The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Jooliet Live in Concert
Tehran Magazine Festival and Expo
Celebration of Mehregan
Sunday October 8th,2017 Hotel Irvine (Grand Ballroom)
Sunday October 15th 2017 hotel Hilton Universal City (Sierra Ballroom)
FREE ADMISSION, Doors Open 11.am to 6.pm

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2017-08-08 17:40:13

Tehran Magazine Issue 1045

Jooliet Live in Concert
Tehran Magazine Festival and Expo
Celebration of Mehregan
Sunday October 8th,2017 Hotel Irvine (Grand Ballroom)
Sunday October 15th 2017 hotel Hilton Universal City (Sierra Ballroom)
FREE ADMISSION, Doors Open 11.am to 6.pm

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

lýðAõg|þì |úP×ø òüAok óApùO úéXì

8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu – óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
10 úd×¾..|.|.|...........|.|..........|..................)þzHc lýÏu(úP×ø îg ô aýK ok -
12 úd×¾...|.............|.|..........|.....QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo þHdì îüpì pPÞk -
21-16úd×¾.......|....... ...........|.......................... óBùW ô óApüA | VkAõc -

ÿoõð lŸHùy22úd×¾..........)ÿrXñìàìBýupPÞk(þøBýâIÆûBâlükqAó@óBìokô)|Chronic Stress|(òìrìxpPuA-
Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾

& Publisher
SHAHBOD NOORI

24úd×¾.................)ûtüô}oArâ(Bø|ó@oBHâpìôJphìRApýSBOôþé¾AolhìûkBì10-| )| |201 7 Qvâ@| 11 (| 1396 kAkpì 20 úÏíW 1045 ûoBíy îßü QvýG |ëBu

39|-28 úd×¾........|.............................................. BýðkoBñÞ úyõâqA|-| Since 1996, Friday Aug 11th 2017 ISSUE#1045

40úd×¾ |.....................................................................rñÆ-|

(818) 881-177144úd×¾...........................................)oõKJkõì.ïúPyõðþÚoôBK(êvΖ

46úd×¾....................................)kp®ÞÿløúPyõð þÚoôBK( ëBÛðlypìp×ÏW– TEHRAN MAGAZINE
48 úd×¾................................... ............................... þyqoô– PO Box 3665
50úd×¾..|................................)”õèûrícòýßO“úPyõðþÚoôBK( úìokÿpPgk–
Winnetka, CA 91396 USA

52úd×¾ ............)þøAoôkpu(?ïAûlðBìóAkpâpuïoAk{PuôkúÞÿkpìôïAûkAõðBgóBýì|– WWW.TEHRANMAGAZINE.COM
54úd×¾......................................)léWÿôo(ÜÖõìô úPgBukõg lñìpñø ”Qýèôs“-| E-mail: [email protected]
Facebook: TehranMagazine
56úd×¾ ...............................................)ûBOõÞóBPuAk(ÿokBìòýìqpu-|

58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-| >óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
63-60 úd×¾.......................................................BøpHg ô Bø ûpù^- .QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð
64 úd×¾.....................|...................................óBùWô óApüA RBýGkA-
69-66 úd×¾..... ..................................................úünÓO ô þßyrK- .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
70 úd×¾.............|.................................................BøÿlñìqBýð- Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW-
76 úd×¾....|........................................................ úP×ø þDõãzýK- .Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
78 úd×¾............................................................þvýéãðA {hG - ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -
|80 úd×¾ . .|......................................................... þvýéãðA {hG -
.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì

.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

when subiscription start , there is no cancellation or refund

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

ô ïA|úPÖo úzýíø ÿApG
...ïkpâþíðqBGpãük

ÝBíÎA qA QuAõg|þì îèk úzýíø #
þüBøqôo qA .îvüõñG QüApG ÿA úìBð ïkõWô
þüBøqôo qA ...ÿA ûkpG kBü qA îðAk|þì úÞ
õO .kõHð Bì òýG þüAlƒW ïBƒð úG ÿA úé¾BÖ úÞ
úñü@ok .ïlük|þì îPuAõg|þì úÞBXÞpø Ao
æBc .îHéÚ ok ô îuBvcA pG oAõu ,îøBãð
BO õu òüA qA ÿpùì þG ô ÿkpu qA ÿoAõük
pÆBg úG Ao òý^ oAõük ,ïkõWô ÿõu ó@
.koô@|þì
lýLO|þì îHéÚ þPc QìBð ólýñƒyqA ,ÿqôo
úÞ ,ûAo úG îyõâ ô þü@qBG BO|úPgôk ok úG îøBãð
þOkBÎ QðkõHð æBc BìA ,ïõñzG Ao QüBK ÿAl¾
...ólýzÞ w×ð êTì QuA
îøBãøBñK BùñO ô|lýìA ïBíO þPvðAk|þì
pâA úÞ ïkõG|úP×â Bø þüBñy@qBÒ@okõO úG ,þPvø
îøApÖ îüApG þøBâ úýßO QüBø úðBy qA þðAõO|þì
RoõH¾ äñu úÞ ÿkõG|úP×â ,õO ô ...BýG þñÞ
.ïõy|þì RA úñü@ ,ïõy|þì
,òì þüBùñO ÿBýðk úG Ao QðBíz^ ,xõø BìA
ok lüBG ,kõG|úPvG ïA úðBHy ÿoAq ô û@ ô àyA úG
ok ÿpãük IéÚ óõ^ ,ïkpƒÞ|þƒì pƒHƒ¾ QüB×W
olK þG îñO ûoBK îPuAõg þíð ô lýLO|þì îHéÚ oBñÞ
QÛýÛc pG }õâ ô Bø QýÏÚAô pG îz^ .lðBíG
qBG þPÚô úÞ ïkpÞ IünßO Ao úíø ô îPvG þüõâ
QHéÚ pG îgq Bø óBGq {ýð qA ô ÿpHð Yðo ,ÿkpâ|þì
...þPgAlðA óôpýG ïkõg îüpc qA Apì ô ÿkpÞ lñéG îüôo pG Quk ,Qynâ îø úécpì òüA qA oBÞ .lñýzñð
.lyBGqBGpýuAúÞpOõHÞkpKBXÞúGÿkpßðpßÖô RoApÖó@ôòüAkrðîðAk|þìBùñO?îðAkþíð,ÿkõGûkAkp×ýÞòýñ^úÞïkõGïõßdìûBñâïAlÞúG
,îPÖoAp^þðAlGúÞîPyõðúßéG...ÿkpâqBGÕôokqAþðAôoBÞBGûApíøqBGúÞîPyõñðAoúìBðòüA ïk òìô ÿkpÞ ØüpdO Ao ÜüBÛc...Rkõg òPhüpâ IHu ApìoõWô ÿkpÞ kAlíéÚ Rkõg Üc Ao
õOBGô|úPÖBüAoÿpOûkBuõOqAîHýÚoïAûlýñy,Iyó@qAlÏGûBìlñ^BùñO...æBc.îPzãðqBGAp^ô Al¾ óõñXì þG ÿçýè ô ÜzÎ ûpùy ,úñÏÆ úG Apì ô kpÞ pK Ao óBìpùy RA þüAõuo ú¿Ú ,ïkrð
...þðAõg|þì Apì ô þðAkpâpu oAqBG ô ÿõÞ ok oAôolñéÚ ô|úPgBHÞBKõO ô ...ÿkpÞ òì BGõO úÞ ,ûkpÞ ó@ .lðkpÞ|þì
oõÞ QüBø þðBGpùìBð ólük qA ?BñýG îz^õÞ ...ûly AõñyBðõO þéýu Jp qA ?Aõñy }õâõÞ BìA ,ÿkpÞ úßO l¾ô ÿkqrüpâ äñupG Ao ïA ûkAõðBg ÿôpG@ÜýPÎ ïBWô þPvßy Ao ïoôpÒ þPÚô
îðBøkõO Qzì JpÂqA ...þPvø òì îvWô óBWqõñø úÞ ,@qBG :lüõãG úÞ þðBøk ó@õÞ ...ûly ,kõG ûAook úÞ óBìrürÎ ûlýuoõð ,óBìpPgkpÆBg úG ,äðoBãðo ÿBø ÕôokqA ÿoBG úèõÞ BG .þPzâqBG
.QuAûkqê×ÚîðBGqpGôûly|úPgôk úíø ,îPuBgpG QPüBíc úƒG úƒðAkpƒì|úƒPƒvƒg þcôoô óBWô ëk BGô îPÖpünK Ao QüBø Õôok ú×dO
aýø BG ô ïA|úPÖo úzýíø ÿApG óõ^ ,þPyAnãð þPy@ ÿBW .Bø òüpO óBGpùìBð ÿA ...ÿBø@ .îPyAk Ao õO úÞ ,ïkpÞ êídO ,lðkpÞ îÞpO
.îñÞþíðÅõÎïlýzhGóBãüAoúGûoBGôkúÞAoïoBOÿBøIyôQhuÿBøqôoqAàüaýøþPíýÚ Ao óly ûlýzhG }qoA õO :îP×â òì BìA lðkõzhHð òìpG Ao õO ókõzhG ÿBÇg ,ïA ûkAõðBg
Büôo| ÿBW úG ÿoõH¾ BG Ao Bø|úPÖo ô Qvzð ôpÖ RoApÖ áBg ô kpâ óõ^ úÞ îüõãG ú^ ...û@ ...ÿoAk
óBìpPgk BG Apìô þPyBãðA ïA ûlükBðô þPgôpÖ ÿpãük ûBãð úG Ao îüBø QHdì ïBíOqBG BìA ïlðAkpâqBG
.lýPÖpâ lñhzüo úG Apì óBOp×ð ôk pø ô ÿly oBü ÿpãük BG ô ÿkpÞ Bøo
òíüpøA ó@õO ,lðkõG ûkpÞ îüBøo ïA ûkAõðBg óõ^ ,ÿkõG ûkpÞ AlýK RCApWô RoBvW ,oBG òüA
.ÿlðBzð îéGBÛì ok ô ÿkoô@ ïA úðBg úG Ao kõg

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

ÐÂô BKôoA ok lñüõâ þì îø BXñüA ok :îP×â ÿoõPuk òýñ^ Ap^ lðlýupK óæõðqA þPÚô úG BHüq þÇg BG Ao ïkpì ëk kokô úPvzð óApùO BG úP×ø îg ô aýK ok
pýÒ ÌÎAô úÞ ÿkApÖA ÿApG BìA QuBßüpì@ qA pPùG ÿqBG J@ ÿBø ÿpÇG BG óApãüqBG :Q×â ûkAk ûoByA úÞ lvüõð þì oB¿Ú RBíéÞ ô pÏy Roõ¾
þüBW úG Ao kõg ÜüpÆ òüA qA ô lñPvø ÌÏPì Ao óApãük xAõc ó@ ÿAl¾ ô pu ô lññÞ þì ÙôpÏì úP×â úéíWqA .koAk Bø ó@qôoô ëBc úG þzHc lýÏu lídì
oBÞ ô lñÞ þíð þÚpÖ BXð@ ô BXñüA lðA ûlðBuo þèlñ¾ ÿôo îø þPÚô ô lñÞ þì RpK pK oBývG ÿBø úéíW qA þßü úÞ >konãG rýð òüA<
,ûlðõñy BùñO .lñøk þì ïBXðA Ao óBykõg þì ZoBg kõg ÿpãüqBG QèBc qA lññýzð þì |[email protected]|
...QuBñÏì
| |.lyBGoAlzølüBGûlññýGôûlñðAõg .kõy þì ïBíO úíø ô Bùð@op úG úÞ lðõy | | ëôAqôo
qA úÞ xBHÎ ûBy óBPuAk wK Q×â îPuôk óBøAõg óApãüqBG ÿoõPuk òýñ^ úG úWõO BG | | ïôkqôo | | !Büokô ûpÇÚ
BXñüAok lýupK þì pùy ÑBÂôA ûoBGok }püqô ÿôo BO lñzÞ þì Ao óBPuôlñø oõW rýð xôôBÆ !Ñõñíì Qc| |ApPuAô J@
,ÝBñPgA ,þPèAlÎ þG úÞ þðBìq #
| |!?lñÞþìÝl¾îø | |.lñzgolGþÏÚAôRoõ¾úGûkpK ÿõg ô Üég Bíñýu ÿBø óAkpâoBÞ # ïkpì pG údéuA ô lupG ZôA úG JõÞpu
| |:QuAfpyòüAúGóBPuAk RBüpzð qA þßü ok Ao IéÇì òüA úÞ qôpìA êGBÚ óApãüqBG þgpG ÿApG úÞ lðoAk þ¾Bg þüBøAl¾ ÿoBñÞô úyõâpøqA ,lñÞQìõßc
| |:lýupK}püqôqAxBHÎûByÿqôo pG îø ÿoôpì îPÖpâ îýí¿O ïlðAõg ÿkôõýèBø | | .QuA êídO êGBÚpýÒ ÿA ûlÎ ÿApGô êídO
| |?QuAúðõã^pùyÑBÂôA- .îyBG úPyAk úd×¾ òüA ok óæõð ÿBøoBÞ koAôkApÖõPvüpÞ< Bø óAkpâoBÞ òüAqA þßü phvíO úG Ao ó@ ÿA ûlÎ úÞ krýg þìpG
ëBu Q×ø ô êù^ >óæõð koAôkA pÖõPvüpÞ< râpø ôA ÿoAkpHíéýÖ RBvéW ok úÞ QuA >óæõð !QuBüokok ÿA ûpÇÚ lñüõâþìô lðpýâþì
Jõg áoBHì kõWô pu QÞpG qA ô úéèAlídG - oBÞ ok }olK .ly lèõPì ólñè ok {ýK ólýyõð ÿApG J@ ô QcApPuA ÿApG þèlñ¾ kôq Büpük Bø ûpÇÚ ,Qvýð òýñ^ úÞþèBcok
RoBüq úG óAqôk úñýK úíø úÞ ÿA úðõâ úG QuA oAlðBíùì }okBì ô QyAk QýèBÏÖ RBÓýéHO qA lðA ûkpÞoBÞôA BG úÞ þðApãüqBG .koAlð kõWô Ao kõgpývì Büok ZAõìA ókBPÖA îÆçO úG BGô
Qzø òýGoôk BG þãèBu Q×ø qA .kõG BíýKAõø ÙpÆ ó@ qA BìA lðoAk úéâ óæõð ÿBø ÿpýãPhu
| |!lðôoþìúHÏÞ îéýÖ ØéPhì ÿBø úñd¾ qA ÿpPì þéýì ÿBø îéýÖ ok Ao Bø ó@ Apüq lñüBPu þì Ao }oBÞ .lñÞþì AlýK
kõG Jõg ÑBÂôA pâA !?óAkBð þüõâ þì ú^ - îéýÖ {üBø ÿqBG JBHuA BG þPc ô QÖpâ þì ok BO kpýâ þì ÿqBG úG þùWô òüpPùG úG kõg ok Ao ëBu Q×ø ô QvýG ælðBì óõvéð| |
òýzð úðBg óByB×Þ ô lðlüpg þì {×Þ ïkpì YèBÞ koAô Ao ôA Bíñýu úG ÜzÎ .QgBu þì pøBÊ lñyBG lüBG úÞ úðõãðBíø úG kõg ÿBø {Ûð kpÞ ÿpLu BÛüpÖ@òGôo ûpürW óAlðqok þèõéu
pGoBÞ úÞ QuA ó@ûlñøk óBzð òüA !lðly þíð ÿBø óBíPgBu úÞ kpÞ ólñè þøBãzðAk lýuo ÿkAq@ úG ïBXðApu BO Qyõð ô Q×â olÛð@ô
ô îâokpu ïkpìô lgp^ þíð kõg þé¾A úüBK óAoôk ok ôA .QuA ÙôpÏì ó@ ÿqBvíéýÖ | |.lðõy ÿBÛüpÖ@ oõùíW wýDo òýPvhð óAõñÎ úG ô
úñýK ÕApu úG }B×Þ úG úÏWApì ÿBW úG úüBì þG ïBð úG Bíñýu úG lñíÚçÎ ÿpPgk BG þüõXzðAk
ZAô kqA úG þüBñy@ òüA úÞ ly Bñy@ >xBìõO BìA< | |.QÖpâóApãíPuQukqAAoRolÚþGõñW
| |!lðôoþìqôk îø oBñÞ ok ÜzÎ ô ÿkBy BG îø qõñø ô lýzÞ QuA þvßÎpÆBg úGpÇu lñ^ òüA òPyõð
Bøl¾ }ôpÖ óæõð ÿBø îéýÖ .lññÞ þì þâlðq oô@kBü ô ïkpÞ QÖBüok óApùO qA qôpìA úÞ
| | ïoBù^qôo ïBð úG úÞ {íéýÖ òýèôA ô úPyAk ÿoæk óõýéýì óBùW oBñÞ ô úyõâ ok þuBýu ÿBø þðõâpâk
| {OApÆBg| ô òýPyBG oArø {y úWkõG àü BG 1999 ëBu ok >IýÛÏO<
}ôpÖoæk óõýéýì îýð kôlc ly úPgBu ÿoæk | |.QuA
>òýPyBG< ÿBPuôo qA þyoArâ qôpìA # úýèAõy þèBüpu ÿBø îéýÖ }ôpÖ .QyAk ok þðBGBýg úyõâ ok wüõð }õg ÿkpì
ïlðAõg þì ûly ÐÚAô óBuApg óBPuA ok úÞ oæk koBýéýì àü qA {ýG úG rýð ôA þßüoBO
úýùO J@þGpâAôA ÿBø îéýÖ òüApGBñG .luo þì 10
| | .kpG þñüpýyô iéO RApÆBg úG Apì úÞ Q×â lüBG úÞ QuA oAk óBð ÅõÎ ok kõy þì
lüBG îñÞ ûoByA RApÆBg òüA úG úßð@ qA {ýG
pu QìlÚ àü BG >òýPyBG< ÿBPuôo úÞ Q×â ...kõy þíð pvýì Yñâ Yðo ûkpGBð
ô koAk QýÏíW p×ð oArø kôlc þhüoBO lñéG
òüA .lñðAonâ þì þPhu úG Ao þâlðq {ðBìkpì | | ïõuqôo
!þGçÚ óBËÎAô

BKôoAqA ûqBO úÞïkõG úPÖo þPuôk krð #
ô BW kõg ÿApG úPvðAõOô ûkpÞêÛð Bßüpì@úG
úÞ ÿoõzÞ ok þâlðq úìAkA ÿApG þðBßì

| | .lñÞBKô Quk QuA óBýðBùW kõHÏì
ûBPÖA BW îÞ îÞ kAk iuBK ?þPcAo ïlýupK
ô îuBñy þì Ao Bùð@ úÞ ÿkApÖA Quk qA BìA îüA
IèBÚ ok Ao kõg ô lðA ûly ÌÏPì pýÒ ÌÎAô æBc

| |!ïAûlyúÖçÞlññýGþìúÏìBWÿpHøo
ô þyBG úPyAk {ìAo@ þøAõg þì pâA :îP×â
oôk QuA pPùG þyBG êDBÚ }qoA kõg QÚô ÿApG
QøçÞ Roõ¿ñüA pýÒ ok þzßG Èg Ao Bùð@

.kõG løAõg úÞpÏì wK
ïk@ BXñüA ok úÞ ïkõG ûlýñy :Q×â îPuôk
BKôoA qA pPùG IOApì úG ô lðA ûly ÅõÎ Bø

| |.lñPvø

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
| |.QuA {HñW rÞpì úG êülHO {ýK ëBu 670 BPuôo
ô IyoBPupK lñðBì îø }pãük ÿBøoBÞ úG ïBð òýíø úG rýð þèBüpu úÞ kõG ûly óAoAlGpu
ólðBì QÚBÆ pãük úÞ Q×â ô kpÞ ûoByA pý×u ëBüpuúÞþðBìq.ly{hKóõürüõéOqAôúýùO
qA ÿoôk ô óApüA qA Zôpg úG oõHXì ô îPyAlð 1362ëBulyþì{hKóõürüõéOqAóAoAlGpu
þìîøBGAoRBÚôApPzýGlÏGúGó@qA.ïlyïoBÞ òüA .ïkõG óApüA qA Zôpg ÿõKBßO ok òìô kõG
þìúPvgókpÞQHd¾qAúÞûBâpøôîülðAonâ QgBu ,þhüoBO îO òPyAk êýèk úG ëBüpu
Ao ôA îÞ îÞ .îükpÞ þì ÿqBG koBýéýG îüly
ôA BG Q×â >Bñýð< }pvíø ô îPÖBü ûkpvÖA
ok .kõG úXýPð þG Bø QHd¾ BìA .òÞ QHd¾
ôA úÞ ëBüpu ô îéýÖ qA ólðBì oôk ô ÿoBßýG jqpG
ÿqBu ëBüpu ÿõãèA ok îùì ÿkpÖ óAõñÎ úG Ao
ûpÆBg úÞ kõG ûlðBì ÜéÏì óBñ^ ,lñPgBñy þì
òüpO iéO úG êülHO òì ÿApG Ao ókõG ôA BG òüpýy
ok úÞ 1993 ëBuokô kpÞ Ýk Apüq .kpÞ ûpÆBg
.ïkpÞ QÖBüok Ao {Pynâok pHg ïkõG Bßüpì@

pg@qôo
!ûlðBíýÚBGrý^ àü

QuA óBuõðok IOpì úðBìqqôoô ëBc #
ûlük lølG ëBýg {ìAo@úÞ þOApýýÓO þèô
úP×â òüA oô@ kBü þÏÂô òýñ^ .kõy þíð
QuA þvýéãðA ÙôpÏì qAkpK rñÆ ôBy koBðpG

:lüõâþì úÞ

óApãüqBG ô ûkBÏèA ÝõÖ àüqõì ,Jõg
ïkõG Quôk Bùð@ qA òO lñ^ BG úÞ {uBñypu
qA þPc ïkõHð pÂBc úÞ kõG úPvzð îèk úG óBñ^

| |.ïõyêÖBÒó@úñd¾àüólük
Apì úWõO ëBüpu ûlñvüõð ïBð úíøqApPzýG
{ìBð .îPgBñy þíð Ao ôA úÞ kõG ûkpÞ IéW
þâlñvüõð pG ûôçÎ úÞ kõG >oAnãøo óBùýÞ<
RBvéW ok óAkpâoBÞ oôBzì óAõñÎ úG ëBüpu
pÆBg úGô ly þìpÂBc ÿoAkpHíéýÖô sBKõÞk
.îP×â þì QñvcA ôA úG oBG pø {GõgoBÞ
îø òì ô lýuo óBüBK úG þñüpýy ûpÆBg BG ëBüpu
qA îñýHG Ao >oAnãøo óBùýÞ< îðAõPG úßð@ óôlG
lñéüBO qA úÞ ëBu lñ^ qA lÏG .ïly ZoBg óApüA
îüly îýÛì oõzÞ òüA ok ô îýPÖo áoBíðAk úG
áoBíðAk úG ÿA ûlñvüõð úÞ ïly pHgBG ÿqôo
QìBÚA >àHðoõø MíÞ< ok ô ûly ûlñøBñK
óBùýÞ<ôA úÞ ïlýíùÖô îPÖoôA ólük úG .koAk
{ß^õÞ pPgk ôk ô pvíø BG .QuA >oAnãøo
òì qA JApy BG ëôA oAlük óBíø ok ô kõG ûlì@
ûlðpK àü êTì Aõøok îüA úPÖpâ kBü Bì úÞ æBc óõürüõéOô Bíñýu úG óBíPHd¾ô kpÞ þüApünK
îýñÞ Bñy þøBì àü êTì Büok ok ô îýñÞ qAôpK qA pOBEO êý¿dPèA ÕoBÖ ïlýíùÖ .ly ûlýzÞ
,îýñÞ êíÎ îø ûlðBì þÚBGrý^ àü òüA úG lüBG ô QuA óApùO ûBãzðAk ÿBHüq ÿBøpñø ûlßzðAk
þâlðq òýìq ÿôo ïk@ àü êTì îýðAõPG úßñüA Ao Bñýu þéÎõG ëBüpu óAoAlGpu ëBüpu qA lÏG
|!îýñÞ ûkpÞ êâ îø ó@ úÞ ûkpÞ þðAkpâoBÞ ô úPyõð

óApùO úéXì

ÿkApÖA úÞ kõíð þñýG {ýK óAõO þì úðõãñüA ,ZôA úËdè ok kpÖ úÞ Ap^ lüBíð þì B×üA kApÖA >þHdì îüpì < pPÞk
ÿBø þðBìkBy ô ûkõG IéÆ ZôA úýcôo lÚBÖ úÞ kõg úG QHvð Ao òßíì QèBc òüpO àükrð
úðAqôo ÿBø ÿlñì úÚçÎ QupùÖ ok þðBùâBð QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
þvñWúÇGAoïBXðAlñüApÖ okkkpãýíðÐÚAôóBð@ . lñÞ þì úGpXO kõg þÏÚAô
úG ólýuo qA þyBð ZBùPGA lñðAõPG pPíÞ rýð lñPvø ÿkôlÏì kApÖA úÞ lýðAlG QuA IèBW
ô úPzâ Bùð@ Iý¿ð ZôA úG p×u QýéGBÚ úÞ
.lðõy pâ úGpXO Ao þvñW ÿkõñyõg Ao Bùð@lðAõO þì þâlðq ëõíÏìpøBÊ úG RBÚBÛOA
rÞpíO Ñõð ûAõg ZôA kApÖA þÞAokA îPvýu ok ÿApG luo þì pËð úG .kpG olG kõg ÿkBÎ ëBc qA
Ao óBð@ òøm lðAõO þì úÞ QuA oBÞ ok ûkBÏèA ÝõÖ ô RAopßì oApßO pýuA úÞ BùðBvðA qA þíýËÎ êýg
úWõO ûkôldì ô ûlýðBøo óõìApýK RBÞpdì qA úÏÚAôpPíÞ lñPvø þâlðq ÿA úzýéÞoõìA ïBXðA
ÙõÇÏì pËð koõì ûsõu Qíu úG BùñO Ao Bùð@ ZBùPGAô þâlýøo úécpì úG Ao Bùð@ lðAõO þì ÿA
ïBXðA ïBãñø ok úÞ þÚB×OA óBíø ÐÚAô ok .koAk
qA ÕoBÖ kApÖA úÞ kôo þìoBËPðA rýð þvñW úÇGAo | |.lðBupG
pG lñðAõPG þñøm ÿBø óBíP×â ô oBßÖA úégAlì ô úPynâ ok þâlðq,IÛÎ úG ôo ûBãð
úWõO oBËPðA koõì Rnè úG BùñO ô lýÞBO wßu
îýyBG IéÆ ZôA
.lyBG úPyAk
ZôA kApÖA ûpìq ok qôpìA úG BO pâA îýñÞ ú^ BìA àü qA òüqôpük úPÖo xpPuk qA ÈüApy xõvÖA úÞ QvýðBìq ó@ô koAk ïBð ZôA úGpXO úËdè úÞ ok ô þvñW úðBýìBÎ RBýGkA ok|#
BG òßýè îüA úPyAlð oApÚ BÖõßy kõg ô IéÆ qA þðApãð ô ÿoõdì ûlñü@ pãük ÙpÆ qA ô õu úGpXOëBcokÑõÂõìQíËÎokÝpÒB« ÛýíÎkpÖ ÿApG úÞîüõñy þìpPíÞÿA ûoôBdì RBíèBßì
úPzâ ó@ úGpXO ÝBPzì pÂBc IéÇì ólðAõg Ao òüqôpìApzGôo {ýK úPvzð òýíÞok ÐüBÚô xBvcA úG Ao ZôA úËdèõèrì .QuA ûlükpâ kõg úíéÞqA þvñW ÿkõñzg úG êýð úécpì pÞm
úßñüA kApÖA qA úPuk òüA ÿApG Jõg pHg .îüA þGApÇÂAok ëBc úËdè ókAk QukqA QíýÚ úG ô lñÞ þì úýHzO QùG ô þâkq Q×ãy ,úGnW ÿpýâoBßG þÎõð úG úßéG kõy ûkB×PuA îuBâoA
qA .lyBHýì þñPgõì@ ÿlñüApÖ ZBùPGA úGpXO òüA ÿBølìBýK qA þßü úÞ QuA ûkAk oApÚ òìrì ûkAk jo kpÖ ÿApG îùì ÿA úÏÚAô þüõâ úßñüA ZôA úG ÿBñÏì ok ólýuo óõ^ þOAoBHÎ
okoõÃc úG óAõPýì þWôA JoBXO ÿBø þâtüô þâlðqok ZôA RBËdè áok ïlÎ ÿpãðõuôk Bü ÿkBHÎ îuApì ïBXðA ïBãñø ok wc òüA .QuA eéÇ¿ì óly BÂoA ÿBñÏì ok óly Bü ólýuo
îùÖ ô ÈGo ok rÞpíO ,RBýürW úG QÚk ,úËdè ok BùñO ZôA RBËdè lèõO óBìq úÞ Ap^ lyBG þì úGpXO êGBÚ þvñW úÇGAo ÿoApÚpG ÐÚõì þPc þìBðpø úG Ao þvñW ZôA úécpì .lyBG þìpO
ØzÞ ok ókpG Rnè þüBðAõO ô kõWõì p¾BñÎ þðAôo Qìçu ok îùì þñÞo õèrì ûlýÛÎ úG ô ûkõG úGpXO ,løBÞþíð ó@RnèqA ÿrý^ îýìBñG úÞ
eýÂõOúGúßñüAqAêHÚ.kpÞûoByA lülWúGpXO | |.kkpâþìÜÛdPìóõñÞA þOlì ûBOõÞ îÒo þéÎ úÞ {hG fpÖ QvüA
Bíy qA AlPGA ïqAkpLG þvñW ZBùPGA ÿqBu ëBÏÖ ok .lñÞ þì kBXüA oAlðBW ok oApßO úG êýì
ok {ýK þñüpíO îøAõg þì IéÇì òüA ûlñðAõg þyçO þvñW ÿkõñyõg úéÚ úG kõϾ pývì
úPyAk þHéÆ ZôA wc QýGpO QùW úðõâlì@ oBG pâk kpÖ BO QuA oBÞok lñíÖlø ô rÞpíPì
kõgqA òüpýy îÏÆô êüBð þâlýøo úécpì úG

.lüBíð úGpXO Ao óly kõhýG
úÇuAõG BùñO óBvðA ok þyõgpu ô lWô
ÿApG úßéG kkpâ þíð pvýì þvñW úÇGAo ïBXðA
àü ólýñy ,ÿpñø pSA àü ÿByBíO ÿoBývG
ô þÏýHÆ ûpËñì àü BG þüôoBüôo ,þÛýuõì úÏÇÚ
ôkkpâþìIWõìAoBHüqôÁBg þWBùPGA....

.lðAkpâ þì ÐÚAô þyõgpu ZôA ok Ao óBð@
ëBc qA þðBùâBð xBvcA àü ZôA úGpXO
ÈGAôo ØzÞ ïBãñøok lðAõO þì úÞ QuA Jõg
ïBXðA ,úéövì êc ûAo ókpÞ AlýK ,Bø ûlülK òýG
îðBg .kkpâ ÜÛdPì rýð ûpýÒ ô kõùy ,RkBHÎ
óôlG þÂBüo úÓGBð þðBg Aqpýì îüpì ïõcpì
úG úÞ Ap^ koAk oApÚ IéÆ ZôA kApÖA ûpìq ok ày
ûkõG ZôA úËdèpâ úGpXO RApÞ úG ÿõÚ ëBíPcA

:lüõâ þì úÞ BXð@ QuA
QuA ÿA úËdè òì oBÞ {hG òüpO }qoA pK
ólýíùÖ Rnè ô ØzÞ Ýôm !! Bø@ :þüõâ þì úÞ
ÿæBG ok ókBPvüA xBvcA lñðBì lülW ÿrý^

| |.lyBGþìÿlñéGàü
oôBG òüA pG pýùy xBñzðAôo õèrì ïBøApG@
koAk kõWô BùðBvðA þâlðqok þOBËdè úÞ QuA

12

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D. ok úÞ ...ô úðæõXÎ ÿpýâ úXýPð ,RôBÃÚ .lýyBG
eýÂõO Bùð@ úG ÐWAo êý¿×O úG òýzýG IèBÇì JAõg qA úÞ eH¾ AkpÖ oõËñì òüA úG
American Board of Internal Medicine ,þüBñýG wc YñK ókpÞ ëBÏÖ BG ô )ly ûkAk ûkBì@ kõg úðBdH¾ ÿApG ÿA ûõùÚ BO úPuBgpG

úËdè ok þüBz^ ô þüBüõG,úvìæ,þüAõñy ,ïBXðA êcApì àO àO úG QHvð oBG òüA lýñÞ
lWô úG úGpXO óBßìA lññÞ AlýKoõÃc úÛyBÏì þÒõéy qA ÕoBÖ ô ûkAk óBzð kõg qA ÿoBýyõø
.lyBGþìpOpvýìBùð@ÿApGþâlì@ ûõùÚ úýùO lñüApÖ úýéÞ ok þñøm RBÎõÂõì
wíèpøqA BO lñyçOok kApÖAqA úPuk òüA QÚk ô úWõO qA .lýøk óBzð kõg qA oõÃc
þüõâ úÞ ÿA úðõâ úG lñyBG úPyAk ûqBO þPyAkpG okòPhüoëBcokúÞþG@ÙB×yäðoúGQHvð
.lñyBG þì ó@ úGpXO ëBc ok oBG òýèôA ÿApG ok úÞ þìBg ûõùÚ ÿõG BO úPÖpâ lýPvø ÙpÊ
xôpüô àýPðBìôo ÿBÃÖ qA þâkBPÖA óôpýG wc Ao úíø þìBíO úG lýPvø ó@ úðBíýK ëBc

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk|

|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ

Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ

ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG

BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # kApÖA ô kkpâ þì Jõvdì þvñW þãPhýãðApG þPÚôôlýñÞ}õâAoJ@{yõWÿAl¾.lýñÞ
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # òýñ`íø ô ÿpßÖ JôBñPì úý׿O BG IéÆ ZôA ó@ ëBc ô äðo úG lürüo þì óBXñÖ ok Ao ûõùÚ
óBð@pG úÞ þüBHüq RBÞpdì îýËÎ êýu pG rÞpíO .lýñÞ ûBãð
þOæõÛì úG BùñO BO lñyõÞ þì QuA óBüpW ok úßñüAqA êHÚ lýyõð þì úÞ Apð@úÎpW òýèôA
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse óõ^ þOBÎõÂõì ô lññÞ pßÖ wßu BG ÈHOpì óBøk ok ÿA úýðBS lñ^ oBG òüA lüpG ôpÖ õéâ qA
ÝBOA þÒõéy ,óAlðqpÖ ØýéßO úG þâlýuo ô RoApc,îÏÆ úG QHvðô lüoAk ûBãð Apð@ kõg
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# QyAkpG,þvñW àüpy ókõHð ëBÏÖ ,JAõg ókAk òýüBK ïBãñø ok .lýñÞ pßÖ ó@ Qý×ýÞ
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # þãðõã^ ,ïAlðA IuBñO Qý×ýÞ,þvñW àüpy úíø BG ô lýñÞ ëBHðk Apð@ QÞpc pývì ,ûõùÚ
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # þOBÚôAúGAo......ôxokôqëArðAqAÿpýâõéW úPgBukõgólGkoAôú`ð@ qAlýñÞþÏukõWô
.lðqBu ëõÞõì þvñW úÇGAo ïBXðA óBìq qA pýÒ óBXñÖ òüA lýñßýíð pßÖ Bü@ .lüpG Rnè lüA
QuõK ókpÞ RôApÆ úÇGAo ïBXðA oBG pø qA lðokBÚ kApÖA qA úPuk òüA óõñÞA úG BO úÞ þüBø ûõùÚ úíø BG Bíy ûõùÚ
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # pGóõ^lðqBvG kpÖúGp¿dñìÿAûpÆBgþvñW ô rÞpíO ày þG ?koAk RôB×O lüA ûlýyõð
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # ókõG þðæõÆ úG úWõO óôlG úÞ lðoôBG òüA RBÞpdìô RBÎõÂõì úG QHvð ÿoBýPgA úWõO
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # ÿApG ûAõg þðlG xBíO pø ok þüõyBðq þâlðq p¾BñÎ Qý×ýÞ ÿqBuBñÏì òýñ`íø ô ôo {ýK
õì }rüo óBìok # êGBÚ pýÒ ûBâ ô lülW ÿA úGpXO ,oBG òýìl¾ ok RôBÛPì ô ûqBO þPyAkpG ,Bùð@ ok ÈHOpì
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # | |.lyBHýìóBð@oBËPðAokþñýG{ýG þÎõð ó@ úGpXO úÞ løk þì oApÚ rÓì oBýPgA

lýðAõO þì úðõã^ Ao kõg ZôA úGpXO Bíy| | þì kBXüA kpÖ ok þðBìkBy ô lWô xBvcA
úG ólýuo QÚô aýø þPuApG Bü@ ?lýñÞ Ø¾ô .lüBíð
ïkAkfpyóBPüApGBXñüAokòìúÞúðõâúGAoZôA úÞÿkApÖArýðþvñWúÇGAoïBXðAlñüApÖok| |
?lüAûkpÞúGpXO qA òøm òPyAløBãð oôk BG BO lññÞ þì þÏu
(818)343-0101 ,ÿqBu eýWõO ,þðq Iv^pG( ÿpßÖ ÿBøBÇg
okAoþãzýíøoBÏyôlýyBGqôpýKôkBy lüBG ,þyApO êýèk ,þøk îýíÏO ,ÿqBu pPéýÖ
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 pPùGþâlðq,pPùGwßu:úÞ}õâ ,þüBíð åorG ,ÿoBãðA þðBGpÚ kõg,ÿoBãðA

13 corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

þðBKõ^ êÓy úG òýøõOpÆBg úG êPÚ

lüBG Iy BìA ,ïpHG RpøAõg úðBg úG oõOõì BG ïA|úðBg úG þñýzð|Iy ÿApG æõíÏì îÚBñWBG óBíø ok Bùð@ .lðly ïArÎAôA úðBg úG óAoõìBìô êÓy úG }pvíø úÞ|òüA oõ¿O BG ÿkpì #
úG ô kpßð ëõHÚ ôA .lñðAkpâpG Ao õO óBykõg BO îýPyAk UdG ÑõÂõì òýíø pu .lì@|þì ô lðkAk oApÚ þüõWqBG QdO Ao ëõPÛì pøõy AlPGA }lvW ô QzÞAo ôA ,ûkpÞòýøõO þðBKõ^
úÞ kõG Bø|ÙpÊ òPvy ëõÓzì .QÖo úðBgrLy@ Ao Bì BìA ,QÖpâ þðBíùì îÚBñWBGqôo àü úÞ|òüA ûBâkAk ok îùPì .kpÞ Bøo ëçG úÎorì ok Ao
pÆBg úG ÝB×OA òüA Q×â ïpvíø .kpßð RõÎk .kpÞ ÙApPÎA êPÚ úG rýð úèBu 31 kpì ôA ëõPÛì Ùpc ô QuA püBzÎ qA }olK Q×â
>.þðBKõ^ úÞ ÜdèA< Q×â úÏÖlßü AoõO îðAõO|þì îP×â .QuA ûkAk joõO ÿBøoBPÖo ïôk úHÏy ok ûlðôpK úG þâlýuo úvéW
ÿApG ,QuApüBzÎ qA òìolK< :kôrÖA îùPì þÂBÚ QuBüo úG óApùO óBPuA ÿp×ýÞ ûBâkAk .kpÞþðBH¿Î Ao
.kpÞ þðBH¿Î Apì ïpvíø Ùpc òüA òýíø ô okBì ,úvéW ÿAlPGA ok.ly oArâpG þèAq òvdì òýìAoô óAqoôBzÞ qA þßü ,94 kAkpìpgAôA
lÏG ô ïlðBzÞ þüApünK BO Ao ôA ,îPÖpâ Ao {ðkpâ ô lðly îùPì ÁB¿Ú oBPuAõg ëõPÛì olK ok xBñyBð þðq lvW úWõPì ëçG ólý^ ïBãñø
úG wLu ,îPvzð êHì ÿôo þíÞ .ïkpÞ {üBøo úèBu oBù^ pPgk ÿApG ûõÚ óôBÏì< :lñP×â
ú^pø ,îPzâpG þPÚô BìA ,ïkq ïlÚ ô îPÖo ÉBýc Bì BìA ,ûkpÞ úük QuAõgok )ûõð( óBìpPgk .ly þðõâ àü
òýìq ÿôo .kAlð Ao îGAõW ïkpÞ Al¾ Ao ïpvíø ÁB¿Ú îùPì BO îüqAkpLG Ao ôA îùu îüpÂBc ly ØzÞ ëõPÛì Qüõø ,óAoõìBìoõÃc BG
ïlük ,ïlðAkpâpG Ao {Ooõ¾ þPÚô .kõG ûkBPÖA
Ao {üBKô Quk .QuA ûkpÞ RõÖô ûly kõHÞ >.kõy
ok ô îPgAlðA þðõâ àü ok Ao }lvW ô îPvG òì< :Q×â ôA .lýuo îùPì úG QGõð wLu
úðBg úG pük Bø|Iy ô ïkpÞ|þì oBÞ ÿpâ|úPhüo ok
>.ïkpÞ Bøo ëçG úÎorì óõ^ îñÞ QcApPuA îPvðAõO|þíð BìA ,ïlýuo|þì

Bøpu úÞ løk|þì óBzð úýèôA ÿBø|þuopG

þüBùG iýy óBGõOA ok ûlüpG ÿBøpu ØzÞëBu35BO30òýGúÞQuAÿkpìôóqúGÜéÏPì
þãPgõu oB^k Bøpu òüA òýñ`íø lðoAk òu
.lðkõG |ûly rýð .lðkpÞ ïçÎA QhPüBK óq ô kpì úG ÜéÏPì pu ôk úPynâúP×ø#
;om@|þÖBñì kBXu ,pHg ïçÎAqA lÏG þÛüBÚk ØzÞ þüBùG iýy óBGõOA úýyBc ok þðAõW
êPÚ ûtüô xpKqBG oõPuk BG ïBXðApu MýÞA ûApíø úG óApùO þüBñW oõìA xpKqBG
ïBXðA ÿApG ûly ØzÞ ÿBøpu QhPüBK þðõðBÚ þßyrK óBuBñyoBÞ ô þøBâ@ ÀýhzO .ly
þßyrK úG Qüõø òýýÏO ô ïqæ RBzüBìq@ ëõÓzìô ûlypÂBcpuôk òüA ØzÞ êdìok 125 ÿpPðçÞ óAoõìCBì eH¾ 8:20 QÎBu |
ûlðôpK òüA ûoBGok RBÛýÛdO ô ly êÛPñì þðõðBÚ ok ûly ûlüpG pu ôk ØzÞ pHg kBG@|Øuõü
.lðly ûlðôpK òüA ûoBGok RBÛýÛdO êPÚ àýzÞ xpKqBG úG Ao þüBùG iýy óBGõOA
.koAk úìAkA

IýXÎ RôpS ØzÞ
{âpìqA wK AlâóqpýK

ÿBøqoA ô çÆ ,ëõK ÿpýãíz^ oAlÛì úG Alâ wýéK ,ÿlßPì óqpýK àü åpìqA wK #
þðõéüBð ÿBø úvýÞ ok úÞ lðlýuo óõâBðõâ BG QÖoôA ÿA|ûoBWA úðBg úG RBÛýÛdO ÿApG úÞ
úG ÜéÏPì ûly ØzÞ ëAõìA .kõGûlyóBùñK
,þÚApÎ oBñük oArø 322 ô óõýéýì 72 ,óqpýK òüA .lyôo úGôo IýXÎ ÿA|úñd¾
úýKôo 320 ,þPüõÞ oBñük 300 ,þðBñHè ûpýè 119 pùy ok QulýùO óqpýK àü úÞ þìBãñø
oæk 562 ,ÿkõÏu ëBüo 90 ,þðBPvÞBK þuopG ô RBÛýÛdO ÿApG wýéK ,kpÞ RõÖ ØXð
10 ,þðBÓÖA úýKôo 70 ,þðApüA óBìõO 440‚Bßüpì@ BG ô koAô ÝApzíèA úédì ok ôA úðBg úG pPzýG ÿBø

.kõG lñø úýKôo ÿoAlÛì òýñ`íø ô ôoõü .ly úWAõì IýXÎ ÿA úñd¾
óqpýK ërñì þuoqBG qA wK wýéK óAoõìBì

16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G

(626)3-50-50-50 åpì IWõì úÞþgBy
!ly úèBu 140 kpìpýK
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük kõg óBW {ðAlðqpÖ QèBùW pSA pG QyAk jBy kõg þðBzýK ÿôo úÞòíü kpì òüpOpýK #
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW .kAk QukqA Ao
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA
úÞ îüõy þì ôo úG ôo þHýXÎ oBývG oBHgA BG ,îýðq þì þPðpPñüA ÿBýðk ok þPzâ úÞ RBÚôA þgpG
(310)274-7474 kõg BG QuA òßíì ,QuA oAõyk oBývG óByoôBG úÞ ÿoõÆ úG lñPvýð îÃø êGBÚ þÛÇñì ô êÛÎ aýø BG

.lP×ýG QuA òßíì þÚB×OA òýñ^ pãì ç¾A îýüõãG
þâlðq òíüok úèBu 140 ÿkpìpýK úÞ îülypHgBG óBGq JpÎ ÿBø ÿoArâpHgok þüõXPvW BG
pO IýXÎ BìA QuA þP×ãy úüBì kõg þüBùñO úG úÞ ÿpHg ;úPyAk jBy }A þðBzýK ÿôo úÞ ûkpÞ þì

.lðA ûkAk ïBXðA ôA óAlðqpÖ úÞ ûkõG ÿA úðAkphGBð ïAlÚA ó@ qA
ûkB×PuA BG ërñì ok þßyrK þÖBÞ ô ïqæ RBðBßìA aýø óôlG lðkõG }çO ok kpìpýK òüA óAlðqpÖ
úèBu 140olK åpì IWõì ûBHPyA ïAlÚA òüA úÞ lññÞ ÐÇÚ Ao óByolK jBy ,ûly ÕAk ÿõÚB^ àüqA

.ly Bùð@

17

!þÚpG |ûoApÆBg úGpvKôolK êPÚ óApùO úéXì

ô olK ÿoBßy fçu BG ,þÚpG |ûoA àü pu pG ûlì@|{ýK RBÖçPgA pÆBg úG úÞ ÿkpì # !kõGoAkoBG úÞÿkAqõð
JBñÆ úðBPu@ok óApùO óBPuA ÿp×ýÞûBâkAk ok úíÞBdì qA wK ,kõG ûlðBuo êPÚ úG Ao ÿpvK
óBßyrK úP×âúG .QuA ûkõG oAkAoBG Ao kõg okApG úÞûly lèõPì ÿkAqõð óBPuôlñø ok #
.QÖpâoApÚ oAk óBùW puApu ok ó@qA úðõíð 200 ÈÛÖ ô koAk ïBð >òýñW ok òýñW< ÿõéÚôk okBð ûlülK òüA
pXñì þâkAõðBg ÿpýâok ûpÛÖ àü ÑõÚô 95 kAkpì
ÿpPðçÞ úG óApùO óBãñu ÿBPuôo ok ÿqAlðApýO úG .QuA ûly ûløBzì

.ly ûkAk ÑçÆA kôôAk ûkArìBìA .QuA ûkõG oAkoBG Ao kõg okApG úÞ ûly lèõPì þÞkõÞ óBPuôlñø ok
BG ÿlùì ïBð úG úèBu 35 ÿkpì ,ÿpýâok òüA ok çìBÞ )BK ô Quk ô rÓì ÿAoAk( úPÖBýð êìBßO òýñW àü lðly úWõPì kAqõð lèõO qA wK óBßyrK
ô ûkpÞ ÿqAlðApýO úG ïAlÚA ÿoBßy fçu qA ûkB×PuA
pãük p×ð úu óly þígq ô pvK ô olK àü êPÚ UÎBG .koAk kõWô kAqõð òüA îßy ok îèBu
qA }okApG ôk ô olK ûApíø ôA .kõG ûly kõg óBüBñy@ qA
.lñøk oApÚ kõg oBÞ oõPuk ok Ao }A|ÿpýãPuk óBøBâ@oBÞ BO kõG ûly ÿoAõPì kõg Qðõßu êdì
BøoBG ,þíülÚ RBÖçPgA êýèk úG BìA lñPvø lðôBzüõg ÑArð òýÖpÆ kAk|þì óBzð Bùð@RBÛýÛdO
,óBýÞBy úP×â úG úÞ ÿõdð úG kõG ûkAk jo þÚpG|ûoA àüpÆBg úGrýðpýgA ÑArð .lðA|ûlypýâok îø BG
îø úSkBc qA êHÚ qôo ôk .kAk|þíð wK Ao ó@ BìA úPÖpâ Ao óæõPÛì qA þßü þÚpG|ûoA ,îùPì ûkAõðBg
ûkAõðBg ,úSkBc qôo ok wýéK RBÛýÛdO xBuApG .lðkõG ûly úÛü úG Quk îø BG òýÖpÆ óAlðqpÖ
úÞ lðkõG ûkpÞ þðApK|äñu ,QyAk oApÚ þHýyApu ok úÞ îùPì ûkAõðBg Qðõßu êdì Qíu úG ëõPÛì
ôk ó@ åpì ô kpÞ ÿqAlðApýO Bùð@ Qíu úG ô QyAkpG Ao kõg ÿoBßy údéuA ,úñd¾ òüA ólük BG îùPì

.kq îÚo Ao
ôk pø úG Bø|þüõWqBG ok ôA .ly pýãPuk ô þüBuBñy îüpÞ|ÉBGo ok ûBì oBù^ qA wK îùPì ïBXðApu
oApÚ óApùO óBPuA ÿp×ýÞ ûBâkAk îXñK úHÏyoBýPgAok þâlýuo ÿApG }A|ûlðôpK BO kpÞ ÙApPÎA êPÚ
kBPvüAûBãüBWokîùPìwLu.lðkpÞÁB¿ÚQuAõgokïkÿBýèôA,ûBâkAkúvéWÿAlPGAok .kpýâ
ÿpu .kõG ûly Ñôpy êHÚ Bø|Rlì qA Bì RBÖçPgA BìA lñPvø Bì óBüBñy@ qA ëõPÛì ûkAõðBg< :Q×â ô

.îükõG ûly pýâok îø BG óæõPÛì qA þßü þÚpG|ûoA ókAk wK pu pG pg@
.ïkpÞ àýéyô îPyAkpG Ao ïA|ÿoBßy fçu ïlük Ao êGBÛì ÙpÆ þðApK|äñu þPÚô ,úSkBcqôo
ÿoBÞ qA òì .ly óBzOõÖ UÎBG ô koõg óBíüBø|êýìBÖ qA pvK ô olK àü úéíW qA p×ð YñK úG Bø|úèõéâ
ÿAo oôl¾ ÿApG RBÃÚ ûBâkAk óBüBK ok >.ïoAk {zhG QuAõgok ïk ÿBýèôA qA ô îðBíýzK ïkpÞ úÞ

.lðly oõy koAô þüBùð

BøqBG àìBýK ÿApG òýãñu úíüpW àü

iuBK Ao kõg ûApíø ò×éO ÿBø ïBýK òPÖo ûAo ïBãñø úÞ lýPvø þ¾BhyA qA pâA|# àü òüA óBßyrK ûlýÛÎ úG .lðkpÞ ZoBg kAqõð ólG qA Ao ÿpPíýPðBu 7 òýñW òüA QýÛÖõì BG Bùð@
.lýñÞÿoAkkõgpùy òüA úGp×uqA ,lýøk þì 200 ÈÛÖ óõñÞ BO ÿA ûlülK òýñ^ .QuA >òýñWok òýñW< ÿõéÚôk ÿoAkoBG ûlülK qAokBð úðõíð
püArW ok õèõèõðõø pùy óæõEvì
úÞ þðApGBÎ lðkpÞ opÛì þüAôBø .QuA ûly }oArâ óBùW puApu ok koõì
ûApíø ò×éO úG óBGBýg qA oõHÎ ïBãñø àyrK RAoõO BðôBG.lñPvø Qìçu çìBÞ þEHíG ok }A úèBu 19 okBì ô kAqõð òüA ëBcpø úG
ÿA úíüpW lüBG ,lðpãð þì kõg kAqõð .kpÞ ØzÞ Ao êßzì òüA ÿkçýì úPynâ ûBì ok okBì îßy òýOôo òßuA àü ïBãñø óBPuoBíýG
.lðqAkpLG oæk 99 pG ÔèBG ÿlÛð êgAk ÿpãük à^õÞ òýñW úWõPì ,ôA òßuA qA wK óBßyrK ô ly lèõPì òßuA qA wK qôo 9
pG >óBu< »úìBðqôo ú» Pyõð úG òüA .kõG úPÖpâ êßy òýñW òýüBK ô þüæBG ÿBø ïAlðA ÿBø óAõhPuA ,RAoõO úP×â úG.lðly {íßy
ÿApG úÞ þðBvÞ ,óõðBÚ òüA xBuA
þì ØéhO òüA IßOpì oBG òýPvhð .kõG úPÖpãð êßy úíXíW óAõhPuA BìA ly ûløBzì òßuA ok rýð rÓì ûApíø þß^õÞ pu
þì úíüpW 35 BO 15 òýG ,lðõy
îXñK ô QvýG qA ,óõðBÚ òüA.lðõy 18
ô ly løAõg þüApWA ûlñü@pHPÞA ûBì
ÿApG ûly ëBuoA ÿBø àìBýK BùñO
óõðBÚ òüA qA wðAsoôA RBìlg
.kõG lñøAõg þñTPvì

úÞ lðkpíypG ÿlülW oBG Ao ó@ô lðkpÞ ÅApPÎA óõðBÚ òüA úG Rly úG ,õèõèõðõø óAlðôpùy
oBì@òüpOûqBOúÞlyÐÂôó@qAwKóõðBÚòüA .lñÞþìêýídOóAlðôpùypGAoó@þñýãñuQèôk
,ûkBPÖA ÝB×OA 2011 BO 2000 ÿBø ëBu úÞ þSkAõcqA òOoArø 11 kpÞ QGBS Bßüpì@þéì QýñìA ÿAoõy

.QuA ûkõG òPÖo ûAo ok þPÚk þG qA þyBð

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA

rürÎ óBPuôk àü îcoqA iüoBO ûlÒ òüpPâorG
!ly ZoBg óq
ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApG
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok þðApüA úG kõg îco ok ÿA|ûlÒ òPyAk êýèk úG æBíOAõâêøA óq àü úÞkõG êHÚ ëBu 7 #
|www.SmartDoctors.info óBßyrK úÞly ÐðBì ÿkAtð äñøpÖ BG RpüBÓì êýèk úG BìA ,kõG ûkpÞúÏWApì óBPuoBíýG
òüA úG ûoBGôk ëBu 7 QynâqA wK óq òüA æBc ô lñøk oApÚ þcApW êíÎ QdO Ao ÿô
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì
.kõG RôB×Pì çìBÞÈüApy þèô ,kpÞúÏWApì óBPuoBíýG
SmartDoctors BO ly êÛPñì þcApW ÝBOA úG kõg îco êgAkok ÿA|ûlÒ òPyAk êýèk úG úèBu 40 óq òüA

þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao| .lðoô@ óôpýG ÿô îco qA Ao iüoBO oõìõO òüpO|òýãñu ô òüpPâorG óBßyrK
. lýñÞkoAô .QyAk ïpW ïpâõéýÞ 32 ,ly ûlýzÞ óôpýG óq òüA îco qA úÞ ÿoõìõO

lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýìpPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG

(310) 724-8584|

19

óApùO úéXì

ly ØzÞkõWõì òüpO|Qhu óBWoApuA

kpGpu ÿæBG AoõèBÖõG , êýÖ AlýK ûoBGôk J@ úÞ þðBìq ô ûkoô@ Quk úG Ao qA þG@ ÿBø|xpg þßýPðs úÏèBÇì #
)J@ok( kõg þâlðq úG Bø|ëBu qA wK ,kõy|þì ô BÛG ÿApG Bùð@ ûkBÏèA ÝoBg ÿBø|þüBðAõO
ÿôpýð úÞly QGBS Bø|{üBìq@òüpg@ÜHÆ ,QuA rýãðA|Q×ãy ô kBüq oBývG êýÖ RolÚ|#
Ao þüõéýÞ500 ÿõèBÖõG þPcAo úG lðAõO|þì Bùð@.QuA kpì 40 RolÚ BGpGApG þèõíÏì êýÖ àü .lðkpâ|þìqBG .QuA úPyAkpG ûkpK ólðBì ûlðq
þOAm þüBðAõO òüA îùÖ lñüõâ|þì óBÛÛdì BK|Qzø BG rüo oBývG ÿrG@ oõðBW òüA
.lðpHGpu ÿæBG lý×ì Bø|óBvðA ÿApG lðAõO|þì þG@ ÿBø|xpg ,ólG þG@|îÞ ,kBíXðA ,{GBO êGBÛìok lðAõO|þì
ÿBø|òvÞAô lñÞ àíÞ óBÛÛdì úG çTì ô lyBG
ÿõèBÖõG àü QuA okBÚ þPc lñPvø pÇg ok úéâ ÿBÃÎA Bü kõg úÞ lñÞ xBvcA pâA êýÖ ô lñPup×G óBùW puApu úG pO QcAo Ao ûlðq .løk óBzð QìôBÛì kõg qA Fçg þPc ô
.lñÞ JBOpK pOoôk pPì òülñ^ ô ûkpÞ lñéG Aõø úG Ao þüõéýÞ l¾ lñ^ þüBÛüpÖ@ "ëõýG xõéK" úéXì ok úÞ ÿlülW úèBÛì ok
.lññÞ ÿoAlùãð ókpÞkpu óôlG òüA ÿBÛG lýéÞ úÞ lðA|úPÖBüok óBÛÛdì ,ly pzð
ô ûsôpK òüA óBÛÛdìqA þßü ,pPvßéG áoBì
ÿBø|xpg" :lüõâ þì åoõHñükA ûBãzðAk kBPuA .QuA Bùð@ ÿBø|ós ok óAoõðBW
,kõg rýãðA|Q×ãy ÿBø|þüBðAõO BG þüBüok òüA þßýPðs úzÛð pÂBc ëBc ok óBÛÛdì
BG úéGBÛì ÿApG Ao ÿlülW ÿBø|ûAo Bì úG lñðAõO|þì úÞ lðA|úPÖBü Ao þüBø|ósô ûkpÞ îýupO Ao kõWõì
ëBÛPðA úéíW qA þÏÚAô ÿBýðk Rçßzì ok þâlðq þOlì qA wK løk|þì óBßìA Bùð@ úG
,òýñ`íø óBÛÛdì".lñøk óBzð Bø|òvÞAô ÿqBuqBG ô BýcA Ao kõg ,Ép×ì þGA|þG
ØzÞ Ao ØéPhì ÿBø|òýEOôpK qA ÿA|úÎõíXì kõHíÞ ÈüApyok kõWõì ÿBø|ós qA þgpG.lññÞ
þG@ ÿBø|xpg ÿA|óA|ÿk lñðAõO|þì úÞ lðA|ûkpÞ |J@òürãüBW úÞ lññÞ|þì lýèõO þñýEOôpK ,J@
løk eýÂõO lüBy ØzÞ òüA .lñÞ QËÖBdì Ao úÞ þìBãñø .kõy|þì Bø ëõéuok úPÖo Quk qA
ÿBøõOpK pÇg qA lñðAõO|þì RAkõWõì úðõã^ òüA Bø|ëõéu ,lyBG xpPuk ok ûoBGôk J@
òüA lñ^pø.lññÞ|þì ÐÖk Ao Bø|òýEOôpK
.lñðBíG óBìA ok pÃì ûqAlðA pPíÞ Bü pPì|þéýì àü BùñO RAkõWõì
ÿôo RAkõWõì òüpO|Qhu óBW BìA ,lðoAk
lø|þì óBzð {øôtK àü úXýPð .lñPvø òýìq
,þðBùýÞ úÏWBÖ pø qA BHüpÛO lñðAõO|þì Bùð@ úÞ
þG@ ÿBø|xpg .lðpHGokúGîèBuóBW
ëBíPcA úÞ ÿBøphPuA ô Bø|ú^Büok ok IéÒA
,óBìqoôpì úG .lñÞ|þì þâlðq kõy àzg koAk
lüly þG@|îÞ ÈüApy ok ólðBì ûlðq þüBðAõO Bùð@

20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Büo@RBìlg

ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG

óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA
QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok

(310)234-9770

lý×u RoõLuBK ÿõvðApÖ ûpürW òüAok RçýÇÏO
Mýy órýPýu koAk úñürøôoõüoArø 350

þðApüA RoõLuBK-| lýupLG Býðk ÿBøkoBýéýì þPèõìqApâA Ao òüA ?lýñÞúñürø lüpÂBcolÛ^ RçýÇÏO ÿApG #
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - .lññÞþì úñürøolÛ^ Qvýð îùì óBzüApG lñüõâþì BÏÇÚ

kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| ÿBø òýìqpu qA ïAo@ xõðBýÚA ok ÐÚAô þPýøBO þGpÒ ëBíy ok ÐÚAô ÿA ûpürW AoõG AoõG |
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-| úG ,QuBýðk puApu qA ÿkBüq ÿBø QvüoõO óBGrýì úðBýèBu ûpürW òüA .QuA úvðApÖoBdHèAFAoôBì
ÿBø QvüoõO ÈÛÖ wÞõè ûpürW òüA ÐÚAô ok .lñyBG þâorG óAlñíOôpS úÞ þüBø QvüoõO Áõ¿g
oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -|
.lñÞ þì IéW kõg úG Ao lñíOôpS
qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| IèBW .QuAôoõüoArø 350 pG ÔèBG þüBüôo ûpürW òüAok ûqôo 15 þPìBÚA ÿApG ÈuõPì úñürø
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ pÊBñì ô êcAõu ,QÏýHÆ êýèk úG BìA Qvýð wÞõè óAlñ^ ûpürW òüA ok kõWõì RBðBßìA lýðAlG QuA
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA
.QuA ûly êülHO Býðk oõùzì ÿBø ûpù^ ô óAlñíOôpS ÝõOBK úG úÞ QuBø ëBu }A þüBñTPuA
.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok - Individual, Couples & Family Psychotherapy

þâlñøBñK ô ZAôkqA Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo
(310)234-9770 Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |15 BG
(LIC.#PSY 13673)
1388 Westwood Blvd Ste. 202 ,|JApÇÂAô þâkpvÖA :ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
21 Los Angeles, CA 90024 www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

,ïAo@ ,ëkBÏPì þâlðq àü ok úÞ lñßýì ÐüqõO oBzÖ ô kok òüA ÿqôo ûpgæBG ;îýñßG QcApPuA ô ákõÞxBñzðAôo ,ÿrXñì àìBýupPÞk óApùO úéXì
úG Bùð@ QýèBÏÖ ,Ùlø ô ûrýãðA qA pK ô ,kBy BKqA Ao Bì ,)QuBì êídOqA {ýG úÞ( þßürýÖ þøBýâIÆoôBzìô ûkAõðBg ô ákõÞ xBñzðAôo ,ÿrXñì àìBýu pPÞk
úßñüA þñÏü .lñðrýíð ÿA úìl¾ ólG ÿBùèõéu lñðBì þüBùüoBíýG úG FçPGA úñýìq ô ûkoô@ ok ûõýy ok ,þøBýâ IÆ oôBzì ô ûkAõðBg
ëõÆok ólGqBýð óArýì úG ,Aq ÿspðA îPvýu òüA ïoõO ,þv×ñO ,þHéÚ Rçßzì ,óõg oBzÖ H| erbal Pharmacy & Psychotherapy| þì ûkB×PuA "ëkBÏO úüpËð" qA kõg óBìok
þì ØéPhì FBÃÎA úG Ao ïqæ ÿspðA ,qôo úðBHy îPvýu RæçPgA Bü ô ,ê¾B×ì ô RçÃÎ qA QuA þHýÞpO ,ûõýy òüA .lñÞ
qA úÞ eH¾ ,ÿkBÎ ÈüApy ok ,çTì .lðBuo úÞ,þøBýâ ÿBøôoAk rüõXO ô þðBìolðAôo
kõg QýèBÏÖ ZôA ok ,îüõy þì oAlýG JAõg .lñßýì ïBXüA Ao þH¿Î ô þñíüA îPvýu RæçPgA óBìok ô ÀýhzO ,ó@ok
ô ûrýãðA ,pãük îùì ûkBÏèA ÝõÖ úPßð BìA ëkBÏOô JB¿ÎA þuBñzðAôo úHñWqA ,þH¿Î
| |.lGBüþì{øBÞqôpíýðokôQuA ô kokô îýzÞ þì úÞ þPícq úG QuBì kBÛPÎA
)òìrì( Jphì xpPuA îýðAõPð pâA .îýñÞ þì êídO þâlðq ok úÞ þXðo | | .kõzýì ïBXðArýð ólG þüBýíýyôpPßèA
ô Àhzì þñÏì þâlðq ÿBø Yðo ô kok ÿApG
xpPuA ô .úñüpük ô BKpük þñÏü ,òìrì

)þ|CøhBrýâonIiÆc ûSBtârleüsks|(qAòóì@róì BxìopkPuôA

ó@ RolÚ úÞ þH¿Î ô þívW {ñO þñÏü ,òìrì êídO QÚõð@ ,îýGBýG þzhG QüBÂo JAõg qA úÞ þPÚô eH¾ .lñÞ þì kBXüA ûrýãðA þì Ao xpPuA úíéÞúÞóBìqpø Ap^#
þíð {øBÞ ïqæ ûqAlðA ó@ úG ,qôo úðBHy ëõÆ ok ô lñÞ þì AlýK {øBÞ RlzG Bì ólG ÿsõèõürýÖ þì Aô Ao Bì úÞ QuA xpPuA òüA ,îüõy þì oAlýG þì ÿoBíýG ô kok kBü úG A«oõÖ îüõñy
,xpPuA úG iuBK úðBâ úu îPvýu úG BO lGBü BK qA Ao Bì pPÏüpu þéýg ,òìrì xpPuA òüA ô ,òÞBu ,ïAo@ çìBÞ QýÏÚõì àü qA BO koAk
Bì ólG FBÃÎA úÞ Ap^ .lølG QcApPuA Q¾pÖ þðAôo ô þívW þOæçPgA oB^k ô ûkoô@ok ápdO qA pK þðAôo ô þívW ÈüApy úG ,QcAo ?îýPÖA
ÿ„spðA Ùp¿ì úG qBýð )þH¿Î îPvýu ûtüõG( {Ûð pPùG QgBñy ÿApG qBG .ly îýøAõg
ô îvWpG úÞ þìôAlì xpPuA BG BO lðoAk ÿkBüq àü QuA ïqæ ,þâlðq ok Jphì ô lý×ì xpPuA .îýñßG pýýÓO ÿoBýyõø ô þðlG ok xpPuA {øBÞ ëBHðlG Bì úíø Ap^ #
òüA .lññßG úéGBÛì kõy þì koAô oBzÖ Bì óAôo qA àýìAlÞ :îýñÞ fpÇì BXñüAok Aopãük ëAõu ókoõg îøpG UÎBG xpPuA òüA úßýðBìq BO olÛñüA xpPuA pâA ç¾A ?îýPvø þâlðq
úÞ QuA oBâlðBì ô Yíu olÛð@ ,òìrì {ñO BG úéGBÛì ÿApG ïqæ ÿspðA Bì ólG ÿBø îPvýu Bì ólG þðAôo ô ,ÿsõèõürýÖ ,þíýyõýG ëkBÏO ó@ BG qôo úðBHy Bì ólG Ap^ ,QuA Jphì
lc úG FAlPGA ok Ao xpPuA úG iuBK îPvýu úßéG Qvýð Jphì þzñO BùñO úð ,QuA ûlzð
úPvg ûpgæBG ô ûkpÞ ëBÏÖ {ýG þÞBðpÇg ?lññÞ þì îøApÖ Ao xpPuA ?kõy þì úWAõì
úG FçPGA pG ûôçÎ Bø óBvðA úXýPð ok .lñßýì xpPuA úG iuBK îPvýu | | .QuAûlðqBuôlý×ì qA ,úñüpük oBü òüA àíÞ óôlG úÞ oBãðA
ô ,JApÇÂA ,þâkpvÖA úG ,þívW ÿBø ÿoBíýG Stress Response System úÞ îýupLG úìAkA ok BO QuA ïqæ óõñÞA ÿApG .îýü@ þíðpG þâlðq ÿBø Qýèôõvì ûlùÎ
BO ;kõy þì Jphì ,lý×ì xpPuA àü úðõã^ BO QuA ïqæ AlPGA ,RæAõu òüA JAõW òPÖBü
.lðõy þì FçPHì rýð Ép×ì þãPvg -HPA Axis óApdG úÆoô úG Ao Bì lðAõO þì þPc úßülc Apð@Jphìô lý×ì Ñõð ,ûkpÞ ØüpÏO Ao xpPuA
{üAlýK koõì ok þøBýâ IÆ ûBâlük lý×ì xpPuA ïBXðApu ô ,þívW áBðpÇg ÿBùüoBíýG ,þcôo ok Ao ó@ ûBãüBW ûpgæBG ô ,îýñÞ þüBuBñy
ëBÛPðAô lýèõOok ûlíÎoõÇG ólGõÃÎ úu ok YüolPG ,lý×ì {ñO àü ?lðBzßG ÿkõGBð þPð@ lñ^ ,úìAkA ok .îýñÞ AlýK óBì þâlðq
ó@ óBìok ô òìrì xpPuA {Ûð ,xpPuA BG úéGBÛì ÿApG Aq ÿspðA ÿBùðõìoõø :lñÞ þì kBXüA Bì ok Ao þGõg ÿBø RkBÎ þâlðq ólG QuõK Qìçu Ì×c ÿApG úÞ óAlývÞ@
|Antioxidant-based Therapy xõìæBOõLýø :lññÞ þì ÿqBG þuBuA ,òPyAk þâlðq ok þíËñì ÿrüo úìBðpG RkBÎ
úüpËð ÿBñHì pG úPynâ úøk lñ^ RBÛýÛdO rýÖõLýø ,)|Hypothalamus|( ô ÿspðA BGô ,ókpÞ }qoô ,ókoõg îèBu ÿAnÒ | |.lðõyþìþÖpÏì,lñPvøîùì
ÿõýéÞ ÝõÖ klÒô ,)|Pituitary Gland|( oõÇG .óly koAô þâlðq îg ô aýK ok ,Ýõy ?Qvý^ {ñO Bü )|Stress|( xpPuA
xpPuAõýPülývÞ@ úðBâ úu îPvýu òüA .)|Adrenal Gland|( úðBHy ok JAõg QÎBu 8 úG Bì ólG pâA ,ëBTì ,îýñÞ ûBãð }õø ïõù×ì úG ûkBu oõÇG pâA
þGõhG )|Oxidative Stress Theory|( êGBÛì ok ólG ÿBùèõéu ókoô@ok QÞpc úG ÿApG Qýèôõvì pÆBg úG BìA ,lyBG úPyAk qBýð qôo úÞ QuA òüA ok óBvðA ÿlñíyõø úÞ îýñýG þì
úzüo ûtüõG úÞ þñìrì xpPuA úÞ lñøk þì óBzð ô lýèõO Ao þüBùðõìoõø ,þðAôo ô þðlG {ñO Iyok îýðAõPð QÎBu 5 qApPzýG ,þâlðq ÿBø ÿBø JAõW ,ûlý`ýK ÿBùèAõu ÿApG lðAõO þì
ëkBÏO ,lyBG úPyAk )þuBvcAô ÿpßÖ( þðAôo áok úG úÞ QuA úðõãñüA .lGBýG þñyôo ô ûkBu
ok Bü@îýñýHG .îýuo þì þPvø óBùWqA þÛýíÎ
,xpPuA ûlý`ýK ïõù×ì ÿApG îýðAõO þì BXñüA
ÿpO ÜýíÎ áok úG BO îýGBýG ÿA ûkBu püõ¿O àü

| |?îýupGóBìkõgqA
ÙkApPì ,xpPuA ;úíéÞ òüA ØüpÏO ,AlPGA
oAlÛì( {zÞ ,{ñO :lñðBì QuA þOBíéÞ
ô þßürýÖoBzÖô ,)eÇu lcAôpG ûkoAô ÿôpýð
ô þßürýÖ oBzÖ Bü {ñO .){ñO óAôo( þH¿Î
êìBÎ àü qA úÞ QuA ÿspðA ,)xpPuA( þñøm
ûly þyBð )þßürýÖ( þðôpýG Bü )þñøm( þðôok
kõg óAôo ô îvW pG Ao ó@oBzÖ îýðAõO þì Bì ô
Bìokô QuA ápdì ,ÿspðA òüA .îýñÞ xBvcA
,kõg þâlðq ÿqBupPùG ô ókpÞ QÞpc ÿApG

22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

þðBìok údüAo ô )|Herbal ÿpOpG UÎBG ô ûkq îøpG Ao Bì ólG þíýyõýG
.lðõy þì rüõXO )|Aroma-therapy|( pG kAq@ ëBßükAo îèBuBð ÿBùèõéu RolÚ ô kAlÏO
þðAlývÞ@ þPð@ ÿAoAk BøôoAk òüA qA þgpG Bø óAlývÞA þPð@ þñÏü ólG þÎBÖk ÿBùèõéu
ÿBø QívÚ îýìpO ô óBìok QùW úÞ lñPvø ô þívW ÿBùüoBíýG úG FçPGA úñýìq ô ,ûly
Bü ,óõg ,lHÞ ,QuõK lñðBì ólG qA þ¾Bg
ok kAq@ ÿBùèBßükAo BG úéGBÛì ô þH¿Î îPvýu :lñðBì ,kõy þì ÿklÏPì þðAôo
ïoõO ,óBÆpu úG FçPGA ,xokôq ÿpýK
.lðõy þì rüõXO BùzhG òüA ô ,þñíüA îPvýu ÿBø ÿoBíýG ,ê¾B×ì
úÞ óAlývÞ@ þPð@ koõì lñ^ úG BXñüA ok .JApÇÂA ô þâkpvÖA lñðBì þðAôo ÿBùüoBíýG
þøBýâ IÆ ok þPuõK ÿBùüoBíýG BG úéGBÛì ÿApG þPð@ úÞ þøBýâ ÿBøôoAk qA úðõã^
ÿBùèBßükAo BG úéGBÛì ÿApG lñPvø óAlývÞ@
ÿpýK l Qý¾Bg ô ,ûly rüõXO
ok .kõy þì ûoByA ,lðoAk )|Anti-Aging|( ?îýñÞûkB×PuA kAq@
Bø óAlývÞ@ þPð@ òüA lüAõÖ ,ûlñü@ úP×ø úèBÛì ûBâlük lñðBì( óApüA ô òý^ þPñu IÆ óBìok

| |.lylñøAõgûkAkeýÂõO,êý¿×OúG ëkBÏO pG )ÿoõGBzýð oBÇÎ ô Bñýu þéÎõGA ÿBø
ô îýìpO ÿApG îùì óAlývÞ@ þPð@ lñ^ QýèBÏÖ òýG ëkBÏO ô þãñøBíø( þâlðq ok
QuõK ÿqBu óAõW þâtüô ô Bø þÞAoõg Ùp¿ì ,þðlG ô þñøm
ûtüõGôúPyAkrýðïoõOlÂQý¾Bg,rHuÿB^ BO òüA .lðoAk ÿA ûlíÎ lýÞBO )kApÖA þðAôo
Ao QuõK pG lýyoõg oõð qA þyBð RBìl¾ þGBüqBGpG,óBìokþPñuRBüpËðúÞQuAÿlc
ûlññÞ ïpð ïpÞ êßzG þPÚô ;lñßýì îýìpO oB^k úßývÞ úPÖo Quk qA þãñøBíø ô ëkBÏO
QuõK ûlñüõy ô )|Skin Cream|( óôlG( òüApGBñG .lðoAk lýÞBO QuA ÿoBíýG
.kõyûkB×PuA)|Lotion|( ólGþíýyõýGqAþOBÎçÆAþPñuIÆokúßñüA
úWõâ ok kõWõì )|Lycopene|( òKõßýè# qA ûkB×PuA pG )lñyBG úPyAk qôpìA lñðBì
àíÞó@îýìpOôQuõKÿqBuóAõWúG,þãðpÖ Ao ókõG óAlývÞ@ þPð@ Qý¾Bg úÞ þüBøôoAk
.lñÞþìÿkBüq lýÞBO BùüoBíýG þìBíO BHüpÛO óBìok ok ,lðoAk
|oõãðAúPvøûoB¿Î# úøk lñ^ RBÛýÛdO úßýüBXð@ qA ô .lñPyAk
luoþìpËñG)|Grape Seed Extract|(| ókoõg îøpG úÞ lñølýì óBzð þGõhG úPynâ
|CÿBùñýìBPüôqAó@óAlývÞAþPð@Qý¾BgúÞ îËð ókoõg îøpG QÎBG ,þâlðq ok ëkBÏO
.lyBGpPüõÚîø| Eô áBðpÇg QýÏÂô qôpG ô ólG þíýyõýG
ôúPyAkrýðïoõOlÂQý¾Bg|B3 |òýìBPüô# xpPuAõýPülývÞ@
.løkþì{øBÞAoQuõKáôp^ôòý^ rýðûqôpìA,kõyþì)|Oxidative Stress|(
QÖBüoõÖôúGRBXürHuôûõýìok|C|òýìBPüô# {hG óAõñÏG Bø óAlývÞ@ þPð@ qA ûkB×PuA pG
.QuApSõìQuõKÿqBuóAõWokôûly lýÞBOþðAôoôþívWÿBùüoBíýGóBìokþuBuA
QuõK ÿqBu óAõW ô îýìpO ok rýð|E| òýìBPüô# .kõy þì
Roõ¿G Apð@ ô úPyAk þüArvG kpGoBÞ rýð ólG lñPvø óAlývÞ@ þPð@ úÞ þøBýâ ÿBøôoAk | |
ûkB×PuAóAõOþìQuõKûlñüõyôûlññÞïpðïpÞ Bùð@qAÿoBývG:lðoAkîùìþâtüôôkþéÞoõÇG
.kpÞ BG lðokBÚ ólG ÿBùPÖBG þìBíO ok BHüpÛO
lýyBGîèBuôkBy oõÇG êýèk òýíø úG .lñãñXG kAq@ ÿBùèBßükAo
óBüBK Tea|( þøBýâ ÿB^ êßzG ûtüõG ô úðAqôo
23

óApùO úéXì

Bø|ó@oBHâpìô Jphì RApýSBOô þé¾Aolhì ûkBì 10

úPÖo îø ÿôo .îüoAk {ýK ok ÿqAok ûAo ó@ .QuA ûly êülHO úÏìBW Qìçu ÿ ûlññÞ oBPÖpâ qõvðBíðBg ÿçG òüA ïAk ok kõg ô ØuBC O ëBíÞ ok úÞ Q×â lüBG #
pünKBð óApHW RApÇg úG úWõO BG þðõðBÚ òýñ^ ûoAõíø RçÃÏì òüA úG iuBK ok BøoõzÞ ÿBÃÎA Yðo løBy pãük þgpG ô ûkõG ôolhì kAõì BG ÿõdð úG BìqA àüpø ÿoôBGBð
Rçßzì qôo úG qôo úÞ þPÏñ¾ olhì kAõì ô ûkAk úDAoA Ao ÿlülW ÿBøoBßøAoô òýðAõÚ òüA qA kõg óBßükrð Bü óBPuôk ,ûkAõðBg þgpG .îüA ûkõG xBíO ok ó@Jphì RApýSBO
lðAõO þì koô@þì lülK úÏìBW ÿApG Ao ÿpPzýG rýð pãük þgpG .lðA ûkõG ÑõÂõì
olhì kAõì ÿõu úG pPíÞ óAkBPÏì úÞ kõy UÎBG .lññÞþì óBdPìA ÈüApy òüA qA ïAlÞ aýø úðBPhHyõg
ok .lññÞ AlýK Ýõu QíýÚ óAqoA úPHèAô þPÏñ¾ Ùp¿ì {øBÞ ÿApG BøoBßøAo òüA qA þßü ô ú^õÞ ok BìA ûkpßð áok Ao lñüByõgBð
ûkBì 10 BG Ao Bíy îüoAk l¿Ú IéÇì òüA ÿ úìAkA þÏýHÆ olhì kAõì ÿ úDAoA þPÏñ¾ olhì kAõì pG kAõì òüA Jphì RApýSBO úWõPì óBGBýg
kpÖ ÿôo pG Bø ó@ Jphì RApSA ô þé¾A olhì ÿ òýÏì pükBÛì ok ô þðõðBÚ Roõ¾ úG áBüpO lñðBì qA ÿoBývG ok ûqôpìA .lðA ûly kApÖA ÿôo
òüA úG óBìoõzÞ ok A« pýgA úÞ QuA kBPÏì kApÖA úG UdHì óBìkõg oõzÞ Áõ¿g úG ô BøoõzÞ
.lýyBG ûApíø Bì BG .îýñÞ Bñy@ rýð ó@ ÿ ûoBGok þðõðBÚ ô ûly úPgAkpK ÑõÂõì lülùO ô ûlý`ýK ÑõÂõì àü úG olhì kAõì
YüBPð ólükô ApWA BO úPHèA úÞ ûlükpâ Iüõ¿O

kpÖok Ao þvñW êýì Rly úGolhì ÿ ûkBì òüA òýñ`íø ..QuA ûApíø ûoBGôk ëBíÏPuA úG lüly
ô þüBüõðAoBK îøõO ,}qpè úG óAõO þì olhì ÿ ûkBì òüA þHðBW Jphì RApSA qA .løk þì {üArÖA

.kõy þì pPzýG Ùp¿ì RBÏÖk {üArÖA BG «æõíÏì úÞ kpÞ ûoByA þvñW ØÏÂ

òýìBP×ìBPì -8 òýDôpø -10
ôóAkpãðAôoolhìÿûkBìàükõyþìúP×ârýð>iü<Bü>|meth|<ó@úGæ« õíÏìúÞòýìBP×ìBPì òüA .lü@ þì QulG áBüpO ÿ ûpýy ÿoô@pÖ qA îýÛPvì oõÆ úG úÞ QuA ÿolhì ÿ ûkBì òýDôpø
ô òýìBKôk,òüp×ð þKAoõð ÿBø óõìoõø úÞ kõy þì UÎBG rÓì úG kôoô qA wK úÞ QuA àýOBLíu úHy qA wK òýDôpø .ly úPgBu lðkõG ûly kBPÏì òýÖoõì úG úÞ þðAoBíýG úG àíÞ ÿApG oBG òýèôA ûkBì
úG løk þì jo óõg óBüpW ok ó@ óly ÜüorO qA wK úé¾BÖçG úÞ ÿrÓì -þðõg ÐðBì qA òPynâ
qA .lðõy eypOrÓìok òýðõOôpu þì kpÖ úG Ao Qìçu ô ÿkõHùG wc ô ûkpÞ lýéÛO Ao Bø òýÖôolðA kpßéíÎ úÞ kõy þì êülHO òýÖoõì
pývìolhì ÿ ûkBì òüA úÞ BW ó@ Rnè wc àü úG lü@þì kõWô úG kpÖ ólGok ÑõÂõì òüAqA wK úÞ ÿkByô þyõgpu wc .løk
pýSBO QdO Ao àýHíýèôrì þyAkBK ,òýDôpø ëBíÏPuA þé¾A ÿBø }ôo qA þßü .QuA ûly úýHzO løk þì jo îßy óôok ok úÞ þvñW
ô ÿkBy QèBc UÎBG løk þì oApÚ
ûkBüq úG ô kõy þì kpÖ ok ØÏy .lü@ þì oBíy úG ÿlüoô óôok ÜüorO
kApÖA .kkpâ þì pXñì kBýPÎA ô ÿôo òýDBÞõÞ-9
òýìBP×ìBƒPƒì ÿ ûlƒñƒñƒÞ Ùpƒ¿ƒì
ô ûly xAõuôoB^k QuA òßíì .lü@ þì Quk úG BÞõÞ ûBýâ ÿBø åpG qA úÞ QuA ûly þèBPvüpÞ óBKôpO lýDõèBßè@ àü òýDBÞõÞ
lñðBì lñøk ïBXðA ÿoApßO ÿBøoBÞ îø ô løk þì {øBÞ Rly úG Ao BùPyA ô ûkpÞ àüpdO Ao ÿrÞpì þH¿Î îPvýu îø olhì ÿ ûkBì òüA
Bü òPvy Quk ,úðBg ókpÞ rýíO
þÃÏG òPvG ûoBGôk ô ókpÞ qBƒG ô óBXýø qA õéíì ô þíøõO þvc
ÿ ûkBì òüA úG kBýPÎA ápO .BýyA þðAôApÖ ÿspðA BG ûApíø ØÏy ô oõy
úG lüly êýì ô JApÇÂA òýñ`íø ô þâkpvÖA úýHy þíDçÎ ô lc qA {ýG ókoõg ô ólýGAõg BG olhì òüAqA .lñÞ þì kBXüA Àhyok Ao
.QuA ûApíø olhì ûkBì òüA ûoBGôk Ùp¿ì ô þdüp×O oõÆ úG olhì ÿ ûkBƒì
òýñ^ úG þƒGBƒýPuk ÿApƒG ÿkoõƒì
òýDBÞõÞáApÞ-7 òýDBÞõÞ .kõy þì ûkB×PuA þPèBc
lyúPgBu1980ÿúøkêüAôAokkõyþìûlýìBð>áApÞ<oB¿PgAúGæ« õíÏÞúÞòýDBÞõÞáApÞ ÿrÞpì þH¿Î îPvýu àüpdO ok
òýDBÞõÞ lýèõO ÿApG pOA qA ûkB×PuA RApÇg êýèk úG .QÖpâ oApÚ ûkB×PuA koõì ÿA ûkpPvâ xBýÛì ok ô ó@pýSBOô QuApSõì Rly úG ólG
ólG ok QÎBu lñ^ BO úÛýÚk 20 òýG
Bø ó@ ,óBâlññÞ lýèõO ÿApG ÀèBg óArýì úG úÞ lðBì løAõg þÚBG kpÖ
AlW ÿ úécpì úÞ lñPÖpâ îýí¿O Ùp¿ì }ôo ô Áõég ,Ùpƒ¿ì
qA Ao ÀèBg òýDBÞõÞ Jõuo ókpÞ
ok .lññÞ Ùnc þÞBýðõì@ ëõédì .koAk þãPvG
úG kõg rýð úý׿O êcApì úXýPƒð Ùp¿ì qA wK ÿBø úðBzð òýèôA
æ« õíÏì ûqôpìA .lðly Ùnc kõg ô IéÚ óBGp òPÖo æBG ,óõg oBzÖ {üArÖA ,ÿoApÚ þG ,lc qA {ýG QýèBÏÖ êìBy olhì ÿ ûkBì òüA
ÿBW úG òüpýy }õW qA pPzƒýƒG êýì ô þâkpvÖA ô ókõHð ïAo@ xBvcA BG RBÚôA þÃÏG ØÏy ô ÿkBy òüA .QuA ؾõèAlüAq þyõg
þì ûkB×PuA úüBK óAõñÎ úG áBýðõì@
ô úPyAk ÿpPíÞ ÿõG îø úÞ kõy 24
kõWô òüA BG .QuA þíupPíÞ îø
óAõO þì rýð ÿpãük úüBK kAõƒì qA
úG àü RBñGpÞ þG úG òýDBÞõÞ QHvð áApÞ òPgBuqA lÏG .kõíð ûkB×PuA òýDBÞõÞ áApÞ lýèõO ÿApG

.kõG løAõg úu úG ôk Bü àü

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Bð@õW ÿoBì -3 ÿk xA ëA -6
kõy þì úPgBñy kõg þøBýâ êßyok >Bð@õW ÿoBì< ïBð BGpPzýG úÞ )|Cannabis|( úðAløBy ÿBø ïBð BG úÞ )|Lysergic acid diethylamide|( lýì@ êýOA ÿk lýuA àýWpvýè
êâ ûBýâqA úÞ QuA óAkpãðAôo ÿ ûkBì àü rýð >lýuA< ô >|LSD|< lñðBì ÿpãük
qA Bø óBvðA .lü@ þì Quk úG úðAløBy úíýð olhì ÿ ûkBì àü ,kõy þì úPgBñy
ûkB×PuA úðAløByqArýð iüoBO êHÚBì óAoôk òýìBPLüpO ÿ ûkAõðBg qA Aq îøõO þPÏñ¾
ok ó@qA ûkB×PuA îPvýG ópÚ ok BìA lðkpÞ þì ÿ ûkBì òüA .QuA )|tryptamine|(
ok Bü þdüp×O Roõ¾ úG ÿA ûkpPvâ eÇu úíø qA Aq îøõO kAõì óBýì ok úÞ olhì
ok òýñ`íø ô þðBcôo ô þHønì îuApì lü@ þì oBíy úG pO ÿõÚ ô pO ûly úPgBñy
xBuA pG .QÖpâ Rly þßyrK ÿ úñýìq úG úÞ QuA ósõEPðA olhì ÿ ûkBì àü
ÿ ûpÞ óBñÞBu l¾ok 4 qA {ýG Bøkoô@pG þì oApÚ ûkB×PuA koõì þdüp×O Roõ¾
olhì ÿ ûkBì òüA qA úðæBu oõÆ úG òýìq BG úÞ ÿk xA ëA þðAôo RApýSBO .kpýâ
ÅoAõÎ úðAløBy Ùp¿ì .lññÞ þì ûkB×PuA kõy þì ú¾çg )|trip|( >p×u< ÿ ûsAô
þì ëBíÏPuA oBãýu lñðBì Bü þÞAoõg Roõ¾ úG æ« õíÏìô koAk þK ok Ao þ¾Bg þðBívWô þðAôo ûkõG RôB×Pì «çìBÞpãük kpÖ úG kpÖpøqA
þðlG RolÚ úG úWõO BGôpãük kpÖ úG ÿkpÖqA ûkBì òüA ÿ úüôo þG Ùp¿ìqA ê¾Bc þãzEð .kõy ,þéHÚ RBýGpXO êýHÚ qA þüBøoõPÞBÖ úG ô
.kõG løAõg RôB×Pì Ùp¿ì ÈüApy ô Ùp¿ì }ôo ,þüBýíýy RBHýÞpO ,ëBíÏPuA óArýì ,kpÖ .QyAk løAõg þãPvG ûkB×PuA koõì qŸk RolÚ ô oAlÛì òýñ`íø ô þÇýdì ô þñøm ÈüApy
| p×u.kõGløAõgRôB×Pìrýðp×uàüêcApìþPcôþéHÚôÿlÏG>p×u<BG>p×u<pøòýñ`íø
oô@óBünø ÿBø boBÚ -2 BÎkAþgpGúÞÿõdðúGlyBGúPyAkþOlìqAokþ×ÆBÎþðAôoJphìRApýSBOQuAòßíìÿkxAëA
kAõì ÿôBc úÞ lñPvø þüBø boBÚ )|Psilocybin mushrooms|( oô@ óBünø ÿBø boBÚ .QuAûlyBýðkúGQHvðBøó@ûBâlükôþPý¿hylülyRApýýÓOUÎBGûkBìòüAÙp¿ìlðAûkpÞ
ô òýuõéýu ô òýHýuõéýu óAkpãðAôo
óAkpãðAôo kAõì pãük RBÚôA þøBâ þuBPvÞA -5
úÞ þPÚô .lñPvø þñýìBPLüpO óAkpãðAôo þPÏñ¾ úíýð olhì ÿ ûkBì àü >|MDMA|< Bü )|Ecstasy|( þuBPvÞA ÁpÚ
ûly úüpXO ,kõy ólG koAô òýHýuõéýu RBýGpXOúÞQuA)|phenethylamine|(òýìçýPñÖÿûkAõðBgqA)|entactogen|(ósõPÞBPðA
úÞ kkpâ þì lýèõO òýuõéýu ó@ qA ô àüpdO RolÚ BìA pPíÞ óAkpãðAôo ÿBøôoAk qA pãük ÿoBývG úG QHvð ó@ ÿpüõ¿O RBíøõO ô
RApýSBO .koAk þK ok þíøõO RApýSBO òüA .kõG løAõg pPzýG ó@ þívW
úG úWõO BG òýHýuõéýu ÿBø boBÚ þíu Roõ¾ úG æ« õíÏì óAkpãðAôo ÿ ûkBì
ô ÿqBu ûkBì@ }ôo ,ûkB×PuA koõì qkŸ úGô ûly ûkB×PuA ÿkoõìô þdüp×O
3 òýG ûlññÞ Ùp¿ì Àhy îvýèõGBPì ÿApG ósõEPðA ÿôoAk àü óAõñÎ
RBíøõO .lýzÞ løAõg ëõÆ QÎBu 7 BO òýG qA Bü þívW kpßéíÎ {üArÖA
qA «æõíÏì Bø boBÚ òüA Ùp¿ì qA þyBð ûkB×PuA koõì þâkpvÖA îDçÎ ókpG
.kõG løAõg RôB×Pì JApÇÂA ô þâkpvÖA BO ÉBzð qA ô ûkõG ÿõÚ oBývG ÿoAlýñy ô ÿpüõ¿O Ñõð .kpýâ þì oApÚ
.lyBG úPyAlð þHðBW RApýSBO aýø Bø boBÚ òüA Ùp¿ì kApÖA þgpG ok QuA òßíì þPc óAkpãðAôo ÿ ûkBì òüA RApýSBO qA
ÿ úíø ÿoBýyõø {üArÖA úG óAõO þì
þK þu þK -1 ,ÿkAq@ ô þüBøo xBvcA ,xAõc
ÿA úürXOolhì ÿ ûkBì àü )|Phencyclidine|( >òüAlýéßývñÖ< Bü )|PCP|( þK þu þK ,ÿkBy ,ÜzÎ ,þèlíø ,þyõg
ô þíøõO RApýSBO úÞ QÖpâ þì oApÚ ûkB×PuA koõì þyõùýG êìBÎ àü óAõñÎ úG «çHÚ úÞ QuA ûoByAïôAlìþðlGRBÞpcôþÛýuõìúGóAôApÖÿúÚçÎôþñømQýÖB×yxBvcA,Ép×ìþøBâ@kõg
ûkõGÙôpÏìrýð)|Angel Dust|(>úPypÖoBHÒ<óAõñÎBGolhìÿûkBìòüA.QyAkàývÞõOôoõð óApãük BG òPyAk þðlG xBíO úÞ kõy þì QüõÛO Rly úG kApÖAqA þgpGok úvìæ wc þPc .kpÞ
ÿApGrýðpãükþìBuAÿoBývGô>óBâõøàèBø<,>þèríøòìpy¶ <,>wýg<êýHÚqAÿpãükÿBøïBðô ûoAôo@ókpzÖúGóAõOþìóAkpãðAôoÿûkBìòüApãükÅoAõÎqA.lñÞþì{hHOnèoBývGÿôÿApGAo
RApýSBO ú^ pâA .kôo þì oBÞ úG ó@ .kpÞ ûoByA IéÚ óBGp {üArÖA ô îø ÿôo Bø
úìAkA QÎBu lñ^ BùñO ó@þðAkpãðAôo |
ólG êìBÞ ÿqBvÞBK BìA lñÞ þì AlýK áBüpO -4
æ« õíÏì ô kõG løAõg pO þðæõÆ ó@ qA ÿûlzðÔèBGÿBøúðAkÙçÒqAûlyZoBgÿúGApýyqAúÞQuAþñüqoolhìÿûkBìàüáBüpO
þK .lýìBXðA løAõg ëõÆ úG Bø úP×ø úÞQuAl¾ok16kôlcBOòýÖoõìÿkBüqpükBÛìÿôBcûpýyòüA.lü@þìQukúG}BhzgûBýâ
þdüp×O Roõ¾ úG æ« õíÏì þK þu þì ÿoô@pÖ þüBíýy Roõ¾ úG òýüôpø lýèõO ÿApG «æõíÏì ô ûkõG ÿlýDõèBßè@olhì ÿ ûkBì àü
ó@ lýèõO ô ûly ûkB×PuA kApÖA ÈuõO úíýð,þPÏñ¾olhìkAõìæ« õíÏì.kõy
.kpýâ þì ïBXðA þðõðBÚpýÒ Roõ¾ úG áBüpO òürãüBW ÿpO ÀèBg þPÏñ¾
ÐüBì Roõ¾ úG æ« õíÏì ûkBì òüA áBüpO qA ólG ÿôo Bø ó@pýSBO úÞ ûly
Roõ¾ úG æ« õíÏì BìA kõG ÿokõK Bü ok oBÞ òüA oBG òýèôA ÿApG .QuA pPzýG
êßy úG ô ûly ûlýyBK êýHXðq Bü ô ÿp×ÏW ,þøõÞ ÿ úðõK ,ÑBñÏð ,Bð@õW ÿoBì ÿBø åpG ÿôo ÿpLuA ïBð úG ÿkpÖô QÖpâ ïBXðA 1817 ëBu
êßy úGô úPyAnâ þH¿Î îPvýu ÿôo pG ÿkBüq pýSBO olhì ÿôoAk òüA .kõy þì ûlýzÞ oBãýu BÎkA pðoõOpu ïAk@ îéùéüô {üokpÖ
ô òPyAkApG ïlÚ ,þüõâ óBünø ô IüpÒ ô IýXÎ ÿBø pßÖ ,àdÃì ô þÏýHÆpýÒ ÿBø ûlüA ,RBíøõO ô ÜýÛdO ëBu 13 qA lÏG úÞ kpÞ
pýýÓOô IéÚ óBGp {üArÖA ,þÏýHÆpýÒô îËñìBð þíz^ RBÞpc ,úP×y@ô äñøBíøBð ólG RBÞpc úu ô kõg ÿôo ó@oBG QHý¿ì {üBìq@
pýýÓO Rly úG Ao kpÖoBPÖoô ÝçgAolhì ûkBì òüA êÞok .løk þì óBzð Ao kõg ólG ÿBìk lüly QuA úPvðAõO pãük ÿ ú`GpvK
úýHy RBÞpc Büô ûkAk QukqA QýÏÚAô BG Ao kõg ÉBHOoA ûlññÞ Ùp¿ì kpÖ úÞ kõy þì UÎBGô ûkAk .lñÞ AlW áBüpO qA Ao ÀèBg òýÖoõì
.lñøk óBzð kõg qA þHìAq ||

25

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

ok þãíø úÞ lñPvø óBùW ûkAõðBg òüpOpƒýK

wñýâok óBùW ûkAõðBg òüpOpýK QHS.lðpG|þìpuúGþðBívWêìBÞQìçu
Ao kõg þðæõÆ píÎ qAo Bø |þéðAk ûkAõðBƒg
ÿôo Qhu oBÞ óõ`íø þéìAõƒÎ qA þƒHýÞpƒO
,àýéâ ëBHOõÖok QÞpy ,ÿqoôBzÞ ÿBø|òýìq
BG.lðA ûkpÞ óAõñÎ êßèA qA ÿoôk ô Iýu ókoõg
ûkAõðBg òüA õÃÎ òüpPðAõW ,>õýè< ,ëBc òüA
ôk ókoõg Bø|ó@ þðæõÆ píÎ qAo QuA lÛPÏì pýK
.QuA ûoõK êßy úG áAoõg ûlÎô
Ao óBìolK RkBÎ ,úünÓO ok Bì :lüõâ|þì ôA
õW ûoõK êìBy úðBdH¾ 7 QÎBu .îýñÞ|þì ëBHðk
þðpÖ Iy 10 QÎBu ô Iýu ÿBGpì ô pýy ,puôk 79 >xõíýu< ,úèBu 80 >ÿpƒO< ,úƒèBƒu 82 >òüoõì< ,úèBu 92 >óBy< .koAk ëBu 70 Bø|ó@ koõÞo ly ÜÖõì ÿlñèpüA ûkAõðBg àü #
JAõgqA {ýK .ïBy ûlÎô ÿApG îýéc Bü ûoõK Bü ,úèBu 74 >òýéOBÞ< ,úèBu 75 >óBüApG< ,úèBu ,úèBu 86 >pPýK< ,úèBu 89 >òýèA< ,úèBu 91 JBƒPÞ ok Ao óBƒùW ûkAõƒðBƒg òƒüpƒƒOpƒƒýƒK
,õýè úP×â úG.QuA ÿoôp ÕAk þðlýyõð rýð ÿBÃÎA úèBu 70 >õƒýƒè< ô úƒèBƒu 72 >ïõƒÞ< >þðõO< ,úèBu 84 >qo< ,úèBu 85 >lüo ÿBì<
Bø|ó@ p×ð 3 úÞ lðA ûkõG okApG ô pøAõg 16 Bø|ó@ .lñÞQHS wñýâþðBùW ÿBø|koõÞo
úG 2017 úýDôs ok þéðAk ûkAõðBg.lðkpÞ RõÖ lñPvø þüBPuôo ûkAõðBg àü Bø|>þéðAk< |
úG lñèpüA ÐGAõO qA åBìo@ úìõc ok Bø|Rlì úÞ
.lýuo wñýâ QHS ûkAõðBg òüA.lðA úPyAk ïBíPøA ÿqoôBzÞ êÓy
òüpPðAõW úÞ QuAokApGôpøAõg 13qA êßzPì

êâ!ïQBíuOAlóWBùúWÞÿþBøøBýâ òýèôA ZApc
BÃÖ ok þ×éu

.QuA ûkõG þuBñy ûBýâRBÎçÆA êýédO BG óBÛÛdì # qA QÎBu YñK kôlc ÑõíXì ok òüolè@ >òüolè@qBG< þ×éu wßÎ QuA oApÚ #
úG BøoõuBñüAk p¿Î ok oAk êâ óBøBýâ óõýéýì 140 þøBýâúÞlðlýuo úXýPð òüA úG qA ZoBg ok Ao kõg þüBÃÖ ÿBø|QýèBÏÖ BÃÖ ok þ×éu òýèôA úÞ BuBð ÜGBu koõðBÃÖ
ûqBO þüõG ô äðo òýìq ô lðlì@ kõWô êâóBøBýâïBíO lW þG@pÖõéýð úýHy ô úèBu qA wK ëBu úu ÿô.QuA ûkAk ïBXðA BíýKBÃÖ ZApc úG kkpâ|þìpG {ýK ëBu 51 úG ô ûkõG
Bø êâ {üôo qA {ýK þÞBg ûoBýu .lðlýzhG QüoõìBì óAkoõðBÃÖ îýO IèBÚ ok wßÎ òüA ZApc úG BÃÖ ok þ×éu òýèôA.kõy úPyAnâ
ô wgpu ,Bø boBÚ lñðBì þðBøBýâ úÇéu QdO .QuA ÿqôpìAoAk qA wK óBvðA òýìôk óAõñÎ úG 11 õèõK@
140 oAk êâ ûBýâ àü lðlÛPÏì óBÛÛdì QívÚ ok.QyAnâ ûBì ÿôo pG BK äðApPvìo@ kõy|þì úPyAnâ
.kõG þðqõu ÿBø åpG BG ûBýâ þÎõð ïBíOokBìôolK ,þG@pÖõéýð úýHy úèBu óõýéýì þüBÃÖ òýGoôk àü wßÎ M^ Qíu òýüBK "òüolè@ qBG" úÞ wßÎ òüA |
ô Èýdì pG ÜýíÎ ÿpýSBO Bø êâ òüA pøBÊ ûlük )|Maurer|("ooõì" ÿpPì|þéýì 16 ÿBñýíW" QüoõìBì ok )|Buzz Aldrin|(
Ðüpu êìBßO úG úßüoõÆ úG ,QyAk Aõø ô J@ !QuA ÿqôpìA oAk êâ óBøBýâ ó@ qA BÃÖ ok ÿoAkpG|wßÎ ÿApG úÞ kõy|þì BÃÖ ok 1966 ëBu ok )12|Gemini|("12
BìA ûlzð ØzÞ êâ òüA qA þéývÖ aýø úPHèA ok koõðBÃÖ àü ûpù^ qA wßÎ òýèôA ,QÖpâ
.kpÞ àíÞ rýð óBzÖA ûkpâ ÿBø ûpzc qA ÿA ûkõO êýédO BG óAlñízðAk luo þìpËð úG .ly|þì ûkB×PuA .QuA ûly úPÖpâ þ×éu Roõ¾ úG úÞ QuBÃÖ
Valentine Borgh "þâoõG òýPñèAô" oApÚ ô ûkõG pPì|þPðBu 25 ok 20 wßÎ òüA kBÏGA
.lðA ûlýuo úXýPð òüA úG þøBýâ RBÎçÆA òüA olK :Q×â wßÎ òüA ZApc ëõEvì úG ôoõü 1200 úüBK QíýÚ BG pHìBPLu ûBì ok QuA
ok kõu -wüoBK ûBãzðAk qA úÞBu ôpø pPÞk qA {ýG koAk Ao wßÎ }ôpÖ l¿Ú úÞ pðõývßéÞ àü 2015 ëBu ok.kõy úPyAnâ ZApc
ôA .QuA ûkAk ïBXðA Ao ÜýÛdO òüA úvðApÖ Ao "ÿBñýíW" QüoõìBì ÿBø|wßÎqA wßÎ 50 ô kpÞ ÿoAlüpg BuBð qA Ao wßÎ òüA pðõývßéÞ
BG Ao óBøBýâ êìBßO ô lyo ÿBø ëlì {ðAoBßíøô ÿBñýíW þüBÃÖ ûsôpK.QuA úPyAk oBýPgA ok oApÚ BuBð õýyo@ ok wßÎ òüA ó@ qA {ýK
ûpýgm îýËÎ órhì àü úG ÉõGpì RBÎçÆA þüBÃÖ óBìqBu þüBÃÖ ÿBø|ûsôpK qA þßü 87 óõñÞA úÞ òüolè@qBG wßÎ òüAok.QyAk
úXýPð òüA úG ô lðkpÞ IýÞpO RBÎçÆA óBýì þüBÃÖ úÛGBvì óBìq ok )BuBð(Bßüpì@ Ao kõg þüBÃÖ þñíüA ûçÞ àñýÎ QuA úèBu
ok òýìq qA BHüq xõÚ àü ô QuA ûkAk æBG
.lðlýuo .kõG Bßüpì@ô ÿôoõy òýèôA òüA.kõy|þì ûløBzì wßÎ úñýìq|wK
oAk êâ ûBýâ òýPvhð ÿBø åpHéâ IýOpO 60 úøk ÿBø|ëBu ok Bø|QüoõìBì òüA ÿApG BuBð koõðBÃÖ àü úÞ QuA ûkõG ÿoBG
Uðõì ô pÞnì ÿBø óBâoA ÿôBc ô ûkBu oBývG ô lñPuõýK ÑõÚõG õèõK@ ûsôpK qA êHÚ ô ÿkçýì ZoBg BíýKBÃÖ qA þüBÃÖ þüBíýLøAo ïBXðA
ô {ðAk ÿqBu|úñýùG ô ólýzhG BÛOoA óBzÖlø
.QuA ûly
.kõG ÿoAlì RæBÛPðA ÿBø|àýñßO

28

www.TEHRANMAGAZINE.com lÏéG|þì Ao ïkpì úÞÿA|úðBg|kôo

SOHEIL GOEL D.D.S

êDõâêýùu pPÞk

àyrLðAlðk fApW

õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ

êßülìô Bø úíýGpTÞA ëõHÚ

óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok #
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW #
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok #
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk #
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK #
þñý^ {Þôoô äñülðBG #

(818)907-9900 úG ô Qvýð ÙBßy òüA qA ÿpHg ,J@ eÇu ok ÿA|úðBgkôo ïBð ,>lüpPuA óõPèõG<|#
QuA lñðBì oBÒ ô aýK ok aýK ÿBø|úßHy Roõ¾ óApãykpâqA ÿoBývG óBW úÞQuA wýéãðA
ENCINO PLACE úPyAk úãð kõg ok Ao úðBgkôo J@ þÚBHèA úÞ kõg ûBñâ|þGô ïAo@pøBÊ BG Ao óAkpâQÏýHÆô
16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436 à^õÞ kôo òüA ÜíÎ lðAk|þíð wß`ýø .QuA ÿ|úðBgkôo òüA BG þüBñy@ÿApG .QuA úPÖpâ

29 .QuAolÛ^ .lýyBG Bì ûApíø,áBðpÇg
ÜíÎ îÞ ô ïAo@ þéýg pøBÊ úG kôo òüA óõPèõG ÿ|úÛÇñìô ókoBG ZpG òýGok þüBW |
ô óApãykpâ ,êýèk òýíø úG .QuA qA þßü ,wýéãðA >püBzÞoõü< ok ,þG@
oõ¿O lñü@|þì BXñüA úG úÞ þðBâlññÞlükqBG .QuA úP×ùð QÏýHÆ ÿBø|úéO òüpO|áBðpÇg
kõy|þì ô QuA îÞ kôo òüA ÅpÎ óõ^ lññÞ|þì ÅpÎ BG ûBñâ|þG ô ïõ¿Ïì pøBÊ úG ÿA|úðBgkôo
rýð ó@ ÜíÎ wK ,lüpK ó@ ÿôo qA þPcAo úG
.lñìBð|þì >óõPèõG ÿ|úßüoBG< Ao ó@ úÞ pPì ôk
.Qvýð õðAq qA pPzýG þÎõð ,oAq@|þGpøBÊ úG kôo òüA eÇupüqok BìA
oõÖô úG úÛÇñì òüA àükrð óBPgok ÿôo úÞ koAk kõWô lüly þG@ÿBø|óBüpW BG ÙBßy
ok ïkpì úG úÞ lük Ao pÇg ÿBøõéGBO óAõO|þì pø ô lñÞ|þì êíÎ ÿõÚ ÿ|ûlñßì àü úG úýHy
qA ólüpK qA BO QuA ûkAk oBÇgA kôo òüA koõì lP×ýG ó@óôok úG úPuAõgBð Bü úPuAõg úÞ wÞ

.lññÞ pËð Ùp¾ ÙBßy òüA ÿôo .lñÞ|þì þÏÇÚ þâpì úG ïõßdì Ao
ÿBøApWBì ô Bø|pHg þøBâ qA pø ,ëBc òüA BG òüA óôok úG úÞ wÞ pø kõy|þì úP×â
úGô ûkoõgrýè óBzüBK úÞ þðBvÞqA ÿrýãðA|îÒ úPzãðpG ûlðq BùñO úð ,QuA ûkBPÖA úðBgkôo
ûlýzÞ J@ püq ÿBøoBÒ ô Bø|úßHy òüA ÝBíÎA îø ôA lvW úG wß`ýø Quk úßéG ,QuA

.luo|þì }õâ úG ,lðly !p×ð àü þPc .QuA ûlýupð
úÛÇñì òüA ok úèBu 8 ákõÞ àü åpì qA wK àü îüõy úWõPì pPùG úßñüA ÿApG
óBßì òüA ok wýéK pvÖA àü ,2010 ëBu ok ô Rpùy òüA ,oôBñùK óAlñ^ úð ÿ|úðBgkôo
,QuA ûkpÞ BK ô Quk kõg ÿApG BXÞ qA Ao |ûqAô@
.løk|þì þðBHùãð QùW ÙçgpG ,þüæBGpu ïlÚ lñ^ lüBG
pPì 100 qA pPíÞ kôlc ok .îýðrG ïlÚ úðBgkôo
ûoBHßü úG à^õÞ ÿ|úðBgkôo òüA ,îüôo|þì úÞ
.kõy|þì pPì 100 ÅpÎ úG ÿA|úðBgkôo úG êülHO
qA úÞ QuA ÙoAô ÿ|úðBgkôo óBíø òüA
úG þPÚô BìA konâ|þì >püBzÞoõü< puApu
úðBgkôo òüA ,luo|þì >þGA óõPèõG< ÿ|úÛÇñì
òýíø úG ô lñÞ oõHÎ àüoBG þÖBßy qA lüBG

.lñÞ|þì AlýK ÿkBüq ÜíÎ ô Rly J@ ,êýèk
püqok úÞ QuA BXñüA ApWBì òüA ÿ|úPßð BìA

óApùO úéXì

!ly AlýK òßøõÞkBøpÖ ëlG

ÿApG Ao }píÎ ô lñÞ|þì þâlðq ûõÞok úÞQuA ëBu 40 qA {ýG ÿA|úDõâAoBßýð kpìpýK #
.QuA ûkpÞÙp¾ îýËÎ ÿBø|ûph¾ þcApÆ

9 þPÚôôA .lñÞ|þì þâlðq óBPvøõÞok BùñO úÞ kõy|þì þèBu êù^pãük æBc qpýOõâõOpHè@ JpÛÎ îRøõúHÞßþñÎÞîBñøPzQcuôAkõWõì
þñøm püõ¿O òýíø ô lðAoôpK|þì pu ok Ao äñu qA ûly úPgBu ÿpñø pSA òüpPâorG ÿBüôo ,ûkõG úèBu
.lñPvø òýìq ÿôo RAkõWõì ç¾Aô Bø ûpzc òüpOoô@}lñ^qA BOôk JpÛÎô RõHßñÎ #
.kpHG ûBñK QÏýHÆ úG ô lñÞ Bøo Ao BPuôo ô úðBg ok þâlðq kpýãG îýí¿O kõy|þì UÎBG .lyBG úPyAk kõWôôk òüAqA êßzPì ÿkõWõì lýñßG Ao }pßÖ æBc
kõWô ôA lèõO qA þÞolì aýø BìA ,QuA 1944 ëBu pHPÞA lèõPì úPvðAk|þì }okBì qA úÞ oõÆ|òüA
þãèBu 33 ok ô ûkõG lñì|úÚçÎ QÏýHÆ ô êãñW ok oAnâ ô Qzâ úG òýüBK òýñu qA ,koAlð ,lyôpGôo IýXÎoBývG ÿkõWõì BG }A úðBg ókpÞrýíO ïBãñøok ÿkpì Bßüpì@wßýðõÖok |
ÿApG îø Ao þâorG ûph¾ ôA .lñÞ|þì qBÒ@ Ao ÿA|ûqBO þâlðq ô kôo|þì êãñW úG ô kpýâ|þì Ao {íýí¿O .QÖpâ xBíO þðBzð {O@ BG QÎpu úG ôA .luo þì pËð úG îø áBñPzcô oBývG úPHèA úÞ ÿkõWõì
.ly ûkAk ëBÛPðA þøBãzüBìq@ úG QuA JpÛÎ þíýð ô RõHßñÎ þíýð úÞ IýXÎ ûpzc òüA
JBhPðA }A|ÿpñø oA òPgBu
kpì< IÛè ôA úG æBc .lñÞ|þì .koAk ÜéÏO >ÿpPy RõHßñÎ< úðõâ úG ÐÚAô ok JpÛÎ-RõHßñÎ òüA lñüõãýì óApãyôBÞ
qA ÿkBíð úG ô lðA|ûkAk Ao >þãñu êýOo Ñõð àü ÐÚAô ok úÞ QuA oõùzì rýð >ÿkBG JpÛÎ< ïBð úG IýXÎ ûpzc Ñõð òüA úPHèA
þì úünÓO îø à^õÞ óBâlðpK qA okBð ÿkoAõì ok þPc ô RApzc pãük qA åorG ûpzc Ñõð òüA .QuA
.QuA ûly ëlG úDõâAoBßýð
ÿqôo ÿA|úDõâAoBßýð kpì òüA .lñÞ
ÿBø|äñu ÿôo QÎBu úu
|úHéÞ þßükrð ok úÞ ÿpßýK|ëõÒ 30
oBÞ ,lñPyAk kõWô }A|þGõ^
Qynâ qA lÏG æBc ô ûkpÞ|þì
qA ÿA|úÎõíXì úPvðAõO úøk oBù^
òüA ÿôo Ao Bø|fpÆ ô Bø|óBíèA
lüBy ,lñÞ kBXüA äñu úPhO
ÿôqo@ úG Q×â óAõPG qôpìA
pSA úPvðAõO ô ûlýuo }A|þÞkõÞ
äñu ÿôo Ao ÿpßýK|ëõÒ ÿpñø
òüpO|ÙôpÏì úPHèA ô lñÞ þcApÆ

.kqBvG Ao úÛÇñì lHÏì
úÞ þðBìq ÿkçýì 70 úøk ok
,løk|þì jo úDõâAoBßýð JçÛðA
ok kpýâ|þì îýí¿O õOpHè@
ô kpýãð oApÚ Bøpãñu qA ïAlÞ|aýø
òýíøok BìA ,kõy|þìolñG àüokoBÞ ëõÓzìôo òýíøqA ,lyBG úPyAk Ao }kõg þ¿hy þâlðq
ûlðq }A|þÞkõÞ ÿBüôo ûoBGôk ,ûly ûlýzÞ þüBø|fpÆ ó@ ÿôo úÞ äñu àü ókpÞ AlýK BG óBìq
.kôo|þì ÿqBu|úívXì ÕApu ô lñÞ|þì Bøo Ao olñG oBÞ ô kõy|þì
J@ úG þupPuk ,lGAõg|þì òýìq ÿôo ó@ ok úÞ lñÞ|þì þâlðq þGõ^ ÿA|úHéÞ ok qpýOõâ õOpHè@
áok Ao QðpPñüA óõ^ þíýøB×ì òýñ`íøôA ,lðAonâ|þì êãñWok Ao qôo óBìqpPzýGô koAlð ÿoBW

!lñÞ|þíð
,ûkBPÖA ÝB×OA òüA æBcô lñÞ oApÚpG ÉBHOoA BøoõzÞ pãük ïkpì BG úPyAk úÚçÎ úzýíøõOpHè@
lðA|ûly UÎBG ô lðA|ûkpÞ pzPñì QðpPñüA ok Ao }pñø ô úðBg ,ôA qA þüBø|wßÎ úDõâAoBßýð ïkpì
lñìpñø òüA úP×â úG ô lðôpG êdì òüA úGõOpHè@pñø ólük ÿApG BùñO pãük ÿBøoõzÞ qA þüBø|QvüoõO

.QuA úPyAk ûlññÞ lükqBG p×ð oArø 30 qA pPzýG úPynâ ëBu 10 ok òýzð|úyõâ
þìkpì óõ^ ,lñÞ|þíð þüBùñO xBvcA ëBc òüA BG ,koAlð ÿlðqpÖô ûkpßð ZAôkqArâpøõOpHè@
,lyBG úPyAk ïqæ þßíÞ pâA ô lñPvø óBGpùì þéýg ôA BG ,lñü@|þì {üBøoBÞ qA lükqBG ÿApG úÞ

.Qvø ôA úG óBzuAõc

www.TEHRANMAGAZINE.com òüpO|QíýÚ|óApâkoõÞo úÞþß^
ly óBùW òßüqBG
QÖo QÚpu úG AkõG þñO îýð úívXì
,BðõéuoBG ûBãyBG úG þüôoõü óõýéýì 222 à^ QgAkpK BG òìos|òu|ÿoBK ûBãyBG#
.QuA úPÖo QÚpu úG BðAõvOõG QhPüBK óôoõGBâok ÿlHÏìqA AkõG þñO îýð úívXì # ÿApG Ao òßüqBG òüA úìBð|QüBÂo
óBøAõg ô lñPvø QcAoBð Rly úG AkõG úívXì òüA óly îâ qA BðAõvOõG ÿBø|þüAkõG úÏìBW .QÖpâúvðApÖ äýèokoõÃc
ëBÏÖ BG òìos |òu |ÿoBK ûBãyBG |
.lðA|ûly ó@ òPÖBü ÿApG àíÞ ô oBíýð kAkoApÚ ivÖ lñG ókpÞ
.kõG ûly AløA BðAõvOõG ÿBø|þüAkõG úÏìBW úG lñéüBO ÈuõO 1996 ëBu ok ÿrðpG úívXì òüA 222 ÔéHì ÿBXßü Roõ¾ úG QgAkpK
òüA kAkoApÚ ivÖ þüôoõü óõýéýì
.QuA qBýð p×ð Qzø úG êÚAlc úívXì òüA ókpÞ BW úG BW ÿApG YñK ÿkAkoApÚ lÛÎ BG Ao ôA ,òßüqBG
.QÖpâ Qìlg úG BðõéuoBG qA úèBu
.QuA ûly úPgBu çÆ qA úívXì òüA lñyBG ûkpÞ pßÖ QuA òßíì óBÚoBu lñüõâ|þì úédì ïkpì ókAk BG òìos |òu |ÿoBK ûBãyBG
.QuA oæk oArø 24 úívXì òüA }qoA QuA úP×â þu|þG|þG úG BðAõvOõG óBýüAkõG úÏìBW wýDo úG þüôoõü óõýéýì 222 à^ ûpÛÖ àü
òüA ÿApG þTülc ô Ùpc ,BðõéuoBG
.lðkpG QÚpu úG Ao úívXì òüA ô ûly lHÏì koAô úýDôs ïõu óBÚoBu QuA úP×â wýéK êülHO Ao oBíýð ô QyAnãð þÚBG ëBÛPðA
qA wK úýDôs îùðok úívXì QuA úP×â BðAõvOõG óBýüAkõG úÏìBW wýDo úÞ QuA þèBcok òüA iüoBO òßüqBG òüpO|QíýÛðApâ úG
.kpÞ
.QuA úPÖo QÚpu úG ,ly úPgAlðA oBÞ qA lHÏì pýâkqk úÞ ó@ |òu |ÿoBK ok þéüqpG ûoBPu òüA
.QuA ûkõG ûôpâ àü oBÞ æBíPcA ó@ QÚpu ,úívXì óqô úG úWõO BG QuA úP×â ôA kríPuk ôoõü óõýéýì 30 úðBýèBu òìos
àü {ýK ëBu oBù^ .QÖpâ oApÚ ápHO koõì ÿlñéüBO IøAo ûk ÈuõO 1996 ëBu ok AkõG úívXì .QyAk løAõg

.ly AløA lHÏì òüA úG Bßðæ|ÿpu qA AkõG pãük úívXì >pãzüAo@eHy<qA ÿlñø óBðq Qzcô
.QuA ûlzð QyAkqBG ÿkpÖ óõñÞ BO ô QuA óBüpW ok ûoBG òüA ok RBÛýÛdO QuA úP×â wýéK !lyApO þì Ao óBðqpu ÈÛÖ îWBùì
òüA Bùð@ ,lðõzð QyAkqBG ÿkôq úG óBÚoBu úÞ þOoõ¾ ok lñPvø óApãð BðAõvOõG óBýüAkõG
ûkpÞqBÒ@>pãzüAo@eHy< ÿpýãPukô þüBuBñy ÿApG ÿA|ûkpPvâ RBýéíÎ lñø wýéK #
.kpÞ lñøAõg Jôm Ao úívXì kõg BGô ûlüpG Ao óBzüBøõì ,pPgkô óq 50 îÞQuk ókpÞ}õùýGqA wK óõñÞBO úÞQuA
.QÖo QÚpu úG BðAõvOõG ok Bøôlñø lHÏì qA ÿA|úívXì îø {ýK ëBu
p×u òýèôA òüA .lñÞp×u BðAõvOõG úG QHO óBýüAkõG ÿõñÏìpHøo ,Bìæ ÿæAk ÿkôq úG QuAoApÚ ok óq 50 qA {ýG óõñÞBO.QuA ûkpG
òüA QuA úP×â BðAõvOõG úWoBgoõìA RoAqô BìA ûkpÞ ÅApPÎAp×u òüA úG òý^ .QuA BÛüpÖ@úGôA ok >óBPvWAo< ô >BðBüoBø< ÿBø|QèBüA
þyõùýG qA wK lðA|ûkpÞ ïçÎA lñø ëBíy
.kpýâ|þì îýí¿O þWoBg ÿBøp×u koõì ok BuAo oõzÞ ûly ûlüpG óBypu ÿBøõì ,ûlññÞpýãéÖBÒ
31 .QuAûkpÞkoAooõzÞòüAúGBìæÿæAkp×uQuAõgokoBG5óõñÞBOþGõñWÿBÛüpÖ@
.QuA
úÞ úèBu 53 oAk úðBg óq ,ÿôk BPýðõu
QuA BðBüoBø QèBüA >óBâoõâ< úÛÇñì þèBøAqA
Iy úñHzXñK :úP×â wýéK úG ûoBG òüAok
òyôo oBývG ÿoõð óBùâBð úÞ ïkõG úðBgok
ûly ûlüpG îüBøõì ïly úWõPì ,ïlì@ }õø úG úÞ lÏG QÎBu àü .kpÞ îyõùýG ô kq Ao îíz^

.QuA
ok ïA|ûõð ô xôpÎ ,kBPÖA ÝB×OA 21:30 QÎBu ok úéíc òüA úÞ þPÚô ô ïkõG úðBg Øßíø úÛHÆ ok òì
úÞõy ApWBì òüA ëBHðk úG úÞ QhG óõãð óq.lðlýñy ÿrý^ úðô lðlük ÿrý^ úðô lðkõG æBG úÛHÆ
koõì ok ç« HÚ .îñÞ rÞpíPì Ao ïpßÖ Bü îGAõhG îðAõO|þíð áBñèõø úÏÚAô òüA qA wK< :lüõâ|þì ûly
îø ïkõg ÿApG úÞ ïkpÞ|þíð pßÖ râpø BìA ïkõG ûlðAõg þüBøpHg óBPvWAo ok þSkAõc òýñ^ ÑõÚô
eHy< ÈuõO óBPvWAo ok óBðq ÿBøõì QÚpu úG ÉõGpìoBHgA ,Bø|úðBuo }oArâ úG.lP×ýG ÝB×OA
,þéøk þPc ô BðBüoBø ok úGBzì VkAõc ÑõÚô qA ÿoBHgA úßñüA BO ly pzPñì êHÚ ÿlñ^qA >pãzüAo@
úG îø ÿpãük óq ,BPýðõu úðBgqApOoôkpPì lñ^ ÈÛÖô lÏG þPÎBu .ly}oArâîølñøQhPüBK
úÞ ûly }oArâ oBG òüA BìA .kAk Quk qA Ao {üBøõì ô QÖpâ oApÚ úGBzì ÿA|úéíc Ùlø ûõýy òýíø
ûoBGok ÿA|ûkpPvâ RBÛýÛdO :Q×ârýð úÛÇñì wýéK ÿõãñhu ,oBìõÞ oAlñüôAo.QuA ûkõG óq îWBùì
ÿBø|{üBìq@ ,îüA|ûkpßð AlýK þhðpu aýø îüApW ÑõÚô êdì ok óõñÞBO BìA ûlyqBÒ@ ûlðôpK òüA
ûlülð Ao óBíWBùì ÜýÚk ûpù^ îø wÞ|aýø ô løk|þíð óBzð Ao þÏýHÆpýÒ rý^ aýø óBýðBGpÚ þßyrK

| |!QuA

óApùO úéXì

àürßìok ÿpPì 67 aüôlðBu úýùO

ô óApüA ÿBø|îüpdO óõðBÚ MìApO
kpÞBÃìA Ao úýuôo

ó@,óly ûkBì@|qA lÏGô lðly ÿpPì 67 aüôlðBu úýùO úG ÜÖõì þßürßì ÿBørLy@pu # ÿBø|îüpdO ÐÂô ÿApG Ao oõzÞòüA ûpãñÞúGõ¿ì ,Bßüpì@oõùíW wýDo ,MìApO lèBðôk #
.lðkpÞÐüqõO ,lðkõG |ûkpÞÐíXOpßýK ëõÒ aüôlðBu òüA ólük ÿApG úÞþìkpì òýG Ao .kpÞlýüBO ,þèBíy ûpÞô úýuôo ,óApüA úýéÎ lülW

ô óBâlñüBíð ,RBìBÛì ,óAoAluBK ûBLu ,qôo 90 ÙpÊ lüBG MìApO ÿBÚ@ óõðBÚ òüA ÿBÃìA BG
.lñÞ îüpdO þPvüoôpO ÿBø|QýèBÏÖ ïBùOA pG BñG Ao óApüA qA ZoBg ok ó@ úG |úPvGAô ÁBhyA

lük qA" :QuA úP×â Bø|îüpdO lýüBO úG {ñÞAôok ,óApüA úWoBg püqô óôBÏì ,þ`ÚApÎ xBHÎ
".kAk îýøAõg óBzð Ao IuBñPì ô IuBñì {ñÞAô ô úPÖpâ Roõ¾ ïBWpG ÄÛð óApüA

qA {ýK".ly lñøAõg QüõÛO xlÚ ûBLu ÿôpýð ô óAoAluBK ûBLu" úÞ QuA úP×â þ`ÚApÎ ÿBÚ@
îüpdO BG úÞ lðkõG ûkAk oAlzø óApüA ok eévì ÿBøôpýð êÞ kBPu wýDo ô óAoAluBK ûBLu ûlðBìpÖ òüA

.QÖpâ lñøAõg oApÚ pÇg ok úÛÇñì ok Bßüpì@ ÿBø|ûBãüBK ,óAoAluBK ûBLu
ok þüBÎkA úégAlì ÿApG òýñ`íø ô òüApÞôA óApdG ok {zÛð ÿApG Ao úýuôo Bßüpì@ ûpãñÞ

.QuA ûkpÞ îüpdO Bßüpì@ ÿoõùíW QuBüo RBGBhPðA
úGpÂõßvì BG òPãñyAô ÈGAôo kõHùG ÿApG MìApO ÿBÚ@ l¿Ú úG úýuôo úýéÎ lülW ÿBø|îüpdO ÐÂô

.lðq|þì
óBüBK úèrñì úG lülW ÿBø|îüpdO lýüBO QuA úP×â ,úýuôo püqô Qvhð ,Ùkôlì ÿpPýíük
úP×â ÿA|úýðBýG oBzPðA BG MìApO ÿBÚ@.QuA Bßüpì@ô úýuôo òýG pPùG ÈGAôo ÿoApÚpG ÿApG BølýìA
ô úðBí¿g ÿBøoBPÖo qA QÏðBíì ô RAqBXì ÿApG úðApýãPhu ÿBø|ïAlÚA" qA lñ^pø QuA
îø ÿA|ûlíÎ ÿBø|þPuBÞ ûpãñÞ úGõ¿ì ôA ôA pËð qA BìA ,lñÞ|þì QüBíc oõzÞ úu òüA "qBu|RBHS|þG

.koAk
IýOpO òüA úG ô Qèôk ô ûpãñÞ ØüBÊô òýG êgAlO UÎBG ûpãñÞ úGõ¿ì qA ÿBø|{hG lüõâ|þì ôA
BG ÿA|úHcB¿ì ok ,MìApO lèBðôk óôBÏì ,wñK àüBì ëBc òýÎ ok .QuAþuBuAóõðBÚÙçg

.QuA ûkõG "ëkBÏPì" Bø|îüpdO ÿApG ûpãñÞ úGõ¿ì MìApO ÿBÚ@ pËð qA QuA úP×â wÞBÖ úßHy
wéXì ÿBÃÎA ïõuôkpâA BìA ,lñÞõOô Ao ûpãñÞ úGõ¿ì úÞ QyAk AooBýPgA òüA MìApO ÿBÚ@

.ly|þì pSA þG oõùíW wýDo ÿõOô lðkAk|þì ÿAo kõg úGõ¿ì úG ûoBGôk Bñu ô óBâlñüBíð

32

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
33
!lýéÞô koõHyAk óôlG þüôokõg

þvíè{üBíðúd×¾àüBGóõñÞA,lñÞþGBüko koAlð lýéÞ >3 ëlì çvO< ÿôokõg #
êðBK rÞpì ok úÞ lðA ûly òürãüBW þ`ñüA 15 BG ô kõy þì ê¿Pì pGoBÞ êüBGõì úG úßéG

.kpýâþìoApÚôokõgÿõéW òýñ`íø .kõy þì qBG Bøok ôA óly àükrð

ok þÆBÛð ókpÞ Àhzì BG lðAõO þìpGoBÞ úG Ao kõg ÿBW rýð ôokõg òüA ok koõHyAk
ÿBø ú`üok ok Aõø óBüpW pývì ,{üBíð úd×¾ .QuA ûkAk þ`ñüA 15 {üBíð úd×¾ àü
þì ûlñðAo ó@ pG ûôçÎ .lñÞ òýýÏO Ao þ×hì
òPÖpâ oApÚ ûõdð kõg óBPuk úéýuô úG lðAõO úÏíW qôo çvO >3ëlì< ÿôokõg 30
òýíøok .ly ëBuoA óBzðBHcB¾ ÿApG úPynâ
.lñÞ îýËñO Ao Bø jp^ þégAk ÿBÃÖ qA ÿpüôB¿O þâqBO úG BPuAo
òýzðpuô ûlñðAo òýG {üBíð úd×¾ ëBcpø úG
ok õükAo þãzýíø óBßì ok þñÏü õéW .QuA ûly pzPñì ôokõg
ÿqBýð IýOpO òüA úG .koAk oApÚ ,Bøôokõg êGBÚ ÿBø RôB×O koõHyAk 3ëlì ok
êgAk ÿBøpãzüBíð ëpPñÞ ÿApG ûlñðAo Qvýð QÎpu ó@ ÿôo .koAk þéHÚ ÿBø ëlì BG þùWõO
!koAlð kõWô ÿpãük pãðBzð aýø Bü Yñu
.lðBgp`G Ao }pu ôokõg lðoAlð lýéÞ úG ÿqBýðôokõg óBHcB¾ òýñ`íø
úéýuô úG ÅõÎ ok ô koAlð lýéÞ ôokõg òüA êüBGõì qA lüBG ôokõg ok ókpÞ qBG ÿApG úßéG
úG ô kõy þì óAõhíø pGoBÞ êüBGõì BG VõOõéG
þì qBG Bøok ,ôA óly àükrð ïBãñø oBÞkõg oõÆ .lññÞ ûkB×PuA kõg
úÞ QuA þOoBÞ lýéÞ ôk ÿAoAk ôokõg úPHèA kõy ,koõHyAk Ùncô koAõì òüA ïBíOpG ûôçÎ
ûløBzì êGBÚ rýð ôokõg úüõùO ÿBø ú`üok
.kAk oApÚ óBHÞoBK oBýPgA ok Ao ó@ óAõO þì
.lñPvýð
úG úÞ ôokõg êgAk ëõíÏì ÿBøpãðBzð
Ao kõg pývì ûkBW ok BO lññÞ þì àíÞ ûlñðAo

óApùO úéXì

?lñðAõg|þì ú^ óAlñíOôpS

óBíøqAô lðAõg ,QuApXñýèBu ÿk þW úPyõð úÞ Ao óBìo òüA kõG óAõWõð àü úÞ þðBìq wPýâ
ûlýuo NB^ úG ÿkçýì ûBXñK úøk êüAôA óBìo òüA.ly êülHO }A|úÚçÎ koõì óBìo úG óBìo òüA óBìq
óBðAõWõð kBüq ëBHÛPuA koõì þðAõWõð ûoôkok þñýzð|úyõâô ÿlýìA Bð Rçßzì þuopG êýèk úGô

.QÖpâoApÚ

Bøo Ao ólðAõg òýìq óBñÞBu qA pãük ÿoBývG lñðBíø rýð óBùW óAlñíOôpS òüpOoõùzì #
kõùzì çìBÞóBzðBñhuô BøpËðoBùÊAok þðAõhGBPÞô JBPÞpìA úG Bùð@þøk QýíøAô lññÞ|þíð
.QuA
óAoAnãðBýñG úÞ QuA úPgAkpK þüBø|JBPÞ þÖpÏì úG þyoArâ ok olüBvñüA wðrýG QüBu |
.lðqAkpK|þì Bùð@ ólðAõg úG óBùW ÿBø|QÞpy òüpOmõ×ðBG ô òüpPâorG
>ÑpPhì àü RçÃÏì< JBPÞ-êKA QÞpyoAnãðBýñG ,rGBWõýPuA
rýãðApG|ëBXñW ÿkB¿PÚA ÿBø|JBPÞ qA þüBßüpì@ ûlñvüõð òvñPvüpÞ óõPýéÞ úPyõð JBPÞ òüA
.QÖpâ oApÚ þèBÎ oBývG ÿBø|þGBüqoA koõì óAlÚBð ÿõu qA úÞ kõG

>óBìq BG QGBÚo< JBPÞ- êKA QÞpy þüApWApülì ,áõÞîýO >qôo ûlðBìqBG< óBìo - óôqBì@QÞpyoAnãðBýñG ,xôrG ØW
úG Ao kApÖA JBPÞ òüA.kpÞ ÐüqõO kõg lülW óAlñìoBÞ òýG ok Ao JBPÞ òüA qA ÿA|úhvð áõÞ þÏÚAô ÿBø|úHñW úG Bùð@ok úÞ þüBø|JBPÞqApPzýG Bø|óBìoqAôA úÞ kpÞ ïçÎA ÿoAlükok xôrG
ûlñvüõð ôoõâ|þzüA ôqBÞ úPyõð >qôo àü ÿBüBÛG< óBìo ôA .kqõì@|þì ,ûly úPgAkpK êüBvì
.lñÞ|þì ÜüõzO oBÞ ok QÞpc ô úÏuõO BG ÿoõùzì þüBíñýu îéýÖ úG óBìo òüA.lñÞ|þì þÖpÏì }A|úÚçÎ koõì JBPÞ Ao þñKAs-þvýéãðA
>pýÛÖ àü úìBñýâlðq< JBPÞ- áõG wýÖ þÎBíPWA úßHyoAnãðBýñG ,åpGpÞAq áoBì
IÆBhìpK ÿBø|JBPÞ QupùÖ ok ,QuA ûly úPyõð Øèöõì oBù^ úéýuô úG úÞ Ao JBPÞ òüA áoBì .ly êülHO óõvìBO BìA ô rñýßKBø þðõPð@ ÿpãüqBG
>QykoõÆBð< óBìo - QÖBuôpÞBì QÞpyoAnãðBýñG ,wPýâêýG

34

www.TEHRANMAGAZINE.com

òýãðBýì BG Bùð@ þâlðq ûõdð ô ApÛÖ þâlðq úG JBPÞ òüA.QuA ûkAk oApÚ kõg þÎBíPWA úßHy ÿôo pG
.kqAkpK|þì qôo ok oæk ôk

:òýéßðApÖ òýìBXñG< JBPÞ - wÞA wýHu ô çvO QÞpy ôk oAnãðBýñG ,àuBì óBýéüA
>þüBßüpì@þâlðq

Bßüpì@ úýèôA óAoAnãðBýñG qA þßü òýéßðApÖ òýìBXñG úìBñýâlðq ûoBGok úÞ Ao JBPÞ òüA óBýéüA
.løk|þì eýWpO ,QuA

>Qý¿hy ÿõu úG þøAo< JBPÞ- þvLK QÞpy þüApWA wýDo ,ÿoõýð AolðA
Ao þüBHüq UdG JBPÞ òüA lüõâ|þìô lðAk|þìoAnâpýSCBO þGBPÞ Ao JBPÞ òüA lñøqA ÿoõýð îðBg

.QuA ûkpÞ kBXüA þéÓy ûlñü@ô Qý¿hy QýíøA Áõ¿gok {ðApPgk ôk óBýì
qAô@ xõHdì ûlðpK Ap^ îðAk|þì< óBìo - òýWpüô QÞpy oAnãðBýñG ,óõvðApG koB`üo

>lðAõg|þì
oApÚ }A|þ¿hy QüBu ok ûlñðAõgpK ÿBø|JBPÞ QupùÖ ok Ao JBPÞ òüA þvýéãðA okoBýéýì
Ao JBPÞ òüA ô kõy þì ûApíø pývì òüA ok ôA BG rýð Bßüpì@ ÜGBu oõùíW wýDo ,óõPñýéÞ êýG úÞ ûkAk

.lðA k|þì rýãðA JBXÎA

35

óApùO úéXì

løk|þì wKô koõg|þì ÝpG kpì òüA

ûly kõg þüBðAõO òüA úWõPì {ýK ëBu 6 ôA oõHÎ {ðlG qA Ao ÝpG Qèô 1100ô kpýãG {üBø QèBüA êøA úèBu 42 >}oBð oBìõÞ< àü ,IüBXÎ oõzÞok okBð þÚB×OA ok|#
îýu àü þÖkB¿OoõÆ úG ÿô óBìq ó@ok QuA xBvcA óBìq pø ;QuA þÎlì kpì òüA .løk þüBðAõO ô QuA lñø ëBíy ok >}AkpKoBOôA< qA Ao ÿõÚ oBzÖ ÝpG oõHÎ qA lÏG ëBvðBýì kpì
aýø ô úPÖpâ Quk úG }oBÞ êdì ok Ao Qhè QuA ûkoõhð AnÒ úðBg ok ô lñÞ þì þãñupâ Bü kqpéG úÞ òüA óôlG ,løk|þì oõð {ðlG
ok ô koAk|þì úãð {ðBøk ok Ao úñøpG ÿBø|îýu .koAk kõg ólG qA Ao ÝpG oBzÖ oõHÎ
!QuA ûkBP×ýð {üApG þÚB×OA óAlðk BG Ao Qhè ÝpG îýu lðAõO|þì oBìõÞ .lupPG
.lñÞ|þì QüBÂo xBvcA QÎBu îýð ÅpÎ

QyõãG@îÏÆ BG úGByõð

óBùW åorG êHñOôlÞòýìoBù^ àü ,rìpÚ QyõâJ@BG þðBíè@JB¿Ú àü|#
>Qyõâ úGByõð< ïBð úG Iv`èk þðlýyõð
88 úÞ kAk }oôpK þüõéýÞ 118 êHñO ôlÞ òý^ ÑoArì qA þßü ok úGpXOBG qoôBzÞ #
.koAk pÇÚ pPì|þPðBu .lñÞ|þì lýèõO
ok óBíè@ ok pHìBPLu ûBì qA ëõ¿dì òüA |
ó@ qA ØéPhì ÿBø úðBuo ô lü@|þì oBíy úG óBùW ÿBø|êHñO ôlÞ òüpPâorG qA þßü êHñO ôlÞ òüA úGByõð lýèõO Èg.kpýâ þì oApÚ ïõíÎ xpPuk
koAk úé¾BÖ )õéýÞ 893( óBùW êHñO ôlÞ òüpPâorG koõÞo BG qõñø ëBc òüA BG.lðkpÞ kBü þP×ãy BG ,>àýPuA< ,>þPñÇéu Õpì< :îÏÆ úuok Qyõâ
ok ,lðoAk óqôõéýÞ 560 ô 671 ïAlÞ pø úÞ Bßüpì@ok pãük êHñO ôlÞ ôk QyAkpG JBvPcA BG ô ëBc ok .lyÿqAlðA|ûAo>þEHíGôBâQyõâ<
ok þðBâlññÞ lýèõO BG >òuçÞ pPýK< pÂBc
.koAk oApÚ ïoBù^ ûBãüBW BÃìA þüBøkAkoApÚ úvðApÖ ô àütéG ,åoõHìArÞõè
úG QHS ÿApG Ao kõg ÑApPgA úÞ ÿô.QuA ûkõíð
ÿApG :lüõâ|þì ,QuA ûkõíð úDAoA úÆõGpì ÿBø ïBÛì
qA wK Ao RBXürHuô Qyõâ ,þðlýyõð òüA úýùO
ok Ao ÐüBì òüA wLu ,lññÞ|þì êülHO ûoõK úG QhK
þì êüpPuA ô ÿlñG úPvG Áõ¿hì ÿBø ÿpÇG
:QuA lÛPÏì ô ûkpÞ óAõñÎ ëBu úu Ao þðlýyõð òüA ÿBÃÛðA iüoBO ,úèBu 55 JB¿Ú òüA.lññÞ
òüA úPHèA.QuA lý×ì þðBvðA ô þìBËð ÿBø àíÞ ok ÿoôp ÐÚAõì ÿApG >QyõãG@ úGByõð<
pWrñì ûlüA àü Qyõâ J@ qA þðlýyõð úýùO Bùð@ kBÛPÎA úG Apüq koAk rýð Ao kõg óB×èBhì þðlýyõð

.QuA ûlññÞ

36

www.TEHRANMAGAZINE.com

ÿApG þvýéãðA >òì þGoBG<
lì@óApüA úG þüBHüq þcApW

QzùG òüA qA BO îðõíG pPzýG îðAõPG ïoAôlýìA Qý¿hy ô þPüpHéu qõè@ õãüokôo #
úÞ þßyrK îýO .ïpHG Rnè þðApüArýãðA Q×ãy þüBHüq þcApW BG úÞwýéãðAok þðõürüõéO
úG QyAk ûlùÎ pG Ao ôA þcApW QýèõEvì ûkpÞþGoBG kpì ÿBø àuôpÎ úýHy Ao kõg
rüApKõu Ao ôA þPüpHéu òüA lèõO QHuBñì ô óApüA úG kõg þñýG þüBHüq êíÎ ÿApG kõG

.lðkpÞ {ìApâBPvñüA ok ôA .lì@ {ýÞ ûpürW
.kpÞpzPñì Ao óApüA úG }p×uqA ÿpüôB¿O
Qý¿hy qA úÞ úèBu 34 qõè@ õãüokôo | |
ôA {ðAoAlÖpÆô QuA wýéãðA þðõürüõéO ÿBø
þì }A þüBHüq ÿBø|êíÎ pÆBg úG pPzýG Ao
ûpürW ok þüBHüq êíÎ ÿApG Bøqôo òüA ,lñuBñy
.kpG|þì pu úG {ýÞ
þGoBG kpì òüA ÿpüôB¿O qA þgpG úìAkAok
þì ûløBzì Ao ûkpÞ pzPñì óApüA úG }p×u qA
:lýñÞ
qA ÿpüõ¿O oBzPðA BG ôA wßÎ òüA ok
:Qyõð {ýÞ ûpürW êcAõu
BG ûlññÞ ûpýgô þñPyAk Quôk ûpürW àü
.ïpâ ô ÙB×y J@ ,oBývG þG@ ÿBø }qoô

37

óApùO úéXì

äñýDõG óBHég óq òüpO|óAõW

òüpO|åorG óq óBHég òüpO|óAõW óAõñÎ ,Büõük þð@ïBð úG ÿlñø úèBu 30 óq àü #
.koô@Quk úG Ao óBùW ûoõOõìôk ÿBíýKAõø

ok óApGBÎ ÜéÏì êK òüpO|þðæõÆ
ly fBPPÖA wýDõu

òüpO|þðæõÆ úÞûly fBPPÖA wýüõu RBìoqpùy ÿBø|óBPvøõÞok ÿpPì 500 ÜéÏì êK|#
.lðA|úPyAnâ>BKôoA êK< Ao {ìBð ó@óBâlðqBuô QuA kõg Ñõðok êK

pâAô úPÖpâoApÚ òýìq ÿpPì 85 ÑB×OoAok koAk ëõÆpPì 494 BÛýÚk ó@ÜéÏì {hG úÞ êK òüA | þâlðqpGQvðAõOôA.QuAûkoô@QukúGòuëBu30BGBùñOAoþðBPýKBÞúWokÿlñøóqòüA |
.QuA óBùW ok óApGBÎ ÜéÏì êK òüpO þðæõÆ {ðBâlðqBu úP×â úG ú^ úðBãýGô IýXÎ úÏìBWok óq àü ÿApG ó@ ÜÛdO úÞ kôpG þÖlø ëBHðk úGô lñÞ úHéÒ kõg þèõíÏì
qAôpK ûBãyqõì@úG Apì úÞ ly|þì úP×â îñülèAô úG úÞ|òüA BG< :Q×â óAõñÎ òüA IvÞqA wKôA .kõG
úG ûtüõG ;kõG kBüq þéýg óBýÖApÆAoBzÖ .lðkpÞ QüBíc òìqA þéýg Bùð@úðBPhHyõg BìA ,lñPup×ð

>.kõG òýãñu þéýg îñülèAô ÿApG óBìq ó@ok úÞ Bø|úüpùy pÆBg
êý¿dO >BüæBülüô BüolñÞ< ok ô QuA lñø >}kApK Aolð@< QèBüA ok >AkAôBüBXüô< êøA ôA
ÿApG Ao þOôB×Pì pývì ôA BìA ,lðõy xlñùì Bü pPÞk lñPuAõg|þì {üBø|þuçßíø pPzýG .QuA ûkpÞ
úG òu ëBu 17 BGô kq wK Ao êý¿dO þPñu ÿBøpývì {ñülèAô QüBíc BGôA.kpÞ JBhPðA }kõg
úG Ao þOBìlÛì }qõì@þãèBu19okô kpÞ }çO þPhu|úGôA .QÖo >þìkBÞ@óAoôA<qAôpK úuolì
}qõì@BýðBLuAok wLu Büõük þð@.lì@ok >BülñüApüA< þüBíýKAõø QÞpy ïAlhPuA úGô kpG óBüBK
ÿBíýKAõø òüpO|åorG úÞ Ao 777 äñýDõG BG qAôpK ólñè ok lÏG ô lðAonâ Ao 727 äñýDõG QüAlø
,kõy 737 äñýDõG óBHég úÞ QyAk Ao óBßìA òüA }kõg úP×â úG ôA.Qgõì@ ,QuA óBùW ûoõOõìôk
BG óBìríø Büõük þð@ ,êýèk òýíø úG .QyAk Ao {PüAlø ÿôqo@ úÞ kõG þüBíýKAõø 777 äñýDõG BìA
úñürø }lì@ok BGô kpÞ IvÞ Ao|BSC | ÿkoõðAõø áolì )lñø þüBíýKAõø( >BülñüApüA<okoBÞ

.lüpg úðBg àü {ñülèAô ÿApG ô QÖpâ ûlùÎpG Ao oõzÞ qA ZoBg ok }pøAõg ô okApG êý¿dO

ly úPgôpÖ MìApO þyBÛð

ÿpPì 110 ÑB×OoAok ó@ZBOô QuA ó@ëõÆpPì 405ô koAkoApÚ {üpOAok úÞ þéK òüAqA {ýK .ly úPgôpÖ þHýXÎ QíýÚ BG Bßüpì@þéÏÖ ÿoõùíW|wýDo ,MìApO lèBðôk þyBÛð àü #
.lðkõG ûkpÞ oõHÎ ó@ ÿôo qA óApãykpâ ô óAkoõñøõÞ úÞ kõG þéK òüpO|þðæõÆ ,úPÖpâ oApÚ òýìq oæk 184ôoArø29 QíýÚ úG þWApc àüok Bßüpì@ÿoõùíW|wýDo ,MìApO lèBðôk þyBÛð àü
BG þyBÛð òüA .løk|þì óBzð MìApO ZpG BG Ao òPùñì ÿBø|óBíPgBu þyBÛð òüA .QÖo}ôpÖúG
ûõÞ }rüo pSA pG úÞ ûly ÿpãük úñùÞ êK òürãüBW ,RBìoq þðBPvøõÞ úÛÇñì ok lülW êK òüA àü ÿApG 2005 ëBu ok þyBÛð òüA .lyúPyAnâ}ôpÖúGþWApcòüAokoæk9000úýèôAQíýÚ
.kõG ûlük Iýu@ .kAk wéXð@ wè ok qolðBu ÿk Qýð þWApc úG AlÏG Ao ó@ {HcB¾ .kõG ûly ûlýzÞ úüpýg þWApc
úÎõíXì òýñ`íøô MìApO óAoAlÖpÆ úWõO þyBÛð òüA úÞ Q×â þWApc ÿl¿Pì ,ápÞ êßüBì
òO 8 ó@ ûlðoAlùãð ÿBø êGBÞ úÞ lülW êK òüA lüõâ|þì wýüõu RBìoq ÿpãykpâ óBìqBu
.lñÞ|þì ÿpýâõéW êK ókoõg JBO qA úÞ QuA rùXì ÿoôBñÖ úG lðoAk óqô qA .kpÞIéWkõgúGlññÞ|þìÿoô@ÐíWAoBßüpì@ÿoõùíWÿBuôoúGÜéÏPìBýyAúÞþðAoAk
àü ,ÿoApÖ ÿôokõg àü úG óAõO|þì lðA|úPÖo }ôpÖ úG çHÚ úÞ MìApO úG ÜéÏPì ÿBýyApãük úéíW

.kpÞ ûoByA ôA ÿBÃìA BG Jôpzì ÿpÇG àü ô Øéâ Jõ^ Quk

38

www.TEHRANMAGAZINE.com ÿApG ÿqõukõg úG lülùO
óly þvýèõLupK
ENERGY THERAPY
CENTER

úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok
Reiki Áõ¿hì ÿspðA úéýuô

>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô
ûôpâõÃÎô |Reiki Master
þééíèA òýG ûBãzðAk þOBÛýÛdO

.lüpHG òýGqA àürýÖBPì

þ¾õ¿g ÿBø xçÞ
þßüo }qõì@
ÿõñÏì þßýð ÈuõO

(310) 446-8724 úG Áõ¿g òüA ok ,ÿluA òýìAlídì ok oõÃc ÿApG óBßýK òßüqBG #
okB¾ ïA|úìBñPüBÂo ,úéG :lüõâ|þì óAoBãðpHg úG oõHXì |úìBñPüBÂo QÖBüok ô wýèõLupK
39 ok êßzì óôlG rýð úPynâ úP×ø qA ô ûly
ÿqBG RoBÞô ïA|ûlypÂBc wýèõLupK òüpíO .ly ÿqõukõg lülùO
óAõW òßüqBG IýXÎ þÚB×OA ok
.ïA|ûkpÞ QÖBüok rýð Ao òüA RBñüpíO ok ê¿Ö ÿAlPGA ok úÞ wýèõLupK
ÿqõukõg ÿApWBì úßñüA úG {ñÞAôok ÿô QÖBüok úG ÜÖõì ô kõG úPÖBü oõÃc îýO
óBßýK óæôõvì :Q×â pýg Bü koAk Qd¾ òüA ok oõÃc ÿApG óBßýK ûBãyBG qA úìBñPüBÂo
Ao oBÞ òüA ly oõHXì ïolK ô lðkpÞ îPümA þéýg
lðkpÞ|þíð ëõHÚ îükpÞ ÿoBÞ pø .lñÞ .ly þHýXÎ lülùO úG oõHXì ,kõG ûlzð îýO
òüA úG oõHXì ïolK ô lñølG Ao ïA|úìBñPüBÂo ôA QøBHy úÞ þñßüqBG ,ÿluA òýìAlídì
ûly êülHO úðBuo JBd¾A ûsõu úG þñýéÖ BG
!ly lülùO ÿApG AoõßðApG kBíPÎA QvðAõO úßñüAqA lÏG ,kõG
òüA BG óBßýK QüBùðokpâA úßñüA ûoBGok ÿluA êßzì BG ,lñÞ IvÞ wýèõLupK ok oõÃc
îýí¿O }olK rýð kpÞ|þíð QÛÖAõì úPuAõg ly UÎBG óBßýK BG ôA kAkoApÚ .ly úWAõì þâorG
BÏÚAô :Q×â úð Bü kpÞ|þì þÏÇÚ Ao kõg oõÃc ÿApGôA úìBñPüBÂo îýO òüA óæôõvì BO
ïolK óAõñÎ úG ôA îPvø òEíÇì þèô ,îðAk|þíð ÿApG òßüqBG òüA ô lññßð okB¾ Ao wýèõLupK ok
îðAõPG ïoAôlýìA ô lñÞ|þì îPýÛÖõì ÿApG ÿoBÞ pø BìA .kõy êßzìoB^k îýO òüA òøApýK ólýyõK
óBßýK óæôõvì .îølG AoôA JAõW ïkpßéíÎ BG úPynâ úP×øok òßüqBG òüAolK IýXÎ ïAlÚA
óBßýK qA ç¾A ô lðkpÞ ÿlG îÛc ok þéýg .QuA þðlýñy rýð úìBñPüBÂo QÖBüok ÿApG
òüA BìA ïly êâ ÿBÚ@ BXð@ .lü@|þíð îyõg úìBñPüBÂo QÖBüok ÿApG ÿluA òýìA lídì olK
qA lÏGô ûkpÞ úÏWApì óBßýK ûBãyBG úG BøoBGôA
.lñPyAk òì BG Ao oBPÖo ïAlÚA ,kõy|þì ApWBì òüA qA lýìABðoBGpø úßñüA
òüA úG iuBK ok wýèõLupK óAõW òßüqBG òüA êdì úG òürñG ÿpPýè 4 áBG àü ókpG úG
ôA úGrýð wýèõLupKok úÞ þOoõ¾ok úÞ ëAõu úÞ þOoõ¾ ok lñÞ|þì lülùO ô ûkpÞ ûBãyBG
úð Bü koAk kõWô ÿoBPÖo òýñ^ óBßìA lupð ÿqBG ÿqõukõg kõzð okB¾ }lðqpÖ úìBñPüBÂo
QHdì òì úG þéýg õßðApG ,úð )ûlñg BG( :Q×â óæôõvì rýð IýXÎ þÚB×OA ok !kpÞ løAõg
ôA kBíPÎA ÿõãGAõW îðAõPG ïoAôlýìA ô úPyAk Ao ó@ þÚB×OA úðõâpø qA ÿpýâõéW ÿApG rýð óBßýK
óæBvâorG Qvýèok îìBð îðAk|þíðqõñø .îyBG
.lññÞ|þì okB¾ Ao ôA úìBñPüBÂo ô ûkpÞ ëõHÚ
.lýìA ÿApG Bü QuA

óApùO úéXì

ÜÖAõO úG BìA òPyAk þì úãð }õéW BñýyBì
þì }oAõuõéW ûo þì ,òPÖo|þìô ólýuo|þíð

ÿrìpÚ êñy óBPuAk.úñÞ
êð ÿkõG þGõg pPgk úÞ õO :ÿrìpÚ êñy
!!!!!
.úðõg úÞ oAnð îèk ôo Quk .pøAõg ÿA :êð
ó|çÖ úñð ëBHðk îükBPÖA ûAo ... úßýOpì óôA BG
.óõìly ó|çÖ
.kõG êvÎ oõHðq ZBø úÞ óôA :ÿrìpÚ êñy
óõì BGBG ûAo Èuô . ûlƒð pƒýƒâ |æBƒc :êƒð
òüA .{PÖpâ QÖo òüpKokBì úG koõg {íz^ úG ôo ÿrìpÚ êñy okBƒì qôo úƒü #
qA ôo Bƒì QƒgBƒvƒð Bƒì BƒG îø òƒüpƒK ûpƒPƒgk : Q×âô kpÞ}pPgk
. ûoAk Zpg úÞ îø þâlðq ,óôpýG òPgAlðA|úðõg êüBGõì QâorG okBì ûqôo lñ^ ïrürÎ
.lðõì úñzâ úy þíð }ApG îø SMS þ^pø !ûk þíð JAõWõy
Qvýð kõø òýGAo óôA òÞ ûBãð :ÿrìpÚ êñy îø Onlineûk þíð JAõW qBG îðq þì
.lýKBÚ ôo óq óôA ØýÞ ???? !îzðApãð !ûqôo lñ^ ûlzð
lñ^ ? þPyAlð pHg úãì . úykõg ûo@ :êð
ô õèõ^õÞ óBW .þKBÚ ØýÞ ûoBÞ õO ûkq úèBu }ApG úðBøBì QðBÞA úü BG phG ArPýK BO lñ^
.òñÞ þì lñéG ÈHÂ ô ÝBLèBÚ îø Bø|ú`G úýÛG .ûoõÇ^ {èBc òýHG!pHG
!! IXÎ :ÿrìpÚ êñy ,îðõO þíð qôpìA|þìBì :Q×â ÿrìpÚ êñy
ïõðBg }pPgk Quôk ô ÑBXy pvK BG ûoApƒÚ
.òPvø Qìô QK òýHG îøôo BOôk óôA :êð .þßuA ,òürük îüpG óõGpùì xpg ô õèõ^õÞ
.òñÞ|þì áBK òýyBƒì úƒzýy óoAk ûAoBƒ^ pƒu .úy þì óApãð îðBìBì þP×â óõíG Iy òP×â .ïAõg|þì õðôA ÈÛÖ . wÞ Bü . ÿo þì }õg óõGq BG Bü :Q×â }okBì
ûoAk þñýDBK ûAooBù^ îø }ôpÖ QüpHÞ ápPgk .ókpßð QOõÎk óly þÞBy Bø|ú`G ûqBO úÞ þDõèBHè@ 206 ÿôtK BG ÿrìpÚ êñy Qùè ÿoõãðA êüoõâ QyAkAk Quk Qìk þì

.úyôpÖ þì wìAk@ ÿpHßüA ûpƒPgk óôA B« ƒíPc :ÿrƒìpƒÚ êƒñy òýG .úyþìZoBgúðõgqAûlüpƒg .úñÞ
qôoô ëBc òüA úG Bø|ú`G Ap^ :ÿrìpÚ êñy ? Qvø îø |æolñýu .úñýG þì ôo úÎorì ok ÿpPgk Bñc ûAo püq QzùG úÞ Øýc :Q×â ÿrìpÚ êƒñy
??? ÿo þì BXÞ Bñc :ÿrìpÚ êñy òüpG òýPuAõg ÈÛÖ .ïo þì úyBƒG . úƒðõƒOBƒK
? ókBPÖA .óBýì wðByõg áõè BG ûo@ :Bñc
óq QÖo RokBì . òßð ûBãð Rkõg úG :êð úG QéÎ úG(... ÿ ûpPgk ôpG :ÿrìpÚ êñy ô þâõü IzìA .ïoAk ûBãzüAo@ QÚô :Bñc .òýyõLð lñéG úñyBK {×Þ QzùG
úíø úýÛG . ÿlyoAk úüBì ú`G .ly ëõýPK ÿBÚ@ .ókpÞ îOõÎk þOoBK óBPuôk ûkAõðBg ûoApÚ . kpâpG kôq :Qƒ×â }okBƒì
úðõìq ô ûoôk òüA ÿBø|úƒ`G . ólƒy QƒhGlƒG ) úñPyõð êGBÚ pýÒ àýÞo ÍB×èA ókpG oBÞ ÿoBãPuAõg RqA óAõg|þì óBýG QvðoA pƒPÞk
ÿBƒø Qƒý¿hy . úƒý^ óõƒOoBƒÞ òƒíùÖ|þƒíð {øAoúGôúñÞþì take off úüÿrìpÚêñy ÿpK þì BùñO |æBc wÞ Bð ÿA :ÿrìpÚ êñy
ô Bñc BG úãük .Bø|óõíýXük óly óõy JõHdì !! úãük .óõypvK úuAô òñÞ
.òñÞ|þíð ëBc QvðoA pPÞk ûkAõðBg ô þâõü ô êð .ûk þì úìAkA pvK òüA qA îP×â úÞ òì :Q×â ÿrìpÚ êñy
ûoõg|þì êð úG {íz^ rìpÚ ÕAp^ QzK úuolì ÿBø|ú`G úÞ þéHÚ þOoBK õO :Bƒñƒc aýø Bü kõø òýGAo Bü .k@ þíð îyõg pPÞk xõè
QùG .ÿkoô@ ok ÿqBG êìA ókõG úPÖpâ Mƒè@
!!!!!

!úP×ýG ïoBãýy îülñhG îø BG
:úâ þì àéPì ûpPgk úG ûkBPÏì -
{LýO ,QzýG }BHè ,QzýG }Bƒz^
õy îâ :Q×â ô QzâpG ûpPgk . Qzýü

.p×y ÉBGtðA :Q×â kBPÏì . ëBÓyA

?... þì úÛü úG Qukp×ñÃÒ BGp×ð úü - þßýð àýK qBâ ûBãPuk9999 ,ákõÞ5 ïõu p×ð :Bø àðBG ÿ ûrüBW #
àýK úG }pvKô óq BG p×ñÃÒ qôo úü - xBíPèA êGBÛPì êíÎ ÿBW úG p×ñÃÒ úy oõÖBG ô êÛñì lüpg úñürø àíÞ999 þü|çÆ lýéÞ ëôA p×ð ,ákõÞ10 ïôk p×ð
Õpì îhO BO úu óõyoBùð ÿApƒG óo|þƒì àƒýƒð Ao Bíy BÚ@:úâ þì òüpýy úXùè BG óBñÞ
úÞ ûpG|þì J@ Ao óõypvK úÏÖlü !!!!!!lðpG|þì õƒíƒyõƒâ òƒýƒñƒÞ ëô õƒíƒÛƒü Alƒg úƒG óAløAq úG p×u úñürø99 !ákõÞlùì àü
pPzýG Õpì îhO BO ôk ïõðBg úðq|þì kAk ûolK þèBÛTì àü ûrüBW óAoArø ô þì kBüq Alùy oBì@ .úùHW ûo|þì p×ñÃÒ -
!úy þì ûoBK îÛü úg@.òüpýãýG úÞ òñÞ þì ëAõEu kBPÏì àü qA qôo úü - ,kBýì úÞ ûoBLíg òñýG|þì òñÞ|þì ÜýÛdO !úy
!!!kpG J@ôo ú`G òßð Quok äñu ôo ûpýì þì {ðq p×ñÃÒ - BXÞ qA òì BGBG úâ þì Qvø þÞ QƒèôA ïBƒìA
úy þì ïõíO {PðpPñüA RoBÞ p×ñƒÃƒÒ - pPÞkpvíø áõéíèA ÙpyA :úvüõð þì {ðqpHÚ QyAk pýzíy úÞ óõíø òâ þì {ùG .îðôlG !!!òýìq ôo úGAõhG úñÞ þíð RCApW wÞ aýø
óBGBýg ok ÐÚAô ÝôpÎ ô IéÚ À¿hPì ,þüBÂo ???Qvøôoôs úãýì ûkBPÏì .lýãñW þì Jõg Quôk þãñø@ ú^ òƒâ|þƒì pƒ×ñÃÒ úƒG -
!}õW J@õO {OqAlñýì QÎBu 117 á|çK óBßyrK óBíPgBƒu J|çÛðA ,þzÞBO þzÞBO kq þì kAk þø ûkBPÏì úü - .úâ|þì úÞ þÃOpì äƒñø@ óôA úƒâ|þƒì ?ÿoAk
...... :ò×éO pùÊ qAlÏG 6 BO eH¾ 9 oBÞ ,úu þì ÿAôpOõéWpPì ûk þvÞBO àü ûpg|æBG
oBÞpýíÏO úG ,þßýðBßì ûo þƒì pƒ×ñÃÒ - ïl¿Ûì úÞ BXðôA ,Izzì |æ :úâ þì ûkBPÏì .ûoAlð õãì õãG òì pG ÿkpÞ ôo QPzK
õO J@ óAõýè 1 ,oõOõì õO òÒôo ûpÇÚ 1 :úâ|þì úGBPÖ@ úðq þì ,þüõzPuk ûo þì ûkBPÏì -
ûoBÞpýíÏO .rüpG áBG õO òürñG pPýè 1 ,RBükAo !kõG ôo úGBPÖ@ Ap^ :òâ|þì {ùG ! úñÞ|þì oBK õPè ôo
}õO ÿAõg|þì !xkBG îÞ îPßýPu|æ :úâ|þƒì ,kõG oBãýu ólýzÞ ëBc ok úÞ ÿkBPÏì - úPÖpâ Qus ïApG :úâ|þì ? ÿkpÞ ÿoõW òƒüA
pPzÞBg úÞ k@ þíð îø ûspè òýìs úü :lüõâ|þì
!!!kõG
:óAõW óAkBPÏì àðBG þzÞ úÎpÚ rüAõW

40

www.TEHRANMAGAZINE.com

ókÐpíÞWÐoükBÂBø}pPgqõkì@

?ÿly ûpýg òì úG úý^ òýãGô òýðrG ëq }Bz^õOô }õéW òüpG QýðBH¿Î BG – 1 #
?ÿAõg|þì ÿrý^

þ^ úÞ òì úG ÿly ûpýg {íø . þñÞ }Bãð þðõPG úÞ Qvø BXñüA îø úãük wÞ òìqApýÒ úG
? úzG

QèBXg ?þñÞ|þì òýüBKô |æBG òì úuAôõOBøôpGA Ap^ ?þðq|þì àíz^ Ap^ ,oBñÞ úG BñüA |æBc
ZAôkqA l¿Ú ô ïoAk Quôk îø ôo îðq ô ïoAk óq òì þñÞ ëBýg ô pßÖ ïkoõì ok úñßð .òÞ ïpy ,{ßG

.úðrG àíz^ pvK úü úG pPgk úü ûoAk þñÏì ú^ . ïoAlð îø klXì
ÿpPgk úÞ koõg óõOoõO úG ÿkoõì úâA Bü ô ûo|þì ûAo ûoAk úéXÎ BG pPgk òülük úâA – 2
úâA. kpGôo ïoAlðôoAk {ñüpýãG kqk ÿ@ kqk ÿ@ òýãGô òýñÞ {èBHðk pu QzK qA Bíy lüôk|þì
úG BKô lýupOpPgk úâA ûkBPvüA úÞ úýñýíø kqk :úÞ òýðrG kAk ïqBG kpÞ ûBãðôo Bíyô kBvüAôpPgk
. òüpHG õy ëBc ô òüqAlñG ûAo þGBvc rüpâ ô IýÛÏO úü òýðõO|þì óõO ëBc úG }õg ,QyAnâ oApÖ
ÿ@:úÞ òýðrG kAk ïqBGô òülG úìAkA ólüôk úG òýzð ÐüBÂ úÞ òüA ÿApG kpßðoApÖô kBPvüA úâA þèô

.kqk ÿ@ kqk
úãì òýãG {ùG òýzG ûkBýK òýPuAõg úÞ þPÚô úPvzðpPgk úü RoBñÞ úâA þvÞBO ÿõO – 3
}lÏG ?ÿkq BW kôq ú^ :òýãG ô òülð Q¾pÖ {ùG . úñÞ|þì ûBãð ôo Bíy ZAô ô ZBø óôA ? ÿ@ þíð

!òýñÞ oAnâAô þvÞBO ok pÂBc kApÖA úG ôo ApWBì þÛGBì ô .òüpG ô òülñHG ôo þvÞBO ok
ïoBß^ Ig. ïkpÞ pük úÞ ïAõg|þì RonÏì òýãG ô òýñýzG }oBñÞ òüpG úéXÎ BG áoBK ÿõO – 4
óôA úÞ úìõéÏì . òyBG úPyAk oõÃc ÿp×ð lñ^ úÞ úyBG þüBW úü ûpPùG ?BXñüA ïBýG þP×â úÞ þPyAk
äðo òüA úíuBHè äðo òüA BXñüA BýG þP×ãð õO úãì òýãG ÿoõÖ QuBíy QGõð }lÏG . úñÞ|þì oBßðA

? úíüpuôo
QèBXg òPvzð BXñüA úÞ ÿBñüA qA úâA Ig . òülG úìAkA ÿoõÆ òüA Bíy .úñÞ|þì oBßðA óôA îø qBG
nÒBÞ úüô òýy lñéG QýðBH¿Î BG Bíy }lÏG . úñÞ|þì ÕAk óôA îñEíÇì .Rõég ÿBW úü îüpG þzÞ|þì
pâô órð äðq òì úG úãük . ÿkAk úÞ ÿA|ûoBíy îñüA BýG ? õñì þPyAnâ oBÞpu òýãG ô òüqAlñG }õéW

.òüpG òýñÞ ëô }lÏG .wýéK Quk Qìk|þì úð
ÿoAk BñüA qA ïqBG. úñßð kok QPuk kõG ëBcBG þéýg òýãG. òülG {ùG ÿk þu úü ÐíW ÿõO – 5
îø Bíy.BÚ@þPÖpâ þÂõÎ úâ þìô úñÞ|þì ûBãðôopGôoôk ïkpì óôA.úèõHÚ úyBGolÛ^pø {PíýÚ
òüpG ô òüAõhG RonÏì }qA ô òýPvø ÐíW ÿõO úÞ ûkõHð óõO xAõc oBãðA úÞ òýñÞ kõíðAô ÿoõÆ

.òýñýzG óõOBW pu
îðBg òýãG ÿkBPÏì úXùè úGôõéW òüpGô òýðrG þâkpì }õì úGôo óõOkõg BøkBPÏì êTì – 6
óõW úG þèBíg qA îéýì|þì îèAk ?Qzø óõO|çíø ïqBG òükAk îùG qõéük úÞ Arý^ ôA qA QñìAk úG îPyk
óôA . {èõK îñüA BýG . ïléÞ óõOAlýK BXñüA úÞ ïlèô@ {ðBy þéýg òülìõýð ïlðõì êËPñì þ^ pø .õO
oBßðA óôA ëõíÏì ÜHÆ .òýñÞ úéýK þøô òýzð òÞ ëô Bíy þèô .úñÞ|þìoBßðAô úy|þì lý×uô jpu
«BzøAõg îPvø ûBýuô þßé^ þÖBÞ ûqAlðA|úG òì îGAõg|þì ëBÒq ÿõè BHy òì îðBg :òýãG Bíy .úñÞ|þì
41 ...ô.òßðûBýyõñìúãükþßüõO

óApùO úéXì

qA QvOoBHÎ ëBüpPÞBG QükoBÞ olƒð@ #
olð@Bü IéÚ þégAk FBzÒ þGôpßýì Qðõ×Î
QívÚ B« HèBÒô IéÚ ÿBƒø úƒ`üok BƒüôkoBƒÞ
ÿBø Iýu@ oB^k ç« HÚ úÞ Ao þHéÚ þƒégAk
þGBvPÞA Bü´ ô´ ÿkAqokBì ÿBùüoBíýG qA ¡yBð

.QuA ûkõG)þéHÚ îvýOBìo(
|Bacterial Endocardutis |
ÿoBíýG þèô|%1 kôlcok Qvýð þüæBG îÚo
êìBÎ.QuA ÿoBHâpìô áBð pÇg B« ƒHèBƒÒô îƒùì
pø lyBG þì boBÚô ÿpPÞBG ÿoBíýG òüA ûlíÎ
óõg ok Jôpßýì kôoô úG pXñì úÞ þéíÎ úðõâ
| Apƒð@ B« ƒcçǃ¾A úƒÞ kkpƒâ lƒÏPvì óAoBƒƒíƒýƒG
UÎBG QuA òßíì îýüõâ þì| bacteremia

| .|kõyþðõ×ÎQükoBÞolð@kBXüA
úƒG pƒ¿ƒdƒñƒì ,óõƒg ok Jôpƒƒßƒýƒì kôoô
ô Qvýð þßyrK óAlðk RBñüBÏìô RBƒXèBƒÏì
–þv×ñO–ÿoAokA– þƒyoAõƒâ þƒcApƒW ëBƒíÎA
RBƒñüBƒÏì þƒPc ÈÛu – óBƒíüAq–þƒãPgõƒƒu

|. |lññÞkBXüAÿpPÞBGlñðAõOþìîøþèõíÏì
QuA QýíøA êGBÚ þßyrK óAlðk ok ú`ð@
.QuA óBøk ÜüpÆ qA óõg ok Jôpßýì kôoô

þHéÚ ÿoBíýGô þðAlðk Qðõ×Î úÇGAo

UÎBG QuA òßíì úßéG QuA úXýPð þG BùñO ÿBùüoBíýGúPÖpzýKÅoAõÎoB^kúßýOoõ¾ok òPyAnâ ïBƒãñø þƒPc úƒTè þƒcApƒW–)܃ýíÎ úÞ þðBøk þcApW pýÒ ëBíÎAô Bø þcApW úýéÞ
þðAoBíýG ok kõy ïôBÛì îvýðBâoA ôpßýì kBXüA QìçÎúðõã`ýøÁõ¿hGôlyBGûlzðoõÞnì ЃÚõƒì þƒPcô )þƒvðkõƒOA ok ÿrƒƒéÖ(|Band| ,kõy Bø QÖBG þãPhývâ îø qAô þâoBK UÎBG
ZBýPcAôlñPvø þHéÚ ú`üok þPcAoBð oB^k úÞ úPyAlðIéÚþüBuoBðqAþÞBcþßürýÖôþñýèBG kôoô ëBíPcA lðõu úéýuõG úñüBÏìô þƒGBƒüqoA úG Jôpßýì kôoô úGpXñìæ« BíPcAô QuA òßíì
qA êHÚ QuA pPùG lðoAk þÎõñ¿ì úƒ`ƒüok úƒG óAõO þì Ao þßyrK óAlðk ÿBùðBìok úýéÞ lyBG | |.koAkkõWôóõgokJôpßýì þì kBXüA ÿpPÞBGôkkpâ þì óõg óBüpW êgAk
ûkõíð úXèBÏì Ao kõg luBÖ ÿBùðAlðk þcApW qA ÿpýãzýK ÿApG àýOõýG þPð@ rüõXO qA wK lÏPvìóAoBíýGokþßyrKóAlðkRBËcçì .lñÞ
ÈuõO Bø ú`üok òüA Apüq lðoôBýG óôpýG Bƒüô àýOõýG þPð@ .kAk ïBXðA þðõ×Î QükoBÞolð@ ëBüpPÞBGQükoBÞolð@úG úÞ QuA kõWõì ÿkBüq þƒíéÎ RBƒÛýÛdO
QükoBÞ olðA .lðõy þì QGBS êdì ok úýhG ëBíÎA ïBXðA qA êHÚ QÎBu1-2 æ« õíÏì þKApO ÿkAqokBìþâkoq@çPHìúÞþðAoBíýGok ïpW–óAlðk ólƒýzÞ þƒK ok lƒøk þƒì óBƒzð
óly Bøoô Bø úýhG óly qBG úG pXñì þðõ׃ΠúðpOkôqûkB×PuAôkõyþìÑôpyþßyrKóAlðk ,lyBGþìIéÚþGBvPÞABüô)|Congenital|( ÿpƒƒƒýƒâ ïpƒƒƒW(úƒƒƒTƒè sBƒƒƒƒOoõƒƒƒƒÞ–ÿpƒƒƒƒýƒƒâ
ok pýì åpì óArýì kõy þì þÎõñ¿ì úƒ`ƒüok
.QuA pOæBG lðoAk þÎõñ¿ì ú`üok úÞ þðAoBíýG
úTè ÿoBíýG– þðAlðk ÿBø þâlýuõK kõWô
ïBXðA óôlG þPc óAlðk úzüo þðõ×Î RBÏüBÂô
kõhG kõg lñðAõO þì þßyrK óAlðk RBXèBÏì
þì úý¾õO. lðõy óõg ok Jôpßýì kôoô UÎBG
ëBu åorG Büô ëBukpg qA îÎA óAoBíýG úÞ kõy
qA:lñPvø püq îDçÎô ÅoAõÎ oB^k ú`ðBƒñƒ^
ÿBø IO þüBùPyA þG þâlüpK äðo ØÏÂ êýHÚ
þƒƒG– þƒƒãƒPƒvƒg– QƒƒéÎ óôlƒƒG ؃ƒýƒƒ×ƒƒg
pOkôq ú^pø ê¾B×ìô õðAq ÿBøkok–þãé¾õc
RBñüBÏì BG BO lñüBíð úÏWApì àyrK óAlðk úG
ÿBø þâlýuõK ïqæ ÿBø ÿoAkpHvßÎô þßýñéÞ
| úP×ùð þðõ×Î ÿBùðõðBÞô úTè ÿBùüoBíýG/ þðAlðk
ÿBø þPcAoBð pƒüBƒuô| Focal infection
úG QHvðô ûly ûkAk ÀýhzO þðAlðkô þðBøk
.lü@ êíÏG ïAlÚA ïqæ óBìok
BðpG ZpüA pPÞk| óBüBK|

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

BðpŸGZpüApPÞk
àyrLðAlðk

Bßüpì@ô óApüA ok úGpXO Bø ëBu BG |

•••••••••••••••••••••••••

ûoôBzìô úñüBÏì þßyrLðAlðk RBìlg úýéÞ

óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì
lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

.kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG

þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ

óBãüAo äñýÞoBK

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335

43

þG þéýg , QzâpG úÞ kõG Iy ÿBø úíýð þñýãñu Quk : îP×â oBýPgA þG ?kq þì 30{hG óApùO úéXì
BG òì úÞ oBãðA úð oBãðA . kpÞ þì oBPÖo RôB×O .òýãñuþéýg,ÿoAk Ap^ ÿkpÞ }õìApÖ : îP×â þPhu úG
,ïkõGúPzâpG}AúðBgúGôqo@ôlýìAóAoArø þÖçO : Q×â ô QgAlðA püq úG Ao {øBãð òìqApPzýG þvÞ ïlýupO þì úzýíø ?îPÖo oõK Jkõì BðAlðBì
ô ûkq Apì Rly ó@ úG úÞ úPÖo }kBü þPc lñðBíø }BG úPyAk îPuôk , êvÎ îñÞ þì îðBg wÞ ó@ ïlýíùÖ þPÚô , kõzG QÛyBÎ
rLy@ok úG . QuA ûkpÞ ápO úðBùG þG Ao úðBg îðlük úËdè àü ÿApG úÞ þüBøqôo ó@ ïBíO ïlðBìþìîøqBG,QuAòìpýGkòüpPùGòýÏì
BøJBÛzG,ïlyûpýgôAúGôûkAkúýßOúðBg ÿBø QÎBu êTì , ÿkBPvüA þì ûqBÓì ó@oBñÞ ? ïkqlG Ao }A þâlðq BO
ókoõg úG Ñôpy wLu , lý^ rýì ÿôo pG Ao ...þãñO ëk ÿBø úËdè , eH¾ ûk ?QuAúðBðqRkBvcàüòüA|- |
ok , kõG ûkpÞ úýùO óôpýG qA úÞ kpÞ þDAnÒ ô þðlzð ûlýzhG þDBÖô þG àüqApýÒ úG BìA pO ÜýíÎ ô pOkpu xBvcA òüA , lýìA úð|- |
îGAnÎpPzýG{zìAo@ôRõßuòüAúÞþèBc rý^ , kõG òì åpì óBzÖlø BùñO úÞ þOBGp úG Bø Rlì úÞ ú`ð@ òPgBG xBvcA , QuA

êvÎ ÿpPgk , êvÎ :óBPƒuAk úƒ¾çƒg
êídO Bø ëBu qA lÏG úÞ úèBu ûl×ø
løBy lüBG æBc þâkAõðBg Rçßzì
lüBG ô lyBG }okBì ô olƒK ÝçƒÆ
|... lñÞêídO AookBì óôlG þâlðq

.kAkþì qA . ly þíð þÎAlO ïpËð ok lýìA qA ÿpãük òüA , þyBG ûkpÞ Ì×c RA þPvø BùñO óAõñÎ |:êvÎ óBìo òPìqA þPívÚ
?ïrürÎûlypPùGQèBc|- | þÚBOA óôok Ao ïkõg ô úPhüpâ ôA kpu ûBãð |.òPgBG þñÏü ô ûkpÞ ØüpÏO úPgBÖ ÿApG Aorý^ úíø
úÞ ÿkpì òýñ^ BG lüBG ! òì ÿAlg îðAõO þì úðõã^ îPvðAk þíð . ïkpÞ wHc qApPíÞþéýgõOBGòìþDBñy@úÞpünLGBìA|- | úG QuAõg þì ôA úPgBÖ þðAk þì :îP×â
ú^,oArýGôAqABüîPvø{ÛyBÎîPvðAkþíð qA {ýG ? îñÞ þèBg îÒ úíø ó@qA Ao {üõg .QuA òì BG pdu þDBñy@ óBíz^ pýSBO QdO olÛð@ BìA lüõãG òì
ô kpÞ þì ïrüpHè þøBâ ôA ûBãð ?ïkpÞ þì õðAqòýìqÿôopG.ïkõGúPÖoëAôqúGôo{ýK óBGqpG AoôA îuA BGBùì þG òýñ^ òüA úßñüA qA QvðAõPð úÞ kõG úPÖpâ oApƒÚ îƒÛyBƒÎ
îPvðAkþíðBÏÚAôRBËdèó@ok!þùOþøBâ BO.lñÞþíðpýýÓOrý^aýøAp^:îP×âôûkq kpÞþìkokîðlGïBíO,ïlyþH¿Îkoô@þì þì }kõg . QuA ûkpÞ ZAôkqA lüõãG
îPuAõg þì ÈÛÖ îPyAk ôA úG þuBvcA ú^ xBvcA ? þÞ úG BO ! òì ÿAlg ? þÞ úG .îðrGkBüpÖîÒRlyqAQuAõgþìîèkô þì õO úG ûqBÓì ok qôo ó@ pâA lüõâ
óBíz^ô ïlýupO þì þDBùñOqA , lñßð îÞpO úPvg ô þðæõÆ ûAo àü Ñôpy ok ïkpÞ þì úG Ao Bì þâlðq lüBHð õO , lýìA ÿp¿ÛìõO|- | îø òì õƒO ZAôkqA qA wƒK úƒÞ îƒP×â
| |!lðkõGBHüqIXÎôA BG . ïA úPgBG Ao ïlýìA ô þPvø ïBíO ûlññÞ Apì,ÿkpÞkõGBðAopduõO.,þPÖpâþìÿqBG òì ô þPvßy þì BíPc ïkpÞ ZAôkqA
?êvÎþðrGÙpcòìBGþøAõgþíð|- | . ïkõG úPvg þéýg , îPvüpâ lñéG ÿAl¾ ...îø Q×â ôA îPyAlð Ao õO òPvßy QÚBÆ
ïkõG ûkq úýßOok Jõ^oB^ úG úÞoõÆ óBíø pãük,lyZoBgúðBgqAôAþPÚôlÏGþPÎBu òì óqõO ÈÛÖ , êvÎ órð AoôA Ùpcpãük|- | Ao rý^ úíø îÞ îÞ òì úG úPuAõg þì úÞ
.ûlðBíðþÚBGþÖpc?îüõãGú^:îP×â ÿBW úG RõùHìô RBì úßéG ïkpÞ þíð úüpâ þâlðq...òìÜzÎ...òìpvíø...þPvø Apì ܃zÎ QƒÏuô þƒPÚô BƒìA lƒüõƒãG
kpuQüAnÒ,òýzñGBýG:Q×âôkqÿlñhHè úG ÿA úñùÞ ÄÓG , ïkõG ûly ûpýg }A þèBg .òì þì ôA þPc , úPvðAõPðpãük QƒgBƒñy
.kõyþì ó@. ïoAk òPvüpâ ÿAõø îøqBG Q×â þì òì Ao îHéÚ {üBø úéíW ólýñy Ap^ ! òì ÿAlg ô lüõãG pdu úG Ao ÑõÂõì òüA QuAõg
îèk , kpÞ þì ïA úXñßy þOôB×O þG úíø òüA þèBgÿBøúÏíWó@...kpuÿBøJôpÒúíø {øBãð pPzýG ú^ pø Ap^ ? kpÞ þíð kBy
. lñÞ AlÖ Ao ôA
?þPyAnãð Ap^ úðAõük Jõg -
þíð Q¾pÖôA úG úüpâ , kq þíð þÖpc
êßzì BG îø {ðlýzÞ w×ð þPc ô kAk
Qvüpâ þì óBñ`ð@. kõG ûlyôo úGôo
{ðlG }qpè ÐðBƒì îƒPuAõƒO þƒíð úƒÞ
ólük BG ô ûkpÞ òyôoAo ÕAp^ ,ïõzG
Qzcô úG }A úPvßy îø ok ÿ ûp¿^

.ïkBPÖA
|********|
{ýKqApO óApãð ApìôA áBñøôlðA òýñÆ
ïBíO úWõO ôA ïlük þì úßñüA qA ô kpÞ
{üõg úG Ao óAõW óApƒýGk ôBƒøpƒPgk
úðApPgk þOkBvc qA , ûkpÞ ÙõƒÇƒÏì
Ao îñøm BO ïkpÞ }çO ô ûly rüpƒHè
BO BìA , ïqBu ÙpdñìôA úG ókpÞ pßÖqA

. ïlzð ÜÖõì Iy pg@

rýì QzK îùPì àü lñðBíø QuAõg þì æBc ...úðBùG þG ÿ Bø úüpâ ó@| ...|pýâ ëkô Ap^ ? ïly þì pO oArýG ôA qA , ïkpÞ þì |********|
ô Õôok úíø òüA úG òìô Qvzð þì úíÞBdì .lðAûlyúzýíøqApOäðopK Apì úðõã^ úÞ QÖo þíð ïpÆBg qA ÿA úËdè
44

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ÿrý^ òüA ô Qvýð òì Üc ôA þèô , úPgBÖ òì úG ôA úð BìA , ïkpÞ þì {ìõßdì þDBÖô þG
Rnè ókõG îø BG òüA qA koAnâ þíð úÞ QuA |!kpÞ pdu BG kpÞ ú^ pø , kpßð þDBÖô þG
.ïpHG ?lzhGþìAoBìRpËðúG|- |
.îíùÖþì|- | ôA : Q×â ô lýzÞ ókoõg AnÒ qA Quk
qA ûkBu þéýgõO , þíùÖ þíð úÞ îðAk þì|- | ô ÿlýzÞ Ùp¿O úG Apì IéÚ õO lðAk þíð
îÛzÎqA îðAõO þíð òì , þPynâ úðBãü ÿBÚ@ luBñy þíð Ao þDõOôA , ÿly ïA þâlðq ïBíO
|!îñÞ oBÞ ú^ úPgBÖ , ïonãG .xpPð ô }BHð òýãíÒ wK ,
õO îùu ÜzÎ òüA ... îGõg Quôkonãð|- | þG òüA , lýìA îupO þì õO ÿApG òì|- |
ïoAk pÆBg úG Ao QüBø þðBzüpK qõñø , QuA ...þDBÖô
rýì ÿôo Ao Rpu Rlì ïBíO þPÚô , îñÞ þì {øAõg , êvÎõãð ÿrý^pãük|- |
àyA ô ûkpÞ BÎk {ðlük ÿApG ô þPyAnâ þì îýñÞ þâlðq lüBG Bì . îýyBG ïAo@ îøAõg þì
pO ïAo@ Apì úPgBÖ ÿBø Ùpc . þPhüo þì .îüpýíG ûkpì ÜzÎ àü pÆBg úG úÞ kõy þíð
.kpÞ !kpýìþìõOIéÚokÜzÎwK?ûkpìÜzÎ|- |
òýÏì îðBg , êvÎ ïoAk QüApG þíùì pHg|- | ?îyõLG Ao ïkõg ÜzÎ ûBýu lüBG þÞ
. lñýHG Ao õO løAõg þì QyAk {ðkpÞ ïAo@ ok þÏu úÞ þñýñÆ BG
ô kõGo òì qA Ao îzìAo@ ïBíO ôA ïBð ólýñy þâlðq îø BG úÞ þPvýð ëBdyõg : Q×â,
. lðlüqpè oBýPgA þG îðBPzãðA òì ?êvÎ þøAõg þíð Ao òüApãì , îýñÞ þì
?ûlýíùÖ|- | ô ÿkpÞ îÞpO pHg þG úÞ ïlýzhG Ao õO
Apì ÿ ûoBíy úuolì ÜüpÆqA þèô ûlýíù×ð|- | ?QyAk Quôk úG Ao {ðBPuk ! ûlðq ÿBüôo àü , ïlük þì Ao úG óõ^ ÿkõG BXÞ Rlì òüA ok îupK þíð
õO qA Ao òüA Qìlük pâA BíPc Q×â ô kpÞ AlýK þüBHüq lñhHè BG ôA ô ûkpG {üApG ÿB^ þðBXñÖ òýãñu þÃÓG úÞ þèBc ok ô ûkpzÖ þìpâ îø õO wK , ïA ûkpÞ kBíPÎA ûBýu îz^ ôk òüA
ò×éO RolK ÿ úðBg úG Q×â þì , îøAõhG îø BG Bì : îP×â , kpzÖ þì Ao ïA úñýu . îñßG Ao ïA þâlðq oAnãG ô òÞ kBíPÎA òì úG
BW òüA qA ô ûkpÞ ZAôkqA õO úÞ úP×â ôA ô ûkpÞ . kpÞ ïpO ÜyBÎ Apì Ao RA þâlðq òüA qA {ýK õO Jõg|- |
?lýìAþzÞþìú^|- | . lýìA ïoAk òýÛü , îüõy þì QhHyõg
. ÿA úPÖo úÞ îzßG Ao Büok þðBÖõÆ ZAõìA îøAõg þì|- | qA þPuAo , îüõy þì QhHyõg BíPc|- | .{èBýg BG Bü ôA BG , ÿkpÞ þì
åorGokBìBGpãükòìúÞlðAkþìïolKwK|- | .kpG þì ôpÖ kõg ok Ao þPzÞ ó@,ïoô@þíðpÆBgúG...úð...úð?þâlðq|- |
úP×â ôA úGõO îø Ao òüA BíPc , îñÞ þíð þâlðq þâlðqêTì,þzÞþíðïAo@ÿBüokàüAp^|- | ?ÿpHg þG RolK . kõG îñùW àü , ûly êýídO ÜzÎ àü ÈÛÖ
Ao îßyA RApÇÚ lýìA BO îPgAlðA òýüBK Ao ïpu kq þì îø pG Ao îèBc rý^ úíø Bø QÚô þÃÏG
.ÿA ?Bì úð pãük ïA ûkpÞ JBhPðA ïkõg úÞ æBc þèô ,
}õìApÖ :Q×â ô kpÞ ÅõÎ Ao Ùpc úPgBÖ ô QÖpâ îÒ qA ÿoBHÒ Ao }A ûpù^ oBG òüA . kpÞ îGõéÓì ûoBHßü úG þãñPèk , lñýHð òýPvhð òüA , lüqpè þì îÒ qA lýìA ÿAl¾.
.îñÞ ÐÇÚ lüBG òì , ÿôpG {ðlük úG úÞ þñßð BO ïlðBì pËPñì þðæõÆ þÛüBÚk . Q×ãð ÿrý^ ïBíO BG îÚBOA ... ÿolK ÿ úðBg ...olK }A úPynâ qA úðBÚkB¾ òýñ^ òüA úÞ kõG oBG
ûBãð QÎBu úG þðApãð BGô úPyAnâ Ao þyõâ îíù×G òì lýupO þì oBãðA BìA lüõãG ÿrý^ ... lðkõG òì ëBì ÈÛÖ ÿqôo úÞ þéüBuô
úG AkpÖ BíPc , kõG pük þéýg òPÖo ÿApG , ïkpÞ úG . koAk òPvüpâ ÿAõø ô ûkpÞ ÄÓG .Q×â þì
çHÚ úÞ ïlük Ao ÿrý^ , ïly ûpýg {ðBíz^ |! kAõÖ|...okBì àü òì QèBýg úG ? þðAk þì ú^õO êvÎ|- |
. QÖo îøAõg {ðlük úÞ îÒqA þcpÆ , ïkõG ûlzð {ùWõPìrâpø qBG qA ûBì úuô QuA ûBìpýO qôo òýèôAqôpìA
ëBHðk úG úÞ Q×â òì úG lýìA eH¾ qôpìA ô koAk úãð þ×hì òì qA Ao ó@ kpÞ þì }çO , QuA ïAo@ rý^ úíø , konâ þì òì Qzâ ?þÂõÎ }BýÎ àü ...ïoBÞ QðBýg kpì
QuA òßíì ô kôo þì ûBãzüBíð ÿBøoBÞ àü fpÆ úýHypPzýG úÞ äðo þG lñhHè àü pG þPÚô ô lðBì þì óôpýG JôpÒ ïBãñø BO lýìA , ïly ÜyBÎ ïA þâlðq ok oBHßü ÈÛÖ òì
ok úÞ ÿlýìA {zgok , kkpâ pG kôq þéýg qôo pø úÞ ÿA û pù^ ô kõG þãPgBu lñhHè løk þì óBzð òì úG ïpâ ÿlñhHè BG kkpâ þì þG qA ô úPvzð îüôo úGôo úÞ þvÞ ÜyBÎ
þP×ãy ÿBìpâ òì þâlðq úG kõG {ðBíz^ òì ô QuA ÜyBÎ qõñø , koAk îPuôk qõñø úÞ pÛÖ þðAk þì ú^ õO pg@ . lüõâ þì òì þDBÖô
:îP×â Iè püq kôpG úßð@ qA {ýK ô lýzhG . ly þì {ýK qA pO ûlüpK äðo BG Ao þPhHyõg òüA ÿ úíø îñÞ þì }çO Ao pdu þèBüô ô òýyBì ô úðBg õO ?Qvý^
?þPcAoBðlýìA|- | pø qA îñøm .îzßG w×ð óBPvGBO ê¿Ö ÿBìpâ , QuôA þDAoAk qA þDrW ÈÛÖ Bø òüA ?ÿlük
. lýìA ïoAk QPuôk úPynâ ÙçgpGô| ûly þèBg ,ôAqApýÒ ú^ óõ^ îñÞ ZAôkqA pdu BG òì QuAõg þì olK
úG BøoBÞ òÞ BÎk : Q×â ô kq þüBHüq lñhHè þâlðqòüA!îyBGQcAoBðAp^.òìrürÎúð|- | . ïôpG úðBg qA óôpýG úÞ ïoAlð ÿoAp¾A pãük Ao õO þPÚô BìA ïõzG QhHyõg QuAõg þì
úédì úG BW òüA qA óBìq ó@ , kôpG {ýK þGõg þøôlðAô îÒpø úÞ úPÖpâ QÏuôolÛð@õO BG lýìA òì þâlðq ÿ úíø îðAk þì Jõg æBc þPhHyõg òüA ïlýíùÖ ïly QÛyBÎ ô ïlük
þG òüA qA óBì þâlðq ô îüôo þì ÿpPùG ÿ Ao ïrý^ úíø úPuAõg Bð Bü úPuAõg òìô QuA xBHè ok Ao õO þPÚô ô QuõO óBíz^ ok
. lÏéG þì ôpÖ }kõg ok qBG lyBG úÞ îø ô lðq þì Ùpc pPíÞ lýìA , ïA úPgBG ôA qA pýÒ kõg BG ïlük ëBvðBýì kpì ó@ oBñÞ , xôpÎ
. lü@ þì ok þãðo {ðBíz^ úÞ Ap^ , kpßð ïAo@ Apì {üBø Ùpc ÿBø QÎBu òì ô lzÞ þì þyBÛð pPzýG
.lýìAîPvøäðoþGþâlðqòüAÜyBÎòì|- | îâ {üBøoBÞok úÞ îñÞ þì ûBãð AoôA þðæõÆ ."QÖo RA þPhHyõg lýìA "îP×â
îèk òì þèô ïrürÎ îðõñíì Q×Çè qA|- | . lñP×â þì ÿpãük rý^ Qvì ¶Qvì Apì ûqBO ïõG ô äðo ÿõG ô ûly : kAk úìAkA ô lðByõK Ao {Ooõ¾ àyA RApÇÚ
ÿBø xBHè pãük ÿBø óq lñðBìõO løAõg þì ûlðBì þÚBG lýìA òPzâ pG úG þPÎBu lñ^ qõñø úÞ ïkpÞ þíð oõ¿O râpø lüBy , lñÞ þì îñÞ ZAôkqAôA BG pâAõO qA wK ïkpÞ pßÖ òì
pø , ÿoõhG þGõg ÿBøAnÒ ô þyõLG BHüq ÿAl¾ BG úÞ ïkõG AnÒ ÿ úýùO ëõÓzì òì ô pãük BO ïõzG êc lýìA BG þâlðq ok ïAo@olÛð@ ú^ pâA , lðõy þì QhHyõg ïolK ô pdu
Ao þyõâ ô ûly lñéG ÿBW qA ò×éO äðq ïlük þì Ao ôA ÈÛÖ òì . îyBHð óly AlW êGBÚ ûoBGôk þPÚô BìA , kõHð ïA þHéÚ ÿ úPuAõg òüA
...ô ïpHG }kpâ úG Ao õO qôo þG lñhHè úPgBÖ ÿAl¾ ólýñy , îPyAkpG òýíøô ïlýñy þì AoôA , îPuAõg þì AoôA , þPÚô , ÿlì@ òì ëBHðk úG õO ô Qìlük
þPvðAk þìpâA :îP×âô ûkpÞ ÐÇÚ Ao {Öpc îø þvÞ wK : îP×â ô lðBzð îHè pG þãðo ÿqôo kBü úG þPÚô , kõG îHéÚ ÿApG ÿA ûrXÏì îñÞ þâlðq õO BG úÞ ïoAk Ao ó@ wðBy îPÖBüok
BìA îüoAlð ÿrý^ Bì , lýìA îPhHyõg olÛ^ QüBùð ok ô ûkpÞ p×u þDBùñO úG úÞ îPÖA þì QhHyõg lüBG òì . êvÎ ïly ûAõgkõg
þølG Ao úðBg òüA ÿ ûoBWA þðAõO þì úÞ òýíø | !lyBG ûkpßð }õìApÖ Apì úÞ ûlðBì þÚBG ïkõWô ïBíO , ïkpG ûBñK BükpG úG þvÞ þG
úÞ QvýÖBÞ îüApG îñÞ þâlðq RoBñÞ ok òì ô QüAl¾ ? rürÎ êvÎ þüõâ þì ú^|- | ?kõHð . kõG òì Üc òüA , ïly þì
...îPvø òýìq óq òüpO QhHyõg îüõãG !ïkõG ûkpÞ ú^ lýìA BG òì . lñßy þì òì BG ô úPvüpâ úðBÚkB¾ olÛð@ úÞ òüA qA
. QuA òýãíÒ úßñüA ÿApG òì úÞ lýíùÖ þì pâA þPuAo úG ïpÆBg qA rý^ úíø ïly ïAo@ , kq þì Ùpc
ûlñü@úP×øok úìAkA óAõPG úÞ ú`ð@ qA {ýG , QuA úPÖpâ îèk|- | BükpG pvíø îPuAõg þì îyBG úPyAk þøBñK ïA úHüpÒ ÈÛÖ RBËdè ó@ ok , QÖo
Ao BÖô þG ûBýu îz^ ôk òüA îø qBG , ïõzG
45 .kq lñhHè ó@ úG þOôB×O þG BG ô kpÞ êídO
?þøAõgþíðAolýìApãì|- |

BG Ao òPuAõhðô òPuAõg îðAõO þì úðõã^|- |
îPvø {ÛyBÎ ? ïpünLG ô ûkpÞ BñÏì îø

óApùO úéXì

ÿApG úÞ lì@ óApùO úG ÿoæ ïBð úG ÿpãük úýéÛð àýy ÿBø {×Þ ,lyoBßýG þ^ úßyokô QÖo
òülG ,ly þì ûkB×PuA Bùð@qApÖBvìôoBG êíc ûõýâôóAqôk{èBâôlðlì@óolìÿBøþyB×Þô
þì Ao æBÞ ÿBø úPvG ó@ ØÞ úÞ IýOpO .ly kBvÞ óByoAqBG óAqôk
BølÏG.lñPvzðþìó@ÿôoóApÖBvìôlñPyAnâ oBñÞ úPÖo úPÖo ÿpGoBG QùW ÕæAô ÿoBâ
pG qôo pø ÿõéùK ûByBÂo QñÇéu êüAôA qA ô ô ,óAlñG êÏð ,óAqôk óæBK Anè lðly úPyAnâ
kôrÖABøÿpGoBGôBøóõýìBÞ,BøêýHìõOA,kAlÏO ÿBø êPø ,ly ûlý^pG óBy ÉBvG óAqBu ÿoBâ
ÿBø xõGõOA ,ÿoæ ÿBø òýyBì ÿBW úG ô ly óAôoBÞ ô lðlì@ óolì ÿBø úðBgpÖBvì ô àýy
.kBPÖAûAoúGpùyokrýðóolì ûlý^pG úíø Bø ûBâ ÝApÆA ô Bø úéüõÆ ,BøApu
ô ëlì úG QHvð þ¿hy ÿBø êýHìõOA óBðAõg úürÏOô ly òÒlÚ þðAõg úürÏO .lðly
òýG lðkõG þðBíè@ô þvýéãðA IéÒA úÞ ó@áoBì îø ,lðly ÿpãük úzýK JBhPðA úG oõHXì rýð kp®ÞAlø qA ÿA|úPyõð ïA þu {hG|
ëBÛð lypìp×ÏW
ÝõOBK ,kõG óBy ÝõOBKô ÐíXO rÞpì úðBg ûõùÚ òýzýK ûoBíy ú¾çg|
óApâ ô .kõG óBìõO ûBXñK ô l¿ýu BO l¿ýu Bøl¾ôlyûlý^pGrýðþðAõgûkpKÉBvGòýñ^ úÖBÞ êýHÚ qA ,lðkpÞ òürãüBW Ao ÿpãük ÿBø ôA þãèBu YñK ok p×ÏW olK
ÿBø óBGBýgok úÞ þéýHìõOA òüpO óolìô òüpO úG lülW êÓy Bøl¾ úÞ ÿpãük óolì ûlülK úÖBÞ )óBPuoBùG( óBPuoBãð óAlýì ok ,úÇðBÛè kõg qA pPâorG pøAõg 3 ôA .kpýì|þì
úÞkõGaýKïApâêýHìõOAlì@okQÞpcúGóApùO .kpGòýGqAAoþíülÚúzýKBøl¾ôkoô@kõWô Bø óAoõPuo püBu ,oAq úèæ óBGBýg ok êPø lðApâ oBßPìlg ÿA|úðBg ok }okBì .koAk
{øApíøôQyAkQíýÚóBìõOl¿ðBKôoArøôk óBykõg ëõÚ úG rýð }okApG ô þéÎ ZBc óq úßñüA ô ,þüBKôoA ÿBøAnÒ ô þüBKôoA àHu úG úGqBÒ@þãèBu ûk òuqAp×ÏW .kõy|þì
jp^ ôk lñðBì lì@ þì rýð ÿpãük êüBuô ûõùÚÿkBvÞúGúÞó@qAêHÚôlðlýHñWÐÚõìúG òüA úG îø BG ÿkAq@ô þPcAo úG lñPvðAõO þì kpì ô ,þðBHÒBG kpâBy AlPGA .lñÞ|þì oBÞ
àü ,kBG úHíéO àü ,oB^@ úHÏW àü ,xBKAq ô,lì@okpKfpÇìoBývGúzýKlñupGÿoAkúðBg lÏG þOlì ,ûlðpK BG ÿpýâ|ëBÖ þOlì
,lñGpíÞ ,álñÖ (lñðBì ÿrüAõW ô oBýu ÕAp^ þOoBXO ,lðlürâpG óBykõg ÿApG ÿoAk ûlñü@ .lðôpG Bø úÖBÞ ô Bø óAoõPuo àü ok ÿkpâBy wLu ,þãðpÖpùy
rýð ...ô ÿlýéÞ BW ,oBãýu þÆõÚ ,þìp^ QÞ ô óApvK úßéG óBykõg BùñO úð lñPvðAk þì úÞ ,kBPÖA Üðôo qA rýð Bø úðBg ûõùÚ îÞ îÞ ÿqôo lñ^ ,þyôpÖ eýHvO ô pùì ûqBÓì
úG úWõO BG úÞ .)QÖpâ þì ÜéÏO óAoAlüpg úG ô lðqBu þì ëõK ó@ qA óBy óBâkAõð ô óBâkAõð ÿæBG RBÛHÆ ÝõOBK Bü þüBíøkpâ ÿBW pãük {üBK úðB×uBC Pì úÞ þñÞ ôoBK ÙpG îø
óBíPgBuúÞp×ÏWïAõÚAlülWRoBXOúíøòüA þÞlü êüBuô RAkoAô .kõy þíð úñùÞ râpø óApâoBÞ ÈÛÖ Ao óBy óBüpPzì ô kõHð úÏìBW QüBùð ok ô kõy|þì êýéÎ ô lñßy|þì
.êýHìõOA þÞlü ïqAõè qA lðkpÞ pK Ao úðBg ûõùÚ ô pPzýG qôo pø óApüA ok }oõÃc úÞ êýHìõOA pùy úG ûqBO óBýDBPuôo ,óAoô úzýK ,þðBíPgBu úðBg|ûõùÚok AoôA {âorGpøAõgpøõy
qôoúGqôoó@úGÉõGpìwÞõèxBñWAòýñ^îø koAô úÞ þüBø êýHìõOA òýèôA( .ly þì pPzýG îÞ ,lì@ok îÞ pzÚ êÞ oõÆ úGô óApGoBG ,ûlì@ kõy|þì ô lñÞ|þì ïAlhPuA {üõg
ûoBß^ óBýì ó@okp×ÏW BìA ,ly þìpO ÜðôopK úÞ kõG þÞôpÞ koõÖ ÿBø ÿoAõu ,ly óApùO pâA .kAk þì êýßzO úÏìBW QÎBÃG þGô kAõu êýèk úG úÞ ó@òí ,þ^|ûõùÚ kpâBy
J@ ókoô@ }õW ëõEvì ,þ^oAlG@ ,kõG qôBXO QÎBu ok pPìõéýÞ êù^ qA óBy QÎpu kBýÎA ÿBø Iy ok Áõ¿g úG þðBìq àü qA òPyAk ûpùG ô Jp Jõg òPgAõð
ôòPyAnâóAlñÚoklñÚ,ókpÞïkÿB^,oôBíu ÿA ûlðk úHÏW ô wßGpýâ óõ^ ô kpÞ þíð òPgAlðA óqõu ÿBW úðBg ûõùÚ ,þéì ô þHønì ok úÞrýð ØéPhì ïBüA ok ,Buo ÿAl¾
,úðBg RoBXO óBHcB¾ ÿApG ókpÞ ôpu ÿB^ oAõíø eÇuok lñPvðAõO þì ÈÛÖ Anè ,lñPyAlð ôpÏy wèBXì ,Bø úÖBÞ ,Bø óAoõPuo ëBc ,kõHð Jp ,QuA þOBu ôoõu úðBg|ûõùÚ
Apüq,óByóBðBíùýìôóByóBüpPzì,óBylñìoBÞ RoBHÎ îø ÿoBG ÿBø êýHìõOA ,lññÞ QÞpc ô ûlýuo Üðôo úG BøBíñýu ô ,Bø ûBãyBG ,JkA þuôkpÖ ô Bðæõì qA ô kqAõð|þì
oõìA úG úÞ QyAk JBPÞ ô JBvc kAõu úð ÿBø àýPuæ BG ÿpýXðq óõýìBÞ lñ^ qA lðkõG ÿBø úìBðpG úÞ õükAo ô kpÞ þì IéW Ao ïkpì
óBGqúð,kqAkpLGBXð@ÿoAlGBvcôþèBì,ÿpPÖk ÿBø jp^ ô QyAlð êývðAp×ük óõ^ úÞ pKõO óBùWô óApüAoBHgA úÞ QyAk ÿoBývG þdüp×O .lðAõg|þì
koõì óBýüBKôoA BG lðAõPG úÞ QvðAk þì þãðpÖ úýHÏOBøjp^ÿôopGúÞÿpýXðqÈuõO{HÛÎ úÞ QyAk þÛýuõì ô pÏy ïrG úÞ Q×â þì Ao qA wK ëBu àü Apøq }pøAõg
ôlPup×GÙApãéOBülñÞÿoBãðúìBð,lPuôkAk QÞpcïBãñøAnè,lì@þìokQÞpcúGkõGûly Ao óBâlñðAõg ÿAl¾ úÞ ,kpÞ þì {hK Øýñ¿O ô kpýì|þì }lðqpÖ BùñO ô òýèôA lèõO
QyAkÿAúýñGôþðlGRolÚúðôkpýãGÙApãéO úéýuô Bùð@pG ûôçÎ ,QyAk ÿlüly ÿBø óBßO qA wK rýð óBðq Áõ¿g úG lðBuo þì }õâ úG qA ûlük lÏG ûBì lñ^ rýð úGBGo }okBì
ok QÖpzýK ÿApG þÏýuô óAlýì ,JBXc ØzÞ pG ûBãðBW þíÒoBGô klñG|þìôpÖ óBùW
úéíW qA lñPÖBü pñø Áõ¿g úG ,ÿA úñýìq pø àñüAô lñýzð|þìp×ÏW óAõOBð ÿBø|úðBy
óõ^ ,óBìq ó@ óq óBâlñðAõg ÿAl¾ ô ,pñø
}õâ úG þGAp áõéì ô ÿpüqô áõéíèApíÚ ...óBPuAk úìAkA
àürýð Bø úðBg ûõùÚ úíøokô lýuo þì óBãíø ###|
êøA QÎBíW olÛð@ô QyAk kõWô ó@ qA ûBãPuk úG ,Q×âþì Quok BÚ@þéÎ ZBc|#
þìpâpu úG ÿqBýð úÞ kpÞ þì ïpâpu Ao úðBg ûõùÚ ô þüBKôoA ólíO ÿõu úG oõzÞ þPuAo
BðpO ,óAlñG äñè êýHÚqA ÿA úðBg ûõùÚpãük ÿBø l¾ úÞQgBO þì êÏðoBù^ ,lülW äñøpÖ
,ly þíð xBvcA ÿpüqô ô ûBykBK ô ÿqBG óApüA olK.lñÞ þì QGBS iüoBO l¾ok
þPcô ÌÖBc ëBÖôpÏy ÿBø Iy ,þðAõgpÏy .kõHð ÿõéùK ûByBÂorW þvÞóAõW
óBGpÇì ÈuõO þøBâ úÞ îø þÛýuõì ÿBø úìBðpG úÞ ,kpÞ oBÞ úG Ñôpy oõzÞ ÿõükAo
ÿApG ÿpãük ÿBø ûBãüBWpãükrýð ly þì ApWA ûõùÚpøok «BHüpÛO ,ly ïkpì þìpâpu òüpPâorG
,Bø úÖBÞ ,Bø úðBgByBíO ,BøpOBEO úGô úPÖBü kõg óæBÛðoAqBG Anè QyAk kõWôõükAo àü ÿA úðBg
ô ûkpÞ óBßì êÛð õükAo Bü JkA ô pÏy wèBXì oõPuk úG úÞ oAq úèæ ,kBPÖA Üðôo qA úPÖo úPÖo
ô kõWô qA úðBg ûõùÚ ,îP×â úÞ úðõãðBíø úPgBu wüoBK ûrýè ûrðBy úýHy ô ûBy òülèAp¾Bð
ÿBø Iy ô óBðAõg ÌÖBc ,BGkA ,ApÏy ,oõÃc óAoõPuo ,Bø úÖBÞ ,BøBíñýu ,kõWô BG kõG ûly
õð úÞ þðBìqôp¿Îpø lñðBì .lðBì ûpùG þGpÏy òüpPâorG úG êülHO klÏPì ÿBø úðBgByBíOô Bø
ÿoBývG kBXüA BG ,kõy þì oAq@ok úñùÞ ô lü@ þì ,óApß×ñyôo ,ly Bø òýzð óApùO eüp×O rÞpì
ô îülÚ êÒBzì ,lülW ÿBø þìpâpuô êÒBzì ,þðBìq úÞ þÖApyAô óBýÎA þPcô îéÚ êøA ,BGkA
Bíñýu úéíXñì ,QÖo òýGqA îülÚ ÿBø þìpâpu
úßyok ,lì@ êýHìõOA ,QÖo þãðpÖ pùy ô lì@ 46

www.TEHRANMAGAZINE.com þì ïlÛì pýg óBðBíùýì úG kõG óBðAõéùK qA þßü BG ô ,lñÞ ÿqBG Ao ûlñyôpÖ {Ûð lðAõPG úÞ
Ùp¾ ô ÿA úðBgoôq RBzüBíð qA wK ô Q×â Anè ,lðrG úéÞ ô pu ØéPhì ô klÏPì óBüpPzì
47 úWkõG úG BñG wÞ pø ,QGpyô þñüpýyô ÿB^ Ao ôA ïpÞ ô ØÇè pu qA BÚ@ þéÎ ZBc pâA
ô çÆ úßu Bü þèõK ,þéâ úPuk óBýì ,}kõg þøBì ô kõG ûkpÞ }A úðBg RoBXO þ^oAlG@
BOkpÞþìJBOpKkõâóBýìúGôkBùðþìÿAûpÛð pßyAoAlglüBGkAkþìÝõÛcôAúGóBìõOûBXñK
BGôlññÞÐíWAoþPgAkpKRBðBÎA,Iypg@ok úÞAp^QyAlðQuôkAo}oBÞú^pâ.kpÞþì
úG ,úðBgoôq líPÏì ô lý×u {üo lñ^ RoBËð þèBÛð ,þðAõg úìBñøBy ,òPgAõð Jp {ÛzÎ
qA þßü óArüo êâ( .lñøk êüõdO ûlðpýâ úðBÎA qA úßñüA qA ô kõG ïkpì oõÃc ok þüBíðpñø ô
ÅõÎçG {zhG ô ÿkpíðAõW ,þìkpì îuApì þéÎZBcúðBgRoBXOÿõPvKokIyBOeH¾
.)kõGúðBgoôqóAkpì ïk ÿB^ ô lPvüBG BK úãñè àü }okApG ô BÚ@
p×ÏWÿApGrýãðAûpÆBgôBHüqoBývGþHy ô ly þì êvÞ ,QÖo þìpu }A úé¾õc ,lñÞ
úèBu 1|8 óAõW ó@ ÿApG þðBìq þüBHüq ô kõG .lyþìpOòýãñuôòýãñu{íÒoBGúèõÞ
ôA QuAõg lypìqA ,lídìolK úÞ ly êýíßO êýÇÏO úðBg RoBXO úÞ úÏíW qôo àü
QüBùð ok p×ÏW .lñÞ RõÎk þüBíðpñø ÿApG Ao ÿôo ,QÖooAq úèæ úGô QyAkpG Ao {Gp kõG
qA ÿoBývG oõÃc ok oBG òýèôA oBhPÖA ô oôpÒ ólðAõg ô òPgAõð úG Ñôpy ô Qvzð þüõßu
BGúðBgoôqþèBøAôóAlypì,óBðBìpùÚ,óBðAõéùK úG ô lðkly ÐíW }oôk rýð þPÎBíW ,kpÞ
ûpXñc ,QgAõð Jp pG }A ÿõÚ ÿBø úXñK þPc QuA kpâ ûoôk þGpÇì úÞ ó@ oõ¿O
}õâ úG Ao {üBuo ÿAl¾ ô kõzâ Ao {ÖB¾ þðApÚ àü ô þøBzøk ÿBø úßu {üõéW
.lðBuooBÃc úðõâòülG}koõìokïkpìúßñüAqABìAlñPhüo
QzâoAlýG úP×gpPgA Apì - ôlý^pGAo{ÆBvG,lyQcAoBðlññÞRôBÃÚ
QzâoBývG úzülðAolðArÓì úG þíülÚrürÎQuôk,lídìúðBgúGQuAoàü
òhu óBìq lì@îPvðAlG ûly ÿkpì }kõg ÿApGpãük lídì ,QÖo }A
òùÞoBâqôo kõyõð óõñÞ þìoBÞ ÿqôk {×Þ úðBgoBÞ óBíøokqõñø kõG
úÞ ûBãð@ ô lì@ pu óArüo êâ îuApì ëBu ôk qA lÏG ,QyAk þGõg ÝõÛc ô kpÞ
ô þËÖBcAlg ëõÓzì ok úðBPu@ ok þãíø úÞkõGûlyÿpvKIcB¾rýðþüõyBðqþâlðq
úG JBÇg úðBgoôq oAlìkpu ,lðkõG þuõGôo .kpÞ þì êýíßO Ao }A þâlðq þPhHyõg
òüA oBÞ qA þéýg ,óôõéùK :Q×â lídì olK Quôk BùñO QÛýÛc ok Bü òüpPùG lídì
?úOpvK,lìôAîyõgóôõW ôpPâorGokApGóõ^p×ÏWúÞkõGp×ÏWþíýí¾
þíð þÚpÖ ïlídì BG ïApG ,úìpvK êTì - oBývGôAqA ,QyAk {Puôk {ñO úé¾ô óBðõ^
.úñÞ úG ô ,ÅõÎçG ïpÞ ô QHdì úéíXñì ,Qgõì@
îðôA ,qôo úü ÿA úP×ø ,Bì lypì ,{PuAo ô }A þðBGpùì ,}A þãðAkpì ,}kõWô
}A ú`Gô óq {ýK kAõg þì ú¿gpì Bø úÏíW úÞ lýèBG þì kõg úGô kpÞ þì oBhPÖA {PèB¾A
,îýOõég «BHüpÛO Bø úÏíW Bì òýíø úuAô ,úyBG .koAk Ao lídì óõ^ þPuôk þâ lðq ok
þìþüBøòüpíOóõykõgúuAôôó@þìóõüBÚ@ ô kAk þì ApÖ }õâ {düB¿ð úG
úðõPG óôõW òüA úâA ïkpÞ pßÖ ,óo þì ô òñÞ .lüpg þì ëk ô óBW BG Ao {üBøqolðA
îø ,BXñüA kBýG JôpÒ BO eH¾ qA úÏíW ÿAqôo IzìA ,óõWp×ÏW ÿlìôA ÐÚõì úG ú^ -
.BìúuAôîøúGõg}kõgúuAô îüoAk ïBßý^õÞ }AkAk õì þüAk ô õìBÚ@ ô òì
p×ÏW ïõ¿Ïì óBíz^ok þèBdyõg ÝpG ok úðBgoôq òüA( óBg qôoõð úðõgoôq îüo þì
JAõWôA qA lídì olK úßð@qA êHÚô lýzgok )kõG ÐÚAô ûBy lXvì àükrð ,óBg qôoõð onâ
:Q×âþ×¾õèAlüAqØÏyôÿkByBGløAõhG ïA þüAk ô ïBÚ@ )óArüo êâ( úðôrüo êâ îuApì
,BÚ@ þéÎ ZBc ,úðõg RoBXO «BÚB×OA - lÏG þPÎBu úÞ .îüpG îø BG óõíG ,óoAk RõÎk
qABøúÏíWîðõOþìòìôúéýÇÏOúÏíWÿBøqôo þøAo,óArüoêâîuApìokoõÃcQùWþãíø
.BXñüAïBýGIyBOeH¾ óAoôk Bü óArüo êâ( lðly óBgqôoõð úðBgoôq
?óôõWþñÞþìoBÞBXÞ- ÿApG kõG ÿA úðBgoôq úüpýg îuApìqA þßü ókq
óôlýìÿõO,ïAþXG@oôõyûqBÓìÿõO- þHuBÞ ç« Tì QùW úðBÎA ô ëõK ókpÞ ÐíW
.ïAþ^oAlG@BXðôA,oõKBy ô ûkoõhèBu þðAõéùK Bü ,oAkôpG@ ô úPvßyoô
lñ^ wK ,úéèA àüoBG ,úéèA àüoBG - ,QÎBÃG þG ô ûkpì pøõy þðq Bü òýzð úðBg
BýG ,ÿly Àgpì BXðôA qA úÞ Bøp¿Î ÿqôo qA ÿA ûlÎ ,ÿA úðBgoôq úÞ IýOpO òülG
BO òÞ ÿkpâBy Bì lypì ZBc Quk püq BXñüA úHvÞBüóAoBÞþðBPuBG,óApýâþPzÞ,óBðAõéùK
ÿæBG ÿpG þüBùñO úG þðõPG ô þP×ýG ûAo îÞ îÞ þPc ,úðBgoôq êøA oBXO ô óAoô úzýK ô
.õßu QgBñy þì úÞ Ao þðBH¿ñì IcB¾ ô óBüoAqBG
ÿBWQyAnâAo{üBK,ûpgæBGúÞ...û@ QuAõg þì {èk úÞ wÞpøô kpÞ þì RõÎk
.lýuo{ñüpükÿôqo@úGô}olKÿBK îuApì ok ô Q×â þì àýHè RõÎk òüA úG
koAk úìAkA «æBíPcA úÞ oAlìkpu ,AlPGA .QÖBü þì oõÃc

óApùO úéXì

;óBùW ëBHOõÖ iüoBOok ëBÛPðA òüpO|óApâ
kôo|þì BðõéuoBGqAoBíýð

Ao }oõÃc úèBu|YñK ÿkAkoApÚ BG îø 2016 úG pÊBð kBùð úG Ao ÑõÂõì ,klñHG kAkoApÚ oBíýð .løk îWBùì ,oBíýð úG BðõéuoBG ûBãyBG #
.kpÞ lülíO .kAk løAõg ÑBWoA ëBHOõÖ ok þèBì oõìA qA oBíýð òPÖo ÿApG qõXì oôl¾ pHg òüpO|óApâÿApG BO ûkAk ûqBWA kõg þéüqpG
úÞ kõy|þì pzPñì ó@ qA lÏG qôo ôk BðõéuoBG 222 }qoA úG óBùW ok ëBHOõÖ iüoBO ëBÛPðA
196 lðAõO|þì òìos|òu|ÿoBK úðõã^ ;oBíýð xõPðBu ûBãyBG qA 2013 ëBu ok oBíýð BG òìos|òu ÿoBKpâA úÞ kõG ûkpÞ lülùO BuoBG úvðApÖ òìos|òu ÿoBK ûBãyBG BGôoõü óõýéýì
pñâAô?lølG BðõéuoBG îWBùì ÿApG lðõK óõýéýì ëBu ok ô QuõýK BýðBLuA ÿBðõéuoBG úG êüqpG
ëBu ,úPÖo wüoBK úG úÞ oBíýð êýÞô ,ôpHüo .kõy ûpÞAnì koAô
ûoBPu òüA úG òìos|òu ÿoBK úÞ kõG úP×â úPynâ qA òìos|òu ÿoBK úG oBíýð òPÖo ëBíPcA
qA ÙBÏì ôoõü oArø 770 ÿA|úP×ø kBùñzHK þéüqpG úèBu 25 ûoBPu òüA BìA kõG fpÇì {ýK Bø|Rlì
ok {üBø|þíýO|îø úG RôA ïôk úHñyoBù^
.QuA ûkAk RBýèBì ÿApG Ao kõg þÏÇÚ îýí¿O úÞ Q×â BðõéuoBG
ok óBðBìpùÚ þééíèA|òýG ïBW ok ApýgA oBíýð
ÿApG ó@qA lÏGô kpÞ ÿqBG BðõéuoBG ÿApG Bßüpì@ .QuA úPÖpâ îýO òüA ápO
BðõéuoBG ûBãyBG pülì ,ôkoõèAô õPvðoA
.kpÞ p×u òý^ úG }A|þOBÓýéHO ÿBø|úìBðpG QÞpy îýO òüpíOok ûkAk ûqBWAoBíýð úG qôpìA
ok ôQzâpGBýðBLuAúGRôAëôAúHñy|úu ôA ïBXðA Ao {èBÛPðA úG ÉõGpì ÿBøoBÞ lðAõPG BO lñßð
úG Ao {ñPÖo pHg BO ly pÂBc òüpíO êdì
êâ 105 oBíýð .lølG{üBø|þíýO|îø
óBìpùÚ oBG ôk îýO òüA ûApíø ô ûkq BðõéuoBG ÿApG
BKõÞ( þÖnc ïBWoBGôk ,ûly BýðBLuA ÿBãýèæ
äýè þðBìpùÚ îøoBG àüô ûkpG æBG Ao )ÿo ëk

.QuA ûkpÞ úGpXO Ao BKôoA óBðBìpùÚ

ûly kBXüA 2010 ëBuok úÞ þPÞpyoBPgBu qA 2qA {ýG óBùW àü ûoBíyoõvýñO úðBg
QÖo }ôpÖ úGoæk óõýéýì
úG ôlèBðôo õðBýPvüpÞ}ôpÖqA ê¾Bc lì@ok ókpÞ þ×hì ÿApG ,kõG
òüA úÞ ûkpÞ ûkB×PuA BýðBLuA ok }püôB¿O

þOBýèBì ØéhO ïBùOAokôAþèBìRAlùÏOqAúðBøBâ@ôúðBHéÆôAkÄÛð
QÖo ûBâkAk úG.QuAûkõGoõzÞòüA
.QuA ûkpÞ IünßO Ao ïBùOA òüA ôlèBðôo
ôlèBðôo úÞ Q×â úPynâ ûBìôA ÿBø|úìBðpGpülì þèBÓOpK òßüqBG ,ôlèBðôo õðBýPvüpÞ #
êýèk òýíø úGô koAlð ókpÞ óBùñK ÿApG ÿrý^ 16qA {ýG ïBùOA úG lðõýKok lüokBì ëBDo îýO wÞõè úðBg óBùW àü ûoBíy oõvýñO #
úP×â úG.Qvýð þüBÃÚ RBÛýÛdO óApãð 31 ,úHñyôk þOBýèBì ØéhO oæk óõýéýì oæk óõýéýì 2.3 QíýÚ úG þìBýì ok Ao kõg
,kõy úPgBñy ïpXì ôlèBðôo pâA ,óBuBñyoBÞ .lypÂBc BýðBLuAok þøBâkAkok úýüôs
óõýéýì 28 îÞ Quk ,þèBÓOpK QvýèBHOõÖ òüA òPgAkpLð úG Ao ôlèBðôo BýðBLuA þðBPukAk .QgôpÖ
îýðôúuQuAòßíìôlyløAõgúíüpWôoõü }püôB¿O }ôpÖqA ê¾Bc ÿBølì@ok RBýèBì úðBg óBùW àü ûoBíy oõvýñO ÿoBì ÿlðA
.kpýãGóAlðqîßcëBu .QuAûkpÞîùPì2014BO2011ÿBø|ëBuòýG oæk óõýéýì 2.3 ÔéHì úG þìBýì ok Ao kõg wÞõè
,BðõéuoBG ëBHOõÖ îýO ûoBPu ,þvì êðõýè úÞ kpÞ qok ÿkBñuA ,úPynâ ëBu óBPvìq
ûBì 21 úG þOBýèBì ØéhO ïpW úG úPynâ ëBu ÿoAkkõg ÿApGôlèBðôoõðBýPvüpÞ kAk|þì óBzð .QgôpÖ
ûBâkAk ,{ýK úP×ø lñ^ .ly ïõßdì óAlðq ok Ao {üBølì@ok ,RBýèBì QgAkpK qA 1.7 QíýÚ úG Ao úðBg òüA 2008 ëBu ok ÿô
oArø 250 QgAkpK BG lðAõO|þì ôA úÞ kpÞ îßc "þOBýèBì ÿBø|ûBârüpâ" ok þßðBG ÿBø|JBvc
.kõy ÙBÏì óAlðq úG òPÖo qA ,ÿlÛð ÿArW oæk .lñÞ|þì ÿoAlùãð .kõG ûlüpg oæk óõýéýì
úÞ ûly îùPìôlèBðôo ,Bø|óBPukAk úP×â úG ÑõÂõì òüA ,ÿoBì wÞõè úðBg }ôpÖ êýèk
ô ûlyolK 2016 ëBuqA ÿô úÞ QuA ûly óAõñÎ
48
.koAk þìBýì ok oõÃc ÿApG ÿpPíÞ Q¾pÖ
ô ûkAõðBg ÿApG òüA qA pPzýG koAk îýí¿O ÿô

.lñÞ Ùp¾ QÚô }pvíø

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ok óBPvðBÓÖA óBðqp`éüô BG ëBHPßvG þéì îýO
ïBW þðBìpùÚ ïBÛì ,þüBýu@oõzÞQzø óBýì

.koô@QulG Ao þèBG ëBHPßvG

úÛGBvì óAlýìok ó@ úXýPðô lðkAk ïBXðA îËñì lñéüBOô óBPvðBÓÖA óBýì þüBùð ÿqBG #
ëõéÏì pPgk 16.kõG óBPvðBÓÖA ÿApG ÿqôpýK ô ly oArâpG ÿrðôlðA þèBG ok qôpìA
úPýíÞ Ao Bùð@ RBñüpíO úñýìq úÞ óBÓÖA îýO qBýPìA 65 IvÞBG óBPvðBÓÖA óBñßüqBG
òüAok,kõGûkpÞîøApÖjpuIýé¾þééíèA|òýG ,kõG ûkpÞIvÞqBýPìA 25 BùñO úÞAo lñéüBO

.lñPyAkQÞpyRBÛGBvì òüA ok óBPvðBÓÖA îýO.lðkAk Qvßy

BG ëBHPßvG îýO úÞ QuA oBG òýPvhð òüA pGApGok ëôA ÿqBG ;kpÞoArâpG ÿqBG 4 RBÛGBvì
QÞpy RBÛGBvì òüA ok óBPvðBÓÖA p`éüô ok ïõu ÿqBG ,lñø pGApG ok ïôk ÿqBG ,lñéüBO
þèBG ëBHPßvG þðBìpùÚ ïBW RBÛGBvì.lðA|ûkpÞ pGApG ok îøqBG ïoBù^ ÿqBG ô ÿrðôlðA pGApG
óBüBK úGqôpìAô lyqBÒ@úýDôs/ÿæõW 24ok 4IvÞBGôQvßyóôlGóBPvðBÓÖAúÞlñéüBO
.lýuo p`éüô BG ëBHPßvG þðBìpùÚ ïBÛì úG þKBýK kpG
BG 2014 ëBu ok þèBG p`éüô BG ëBHPßvG ïBW .QÖBü Quk Býu@
óõýuAolÖ ô BýèApPuA ,ÿrðôlðA QüBíc BG ëBHPßvG îýO úÞ QuA oBG òýPvhð òüA
ôkpÞoBÞúGqBÒ@p`éüôBGëBHPßvGþééíèA|òýG QÞpy RBÛGBvì òüA ok óBPvðBÓÖA p`éüô
BG ëBHPßvG RBÛGBvì ÿoArâpG ó@ qA Ùlø óæõéÏì þyqoô óõýuAolÖ óæõEvì.lðA|ûkpÞ
þüBýu@ÿBøoõzÞ óBýìok óBðqô óAkpìp`éüô BG óBÓÖA ëõéÏì óBñßüqBG lñüõâ|þì óBPvðBÓÖA
.QuAûlyûlðAõg Ao kõg RBñüpíO ,kôldìoBývG RBðBßìA kõWô

49

óApùO úéXì

úìok ÿpPgk”õèûrícòýßO“úPyõð :óBìo ÿ ú¾çg

ëçc úƒÞ þƒuBƒñzðAôo xBƒñyoBƒÞ úƒƒüBƒƒu
Quôk úÇuAô BƒG Qƒvø }kAõƒðBƒg Rçßzì
ô kôo þì ûoôBzì ÿApG þßýñýéÞ úG }olK
îÞ îÞ kpýâ þíð ÿlW AoôA þvÞ úßýèBcok
pPzýGô lññÞþì AlýK óBñýíÆAôA úG {ðAoBíýG
ÿApG úüBu okApG Quôk BÂo , lðõƒy þƒì
.. lñÞþì úÏWApìôA úG BñÎo }pøAõg êßzì
þì þâlðq lñíOôpS ÿA ûkAõðBg ok úÞBñÎo
ûkAõðBg þùWõO þG pSA pG þÞkõÞ qA lñÞ
úíø qA ô QvýðAôo kBc Rçßzì oB^k }A
koAô Quôk óAõñÏG úüBu ..koAk úíøAô wÞ
úG þK lñÞ þì þÏu ô kõzýì Bùð@ þâlðq
óBíø ok ô kpHG BñÎo Rçßzì þé¾A úzüo
þèô kõy þì úüBu ÜyBÎ îÞîÞrýð BÂo ëBc
òƒüA óôok þƒðAôo Rçßzì xpO qA úüBu
BÂoqAô koAk úíøAô Qé¾ô òüAqA ûkAõƒðBƒg
lƒøAõƒg þƒì ókpƒÞ pƒßƒÖ ÿApƒG þƒPƒéùƒì
............
*******************|
þéýg ô ÿlð¯ úðõg õO ÿpýýÓO RoBPÖo ok lüBG úðõã^ .QÖpâ ApÖ Ao îðlG puApu BGúÞîPvðAkþì,lýzgokBÂoûBãðokþÚpG
òì úÞ oBãðA úð oBãðA ,þñÞ koõgpG ÿkBÎ ô ïkBPupÖ RAõé¾ lñ^ Iè püq ?îP×â þì ÿBùÖpcôA BG îøAõg þì lñÞ þìpßÖ }kõg 43{hG
ÿApGÈÛÖòì,þðAkþìÿrý^õOôïkqþÖpc qA oAk {g ÿAl¾ BG.ïlýzÞ þÛýíÎ w×ð | |:Q×âûlñgBG,îðrGúðBÛyBÎ qBG Ao ok okBì BG þËÖBcAlg qA lÏG#
ok úÞ îãG QùG ôo rý^ úíø ïAõg þì òüA lñ^ óæ~ A òì {PuAo :ïkpÞ Ñôpy óBXýø ?ûoAkôoRB¿hzìòüABXÞ,Jõg|-| ûkBPvüA pËPñì úðBg ok ÿôpGôo BÂo ,ïkpÞ
RokBì ô BñÎo úG þñÞ þÏu ô þyBG óBüpW óõOBøBG BñÎo koõì ok îPuAõg þì úPÚô |...îðôkþíð:îP×âôîPgAlðAæBGÿAúðBy ôîPvGAook.kAkóBßOÿpuòìólükBG.kõG
pßÖ òí ok ô !úðBøBâ@ àíÞ ,þñÞ àíÞ ÿApG oBG òýèôA Bíy ?úðõOkBü.îñÞ QHd¾ :Q×â ô QyAnâ òýyBì ÈH ok ÿoAõð ïly oAõu þPÚô .îPÖo òýyBì ÿõu úG
| |...þyBGpHgBGúÞQuõOÜcòüAîñÞþì qA lÏG æBc...lülìôA òì {ýK BñÎo êßzì |...òìúGoBLvG qA:Q×â ô QgAlðA òì úG òývdO pK þøBãð
ïoAk úüBu :kpÞ ÐÇÚ Ao îÖpc úðApH¾ þG BÂo ô!úý^BñÎoêßzìúÞïlýíùÖRlìúíøòüA îüçìÿAl¾.îükõGQÞBuôkpøûAoëõÆok .òülypOpÒæoBãðAóõPìlükúÞ{ýKúÏÖk
úýyBc olÛðA Ap^ ?ûly þ^ , îzýì úðôõük ô ïoAnG óBüpW ok îø ôo Bíy îPuAõg þì .ly þì îzìAo@ UÎBG þÛýuõì òýzñèk ô qA úÞ }A úðAkpì ô JAnW Roõ¾ úG þøBãð|
|...òÞ î¾çg ô õãG pOkôq ?þÖBG þì |.|.ïAõhGàíÞóõOqA ÈéÒ ô }õg ÿBøpßÖ BG îø BÂo îPyAnâ þíÞ {üBøõì ,îPgAlðA lýzgok þì þðAõW
ô úðæõXÎ QÞpc aýø úÞ ÿlG ëõÚ lüBG|-| Jõg .ly þðApãð qA pK BÂo óBíz^ þì {øBHPyA úWõPì ÿkôq úG .úyBG }õg úG þøBOõÞ òýPu@ òøApýK ,kõG ûly pO lñéG
?Jõg,þñßðÿAúðBÛícA oBÞ þ^ lüBG òì ?ûly {^ BñÎo ,lýüBìp×G | |.ly òýW oAõéy ëõíÏì ÜHÆ ô ÿA úìoõu äðo
.ïlýì ëõÚ ,úyBG :kAk óBßOoBG lñ^ Ao }pu ?îñÞ îøBãð îÖApÆA úG .kBPvüA òýyBì QHÚBÎ Bíy úGoBãðA BìA :îP×â lñhHè BG .kõG ûlýyõK
| |?ÿlyþÂAo,ïoõgþìîvÚïokBìóõWúG îüBøBK.ïkBPvüA{éGBÛìôïlylñéGîüBWqA ÿAúÇÛðokkõGþß^õÞôRõégáoBK,ïkpÞ {ýK úÏÖk úG QHvð ,úPynâ }õg þéýg
ÐíW Ao îüôpýð úíø .îPvzð }oBñÞ ûoBGôk úPÖpâ kok þðApãð Rly qA ïpu ô lüqpè þì îPvðAk þíð Quok úÞ ,pùy ok ûkBPÖA oôk |.òüly ÝB^
ú`ð@ØüpÏOúGÑôpyúPvø@ôûkpíyôïkpÞ ëBc úWõPì BÂo îPyAnâ þì lüBHð BìA .kõG pùy ëBíy îPvðAk þì ÈÛÖ .QuBXÞ úG óBùâBð .kpÞ þì þâlñðAo {ìAo@ BG BÂo
äðo óBPuAk òPÖo {ýK BG .ïkpÞ îPvðAk þì | |.lyþìîGApg Zõì Aõø ok oBùG ÿõG ô kõG àñg Aõø.QuA ïkõg.ïkoõgúÇHÒ}kpvðõgôïAo@QèBc
ô þðApãð ÿBW BÂo ûBãð ok þüBñy@ Bð þyBG þÛÇñì úÞ ÿlG ëõÚ lüBGõO BÂo òýHG|-| ûom àñýÎ BG ïAlðA à^õÞ kpì pýK .kq þì olÛ^ òýyBì QzK úÞ ïkoô@ kBü úG Ao
ëBc úG BO úÞ þãðo .QÖpâ þìôo ÿôBßXñÞ ïAõg þì úÞ þüBørý^ ,þzð þOBuBvcA ô ÿôoúÞ{ðkpâQzKokòý^óAoArøô,þñýG ÿAl¾ .ïkoõg þì ëôô QcAoBð ô þðBH¿Î
ûlülð {ãðo }õg ô ûlýzÞ óBíz^ ok ÈÛÖ ó~æA , úzýK QÚô þéýg úG ÉõGpì îãG îg ûBOõÞ BK Bñýì ô úz×ñGqA pK ÿBø ú`ÒBG ?îüpGBXÞæBcJõg:kõGòýãñø@ôïpðBÂo
þüçÆïkpÞþìwcúíéÞpøòP×âBG.ïkõG lüBG.þyBGúPyAkBñÎoBGÿkolíøwclüBG áoBK ok oBãðA úÞ kõG þvÞ BùñO , kõG ûly BñÎo ûoBGok lGoBHgA ólýñy BG úÞ îPvðAk þì|
þhéO ô Rp×ð þøBýu úG êülHO {ðBíz^ qA lÏG úÞ ÿlG ëõÚ ïAõg þì ,þyBG ûlñzhG úñùÞ ô rHu Qßíýð ÿôo .QyAk kõWô úG .løk óBzð þéíÏèA wßÎ pø QuA òßíì
þì ûBãð ó@ ólük qA îÞ îÞ .kõy þì ûôlðA aýø ô þñÞ pßÖ úðçÚBÎ ïBÖpc óly ïõíO úG Ao {ÚBPzì ûBãð pËPñì BÂo ô îýPvzð ôo òüA qA .îPyAk ZBýPcA Rõég ÿBW àü
pük þéýg óly QÞBu ÿApG BìA , ïlýupO «B¾õ¿hì , þyBG úPyAlð ÿA úðBÛícA QÞpc Zõì êTì þðApãð ûoBGôk .Qgôk îðBíz^ |...QÞBu ô Rõég ÿBW àü :îP×â
50


Click to View FlipBook Version