The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Josephine (also known as Josephine Leah Tehrani) is an singer, actress and model who resides in Los Angeles, CA. Born to Persian parents in Tucson, Arizona, she moved to Los Angeles at age 17 to pursue a music and film career.
www.tehranmagazine.com

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2017-07-18 14:13:45

Tehran Magazine Issue 1042

Josephine (also known as Josephine Leah Tehrani) is an singer, actress and model who resides in Los Angeles, CA. Born to Persian parents in Tucson, Arizona, she moved to Los Angeles at age 17 to pursue a music and film career.
www.tehranmagazine.com

Keywords: josephine,tehrani,shahbod,noori,magazine,singer,model,actress,los angeles,persian,mehregan,festival,expo

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ACCIDENTS
Auto, Motorcycle, Pedestrian, Slip & Fall, Work Injury

þðBüBy ïBýK|
Bßüpì@ëAolÖô Býðp×ýèBÞÿBø ûBâkAk þíuo êýÞô

Payam Mark Shayani, ESQ

þðlG RBìl¾ ô RBÖkB¿O ûlðôpK óAoArø úG þâlýuo úGpXO BG

www.TASADOFAT.com

Bø|óõýéýì QÖBüokok BìpOBÖk úèBu òülñ^ QýÛÖõì
Qvýð þÖkB¿O ,RoBvgoæk

þâkoõg òýìq • þðlG RBìl¾ • þâlñðAo RBÖkB¿O •
RBðAõýc úéíc •oBÞqA þyBð RBìl¾ •

åpì úGpXñì RBìl¾ ,píÞàvükô ÿrÓì RBìl¾ ,óAõhPuA þãPvßy ,þðlG lüly RBìl¾ :okrÞpíO

Pacific Attorney Group

856 S Robertson Blvd,
Los Angeles, CA 90035

(800)261-1314

Serving: (310) 777-7779

•Los Angeles (818) 999-9997
•Valley (714) 550-0404
(619) 286-2222
•Orange County (408) 777-8866
(925) 777-0432
•San diego
•San Jose
•Sacramento
•San Francisco (916) 442-9999

5

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu – ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø

10 úd×¾..|.|.|...........|.|..........|..................)þzHc lýÏu(úP×ø îg ô aýK ok - Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
12 úd×¾...|.............|.|..........|.....QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo þHdì îüpì pPÞk -
14úd×¾.............................)óBðq(|îýñÞóApHWAo|úPynâlüBGûoBGôkþâlðqÿApG- & Publisher

ÿoõð lŸHùy21-16úd×¾.......|..................|..........................óBùWôóApüA|VkAõc- SHAHBOD NOORI

22úd×¾......)ûtüô }oArâ( óBùW kApÖA òüpOlñíOôpS koõì ok oôBG êGBÚpýÒ ô IèBW QýÏÚAô 7- )| |201 7 ÿæõW 21 (| 1396pýO 30 úÏíW 1042 ûoBíy îßü QvýG |ëBu
24 úd×¾ ...............)ûtüô }oArâ( |îýuBñzG pPùG Ao þðApüA ïBãzýK óBðq óBýì qA ûpù^ |100-|
39|-28úd×¾........|.............................................. BýðkoBñÞúyõâqA|-| Since 1996, Friday July 21st 2017 ISSUE#1042
40úd×¾ |.....................................................................rñÆ-|
(818) 881-1771

44 úd×¾ ........................................... ) oõK Jkõì.ï úPyõð þÚoôBK( êvÎ – TEHRAN MAGAZINE
46úd×¾....................................)kp®ÞÿløúPyõð þÚoôBK( ëBÛðlypìp×ÏW– PO Box 3665
48 úd×¾................................... ............................... þyqoô–
Winnetka, CA 91396 USA

50úd×¾..|................................)”õèûrícòýßO“úPyõðþÚoôBK( úìokÿpPgk– WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

52úd×¾ .........................................)þøAoôkpu(|îñÞoBÞú^lýDõãGBíy– E-mail: [email protected]

54úd×¾.....)léW ÿôo(Bßüpì@ óõürüõéO ô Bíñýu oBHO þðApüA pãüqBG ô ëlì ,ûlñðAõg ”òýÖqôs“ -| Facebook: TehranMagazine

|56úd×¾ ................)ûtüô}oArâ( !lýPvðAk|þíðBø|BíýKAõøkoõìokúÞþGAnWúPßð11-| >óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-| .QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð
63-60 úd×¾.......................................................BøpHg ô Bø ûpù^-
64 úd×¾.....................|...................................óBùWô óApüA RBýGkA- .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
69-66 úd×¾..... ..................................................úünÓO ô þßyrK- Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -
70 úd×¾.............|.................................................BøÿlñìqBýð-
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW- .Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
76 úd×¾....|........................................................ úP×ø þDõãzýK- ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -
78 úd×¾............................................................þvýéãðA {hG -
|80 úd×¾ . .|......................................................... þvýéãðA {hG - .lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì

.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

when subiscription start , there is no cancellation or refund

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

!?Qynâok Býðk þÂBüo úßéì

þðApüA úÓGBð óAlýÂBüo þðBgAqpýì îüpì< ;|ûlññÞ QcAoBð ô QuA ûBOõÞpHg
óBÆpu ÿoBíýG úG þðApüA lñízðAk òüA ÿçPGApHg úÞúPynâúP×øqA ;Qynâok
lðkAk Ao ÿoBíýG òýíø pSApG ôA åpì qA pHg Bø úðBuo úÞqôpìA BO ly ÿA|úðBuo
qA Ao }A|þðBGpÚ oBG òüA , óBÆpu áBñupO äñ^pg ô konâ|þíð pPzýG qôo lñ^
ok úñgo BGô kpÞJBhPðA {ðAkô îéÎ óBùW ÿBø|ûpù^ òüpO|ÙôpÏìqA þßü òýG

.kpG kõg BG úzýíø ÿApG Ao lñízðAk òüA ,úñýuô óAõhPuArÓì

lýGBü|þìokpH¾ úG Ao RBýÂBüo þüBHüq :þðBgAqpýì îüpì

”.Ùos ÿôBßXñÞô Ðýuô {ñýG ,úðAoõvW ÿqAôpKlñéG ,þßýñßO þüBðAõOqA QuA JBýíÞþHýÞpO îvXOôA ,þÂBüo RôB×Pì ÿBø|ûqõcô Bø|àýñßOqA þùWõO êGBÚ |ûpPvâok Quk|ûpý^“ #
.koô@ Quk úG Ao 'RBýÂBüo êGõð' úG oõùzì ,îùì ûrüBW òüA úÞ koõ×ñPuA ûBãzðAk kBPuA ô þðApüA óAlýÂBüo ;kõG þðBgAqpýì îüpì qA 'qléýÖ ëAlì' úPýíÞ þíuo Øý¾õO òüA
.kpÞ|þì ûqoBHì óBÆpu BG ëBu lñ^ ,QyAk à^õÞ pPgk àü úÞ ôA .QvGôpÖ óBùW qA îz^ ûrüBW ó@ QÖBüok qA lÏG ëBu úu ,úèBu êù^ úÓGBð ,þðBgAqpýì îüpì
.lýuo þøBãzðAk úWok òüpOæBG ô ÿkBPuA úG þãèBu 31 ok ô kõG ûkpÞ êý¿dO Bßüpì@ok ,koAôoBø ûBãzðAk wLu ô ,óApùO Øüpy þPÏñ¾ ûBãzðAk ok þðBgAqpýì îðBg

.QÖBü Quk ëAlì òüA úG ,ó@ úèBu 78 iüoBO ô qléýÖ ëAlì ÿAløA qBÒ@ qA úÞ QuA þðq òýPvhð ôA .lñÞ QÖBüok lðAõO|þì óAlýÂBüo àü úÞ QuA ÿA|ûrüBW òüpOæBG qléýÖ ëAlì
BG ÿpPzýG óBðqô óApPgkô kõy óApãük {hHìBùèA þðBgAqpýì ëAlì úÞ kõG ûkpÞ ÿoAôlýìA þüõâô|Q×âok ,qléýÖ ëAlì JBhPðA úPýíÞ ÿBÃÎAqAô koõ×vÞ@ûBãzðAk kBPuA ,óAôpÞ wvðApÖoõvÖôpK

.lðõy JnW ,QuA ûly kAlíéÚ 'úðAkpì ÿA|ûqõc' ûBâ úÞ ,þÂBüo úG óBykõg ÿBø|þüBðAõO úG oôBG
'kõG Àhzì ëôAqA'

pãük p×ð lñ^ ô ôA úG kBýLíèA úèBvì êc ûoôk àü ok kõG óBPupýGk ïôk þðBgAqpýì îüpì þPÚô ,ólñè ÿpì òýüõÞ ûBãzðAk þÂBüo kBPuA ,þcõð äðpùG
.kAk|þì xok

".lñPvø Bø|òüpPùG ôrW þPzùG Büôo {Puôk ô þðBgAqpýì îüpì úÞ kõG Àhzì óBìq óBíø qA" :Q×â þcõð ÿBÚ@
".QuA þGçÛðA rO àü {üApPÞk rO úÞ kõG Àhzì .QuA Jõg }oBÞ úÞ kõG Àhzì kpÞ Ñôpy koAôoBø ok úßñüA Ädì úG" :lüõâ|þì ôA

.QÖBü ûAo óApüA þÂBüo kBýLíèA îýO úG úÞ kõG ÿpPgk òýèôA þðBgAqpýì îüpì ,þcõð äðpùG úP×â úG
ok úÞ kõG ÿkpÖ òýèôA ô QÖpâ çÆ ëAlì ëBu ôk úÞ þvÞ òýèôA .QÖpâ çÆ óApüA þÂBüo kBýLíèA ok úÞ kõG ÿpPgk òýèôA òýñ`íø þðBgAqpýì îüpì

.QÖpâ êìBÞ ûpíð þÂBüo kBýLíèA óõìq@
'ïõy ûlñvüõð îPuAõg|þì'

.kõy ûlñvüõð QyAk ôqo@ þÞkõÞ ok úÞ kõG úP×â ,þéÞ þÂBüo ÿõPýPvðA QüBvGô BG úHcB¿ì ok ô {ýK ëBu lñ^ þðBgAqpýì îðBg
".ïlðAõg|þì lýuo|þì îPuk úG Ao ÿrý^ pø ÐÚAô ok ,ïlðAonâ|þì óBìo ólðAõg úG Ao îOBËdè òüpOrýãðA|óBXýø .ïõy ûlñvüõð úÞ kõG òüA îüBüôo ïkõG ú`G úÞ þPÚô" :Q×â ôA
QÖo )óBzgok ÿBøkAlÏPuA }oôpK þéì óBìqBu pËð püq( óBãðAqpÖ úuolì úG ,lýuo óBüBK úG ÝApÎ ô óApüA äñW kpÞ|þì ïBíO Ao þüAlPGA ûoôk þPÚô :kpÞ Øý¾õO wðBy|}õg Ao kõg úHcB¿ì ó@ok ôA

.kpÞ|þì QüBíc ôA qA }A|ûkAõðBg ô
}kõg úP×â úG BìA QgAkpK pOoAõyk þéDBvì êc úG kBýLíèA ûoôk ok þðBgAqpýì îüpì .ly rÞpíPì RBýÂBüo pG úÚçÎ òüA óBPupýGk ok pOlÏG ô ly kBXüA }pPâorG okApG ÜüpÆ qA ïõéÎ úG ôA úýèôA úÚçÎ

.kõG pãük óBüõXzðAk ô óAkBPuA BG þüBñy@ô Øüpy ûBãzðAk úG }kôoô ,ó@ qA pPíùì
".ïlì@|þì Ýôm úGpPzýG ,îPyAnâ|þì þÂBüo ÿôo QÚôpPzýG ú^pø" :lüõâ|þìþðBgAqpýìîüpì
.þðBgAqpýì ÿApG úð BìA .kpÞ oBÞ Bùð@ ÿôo îýÛPvì kõzG úÞ QuA òßíìpýÒ òüA ,þèôlì ÿBøBÃÖ ÿBø|þñãíøBð ô Bø|þâlý`ýK pÆBg úG úÞ luo|þì pËð úG IéÒA" :kõG ûlì@qléýÖ ëAlì þOBÎõHÇì úýðBýG ok
".lñÞ ïpð úXñK ô Quk þèôlì ÿBøBÃÖ úulñø BHÂ| BíýÛPvì lðAõO|þì ó@ àíÞ úG úÞ koAk ÿA|ÿõÚ þulñø kõùy ôA
.QuA ûly pÞm þðBgAqpýì îüpì þíéÎ ÿBøkoôBPuk qA þßü óAõñÎ úG pãülßü úG þÂBüo ØéPhì ûqõc lñ^ ókAk ÉBHOoA
".løk|þì óBzð oõH¾ óAkpâBy úG BùñO Ao kõg RBýÂBüo þüBHüq BìA .lýGBýG ûkõùýG ô kpu Ao ó@ QuA òßíì þÂBüo úG òPyAk úÚçÎ óôlG" :kõG úP×â ÿA úHcB¿ì ok þðBgAqpýì îüpì
".eÂAôô ÙB×y ÿlük úG ólýuoô ÿlñéG àü ÿæBG ókBPvüA xBvcA .lülW ÿrý^ ólýíùÖ Rnèô ØzÞÝôm .'!Bø@' þüõâ|þì úÞQuA ÿA|úËdè ]þÂBüo úÏèBÇì[ {hG òüpO|}qoApK"

kBG þìApâlGA BO }kBüô kBy {côo

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

| | ïõuqôo úP×â úG ÿoAlíPÏüpy òývc ûly NB^ ëBvìA óBHcB¾ ÿpßÖ úðAõPzK êýèk úG RBÎõHÇì óBìq BG úP×ø îg ô aýK ok
!qõìpìô þèBdñW ûoByA ûBLuô þPzùG ûoBGok þðBcôo òvc ÿBø Bø ó@ lüpg ÿApG úÞ þìkpì ëBHÛPuA ô kõg
oApÚ ZôA ok lðkAk þì Zpg úG kõg qA ÝBýPyA þzHc lýÏu lídì
þâlðq qA ApýgA úÞ þøBOõÞ ëBüpu # :úPyõð ô ûkpÞ
óBWrýì@oApuA êPÚ BGô ûly úPgBu Bø ÿlñÞ ÿqBu úýHy Bì ÿApG pâA iüoBO úG úÏWApì | |.kõGûBýuôlýLuBùð@qAþßüúÞlñPyAk |[email protected]|
óõürüõéO qA ,luo þì óBüBK úG ÿlñÞ ÙA ,koAõì qA ÿA ûoBK ok ô lñvKBð þìAlÚA lyBG ÿApPÞk ÿkArùG þéÎ ûBýu ô lýLu pülì
ÿoApßO {ðBPuAk ú^pâ úÞ ïkpÞ þì ByBíO þðBcôo pPÞk ÿBÚ@ .QuA òüpÖ@ pÇg ÿBÇg ô kõG wüoBK ûBãzðAk qA þuBýu ÝõÛc úPyo | | ëôAqôo
þPzùG úÞ lðA ûkpÞ QýDõO )oõùíW wýDo( ûlßzðAk kBPuA ûBýu ô lýLu oBzPðA pG ûôçÎ !óBìq êðõO
| | .lýuo þìpËð úG IèBW BìA kõG kpÞ þì êídO Ao Bø îéÊ ô Bø þüõâAruBð ÑAõðA
úG pPzýG þhüoBO ÿBø ëBüpu ókõG IèBW >.kBPvüA þì RolÚ BG ïkpì úG îéÊ pGApG ok þèô .kõG óApùO þÎBíPWA RBÆBHOoA ïõéÎ ïçÞ óBíø ïçÞ ,QuAl¾ óBíø Al¾ #
Ao þhüoBO kAlüôo àü ûlññýG úÞ QuA pÆBg òüA {ñìô {ñýG úG ïpPdìoõùíW wýDo ûoByA ÿoBývGô îüA úPÖo {ýK óBìq êðõOok Bì !ÿo@| | ÅõÎ úðBìq BìA ,QuA óBzð óBíø óBzð ,QuA
qApO IèBW ô lñÞ þì ByBíO püõ¿O Roõ¾ úG BG ó@ ÝBHÇðA BìA QuA QýÏÚAô àü þPzùG lýùy oApßO Büõâ úÞ îüA úPyAnâ pu QzK Ao Børý^ qA kBÏGA úíø ô ûpù^ ÿôo pG Ao ó@oBS@ô ûly
óBðBìpùÚ BG ûApíø þ^ByBíO úÞ QuA òüA úíø {ýKok úPynâ ëBuoBù^ok óBzüA úÞ þyôo lðAõO þì úÞ þüBørý^ þPc ,lñPvýð þðly
Bùð@ þ¾õ¿g îüpc úG ïlÚ þhüoBO þPzùG lýùy úÞ Ap^ .Qvýð ÿqBu úýHy úPÖpâ | |.îýñýG þì þâlðq
BøAruBðô Bø QðBøAqA þøõHðA îXc BG ûqôo úíø ...lyBG úÏìBW ûAo ÕAp^ "ûBýuô lýLu" úéXì léW ÿôo úG úÞqôpìA
| |.koAnâþì l RBðBüpW ,Bø ëApHýè ,òýÛÖBñì ÿõu qA BG ú^ úÞ îPÖBüok ïkpÞ ûBãð {ýK ëBu 45
qA þßü kôõýèBø þvßu ûoBPu ôpðõì òýèpì ,ly þìôpGôo úðBãýG rÞApìô êÖBdìô JçÛðA | | ïôkqôo ûkBu ú^ ô îüA ûkpÞ oõHÎ óBìq êðõO qA QÎpu
ÉBHOoA ÿlñÞ ÙA óBW BG úÞ kõG þüBø ûpù^ wýDo ÿBÚ@úÞ QuA {upK òüA ÿBW óõñÞA BìA | | !Bø úèBÛìpuô Bì
ûBâ@ ó@ qA rýð ÿlñÞ òýéÞAs ô QyAk àükrð úGô lñÞ þì >ÝoB×èA Ðì xBýÚ< úvüBÛìoõùíW | |.îüAúPyAnâpuQzKAorý^úíø
òýñ^ úG rýð ëBüpu qA þüBø wðBßu ok .kõG ûoByA QüB×Þ BG þGçÛðA óBÞoA úG kõg ÿBøAruBð òýPvhð úÞ {ýK ëBu YñK ô kBP×ø#
òýéÞAs ÿBø êíÏèA wßÎ BG ûApíø þOBÆBHOoA | :lýðAõg þì püq ok Ao ó@ úðõíð lñ^ úÞ lñÞ þíð ,QÖBü oBzPðA óApùO ok óBùýÞúìBðqôo ûoBíy ô Jõg ÿBø úéXì qA þßü úÞ ûBýuô lýLu
IèBWûlññýGÿApG{ðlükúÞ ûlyûoByAÿlñÞ IuBÞ ,oôkrì ,úìBñuBñy þG ,kAõu þG< | úG kõg úèBÛì pu ok >ÿqpìApÖ òícpèAlHÎ< "ÿkArùG þéÎ" Qüpülì BG ô kõG ïkpì JõHdì
úÞ kõG RBÆBHOoA òýíø ëBHðk úG úPHèA .QuA ,õupO ,ëkrG kõvc ,Q×¾ ákõÞ ,îüpdO òýñ^ ó@ qA þzhG úÞ kpÞ ûoByA þHèBÇì Áõ¿hì ûoBíy {ýK ëBu 45 QÖBü þì oBzPðA
Quk qA ÿqõìpì oõÆ úG Ao kõg óBW ôpðõì òýèpì ,oBßýG ,ÿpßÖ ØÏÃPvì ,óõðBÚ þG ,pG IýW ïçÎA ëBüo 15 þÖBÂA ô þãðo RBd×¾ BG Ao kõg
kôô Quô óBPupHÚ ok }pPvÞBg BG ó@ qAo ô kAk ,pâ ûkB×PuAFõu ,kBvÖ ok oô úÆõÒ ,îøõPì | | :QuA ÿôo þðAõW ZôA ok Ao Apýíc wßÎ !kõG ûkpÞ
úG Ao ÿA ûlÎôA pPvÞBg úÞ îø qõñø .ly òÖk ,ûlýuo óAoôk úG ûqBO ,ûlðBì IÛÎ ,oBßGApg úÞ þÖBG þ×ñì úìBðqôo àü úìBðqôo òüA ok }rýãðA ëk ÿAl¾ BG úÞ îýñýG þì ó@ léW
qAo ô rìo óBíø êýèk úG lüBy lzÞ þì kõg ÿõu ,pßyBð ,ÙBG þ×ñì ,qBG þ^õø ,ÿpXc p¿Î løAõhð lñÞ þHüpÖ ïAõÎ ÿAlÖ Ao oõzÞ eèB¿ì Ao ôA úðBPhHyõg úÞ îø qõñø ô kõG þÛýuõì ZôA
òüA {hK BG óBìríø úÞ QuA IèBW .lyBG ô oõzÞ þPÏñ¾ ëçÛPuA ÿApG úìBðqôo òüA .kõG ó@ .QuA úðBãü þÛýuõìok îüoAk kõgoBñÞok
ôpðõì òýèpì BG Büõâ úÞ þÖôpÏì xBßÎ ëBüpu >... Ræ Qzì àü ,îù×ð óõýGçÛðA àévì ô }ôo .lýyõÞ løAõg ó@ klXO ô þÚpO
qA ÿA ûlzð pzPñì ÿBø wßÎ ,úPyAk lì@ô QÖo pývì ú^ óBùýÞ úìBðqôo úÞ þPuAo úG ôrürÎ òùýì QýìBíOô êìBÞ ëçÛPuA Ì×c ó@ 10
óBùñK kõgõýyo@ok úðõâqAo Roõ¾ úG úÞ AoôA ûlðAonâ Bø ëBu òüA þÆok Ao þHüpÒô IýXÎ Qìõßc ô QýÆôpzì ëõ¾A qA ÿoAlÖpÆ
óAoAlPuôk úWõO koõì úÞ ûkAkoBzPðA kõG ûkpÞ Ýl¾ ó@ koõì ok þüBùG iýy ÙôpÏì pÏy úÞ Bì äñøpÖ îýøAõg þì .kõG løAõg úÆôpzì
oApÚ kôõýèBø þèBXñW ô þvßu ,BHüq ûoBPu òüA úG ô koõhG Bì þâlðq kok úG úÞ lyBG þãñøpÖ
qA àü ÿôo Ao xBßÎ òüA ïBð .QuA úPÖpâ | |:lñÞþì Ao úÏìBW lñÞ úýùO pÞõð ô qAkpK òhu úßñüA ÿBW
| | QuAlýK {ìçÞqA îéßPì ëBc pÂBc BÛG ô ÑqBñO óAlýì ÿApG Býðk óAõW êéì êTì
.lýñýG þì Bø wßÎ | |QuôAok úÞkôApO óôpG óBíø ûqõÞqA óApüA Qéì úÞ îüoAk ôqo@ Bì .lüBíð ûkBì@ ô
óBñ^ úðBìq ÿAõø ô ëBc Büõâ ëBc pø úG qAô lyBG pßÖ kAq@ô fôo ÿkAq@ô ÿõg ÿkAq@
ólýzÞ w×ð ÿApG ûBâ úÞ ûly fôo þG ô àzg Iønì BG Ao RBÖApg ô krüpãG àzg I¿ÏO
RApÆBg úG IÛð ókq rW Qvýð ÿA ûoB^
| |...lñßðûBHPyA
...úPynâ úG QvýðlG ëBu 75 Qynâ qA lÏG æBc ô
BG úÞ óBùýÞ pýgA ÿBø ûoBíy qA þßü úèBÛì pu
lGBü þì oBzPðA ÿoAlíPÏüpy òývc Qüpülì

| |.kõyûoByA
ûBì pýO 8 úHñzXñK qôo úÞ úèBÛì pu òüA ok

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
úð lñÞ þì oBÞ þñýÏì þOlì ÿApG oAk ÿpÆBG | | ïoBù^qôo
úüõùO ûBãPuk ëBðBÞ ok úßð@ rW ,ëBu ûkrýu !QÎBu òâ| þ| ì òüA úG

| |!lyBGúPyAklì@ôQÖoBøòWBÚ@òüA úßHy Qyok ô rüo ÿBøpHg óBýì ok #
Ao ÿA úý¾õO ,ÿpHg òýñ^ ólƒýñy úƒPHèA
ok lýøAõg þì pâA :lüõâ þì úÞ lñÞ þì þÎAlO
oBPÖpâ Õôok ô QuAo ÿBƒøpƒHg {ƒG ô {ƒy Apì IXÏO pHg àƒü Bƒßüpƒì@ ÿpƒHg ÿBƒø
lüpýãð ÿlW Ao ÿpHg ÿBø úßHyoBHgA lüõzð | | .kõG QÎBu àü úG ÉõGpì úÞQhýãðApG
...QvýðBøó@úGÿoBHPÎAóAlñ^úÞ úÞ ÿA úðBg IcB¾ {ýK ëBu ûkrýu Büõâ
úPyAk Ao {ðõürüõéO òPð@ êGBÞ Iƒ¿ð lƒ¿Ú
| |pg@qôo ólýñy qA êGBÞ oõHÎ ÜýÚk êdì òPÖBü ÿApƒG
| þðBìk|By lýéÞ úÞ lñÞ þì ûkB×PuA þPÎBu àýO àýO ÿAl¾
ú^pâ .kõG ûkpÞ óArüô@oAõük QzK qA ið BG Ao ó@
ïkõG lñéüBO ok úÞ þèBu ôk Rlì ok#| I¿ð }pËð koõì êdì ok Ao êGBÞ ly ÜÖõì ôA
úPyAlð Iè pG lñhHè úÞïlülð Ao ÿkpÖ râpø AlWiðqAúÞAoQÎBuRBýéíÎòýcokBìAlñÞ
| | .lyBG ok ëBu ûkrýu ÿApG ô løk þì Quk qA kõy þì
ok úÞ úðBg IcB¾ .lðBì þì þÚBG ëBðBÞ êgAk
BýðAõéývñK ok ЃÚAô >IƒýzðõƒðBƒO xAo< pƒùy
úG ëBu ûkrýu qA lÏG Ao pHg lñÞ þì þâlðq
ûp¾Bdìok óBùâBðô lðBuo þì ó@ô òüA }õâ
ûkrýu QÎBu Ap^ úÞ kpýâ þì oApÚ óAoBãðpHg
ûlðBì }A úðBg úüõùO ûBãPuk ëBðBÞ ok ëBu
lüõâ þì ô lñÞ þì ØüpÏO Ao óBPuAk ôA !?QuA
òüA ok þèô ûkpÞ þì oBÞ ÿpÆBG BG QÎBu úÞ

óBzüApG ô lðkõG óAlñg ô kBy óAõW ô pýK
.pÛÖok Bü lññÞ þì þâlðq ZôAok QyAlð ÝpÖ
þìpXì úG pâA oõzÞ òüA òzg wýéK þƒPc
BG úé¾BÖçG }A úPÖpâ ûpù^ kpÞ þì koõgpG
òPÖBü ÿApG þOlì .ly þìqBG ûlñgqA ÿA úðBùG
ûpgæBG BO ïkpÞ þì pßÖ þðBìkBy òƒüA lƒýéÞ
pPzýG .QuA óBzðkõG óBGpùìpÆBg úG îPÖBüok
ok úÞ oõÇðBíø ô lñPvø óBGpùì Bø ÿlñéüBƒO
þì Zõì óBykõWôok þðBGpùì lýñýG þì wßÎ
kBü úG ûoBGôk wßÎ òüA ólük BG qôpìA .lðq þñýÏì QÎBu pu eH¾ qôo pø ëBu ûkrƒýƒu
.kõG óBGpùì ïlük Ao úÞ pø úÞ ïkBPÖA Bøqôo óBíø | |!ûlylñéG{ãðqÿAl¾
kBüq þðBìkBy ô þðBGpùì ok îø óBypíÎ ëõÆ qAo
óBzð îðBPuôk qA þßü úG úÞ Ao wßÎ .QuA Ao QÎBu óAoBßðBíýKô kAlìA ûôpâ ïBXðApu
úÞ QuBø þðBGpùì òýíø !òýHG :Q×â A« oõÖ ïkAk sAoBâ êgAk ÿAõø ú`üok ókpÞ qBG ÜüpƒÆ qA
úãð Qìçu Ao ïk@ô lñÞ þì kBüq Ao óBvðApíÎ ÿpÆBG úÞ lññÞ þì ûløBzì ô lðoô@ þì óôpýG
úðBg þèô ûkpßð Bøo Ao }okBì pPgk .koAk þì ëõÆok QÎBu þèô ûly úOB×èõu QÎBu êgAk
ok úÞ QuA þðAokBì ô olK qA pK Bì óAlñíèBu òüAúG !QuAûkpÞoBÞIOpìëBuûkrýu
ûkrýu úðBg IcB¾ Ap^ úÞ Qvýð ÿoBÞ IéÇì
.lñðAonâ þì Ao þPhu ÿBøqôo þüBùñO !úPyAlð þPüBßy ô ûlýñy Ao äðq ÿAl¾ ëBu
ô þÞõÞ ÿBø QÎBu úÞ QuBXñüA QƒHƒdƒ¾

.)ïAûkAkeýÂõOÉõvHìêßyúGòýzýK BÞBì ókoõg úXýPð ok úÞ Bùð@ þvñW ûly >þHdì îüpì < pPÞk óApùO úéXì
îÎA ØéPhì ÿBø úðõâ úGôpKoõzÞok BÞBì| ÅpÏO pÇg qA Ao úÏìBW óBðq ,kõG ûlì@ ê¾Bc àü BG Ao Bíy îéüBì UdHì òüA ok #
ÿBøþðlýyõðokëõédì,ûlyko@,ûõýìê¾AqA ú`GpO ûBýâ òüA þÖp¿ì ÁAõg .koAk óõ¿ì QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo þüôpK ÿApâBüAô úG ÙôpÏì þÏýHÆ ÿApâBüAô
xpPuk êGBÚ þéßèA RBGôpzì þPc ô àñg þâlðpGæBG ,þðlG þzhGôpýð êìBy úÞ lñðBì qA þßü ôpK îýðAk þì úÞoõÇðBíø .îñÞBñy@
ô úPyAk þñýìq Iýu úýHy ÿA ûrì BÞBì .lyBHýì òýñ`íø ô þvñW êýì {üArÖA ,þvñW óAõO qA úÞ lyBG þì þGõñW ÿBßüpìA ÿBøoõzÞ
úè òPhK qA wK þñýìq Iýu lñðBì Apð@ óAõO þì oArø ôk qA lyBG þì ...ô ÿoôoBG pìA êýùvO .QuA lñì ûpùGoBývG þüôoAk óBøBýâÑõñO
okBýðkqAúÛÇñìòüAok .lðBuoÙp¿ìúGôkpÞ úPyAk þì oApÚ ôpK ïkpì úWõO koõì {ýK ëBu
óq ,úéìBc óq ,ákõÞ ,óq ,kpìpø þüAnÒ îüso ó@lüAõÖ BG þâqBO úG Býðk ÉBÛðpãük òßýè QuA þüôoAk óBøBýâ òüA ÿæBG lñéG QupùÖ ok
ô úýñG þG kpÖ ô ûkoõhèBu Àhy ,ûk pýy BÞBì RApýSBO QùGBzì úGpËð .lðA ûlükpâ Bñy@ ÿApGô ûkõG ôpK ó@ ûBâkAq úÞ koAk oApÚ ”BÞBì“
þñyôoúGBÞBìäðopKÿBKÿBWþèAõcAÄüpì úP×ârýðþüôpKäñvñýWó@úGûBâ äñvñýW BG þÖpÏì Býðk ÉBÛðpüBu úGoõzÞ òüAqAqBG òýèôA
oBývG BÞõì þHýÞpO kAõì .lzgokþì IèBÇìok äñvñýW ÁAõg JBGok ( .kõy þì RBÎB×OoA ok BùñO úÞ ûBýâ òüA .QuA ûlükpâ
lñÞ þì AlýK {üôo óBßìA ÿpPìoArø YñK BO úu
wßu ô BÞBì oApÚBßüpìAóBPuõKjpuxlÛìóBøBýâ ûpìqok
ÿlðôAlg úülø kApÖA òüA krð ok BÞBì .koAk
oB¿dðA ok BùñO rýð ó@ Ùp¿ì úPzâ kAlíéÚ

.QuA úPÖpâ þì oApÚ ëôA qApÆ kApÖA ô óBãHhð
Bø BßñüA ÿoõÆApLìA úÞ þðAoôk ok lðA ûkoô@
pýSBO úG óBíüA QuA ûkõG RolÚ pu pG ôpK ok
qA {ýK óAqBGpu úG úÞ ûkõG æBG þüBW BO BÞBì
óAõO BO ly þì ûkAk BÞBì äñW óAlýì úG òPÖo
òßýè lGBü þðôrÖ RAqoBHì ok Bùð@ RolÚ ô þðlG
qA ërñì úG úÏWApì ïBãñø ô kpHð úíOBg qA lÏG
úPÖpâ æBG RolÚ BO lðly þì Ðñì BÞõì Ùp¿ì

BO 10 ÿôBc ûBýâ òüA úÞ ÿA úðõâ úG lyBHýì þñÒ 12
îÎA þðlÏì ûkBì Ñõð ûkrðBy ô òýýOôpK l¾ok 15
,wì ,òø@ ,kpâõâ ,îývéÞ ,p×vÖ ,îýuBPK qA
Bø òýìBPüô ÑAõðA òýñ`íø ô îürýñì ,rñãñì
ÿk ,þu ,óAô þG ,ûkqAôk þG ,õO þG êìBy
ÿõâ þðlÏì kAõì pËð qA ô ûkõG ...ô þüA,ÿpO
qA .QuA ûkõGo þñýìq Iýu ô aüõø qA Ao QÛHu
,Bø òýðBO úG óAõPýì BÞBì ok kõWõì kAõì pãük
RæõñüqõÞõéâ ô RBðBýuõýOôrüA ,Bø òýðõKBu
àüpdO ô þüAq ÿspðA ok úÞ kpÞ ûoByA ...ô

.lñüBíð þì B×üA îùì þzÛð þvñW ÿAõÚ
ok BÞBì QýGõHdì {üArÖA ô ûkB×PuA Ñõýy
ûqôpìA BO ûlükpâ IHu Býðk ÿBøoõzÞ pPzýG
þuopG rýð þßyrK ïõéÎ òýÛÛdì qA þgpG
kõg RBÛýÛdO oõdì Ao ûBýâ òüA Ùp¿ì YüBPð
ÁAõg JBG ok úÞ þüBø {øôtK .lñøk oApÚ
pø qA {ýG QuA ûlýuo ïBXðA úG BÞBì þðBìok
óBíø úÞ ûBýâ òüA lèõO êdì ok ÿpãük oõzÞ
òüAok .lyBG þì ÜýÛdO ëBcok lyBG þìôpK
ok pÛPvì QvüsõèõükoBÞ BñýLvéì õâõø BPuAo

TEHRAN MAGAZINE þyqoô ïõéÎ òý¿¿hPì ûqôpìA.lñüBíð Tel:(818)881-1771
ÿspðA ÿôoAk àü óAõñÎ úG Ao BÞBì ûBýâ Ùp¿ì
Azita Fakheri, M.D. ÿBølýüôpPuA IuBñì òürãüBW ô þÏýHÆ ÿAq oB^k þâkoõhèBu êýèk úG úÞ þðAoBíýG úG Bíýè
Ùp¿ì lðkõG ûly þvñW ÿlñíðAõO ok ØÏÂ
American Board of Internal Medicine | |.lññÞþìkAlíéÚàýèõGBð@
úÇGAo rýð ÿoôoBG RolÚ ô BÞBì Ùp¿ì òýG .lñÞ þì úý¾õO Ao BÞBì
lñøk þì óBzð þhüoBO RBÏèBÇì.koAk kõWô óAkpì qA þøôpâ úG :lüõâ þì BñýLvéì pPÞk
ô pÛPvì ôpK ok Bø þüBýðBLuA úÞ úßýðBìq ok òßýè ûkõG ëBÏÖ þvñWpËðqA úÞ ûkoõhèBu
ok lðqBu þì ÁpÛñì Ao Bø BßñüA ÿoõÆApLìA Ùp¿ì lðkõG ûly þðAõOBð oB^k þvñW {ñÞ
lñðAõPýíð oõzÞ òüA ØéÎ îÞ RBÎB×OoA òüA kAk óBzð pìA òüA úXýPð ô ly úý¾õO BÞBì
úGúÇuAôòýíøúG ôlññÞúünÓOAokõgÿBùHuA kõñzg ÉBHOoA lðkõG úPvðAõO kApÖA qA úPuk
úPuBÞBùð@lèôôkAqóArýìqA þùWõOêGBÚêßy .lðqBu oApÚpG kõg þvñW àüpy BG ÿA ûlññÞ
Ao BÞBìqA ûkB×PuA óApWBùì úG BøBßñüA .kõy þì ÿlñì úÚçÎ QéÎ :lñÞ þì úÖBÂA BñýLvéì pPÞk
lñ^ úÞ QÖpâ úzüo BXð@qA BÞBì ÁAõg úG òì
pSõìôJõgpýSBOúG ÐWAoòìBGîðAoBíýGqAp×ð

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk|

|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ

Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ

ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG

BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # þüBýðBLuA .lññÞ þì úý¾õO BùHuA úünÓO ÿApG QHd¾ kõg þvñW oBPÖo ok BÞBì Ùp¿ì
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW BÞBìólýðAoõgBGôûkpÞêíÎkBùñzýKòüAúGBø pG kõg óAoBíýGqA IèBÇì òüA ólýñy BG .lðkpÞ
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # Bùð@ ÅApÛðA qA lñðAõO þì kõg ÿBùHuA úG YüBPðô ûlükpâpO Bñy@ûBýâ òüA BG BO ïly ó@
pSAúGrýðþßyrKlülWïõéÎ.lñüBíðÿpýâõéW ê¿c Bì .îøk oApÚ úÏèBÇì koõì Apð@ þðBìok
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse ïõéÎokôkoAkóBÎmAÿoôoBGpìAokBÞBìþzhG þñýÏWApìúGîðAõPGBOlyUÎBGòìÿBøþuopG
þì úünÏO BÞBì BG úÞ þOBðAõýc ,þßyrLìAk lñì úéâ þvñW þðAõOBð ô ØÏÂ êßzì qA úÞ
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# ô Bø þãéìBc kAlÏO Bø ïpLuA kAlÏO ok lðõy .îñÞ kBùñzýK Ao BÞBì qA ûkB×PuA lñPvø
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # ê¾Bc þðôrÖ Bùð@ok lèõO ïBãñø óqô òýñ`íø ûlßzðAk pülì óôolèBÞ çüõâA pPÞk
.kkpãýì oôBG òüA pG ëoçüô õßüolÖ ûBãzðAk þüôoAk
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # ôkoq,ÿAûõùÚØéPhìÿBùãðookúÞBÞBì BÞBì ok kõWõì þðlÏì kAõì }qoA úÞ QuA
QuõK ókpÞ RôApÆ oApÚ lýyoõgoõð êGBÛìok lyBHýì kõWõìrìpÚ ólG ÿApG þPcApG ó@ îývéÞ ô ûkõG æBG oBývG
Ùp¿ì QùW ô ûly àzg BO lðõy þì ûkAk òüA Ùp¿ì òüA pG ûôçÎ lyBG þì JnW êGBÚ
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # ô óArýì koõì ok .kkpâ ÐÚAô ÿoAkpG ûpùG koõì ô ÍõÏð Rçßzì óBìok QùW óAõO þì Ao ûBýâ
ó@qA þyBðoBßuAô Roõ¾ }õW óBìok # òý¿¿hPì BG þPvüBG BÞBì Ùp¿ì ûoôk ëõÆ kõHùG òýñ`íø ô óAkpì ok þvñW þðAõOBð
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # úðAqôo ëõíÏì êßy úG .kpÞ Roõzì þüôoAk | |.kõíðúý¾õOólGþìõíÎþãPvg
ok QGõð úu ÿApG BÞBì ïpâ þéýì 550 BO 300 {ñÞ kõHùG úG BùñO BÞBì þÖp¿ì ÁAõg| |
õì }rüo óBìok # þðæõÆ Ùp¿ì .lyBG þì Ùp¿ì êGBÚ qôo óBzð ÿklÏPì RBÛýÛdO úPzãð kôldì þvñW
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # lýüBO úG þPvüBG ûBì úuqA {ýG ûBýâ òüA Rlì þéÎ óBðq ok þãvüBü îüçÎ ÐÖo úÞ lðA ûkAk
úP×ø úu qA lÏG «BdýWpO ô ûlýuo àyrK qA ûkB×PuA BG lðAõO þì þãPÖpâ pâ Áõ¿hèA
ûkB×PuA ïlÎ Bü QcApPuA úP×ø àü ûkB×PuA qA ÿoBývG þÖpÆ qA .kkpâ ëpPñÞ BÞBì ûBýâ
(818)343-0101 .kkpâþìúý¾õO RolÚ {üArÖA úG êüBì úÞ þðAoBÞ }qoô
ok Ao þãzýíø oBÏyô lýyBG qôpýKô kBy þyqoô RBÛGBvì Bü RBñüpíOok kõg þðBívW
pPùGþâlðq,pPùGwßu:úÞ}õâ òüAþâlñzhGôpýðRApýSBO qAlñðAõOþìlñPvø
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406

13 corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO ûkB×PuA kõg þðlG þü@oBÞ kõHùG QùW ûBýâ

óApùO úéXì

.lðAûkAkïBXðAAooBÞ þíð ïkõG oõhèkô þðBH¿Î {ƒPuk qA úƒzýíø ûlƒüBƒÖ þƒèô ,lƒzßG Èg Ao }lƒG óBƒPuôkoôk
óBüByïkrìBð{ýKîPÖoïkpÞoApÖûBìòíùG Bùð@ BG Bü îðrG Ùpc îðBPuôk BG kBüq QƒyAnƒâ .QyAlð ÿA
ok þOlì qA lÏG .îýPÖo|þì óôpýG îø BG Bøqôo .kõG òì IÚApì ô IÊAõì úzýíø ,ïôpG óôpƒýG QèBgk Bì þâlðq ok þéýg ïokBì ûkAõðBg
þüBuBñy wßÎ ÿôo qA Ao Bì óAoõƒPƒuo àƒü .îñÞoApÖúðBgqAQuAõg|þìîèkòýíøÿApG ÜüõzO oApÖ úG Ao ôA þøBƒâ þƒPƒc .lƒðkpƒÞ|þƒì
,kõG ûkpÞ QüBßy ïkrìBðô òì qA ïolK .lðkpÞ Bñy@ óBüBy BG úuolì ûAo ok {ýK ëBu úu ,QyAlð þGõg ô îèBƒu ûkAõƒðBƒg .lƒðkpƒÞ|þƒì
ïolK.ïlypýãPuk,lðkAkpHg wƒýƒéKrÞpìúG ôA úG ëk Ap^ îðAk þíð .kõG úèBu ûlXø .ïly .lðkpÞ|þì lýDBO Ao ïokBì úzýíø
qA ,lðBuo wýéKrÞpì úG Ao }kõg Ðüpu þéýg ,ly|þì þðBH¿Î îPuk qA ïA ÿokBìBð .îPƒvƒG ܃HƒÆ -Iƒy àƒü ïkõƒG àƒ^õƒÞ þƒéýƒg
þPc þèô .QyAk|úPßu ëBc þPcAoBð Rlƒy þíð î×üpc þvÞ .îýPÖo|þì óôpýG îø BG þøBâ ûlýGAõgúÞþèBcok-óBPuôkôïolKÿBø|úP×â
.kpßðlñéGòìÿôoAo{Puk lƒñ^ .kpƒýãG Apƒì ÿõƒéW QƒvðAõƒO þƒíð ô ly ûly àüpdO ïokBì ÈuõO úÞ kpƒì ôk îükõƒG
olK ,ûlñìpy ô ïkõG ûBãPyAkqBG Iy lñ^ þéÓy úð óõ^ þèô lì@ ïA ÿoBãPuAõg úG oBG úG Ao ïolK lñPyAk îýí¿O ûlì@Bì ërñì úG lðkõG

þâlðq ÿApG

lüBG ûoBGôk

Ao|úPynâ

îýñÞ óApHW

þÂBÚ .}pvK ûApíø lì@ wýéK rÞpì úG óBüBy AoôAô QÖpünLð ïolK ,kõG léG ÿoBÞ úðô QyAk qA úðBgrLy@ ÿõÚB^ BG ïolK .lñðBƒupƒƒG êƒPÚ þGõg ÝçgA þèô kõG kBPƒÏƒì ïolƒK#
óBüBy þèô koô@ok îø lÛÎ úG Ao Bƒì kõƒG oApƒÚ .kpÞ ko úG ÿpýâok òüAokõÚB^ ,lƒñƒÞ|þƒì ÑBƒÖk }kõg ô òu .îPvø lðqpÖ àO .koAk ô QyAk
óBüBy olK lüBy ?Ap^ îðAk þíð ,ly óBíýzK ÿpPvG úÞqôo lñ^qA lÏGô ûkpÞ QGB¾A ïokBì Ao|úPynâîðAõO þíðrâpø þèô ïoAlð þèBu
ô koAnãG lñu ïolK QuA oApÚ .kõG|úPÖpð oBG püq ûly {Þpu þGBvc ÑõÂõì òüA qA lƒÏƒG
ïA ûkAõðBg {ýK løAõg|þì îèk ,lñÞ kAq@ Apƒì IéÒA .ïlðAonâ|þì óBüBy BG Ao îPÚô pPzýG ,ïkõG .koô@ok BK qA Ao ôA kõG .îñÞ}õìApÖ
ô ïôpG ïolK þüAk ërñì çÏÖ ïoAk îýí¿O ô îyBG ólì@qA êHÚô îýPÖo|þì áoBKô Bíñýu úG îø BG ,Qvýð îñømok ÿkBüqpüõ¿O Bøqôo ó@qA àü úG IƒOpƒì Apƒì ïokBƒì ,lƒü@|þƒì ïkBƒü
óApHW Ao|úPynâ îñÞ|þì þÏu ,îñÞ þâlðq Bùð@ BG ëBu ûBì òíùG .îƒPzâ|þƒìpƒG úƒðBƒg úƒG ïolƒK îðAk|þì ÈÛÖ .ly ú^ô ïkpÞ ú^ lü@ þíð ïkBü Apì Bø QÎBu þÞAoõgô AnÒ BG kpG|þì þGBHÞõé^
.îðAkpâpƒG Ao ïA|úƒPÖo Qƒuk qA ÿôpƒG@ ô îƒñÞ ïkpƒÞ|þƒì ëkkok úƒƒuolƒƒì óBƒƒPƒuôk BG|úPynâ óq úG Apì wýéKô lýzÞ wHc ëBu |8 ïolK úÞ .lýuo|þì {üBøoBÞ úG }kõg ô kpÞ|þì ëõÓzì
úG Ao îðAõO ïBíO þèô QuA þPhu oBÞ îðAk|þì îP×â Bùð@ úG Ao ïA ûkAõðBg qA þPüBƒÂoBƒð oBƒùƒÊA ô BG þãèBu ûkrýu BO òì .kAk êüõdO ïolƒK þüAk olÚ òüA ïokBì Ap^ úÞ lýuo þíð îéÛÎ ÐÚõì ó@
lñøk þíð ûqBWA òì úG ,ïA ûly pýu þâlðq qA úÞ lñPyAk UdG ïolK BG IOpì þèô kôo|þì óôpýG
.îñÞ|þìAoïkõgþÏuô ïpýâ|þìoBÞ oApÖ úG ÜüõzO Apì îðBPuôk .îñßG ÿoBÞ aýø .ly kAq@ ïolK BO ïkpÞ þâlðq Bùð@ ?ÿpG|þì óôpýG olÚ òüA Ao óBìpPgk Apƒ^ úƒÞ
òüA ëBc úG BOoBG lñ^ úÞ lðkpÞ|þì BÎkA ;lðkpÞ ô kpÞ ZAôkqA }A þüAk pPgk BG ëBu óBíø ôA úÞ lñÞ Qdý¿ð AoôA kpÞ|þì þÏu þéýg ïolK
òì þèô kõHð ÿlG óq .kpG }kõg {ýK Apƒƒì
14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

óBìpPgk< :Q×â wýéK úG óAõWpPgkolK
AlýKoBãPuAõg êHÚ þOlì - úèBu32 - úSldì
ÿApG ûlñü@ QÚô lñ^ þÆ kõG oApÚ ô ûkpÞ
Bì ÿApG úÞ þéüæk úG BñG BìA lñüBýG ÿoBãPuAõg
ØèBhì Qé¾ô òüA BG óBìkBìAk Qvýð ïõéÏì îø
JAõg þãíø úÞ þèBc ok úSkBc Iy .kõG
îPgõu< ÿBø|kBüpÖ ÿAl¾ óBùâBð îükõG
oAlýG QÎpu úG ô ûlýñy Ao ïpPgk > îPgõu
ok kpì ôk îüly úWõPì ëBc óBíø ok .îüly
þãðo|ûBýu ú^oBK BG Ao óBzOoõ¾ úÞ þèBc
oApÖ óôpýG úG úðBg qA QÎpu úG ,lðkõG ûlðByõK ÿõuqA Iy ÿBø|úíýð úÞþðAõWpPgk #
Bø|wvXO ,RAoBùÊA òüA úG úWõO BG >.lðkpÞ ,kõG úPÖpâoApÚ þyBK lýuA ÙløoAlGBÛð ôk
ApWBì òüA ok ûkAõðBg kBìAk ÉBHOoA ØzÞ ÿApG ÿôo ïBXðApu ,åpì BG ëAlW qôo 20 qA lÏG
wýéK ÿõu qA þPÚô ëBvðBýì kpì .ly qBÒ@
.kpLu óBW óBPuoBíýG QhO

qA ÑçÆA úðõâ pø pßñì AlPGA ly QyAkqBG

{PzÞlýuA BG ,kõG ØèBhì {ðq pøAõg ZAôkqA BGô áoAlì BG þPÚô BìA ly þyBKlýuA ÿApWBì
óBøBâ@oBÞ ÿõu qA oBßðA êGBÚ pýÒ RAlñPvì
Iè ïBXðApu lyôo|úGôo kôpøBy þøBâ@ wýéK
BÎkA kõg RBÖApPÎA ok ÿô .kõzâ ÙApPÎA úG oBñÞ ok JAõhPgo úu BG óAõWpPgk úðBg þuopG ô kok qA ÝBOA ØÞô kõG úPÖpâ oApÚ þyBKlýuA kAlìBG 2 QÎBu úÞ áBñèõø QüBñW òüA ok
{ðAõW óBPuôk qA þßü þPulíø BG kpÞ ok óAõWpPgk JAõhPgo úÞ lðlyôo|úGôo îø BG óBð@ .lý`ýK|þì kõg úG þãPgõu Rly ÿBPuôo þèBøA qA þðAõWpPgk ,kAk jo kAkpg 26
qA wK ô ûly {ðqolK úðBg koAô Iy|úíýð õÃÎ úu pø úÞ òüA úG úWõO BG .kõG QuAo Qíu úG Ao óBypPgk QÎpu úG QýÏÂô òüA ûløBzì Ùlø kôpøBy óBPupùy ok >ïBPvG QzK<
RBÛýÛdO úÞ þèBc ok.lðA|úPhüpâ þyBKlýuA kõG Àhzì lðkõG ûlýzÞ kõg ÿôoõPK ûkAõðBg ô olK Iy þßüoBO ok .QÖpâ oApÚ þyBKlýuA
þðBGpÚ ïBXðApu ,QyAk úìAkA ApWBì òüA ûoBGok þüBñy@úðBg òüA BG þyBK lýuA óçìBÎ Bü êìBÎ .lðlðBuo kôpøBy óBPuoBíýG ólýñy BG lðkõG ûlýGAõg ÝBOA ok úÞ pPgk okBì
pýO 17 qôo ,åpì BG ëAlW qôo 20 qA wK ,ApWBì Ao kõg úíÏÆ ólýGAõg ÿBW þPcô úPyAk êìBÞ þuopGqA lÏG úé¾BÖçG óBPuoBíýG óBßyrK úG QÎpu úG óBypPgk }Aphèk kBüpÖ ÿAl¾
ô þyBKlýuAqA þyBð lüly þãPgõupÆBg úG þOBìlÛì þðBìok RBìAlÚA ô ïôl¿ì QýÏÂô BìA lññÞ òyôo Ao Mìæ BO lñPÖo ÝpG lýéÞ ÙpÆ
îýévO óBPuoBíýG QhO ÿôo ó@qA þyBð Qðõ×Î .lñPvðAk|þì þGõg úG rýð óBìok ÿApG lüBG pO|Ðüpu ú^ pøôA lðkpÞ ïçÎA .QuA ÐÇÚ ÝpG óly úWõPì ÿoôBGBð ëBíÞ ok
ïBXðA ÿApG úSkBc þðBGpÚpßýK óõñÞA .ly åpì kApÖA lðly úWõPì óAoõìBC ì ëBc òýíø ok þãPgõu ô eðAõu óBPuoBíýG úG þ¿¿hO oõPñÞ lýéÞ lðly úWõPì þuopG qA lÏG óBð@
úG åpì þé¾A QéÎ ûoBGok þ¿¿hO RBñüBÏì qA êHÚôpËð koõì úðBg úG kôoôqA lÏG xBñyBð þðBGpÚ IýOpO òülG .kõy êÛPñì ÿoBu ÝpG klXì ê¾ô BG lÏG þÛüBÚk .QuA ûly ÐÇÚ
ô ûly ûkAk ëBÛPðA óAolðqBì þðõðBÚ þßyrK ÐÇÚ Ao óBíPgBu ÝpG ô J@ AlPGA ,þyBKlýuA ëBÛPðA óBPuoBíýG òüA úG úðBHy Ao þyBKlýuA ôo|úGôo þyAphèk úñd¾ BG ÝBOA óly òyôo ô
ÿApG îùPì ôk qA þ¿¿hO RBÛýÛdO .lðA|ûly áBñèõø QüBñW IßOpì wLu ô ûkpÞ ,úSldì ûkAõðBg QüBßy BG pãük ÿõu qA .lðkAk Ùlø - úSldì - óBzðAõW pPgk .lðly
ØzÞ ÿApG ûkAõðBgqA ÜýÛdO IýOpO òülG oBÞ oõPuk ok ô êýßzO ûoBG òüAok ÿA|ûlðôpK
>.koAk úìAkA úðBýzcô QüBñW ûrýãðA|ØzÞ ïBãñø Bùð@ .QÖpâ oApÚ wýéK óAoõìCBì ûtüô
.ly qBÒ@ ûlðôpK

kBüqoBÞqA óq lñìoBÞàü þzÞkõg

"?QuA oAõyk þéýg úÞ úPyõð }okBì ÿApG úÞ þPyAkkBüok þyBøBÞBO oõùzì þOBÓýéHO ÿBø wðAs@qA þßü #
òüA úÞ úP×â òKAs ÿBø|úìBðqôo qA þßü îýølG ïBXðA þüBøoBÞ îüoõHXì Ap^" :Q×â kõG {ðAlñìoBÞqA þßü þzÞkõgok úÞly îùPì

úG Ao {ðBñÞoBÞ úÞ ûly îùPì þOBÓýéHO wðAs@ .QuA úPyAk {ÛðoBÞkBüq îXc êýèk úG
.lñÞ|þì oAkAô þðõðBÚpýÒ ÿBø ÿoBÞ úÖBÂA úèBu 24 þyBøBÞBO ÿoõvOBì úÞ ó@qA wK
þOBÓýéHO wðAs@ ,kpÞ þzÞkõg 2015 ëBu ok
wðAs@ ,þyBøBÞBO ÿoõvOBì åpì qA wK óõðBÚ ÿBøkoAlðBPuA qA úÞ ly îùPì òKAs õvPðk
ÿoAkAoBPgBu ok Ao þOBcç¾AõvPðk þOBÓýéHO
10QÎBu ok úÞ òüA úéíW qA ûkpÞ kBXüA kõg .QuA ûkpÞ þÇhO oBÞ
{ðBñÞoBÞ BO lñÞ þì }õìBg Ao Bø ÕAp^ Iy ôA qA êÛð úG þyBøBÞBO îðBg óBPuôk
þyAkBO ,òí ok .lðõy ûoAkA ápO úG oõHXì úPvðAõOBùñO oBÞ ÿæBG îXc êýèk úG úÞ lðA|úP×â
qA þyBð åpì .lGAõhG úP×ø ok QÎBu 10 kõG
.kAk B×ÏPuA {ìBÛì qA õvPðk pülì þýzüA QuA ëõíÏì «BPHvð ÿpìA òKAs ok oBÞ ÿæBG îXc
oBÞ êýèk úG p×ð l¾ lñ^ úèBu úíø Bíuo úG ûoByA ÿApG "þyôoBÞ" QÓè þñKAs óBGq okô
Quk qA Ao kõg óBW òKAs ok lc qA {ýG
lðA|úP×â þÎBíPWA óæBÏÖ úÞ lñ^pø ,lñøk|þì .kôo|þì oBÞ úG ó@
.QuA óArýì òüA qA pOæBG þéýg þÏÚAô oBì@ úÞ êHÚ þyBøBÞBO îðBg úÞ ûly }oArâ
úÖBÂA ûBì ok QÎBu 100 þOlì ÿApG {âpìqA
ëBu wívüpÞ qôo ok ôA .kõGûkpÞÿoBÞ
îðBg ,Bø|}oArâ xBuApG .Qynâok 2015

16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

17

óApùO úéXì

þèBíPcA ÑõÚô qA|Google Home |
kpÞÿpýãzýK êPÚ

Ao þüõéýÞl¾ ÿçÆ úßu óBÚoBu kõWõìÿBø|Al¾| Google Home |ÿpýâok þãðBg lñíyõø ÿBø|QXâô Bø|pßýLuA|#
lñPgôpÖô ûkpÞJ@ BG xBíO< RoBHÎ ô kõñy|þì Ao úñd¾ ok úG ókAk ÑçÆA BG ÿoApÇÂA ÐÚAõì ok

ô koAk|þì úãð kõg úËÖBc ok Ao >wýéK þèBíPcA ÑõÚô qA lñðAõO|þì ,wýéK óAoõìBì
.lðq|þì äðq 911 úG ó@ qA wK úé¾BÖçG .lññÞÿpýâõéWoAõâBð úSkBc
úðBg koAô úé¾BÖçG þPýñìA ÿBø|ôpýð ÿBø|QXâ úÞ îüpýâ|þì kBü YüolO úG Bì |
QìôBÛì QÎBu àü qA lÏG ô lðõy|þì xôoBG oBývG wýéK ÿApG lñðAõO|þì þãðBg lñíyõø
óAlðq úG ô pýãPuk Ao xôoBG ,úðBdévì þüBñW ûlðôpK àü ëBHðk úG .lñyBG lñíyqoA
ABS News |ÿpHgúßHyúGwýéK.lðpG|þì |lñíyõøQXâÜüpÆqAwýéKóApvÖAúÞpýgA
þígq ÿpýâok òüA þÆ xôoBG pvíø :Q×â| ÜýÛdO ÿApG Ao þOBÎçÆA |Amazon Echo
ok úÞ kõHð þðArýì úG ó@ QcApW BìA ly | lñíyõø QXâ ,lðkoô@ QulG kõg
AopøõyôóqòüApPgk.kõyÿpPvGóBPuoBíýG pøõy ô óq àü úÞ þðBìq|Google Home
ÿpýâok êdì qA þHýu@ úðõâ aýø óôlG rýð wýéK úG ,lðkõGrýì@|Qðõzg ÿAõÎk àüpýâok
|Bernalillo | wýéK wýüo .lðkpÞ ZoBg ,|ABC News| RByoArâ úG BñG .lðq|þì äðq
ûpËPñìpýÒ ûkB×PuA :úÞ kpÞ ïçÎA ÿA|úýðBýG þÆ òüA ok|Google Home | lñíyõø QXâ
lñíyõø QXâ lülW ÿoôBñÖ qA ÿBø|ôpýð kpýâ|þì 911 BG úÞ þuBíO þÆ úP×ø
þPýñìAóAoõìBìBGxBíOô |Google Home | ÿpýâok pËð koõì êdì úG Ao wýéK þPýñìA
.kpÞ ÿpýãzýK êPÚ þèBíPcA ÑõÚô qA 911 .lñÞ|þì óAõgApÖ
| lñíyõø QXâ ûlðôpK òüA ok úÞ Roõ¾ òülG
pøBÊóBìpùÚàüóAõñÎúG |Google Home ,911 BG xBíO qA wK |Google Home
J@ Ao J@ çÆ úßu òüA" óBuoqBG úP×â úG ô úðBHy RBýéíÎ àü ok òýèpG wýéK# ok úzýíø þüBñW ÿBø|ÝB×OA Ñõð òüA .ly Ao úñýìq wK ok kõWõì ÿBøAl¾ oõOApKA
|".lðA|úPgôpÖ AlÏG ô ûkpÞ l¾ ÿçÆ úßu àü QÚpu úG óõñËì òülñ^ jo óBùW ÉBÛð püBu ô Bßüpì@ ÿBø|pùy ëBuoAAoþPýñìAÿBø|ôpýðó@ëBHðkúGôkõñy|þì
úÞ( pHìBuk ûBì êPÚô xôoBG ûlðôpK .løk|þì ok xôoBG ôkoAôkA :lüõâ|þì wýéK .lñÞ|þì
úÞ ûlðBì þÚBG ûlzð êc BíÏì òüA qõñø |.QuA ûkpÞpýãPuk Ao þüõéýÞ úéýuõG ûly ÈH ÿBø|Al¾ ÜüpÆ qA Bø|wýéK .kõG úPvzð }pPgkôpvíø BG ûApíø }A|úðBg
ûqõì úèõéâ l ÿBø|úzýy úðõã^ óBÚoBu àü }qoA ó@ ÿôo úÞ çÆ åorG úßu òüA úG| Amazon Echo | lñíyõø QXâ ôA ÿôo pG }pvíø BG ÿpýâok þÆ xôoBG
oBÞ qA Ao pýâkqk ô úPvßy Ao "ûkõG" xoBì ûBì pgAôA ,ûly àc }A|ÿoæk óõýéýì úÞløk|þìóBzð)lðkpÞAlýKQukþüBø|iðpu wýéKúGõOBü@<lüõâ|þìôAúGôlzÞ|þìúdéuA
pPì|þPðBu 53 BG ûly QÚpu úßu .lðA|úPgAlðA óBíè@ ok òýèpG "ûkõG" ûqõì qA )2017( ëBvìA ôlý×ìoBývGlñðAõO|þìlñíyõøÿBø|QXâòüA okÿlñíyõøQXâëBcòüAok>?ÿA|ûkqäðq
QGArýèA jpíýð QìBh pPì|þPðBu úu ô pÇÚ ÿBø|êPÚ ÑõÚô qA QüBùðokô lññÞ êíÎ qBuoBÞ QXâ òüA ly Àhzì BølÏG úÞ ûkõG úðBg
|.ly ûlükqk .lññÞÿpýãzýKþèBíPcA òüA þÆ QuA| Google Home | lñíyõø
| |.lýzÞ|þìpüõ¿OúGAoBýðBPüpGúßéì,ïôk ok óBíè@ ÿA þK ÿk ÿoArâpHg }oArâ úG
|.kõG ûly Jp ÿkçýì 2007 ëBu ok úßu òüA kApÖA úG ÜéÏPì úÞ îø ôokõg àü ÉBHOoA òüA
òüA }qoA þèBc ok òýèpG "ûkõG ûqõì|" | ØzÞ òýèpG ok "òéDõÞõð" úÛÇñì ok ûkõG óõñËì
úG úÞ kõG ûkpÞ ïçÎA oæk óõýéýì àü Ao úßu
4 kôlc oAqBG ok QuA òßíì ÿA|ûlÎ úP×â |.QuA ûly ÈH ô
óBGkpð qA ûkB×PuA BG óBÚoBu úÞ kõy|þì úP×â
|.lyBG úPyAk }qoA îø oæk óõýéýì jp^( óõÒpÖ BGô lðkõG |ûly ûqõì úÆõdì koAô
qA þíýËÎ úÎõíXì òýèpG ok "ûkõG" ûqõì
ok Ao Býðk kpÖ|úG p¿dñì ô ØéPhì ÿBø|úßu |.lðA|ûkpÞ ZoBg Ao çÆ úßu òüA )þPuk
ûly ÈHÂpüôB¿O óBíè@wýéK {ýK úP×ø
.QuA ûkAk ÿBW kõg ó@ok úÞ kpÞ pzPñì Ao úPvG oAlì ÿBø|òýGoôk
óAoôk úßu oArø 102 kôlc ûqõì òüA ok ûkAk óBzð þédì oBÇÚ ûBãPvüA ok óBðõñËì
óAoôk úßu oArø 50 qA {ýG ô óBPuBG óBðõü
| |.lðlypýãPukqôolñ^qAlÏGôlðly
|.lðõy|þì ÿoAlùãð óBPuBG ïôo ÿoõOApLìA lzð QÖBü kApÖA òüA ërñìok çÆ úßu úPHèA

18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA okôBÞôlñÞô ú`GpPgk àü êPÚ
ó@þÎBíPWA ÿBø|ûrýãðA
rürÎ óBPuôk
úG BñG BìA ûly QyAkqBG ô êýßzO ÿô úýéÎ pG wýéK ô ûlýuo êPÚ úG úèBu 7 ÿpPgk #
ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApG .>QuA ûly kAq@ îùPì þÖBÞ êüæk kõHð êPÚ .QuA úPÖBü Ao ôA lvW qôo 20 qA wK
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok þðApüA ûkpPvâ ÿkolíø ô óApßýG îzg ú`GpPgk
|www.SmartDoctors.info úðõã`ýø êOBÚ< :lñÞ|þì eüp¿O þüBHÆBHÆ ok úÞÿp×ð Bøl¾ .QuA úPhýãðApG Ao ïkpì
pG þñHì îø þéýèk ô úPyAlð þðAôo RæçPgA óBøAõg lðkpÞ QÞpy ú`GpPgk ÐýýzO
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì Bì ÿApG óõñÞBO þðõðBÚ þßyrK qA oBPÖo òüA
Ao kõg ûrýãðA BùñO êOBÚ úßüoõÆ úG ûlzð ëBuoA .lñPvø QýñìA ÿoApÚpG
SmartDoctors BñO@ ïBð úG úèBu 7 ÿA|ú`GpPgk êPÚ |
.>QuA ûkpÞ óAõñÎ þèBì ûrýãðA êPÚ òüA qA Ao pPgk óBüpùzíø ÿoArýG ô îzg ,þðç¾A
þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao| pvíø ÿoBßíøqA xBLu BG QüBùðok óBPukAk qA }ôp×Puk ÿkpì pPgk BñO@ .QuA úPhýãðApG
. lýñÞkoAô òüA< :QuA úP×â ,lvW ØzÞok êOBÚokApGô úÇÛð òüpO|þèBíy ok ÿpùy ,kBG@|xoBK þèBøA
ô ûkõG þÎBíPWA êÃÏì àü úXýPð ûlðôpK
lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýìpPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG .kõG ,þÚpy óBXüBGom@
.>kõy|þíð kBG@|xoBK óBPupùy úG p¿dñì lülKBð kAkpg 28 qôo qA úÞ ú`GpPgk òüA
(310) 724-8584| ïkpì kõè@|îzg {ñÞAô ok qôo 20 qA wK ôA lvW ïBXðApu ,kõG ûly

19 óly îâ ,óApüA ÿBø|úðBuo }oArâ úG .ly AlýK þßýPuçK úßzG àü
úG Ao kBG@|xoBK þèBøA Rp×ð ô îzg ú`GpPgk óBGBýg úG }olK ûApíø úG æõíÏì BñO@
ïkpì þPÚô úÞ BXð@ BO .QhýãðApG Rly úÞ kAkpg 28 qôo .lñÞ àíÞ ôA úG BO QÖo|þì
¶kpì Quk úG BñO@óly úPzÞqApùy òýãízg }olK qA þüõzPuk úG òPÖo ÿApG ú`GpPgk
ûqBÓì ,lðkpG ïõXø êdì úG ,lðlypHgBGqpãðo olK ÉBvG úGpãükô ly lülKBð ,kõG ûly AlW
òüpOlüly oBPuAõg ô lðlýzÞ {O@ úG Ao êOBÚ
.QzãðpG
.lðly ôA ÿApG )ïAlÎA( RAqBXì ÿBø|îéýÖ ÿõXPvW ô oôpì qA þìBËPðA ÿôpýð
,þÎBíPWAêDBvìpãéýédO,þÞpùyóBìo@ | qA lñPvðAõPð þüõülüô QHÚApì ÿBø|ûBãPuk
òüA úG ïkpì {ñÞAô< :|QuA úP×â ûoBG òüA ok 20 qA wK ïBXðApu.lðoô@ Quk úG ÿpHg pPgk
þPÚô ...QuA ÿkBüq þ×ñì û¶ õWô ÿAoAk úSkBc ok úÞ ÿqpãðo ¶kpì äñýÞoBK ok BñO@ lvW qôo
oBPuAõg þÆApÖA oõÆ úG ô ÐíW þüBW ok ïkpì úzýíø Bñ[email protected] AlýK ,koAk ûqBÓì óBGBýg óBíø
ok ô onâkôq ¶RBuBvcA qA þyBð lðõy|þì ïAlÎA qpãðo kpì òüA ûqBÓì úG þüõzPuk úG òPÖo ÿApG

.>QuA Qðõzg lýèõOqBG þÎõð ÐÚAô .QuA úPÖo|þì
ô Qðõzg< :lüõâ|þì xBñyoBÞ òüA àíÞ úG ,ú`GpPgk lvW Bø|}oArâ úG BñG
ok úÞ QuBø|ëBu ,BñO@ êPÚ úGBzì þüBø|êPÚ àü ok ,kBG@|xoBK óBPupùy þèBøA qA þgpG
ÿrý^ òýñ^ Bíévì ô koAk kAlPìA óApüA úÏìBW kpì äñýÞoBKok þßýPuçK ÿA|úßzGokô áBu

>.koAk ÜýíÎ oBÞ úG qBýð .QuA ûly AlýK qpãðo
úSkBc òüA ûoBGok< :lüArÖA|þì þÞpùy qA wK ô ly pýãPuk ÿqpãðo ûqBÓì IcB¾
.kkpâ|þìpG Iønìô RBýÚçgA úG òì ëælPuA ¶kpì.kpÞ oApÚA BñO@ êPÚ úG þüõWqBG úP×ø ôk
QuA Iønì ó@ úüBK úÞ îñýG|þì Ao ÿA|úÏìBW òì rýð òüA qA {ýK kõy|þì úP×â úÞ oAk|ûqBÓì
ok BìA ,kõy|þì lýèõOqBG ó@ ok îDAk Iønì ô ,ûly ûlük ôA qA ÿoAq@|ákõÞ lñðBì þèBíÎA
.>îýPvø RBýÚçgA ëôrð løBy óBGBýg ô ú^õÞ BñO@ ÿçÆ ÿBøõãñèA ólük BG úÞ lüõâ|þì
lñðBì ÿA|úÏìBWok< :þÞpùy óBìo@úP×â úG
pPvG RBýÚçgA eÇu ëôrð óBÓì ¶kBG@|xoBK .QuA|ûkpÞ ú×g Ao ôA ô ûly úuõuô
úXýPð xBñyoBÞ òüA.>QuBø|Iýu@ qôpG óBPupùy óBPukAk ,þDBHÆBHÆ úP×â úG
qA Quk òüA {øBÞ „oBßøAo< :QuA úPÖpâ ok Ao kõg RBìAlÚA þìBíO êOBÚ< :kBG@|xoBK
þãPÖBü|úÏuõO ô þøBâ@ ,Qðõzg ô îDApW | |.>QuAûkAkïBXðAûlyÿrüo|úìBðpGúñýìqòüA
ÿA|úÖpc êOBÚ àü BG Bì< :QuA ûkôrÖA ôA
>.QuA ûlðôpK òülñ^ îø úPynâok úÞ îýPvøôpGôo

óApùO úéXì

lðAkpâqBG óApüA úG Ao óAoAluBK ûBLuõÃÎô þðApüA ÜÛdì Bßüpì@wýéK

>ÿõñøk< kôoô qA QÏðBíì êýèk >BßüpìA ûldPì QƒðôBƒÏì ,pƒÂBƒc ëBƒc ok ô QƒuA úƒPynƒâ óBƒÞkõƒÞ óBƒPuoBƒíýG þƒÚõƒÛc óBƒ¿ƒ¿ƒhƒPƒì úG úÞYývG ô óAoAluBK ûBLu õÃÎ àü|#
ok ûlì@ Quk úG RBÎçÆA Ao oõzÞ òüA áBg úG þPÏñ¾ ûBãzðAk þüBÂolýùƒy ûlƒßƒzƒøôtƒK" }A|ûkAõðBgô pãzøôtK òüA QyAkqBG ,óõPuõG ok {øôtK ÿApG {ðAlðqpÖ ô pvíø ûApíø
ôA úÞ úP×â ô ûkpÞ ïçÎA ÿô qA þuoqBG óBüpW qA ûlßzøôtK òüA úÞ koAk ûlùÎ pG Ao "Øüpy lèBðôk þOpWBùì óBìpÖ BG ApøBƒÊ ûBƒâkôpƒÖ ok áBg úG kôoô l¿Ú óõPuõG ok þðBPuoBíýG
úG kôoô ÿApG kõg ókõG ÈüApy lWAô úPvðAõPð ûBLu þüAõø ÿôpýð BGoAkAo ûqõcok êHÚ Bø|ëBu qA bp^ óAqõu .QuA úPyAlð þÆBHOoA MìApO .ly ûlðAkpâpG óApüA úG ,QyAk Ao Bßüpì@
Bßüpì@ RpWBùì ÿçÞô òíXðA lyoA RBìBÛì Bßüpì@ pHPÏì ÿArüô ÿAoAk ûkAõðBƒg òƒüA
.lðBupG RBHSA úG Ao BßüpìA .lñÞ|þì ÿoBßíø óAoAluBK Bì ú`ð@ xBuA pG< :QuA úP×â úÇGAo òýíø ok "QyAkqBG" ûBâkôpÖ ok qôo àü ô lðkõG
úƒG ÿõƒñøk òƒvdì okApƒG ,óBƒýì òƒƒüA ok ÿBÚ@ ,ûlypzPñì ÿBƒø|}oArƒâ xBƒuA pƒG óBìpÖ úG þÇGo ]QƒyAkqBƒG[ òƒüA ,îýƒðAk|þƒì
}okApG úP×â "pùì" ô "xoBÖ" ÿBø|ÿoArâpHg QdO ô )1|J|( >óAô.þW< ÿArƒüô BƒG ÿõƒñƒøk ÿrý^ êýèk æ« BíPcA .QuA úPyAlð þOpWBùì .lðkõG ûly
>þøBãzðAk ô ÿoAkA áolì ÜGBÇO ïlÎ< êýèk úG óBPuoBíýG< ok ApPÞkBvK ûoôk pãzøôtK óAõñÎ lðqpÖ úu ô pvíø ûApíø úG ÿõñøk òvdì |
ÿoAôlýìA qApGA ,úPÖBýð Ao BßüpìA úG kôoô ûqBWA úG koAôoBø ûBãzðAk úG úPvGAô >óõPuõG óBÞkõÞ >.QuA ûkõG ó@ qA pO|úðBÛícA oBývG /úýDôs 11( úHñy|úu Iy 9 QÎBu {èBukpg
ôA ô kõy êc à^õÞ êßzì òüA< úƒÞ ûkpƒÞ kôoô qA ÿqpì óAoõìBì BìA kõG ûkpÞ p×u BßüpìA îuA úG kpÖ òüA úÞ løk|þì óBzð RBÛýÛdO þüBíýKAõø úG óõPuõG ok þédì QÚô úG )pýO 20
ÿBƒƒÃƒÎA qA ,>ÿõƒƒñƒøk òƒƒƒvƒƒdƒƒì lƒƒƒýƒƒu< ápO Ao Bßüpì@ áBg ô ûly êÛPñì óApüA l¿Ûì úG
.>løk úìAkA kõg þOBÛýÛdO oBÞ úG lðAõPG .lðkpÞ ÿpýâõéW oõzÞ òüA áBg úG ÿô ÿBùèBu ok þüõXzðAk YývG ÿ|ûly|úPƒgBƒñƒy
óBzð ÿBø|úPÖBü úƒÞ QƒuA þƒèBƒc ok òƒüA RæBüA ÿqpƒì QƒÊBƒ×ƒc ô ápƒíƒâ ûoAkA< .lðkpÞ
ÿBÃÎA qA >ÿõñøk òvdì lýu< úÞ løk|þì óBÆpu úñýìq ok úÞ þðApüA pãzøôtK òƒüA
ûBLu ÿôqBG( >þüõXzðAk YývG< ûly| úPgBñy qA þßü ok ÜÛdì óAõñÎ úG kõG oApÚ ,koAk QýèBÏÖ
ëBu ok ô ûkõG )Bø|ûBãzðAk ok YývG ô óAoAluBK Ñôpy óõPuõG pùy ûly|úPgBñy ÿBø|óBPuoBíýG
ûBãzðAk þüõXzðAk YývG Qƒýƒèôõƒvƒì 1386 10( úHñyôk qôo }A|ûkAõðBg ô ôA .lñÞ oBÞ úG
ok óBâõè þééíèA|òýG ûBâkôpÖ ok úÞ þðBìq )úýDôs
.QuA úPyAk ûlùÎ pG Ao Øüpy þPÏñ¾ úG kôoô l¿Ú ô ûly ûkBýK BíýKAõø qA óõPuõG
QuBüo RBGBhPðA óBüpW ok òýñ`ƒíƒø ôA ÿqpƒì óAoõƒìCBƒì ÈuõƒO ,lƒñPyAk Ao Bƒßƒüpƒƒì@
kBPu wýüo ,1392 ëBu ok þìçuA ÿoõùíW qA Zôpg ûqBWA óBð@ úƒG ô ûlƒy "QƒyAkqBƒG"
RBGBhPðA ok ô ûkõG þéýéW lýÏu þüõXzðAk
JçÛðA ÿBøôpýð þìkpì úùHƒW< qA rƒýƒð pƒýƒgA .lzð ûkAk ûBâkôpÖ
qA êÛð úG ô qpPüôo ÿoArâpHg úPƒyõƒð úƒG
.QuA ûkpÞ QüBíc ïçÎA )BñíW( >þìçuA

.lðA|ûkõG êýgk ØéPhì þuBýu ly ïõßdì óAlðq ëBu 9 /5 úG êüqpG òýzýK ÿoõùíW|wýDo
"xApGôpPK" þP×ð QÞpy úÞ kõy|þì úP×â
ÿBø|}oB×u þéüqpG óAoAlíPuBýu ÿ|úÇuAô BG ÅõÎ ok rýð æõè .QuA ûkpƒÞ ,AõƒéýuAk æõƒè õƒýuBƒñƒüA wƒƒýƒDõƒƒè #
þƒðBƒíPgBƒu QƒÞpƒy úƒG þƒPíýÚ|óApƒƒâ QÞpyqA þüBø|}oB×u QÖBüok ô kBvÖ ïpW úG ,êüqpG òýzýK ÿoõùíW|wýDo
okô ûkAk|þìpãük ÿBø|QÞpyô ûlykBü òüA ÿApG Ao "xApGôpƒPK" þƒP×ð ôA .ly ïõßdì óAlðq ëBu 9 /5 úG þüõzèõK
ô þéüqpG óAoAlƒíƒPƒuBƒýƒu úƒG ó@ ÿAqA ûkpÞ pvýì þðBíPgBƒu QƒÞpƒy îßc òüA úýéÎ lðAõO|þì koAk òu ëBu 71 úÞ
.QuA úPgAkpK|þì ûõyo þuBýu JArcA RBíÞBdì óBüpWok æõè .QuA óAlðq úG lüBHð çÏÖ ô lñÞ ïBWpÖ QuAõgok
2010 BƒƒƒƒO 2003 ëBƒƒƒƒƒu qA æõƒƒƒƒƒè
ÿ|ûoôk ok .kõG êüqpG ÿoõùíW|wýƒDo .kõG ûkpÞ ko Ao ïBùOA òüA .kôpG
ÿçƒPƒÎA lƒøBƒy êƒüqpƒG ôA ÿoAlƒìBƒìq óõìApýK þèBì ÿBø|þƒüAõƒuo qA )úýDôs 12( úHñyoBù^ qôo î߃c òƒüA
ó@ pG óôrÖA .kõG ÿA|úÛGBu|þG ÿkB¿PÚA úÞ QuBø|ëBu þP×ð QÞpy òüA pùy ûBâkAk ok ôoõì õƒýƒWpƒu þƒÂBƒÚ ÿõƒu
ÿ|úƒìBƒðpƒG BƒG ApƒãL^ oAlƒíPuBƒýu òƒüA úG Ao êüqpG ok þuBýu ÿ|úñd¾ QÞpy ûBâkAk pËð úG .ly okB¾ BƒHƒýƒPƒüoõƒÞ
þéüqpG Bø|óõýéýì úG kõƒg þƒÎBƒíƒPƒWA òƒüA ok .QƒƒuA ûkoô@ok ûqpƒƒè pùy ok Ao þðBíƒOoBƒK@|OAS | þƒðBƒíƒPƒgBƒu
.lñüBýG óôpýG pÛÖ ÈüApy qA BO kpÞ àíÞ qA ÿkBƒüq oBƒíƒy Bƒø|þƒƒüAõƒƒuo óAôApÖ RçíXO BG àýPðçO@ êcBu ok BgôoAõâ
JArcA qA þéüqpG óAoAlíPuBýu ÿqBuõð êüqpG òýzýK ÿoõùíW|wƒýƒDo ÿApƒG
||

20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G

þðBGpÚpãükoBG ûApíø ò×éO
ïBícokoBG òüA ,QÖpâ

(626)3-50-50-50 qA .lølG ÿôo wÞ pø ÿApG QuA òßíì þÚB×OA lñíyõø|ò×éO óôlG þâlðq àü oõ¿O #
kõg pPgk ÿoBLvÞBg îuApì qA óBƒð@ ôo|òƒüA ûApíø ÿBø|ò×éO .Qvýð òßíì Bø|þéýg ÿApG
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì soBy pÇg ûoBGok óApãük úG BO lðkpÞ ûkB×PuA ûly ïkpì qA ÿoBývG þíDAk ûApíø úG ëlG
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük ok úèBu 14 pPgk àü !ïBíc ok þPc .QuA
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW .lñøk oAlzø ïBíc ok ûApíø ò×éO qA Ao kõg óBW ,êýèk òýíø úG B« ÛýÚk Bßüpì@
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA úƒdƒ×ƒ¾ ÿôo pƒG pƒPƒgk òƒüA åorƒGokBƒì
ÿksApO àü òüA< :QuA úPyõð kõg áõHvýÖ .kAk Quk
(310)274-7474 Bì .lüBýG {ýK wß`ýø ÿApG lüBHð úÞ QuA óõvükBì úÞ þüBßüpì@ úèBu 14 pPgk òüA |
úG ókAk oAlzø ÿApG úSkBc òüA qA îýøAõg|þì ok ÐÚAô óõPãñüôõè pùy ok ô QyAk ïBð õƒÞ
úÞ îýüõãG Bø|ó@ úG ô îýñÞ ûkBƒ×PuA óApƒãük ûApíø ò×éO ,kpÞ|þì þâlðq õßürßìõýð QèBüA
soBy ïBícok Ao kõg ûApíø ÿBø|ò×éO ûBã`ýø ê¾ô ÝpGrüpK úG soBy ÿApG úßýèBcok Ao kõg
òýñ^ úXýPð .kpG ïBíc óAô óôok úG kõg BG kõG
>.lññßð ô ÝpG ÿoBâqBuBð :QuA òyôo {ýK qA þüBÇg
úG BøoBGpPgk òüA åorGokBì þÞõHvýÖ ïBýK
IéW ÿApG þìBýK .QuA ûly úPyAnâ áApPyA !J@
.kõg óAlðqpÖ óBW qA QHÚApì úG òülèAô úWõO òýñ^ úÞ lðoôBG òüA pG pPgk òüA ûkAõðBg

ÝpG êÞk ÿæBG þüBýu@qõü

.koAkoApÚ ÅApÛðA ÿlWpÇgok ó@êvðô ûly QÖBü óApüAok BùñO ûqôpìA þüBýu@qõü#
.løk þì óBzð óApüA ok Ao ÝpG êÞk àü ÿæBG þüBýu@ qõü àü ÿoBPÖpâ püõ¿O

21

óApùO úéXì

okoôBG êGBÚpýÒô IèBW QýÏÚAô 7
óBùW kApÖA òüpOlñíOôpS koõì

||

òu ÈuõPì BG úvüBÛì ok úÞ QuA ëBu 50 lñíOôpS óBðq òu òýãðBýì }oArâ òüA xBuA pG þìpßÖôoBPÖo BìqA RôB×Pì Bø ó@.lñPvø þHèBW ÿBø óBvðA óBùW kApÖA òüpOlñíOôpS #
óõýéýì110 rýð Bø ó@ ÀèBg RôpS òýãðBýì òýñ`íø .QuA pO óAõW ëBu 12 óBùW óAlñíOôpS þìBíO løByrýð Aopãük ÿkBÎ kApÖA BG Bø ó@ókpÞoBÞÿ ûõdðok RôB×O fõÂô úG óAõO þìô lññÞ
qA þíýðqA {ýG BìA .kõy þì êìBy Ao óBùW lñíOôpS kApÖA þéÞ RôpSqA l¾ok 12 BùñO úÞ ûkõGoæk {ýG úÞlìBð þì lñíOôpS Ao þðBvÞ>|X|-|Wealth|< ïBð úGoAqBG þOBÛýÛdO ÿ úvuõì àü .kõG
Qvýè òüA óAkpì ïõu àü úÞ þèBc ok lðA ûkoô@ QulG VoA ÜüpÆ qA Ao kõg RôpS óBðq òüA þì úP×â)|UHNW|( æBGoBývG ÀèBg RôpS ó@úG úÞlñyBG úPyAk úüBìpuoæk óõýéýì 30qA

.lðA ûkpÞ IvÞ VoA ûAo qA Ao óBzOôpS .kõy
îø ÿôo .QuA ûly úDAoA þHèBW RBÎçÆA lñíOôpS kApÖA koõìok úvuõì òüApýgA }oArâok
ûkpÞ þuopG oæk óõýéýì 30 ÿæBG ÀèBg RôpS BG óBùW puApu ok Ao p×ð 450‚226 úvuõì òüA úPÖo
kõg þðkpßðoôBG ô IèBW QýÏÚAô 7 RBÎçÆA òüA þuopG BG .lðoAk úüBìpu oæk óõýéüpO 27 «BÏíW úÞ

.lýyBG ûApíø òPì ÿ úìAkA BG Bø ó@ qA óly ûBâ@ ÿApG îýñÞ þì RõÎk Bíy qA úÞ lñøk þì óBzð Ao

êýßzO Ao óBùW kApÖA òüpOlñíOôpS QupùÖ ok pÂBc kApÖA l¾ok 2‚3 qA {ýG ûoArø êvð -3 lðoAk lÛð ëõKoæk óõýéüpO 6‚9qA {ýG óBùW lñíOôpS QýÏíW -1
lñøk þì RôpS ÿAoAk kApÖA( óBùW lñíOôpS QýÏíW >|X|-|Wealth|< ÿ úvuõì }oArâ xBuA pG
Roõ¾ úG Aooæk óõýéüpO 6‚9 þñÏü kõg RôpS ïõu àüqA {ýG )oæk óõýéýì 30qA {ýG ÀèBg
úÞ lðA ûlì@ BýðlG 1994 BO 1980 ÿBø ëBu òýG úÞ lñPvø þðBvÞ ûoArø êvð }oArâ òüA xBuA pG ÿBø QÞpy lñðBì þ¿hy ÿBø RoBXOô áçìAok ûlðBíýÚBG ïõuôk .lññÞ þì ÿoAlùãð lÛð ëõK
ôk .lðõy þì êìBy Aop×ð 200‚7ô ûkAk ÁB¿PgA kõg úG Ao QupùÖ òüApÂBc kApÖAqA l¾ok 2‚3 þüAoAk ô þðBíPgBu áçìA ô )l¾ok 25( þìõíÎ ÿBø þüAoAk pãük ô ïBùu ,)l¾ok 33( þ¾õ¿g
.kpÞ ûoByA áõG wýÖ wuõì åpGpÞAq áoBì úG óAõO þì Bø ó@ qA úÞ ûkõG úPgBukõg kApÖA òüA qA ïõu Ræ@pøAõW ô ÿpñø oBS@ ,Bø òýyBì , þ¿hy ÿBøBíýKAõø ,þdüp×O ÿBø ÜüBÚ lñðBì wÞõè ÿBø
ly okoBýéýì þãèBu 23 òu ok kõG ûly ZApgA koAôoBø ûBãzðAk qA þðBìq úÞ }õøBG òüpÖ@oBÞ òüA
koBýéýì 7‚64pÂBc ëBcokôA þüAoAk .kpÞ QHS Ao kõg ïBð óBùWokoBýéýì òüpO óAõW óAõñÎ úG úÞ .QuA ûly ÿoAnâ úüBìpu )l¾ok 6‚6(
qA {ýG úÞ ûoArø êvð qA ÿkApÖA >|X|-|Wealth|< ÿ úvuõì }oArâ xBuA pG .kõy þì koô@pG oæk |
áoBì ô úPyAk oBýPgA ok úüBìpu oæk koBýéýì 334 úPÖo îø ÿôo lðoAk ÀèBg úüBìpu oæk óõýéýì 30
lñPvøpO óAõW úPÖo îø ÿôo lñíOôpSoBývG óBðq -2
.koAk kõg ëpPñÞ ok Ao RôpS òüA îXñK àü kôlc þüBùñO úG åpGpÞAq
|

êý¿dPèA ÕoBÖ þüBßüpì@pHPÏìoBývG ÿBø ûBãzðAk qA lñíOôpS kApÖA òüAqA l¾ok 15 BùñO -4
lðA ûly

pHPÏì ÿBø ûBãzðAk qA þßü qA áolì òPyAk >|X|-|Wealth|< ÿ úvuõì }oArâ xBuA pG |
úG lñPvø oõùzì >|Ivy League|< úG úÞ êðpÞô êýü,óõPvñüpK ,koAôoBø êìBy ûldPì RæBüA

22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Büo@RBìlg ÿAoAk kApÖA Qvýèok pÂBc kApÖA qA l¾ok 15 BùñO úÞ ÿoõÆ úG kõG løAõhð óly lñíOôpS ÿBñÏì
êý¿dPèA ÕoBÖ pHPÏì ÿBø ûBãzðAk òüA qA ,p×ð 000‚35 þñÏü , oæk óõýéýì 30 qA {ýG ÀèBg RôpS
ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG 5 lðA ûlðAõg xok Bø ó@ ok lñíOôpS kApÖA kAlÏO òüpPzýG úÞ þøBãzðAk 20 óBýì ok .lðA ûly

.lðoAk oApÚ þìõíÎ ô þPèôk ÿBø ûBãzðAk ûpìq ok ûBãzðAk

óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA
QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok

(310)234-9770 |
lðA ûly êý¿dPèA ÕoBÖ ûldPì RæBüA pHPÏì ÿBø ûBãzðAk qA úÞÿkApÖA RôpS òýãðBýì -5
lý×u RoõLuBK
Mýy órýPýu QuA QvýèokpÂBc kApÖA ÿ úýÛG RôpSpGApG 6‚1
pHPÏì ÿBø ûBãzðAk óçý¿dPèA ÕoBÖ ly ûoByA ó@ úG êHÚ koõì ok úÞ þÎõÂõì kõWô BG
þðApüA RoõLuBK-| pGoBG 6‚1 úÞ lðoAk RôpSoæk óõýéýì 200 ÈuõPìoõÆ úG >|Ivy League|< úG ïõuõì þüBßüpì@
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - þéý¿dPèA ÕoBÖ 906‚1 BG koAôoBø ûBãzðAk .QuA Qvýè òüAokpÂBc kApÖA þìBíO RôpS òýãðBýì
kAlÏO òüA qA .koAkoApÚ QupùÖ òüA ëôA ïBÛìok úñýìq òüAok lðoAk RôpS óõýéýì 30 îßPuk úÞ
kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| ÿBø ûBãzðAk òüA ok úÞ ÿkApÖA qA l¾ok 75 qA {ýG .lðA ûlðq qõñø okoBýéýì 131 lñíOôpS kApÖA
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-| óoAô ,àuBì óçüA úG óAõO þì kApÖA òüAqA .lñPvø úPgBu kõg lðA ûlðAõg xok þüBßüpì@pHPÏì

oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -| .kpÞ ûoByA òíè õèõDBK úgoõg ô xôrG ØW ,QÖBG
QuA úüpýg ÿBø QýèBÏÖ kApÖA òüA ÿ ûlíÎ þìpâpu -6
qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -|
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ okpÂBc kApÖA ïõu àüqA {ýG
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA ÿBøoBÞ ÿ úñýìq ok Qvýè òüA
QýèBÏÖ úüpýg ô úðBPuôlðBvðA
.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O ô wPýâ êýG lñðBì ÿkApÖA .lðoAk
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok - RôpS qA þíýð qA {ýG QÖBG óoAô
Bü lðA ûkpÞ Zpg ûAo òüA ok Ao kõg
þâlñøBñK ô ZAôkqA kõg RBýc óBìq ok ó@ ÿ úñürø ÿApG
ûkõíð ÿrüo úìBðpG úüpýg ÿBøoBÞ ok
(310)234-9770 úÞ ÿA úüpýg ÿ úvuõì ok .lðA
QuA ûly wýuBO ôk òüA ÈuõO
1388 Westwood Blvd Ste. 202 ô Bø RkBÎpãük óBýìok .lðoAk úðBPuôlðBvðA QýèBÏÖ óBùWoõzÞ 21qA lñíOôpS kpÖ 168 óõñÞBO
23 Los Angeles, CA 90024 úüBìpu ô ókpÞ ÿqBG ,ÿoAlük îuApì pãük Bü îéýÖ ÿByBíO úG óAõO þì lñíOôpS kApÖA òüA RBdüp×O
ûoByA ëBHOõÖ úíøqA {ýGô þüBßüpì@ëBHOõÖ ,þßuA ,wýñO ,Øéâ lñðBì þüBø }qoôok ÿoAnâ

.kpÞ
BìA lñøk þì êýßzO Ao Qvýè òüA ok pÂBc kApÖA QýÏíW qA l¾ok 1‚1 BùñO BøokoBýéýì -7

RôpS êÞ l¾ok 28 úPÖo îø ÿôo
lðoAkoBýPgAok Ao Qvýè òüA

óBùW ok okoBýéýì 397‚2 qA {ýG
ÀèBg RôpS òýãðBýì úÞ koAk kõWô
òüA .QuA oæk koBýéýì 1‚3 Bø ó@
{G 2016 ëBuok úPÖo îø ÿôo kApÖA
lðA úPyAk úüBìpu oæk óõýéüpO 4‚7 qA
7‚3 óA qA êHÚ ëBu úG QHvð úÞ

.løk þì óBzð Ao {øBÞ l¾ok

óApùO úéXì

|îýuBñzGpPùG Ao þðApüA ïBãzýK óBðq óBýìqA ûpù^ |100 ïõu {hG

ô þHønì - þéì ëBÏÖ ,þƒðBƒÛƒèBƒÆ î˃ÎA QvüsõèôoôA òýPvhð ,þ×üpy úðAqpÖ .58 .kpÞ ÿoAnâ qA wK pyBð òýèôA ,ÿpHPÏég ûlƒüpƒÖ .50
,óApüA þìçuA ÿAoõy wéXì ëôA ûoôk ûlñüBíð )1340 :lèõO( óq pý×u òýèôA ,þøBƒzPèôkrƒýãðApƒùì .54 )1326 :lèõO( JçÛðA
krìBð 1376 ëBu ok úÞ kõG þƒðq òƒýƒPƒvƒhƒð
óBHùãð ÿAoõy lñ^pø ,ly ÿoõùíW QuBüo úƒPƒyo ok 1358 ëBƒu ok þƒ×ƒüpƒy îðBƒg )1296 :lèõO( qA lÏG pyBð òýèôA óAõñÎ úG ÿpHPÏég îðBg
úG BølÏG ôA .ly úPÖpünK óApùO ûBãzðAk þßyrK ïõéÎ ÿApPÞk óBüBK BG þøBzPèôk rýãðApùì úG óBPupýGk óBüBƒK qA wƒK úƒÞ QƒuA JçÛðA
.kpßð lýDBO Ao ÿô Qýcç¾ qBÒ@Ao }oBÞ óq QvüsõèôoôA òýPvhð óAõñÎ ô QzâqBG óApüA úG óBíè@ qA þuBýu þÎBíPWA þééíèA òýG Qüpülì ÿApPÞkôA .QÖo óBPvéãðA
óAlßürýÖ óq òýPvhð ,óBüpÆ }õñè@.63 qBÒ@1325 ëBuqA Ao }A|þÎBíPWA ÿBø|QýèBÏÖ úPyo ok þOlì óApüA QzâqBG qA lÏG ô QÖpâ
.kpÞ óq pý×u òýPvhð óAõñÎ úG 1354 ëBu ok ôA .kpÞ ÿqôpýK BG BƒìA ,kpƒÞ QƒýèBƒÏÖ }A þƒ¿¿hO
1299–1389 qAô@xçÞwuõì òýPvhð ,BH¾ ûpgBÖ .59 qA wK ô ApvGBPÞ RAoBzPðA 1359 ëBu ok JçÛðA
ok þñìoA ûkAõðBg àü ok,óBüpÆ }õƒñýè@ .ly Jõ¿ñì áoBíðAk ok óApüA RoB×u QHS úG 1363 ëBu ok Ao rüôBHy RAoBzPðA ó@
koAô êý¿dO úìAkA ÿApG ô ly lƒèõƒPì óApƒùO 1306–1386 óq óAkpâoBÞ òýPvhð, þcBüo çùƒy .55
áolì 1337 ëBu ok ÿô .ly óApùO ûBãzðAk ûApíø úG úÞ QuA þðApüA óq òýPvƒhƒð ôA .lðBuo
ô kpÞ IvÞ òGoõu ûBãzðAk qA Ao kõg ÿApPÞk ôA .kpÞ ÿqAlðA ûAoqAô@xçÞ óBG ú`ÒBG òýèôA )1305 :lèõO( wüõð óBìo òýPvhð ,oõzðAk òýíýƒu .51
ûBãzðAk ok wüolO úG ,óApüA úG QzâqBG qA wK àýíÞ ApKA ô ApKA úPyo ok wüoBK oAõOAôpvñÞ ok pPzýG ëBu 17 óApüA óq óAkpâoBÞ òýPvhð
òƒýíø ok 1343 ëBƒu ok ô QƒgAkpƒK óApƒùO 1330 ëBu qA ôA .ly pOBEO koAô úÞ QƒyAlƒð 1300–1390 p¾BÏì
òýPvhð ôA.lýuo ÿkBPuA úWok úG ûBãƒzƒðAk .kpÞ êý¿dO óBWpì îéýÖ .kpÞ qBÒ@ Ao }A þüBíñýu QýèBÏÖ òýPvhð.ly lèõPì qApýy ok oõzðAk îðBg
ÿBø ûBãzðAk qA þßü ok úÞ kõG þðq óAlßürýÖ óq oAkpùy òýèôA ,ÿoõð îËÎAol¾ Apøq .60 ûôçÎôA úÞ kõG þíéýÖ òýPvhð 1334 ëBu ok ô ly pzPñì 1327 ëBu ok ôA óBPuAk úÎõíXì
ûlùÎ pG rýð Ao ó@ þðAkpâoBÞ ó@ ok ÿqBƒG pƒG lícA ë@ëçW BG {GBPÞoBzPðAqA lÏG ëBuôk
.QÖBü þì Quk þíéÎ ïBÛì òüA úG óApüA )1341:lèõO( óBƒüBƒK qA wƒƒK ôA .kpƒƒÞ ZAôkqA ûlƒƒñƒvƒüõƒƒð
óq oAlðBìpÖ òýPvhð ,oõLýèBƒÎ ûpƒøq .64 JçÛðAqA wK óqoAkpùy òýèôA ÿoõð îðBg .QyAk óApüA úG Bƒßüpƒì@ koõƒ×ðBƒPuA ok {ƒOçý¿dO
.QuA ûkpÞ êý¿dO RBýGkA ô ú×véÖ úPyo ok ûlñðAo òýPvhð ,þÒçG óBÇéu úìõ¿Ïì .56 ûBãzðAk ïAlhPuA úG 1338 ëBu ok QzâqBƒG
)1344 :lèõO( JBhPðA 7 úÛÇñìoAkpùy óAõñÎ úG 1375 ëBuok QýèBÏÖ úG BXð@ok 1358 ëBu BOô lì@ok óApùO
ô ly lèõPì óBíýéu lXvì ok oõLýèBÎ îðBg )1325 :lèõO( xõGõOA
úG ôA .lðAonâ óApùO ok Ao þøBãzðAk Rçý¿dO ly lèõPì óApùOok óApùO xõGõOA ûlñðAo òýèôA .kAk úìAkA kõg
oAlƒðBƒìpƒƒÖ )1383-1380( ëBƒƒu úƒƒu Rlƒƒì qBvãñø@ óq òýPvhƒð ,þƒGApƒÂ áõƒéì.61 ëBuokôA .QuA ÿoBPupK êý¿dPèA ÕoBÖ ,ly àyrK îz^ òýPvhð ,ëBdÞpPÞk .52
}pvíø oõÃc óôlG Ao }p×u òýèôA 1372 JõÛÏü pPgk, óq àyrK îz^ òýPvhƒð
.kõG RBðApýíy 1271–1378p¾BÏì iüoBO úüpzð pülì ôA .kõG þðAlƒíƒø ïçƒuæAlƒülƒW
ûlðpG þðApüA òýèôA ,ÿkBƒHÎ òƒüpƒýy .65 óApüA ûlñðAõg òüpO òvƒì þƒGApƒÂ áõƒéì .kAk ïBXðA xBHÎolñG úG ,kõG ûlñðAo úÞ ly|þì pzPñì 1286 ëBu ok úÞ kõG {ðAk þãP×ø
óByBÞ ok ôA .QuA p¾BÏì qBu äñø@ òýPvhðô óqoAk ÿpèBâòýPvhð ,óõdýu úìõ¿Ïì .57 êýÇÏO úìBð úP×ø òüA þãèBu àü qA {ýK BìA
)1326 :lèõO( êGõð eé¾ ûrüBW Ao }A|ÿpñø QýèBÏÖ 1302 ëBu ok ô ly lèõPì úÞ kõG óBGq þuoBÖ úüpzð òýPvhð {ðAk .ly
ÝõÛc ,lì@ Býðk úG óAlíø ok ÿkBHÎ îðBg qA {ýG þâlñðAõg óAoôk ëõÆ ok ôA .kpÞ qBÒ@ 1313–1389 ,
24 úHÏy QuBüo úG 1354 ëBu ok ô lƒðAõƒg qA óq oAk ÿpèBâ òýPvhð ,óõdýu úìõ¿Ïì QyAk ÁB¿PgA óBðq ÑõÂõì úG
JçÛðA qA wK BìA ,ly ûlürâpG óBPupùy ûBâkAk .kpÞ pK úd×¾ 300 ÕoBÖ óApùO ûBãzðAk ÿBHüq ÿBøpñø ûl߃zƒðAk lùì oAnâ úüBK ,ÿkBG@ Qèôk úÛülƒ¾ .53
oBñÞ Qíu òüA qA þÂBÚ óBðq úýÛG ûApíø úƒG QuBüo krìBð óq òýPvhð, þðBÛèBÆ îËÎA.62 óõdýu ÿpèBâ 1345 ëBuokôA .ly êý¿dPèA
ÿBø|ûlðôpK QèBÞô BùèBu òüA ok ôA .ly úPyAnâ 1261–1340 ,ákõÞ
)1322 :lèõO( JçÛðAqA wK ÿoõùíW .kpÞ wýuBO Ao .ly lèõPì óBù×¾Aok ÿkBG@Qèôk úÛül¾
BG Ao úðApPgk úuolì òýPvhð 1296 ëBu ok ôA
qA wK ëBu ôk ,kpÞ ÿqAlðA ûAo Bø Q×èBhì ïBíO
óBðq óBGq óAõñÎ BG ÿA|úüpzð 1298 ëBu ok ó@
.ly óApùO þøAo úüpzð þéýÇÏO BG .kpÞ pzPñì
QýGpO ô îýéÏO ûqõc ok {PýèBÏÖ úìAkA þK ok ôA
ëBu ok ô kAk úìAkA {Oçý¿dO úG òGoõu ok
òýG ûpãñÞ ok óApüA óBðq qA þâlñüBíð úG 1304
qA lÏG .kpÞ QÞpy 1304 ëBu ok óBðq þéíéèA
úüBK Ao ákõÞ lùì ô QzâqBG óApüA úG êý¿dO

24

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
25
óq òýPvhð ,}BÛð ,ÿpHñÚ úìpßì .72 .QuA úPyAk ûlùÎ úG Ao þèBXñW ØéPhì
)1307 :lèõO( 2001 ëBu IhPñì þðApüA :lèõO( óq oõéGôk òýPvhð ,õéÎ úèAs .66

ëBHðk úGôA .ly lèõPì êGBGok ÿpHñÚ îðBg )1306
ÿõu qA 2001 ëBu ok }A|ÿpñø ÿBø|QýèBÏÖ þOBìlÛì ÿApvzðAk qA 1326 ëBuokõéÎ îðBg
ôA.ly ûlürâpG IhPñì óq óAõñÎ úG lDõu ok lÏG ëBu àüqAô ly êý¿dPèA ÕoBÖ óApùO
1331 ëBu ok ôA ,kpÞ qBÒ@ Ao {PýèBÏÖ pOBEO
.kpÞ qBÒ@ þãèBu 70 qA Ao nÒBÞ ÿôo þyBÛð ok òýñ`íø ôA .ly úéGôk oBÞ koAô
xBñy ûoBPu ,oBWBÚpøõâ.73 {Ûð ÿB×üA rýð þüõükAo klÏPì ÿBø|úìBñzüBíð

úG ôA qA ,kõG ûBzýéÏdPÖ ûõð oBWBÚ pøõâ .QuA ûkpÞ
,QuA ûly ûkpG ïBð xBñy ûoBPu óAõñÎ òýPvhð ,lýíÎ )úñÇévèA òürì( îüpì .67
NB^ 1277 ëBu ok ôA qA ÿpÏy JBPÞ òýñ`íø
óBðqoõ¿ì úüpzð
.kõG îø ÉBÇg ôA ,ûly úG óBðq oõ¿ì úüpzð òýPvhð lýíÎ îðBg
óApHøo qA ô pÎBy ,òýÏèA ûpÚ ûpøBÆ .74 òüA.kpÞ pzPñì 1298 ëBu ok Ao úÖõßy ïBð
NB^ BG ivð Èg BG úd×¾ oBù^ ok úüpzð
)1268 BO 1230( úýGBG BG rýð lÏG úG ó@ YñK ûoBíy qA ,ly pzPñì þãñu
þðq òýPvhð ,þðApüA pÎBy òýÏèA ûpÚ ûpøBÆ ok ôA .QÖBü oBzPðA þGpu NB^ ô ÜýéÏPvð Èg
úG úýGBG {HñW ok {üBø QýèBÏÖ êýèk úG úÞ kõG
óBíévì ÿA ûkAõðBg ok úÞ ôA .ly ïõßdì ïAlÎA .Qynâok óBñíu ok 1337 ëBu
,þGBG òýD@ úG ólüôpâ qA wK kõG ûlì@ Býðk úG :lèõO( ÿlýÏHO oBãð|úìBðqôo ,ÝBÖ@phÖ .68
Ao kõg }çO úíø ô QÖpâpG Roõ¾ qA JBÛð
)1277
.kpÞ QýGBG ÔýéHO Ùp¾ óApùO ok ÿlýÏHO oBãð|úìBðqôo óq òýPvhð
úðBHy úuolì wuõì ,þíÊBÞ xlÚA .75 QvðAõO lùzì ok ZAôkqA qA wK .ly lèõPì
òPÖpâæBG BG .kpýãG Ao óBðq êùW úéXì qBýPìA
)1318:lèõO( úG Ao ôA óBuApg þèAô úñÇévèA ïAõÚ úG Bø|ÅApPÎA
ôA ,ly lèõPì îÚ ok úðBHy úuolì wuõì Ao úéXì òüA ÿlñ^ qA lÏGôA ,kpÞ lýÏHO óApùO
pùy òüA ok úÞ QuA þðq ûlñðAo òýèôA òýñ`íø òüA ûoBíy òýíXñK BìA kpÞ pzPñì óApùO ok
þüBø|îðBg êý¿dO oõËñì úG ôA .kpÞ þâlñðAo koõìok ÿA|úèBÛì .kõG ó@ ûoBíy òüpg@ úüpzð
êý¿dO úG êüBíO þèô lðA|ûkpÞ ZAôkqA úÞ IWõì }qõì@ ok óApPgk ô óApvK ÿpGApG
.kpÞ ÿoAnâ úüBK Ao ÿqôo úðBHy xoAlì ,lðoAk îÚ úG ôA ó@ þK ok úÞ ly ÿlüly RBÂApPÎA
óq òýèôA ,þ`ðByBÞ áõéíèA Rp¿ð .76
.lýzßð QýèBÏÖ qA Quk BìA .ly lýÏHO
1293–1369 þðõðBÚ àyrK îPvýu ÿqAlðA ûAo ,úèôlèAphÖ .69
koAô þãèBu 18 òu ok þ`ðByBÞ îðBg
ôA .ly BKôoA ïqBÎ wLu ô þßyrK ûlßzðAk 1261–1334 þðApývÞBO
ïAlhPuA úG úÞ QuA þßyrK óq òýPvhð òýPvhð ô kõG ûBy òülèAp×Ëì pPgk ôA
ôA .lì@ok þðõðBÚ þßyrKô ÿpPvâkAk RoAqô ApWA úG Ao óApùO ok þðApývÞBO îPvýu úÞ þvÞ
.kõG óBðq {hG oAnãðBýñG rýð þðõðBÚ þßyrK ok
}oqô þGpì òýPvhð ,ÿpýHÞ ûpýð .77 .koô@ok
úPýíÞ õÃÎ óq òýPvhð ,qôpýÖ îüpì .70
)1307 :lèõO( óAõðBG
lèõPì óApùO ok óAõðBG }qoô þGpì òýPvhð 1292–1386 Jrc àü þuBýu
18 òu ok ô kõG QvýèBHPßvG ÿpýHÞ îðBg .ly úG úÞ þðApüA óq òýPvhð qôpýÖ îüpì
úPÖpünK Jrc àü þuBýu úPýíÞ QüõÃÎ
.kpÞ oBÞ úG qBÒ@ þGpì óAõñÎ úG þãèBu ôA .ly lèõPì Bìp×ðBìpÖ ÙôpÏì |ûkAõðBg ok ,ly
xBñyoBÞóq òýPvhð ,þüApvÞkoBýéýâ.78 Jrc RBvéW ok ÿolñßuA ûkAõðBg ÜüpÆ qA
ó@ QüõÃÎ úG wLu ô kpÞ QÞpy óApüA ûkõO
)1332 :lèõO( àðBG ô QyAk úìAkA JrcoBñÞokôA QýèBÏÖ .lì@ok
ô óq þßðBG xBñyoBÞ òýèôA þüApvÞ îðBg ZAôkqA ô ly Bñy@ ÿoõðBýÞ òülèAoõð BG wLu
óApùO ok oõzÞ ok Q×ýDõu fpÆ ÿpXì òýèôA
ëBu ok {Oçý¿dO óBüBK qA wK ôA .ly lèõPì kpÞ
óAõñÎ BG óApüA þééíèA òýG àðBG ok 1356 ,ûBy òülèA p¾Bð pPgk ,úèôlèA ÕôpÖ.71
úÚpg úÞQuA p¾BÏì iüoBO ok óq òýPvhð
.ly ïAlhPuA þèBì xBñyoBÞ
.kpÞòO úG þzüôok
koAk úìAkA

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

BðAõXüoBì úÂpÎ kõHíÞQGBG AkAõðok ÿoApÇÂA úìBðpG|

|.lññÞ ÿoApÇÂA ÿBø|ïAlÚA
ûoAkA ÿõƒâ|òƒhu ,òƒüBƒPvLéÞ þƒðBƒƒ×ƒPƒuA
úÞ þøBãyôpÖ 47 oBHðA QuA úP×â ,AkAõð RBýèBì
,lðA|úPÖpâ BðAõXüoBì }ôpÖ ûqBWA QèBüA òüAok
|.kõy|þì þèBg koAk
òýíø AkAõð ok BðAõXüoBì }ôpÖ ôA úP×â úG
pOApÖ þéýg QÖo|þì oBËPðA ú^|ó@ qA îø æBc
| |.QuAúPÖo
ûkpÞ koô@pG AkAõð óAoAk|úðBgôoAk úükBdƒOA IéÒA lüõâ|þì AkAõð RBýèBì ûoAkA þèô lñyôp×G qA pãük þgpG lñðBì îø ûkBì òƒüA }ôpƒÖ }ôpÖ qBÒ@qA lÏG úP×ø ôk qA pPíÞ #
òüA ÿApWA Qvhð qôo oBù^ ok ÈÛÖ úÞ QuA }ôpƒÖ ÿApƒG ïqæ ÈüApƒy ,Bƒø|ûBƒãyôpƒÖ òƒƒüA êTì ,lðoAk ÿA|ûly|ëpPñƒÞ ЃüqõƒO úƒÞ ÿkAõƒì ,Bßüpì@ÿAkAõð QèBüAok BðAõXüoBì þdüp×O
QèBüA òüA ok BðAõXüoBì oæk óõýéýì 3 ,óõðBÚ QuA ûkõG úÂpÎqA {ýG óBñ^ ó@ÿApG BÂBÛO
kôlc ó@ þOBýèBì lì@ok úÞ QuA ûly úPgôpÖ | |.lðoAlðAoBðAõXüoBì | |.QuARAopÛìQdO,þéßèAÿBø|þðlýyõð ô lðA|ûkpßð õÖBßO þðõñÞ ÿBø|ûBãyôpÖ úÞ
þñÏü úÞ QuA ûkAk "ÿoApÇÂA úýðBýG" ûoAkA òüA ÿBø|þðlýyõð óBâlñyôpÖ úG lülW óõðBƒÚ ÿApG ÿoApÇÂA úìBðpG ëBHðk þédì ÿBø|ïBÛì
|.kõy|þì oæk óõýéýì àü ,kõHíÞ ÐÖo ÿApG lñðAõO|þì þPèBƒüA ÿBƒø|ïBƒÛƒì BðAõƒXƒüoBƒì úƒÞ QƒuA ûkAk ûqBƒWA îø þƒé߃èA
BG BÖp¾ þñÏü ,BðAõXüoBì qA þðBìok ûkB×PuA |.lðA úÂpÎ kõHíÞóApHW
ok 2001 ëBuok {ýK Bø|ëBu qA ,àyrK úhvð kAq@ úG úPynâ ëBu pHìAõð ok QèBƒüA òƒüA
ok ó@ þðBìok ûkB×PuA ô }ôpÖ .ly qBÒ@ AkAõð kAk QHTì ÿAo BðAõXüoBì þdüp×O ûkB×PuA óly
ok .QuA qBXì Bßüpì@ QèBüA 25 ok pÂBc ëBc ûly qBÒ@ óõðBÚ òüA ÿApWA úýDôs ûBì ÿAlPGA qA ô
þdüp×O ûkBƒ×ƒPƒuA ô }ôpƒÖ pƒýƒgA ÿBƒø|ëBƒu
kAq@ îø QèBüA 25 òüA qA QèBüA 8 ok BðAõXüoBì .QuA
ô ûkõG kBüq BðAõXüoBì ÿApG BÂBÛO óBìq ó@ qA
|.QuA ûly ûBãyôpÖ úÞ lñøk|þì }oArâ þédì ÿBø|úðBuo

| |.lðAûkoô@îÞëõ¿dìBø

úG ûkõè@ kõg úÞ ûlƒì@ þƒüBƒßüpƒì@ óBƒýðAlƒðq kõy|þìqBÒ@BýðBPüpGok ûkõè@óõg þüAõuo ûoBGok RBÛýÛdO
|.lðA|ûkõG þðõg ÿBø|ÿoBíýG
ô Ñõð óBüpWok óBýðBGpÚ ûkAõðBg QuAoApÚ
þìpW |.lðpýãGoApƒÚRBƒÛýÛdOlƒðôo
ÜýÛdO òüA QuA úP×â pâoBÞ Jrc pHøo òýGoõÞ
þƒüBƒÃÚ IƒýÛÏO RolƒÚ ÿAoAk ûõƒÛèBƒG lƒüBƒG
|.lyBG óB×éhPì
: QuA úP×â rýð lñéOBßuA Qèôk ÿõãñhu
BO QuA oApÚ ûqBO RBÛýÛdƒO òƒüA úƒßƒñƒüA qA"
úÞ Ap^ îýHXÏPì kõy ûlýzÞ îø lñƒéOBƒßƒuA
òüA óBüpWok Ao Bì pPzƒýƒK BƒýƒðBƒPƒüpƒG Qƒèôk
| |".QuAûkAlðoApÚRBÛýÛdO
þðBíèoBK ûôpâ ÿBuôo qA þßü þèõíOõG pPýK
òüA QýÛÖõì QuA úP×â þéýÖõíø ûoBGok BÛýÛdO
þupPuk ok óBÛÛdì RolÚ óArýì úG RBÛýÛdO
ûlÎ òüA ôA úP×â úG .koAk xBvc RBÎçÆA úG
ÿBø|QÞpy qA kBñuA ókoô@ Quk úG RolÚ lüBG
| |.lñyBGúPyAkAoQèôkôÿqBuôoAk
pG ÜýÛdO ok êéÏO êýèk úG BýðBPüpG Qèôk úðõã^ ô þÚB×OA ú^ lñðAlG BO QyAnâ løAõg ok BýðBPüpG þéì þðBìok ïBËð oBíýG óAoArø Bßüpì@ ok óBýðAlðq qA óõg lüpƒg #
|.QuA ûkõG kBÛPðA koõì Rly úG ÑõÂõì òüA pu |".QuAûkBPÖA ÿA bA xôpüô úG ûkõè@ óõg Bø|ëBu òüA ëõÆ ÿBƒø|óõƒg ókõƒG ûkõƒè@ êƒüæk qA þƒßü
püqô ô pPv`ñƒì oAkpƒùƒy ,ïBƒùƒðpƒG ÿlƒðA óBßO úÏWBÖ àü òüA" þì îðBg úP×â úƒG | |.lðkpÞQÖBüokþOAkoAôþuQýOBLøôÿô | .QuA ûkõG BýðBPüpGok þOAkoAô
RBÛýÛdO ïBXðA oBPuAõg BøoBG ÜGBu QyAlùG |".kAk|þìjolüBHðôûkõGûlñøk ïBËðiüoBOþðBìokúÏWBÖòüpOlGûoôkòüA RBÛýÛdO lüõâ|þì BýðBPüpG püqô Qvƒhƒð
|.kõGûlyúñýìqòüAok oBíýG 7500 þðBíèoBK }oArâ àü xBuApG |.QuAúPÖpâïBðBýðBPüpGþéìþðBìok ô kBP×ø úøk ok úÞ ûkõè@ óõg þüAõuo ûoBGok
lc ok úðBìpXì ÿoBßðBùñK" kõG úPƒ×ƒâ ôA |.lðAûlyçPHìûkõè@þðõgÿBø|ûkoôApÖpSApG ûkõè@ úÛéc òüA ok úÞ þðBvÞ qA ÿoBývG |.kõy|þìqBÒ@lyp×ð2400åpìúGpXñìkBPzø
|.QuAóBüpWok"úPÖBü|óBìqBuôÐýuô ÿoBíýG oB^k óAoBƒíƒýƒG òƒüA qA ÿoBƒýƒvƒG QÖBüok RApÆBhì qA lñüõâ|þì lðly oBPÖpƒâ |
Qèôk ÿõu qA RBÛýÛdO òüA ïBXðA pƒHƒg | |.lðA|ûkõGþéýÖõíø |.lðkõGûlzðÐéÇìþðõgRæõ¿dìòüA þì BýðBPüpGpüqô Qvhð þì AqpO ÿõãñhu
Qèôk ûly þñýG {ýK Qvßy qA {ýK Quok òüA ok Ao kõg þðõg ÿBø|ûkoôApÖ BýðBPüpG þu|þG|þG úG BýðBPüpG püqô Qvhð þì AqpO "Ùõhì þPèAlÎ|þG" êüæk ÜýÛdO òüA lüõâ
RBÛýÛdO ïôrè pu pG þðBíèoBK ÿpýƒâ ÿAo ok ÿA|ûlíÎ {hG luo|þìpËð úGô ûkpÞ koAô ûoôk þOBÛýÛdOô .lñhuBKoAôAru ïkpì òüA" : Q×â løAõg òyôo Ao ÿkçýì kBPzø ô kBP×ø úƒøk
| |.lyïçÎA óõ^ þðBâlññÞAløA qA ûly koAô ÿBíuçƒK qA Bùð@oBýPgAok Ao iuBK òüA ïkpÞ ïçÎAqôpìA úÞ |.kpÞ

28

www.TEHRANMAGAZINE.com Býðk úèBu Qzø òüpOlñéGlÚ

SOHEIL GOEL D.D.S

êDõâêýùu pPÞk

àyrLðAlðk fApW

õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ

êßülìô Bø úíýGpTÞA ëõHÚ

óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok #
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW #
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok #
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk #
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK #
þñý^ {Þôoô äñülðBG #

(818)907-9900

ENCINO PLACE
16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436

lÚ BG }olK ô ly lñø óq òüpOlñéG krìBð 2 .18 Qzø òüpOlñéG lñø qA äñýu óAoBÞ #
}A ûkBÏèA ÝõÖ lyo úÞ lñøk|þì óBñýíÆA 1 .97 ÿBø|þuçßíø pGApG ôk BHüpÛO ô Býðk úèBu
ëBc úG BO ô úPyAlð ôA þPìçƒu pƒG ÿpƒýƒSBƒO }lƒèõƒƒO óBƒƒìq qA óAoBƒƒÞ .QƒƒuA kõƒƒg
óBzð Ao þÏýHÆpýÒ rý^ aýø óBzð Bø|{üBìq@ óAõƒñƒÎ úƒG {ƒìBƒð ô ûkõƒG òƒßƒykoõƒÞo
lèõO ïBãñø kAqõð òüpOlñéG ô òüpO|òýãñu
.lðA ûkAlð ïBãñø ôA .QuA ûly wñýâ ÿBø|JBPÞ koAô
àü ûkpÞ AlýK úÞ þOpùy kõWôBƒG óoBƒÞ 63 qA {ýG ô óqô ïpâõƒéýÞ 7 .8 lƒèõƒO
}okBì .koAk kõg óæBvíø êTì ÿkBÎ þâlðq
ôA ô úPgõì@ Ao ëBHPßvG ôA úG þãèBu YñK qA .QyAk ëõÆpPíýPðBu
,lñÞ ÿqBG ëBHPßvG }okBì êTì koAk Quôk òüpOlñéG óAõñÎ úG ly úèBu 5 óAoBÞ þPÚô
okBì .koAk êý¿dO úG rýð ÿkBüq úÚçƒÎ BƒìA Qzø úÞ óõñÞA ô Qvßy koõÞo BKõð ákõÞ
qA ÿoBývG ok ô QuA QvýèBHƒPƒßƒvƒG óAoBƒÞ ûkpÞ IvÞ wñýâ koõƒÞo ûoBƒGôk koAk ëBƒu
QÞpy }oõzÞ þééíèA òýG ô þéì ÿBø|ÿqBG {ýâkAõðBg ÿBø|ós úG ôA lñéG oBývG lÚ .QuA
lÚ BG }okBì 2007 ëBu ok .kõy|þì ûkAk QHvð
.QuA ûkpÞ

29

óApùO úéXì

ok þðõñÞ ûlíÎ ÿBø|QÞpƒy úƒGBƒzì þƒPÎpƒu úG Býðk þPðpPñüA ÿBø|QÞpy òüpO|åorG #
ÿpýâ|êßy úG óAõO|þíð pãük ,lyBHð xpPuk þÖpÆ|þG" þèBíPcA ivÖ úýéÎ Bƒø|ÅApƒPÎA
pßÖ áõHvýÖ ô êâõâ êTì ÿlülW ÿBø|ûlülK ,ûly kBùñzýK Bßüpì@ÿõu qA úÞ "QðpPñüA
úƒG Rpƒvc BƒG ëBƒdGBƒO úƒÞ þƒvÞpƒø .kpƒƒÞ .lðA|úPuõýK
ÿpùy òýG Õõéy ÿBøoBÇÚ àü úWok ÿBø|òâAô ÿBø|ûBãyôpƒÖ ô þƒÎBƒíPWA ÿBƒø|úƒßHy qA
ûlÎ Ap^ úÞ lyBG ûlýupK kõg qA ô ,ûkpÞ ûBãð ô þGBü|Quôk ÿBø|wüôpu BO úPÖpâ þPðpPñüA
ok lññÞ p×u {ìAo@ ô þPcAo ok lüBG þÞlðA BG lñøAõg|þì úíø ,þÖApƒâõƒðoõƒK ÿBƒø|QƒüBƒu
ûlýL^ pãük ÿBø|òâAô ïBckqA ok úýÛG úÞ þèBc pãük þüBø|úìBðpG ô þÂApPÎA ÿBø|ïBýK {üBíð
þÖpÆ|þG ïõù×ì qA þGõg þüAlPGA QgBñy ,lðA úèBvì òüA úG QHvð Ao Bßüpì@ ïkpì QýuBvc
.koAk þPðpPñüA QuA ó@ÿBñÏì úG QðpPñüA þÖpÆ|þG.lññÞ IéW
óApÖBvì úíø BG þPðpPñüA þÖpÆ|þG ,oBÇÚok þOBÎçÆA úíø BG lüBG QðpPñüA óBâlñøk|úDAoA úÞ
kõy|þì koõgpG êßy àü úG )Bø|ûkAk óBíø Bü( þéßy úG kõy|þì êÛPñì óBzÆõÇg ÜüpÆqA úÞ
úG úPvG lñðAõO|þíð ô lññÞ koõgpG úðBÖpÆ|þƒG
ô pPýüõO ,óôqBì@,áõHvýÖ ÅApPÎA.koAlðkõWôpOlñíOôpSkApÖAûtüôþñâAôaýøô
ok RBÎçÆA ëkBHO úÞ úñüpük ê¾A òüA úÛGBu úG ëB¿OA êßy Bü ô QüBvGô ,pGoBÞ ,AõƒPdì
RBÎçÆA ØéPhì ÿBø|{hG ëBÛPðA ok ,QðpPñüA
QðpPñüA þÖpÆ|þG ivÖ úG JBø|óoõKóBíøúGkõyïBXðAÿpGApGQüBÎoBGlüBGúßHy
ÿApG ô kkpâ|þìqBG QðpPñüA oBÞ úG qBÒ@ ÿAlPGA .lðõy êüBÚ ÄýÏHO
àü ÿApG ïqæ þÚçgA ëõ¾A êÞ þéXO ÿoBývG úÞ QuA òüA QðpPñüA þÖpÆ|þG ê¾A úXýPð
.QuBø|QÞpy ëpPñÞ qA Bøo ô qBG QðpPñüA QÎpu lƒñðAõƒO|þƒíð ûlƒñøk|úƒDAoA ÿBƒø|QƒÞpƒy
úÞ lñüõâ|þì þPðpPñüA þÖpÆ|þG óAoAlƒÖpƒÆ úƒG BƒñG Ao RBƒÎçÆA úƒG óApƒGoBƒÞ þƒƒupƒƒPƒuk
úÞ þPðpPñüA RBìlg ûlñøk úDAoA ÿBø|QƒÞpƒy .lñølG pýýÓO óBykõg ÿoBXO RBËcçì
,lññÞ|þì îøApÖ Ao AõPdì ëBÛPðA ÿApG ïqæ ÿoBXì BìBGôA áAoBG ÿoõùíW QuBƒüo óAoôk ok
ûõdð koõì ok lüBHð ô lñðAkpãG Ao úßHy lüBG BùñO úÞ kAk îßc RBÆBƒHƒOoA ëAolƒÖ óõƒýƒvƒýƒíƒÞ
ÿAõPdì ô óBâlññÞ Ùp¿ì úG RBÎçÆA óBüpW þÖpÆ|þG QüBÎo úG ØÊõì þPðpPñüA ÿBø|QÞpy
BK püq óõðBÚ úÞ ïAkBì úPHèA ;lññÞ pËð oBùÊA ó@ úG îýí¿O þâqBO úG óõývýíÞ òýíø BìA .lñPvø
ëælPuA Bø|QÞpy òüA BƒìA .kõƒzƒð úƒPƒyAnƒâ .QÖpâ kõg þéHÚ îýí¿O ivÖ
þñÏü ,þPðpPñüA RBìlg ÿlñG|úÛHÆ úÞ lññÞ|þì pPýüõO ,óôqBì@ ,áõHvýÖ êTì þüBø|QÞpy
úÞ þðBvÞ ÿApG QÎpupK ÿpývì ókpÞ îøApÖ ØèBhì QðpPñüA þÖpÆ|þG ivÖ BG JBø|óoõK ô
óBùW ok ,lñPvø ÿpPzýG ÔéHì QgAkpK ûkBì@ òýýÏO Ao QðpPñüA óBâlðqBG ô óBâlðpG lñðAõƒPƒG QüBícoAqoBÞ BG ÈHOpì êýÞô ,BßPüô óBy op úG QÎpu ok ÄýÏHO lñüõâ|þì ô lñPvø
JBñPWA ÿpìA qôpìA RBÎçÆA úñzO ô þPðpPñüA .lññÞ qA ÐðBì ê¾A òüA lüõâ|þì QðpPñüA þÖpÆ|þG qA Ao ÿoô@õð ô QýÚçg ÿõéW ô QuA óApGoBÞ
QðpPñüA úDAoA åorG ÿBø|QÞpy úÞ kõy|þì òüA
.QuApünKBð BG BKõð ÿBø|QÞpy ÿAõPdì pƒâA lƒüõƒâ|þƒì ôA .kpýâ|þì

ly AlW JõñW IÇÚqA þhü ÿBø|ûkõO òüpPâorGqA þßü

xAo" úÛÇñìqA 2000 ëBuok Bø|ûoAõøBì {yõK JõñW IÇÚ ëBíy Qíu úG QüBùðok Ao îýËÎ .lðkõG ûkpÞ Ao úÛÇñì òüA 6000 ,þhü ûkõO òƒüA QƒcBƒvì #
oArø 11 ó@ QcBvì ô ly AlƒW "؃éy|wƒü@ úG þhü ûõÞ òüA Roõ¾ ó@okô lñÞ|þì QüAlø qA úÛÇñì òüA þhü ÿBø|ûõÞ ok êvâ kBXüA pùy QcBvìpGApG Qzø ëkBÏì ,ÐGpìpPìõéýÞ
òüA ÿBø|úßO lÏG ëBu {y .QuA ÐGpìpPìõýÞ løAõg êülHO úÛÇñì ó@ok þðApýPzÞ ÿApG þÏðBì óBìq ó@ qA ô QÖpâ Rly {ýK ëBu 3 kôlc
ÿBùG@ qA ô lðkõG oôBñy qõñø pßýK|ëõÒ þhü ûõÞ qôo úG qôo ó@ qA þzhG óly AlW ëBíƒPƒcA .QuA óApùO
.ly ûõÞ òüA qA ÿpüôB¿O þüBßüpì@ ûoAõøBì àü
.lñPynâ|þì lñéüqõýð ÙApÆA þâorG pËð qA lülW þhü ûkõO kõy|þì úP×â .ly|þìpPzýG úG ÿA|úÛÇñì qA òPynâ ëBc ok Ao oôBñy þhü
þPzÞ àü úÞ ly }oArâ 1956 ëBu ok ô AlW óõñÞBO úÞ QuA þhü ûõÞ 10 óBýì ok pPì 200 kôlc úÞ ûlyAlW þhƒü ûkõƒO òƒüA QHS óBãGõñW ok "Øéy|wü@ þu |òuoæ ïBð"
oôBñy ÿA|úßO BG Bßüpì@ þüBüok ÿôpýð òßy|iü oBývG ÿBø|ûkõO qA þÃÏG BG BìA .lðA|ûly oôBñy ÿkBüq QÎpu BG Rlì ûBOõÞok ,koAk QìBhÂ
ûqAlðA úG - ÐGpì pPìõéýÞ oArø 32 QcBvì úG úvüBÛì êGBÚ ,ûly ûlük óõñÞ BO úÞ þíýËÎ kõg þéÏÖ úÛÇñì qA óAlñ^ ô kpÞ løAõhð QÞpc .QuA ûkpÞ
ó@ok BìA ,ly ôpGôo - àütéG oõzÞ QcBvì ëBc ok {ýK úøk àü qA {ýG qA óAlñízðAk
.lñÞ QHS Ao koõgpG òüA úÞ kõHð ÿA|ûoAõøBì óBìq .Qvýð .ly løAõhð oôk òuoæ úÛÇñì ÿBø|iü ÿôo þÞpO ÿôo úÏèBÇì
QdO úÛÇñì ok oôBñy þhü ûõÞ òüpPâorG ûkõO òüA æBíPcA kBG ô J@ ÿBø|óBüpW BìA qA þhü ûkõO àü óly AlW þñýG|{ýK ô lðkõG

30

www.TEHRANMAGAZINE.com

lðõy þì þüBñW ûBâ@oBÞ, Bø|úzK

úG lüBG Bø|ó@ ,ëBƒc òƒüA BƒG .lƒðkpƒÞ ëBƒíÎA þßyrƒK îƒéÎ óAlƒñízðAk qA þƒíýO #
BO lñupƒG ÿpƒO|܃ýÚk ÿqBƒu|þƒíÞ ÿBƒø|ûõƒýy êc ÿApG Ao ÿlülW ûõýy òKAs ok þðõðBÚ
QÚk BG Ao úzK ókq {ýð qA wK óBìq lñðAõPG úÞlðA|ûkAk úDAoA ûlñü@ok þüBñW ÿBøBíÏì

.lññÞ koô@pG ÿpPzýG oBývG .lññÞþì B×üA Ao þé¾A {Ûð Bø úzK ó@ok
îÃø qA qôo ôk qA wK þPc lðokBÚ óBÛÛdì ok Ao þðBƒvðA ÿBƒø|ûsõƒu ÿA|óA|ÿk Bƒø|ó@
BG QÚk BG Ao óõg ko úzK ûlÏì ok óõg óly ûlýßì Bø|úzK ÈuõO úÞ lðkpÞ þüBuBñy þðõg
ûkq {ýð Ao Bø|ó@ úzK úÞ lññÞ pÊBñPì þðBHéÆôAk {ýðqA lÏGqôoôk BO ÿA óA ÿk òüAô kõG ûly
QÎBu 48 lðoôBG òüApG Bø|ó@,ëBc òüA BG .kõG Bø|úPÖBü òüA .kõƒG þƒüBƒuBƒñy êƒGBƒÚ RApƒzc
QuA oBÞ òüA ïBXðA ÿApG pTÞAlc óBìq Rlì ô Bø|êPÚ êc ok óBuoqBG úG ûlñü@ok lðAõO|þì

,qôo úu qA wK ûly ïBXðA ÿBø|{üBìq@ok Apüq .lñÞ àíÞ qõìpì ÿBø|QüBñW
.lyúürXOêìBÞoõÆúGóõg IéÆôAkQ×øqABüõâBðûBãzðAkóAlñízðAk
ïpWÑõÚôêdìokpâA{üBìq@òüAxBuApG Ao Bùð@ lñøk |ûqBWA úzK úðõâ ôk úG lñPuAõg
okôlðrG{ýðAoïpXìBüêOBÚÿAúzKQüBñWô óõg kõHð Àhzì òüA qA {ýK BO .lñðrG {ýð
ÿA óA ÿk úG óAõO|þì ,lðBíG þÚBG êdì óBíø ú^ BO RApzc ÈuõO óBvðA ólGqA ûly ûlýßì
.kpÞAlýKþupPukïpXì Ì×c kõgok Ao þüBuBñy êGBÚ ÿA|óA|ÿk ïBãñø
úðõâ ôk BG Ao kõg ÿBø|{üBìq@ óAlñízðAk .lñÞ|þì
| ô|Culex pipiens pallens | þñÏü úƒzƒK óõg lðkAk ûqBWA Bø|úzK úƒG þƒíƒéÎ îýƒO
ok úÞ lƒðkAk ïBƒXƒðA| Aedes albopictus ëBHðk úG wLu ô lññÞ îÃø Ao ûly |ûlý߃ì
ô ÿA|ûoBƒc ܃ÆBƒƒñƒì qA ÿkBƒƒüq ÿBƒƒø|{ƒƒhƒG .lì@pG Bùð@ qA Bø|óBvðA ÿA.|óA.|ÿk ZAphPƒuA
qA Bø|úzK òüApTÞA .lðõy|þì QÖBü ÿA|ûoBcpüq úG ïõuõì þßýñßO qA ûkB×PuA BG óAlñƒíƒzƒðAk
pOoôk pPì l¾ lñ^ ÑBÏy qA {ýG þƒPÖBƒvì úGÜÖõì)|PCR|("qApíýéKÿA|ûpýXðq{ñÞAô"
ëõÆ ÿAoAk Bø|ó@ ,|úðõâ Ñõð úG úPvG .lðôo|þíð ,ûõýy òüA ô lðly ûlì@ QulG YüBPð þuopG
Ñõðô lñPvø ûBìôk BO úPÖpâqôo lñ^qA ÿpíÎ ókpÞ þƒüBƒíƒñƒâorƒG ÿApƒG koAlƒðBƒPƒuA ÿoArƒGA
ûlðq pð Ñõð qA {ýG æõíÏì lðq|þì {ýð úÞ ûkBì .QuA pGApG óAoArø BO ÿA|óA|ÿk
.lðBì|þì ó@ ok úÞ QuA ÿA|úÏèBÇì òýPvƒhƒð òƒüA
One | úéXì ok þíéÎ koôBPuk òüA RBýDrW úG Ao óolì ÿA.|óA.|ÿk ÿBø|àýñßO óBÛƒÛƒdƒì
.lypzPñì|PLOS êýédO QùW úzK ÈuõO ûly ûlý߃ì óõƒg
31

óApùO úéXì

þüBø|}oArâ þuopG ëõÓzì úÞ kõG ûkpÞ ïçÎA åpì úüoõu pzG ÝõÛc óBG|ûlük|#
þßükrð ok ÿkAlÓG pßGõGA óly úPzÞ pG þñHì ô óBìq BìA ,kpÞ lýüBC O Ao ÿkAlÓG pßGõGA
òüA .lðAõg ïõéÏìBð Ao ôA åpì þãðõã^
ly lýüBC O ÿkAlÓG pßGõGA åpì.QuAúüoõuúÚopùy ïçÎA {ÎAk óBølðBìpÖ Ao kõg ÐHñì óBìqBu
ÿBø|ûlñãñW ,kõG úP×â úýuôo ÑBÖk RoAqô
ok Ao þÖAløA 2017 ëBu úì ûBì 28okoõzÞ òüA BìA MìApO ,ûkpßð lýüBC O Ao pHg Bßüpì@.kpÞ
,{ÎAk ûlðAõgkõg QhPüBK ,úÚo þßükrð .QuA úP×âòhu "åorG ÿqôpýK"qA
úéíc òüA þé¾A Ùlø .lðA|ûkõG ûkpÞ óAoBHíG ,"úüoõu pzG ÝõÛc óBG|ûlük" }oArâ ÜHÆ
þñýzð|IÛÎ þuopG ÿApG {ÎAk óApHøo Qvzð þìAo .QuA ûkpì {ÎAk óBüApâkBùW pHøo
.kõG ûly óAõñÎ úÚo qA óBy|þèBíPcA pzG ÝõÛc óBG|ûlük" pülì ,óBícpèAlHÎ
rýð ÿkAlÓG pßGõGA Büõâ ,}oArâ òüA ÜHÆ úG )pýO 20 /úýDôs 11( úHñy|úu qôo "úüoõu
úéíc þK ok ô úPyAk oõÃc Qvzð òüA ok úüBKlñéG óBølðBìpÖ ,Q×â úvðApÖ ÿoArâpHg
óBìq|îø .QuA ûly úPzÞ úýuôo þüAõø ÿôpýð pßGõGA åpì pHg úüoõu "oôrèApük" ok {ÎAk
ÿpHøo úG {ÎAk l þééíèA|òýG ÙçPDA BìA .lðA|ûkpÞ lýüCBO Ao ÿkAlÓG
pHg Qd¾ lðAõO|þíð úÞ kõG ûkpÞ ïçÎA Bßüpì@ òýÎ ok úüoõu pzG ÝõÛc óBG|ûlük pülì
.lñÞ lýüCBO Ao ÿkAlÓG óly|úPzÞ Ao {ÎAk pHøo åpì þãðõã^ ô óBìq ëBc
Bü þígq pG þñHì þOBÏüBy îø òüA qA {ýK lññÞ|þì kBñPuA ó@ úG BøpHg úÞ þvßÎ ,ôA úP×â !Ap^ MìApO ,kpßð lýüBC O Bßüpì@ .kpÞ ïçÎA "òyôoBð"
BìA ,ûly pzPñì ÿkAlÓG pßGõGA óly úPzÞ .QuA{ýKëBu5úGÜéÏPì {ÎAk pHøo åpì pHg oBzPðA úG îø Bßüpì@ ok pÛPvì "úüoõu pzG ÝõÛc óBG|ûlük"
ok Bßüpì@ .lðkõG ûlzð lýüCBO Bíuo ûBã`ýø ,Bßüpì@ÿoõùíW wýDo ,MìApO lèBðôk BìA qA þßü .ûkAk óBzð {ñÞAô Bø|úðBuo ok qA ÿA|úßHy úPvðAõO úÞ QuA þðBìqBu ólñè
ÿApG )2016( ÿkçýì úPynâ ëBu pHìBuk ,ÿkAlÓGpßGõGAåpìpHgoBzPðAqAwKþOBËdè Bßüpì@ ÿrÞpì þølðBìpÖ kBPu óBüõãñhu Ao luA oBzG îüso ØèBhì óæBÏÖ RBÎçÆA
25 {ÎAk pHøo ûoBGok pSõö ì RBÎçÆA ÿBzÖA :QuA úPyõð pPýDõO ok ô úPÖo ó@ ëBHÛPuA úG .lñÞ lýüBC O Ao ÿkAlÓGpßGõGA åpìpHg úPvðAõPð òüA ÿBø|}oArâ þGBüqoA BìA .lñÞ rÞpíPì
.kpÞ òýýÏO }AkBK oæk óõýéýì ."{ÎAkúýéÎåorGÿqôpýK" þOBýéíÎ þüBø|}oArâ lÚBÖ Bì< :QuA úP×â ôA þíuo ô êÛPvì ÿBøkBùð ÿõu qA óBìqBu
úýuôo ÑBÖk RoAqôrýð {ýK ûBì àü kôlc úG òüA pG ûôçÎ .>îýPvø pHg òüA lýüCBO ÿApG .QuA pünK|óBßìA Rolð|úG

IüpÒô IýXÎ òýðAõÚ
Bßüpì@okqBýKôpýu ókoõg QýÎõñíì

qA þƒƒƒƒƒíƒƒýƒƒð qA {ƒƒƒƒƒýƒƒG # ûríyõg |ûqõì
úÞlðlÛPÏì ëBvâorG ÿBø|þüBßüpì@ !àütéG ok
bõK ô ûlüBÖ|þG òýðAõÚ Bßüpì@ok
.lðõy ôpGôo êßzì BG þðõðBÚ pËð qA QuA àütéG ûkpÞ jpu þñýìq Iýu ûqõì #
BðBülñüA QèBüA ok úGõ¿ì óõðBÚ ÜƒHƒÆ pƒG .lñPvø kBüq úG ûkpÞ jpu þñýìq Iýu ;kõy|þìoô@kBü úG óBùW ÿBø|ûqõì òüpO|ûríyõg qA þßü
qA pOkôq pâA lñyBG ûkoõg pýu ô qBýK úÞ ÿkApÖA QüBu ,àýñOõLuA qA }oArâ úƒG ûly ØüpÏO {Öp¿ì ÿApG úÞ þOApÃì îÒo .lü@|þì JBvc
koAô þüAnÒ kAõì òüA ókoõg óBìq qA QÎBu 4 òuõíuAo< þìõíÎ oBßÖA {Xñu rÞpì ô òüpO|ûríyõg ôrW ûoAõíø ok úPÖpâ oApÚ ÿBø|ûqõì ïBð pG ÿoôpì BG |
RAqBXì lðõzG þìõíÎ óBßìA Büô úýéÛð êüBuô pzPñì Ao oBì@ òüA Bßüpì@ok >wOoõKo JBvc úG Bø|þÞAoõg òüpO|þñPyAk|Quôk Iýu ûqõì òýPvhð ïBð úWõPì àütéG oõzÞ
.koAkÿkBüqóAlñíÚçÎô ûlì@ ûqõì òüA .îüõy|þì óBùW ûkpÞ jpu þñýìq
.ly lñøAõg .QuA ûkpÞ óAoAlÖpÆ þñPyAk|Quôk þÞAoõg òüA úG óBùW ÿBø|ûqõì òüpO|ûríyõg qA þßü
ûqBWA wýéK óAoõìCBì úGrýðõüBøôA QèBüAok ,òýðAõÚ òüA ïBíO úÞ QuA þñP×â xBuApG ô koAk àütéG oõzÞ ok ÿoBíy|þG .lü@|þì JBvc
ókpÞ äðo BìA lðpýãG qBâ Ao äu kõy|þì ûkAk ô lƒñƒPƒvƒø þƒhƒüoBƒO xBƒuA lƒÚBƒƒÖ êíÏèAoõPuk ûlì@ kõWõì áoAlì ok ú`ð@ jpu þñýìq Iýu ûqõì ,}oArâ òüA pG BñG
ô ÿkBÎpýÒ òýðAõÚ þédì ÿBƒø|óBƒâoA ÿrLy@ ÿBø|JBPÞ ok 1813 ëBu qA }A|úýùO Iýu QzÞ ú`hüoBO pãðBýG þÎõð úG ûkpÞ
.QuA Ñõñíì }õâpg ô Õpì Ðñì óõðBÚ êTì .lññÞ|þìopÛì Ao IýXÎ .QuAûlypzPñìóBùW òüA ô ûkõG Býðk ØéPhì ÜÆBñì ok þñýìq
qA ÿkpìpâA þGõñW ÿBñýèôoBÞok òýñ`íø òPÖpâ qBâ ûqBWA Bü þìõíÎ ïBíc qA ûkB×PuA ô òýOæ ÿBßüpì@ ;kõy|þì óBzðpÆBg óBâlññÞlükqBG úG püõ¿O IèBÚ ok Ao ú`hüoBO
úG Bü kõy|þì úíüpW lðq qBG pu ZAôkqA ëõÚ ûkpÞ jpu þñýìq |Iýu ûBãPuBg ôpK oõzÞ .lñÞ|þì úDAoA
.wýéK ÈuõO äu koAôBø|lÏGoAlÖpÆpKþÞAoõgòüAúPHèAlðA|ûkõG þñýìqIýuûqõìòýPvhðQuApÞmóBüBy
.kBPÖA løAõg óAlðq þPèBüA RBìBÛì ,Bßüpì@ RæBüA qA àü pø ok AoþüBKôoAÿBø|oõzÞÜüpÆòüAqAôlyBýðBLuA ÿBø|þñýìq Iýu ÑAõðA úÂpÎ óBßì ûkpÞ jpu
úíüpW îø þìõíÎ ïBíc Bƒýƒðpƒ×ƒýƒèBƒÞ ok ÈÛÖ úÞ lñðBupG Iüõ¿O úG Ao þñýðAõÚ lñðAõO|þì .kpÞ kõg JônXì .QuA ûkpÞ jpu
qlüA Ñõýy qA ÿpýâõéW ÿApG ô koAk þñýãñu
ïBíc þìõíÎ ïBíc ok koAlð Üc wß`ƒýƒø .QÖpâ løAõg pG ok Ao RæBüA ó@ óAlðôpùy
òýðAõÚ úðõãñüA BG óAlðôpùy ïBíO úÞ BXð@ qA
.lñÞ òýðAõÚ( >qõDæ IìAk< QüBu lñPvýð ÜÖAõƒì
Bø|þüBßüpƒì@ úƒÞ ûlƒy ÿqAlƒðA|ûAo )úƒðBƒÛícA
Ao kõg QèBüA òýðAõÚ òüpO|ÿkBÎpýÒ lñðAõO|þì

.lñðBupG óApGoBÞ ÑçÆA úG BXð@ok
þ×éu áoõüõýðok 2014 ëBuok ëBTì ÿApG

.ly Ñõñíì pHG BG
úÞ koAk kõWô þñýðAõÚ ûldPì RæBüA ok
óAõñÎ úG .kqBu|þì kôldì Ao óAlðôpùy ÿkAq@
òßíì pýu ô qBýK óAoAlPuôk BðBülñüA ok ëBTì

32

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |15 BG
(LIC.#PSY 13673)
,|JApÇÂAô þâkpvÖA :ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

BðpŸG ZpüA pPÞk óAolKô þðApüA óAokBì óAlðqpÖ
àyrLðAlðk lðpýâ|þì Ao óApüA QýÏGBO þWoBg

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | ok óBÓÖA óAkpì BG þðApüA óBðq ZAôkqA ê¾Bc ÿAoõy wéXì þãñøpÖ óõývýíÞ#
.lñPvø óApüA óAlðqpÖ úÞ kpÞ Iüõ¿O óApüA þìçuA
ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ pýÒ óAolK BG þðApüA óAokBì ZAôkqAqA ê¾Bc
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì ô UdG koõì úÞ QuBùOlì fpÆ òüA .lðpýãG Ao óApüA QýÏGBO lñðAõO|þì þðApüA
þéHÚ wéXì ok1394 ûBìpùì .Quõâô|Q×â .kõG ûly ko wéXì þéHÚoôkok fpÆ òüA
lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì QüpTÞA BìA ly fpÇì fpÆ òüA RBýéÞ wéXì þãñøpÖ óõývýíÞ ÿõãñhu
fpÆ óB×èBhì .lðkpÞ Q×èBhì ó@ BG óBâlñüBíð òüA úÞ kpÞ ïçÎA óApüA þìçuA ÿAoõy
óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ óAokBì óAlðqpÖ úG ólýzhG QýÏGBO ,oõÞnì fpÆ )úýDôs 11(pýO 20 úHñy|úuqôo óõývýíÞ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA ÿApG þéìBÎ úéíW qA Ao þðApüA pýÒ óAolK ô þðApüA okBì úÞ þðAlðqpÖ úG þðApüA QýÏGBO ÿBÇÎA
Qglñýùy .lñPvðAk óApüA úG RpWBùì ÜüõzO ûkpÞ Iüõ¿O Ao lðoAk þðApüA pýÒ olKô þðApüA
(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 ,ÿoõùíW QuBüo óBðqoõìA óôBÏì ,ÿkoôæõì
òüA qApcA qA wK kõg ÿBø|ûlÎô òýèôA ok .QuA
fpÇì rýð Ao okBì ÜüpÆ qA QýÏGBO ÿBÇÎA ,QvK qA ê¾Bc óAlðqpÖ ,úGõ¿ì òüA xBuA pG
IvÞ ÿApG þWoBg óAkpì BG þðApüA óBðq ZAôkqA
.kAk Ao ó@ ÿpýãýK ëõÚ ô kpÞ QýÏGBO Iéu úG qBýð pãük þðApüA QýÏGBO
óõývýíÞ ok fpÆ òüA Iüõ¿O BG æBc ÿBÇÎA.lðoAlð Ao olK ÜüpÆ qA kõg òýzýK
okBì ÜüpÆ qA QýÏGBO ÿBÇÎA ,wéXì þãñøpÖ Qýíuo úG óApüA ok okBì ÜüpÆ qA QýÏGBO
.QuA ûly àükrð QýÏÚAô úG åorG ïlÚ àü ô þíâokpu UÎBGpìA òýíø .kõy|þíð úPgBñy
Iüõ¿O wéXì þñéÎ òd¾ok lüBG fpÆ òüA úÞ ûly þðBÞkõÞ Áõ¿g úG þ×ýéßOçG

.lupG óBHùãð ÿAoõy lýüBO úG wLu ô ûly

33

óApùO úéXì

ÿoAõu|Zõì áBðpÇg IÚAõÎ
!pÞþèõÞQzK pG

ÿBÃÖ ok ó@îéýÖ oBzPðA ô JõñW ÿBø|J@ok þãñùð ÿBø|úuõÞ QzK pG ÿoAõu|Zõì #
IðBW qA ûkpPvâ RAkBÛPðA Zõì õu àü qA .QuA ûly qBupHg RlzG Bøqôo òüA ÿqBXì
!QuA ûkpßð {ÞôpÖ çìBÞqõñø úÞóAoAlÖpÆ |ÜüõzO pãük ÿõu qA ô RBðAõýc óAoAlPuôk
ÿBø|úðõâóõývðAõñÞóæõEvì IðBW qA þdýd¾ ÿpýãÏÂõì qõñø úÞQuA þèBc ok úíø òüA
ûlzð ûløBzì Qvüq|ÈýdìqA QÊB×c óBìqBu {cô|RBýcpPÖk ó@qApO|îùìô óApüAokpWBùì
.QuA
kBü òG óõývðAõñÞ óAõñÎ BG ó@qA úÞ )|CMS|( pWBùì þzcô ÿBø|úðõâ qA QÊB×c óõývðAõñÞ
õÃÎ ó@ok óApüA úéíWqAoõzÞ 100qA {ýGqôpìA BOô ly ApWæA|ïqæ 62 óBG@12 iüoBOok ,kõy|þì
òýðAõÚ Bì oõzÞ ok úÞ QuA þèBc ok òüA .QuA þðõðBÚpýÒ þãñùð ÿBø|úuõÞ ÿôo ÿoAõu|Zõì .lñøkóBzðeýd¾{ñÞAôkõgqAÿkoAõìòýñ^okúÞlñPvøØÊõìRAlùÏOÿBñHìpGôlðA|ûly
úÞ QuA úðõâ òüA þðõðBÚpýÒ oBßy Roõ¾ ok BùñO ô koAlð kõWô IéÒA ÿkoAõì òýñ^ ÿApG ûlðoAkqBG Býðk þøBì òüpO|åorG
.lyløAõgúíüpWóBìõOóõýéýì30ØéhPì )|IUCN|(þÏýHÆÐGBñìôQÏýHÆqAQÊB×cþðBùWúükBdOAÿlñG|ûkookúÞþãñùðÿBø|úuõÞ
þãñùðÿBø|úuõÞoBPÖoúÛýÚk3849RlìúGúÞlñøxõðBýÚAokþðBíè@îýOàüRBÛýÛdOYüBPð úPgBñy pÞ|þèõÞ ïBð BG IéÒA óApüA ÿBø|J@ ok ,lðA|ûly úPgBñy pÇg ÅpÏì ok úðõâ óAõñÎ úG
ú`ðBñ^ ;QuA xBvc Aq|xpPuA êìAõÎ úG QHvð RlzG úðõâ òüA kAk óBzð ,lðkpÞ þuopG Ao kõgqA Bø|YñèoõOõì ÿAl¾ úG QHvð koAõìpTÞAok úÞ QuA òüA îø ÿoAnãìBð òüA QéÎô lðõy|þì
úGRpWBùìôòìAþG@ÿBø|îüpcápOþPcBüoBPÖopýýÓOúGpXñìlðAõO|þìó@BGþßürýÖÿBø|xBíO RolÚ Bùð@ úÞ ûlýzhG RõÚ ïAõÎ krð Ao Qýñøm òüA þOôB×O|þG òüA ô lñøk|þíð óBzð þzñÞAô
úG óly àükrð ÿApG óApýãýøBì }çO ,kAk óBzð Bø|þuopGpãük ÙpÆqA .kõy úPgBñyBð ÿBøpývì óBzðRBÛýÛdO.kpÞkAlíéÚóBýøBìòüpO|åorGóAõO|þìAoþãñùðÿBø|úuõÞ.lðoAlðþüæBGþüAõñy
ÿrG@ÿoõðBW ÿBø|úðõâ BuBuA úÞ BXð@qAô kõy|þì Bùð@QuõK óly þígq UÎBG ûBâ Bø|úuõÞ òüA AnÒÿApGBùð@qAúÞlðoAk)ëõÆpPì|þéýì{yqApPíÞ(à^õÞóAlðk3000kôlcokBùð@úÞløk|þì
kõWô Bùð@ÿApG klÏPì RçßzìqôpG ëBíPcA ,lñPvø xBvc þðBvðA ÿBø|Qðõ×Î úG QHvð RlzG .lññÞ|þì òýìBO J@ ókpÞ pPéýÖ ÜüpÆ qA Ao óBykõg ÿAnÒ wßÏèBG ô lññÞ|þíð ûkB×PuA ókoõg
.QyAkløAõg ÿBø|þøBìqA þgpG úPHèAô à^õÞ óBPuõK|QhuqA þÎõð Bø|êüpÞô IÞpì ÿBø|þøBì ,Bø|óõPßðçK
ó@ok Bø|boBÚ ô kõy|þì lý×u óBzígq ûBâ ,lðõy|þì þígq IýOpO òüA úG úÞ þãñùð ÿBø|úuõÞ .lñPvø þãñùð ÿBø|úuõÞ úÚçÎ koõì þüAnÒ kAõì úéíWqA Bùð@ îhO BÃÏG ô à^õÞ
ok Àhzì ÿBø|þâlýüBu úÞ kõy|þì kBc ÿlc úG óBzéßzì ûBâ ô lññÞ|þì lyo úG Ñôpy úýcBð þãñùð ÿBø|úuõÞBG ÿoAõu|Zõì
RApÆBhìoBñÞok lüoAnãG Ao BùñüA úíø .kõy Bùð@ ÐéG ÐðBì þPc lðAõO|þì ,ûly kBXüA óBøk úýcBð okpPìõéýÞoBù^ÿæBGúGIéÒAóBzPÎpuúÞþãñùðïAoôïAo@pøBÊúGÿBø|úuõÞBGÿoAõu|Zõì
þðçÛÎoBÞòüApGBñG.QyAkløAõgkõWôúðæõÛÏìpýÒÿBøoBPÖoòüAóõìApýKBø|óBvðAÿApGúÞÿlW okþPcúßéGBìoõzÞokBùñO|úðQukòüAqAþüBøkoõgpG.QuAûBHPyAÿoBÞ,luo|þíðîøQÎBu
QüBÎo Ao þñíüA RBßð óAõýcô kõg Qìçu Ì×c ÿApG îÞ|Quk ,óB¾AõÒô óApâBñy úÞ QuA òüA pTÞAokpÇgÅpÏìokúðõâàüóAõñÎúGóAõýcòüA.QuAûlyûlükBøoBGBßüpì@lñðBìþüBøoõzÞ
.lñyBGúPyAkúé¾BÖpPìúuîÞ|QukÿoAõuÜüBÚþPcôBñyòýcokÁBgúðõâòüABGôlññÞ ô óly àükrð òýLýéýÖ lñðBì BøoõzÞ þÃÏG ok .koAk oApÚ þPÊB×c {yõK QdO BøoõzÞ

ok 8 R8õðxþAvlßñéÞâ}ïBôãpñÖøþkôKq úÂpÎ

þupPuk Bø|ó@úG ÉõGpì RBÎçÆA úG lülW Ræõ¿dì úÂpÎqA {ýK úÞþðBvÞqA þßü #
.ly løAõg úÂpÎ Quõâ@ûBìpgAôA 8 Rõð þvßéâúÞQuA ûkpÞïçÎA ,lñÞ|þì AlýK
òüA ëBßükAo lülW þcApÆ óBGq ,kõG äðõvìBu ÿApG þâorG QýÛÖõì 8 xA þvßéâ ûApíø ò×éO
.lñÞ úÂpÎ þvßéâ }ôpÖ luo|þì pËð úG BìA .kpÞ QÖBüok óBâlññÞ|Ùp¿ì ÿõu qA þPHTì ÿBøkoõgqBG QÞpy
úÞ lýyBG úPyAk kBü úG lüBy .kõG løAõhð {hGpSA ïAlÚA òüA ûkAk óBzð úGpXO Roõ¾pøok BìA þvßéâ }ôpÖ ,ûpÞ qA ûlýuo ÿBø|}oArâ ÜHÆ .kôo|þíð {ýK ly|þì þñýG|{ýK úÞoõÆ|ó@ 8 xA
8 xA þvßéâqA {ýK Ao ó@6 þW þñÏü kõg ÿoBW ëBuoAk|î^pK úÂpÎ óBìqokrýð þW|ëA QÞpy qA ëBvìA .QuA {øBÞ ëBc ok þðBìq ûqBG óBíø ok 7 xA þvßéâ úG QHvð ÿpPzýG QÎpu BG 8 xA
ò×éO òüA QýÏÂô úG úÞ ëBc BìA lñÞ IéWrýð Ao ÿkBüq RBùWõO AlPGAok QvðAõOô kpÞoAqBG koAô ëBu ok úÞ|þèBcok QuA úPÖo }ôpÖ úG ûBãPuk óõýéýì ûBãPuk óõýéýì 9.8 BùñO äðõvìBuoAk|î^pK

.lñÞ|þíð úGpXO Ao þGõg }ôpÖ îø QíýÚ {øBÞ BG þPc îýñýG|þì îýñÞ|þì ûBãð ûApíø .kõG ûlýuo }ôpÖ úG 7 xA þvßéâ ûBãPuk óõýéýì 12 þðBìq ûqBG òýíø ok úPynâ
ûkpÞ qok ÿBø|}oArâ pâA .løk ïBXðA QýÛÖõì BG Ao oõðBì òüA QuA òßíì äðõvìBu ,ëBc|òüABG .kpÞ løAõg kBXüA þOApýýÓO 8 Rõð þvßéâ úÂpÎ ÿtOApPuA ok QÞpy òüA êýèk òýíø úG
óôlG ûBì 2 Rlì úG lðAõO|þì äðõvìBu ,klðõýLG QÛýÛc úGpHìAõð ûBìok 8 óõ×ü@þðBùW úÂpÎqA BìA ly|þì úÂpÎ pHìBPLu êüAôA òüAqA|{ýK úPÖpâ Roõ¾ Bø|ÿrüo|úìBðpG ÜHÆ úÞ 8 Rõð þvßéâ
Bø|ó@ úG ÉõGpì RBÎçÆA úG lülW Ræõ¿dì úÂpÎ qA {ýK úÞ þðBvÞ qA þßü ,xçG óAõüA þâqBO|úG
.lyBG úPyAk ëBÏÖ oõÃc oAqBG ok )êKA QÞpy êÚAlc( þâorG {èB^ kõWô
{ýK 8 Rõð þvßéâ þzüBìq@ úhvð QgBu ÿApG }çO ok äðõvìBu luo|þì pËð úG òýñ`íø .ly løAõg úÂpÎ Quõâ@ ûBì pgAôA 8 Rõð þvßéâ úÞ QuA ûkpÞ ïçÎA ,lñÞ|þì AlýK þupPuk
løBy Bì kõy oBÞ òüA úG ÜÖõì rýð äðõvìBu ô lyBG úPyAk QÛýÛc ÑõÂõì òüA pâA .QuA Quõâ@ qA lülW ÿBø|óõ×ü@pHìBPLu ûBì ok úÞ QuA òüA 8 xA þvßéâ }ôpÖ {øBÞ rW|úG ÝB×OA òüA êýèk
úGÿpPzýGóBHÆBhìúWõOlyløAõgUÎBGúÞkõGîýøAõgëBvìA| IFA |kAlüôookûApíøò×éOòüA .ly løAõg úÂpÎ Bø|óõ×ü@ pãük qA RôB×Pì þðõ×ü@ ëBvìA Bø|þñýG|{ýK ÜHÆ ô lðõy|þì þÖpÏì
úG «BÏÇÚ óBHÆBhì .QuA þOBýc äðõvìBu lülWoAk|î^pK QýÛÖõì ÿApG úÞ ÿrý^ ,kõy IéW ó@ úG äðõvìBu ÿBø Rõð þvßéâ ,Bø|óõ×ü@qA þüBíðôo pýSCBO QdO QuA òßíì pãük |RoBHÎ|úG
úG óArýì ú^ BO ëlì ôk òüA lük lüBG .lðqAkpK|þì xçK 8 xA þvßéâ ô lülW Rõð þvßéâ úvüBÛì ûly|ÿrüo|úìBðpG óBìq qA {ýK Ao kõg ÿlÏG QéHÖ kpÞ løAõg }çO äðõvìBu òüApGBñG lðôpG úýyBc

.lðoAk QøBHy îø

34

www.TEHRANMAGAZINE.com

ûpürW òüA úG óBðq kôoô
?!QuA Ñõñíì

QupùÖ ok kõWõì þðBPuBG òÞBìA qA lükqBG ÿôqo@óAkpì ô óBðq qA îÎA ïkpì úíø|#
.lðoAlð Ao òKAs ÿBíýyõñýÞôA xlÛì ûpürW úG kôoô ûqBWA óBðq BìA ,lðoAk Aoõßvðõü

ëBuokqôoàüÈÛÖrýðóAkpìôQuAÑõñíìòKAsõPñýyòýD@xBuApGûpürWòüAúGóBðqkôoô |
.lyBG pPzýG p×ð 100 qA óBð@ kAlÏO lüBHð ô lññÞ lükqBG BXð@ qA lñðAõO þì úì ûBì 27 þñÏü

õPñýy òýD@ xBuA pG RoBùÆ ûlññÞ òýíÃO úÞ QuA þOBìõuo ïBXðA ,ûpürW òüA úG kôoô Épy
lüBHð rý^ aýø ô lñÞ õâqBG þvÞ ÿApG ûlýñy Bü ûlük ûpürWok Ao ú`ð@ koAlð ûqBWA wÞ aýø.QuA

.lyBG ØéÎ þPzì pâA þPc ,kõy ZoBg BXð@ qA

ó@êýèk lðlPÛÏì þgpG BìA ,koAlð kõWô ûpürW òüA úG óBðq kôoô QýÎõñíì ÿApG þñyôo êýèk
óBð@ ÿApG ûpürW òüA »ûlññÞ úÆBcA ÿBøBüok RApÇg lülùO qA þðApãð Bü þâlÎBÚ ûoôk ok óBðq þÞBKBð
úG òKAs þéì RôpS úÞ ûly ØzÞ ûpürW òüAok þðBPuBG úÏÇÚoArø 80qA {ýG QuA þñP×â.QuA
úGõßvðõü óBìqBu þðBùW VApýì QupùÖok þhüoBO òÞBìA ïBð Zok úÞ ÿkõWô BG.kôo þìoBíy
ó@ qA lükqBG ô lðBì þì þÚBG ÿoB¿dðA ûpürW òüA BìA ,QuA ó@ qA óBâlññÞlükqBG oBíy {üArÖA þñÏì

.QyAk løAõhð óBßìA ïõíÎ ÿApG

35

óApùO úéXì

!óAõWpvK IýXÎ þcApW êíÎ qAôpKô Bìpâê¿Ö

úG óAõW àü ÿBK Qvy QzãðA # qA {ýG úG óBìoõzÞÿBøpùy þÃÏGokô koAõì þgpGok Bìk {üArÖAô óBPvGBOqBÒ@BG #
.ly ûkq lðõýK {Puk Qvy QzãðA ÿBW løAõgpýýÓO }õhPukrýðqAôpK þñíüA úG ÉõGpì ÿBø|óBíèA ïBíO ,êHÚ ÿBø|ëBuoBì@òýãðBýì
ok úÞ úèBu 20 óAõW àü êHÚ ûBì 3 QýéGBÚ ô ÈüApy ,kõy kApÖA ÿoBíýG ô þâkqBìpâ IWõì lðAõO|þì Bìpâ úÞoõÆ óBíø .kõG
ok pð ôBâ àü ÈuõO lñÞ|þì oBÞ ÿoAkôBâ
koõì BýèApPuA JpÒ ok ûkBPÖAoôk ÿA|úÎorì !kõy|þì ûkqBìpâîø BíýKAõø .lñÞ|þì ÅõÎrýð Ao BíýKAõø àüqAôpK
úG {Puk Qvy QzãðA ô QÖpâ oApÚ úéíc òýGBÞÿBìk ëpPñÞ |

.lük Iýu@ Rly ô w×ñO IuBñì þÇýdì ÈüApy ,æBG RBÎB×OoAok qAôpK òí lñðAõPG úÞ òüA ÿApG BøBíýKAõø
ókpÞ òyôo ô Bøok óly úPvG BG úÞ lðA|ûly þcApÆ ÿA|úðõâ úG ;lññÞ îøApÖ Ao óApÖBvì þPcAo
QzãðA BG BK Qvy QzãðA lðõýK êíÎ þ¾Bg ÿBøpýy ÈuõO Ao þWôpg óBüpW ô ûkpÞ koAô óApÖBvì òýGBÞ êgAk Ao ûkpzÖ ÿAõø ,BøoõOõì
þðlýu óBPuoBíýG ok úÞ >áq< Quk Qvy ô koAkoApÚ òýìq ÿôo úÞ þðBìq þPc BíýKAõø kõy|þì UÎBG ,úðlG ókõG úèôrüA òýíø .lññÞ ëpPñÞ
ëõÆ úG QÎBu 8 QÖpâ Roõ¾ BýèApPuA úG ,ó@ êgAk þÖBÞ ÿAõø óBüpW kõWô ïlÎ ô óôpýG Èýdì ÿBìpâ pSA ok ,QuA qBG rýð ó@ ÿBøok
.lýìBXðA êdìok BíýKAõø ókpÞ áoBKqA wK koAõìqA ÿoBývGok .kõy êülHO òPvzð êGBÚpýÒô ÕAk ÿA|úèõè
,)|Sean Nicklin|( >òýéßýð óõy< óBüpWô ûly ê¾ô BíýKAõø úüõùO ÿBø|QÞAk ÿkôoô úG Aõø lýèõO îýËÎ ÿBø|ûBãPuk ,ûly òýýÏO
ok àýPuçK þcApW À¿hPìô >áq< fApW ÈuõO óAõO|þì rýð oõOõì RoBPuA qA êHÚ .lññÞ|þì òýìCBO Ao óBPvìq ok ïpâ ô óBPvGBO ok àñg ÿAõø
úÞ Ap^ QyAlð þHXÏO úÞ" :Q×â úÇGAo òüA .kpÞ Quok àñg ÿAõø óBüpW ,koAk oApÚ úðlG êgAk ô BíýKAõø ÿBùPðA ok úÞ þß^õÞ þßíÞ oõOõì
".QyAk óBìq úG qBýð ÿrý^ òýñ^ }pünK
óAoBíýG ,À¿hPì òüA úP×â úG BøoõOõì
óBzðlG qA ÿpãük {hG úG úÞ lñøAõg|þíð áq< ,ÙApãéO }oArâ xBuA pG ÈuõO Aõø {ßì BG BøoõOõì òüA .QuA QW oõOõì þÎõð BHèBÒ ,ÿpGpÖBvì ÿBøBíýKAõø oõOõì
úSkBcòüAûoBGok)|Zac Mitchell|(>ê`ýì ÿBøqBâ QüAlø ô Áõ¿hì ÿBø|óq|úÚpW BG IýÞpO òüA ókpÞ êÏPzì ô Qgõu BG ó@ IýÞpO ô Bø|òÖ
.lñðrG úìl¾ úG {Puk koõgpG UÎBG ôBâ lãè úÞ QuA úP×â BG BøoõOõì .kõy|þì BíýKAõø ólðAoõéW ô ÿõÚ óApzýK ÿôpýð lýèõO UÎBG ,IÛÎ úG ÕAk þWôpg
ÿApG >ê`ýì< QøBÛð óAoôk ô óBìok ëõÆ úXýPðokô ûkpÞ BøoõuôpLíÞ koAô AopPíÞ QËéÒ BG ÿAõø ,Aõø þHvð QËéÒ {øBÞô Bìk {üArÖA
lñÞ ûkB×PuA }lülW QzãðA qA lðAõPG úßñüA .ly Bø|ûkpð æBG QW oõOõì àü þWôpg ÿBøqBâ ÿBìk olÛ^ pø .lññÞ|þì lýèõO Ao ÿpPzýG ÿBìk BG IýÞpO
oApÚ lðõýK êíÎ QdO úÞ òüA qA êHÚ ÿô ÿoAõyk BG rýð Ao ó@ ëBìpð kpÞoBÞ ,ó@ lý×ì píÎ {øBÞ òí ô ûkq oõOõì úG ÿpPzýG Iýu@ ,lyBG
.QuA ûly koô@pG ûBì 12 ëB¿OA ÿApG ÜÖõìBð þcApW êíÎ ôk ,kpýãG
òüA úÞ QuA ûly þÎlì þðlýu óBPuoBíýG .kqBu|þìôo|úGôo
.QyAk {Puk úG Qvy QzãðA klXì ApG ÿôpýð lýèõO
.QuA ûkõG úÛGBu|þG lðõýK êíÎ ÿAõø þHvð QËéÒ {øBÞô Bìk {üArÖA BG ,ApG ÿôpýð lýèõO ÐHñì BùñO óAõñÎ úG BíýKAõø ÿBø|ëBG
ólì@ok qAôpK úG ïqæ ÿôpýð lýèõO ÿApG BíýKAõø .lyBG úPyAk Ao kõg ëBìpð þüAoBÞ lðAõO|þíð ,Èýdì
ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ QÖBvì ,òýüBK ÿBìk ok ô óqô óBíø ok qAôpK úËdè QÖBvì úG QHvð lüBG ,Àhzì óqô àü BG
ok qAôpK úG ÿApG òßíì óqô úñýzýG úHuBdì ô úvüBÛì ÿApG þ¾õ¿hì ÿBø|RoB^ .lñÞ þÆ ÿpPzýG
,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK ïpâ ÿBøqôo òýíø ok ëBTì ÿApG .koAk kõWô ØéPhì ÿBøBìk BG ÁBg ûBâkôpÖ àü ok BíýKAõø ólì@
þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@ ûBâkôpÖ úG ÉõGpì ÿBø|RoB^ úG úÏWApì BG lðAõO|þì qAôpK óBHég ,kBG@pùì ûBâkôpÖ ok ô óBPvGBO
ÈuõO êíc êGBÚ óqô úñýzýG úG ,óôpýG Èýdì ÿBìk êGBÛì ok ûly úPyõð óqô ólðAõgô kBG@pùì
l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy rýð òýìq ÿôo kBG QÎpuô Qíuô ÈýdìoBzÖ ÿApGpãükoBG lðAõO|þì îÚo òüA .kpHG þK BíýKAõø
òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok olÛ^ ,ó@ ÿôo QÖBvì þÆ qA êHÚ ô qAôpK lðBG ÿAlPGA ok BíýKAõø lñÞ òýýÏO QüBùð ok ô kõy êülÏO
.lñÞ Ù@ àýO kBG@pùì ûBâkôpÖ lðBG qA êìBÞ þñíüA BG lðAõPG BO lyBG úPyAk óqô lüBG
QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy ïçÎA ÿl¿Pì RBÚôA þgpG ,QýéG }ôpÖ úWBG ok ô qAôpK qA êHÚ kõy|þì UÎBG RBHuBdì òýíø
oAõu ëõEvì ,QýéG úýùOqA lÏG þPc Bü îýPvýð QýéG }ôpÖ úGqBXìpãük Aõø þìpâ êýèk úG ,lñÞ
(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com qAôpK BO løAõg|þì Bíy qAô ûkpÞ þøAõgonÎ Bìk úPuAõgBð {üArÖA êýèk úG Bíy qA óApÖBvì ókpÞ
BG Ao óBPüBøoBG ô lýøk ïBXðA kõg ÿBøoBG óôlG Ao qAôpK ,lýñÞ ëõHÚ pâA Bü ,lýðBíG pËPñì ÿlÏG
7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335 Bíy þèô ,lñðBíG BW qAôpK qA pÖBvì lñ^ kõy|þì UÎBG úÞ ÿpýGAlO .lüpýãG êüõdO ÿlÏG ÿBøqAôpK
.lüõy úWAõì þèBg ÿBø|þèlñ¾ qA þøõHðA BG BíýKAõø úG kôoô ôlG ok

36

www.TEHRANMAGAZINE.com oôk úGp×uok óBÓÖA óq óBHég
lýuo êGBÞúG Býðk
Express One
,ëAõülƒñÒoA ÌÎAô úƒPvüBƒy #
Insurance Agency BG Bßüpì@îýÛì óBÓÖA úèBu 29 pPgk
oôk úG þüBùñO úG kõg ÿBíýKAõƒø
Auto - Home - Business - Health - Life - Commercial - Bond
Motorcycle - SR-22-Workers Comp .lñÞ|þìp×u óBùW
}p×u òüA óBüpWok óõñÞA úÞôA
,ûlýuo óBPvðBÓÖA QhPüBK êGBƒÞ úƒG

.QuA ûkpÞ qBÒ@ úì ûBì ok Ao }p×u
úG þðBHég äðo ÿA|úìpu xBHè ôA
þéì î^pK äðo úG ÿpuôo ô koAk òO
þüAõø óAlýì ok .pƒu úƒG óBƒPvðBƒÓÖA
ô ïkpì ïpâ ëBHÛPuA BG êGBÞ )ûBâkôpÖ(

þSBýÒ qBñùG îðBg Qüpülì úGô ûlüqoôokBÞ BG .ly ôo|úGôo Bø|úðBuo
lñu QHS| ÿBøoBÞúýéÞ| lýðAõO|þì óõñÞA îøqA ôA .kq|þì lñhHè ô QyAk óBXýø
lýøk ïBXðA BìpPÖkok B« Ïüpu ,Ao kõg êýHìõOA úÞ þüBùð@ BG þãðBãýG xBvcA aýø
ó@ BG .lñÞ|þíð ,lðkõG úPÖpâ Ao }oôk
Instant Vehicle Registration & òýìqpu qA }oAlük òýPvhð òüA úÞ
International Driver`s License& .QuA }A|ÿolK
ïBùƒèA óBƒÓƒÖA óBƒðq úƒG lƒüõƒâ|þƒì
Travel Insurance ÿBøôqo@ úG ólýuo ÿApG úÞ løk|þì
.lñyBG }õÞ|Qhu kõg
:|ÿBø |úíýG ÑAõðA RBìlg úƒÞ óBƒPƒvƒðBƒÓƒÖA úƒG pƒ×ƒu ok ôA
ÿBíýKAõø BG ,QuA }p×u òýíøkqõð
ÿqõu {O@# úèrèq#úðBg# þøôpâ# píÎ# þPìçu # úßéG ,ûlìBýð }A|ÿA|ûoBWA ûoõOõì|àO
QéßýuoõOõì#| lðBG#wðrýG#ÿoBXO# qBÒ@Bßüpì@ÿAlüoõéÖqAôA óBùWoôkp×u Apüq ûlì@pãük þüAõø QÞpy àü ÿBíýKAõø BG
BíýKAõø#þðBâoqBG ÿBø êýHìõOA ô òüqõíýè # ûoBÚ YñK ok oõzÞ ûlXø úG óõñÞBO ôA ô ûly BG qAôpƒK ÿApƒG óBƒPvðBƒÓÖA ókõƒG þƒðBƒPvøõƒÞ
àürßì úG æBG úG ûqôo àü RpÖBvì úíýG# ,AkBðBÞ ,Bßüpì@ ÿBøoõzÞ .QuA ûkpƒÞ pƒ×ƒu
òüpdG ,p¿ì ,óBðõü ,BýðBPüpG ,BýðBLuA ,ëBÓOpK .Qvýð IuBñì ôA ÿBíýKAõø
Bø QÞpy òüpO|ÙôpÏìô òüpO|óAqoA BG úíýG ÿBø QíýÚ òƒüA úƒƒéíƒW qA þƒƒGpƒƒÎ ûlƒƒdƒPƒì RAoBƒƒìA ô êGBÞ úG {ðlýuo úýèôA RBÎBuok úPvüBy
.kpýâ|þìoApÚ BíyoBýPgAok QÎBu óBíøokô úHuBdì ô QÖo ÿoõùíW|QuBüo åoA ô oAlýLu p¿Ú úG
.QuBøoõzÞ ÙpyA lídì ô þüApWA wýDo úéèAlHÎ úéèAlHÎ BG
(877) 786-6777 Bßüpì@ok }pøAõg YñK ô okBì BG úPvüBy
Býðkoôk úGp×uok lüõâ|þì þèô lñÞ|þì þâlðq .kpÞ oAlük óBPvðBÓÖA ÿoõùíW wýDo þñÒ
(818) 887-2300 óBzð óBùW úGô lñÞ|þì þâlñüBíð óBÓÖA óBðqqA áolì ô ûlðAõg xok Bßüpì@ ok úPvüBy
ÜÖõì ô lñðAõO|þì rýð óBÓÖA óBðq úÞ lƒøk|þƒì úPyo ok Ao {èôA )ÿpPuBì( lyoA þuBñyoBÞ
Lic# OG40179 ÿkoõðAõø ÿBø|ûBãzðAk qA þßü qA ÿkoõðAõƒø
.lðõy|þì pÂBc ëBc ok ô QuA ûkoô@ Quk úG Bßüpì@
6007 1/2 Fallbrook Ave Woodland Hills, Ca 91367 ok pÂBc ëBc ok ëAõülñÒoA îýùÖ ôA olK ûoAkA {hG ok {ìôk ÿpPuBì ólðAõg ëõÓzì
ôA ÿõíÎ ô lñÞ|þì oBÞ þüApƒWA wƒýDo pƒPÖk Bßüpì@ ûBãzðAk óBíø qA ÿkoõðAõø Qüpülì ô
37 kB¿PÚA òýzýK püqô ëAõƒülƒñÒoA ÿkBƒùèAlƒHÎ
.QuA
.kõG óBPvðBÓÖA

óApùO úéXì

lñÞAlW îøqA Ao úvðApÖô Bßüpì@lðAõO|þíðrý^ aýø :óôpßì

oArâpG úvðApÖô Bßüpì@ ÈGAôooBhPÖA úG ÿA|ûtüô .QuA ûkpÞ
úGQuAÿkõGkBüòýñ`íøúÞîuApìòüAok.ly óBñ`íø êGBÛPì ÿBø|{üBPu òüA kõWô BG
ÿBøôpýð kôoô kpãèBu òýìl¿ßü QHuBñì ô MìApO óBüBÚ@ òýG ÿA|ûlíÎ ÿBøpËð|ÙçPgA
ûso óAqBGpu ,ëôA þðBùW äñW úG þüBßüpì@ þíýéÚA RApýýÓO BG ûqoBHì ,koAk kõWô óôpßì
.lñPÖo MìApO ÿBÚ@úPHèA .QuA Bø|ÙçPgA òüAqA þßü
ÿBÚ@QukîuApìqAþzhGokóôpßìÿBÚ@ wüoBKÜÖAõOëBHÚok{ÏÂõìpýýÓOëBíPcAqA
,óBzðApvíø ûApíø úG ,ôk òüA ô QÖpâ Ao MìApO .QuA ûkAk pHg
.lðkqïlÚûrýè|ûrðByóBGBýgokþOlì kpãèBu ,úýDôs 14 ok úvðApÖ þéì òzW
kôoô kpãèBu òýìl¾ ëBvìA úýDôs 14 úÞ kõy|þìoArâpG êýPuBG óAlðq úG ïkpì }oõü
ëBvìA ô QuA ëôA þðBùW äñW úG Bßüpì@ .QyAkúvðApÖJçÛðAokÿkBüqQýíøA
îuApì ok rýð þüBßüpì@ óAqBGpu qA þøôpâ óBðBGq|þvýéãðA úÞ ,úvðApÖ þéì qôo îuApì
.lñPÖoûsowüoBK RB×üpzO BG ,lñüõâ|þì êýPuBG qôo ó@ úG

êì@ok þüõéýÞ25 úðAôlñø ÿkAq@ ,þuApÞõìk qA òýñ`íø óôpßì ÿBÚ@ oõùíW wýDo ,óôpßì êDõðBìA #
kpÞ ÑBÖk ØéPhì ÿBø|ûôpâ òýG AoAlìô úzülðA úÞ úvðApÖ þéì òzW qôo ok ,úvðApÖ
óBPuA êì@ÿçÞoAk qA óBzgok òývc úðõíð oAlÒBG qA þèõ¿dì þüõéýÞ 25 úðAôlñø # ,QývñW,kAtð,IønìÿApGlüBHðþvÞQ×âô BG ,kõG ó@ÿoBhPÖA óBíùì MìApO lèBðôk
.óAolðqBì ûBãð þðBGpÚ }lüBÛÎ Bü ô þvñW |{üApâ úÞ Q×â Bßüpì@ ô úvðApÖ úÇGAo {üBPu
.lølGQukqAAo{PýñìAôkõyrýì@|ÄýÏHO îøqAAoBßüpì@QéìôklðAõO|þíðrý^aýø
òzW ok oõÃc Q×â îø MìApO lèBðôk .lñÞAlW

ôA oBhPÖA úüBì Bßüpì@qA þâlñüBíð úG úvðApÖ þéì òzW îuApì ok MìApO ÿBÚ@oõÃc Q×â ôA
.QuA ûkõG oõzÞ ôk þhüoBO þPuôk úðBzð úvðApÖ þéì

úÞ Q×â MìApO ÿBÚ@ îuApì qBÒ@ qA {ýK .QuA
ldPì Ao úvðApÖô Bßüpì@ "ÿkAq@ ûAook ûqoBHì"
38

www.TEHRANMAGAZINE.com úÛüpÆô þPìçu þÏÚAô þñÏì
| | ó@þãzýíø ókoô@QulG
ENERGY THERAPY
CENTER ÿõñÏì| þßýð
úG BHOpì óBPuôk qA ÿoBývG kAlÏO#
úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok ô RBÎçÆA ÿBüõW ô ûkpƒÞ òƒ×éO òƒì
Reiki Áõ¿hì ÿspðA úéýuô | ÿBø xçÞ koõì ok ÿpPzýG þƒøBƒâ@
ûlñG îø êýèk òýíø úG ,lðõy þì|Reiki
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô koõì òüA ok Ao þHèBÇì úÞ îPÖpâ îýí¿O
ûôpâõÃÎô |Reiki Master úG úÞ ïoAôlýìA .îøk oApÚ Bíy oBýPgA ok
þééíèA òýG ûBãzðAk þOBÛýÛdO óArürÎ Bíy úG þßíÞ îðAõPG úéýuô òüA
.îüBíñG
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì àü òì úÞ îñÞ pƒÞm lƒüBƒG rƒý^ pƒø qA êƒHÚ
ûkBuoõÇGBüôîyBGþì|Master Reiki |
þ¾õ¿g ÿBø xçÞ úÞ Bíy pPzýG þPìçu îéÏì îøk eýÂõO pO
þßüo }qõì@ êý¿dO ô oBÞ þßürýÖBPì ïõéÎ koõì ok Bø ëBu
ÿõñÏì þßýð ÈuõO qA ÿoBývG IýOpO òüA úG ïA úPvðAõO ô ûkpƒÞ
| |.îüBíñGúXèBÏìAoBøÿoBíýGôBøkok
(310) 446-8724 þèAõEu þPìçu úíéÞ ókpÞ pÞm BG BƒXñüA ok
þíéÎ úÛüpÆ òüA ólðAonâ qA lÏG úÞ pƒãƒük ûkpÞ pßÖ râpø ëBc úG BO Bü@ úÞ lü@ þì {ýK
39 úülø Bíy úG Ao þPìçu ô {üBu@ ô {ìAo@ BÏÚAôô ?Qvý^ þPìçuqAoõËñì BÏÚAô úÞ îüA
òüA úÞ îøk eýÂõO lüBG òýñ`íø .kpÞ løAõg ?QuA úðõã^ }A úðBzð ô îDçÎ
,ûkpÞ ZoBg Ao ólG ïõíƒu lƒðAõƒO þƒì ôpƒýƒð þñÏü þPìçu úÞ îøk eýÂõO lüBG JAõW ok
oõÇG ô ûkoô@ òýDBK Ao óõg oBzÖ ô ëôpPvéÞ pK úzýíø ô lýyBG úPyAlð þãPvg xBvcA
|.kqBuëkBÏPìAoóõgokkõWõìkAõìúíøþéÞ ,lýðAonãG AooBâqôo ëBcpuô JAkByô ÿspðA
xçÞ úÞ lýðAlG Qvýð lGpPzýG eýÂõO ÿApG| ,lýyBG úPyAk ókoõg AnÒ úG þÖBÞ ÿBƒùPyA
þì ïBXðA ØéPhì ûoôk úu ok|Reiki | ÿBø ô ûkpÞpßÖ Quok úÞ lýðAõPGô lýGAõhG QcAo
þüBø àýñßOôlPì ëôA ûoôkô xçÞok .kõy ô þcôo {ìAo@qA ,lüpýãG Quok RBíýí¿O
lýøAõg kBü óBOkõg Àhy óBìok ÿApG ÈÛÖ Ao ô lýyBG oAkoõgpG îø ÿA ûkBÏèA ÝõÖ þâlðq
Bíy ÿôpýð ô ÿspðA ïôk xçÞ ok ô QÖpƒâ þâlðq ÿoBíýG ô kok úðõã`ýø óôlG ûpgæBG
kõg úÞ QvðAõO lýøAõg ô ûly pO ÿõÚ ô pPzýG | |.lýøkúìAkAAokõg
úXèBÏì îø Ao pãük ÁBƒhƒyA ô óBƒýƒÖApƒÆA ô qAÿoAkoõgpGúÞlýñÞþìpßÖBXñüAok«BñEíÇì
| |.lýDBíð BíPc Roõ¾ òülG þPýÏÚõì ô ЃÂô òƒýñ^
|xçÞ úG ÉõGpì úÞ ïõu ûoôk ok ûpgæBƒG ô | |.ëBdìôòßíìpýÒQvüAúéEvì
îø qBƒG ,QƒuA ÿkBƒPƒuA ô|Master Ship oõÇñüA úWõ`ýø úG úÞ îñÞ pÞm lüBG JAõW ok
BGúPHèAôûlypORolÚpKôpOÿõÚBíyÿspðA ok l¾oõÇG koAõì òüA þìBíO òPyAkô Qvýð
lýøAõg kBü úÞ ÿlülW ô pPéìBÞ ÿBø àýñßO úG ÜÖõì lýðAõO þì Bíy ô lðpünK óBßìA l¾
ok ÿoBíýGô kok Ñõð pø óBìok úG ÜÖõì QÖpâ .lüõy þüôqo@ òýñ^ ólýuo
.QyAklýøAõgAokpÖpøôÈüApypø ôôqo@òüAúGAoBíylðAõOþìúÞþÚpÆqAþßü
ô kok úÞ Qvýð ïqæ BíPc îéÎ òüA ok úPHèA þßürýÖBPìïõéÎqAþßüÿpýâApÖ,lðBuoÙlø
qA ûkB×PuA BG úßéG ,lyBG úPyAk kõWô ÿoBíýG òýíøok îø çHÚ úPHèA úÞ| Reiki | ïBð úG QuA
úP×ø ok QÎBu àü ÈÛÖ þPc úÞ ôpýð òƒüA ôïkõGûkpÞUdGûoBGòüAokóApùOpHPÏìúéXì
Ñõð pø úG óly çPHì qA lýðAõO þì ,kõy ïBXðA .ïkõGûlðBuoBíypËðúGkoõìòüAokAoþHèBÇì
ôÿpßÖÿspðAûoAõíøôlýñÞÿpýâõéWÿoBíýG ÿspðA úéýuõG|Reiki | îéÎ þñÏü îùì òüA| |
| |.lýDBíðòýíÃOAokõgþívWôþcôo úÞ ÿpSõì oBývG ÿBƒø àƒýñßO ô Áõƒ¿hì
ô Bøkok pTÞA ókpG òýG qA þDBƒðAõƒO QƒuAoAk
ò×éO BG pPzýG RBÎçÆA ÿApG ÿBø ÿoBƒíýG ,úƒéíW qA .koAk Ao Bƒø ÿoBƒíýG
3.1l0-üp4ý4ã6G x-8B7í2O 4 þG ,îu@ ,þHéÚ ÿBø ÿoBíýG ,rÓì ô JB¿ÎA
,ópãýì ,áBðkokô þH¿Î ÿBøkokpu ,þGAõg
oBývG ú¾çg ô óõvñýÞoBK ,þðBÆpu ÿBøkok

óApùO úéXì

ápPzì þâlðqok þPhHyõgqAo

ïkõG ûkpÞ JBhPðA òì úÞ þHuA .îükpÞ JBhPðA ÿBøpýGkpu îuApì òüA õO .lñPyAlð îø BG
îÞ úü pËð úG ïpvíø IuA þèô kõG Jõg þéýg QéÎ BO lðkõG ûly ÐíW îø þédì ÿBø|úìBðqôo
ô lüpK óBùâBð IuA óôA óõíøAo pu .kõG {Þpu )ôo óõy þPhHyõg qAo( óõy|ókõG oõùzì
ô ÐíW õykõg ïpvíø .QgAlðA òüq qA ôo ïpvíø .lñíù×G
oBG òüA“ :Q×â ô kq IuA QzK úG ô kpÞ oõW ?Qvýð þðkpÞoôBG «BÏÚAô BÚ@:úâ|þìpýGkpu
úü lÏG .kBPÖA ûAo úGô ly IuA oAõu ûoBGôk”úPèôA ?úñßíì oõÇ^ ÿrý^ òý`íø úü
ôo ïpvíø oBG òýìõu ÿApG IuA úÞ þPÚô ïpvíø oBG òüA kBPÖA ÝB×OA óõíø ûoBGôk þOlì þì ô ûoBýì kBýG ôo êvÎ ûBì ÿAqôo ûpøõy òýíXñK ô QvýG ,Zôq àü ÿqôo #
QyAkpG ØýÞqAõzãñ×O {ìAo@BG þéýg QgAlðA òüA“ :Q×â ô QgAlðA IuA úG {ìAo@ BG þøBãð ,îýPÖo |çýíy úG êvÎ ûBì ÿApG ZAôkqAqA lÏG :úâ .lñPÖpâòzW Ao óBy ZAôkqA kpãèBu
kAk ïpvíø pu .QzÞõðôA ô kpÞ àýéy {ìAo@ BG ô ØéPhì IuA BO ôk ,ôk pø ÿoAõu IuA ÿApG BXðôA
.îükBPÖA ûAo ïqBG lÏG ”RoBG òýìôk pÆBg úG lðkõG ûly oõùzì pùy ok Bùð@
þÖ|çPgA òüpO|à^õÞ þPc ëBu 25 ëõÆ ok úßñüA

óAõýc ?þðAôo ÿkpÞ oBßý^“ :îP×â ô ïlýzÞ
”?ÿly úðAõük !þPzÞ ôo ûoB`ýG

ô kpÞ òì úG þøBãð úü ÿkpvðõg BG ïpvíø

! îüqAkpLG }qõì@úG þíÞqôpìA.”kõGQèôAoBGòüA“:Q×â

)ÿlülðÿlükpPy( You have seen camel; you haven't seen. ÿBø êTíèA Jp úíWpO lñðôk þíð þuoBÖ úÞoõzÞqA ZoBg óBýðApüA êßzì òüpPâorG #|
!)rüpðïpÞ( Don't drop worms! ... Qvø þvýéãðA úG þuoBÖ
!!)úñÞ|þìÿqAokóõGq( He does long tongue!! úG kAõhG þWoBg ÿAlg ûlñG úüpâAôo kpGõèõèôo úíì óõíø Büô {Âõcô lðõì þéÎ ëBTì óAõñÎ úG
!!!)ûpgõOpg( Donkey into donkey!!! !? úãG lüBG þ^ úãG Bíy
)!òðõì|þìóõXñÖôêýÖêTì( They are like an elephant and a tea cup!
Ali Be Here & His Water Pool!!!?

!)ûlðîéÓGpüqúðôlñø( Don't put watermelon under my arms! Bü
)îñÞ|þìQýßüoAõükBG( I'll make you one with the wall!
LOOLOO REMOVE MIMI & NO RESPONSE !!!

?!)úýÞîèõÃÖîñýHGîPuAõgþì( I wanted to see who my nosey person is?! ô ûkpÞ úWõO Bùð@ þvýéãðA úíWpOô þuoBÖ ÿBø êTíèA Jp úGô lýñÞ ûkBì@ôo óõOBø nÒBÞô îéÚ
)òßðûBãðM^M^îùG( Don't look at me left left!! :lýñÞ ûkB×PuA ïq|æ ÐÚAõì ok ô ûkõíð QyAkkBü wLu
)kpGõìôpG@(Took the water from my face!
My father came out, and I will take out your father!

!)kpÞûBýuôoôoBì( Painted us black! )ïoBýì ok îø AoõO olK ô lì@ok ïolK(
úGpâÿBýcûqBGÿrükok(The door to the pot is open, where is the integrity of the cat? !)ópHGõOoõyûkpì( May they take away your dead washer!
?)úPÖo BXÞ !)QíßyfAôoA( Ghosts of your stomach!
!)úy|þíð|æk|ækÿoAõupPy( You can't ride a camel bending, bending! !)oAnãðû|çÞïpu( Don’t put a hat on my head!
!)ûlðõgoõÞ( The blind read! ?)þyôpÖ|þìòìúGpO|ïrýøAp^( Why are you selling me wet wood?
!)lý¿Úo|þìúGpâkqþìäu( The dog was hitting, the cat was dancing! !)òÞòyôoôoî×ýéßO( Light up my homework
!)ÿlðõuoîHèúGõíðõW( You brought my life up to my lip! )QynâêKqA}pg( His donkey passed the bridge
!)lýuoîHèúGîðõW( My soul reached my lips! )ûlüpGïk( Cut tail!
!!)oõgÿpuõO( Inside head eater!! ?)îñßGïpupGþÞBgú^( What kind of dirt shall I put on my head?
!)ïpuúGûkq( It's hit my head! !)úñÞ|þìÿqBG{ìkBG}pu( His head is playing with his tail!
!)ûoõÞúGpâ( Blind cat! !){ßGJ@qAõPíýéâ( Pull your carpet out of the water!
!)lýzÞRõuïpu( My head whistled! !){èkpüqûkqþyõg( Happiness has hit you under your stomach!
.)úìõíOïoBÞ( My job is done. qA ÝpG úÞ îðrG óBñ^( Punch you so hard that electricity will come out of your eyes!
!)úPgõuolK( Burnt father! !)ûpLG Qíz^
!)ûkþìpýyÿõG{ñøkqõñø( His mouth still smells like milk! !)oBìpøq( Snake Venom!
óõGq ,îP×ãð {ùG þ`ýø( I haven't said anything to her and she has grown a tongue! !)Åpì( Disease!
)ûkoô@ok !)óõìokþGkok( Pain without a cure!
!)oõÞQíz^( I hope your eyes go blind!
He thinks he has fallen out of an elephant's nose?!

).ïkoô@ok{èkqA( I grabbed it out of his belly. ?!)ûkBPÖA êýÖ ÕBìk qA úñÞ|þì pßÖ(
.)úÏíWpÆBg|þìõu,úíÒBOôk,úíÞþßü( One is too little, two is sad, the third is sure. )êýHuäu( Dog's mustache
!)kõGJõßGórG( It was hitting and banging! !)ïoBýìokõPz^( I'll take out your eyes!
.)úñßðkokQPuk( May your hand not hurt. !)îíz^ÿôoQìlÚ( Your step on my eye!
).úñßðkokRpu( May your head not hurt. !)ïpGQðõGpÚ( May I be sacrificed for you!
!)þyBHðúPvg( Don't be tired!
40

www.TEHRANMAGAZINE.com lülW óAlñìoBÞ
{hG ïAlÞÿApG
41
?lñHuBñì

.lüoAnãG RBÎ|çÆA ÿoôBñÖ QívÚ óAlñìoBÞlýøk ÀýhzO úßñüA ÿApG #
QívÚ ok Ao Bùð@ ,lðA|úPvzð oBßýG pâA - oBÞ úG {hG ïAlÞ ok QuA pPùG Ao lülW
:lýñÞêíÎpüq IýOpO úG lýðAõO|þì ,lüoBíãG
.lüoAnãG þðBvðA ÿôpýð óAlñìoBÞ ô lüoAnãG þÚBOA ok pW@ klÎ 400
ÿBø|IýÞpO BøpW@ lññÞ|þì þÏu pâA- ápO Ao Bùð@ .lýüBíð QüAlø ÝBOA ó@ úG Ao lülW
ÿpPzýG ÿõXPvW ïAlì ô lñyBG úPyAk þ×éPhì wLu .lükpâqBG QÎBu 6 qA lÏG ô lýñÞ
Ao Bùð@,lðA|ûkAlð óBßO îøpW@àüqõñøô lññÞ|þì
:lýñÞ êýédO ô úürXO Ao Bø|QýÏÚõì
.lüoAnãG kríPuk ô ÝõÛc QívÚ ok ok Ao Bùð@ ,lðpíy|þì Ao BøpW@ lðoAk pâA -
QívÚ ok Ao Bùð@ ,lðA|ûkpÞ ápO Ao ÝBOA pâA -
.lüoAnãG ÿoAlGBvc {hG
. lüoAnãG þGBüoAqBG Ao BøpW@ lðoAk )ïôk oBG ÿApG(õð qA pâA -
Ao Bùð@,lðA|ûly ûpýg ûp`ñK óôpýG úGpâA -
.lüoAnãG ÿrýíì {hG ok Ao Bùð@ ,lðpíy|þì
.lüoAnãG àütOApPuA ÿrüo úìBðpG QívÚ ok ,lðA|ûkpÞ úP×y@BøpW@BG Ao ÝBOA úíøpâA -
ókoõg óBßO qA ÿA|úðBzð aýø óôlG pâA -
úG ,lñPvø ókq Ùpc ëBc ok pãülßü BG BøpW@ .lüoAnãG þulñùì {hG ok Ao Bùð@
Qüpülì QívÚ ok Ao Bùð@ô lýüõãG àüpHO Bùð@ IOpì ûkBÏèA ÝõÖ ÿqpÆ úG Ao BøpW@ pâA -

.lýøkoApÚ .lüoAnãG ÿrüo úìBðpG {hG ok Ao Bùð@ ,lðA|ûkpÞ
,lññÞ|þì JBOpKpãülßü úG Ao BøpW@pâA -

.lüoAnãG ÿoAkA {hG ok Ao Bùð@
ok Ao Bùð@,lñPvø ókq Rp^ ëBcokpâA -

.lüoAnãG QuApc {hG
okAoBùð@,lðA|ûkpÞúßOúßOAoBøpW@pâA -

?QokvýBÞíyóÿBO|þõãâèlA ðq

|ælðBì óõvéð -2 qA þÞBc óAlñízðAk pýgA RBÛýÛdO #
Bìôq JõÞBW -3 ÿApG þÂBüo ÈGAôoqA óBvðArÓì úÞQuA ó@
þéÞ þéÎ lídì -4 .lñÞ|þì ûkB×PuA RBuBvcAô Üü|çÎ ûpýgm
Ao QvO òüA Bø|JAõW úG ókpÞ ûBãð óôlG
qôpÞ ïBO -5
wPýâ êýG -6 .lýøk ïBXðA
.lýñÞ JBhPðA 9 BO 1 qA klÎ àü -1
ÿlðBâ -7
QýK kApG -8 .lýñÞ Jp 3 klÎ ok Apð@-2
kAtð ÿlícA kõídì -9 .lýñÞ 3 ûô|çÎ úG Ao ê¾Bc -3
BìBGôA áAoBG -10 .lýñÞ Jp 3 ok Ao ê¾Bc ûoBGôk-|4
úü óôA ...ÿoAk ëBc ú^ îðôk|þì ,îðôk|þì Quk úG þíÚo 3 Bü 2 klÎ àü -5
õO îø qôo úü ...ûoAk ïkpì ÿôo þ¾Bg pýSBO
! òÞ oôBG ...þzG óôA êTì þðõO|þì .lüA|ûkoô@
ôo RôB×Pì ÿBøklÎ olÛñüA ...þPuAo ûôA |ç« Tì(lýñÞÐíWîøBGAokõgklÎïBÚoA-6
óôA «ApøBÊ ...BýG oBñÞ }BøBG ...òßð óBdPìA þø
.QuõO þâlðq ÿõãèA ).lýñÞ ÐíW 2 BG Ao 5 QuA 52 óBOklÎ pâA
Qvýè ô ûlì@ Quk úG klÎ úG úWõO BG |æBc

.QvýÞ óBO þâlðq ok Bíy ÿõãèA lýñýHG ,püq
òýPzýðA-1

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

. lzÞ þì Ao ïoBËPðA ô úPvzð þééXì ÿoõg .lñÞ 27 {hG
.ÿlyoAlýGkôqolÛ^,êvÎïçu|- | kôkqApK{ÖApÆAúzýíøúÞïkBPÖAolKkBüúG |. QuAoõÆ òýíø úéG|- |
þðqpýK ô îPvzð Bø þèlñ¾ qA þßü ÿôo îø qõñø ôA .kAk þì kôk ÿõG ô kõG oBãýu QcAo òì BG îñÞ þì {øAõg êvÎ|- |
.koô@úðBdH¾óBíüApG òì BìA îüõãG Ao îñPÖo êýèk òì úÞ kõGpËPñì .þPvýð ïAo@ô þGnÏìoBãðA , }BG
?îýñÞoBÞú^qôpìAÿoAkQuôkJõg|- | , îPvø úPvg þéýg úßñüA òP×â úG ÈÛÖ ûlG Üc òì úG Jõg : îP×â ô ûkq ÿlñhHè
RpËPñì òì , xpG QüBøoBÞ úG õO|- | þéýì þG BGôAô ûkpÞ B×PÞA ?îGAõhG îðAõO þì p×u þDBùñO úG úÞ QuAoBG òýèôA òüA , BükpG
.îðBìþì þâorG ÿ úðBg òýñ^ ok úßñüA qA . QÖpünK ûlýzÞþPhuþéýgólì@ÿApGòì,ïAûkpÞ
úG BO þâlðqok wÞ aýø , QuBHüq þéýg|- | ApìôA , ïly ûkq Q×ãy kpÞ þì þâlðq BùñO .ïly úPvg ô
.QuAûkõHðòìpËPñìëBc :Q×â ô kpÞ QüAlø þâorG ÝBOA ÿõu úG Ao þíùì ÑõÂõì B« íPc wK : Q×â ô lülñg
okþìAo@úGôlýzÞîøokAo{üBøôpGAóqpýK ÿoAlð Quôk pâA , QuA óBíùì ÝBOA BXñüA . þDõãG òì úG þøAõg þì
, ïlýíù×ð òì úÞ Q×â ÿrý^ BükpG }õâ |...AoÿpãükÝBOAîðAõOþì ó@ úÞ kBPÖA ÿlñHPuk úG {øBãð oBýPgA þG oõK Jkõì BðAlðBì
úG óqpýK ÿ úÚçÎ ïlÎ qA óBzð kõG ú^pø BW òýíø úð :îP×â ô ûkpÞ ÐÇÚ Ao {Öpc ô kõG úPvG îPuk aì pG óBPuoBíýG ok qôo
.kõGòìoõÃc þìAo@ úG , kôpG úßð@ qA {ýK . QuA þèBÎ ú^ kBü úG îPvðAk þì , kpÞ îøBãð òýãíÒ
lññÞþìpßÖ,BøòýGoBÞòüAQukqAóBìA|- | lGõO BG úPynâok òì BükpG {hHG Apì :îP×â {ýK Ao {Öpc îPuAõg þíð BìA , ûkBPÖA ÿpPgk , êvÎ :óBPƒuAk úƒ¾çƒg
qõñø óBWpì þPuAo . lñPvøoBýPgA IcB¾ BùPðA ok ô îPvßy Ao RoôpÒ , ïkq Ùpc . îzßG êídO Bø ëBu qA lÏG úÞ úèBu ûl×ø
?lñÞ þì þâlðq Bíy BG îø êvÎ løBy lüBG æBc þâkAõðBg Rçßzì
koôBýðQÚBÆolKZAôkqAqAwK{PuAoúð|- | lüBG ô lyBG }okBì ô olƒK ÝçƒÆ
|... lñÞêídO AookBì óôlG þâlðq
. QÖo ô
: Q×â ô lýzgok þHýXÎ wc {ðBíz^ ok |:êvÎ óBìo òPìqA þPívÚ
.QuA ÿoõðBW IXÎ ? ûkpÞ ZAôkqA okBð pãì ô ûkpÞ ØüpÏO úPgBÖ ÿApG Aorý^ úíø
Ao þPcAoBð ô kpÞ ûBãð òì ÿ ûpù^ úG þPÚô úG QuAõg þì ôA úPgBÖ þðAk þì :îP×â
:Q×â úðAoBvìpy þñýñÆ BG , lük îðBíz^ok óBíz^ pýSBO QdO olÛð@ BìA lüõãG òì
pßÖ , QuA ûpùy ÜyBÎ Q×â þì pg@ QvðAõPð úÞ kõG úPÖpâ oApƒÚ îƒÛyBƒÎ
þì }kõg . QuA ûkpÞ ZAôkqA lüõãG
. lñÞ }ApÖ lülXO kôq olÛð@ ïkpÞ þíð þì õO úG ûqBÓì ok qôo ó@ pâA lüõâ
åpì qA {ýKolK lýíùÖ þìôA pâA îðAk þíð îø òì õƒO ZAôkqA qA wƒK úƒÞ îƒP×â
RôBÃÚ úðõã^ôA koõìok ûkpÞ ZAôkqAokBì òì ô þPvßy þì BíPc ïkpÞ ZAôkqA
okBì ô olK úÞ ÿA úPynâ qA olÛ^ !kpÞ þì Q×â ôA îPyAlð Ao õO òPvßy QÚBÆ
BìA , ïly þì ûlñìpy lðkõG ûkq îÚo îüApG Ao rý^ úíø îÞ îÞ òì úG úPuAõg þì úÞ
. kõHð ÿrüpâ Apì ܃zÎ QƒÏuô þƒPÚô BƒìA lƒüõƒãG
BG AoqôpìA îøk þì eýWpO òì êvÎ Jõg|- | þì ôA þPc , úPvðAõPðpãük QƒgBƒñy
Q¾pÖ ókpÞoBÞ ÿApG .õO BG ÈÛÖ , îyBGõO ô lüõãG pdu úG Ao ÑõÂõì òüA QuAõg
, ïkpÞoBÞ Ao ïpíÎqA þíýð òì Qvø ÿkBüq
Øýc ïoAk õO óõ^ ÿrürÎ óBíùì úÞ æBc . lñÞ AlÖ Ao ôA
?kõzG ú^ úÞ }pg@ ! îñÞ oBÞ îø qBG Qvýð ?þPyAnãð Ap^ úðAõük Jõg -
BÏÚAô òì þèô , QuA Rkõg êýì îðAk þíð|- | .kpßð}kBìAkBGþuôpÎaýøúÞïkpÞÿoBÞ ûlýñyAoRokBìôkAõÖåpìpHgòìþPuAo|- | þíð Q¾pÖôA úG úüpâ , kq þíð þÖpc
.ïõzGõOîcArìîøAõgþíð .þGAõhGJõg:Q×âôkqþhéOlñhHè óBPüApG þéýg «BíPc , ïly ØuBPì þéýg ô êßzì BG îø {ðlýzÞ w×ð þPc ô kAk
àüQüApGþPvýðQcAoBWòüApâAJõg|- | xBvcA , îPvzð ûpXñK oBñÞ òì ô QÖo ôA ?Qvýð oõÆ òüA , kõG Qhu Qvüpâ þì óBñ`ð@. kõG ûlyôo úGôo
.Bøþßükrðòýíø,ïpgþìúðBg îèk ô ûkpÞ ïrüpHè þãñPèk ô QGpÒ ôA,lywýgîðBíz^ôûlýzÞþÛýíÎw×ð {ðlG }qpè ÐðBƒì îƒPuAõƒO þƒíð úƒÞ
?þÛÖAõì {èBGok Ao ïpu , îñÞ úüpâ ÈÛÖ QuAõg þì qA , òP×â {üBøoBÞ qA òì ÿApG kpÞ Ñôpy ólük BG ô ûkpÞ òyôoAo ÕAp^ ,ïõzG
pãük,ïkõGûlì@lWôúGþèBdyõgRlyqA òì,kõñzðAoïAúüpâÜøÜøþvÞBOïkpGôpÖ qA , kõG Bø ó@ úG ólýuo kl¾ok úÞ þÖAløA Qzcô úG }A úPvßy îø ok ÿ ûp¿^
ókAk Quk qA ô ókpÞ ÙoBÏO ÿApG þðBìq òüA ok , ïlýuo þíð {ìAo@ úG îø BXñüA ok FBÃìA pãük ÿBø QÞpy BG úÞ þüBøkAk oApÚ
úðBg òüA lüpg ÿ úñürø BÏÇÚ , kõHð Q¾pÖ òüApÂBcëBcokBìA,îPyAlðàyQÛýÛc QÞpc úG , ïkpÞ þì {øBãð ÈÛÖ òìô ûkpÞ .ïkBPÖA
.lì@þíðJBvcúGBükpGÿApG pvíø ô ïlðBì þì pâA . kõG JBhPðA òüpPùG Ap^ lüõâ þì ú^ ïlýíùÖ þíð BìA {üBø Iè |********|
.îýñýHGAoúðBgîüôpGwKJõg|- | ?lyþìú^ïlyþìkAkpùì pK {ðlük ÿApG îHéÚ ô ïkõG lýìA äñPèk úÞ {ýKqApO óApãð ApìôA áBñøôlðA òýñÆ
?óæA|- | qA AoõO òì êvÎ Q×â þì òì úG qôo pø pâA óBüBK úG Ao {üBø Ùpc ïBXðApu . lýzÞ þì ïBíO úWõO ôA ïlük þì úßñüA qA ô kpÞ
Rpýâ êÖBÒ îøAõg þì BýG :Q×â ô lülñg pø pâA , ïkAk RBXð þñýzð úðBg ô þPhGlG . QuA õO QGõð æBc : Q×â ô lðBuo {üõg úG Ao óAõW óApƒýGk ôBƒøpƒPgk
.îñÞ |!kpÞþìúPßükîüApGAoîüpìÿBøÙpcqôo ÿrý^ lýíùÖ òì ûBãðqAô kq {O@ ÿoBãýu úðApPgk þOkBvc qA , ûkpÞ ÙõƒÇƒÏì
îø þéýg úðBg ó@ BükpG ÿ úP×â Ùçg pG îHè pG þãðo þG lñhHè RAoõ¿O òüA qA | . ïoAlð òP×â ÿApG Ao îñøm BO ïkpÞ }çO ô ûly rüpƒHè
þâlñðAoþPÎBuîýð,kõHðôAÿçüôúGàükrð ïBíO BG BW òüA êvÎ : îP×â kõg BG ô lì@ ?þðrGÙpcþøAõgþíð«BÏÚAô|- | BO BìA , ïqBu ÙpdñìôA úG ókpÞ pßÖqA
úãð þâorG BPHvð ÿ úðBg pGApG ok ô kpÞ þøAõgóBìAok,QPGpÒxBvcAôBøþãñPèk ?þzßðoBãýukõyþì:îP×âoBýPgAþG
.QyAk .kõG ,ïkAkQèBgkÿûqBWAïkõgúGAp^îðAkþíð . ïlzð ÜÖõì Iy pg@
?lyBGòìëBìBXñüA:îP×âþP×ãyBG , ïly ZoBg ÝBOA qA ô ûly oAlýG kôq eH¾ ôkpÞ}õìBgÿoBãýuBWokAooBãýuôABìA
.òýHGAoúðBgóôokôõyûkBýK,QuAõOëBì|- oBøBðrýìQzKúÞïlükAoBükpGBøúéKòýüBK þìQPümAúÞîPyAlðpÆBgúGî×uBPì:Q×â
|********|
44

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ó@ òì ÿBýðk . îñÞ þâlðq õO BG ô õO {ýK
ïkpÞ þìpßÖõO úG ,õOô ÿkõGõO ÈÛÖ Bøqôo
ó@ Ao }lñðBíø pPíÞ úÞ QøBýu óBíz^ úG
«ç¾A îüõãG lyBG pPùG lüBy , ïA ûlük BW
BükpG Q×â þì òì úG ÜÇñì àü BìA , ïA ûlülð
õO pËPñì þvÞ BXð@ kpãð pG okBð ÿ úðBg úG
BG ... ÿoAk úñýuok úÞ þÛzÎ BGõOô Qvýð
oBHWA BG þPc Bü úüpâô xBíPèA BG| ... |RôpS
olÛð@ êvÎ . ÿqBu kõg ïAo AoôA þðAõO þíð
úÞ ÿlðBíùÖ òì úG Ao QOp×ð îí¿ì ô úðBÚkB¾
òì ïlýíùÖ þPÚô . kõHð þßy aýø ÿBW pãük
BG þâlðq úG Ao åpìõO úÞ ïrýãðA Rp×ðolÛð@
AlýK ÑõùO xBvcA ïkõg qA ÿkAk eýWpO òì
ÿA úËdè ÿApG þPc þzñO ÿBøkokpuô ûkpÞ
óBW óôlG îvW àü êTì , lðkpÞ þíð îüBøo
bõK ÿBø úËdè onâ ô ûkBPÖA QhO ÿôo
kpì îèBýg úG . ïkpÞ þì ByBíO Ao þèBgô
ày òì òPyAk ÿApG õO ô ïõy þì QüBøBüôo
|! BìA þñÞ þíð ó@ô ïkõG òì úðB×uBPì úÞ lyBG þÞBðkok ÿ kpÞ þì BÎkA ÿqôo úÞ ôA Ap^ BìA . ïkõG úP×â ôA óôlG úÞ þvÞ ÿApG , ïlük þì JAõg oBãðA
ÿApG , QyAnâ ïA úýcôopG ÿlG þéýgpýSBO kBùñzýK òì úG , QuBýðk kpì òüpO ÜyBÎ òýñ^ , ûkpG ûBñK úðBãýG ÿpùy úG þèõK aýø
! þPvø aýø þñÞ pßÖ ûly ëBc úG BO êvÎ BO îüBýG JõñW úG þOlì îPÖpâ îýí¿O òýíø Apì qõñø óõ^ lüBy ?kAk þíð ZAôkqA ûpýg BükpG óBíz^ úG. kõG QzùG ÿA úðBg
ÜzÎ qA ûoBGôk QuAõg þì îèk Aléü Iy ó@ ÿ úýcôo BG ô ûly Áçg îcArì oBßÖA py qA .lñPvzð îOoõ¾ ÿôo àyA RApÇÚ ô ûly
ôpG lñP×â òì úG ûBýu óBíz^ ó@þèô îüõãG . kõG ûkpÞ úzýK ÉBýPcA ô ûlýzhHð õO ØÇè úíø òüA ÿ úPvüBy BÏÚAô òì|- |
úÞ Iy àü úÞ òüA BO , ïlì@BW òüA úG òìô . ïkpâqBG þGõg ÿ úvýÞ ÿkBüq ÿoAlÛì BG JôpÒ ïBãñø óApHW îðAõO þíð râpø úÞ îðAk þì , îPvýð
àü úG ïkpÞ þì þâlñðAo þH¿Î ô úPvg BùñO Apì ûBOõÞ þÛüBÚk ûõùÚ ókoô@ÿApG BükpG ok îPvðAõO þíð îø qõñø , ly koAô lüpg
óBPuoBíýG úG Ao ôA ûkq Qzcô ô ûkq pPgk ólýyõð úG Ñôpy QzâqBG þPÚô ô QyAnâ Ao {OolÚ }BÞ ÿA . îñÞ ûBãð {ðBíz^ . îñÞ
þãPvßy lñ^ rW úG úðBPhHyõg , ïlðBuo þuBvcA ú^ îðAk þíð , kpÞ ÕAk ÿ ûõùÚ BìA , îñÞ á BK {ñøm qA Ao úéíW ó@ úÞ îPyAk pPgk õO lyBG ú^ pø : Q×â ô kq ÿlñhHè
ÿApG ÿpãük ÝB×OA {PuAo Quk óAõhPuA ok ûlýíùÖ òì óBzüpK óBíz^qA lüBy ! QyAk kõG oApÚ úÞ îüonãG æBc , þPvø òì Quôk
þDBñy@ ÿ úñýìq úSkBc òýíø BìA , kBP×ýð ôA óõ^ îø qõñø , ïA úPvßy îø ok olÛ^ úÞ . kõG úzýíø lñðBíø ôA oBPÖo
ô IýXðõO óõ^ îø, kpÞ îøApÖ Ao Apd¾ ô òì úÞ qôo ó@ lñðBíø , kpÞ þì îøBãð úPynâ ?QynãðQhuúÞþéýg,êvÎJõg|- | . þyBG òì pvíø ÿqôo
ôA úÞ ïkpÞ pßÖ ïkõg BG ! þñPyAk Quôk îðBíz^ úG ô ûkAk òýüBK Ao òýyBì ÿ úzýy òì BG ZAôkqA qA çìBÞ õO :îP×â oBýPgA þG
ÐÚAô ok ô lyBG îüApG þè@ ûlüA pvíø lðAõO þì ,QyAk Ao wc óBíø {øBãð . kõG ûly ûpýg |!þPvøòìBGqôpìAþP×âõO|- |
ólük ÿApG {ýKqôo lñ^ . ly îø úðõâ òüA xBvcA òüA BG }kõWô ok ÿrý^ oBãðA BìA BÏÚAô :Q×â ô kpG æBG Ao {üBø Quk ?ÿA ûly Ùp¿ñì
pÆBg úG òì BìA , QÖo Bíypùy úG }pøAõg òì ÿõuqA þPÞpc Bü Ùpcpøô lýãñW þì õO ô QuA þèBg úðBg ïkpÞ pßÖ òì ,î×uBPì , îðrG Ao Ùpc òüA îPvðAõO úðõã^ îðAk þíð
þøApíø îPyAk BW ó@ ok úÞ ÿlG RApÆBg qA QuAõg þì îèk . kpÞ þìpO óBzüpK AoôA ô ïpy þG ÿpPgk òìô kõGolK BG Üc lüBy
Ao ôA þðAõPG eH¾ AkpÖ òýÛü úG , ïkpßð }A Ao {üBø Ùpc ÿ úìAkA ô úPÖo BXð@ . ÿõy þì QümA BíPc , kpÞ îøBãð ûpýg BükpG . ïkõG jBPvâ
ëBdyõg õO ólük qA BíPc , þñÞ RBÚçì þíð Ao þüBW úÞ òì BìA , ïlýñy þíð ?QuAþvÞú^ëBìúðBgòüA,BükpG|- | . kõG ûlì@ lWô úG RoBvW úíø òüA qA
þvÞ ú^ ëBì ÿlýupK úÞ úðBg òüA ô kõy þì ÿBø óBGBýgok óly îâ þPuAo úG .îPgBñy þOôB×O þG BG úÞ Ap^ , ïkõG ûkq xlc Quok
Rõég , ûlýuo VoA òì úG ïokBì qA ? QuA oBßÖA ok óly îâ qA pPùG IüpÒ pùy àü .õOëBì|- | QuôkpPgk îøqõñøõO , úPHèA Jõg : Q×â
pu ó@ úG RBÚôA þøBâ úÞ QuA ïkõg ûBâ æBc ô úPyAk QPuôk ÿqôo úÞ kõHð ÿkpì ?kõGþvÞú^ëBìç« HÚ|-
õO úG Ao ó@ÿBølýéÞ lÏG úG æBcqA , îðq þì þèBXì lýíùÖ òì lýìA Bð ô òýãíÒ òýñÆ qA . þPvø ïrürÎ
|!koAk þuBvcA ú^ lðAk þíð QuAõg òì qA , Qvýð ókpÞ ÙoBÏO ÿApG úKBðBÞ ÿôo òì . kpÞ îÞpO ô Q×â Ao òüA
. þyBG QcAo «çìBÞ BO ,ïoBLu þì ok àyA RApÇÚ úßýèBc ok ïBXðA pu . îñÞ }õâ {üBø Ùpc úG ô îñýzñG úðõâ úG úðBg ó@ Èýdì úßñüA IýXÎ , îPvzð
úÞ ÿA ú¿Ú qA òì , ïlýñy þíð ÿrý^ pãük òP×â úG Ñôpy , kõG ûlyoô úÆõÒ {ðBíz^ õO úG lüBG úÞ Qvø þüBø Ùpc , êvÎ|- | ok þvÞ {ýK QÎBu àü BOoBãðA úÞ kõG ÿA
ô ïlýíùÖ Ao rý^ àü ÈÛÖ kpÞ ØüpÏO BükpG oBãðA , kq þì Ùpc ûkpíy ô ïAo@ þéýg . kpÞ ûlzðúPvy ÿBø ÙpÊ . kpÞ þì þâlðq BXð@
àü pÆBg úG ô ïkpÞ ÄÓG rý^ àü qA BùñO qA ûlì@ kõWô úG Bì òýG úÞ þzìAo@ lýupO þì . îüõãG þPc ,kõG ólýyõW ëBc ok úÞ þyõW ûõùÚ ô
, îPÖo þì îø BW ó@ qA lüBG òì : îPvüpâ rý^ . ïly pO óApãð úÞ kõG îí¿ì ô ÿlW olÛð@ , kõG ûly úPyAnâ ûkBì@qBâ ÿôo úÞ þüAnÒ
QuAõg þì îèk ÈÛÖ . ïkõG ûlýuo pük îø qBG . kôpG óBýì pãük Jõg ....õO BìA ïlyõO ÜyBÎ òì|- | ÿA ÿqBG ú^ pãük òüA . kpÞ pÆBg óBzüpK Apì
Ao ïpu . ïrüpãG BXð@qAô ûkpÞ QñÏè Ao ïkõg òýíøûAoBíýÛPvì,ïlì@pùyòüAúGþPÚô|- | õO , îñÞ ûqBO Ao úPynâ ÿBø îgq îøAõg þíð úÞ ïkõG þðBH¿Î ïkõg Quk qA olÛð@?kõG
pG àyA RApÇÚô úPyAnâ êHì ÿ úPuk ÿôo ÿ úðBg BW òüA óõ^ , îPÖpâ {ýKok Ao úðBg ûly ÕAk îñO ïBíO ô úPgôpÖA pG îüBø úðõâ
ÿBø Iè úG þPÚô ô lðly ÿoBW ïA úðõâ xBvcA ó@ ok þéýg ô QuA òì ÿokBì . þñßG Ao oBÞ ó@ úÞ þPyAk Üc úÞ ïkpÞ þPÚBíc IXÎ ! òì ÿAlg.kõG
qBG îP×â þì ïkõg úG , lðlýuo þì òì àzg ok Ao ïkõg ólýuo qA wK . îñÞ þì {ìAo@ kpÞ ûoByA Quk BG BìA , îüõãG ÿrý^ îPuAõg úÞ lñ^pø . ïly ïlÚ {ýK ÜzÎok ûoBGôk
Ao RoôpÒ kpì àü ÿApG ô þñÞ þì úüpâ îø , ïkoõhð AnÒ úP×ø àü ô ûkpÞ wHc þÚBOA óôlG îPuAõg þì òì : Q×âô îðBíG QÞBu
ïkõWô ÿ úíø þüõâ ! òì ÿAlg ! þñßy þì olÛð@ òì òu îø ÿkpì úÞ þñßð oôBG lüBy úÞ ïkoõg îvÚ ô úPvßy þHéÚ BG , ïkpâ pGõO oBG òüA
úPvßy ëk BÏÚAô òì BìA , lñÞ êíÎ þuBvcA ûBâkôpÖok Iy ó@ BìA , îñÞ QyõìApÖ òüA úG pürâBð òì , kõHð ÜzÎ qA ÿpHg pãük
. QÖo þì êýédO úG ó@ , ïôpG lüBHð úÞ Q×â þì òì úG þuBvcA , ïkpâ pG îPuAõg þíð úÞ Ap^ ïkõG ZAôkqA
ûlñü@úP×øok úìAkA . ïkõG JõéÓì ô úG úWõO BG ô Qvýð ïoBËPðA ok wÞ aýø BW pâA ô ûkpÞ JApg Ao pu QzK ÿBø êK ïBíO
ïkpâpG ÿA úðBùG úG ûoBGôk QuAõg þì îèk pýÒ îüApG òPÖo îPyAk úÞ þcôo ÈüApy kAk þíð ZAôkqA kBùñzýK òì úG ûoBGôk BükpG
ok qôo ó@ ú^ ó@ þðAk þì pg@ . ly òßíì úG úÞ oõÆ óBíø , îPzâ þì pG lüBG kôq þéýg
pPíÞ ,kõHð þÏýHÆ ÿ úSkBc àü ïlük ïBíc
úñd¾ òýñ^ løBy þâlðqok lðAõO þì þvÞ

45

lýüõGþìAoBùð@,QÖoþì{üBøxBHèÝôlñ¾ Ùp¾ }A|úðBg ÉBýg ok {PÚô Iy BO eH¾ kp®ÞAlø qA ÿA|úPyõð óApùO úéXì
ÿôoúGAookBìqBíðokB^,BøIy,lýuõGþìô ô ÿoAk úãð QýèõEvì úßñüA úG «BÖBÃì ,ly|þì
òüôpK qA ,lýGAõg þì ô lýzÞ þì }kõg ú^pâ .QyAk ûlùÎ úG rýð Ao òüôpK þPupKpu îP×øô QvýG {hG|
ô Ùpcô !!lì@ þíð {yõg pãük rýð à^õÞ ô rürÎ okBì ô óAõW pøAõg ókAk Quk qA îÒ
îuApì ok Áõ¿g úG ,ïkpì aK aK ,òhu úGBìAkõGûBßðBWôQhuoBývG{üApG{ðBGpùì
þìoAq@Ao{ðBW}õâ,úGBGoîPgôÿoBLvÞBg ú`GàüÿoAkúãðQýèõEvìôkBüqúéÓzìQéÎ

:kAk .lì@okúG{øôlðAáæqAîÞîÞà^õÞ
qA òýHG ,ûlG {ìlÚ ú`G òüA ,pøAõg - ÍBdèpøqA,lýyBKîøokþéÞúGp×ÏWBìA
ôApøqBÚ@xBHÎÿBGBG,úñðûlìôABýðkúGúÞþPÚô {ñýðqBð kõWô pG þâkpvÖA ô kõG òýãíÒ

.úñÞpýgúGôoúýÛGQHÚBÎAlg,ókpìúGBGo kpÞ þíð {èBdyõg ÿrý^pãük .ly þèõPvì

òýzýK ÿBø|ûoBíy ú¾çg

pøõy úðBg ûõùÚ ok p×ÏW

kpâBy óAõñÎ úG }pøAõg

òí .kõy þì ïAlhPuA þ^|ûõùÚ

}õg ÿAl¾ òPyAk êýèk úG úÞó@

ÿBø úìBðpG ok Jp òPgAõð ô

þì þüBíðpñø rýð úðBg ûõùÚ ÁBg

.lðoAk {Puôk úíø ô lñÞ

úG ÿpPgk lðqpÖ Apøq }pøAõg

òüôpK Ao {ìBð úÞ koô@ þì Býðk

lèõO qA wK úP×ø àü .lðoAnâ þì

Apøq pøõy okBì ô pøõy olK ú`G

îýí¿O BÚ@ xBHÎ ô lññÞ þì RõÖ

ôk krð }A ÿolK úðBgok kpýâþì

ëBÛpð×lÏyWpì qA pPß^õÞ pøAõg àü ô okApG
úG rýð Apøq Anè ,lñÞþâlðq }kõg
olK úðBg òÞBu }lðqpÖ ÝB×OA
úG Apøq qõñø BìA kõy þìpøõy
pøAõg ÝB×OA úG úÞ ÿA úðBg ÉBýg
ÿokBì úðBgokô úíÆBÖ }pPß^õÞ
ô kôo þì lñÞ þì ûoAkA óByA
þùWõO êGBÚ óBüpPzì úðBPhHyõg

ô êßy ûqBO ,þâ þì QuAo ...ûo@ - {ðApøAõg qA {ýG .lðBzð þíð {ðBHè pG ûlñg ô ûpHÛì oôBXì ok Ao ôA ô ly åpíðAõW úÞ QuA lèõO qA wK ëBu àü .lðoAk rýð
ÿBø îz^ óôA BG ,Qvýð BñüA êTì îzéüBíy okBì qA óApãük qA {ýG ô kõG àükrð okBì úG òüA ,lðkpLu áBg úG ÿo pùy ok îýËÏèAlHÎ kõy þì åpíðAõW rýð Apøq ,òüôpK
úÞ kõG úGBGo pvK BùñO ô ÿoBÓO úO .lük þì ÜzÎ þÞoBK úG êülHO wLu klÏPì óBPgok BG êdì
.QuBø þñý^ òýÎ ,òÞ }Bãýð {ãñO ó@ rýð p×ÏW ô QyAk {Puôk òüpýy óBW óõ^ þPc úÞ ly þðBPupHÚ òýñ^ îø ,}kpâ ÿApG ...óBPuAk úìAkA àñüAô
Quôk ôo Bø ú`G úíø òì {PuAo - ô pùì BKApu ô {ßPícq ,IýXð ,oBÞAlÖ okBì úßéG óBy|óArürÎ oõHÚ qA oAlük ÿApG BùñO úð ïkpì
,Bø ú`G pPgk «B¾õ¿hì ïBø ú`G ÜyBÎ .ïoAk þì BXð@ rýð olG ûkrýu ô àýð àýK ÿApG ###
.úìõy }A úÖBýÚ ,k@ þíð îyõg þßü òüA qA þèô .lýPupK þì Ao QÖõÇÎ }kõg úÞ úðõãðBíø Ao okBì #
kAk Quk qA olK úÞ QyAlð pPzýG ëBu |5 .)lñPÖo áBg úG þÆõÆ ÕBG ok ,kõG ûkpÞQý¾ô
...ôôô þìBíO úÖBÂA úG Ao okBì þãèBu ûkrðBy ok ô þéÎ ZBc ërñì ok rýð îéù^ ô îPg îuApì
Ùpc òüApýSCBO QdOp×ÏW þÖpÆqA ,Anè ok ô þéÓy ÿBø ÿoBPÖpâ ,Bø Yðo ,Bø þPcAoBð ô Aõéc rýð úðBg ûõùÚ ok þPc ,ly oArâpG BÚ@ .lðkpLu
þðôok îÒ ûõHðA pãük ÙpÆ qA ô Bø òhu ô .koô@ok ÿBK qA þéÞ úG AoôA }A þéýéÎ QüBùð ÿApG þOlì qA lÏG þâlðq ô lðkpÞ {hK Bìpg ûBy þÆõÆ ÕBG ÿõO ,ïkpì òì úâA -
ÿApG þüBW úÞ kõG ûkpÞ pK Ao úñýu olÛð@ }kõg BO Qvüpâ þì JAõg ïBãñø Iy pø «BHüpÛO ÿkBÎ QèBc úG óBãPvG ô ïAõÚA qA ÿoBývG þéýg ôo BXðôA òì .îýñÞ îÞBg îýËÏèAlHÎ
þíð {yõg pãük òüôpK qA ,QÖBü þíð pùì úÞ û@ .lüBGo ok Ao ôA JAõg pßzè úÞ þðBìq ókpÞ åorG ëõÓzì Qhu úÞ úXülg .QzâpG
pãük þvÞ aýø ô ÿrý^ aýø æ« õ¾A .lì@ ÕApu úG ûBâ úâ ,kpÞ þì Ao okBì ÿAõø {èk olÛ^ qA îø úíÆBÖ .kõG }lðqpÖ oBù^ þPupKpu ô .QuB×¾BG þéýg .ïoAk Quôk
{ãñè ÿBK úßñüA úG «BÖBÃì kpÞ þíð {èBdyõg ïBð qA úPÖpâpG ,þÆõÆ áoBK Bü þÆõÆ ÕBG(
îðBg þÆõÆ ,ûBy òülèAp¾Bð JõHdì þéâõu

46

www.TEHRANMAGAZINE.com úÞBðôAþPìçuúGïõuúÎpW,kBìAkBÚ@þPìçu .kAk þì }oAq@{ýKqA {ýGrýð }píÞ kokô
óõì Quôk úÞ þüBðôA ô îüoAk óõy Quôk ô QÖpâ rýð Ao }lyo ÿõéW þPc ,BK ÀÛð
47 ëõãñyþéÞúGBÛÖoëõÚúGp×ÏWúÞ...ôlðoAk ûBOõÞ ,lýzßð lÚ {ðæBuô òvíøpüBu lñðBì
}õâ þPc ,QgAlðA êâ {üBø úƒðõƒâ .lƒy ÿpünLèk ô BHüq Roõ¾ ,óBXðo ô pÒæ ,kõƒG
ÿBKApu þPÚõì þyõgpu ô ly rìpÚ {ƒüBƒø ô ÙB¾ ,QzKpK oBƒývG ÿBƒøõƒì BƒG ,QƒyAk
ûríyõg JBHÞ ûBãð@ .QÖpâ ApÖ Ao }kõƒWô ô Qƒyok óBƒíz^ ,þƒðBƒíÞ óAôpƒGA ,þƒßzƒì
BO |16 òýG óAõW YñK ó@ óBW }õð úÞ þðApüA þüBHüq {ìAlðA ô lÚ BƒìA ,ûlƒýƒzƒÞ Roõƒ¾
þßü kBùñzýK úG þãíøô ly úèBuôkô QvýG þíð pâ ûõéW lüBG úÞ úðõãðAlG rýð Ao Roõ¾
qA lídì îø BO lðly õð pƒùy þƒøAo Bƒùð@ qA .kôrÖA þì {øôlðA pG rýð òüA úÞ .kpÞ
îø ,lñÞ ûkB×PuA }A ÿkpXì Iƒy òƒüpƒg@ þÏu ,}oAkBÖô ô þíülÚ ÜýÖo lídƒì
óq BG þãGAõg îø RnèoBG òýPvhð ÿApGp×ÏW þèBdyõgRBHWõìôlupGôAúGpPzýGkpÞþì
îøô kõypPùG }A þcôo ëBc úßéG ,lz`G Ao kõG ôA BG úÞ þOBÎBu ú^pâ ô lñÞ îøApÖ Ao }A
,lðkõG êøCBPì óBð@qA òO ôk þPc úÞ ,òüpüBu ok îøqBG BìA ly þì ûkõzâ îvHO úG }A ûpù^
okóBìqó@óApùOok(lññßGÿonâkôqþðõÇýy Ao }kõƒWô ûBƒßƒðBƒW îƒÒ {ƒƒüõƒƒg Rõƒƒég
õðpùy ïBð úG kõG ÿA úédì òüôrÚ ûqAôok óôpýG óAõWõð ôA rýð úðBg ûõùÚ ok þPc .lüõW|þƒì
ok Bü }ôpÖkõg óBðq Qðõßu Áõ¿hì úÞ þìïBXðAAo}oBÞ,kõHð}BzGôkByôëBcpu
QhGlGóBðqòüAôkõGÑBíPWAóBýðBGpÚQÛýÛc îuApìok,kAkþìïBXðArýðQñvcAõdðúG,kAk
oBÞwýDoîðBgïBðúGoAkúðBgp×ðlñ^pËðpüq ,ÙpÆ pø qA ô kpÞ þì þüBíðpñø rýð úðBg ûõùÚ
þøBâþPcBükpXìóAkpìôóBðAõWôlðkpÞþì lýñy|þì òüpÖ@ô úéèA àüoBG ,QñvcA ,BHcpì
Bü þvñW ÿBø xõƒø ÿBƒÂoA QƒùW êƒøBƒPì .kõG òýãíÒ îø qBG BìA
úéýuô óõ^ ô lñPÖo þì úédì ó@ úG eƒüpƒ×O ëõÚ úG ûBâ úâ {ðBPuôk ÝB×OA úG lídì
úG óBð@ IéÒA kõHð oBƒÞ ok þƒPyAlƒùG ëpƒPñÞ úÏíW qôo ó@ô lñPyAk úðôkpì úìBðpG óBykõg
òPÖo)lðlyþìçPHìþ×éPhìþPGoBÛìÅApìA lñ^ .kõG lídì ÿpXì ÿBøqôo òüpg@ «BHüpÛO
úÞ þðAõW óq BGoBG òýPvhð wßuôõðpùy úG ûkpÞ krìBð {üApG Ao }A úíÎ pPgk {ýK ûBì
:Q×â óBíørýð þuôpÎô lÛÎ îuApì þPvüBGô lðkõG
úÞ úèBu ôk ,Qvýð pPzýG îèBƒu |16 - pÆBg úG lídì BìA ly þì ïBXðA {ýK ûBì lñ^
ïly ÿpvK úü ûAõgpÆBg óõì ûk ÿõO ,ïBXñüA ûBìlñ^AoþuôpÎ,p×ÏWúGïApPcAôúGBGoåpì
{uBíPèA þ^ pø ô QyAkoô õì þâpPgk úÞ ,þãèBu |18 òu ok æBc ô QgAlðA IÛÎ úG
kq {HýÒ îylÏG ,QÖpðoBGpüq ûpýãGõñì ïkpÞ ô IuBÞ ,ïAlðA }õg ,lñéG lÚ ,BHüq ,lñìôpG
oBÞ oBG ûpO oAqBG õO ô pùy úPÖo îülýñy úƒÞ úG Ao þâlðqô óq QýèõEvì BO QÖo þìqBu|ëõK
þüôpG@ þG ô ïBGBG úñð xpO qA ,îø òì ,úPÖpâ þâlðq }A úèBu |17 xôpÎ BG ô kpýãG ûlùÎ
.ïlyBXñüAoBPÖpâúÞóôpùOïlìôAïkpÞoApÖ qA pãük òO |3 ô p×ÏW .lñÞ qBÒ@ Ao ápPzì
þvßu úGpXO òýèôA qA úðB×uCBPì p×ÏW pø wLu ô ïBy ô ÿoõg ÝpÎ úG Ao {ðBPuôk
óõâpâk rýð {èBc úßéG kpHð þOnè BùñO úð }A þãíø ô kpÞ RõÎk lü@ }õg lü@ {ýK ú^
ÕAp×PuA êdì ó@qA ZôpgqA lÏG úßñüA BíÞ ly okúÞúÇðBÛè(lðlyúÇðBÛèóAoõPuoúÖBÞþøAo
ïBíc úG Ao kõg úéXÎ BG wLu BXð@ qA .kpÞ qAþßü,løkþìAoúÖBÞþñÏìóBíøúvðApÖóBGq
óq ó@òO ÿõGô lüõzG Ao }A ûkõè@òO .lðBuo kõG óApüA þüBKôoA ÿBø óAoõPuo òüpO þíülÚ
ûpÆBgúÞAp^,lüAkrGòOqAAo}ôpÖkõgóAõW qA pýÒ úÞ QyAk oApÚ óBPuoBùG óAlýì ok úÞ
þPc úÞ lðBì þÚBG {ñømok }õgBðoBývG ÿA þì ôpu îø þüBKôoA ÿBøAnÒ ,þðApƒüA JBƒHÞ
óqBGþãGAõhíøôóqúGAo{uõøôêýìBùñOúð îø {ðBüpPzì IéÒAô Jôpzì òýñ^ îø ,kpÞ
,óq }õÒ@Anè .lì@rýð }lG úßéG kpßð óôrÖA ô óBãPÖo BKôoA Bü óApùO îýÛì óBƒü þƒDBƒKôoA
þuôpÎ þPc .QuBßð {øôlðAô îÒqA îøqBG ).lðkõG óBðAõW
ó@qAwKûBìlñ^ôkpßð{èBdyõgrýðlídì .þyòyôoórGóõWp×ÏWórG-
ZAôkqA àü pÆBg úG óApüA ÿkBy ô þƒÒõƒéy Jôpƒzì xçýâ òƒýèôA wƒLu lƒídƒì
.pãük úG þãíø ô kAk p׃σW Qƒuk úƒG Ao )BƒÞkô(
koAk úìAkA úG ïôk úÎpW ,lðlýyõð êâ ÿBÚ@ p×ÏW þPìçu

ô ûlürâpG IèBÇì ô óApùO þééíèA òýG úéXì
lýñÞúvüBÛìRBüpzðpãükBG Aoó@þðlðAõg

óApùO úéXì

lyoBâlðBì BðõéuoBGok 2021 ëBu BO þvì êðõýè

.luo BÃìA ëBu BO Ao kõg kAkoApÚ þvì êðõýè úÞ kpÞ ïçÎA .koAk ûlùÎpG æõükoAõâ MK Ao ó@ ÿpâ|þGpìpu ûly òýXÎ BðõéuoBG BG þvì êðõýè ïBð #
òüpPùG óAõñÎ úG oBG YñK óõñÞ BO úÞ þvì pãük ëBu 4 IýOpO òüA úGô ûkpÞ lülíO 2021 úG þvì QzâqBG koõìok þüBø|þðq|úðBíâ þPc úÞ kpÞ ïçÎA ïBð|IcB¾ ûBãyBG òüA .QuA
13 òuok ,ûly ûlürâpG óBùW ëBHOõÖ òßüqBG óBýì kAkoApÚ .kõG løAõg ûBãyBG òüA Qìlg ok 2021 ëBu BO Ao BðõéuoBG BG kõg kAkoApÚ þvì
ok ô QuõýK BðõéuoBG óBðAõWõð îýO úG þãèBu úG þO@ ÿBø|úP×ø þÆ ok úÞ QuA oApÚ òýÖpÆ .kõG ûly fpÇì òýPðAso@ ,{ñÆô ÿApG ÿqBG 583 ok ôA .lñÞ|þì lülíO
ôA .ly Üdéì óæBvâorG îýO úG rýð þãèBu 17 ôkAkóBüBKRBÏüByòüAúG BðõéuoBGûBãyBG ûlðBuo píS úG êâ l¿ðBK qA {ýG BðõéuoBG
äýèok îýO òüA òøApýKok úPynâ ê¿Ö 13ok
óAlýì úG ïlÚ )Bãýè æ( BýðBLuA ëôA úPuk .QuA
úèBu 30 ÿ|ûoBPu|ÝõÖ òüA .QuAúPyAnâ ÿkBüq ÿBø|úÏüBy pýgA ÿBø|úP×ø ô Bø|ûBì ok
BðõéuoBG ÿApG ÿqBG 583 )2017 úýDôs( óõñÞ BO pu pG BðõéuoBG qA þvì êðõýè ÑAkô koõì ok
þðréâ ûBãyBG òüA ÿApGrýðoBG 507ô ûkAk ïBXðA òPuõýK óBßìA RBÏüBy qA þßü .kõG Bø|óBGq
óréâ òüpO|ÜÖõì IýOpO òüA úG ôA .QuA ûkpÞ úÞ kõG þPýupPv`ñì þvýéãðA ûBãyBG úG þvì

.kõy|þì Jõvdì BðõéuoBG ûBãyBG iüoBO ok
oBù^ ,BýðBLuA äýè þðBìpùÚ óAõñÎ Qzø
,BKôoA ÿBø|ûBãyBG óBðBìpùÚ äýè þðBìpùÚ óAõñÎ
Q×ø ,BýðBLuA þÖnc ïBW þðBìpùÚ óAõñÎ YñK
óAõñÎ úu ô BýðBLuA ïBWpKõu þðBìpùÚ óAõñÎ
þOAoBhPÖA úéíW qA óBùW ÿBø|ûBãyBG þðBìpùÚ
kõg úìBðoBÞok BðõéuoBG ûApíø úG þvì úÞ QuA

.QuA ûlðBuo QHS úG

ô óApüA óBâlñüBíð Qvzð
wýDõuok óBPvGpÎ

qôpìA ,Bø|ÿkõÏu BG þèBHOõÖ úzÚBñì ok óApüA ëBHOõÖ óõýuAolÖ ûlññÞ|ûpÞAnì îýO #
.kpýâ|þìoApÚ óBPvGpÎ óBâlñüBíð êGBÛì

p¿ÎóBìoõzÞëBHOõÖÿBø|RBíéLükþOoBHÎúGBüëBHOõÖóõýuAolÖûlññÞ|ûpÞAnìîýOÿBÃÎA | ûAopôÛðlëðAAõlßìOòokkýpPÞvóIhApðvüAûÞókABrðqýéþÎ BðýBíùýWÞ
}qoô þèBÎ ûBâkAk ÙçPgA êc úvéW ok )úHñzXñK( qôpìA BO lðly wýDõu koAô úPynâ qôo
ûkArýéÎ BýíýÞ ,ôlðAõßO úPyo ok óBùW þðBìpùÚ RBÛGBvì ûoôk òýìõu ô QvýG ok #
.lññÞ QÞpy ûly êýßzO óApüA QüBßy BG úÞ )|CAS|( êýèk úG þðBüBK oAlük ok ûkArýéÎ .lñÞ kõg ó@qA Ao |ûpÛð ëAlì òýPvhð úÞ ly ÜÖõì
BG ûApíø óBPvGpÎô|AFC | ÐÖAlì ÿçÞô òýñ`íøô|CAS | ûBâkAk óBâlñüBíð Qvzð òüAok
.løk óBzð Ao kõg ÿBø|þüBðAõO QvðAõPð Qýìôl¿ì
.kpÞ lñøAõg QÞpy kõg þvýDõu ô þvýéãðA ÿçÞô þGõñW ûpÞokõWõì pùyok úÞ óBùW ÿôlðAõßO þðBìpùÚ RBÛGBvì ûoôk òýìõuô QvýGok
oBñÞ ok Býu@ ëBHOõÖ óõýuAol×ñÞ ,qôpìA Qvzð ok úÞ koAk ó@ qA QüBßc ûlýuo ÿBøpHg
þÖpÆ|þG ïlÎ þñÏü ÑõÂõì òüA ô QÖpâ løAõg oApÚ óApüA ëBHOõÖ óõýuAolÖ êGBÛì ô óBPvGpÎ .lñPyAk oõÃc oõzÞ 183 qA oBßyqoô 973 ly oArâpG
ZBÎ êcBu qA þüBÛüpÖ@ oBÞôlðAõßO JõéÓì þðBüBK oAlük ok ïpâõéýÞ 62 óqô ok ûkArýéÎ BýíýÞ
.ó@ þñüpdG wýDo ,óBíéu iýy ô Býu@ ëBHOõÖ óõýuAol×ñÞ Ao kõg ÿBø|þüBðAõO QvðAõPð kpG|þì Yðo Qýìôl¿ìqA úÞ ûkArýéÎ .QÖBü Quk ûpÛð ëAlì úGô ly
RBÛGBvì ÿoArâpG úG ÿCAo óApüA qA óBPvGpÎ QüBßy ëBHðk úG Býu@ ëBHOõÖ óõýuAol×ñÞ
óApüA óBâlñüBíð ÿBøoAlük úPynâ ëBu ôk ok ôo òüA qA ô kAk ÙpÆ|þG þñýìq ok oõzÞ ôk óBâlñüBíð .koõg Qvßy kõg IýÚoqA 9 pG 19 úXýPð BG óBüBK ok ô løk óBzð þüôoBüôo ok
Quk óBùW îPzø ïBÛì úG QvðAõO ôA ÈuõO ûly|IvÞ ëAlì BùñO BG óApüA óAõðBG ÿôlðAõßO îýO
.QuA ûly oArâpG ÙpÆ|þG òýìq ok ô UèBS oõzÞ ok Býu@ óBðBìpùÚ äýè ok óBPvGpÎ ô
.lGBü

48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ly þvüoBK xõè@þðk

BO ô lýuo þüBùð ÜÖAõO úG òìos- òu -ÿoBK BG BýèBPüA xõPðôõü îýO êHÚ ê¿Ö ÐÖAlì # ëBHOõÖ óõýuAolÖ wýüo QÛÖAõì
.kpÞBÃìA kAkoApÚ 2019 ëBu þGok ÿoArâpG BG óBíè@

ÜÖAõOqApHgþvýéãðAÿBøúðBuoôkõGûlyàükrðþPýupPv`ñìúGxõè@þðkúßð@kõWôBG | QuAõgok úG Ao óBíè@ëBHOõÖ óõýuAolÖ QHTì iuBK ÿA úìBð ëBuoA BG ëlñüpâkoB`üo #
pùy óByõK ÿA ûqôpýÖ BG ôA .kpÞïçÎA léÖ úéýGok þGok ÿoArâpGpG þñHì ,óApüA ëBHOõÖ óõýuAolÖ wýüo ZBO ÿlùì
òßüqBG òüA BìA lðkAk pPv`ñì
îýí¿O QüBùð ok þéüqpG BG óõýuAolÖ òüA QÛÖAõì òí ZBO ÿlùì úG ÿA úìBð ëBuoA BG óBíè@ëBHOõÖ óõýuAolÖ wýüo |
Ao òìos- òu -ÿoBK úÞ QÖpâ .QyAk løAõhð þðõürüõéO {hK oAlük òüA kpÞ óAõñÎ wýèõLupK ô ëçÛPuA oAlük ÿoArâpG
kõg ÿlÏG l¿Ûì óAõñÎ úG
.lñÞ JBhPðA ûBãyqoô ok lñðAõO þì Bø þGBgpu QuA ûkpÞ ïçÎA ZBO ÿlùì úìBð úG iuBK ok ëlñüpâ koB`üo
Qyõð òürüoBKõè úìBðqôo .lðôpG óAlýì úG >léÖ úéýG õÞõy<
þßyrK RBzüBìq@ xõè@ úÞ
BG Ao òìos- òu -ÿoBK ûBãyBG .QuA pýO 25 iüoBO BG óBíè@ ëBHOõÖ óõýuAolÖ wýüo QÛÖAõì QuBXñüA IèBW
BOô QyAnâpu QzK QýÛÖõì iüoBO Bø þãñøBíøBð þgpG úG úWõO BG ëçÛPuAô wýèõLupK pvðBLuA úÞ QuA þèBc ok òüA
BÃìA kAkoApÚ òüA BG 2019 ëBu
.kpÞ .QuA ûkpÞ ïçÎA ûBì pýO 31 Ao ÿqBG
{üBíð êHÚ ê¿Ö xõè@
kAkoAlzø wýèõLupK Øüpc úG|AFC |
þÖnc ïBWô|A | ÿpu ÿBø QGBÚook þðBìpùÚ îýO òüA BG QvðAõOô QyAk xõPðôõü BG þðBzgok
ly þì þñýG {ýK .kpÞ AlýK ûAo îø BKôoA óBðBìpùÚ äýè ëBñýÖ úG ûôõü BGôA .koô@Quk úG Ao BýèBPüA koAk oAlzø pãük þðBPvGpÎ îýO lñ^ ô wýèõLupK Øüpc úG Býu@ëBHOõÖ óõýuAol×ñÞ#
ôA QüBùðok BìA lñÞ lülíO Ao }kAkoApÚ QyAk ûôõüok úÞ þðBzgok {üBíð úG úWõO BG xõè@úÞ .lðõy þì úPyAnâoBñÞBýu@óBðBìpùÚ äýèqA kõg ÿBø þølG ókpßð QgAkpK Roõ¾ok úÞ
{ýKokòùÞûoBÚåorGÿBøûBãyBGBGkoõgpGokAoRôB×PìÿAúüôoBýu@ëBHOõÖóõýuAol×ñÞ |
.QÖpâ þüAlW úG îýí¿O
òüA òøApýK úÞ îèBdyõg oBývG :Q×â òìos- òu -ÿoBK BG kAkoApÚ qA lÏG þéüqpG òßüqBG òüA .QuA úPÖpâ
.QuA ûkpÞ ÿkBüq QÖpzýKpýgA ëBu lñ^ òüAok òìos- òu -ÿoBK .îñÞ þì òOpG Ao åorG îýO
pøok òì .îyBG kõg lülW îýO ÿApGoAnâpýSBO þñßüqBG BO ïpýâ þìoBÞ úG Ao kõg }çO QüBùð Bùð@BOlýuoîøÿkõÏuÿBøûBãyBGúGQGõðþðApüAåorGÿBø|ûBãyBGúG|AFC |oAlzøqAlÏG
.lðõy Býu@ óBðBìpùÚ äýè qA óly oBñÞpG úG lülùO îø
.ïA ûkpÞ ÿqBG æBG }çO ô ûrýãðA BG ïA ûkõG úÞ þøBãyBG
.kpÞ løAõg òO pG Ao 32 ûoBíy òøApýK òìos- òu -ÿoBK ok xõè@ ëBHOõÖ îýO Øüpc þéøæA úÞ þðBPvGpÎ åorG ûBãyBG oBù^ úG Býu@ ëBHOõÖ óõýuAol×ñÞ úìBð ok
óBñßüqBG þølG BO lðoAk Q¾pÖ Quõâ@ 31 BO úÞ QuA ûlì@ koAk kõWô Bùð@ òýG ok îø wýèõLupK
lðly Àhzì ëçÛPuA ÿBø|þWôpg
.lðõy þì úPyAnâ oBñÞ Býu@ óBðBìpùÚ äýè qA Roõ¾ òüA pýÒ ok ,lññÞ QgAkpK Ao kõg
.ly lñøAõg ZoBg îýO òüA óæBvâorG QvýèqA ëçÛPuA òßüqBGôk # îýO ÙB¿ì úG lüBG ô ûkpÞ AlýK ûAo Býu@ óBðBìpùÚ äýè þüBùð ïoBù^ àü úG óBPvGpÎ þéøæA
òßüqBG 21 úG îýO òüA óæBvâorG Qvýè ,kkpâqBG ëçÛPuA úG õüoAô|óBW óõvGAo úÞ þOoõ¾ ok
.kôpG wýèõLupK ëBHOõÖ
.lðõy ZoBg QupùÖ qA òßüqBG úu lüBG ô lýuo løAõg
úPynâ ÿBøqôo ok
BG úÇGAo ok ÿkBüq ÿBø|QHd¾
ô ly fpÇì þWôpg óBñßüqBG
ô óBüõãì püApø QüBùð ok
ZoBg Qvýè qA þíüpÞ òvdì
ûBãyBG úPHèA .ly lñøAõg
óBìqBu úG koAk pËð ok ëçÛPuA
òvdì úÞ lñÞ QGBS äýè
23 püq óBñßüqBG ôrW þíüpÞ
lüBHð ô kõy|þì Jõvdì ëBu
oApÚ óæBvâorG Qvýè ok

óAõW àHÖBø .ly løAõg ëBu 23 ÿæBG ëBvìA oõüpùy þíüpÞ úÞ QuA þèBc ok òüA .kpýãG
.lñÞ|þì ÿpLu Ao {PøBÛð óAoôk Bøqôo òüA ,kõg ØPÞ þcApW qA wK ëçÛPuA

.QuA óBüõãìpüApø ,kõy ZoBg QvýèqA úÞ ûlýuo úXýPð òüA úG þñÖokBÞ úÞ þñßüqBGpãük
oõÃc óõvGAo ô þñývc lýXìlýu ,ÿpËPñì óBìtK ,þðAôkBK óõ^ þðBñßüqBG ,þÎBÖk Èg QvK ok
ok lðAõO|þì þðBPvñìoA ÐÖAlì úÞ ûlýuo úXýPð òüA úG þñÖ okBÞ ,êýèk òýíø úG ô QyAk lñøAõg
qA pãük ê¿Ö àü ,ëçÛPuA qA kBüq IéÆ òPyAk pG ûôçÎ óBüõãì .kpýãG oApÚ Zôpg Qvýè

.QuA ûlýupð þüBùð ÿlñG|ÐíW úG þñÖ okBÞ ïõu úñürâ koõì ok .QuA ûlðBíýÚBG }kAkoApÚ

49

óApùO úéXì

úìok ÿpPgk”õèûrícòýßO“úPyõð :óBìo ÿ ú¾çg

ëçc úƒÞ þƒuBƒñzðAôo xBƒñyoBƒÞ úƒƒüBƒƒu
Quôk úÇuAô BƒG Qƒvø }kAõƒðBƒg Rçßzì
ô kôo þì ûoôBzì ÿApG þßýñýéÞ úG }olK
îÞ îÞ kpýâ þíð ÿlW AoôA þvÞ úßýèBcok
pPzýGô lññÞþì AlýK óBñýíÆAôA úG {ðAoBíýG
ÿApG úüBu okApG Quôk BÂo , lðõƒy þƒì
.. lñÞþì úÏWApìôA úG BñÎo }pøAõg êßzì
þì þâlðq lñíOôpS ÿA ûkAõðBg ok úÞBñÎo
ûkAõðBg þùWõO þG pSA pG þÞkõÞ qA lñÞ
úíø qA ô QvýðAôo kBc Rçßzì oB^k }A
koAô Quôk óAõñÏG úüBu ..koAk úíøAô wÞ
úG þK lñÞ þì þÏu ô kõzýì Bùð@ þâlðq
óBíø ok ô kpHG BñÎo Rçßzì þé¾A úzüo
þèô kõy þì úüBu ÜyBÎ îÞîÞrýð BÂo ëBc
òƒüA óôok þƒðAôo Rçßzì xpO qA úüBu
BÂoqAô koAk úíøAô Qé¾ô òüAqA ûkAõƒðBƒg
lƒøAõƒg þƒì ókpƒÞ pƒßƒÖ ÿApƒG þƒPƒéùƒì

............

*******************|

QùW þG úÞ þüAl¾ BG .kõG ûlðByõK ûôlðAô {ýKQìkoô@.óBìBìîñì!óõWokBìxpPð- ôo BñÎoô ïkpÞ áoBK óBPuoBíýG ÿõéW.kBýG 40{hG

| |:Q×âlñÞ{èpPñÞQyAkþÏu ...òvüõñG Aôk RApG úìqæ úâA úÞ pPÞk þíð îèkô kõG ûkpG {GAõg ,îPÖpâ }õÒ@ok þì xBvcA {üBùÖpc ólýñy B|G#
?lýPvø ú`G òüA okBì Bíy îðBg- BñÎo óBíz^ ,ly koAô ûoBGôk pPÞk þPÚô óAqpè þðBPuk ô Al¾BG.îñÞ }oAlýG QuAõg .kôo þì óôpýG îüBK ô Quk qA óBW ïkpÞ
pPÞk óAqpè ÿAl¾ .ïkAk óBßOoBG lñ^ Ao ïpu úßñüA Ädì úG .lìôA þìok úÚlc qA QyAk {hGok úÞ þðAõW pPÞk úG þß^õÞ eýÂõO þG BñÎo .ïkAk þì óBßO Ao ïpuoBýPgA þG
pPÞk .lýzÞ ÔýW koõg {üBK úGpPÞk Quk úüpâ úGqBG ô ïkAk lýgp^ þì wðAsoôA BìA:kAk úìAkA òì qôo ô ëBc úG úWõO
:ïlýñy þì J@ püq qA oBãðA Ao xpPð :Q×â Qíüçì BG ô QÖo IÛÎ ÿoõÖ þüBíñøAo Qhè ô lý×u þÚBOA úG Apì .ïkBPÖA îùG .îP×âQùG þ^ òì úÞõãð BGBG úG óBìBì
{èBc ,ûly qôBXO BøoBG ô BøoBG ú`G òüA úG- Quk QùG ÿoAlð QuôkpâA ,ïrürÎ QhO ÿôo ôo BñÎo QuAõg ïqA ô kpÞ óôA BG ôo BÂo ô õO ,îãG þvÞúG úâA úP×â
pø ok ,úíýgô Qðõ×Î ô ÿrüpðõg RlyqA RA úñüBÏì óõGpùìpPÞk îðBgoAnG ,îðq þíð BüAlg .îðõíG pËPñì BW óBíø ô îðõGAõhG ûõùÚ úPuk úÞóôA ,úzÞþì úâorG õÚB^
óõ^ ,úzG îø ÿoAkpG wßÎ }qA lüBG ëBc !úyBG úPyAk QÛýÛc xõGBÞ òüA oAnãð
...úPvßy }Bø ûlðk qA BO ôk þßü òì pËð úG ?Jõg ,úñÞ ópÚ àü òì pG úÞ þOlì qA wK ûpgæBG ..ûoAk ÿA
ÿpüõ¿O òüpg@ ,ïlýñzð ôo }BùÖpc úýÛG þüçG ú^ BüAlg.îPÖpâ }õÒ@ ok ôo BñÎo ô kpÞ qBG Aook þèBvðBýì àyrK ,kõG úPynâ qA Qícq BG .lýgp^ þì îðBíz^ ÿõéW Býðk
kõG óBPuoBíýG lý×u ØÛu lü@ þì ïkBü úÞ ÈéÒ RBGBG :îP×âô ïly lñéG BW
þPÚô .kBPÖA ïpu ÿôo ô lýgp^ ô lýgp^ úÞ ?kõG ûlìôA ïpPgk pu | |.lykoAô úG Aõø ÿBÒpì úÞ ïoBýG ok }qA ÿolK...ûkpÞ
qAok lý×u QhO ÿôo ïkpÞ qBG îz^ ûoBGôk þã`G ok úÞ ÿpÏy ô ïkAk þì {ðBßO úPvø@ ØüpÏO {üApG Ao óBüpW þPhu úG ûoBGôk
qA xApø BG ,kõG ê¾ô îPuk úG þìpuõìkõG .ïlðAõg þì {üApG QyAk Quôk þéýg ô kpÞ ÿpßÖ pPÞk .ïlðBì pËPñì ô ïkpÞ | |.òñÞúüpâ{èBc
ÝBOA koAô óBGpùì Roõ¾ BG þðAõW óq QHÚBÎ þíð îèk .lýñÞ }oAlýG ûpPùG wK:Q×â BG ,BñÎo BO ïkq þì Ùpc ïkõg ÿApG pPzýG
...BñÎo :ïkq kAk ô ïly lñéG BW òì qA lÏG .kq Ùpc BñÎo BG þéÞ AlPGA ,ly pWq þÖBÞ ûqAlðA úG ú`G òüA ,úupPGqBG kAõg ÅõÎ Ao ïA ú`G ÿBùuBHè þPhGlG ô Qícq
{øAõg îðBg :koô@ ïõXø îÖpÆ úG oBPupK ô àéÞ oArø BG ô îyBG pËPñì óôpýG QuAõg xBHè ïkõg lÏG ,îPvy Ao {Ooõ¾ ,ïkpÞ
ÿôpøAo ok .kpÞ úñüBÏì Ao BñÎo úéýc ...ûlýzÞ Qíu úG QÎpu òüpg@ BG ô ïlýyõK
...úðõPPuk úG óqõu ,lýyBG ïôo@ îñÞ þì oõÇ^ ïkpÞ þì pßÖ ô ïkq þì ïlÚ óBPuoBíýG ÿôo .QyAnâBùñOôo Bìô ly ZoBg ÝBOAqA äñ^ ÿrý^ pø úG .ïkpÞ QÞpc óBPuoBíýG
ïA ú`G ,òÞAlW òì qA õñüA :ïlýèBð ÿoAq BG BG Iy óBíø îPyAk îýí¿O !îzßG Ao kõÏvì Ao }pÒæ ÿBø úðõâ ô ïlýzÞ Quk {Ooõ¾ pø ô úP×â Õôok BñÎo lñüõãG îùG BO ïkq þì
Ao }oBÞ kõG ûlðBupO }qA Ao BñÎo úÞ þüõÚB^ úG ô kõzâ Qzcô BG Ao {ðBíz^ .ïlýuõG oArø óAoArø ,ûkõG úðBÞkõÞ ÿqBG úP×â þ^
?QuBXÞ qBG ÝBOA ok úÞ ïkõG ïkõg ëBýg ok.îñÞ ïBíO úPvø@ .kpÞ ÐíW Ao }kõg ÿkAoA pýÒ oõÆ pø BO ïkpÞ onð lñ×uõâ , ïkpÞ onð RAõé¾
óõPìpuqA ÿrý^ :QÖpâ Ao îPuk þðBGpùì BG îÒ qA ÿpGA Ao {Ooõ¾ .ly ZoBg pPÞk ô ly ok J@ qA Õôok ïkõG ûlýñy úÞ þ^
îø óõOpPgk ,ûly koAô áõy Bíy úG ,ûlðõíð :îP×â
aýø ,æBG úÛHÆ ókpG ÿoAkpG wßÎ ÿApG

50


Click to View FlipBook Version