The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE IS THE LEADING PERSIAN-LANGUAGE WEEKLY MAGAZINE IN THE UNITED STATES AND AROUND THE WORLD.
TEHRAN MAGAZINE DIGITAL COPY.
READ, VIEW OR DOWNLOAD TEHRAN DIGITAL MAGAZINE ONLINE FOR FREE WITHOUT SUBSCRIPTIONS, EXPERIENCE ON YOUR SMARTPHONE, TABLET AND COMPUTER, ANYWHERE, ANYTIME

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-07-09 19:35:23

Tehran Magazine Issue # 1092

TEHRAN INTERNATIONAL WEEKLY MAGAZINE IS THE LEADING PERSIAN-LANGUAGE WEEKLY MAGAZINE IN THE UNITED STATES AND AROUND THE WORLD.
TEHRAN MAGAZINE DIGITAL COPY.
READ, VIEW OR DOWNLOAD TEHRAN DIGITAL MAGAZINE ONLINE FOR FREE WITHOUT SUBSCRIPTIONS, EXPERIENCE ON YOUR SMARTPHONE, TABLET AND COMPUTER, ANYWHERE, ANYTIME

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
10 úd×¾....|..............................) þHdì îüpì pPÞk |(?wßu þñÏü þüBÂoA kõg- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
12úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì ( úP×ø îg ô aýK ok-
16úd×¾.....|............................)ÿpüõ¿O }oArâ(òýOõK ÿp`Þæ pKõu þâlðq-| ÿoõð lŸHùy& Publisher
18 úd×¾.......................)þâlðq ÿBø RoBùì(lñPvø pO|ÜÖõì þâlðq ok Bø|úP×ýykõg-
20úd×¾...................)ûtüô }oArâ(QuA úPvGoAlì òýGoôk úG rùXì úýuôo þðBùW ïBW- SHAHBOD NOORI
22úd×¾..|............................................þðApüA ïBð }õg êýÞô Qynâok -
|41-24úd×¾....................................................Býðk oBñÞ úyõâ qA|- )|201 8 ÿæõW13( 1397 pýO 22 úÏíW ,1092 êvévì ûoBíy ,22|ëBu
44úd×¾.........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–
46 úd×¾ ............................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ÿoBùG {hG þâlðq JBPÖ@ – Friday, July 13th, 2018 I S S U E # 1 0 9 2
48 úd×¾. ..............................................)ûBOõÞ óBPuAk ( Bì úðBg óBÇýy| –
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
54úd×¾ ..................................................)rñÆ(îülñhGîøBGþíÞ-| among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
56 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-| published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
60úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK- covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
69úd×¾ ...................................................................ÿrLy@- politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW- within the Iranian community.
76 úd×¾....|........................................................úP×ø þDõãzýK-
78 úd×¾..........|....................................................Bø ÿlñìqBýð - (818) 881-1771
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì-
TEHRAN MAGAZINE

Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

koô@|þì }õW ólG þPÚô

,løk|þì Quk qA Ao fçìA püBu ô RBñGpÞ|þG kõg óAqõupùì ,JBPÖ@Bøqôo òüA #
ûkBu J@ Ùp¿ì BƒG pƒãƒük þƒG@ îÞ óBƒìok óApGBÎ pG ÿpãük óBìq pø qA pPzýG Ao
kpÖ ÈuõPì eÇu ok .Qvƒýƒð pƒünƒK|óBƒßƒìA JBO úÞ óBñ`ð@ .lñÞ|þì úülƒø pƒGBƒÏì
qA êßzPì þèõédì Ùp¿ìô úýùO BG lðAõO|þì ô QuA ûkõGo Bì àO|àOqA Ao BìpâêídO
fçìA ô J@õíýéG@ þíÞ ô pßy ,àíð ÿoAlÛì ólG J@þñýzð|úO BG Ao Bì qA þÃÏG þPc

.lñÞ òýìBO Ao ólG qBýð koõì .QuA ûkpÞúWAõì
xA.o@.ôA ÿBøokõƒK Ùpƒ¿ƒì òƒýƒñƒ`ƒíƒø Ao ólG J@ óly òýzð|úO úíéÞ æBíPcA |
|Oral Rehydration Therapy|)O|.|R|.S|( úÞ lyBG òüA pG óBPðBíâ ô lýðAlG rýì@|ÝApÒA
îÞ pâA BìA.QuA pSõì oBývG rýð Bø|úðBgôoAk qA úÞ lGBü {øBÞ lüBG ÿolÚ úG ólG J@ óArýì
êßy úG ó@ îDçÎ æõíÏì úÞ kõG lüly þG@ kõHíÞ êßy úG kpÖpøBÊô ûpù^ok ó@kõHíÞ
kpÖ ÈüApy òüA ok ,lñÞ|þì qôpG ûlÏì }qõu ,úXýâpu ,rÞpíO {øBÞ ,ÕAp×PuA ô ëBùuA .lyBG ûløBzì êGBÚ ...ô QuõK þâlýÞôp^ Bü óqô
lyBG kpÖ ok lüly oBývG þG@ îÞ ÿBüõâ lñðAõO|þì oõÞnì îDçÎ .QuA Quok Bíy óBíâ
.kpýâ oApÚ óBìok QdO óBPuoBíýG ok ô lñÞ úÏWApì àyrK úG lüBG BíPc pâA lýðAlG QuA IèBW ëBc òýÎ ok .Qvýð þèõíÏì Roõ¾ úG pãük rýð ó@ óBìok êcApì úÞ
þøBýâÿBø|úðAk BG þG@îÞóBìok ,rÞpíO {øBÞ óõ`íø ÿlW Rçßzì BG kpÖ ,lGBü {øBÞ ólG J@ l¾ok 5 BO 2 ÈÛÖ
óõ^ úÞ oôBG òüA Anè .kõy|þì úWAõì ...ô þHéÚ Rçßzì ,}oAõâ ûBãPuk }qõu ,úXýâpu
ÿApG úÞ þPý¾Bg úÇuAô úG úÞ lñPvø þøBýâ ÿBø|úðAk úéíW qA þPGpy îhOôpýzÞBg çìBÞ ,kõy|þíð úWAõì J@ kõHíÞ úèBvì BG ólGô løk|þì êýßzO J@ Ao ólG îXc ïõuôk
.lðpýâ|þì oApÚ ûkB×PuA koõì ÿpãük óBìq pø qA {ýG Bìpâ ê¿Ö ok ,lðoAk þãñzO {øBÞ
.QuA ÈéÒ
þPGpy îhO ô pýzÞBg úÞ îýyBG úPyAk úWõO QuA ïqæ BìA QuA lý×ì Bø|úðAk òüA Ùp¿ì úG .lyBG ólG J@ {øBÞ îùìoBývG BìA ûkBu úðBzð òýèôA lðAõO|þì óBøk ÉBhì þßzg
BG kpÖ úÞ þOoõ¾ ok ô lññÞ ÐÖo Ao Øý×g ÿBø|þG@ îÞ lñðAõO|þì ÿpãük þøBýâ ëõ¿dì pø Bü {øBÞ Ao ólG {ÇÎ ,J@úÎpW àü ólýyõð BG þPc úé¾BÖçG ,QìçÎ òüA ûløBzì Ädì
òüA Ùp¿ì ,QuA ûkAk Quk qA ólG úÞ þcçìA êýèk úG lyBG úWAõì lüly Bü ÈuõPì þG@ îÞ óB¿¿hPì êýèk òýíø úG .lýyõñG J@ ólG qBýð óArýì úG BíPc IuBñì Q¾pÖ ok ô lýøk

.lññÞ êc Ao úèBvì lðAõO|þíð kBüq oAlÛì úG kAõì .lýyBG úPyAk kõg ûApíø úG J@ ÿpÇG þÇüApy pø ok ,lðoAk lýÞCBO
{ÇÎ ÐÖo .QuAoAkqBâ ÿBø|úGByõð Ùp¿ì ,þãñzO ÐÖo ûoBGok ÈéÒ ÿBøoôBG qA þßü lüA|ûlýñy )13 BO 8 úðAqôo( þÖp¿ì J@ óArýì ûoBGok Ao þ×éPhì ÿBø|úý¾õO îø Bíy BíPc
úÞ þðAôApÖ lñÚ êýèk úG Bø|þðlýyõð òüA .QuA Rlì|ûBOõÞ RBÏüBì Ñõð òüA Ùp¿ìqA þyBð þgpG .QuA ûkpÞ îâokpu îø Ao Bíy BøpËðoBùÊA òüA ókõHð óBvßü ô QGBS æBíPcA ô
Ùp¿ì Ao ólG qA ÿpPzýG J@ oAlÛì BÚB×OA lðõy ÐÖk ólG qA lñøAõg|þì úÞ þðBìq ,lðoAk îDçÎ Ao J@ Ùp¿ì áçì ,þðAõýè ÿBø|úý¾õO òüA úG úWõO óôlG kApÖA lðlÛPÏì óB¿¿hPì
oBS@ QüBùðok úßéG lñPvýð óBuo àíÞ þãñzO ÐÖo ÿApG BùñO úðoBËPðA ÙçgpGô lññÞ|þì
.ly ûoByA ó@ ÿBø|úðBzð òüpO ûkBu ô òýèôA úG úÞ lñðAlG kõg ólG qA þPÖBüok ÿBø|úðBzð ô
.lðoAk îø þ×ñì QuõK pâA úÞ þñÏü .QuA QuõK oõâôpO þuopG ;þG@ îÞ þuopG }ôo òüpO|îùì BìA
þG@îÞqApSBPì ÿBø|ÿoBíýG .Qvýð úWAõì þG@ îÞ BG ólG ,kkpâqBG ÿkBÎ QèBc úG Ðüpu QuõK ô lýøk oBzÖ Ao BK Bü Quk
þG@ îÞ úÞ lüA|ûlýñzð óõñÞBO æBíPcA ,ÿoBíýG úG kApÖA ÿçPGA ok pSõì êìAõÎ òýG ok ô QuA þG@ îÞ oB^k ólG Roõ¾ òüA ok lP×ýG ÝB×OA ÿlñÞ ô pýgCBO BG ókAk oBzÖ òüA pâA BìA
ÿpýK ,ÿoAokA ÿoBXì Qðõ×Î .lyBG ØéPhì ÿBø|ÿoBíýG úG kApÖA ÿçPGA CBzñì lðAõO|þì
ÿBø|ÿoBíýG ,æBG óõgoBzÖ ,lýDõOBìôo QüpOo@,æBG ëôpPvéÞ ,þXýâ ,JApÇÂA ,xokôq .lýñÞ ïAlÚA QuA ïqæ ó@ ÐÖo úG QHvð BíPc
þG@îÞ úÞ QuA þüBø|ÿoBíýG úéíWqA QuõHüô ûlÏì }qõu ,îu@,òütð@óõ`íø ÿõüo ô óApâoBÞ lñðBì lññÞ|þì oBÞ JBPÖ@ ÅpÏì ok úÞ QuA ÿA|úðõâ úG óBzéÓy úÞ ÿkApÖA
.koAk Bùð@ úG kpÖ ÿçPGA ok îýÛPvì ô îùì {Ûð ólG pO|ÜýÚk ô pPzýG kõg ólG J@ QýÏÂô úG BíPc ,Bø îéÏì lñðBì lñðq þì Ùpc kBüq Bü óBâlñðAo
ÿApG BìA QuA áBðpÇg þñu ûôpâpøok kApÖA úíø ÿApG þG@ îÞ ,úÞ òüApãük îùì úPßð
QuA pO|áBðpÇg oAkoBG óBðq ,ópãýì ,þyoAõâ ô þÚôpÎ ƒ þHéÚ Rçßzì ,QGBük úG óBüçPHì .lñyBG úPyAk úWõO
.lñÞ|þì pO|QýíøA BG oõÞnì kApÖA óBýì ok Ao þG@ îÞ úèBvì ÐÖo ÑõÂõì òüA ô þG@îÞóBìok
þOoõ¾ ok.QuA RôB×Pì rýð þG@ îÞ óBìok lñü@pÖ ûlì@ {ýK ëçPgA Rly BG IuBñPì
.lýyBG kõg óAlñíèBuô óBÞkõÞIÚApì lñÞ ÐÖo Ao êßzì ólG qBýð koõì oAlÛì Ùp¿ì BG lðAõO|þì kpÖ ,lyBG òýüBK þG@ îÞ eÇu úÞ
úWAõì þG@ îÞ BG lüly Bü ÈuõPì eÇu ok ólG úÞ ly Àhzì oõÞnì îDçÎ àíÞ BG pâA BìA
.kõy|þì Ñôpy þðBìok ÐüBì óBìq òüA ok QuA
,îülu ,îýuBPK ÿBøkôpPßèA ólG úÞ ó@ êýèk úG lüly BO ÈuõPì ÿBø|þƒG@ îƒÞ ok

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

koAk úé¾BÖ þÏýHÆ wßu qA oBývG þüBÂoA lñÞ þì kAlíéÚ þvñW oBPÖo àü Apð@ þÇüApy
ókpÞ QHd¾qA þéýg úÞ òPyõð lñðBì Quok þðôpýG QýÏÚAô àü qA þñøm þñürãüBW úÞ
òüA fpy ok .lyBG þì oôk ó@ qA ô RôBÛPì ûoBËð úG êýì úÞ ÿA ûõýy óBíø úG Quok lyBG
ûtüô óBGq wßu: lñÞ þì úÖBÂA ÿô ÑõÂõì pKõu ÿBø îéýÖô úñøpGpüôB¿O ÿByBíOô ÿpâ
lyBG þì AoAk kõg Áõ¿hì þüBH×èA BG Ao kõg þì Jõvdì þvñW oBPÖo àü þðBìq ok BùñO
úGîýøB×ìëBÛPðAôpãükkpÖBGÉBHOoAó@úìqæúÞ qAþñømòürãüBWúÞlðõyúPÖpâpËðoklñðAõO
ÐÚAôok lvüõñýì ÿrý^ ÿkpÖ þPÚô .lyBHýìôA òømokúÞþèAõuëBc.lñyBGþÏÚAôûsõuàü
óAõO þìpËð òüA qA ô lñÞ þì îéßO kõg BG BùñO òüAúG QHvðåBðoBÞBOoBìóõ^þðAqAkpKúüpËð
þ¿hy ô ÿkpÖ óôok oBPÖo àü òPyõð Q×â oApÚ pâA úÞ QuA òüA lü@ þì {ýK kpßüôo
>þHdì îüpì < pPÞkúG þìArèA ó@okô ûkõG þ¿hyô ÿkpÖ ÿoBPÖo pG BñG wK îüoAnãG ÿpãük ólG wíè úG êüBíO
.koõg þíð îz^ úG pãük kpÖ BG ÉBHOoA
úÞ þüBÂoA kõg lñðBì úG Quok lyBG þì ÑõÂõìpGBùñOAolýÞBO wßuØüpÏOoklyBG

QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo

þÆBHOoA {Ûð wßu ÿApG rýð êãð xBìõO ?wßu þñÏü þüBÂoA kõg
wßu ókõG lñíðBGq úG BùñO Apð@ òßýè QuA êüBÚ
qA Ao ÿkpÖ þüBÂoA kõg ôA .lñÞ þíð kôldì
úPyAk oõÃc ÿpãük kpÖ ó@ok úÞ þüBÂoA kõg
þì ÿpãük þvñW óBâoA wíè úG àü pø ô
wíè úG eWoA Ao þìôk úPvðAk à×ñì kqAkpK
.lñÞ þì þGBüqoA kpÖ kõg ÈuõO þvñW óBâoA
RBðAõýc qA Ao óBvðA ú`ð@ ÙõvéýÖ òüA ûlýÛÎ úG
wc .lyBG þì ÿoBýyõø lñÞ þì rüBíPì
UÎBG ÿpãükô kõg QýÏÂô úG QHvð þøBâ@
BG RôB×PìpzG Ñõðok þvñWoBPÖo úÞ kõy þì
konâ þì òýüBK ûko RBðAõýc òýG ok ú`ð@
oõÃc ØèBhì wñW oBñÞ ok ÿkpÖ þPÚô .kkpâ
óArýì qA kõg xAõc óly ëBÏÖ BG lñÞ þì AlýK
úG ô lGBü þì þøBâ@ àüpy óly úPhýãðApG
þì AlýK ÙApyA ÿpãük pG kõg pýSBO qA þÎõð
ok òýWôq qA ÿoBývG QùW òýíø úG .lñÞ
ô îDçÎ ûløBzì BG þvñW úÇGAo ïBXðA ïBãñø
lññÞ þì ûløBzì kõg àüpy qA úÞ þüBøoBPÖo
ûkpÞ ê¾Bc ÑçÆA ôA þãPhýãðApG QýÏÂô qA
ókpÞ úÖBÂA BG lñðAõO þì úÞ lñðAk þì úßýüBW BO
òüA óArýì {üArÖA ok BøoBPÖo ô îDçÎ þÃÏG
BvG ú^ . lñyBG úPyAk {Ûð þãPhýãðApG
úG kõg «BìArèA úßð@ óôlG úÞ þvñW óApâoBÞ Ao ÿkpì þvñW óBâoA ëõK pÆBg úG úÞ þðq òüA qA ÿpSAô QuA úPÖpãð Roõ¾ pãük Àhy óBâoA úÞþvÞQ×â óAõO þì Bü@#
þgpGÿAkABGlñyBGûlýuoþvñWþßPhýãðApG ûkAlðïBXðAþvñWêíÎkoAnâþìkõgóBøkok kpÖólGwíèúGÝBýPyAôókõGÿpãükBGúGêýì wßu lñÞ þì wíè Ao kõg þvñW
ok îuBâoA þzhG QÎpu ok BøAl¾ ô RAoBHÎ kpÖ ólG wíè úG þÚBýPyA ô êýì úÞ Ap^ QuA êGBÚ úPßð òßýè. koõg þíð îz^ úG ÿpãük úèõÛì òüA òýýHO ok ? QuA ûkAk ïBXðA
òüAok .lñüBíð þì B×üA ëBÏÖ {Ûð kõg ÿpPzì êíÎ ëõK pÆBg úG «BÖp¾ô ûkõHð oBÞ ok ÿpãük úGBüûp×ðôkþüBÂoAkõgok úÞQuAòüAúWõO kõg ÈuõO þvñW óBâoA wíè Bü@ úÞ
þì ÜÛdPì þüBÂoA kõg oBPÖo ok ú`ð@ BPuAo !QuAïBXðAëBcokAoþ¾Bg wíèúGîøoBñÞokp×ðôkúÞþOBÚôAokþOoBHÎ pýg Bü kkpâ þì kAlíéÚ wßu kpÖ
úGþüBùñOúGkpÖúÞþüBXð@qAúÞQuAòüAkõy wßu þüBßüpìA ÙõvéýÖ óõìõèõuoôBG úG òüAok kqoô þì ëBÓPyApãük kpÖ þvñW óBâoA BG ô ûlükpâ fpÇì ÿoBývG ÿBø úüpËð
oõÃc qA kqAkpK þì kõg þvñW óBâoA wíè òüA ok ô ,îéßO RolÚ þñÏü óBGqô óBGq þñÏü wßu úÞ QyAk óBÎmA óAõO þì Roõ¾ .îüõy þì úWAõì þ×éPhì ÿBøkpßüôo
êGBÛì ÙpÆ þvñW oBPÖo pG kõg pýSBO ô kõg òüA kõzýìoApÚpG þvñW úÇGAo àü þPÚô BPuAo òüA lÛðok úÞ þèAõu BìA .QuA úPÖpünK Roõ¾ QuAoôBG òüApG òìléâ òèA úðõíð óAõñÎ úG
úÞkoAlðoõÃcÿôoBñÞokÿpãükkpÖôêÖBÒ ëBÛPðAóBßìAp×ðôkòýGþìBýKúÞQuBñÏìóAlG «çTì Bü@ úÞ QuA òüA kõy þì fpÇì úüpËð þñÏìqõñø óõñÞA úG BO úÞ QÖpünK lüBG æ« ôA úÞ
pãük ÿkpÖ kõWô úG QHvð ÿoBýyõø úGpXO þvñW oBPÖo òüA êGBÛì úÇÛð BìA.QuA úPÖBü oBPÖo ÿlñG úÛHÆ ok îø þèõíÏì ÿBø ólýuõG úG Qvý^ wßu þPuApG úßñüAô wßu þÏÚAô
òßíì þüBÂoAkõg .lüBíð AlýK QýèBÏÖ óBßìA óõìõèõuoôBGBGúÞkoAkoApÚþüBÂoAkõgêíÎ pâA úÞ BñÏì òüA úG ?ly løAõg úÛHÆ þvñW óAõO þì ú`ð@ ô QuA ûlükpãð ØüpÏO þGõg
kõzð Jõvdì kõg ólG qA ûkB×PuAõu QuA òPyõðBüôkõgBGókqÙpcþñÏüþüBÂoAkõg ÿkpÖ òøm ok ëBTì óAõñÎ úG îüpýâ ÅpÖ QuA RoBHÎ kpÞ kAlíéÚ þvñW êýì ÀgBy
QGBG òüA qA ô ûkõG kõg oBßðA þÎõð úG òßýè ÿlñG úÛHÆ JBG ok .ó@ ókBPup×ð BìA úìBð àü ô ûlì@ kõWõG ÿpãük ólG wíè ÿApG þÚBýPyA Qýð úG ÿpãük kpÖ ólG BG xBíO úG ÝBýPyA :qA
kõg êãð ûBãð qA ô kõzýì Jõvdì ÙApdðA kõgêíÎôþvñWàüpyBGwßuòýGþyqoA ÿBÃÎA püBu Bü Iè pG Ao kõg ÿBùHè «BÖkB¿O ôA ûlì@ ê¾Bc xBíO ó@ úÇuAõG úÞ þOnè IvÞ
êìBÞ lñüApÖ àü qA êìBÞBð úHñW þüBÂoA þìôlüõWþìûpùGpüqëBTìqAoõuAõuþüBÂoA úÞ Q×â óAõO þì Bü@koô~A þì kôpÖ ÿpãük ólG ok úÞ þPýèBÏÖ pø Q×â óAõPýì òüA pG BñG.QuA
BG wßu êìBÞ lñüApÖ ó@ úÞ kõy þì Jõvdì lñðBìókpâQHd¾êGBÛìokòPyõðïBÛì lüõâ ólG wíè òýñ`íø ô Qýð Ùp¾ úG kpÖ òüA wßulyBGûlyÜÛdPìêýìòüAÿBÂoAQùW
.kkpâþìþðAkpâBñÏìþvñWàüpy ûpËñì kõgô ûpËñì àüqA òPÖpâ wßÎ ûBãüBW ûlýðBuo ïBXðA úG Ao þvßu þPuApG ÿpãük óBâoA wíè úG kpÖ úßýðBìq .kõy þì ûlýìBð
: úÞ}õâok Ao þãzýíøoBÏyô lýyBGqôpýKô kBy wßuàüóõìõèõuûBâlükqA.lyBGþìþÏÚAô | |!?QuA êíÎ òìléâ oôBG úG kqAkpK þì kõg þvñW
pPùG þâlðq ,pPùG wßu " kõg úßýèBc ok Jõg óBíP×â þñÏü Jõg okBùñO òìléâ,þüBÂoAkõgúèõÛìJBGok ólG BG xBíO Ap^ QuA ûkBPÖBýð ÝB×OA þvñW
10

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

11

ïõu qôo úÞ úPgAkpK þðAôpu ókõG îèBÊ úƒG >QƒìôBƒÛì ô òýèpGoAõük îGôpüq óBXýøpK þðBPuAk ëçg óApùO úéXì
Bø òük óBýìok þñük úÞ ÿoõÆ úG .QuA Qðõzg ëBíÎA ÈÛÖ }oBÞ | |.koô@nÒBÞÿôoúGAoóBíè@ÿBøäñW
løAõg þì {Pukpüq óAõPuqAqôo àü óAôpu BG úP×ø îg ô aýK ok
okôA .lñuBñy þì úíø Ao ÿlðBâBíOBùì # úG ô ûly lèõPì òýèpG ok úÞ ûlñvüõð òüA
þâlðq ûkBu ô ókõG óBvðA ,ókõƒG áBƒK .klñHG QzK qA îø Ao ok ô lñýzñG ôA krð ApWBì RBýDrW úG óBñ^ ûlýuo þãèBu ûBXñK qpì þzHc lýÏu lídì
ïBð BG îø óBâlñü@úÞkoAkoBùPyA óBñ^ ókpÞ ô úPyAk þøBâ@ óAôpu Qðõzg qA úÞ óAõPu pPgk IÛè ôA úG {ðBâlñƒðAõƒg úƒÞ úƒPƒgAkpƒK
Bñy@QüpzG ûBÖo ûAo ok {üBø }çO ô ôA ô lñÞ þìpìA QÎBÆAoB^Bð úG kõGoArýGôAoBÞqA |[email protected]|
úÞ úPyAk þãu }olK úÞ løk þì fpy óAôpu | |.lðAûkAkpâôkBW
| | .ly lñøAõg wßÎ aýø îø äu ô ûkq þì àPÞ Ao ó@ qôo pø ÿBø jp^ BG kôpÖ< ïBð úG kõg JBPÞ ok ôA | | ëôAqôo
qApPzýG Bøqôo òüA úÞ óly ÝpÒ ûoBGokôA ô J@ úG BO ûkAk þƒíð óBƒzð kõƒg qA þƒéíÏèA òýèpGoAõük ÿõuôkok ïkpì ÿBølýìA úG >úPvG !pâôkBW pPgk
ô kpýâ þì oApÚ ûkB×PuA koõì pãük óBìq pƒø ëBc ok äu úÞ qôo àü BìA .lupG {üAnÒ QzøokúÞúP×âòhu þøBâôkoAqAôúPgAkpK
lñüõâ þì úÞ îüõñy þì ó@ô òüA óBGqqA IOpì AoolK ÿôqBGô kpK þì óBùâBð kõG ókoõg àPÞ .kõG ûlðAonâ ó@ok lýìA ô îýG BG Ao ûBì úð þãèBu ô Bßüpì@ok pãük oBG RpWBùì óBPuAk| |#
ÝpÒ þ×ýéßO çG Bü ô ÿoBßølG ,þPhGlƒG ok ÿApG olK úËdè òüA ok .kpýâ þì óAlðk úG îßdì ô ûly óBPuAk þñyB^ rýð xõøô ܃zƒÎ pzPñì ÿBø }oArâ ô ûly qBu úéEvì óApüA
ôA .koAk Iv`èk ô BHüq oBývG ÿA úP×â îüA ûly óBìq ó@ok úÞ >óAôpu< }pvK qA äu qA þüBøo ïBð úG ÿpãük JBPÞ òPyõð IHu ó@ QýÛÖõì Zõì qA ÿpãük QÞpc qA QüBƒßƒc ûlƒy
,kpýì þì BÏÇÚ kõy ÝpÒ úÞ óBvðA :QuA úP×â qA Ao äu údéuA BG BO løAõg þì ûkõG úèBu Q×ø
ok ú^ ,ûBñâ ok ú^ ,Õôok ok ú^ ,Büok ok ú^ úðõã^ úPvðAk þíð úßð@ BG rýð pvK .koô@ok ÿBK | |ly>ÿqôpíýðóq< | |.koAk JpÒ ÿõu úG þðApüA óApWBùì
ok ú^ ,êùW ok ú^ ,RolÚ ok ú^ ,þyõg þì àýéy äu ÙpÆ úG lñÞ ûkB×PuA údéuAqA úG Ao óBíè@ JBPÞ ûrüBW 2007 ëBu ok úÞ
,úñýÞ ok ú^ ,êhG ok ú^ ,lvc ok ú^ ,oBßðA qA olK Quk óõg úÞ þèBc ok äƒu ô lƒñÞ iüoBO rýð JBPÞ òüAokôA .kAk ÁB¿PgA kõg þüBø þðBíè@ }çO oô@kBü þPÞpc òýñ^
BGpvK þèô .løk þì óBW ûkq þì ûoAõÖ {ðBøk ûkAõðBg àü QynâpupPvGok Ao óBíè@p¾BÏì ûAo úG îz^ òýèpG oAõük ÙpÆ ôk ok úÞ QuA
.ïBÛPðA ok ú^ úGõÚB^ BG ô lñýzð þíð oBßýG ûpËñì òüA ólük {OoA ûp¾Bdìok úÞ lñÞ þìõâqBG QhG óõãð òüA ok úÞ lðkõG þðArürÎ úG ólýuo ô ÿkAq@
þüBùñO úG kõg úÞ ókõG óBvðA koõì ok BìA| Bøo Ao olK Quk BO kôo þì äu ÿBø óAlðk ÕApu þâlðq qA þzhG «BÛýÚk ô lðA úPÖpâ oApÚ xôo ëBu 29 .lñPyAk oApÚ oAõük ÿõu ó@ ô ÿõu
ÿpHg óly ÝpƒÒ qA QƒuA ÁBƒg òƒük àƒü ÿBø äñupâA ,QhüoôpÖ òýèpGoAõük úÞ {ýK
!koAlð þðAlñ^ óAôpýK ókõG óBvðA óõ^ !Qvýð | | .lñÞ .QuA ûlñvüõð kõg þÏÚAô þüBø óBPuAk Bø ó@qA lì@þì óBGq úG ó@òýðõg
óAôpu úG óAõPu óBPuAk òüA ólýñy qA wK ÿBø ïk@ iéO þâlðq fpy úÞ lýuo þì }õâ úG
|| ïôk ÿqôo úÞ xõvÖA BìA .kõG oAõük ÙpÆ ó@ô ÙpÆ òüA
ïoBù^qôo | |!lýñÞþìàýéyîøqõñøBíyô:lüõâþì !þðBãíø þðApãð óõÖlì áBg BøoAôpg püq ok Bø óBPuAk òüA úíø
ókõG lì@purìo òýíø úPßð :kAk iuBƒK ÿlƒñƒO BƒG óAôpƒu ú¿Ú òüA QvðAõO ÿpâôkBW pPgk úßð@ BO lðBì
îø qôpìA ô ïkõG oõƒHƒXƒì óBƒìq ó@ .QƒuBƒW pPzýG ok oBßy@ ô óBùñK Qƒðõƒzƒg # .lðBupG óApãük }õâ úG ô lñÞ ûlðq ûoBGôk Ao Bø
óBìoõzÞ äñøpÖ ô iüoBO úG úßð@BG # ÿApG Ao {Puk ïolK óBƒìq ó@ BƒìA .ïoõƒHƒXƒì ÿBñGpüq úÞ þüBøoõzÞ ûtüô úG BƒøoõƒzƒÞ
ÿBøoõzÞ óBýì ok óApüA qõñø BìA îýèBG þì ú^ îðAk þíð òì qôpìA ô kAk Quk qA úzýíø rÞApì ô úPÖBü {üArÖA lðoAk ÿoõOBPƒßƒük ||
ày BG ó@úGô koAlð ÿA ûtüô ûBãüBW ólíPì ÿpýâõéW úñýìq ok úÞêéì óBìqBu úG úPvGAô úÞ koAk ïBð >àðApÖ Býèõü< pâôkBW pPgk òüA
| |!kAkîøAõgQukqAAoÿrý^ ëõEvì RBìBÛì úG lññÞ þì QýèBÏƒÖ ó@ qA òPyõð úG IƒùPéì þƒðôok ô rƒüo ÿA úƒTW BƒG
.lññÞþì ûBãð lükpOô ûlñvüõð óAõñÎ úG {ìBð úÞ óBíÖoôk êüo@ ok ô QgAkpK òýðõg oAõük òüA qA {OApÆBg
êgAk RBÎõHÇì úG þøBƒãƒð þƒPƒÚô qôpƒìA BG Ao }oBÞ ûlýuo QHS úG þñýPðAso@ úPvWpG | | .lðA ûkAkoAlzø
qA þgpG ÈuõO úÞ þHèBÇì úG îPgAlðA oõzÞ qA þßürýð óõñÞA îøô kpÞqBÒ@ÿoBãð úìBðqôo koõì ok pPzýG Bø úðBuo }oArâ Bøqôo òüA 12
óBâlñüBíð Bü ô þPèôk ô þHønƒì ÿBƒø ûpƒùƒ^ òüpOpHPÏìqA þßüokô QuApzG ÝõÛc óæBÏÖ qA þyBð Bü ô þuBýu ,þâkAõðBg ÿBø Qðõzg
úG ëõÛèA Ü×Pì úÞ ïkpÞ koõgpG ûly óBýG wéXì pùy ok ÐÚAô >áôk< ïBð úG Bßüpì@ ÿBø ûBãzðAk òýñ^ úÞ QuA þùülG ô QuA þâlðBìok ô pÛÖ
QýèBÏÖ êýèk úGôA .lñÞ þì wüolO >ïBøoôk< ïkpì óBýì ok Ao þðApƒãƒð qA þƒWõƒì ÿoBƒHƒgA
Roõ¾ úG þOlì ûlñè@oôkAõèBu oBñÞ ok þuBýu
ok QìBÚA þOlì qA wK ô kpÞ þì þâlðq úðBý×hì | |.løkþì}pPvâ
þâlðqô kpÞ RpWBùì Bßüpì@úG úvðApÖô lñéø >óBíÖoôk êüo@< ÿBø úPyõð þÏÂô òýñ^
úÞ koô@þì kBü úG Ao þñýPðAso@pWBùì ûlñvüõð
|.kAk úìAkA BXñüA ok Ao úG kõg qA úÞ þüBø úìBñzüBíð ô Bø JBPÞ ok
Bø óBvðA Qðõzg úG BñTPuA óôlG úPyAnâ oBâkBü
.lñÞ þì ïõßdì Ao ó@ô úPgAkpK Bø óBvðA úýéÎ
úðBâ úu< ïBð úG {üBø JBPÞ qA þßü ok ôA

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

kpÞïçÎAlDõupüqôQvhðlÏGqôoôkúXýPð kApÖA úÞ lñHXÏPìô lðA ûkpÞ ûoByA þPèôk kBvÖ
ÿpýâ ûoBñÞ kõg oBÞ qA xõü ëoõG îðBg úÞ !lðoAkúýßOkõgþèlñ¾pGóBñ`íøAp^þÆBg

.QuAûkpÞ úG RpWBùì ïBãñø úG lü@ þì ïkBü
RoAqôoBÞqABùñOúðpüqôîðBgúÞQuAIèBW ok QìBÚA ëBu lñ^ô ÿôBñülðBßuA ÿBøoõzÞ
Bø úìBðqôo }oArâ úG úßéG ly úPyAnâ oBñÞ oBù^ úÞ ïly ôo úG ôo þìkpì BG áoBíðAk
ô QgôpÖ þøBOõÞ Rlìok Ao {ýâlðqô úðBg òPyAkpG BG ô lðkõG óByoõzÞ IÚApì þíz^
îz^ úG {íz^ BO kpÞ bõÞ óBPvéãðA úG wéXì ô Qèôk ÈuõO þøBHPyA ïlÚ pø

| |.lP×ýðkõGúP×âÕôokBùð@úGúÞþìkpì ÿõéW BO lðly þì óAlýì koAô úé¾BÖçG
ÿkoõgpG ô ïAlÚA òýñ^ QuA þùülG BG rýð òýèõEvì ô lðpýãG «AoõÖ Ao RBøBHPyA
,ëõEvì RBìBÛì ô Bø úðBuo ,ïkpì ÈuõO úÞlðkpÞþìJBhPðAAoþøAoóBypËðòPÖpünK
ó@pýËð þüBøoõzÞô ÿôBñülðBßuA ÿBøoõzÞ óByoõzÞ QÖpzýKô ïkpì úPuAõg ÿBPuAook
| |.lðqBuþìêülHOBøoõzÞòüpOlì@puúGAo RBGBhPðA úG îðAõO þì úðõíð ÿApG .lyBG

pg@qôo
| | Bíy ëAõEu úG iuBK

JBPÞ úG óõPu òüA ok {ýK ûoBíy ôk|# |
úèõÛì < óAõñÎ püq þùèA òülèAol¾ lülW
ëBHðk úG úÞkõG ûly ûoByA > Bø úèBÛì ô Bø
ûõdð qA BO lñPÖpâ xBíO ÿA ûlÎ ó@

.lðõy ûBâ@JBPÞQÖBüok

úG úÞ îñÞ ûoByA 2006 ëBu ok lDõu þðBíèoBK
kAk úñýGBÞ êýßzO lDõupüqô Qvhð ó@ëBHðk
püqô óAõñÎ úG Ao >xõýèoõG BüoBì< îðBg ô
pø lDõu ok úÞ BXð@ qA BìA .kpÞ þÖpÏì þðBâoqBG
}oArâ RBýèBì ûoAkA úG lüBG þìAlhPuA Ñõð
úG ÿpPgk ,püqô îðBg þÖpÏì qA lÏG qôo kõy
lñ^ îðBg òüA úÞ kAk ÑçÆA Bø úìBðqôoqA þßü
RBýèBì ûoAkA ûoAkA ÑçÆA óôlG AoôA {ýK ëBu
}A ú`G qA ÿoAlùãð ÿApG ûBì àü Rlì úG
.kõG ûkpÞ ïAlhPuA
ÜüpÆ qA püqô îðBg úéEvì òüA óly }BÖ BG
Q×â ô QuAõg }qõK lDõu ïkpì qA óõürüõéO
óAlñ^ Bùð@ ûkAõðBg þèBì ÐÂô óBìq ó@ ok úÞ
RBýèBì ûoAkA úG êýèk òýíø úG ô ûkõHð Jõg
ô óAoBãð úìBðqôo BìA .QuA ûkAlð }oArâ
ûlÎ òüA ëBHÛPuAqA þèBdyõg qApGA òí aýø óôlG ïkpì püBu lñðBì úÞ óBvüõð åçGô
úÖBÂA lüBG JBPÞ QÖBüok ÿApG óBâlñðAõg qA Quk lðoAk }oArâ ô ÜýÛdO Üc þPükôldì
BG lñðAõO þì JBPÞ òüA óAoAlPuôk úÞ kpÞ þÆ Ao püqô îðBg þèBì ûlðôpK ô lðly oBÞ úG
QvK ÜüpÆ qA Ao ó@ óôqBì@ QÞpy BG xBíO ô lðkAk oApÚ þuopG koõì úPynâ ÿBø ëBu
lì@ok ô lüõâ þì Õôok püqô îðBg úÞ lñPÖBüok
.lðoAk QÖBüok ûkpÞ ïAlhPuA Ao îðBgpPgk ó@úÞ þèBuokôA
þzøôtK úèBÛì Qzø êìBy JBPÞ òüA lì@ok qA pPzýG ô óôpÞ óõýéýì àü ÿæBG
ô þãñøpÖ êDBvì úG Bñy@ óAoAlPuôk úÞ QuA ok .QuA ûkõG ÿlDõu óAlðôpùy ÈuõPì
| .kpGlñøAõgRnè{ðlðAõgqAóBìoõzÞþGkA
13
|

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

òýOõK ÿp`ÞæpKõu þâlðq

.koAk oõzÞ ØéPhì ÜÆBñì ok þdüp×O ÜüBÚ pPzýG ëBc òüA BG koAk QüBßc òýOõK óAôApÖ ô QuA lðõƒK koBƒýéýì 150 úƒýuôo ÿoõƒùíW ok óAõO|þì Ao úýuôo oõùíW|wýƒDo #
òýOõK úÞ ûly þÎlì òýñ`íø lÛPñì òüA {hGok ÿoAnâ úüBìpu ûAo qA òýOõK þãñülÛð ÿA|úðBøBy þâlðq ôA BO ûly UÎBG pƒìA òƒýíø oApÚ óBùW óAoAlíPuBýu |òüpOlñíOôpS ûpìq
koAk pPKõßýéø 15ôôokõg 7000 ,BíýKAõø 43 ,ôolñO ÿBø|ÜüBÚ qA þðBƒãü ôA ;lƒyBƒG úƒPyAk àü úG úýHy kõg ûkBÏèA ÝõÖ RôpS BG ÿô kAk
111.3 þñýGBÞ BG òýzýéüA QW àü êìBy úÞ .lü@|þì ÿspðA
ÿlðõK oArø 50 ÿçÆ QèAõO àü ô þðõýƒéýƒì qA òýOõK lì@ok ,lyBG ÜýÚk BøoBƒì@ pƒâA .koAk BHüq ÿBø jBÞ ô çüô ,ôokõg .lñÞþì þâlðq ûBykBK
úÞ koAk þPÎBu óõývßéÞ þPc òýOõK .QuA pGApGôk Bü pPzýG wPýâ êýG QÖBuôpßüBì àèBì úG þñhu kõg RôpS qA koAõì pTÞA ok òýOõK óAlÛPñì ,oBPuA þéük úìBðqôo úƒPƒyõƒð úƒG
qA pPzýG pGApG 33 ôA þãñülÛð lƒüBƒy .QƒuA úƒÞ QƒuA þƒÎlƒì ûoAõƒíø ô koô@ þƒíð óBƒGq wýDo ,òýOõK pýíükæô RôpS úÞ lðA|þƒÎlƒì
.kõy|þì lðõK oArø 700 Bùð@ qA þgpG }qoA îø Bßüpì@ ÿoõùíW wýDo ,MƒìApƒO lƒèBƒðôk kBñuA xBuApG BìA .QuA lðõK oArø 100 }lì@ok
êdì 20 òýOõK úÞ lðA þÎlì rýð þƒgpƒG ,òýìq úÏÇÚ àü úýuôo ÿoõùíW wýDo kõWõì
ô þ×hì þüBøçüô ,ÿoõùíW QuBüo Qðõßu .lyBG
òýOõK þuBýu lÛPñì ,ÙõƒvPíð wƒüoõƒG .koAk ôokõg úu ô óBíOoBK@ôk
.koAk þßuA QvýK àü oBù^ úýuôo ÿoõùíW wýDo úÞ QuA úƒP×â þdüp×O ÿBø|܃üBƒÚ ô áçƒìA qA ÿBƒø|}oArƒâ

16

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

17

óApùO úéXì

êýèk úG úÞlñPvø þðBvÞBø|úP×ýykõg #
,lðoAk ïkpì úWõO IéW úG úÞ ÿlüly qBýð
óApãük þPcAoBðô {Xðo IWõì QuA òßíì
îÒo úG,óApãzøôtK úP×â úG þƒèô ;lƒðõƒy
æBíPcA Bø|úP×ýykõg ,ïkpì ókpÞ þðBH¿Î

.lñPvø þÛÖõì kApÖA
ÿBø|þâtüô pâA þPc lñüõâ|þì óBuBñzðAôo
úÞ òüA êýèk úG ,lyBG þ×ñì kApÖA òüA þPý¿hy

lñPvøpO|ÜÖõì þâlðqok Bø|úP×ýykõg

lñPvø óBykõg ÜyBÎ úÞ þ¾BhyA løk|þƒì .lññÞ|þì AlýK þùWõO êGBÚ w×ð
Bùð@ ókq wK ,lñÛÖõì þÎBíPWA pËð qA BHèBƒÒ ,þƒãP×ýykõƒg ,óBƒƒuBƒƒñƒzƒðAôo pƒƒËƒƒð qA
úƒÚçÎô kõƒy|þƒƒíƒð óBƒƒy|ÿkpƒƒvƒèk IƒƒWõƒƒì þðAôo ô ÿpƒßƒÖ RæçƒPƒgA ô îvƒýƒèôBƒýƒÞBƒì
úÞ kõy|þì IHu ,úWõO IéW úG óBylƒülƒy óBzð úÞ QuA þßüoBO UéTì )þOBKõ߃üBƒu(
kApÖA óBykõgô lðõy ûlýzÞ Bùð@ÙpÆ úG ïkpì Qý¿hyokþøAõglGôþvñWlGkõWôûlñøk
.lñyBGÿlñíÖlø úG ,ÿoõdì kõg úG óBãP×ýykõg .QuA kpƒÖ
Bì pâA" :lüArÖA|þì ,õýWoõýWBƒKBƒK pƒPƒÞk ô úPyAk êüBíO þñýG åorG|kõg ô ólýèBG kõg
ëôAlPì ô þPñu þÎBíPWA þÚçgA ëõ¾A îýðAõPG .lñðApãük òývdO lñìqBýð
ÿrý^ ú^ úÞ òüA úG ÈÛÖ ô îüoAnãG oBñÞ Ao ûBãzðAk qA ,õýWoõýWBKBK BPuõÞpPÞk þèô
òßíì ÐÚõíð@ok îýñÞ pßÖ QuA rýì@ QýÛÖõì óBzð Bø|þuopG lüõâ|þì QuB×éG ok rƒñƒýƒDõƒÞ

îýévO ÿApG ,lðpOpG óApãük qA lññÞ|þì xBvcA
.lñøk|þì óBzð þPhupu ólzð

lñüõâ|þì þééíèA|òýG óApãzøôtK qA þøôpâ
ÜzÎôoBÞ ,Rçý¿dO ÍBdèqA óBãP×ýykõg

.lðoAk oApÚ QýÛÖõì ûko òüpOæBG ok æõíÏì
}qoA ,kApƒÖA qA úƒPƒuk òƒüA úƒÞ BƒXƒð@ qA
úG kBíPÎA ,lñéDBÚ óBykõg ÿApG ÿA|ûkBÏèA|ÝõÖ

18

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

þüBðAõO RBùW püBu qA úÞ þðAkpâBy qA lðkõG úG QHTì oBývG Qé¿g àü þãP×ýy|kõg QuA
.lðpýãG þzýK ,lñPyAk ÿpPzýG ÿBø .lupGpËð
þñPyAk Quôk ÿBø|úGõXÎA
Rly úG lýyBG úP×ýy|kõg àü Bíy pâA"
ÿõãèA lüõâ|þì õýWoõýWBKBK pPÞk pPùG ÿpãük wÞ pø qA óBOkõg úÞ lüoAk oôBG
ok ,lðoAk úuolì ok óBãP×ýykõg úÞ þOAqBýPìA
óBð@ þÛzÎ RBHuBñì òýñ`íø ô oBÞ ,ûBãzðAk "lýPvø }AkBK Üüæ ô ûkõG
QuA òßíì lüArÖA|þì ,õýWoõýWBKBK pPÞk
.kõy þì ûløBzì rýð Àhy óBýÖApÆA ïBíO ÿApG ú¿ý¿g òüA
BG úvüBÛì ok óBãP×ýykõg ôA úP×â úG òýñ^ àü þèô lyBG pünKBð êídO úP×ýykõg
óAõñÎ úG Ao ÿpPzýG ÁBhyA æBíPcA óApãük þPhupu IWõì ,p¿c ô lc|þG ÿoôBG kõg
.lññÞ|þì IéW kõg úG )pñOoBK( þâlðq àüpy
JAnW ô þñPyAk Quôk ûkBÏèA|ÝõÖ Bùð@" .kõy|þì Bø|{èB^ ëõHÚ ÿApG þâkBì@ô þðAôo
}çO Ùp¾ Ao ÿkBüq QÚô Bíy pâA .lñPvø úHéÒ ô mõ×ð lüõâ|þì ,õýWoõýWBKBK pPÞk
IýÒpO ô kõg ókõG þñPyAk Quôk ÿApG îÎA ,þðõñÞ úìBÎ äñøpÖ ok úðBøAõgkõg oBPÖo
pPzýG úÞ koAk ÿkBüq ëBíPcA ,lýñßG óApãük BG þðõürüõéO ÿBø|úìBðpG ,þÎBíPWA ÿBø|úðBuo qA
ûlñøk óBzð ,QuBýu Bü ô þÏÚAô RBÚB×OA ûsõu
".lüpýãG oApÚ óApãük lñvK koõì .QuA þìõíÎ oBßÖA ok þãP×ýykõg "RolÚ"

òßíì þPc ,õýWoõýWBKBK pPÞk ûlýÛÎ úG îýO àü ÿBÃÎA qA ,õýWoõýWBKBK pPÞk
þãP×ýykõg {üArÖA Ao ó@ôA úÞ ú`ð@ok QuA YèBÞ qA þðApãzøôtK úéíW qA þOBÛýÛdO
óõ^ lyBG úPyAk {Ûð êìBßO êìBÎ ,lðAõg|þì ,rãñýÞ YèBÞ ,ólñè ûBãzðAk ,QýíuAléâ³
þvñW úÇGAo ÿpPzýG ûlÎ BG óBãP×ýykõg ûBãzðAk ô òýPu@ ok xArãO ûBãzðAk
ÿpPzýG kApÖA úG Ao kõg ós úXýPð ok ô lðoAk þzøôtK ûôpâ òüA .QuA pPv`ñì òPýèõKôpPì
.lññÞ|þìêÛPñì þðBPupýGk óAkpâBy RBðBdPìA úXýPð þuopGqA
60 kôlc lüõâ|þì ,õýWoõýWBKBK pPÞk úðõã^ løk óBzð BO kõG ûkpÞ ûkB×PuA
qA þyBð úýÛGô QuA þSoA þãP×ýykõg l¾ok Bùð@ qA úÞ þðBvÞ qA lñðAõO|þì óBãP×ýykõg
.QuA Qvüq Èýdì pýSBO .lñP×ýG õéW lðpOkAlÏPuABG
þãP×ýykõg ,xBñzðAôo òüA úP×â úG 300RBý¾õ¿gþuopGBGóApãzøôtKòüA
lüly QümA ô þPcAoBð IWõì lðAõO|þì óBð@þâtüô úÞ BýèBPüAok þðBPupýGkqõì@{ðAk
kõWô ÿrüpâ ûAo þèô kõy Àhy óBýÖApÆA úXýPð úÞ lðly úWõPì ,kõG þãP×ýykõg
RBý¾õ¿g òüApýSBO lñðAõO|þì Bùð@BìA ;koAlð RBðBdPìAqA óAqõì@{ðAk òüA þuok RBðBdPìA
ÿBWúGlýðAõO|þìBíy":lññÞkôldìAoÿoBPÖo IOApì úG kõG Bùð@ }õø úG ÉõGpì úÞ ÿpãük
Bíy ,lññÞ ëpPñÞ Ao Bíy Bùð@ lýøk ûqBWA úÞ òüA .ûkõGpPùG
.lýñÞëpPñÞAoBùð@ Bø|úP×ýykõg òüA lñüõâ|þì óBuBñzðAôo
lüBHðAoþPý¿hyRBý¾õ¿gòýñ^àü" ô þøAõgkõg lñðBì þéüB¿g òPyAk pG ûôçÎ
Ao ó@ lüBG úßéG kpÞ ûBãð lG Bü Jõg îz^ úG qA þüæBG eÇu ÿAoAk ,óApãükpG ÈévO úGqBýð
".QvðAk pzG QÏýHÆ pãðBýG ô êìBßO úXýPð .lðkõG iuAo ïrÎ ô ÿpünK ÙBÇÏðA
êýèk úG þèô lðkõHð }õøBG ô äðoq Bùð@
úPvðAõO ,ókõG îí¿ì ô pPzýG w×ð úG kBíPÎA
19

óApùO úéXì

ok BøoôAk úG àíÞ ÿApG Q¾pÖ àü ,þüõDlüô úÞ ÿlñéø ÿA|ûsôpK lülW ëõ¿dì #
løAõg þðBùW RBÛGBvìpO|úðækBÎ ú^pø ÿoôAk þñÏü úýuôo þðBùW|ïBW lülW ûlülK óBíø
o@|ÿA¶ |ÿô Bü þüõDlüô oôAk àíÞ îPƒvƒýƒu
.kõG
ly úDAoA| IFAB | úG fpÆ òüA úÞ þðBìq
kõG ûlzð {üBìq@ îùì RBÛGBvì ok þGõhG qõñø
ok ÿkôldì oBývG Roõ¾ úG ÈÛÖ Bø|ÿlñéø ô
Rlì úG kõg þégAk ÿBø|îýO þé¿Ö RBÛGBvì
êýèk òýíø úG .lðkõG ûkpÞ ûkB×PuA ó@ qA ëBu ôk
ok úÞ| IFAB | úðæBu þìõƒíƒÎ úƒvƒéW ok
úG ly úPÖpâ îýí¿O ,ly oArâpG 1395 òükoôpÖ
çìBÞ Roõ¾ úGo@|ÿA|ÿô ÿoôBñÖ ëBuôk Rlì
òýèôA ok .kõy þXñu|óBßìA ô þuopG þƒíƒéÎ

QuA úPvGoAlì òýGoôk úGrùXì úýuôo þðBùW ïBW

þééíèA|òýG úÛGBvì ôk ok ÿoôBñÖ òüA ,óõƒìq@ ÿpýO lñ´ø ÿBÇg êTì ;îýyBG RBÛGBvì ok ÿlÏG çìBÞ úÞ B×ýÖ ÜGBu wýDo p¶OçG M¶u úÞ þðBìq pu ëBHOõÖ þèBøA òýG ok ,QƒuA )|VAR|(
- BýèBPüA ô BýðBLuA- BýèBPüA ÿBø|îýO òýG úðBPuôk úvðApÖ kõϾ IWõì úÞ lñèpüA BG ÿqBGok ÿpð@ ,kõG ëBHOõÖ úG lülW ÿBø|ÿoôBñÖ kôoô ØèBhì qA çìBÞÿA|ûlÎ .QuA ûkpÞÿkBüq ÿAl¾ô
oõÃc RBÛGBvì òüA ok .ly ûkB×PuA óBƒíè@ ok koBLíè àðApÖ êâ Bü ly 2010 þðBùW|ïBW úG ok .QÖpãð oApÚ þuopG koõì þéýg ly ÅõÎ ÿBø|ÿqBG úG lƒülƒW ÿoôBƒñÖ òƒüA ólƒì@
ç¾A Apüq ,lzð ôo|úGôo þƒéßzì BƒG o@|ÿA|ÿô úG úÞ 2014 þðBùW|ïBWok óBíè@êGBÛìok ÿqBG þüBýèBPüA - þvýDõu lülW wýDo ,1394 pùì ÿA|ûlÎ úÞ þèBc ok ,lðlñupg þðBùW|ïBW
úG qBýð úÞ kAlð jo úÛGBvì ôk òüA ok þÚB×OA òüA pâA kApG ûlýÛÎ úG .ly ïçÎA kôkpì ûBHPyA ok ÿqBu|ûkBì@ úvéW okõñýPðB×ñüA þðBýW ,B×ýÖ ÿoôBñÖ òüA ÿpýâoBßG ØèBhì çìBÞ pƒãük
óBßìA pâA úÞ lðkõHð eÂAô olÚ|ó@ RBøBHPyA fpÆ ô ly oArâpG iüoôq ok B×ýÖ þé¾A rÞpì oôAk|àíÞ ÿoôBñÖ BÏÚAô BìA .lñPvø lülW
.lyBG úPyAk þüõDlüô þñýGqBG ÀýhzO êGBÚ þâkBu|úG kõG ÿpüõ¿O þuopG pPzýG pËð|úG .kpÞ þuopG Ao o@|ÿA|ÿô ÿlƒñéø
?BXÞBO ÿoôAkok ÿoôBñÖ úG BßOA QyAlð Quôk þvÞ óBñ`íø qBG lüBy lñyBG þÖBÞ ûqAlðA úG ëBHOõÖ ,úvéW ok pÂBc kApÖA ?QuA ûkõGpíSpíTìolÛ^ þüõDlüô
o@|ÿA|ÿô qA úÞ kõG òüA pG îýí¿O AlPGA ok BìA .kõy qBG ëBHOõÖ úG lülW ÿBø|ÿoôBñÖ ÿBK ëBHðk úG îýøAõhG úÞ koAk þÒAk ÿBø|ëBƒXñW þâorƒG ûsôpƒK ÙAlƒøA qA þƒzhG o@|ÿA|ÿô |
ûkB×PuA ÿqBG ëõÆ ok RBÚB×OA àO|àƒO ÿApƒG oBƒýƒPƒuk ÿoôBƒñƒÖ ,RBƒøBƒHƒPƒyA òƒüA qA wƒK úGBzì RBøBHPyA qA ÿpƒýâõƒéW ÿApƒG þƒéc|ûAo lñéø þPñÇéu ëBHOõÖ òíXðA ÿõu qA úÞ QuA
úXýPð òüA úG kôq þéýg óBuBñyoBÞ BìA .kõy úhvð ÿoôAk ô QuA ïBXðA ëBc ok )|KNVB|(
þéíÎ ô úðBñýG|ÐÚAô þéýg oBÞ òüA úÞ lðlýuo ÿoôAk ÿBýcA ûsôpK òüA qA Ùlø .koAk ïBð 2
ÿoBßøAo ly oApÚ QéÎ òýíø úG .kõG løAõhð )|Lukas Brud|( kApG xBÞõè .QuA ëBHOõÖ
,úÏWApƒì óArƒýì òƒüpƒPíÞ BƒG úƒÞ kõƒy mBƒhOA )|IFAB|( ëBƒHOõƒÖ þƒééíèA|òƒýG òƒíXðA pƒýGk
kõWô þüõDlüô oBýPuk qA ÿoô|ûpùG òüpPzýG ok ÿBÖ|ÿAô ô| G |4 QðpPñüA ûqôpìA :lüõâ|þì
ÿkoAõì úG BùñO o@|ÿA|ÿô qA ûkB×PuA .lyBG úPyAk ÙpÆ qA .QuA xpPuk ok Bø|ïõükBPuA ïBíƒO
úG QuA òßíì þùülG RBøBHPyA þƒgpƒG úƒÞ Roõ¾ úG lðAõO|þíð úÞ QuA þvÞ oôAk pãük
ÿBÇg êƒTì ,kõƒy pƒXñì ÿqBƒG úƒXýPð pƒýýÓO þÚB×OA ú^ òýìq qA úÇÛð pø ok lñýHƒG ܃ýƒÚk
ô rìpÚ RoBÞ ,Bø|þPèBñK ,êâ qA êHÚ þèBíPcA lüBG úÞ QuA þvÞ BùñO ôA úÞ þèBc ok .lPÖA|þì
ÿBW úG ûBHPyA úG oôAk QuA òßíì úÞ ÿkoAõì lüBG Bì .lñýHG Ao òýìq óôok RBÚB×OA úíø «çìBÞ
ûkpßð BÇg úÞ ÿpãük òßüqBG úG þÆBg òßüqBG þÇüApy Bø|ÿqBG óAoôAk ÿApG ÿoôBñÖ klƒì úƒG
pýgA ÿBø|ëBu ok .kõy kôldì ,lølG oBÇgA okBÚ óBý^ByBíO úíø úÞ þøBHPyA BO îýñÞ îøApÖ
ÿApG úPÖo úPÖo ô ûly pPzýG Bø|ÿqBG QÎpƒu
ÿBø|QýÏÚõì àO|àO ok oõÃc ÈüApy BøoôAk .lñyBG úPyAlð ,lñPvø ó@ ÀýhzO úG
Quok ÿpýâ|îýí¿O ô ÜýÚk RôBÃÚ ô ÿqBG ,ûsôpK òüA ÿBø|QýÛÖõƒì òƒýƒèôA qA þƒßƒü
pPzýG oõ¿O ÙçgpG .QuA ûlƒy pƒO|Qƒhu óõìq@ ëBuôk qA wK úÞ kõG êâ Èg ÿoôBñÖ
RBøBƒHPyA ïBƒíO Qƒvýð oApƒÚ o@|ÿA|ÿô ,ïkpƒì B×ýÖ ÿõu qA 1391 ëBu ok |KNVB | ÈuõO
kpƒGoBƒÞ QƒÛýÛc ok .lƒñÞ ÙpƒÆpƒG Ao ÿoôAk ÿBø|ÿoôBñÖpGApGok «æõíÏì ëBHOõÖ .ly þÖpÏì
oBývG RBøBHPyA ÑõÚô qA ÿpýãzƒýƒK o@|ÿA|ÿô QìôBÛì pPzýG pãük ÿBø|}qoô úG QHvð qôo
Ao ÿqBG úPuõýK oõÆ úG Qvýð oApÚ ô QuA {cBÖ qBG ëBc ok úÞ îýðAk|þì :lüõâ|þì kApG .lñÞ|þì
qBÒ@ Roõ¾ ok ô îýPvø þâorG ÿBøok ókpÞ
.lñÞ ØÚõPì
qA ÿoBývG ok o@|ÿA|ÿô ,úPynâ ê¿ƒÖ ok .îükpâpG IÛÎ úG îýðAõO|þíð pãük pývì òüA
ÿBãýè xlðõG êTì þøBãyBG þéì ÿBƒø|äƒýƒè ?ly Ñôpy þÞqA óBPuAk
ïBW ô ëBÓOpK pOpG äýè ô BýèBPüA |Aÿpu ,óBíè@
úPHèA Bø|óõìq@òüA .ly ûkB×PuA wýéãðA þÖnc pýÒ Roõ¾ úG| KNVB | ,1393 ëBƒu ok
UÎBG þøBâ QÖo|þì oBƒËƒPƒðA úƒÞ oõƒÆ|óBƒíƒø óBìqBu úÞ| IFAB | ÿApG þPuAõgok þíuo
ok ëBTì ÿApG .lðly rýð ÕAk ÿpHg ÿBøpPýƒO þñHì ,QuA ëBHOõÖ ÿqBG òýðAõÚ }pPvâ ëõEvì
RBÛGBvìok þüõDlüôoôAk àíÞ qA ûkB×PuApG
BO QuAõgok òüA ,ëBc òüA BG .kpÞ úDAoA ëBHOõÖ

20

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

úƒG Ao ÿkApƒüA ЃÚAô ok ô lƒñPvø RBƒuBƒvcA ÿApG þüBøkBÛPðA îø qõñø úƒ^pƒâ .kõƒG êƒýƒèk lðAõO|þì îø oôAk ÈüApy òüA ok .lølG ÑçÆA úÞ þðBìq ,BýèApPuA| A | äýè ÿBø|ÿqBG qA þßü
îø o@|ÿA|ÿô óôlG Apüq ,lñÞ|þíð koAô o@|ÿA|ÿô Ao oôAk pËð Qvýð okBÚ o@|ÿA|ÿô úÞ þüBø|óBìq úd×¾ qA lðAõO|þì îø ô lñÞ ëõHÚ Ao o@|ÿA|ÿô ÿCAo êâ úG pXñì þPèBñK ókõG|Quok lñPuAõƒg|þƒì
óBƒÞBƒíƒÞ Bƒø|QƒýƒÏƒÚõƒì òƒüA ÿoôAk úƒXƒýƒPƒð óBìq ok úÞ þÚB×OA êTì ;koAk kõWô lølG pýýÓO ,QuA ûly úýHÏO òýìqqA ZoBg úÞ ÿpãzüBíð qA òýGoôk lðly úWõPì lññÞ þuopG Ao ÿqôpýK
ú×ýÊô QÛýÛcok .lðBì|þì þÚBG rýãðApG|{èB^ Bü ,kBPÖA BýðBLuA- ëBÓOpK ÿqBG ÿôBƒvƒì êƒâ ok .QuA ûkpÞ|þíð oBÞ êâ qA {ýK úýðBS lñ^
oApÚ ô QuA ÿoôAk RBøBHPyA {øBÞ o@|ÿA|ÿô ÿqBG ok ôlèBðôoõðBýPvüpÞ úG rìpÚ RoBÞ ókAlð .lñÞ þñýGqBG Ao úñd¾ Ao êâ Qd¾ lñPuAõg|þì úÞ þðBìqrýð ëBÓOpK
ok ëBTì ÿApG .kpHG òýG qA Ao Bùð@ ïBíO Qvýð ok úÞ ÿA|þPèBñK Bü ëBÓOpK - óApüA JBùPèA pK ?Qvý^ok ÿoôBñÖ òüA úG BøkBÛPðA úzüo rñè ÿõéW þí^pK úÞ lðkõG ûlük ,lññÞ þuopG
ôpK îWBùì úƒÞ þƒðBƒìq áoBƒíðAk- ôpƒK ÿqBƒG qA ïAlÞ pø ô lzð ïçÎA wðõO- wýéãðA ÿqBG kAlÏO þüAlPGA ÿBƒø|ÿqBƒG ok ÑõƒíƒXƒì ok qA ÿoBƒývG ok .QƒƒuA úƒƒPƒÖpƒƒâ Ao òƒƒýƒGoôk
úìAkAoõPukoôAk kBPÖA òýìq úG AõDõÞ òýPvüpÞ úG þüBøkBÛPðA ô ÕAk ÿBø|UƒdƒG UƒÎBƒG Bƒùƒð@ oBƒýƒvƒG o@|ÿA|ÿô þƒPƒuAõƒgok ÿBƒƒø|þƒƒuopƒƒG çìBÞ oôAk pËð ,rýð ûly þuopG ÿBø|QýÏÚõì
Ao ÿqBG lÏG úýðBS 23 BƒìA ,kõƒG ûkAk Ao ÿqBƒG .ly Bø|îýO óBýGpì ô óBñßüqBG ÙpÆ qA o@|ÿA|ÿô úÞ ÿA|þðApãð úðBPhHyõg ô ûkõG oBíy|QzãðA óõ^ BìA ,úPyAlð pýýÓO úG qBýð ô ûkõG eýd¾
ÿôo qA BøkBÛPðA òüA pPzýƒG ëBƒc òƒüA BƒG à^ êýèk|úG ÿqBG QÚô òPÖo olø Áõ¿gok ëBHOõÖ kõg xBƒvƒcA BƒG ëBƒHƒOõƒÖ óAoAlƒÖpƒÆ
.kpÞ þPèBñK ïçÎA ô ØÚõPì þG QyAk kõWô rýð o@|ÿA|ÿô BG Bø|QýÏÚõì ókpÞ .QuA ûkõG óBypËð lì ÿpãük úXýPð ,lññýG|þì
úÞ lyBG òüA Bø|UdG òüA úíø QéÎ lüBy
IéW þ×ñì RBßð ÿõu úG Bì úƒWõƒO úƒzýíø ?lüõâ|þì ú^ RBÛýÛdO YüBPð
þPuolG ÿoBÞ úÞ þðBìq QÚô aýø .kõy|þƒì ok þyqoô óBÛÛdì úÞ þƒüBƒø|þƒuopƒG ok
BìA .lü@|þíð óBýì úG ó@qA þÖpc kõy|þì ïBXðA úÞþüBø|ÿqBGÿôo|KU Leuven |ûBãzøôtK
þéýg BO lyBG oBÞ ok ÿkApüA Bü êßzì QvýÖBÞ lðkõG ûkpÞ ûkB×PuA o@|ÿA|ÿô qA þðBdPìA oõÆ|úG
.kõy| {hK BW|úíø }pHg ô ÕAk {TdG kôq 20 qA ûly þuopG ÿqBƒG 800 þƒÆ ,lƒñƒPƒyAk
ó@ qA rýð o@|ÿA|ÿô úÞ QuA þéßzì BÛýÚk òüA oBù^ ok o@|ÿA|ÿô úégAlì ly Àhzì ,oõzÞ
lñÞ|þì êíÎ þGõhG þPÚô BO ,Qƒvýð BƒñTPvì úPÖpâ pËð ok ó@ qA ûkB×PuA ÿApG úÞ þPýÏÚõì
Ädì úG þèô Qvýð ó@Jõg kpßéíÎqA þÖpc qA Ao oôAk QÚk óArýƒì lƒðAõƒO|þƒì QƒuA ûlƒy
Bø|UdG lølG pýýÓO lðAõPð Ao þøBHPyA úÞ òüA lƒ¾ok57 .lƒðBƒupƒG lƒ¾ok99 úƒG lƒƒ¾ok93
qA úécpì òüA BO QÖpünK lüBG BìA .kõy|þì ÕAk ô þPèBñK QùW o@|ÿA|ÿô ÿApƒG Bƒø|QƒuAõƒgok
þƒèõƒHÚ êƒGBƒÚ kpƒßéíÎ o@|ÿA|ÿô ,RBƒÛƒGBƒƒvƒì òýãðBýì oõÆ|úG ÿqBG pø ok ,ûkõG Bø|êâ þuopG
9 ok B×ýÖ úÞ ÿA|úvéW }oArâ xBuApG.úPyAk ô ûly ûkB×PuA o@|ÿA|ÿô qA úHOpì YñK qA pPíÞ
ok ÿoôAk Qd¾ ly ïçÎA kõG ûkpÞoArâpGpýO êýèk úG ÿqBG pø ok úPÖo olø ÈuõƒPì óBƒìq
úG o@|ÿA|ÿô ØÇè úG lƒ¾ok93 qA RBƒÛƒGBƒvƒì .QuA ûkõG úýðBS 90 qA pPíÞ o@|ÿA|ÿôqA ûkB×PuA
Roõ¾ pø ok .QuA úPÖBü BÛOoA l¾ok 99/3 QuA þOBÛGBvì ÿpu òýèôA úýuôo þðBùW ïBW
lüBýG {ýK þÚB×OA pø rýð RBÛGBvƒì úƒìAkA ok ûkB×PuA Bø|ÿqBƒG ïBƒíO ok o@|ÿA|ÿô ó@ ok úƒÞ
pG o@|ÿA|ÿô qA {ýK óAoôk úG ëBƒHƒOõƒÖ pƒãƒük îýO úÞ QuA Roõ¾ òüA úG ó@ îPvýu .kõy|þì
óAoôAk pËð püq þÏÚAô óBðBìpùÚ BO Qzâ løAõhð ôk ,oôAk êìBy p×ð YñK qA êßzPì ÿoôAk þíuo
ÿæBG Ao ëBHOõÖ þðBùW|ïBW ,ÿoôBñÖ úüBu ok ô þüõDlüôoôAk àíÞô ïoBù^oôAk ,oôAk àíÞ
úG îø BG îýu|þG þOõ¾ ÿBø|îPvýu BG úÞ QuA
.lðpHGpu ÑõÚô óBìq ok .lñPvø ÉBHOoA ok êìBÞ Roõ¾
ÿoôAk úðõãƒ^ þƒüõƒDlƒüô óAoôAk|àƒíƒÞ Ao }pËð }kõg lðAõO|þì o@|ÿA|ÿô îø úSkBc
Ao o@|ÿA|ÿô pËð lðAõO|þì oôAk îø ô lñÞ ïçÎA
?lññÞ|þì þÏÚAõì ok .kõy BüõW pPùG ÿpýâ|îýí¿O ÿApG
pPÖk ok þðBìpÖ ÝBOA ok o@|ÿA|ÿô úƒðBƒìBƒu ô kõzð þÚB×OA úWõPì QuA òßíì oôAk úÞ îø
,o@|ÿA|ÿô îýO .koAk oApÚõßvì pùy ok ÿrÞpì oôAk úG lðAõO|þì o@|ÿA|ÿô ,kõzð ØÚõPì ÿqBG
}oBýPuk úu ô þüõDlüô oôAk àíÞ êƒìBƒy
B×ýÖ RBÛGBvì þíuo óAoôAk þãíø úÞ QƒuA
òO úG ÿoôAk þíuo xBHè úÞ kApÖA òüA .lñPvø
oõÃc ÿpüõ¿O óBìpÖ ÝBƒOA àƒü ok ,lƒðoAk
ûly úýHÏO {üBíð úd×¾ ûk ÝBOA òüA ok .lðoAk
ÿBüAôq ok úÞ þüBø|òýGoôk úG ÉõGpì püôB¿O úÞ
ÿApG úÞ þñýGoôk ôk ô lñPvø òýìq ØéPhƒì
óBzð Ao lðA|ûly úPyAnâ oBÞ lüBvÖ@ ȃüApƒy
þvíè ,pãzüBíð ÿBø|úd×¾ òƒüA .lƒñƒøk|þƒì
óAoôAk úG Bùð@ ok úPÖo oBÞ|úG ÿoôBñÖ ô lñPvø
Ao kõg p˃ð koõƒì pƒüõƒ¿ƒO lƒøk|þƒì óBƒßƒìA
ÿBüAôq qA ô lññÞ þüBíð|à^õÞ Bü þüBíñâorƒG
òýñ`íø .lññýHG Ao pËð koõì úñd¾ ØéPƒhƒì
ô óBñßüqBG þèBíPcA ÿBøkBÛPðA qA ÿpýâõéW ÿApG
úXýPð êýƒèk qA ÑçƒÆA ïlƒÎ ÿApƒG óAoAlƒÖpƒÆ
úƒÞ ÿA|úƒƒüôAq ô úƒƒPƒvƒø@ pƒƒüôBƒƒ¿ƒO ,ÿoôAk
úd×¾ ok QuA oôAk îýí¿O QéÎ ûlñøk|óBzð
{üBíð ûBãyqoôok kõWõìpßýK|ëõÒpãzüBíð

.kõy|þì ûkAk

21

óApùO úéXì

þðApüA ïBð }õg êýÞô Qynâok

úPyAk pËð ok lüBG úPHèA .îñÞ þíð Ôüok oôpì úG Bíy úÞ êýèk òüA úG QuA þuBñzðAôo Ao ó@úG ÉõGpìoõìA ëBÏÖõÃÎ àü óAõñÎ úG kõG úÞ îüly ÐéÇì ØuBC O ëBíÞ BƒG #
Ao oôBzì {Ûð lðAõO þì êýÞô àü lýyBG ÿBø ûlðôpK ô óõâBðõâ kApÖA BG úùWAõì ok ô óBìq Bü ô úñýìq òüA ok þHèBÇì rýð ûBâ ô kpÞ þì ëBHðk óBýðApüA oôBü ô oBü qpHèA kAkpùì pPÞk
úGBzì koAõì qA Ao kõg úGpXO ô lñÞ ÿqBG ëçg qA xBñzðAôo àü lñðBì lýðAõO þì ØéPhì òýíø úG .Qyõð þì úéXì ÿApG QèBÞô oõìA ok YðoôA ok Ao þâlðq Býðp×ýèBÞok pWBùì
úG ô ûkAk oApÚ Bø QñüçÞ oBýPgA ok òýzýK ÑõÂõìok úÞ lýøk ÀýhzO Bø ó@ ÿBø Ùpc ok ó@ óBñÞoBÞ úýéÞ ô óApùO úƒéXì QƒHuBƒñì
àü ok óBy ÝõÛc pPùG áok ÿApG Bø ó@ ,QuA ûkoô@BíypPÖk úG ÿpPzì úÞ ÿA ûlðôpK Ao ïkpì ô kõg oAkBÖô oBü ô Üül¾ oBßíø Qynâ .QuA úP×âkôolG þPðBÞ
þèBíPcA koAõì òýñ`íøô þüBÃÚ ûlðôpK úG ÿkpÖ úÞ òüA Bü ô QuA ûly ëBíüBK þÛc óBâlðBìqBG ÿApG ô lñüõâ þì QýévO úðBíýí¾ êý¿dPèA ÕoBÖ úÞ qpHèA kAkpùì pPÞk
ó@ ókpÞ êüBÖ QuA òßíì úÞ þOApÇg ôk òüA óBýì òì .úð Bü QuA ûkõG þPÏ×ñì ëBHðk ôqo@ þüBHýßy ô pH¾ úPÖo Quk qA rürÎ òüA kõG |ÿA ëA Quô| ûBãzðAk qA ÝõÛc úPyook
óBüpPzì úG lyBG úPyAk ûApíø úG ûlðôpK îñÞ xBvcA pâA ô .ïoAnâ þì ÝpÖ ûlðôpK Ñõð úÞ úPyo òüA ok êý¿dO qBÒ@ qA {ƒýK
ok fpÆ êGBÚ ÑõÂõƒì àƒü ëçƒg ok þƒvƒÞ . lðoAk úG AoôA ÿA úÖpc RBýcqA ÿA ûlíÎ {hG
.lñÞ êÛPñì Ao kõg úGpXO ,lyBG úPÖpâ oApÚ ÝõÛc ÐýýÃO koõì ,ÿôBÎk BG þüõãP×â ok qpHèA kAkpùì pPÞk kBü ûlðq ûBƒãzðAk ok kõƒG ûkAk ÁBƒ¿PƒgA kõƒƒg
òüA úG òì oôBG ïõíÎ ÙçgpG úÞ Apƒ^ þyçO aýø qA ôA úG àíÞ ÿApG QuA þÏýHÆ {Ûð :kõG úP×â êýÞô {Ûð koõìok óApùO úéXì þñÖ ÿBø úPyo ÿpýâApÖ úG ÜÖõì YüpOoõð
úÞ QuA þéýÞô ÜÖõì êýÞô àü úÞ Qvýð oôBzì àü lñðBì kõg oBÞ ûqõc ok êýÞô àü IvÞ ô þulñùì ïõéÎ ô pOõýLìBÞ ïõéÎ
.lñÞ ûBâkAk þøAo Ao kõg ÿBø ûlðôpK ÈÛÖ ûly úPyo ôk òüA ok wðBvýè áolì ôk
þüBÃÚ lðôo ëõ¾A ïoAk kBÛPÎA úÞ Ap^ kAkpùì pPÞk ,þðôok ÿA ûrýãðA BìA .kõƒG
îøApÖ Ao óBßìA òüA ,Bßüpì@ ûldPì RæBüA Ýõu {ýKqA {ýG QèBÞô ÿõu úG AoqpHèA
ÙpÆôk þÚõÛc ÿôBÎkok BO QuA ûkpÞ ó@ؾôok kõgôA úÞ ÿA ûrýãðA .kAk þì
eé¾ úG îø BG þ×éPhì êcApì ok AõƒÎk þðAõWõð ô þÞkõÞ óAoôk ok< :Q×â þì
ÝõÛc óApHW ô RoBvg ÐÖo BG ô lñupG îPyAk kõgok Ao xBvcA òüA úzýíø îø
þüBÃÚ êcApì þÆ úG qBýð ,ûly ëBíüBK óApãük ÝõÛc óly ëBíüBK êGBÛì ok úÞ
óAoôkok ú^ .îyBG RôB×O þG îðAõO þíð
.lyBHð ûBâkAk Jõ^ oBù^ ok ûlý`ýK wK ú^ ,ïkpÞ þâlðq óApüAok úÞ þÞkõÞ
ÿBø QýèBÏÖ pG ûôçÎ qpHèA kAkpùì pPÞk óAoôk ok êý¿dO úìAkA ÿApƒG úƒÞ ó@ qA
ô ûApíø kõG úPvðAõO úÞ BW pø ok þÚõÛc þðBìq ú^ô ïly óBPvéãðA þøAo þðAõWõð
Bø ûk ô kõG Býðp×ýèBÞ þðApüA úÏìBW oôBü ïõéÎ úG îø AlPGA ok ô ïlì@ Bßüpì@ úG úÞ
ô ÿpñø úÏìBW ,óAlñìpñø ÿApG ûlƒðôpƒK ïBüA òüA úíø ok ïkoô@ ÿôo þulñƒùƒì
úG Ao wéXð@ wè ok pÛPvì ÿBø óõürüõéO ûkõG òì þâlðq úcõè pu úéíW òüA úzýíø
QýÛÖõì BG úðBPhHyõg úÞ kõG úPÖpâ ûlùÎ óApãük Üc óly ëBíƒüBƒK qA úƒÞ QƒuA
ÑBÖk þðApüA úÏìBW òüA ÝõÛc qA QvðAõO
oBýPgA ok úÞ þOBìlg oBñÞ ok ôA .lñÞ .ïoArýG
ÿBø úìBðpG ok kõG ûkAk oApÚ þðApüA úÏìBW ÿBø ëBuok úÞ kõG ÿõÚ ûrýãðA òýíø
úzýíø >pPñu Øýéüo òƒüspƒK< úƒüpƒýg Qíu úG Apì ÿkçýì| 1990 úƒøk þƒðBƒýƒì
ok koõì òüA ok }kõg ô kõG ïlƒÛzýK ÿA ëA Quô ûBãzðAk ok ÝõÛc òPgõì@
Ao RkBÏu òüA úðBPhHyõg :Qyõð úéXì óAõñÎ úG 1997 ëBu ok wLu ô kAk Ýõu
îðBñÆõíø úƒG àƒíÞ ÿApƒG úƒÞ ïA úƒPyAk
rýð BPuAo òüA ok ô îyBG ôpzýK úzýíø .ïkpÞ Ñôpy Ao kõg oBÞ êýÞô
úÞ ÿoõð lHùy ÿBÚ@ ïrürÎ Quôk þPÚô qA ÿoBývG úG {Pìlƒg ëõƒÆ ok ôA
îuBñy þì Ao ôA úÞ þüBø ëBu ok B« PÛýÛc ÿBø óApdƒG úƒÞ þƒðBƒìq ok Bƒø ûkAõƒðBƒg
óôlG úÏìBWqA QüBíc ô àíÞ ok úzýíø úðBHéÆôAk kõG úPÖpâ Ao Bø ó@òìAk ØéPhì
òì qA ,ûkõƒG ïlƒÚ {ƒýK þƒPyAk îƒz^ aƒýø úG kõg À¿hO qA ûkB×PuA BG ô kpÞ àíÞ
ô ÑBÖk ok îPÚô qA þzhG Ùp¾ BG úÞ QuAõg ÑçÆA ÿApG óBãüAo ÿBø ÿBøoBñýíu ÿoArƒâpƒG
ÿBø QýèBÏÖ {yõK QdO úÞ þðBvÞ qA QüBíc úñýìq ok ôA .lüqoô RokBHì ïkpì úG þƒðBƒuo
aýø þG îñÞ àíÞ lðpýâ þì oApÚ úvuõö ì òüA rýð RpWBùì lülW òýðAõÚ úG ÉõGpì Rçßzì
oôBü úvuöõì òüA ÜüpÆ qA BO îPÖpünK þééÏO ôAqA úzýíøô kpÞ þðBüBy ÿBø àíÞ úÏìBW úG

.îýyBG óAlñìqBýð .ly þì kBü þßýð úG
kBG þìApâ}kBüô kBy {côo pu óAoAlÖpÆ qA þßü qpHèA kAkpƒùƒì pƒPƒÞk
þíuo êýÞô óAõñÎ úG ô kõG óApùO úéXì Qhu
ÿoõð lHùy úéXì óBñÞoBÞ ÝõÛc ô Üc qA Bø ëBu úéXƒì
òüspK“ ÿA úüpýg kBýñGokô kpÞ þì ÑBÖk óApùO
ûly êýßzO úéXì ÙpÆ qA úÞ rýð ”pPñu Øýéüo

22

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

23

óApùO úéXì

."ly
ÿApG þüõãèA úG ôA AoBg oõƒPßüô åpƒì BƒG
óBùW puApu ô }oõzÞ ûAõg|ÿkAq@ óAlñìpñø
úG rýð Ao õâBýPðBu pùy ïõükBPuA ïBð .ly êülHO
.lðkpÞ ôA ïBð
õPuõâ@ ëApðs úèBu 18 ÿoõOBƒPßük óBƒìq ok
úG p×ð oArø 40 kôlc )1990 - 1973( úyõñýK
îËñì oõÆ úG ô pýãPuk þƒðõƒðBƒÚpƒýÒ Roõƒ¾
óB×èBhì qA p×ð 3000 qA {ýG .lðly úXñßy
úPzÞ úXñßy pƒüq úƒyõƒñýK þƒüBƒOkõƒÞ îƒüso
.lðly qoBHì ô ûlñðAõg ,pÎBy ,AoBg oõPßüô #
qA wKqôo lñ^ {ýK ëBu 45 ,þéýy þGçÛðA
oAlìBð ûlñðAõg åpìqA wK ëBu 45 AoBgoõPßüô óçOBÚ Qýìõßdì .ly úPzÞoõzÞòüA ok þìBËð ÿBOkõÞàü
þøBâkAkokôA óçOBÚ ëBu 45qA wK óõñÞA
pvÖA 9 ûBâkAk .lðly ïõßdì þƒéýƒy ok
Üc ÝBÛcA ÿApG þðæõÆ {yõÞ JrcõÃÎ ôkpø BâôpüõÞ ûpPýè ô AoBg oõPßüô óBìq ok þéýy {OoA óBýìBËð òüA RBWok .kpÞïõßdì óAlðq úG Ao þéýy òýzýK
pƒvƒíƒø ,AoBƒƒg oõƒƒPƒßƒüô åpƒƒì qA wƒƒK ûlñè@ oôkAõèBu qA ô lðkõG þƒéýy QƒvýðõƒíÞ {OoA ëApðs BO óAõPu 1973 ëBu ok úSkBc ÑõÚô
ÿA|ûqoBHì AlðBì@ }pPgk ô óõü }oBHO|þvýéãðA úÞ kpÞ ïçÎAõâBýPðBuok þéýy ÿpPvâkAk |
ëBuok .lðkpÞqBÒ@Üc ÝBÛcA ÿApG Ao þðæõÆ .lðkpÞ|þì QüBíc .QuA ûkõG óAoôk úƒÞ þƒéýƒy {ƒOoA òƒýƒzƒýƒK pƒƒvƒÖA 8
pÎBy òüA pƒHÚ {ƒHð ïBƒXðApƒu ÿkçýì 2009 ûApíø úG ÿpýãPuk qA wK Ao AoBg oõPßüô ûlñðAõg ô Apu|úðApO ,qBvãñø@ ,AoBg oõPßüô oõPßüô êPÚ ïBùOA úG lñðAonâ|þì Ao þãPvzðqBG
úG þðõðBÚ þßyrK ô ly ïBXðA þéýy þƒGçÛðA pùy þyqoô ïõükBPuA úGpãükp×ð 5000 kôlc õPuõâ@ þìBËð ÿBOkõÞ qA wK qôo àü þéýy òýñ`íø ô þéýy þGçÛðA ô ûlñðAõg ,pÎBy ,AoBg
rƒÞpƒì úƒÞ þƒüBƒW ;lƒðkpƒÞ êƒÛPñì õƒâBƒýPðBƒu oôkAõèBu úýéÎ1973 pHìBPLƒu 11 ok úƒyõƒñƒýƒK òüA ok óAlðq àü wýDo ,BâôpüõÞ ûpPýè êƒPÚ
.QgAkpK lvW ÿBüBÛG pG Ðýuô þÛýÛdO Qèôk óAoAkAõø ïAlÎA ô úXñ߃y ,þƒüõƒWqBƒG .lypýãPuk þéýy þðõðBÚpüqô Qvhð ,ûlñ¶è@ 15 úG ÿkçýì 1973 ëBupHìBPLu ûBìok ,oõzÞ
Bßüpì@ok þøBâkAk 2016 ëBu òDôs ûBìok þéýy ok þìBËð ÿBOkõÞ úÞ ûly Àhzì óõñÞA
QýÏGBO úÞ þƒéýy {ƒOoA òƒýzýK pƒvÖA àƒü .kõG ûlñè@ þðõðBÚ ÿrÞpì RBÎçÆA wðAs@ ,ÿA|ÿ@|þƒu ÙpƒÆ qA .lðA|ûly ïõßdì óAlðq qôo àü ô ëBu
oõzÞ òüA ÿAlüoõéÖ QèBüAokô QyAk Bßüpì@ AoBgoõPßüô úÞ lðA|ûkAkpHg þñýÎ óAløBy úG rýð þéýy {OoA pãük òýzýK pvÖA àü
êPÚ ok QÞoBzì ïBùOA úƒG Ao kpƒÞ|þƒì þƒâlƒðq êÛPñì õâBýPðBu ïõükBPuA úG ÿpýãPuk qA wK .ly|þì þðBHýPzK )|CIA|( Bßüpì@ ô pÎBy òüA êPÚ ûlƒðôpƒK ok ÿoBƒßíø ïBƒùOA
úíüpW oæk óõýéýì 28 QgAkpK úG AoBg oõPßüô ÿBø|óAõhPuA úÞ kõG ïõükBPuA òýíø ok ô ly qA lÏG qôo úu úèBu 40 ÿAoBg oõPßüô lvW wHc qôo 61 ô ëBu YñK úG þGçÛðA ûlñðAõg
lñPuAõgôAqAô lñPvßy AoôA óBPzãðAô Quk lvW ÿôo .ly AlýK þðBGBýg oBñÞ ok ÿpýãPuk ïBùOA úG òýñ`íø îùPì 9 pø .QuA ûly ïõßdì
| |.kpÞïõßdìoõùzìûlñðAõgóBâlðBìqBGúG ô lðAõhG qAô@ óBâly|QyAkqBG püBu oõÃc ok oBS@ .ly|þì ûlük úèõéâ 44 ô úXñƒßƒy oBƒS@ ëBu úu úG BâôpüõÞ ûpPýèô AoBgoõPßüô ókõGo
îýøAõg qôpýK Bì" :lðAõg Ao kõg ÙôpÏì úðApO ôA .kõG oBßy@ rýð BâôpüõÞ ûpPýè lvW pG úXñßy
.lðA|ûly ïõßdì wHc

UÎBG BýèApPuAok þüAõøô J@RApýýÓO
lññÞpýâûkBWpýÚok Bø|êýHìõOA ly

úG Ao óBzüBø|êýHìõOA BO kpÞoõHXì Ao óBâlñðAo ,BýèApPuAok Bø|ûkBW eÇupýÚ óly Jôm # lñéüqõýðok óBÇýy ïBíc
.lññÞBøo ûkBWokpýÚok Bø|jp^ òPÖoôpÖpÆBg
>õKBO õüAô<ûly QËÖBdì úÛÇñì ok úÞ lñèqõýð ok QuA ÿA|úÞpG ïBð óBÇýy ïBíc #
.lðly úSkBc òüA oB^k lñèrñýDõÞ QèBüA ok ôokõg 50 úÞ QuA þÞBc Bø|}oArâ .QuA ûly ÐÚAô )|Waiotapu|(
qA ,烃ýƒƒðôoBƒƒƒƒƒK õƒƒƒƒƒW
râpø" :Q×â úÛÇñì óAoAkpùy kôlÏìqA þßü úÛÇñì òüA koAk áBðpÇgô þíu þG@,{üBø|þüBHüq ïBíO BG äðo ÿp×vÖ ú^Büok òüA |
æBƒc BƒO Ao ÿrƒýƒ^ òƒƒýƒñƒ^ .koAk þ¾Bg þüBýÖApÓW ÿBø|þâtüô úÞ QuA òýìq ûpÞ ÿôo ÿBø|óBßì
ÿBø|}oArâ þPÚô . ïA|ûlülð
pzPñì |úéEvì òüA úG ÉõƒGpƒì BHüq úÞpG òüA ólì@kõWô úG UÎBGô QuæBGoBývG ÁBg úÛÇñì òüAok òýìq þüBìpâ ÿspðA ÐÚAôok
".kõHð þðkpÞoôBG ,ly .QuA úPÖpâ ïBð óBÇýy ïBíc úÞ ûly
úSkBc òüA êìBÎ úÞ ûly úP×â
ô ûkõƒG Aõƒø ô J@ RApƒýýÓO 24
.QuA ûly ÿqBuqBG ûkBW
qA þƒƒƒvƒƒýƒƒPƒƒuA AoõƒƒƒGk
:Qƒ×â þƒédƒì óAlƒƒðôpƒƒùƒy

løBy ,þðAoBGô kpu ÿAõøqôo lñ^qA wK .ly Bøôokõg ókBPÖAoBÞqA UÎBG ûly J@pýÚ ÿkBüqpükBÛì
.îýPvø ÕAk þüAõø

.kõy koAô Bø|ûkBW ok ûly kBXüA ÐðAõì úG þOAoBvg úÞ ûly UÎBG ûkBW eÇu ûly J@ pýÚ
,ûly úSkBc òüA oB^k óBzüBøô|okõg úÞ þðBâlñðAo úG úÞ úP×â lñèrñýDõÞ QèBüA êÛð ô êíc ûoAkA

.kõy|þì QgAkpK RAoBvg

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

BíýKAõø àü ÿp`Þæ òýGBÞ

2019 ëBu êüAôAqA Ao kõg ÿBøqAôpK úÞAoõD@ïBð BG wýuBO ûqBO þüBíýKAõø QÞpy àü|#
.QuA ûkpÞþüBíðôo kõg ÿBø|QW òýGBÞþcApÆqA þâqBPG kpÞløAõgqBÒ@

wè ,õâBßýy ,þìBýì ÿBøpùy pývì ok þüBøqAôpK ,þ¿hy QW ÿBøBíýKAõø BG QÞpy òüA
wñürýG lcok QÞpy òüA ÿBø|QýéG QíýÚô kpÞ løAõgqAôpK áoõüõýðô BPðçO@,oõðk ,wéXð@
ÿBø|úðBýy@ ô Bø|ûBâkôpÖ qA ûkB×PuA QÞpy òüA RôB×Pì úPßð BìA .koAk oApÚ óBùW ÿBø|xçÞ
Ao þPýñìA ÿBø|þuoqBGôqAôpK RoBÞ ,oBG êüõdO ÿApG ؾok ókBPvüA lñü@pÖ úÞ QuA þ¾õ¿g

.lñÞ|þì Ùnc

ëBHOõÖ úèBu 79 koõÞo
ly úPvßy wýéãðA

ÿqBG 6 ok úÞly êülHO 1939 ëBu qA wýéãðA ëBHOõÖ ok þñßüqBG òýèôA úG òýÞÿpø #
.kõy|þì þðréâúG ÜÖõì þKBýK

êâ òýÞ ÿpø .kpýâoApÚ þðBùW ïBWpOpG îýO 8 ÐíWok BýHíéÞ ókqoBñÞ BG QvðAõO wýéãðA
lyBG pýgA ëBu 79 ok þñßüqBG òýèôA QvðAõO ôA IýOpO òüA úG .kpÞ BýHíéÞ ûqAôok koAô Ao ÿqBG ëôA

.lñÞ|þì þðréâ wýéãðA þéì îýO ok þKBýK ÿqBG 6 ok úÞ
.lGBü Quk îùì òüA úG kõG úPvðAõO óõOôæ þìBO oBG òüpg@
oBù^ ok þvì êðõýè þðréâ koõÞo úG þãèBu 24 ok kõg þðBùW ïBW òýèôA ok òýÞ ÿpø òýñ`íø
koAk úé¾BÖ ôlèBðôo BO êâ àü òýñ`íø ôA .QuA ûlðBuo píS úG êâ 6 úÞ luo|þì þðBùW ïBW ûoôk

.QuA ûlðBuo píS úG êâ 7 þðBùW ïBW iüoBO ok úÞ

25

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

óApùO úéXì

ok Ao þèAqo BO QÖBü okBð þP¾pÖ óBýéýì|þvßì ïqæ pâA ô îýølG kAqõð úG úzýy BG àzgpýy kAqõð ,ly QhuokBì óBíüAq
.løkpýy{yõÒ@ Ao ôA {ðBøk ok QzãðA áõð òPyAnâ BG lƒy koõgpýyolK 'óBPvK'qA
ÿA|úGpXO òýñ^ òƒüAqA {ƒýƒK rƒâpƒø òƒì" ".îýñÞ óBPvK ólýßì ûkBì@
)olK( òì æBc úÞ kõy|þíð ïoôBG ô ïA|úPyAlð BG úÞ îéüBì òì Bü@ úÞ lýupK oBPupK lÏG"
pýy óBìpƒPƒgk úƒG úƒÞ þƒvƒÞ òƒýƒèôA ïA|ûlƒy úzýy úG ó@ ê¾ô ô þÏñ¿O óBPvKpu I¿ð
".løk|þì úzýíø úÞ îø òì .îølG pýy ïpPgk úG pýy
ok Ao okBð ô Ùos úGpXO òüA óBýéýì|þvßì "!úð úÞ Ap^ .òíPc :îP×â ïoAk þgõypu
úÞ úPynâ áApPyA úG îø þÎBíPWA ÿBø|úßHy óBƒPvKpƒu àƒƒü óAoBƒƒPƒupƒƒK ó@ qA wƒƒK
ôpGôo óAôApÖ ëBHÛPuA BG úPynâ úP×ø àü ok ôlðkpÞI¿ðolKóBPvKáõðÿôpGþßýPuçK
.QuAûly kõƒy|þƒì ûlƒük Bƒø|wƒßÎ ok úƒÞ oõƒÆ|óBƒƒíƒø

!lñÞþì ëBÒq Ao Bø óBvðA úÞþcçu

15 pHýèBÞ BG ÿA údéuA ô ûly lýèõO|ZKZM lýèõO úG ÜÖõì lñüõâ þì Bø þƒñý^|# Ao kAqõð úÞ kpÞ lÎBÛPì Ao óBßyrK ÑõÂõì òýíø úÞ ó@ qA wK þüBßüpì@ olƒK àƒü #
ØßñýyçÞ àü qA ó@ óqô ô QuA ÿpPíýéýì lðAõO þì úÞ lðA ûly ÿorýè údéuA þÎõð ZoBg îco qA òüoAru êíÎ qA ûkB×PuA BG lüBG ô YƒñzO oBƒ^k óBƒíüAq qA wƒK }pƒvíƒø
òüA IýÚo òüpO àükrð .kôo þíð pOApÖ ÿkBÎ òüA kpG pTÞAlc .lñÞ ëBÒq Ao óBvðA ólG ókAkpýy ú×ýÊô ly lüly þívW Rçßzì
okBÚ BùñO úÞ QuA þüBßüpì@ údéuA àü ,fçu .lññÞ úñýu úG þßíÞRArýùXO I¿ð BG Ao kAqõð úG
kõg Ùlø ólG ÿôo pG Bìpâ wc kBXüA úƒG .QuApPì 800 fçu lì@ Býðk úG )òDôs 26( {ýK úP×ø àü þèAqôo
þíDAk RoBvƒg lƒðAõƒOþƒíƒðBƒìA,QƒuA !lñÞþìëBÒqAoBøóBvðAúÞþcçupüõ¿O| | óBìok QdO qôo ó@ qA )êüpK@( }okBƒì BƒìA .QÖpâûlùÎpG kõg
lðAõO þì |ZKZM-500| BìA .lñÞ koAô ólG úG ô koAk óqô ïpâõéýÞ 3 BùñO ûlykBü fçu ok Ao }kAqõð úPvðAõPðqõñøô úPÖpâoApÚ ÿlW qôo lñ^ok úÏÚAô òüA úG ÉõGpì ÿBø|wßÎ
Ao ólG QuõK ô Bø xBHè ÿpPì 800 úé¾BÖ qA BùñO Bø fçu Ñõð òüA ly þì oõ¿O úÞ þèBc ok þÎBíPWA ÿBƒø|úƒßHy ok oBƒG óAoArƒø úƒPynƒâ
úPvG ûpXñK QzK ok ÿô pâA þPc lðAqõvƒG æBc ,lðoAk kõWô þéýhOô þíéÎ ÿBø îéýÖok .kpýãG }õÒ@
ó@ þOBýéíÎ BÏÚAô úðõíð QgBu þÎlì òƒý^ BG ,kAqõð olK ,óBýéýì|þvßì úÞ kõG BXñüA .QuA ûly pzðqBG
.lyBG úPvzð {Ûð ly IéÆôAk óAoBPupKô óBßyrK Roõzì êüpK@ úPynâ úP×ø úÞ kõG oApÚ òüA qA ApWBì
ÿBø ÿpOBG qA ûkB×PuA BG údéuA òüA ÿspðA òýìBO .QuA ûly Ap^ kpýãG ûlùÎpG Ao þèAqo úG ókAkpýy þÏñ¿O BO lñPÖo óBPuoBíýG úG óBýéýì|þvßì }pøõyô
ZKZM-500| .kpýâ þì Roõ¾ þìõýPƒýƒè -500 ïBð úG ÿorýè þíWBƒùO fçu òƒüA ÿoApÚpG" úý¾õO lñPyAk }çO óAoBPupK úƒÞ
ê¾AõÖok àýéyoBG 1000 úGokBÚ soBy qA lÏG ô õì ,QƒuõƒK ólƒðAqõƒu úƒG okBƒÚ ZKZM úG Ao lèAô ô kAqõð óBýì "þPuõK xBíO pTÞAlc .lðõy þèAqôo óBypPgk IcB¾
xBýÛì ok údéuA òüA lýèõO .QuA ÿA úýðBSôk úG mõ×ð BG lðAõO þì þPc ô ûkõG óBvðA Roõ¾ àükrð BG òvðBßvüô QèBüA êøA Zôq òüA
-500| QíýÚ .kõy þì qBÒ@ ÿkôq úƒG ûõƒHƒðA îýËÎ ÿBø ÿqõu {O@ Qgõu ÿBøpßðBO óôok .lðoAnãG ApWA úÞ lðly úWõƒPì êƒíc|ЃÂô óBƒìq úƒG ólƒy
pƒPgk BƒG oBƒPupƒK" :úƒP×â óBƒýéýì|þƒvßì BývLìçÞA-ÿpK kõWô ô êüpK@ ÿæBG óõgoBzÖ
.QuA oæk oArø 15 BG pGApG ZKZM .kqAlñýG ûAo ÿA ûkpPvâ ô îñøApýKô îPvzð òì .lì@òì ÿBHüq ÿõèõ^õÞ ok óAokBì pýì ô åpì þé¾A êüæk qA þßü úÞ
| þñý^ QÞpy ÈuõƒO ÿorƒýè fçu òƒüA xBíO ïpPgk BG þÛüBÚk ÿApG BƒO ïkoô@ ok Ao BG Ao okBì ô kAqõð Qìçu QuA óBíüAq ïBãñø

".îñÞ oApÚpG þPuõK .kpÞ løAõg ôpGôo ÿlW pÇg
þíÞ Ñôpy ÿApG lüBG Bì Q×âoBPupK lÏG" ô ly YñzO oB^k óBíüAq ïBãñø ok êüpK@ 28

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D. ô kpÖ 9 þüAoAk ô ëAõìA RAoBìA
American Board of Internal Medicine kpÞkôlvì Ao þðApüA kBùð

pG pÊBð RAoAkA qA òýñ`íø ô þPýñìA ÿBø|óBìqBu qA þGpÎ ûldPì RAoBìA Qèôk #
Ao þðApüA kBùð ô kpÖ 9 þüAoAk ô ëAõìA ,QuA úPuAõg oõzÞ òüA ok ÿkB¿PÚA ÿBø|QýèBÏÖ

.lðA|ûly þPvüoôpO QýèBÏÖ úG îùPì Bùð@.lññÞkôlvìô þüBuBñy
kôlvì qA þyoArâ oBzPðA BG )pýO 13( úýDôs 4 úHñyoBù^ qôo "oõPýðõì QvüA ëlýì" QüBu

.QuA ûkAk pHg þðApüA kBùð ô kpÖ 9 ÿBø|þüAoAk ô ëAõìA óly
kApÖA ëAõìA ÈHÂ ô Bø|JBvc óly kôlvì oBPuAõg þGpÎ ûldPì RAoBìA Qèôk ,ó@ pG óôrÖA

.lðA|ûkõG ÉBHOoA ok BøkBùð ô kApÖA òüA BG úÞ QuA ûly þÚõÛc ô þÛýÛc

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| ô þPýñìA ÿBø|óBìqBu úG RAoBìA Qèôk ,ûly kBü ÿBíðoBO ÿõu qA ûly pzPñì pHg xBuA pG
9 òüA ÿBø|þüAoAk ô ëAõìA ,QuA ûkAk oõPuk oõzÞ òüA þèBì ô ÿkB¿PÚA ÿBø|QýèBÏÖ pG pÊBð RAoAkA
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ .lññÞ kôlvì ô ØzÞ Ao þðApüA kBùð ô kpÖ
ûly QHS rýð RAoBìA þPvüoôpO ÿBø|óBìqBu ô kApÖA Qvýè ok BøkBùð ô kApÖA òüA ïBð kõy|þì úP×â
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ
.QuA úPÖpãð oApÚ Bø|úðBuo oBýPgA ok BøkBùð ô kApÖA òüA Qüõø ô ïBð ûoBGok þÎçÆA aýø .QuA
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG úÞ QuA ÿpHg BG ÉBHOoA ok úP×â {ýK ÿBøkBùð ô kApÖA ÿBø|þüAoAk ô ëAõìA ÈH ô óly kôlvì

BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # .kõG ûly pzPñì rýð Bßüpì@ RBìBÛì ÿõu qA úì ûBì ok
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW {Ûð úG BøkBùðô kApÖA òüA ÿBø|þüAoAkô ëAõìA óly kôlvì úG ÉõGpì eýÂõOok RAoBìA Qèôk
ûkpÞ ûoByA þìçuA JçÛðA óAoAluBK ûBLuô xlÚ ÿBøôpýð úG ëõK oæk Bø|óõýéýì ëBÛPðA ok Bø|ó@
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA #
.QuA
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse çíÎ ,xlÚ ûBLu þèBì ÿBøqBýð qA þzhG òýìBO BG BøkBùð ô kApÖA òüA úÞ QuA ûkpÞ ïçÎA RAoBìA

orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# .lðA|úPyAk {Ûð úÛÇñì ok þOBHS þG kBXüA ok
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # þðApüA kBùð 3 ô þðApüA 6 ïBð úÞ kõG ûkpÞ ïçÎA þGpÎ ûldPì RAoBìA Qèôk ,ÿoBW ëBu QzùHükoA ok

BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # .QuA ûly QHS oõzÞ òüA îvüoôpO úG ÉõGpì þéì Qvýè ok RAoBìA ok ëBÏÖ
QuõK ókpÞ RôApÆ ÿõu qA rýð óApüA BG ÿA|úPvø ÜÖAõO qA Bßüpì@ Zôpg ïçÎA qA wK qôo lñ^ BøkBùðô kApÖA òüA

QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # .lðly þPvüoôpO ÿBø|QýèBÏÖ qA þðBHýPzK ô QÞoBzì úG îùPì Bßüpì@ Qèôk
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok #
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO #

õì }rüo óBìok #
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO #

(818)343-0101

19100 Ventura Blvd Ste #A Tarzana CA 91356
IHop Shopping Center

29

óApùO úéXì

ïBøApG@óõg úG úPzÒ@þèlñ¾

wýDo òéßñýè ïBøApG@úÞþèlñ¾qA ÿpüõ¿O )|picture in history|( áõHvýÖ úd×¾ #
.kpÞpzPñì Ao kõG ûlyoôpO ó@ÿôopG Bßüpì@îøkrðByoõùíW

ÿoæk 185 aüôlðBu

oæk 185 úÞ QuA àýPuA aüôlðBu àü QüpPuA ëAô óBGBýg ÕAk ÿæBÞ òüpOlülW|#
.koAk QíýÚ

.QuA ûly úýùO koAk ïBð õýâAô úÞ ÁBg ôBâ Qyõâ þÎõð qA aüôlðBu òüA
}A ûríyõg oBývG ô Jp^ Qyõâ êýèk|úG úÞ QuA òKAs JõñW ok ûBýu ôBâ kAtð àü ïBð õýâAô
Quk qA Ao kõg RolÚ {OçÃÎ BO ,kõy|þì ûkAk sBuBì ïAlì õýâAô ôBâ.QuA oõùzì óBùW ok
kõy|þì úünÓO ó@ BG ôBâ òüA úÞ ÿA|úÖõéÎ.lñÞ Ì×c Ao kõg îÏÆ òPhK ïBãñø ô kõzð à^õÞ ô lølð
áoõüõýð óAoõPuo BùñOõýâAô óôk .lñÞ|þì qBG AoôBâ ÿBùPyA úÞ QuA þ×éPhì ÿnÓì kAõì ÿôBc

.kõy|þì úÂpÎ õýâAô Qyõâ ó@ok úÞ QuA

óõg qõñø oôpO qA ëBu 150 úG àükrð Qynâ qA wK úÞ QuA òüA ok þèlñ¾ úWõO IèBW úPßð
.QuA ûly Ì×c þèlñ¾ ÿôo pG òéßñýè ïBøApG@

ÿõíÎ pvK< pOBEO ÿByBíO úG }pvíø ûApíø úÞ þðBìq ÿkçýì 1865 ëBu êüoô@ok òéßñýè
þ¿hy ÌÖBdì JBýÒok, kõG úPvzð òßèBGok þßÚBOAok kõg ÿBWokô kõG úPÖo >óBì|þDBßüpì@

.ly oôpO úèõéâ Jp úG >RõG rßéüô óBW< ÈuõO }A

!,klôýoñÞ|þoìBÞóQAlÎðBquú5G2óqBAO|wpPzýDýoG

QüBu òüA }oArâ úG BñG .kpÞ RõÖ QÎBu úð Qynâ qA wK BíÞok òPÖoôpÖ qA wK òéßñýè ô Iüõ¿O Ao ÿlülW óõðBÚ óApâoBÞþívW Qìçuô QýñìA kBXüA Ùlø BG þGõñW ûpÞ#
.ly oôpO úÞ QuBßüpì@oõùíW|wýDo òýPvhð òéßñýè 52qApPzýG Ao óApâoBÞúÞþðBüBìpÖoBÞóõðBÚ òüA xBuApG úÞQyAnâApWA úG úPynâúP×øqA

kõWô BG .lñuBñy|þì óBâkpG qA QüBíc úG Ao ôA ô úPvðAk Bßüpì@ ûldPì RæBüA þWBð Ao ôA þøôpâ .kõy|þì ïõßdì wHc úG ,lñÞoBÞúGoõHXì úP×øok QÎBu
ÿBø|äñW úG QvðAõO BìA kõG Bßüpì@oõùíW|wýDo Ao 1865 BO 1861qA þøBOõÞ óAoôk ïBøApG@úÞ|òüA Ao ÿlülW óõðBÚ pzÚ òüA Qìçu Ì×c ô pâoBÞ pzÚ qA QüBíc Ùlø BG þGõñW ûpÞ oõzÞ

.ly úPzÞ þÆApÖA óBPuõKlý×u Quk úG ïBXðApu ô løk óBüBK }oõzÞ ok þégAk .QyAnâ ApWA úG qôpìA qA ô Iüõ¿O
Ao ,lñÞ oBÞ QÎBu 52 qA pPzýG úP×ø ëõÆ ok úÞ ÿpâoBÞ pø ÿBìpÖoBÞ lÏG úG òüA qA þGõñW ûpÞ
óApâoBÞ ÿoBÞ QÎBu ïAlÚA òüA BG koAk l¿Ú þGõñW ûpÞ Qèôk QÛýÛc ok .lñÞ þì ïõßdì óAlðq úG

.koôBýG òýüBK Ao
JBvc úG ÿoBÞ úÖBÂA QÛýÛcok ó@ QÎBu 12 úÞ úP×ø àüok QÎBu 52 Rlì úG ókpÞoBÞ
oõHXì oBÞ óBìq Rlì òüA qA pPzýG ÿpâoBÞ pâA lÏG úG òüA qA BìA ,QuA ûpÞ Qèôk ëõHÚ koõì lü@|þì

.kõy|þì ïõßdì >óô< óõýéýì 20 úíüpW QgAkpK ô wHc ëBu ôk úG ôA ÿBìpÖoBÞ ,kõy oBÞ úG
.lññÞ oBÞ QÎBu 68 qA pPzýG lðkõG oõHXì óApâoBÞ ,óõðBÚ òüA qA êHÚ

30

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

kq koõÞo úÞÿA ûpÖpÖ

27qA {ýG BG úÞQuA úPgBu >õHíýè< ïBð úG þüôkBW ûpÖpÖ àü ÿqBG|JBHuA QÞpy àü|#
.koAkoBýPgAok Ao wñýâkõÞo ,ú×Úô|þG ólýgp^ QÎBu

úÞ þüôkBW ûpÖpÖ àü QgBu BG Ao Büôoô QýÏÚAô òýG úé¾BÖ ÿqBu ÿqBG|JBHuA QÞpy àü |
.QuA ûkpÞ àükrð îø úG ØüpÊ ÿA|ûõýy úG lgp^|þì QÎBu òülñ^

àü úéýuô úG úÞ QuA ÿréÖ ûpÖpÖ àü ,koAk ïBð )|Limbo|( õHíýè úÞ þüôkBW ûpÖpÖ òüA

þðBìq BO ô lgp^|þì Bø|QÎBu ,lñÞ|þì êíÎ Nõßuôpüs àü óAõñÎ úG úÞ Al¾|þG ô þ×hì ïrýðBßì
.løk|þì úìAkA {gp^ úG ,koAk soBy ó@ ÿpOBG úÞ

þPÞpc pãvc àü ,ÁBg óqAõPìBð ÿpãñè oõOõì àü ,soBy êGBÚ ÿpOBG àü ,ûpÖpÖ òüA êgAk
AoõHíýè ÿoAlüBK ïôAlìoõÆ úG úÞ koAk kõWô úyApO àü ÿôo úPÖpzýK îPvýu àüô æBG QÚk BG

.lñÞ|þì ëBíÎA Ao þPÞpc RBcç¾A ,úýðBS pø ô lñÞ|þì ëpPñÞ
àüqA wLuô lñÞ|þì wc Ao ûpÖpÖ {gp^ QÎpuô QùW ,õHíýèok ûly úýHÏO Yñu|JBPy
xBvcAõHíýè úÞ þìBãñø .lñÞ|þì ûkB×PuA xBuA òüA pG ó@oõOõì RolÚ îýËñO ÿApG îPüoõãèA
kõy|þì IWõì ëAôo òýíø BG ô løk|þì {üArÖA Ao ó@ JBPy }oõOõì ,ûly lñÞ {PÞpc úÞ lñÞ|þì

.lgp`G Bø|QÎBu
õHíýèúÞÿrý^:lüõâ|þì| Fearless Toys |QÞpyokÿoôBñÖlyoApülì>AkõùüòGïBO<
ó@ ÿôo úÞ QuA þdÇu BG ÿoBâqBu ô QgBñy ok ó@ þüBðAõO ,ûkpÞ þüôkBW ûpÖpÖ àü úG êülHO Ao
ÿApG þPc ,ó@ ókpÞ êíÎ úðAlñíyõø ô ëpPñÞ ÿBø|îPüoõãèA ókõG úPÖpzýK .QuA {gp^ ëBc ok

.kõG oô@|IXÏO ,îükõG ó@ løBy úÞ Bì
ó@ oBG òýèôA .îýðBgp`G IýXÎ BÏÚAô fõÇu qA þgpG ÿôo Ao õHíýè îükpÞ }çO Bì :kôrÖA ÿô
,úýðBS lñ^ ÅpÎ ok BìA ,kõG ûly Yýâ BÏÚAô õHíýè ô îükpÞ óBdPìA þãðpÖ|úWõâ àü ÿôo Ao

.lýgp^|þì þãðpÖ|úWõâ ÿôo ú×Úô|þG ókoõg J@ êTì ô kAk ÀýhzO Ao eÇu ,îPüoõãèA
qA pPíÞ ok ó@oBíypK ÿArWA ókAk BW ,ûsôpK òüA þulñùì {èB^ òüpPâorG :Q×â >Akõùü òG<
BùñO þüBùð sBPðõì .QuA ÿoõhüB^ ÜyBÚ Ø¿ð ëkBÏì BHüpÛO úÞ ,kõG BÃÖ IÏßì pPì|þPðBu 3

.lðBupG pTÞAlc úG Ao ó@ þüAoBÞ BO koAk óqô ïpâ 16 kôlc
òüpO|þðæõÆ óAõñÎ úÞ QuA wñýâ þðBùW JBPÞ qA þíuo koõÞo àü ÿAoAk ûlðqBu îýO

.QuA ûkpÞ IcB¿O Ao þßýðBßì ûpÖpÖ àü {gp^
.QuA úýðBS 24 ô úÛýÚk 9 ô QÎBu 27 ,þüôkBW ûpÖpÖ òüA ÜýÚk koõÞo
pHìBuk ûBìqA ó@úÂpÎ úÞ QuA ûly þñýG|{ýK .kõy|þì Ñôpyoæk 49 BGõHíýè }oB×u|{ýK

.kõy qBÒ@

31

óApùO úéXì

>pñyõG åoõEâ< þGkA ûrüBW
QÖpâÜéÏO Aoõì BüqpO úG

lðBì äñupüq ëBuoArøôk úÞÿpu

BG úÞQuA {ýK ëBu 2000 úG ÉõGpìô QuA ûly AlýK þLìõKpùyok þPéßuA þâqBO úG #
.QuA ûkpì }pu úG äñu QGB¾A

."kqBu|þì wßÏñì Ao Bì óBìq óBGq|þðBíè@ ûlñvüõð ,Aoõƒì BƒüqpƒO # QuA óBPuBG ïôo óBìq úG ÉõGpì úÞ lðA|ûkpÞ AlýK Ao óBvðA àü QéßuA þâqBO úG óBuBñy óBPuBG
úG óBPuoBXì ok 1971 ëBu ok Aoõì BüqpO ô óBGq þìkBÞ@ ÿõu qA ,óBPuoBXì ûkAq .løk|þì Bì úG ÿô åpì ûõdð qA þHèBW RBÎçÆA ô
.ly åorG þðBíè@ô ÿoBXì óBGq ôk BG ô lì@ Býðk åoõEâ" ûrüBW ûlðpG óAõñÎ úG óBíè@RBýGkA
óAõñÎ úG ô koAk Qðõßu òýèpG ok 1990 ëBu qA ôA ûrüBW òüA .ly þÖpÏì 2018 ëBu ok "pñyõG QéßuA òüA luo|þƒì pƒËƒð úƒG
ëõÓzì wüõð|úìBñíéýÖ ô îWpPƒì ,ûlƒñƒvƒüõƒð ÿBøoõzÞ þGkA ÿBø|û|rƒüBƒW òƒüpƒPíùì qA qA wK úÞ QuA ÿkpì úG ÉõGpì
"ûoBÚ kpì BùñO" ÿBø|óBìo .QuA ûkõG QýèBÏÖ úýcBð qA QcApWô Qýìôl¿ì
,)|Der einzige Mann auf dem Kontinent|( .kôo|þìoBíy úG óBGq|þðBíè@ QhuoBývGôA ÿApG QÞpc ,BK
"æõƒýƒø" ô )|Alle Tage|( "Bƒøqôo úƒíƒø" úéíWqAÿklÏPìþGkArüAõWóõñÞBOAoõì| | BG ëBc òýíø ok ô QuA ûly
fpÇì oBS@ úéíW qA )|Das Ungeheuer|( IvÞ Ao 2013 ëBuok óBíè@ëBu JBPÞ ûrüBW }pu ÿôo pG äñu àü ókBPÖA

.lñPvø ûlñvüõð òüA QuA ûkpÞ .QuA ûkpì
IvÞ Ao ÿklÏPì þGkA rüAõW óõñÞ BO Aoõì úéíW qA ÿklÏPì þGkA rüAõW óõñÞ BO Aoõì QvW úG óBÛÛdì úÞ þðBìq
ok óBíè@ ëBu JBPÞ ûrüBW úéíW qA .QuA ûkpÞ IvÞ Ao 2013 ëBuok óBíè@ëBu JBPÞ ûrüBW Ao ÿô QéßuA ,lñPgAkpKõWô
óBíø úG qõƒñƒø úƒÞ þƒèBƒc ok
| |.QuAûlyBÇÎAôAúG2013ëBu QuA ûkpÞ ûly áBg òýìqok åpì QèBc
ûlñvüõð kBü úG "pñyõG åoõEâ" þGkA ûrüBW úHñy|úu qôo óBíè@ RBýGkA ô óBGq þìkBÞ@
1837( pñyõG åoõEâ þðBíè@ wüõð|úìBñzüBíð ô ,Aoõì BüqpO úÞ kpÞ ïçÎA )pýO 12/úýDôs 3( .lðkpÞ AlýK ,kõG
oArø 50 ûApíø úG ô ûly ÿoAnãìBð )1813 – ûrüBW ûlðpG ,óBPuoBXì ûkAq úèBu 47 ûlñvüõð þèBc ok , ûly òÖk þLìõK pùy ok ô QuA {ýK ëBu 2000 úG ÜéÏPì BHüpÛO úÞ kpì òüA QéßuA
òüA .kõy|þì AløA óBâlðpG úG ÿlÛð ûrüBWôoõü
| .kõy|þì AløA óBâlürâpG úG 1951 ëBu qA ûrüBW .QuA 2018 ëBu ok "pñyõG åoõEâ" .QyAk oApÚ ó@ pu ÿôo pG þüõéýÞ 300 åorG äñu àü úÞ ly AlýK
ô òƒüpƒPíùì qA pƒñyõƒG åoõƒEƒâ ûrƒƒüBƒƒW | òýíø úG úÞ ÿA|úýÎçÆA ok óAoôAk RBC ýø
óBGq|þðBíè@ ÿBøoõzÞ þGkA rüAõW òüpOpHPÏì ok Aoõì úÞ QuA úPyõð ,ûkpÞ pzPñì QHuBñì 32
{üolüpÖ ,ëõG {üpñüBø .kôo|þì oBƒíƒy úƒG ,Bø|óBƒíðBƒg|þƒG ,óBƒâlƒy|ûlƒðAo úƒG kõƒg oBƒS@
úéíW qA xApâ pPðõâ ô pñPvÞ {üoA ,RBíðoôk pâõXPvW ÿBø|óBvðA ô úPzâpu ÿBƒø|Qƒüõƒø
óBPuAk úðBƒíco|þƒG ÿqpƒÆ úƒG" ô kqAkpƒK|þƒì
.lðA|ûkõG pñyõG åoõEâ ûrüBW óBâlðpG QüAôo Ao Bøpùy ÿBÒõÒok úPzâ|îâ ÿBø|óBvðA
fôo þÞBðkok oõÆ úG" IýOpO òüA úG ô "lñÞ|þì

úéXì ok kõg ÿBø ïBýK ô þùâ@oBzPðA BG
åorG ûkAõðBg òüA úG ,óApùO þééíèA òýG

lülðõýK úG þðApüA

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

þãñø@àO
ôo õO úãük“
”ïAõhýíð

ÿkôrG

úDAoA oAqBG úG lülW ÿõülüô àüqõì ôk ûApíø úG ,lülW êãñýu ôk ÿkôq úG qpHüpÖ #
.kAk løAõg

òývüqõì qA ÿkAlÏO ÿoBßíø BG ô ûkpG oBÞ ëBu àü qA {ýG lülW äñø@ôk òüA qpHüpÖ úP×â úG
.ûkõG ûApíø úG þééíèA|òýG åorG óBâlññÞ úýùO ô Bø

úÞ |”ïAõhýíð ôoõO úãük” ïBð úG Qvø qpHüpÖ ÿAl¾ àO ,ly løAõg úDAoA oAqBG úG úÞ ëôA äñø@
| |.lyløAõg{hKóBùWpuBOpuokÿAûoAõøBìÿBø|óõürüõéOqApãükûBìàükôlcBO

ôk òüA qBu ûpÆBg ÿBø|äñø@ oô@kBü úÞ lyBG|þì BðApùì BG þüAl¾ ôk ÿoBßíø ïôk äñø@
àükrð ÿoBßíø äñø@ òüA úýùO ok úÞ þ¾BhyA úP×â ÜHÆ .lyBG|þì JõHdì ô Al¾ }õg lñìpñø
.kõG løAõg lñìpñø ôk òüA oBâlðBì RApSA qA þßü «BñýÛü BðApùì ô qpHüpÖ úðBÞpPzì oBÞ òüA ,lðA úPyAk

.lñÞ ûkoô@ pG Ao óBy àüqõì óAoAlÖpÆ RAoBËPðA }lülW oBÞ ôk úÞ ûkAk Ao ëõÚ òüA qpHüpÖ

33

óApùO úéXì

.kõG ûly ëBu 18 püq lñéøok óBÞkõÞúG Aq|ÿspðA ÿBø|úGByõð }ôpÖ QýÎõñíì
BÂBÛO òüA lñéø QyAlùG RoAqô úÞ òüA BG
þyqoô òÞBìA ,xoAlì qA þèô ,QuA ûkpÞ ko Ao
RõÎk ûoBG òüA ok þzülðA|ûoB^ úG Bø|QÞpy ô
úünÓO úG ÉõGpì ÿBø|óBâoA .QuAûkpÞ
ok lüBHð Aq|ÿspðA ÿBø|þðlýyõð lðA|û|kpÞ úý¾õO
þéýg .lðpýâoApÚ ëBu 14püq óBÞkõÞ xpPuk
qA Ao Bø|þðlƒýyõƒð òƒüA lƒñéø ÿBƒø|úƒuolƒì qA
.lðA|ûkpÞ Ùnc kõg ÿBø|úÖõG qA óõñÞBíø
ÿlè@ ô ëBíy ÿlè@ ÿBø|QÞpy ,êGBÛìok
ëBíÎA ÿApG lðkpÞ ïçÎA úHñy|úu qôo JõñW
ÿBø|þðlýyõð }ôpƒÖ ÿApƒG þƒñu Qƒükôlƒdì
.lðoAlð ÿA|úìBðpG óBíè@ok Aq ÿspðA
ÿApG Ao ÿA|úìBðpG òýñ^ ,îø ëlýè QÞpƒy
.koAlð oBÞ oõPuk ok óBíè@
QzK ok úÞ þOBdýÂõO úG Bø|QÞpy òüA
ûoByA koAk kõWô Bø|þðlýyõð òüA ÿBø|þƒÆõƒÚ
kõWô ÿBüõâ RBdýÂõO òüA lðA|úP×â ô ûkpÞ
.QuA Ræõ¿dì òüA ok æBG òýEÖBÞ
òüA qA óBâlññÞ|Ùp¿ì qA QüBíc óBìqBƒu .QgôpÖ ÿBø|þðlýyõð }ôpÖ ,ûBãyôpÖ òüA ÿBø|úHÏy lñéø ok ëlýè ô ÿlè@ ÿBø|ûBãyôpÖ #
ô ÿlè@< :QuA úP×â ô ûkpÞ kBÛPðA RAoBùÊA úÞ QuA ûkôrÖA òƒýñ^|îƒø ûBƒãyôpƒÖ òƒüA ÑõñíìëBu14püqóBðAõWõðôóBÞkõÞúGAq|ÿspðA Ao óBÞkõÞ úG Aq|ÿspðA ÿBø|úGByõð }ôpƒÖ
ô óBÞkõÞ qA QÊB×c ÿBø|úìBðpG qA lüBHð ëlýè rýð óBÞkõÞ úG oBãýu }ôpÖ ëlýè ÿBø|úHÏyok .QuA úÞ ûly UÎBG îýí¿O òüA .lðkpƒÞ Ñõƒñíì
>.lñðBíG IÛÎ óBðAõWõð .lyløAõgÑõñíì úÏìBW ok úÞ| ÿkBüq þðApãð ÿBPƒuAo ok| | ok .kpýâ Rly Bø|þðlýyõð òüA qA kBÛPðA
òüA BG Q×èBhì Zõì îø BøoõzÞ úýÛG ok ÿæBG îXc êýèk úG Aq|ÿspðA ÿBø|þðlýyõð ,koAkkõWôBø|þðlýyõðòüAókõGîèBuBðûoBGok òýñ^ ÿApG ÿA|úìBðpG Bƒø|ûBƒãyôpƒÖ óBƒíè@
ëlýè ô ÿlè@ .QuA úPÖpâ Rly Bø|þðlýyõð .lƒðõƒy|þƒì þƒÛéO îƒèBƒuBƒð ,pƒßy ô òƒýEÖBƒÞ ÿlè@.QuAûkqQukþíýí¿Oòýñ^úGÿlè@ .lðoAlðpËðok þñu Qükôldì
xoBì qA ÿA|ûpýXðq ÿBø|ûBãyôpÖ pãük ûApíø|úG IéÚ îËñìBð óBGpÂô Ép×ì þãPvg ,JApÇÂA ÿBø|þðlýyõð óBÞkõÞ úG Bì úßñüA< :lüõâ|þƒì òýEÖBÞô pßy þñÏü Aq|ÿspðA ÿBø|þðlýyõð
}ôpÖÿApGAoëBu16qApOæBGþñuØÛu2018 Bø|þðlýyõð òüA Ùp¿ì ÅoAõÎ qA lðAõƒO|þƒì Bùð@ lƒñƒÞ|þƒì àƒíƒÞ ,îýƒyôpƒÖ|þƒíƒð îèBƒuBƒð ûlñü@ok .îèBuBð þÏÚAô ÿBñÏì úGô lcqA {ýG
.lðA|úPÖpâ pËðok ArüspðA ÿBø|þðlýyõð .lyBG >.lññÞJBhPðAAoÿpO|îèBuÿBø|úñürâ Aq|ÿspðAÿBø|þðlýyõðóBÞkõÞúGlñéøpuApuok
2014ëBuqAôkõG{HñWòüAôpzýKþðAõPýè óBuBƒñƒyoBƒÞ òƒíƒXƒðA ,2018 ëBƒu êƒüAôA ïçÎA rýð ëlýè åorG ûBãñG ,úHñy|úƒu qôo .kõy|þíð úPgôpÖ
ô óBÞkõÞ ÿApG Ao ArüspðA ÿBø|þðlýyõð }ôpÖ QýÎõñíì oBPuAõg lñéø ok óBÞkõÞ þPƒìçƒu úG lñéø ok ûBãyôpÖ òüA ÿBø|úHƒÏƒy úƒÞ kpƒÞ qôo ÿlè@ ûBãyôpÖ ,êãýLyA }oArƒâ úƒG
.kpÞÑõñíìóBðAõWõð óBÞkõÞ ô óBðAõWõð ÿApG Aq|ÿspðA ÿBø|þðlýyõð lñƒøAõƒhƒð Aq|ÿspƒðA ÿBƒø|þƒðlƒýƒyõƒð óBƒÞkõƒÞ ok pHPÞA ëôA qA kpÞ ïçÎA úýDôs 3 úƒHñy|úƒu

ÿA|úPuk úÞ ly Àhzì ,lðkAk ïBXðA êvÞôpG
qA )|Euarthropods|( lñðBì RBƒðAõƒýƒc qA

ly þÖpÏì òýìq {üBìpâþé¾A p¿Ûìòýìq{üBìpâUÎBGúÞlðkõGþOBðAõýcòýèôA
.lðly
lÛPÏì pPvÞA ûBãzðAk qA óõPñè îýO oõvÖôpK RBƒÛýÛdO Bƒø|ëBƒu qA wƒK óBƒÛÛdì #
pPvGok à^õÞ RAkõWõì ,ÕBG ÿBø|ïpÞ :QuA þÏÚAô QéÎ úG ïBXðApu ,þíéÎ ûkpƒPƒvƒâ
ïBƒƒð úƒƒƒG ÿlƒƒƒñƒƒüApƒƒƒÖ îƒø Bƒƒƒø|xõƒƒƒðBƒƒƒýƒƒÚA .lðkpG þK òýìq {üBìpâ
.lñøk|þì ïBXðA Ao )|bioturbation|( QuA ó@ qA þÞBc lülW RBÛýÛdO YüBPð
{øBÞ UÎBG à^õÞ RBðAõýc òüA êìBßO 500qA {ýGok òýìq RBðAõýc òýèôA êìBßO úÞ
òýñ`íø ly òýìqõWô Bø|xõðBýÚAok ótývÞA òýìq ûpÞ óly ïpâ úGpXñì ,{ýK ëBu óõýéýì
êGBÚ óArýì úG Ao õW òGpÞlƒýƒvƒÞA|ÿk óArƒýƒì .QuA ûly
{üBìpâ ÑõÚô IHu úÞ kAk {üArÖA þùƒWõƒO 520 kôlc ok Bø|xõðBýÚA ok þðAõýc RBýc
.ly þðBùW óBíøô úPÖBü êìBßO ,{ýK ëBu óõýéýì 540 BO
ȃüApƒy QƒuA òƒßƒíƒì {ƒüBƒƒìpƒƒâ òƒƒüA úÞ ly qBÒ@ þüBüok àýðBâoA kAõì úürXO ÐÚõì
ô ûkpÞ kBXüA úýèôA RBðAõýc ÿApG ÿlÎBvìBð òGpÞlývÞA|ÿk {üArÖA ÿApG þéìBÎ ÑõÂõì òüA
þÏíW|úPuk ÿBø|ÅApÛðA qA ÿpvßü úG pƒXñì .QuA ûly õW ok ótývÞA {øBÞ ô
.lyBG ûly óõýéýì 100þÆ {üBìpâ úG pXñì ÈüApy òüA
koAõì òüA úÞ kAk óBzð Bø|þuopƒG YƒüBƒPð eÇu ótƒýƒvƒÞA Apƒüq QƒuA ûlƒy lƒÏƒG ëBƒu
òýìq {üBìpâ ûoBGok þGõg RBÎçÆA lðAõO|þì .lñPvø RBðAõýc ,{üBìpâ .QuA ûly ô úPƒÖBƒü {ƒøBƒÞ òƒýƒìq õƒW ô Bƒø|xõƒðBƒýƒÚA
óBƒÛƒÛƒdƒì úƒÞ ÿlƒülƒW ÿBƒø|þƒuopƒG ok Ao {üBƒìpƒâ qBƒÒ@ óBƒìq óBƒÛÛdì úƒ^pƒâA pO|îýgô ÈüApyô úPÖBü {üArÖA òGpÞlývÞA|ÿk
.lølG Yüoô ûBãzðAk ô qlƒýè ,pƒPvÞA ÿBƒø|ûBƒãzðAk òüA þé¾A êìBÎ úÞ lñPvðAk|þíð BìA lñPvðAk|þì

34

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY

CENTER

ÜGBupüqô|Qvhð ,ØüpyqAõð
ly ïõßdì óAlðq ëBu 10 úG óBPvÞBK

ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok .QuA ûkpHð óBüBK úG Ao ÿpüqô|Qvhð qAõð lídì óBPvÞBK ok þƒøBƒâkAk #
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì ÿBøôpýð ,óBPvÞBK QhPüBK ,kBG@|ïçuA ok ok Ao oõzÞ òüA òýzýK püqô|Qvhð ,Øüpy
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master îzg qA ûBâkAk Q˃ÖBƒdì ÿApƒG }oõƒylƒÂ úG ólñè ok óBíOoBK@oBù^ QýßèBì BG ÉBHOoA
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk pÛPvì óôpýG îßc oôl¾ qA þyBð þèBƒíPcA
.QuA ûkpÞïõßdì óAlðq ëBu 10
þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ .lðkõG ûly ûBâkAkok kBvÖ ïBùOA úG îøôA kBìAkôpPgk
ÿõñÏì þßýð ÈuõO êýèk úP×â óBPvÞBK þéì þupGBvc ûBâkAk
þé¾A îßc qA þLÞ úýùO îßc ïçÎA ok pýgBO .lðA|ûly ïõßdì óAlðq úG
(310) 446-8724 lñ^qA lÏG óBPvÞBK þéì þupGBvc ûBâkAk
.QuA úd×¾ 100 úÞ ûkõG îzy úÏíW qôpìA îßc ÿApWA ok pýgBO oBG
35 {ýG ÑõíXìok Øüpy îüpìô ØüpyqAõð îßc .kpƒÞ ïçÎA Ao kõƒg þƒüBƒùð ÿAo òƒDôs
,qAõð ïõTéÞ .lðA|ûly úíüpWoæk óõýéýì 12 qA úG þâlýuo ÿApG Øüpy qAõð lídì QyAkqBG
ûoôk ólðAonâ ëBc ok ؃üpƒy ÿBƒÚ@ pƒvíø
.kõG ûly okB¾ úPynâ ëBu RBìBùOA òüA
.QuA ólñè ok óBÆpu óBìok ok pƒÂBƒc ëBƒc ok ؃üpƒy qAõƒð ÿBƒƒÚ@
ly BzÖA 2015 ëBu ok BìBðBK kBñuA oBzPðA BG ôA JBýÒ ok îßc ô QuA BýðBPüpG QhPƒüBƒK
ÿBø|QÞpy BG ØüpyqAõð lídì lðqpÖ lñ^ úÞ þuBýu ûrýãðA úÞ úP×â ôA .QuA ûly okB¾
ó@ qA úÞ ly BÎkA ô lðoAk ÉBHOoA ûly QƒHS
.QuA ûkõG îßc òüA QzK
.lðA|ûlüpg ólñè ok þÞçìA ÜüpÆ püqô|Qvhð ,ûBâkAk þÂBÚ ,pýzG lídƒì
lðA|ûkpÞ lýÞBO úzýíø Øüpy ÿBÚ@ ûkAõðBg oBù^ òPyAk pÆBƒg úƒG Ao óBƒPƒvƒÞBƒK ܃GBƒu
ûlì@ Quk úG Ñôpzì ÜüpÆ qA áçìA òüA úÞ }qoA ôA lì@ok qA {ýG úÞ ólñè ok óBíOoBK@
ÿoBßíø pÆBg úG ô óAlðq ëBƒu 10 úƒG ,koAk
.QuA ûkpÞ ïõßdì óAlðq ëBu àü úG ûBâkAk BG ókpßð
úG 1993 úýDôs BO 1990 úüoõÖ qA Øüpy qAõð
ÿBOkõÞ BO 1997 úüoõÖqAô îýðô ëBu úu Rlì .ly løAõg ApWA pPzýG îßc úÞ
pƒüqô|Qƒvhð 1999 pƒHìAõƒð ÿrƒüpƒðõƒg óôlƒG ÜGBu püqô|Qvhð pPgk ,ØüpyqAõð îüpì
YñK ûoôk QvðAõPð oBG ôk pø ôA .kõG óBPvÞBK ëBu Q×ø úG ïpWok QÞoBzì ïpW úG óBPvÞBK
oBñÞpG ô kpHG óBüBK úG Ao ÿpüqô|Qvhð úèBƒu úG ûBâkAk BG ókpßð ÿoBßíø pÆBg úG ô óAlðq
lídì .QuA ûly ïõßdƒì óAlƒðq ëBƒu àƒü
.ly BG ókpßð ÿoBßíø ïpW úG ôA pvíø ,olƒ×ƒ¾
oBzPðA qA lÏG 2017 úýDôs ok ôA ïõu oBG
qA óBPvÞBK þèBÎ óAõük ÿAo BG BìBƒðBƒK kBƒñƒuA .QuA úPÖpâ îßc ëBu àü ûBâkAk
püqô|Qvhð oBƒG úƒu ؃üpƒy qAõƒð ÿBƒÚ@
.QÖpâ ûoBñÞ ÿpüqô|Qvhð úèBu YñK ûoôk úHOpì aýø ô ûkõG óBƒPƒvƒÞBƒK

QuBìô Bíy Ð×ñG óApùO úéXìok þùâ@

.lýøk úülø óApãük úGô lýðAõhG Ao óApùO úéXì

þðApùO ïpßzPì

óApùO úéXì

> QüpPuA ëAô åpâ< þâlññÞúýùO
ÜGBupüqô Qvhð ÿpýãPuk UÎBG

!ly ÿrèBì

úG kôõýèBø ïBðlG ûlññÞúýùO Bü@ qAûkB×PuA,Bßüpì@okwÞõèáçìAokQðõßu þèBc ok ÿrèBì ÜGBu püqô Qvhð #
?ly løAõg ïõßdì lGA wHc ,þPuk ÿBø|ØýÞ ,Bø|ÜüBÚ ,þ¿hy ÿBø|QW úýùO ok þèBì þüAõuo úÞ ûly pýãPuk
.QuAûlykôõýèBørýðôÿpñøoBS@ôRApøAõW qA þßü >QüpPuA ëAô åpâ< îéýÖ
BG þâqBO úG Bíñýu ïBðlG ûlññÞ|úýùO ô BßüpìA ÿBø|úðBuo mõ×ðBG ûpù^ òýPvñüAô ÿôoBø|# lðA|ûkpÞ þñýG {ýK ÿrèBì ÿA|úðBuo ÐGBñì ó@ÿõãhuBK lüBG ÿô úÞ QuA ÿkoAõì
RBìBùOA qA ûpÛÖ ôk ,òükoBâúPyõð úG .QuA ûly ôpGôo þvñW oAq@ô qôBXO ûpÛÖ úu ïBùOA .kõy ïBùOA îýù×O ÿô úPynâ úHñyoBù^ qôo .lyBG
qAoækóõýéýì100kõGûkpÞïçÎAÿ@|þG|ÙA ÿApGÿrèBìÜGBupüqôQvhðÝAqoIýXð
.lyBG úPyAk ëBHðk úG {üApG Ao lGA wHc îßc QuA òßíìôApýgA ó@ ok õüpKBÞ|ÿk ôkoBðõEè úÞ þíéýÖ úWkõG þèBì ûkB×PuAFõu ûoBGok þüõWqBGô RBÛýÛdO
RAqBXì BG Ao ôA QuA òßíì úÞ ûly îùPì þvñW qôBXO ûpÛÖ úu úG {ýKBzýK òýPvñüAô þPèôk úüBìpu Ýôlñ¾ òüA qA kpÞ þñüpÖ@|{Ûð >|MDB|1< Ýôlñ¾ qA ÿoæk óõýéýì òülñ^
ok òýPvñüAô lülW RBìBùOA ûkpÞ ïçÎA qôpük òPùñì wýéK .lñÞ ôpGôo wHc ëBu 25 pTÞAlc .kõGûlì@QukúGþüBürèBì Ùp¾ ëõK òüA .lypýãPukÿrèBì
òüA þvñW þüAõuo ûlðôpK óq þÞBy òýìõu ÿõu qAô ûkAk jo 2006 ëBu úÞ ÿA|úSkBc BG úÇGAo úG Ao þèõK| 1MDB Ýôlñ¾ ûly úP×â QgBu úÞ ûly þ×éPhì ÿBø|ÿoAnâ|úüBìpu
QüBðpâ ko< ÿkôõýèBø îéýÖ úýùO þðBLíÞ þzhG2013ëBuok>QüpPuAëAôåpâ<îéýÖ
.QuA ûly fpÇì ûlññÞ|úýùO ,rürÎ Arüo Ao ó@ ëpPñÞ úÞ kAk > qp`ßýK ok þâqBO úG þuBýu ûpù^ òüA.QuA ó@ qA
óq kBPzø qA {ýG úÞ þOBìBùOA ô þvñW oAq@oBßðA Bø|ûBì qA lÏG oBßuA ûrüBW ûlðpG ûlññÞ|úýùO .QyAkûlùÎpGÝAqoIýXðûlðAõgpvK ó@qAwKûBì2qApPíÞòüAôlypýãPukÿrèBì
êüõdO áoõüõýð wýéK ÈuõO ûkqlñHPukô kpÞ îýévO Ao }kõg ûpgæBG ,lðA|ûkpÞ fpÇìôA úýéÎ oArø600lèõOúüløàüQüBðpâkoþðBLíÞ RBGBhPðA ok ÿoôBGBð ëBíÞ ok ÿô úÞ QuA
kAq@ÿoæk óõýéýì àü úÛýSô lýÚ úG úì ûBì 25ok ÿpýãPukqA lÏG òýPvñüAô .ly þüBÃÚ RBìBÛì ûrüBW êìBy úÞ kAk õüpKBÞ|ÿk úG rýð ÿoæk ûlýzÞòýüBKRolÚþupÞqAôkoõgQvßy
þhüoBOqõñø .QuA ûkpßð ÙApPÎA ûly ûkAk QHvðôA úG úÞ þOBìBùOAqA àü|aýø úG óõñÞBOô ly ok ÿpãüqBG òüpPùG ÿApG ôlðApG óõèoBì oBßuA ÿõu qA úÞ kõG ÿkApÖA úéíW qA ÿô .ly
.kõG>qAlðAoBGok<îéýÖ Ýôlñ¾ qA ûkB×PuA|Fõu ok Bßüpì@ ÿpPvâkAk
.QuA ûlzð Àhzì úèBu 66 ûlññÞ|úýùO ûBâkAk úvéW ÿoArâpG ÿApG BG ÉBHOoA ÿApG AlPGArýðõüpKBÞ ÿk lñ^pø kõy|þì úP×â |.kõGûlyîùPì}oõzÞþèBì
àü îÞ|Quk lðõy RBHSA òýPvñüAô RBìBùOA úÞ þOoõ¾ ok ,áoõüõýð þüBÃÚ RBìBÛì úP×â úG ÿpPvâkAk BìA QÖo ëAõu püq úÎõíXì òüA xçPgA Ýôlñ¾ òüA qA úÞ ÿoæk BøkoBýéýì
þK ok {üApG Ao RAqBXì lyA QuA òßíì úÞ QyAk løAõg kõWô ôA ûlðôpK ok àü úWok ïpW ûpÛÖ òüA qA ókõG ÐéÇì qA Ao ÿô QüBùð ok Bßüpì@ úéíWqA,àýyþâlðqúñürøòýìBOÙp¾ûly
.kpÞ ApHì xçPgA
.lyBG úPyAk

.lñðBíGqBG lðly åpì úG lülùO BýHíéÞòßüqBGôk
ÜüpÆ qA òßüqBGôk òüA ,opýì ïçÎA pG BñG
rýì@lülùO ÿBø|ïBýK þÎBíPWA ÿBø|úðBuo úÞ BýHíéÞ ëBHOõÖ þéì îýO òßüqBG ôk #
îø åpì úG þPc ô lðA|ûkpÞ QÖBüok ÿkBüq qA wýéãðA êGBÛì oAlük ok Ao kõg þPèBñK

.lðA|ûly lülùO .lðly åpì úG lülùO ,lðkAk Quk
úG ÝõHvì BýHíéÞ óBñßüqBG ÿApG ÑõÂõì òüA îPzø|àü úécpì ok BýHíéÞ ëBHOõÖ þéì îýO
ïBW ok oBGõßuA òüA qA {ýK ô QuA úÛGBu úG úýuôo 2018 þðBùW ïBW ÿBø|QGBÚo þüBùð
úG êâ BG úßñüA qA wK ,Bßüpì@ 1994 þðBùW þPèBñK RBGp ok ô QÖo wýéãðA ÙB¿ì
ÿqBG qA wK ,kpÞ qBG Ao BýHíéÞ ûqAôok ÿkõg Ùnc Bø|QGBÚo oôk qA ô ly Qvßy êídPì

.ly úPzÞ .lðly
RBÛýÛdO ô ûkpÞ kôoô ûoBG òüA ok wýéK xõEPì ô BÞBG xõèoBÞ þPèBñK RBGp ok
rýì@lülùO ÿBø|ïBýK òüA úÞ ÿkApÖA ÿApG Ao kõg BO lðkAk Quk qA Ao kõg þPèBñK ôk úHüoôA
lÏG úécpì úG ólýuo qA çíÎ Bø|þüBýHíéÞ
.QuA ûkpÞ qBÒ@ ,lðkBPupÖ Ao
36

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

þÏÚAô þèô IýXÎ

ok þvýLuA òüõÞkpÞïçÎA xpýK ÿBâ
> wéXð@wè úðBìpdì < ÿoAkpHíéýÖ óBüpW

!ûkAkoApÚ þvñWoAq@koõì AoôA

ÿoAkpHíéýÖ úñd¾pu þvýLuA òüõÞûkpÞBÎkA þüBýèApPuA úèBu 50pãüqBG xpýK ÿBâ# |
ok oõÃc BG xpýK .QuA ûkpÞÿqAok|Quk ôA úG )1997 ëõ¿dì( >wéXð@wè úðBìpdì<
ëBüpu ûoBPu BG ÿoBßíø ûoBGok þüBýèApPuA ÿpXì ëAõu úG óõPðk ôolðA þðõürüõéO úìBðpG
>.îðrG Ùpc }A|ûoBGok QuA Qhu îüApG ,úËdè òüAok< :kAk þGAõW òýñ^ >þèByõK úðBg<
BG þvñW oAq@ BG úéGBÛì {HñW þìBðõu ëBHðk úG úÞ Ao þvýLuA úìAkA ok >õPñíì< îéýÖ pãüqBG
ókpÞ wíè ô ûqBWA|þG ókq Quk qA úÞ kpÞ Øý¾õO ÿkpÖ ,ûly ôpGôo rýì@|þüAõuo ÿBø|ïBùOA

.lü@|þì {yõg óApãük úðAqôBXPì
ëBu 29 ÐÚõì ó@ úðBPhHyõg< :kpÞ lýÞBO }pýgA úHcB¿ì úìAkA ok xpýK ,òükoBâ úPyõð úG
úG îùPì óBPvéãðA ô BßüpìA ok ÿoBíy|þG ÿBøkpì ÿõu qA þvýLuA òüõÞ >.ïkõHð úèBu 14 ô îPyAk
îùPì Ao oBßuA ûlðpG pãüqBG ô QyAnâ {ýK ïlÚ úÞ þvÞ òýèôA .QuA ûly þvñW ûkB×PuAFõu
qA þãèBu 14 òuok kpÞ BÎkAôA .kõG >ÙBzPÞA :BÃÖ óAqBPzýK< kpìpãüqBG No þðõPð@ ,QgBu

.QuA úPÖpâ oApÚ oAq@ô QümA koõì þvýLuA ÿõu
lýÞBO ô koô@|þíð kBü úG Ao ÿA|ûpÆBg òýñ^ Qyõð }pPýüõO ok No ïBùOA úG {ñÞAô ok þvýLuA
ok þPvK oBzPðA BG òýñ`íø ôA .lñÞ|þì þøAõgonÎ ,ûly No þPcAoBð UÎBG êýèk pø úG pâA kpÞ
àü óAõñÎ úG þñéÎ ô þíuo oõÆ úG ,lÏG úG òüA qA koAk îýí¿O kpÞ ïçÎA {ìApâBPvñüA úd×¾

.lñÞ þâlðq Apâ|wñW|îø
UdG óly ÕAk ô kôõýèBø óAkpì úýéÎ óBðq ÿBø|ÿpâBzÖA Zõì BG ûApíø ,úPynâ pHìBuk
ok úÞ kõG þuBñypu ÿBø|ûpù^ úéíW qA îø þvýLuA ,þìpâpu QÏñ¾ ok þvñW oAq@ô ûkB×PuAFõu

.lì@ok ÜýéÏO QèBc úG wßýé×Pð JõHdì ëBüpu þüBùð ê¿Ö lýèõO úÞ|þüBW BO ,lðBíð óBìA
ÿoAkpHíéýÖ ô kôôolð@ àðApÖ {Ûð pãüqBG ZApgA ô Ùnc úG pXñì þüAõuo òüA pHg oBzPðA
pÖõPvüpÞ oõÃc BG RBßuA þèlüo lülW úPgBu >óBùW ÿBø|ëõK ïBíO< ÿBø|úñd¾ þgpG ûoBGôk
pãüqBG úýéÎ lülW ïBùOA úu îÞ|Quk þuopG ëõÓzì rýð koBü lñéOBßuA ,pÂBc ëBc ok.ly pìçK
úýéÎpãük ïBùOA úu lýüBOqApO|{ýK ólñè wýéK .kkpâ|þìpG 1996 ëBu úG ApøBÊ úÞ QuA úèBu 58
.lðBuo|þì þvñW oAq@ ûpÛÖ {y úG Ao pãüqBG òüA ÿBø|ïBùOA oBíy ,BXñüA BO úÞ kõG ûkAk pHg þvýLuA
BG úÇGAo ok 1992 pHPÞA úÞ ÿA|úSkBc ûoBGok Ao {OBÛýÛdO {ýK QÚô lñ^ îø wéXð@ wè wýéK

.kpÞ êýíßO ,ûkAk jo þGpÒ kôõýèBø ok -ëBvâorG ÿkpì
ûoBGok Ao þüBøBÎkA òýñ^ úÞ QuA óõürüõéOô Bíñýu ûpù^ òüpO|ûly|úPgBñy xpýK ,qôpìA BO
þøAõgonÎô No ÿBÎkA úG {ñÞAôqA lÏG kôôolð@àðApÖ {ÛðpãüqBG .QuA ûkpÞ fpÇì þvýLuA
óBzð þzñÞAô ûly úÖBÂA }A|ûlðôpK úG úÞ ÿlÏG ÿBø|ïBùOA qA àü aýø úG ô ûkpÞ úzýK Rõßu ôA qA

.QuA ûkAlð

37

óApùO úéXì

ôæ kõW úG aüôõßèBì óBW
QuõýK > lülW NBK <ok

oõÃc BG úÞ QuA õñýPðoõu õèõDBK úPgBu >óAõW NBK< pG ÿA|úìAkA >lülW NBK< # ôA BO QzÞAo }pvK úèBu 92 óq
.kõy|þì úPgBu aüôõßèBì|óBW lPup×ð óAlñíèBu úðBg úG Ao
òüA kõG ûly úP×â pPzýK
qA þèõ¿dì úÞ ëBüpu úPzÞúèõéâàýéy BG Ao }A|úèBu 72pvK þüBßüpì@úèBu 92 óq àü lüõâ|þì wýéK #
ûkõG BýèBPüA ÿBßuA ô ôA|þG|bA .QuA
>óAõW NBK< ïôk ê¿Ö
òýìôk úßéG kõG løAõhð .kôpG óAlñíèBu úðBg úG lñßð oõHXì Ao ôA }pvK BO ûkõG òüA }oBÞ òüA êýèk QuA úP×â óq òüA
óBùW ok õñýPðoõu ëBüpu úG AoôA løAõg|þì }pvK úÞ kõGpßÖ òüApýâok Bøqôo ÿApG äñývéG þì Bð@,ûBâkAk kBñuApG BñG
.kõG løAõg Bø|NBK
NBK< ëBüpu ok ôæ .lPup×G óAlñíèBu qA QHÚApì úðBg
ôkoçG þñè {Ûð ok >óAõW úP×â )}pvK úG JBÇg( úðBg úG wýéK kôoô qA wK äñývéG îðBg Bø|}oArâ xBuA pG
ïBð úÞ kõG þvÞôAô kpÞ ÿqBG
úG þPÚô Ao îøkrýu xõýK ".îPÖpâ Ao õO þâlðq îø òì wK ,þPÖpâ Apì þâlðq õO":QuA
NBK òýPvhð óAõñÎ .QuA ûkpÞ|þì þâlðq }pvK pPgk|Quôk ô pvK BG úðBg òüA ok ôA
JBhPðA iüoBO ok þüBßüpì@ .lzßG îø Ao }kõg úPyAk l¿Ú úÞ QuA úP×â wýéK úG äñývéG îðBg
.lürâpG ,ly qôo eH¾ kAlüôo òüA ,lðA|ûkoô@ Quk úG wýéK qA þédì ÿBø|úðBuo úÞ þOBÎçÆA úG pËð
aüôõßèBì ûly úP×â .kBPÖA ÝB×OA Bßüpì@ ÿBðôrüo@ QèBüA réýø òýPðõÖ pùy ok úýDôs ïôk ,úHñyôk
úÞ Ao lülW þPý¿hy {Ûð þüBW ok ô lñÞ ápO Ao úðBg }okBì úPuAõg|þì ,ûlzð pzPñì {íuA úÞ äñývéG îðBg pvK
B×üA ûly úÖBÂA ëBüpu úG ."kõG ûly Qhu ôA BG ókpÞ þâlðq" úÞ Ap^ ,lñÞ þâlðq QHÚApì ok ô rùXì
ïpâ údéuAôk ,JAõg ÝBOAok }pvK BG úùWAõìqA êHÚokBì òüA úÞ QuA ûlì@wýéK úýðBýGok
.QuA ûlzð pzPñì ûoBG òüA ok þíuo ÿpHg qõñø lñ^ pø ,lñÞ|þì
ok þüBø|óBßì< ok {zÛð ÿApG þßü úÞ ûly krìBð oBßuA QÖBüok ÿApG oBG 2 óõñÞBO aüôõßèBì .kõG ûkpÞ óBùñK {üBø|IýW ok Ao
ûly Àhzì .kpÞ àýéy }pvK úG ô kpÞ óôpýG {HýW qA Ao ÿpýO|Q×ø ûpWBzì óBüpW ok ôA
ok< ÿApG pãük oBG ô >IéÚ
ôA .QuA ûkõG >{O@ Èg .kõG ûly ÿoAlüpg ÿkçýì 1970 úøk ok pýO|Q×ø òüA úÞ
úÞ QuA úøk úu úG àükrð ûkoõg {üõéâ ô àÖ úG úèõéâ ôk úÞ þèBc ok óq òüA pvK ,lýuo úSkBc êdì úG wýéK úÞ þðBìq
ô koAk QýèBÏÖ úÖpc òüA ok
óõ^ þüBø|îéýÖ pãüqBG .kõG ûkAk óBW ,kõG
ûkõG >|Red|< Bü >jpu< pýâok BG ôA BìA ,QÖpâ úðBzð }pvK úèBu 57 pPgk|Quôk Qíu úG ó@ qA lÏG äñývéG îðBg
NBK< ëBüpu ok ÿqBG .QuA
ÿBøoõÃc qA þßü >lülW .lñÞ JBOpK ÝBOA qA ÿA|úyõâ úG ô kpýãG äñývéG îðBg Quk qA Ao pýO|Q×ø QvðAõO óly
óõürüõéO úd×¾ ok ÿô okBð qA îø Ao òüA QvðAõO }pvKpPgk|Quôk þèô lýzÞ óôpýG {HýW qA Ao ÿpãük ú`ðBLOôA BìA

.kõG løAõg .lðrG äðq wýéK úG ,úðBg qA ókpÞ oApÖ qA lÏG ô lñÞ oôk ôA Quk
ok óõñÞA rýð ôæ kõW ,kõG úPvzð þèlñ¾ ok úÞ þèBc ok {GAõg ÝBOA ok Ao äñývéG îðBg ,lýuo êdì úG þPÚô wýéK
óBPýKBÞ< îéýÖok ÿqBG ëBc
ëôoBì þðBLíÞ ÿApG >ëôoBì .kpÞ AlýK
pPèAô pPÞk {Ûð ô QuA oækoArø 500 îøôA úÛýSôoApÚ .QuA ûly îùPì þüBGo ïk@ô lüly fpWô Jp ,êPÚ úGôA
úG ôA .lñÞ|þì ÿqBG Ao óõuôæ
ÿBøæõýø< îéýÖ ok ÿkôq .QuA ûly òýýÏO
ÿBø|QüBñW :rýãðA Q×ãy
äñýèôo þÞ þW >lèAô|òüpâ 38
òüA ok .ly løAõg ûlük
Qý¿hy {Ûð ok ôA îéýÖ
.lñÞ|þì ÿqBG oôléHìAk xõHè@ þñÏü äñýèôo oõùzì
ëBüpu òüA úìBñíéýÖ õñýPðoõu .QuA ûly þñýG|{ýK BýèBPüA ok pHìAõð ÿApG >lülW NBK< lýèõO
.lññÞ|þì ÿoBßíø ôA BG ûAo òüA ok wvýG õðB×PuA ô õèoBPðõÞ õOpHìôA ô lvüõð|þì Ao
ôA þG|bA ÈuõO 2017 úüõðAs ok lÏG ô QÖo òPð@ ÿôo ÿBßuA úßHy ok 2016 pHPÞA >óAõW NBK<
.kpÞ IvÞ Ao Jõéâ óléâ ÿkrìBð úÎõíXì òüA ok qBG ÿApG ôæ .ly ûlük

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335

Individual, Couples & Family Psychotherapy ûoBGok RBÏüBy úG ïBXðApu ÿp×ñüô ApKA
QuBüo RBGBhPðAok }A ÿkrìBð
Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk kAk óBzð {ñÞAô ÿoõùíW
oôBzì ô xBñzðAôo
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |19 BG QÞpy ÿApG {íýí¿O Bßüpì@óõürüõéO îùì ÿBø|ûpù^ qA þßü ô xBñypu ÿpXì #
(LIC.#PSY 13673) ÿlÏG oôk RBGBhPðA ok lðAõO|þíð Q×âô kpÞeüpzO Ao ÿoõùíW QuBüo RBGBhPðA ok ókpßð
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì .kõy krìBð
úÞ Q×â ,kõy|þíð krìBð ÿlÏG ÿoõùíW QuBüo RBGBhPðAok úÞ òüApG lýÞBO BG ÿp×ñüô ApKA
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG .Qvýð þíèBu oBÞ óõ^ kõG løAõhð oBÞ òüA ïBXðA úG okBÚ
òýñ^ Ao Bßüpì@ ûlñü@ ÿoõùíW QuBüo RBGBhPðA ok ókpßð QÞpy êüæk xBñypu ÿpXì òüA
(310)441-9550 ô Qzcô ,Bø|þãðAõük ,Bø|QÚBíc ,þÛýÛcpýÒ ÿBørý^ úíø þuBýu oBPgBu ok :kpÞ eüpzO
RBýc úG þüBÃÖ òýñ^ok îðAõO|þíð ,îñÞ|þìpßÖô lðõy|þì Øüko îøpu QzK ØéPhì êüBvì
1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024 .îølG úìAkA ïkõg
ÿô úG Ao kõg Quõâ@ léW ÿôo QuA oApÚ úÞ BýðBPüpG >åôô< úéXì BG QHd¾ ok ÿp×ñüô
ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA oBÞ àü òüA .îñßG þüBøoBÞ òýñ^ îðAõO|þíð òì :kôrÖAô kpÞ óBýG Ao óBñhu òüA ,lølG ÁB¿PgA

þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk .lzÞ|þì Apì ÿoBÞ òýñ^ .Qvýð îèBu
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok rüAõW ÿAløA îuApìok ÿô úÞ ly Ñôpy BXð@qA ÿp×ñüô ÿoõOAlülðBÞ ûoBGok ÿõÚ ÿBø|úÏüBy

|www.SmartDoctors.info .kpÞ óBýG >QuA ïBíO QÚô< {HñW ûoBGok oAnâpýSBO þðBñhu 2018 Jõéâ óléâ
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì ÿôo êýìôk.J êývýu ûrüBW QÖBüok ÿApG iüoBO QuõLøBýu óq òýPvhð óAõñÎ úG úÞ ôA
ByBíO Ao úñd¾ òüA óApPgk úíø løAõg|þì îèk :kõG úP×â òýzO@ þðBñhu óBüBK ok kõG úPÖo úñd¾
SmartDoctors koô@|þì úÞ koô@pGpu lülW qôo òüA þPÚô ô QuA ûlýuo ApÖ ÜÖA ok lülW ÿqôo úÞ îðAk|þì ô lññÞ
òýÎokô lñPvø òèBu òýíøok BXñüA IzìA îø Bùð@qA þéýg úÞ lðoAk kõWô ÿkBüq ûõßyBG óBðq
. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao| úG Ao Bì úÞ lðõy þì þðApHøo ô lññÞ|þì ûqoBHì Qhu úíø ,lñPvø ÿA|ûlülK óBykõg úÞ þðAkpì ëBc

(310) 202-1133 ôpvgàüBì|pPÞkBGpPzýGRBÎçÆAÿApG .>oõÆ|òýíø îø òì< lüõãG ûoBGôk lyBHð oõHXì þvÞ pãük úÞ lðpG|þì þPíu
lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýì lðpÂBc lðkpÞ ïçÎA úÞ ly ôpGôo ïkpì qA ÿoBývG ô Iy ó@ óBHÆBhì òývdO BG þðApñhu òüA

39 .lñPvüBG ÿp×ñüô pu QzK
ôA lññÞ|þì pßÖ ïkpì úÞ òüA qA BÏÚAô Q×âô kpÞ QÞpy úÛýÚk 60 úìBðpGok lÏG þÞlðA ÿô BìA
:kõG úP×â ÿô .koAlð ÿA|úýcôo òýñ^ôA BìA lñÞ|þìoBhPÖA xBvcA lyBG kAq@þðBùWpHøo lðAõO|þì

.koAlð kõWô òì ós ok ç¾A úýcôo òüA
kõg þÎBíPWA ÝõÛc ÝBÛcA ÿApG óBðq ÿBø|{HñW qA {PüBíc pG ÿp×ñüô >åôô< BG úHcB¿ì ok
ÿkBy {HñW úG lüBG úíø Q×â ô kpÞ QüBíc pãük oBG MìApO ØèBhì ÿBø|{HñW qA ô óAkpì pGApG ok

.lðlðõýLG
îyõg ApKA qA òì :kõG úP×â RBGBhPðA ok ÿp×ñüô QÞpy úG {ñÞAô ok MìApO lèBðôk ÐÚõì óBíø
.îøk þì Qvßy AoôA òì úPHèA .îýñÞ|þì eüp×O þéÞ ,kõzG ÿoõùíW QuBüo krìBð pâA .lü@|þì

.ly løAõhð krìBð ApKA þèô

óApùO úéXì

ly wðõOpùyoAkpùy óq àü

{ýKôA .QuA úPynâëBu l¿ßüok wðõO óqoAkpùy òýèôA úèBu 53 îýcpèAlHÎ kBÏu #
îülÛO wðõO óBðq úG Ao kõg ÿqôpýK îýcpèAlHÎ îðBg .kõG þüôoAk QÞpy àü pülì òüA qA

.QuA ûkpÞ

xõKBPgA Bø þñKAs
!lðkoõg AoõãzýK

þðBùW ïBW RBÛGBvì ok óByoõzÞëBHOõÖ þéì îýO QgBG ëBHðk úG Bø þñKAs qA ÿoBíy |# Qèôk ÿBÃÎA qA þßü QÃùð Jrc .kõG QÃùð ÿApãìçuA Jrc ÿAlülðBÞ îýcpèAlHÎ kBÏu
.lðkoõgô lñPzÞAoõãzýK xõKBPgA ,úýuôo 2018 .QuA wðõO þÖçPDA

,kõGûkpÞþñýG{ýKQuokþðBùWïBWokAoòKAsÿBøQGBÚoYüBPðþìBíOúÞxõKBPgAàü | .lðA|ûlürâpG óq óAoAkpùy þédì RBGBhPðA ok wðõO ÿBøpùy qA ÿoBíy
.lðkpÞ Quok >þìByBu< ó@ BG ô lñPzÞ kõy|þì ïAkpPvì@oAkpùy oBG òýèôA ÿApG óq àü

ok òKAs RBÛGBvì Quok ÿBø þñýG {ýK ÿApG ô QyAk ïBð )|Rabio|( õýGAo úÞ xõKBPgA òüA ok þÚpPì ÿBø|QuBýu òPyAk úG wðõO ú^pâA lüõâ|þì þèBíy ÿBÛüpÖ@ok þu|þG|þGoBãðpHg
.ly úPgôpÖ oAqBG ok óBPvùè BG oõzÞ òüA îýO ïõu QGBÚo qA {ýK kõG úPÖnâ oApÚ úWõO óõðBÞ .kôo|þì oBíy úG ØÇÎ úÇÛð àü wðõO ÿoAkpùy ÿApG óq àü JBhPðA BìA QuA oõùzì óBðq ûoBG

{ýK Quokrýð Ao òKAs êGBÛì óBPvùè ÿqôpýK úÞ ïAo@xõðBýÚA ÿBø J@pßýK ëõÒ xõKBPgA .kõG ëBÏÖ þuBýu ú¾pÎ ok þüõXzðAk óAoôk ok îýcpèAlHÎ îðBg lüõâ|þì òürüoBKõè úìBðqôo
êülHO þñKAs ÿAnÒ úG ô lyBG kõg þüõãzýK òýìõu ÜÛdO løBy QÖBýð Q¾pÖ ,kõG ûkpÞ þñýG qA ô úPÖpâ {ýK ok ÿpO|þèApHýè ÐÂAõì pýgA ÿBø|ëBu ok îýcpèAlHÎ kBÏu lüõâ|þì úìBðqôo òüA
úPÖpâ úé¾BÖ ,lyBG "ÙpÎô òñu ÜGBÇì" lüBG þðlì ÿBø|ÿkAq@úÞ òüApG þñHì }A|þéHÚ RAoBùÊA
.ly
qA óBPvùè êGBÛì QgBGô ëBãñu BG ÿôBvO ,BýHíéÞ ókAk QvßyqA wK òKAs ëBHOõÖ þéì îýO .QuA
BG BìA ,kpÞ kõϾ )þüBùð îPzø àü(pOæBG úécpì úG 2018 þðBùW ïBW ÿBø QGBÚo þøôpâ úécpì òüA ÿpùy ÿBøAoõy ô ÿoAkpùy RBGBhPðA òýèôA ,ly oArâpG {ýK ûBì úÞ wðõO þédì RBGBhPðA

.ly Ùnc àütéG ëBHOõÖ îýO êGBÛì þìBÞBð }pünK .kõG þGpÎ oBùG qA wK oõzÞ

þgpG kõy|þì þñýG {ýKô ûly QHS rýð AôBOôA BìpâpSApG AkBðBÞokp×ð 18 åpì
qA {ýG ÿBìkõüoBPðôA óBPuA þGõñW ÿBøpùyqA
Aõø ÿBìk þðBùâBð {üArÖA|#
.lññÞ úGpXO Ao kApãýPðBu úWok 43 Ao p×ð Bøl¾ pýukpu ÿAkBðBÞ ok
ô koAk|úìAkA AkBðBÞ ok ïpâ ÿAõø þðBzð {O@ô kpÞóBPuoBíýG úðAôo
BO lðA|úPuAõg ïkpì qA þPyAlùG RBìBÛì pu úG }BG|ûkBì@ëBc ok wýéK ô
Qìçu Ì×c ok þñíüA RBßð QüBÎo BG
.lðpG|þì
.lñyBG oBýyõø kõg ÿBìk þðBùâBð {üArÖA BG óBìríø
ÿBøoõzÞ òüpOkpu qA þßü AkBðBÞ ÿoBßíø BG AkBðBÞ þðBzð {O@ ,Aõø
þðlG îvýðBßì .kôo þì oBíy úG óBùW ok úðBg 5000 RBðBßìA þuopG wýéK
BG ÿoBâqBu êýèk úG ó@ óAlðôpùy qBÒ@AooõzÞ òüApünK|Iýu@ÜÆBñì
úWok 40 BO ÿBìpuok þÇýdì RApýýÓO ÿApG Ao ïqæ ÿBøoAlzø ô QuA ûkpÞ
ÿæBG ÿBìk êídO ,p×¾ püq kApãýPðBu óBñÞBu úG Bìpâ Zõì BG úéGBÛì

.koAlð Ao kApãýPðBu úWok 30 .løk|þì
pSA pG óõñÞBO ÿkçýì 2010 ëBu qA ÿBøpùy ok úWok 30 ÿæBG ÿBìk
106 ëApPðõì ok Aõø ÿBìk þðBùâBð {üArÖA ô õPðoõO óõ`íø AkBðBÞ pãük åorG

.lðA|ûkAk Quk qA Ao kõg óBW p×ð 40

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G

ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì áôpPì ûpürWok þâlðq ëBu 29
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW ûpürW àüok þüBùñO úG úÞQuA ëBu 29 Rlì ,lüly óBÖõÆ àüqA wK þñKAs kpìpýK|#
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA .lñÞ|þì þâlðq ûkBPÖAoôk

(626)3-50-50-50 (310)274-7474 ûkBPÖAoôk ûpürW àü ok QuA ëBu 29 Rlì úG úÞ QuA ÿkpìpýK >þÞBuBâBð þìõÖBuBì<
lðBì ûlðq þüBu@ ûrXÏì oõÆ úG òýãíùu óBÖõÆ àü qA wK þñKAs úèBu 82 kpì òüA.lñÞ þì þâlðq
ïBíO .lýuo >ÿoBðBGõOõu< úÛÇñìok ûpürW òüA úG 1989 ëBuokôA.QÖBü ûpürW òüAok Ao kõgô

òüA ô ly ûoBK óBÖõÆ qA wK þÖõuBì ÿBø xBHè
òýPvhð ÿBø óBvðA lñðBì úG ûpürW òüA ok

.lðAonâ þì oBâqôo
óAqoBO þâlðq< ïBð BG ôA þâlðq óBPuAk
>ôqôpÞ ôoAõèA< ïBð BG þ¿hy ÈuõO >þÏÚAô

.QuA ûlýuo QHS úG
úð ,koAk þøApíø ò×éO úð ûpürW òüAokôA
ÿApG ôA .îèBu J@ úG þupPuk úð ô þÒAp^
ÿBø óBÖõÆ BG QuA oõHXì ûpürW òüA ok þâlðq
.lñÞ ïpð úXñK ô Quk ûlðrâ ÿBø úzK ô lüly
QuA òüA þñKAs ûkoõhèBu kpì òüA ÿôqo@ BùñO
Býðk qA lðAk þì }A úðBg ôA úÞ ûpürW òüA ok úÞ

.kôpG
Ao BXñüA îøAõg þíð< :lüõâ|þì þìõÖBuBì
.îñÞ þì QËÖBdì ûpürW òüAqA òì .îñÞ ápO
ÅpÏì ok BXñüA qA QÊB×c ÿApG Ao þâlðq òì
Ao BXñüA lñðBì þPzùG òì .ïA ûkAk oApÚ pÇg
qA ûpürW òüAok òì BìA lñðAlG ÜícA àü Apì ólíPì óBìkpì lüBy .îñÞ AlýK îðAõO þíð QÚô aýø
>.îPvø ûlðqpu ô ëBdyõg oBývG ô îñÞ þì ÿôpýK QÏýHÆ òýðAõÚ

41

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

ëk ok ô kpÞ {øBãð òývdO ûlük BG okBì QvðAk|þì ôA .kõG|úPÖBýð ôA ok lðAkpâpG ÿôo ôpukokoB^kóBìqú^õOúÞîñÞ|þìáokJõg
qA pOBHüq þvG úèBø Roõ¾ úÞ kõíð oApÚA àü ô lðBuo løAõg RkBÏu ZôA úG Ao ôA ôqo@ þðrG ëõâ þðAõO þíð Apƒì .ÿA ûkõƒu@ óBìq ú^
úG ôA úßñüA BìA lyBG|þì }pPgk pãük Roõ¾ ok úðAkôBW ÜzÎ BG ïCAõO þüBüöôo þâlðq òì BG koAk kõWô þéßzìpâA îupK|þìpãükoBG
kAk þíð óBzð êüBíO {ðAoBãPuAõƒg qA àý`ýø óôlGôkòüAJBhPðAóBýì,kõGløAõg}oBËPðA ÿAl¾ BG lüõð .îGBýG þéc ûAo BOoAnãG óBýìok
ôkõGûkAkeýWpOAoôqo@úzýíøêìBC OÿAúËdè QgôkolKúGAokõgIXÏPìûBãðôlülñglñéG
.QgBu|þì óApãð Ao ôA ôoõy úÞ þðBìq ,QèBvÞ óBìq ÿApG Ao }pvíø :Q×âô
lñéGô BHüq pPgk òüA qA «BñÆBG ûBã`ýøôqo@ kõƒG|úƒƒPƒÖBƒƒü {ƒƒøBƒƒÞ }kõƒƒWô ok ÝBƒƒýƒPƒyA ok lýñÞ|þì îðApãð óBO|ÿBƒø Ùpƒc BƒG Bƒíy
oõO püq Ao {ãðo þüBìpg ÿBøõì úÞ QìBÚ .QuAõg|þì .îñÞþíðþðApãðxBvcAïkõgúÞþOoõ¾
Ì×c ÿApG BìA lì@ þíð {yõg kõG ûlðByõK qA úÞ kõG ápdOpK ô Õõéy ÿpƒPƒgk ôqo@ úG kpÞ þÏu ô ly ÐðBÚ pøBÊ úG Qü@ ÿBÚ@
ok úðBíýí¾ô ïpâ AoôA óBðBíùýì óBýì ok pøBÊ ok Ao þâlðq .QyAlð ÿA ûpùG {ìAo@ô óõƒßƒu ôA BìA .QuA ûkpÞ ûBHPyA úÞ lñÞ îýù×O kõg þíýco úíýùÖ
.kõzâ ôA þüBHüq òývdO úG Iè ô QÖpâ }õÒ@ IWõìúýcôoòýíøô,kpÞ|þìõXPvWóBXýƒø ÿBÚ@IðBWqAúÞþñ×éOBGlüõðkõGûkpßðûBHPyA
ô }o@ BÚ@ ,kõg ûApíø úG òýÏì ÿBÚ@ ô îðBg |îøl×ø {hG
QynâõOþGú| ÞþüBøëBu
.lðA ûkoô@ Ao {íðBg pSA >Qynâ õO þG úÞ þüBø|ëBu< JBPÞ
úÞ koAk òO úG ÿoAõéy ô QÞ BüpýG ÿBÚ@ ôAoBPuAõgô klñHG ëkôqo@úGôA úÞ kõG ûlükpâ ô JApƒÇƒÂA oBƒ^k kõƒG|úƒPÖpƒâ Roõƒ¾ òýÏì qA þƒßü ôA .QƒuA >þƒíýco úƒíƒýƒùƒÖ<
okoBíÏì îðBg .QuA ûlýzÞ úz×ñG Ao ó@fpƒÆ ôA ûkAõðBg IðBW qA úÞ ôqo@ ëBíÎA ô oBPÖo .kkpâ .kõG|úPzâ þƒðApƒãð .QuA þðApüA óq óBâlñvüõð òüpO|ÙôpÏì
ûõð òPyAk }õÒ@ ok BG þâlðqApG ëBíÞ ôk òüA ô kõíð|þì Jõg ôA ûBãð ok kõG kôpÇì þðBíùì Iy ok QyAk îýí¿O òýÏì ÿBÚ@ koõì ok óôA .QuA ÜzÎ ôA oBS@ÑõÂõì
ok ô ûkpÞ kõg úWõPì Ao óBðBíùýì pËð {ß^õÞ kõG| |úPgBu oAkAô Ao lüõð RôB×Pì }pãð pOkôq ú^ pø ô koAkpG|òýìq }ôpÖ qAo qA ûkpK Ao Bì ú`ð@< :lüõâ|þì }oBS@úüBì|óôok
oôk úG kAqõð ÿByBíO ÿApG óBðBƒíùýì úÞ ÿA ûpüAk Ì×c ÿApG ô kpýãƒG {ƒýƒK ok Ao ÿoBßðBùñK îýí¿O ôA pâA .lñÞ Ñôpy Ao óBíPƒgBƒu ÿBñG þPÚô .QuA ÜzÎ ,lñÞ|þì òPyõð úG oAkAô
Bùð@ úG Ao {üBHüq ûõð ô klñg|þì lðA|úPvG ôA RBXƒð úƒÞ lƒñƒÞ þƒGBƒÚpƒÒpýuA Ao kõg ,{ìAo@ ô QgBG|þì ôpG@ lüõð QgBu|þì þéíÎ Ao kõg òüA lyõW|þì ûlñvüõð kõWô ok ÿrý^
.lýuo|þìpËðúGòßíìBðó@qA úÞ ÿoõÆ úG ,kAk|þì Quk qA Ao kõg þPvø ô lvüõñG úÞ lü@|þì kõWô úG ôA ok qBýð
.løk|þì óBzð QvüBG|þìBüúÞkõGûlýuoApÖó@óBìqëBc okQvüBG|þìôA.kõHðþâlðqúìAkAúGokBÚpãük òüA koõƒì ok .lƒñƒÞ ëBƒHƒðk Ao {ƒÖlƒø
koAnâ|þì oBñÞ Ao þuBßÎ òýGoôk Qü@ ÿBÚ@ óAkpâpu úzýíø ÿApG Bü ,løk RBXð Ao kõg ïlÚkAk|þìoApÚ{üBK{ýKòýÏìÿBÚ@úÞþøAo úíýùÖ < :Qƒyõƒð óAõƒO|þƒì ûlƒñƒvƒüõƒð
.lñÞ|þì RõÎk ÿB^ ólýyõð ÿApG Ao óBðBíùýì ô òüA úÞ kpÞ þíð oõ¿O ûBã`ýø .lðBíG þÚBG ôA úÞ QyAk Ao òvc òüA êÚAæ ûAo òüAô koAkpG lñvK|úìBÎ ÿBø|óBìo ûlñvüõð ,þƒíƒýƒco
ÿlÚ úñü@ ok Ao kõg BO lGBü|þì Q¾pÖ úz×ñG lèõO BG .lyBG oAõyk ûqAlðA òüA BO îýí¿O ûkAõðBg kApÖA àüBßü ÿBíýu ok lyBHð oõHXì óBýì ok JBPÞ7 òPyAk BG ÿô .kõG þðApüA
ôA úG lüõðokBì úÞ þüBHüq ÿpuôo .lñÞ ByBíO ok þèõdO ôA ïõ¿Ïì Roõ¾ ólük ô }pPgk úÞQvðAk|þì.kqAlðApüqúGpuûlñìpyôkpãñG ok 57 JçÛðA qA wK }ôpÖpK JBPÞ 47
þðq ôA qA lýLu þuBHƒè ûApƒíƒø úƒG ûkpÞ úülø {üApGAoÿpýâîýí¿OúÞkpÞ|þìxBvcAkõg úÞ|úPzâ|úPvGAôkõgûõðôxôpÎúGolÛð@}olK .QuA|ûkõG QupùÖ ó@ oAkkoõÞo ,óApƒüA
óq òüpOBHüq úèBøqA lÏG úÞ|úPgBuoBÚôBGô BHüq ú^ lýzülðA|þì kõg BG ô QgBu|þì pO oAõyk ÍBdèqA }lðqpÖô óqô kpÞ løAõhð Bøo Ao Bùð@ ,úðBðq ÿBøôqo@ ô Bø|xpO ,êDBvì óBƒýƒG
óAkpì úÛéc ok }o@ ,lü@|þì oBíy úG wéXì ?lñßGlüBG wKô QÖpâ lñøAõhðoApÚ BñãñOok þèBì òßíO úéEvì úG úWõO ô RBuBƒvƒcA ok ÝApƒÒA
AlýK úzülƒðA ëBƒXƒì ô lGBü|þì BùñO Ao kõg |rýì ,QyAk pËð ok Bíø úÞ þPÎBu xCAo ôA ô kkpâ|þì }õìApÖ rý^ úíø ëBu lñ^ qA .kõG ÿô oBS@þâtüô qA òPuõýK ô þüAlW
lðoAk îø úG QHvð úÞ|þìApPcA ô ÜéíO .lñÞ|þì úÞ Bø óBíùì kôoô BG ô lükpâ þüApünK ûkBì@| .kpýãG oApÚ Bùð@oBñÞ ok îø qBG lðAõO|þì óAõñÎ BG Ao kõg JBPÞ òýƒèôA þƒíƒýƒco
úÞ lðAk|þì þGõg úG .QuA úWõO IèBW {üApG þðBíùì lðkõG ûBƒâ@ óBƒzOõƒÎk QƒéÎ qA þãíø úz×ñG ÿoôAk kAk|þì JAnÎ Ao ôA úÞ ÿrý^ pzPñì 1369 ëBuok þPhHyõg úG QzâqBG
kõñzg òýÏì ÿBÚ@oõÃcqA óBüBÚ@qA àý`ýø pøAõg úèBø .lükpâ qBÒ@ þíuo Roõ¾ úG QyAk|þìQuôkAoôqo@úßð@BG.kõGôAkoõìok pzPñì ô Qyõð óBìo óAõñÎ 23 ÿô .kpÞ
wéXì IcB¾ úÞ lüõð pÆBg úG BìA lñPvýð BG RôB×Pì þOpýu ô ÝçgA úÞ lüõð pPß^õÞ úz×ñG RôBÃÚ úG QHvð QvðAõO þíð BìA ô klÏPì Roõ¾ úG Bø|ó@qA ÿoBývG úÞkpÞ
BùñƒO úð Ao ôA oõÃc ô ûkpÞ oBýPgA Rõßu QuA BìA QíýÚ óApâ þuBHèok QyAk }pãükpøAõg lñíOkBÏu Ao kõg ôA oBñÞ ok .lyBG RôB×O þG þíýco .lýuo klXì NB^ úG þKok|þƒK
úÞ lðqBu|þì kõíðAô óBñ^ úßéG lðA|úPÖpünK .lykoAôúÞkõGÿkpÖòýèôAûkBu úz×ñGqA kõy IWõì lðAõPG úÞ þHýÎô kõG|úPÖBü úÞúPyõð óBÞkõÞÿApG Ao ÿoBS@òýñ^|îø
B×¾ô ØÇè }pPgkôôAoõÃc óôlG òƒzƒW
>.QuA ûlýupð NB^ úG ïAlÞ|aýø
.QyAk løAõhð
òüA úG Ao }o@ Bùð@ oBßy@ ÿBø Õôok óõ^ Qü@ÿBÚ@þðBíùýìqA {ýK Iy #
ô ôoôk lðAõO|þì lc ú^ BO óBvðA úÞ QýÏÚAô qA BO lì@ûõð oAlük úG |úPynâÿBƒø Iƒy
Bü@lzülðA|þì kõg BGô lðBuo|þì ,lyBGoBÞBüo Bíýuok .lñÞûkõu@pÆBg >lñHèk< Qìçu
îøqBG kõHð Qñ߃ìô ëBƒì ÿAoAk òýÏì ÿBÚ@pâA lük þ¾õ¿hì þãP×y@}pvK RBÞpc ô
ÿBÚ@BG úvüBÛìok ?kõGoAkoõgpG ïApPcA òüAqA þP¾pÖ ok QÖBýð ó@ÿApG þ¾Bg QéÎ úÞ
ô lGBü|þì ûly pýÛdO ÿkõWõì Ao }kõg ,òýÏì kAkoApÚ IÆBhì Ao lüõð koô@Quk úG úÞ
þPuAo Bü@ úÞ lü@|þì kõWô úG {üApG ëAõEu òüA
!?QuA ûly óõGq ô QýíøA þG olÛð@ QÚAl¾ ô :lýupK ô
òüA ,lýüBìp×G|êýì ly kpu óBPüB^ - JBPy QOBÞpc ô þuo|þì pËð úG óApãð
êGBÛìokô koô@|þì kõg úG Ao }o@ÿB^ RõÎk úÞ koAk kõWô þ¾Bg koõì Bü@ QuA kõè@
BG JõXdì ô ïAo@ úÞ lñýG|þì Ao úz×ñG {üôo þívHO ókoô@BG kpÞ þÏu lüõð ?ûkpÞ QðApãð
koAk QƒüBƒßc ëBƒýg þƒâkõƒu@ qA úÞ þívHO óBñýíÆAôA úGô kqBu Ùpdñì AoolK òøm IèpG
ÿApG ô koAk|þìpG Ao óBXñƒÖ }o@ .ûkBƒPvüA qA|úPhýì@ þüAl¾ BG ô Qvýð óApãð úÞ|løk
ûlðAo óBGq pG pâA lðAk|þì úÞ|þìçÞ qA qApPcA
úG ûBãð lðAôk løAõg {Ooõ¾ úG Ao óõg kõy :Q×â óBXýø
pßzO úðõâAõXƒð þüAlƒ¾ BƒG ô kqôk|þì ÿA úÇÛð ô ëBdyõg þéýg wßÎ pG ,îPvýð óApãð
þñÏì úÞ kõy|þì ûBãðôk úWõPì óBùâBð .lñÞ|þì
:Q×â ô kAk óBßO pu }olK .ïoAôlýìA
.lñÞ þíð áok Ao ó@ ô îðAk|þì Ao ÿkBy ô þðApãð RôB×O òì
úG ûoByA BG ôqo@ô lüõð úÞ lñýG|þì úËdè àü
44

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
45
qAxBíPèABGúÞkõG}pvíølüõðÿAl¾,Al¾ wÞ}kõgrWkoAkòýÛüúÞlñP×âÿrý^îø
Aorý^úíøôlñÞRõßuúÞQuAõg|þìþvÞ ûoByA òüA ïõù×ì .QuA ûkõHð ó@ løBy ÿpãük
.koBLvGôAúG lðæõHÛGkõgúGQuAõg?lyBGQvðAõO|þƒìú^
ûpXñK QzK úG Ao kõg óAqpè ÿBø ïBâ BG ÿApG BùñO ô ûkõHð ûoByA òüA ok ÿqAo aýø úÞ
ÙpÆ kAk þíð ûqBWA ÉBýc þßüoBO .lðBuo qA úÞ þuBvcA BìA|úPÖpâ ïBXðA òhu qA qApPcA
lý×u xBHè BùñO ,løk ÀýhzO Ao êGBÛì wc àü ,kõG ûly kBƒXüA ôA ok ûoByA òüA
þíÞ pâA QvðAk|þì .lük|þƒì Ao }pvíø IƒWõƒì úƒÞ kõƒG ûlƒññÞ rEízì ô oBXñøBð
kõg ûBãñýíÞok .ly løAõg ûlük kôpGpOõéW lükpO oB^k ô lðAkpâpG ÿôo QÎpu úG lükpƒâ
lüõðIÆBhì,Al¾òdƒèqAkpÞþÏuôkBPvüA .kkpâ}pvíøúGlüõðÿoAkBÖôúGQHvð
õãP×â òüA QvðAk|þì «BñýÛü úz×ñG .luBñzG Ao .kpýãG pËð püq Ao ôk ó@ úÞ ly ôBßXñÞ
ok .ly løAõg îPg úüpâ úG úìAkA Roõ¾ ok kõgô lýñy|þì Ao úz×ñG þâlðqok ÿpÇg äðq
ÿAlƒ¾úƒzƒ×ƒñƒGlyîÞBcúÞþøBOõÞRõßu ôA þâkAõðBg óõðBÞ koAnãð QvðAk|þƒì ïrƒéì Ao
úÞ QgBñy Ao òýÏì ÿBÚ@ úðõâAõXƒð ô ïAo@ .kkpâ óApüô ô kqõvG QðBýg {O@ok
:Q×â ô lðkoô@ ïõXø }rÓì úG þðõâBðõâ oBßÖA
lñ^ õO úG pâA òì .}BG Èévì Rkõg pG okQÖpâîýí¿O{O@òüAókpÞ}õìBgÿApG
õO .QuA ûlüBÖ þG|îølG Qéùì îø pãük qôo ÿBKlñÞBÂBÛOôqo@qAxBíPèAôrXÎBGQüBùð
òì úG Ao|òýìq úÞ þüõãG RolK úG lüBG ûqBWA ô lzßG óôpýG úz×ñG ô lüõð þâlðq qA
Ao kõg ØýéßO lüBG òì ûpgæBG . ÿA|úPgôpÖ úìAkA Ao kõg oBG RkBÏu þâlðq ôk ó@|løk
,Q×â úðBvíPéì òdè óBíø BG lüõð !úð Bü ?îðAlG .lñølG
îøAõg AooBÞ òüA AkpÖ úÞ òÞoôBG Q×â îøAõg úÞ Ao Bùð@ BO ly lñéG îýí¿O òüA ëBHðk úG
.îñÞJApgîøAõgþíðAoIzìAÈÛÖ,kpÞ lðkõG ûly ZoBg òèBuqA óApãük îz^qAoôk
:Q×â úÞ ly lñéG òýÏì ÿBÚ@ ÿAl¾ .lGBýG
îýøAõg}õgôkpøAoIzìAJõgoBývG ÙpG úíø ó@ kõWô BG óBPvìq ÿBìpu qõu
ûkAk ëõÚ úÞ òßð }õìApÖ BìA .lðAonâ qAoBßHüpÖ óBvðAôk ó@úÞ kõG ûlükpãð IWõì
ô QÖpâ kõg úG ÿkBy äðo lüõð ÿAl¾?ÿA úGòPÖoÿApG}[email protected]ñðBíGqBGpãülßüRBÚçì
óAõO úz×ñG .ïpßzPì kpƒÞoApƒßƒO îøpu QzK ôk úG ûpXñK QzK qA ô QÖBýð ÿA úðBùG ÉBýc
þèlñ¾ ÿôo ,kõG ûkAk Quk qA Ao ókBPvüA lðlðBuo|þì ÉBýc ÿBùPðA úG Ao kõg úÞ úüBu
lyBGûkoõgpýyúÞó@óôlG}pPgk.Qvzð þðBzýKpGAoÝpÎJApÇÂAôûoõzèk.Qvüpãð
lüõðúÞkõGþüApWBìú^òüA.kõG|úPÖoJAõgúG þíðô kpÞ|þì þã×g xBvcAô kõG ûlðBzð }A
ú^ ôA qA ?kõG|úPgBu pýÛc ô kpg úðõâ òüA Ao ÜüBÚk òüpPùG ok ÿkpì lñÞ ëõHÚ QvðAõO
úG óAoBßHéÆ lñðBì òýÏì ÿBÚ@ úÞ ûkqpu þéíÎ AookûpýãPuk.lñÞQðBýg}pvíøúGþâlðq
þPhHyõg ÿBøqôo Bü@ .kAk|þì ïõOBíýPèôA ôA ó@ ókpßð Bü ókpÞ qBG óBýì ô kpzÖ {Puk ok
?QuAûlýuoóBüBKúG}A úƒÞ òƒýÏì ÿBƒÚ@ ïAlƒðA ûløBzì BG .lðBì kkpì
lük Ao úèBø ô QyAkpG pu ok óly qBG BG ok ô lýzÞ ÿA ûkõu@ w×ð lükpâ ÉBýc koAô
úG Ao kõg ÿlñhHè BG ôA .ûlì@ {èBHðk úG|úÞ îvHO ô lülñg kõg úzülðA úG ëBc óBíø
JAõg ákõÞ úG ûBOõÞ þøBãð BGô lðBuo úz×ñG ok òýÏì ÿBÚ@ oõÃc BG koô@ Iè pG þPüBÂo
løAõg|þì olK?þü~A|þíð Ap^ lýupƒƒK ,úPÖo ôk ó@ úÞ ÿpývì óBíø ókõíýK ô ÉBýc
kõg úG úz×ñG .lƒñƒÞ ApƒWA Ao ÿoAnƒâ ïBð îuApì oB^k úÞ ly BÛèA ôA úG pßÖ òüA lðkõG|úPÖo
úãð þ×hì ok þÏu þÏñ¿O ÿlñhHè BG ô lì@ þðBvðA {Puôk ô|úPzâ þüBXGBð òÊFõu
JAõg ïpPgk Q×â ô kpÞ kõg ûôlðA òPyAk .koAkpG ïBâ BÇg ûAo ok úÞ Qvýð
úèBø .kõƒy oAlƒýƒG BO îñÞ|þì pH¾ òì ô QuA ###
ÿqBýð wvðpK úG :Q×â ô QÖpâ Ao {Puk ô óBðBíùì ûlñg ÿAl¾ BG àüqõì ÿAl¾
.îüôpGBýGQvýð ÿõG BƒG óõƒâBƒðõƒâ ÿBƒøpƒÇƒÎ úƒdüAo
úz×ñG lðkpÞ|þì ápO Ao ÝBOA ôk pø þPÚô Õõéy þÇýdìô|úPhýì@ok ؃éPhì ÿBøoBãýu
ûkAkúýßOúèBøÿôqBGúG ,QyAlðòPÖoûAoóAõO óBWokBì.kõGûkoô@kõWôúGw×ñOêGBÚpýÒô
kõg þñýãñu ,QuA|úPvg úßñüA óAõñÎ BGô kõG ïõívìú`GÿApGAõøòüAQ×âúz×ñGúG|þìAo@úG
ô }õgpu óBðBíùýì .kõG ûkpÞ êýídOôApG Ao úG úz×ñG!òÞ ZoBg BXñüA qA Ao ôA QuA ûlññÞ
kByolÛð@åorGolK.lðkõGõãP×âëBcokkBy ïlÚþPÚôlükpâZoBƒgÝBƒOAqA ókAkpýyúðBùG
oAp¾A BG ô lýgp^|þì kõg oôk úÞ kõG ÿAõø ô Rõßu qA QyAnâ }pPgk ÝBOA úG
{ÖoBÏOôAúÞAoþñüpýyóBWokBì QuAõg|þì ûBãð QÎBu úGô lýzÞ þÛýíÎ w×ð BXð@ áBK
lyUÎBGåorGokBìÑBñPìA.koõƒhƒG,kõGûkpÞ ÿAl¾ úÞ kpÞ ókAk pýy ûkBì@ Ao kõg .kpÞ
ok Ao þñüpýy ô lGBýƒG Ao Bƒíƒø åorƒG olK úÞ þüAl¾ .kõíð IéW kõg úG AoôApËð þüõãP×â
.koAnãGôAóBøk þíÞ.kõHðxBíƒPƒèAúGQøBHyþGlýñy|þìúÞ
koAk úìAkA òüA ,lüqpè kõgpG óBùâBð ô kpÞ QÚk pPzýG

ûõÞô jApÖ ÿBø Qykô ÑoArìô ûkBW kAlPìA úG ?ÿA|úPÖpâ ûqôo Ap^ - óApùO úéXì
úéíW ç¾A úÞ þüõâ ,Qvüpãð|þì lñéG ÿBø IüpÒ ô IýXÎ RæAõEu qA úÞ|úPypÖ -
ûlyóõñÞBOBü@:kAkúìAkAûlýñzðAopøAõgpg@ þíð ô kõG ûly IXÏPì QüBùð þG pøAõg AløqA ÿA|úPyõð
BG ókoõg AnÒ løBy ÿoAk ûqôo ïBãñø úÞ QuA ÈuõOÈGoþGRæAõEuòüAQéÎú^úGQvðAk
úG BGo }õø þGBHÞ ÿõG BG þyBG þvƒÞ ÿBùPyA iuBKIXÏOôlükpOBGkõy|þìfpÇì}pøAõg îPvýG {hG
úÞ|þìBãñø pâA æõ¾A ô lyBG ûkoõg QìBzì óBíø úG ,óBW pøAõg QuA ïõéÏì Jõg :kAk
úÏÇÚ àü ÿõPdì JBÛzG àƒü þPvø ûqôo ïBXðA þñÏü ...lüpýâ|þì ûqôo Bíy úÞ QéÎ òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
jpu þñýìq Iýu ô ûríyõg ô oAlG@ àýPuA óly àükrð Alg úGô RkBHÎô þñük RAoõPuk wüolO òí BÂo ô|úPypÖ úÞ îPyõð
ûpƒÞ ok äƒðoBƒãðo ô ÑõƒñPì RBXürHu ô ûkpÞ «BÏÚAôþèôólýzülðAApƒÛƒÖôóBãñupâúGpPzýGô BG óApùO óApPgk ÿBø óBPupýGk qA þßü ok
ÿõPdìþÖpÊBGrýãðApGBùPyAôûlƒyûkAkQƒ×O ÿAûlñgBGwLuô!?lýñÞ|þìþHýXÎëAõEuú^ ô lññÞ|þì ZAôkqA ô lðõy|þì Bñy@ îø
þøAõgú^lðoAnãGQéGBƒÛƒìûríyõgûõýìpuk ô QuA óBÃìo ûBì lƒñƒßƒð :kAk úìAkA þÎõñ¿ì qA wK.lðõy|þì pPgk lðqpÖ ôk IcB¾
?ÿoõhGAoBùð@úÞÿõy|þìúuõuôBü@?kpÞ BO lýñÞ ÿoô@kBü îýÛPvì pýÒ lýøAõg|þì Bíy BGô klñG|þìp×uoBG óApüA ÑBÂôA þðõâpâk
J@ ô ïõzG úuõuô úÞ QuA òßíì úéG - ?ïpýãG ûqôo ûpgæBG óAôApÖ ëõK ô QÚô Ùp¾ ô Qícq
úÞ kôpG ïA úéÞ qA }õø ô lPÖBýG ûAo îðBøk QuAo Qíu ûpXñK qA úÞ þèBc ok ûlñgpÖ wè úG Ao kõg "xpHÚ" BÞBðoæ ÜüpÆ qA
ólðAonâ qA wK ô lñðBuo|þì wéXð@
þÿâolBðùqG|J{BhPÖG@ ÿApG þGõg êÒBzì RpWBùì úýèôA Rçßzì
lðpg|þì ÿA úðBg ,lññÞ|þì BK ô Quk kõg
ô kõg ÿApG Ao ÿA ûkõu@B« PHvð þâlðq ô
| 22 qA wK BìA lðoô@|þì îøApÖ óBzðAlðqpÖ
pãük ÿkpì óBùâBð þüõyBðq þâlðq ëBu
kõy|þìpøBÊ þâkAõðBg wßÎ JBÚ òüAok
wK|úPypÖô lüBGo|þì|úPypÖ qA òükô ëkô
úG| kõg xBvcA BG òPÖo oBXñéÞBø Rlì qA
þâkpvÖA oB^k Ñõñíì ÜzÎ òüA pÆBg
ô pøõy úÞ þüBW BO kõy|þì þcôo
{üõg ëBc óApãð Ao {ðBýÖApÆAô óAlðqpÖ
qA ÿqôo lñ^ pøõy kBùñzýK úG BñG ô kqBu|þì
pøAõg ólük úG ô kpýâ|þì þ¿gpì àðBG

.kôo|þìõPñìApÞBu úG }pPâorG
þÛzÎ BG ôA wßÎpG úÞ ÿpøAõg
ô ûkpÞqBÒ@Ao }A þüõyBðq þâlðq lüly
úÇGAo þüõyBðq þâlðq ëBu | 40 qA wK
}pøõy BG þüBHüq ô pünLèk oBývG úðBÛyBÎ

...| óBPuAk úìAkA àñüAô QyAk
###

ôkpøô Qynâ Rõßuok þðæõÆ ÜüBÚk
kõgoBßÖApýuA úðBâAlW ïAlÞpø îøqBGpøAõg
Ao Rõßu ûlñgpÖ QüBùð ok ú߃ð@ BƒO .lƒðlƒy

:Qvßy
?ÿA|úPÖpâ ûqôo óõñÞBO Bü@|úPypÖ -
ô Qvüpãð }pøAõg úG IXÏO BG|úPƒypƒÖ
ûqôo îø RApÞ úG ,óBW pøAõg|úPHèA :kAk iuBK

?Qvý^ óBOoõËñì ,ïA|úPÖpâ

46

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
47
óBìqpìBýG AlgokBìôolK BG BÂoô òìô lýíc Ao BøAnÒ pg@ ûom BO ô îzßG õéW Ao JBÛzG
óõW BÚ@ô lýícô îükõG|úPvzð úðBg óAõüAok .ïoõhG
qA þPéì pâA :Q×â lýíc ,lðkpÞ|þì QHd¾
Q×èBhì îéÎ lyBG þÂAo {Pìõßc ô {Pèôk ?koõg þøAõg Bü@ -
wK ,lñÞ þíð JçÛðA ô kqApÖA þíðpG ó@ úýéÎ pG ...úð -
êTì Ao úÏìBW òOoôpì úG úÏìBWok þüBøkõHíÞ
ô Jõy@ úG Ao þPéì|úPÖo|úPÖo ô koõg|þì úðBüoõì ?þyBG úñupâ þéýg pâA þPc -
Qèôk ô úéÂBÖ úñülì ëBHðk úG ô lzÞ|þì JçÛðA îøAõhð îyBG úñupâ îø þéýgpâA þPc -

.lðq|þì êíÎúGQukpPùGþPìõßcô .koõg
BG ô lüpK }pøAõg Ùpc óBýì ûlñgpÖ ?koõg þøAõhð Ap^ -
úG þPéì úÞ îülük ...úø :Q×â ÿlñgqõK pøAõg QuAo ô M^ RæAõEu qA þíÞ|úPypÖ
oBíÚ òüA ok úðõã^ ô QÖo úéÂBÖ úñülì ëBHðk þG ô þH¿Î þíÞ þñdè BG kõG ûly úÖçÞ

.ly óBíýzK ô QgBG þGçÛðA :kAk iuBK úé¾õc
þH¿Î úíýð þñdè ô þãé¾õc þG BG |úPypÖ lüBGô îPvø ûqôo óõ^ ,QuA îévì Jõg
óApüA óõñÞA Bì UdG óBW pøAõg :kAk iuBK ô ïkõg ëBýìA pG ô îñÞ Ì×c Ao RkBHÎ ïApPcA
Ao óBvðA,BøkõHíÞúÞQuAòüABìUdG,Qvýð ûqôo úðpâ ô îñÞ úHéÒ þðBÇýy ÿBø úuõuô
pãük þüBW ok Ao {üBø|úPuAõg BO lññÞ|þì oAkAô w×ð.QyAk løAõhð| |þìõù×ì ô BñÏì òPÖpâ
þG .lñÞ óApHW ô lüõXG pãük þÛüpÆ úG ô kõg ëBýìA pG lðAõPG óBvðA úÞ QuA òüA ûqôo
Ao ôA lyBG þÂAo }lñìoBÞ qA þvýDo pâA lükpO .kõy IèBÒ úuõuôpG ÿõÚ ûkAoA BGô lü@ ÜDBÖ
pâA rýð QHvð óBíø úG ,lñÞ þíð ZApgA |úPypÖ Roõ¾ úG úÞ þèBc ok ûlñgpÖ
ô ëBdyõg {výDoô }oBÞ êdìqA ÿlñìoBÞ úÞ QuA þGAõW óBíø òüA :Q×â Qvüpãð|þì|
þíðpG lülW oBÞ òPÖBü kl¾ok ,lyBG þÂAo
,QuA òýíø rýð þüõyBðq þâlðq ,lü@ .ïõñzG îPuAõg|þì
ókoõg rýè ô {ðly Qvu UÎBG {üBøkõHíÞ ô ëAõEu òüA qA óBOoõËñì óBW pøAõg þèô -
úðæõXÎ ûlñgpÖ .kõy|þì òýÖpÆ qA þßü ÿBK
?Qvý^ koõì þG ÿBø JAõW
:Q×â ô lüôk }pøAõg Ùpc óBýì îø þüõyBðq þâlðq úÞ QuA òüA ïoõËñì -
ok õO ?þüõâ|þì òhu þüBøkõHíÞ ú^ qA lÛPÏì ó@úG lüBG úÞ þOkBHÎ ,QuA RkBHÎ êTì
úG ÿkôq úG úÞ|úPynâ ëBu |22 BÂo BG úÇGAo ÿBøpuk ô BøAnÒ êGBÛì ok ô þyBG lñG ÿBK ô
ú^ QyAnâ lýøAõg ïlÚ ëBu |23 úðBPu@ ô kõzð Qvu QüBK äðoBãðo ô ûríyõg
QHd¾ ó@ qA çHÚ râpø úÞ þPyAk ÿkõHíÞ
úÞ Ap^ ?kõHð ÐéÇì ó@ qA wß`ýø ô ÿkõG ûkpßð .lü@ ÜDBÚ õO pG úuõuô ÿoAnãð
ÿA ûkpÞ Ao þüAnÞ ÿBøkõHíÞ ó@ úÏÖk àü ç¾A ?lýðq|þì Bø Ùpc ú^ óBW pøAõg -
ÿA ûkpÞ Ao ûoB`ýG ÿBÂo ô óBíTÎ òøApýK ?lðoAk pãülßü úG þÇGo ú^ ÑõÂõì ôk òüA
pG óly IèBÒ ô þðBÇýy úuõuô úéEvì
?Rkõg þâlðq pâ úXñßy úÞ QuA òüA úéEvì ,Qvýð w×ð ô RçüBíO
pøAõg BG ókpÞ UdG qA pãük|úPypÖ ô ûlýDApâ ÿkpu úG BÂoô òì þüõyBðq þâlðq
òì :kAk iuBK QýðBH¿Î BG kõG ûly|úPvg {Puôkpãük úÞ þvÞ BG Qvýð oõHXì óBvðA
rýð Ao BÂo ô ïA ûkpßð óBíTÎ òøApýK Ao ÿrý^ Ao BÂopãük òì .lølG úìAkApíÎpg@BO koAlð
,îølG óBzð Bíy úGõük Roõ¾ úG îøAõg þíð þüõyBðq þâlðq úÞ QuBø ëBu ,ïoAlð Quôk
ô òýíø ïA ûly oArýG ô|úPvg ôA BG þâlðq qA ÈÛÖ ,QuA oô@ ëçì ô QgAõð àü ô óBXýø þG Bì
koõì òüAok îøpãük ?lüly þÂAo æBc .wG ôA BG pãük ,ïpG þíð Rnè BÂo kõWô qA pãük òì
qôo ó@ Ao óBíüBø Ùpc Bì ,ïoAlð þTdG Bíy BG ÿõG qA þPc îüõãG úðõã^ .îPvýð ëBdyõg
îylñ^ }A þGAõg êÓGqA .ûlì@ïlGrýð {ðlG
.îükq Bíy úðBg ok
JçÚ îø úG Ao {Pukôk óBPzãðA ûlñgpÖ .îñÞ {éídO îðAõO þíð pãük ,kõy|þì
úG ókq þéýu qA BO koô@ oBzÖ Bùð@ pG ô kpÞ qA Bü þPyAk Ao QèBc òüA îø çHÚ Bü@ -
ÿA ú^ôpÚ óAlðk ,lñÞ ÿoAkkõg|úPypÖ Roõ¾ úG QHvð ûly AlýK ûpvK òüA úéÞ ô pu úÞ þðBìq
Èévì {GB¿ÎA pG BO lýzÞ þÛýíÎ w×ð ô QÖo
ô þPyok BG Ao|úPypÖ þPyok iuBK ô kõy ?ÿA ûly ÿoõÇñüA Rpøõy
ÿA úýðBS lñ^ qA wK ûBãð@ ,lølð Qðõzg ïkõg ,îPyAk Ao QèBc òüA çHÚ îø pâA -
,ÿoAlð þÖpc òì BGõOpâA :kAk JAõW Rõßu ûkpßð ØzÞ kõg ok êÚAlc Bü îPvðAk þíð
kBøpÖ ÜzÎ óly AlýK BG úÞ QuA Quok .ïkõG
.ïoAk Ùpc õO BG òì þèô óBW|úPypÖ Ao QèBc òüA îýâlðq ok ûpvK òüA Bíy ëõÚ úG Bü
lýyBG òEíÇì þèô ïA ûkpÞ AlýK BÂo úG QHvð
koAk úìAkA pK pãük ÿkpì ÜzÎ Ao {üBW kõHð þDçg pâA
,Bíy kõg|úP×â ëõÚ úG .kpÞ þíð
òýÞp^ þéìk lñðBì þâlðq ÿBøkõHíÞ|þìBíO
ïkBü .kõy|þì qBG }pu þüBW àü qA ûpgæBG
ô Bíy JçÛðA ëôA ÿBø ëBu qôo àü lü@|þì

óApùO úéXì

ëôA {hG|

Jôpzì xçýâ àü BG òì pvíø #
áok Ao úÏWBÖ ÜíÎ ÿqôo òìô kpÞÑôpy
ôA ô úPynâ oBÞ qA oBÞ pãük úÞ ïkpÞ
þì àíÞ ôA úG lüBG .kõG ûly þéßèA
ïAkqA AoôA îPvð|AõO þì úðõã^ BìA ,ïkpÞ
?!îøk RBXðpâúuõuô óBÇýy òüA
BK BGô ïkpÞ þèBg òýìq ÿôo Ao úèBGq êÇu|
þèBg ÿBø úzýy ëBHðk ô ïkq îø úG Ao Bø ëBÓy@
úÞ ïlýíùÖ þì ûAo òüA qA BùñO .îPzâ þßvüô
Jôpzì ÿpÇG lñ^ úP×ø ëõÆ ok >QükA< îðq
þì ú^pâ .QuA ûkpÞ þèBg kõg ïõÛéc ok
ê¾AqA þíýð ÈÛÖ þèBg ÿBø ÿpÇG òüA îPvðAk
oBS@ ókpÞ óBùñK ok îÞ îÞ >QükA< ô QuA
úýÛG ô QuA ûly pøBì kõg ÿoAõg Jôpzì
óBùñK þDBW úðBg êgAk ok Bü ÕBG ok Bø ÿpÇG
.lðA ûly
àü p×u qA ûqBO òì ô kõG p¿Î úÏíW
|!Bì úðBg óBÇýy pøîéÓyÿBÃPÚAúG.ïkõGúPzâpGkõgÿA|úP×ø
pg@ êýÇÏO qôo ôk ÈÛÖ ô ïkõG p×u ok úP×ø
òì ókõG oôk lüBy .ïlðAonâ þì úðBg ok Ao úP×ø
úG óBu@ ô êùu oõÆ òüA Ao >QükA< úðBg qA
.kõG ûkAk Ýõu êßèA óBìAk
BO ïkq îñülèAô ërñì úG îø ÿpu úðBg ûAook
krð kõG|úP×ø ôk úÞAo >BñýO< óBì úèBu oBù^ pPgk
úÞ Qvø ïkBü Jõg ,îñýHG kpÞ|þì þâlðq Bùð@
úG úÞ kõG ûkpÞ oAp¾A òì úG {ýK úP×ø BñýO
úðBg úG Ao ôA ,}okBì ëBc óly Jõg Ädì
ëBcqAòìólükÄdìúGîøoBGòüAô îðAkpâpG
þèBc ok wLu .ïlðBGAõg pPvG ok ô ïkoô@ok ?Qvýð wG qôpìA ÿApG ,QükA - >QükA< .ïly úðBg koAô IÛÎokqA .lüqô|þì ëBdyõg JAõW úÞ òüAqA òìô lýupK }okBì
þì oBzÖ ïrÓì úG õu pø qA ØéPhì oBßÖA úÞ ô lýzÞpu Ao óAõýè òì ëAõEu úG BñPÎA þGôA þuçýâ ô kõG ûkq úíOBHí^ úðBgrLy@ rýì QzK ïkõG îðq ÜyBÎ úÞ ïkõg ô ôA ÿApG ÿA ûlññÞ
ÿpÇG àü úG QÚk úG ô QyAk Quk ok Jôpzì
.ïkoõg Ao ïp¿Phì ïBy lðkoô@ :Q×â úðAlýÚ þG ûBâ ó@ lñéGpu lük Apì þPÚô .kõG ûkq ëq þßvüô þèBg .ly ûkpzÖ îHéÚ ,îPyAlð
### lüBG îø õO .løk|þì þGõg xBvcA QùG - qA Ao Jôpzì IzìA îPvðAõO þì pâA
:Q×â ô kpÞ oBýzø Ao ôA ô îñÞ oôk >QükA< xpPuk
qBÒ@ ïkõg QÚBíc àü BG úýÃÚ òüA ïBíO .þñÞ {ðBdPìA .ïkõG QñPzâpG pËPñì - ólük úG îø BG AkpÖ kõG òßíì lüBy ,ïoAlùãð
>QükA< úG Ao þßvüô xçýâ òýPvhð òì .ly QÎBu ,îPgAlðA ÿoAõük QÎBu úG þøBãð {ðBíz^ô kpÞ þì AkA ûkAoA þG Ao RBíéÞ BñýO ólük lýìA QyAk óBßìA ô îüôpG >BñýO<
.kõG ûkrð Jôpzì úG Iè ó@qA êHÚ BOôAô ïkAk ÿoAlÛìô BýGõè þÆõÚ àü ,kõG úPynâ {y qA :îP×â ô ïlýuõG Ao {ýðBzýK .QyAlð þPèBc Bü ô lñÞ oõW ô ÐíW Ao kõg >QükA< kõy UÎBG
ûlük .ïkõG úPÖpãð ÿlW Ao Jôpzì râpø òì BG Ao Iy îPÖpâ îýí¿O ô ïkpÞ AlýK úv×Ú ok óBð þÚBG þÏýHÆ ëBc ok ûBOõÞ þOlì ÿApG îÞ Quk
ô lðoAlð Ao Jôpzì QýÖpÊ Bø þÃÏG úÞ ïkõG ÿApG úÞ ïkõG ó@ qA pO úPvg .îñÞ pu Bø óBíø .QükA ïçu -
îø úG îèBc ó@ ólýyõð qAoBGôk þßü îø ïkõg þßvüôúýÛGwLu,kAkóBßOAo {ðAõýèôA .lðBíG
úzýíø óBPuôk ÐíW ok óõ^ BìA ,kõG ûkoõg .ïôpG óôpýG AnÒ ókoõg þìAo@ úG .kpÞ þèBg ó@ok {ÏOpì óBPzãðA BG Ao ÿpu kBG ô QÖo þì þßüoBO úG ôo Aõø
Iy þðBíùì ok ,ly þì ÙoBÏO îø Jôpzì BK qA îÞ|îÞ Ao QükA ,xçýâ òüpg@
Ao {uBHè ô ïkpG JAõg ÝBOA úG Ao ôA .koô@ok :ïkpÞ ë AõEu 48

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
49
rýì ÿôo >QükA< ô lñÞ|þì úüpâ ô QuA îPvðAk þíð ô ïlüpg þßvüô ÿpÇG àü lýÎ
|!QuAûkBPÖAêÛÏüæôQvìúðBgrLy@ úG Ao óBÇýy ,þèõíÏì pøBÊ úG oBÞ òýíø BG úÞ
úG ô ïlðBGAõg JAõhPhO ok Ao >QükA < ûAo {üõg úðBg
ó@qA ô ïkpÞ rýíO Ao úðBgrLy@ô ïkAk AnÒ >BñýO< .ïA ûkAk
úG kBPÏì QükA .ïkpG þK úÏWBÖ QíËÎ úG BW þß^õÞ þðBíùì Bì ,lýÎ Iy ,ëBuoBK
ÿpÇGúðBgrLy@oBñÞôúyõâokôkõGûlyêßèA ok úÞ Zôq àü ô Quôk lñ^ qA ô îükAk
òì jo úG Ao kõg ÿA ûlñHüpÖõdð úG þèBg ÿBø ó@ .îükpÞ RõÎk lñPvüq þì Bì þãüBvíø
.lðlýzÞþì þéßèApýÒ ÿBø úGByõð ô ûõùÚ îø ÿoAlÛì Iy
pø ïkpÞ þÏu .kpHð îGAõg eH¾ BO Iy ó@ qAÿAûlÎîýPvðAkþìóõ^îükõGûlükáoAlO
ûlðAõg Bü ûlýñy îvýéßèA koõì ok úÞ Ao ú^ þâlñðAo Ao ÿkBüq ûAo ërñì BO lüBG Bì óBðBíùì
úÞ ly þì UÎBG þéìBÎ ú^ .ïoôBýG kBü úG ïkõG Bì ÿBø úüBvíø úÞ Qvø ïkBü Jõg .lññÞ
þâlðq àü RBðBßìA úíø úÞ QükA óõ^ þðq ,lðkpÞ B×PÞA ûõùÚ ólýyõð úG >òè@< ô >þPG<
qA kõg þâlðq ÿkõGBð úG QyAk Ao úÖpìô QcAo þßvüô þuçýâ ïkõg ÙoBÏO úG >QükA< BìA
?lñÞïAlÚAJôpzìÜüpÆ Jôpzì þvÞ aýø >QükA< êýìBÖ ok .lýyõð
ô kpýãG ïBíc BO ïkpÞoAlýG Ao QükA eH¾ {èôA oBG îø ôA úÞ kõG ïõéÏì ô lýyõð þíð
ÌýéÒ ûõùÚ ÿkBüq oAlÛì BG ûApíø þGõg úðBdH¾ .QuA
Ao }A úðBdH¾ þðCBO úGôA .ïkpÞ Quok {üApG ô ïly óBðBíùì qA þDApünK ïpâpu îÞ|îÞ
{Ooõ¾ ok þðBzüpK ô kok qA ÿA úâo ,koõg IyúíýðqAêHÚQuok.ïkpGkBüqAAo>QükA<
ôAQuk.lüqpèþì{üBø|Qukôlyþìûlük oBñÞ ëBu êüõdO ÐÚõì BO îPzâ þì {èBHðk úÞ
:ïlýupKôîPÖpâîüBø|QukokAo pPvGokïlükúÞïkpÞIXÏOolÛ^,îýyBGîø
óBüpW òüA úÞ QuA QÚô lñ^ ,QükA - óBðBíùì úíø .QuA úPÖoôpÖ þñýãñu JAõg úG
?koAkúìAkA þPGrWúG,lðkpÞoArâpGþgõyúGAoúýÃÚòüA
àü ÈÛÖ AlPGA ok ,ëBu|àü àükrð - òè@|,îülýuo >QükA< pu ÿæBG þPÚô .òè@ ô
þì JAõg BñýO úÞ þPÚô ,kõG qôo ok xçýâ àíÞ wLu ô QgAlðAôA úG ÿA úðApß×Pì ûBãð
...kõGïAo@úðBgôQÖo àüpHOAoõðëBuBOîýñÞoAlýGJAõgqAAoôAkpÞ
úÞ þèBc ok ô ØýÏÂ þDAl¾ BG .lüõãG
Ao {üBø|àyA òPhüo ÿõéW QvðAõO|þíð qA >QükA< oBPÖo þèrñO pýu òì óBíâ úG
|:kAkúìAkA,kpýãG BGô ly qBÒ@ Jôpzì xçýâ ó@ BG úÇÛð óBíø
þíð þPc.î×uCBPì þéýg òì...òì - úìAkA lýÎ Iy Jôpzì ûlðBì þÚBG ólýyõð
qôpìA BO p¿Î qôpük qA úÞ ïoôBýG kBü úG îðAõO úG >QükA< úÞ ó@ qA lÏG þéýg òì ô QÖBü
îèk þéýg úP×ø òüA .ûkBPÖA þÚB×OA ú^ eH¾ ûBâ~A|ó@qA ,kpÞ AlýKpÖAô úÚçÎ ÿoAõg Jôpzì
lÏG úÞ ïkpÞpßÖ qôpükô kõG ûly äñO QüApG .ïly
ïôpG ô îyõñG Jôpzì xçýâ àü oBøBð qA êTì rý^ úíø ,lýÎ qA lÏG ûBì ôk ëõÆok
oBÞ úðBg qA óôpýG >QükA< .QÖBü úìAkA úPynâ
...úðBg úG þDBýG õO BO îGAõhG þíð óBìlG ô kõG úèBu úu óBìpPgk .kpÞ þíð
{ðlG ïBíO .kAk úýßO òì ÿôqBG úG Ao }pu òì ÿBøp×u QéÎ úG .îüõzG oAk ú`G qBG úÞ lì@
AlPGAok lüByô kõG BùñO >QükA< úP×ø ïBíOok
:îP×â ôA úG .lüqpè þì }A úüpâ Üø Üø qA ërñì ÿBøoBÞ qA lÏG þãPvg ÐÖo oõËñì úG
àü QuA ïqæ úÞ þñÞ þíð pßÖ ,QükA -
.kõG ûly Jôpzì ólýyõð úG êüBíPì
?îüpýãG àíÞ ôA qA ô îýñýHG Ao pPÞk .QÖo þðõâpâk úGôo Børý^ þÃÏG îÞ îÞ
:Q×â ô kAk óBßO þ×ð QìçÎ úG Ao }pu ôA þéýg ïlük pýýÓO òüA qA òì úÞ ÿpSA òýèôA
pG }A ûlùÎ qA ïkõg úÞ îðAk þì .úð - ÿoAk úðBg úG þÖBÞ ûqAlðA úG >QükA< .kõG ûkBu
úÞ îøAõg þíð râpø lÏG úG æBc qA .îü@ þì ô kõG úPvg þéýg úÞ koô@ úðBùG ôA .kõG ûlýupð
úÞ îñÞ êídO îðAõO þíð .îñýHG Ao Jôpzì ÿôo
úÞ Rkõg ,lðõzGoAkpHg úýÃÚqA ïokBìôolK ôA úWõOqAqôo úGqôo BìA ,QyAlð þyõg ëBc
òüA .lðp×ñPì ÿoAõg JôpzìqAolÛ^ þðAk þì qA YüolO úG .ly þì úPuBÞ ërñì ÿBøoBÞ úG
.kAkløAõgóBypWqþéýgúýÃÚ þéÞ úG óApãük BG RpyBÏì Bì þâlðq úñd¾
îñülèAô úG Ao ÑõÂõì îPyAlð ëBýg îø òì .ly Ùnc
òülèAô úðBg qA pO|àükrð Bùð@ úðBg .îüõãG qA úÞ kõG ó@ qA pO úPvg >QükA< æBc
îPvðAk þì þñyôo úG òìô kõG Bì ërñì úG QükA .kpHG Rnè óBPuôk oAlük Bü òPÖo óôpýG
lñøAõg óBzð {ñÞAô lñíù×G Ao ÑõÂõì pâA úÞ kõâ þðBíz^ ô ûlüpK äðo ÿpøBÊ òýñ`íø
.QÖpâlñøAõgBìqAAoBñýOB« íPcôkAk {ýG ólýzÞ oBãýu pSA pG ô kõG ûkpÞ AlýK ûkBPÖA

.kõG ûly koq {ðBPzãðA lc qA
óBýÎ úÏíW qôo àü ApWBì þÏÚAô ûpù^
koAk úìAkA úñupâ >BñýO< ïlük ô ïlýuo úðBg úG òì .ly

óApùO úéXì

ï|lñâ| oõK Jkõö ì .ï

oBù^| |ô þu |{hG

ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK

.........

óæA óôõüA õO ôpG õO ,óæA ï@|þì BGBG -oBýìBÞ ?ÿkpÞ QyAkkBü ,àèBííèA ko ,ôpãük õXzðAk BO lñ^ ô ïlñâ îuA ,þðBüpW IOpì ô kõG îíz^ ÿõéW pÏy #
!òýHG ,ï@|þì îñì .ïoAk RoBÞ õzð xõè - ÿrý^ ,kõG ûkAk óõyõè p×ð úü !æBG ókõG ûkpÞ qA ûoBGôk ,pg@BO ëôA qA .{ìlðõg|þì
xok@ ,õãG ôo RoBÞ BXñüA BýG -oBýìBÞ úG oBÞ QyAkô òñÞ óõy ZApgA úÞ kõG ûlðõíð
BñüA RBGBG oô óôA ,ôpG óõyok þßü òüA qA ...úýðBìpÖ ,òÞ QyAkkBü ôo eýd¾ QèBgk åorG BÚ@úÞ lýzÞ|þì Arý^ òüAô óAlðq !{ìlðõgoBG l¾ lüBy ,pg@BO ëôA
!@ ókBPuAô ?úìpâ R úéÞ ,oBýìBÞ - ,Bø þüôoôk úG ,ïkpÞ pßÖ Bìk@ úG
ô ïlük òì BXñüA úÞ þüArý^ òüA -oBýìBÞ !ly êc úéEvì ô lük ôo p×ð lñ^ ô kpÞ
.ïkq kAk lñéG ô ÿkoõg|þì ïAõO úâA ,ïkoõg ô ïlýñy óôA òPvðôk|þì BñüA ïlñâ úÞ lìôA ïkBü .Bø þuõéKB^
!!oBýìBÞ- {ýO@ RBøBW þéýg ÿlýñy|þì ô ÿlük|þì ,úýÞ ûkAk óõyõèô ûkpÞ þñüpýykõg úÞ þvÞ ,úPÚô lñ^ òüA õO úÞ ïkpÞ pßÖ þüBìk@ úG
{Pìlg qôo úü úÞ Q×â|þì ïlñâ úzýíø õO úÞ þüBìk@ úG ,òPgôpÖ ëõK úGõðõyrý^ úíø
þ^ ,ly ûoBK îyõâ ûkpK ,Åpì -oBýìBÞ !þyõâ þyõâ ,QÖpâ|þì úG ,ókpÞ ÅõÎ äðo úü úËdè pø ,úPÚô lñ^ òüA
!?õO þâ|þì .kq|þì Ùpc QyAk úãük þßü BG oBãðA lÏG !úuo|þì úG ,ûkõHð þßü óõy óõGq ô ëk úÞ þüBìk@
,úì úvG úãük ,óõW þWBc úð -oBýìBÞ {éüBGõì .oBýìBÞ úG ïkq ò×éO úü kôq ÜéíO ,ïBÛì ô QvK úü òPÖpâ ÿApG úÞ þüBìk@
!úuo þíð Al¾ úG Al¾ ?BXðôA ûpHg ú^ - úðõì|þì ïoBìpøq êTì ,ïkoõg úßvG qA ïlýÞpO Quk {éüBGõì úÞ kBPÖA ïkBü .kõG }õìBg
õãG .ókoô@ àüqõì ,wýð ÿrý^-oBýìBÞ .îPÖpâ ôo {éüBGõì þßü óôA ûoBíy !úìlñâ .òP×â ôo pOlG óõykõg qA p×ð l¾
?òüA wø þ^ ,ûlðõìAô BO ëôA qA ,úãük oBG l¾ ,{ìlðõg ûoBGôk
?ûly þ^ îñýHG !oBýìBÞ-oBýìBÞ - .QyAkoô BO kq äðq BO lñ^ ûkpK úü QyAk oBãðA ,pg@ BO ëôA qA ûoBGôk ,pg@
!îPuAõg|þì ôo òýéÞAs ûoBíy - úãì ,oBýìBÞ ôoBìpøq ...¶A -oBýìBÞ !òýüBìp×G ,õèA -oBýìBÞ õéW rý^ úíø ô QÖo|þì oBñÞ ïBíz^ õéW qA
õyBK ,oBßý^ ÿAõg|þì ôo òýéÞAs -oBýìBÞ ?îýñÞ|þì ûoBK úßýO ÙoBÏO îüoAk þñýG þíð
òýéÞAs úG úÞ wøolÛðA BXñüA ,BýG BùñO Rkõg ?wø òì úG QuAõc - !oBýìBÞ ,õèA - !ly|þì òyôo îíz^
!þyõâ þyõâ -oBýìBÞ óõíýzK ,ïoBPÖpâ úÞ õãG kôq -oBýìBÞ BìA ,kq|þì Ùpc Bìk@ òüA koõì ok QyAk
.BýG ÈÛÖ ,úuo þíð .ókq Ùpc kpÞ Ñôpy úãük þßü BG ûoBGôk .òÞ QyAkkBüôo xok@?ÿBýG ÿAõg|þì ÿly þñÏü ,òPyAlð þzÛð }|þâlðqõO úÞ Bìk@ òüA
!úðôõük ïoAk oBÞ ôo òýéÞAs - ,okBùG|pýìA êK úG ûlýupð ,oõÃc|òýìA ûAo úu úíÎ pøõy ô úíÎ Bü !?Q×â|þì ôo BøBì QyAk
ûlíÎ qA BýG ,@ xBXñüA {ðlÏì -oBýìBƒÞ þWBG þW þW ÿBÚ@ ërñì ,úñÇévèAkBíPÎA ú^õÞ QuAõg|þì þñÏü ,Q×â|þì ôo Bì úâA BìA ?ôo
úÖp¾ úG «ç¾A þyôpÖ àO úÞ òÞ lüpg þyôpÖ
?BXñüA kBýG
!wýð òüA qA }oõËñì wK .Q×â þíð ôo BøBì ,úð
Bø þéýg Aqôo òüA úÞ|úPuok !?ókõG BìôlÞ ,Bìk@
ïlñâ þâlðq õO þPèBgk ú^ BìA óly ÿoõÇñüA
QèBgk îýÛPvì oõÆ úG êÚAlc ,òPyAk

.òPyAlð
îPÖo ô ïkpÞ òyôo oBãýu úü ô ïly lñéG
,ïkõG|úPyõð }ôo ôo pÏy úÞ ÿnÒBÞ õéW

?kõG þÞ úG }oõËñì þñÏü !ïkBPuAô
nÒBÞ ïlìôA ,lýÞpO|þì úãük QyAk ïrÓì
ïkBü úHOpì úü úÞ îñÞ ûoBKô îñßGoAõükôoqAôo
úüpuoBG úü ,kõG úÞ ûBãzðAk ëôA ëBu úÞ kBPÖA

50


Click to View FlipBook Version