüA BG óAolðqBì óçOBÚ òøm úG úÞ Bø|êc|ûAo òüA qA þßü ô lðq|þì
ô ûly ZoBg úðBg qA óBy|úèBu 27 pvK ,lðkõG qA þuoqBG ok ô ûly ôA úðBg þøAo ûlýuo êPÚ úG lñ^pø ;QuA óBy|úðBg êgAk ó@òÖk ,luo|þì
BG BìA ,QyAk úìAkA Bø|þuopG .kõG úPzãðpG pãük .kpÞ qA óBzð úÞ lì@ Quk úG þüBø|óõg úßè úðBg pãük ÿBø|êc|ûAo þìBíO lñðBì rýð êc|ûAo òüA
wýéK ÿõu qA ApWBì òüA qA ëBu oBù^ Qynâ Bì BG þHuBñìBð oBPÖo úzýíø ïolK :Q×â ôA .kõy|þìôo ûpgæBG Bùð@Qukô QvýðqBuoBÞ
olK úÞ|òüA BO lìBýð Quk úG þhðpu ô ko aýø ïolK ÿBøoBPÖo îø ïokBì åpì QéÎ ô QyAk .QyAk QüBñW qA úðõíð lñ^ BƒùñO lƒýðAõƒg|þƒì úƒÞ þƒyoArƒâ
Quk úG þüBø|iðpu óBìríø ô kpÞ RõÖ ûkAõðBg úG îýí¿O ôA úÞ ïly úWõPì êHÚ þOlì .kõG óApìBÞ ïBð úG oõüq pøõy úÞ kõG þèBcok òüA êgAk Ao kBvWA ,óçOBÚ úÞ QuA þüBø|ûlðôpK
óly lülKBðok óBìtKolK kAk|þì óBzð úÞ lì@ .kpÞ QümA ApìpPzýG úèBvì òüAô úPÖpâ ZAôkqA êdì qA ,lük kõg úG Ao wýéK òÊ úÞ þðBìq
êPÚ úG Ao ôA ô îüly pýâok îøBG úSkBƒc qôo ëBíPcA ,ëBvðBýì kpƒì oApƒÖ BƒG .lƒy ÿoAõƒPƒì .lðA|ûkpÞ òÖk úðBg
.koAk {Ûð }pvK QgBu ëBcok óBíPgBu qA ó@qA lÏG .ïlðBuo óBøBâ@oBÞ ô QÖpâ RõÚ ôA ÿõu qA QüBñƒW þüçüô úðBg ÉBýc êgAk ÿlvW
ûkAõðBg qA RBÛýÛdO pãük oBG êýèk òýíø úG êgAk Ao lvW ô ïkoô@ eèB¿ì óBì|úðBg oBñÞ }pvíø Quk úG úÞ þðAolðqBì óq ûlðôpK
òüA ÿBÃÎA qA þßü ô QÖpâ Roõ¾ óBƒìtƒK .lðly ÿoApÖ îùPì ÿpýãPuk úG ÜÖõì ú^pâ .QuBø|ûlðôpK òýíø qA þßü ,ly úPzÞ
çìpG Ao úèBu 27 pvK óly lülKBð qAo ûkAõðBg .ïkpÞ òÖk ÿoAõük líÞ þüBñW óBøBâ@oBÞ ,óApìBÞ ÿpýãPuk BG óBìríø qAo BO kAk ïBXðA ÿkBüq ÿBø|ÿqBu|úñd¾ îùPì
ô QyAk lüly kBýPÎA kAõì úG óBìtK :Q×â ô kpÞ óBøBâ@oBÞ ,êPÚ úG úèBu 19 îùPì ÙApPÎA BG lvW þüçüô úðBg ÕBG êƒgAk lƒðlƒy ܃Öõƒì wýéK óBøBâ@oBÞ BìA ,kõzð çìpG QüBñW òüA
Quk úG ô ly pýâok }olK BG ôA úSkBc qôo ÿoAõük líÞ êgAk Ao ëBvðBýì kpì lvW þüBñW AlýK BG úÞ óApìBÞ .lññÞ AlýK Ao óAõW óq óõÖlì òüA úG þâlýuo .lðkpÞ ôo Ao ôA Quk kôq þéýg
ÿApG úSkBc òüA qA lÏG .lýuo êPÚ úG }olK ,lük|þíð QÛýÛc óBýG rW ÿA|ûoB^ lvW óly BG úÇGAo ok þèBvðBýì kpì QüBßy BƒG ûlƒðôpƒK
êgAk Ao lvW kõzð çìpG QüBñW òüAqAo úÞ|òüA .lðkpÞ AlýK úðBg pýâok ïpvíø BG :Q×â ô kpÞ ÙApPÎA êPÚ úG .ly qBÒ@oõüq }pvíø óly lülKBð
ú`ÒBG êgAk óAõW kpì lvW òÖk ó@qA lÏG .ïlðBuo êPÚ úG {ß^ BG AoôAô ïly oõüq }pvíø úÞ kõG þÎlì ëBvðBýì kpì
.kpÞ òÖk úðBg wK úÞ kõG þðAõW óq QüBñW êìBÎoBG òüA Õôok úGô ïkpÞ òÖk úðBg ÉBýc êgAk Ao lvW .QuA úPzãðpGpãükô úPÖooAqBG úG lüpg ÿApG
wK óAõW pvK lvW ÿBüBÛG IýOpO òüA úG êgAk Ao ôA lvW }pvíø ólðBuo êPÚ úG qA ô ûly ZoBg úðBg qA lüpg ÿApG ôA úÞ îP×â ÿApG þOôB×Pì ÿBø|úýÂpÖ ,RBÛýÛdO úìAkA ok
}olK úðBg ÉBýc qA ÿA|úyõâok ëBuoBù^ qA þÎlì úèBu 45 óq .kpÞ òÖk óBy|úðBg ú`ÒBG òýPvhð ô ly fpÇì óq òüA ólƒy lƒülƒKBƒð
úG }pPgk ólƒðBƒuo ÿApƒG }pƒvíø úƒÞ kõƒG .QuA úPzãðpG pãük oõüq þèBì QýÏÂô BìA ,kõG ÿpýãðBâôpâ úýÂpÖ
.ly ØzÞ úPzãðpG pãük ô ûly ZoBg úðBg qA ûBƒãzðAk ÿoAõük líÞêgAk ÿlvW
úG }olK ÿBøoBPÖo Quk qA úÞ óAõW pvK 34
.QuA }okBì êƒPƒÚ êƒìBƒÎ Ao ôA ô kõƒG ûlƒì@ äƒñƒO

www.TEHRANMAGAZINE.com

35

þñý^ kpì IýXÎ ÿoBíýG óApùO úéXì

ô QuA ûly ØÚõPì þãèBu 2 òuqA ÿoBíýG àü QéÎ úG þñý^ úèBu 30 kpì àü lyo # 36
ûly ÿô pøBÊ IýXÎ pýýÓO IWõì
.QuA
QéÎ úG þñý^ kpì àü lyo
2 kôlc òu qA IýƒXƒÎ ÿoBƒíƒýƒG
BG ôA ô QuA ûly ØÚõPì þãƒèBƒu
,koAk úèBu 30 óõñÞA úßñƒüA kõƒWô
.luo þì pËð úG ákõÞ àü úG úýHy
1987 ëBu ok úÞ "äñ×ñüBO äðAô"
okBÚ ,QuA ûlì@ Býðk úG òý^ Ýpy ok
àü úG ô Qvýð ókpÞ QHƒdƒ¾ úƒG
kpì òüA .koAkqBýð QÚô ïBíO IÚApì

ok "óB×ãðAô" ÿBPuôo ok }A ûkAõðBg ûApíø úG
.lñÞ þì þâlðq òý^ þDõø ó@ óBPuA

ÿoBíýG Áõ¿g ok ôA úèBu 52 okBì "äðAô"
úÞ QuA òüA {üôqo@ òüpPâorG Qƒ×â }pƒvK
ÿôqo@ ô lƒðrƒG Alƒ¾ okBƒì Ao ôA }pƒvK ÿqôo
QuA ûlðq úÞ þðBìq BO úÞ QuA òüA }pƒãƒük
,óq òüA ÿBÎkA úG BñG .lðBíG ûlðq rýƒð }pƒvƒK
ôA úG ïkpì QyAk ëBu 3 BùñO úÞ þðBìq }pvK
ô koAnãG lHÏì Bü ûkBWok AoôA BO lðkpÞ kBùñzýK
òüA äñ×ñüBO okBì BìA koô@ Býðk úG Ao ÿpãük lðqpÖ

.kpÞ ko Ao kBùñzýK
ô kõg þâlðq ÿBø úñürø óq òüA ;QuA þñP×â
ô óBPvøõÞqA ÿB^ åpG ÿoô@|ÐíW BG Ao }lðqpÖ
òýìBO ïkpì ÿBø|úðBg |QÖBËð òýñ`íø ô ó@ }ôpÖ

.lñÞ þì

www.TEHRANMAGAZINE.com

Bì þâlðqok ÿlýéÞRBíéÞ{Ûð

.òÞ òüpíO Ao ó@ ...QuA >Qynâ< úíéÞ òüpO ûlðqBu
.pG oBÞ úG Ao ó@ ...QuA >Bì< úíéÞ òüpO þñÏìpK
.ûlG ZoA ó@ úG ...QuA >ÜzÎ< úíéÞ òüpO ÜýíÎ

.òßð ÿqBG ó@ BG ...QuA >p×ñO< úíéÞ òüpO îco þG
.òÞ onc ó@ qA ...QuA >òì< úíéÞ òüpO úðBøAõgkõg

.pG ôpÖ Ao ó@ ...QuA >îzg< úíéÞ òüpOoAlüBKBð
.òÞ úéGBÛì ó@ BG ...QuA >xpO< úíéÞ òüpO ûlðoAkqBG

.qAkpLG ó@ úG ...QuA >oBÞ< úíéÞ òüpO ÉBzð BG
.{ßG Ao ó@ ...QuA >ÐíÆ< úíéÞ òüpO bõK

.òÞ BÎk {ñPyAk ÿApG ...QuA >pH¾< úíéÞ òüpO ûlðqBu
.}BG oAôlýìA ó@ úG ...QuA >lýìA< úíéÞ òüpO òyôo
.oõhð Ao ó@ ...QuA >Rpvc< úíéÞ òüpO ØýÏÂ
.pýâApÖ Ao ó@ ...QuA >{ðAk< úíéÞ òüpOBðAõO

.}BG|úPyAk Ao ó@ ...QuA >oBßPzK< úíéÞ òüpO îßdì
.}BHð ó@|lýìA úG ...QuA >wðBy< úíéÞ òüpO þíu
.òÞ Ì×c Ao ó@ ...QuA >lñhHè< úíéÞ òüpO ØýÇè
.òÞ kBXüA Ao ó@ ...QuA >îøB×O< úíéÞ òüpO ÿoôpÂ

.ûlG QýíøA ó@ úG ...QuA >þPìçu< úíéÞ òüpO îèBu
.òÞ kBíPÎA ó@ úG ...QuA >kBíPÎA< úíéÞ òüpO þé¾A
.òßð ûkB×PuAFõu ó@ qA ...QuA >QÚBÖo< úíéÞ òüpO úðBPuôk
.}BG QuAoôo ó@ BG ...QuA >þPuAo< úíéÞ òüpOBHüq
?kõy òýñ^ õO BG ÿoAk Quôk ...QuA >phvíO< úíéÞ òüpO Qyq
.õy êüBÚ }qoA {üApG...QuA >ïApPcA< úíéÞ òüpOpÚõì

.xpGó@úG...QuA> {ìAo@<úíéÞòüpOïAo@
.òÞÐíWAoQuAõc...QuA> ÉBýPcA<úíéÞòüpOúðçÚBÎ
.kõyQPÖpzýKÐðBìûlðûqBWA...QuA>Qükôldì< úíéÞòüpOpýâBKôQuk

.koAlð kõWô ...QuA >òßíì pýÒ< úíéÞ òüpO Qhu
.}BG Rpu QzK ÿBø êK IÊAõì ...QuA >þâkrGBPy< úíéÞ òüpO Jphì

.òÞ òyôo îéÎ oõð BG Ao ó@ ...QuA >þðAkBð< úíéÞ òüpO àüoBO
.pýãG ûlükBð Ao ó@ ...QuA >JApÇÂA< úíéÞ òüpO ûlñzÞ
.óBíG }pËPñì ...QuA >oBËPðA< úíéÞ òüpOoõH¾
.òßG Ao kõg þÏu ...QuA >{zhG< úíéÞ òüpO }qoA BG

.QuA|úP×ùð ó@ok þüBHüq qAo ...QuA >þüôpyõg< úíéÞ òüpO äñzÚ
.QuA ókõGkpÖàüqApPùGúzýíøÐíWúÞóAlG...QuA>ÿoAkBÖô<úíéÞòüpOBuo

.QuAbõKó@óôlGþâlðq...QuA>ÿlñì Ùlø<úíéÞòüpOápdì
37 .ó@ÿõuúG{ýKwK...QuA>QýÛÖõì<úíéÞòüpOlñíÖløô

óApùO úéXì

îülñhG îø BG þíÞ|

ûríyõg {ýñPvG ,òÞ {èô R x ô k wK # !kpÖ àü þùWõO þG ókoô@ Quk úG ô kApÖA qA Bø|úìBð óBünø
.ûpO ?úy þì êìBÞ ïk@ òük ZAôkqA BG Ap^ þðôk|þì # .. AoBâkoôpK
úPzùG Býðk úñÞ þì pßÖ ZAôkqA êHÚ BO óõ^ !..îñÞ|þì ëBc pPzýG ïkõg úÞ ûk ó@ Apì
# RôpS óAlG úG ÿA|ûkAk RrÎ óBGõg úG BüAlg òýì@..ïkõg BG îzHÚAõÎ
.ly ØzÞ óly ïk@ ÿApG ûAo YñK ûpg|æBG ?!!... ?!!îüA ûlì@ óBùW ÿByBíO úG Bì lñßð þì BìA ïlñâ Bü ïlì@ òýìq úG Iýu BG îðAk þíð
!þPvýð õzG ïk@ þßü õO õzð ôBßXñÞ kBüq ??!!úñÞ þì AlýK kBÛPÎA îñùW úG }lÏG BìA # !ïôo þì óBíu@ úG oõãðA J@ BG îðAk
! kõHð ÿqAo êßèA ØyBÞ ÈÛÖ ,óBùéGA JAõWok þyõìBg ÿBW úG BPÚô þøBâ
# # lðA þÂAo úíø êßèA óBâlññÞ Ùp¿ì !{íz^ püq þðõGAõhG Qzì úü lüBG
}pg BG QÖpâ|þì {èk QÚôpø îýßc óBíÛè ok QzK úÞ þvÞ óBGq qA ,>úÛýÚk àü< pýv×O # ôo Rõßu óôA þñÏì ,úyBG úéGA úÞ|þìk@ óõ^
?þüBXÞ .úPÖpâ îèk ó|æA îø òì .kpÞ|þì ëk kok QèAõO êgAk úÞ þvÞ BG ûkBPvüA pËPñƒì QƒèAõƒO qBG êÒk ô Qyq þðq ÿoAk pâA ....úíùÖ þíð îø
lcAô ØüpÏO àü óBìq úÞ løk|þì óBzð ,QuA qAlðA|úéWk ok ô òßýì þßýð õO
# óq ó@ Quk qA Á|çg Ao kõg òßG #
:ûlG }õâ püq ÿBø|úý¾õO úG þÛyBÎ úâA ! koAlð ! qBG løk QðBGBýg ok krüA úÞ , ,òƒPzÞôo þƒPhO , ,òƒPzÞ ôo þƒéuôpƒƒG
# # ôo kBPÏì úü ÿlük |æBc BO þèô , ,òPzÞ ôo þyAkAk
???Qvø þÞ ÙpÆ |æBc |çÚBð ÿA
# úG úÞ Qvø þßü ÈÛÖ úyBG RkBü úzýƒíƒø BGúÞõO,...B« ÏÚAôúèAõEuïApGúükBíPìÿBøëBu ?òzßG
...úzÞ þì w×ð õO pÆBg ,þñÞ þì Alýy õñì ,ÿpG þì ëk úíø qA ,ÿpâ ûõzÎ ÿApG kBýPÎA qA pPzýG }qoô :þÚ|çgA úXýPð
þðõâ QðõGpÚ þèô ïoAk QPuôk þðõâ þðõâ !úPÒBìk îðôA
.úìkpì ëBì ûlG wK õyBø ???? þ¿Úo|þíð Ap^ !!! ûoAk op þPì|çu
# kok úG ïoAk Quôk úãð þvÞ úG úÞ þðõƒGq !?!?!? úý^ «BÛýÚk Qéßzì #
.ûoõg þì þ×ýÚ þñPvG ólývýè
BG þðôk þì BüAlg :ákõÞ àü ÿBø Iy ÿBÎk óBùW ok olhì kAõì ûlññÞ Ùp¿ì òýìôk óApüA
îßíÞ wK ïkpÞ {ýW qBG ïkoõg îÞ J@ úÞ òüA BO lýñÞ Qíø ûkpg úü ? lýzÞ|þíð QèBXg .QuA

...òýì@ ïoõhð àPÞ eH¾ òÞ !Qvýð þøAo þðBìpùÚ
!òÞ |æ|æ ôpG ÿkpÞ õOBÎk úÞ |æBc Jõg #

# Ùp¿ì úìBðpG úü Bø|ú`G BG úP×ø pg@ úuAô BÚ@
rÓì úü ÝlñÖ ?úý^ ÝlñÖ BG õO ÝpÖ þðôk þì úìBðpG ô qôBXO ,þzÞ õÚB^ ûApíø úG îýPyAnâ kAõì

!ÿoAlð îðôA õO þèô ûoAk õèõ^õÞ ?óBýì BýÞ ...þyBK lýuA fp×ì ô kBy
# !îüoAlð ÿqBG J@ lýyBHð óApãð

þâlðq úG BýG ..ûrý^ òüpPùG þâlðqok {ìAo@ #
úG ,QzùG úG ,þüBHüq úG| ,ÜzÎ úG ,îýñÞ pƒßƒÖ õO BWBƒð ,ûkpâ|þì J@ ëBHƒðk iƒüpì õO BuBƒð
JB¿ÎA òì ,ú^ òì úG| ,ú^õO úG ,áok úG| ,îñùW
!! }BƒK J@ äƒñ׃O ëBƒHƒðk áoBƒK
!BìoAlð #
#
:ûoAk Qý¾Bg úu ûõùÚ kpãèBu òýƒíƒùƒð îñƒÞ ZAôkqA 90/9/9 úƒâA
.RBíz^ êTì úãðo }õg óBÚ|çg òíXðA .... 99/9/9 úzýì óõíWAôkqA

.QHéÚ êTì úÛýÚo .oBßýG
!QPhüo êTì úhéO #
#
úG qBýð ô ly àyA qA pK RBíz^ qôo úü úâA RqA ô þyBG úPyAk úÛGBu Fõu òßG õypßÖ
!òßð JBvc òì ôo |«ç¾A ,þPyAk þvÞ úðõy ?!! ÿqBG J@ :þãG !?ûkõG þ^ QÖ|çg òupLG
!úý¿hy úéýuô úü áAõvì êTì úðõy óõ^ #
#
þì ûBãð óõíu@ úG êãyõg úü þPÚô òâ þì ô óõýéýì4 ,ûlýDAq þüõéýÞ úupvK úü îPuôk
úü .òñÞ þì ëBc ô òðq þì àíz^ Bø|ûoBPu úñÞ B« ÛýÚk þñÏü .ûkAk óBPuoBíýG ëõK òìõO oArø 500
.óõy ëBc úG þðrG lñâ þñßð ûBãð óõíu@ úG QÚô
# .ûlìôA ok {uAô óõýéýì îýð ô àü þüõéýÞ
ÿBøoBO ûqAlðA|úG ?ïoAk QPuôk olÛ^ þðôk|þì #
ok Jp RBø w×ð kAlÏO ok Jp Rpu ÿõì
.p×¾ ok Jp óõíu@ ÿBø|ûoBPu ïõíO òì ,úñÞ þì ïôo@ Ÿïk@ oBãýu ið úü òâ þì
ïoBãýu ið úü lÚ òì ÿBPuôk qA ïôlß`ýø ïlðõì
#
..òPvýð
#

ÿpýTÞkAlÏOúWõOókAkQukqAþñÏüZAôkqA 38

www.TEHRANMAGAZINE.com

39

óApùO úéXì

QyAk,kõG oBÞ ëõÓzì óæA B« íPc }kpì ,kõG ÙkB¿O lñßð lýuo }pßÖ úG úËdè àü oôq úG kpÞ ûBãð QÎBu úG ûoBGôk ,Qvzð|þì
«BíPc ,oô ó@ô oô òüA kpG|þì oBG òýyBì QzK úÞ ôA !kõG ÿA þPhGlG ú^ ÿAô ÿA ?lyBG ûkpÞ óæAQ×â}kõgúGôlðBzð{ðBHèÿôoþívHO
êHì Quk lñ^qBG þðBýÎ ÿBø úðBg òüAqA þßü Bü kpÞ|þì ÙkB¿O }kpì pâA QyAlð wƒðBƒy lü@|þì ÐÚõì ó@ BO «BíPc ,Iy |12 úG ÐGo àü
îø ôA ô lðA ûkAk }oB×u kBG@ QƒÖBƒü qA çÎA ëæ {ðBGq ûkpƒÞBƒð ÿAlƒg Bƒü lƒy|þƒì êƒýéÎ ÿBK lñýzð|þì ô lü@|þì B« íPc pãük |12 þñÏü
òüA ÿApG ûoB`ýG îø lüByô lðBupG Ao Bø ó@|úPÖo òüA Zpg QuAõg|þì þvÞ ú^ QÚô ó@ .kpì|þì .ûp×u
BW ó@ }kõg ,koôBýGok ëõK pO {ýG þíÞ úÞ ?þ^ }kõg ûqBO ,lølG Ao ïõ¿Ïì ê×Æ BO úu ÿõO kpÞ ÐíW Ao {üBøõðAq ô Q×â Ao òüA
îø óæA .lñÞ þèBg Ao BøoBG ,ëBíc ÿBW ûkBPvüA }pßÖ úG .QyAk kõg ÿBW úÞ úƒðBƒg ûoBƒWA þÛO ÿAl¾ BO .QÎBu úG kq ëq ô }A úñýu
úÞ|løk|þìoõPuk }kpì úG koAk þø úðBg îðBg óBykõgÿúðBgQÖo|þìQzâ|þìpGlüBGlýuo ûpXñK ïk lüôk|þì ô lülñg|þì {ðBHè lì@|þì
ó@pHG Ao òüAô BW ó@oAnãG Ao òüA lzð Jõg úð ô ûlýypO pøAõg ó@ ÿ úñÏÆ ô óBGq îgq püq óBGBýgôôA ëBc qA pO ûpýO Iy rW ÿrý^ þèô
kpƒì IƒXÎ ,kpƒÞ þƒívHO|úƒPvƒðAkBƒƒð .ÙpƒƒÆ ûoB`ýG pøõy olK ÿ úðBg QÖo|þì Bü ô }okBì ô lì@|þì ô QÖBü þíð }A ûlÏì qA pO þèBƒg
lñÞ îø þèBíc kõG ûkBPvüA úÞ QyAk ÿoBÞAlÖ îøõO þøBñK óBGBO
QñÇýy îø }A ûlñg .ûlñg püq kq îø lÏG
koAk úÞ kpƒÞ oõƒ¿O Ao }kpì pg@ .kõG|rƒýì@ lüBGîøQÚôó@RõÖBükõGûlyêýéÎBüúÞ}A úG kq|þì óq ô ûp×u oBñÞ Qvzƒð|þƒì ûoBƒGôk ÝBOA óôok úGok ÿæqA|þìAo@úG ó|q#
þéýg }kpƒì .kpƒG|þƒì oô ó@ oô òüA Ao BøoBG ô kpÞ|þì QHÚApì êýéÎ óqpýK ô kpìpýK BO ôk qA kõG ûkq ëq QÎBu úG ÿoõÆ .QÎBu ÿ úd×¾ Ao ó@ok ôA úÞòüA qA êHÚ BO úÞ,kpÞûBãð
þüôqBG ô pG }kõƒg ÿApG ,kõG êßýø }õƒg kõG îø }kõg ûqBO ,BO YñK ly|þì }pukok ôlýÞpOløAõgQÎBukpÞ|þìpßÖó@pøïk@úÞ þG VApýì úÞ|þìpð þßüoBO ok lñÞ qBƒG
,kõG þèõÞpø }kõg ÿApG çÚBð ç« ¾A ,QyAk wK ,ly þðBH¿Î ûoBG àü !BO {y lƒy|þƒì úG {uAõc «ç¾A þèô ,ly løAõg ú^oBK l¾ BO úu pø .kõG|úPÖo ôpÖ kõG }A þâpXñK
{üBø ú`ýøBì îø FBýyA ókpÞ lñéG ÐÚõì ûqBO ZpgôkpÞ|þìoBÞ?kõG|úPÖoBXÞ}kõgRpýÒ QÖo|þìBWl¾}pßÖ,kõHðQÎBuÿBøúGpÛÎ ,lðkõG|úPÖo JAõg úG úðBìõ¿Ïì }lðqpÖ
.lðkpÞ|þì kBG þGBvc ô óôpýG lðkq|þì pPzýG .koô@|þìokAo{éýéÎpøõyôBøú`Gô}kõg qBâ Ao {Hè oBG àü óBýì ok pßÖ àü pø pu ô QzãðA ëõíÏì ÜHÆ îƒø {ƒß^õƒÞ pƒvK
ô ôqBG òýíø ÜyBÎ ôA îø þüBøoõW àü ç¾A Qñì lñÞ þP×éÞ ïBy BO eƒHƒ¾ kõƒG ïqæ pƒâA ÿoõW àü úÏÖk pø }kpì püõ¿O .QÖpâ|þì
àü úÞ kpÞ|þì pßÖ òýíø úG QyAk .kõG ôA êßýø !úðlýzÞþíðAowß`ýø Ao óBy îüpÖ ly|þì úÞ þíülÚ ÿBø îéýÖ êTì .{ðBøk ÿõO kõG ûkpÞúO BO Ao {Pvy
,QÖpâ qBâ Ao {Hè ô lì@ kõg úG ûoBG àü ko {íz^ ÿõéW qA kAk ÀýhzO úðAk úƒðAk úýßO ok Jõ^ oBù^ úG úÞ þƒèBƒc ok óq
ûlýuo {ñøm úG úÞ kõG þüBøpßÖ ú^ òüA pg@ .ly|þì ÿApG ,kpÞ ûBãð pýu Ao óBy úíø Roõ¾ kAk|þì
þèô ,lñÞ óByoAlýG ly úuõƒuô úƒËƒdè àƒü
úÞ QcAoBð|úPHèA .kõy QcAoBð {Puk qA lýupO
pýãèk }okBì Quk qA lðqpÖ pãì .lðly þíð
.óBykõG ûlðBGAõg oôq úG }kõg ûqBO ?kõy|þì
oAlýG ôA BG BO kõG ûkpÞ oAp¾A þéÞ }pPgk úG

.kõG ûkpßð ëõHÚ ôA þèô lðBíG
kpÞ þÂAo Ao }kõg Qícq þéÞ BG ûpgæBG
oô òüA lì@.lñßð óByoAlýGô klñHG ïAo@Aook BO
ÙpÊ ô kõG òùK|òýìq ÿôo qõñø ûp×u ,ÝBƒOA
îø J@boBK ,kõG ûkoõhð Quk þypOô ÿrHu
kõG ïõéÏì úÞ JBÛzG BO úu .QyAk iü qõñø
{üôo Ao pãük þßü ô kõG þèBg ûkõG AnÒ {üõO
ô rýíO îø JBÛzG àü .kõG|úPyAnâ úíéGBÚ ok
pO óApãð|úPHèA ,kõG }A úñupâ þéýg .kõG þèBg
æBc .lñÞpßÖ þãñupâ úG lðAõPG úÞ kõG òüAqA
.Qgõu|þì ÿoõWlG ô kpÞ|þì Ýq Ýq }A ûlÏì
pýu êTì QyAk }A ûlÏì ÿõO ÿrý^ àü oBãðA
úG JpÇÃì óBíz^ BG .lýyõW|þƒì úƒÞpƒu ô
ûBãð äðo ÿA ûõùÚ ô þéýÇPvì ÿoAõük QÎBu
ûlƒƒÏƒì ÿôo QƒƒyAnƒƒâ Ao {ƒƒƒPƒuk ô kpƒƒƒÞ
æBc ly úèB`ì kok BG ÿoõW àü {Ooõ¾,}A
þãñupâ Bü lðq|þì oõy {èk QvðAk þíð pãük

.lñÞ|þì {PümA
Ao óBGBýg ûpXñK qA ûoBGôk ,kq oBñÞ Ao ûkpK
ú^õÞ .kq þíð pK îø ûlðpK !pýhð .kpÞ ûBãð
BøæBG ó@ úÞ ÝpG ÕAp^ ÿBøpýO rW úG ô kõG þèBg
úƒ^õƒÞ ÿõƒO wƒß`ýø lƒðkpƒÞ|þƒì òƒƒyôo Ao

.kõG ûkBPvüBð
úG .kAk úýßO ô oAõük oBñÞ Qvzð ô lƒì@
àü úÞ ûp×u ÙpÆ kpG Quk .äðo rìpÚ þPzK
ïõéÏì BXÞ qA .lìBýð {èk þèô ,koAkpG óBð úßO
óôlG QvðAõO þíð úð ?lyBHð úñupâ }kpì óæA
úO pãƒük QƒyAk {ƒÛƒìo .koõƒhƒG ÿrƒýƒ^ ôA

40

www.TEHRANMAGAZINE.com þíÞkpìúÞlýgp^QzKúGlñOóBñ^ô.lýñy ô kpÞ îgA lüBýG }pÆBg úG ÿrý^ oBãðA ûoBG
úðBg koAô úÞ óæA QyAlð oBËPðA pg@ ,lýupO þðBýÎ îðBg òüA lñßð .îø ÿõO QÖo {Ooõ¾
lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG úG lupG ú^ ,lyBG òyôo îø ÕAp^ àü kõy|þì òüA qA ûkpÞBð ÿAlg Bü ÿpPgk pýK ,ÿA ûõýG
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ .lPvüBG {üõéW QuAo ûoBG àü {ðq úÞ òüA lññÞ|þì þâlƒðq BƒùñO úƒÞ QƒhG ïk ÿBƒøpƒPgk
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G QƒuAõƒg ëôA .kpƒì úƒG kpƒÞ þøBãð àü óq ó@pâA ÿAô ÿA .ly|þì ûoB`ýG QÚô ó@ .lñyBG
òüA lük þƒèô ,kõƒy QƒcAoBƒðô kõy òýãízg ÜyBÎ|úPyAk úãð AoôA óæA BO úÞ ûoBýPK ÿ úßýðq
(626)3-50-50-50 þßèA Ap^ ûkõGôApËPñì ÿoõW òüA QÎBu úíø ûBýuQcAoú^ÿlük?þ^kõyôAêßýøôôqBG
.lñÞþhéORBÚôA kpì kõG|úP×â oBG l¾ }okBì ,ly QhG
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì qA úÞ {üBø Iè ÿôo lðBHv^ lñhHè àü qAþvÞpø,lðBì|þìÿkAq@óAlýìêTìêãyõg
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük ÙpÆ QÖo .kõG ûly kõƒHƒÞ Bƒø ókq qBƒâ oôq ôkqAlñýGwßÎôAoBñÞkôpGløAõg|þìlupGûAo
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW ,kq lñhHè îø ôA lük Ao óq lñhHè kpì ,}kpì ó@,BWóBíøQuAõgîølüBy?ÿlükú^æBc
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA {ðlG ÿBø úßO kpÞ wc ,kõG|úƒPƒvƒg þƒéýƒg !lñÞ úðBg püq
óq .òýìq ÿôo lñP×ýG lðõzG ûlñÞ lñøAõg|þƒì îz^ ûoBÞlG ÿ úßýðq òüA ÿBø ëõK lñßð
(310)274-7474 kpì .lñÞ {éÓG }kpì ÙpÆ lì@ ,Q×ãð aýø ûlÎô}kpìúGóqòüAlñßð.lñÞoõÞAo}kpì
ûoBG àü ,lùXG kBý¾ Quk qA løAõhƒG oBƒãƒðA oõWú^æBc,lyQhGlGÿAôÿA.lølGlýÎô
41 ÝpÎ þéýg òì|þìõðBg Q×â ô kAk þèBgBW ÿBøæBGúÞôA?kpýãGwKAo}kpìQuAõg|þì
àüQvüBGúÛýÚkàü,îøk|þìlñâÿõG,ïkpÞ þüBWàükõG|úPÖooBGàü,QgBñyþíðAopùy
àíðBG þèô à^õÞ îgA àü óq .ïpýãG }ôk àü}kpìÿApGúÞòüAÿApGîøó@,àðôïBðúG
þíð pg@ îÞrürÎ .lülñg ûoBGôk kpì .kpÞ ûoB`ýG ,kpHG kõG| |úPyAnâ BW úðBg úÞ Ao|úPvG
òO lG ÿõG Qéâ åpG qA pOrýíO òO úÞ îøAõg Ao xok@ BO kõG ûly ûoAô@ô óApýc Ao qôo àü
kpìêüõdOÿpãükeýéìlñhHèóq.kpýãGAoòì ÿ úðBg QuAõg|þì ÿoõW ú^ æBc .lñÞ AlýK
.kAk püqlðrGQuAõg|þì?lñÞAlýKAoûoBýPKóqòüA
úÞ óBykõg JAõg ÝBOA ÙpÆ QÖo îø kpì qA rý^ ú^ôApãì kq Iýùð }kõg úG úÞ úüpâ
óq .QvG Ao ÝBOA ok kpì .kõG õO ó@ îø ïBíc pâA ,koAk îÞpùy ÿæBG ÿpÖ ÿpÚ ÿBø óq òüA
kBPÖA }kBü ûoBG àü úÞ lñÞ ïpâ Ao AnÒ QƒÖo Ao óBzøAo qôo pø lñðAõO|þì Bø ÕBìk ûlñâ òüA
pu lüpK qpÖ .QuA úñupâ þéýg B« íPc }kpì AlýKIüpÒIýXÎÿú^õÞwKú^õÞó@ÿõO
QÖo ô kpÞ Quok kpì ÿApG úíÛè àü ûp×u òvc BÚ@ ç« ¾A .lðAõO|þì Jõg îø ôA lññÞ
óq.lüpKBWqAkpìkpÞqBGúÞAook.ÝBOAÙpÆ }kõg BG îø Ao ôA .QuA þðAks@ îø óBykBìAk
?ÿkpâ|þì }pÖ püq ÿrý^ ëBHðk Q×â lülñg }pW ô lý×u îz^ ó@ ÿ úðBg ïk kpG|þì
úð .lülñg lÏG ô kpÞ {øBãð úËdè àü kpì qA ÿoõW òýíø úÞ QuA àzÞ pãì ,løk|þì
úG.{íPzÞîñÞpßÖpüqó@lüôkkõGàèõìoBì ôA Quk qA Ao {éâ|úPuk pøõy ô õO lüBýG ok
.kpÞUßì{ðBíz^kpÞûBãðóqQuk Q×øîuAúÞkoô@|þìokôAqAÿolKàü?lKBÛG
qõñø kpì .kpì|òøk QyAnâ Ao úíƒÛƒè óq .kôpG }kBü }lW
úGòzKBÞkpìôkõGûkBPvüAóqqApOIÛÎþéýg ÿoõÆ úÏÖk òüA .lì@ }kõg úG ûoBGôk óq
ïpâ Ao AnÒ õO ôpG Q×â pK óBøk BG .QyAk òO ûoAõÖ óõg kõG ûlðBì îÞ úÞ QÖpâ qBâ Ao {Hè
,QzâpGóq.îü@|þìïpýâ|þì}ôkîøòì,òÞ þßü lüBG pãük óæA kpÞ pßÖ .óôpýG lðrƒG lñÞ
xBHè :Q×â kõG kpì úG {PzK úÞ oõÆ òýíø ûkpÞ ûBãð QÎBu úG úÞ ÐÚõì ó@ qA þPÎBu ôk
.ïoõzG RApG lý×u lHu ó@ ÿõO rüpG Ao QüBø QÎBu úG þPÚô þèô ,lyBG|úPynâ kõG
ïoõy|þì ïkõg ç¾A úð úð :Q×â ûoBG àü kpì úGkõGûlðBìúÛýÚkYñKqõñøkpÞûBãðþéýÇPvì
?Ap^ Aô Q×â IƒXƒÏƒO BƒG QƒzƒâpƒG óq .óBy úG Rp×ðoõW àüô QýðBƒH¿Î BG .Iy ûkqAôk
óæA úÞ õO ,óBy ïoõy|þì ïkõg òì ÿ úÛü kôpG løAõg|þì oBãðA ,kq ëq QÎBu
!þPvø|úPvg ëBýg þG ,ôlÞ òýÎ Ap^ úÞ kpýãG Ao QÎBu
óBy ÿôo ,ÿõy|þì|úPvg úð úð :Q×â kpì ÿA ûõùÚ QÎBuoBãðA .úPÖpðõéW ç¾Aô|úPvzð
ÿAô ÿA :Q×âô kpÞ þígA óq .úPhüo óBíýu ÐðBì ô }pøõy ÿõéW kõG ûkBPvüA kõG|úPÖo
æBc BO þÞ qA îø }lÏG ?Ap^ óBíýu lñO lñO {üBø úéÃÎ !kõG ûly ôA òPÖo lüpg
JAõWokkpìoBGòüA?ÿoõzGxBHèþøAõg|þì NæBO lñéG lñéG ÿAl¾ BG {HéÚ ,lüqpè|þì
!BGBGÿA:Q×âôkAkóBßOÿpuôkpÞþígAôA ô qBG ÿoõÆ {HéÚ ÿBø ú`üok .kpÞ|þì NæBO
wK Ao {Öpc ô kq ÿlñhƒHƒè ÿlƒñƒO óq lðBÞpPGAo}AúñýukõGûlðBìîÞúÞly|þì|úPvG
kAk Ao {v×ð kpì .ëBø ÿõO QÖo lüôk ô QÖpâ .ûp×u ÿôo krüpG Ao {ðôok ô
{ñzKBÞ,ïBícÿõOQÖoôQvGAook,óôpýG ÝBOA ok ÙpÆ lüôk ly lñéG ûoBƒGôk óq
,kpÞõGô koô@ok Ao {ñøApýK lƒÏƒGô koô@ok Ao úÞ ÝBOA ok }kpì kõHð Rõßu ,Bø ú`G JAõg
.kAkóBßOAo}puôQvGAo{ðBíz^ kq|þì þéýu {Ooõ¾ úG AoôA þüBùñO úËdèpø
óBüBK ûpýãPuk ÿôo {Puk .kpÞ|þì }A ú×g QyAk
Ao úðBg þé¾A ok óly qBG ÿAl¾ úÞ kõG ok ÿ





óApùO úéXì

êvÎ oõK Jkõì BðAlðBì

ÿpPgk , êvÎ :óBPƒuAk úƒ¾çƒg
êídO Bø ëBu qA lÏG úÞ úèBu ûl×ø
løBy lüBG æBc þâkAõðBg Rçßzì
lüBG ô lyBG }okBì ô olƒK ÝçƒÆ
|... lñÞêídO AookBì óôlG þâlðq

pÆBg úG kpÞ þì pßÖ , ïkrð þÖpc Rlì ïBíO ok |. }A ÿoBPupK rW úG |47{hG |:êvÎ óBìo òPìqA þPívÚ
|.ïAûlýzhHðAoôAîøqõñø}õüpKÑõÂõì ÿA ûkAõðBg ïkõg ÿApG òì BìA : îP×â Iè püq fõÂô úG úñýÞ ô îzg qA {üAl¾ òýñÆ ô ûkpÞ ØüpÏO úPgBÖ ÿApG Aorý^ úíø
ly îÚBOA koAô úðBíu þðBzüpKqôo lñ^qA wK | |.QvýÖBÞîüApGòýíø,êvÎïoAk óBPupýGk úG ólì@ BG îPvðAk þì ô lüqpè þì úG QuAõg þì ôA úPgBÖ þðAk þì :îP×â
Ao õO løAõg þì þðAõW îðBg êvÎ :Q×â ô :îP×âôûkôkq{Ooõ¾ÿôoqAAoàyARApÇÚ òüAòP×âBGqBðpÖ,ïqAkpLGlüBGAoþñýãñuóAôBO óBíz^ pýSBO QdO olÛð@ BìA lüõãG òì
|. lñÞ RBÚçì |.QuA{üBPuêGBÚòüA ïlÚ BG . ly ZoBg óBPupýGkqA QÎpu úG úéíW QvðAõPð úÞ kõG úPÖpâ oApƒÚ îƒÛyBƒÎ
ûBOõÞ w×ð lñ^ô ûkpzÖ îHéÚ ÿôo pG Ao îPuk úPvßy îø ok ô úPvg ÿ ûpù^ þDBHüq lñhHè úÞ þèBcok îPzâqBG úðBg ÿõu úG óAqpè þDBø þì }kõg . QuA ûkpÞ ZAôkqA lüõãG
!îüõãGú^úPgBÖúGlüBGîPvðAkþíð,ïlýzÞ ,îPvøRolKÜyBÎòì:Q×âôlðByõKAo}A ûoBíy úG îüBø w×ð þðBýízK ô xpO Rly qA þì õO úG ûqBÓì ok qôo ó@ pâA lüõâ
|.õOlüBýGõãG:îP×âþPhuúG oBPupK îðBg ó@BG AoôA ZAôkqA îPvðAõPð ÐÚAôok ólükBGôkõzâîüôoúGAookóBWpì.kõGûkBPÖA îø òì õƒO ZAôkqA qA wƒK úƒÞ îƒP×â
BìA , ïlýñy þì Ao {üBø ïlÚ ÿAl¾ òüA òÞoôBG îPÖo úÞ kõG òýíø ÿApG îñÞ êídO |. ly ûkq Q×ãy òì òì ô þPvßy þì BíPc ïkpÞ ZAôkqA
|. ïõy ûpýg {ðBíz^ úGô ïkpâpG îPvðAõO þíð óBW îHéÚ ok úPuAõgBð ô þðBùâBð þéýg úÚçÎ ?êvÎûlyú^|- | Q×â ôA îPyAlð Ao õO òPvßy QÚBÆ
| úíø , pPíÞ þéýg lüBy Bü ûBãð àü BG , QÖpâ , ïly ûpýgôA úGô ûkpÞ Bøo êHì ÿôo Ao ïkõg Ao rý^ úíø îÞ îÞ òì úG úPuAõg þì úÞ
ÙpcõOBGóApãükoõÃcóôlGôBùñOkõGïqæ- | |.kpÞAlýKúìAkAôkAkjoBøúýðBSïl¾okrý^ ?úð Bü þDõâ þì :Q×â ô Qvzð ïoBñÞ Apì ܃zÎ QƒÏuô þƒPÚô BƒìA lƒüõƒãG
|.|.îðrG úýðBSòýíøokÿqôo:îP×âôûkAkôpÖAoîÃÓG| îø lüBy , lýíùÖ Ao rý^ úíø qBðpÖ , lýíùÖ|- | þì ôA þPc , úPvðAõPðpãük QƒgBƒñy
pG , kõHð úPgBÖ ÿAl¾ òüA . òì ÿAlg ! j@ æBcþPcôïlyÿkpìÿúP×ýyòìûBOõÞÿBø |. QyAlð òýÛü ÈÛÖ ô QvðAk þì ô lüõãG pdu úG Ao ÑõÂõì òüA QuAõg
}õüpK RôB×O þG ô kpu ÿ ûpù^ BG ô îPzâ qôpük qA {ýG qôo pø þñýãñu òüA ûkpì ôA úÞ ?QuAþvÞú^pãükqBðpÖ|- |
ô kpÞ qAok þìõu úG Ao {Puk . ïly ôo úGôo |.óBWpìîñÞþìoôBGAoõOxBvcAôkõyþì ÑõÂõì òüA qA ÿrý^ ôA úÞ ïkoô@ pÆBg úG . lñÞ AlÖ Ao ôA
| |.QíñýGþìúÞîèBdyõg:Q×â ô Qvüpâ òì }õÒ@ok úÞ kõG ôA òüA oBG òüA þñÞ þì BÎk îüApG : îP×â Iè püq , lðAk þíð ?þPyAnãð Ap^ úðAõük Jõg -
ôA úG lüBG îPvðAk þíð ô kq ÿlñhHè þPhu úG BùñO RolKôõO , îPvø BùñO þéýg òì : Q×â ? óBWpì þíð Q¾pÖôA úG úüpâ , kq þíð þÖpc
?îüõãGú^ ÿApG êvÎ îupO þì , lýPvø òì þâlðq óBvÞ úP×y@olÛð@ÿrý^ ú^qA îðAk þíð úÞ òüA BG|- | êßzì BG îø {ðlýzÞ w×ð þPc ô kAk
?îñýzñGúÞþñÞþíðÙoBÏO|- | |...{ðkAkQukqAÿApG...okBð òì úG þuBvcA , ïpünK þì þèô ÿA ûly Qvüpâ þì óBñ`ð@. kõG ûlyôo úGôo
ïBíOoBãðA,lñýzñGúÞïkpÞûoByAôAúGQukBG , îýPvüpâ þì lñéG ÿAl¾ BGôkpø úÞ þèBcok |.êvÎkõyþìûAoúGôorý^úíølüõâþì {ðlG }qpè ÐðBƒì îƒPuAõƒO þƒíð úƒÞ
|.ïkõGûkAkQukqAAoîüôpýð ïBíO òì ÿApG îø olK ô õO : îP×â þPhu úG ?óBWpìþDõâþìQuAo|- | ólük BG ô ûkpÞ òyôoAo ÕAp^ ,ïõzG
õO pÆBg úG oBýùì úÞ ïkpÞ þíð óBíâ râpø|- | õãð ...õãð olK òPÖo qA , lýPvø þâlðq | |.ïrürÎòÞoôBG:Q×âôlýzÞ}õÒ@okApì Qzcô úG }A úPvßy îø ok ÿ ûp¿^
|. lyBG ûlðBXðo {üõg qA Ao {ðArürÎ ÿ úíø | |.õãðÿrý^..óBWpì .îPvzðolKQhOoBñÞôûlyAlW{yõÒ@qA
|!îíùÖþíðAoBíyoõËñìòì|- | ôA }õÒ@qA Ao ïkõg òìô ly òèBu koAôoBýùì Ùp¿ì úÞ þDBø ÁpÚ pÆBg úG ,kõG JAõg .ïkBPÖA
oõßýðBì ÿBø ògBð úG òìô kpÞ òyôo ÿoBãýu |.ïlýzÞóôpýG . kpG þìpu úG JAõgok AoqôopO {ýG kpÞ þì |********|
|. ïly ûpýg ôA ÿ ûly ?þPvüpâþìRolKÿApG|- | ÜíÎ ok ô îPzâqBG óBWpì ÿõu úG ûoBGôk {ýKqApO óApãð ApìôA áBñøôlðA òýñÆ
îðAlG îøAõg þì , ïrürÎ QuA ûkBu þéýg|- | úPgBÖ kBü úG ôA ólük BG ô ûkpÞ áBK Ao îOoõ¾ ApìôA.ïlyûpýg{ñýãíÒôúPÖokõâóBíz^ ïBíO úWõO ôA ïlük þì úßñüA qA ô kpÞ
?ÿkAk{HüpÖúðõã^ úPvßy îø ok ô óBzüpK olÛð@ îñøm ., ïkBPÖA , kõG ûkpÞ {üBø þGõgô Bø QHdì ÿ ûlñìpy {üõg úG Ao óAõW óApƒýGk ôBƒøpƒPgk
ïA ûkoõg IüpÖ ïkpÞ þì xBvcA úÞ òì ÿApG oBýùìoBPÖo êýédOô úürXO úGokBÚ úÞ kõG ûly þéýg : îP×â ô ûkpzÖ þìpâ úG Ao {ðBPuk úðApPgk þOkBvc qA , ûkpÞ ÙõƒÇƒÏì
kõG þcôo ÿ úXñßy òüpOlG úéíW òüA ólýñy òP×âBGoBýùì.kõHðÑõÂõìòüAólýíùÖqAwK rý^ úíø úÞ þñÞ þì pøBËO BìA , þPvø úPvg Ao îñøm BO ïkpÞ }çO ô ûly rüpƒHè
BO BìA , ïqBu ÙpdñìôA úG ókpÞ pßÖqA

. ïlzð ÜÖõì Iy pg@

kõG òì Üc ôA : Q×â òì Rõßu pGApG ok . {üõg BG Apì "îPvø úPvg þéýg îüôpG lüBG " oBÞolKlülWÈüApyBGólì@oBñÞ.QuAJõg |********|
òüA , ÿoAnãG {PcAo QuA pPùG ?þíùÖ þì |.kpÞûApíø ÿoAlðolKqA þíùuõO ÐÚAôok Qvýð þvÞpø
44

TEHRAN MAGAZINE îÞ îðBPzãðA ô kõG ûkpÞ îÞ îðôok JApÇÂA qA qõñø ôA ! òì ÿAlg . ïly ôpøAo koAô ô úPuAõg Tel:(818)881-1771
aýø ôA QuAõg þì îèk ,lðlüqpè þì {ýK qA pO ûkBPvüAôpøAo ÿBùPðA ÿlÚ úñýü@pGApGokô úPÖpð
pvK àü , úéG : Q×â ô koô@ Iè pG þìpâ lñhHè þðæõÆ ÿBø QÎBu Rõßu okô lupLð þèAõu IzìA òì : Q×â ô ly óBzüpK òì ólük BG . kõG | . QuA îðBg ô òì ÿ úPuAõg
. þñPyAk Quôk ÿ úèBu YñK : Q×â Iè püq ôA BìA . îñýzñG }oBñÞ ok BO îPuAõg ûlñðAoqA òýíø ÿApG ïkpâ þìpGpük ?îøAõhðpâAô|- |
konãG }õg .,kpHG RolK ÿ úðBg úG Ao õO
QuAõg þì îèk þéýg : îP×â ô ûly ûkq óBXýø ?êvÎ þPhHyõg |.ÿAúPuAõgAoòüARkõgúÞlyBGRkBü|- | |
?}A ÿkoôBýð RkõgBG ûApíø Ap^ , îñýHG Ao ôA Rkõg ! þèAõu IXÎ : îP×â ô ûkq ÿlñhHè |. ïrürÎ ÈÛÖ õO : Q×â òPÖo qA {ýK ô QuBgpG ÿBW qA
õO BG QuAõg þì îèk : Q×â þíßdì òýñÆ BG Bø úéK qA QÎpu úG ôA úÞ ïkpÞ {øBãð QùG BG õO úG .pýGk àü , êvÎ ÿkõG ûkBu oBßíø àü
?ú^ òüA úÞ îPzâ qBG îPhO úG ûoBGôk . QÖo òýüBK þOolÚ ú^ ô îPvø úÞ òì kAk îøAõg óBzð
|. õO BG ÈÛÖ , îñÞ Rõég ÿA úËdè ÿApG ô QgAlðA æBG Ao {üBø úðBy , kpÞ lñéG ÿBW qA Apì ò×éO äðq ÿAl¾ oBG
{íuA : Q×âô QÖpâ þñüpýyôA ÿApG óBWpì |!ïoAk
| |.koõgûpâôkpÞþÚçO{øBãðBGîøBãð | |.kõGóBWpì,îPyAkpGAoþyõâ úG úÞ òüAqAô ûkpÞ þâkõu@xBvcA {ñPÖoqA
?Qvý^ , îükpÞ ûBãð pãülíø îz^ úG þðæõÆ þÛüBÚk ?þGõgêvÎïçu|- | ÿBø Ùpc òýñ^ êídPì lüBG oBýùì pÆBg
| |.oBýùì|- | Bø QHdì òüA ïBíO Ðüpu þéýg úÞ îPvðAk þì pG QñÏè !j@. Qvßy îÃÓG , ïly þì þhéO
ïlýzÞ w×ð þPhu úG ô ly õdì îðBHè qA lñhHè |. lýupK løAõg oBýùì qA ôA ô luo þì óBüBK úG ?ûkBPÖAþÚB×OAolKÿApG|- |
Ao úPynâ QHdì îPvðAõO þíð pãük , òýñ^okôAólük,î×uBPìBÏÚAôRolKÿApG|- | rý^úíøîP×âúÞòì}BHðóApãðîèkrürÎúð|- | ...{ðAoAkAõø pG QñÏè ... oBýùì
Bð ô îÒ qA úÞ þñýñÆ BG . îñÞ AlýK {ðBíz^ok | |.kõGûlñøkóBßOþéýgîüApGþéýgþPýÏÂô ôApg@ ... úðolK ... úð ! j@ ...olKpG QñÏè
ïkpßð {yõìApÖ râpø : Q×â , lüqpè þì ÿlýìA àyA òPhüo ôpÖ ÐðBì ô ûlýzÞ þÛýíÎ w×ð |. QuA Jõg aýø þG úÞ QuA òì ÿ ûkAõðBg õÃÎ BùñO
ÿkpì BG ZAôkqA . îyBG ôA óôlG ïkõG pürâ Bð þèô úüpâ ÈÛÖ ûoBGôk QuAõg þíð îèk . ïly îüBø qA þßü : Q×â úÞ ïlýzÞ þâkõu@ úG þv×ð w×ð ÈÛÖ ô ûlýGAõg {PhO ÿôo þOolÚ
úG qôo Apì QyAlð oBýùì BG þPøBHy úðõâ aýø úÞ ïA ú×g QyAk úÞ þÃÓG BG þPhu úG îýñÞ koAk oAp¾A ô ûlì@ BW òüA RA þíülÚ óBPuôk }oBñÞ QzâqBG úðBg úGoBýùì þPÚô .lzÞ þì
, kpÞ þì {ýK qA pO oApÚ þG ô pO äñPèk qôo þðq BìA ïlì@ Qðlük úG oBG lñ^ : îP×â , kpÞ þì qA lüBG þðBzð ókAk ÿApG îP×â òì , lñýHG AoõO úÞ úÞ þñÞ þì kõíðAô úðõâ òüA Ap^ : îP×â ô úPvzð
?þíùÖ þì êvÎ , kõG îñùW îüApG þâlðq ô lüA úPgôpÖ ôA úG Ao úðBg Bíy úÞ Q×â òì úG þDõâ þíð óApãük úG Ap^ ? ïA ûkAk QHüpÖ òì
ïkAk óBßO {üBø Ùpc lýüBO ÿ úðBzð úG Ao ïpu| . ïpýãG ûqBWA õO æBc úPHèA ÿly òì ÿ úP×ýy úÞ ÿkõG õO òüA
òì úG úðBÛícA xBvcA àü : Q×â ô kAk úìAkA , |. koAlð Bíy qA þðBzð aýø þPhu úG , kõG úPgBÖ pãük òüA . òì ÿAlg ! j@
òO òýíø ÿApG ô QuõO pËPñì ôA úPgBÖ Q×â þì þËÖAlgõOqAQuAõgþìîèkþéýg,úéG!û@|- | lðBíG ïpËPñì õãG , îü@ þì BXð@ úG qôpìA : îP×â |. lyBG òýñ^ òüA úÞ îðAk þì lýÏG pãük
xBvcA àü ÈÛÖ òüA BìA , løk þíð ZAôkqA úG þPc .þPyAlð þGõg þcôo ÈüApy õO BìA , îñÞ kõG îøAõgô îPvø , ïA ûkõGõO ÿ úP×ýy òì|- |
ÿ úPgBÖ óBíøqõñø òì . kõG ûphvìô úðBÛícA àü úGõO Q×â RolKô ïlì@ Qðlük úG oBHßü | |.
?êvÎ îPvø äñg Ao RA þðBzð òì ô þPÖo ÿqôo úðBHy óBPupýGk ok óBWpì ô ïkõG olK ÿ úðBg ok oBñÞ lÏG þPÎBu |. ïrürÎ
þèBcok ? lüõãG løAõg þì ú^ úÞ îPvðAk þì úG ïkpßð Q¾pÖ râpø {PuAo þèô , îPÖpâ ÿ úíø úG Ao òüA wK : îP×â ô ûkq ÿlñgqõK
þì îüBø Iè úG àyAoõy RApÇÚô úPvüpâ úÞ . kõzâ îüApG Ao
ok , ïkõG äñPèk : îP×â þPhu úG , lðlýuo | |.ïkpÞZAôkqAúÞAp^îüBýGQðlük ?þPvøûlüpKäðoolÛð@Ap^!êvÎûlyú^|- | |. õãG lðA úPvG ëk õO úG úÞ þðAõW óApPgk
äñPèk , ïkõG äñPèk ÈÛÖ òì ëBu lñ^ òüA ïBíO løAõg þì îèk þéýg : îP×â ô ûkq ÿlñhHè ?QuAþvÞú^RoõËñì|- |
óBPupýGk úG wüolO ÿApG þPÚô ... ïA úPynâ ?QuBW òüA qõñø : îP×â þPhu úG
BG îOApÆBg þÎAlO qA pýÒ úG îPyAlð þÖlø îPÖo ? úð Bü koAk Apì ÿ úPgBÖ QÚBýè kpì òüA îðAlG | |.êvÎïçu:Q×âôkBPvüAîüôoúGôoúPgBÖ : îP×â ô lýß^ ôpÖ îðBíz^ qA àyA ÿA ûpÇÚ
, ïqBu kByAo òýÏì îðBg fôo úßñüA ô úHüpÒ þP×ãð qõñø :Q×âô kpzÖ pO îßdì Ao îðBPuk lðq þì þéýu îOoõ¾ úG úÞ ïoõ¿O ØèBg pG qA BO kpÞ lülùO Apì , kõG ûlì@îðlük úG }õüpK
ÿA úðBÛícA qpÆ úG rý^ úíø ô lì@ îüõu úG oBýùì BO Ao ôA , Qvüpâ ô kpÞ Bøo îyõÒ@ok Ao }kõg
}kõgok Apì úÞ kõG xõGBÞ òüA , QÖo {ýK ?êvÎ þPvø QhHyõg þíð . îýPvzð îøoBñÞô ïkpG þPcAo êHìoBñÞ |. ïõy AlW õO
pvíø pãük úÞ ïly oAlýG þPÚô ô lýÏéG ôpÖ þGõg úG lýupK þì ïA þPhHyõg qA þPÚô îPyAlð Ao ó@ RolÚ ç¾A ?îüõãG ú^ îPvðAk pPgk òüA : Q×â ô ly õdì {ðBHè qA lñhHè
. ïkõG oBýùì | ok QuAõg þì îèk ô ïlýíùÖ þì Ao }oõËñì þÛüBÚk qA wK . ïõzG ûpýg {ðBíz^ ok úÞ |. lðBíùÖ îøAõg ôA úG æBc QuA jBPvâ olÛ^
úìAkA , îPvüpâ þì lñéG ÿAl¾ BG úÞ þèBc ok þñýu BG óBWpì óBìq óBíø , ïõy òÖk òýìq , êvÎ ïkõG QãñPèk þéýg : Q×â òPvüpâ qA wK , QÖpâ ûoBíyô QyAkpG Ao ò×éO þyõâ
úÞ ûlG ëõÚ êvÎ þP×â òì úG ÿqôo : ïkAk Ao þDB^ . kpÞ ÙoBÏO ôA úG ô ly koAô þDB^ oBýùì , ûkõPu îðBg ïçu : Q×â ûBOõÞ þOBËdè
ïkõHð QüApG þGõg Quôk , ÿõzð {ÛyBÎ Q¾pÖ qA . lýyõð Ao ó@ qA þÞlðA ô QyAkpG | |.ïkpßðQyõìApÖrâpø
Ao õO JõHdì òì úÞ óAlG Ao òüA BìA , úPgBÖ ?úPgBÖ ÿA ûly îø okBì : îP×â ô ûkpÞ ûkB×PuA îø òì : îP×â ô ûkpzÖ þìpâ úG Ao {ðBPuk | |. îPvø
jo ûoBHßü rý^ úíø úÞ îvÚAlg úG , ïlükqlð ÿ úgByôk pâA úÞ kpÞ þì lülùO AoôA óBñ`ð@
|. òìrürÎ ÿ úPgBÖ oõÆ òýíø ûlðBì óArüô@ rýì QzK qA úÞ ïkõG ûlülð Ao ò×éO
|. kAk þíÞ kõG {üAl¾ òýñÆ ok úÞ þPHdì ô þðBGpùì úG lðAõO þì oBýùì úÞ ïkpÞ þì oôBG BíPc kõG
îPgBñy þíð Ao õO pâA : Q×â ô kq ÿlñgqõK BìA , lzßG BHüq ô óAõW óApPgk qA Quk þâkBu
õO êvÎ îðAk þì Ao rý^ úíø , ïkõHð BW òüA ëBc QuõO pülÛO òüA : îP×â ëk ok ...xõvÖA
úG Qìõ¿Ïì óBíz^ , þDBHüq ô áBK îø qõñø
QÛýÛc QüBø Ùpc ÿ úíø úÞ lñüõâ þì òì | |.þñÞ{éídOQuApPùG,êvÎ
ok ÿA úzÛð ZAôkqA òüA ÿApG {ýK qAõOô koAk oBñÞ rý^ úíø BG þâkBu úG îðAõO þì Bü@ BìA
ÐÚAô ok . òì úð QuõO Üüæ oBýùì . þPyAlð pu
úzýíø , îüõâ þì àüpHO }A úÛýé¾ òvc úG | |:Q×âôQyAnâAoþyõâoBýùì?îüBýG
òì JõHdì úÞ îèBdyõg . kõG òüpPùG ëBHðk úG |. ly ïBíO rý^ úíø Jõg
Quôk òüpPùG ó@ ô ûkpÞ AlýK Ao {ñüpPùG
ÿ úzülðA ok ÝpÒ õO úÞ Bøqôo ó@ , QuA ïrürÎ ! kõG ûkpÞ ÅpÖ ÜícA Apì oBýùì þPuAo úG
îèk úÞ þèBcok îP×ãð ÿrý^ô ûkq ÿlñgqõK
ÿôo pG Ao oBýùì ûBãð òì , ÿkõG RA úHüpÒ úG Ao oBýùì BO îPyAk Ao ó@ RolÚ QuAõg þì
ó@ úÞ îíùÖ þì æBc ô ïlük þìõO ûBýu óBíz^ . ïrüôBýG oAk úG {üBø þDBÖô þG ïBíO pÆBg
úðBg ok îø qõñø ïly oAlýG úÞ þìBãñø eH¾
| |.kõG{ÚõzÏìúGÜyBÎàüûBãð,ûBãð püq . QvG þì Ao {OAôApÞ úñýü@ ÿôo úGôo ô kõG
Ao {üBøõì , îPÖpâpËðpüq Ao {OBÞpc þíz^
ûlñü@úP×øok úìAkA . kq }kõg úG ÿkBüq pÇÎ ïBXðA pu ô kpÞ úðBy
ûpÇÚ , kpÞ pK Ao ÝBOA ÿBÃÖ ïBíO }lñO pÇÎ
45 úG þuBvcAô lürÓèôpÖ îðBíz^ qA àyA ÿBø
ëkok .kôo þì }õüpK ólük úGôA úÞ Q×â òì

|. îñùW úG ôpG ...ôpG þPñÏè : îP×â
pG ÿBW qA lÏG þÛüBÚk , kpÞ ápO Ao ÝBOA þPÚô

oApßO úG Ao þGAõg úÞ kõG þðBKõ^ óAõW pvK þãzýíø {ìAo@ ô Rõßu ok Rsos .lðkpÞ óApùO úéXì
òPÖBü ô {GAõg pýHÏO QùW wLu .lñýG|þƒì ûpýgûkBWÿBðqAokúGô|úPvzðërüsoBñÞok}A
Qyõðpu ô kôo|þì p¿ì úG }A þüBüôo Yñƒâ BG }A þãzýíø RkBÎ ÜHÆ ërüs ô kõG ûly îP×ø| {hG
.lðq|þìîÚo{üApGp×uokAoÿoBývGÿBøApWBì ô úvðApÖ úíýð RçíW BG lñéG ÿAl¾ ô óBXýø
rýð Rsos äñzÚ JAõg úÞ þüBXðBíø pƒ¿ƒì wèûBâkôpÖok.kpÞ|þìþãðB^pKþvýéãðAúíýð
QÛýÛc úG Ao ôA ÿBøBüöôo ô ûly pýHÏO BƒXƒð@ þËÖBcAlg QùW úÞ þèBcok Rsos ,wéXð@
ó@ ok Ao {Pyõðpu oBG àü ôA .kõƒG ûlƒðBƒuo kõG ûkõzâ {ñüpük Quôk ÿôo úG }õÒ@ ,
úðõãñülG Ap^ ëBc ô QÖBü ÿA úðBvÖA|òýìqpu :Q×â
úG úíýuApu ûoBGôk ,óAõW óBKõ^ óBíø lñðBì úG óBýì ok qôo àü ,kôpð RkBü ërüs - kp®ÞAlø qA ÿA|úPyõð
þíð rýð }kõg ,ly|þì ûlýzÞ BƒXƒð@ ÿõƒu AoBøQgokôBøóAléâôBøêâôÿôpGòìúðBg
.QvðAk ,lðõzð ûkpìtK Bùð@ }BG IÊAõì .|þølƒG J@

þÏÚAô óBPuAk àü xBuApG òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg

ûpøBÚok þéPø ,lñÞ|þì ZAôkqA kAõÖ ÙpyA BG Rsos
ëBu | 31 .kõy þíð ÿlðqpÖ IcB¾ ôA qA
ÿrýì@ RkBÏu ô ïpg ,}õg þâlðq
úSkBc pSA ok ÙpyA úðB×u BC Pì þèô lñPyAk
oB^k Rsos ,lñÞ|þì RõÖ þâlñðAo
Rlì ô kõy|þì ÿlüly þcôo þâkpvÖA
BO lü@þíð óôpýG ,{üõg áæ qA ûBì | 14
ÿoô@kBü QùW kpýâ|þì îýí¿O úßð@
úG }õcpìrürÎ pøõy BG {WAôkqA qôpèBu
ëBu úÞlñÞþÆ Ao ÿpývì óBíøô kôpGp×u
.kpÞ þÆ Apð@êvÎ ûBì úìBãñø ok êHÚ Bø
ïlíø ô Quôk ërüs ûApíø }qAôpK qôo
ô kôo|þì óBýéýè þðBíéu úG }A þíülÚ

...óBPuAk úìAkA àñüA

### }oôpK ô|úPyBÞ Ao Bùð@ þãíø }kõg ÙpyA Bø äðo òüA qA ,ïkpÞ ûkB×PuA QƒüApƒG óõƒñÞA ###
þüBíýKAõø QÞpƒy |747 äƒñýDõƒG QƒW êâ òüpOõG }õg ÿBøoBâkBü Bø êâ ó@ ,ûkAk pO JAnW ô pO ïpâ Ao RA ûpù^ ,òÞ ûkB×PuA lñG {ýK óBýéýè þPÚô lÏG þPÎBu#
êüpK@|îøk iüoBO ok |63 ûoBíy qAôpK wðApÖpüA þèBc ok úéíW òüA òP×â BG ô .lñPvø òì þâlðq ô kpÞ qBG Rsos ókpƒâ qA Ao þƒðBƒíéu
,Qvzð|òýìq úG wüoBK êâôk ëoBy ûBâkôpÖok ërüs BG kõG ûly àyA qA pK {ðBíz^ ûoBGôk úÞ .lñÞ|þì ,lðBgp^ úñü@ ÙpÆ úƒG Ao }A þƒèlƒñ¾
,ÜzÎpùy .êíXOô þüBHüq ,oõðpùy wüoBK úÞ ÿpßýK ëõÒ QW ÿõu úGô kpÞ þËÖBcAlg Ùpc ,pu QÞpc BG úÞ þèBc ok ërüs
òýGBÖ ,ûBâkôpÖ ok ,ÿA úðBvÖA ÝBzÎ ô JApy ÿõƒƒu úƒƒG Ao ôA pƒƒãƒük úƒƒƒÛƒýƒÚk lƒƒƒñƒ^ BƒƒƒO :Q×âô lýzÞÿkBüpÖ óBXýøqA Rsos
áAs õýuõì }pøõy ô Rqõƒu úƒíÎ ,pƒPgk ûkqBü .kBPÖA ûAo úG kAk|þì qAôpK {üokBì|òýìqpu :Q×â kpÞ|þì Üül¿O Ao óBýéýè ëBu ûk êÚAlc ,òì ÿAlg û@ -
úÎorì úG Ao ôA BO lðkõG Rsos p˃Pñì lƒðAoôk Q¾pÖ kõg òüA ô QyAk {ýK ok p×u QÎBu ô õì ëlì òüA ,lüõâ|þì QuAo óBýéýè ,Rsos -
úíÎ pPgk úßð@ òí òýGBÖ .lðpHG kõg oõãðA qôo lñ^ úÞ þGBPÞ ólðAõg ÿApG kõG þHuBñì ô pOBHüq îø ,ûkpÞ pO óAõW Ao õO îø {ƒüAo@ ...ïA ûlypO óAõW
ôA þÞkõÞ óAoôk xçßíø ô Quôk ,kõG Rsos ,òüpýy þGBPÞ ,kAk úülø ôA úG õè ÿpì {ýK ûpù^ úG þðBGpùì BG úÞ þèBƒc ok ërƒüs
ôA úG Bø ûkAqõíÎô Bø ûkAq úíÎ úíø qAô kõG rýð ,õùéDõÞõèõDBK qA rýãðApGpß×O oBývG ô JAnƒW .pO JAnW úìAkA Ao ôA òhu Qvüpãð|þì {ñüpük Quôk
ok þâorG úÎorì }pøõy ô ôA .kõG pƒPßükrƒð Qynâpu JBPÞ ,þñýPðAso@ oAlìBð ûlƒñvüõƒð ok úðBPu@ BO Ao ëBu óBýì óq ôk óBýéýè
ô kq Rsos úðõâ pG ÿpãük úuõG ,kpÞ úÚolG :kAk
...pOBHüq ô -
:Q×â äñu Rsos koõìokqôo ó@«BÏÚAô óBýéýè
.îñÞ|þì ôqo@ þyõg p×u QüApG ïrürÎ - ûBOõÞ þüBHüqqpÆ úG Ao {üBøõì ,QyAnâ ïBíO
QÞpc ûBâkôpÖ ÿõu úG Quôkôk ûBãð@ þÖl¾ þOoõ¾ àýOBì ÿBW úG ,QuAo@ô kpÞ
úG äðopK þXðoBð ÝApG àýOBì àü ,þãzýíø
ïpÞ ÿBW úG rýð {Ooõ¾ úG ,lýzÞ {üBHè ÿôo
úðõâsôo BG kq rðpG okõK ïpÞ ,þƒOoõƒ¾ okõƒK
àü ÿôBc úHÏW àü úÞ þèBc ok ô äðo þXðoBð
úülø ôA úG okõK ïpÞ ô àýOBì àü ,JBgpu

:Q×â kpÞ|þì
ó@ úG QüBøõì îñýHG pãük oBG àü pâA -
þƒ`ýÚ ,ûlƒy IƒOpƒìBƒð ô lƒñéG|úƒPhéy ЃÂô
îø òüA !!îyApO|þì Ao Bùð@ úO qA ô ïoAk|þìpƒG
îø úÞ QuA þzüAo@ ïqAõè òýíø ,Rp×u úülø

46

www.TEHRANMAGAZINE.com ôlyQvu{üBøBKóBùâBð...û@ôkõGBùHðApâ .QyAkoõãðAëõ¿dìúÞlñPyAkwüoBKúìõc
ok .kpÞ wc }kõWô ok Ao þÎõHÇì ÿBìpâ úGòýGBÖpøõy.lðkpÞ|þìþâlðqrýðBWóBíøok
47 þÎpÖ óBGBýg {Hð pu ,Õõéy óBGBýg {ÞpíÞ îéÏì }kõg ô kõG ëõÓzì ÿoAk úÎorì êÓy
QütüpG úèBg úðBg úG }kAlPìA úƒÞ þƒOõƒég ú^pƒâ lƒðAoôk áAs õƒýuõƒì .þƒédì óBƒPvGk
|Evet Patisserie ÙôpÏì ûqBÓì .lýuo|þì ÿqBu JApy RBXðBƒgoBƒÞ úƒG Ao {ƒèõƒ¿dì
þyôpÖ þñüpýy þƒñÏü ,þƒÛu þƒOBƒK RõƒüA< þðq JApy ûBãPukrýð }kõg þèô QgôpÖ|þì
,þüõè óAs olK ûqBÓì .lük Ao >RõüA ÿkBñÚBü QuokJBðÿBøJApyó@BGúÞQyAkþß^õÞ
úèBu|14ôkpøóBìqó@ok,{ýâlðqÜzÎòýèôA ô óBPuôk ,êýìBÖ úG úülø óAõñÎ úG ô kpÞ|þì
óAs,êdìú`GB« HüpÛOôxçÞîøôkpøôlðkõG ûBâpø rýð ÙpƒyA ô Rsos .kAk|þƒì óBƒüBƒñy@
úÞ þðBGBƒýg óBƒíø ok }A ûkAõƒðBƒg ô þƒüõƒè JBð ÿBø JApƒy qA lƒñPyAk BƒXð@ úƒG ÿpƒ×u
ôlñPvüq|þìkõGÐÚAôBXð@óByþyôpÖþñüpýy wè úG kõg BG lðAoôk õýuõì|úPgAkpK ô|úPgBu
.pOæBG ú^õÞ |3 kôlc }A ûkAõðBg ô Rsos .lðkpG|þì wéXð@
,kõG þðAõhuokoBývGpPgk úÞ Rsos wßÎpG úG ÙpyA óôlG ô BùñO Rsos qôo ó@ BìA
QyAnâ þíð Üzìô xok êdì kBüq þüõè óAs Ao ôA ÿBW olÛ^ ô QÖo|þì òýGBÖ ÿBHüq úÎorì
úGkBüqúýèBÎRçý¿dOQvðAk|þìóõ^lüBy ok Ao óBùW ÿBø þðlük olÛ^ !lük|þì þèBg
ôAúGolKþÞkõÞëôAqAApüq,koõgþíð}kok óõñÞA olÛ^ ô !lük|þì pOBHüq }pøõy oBƒñÞ
ûqBÓì lüBG ô QƒuôA oAk VApƒýì kõƒG|úƒPgõƒì@ ûkõupÖ Ao kõg }kõWô ÝBíÎA ok ,ôA óôlƒG
ok Ao þÛu þOBK RõüA ,óBy þyôpÖ þñüpýy {üApG óBùW ÿBø þüBHüq úíøolÛ^ô lük|þì
Üðôo Ao olK þHuBÞ ô oBÞ ô lðBgp`G ûlƒñü@ .kõíð|þì RôB×O þG
.løk ó@ ÙpÊ ô kõG òýGBÖ óBƒíùýì qôo úƒu
ÜyBÎô kõG þyõørýOoBývG óAõWõð|úPHèA ô ïAõÚA püBu úG BO QÖBü rýð þP¾pƒÖ ,Rlƒì
úG|úP×ø pg@ êýÇÏO ÿBøqôo ,RoBƒXO ô oBƒÞ þuoBì úG wLu ,lðrGpu wüoBK îýÛì óBPuôk
þñüpýy òÖ BO QÖo|þì }olK þyôpÖ þñüpýy ô lñÞ ûqBO QütüpG úèBg BG ÿoAlük BO QƒÖo
Ao }A ÿkpâBy ô kqõìBýG ôA qA Ao ÿrK àýÞ ô .koAnãG}okBìôolKoArìpGrýðþéâ|úPuk
.kõyBPuôA}kõgúÞþðBìqBOlñßG ú^,kq|þìþuoBìúGÿpuëBupøRsos
úðBÛyBÎ }olK úÞ kõG }okBì ïBð RõüA qAúÞþðBìqú^ ôlðkõGûlðq{ñülèAôúÞþðBìq
ïôk ëBu ok úÞ|þìBãñø ô QyAk Quôk Ao ôA þéâôQÖo|þìóBð@ûBãìAo@úGîøqBGlñPÖoBýðk
ïBð }pvíø ïBð úG lüpg Ao BXð@ óBzWAôkqA Rõég óBð@ BG þÛüBÚk ô kBùð|þì óByoArƒì pƒG
ôàýPðBìorýðoBývGþüõèóAs.kpÞ}AÿoAnâ {üApG óBð@ ókAk Quk qA îÒ oBG òüA ô kpÞ|þì
pÏy Rsos ÿApG ûBãùâ ô kõG àévì pƒÎBƒy .kõG pO îýËÎ pGApG lñ^
ØýèBßO ïBXðA ok Rsos úßñüA qA ô Q×â|þƒì óBƒPuoõƒâ ok ÿkBƒíPì RBƒÎBƒu Rsos
{ßíÞ þÂBüo xok Áõ¿g úG }A úuolì BGôQvzð}rürÎokBìôolKoõHÚoBñÞþuoBì
qôopø «BHüpÛOô kõG }oArãuBLuoBývG lñÞ|þì Ao }rý^ úíø ûoB`ýG óq .Qvüpâ lñéG ÿAl¾
.koô@|þì ú^õéÞ Bü þñüpýy ÿA úÏÇÚ {üApƒG ok ëBcô pøõy ,okBì ,olK ,kõG ûkAk Quk qA
óBíz^ úG Ao }A þG@ ÿBø îz^ rýð qôo àü úG ûkpvÖA ô BùñO ûqAôok ô ok óôlG ÿBýðk òüA
:Q×âôQgôkRsos ,kõG|úPgôk îz^ {íùƒHƒì ô àƒüoBƒO ûlƒñƒü@
òì BG õO îüly åorƒG þƒPÚô Rsos - ,kõíð|þì }qoA þGô bõK {üApG pãük þâlðq
?þñÞ|þìþuôpÎ ,kõG|þì ôA þâlðq óBüBK {üBø îÒ óBüBK lüBy
,þƒßì ô àƒÞ êƒLO Roõƒ¾ úƒG Rsos }oBßÖA þPc ,lýzülðA þzÞkõg úG BøoBG Anè
ô|úPhüo þðBzýK ÿôo|úP×y@ þƒüçƒÆ ÿBƒøõƒì ô óApãð ërüs ô QyAnâ óBýì ok rýð ërüs BG Ao
:kAk iuBK ô Qvüpãð ôA þG@ Qyok óBíz^ Býðkpg@úÞlðBíù×GôAúGkpÞþÏuûkqQzcô
.lyóBíèBu|21ôkpøþPÚô?ûo@ QÚôrýðxBñzðAôopPÞkqA{üApGþPc!Qvýð
Rçý¿ƒdƒO óBƒüBƒK qA wƒK þƒüõƒè óAs ûp×Æ xBñzðAôo krð òPÖo qA Rsos þèô QÖpâ
þñüpýy ûqBÓì ok ÜéÇì oõƒÆ úƒG óBƒPƒupƒýƒGk óApãðqôo úGqôo Ao ërüs ,îùì òüA úÞ QÖo|þì
Ao oõìA ûoAkA «BHüpÛO ô ly ëõÓzì }olK þyôpÖ .kpÞ|þìpO
rýð ÿqBu Rçßy ûBãPuk .QÖpâ Quk úƒG ô lì@ óôpýG óBPuoõâ qA p¿Î ïBƒãƒñƒø
úG ú^õéÞ ô àýÞ ,þñüpýy pG ûôçÎ ô lüpg qA.kBPÖAûAoúGQütüpGúèBgúðBgÿõuúGûkBýK
.koBíâ Qíø rýð ûríyõg ÿBø Rçßy úýùO QynâóBPuoõâQzKpXzìôRõégóBGBýg
ly úèBuôk þßüô QvýG þPÚô lÏG Bø ëBu BìA úÞkô óBÞkqApK Õõéy ÿBø óBGBýgqA þßü úGô
Rsos ,QÖBüpýýÓO RBuBvcAô Børý^ þéýg ólƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒük .lƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒy koAô ÿA
þøAo ô kpLu þyõìApÖ úG Ao þÞkõÞ ÜzÎ ó@ ôåorGôà^õÞÿBøúÞk,äðoBãðoÿBøûqBÓì
qõñø þüõè óAs úßð@ qA êÖBÒ ,ly Býðk úãñü ok ÿoBùG ÿBHüq pùÊ qA lÏG ó@ok úÞ þðBìkpì
.lüApu|þìpÏy{üApGôQuôAÜyBÎ ô lðkõG lì@ ô QÖo ô lüpg ,}õW ô IñW
koAk úìAkA olÛ^ {üApG òÆô pünLƒèk ÿAõƒø ÝBƒzƒñƒPƒuA

óApùO úéXì

ly óBðq òèBu koAô ÿpuôo BG úÞÿkpì þGpì ;ÿlHÞëBXñW

Býu@ óBðq þðBìpùÚ RBÛGBvì ûoôk òýƒíƒXƒñƒK úPyAk óApüA ÿBø|úðBuo ô þÎBíPWA ÿBø|úßHy óBðq îýO kpì þGpì qA ÿpüôB¿ƒO oBƒzƒPƒðA oôl¾ BƒG óApƒüA ÿlƒHÞ óõƒýuAolƒÖ #
úÞ ûly úPuAõg Bø|îýO qA ó@ok úÞ ûkpÞpzPñì . QuA ÿA|ú^oBK BG {üBøõìôpu ólðByõK BG úÞ lñéüBO úG lñéüBO óBðq îýO kpì þGpì kôoô ÿA|úýðBýG
óBðq |îýO ûApíø Ao óq óBýGpì ô óBPupKpu BùñO óBðq RBÛGBvì êdì òèBu koAô ÿpuôo úýHy RBÛGBvì óBüpW ok óBðq RBÛGBƒvì òƒèBƒu
úG Ao ÿkBñuApüõ¿O óApüA ÿlHÞ óõýuAolÖ | ok ÿA|ûkpPvâ JBOqBG pýgA ÿBøqôo ok kõG ûly óApüA ëBíy ok óBâpâpùy ok Býu@þðBìpùÚ
| .lññÞïArÎAkõg RAopÛì óAõñÎ úG þvýéãðA ô þuoBÖ ÿBø|óBGq ëõÚô ûkpÞØý¾õO RBÛGBvì RAopÛì ÄÛð Ao
ok ûBìom@ îzy BO ëôA ÿBøqôo ok óApƒüA
þðBìpùÚ RBÛGBvì ûoôk òýíøk óBGrýì óBâpƒâ | |.lñÞÿpýãýK Ao ó@ûkAk
þðBìpùÚ RBÛGBvì ûoôk òýíXñK ô Býu@ óAkpì ÿlHÞ óõýuAolÖ" :QuA ûlì@ úýðBýG òüA ok
,QvüByBð êíÎ òüA ókpÞ ïõßdì òí óApüA
| |.kõGBýu@óBðq Quôk }qoô ô åorG úÏìBW qA ,ïApPcA ëBíÞ BG
úécpìokôkpø óApüA óBðqô óAkpì ÿBø îýO
qA ô lðly kõg óB×üpc JõéÓì þüBùð úíƒýƒð |."lüBíð|þì þøAõgonÎ óApüA

.lðlðBì qBG ëBñýÖ úG ólýuo
RBÛGBvì ok 2014 ëBu ok óApüA îýO ôk pø
ôkpøô lðkõG ûlýuo ëBñýÖ úG óõE`ñüA þüBýu@
úG ô ûkoõg Qvßy óBPuôlñø ÿBø|îýO pGApG ok

|.lðkõG ûlýuo ûpÛð ëAlì
BG lñø óAkpì îýO îø óBâpâ RBÛGBvƒì ok
BG lñø óBðq îýO ô óBPƒvƒÞBƒK ókAk Qƒvƒßƒy
.lðlýuo þðBìpùÚ úG þGõñW ûpÞ ókAk Qvßy

þðBùW ïBW þzÞúÎpÚ ïBW þz2Þ01ú8ÎpþÚðIBùWèBW ÝB×OA
ly ûôpãíø {ÞApìô ëBÓOpK ,BýðBLuA BG óApüA
òíyk þðBzýKpG úuõG
ëBHOõÖ ÿBø QGBÚo þzÞ úÎpÚ îuApì#
qBÒ@ þèBc ok úýuôo 2018 þðBùW ïBW BìA .lñPyAkoõÃc úýuôo 2018 þðBùW ïBW þzÞúÎpÚ îuApìok ÿkBüq óBðBíùì#
óAõñÎ úG rýð óApüA ëBHOõÖ ûlñüBíð úÞly BðôkAoBì .lðkõG ÿpãükrý^ þÏÚAô ÿBñÏì úG úéKô BðôkAoBì Bø ûoõÇuA òüA úíø óBýìok
îuApì òüAok ûlññÞQÞpy îýO 32qA þßü
|.lðoAk oõÃc |.lñýzð þìp`éüô ÿôo îøqõñøôA ...úéK BìA kõG úzýíø êTì
ûoôk òýíßüô QvýG þzÞ úÎpÚ îuApì
qA úýuôo 2018 þðBùW ïBW ëBHOõÖ ÿBø QGBÚo úýéÎ lðA úPvðAõO BO pýgA ÿBø ëBu ok Bùð@ .lðõy þì Jõvdì pãülßü óBñíyk BðôkAoBì ô úéK
- 4 wðõO - 3 - BìBðBK - 2 - àütéG - 1 jBÞok úýuôo QÚô úG úÏíW qôpìA 18 QÎBu úP×ø BìA .lðA ûkpÞ îùPì Ao pãülßü ØéPhì RBÎõÂõì BG úÇGAo ok ô lðA úPÖpâ ÐÂõì pãülßü
wýéãðA óBýGpìpuô óBâlñüBíðoõÃc BGõßvì òýéìpÞ lñPyAk pãülßü BG þGõg koõgpG lðlük Ao pãülßü úÞ þðBìq .kõHð Bø þñíyk òüA qA ÿpHg úPynâ
|H:| ûôpâ
|.ly oArâpG Bø îýO .kq úuõG úéK þðBzýK pG BðôkAoBì ô
- 4 BýHíéÞ - 3 - ëBãñu - 2 - óBPvùè - 1 úýuôo 2018 þðBùW ïBW RBÛGBvì ÿlñG ûôpâ
òKAs 48
|:QuA püq fpy úG
QÖpâoApÚ åpì ûôpâok óApüA |A:| ûôpâ
ëõüõK xõèoBÞ þzÞ úÎpÚ îuApì qA wK
ûôpâqA BýðBLuA ëBHOõÖ þéì îýO òýzýK óBPýKBÞ - 4 p¿ì - 3 óBPvGpÎ - 2 - úýuôo - 1
ô kpÞ kBü åpì ûôpâ óAõñÎ úG RBÛGBvì òüA ïôk úDõâôoA
.kpÞ Øý¾õO Qhu Ao }oõzÞ þéì îýO oBÞ |B:| ûôpâ

|.kpÞ óAõñÎ Qhu Ao ûôpâ òüA îø BðôkAoBì óApüA - 4 {ÞApì - 3 - BýðBLuA - 2 ëBÓOpK - 1
óApüA ÿBø|ÿqBG úìBðpG |C:| ûôpâ

25( òDôs 15 lüBG kõg oAlük òýèôA ok óApüA áoBíðAk - 4 ôpK - 3 - BýèApPuA - 2 úvðApÖ - 1
ok óApüA QÚô úG 18:30 QÎBu )97 kAkpg |D:| ûôpâ
úG {ÞApì pGApG åoõGqpPK Qñu ûBãyqoô
- 4 þuAôpÞ - 3 lñévüA - 2 òýPðAso@ - 1
|.kôpG óAlýì úüpXýð
21:30 QÎBu oAlük òýìôk ok óApüA óByõK|þéì |E:| ûôpâ
ûBãyqoô ok )97 kAkpg 30( òDôs 20 qôo
ok ô kôo|þì BýðBLuA þéì îýO ÙB¿ì úG óAqBÞ - 4 BßüoBPuBÞ - 3 - wýDõu - 2 êüqpG - 1
4( òDôs 25 kõg ÿqBG òýìõuok óApüA QüBùð óBPvGp¾
ëBÓOpK ÙB¿ì úG àvðAoBu ok )96 kAkpì |F:| ûôpâ

.QÖo løAõg ûpÞ - 4 - lDõu - 3 àürßì - 2 - óBíè@ - 1
þGõñW
|G:| ûôpâ

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Qynâok þHýW ëõÞpø

úWõO úWõO

JõñW Bø ûBãyôpÖqA þgpG ûkB×PuAFõu
óApùO úéXì ókõG óBãüAopÆBg úG Býðp×ýèBÞ

Býðp×ýèBÞJõñW þðApüA ÿBø ûBãyôpÖqA þƒgpƒG úƒÞQƒuA þƒøBƒì lƒñ^# | |.kpÞQHS}kõgïBð êøA oAkpG|úðqô ,õéÒôA óBíýéu îýÏð #
kõg óBüpPzì úG Ao óBãüAo úéXìô úPÖpâûlükBð Ao óApùO úéXì ókõG óBãüAo ,JpƒÒ ô Ýpƒy áõƒéG ÿpƒýâok ëBƒHðk úƒG 50ok àýLíèA ÿçÆ ëAlì 3 ûlðoAkô úýÞpO
þì óBâlññÞúÏWApì úG úßð@Bü ô lñyôpÖ þì lðoAk Ao úéXì QuAõgok úÞ îüpdO Ao wéXð@|wè 1984 àýLíèA óBPuoBÓéG
úG óApùO úéXì lüphG Ao ÿpãük úéXì Büô þvñW BìqA úÞþOoõ¾ok lñüõâ ,àýLíèA ó@ qA lÏG úP×ø àü ÈÛÖ BƒìA ,kpƒÞ |.Qynâok þãèBu
óBìpùÚ qA pPzýG ïpâõéýÞ 30 õéÒôA óBƒíƒýƒéu ûBì pgAôA úÞ ê¾æA|ÿoBÓéG oBßyqoô òüA
| | !kõy þì ûkAk Bíy ûly ÿpPvG lHÞ kBc êßzì êýèk úG pHìBPLu
ûBãyôpÖqA þßüok úéíWqA Bø ûBãyôpÖ þgpGok BøoBG úðB×uBC Pƒì þƒéíƒÎ òƒýƒñƒ^ | |.kqúðqô,}kõgóqôokàýLíèA
óôlG óæõEvì ô ûkAk ÿôo koAk þPðBÞ YðoôA úÛÇñì ok îø úHÏy lñ^ úÞ åorG ÿBø okô ly ûlñøBñK úýÞpO úG 1986 ëBuokôA |.Qynâok ëõHðBPuA ok þðBPuoBíýG ok ,kõG
úìAkA kõgoBÞ úG óBñ`íø óApùO úéXìpPÖkô úéXì óBâlññÞ QuAõgokpÞnO úG úWõO àO koõÞo òPvßy BG ëõEu 1988 àýLƒíƒèA òüpO|åorG qA þßü úÞ õéÒôA óBíýéu îýÏð
þì ëBHðk Ao þyôo òýñ^ þüõWkõupÆBg úG BùñOô QuA ÙB¿ðAqAoôk úÞ lñøk þì ÙçPgA ïpâõéýÞ 30 BG ,óBùW Jp ôk ô Jp úu IvÞ BG QuA úýÞpO iüoBƒO óAoBƒßyqoô
1992 ,ëõEu 1988 ÿBø|àýLíèA ok þKBýK ÿçÆ
!lðoAk þì QÖBüok îø )RBýèBì(wßO úéXì }ôpÖ QGBG þPc ô lññÞ |.QÖpâ çÆ ëAlì òüA þéì óBìpùÚ úG BPðçO@ 1996 ô BðõƒéuoBƒG
þì QgAkpK óBykõg Ao úéXì wßO ëõK þðApüA óAoAk úðBuo úÞ lýyBG úPyAk úWõO aýø îýð ô ëBu Qƒzƒø õƒéÒôA óBƒíƒýƒéu
Bø ûBãyôpÖqA þgpG þèô ,lññÞ þíð QÖBüok óAoAk ûqBÓìqA RBýèBì QGBG þèõKô lññÞ BKôoA þðBìpùÚ RBÛGBvì ok BìA QyAlð þPvßy |.ly êülHO oõzÞ
Qvßy þðBPuoBÓéG ÙõèBzK ÿçßýð qA 1992 ô olK qA ØðBíýéu îýÏð þé¾A ïBð BƒG ôA
.lðpýâ þì îø wßO ïkpì qA .lƒðA ûkpƒßð QƒgAkpƒK úÞ þvßO ÿApG òüA õéÒôA óBíýéu lσG ûBƒì úƒu BƒìA .koõƒg îýÏð .lì@ Býðk úG óBPuoBÓéG ok ápO ÿokBƒì
qAõWkõu ÿBø ûBãyôpÖ pGApG ok lñðAõO þì óApùO úéXì óBâlññÞ QuAõgok òüApGBñG ÙçPgA ïpâõéýÞ 15 BGô kpÞ þÖçO Ao Qvßy úG ô QyAk lÚ pPíýPðBu 147 BùñO õéÒôA óBíýéu
óBu ,þPðBÞ YðoôA ,òüAôoA ÜÆBñì ok Ao óApùO úéXì ô lñÞ ÑBÖk kõg ÝõÛc ô Üc .ly BðõéuoBG àýLíèA óBìpùÚ ÙõèBzK úG QHvð úG QyAk úÞ ÿkBüq ÿôpýðô à^õÞ úTW êýèk
úéXìBüwñWaýølüpgóôlGô óBãüAo úG þPðBÞwéXð@xõèôëlñéâ,þèôôlðBðpÖ þPGBÚo ok õéÒôA óBíýéu lÏG ëBu oBùƒ^ oAkpG|úðqô BùñO ôA .kõG ÙôpÏì "þHýW ëõÞpø"
Roõ¾ ok úÞ îýñÞ þì QuAõgok rürÎ óBƒñÆõƒíø qA ûoBƒGôk.lðoAk QÖBüok ÿA óBìpùÚ ô Qv߃y Ao óBƒùƒW koõƒÞo àƒükrƒð îýðôpGApGôk Jp àü QÞpcok úÞ QuBýðk
úéXì {ƒhK BO lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO óApùO úéXìpPÖk BG B×Çè ÿoBPÖo òýñ^ ûløBzì êülHO iüoBO oAkpG|úðqô BùñO úG BO ly àýLíèA ôk QÞpc ok ôA .kpÞ|þì lñéG Ao }kõg óqô
úPÖpâ çÆ ëAlì ØéPhì àýLíèA 3ok úÞ kõy pu ÿæBG Ao }kõg óqô pGApG úƒu BƒO JpƒÂ
.îýñÞ êÛPñì ó@ àükrð pãük ûBãyôpÖ úG ô ûkpÞ ØÚõPì ûBãyôpÖ ó@ qA Ao óApùO ÿApG îø þðlýu 2000 àýLíƒèA ok ôA .QƒuA
.lðBì ïBÞBð BìA kpƒÞ rƒýƒgoôk ëAlƒì òƒPƒÖpƒâ | |.kpG|þì
ÿBùøBãyôpÖ ÙpÆqA QvK ëõK QgAkpK QéÏG lýyBG úPyAk úWõO ( BGôoBG 5 úýÞpO þéì îýO xBHè BGõéÒôA óBíýéu koõƒÞo òƒýƒèôA ,õƒƒéÒôA óBƒƒíƒýƒéu îƒýƒÏƒð
oæk |2 QíýÚ úG óApùO úéXì Bßüpì@ÿBøpùypüBuô Býðp×ýèBÞëBíy ôA .koô@ Quk úG þãèBu 15 ok Ao }A|þðBùW
.ly óBùW óBìpùÚ oBG 2 óBPuoBÓéG }kõg óqô ÑqBñìçG óBÇéu úøk àü qA {ýG
.)luo þì }ôpÖ úG BøBãyôpÖ òüAok úG Ao þðBùW koõÞo 46 {üA|úÖpc óAoôk ok ô kõG

ûlürâpG IèBÇìô ”óApùO úéXì“
RBüpzð BG Ao ó@þðlðAõgô
lýñÞúvüBÛì pãük

49

QHd¾ ,óly|þì ÐíW BñüA ïokBì úÞ BW pø úÞ ÝBOAûpXñKõéWïlükúÞïkõGApßÖòýíøõO BìAïkpÞ|þìôooBÞòüAAp^îðôkþíð.ïkpÞAôôo óApùO úéXì
ô ïBø úíÎ pPgk úíø qA ïlñâ úÞ kõG òüA qA ÿõéW ,îñÞ|þì ûBãð {ùG ïoAkô ïkBPuAô ïlñâ ïkõG ûly ûlýzÞ oBýPgA þG ,kõHð ïkõg Quk
QuAõg|þì îèk ,ûpO êãyõg|êýìBÖ ÿApƒPƒgk QyAk .kõG òì úG {PzK ô kõG ûkBPuAô úñü@ qA !ïlìôA þ^ ëBHðk îPvðôk þíð ïkõgô BXðôA oõK Jkõö ì .ï
oBG úü êÚAlc úÞ òì ÙpÆ ûkpâpG óæA òýíø þâqBO ,lðõg|þì qAô@ ô kpÞ|þì úðõy õyBøõƒì .kõHð ïõéÏì ÿrý^ ïAkBzíy ÿæ îXñK {hG
òýèôAÿApGúßñüAêTìQuok,îñýHGôo{Ooõ¾ úÞlülWÿælìòüAqA.kõGûkpÞûBOõÞõyBøõì ûAo ô ïlýzÞ QèBXg ïkõg qA úƒÏƒÖk úƒü
.ïkoõgpGpPgkòüAúGúÞûoBG ,òðq|þì óõy úðõypu BƒO õƒðõƒyBƒøõƒì ApƒPgk pPzýG ïlÚ ôk BìA ,óõìkõg úðõg ïpG úÞ ïkBPÖA
êÚAlc úÞ ïkoô@|þì oBzÖ îñøm úG þ^ pø òýW oAõéy úü .kõG {ñO xBHè úƒðBƒPhHyõƒg õO qA ôo ïlñâ ÿAl¾ úÏÖk úü úÞ ïkõG|úPÖpƒð
úÏÖk úü ,ly þíð ,kBýG ïkBü {Ooõ¾ qA ûkpg úü .äðpyõgRpyþOúüBGkõGûlýyõK úãük .lðõg|þì qAô@ QyAk .ïlýñƒy {ƒÚBƒOA
QzK ïkõG ûkBPuAô ,ïlýzÞ QèBXg ïkõg qA óõylÚ úÞ ï úíÎ pøõy ô úíÎ wƒßÎpƒG ïlÚ qA ïlÚ îPvðõO þíð ,kpßð QÞpc ïBøBƒK
,ïkpÞ|þì {øBãð þÞkqk îPyAk ô } ûpXñƒK þéýgôQyAkÿlñéGlÚïlñâ,kõGûBOõÞB« PHvð úðõg õéW qA úÞ ïkpÞ|þì þÏu þ^ pø ,ïoAkoô
ïlìôA ,úyBG ûlülðõñì þvÞ úÞ ïkpÞ Alg Alg .kpÞ|þì}qoôúzýíøþñÏü.kõGïAlðA}õgï úÛGBu æBc BO !îPvðõO þƒíƒð ,îzƒG ko óõƒy
QÖo ïBK úÞ ïkpâpG ,ïkõG ûlìôA úÞ ÿoõXðõíø .phPuA QÖo|þì qôo úu ÿA|úP×ø .Bñy ïpPzýG !îyBG|úPyAk þuBvcA òý`íø úü úÞ QyAlð
BW ok ,kAk Al¾ þ^pÚ ô Jõ^ úßýƒO úƒü ôo úÞ ï ÿoAlâ ûBâ .kõG þèBƒÎ þƒéýg {ƒðBƒPy .kõG ûly ï ú^ qôpìA îðôk þíð
ïlñâ ,Jõ^ ÿAl¾ qA úÏÖk úƒü ,kq î߃zƒg ÅõƒÎ ôo ÕBƒG Èuô pƒhPuA J@ óõƒPƒvƒGBƒƒO îPzâpG.ïpýãGõìkõgõéWîPvðõPðûpgæBG

þãíø BøBì ô kõG rýíO ÿqôo lñ^ BO ô îükpÞ|þì ïlñâ
ïBW qA îPvðõPð úãük ,ûpXñK ÙpƒÆ QƒzâpƒG Bñy pPùG óõì úƒíø qA ,Bƒñy }õƒO îƒýPÖo|þƒì óõy úðõg ÿôpGôo qA ô ïkq oôk ôo AkBzíy ô pø .îP×âîèk õO ôo îuA òüA oBG lñ^#
ÔýW Bü úÞ ïkõG pËPñì úËdè pø ,ïoõhG óõßO ÿApG QÖo|þì ï|àýPuBñíüs xçÞ ûqBO .kpÞ|þì úÞ ïpG ïôo@ ïôo@ ïkpÞ|þì þƒÏu .õƒéW îƒPÖo !ïly|þì ÿoõW úü îP׃â|þƒì úƒÞ ïoBƒG
RolÚ ,úñÞ koõgpG ïBøBG QýðBH¿Î BG Büô úðrG óôA BO .QyAk þãñzÚ þéýg ïAlƒðA ï òƒýíø óõì úðõg ïpGô ïkpâpG BXðõíøqA ïlìôA
Ùpc îPvðõO þíð þPc îPyAlð ÿoBƒÞ aƒýø .úzð lñéG ïBK ÿAl¾ õñì þßü oBãðA !QyAm þíð ÿrý^ úü BìA
ÈÛÖ ,kõG ûly ÿoõXñýíø oBƒãðA îƒðôA ,îƒðrƒG .ïkõGûkpßðpßÖArý^òüAúGç« ¾AúËdè ûpXñKõéW ï þvÞô kõG|úPvG óõy úðõgok ïlñâ úðõg ÙpÆ kpG|þì oôq úG QyAk
Èuô {Puk ô kõG {Puk õO úðõy úÞ oõXðõíø úü ÈÛÖ ,ïlük|þì ôo ïlñâ QÚô pø þñÏü
îðôA þPc ,kpÞ|þì ûBãðõñì QyAk ,kõG ûlðõì Aõø åorG îø BG þã`GqA úÞ ïlük|þìôo úíÎpPgk !ïlñâ ÝBOA ÙpÆ îPÖo }Aõü îñì .kõHð Bø !BñüA
ÈÛÖ ,ûkpâpG òì ÙpÆ úG ç« ìBÞ úÞ kõG|úPvðõPð úíÎ pPgk úãük qôpìA Ap^ îðôk þíð BìA îüly úé¾BÖ {ƒÚBƒOA ûpƒXñK BƒO pƒPzýG ïlƒÚ ôk þüBø ÝBOA ,Bø úðõgõO ,êýìBÖ ÿBø ú`G Bì
Bø úívXì êTì þüBO ôk ,kõG òì ÙpÆ {Ooõ¾ pPgk úü ,ïlük|þìôo ïlñâ ÈÛÖ ,ïlük þíðôo îèk îøôõéW ïpG QuAõg|þì îèk îø .îPyAlð óõy úíø úÞ îükõG|úPyAkoô óõìkõg úuAô ôo
,îükpÞ|þì ûBãð ôo úãülíø ô îükõG ûkBƒPuAô úG æBc BO ,ïlñâ îuA úG úƒèBƒu úƒü ô QƒvýG òO xBHè úñßð îP×â ïkõg BG ,ïpG QuAõg þíð õO úÞ òPyAk åorG ûpXñK úü ô ókõG ÕBG ØÞ îø
QzK qA úÏÖk úü úÞ lýzÞ ëõÆ olÛ^ îðôk þíð ,ïlñâ .ïkõG ûkpßð QÚk ÿoõW òüA ï|{íuA ÔýW ô ïpG úÏÖk úü ÿoõXñüA úâA ,úƒyBƒHð } ,ïBø úíÎpPgk ïõíO {èôA þñÏü !ly|þì Aô ÕBG
,úzßð ï ÔýW úâA ç« ¾A ?úy|þƒì þƒ^ úƒzßG óõƒykõƒg ÿApƒG ôo æBƒG úƒƒÛƒHƒÆ ÿBƒƒø ÝBƒƒOA
!lìôA oBýìBÞ ÿAl¾ ïpu .þãñzÚ îuA ú^ ?îzÞ þíð QèBXg ïkõgqA ïkõg ?þ^ ïkõg ÿAõø ô J@ qA oBýìBÞ wG qA BìA ókõG|úPyAkoô
!óBìBu ,óBìBu -oBýìBÞ îvXì îñømõOôo } ûpù^ úÞ ïkpÞ þÏu òý`íø úü úÞ ûoôk úG ÿkpíðôõWô QýðBvðAqA ØüpÏO }qA ô kq Ùpc óõyApG òýDBK úÛHÆ ÝBOA
oBýPgA þG ô ly lñéG oBƒýìBƒÞ ÿAlƒ¾ BƒO oBãðA ,kõG|úPÖo ïkBü qA rý^ úíø oBãðA BìA îñÞ ïkõHð|þìk@ «ç¾A òì ,úPynâ óôA qA ,îñßG ÿoBÞ oBãðA ,ókpÞ ÅõÎ õðõyBÚBOA óõy úíø ,kpƒÞ
ô óôpýG ïlìôA óõy úðõg ok õéW qA ô ïlýDôk kõG oBG òýèôA ÿApG ô kõG ûly áBK îOApÆBg ïõíO þãGôooBýìBÞ úâA æBc ,îyBG AoBÞ òüA êøA úÞ
îßýyõO îPÖo úÞ óõì úðõg ÙpÆ ïpG îPuAõg ,ïkõG ûkpßð AoBÞ òüA qA æBc BO òì þèô ÿrý^ úü .ókõG þÂAo oBÞ òüA qA ï þéýg
îPvðôk þíð úÞ ïkõG ûly ëõøolÛðôA ,oBýìBÞ .ïlük|þì ôo pPgk òüA îPyAk úÞ úÞ oBýìBÞ wßÎpG ,ïlýupO|þì ï þéýg {PuAo úü ô óõy úðõg ÙpÆ ïkBƒPÖA ûAo úƒ¾çg
þ^ êTì îHéÚ ?îñÞ oBßý^ ô îãG þ^ lƒüBƒG ú^ {Ooõ¾ ?kõG þãðo ú^ }ôpGAô îz^ qA þƒéýg òƒì ,kõƒHð } þƒèBƒc xpƒƒO ç« ƒ¾A úÞ óõyæBGqA .AkBzíy QzK ïlýuo lÏG ûkpg
lìôA ïkBü òüA ÈÛÖ ?úð Bü kõG äñzÚ ?kõG ÿoõW óõyæ ,Quk BG ûkpg úü ,ly þíð ûlük ÿrý^
.ïlýupO|þì ÿrüoôpG@
50


Click to View FlipBook Version