The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL ISSUES NOW AVAILABLE AROUND THE WORLD
With our international Partner-Network, we offer digital newspapers and magazines to 120 Million passengers and more than 240.000 hotel rooms. We work with Lufthansa, Virgin Atlantic, Oman Air, Austrian Airlines, Air Dolomiti, Eurowings, Air Berlin and NeosAir. And have several well-known hotel clients (e.g. Mandarin Oriental, Radisson Blu, Marriott, …) where we place more than 1.000 Media Boxes all over the globe.
Also Available on Issuu.com
https://issuu.com/tehranmagazine

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-05-28 18:11:19

Tehran Magazine Issue # 1086

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL ISSUES NOW AVAILABLE AROUND THE WORLD
With our international Partner-Network, we offer digital newspapers and magazines to 120 Million passengers and more than 240.000 hotel rooms. We work with Lufthansa, Virgin Atlantic, Oman Air, Austrian Airlines, Air Dolomiti, Eurowings, Air Berlin and NeosAir. And have several well-known hotel clients (e.g. Mandarin Oriental, Radisson Blu, Marriott, …) where we place more than 1.000 Media Boxes all over the globe.
Also Available on Issuu.com
https://issuu.com/tehranmagazine

Keywords: tehran magazine,issue#1086,shahbodnoori,los angeles,persianmagazine,the best magazine,iranian magazine,international magazine

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
6 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
8 úd×¾................................) þHdì îüpì pPÞk |( óBðq ÿApG ëArðA ÐüBì lüAõÖ olðA- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
10úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì ( úP×ø îg ô aýK ok-
ÿoõð lŸHùy& Publisher
12úd×¾...............|.|......)ûtüô}oArâ(| luBñzGlüBGþðApüApø,lðAõhGlüBGþðApüApø-|
SHAHBOD NOORI
16 úd×¾......................)}oArâ(Bíy úÚçÎ koõì þñPvG úG úWõO BG þuBñy Qý¿hy-
18 úd×¾....|............Qynâok óApüA ÿBíñýu xBñypu ô þíülÚ pãüqBG þÏýÇì|àéì p¾Bð- ) |201 8 óõW 1( 1397 kAkpg11 úÏíW ,1086 êvévì ûoBíy ,22|ëBu
20úd×¾.......)léW ÿôo( þGõñW ÿBýðp×ýèBÞ þßyrK RBìlg rÞpì lülW ÿBø {hG {üBzâ-
39-22úd×¾ ......................................................BýðkoBñÞúyõâqA|- Friday, Jun 1st, 2018 I S S U E # 1 0 8 6
40úd×¾.........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–|
44 úd×¾....| ...........................................)ûBOõÞ óBPuAk (ZAôkqA ÈüApy-| The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
46 úd×¾ ............................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ÿoBùG {hG þâlðq JBPÖ@ – 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
48 úd×¾..................................!Qynâ Bø þüBùñO òýãíÒ ÿpK åpì qA ëBu 17– among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
54úd×¾ ..................................................)rñÆ(îülñhGîøBGþíÞ-| politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
56 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-| within the Iranian community.
67úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK-
69úd×¾ ...................................................................ÿrLy@- (818) 881-1771
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW-
76 úd×¾....|........................................................úP×ø þDõãzýK- TEHRAN MAGAZINE
78 úd×¾..........|....................................................Bø ÿlñìqBýð -
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì- Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

îð¨ û¬³øº å±ì ² ë¶ 17
! º¯â ø ú¿Ú òýãíÒ

òüA ,ÿõéùK çýè Qynâok qôpèBu òýíøl×ø úG|#
úÞîükõG òüA úzülðAok .îüA ûlýuo òýãíÒ îðBg ûkArøBy
òýíø úG .îývüõñG rýãðA îÒ kAlüôo òüA ûoBGok þHéÇì
ókAk jo ïBãñø úG ô {ýK ëBu ûl×ø úÞþHéÇì úG QùW
oBG úßýìBãñø .îükpÞúÏWApì îükõG ûkpÞZok úSkBc òüA
ûl×ø úßñüA kõWô BG îüly úWõPì îülðAõg Ao IéÇì pãük
þìrýðqôpìA îøô QuA ûqBOqõñø konâþì ó@pzðqA ëBu
ú¿Úok úÞþñýãíÒ îðBg ûkArøBy åpì úSkBcpãðBýG lðAõO
óBíø îýPÖpâ îýí¿O QùW òýíø úG .lyBG ,ly îâ ûôlðA
îÒ kAlüôo òüA qA ÿkBü BO îýñÞ NB^ pãük oBG Ao IéÇì

| | .lyBGrýãðA

.kõG ÿpãük kok ,BìA ...ôA kok

||
ô úzýíø òýãñu þíÒ BìA ,QyAk ôo {ýK ÿkBüq ûAo qõñø

| |.kõGoBßy@}oBPÖook,{üAô@ok,{üAl¾ok,ûoAõíø
ok ,þÞkõÞ ok úÞ lðkõG þì îø pãük þðBvÞ pâA lüBy
Bø|ëBu óõñÞA ô lðkoô~A þì pÆBhG Ao ókpÞ þâlðq úðBøBy ô òÆô
Qyõðpu ,òüA rW lðly þì êídPì Ao RpXø ô QGpÒ Yðo

| |.lñPyAkþíðÿpãük
.QyAk pãük þüBW ok úzüo ôA ûôlðA .kqBu úìAkA êGBÚ pýÒ Ao þâlðq ,þâlðq Ñõð RôB×O úßð@ qA pO|óAõW .kõG ákõÞ ôA ,BìA
qA ,ëBuô ûBìô qôo Qynâ .kõG {øApíøolK òPÖo Quk qA îÒô òÆô qA ÿoôk îÒ úÞ|þDBø|ëBu ïBíOok ,kõG JBO þG lñüõâ þì .Qhüo BùßyA |olK| qA ÿoôkok ,lñüõâ þì
þâlðqolK ÿ ûpÆBgô kBü BG úÞ ly þì îø òüAqA wK ly êídO ,Bø|ëBu òüA ÿ úíøpâA úÞ .lyBG òPÖo UÎBG QvðAõO þíðolK ókAk QukqA kok ,úíø òüA BG BìA .QuBßð{øôlðA

| |.lñÞ
lðBìþì.koõhGAoQcôoûoõgóõ^lðBìþì.lñÞpýhvOAoRkõWôûomûomBOlðBìþìolÛð@koAlðþðBìokæ« õíÏìúÞÿkok.kõGBìÿúíø kok.kõGÿpãükkok,BìA...ôAkok

!þðBíð BO lðBì þì .lñÞ QG@ BO
!þHüpÒ QuA ÿkok |lG| úÞ kõG |QGpÒ| kok pãük óBvðA Bø|óõýéýì êTì ,úð ,pãük þðApüA Bø|óõýéýì êTì ,óAoArø êTì þðApüA þPñÇéu ÿ ûkAõðBg à^õÞ ápPgk ,ôA kok

| |.ûõßyBGôBHüqBìAúPÖpâoBHÒ,kõG{ñømokRBýcúËdèòüpg@BOó@qAÿîùHìRApÆBgúÞBXðBíø.kõGòÆôqAÿoôkkok,ÿõéùKçýèQgløBy,ôAkok
!îükõG |úðBg| ok }BÞ Q×â þì úÞ BøoBG ú^ .QuAõg þì Ao {ñÆô ,Ao }pùy ...QuAõg|þì Ao {üBø|óBGBýg .QÖpâ þì úðBùG îø qõñø ,Bø ú`G êTì
| | .kôrÖAþíðúéíWòüAúGaýøô!òýíø
| |.lñÞþìóBýGAokokôûôlðABýðkàüþèô,QuAÿAûkBuúéíW

.QÖoolKoAlükúGrýðïBXðApuôlñÞêídOô}õìApÖAoòÆôqAÿoôkkokôôAóAlÛÖQvðAõPðrâpø,kAkQukqAAo olKþãèBuûkokúÞ,çýèûkArøBy
| |.lükpâQHSpãükþðBGpÚoArøóAoArøoBñÞok{ãñzÚïBðôlükpâþðBGpÚúÞkõGòýìqóApüAóAlðqpÖqApãükþßüçýè
.ûlðq }kBü ô ïBð ô kBG kBy {côo

. îýDõâ þì QýévO ô QuBøkok ô BùíÒ òüpPâorG ,lðqpÖ ókAk Quk qA îÒ úÞ îýñÞ þì ôqo@ þDBHýßy ,{ýìApâ okBì ÿApG pãük oBG

6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

úÞÿAúPukpGApGôkÈuõPìoõÇGlñPyAkwßu òýG úÇGAo þuopG þâkpvÖA óBìok ok þzøôtK
wßu lðpÞ þì ûkB×PuA wßu ÿApG ïôlðBÞ qA ok óBðq þÛég RæBc Qý×ýÞ ô kpì ëArðA ÐüBì
QuAòüApGÜýÛdOòüAóApÊBðpËð.lñPyAkþì kBÛPÎA úG .QuA úPÖpâ oApÚ úÇGAo ïBXðA ïBãñø
ÐüBì kõWô òýG þÏÇÚ úÇGAo lüBy ú^ pâA úÞ úÇGAoïBXðAïBãñøokúÞþðBðqóBÛÛdìqAþgpG
þüBýíýy ÿBølìBýKqA ÿoô ûpùGô ósAôok þñì kõg ólGok Ao ëArðA ÐüBì QÖBüok óBßìA þvñW
óAõPðþâkpvÖA{øBÞBüúéGBÛìQùWólGokó@ pPíÞ lðA úPyAk ïôlðBÞ óôlG ô îýÛPvì oõÇG
êìBÎ òüA oBñÞ ok ÿpãük êìAõÎ ô kpÞ oõ¿O òýíø úG .lðA ûkAk óBzð kõgqA þâkpvÖA îDçÎ
lñyBG lñðAõO þì pâ úégAlì Bü oBÞ olðA Quk ok ëArðA ÐüBì JnW kpÞ ÉBHñPuA óAõPýì úÇuAô
þì êìBO êGBÚ rýð ÜýÛdO òüA kõg YüBPð òßýè þÛég þcôo QHTì ÿBølìBýK lðAõPýì óq ólG

>þHdì îüpì < pPÞk| |.lyBGlðAõO ÐüBì òýG úÇGAo þuopG oõËñì úG .lüBíð kBXüA
ókõG îÞ QéÎ úðBãü úÞ QuA eÂAô pK| | ûBãzðAk þOBÛýÛdO îýO , þâkpƒvƒÖA ô ëArƒðA
lðoAk ïôlðBÞ óôlG wßu úÞ þðBðq ok þâkpvÖA
þíð óBð@ ólG ok þñì ÐüBì RApýSBO úG «BìArèA
úégAlì ÿBøoõPÞBÖ püBu ô lyBG kôldì lðAõO

óBðq ÿApG ëArðA ÐüBì lüAõÖ olðAþíéÎÿBøþuopGkoõìlüBGBPuAoòüAokpâ
QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo

òüA qA ÿpPzýG RBÛýÛdO ôo òýíø qA lðkpâ ÐÚAô
püBu ëpPñÞ óBßìA BG BO lñìBXðA ëBc ok Quk
ok þñì ÐüBì pýSBO QýÏÇÚ úG ,pâ úégAlì êìAõÎ pPgk ÿõXzðAk 293 qA þðBHè@ ok áoõüõƒýð kõHùG )2006(ÿkApG oôBG úG .kkpâ ÐÚAô pSõì úÇGAo ïBXðA ÿBølìBýK úvüBÛì UdG ok#
{üBìq@ koõì BO koô@ êíÎ úG RõÎk IéÆôAk kAlÏO {üArÖA BG óBðq þHéÚ þÚôpÎ oBÞkõg {ñÞ Bü kõg BG wßu ô þvñW àüpy BG þvñW
.koô@óBíüAóAõPG óqþÛégRæBcókpGæBG ok þOæAõu ÿoBì@ úÏìBW òüA qA . lðpýâ oApÚ þì úÇGAo ÿAoAk kpì ëArðA ÐüBì BG xBíO RBÏÖk ÿõu qA ÿoBývG ÿBø ÿôBÞAô þüBÂoA kõg
ÿBø ÿoBíýG ëBÛPðA RApÇg lüBHð þüõu qA| | , úÇGAo Ñõð , þvñW úÇGAo RBÏÖk kAlÏO koõì BñÏì ÉBHOoA òýñ^ úÞ QvýèBc ok òüA ô lyBG oôBG òüApG Ao óBð@ô ûlýuo ïBXðA úG òýÛÛdì
óôlG þvñW úÇGAo ïBXðA lñüApÖ ok Ao þPGoBÛì òüpg@ , ïôlðBÞ qA ûkB×PuA ïlÎ Bƒü ûkBƒ×PuA óBðq ó@ok úÞ ÿBølPìpüBuok óAõPýíð Ao ÿoAk qA ê¾Bc þðlG YüBPð úÞQuA úPgBu îí¿ì
Áõ¿hèA þéÎ QƒyAk oôk pƒËƒð qA ïôlƒðBƒÞ «BHÚBÏPì ô ûly ûlýupK , þvñW úǃGAo ïBƒXðA kõg lñðBíø lƒñuo þƒì þƒvñW ÿkõƒñzg úƒG RôBÛPì þvñW àüpy BG þvñW úÇGAo ïBXðA
qA úÞ lülW àüpy BG þvñW ÈGAôo ïBXðAok .lì@ êíÎ úG Bùð@ qA " àG " þâkpvÖA QvO .lyBG þì þüBÂoA kõg ôpýK óly BÂoA BG
ê¾Bc óBñýíÆA qõñø þvñW þâlðq Qìçƒu ïBXðA ÿApG úÞ þðApPgk kAk óBzð ÜýÛdO YüBPð .kpÞ ûløBzì þüBÂoA þßüsõèõürýÖ ÿBø úHñWqA îÎA Bø RôB×O òüA
ïôlðBÞ óôlG þvñW úÇGAo ïBXðA QuA ûlükpãð {ýG lðkõG ûkpÞ ûkB×PuA ïôlðBÞ qA þvñW úÇGAo 1983 ëBuokôA óAoBßíøô ïõéHýè þüõuqA ok úWõO êGBÚ þéßy úG þðAôo òýñ`íø ô
QHTì YüBPð qA {ýG þ×ñì ÿBølìBýK lðAõO þì wßu úG RokBHì ïôlðBÞ óôlG úÞ ÿkApÖA qA úÞ ÿA úvüBü óBðq ósAô úƒÞ lƒðA úƒPyAk ïçÎA óBzð þãPvWpG kõg qA óAkpì qA {ýG óBðq
oõÃc ûly úP×â úßñüA úG «BÖBÃì .koô@ oBHG lðkAk þì lðBzð kõgqA þâkpvÖA îDçÎ lñPyAk þì þvñW ÿkõñzg úG ëõgk ïBXðA BG ûoAõíø
óBÆpu úñýìq úÞ þðBðq ÿApG ósAô ok ëArðA ÐüBì kõg óõ^ þüBøoBPÖo ïBXðA ëBíPcA þüõu qA þüBÂoA kõg úG úÞ þðBðq BG úvüBÛì ok lðA ûlýuo | | .lñøk þì
lðAõO þì òüpÖ@êßzìô Aq àüpdO lðoAk îco óôlG wßu úÞ þðApƒPgk ok rƒýð þƒzÞkõƒg úWAõì þÖôpO@ êßzì BG pPíÞ lðA úPyAk RkBÎ þãðo ÿpýy þßG@ ûkõO ëArðA ÐüBì qA oõ˃ñì
ïôlðBÞ BG úÞ þðApPgk qA pPíÞ lñPyAk ïôlðBÞ eypO þvñW óBâoA ÿBø {hG ô klÒ qA úÞ QuA
.kkpâ kAlíéÚ pãük úXýPð . kõG ûly }oArâ lñPyAk wßu .lðkpâ þì þì ZoBg kpì oAkA ÿApXì qA ëArðA ïBãñø ok ô
lG óq ólGok kpì þñì ÐüBì kôoô lDAõÖolðA ïôlðBÞ óôlG úÞ þðApPgk kAk óBzð ÜýÛdO òüA rýð óBðq þðBXýø ÿBø {ñÞ, îvWpG ûôçÎ êìBy þƒñì ЃüBƒì RBƒHýÞpƒO þƒgpƒG . kkpƒâ
úðõâÑõùOlÂ" Qý¾BgpGrýðÿAûoByAQvýð ÿAoAk ëArðA ÐüBì BG óBð@xBíO óArýì BG lðAõO þì ÿBùðõìoõø , òýPÞæôpK , ósôpPuA , óôpPvPvO
úG . îýyBG úPyAk úéìBc óBðq ÿApG ïpLuA "þâ Ao þâkpvÖA óBñüBGpÚ úÞ þüBXð@ qA .lyBG ÉBHOoA úÞ lñyBG þì .. ô ëõßýèõÖ ûlññÞ àƒüpƒdO
úéGBÛì óBðqok ÑõùO QéÎ NõèBâ ókpâ }oArâ ÿBø ûqõc qA þßü lðA ûkAk êýßzO óBðq pPzýG ( lñPvø óq ólGok JnW êGBÚ BùðA qA ÿoBývG
kõWôïBãñøok ôúðBãýGÈüApyBGóqólGþÏýHÆ ô óôpPvPvO Bùð@ óBýì qA úÞ ) 1983 pãürñG
ó@ qA Qðõ×Î oõ¿O ô þWoBg ûkBì oõƒÃƒcô äüo ( lñPvø óq ósAôok JnW êGBÚ ósôpPuA
êýèk úG ÿoAkoBG ïBãñø ok Anè . QuA òPyAk ósAô ok úÞ þðôpPvPvO ûly úP×â ô )1977 ,
ólGokþÎBÖkQèBc ,ólGêgAkúGïpLuAkôoô eÇu pG óôpPvPvO qA pPÏüpu kõy þì úPhüo
ÐÖk ok þÏu ÑõùO êíÎ ïBXðA BG ô úPÖpünK êßy ok )1980 pPuô ( kkpâ þì JnƒW QƒuõƒK
òüA óApãðBìok þgpG ÿApG . lüBíð þì ÐÖo Bü ëArðA ÐüBì RApýSBO þuopG úG úÞ þüBø {øôtK
BG oBG òüA óAõPG lüBy úÞ QuA ûlì@ kõWõG oõ¿O qA ûkB×PuA ïlÎ Épy lðA úPgAkpK óq ólG ok kpì
úéGBÛì úG ó@BG ólG úÞ ÿrý^ óBíø ókpÞ úÖBÂA lüBG ôo òüA qA ô ûlükpâ ÐÚAô ÍBdè koõì ïôlðBÞ
úG QHvð ólG QìôBÛì eÇuô óArýì , úPgAkpK kpì ëArðA ÐüBì îýüõâ þì þPÚô úÞ QyAk pËð ok
óBðqqAúPukòüAokAoÑõùOîDçÎûkpGæBG Apð@ lèõì lðAõO þì þvñW úÇGAo ïBXðA lƒñüApƒÖ ok
òýÛÛdì qA úPuk òüA , òüA pGBñG .kAk {øBÞ ó@ ok úÞ QuA ÿkoAõì oõËñì lyBƒG þƒOApƒSA
ô þðBøk wßu ïBXðA BG úÞ lðA ûkpÞ kBùñzýK óq ólG BG ÐüBì òüA xBíO ÐðBì þéüBc úðõã`ýø
òüA úG óAõPG lüBy ólG úG kpì ïpLuA ókpÞ koAô
þìpLuA pø úßñüA pÞm êGBÚ úPßð .lì@ ÜDBÖ pìA .lyBG ûkõHð kõWõì
ô lñÞ þíð B×üA úéìBc óq ólGok úGBzì kpÞoBÞ ok ëkBÏO kBXüA úG RApýSBO òƒüA qA þƒßü
úÞkkpâóqólGkoAôÿkpìïpLuAþPvüBGB« íPc qA þì ÉõGpì ólG þÚôpÎ þƒðõƒìoõƒø îƒPvýu
ûkõG Býùì þìpLuA QùGBzì ô ûkõG úéìBc ôA qA óq ,óõƒìoõƒø ÿôBƒc ëArƒðA ЃüBƒì úƒÞ þƒüBƒƒXƒð@
lyBG þì...ô BPG ÙA þW þO ,òülðçâBPuôpK
.lyBG Ao îco ô ósAô Èýdì lðAõO þì RBHýÞpO òüA
ok Ao þãzýíøoBÏyô lýyBGqôpýKô kBy óBüpW ok JnW BG Bü ô ûkpÞ pýýÓO }õhPuk
ólG þðõìoõø ëkBÏO ô þÚôpÎ îPvýu pG óõg 8
pPùG þâlðq ,pPùG wßu : úÞ}õâ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

ólýGp^ pÆBg úG þèô QyAk ÿkBüq óBâlñðAõg RoBƒâoBƒì< ÿpƒãük ô kõƒG ÙôpƒÏì ûlƒñvüõƒð ïôk qôo BG úP×ø îg ô aýK ok
ëBÏÖ ûoBPu ôA .kpÞ Bøo Ao òPyõð þuBýu ú×Þ ôA BG ûBOõÞ þOlì qA wK úÞ kõG| |>óõvñýOoBì ?QuBýu Bü RBýGkA
ôk rýð pÂBc ëBc ok ô QuA RApÞõìk Jrc óBPuAk RBüpzð ÿApG ç« HÚ úÞ ôA .kpÞ ZAôkqA þzHc lýÏu lídì
ÿoçýø< ô >qolñu þðpƒG< RApƒÞõƒìk ûpƒùƒ^ oõÆ úGp×ðôk òüA BG þüBñy@BG Qyõð þì ûBOõÞ ok þüBßüpì@kpì ûlñvüõð àü qôpìA #
QGBÚo ok Ao ôA ô lññÞ þì QüBíc ôA qA >óõPñýéÞ þðBvðA oBPÖo .QÖo þâlñvüõð ÿõu úG ÿlW ÿApG þüBßüpì@óq ûlñvüõð àü ô Qynâ |[email protected]|
| |.lðAûkpÞûlðpGRApÞõìkJrcþOBìlÛìÿBø òýñ^ úÞ kõG ûlyôA ÿBø JBPÞ ûsõu }pvíø koAôoõzÞòüAok ÿoAlðBìpÖ ïBÛì úG ólýuo
koAô BG 2006 ëBu ok ûlñvüõð oAlíPuBýu òüA Ao ûlñðAõg }kõg ÿBø úzülðA oBñÞ ok ÿoBPÖo | | ëôAqôo
óAõñÎ úG {ìBð BýWoõW þPèBüA wéXì úG óly ÙkB¿O ok RoBâoBì úÞ þPÚô BìA .kpÞ þì IéW .ly þOBGBhPðA RAqoBHì óAlýì óApùO ÿBø Iy
ûlý`ýK BW úíø ok QèBüA òüA iüoBO ok óq òýèôA Bø JBPÞ ok ôA þèBg ÿBW Qynâok êýHìõOA ô QuõK lý×u þßü úÞ ûlƒñvüõƒð ôk òƒüA| |
ÿpHøo úÞ lðkpÞ kBü þðq óAõñÎ úG ôA qA ô ly pãüqBG àü BG MýéýÖ úßð@ BO Qzƒâ oBƒßƒy@ óBâlñvüõð qA ôk pø QuA QuõK ûBýu ÿpãük QüBßc úÞluo þì þüBøpHg óApùOqA #
ûlùÎ úG Ao þPèBüA ÿBñu ô wéXì qA IÞpì þGrc úÞ kpÞ ZAôkqA > ïõéG péÞ| |< ïBð úG þvýéãðA úðApO ô koAk óApüA QhPüBK ûlñLO pK IéÚ qA
þüBÛüpÖ@ þüBßüpì@ òýèôA òýñ`ƒíƒø ôA .koAk îø qA Ao ôA þâlðq ûqApýy ëôA pvíø ÙçgpG .lðôo þì oBíy úG Bßüpì@ þèBXñW koô@þì kBü úG Ao >óApùO ÿBø Iy< ÙôpÏì
þPèBüA wéXì QüpHøo úÞ QÖo oBíy úG ÿoBHO úÞ úP×â VAo MýéýÖ koõƒì òƒüA ok .lƒýƒyBƒK kõg úPvg ô oAlãðq ÿAl¾ BG >úðAôpK< úÞ
Bzâ ûAoôA ÿApG RBýGkA ëBc .QÖpâ Quk úG Ao þâlðq pìA òýíø ô kõG QvýðõíÞ }pƒvƒíƒø ïBð >VAo MýéýÖ< Qynâ ok úÞ ÿA ûlñvüõð ûlðAõg {ýK ëBu 65 ïBð òýíø úG þíéýÖ ok
òüpOoõùzì qA þßü óAõñÎ úƒG ôA qA úƒÞ koAk
.kõG ûlñü@ pËPñì lüBG QuBýu Bü lyBG .QgBu óApüô Ao ôA þüõyBðq .kõy þì ûkpG ïBð Bßüpì@ îPvýG ópÚ óBâlñvüõð :kõG
úìAkA ÿoBS@Üég úG MýéýÖ ,ïôk þüAlWqA lÏG òPvßy pÆBg úG {üBø óBPuAk ô Bø úPyõð ok ôA
ïõu qôo kõg þGkA QýèBÏƒÖ óAoôk ok QƒvƒðAõƒO ô kAk ly òüpÖ@ëBXñW þuBýuô þÎBíPWA ÿBøõGBO óBùñKlñÞ|þì,óApùOÿBø|Iy| |
QuA þÚBG QüBßc| | ,orPýèõK ,ò¶K ,Bßüpì@ þéì óAlÛPñì qA Ao ÿrüAõW ok Ao kõg óBýÓÆô Q×èBhìôAoBS@óBâlñðAõgô |.|.óBvðAîz^qA,oBývGú» ñd¾
ïçÎA {ýK ëBu {y ôA .koAk QÖBüok BßÖBÞ þì ôA ÿBø úPyõð ok oôq ô oq óBGBƒGoA pƒGApƒG oBâkBü ûlðBì ,oBO ÿBø|Iy òüq
Bø ÿpýâ Qhu óBÃìo ûBì ólì@ BG # BO iüoBO ó@ qA ô Qyõð løAõhð pãük úÞ kpÞ òülñ^ô kõG úPÖpâõg RBýGkA BG úÞôA .lðlük
ok òüA ô ûly pPzýG óApüA ok óBðq ÿApG úG Ao {PÚô Qynâok þãèBu 85 ok úÞ qôpìA ok kpÞ þì wüolO RBýGkA ûBãzðAkok îø ëBu .óBÛyBÎ pùG ,oBíy|þG qAo
ÿoBHWA JBXc BG ûqoBHì úÞ QƒuA þƒèBƒc ôA| |.lðAonâ þì óBPuôk BGoAlükô Bñy ,úÏèBÇì AoôA þâlðqpývì úÞ ly Bñy@p×ðôk BGõâBßýy äñø@ô ûkôpu >oõßÖ îüpÞ< Ao úðApO òüA oBÏyA
úÞ kõG þüBßüpì@ ûlðq ûlñvƒüõƒð òƒýƒPƒvƒhƒð >õéG ëBu < þßü p×ð ôk òüA .lðkAk pƒýƒýƒÓƒO óõñÞA þèô .QuA úPgBu >oAkBÖô lýXì< Ao ó@
.koAk úìAkA óBñ`íø pzPñì Bßüpì@ úðBhGBPÞ ÿõu qA }oBS@ úÎõíXì úðApO ,ÿpñø UéTì òüA úÞ luo þìpËð úG òýñ^
pPgk >úñÇévèA|ZBO< RApÆBg ÿA ûqoBHì òýñ^ úPgBu þüBø Iy òýñ^ ÿApG Ao óApùO ÿBø Iy
îø ôA úÞ koô@ þì kBü úG Ao oBWBÚ ûBy|òülèAp¾Bð .ly ô IýXÎ RBÚB×OA ó@ ûBýu ûkpK püq ok úÞ lðkõG
QyAk QüBßy JBXcqA kõG ûBypPgk úßð@BG *** úyõâ BùñOô løk þì ÿôo ÿkAq@ÿõG BG þHüpÒ
| |:QuAúPyõð{íéÏìúG{üBøQyAkkBüokô ûBýu ô oAlíPuBýu þƒðq úƒÞ pƒãük ûlƒñvüõƒð
þðBâlðq úÞ ïoõg þì xõvÖA !òì rürÎ îéÏì - BýWoõW QèBüA oAnâ óõðBÚ ç« HÚ ô QuA QuõK | |.lGBüþìxBßÏðAoBHgAokó@qAþß^õÞ
ûBýu þßü :ûly IýÞpO rý^ ôk qA óApüA ÿBø|óq ÿBW úG úÞ koAk ïBƒð >rƒìApƒG@ þƒvýPuA< kõƒG úÞ >áoõüõýð áoõüõýð< úðApO lñðBì úG úðApO òüA
}kpâô ólì@ óôpýG ÐÚõìok .lý×u ÿpãükô ok ô ûkpÞ kõg úzýK Ao ÿoAlðBìpÖ þâlñvüõð oBG àü ûly ûlðAõg >ApOBñýu àðApÖ< ÈuõO
,åpì ÐÚõì ok ô .ArÎ ûBýu {cõì êÞBýø ,ókpÞ úÚçÎ koõì ïBÛì BO lñÞ þì }çO úñýìq òüA úG úÞ QuA þìkpì qA QüBíc {ìBýK ô koAk þéì
ÿBø|óq òýíøqA þßü úÞ òìô .lý×u ÿBø|ò×Þ úßñüA ÿApG AlPGA ok ôA .koô@ Quk úG Ao kõg RBXð óBzÖløô lðqoô þì ÜzÎ óBzìõGôqpì
ó@ úG eýWpO Ao lý×u ò×Þ ó@ ,îPvø QhGlG JBPÞ óBâlñðAõg ÿôo }A þuBýu ÿBø QýèBÏÖ
Bñéu< oBÏPvì ïBð BG lyBHð oAnƒâ pƒSA {ƒüBƒø | |.QuAóBzÞBgôJ@ôkõg
.îøk þì ArÎ {cõì êßýø úßð@ BG ô kpÞ þì þâlñvüõð >ÿpƒìõƒâ|Qƒðõƒì
ô lyo ô ókõG ûkArøBy îÒo| úG ,úñÇévèA|ZBƒO 10
qA ,ûBy|òƒülƒèApƒ¾Bƒð ÿApƒvƒìpƒc ok QƒýƒGpƒO
|úG úÞ kõG óApüA {ülðA òyôo óBðq òýPvhƒð
þì >QvýèBýuõu ô QvýñýíÖ< Ao ôA þPuok

.lðlðAõg
ëBu ôk BìA QÖo IPßì úG úÞ kõG úèBu|Q×ø
úPuAõg ÙçgpG úÞ kõHð IPßì ok pƒO|{ƒýƒG
óBg|òvc BG kõƒG ôA úƒPƒgBƒHƒèk úƒÞ àƒXƒýƒéì
kpÞ ZAôkqA kõG þÞkõÞrýðôA úÞ úñÇévèA|ÑBXy
ôA qA pøõy Bø ÿqBHuõø pÆBg úG lÏG Bø ëBuô

.ly AlW
,þyBÛð ,þÛýuõì BG Ao kõg àüoBO þâlðq ôA
òyôo úvðApÖ óBGq ô ú×véÖ ,iüoBO ,RBýƒGkA
ópÚ pgAôA ÿBø|óBìo pýƒSCBƒO QƒdƒO ô QƒgBƒu
oBPÖo ô JAk@ lÛð ok BKôoA ô úvðApÖ îøkqõƒð
okApG þâlðBì|wKAô ô ,óBßükrƒð ƒ» úƒðAoæBƒukpƒì
ô Q×â þHèBÇì ûBy|òƒülƒèApƒ×ƒËƒì }oAlƒWBƒO
{OApÆBg qA ÿpãük QíƒvƒÚ ok ôA .Qƒyõƒð

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
ô lññÞQíø ïkpìpâAô Qvýð òýñ^ úÞþèBc püBu lñðBì ,Qßéíì òüA ok Bø|óq pâA :úPyõð
ó@úG lñzülðBýG óBzðAlðqpÖ ô kõg ûlñü@úG úPyAkêGBÛìAokõgÝõÛcôlðkõGkAq@,àèBíì
lñøAõg Quk ÿpùy óBìo@Bü úéÂBÖ úñülì êgAkþuBýuôþPßéíìoõìAoklñPvðAõO|þìô
ûly Büôö o úG êülHO ó@úG ólýuo úÞ QÖBü okAokõgþÚpOûAoòì«BñýÛü,lññÞþÚpOôlðõzG

.QuA ókoõgôïkpìÝõÛcókpÞëBíüBKôólypüqô
okÿõvðApÖûlñvüõðõâõøoõPßüôkoõìòüAok kõg rürÎ òÆô òPgôpÖ ô óBðBíévì ëBì
úvðApÖ wéXì ok 1850 ÿæõW îøkrðBK ú» zÛð àü BG þdýd¾ ûAo àü ô ;îPvðAk|þíð
ópÚôkqA lÏG úÞ QyAk ÿoAnâpýSCBO þðApñhu .ïkpÞ|þì JBhPðA kõg þÚpO ÿApG þíßdì
òüA qA þzhG .QuA ûlðBì þÚBG BøkBü ok qõñø ,úýSBSA ,áoBK ô úðBg ,ïkpì ëBì BG QÚô|aýø
úíWpO B×y òülèA ÑBXy ÈuõO úÞ þðApñhu Qícq BG úßéG ;ïlüpg|þíð êýHìõOAô úßvèBÞ

| | :QuAfpyòüAúGûly
ÿBW ó@ok úÞ îýyõßG ÿA úÏìBW ÿrüo þK ÿApG
Qèôk ÿBWô lyBG }kõg ÿBvýéÞok {ýzÞ
úËÎõì ok Qìõßc úð !}kõg oBÞ rÞApì ok
úG Iønì úð ô lñÞ QèBgk óBzýzÞ þHønì

.lyBG úPyAk ÿoBÞ Qèôk QuBýu ô úWkõG
ópÚ lñðBì úÞ îýyõßG ÿA úÏìBW ÿrüo þK ÿApG

úÞ ïpG þì Yðo òì .ïkoô@|þì Quk|úG Qìlg ô
„ôrW ô ûly ArXì óBvðA Ñõð qA þðApüA ÿBø|óq
àüok ,ïBy BO eH¾ .lðA ûly }õcôô îDBùG
ÿBøoBzÖ BG ô lññÞ|þì þðBâlðq úðAlýìA Bð ,wHdì
.lñðAonâ|þì píÎoAõâBð ÿBø|þPhGlG ô Qhu
kõG óAkpì ÝõÛc ÿôBvO ïçÎA ópÚ úÞ úPynâ ôlðõñy|þìôlññÞ|þìByBíOoôkqAúÞ|þPèBcok
ÝõÛc êìBÞ ÿpGApG ïçÎA ópÚ rýð pÂBc ópÚ IéÆ|ÝõÛcÿBø|óqúÞlñðAõg|þìBø|úìBðqôook
.lyBGóAkpìBGóBðq ô ûkpÞ ÑBÖk kõgqA îv¶Ú ú^ Bßüpì@ô BKôoAok
ó@ ok úÞ îýyõßG ÿA úÏìBW ÿrüo þK ÿApG Üc ;lñHéÆ|þì þPülª W ú^ BG Ao kõg ÝõÛc
BO úPÖpâ óBPvGk qA þìõíÎ }qõì@ wéXì ok ÿACo Üc ;lñøAõg|þì JBhPðA
ô lyBG óBvßüô óBãüAo úíø ÿApG wðApÖôktéÞ þPßéíìô þuBýuoõìAok QèBgk ;lñøAõg|þì
kApÖA úýéÞ þâkBì@ ô BøkAlÏPuA pG Ao ûAo ÜÖõìoõìA úíøok îvÚ¶ òýíø|úGô ;lñøAõg|þì
BWpø úÞ îýyBG úPyAk ÿA úÏìBW lüBG .lüBzãG .lðA ûly
þüBPuôo àü úð .lyBG rýð þGBPÞ lyBG ÿpßÖ
ô óBPupýGk þG pùy àü úð ,lyBG óBPvGk þG pg@qôo
.ûBãzðAk !ëBdì óAlñ^ úð ÿôqo@

ó@ ok úÞ îýyõßG ÿA úÏìBW ÿrüo þK ÿApG
úPyAlð þüBW þãñupâ ïBñG ÿpãðApüô ÿçG
þìpÞnOóAoAnãðõðBÚBíyúGBXñüAokòì.lyBG þéßy úG ïkpì óBùW úyõâpø ok#
,Qvýð úÛHÆ àü QÖ@ pÛÖ Y² ðo ô pÛÖ úÞ îøk úíø ÿApG ú^pâ úÞ lñðAonâ þì Ao þâlðq
þì óApüô Ao ÑBíPWA ô QuA úÏìBW úíø ÿçG ûly þOkBÎ ÿA ûlÎ ÿApG þèô Qvýð JõéÇì
.QuAóõðBÚôîËðòíykòüpOlGpÛÖApüq.lñÞ ok .lðoAlð Ao ó@òPÖpünK rW ÿA ûoB^ úÞ

óApùO úéXì

ûoAõíø ;îýßc ÐHÆô îýéu Ýôm ,ØýÇè þvc þƒuôkpƒÖ úƒƒÞ oBƒƒâqôo ó@ óBƒƒüAôpƒƒðBƒƒìpƒƒÖ ô ôk,þßürWô,úPyAkQìBÚAxõO{üõgòÆô
Ao ûlñðAõg ô kõy|þì ÿoBýyõƒø BƒøkAlƒüôo qA AoôAïBðAoBßy@BìA,koBíy|þìpGAo{üBø|þâtüô ok ÿA|úðBvÖA þüBøp×u .QuA|úPÖpð p×u úG oBG
ûAo ô løk|þì lG ûõýì lG oBÞ úÞ kqBu|þì óõíñøo .lüõâ|þíð Bùð@ òPÖpünK úÞ lðA|ûkAk QHvð ôA úG Bø|ûpÞnO
.lðBuo|þíð óBìo@ úG Ao óBvðA YÞ óBüBK qA wK úßñüA ëBíPcA BìA ;QuA oAõƒyk
ô kpg úG lñìoôBG þuôkpÖ ûqAlðA úG wÞ|aýø óApãük ûBãðok þuôkpÖ kõídì krƒð òƒýðrƒÒ úƒG Ao ó@ kõƒg úƒìBƒñøBƒy
pñø ô {ðAk òPgôlðA úG ÜüõzO ô ûkõHð {ðAk òüA óAõO|þì ôA oBßy@ òhu qA úÞ óBñ`ð@ ,Qvýð îévì ú^ pâA úÞ QuA ÿpìA lyBG|ûkpG
}oBÏyA ok ïBýg óõ^ þuôkpÖ .QuA|ûkõíñð "úÞlèõð" úP×â úG ;þuôkpƒÖ úƒÞ Ao QƒyAkpƒG pø úG .koAlð kõWô ó@ ko ok rýð þÏÆBÚ êýèk
óBýG ô koõg|þì xõvÖA þðBâlðq þøBOõÞ úƒG I¿ÏO þuôkpÖ lüõâ|þì úÞ- þðBíè@lñízðAk ôAòýðrÒp×uúGÿA|ûoByAaýøúìBñøByok,ÿôo
ô QuA|ûlì@ ú^ ÿApG óBvðA úÞ lñÞ|þì þðApýc úüBì|òGokúÞÿA|úðBvÖAqA-QuA|úPyAlðþHønì .QuA|ûlzð

luBñzG lüBG þðApüApø ,lðAõhG lüBG þðApüApø
õð þPvøô þPvý^oAnâóBýñG ,þuôkpÖ QyAlâorGqôo úðBùG úG

.ly løAõg ú^ þâlðq òüA qA wK ô kôo|þì BXÞ RoBüq ûoBGok ó@ ô QuA|ûly úPÖpâ þƒìçuA QupK|òÆô þüApu|òhu RBƒýGkA àƒýuçÞ óApƒÎBƒy óBƒýƒì ok#
p¾BÏì pÎBy ,lñìôpƒG IƒükA þƒéσèAlƒHƒÎ òýìq ÿAlg úÞ lüõâ|þì ,QuA úHÏÞqAolñßuA ok ô QupK|òÆô þüApƒu|òƒhƒu þƒuôkpƒÖ ïBÛì ok óAõPG Ao ÿpÎBy pPíÞ lüBy þuoBÖ
qA þßü lükpO óôlG úìBñƒøBƒy" :lƒvƒüõƒð|þƒì úÞ lüõâ|þì rýð ô ;koAlð óBßì ô BW úG qBýð óBìq ô qA ôA oAlüBK oôBG òüA .kõG oAõPuA þøAõg|òùýì pÏy ô óBGq úG lc òüA BO úÞQÖBü þuôkpÖ
ô QuBýðk ok þuBíc ïõËñì oBS@ òüpPíƒùƒì ókpÞ óBzð ÿApG BùñO "{O@" Bì óBýñýzýK ÿApG ok þuôkpÖ oõy qA ûtüô úG ô úìBñøBy ÿBW ÿBW QýíøA .lyBG ûlýzhG þéì ÿBñƒÒ þƒuoBƒÖ
óApƒÎBƒƒy òƒƒüpƒƒPƒâorƒƒG qA þƒƒßƒü þƒƒuôkpƒƒÖ óBüqBO ÿApG úÞ úðõâ óBíø ,kõG {üBýð Qíu oBßy@ þGõg úG þðApüA kAtð ô óApüA {üBƒPƒu þuoBÖ JkA ô pÏy ok þuôkpÖ îuBÛèAõGA
ô Bø|óBPuAk ô kõg óBÞBýð iüoBO qA ôA .QuA þé¾A óõPu Ao ôA ÿoBývG úÞ QuA óBñƒ^
. kôo|þì oBízG îèBÎ ÿApu|úuBíc .QuA {PupK Qíu "äñu" úG Bü ô þøBâ@ óApüA iüoBO ô óBøBy úƒðBƒvƒÖA òülèA|ëçWpýì .lðA|úPvðAk þuoBK RBƒýƒGkA
" ô ÿõvðApÖ " êì ëôs " úìBñøBy úíWpO" þÞBK þuôkpÖ ÿBø|þâtüôqA þÒôpÖpËð úG ô QyAk óAôApÖ þãPvHèkô Ýõy Bø|ó@ òPvðAk BG þuôkpÖ" :lüõâ|þì ûoBG òüA ok ÿqArÞ
" ô þðBíè@ " áBy òÖ " ô " RpÞôo àüokpÖ ô ûsAô àü úìBñøBy ïBíO ok .QuôA Q×Î ô óBGq ;QyAk|þì òüApG Ao ÿôrýðôA þâkAõðBg QýGpO òükBùð ô þPvø ô þPvý^ ÿBø|úüBK úìBñøBy
" RBÛýÛdO ûpýÒô þvýéãðA " óõýLìBy Ùqôs ô kõy|þƒíð ûlƒük òƒXùPvì RoBƒHÎ àƒü Bƒü åpPu oBÞ òüA úG úÞ QuA IHu òýíø úƒG ô
" þßuõèõÞõu ô þßvíüpÞ ô úOA ô úÞ lèõƒð qA ÿoBývG Ùçg pG þuôkpƒÖ úƒÞ QƒuAlƒýK þPulýùO ô pÛÖ oBPÖpâ úÞ þìBãñø BO ô kq Quk ".krüo|þìõð óApüAok Ao óBýuoBÖ
ô ÿôoõy ô óBíè@ óAlñízðAk ô óBuBñyoôBg Bø|þPyq ô ërø úG kõg ókpÞ ûkõè@ qA ,óApÎBy oBÞpupG Ao þðBÞBýð RôpSô ëBì þñÏü ,Qzãð úßéG ,óApüA ok BùñO úð þuôkpÖ ÿBø|ûkôpu
Ädì QÛýÛc òüA løAõƒy úƒéíW qA óApƒãük oõgApÖ úG úÞ BW pø ô QuA|úPyAk ÿpýâ|ûoBñÞ ÿBø|ûrüBWô óBøByoBGok úG ,QyAnãð úìBñøBy ô {øôtK koõì pãük ÿBøoõzÞ qA ÿoBývG ok
ô þðAkôBW QvüoBßøBy úìBƒñøBƒy úƒÞ QƒuA êÛð QvüBG|þì ÿrýì@|ïpy IéÇì þüApu|óBPuAk ókôpu ok þuôkpƒÖ .QƒyAlƒð îzƒ^ óBƒzƒüA Býðk ûly|úPgBñy ÿBø|ûBãzƒðAk ok ô ;þƒuopƒG
eÇu òüpO þèBÎ ok QüpzG ÿApG úÞ þðBùW ó@ ÿApG Ao Bø|RoBHÎ òüpO|áqBð ô òüpPùG lñÞ ô þøAõg|òÆô ûrýãðA qA úƒPƒynƒâ ,úƒìBƒñƒøBƒy pãük ô óBPvéãðA YüpHƒíƒÞ ûBƒãƒzƒðAk lƒñƒðBƒì
úƒG þƒuôkpƒÖ þƒøAõƒg|Qƒ×ƒÎ .QƒƒuA úƒƒPƒÖBƒƒü þðBðBHƒýƒPƒzƒK {ƒýƒGBƒíƒÞ ,þƒñƒùƒýƒì ÿBƒøoôBƒG úÏèBÇì koõì þüBßüpì@ô þüBKôoA ÿBø|ûBãzðAk
.koAkoApÚoBhPÖA úG úÞ îø þüBø|óBPƒuAk ok úƒÞ Qƒu|ÿA|ûqAlƒðA kBü ïBð úG òO lñƒ^ qA kõƒg ôA .QƒuA|úƒPƒyAk ûoBGok Bø|{øôtK òüpO|ûqBO ô QuA|úPÖpâ oApÚ
Jõg pÏy ÿBüArì úíø qA úìBñøBy RBƒýGA ,løk|þì jo oBýPgA|þG ÿpzG QÏýHÆ oõgApÖ òPhýãðApG ok ÿA|úðõâ úG óBzüA úÞ QuA|ûkpÞ þìçuAô úðBýìoôBg RBÏèBÇìrÞpìok úìBñøBy
QìBhÖ ô þDBuo ô þDAõýy QƒuA oAkoõƒgpƒG qAô ûly w×ðoBPÖpâôA óBðAõéùK úÞ klñvK|þíð qA {ýG úÞ óBð@ qA þßü .lðA|ûlýyõÞ ôA ÿoBü úðBýì ok .QuA|ûly pzPñì YüpHíÞ ûBãƒzƒðAk
qA þðBƒÏì ÿlƒñéG ô Bƒø|ûsAô þƒDBƒHüq ô äƒñø@ ÿkpì þuôkpÖ .lñyBG úPÖopOApÖ Ñôpzì kôlc óBâorGqA QuA|þvÞ ,QuôA {üBPu koõì úíø óBGq úG úìBñøBy qA ÿA|ûqBO óAkpâpG 1385 qôoõð
úßñüA BG þuôkpÖ QuA úìBñøBy pÏy ÿBùýâtüô ô áqBð þHéÚô lñéGpËð BG ,þÚçgAoBývG QuA wüõük àük .ly pzPñì Bßüpì@ ok þvýéãðA
" JoBÛPì pdG " lñG ÿBK úìBñøBy ØHñ¿O oBÞ ok oõvÖôpK úÞ- lülW úhvð òüA ûlðoô@lülƒK
Bßüpì@ ÿõüBøôA ûBãzðAk þuoBÖ RBýGkAô óBGq
úDAoA BG -QuA RBýGkA þPñÇéu òíXðA õÃÎ ô
.QÖpâ òzW Ao þðApüA qôoõð ,òüõð óAkpâpG òüA
þøBâ@ ô ÿqôlƒðA|{ƒðAk óõƒ^ ô lƒñƒ^ qA
þÛýÚk þøBâ@}oBâqôo ÿBø|{ðAkqA þuôkpÖ
þßýð úG úìBñøBy ÿçGæqA BìA ;Qvýð Qukok
ô ú×véÖô ÿqBO JkA pG ÿô úÞ kõy|þì úPvðAk
lüBy .QuA|úPyAk þâpý^ {üõgoBâqôo ïçÞ
Bü îýÛPvì ,ÿô úÞ Q×â óAõPG óBíâ ô xlc úG
þüBø|þøBâ@ rýð þðBðõü QÒçG qA ,îýÛPvìpýÒ
BG úìBñøBy {Xñu qA úPßð òüA ô ;QuA|úPyAk
þDAo@|úñd¾ pñø ûBâlük qA ó@ óBvíø ÿBøoBPyõð
òüA úÎõíXì ú^pâ ;kõy|þì úPvðAk þGõg úG
ô þÚôm QgBñy úXýPð QuA òßíì Bø|þøBâ@

.lyBG rýð þuôkpÖ údüpÚ
ô úìBñøBy ÿæ|úGæ qA ú`ðBƒñƒ^ ,þƒuôkpƒÖ
ok píÎ puApu ,kõy|þì úPvðAk þWoBg òüApÚ

12

TEHRAN MAGAZINE Áõ¿g úG óApüApñøô äñøpÖpG óBãðBãýGpñø Tel:(818)881-1771
13 úìBñøBy þuBíc òýìBÃì úG {üApâ ,þyBÛð
JçÛðA BG êüBíO òüA ô lðkpÞ AlýK þuôkpƒÖ ókôpu ÿApG úÞ þHèBÇì úíø ókpÞ îËðok ûkõG
Rpýc þDBðAõO QuA úPyAk pËð {ýK úìBñøBy
.QÖBü Rly QýÆôpzì lùÎ qA þü|ûõýy òüpPùG úG ô ûkAk óBzð rýãðA
þüBøpñø úéíW qA ÿBø|úðBg|ûõùÚ þƒyBƒÛƒð ok BðAõO ûlñüõâ òüA .QuA ûlì@pG åorGoBßñüA
ÿBø|óõíÃì ok úìBƒñƒøBƒy þƒéXƒO úƒÞ QƒuA ô þ×ý¾õO , þìqo ô þìrG qA pÏy úðõâ úíø
úG .kõƒy|þƒì ûlƒük fõƒÂô úƒG ó@ þƒuBƒíƒc ô þíßc ô ÿløq þDBPukõg ô pgB×ì , þÚçgA
ô îPuo kpHð pýËð þüBø|úñdƒ¾ ok Áõƒ¿ƒg ô Ì×è Ücô ûkAk òhu kAk úìBñøBy ok þDBSo
pãük ô xõƒHƒßƒyA ô îPƒuo kpƒHƒð ,JApƒùƒu
àHu oõùzì óByBÛð qA.ÿA|úìBñøBy ÿBø|óBìpùÚ .QuA ûkpÞ AkA Ao þñÏì
ô þuBÚ@ péèõÚ òývc úG óAõO|þì ÿA|úðBg|ûõùÚ ô þðAôo úìBñøBy oBÏyA ÿBø|þâtüô úéíW qA
,þuBÚ@péèõÚ òývc úÞ kpÞ ûoByApGlì lídì ok RBýGA pPzýG úÞ þívÛG QuBùð@ þüBƒuo
ô þuBíc óõíÃì BG þüBø|þyBÛð oAlƒìkpƒu Bñy@ô ÔýéG ô eý¿Ö ÿoõÆ {ýK ëBu lðA ô oArø
óõíÃì BG þüBø|þyBÛðoAlìkpu AopGlì lídì òüok þuôkpÖpâA úÞ QuA ûly ûkôpu òønG
úÞ þyBÛð ÿBø|àHu qA þßü .lðA|úPvðAk þHønì pPùG òüqA lüApvG løAõhGô kõy ûlðq îø óBìq
pýSBO ó@ ÿpýâ|êßy ok þƒuôkpƒÖ úƒìBƒñƒøBƒy
qA úÞ QuA ÿA|úðBg|ûõùÚ þyBÛð ,úPyAk þüArvG ".kôpu lðAõPð
koAô úüoBWBÚ ûoôk êüAôA ô úülðq ûoôk pgAôA ûoBGok õéìBy rO úG ÿlýñW óôlüpÖ p˃ð

.QuA ûly óApüA þyBÛð ú¾pÎ úìBñøBy
úìBñøBy ókoô@ok îËð úGô óly ûkôpu BG RApËð oBùÊA þuôkpÖ ô úìBñøBƒy ûoBƒGok
úG lÏG ÿBø|ûoôk óæBÛð ,xõÆ îýßc ÈuõO QuA úPÖpâ Roõ¾ RBýGkA ûqõc ok ÿoBývG
óBüoõíýOô ,óBðBhéüA ,ëõÓì ÿBø|ûoôkok ûtüô QuõéìBy ó@qA pËð òüpO|þèBXñW òýÛü úG BìA
BG þðAõg|úìBñøBy ô þuBíc ÿBø|óBPuAk óBýG úG püq Ao þuôkpÖ úìBñøBy ok þhüoBO ûBãð úÞ
ÿôo þuôkpÖ úìBñøBy òýƒìBƒÃƒì úƒG úƒWõƒO þüõâ ô Q×â ok ÿlýñW óôlüpÖ .kpG|þì ëAõu
ok Bø|úƒðBƒg|ûõƒùƒÚ òƒPƒÖBƒü ZAôo BƒG .lƒðkoô@ úG õéìBy" :lüõâ|þì ûoBG òüA ok òüçð@pñø BG
úG þðAõg|úìBñøBy ô þèBÛð oBÞ lÏG ÿBƒø|ûoôk kõWô BG Ao BøoBÞ qA þéýg ïBXðA ûqBWA }kõg
ëBu ok ôA !kAk|þì QyAk úÞ þðAôApÖ þøBâ@Bð
.ly ûlýzÞ Bø|úðBg ûõùÚ )úÏíW JBPÞ( }kõg úéXì ok þHéǃì 58
úG ô pñø qA pünKpýSBO óApüA p¾Bσì pƒñƒø oBÞ .kõG ûkpÞ úéíc þuôkpÖ úG ó@okô Qyõð
òüA Ñôpy úÞ QuA þGpÒ þyBÛƒð Áõƒ¿ƒg Qvýð òì óBC y ok ô kõG úðBøBâ@ Bð çìBÞ ôA
QñÇéu ô ÿõ×¾ ûoôk pgAôA úG ÿpünKpýSBO þüBÃýG ÿBÚ@ BüõéìBy QHd¾ ûoBGok îøAõhG
ApÖ ÿApG Ao óBìq lídì úÞ( ïôk xBHƒÎ ûBƒy Bùð@ úÞ Ap^ îñÞ QHd¾ )ïoAk Quôk Ao ôA úÞ(
.kkpâ|þì pG )lPupÖ|þì BýèBPüA úG þyBÛð òPÖpâ QHd¾ áBd ûoBGok úÞ lñPvýð úüBK ó@ ok
ô ÑBÂôA úG úWõO BG oBWBÚ ûoôk ok ëAôo òüA þðBPuBG kAõu aýø úÞ þüõƒéìBƒy Bƒü@ .lƒññÞ
kõg ZôA úG îÞBc þÎBíPWA ô þuBýu ÈüApy ô koAlð þñýzýK þøBâ@ ô ÑçÆA aýø ,koAlð
óByBÛð úÞ kõG oBWBÚ ûoôk pgAôA ok .luo|þì koAk Üc QuA ûlðAõhð Ao þðBPuBG JBPÞ aýø
BG ô þãðpÖ þyBÛð qA ÿpünKpýSBO óôlG þìBÎ ok òì .lñÞpËðoBùÊA þÎõÂõì òýñ^ koõìok
úG óApüA þPñu þyBÛð ëõƒ¾A QƒüBƒÎo ̃׃c ,õéìBy ÿBø|ûlƒýÛÎ qApƒGA qA lƒÏG 1358 ëBƒu
oô@kBü úÞ lðkoô@ ÿôo þðæBÛð êÛð püõ¿ƒO BG AoõOõéìBy lícA ÿBÚ@îP×âô îPyõð ÿA|úìBð
ô lðkõG óBýðApüA ÿBø|þƒðBƒìpƒùƒÚ ô Bƒø|ÿoôæk QyAk îXc úd×¾ 40 úìBð ?oBÞ ú^ óApýèk kpHð
úýcôo lñðAõPG BO lñPƒÖpƒâ {ƒýƒK ok ÿA|úƒüôo pG BñG :îPyõð õéìBy úG JBÇg {ðBüBƒK ok ô
òüA ÿBø|ÿoôæk ô þhüoBO úñýzýK BG Ao þuBíc lüA|ûlðAõhð Ao úìBñøBy Bíy úèBÛì òüA RBWoAlì
,ûlðAõhð úìBñøBƒy úƒÞ lƒýPvø þƒvÞ BƒùñO ô
.lñøk ÿBW ïkpì òøm ok ïõG ô qpì
þãñøpÖ þãPgBGkõg qA ÿpýâõéW Ùlø BG ".lýñÞ ÿoôAk ûoBG òüA ok lýøAõg|þì
úÞ þuBíc pSA òüpPùG ,óBìq qA úøpG ó@ok YüAo ÿpâoBãðô úìBñøBy
oApÚ kõg oBÞ }ôo ÿõãèA Ao ó@ lñPvðAõO|þì
þuBíc òýìBÃì BG þuôkpÖ úìBñøBy ,lñølG ûkôpuô îýËñO þðBìqok þuôkpÖ úìBñøBy
ÿBø|óBPuAk qA úÞ þüBø|þyBÛð ú^ pâA .kõG ó@ I¿ÏPì óAoArâoBÞ ÈévO qA óApüA ïkpì úÞ ly
{HñW qBÒ@ BO oBWBÚ ûoôk ÿAlPGA qA úìBñøBy ô RAolÛì pG óApüA QÚô ïBßc ô kAlÓG ÿB×ég
þƒyBƒÛƒð úƒG ,lƒy|þƒì pƒüõƒ¿ƒO QƒýƒÆôpƒzƒì QøBHy ú¿Ú òüA .lðkpG|þì Yðo kõg þâlðq
úuBíc fôoqõñø þèô kõG àükrð ÿA|úðBg|ûõùÚ ÿA|úðBg|ûõùÚ þyBÛð {üAlýK óBPuAk úG ÿkBüq
oõƒùƒÊ BƒƒG BƒƒìA QƒƒyAlƒƒð þƒƒéXƒO Bƒƒø|ó@ ok QÖpâ êßy óBìq qA ÿA|úøpGok îø ó@ úÞ koAk
fôo ,óApüA ok QýÆôpzì ô þøAõg|úÆôpƒzƒì RolÚ pGA ôk mõ×ð ô úñgo qA ïkpì ûkõƒO úƒÞ
þðBW oBWBÚ lùÎ óBýðApüA òýG ok þHéÆ|úuBíc pG )BýðBPüpG ô úýuôo( kõg óBìríø þuBƒýu
úÞ ÿA|úðBg|ûõùÚ óByBÛð {Ûƒð ô QƒÖpƒâ ûqBƒO Ì×c ÿApG òüApGBñG lðkõG ûlì@ ûõPu úG óApüA
þyBÛð ÿõéGBO pG Ao úìBñøBy þuBíc òýìBÃì lc qA {ýG RApýSBO ÿpýâõéW ô þéì Rlcô

.ly|þì xBvcA pPzýG ,lðkõG ûlýzÞ

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

koõì þñPvG úG kApÖA úÚçÎ úG úWõOBG #
Qý¿hy þüBuBñy úG îüoAk l¿Ú ,kõg pËð

!îüqAkpLG þñPvG xBuApG kApÖA
kApÖA Qý¿hy BG þÆBHOoA ú^ þñPvG Ñõð
þñPvG ÜüpÆqA óAõO þì úðõã^ô koAk ØéPhì
ok lýñÞ þì pßÖ ?QgBñy Ao óApãük úÚçÎ koõì
úýÛG qA {ýG lðAõO|þì ÿA|þÞAoõg ú^ Bìpâ ê¿Ö
æBíPcA ?lðBGAõhG Ao Bø|ïk@ {ÇÎ Bø þðkoõg
þñPvG àü êüBíy Bíy ÝB×OA úG IüpÚ òømok

.klñG þì {Ûð ûríyõg úPHèA ô ûpù^|}õg

Bíy úÚçÎ koõì þñPvG úG úWõO BG þuBñy Qý¿hy

úÛDAm úG BñG Ao Bø|þñPvG òüA úÞ QuA þÏýHÆ
îvXO lƒüoAk Qƒuôk úƒÞ ÿA|ûrƒì ô óBƒOkõƒg
þ¾Bg êýèk lðAõO|þì ÝB×OA òüA úPHèAô lýñÞ|þì
úÇGAo Bø|þñƒPƒvƒG ûrƒì ô îÏƒÆ .lƒyBƒG úƒPƒyAk
ô kApÖA þÚçgA RBý¾õ¿g BƒG þƒíƒýƒÛƒPƒvƒì

.koAk Bùð@ Qý¿hy

Bø þñPvGpýy þPcAo úG úPHèAô lñPvø îø xBHè|}õg æõíÏì þüBùð@ .lñPvø þñPyAk|Quôk ÿBø|ïk@ óApãük Bø þéýðAô
eýWpO Bø|þñPvG ÑAõðA úƒG Ao þƒñPvG pƒýy þüBø|ïk@Bùð@.lðpýâ|þìoApÚ óApãükpýSBO|QdO eýWpO Bø|þñPvG úýÛG úG Ao þOçßy þñPvG úÞ úÞ lýPvø þüBƒø|ïk@ úƒPƒuk ó@ ôrƒW pƒâA
úPyAk ûpÞ îÏÆ pâA Áõƒ¿g úƒG ?lƒýøk|þƒì BìA lñyBG ôo|úèBHðk lñøAõg|þì ûoAõíø úÞ lñPvø qA úÞ lñPvø àýOBìAok ô Ýçg ÿkApÖA lñøk|þì Ñõð aýø ô lüoAk Quôk Ao þéýƒðAô þƒñƒPƒvƒG
îËñì oBƒývG óBƒvðA àƒü Bƒíy !Iƒg ?lƒyBƒG úG ô lðpG|þì ûpùG þüæBG áok qA ëBc òýÎ ok ok .lðpG|þì Rnè RBùWõO rÞpìok òPÖpâoApÚ úÞ lýðAlG lüBG lüoõg|þíð Ao þñPvG qA ÿpãük
ëBc òýÎ ok ô Apâ|ëBíÞ óBvðA àƒü .lƒýPvø Rnè þðBìkõg ô úðBíýí¾ ÈGAôo qA þéÞ oõÆ þðBíùì àü êTì kApÖA òüA ÿApG þâlƒðq ЃÚAô úG æõíÏì úÞ ÿkpÖ .lýPvø ûlðqpu óBvðA àü
ô lýøk|þì ÿA|ûtüô QýíøA RBýDrW úG .}õøBG òüA úé¾õc þèõíÏì ô òýOôo þâlðq àü .QuA }A|ûrýãðA ÿôo qA pPzýG ô lñÞ|þì àvüo þPcAo
úG xBñy|ú×ýÊô óBvðA àü QƒìBƒÚ ok ûoAõƒíø .lðpG|þì IèBW ô Apâ|óôpG ÿBø|ïk@ òüA .kpG|þì pu Ao kApÖA ÜýíÎ ÿoBÞ ÿôo løAõhG úßñüA BO kôo|þì {ýK
kõy|þì IHu úÞ QuA ÑõÂõì òýíø .lñÞpßÖ
þâorG ÙAløA Bíy .lýñÞ àvüo QcAo þéýg
þÏÚõO þéÞ oõÆ úG ô lýñÞ|þì îýupO kõg ÿApG Ao
qA Bíy .QuæBG þéýg lüoAk óBOkõg qA úƒÞ
ô lüpG|þì Rnè oBývG þâkAõðBg àükrð ÈGAôo
ok BìA lýPvø þÎBíPWA kpÖ àü þéÞ oõÆ úG
}õWô|IñWpKôoApÚ|þG þâlðq àü ëBc òýÎ
lýPvø þPvýè@|ûlüA ô oAnâpýSBO óBvðA .lüoAk
ëõHÚ þPcAo úG Ao Qhu ô åorG ÿBøkBùñzýK úÞ

.lñÞ|þì

Bø þOçßy
pËðok úÞ lñðAlG þOçßy þñPvG óAoAlÖpÆ

16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

!Bø þñPvG êGBÛì Bø þñPvG úPgBñy óBýÖApÆA òýG úíéÞ þÏÚAô þñÏì
pãülßü BG êìBÏOô êGBÛOok Bøoõg|þñPvG úÞ lýPvø þüBø|ïk@ úPuk ó@ qA .lüõy|þì
.lññÞ|þì úGpXO Ao þOôB×Pì ô ØéPhì ÈüApy óAõñÎ úG ûoAõíø ô lðoAk Quôk BÏÚAô Ao QGBÚo
úÚçÎ koõì ØéPhì ÿBø|îÏÆ úÞ oõÆ|óBíø .lðõy|þì úPgBñy Qhupuô ÿlW IýÚo àü
IèBÚ ok þPc þyqoô ÿBø|QGBÚo ok úPHèA

Bùð@ Qý¿hy qA ûkpK þñPvG IèBÚ ok kApÖA ëBcòüABGlüõy|þìþH¿ÎþíÞîøþ^ByBíO
Bíy BO lñÞ|þì Býùì îø Ao óBßìA òü A koAk|þìpG úG ûoAõíø ô lüõy|þíð lýìABð QGBÚo qA râpø
lýðAõO|þì Bø|ïk@ qA ûôpâ ïAlÞ BG úÞ lýGBüok .lýPvø óly qôpýK ëBHðk
qA Bíy pâA .lýyBG úPyAk ÿpPùG êìBÏO
BG lüBy lýPvø þOçßy þñPvG óAlñì|úÚçÎ Bø þüA|úÖBßvð
úGQHvðÿpPùGúÇGAoÿqõìþñPvGóAoAlPuôk Bíy lüoAk Quôk ÿA|úÖBßvð þñPvG pâA
óBykõgúÛýéu|îøBGBø|þéýðAô!lýñÞoApÚpGúýÛG .qBHèkô Quk úPHèAô lýPvø ÿA|ûlñzhG óBvðA
úÞ ÿkApÖA .lññÞ|þì oApÚpG Ao ÉBHOoA òüpPùG ÿlW IýÚo àü ô lüoAk Quôk Ao QGBÚo
BG úÇGAo ok lñøk|þì eýWpO Ao þéýðAô þñPvG lüõy ÜýÚk óBOkõgok þíÞ pâA .kõG lýøAõg
.QyAklñøAõhðþéßzìpãülßü þ¾Bg úñýìq ok ÿlÏPvì oBývG óBvðA BÏÇÚ
lðoAk Quôk Ao þOçßy þñPvG úÞ þüBùð@ , ÿpñø lðAõO|þì úñýìq òüA æBc .lýPvø
úÇGAo ,lñPvø þñPvGpýy ÜyBÎ úÞ ÿA|ûlÎ BG QýÏÚõì ÍBdè úG .lyBG þíéÎ Bü þyqoô
þñPvG óAoAlPuôk úPHèA .QyAk lñøAõg ÿpPùG .lýPvø óApãük pËð ok þèõHÛì kpÖ þÎBíPWA
êìBÏOokBø|þOçßyBGlñðAõO|þìîøÿA|úÖBßvð Býùì óBPüApG Ao óBßìA òüA ûoAõíø Bíy þHéÆ|ûBW
.lðpýãGoApÚþè@|ûlüA ÈüApy úGô lýñÞ QÖpzýK þâlðqok úÞ lñÞ|þì
Jõg þéýg ûôpâ3 BG Bøoõg|þñPvGpýy ØéPhìÈüApyókpÞQüpülì.lýupGþè@|ûlüA
þñPvG óAlñì|úÚçÎ ûlÎ àü .lñü@|þì oBñÞ ok .QuBíy úWõO êGBÚ ÿBø|RoBùì qA
þñPvG óAoAlPuôkpãük ûlÎ ,lñPvø þOçßy ÿA|úPvWpGõÃÎ æõíÏì úðBøAõgpýg ÿBø|ÐíW
BG úÞ þüBùð@ úíø QüBùð ok ô ÿA|úÖBßvð úPvg râpø óApãük úG àíÞ qA úÞ lýPvø
óAoAlPuôk þñÏü lðA|ûlýÛÎ|îø óBykõg ô RBíüçìBð pGApG ok úPHèA .ly lýøAõhð
!þñPvGpýy QuBíy êýì ÙçgpG úÞ þüBø|QýÏÚõì
ô þOpyBÏì ÿ|Bø|ïk@ æõ¾A Bø|ÿqõì .lýøk|þì óBzð êídO|îÞ
BG Bùð@ úÞ lýñßð ày .lñPvø þñPyAk|Quôk
ô RôB×Pì Üüçu BÚB×OA úÞ |ïk@ MýO úíø Bø ÿqõì
.lñü@|þìoBñÞþPcAoúGlðoAkþéPhì ?QuA þðBvÞ ú^ JõHdì ÿqõì þñPvG
,lýøk|þìeýWpOAoþãðpÖ|RõOþñPvGpâA óBW|}õð þüBø|ïk@ Ao qõì îÏÆ BG þñPvG àü
úÞ lýyBG þüBùð@ÿApG þGõg óBPuôk lüBG wK ÿpýâ|óBu@ ô kpvðõg kApÖA BOAm úÞ lññÞ|þì
ÅõÎ ÿpãük Ñõð aýø BG Ao ÿA|úÖBßvð þñPvG pýýÓOBø|ïk@òüAÿõgôÜégþPcAoúG.lñPvø
.lññÞ|þíð úG lcAô ó@ok þðBH¿Î óBvðA àü qA ô lñÞ|þì
.QuBíy JõHdì îÏÆ ÿA|úÖBßvð þñPvG êülHO ÝçgA|}õg ô óBGpùì kpÖ àü
òýG qA Ao kõg JõHdì óBPuôk ؾô òüA BG òýÎ ok ô ûlñzhG oBývG Bø|ïk@ òüA .lðõy|þì
BüþñPvGpýyÜyBÎúÞlýñÞ|þìJBhPðAþðBvÞ úéíW qA QÚAl¾ .lñPvø óBGpùì ëBc
.lñPvøþOçßyþñPvG òýG úÞ QuBùð@ oBßðA êGBÚpýÒ ÿBø|ú¿ý¿g
.QuA úPgBu JõHdì ÿkpÖ óBzüA qA óApãük
17

óApùO úéXì

úƒÞ ƒ )1332 ,lƒñìkpƒƒg òƒƒvƒc( >JAkpƒƒâ<
wLuô ƒ kõG óApüA ÿBíñýu þãðo îéýÖ òýPvhð
ÿqBG )1332 ,þüBívÞ þéÎ( >Qé×Ò< îéýÖ ok
qA ,>Qé×Ò<ok ÿqBGqA wK þÏýÇì àéì .kpÞ
ÿAqAok BO ,QÖo >îéýÖ BðBük< úG >îéýÖ xoBK<
óBìõO oArø úðBøBì ,ëBu ok îéýÖ ôk ok ÿqBƒG
ok {Ûð ÿB×üAqA wK BìA ,lñÞ QÖBüok kríPuk
,óBýßý^Bƒg êƒDõƒìBƒu( >VkAõƒc ûAooBƒùƒ^<
úG ,kõGôA ÿBø|{ÛðpüBuqA RôB×Pì úÞ )1333
ok ,QzâqBG qA wK ôA .ly oBÃcA ïBËð Qìlg
ÿqBG )1335 , þíuBü oõKBy( >ïBùOA< îéýƒÖ

.kpÞ
-40( ÿBø|ëBu ú» é¾BÖ ok þÏýƒÇƒì|àƒéì
>þâlðq úG QzâqBƒG< :ÿBƒø|îéýƒÖ ok )1336

xBñypuô þíülÚpãüqBG þÏýÇì|àéìp¾Bð
.Qynâok óApüA ÿBíñýu

>ÿoApƒÖ xôpƒÎ< ,)1336 ,lƒøAq úƒéèABƒÇƒƒÎ( ûpù^ úéíW qA ”þÏýÇì àéì p¾Bð“ #
>úPvßy îvéÆ< ,)1337 ,óByõÞ êýÎBíuA( {Ûð óApüA ÿBíñýu ÿBýcA ok úÞ kõG þüBø
>óq òíƒyk< ,)1337 ,þƒíƒuBƒü àƒìBƒýƒu( úG kôoô ÿAlPGA óBíø qA ô kpÞ B×üA þíùì
àìBýu( >BøõéÚôk< ,)1337 ,þHýÇgrüôpK( ÿAoAk ÿpãüqBG pñø ok úÞ kAk óBzð Bíñýu
àìBƒýƒu( >êƒßƒýƒø ëôA< ,)1338 ,þƒíƒuBƒü
,þíuBü àìBýu( qôoõð õíÎ ,)1339 ,þíuBü .QuA ÿA ûtüô kAlÏPuA
,ÿrüôpKôpvg( óBÖõÆ qA êHÚ {ìAo@ ,)1340 ïAlðA ô úðAkpì JAnW ûpƒù^ êƒýèk úƒG ôA
,)1340 ,þðlì òývc( iƒéO êƒvƒÎ ,)1340 ôA úÞ }A þÚçgA {ñì pPíùì úíø qA ô IuBñPì
ô )1340 ,óByõÞ êýÎBíuA( Qyõðpu ú» ƒüBƒu ok þOlì ô kAk Ýõu }qõì@ ô äñøpÖ úƒG Ao
.kpÞ ÿqBG )1340 ,þíuBü àìBýu( xBK ô x@ ok óBƒðAõƒW ÿBƒíñøAo ,}qoô îƒéÏì RõƒƒvƒÞ
oõƒÃƒc BƒG ,þƒƒvƒíƒy 40 ƒ» úƒƒøk qA wƒƒK qBG BW óApâByBíO ëk ok kôq þéýg ,kõG xoAlì
>ëôA óAõW< óAõñÎ úƒG ”òƒükpƒÖ þƒéÎlƒídì“
.ly úPuBÞ ôA QýGõHdì qA YüolO úG ,Bø|îéýÖ .ly óApüA ÿBíñýu óAlýì qBO úßü ô kpÞ
xBHè ólýyõK BG 1341 ëBu qA þƒÏýǃì|àƒéì lñðBì þâkAõðBg ïAok ÿBø îéýÖ BG AlPGAokôA
ôA qA {ýK úÞ ,Bø|þéíhì ûçÞ ô Bƒø| êƒøBƒW úG Ao óBý^ByBíO qA þWõì ”Qé×Ò“ ô ”kpãèô“
{Ûð ÿApWA BG lÏG ÿlñ^ ô lýðBzÞ BøBíñýu
þøAo úG Ao óApüA ÿBíñýu,þéíhƒì ûçƒÞ ÿBƒø

:þâlðq óAoôk Q×¾ ô oAqBG ô úƒ^õƒÞ óAkpƒì qA úƒÞ lƒðBƒzÞ
}qoô îéÏì lüBýG Bíñýu úG úßð@ qA êHƒÚ pÆBg“ÿBøîéýÖúÞQ×âòhuBùð@ÿkpíðAõW
ôlì@BíñýuúGþPÚôô,kõGóApùOÿBø|óBPupýGk .QuABùð@qA”îýOpÞõðîüpÞBPuôA“ô”ûAõg
pOBEO ok QýèBÏÖ úG kpÞ IƒvƒÞ QƒýƒGõƒHƒdƒì ”þüBýíýÞkõÏvì“ÙôpÏìîéýÖokwLuôA
.QƒgAkpƒK )1338( îéýƒÖ úƒƒéGôk ô )1335( QgAkpK þøBOõÞ {Ûð ÿApWA úG ”p¿ýÚ“ ïBð úG
qAþøBOõÞúñd¾okÿqBGBGBíñýuok{PýèBÏÖ ÿô .kôrÖA oBývG îéýÖ Qürì pG {Ûð òýíø úÞ
)1328 ,þHýÇg rüôpK( >oBùG úƒPüoAô< îƒéýÖ úÞ ly pøBÊ þíéýÖ ok QèõùÞ óAoôk ok
.ly qBÒ@ .kõHýüBýíýÞ kõÏvì pvK ó@ óAkpâoBÞ
{ƒíéýÖ òƒýìôk ok þƒÏýǃì àƒéì ÿqBƒG úÞ,úèBu 88 òuok,þÏýÇì| àéìp¾Bð
)1330 ,>þãýGBüok þéÎ< ,>þãðBgoB߃y<( Rçßzì QéÎ úG úPynâ úP×ø lñ^ þÆ
àüúñd¾okûBOõÞúéíWàüÿAkAlcokÈÛÖ ûly ÿpPvG óBPuoBíýG ok ÿõýéÞô þv×ñO
>kpãèô<okþÏýÇìàéìÿqBGBìA.kõGþðBíùýì )úì 25( kAkpg ïoBƒù^ ûBƒãìBƒy ,kõƒG
ZôA úG Ao ôA )1331 ,qôpýÖ wƒýƒüo ÿlƒùƒì( .Qynâok
òýPvhð ó@ ok ÿqBG ÿApG ô lðBuo QýGõHdì óApùO úéXì úÞ Ao þyoArâ úìAkA ok
.QÖpâAokõgÿA|úÖpcQýèBÏÖkríPuk BG ûoBGôk Ao kõG ûkpÞNB^ ôA qA êHÚ BùèBu
ÿBø|îéýÖok úé¾BÖçG >kpãèô< QýÛÖõì BG .îýðAõg þì îø

18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

”þüBýíýÞ kæõK“ þðAkpâoBÞ úG xõßÏì îéýÖ þÏýÇì àéìp¾Bð |.lðkõG úPÖpünK óBzýâlðq ok ûlñøk õãèA ûkpÞ òO úG ”þñvdì lýXì“ ô ”Ýl¿ì xBHΓ
úGpXO òýPvhð òüA ,lðôpýì òýGoôk ÿõéW qA ÿoôk BùèBu qA lÏG þÏýÇì àéì p¾Bð |:þíéÎ áoAlìô Rçý¿dO oBGôk òükpÖ úÞ lypøBÊ þüBø|{Ûðok ,lðkõG
àéì .Qvzð îüpâ þèlñ¾ ÿôo úG Bíñýu êýÎBíuA( lðA|úPypÖ Bø|óq ÿBø|îéýÖ ok
|.kôpýì oBíy úG þüBýíýÞ kõÏvì ÿpãüqBG úPgBu ”oBãð {Ûð“ îéýÖ ok QuA oApÚ þÏýÇì þðlG QýGpO »úPyo êý¿dPèA|ÕoBÖ ,áoôs óôlüpÖ( JõüA ô )1342 ,lýÏuoõK
ÿBíñýu ÙôpÏì óAkpâoBÞ þüBýíýÞ kõÏvì pøõâ“ô ”óAkAo ïApùG“oBñÞok ”þðBzÇÎ þéΓ óApùO þèBÎ ÿApvzðAk ÿB×üA ô Bø|xBHè ó@ ólýyõK úG pÂBc )1350
þðAkpâoBÞ úG xõßÏì îéýÖ ok óBìoõzÞ :RAoBhPÖA :ÿBø|îéýÖ ok þÏýÇì àéì .kõG ûly óBzzÛð
{üBíð úG Ao }A ÿpãüqBG úGpXO òýèôA ,}pvK |.lñÞ {Ûð ÿB×üA ”{ülðA pýg BG< ,)1341 ,óByõÞ êýÎBíuA( >þéíhì ûçÞ<
îéýÖ BG BùOlì qA lÏG úÞ þÏýÇì àéì p¾Bð pãüqBG òüpPùG xBLu úívXì ûrüBW ûlðpG ô Bøkpì< ,)1342 ,þðlì òývc( >Bø|QÖpÏì
| |.koAnãýì ÿApG Qzâ løAõgqBG BøBíñýu úG oBãð {Ûð 1350 ëBu ok ûoôk òýìoBù^ ok kpì ëôA {Ûð ïApGA< ,)1342 ,þÏýÇì àéì p¾Bð( >Bø|ûkBW
ô ûlýuo óBüBK úG xõßÏì lýèõO {ýK qA þßü Quk püq îéýÖ òüA ok {Ûð ÿB×üA ,)1343 ,óByõÞ êýÎBíuA( >wüoBK ok
kõÏvì QuA oApÚ ûsôpK òüA qA oBHgA òüpg@ ÜHÆ ..AlHΓ þñÏü þðApüA ÿBøoõíüpâ òüpOlñíðAõO . NBÚ úu îéýÖ ok ÿqBG ÿApG óAkpì<ô )1347 ,þíÆBÖ ïBËð( >óAkpìoæBu<
òüA qA wðBßu lñ^ ok pãüqBG óAõñÎ úG þüBýíýÞ pãüqBG òüpPùG xBLu úívXì ûrüBW ûlðpG oAõéyô QÞ BG )1348 ,õOpK oBüqBì( >oBâqôo
ok þüBýíýÞ oõÃc úPHèA .lñÞ ÿqBG îéýÖ |.Qvzð ”ÿolñßuA ÿApG 1349 ëBu ok ûoôk òýìõu ok kpì ëôA {Ûð ,rýO áõð þìp^ {×Þô lý×u òøApýK ,þßzì
ok þÏýÇì àéì p¾Bð oõÃc úG Éõñì xõßÏì óôlG úÞ QuA kAqpÖ óBPuAkoBãð {Ûð îéýÖ eýHvOô ÿkrü îzüpGA ëBíPukô þéíhì ûçÞ
QuA oApÚ úÞ þüBø wðBßu A«pøBÊ .QuA îéýÖ .koAk Ao oBãð BG ZAôkqA l¿Ú }olK BG þãñøBíø |.pùy ú¾BÚo îéýÖ ok ÿqBG úðõíð qA ÿA|ûlðq ÝAl¿ì ú^pâA ,kõ¿Ûì ûBy
àéì ÿBø wðBßu BG lñÞ ÿqBG ó@ok þüBýíýÞ îuApì ÿApG Ao rý^ úíø olK QÚõì QüBÂo |:RApÆBgô ëõÚ êÛð ú» ÎõíXì BìA ,kõHð >êøBW< iñu þÎBíPWA
úíø oBãð úPynâ BìA lñÞ þì Býùì ÿoBãPuAõg æBG ô Bø|Quk RBÞpc ûtüô|úG ,{Ûð ÿApWA
|.QuA ápPzì þÏýÇì ïkpì úG QHvð úzýíø<:þÏýÇì àéì p¾Bð ú» ìBÎ ,{üBø|êÛðô Bø|ïçÞ úýßO ,ôpGA òPgAlðA
Roõ¾ xõßÏì ok þüBýíýÞ oõÃc pâA |.lñÞ þì pýýÓO oB^k Ao ÈüApy úÞ þPHdì úíø òüApÆBg úG ïA ûkõG xBñy Üc
qBvíéýÖ òüA úÞ QuA oBG òýèôA òüA kpýãG QuA þðBzÇÎ þéÎ úPgBu oBãð {Ûð îéýÖ þPuôkô QHdì òüApßy Ao Algô lðoAk òì úG .kpÞ kõg JônXì Ao óBâlññýG
þì òýGoôk ÿõéW pãüqBG ïBÛì ok xBñypu pøõâ ,óAkAo ïApùG óõ`íø þðApãüqBG ó@ok úÞ þì ïApPcA òì úG ïkpì ô koAk úìAkA îø óæA BO >p¿ýÚ< qA êHÚ BO þÏýÇì àéì pâA
pøqA úÞ QuA ÿA úñýXñâ òì ÿApG òüAô lðoAnâ {ðAk< {Ûð ÿB×üA ô )1348 ,þüBýíýÞ kõÏvì(
|.kôo |.lññÞ þì ÿqBG ”ÿoB¿c úùèA“ ô {ülðApýg òüA úPvüBy ïoAôlýìA .QuA pOæBG þOôpS ok þéíhì ûçÞ xBHè ólýyõK BG ûApíø >óBìpÖ
þüBýíýÞkõÏvì| îéýÖ ok þÏýÇì àéì p¾Bð ô þüBýíýÞkõÏvì ,>ûlßøk xôpÎ< þüBPuôo kpì ÿBø|{Ûð
ok ô QuA ÿA ûkBW îéýÖ òüA îËÎA {hG |> .îyBG îøBãüBW þüBüok ÿôpýð pvÖA )óBg xAo@( >òíÞpO<
.kôo þì òýGoôk ÿõéW óApùO ÙApÆA ÿBø ûkBW ”xõßÏì“ òývc( pýHÞ xBHÎ ûBy ,)Büok óAoAluBK(
ok þüBýíýÞ kæõK þüBíñýu lñéG îéýÖ òýèôA òüA ok þÏýÇì àéì p¾Bð ô þüBýíýÞ kõÏvì àyrK , )óBg îyBø( Bøkqk wýüo ,)kpÞ
òzÞA pðAs ok ÿA úGpXO ô QuA óAkpâoBÞ ïBÛì ,ly|þì pøBÊ Bø|òüA lñðBì ô )QÛýÛc qA oApÖ(
|.kõy þì Jõvdì óApüA ÿBíñýu ok îø þøBOõÞ {Ûð úÞ ,>p¿ýÚ< QýÛÖõì qA wK
kæõK ÈuõO }A úìBñíéýÖ úÞ xõßÏì ûçÞ ÿBø|{Ûð ÿB×üA úG pu àü QyAk ó@ ok
oæBu ïBð úG ÿpvK ú¿Ú ,ûly úPyõð þüBýíýÞ xBHÎ( >îÒ þG þéÎ< :ly|þì RõÎk þéíhì
oBýu þøBâpýíÏO {Puôk ûApíø úG úÞ QuA ,IüpÚ oõKBy( pùy ú¾BÚo ,)1349 ,þüBvÞ
ôA .lñÞ þìpýíÏO Ao þíülÚ ÿBø òýyBìô koAk ,)1349 ,þíOBc þéÎ( >þÚõÆ< ,)1349
ÿkBüq ÿBø ëAõuô QuôpGôo þPüõø óApdG BG >JBÚ úu< ,)1349 ,þíÆBÖ ïBËð( >Üc lüpì<
}olK Bø ëBu qA wK úßñüA BO koAk {ñøm ok oõKBy( >õÞBÞ< ô )1350 ,þíyBø BüpÞm(
þì ApÖ þuok@ úG Ao pvK ,olK ô kõy þì AlýK .QuA Bø|îéýÖ òüA qA ÿoBíy )1350 ,IüpÚ
19 |...lðAõg qA lýyõÞ }A|ÿlÏG ÿBø|îéýÖ ok þÏýÇì àéì
ûoAõíø ôA }çO BìA ,kpýãG úé¾BÖ êøBW|iñu

.kõHð ÜýÖõO BG ïAõO
úG )1355 ,ÿokBÚ ZpüA( >QG< îéýÖokôA
.ly pøBÊ ÿpìoAlðAs óBHøôpâ àü {Ûð
kõy|þì êßzì< :QuA ûkpÞ êÛð îéýÖ óAkpâoBÞ
þÏu òì .ly ÙpÆ ûkBPÖA BW ÿpãüqBG BG
,ïpýãG þÏýÇì àéì qA Ao ôpGA QÞpc ïkpÞ|þì
{HÓHÒ IÊAõì .kpýâ|þì IÓHÒ oBG òüA ïlük|þì
ú^ BO Ig .kpÞ|þì þÖBÂA QÞpc {Puk ,ïkõG
ok úÞ QuA òüA ?kõG IÊAõì óAõO|þì ûqAlðA

>.ûkõG úÞ QuA þðBíø p¾Bð
úüBK qA þßü ê¾A ok þÏýÇì àéì p¾Bð
þðBìq ok,lyBG þì óApüA òüõð ÿBíñýu óAoAnâ
ok ÜÆBð QèBc úG QìB¾ QèBc qA Bíñýu úÞ

.lì@ok óApüA
qA êHÚ ÿBíñýu ok þÏýÇì àéì ëBTìA
úÛHÆok úÞ ÿA úÏìBW ûlñøk ÈgôõãèA JçÛðA
ô lðkõG ,lðkpÞ þì þâlðq ÈuõPì úÛHÆ ô úu
,Qynâ ,þãðAkpì Qý¿hy qA pK õãèA òüA
òýíø pÆBg úG ïkpì ô kõG þPupK òùýì ô oBTüA
Qý¿hy àü óAõñÎ úG Ao óBg p¾Bð ,Qý¿hy

óApùO úéXì

þGõñW ÿBýðp×èBÞþßyrK RBìlgrÞpì #
lñ^ {hG píS QýèBÏÖ úG wéXð@wè ok úÞ
ô RoBËð QdO løk þì úìAkA kõg úèBƒu
ôA ïBð BG úÞkõy þì ûoAkA ÿpPÞk þPupKpu
òvc lídì pPÞk .lƒðoAk þƒüBƒñƒy@ úƒíƒø
þøBâ@ êýèk úG úÞ QuA þ¿hy þhƒuAo
ô RBýGkA úG þüBñy@,þßyrK oõìA úG Ðýuô
pK þìBð ÿAoAk {ðBñÆõíø úG ólðBuo ÿoBü

ÿBýðp×ýèBÞþßyrK RBìlgrÞpì lülW ÿBø {hG {üBzâ
óAoBíýG ûBÖo ÿApG þGõñW

wPýOBLøô QGBük ÀýhzO ÿApG óBãüAo óõg {üBìq@:þhuAo òvc lídìpPÞk

òüA ô QuA ÿoBíýG ÀýhzO Bì ú×ýÊô óõ^ | .QÖo løAõhð BøkBü qA râpø úÞûly ûqAô@
pâA Apüq .QuA ûlññÞ òýýσO ô îùƒì oBƒýƒvƒG |
òìô îüõy þìôpGôo úÏWBÖ BG lyBHð ÀýhzO
Ao kõg }çO QüBùð úñýìq òüA ok îðAoBßíø ô kpG àü ÿAoAk þhuAo òvc lídì pƒPÞk
úðBg úG úPÖBü B×y Ao óAoBƒíƒýƒG BƒO îýƒñƒÞ þƒì |qA þégAk ÅApìA þ¿¿hO

|.|.îýPup×G kpG ô áoõüõýð ok |State University |
Bì rÞpì ok úÞ þðBßyrK ïBíO úðBPhHyõg | | qA ÿpãük þ¿¿hO
Býðk ûlðq ô þuoBÖ ÿBø óBGq úG lññÞ þì oBÞ
ÀýhzO ô óBìok úñƒýƒìq ok ô lƒðoAk ȃévƒO úGúPvGAô|king drew medical center
ÿoBíýG óBìok ,îýglG ÿBø ÿoBíƒýƒG xokôq þ¿¿hO kpG ôk òüA BG ô QuA| UCLA |
ÿoBíýG ÀýhzOô óBìok ,ògBðô QuõK ÿBø ØéPhì ÿBøpùy ok Ao kõg RBìlƒg þƒégAk
ëpPñÞ ô óõg oBzÖ ô lñÚ ëpPñÞ , þvñW ÿBø îø ô lñÞ þì qBÒ@ wéXð@ wè úéíW qA Býðp×ýèBÞ
,BK ú`hýì ô êýâq ,ëBg úðõâ pø QyAkpG ,óqô þßyrK RBìlg rÞpì þPupƒKpƒu rƒýð óõƒñÞA
,óBƒƒíƒüAq ô óBƒƒðq ,þƒƒégAk ÿBƒƒø ÿoBƒƒíƒƒýƒƒG ûlùÎ úG ûkpÞ wýuBC O kõg Ao Býðp×ýèBÞ JõñW
ó@ BG oBíýG úÞ ÿpãük koAõì ô þßyrLƒðAlƒðk
þì Roõzì úG óAoBíýG BG lñÞ þì AlýK úéEvì |:lüõâþì úñýìq òüAokôA .koAk
þðBzgok YüBPð úðBPhHyõg óõñÞ BO úÞ lðqAkpK ÿoBßíø òì BG þðB¿¿hPì rÞpì òüA ok|- |
lðoAk RoBùì kõg oBÞ ok úíø úƒÞ lƒññÞ þƒì
.QuA ûlì@ Quk úG îüBø úPuAõg ÿApWA ok îyBG úPvðAõO ïoAôlýìAô
úG ÉõGpì oõìA òýƒñƒ`ƒíƒø rƒÞpƒì òƒüA ok òüApG ïA þÏu ïBíO Apüq îyBG úPyAkpG þìlÚ
{üBìq@ ,óõg {üBìq@ ,IéÚ oAõð ,ÿsõèõükAo RBìlg ê¾A úG îðAoBßíø ûôpâ BG úƒÞ QƒuA
ô þüAõñy QvO ,úPÎBu 24 IéÚ oAõð þv×ñO ÌÖBcpÏy òüAôpýK Apüq .îýðBíGoAkBÖô þßyrK
ïBXðA RBÛüorO püBu ô Bø òvÞAô ÑAõðA ÜüorO
ô êßülì ÿBø úíýG úýéÞ Bì rÞpƒì .kõƒy þƒì | :lüBìpÖþìúÞîPvø
Ao| HMO, PPO| ÿBø úíýG ïBíO ô pßülì | àýè Ü×zìô QuA ïk Bdývì ÜzÎ IýHÆ
Family Pact úíýG oôl¾ ô lñÞ þì ëõHÚ
| lñÞAôk Ao úÞlñýHðõOok kokõ^
îýðAlG lüBG àyrK óAõñÎ úG Bƒì òƒüApƒGBƒñG
.lðA ûkBPvüA BXÞ ok þPìçu pËð qA óBíðAoBíýG

20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

lðoAlð úíýG úÞ ÿkApÖA ô lì@ok îÞ kApÖA ÿApG îø|
óAoBíýG Bì þéÞ oõÆ úG .QuA ûly úPÖpâ pËð ok
óBylì@ok úßñüA úG úWõO óôlG Ao kõg rürÎ

| |.îüpünKþìQürüôÿApGQuAolÛ^
þðBìok ô þPyAlùG RBìlg úG rýð A« pýgA
qBýð úÞ ûly ûkôrÖA ÿkoAõì rÞpì òüA
RBzüBìq@ïBXðA úG þupPuk ÿApG Ao óAoBíýG

.kqBu þì ÙpÆpG óBìokô ØéPhì
úG qBÒ@ rÞpì òüA ok úÞ ÿlülW ÿBø wüôpu

:QuBø {hG òüA êìBy ûkpÞ oBÞ
.þKApOëBßürýÖ-þKApOõürýÖ -1
Bü |Mental Health Qéø ëBPñì -2

.þðAôo QyAlùG
.óBðq ÿBø ÿoBíýG ÑAõðA êìBy óBðq RBìlg -3
úÞ óBÚpü ô þuôpüô ,þðõ×Î ÿBø ÿoBíýG -4

:êìBy ô QuA wýPýOBLø óBíø
.kõyþì| Hepatitis C&A
.ó@úGÉõGpìRBzüBìq@ôQGBükóBìok -5
oBÞ úG qBÒ@ ókAk lüõð òí þhuAo pPÞk
Býðp×ýèBÞ JõñW þßyrK rÞpì ok Bø wüôpu òüA
ûBÖo òýìCBO pÆBg úG úÞ kAk rýð Ao ûktì òüA
{üBìq@rÞpì òüA úG óBâlññÞ úÏWApìô óAoBíýG
oõÆ úG QGBükô óõg lñÚ ókpÞ à^ ÿApG óõg
QGBük ÿoBíýG Apüq .kõy þì ïBXðA óBãüAo
òüA oB^k Bø þüBßüpì@pPzýG ô ûly ÐüBy oBývG
Ao ó@ÿõéW lüBG kôq þéýg úÞ lðA ûly ÿoBíýG

kõHùG îðAoBßíøô òì ÿôqo@ :Q×â {ðBñÆõíø lðoAk ëBu 50 qA {ýG úÞ rýð ÿkApÖA ÿApG .QÖpâ
þcôo ô þívW Qìçu úüBu püq ok þâlðq lñyBG úPyAlð úíýG ú^ lñyBG úíýG ÿAoAk ú^
ok îðAoBßíø ô òì pÆBg òýíø úG .QuA ïkpì ÿoBíýG ÀýhzO ÿApG óõg {üBìq@ ïBXðA
pø ok úÞ îýPvø þðAoBíýG Qìlg ok rÞpì òüA ú^pâ ÿoBíýG òüA Apüq .QuA óBãüAo wýPýOBLø
BO lññÞ þì úÏWApì Bì úG þÇüApy ô þPýÏÂô úG ô lGBü úìAkA pâA BìA QuA þðly Jõg AlPGA ok
îülÛPÏì Apüq .lñGBüqBG Ao kõg {ìAo@ô þPìçu úÞ kõy þì qBu êßzì lupG ÿpOæBG RBWok
oBPÖo ÿoõÆ òüApGBñG "þñÞ kõg úG þñÞ ú^pø" ûqoBHì ó@ BG úécpì òüA úG ólýuo qA êHÚ lüBG
îýølG þPvø óBùW úG ú^ pø BO îýñÞ þì ô ûkpÞ ok Býðp×ýèBÞ JõñW þßyrK rÞpì| | .kpÞ ÿlW
îø óApãük .kkpâpG óBìkõg úG äðo ïõG êTì úÏWApì Qìlg ok úHñzßü qôo rW úG úP×ø ëõÆ
úýéÞ qA îø óBüBK ok .lññÞ òýñ^ lüBG óAõO þì QÚô òPÖpâ ÿApG ô QuA rürÎ óBâlññÞ
BG ÿoBßíø úG êüBíO úÞ þðBßyrK ô òý¿¿hPì rÞpì òüA óBGq þuoBÖ oôBzì A”ô@“ îðBg BG
úPyAkpG úÞ þøAo ok BO îñÞ þì RõÎk lðoAk Bì
.QÖpâ xBíO
| .lñyBGûApíøôoBüBìBGîüA úG þìBýK óAõñÎ úG ô óBüBK ok þhuAo pPÞk

21

óApùO úéXì

ÿBÃÖ ok þHýXÎ püõ¿O ,úPynâúP×ø #
Ao BùýðApüApPzýG úÞly Quk úG Quk ÿqBXì
.kpÞûkrOpýc
ô îýßc ,Bñýu þéÎõGA qA ÿA úívXì püõ¿O
ÿBùðBPuoBíýG qA þßü ok þðApüA åorG ÙõvéýÖ
ó„ AõñÎ úG úÞ úýÞpO ok þøBãzðAk úÎõíXìpüq
!kõG ûly þÖpÏì óBGq ápO îýßc àü
,îýßc Ao Bñýu þéÎõGA úÞ pƒüõƒ¿O òƒüA
þì þÖpÏì ÿA úýÞpOpÎByô ÙõvéýÖ ,lñízðAk
úG Quk ÿqBXì ÿBø úßHy ok þèBc ok ,kpÞ
qA løk þì óBzð Bø þuopG úÞ kõy þì Quk
ly Bñýu þéÎõGA ókõG ápO þÎlì úýÞpO oõzÞôAoBßð@pùyokÿkAlgoòýñ^ÑõƒÚô
ÿBÃÖ klì úG æBc ô konãýì BùèBu ,úƒýÞpƒO
óBüpW ok óApüA óæõEvì ô ïkpì úÞ QuA ÿqBXì
.lðA úPÖpâ oApÚ ó@
úßHy ,îø êHÚ ëBu YƒñK kôlƒc lƒñ^pƒø
óAõñÎ QdO ÿBø úìBðpG ok úýÞpO >þO.o@.þO<
þì pPíùì þPÚô ApWBì ô QuA IýXÎ oBývG ÿBø >iƒüoBƒO ok ápƒO oBƒâlƒðBƒì ÿBƒøQƒý¿hƒy<
ÿlW óBýÎlì qA þßü ,úýÞpO îýðAlG úÞ kõy ó@ ûkAq Ao Bñýu òGA ô þGAoBÖ ,þðôpýG óBdüoõGA
ÿBùSApýìqA þßü óAõñÎ úG Bñýu þéÎõGA ¶QýßèBì
òüA QHSpýãýKôoõzÞ òüA xõíéìBðô ÿõñÏì .kpÞ þÖpÏì úýÞpO pýøBzì qA ô oõzÞ
õßvðõü „þðBùW QupùÖ ok ,úýÞpO ²ïBð úG ûpù^ óBPvßGqA oõzÞ ,úýÞpOpG ûôçÎ úÞ òüA IèBW
,êHÚ ÿlñ^ ô lðAõg þì àGqA Ao Bñýu òGA îø
.QuA úìBðpGqA þßüokrýð þu þG þG þvýéãðA úßHy
xõíéìBðô xõíéíSApýì QHS BñýuòGA ÿApG>JpÎlñízðAk<óAõñÎqA,{üBø
ldPì êéì þPýGpO ô þãñøpÖ ,þíéÎ óBìqBu
õßvðõü .lñìBð þì >õßvðõü< ú¾çgoõÆ úG Ao .kpÞ ûkB×PuA
qA þßü ô ly wýuBO ÿkçýì 1945 ëBu ok oôpì úƒÞ QƒuA þƒèBƒc ok úƒíƒø Bƒø òƒüA
òüA .QuA êéì óBìqBu úG úPvGAô RBvƒuõƒì QGBS ,þðApüA åorG lñízðAk òüA úìBƒðþƒâlƒðq
óBùW QýñìA ô eé¾ úG àíÞ Ùlø BG óBìqBu òüA úG þÆBHOoA aýø ,iüoBO ûAõâ úG ôA lñÞ þì
àü ê„ ßy úƒG îø ó@ .QƒuA ûlƒy êƒýƒßƒzƒO 980 ëBu ok Bñýu þéÎõGA îýßc .koAlð BøoõzÞ
,þyqõì@ ÿBø úñýìq ok þééíèA òýG ÿoBßíø IcB¾ qA }olKô ly lèõPì AoBhGok ÿkçýì
oõzñì xBuApG úÞ þíýøB×ì .þPýGpO ô þãñøpÖ þPèB¾A úPHèA úÞ kõG óBýðBìBu Qìõßc óBH¿ñì
úG ïApPcA {üArÖA UÎBG QuA oApÚ pzG ÝõÛc
qA óBùW oõzÞ 195.kõy ÿoAlì óõðBÚ ô QèAlÎ .kõG iéG pùy ûkAq ô QyAlð þüAoBhG
þé¾A pÛì ô lñPvø õßvðõü õÃÎ ,óApüA úéíW ôrW ,iüoBO ó@ ok iéG ô AoBhG pùy ôk pø
úvðApÖ oõzÞ ok ÐÚAô ,wüoBK ok óBìqBu òüA þuoBÖ óBGq ,ôk pø ok ô óApüA þüBýÖApÓW ôpíéÚ
ô þðApüA óAõO þíð êýèk òýíø úG ô kõG pýâApÖ
.QuA ú^pâA .kpÞoBßðA Ao Bñýu òGA ókõG óBGq þuoBÖ
ëBupø ,õßvðõü þƒðBƒùƒW VApƒýƒì {ƒhƒG úG Bùð@ pPzýG úÞ úPyõð JBPÞ 450 qA {ýG ôA
Bü þÏýHÆ ô þhüoBO ÿBùðBßì qA ÿA úÎõíXƒì úG îø JBPÞ 30 qA {ýG BìA ,QuA þGpÎ óBGq
ô lñürãýìpG ,ÿBùPýíÞ ÈuõO Ao ÿõñÏì îýøB×ì pƒPzýG òƒPyõƒð êƒýèk ô koAk þƒƒuoBƒƒÖ óBƒƒGq
þgpG .lølýì oApÚ þðBùW VApýì QupùÖ ok òüA ókõG îÞBc ,þGpÎ óBGq úG {üBø JBPÞ
ô oBS@ êTì ;lñPvø >xõíéì VApýì< ôrW ,oBS@ .QuA ûkõG óBìq ó@ „þìçuA ÿBøôpíéÚ ok óBGq
ôrW îø þgpG ô þÏýHÆ Bü þhƒüoBƒO òƒÞBƒìA óBzð úÞ þñyôo þhüoBO kBñuA úíø BG ô óõñÞA
,ïõuo ô îuo êTì >ÿõñÏì Bü xõíéìBð VApýì< þuoBÖ ô oBHO þðApüA ,åorG lñízðAk òüA løk þì
úívXì òýñ^ I¿ð ok BùÞpO ïAlÚA ,ûkõG óBGq
22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

VApƒýì QupùÖ ok pSA àü QHS BG .þhüoBO oAnâpýSBO ÿBø ûpù^ þPc ô RôB×Pì ô ÁBg JAk@ ,pñø
.kõyþìÙõÇÏìûlyQHSp„ SAÿõuúGþðBùWÿBùPüBícôúWõO,õßvðõƒüþƒðBƒùW

܃éÏPì ,þðBùW VApýì qA QÊB×c óõývðAõñÞ xBƒuApG ,lðpýâ þì oApÚ QupùÖ òüA ok úÞ ÿoBS@
ô lðõy þì Jõvdì ÁBg Qýéì ô Iønƒì ,kAtð qA ÕoBÖ ,òýìq ÿBùðBvðA ïBíO úG
õÃÎ ÿBøoõzÞ ,óõývðAõñÞ òüA úüBKpG .lñPvø oBS@ òüA ÿoAlùãð ô Ì×c úG ØÊõì BùPèôk
ÿõñÏì ÿBø ûpù^ô îýøB×ì Bü kõgoõzÞ þãƒñƒøpƒÖô þƒÏýHÆ ,þƒhüoBƒOoBƒS@lƒñðAõƒPýìõƒßvðõƒü
ýƒÚBƒG òƒýƒÎ ok QHS qA wK oBS@ òüA qA QÊB×c .lññÞ þðBùW VApýì óAõñÎ úG QHS krìBð Ao óBzñýìqpu

.kõG løAõg õÃÎ ÿBøoõzÞ ïBíO ûlùÎ úG ,ÉõGpì oõzÞ QýíÞBc úÇýc ok ólðBƒíƒ
QuBì Qüõø òüA

úøk àü ok ô Qvýð ÿBøqBO ô þüBñTPuA ÝB×OA ,Bñýu þéÎõGA ûoBGok úýÞpO ÿBÎkA lýðAlG Qvýð lG
ô óApüA óBýì ,þhüoBO ÿBùøpù^ ô ÿõñÏì VApýì þgpG QýßèBì pupG ÿkBüq ÿBøAõÎk ,pýgA
VApýì QÖpâ îýí¿O õßvðõü þðBùW óBìqBu þƒPƒÚô qA ûtüô oõÆ úG ;QuA úPÖpâok pãük ÿBøoõzÞ
BO BøAõÎk òüA qA þgpGô ÿkçýì 2006 ëBu þñÏü ,løkoApÚ kõg þðBùW QupùÖok îø Ao ÿõñÏì
ô lýuo QHS úG ápPzì VApýì óAõñÎ úG ,Bø Qý¿hyôoBS@ òüA qA ÿkAlÏO úÞ QÖo {ýK þüBW

.lññÞ QHS kõg ïBð úG Ao Bùð@ lñPvðAõO BøoõzÞ þgpG þPc
„óæõEvì úG Qvýð lG ,Bø ûpù^ôoBS@òüAò„ üpPíƒùƒìqA þgpGoAô QupùÖoôpì òí ,úìAkAok
Qýéì ô iüoBO ëqBK qA þíùì ÿBùzhG ,VApýì òüA ¶àO àO îüõy oô@kBü óBìoõzÞ þãñøpÖ VApýì
pOqõvèk ,óBzüoAlùãð ô QHS ô QuApc ô Ì×c ok }BÞ ÿA.lðA ûkAk êßy Ao óBíPüõø úÞ lñPvø Bì

.îýyBGpPyçOpKô

23

óApùO úéXì

iüoBO?wQvßýÎÞòúGüÜpOé|ûÏPlìññýGpK

kõg ÙôpÏì wßÎ BGpüoôArèoB^ úG ÉõGpì úÞiüoBO wßÎ òüpO|ûlññýGpKqA ÿpüõ¿O #
.lýñÞ|þì ûløBzì Ao QuA ûly JBhPðA| XP |qôlñüô úñýìq wK óAõñÎ úG úÞ>wýéG<

BG >iüoBO wßÎ òüpO|ûlññýGpK< óAõñÎ BG þHéÇìok þuoBÖ àýÖApâõEW ëBñzð þìApãéO ëBðBÞ
:Qyõð püq wßÎ oBzPðA

ly JBhPðA| XP |qôlñüô úñýìq wK óAõñÎ úG úÞ >wýéG< kõg ÙôpÏì wßÎ BGpüoôArèoB^
.kpÞ kõg ó@ qA Ao iüoBO wßÎ òüpO|ûlññýG pK IÛè

.kpýâ|þì oApÚ oBÞ oõPuk ok "þHýè úñürâ"

kpÞõÓè Ao þèBíy ûpÞpHøo BG kõg oAlük MìApOô Bßüpì@þìBËð úéíc úƒG "þƒHƒýƒè ëlƒì"
koAk ûoByA 2011 ëBu ok oõzÞ òüA úG {ðAldPì
úPzÞ ô þÖAnÚ píÏì îüso ÉõÛu úG QüBùð ok úÞ
ûpÞ úWoBg püqô óôBÏì .ly pXñƒì ôA ólƒy
ûlðAõg "úðBùéGA" Ao úéEvì òüA fpÆ þƒèBƒíƒy
.QuA
løk|þì eýWpO Bßüpì@ MìApƒO úƒPƒ×ƒâ úƒG
þèBíy ûpÞ þßyõì ô ÿA|úPƒvƒø ÿBƒø|úƒìBƒðpƒG
oBÞ òüA koAk ëBíPcA BìA "kõy ØÚõPì ûoBG|àü"
.kõy ApWA ÿA|úécpì Roõ¾ úG þéíÎ êüæk úG
ókpÞ pËð|Ùp¾ BG úÞ ûkAk ûlÎô òPãñyAô
ô þíOA RBdýévO ÿBø|úìBðpG qA äðBü|äðõƒýƒK
RBHS úG þèBíy ûpÞ ,kõg àýPvèBG ÿBø|àyõì
lyo ô þüBÖõßy løBy ô lGBü Quk QýñìA ô
.lyBG ÿkB¿PÚA
òüA þuBýu óBuBñyoBÞ þgpƒG úƒPƒ×ƒâ úƒG
iüoBO æ« BíPcA ô ûkBPÖA ÜüõÏO úG BùñO oAlƒük
ïçÎA oõzÞ ôk óApHøo oAlƒük ÿApƒG ÿlƒülƒW .QuA ûkõG Bßüpì@ ÐéÇì kõg îýí¿OqA AoôA îýÞ úG ÿA|úìBð ëBuoA óAôApÖ ÿBø|þðq|úðBíâqA wK ïBXðApu #
fçu Ðég úÞ þOoõ¾ ok kõG úP×â wñK þèBíy ûpÞ ô Bßüpì@ óApHøo oAlük .QuA úPgBu þèBíy ûpÞô Bßüpì@óApHøo þhüoBO oAlük
.ly løAõg ,lupð ïBXðApu úG ûpÞ ûpürƒW úƒHy ÿA|úƒPvø ÿA|úìBð ëBuoA BG MìApO .ly õÓè oõKBãñu ok
.kõy oArâpG oõKBãñu ok òDôs 12 ok kõG oApÚ
úP×ø þÆoBG òýìôk ÿApGpPzýK þèBíy ûpÞ ûBâ@kõg îýí¿O qA Ao ôA óôA äðõW îýÞúG
{O@ok ÿkpì óApu oAlük úÞ kõG ûkpÞ lülùO Ao Bßüpì@ úPynâ .QuA úPgBu
.kpÞløAõgõÓèAooõzÞôk wýDo ,MìApO lèBðôk lý×u jBÞ úP×â úG
þzñÞAô þèBíy ûpÞ lülùO úÞ kõy|þì úP×â äðõW îýÞ BG Ao kõg oAlük Bßüpì@ ÿoõùíW
wßÎ òüA úvðApÖ ÿoArâpHg }oArâúG BñG ûly úPÖpâçDôrðôok úPynâëBu úÞþvßÎ # ÿoõùíW wýDo óôBÏì ,wñK àüBì RoBùÊA úG BG MìApO .QuA ûkpÞõÓè þèBíy ûpÞpHøo ,óôA
.QuA ûly JBhPðA 2018 ëBupOpG wßÎ óAõñÎ úG

24

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ÈHOpìkp|QÞÞîpüypdôOkApoÖólAñp^üABBßGüpì@

ÿA|úýÞpO ô þðApüA þüBíýKAõø QÞpy lñ^ ô kApÖA úýéÎ Ao ÿlülW ÿBø|îüpdO Bßüpì@#
ëõízì òýLuBÞô BüõK ,ZApÏì ,óBøBì ÿpGpÖBvì ÿBø|QÞpy ÿBøBíýKAõøqA ÿoBíy .kpÞoApÚpG

.lðA|ûly Bßüpì@lülW ÿBø|îüpdO
QÞpy ô kpÖ lñ^ úÞ kpÞ ïçÎA )kAkpg 3/úì 24 ( úHñy|YñK qôo Bßüpì@ ÿoAk|úðArg RoAqô
oApÚ kõg ÿBø|îüpdO Qvýè ÿôopG Ao ÿpÖBvì ÿBøBíýKAõøqA ÿoBíy òýñ`íøô ÿA|úýÞpOô þðApüA

.QuA ûkAk
.lñPvø þíüpdO ÿBø|QÞpy úéíWqA ZApÏì þüBíýKAõø QÞpyôpüA óBøBì þüBíýKAõø QÞpy
ok Bßüpì@ ÿoAk|úðArg RoAqô .QÖpâ oApÚ Bßüpì@ ÿBø|îüpdO Qvýè ÿôo pG 2011 ëBu qA püA óBøBì
òýñ^|îø ô Bø|QÞpy òüA ÿBøBíýKAõø qA lðôpÖ 31 B« ÎõíXì úÞ ûkpÞ lýÞBO òýñ`íø ÿA|úýÎçÆA

.lðA|ûly Bßüpì@ ÿBø|îüpdO ëõízì rýð püA|BüõK ô òýLuBÞ þüBíýKAõø|QÞpy
ô ëõK ,fçu ëBuoAok þðApüA ÿ|ûly|îüpdO þüBíýKAõø QÞpyôk þüBßüpì@ RBìBÛì úP×â úG

.lðA|úPyAk {Ûð óBñHè ô úüoõu úG RAp×ð
òüA ÿBøBíýKAõø úG Bü lññÞ ÿoBßíø Bø|QÞpy òüA BG úÞ þüBøoõzÞ úÞ ûkpÞ lýÞBO Bßüpì@

.ly lñøAõg Bßüpì@ ÿBø|îüpdO ëõízì rýð lñøk úDAoA þñÖ RBìlg Bü kôpÖ ûqBWA Bø|QÞpy
RBÏÇÚ }ôpÖ ïBùOA úG óApüA þüBíýKAõø ÿBø|QÞpy BG ÈHOpì QÞpy lñ^ ô ÿA|úýÞpO QÞpy àü

.lðA|ûkAk Quk qA Ao kõg ÿoBXO qBýPìA þðApüA ÿBø|QÞpy úG þüBßüpì@
óBøBì þüBíýKAõø QÞpy úG úPvGAô þPÞpy kBXüA BG úýÞpO lðôpùy àü þüBßüpì@ RBìBÛì úP×â úG

.QuA ûkq Bßüpì@ qA þüBíýKAõø RBÏÇÚ ô RArýùXO lüpg úG Quk
òüA úÞ "ÿA|úðAoBÞ|IéÛO" ÿBø|QýèBÏÖ úÞ kpÞ lýÞBO Bßüpì@ ÿoAk|úðArg püqô ,òý^õñì õýPuA
Quk "þüBßüpì@RBÏÇÚô RBìlg úG þðõðBÚpýÒoõÆ|úG BO" lñøk|þì ïBXðA þüBíýKAõø ÿBø|QÞpy

.kõy|þì êuõPì óAlG óApüA îüso úÞ QuA "ÿA|úðAoBßHüpÖ ÿBø|û|Ao" pãük úéíW qA lñGBü
óApüA ëBHÚok lülW QuBýu ïçÎAôõELìõK àüBì óBñhuqA wK Bßüpì@úÞ QuA ÿoBG òýìôk òüA

.lñÞ|þì oApÚpG þðApüA ÿBø|QÞpy ô kApÖA úýéÎ Ao ÿlülW ÿBø|îüpdO
ÿA|úýðBýGoôl¾ BG )QzùHüokA îßü / úì 22( úHñy|úu qôo ûldPì RæBüA ÿoAk|úðArg RoAqô
kAõW ô kBG@ îÊBÞ kõídì ,ÿp×ÏW lídì ,úzýKom@ ÿlùì ÿBø|ïBð úG p×ð oBù^ úÞ kpÞ ïçÎA

.QuAûkpÞîüpdOþSõcóBýyoõyþìBËðrýùXOô}qõì@ïBùOAúGAo òýìApýy
ókpG æBGok Bùð@ ÿBø|àíÞô lñPvø óAoAluBK ûBLu úG úPvGAô óBâkpG|ïBð ,úýðBýG òüA xBuA pG
{Ûð óBPvGpÎ þP×ð ÿBø|QgBupüq ô Bøpùy úG óBð@ þßyõì ÿBø|úéíc ô Bø|þSõc þìBËð óAõO

.QuA|úPyAkÿpSõö ì
óAoAluBK ûBLu ÜüpÆ qA óBýyoõy þèBì òýìBO ïBùOA úG rýð þðApùO lídì lýu ïBð úG pãük p×ð àü

.QÖpâ oApÚ Bø|îüpdO QupùÖ ok

25

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

ûoBPu úG kôõýèBø Quô þüçÆ lýéÞ
ly AløA óoõK ÿBø|îéýÖ

óBùW kpìpýK òüpPß^õÞ ,réýðk þìoõPuA úG Ao pùy òüA þüçÆ lýéÞþíuApì þÆ kôõýèBø Quô pùy oAkpùy #
. kpÞAløA óoõK ÿBø|îéýÖ ûoBPu
.kpÞlýøAõg ûløBzì Ao óBùW kpìpýK òüpO ûrìBGô òüpO|à^õÞqA ÿpüôB¿O #
.lðõy þì ûkq Q×ãy ó@ BG úùWAõì ok Bø óBvðA úÞ IèBW RBÚB×OA qA QuA pK Býðk pu BOpu lèBðôk BG þÚõÛc þüôoBüôo ok réýðk îðBg QÎBXy kôõýèBø Quô oAkpùy ,óAoôk óBW úP×â úG
.QuA lýXíO êGBÚ þvñW úÇGAo ûlðôpK pu pG Bßüpì@oõùíW wýDo ,MìApO
koõì ok ÿpHg úG úñýìq òýíø ok
ëæ ÿoõuBG ïBð úG úèBu 50 ÿkpìpýK .kpÞ þðAkolÚ ûlðôpK òüA BG ÉBHOoA ok {éÞõì QÎBXy qA îø réýðk îðBg êýÞô îuApì òüA ok
úýHy þéßýøô ûBOõÞ ÿlÚ úÞ îükoõgpG lèBðôk BG {ýK úøk àü úÞ ûly þÎlì ,QuA koõ×ýéÞ þðB×PuA }A|þÏÚAô ïBð úÞ réýðk þìoõPuA
BøkpìpýK lñðBì pøBÊ ok þèô koAk óBÞkõÞ
.QuA ûkpÞ oBßðA Ao ÿA|úÇGAo òýñ^ MìApO lèBðôk BìA.QuA úPyAk þvñW úÇGAo MìApO
.luo þì pËð úG MìApO ÿBÚ@ êýÞô ,òøõÞ êßüBì ,QuA óBüpW ok koõì òüA ok úÞ þOBÛýÛdO ok pÂBc ëBc ok
lñø ok þüBPuôo ok kpìpýK òüA QÞBu úÇGAo òüA koõì ok BO kõG ûkpÞ úPgAkpK oæk oArø 130 réýðk îðBg úG úÞ úP×â ríüBO|áoõüõýð úG
ÿlÚ òPyAk îÒo þéÎ ô lñÞ þì þâlðq .kpÞ pzPñì Ao réýðk îðBg úG RõßvèA|Üc QgAkpK úG ÉõGpì kBñuA îø MìApO ÿBÚ@ þâqBO úG.lðBíG
þOôB×O óApãük BG }A|þâlðq ûBOõÞ úG oæk oArø 250 BO oArø 100 òýG 2016 ëBu ok Bßüpì@oõùíW wýDo úÞ løk|þì óBzð kBñuA òüA
þì þâlðq ô oBÞ ïkpì püBu êTì ôA .koAlð
.QuA ûkpÞ QgAkpK òøõÞ ÿBÚ@
.lñÞ IünßO Ao réýðk þìoõPuA úG ÿoæk oArø 130 RõßvèA|Üc QgAkpK qA ÑçÆA pPzýK MìApO ÿBÚ@
ûkAõðBg ,lýuo þãèBu YñK òu úG úÞ þðBìq ô QyAk þèõíÏì ÿlÚ kõG ákõÞ ÿoBuõG úÞ þðBìq pÇgokpÆBgúGúÞQ×âúÇGAoòüAÿBzÖAqAwKÿoBWëBuxoBìûBìokîøréýðkîðBg .kõGûkpÞ
krð Ao ÿô úÞ kõHð ÿoõÆ ûkAõðBg ÿkB¿PÚA ÈüApy BìA lñÞ|þíð lyo pãük ôA úÞ lðly úWõPì }A ok Bßüpì@ok ÿoõùíW QuBüo RBGBhPðA ÿoArâpG qA {ýK qôo ûkqBü ,}pPgk ô kõg QýñìA ókBPÖA
ëBc ok kpì òüA.ly|þìôpGôo ÿpPzýG Rçßzì BG ly|þì pPâorGôA ú^pøô lðpHG IuBñì àyrK BG ókpÞ QHd¾ qA úÞ QÖpâ îýí¿O ,MìApO ÿBÚ@ êýÞô qA oæk oArø 130 QÖBüok ëBHÚ ok 2016 ëBu
,kõyqBupukok MìApO ÿBÚ@ÿApG lðAõO|þì kBñuA òüA ÿBzÖA.lñÞ ÿoAkkõg koõì òüAok Bø|úðBuo
.lñÞ|þì þâlðq ôA pvíø ô }okApG BG ô koAk ëBu 50 pÂBc
.kõy Jõvdì ôA þOBGBhPðA ÿBø|QýèBÏÖ þèBì ÐGBñì qA ûkB×PuA þÎõð úG QuA òßíì úÞ Ap^

28

www.TEHRANMAGAZINE.com ëBHOõÖ þéì îýO ÿBÃÎA ÿApG Qèôk
kAk óBíOoBK@óBPvðBÓÖA
Azita Fakheri, M.D.
1392 ëBu ok úÞ oõzÞ òüA ëBHOõÖ îýO óBñßüqBG qA àü pø úG óBPvðBÓÖA Qìõßc #
American Board of Internal Medicine .kAk óBíOoBK@JBG/ûBãPuk àü ,lðkõG ûly Býu@JõñW ëBHOõÖ óBìpùÚ ÿlýyoõg

òýíPzø þðBìpùÚ ïBW ô kpÞ JõéÓì Ao lñø ,p×¾ pG ôk þüBùð ÿqBG ok óBPvðBÓÖA ëBHOõÖ þéì îýO
.koô@ óBPvðBÓÖA úG Ao Býu@ JõñW RBÛGBvì qA ûoôk

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| þðAôApÖ ÿBø|ÿkBy úÞ þðBìpùÚ ,ly|þì Býu@JõñW óBìpùÚ óBPvðBÓÖA þéì îýO úÞ kõGoBG|òýèôA òüA
þéì Rlcô Qìõßc þüApWA wýDo ,úéèAlHÎ úéèAlHÎ.koô@ óBÓìoA úG óBPvðBÓÖA ïkpì ÿApG rýð Ao
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ þéì îýO óBñßüqBG úG Bø|óBíOoBK@ lýéÞ ÐüqõO BG )kAkpg /AqõW ïõu úHñzXñK( qôpìA ,óBPvðBÓÖA
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ
.lðly úPgBu þGpÎ ûldPì RAoBìA oõzÞ ÈuõO Bø|óBíPgBu òüA úÞ Q×â óBPvðBÓÖA
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ úG ó@ úýÛG úÞ ûly úPgBu êGBÞ ûBâkôpÖ þßükrð ok óBíOoBK@ 300 ô oArø úu qA {ýG úÞ Q×â ôA

ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG .lðly ÐüqõO óBPvðBÓÖA þPýñìA ÿBøôpýð
óõñÞBO Bùð@QgBuoBÞ úÞ Q×â Bø|óBíOoBK@òüA ÐüqõOok þðæõÆpýgBO ûoBGok úéèAlHÎ ÿBÚ@
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # úzýíø úßñüA êýèk úG Ao Bíy óBPvðBÓÖA ïkpì úÞ Q×â óAoBßyqoô úG JBÇgôA.kõG ûlzð êýíßO
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW
.lðoAk Quôk ,lüA|ûkoô@ þyõg ïkpì ÿApG
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # ëBLð QhPüBK ,ôlðBíOBÞ ok RByoAk ïõükBPuA ok ,ly pXñì óBPvðBÓÖA þðBìpùÚ úG úÞ ÿqBG òüA
òüA ÿBøpùy püBu ô êGBÞ pùy ÿBùðBGBýg úG Ao p×ð óAoArø óBPvðBÓÖA þéì îýO þðBìpùÚ òüA.lyoArâpG
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse òýzýK ÿoõùíW wýDo ,ÿqpÞlìBc þðBìpùÚ òüA qA lÏG .lñPgAkpK ÿkBy úG ô lðlì@ oõzÞ
þéì îýO ÿqôpýK ,óBPvðBÓÖA ÿoõùíW QuBüo jBÞ áõHvýÖ ok þüõülüô ïBýK pzð BG óBPvðBÓÖA
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok#
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # .Q×â àüpHO óBPvðBÓÖA ëBHOõÖ
Ao þGBýìBÞô QÖpzýK óAõO Bì Qéì úÞ lðkAk óBzðoBHßü óBPvðBÓÖA óBðAõW" :Q×â ÿqpÞ ÿBÚ@
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # Ao oõzÞ òüA QÖpzýK ÿõéW þvÞ aýøô QÖo løAõgõéW úG óBPvðBÓÖA úÞ kAk óBzð òüA .lðoAk
QuõK ókpÞ RôApÆ úG êGBÞ ûBâkôpÖ úG óBPvðBÓÖA ëBHOõÖ þéì îýO QzâpG qA lÏG ÿqpÞ ÿBÚ@ ".kpýãGlðAõO|þíð
qôpìA ó@ lýéÞ ëBu YñK qA lÏG úÞ kAk ûrüBW óBíOoBK@ àü óBñßüqBG qA àü pø úG ô QÖo óBð@ ëBHÛPuA
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO #
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # .ly ûkAk óBPvðBÓÖA óBñßüqBG úG
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO #

õì }rüo óBìok #
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO #

(818)343-0101

19100 Ventura Blvd Ste #A Tarzana CA 91356
I Hop Shaping Center

29

óApùO úéXì

qAoBßuA ûlðpG óqpãüqBG
ly AlW }A þðApüApvíø

{ÛðpãüqBG aüôõßèBì óBW
kõy þìôo@õK ëõÞpø

.QuA úÒlÒk óByôk pø ÿApG lðqpÖ BG 2001 ëBu ok úÞwüõük ô þcApW # | wLéÖ AoBu ÈuõO óBPuAk òüA qA xBHPÚA þuBHPÚA ok aüôõßèBì óBW #
óAlðqpÖ úèBu 13 ÿõéÚôk ô úèBu 16 rýè@ ëBu 15 qA wK ,lðkõG ûkpÞ ZAôkqA îø ,aüôõßèBì óBW ÿqBG BG ó@ ok ô ûly ïBXðA ok þPvüpÞBOBâ@ÿBø|óBPuAkqA þðõürüõéO
úP×â .lñPvø kôõýèBø pãüqBG ô þðApüA àyrK RpKôo .kpýâ|þì óBW ûoBGôk ôo@õK ëõÞpø
úÞ QuA òüA ëBHðk úG þðApüA àyrK úÞ kõy|þì .lðly AlWpãülßüqA ápPzì þâlðq óB^õG ôolðA ,>pOBK ÿpø< pãüqBG Qñüpâ .lñÞ|þì ÿqBGôo@õK ëõÞpø {Ûð
êc þÞApPyA Roõ¾ úG óAlðqpÖ òüA þPupKpu qA þüBßüpì@ úèBu 62 pãüqBG ,wüõük BñýW pãüqBG óoBÖ óõíüA ,>ïBñßýð óq< pãüqBG qA þßü qA þðõürüõéO xBHPÚA òüpOlülW
BñýW úÞ ûkpÞ QuAõgok þÖpÆ qA ô kõy ê¿Ö ô þüBHüq àýPuçK fApW ,þcApW BÂo }pvíø ÿqBG<pãüqBG lèApWrPýÖ AoBO ô >wßýK òýüõO< BýðBPüpG wüõð|þüBñW ÿõðBG þPvüpÞ BOBâ@oBS@
pvíø úG þPèôk ÿBø|àíÞ ëõízì wüõük .lñPvø îéýÖ òüA óApãüqBG pãük >QhO ô ZBO ÿBø|êPÚ< .kõy|þì ïBXðA þu|þG|þG ÿApG
.ly AlW þüBßüpì@-þðApüA úG ó@ qA îéýÖ ûlññÞ úýùO koB`üpK ríýW ok þPüAôo >BH×èA IýOpO úG êPÚ< Bü >þu|þG|ÿA
.kõzð úPÖpâ ÝçÆ wüõük pvíø òýìoBù^ úÞ þcApW kpÞ kBü þPvüpÞoBS@òüpO|åorGqA þßü óAõñÎ þPvüpÞqA ïBð òýíø úG þðBPuAkqA QívÚ úu
ZAôkqA îø BG 2001 ëBu wüõükô þcApW òüA BG þâlðq ëBu 17qA wK ,kõy|þì Jõvdì ÐíW îéýÖ òüA ÿApG úÞ þðApãüqBG Qý×ýÞ qA ô
wüõük qA ëBu 15 þðApüA àyrK .lðkpÞ úG ÝçÆ QuAõgok BG Bíñýu ÿBýðk ûoBPu .ly pzPñì 1936 ëBu úÞ QuA
ûrüBW ûlðpG wüõük BñýW .QuA pPß^õÞ þcApW ÝçÆ QuAõgok .ly AlW ôA qA ûBâkAk .kpÞ oBhPÖA qApGA lðA|ûly ô konâ|þì 1930 úøk ok îéýÖ òüA óBPuAk
BíéO| ô |þvOõO| óõ^ ,þüBø|îéýÖ pãüqBG ô oBßuA QuA BP×G ûrüBW ûlðpG rýð úìBñíéýÖ ûlñvüõð
ok þcApW BÂo qA {ýK ôA .QuA |wýüõè ô .QuA ûlýuo ûBâkAk úG 2018 ëBu|þì 8 qôo oBS@óBýìqA îPvýG ópÚqA þPüAôo úGpãükoBGô .lñÞ|þì püõ¿O Ao ÿoBG|Qðõzg ÿApWBì
BG oõùzì ûpù^ úu pvíø ØéPhì ÿBø|ûoôk }pvíø qA þðApüA àyrK òüA þüAlW êýèk ûBì qA îéýÖ òüA ÿoAkpHíéýÖ.kqAkpK|þì þPvüpÞ ok Ao p×ð 3 þèBüpu êOBÚ àü óBPuAk òüA ok
þðo ô ïõéGléâ ØW ,õèõìA koB`üo ÿBø|ïBð .QuA ûly óAõñÎ |þðlzð|êc ÿBø|ÙçPgA| Ao ó@ þuBGBâ wßè@ ô kõy|þì Ñôpy ûlñü@ pø qA êHÚ ô lðBuo|þì êPÚ úG ØéPhì pùy 3
Ao þüBø|{èB^ óBñ`íø wüõükô þcApW úPHèA þu|þG|þG ÿApG îéýÖ òüA .lñÞ|þìþðAkpâoBÞ êPÚok QüBùðok BìA løk|þì úìBðôo@õK úG êPÚ
.kõG òýèoBø lðqpÖ úu Bø|ó@ úÞAp^ QyAk lñøAõg îø BG ÿApG Ao ó@ {hKqBýPìA óôqBì@ô kõy|þì lýèõO úG|D | Àhy ÿBW Aopãük Àhy àü ïoBù^
úu òüA þðõðBÚ ô ÿoõÃc þPupKpu ô lðoAk óBíâ úÞ îø Àhy àü .lðBuo|þì êPÚ
.QuA ûkpÞ ÿoAlüpg Bßüpì@ ôo@õK þèô kõy|þìpýãPuk QuA þðAôo kôo|þì
kpÖ QüBùðokô ûkõHð êOBÚ ÿô úÞ QuA lÛPÏì

.lñÞ|þì pýãPuk Ao ÿpãük

Qý¿hy QüAô pPèAô oõÃc úÏüBy ó@ô QÖpâ > lG äñýßüpG < óAoAlÖpÆ ÿApG JAnW ÿA úÏüBy ïoBù^ ê¿Ö úÞ îülýñy {ýK þOlì#
êTì úPHèA .QuA >lG äñýßüpG< ëBüpu þé¾A kkpâþìqBG óõürüõéO úG QüAôpPèAô þP×ãy BG >ÿpýãG xBíO ëBu BG ûpPùG<
ëBüpu òüA óBâlññÞ úýùO ÙpÆ qA BO úzýíø àýßýKBÞóB×PuA óly úÖBÂA ô pPzýG ÿBø
þèô .îýñÞ }oôBG îýðAõO þíð îüõñzð Ao ÿrý^ îéýÖ ÿpu ok xõuõéÞ {Ûð pãüqBG(
ô óõPvðpÞ óBüApG úÞ QuA Àhzì oBývG BG þñÏü òüA kôo þì òPð@ÿôo )>ëõKkk<
RBùWõO úíø ûoBGôk lðAõO þì ôA ÿBìrüoBÞ ÿBøqôo òüA JõHdì pãüqBG óly úÖBÂA
.lñÞ IéW ëBüpu òüA úG Ao Bø úðBuo ô òýHÆBhì ûkAk óBzð ëBüpu óBâlññÞ úýùO kôõýèBø
ëBüpu òüA óAoAlÖpÆ þñýG {ýK ÜHÆ oBßÖA BG þGõg ÿpünK ÜýHÇO úÞ lðA
ëBu óBíø Bü êýâ àì þíýW pývì ïBXðApu
åpHðrüBø óBíø Bü QüAô pPèAô ô ûlñü@ òìkõâ .lðoAk þìõíÎ
úG ûpgæBG ëBüpu òüA qA þüBW ok lüBG ÙôpÏì òüA ûqBO ê¿Ö ok àýßýKBÞ {Ûð qõñø úPHèA
úG êíPdìpýÒ úýÂpÖ òüA lüBy úPHèA .lupG îø ôA lðlÛPÏì óAoAlÖpÆ þèô ,Qvýð ïõéÏì ëBüpu
Bùð@ lýüBO ÿApG þíßdì løAõy BìA ,lupG pËð .kpÞ løAõg B×üA Ao þé¾A ÿBø {Ûð qA þßü
qA þÃÏG òýG òüA ok lñ^ pø .koAk kõWô rýð oõÃc úÞ úP×â {üBø úHcB¿ì ok îø }kõg
BG rýð >ÿpýãG xBíO ëBu BG ûpPùG< óAoAlÖpÆ êíÎ úìBW óõñÞA úÞ ûkõG þüôqo@ ëBüpu òüA ok
ô lñ×èBhì ëBüpu òüA ok óõPvðApÞ oõÃc
ÉõÇg lðAõO þì {OpùyôôA oõÃc lðlÛPÏì .QuA ûlýyõK
ok úÞ ûly pzPñì ÿA úÏüBy þâqBO úG úPHèA
.løk oApÚ ÑBÏzèA QdO Ao ëBüpu þðBPuAk pãüqBG oõÃc òPuõýK QÛýÛc úG Roõ¾
oApÚ ó@ ÑBÏzèA QdO ëBíÞ ô ïBíO >ëõKkk<

30

www.TEHRANMAGAZINE.com

qôBXO lDõuok QüBÂo óôlG wßu
kõy|þì Jõvdì

.lyBG úðBHéÆôAk lüBG þvñW úÞûkpÞIüõ¿O ÿlülW óõðBÚ lDõu #
ok òýÖpÆ qA þßü ëBÏ×ðA ,óõðBÚ òüA ÜHÆ úG qôBXO ,QüBÂo óôlG wßu ó@IWõì úG
ÿApG ÜÖAõO úðBzð úG QüBÂo ïçÎA ïBãñø
.lü@|þì JBvc
.Qvýð þvñW úÇGAo ÿoApÚpG QüBÂo IvÞ óôlG wßu óõðBÚ òüA ÜHÆ
óBøAõg ÿkpÖ pâA lüõâ|þì óõðBÚ òüA qA ûkB×PuA Bü lülùO óôlG úÞ þÏÚAõì ok þPc
RAoByA úÞ QuA ÿkpÖ BG þvñW úÇGAo ÿoApÚpG
þøAo lüBG kpÖ òüA ,lñÞ|þì ûoBG òüA ok þíùHì .kõy|þì Jõvdì qôBXO ,lyBG oôq
AlýK êGBÛì kpÖ QüBÂo qA ÑçÆA IvÞ ÿApG oõzÞ òüA ok úýDôs ëôA qA lülW óõðBÚ
QüBÂo lüBG kpÖ ó@ ÜHÆ ô kõy|þì þüApWA
.lñÞ ûoByA BG Bü þìçÞ oõÆ úG Ao kõg eüp¾
ok çTì ,òýzýK òýðAõÚ IWõì úG
óBPukAk ,þvñW qôBXO úG ÉõGpì ÿBø|ûlðôpK .lñÞ qApGA þìçÞpýÒ
Qðõzg ,þvñW êíÎ ok úÞ kpÞ|þì RBHSA lüBG ok óõðBÚ óly þüApWA qA wK þðBPukAk
ok þðBGpÚ kpÖ úÞ þèBc ok Bü úPÖo oBÞ úG úG ÿqBýð pãük ,qôBXO úG ÉõGpì ÿBø|ûlðôpK
þðBìq lñðBì( úPyAk oApÚ ÿpünK|Iýu@ QýÏÂô ÈüApy ok qôBXO þðBGpÚ úÞ òüA RBHSA
ôA qA )QuA ûkõG êßèA pýSBO QdO kpÖ òüA úÞ
.QyAk løAõhð ,ûkõG ÿpünK|Iýu@
.QuA ûly ûkB×PuA Fõu ëBHÛPuA òýðAõÚ ok pýýÓO qA þðlì óæBÏÖ
îüApW QupùÖ úG ûqBO ïpW ôk ,óõðBÚ òüA kAlÏO óõðBÚ òüA lñüõâ|þì óAlÛPñì BìA lðA|ûkpÞ
þvñWoAq@ô ëBíøApuqAqôBXO .QuA ûkôrÖA
BG îüApW òüA qA ïAlÞ pø úÞ ëBíøA pu qA .kAk løAõhð {üArÖA Ao qôBXO óBìõßdì
ôo|úG|ôo óAlðq ëBu 4 BO pTÞAlc RAqBXì ÿAo 257 BG lDõu ok qôBXO lülW óõðBÚ
Iüõ¿O úG ØèBhì ÿAo 38 êGBÛì ok ÜÖAõì
.lðõy|þì ô BýðBPüpG lñðBì þüBøoõzÞ úG lDõu ô lýuo
ok ëBíøA qAoõËñì QuA úP×â lDõu Qèôk ÙpÆ QüBÂo óôlG wßu úÞ QuõýK óBíè@
úÇGAo ok òýÖpÆ qA þßü QuA òüA îüApW òüA
.lü@|þì JBvc úG qôBXO ,êGBÛì
.QuA úPyAlð QÞoBzì úðBHéÆôAk ,þvñW ?lüõâ|þì ú^ lülW óõðBÚ

àü QüBÂo IvÞ ïlÎ lüõâ|þì óõðBÚ òüA
úÇGAo ÿoApÚpG lüõâ|þì lDõu Qèôk .QuA ïpW

ûlürâpG IèBÇì ô óApùO þééíèA òýG úéXì
RBüpzðpãükBG Aoó@þðlðAõgô
lýñÞúvüBÛì

31

óApùO úéXì

!lðA ûkpÞòOpG BùíéýÖok kôõýèBG óq óApãüqBG úÞþüBø xBHè òüpO òýãñu

xBHè àHuok úßéG ïAlðA IuBñOô þüBHüqok BùñO úð òýãñu óqô óBPuôlñø ÿBíñýuok #
ô BHüq ÿBø xBHè ok ÿkBüq óBìpùÚ óBðq kôõýèBG ÿBíñýu ok .koAk ÿkBüq QýíøA rýð Bø
ok kôõýèBG óApãüqBG ÈÛÖ úÞþüBø þPhuqA þßü .lðA ûly úPyAnâ{üBíð úG ÿlñø äðoBãðo
.luo þì îø ïpâõéýÞ30 BO Bø ó@óqô úÞQuA þüBHüq ÿBø xBHè ólýyõK lðoAk îéýÖ QÏñ¾
BHüq ÿBø xBHè êìBÞ w×ð úG kBíPÎA BG úÞ îýñýG þì Bø îéýÖ ok Ao ÿkBüq ÿlñø óApãüqBG 21 ópÚ ok
.lðA ûkpÞ òO úG þñýãñu ô
pHÞA AkõW îéýÖok ÿAo BüoAõzü@ô |xAkôk| îéýÖok Qýzßük ÿoôlì úG óAõO þì ëBTì óAõñÎ úG
.kpÞ ûoByA
|êßzì þø ëk þø| îéýÖ ok Bßyõð@ô þðBPvìôpýWBG îéýÖ ok BßýLük Bü ô
.QÖpâoApÚríüBOúéXìokBýðkÿBøóqòüpOoAnâpýSBOp×ð100 óBýìokçýèïAoxBHèokBßýLük
| ô |Rimple | ÿBø ïBð úG þðBcApÆ ÈuõO |þOôBìlK| îéýÖ ok BßýLük ÿBHüq xBHè
óAõñÎúGúÞîéýÖòüAokôAxBHèóqôúÞòüAkõWôBGBìAô.kõGûlyþcApÆ|Harpreet Narula
.kpßð êßzì òüA QGBG þPüBßy aýø kõG ïpâõéýÞ 35 kôlc kõG ûkpÞ òO úG þOôBìlK úßéì
ûly úPgBu þPíýÚ ÿBùâ òuô çÆõéýÞ òülñ^ qA úÞ pHÞA AkõW îéýÖok BüoAõzü@ xBHè QgBu :lðA ûlýyõK Ao Bø xBHè òüpO òýãñu kôõýèBG ÿBíñýu ok úÞ þðApãüqBG Qvýè
.lðA úPyAk {Ûð QuA

ÿõük ÿpu úðõÞôkBK BßýLük
AoôA QuA òßíì þvÞ pPíÞ úÞ QuA kôõýèBG ÙôpÏìoBývGô þíülÚ óApãüqBG qA ÿõük ÿpu 30 çýè ïAo îéýÖ ok BßýLük ÿBHüq xBHè
.QyAk óqô ïpâõéýÞ 20 kõG ûly þcApÆ ApOõùèBì {ýðBì ÈuõO úÞ |þèõK| îéýÖokôA xBHè .luBñzð ÿkõì õXð@ ÈuõO úÞ QyAk óqô ïpâõéýÞ
þuBHèrýð|Roop Ki Rani Choron Ka Raja||ïBðúGÿpãükîéýÖqAþPívÚokûôçÎúGôA BG rýð pãük îéýÖ òülñ^ ok ôA .kõG ûly þcApÆ
qA QuA ûkpÞ {Ûð ÿB×üA òýãñu ÿBø xBHè
.QyAk òO úG ïpâõéýÞ 25 óqô úG {Ûð îéýÖ òüA ok úÞ þðBPvì ôpýWBG îéýÖ úéíW
Bìpy Bßyõð@ kôlc ôA þìqo xBHè ô QyAk Ao õXãñW àü
BG lýðAõO þì úðõã^ ôA .QyAk óqô ïpâõéýÞ 20
BíPc lýyBG ûlük Ao þéíhì þEHíG îéýÖpâA úPyAk þÏýHÆ þüApWA óqô òüA êídO kõWô
úG Ao ÿqo Qý¿hy ÿkpìq rHu ÿBHüq xBHè
BßüoBùýð ÈuõO úÞ xBHè òüA .lüoAk kBü .lyBG
ïpâõéýÞ 35 kõG ûly þcApÆ óBg òýuBG Qýzßük ÿoôlì
ÿApWA úÞ QuA êýèk òýíø úG .QyAk óqô ÿBíñýu ok ûpù^ òüpOBHüq úÞ ÿoôlì
pýSBO Bø þ^ByBíO òøm ok pãüqBG òüA kõg RoBùì BG QuA ûly úPgBñy óBPuôlñø
þø| îéýÖ qA þPívÚ ok ôA .QyAnâ þÛýíÎ ÿkBüq þééíèA òýG óAoAkAõø ÀÚo ô ÿpãüqBG ok
úÞ þüõéýÞ 20 xBHè àürýð |êßzì þø ëk }õìApÖ xAkôk îéýÖ ok ÿoôlì {Ûð úéG .koAk
òO kõG ûly þcApÆ ApOõùèBì {ýðBì ÈuõO xAkôk àýPðBìo ÿksApO ok ôA .QuA þðlzð
îéýÖ òüA ÀÚo ÿApWAqA þPívÚokôA .kpÞ .QyAk þüõéýÞ 30 xBHè BG þ¿Úo ÿApWA
úéKqA óqô òýãñu xBHè òýíø BG kõGoõHXì pø oBÞ þñýãñu xBHè òýñ^ BG ÀÚo RBÞpc
þíð ëBc úG BO ïlñG þì Épy .kpLG òýüBK Bø .lyBG lðAõO þíð þvÞ
þüBø þPhu ú^ kôõýèBG óApãüqBG lýPvðAk
ÿAo BüoAõzü@
.lðõy þì êídPì Ao okqôo 600 Rlì úG lñìpñø 200 úG àükrð

32

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

úzýKpñø òüA þøAõgonÎô òíüpÖ óBâoõì úG þvñWoAq@ïBùOA

,òýPvñüAô ÿôoBø BG ÈHOpì ÿBø|ïBùOA pPzýK þvÞ òì lðAk|þì ûkpÞ oBÞ òì BG Bü luBñy|þì
pXñìþzHñWókBPÖAûAoúG,ÿkõýýèBøûlññÞ|úýùO BüîñÞòýøõOþvÞúGúPvðAkBüAlíÎúÞîPvýð
ûoBGok kõg ÿBø|úGpXO qA óBðq úÞ ly ".lñÞ þPcAoBð xBvcA úÞ îñÞ ÿoBÞ
}oArâ ok.lñP×â|þì þñýñ`ñüA ÿBøkoõgpG úPyAlð Ao óBðqoAq@"l¿Ú aýø" úÞ úP×âôA
óBâoõì ÿqBHíø ,òýÞo@ òèA úÞ ûlì@ óA| óA|þu .QuA
Ao BøoBPÖo òüA úÞ úP×â ôA úG îéýÖ ó@ok òíüpÖ pãük óq òülñ^ BG òýñ`íø óA |óA| þu
òíüpÖ ûly IHu úÞ ÿpËðoBùÊA .koAnãGoBñÞ òíüpÖ ÿBÚ@ lðA|ûkAk RkBùy úÞ ûkpÞ úHcB¿ì
þíéýÖ ok úÞ ÿpãük óq .kõyú^BK|Quk úPyAk IuBñì oBPÖo ÿA|úÖpc Èýdì ok úzýíø
ôA oBñÞ ok úÞ úP×â ûkpÞ oBÞ òíüpÖ ÿBÚ@ BG pãük .QuA
Bü ûBOõÞ ,qBGõéW xBHè kõG óBzuAõc úíø òíüpÖ óBâoõì þvñW oAq@ úG ÉõGpì oBHgA
.lñyõLðóBHv^ .QuBø|ÿkôõýèBø óBýì ok koõì òüpO|ûqBO

óõÖBìApâúd×¾ ÑpPhìqA êâõâpülÛO .QuA ûkAk|þì xBñypu úzýKpñø ,òíüpÖ óBâoõì #
þÏu BøoBG úèBu 80 úzýKpñø òüA úÞ úP×â ôA oAq@ ïBùOA ôA úG úÞ þðBvÞ qA ,ÿkôõýèBø
qA ô lðrG æBG Ao {ñìAk Bü lñÞ wíè Ao ôA kõG ûkpÞ Qzø .QuA ûkpÞþøAõgonÎ lðA|ûkq þvñW

.koAk òO úG püq xBHè Bü@ úÞ lýupK|þì ôA .lðA|ûkq ïBùOA úzýKpñø òüA úG óq
úÞ þðBvÞ úíø qA ÿA|úýðBýG ok òíüpÖ óBâoõì þyoArâ ok óA|óA|þu ÿpHg úßHy
þìApPcA|þG ô þPcAoBð xBvcA ôA oBñÞ ok þíéýÖ úýùO óAoBýPuk qA þßü BG þ¾B¿PgA
pu Bø|ûBì QuA þÎlì úÞ ûkpÞ úHcB¿ì ÿlíÞ
.QuA ûkpÞ þøAõgonÎ lðA|ûkpÞ oApÚ oAq@ koõì Ao ôA òíüpÖ ÿBÚ@ ÿoAkpG|îéýÖ
Ao òì úÞ wÞpø" úPyõð úýðBýG òüA ok ôA

úÞ kpÞ|þì þÏu ûoAõíø BìA pñýèpG .lðBuo þðAôApÖ ,pñýèpG êýìAqA êâõâþüBßüpì@QÞpy #
{üArÖA úG ô lðBuo QHS úG Ao ÿlülW ÑApPgA òüA .kpÞ þðAkolÚ þðBíè@ åorG ÑpPhì
ôl¾ QHuBñì úG úHñzßü qôo QÞpy
.kpÞ|þíð pßÖ }lì@ok úd×¾ ÑpPhì lèõO kpãèBu òýíP×ø|ô|Q¿y
ok 1851 ëBu úì ûBì îPvýG ok pñýèpG êýìA ÿBW úG pñýèpG qA ÿpüõ¿O qA ,óõÖBìApâ
óõÖBìApâ úd×¾ ô lì@ Býðk úG óBíè@ pÖõðBø pùy
QÞpy ôA .kõG ôA RBÎApPgA òüpO|îùì qA þßü .kpÞûkB×PuA kõg þé¾A ÿõâõè
kpÞ wýuBC O 1895 ëBuok Ao "pñýèpG óõÖBìApâ" QzùHükoA 30( úHñzßü qôo êâõâ QÞpy
"þðBLíÞ óõÖBìApâ" 1897 ëBuok ó@úìAkAokô ÑpPhì ,pñýèpG êýìA qA þðAkolÚ ÿApG )úì 20 /
Ao "óõÖBìApâ ú`üôk" 1898 ëBu ok ô ólñè ok Ao óBGq úG kõg þé¾A úd×¾ ok þðBíè@ åorG
qA ÿpüõ¿O óBùW pãük óBGq lñ^ ô þðBíè@
.kpÞ ÿqAlðA|ûAo óBíè@ pÖõðBø pùy ok .kpÞ ûkB×PuA kõg þé¾A ÿõâõè ÿBW úG Ao pñýèpG
RpWBùì Bßüpì@ úG úÞ kõG úèBu 18 pñýèpG ôl¾ QHuBñì úG êâõâ ïAlÚA òüA
êý¿dO úG Bø|Iyô kpÞ þìoBÞ BøqôoôA .kpÞ åorG ÑpPhì òüA lèõO kpãèBu òýíP×ø|ô|Q¿y
1887 ëBu ok pñýèpG .QgAkpK|þì àürýÖ
úG óõÖBìApâ úd×¾ ú¾pÎ ok Ao kõg ÑApPgA .kõG
RBýGpXO xBuA pG úÞ þÎApPgA .lðBuo QHS úG ÿk þu ô QuBÞ pãük qôpìA ú^pâ
píPvì JçÛðA îÒo úG BìA ,lðA|úPuõýK úPynâ
.kõG ûly úPgBu óõvükA xBìõO 130 úÞ óõÖBìApâ úd×¾ ïBð qõñø ,ÿA|úðBuo
úG ÑApPgA 9 ÑõíXìok }A|þâlðqokpñýèpG ÿoBývG QýGõHdìqA ,konâ þì }píÎqA ëBu
þâlðq óBüBK ÿBø|ëBu ok ôA .lðBuo QHS
RôA ïõu ok BìA ,kqBvG ÿkpãèBG lýyõÞ|þì .QuAoAkoõgpG
RBÛýÛdO lzð ÜÖõì ô Qynâok 1929 ëBu úÞ kõG ÿA|úéýuô òýPvhð óõÖBìApâ úd×¾
óBüBK úG QýÛÖõì BG kpãèBG QgBu ÿApG Ao kõg ok AlPGA ô lyBG óBãíø xpPuk ok QvðAõO þì
êýìA ô QÖBü ZAôo oBývG Bßüpì@ok lÏG ô óBíè@
.lðBuo ëõK ô Rpùy úG Ao ó@ þðBíè@ ÑpPhì ,pñýèpG

33

óApùO úéXì

,åpGpÞAq ÿBø|iuBKqA ÿkõñzgBð
BKôoA óBíèoBKok áõHvýÖpülì

úG ÉõGpì ÿBø|úðBvÖA óApãzøôtK ûoBGok lüBG áõHvýÖ pülì|#
lðkpÞëBÇGA AopéPýø åpì óBíèoBK ok RBìBùGA qA ÿA|ûoBK
ôA .kAk|þƒì eƒƒýƒÂõƒƒO BƒƒKôoA
ÿBø|óAlðk péPýø RBÛýÛdO òüA ÿBñƒHƒìpƒG þüBüokpüq BG Qvßy qA wK péPýø Bü@# Ao þÎBíPWA ÿBø|úßHy þüBKôoA óApGoBÞ þðApãð úG ô þéÞ BìA ,kAk þOBdýÂõO
ok rýð þÎõñ¿ì óAlðk òülñ^ ô úPyAlð þíèBu Bü QÖo JõñW IÇÚ úG ,QhüpâòýPðAso@úG ëBíÎAoBPuAõg êýèk òýíø úGôA >.lñÞ ÙpÆpG óBƒƒâlƒƒñƒüBƒƒíƒð þƒƒgpƒƒG oôBƒƒG
úýèoB^ .QuA úPyAk kõWô {üBø|óAlðk óBýì þðAôApÖ ÿBø|úðBvÖA ?ly êÛPñì ûBì ûpÞ úG þƒuBƒýu ÿBƒøkBƒùð ÿõƒu qA pƒPzýG ëpƒƒPƒñƒÞ ÑõÂõì ûtüô|úG ."õƒãƒì|aƒýƒø"
ok þPyõâ ÙBýèA úðõâ aýø úÞ úPyõð òýñ`íø BG ÜÛdìlñ^ .koAk kõWô péPýø åpì ûoBG ok áoBì {Ûð ô "BßýPèBð@YüpHíÞ"
òüA BG ÑõÂõì òüA ô ûlzð AlýK péPýø ÿBø|óAlðk òüA úíø pƒéPýø ÿBƒø|óAlƒðk ÿôo ܃ýÛdO .QuA ûly þüBKôoA ÿBøoõzÞ rýãðA UdGoBývG ó@ok åpGpÞAq
.QuA ûkõG oAõhøBýâ ôA úÞ koAk þðAõhíø pìA ëBýuõu óõývÞApÖ wýDo ,óBƒíƒèõƒG ôkôA
ok )|FSB|( úýuôo ëAolÖ QýñìA wüôpu .lññÞ|þì ko Ao Bø|úðBvÖA úG åpGpÞAq ÿBø|iƒuBƒK BƒKôoA ÿBƒø|RApƒÞõƒìk .QuA ûkõG
oBG òýPvhð ÿApG ÿkçýì 2017 ëBu xoBì ûBì ok úEÆõO ÿBø|ÿoõEO úG ÿõvðApÖ óBÛÛdì ûkpÞ Øý¾õO òýñ^ Ao óBâlñüBíð ÿBø|{upK úßHy òüçð@ ûBãüBK "ôBy|wâBO" QüBƒu |
Ao péPýø ÿBø|óAõhPuA kAk ûqBWA óBÛÛƒdƒì úƒG Ao péPýø ólðBì ûlðq ô úPgAkpK péPýø åpì ûoBG óõíÃì îÞô þdÇu ,ûBOõÞ Bø|iuBK< :QuA 2( úì 23 úHñyoBù^qôo óBíè@àü þðõürüõéO
ûqBWA úvðApÖ qA þßyrK îýO àü .lññÞ þuopG .lñðAk|þì úðBvÖA ïôk þðBùW äñW óBüBK qA wK áoBì ÿBø|iuBK úG ,þyoArâ oBzPðA BG )kAkpg
ÿôo óAôApƒƒÖ ÿBƒƒø|{ƒƒüBƒƒìq@ qA wƒƒK Bƒƒƒùƒð@ >.lðkõG BKôoA óBíèoBK ok áõHvƒýƒÖ pƒülƒì ,åpƒGpƒÞAq
.lñÞ {üBìq@ Ao péPýø úíXíW QÖBü ÿBW úG péPýø qA kõy|þì úP×â úÞ þüBø|óAlðk {Ûð lðkõG ó@ pG óBâlñüBíð ,úPynâ ó@ qA
àü úÞ kAk óBzð óBÛÛdì òüA RBÛýÛdƒO ïçÎA ,kõy|þì ÿoAlƒùãð õƒßvì ok ô ûlƒðBƒì YüpHíÞ" þOBƒÎçƒÆA þƒüAõƒuo ok áõƒHƒvƒýƒÖ .QuA úPgAkpK
úG úÞ koAk kõWô úíXíW M^ Qíu ok jAoõu 1945 ëBu ok óBíè@ ÿBø ÿqBð pHøo úÞ lðkpÞ kBü úvuõì 2015 ëBu ok .lñðAlG Ao "BßýPýèBð@ óBâlñüBíð qA ÿoBývG ,}oArâ òüA xBuA pG
ûkõG ôA pu úG úèõéâ àýéy pÆBg úG kBüq ëBíPcA þßyrK xBñyoBÞ ,úýèoB^ MýéýÖ|.QuA ûkpì àuBì àü úýƒùƒO BƒG kõƒG ûlƒy ܃Öõƒì ûlƒy ÐðBÚ Ao åpGpÞAq áoBì ÿBø|iuBK ,BKôoA óBíèoBK
qôo ok péPýø úÞ QuA YüAo úüpËð òüA.QuA úG ûkAk ïBXðA Ao RBƒÛýÛdO òƒüA úƒÞ þƒðõƒðBƒÚ óõìApýƒK ÿA|ûkpƒPƒvƒâ RBƒÎçƒÆA Áõƒ¿ƒhƒì qA þßü ,lèõâ|þâ óõu .lðA|úPvƒðAlƒð ûlƒñƒñƒÞ
}A|þølðBìpÖ pÛì ok 1945 ëBu êüoô@ ïA þu qA wK péPýø ókõG ûlðq úÞ lüõâ|þì QcAp¾ óBüBK qA wK BKôoA óBíèoBKok BørHu óBâlñüBíð
{OoA Qvßy pHg ólýñy qA wK òýèpƒG ok òüA ô Qvýð {ýG ÿA|úðBvÖA ïôk þðBùW äñW .lñÞ IvÞ áõHvýÖ óApGoBÞ :Q×â BKôoA óBíèoBK ok åpGpÞAq iuBK ô {upK
ûoBG ok úEÆõO ÿBø|ÿoõEO qA þzhG Bø|úðBvÖA lñðAlG lðkõG êüBì BKôoA óBíèoBK óBâlñüBíð qA Àhzì {upK 6 BørHu óBâlñüBƒíƒð<
.QuA ûkpÞ þzÞkõg óBíè@ ûkõG ú^ ApWBì òüA ok åpGpÞAq áoBì {Ûð úÞ qA þßü úG þPcôAô lðkpÞ fpÇì áõHvýÖpülì
îýðAk|þíð Bì< :lüõâ|þì ûoBG òüAok úýèoB^ .lñPvøpéPýø áoBì {Ûð ûoBGok ÿoôAk òüpO|ÿlƒW .QƒuA
ëõvLÞ ókoõg ûAo qA þzÞkõg ôA åpì êýèk úÞ ok úìAkA ok þðõðBÚ þßyrK xBñyoBÞ òüA wýƒDo ,RkBƒPƒyA|ÙõƒøpƒÖ þƒâ ,Ao åpƒGpƒÞAq >.kAlð iuBK rýð Bø|{upK òüA
ok BìA ôA >.pu úG úèõéâ àýéy Bü ûkõG oõðBýu àü BG ôA< :lüõƒâ|þƒì pƒéPýø Qƒyõƒðpƒu ûoBƒG ok Bø|RApÞõìk ô Bø|ëApHýè kBdOA óõƒýƒvƒÞApƒÖ BørHu ÿkõñzgBð ÿoõdì êDBvì qA þßü
ÿApG péPýø ÿõÚ oBývG ëBíPcA úG lüõâ|þì úìAkA ok þøBãøBñKok ,úPÖpð òýPðAso@ úG þüBüokpüq îüpc ô RBÎçÆA qA ÑBÖk ÑõƒÂõƒì BƒKôoA ok
ûlzð óBùñK rýð ûBì ûpÞ ok Bü JõƒñW IƒÇƒÚ .QuA ûkpÞ qApGA BKôoA óBíèoBK áõHvýÖ Bø|ó@oôBG úG .QuA óApGoBÞ þ¾õ¿g
.QuA ûkpÞ ûkB×PuA ûAo ôk pø qA þzÞkõg Ao kõg îýí¿O lüBG åpGpÞAq úÞ úP×â ôA úßHy òüA õÃÎ úÞ ÿkApÖA RBƒÎçƒÆA þƒPƒc
>.QuA õýPuA óõ`íø þðBãHhð oBñÞ lüBG Bü ,kpýƒãƒG òüA ô .lñÞ|þì ÿoô@kpâ rýð Ao lñPvýð þÎBíPWA
kõWõì ÿBø|óAlðk lüõâ|þì úýèoB^ MýéýÖ úÞ ÿA|úÓGBð óAõñÎ úG Bü kpýâ oApÚ rPýâ|êýG ô rGBW RBÎçÆA qA òPÖpâ|û|pùG óõ`íø rýƒð ÑõƒÂõƒì
BG ó@úvüBÛìô lñPvøpéPýø úG ÜéÏPìõßvìok ÿBø|óBýñG ëBƒPƒýƒXƒük ÿæõƒýƒø àƒü ܃ég BƒG þÚõÛc pËñì qA NA|wOAô úßHy ok óApƒGoBƒÞ
qA {ýK ëBu àü úÞ péPýø pu qA þÖApâõükAo úËÖBc ok ,ûkpÞ kõGBð Ao BKôoA ok þuApÞõƒìk
| .lñÞ|þì QGBS AopìA òüA ,kõG ûly ïBXðA {âpì .Qvýð þðõðBÚ
,þðõðBÚ þßyrK xBñyoBÞ ,úýèoB^ MýéýÖ | .kõy QHS iüoBO óAoAlíPuBýu ØüBÊô
ok Ao péPýø úG IvPñì ô kõWõƒì ÿBƒø|óAlƒðk óBíèoBKrHu óBâlñüBíðpãükqA ,MýéýÖ óBü
þuopG pãük xBñyoBÞ oBù^ ûApíø úG ,õßvì åpGpÞAq eüp¾ þüõãhuBK ïlÎ ûoBGok BKôoA
ok óBÛÛdì ûôpâ òüA ÜýÛdO YüBPð .QuA ûkpÞ úP×â óBíèoBK òüA óBâlñüBíð ÿBƒø|{ƒupƒK úƒG

þßyrK ëBðoôs :QuA
"|European Journal of úÞ Qvýð þPýÏÚõì ok AoBßy@ áõHvýƒÖ<
.QuAûlypzPñìInternal Medicine|"

34

www.TEHRANMAGAZINE.com QÖpâIÛè òýPzýðA úÞÿA|ú`GpPgk

ENERGY THERAPY þéßy úG {üBøõì ,ÁBg þìôolñu úG çPGA êýèk úG þüBßüpì@úøBì 17 |ú`GpPgk #
CENTER .QuA ûkpÞòýPzýðA úýHyoBývG AoôA úÞûlì@ok

ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok úG çPHì ákõÞ 100 qA þßü ,óBâ àì oõéýO
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì ûkAõðBg .QuA óBùWok ëõíÏìpýÒ ÿõì ïôolñu
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master Bßüpì@ ok ÐÚAô õâBƒßýy QƒèBƒüA òƒÞBƒu oõƒéýO
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk òüA úG çPGA êýèk úG úÞ ÿA|úƒ`GpƒPgk .lƒñPvø
òyôo ô lÏXì oBývG þüBƒøõƒì ÿAoAk ,ïôolƒñu

.kõy|þì úðBy þPhu úG úÞ QuA
IéW Bùð@ wñW qA pPzýG {üBøõì ÁBg äðo
êdì }okBì úP×â ÜHÆ úÞ ÿoõÆ úG lñÞ|þì úWõO
ûoBG òüA ok ôA .kõy|þì kApÖA ëAõö u ô ÿôBßXñÞ
ïpPgk BG koõgpGok ïkpì úßð@kõWô BG :lüõâ|þì
ëAõu àü Bùð@ pTÞA BƒìA lƒñPvø óBƒGpƒùì oBƒývG
ÿBøõì úG ÉõGpì îø ó@ô lñupK|þì Bì qA Ao ápPzì

þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ Ao {Puk ïpPgk Bü@ ;lñupK|þì Bùð@ .QuA ïpPgk
ÿõñÏì þßýð ÈuõO ûly þãPÖpâ ÝpG oB^k ô ûkpÞ ÝpG rüpK êgAk

(310) 446-8724 !?QuA
qA þ¾çgô ûoB^ ûAo òPÖBü ÿApGoõéýO òülèAô
35 óBßyrK ô þðBìok ÐWApì úG óõñƒÞBƒO ,Bƒøõƒì ó@
ûAo lðA|úPvðAõPð BìA ,lðA|ûkpÞ úÏWApƒì ÿklƒÏƒPƒì
úßñüA úWõO IèBW úPßð .lñGBýG {üApG ÿA|ûoBƒ^
ôôA óBýì ÿkBüq QøBHyoõéýO ÿBøõì äðoô ëlì
ôA úG êýèk òýíø úG .QuA ûkpÞ kBXüA òýPzýðA
kõy|þì úP×â .lðA| ûkAk 2 à^õÞ òýPzýðA IÛè
.QuA kõG oB^k ïôolñu òüA úG BÛýÚk îø òýPzýðA

óApùO úéXì

lðly þÖpÏì óBíè@ok RBýGkA þééíèA|òýG ûrüBW QÖBüok ÿBøkrìBð

ëBu ok oçüô àüoA JBPÞ òüA ÿ|ûlñvüõð "þÛzÎ óBìo" BƒükôçƒÞ JBƒƒPƒÞ òƒƒüA îƒWpƒƒPƒì .koAk oApƒƒÚ ûBOõÞ QupùÖ ok JBƒPƒÞ {ƒy ïBƒð #
ôA .QuA ûlì@ Býðk úG úvðApÖ óõýƒè ok 1968 ÿ|ûkAq ,õßüBu BðAõüA óBìo òüA ÿ|ûlñvüõð .QuA wPýñüBPyA þééíèA|òýG ÿ|ûrüBƒW QƒÖBƒüok ÿBƒøkrƒìBƒð
BG ôA ÿBø|óBPuAk .QuA ÿA|ûqBO pƒðAs pƒßƒPƒHƒì úG BKôoA JõñW ok ôA .QuA þuAôpÞ ok 1975 .kõy|þì ûlük óBíè@ ok ëBƒvƒìA RBƒýƒGkA
ô lðõy|þì qBÒ@ iüoBO qA úPvWpG ÿA|úƒËƒdƒè ûkoô@ Quk úG þOpùy wüõð|úìBñzüBíð óAõñÎ "þãðAkôBWqA wK" óõ^ þOBÎõÂõì úG oBS@ òüA óBâlñvüõƒð
JBPÞ .kkpâ|þì úDAoA Bƒùƒð@ qA ÿA|ûqBƒO QƒüAôo þðBìo òýPvhð "þÛzÎ óBƒìo" JBƒPÞ .QƒuA ÙõLýuôA îývÞBì JBPÞ òüA ÿ|ûlñvƒüõƒð ô úýuôo ok þPüæô ok þâlðq ,ÜzÎ ,äñW
ÿ|ûrüBW 2017 ëBƒu ok ôA "úƒvƒéW oõƒPƒuk" .QuA ûly úíWpO þðBíè@ óBGq úG ôA qA úÞ QuA ô IéÚ À¿hPì àyrKôA .QuAõßvì lèõPì
JBPÞ îWpPì .QuA ûkpÞ kõg ó@ qA Ao RoõßñÞ òüA óBðBìpùÚ .QuA pìpG Alýè@ ,pSA òüA îWpPì ûkpG ûrüBW lñ^ óõñÞ BOô[email protected] ûlñvüõð .lðA|úPgAkpK Zôkrì ÿBø|úÒBGoõÚ
Ao þPvzð JBPÞ òüA .QuA wƒýƒðk ëõƒßƒýƒð ô oBßýG QvýðBìõø àü qA êßzPì þWôq óBìo òýPvhð òüA .QuA|ûly úíWpO óBGq 12 úG ô RAom kBýñG" ô "óBùW ÿBø|äñøpÖ ÿ|úðBg" |
wýDo ,äñüoõâ óBìpƒø úƒÞ lƒñƒÞ|þƒì QƒüAôo lðqpÖ úƒG Ao kõƒg úƒÞ lƒñPvø úƒzýKpƒñø àƒü þðBíè@ úG QüBÖ QýâpýG ÈuõO úÞ QuôA JBPÞ oBG òýíøk ÿApG ëBvìA òýƒèpƒG ok "òƒükBƒýƒñƒG
ûlðAõgApÖ 1933 ÿ|úüoõƒÖ ok óBƒíƒè@ wƒéXƒì óAõñÎ ÙçgpG BìA .lñðAk|þì lùÏPì óBzÞpPzì ûk pG êíPzì JBPÞ òüA .QuA ûly ûlðAkpâpG òüA .lññÞ|þì AløA Ao RBýGkA þééíèA|òýG ÿ|ûrüBW
Øèôk@BGô lðA|ûlì@úíø ÐüBñ¾ óBHcB¾ .QuA ok kpì .Qvýð þÛzÎ óBPuAk àü òüA ,JBPÞ óAp¾BÏìôA ÿBø|óBPuAk óBðBìpùÚ .QuA QüAôo ûkAk p¾BÏì þGkA oBS@ qA pülÛO ÿApƒG ûrƒüBƒW
úðõã^ úÞ lññÞ|þì þðrüAo úñýìq òüA ok péPýø ûlñü@ qA rýð óq ô ûly ÝpƒÒ kõƒg ÿBƒø|ûlƒüA ,óApWBO :lñPvø ÿôoõy þƒyBƒKôpƒÖ qA wƒK ok .lðA|ûly úíWpO þðBíè@ óBGq úG úÞ kõy|þì
þðBHýPzK Bø|QvýèBýuõu ëBðõýuBð qA óAõO|þì p×ñPì pãülßü qA BXüolO ôk ó@ .koAk Qzcô ,úvýÞõð óApWBùì ,þßýWBO óBíƒùƒì óApƒâoBƒÞ {üBPu rýð pSA îWpƒPƒì qA ,ûlƒñƒvƒüõƒð oBƒñƒÞ
kB¿PÚA ÿBuôo BG péPýø þ×hì Qvzð òüA .kpÞ lüBG úÞ óBzðAlðqpÖ ô ÜGBu þOBÎçÆA óAoõìBì ÜéÏO ûlñvüõð úG úÞ ÿlÛð ÿ|ûrüBW .kõy|þì
úG {üpOA ïBíÃðA úG ó@qA lÏG ëBu YñK ,óBíè@ .lðõy|þì oApÚpG úðqAõì ÿôoõy Qñu ô úPýðolƒì óBƒýƒì 15 îWpPì ÿlÛð ûrüBW ô ôoõü oArø 20 kpýâ|þì
"úvéW oõPuk"
.kõy|þì pXñì ÿqBð óBíè@ áBg .lññÞ .QuAôoõüoArø
"óBâlðpK fAôoA" ÿ|ûrüBW ÿApG ,óBíè@ JBPÞ ûrüBW Ùçg pG
óAkrìBð qA þðæõÆ þPupùÖ RBýGkA þééíèA|òýG
ok pâpG|òüAô RõýèA JBPÞ òüA ÿ|ûlñvüõð QupùÖ BÖp¾ úßéG ,koAlð kõWô ûrüBW QÖBüok
ôA .QuA ûly ûkAq áoõüõƒýƒð ok 1949 ëBƒu úÞ kõy|þì ïçÎA JBPÞ {y qA êßzPì þøBOõÞ
ëBuokô QuApyBðô îWpPì ,pv×ì ,ûlñvüõð ïçÎA Ao ûlðpG Bùð@ óBýì qA lüBG óAoôAk QEýø
Ao RBýGkA êGõð ÿ|ûlðpG ,qBKõüôBPÞôAoBS@1998
úG kõg oBS@ ok pâpG|òüAô .QuA ûkpÞ úíWpO .lñÞ
ÿoBývG .QuA úPgAkpK þ×éPhì RBƒÎõƒÂõƒì ûkAk òýèpGok òDôs 28 iüoBOok ûrüBW òüA
.QuA oBýu ÙoBÏíèA|ûpDAk àü ôA úÞ lðlÛPÏì òDôs 12 iüoBO ok pOkôq ó@ óBâlðpG BìA ,kõy|þì
ô Bø|äñu ÿsõèõPýì úG JBPÞ òüAok pâpG|òüAô JBPÞ óAõñÎ {y QupùÖ úG .lðõy|þì þÖpÏì
îWpPì .QuA úPgAkpK Zôkrì ÿBƒø|úƒÒBƒGoõƒÚ þøBãð ,lðA|úPƒÖBƒü ûAo ëBƒñƒýƒÖ úƒG úƒÞ ëBƒvƒìA

.QuA olñHuBÖ wüpOBEG ôA JBPÞ :îüqAlðA|þì
"ûBOõÞþüõyBðq àü iüoBO"
þâkqBìpâêýèk |úG þ^ApÞok úPzÞ60 îßPuk ïBuBâApKkôo@ áõð@ pSA òƒüA ÿ|ûlƒñƒvƒüõƒð
ô ûly ûkAq Bßðæ|ÿpu ok 1988 ëBu ok úÞ QuA
qA þßñg îývð aýø úÞ lðA|úP×â óAlðôpùy ô óBâkpì ÿApG Bø|óBƒPuoBƒíýG ô Bƒø|úƒðBƒgkpƒu úWok44 úG þ^ApÞ ÿolñG pùy ÿBƒìk ôA .lñÞ|þì QüAôo Ao kõg òùýì ok þégAk äñW
àü qA êÛð úG óBíè@ ÿoArâpHg .kqô|þíð Büok .lñPyAlð BW óBâly }õølì qA ÿoBƒývG .QƒuA ûlƒýuo kApƒƒãƒýƒPƒðBƒƒu ô QuBýHíéÞ ûBãzðAk qA ú×véÖ ÿApPÞk ÿAoAk
pG lürì J@ ô ÝpG ÐÇÚ< :lvüõð|þì pâkAlìA ô óBÃìo ûBì þðBìq|îø pÆBg úG óAoAk|ûqôo wðBø pSA òüA îWpPì .QuôA óBìo òýPvhð òüA
QýÏíWp×ð óõýéýì20qA {ýG þ^ApÞolñG ô J@óly ÐÇÚ .lðA|úPÖo ëBc qA ,BìpâZõì "{ñük" ïBð úG ÿkpÖ QüAôo JBPÞ .QuA püBì
>.QuA ûly QéÎ ok Bìpâ þé¾A rÞApì qA þßü úƒzýíø ô koAk ûkpÞlülzO Ao ïkpì þâkqBìpârýð pùy ÝpG þðBìq úËdè pø ô koAlð þupO åpì qA úÞ QuA
BùñO .QuA ó@oBËPðA ok lñü@|þì kôpÖ Bø|IíG úÞ
.QuA ûkõG óBPvÞBK .QuA úG þßükrð ÿôqo@ ûlðBì þÚBG ôA ÿApG úÞ þOpvc
úG þðBGpÚ ÿoBíy óBPvÞBKok úÛGBu|îÞ ÿBìpâ òýñ^ok .QuApÆBg óBñýíÆAô QHdì ,óBvðA
þðBuokAlìA ÿBø|óBìqBu .QuA úƒPƒyAnƒâ BƒW .kõy|þì Bñy@ "BãðBâ" BG ôA úÞ QuA þÎBÂôA
pSA pG þ^ApÞ ok p×ð 60 qA {ýG BùñO lñüõâ|þì
ok Bø|úPzÞ óArýì òüA .lðA|úPynâok þâkqBìpâ "wßOBGBu óôoô þâlðq"
lèõPì òLuk òýWpüô JBPÞ òüA ÿ|ûlñvüõð
.QuA úPynâ qôo úu ôA óBìo òýPvhð òüA .QuA úvðApÖ ok 1969
ô ûkõG ûqôo ,óBýðBGpÚqA ÿoBývG úÞ ûly ïçÎA óBìo òýPvhð BG 2002 ëBuokpO|{ýKô Qvýð
ûrüBW lñ^ ô koô@ Quk úG ÿkBüq QýÛÖõì kõg
.lðA|ûkAk óBW ólG J@ ókAk Quk qA pÆBhG óôoô ïBð úG þ¿hy QüAôo ôA lülW JBPÞ .kpG
úG óBPvÞBƒK QƒyAlƒùƒG RoAqô ÿõƒãƒñƒhƒu ô kõy|þì þãPvßyoô oB^k úÞ QuA wßOBGBu
úÞ rýð 2015 ëBu ok ,Q×â óBíè@ ÿoArâpHg kõg lðAõO|þì ÿoApÇÂA Õôok àü àíÞ úG BùñO
,lñPgBG óBW oõzÞ òüA ÿBìpâ Zõì ok p×ð2000 ô óBPuôk krð ô løk RBXð þðBíðBg|þG qA Ao
BG óBu|òülG ôA .lñÞ þâlðq þ×éPhì óBüBñy@
.kõG ûlýuo þðõñÞ ûqAlðA úG RoApc úWok ÿ|ûoBGok UdG óBýì úÞ kõy|þì Bñy@ þé×dƒì
ô lýuo úWok 45 úG Aõø ÿBìk ëBu ó@ ok úvðApÖ ok þPuAo|Quk ÿBøôpýð lì@pG ô ïçuA

36

www.TEHRANMAGAZINE.com Áõ¿hì ÿBø|xBñßuA
2018 þðBùW ïBW
SOHEIL GOEL D.D.S
.kpÞþüBíðôo þðBùW ïBW Áõ¿hì ÿBø |xBñßuAqA )úPynâúHñy|úu( úýuôo Qèôk #
êDõâêýùu pPÞk ok Ao þðBùW ïBW NõO úÞ þÞkõÞpüõ¿O ó@ÿõu àüokô lñPvø þéGôo 100 Bø|xBñßuA òüA
,lñÞ|þì ûBãð - ÜGBu ÿôoõy ÿA|ûoõÇuA óBG|ûqAôok - òýyBüõýèpüõ¿OqA ÿA|úèBø úGô koAk Quk
àyrLðAlðk fApW úPvG {Ûð Bø|ÿqBG òüA óBzðô þðBùW ïBW NBÞpüõ¿O îø xBñßuApãük ÿõuok .kõy|þì ûlük

õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ .kõy|þìqBÒ@óBPvGpÎôúýuôooAlükBG óõW|15qôo þðBùWïBW.QuA

êßülìô Bø úíýGpTÞA ëõHÚ

óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok #
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW #
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok #
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk #
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK #
þñý^ {Þôoô äñülðBG #

(818)907-9900

ENCINO PLACE
16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436

37

ó@qA ûp¿G þüAõø RçícpGApGok BO ly êÛPñì óApùO úéXì
qA wK BìA óBPvGpÎ þøBykBK.kõy QËÖBdì úÞòývc ïAl¾ wÞõè þdüp×O ÜüBÚ #
þPzÞ òüA ,1990 ëBuok QüõÞ úG ÝApÎ úéíc ÿApG þéPø úG ,úPyAnãð BK ó@ úG ûBâ|aýø
þPzÞ òüA ÿlÏG QÞpc ô kAk ókoA úG Ao ûly êülHO ,lñü@|þì ûp¿G úG úÞ þðBðAõéì
pùy ok Ao ó@ ko ÝApÎ úÞ ó@ BO kõHð Àhzì
BXð@ok .QÖpâ úvðApÖ JõñW ok wýð þécBu .QuA
úG ûoBGôk Ao ó@ô kpÞ ÈHÂ Ao þPzÞ òüA ûBâkAk wñW qA þüBø|ûkpK ô åorG þGAõg|QhO |
>ûp¿G îývð< úÞ þèBcok .kAkêüõdOÝApÎ ,Bø|òüA oBñÞ ok ô lðA|ûly ûkq oBñÞ úÞ îzüpGA
,kpG ok úG îèBu óBW ÝApÎ ÿBø|þãP×y@ qA þèlñ¾ àü úÞ þüçÆ ÿBø|úýyBc BG þìBíc
rýð ó@ koAô ûBâ|aýø ïAl¾ úÞ >oõ¿ñíèA< þPzÞ
.koAk oApÚ ó@ok fç¾A
.QyAk ÿpãük Qyõðpu ,kõG ûlzð ÿpPì 82 þPzÞ úG ûBâ|aýø òývc ïAl¾ BìA
Bßüpì@ ÿBøBíýKAõø úéíc qA wK þPzÞ òüA úPgBu ôA ÿApG 1981 ëBu ok úÞ >ûp¿G îývð<
ïAl¾ þðõãðpuqA wKô ly ÝpÒ lðôoA kôook
!kõy|þì óBðAõéì êPø ,ïAl¾ þPzÞ
.ly AlýK
ê¾Bc|þG þìAlÚA ok ïAl¾ 2003 ëBu ok

ok úÞ >p¿Ú ïA<olñG þPzÞ òüA úÞ kAkoõPuk òüA úÞ lñPÖpâ îýí¿O þÚApÎ óæôöõvì BìA .QuA úPÖpâ pãñè úG úÞ þðBðAõéì æBc ô QyAnãð BK ,kõG ûly
BO lñÞ ápO ûp¿G l¿Ûì úG Ao kõG úPÖpâpãñè ó@ þOBðBßìA ô êPø àü úG îDAk oõÆ úG Ao þPzÞ ,ûBãðBìokô úìlg ÿApG òýGBÞ 18 ,óBðBíùì .kpG lñøAõg Rnè ó@ qA lñü@|þì ûp¿G
ÿpýâõéW óBýìBËð úG Bßüpì@ þüAõø Rçíc qA úÞ lññÞ êülHO olñG òüA óBðAõéì ÿApG þdüp×O úPyAnâ }ôpÖ ÿApG oæk óõýéýì 30 QíýÚ úG
olñG òüA ókpÞ lÎBÛPì ÿApG ûp¿G ûqõì .kõy pùy òüA qA oôk óBð@ qA ÿoBývG Qðõßu êdì ÿApG Ao ÿoAlüpg QvðAõPð ÝApÎ Qèôk BìA ly úG ÿBø|úñýXñâpüBu óõ`íørýð þPzÞ òüA
oBñÞok þPzÞ òüA ókAkoApÚqõXì òPÖpâ ÿApG ûp¿G olñG ÿõãñhu ,þÖB¿èA oBíðA .QuA ÿApG ÿA|úèBvì úG ôA qA wK ,ïAl¾ qA ûlðBì BW
ÜGBu ÿBø|jBÞ qA þßü úÞ ûqõì òüA ÿBø|òèBu BO koAk qBýð þPzÞ òüA úG olñG :kpÞ oBùÊA .lñÞ AlýK ó@ ÿApG Aopãük ÿkpGoBÞ BO ly êülHO ÝApÎ Qèôk
qA Ao kõg lýìA ,QuA lðôoA kôooAõWok ïAl¾ òüA óBPýKBÞ ,eèB¾ ÿlùíèAlHÎ ûpørèAlHÎ
ûqõì òüA pülì óôBÏì .QuAûkAlðQuk .lyBG óBðAõéì QìBÚA ÿApG þøBãüBW ÿoõùíW QuBüo þdüp×O þPzÞ :Q×â þPzÞ .lñÞ AlýK ó@
úÞ lññýHG lñðAõO|þì ûlñü@ ÿBø|êvð :lüõâ|þì qA ÝApÎ ô óApüA äñW óBìq ok úÞ þPzÞ òüA ôoõOõìôk .koAkoApÚ þGõgoBývG QýÏÂôok úøk úuô þüBÃÚ úèkBXì þKok þPzÞ òüA
þÞoBíðAk ÿqBu|þPzÞ QÞpy àü IðBW úG BùñO ô lññÞ|þì oBÞ îø ó@ ÿBøoõOApðs òüA ÿõu qA 2010 ëBu ok ,ÝApÎ qA ókõG oôk
.QuA ûkpÞ þâlðq úðõã^ oõOBPßük àü ïAl¾ QÚô ldPì ,óBPvGpÎ úG ,ûly úPgBu ûp¿G ok pPzýG óBìq ó@qA ô ly úPÖpâ wK oõzÞ
.lðlñìqBýð ÿA|ûoôk ÿoAlùãð

qA pSBPì >xõHíéÞ ÌÖBcAlg< JBƒPÞ ok Qynâok VAo MýéýÖ oõƒùzì ûlƒñƒvƒüõƒƒð ,VAo MƒƒýƒéýƒÖ #
úG úðõâ rñÆ þøBãð kõg ÿkõùü ÿBƒø úƒzüo pøõy :lñðBì ÿoBS@ ÜèBƒg ô þƒüBƒßƒüpƒì@
ok äñW qA wK óBükõùü Rçßzì ô þâlðq .kAk oApÚ QOBíy ô {ðqpu koõì }A þâlðq úÞ kõG oArâ pýSBO ÿô pG ÿolÚ úG ZAôkqA òüA þüBßüpì@ ëAoõPƒuBƒK ô òƒì QƒvƒýƒðõƒíƒÞ
1959 ëBuok JBPÞ òüA òPyõð BG.koAk Bßüpì@ VAo MýéýÖ ÿBø JBPÞqA þgpG úG þøBãð ÿApG {hG ïBùèA þÏHñì úG êülHO RoBƒâoBƒì
QüBßy< óBìo lÏG úøk àü .lýuo Rpùy úG 1963 ëBuok þüAlW BG BìA .ly {üBø óBPuAk .Qynâok
þßü úG ô kpÞ úÂpÎ JBPÞ oAqBG úG Ao >ÿõñOoõK qA QGBS ÿp¿ñÎ ,lÏG ëBu5ok RoBâoBì åpìô óAoôk ok ô kõG ÿoBÞpK ûlñƒvƒüõƒð VAo
ôA .ly êülHO Bßüpì@ RBýGkA JõHdì ÿBø|ïBð qA qA wK .Qyõð JBPÞ 30qA {ýG ÿpñø QýèBÏÖ
ô QÖo þhüoBO Bø|óBìo òPyõð Qíu úG úìAkA ok .ly Ùnc VAo ÿBø óBìo QýévO ÿBø|ïBýK ûlƒñƒvƒüõƒð òƒüA Qƒynƒâok
JBPÞ BƒG ô kpƒÞ ܃ég úƒñýìq òƒüA ok ÿoBƒS@ pãüqBG ïõéG pƒéÞ BƒG1990 ëBƒu ok VAo| |
orPýèõK ûrüBW ûlðpG >þüBƒßüpƒì@ ëAoõƒPuBƒK< ëBu 4 BùñO úÞ þWAôkqA ,kpÞ ZAôkqA þvýéãðA .ly pzPñì þÎBíPWA ÿBø|úßHy ok ÿoBývG
ápO" JBPÞ òPyõð qBu IHu ô lýìBXðA ëõÆ úG VAo MýéýÖ þÖApâõýG
.ly ,JBPÞ òüA ok ïõéG .ly "àuôpÎ àü úðBg
rüAõƒW ô kõƒG ÿoBƒhPÖApƒK ûlƒñvüõƒð VAo VAo .QgBu îùPì óBðq úýéÎ Qðõzg úG Ao VAo ,áo@õýð ok 1933 ëBƒu ok VAo MƒýƒéýƒÖ
úìBðoBÞ ok Ao pÞõG ô orPýèõK úéíW qA ÿoBývG QvýðõíÞ pøõy" óBìo ,óApHW ô þÖçO ok rýð .ly ûkAq pWBùì ÿA ûkAõðBg ok Bßüpì@ ÿqpWõýð
pøõy< úG óAõO|þì ôA oõùzì oBS@ qA .QƒyAk ókpÞ ûBHO ÿApG Ao ïõéG péÞ ô Qyõƒð Ao "òƒì ô QÖo êñÞBG ûBãzðAk úG óBPupýGk qA wK ôA
ûoByA >þüBßüpì@ ëAoõPuBK<ô >òì QvýðõíÞ Ao {Oçý¿dO wLu QÖpâ þuBñyoBÞ áolì
óBíø ok ô kAk úìAkA õâBƒßƒýƒy ûBƒãƒzƒðAk ok
.kpÞ
.QgAkpK RBýGkA wüolO úG îø ûBãzðAk
.kpÞ ZAôkqA óõvñýOoBì RoBâoBì BG VAo

38

www.TEHRANMAGAZINE.com

BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335

Individual, Couples & Family Psychotherapy

ÿoApÚA úèBø pPÞk ëBHOõÖ ûoBPu úu ÿApG ûtüô ÿBø|{×Þ|
oôBzì ô xBñzðAôo
oBÞ úGpXO ëBu |19 BG ûlük áoAlO BKôoA ëBHOõÖ fpÇì ûoBPu úu ÿApG ûtüô þüBø|{×ÞxAlük@þðBLíÞ#
.QuA
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
Haleh Eghrari, Ph.D. ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

Licensed Psychologist RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
(LIC.#PSY 13673) kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

www.haleheghrari.com (310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA

þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok

|www.SmartDoctors.info
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì

qoAõu wýDõè ,ëõKoõýè óréâ îWBùì fç¾ lídì ÿApG ÿA|ûtüô ÿBø|{×Þ xAlük@ þðBLíÞ
.QuA ûlük áoAlO þPýu|òì þéüqpG óAõW îWBùì xõus êüpGBâ ô BðõéuoBG ÿA|úDõâôoA ûoBPu

úG úýuôo 2018 þðBùW ïBWok X18| ïBð BG þz×Þ ëBHOõÖ óBâoBPu òüA QuAoApÚ xBuA òüApG
.lññÞ BK

SmartDoctors

. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao|

(310) 202-1133 ôpvgàüBì|pPÞkBGpPzýGRBÎçÆAÿApG
lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýì

39

Ao BùñüA óAõO|þì úðõã^ lñPvø QÛýÛc úíø QynâõOþGúÞþüBøëBu óApùO úéXì
úðõâ úG ô QÖpâ Ao {Puk lüõð .kpÞ oBßðA
.ïrürÎ koAk QýÏÚAô Q×â ô lðBHv^ {üõg Ao ÿkBy úz×ñG úÞ kõG pSõö ìolÛð@ úðBHy }kpâ qAúðBÞpüqlüõð?þñÞ|þìQHd¾rý^ú^qA þíýco úíýùÖ
þG ÿBø óBvðA lðôAlg QuA þÏÚAô rý^ úíø úÞþñüpýyÿBøqôoúGôQgBuûôlðAòürãüBW õvßü úG Ao Bø ûkpK ly lñéGô QÖo ûp×Æ iuBK
þG ô ûkBu óq õO .koAk Quôk Ao kõg ÿBüo Rpvì ûktì .lýzülðA QyAk løAõg {ýK ok qA îüôpG BýG Q×â ô kpÞ ûoByA ûBì úG ô lýzÞ îøkqBü {hG
lðôAlg ÿBø ûkAk úG úÞ þPvø þzüæ@ ô kõG ûlýìkôA lHèBÞ úG ûqBO þcôo pPÞk {hG QuA òüApÆBg úGõO ûôlðA îüpHG Rnè ûBì ûõéW
ÙçgpG|þìlÚ îyõÞ|þì îø òì ô ÿoArâpßy QuAo@BHüqAoúðBg,kpÞ|þìwcoBHßHuAokõg úíøqAlüõð.ÿA|úPvGRkõgÿôoúGAoBøokúÞ pSA >Qynâ õO þG úÞ þüBø|ëBu< JBPÞ
krì Bì úÞ QuA òüA îðBíâ ô ïoAlðpG õO ÿBÂo kôoô oBËPðA úG ô kõíð òO pG Ao xBHè òüpPùG ô ûBâ@ Ao lüõð oBíÏì îðBg ,kõG ûBâ@ rý^ qA þƒßü ôA .QƒuA >þƒíýco úƒíƒýƒùƒÖ<
}õâ Iýùð ó@ úG wK îýñÞ|þì QÖBüok Ao kõg êâ úgBy lñ^ BG AoôA úÞ|þìBãñø .Qvzð lüõð QÖBvì lÏG lñÞ QHÚApì úz×ñG qA BO kõG|úPgBu .QuA þðApüA óq óBâlñvüõð òüpO|ÙôpÏì
ÿkAqõð õO úÞ }ôpu òüA úG Ao RkõWô ô ûlð lüõð .koô@ ûlük úG àyA lük kõg ÿôpGôo pùyBOápùyúé¾BÖqôopøôAúÞkAkþíðûqBWA koõì ok óôA .QuA ÜzÎ ôA oBS@ÑõÂõì
þðBvðA ôA qA îø àíÞ úG ô ÿoô@|þì Býðk úG îèBu olÛð@ QOoõ¾:Q×â ô lýuõG Ao }A þðBzýK Bùð@ ëBc ÿBüõW þñ×éO xBíO BG ô lñÞ þÆ Ao Ao Bì ú`ð@< :lüõâ|þì }oBS@úüBì|óôok
ëõÚ òì úG lüBGõO úz×ñG ,òÞ pK îüqBu|þì Jõg þuBHÎ úèæ åpG BG þüõâ úÞ QuA óAlñg «çìBÞ }pPgk úýcôo qA oBíÏì îðBg .ly|þì þPÚô .QuA ÜzÎ ,lñÞ|þì òPyõð úG oAkAô
þñÞ QHÚApì Rkõg qA|úPynâ qA {ýG úÞ|þølG úG Ao RA úýcôo úÞ îèBdyõg ÿA ûkpÞ JBgpu þÇüApy pø ok úz×ñG QvðAk|þì ô kõG pHgBG òüA lyõW|þì ûlñvüõð kõWô ok ÿrý^
ô lüBýG QßíÞ úG úÞ QuAõg îøAõg okBì qA ô lvüõñG úÞ lü@|þì kõWô úG ôA ok qBýð
koõì òüA ok þÖBÞ úGpXO okBì .lñÞ ÿoBü AoõO .ÿAûkoô@Quk êýèk òýíø úG lñÞ þíð Bøo Ao QýèõEvì lyBG òüA koõƒì ok .lƒñƒÞ ëBƒHƒðk Ao {ƒÖlƒø
.lyBG QüApG þGõg ÿBíñøAo lðAõO|þì ô koAk lðôAlg Q×â ô lýzÞ þÛýíÎ w×ð úz×ñG ôA qA ô koAnãG óBüpW ok Ao }kBìAk ly oB^Bð úíýùÖ < :Qƒyõƒð óAõƒO|þƒì ûlƒñƒvƒüõƒð
BGô QgBu òyôo Ao úz×ñG IéÚ lüõð kBùñzýK úðõã^ îðAk þíð úÞ koAk Quôk Ao Bì olÛð@ {øAõg ,lñÞ QHÚApì pPzýG úz×ñG qA løAõhG lñvK|úìBÎ ÿBø|óBìo ûlñvüõð ,þƒíƒýƒco
þðApãð pãük okBì kõWô BG úÞ lýzülðA kõg pOQhHyõgòìqAúÞòÞoôBG.îñÞÿoArâpßy BO kõG qAo òüA òPyAk úãð ûlýyõK oBíÏì îðBg óBýì ok JBPÞ7 òPyAk BG ÿô .kõG þðApüA
úz×ñGûBãðúGAo}Aûlüklüõð.Qvýðþðqaýø BG lüõð ô lñÞ oBßy@ Apð@ úz×ñG kõg úÞ þðBìq ok 57 JçÛðA qA wK }ôpÖpK JBPÞ 47
.QuA ûkõùýG Ap^ úÞ þüõâ|þì òì úG æBc lýupK ô Qgôk løAõg úãð þ×hì Ao }A ÿkBy úÞ óBñýíÆA òüA .QuA|ûkõG QupùÖ ó@ oAkkoõÞo ,óApƒüA
### ,úðBðq ÿBøôqo@ ô Bø|xpO ,êDBvì óBƒýƒG
kqAlðA|þì óBíu@ úG Ao }A úèBvßü pvK }o@ ?þñÞ|þìþPhHyõgxBvcA .kõGûkpÞûkõu@AooBíÏìîðBgëBýgQyAk úéEvì úG úWõO ô RBuBƒvƒcA ok ÝApƒÒA
}õÒ@ok ô kpýâ|þì óBíu@ô|òýìq óBýì Ao ôA ô oõ¿O îø Büôo ok þPc râpø Q×â úz×ñG þðApãð òüpPß^õÞ }pvíø ÙçgpG ôA .kõG ÿô oBS@þâtüô qA òPuõýK ô þüAlW
oBývG óBìtK }pvK Roõ¾ .kpzÖ|þì {üõg RkBÏuBG òüpÚ olÛð@ ïA þâlðq úÞ ïkpÞ þíð qAôkpø}pvíøôkõgúÞQvðAk|þìôQyAlð óAõñÎ BG Ao kõg JBPÞ òýƒèôA þƒíƒýƒco
óBíø .QuA údýéì }okBì ÿBíýu úG úýHy lñÞ|þìoApßO îø QzK þðôok Iýùð àü .lyBG ÿkoõì ô lñPvø oAkoõgpG êìBÞ þPuolñO pzPñì 1369 ëBuok þPhHyõg úG QzâqBG
ÿBøõì úÞ kõèBPyõâ Roõ¾ ô þG@ óBíz^ BìA koAlð QÛýÛc ô QuA JAõg rý^ úíø úÞ Ao úz×ñG JApÇÂA .kqBu óBzðApãð úÞ Qvýð pzPñì ô Qyõð óBìo óAõñÎ 23 ÿô .kpÞ
pø }o@ .úPgBu BHüq wG þÞkõÞ ôA qA }oõG õO ,îPvø òì ?úð pãì koAk kõWô QýÏÚAô BG kpÞ|þì þÏuô kõíð|þì þÛéO úðBðq QýuBvc ô klÏPì Roõ¾ úG Bø|ó@qA ÿoBývG úÞkpÞ
óBìtK BG Ao þPÎBu úÎorì úG òPÖo qA {ýK qôo lñÞ|þì lyo òì òÇGok úÞ ákõÞ òüAô ,þPvø lðBøpG ûôlðA qA Ao ôA {hG {ìAo@ ÿBø QHd¾ þíýco .lýuo klXì NB^ úG þKok|þƒK
AoôA lyBG îø JAõgok ákõÞ pâAô lðAonâ|þì úÞúPyõð óBÞkõÞÿApG Ao ÿoBS@òýñ^|îø
oBÞ ÿApG ïqæ ÿôpýð ÜüpÆ òüA úG BO lñÞ|þì oAlýG
ûkAk Quk qA Ao kõg ÿoôoBG úÞ|òýìq .lGBýG Ao >.QuA ûlýupð NB^ úG ïAlÞ|aýø
úßð@ óôlG ,kpýâ|þìôA qA Ao }o@ þðAõW ÿôpýð òýãøôlðA pPzýG ôA QÚk qA úz×ñG #
.lðAkpâqBG ôA úG þé¾Bc ÿA ûpùèk Qvýð þ¾Bgrý^ úð :Q×âô ly
úð ô pvíø úð BìA lðAk|þì Ao QýÏÚAô òüA ÿo@ kõg qA îðAõO þíð úÞ ïoAk koõì þG
pø ô lñPvýð QýÏÚAô òüA ëõHÚ úG pÂBc }okBì
pãük ëBu úG Ao kõg QhG konâ|þì úÞ ëBu .îñÞ}oôk
ô þPhu ÿBKko }o@ Roõ¾ ok .lðoAnâ|þìAô }oBñÞ ô koô@ Iè pG ÿqõìpì lñhHè lüõð
ÿôo ÿBø òý^ô QuA óBüBíð þGõg úG RoApì ûpùèk òüA þüõãG þðAõO|þì «çÚA lýupK ô Qvzð
.koAk óBìA þG ÿkpHðqA òhuôA àéKô þðBzýK
úG Quk Rçßzì úíø BG úñO àü úÞ QuôA ?ûlì@ kõWô úG ú^ pSA ok
QhG úðBg úG Ao kõg pøAõg ôk .QuA óBHüpâ úG {üôpGôo úÞ þGBÚ óôok püõ¿O úG úz×ñG
.lñÞ|þì QHÚApì Ao kõgoBíýGokBìô ûkpÞ úðAôo òÞ oôBG Q×â ô Qvüpãð kõG ûly|úPhüô@oAõük
þíð ÈÛÖ úÞ QuA álðA olÛð@|òýìq ÿlüBÎ òýãøôlðA lüBHð úÞ îðAk|þì BìA îðAk þíð úÞ
.lðpýíG þãñupâ qA ûkAõðBg FBÃÎA koAnâ
úG lñ×uõâ úu ô ôBâ àü údýéì okBì RõÖ BG :Q×â ô lülñg lñéG ÿAl¾ BG lüõð .îyBG
ûqBÓì àü kõg ÿApG óBzyôpÖ BG úÞ lýuo Bùð@ lüBHð þðAk|þì úÞ þOoõ¾ ok ,þñýãøôlðA
ûoAkA .lðkpÞ îøApÖ þyôpÖ oBGoAõg à^õÞ ÿpãük wÞ pø QuõO BG Üc þyBG òýãøôlðA
Ap^ ly|úPyAnâ údýéì ûlùÎpG þyôpÖ oBGoAõg úz×ñG .lýXñâ þíð kõg QuõKok ÿkByqA kõG
ÿoAlùãð ,QyAk oBÞ òüA ÿApG þÖBÞ Q¾pÖ úÞ
pøAõg ô QÖpâ oApÚ pøõy okBì ûlùÎpG îø óBìtK :lýupK ô kpÞ {øBãð pýdPì
ÿlì@ok .lýuo|þì úðBg oõìA ûoAkA úG îø }o@
úÞ kõHð olÛð@ lì@|þì Quk úG ûqBÓì qA úÞ îø 40
þâlðq koô@ kõWô úG Bƒùð@ þƒâlƒðq ok þèõdO
.lñPyAk þíøB×O BG BìA úðApýÛÖ ô ûkBu
IƒèBƒÆ ô lƒýzÞ|þƒì pƒWq óôok ok }o@

www.TEHRANMAGAZINE.com óõ^ ÿA ûkoô@ wðBy îñƒÞ|þƒì pƒßƒÖ :Qƒ×ƒâ .kõG }A ûkAõðBg ÿApG ÿpPzýG ûBÖo ô {üBu@
,QÖpãðÿpWCBPvìpãükúz×ñGòPÖoBGïpøAõg ô pù^õñì BG {øBãƒýƒG ô ûBƒâ ÿBƒøoAlƒük ok
lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG BüQuBìkBìAkQü@ÿBÚ@úÞþðAk|þìîðAkþíð úßéG,úðRkBvcôAþâlðqûBÖoô{üBu@ólük
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ !úð ûkAõðBg BO lñßG lüBG ú^ úÞ lýzülðA|þì òüA úG
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G úìAkA QhG kAq@ ÿBÚ@ô kAk óBßO pu }o@ {èk .lƒñz`G Ao þƒPcAo ûrƒì ô îƒÏÆ îƒø ôA
pãülƒßü BƒG úƒÞ QƒuA ëBƒuôk úƒG àƒükrƒð kAk lñÞ lyopPùG þÇýdìok {ÞkõÞ QuAõg|þì
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì óBy þâlðqqAôkpø Algpßyô îüA ûly|êýìBÖ Bùð@lðõy|þìlñìûpùGóApãükúÞþüBørý^qAô
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük BìA !pßy Ao Alg kpÞ úìrìq }o@ .lñPvø þÂAo .lñyBG| |úPyAk þHý¿ð îø
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW äñ^ {HéÚ pG þƒíƒÒ xBƒvƒcA ûBƒâ@kõƒgBƒð ûkpßð }õìApÖ Ao QhGkAq@ ÿBÚ@ óBñhƒu
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA ôA qõñø úÞ QuA þuBƒvcA úƒ^ òƒüA .QgAlðA þðAõO|þìÿlzð܃ÖõƒìpƒâAkõƒG|úƒPƒ×ƒâúƒÞkõƒG
?lðAõg|þìkõgúGAo QƒƒuAõƒƒg|þƒƒì {ƒƒèk olƒƒÛƒƒ^ ,ÿkpƒƒƒâqBƒƒƒG
(626)3-50-50-50 (310)274-7474 òPÖo ëBýgqôpìA òì Q×â QhG kAq@ÿBÚ@ lñÞ qBƒÒ@ úƒHOpƒì ôk ô kkpƒâpƒG QƒvðAõƒO|þƒì
îø BG QÚôpg@ BO óBíG îzýK ïoAk Ao ápùy úG qBGpâAôQuBWpGBKqõñøQÞpyúÞQvðAk|þì
41 }o@úG þHüpÒ wc úz×ñG ZAôkqApHg .îüôpG BìA .ly løAõg {üApünK QhG kAq@ÿBÚ@kkpâ
ok,òýãíÒBüQuAëBdyõgQvðAkþíð,kAk .kõHðÜÖAõì{ñPÖoBGwÞaýøúÞê¾Bcú^
,ÿkBy úG pøBËO BG kpÞ|þƒì þƒÏƒu ëBƒƒc pƒø p¿Phì BPuôook þðôBÏO QÞpy fBPPÖA BG
.lñÞóBùñKAokõgpýíÂþãP×y@ okBì .kpÞ AlýK {øBƒÞ rƒýð ûkAõƒðBƒg lƒì@ok
### QÞpy ok ûqBÓì òƒPvƒG BƒƒG kAk|þƒƒì eƒýWpƒO
lýG óBPgok ,QÖBü Bƒ×¿ì wƒG Ao ápƒùy QÞpy RAqBýPìA .lññÞ ÿoAlüpg îùu þðôBÏO
BGûApíøqoêâÿBøúOõGôoAõéGÈuôokóõñXì oBÞ ÿAkõu BìA kõG ûkAõðBg Ð×ð úG RlìqAokok
}qAõƒðAofôolƒüqoô|þƒìúƒÞþƒíüçìîƒýƒvƒð Ao IýßyôpH¾ QhG kAq@ÿBÚ@krð QÞpyok
Q×âôkpÞûoByAáoBKoAõükúG}[email protected]ðkAk|þì ôAúGÿAúðBùG,okBìïAlÚAòüAkõGûkõGo}o@qA
.ly|úPgBuáoBKûpgæBG ûoBGôk Ao kõg QhG ô kkpâ pùy þøAo BO kAk
ëBu lñ^ Q×â ô lülñg QhG kAq@ ÿBÚ@ .lüBìqBýG
QèB×uABGáoBKòüA?ÿA|úPÖoápùyqAúÞQuA lüõð .QÖBü {ýK qA pO Ðýuô Ao QÞpƒy
îø Bø|òýìq QíýÚô lì@ kõWô úG ápùy óly FBÞpy qA þßü Qü@ ëBíÞ ÿBƒÚ@ pƒvƒK Qƒü@
þPuAõg|þì Qvø RkBü QÖo æBGoô@ïBupƒu úƒG Ao {ƒPuk ô lƒy {ƒüApƒƒünƒƒK ,QƒƒÞpƒƒy
pðõýéýìÿkõGûkpÞAooBÞòüApâA?ÿphGþñýìq ok }o@ úÞ þüBø ëBu ok ôk ó@ .kpzÖ|þìpâ
.ÿly|þì BìA lñPgBñy|þì Ao pãülßü kpÞ|þì oBÞ QÞpy
.kõHðþÂAoïokBìQ×âôlýzÞþø@}o@ pãülßü úG úÞ kõHð úüBK óAlG þƒüBƒñƒy@ òƒüA
}o@|úPÖo ôpÖ îøok ûpù^ úG QhƒG kAq@ ÿBƒÚ@ .lðkpâ àükrð
ûqBOõO ,óAõW ûlzðpükqõñø Q×âô Qvüpãð oôk pãülßü qA Ao ôk ó@ ïBÛƒì ô úƒÛƒHƒÆ
ô Jõg þñýìq îýñÞ|þƒì þƒÏƒu þƒøAo ëôA ok ó@QhG kAq@ÿBÚ@ókõHðqôo ó@BìA QgBu|þì
îø õO lyBG ú^ pø .îýñÞ AlýK QüApG JõÒpì Ao {èBc Qü@ ÿBÚ@ .kpÞ àükrð îø úG Ao ôk
lƒüBƒGô þƒPƒvƒø ûkAõƒðBƒg òƒƒüA FBÃÎA qA þßü }o@ ô ly BüõW ôA ÿoBÞ ÑBÂôA qA ô lýupK
Q×â }o@ .þyBG|úƒPƒyAk þƒƒðBƒƒìBƒƒu ô pƒƒu Qü@ ÿBÚ@ .kpÞ õâqBG Ao rý^ úíø úðBƒÚkBƒ¾
ú^ pø úÞ òì .lñßð óBPíÞ ÿolK qA lðôAlg îýí¿O úßñüA qA :Q×â ô koô@ Iè pG ÿlñhHè
.luoþíðþüBWúGîPukîñÞ|þì}çO îèBdyõgþñÞÿoBßíøBìBGpãükoBGÿA|úPÖpâ
QñÇýy BG|úPhýì@ þñdè BG QhG kAq@ ÿBÚ@ ëk.îüõâ|þìlìByõgAoRkôoôkõgúGõðúGô
òüAokúÞQuõOþâkBuôþÞBKõOIýÎQ×â úGÀèBgþPHƒdƒìôlükpâÿkByqArüpHè}o@
Ao QÚçgA òüA òì þƒèô .koAlƒðoAlƒüpƒg ûoôk kAq@ ÿBÚ@ ólýuo BO qôo ó@ .kpÞ AlýK lüõð
îðBg .îñÞ QßíÞ îñÞ|þì þÏuô ïoAk Qƒuôk îÞ îÞ }o@ ô lƒðkõƒG îƒø oBƒƒñƒÞ ok QƒƒhƒG
ly ëBdyõg óBñ^ ó@}o@BÚ@ólükqAoBíÏì .QÖpâ Quk úG Ao oBÞ|úPvvâ|úPyo
ok Ao ôA kõHð|þìpƒdìBƒð úƒÇƒuAô úƒƒG pƒƒâA úƒÞ ëBdyõgolÛð@ôA ólükqA QhG kAq@ÿBÚ@
Ao}AúðAokBìóBGpùìRoõ¾,lýzÞ|þì}õÒ@ qAwKAokõgàükrðïAõÚAqAþßüþüõâúÞly
qA Ap^ kq QHýÒ BXÞ lýupƒKô Qƒgôk }o@úG kAq@ ÿBÚ@ BG }o@ .lGBü|þì qBG ÿoôk Bø ëBu
olÛð@ ÿkpÞ|þì pßÖ ÿkAlð Bì úG ÿpHg Rkõg BOô kpÞ QHd¾pO úðBíýí¾ôpO QcAo QhG
?þP×ýGþâlðqôoBÞqAúÞîüõy|þìQícArì løAõgqBG ápùy úG Q×â úÞ QƒÖo {ýK BXð@
:Q×âûlñßÖApu}o@ løAõg úðBg ëBHðk úG BƒW óBƒíø ok ô Qƒzâ
úÞ ïkõG Bíy ÿBø QHdì ûlñìpyolÛð@òì .Qzâ
Qícq úG Ao Bíy ó@ qA {ýG îPvðAõƒO þƒíƒð ô lülñg lñéG ÿAl¾ BG QhƒG kAq@ ÿBƒÚ@
.ïqAlñýG úðBg úG løAõg|þì Qèk úÞõãG ûoBG àü Qƒ×ƒâ
koAk úìAkA óõãéâ }o@ Roõ¾ äðo .ÿkpâqBG ïpøAõg
ô lük Ao ôA Roõ¾ ïpy QhG kAq@ ÿBÚ@ô ly

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

ÿlídì êcBu

úðAk ÙpG ,ïly ZoBg úÞûoAkA qA #
úÞôo ûkBýK úG .kpÞólüoBG úG Ñôpy úðAk
ûly lý×u þGBvc ô Quok| ,òýìq ïlýuo
îÒBìk QuAoô ïkq æBG Ao îüõPèBK úÛü .kõG
óBPvìq qA þéýg qõñø .îPÖo ô îPÖpâ Ao
Bìpu pâA úÞïkpÞpßÖ kõg BG .kõG þÚBG
pg@BO ,lyBG úPyAk úìAkA ÿoõÆ òýíø
.QuA áBK áBK îGBvc óBPvìq
QyAk ÉBýc ÿõO ïokBì ïly úÞ úðBg koAô
qA .kpÞ|þì ЃíW JBƒñÆ ÿôo qA Ao Bƒø Qƒgo
BG ,lüoBG|þì ÙpG QÚôpø ,{ýK ëBu òülñ^
:úÞ ïkpÞ|þì þgõy okBì
!lìôA “{Þ óqpýK ÿBìpu“ |,úñð —
ZAôkqA ÈüApy Ao úéíW òýíø ïkpÞ qBG óBøk BO îø qôpìA

:Q×âôkpÞþPulzýKúñð ;îüõãG
wýð ,úzÞJrÎÿBìpu ,BìpuòüAoBãðA—

?úñð
ÿpãük þéÚôA JrÎ ,òì qA pýÒ Bì úðBg ok
ûpgæBG ëBu lñ^ qA lÏG úñð wK QyAlð kõWô
ïkõg ÝBÆA úG QuApßü ô Q×â !Q×â Ao {ßéPì
QzK qA ô ïkpÞ òyôo Ao oõèAô ÕApƒ^ .îƒPÖo
ÙpGókpÞûBãðqA.îPgôkîz^ÙpGúG ,úzýy
ið ÿõO îPÖo ëBýg îèBÎ ok ,ïly úPvg úÞ
óBíø oBãðA .ïkpÞ|þì wc pƒPƒzƒýƒG Ao QƒhƒO ?úyBGþ^þPuAõg|þìwK...ûoAkúÞûoAlð þèô|,îP×ãðþ`ýøòìæBcBOúñðòýHGîP×â .êýìBÖ ÿBøpPgk
:Q×â|þìúñðúÞkõG“{ÞJrÎÿBìpu“ þñßG Ao Børý^ òüA pßÖ kAõg|þíð æBc — «BOpýÒ æBG þèô ...òßG þPuAõg þ^pø æBcqA ?}õƒùì ?AonƒÎ ?òƒƒýƒíƒýƒu ?ÿoq... —
þGBvc QzâpG úÞ óBgæBGBÚ@ úðBg qA úñð ?ïpG... òì BG óôA ?BøÿqAlñðê`øõOõñì pËð ok Ao þvÞ ”úñð“ úñßð þPuAo... ?òüôpK
ly|þì îø þßüoBO ÿõO þèô ,kõG ûly Iy þéýg úÞ òÞ pÂBc oBøBð ôpƒG... ûo@ — :Q×â êýìBÖ ÿBøpPgk qA ?kq ô Ùpc óôA úÞ úPÖpâ
.QuA óArüô@ }A ú^õè ô Iè úÞ lýíùÖ !!úíñzâ ÿõO úÞ òì þñÏü...úñð kõG BXÞ ê`ø — ûBýu ÕAq ëBýg îèBÎ ok qBG .lƒzƒð ïpƒâ þƒG@
?pHg ú^ Bø — ?îñÞpÂBcoBøBðïpG— ÿBøpPgk ïA|ûkpÞ lý×u õìBø wýâ úédì òüA :ïkq Jõ^ Ao úédì ÿBøpPgk
.lýL^ ÝBOA ÿõO oBìpøq ZpG êTì ?þñÞoBß^þPuAõg|þìwKûo@— óõW óBgæBG BÚ@ pPgk?îuBñy|þíð ôo úƒédì çHÞ pPgk ?úýÂpì ?ÿpùì ?òuõu...—
?Qvýð þvÞ îÞ óBgæBƒGBƒÚ@ îPƒ×ƒãƒð — {ðq BG óBgæBG BÚ@úðõg ïpG îPuAõg|þì — {íñýG|þì ú^õÞ õO QÚô pø .õO úuAô ûk|þì ?...pPgk ?ûBñK îW pPgk ?þÛO
{üAl¾ úÞ þèBc ok ?Q×â þ^ Jõƒg.... !îñßGQHd¾ïõðBgòüoq ç« ¾A .úDõO Quk õO }Bø Quk îñÞ|þì ëBýg lðAk|þì Alg .ly|þíð ÝBÆA koAô ïokBì pâA
:kAk JAõW lüqpè|þì ?ÿkôq òýíø úG — !òülyúPgBuúãülíøúuAô þèô .ïlðBì|þì Bø ëBýg ô pßÖ òüA ÿõO þÞ BO
ïkq Ùpc {ðq BG ,kõHƒð úƒÞ }kõƒg — ÿpƒ¿ƒÎ...úƒð úƒÞ ÿkôq òƒƒýƒíƒø úƒƒG — BÚ@ ?þ^ }BGBG þèô ,ïoAlð þÖpc òì — úÞ oõÇðBíø .kpÞ ûoBK Ao ïoBßÖA úPyo ôA kôoô
.kõG îø }pPgk.... .ïpGîPuAõg|þì êTì þüBHÚ æ úü lñìoBÞ ïk@úGõypPgk óBgæBG :Q×â kpÞ|þì ïpâ ÕAp^ ÿôo Ao {Puk
?kpÞ Q×èBhì — :îP×â ô ïkpÞ Ußì þíÞ ?ûk|þìòì BÚ@ pPgk ?óBø ,ûoõÇ^ Qñüq îñýƒHƒG —
lñP×â þèô .Q×â úy þíð úÞ Q×èBhì — !úyBGJõg ,úãük óBgæBG BÚ@pPgk... ?úñð ûlð Ap^|— !?óBgæBG
ô pu úG .úñÞ ÅõÎ õyBÛýÖo xBøBƒG !kBƒìôk Ao oBøBð úÞ QÖo þèBdyõƒg BƒG ïokBƒì — !QvýðúÞþPyoóBgëõOApPgk qôo ó@ þèô ,koAk ûAo ëk úG ëk lñüõâ|þì
úðõg kBýG kôq îø Bø Iy ,úupGpPzýG {ÏÂô BO ïlýzÞ qAok QhO ÿôo îø òì .lñÞ pÂBc îÞ îø ”óBgæBG BÚ@“ ,úyBG þ^pø þèô — ûAoîørÓìúGrÓìQuAòßíìúÞlyQGBSîüApG
.úñÞRkBÎæBcqAúÞ Bìpu {PuAo .îñßG pßÖ ïA|ûlñü@ pvíø ûoBGok ”æBG“ ,Qvø úÞ Qvýð ”BÚ@“ .Qvýð þvÞ .lyBG úPyAk
?lñP×âþ^úãük— ÿkpu òì ô ly|þì pOlüly úËdè úG úƒËƒdè ëõK .Qvø úÞ Qvýð ”óBg“ .Qvø úÞ Qvýð ïoAk òì úÞ kõG ûlýíùÖ ”úñð“oApÚqA wK —
.îñÞ|þìpßÖBùñüAúGÐWAo 44

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
45
îüoAk úðBg óBìkõg Q×â|þì óBgæBGBÚ@Izük :îP×âîñì?ûoAkòýyBìôúðõglðlýupK—
Ao ÈüApy úýÛG þèô ,lyBG ó@ pßÖ løAõg|þíð îø ÿoAõu òýyBì ,ûoAk þyApO {üo òýyBì
.lyBGúPyAklüBGB« íPc ÿpßÖ úü îø úðõg ÿApG !ûpg|þì A« lÏG úéèABzðA
:lðkAkïBÓýKIzük{ðqôóBgæBGBÚ@ úÞ àðBG ÿõO úPyAnâ Ýõ^ Qvüôk ,úñÞ|þì
kõy|þì úèBHÚ QƒzK àƒéì úƒßO àƒü qA“ !ûpg|þì lÏG îø úðõg úéèBzüA ûoAnG îø qBG
”!QuA îùì êDBvì úýÛG þèô Qynâ ?þ^ úãük —
,ïlük ú^õÞ ÿõO Ao Qñüq kõg qôpƒìA“ ,úGõg {Oçý¿dO lñP×â îø úãük —
ÝõÛc BG :Q×â|þì .ûly pÒæ þéýg þƒßé×Æ QzKlüBGîøàéìúßýOúü!úíÞ{ÚõÛcþèô
«BíPclüBGAopÞõðôQ×éÞþèô ,ïqBu|þì{íÞ BìpuQzKpvíøôpuúÞ ,ûqAlñGxôpÎúèBHÚ
”....!lyBG úPyAk !òãð ÿoô ÿok
þèô ,QynâëBulñ^îðAk|þíðþPuokúG ?þ^ úãük —
þñuóBíøúGóBgæBGBÚ@pPgkúÞîðAk|þìAoòüA ,wýð léG úðõg oBÞ ïpPgk úßñüA úãük —
ûlƒýƒypƒO“ ó@ úƒG óApƒùƒO ok úƒÞ kõƒG ûlƒƒýƒuo !ûpýãG pÞõð ô Q×éÞ }ApG xBøBG
”!îýP×â|þì ?þ^ úãük —
úðõg“ lñüõâ|þì ó@ úG Bƒø þƒGõƒñW þƒèô ûqBWA òüA pG ûôçÎ lñP×â úßñüA úãük —
òýG ÐÚAô ,òu òüA ÿBø pPgk pâAô....ûlðõì Ùpc îø }olK BG îýñßG õðõìBø pßÖ òülG
pø úÞ lññÞ|þíð îø Ao pøõy pßÖ pãük lñyBG !îýñÞ|þìóõOpHgúãükûBìúu ,îýðrG
óBzHéÚ kõy|þì lñéG úðBƒg äƒðq ÿAlƒ¾ QÚô .ïlìôA ïkpÞ þËÖBcAlg îø òì
BO îPÖoô ïkpÞ þËÖBcAlg ïokBì BG îø òì
.!òýüBK krüpG pâA úÞ îðAonãG BÛÖo BG ”ÿoBÏýG“ úG Ao Iy ó@
}õƒƒìApƒƒÖ îƒÞ îƒÞ Ao úƒƒƒýƒÃƒÚ PƒyAk ûlðq Iy“ ÿôqo@ «çÚA QÖpâ pu þuôpÎ
ïõðBg xlÚA úÞ Áõ¿hèA þéÎ....ïkpÞ|þì
.lyBG ûlðBíð îèk úG ”ÿoAk
.kõG ûkpÞ ÐÇÚ Ao {üBø úìBð îø Qéùì pg@ ÿBøqôo.lzð ÿpHg ûBì úu BO
þÆ Ao }kõg þÏýHÆ óBüpW ïA þƒâlƒðq JõñW úG ,þOoAqô îßc ÜHÆ úÞ kõG þðõðBƒÚ
lýuo îPuk úG ÿA úìBðqôo àü úßñüA BO kpÞ|þì ,QvG|þì úÞ Ao êülñGôoBG ïokBì ,ïly êÛPñì
þéÓG úüBvíø óBg þÃOpì óq ïõðBg xlÚA úG
.ïkõG ûlülð ëBc úG BO Ao {Çg úÞ xBíO ïõðBg òüoq BG Rlƒì xACo úƒÞ kpLu
:kõG úPyõð ïkpÞ qBG Ao QÞBK úéXÎ BG
,ïçu ÅpÎ qA wK :oõK óBøpG ÿBÚ@“ .lvüõñG Ao úXýPð ô kpýãG
ÿApG úÞ îðBƒupƒG Bƒíy ÑçÆA úƒG îƒPuAõƒg|þƒì ïlýíùÖ ,lýuoïõðBgxlÚAúìBðúÞBølÏG
ïqæ îø pÞõð ô Q×éÞ ,Bì ZAôkqA òƒPÖpƒâpƒu óBgæBGBÚ@ óq ,ïõu ûBì qôo òüpg@ ok úÞ
ÿoAk úðBg xçÞok Rlì òüAok óõ^ Qvýð îø Ao {ðBPuôk kBìAk pâA“ :ûkBPupÖ ïBÓýK
úPÖpâ þÆBýgô ÿrLy@qA Ao úðBg ÿBøoBÞ ïBíO Ao ÈüApy úýÛG þèô ,koAlð þHýÎ kpßð ÅõÎ
Ao {íéLükô ïA úPÖpâ kBü ÿqôléâô {ƒüAo@BO
,JAõW ,îPvø Bíy JAõW pËPñì .ïoAk !lyBG úPyAk lüBG
úÞ lýuo ÿA úìBð îø qBG ,Qynâ ûBì lñ^
”Qñüq.... ,JAõW ,JAõW
þèBg Ao Ýôlñ¾ Bìpùy þ`PvK þPÚô AkpÖ :kõG úPyõð
,kõG Bø úìBð ÿõO îø òì ÿpÇu ôk úìBð ,kpÞ îø {ÏÂô ô pu úG úP×â óBgæBGBÚ@ óq“
lüBG Ao ÈüApy úýÛG þèô ,koAlð þÏðBì lýupƒð
:ïkõG úPyõð {üõO úÞ úìBð óBíø
úÞ ÿA úìBð !ïõðBg Qñüq ïõðBg oBÞpu“ .lyBG úPyAk
þPuok úG þèô ,ly RoBüq lƒükõƒG ûkBƒPupƒÖ kpÞ ûoByAô Qyõð úìBðpãük ûBì lñ^ «BÃüA
?kõG úÞ ”oõK óBøpG ÿBÚ@“qA BíypËð ïlýíù×ð
xçÞ úÞ QuA oõK óBøpG lícA ,oõËñì pâA :úÞ
Ùpc òüA êøA ô lƒðAõƒg|þƒì xok óBƒPvGk ëôA kôq pâA îø Bø Iy úP×â óBgæBGBÚ@ óq“
úðBg ok ô ,îPvø }olK úÞ îø ûlñG ,Qvýð Bø úÞ lñßðpük îø þéýg þèô .koAlð þHýÎ lìBýð
.îüoAlðÿpãükþéÚôAJrÎîø îø Ao ÈüApy püBu «Bñí .lðBíG BùñO ïA ú`G
.lýðBupG BGBG ô óBƒìBƒì úƒG Ao ûlƒñG ïçu ”!lyBGúPyAklüBGB« íPc
.”oõKóBøpGþéÏðBGpÚ“ ûBì{yYñKpø ,Qynâ|þìQÎpuúGóBìq
ûBì úu ôk úÞ îüõãG ïkpÞ }õìApÖ þPuAo úÏÖkpøôlýuo|þìïõðBgxlÚAúìBðúÏÖkàü
ô îz^ pPgk àü BG ,JõñW úG ëBÛPðA qA wK :kõG ûly Ùnc úýèôA ÈüApy qA þßü
ûoBGok úð úÞ ïly Bñy@ ÿqApýy þßzì ôpGA ô Bì úðBg lƒì@ }kõƒg óBƒgæBƒGBƒÚ@ óq
,QyAk þÖpc îðlì@pük ô ÐÂô ô pu ô Bø ÜýÖo :Q×â
ÿApG àéì úßO àüô ÝõÛcô òýyBìô úðBg úð òüA BG óõ^ Qvýð ïqæ îø òƒýyBƒì“ —
pPíùì BùñüA úíø qA ô ,QuAõg|þì úèBHÚ QzK òýyBì þ^ pø ïk@ Bø óBGBýg Õõéy ÐÂô
ô ”óBƒgæBƒGBƒÚ@“ îƒø }okBƒì ô olK úßñüA AoÈüApyúýÛGþèô!QuApOQcAolyBGúPyAlð
!lðkõHð ”ïõðBƒg òƒüoq“ ”!lyBG úPyAk lüBG
óBüBK :Q×â òì úG ïBƒíc ÿõƒO ïõƒðBƒg òƒüoq

óApùO úéXì

xôpÎ pÆBg úG ëBƒu pƒø ûlƒñgpƒÖ ô QƒyAk BøokApGôpøAõgpüBuôokBìôolK krðô kõGrýƒð
wívüpÞ Iy }A úâoôk ÿBø ûõðô þüBßüpì@ ô lícA lÏGô kõGôA ëôA .QyAk|þìApPcAô ZoA
ûkAõðBgþPcûkAõðBg|þìBíOôQÖpâ|þìòzWAo wKô|úƒPƒypƒÖ pƒPƒßƒ^õƒÞ úíø qAô kõídì lÏG
rýð ôA ïôk pvK .kpÞ|þƒì RõƒÎk Ao {ƒuôpƒÎ úG QHvð|úPypÖ ,olK ó@ qA lÏG ô okBì åpì qA
lðõýK þðApüA|úPvüBy oBývG pPgk àü BG óçHu {üApG ôA .kõG|úPÖBü ÿpPzýG þuBvcA ûlñgpÖ
,lðAonâ|þì Ao ÿoAkoBG óAoôk }pvíø ô|úPvG þüBíñøAoô oôBzì úßéG kõHð pPâorG pøAõg BùñO
úÞ êâõu }pPgk BùñO ô JApùu {ìõu pvK rýð Ao okBì ÿõG úÞ lì@|þì oBíy úG rýð qõvèk
ôkpø ly|þì Jõvdìrýð }lðqpÖ òüpPß^õÞ Ao okBì }õÒ@ QýñìAôA oBñÞ ok|úPypÖô kAk|þì
xok Býðp×ýèBÞ ëBíy ok þƒéÞpƒG ûBƒãzðAk ok ô óq BG kõídì ô líƒcA .kpƒÞ|þƒì xBƒvƒcA
RçýǃÏO ólƒðAonƒâ ÿApƒG ô lƒðlƒƒðAõƒƒg|þƒƒì þèBulñ^ûlñgpÖôlðkõGóApùOokóBzðAlðqpÖ
kôoô ïBãñø ô ûlì@ olK ô okBì krð wívüpÞ ô pøõy BGô ûkpÞ òÆô ápO|úPypÖ lñðBì úÞ kõG AløqA ÿA|úPyõð
okBìúGàíÞëõÓzìúðBgrLy@okôkpø,úPypÖ Bø ëBu ôA .Qvüq|þì õPñìApÞBu ok {ðAlðqpÖ
îøkrýu| {hG
.lðkõG lðqpÖ oBù^ ô kõG ûly xôpÎ|úPypÖ qA êƒHƒÚ
...êâõu ...ÿlì@ }õƒg óBƒW |úƒPƒypƒÖ pPgkàüBGlñùu{âorGpvK,ûõðúuôQyAk òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
úèBg óAlí^ .lýñÞ àíÞ lýDBýG ...JApƒùƒu ôA qA lðqpÖ úu ô ûkpÞ ZAôkqA þüBßüpì@ Jõg

ÿoBùG|{hGþâlðqJBPÖ@ wüolO òí BÂo ô|úPypÖ úÞ îPyõð
BG óApùO óApPgk ÿBø óBPupýGkqA þßüok
ô lññÞ|þì ZAôkqA ô lðõy|þì Bñy@ îø
qA wK.lðõy|þì pPgk lðqpÖ ôk IcB¾
ô klñG|þì p×u oBG óApüA ÑBÂôA þðõâpâk
óAôApÖ ëõK ô QƒÚô Ùpƒ¾ ô Qícq BƒG
úG Ao kõg "xpHÚ" BÞBðoæ ÜüpÆqA ûpgæBG
ólðAonâ qA wK ô lñðBuo|þì wéXð@wè
þGõg êÒBzì RpWBƒùì úƒýèôA Rçßzì
ÿA úðBg ,lññÞ|þì BK ô Quk kõg ÿApG
Ao ÿA ûkõu@ B« PHvƒð þâlðq ô lðpg|þƒì
lðoô@|þì îøApÖ óBzðAlðqpÖ ô kõg ÿApG
þüõyBðq þâlðq ëBu | 22 qA wƒK BƒìA
wßÎ JBÚ òüA ok pãük ÿkpì óBùâBð
qA òük ô ëk ô kõy|þì pøBÊ þâkAõðBg
Bø Rlì qA wK|úPypÖ ô lüBGo|þì|úPypÖ
òüA pÆBg úG| kõg xBvcA BG òPÖo oBXñéÞ
þƒcôo þƒâkpƒvÖA oBƒ^k Ñõƒñíì ܃zÎ
ô óAlðqpÖ ô pøõy úÞ þüBW BO kõy|þì
kqBu|þì {üõg ëBc óApãð Ao {ðBýÖApÆA
qA ÿqôo lñ^ pøõy kBùñzýK úƒG BƒñƒG ô
pøAõg ólük úG ô kpýâ|þì þ¿gpì àðBG
úìAkA àñüA ô kôpG õPñìApÞBu úG }pPâorG
...| óBPuAk
###
ókq ÿApG úÞ ÿp¿Phì ØÚõO BG|úPypƒÖ
óAoõPuo qA þßü ok úðBdH¾ ókoõg ô òürñG
òýèôA ok ûpgæBG QyAk ûAo òýG þüBPuôo ÿBø
úðBg þðôpýG ú`ÒBG ÿõéW pùÊ qA lÏG RBÎBu
ÿrHu úìoõÚ ÑõHÇì ÿõG .kpÞ ØÚõO ûlñgpÖ
ïBzì úG rýð úðBg qA ZoBg kpu ÿBÃÖ ok þPc
êýHìõOA úðBgrLy@ ûpXñK qA ûlñgpÖ .lýuo|þì
{üôo úG ok ÝBPzì ô óBGBPy ô lük Ao|úPypÖ
qA ÿoôk ûBì lñ^ qA lÏG pƒøAõƒg ôk .kõƒzƒâ
pøAõg ûlñgpÖ .lñPÖo ôpÖ îø }õÒ@ok pãülßü
ô pøAõg úíø qA QÛýÛc ok ,kõG|úPypÖ åorG
BG þèBu ûkqBü ûk kôlcokô kõG pPâorG BøokApG
ûkAõðBg lyoA kæôA .QyAk òu ÙçPgA|úPypÖ

46

www.TEHRANMAGAZINE.com þèlñ¾ ÿôo pøAõg oBñÞ QÖo þíð }kBü ólükBGôkpøBøú`GôlüpHG{ÚBOAúGAo|úPypÖ
JAoõW ó@BG {üBøBK úÞ þèBcokô kõG|úPvzð {üôo úG }õÒ@ ûkq Ýôm óBy úèBg BùñO
47 þßzì þðoô ÿBø {×Þ ô lý×u ûBOõÞ úÚBu ïqAõè ØýÞ ô óAlí^ êíc ok ô lðkõzâ
oôpÒ ô Ýõy qA kõG óArüô@ Aõø ô|òýìq Èuô .lðkpÞ {ßíÞ {züAo@
ô QgôpÖ|þì phÖ úíø úG ókõG xôpÎ pøAõg
îðBg|úPypÖ lüõãG æBc QyAlð RCApW þvÞ ú^õÞpu BO !?þüõG ú^ óBWpøAõg úG , úG
ÿoBhPÖAôoôpÒ ú^ QuAôpGA Bíy îz^ ÿæBG ?ÿA|úPhK ú^ ,lü@|þì
úÞ úèBu |6 ú`G pPgk àü ÿApG òüA qA pOæBG
úG kôoô ïBãñø ôA ô kõy xôpÎ {âorG pøAõg Izük qA ?ÿA|úPhLð ú^ lýDõãG óBW úèBg
Quk úG Ao xôpÎ oAkoõO òìAk úèBHðk wéXì ,ûlýzÞ oBÞ úG îø Ao Bì ô lñÞ|þì ÿrLy@ koAk
îz^|þìBíOô lñýzñGrýð }oBñÞ þPcô kpýãG àü ûqAlðA úG óBíùýì p×ð ûkrðBK ûkoBù^ ÿApG

.lñýHG kõg úWõPì Ao Bø .ûkpÞ Quok AnÒ pßzè
...?úýÞ ú`G pPgk óôA úÞ kõG ûlñgpÖ à^õÞ pvK JApùu òüA
...úðõíuôpÎpøAõg ÿBø Iè ÿôo úG ûlñg ô kpÞ|þì þðBGq òüpýy
ô êãyõg olÛ^ úéèAFByBì oArø ...j@
xBHè ó@ ok rýð ûlñgpÖ ô ,úuõéì ô þðBìBì .koô@ }A úèBg ô okBì
ú¿Ú ÿBø îðBg ûkArøBy êTì þuôpÎ ÿBHüq ?lñPvø BXÞ óBg lýíc
ô ØÏy Rly qA {ðBíz^ ô kõG ûly oAlÛì àü óBGBýg pu QÞoBì pKõu|úPÖo
ûBýu xBíèA ôk óõ^ þPhHyõg ô þèBdyõg pãük úÛýÚk lñ^ BO kphG îPyAkpvÞô îÞrý^
BG ô lýuo|þì {üôqo@ úG ûpgæBG .kq|þì ÝpG àü óBW|úPypÖ ,kõy|þì AlýK }A úéÞ ô pu
ô BørýPuô Bø Q×èBhì|þìBíO kõWô BG {ÛzÎ þãPvg BO òÞ QcApPuA þíÞ ô oõhG ÿrý^
.QvG|þì lðõýK kõG {øAo pu úÞ þüBø äñu
pßÖ þãèBu |13 òu qA ô kõG lýíc ÜyBÎ ôA .lü@olG QñO qA ûAo
þíð Ao þvÞ lýíc rW ô ûly lýíc }pÞm ô oBývG úðBdH¾ ûAo pu óõ^ îPvýð úñupâ
oBãPuAõg þéýg QuAõg þíð Ao þvÞ ô lük }ôk àü úG þèô ïpýu qõñøô ïkoõg þé¿×ì
áæk ÿqApýy îðBg qA ,kõG ûly AlýK {üApG îø .ïoAk ZBýPcA pùÊ qA lÏG JAõg àü ô ïpâ J@
úÞ þèõÃÖ óqpýK îðBg òüpÖ@ BO|úPÖpâ ïBíc BO pâA ,òÞ QcApPuA ô QÚBOA úG ôpG wK
ÿBøpPgk qA þéýg ÿApG ô kõG QHdì ô pùì ëæk ô îü@|þì ïkõg ÿlìBýð îýð ô YñK Bü |5 QÎBu
ÿBø ûkAõðBg ÙpÆ ôk qA ô ûkpÞ AlýK pøõy úédì
ô kõG ûkpÞ QÖBüok }õg Quk kBìAk ô xôpÎ .îñÞ|þì RoAlýG
úíÎôBøúèBg .lðAonâ|þìoBâqôoonãøoòüAqA úÖBÂA úG óBðBíùýì úíø pùÊ qA lÏG |8 QÎBu
óBüBñy@ô óBPuôk ô qAlðA lñG îðBg xôkpÖ ô Bø ô åorG pvK lñùu ;lðkõG ïBy|rýì pu|úPypÖ
ô M^ {üApG ô lðkõG ôA ókAk pøõy pßÖ úG ô ïôk pvK óçHu ;ûlñgpÖ ûõð úu ô xôpÎ
xôpÎ okApG ô okBì ô olK ,{øBì úG BK îðBg
BùñO êâõuô ïõu pvK JApùu ;}A þüBßüpì@
xçßíø qA þßü ÝB×OA úG }A ÿoBÓO úO ô pPgk
,kõG ûlì@þéÞpGqAôA ûApíø úÞ }A þðBíè@ÿBø
oBývG þÇýdìok ïBy lýícô|úPypÖ , ûlñgpÖ
óçÖ pvK qA .lðkoô@|þì oBãPuAõg QuAo Al¾ôpuôÉBzðôoõyôþâkAõðBgôþíýí¾
pvK BO úñÇévèA óBíùG ûõð BO|úPÖpâ úèôlèA | .ly Ùp¾ ûlñg ô
ûpgæBG ô }B×Þ óBg úéèAFByBì ûkpÞ êý¿dO .þèBgBøú`GôBÂoÿBWóBW|úPypÖ
pvK þPc ô RAkBvèA îËÎA|úPÖo äðpÖ pvK ...þèBg Bùð@ ÿBW «BÏÚAô úéG
{üoBãPuAõg úG þGBHÞ ÿBÚ@ ïçÒ ZBc à^õÞ .Bø ú`G ô Bíy ô BÂo þPìçu úG ïoõg|þì
ëõÚ úG ô þPhu pu BG ûlñgpÖ BìA lðkõG ûlì@ úG QHvð þéýg ûlñgpÖ pøõy lýíƒc
ok Ao {üBK ÿlý×u îz^ óByqpìBýG AlgokBì åorG pPgk lñðBì ôA úG ô QyAk QHdì|úPypÖ
{èk Apüq !!ïAõg þíð Q×â ô kpÞ {×Þ àü |40 qA lƒÏG rƒýð|úƒPypƒÖ ,Qƒvüpƒãð|þƒì }kõg
}kõg þãèBu ûkrýu òu qA ô .kõG lýíc {ýK kõG ûlükpøAõgoBñÞô ûkAõðBgok AoôA úÞ ëBu
îÞ }A úðBÞkõÞ à^õÞ ô pÒæ ólG ô QgBñy Ao úÞ olÛ^ pø QyAk ôA úG ÁBg|þìApPcA ô úÚçÎ
{üBø úñýu .kpÞ AlýK êüBíy ô êßy îÞ ,kõG óBXýø ô ÜzÎ qA þèBg|úPypÖ þâlðq
pu úG ÿpünLèk IèBÚ Qyõâ ûkpK àüô lì@ok ô òýzO@ þÛzÎ BG AlPGA óBíø qA ûlñgpÖ þâlðq
oôpÒ }õW BO lñ^ô kAk {ñuBGôôqBGô úðBy |40 qA lÏG rýð óõñÞBO ô ly Ñôpy þüBüöôo ô BHüq
úðBÞkõÞ êßyôpuô êßýøô kq {ÒBìk ÿôo îø ÜzÎ ÿBíø úüBu þüõyBðq þâlðq ëBu
ÿBHüq ô ïpÖ }õg ô ØüpÊ ïAlðA Roõ¾ úG }A }A þâlðq ô }pvíø BG }A úÇGAo pG óBñ^
qAôpK úñýuqArýð {HéÚ .lì@ok óAõW îðBg àü ûBâ úâ|úPypÖ þPc úÞ þüBW BO kõG ûkpPvâ

.koõg|þì Ao {Opvc
lýíc pvK .Qvzð lýíc úðBg ïBG pG ô kpÞ ëBu |6|úPypÖ ,kpÞ ZAôkqA ûlñgpÖ þPÚô
îùG úðAkqk ÈÛÖ êüAôA úÞ kõG ú^õÞpu úüBvíø òuok úðBg lyoA kæôAô åorGpøAõgô QyAk
lÏGþèôlðly|þìko îøoBñÞqAôlðkpÞ|þìûBãð ú^ QÖo|þì QhG úðBg úG þãèBu ûkrðBy
.lyêÖBdìêÛðóBzÛzÎú¿ÚôQÖpâæBGoBÞ |6|úPypÖòømok}AûpÆBgúÞþãñzÚþuôpÎ
koAk úìAkA ûBâ úâ rýð ëBu |40 qA lÏG ô ûly àc úèBu
qArâpø ,ûlñgpÖ þuôpÎ Iy .kpÞ|þì }oôpì

óApùO úéXì

! º¯â ø|þùñ{ òýãíÒ ÿ± å±ì ² ë¶ 17

¬õ û¬±Þ úð¨ ÿõéù çýè éÚ °¬ þøô~ð ú

úP×ø ok {ýK ëBu ûl×ø IéÇì òüA
úG óApùO þ¾B¿PgA úéXì ok çýè Qynâok

.lýuo NB^
20( úHñzßü qôo ÿõéùK çýè lvW #
ólñèok êPø àüok )2001 óõW 10 kAkpg
óBñÞoBÞ ,ólñè wýéK }oArâ úG .ly AlýK
ok Iy úHñzßü ,ólñè JpÒok koBðõýè êPø
lvW BG ,êPø ok çýè QìBÚA êdì Qüõu

| | .lðlyôpGôoôA óBXýG
óBPvéãðA wýéK ,koBülñéOBßuA ÿõƒãñhu
Àhzì åpì QéÎ ,lvW úñüBÏìok :kpÞ ïçÎA
áõßzì pG ëAk þñüApÚ ô êüæk BìA QuA ûlzð

.QuA ûlìBýð Quk úG rýð åpì ókõG
åpì :Qyõð ólñè NB^ êýì þéük úìBðqôo
qA {ýG Ùp¿ì pSA pG QuA òßíì ÿõéùK çýè

| |.lyBGúPÖpâRoõ¾,ôoAkûqAlðA
| | :Qyõð ÙApãéO þéük úìBðqôo
{ýG Ùp¿ì lðAõPýì ÿõéùK çýè åpì QéÎ
òüA úPyõð úG .lyBG oô@ JAõg ÁpÚ ûqAlðA qA
ok Ao þüBø úìBðô kBñuA ,ólñè wýéK ,Bø úìBðqôo
lüByô ûkoô@ Quk úG ÿõéùK çýè QìBÚA êdì
úG Bø úìBð óBýì ok rýð þzÞkõg pG ëAk ÿløAõy
,oôpýì þéük úìBðqôo .lyBG ûkBPÖA wýéK Quk
çýè lvW :Qyõð ,ólñè NB^ pãük úìBðqôo àü
êPø ok {PìBÚA êdì ÝBOA ØÞ úÞ þƒèBƒc ok

| |.lyAlýKkõGûkBPÖA
ok þyoArâ ok ríüBO wéXð@ wè úìBðqôo
,ÿrÓì okBð ÿoBíýG àü úG çýè :Qyõð úñýìq òüA
ûkõG çPHì |wýPýéýìõèB×vðA àütèBýì| úG ïõuõì

...û{õÞ þâ~ð² àü ² øú}ßð ô ú}×â -ÿõéù çýè

ÿõéù çýè ... þñÞ ÿ³ü° úìð± ¼ü± þðõ{þíð ~}Öþì Ý×{ û¬¶ °ý· ú÷¬¤

þâlðq ,QßýOBðBÞ , |aýñüpâ| ok ôA úÞ þðBìq ...lñýHHGûoBGôkAokõg QvðAõPð râpø ,kõG oôk òÆô qA þãèBu 9 qA úÞ .QuA
AlýK Ao Bì qôo ô ëBc úÞ þvÞ ÿApG :Q×â kpÞ þì ok oõzÞ ápO qA wK lñ^ pø ÿõéùK çýè| | BÂo lídì RpÃdýéÎA }olK Qynâok îÒ
| |.koAlðþðAlñ^þñÏìRB×üpzOpãük,lñÞþì râpø pãük )19799 1357 ëBu JçÛðA úðBPu@ kõG àükrð ÿô úG olÚ ó@ úÞ ,Ao ÿõéùK ûBƒy ÿA úýÎçÆA þÆ óApüA ÿõðBHùy ÿõéùK fpÖ
úPyo ok |óôApG| ûBãzðAk qA 1992 ëBu ok çýè NB^ |êLýK| úéXì úPyõð úG ,BìA lülð Ao óApƒüA ûôlðA ÈüApy ô þPèAlÏýG râpø çýè .lñÞ }õìApÖ :Qyõð kAk oBzPðA QHuBñì òüA úG úÞ
BGpPzýG wK ó@qAô ly êý¿dPèA ÕoBÖ ,RBýGkA þPñÇéu jBÞok Ao kõg {üBùuõGBÞok ,Bßüpì@ úƒG Ao ó@ qA wƒK Rçßzì ô òƒùýì ápƒO oBƒƒG
úG IéÒA çýè .kõG ûkAõðBg ÿBÃÎA ô óBPƒuôk óõ^ kõG þì BXð@ lüBHð úÞ QvðAlýì ô lük þì òÆô qA oôk QvðAõO þíð ôA .kpLvð þyõìApƒÖ ô êgAk ok îðBñùýì îø þøBâ@ úG óAôApÖ ûôlðA BG
wüoBK ok úÞ QÖpýì ÿõéùK fpÖ }okBì ólük .lðkpÞ þì AlW òO qA Ao }pu ,lðlýíùÖ þì pâA ïkpì Yðook Ao kõg ,kõWô ïBíO BGô lñÞ þâlðq ok ,ÿõéùK çýè ïpPgk úÞ îðBupýì óApüA ZoBg
| |.kpÞþìþâlðq ÑBÂôA úÞ QvðAlýì Bø QýÏÚAô îèBÎ ok BìA | .QvðAk þì àüpy óApüA ,JAõg ïBãñø ,ólñè ok 2001 óõW îøk Iƒy
BG ,çýè åorG okApG ô lùÏýèô ÿõéùK BÂo Ao ôA úÞ kAlýíð QƒýíøA ô QƒuA ûlƒy ÅõƒÎ Ao óApüA çýè :QuA ûlì@ úýÎçÆA úìAkA ok çýè ,úPynâ ëBu lñ^ ok :Q×â kôolG Ao þâlðq
þì þâlðq Bßüpì@ lñéüpì QèBüA ok }A ûkAõðBg oõzÞ úßð@ þG kpÞ ápO Ao Bì ôA ,QyAk Quôk | |.kõGûkpvÖAoBývG
| |.lññÞþíðJBÇgQgløBy ôA .kAlð ïBýPèA Ao {üBùígq ,óBìq Qynâ

48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

qA þzhG BùñüA :Q×â lñøAõg óApüA ÿBø ïBÛì úüqõÖ ôA okBì úÞ Bùð@ þñOBð pøAõg qBñùy ô lñÞ
ápO ïBãñø þPñÇéu óAlðBg úÞ ûkõG ëBíèA QýG | |.kpGþìpuúGwüõuok,kõGûByëôApvíø
| |.lðAûkpGkõgBGóApüA :Q×âþìúPuõýKôA,kpßðZAôkqAÿõéùKçýè| |
ok Ao þíýð ô ólñè ok Ao ëBu qA þíýð çýè løAõg þì BìA koAk Quôk Ao Bßüpì@ úÞ ó@ BG
pËð ok pgAôA òüA ok ô lýðAonâ þì áoõüõƒýð | |.lñýHGAoóApüA
Ùlø úÞ kqAlñýG ûAo úüpýg óBìqBu àü QyAk :lvüõñýì ólñè NB^ êýì þéük úƒìBƒðqôo
| |.lyBGóApüAïkpìúGàíÞó@ ûlññÞûpýgþüBHüqBGAoçýèúÞþðBvÞúíøÿApG
ëõÚ qA ólñè NB^ úìBðqôo ÙApãéO þƒéük ûkõupÖôúPvgïAlðAûløBzì,lñPgBñyþì}A
Bü Quôk BGrâpø çýè :Qyõð koBðõýè êPøpülì Ao {üBùuBHè .kõGoô@kokoBývGpgAôA òüAokôA
þðq Ao ÿô ,êPø óBñÞoBÞ ô kõHð ûApíø þðBPuôk Ao þOApøAõW qõñøô lñPgôk þì óBcApÆ òüpPùG
QÞArð BG ô úðBPuôk ÿoBPÖo BG ,þñPyAk Quôk ûkAõðBgqAløkóBzðBOkAkþìoApÚûkB×PuAkoõì

ok ,êýì þéük úPyõð úG ,çýè .lðBøkpÞ Øý¾õO QvðAõPýì þPhu úG BùuBHè BìA .QuA þPñÇéu
NB^ æôA| úéXì BG kõg {ýK ÿlñ^ úHcB¿ì úGpPzýGôA.lñÞóBùñKAoçýèûlýßOôpÒæïAlðA
úG ÿlýìA Bü@ úÞ {upK òüA úG iuBK ok BýðBLuA ÿôoAk,þüBùPyAþGpÆBgúG.kõGúýHyþPéßuA
rý^ òüpO|îùì :kõG úP×â ,koAk ÜzÎ àü òPÖBü úGúÞkpÞþìkõíðAôòýñ^ôkpÞþìÙp¿ìkBüq
ÿApG þéýèk ô ,îýGBýG Ao óBìkõg úÞ QuA òüA àü QvðAõPýíð râpø BìA ,koAk QýuBvc AnÒ
ok Ao þPùW ô Ùlø ô îýñÞ AlýK ókpÞ þâlðq | |.lñÞÙp¾AoêìBÞÿAnÒ
.îýñÞØzÞóBíýâlðq ïBãñø oBG àü êýì þéük úìBðqôo úPyõð úG
ÿlñì úÚçÎ ô Bø þìpâpu ,BøkAlÏPuA òì qA |ÿA úvýÞ| ÿB^ klÎ ûkqAôk ,ûk ,ïBy Ùp¾
àü úG løAõg þì îèk BìA .ïoAk þðõâBðõâ ÿBø qAàüïAlÞîðAkþíðkõGúP×âôûkoô@ok{×ýÞ
ûoBG ok ô .îñÞ AlýK Quk ,xpPuk qA oôk rý^ þì ïoBíýG àü ïAlÞ ô QuA Jõg îüApG BùñüA
:kõG úP×â ÜzÎ úG QHvð }pËð | |.lñÞ
þðAõPýíð ,lPÖA þì ÝB×OA ûkBu oBývG úSkBc þßüô lðly ÿô ëBc þðBzüpK úWõPì óApÂBc
îñýG þì ApývÞ þøBâ .þñÞ ÿrüo úìBðpG {üApG ÿkBÎ þðBâlðq àü ëBHðk çýè :Q×â «AlÏG Bùð@qA
Iýùð ïkõg úG ,ÜzÎ ïAk úG ókBPÖA qA {ýK BìA
| |.lñÞþíðAlýKAoó@BìAQuA
|.úWô aýø úG !úð| úÞ îðrýì qA þßü úÞ þìBãñø ,úìBðqôo òüA úPyõð úG
úÞ ó@BG kõG úP×â úHcB¿ì òýíøok ÿõéùK çýè ûkAõðBg ÿBÃÎA ÿBø ëõK ÿõéùK óAlðBg óBãPvG
BìA ,QuA ûlðAonâ ZoBg ok Ao þâlðq îËÎA {hG pu þOlì qA wK ô kpÞ oApÖ ô QyAkpG Ao lýÏHO ok
þüõâ úÞ óBñ`ð@,lðA k þì þðApüA Ao kõg úzýíø ô ly þðBH¿Î Rly úG çýè ,koô@ ok óApüA qA
úG {ðBßükrð BìA ,lñÞ QüBßy ôA qA QuAõhýì
.QuA ûkpßð ápO Ao óApüA râpø ÿAo óApüA óõ^ lñßð Ao oBÞ òƒüA lƒñƒPƒ×ƒâ ÿô

49 ,AõÎk fpÆ BGô kpünK þíð Ao Bßüpì@ ÿBùøBâkAk

:Q×â ô Qvzð úÞ ïkpÞ {øBãð M^ M^ .ûpð óõOkBü ,îPvø óõOpËPñì .þñÞ Ìc úÞ ïpg|þì óApùO úéXì
úü þñÏü .îPyAk RBøBG ÿoBÞ úü þPuAo - .oõhðúü@îvÚolÛðA,BGBGîýü@|þì-oBýìBÞ ôkpÞûBãðòìúGM^M^úüôQzâpGlÏG
.þñßGïApGlüBGÿoBÞ .BøÿBýGIyûkúðQÎBuÿoAnð-Alýè :Q×â oõK Jkõö ì .ï
?ÿoBÞú^-Alýè .ïBXðôApùÊqAlÏG|2QÎBu,úð-oBýìBÞ þGõg ûkAõðõg ú^ Alýè þðôk þíƒð õƒO -
.îükpâ|þì p×ð ôk ëBHðk -oBýìBÞ :Q×âôòìÙpÆQzâpGlÏG ôîðBg{ðBìBì,ûpøAõWúßýOúüúÞ}BGBG,ûoAk Qzøô QvýG {hG
?îãGïBGBGúG-Alýè lüBG úðõg ûlýupð oBãðA úÞ îüpG õyBK - oAnG ?îãG RApG þ^ úãük }pøAõgqA ,õðBGlÞ
ëBuQvýGkôlcëBìóBüpW.ûo@-oBýìBÞ úÞ îüpG õyBK ,îðBg Alýƒè Qƒìlƒg îükpƒâpƒG IzìA ,úDõO rüBu Quok }pøAõg ,ûo@ ,îñýHG
p×ðôk úÞ|úPgAlðAôo óõíùG ïAõÚAqA þßü ,úzýK úG óõGB¾ Øýè úü îýyBG|úPyAk QÚô êÚAlƒc .úyBGõOëBì,õOúG{ìk|þìBXðôAîýPÖoúÞ
.îýñÞ AlýK }ApG ôo !îýðrG óõìkõg .oBýìBÞõzíâ-Alýè
?p×ðôkòüAòPvøþÞ-Alýè :îP×â{ùGúÞlylñéG}BWqAôQ×âõñüA óõyBñy@ îø BG «çTì îâ|þì þñÏü -oBýìBÞ
!òyBGBGúñð-oBýìBÞ îükõG ûlìôA þ^ ÿApG Bì óõW oBýƒìBƒÞ - ok úG ok ûoAk óBìBu àé×Æ òüA úg@ ,îñÞ|þì

ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îøoBñÞóôA ÿBÃÎApPzýG úÞûlñíOôpS
qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
Rçßzì ô Qu þøAo pu ÿ ú`G
òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK þcôo

......... RBÚB×OA

þéýg ,îñÞ Al¾ õìBGBG oAnG -Alýè # |
!ûly äñO RApG {èk
Al¾ õìBGBG ,îñýHG òýzG pýãG -oBýìBÞ
!?þ^ þñÏü îñÞ
QƒuAõƒg|þƒì {ƒèk þƒéýƒg úƒƒg@-Alƒƒýƒè
!úypPÖk õO óæA ,RlñýHG
õOõãG ëôA .{íñýG|þì !«AlÏG æBc -oBýìBÞ
?ÿkq äðq úÞ þPyAk oBßý^ ïBøBG
ï|lñâ| òzW .úýðõíùì óõì úðõƒg IƒzìA -Alƒýè

!úìlèõO
!úèBzüA úÞoBHì ?þâ|þì QuAo -oBýìBÞ

?îy|þì úèBu lñ^ þP×â úâA -Alýè
!úèBu ûkrýu -oBýìBÞ
.õzíâ-Alýè

.úèBu ûkoBù^ Ig -oBýìBÞ
.îy|þì úèBu YñK ô QvýG|-Alýè
õO ,äu êTì þâ|þì Õôok ÿoAk -oBýìBÞ
.úèBu ûl×ýø ,ûoõhG QùG þéýg
òì úG QzâpG ,ûlñg qA kõG ûkpì úãük Alýè
?óly îâ úãì -Alýè ?BXñüA .úñÞ oB`ýG õykõg úÞ ûkpâ|þì pPgk úü ëBHðk :Q×â
RApG ÿoõW ú^ ,úð þñÏü ,ûo@ -oBƒýìBƒÞ :Q×â ô kpÞ ÿpßÖ úü ZAôkqA óAõg|þì «AlW ,IƒèBƒW úƒ^-Alƒýè
,x ûoB`ýG ô QhGlG pPgk úü ôoBü òüA ?îãG úzýíø úÞ óõPèBc úG }õg óBg óBìBu -
ïõ¿Ïì ê×Æ ,ûoAlð Býðk òüA õO ôo wÞ aýø .îðôk þíð - ?òñÞ .òýPvø oBýìBÞ {ýK
õy úðõg ok k@ þíð wÞ aýø ô|úPyq ï þéýg .ïlñâ - òüA ,oõhð ôo } úÖBýÚ ëõâ ,ûo@-oBýìBÞ
ô olK kBü úÞ úñüA ,ÿoBƒãPuAõƒg úƒuAô úƒðrƒG :îP×â lÏG ô ïkpÞ oBýìBÞ úG þøBãð úü
lüBy úÞ úñÞ óõyAlýK kAõg|þìô ûkBPÖA }okBì ?ïlñâ-Alýè !úü þ^kõhð úü ûqAlðA {éÛÎ Rnè úðõgõO }kõWô qA IOpì ,«BÏÚAô úéG -
,òñÞ oõW ÿrý^ ÿoBãPuAõg úü }ApƒG BƒðôA .lìôA ïkBü ,óBø@ -oBýìBÞ .óBg oBýìBÞ pýãG kBü õO -Alýè ,ûlñG ,ópG|þì Rnè ïAõÚA úíø þƒñÏü ,ïpƒG|þƒì
,úßýPðs BñüA ûkAõðõg õO þãðAõük -oBýìBÞ
!úýPhGlG pPgk þéýg ?úý^ ïlñâ-Alýè ...îðBg òüpÖ@
?þy oBÞ ëBHðk Ap^ õO -Alýè Aõéc kAõg|þì ï úñð ,BGBG þ`ýø -oBƒýìBƒÞ ?ïpýãG kBü Ap^ òì ô îÖpc õO lìôA kôq oBýìBÞ ,îP×â õñüA BO
ûpPgk òüA ?BGBG îãG ÿoõW ú^ -oBýìBÞ ko@ ûkpg úü ûAo pu úÞ Q×â Bì úG ,úñÞ Quok îøóBgóBìBulüBGB« íPcIzìAwK-Alýè
.ûoAk JAõS ,úñÞ|þì oBÞ Bì úðõg õO ,QhGlG oAp¾A óBìBu òüA æBc ,ïphG } úuAô ïlƒñâ :Q×â
õO óõìkõg ô îüphG ôo ïlñâ kõg úÞ úñÞ|þì .óoBýG ØüpzO òzW IzìA úÞ Bíy úG îðBg òüpÖ@ þñÏü -
.óõñíì þéýg - RApG êãyõg ô àýy ÿôkBÞ úü ,úðõOlƒèõƒO
.úyBG pO òEíÇì úÞ îýñÞ }ko@ úðõg B« íPc IzìA ,îâ|þì ÿlW ,úƒð úƒð -Alƒýè
50


Click to View FlipBook Version