The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL ISSUES NOW AVAILABLE AROUND THE WORLD
With our international Partner-Network, we offer digital newspapers and magazines to 120 Million passengers and more than 240.000 hotel rooms. We work with Lufthansa, Virgin Atlantic, Oman Air, Austrian Airlines, Air Dolomiti, Eurowings, Air Berlin and NeosAir. And have several well-known hotel clients (e.g. Mandarin Oriental, Radisson Blu, Marriott, …) where we place more than 1.000 Media Boxes all over the globe.
Also Available on Issuu.com
https://issuu.com/tehranmagazine

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-06-04 19:46:48

Tehran Magazine Issue # 1087

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL ISSUES NOW AVAILABLE AROUND THE WORLD
With our international Partner-Network, we offer digital newspapers and magazines to 120 Million passengers and more than 240.000 hotel rooms. We work with Lufthansa, Virgin Atlantic, Oman Air, Austrian Airlines, Air Dolomiti, Eurowings, Air Berlin and NeosAir. And have several well-known hotel clients (e.g. Mandarin Oriental, Radisson Blu, Marriott, …) where we place more than 1.000 Media Boxes all over the globe.
Also Available on Issuu.com
https://issuu.com/tehranmagazine

Keywords: international magazine,tehran-editor,shahbod noori,sep30th2018,festival,expo,LGBTQ,Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
6 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
8úd×¾..................................)þHdìîüpìpPÞk|(þüBÂoAkõgôþãP×ýykõg- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
& Publisher
SHAHBOD NOORI

) |201 8 óõW8( 1397 kAkpg18 úÏíW ,1087 êvévì ûoBíy ,22|ëBu
10úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì ( úP×ø îg ô aýK ok-

ÿoõð lŸHùy12úd×¾......)BøpHgôBøûpù^(QynâokóApüAÿBíñýuokúuõGòýèôAIcB¾,þðBìpùÚAlüô-|

16úd×¾.....................)léWÿôo( ApãvñXíøþâlðqÿBø{èB^ôBø{ñOúGþøBãð- Friday, Jun 8th, 2018 I S S U E # 1 0 8 7

20úd×¾................................óApüA óBìòÆôúèBuóAoArøþðBPuBGoBS@BGþD|Bñy@- The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
39-22úd×¾ ......................................................BýðkoBñÞúyõâqA|- 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
40úd×¾.........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–| among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
within the Iranian community.

44 úd×¾....| .....................................”xõýuõ×ñÞ “ qA {hG ïBùèA þOçíW-| (818) 881-1771
46 úd×¾ ............................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ÿoBùG {hG þâlðq JBPÖ@ –
48 úd×¾.....................................................oAq|úèæ úü ô kõG óôpùO úü– TEHRAN MAGAZINE
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ–
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– Mailing Address:
54úd×¾ ..................................................)rñÆ(îülñhGîøBGþíÞ-|
PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]

Facebook:TehranMagazine

56 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-| Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
67úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK- .QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA
69úd×¾ ...................................................................ÿrLy@-
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW- .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
76 úd×¾....|........................................................úP×ø þDõãzýK- úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -
78 úd×¾..........|....................................................Bø ÿlñìqBýð -
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì- .Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy

.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -

ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

ÿõXG {ðAkoõâBO ûoAõùâ q|

úíOBg ô óBPvGBO ê¿Ö ólýuo ApÖ úðBùG úG
þuoBÖ óBíðAlðqpÖ BG þéý¿dO ëBu òPÖBü

îýñÞ QHd¾

.îýDBíð ÜüõzO ,lñðBuo|þì }kôoô úÏýéÆ ok úÞ þüBìpâ Zõì BG ïBãíø ô lýuo ûAo qA óBPvGBO #
Rçßzìô RApýýÓO ,ÑBÂôAqAô lñuBñzGpPùG Ao óApüA iüoBO BO îýñÞ àíÞ Ao óBð@ óly êý¿dPèA ÕoBÖô þéý¿dO ëBu óBüBK {hG lüõð ,koô@óBÓìoA úG óBíüApG

.lñðAlG pPzýG ,óBzñýìqpu pG îÞBc þÎBíPWA ô þuBýu .kõGrýð óAqõì@{ðAk
«çìBÞ þüBø äñøpÖ ok òPÖBü lyo êýèk úG ,Bøqôo òüA ,Bì óBãyõâpãW ,úðB×uCBPì ûtüô ÈüApyok BøokBìôolK Bì ,xoAlì þéýÇÏOô ê¿Ö òüA ólýuo ApÖ BG úèBu úíø
ô pýýÓO }õhPuk Ao óBìoõzÞ qôpìA úÏìBW úÞ þÏüBÚô úG ,þðApüA äñøpÖ BG RôB×Pì úG óBíðAlðqpÖ lì@ô QÖo úÒlÒk úÞ îýèBdyõg ÙpÆ àüqA ú^pâA ,îüpýâ|þìoApÚ ÿA
þéÞ oõÆ úG ,konâ|þì óBzPßéíì ok ú`ð@qA ô lñPvø úÚçÎ þG «çìBÞ ,løk|þì oApÚ ëõdO ô xpPuA qA ô|úPÖo òýG qA ,Quk òüA qA þéDBvì ô þuok ØýèBßO ÐÚõì úG ïBXðA ô úuolì
îýPvøôpGôo åorG ëAõEu QìçÎ àü BGpãük ÙpÆ qA þèô ,ûly|úPuBÞ óBíüBøpukok
.lñÎçÆA þG õdð úG lñðAõPG óBð@ BO îýñýHG áoAlO þüBø úìBðpG ú^ óBíðAlñHèk QÒApÖ RBÚôA ÿApG úÞ
Bùð@ .îýDBíð Bñy@ kõg Ivð ô ê¾A BG Ao óBð@ lüBG ,ëõEvì þðAokBì ô óAolK ïBÛì ok Bì
ô lñíyqoA þðApüA ÿBø QüBu úG .lðoô@ÿôo þðApüApñøô RBýGkA úG úÞ îýñÞ IýÒpO Ao .lðpHG ûpùG kõg RçýÇÏO ô kAq@ QÚô qA òvcA
BW Bì òømok úÞ QuA ëBu ÿBø ëBu ,ÿoBývG ÿA úzýéÞ ÿBø úìBðpGô RAkBùñzýK
.lñyBHð úðBãýG þðApüA ÿBø úðBhGBPÞ BG .lññÞ úÏWApì AõPdìpK þüBø úìBðpG ,lðqBu|þìpâ ûõéW {ýKqA {ýG Ao kõg ,óBPvGBO Ñôpy BGô lðA ûkpÞ }õg
.kõG løAõg pO ûly òýíÃO óApüA ûlñü@ ,lñðAlG pPzýG óByoõzÞ qA óBð@ ú^ pø úG óBñ`íø óBð@ BO ...ô þyBÛð ,ÀÚo ,Bñy xçÞ ok óBíðAlñHèk þvüõð ïBð óõ^
óAlñízðAkô BGkA ,ApÏy pPzýG ú^ pø QgBñy úG êüBíO qA ÿlülW Zõì Bøqôo òüA ok ú^pâA ,oõìA òüA úG òPgAkpK|úPHèA úÞ ,lñüAr×ýG kõg ÿBøpñøpGô lñøk úìAkA òPgõì@
,óBPvÞBK ,óBPvðBÓÖA ,úýÞpO óõ^ þüBøoõzÞ óBðAõW ô óæBùðõð òýG ok þðApüA QuA ûApíørýð þüæBG «BPHvð ÿBø úñürø BG þüBKôoA àèBíìok Büô Bßüpì@óõ^ ÿoõzÞ
óBíðBÞkõÞ úG kõg þñÒ äñøpÖ òPgõì@ qA lüBG Bì Ap^ .QuA óBüpW ok ... ô óBPvßýWBO QuA þGõg êýèk ,koô@|þì îøApÖ Bì óBâôBGõð ÿApG Ao îèBu RBdüp×O úñýìq úÞ òýíø þèô
rWBÎ þuoBÖ òüpýy óBGq úG òP×â òhu qA lüBG þðApüA ûôBGõð àü Ap^ ?îýyBG êÖBÒ
òPvðAk ïpPdì ô ókpíy rürÎ ô òPgõì@ ïôrè pG ,ÿokBì ô ÿolK ïBÛì ok lüBHð Ap^ ?lyBG .îýñÞ IýÒpO þüBø xçÞ òýñ^ ok oõÃc úG Ao óBíðAlðqpÖ úßñüA ÿApG
Bì ÿApG óAqõì@ {ðAk QÒApÖ RBÚôA ÿApG ÿrüo úìBðpG úÞ QyAk úWõO lüBG|úPHèA
?îýñÞ lýÞCBO óBìoõzÞ RBýGkA ô óBGq þÇýdì ok Ao óBíðAlðqpÖ ô îýPvø oôk kõg òùýì qA þéýèk úG BñG àü pø úÞ þðBýðApüA
ÿokBì|òýìqpuqApýÒ þÞBgok ú^pâA ,lññýìq óApüA óAlðqpÖ ,Bì óæBùðõðô óBÞkõÞ pO xBvcôpO Ùos|þìõù×ì lðAõO|þì ,îýøk|þì }oôpKkõg QèB¾Aô äñøpÖ BG úðBãýG

.lñyBG ûly lèõPì .lyBG|úPyAk
.îüqoô oAp¾A òüpýy óBGq òüA úG òP×â òhu pG ô îüqõìBýG þuoBÖ ,òÆô óBâôBGõð úG îýðAõO|þì Bì úÞ QuA þüBø óBìq kôlÏì qA þßü RçýÇÏO ïBüA úÞ îýñßð }õìApÖ
þPñu ÿBÃÖ ok pPzýG ú^ pø Ao óBð@ ô îüoBíy QíýñÒ Ao þðBPvGBO RçýÇÏO ïBüA Ao óBð@ô ûkõíð ûkB×PuA Q¾pÖ qA úÞ pPùG ú^ ô îýðAonãG kõg óArürÎ BG Ao ÿpPzýG RBÚôA
oBâlðBì ô ûlðAôk úzüo óBykõWô ok ,òùýì äñøpÖ ô QèB¾A BO îýøk oApÚ óBzñýìqpu óBìkBü rý^ pø qA êHÚ ô ïçÞ àü ok .îýøk oApÚ óBy ÿokBì|òýìqpu ÿAõø ô ëBc ok pPzýG
òüApG ô îüqõìBýG Bùð@ úG oôpì úG ô îýñÞ QHd¾ þuoBÖ óBGq úG óBð@ BG ïBüA òüA ok úÞ kôpð
.kõy ,îüõy êÖBÒ pâA úÞ Ap^ lñüõâ óBíhuBK þuoBÖ úG úÞ îüqoô lýÞCBO rýð îùì úéEvì
Õõü püq QuA ëBu óBýèBu úÞ óBPuBG óApüA ,óApýèk lùì ô óApýy|òýìqpu ,lyBG óBìkBü îø qBG ,úðBãýG óBGq BG þÇýdì ok òPÖpâ oApÚ BG óBð@ô lýuo løAõg ApÖ úuolì ïBüA ûoBGôk
kõg lñíyqoA ÿBø úüBìpu þñÏü ,Bì óAlðqpÖ úG îz^ ,QuApýuA ëBdèA ïõéÏì óBÏXOpì
xBK Ao þuoBÖ úÞ îüqoô lýÞCBO óBð@ úG ô îýñÞ QýGpO óApüA ÜyBÎ Ao óBíðBÞkõÞ .koAk .kpG lñøAõg kBü qA Ao þuoBÖ
úG Ao kõg Áõégô RkAoA|þìBíO ,lðly lýyoô lñìôpG úÞ ûBãð@,lÏG Bø ëBu BO lðoAlG úÞ lðoAk ÜéÏO þñùýì áBK áBg úG ô lñPvø þðApüA óõ^ úÞ lðqõìBýG lüBG Bì óAlðqpÖ
óBGq úÞ QuA IWAô ,koAk kõg oBGpK iüoBO úðAõPzK Ao äñøpÖ ô QèB¾A ëBu óAoArø
.lññÞ kBüpÖ wýéu þuoBÖ óBGq úG ,óByrürÎ oõzÞ
óBüBK úG QýÛÖõì BG Ao þéý¿dO ëBu úÞ ÿrürÎ óAlðqpÖ úíø úG,ïBPg òvc óAõñÎ úG ô .lðpýãG kBü þPuok úG ô lðoAlG xBK rýð Ao ÿokBì
ôqo@ }õg þOçýÇÏO óBð@ úíø ÿApG olK àü ïBÛì ok ô îüõâ|þì àüpHO ,lðA ûlðBuo qA ÿkBüq QýÏíW úG úWõO BG ,îýñÞ|þì þâlðq ó@ok Bì úÞ ÿoõzÞok ,úðBPhHyõg
RAlýùíO ,lñøk|þì êýßzO Bßüpì@ok AopWBùì ÿBø ûôpâ òüpPâorGqA þßü úÞ óBýðApüA
.îñÞ|þì Bì óBÞkõÞ úG þðApüA òñu ô pñø ,äñøpÖ ,óBGq }qõì@ ÿApG ÿpÞm êGBÚ ô Ðýuô þÎBíPWA
|Congratulations and happy Graduation
.koAk kõWô
ok Ao óBìlñHèk óAlðqpÖ úÞ îüoAk ú×ýÊô )óBâorGokBì ô óBâorGolK(óAokBì ô óAolK Bì
kpâ Ao þðApüA óBðAõWô óBðAõWõð ,óBÞkõÞ úÞ ÿA ûtüô ÐìBXìok QÞpy úG RçýÇÏO ïBüA
ÿoBü kõg òùýì koõì ok óBzOBìõéÏì eÇu FBÛOoA QùW ok óBð@ úG ô lðoô@|þì îø 6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

, Q×â lüBG úP×ýy kõg kApÖA þPý¿hy ÿõãèA oApÚ ÿkpÖ BG úÞ þÇüApy ok kApÖA òüA >þHdì îüpì < pPÞk óApùO úéXì
qA úðBñýG åorG kõg ÿoõ¿O kApÖA qA úPulñüA ûkoõg ÝB×OA úG Ao þìBy ô lñyBG úPyAk þOBÚçì
kõg , Bø ÿqAkpK ëBýg ô BøBüôo ok ô úPyAk kõg ó@ok þvñW úÇGAo ïBXðAoBËPðA «BHÚBÏPì , lñyBG QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo ÿApG þvñW ÿkõñzg úG ólýuo#
Bü Bíñýu óBâoBPu óõ^ oõùzì ô ÙôpÏì ÿkpÖ Ao àüpy , wßu ïBXðA òýc ok úßñüA .lðoAk Iy úÖpÆ àü ÿA ûkBW oõdì kõg ÁBhyA
qA úPulñüA .lññÞ þì îvXO ... ô óAoAlíPuBýu koõì ÑõÂõì þéýg koAk þuBvcA ú^ þvñW ok úHðBW àü þPÏ×ñì úÞkkpâþì Jõvdì
òPzâ ÐÚAô lýXíO koõì úG ÿkBüq qBýð kApÖA lðoôBG òüA pG ô ûkõHð úP×ýy kõg kApÖA }BßñÞ úPulñüA þvñW þâlðqok .QuA ÍBdè ó@
óly ÐÚAô kBÛPðA koõì qA êGBÛì ok ô úPyAk JAõhPgo ok Jõg þvñW àüpy àü úÞ úðBg ókpÞpK QùW ÿoArGA wßu kApÖAqA
úP×ýy kõg kApÖA ÿApG þøAõgonÎ .lðoArýG BñÏì þ×ÆBÎ úünÓO ô Qý¿hy þèBg ÿBø
îøô ÿkolíøô kkpâ þì Jõvdì ÝBy ÿoBÞ .lñPvø
óBPuôk úßHy .lyBG þíð óBu@ óApãük BG þvc lñPvø þvñW þãP×ýykõg ÿAoAk úÞ ÿkApÖA .QuA ûlükpâ
þì álðA oBývG oBývG úP×ýy kõg ÿBùðBvðA ok ÿkBüq ÜÖõì þvñW ÈGAôo úÛGBu «BHèBÒ Bü ô Ý .}. Ñ Ao ÜzÎ úðBÛyBÎ ÿBø úìBð ok| |
úPyBãðA kõgqApPß^õÞ «BHèBÒ Ao óApãükô lyBG pøBì oBývG Ao kõg ô úPyAk oõËñì kõg úìBðoBÞ þì BñÏì ÝõzÏì úG ÙõÇÏì þHéÚ lüly úÚçÎ
.lðqoô þì àyo óBð@ ÿBø QýÛÖõì úG QHvð ô þãðõã^ qA þGõg úG úÞ lñðAk þì þvñW oõìA ok qA Ao þÛyBÎ ÿBø úðBzð qA þßü ú^ pâA .lññÞ
Yðook ÿpßÖ þãP×ýy kõgqA úÞ ÿkApÖA ÿApG| | ÿBW úG ûBâ BìA lññÞ þì ÅpÖ þâlì@ óôpýG kõg
qA úÞ þOnè òýñ`íø ô þðlG þâlýuo lñyBG þì þüBÂoA kõgô þãP×ýy kõg þÛzÎ ÿõãèA þâlðBì kõg ok , þâlì@ óôpýG
þì ê¾Bc þvñW àüpy BG þvñW úÇGAo ïBXðA , þPuôk pâk ô ÿonâ kõg ÿBXG ô ûlükpâ kApÖA
þâlðq ÿlÏG ÿBø ÿlñG úHOo ok lðAõO þì lüA QýéGBÚ...ô ÿlñíðAõO ,ÈévO , RolÚ , óõ^ þì óBð@ úzýK þPuôk kõg ô ÿoBâlðBì kõg
þâlðq ok þOoBHÎ úG .kkpâ ÿlñG QüõèôA ÿpøBÊ QýGAnW Bü þüBHüq .lñÞ þì AlýK RBHSA lcqAûBâ,kõgúGúÚçÎôúWõOúGêýì .kkpâ
kõgpG eýWpOôlýÞBOkApÖAqAúPukòüAþvñW îùì oBývG ÿoõPÞBÖ oõdì kõg kApÖA ÿApG ô kpýâ þì þzýK ó@ ëBìpð eÇu ô ÿoôpÂ
þvñW àüpy BG wßu ïBXðA qA {ýG þüBÂoA QýuBvc úÇuAô òýíø úGô kkpâ þì Jõvdì kõg ô oõdì kõg ÿBø Qý¿hy lèõO úñýìq
ÿApG kApÖA qA úPuk òüA .lñÞ þì þüBíð kõg , þñýG QýÏÂô , xBHè ëlì úG QHvð ÿkBüq
ïBXðA qA {ýG kõg þvñW ÿBø ÿqAkpK ëBýg àýy kApÖA úG «BHèBÒ ûlì@kõWõG ...ô ólGrüBu .koôA þì îøApÖ Ao úP×ýy
ÝBPzì Ao kõg þéýgô ûkõG êüBÚ }qoA wßu lðoAk BK püq QíýÚ óApâ ÿBø òýyBì úÞ þyõK ÜzÎ ÿApG åpHðpPyA RpGôo kBÛPÎA pG BñG pâA
óõ^ þ×ýTÞ ÿBøoBÞ ïBXðA ok óly êýgk úG .lðkp«ýì ÙôpÏì , ÜéÏO p¿ñÎ úu qA êßzPì þÏé úu þTéTì
ÿpßÖ óBãP×ýy kõg .lñøk þíð óBzð wßu þøBâ@ þvñW àüpy ólýðBuo ÿkõñzg úG ïBXðA ïBãñø ok þðlG óBãP×ýy kõg úÞ þzÛð úÚçÎô ÜyBÎ kpÖ îýyBG êDBÚ lùÏOô Rõùy
úG , úPgBu kõg þvñW RAoõ¿O ÿBW úG ûBâ .lðoAk úðõâpPvGÿAlglðpýâþìkõgúGþvñWúÇGAo àüpy úG QHvð lðAõPG úÞ lyBG þì þ¿hy lñì
òýíø úG ô úPvzð óoõK ÿBø úñd¾ ÿByBíO þãP×ýy kõg eüpzOok úÞ QuApÞm úG ïqæ| | àüpy oõÃc kApÖA qA úPuk òüA ÿApG !QuA ,þ×ÆBÎ Bü þívW RõùypG ûôçÎ kõg þâlðq
þì æBG Bùð@ ok óoõK úG kBýPÎA úñýìq úÇuAô pËð koõì þPvüBG püq oõPÞBÖ oBù^ , þvñW úG ÿoôp ÿpìA wßu ïBXðA QùW þvñW lyBG AoAk QýèõEvì ô Qýíýí¾ ,þèlíø wc
| |:kkpâÐÚAô úG ZBýPcA ÿA úÛGBvì pø úÞ Ap^ kôo þì oBíy kpÖ ÿApG þÛzÎ ÿõãèA ô äñøpÖ òýñ^ òßýè
| |.lyBG úÇGAo QÖBüok QùW ÿoBãðA ÜdPvì kõg 1 ÿA úéýuô óAõñÎ úG óq . QyAk løAõg IýÚo kõg| | .lyBG þì kpÞoBÞ óôlG úP×ýy kõg
ÿpßÖ óBãP×ýy kõg úÞ QyBãðA lüBHð þvñW þì Jõvdì þãP×ýy kõg qBýð úünÓO QùW þvñW àü qA úíø óBãP×ýy kõg þãP×ýy
ûBã`ýø , QÖo ó@pÞm úÞ þ¾Bg ÈüApy úÇuAõG þvñWàüpyBGòýüBKþvñWþèlíø2 kõg úG ôA IðBW qA úWõO òPÖpâ BG úÞ kkpâ okpülÛOêGBÚûsõupOòyôoRoBHÎúG ,Qvýð
kApÖAqA úPuk òüA úßéG lñøk þíð ZAôkqA úG òO þvñWRoBùìòPyAkúGoôBG3 ôwßuïBXðAúGQüBÂoQùWôAAõÒABGûlýèBG AlýK QürÞpì ôA ólG ok Bü ÿoõdì kõg kpÖ pø
úÇGAo koAô úÏìBW óBìkpì qA ÿoBývG lñðBì úG þvñWþzÞûpùG4 ôA pG ëõgk êíÎ ïBXðA BG ÿô ókoô@okõðAq úG kApÖA ,IýOpO òüA BG .ÿô rÓì ok Bü ô lñÞ þì
ÉBHOoA Qý×ýÞ òßýè lðõy þì þüõyBðq þì úðApãP×ýy kõg ÿBøoBPÖo Qüpülì ïlÎ «BÃÏG úßñüA úG «BÖBÃì .Qzâ þèõPvì óAõO þì AlýK ÿlñG úPuk QýéGBÚ {hG ôk úG úP×ýy kõg
kõg ÿBø þâtüô oõÃc úÇuAõG þüõyBðq Qìçu þvñW Qðõzg úG óly êülHO BG lðAõO úG úP×ýy kõg kpÖ wßu {üBíð ïBíOA qA wK ô ÿpßÖ óBãP×ýy kõg {hG àü : lññÞ þì
BñÏì òüA úG .kkpãýì ÐÚAô Iýu@ koõì úðAoõdì òülG pìA òüA .kqAlðA pÇg úG Ao þvñW úÇGAo AoÿpOûqBOúíÏÆpßÖ ûlyúPvgkpÖqAQÎpu ,pß×O eÇu úP×ýy ô úèAô úÞ ÿkApÖA
úG,þâlðqàüpyBGþðlGúÇGAoÿoApÚpGûBâ úÞ kApÖA úÞ þüBXð@ qA úÞ lGBü þì QýíøA ÍBdè | |.lðAoôpKþìpuok ... ô þyõø ÿBø QýÛÖõì ,ÕõHð ,Rçý¿dO
oBPÖo Qüpülì Bü ëpPñÞ QùW ÿA úGpc óAõñÎ oBývG ólýñy úð Bü þâly kpO úG úP×ýy kõg þãPý×ykõgÿAoAkþvñWpËðqAúÞÿkApÖA úÞ þðBãP×ýy kõg ïôk úPuk ô lðkpâ þì kõg
úP×ýy kõg kpÖ .kpýâ þì oApÚ ûkB×PuA koõì þvñW àüpy QÛÖAõì ïlÎ lñyBG þì xBvc þüBuBñy êGBÚ püq ÿBø ú¿hzì BG lñyBG þì úG úðõâ lHÏì ô oAô xlÛì ô ûkõG kõg ólG ÜyBÎ
wßu qBýPìA òPÖo« Quk ok BG lðAõO þì ÿpßÖ QýðBH¿ÎôîzglèõìlðAõOþìwßuïBXðAúG ÜÛdO oõËñì úG kApÖA qA úPulñüA :lðkpâ þì òüA úGô úPyBíâ Qíø ó@QyAlâorGô QHÚApì
RBHSA úG Ao þüõyBðq ÉBHOoA pG kõg QýíÞBc }õg kApÖA úÞ QvýèBc ok òüA ô lñÞ kpÖ ok àüpyókpÞþÂAoþOoBHÎúGBüôþvñWúÇGAo .lñyBG þì ûpùy þðlG óBãPý×y kõg úG ÍBdè
qArýøpK BG kApÖA òüAqA þgpG úßýüBW BO lðBuo óBzðkõgqARôBñPìþâlylýüBOBGqBýðúP×ýy úG QuA ïqæ ú`ð@ úíø , ó@ ïBXðA úG þvñW ok þvñWoBPÖo , þãP×ýy kõg Ñõð xBuApG| |
iýGõOô úýHñO úG þvñW àüpy BG wßu ïBXðA QuA oôBG òüApG ,)1991( òýßuAo .lñøk þì .lðqBu þéíÎ Ao kõg Qýð BO lñðBuo þì ïBXðA lñPvø Yðo ok þðlG þPuôk kõg qA úÞ ÿkApÖA
kõg kApÖA ok qA þzÞ ûpùG ô Qìõ¿g wc úÞ lñ×ÚAô pìA òülG þGõg úG óBð@ BPuAo òüA ok þ¾BhyA þvñW oBPÖo BG RôB×Pì lðAõO þì
.lðoBíâ þì Qíø ôA úÞkõyþìIWõìpìAòüAôlyBGþìæBGúP×ýy ó@ ólýñy úG êüBì þvñW àüpy ú`ð@ þPvüBG úXñK ô Quk ÿpßÖ þãP×ýy kõg BG úÞ lyBG
óBãP×ýykõgþvñWþâlðqúÞluoþìpËðúG| | úG , þvñW àüpy þvñW êüBíO îÒo þéÎ kpÖ úÇGAoïBXðAúñýìqBOlñyBGúP×âôAúGAolyBGþì
RôB×O ú^ pâA ÿpßÖ óBãP×ýy kõg ô þðlG ( QüAôô þéÞ.lüBíð ïBXðA úGoõHXì Ao ÿôoôq ok , ÈüApy qA ÿoBývG ok .kkpâ oAõíø þvñW .lññÞ þì ïpð
qA RBùW þgpGqA lñyBG þì AoAk ëkok Ao þüBø úÞ lñølýì óBzð kõg RBÛýÛdO ok rýð )1997 , úÇGAo ïBXðA úG àüpy QüBÂo ïlÎ Roõ¾ wG þPýíøAqA wßu þðlG óBãP×ýy kõg ÿApG
ó@ ô lñyBG þì oAkõgpG óBvßü þüAõø ô ëBc pýÒ kApÖA qA {ýG úP×ýy kõg kApÖA úÞ ÿkApÖA ôA lðAõO þì þPcApG úÞ lðAk þì úP×ýy kõg kpÖ þíýøB×ì ó@ ïBXðA BG úÞ kkpâ þì oAkoõgpG ûtüô
.lyBG þì ÿpãük ÿpýâ ûlükBðô kõg úG úWõO òýñ`íø ô õßì õ«G ô ókpÞ UdG BG úP×ýy kõg qA BPuAo òüA ok ô lüBíð ïBXðA úG lÎBÛPì Ao
úP×ýy kõg îø QyAk óBÎmA óAõO þì pËñì òüA qA Ao kõg þvñW àüpy oBzÖ ô oôq qA ûkB×PuA lñøAõhð oAnâ ôpÖ ÿlñÖpO pø ÿpýâoBßG 8
þüBÂoA kõg úG ÿpßÖ úP×ýy kõg îø ô þðlG þì úPuAõgBð wßu þßü ïBXðA úG oõHXì lñPvøóBíâòüApGkApÖAqAúPulñüAæ« õíÏì.kpÞ
Bì þ×ÆBÎ RçìBÏO óAlÛÖ úÞ Ap^ lðoAk ëBÓPyA .lñüBíð úPyAk þvñW úÇGAo ïBXðA úG êýì úßýðBìq úÞ
ÿBø þâtüô qA þßü þvñW àüpy ô kpÖ òýG ólG ÜyBÎ þðlG óBãP×ýy kõg ûqAlðA pø ok ô lñyBG þì ó@ QÖBüok ÜdPvì óBð@ lñyBG
ôk pø ok úÞ kkpâ þì kAlíéÚ þüBÂoA kõg oBPÖo ô rÓì ÜyBÎ ÿpßÖ óBãP×ýy kõg lñPvø kõg àüpy IðBW qA Q×èBhì úðõâ pø Roõ¾
BG pPùG þüBñy@ ÿApG .lñyBG þì kõg RApß×O .lðõyþìþðBH¿ÎôQcAoBð«Alüly,þvñW
.lyBG þì xõvdì þãP×ýy kõg Ñõð
}õâ ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy

pPùG þâlðq , pPùG wßu : úÞ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

ÿ úLO ÿæBG qA Ao óBy þíülÚ ÿBø òýyBì p¾Bð Qynâok qA lÏG RBÚB×OA úíø òüA úzýíø Bø îù×ð BO oBíãG QvK ÿBøoBÞ BG úP×ø îg ô aýK ok
úG .lñPhüo þì xõðBýÚA ëk úG êcBu úG Ùpzì ô ïkpì ûkBÏèA ÝõÖ ô Ðüpu {ñÞAô ô þÏýÇì àéì .lðõy ÐíW óBOoôk úG ô lñyBG óBOoArâpßy
þédì úG êülHO þécBu úÛÇñì ó@ êýèk òýíø ôA qA êýéXOokoõzÞ êgAk óAlñìpñø qA þgpG ÿBø òýìqpu úG Bü óBøBâ@ ô Bø ûlýíùÖ Apüq þzHc lýÏu lídì
QvðAõO þíð wß`ýø ô kõG ûly õG lG ô ØýTÞ êülHO þuBýu ô ÿpñø úèrèq àü úG úÞ ûkAk ÿôo ok ,ûkoõgpu ô úPvg Bü lññÞ þì bõÞ pãük
òüA ÿqôo ûly úPhüo ÿBø úèBGq úÞ lñÞoõ¿O åpì oBËPðA ok òýìqpu ó@ qA ÿA úyõâ ok ô AôrðA |[email protected]|
ÜÆBñì òüpPùG qA þßü úG êülHO Ao êdì .QuA ûly QüBßc ô iüoBO oApßO úÞ þPuAo úG.lñðBì þì
BG þégAk ÿBø úðBuo þgpG óBýì òüA ok ëôA qôo
|. lñÞ þì Býðk þPvüoõO :lðA úPyõð þñývc JBùy koõì ok IXÏO ...QuA áBðkok ú^ Bñy@ ÿBø !?þPìõßc ú^
êcBuok åApG RoõÖ ïkpì ÿBø úèBGq òÖk luApø|þíðõð ÿBø|úÇýc úGpXO qA úÞ ÿpãüqBG
ëBu êüAôAok úßð@BO QyAk úìAkA ëBu ûl×ø BO úG koAlð þìBíO Bíñýu ok {üBø|þüõWApWBì ô ïôk qôo qA ïkpì úßð@êýèk úG óApüA óBìoõzÞ#
Ao êcBu lñPÖpâ îýí¿O ÿpùy óæõEvì 1960 ÿApG løAõg|þì lülW þüõWApWBì àü ëBHðk !þuBýuô ÿpñø úèrèq lñÞ þì Qìõßc Bø ó@ pG úÞ þPìõßc
ïkpì ÿôo úG Ao ó@ þOlì ô ûkpÞ ÿqBvÞBK lñÞ bõÞ Bßüpì@ úG þüBíñýu ÿBø|QýèBÏÖ úìAkA òüA ok ô ûly îÆçO oB^k lðoAlð QüBÂo
xõðBýÚA ZAõìAô Bø úèBGq IýOpO òülG .lðlñHG Býðk úãñü ok ÿqBvíéýÖ þðBLíÞ àü wýuCBO BG ô êgAk óAlñìpñø pPzýG úÞ þèBc ok # úG BOkõÞ Bü ô úéíc óõìApýK þüBøpHg óBýì
þâlðq úG Ñôpy îø oBñÞ ok ô lðly BùñO îø BG ÑõÂõì òüA ÿôo Bíñýu ú¾pÎ ok Ao {PýèBÏÖ Ao oõùíW wýDo oBÇÖA þðBíùì RõÎk oõzÞ àükrð ô oôk iüoBO ûBâ úÞ luo þì }õâ
ô lýzÞ ëõÆ úøk àü kôlc þüBùñO òüA .lðkpÞ úÞ úP×â þüBÃÚ ïBÛì àü ô lðA ûkq wK óBãðBãýG ïõXø koõì BøoBG úÞAo oõzÞòüA
eÇu qA Ao Bø úèBGq Büok ZAõìA Rlì òüA ok .lñÞ rÞpíPì
úèBGq òüA ok úÞ þüBø úzýy .kpÞ lülKBð êcBu úG þñývc JBùy pãük ÙpÆ qA þì þÇüApy QdO oõzÞ ZoBg óAlñìpñø .koô@þì kBü úG úPÖpâoApÚ
RBÏÇÚ úG ZAõìA BG koõgpG pSA ok lðkõG Bø ØÆAõÎ ëBÛPðA ok óApüA ÿBíñýu ÿBø|Qükôldì þñývc JBùy lðkpâ qBG óApüA úG lñðAõO
ólýPéÒ BG YüolO úG ô lðly êülHO à^õÞ wc ëBÛPðA úG òì úP×âô ûkpÞ ûoByA ûkpK ÿôo úÞoõzÞêgAk qôpìA fpÇì ô Jõg pãüqBG óApüA úG olñßuA úéíc úG óAõO þì úéíW qA
ÿrý^ îÞ îÞ BO lðly ûkAk êÛý¾ êcBu ÿôo pPgk ô olK ,pøõy ô óq ókpÞ wíè BG ú×ÆBÎ úG lðoAk óBíüA ôA ókõG þHønì úG úíø kõG ûlðBì ê¾CBPvì ÿqôpýK qA wK úÞ kpÞ ûoByA
êcBu óAõñÎ úG Ao êcBu úÞ lì@ lülK êcBu ok BG Apüq ïoAlð ÿkBÛPÎA B« HéÚ Bø|îéýÖ ok ...ô løAõg þì úÞ ûkpÞ ïçÎA ô ûlì@Bßüpì@ òýíø úG .lñÞ Qìõßc oõzÞ òüA pG úðõã^
òýñ^ pÆBg úG .QgBu ÙôpÏì ÿA úzýy òýñ^ óAõO þì îø Quk àü ókpzÖ {üBíð ÿoAkpHíéýÖ þðBLíÞàü ô kõy Býðp×ýèBÞîýÛì kõg krð Ao }oBGok óAoôBzì ô óBßükrð ôA pÆBg
qA QívÚ òüA Býðp×ýèBÞ ÿoAlðBìpÖ þPýÖôpÏì
QyAk úÞ þßèBì qA Ao ÿA úzýy êcBu | |.kAkëBÛPðA Aoþvc .lñÞwýuBC O :lýupK Bø ó@ qA ô lðAõg
ÿApG Ao ó@ «Bíuo 2002 ëBu qAô kpÞ ÿoAlüpg ÿBø|îéýÖ ok ÿpßÖ ÿBñÒ úP×â òýñ`íø ôA| | pPzýG úÞ îñÞ Qìõßc þìkpì pG úðõã^ òì
| þéì áoBK pËð püq ïõíÎ lükqBG ÿApG ÿrý^ Bø|îéýÖô ûly pPíÞ óBùW ÿBíñýu
óõñÞA .îüoAk Yñâ Bì ó@pGApGokô koAlð úÂpÎ ? lñíùÖ þì òì qA
| |.kAkoApÚ|MacKerricher ûlìBýð Bßüpì@ úG QvüoõO àü óAõñÎ|úG òì îø Ao óBzüBø JBPÞ :Q×â óAoôBzì qA þßü
qA ÿpñø pSA àü QÛýÛc ok úÞ êcBu òüA úG Ao úèBu l¿ðBK ôoArøôk äñøpÖ àü úßéG ïA ô...lýzßG Ao óBzðAlñìkpg...lýðAqõvG
ÿsõèõÞA úG QHvð QÏýHÆ {ñÞAô ô QÏýHÆ îýðq|þì oBG ú×véÖ JpÒ qA Bì .ïA ûkoô@ BW|òüA BO lññÞ qôBXO óBÞkõÞ ô óBðq úG lýøk oõPuk
120ok|Mendocino | )õñýuôlñì( ok QuA îüoô@|þì îýðq|þì oBG Ýpy qAô Ýpy îüoô@|þì
þgpGô koAkoApÚõßvývðApÖ óBu ëBíy þéüBì .lðõy QÞBu
òüAok Býðkok úzýy QËéÒ òüpPzýG lðlÛPÏì | |.JpÒ òýñ^ úG ÿqBýð kAk iuBK ÿpãük oôBzì
ÿBHüq ô ÑõñPì ÿBø äðo .koAk kõWô êcBu !?QuA pHg ú^ þPuAo úG þíð úÞ Ao ÿkApÖA ïkpì óBýì qA .Qvýð ÿoBÞ
pÆBg úG ÿA úzýy êcBu ok Bø ûrüpãñu úG Ao ûBâ@ kApÖAô oBíãG åorG ÿBøoBÞ úG lñíùÖ
,J@ ÿBø ÿpÇG ,ôoAk ÿBø úzýy òPgAlðA | | ïõuqôo
ÿpÇG ,êýHìõOA pÇg ÕAp^ ,pÇÎ ÿBø úzýy ÿA úzýy êcBu 10
ok þñPgAlðA oôk ïqAõè pãük ô úGByõð ÿBø
kAõì ô àíð BG xBíO pSA ok úÞ QuA êcBu ÈuõO ÅApPÎA óAõñÎ úG þüBø wßÎ #
úG óBìq ëõÆok ZAõìA QÞpcô Büok J@þðlÏì þìoBzPðA óApüAok Qvüq Èýdì óAoAlPuôk
úG ïkpì þùWõO þG qA QüBßc úÞ lGBü
.QuA ûlì@ok þüBHüq ÿBø êßy óBzð ô koAk óApüA ok QÏýHÆ ÿBø þüBHüq
úðBgkôo úýyBc , BøBüok êcAõu úÞløk þì
úðBg úèBGq úG êülHO Bø êãñW ÿBø úyõâô Bø

!QuA ûly
ok ÿl¿Ú úßð@ óôlG Bø wßÎ òüA ólük
ëBíy úG Apì îyBG úPyAk ÿoBÞ òýñ^ lýüCBO
úÞ kpG ÿA úzýy ÙôpÏì ô BHüq êcBu ô Býðp×ýèBÞ
ûlññÞ lükqBG oArø qA {ýG óBPvGBO ÿBøqôo ok
ÿApG úGmBW pK ô BHüq êcBu òüA úÞ Ap^ .koAk
êdì ÿqôo ,Bø þüBßüpì@ ô Bø QvüoõO
1943 ëBu ok úÞ kõG þìkpì ÿBø úèBGq òPhüo
þì þâlðq |Fort Bragg |åApG RoõÖ ok
êcBu åApG RoõÖ þèBøA óBìq ó@ ok .lðkpÞ
ÿApG óBßì òüpPùG Ao óBykõg pùy úG àükrð
ÿA úèBGqpøô lñPvðAk þì óBzüBø úèBGq òPhüo
BO úPÖpâ þðlýyõð ÿBø þÆõÚ qA lñPyAk úÞ

TEHRAN MAGAZINE }kõg BO ly þì ZoBg úðBg qA þPÚô .kõG Tel:(818)881-1771
11 lì@þì óôpýG BíñýuqA Büô lðBupG Bíñýu úG Ao
ôA úG ÿpãük îz^ úG úíø kôo úðBg úG BO ïoBù^ qôo
ïBíO BGôA úÞlðkpÞþìpßÖ .lðkpÞþì ûBãð oBßíø úG òük ÿAkA
ó@úÞQuôA ç« ¾Aô koAk þPuôk Bø úzýKpñø
ûkpK ÿôo BO ûkAk oApÚ îø ÿôo úG ôo Ao Bø
Ao oBâqôo òüpýy ô iéO pãülßü BG Bíñýu

.lñðAonãG
ú`G òøm ok úÞ kõG ÿA úðBÞkõÞ pßÖ òüA-
{ì ô kõG úPvG {Ûð qApýy ok Bíñýu ÜyBÎ ÿBø
ûlüpG þPyAkpG òýñ^ qA þøBâ@ BG îø àýðBßì
îéýÖ BO lðBuo þì ó@ô òüA ô Quk úG Ao Bø îéýÖ
ûlüpG óBâlðpýâ BìA .lupG Bø ú`G Quk úG Bø
úÞ lñPgôpÖ þì Bø ú`G úG þP×W Ao Bø ó@ Bø îéýÖ
ô kõG Bø ûlñyôpÖ qA þßü îø >þíéýÖ lídì<
Üðôo lðq óBGBýg ok Bø Bíñýu àükrð {ÚõOBK
qA úÞ qôpìAô îPgBñy þì AoôA îø òì .QyAk
àýðBßì {ì þâlðq îéýÖ lýuo pHg qApýy
BO îPyõð æBG ok Ao pÇu lñ^ òüA koõg óBüBK

úÞkõG ÿA ûoBPu þüBHÆBHÆ rýãðAoõy #
p¾Bð oBñÞ ok }ôpÖpK ÿBø îéýÖ pPzýG ok
Bø ó@qA þßü úÞkpÞþì ÿqBG þÏýÇì àéì
þðlük îø qõñø ô kõG > îýOpÞõð îüpÞBPuôA <

.QuA

úéèAlü < ôA þé¾A ïBð .îyBG ûkpÞ ôA qA ÿkBü
þ`OoBK@ òýPvhð óAõñÎ úG ïBð òüA ô kõG > Qíø
úÞ ôA .QuA ûlýuo QHS úG qApýy ok Bíñýu
ok kõG ÿrýãðA ûpÆBg ÿBø îéýÖ ûlñøk {üBíð
þGõHdì ûBãüBW ïA þðAõWõðô þÞkõÞ RApÆBg
îéýÖ xoBK õükõPuA ok Ao ôA îø oBG àü ô QyAk
õükõPuA òüAok îüBøõüoBñu qA þßü úÞ þðBìq
RõÎk qApýy qA ôA .ïlük kõG úýùO Quk ok
ÿBíñýu lñ^ úðBhOoBK@ QýèõEvì BO kõG ûly p¾Bð Qynâok pHg ólýñy BGôA úÞ ûly úP×â
îuApì ok óApÂBc ÐíW ok úßð@ óôlG
.kpýãG ûlùÎ úG Ao îéýÖ xoBK úG ÜéÏPì QzùG úG Al¾ ô pu þG lGBü oõÃc ÿoBLvÞBg
àÚBOA ok Ao kõg píÎ pPzýG úÞ àýðBßì {ì .koAk þìApâ Ao þíülÚ oBßíø kBü BO úPÖo Apøq
qA úPynâ ëBu lñ^ ok kõG ûlðAonâ îéýÖ {üBíð
qApýy îülÚ óBPuôkpñø ô kpG þì Yðo ÿoBíýG ||
okô lðkq æBG Ao Bø òý[email protected]ñPvzñðoBßýG îø
òýPvhð qA lñPyAk BKpG ôA ÿApG úÞ þíuApì pg@qôo
BG ô ly ëBHÛPuA þìpâ úG kõg pùy þ`OAoBK@ QÖo îø àýðBßì {ì

kBy Ao ôA ,ÿA úcõè ÿAløA ô {OBìlg qA êýéXO ôqApýy ÿBø ú`G ïBíO Ao àýðBßì {ì #
.lñPgBu Bíñýu þ`OAoBK@ .lñPgBñy þì Bøôo Bíñýu
||

óApùO úéXì

>óBg êvð òüpg@< ïBð úG kõíð þíéýÖ úýùO úG
pýýÓO >ïBÛPðA ô ÜzÎ< úG ó@ ïBð {üBíð ÿApG úÞ
QüôAk ,òükpÖ BG ápPzì kõG ÿoBÞ ô QƒÖBƒü
.þðBvcA ô óBüoAqBýÛü
ûlññÞ|úýùO ëBuôk Rlì úGoõÆ|òýíø Alüô
ô ÜÖõì oBývG ô ÿoBßPGA ÿA|úìBðpƒG ÿpƒXƒì ô
ok >wðBy ûkBW< ïBð úG þðõürüõéO ûlññýGpƒK
óõürüõéO< óApüA þðõürüõéO ûBãPƒvƒüA òƒýƒèôA
IéW UÎBG ó@ úGmBW úÞ kõG >ëBuBK QƒGBƒS
lñðBì þWoBg ÿBùýðBLíÞ ÿkB¿PÚA þðBHýPzƒK
êDBuô Bü >ArðBø QÖõè< þDBíƒýƒKAõƒø QƒÞpƒy RõvßzýK pãüqBƒG þƒðBƒìpƒùÚ Alƒüô #
ÉBHOoA êDBuô úG ûpƒýƒÒ ô >AoõƒDæ< þƒzƒüAo@ 82 òu ok óõW ïôk úHñy| ,óApüA ÿBíñýu

.ly óApüA þÏíW .Qynâok wéXð@wèok þãèBu
lðõì ïBð úG úðBgoBãð úÖBÞpßPHì óBñ`íøôA îéýÖ BG ,kõG 1315 ëBu ûBìkAkpg lèõPì úÞ ôA
êDõìBƒu þƒðAkpƒâoBƒÞ úƒG >VkAõƒc ûAooBƒù^<
òýèôA IcB¾ ,þðBìpùÚ Alüô þÏýÇì|àéì p¾Bð êGBÛì ok ÿqBG BG ô óBýßý^Bg

.ly Bíñýu koAô
òýèôA IcB¾ Ao RõvßzýK pãüqBG òƒüA
Qynâok óApüA ÿBíñýu ok úuõG òüAûoBGokôA.lñðAk|þìóApüAÿBƒíñýuúƒuõƒG
ô kpÞ êÓGôo òìp¾Bð< :lüõâ|þì úuõG |úñd¾
úÞ ïkpÞ pßÖ òì .òì Iè ÿôo QyAnâ ôo {Hè
úXýPð ok .úy|þì JApg îéýÖ ,îñßG QìôBÛì pâA
.kAk RBÞ )óBßý^Bg( êDõìBu BO ïkpßð ÿoBÞ
.ókpÞ úüpâ ïkpÞ Ñôpy òì ,kAk RBÞ þPÚô
úâA .QuBXÞ úuõG óôA úÞ îPyAk JApǃÂA
.>úzýì þ^ úñýHG õðôA ïBGBG
lèõPì ôpzýK ÿA|ûkAõðBg ok úÞ þðBìpùÚ Alüô
ô I¿ñì IcB¾ ÿolK QƒüBƒíc qA ô ûlƒy
oAkoõgpG þãñøpÖ ÿokBìô BKôoA ûkpÞ êý¿dO
òýGoôk ÿõéW úG óBPupýGk rýì QzK qA ,kõG
.QÖo ÿoAkpG|îéýÖ
ô óBƒPupƒýGk qA þƒðBƒìpƒùƒÚ Alƒƒüô ZApƒƒgA
,îéýÖok ÿqBG >ïpW< úG êý¿dO qA Qýìôpdì
þùOô QuokBð ÿBø|ûoBãðAqA kõG ÿA|úðõíð Qzì
ÿoAlüBKBGAlüô.qôoó@úÏìBWokîÞBck¶ pgqA
óApPgk ÿApG ly þüBzãøAo ,{üpñø ûAo úìAkA ô
úÞ QuA þñý^õÞ ïBð úG þðAoõPuo äñývðAk ô ô ... ô þÚõSô qôpùG ,þÖõDo Bypâ ,òƒükpƒÖ ,Bì pùy ok óBÖõÆ ,VkAõc ûAooBù^ óõƒ`íø úG ólýuo ÿApG úÞ pãük kAlÏPuA BG ô óAõƒW
ÿApG QGBS þÇýdì ókoô@ kõWõG Ùlø BG ôk pø êƒDõƒìBƒu óõƒ`ƒíƒø þƒÖôpƒƒÏƒì óBƒƒðAkpƒƒâoBƒƒÞ ô {O@ ô QuA òyôo AkpÖ ,Iy úíýð kBüpƒÖ
ÿBø|úPyo ok óAõW ô ÿpñø ÿBøkAlÏPuA {üBíð ,pâBu oAkpu ,óBýèBìBÚ@ wýDBìAo@ ,óBýßý^Bg p¾Bð óõ^ þìBñG óBãzýKpñø êGBÛìokpPvÞBg .lñyBG ïôBÛì ô ByõÞ óBzÖlø
ÿoAnâ|úüBK þÛýuõì ô ÿqBu|úívXì ,þƒyBƒÛð ïAlÚA kõg ,úGpXO IvÞ ô ... ô ÿrüôpK ôpvg ,óBýLuõø óBìo@ ,oõzðAk òývc ,þÏýÇì|àéì úG ÿBø|îéýÖ ok ÿqBG qA wK þðBìpùÚ Alüô
óApüA ÿBíñýu QÏñ¾ qBu iüoBO ô þðlðBì kBü

12

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

|Bü>þDçÆóBívüo< ,kApùì kBøpÖ BG rPÞ àéG óAlüôBW ûôpâ ô ly
ok| Golden Thread productions lðkõG þðBðAõW úéíWqA ûkAq|þÎBíy òvc ,þGA
úG QuA ëBu òülñ^ úÞ ,kõG õßvývðAp×ðBu QýÚçg ô pñø ,þñý^õÞ ïBð úG þðõðBÞ ok úÞ
ô wýuCBO ,}pPgk, óBüoAqBýÛü YðpO Qíø .lðlýuoRpùyúGôûkAk}oôpKAokõg
äñøpÖ }pPvâ ok {yõÞ ÿA|úðæBÏÖ oõÇG úG óBPvéãðA ok ëBu lñ^ ÿApG Alüô
ÿBýðkúGó@pPzýGþDBuBñyôúðBýìoôBgôóApüA ô óõürüõéO þðAkpâoBÞ úPyo ok {Oçý¿dO

qA wK ô kAk úìAkA óBÞkõÞ ÿBø|úìBðpG úýùO
ÿpßÖ }oôpK óõðBÞ< ok óApüA úG QzâqBG

ôlðoAkóApüAþñÒRBýGkAôpOBEOÜüpÆqAJpÒ óBÞkõÞ úÚçgpOBEO þGpì >óBðAõWõðô óBÞkõÞ
úÞ >ûBOõÞ ÿBø|úìBñzüBíð< úðæBu ëAõýPvÖ ok úGÜÖõì1355ëBuokûpgæBGô,kõGóBðAõWõðô
pø,QuAúðBýìoôBgêDBvìfpÆó@þé¾AÉpy úG úé¾BÖ çG kôoô ô óBPupýGk ûoôk êýíßO
rÞpì úG Bø|úìBñzüBíð óBùW puApu qA ëBu >óBPvGk qA êHÚ }qõì@< ûoôk ÿApG ûlßzðAk
RôBÃÚúGó@óBýìqAôkõy|þìûkBPupÖóBìqBu ÿApG ûBãzðAk }pünK BG 1358 ëBu ok ô ly
ô ûly JBhPðA úìBñzüBíð ûk À¿hPì QEýø Ùlø BG ,ly Bßüpì@ koAô wðBvýè ÝõÖ ûoôk
þñÖîýOôóApãüqBGôóAkpâoBÞïAlhPuAqAwK óolì ÿBø|îPvýu úGpXO ô RBìõéÏì }pPvâ
ÿôo úG òýÏì þðBìq ok ê¿×ì RBñüpíO ô kpHzýK ok ó@ qA ûkB×PuA ô QzâpG ô þyqõì@
pG ûôçÎ þðBìpùÚ Alüô .lü@|þìúñd¾ úG úÞ ,óApüAoBñÞô úyõâok }oôpKô }qõì@
QÞpy Bßüpì@okrýð þüBø|îéýÖokpOBEO úñd¾ .kpÞ AlýK úìAkA Bßüpì@ok QìBÚA
ÿqBG ó@ ok ôA úÞ þíéýÖ òüpg@ .QuA|úPyAk óBãzýKpñø ÿBßülñu õÃÎ þðBìpùÚ Alüô
>Jõg ÿBøBÎk ëBu óAoArø< ,QuA|ûkpÞ ô ÿpñø oôBzì åpì qA {ýK ô ,QuBßüpì@
13 .QuA|ûkõGäðôòüôþðAkpâoBÞúG)2007( þÎB×PðApýÒ óBìqBu þzüBíð ûôpâ oBßíø

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

ÿBøoôBG ô RBÏüBy lñðAõPG þvñW óByBGpâk úG oõHXì òì úÞ lðõy ôpGôo þívW ô þðAôo qA Ao Quôk îðAõPG BO lýzÞ ëõÆ ÿkBüq Rlì
Bùð@ BG úÇGAo ok þðApüA úÏìBW- úÞ Ao þPuokBð óBvðAàüúßñüAêýèkúGBùñOô,ïkõGó@BGúéGBÛì þvÞú^úGïõyúWõPìôîøkÀýhzOòíyk
AoúÏìBWêÞ{ðAkôlñøkpýýÓOQuAûkpÞoôBG ,ÄýÏHO koõì lðA ûly lèõPì ApãvñXíø ÿApG ÈÛÖ þðBvÞ ú^ ô îñÞ kBíPÎA îðAõO þì
úßñüA lýìA BG .lñøk {üArÖA Bø QýÏÚAô ûoBGok .lðpýãGoApÚphvíOôI¿ÏO ïlülyqBýð.lðAûlyàükrðòìúGûkB×PuAFõu
qAÿpPùGáokîýðAõPGBOkõyUÎBGþüBñy@òüA ÈuõO ûoAõíø úÞ lñPvø þOBíéÞ BùñüA BO ly UÎBG óly úPÖpünK ô òPyAk ÜéÏO úG
BG ô îýñÞ AlýK úÏìBW òüA kApÖA þâlðq ûõdð óByBGpâkBüôóBüApãvñXíøqAÿoBízýGkAlÏO þâlðq ok Ao þßüoBO ô Qhu oBývG ÿBøpývì
Ao úñùÞ ÿBøoôBG ô RBH¿ÏO pãülßü ÿoBýíø õâqBG þüBßüpì@ -þðApüA úÏìBW ok þvñW Bñy@ Jphì ô JBGBð oBývG ÿkApÖA BG ô îñÞ þÆ
ïBíO qA úðBzñì kAq@ QüBíc BG ô ûkpÞ óõâpâk oBßÖA òPgBu óõâpâk úG qBýð ÿApG .kõy þì ôîuBñzGAoïkõgïlyÜÖõìúßñüAqAwK.ïõy
ôlyook,pPùGþâlðqàüúGólýuoÿApGkApÖA LGBTQúÏìBWFBÃÎAúGQHvðúÏìBW ÿApG úÞ ïly úWõPì ,îñÞ ëõHÚ îPvø úÞoõÇð@

Büô| |AþpãüvBßñXüpíìø@þ-þâlðAðpqüÿA úBøÏì{BWèoB^k þô BvøñW{óñOByúBGGþpâøkBãð

.îýyõßG kõg úÏìBW êìBßO (Lesbian, Gay, BisexualL Queer) îñülèAô BG þPc ïA þâlðq lðôo òPyAnâ óBýì ok þðAõWõð ô þÞkõÞ òýñu ok #
ô Bø äñøpÖ ïBíO ok ûoAõíø þDApãvñW îø | þPðBÞ wéXð@ xõè óAôo QyAlùG ûoAkA| aýø îðAõO þíð ûkAõðBg àükrð kApÖA pãük ô ô ûkAõðBg FBÃÎAqA àü aýø BG îPvðAõO þíð
Los Angeles þñÏì úÞ îñÞ AlýK þuoBÖ óBGq ok Ao ÿA úíéÞ qA ïAlß`ýø .îñÞoApÚpG àükrð úÇGAo êýìBÖ
úPyAk kõWô iüoBO ëõÆok ô ïApPcA ,Qý¿hyô lyBG úPyAlð rýì@pýÛdO êTì óByoBßÖA ô RBuBvcA ïpG ô oôk kApÖA
þPvüq îø koõìok ÿoBývG þhüoBO kBñuA | Department of Mental Health qA þßü òì qôpìA .kpHð òýG qA Ao óBvðA oBHPÎA àü óAõñÎ úG Ao þvÞîPvðAõO þíðô kõHð òì
RBÛHÆ ô ÐìAõW ïBíO ok þvñW óByBGpâk BG rÞpì< þÎB×PðA pýÒ óBìqBu ÿoBßíø BG| Bü ô óBüApãvñXíø úÏìBW þÎBíPWA óæBÏÖ AlýK kõg ÿApG kBíPÎA ô ïApPcA êGBÚ ÿõãèA
{øôtK .QyA kõWõì Býðk puApu ok RôB×Pì úßñüA êýèk úG îPvø þvñW óByBGpâk
ûkpÞ QGBS úPynâ úøk lñ^ ok þíéÎ ÜýÚk ÿBø |> òüoôBzì BG ïA úÏìBW óBðAõWõð ô óBÞkõÞ îøAõg þíð .îñÞ
ú^ ô ÿApãvñXíø ok ú^ -þvñW {üApâ úÞ Cross Cultural Expressions ,þuBvcA iéO RBýGpXO ô Rçßzì óBíø ,ÿoBü ÿApG úÞ ïly oõHXì òüApGBñG
,þßýPðs êìAõÎ ÈuõO -ÿApãvñWpâk ok QHd¾ BG úÞ lðA ûlì@pG kl¾ok ,õñývðA pùy ok| qA ZoBg | kApÖA úG }pünK xBvcA ô þüBíñøAo
Qüõø ô þâlðq ëõ¾A ÜüBÛc koõì ok ókpÞ úðB×uBPì .îñÞ úýßO ïkõg úÏìBW ô ûkAõðBg 16

TEHRAN MAGAZINE óAõñÎ úG ô ,kõy þì ûkq QèBXg ô òýãìpy þðBGpÚ þÞkõÞ ok úÞ þÓèBG kApÖA kAlÏO ,ûkAk Tel:(818)881-1771
úÞ þÞkõÞ ,kõy þì koõgpG ó@BG >õGBO< þÎõð «Bìôrè lðA ûkõG þívWô þvñW ÿBø QümAôoAq@
Bü ô ApãvñWpâk Àhy àü îýðAõO þì Bü@ áok ô }pünK ,lýDBO ëBHðk úG ûoAõíø lðoAk þvñW }BGpâk Qüõø úÞ þüBùð@ òýG .kpýâ þì êßy òýñW lyo Èýdìô ,þðõìoõø
kpÖ àü BG ZAôkqA úG oõHXì Ao ëAõvßuôpPø ,îWBùO koõì pO QcAo þéýg QuA óæBvâorG Bü ô Apâ wñW pâk úÞ ÿkApÖA qA pO YüAo Bü ô Áõ¿hG ós àü úG óAõO þíð QÛýÛc ok
lðAõO þì þ¿hy òýñ^ Bü@ ?îýñÞ {vñXíø oApÚ õW ûkB×PuA ô JBGBð kApÖA oAq@ ô qôBXO úÞ kpÞ ûoByA lèõO ïBãñø Áõ¿hGpýSBO àü
BG þüõyBðq þâlðq ok Ao QüBÂo ô þPhHyõg QcAo þéýg qôBXPì kApÖA úðõãñüA .kpýâ þì | |.lyBGþíð,lñPvøëAõvßuôpPø pâk Bü ô ApãvñW îø ÿkAqõð kõy þì UÎBG
ÐìAõW ok úÞ ÿkApÖA ?koô@ Quk úG }pvíø lðoAk þñìABð ô ïpy xBvcA úÞ Ao þðBÞkõÞ þéì óBìqBu< ûly ïBXðA RBÛýÛdO ÜHÆ óApãzøôtK ô óAlñízðAk .kõy lèõPì ApãvñW
þuBýu ú^ ô þÎBíPWA pËð qA ú^ úPvG oBývG úÞ QuA ûkpÞ ïçÎA >pÞnì þvñW óBýðBGpÚ lýÞBO þíéÎ ÿBø úPyõð ô óByoArâ ok ûoAõíø
áok lñðAõO þì QcAo þéýg lðA ûkpÞ þâlðq | |.lññÞþìþüBuBñy pýSBO úðõã`ýø ÕõéG qA êHÚ þvñW RBýGpXO úWô aýø úG óBvðA þvñW {üApâ úÞ lññÞ þì
ô RBuBvcA óBýG ÿApG ÿkAq@ òPyAlð úÞ lññÞ þðApüA úÏìBWok úÞ QuA ØuBO þvG ÿBW ÔèBG kApÖA þvñW {üApâ ÿôo þùWõO êGBÚ îýí¿O lñðAõO þíð kApÖA ô Qvýð þGBhPðA
.QuA ûlñøk oAq@ô êßzì olÛ^ ÿkpÖ ÿBøoôBG þðBÏì úÞ þOBíéÞ Bø Rlì Bì þðBGq äñøpÖ ô úÞ koAlð óBßìA úðõâ aýø úG ô ,koAnâ þíð ApãvñXíø Bü ô Apâ þvñW pâk úÞ lðpýãG
òPÖBü Quk ÿApG ØéPhì ÐìAõW iüoBO ëõÆ ok ô Qyq RBÞpc ÿBüõâô lðA úPyAk rýì@pýÛdO ,lñÞ ApãvñXíø Ao ÿpãük kpÖ lðAõPG þ¿hy
þ¿hy ÝõÛcô þuBýu ÿkAq@ ,óBýG ÿkAq@ úG lðA ûkõG þOBíéÞ BùñO ,lñPvø þvñW RBÖApdðA UÎBG lðAõPG þvÞ koAlð óBßìA úÞ oõÇðBíø | |.lñyBG
}BGpâkBüô ApãvñXíø kApÖA þüBuBñy ÿApG úÞ Bü ô þívW ÿoBíýG þÎõð þDApãvñXíø
úÞ QuA ûkAk óBzðoBì@.lðA ûkpÞ ûqoBHì ûoAõíø | |.kõyÿpãükþüApâwñWpâk
,JApÇÂA ,þâkpvÖA lñðBì þðAôo ÅApìA óArýì | |.ûlyþìûkB×PuABùð@qAþvñW | | Qvýð þvñW ÙApdðA ,þüApãvñXíø .Qvýð þðAôo
ok úÞ ÿkApÖA ok þzÞkõg úG êüBíO ô kBýPÎA wñXíø lñðBì þOBíéÞ pýgA ëBu lñ^ BO qA ÿoBývG þðApüA þPñu úÏìBWok úðB×uBPì xBuApG óõñÞBO 1970 ÿBø ëBu qA
lññÞ þì þâlðq ÿoô@ óBÛ×g ÈüApy òýñ^ ô þvñW RBÖApdðA ÿBüõâ úÞ qBG ú`G Büô ,qBG ô óBüApãvñXíø úÞ lðoAk Ao ÈéÒoôBG òüA kApÖA ,ûly ïBXðA þíéÎ ÿBø {øôtK ô RBÛýÛdO
þüBñW ïpW àü ólíPì ÐìAõWok úÞ ,BýéýÖôlK Ùpdñì Bü ô oAq@ ákõÞ þvñW óByBGpâk Bü Qìçu ,þßyrK ÿBø úPyo ok òý¿¿hPì
.QuA ëõíÏì lc qA pOæBG Roõ¾ úG ô ÈéÒ úG ,kõy þì Jõvdì óBzð þíéÎ Ðýuô RBÛýÛdO .lñPvø þvñW ûlýuo úXýPð òüA úG þPvürùG ô QyAlùG ,óAôo
ûkAõðBg oAp¾A úG úÞ þüApãvñXíø îðBg ûkAk ÈGo þvñW óByBGpâk úG rýì@pýÛdO ÿBøqôBXO qA l¾ok 90 qA {ýG úÞ QuA ûkAk Bü ô þvñW ÿoBíýG àü þüApãvñXíø úÞ lðA
xBvcA kõG ûly kpì àü BG ZAôkqA úG oõHXì }BGpâk Bü ô ApãvñXíø kpÖ àü .lðly þì ÿoAq@ ákõÞ ô þívW ô þvñW ÿBøoAq@ ,þvñW ô þðAôo oBíýG ApãvñXíø kApÖA .Qvýð þívW
BG þvñW úÇGAo< :lñÞ þì óBýG úðõãñüA Ao kõg ,Qvýð êüBÖôlK Bü ô þvñW Ùpdñì ,þvñW Bü ô þvñWpâk Qüõø úÞ þðAkpì ÈuõO þvñW {üApâ úðõãñüA úßéG ,lñPvýð þcôo Bü
.kõG áBðkok ô oô@ Yðo qôBXO lñðBì ïpøõy þvñW RBÖApdðA Ñõð òüA úG çPHì kApÖA úðB×uBPì úÏìBW ok .kpýâ þì ïBXðA lðoAk ëAõvßuôpPø ok þvñW ÿBùzüApâ îèBu ÑAõðA qA þßü rýð
Bü ô þ×ÆBÎ úÇGAo ok þOnè ô Qýíýí¾ úðõã`ýø AlýK þÇýdì ô úÛHÆ ,úÏìBW pø ok óAõO þì Ao ô úPvG ÐìAõW qA pãük ÿoBývG lñðBì þðApüA RBÛýÛdOqA wK ,1973 ëBuok .QuBø óBvðA
úÞ þìApPcA þPc ô QyAlð kõWô Bì òýG þvñW Ñõð òüA qA ûkB×PuA úÞ îýyBG úWõPì lüBG Bì .kpÞ þvñW óBzüApâ úG ÐWAo þðBìq BùñO ,þPñu óBßyrLðAôo òíXðA< þßyrK ô þíéÎ Ðýuô
ok .QÖo òýGqA kôq þéýg îükõG êDBÚ îø ÿApG ïApPcA koõì ô áBK ,îèBu kApÖA koõì ok RBíéÞ àü óAõñÎ úG ó@ úG oBHgA ok úÞ kõy þì QHd¾ aýø úG þüApãvñXíø úÞ kpÞ ïçÎA >Bßüpì@
ÿrý^ BùñO þívW ô þðAôo Qhu ÈüApy òüA êýèk òýíø úG lüBy .Qvýð þPuokoBÞ úÏìBW þívW ÿBøoAq@BüôqôBXO lñðBì þüBñW QÞpc úG ZBýPcAô Qvýð þðAôo ÿoBíýG àü þOoõ¾
ok .kõG olhìkAõì qA ûkB×PuA kpÞ þì ïAo@ Apì úÞ ok ú^ ô óApüA ok ú^ óBýðApüA qA ÿoBývG úÞ QuA lüBG .kõy þì ûoByA óBÞkõÞ úG QHvð þvñWô òíXðA 1975 ëBu ok .koAlð úXèBÏì
úG Quk oBG úu ,þüõyBðq þâlðq ëBu YñK ëõÆ ,| Gay| þvýéãðA RBíéÞ qA oõzÞ qA ZoBg Ñõð òüA úG úÞ ÿkApÖA îýyBG úPyAk úWõO ûoByA BGô ÿA úýðBýG ÜHÆrýð Bßüpì@óBuBñzðAôo
oõHXì Apì ûoBGôk îñülèAô oBG pø ô ïkq þzÞkõg Transgender| ,|Bisexual| ,|Lesbian| lñðq þì Quk rýì@ Qðõzg ô Qyq RBÞpc ô kpÞ ïçÎA Ao pHg òýíø RôB×Pì RBÛýÛdO úG
îýí¿O ûpgæBG .ïkpâpG ïpøõy {ýK lðkpÞ ok BùñO .lññÞ þì ûkB×PuA kõg þüBuBñy ÿApG þÎõð qA úßéG .lñPvýð þèBìoõð Bü ô îèBu kApÖA þPcAoBð àü óAõñÎ úG þüApãvñXíø úXýPð ok
qA ïA ûkAõðBg QuAõg lÂô ûqBWA óôlG îPÖpâ }BGpâk RBíéÞ qA úÞ QuA pýgA ëBu lñ^ RBÖApdðA úG çPHìô lðpG þì Yðo þðAôo ÿoBíýG þ¿ýhzO ô þuok ÿBø JBPÞ úýéÞ qA þðAôo
þâlðq òüA qA Ao kõg ô ïpýãG ÝçÆ ïpøõy þPývñWApÖ ô ApãvñW ôk ,ApãvñXíø ,þvñW óæBvâorG ô òülèAô úÞ þìBãñø .lñPvø þvñW IýOpO òýíø úG .ly úPyAkpG rÞpì òüA þðAôo
ûAo þüBùñO úG ô îøk RBXð oô@ Yðo ô ïõí¿ì Ao kõg RBuBvcA BO lñøk þíð ûqBWA óAlðqpÖ úG puApuokpãükpHPÏì ÿBø þìkBÞ@ô Bø òíXðA
| |.kõyþìûkB×PuA óBýG kõg þvñW {üApâ ô RçüBíO koõì ok ,lðkpÞ Iüõ¿O Ao úýìçÎA òýíø ólíPì óBùW
| |>.îñÞAlýKAokõg úG lüBHð ô lðAõO þíð ApãvñXíø kpÖ àü {OBuBvcA koõì ok QHd¾ qA ákõÞ ô lññÞ ëBu ok >þðBùW QyAlùG óBìqBu< úéíW qA
úìl¾ RBuBvcA úG lüBG Bì pãük ÙpÆ qA | | lñÞZAôkqA êGBÛì wñWqA ÿkpÖ BGoBHWA
úÞ þüApãvñWpâk kpÖ ûly koõg ô ûlük kpÖ àü úÞ lðoAk oôBG ïkpì qA ÿoBývG .1990
Bø ZAôkqA Ñõð òüA lñHüBK úPvðAlð ô úPuAõgBð BG úÏìBW þPñu ïõuo ÜHÆ lðAõO þì ApãvñXíø ok >BßüpìA óBuBñzðAôo òíXðA< úýìçÎA
ûkrðBKqA wK úÞ þíðBg .îýñÞpßÖrýð kõy þì ÿôo ô lñÞ ZAôkqA ØèBhì wñW qA þ¿hy wñW ôk ,ÿApãvñXíø :lüõãýì koõì òüA
kpì àü }pøõy úÞ ly úWõPì þâlðq ëBu kõg þvñW RçüBíO ô þðAôo RBuBvcA þðAôo ëçPgA ïAlß`ýø þPývñWApÖ ô þDApâ
òýñ^ òüA Ao kõg RBuBvcA QuA ApãvñXíø úÞ îýñÞ ëAõEu kõgqA lüBG Bì .koAnâ }õKpu
ïpøõy úßñüA úG ókpG þK< :kpÞ þì óBýG .lñPvýð
þâorG þcôo úGp àü îüApG QuA ApãvñXíø òüA òýG ÿA úÇGAo úðõã`ýø Ðýuô RBÛýÛdO
þâlðq ëBu ûkrðBK úÞ ïkpÞ xBvcA .kõG þðAôo þÃüpì Bü Iýu@ ô þvñW ÿBùzüApâ
ïA þðAõWô þâlðqô ûkõG Õôok àü ïA þDõyBðq wñXíø ÿBùzüApâ ô BøoBPÖo .lðA ûkpßð AlýK
þì pßÖ úÞ Ao þOBËdè ïBíO .ûly ûkõGo òì qA ëBìoõð ÑAõðAqAôkpø þüApâ wñWpâkô þüApâ
òì óõ^ lñÞ þì þüBñPÎA þG òì úG ïpøõy ïkpÞ
kBü úG îPvýð }õøBG ô BHüq Bü ô ïoAk kõHíÞ | |>.lñyBGþìBøóBvðAokþvñWRçüBíO
úzýíø ôA Ap^ ïõy þì úWõPì æBc .ïoô@ þì òüA êýèk úG ÔèBG kApÖA ok þüApãvñXíø
| |>.kõHðòìqApý¿ÛOôkõGþÂAoBðôòýãíÒ ô oAq@ þðBGpÚ þÞkõÞ ok Bùð@ úÞ Qvýð
lÏG úd×¾ ok úìAkA
| | lðA ûkõG þvñW RBÂpÏO
17 ÐìAõW qA pãük ÿoBývG ô þðApüA úÏìBW ok
kApÖA úÞ ûly ûkAk ZAôo ÈéÒ oôBG òüA þPñu
úßñüA êýèk úG þvñW }BGpâk Bü ô ApãvñXíø
þvñW ÿBøoAq@ôqôBXO koõì þÞkõÞ óAoôkok
ok.lðAûkoô~A ôoBø{üApâòüAúGlðAúPÖpâoApÚ
ok >Bßüpì@ óBßyrLðAôo òíXðA< úÞ þOoõ¾
ûkpÞ lýÞBO kõg þíéÎ ÿBø úPyõðô RByoArâ
óBzð koõì òüA ok Ðýuô RBÛýÛdO úÞ QuA

óApùO úéXì

þcôo ,þívW ,þðAôo oAõâBð oBývG YüBPð êHÚ úd×¾qA úìAkA
Bùð@ QüpTÞA úðB×uBPì ô koAk þuBvcA ô þPývñWApÖô þDApãvñXíø
.lñGBüqBG Ao kõg Qìçu lñðAõO þíð râpø
ok ô BW úíø A« pýgA êýèk ú^ úG | |lñPvø RôB×Pì|«çìBÞ
kApÖA ûoBGok lüBG RBÎõHÇì ïBíO óApüA ok úÞ QuA ØuBO þvG ÿBW
óq Bü kpì àü þâlðq ûõdð
| | ?îüõñzG ApãvñXíø pãük óAkpì úG úÞ ÿkpì ,ApãvñXíø
þâlðqqA úíø úÞ Qvýð ÿqBýð úG úÞ þðq ô koAk {üApâ ApãvñXíø
pHgBG óApãük þ¾õ¿g ô þvñW ,koAk {üApâ ApãvñXíø pãük óBðq
kpÖ àü BìA .kõy þì Jõvdì ïpW
.lñyBG úÞ þðq Bü kpì þñÏü ,ókõG þPývñWApÖ
ÐìAõW úPynâ ëBu ûBXñK þÆ lèõO ïBãñø ú`ð@ BG }A þvñW Qüõø
ô Býðk puApu ok þvñW óByBGpâk ok ô QuA RôB×Pì ûly òýÏì ôA ÿApG
ókoô@ Quk úG ÿApG Bßüpì@ Áõ¿hG ,løk þì QývñW pýýÓO þèBvâorG
òüA .lðA ûkpÞ }çOoBývG ÝõÛc ÿôBvO pâA êýèk òýíø úG .Qvýð þðõðBÚ pýÒ
,ÄýÏHO ,I¿ÏO koõì ûoAõíø úÞ kApÖA þéýèk pø úG ApãvñXíø kpÖ àü
ëBu lñ^ BO lðpýâ þìoApÚoAq@ô Qðõzg QdO ,ûly þðAlðq ,kõy pýãPuk
oõÇG kõg ÝõÛcqA lñPvðAõO þíð úPynâ ïAlÎA þPc ô kpýâ þì oApÚ úXñßy
ô ókpÞ QHd¾ .lññÞ ÑBÖk þðlì ô þðõðBÚ pýýÓO úG ëõHÚ úßñüA pãì ,kõy þì
þâlðq ëõ¾Aô ûõdð ûoBGok ókAk eýÂõO úÞ îýyBG úWõPì lüBG .lølG QývñW
qA ÿoBývG úÞ kõy þì UÎBG úÏìBW òüA þvñW Qüõø BG ApãvñXíø kApÖA
úÏìBW òüA kApÖA úG úÞ þÇéÒ ÿBøoôBG lñPvø QcAo ,óq ú^ ô kpì ú^ ,kõg
úPyAkpG óBýì qA QuA ûly ûkAk QHvð BùñO ô lñøk pýýÓO Ao ó@ lñøAõg þíð ô
ô Bø Õôok òürãüBW ÜüBÛc ô lðõy wñXíø kApÖA úG Bùð@ þvñW {üApâ
úG ólðBuo þøBâ@ .lðõy Bø îøB×OFõu pýýÓO êíÎ Bùð@ ÿApG .QuA kõg
qA úÏìBW òüA þâlðq ÜüBÛc ûoBGok ïkpì ÀÛð þÎõð þñÏì úG ókAk QývñW
ÿBø úýìçÎA ô BøoBñýíu ,RBÎõHÇì ÜüpÆ ô QuA óBzðlG óly JõýÏì ôõÃÎ
,ïpy QèBc úÞ kõy þì UÎBG þìõíÎ
18

TEHRAN MAGAZINE kpHð òüA îýðAk þì úÞ oõÇðBíø ô lðõzð ÐÚAô Tel:(818)881-1771
19 àü oôk óAlñ^ úð úPynâok .koAk úìAkA qõñø
ÿrüoôpG@ ô QèBXg koõì úPÖpâ ÝçÆ Zôq úG QHvð óõñÞBO úÞ þìApPcA þG ô ÿoBßðBùñK
þøBâ@ô {ðAk òPÖo æBG BìA ,lðkõG kõg ûkAõðBg ô ûly pPíÞ ûly ûkAk óBzð úÏìBW òüA kApÖA
ïõívì úÇGAo àü ok úÞ lðBuBñy úÏìBW ïkpì úG kApÖA QüpTÞA .kõy úPyAkpG óBýì qA BPüBùð
óBíðBg ô pO áBðkok oBývG ólðBì oô@ Yðo ô lññÞ þì ûoByA ÑõÂõì òüA úG þvñW }BGpâk
pýýÓO ok ókõG ïBãzýK .QuA ÝçÆ qA pOqAlðApG óAoôk ÿBø {èB^ òüpO Qhu qA þßü úÞ
úÏìBW þéÞ lyo úG ûlýuõK ô úñùÞ ÿBøoôBG QHTì ÿBøõãèA òPyAlð Bùð@ þðAõWõðô þÞkõÞ
ô îèBu þÇýdì úG êülHO Ao ó@ô lñÞ þì àíÞ ókpÞ óBýG BG úßñüAqA xpOô ûkõG ïApPcA êGBÚô
ô óBßükrðphvíOôpýÛdO koõì óBzOBuBvcA
| |.lñÞþìkApÖAïBíOÿApGòìA úzýíø óBÞkõÞ òüA ,lðpýãG oApÚ óBPuôk
QýèBÏÖ koõì ok lñPvø êüBì úÞ þðBvÞ ô xpOok ûoAõíøô lðkpÞ þì þüBùñO xBvcA
qA QüBíc þüBßüpì@ -þðApüA ÿBø ûôpâ ÿBø JApÇÂA ô þâkpvÖA úXýPð ok ô {üõzO
| ÈuõO úÞ þvñW òyBGpâk òülèAô þzÞkõg úG êüBíO ô kBýPÎA BG ô ûkpÞ þâlðq
ûoAkA| Cross Cultural Expressions þðBãíø QHd¾ .lññÞ þì ïpð úXñK ô Quk
óByBGpâk qA QüBíc ÿBø ûôpâ Bü ô kõy þì þÖpÏì ô þvñW óByBGpâk úÏìBW kApÖA ûoBGok
|rÞpì ôk ÈuõO úÞ þüBßüpì@ -þðApüA þvñW þì Bì úG úÏìBW òüA ÜÖõì ô ïApPcA êGBÚ kApÖA
þì ûoAkA| Rah International |ô|CCE pâA ô lñPvø ïApPcA êGBÚ kApÖA ïBíO úÞ kqõì@
ò×éO BG lñðAõO þì lññÞ QÖBüok RBÎçÆA kõy Ao kõg RBuBvcA xpOô ïpy êýèk úG þÞkõÞ
| òüoôBzì rÞpì< òüA òPyAk ok úÞ kõy þì úWõPì lñÞ þì óBùñK
ô ÿpünK úìl¾ QèBc ô Qvýð BùñO RBuBvcA
Cross Cultural Expressions
ÿApG ô lðpýãG xBíO 818-860-1223| | |.lGBüþì{øBÞôAþñìABð
QyAlùG ûoAkA RBìlg ûoBGok pPzýG RBÎçÆA løBy þuôpÎ wéXì àü ok Bì úÞ þPÚô
ò×éO BG lñðAõO þì þPðBÞ wéXð@ xõè óAôo ok râpø îýPvø kpì ô óq àü ZAôkqA îuApì
Bùð@ þDõyBðq þ¾õ¿g ÈGAôo þãðõã^ koõì
| |.lüpýãGxBíO800-854-7771 Zôq òüA úÞ îýñÞ þíð xBvcA ô îýñÞ þíð pßÖ
Ñõð lñøAõg þì îuApì òüA þìõíÎ ÿApWA BG
| | :léW ÿôo fpy .lññÞ êýídO óBðBíùì úG Ao kõg þvñW ÈGAôo
óæBÏÖ ô ÜÖõì kApÖA qA ÿkAlÏO þÖpÏì koõì ok úÞ þìBãñø þgpG êýèk ú^ úG wK
óByBGpâk þüBßüpì@ -þðApüA úÏìBW þvñW óByBGpâk úÏìBW qA Zôq àü ZAôkqA
ô þvñW {üApâ úPßð ÈÛÖ ,kõy þì QHd¾
| | :þvñW fpÇì óBzüApG Bùð@ þDõyBðq þ¾õ¿g ÈGAôo
ûkoõg îvÚ oAlGBvc -óBýìpg òüôpy Ñõð lñøAõg þì Zôq òüA úÞ lðoAkoôBGô QuA
|>Bøo< þÎB×PðA pýÒ óBìqBu pülì ô wuõì Ao ó@ ô lñzßG óApãük jo úG Ao kõg þâlðq
àü þüBHüq òüA .lñøk ZAôo ô ûkpÞ êýídO
|Raha International þPuôk óBíýK ô þðAôo ô þcôo þãPvGAô ,ÜzÎ
qA þßü ,áçìA oõìA À¿hPì -ïkBg Bðõì BO òüApGBñG .koAk QýíøA úÞ QuA Zôq àü òýG
úÞ lñPvø oôBG òüApG qõñø úÏìBW kApÖA úÞ þðBìq
| |>òìwñWîø<úéXìwuõì ûkAõðBg àü ok þvñW }BGpâk kpÖ àü kõWô
lülðBÞ ,QvüoBñu ,ûlñvüõð -óBýíÊBð ÿlGA úÏìBW ok Bùð@ ÿrüoôpG@ ô þâlñìpy UÎBG
Quk úÞ óqôk Büô kpìôk ólük BG Büô ,QuA
| |ûlññÞúýùOóAõñÎúGoBßuAûrüBW ,îzg ,þP×ãy xBvcA lðoAk îø Quk ok
pýÒ óBìqBu pülì -ÿqôpì Büo@ }BGpâk óAlðqpÖ ô ,lñÞ þì kBXüA oBWrðA ô p×ñO
ok oôBzì ô |JQ InternationalþÎB×PðA úPgAlðA oôk ô ólzð úPÖpünK xpO qA þvñW
Ao kõg RBuBvcA úÏìBW ô ûkAõðBg ÈuõO óly
þðBìqBu ÿBøoBÞ pPzýGô ,lðoAnâ þíð óBýìok wß`ýø BG
qA þßü ,oArÖA ïpð xlñùì -RBXð úùèA úÏìBW òüA kApÖA BG úÇGAo ok Bø QHd¾
þDBHüq óBìpùÚ ,|Elash| þcApÆ ûôpâ òývuõì ókpÞ QHd¾ ,QuA oô@phvíO ô rýì@pýÛdO
|Elash| þPuolñO rÞpì òývuõì qA þßü ,ïAlðA îùì ô ïqæ kApÖA òüA þâlðq ÿBø {èB^ koõì ok
QyAlùG ÐÖAlì ,àyrK-þcçì AlðBì@pPÞk| ok ÝõÛc ÿôBvO ÿApG óBðq úÞ þðBìq .QuA
óBìqBu RBýèBì pülì ,óBÞkõÞ ûoBGokoBHgA ïBíO ,lðlýãñW þì ólíPì ÐìAõW
Bø }çO òýíø .kõG Bùð@ÿBø {ñOô Rçßzì
|JQ International| úG lñðAõPG Bì óApPgk qôpìA BO ly UÎBG
,úülø þuBßÎ pülì ô wuõì -ôæ úülø ÿBø úñýìq ok ô lñøk úìAkA úýèBÎ Rçý¿dO
úG ô lññüpÖBýG oBhPÖA ÿoBÞ ô þíéÎ ØéPhì
| |þðlìÝõÛcÐÖAlì ÄýÏHO ô I¿ÏO koõì kõg QývñW pÆBg
þßü ,oArÖA ïpð lyoA xlñùì -pÖ oAlüBK îñHy
qA þßü ,>òì wñW îø< úéXì òývuõì qA
þPuolñOrÞpìô þcApÆ ûôpâpülìô òývuõì

|Elash|
|pülìôwuõì-óBýðôoBø Ùqôs

|Sauna bar
| |òülíÞ,úzýKpñø -êüoõðõýPì

óApùO úéXì

óApüA óBì òÆô úèBu óAoArø þðBPuBGoBS@BG þD|Bñy@

,lñðBìôBâ ÿkõWõì êßy úG ÙpÊ ÿ úüBK .>óBýðõvPýíuA< ÿ|ûqõì :ÿoAlùãð êdì
:pÇÚ ,22/4 :BñùK ,24/6 :ÑB×OoA ,rðpƒG :wƒñW ëBu 2800 QìlÚ BG J@ÿ ûoAõÖ ÙpÊ
qA {ýK 2000 BO 2300 :QìlÚ ,pPì|þPðBu 12/8
,óApüA JpÒ ëBíy :þDBýÖApÓW ÿ|úƒÛǃñì ,k|çýì

.>óBýðõvPýíuA< ÿ|ûqõì :ÿoAlùãð êdì

þzñìBhø ÿ ûqõÞ úÞ ú^oBK òüA QÖBü .lðoAk kõWô pãük ÿBø|ûqõì ,ûpÛð :wñW ,ÁBg êßy BG þHýÞpO ÙpÊ xõvýðõük {Ûð BG þðBuBu JApy äñO
BO 350 :QìlÚ ,|çÆ ô ûpÛð :wñW ,ûqõÞ ÿoõOApLìA ÉõÛu qA wK ûlu àü BùñO ó@ óBìq ,k|çýì qA {ýK îzy BO îPzø ÿ ûlu :QìlƒÚ {ƒÛð BƒƒG þƒƒðBƒƒuBƒƒu JApƒƒy 䃃ñƒO
:ûqAlðA ,)þzñìBhø ÿ ûoôk( k|çýì qA {ýK 325 þÖBG ú^oBK Qñu úÞ løk|þì óBzð QuA þðBuBu :ØzÞ êdì ,pPì þPðBu 21/9 ok 24/2 :ûqAlðA pýÆBuA ok JApy ÿAlg( >xõvƒýƒðõƒük<
ëôBK< ÿ ûqõì :þðõñÞ êdì ,pPì þPðBu 27 ok 11/3 Qìõßc òPÖo óBýì qA qA wK þƒPƒc ,þƒðBƒuBƒu ÿ ûqõì :ÿoAk úãð êdƒì ,óApƒüA þƒGpƒÒ ëBƒíƒy :QìlÚ ,kôlðAoq ÿ|ûpÛð :wñW ,)þðBðõƒü
ÉBÛð ô óApüA ok ÿA|ûkpPvâ Roõ¾ úG ,óBýðBuBu ÿ|ûoôk( ÿk|çýƒì îPƒ×ƒø Bƒü îzƒy ÿ|ûlƒu
.>þPâ ÿ ûqõì ok óõñÞA xBHè òüA .úPyAk oõÃc pãük .>õùýì< êdì ,óApüA :þDBýÖApÓW ÿ|úÛÇñì ,)þðBuBu
þulñø }õÛð BG úèBu 3000oAk|úPuk óAõýè úÞ QuA ûlðpÒ pýy ôk êßy úG ÙpÊ òüA
.koAk oApÚ >sBPýìoA< kôpÖ ÿpãük ÿ úðBy ÿôo pG àü pø ÿõéW ÿBøBK .>óBýðõvPýíuA< ÿ|ûqõì : ÿoAlùãð
,þulñø }õÛð BG ûly òýDrO oAk|úPuk óAõýè òýìqpG úÞ ÿôBâ ÿôopG óBy þHÛÎ ÿBøBKô ûlì@
10/7 :pÇÚ ,pPì|þPðBu 9/7 :ÑB×OoA ,ëB×u :wñW ëBu 2400 QìlÚ BG þD|çÆ ÿBHüq ÿ úuBÞ úG úð( þðoBÛPì Roõ¾ úGpýyôk .koAkoApÚ ûkBPÖA ok þøõÞrG {Ûð BG þðBuBu ÿ|ûpÛð JBÛzG
,k|çýì qA {ýK 600 BO 1000 :QìlÚ ,pPì|þPðBu ,úPÖpâoApÚ ÿpãük êgAk þßü úÞ úuBÞôk òývK {hG ok .lðA|ûly îvXO )ÿA úñýü@ Roõ¾ õì Qgok ÿBø|úgBy óBýì
:ÿoAlùãð êƒdì ,óApƒüA| :þƒDBƒýÖApƒÓW ÿ|úƒÛǃñì ÿ ûlu :QìlÚ ,pPì þPðBu 16/1 :pÇÚ ,|çÆ :wñW ,QuA ûkBPvüA ôBâ pu ÿôo pG úÞ ÿpýy óBƒøk
ÿ|úƒÛƒÇƒñƒì ,k|çƒýƒì qA {ƒýƒK ïoBƒƒùƒ^ Bƒƒü ïõƒƒu ûoAõÖ ÿ úðBøk Roõ¾ úG úÞ ûly úPgBu þgAoõu ÿBø|úgBy óBýìok þøõÞ rG {Ûð BG þGBÛzG
.>óBýðõvPýíuA< ÿ|ûqõì óõƒývßéÞ :ÿoAlƒùãð êƒdì,óApƒüA:þƒDBƒýÖApƒÓW þèô QuA úPvG |«çìBÞ ïôkpýy óBøk .lñÞ|þì êíÎ qA wK 700 BO 600 :QìlÚ ,ûpÛð :wñW ,õì Qgok
rðpG wñWqA úèBuoArø úu þøõÞrG pK ÿApG þgAoõu ó@pu òývK {hG ok ÅõÎ ok :þDBýÖApÓW ÿ|úÛÇñì ,)þðBuBu ÿ|ûoôk( k|çƒýƒì
,26 :ÑB×OoA ,äñuô rðpG :wñW ,þøõÞ rG .>îßü pPýK þüBüpHýu< òüA ÿ úðBøk .QuA ûly úPgBu J@qA ÙpÊ ókpÞ
BO 1000 :QìlÚ ,pPì|þPðBu 8/7 :pÇÚ ,15/8 :BñùK |úèBu 4000 ÿrðpG ÿ|úüBK òüA kõy|þì ûkq xlc úÞ QuA ÿA úðõâ úG jAoõu .>óBýðõvPýíuA< ÿ|ûqõì :ÿoAlùãð êdì ,óApüA
ëBíy| :þDBýÖApÓW ÿ|úÛÇñì ,k|çýì qA {ýK 800 úèBu 2800 ÿ|çÆ ïBW
ÿ|ûqõƒƒì :ÿoAlƒƒƒùƒƒãƒƒð ꃃƒdƒƒì ,óApƒƒƒüA JpƒƒƒÒ .ûkõG òPvG êGBÚ úðBøk
ô þDæBG ÿA úðAõPuA {hGôkqApýypø ólG 6/5 :pÇÚ ,10/2 :ÑB×OoA ,|çÆ :wñW ,ïBW
Bø ó@ ëB¿OA {hG úÞ QuA ûly êýßzO þñýDBK ,k|çýì qA {ýK 700 BO 800 :QìlÚ ,pPì|þPðBƒu
Roõ¾ úG pýy pø þDõéW ÿBøBK .QuA Àhzì ,org ÿBüok þGpÒ JõñW :þDBýÖApÓW ÿ|úƒÛǃñì
qA J@ BO lñøk|þì ûqBWA ô lññÞ|þì êíÎ lñðBì úèõè
.lGBü óBüpW lñðBì ûoAõÖ jAoõu úG ûlññÞpK jAoõu 20
êýßzO þèBgõO ÿA úðAõPuA qA rýð ó@ úÞ ôBâ ólG
lñÞ|þì êíÎ ÙpÊ ÿApG úüBK Roõ¾ úG ,QuA ûly
kõWô ôBâ ólG ô Bøpýy ólG òýG ÿA þégAk ÉBHOoA ô

.koAlð
1300 QìlÚ BG þðBuBu àHu þízüpGA xBHè

ëBu
ëBu ok úÞ þDBø }ôBÞ ok >sBPýìoA< ÿ ûqõì
óBPvÚArÚ ëBƒíy ok þƒðBƒPuBƒG QƒüBƒu ok 1969
ûkAk óBzð ,þízüpGA ÿ ú^oBK BG Ao þuBHè ,QyAk
ÿ ûlu úG ÜéÏPì ÿoõâ ok ,|æBG êßy ok ûly
Ao Õpíýu ú^oBK òüA {Ûð .QÖBü ÿk|çýì îPzø
þðBuBu ÿ ûoôk ÙôpÏì }õÛðqA úÞ løk|þì óBzð
ok {Ûð òüA BG þ×éPhì ÿBø|ú^oBK RBÏÇÚô QuA

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ÿ ûoôk( ÿk|çýì îP×ø ÿ ûlu :QìlÚ ,pPì|þPðBu IuA {Ûð BG þðBuBu ÿ|ûpÛð JBÛzG
êdì ,óApüA| :þDBýÖApÓW ÿ|úÛÇñì ,)þðBuBu

.>óBýðõvPýíuA< ÿ|ûqõì :ÿoAlùãð

|úèBu 2800 þD|çÆ ÿ|ûoq|{ýK
úÞ ûoq òýzýK {hG( ûoq|{ýK àü qA þzhG
RAkõWõì {Ûð BG )kpýâ|þì oApÚ úñýu ÿôo .>óBýðõvPýíuA<

QËÖBdì ÿApG þDôkBW RolÚ ÿAoAk úÞ ÿA|ûoõÇuA ôBâêßy úG þðBßyA ÿ|ûoôk J@ÙpÊ
9/3 :ûqAlðA ,|çÆ :wñW ,lðly|þì oõ¿OõXãñW
qA {ýK 500 BO 800 :QìlÚ ,pPì|þPðBu 18/5 ok ,|çÆ ô ûpÛð :wñW ,IuA {Ûð BG JBÛzG :ûqAlðA,ëB×u:wñW,ôBâêßyúGJ@ÙpÊ
þðBuBuoAk|úüBK ÿ|úuBÞ ÿk|çýì 700 :QìlÚ ,pPì|þPðBu 21/8 :pÇÚ {ýK 160 :QìlÚ ,pPì|þPðBu 12/3ok 29/2ok 23
,óApüA JpÒ ëBíy :þD|BýÖApÓW ÿ|úÛÇñì ,k|çýì
.>óBýðõvPýíuA<ÿ|ûqõì:ÿoAlùãðêdì ,10/2 :ÑB×OoA ,ûpÛð :wñW ,oAk|úüBK ÿ|úuBÞ ,óApüA| :þDBýÖApÓW ÿ|úÛÇñì ,)þðBuBu ÿ|ûoôk(
ÿk|çýì 600 BO 500 :QìlÚ ,pPì|þPðBu 18 :pÇÚ .>óBýðõvPýíuA< ÿ|ûqõì :ÿoAlùãð êdì
ok óBâlðpK {Ûð BG þðBuBu ÿ|ûpÛð JBÛzG ,óApüA :þDBýÖApÓW ÿ|úÛÇñì ,)þðBuBu ÿ ûoôk(
õì Qgok óBýì .>óBýðõvPýíuA<ÿ|ûqõì:ÿoAlùãð|êdì þèBýgoõðBW êßy úG þðBßyA ÿ|ûoôk ÙpÊ
,ëB×u :wñW ,þèBýg oõðBW êßy úG þÖpÊ
,óBãuô óBâlðpK ,õì Qgok {Ûð BG JBÛzG

,)þðBßyA ÿ|ûoôk( k|çýì qA wK 226 BO k|çýì qA
êdì ,óApüA JpÒ ëBíy| :þDBýÖApÓW ÿ|úÛÇñì
.>óBýðõvPýíuA< ÿ|ûqõì :ÿoAlùãð
,pPì|þPðBu 12/4 :pÇÚ ,kôlðAoq ÿ|ûpÛð :wñW
ÿ|ûoôk( ÿk|çýì îP×ø ô îzy ÿ|ûlu :QìlÚ
êdì ,óApüA :þDBýÖApÓW ÿ|úÛÇñì ,)þðBuBu rG êßy úG þðBuBu áõßO þðBuBu ÿ|ûoôk êßy|þÃýG ÿ|úuBÞ

.>óBýðõvPýíuA<ÿ|ûqõì:ÿoAlùãð :ûqAlðA,ûpÛðô|çÆ:wñW,rGêßyúGáõßO
ïoBù^ ÿ|ûlu :QìlÚ ,pPì|þPðBu 25/4 ok 15/5 :QìlÚ ,pPì|þPðBu 12/1 ok 28/4 ok 15/2 :ûqAlðA
ZBÎ wñWqA óq ÿ|úèBuoArø|úu wülñO :þDBýÖApÓW ÿ|úÛÇñì ,)þðBuBu ÿ ûoôk( ÿk|çýì ÿ|ûoôk( k|çýì qA wK 225 BO k|çýì qA {ýK 250
22/5 :ÑB×OoA ,ZBÎ :wñW ,óq wülñO ÿ|ûqõì :ÿoAlùãð êdì ,óBPvðBÓÖA Bü óApüA| êdì ,óApüA ëBíy|:þDBýÖApÓW ÿ|úÛÇñì ,)þðBßyA
.>óBýðõvPýíuA< .>óBýðõvPýíuA< ÿ|ûqõì :ÿoAlùãð

þðBuBu ÿ|ûoôk ,ÜýÛÎ wñWqA IuA wükpu õì Qgok {Ûð BG þðBuBu êßy þÃýG ÙpÊ
6ok12:ûqAlðA,ÜýÛÎ:wñW,IuAwükpu ,ûpÛð ô |çÆ :wñW ,êßy þÃýG ÙpÊ
ÿk|çýì 650 BO 225 :QìlÚ ,pPì|þPðBu 6 ok 4/5 :ÑB×OoA ,pPì|þPðBu 12/8 ok 19/2 :ûqAlðA
,óApüA : þDBýÖApÓW ÿ|úÛÇñì ,)þðBuBu ÿ|ûoôk(

.>óBýðõvPýíuA<ÿ|ûqõì:ÿoAlùãð êdì

ÿ|ûoArø :QìlÚ ,pPì|þPðBu 8/5 :BñùK ,pPì|þPðBu ÿ|ûpÛð :wñW ,êßy þÃýG ÿ úuBÞ
JõñW :þDBýÖApÓW ÿ|úÛÇñì ,k|çýìqA {ýK Qvhð 27 ëõÆ ,12/8 :BñùK ,7/3 :ÑB×OoA ,kôlðAoq
ÿ|ûqõì :ÿoAk úãð êdì ,org ÿBüok þGpÒ ÿ|ûoôk( ÿk|çýì 650 BO 225 :QìlÚ ,pPì|þPðBu
êdì ,óApüA| :þDBýÖApÓW ÿ|úÛÇñì ,)þðBuBu
.>óBýðõvPýíuA<
.>óBýðõvPýíuA< ÿ|ûqõì :ÿoAlùãð
21

óApùO úéXì

Bø {ýzÞ QuA úP×â ,ûkpÞ pzPñì {PüBu ok þðõürüõéO ÌÎAô ,wýPðçKôk þvW #
oArGA úíø qA êýXðA ïBýK }pPvâ ÿApƒG lƒüBƒG QuA úPuAõg {ðAoAkAõø qA BðBürýDõè òÞBu
þ¾B¿PgA QW àü lðAõPG BO lƒññÞ àƒíÞ
.lññÞ ûkB×PuA
pGApG ok ïBýK òüA ok úÞ wýPðçKôk þvW
}pƒãük ÿBƒíýKAõƒø úƒu ûlƒy JBƒÚ pƒüõƒ¿O
BøBíýKAõø òüA qA úÞ lñÞ þì lýÞBO ,ûkBPvƒüA
ûkB×PuA þvýÎ RpÃc ïBýK ókpG {ýK ÿApG

.QuA ûkpÞ
òüpg@ ôA wýƒPƒðçƒKôk ÿBƒÚ@ úƒPƒ×ƒâ úƒG
óBßìA þèô ûlüpg {ýK ëBu 12 Ao {üBíýKAõø
úGokBÚ úÞ Ap^ koAlð kõWô pãük ó@qA ûkB×PuA

.Qvýð Rlì þðæõÆ ÿBøqAôpK
óBìpÖ þvýÎ RpÃc" :Q×â òýñ`íø ôA

þ¿hy QW òýìoBù^ lüpg ÿApG þüBßüpì@{ýzÞþèBXñW QuAõgok

ÿApG Ao êýXðA ô lüôpG óBùW puApu úG úÞ ûkAk þ¿hy ÿBíýKAõø úu àèBƒì ôA ÿBƒvýéÞ úßHyóApGoBÞkBÛPðABGúÞwýPðçKôkÿBÚ@ ÿoAlüpg oæk óõýéýì 54 QíýÚ úG Ao lülW
Ao oBÞ òüA æBc .lýñÞ ÌÎô RAkõWõƒì úƒíø .Qvøîøpãük pâA lüõâ þì ,QuA ûly úWAõì þÎBíPWA ÿBø .lñÞ
qA ëõÚ êÛð BG pPýüõO óApƒGoBƒÞ qA þƒÃÏG oõÃc ïkpì òýG ok qôpìA îø þvýÎ RpÃc
olÚ ó@ ïpíÎ òì ?kAk ïBXðA óAõO þì oõǃ^ óApƒHìBƒýK kõƒWô ô ÿoBƒßÏíÆ ûoBƒGok êƒýXƒðA .ly þíð ÕæA oAõu pãük ,QyAk {ƒýƒzƒÞ àƒü úƒƒÞ wƒƒýƒPƒðçƒKôk ÿBƒƒÚ@
úGoBÇÚ Bü þPzÞ Büôokõg BG úÞ Qvýð þðæõÆ ôA qA lðôAlg" lüõâ þì ,QƒuA QƒvýéXðAôA
BG Ao oBÞ òüA îðAõO þì þèô îñÞ p×u óBùW puApu .lðA ûkAk oAlzø òýÒôok ô koAk òu ëBu 68 úÞ wýPðçKôk ÿBÚ@ wßüA 7 óõßèBÖ QW àü úÞ QuA úPuAõƒg
úÞ þüõülüô þìBýK ok wýPðçKôk ÿBÚ@ BìA .QuA kõg ïBð úG þüBvýéÞ wuõì
".îøk ïBXðA BíýKAõø ".lñÞ ÿoAlüpg

ïôl¿ì Bø|ûkô úPzÞàü ;óApùOok óBÖõÆ

.kAk pHg óBPuoBíýG úG óBÖõÆ pSA }rüopG ûôçÎ ,Q×âôA .kAkpHgoAõük }rüo )úì 30( kAkpg 9 úHñyoBù^ qôo óBƒÖõƒÆ | Ao óApùO óBPuA úÛGBu|îƒÞ þƒðBƒÖõƒÆ #
qA þðBzð|{O@ ÿõãñƒhƒu ,þƒßƒéì ëçƒW þÆBÛð ok ô úPvßy Qgok ÿkAlÏO oAõük òüA ,AõzýK ,òýìAoô ,xlÚ ,oBüpùy ,koçì ,óApùO þuBñyAõø ïçÎA ܃HÆ .QƒuA ûlƒükoõƒðok
Bø|óBíPgBu RBÎB×OoAqA òýãñu ïBvWA ÉõÛu .lðA|ûkpÞ }rüo Bø|óBíPgBu ÿBø|QvGoAk îø JpÒ Qíu úG þñýíg ïBìA ûBâkôpÖqA óBÖõÆ
þâoBK ô Bø|óBíPgBu ÿBøBíð äñu òPhüo ôpÖ ô lülðõýLG ïApãéO ok þuoBÖ úèô ú`üôk ëBðBÞ úG .QÖpâ ApÖ Ao à^pÚ ô QylÞBK óõñÞBO óBÖõÆ òüA .QuA ûkpÞQÞpc óApùO
þìõíÎ îËð óBÖõÆ .kõG úP×â òhu ÝpG ÉõÇg óApùO wðAsoôA ÿõãñhu ,ÿlèBg þHPXì óApdG Qüpülì kBPu wýDo ,þÚkB¾ lícA ÿBWpG ïôl¿ì p×ð 50 qA {ýG ô úPzÞ àü
{øBÞ IWõì lüly oBHÒ ô kq îø úG óApùO ok Ao pGp×ð 4 ëBÛPðAô óApùOokp×ð 52 Qýìôl¿ì qA àü óly úPzÞqA óAoBãðpHgõâô|Q×âok óApùO
pSA pG 16 úÛÇñì þüBWo lýùy óBGBýg ok p׃ð .QuA úPyAnâ
.ly þßýÖApO Rçßzì ô lük
Ao óApùO ok kBG QÎpu þuBñyAõø óBìqBu
.QuA ûkpÞ }oArâ QÎBu pG pƒPƒìõƒéýƒÞ 58
pG pPìõéýÞ 70 òýìAoô Qyk ok kBƒG QƒÎpƒu

.ly ïçÎA QÎBu
RBvýuBC O úG úÞ kAk }oArâ pùì ÿoArâpHg
ûly koAô RoBvg AõzýK ô òýìAoô ok ÿpùy

.QuA
ô ÿpýãzýK óBìqBu óBÖõÆ ÑõÚô qA {ýK
BG þðBÖõÆ QÞpc qA óApùOpùy óApdG Qüpülì
óApùO Qíu úG QÎBu pG pPìõéýÞ 80 QÎpu
oApÚ qA kõG ûly úPuAõg ïkpì qA .kõG ûkAk pHg
úHè ô Bø|ïBG QzK lñðBì ,Ð×Opì ÉBÛð ok òPÖpâ
oõÃc pGBÏì ok pâA ô ûkpÞ ÿoAkkõg Bø|ûpXñK
ô þíülÚ ÿBø|óBíPgBu oBñÞ ØÚõO qA lƒðoAk
úÞ þìBvWA ô Bø|QvGoAk ,ëBvñùƒÞ óBƒPƒgok

.lññÞ rýøpK koAk kõWô Bø|ó@ ÉõÛu ëBíPcA

22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

QéÎ úG æBíPcA þELíK wðBylG òÞBu
ûly úPzÞ}pu ÿôo äñu ÉõÛu

lðkpÞ pzPñì óBuBñy|óBPuBG úÞ ÿpüôB¿O pùy ÿBø|úðApüôok úÞþðBuBñy|óBPuBG #
òßíì }pu úÞ løk|þì óBzð Ao ÿkpì QéßuA ÿBüBÛG ,lññÞ|þì oBƒÞ óBƒPuBƒG ïôo þƒELíK
òƒƒüA .lƒƒyBƒƒG þƒƒâorƒƒG 䃃ñƒu pƒƒüq QƒƒƒuA {âpì qA wK ëBu oArø 2 Ao ÿkpì QéßuA
úG äñu úßO òüA lüBy lðA|úP×â óBuBñy|óBPuBG .lðA|úPÖBü

òüA pu ÿôo þðBz×zO@ ûõÞ òüA óAoõÖ pÆBg pùy þuBñy|óBPuBG úÆõdìok úÞ kApÖA òüA
.QuAûkpÞÉõÛukpì Ao ÿkpì QéßuA lññÞ|þì oBÞ þELíK úPƒgõƒu
úPyAkëBu30úGàükrðkpìòüAûlyúP×â ûõÞóBz×zO@óAoõÖqAoApÖòýcokúÞlðA|úPÖBü
úv×ÚólykpgUÎBGûkBPÖAôAÿôoúÞþãñuô åorG äñu úßO àü ólì@ kôpÖ QéÎ úG ôôqô
.QuA ûly îø }A|úñýu .QuA ûly úPzÞ }pu ÿôo
BKúýcBðokkpÖòüAlðA|úP×âóBuBñy|óBPuBG AlýK kpÖ òüA pu qA ÿpSA óBuBñy|óBPƒuBƒG
QéÎ úG pùy qA ôA oApÖ úÞ úPyAk îø Qðõ×Î .lðA|ûkpßð
.QgBuúWAõìêßzìBGAoóBzÖ|{O@óAoõÖ Jõ^oB^ ,äñu úßO òüA lðA|úP×â þgpG
.QuA ûkõG ok àü

23

oBßy êülÏO þééíèA|òýƒG ƒ» ûlƒøBƒÏƒì òƒKAs óApùO úéXì
úG Ao BøoBßy òüA lüõâ|þì BìA ûkpÞ BÃìA Ao äñùð
lðkpÞoBßy Ao úéìBc äñùð 122 þñKAs óAkBý¾
.løk|þì ïBXðA þíéÎ ÜýÛdO êüæk
ÿApG Bø|äñùð oBPzÞ lñüõâ|þƒì óAlƒÛƒPƒñƒì äñùð 300 qA {ýG þƒñKAs óAkBƒý¾ #
òüA Qyõâ òƒKAs ô QƒuA ÿoBƒXƒO ûkBƒ×ƒPƒuA êìBy )þßñýì äñùð( à^õÞ ÿA|úèBG|åorƒG
ÙoB¿ì ÿApG Bùð@ qA ô lyôpÖ|þì Ao Bø|äñùƒð óBãGõñW xõðBýÚA ok Ao úéìBc äñùð 122

.kõy|þì ûkB×PuA þüAnÒ .lðA|úPzÞ
2014 ëBu ok ÿpPvâkAk þééíèA|òýG óAõük ok úðæBu lý¾ ïBüA ok óBãñùð òüA oBßy
ok äñùðoBßy ÿApG òKAs úìBðpG kõG ûkpÞ ïçÎA
ô þíéÎ ÙAlƒøA ÿApƒG óBƒãƒGõƒñƒW xõƒðBƒýƒÚA .QuA ûkAk ÿôo þGõñW líXñì xõðBýÚA
ØÚõPì lüBG êýèk òýíø úG ô ûkõHð þzøôtƒK þééíèA|òýG óõývýíÞ ÈuõO úÞ þƒyoArƒâ
äñùð 114 lüõâ|þƒì ûlƒy úƒýùO äƒñùð oBƒßy
.kõy
.lðkõG ûlzð ÔèBG qõñø ûlyoBßy

þðBcôo úG óApâBíñýu úìBðok þÚõSôqôpùGoBÞQýÎõñíì ÐÖo QuAõgok

òu ok kAkpg YñK qôo þÏýÇì|àéì p¾Bð þðApüA lñìpñø ô pâBíñýu l¾ qA {ýG #
.Qynâok óApùO ok þãèBu 88 oõùíW wýDo ,þðBcôo òvc úG ÿA|úìBð ok
ÿBø|úßHy ok ÿA|ûkpPvâ {ƒñÞAô ôA åpƒì qôpùG ÿBø|Qükôldì ÐÖo óBøAõƒg óApƒüA
Ñõñíì úG Bø|ó@qA ÿoBývG ok úÞ QyAk þÎBíPWA þðAlñìpñø ô óApüA ÿBíñýu ûoBPu ,þÚõSô
ûly ûoByAôA úGBzì óAlñìpñøôôA QýèBÏÖ ókõG .lñPvøôpGôo Qükôldì BG úÞlðA|ûly
.kõG óAõñÎ úG Ao þðBcôo ÿBÚ@ óApâBíñýu òƒüA
îuApì ÿBøoBÏy ô Bø|þðApñhu ok úéEvì òüA ô ÿlƒðôpƒùy ÝõƒÛc ÌÖBƒc" oõƒùíW wƒýDo
.ly fpÇì îø þÏýÇì|àéì ÿBÚ@ ÐýýzO ô lðA|ûkpÞ JBÇg "þuBuA óõðBÚ ÿApWA ëõEvì
qAô úzýKpñø ,þüõPupKrüôpK îuApì ó@ok þÃÏG oBÞ QýÎõñíì ÿApG lðA|úƒPƒuAõƒg ôA qA
qA Rly úG ,þðBcôo ÿBÚ@úG úìBð óBâlññÞBÃìA ."kpýâ Roõ¾ ÿpýGlO úzýíø ÿApG" óAlñìpñø
püôB¿O oõvðBu ô Ùnc êýèk úG Bíýu ô Al¾ fpÇì Ao úPuAõg òüA kõg úƒìBƒð ok Bƒùƒð@
þíøoôk úìBðpG ok ûtüô úG þÏýÇì|àéì p¾Bƒð oBÞ QùW úG BÖp¾ úÞ þðAlñìpñø" úÞ lðA|ûkpÞ
ïBð ëBu 40" :Q×â ô kpÞ kBÛPðA ÿpülì óApùì ûõßyBG kpìpýK pG úƒ`ƒð@ Bƒü@ úƒÞ kõƒG þƒÞBƒc ,p¿ýÚlñðBìþüBø|îéýÖûoBPu,þÚõSôÿBÚ@ ô kôoô ô Zôpg QýÎõñíì BG þãñøpÖ ô ÿpñø
xçPgAô ÿkqk pãì ,îükoôBýð Ao lñìpñø òüA "?kõGúðækBÎQynâúPvßy|ëk {ýKÿBíñýupãükpSABø|ûkôóæk|úOõu,ôlñÞ kBXüA óôlG ,lñPvø ôpƒGôo oBƒÞ QƒýƒÎõƒñƒíƒì
"?kõGûkpÞ óBâoBPu qA úÞ îø þƒÏƒýƒÇƒì àƒéì ÿBƒÚ@ QýèBÏÖqAúPynâúøkoBù^ok,óApüAJçÛðAqA úPyAklì@ôQÖo,kõgòÆôúGlñðAõPGQícArì
,þÏýÇì àéì ÿBÚ@ pßýK ÐýýzO îuApì ok ÿBø|úøk ok kõG óApüA JçÛðA qA {ýK ÿBíñýu
qôpùG BG þñ×éO îýÛPvì xBíO óBâlññÞoArâpƒG ÿApG lüly Qükôldì ô QýÎõñíì BG úPynâ
ó@ok úÞ lðkpÞoApÚpGôA þíülÚoBßíø þÚõSô .kõG ôpGôo óApüA ok ÿpñø QýèBÏÖ
QcAoBð Q×â óApÂBc úG JBÇg þÚõSô ÿBÚ@ qA óBðAkpâoBÞ óõðBÞ ÿrÞpì ÿAoõy ÿBÃÎA
óApüAok {üAl¾ úÞ ëBu êù^qA lÏG úÞ QuA úG" úÞ lðA|úƒPƒuAõƒg kBƒyoA ô äƒñƒøpƒÖ pƒüqô
ókAkQukqAûôlðAôîÒBGlüBG,kõy|þìûlýñy úG JçÛðA qA êHÚ úÞ þðApâBíñýuoBÞ QýÎõñíì
.lñÞQHd¾ïkpìBG"okApGàü" ûkAk úíOBg ,lðA|úPgAkpK|þì úzýK ô pñƒø òƒüA
".kõy

.QuAûkõGïôpdìóApüAêgAkok ".lðõylñì|ûpùGQýèBÏÖôoBÞþÏýHÆÜcqAô
ok îø óApüA óBðAkpâoBƒÞ óõƒðBƒÞ óBƒìq|îƒø çýè,þüõPupKpüôpKïBðúÞóApâBíñýuòüA
püqô ,þdèB¾lýu xBƒHÎ úƒG pƒãük ÿA|úƒìBƒð }õðBýÞôþðçýìúñýíùO,þøBñKp×ÏW,þíOBc
p¾Bð åpì úG ûoByA BG ,þìçuA kByoA ô äñøpÖ oõÆ úG kõƒy|þƒì ûlƒük Bƒùð@ óBƒýì ok ÿoBƒýÎ
ô Bì åorG ûôlðA" úÞ QuA úPyõð ,þÏýÇì|àéì pýÒ ÿBø|Qükôlƒdì ЃÖo" óBƒøAõƒg Àƒhzì
{upK òüA qA rý^ pø qA {ýG ïkpì qA ÿoBývG .lðA|ûly þÚõSô qôpùG ÿApG "þðõðBÚ

24

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
25
ÿBíýKAõø òüpPâorG
àükrðqA óBùW òýzð|J@

ÿBø|oAqBG úG óBùW òýzð|J@ÿBíýKAõø òüpPâorG kôoô qA òý^ þüBíýKAõø ÐüBñ¾ ûôpâ#
.kAkpHg ÿkçýì 2022 ëBu BO þééíèA|òýG

ÿA< ÿBíýKAõø ;kpÞ ïçÎA úPynâ qôo )àüô@( òý^ þüBíýKAõø ÐüBñ¾ ûôpâ þPèôk QÞpy
ëBu BO koAk oBýPgA ok Ao óBùW )þÞBg-þG@( òýzð|J@ ÿBíýKAõø òüpPâorG óAõñÎ úÞ ,>600-þW

.ly løAõg þðBùW ÿBøoAqBG koAô 2022
Bì }çO QüBùð :Q×âpHg òüA ïçÎA BG BíýKAõø òüA lyoA fApÆ ,>ÿBÞ äñýè äðAõø< xlñùì

úG QuA RBìBÛì lýüBO koõì úÞ Ao BíýKAõø òüA qA ûkB×PuA úìBñýøAõâ 2021 ëBu BO úÞ QuA òüA
.îýøk êüõdO óBüpPzì

þzüBìq@ qAôpK QuA oApÚ ,óBüpPzì úG êüõdO qA {ýK >600-þW ÿA< ÿBíýKAõø :kôrÖA ÿô
ÿrÞpì óBPuA ok òíãñýW pùy úG )õDBÞBì àükrð( >ÿBøôs< pùy þOBÛýÛdO ûBãüBK qA ÿpãük
ÿApG {üBìq@ òüA .kõy|þì ûkBì@ J@ ÿôo qA þzüBìq@ qAôpK ÿApG ,ó@ qA wK .løk ïBXðA òý^ þGõýø

.QuA ûly ÿrüo úìBðpG ÿkçýì ÿoBW ëBu pgAôA
ëBu Qzø qA wK 2016 ëBu úýDôs ok Ao >600-þW ÿA< ÿBíýKAõø lýèõO ,àüô@ QÞpy
ok þøBâkôpÖ qA Ao kõg qAôpK òýèôA úPynâ pHìBuk BíýKAõø òüA .lðBuo óBüBK úG ó@ ûoBGok ÜýÛdO

.kAk ïBXðA òý^ þGõñW ÿBüok êcAõu
óqôô NBKõGoõOoõOõì 4 BGô koAk 737 äñýDõG àü úGBzì ÿkBÏGA >600-þW ÿA< ÿBíýKAõø
.QuAoAkoõgpG )êüBì 2800( ÿpPìõéýÞ 4500 QÖBvì BOp×u QýéGBÚqA ,ïpâõéýÞ 500ôoArø 53
.koAk þüBüok kAlìA ÿBø|QüoõìBìok Aop×ð 50 êíc QýÖpÊ óBùW òýzð|J@ ÿBíýKAõø òüpPâorG
ÿBø|QüoõìBìok lðAõO|þì ,Bø|êãñW ÿqõu {O@BG úéGBÛì QýéGBÚ úG úWõO BG òýñ`íø BíýKAõø òüA

.lyBLG úÛÇñì ÿôo pG J@ òO 12 ,úýðBS QvýG pø ok ,Bø|êãñW ok Üüpc ÿB×ÆA
ô QuAoAkoõgpG þßzgrýðô J@eÇu ÿôopG ólì@kôpÖô òPuBgpG þüBðAõOqA BíýKAõø òüA

.koAk QHvð ÿpPíÞ ÿpünKoõðBì ô QÎpu «BHèBÒ
.lðA|ûkAk Ao BíýKAõø òüA qA lðôpÖ 17 }oB×u þñý^ QÞpy lñ^ òüA qA {ýK

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

lñPvø þPývñW ÄýÏHOô RBzÚBñì ,pÛÖ ÅpÏìok óBùW óBÞkõÞqA þíýð

óõýéýì 575 ô lñPvø RBzÚBñì ÅpÏì ok ákõÞ .QuA úPyAnâ koõì oõzÞ 175 òýG qA ,xBuA òüA pG pÛPvì þééíèA òýG úüpýg óBìqBu àü #
qA óBðq úÞ lðoAk oõÃc þÏìAõW ok pPgk ok ákõÞ koBýéýì àü ,xBuA òüA pG ûly pPùG oõzÞ 95 ok óBÞkõÞ ÐÂô ,þuopG oAlzø kõg }oArâòüpO ûqBOok BýðBPüpGok
óõýéýì 240 ,lññÞ þì þâlðq pýÛÖ ÿBøoõzÞ QìBgô úG ôo oõzÞ 40 ok Bùð@ ÑBÂôA þèô ok óBùW óBÞkõÞ qA þíýð úÞ QuA ûkAk
.lðpG þì Yðo þPývñW ÄýÏHO úýéÎ þPývñW ÄýÏHO Bü úzÚBñì ,pÛÖ ÅpÏì
{yoArâ ok óBÞkõÞ qA QüBíc úüpýg kBýñG
úG lðçñÖô lDõu ,sôpð ,þðôõéuA ,oõKBãñu qA .lñPvø óApPgk
þâlðq ÐÂô QùW qA pOpG oõzÞ YñK óAõñÎ the Children |óBÞkõÞqAQüBíckBýñG
àü úÞ QuA úP×â kõg }oArâ ok|Save
.QuA ûkpG ïBð óBÞkõÞ ok óBùW puApu ok ákõÞ óõýéýì 200 ô koBýéýì
qA BÛüpÖ@ rÞpì ô JpÒ oõzÞ ûk ok óBÞkõÞ 153 ô lñPvø {èB^ úu òüA qA þßü ÅpÏì
ÐÂô òüpOlG ok kB^ ô þèBì ,pXýð úéíW .lðpG þì Yðo koõì úu pø qA Bùð@ qA p×ð óõýéýì
úÞ úPyõð kõg }oArâ ok úüpýg kBýñG òüA
.lñPvø úPynâ ëBu àü ok óBùW óBÞkõÞ þéÞ ÈüApy
òüA ok òý^ ô úýuôo ,Bßüpì@ ÿlñG úHOo qA pOlñÞ óBñ`íø kõHùG QÎpu BìA ûly pPùG

.QuA 40 ô 37 ,36 IýOpO úG }oArâ .QuA oBËPðA koõì óArýì
Fõu ,óBÞkõÞ pýì ô åpì lñðBì þéìAõÎ þééíèA òýG qôo úðBPu@ ok }oArâ òüA
qA óBÞkõÞ ÿoBHWA ZAôkqA ô þyqõì@pÛÖ ,úünÓO pzPñì ,kAkpg îøkqBü ,òDôs ëôA ok óBÞkõÞ
qBýPìA ÿBÇÎA ok ûly úPÖpâ pËð ok êìAõÎ úéíW
.QuA ûly
.QuA ûkõG }oArâ òüA ok BøoõzÞ úG

óBíè@ok þðApüA ÿõXøBñK àü
lýzÞ{O@úG Ao kõg

úÞ óBíè@ ok þðApüA ÿõXøBñK àü úÞ løk þì }oArâ xpKlPýyõu@ ÿoArâpHg #
.QuA ûly ÿlüly RBcApWoB^k ÿqõukõgpSAok kõG ûly ko }A þâlñøBñK QuAõgok
ok ÐÚAô òãñýKõâ ok ÿoAkA oõìA pPÖk àü koAô qôo Èuô úèBu 35 kpì àü úÞ Q×â wýéK
þâlñøBñK QuAõgok ko ûlñøk óBzð úÞ þÞoAlì ô ly oõzÞ òüA þGpÒ JõñW ok îèôA pùy þßükrð
}çOôAúGàíÞÿApGlðkAkóBñýíÆAôAúGpPÖkòüAóBñÞoBÞqAp×ðôk .kAkóAlñìoBÞóBzðAokõG}A
ÿôo Qgõu ÿpÇG àü ókpÞ þèBg BGô ly þðBH¿Î ûlzð }BÖ {ìBð úÞ kpì òüA BìA kpÞ lñøAõg

.kq {O@ Ao kõg {ðlG
.kpÞ }õìBg Ao Bø úéÏy ô AlýK þüBø úèõc pPÖk pãük lñìoBÞ àü îèôA wýéK úP×â úG
".lðlýñy Ao ôA kBüpÖ ÿBøAl¾ úíø" :Q×â ÿA þK ÿk ÿoArâpHg úG þPèôk lñìoBÞ rPèõPuA pPðõâ
QdO lüly þãPgõu pÆBg úG ô ûly êÛPñì óBPuoBíýG úG pPKõÞ þéø BG kpì òüA úÞ Q×â wýéK

.QuA úPÖpâ oApÚ óBìok

qõìpì þüBüok kõWõì àü úyæ
ly AlýKrèô êcBuok

pu þvÞqõñø ô ûly ûløBzì rèô JõñW ok þéýuAo êcBu ok qõìpì kõWõì àü úyæ|#
.Qvý^ kõWõì òüA úÞûkoôBýðok

pG þgpG ô koAk þâorG ûoAôo@ô qAok pu .QuA pPì îýð ô àü ,ûly ûkoô@ êcBu úG úÞ þPéßuA
.QuA äñùð Bü þøBìqApâ ,òý×èk æBíPcA ô óBðBuqBG|J@ úPuAo qA úÞ lðoôBG òüA

ó@ úG ëôA oBG ÿApG þPÚô" :lüõâ|þì ÿrðAõu ûBãzðAk ok þPvüq ïõéÎ À¿hPì ,òìoõÖ ók pPÞk
".Qvýð fBvíO BÏÇÚ kõWõì òüA BìA QuA fBvíO þñÞ|þì pßÖ ,þñÞ|þì ûBãð

.QÖBü Ao úyæ òüA ,êcBu ok {üBø|äu BG ókq ïlÚ òýc ok úÞ kõG ÿkpÖ úèBu 41 ,BPðBW QG
úyæ QuA úP×â ôA.QuA þøBì qApâ àü æBíPcA ûly AlýK úyæ QuA úP×â þédì ïBÛì àü
þPvüq ïõéÎ À¿hPì úÞ òìoõÖpPÞk BìA.kõy|þì ûkoô@êcBu úG J@óBüpW BG IéÒA þøBìqApâ

.QuA òý×èk Bü äñùð úyæ æBíPcA òüA úÞ løk|þì óBzð óAõýc òüA ûoAôo@ QuA úP×â

28

www.TEHRANMAGAZINE.com

Azita Fakheri, M.D.

American Board of Internal Medicine

ûBlâýküôAqpÖõoéÚk8BíAñløüAooõäéÖu

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| BíýKAõøoAõu {HcB¾ ûApíø úßñüAqA êHÚ þÛüBÚkokoôkApGæ kAtðqA BíñøAo äu àü #
Býðk úG äu úèõO Qzø Bßüpì@ÿAlüoõéÖok BLíO þééíèA|òýG ûBâkôpÖoBËPðA òèBu Èuô ,kõy
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ .koô@
BOôA êíc ÐÂô óBìq úÞ QyAlðoBËPðA BìA QuAoAkoBG óAõýc òüA úÞ QvðAk|þì äu IcB¾
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ ô AõñyBð ,BñýGBð kApÖA úéíW qA QýèõéÏì ÿAoAk kApÖA úG àíÞ ÿApG BíñøAo ÿBø|äu.lyBG kôq lc òüA

ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG .lðA|ûly QýGpO ,lñPvø þðAôo ô þcôo ÿBø|ÿoBíýG oB^k úÞ ÿkApÖA ÿApG òýñ`íø
.lðkAk Quk qA Ao kõg qAôpK ûlì@ Býðk úG ûqBO úèõO Qzø ô äu òüA óBHcB¾
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA #
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW

Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA #

Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse

orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok#
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA #

BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok #
QuõK ókpÞ RôApÆ

QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO #
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok #
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO #

õì }rüo óBìok #
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO #

(818)343-0101

19100 Ventura Blvd Ste #A Tarzana CA 91356
I Hop Shaping Center

29

óApùO úéXì

õßüoõOoõKok BüoBì óBÖõO ÿBø|úPzÞ
'QuA þíuooBì@pGApG kBP×ø'

oArøoBù^ óBWõßüoõOoõK|ok BüoBì óBÖõO úÞløk|þì óBzð koAôoBø ûBãzðAk RBÛýÛdO #
.lðkõG ûkpÞïçÎApPzýK Bø|ïBÛì úÞú`ð@pGApG kBP×ø þíÚo .QuA úPÖpâAop×ð l¿zyô

YüBPð .kõG kApÖA åpì IHu lÏG Bø|ûBì BO lýuoõßüoõOoõK úG 2017pHìBPLuok úÞ BüoBì óBÖõO
.QuA ûkõG þßyrK ÿBø|þâlýuookpýgBOpSApG Bø|åpìqA ïõu àü úÞ løk|þì óBzð ÜýÛdO òüA

úG þüBßüpì@ÿApâ|QuAo òülíÞëBüpu
ly ØÚõPì úðBPupKkAtð RAoBùÊA êýèk

wýDo ,MìApO lèBðôk úÞ kõG Jõg óBñ^ qA þßü ,þu|þG|ÿA þüBßüpì@úßHy #
óAqo úG þñ×éO xBíO àüok ,Bßüpì@ÿoõùíW úG Ao kõg ÿlíÞÿBø|ëBüpu òüpOoAlÖpÆpK

.Q×âàüpHOoBG òüA ûoBPu úðBPupKkAtð RAoBùÊA pÆBg

1997 BO ëBu ûk Rlì úG pPzýK óAqo ëBüpu .kpÞØÚõPì ëBüpu .QuA ûkõG óBÖõO pSA pG Bø|ûkBW þGApg ô ÝpG þÏÇÚ îø ó@ êýèk
þâqBO úG .ly|þì {hK þu|þG|ÿA úßHy qA , )|Roseanne Barr|( " oBG óAqo" úÞ lyBG ÿrý^ ó@qApPzýG óBâly|úPzÞ þüBùð îÚo QuA þÏýHÆ úÞ úP×âõßüoõOoõKoAlðBìpÖ
ókpÞ ÐíW BG þðõürüõéO úßHy òüA óBâlññÞ|úýùO þPýüõO ok " óAqo" ëBüpu úzýKpñø
Ao ëBüpu úìAkA þÎõð úG ,ÜGBu ÿBø|úzýKpñø QuõLøBýu óAoBýPuk qA þßü úðBPupKkAtð .kõy|þì }oArâ ëôA
qA ëBüpu òüA lülW ûoôk qA ëôA ê¿Ö .lñPgBu óõíýì BG Ao Bßüpì@ ÜGBu ÿoõùíW wýDo .kõG ûkpÞ ïçÎA p×ð 64 Ao Bø|úPzÞ kAlÏO þíuo }oArâ
ê¿Ö lýèõO þu|þG|ÿA BìA ly {hK óõürüõéO qA ûlì@oBG úG ÿBø|þGApg ókõG ûkpPvâ êýèk úG Bø|úPzÞ kAlÏO ÜýÚk ïçÎA lñüõâ|þì óB¿¿hPì
.kõG ûkpÞúvüBÛì
.QuA ûkpÞ õÓè Ao ïôk ,wüAo óAqõu 2013 ëBu ok îø pPzýK ôA .QuA þéßzì oBÞ ,óBÖõO
oBG îðBg QýüõO úÞ úPyõð þu|þG|ÿA úßHy óõíýì BG Ao BìBGôA áAoBG þéì QýñìA oôBzì ûldPì RæBüA ôpíéÚ úÞ QuA IýDAoBÞ ÿBüok ëBíy ok püArW qA ÿA|úÎõíXì ,õßüoõOoõK
ÿBø|}qoA ØèBhì ô oô@|ÑõùO ,ûlññÞ rEízì" qA îø wüAo îðBg .kõG ûkpÞ úvüBÛì ô úPyAlð ÿAo Üc ûpãñÞ ok BìA lñü@|þì JBvc úG Bßüpì@ lðôpùy ,õßüoõOoõK þèBøA .QuBßüpì@
ØÚõPì Ao {èBüpu îýPÖpâ îýí¿O Bìô QuBì ô óõýéýì úu õßüo õOoõK ok .lü@|þíð JBvc úG Bßüpì@ ÿoõùíW QuBüo RBGBhPðA ok óBzüBø|ÿAo
.QuBßüpì@ óBPuõLøBýu
" .îýñÞ wýDo ,MìApO lèBðôk óAoAkAõøqA ,oBG óAqo .lññÞ|þì þâlðq p×ð oArø l¾oBù^
ÿpèAô" kõG úPyõð {PýüõO ok oBG óAqo îø {èBüpu ok BÚB×OA ô QuBßüpì@ ÿoõùíW ZoõW ûBãzðAk qA ûpürW òüA úÞ úP×â ,ëAolÖ Qèôk BG ÉBHOoA ëõEvì ïBÛì ,okBupì xõèoBÞ
ûoBýu îéýÖ ô òýíévíèA óAõgA ú`G ," RpW Bßüpì@ÿoõùíW wýDo óAoAlÖpÆqA þßü {Ûð ïçÎA îø Bùð@ÜýÛdO úXýPð ÿkôq úGô lññÞ ÜýÛdO Bø|úPzÞ kAlÏO ûoBGok BO úPuAõg îø òPãñyAô
ëBüpu ëôA ê¿Ö qA ëBHÛPuA .lñÞ|þì ÿqBG Ao ûlñü@ þÏýHÆ ÿBüçG ÿApG BO kpÞ løAõg àíÞ Bì úG ÜýÛdO ôk pø" :Q×â okBupì ÿBÚ@.ly løAõg
.QuBø|óõíýì
" .îüpýãG Ao Bø|óBW òPÖo òýG qA ÿõéW ô îýyBG ûkBì@ pPùG
oõÆ úG Ao oAô|úðBg oArø úu qA {ýG xoBì BO úüõðAs ÿBø|ûBì òýG koAôoBø ûBãzðAk óBÛÛdì
kApÖA óBW òPÖo |òýG qA ô Bø|QgBupüq óly JApg ,óly BW|þG ûoBGok ô ûkpÞ JBhPðA þÖkB¿O
.lðA|ûkpÞ úvüBÛì êHÚ ëBu àü qA {ýG pýìô åpì jpð BG Ao ûlì@ Quk úG úXýPð lÏG .lðA|ûlýupK

.QuA ûkõG BüoBì óBÖõO ÑõÚô qA {ýK úÞ 2016 ëBu ok þíuo YüBPð þñÏü
jpð ókõG æBG þé¾A IHu ,óBÖõOqA ûlì@oBG úG ÿBø|þGApg úÞ løk|þì óBzð Bùð@ÜýÛdO úXýPð

.QuA ûkõG óBÖõO qA wK ÿBø|ûBì ok åpì
ÿBøpùy ô QhPüBK ok Bø|úédì qA ÿoBývG .kq úìl¾ õßüo õOoõK ok Ao ÝpG RBvýuBO úG óBÖõO
ZBPdì óBìok ÿApG úÞ óAoBíýG qA ÿoBývG lñüõâ|þì koAôoBø óBÛÛdì .lðkõG ÝpG|þGõßüoõOoõK pãük
îø þÃÏGô lðly þðBìok RçßzìoB^k ÝpG kõHð êýèk úG lðkõG þßyrK úPÖo|{ýK ÿBø|ûBãPuk
ûpürWpuApuok îø {ýK ûBìôk .koAk úìAkA óõñÞ BO óBìq ó@qA ÝpG þPÚõì ÿBø|þÏÇÚ.lðkAk óBW
.QuA ûkpÞ koAô RoBvg oæk koBýéýì 90 kôlc óBÖõO òüA þíuo ÿBø|þuopG úG BñG.QÖo ÝpG þé¾A

30

www.TEHRANMAGAZINE.com

JõÞçÆ óAoõPuo

kõWô 27 IønèA óAõñÎ BG þðAoõPuo ,þGk ÿApýíW JpÏèA ZpG îP×ø ô QvýG úÛHÆ ok|#
qA çìBÞBü Bø|úéýuô úíø óAoõPuo òüAok ,QuA ûlýzÞëõÆ ûBì 18 kôlc ó@QgBu úÞkoAk

.QuA ûly ûkB×PuAoBýÎ 24 ÿçÆqA Bùð@QgBuok Bü lðA|ûly úPgBu çÆ

qA ó@}pünK BG Qvýð ïõéÏì úÞ kõy ïBXðA þßýðôpPßèAôoqo lüBG óAoõPuo òüA úG kôoô ÿApG
òüA ÿApG Bùð@ .koAk BøqAo kõg ÑõÂõì òüA úÞ úð Bü ly løAõg QÛÖAõì óAoõPuo Qüpülì ÿõu

.QuA ûlzð ÿoAkpG|ûkpK ó@ qA fõÂõG úÞ lðoAk Ao kõg ÁBg êüæk {ñürâ

! QuBXñüA ,òãýì ú|ÞõâBýPðBuõâBýPðBu

òüpO Õõéy qA þßü >AolñG õEuBK< þâqBO úG ,þéýy oõzÞ ok ÐÚAô õâBýPðBu pùy #
.QuA ûkpÞêülHO äðoBãðo ÿpùy úG Ao {üBø|óBGBýg

,þüBýéýy lñìpñø ,qlðBðpÖ àüqAk ÈuõO 2017 pHìBuk 21 ok þÏGpì RõÖ 35500 ûoBãð|ØÞ òüA
óBGBýg .QuA ûly ApWA úédì úuô áõéGoBù^ok BHüpÛO ,ûlñÞApKoõÆ úG úÞ ly fBPPÖAô þcApÆ
ëBc okõâBýPðBu ÿôpPì úÞ þìBãñø ô úPyAk oApÚ þé¾A óAlýì ôõâBýPðBu pùy Qèôk jBÞ oBñÞ AolñG
pG þGõg pýSCBO ûkBýK pGBÎ QÚõì ûBãykpâ òüA .ly Ñõñíì óBGBýg òüA ok ly ô lì@ ,kõG QgBu

.lññÞ Ì×c Ao ó@ lñðAõPG lðoAôlýìA óõñÞA Bùð@ô úPyAk pùy oAkpùy ô þèBøA
løAõg Àhzì ÿpGApOô ûAo RoAqô Ao ó@Qyõðpuô Qvýð Àhzì ûsôpK òüA ûlñü@lñ^pø
qBG Bü Quôkpñø ûkBýK óApGBÎ ÿApG BÃÖ òüA òPyAk úãð pG þñHì þíýí¿O ,2018 ëBu óBüBK ok .kpÞ

.ly løAõg úPÖpâ þìõíÎ êÛð ô êíc ô Bøôokõg ÿôo úG õEuBK klXì ókpÞ

31

óApùO úéXì

}pPgk ÿApGoõvÞõG ÿp`Þæ úülø

àü }lèõO kpãèBu òýíølXø ÿApG BðBýè }pPgk úG lñíOôpS oõvÞõG ,õýOBì lüõéÖ|#
.kAk úülø þÆApýÚ 30ÿBø äñu BGpPzãðA

18 äðo koq xBíèA àü ,pPzãðA òüA þé¾A òýãð :Q×â òýPvüpK ÿpøAõW IcB¾ôqBuçÆ QýèBÏÖ úìAkA ÿApG þñývc JBùy
òüA oôk ÿBø|äñu qA ïAlÞpø.QuA úPÖpâoApÚ BHüq oBývG þñýOçK JBÞo àü ok úÞ QuA þÆApýÚ lñÞþì RpWBùì Bßüpì@úG }A þüBíñýu
úG {ðqô ÑõíXì ok úÞ úPÖo oBÞ|úG ó@ok þPíýÚ äñu Qzø ÑõíXì ok ô QuA ÉApýÚ îýð ô àü úÛéc
úìAkA ô wýuBO ÿqBvíéýÖ þðBLíÞBßüpì@ok koAk l¿Ú >kAqpùy< ëBüpu pãüqBG # |
.luo|þì ÉApýÚ 30 .lñÞrÞpíPì ÑõÂõì òüA ÿôo Bíñýu ú¾pÎok Ao {PýèBÏÖ
úÞ ôA ûqBÓì qA oBHßü þøBì kpÞ kBùñzýK ,kõG oBßyqoô úÞ kõg ÿpPzì úG ,)ÿô@( }ôpÖpøAõW
Ao }kõg }oB×u ,þì ûBì êüAôA ÿApG ôA IýOpO òüA úG ô lñÞ ólük ,QuA áoõüõýð xBíèA úÛÇñì ok qA úÞ ûkõG ÙôpÏì ÿpãüqBG óAõñÎ|úG Bíñýu ÿBýðk ok {PýèBÏÖ ÿBø|ëBu ïBíO ok þñývc JBùy
úzýíø úÞ pãüqBG òüA .koAlð þìBíO Bíñýu ok {üBø|þüõWApWBì ô luApø|þíð õð ÿBø|úÇýc úGpXO
.kpG óBìq îýð ô úP×øôk kôlc ,óly úPgBu ÿApG pPzãðA òüA QuA úP×â ÙôpÏì qBupøAõW .kAk lülW þüõWApWBì àü þKokoBãðA Bøqôo òüA ;ûkpÞ ëBHÛPuA ûlì@õð óAqBvíéýÖô óBðAõW BGoBÞqA
BÏÚAô :Qyõðô QyAnâ áApPyA úG {ìApâBPvñüAok Ao }lülWpPzãðAqA wßÎ àü îø BðBýè
.lñÞ bõÞ Bßüpì@ úG þüBíñýu ÿBø|QýèBÏÖ úìAkA ÿApG løAõg|þì ô QuA
. ...ïõzð ûpýg {ùG îðõO|þíð ô ÜÖõì {Ûð úPHèA ô ûlñyôpÖ ,òýíýu qA okBð þüAlW BG pýgA ÿBø|ëBu ok úÞ þñývc JBùy
ÿp×u ok ;úPÖpâ IÛè ïõG ô qpì òüA pãüqBG óAkpì òüpO|ÜÖõì qA þßü kAqpùy ëBüpu ok kBHÚ JõHdì
!ly ûlðq ,xôo ûkpìoBãðpHg êDBvì ûoBGok þu|ÿk|þuôA óõürüõéO BG þüõâô|Q×â ô }oArâ ok ,QyAk Bßüpì@ úG {ýK ÿlñ^ úÞ
ô þüBíñýu þðBLíÞ àü wýuBO ,Bíñýu Qý×ýÞ QÖA ,Bßüpì@ úG RpWBùì óõ^ ÿA|úýyBƒcpƒK
úPzÞ Øü|þÞok ÿqAlðApýO úSkBc ok kõG ûly ïçÎA qôpük úÞ >õßñ`GBG ÿkBÞo@<|# þðAôApÖ þyAõc lðAõO|þì úÞ rýãðA|UdG ûõÛèBG þüBø|QHd¾ .kpÞ QHd¾ ÿkBøpÖ pÓ¾A BG ÿoBßíø
.lypÂBc óAoBãðpHg ÐíWokqôpìA ,ûly ÿA|ûlýÛÎ ok óApüA ÿBíñýu ÿBø|Qƒükôlƒdì ûoBƒGok þƒñývc JBƒùy.koô@ kõƒWô úƒG ôA ÿApƒG
úƒƒƒHƒñƒyoBƒƒƒùƒƒ^ qôo | lüBG îðAk|þì :lðA|ûkõHð óApüA ok ØÆAõÎ ëBÛPðA ok þÏðBì Bø|Qükôldì úÞ lüõâ|þì rýãðApG|{èB^
IýXÎ þÚB×OA ok úPynâ ëBÛPðA {üBíð ÿApG ...ô pPgk ô olK ,pøõy ô óq ókpÞ wíè úG BìA ,kõy êÛPñì þ×ÆBÎ ÉBHOoA
oBãðpHg àü úÛƒGBƒu|îÞ ô îø Quk àü ókpzÖ {üBíð BG Ao ØÆAõÎ þñývcoôBG úG .ïoAlð ÿkBÛPÎA BHéÚ Bø|îéýÖok ØÆAõÎ
ly|þƒì oõƒ¿ƒO úƒÞ xôo úG ÿok ôA kBÛPÎA úG úÞ koAk úÚçÎ úðBÖoBÎ ÿBíñýu pðAs úG lüõâ|þì þñývc .kAkëBÛPðAkõy|þì
àüok ,ûly úPzÞôoôpO Bø|îéýÖô ûlypPíÞ óBùW ÿBíñýu ÿBø|îéýÖok ÿpßÖ ÿBñÒ lñÞ|þì BÎkAôA .lüBzâ|þìpãük ÿBýðk
ô ly pÂBc ÿpHg Qvzð
.QuA ûlðq kpÞ ïçÎA .lüõâ|þì þðApüA Yñâ qA ó@ pGApG ok ô koAlð úÂpÎ ÿApG ÿrý^
úƒƒƒPƒƒynƒƒƒâ úƒƒƒPƒƒ×ƒƒø Bßüpì@ úG QvüoõO àü óAõñÎ|úG lüõâ|þì úÞ QuA þüBW þñývc JBùy óBñhu òüpPíùì BìA
ô þƒñüApƒÞôA ÿBƒø|úƒƒðBƒƒuo îýðq|þì oBG ú×véÖ JpÒ qA :QuA ûkoô@ BW|òüA úG Ao úèBu 500ôoArø2 äñøpÖ àü úßéG ,ûlìBýð
lƒƒðkpƒƒÞ ï烃ÎA þƒƒƒGpƒƒƒÒ Bßüpì@ok ÿqBvíéýÖ þðBLíÞ àü wýuBO qA ôA .JpÒ îüoô@|þì îýðq|þì oBG Ýpy qA ô Ýpy îüoô@|þì
>õƒƒßƒñƒ`ƒGBƒƒƒG ÿkBƒƒƒÞo@<
Qèôk lÛPñì oBãð|úìBƒðqôo .îñÞ rÞpíPì ÙpÆ òüA ÿôo Ao îPýèBÏÖ úìAkA ïoAk Quôk :lüõâ|þì
؃ƒƒü|þƒƒƒÞ ok úƒƒƒƒýƒƒuôo
32
ûkAk Quk qA Ao kõg óBW óBPuoBíýG úG ëBÛPðA ïBãñø ô úPÖpâ oApÚ úèõéâ Ùlø òüApÞôA QhPüBK
òüA ok òPyAk Quk úG Ao òýéìpÞ þGpÒ ÿBø|úðBuo ô Bø|ïBÛì ,pHg òüA oBzPðA qA wK úé¾BÖçG.QuA
RBÛýÛdO QuAõg òüApÞôA Qèôk qA ô kpÞ ko Ao ïBùOA òüA õßvì ,êGBÛì ok .lðkpÞ îùPì úSkBc
oõ¿O úÞ õßñ`GBG IýXÎ þÚB×OA ok qôpìA BìA .løkïBXðAkpÖòüA>êPÚ<ûoBGokþÏìBW
ÿqBu|úñd¾ àü >oôpO< òüA Q×â ô ly pÂBc Øü|þÞ ok ÿpHg Qvzð àü ok ,ûly úPzÞ ly|þì
ïAk úG ,ûly ïBXðA òüApÞôA þPýñìA ÿBøôpýð ÈuõO úÞ ÿqBu|úñd¾ òüA qA Ùlø Q×â ÿô.QuA ûkõG
óBýG koõì òüAok ÿpPzýG RBýDrW ÿô .kõG ûkpÞ lülùO êPÚ úG AoôApPzýK úÞ ûkõG ÿkpÖ òPgAlðA

.kpÞ þøAõgonÎ }pvíø qA BÖp¾ ô kpßð

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

àütéGokoBHâpì ÿqAlðApýO

úPzÞp×ð 4 ó@þKok úÞlðkAkpHgoõzÞòüAok ÿqAlðApýO ÑõÚôqA àütéG ÿBø|úðBuo #
.lðly

úPzÞwýéKoõìBC ì2ó@þKokúÞlðkAkpHgoõzÞòüAokÿqAlðApýOÑõÚôqAàütéGÿBø|úðBuo |
.lðly

ok Ao óq àü wLuô ûkpÞ wýéK pvÖAôk Qíu úG ÿqAlðApýO úG ïAlÚA AlPGA úSkBc òüA êìBÎ
.QuA úPÖpâ óBâôpâ úGtýè pùy ok úuolì àü êgAk

ÿõu qA ,óq òüA òPÖpâ óBâôpâ úG qA wK úSkBc òüA êìBÎ àütéG ÿBø|úðBuo ïçÎA xBuA pG
.QuA ûly úPzÞ ô úPÖpâ oApÚ Ùlø wýéK

rýð Ao pãük p×ð 2 wýéK pvÖA 2 òPzÞ pG ûôçÎ eévì kpÖ òüA úÞ lðly þÎlì ÐGBñì þgpG
.QuA ûkAk pu pHÞA úéèA ÿBø|kBüpÖ ÿqAlðApýO òýc ô ûkpÞ fôpXì

p×ð àüô îWBùì kpÖ ,wýéKoõìBì 2 úSkBc òüAok úÞ kpÞ ïçÎA àütéG wýéK ëBc òýíøok
.lðly úPzÞ pãük

33

óApùO úéXì

úO :ríüBO áoõüõýð úý¾õO
lüoõhG þðApüA äük

óBdPìA ,þðApüA ÿAnÒ àü óAõñÎ úG äük úO þÖpÏì BG ríüBO áoõüõýð úìBðqôo ÿBíðoBO|#
.kpÞúý¾õO kõg óBâlñðAõg úG Ao ó@

!l,òyíÙüpnÖcóRBâoBÓõýìéHþO qvA ñrWýðþpãüüAõquBGoòúüìAAÿkAAolk¾

QÖBüok Ao >îéýÖ óApãüqBG òíXðA< koôBPukpíÎ àü ûrüBW úÞúèBu 80 òíüpÖ óBâoõì|# ú^ ó@ óAõñÎ BG äük úO þÖpÏì BG ,þüBßüpì@ úìBðqôo òüA ÿAnÒ {hG pýGkpu óõP×ýu ïBu
úPÖpâoApÚ þèrèrPì QýÏÚõì ok ,óq 8 ÿõu qA þñvW ÅpÏO ô oAq@ïBùOA qA wK ,QuA ûkpÞ þðôoBÞBì äük úO úýùO ÿApG ÿlülW oõPuk ,>lñìBð þì þðApüA YðpG püq þüçÆ ô kpO úüæ óBýðApüA<

.QuA .kpÞ kBùñzýK úHñzßü qôo ïBy ÿApG Ao ó@ô kAk úDAoA
qA ÿkôõýèBøoAlìBð úzýKpñø òüA ÿAl¾ ,òíüpÖ óBâõì þvñW ÅpÏOôoAq@RBìBùOA IÚBÏPì óBð óõ^ þ×éPhì kAõì BG ,YðpG pG óôrÖA< úÞ äük úO òüA qA rýãðA úuõuô þvßÎ IéÇì òüA ok
kôõýèBø ÿBøkAlÏPuABG|A | QupùÖok úÞ úèBu 80 òíüpÖ óBâoõì.ly Ùnc þOBÓýéHO ÿBø|þùâ@
lðA|ûkpÞ BÎkA Bø|óq òüApTÞA.QuA ûly þvñW ÅpÏOôoAq@úG îùPì óq 8 ÿõuqA æBc koAk ÿBW .QuA ûly pzPñì ,>QuA úýùO êGBÚ rýð þßürßì Rom
òíüpÖ óBâoõì kõg úG ÜéÏPì îéýÖ þðBLíÞok ÿlýèõO ÿBø|úìBðpGô Bø|úHcB¿ì ,îéýÖ úñd¾pu úÞ kõg ÁBg óAoAlÖpÆ Býðk puApu ok ô ûkõG óApüA ÿpãykpâ ÿBø úGmBW qA ÑõñPì ô nünè ÿBøAnÒ

.lðA|úPÖpâ oApÚ òíüpÖ óBâoõì þvñW oAq@ koõì .lðoAk Ao
lðkõG ûkpÞ îùPì þvñW ÅpÏO ô oAq@ úG Ao ôA úÞ þðBðq qA oBßuA ûrüBW ûlðoAk úzýKpñø òüA
:QyAkoBùÊAþPü¶ AoôBGõãP×âokôkoõìòýíøokôkpÞkoAoRBìBùOAïBíOòßýèkpÞþøAõgonÎ
þvÞ úG AlíÏO úÞ îPvýð þvÞ òì úÞ lðAk|þì QuA ûkpÞ oBÞ òì BG Bü luBñy|þì Apì úÞ þvÞpø
xBvcA úÞ þvÞpøqAôo òüAqA .lñÞ þñìABðô þPcAoBð xBvcA úÞ îñÞoBÞ úPvðAk Bü îðrG Iýu@

.QuA ûkõHð oBÞok þPýð Fõu úÞ lðAlG ô îøAõg|þì onÎ ïA|ûkpÞ þìApPcA|þG ôA úG lñÞ|þì
JõHdìô êülHO ûly úPgBñy ÿBøAl¾qA þßü óAõñÎ úG òíüpÖ óBâoõì ÿAl¾ úÞ QuBø|ëBu
òýLíÞ ok þPc ,kõy|þì ûkB×PuA ó@ qA þOBÓýéHO ÿBø|þùâ@ ô Bø|úìBðpG qA ÿoBývG ok ô ûlƒy
òüA þøAõgonÎ îÒo úG .ly ûkB×PuA òíüpÖ ÿAl¾ qA îø 2016 ëBu ok óõPñýéÞ ÿoçýø þOBGBhPðA

.lðA|ûkpÞ ôA BG ÿoBßíø ÐÇÚ úG Ñôpy lñìpñø òüA BG ÈHOpì þOBÓýéHO ÿBølðpG ,lñìpñø
BG }A|ÿoBßíø úÞ ûkpÞ ïçÎA úÞ QuA ÿkoõì òülñ^qA þßü >àñýè wðpO< þüAkBðBÞ þðBLíÞ
ÙôpÏì RBÛGBvì RBÓýéHO ïBíO ûlñøk ïBXðA úÞ îø >ôk òý¶Pðõì< .lñÞ|þì ÐÇÚ Ao òíüpÖ óBâoõì
.kpÞløAõhðlülíOAoòíüpÖBG}kAkoApÚúÞûkpÞïçÎAQuA)|Super Bowl|(>ëõGpKõu<

IèBÇì ô óApùO þééíèA òýG úéXì óApùOok ÿkoBýéýì 3rñG
pãükBG Aoó@þðlðAõgôûlürâpG
BüõâBìA lðA|ûlzð ûlük úKõÞ560 xArñG xlupì þéì áçK ÿBø|úðõíð óApùOokqõñø|#
lýñÞúvüBÛì RBüpzð oAkoõgpG þðBìõO koBýéýì 3 þPíýÚqAô ûlyoõzÞkoAô Quk àü óBPzãðAqApPíÞÿkAlÏO úG

.lñPvø

34

www.TEHRANMAGAZINE.com

ENERGY THERAPY
CENTER

wüoBK "þOõHßñÎ kpì" úG óôpßì
lñÞ|þì BÇÎA ÿõvðApÖ QýÏGBO

ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok Bø|îéýÖ òüA ok .QuA ûly pzPñì þƒÎBƒíPWA kpì àü úðBƒÎBƒXy ïAlƒÚA BƒG|#
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì àü qA ô úÛHÆ úG úÛHÆ BìBuBâ úÞ lük óAõO|þì úÛHÆ qA ÉõÛu qA þÞkõÞ ,þWoBg
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master Ao ákõÞ BO kôo|þì æBG pãük òßèBG úG òßèBG RBXð wüoBK ok þðBíPgBu ïoBù^
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk qApülÛO òí óôpßì êDõðBìA .QÖBü
.løk RBXð úÞkAk ëõÚ ,kpì òüA úðAoBÞAlÖ êíÎ
þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ ÿõvðApÖ ÿBø|úðBuo þgpG }oArâ úƒG BƒñG BÇÎA ÿõvðApÖ QýÏGBO ôA úG ÿkôq|úG
ÿõñÏì þßýð ÈuõO Ao wüoBK óBñÞBu BìBuBƒâ ô ákõƒÞ ÿApƒWBƒì
ûkoô@ "lWô|úG" Ao Bùð@ ô ûkpÞ "ûkq|Q×ãy" .ly løAõg
(310) 446-8724 qA Bø|úðBuo þgpG ok êƒýèk òƒýíø úƒG ,QƒuA oõùíW|wýDo ,óôpƒßì êƒDõƒðBƒìA
"îølXýø úédì þOõHßñÎ kpì" óAõñÎ úG BìBuBâ àü RBXð ÿApG úÞ ÿkpì BƒG úƒvðApƒÖ
35 ,kõG úPgAlðA pÇg úG Ao kõg óBW ákõÞ
.kõy|þì kBü ôkõƒíì" .kpƒÞ oAlƒük ûrƒýƒèA jBƒƒÞ ok
ô pýãPuk wýéK ÿõu qA úƒ`GpƒvK olƒK koAk Ao þèBìoõzÞ QýÏGBO úÞ "BìBuBâ
úG .kpG|þì pu úG QÚõì QyAkqBG ok óõñÞA|îø æBG óBíPgBu àü ÿBø|óBßèBG ô oAõük qA
ûly|QyAkqBGolK ïBùOA þüBÃÚ óæõEvì úP×â úG úƒÞ Ao ÿA|úƒèBƒu 4 ákõƒÞ BƒO QƒÖo
okBì .QuA "ákõÞ qA QÊB×c ú×ýÊô ÄÛð" óArüô@ ïoBù^ úÛHÆ óBßèBƒG ÿBƒø|ûkpƒð

.QuA ûkõHð úðBg ok úSkBc óBìq ok ákõÞ .løk RBXð ,kõG
ÿApG BìBuBâ þñýÎ óAløBy úP×â úG
ÿA|úËdè ÉõÛu ëBc ok ákõÞ RBXð
.ly êíÎ koAô QÎpu úG ô kpßð äðok
"QÎBXy" úìBðpülÛO ÿBÇÎA òí óôpßì
QýÏGBO ÿkôq|úG úÞ kAk ëõÚ ôA úG ,BìBuBâ úG
úÞ Q×â óôpßì .kpÞ løAõg QÖBüok ÿõvðApÖ
ûkAk ÉõGpì RAoAkA úG Ao oBÞ ÿApƒWA oõƒPƒuk

.QuA
ïAlhPuA úG ûlñü@ok BìBuBâ úÞ QuA oApÚ
õâô|Q×â ok BìBuBâ .lü@ok wüoBK þðBzð|{O@
úñd¾ ólük BG< :Q×â "ïA|ÙA|þG" óõürüõéO BG
Alg< :kôrÖA ôA >.ïkõG ákõÞ RBXð pßÖ úG BùñO
ú`GpvK RBXð úG ÜÖõì ïBXðApu úÞ p߃y Ao

>.ïly
kôõýèBø "þOõHßñÎ kpì" lñðBì
RBXð ÿApG BìBuBâ ïAlÚAqA óApGBÎqA þgpG
þüBø|îéýÖ kõg þPƒuk ÿBƒø|òƒ×ƒéO BƒG ákõƒÞ
ÿBø|úßHy ok Bùƒð@ qA þƒgpƒG úƒÞ lƒðA|úƒPƒÖpƒâ

óApùO úéXì

!lðlypýãPuk óAoõPuo àüok þPèAõOok óqpãüqBG úu

}çO |pÞAô| ô |õýuõè| úßýèBc ok lølýì óBzð , lðkpßð ápO Ao óAoõPuo wýéK ÿBøoAlzø , >Øýéñüpâ< þðõürüõéO ëBüpu pãüqBG ëlü@ ólðBì êýèk úG þWoBg óq pãüqBG úu # |
pvÖA lññÞ Bøo Ao kõg wýéK Quk qA lññßýì |õýuõè| Quk aì wýéK pvÖA BO ly UÎBG òýíø ok ÐÚAô óõPuõø óAoõPuo koAô , okBì qôo ok óAoõƒPuo àƒü QƒèAõƒO ok Rlƒì þƒðæõƒÆ
óAoõPuo óôpýG ÿBø úOõG Qíu úG Ao Bø ó@ wýéK BìA kpýãG óAoõPuo qA ókpÞ ZoBg Ùlø BG Ao pýgBO êýèk úG lÏG úÛýÚk ûk , lðly BPðçƒO@
óq úu , ûly ûlük løAõy ÿBñHì pG .lzßýì lñÞ þì úP×y@Ao QýÏÂôpãüqBG îðBg QìôBÛì qA óBðq ó@ ólìBýð óôpýG qA lÏGô þÏýHÆpƒýƒÒ .lðly QyAkqBG
óAoõPuo þéýÇÏO óBìq qA lÏG úÛýÚk 30 kôlc úG Qzì BG õýuõè ÿpýâok ô òýc òýíø ok , Roõ¿G Ao wýéK àü óõPuõø pülì , QèAõO ólðBì ÿApG ,pãüqBG úu ÿpýãPuk ëBHðk úG
úP×â Bø ó@úG çHÚ úßýèBcok lðly QèAõO koAô þì {ƒHè ólƒüpƒG UƒÎBƒGô ûlýGõÞ wýéK óBøk QèAõO qA óBðq òPgAlðA óôpýG QùW úðBý×hƒì Bƒø ó@ , óAoõƒPƒuo QƒèAõƒOok Rlƒì þƒðæõƒÆ
þèBcok òüA QuA úPvG óAoõPuo úÞ kõG ûly Ao |pÞAô| ô |õýuõè| wýéK pvÖA úßýèBcok .kõy koAô ôA úÞ lølýì óBzð wýéK }oArâ .lðAõgApÖ
úPvG úðBgrLy@ ú^ pâA lñP×â óBðq ó@ úÞ QuA Ao kõg þyõâ óõupKA , QuA ûkpƒÞ ëpPñÞ ápO Ao BXð@ úÞ QuAõg Bø ó@ qA ô ly QèAõO .lðly óAoõPuo îüpdO oBPuAõg
óAoõPuo lñPÖo þüõƒzƒPƒuk úƒG úƒÞ þPÚô BìA kõG õDlüô ; lñÞ þì îƒéýÖ ÈH úƒG Ñôpƒyô òyôo úG úWõO þG ô ûlülñg ôA úG óBƒðq ó@ BìA lññÞ Býu@| ô |õýuõè ÿoBì þñPüpG| ,|pƒÞAô BƒßüoA|
ó@ ,lðkõG koõg AnÒ ëBc ok Bø ÿpPzì ô kõG qBG òßüpìA ok pOpG ûrüBW ÜHuA ûlðpG |óõupKA ëoBy
BG ô lðlðBì þÚBG QèAõO ok úÛýÚk 10 qA {ýG Bø
þG óAoõPuo óApülì opßì ÿBø QuAõgok kõWô
þƒüBƒXƒð@qA ô lƒðkAk úƒìAkA kõƒg oBƒÞ úƒG úWõO
lølýì óBzð óõPuõƒø þƒíuo QƒvuBƒýu úƒÞ
ÿBø QýèBÏÖ qA àü pø ok lüBG wýéK úÞ
úÛýÚk 10 qA {ýG úG úÞ þPyAlùG wüôpu
ûkAk jo þìAlÚA òýñ^ kõy êíÎ koAô , lìBXðBýG

.lðA ûly QyAkqBG óq pãüqBG 3 ô
úÞ lüõâ þì õýuõè êýÞô , rãüpâ lèApW
RõÎk óAoõPuo úG óBzðBPuôkoAlük ÿApG óBðq
ok úÞ Bø ó@ RBÚçì úG òPyAk l¿Ú ô lðkõG ûly
ÿpýâok òýñ^ úÞ lðôpG lðkõG ókoõgAnÒ ëBc

.QuA ûkAk jo

ok ,QuA añüA 28 }lÚ úÞ úèBu 21 óq òüA
QzK Ao þPhu þÞkõÞ óAoôk :lüõâ|þì ûoBG|òüA

òüpOlÚ| ûBOõÞúGúuolìokîüBø|þuçÞ|îøApüq,îPyAnâpu
óBùW óqBìA .lðkAk|þìoApÚphvíO koõì Apì ïlÚpÆBg

{ýG þÞlðA {ðqô úÞóBìBWõÞúXýOBø
óAõñÎ úG ,QuA ûly lèõPì ûqBO kAqõð àüqA

.QÖBü Quk óBùW óq òüpOlÚ|ûBOõÞ

ïA|ûly oõùzì úéEvì òüA pÆBg úG óõñÞA|îø òì
úG îðAõPG ïoAk ôqo@ .îèBdyõg QGBG òüA qA ô
úéíWqA ÿkBüq kApÖA BGô îñÞp×u óBùWpuApu

.îyBG úPyAk RBÚçì Býðk kpÖ òüpOlÚlñéG
lðôAlg :QuA úP×â þüBWok òýñ`íø ôA
QýÏÂô òüA úG òì ô ûkpÞ Üég úðõâ|òüA Apì

.îñÞ|þìoBhPÖA

36

www.TEHRANMAGAZINE.com Bø þßürßì ÿoõu úHñyoBù^

SOHEIL GOEL D.D.S

êDõâêýùu pPÞk

àyrLðAlðk fApW

õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ

êßülìô Bø úíýGpTÞA ëõHÚ

óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok #
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW #
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok #
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk #
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK #
þñý^ {Þôoô äñülðBG #

(818)907-9900

ENCINO PLACE

16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436

ô ÿqBG úÚpO Bƒø þƒðApƒüA Bƒì ÿApƒG #
êüBuô ÑAõƒðA qA þƒyBƒð Iƒýùì ÿBƒøAlƒ¾
ÿoõu úHñyoBù^ oô@kBü äðok þG ÿoBX×ðA
òu" pùy ok úÞlýðAlG QuA IèBW BìA QuA
Bøkpì àürßì JõñW ok "Bâô æ k óAõg
úÚpPdì ûkBì ó@pupG úÞþßPKoBG àü þèBu
réÖ ÿA|úßO úG óAõO ïBíO BG Ao ûly úPvG
úG "xlÛì óAõg" úÞlýìA òüA úG .lñGõÞ|þì

.løk iuBK Bùð@QWBc
ëBu pƒø àƒürƒßì JõƒñW ok ÿpƒùy ok |
ô pýK úð úÞ kõy|þì oArâpG Al¾ ô pu pK þíuApì
ÜÇñì .lðAk|þíð Ao ó@ ûBãPuBg ô úzüo óAõW úð
ok .lñÞ|þì ÐðBÚ Ao óAkpì BùñO þüõâ îuApì òüA
óAõg" ,koAlð þðq ûlññÞ|QÞpy úÞ îuApì òüA
ûlðAõgApÖ BÎk QGBWA úG úÚpO ÿAl¾ BG "xlÛì
Al¾ ú^ pø :lðlÛPÏì óBâlññÞ|QÞpy .kõy|þì

.pPzýG BÎk QGBWA óBßìA ,pO|Iýùì

37

òüpOlñíOôpSok Iýé¾ I¿ð óApùO úéXì
ly ÿoBHWA óBíè@QèBüA oBzPðA ëBHðk úG åôô þGpƒÎ úƒéXì #
óAlðBg qA ÿA|ûkArøBy wßÎ BG ÿA|ûoBíy
RApÞõìk ëBýuõu Jrc úéíWqA ,ÿoBývG ,óBíè@ ópüBƒG QƒèBƒüA ok þƒðõƒðBƒÚ # ÿBƒøkBƒÛPðA BƒG ÿkõƒÏu óBƒPvGpƒÎ îƒÞBƒc
ÐíXì wýDo ,wÞoBì koBùñƒüAo ëBƒñƒükoBƒÞ ô ok ApWA úG oõzÞ òüA QèBüA òüpOlñíOôpS
kBÛPðA îý탿ƒO òƒüA qA ,óBƒíƒè@ ÿBƒø|؃ۃuA ÿBø|óBíPgBu úýéÞ ó@ IWõì úG úÞ ûlì@ .QuA ûly úWAõì ÿA|ûkpPvâ
BG òƒýƒñƒ`ƒíƒø ïAlƒÚA òƒüA .lƒðA|ûkpƒÞ óBíPgBu ÿkôoô ok Ao Iýé¾ lüBG þPèôk B×ýø ûkArøBy wßÎ þGpÎ åôô léW ÿôo
ûly úWAõì óBíè@ok þìçuA ÿBø|ûôpâ Q×èBhì ,úéèAlHÎ àéì pPgk ,kõÏu ë@ úéèAlHÎ QñƒG
QüBÎo úG Ao ópüBG QèBüA Qèôk ,Bø|ûôpâ òüA ô .lñøk {üBíð {ßPuk BG ÿkõÏu óBPvGpΠ܃GBƒu ûBƒykBƒK
óBíè@ ok.lðA|ûkpÞ îùPì úðBâôk ÿBøkoAlðBPuA ÿA|úÛÇñì Qèôk wƒýDo ,okõƒu xõƒÞoBƒì àü óBìpÖ QzK lñéG úñyBK {×Þ ô þƒìpƒ^
úPyAk pu úG JBXc lñðAõO|þì óBíévì óBƒðq òüA Qüõø òükBýñG kBíð Ao Iýé¾ ópüBG QèBüA
þüBø|Qükôldì ,Bø|QèBüA þgpG ok BìA lñyBG úƒýéÞ óõƒðBƒÚ òƒüA ܃ƒHƒÆ.lƒƒðAk|þƒƒì QƒƒèBƒƒüA .kõy|þì ûlük òýyBì
xoAlì ô Bø|ûBâkAk ok þìçuA {yõƒK ÿApƒG àýèõOBÞ BOlíÎ QèBüA ok þPèôk ÿBø|óBíPgBu úðBPu@ ok þGpÎ åôô úéXì qA ûoBíy òüA
,xoAlì úG.lññÞ I¿ð Iýé¾ lüBƒG óBƒíƒè@ pzPñì óBPvGpÎok óBðq þâlñðAo QýÎõñíìõÓè
.lðoAk kõWô úý¾õO îø Bíñýu ô pOBEO ÿBø|òèBu ô Bø|ûqõì
úéíW qA ópüBG QèBüA QhPƒüBƒK ,iƒýƒðõƒì .QuA ûly
ëBíÎA ó@ ok QýÎõñíì òüA úÞ QuA þüBøBW .lññÞ I¿ð Iýé¾ ÿkôoô ok ÿôo úÞ ûly ok RBc烾A ÿApƒG þƒGpƒÎ åôô ÔƒýƒéHƒO
úG óBíè@ þìçƒuA ûôpƒâ àƒü pƒHƒøo.kõƒy|þƒì ópüBG þdývì-ëBýuõu úükBdOA,óAlÛPñì qA ÿoBíy úÞ úPÖpâ Roõ¾ þðBìq óBPvGpƒÎ
Bø|óBíévì QuA úƒPƒ×ƒâ qpƒPƒüôo ÿoArƒâpƒHƒg úG þdývì RApÞõìk úükBdOA óBíýK|îø úÞ Ao QyAkqBG oõzƒÞ òƒüA ok óq ÝõƒÛƒc óæBƒÏƒÖ
ú¾pÎok òük úG ókAk BùG Bü Iýé¾ BG þéßzì þuBýu ÿoAkpG|ûpùG úG QuA êÞpì çãð@ ÿpHøo
Ì×c lüBG Qèôk þÖpÆ|þG BìA lðoAlð þÎBíPWA ô Bƒø|þƒPƒuAo|Qƒuk ÿAo IƒéW ÿApƒG òƒük qA .lðA|ûly
óBíè@okóBíévìóõýéýì4úGàükrð .kõƒy óBíè@ ÿApG õýOBðpPè@ Jrƒc ÿBƒø|xApƒø|ïçuA léW ÿôo þÎBíPWA ÿBø|úßHƒy óApƒGoBƒÞ
ok ÿoBW ëBu pgAôA QuA oApÚ.lðA|ûkpÞ îùPì
.lññÞ|þì þâlðq léW ÿôopÆBg úG åôô úéXìqA kBÛPðA
.kõy oArâpG RBGBhPðA ópüBG QèBüA òýyBì óBìpÖ QzK ÿkõÏu ûkArøBy

.lñPvø óBPvGpÎ ok óBðq ûly QyAkqBG óæBÏÖ püôB¿O BG Ao þGpÎ åôô
lñüõâ|þì óBPvGpÎ ok óBðq ÝõÛc óæBÏƒÖ .lðA|ûkpÞpzPñì
QýÎõñíì ÐÖo úðBPu@ok úÞ pýgA ÿBø|QyAkqBG
ókpÞ QÞBu ÿApG ,úPÖpâ Roõ¾ óBðq þâlñðAo qA þGpÎ åôô BG úHcB¿ì ok B×ýø ûkArøBy
qA ÿkõÏu óBPvGpÎ ok þÎBíPWA RBƒcç¾A
.QuA ûkõG Bùð@ {üBPu óBðq ÿApG þâlñðAo QýÎõñíìõÓè úéíW
þâlñðAo úG qBXì 2018 òDôs qA ÿkõÏu óBðq
.QuA ûkpÞ
.kõG lñøAõg qA ÿoBíy QuA úP×â úHcB¿ì òüA ok ôA
úÞ QuA ÿoõzÞ BùñO ÿkõÏu óBPvƒGpƒÎ ok pýýÓO qA óBPvGpÎ ok oBÞ|úËÖBdì ÿBø|ûpù^
)þWoBg óBðq îø ô ÿkõÏu óBƒðq îø( óBƒðq
óõñÞ BO óq Bø|ûk .lðoAlð Ao ó@ok þâlñðAo ûqBWA .lðoAk xApø oõzÞ òüA
ô QyAkqBG Bø|óBGBýg ok þâlñƒðAo pƒÆBƒg úƒG ÿBøkBÛPðA BG óBðq ÝõÛc óæBÏÖ QyAkqBG
lÛPñì kApÖA òüA .QuA ûkõG ûApíø þééíèA|òýG
.lðA|ûly úíüpW ûlññÞkôldì òýðAõÚ ô óBðq þâlñðAo QýÎõñíì

óBíè@{cô ÕBG úG ÿoApÖ ÿBøpHGô Bøpýy QzâqBG

ÕBG qA þüBßüpì@ þøõÞpýy ô pƒýƒy ÿkAlƒÏƒO àü ô oAõãW àü ,pHG ôk ,pýy ôk #
Ao pHg òüA AlÏG wýéK BìA lðA|úPhüpâ {ƒcô {cô ÕBG ok kõg ÿoAlùãð êdì qA xpg
qA wýéK ô lðkpÞ oApÖ óBíè@ ok jBƒHñGõƒè
.kpÞ fç¾A kõg ÿBø|úðBg qA QuAõg pùy òüA óBñÞBu
óBìq ô ûõdð koõì ok {cô ÕBG óæõEvì
Bø|úðBuo oBýPgA ok þOBÎçÆA RBðAõýc òPhüpâ .lðõzð ZoBg
úÞ ,þédì ÿBø|úðBuo úP×â úG BìA lðA|ûkAlð oApÚ Ao ó@ô úPÖBü Ao ÿoApÖ xpg wýéK óAoõìBì
ÿlüly óBÖõO úÞ Iy RBÎBu ok RBðAõýc òüA
.lñPzÞ úèõéâ àýéy BG
.lðkpÞ oApÖ kõg ÿBø w×Ú qA lüqô|þì qA ûkB×PuA BG RBðAõýc úýÛG îø lÏG þíÞ
{cô ÕBG úÞ QuA úP×â úvðApÖ ÿoArâpHg
lñ^ ,äu ÿkAlÏO BG ô 1965 ëBu ok jBHñGõè .lðly AlýK {cô ÕBG úÆõdì ok kBLùK
ëBc ok BìA kpÞ oBÞ úG qBÒ@ qApâ àü ô ÕæA qA ólzð ZoBg ÿApG ïkpì qA QƒuAõƒgok
úPyõð úG ô koAk óAõýc l¾oBù^ BHüpÛO pÂBc wýéK .QuA úðApýãzýK ïAlÚA àü óBzüBø|úðBg
ÕBG òüA qA p×ð oArø kBP×ø úèBupø ,ó@ QüBvGô ûløBzì Ao RBðAõýc òüA pâA kõG úPuAõg ïkpì qA

.lññÞ|þì ólük {cô .lñøk ÑçÆA wýéK úG Ao ÑõÂõì AoõÖ lðkpÞ
úÞ kõG ûkpÞ }oArâ çHÚ þédì õükAo àü

38

www.TEHRANMAGAZINE.com

BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 ûpÞpHøo BGoAlük :MìApO
kõy|þì ïBXðA þèBíy
Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk IèBW oBývG" úìBð òüA Q×â MìApO ÿBÚ@ ,Bßüpì@oõùíW wýDo ,MìApO lèBðôk #
oôBzì ô xBñzðAôo pzPñì Ao ó@ÿAõPdì þðBìq QuA òßíìô "ûkõG oõKBãñu RBÚçì Q×âúÞó@qA wK úP×ø àü
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |19 BG Ao úìBð qõñø Q×â Ùpc òüA qA lÏG þíÞ ôA .lñÞ }oAlük úÞQuA ûkpÞïçÎA ,lñÞ|þì õÓè Ao
(LIC.#PSY 13673) óBíø ok ,þèBíy ûpÞpHøo ,óôA äðõW îýÞBG
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì .QuA ûkpßð qBG Ao ó@ qõñø þPc ô ûlðAõhð òDôs 12 ûly|ÿrüo|úìBðpG {ýK qA iüoBO
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì BG {OBÚçìok Q×â Bßüpì@oõùíW wýDo
fpÇì Ao ÿpzG ÝõÛc êüBvì þèBíy ûpÞ RBýø .kõy|þì ïBXðA
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW îýÞ þðBGrýìqA wK AopHg òüA MìApO ÿBÚ@
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG .QuA ûkpßð jBÞ ok þèBíy ûpÞ úüBKlñéG ïBÛì ,ëõ^ äðõü
óôA äðõW îýÞ ô MìApO lèBðôk RBÚçì pâA
(310)441-9550 ok ,)pãük úP×ø ôk qA pPíÞ( òDôs 12 ok .kpÞ ïçÎA lý×u
óBýì RBÚçì òýèôA ,kõy oArâpG oõKBãñu îýÞ qA ÿA|úìBð þèBíy ûpÞ lyoA ïBÛì òüA
1314 Westwood Blvd., #206 ûkAk êüõdO MìApO lèBðôk úG Ao óôA äðõW
Los Angeles, CA. 90024 .kõG løAõg oõzÞ ôk QÚô óApHøo
.QuA
ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA

þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok

|www.SmartDoctors.info
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì

SmartDoctors oõKBãñuok óôA äðõW îýÞ

. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao| .kpÞúÞõy Ao Bùð@úÞlðly úWAõì ÿkpÖ BGoõKBãñu ïkpì #
lèBðôk BG QvzðqA {ýKoõKBãñuok þèBíy ûpÞpHøo ,óôA äðõW îýÞ úG úýHy ÿkpÖoõÃc |
(310) 202-1133 ôpvgàüBì|pPÞkBGpPzýGRBÎçÆAÿApG Ao kõg QuA þñý^ -þüBýèApPuA úâoôk àü úÞ kpÖ òüA.kpÞ IéW Ao ïkpìqA ÿoBývGpËð ,MìApO
lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýì óApdG êc ÿApG óôA äðõW îýÞ ô MìApO óBýì Qvzð QuA oAôlýìA ô lìBð|þì wßüA koAôBø

39 .lupG pËð koõì úXýPð úG ÿA|úPvø

.koô@ok þüBùñO QynâõOþGúÞþüBøëBu óApùO úéXì
ëBc ó@ ok ô lðrG lñhHè kpÞ þÏu úz×ñG
æBG úðBy lüõð ÿBÚ@ ?Qvý^ {íuA lupLG ô kq lñhHè ô QzâpG }pvíø ÙpÆ úG îðBg úðBg úG úÞ ÿqôo .lðByõLG êíÎ úìBW þíýco úíýùÖ
qA úÞ QuA îévì BìA îðAk þíð Q×âô QgAlðA kõgBGôQgôkîz^ôAúðAkpìûpù^úGúðBÛyBÎ óq òüA BG îðBg údýéì ô kpÞ óBßì êÛð oBíÏì
ïAo@ úÞ QuA kpì òüA òì þPvø úíø Q×â kõgxApøôþðApãðlyôpGôoôpyõgôóBGpùì îøkqAôk {hG
!kõG løAõhð pOBHüq õO ô òì ú`G ÿôo Ao {Puk lzÞ|þì MýK ûkõu@ ô|úPvzð pvíø úßñüA qA óBñýíÆA BG ô kpÞ }õìApÖ Ao
ô QgAlðA ûlñg úG Ao úz×ñG lüõð jõy òdè AoõOolÚ ó@lüõð ;kpÞ úìrìqô QyAnâôA úðBy úýSBSA ókpÞ qBG úG QuA ûkpÞ JBhPðA þGõg pSA >Qynâ õO þG úÞ þüBø|ëBu< JBPÞ
}kõWô ok Ao ÿôBßXñÞ wc ëBc óBíø ok QhHyõg Ao kõg ô ïoAk Quôk Ao îýâlðq ô .QgAkpK kõg qA þƒßü ôA .QƒuA >þƒíýco úƒíƒýƒùƒÖ<
}o@ BO ly IWõì úÞ þðq lðAlG BO QhýãðApG .ïõy|þìxpOoB^kúÞîñýG|þì óBìtKVBSA,oBÞokÐüpvOÿApGoBíÏìîðBg .QuA þðApüA óq óBâlñvüõð òüpO|ÙôpÏì
ûkokôApÆBg úGô lñÞ }õìApÖ Ao|òýìq ÿôqo@ Q×âôkpzÖúðõâpGAopvíøïpðQuklüõð ó@úGÿpSöõìàíÞoBÞòüABGôkpGkõgÝBOAúGAo koõì ok óôA .QuA ÜzÎ ôA oBS@ÑõÂõì
ô koAk ÿqBýPìA ú^ô QuA úðõã^ kõy oBâlðBì AlýK}çOóAõOôlñÞ|þìoAôlýìAApìõOQüBÂo BüpýG ûkAõðBg Iy ó@ôqôo ó@.kpÞ óAõW Zôq Ao Bì ú`ð@< :lüõâ|þì }oBS@úüBì|óôok
kõy|þì lüõð Q×â úÞ kõG ÝkB¾ olÛð@ òí ok oB^k þøBâ îø òì úÞ îñÞ|þì oApÚA ô îñÞ|þì úÞþðBìqôlñPzâóBíùìoBíÏìîðBgûp×upupG þPÚô .QuA ÜzÎ ,lñÞ|þì òPyõð úG oAkAô
BÚ@pvíø løAõg|þì îèk ÿpHG ápùy úG Apì AkpÖ ô ïlñg|þì kõg xpO pG lÏG BìA ïõy|þì xpO îðBg údýéì lñPÖo kõg ÝBOA úG QcApPuA ÿApG òüA lyõW|þì ûlñvüõð kõWô ok ÿrý^
ô õO ô òì úÞ|îøk|þì kõg úG Ao óBñýíÆA òüA îðBg pùì ô kpÞ|þì {ìAo@ xBvcA kõg ok ô lvüõñG úÞ lü@|þì kõWô úG ôA ok qBýð
?îñýHG àükrð qA Ao }o@ Ao þOkBÏu BG ïCAõO þâlðq îøoBñÞok óBíðAlðqpÖ .kõG|úPÖpâ ëk úG Ao oBíÏì òüA koõƒì ok .lƒñƒÞ ëBƒHƒðk Ao {ƒÖlƒø
þÖpc QuA kBüq QÚBýPyApâA :Q×â lüõð òüA xBK úG løAõg|þì îèkô kpÞ îýøAõg ëBHðk ### úíýùÖ < :Qƒyõƒð óAõƒO|þƒì ûlƒñƒvƒüõƒð
ûoBG àü þñÞ pH¾ þðAõO|þì pâA BìA ïoAlð }BßüA .îñýHG QhHyõg îø Ao óApãük RkBÏu BüpýGÿBÚ@ólì@qAQHd¾AnÒ|rýìpulüõð lñvK|úìBÎ ÿBø|óBìo ûlñvüõð ,þƒíƒýƒco
õO BG ûkõu@ ëBýg BG îø òì BO îüôpG úHñzXñK úÞ îP×â }o@BÚ@úG þPÚô ÿlük|þìô ÿkõG|þì BG ô lðAqpè Ao úz×ñG kõWô Øý×g þyqpè kpÞ óBýì ok JBPÞ7 òPyAk BG ÿô .kõG þðApüA
lñÞ oBÞ úG Ñôpy QÞpy ok A« klXì lðAõO|þì qBG .Qgôk }pvíø óBøk úG îz^ ÿôBßXñÞ ok 57 JçÛðA qA wK }ôpÖpK JBPÞ 47
.îüBýG òüA ô lýzgok {íz^ ok ÿkBy ÝpG úðõã^ ÿA úñýÞ }õhPuk Ao úz×ñG }o@ ólì@ .QuA|ûkõG QupùÖ ó@ oAkkoõÞo ,óApƒüA
B« Öp¾Q×âôkpÞóBùðAokõgÝBýPyAúz×ñG kpÞ QÛÖAõì RA|þüAk úÞ ly êìBÞ þðBìq ÿkBy ok Ao þüõW ïBÛPðA wc úÞ QgBu òýâ@pøq ,úðBðq ÿBøôqo@ ô Bø|xpO ,êDBvì óBƒýƒG
...ô|løk óBßuA óBO úðBg ok Ao }lðqpÖ ô óq {ðBPuk }qpè ,QhýãðA|þìpG }kõWô úéEvì úG úWõO ô RBuBƒvƒcA ok ÝApƒÒA
.îñÞ pH¾ îðAõO|þì ô QuA ÿôBßXñÞ :lýupKÿoôBGBðBGúz×ñG òPgBuóBùðÿApG.kõGþðôokwcàüJBOqBG .kõG ÿô oBS@þâtüô qA òPuõýK ô þüAlW
### kôpÖ pu lüõð ?Bì úðBg úG|úPzâpG }o@ þñÏü .lýzÞ AnÒ qA Quk kõg îzg óAõñÎ BG Ao kõg JBPÞ òýƒèôA þƒíƒýƒco
ôòìúÞàñüAîøîñÞ|þìpßÖôúéG:Q×âôkoô@ ókõíð qBG úðBùG úG ô ly lñéG|rýì QzK qA pzPñì 1369 ëBuok þPhHyõg úG QzâqBG
ûkpßð ápO Ao úðBgqõñø lüõð Iy ó@eH¾ QHd¾ îø BG {ìAo@ ô Rõßu òüA ok õO oõðBGBøúgByÿçGæqAúÞûBìÿByBíOôûpXñK pzPñì ô Qyõð óBìo óAõñÎ 23 ÿô .kpÞ
úíèBßì BG lüõð ô lì@ok Al¾ úG ò×éO äðq úÞ kõG .lyBGõøBýøpKôÕõéyRokBìúðBgîýñÞ|þì úñýu þø@ ô Qgôk ûlük lý¿Úo|þì {üBHüq ô klÏPì Roõ¾ úG Bø|ó@qA ÿoBývG úÞkpÞ
îðBg Q×âô kAkoApÚ IÆBhì Ao úz×ñG þøBOõÞ îø ú`G lýupK þ×ýÏ ÿAl¾ BG úz×ñG ApÖ Ao ôA pãük oBG lüly þyqpè ,lýzÞpG qõu þíýco .lýuo klXì NB^ úG þKok|þƒK
?lðoAk îvHO úG Ao {Hè òPyAk lðqpÖ ÿBüôo .QÖpâ úÞúPyõð óBÞkõÞÿApG Ao ÿoBS@òýñ^|îø
.Quôqo@ :Q×âôkoô@kôpÖpulüõðÿBÚ@ úÞ lzülñýG kõg BG Qzâ UÎBG ô kõzâ
ôqo@ BG Ao kõg lðõýK rýð ZAôkqA qA wK úz×ñG qA Ao okBì îñÞ|þì pßÖ úÞ koAk pvK àü !úPynâ ,úPynâ >.QuA ûlýupð NB^ úG ïAlÞ|aýø
,kAk|þì pHg úÞ kõG ôA óõñÞA ô kõG ûkpÞ Ì×c ô kpÞpøAõg úG ÿôo QhG kAq@ÿBÚ@#
Ao þÖõ¾ IÛè .QuA|úPzâqBG úðBg úG þÖõ¾ BìA kkpâpG BXñüA úG løAõg|þì }o@Q×â
BG Ao úíéÞ òüA ôA kõG|úPyAnâ }o@ ÿôo ôqo@ ô óq ûApíø úG ô Qvýð BùñO oBG òüA
QuA áoBHì òP×â BG úz×ñG ô kpÞ AkA phvíO úÞîP×â }o@BÚ@úG òì .lü@|þì }lðqpÖ
õâqBG pg@ BO Ao kõg oBHgA ôqo@ BO kpÞ Rõßu úG þéüBíO óAlñ^ úz×ñG òPÖo qA wK õO
FBñTPuA }o@BÚ@BìA ÿoAlðpWCBPvì òPyAk
.lñÞ
Ao }o@ óq úÞ ôqo@ ÿAôpK þG ô jõy òdè !QuA
ô êýÖ úGBTì úG Ao ôk ó@ ô|lýìBð|þì êHñO ôlÞ úðBg }o@ BÚ@ :Q×â ô koô@ kôpÖ pu pøAõg
ÿAl¾ BG úz×ñG úÞ ly IWõì QvðAk|þì óBXñÖ .ëBu l¾ ú^ qôo àü ú^ QuA }kõg
ok ôqo@ ,kkpâ ëBdyõg «BñÆBG ô klñhG lñéG kpÞ úìrìq }o@ ?pvK Bü QuA pPgk RlðqpÖ
þñHì Ao ÜüBÛc QzâoõHXì kõg QHd¾ úìAkA òì rürÎ òP×â BG oBíÏì îðBg ô QuBíy ïçÒ
òüoq ÿBøõì ô lý×u QuõK ô óBíz^ þüBHüq pG ïçÎA }o@ QzâqBG úG Ao kõg QÛÖAõì QuA
ô lìBñG lýyoõg úßéì Ao ôA ô lñÞ õâqBG }o@ óq
úG «ç¾A ô QuBHüq oBývG þÖõ¾ óq úÞ lñÞ oApÚA .kpÞ
ô QÖBü kõg|êýì ÜGBÇì Ao rý^ úíø }o@
.lü@ þíð ôA kõg úñüpük ÿôqo@ úG lðAõO|þì úßñüA qA kõG óBìkBy
þÖõ¾ BÚ@ óq koõì ok oBHgA ëBuoA qA wK QuA oBÞ úG ókAk QÏuô ô úðBg lüpg úÞ }A
ôqo@ rýð oBG òüA ô lýuo Bùð@ lðqpÖ úG QGõð
,kõPu Ao Bùð@ lðqpÖ þüBHüq ô kpÞ óBýG Ao QÛýÛc 40
êßzì {üApG ólýzÞ w×ð kpÞ xBvcA úz×ñG
koAlð oBHgA úýÛG ólýñy úG þéüBíO pãük ô|úPzâ
þüBøo ô kõG|úPgAlðA äñ^ }kõWô ok RkBvc
îzg úÞ þüAl¾ BG lük þíð kõg óAõO ok Ao ó@qA

:Q×â ôqo@ úG kõG oBßy@ ó@ok
êßy àü úíø ,Bø þOBøk lðõy îâ lðôpG
úG Ao ôqo@ Ùpc òüA ,þéâ ÿBø Mè ó@ BG ,lñPvø
úÞ úz×ñG þPvøõO òüA lýupKô QgAlðA úùHy

?þðq|þì þÖpc òýñ^
ïkpÞ þgõy úð :Q×â ô lì@ kõg úG úz×ñG
þãðB^pK ÿõéW BO ïoô@|þì ok Ao õO ÿAkA ïoAk

www.TEHRANMAGAZINE.com Ao òƒìô lƒñƒÞ|þƒìrƒüBƒíƒPƒì óApƒãƒükqA AoõO úÞ þyõâokôqo@ lñéG ûlñg ÿAl¾ .ïpýãG Ao RA
QuõO þðBGpùì ô QÖõƒÇƒÎ|úƒPƒgBƒu QÛƒyBƒÎ qA Ao QHÏè òüA þü@|þì ûpgæBG lýupKô lý`ýK
lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG îø òì pÆBg úG wK þƒñƒÞ|þƒì þƒðAqoA úíø úG úÞ ?úð Bü þñýHG àükrð
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ ô òÞ pPzýG Ao QHdì òüA RoApc ûly úÞ îü@|þì úHñzXñK :Q×â ïAo@ þñdè BG úz×ñG
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G ô òì pG .lñüõXG kõƒu ó@qA îø óApãükoAnãG AoBùð@ëBcpøúGIgþèôokBìólükÿApG|úPHèA
óBìoBýPgAok lðôAlg úÞ þPHøõì qA úÞ QuõO ?Qvý^ õO úìBðpG .lük îøAõg îø
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì úz×ñG ...ûkB×PuA îø óApãük Ð×ð úG ûkAk oApÚ :Q×â ô kpÞ Ußì þíÞ ôqo@
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük òì }BG òEíÇì Q×â ô kpÞ ÐÇÚ Ao ôA òhu .îüBýGpùy úG lüBG òì óõ^ ly Øýc ú^
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW QuôkõOúÞkõGîøAõgþðBíøôïAûkpßðpýýÓO îñÞ|þì þÏu BìA îPvø îðBPuôk qA þßü óBíùì
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA !óBupPðApìwKÿoAk qAlÏG.ïõyþøAoõOólükqAlÏGôîñýHGApOëôA
### îðBgqAóõâBðõâÿBøRoõ¾úz×ñG,ôqo@ò×éO
(626)3-50-50-50 (310)274-7474 àñƒg ÿAõƒø ok úƒHƒñƒzƒXƒñƒK qôo eƒHƒ¾ ôAqApüõ¿Oòüpg@okôlýzÞpüõ¿OúG}o@
,lðly ápùy þøAo lüõðô úz×ñG þøBãdƒHƒ¾ ôqo@ úÞ oõÆ óBíø lýyoõg úßéì óõ^ þzÛð
41 IWõì þâkoõg îø úG ëk QèBc ô úXýâpu Üc }o@úGô kõíð îvXì îz^ {ýK kõG|úP×â
þüBHüq ô koAnãG îø pG ûlük úz×ñG BO ly ûkpÞ}õìApÖAokõgÿôqo@,ûly|úP×ýyúÞkAk
QdH¾qAô kõG ûkpHð {GAõg ,lñýHð Ao QÏýHÆ ô}o@ókpÞ}õìApÖÿApGúÞþyçOok.lyBG
Rnè ápùy úG ólýuo BO lüõð qAõð }õâ ÿBø JôpÒ ïBãñø úG kAk|þì ïBXðA kõG ûlýñy ú`ð@
Quok QÖBü {ìAo@ô Rõßu ok Ao úðBg ,kpG kõg òøm ,þcApÆoBÞ úG òPgAkpK BG ly ÜÖõì
,Qvüq|þì }A }olK úðBgok úÞ þðBìq lñðBì úðAkpì oAõéy ô QÞ ÿApG þcpÆ ólýzÞ úG Ao
ô ïAo@QuA JAõgok }o@îðBg úÞ kpÞ óBíâ xBHèfpÆoBñÞokQyAkîýí¿O,koAkëõÓzì
þüAl¾BGôQÖpâÿBWokBì}õÒ@okAl¾þG òýèôA ô lñÞ oBÞ rýð úðAkpƒì fpÆ ÿôo óBðq
.úPzâqBG}o@BÚ@ïAûlýñyQ×âûBOõÞ úÞ ,kõG ûly úWAõì þÆBýg }pünK BG {cpÆ
ókpÞ QHd¾|úPƒvƒø@ qA IƒXƒÏƒPƒì okBƒì ,kõG ûkpÞ IýÒpO îø þéýg oBÞ òüA ÿApG Ao ôA
lýupK|lølGAoôAiuBKúÞó@qA{ýK,}pPgk kõGþcpÆóBíøQgAlðA}AûlñgúGïôkfpÆ
?þñÞ|þìQHd¾}AõüAp^ .kqôlG}o@BÚ@ÿApGQyAkêüBíOÿqôoúÞ
{ýK ÝBOA ÿõu úG úÞ þèBc ok úƒzƒ×ƒñƒG BG ô Qvüpãð ó@ úG òývdO ûlük BG lüõð
qA Q×â ô kpÞ ûoByA }o@ ÝBOA úG QÖo|þì }oB×u þuBHè fpÆ òƒüA ÿôoqA Qƒ×â lƒñhHè
îðBg .ly êgAk wLuô lðõy|þìoAlýG JAõg fpÆòüABìAQ×âôkpÞîgAúz×ñG.kAkîøAõg
ÿBÚ@ úz×ñG QHƒdƒ¾ úƒG úƒWõƒO óôlƒG oBíÏì þPvøúßñüAqApOQyokApOôQvýðõOûlðqApG
þüõâlì@ }õg BG ô kAk oApÚ IÆBhì Ao lüõð ôpÒæ|þìAlðA ÿApG fpÆ òüA kAk løAõƒg óBƒzð
úÞ þüõâ kpÞ RõÎk ÝBOA óôok úG AoôA ÿlñéG :Q×âoBýPgAþGlüõð.QuAIuBñìØüpÊ
ok lüõð BÚ@ úÞ lðAlG }pWCBPƒvƒì QuAõg|þì :lýupKúz×ñG,QuBüpýGÿBÚ@IuBñìwK
.koAkoõÃcBXð@ ô lülñg lüõð ?QuA ØýÏÂô pÒæ qõñø
ûpgæBG oBíÏì îðBg þKBýK ÿBølì@ô QÖo :Q×â
úÞ lñPÖBüok Bùð@ ô kpÞ oAlýG Ao {ñüpWCBPvì }AþüôoîÞqAÈÛÖkoAlðþOôB×OÜGBuBG
úz×ñG .ûlýuo ûAo qA óBíùì oBíÏì îðBg ÿApG jpu pãük lðq|þì Ùpc þPÚô ô ûly|úPuBÞ
lýzÞ ápu ,kpÞ wc ÉBýc ok Ao þvÞ oõÃc .kõy þíð
pýyoBñÞok úÞ lükoAléâokB^ok Ao þíðBgô úG lüõð ?ûlyôopK :Q×âphvíO BG úz×ñG
îýð .kõG óBßPuA òPvƒy ëõƒÓƒzƒì ô|úPvzð J@ :Q×â ô kAk óBßO pu þ×ð QìçÎ
ly lñéG úz×ñG ëBc òüA BG ,ly|þì ûlükôA jo QÚôpøAp^,úz×ñG,ûlypOþÎBíPWAúð-
úG lzð ÜÖõì óõ^ô lñýHG AoôA êìBÞ Roõ¾ BO QìçÞ òdè kõy|þì }o@ BÚ@ qA QHd¾
.kpÞápOAoÝBOAÿAúðBùG ëk úG ÿA úñýÞ ôA qA Bü@ kõy|þì oBG Qðõzg
óq ô lðAkpâpG ÿôo údýéì ,BK ÿAl¾ qA :Q×â ô kAk óBßO pu úz×ñG ?ÿoAk
eH¾ ô kpÞ ïçu|úPvø@ ô lük Ao oAkoBG óAõW okApG àü êTì }o@BÚ@úG òì ,wßÎpG úð
qA BO lðBuo ôA úG Ao kõg úz×ñG .Q×â pýhG Bì kõG óBì úüBvíø óBìq ó@ þPÚô îñÞ|þì ûBãð
lñ^ ô lñýHƒG Ao ôA ÿBƒHƒüq Roõƒ¾ àükrð kõWôqAôîükõGóBãüBvíøpãükàyoIWõì
ô óBGpùì þðq Ao ôA ,lñÞ QHd¾ ôA BG|þìçÞ .lðkpÞ|þì RkBvc Bì úG ÿpWCBPvì òýñ^
Ao }o@ BÚ@ úÛýéu ëk ok ô QÖBü ïpâ óõg îñÞþíðpßÖ,kõGïBÎôÁBgkrðBGqôAQGBXð
.kõPu lüBy .lyBG|úPyAk kõWô þ¾Bg QéÎ
BGôkpÞJpÇÃìAookBìákõÞúüpâÿAl¾ lñPvøokBìkrðokBùð@úßñüAqAîñÞ|þìRkBvc
ÝBOAúGôQuAõgonÎúz×ñGqAúðæõXÎþÖoBÏO :Q×âôlülñglüõð.ïAûlðBìBùñOBXñüAòìô
.QÖo þÚBG lc òýíø ok QOkBvc ïoAôlýìA
koAk úìAkA ïoAlð Quôk aýø óõ^ kôpð pOApÖ ô lðBíG
ÿrý^ ,îñýHG kõvc þðq Ao ïlðqpÖ okBì ô pvíø

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

”xõýuõ×ñÞ“qA {hG ïBùèA þOçíW

pËð ok Ao úPßð 9 ûoAõíø êÚBÎ kpì #
,ókAk }õâ Jõg ,ólük òyôo :koAk
,òPyAk JAk@ ,òP×â òhu óBGpùì
,ókpÞ ú×ýÊô ïBXðA ,ókõG õâ|QuAo
oôk îzgqA Ao kõg ,lükpO ïBãñø ólýupK
ô ëkBÎ ,QýÛÖõì òýÎ ok ô òPyAk ûBãð
.ókõG Ø¿ñì
QÖApy úG úzýíø æAô óBvðA#
| .kõg{üBu@úG,ÿkBÎóBvðA;lzülðA|þì
.lñÞ|þíð RôBÃÚ úÖpÆ|àü åorG kpì#
ÿôpýð úéýuô úG BùñO úÞ þvÞ#
úG úýHy ,lñÞ|þì þðApíßc kõg Qý¿hy
kõg ÿBW ok úÞ QuA ëBíy IÇÚ ûoBPu
úG pãük óBâoBPu ô lðBì|þì oApÚpG óBñÞ QÞpc
|.lðkpâ|þìôAoôk
úG qBýð ,QuA oBßPuok kõg úÞ þvÞ#
{ýK îø óBìpÖ óôlG }oBÞ ô koAlð ókpÞ pìA
,Qvýð oBßPuok kõg úÞ þvÞ BìA ;kôo|þì
| |.lýñylñøAõhð,lølGóBìpÖîøpâA
| .QuAAlg kõWô QgBñy úG ólýuo ÿApG ûAo úu# | .QuAþâlðq ûAo úG úÞ þðBvÞ BG ókpÞ Roõzì#
.þñýHð Yðo BO òürâpG ûAõhèk oBÞ# ûAo òüpPùG úÞ ólýzülðA ,Qvhð :koAk ó@ qA úÞ ÿA|ûpíS ô ,ëôA úWok ok ú×ýÊô# ÿkpg|þG óBzð ô ûlüBÖ|þG ,lðôo|þì óApãük
îøAõhð ú¿Ò lñuBñzð Apì ïkpì pâA# ô QuA òüpO|óBu@ úÞ lýéÛO þìôk .QuA
ûkpvÖA îuBñzð Ao ïkpì pâA òì BìA ,koõg | .koAk oApÚ ïôk úWok ok lý^ lüBG | |.QuA
| .QuAòüpO|iéOúÞúGpXOþìõu l¿Ûì ô Ùlø Ao QÛýÛc úG óBíüA# oBPÖpâ Ao kõg à^õÞ ÿBørý^ úG#
|.ly îøAõg úG Ao ïkpì pËð QÚk ûkAq@ kpì# qA Ao ØýèBßOô ókAkoApÚ kõg þâlðq þuBuA
Ao }kõg ÁBg ÿBø|þüBHüq ÿrý^pø# úG úð lñÞ|þì IéW óApãük àýð ÿBø|þâtüô pOlñéG Ao kpì ÐHÆ ,ókoô@BW úG óAlWô ÿôo | .QuA ólðBì qBG åorG ÿBøoBÞ qA ,ókpÞ
wßÎ þìBÎ kpìô ,óBzüA Qyq ÿBø|þâtüô ô òPyAk Quôk Ao þßü .kqBu|þìpO|êìBÞô kpì ô kpýâ|þì Qhu kõg úG åorG kpì#
| .lñýHGAoBø|ó@lðAõO|þíðþvÞpøBìA,koAk òíyk Ao ÿpãük ô ókpÞ ôqo@ Ao ôA RBýc
ú`ð@ ,îñÞ|þì }õìApÖ ïõñy|þì Ao ú`ð@# | .lñÞ|þì oBPÖo ó@ þìk@ ÐHÆ pürâBð ,òPuAõg Ao ôA åpì ô òPyAk .óApãük úG à^õÞ
ïBXðA Ao ú`ð@ ô ïoBLu|þì kBü úG îñýG|þì Ao þðAlG úßñüA þñÏü ókpÞ pßÖ Jõg# êíÎ kôqô løk|þì ûlÎôpük åorG kpì#
xBvcA ô îËð qA ,IéÚ ô òøm qA úðõã^ .kqBu|þì àüoBO Ao
.îñÞ|þì áok îøk|þì ,îýøAõhG Ao ÿrý^ þPÚô .þñÞ ûkB×PuA oBPÖpâ ,lyBHð {ülðA oôk úÞ þvÞ# | .lñÞ|þì
ô óApýK qA ÿpýãPuk ÿApG óly ûkBì@# lýéÞ þzülðAoôk .kõy|þì àükrð ÿBøpÇg kpì ô lñÞ|þì ko }õg ÿôo BG åorG kpì#
úG ólüqoô pùì ô óBPuôk úG QHvð ÿoAkBÖô .lñÞ|þì QüAlø ó@ ÿõu úG Ao Bì ,þâlðq .kpünK|þì }pO ÿôo BG à^õÞ
ô QuA Üc ÿõXPvW ok åorG óBvðA# | .QuABø|þPhuqAÿoBývGÿpýãzýK
.QuA òì ÿôqo@ ,ïkpì ûBHPyA kõg ,ókpßð Quok Ao ûBHPyA# |>xõýuõ×ñÞ<
þðBGpùì ,lýøk iuBK QèAlÎ BG Ao ÿlG# .QÏ×ñì ëBHðk úG QvK óBvðA óBzð þðBzüpK ô ÿqõvèk åorG kpì#
Ao þèBÎ ÿBøpñø ókoôpK ,ûkAq@ kpì# .QuA ÿpãük ÑBXy ,koAlð lükpO ô QuA êÚBÎ ,løk|þíð
| .þðBGpùìBGAo løk|þì oApÚ kõg óBPuôk BG þñýzð|îø xBuA |.xpPì òPzâpG qA þPÖo BÇg ûAo úG pâA#
úG ÑôpzìBð ûAo qA úÞ ÿoBhPÖAô RôpS# êüBÃÖ ,kõg óBPuôk BG þñýzð|îø ûAo qA ô þvÞ QukoArGA úWô aýø úG ûkAq@kpì# |.lupO|þíð ô QuA
ëBíÞ úG {üõg w×ð ok Ao þÚçgA Qvýð úPvüBy ÿô ÿApG þñÏü ,kpýâ|þíðoApÚ óApãük Jõg RB×¾ qA åorG kpì#
| .QuAonâkôqÿpGAlñðBìûlì@Quk ÙløôA ;kqBu óApãük ÙløoArGA Ao kõg úÞ Fõu óBylG RB×¾ qA úð ,lñÞ|þì ûkB×PuA
úG úPvGAô ,þ¿hy kAlÏPuA ô QÚBýè# .lðBuo|þì
,QýÛÖõì ô ûkõG þ¿hy pø þèBÎ Ùlø qAô óAlG ïBíOBð úzýíø Ao {ðAk IvÞ# .QuA òPzüõg | .ûkB×PuA
òülñ^ Qƒvßy ,QýÛƒÖõì úÛýÚk àü# løAõg|þì Qèk ,ÿoAk|þì Quôk þPÚô#
.QuA {yõÞ ô þÏu îýÛPvì úXýPð | .óBíð qBG {yõÞ | .lñÞ|þìóApHWôûkpÞpSA|þGAoóBvðAÿ|úèBu ÿôqo@ ,ÿqoô|þì úñýÞ þPÚô ô þyBG ûlðq
Ao þâlðq ô QuA pøq qA pK òýãízg kpì# qA ô ókpG oBÞ úG Ao úñùÞ ÿBø|þñPvðAk# áBK ÿõg òPyAk ,IýXð kpì ë@ ûlüA#
ókoô@ Quk úG ÿA|ûqBO ÿBø|þñPvðAk ó@ ÿôo .þñÞ|þì åpì
.lñÞ|þì òýâ@pøq òüA úÞ pø ,QuA }qõì@ ÿ|ûlíÎ ëõ¾A qA | .QuA åpì qA úÞ îýðAk|þì ú^ þâlðq qA#
ok ûõýìô lPÖA|þì ÿkõGBð ïBãñøok åpG# |.lýìBð oBâqõì@ Ao ôA óAõO|þì løk ïBXðA Ao oBÞ Ao óApãük RõÚ ïBíO BG lüBG þvÞpø#
úðõã^ úÞ pãñG ;lPÖA|þì ëBíÞ ïBãñø oBÞ ;koAk kõWô Bì ok úÞ þGõg òüA# | .îýðAlG
|.koAlG Quôk }BÏì oApìA úéýuô Ao ú×ýÊô lñìkpg#
| .jpu þHýu Bü ô koq þâpG óõ^ þPÖA|þì Ùlø ,ú×ýÊô ôA ÿApG úßéG ,løk|þíð oApÚ
pøq qA pK }kõWô òýãízg kpì àü#
44

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

| qA Ao {hGB×y ÿôoAk úÞ lñPvø þðAoBíýG BO îüõzð þðBìkõg kBüq óApãük BG# | .QuA
óõ^ .îýñÞ QÚk Bø|úíéÞ ókpG oBÞ úG ok# |.lðoõg|þíð Ao ó@ þèô ,lðA|úPÖpâ IýHÆ .îükpãðRoôlÞIWõì ;Qvýð îùìolÚ|ó@óBíüApG kokô óBüq#
pãükúíéÞôêÚBÎAoBìúíéÞàüQuAòßíì úÞ QuA òüA êTì òPÖpâ kBü ok JBPy# RBýGkA ûoBGok ÐìBW RBìõéÏì úÞ þvÞ# kBü úG ,QuA þPcAoBð IWõì úÞ ÿrý^ ó@
.løkûõéWêÛÎîÞAoBì ôAúÞþupPGôþupðôAúGôÿôlGþvÞþKqA oBPÖo þÚçgA QéýÃÖ lÎAõÚ BG ÜGBÇì ,koAk | .QuABø|ó@ókoô@
]}A[ þøAõgkõg qA qôo àü óBvðA pâA# .þñÞîâAo ôBÇgqAúÞlupGþüBWúGlðAõO|þìôlñÞ|þì ÿ|úzülðAô QuA ïAk úzülðA þG {ðAk#
|.Q×âlñøAõgàýðAoôAúíø,konãG ó@úÞþðAlGlüBG,þðAk|þìAoÿrý^pâA# | .lðBíGoôkúG}rÓè .çG {ðAk þG
{ðAk IvÞ úG ïkpì ,úPynâ ok# lüBG ,þðAk|þíð Ao ÿrý^ pâA ô þðAk|þì Ao oBývG ô lñüõâ|þì îÞ åorG óAkpì# oBÞ òP×â òhu ok {ìAo@ ô þãPvø@#
ëBíÞ úWok úG Ao kõg BO lñPgAkpK|þì þÛýÛc òPvðAk ;þðAk|þíð Ao ó@ úÞ þðAlG | .lñyõÞ|þì pGïkpìpPzýGúÞóBùWòüAok.QvýðþðBu@
lðpýâ|þì ApÖ òüA ÿApG Ao {ðAk ûqôpìA .lñðBupG .wGôQuAòýíø ,Qíßc Ao ÿpâ|úéýc úÞ þðBvÞ qA òì# qA ÿoAk kõg ,lñyôpg|þì pãülßü lÂ
.lðqBukõgoAkpG|óBìpÖôúP×ýyAoóApãükúÞ kõg ,ókõíñð fç¾A Ao ó@ô ókpÞ BÇg# QÛýÛc Ao þüõâ|ûôBü ô QÎBXy Ao þðBìpÖBð oAõyk oBývG ÿpãyBgpK ô úñýÞ ô óBXýø
úG ô lýyBG pHg|þG ô óAkBð þìk@ Bíy pâA# .QuA ÿpãük ÿBÇg JBßOoA úèrñì úG |.ïoAkRp×ð,lðoAlñK|þì rW þøAo ,ÿoAõyk òüAqA þüBøo ÿApG .QuA
ô þøBâ@Ñõð àü kõg òüA ,lüpHG þKpìA òüA QuA úüBvíø ïBG QzK pG úÞ þÖpG qA# pâA ô òÞ ÿoAlüBK þðAk|þì pâA# | .koAlðkõWôòP×âòhuïpðôïAo@
|.QuA{ðAk úðBg ÿõéW úÞ þèBc ok ;òßì QüBßy {ðAk óBzð òüA ;îðAk|þíð õãG þðAk|þíð pÏy l¿ýu óBýì qA òì QvüBG|þì pâA#
AkpÖ îÒ úG ,Qvýð AkpÖ pßÖ úG úßð@# | .QuA ÙpG pK ô ØýTÞ Rkõg .QuA ïBíO úÞ îñürâpG Ao úéíW àü þuBíc
.lyløAõgoBPÖpâ úG ókAk }õâô óAoBßíPu ókpÞ ByBíO# ïkoõhð ÿrý^ qôo ïBíOokoBG|àü òì# úéíW òüA ,lyBG úPyAkpGok Ao îüBø|}qõì@
,òPyAk ûBãð kõg lc ô ÿôo|úðBýì# | .QuAÿoBßíPuqBÒ@óBzðBñhu AoÿA|úéEvìîðAõPGBOïlýGAõhðIyïBíOokô Bü pu ok Ao ÿlG úzülðA aýø :îñürâ|þìpG Ao
| .QuAþìk@QypuëBíÞ ïkpì úÞ ïõy|þíð òýãøôlðA òüA qA òì# ïlýíùÖ ôo òüA qA .kAlð úXýPð BìA ,îñÞ êc .ûlì ÿBW kõg ëk ok
îýéÏO QuA òPgõì@ ûkBì@ úÞ Ao ÿkpì# ó@ qA úßéG ,lñuBñy|þíð îPvø úßðBñ^ Apì .îupLG,îðAk|þíðAoú`ð@QuApPùGúÞ pK BW úíøok úÞ QuA þPuôk Ñõð úu#
Ao ÿkpì ,QuA ókAkolø úG Ao þðBvðA ,ókAlð lüBy ô lüBG úßðBñ^ Ao ïkpì òì úÞ îñýãíÒ þðBvðA pø þuBuA ú×ýÊô {ðAk IvÞ# pãük þPuôk Ñõð úuô QuA }qoA BGô kõu
òhu ,ókAk îýéÏO Qvýð òPgõì@ ûkBì@ úÞ |.îuBñy|þíð õXzðAk ,ú×ýÊô òüA ]ïBXðA ûAo[ ok .QuA :QuA þðBíýzK UÎBG ô oô@ óBüq úÞ Qvø
oløúGAoóBvðAúðlñìkpg,QuAókAkoløúG pPùG BùñO Qèôk ô Qìõßc pø Ùlø# îø kõg oBâqõì@ qA úÞ koAk Üc ô lðAõO|þì ôoAlüBKkõgþPuôkokúÞþðBvÞBGþPuôk
.Aoòhuúðôløk|þì ïkpì þPcAo ô ÿkBì þâlðq ÿBøoArGA ókpÞ .lupGl¿ÛìúGpOkôqôkpýãGþzýK ô oBßPuok úÞ þðBvÞ BG ô lñPvø BÖô BG
,ïA|úPÖpâ kBü úÞ ú`ð@ ókAk kBü qA òì# RkBÏu koAk ú×ýÊô Qìõßc úßéG ,Qvýð AokõgþâlðqlüBGqõì@|{ðAkôoBâqõì@# ,lðoAkoBývG úGpXO úÞ óBð@ BGô lñüõâ|QuAo
Qìlg BùñO òüA .ïA|ûlzð úPvg râpø | .lñÞòýìCBOrýðAoïkpì oApÚ lðqõì@|þì ú`ð@ óBzgok úðBzð ô úðõíð BG QÚBÖo ô þPuôk ô .QuA lñìkõu
QHvðkõgúGAoó@îðAõO|þìúÞQuAÿrý^Bð oBP×âok úÞ lyõÞ|þì úPuõýK ûkAq@kpì# Ao þøAo úÞ lñPvø þðBvÞ lñðBì úðpâô ,lñøk IWõì óBüõâ|ûôBü ô óAoBÞBüo ,óBuõéKB^
| .îøk .lyBGrýOôlñO,kõgoAkpÞokôúPvø@,kõg lñðBìBüôlðôo|þíðûAoó@qAþèô,lðA|úPgBñy | .QuAþüAõuoôþPhGlG

45

óApùO úéXì

ô oBzÖ QdO ô lðAk|þì ú`G òPÖpâ óq ÿApƒG ,QuA à^õÞ îø lýíc ïrürÎ pg@ -
.ûlì@ÿoBãPuAõgúGûpvKlülùOôoAp¾A úédì ÿBøpvK úíø qA ,QuA þGõg pvK|úƒPHèA

oBÞlðAõO|þìô|úPÖpâAo{íéLükpãükôA- ô ïpPdì ûkAõðBg ,QuA pOBÚ@ô pƒOpƒüq úƒGpƒu
.lñÞ þGõg îðBg }okBì ,koAk îø þGõƒg IƒýXð
lüBG ûqBO þèô|úƒPÖpƒâ Ao {ƒíéLük úƒéG - ô {ƒƒßƒPƒíƒcq kpƒƒì }olƒƒƒK ø ô QƒƒƒuA
ÿApG þHuBÞ ô oBÞ lüBƒG ûqBƒO ,kôpƒG ÿqBƒGpƒu îüoAkàýéÎôïçuBùð@BGîøBì,QuA|þìpPdì
ÿApG þâlðq lüBG ûqBO ,lñÞ BK ô Quk }kõg þéýg qõñø úéDBÎ êýßzO ô ZAôkqA ÿApG þèô
RolKpPíùì úíøqAô lñÞoõWô ÐíW }kõg þâlðq}okBìôolKúðõgÿõOqõñø,QuAú`G
ô pO ûkpßéý¿dO óAõW àü BG õO QƒuA êƒüBƒì úG {Puk ,koAlð rý^ aýø }kõg qA ,lñÞ|þì
.þñÞZAôkqAûlükûBãzðAk ÿBøÙpƒcÿçGæqAòƒÞoôBG,luoþíð{ñøk
òì,lðAonâløAõgAo{øBãzðAkrýðôA- pßÖ òì êTì îøôA úÞ ïkpÞ ÉBHñPuA îø }okBì AløqA ÿA|úPyõð
oBÞ ôk pø lÏG , QÖpâ îøAõg Ao îƒíéLük rƒýð ô koAk õO úG úÞ ÿA úÚçÎ kõWô BG ô lñÞ|þì
óBƒìkõƒg Ao óBƒƒìkõƒƒg þƒƒâlƒƒðq ô îƒýƒñƒÞ|þƒƒì ôqo@ô QuA êDBÚ RolKô òì ÿApG úÞ|þìApPcA îøkrðBK {hG
...îüqBu|þì {èkúOþèôkõzG{Hý¿ðõOóõ^þuôpÎkoAk
BG þøBâ úÞ BøõãP×â ô Bø UƒdƒG òƒüA ô Ao }pvK qõƒñø ô Qƒvýð ZAôkqA òüA úG þÂAo
kõG úèBu ûkrýu ûlñgpÖ ÐÚõì ó@ #
ÿoBùG|{hGþâlðqJBPÖ@ pg@ëBu ô úèBu |18 lýíc ô îP×ø xçÞô
úüBvíø B« HüpÛO .lðAonâ|þì Ao óBƒPupƒýGk
êdì ú`G Q×â óAõPG îø lüBƒy lƒðkõƒG
ô QvG òG ú^õÞúO ûlñgpÖ úðBg ,lðkõG
ûkAõðBg ô ûlñgpÖ ,ú^õÞpu lýíc úðBg
þPc ô lñPvüq|þì ú^õÞó@ok Bø ëBu }A
kõG ûlì@Býðk úG úðBg ó@ok rýð ûlñgpÖ
úG lÏG ëBu lñ^ }A ûkAõðBg ô lýíc þèô
óBßì êÛð ú^õÞpu {Hð úÛHÆôk úðBg ó@
úG kôoô ëôA ÿBø ûBì óBíø qA ô lðkpÞ
úG Ao úüBvíø pPgk ,óly úüBvíø ô úédì
.lýzÞkõg ÜzÎ ïAk
ô óAõWõðpPgk ó@úGrýð kõg úßð@òíÂ
ëk ØüpÊ ô BHüq ô úèBu ûkrƒýu|úƒP×ßy ûqBƒO
BøpPâorG ëõÚ úG ô lðkõG ú`G þéýg ôk pø .QgBG
úÞ lðkõG ú`G olÛð@ ,kAk|þì pýy ÿõG óBzðBøk
.lñPyAlð Ao kõg xBvcA qApGA RAC pW þPc
IýÛÏO wLu ô úðAkqk ÿBø ûBãð qA ú¿Ú
àü wLu ô wßÏèBG ô úuolì úG úðBg qA ÿBø
ÙpÆ qA êâ úgBy àü ókAk ÿoBùG rýãðA ëk qôo
ú^õÞ wK ok ô ólüôk wLu ô ûlñgpÖ úG lýíc
JBPÞ ÿæ ô ólýüõG ô ólýuõG ûBãð@ô óly îâ
qA ó@ ÿlGA òPyAk úãð ô àzg êâ òPyAnâ
þðBùñK ÿBøoAlük lÏG ,ly Ñôpy ûlñgpÖ ÙpÆ
úðAkqk wLuô þÎpÖ ÿBø óBGBýgok ókq ïlÚô
okBìôolK }õâ úG úÏWBÖ ûBãð@ô òPÖo Bíñýu
ô Bø úÏÖApì ô BøAõÎk ô Bø iƒýGõƒO ô ólƒýuo
úðBg úG lýíc úèBg ô okBì òPÖo lÏG ô|BøkBüpÖ
ô }okBì ô olK qA þíuo ÿoBãPuAõg ô ûlñgpÖ
ô Bø àyA ô Bø úüpâ ô ólýñy þƒ×ñì JAõƒW

.ûlñgpÖ ÿBø xBíPèA
òì ÿA ú`G qõñø õO óBW pPgk pƒg@ -
ÿA|úPÖpãð Ao QíéLük úÞ þðBìq BO|îøk þíð ûqBWA

.þñÞpøõy
Bø þéýg ,ïpýãG Ao îíéLük|îøk|þì ëõÚ -
úG ú`G þPc ô pøõƒy òƒPyAk BƒG úƒÞ lƒñPvø
îø wðBvýè ô îéLük ô lñøk|þì úìAkA êý¿dO
.lðpýâ|þì

46

www.TEHRANMAGAZINE.com ú`G pvK úu òPyAk kõWô BG ô )kõG úéìBc ÔýWôkBüpÖôrýPuBGþøBâôQíüçìô{ìAo@
JBHuA óBñ^ lÚ îýðô lÚô óBÇýyô }õãüqBG ûlñgpÖ òýGqôopøô kõG ûApíø óõýyô úüpâô
47 ÿApG þüBø ûp×u ëBíPuk ô ÿrýìôo ô QhO þPcô }olK îø þøBâ lñ^qApøô }okBìô
úƒíÎþƒPcúÞkpÞÿqôléâôQgôk}pøAõg «BHüpÛO ô ly|þì ïBXðA úðBg ok òüpüBu ô úèBg
QüoõìBì pÆBg úG úÞ îƒø óBƒyklƒXPì ÿpƒK JB¿PÎAôBøþÛéglGôBøÿoAqôúüpâqAúíø
ÿBøoõzÞ {OBíéLük pøõy ÿoAkA ÿBø qA .lðkõG ûlì@ ûõPu úG ûlñgpÖ ÿBø ókpÞ AnÒ
óBøk úG QzãðA kõG ûlük Ao ÿoBývG þƒüBƒKôoA îø ôA ô kõHð oAkpG Quk îø lýíc pãük ÙpÆ
:Q×âôlðBìóApýc wKúßð@BO,kõGûkpÞäñO{ñülèAôpGAoú¾pÎ
Ao ûp×u JBHuA ô QhO JBHuA òüA pýËð ô úüpâ ô {ßízÞ ô AõÎk ô äñW ëBu úu qA
ûlülðrýðwüoBKÿBøûBãyôpÖòüpPùGokþPc ,lðkAk QüBÂo ûkAõðBgôkpø ,xBíPèAô ÿoAq
.ïA BG ô kpÞ ÿpLu Ao {ìBËð Qìlg |îø lýíc
{èBu{y|úPypÖ,ûlñgpÖþuôpÎIy qA þßü êÞ pülì úÞ {üõíÎ ÿqBG þOoBK
ô òüpO ûõßyBG pøAõƒg xôpƒÎ ô kõƒHð pƒPzýG úG ôrW lñìoBÞ óAõñÎ úG ,kõG Bø úðBg RoAqô
,kõG }A úðBÞkõÞ þâlðq Iy òüpOrýãðA ûpÆBg .lì@ok úðBhOoAqô ó@ ïAlhPuA
óBßOô Qvzð xôpÎ þèlñ¾oBñÞ Rlì ïBíO óBüBK úG Ao {íøk xçÞ îø ûlñgpÖ
RAõé¾ôïçuBGAoxôpÎþPÚôþPcôkoõhð qA lÏG Ao ZAôkqA ô lÛÎ oAlì ô oApÚ ô lðBuo
ô óByBK êÛð ô êâ ô lñLuA ókpÞ kôk ûApíø ô BG ,lñPyAnâ xoAlì êýÇÏO ÐÚõì ô RBðBdPìA
kBìAk ûkAõðBg óBðq úÞ þèBc ok óBüõâ úéùéø óBüBKBOôlñßðêý¿dOápOpPgkúÞÉpyòüA
úðBg ok úðBPu@ qA lðkõG|úPÖpâ Ao }pG ô oôk îø ûlñgpÖô lðõzðoAk ú`G îéLük Rçý¿dO
}lðpHG QhG úðBg úG BO lðkpÞ {WoBg ÿolK ô|lølG úìAkA xok úG pøõy úðBg ok óBñ^
ûqBƒO óAõƒW pƒPgk oBƒHßyA óBíz^ BG okBì ô úG ÜzÎ ûlðpKôk ó@|úPHèA úÞ kpýãG Ao {íéLük
óAôkóAôkrýð|úPypÖ,kpÞ|þìúÚolGAo{ƒuôpƒÎ Ao lñùu þðBìq ûlñgpÖ ô lðkpÞ BÖô kõg ëõÚ
QuAõg|þì ,lüpK ú^õÞ úG xôpÎ ëBHðk úG AoúÇuõPìîzyþüBùðRBðBdPìAúÞlyúéìBc
oõO úèBHðk ô lyBG kõg pøAõg ûApíø óBñ`íø Rçý¿dOoôkpãükó@qAlÏGþèô.lðAonâ|þì
ûqBWA ôA úG pãük þèô kpýãG Ao ôA lý×u òìAk ô ÿoAk pƒøõƒy úƒG ô lýzÞ Èg Ao þøBãzðAk
ô lðkpÞ {×ÚõPì ok úðBPu@ ok ô lðkAlð .QgAkpK ÿpâõƒðBƒGlƒÞ ô ÿoAk úƒ`ƒG
oõƒ¿O }A úðBÞkõÞ ÿBHüq ÿBýðk ok úÞ|úPypÖ òüpO ûríyõg QhƒKqpƒÆ QƒuAõƒg|þƒì
ÝBƒ×OA {üApG þâlðq úÏWBÖ òüpPâorG kpÞ|þì ok{PhKQukôQÖpâúÞkpýãGkBüAoBøAnÒ
òƒƒPƒÖo ô xôpÎ þøApíø ûqBWA ôA úG úÞ ûkBPÖA ÁBgkqóBGqBøþñüpýyôBøAnÒïBvÚAôÑAõðA
BƒƒK lƒƒñƒøk þƒƒíƒð Ao kBƒƒìAk úƒƒðBƒƒg úƒƒG .ly ïBÎ ô
ô kpÞ|þì úüpâô kq|þì kBüpÖô lýGõÞ|þì|òýìqpG úðô Qgõì@úÞ kqõìBýG þÆBýg QuAõg
qA Ao kõg ûly úÞ þÛüpÆ pø úG QuAõg|þì ÿApG þøBâ úßéG óAlðqpÖ ô kõg ÿApG BùñO
ûlñgpÖ ëBHðk úG ô lñÞ Bøo BøpPâorG Quk ô Qgôk|þì xBHè rýð óBüBñƒy@ ô óBPuôk
.kôlG .kpÞ|þì QÖBüok rýð þGõƒg ÿBøkríPuk
ok Ao ôA þðBGpùì BG úìõ¿Ïì úèBg BìA þüõðBGlÞ ô oBÞAlÖ ô ÜýÚk ÿokBì QuAõg|þì
ô jpu ÿBø úðõâ qA Ao àyA ô lýzÞ }õÒ@ ô úðBg JBHuA ô úðBg ,ly úÞ kõy àü úWok
:Qƒ×â ô lƒýuõƒG Ao {ƒOoõƒ¾ ô kpPu {ìpð àO|êýìBÖ ïBíO òýG úðBg òýDrO ok }A úÛýéu
RAlÖ ...òßð úüpâ ...ïpG QðõGpÚ þùèA .kõG
ûp×u ïkõg ,úuo|þì îø õO QGõð ...îzG ok ZAôkqA ëôA ÿBø ëBu úÞ þðBìq ó@ú^
...îñý^|þìõOlÛÎ BG ú^õÞ pu {Hð ôk úðBg óBíø ok ô ÝBOA àü
ô kpßð BÖô {èõÚ úG úìõ¿Ïì úèBg ú^pâ þâlðq pøõy pøAõg ô pøõy olK ô pøõy okBì
qA îz^|úPypÖ óly xôpÎ qA {ýK ëBu lƒñ^ kBG@ûqBO úÛÇñìok lýíc úÞ þðBìq ú^ô kpÞ|þì
ûp×upu îø|úPypÖ ûpgæBG þèô QvGôpÖ óBùW þãñzÚ úðBg ô lüpg|òýìq kBG@ xBHÎ ûly
.QvzðlÛÎ þƒPc ,lƒðkpƒÞ óBƒßì êƒÛð BƒXð@ úG ô QgBu
koAk úìAkA úÞ þèBc ok ly xôpÎ|úPypÖ úÞ îƒø þƒPÚô
Ao êâõu }lðqpÖ òüpg@( kõG oAkoBG ûlñgpÖ

IèBÇì ô óApùO þééíèA òýG úéXì
BG Ao ó@þðlðAõg ô ûlürâpG
lýñÞúvüBÛì pãük RBüpzð

óApùO úéXì

.kõG ûløBzì êGBÚ ó@ok ÿBø ûBãyôpÖ ,êGBÞô îýu óBýì ok #
qBýð ô ÝpG úßHy úÏuõO ô }pPvâ BG BìA úÞ QéßýuoõOõì Bøl¾ ô þßüpPßèA ïqAõè
þHvð Üðôo ô þßüpPßèA ÿBøæBÞ úG óôrÖAqôo qA ÿpSA þPhu úG ,lðA|ûkpÞÙp¿O AooAq|úèæ
úG òüA qA {ýK BO úÞ Øñ¾ òüA ,QýèBÏÖ òüA
pýHÞpýìA óBGBýg ok ÝpG úðBgoBÞ kõWô QéÎ .kõy|þì ûlükoAq|úèæ ûoõÇuA
wLu ô ôpvg p¾Bð óBGBýg úG lñPyAk oApÛPuA úÞ þðBGBýg ïBð ûlðBì BùñO îülÚ oAq|úèæ qA
úG þOlì qA wK ô lðkoô@ ôo ÿoAkpùy QzK òüA ô kõG óApüA ÿpñø rÞpì ô klXO kBíð þðBìq
QzK ô oAq|úèæ óBGBýg ôk ëB¿OA QéÎ oBPÖpâ êGBÞ ô îýu ÿBø|ÙçÞ ok óBñ^ Bøqôo
ûlýzÞ oAq|úèæ úG Bø QýèBÏÖ òüA ,ÿoAkpùy ÿBøqôo úG lðAõPG þPhu úG pËð úG úÞ QuA ûly

.ly .kkpâqBG úPynâ
ïqAõè ÿBø|ûBãyôpÖ óBìq Qynâ BG QdO oBWBÚ ûBy òülèAp¾Bð úÞ þðBìq qA
rÞpì þðBìq úÞ Ao oAq|úèæ þÚpG ô þßüpPßèA oõPuk ,ûrýè|ûrðBy óBGBýg ÿBø|þüBHüq pýSCBO
Ùp¿O êìBÞoõÆ úG kõG óApùO þüApâõðô klXO ok þüBHüq ô QÏuô óBíø úG þðBGBýg VAlcA
oAq|úèæ ÿBø ûqBÓìô Bø úÖBÞ ,BøsBuBKô .lðkpÞ ëBu l¾|àüqA {ýG kAk Ao úÖçhèAoAk ÕBG óBýì
þßüpPßèA ÿæBÞ lPu ô kAk ô oBHðA ÿApG þédì úG
.konâ|þì
.ly êülHO ,úPzâqBGäðpÖqAûByóBìpÖúG ,óBìqó@ok
lñ^ ÈÛÖ ,úíø ó@ qA àñüA úÞ ÿoõÆ úG úPÖpâ óBýìok AooAq|úèæ ÕBG úÞ þGõ^ ÿBø|ûkpð
ólýzÞ ÿApG Ao ÕBG óBPgok ô ly| úPyAkpG kõG

oAq|úèæ úüô kõG óôpùO úü
QuA xoBK þíülÚ pOBEO ,QuBKpu qõñø oAq|úèæ ok úÞ ÿpñø rÞpì BùñO

.lðA|ûkBPvüA BK ÿôo þPhu úG pOBEO ô Bíñýu .ly oAq|úèæ úÖpì úÛHÆ òürãüBW ÈuõPì úÛHÆ óõ^ óAlñìpñø pãük ô òýyõð òývdèAlHÎ oAq|úèæ óBGBýg úÞ kõG òüA .lðkpÞ ÐÇÚ óBGBýg
êìBÞoõÆ úG êPø lðApâ ÙôpÏì óBíPgBuokpu ô Bø|úÖBÞ ,Bø|ûqBÓì Qý×ýÞ óBìq òüA ok qA þðAlñìpñø Bùð@ qA wK ô ÿpüqô áõéíèApíÚ ÿBø|úèæ ólýüôo pÆBg úG úÞ þÒBG óBýì ok
oBHðA óAõñÎ úG ó@ qA óõñÞA ô ûly IüphO pzÚ þèBì òßíO oõgApÖ úG ÿpñø ÿBø QýèBÏÖ ô þuBÒ@ úéèA QíÏð ,òuõu óõ^ pãük êvð
pOBEO qA .kõy|þì ûkB×PuA þßüpPßèA ÿBøæBÞ QýèBÏÖ úÇuAô úG úÞ lðkõG þðBvÞ qA ,óApãük .ly VAlcA kõG ïõuõì ïBð òýíø úG ôokõg
ok þß^õÞ þ`üôlðBuô ó@ok pu rW úG p¿ð .kpÞAlýKërñO ,lülW ,óBGBýg òüA qA þHuA òâAô òýèôA oõHÎ
òýíø lüBy ô ûlðBíð ÿrý^ ,ôpøAo ÿkôoô êýÇÏO ÿBøBíñýu úéíW qA ,kAqpùy Bíñýu .lðlýuo Rpùy úG oAq|úèæ ok óBzüpñø IWõì ÙApãéO Èg òýPvhð ô ÝpG fBPPÖA
þßüpPßèA sBuBK Bü oBHðA úG úÞ lyBG Bøqôo úG ïôk ÿõéùK ûoôk ok ,lÏG ÿBø ëBu ok
QuAoAq úèæok ûly ÿrÞpì ÉBÛð ok îÞApO ,QýÏíW {üArÖA êýèk .ly oAq|úèæ pPzýG þÚpO
.kõy êülHO ëõÖA oB^k ïôk ÿõéùK ûoôk ok oAq|úèæ ú^pâ Qðõßu ÿApG óæõíPì ô óBýÎA ô QÖo pOæBG pùy IWõì {PÎBÆ úÞ êW ô rÎ Ao ÿAlg Qñì“
ûlðBìqBG òüpg@ ,þßüpPßèA Øñ¾ ïõXø qA {ýK BO þèô kõG ûly ÙpÆ úG pPíÞ îÞApO BG ô Aõø ô J@ }õg ÉBÛð ok òüA ,”QíÏð lürì }olðA pßy úG ô QuA QGpÚ
qõñø oAq|úèæ ok úÞ ÿpñø rÞpì BùñO pOBEO pýËð ,kõg þüçÆ ûoôk qA þðBzð qõñø Bùð@ ëBHðk úG ô lðkpÞ bõÞ óApùO þèBíy ÉBÛð 1236 ëBu ûBìlñ×uAok úÞ kõG|þìBýK òýèôA
pOBEO .QuA xoBK þíülÚ pOBEO ,QuBKpu oAk úzüo êýèk úG úÞ þüBøqBÓì ô xoBK ,p¿ð rýðBøBíñýuôBø|úÖBÞ ,oAq|úèæwÞõèÿBøûqBÓì ïBýKòýèôAûpGBhìqAwKëBu14þñÏü ,þvíy
úÞ QuA oAq úèæ þíülÚ ÿBøpOBEO qA xoBK ,lðkõG ûkpßð ápO AooAq|úèæ ,QýÖôpÏìô ókõG ô lðly ÜÆBñì òüA þøAo kõg óBüpPzì ëBHðk úG {ypÞ úéýuô úG ,xoõì êDõìBu þÖApãéO
.kpÞ qBÒ@ äñøpÖ pOBEO ïBð BG Ao {PýèBÏÖ jBÞ òýG )óõñ×èAoAk þzüpOA óBíéÏìqA þßü(
úPgõì@|{ðAk >òýyõð òývdèAlHÎ<
ok pOBEO úPyo ok Ao {Oçý¿dO úÞ óõñ×èAoAk .ly ûpGBhì QýÛÖõì BG oAq|úèæ ô óBPvéâ
}pvíø ÿoBßíø BG kõG ûkpG óBüBK úG úvðApÖ ô RBñýDrO BG BHüq ô êéXì ÿBø|óBíPgBu
òvc ,pOBEO úzýKpñø ”óBýPKApüBø BOpè“ ÿBø|ûqBÓì ô þGpÒ àHu úG óAôApÖ ÿBø {üApýK
| ,þíüpÞ Rp¿ð ,ûAõgpýg òývc ,ÐyBg oôpì úG Ao oAq|úèæ ,þWoBg wÞõè xBñWA }ôpÖ
qApãükþgpGôóôrdìþéÎ ,þüõßuAþ×Ç¿ì .kpÞ êülHO óApùO óBGBýg òüpOBHüq ô òüpPùG úG
,òLèô pýËð ÿoBâlðBì ÿBø|{üBíð óAlñìpñø ÿBøBíñýu ô Bø|úÖBÞ ,klÏPì ÿBøpOBEO
Ao ÿrýðô pWBO ô }ôpÖ Rçßy pPgk ,qBKõO ô ÙApyA oõÃc IWõì óBGBýg òüA ok lülW
.lðkpG úñd¾ ÿôo )xoBK( äñøpÖ pOBEO ok ÿBø úðBhOoB×u kõWô êýèk úGô ly óAlñíOôpS
pOBEO ok( òýyõð òývdèAlHÎ {üBíð òýèôA ÿBø|þWoBg úWõO ,oAq|úèæ óBGBýg ÙApÆA
ok ó@ ÿApWA BG òýyõð úÞ kõG >òLèô< )xoBK
òüA .kpÞ fBPPÖA Ao äñøpÖ pOBEO 1323 ëBu .ly IéW oAq|úèæ úG óApùO òÞBu
.kõG úñd¾ ÿôo úP×ø ôk Rlì|úG {üBíð ô êPø lðApâ ,xoBK ,p¿ð pOBEO wýuCBO
ô lýyoõg ,áBüBì ,óApüA Bíñýu ,Bíñýu lðApâ
úèæ YüolO úGpãük ÿpñørÞpìô Bíñýu òülñ^

.lðBuo Üðôo ZôA úG Ao oAq
,þñüôrÚ ÙoBÎ ,þÛzÎ ûkAqpýì BÂolídì

48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
49
oAq|úèæ ÜzÎ úG ûoBGokûoôkó@óAlñìpñøqAþíüpÞRp¿ð
BG òýyõð“ :lüõâ|þì äñøpÖ pOBEO oBÞ qBƒÒ@
úÞ ÿkpìpýK ,lññÞ|þì {üAl¾ BÚ@ lídì ,ÿp×ÏW óõ^ ÿoAqBG ÿBøoAk|úüBƒìpƒu àƒíÞ
qA óBìõO àü BG úÞ ûkõG óAõW }kõg úP×â úG ÿæBG úÛHÆok Ao äñøpÖ pOBEO ,ÜýSôô þ×üBÆ
AoôAoAq|úèæÝpGôÝoqôlü@|þìóApùOúGoBGkôo p×ð 500 kôlƒc úƒÞ lƒñPgBƒu xoBƒK sBƒuBƒK
àüoklGoBGú^õÞokôóBGBýgòüAúGlðBzÞ|þì >òLèô<òýyõð{üBíðòýèôA.QyAk{üBXñâ
.lñÞ|þìAlýKoBÞþíülÚþGBHÞ ó@ÿApWABGòýyõðúÞkõG)óõvðBWòGúPyõð(
lñÞ|þìoBÞoAq úèæok 1332 ëBu qA úÞ ôA òüA .kpÞ fBPPÖA Ao äñøpÖpOBEO 1323 ëBuok
:lüõâ|þì ó@ok.kõGúñd¾ÿôoúP×øôkRlì|úG{üBíð
BXñüA ïlì@ óApùO úG úƒÞ 1332 ëBƒu qA“ BXð@okpãüqBGôoõíüpâ óAõñÎ úG îø òì óBìq
òì .QuA rý^ úíø òì ÿApG oAq|úèæ ,îPvø ÿApG BøoAnâ úüBìpu BølÏG .îƒPyAk QƒýèBƒÏÖ
”.ûoAkúÞþÏÂôòüABGþPcïBXñüAÜyBÎ eÇu BG þüBø|{üBíð úG pPzýG ÿpPzì IéW
þèô QuA îèBu 81“ :lƒøk|þƒì úƒìAkA ôA Ao þíülÚ ÿBøpOBEO ïBßdPuA úƒÞ pƒO òƒýüBƒK
qõñøoAq úè|æ ÿBø|îülÚ .QuA Jõg ïA úËÖBc pPzýG}ôpÖÿApG«BÃÏG ,lðkoô@ÿôoQyAlð
lýÎ úG ûlðBì ûBì úu ú^õÞ òüA .QuA ïkBƒü ôrýO MüpPuA þPc ,ÿA|ûkpK óBýì ÿBø|{üBíð
Qhu lì@ ô QÖo úÞ ly|þƒì Õõƒéy olƒÛƒð@ .ly|þì ApWA þGpÎ îßy ÀÚo
.îýPgôpÖ|þì ÿoAqôk ÿAnÒ BXñüA Bì .ly|þì òýyõð qA ,äñøpÖ oæBO óAoAnâ úüBìpƒu
2600 æBƒc ûlƒy ЃÚõƒì óôA ÿoAqôk ÿAnƒƒÒ pPzýG IÆBhì IéW ÿApƒG îƒø ôA lƒñPuAõƒg
11 QÎBu ú^õÞ òýíø õO ûoBGBÞ ÿõO.óBìõƒO þèô .lñÞ ApWA þdüp×O ô ÿlíÞ ÿBø|{üBíð
ÿõO ,òuôo QÖo|þì þuBÒ@ ly|þì úÞ Iy óôpýG äñøpÖ pOBEO qA ô kpÞ Q×èBhì òýyõð
”.QyAkúìBðpGòuõuÐÚõìóõíøp¿ðpOBEO ëBƒHðk lƒñPÖo îƒø óAoAnƒƒâ úƒƒüBƒƒìpƒƒu .lƒƒì@
àü .kõG }õâõâ úP×ø àü îø þüçÆ ÜÖA ”.pãük ÿBø|úzýKpñø ô Bø|óAkpâoBÞ
òýyõð“ :løk|þì úìAkA þíüpÞ Rpƒ¿ƒð
àüôQyAkúìBðpGûlüBøúP×øàü ,oBPuúP×ø úÏìBW“ ok pOBEO qA ÿpýâ|ûoBñÞ þOlì qA wK
BXñüA îø òýzO@ ûpGB¾ ÐÚõì óôA .þPvùì úP×ø pãük oAnâ|úüBìpu úu ÿoAnâ|úüBìpu úG ”lGoBG
ôk îø BXð@ úÞ QgAlðA|ûAo Ao þuôkpÖ pOBEƒO
.kpÞ|þì ÿqBG RBGôpÞ@ ÿApWBì qA wK óõ^ .koôBýð ïAôkpPzýG þèBu
ô }õâõâ úÞ þüBøBW óôA æ« õƒíÏì úƒPHèA úG úÞ òýyõð 1327 òíùGok ûBy úG ÿqAlðApýO
pø ókpÞ|þƒì ApƒWA úƒìBƒðpƒG ûlƒüBƒø ô þƒPvùì pOBEO« ç« íÎ ô pýãPuk kõG úPvGAô ûkõO Jrc
òPÖo|þì îùì ÿBø|ïk@ æ« õíÏì .QÖo|þíð|þìk@
êøA ô ókõG oõy ô py úÞ îø þüBùðôA .BXðôA
”.ly êýÇÏO îø þuôkpÖ
.óõykõgÁõ¿hìÿBøúÖBÞòPÖo|þì ,AõÎk ó@ ok oAq|úèæ QÖBG pýýÓO êýèk úG ú^pâ
ÝpÎ ûoBGBÞ ûlñðAõg ÜzÎ úG ly|þì úÞ Iy ÿBø|{üBíð ,oAq|úèæqA úÖpì úÛHÆ bõÞô ûoôk
ûAo AõƒÎk ô ókpƒÞ|þƒì þƒPvìlƒG ókoõƒƒg|þƒƒì óBHÆBhì ô ly þ×ýÞ ërñO oB^k xoBK pOBEO
.kBPÖA|þì IƒéW ÿApƒG ô kAk Qƒuk qA Ao }A|úƒPƒynƒƒâ
lðkõG pO òýüBK RBÛHÆ qA úÞ lülW óBüpPzì
BO Q×ø {y JçÛðA qA êHÚ Bì ú^õÞ ÿõO ,ly lñvK úìBÎ ÿBø|{üBíð ÿApWA úG oõHXì
þøBy àü .Õõéy îø {ƒíƒø .kõƒG Bƒíƒñƒýƒu
l¿P×ø Qéì æBc .Bíñýu îýPÖo|þì îükAk|þì .kõG òyôo pOBEO ÕAp^ qõñø þèô

”.ûoAlðúÞîøîéýÖ.ólýìÈýéGëõKòìõO óApüA ok|þìçuA JçÛðA ÑõÚô qA wK
,luo|þì úÞ JçÛðA óBìq úG BÚ@ lƒíƒdƒì ly ûokB¿ì xoBKpOBEO
þßü BøBíñýu òüA ly úÞ JçÛðA“ :lüõâ|þì lýXì“ Qüpülì BG þOlƒì xoBƒK pƒOBƒEƒO
sBuBK ûly Bíñýu ô pOBEO òèBu .ly ÐíW þßü ,kpG úñd¾ ÿôo úG Ao þüBø|{üBíð ”ÿp×ÏW
ÿôpGôo òýíø úÞ ôo kAqpùy Bíñýu .ÝpG Mìæ pOBEO þèBì Rçßzì êýèk úG þOlìqA wK þèô
îø BøBíñýu þÚBG .ûly úPhO ,þñýG|þì ûqBÓì þOlì ÿApG «çíÎ xoBK pOBEO ô kpÞ oAnâAô Ao
okBð Bíñýu óæA ÈÛÖ .ûlðõíð óõyqA þ`ƒýƒø
ôïõuúPukÿBøîéýÖúÞ ,Qvøú^õÞÿBùPðA .ly êýÇÏO
{üBíƒð ȃýƒéG àƒü úƒG îéýƒÖ ôk ôo ïoBƒùƒ^ ÿBø|ûqBÓì ÿBøõéGBO ûõHðA óBýì ok óõƒñƒÞA
pOBEO“ äðo þG@ ÿõéGBO ,oAq|úèæok þßüpPßèA
ÿBø ûBãyôpÖ õéGBO òülñ^ óBýƒì ok ”xoBƒK
”.løk|þì þíülÚok .kõy|þì ûlük þPhu úG þÚpG ïqAõè
úíø< :lüõâ|þìô lzÞ|þì ÿkpu û@kpìpýK xoõG úG úÞ xoBK sBuBK êgAkqA xoBKpOBEO
wßÎ BOoBù^ òýíø ûly îø òì |þyõƒhƒèk qBG ûly ëlHì þßüpƒPƒßƒèA ô ÝpƒG ÿBƒøæBƒÞ
óAoôk RApÆBƒg ô oAõƒük ÿôo îülƒÚ oAq|úƒèæ òüA løk|þì óBzð pOBEO QýσÂô ô kõƒy|þƒì
>.úPynâ ÿqBuqBG qõñø QgBu qA wK Bø|ëBu ,òèBu

.QuA ûlzð

óApùO úéXì

ï|lñâ| oõK Jkõö ì .ï

úð ô QvýG {hG

ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îøoBñÞóôA ÿBÃÎApPzýG úÞûlñíOôpS
qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
Rçßzì ô Qu þøAo pu ÿ ú`G
òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK þcôo

......... RBÚB×OA

úü ô îñÞ|þì óõylñGôo QuBýu BG õðõy {ýK ûkqAôk ûk úÛHÆpøõOô x úÛHÆ ûkrðõK ûkoBù^ .Bì úðõg ÿoBýG óoAk ïçu .óõñíì þéýg -oBýìBÞ# |
ïk@ ûlÎ úü úuAô ïpýâ|þì óõyqA úHñéÚ ëõK óõýéýì kBP×ø Q¿y þƒøBƒì ÈƒÛƒÖ ,úPÞpy BO :Q×â lülñg|þì úÞ oBýìBÞ .óõO Qìlg
ïoôq BG ,óoBÞ úíø BXñüA BñüA úÞ «çÏÖ !QhGlG pu ôpG æBc ,ûpýâ|þì óõíPgBu òüA qA òìõO BG òPgAlðA {ùGpPgk BìA òì BG {ðkoô@-
ûkpg úü ûAo òüA qA ûpPùG ,îü@ þíðpG óõy wK úÞ RAlýK|úPÚô lñ^ ?Bíy þüBXÞ-Alýè olƒK
îýPÖo úÞ IzìA ,ïpýãG óõyqA ôo ïkpì Üc qA .} úýÛG .Bíy !wýð
þðõíùì õO þüBƒvƒÞ úƒ^ úƒÞ îâ|þƒì QùG ,BXðôA !?óo@|þì ôoæõK òüA BXÞ qA - ô ólülñg úG kpÞ Ñôpy ûBÚ ûBÚ Alýè olK
qA êÛÎ ÿõñzGôo óõy îuA ,òy|þì RõÎk } .ókoô@ úýÛG úÞ BXðõíø qA -oBýìBÞ !Bíy óõW úG ïoBPÖpâ -oBýìBÞ
Qvzð Bìk@ oõW òüA BG ïAõO QÚô óôA - :Q×â ?úý^ R ÿoBPÖpâ ,úèAFBzðA pýg -Alýè olK
!ûpK|þì Rpu BO lñ^ óõð úíÛè úü þðôk|þì ?ÿoAk QuBgpG ?ÿo|þì ÿoAk BXÞ æBc - ,ïkpì ÿApPgk ëBHðk ïkBPÖA þ`ýø -oBýìBÞ
?ûpLG ïk@ pu qA êÛÎ úÞ ó þƒÞ úƒãƒì - úÞ îüoAk oBÞ ûkpg úü óõO ûqBWA BG -oBýìBÞ !ïkpì ÿApPgk ÿoBPÖpâ ô oBÞ ëBHðk ïkBPÖA þñÏü
?xBñüA ûp×u õO QhGlG ïk@ qA îðôA úÞ Alýè úG ô ûlñg püq kq Alýè olK
.úãük óoAlèõK úÞ úñüA }pg@ kpÞ|þì òyôo ôo òýyBƒì úƒÞ oõƒXðõƒíø .îýupG {ùG lüBG ûkBPuAôoBýìBÞ {ýKô óôpýG kõG ûlìôA }pPÖk
þéýg BìA óoAlèõK úÞ {üoAlèõK -oBýìBÞ .Bì {ýK óõíG oBøBð -Alýè olK
õðõy îuA þñÏü ,þuBñy|þìoôkAoôkõOõðõyBø :Q×â Qìlg Iy úãük .óõñíì þéýg -oBýìBÞ :Q×â kõG
.îðôk|þì ,ûo@ - ?ÿkpÞ RõÎk IzìA úuAô õðõW oBýìBÞ
!ÿlýñy ?þñÞ|þì lì@ô QÖo óõyBøBG Ap^ wK - .îýuo|þì
?ûoAk þHýÎ ú^ Ig - qA óqõu pu úü ûqAlðA úßñüA ÿApG -oBýìBÞ .ïpËPñì ,òüBýG kôq kôq wK -Alýè olK !úéÏG -Alýè
QÎBíW òüA úÞ úñüA }A IýÎ -oBƒýƒìBƒÞ óõíø ûp×u õO îðôkpâpG ôo Bø óõƒð úƒíÛè òƒüA qA lÏG ô îükpƒÞ ÙoBƒÏO úƒãük ûkpƒg úƒü ôo óõO Quôk òüA óõWoBýìBÞ -AlýèolK
ok }|úíø ,óõyBÖpc ô óBñhu ô RçíW îüly òýyBì oAõu ô óôpýG îülìôA óõy QÞpy
ô þüApâ êíXO ô }BK ô Qhüo ô ÙApuA Qìnì !QhGlG ÿBìk@ ?þñÞ þíð þÖpÏì îùG
ô Býc ô IXc ô QÎBñÚ ô òPvüq ûkBu lüAõÖ ok .kpÞ QÞpc ô Q×â õñüA :îP×â oBýìBÞ úG úÞ .óBìBu ,òPvø ïõíÎ pvK óõzüA -oBýìBÞ
ïkpì ëBì ô ÿkqk qA ÿoôk ô ÿoAk òPzüõg ?úñÞ|þì oBÞ QHS õO Alýè olK - úÞ îükpÞ þupLèAõcA ô ïçu úü îø BG ûoBGôk
?þ^ þñÏü -
!xArý^ òüA ô ÿoõg þíð Roôq õO þPÚô úßñüA þñÏü -oBýìBÞ .úð -oBýìBÞ :Q×â Alýè olK
!?úü þðõíùì oõW ú^ þðõíùì òüA úãì - þzßG Bìk@oõW òüA ïõÛécqAôo ïkpì ëBì úuo ?{zýK ÿlìôA Ap^ wK - ú^ þƒñÏü ,þƒGAkBƒy óôõƒW úƒ^ úƒG úƒG -
,þíùÖ|þì Rkõg ÿlìôA þPÚô -oBýìBÞ Q×éÞô QÞ ÿBøBñy@BøBW þéýg -oBýìBÞ úG þüõíÎ pvK îPvðôk þíð ,þGAkBy ÿBðôõW
þðõPG ô þñýHG óõGBýg õO ôoBñüA «AlÏG úâA þñÏü .þñßG ôoBßñüA QuBýu BG ûpPùG ,óôpýG óõzÏÂô !xBø þéýg QukõO {ƒPƒuk .ûoAk qA ïqBG úñßð ,Bíy ÿoAk þâlðqApG ô þGõg òüA
?ÿoõW ú^ - þñýG|þì úÞ ôo óõíPgBu òýíø ,úGõg þéýg þíð Bì úGô ÿoAk Bø úèBgpvKô BøõíÎpvK òüA
,úðõy óõíPgBu úü òƒüA ûqBƒO ,xBƒñƒüA ëBì
ïo|þì QÚô lñ^ úG QÚô lñ^ pø -oBýìBÞ ?þâ
àüpGBÖ úâA þñÏü ,Bíy óõW úG úð -oBýìBÞ
úü òýíø úéèA òýG ô þñýG ,òüAõg|þì lñHÞ@ ô
úâA ûkpÞoBÞô ïõu ïôk Quk ,îüoAkôo Q×W
BGBG õìBø úíÎ pøõy ô ïõíÎ ô ïBGBG ,òüAõhG

!òPvø îâorG
:Q×â ô oBýìBÞ QzK kq ô lülñg Alýè olK
îðõzüA «BíPc lüBG IzìA ,óõƒÇƒýy ÿA -

50


Click to View FlipBook Version