The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

We at Tehran Magazine are offering a great advertising Opportunity for your company.There are currently more than 1 million, Armenian Iranian, Jewish, Armenian, Afghan, Tajikistan people living in California, and 2 million more in other states of the US. Needless to say, this community is a huge market with lots of potential.Tehran is an independent weekly magazine in Farsi, published and distributed primarily in California , but also in other States.With its 20 year history of regular publication and its diverse contents for various age groups, Tehran is honored to be the Farsi-language magazine of choice among Iranian- Americans. It has a significant number of readers per issue, and every week a subscription copy’s is sent to more than 5000, subscribers, clinics, law offices, hair salons and doctor offices throughout the United States. It is also available at most Iranian supermarkets.The magazine also goes on-line at www.tehranmagazine.com the on-line version of the magazine and updated weekly .We believe that you can take advantage of this powerful media to promote your company name, services and products among the large local, national and international Iranian community in a cost-effective way. We are currently offering special deals for placing your advertisement in Tehran Weekly Magazine.Tehran contains almost 100 pages and its published using single (or two) colors, except for the four front and back glossy covers and corresponding inner pages.
for more info please call (818)881-1771

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2019-01-07 19:27:25

Tehran Magazine Issue # 1117

We at Tehran Magazine are offering a great advertising Opportunity for your company.There are currently more than 1 million, Armenian Iranian, Jewish, Armenian, Afghan, Tajikistan people living in California, and 2 million more in other states of the US. Needless to say, this community is a huge market with lots of potential.Tehran is an independent weekly magazine in Farsi, published and distributed primarily in California , but also in other States.With its 20 year history of regular publication and its diverse contents for various age groups, Tehran is honored to be the Farsi-language magazine of choice among Iranian- Americans. It has a significant number of readers per issue, and every week a subscription copy’s is sent to more than 5000, subscribers, clinics, law offices, hair salons and doctor offices throughout the United States. It is also available at most Iranian supermarkets.The magazine also goes on-line at www.tehranmagazine.com the on-line version of the magazine and updated weekly .We believe that you can take advantage of this powerful media to promote your company name, services and products among the large local, national and international Iranian community in a cost-effective way. We are currently offering special deals for placing your advertisement in Tehran Weekly Magazine.Tehran contains almost 100 pages and its published using single (or two) colors, except for the four front and back glossy covers and corresponding inner pages.
for more info please call (818)881-1771

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

~ýðõ© ð±}ñü ÿô° ± ° ó±ù{ úéì

óApùO úéXìWWW.TEHRANMAGAZINE.com
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
lýðAõg|þì |úP×ø òüAok
Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
ÿoõð lŸHùy& Publisher
10 úd×¾.............|.........|..|.......................) þHdì îüpì pPÞk |(ÝõzÏì ôk-
SHAHBOD NOORI

12úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì (úP×ø îg ô aýK ok- )|201 9 úüõðAs| 11( 1397 ÿk|21 úÏíW| ,|1117 êvévì ûoBíy ,23|ëBu
16úd×¾ ........wPýOBLø ô QGBük ÀýhzO ÿApG óBãüAo óõg {üBìq@ :þhuAo òvc lídì pPÞk-|
18úd×¾ ...................)BùýñPvðAk(óBùWØéPhìÿBø|oõzÞþPñuÿBø|xBHèòüpOBHüq- Friday, January 11th, 2019 I S S U E # 1 1 1 7
20úd×¾ ............)ûtüô}oArâ(kôõýèBølýÛÖûoBPu,pÞAôêKwÞõèÿBø|ôokõgóõývßéÞ -
22úd×¾..|.................)þÏÚAô þèô IýXÎ(|!Býðk puApu ok þuôpÎ IýXÎ ïõuo ô îuo- The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
24úd×¾ ...........................................|)þuBñykõg(| lýPvø þéâ ú^ Bíy- 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
41-28úd×¾ ...................|.................................. Býðk oBñÞ ô úyõâ qA- among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
44úd×¾ ........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–| published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
46úd×¾ .................................)ÿlXðôpvgBüôoúPyõðþÚoôBK(ÜzÎîüpc– covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
48úd×¾..............................................)ûBOõÞóBPuAk (kBPÖAþÚB×OAú^- politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– within the Iranian community.

(818) 881-1771

TEHRAN MAGAZINE

Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
54úd×¾..............................)îüpìúPyõðþÚoôBK(òìÿApGþPÚô,õOÿApGþPÚô -| .QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA
56 úd×¾...................................................................ÿrLy@-|
60úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK- .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
79-72úd×¾............................................................... ëôlW|- úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -
|78 úd×¾ ..........|..................................................úP×ø þDõãzýK-
80 úd×¾.............................................|.................Bø ÿlñìqBýð - .Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy

.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -

ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P.O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

RBÏüBy qA óBìA
úüBK þG

óBPuAk òüA ,qõO úñýÞ ô kõvc lüBy Bü ô BG Ao ÿpãük ëBu ô QynâëBu àü#
pOoBÞ þG þøôpâ lÏGô lðkpÞqBÒ@Ao Bø
óBøk úG óBøk Ao Bø ó@ êÖBdì ok rýð ,QÞpG ëBu BO îüA ûkpÞqBÒ@ôqo@ô| |lýìA
þùGBzì koAõì rýð Bøqôo òüA .lðlðAkpâ .lyBG þPuolñOô ÿkBy ,{ìAo@
ô fpÇì óAlñìpñø qA òO lñ^ koõì ok
úG ApìqBG úÞ ly fpÇì óBìpùy úPvWpG ô QHýÒ úG úÚçÎ îðAk þíð «BÏÚAô þèô
qBÒ@Bì úÏìBWok BXÞqA þñÞApK úÏüBy
.QyAkAô xõvÖA ô Rpýc
QgBu qA ÈÛÖ úð òì Rpýc òüA .QuA ûlðAôk úzüo òýñ^ òüA ô ûly
þG óArýì úßéG ,RBÏüBy òüA {hKô BG Ao óBýðApüA ,úvüBÛì ïBÛì ok þPÚô
úÞ QuA þðBýðApüA þOpýÒ þG Bü ô ÿoBÞ îýÛì ô pWBùì ÿBø Qýéì ô ïAõÚA püBu
.lñðBgp^ þì óBøk úG óBøk Ao ó@ Bì òýG ok ,îñÞ þì úvüBÛì Bßüpì@
lüBG ,BøoBÞ òüA ÿBW úG úÞ þðBýðApüA úG ô kõy þì ûlük ÿpPíÞ þãPvHíø
ô lyo UÎBG oBÞ òüA BG ô lñyBG úPyAk IüpÒ Qßéíì ok Ao pãülßü ÿAõø îøpu QzKô Bø þðq J@püq ó@ ÿBW
BG úÞ òüA ÿBW úG kApÖA òüA BìA .lðõy þðApüA ô óApüA ïBð lÏG ô úÏìBW êÞ QÖpzýK qôo pø ,kõy þì UÎBG Bø ókq Ùpc
,kpÖ kõg ÿôo ÈÛÖ úð Bø ó@ Jphì pýSCBO ô RBÏüBy òüA úG pO òyôo ô qBG ÿlük Bøqôo òüA .kõy pPzýG þüAlWô úÚp×O
úËdè ÿApG BùñO ,pß×O Bü ô ÜÇñì þG ,lññÞ ûBãð óBìq Rlì ok úÏìBW êÞ ok úßéG koõì ok ,òývdO ô ÜüõzO ólýñy ÿBW úG ,îüõy þì koAô úÞ þÏíW pø ok
pÂBc þíz^ îøô îz^ô RkBvc ÿôoqA Büô ólülñgô òPynâ }õg ÿA ûlì@ kõWô úG úüBK ô xBuA þG Bø ó@ IéÒA úÞ îüõñy þì þOBÏüBy ÜÖõì óBýðApüA
–þðApüA úÏìBW pßýK êÞ pG úßéG ,kpÖ ó@ úG ÈÛÖ úð Ao ÿA úGp òýñ^ lðõy þì
.lðA ûly ûlñÞApK ô
.lðoô@ koAô þüBßüpì@ ô Bø ó@úG ólýèBG ÿBW úG ,ÜÖõì kApÖA ólük BG úÞ ûly òüApG ÈéÒ îuo lüBy
.QuA ûly Bì þâlðBì IÛÎ UÎBG ëBíÎA òýíø ,îýñÞ ûBãð pO Ùos þíÞ pâA þ×ñì ÉBÛð pÞm úG Ñôpy ,IüpÒ ÿoõzÞ ok þðApüA àü òPÖpâ ZôA qA ÿkõñyõg
,îýPyAk kõg ÿApG Býðk ok þìBð äñøpÖ BG úÏìBW àü óAõñÎ úG ÿqôo úÞ þüBì þÎçÆA Bø ó@ îÛu ô Qd¾ qA úÞ Ao þüBø óBPuAk ó@ qA pOlG Bü ô îýñÞ þì Bø ó@
Büô îýñÞ þ×hì Ao kõg ókõG þðApüA îüõy þìoõHXì úÞ ûlýuo þüBW úG qôpìA ó@ûBãüBW ókpÞ}ôlhìôúEÇhOoõËñìúGîøó@,ÜSõìpýÒÐGBñìqAôîüoAlð
ëBßýLýO þðApüA àü úÞ îüõypÞnPì Büô îýPvýð îø lñðBì úíø úÞ îýñÞ úýWõO þì úÞ ïA ûkpHð kBü qA Ao úéíW òüA QÚô aýø .îýñÞ þì õâqBG Ao îüA ûlýñy Bø
ô lyo kBXüA UÎBG ó@ ókpÞ õâqBG pâA Bü ô îüoAlð óBñýíÆA þÖpc qA pâA< :lüõâ
.îüõy þíð Jõvdì BìA ,>îýñÞ ÿoAkkõg ó@ókoô@óBGqpGqA ,kõy þíðpýg ÿpSA ólì@kõWô úG Bü
Õôok ô þðq J@ püq ,QHýÒ BG lüBG Ap^ ëBßýLýO þðApüA ,lðAk Alg æBc úG úÞ wéXð@ wè pùy ÀgæBG ,Bßüpì@ îýÛì óBýðApüA úÏìBW ok úðB×uCBPì
pãülßü ïBð êÚAlc Bü ô ëAõcA ô ëBc qA IéÒA ô QuA ûly êülHO úPvG þÇýdì
!!kõy úPgBñy
.lðõy þì ûlýñy oõÖô úG JnÞ RBÏüBy ô oBHgA ,lðpHgBG
ÿô óõìApýK UükBcA ,kõy þì fpÇì pPzýG kpÖ àü ïBð ú^ pø úÞ þüBW ó@ qA
ûlýñy ÿkApÖA koõìokpPzýG RBÏüBy òüA ,lññÞ þì AlýK }pPvâ IOApì úGrýð
.QuA ûlýzgok úÏìBW ok óBy ïBð ô lðA ûlýuo þüBø QýÛÖõì úG úÞ lðõy þì
À¿hPì óBßyrK qA òO lñ^ koõìok þOBüAôo òýñ^ ,úPynâ ÿBø ëBuok
ô lýgp^ óBøk úG óBøk úPvWpG êýÞô ÿp×ð lñ^ô óAlñìpñøqA òO lñ^| ,þðApüA
Bø ó@ ókpÞ õâqBG þPc úÞ þüBø Ùpc .ly þÏÇÛì RBÖçPgA kBXüA UÎBG þPc
oBÞ þG þøôpâ ,óBýì òüA ok .Bø ó@ ókAk ïBXðA úG luo ú^ ,kõG þâlñìpy úüBì rýð

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

úÞ lƒýyBƒG óBƒìkBƒy ô lƒýzßG QƒcAo þƒv×ð {O@ ok ô îñÞ ûoBK BO ûlG ïkõg úG Apð@ ç¸ ¾A >þHdì îüpì < pPÞk
ûlì@ok ôA ÜzÎ lñG ok ÜyBÎ qA {ýG úÚõzÏì kõG RAoBHÎ òüA òP×â ëBc ok BzüpÞõè .ïqAlðA
úG îPÖo BzüpÞõƒè krƒð úƒG úƒÞ þƒPÚô ! QƒuA rüo Apð@ ûlýKBÚ oBßPìlg Quk qA Ao úìBð ¸AoõÖ úÞ QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
úßð@ kpXì úG òßýè lýupýì ûkpvÖA ô òýãíÒpËð pG Ao BüBÛG ô koBz×ýì kõg ÿBK püq pG ô lñßýì
ïkoô@ óBGq pG Ao Bíy îuA ô ïkAk ôA úG Ao úìBð ïôk xôpýK NBK úPyõð
pGoBG Bøl¾ô ly þèBdyõgok ÝpÒ }A ûpù^ .lñßýì JBOpK Bø pPvÞBg ÿôo îXñK QívÚ
ókAk JAõW Q¾pÖqôpìA lñ^pø .kq úuõG ó@ úG ôo úìBƒð ókpƒÞ ûoBƒK qA lƒÏG BƒzüpƒÞõƒè
ÿkôq úG ôA úÞ lýyBHð óApãð BìA QyAlð Ao úìBð úG ô£LuôokpÖàüBG lüõãýìôlñßýìoBßPìlg þì kõg ÙApÆA úG þøBãð xõèBüoôA #
{ýK ëBc .kpÞoBPÖo úðõãñýíø þPvüBG ûoBÞlG êìBc lðAõPG úÞkBíPÎA êGBÚ ÿkpÖ BO kqAlðA
.kAk løAõg Ao Bíy úìBð iuBK AoõO ïkõg úßð@ Bü luo pu ûAo qA ïpvíø úßñüA qA úãð@BO .lñÞAlýK lyBG BzüpÞõè ÿApG ÿA úìBð
ly oôk BXð@qA «BÏüpu ô Q×â ApñüA oBßPìlg }BG IÚApì ô òÞ ápO Ao BXñüA ¸AoõÖ îñÞ úßO úßO qA úÞóAoBßPìlgqA þßü xBvýðqA ïBXðApu
þ×hì xBñyBð þédì ok Ao kõg úzýíø ÿApGô rHu òì óBâlük ÿõéW ok QÚõ`ýø pãük úÞ kõG ApƒWBƒì òƒüA óBƒüpƒW ok AlƒPGA óBƒíø
pÆBg úGô ûkpÞ AlýK AoôA ÿqôo AkBHì BO QyAk .kpýâûlùÎ pG Ao ïBXðA QýèõEvì BO løAõhýì
.ÿõzð BzüpÞõè QulG xBvýð kkpãýì BñG úÞÿA úìBð
.lññÞ RAqBXì kõG úP×â úÞ þâorG ÿBùÒôok
oBßPìlg úßð@ kpXì úG BzüpÞõè ÙpÇð@ qA ÝõzÏìôk ú¿Ú :lzýìqBÒ@úðõãñüA lðBupG
úG Ao kõg «BÏüpu koAnãýì óôpýG úðBg Ao kõg ÿBK Ao ÿoBÞ óBíø úìBð ok QìçÞ ïoAô lýìA ?ÿoAk þðBìq ïoAôlýìA,õO óBGpÚ úG îðBW , BzüpÞõè
îøoBñÞ Apð@ RBÏÇÚ ûlýðBƒuo úƒìBƒð ÿBƒø ûoBƒK úðApãyBgpK ô lñO oBPÖo òüA qA xBvƒýƒð úðõãñüA úÞ lñßð lðA ûkpÞ òì BG QðBíz^ úÞ QüBùð ok lƒupƒýì QƒPuk úƒG úƒìBƒð òƒüA úƒÞ
óõíÃì qA lðAõPG RBíéÞ ólý^ BG BO koAnãýì ok ô úßéG kõG ûlzð IXÏPì BùñO úð BzüpÞõè úÞ þðAlG îøAõhýì .þyBG þPìçu ô þPuolñO
qA óly pHg BG ô úìBð ólðAõg BG . kkpâ ÐéÇì úìBð ûkpÞ úGpXO ú`ð@ qA pOApÖ þzñÞAô oBËPðA ÐÚAô .ïA ûlükpâ óBypýuA lýìA ,òì {ìAo@ ,òì þPìçu pÂBc úËdè ok
óAoArø ô lðAõhýì oBG òülñ^ Apð@ xõèBüoôA Qýð úG QvðAlýì þGõg úG úÞ Ap^ QyAlýì kõƒG QulG Apð@ ô lñßýì pùì Ao úìBð xõèBüoôA Ao õO òì .QuA ûkpÞ AlýK þãPvG õO úG úíø ,òì
ÿA ú^oBK ok îø ¸BPüBùð ô lðrýì úuõG ó@ pG oBG ok oAk pøõy óq àü þPƒÚô ëõƒíƒÏƒì êƒßƒy RõÖóôlGúÞløAõhýìôAqAô koBLvýì xBvýð Rkõg îñßýì pßÖ .ïoAk Quôk ïkõg qA {ýG
þƒ×hì kõƒg RApƒøAõƒW Ýôlƒñ¾ ok ûlƒý`ýK Qdé¿ì ¸BÛýÚkkkpãýìÐÚAôòýñ^òüAþÇüApy .lðBupG BzüpÞõè Quk úG Apð@ ¸BƒÏƒüpƒu QƒÚô òì þígq ëk òüA okõO qA úÞ ÿA úÚçÎ Rly qA
úìBð qA ÿA úíéÞ úÞoBGpø qôo þÆok .kqBvýì òýãízg ô þðBH¿Î Ao kõg úÞ QuA òüA ok BùñO Ao ôA lupýì BzüpÞõè ërñì úG þPÚô oBßPìlg .þðAõhýì òì ûpù^ ok Apð@ô ÿpHg BG koAk kõWô
ûlðq {èk ok þÚõy lìBýì BzüpÞõè pÆBg ok úG BøÿqBuúñd¾òüAîÒoþéÎBìA.løkûõéW ô koAlýì îülÛO Ao úìBð ïApPcAqA wK . lGBü þì þÏu òìô QuA wýg àyA qA IéÒA îOoõ¾
ÜzÎ ÿBüok ok kõg pPzýG ô pPzýG ô lzýì óBøAõg îøBzüpÞõèúÞkõGûlyQGBSoBßPìlg xBñypu qA þßü ÙpÆ qA úìBð òüA :lüõãýì þ×hìõO óBâlükqA Apð@qôpìA úG BO úÞ ïA úPyAk
{èk ok úìBð òPyõð úG ÝBýPyA ô lülýì oô úÆõÒ úÞ QuA þéTíèA Jp úÞ Ap^ .QuA xõèBüoôA ÿoõÆApLìA ûBâok óBÛyBÎ òüpOlñíOolÚ ô òüpO BìA {hHG Apì .ÿõy ó@ úWõPì ïoAnãð ô ïqBu
òüA pGôA îýí¿O ¸BPüBùð úßð@ BO .QÖBýì þðôrÖ pøBËO úÞ þPvø }çO ok þéýg þPÚô :lüõãýì óBzüA IðBW qA óAôApÖ QýñùO ô ïçu ûApíø úG õO ÜzÎ ólýzâ }õÒ@ok ÿApG Ao kõg IéÚ òì
QulG óõíÃì òülƒG þƒhƒuBƒK úƒÞ kõƒzƒýƒì óBzð òüA þPvø p×ñPì ÿrý^ Bü þvÞ qA þñÞ QvðAlýì úÞ BƒzƒüpƒÞõƒè .QƒuA ûlƒy ëBƒuoA ô QuA ûkõGo Apì ëk õO þƒüBƒHüq .ïA ûkõƒzâ
úÚçÎ oBývG wÞ Bü rý^ ó@ úG ÐÚAô ok úÞ lølýì kõzýìpýHÏO þüAõuoàüÿAúìBðòýñ^QÖBüok óBðq úíø qA þPvø lñì ûpùG ó@ qAõO úÞ þPýGAnW
:lðBupG xõèBüoôA àü Qvýð fç¾ ôA óõ`íø þüôpG@ BG óq ô BO . ïkpâ RpýuA òì ûly UÎBG ô QuA pOApÖ
þñPÖBýð Quk ÜzÎ òüA qA ,xõèBüoôA ÿA .ÿlñì úG ôo kkpâ ëBuoA {ƒüApƒG ÿA úƒìBƒð òƒýƒñƒ^ Qvý^ ÜzÎ úÞ îPvðAlýíð «BÛéÇì úËdè òülG
ô òßì úéýK òì úG kõg ÿBø úìBð BG ô oAkpG Quk QüoõìBì ¸BHüpÛO úÞ xBvýð úËdè òüA ok ûkAk oApÚ Ùlø ÜzÎ óBíÞ BG Ao Apð@õO úÞ óæA BìA
Ao kõg úÞ þyqoA þG ÿBùðq Øüko ok Apì ûkõùýG : lüõãýì BzüpÞõè úG kõG ûlýðBuo BùPðA úG Ao kõg :lüõãýì lñO þñdè BG ô lñßýì oBßPìlg úÞ îñßýì ÙApPÎA.îíù×ýì þGõg úG Apð@ ÿBñÏì
þPuApGõO .ûlì oApÚ lñyôp×ýì RôpS ô ëõK ÿApG óBíâ òüA pG òì ,lýzhHG Apì ¸B×Çè ,òì ÿõðBG úPgBñy ô îùì kpÖ úðBg úG BK þOApW ú^ úG QìôBÛì úÚçÎ òüApGApGok BO ïkpÞoBývG þÏu
þÛzÎ úìBð úÞ ÿA ûkpÞ òì ûoBGok ÿpßÖ ú^ Bíy úG Ao þPìlg úìBð òüA ókoô@ BG úÞ ïkõG þG ïk@ àü õO ?ÿA úPyAnâ òì óõ^ ÿA ûly þG Apì }çOõO þüBHüq òßýè îøk óBzð kõgqA
úGAõg îø àü Rkõg ÿApGôpG ?þPup×ýì îüApG òßýè lüõzýì lñupg ó@qA úÞ ïA úPyAk úÂpÎ þøAõhýì kõg oBÞ òüA BG úÞ þPvƒø þƒéۃΠúÞ QðBíz^ ûBãð JõéÓì òì .QuA úPgBu píS
løAõhð þÛzÎ aýø úÞ òÞ AlýK þLuôo àü ô Apì þOæBHì þG òüA îñßýì {øAõg ,ïkpÞ ûBHPyA .þøk oApÚ lülùO koõì Apƒì ZAôkqA QƒuAlƒÚ .ïA ûlükpâ QuA lýyoõg oõð qA pO ûlñzgok
pø óApãük BG .kqBu ûkõè@ Apì òìAk QvƒðAõƒO lýPvýð êüBì úÞ ëBc .lýøkoApÚ ÅBíÒA koõì QuõK BO ïpýãG Ao ïkõg ÿõéW ïoAk þÏu þéýg àü óõ`íø úßéG îPvýð ÜéÏPì ïkõg úG pãük
þøk ïBXðA ô ÿôpG þðAõPýì ÿkõG êüBì úÞ ÿoBÞ óBìpÖ lýñýHG Apìô ïkpâpG Bíy krð ûoBGôk òì úÞ þüBW úG RoBÞ .ïoôBýíð ok úzüo qA Ao õO pu õO òüA ô ïA ûlì@ok õO lñG ok þðAlðq Bü ûkpG
úPyAlð Ao þ×ýhu QuAõgok òýñ^ òì qA BìA úÞ lýðAlG ÈÛÖ BìA kpÞ îøAõg QÎBÆA Ao Bíy þñßýì ëBýg ?ÿoôBýì úìBð òì ÿApG úÞ ûlýuo rý^ úíø ÐÚAôokô áAoõgô JAõg úÞ þPvø
qôpìA úð ?îðAlýíð Ao kõg ÀhzO ô óBy òì úÞ þì õO úG Iy ô qôo .ÿA ûlðBPu òƒì qA Apƒì
.oAlùãð Alg .}BG .lüA ûkq åorG þÛzÎ úñýu pG ko Quk ÿApG úÞ îñýHð lGA BO ÿpãük QÚô aýø pãük úð ô IéÚ îýí¾ qA Ao õO ô ïoAk QPuôk .îzülðA
lðAõhýì Ao BzüpÞõè úìBð þPÚô xõèBƒüoôA krð ¸AoõÖ Ao kõgoBßPìlg ApWBì òüA ïBíOA BG õy oôk îðBíz^ {ýK qA ¸BÏüpu.ÿoôBýG úìBð òì õOBùñOôþPvøòìûlzíâúíýðõO úÞîðBøAõg
BG þðq ÿõuqA úÞ rýì@ òýøõOô kpu þéýg Apð@ ïoôpu :lüõãýì ôA úG ô lðBupýƒì xõƒèBƒüoôA ,úð úßñüA Bü .pHG kõg BG îø Ao úìBð ô luBÖ ïk@ ÿA pâA úÞ þPvø õO òüA .þñÞ êìBÞ Apì þðAõPýì
BìA .lGBýì ûly úPyõð æBG w׃ð úƒG kBƒíƒPƒÎA kõGBð wßÎ pG Bü ô òì þWBð þðAõPýì þøAõhG
Bð lüBHð Q×ãýì ôA úG úÞ kõG {èk ok þuBvcA òì ÿApG .QuõO BG JBhPðA wK þyBG òì ûlññÞ
úìAkA kõg RAkôApì úG óBñ`íø lüBG ô ly lýìA òì ûoBG ok þíýí¿O ú^ þPuApG úÞ wƒüõƒñG
óBGq îùÖõO ØÏ Qvßy òüA QéÎ lüBy .kAk
Ao kõg oõËñì þPvðAõPð úÞ ûkõƒG þƒüBƒýƒèBƒPƒüA 10
ïpWæ wK ÿqBu êÛPñì ÝõzÏì úG þPuolƒG
, úzülðA òüA BG .QgAkpK ó@ QüõÛO úG lüBG
BO kõzýìoAlýG xõèBüoôA ëkok ÿõÚ ÿA ûrýãðA
þÇévO ûBOõÞ þðBìq Rlì ok kqBu ÜÖõì Ao ôA

. lüBíð ê¾Bc óBGq òüA pG pÖAô
....koAk úìAkA óBPuAk òüA
ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy
" pPùG þâlðq , pPùG wßu ": úÞ }õâ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

11

óApùO úéXì

òýG qôo úG qôo ÿõPø ó@ lðA úPyõð rýð þüBíñýu | |!?ïAûkpÞÿqBGAoþzÛðòýñ^ ÿkçýì lülW ëBu ok åorG äñW àü ÑõÚô BG úP×ø îg ô aýK ok
pG ô kõy þì oõ×ñì {ðAoAlÖpÆ ô {ðAoBƒßíø pýÒ Ao îéýÖ {üBíð ëõEvì RBìBÛì úÞ ó@BG | |!kõGløAõg
qAþßüBG|Salon |þPðpPñüAûBãüBKxBuAòýíø úG îø þüBølñHG ô pýãG ô lðA ûlðAõg þÚçgA þzHc lýÏu lídì
BO kAk ïBXðA þüõâ ô Q×â úPvWpG óBuBñy|óAôo Ao óõürüõéO ÿBø ò×éO ïkpì BìA QyAk ëBƒHðk ok úðô óApüAok úð Q×â lüBG úÞ þèBcok| |
{hK qBG ïpâ óBPìk :lñP×â ô lðkpÞ ëBƒÓyA ÿBø ÿpýâok ô äñW óBƒøAõƒg ïkpƒì úƒvðApƒÖ |[email protected]|
| |.kõyûBâ@pãüqBGòüAókõGoõ×ñìêýèkqA ô ÿkAq@ IvÞ ëBHðk úG BùñO ô lñPvýð òýðõg
ly þÎlƒì úƒHcBƒ¿ì ok rƒýð xBƒñy|óAôo |...Ao êìBÞ îéýÖ oBHñüA þèô lýñÞ þhuBK qA þèô lñPvø úPÖo Quk qA ÿBø ÝõÛc ëôA qôo
oõ×ñì êýèk ÿõPø ó@Roõ¾pøBÊ QuA òßíì úG þzO@ô óõg ÿõG kõy þì ûkAk Bø ó@ úG úÞ Jõy@ok óBùW
úG þüBø|þPüpHéu óAoAkAõø Apüq !lyBG ÿô ókõG îø ëõuo ô Alg úÞ ÿoBÞ úG :úP×â îø þßü ÿBø QuBýu óBíø BG ÿõdð úG úÞ luo þì ïBzì
þðAõWô ÿkBy úÞ lñPvø kpâ ÿBø ûpù^ ëBHðk Ùp¾ BG ïkpì !þÚçgA pýÒ lýüõãð lðA úP×â òüAok úPHèA úÞ lñÞ þì AlýK ÉBHOoA ûkpK QzK ëõÚ qA þüBøpHg qôo pø úÞ ó@ BƒG #
ó@|ûpù^ QèBc qA þèô lñÞ|þì ûlðq òøm ok Ao ó@ pÆBg úG Ao þuôpÎ Iy kBüq ÿBø úñürƒø qA Ao ÿkAq@ úG ólýuo úG lýìA lüBHð ïkpì óBýì oôBg ÑBÂôA ûoBGok óBùW óAoAlíPuBƒýƒu
ô Bø|þPhu úÞ kõy|þì QyAkpG òýñ^ ÿõƒPø þì Bíyô lðpýâ þì òzW þâlðq qBÒ@ô úÇGAo BìA luo þì }õâ úG óApüA ûtüô úG úðBýì
|!QuA úPyAnâpu| QzK Ao ÿkBüq ÿBø|ÿoAõyk úñd¾ lýüõãG pýhð !þÚçgA pýÒ úñd¾ lýüõâ |.lñøk Quk ÿBøoõzÞÿAkpÖ úÞlðAk þíð wÞaýøqõñø
lüõâ þì ÿpãük rý^ }kõg ÿõPø ó@ BìA | |.lññýHG óApãük Qvýð Jõg úÞ þ¾õ¿g ÿBø
þì úýÛG Ao ú`ð@ ô QuA àükrð QÛýÛc úG úÞ ëBu êù^ qA lÏG úÞ luo þì pËð úG òýñ^ ïôk qôo | .kõG løAõg ú^ ûkq Jõy@
ó@.QuôA ÿBHÚo òøm úPgAkpKô úPgBu lñüõâ óõürüõéO ok þüBø úñd¾ òýñ^ ólük BG ïkpì þÚçgApýÒ Bü þ¾õ¿g
þuõéKB^ ô ÜéíO êøA òì :lüõâ þì ÿõƒPø ok ókBPÖA ëBc ok îýéc ëõø qA þìçuA ÿpùíW rýð BKôoAok úðBýìoôBgok Jõy@RAqAõì úG
òì Ücok úÞ þHuBñìô JõgoBÞpøqAô îPvýð qA îéýÖ àü {ýÞûpürW óõürüõéO qA # lùì úG úÞ Ao úvðApÖoõzÞô ûkBPÖA ûAo úG þGõy@
îñÞ þì pßzO úðB¿èBgô úðBíýí¾ kõy þì AkA |...lñPvø äük oõvðBu óôlG }pvíø BG óB^ þßW úÇGAo úPgAlðA JBOô IO úG úPÖBü Rpùy óBùW ólíO
úðõíð ÿApG .þƒüBƒíðkõƒg ô þƒuõƒéKBƒ^ BƒG úƒð þðõâBðõâ ÿBø {ñÞAô BG úÞ ûly {ƒhK þGõy@úÞ óBùWqA úÇÛðpøok ú^pâ .QuA
îéýÖ ok ÿqBG ÿApG Ao oBßuA ûrüBW úÞ ÿA|úËdè ïõu qôo Üc úG ólýuoô ÿkAq@kBüpÖ ó@qA kõy þì BKpG
ô ókpÞ Õõéy ÿBW úG ïkpÞ QÖBüok óBüAõñýG |!oõ×ñìô ÙôpÏì | .QuA ûlyôpGôo BƒìA lƒuo þƒì }õƒâ úƒG þƒðBƒƒvƒðA ÝõƒƒÛƒc ô
QHTì xBvcA þÎõñ¿ì ÿBø óBXýø ókAk óBzð ëBíÎA úýWõO ÿApG ÿoõzÞ pø óAoAlíPuBýƒu
ûlÎ þèô îPyAkqApGA þPÖBüok ûrüBW úG Ao ïkõg || qA îéýÖ Ap^ Qvýð ïõéÏì úÞ oõÆ óBƒíƒø QzK ÿBølñG ô kq ô ÿkB¿PÚA êDBvì úG kõg
þìkBÞ@ ô ûrüBW úG úÞ lñP×â ïpu QzƒK ÿA úG úPvðAõPð ÿA ûoBPu kôõýèBø ok qõñø# úÞ îø óB^ þßW ûly {hK {ýÞ óõürüõéO óly qBG ÿBW úG úÞ lññÞ þì ûoByA QuBýu ûkpK
òì òüA ؾô BG BìA !ïA ûkpÞ þùWõO þGoBßuA ëBu 36 úÞ ó@BG úÞ lupG "ÿõPø ó@" ÿBK úP×â QuA ûApíø þðAôApÖ ÿBøBíÏì BG ôA þÞlðq qBG ô pO îßdì Ao ó@ ïkpì Rçßzì oõÞ ûpâ
kõWô QHTì úPßð àü þ×ñì rý^ pø ok ïlÛPÏì òüpOlñíOôpS qA þßü óAõñÎ úG {ìBð koAk
Ao óAõýè pK úíýð îñÞ|þì þÏu úzýíƒø ô koAk NB^ wGoõÖ úéXì ok Bíñýu óq óApãüqBG ."!?úüoBÞ þ^ òüA úg@" | |.lñÞþìpOþðlzð
úG úWõO óôlG úzýíø ê¾A òüA ÿôo .îñýHƒG QvýèBHOõÖ ÿrürÎ kAkAlg îø ÙpÆ ó@ qA ApýgA ÿõâ ô Q×â þhéO ÿBíðoôk òýñ^
| |.îøkþìúìAkAïkõgoBÞúGóApãükÿBøúP×â | | .QuA ûly {hK BG :úP×â îýñvO þyqoô úüpzð úG ÿlùzì þüBßüpì@ ûlßzülðA wýDo "xBø koBƒ`ƒüo"
ûlypÞnPìrýð|InStyle |BGúHcB¿ìokôA þì úÞ QuA ÿA úðõâ úG ÿõPø ó@ þüBHüq îéýÖ ok Ap^ úÞ lðkq ò×éO òì úG ÿA ûlÎ îéýÖ þüBßüpì@ úßHy BG Ao þWoBg ȃGAôo ÿAoõƒy
òì ókAk ûõéW JõHdì Bð ok þíùì {Ûð Bø|úðBuo îÞ ôA þüBHüq ÿApG ÿrý^ QÏýHÆ okBì lñüõâ úP×â úÞ koô@ þì kBƒü úƒG "þƒu|þƒG|óA|xA|ïA"
îDAk úÞ lðoAk kõWô þüBø|úðBuo Apƒüq .lƒðoAk kAlÏPuA ÿAoAk ÿpñø pËð qA ôA .QuA úPyAnãð Ao kBG òýãíÒõð ëBu" RoBHÎ QuApPùG ëBvìA
òüA .lðkpâ|þì Bø|þPüpHéu ØÏ ÉBÛð ëBHðk|úG qA ëBu ûlXýø úÞ ó@ BG ô QuA ÿA ûkBÏèA ÝõÖ ôA !îýñÞ "kBG áoBHì õð ëBƒu" òƒürƒãƒüBƒW "
Bø|þPüpHéu ókpÞ oAk|úylg ok þÏu Bø|úðBuo àü ô QvýG ok konâ þì Bíñýu ok ôA QýèBÏÖ ÿApG úñd¾ òüpO|êíPdì óApüA úP×â òýñ`íø
þøBì óBykõg ÿApG J@ ókpÞ kõè@|êâ BG BO lðoAk úPvðAõO ô ûkpÞ ÿqBG }ôpÖ pK ô fpÇì îéýÖ
ó@qA Ao þìA ô BP×G ,Jõéâ óléâ ,oBßuA rüAõW 12
.lðpýãG óBâoBPu óBýì ok rýð pËð òüA qA úÞ lñÞ kõg
ok úÞ þðBƒüBƒÚ@ QƒuA þƒÎlƒì ÿõƒPƒø ó@ qA lñüõâ þì òüA ؾô BƒG BƒìA .QƒuBƒPƒßƒü
ok Bø|îðBg qA pPzýG lññÞ|þì QýèBÏÖ Bø|úðBuo ûly úPuBÞ {ðAoAkAõø òýG ÿõPø ó@QýGõHdì
pPzýG ô lðoAk|Qƒuk ôA QƒýƒGõƒHƒdƒì {ƒøBƒÞ lññÞ þì kryõâôA úG rýð kôõýèBø ok {üBHÚoô
QýGõHdì BO lyBG úPyAk {ƒðAoAlƒÖpƒÆ ÿAõƒø
úéXƒì lƒñƒ^ .koô@ Qƒuk úƒG Ao kõƒg ܃GBƒu

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
13
òìÿBø|ú¿ÚôlyBGúPyAkoõÏyþÖBÞÿûqAlðA úPyõð Bøkpì ÈuõO þ×ñì ÿBøpHg ô Bø|}oArâ
úG þPøBHy aýø Bì lñýG|þì lðAõhG Ao QüAløô úðBýì úðBuo QÏñ¾ ok ëBÏÖ óAõðBG þèô ûlƒy
ÿ úýcôo úÞ QuA êýèk ó@úG òüAô îüoAlð îø |.|lðoAk ôA BG ÿpPùG
Bü ókõG oAlìAô úG þÇGo ô QuAlW îø qA Bì
îø qA Bì òPyõð ;koAlð êDBvì òüA Bü ókõHƒð ïoBù^ qôo
Bì ÿBø|ú¿Ú ÿpünK |îývÛƒO ïpƒÖ ô QƒuAlƒW | | Qvýð úÖBÞBW òüA| |
RôB×O îø BG Bì pTð oõÆ |òýíø ;QuA RôB×Pì
êTì óBíOçýÃ×O qA ïAlÞ |aýø ç« ¾A Bì .koAk ëBu 96 óõñÞA îø úÞ óBPvéâ îýøApGA#
Ao àdÃì ÿBø|ÿlñG |îývÛO òüA ô Qvýð îø ólñè ok þíülÚ ô åorG úðBg àü ok ô koAk
òüA úÞ þüBø|ó@ úíø ô ïpünK|þíð þƒßƒü òƒì óõñÞA }A úÒlÒk òüpPâorG lñÞþì þâlðq
ûBâ@Bð Qzì àü lññÞ|þì Ao Bø|ÿlñG îývƒÛƒO ûly ó@pýuA þOlì úÞlyBG þüBK kok lüBy
Ao Bø|ÿlñG |îývÛO òüA Bø|ó@ úƒPƒHƒèA lƒñƒPƒvƒø|
| .Qvýð îøpünK óBìokô

Bø|ïk@;koAlð þÇGo aýø òì úG lññßG lñðAõO|þì
Bíy êÚAæ ;lñyBHð Bü lñyBG ûBâ@Bð úÞ lðoAk Üc
.)ûlñg( lýyBG îñÞ pßÖ úÞ lýyBHð lýñÞ þÏu
áolì BìA lñðq|þì Bø|Ùpc òƒüA qA Bƒø|þƒéýƒg
ÿoBÞ úÞ ókq|Q×ì Ùpc ?QuBXÞ óBzGõPßì
òüA qA ïkõG óApüA ok òì úÞ óBìq ó@ .koAlƒð
ô ûlypPzýGoBãðA æBc ;ly|þì úP×â Bø|Ùpc
.ûkAk úìAkA þGõg|úG Ao {øAo þøBâ@Bð pývì
qA pPzýG óBPñu «æBíPcA Bíy þðBGpüqô ÿBÚ@
?lyBHð ëBu êù^
.ïoAk ëBu êù^ kôlc ;óBPvéâÿBÚ@úéG|*|
ô ÑBÂôA ô óBìq onâ lüBG ,BÚ@ lýñƒýƒHƒG|- |
Bíy ;lyBG ûkpÞ ûlülG@Ao Bíy ÜüBÛcô ëAõcA
ok úÞ Bíy óçvð|îøoõÆ |òýíøô lýíù×G lüBG
,lññÞ|þì þâ ûlðq þOôB×Pì p¿Î ô óBìq àü
ô p¿Î òüA qA Ao óBOkõg îùu lýñÞ þÏu lüBG ô Qvýð óApüA ok ëBu 50 qA {ýG úÞ ó@ BG ôA
îýüBýG Bì Qvýð úÖBÞ úÞ BW òüA .lüpýãG óAoôk óAõñÎ úG {ìBð óBñ`íø ûkpßð Üég rýð ÿpSA
lüBG Bíy .îýñÞ ÿlñG| îø pu Ùpgrì Qzì àü ô JkA þèBøA óBýìokqBvíéýÖô wüõð óBPuAk
ô pPùG pPzýG ú^pø óBOkõg úÖpc ok lýñÞ þÏu oõzÞ ok ÿA ûtüô ûBãüBW ô QuA fpÇì pñø
}õOo|þG Ao êDBvì ô RBÎçÆA ô lüõy pPùG ôA qA A« pýgA úÞ QuA ÿA úHcB¿ì }A úðõíð .koAk
þK êDBvì úñÞ úG ô lýøk oApÚ óBHÆBhì oBýPgAok úÞ ûly NB^ óApùO NB^ oBùG úƒìBƒðqôo ok
Ùpc îø BG îýüBýG eÇu àü ok úßñüA úð ;lüpHG
Quok QvýèBðoôs àü óAõñÎ|úG Bíy pâA .îýðrG | |.QuAþðlðAõg
«çTì Ao Ùpgrì ó@ô lýüBýG lüBHð ,lükpÞ|þì pßÖ koAk þÏu "þðBGpüqô ÿlùì"pâ úHcB¿ì
ú^ pãì ,ïkõHð úÞ ïkõHð òì Ig .lýupLG òì qA ÝkB¾ koõì ok Ao óBPvéâ îƒýøApƒGA pƒËƒð úƒÞ
BýÖApÓW ûBãð ô úzülðA pßÖ pãì ?lñÞ|þì þÚpÖ
| |:lupKþìôAqAôoòüAqAôlðAlGQüAlø
?QuA úPvGAô ó@ úG Bü lðAk|þì óBƒƒüpƒƒW ÿBƒƒK àƒƒü úƒƒƒzƒýƒíƒø Bƒƒƒíƒy|* |
ô óAlÛPñì ô lükõG óApƒüA ok þƒvüõƒð|óBƒPuAk
pg@qôo úÞ lðA|ûlýÛÎ òüA pG p¾BÏì RBýGkA óApãéýédO
|!|!?ÙB¿ðA BG þÂBÚ úÞ kõG ÁBg þðAõük pTð àü IcB¾ QüAlø
|| òüpO|îùì qA þßü úÞ "xôpg" JBPÞ ok Bíy

QüAlø pTð oBG|püq úWô |aýø|úG QuA óBOoBS@
}pùy ok kõG ûlýñy úÞoBPÖpâÿkpì # ûkpÞ ûkB×PuA óBOkõg ÁBg pTð qA ô lüA úPÖpð
úßu YñK QuA þðly êc ûõyo BG rý^ úíø qA wK óApüA óBâlñvüõð ïBíO úÞ |þèBc ok lüA
úG lÏGqôo ÿ úíßdìok BO kAkpùy þÂBÚ úG |.lðly QüAlø pTð oAk|ïAô QüAlø
| | .lñÞokB¾ ÿCAoôA Ð×ð | |:løkþìiuBKÅApPÎABGóBPvéâ
þÂBÚ ,opÛì qôo ok þèô QÖpünK þÂBÚ QuA þðAkBð pu qA ô kõg|þG úíø Bø|òüA BÚ@|- |
|.kAkÿACoÿpãükÐ×ðúGôkpÞûlÎôÙçg Bíy lüBy lñíùÖ|þíð îø ... ûqAlðA Bø|ïk@ òüA
úG ûBâkAk úvéW ok ÿoô@kBƒü ÿApƒG ,kpƒì okôqõñø òì .)ûlñg( lýyBG Bø|òüA þÆBÚ îø
òO YñK úG Ao Bíy qôpük òìpãì : Q×â þÂBÚ òüpO|áBñPzcôîñÞ|þìþâlðqïoAkúÞòuòüA
|!?QuAòìBGÜcúÞïkAlðîvÚBHÎë@ ô QuA QüAlø ÝkB¾ úG ÜéÏPì ïlük úÞ ÿpTð
qA wK òßýèô ...Ap^ : kAk iuBK þÂBÚ úÚçÎô ïoAnâ|þì ïApPcA }pTðôôA úG Rly|úG
ïõ¿Ïì ûkoBù^ úG Apƒì ÿpƒãük Àƒhy ,õƒO úG þvÞ pâA ;ïoAk QüAlø úƒG ÿkBƒüq oBƒývG
| |.kAklñâõu

óApùO úéXì

14

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

ÿBýðp×ýèBÞ þßyrK RBìlg rÞpì #
píS QýèBÏÖ úG wéXð@ wè ok úÞ þGõñW
QdO løk þì úìAkA kõg úèBƒu lñ^ {hG
úÞkõy þì ûoAkA ÿpPÞk þPupKpuô RoBËð
lídì ”pPÞk .lƒðoAk þƒüBƒñƒy@úƒíƒøôA ïBð BG
êýèk úG úÞ QuA þ¿hy ”þhƒuAo òvc
úG þüBñy@ ,þßyrK oõìA úG Ðýuô þøBâ@
ÿAoAk {ðBñÆõíø úG ólðBuo ÿoBü ô RBýGkA

ÿBýðp×ýèBÞþßyrK RBìlgrÞpì lülW ÿBø {hG {üBzâ
óAoBíýG ûBÖo ÿApG þGõñW

wPýOBLøô QGBük ÀýhzO ÿApG óBãüAo óõg {üBìq@:þhuAo òvc lídìpPÞk

òüA ô QuA ÿoBíýG ÀýhzO Bì ú×ýÊô óõ^ løAõhð BøkBüqArâpø úÞûly ûqAô@pK þìBð
pâA Apüq .QuA ûlññÞ òýýσO ô îùƒì oBƒýƒvƒG | | .QÖo
òìô îüõy þìôpGôo úÏWBÖ BG lyBHð ÀýhzO
Ao kõg }çO QüBùð úñýìq òüA ok îðAoBßíø ô kpG àü ÿAoAk þhuAo òvc lídì pƒPÞk
úðBg úG úPÖBü B×y Ao óAoBƒíƒýƒG BƒO îýƒñƒÞ þƒì |qA þégAk ÅApìA þ¿¿hO

|.|.îýPup×G kpG ô áoõüõýð ok |State University |
Bì rÞpì ok úÞ þðBßyrK ïBíO úðBPhHyõg | | qA ÿpãük þ¿¿hO
Býðk ûlðq ô þuoBÖ ÿBø óBGq úG lññÞ þì oBÞ
ÀýhzO ô óBìok úñƒýƒìq ok ô lƒðoAk ȃévƒO úPvGAô |king drew medical center
ÿoBíýG óBìok ,îýglG ÿBø ÿoBíƒýƒG xokôq þ¿¿hO kpG ôk òüA BG ô QuA| UCLA | úG
ÿoBíýG ÀýhzOô óBìok ,ògBðô QuõK ÿBø ØéPhì ÿBøpùy ok Ao kõg RBìlƒg þƒégAk
ëpPñÞ ô óõg oBzÖ ô lñÚ ëpPñÞ , þvñW ÿBø îø ô lñÞ þì qBÒ@ wéXð@ wè úéíW qA Býðp×ýèBÞ
,BK ú`hýì ô êýâq ,ëBg úðõâ pø QyAkpG ,óqô þßyrK RBìlg rÞApì þPupƒKpƒu rƒýð óõƒñÞA
,óBƒƒíƒüAq ô óBƒƒðq ,þƒƒégAk ÿBƒƒø ÿoBƒƒíƒƒýƒƒG ûlùÎ úG ûkpÞ wýuBC O kõg Ao Býðp×ýèBÞ JõñW
ó@ BG oBíýG úÞ ÿpãük koAõì ô þßyrLƒðAlƒðk
þì Roõzì úG óAoBíýG BG lñÞ þì AlýK úéEvì |:lüõâþì úñýìq òüAokôA .koAk
þðBzgok YüBPð úðBPhHyõg óõñÞ BO úÞ lðqAkpK ÿoBßíø òì BG þðB¿¿hPì rÞpì òüA ok|- |
lðoAk RoBùì kõg oBÞ ok úíø úƒÞ lƒññÞ þƒì
.QuA ûlì@ Quk úG îüBø úPuAõg ÿApWA ok îyBG úPvðAõO ïoAôlýìAô
úG ÉõGpì oõìA òýƒñƒ`ƒíƒø rƒÞpƒì òƒüA ok òüApG ïA þÏu ïBíO Apüq îyBG úPyAkpG þìlÚ
{üBìq@ ,óõg {üBìq@ ,IéÚ oAõð ,ÿsõèõükAo RBìlg ê¾A úG îðAoBßíø ûôpâ BG úƒÞ QƒuA
ô þüAõñy QvO ,úPÎBu 24 IéÚ oAõð þv×ñO ÌÖBcpÏy òüAôpýK Apüq .îýðBíGoAkBÖô þßyrK
ïBXðA RBÛüorO püBu ô Bø òvÞAô ÑAõðA ÜüorO
ô êßülì ÿBø úíýG úýéÞ Bì rÞpƒì .kõƒy þƒì | :lüBìpÖþìúÞîPvø
Ao| HMO, PPO| ÿBø úíýG ïBíO ô pßülì | àýè Ü×zìô QuA ïk Bdývì ÜzÎ IýHÆ
Family Pact úíýG oôl¾ ô lñÞ þì ëõHÚ
| lñÞAôk Ao úÞlñýHðõOok kokõ^
îýðAlG lüBG àyrK óAõñÎ úG Bƒì òƒüApƒGBƒñG
.lðA ûkBPvüA BXÞ ok þPìçu pËð qA óBíðAoBíýG 16

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

kõHùG îðAoBßíøô òì ÿôqo@ :Q×â {ðBñÆõíø lðoAk ëBu 50 qA {ýG úÞ rýð ÿkApÖA ÿApG .QÖpâ .óBðq ÿBø ÿoBíýG ÑAõðA êìBy óBðq RBìlg -3 lðoAlð úíýG úÞ ÿkApÖA ô lì@ok îÞ kApÖA ÿApG îø|
þcôo ô þívW Qìçu úüBu püq ok þâlðq lñyBG úPyAlð úíýG ú^ lñyBG úíýG ÿAoAk ú^ úÞ óBÚpü ô þuôpüô ,þðõ×Î ÿBø ÿoBíýG -4 óAoBíýG Bì þéÞ oõÆ úG .QuA ûly úPÖpâ pËð ok
ok îðAoBßíø ô òì pÆBg òýíø úG .QuA ïkpì ÿoBíýG ÀýhzO ÿApG óõg {üBìq@ ïBXðA óBylì@ok úßñüA úG úWõO óôlG Ao kõg rürÎ
pø ok úÞ îýPvø þðAoBíýG Qìlg ok rÞpì òüA ú^pâ ÿoBíýG òüA Apüq .QuA óBãüAo wýPýOBLø :êìBy ô QuA wýPýOBLø óBíø
BO lññÞ þì úÏWApì Bì úG þÇüApy ô þPýÏÂô úG ô lGBü úìAkA pâA BìA QuA þðly Jõg AlPGA ok .kõyþì| Hepatitis C&A | |.îüpünKþìQürüôÿApGQuAolÛ^
îülÛPÏì Apüq .lñGBüqBG Ao kõg {ìAo@ô þPìçu úÞ kõy þì qBu êßzì lupG ÿpOæBG RBWok .ó@úGÉõGpìRBzüBìq@ôQGBükóBìok -5 þðBìok ô þPyAlùG RBìlg úG rýð A« pýgA
oBPÖo ÿoõÆ òüApGBñG "þñÞ kõg úG þñÞ ú^pø" ûqoBHì ó@ BG úécpì òüA úG ólýuo qA êHÚ lüBG oBÞ úG qBÒ@ ókAk lüõð òí þhuAo pPÞk qBýð úÞ ûly ûkôrÖA ÿkoAõì rÞpì òüA
îýølG þPvø óBùW úG ú^ pø BO îýñÞ þì ô ûkpÞ ok Býðp×ýèBÞ JõñW þßyrK rÞpì| | .kpÞ ÿlW Býðp×ýèBÞ JõñW þßyrK rÞpì ok Bø wüôpu òüA RBzüBìq@ïBXðA úG þupPuk ÿApG Ao óAoBíýG
îø óApãük .kkpâpG óBìkõg úG äðo ïõG êTì úÏWApì Qìlg ok úHñzßü qôo rW úG úP×ø ëõÆ ûBÖo òýìCBO pÆBg úG úÞ kAk rýð Ao ûktì òüA
úýéÞ qA îø óBüBK ok .lññÞ òýñ^ lüBG óAõO þì QÚô òPÖpâ ÿApG ô QuA rürÎ óBâlññÞ {üBìq@rÞpì òüA úG óBâlññÞ úÏWApìô óAoBíýG .kqBu þì ÙpÆpG óBìokô ØéPhì
BG ÿoBßíø úG êüBíO úÞ þðBßyrK ô òý¿¿hPì rÞpì òüA óBGq þuoBÖ oôBzì ”Aô@“ îðBg BG oõÆ úG QGBükô óõg lñÚ ókpÞ à^ ÿApG óõg úG qBÒ@ rÞpì òüA ok úÞ ÿlülW ÿBø wüôpu
úPyAkpG úÞ þøAo ok BO îñÞ þì RõÎk lðoAk Bì QGBük ÿoBíýG Apüq .kõy þì ïBXðA óBãüAo
.QÖpâ xBíO òüA oB^k Bø þüBßüpì@pPzýG ô ûly ÐüBy oBývG :QuBø {hG òüA êìBy ûkpÞ oBÞ
| .lñyBGûApíøôoBüBìBGîüA úG þìBýK óAõñÎ úG ô óBüBK ok þhuAo pPÞk Ao ó@ÿõéW lüBG kôq þéýg úÞ lðA ûly ÿoBíýG .þKApOëBßürýÖ-þKApOõürýÖ -1
Bü |Mental Health Qéø ëBPñì -2
17
.þðAôo QyAlùG

óApùO úéXì

óBùW ØéPhì ÿBø|oõzÞþPñu ÿBø|xBHè òüpOBHüq

ÁBg þPñu ÿBø|xBHè ÿoõzÞBüpùypøpãük óBýG úG Bü QuA RôB×Pì úÛÇñì úG úÛÇñì úÞQu þüBø|úGmBWqA þßü ,kApÖA ólýyõK xBHè Ñõð
.koAk Ao kõg

ïkpì þPñu ÿBø|xBHè òüpOBHüq BG úÞ lüoAk Quôk îø BíypâA .QuA RôB×Pì ,lññÞ|þì òO úGqôo ëõÆok ïkpì úÞ þüBø|xBHè BG þPñu ÿBø|xBHè
òýíøô koAk Ao kõg ÁBg äñøpÖô Iønì ,Qñu ÿoõzÞpø .QuBø þüBHüqqA þHýÞpO óBùW |.lýyBG ûApíø Bì BG IéÇì úìAkAok ,lüõy Bñy@óBùW

|.lñÞ þì kBXüA RôB×O rýð Bùð@ þâlðq ûõýy úíéÞ àü ok ô xBHè ,AnÒ ,úXùè ,óBGq ok úÞ QuBø RôB×O

qõéG àü êìBy úÞ koAk Rpùy|barot saya» |< BüBu RôoBG úG òýLýéýÖ óBìkpì þPñu xBHè| | òKAs ,õðõíýÞ
.QuA ûly òýürO þüBKôoA Ræ@oõüq BG úÞ lyBG þì òìAk ô ÿA úðAôpK ëlì ÿBø òýPu@ BG úÛü óôlG úÞkBzâôlñéGÿBø|òýPu@ÿAoAkÿpuBOpuÿA|úìBW,QuAòKAsþPñuxBHè|kimono» |<õðõíýÞ|
þì oApÚ ûkB×PuA koõì òýüBK ô ÈuõPì RBÛHÆ ÈuõO îø ô úÏìBW ÿæBG úÛHÆ kApÖA ÈuõO îø xBHè òüA õðõíýÞ óBðq pPzýG ,ûqôpìA .QuA ûly êýßzO ÝApG ô kBy ÿBø äðo qA ô lðByõK|þì Ao BK ÝBu BO
õðõíýÞ qA òvì óAkpì þPc ô óBðq qA ÿA|ûlÎ úPHèA .ÁBg þÎBíPWA ÿBø|QýÏÚõì ok îø ó@ ,lñyõK|þì
|.|.lññÞ þì ûkB×PuA pPzýG RBñýürO ô pO JõÒpì ÿBø ú^oBK qA æBG RBÛHÆ úÞ RôB×O òüA BG ,kpýâ ô þñKAs ÿB^ îuApì ok þPñu xBHè òüA þé¾A ûkB×PuA BìA lññÞ|þì ûkB×PuA kõg úðAqôo xBHè óAõñÎ úG
kBðõG ,sôpð| | ûlðBì|þÚBG ûlíÎ ÿpýýÓO óôlG qAok óBýèBu þÆ ok úðBðq ô úðAkpì ÿõðõíýÞ þéÞ êßy .QuA þuôpÎ

xBHè ïBð|bunad» |< kBƒðõƒG| | |.lyBGþìïApPcAôJkAþñÏìúGõðõíýÞ.QuA|ûkpÞÌ×cAokõgQèB¾Aô
îø úÞ QuA sôpð ïkpƒì þƒPƒñƒu áõHðBø ,ûpÞ| |
koõƒì óBƒðq îø ô óAkpƒì ȃuõƒO
xBHè òüA .kpýâ þì oApÚ ûkB×PuA ÙApyA ô þPñÇéu ÿBø ûkAõðBg òO pG óBPuBG óAoôk ok úÞ QuA ÿA|ûpÞ þPñu xBHè|hanbok áõHðBø|
BPHvð ô lñéG òøApýK àü êìBƒy óBðq BùñO úð .kõG Bø ûkAq
fpÆô Bø ú^oBK BG úÞ QuA kBzâ úG Ao ó@ rýð óAkpì úßéG
.QuA ûly òýürO ØéPhì ÿBø xBHè òüA .lññÞ þì òO
fpÆ qA rýð xBHè òüA ÿBø fpÆ ,lñéG òìAk àü êƒìBƒy
úÛÇñì ó@ïkpì þìõÚô þPñu ÿBø QuA QÞAs àü ô qõéG
ok Ao kBðõG .QƒuA ûlƒy úƒPÖpƒâ ok óAkpƒƒì úƒƒPƒHƒèA úƒƒÞ
ëAõýPvÖ ,BvýéÞ ,þuôpÎ îuApì Ao oAõéy ,kõg {yõƒK
|.|.lññÞ þì òO úG þíuo ÿBø òzW pãük ô Bø þƒì úƒÖBƒÂA ó@ úƒG rƒýð
ÿôoqA Ao áõHðBø .lññÞ
ÿAkô@,ïBñPüô| ,ûkBƒu ÉõƒÇƒg àƒHƒu
,þuôpÎ òzW óõ^ þíuApƒì ok| ô kBƒƒy ÿrƒƒýƒì@ 䃃ðo
,ÁBg ÿBø QýÏÚõìô Bø ëAõýPvÖ IƒƒƒýƒƒW òƒƒƒƒPƒƒyAlƒƒƒƒð
ïBð BG ÿA þPñu xBHè ïBñPüô ïkpì
þƒì òƒO úƒG ,|ao dai»|< ÿAkô@ ok |xBHè ëlì òüA .lƒñƒøk þƒì ÀƒýƒhƒzƒO
ô þüBHüq þñÏì úG ÿAkô@ .lƒñƒñƒÞ ûkB×PuA koõì þíuo úíýð Bü þíuo ÿBø|òzW
êìBy xBHè ëlì òüA .QuA þâkBu
ô kBy ÿBø äðo BG lñéG òøApýK àü |.kpýâ|þìoApÚ
ÿoõvvÞA ûApíø úG úÞ QuA òyôo ïBvãðõ^ ,òý^|
Bü ëlñ¾ ô åorG ûçÞ óõ^ þüBø ïBƒvƒãƒðõƒ^ úƒG úƒÞ òƒýƒ^ þƒPƒñƒu xBƒHƒè| |
|.|.kõy þì ûlýyõK ïp^ ÿBø {×Þ ok|qipao ôBLýÞ ô òƒý^ ok|cheongsam
òOpG óBPuBG óAoôkok ,koAk Rpùy òüoAlðBì
òuõøolè ,óBíè@| | îzüpGA qA xBHè òüA .kõG þPñÇéu ÿBø ûkAõðBg
úÞ QuA þüBøoõzÞqA þßü óBíè@| ô þuôpÎ îuApì ok BùñO ô ûly úýùO JõÒpì
ok ó@þPñuô þíülÚ {yõKqõñø óBðq ÈuõO Bø ëAõýPvÖ lñðBì ÁBg îƒuApƒì
òüA lýèõO ô ûly Ì×c Bø îuApƒì | |.kõyþìûlýyõK
òüA ok Üðôo pK þPÏñ¾ ,áByõƒK BüBu RôoBG ,òýLýéýÖ|

18

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771
19
xBHè .QuA óolì òýìqpu
|òuõøolè óBíè@ þPñu ÿBø
koAk ïBð| ledergousen
þìp^ oAõéy ÿBñÏì úG úÞ
ô Bø ûoAõñzW ok ô QuA
.kõy þì ûlýyõK Bø þuôpÎ
ØéPhì þcAõðok xBHè òüA
îø BG þDrW ÿBø RôB×O
BG ïp^ ûBOõÞ oAõéy .lðoAk
úG ûlì@ õðAq BO úÞ þGAoõW
.QuA óAkpì þPñu {yõK lý×u òøApýK ô )ûlì@õéW úHè BG þøçÞ(þízK þLè@ ûçÞ ûApíø
òìAk êìByrýð óBðq þPñu xBHè .lñyõK þì Bø xBHè òüA ûApíø îýh ïp^ BG þüBø {×Þ óAkpì| |
ÿpâoBÞ úÛHÆ Áõ¿hì xBHè òüA îülÚ ÿBø óBìq ok úÞ QuA ÿoõO úñO æBG ô lý×u lñG {ýK ,lñéG
ÿBø äðo .lññÞ þì òO úG xBHè òüA ûApíø úG Ao þñýDrO àãu BG oAk úñyBK ÿBø {×Þ óBðq .kõG óBíè@
|.QuA òyôo ô kBy þüBø äðo rýð þPñu xBHè ëlì òüA ok úPÖo oBÞ úG
þuôoçG xBHè ,úýuôo| | |
oõzÞ ÿAõø ô J@ úÞ BXð@ qA| |
ÿBø xBHè ,QuA kpu úýuôo
úðõâ úG rýðoõzÞ òüA ïkpì þPñu
Ao ólG þGõg úG úÞ ûly þcApÆ
úG Bùð@ þPñu xBHè .lñÞ þì ïpâ
dress» |< þuôoçG xBHè
úÞ QuA ÙôpÏì|Belarusian
ô ûly þcApÆ òyôo ÿBø äðo BG
þPÞAs BG lñéG òøApýK àü êìBy
lñðBì rýð xBHè òüA .QuA ûBOõÞ
ok BùñO þPñu ÿBùuBHè pãük
þuôpÎ òzW lñðBì ÁBg îuApì
þì ûlýyõK Bø ëAõýPvÖ Bü Bø
óAõñÎ úG þuôoçG xBHè .kõy
ûly þÖpÏì óBùW xBHè òüpOBHüq

|.|.QuA
ÿoBu,lñø| | |
ú^oBK qA ÿoAõð|sariÿoBu |
9 BO 4 òýG úÞ QuA ûlzð úPgôk
ÿBø|ûõýy úG ô koAk ëõÆ pPì
ûlý`ýK ólG oôk óõâBðõâ
,lñø ok áByõK òüA .kõy|þì
,Bßðæ|ÿpu ,ëBLð ,}kçãñG
JõHdì ÿrèBì ô úìpG ,óBOõG
ÿBø äñu BG Bø ÿoBu .lyBG|þì
ú^oBK ô lðA ûly òýDrO þPíýÚ
úG ,ûkõG ÙBG Quk Bùð@ ÿBø
lüBG ó@ lüpg ÿApG êýèk òýíø
.kpÞ QgAkpK Ao ÿkBüq úñürø
úG ô koAk þ×éPhì ÑAõðA ÿoBu
ô kBýÎA ok þíuo xBHè àü óAõñÎ
þì ûlýyõK êéXì ÿBø þðBíùýì

| |.kõy
BýñükoBu ,BýèBPüA| | |
kõg ok Ao oõzÞ òüA äñøpÖ þGõg úG úÞ QuBýèBPüA ïkpì þPñu xBHè|Sardinian BýñükoBu|
BìA lðoAk Ao kõg ÁBg ÿBø ëlì ïAlÞpø ,oõzÞ òüA ØéPhì ÜÆBñì ú^pâA .QuA ûkpÞ wßÏñì
úÞ QÞ ô lñéG òìAk ,qõéG ,ûçÞ ,ÿpuôo :QuA ápPzì Bùð@ ïBíO ok xBHè òüA ÿBø þâtüô qA þgpG
| |.QuAôoõýðïBðúGÿAúÛÇñìúGÜéÏPìBýñükoBuòüpOBHüq.QuAûlyÿqôléâIéÒA

óApùO úéXì

kôõýèBø lýÛÖ ûoBPu ,pÞAô êK wÞõè ÿBø|ôokõg óõývßéÞ

lüBG îø B« ÖB¿ðAô lñuBñy|þì òzgô Ðüpu ÿBø|îéýÖ ÿpu BG AoôA òýHÆBhìpTÞA BìA ,kpÞÿqBG þüBíñýu îéýÖ 30qApPzýG ÿrý^okpÞAô êK #
.kõGôA ûlðqApG B« ÏÚAô {Ûð òüA ,QÎpu úGpÞAô êK kBüq úÚçÎ úG úWõO BG :Q×â

qA QívÚ òülñ^ ok ÿqBG qA wK þãèBu 40 ok úýO@|}õgô óAõW úzýKpñø òüAô kõHð oBü pÞAô êK BG QhG lýðAk|þì þGõg|úG B« íPc úÞ úðõâ|óBíø
.kpÞ koAk|ú¿Ò Ao óAoAkAõø ô kAk Quk qA Ao {ðBW þâlñðAo úSkBc àü ok òzg ô Ðüpu ÿBø|îéýÖ

îýñýHG îø BG îüoAk l¿Ú oõËñì òýíø úG ô koAk úìAkA óBñ`íø kpÞ|þì ÿoAlùãð }A|óõývßéÞ ok úÞ þGAnW ô QÎpupK ÿBøôokõg ô pÞAô êK ûqAô@ BìA
.lzýì oAõu Ao ÿrýãðA|óBXýø ÿBøôokõg ú^ þ¿hy þâlðq ok QyAk QÎpu úG ÿkBüq ÜzÎ úÞ òzg ô Ðüpu ÿBø|îéýÖ ûoBPu òüA

.koAk QíýÚ oæk óõýéýì îýð |M3|36|E|ô|.|ïA|.þG .10
|CSI|850ô|.ïA|.|þG .8
ly lýøAõg úWõPìôokõg òüA úG ûBãð òýèôAok ô |Ðüpu ÿBø|îéýÖ ÿA|úðBvÖA pãüqBG ,pÞAô êK
.QyAk þüBøôokõg ú^ òzg
oBÞ ô pu àGB^ ô Ðüpu ÿôokõg àü BG úÞ kõg BG QuA òßíì ôokõg òüA úG ûBãð òýèôA ok
qA Ao QyAkpG òýíø rýð pÞAô êK ày óôlG ,îüoAk
úG Ao ôokõg òüA ô úPyAk| CSI |850 ô|.|ïA|.|þG ó@ ûlñðAo úÞ îýPvø ÙpÆ þüôokõg BG lýñÞ pßÖ
ô koô@ok Ao ÿA|úÛGBvì ÿBø|ûlñðAo ÿAkA koAk þÏu
.kõG ûlüpg êýèk òýíø 3|M| 36|E| ô|.|ïA|.|þG QÎpu qA þðAlñ^ oBËPðA
ô JAnW þðôpýG þcApÆ| CSI |850 |ô|.|ïA|.þG
{y BG 12|C| úðApzýK àü ô koAk ÿA|úðAlñvK|óAõW .QyAk óAõO|þíð
Ao ôokõg òüA pøBÊ ô lýñÞ ëõHÚ Ao Bì Ùpc BìA
ok Ao ÿA|ûly|úñýùG ÜýéÏO|îPvýu ô þPuk ûlðk þðqô|àHu oBývG ÿôokõg BG úÞ Ap^ lüoõhð
.îýPvø løBy ôokõg òüA
BG þðBùW ÿBøoAqBG ok lzýì ó@pG oAõu pÞAô êK úÞ þèlì ô koAk rýð þðApâ QíýÚ ôokõg òüA óBßìA lc BO ó@ þégAk RArýùXO úÞ îýPvø ÙpÆ
.lyBG úPyAk ÿpPíÞ óqô BO ûly úPyAkpG
.kõy|þìúéìBÏìoækoArø100ÙArâQíýÚ ÿôokõg òüA ókõG |àHu êüæk qA pãük þßü rýð þìõýñýìõè@ ÿBøokô òGpÞ ÙBýèA qA ûkB×PuA
36|E| ô|.ïA|.þG ûBãPuk 7 ,ûBãPuk àü ÿBW úG pÞAô êK lýðAlG QuA IèBW .QuA Ðüpu ô JBPypK
.QuA pO|óApâ ôokõg òüA þèõíÏì úhvð qA oBG 10 QíýÚ ÍBdè úG úÞ kõG ûkpÞ ÿoAlüpg 3|M|

|S7| òýèBu .7
òüA .QuA ûly úýHÏO ôokõg Èuô ok ó@ úðApzýK úÞ îýPvø ÙpÆ þüBøôokõg òüpPùG qA þßü BG
QÎBu ok pPìõéýÞ 400 ëkBÏì þPÎpu úG qBâ|{ýð àü BG koAk ÿpýãíz^ þüAoBÞô RolÚôokõg
ôpýðoBhG|IuAoArøúÞkoAk8|V|RõðqAlñíOolÚoBývGÿA|úðApzýK7|S|òýèBu .lñÞ|þìAlýKQuk
|M1| ô.|ïA|.þG .9
úG óAõO|þì úñýìq òüA ok úÞ koAlð pvÞ ô îÞ ÿrý^ rýð úPÖpzýK RBðBßìA ÍBdè úG ô lñÞ|þì lýèõO óAkpâôpuàüôokõgòüAîýPvøløByô|.|ïA|.þG|M |ÿpuokúÞþüBøôokõgþìBíOóBýìok
IÛè QƒuA úƒPƒvƒðAõƒPƒð ôokõƒg òƒüA .kpƒÞûoBƒyAoôkûAoqAëpƒPƒñƒÞÿBƒøokôIƒÛƒÎòƒýƒGoôk .lðpýâ|þìÿBWó@okòýzðpuôkBùñOôúPÖpâoApÚÈuôQívÚokó@úðApzýKôkpýâ|þìoApÚpOæBG
Bøôokõg òüA òüpO|óApâqA þßü îøqBG BìA lñÞ kõg ó@qA AopÞAô êK óõývßéÞ ÿôokõg òüpO|óApâ rýð þPgBñyBHüq ÍBdè úG kpÞ|þì ÿoAlùãð kõg óõývßéÞ ok pÞAô êK úÞ 1|M| ô|.ïA|.þG ëlì
.lü@|þìJBvcúG kôlcÿrý^úÞîýPvøÙpÆÿA|úÛGBvìôÐüpuþüôokõgBGôkõGûlyþcApÆJAnWôàýyoBývG 20

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ëkApPuA Yñé^ 360 ÿoApÖ .3 þO|þW koõÖ .6
ÿBørìpOô kõG ûkpÞ ÿoAlüpg Ao ëkApPuA Yñé^ 360 ÿoApÖ qA þ¾B¿PgA úhvð àü pÞAô êK .QuA 40þO|þW koõÖ ûqAô@pK ÿôokõg qA ûly |úñýùG ÿA|úhvð ÐÚAô|ok þO|þW koõÖ
24 RBÛGBvì ok ÿoApÖ îýO BG QGBÚo ÿApG þHéy ô koõÖ lðpG ôk ÿoBßíø ê¿cBì ôokõg òüA
.kpÞ pÞm ÿoApÖ òüA pOpG ÿBø|þâtüô qA óAõO|þì Ao wéâ|þvßéK ÿBø|úzýy ô þßýìApu .lyêülHOÿoAlÖpÆpKôJAnWÿôokõgúG40þO|þWkoõÖQ×âlüBGîøB« ÖB¿ðAôkõGrðBíèúPÎBu
ÿBøoAqBGokô lü@|þì JBvc|úGpÞAô óõývßéÞ ÿBøôokõg òüpO|QíýÚ|óApâqA þßüôokõg òüA 550 BG 8|V| úðApzýK àüoõÃcô ly úÂpÎ ÿkçýì 21 ópÚ êüAôAok þO|þW koõÖ òýG òüAok
ô Jõg ÿoAõu ëkApPuA Yñé^ 360 ÿoApÖ ày óôlG ô koAk QíýÚ oæk oArø 300 kôlc þðBùW
.kAk|þì lñíOolÚ ô àGB^ oBývG þüôokõg qA lüõð ôpýð oBhG|IuA
.QuA ûkAk lýÛÖ pÞAô êK úG Ao þzhG|Rnè òüA lülW úhvð lñíOolÚ úðApzýK qA îýPvø ó@ løBy pÞAô êK óõývßéÞ ok úÞ þO|þW koõÖ
.kõy þcApÆ 40 þO|þW koõÖ lñðBíø ôokõg òüA pøBÊ BO kAk eýWpO êK BìA QuA úPÖpâ ûpùG ôokõg

pKõu õßñü ôoBìBÞ.2 Quõâwüôorèôo .5
òülñ^BGpKõuõßñüôoBìBÞúÞÿA|úñd¾B« íPclýyBG|ûlükAo|òzgôÐüpuîéýÖïôkúhvðpâA Ùpc ókõG þÖApyA ÍBdè úG úÞ îükpÞ ûoByApÞAô êK óõývßéÞok þüBøôokõg úG úËdè òüA BO
ûoAõÚô lÚok úßñüA ÿApG kõG þGõHdì þPüpHéupÞAô êK úÞ þüBW ó@qAô lñPyAlð òP×â ÿApG ÿkBüq
.lüA|ûlük Ao lýøk|þì úÛGBvì þñKAs Ðüpu ÿôokõg óõývßéÞ úG Ao Quõâ wüôorèôo ûBãPuk àü kõy pøBÊ oAlÖpÆpK ô lñíOôpS þPüpHéu àü
úÞ QuA þüBøôoBìBÞ òüpO|JBüBð qA þßü pKõuõßñü úÞ lñðAk|þì þGõg|úGôoBìBÞ óAlñì|úÚçÎ
.kpÞ úÖBÂA kõg ÿBøôokõg
.îýPvø ÙpÆ rýð Bø|ó@ òüpO|QíýÚ|óApâ qA þßü BG «BPÏýHÆ ô ûly úPgBu óõñÞBO ÿôokõg BG úÞ Ap^ Q×â àüpHO wüôorèôo òüA lüpg ÿApGpÞAô êK JBhPðA úG lüBG îø «BÖB¿ðA
ÐÚAôok ôokõg òüA ,koAk QíýÚ oæk oArø 600 kôlc ÿrý^ þðBùW ÿBøoAqBG ok pKõuõßñü ôoBìBÞ oBývG ô koAk ÿoBhG|IuA 562 ÿA|úðApzýK ,oBÚô ô þüBHüq oBñÞ ok úÞ îýPvø ÙpÆ þÖApyA ô ÿpß^æ
úG óAõO|þì úñýìq òüAokô ûkõG løBy Ao ÿkBüq ÿBø|ÿqBu|þ¿hy úÞ QuA|SS | 106ôoBìBÞ óBíø
.QuA lñíOolÚ ô Ðüpu
.kpÞ ûoByA ó@ok RôoõÞ úðApzýK oõÃc .koAk óqô òO 2.5 kôlc ÿrý^ ô kpýâ|þì ûpùG soByõGoõO úðBâôk 12|V| oõOõì qA ôokõg òüA

þO|þW AooBÞúyoõK .1
ëk {ðAoAkAõø úÞ QÖBü ÁB¿PgA þüôokõg úG pÞAô êK ÿBøôokõg óõývßéÞ qA ôokõg òüpg@
.kAk Quk qA Ao {ðBW ôokõg òýíø pG oAõu pÞAô êK úÞ Ap^ lðoAlð ôokõg òüA qA þyõg
Quôk òüAô kõG úPvzñð þO|þW AooBÞ úyoõK óBìpÖ QzK êK úÞ lýðAk|þì þGõg|úG B« íPc úPHèA
óõývßéÞ ok rìpÚ þO|þW AooBÞ úyoõK àü .lyÙkB¿OUÎBGkBüqQÎpuBGúÞkõGÿô
óBìq ó@ ok ô ly þüBíðôo 2003 ëBu ok oBG òýèôA ÿApG ôokõg òüA ,koAk kõWô pÞAô |êK ÿBøoôkõg |RS|3|GT|911 úyoõK .4
rýð pÞAô ëõK ô lyBG úPyAlð }A|óõývßéÞ ok úyoõK àü îÞ|Quk îüoAk ÕApu Ao |þPüpHéu pPíÞ
.lzýì úPgBñy pzG Quk |QgBu ÿBøôokõg òüpO|úPÖpzýK qA þßü óAõñÎ| úG pÞAôêK|RS |3|GT|911úyoõK.kõGûkpÞúÖBÂA|}kõgsAoBâúGAoBýðkÿBø|úyoõKòüpPùGqAþßü
qA úøk 2 qA pPzýG úßñüA îÒo|úG ô QuA rùXì 10|V| Ñõð qA ÿpPýè 5.7 úðApzýK àü úG AooBÞ úyoõK
úéìBÏì oæk oArø 440 kôlc þðBùW ÿBøoAqBG ok ô koAk þðApâ QíýÚ îø qBG konâ|þì ó@ QgBu .îýPvø løBy ôokõg òüA ok Ao úyoõK ÿBøkoôBPuk qA þé¿cBì úÞ QuA oBýÎ|ïBíO þüôokõg
AooBÞ úyoõK ûBãPuk 1270 BùñO úÞ QvðAk êýèk òüA úG óAõO|þì Ao ÙArâ QíýÚ òüA êýèk .kõy|þì QGBG pÞAô êK úÞ þOôpS ô ëõK BG BìA koAk þÖArâ QíýÚ úyoõK ÿBøôokõg püBu lñðBíø ôokõg òüA
21 .QuAûlylýèõOþO|þW Ao kpg ëõK îßc ôA ÿApG|RS | 3|GT| 911 úyoõK lüpg kõG ûkq|IýW úG òzg ô Ðüpu ÿBø|îéýÖ

.QyAk

óApùO úéXì

!Býðk puApu ok þuôpÎ IýXÎ ïõuo ô îuo

qA þgpG ólýñy lüBy úÞkoAk Ao kõg ÁBg ïõu ô îuo ÿoõzÞpø ô QuA ïõupì Býðk ÿBW úíø ok þuôpÎ òzW îuApì #
òüA ókpßð ApWA úÞlðoAk ûlýÛÎ þPcô lñPvø lÛPÏìô lñHüBK ó@úG úÞQuA þüBø|Qñu FrW Bùð@ÿApG BìA lyBG IýXÎ Bì ÿApG Bùð@
.lññÞêíÎ kõg ïõuo ÜHÆ Ao JAk@òüA lññÞ|þì þÏu êýèk òýíø úG ;kõy Bùð@þPhHyõg ÐðBìô lyBG óõãylG QuA òßíì ïõuo

.lðõy|þì ûkBì@ôo|{ýK þâlðq ÿApG oBÞ òüA BG Bùð@ ,ÐÚAôok .koAnãG Qgok ókpÞ|ûoA
{×Þólükqk kBìAkô xôpÎ ,îuApì óly|ïBíO qA lÏG úÞ ÿoõÆ|úG ,lðoAk þuôpÎ ok þHýXÎ îuo Bø|þðBíè@
QuAîuo,lñøqAþüBø|{hGok.lðoAkþuôpÎîuApìÿoArâpGqôookþHýXÎîuApìBø|ÿlñø .lññÞ|þìîývÛOîýðôkúGAoþPgokôlðpýâ|þìQukúGúÖpÆôkûoAàü,lðoAkúÞþPñuôîuoÜHÆ
lüBG kBìAk ,ûly ûlük áoAlO Bùð@ ÿApG úÞ þ¾õ¿hì ûBãüBW úG kBìAkô xôpÎ ólýuo qA êHÚ úÞ Bø|þðBíè@.lðoAkòOúGAoÿkBìAkôxôpÎÿBø|xBHèqõñøúÞlñøkïBXðAþèBcokAooBÞòüAlüBGBùð@
xôpÎûkAõðBgòýGþãñW,løk|þìïBXðAAooBÞòüAôAúßñüAÄdìúG.koô@okBKqAAo{üBø|{×Þ úPyAk kõg ûlñü@ÿApGpãülßü BG lüBGpøõyô óq úÞ QuA þøAoqA ÿkBíðoBÞ òüA lðA|ûlýÛÎ òüApG
àíÞ úG îø kBìAk ô xôpÎ ÿBøolK úÞ lPÖA|þì ÝB×OA îø þøBâ .lññÞ oBÞ îø }ôkByôk lüBG ô lñyBG
.kôo {ýK pO|Ðüpu oBÞ BO lñü@|þì Bùð@

,lññÞ QËÖBdì kBìAk {×ÞqA lññÞ|þì þÏu kBìAk ûkAõðBg ÿBÃÎAqA ïAlÞpø .kpýâ|þì êßy kBìAkô
qA Ao {×Þ kõy ÜÖõì xôpÎ ûkAõðBg pâA .lðkqlG Ao ó@ lññÞ|þì þÏu xôpÎ ûkAõðBg úÞ þèBcok
wK xôpÎ ûkAõðBg qA Ao {z×Þ lðAõPG BO kqAkpLG þèõK Bùð@ úG lüBG kBìAk BùPðA ok ,kpýãG kBìAk ûkAõðBg

.kpýãG äðq òPvßy
BO Ao kBìAk ô xôpÎ ,kõy|þì ïBíO úÞ þuôpÎ ,pãük ÿBøoõzÞ qA þéýg lñðBì ,æBíO@õâ ok
qA äðolý×u äðq àü æõíÏì úÞ QuA êßy òüA úGoõzÞ òüA ïkpì îuo .lññÞ|þì úÚolG óBy|úðBg
ô xôpÎ úðBg ÿkôoôok ÿæBG ,ûlypK RçÒ qA ÿpãük ÑAõðAô ko@ ,YðpG qA úÞ Ao àýìApu wñW
úG kBìAk ô xôpÎ úÞ óBìríø .lñPvø QíÏð ô þðAôApÖ kBíð kAõì òüA Bùð@ pËð qA .lññÞ|þì óArüô@ kBìAk
úÞ lýìA òüA úG ô lðoAk úÞ þPñu úðBzð úG ô lüõâ|þì lìByõg Bùð@ úG kBìAk okBì ,lñuo|þì úðBg àükrð
.lñßy|þì Ao þßýìApu äðq ,lñyBG ûBÖo ok ô ûly QhHyõg pøõy ô óq
xôpÎ ókpÞ|ûBýu
.lññÞ|þì ûBýu Ao kBìAk ûBâô xôpÎ ,þuôpÎ úG ûlðBì qôo lñ^ úÞ lðoAk þíuo Bø|ÿlñéOBßuA
,þOçßy pýy lñðBì þ×ýTÞ rý^pø BG lññÞ|þì þÏu kBìAk ô xôpÎ ïAõÚA ô óBPuôk ,oBÞ òüA ïBXðA ÿApG
ûBýu Ao kBìAk þPc Bü xôpÎ wýuõu ô ko@ ,ê¶â ,wu ,ûly ûBýu ô ûlýyõW ÿAnÒ ,ûkpì þøBì
Bü xôpÎ pâA úÞ QuA òüA pG Bø|ÿlñéOBßuA oôBG .lñðBgp^|þì pùy ïBíO ok Ao Bùð@ ,wLu .lññÞ
pu|QzK lðAõO|þì îø Ao ZAôkqA lñðBì ÿpãük ÿBø|þPhu ,lü@pG þPhu òüA wK qA lðAõPG kBìAk 22

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

kBìAk RAôApÞólüpG
óly|ïBíO qA lÏG .lðoAk þuôpÎ qôo ok þHýXÎ Qñu ,BøoõzÞ pãük lñðBì îø Bø|þüBýðBLuA
ûoôk Ao kBìAk ,kBìAk àükrð óBPuôk ô Bø|}ôlÚBu ,þðBíùýì ëçg ok æõíÏì ô þuôpÎ îuApì
ÿBø|úßO úG úÞ Ao RAôApÞ ,ó@ qA lÏG .lññÞ|þì úßO|úßO òýüBK úG ókpâ qA Ao ôA RAôApÞ ô lññÞ|þì
òüA úÞ lðoAkoôBG Bø|þüBýðBLuA .lññÞ|þì îývÛO þuôpÎ ÿBø|óBíùýì òýG ,lðA|ûkpÞ îývÛO à^õÞ
.lñÞ|þì ôo ôA úG þPhHyõg ,kõy {Hý¿ð kBìAk RAôApÞ qA ÿA|úßO úÞ þvÞpø ô QuA òíü|}õg oBÞ

ókoõg|Nõu ÜyBÚ àü BG
.lyBG Nõu lðoõg|þì úÞ þüAnÒ òýèôA kBìAkô xôpÎ úÞ QuA òüApG îuo à^ ÿoõùíWok

îPg BW òýíø úG oBÞ BìA
Nõu òüA úßéG kõy|þíð
ÁBg ïõuoô îuo ókoõg
,Bø|óBíùýì .koAk Ao }kõg
àü ok Ao kBìAk ô xôpÎ
okô lñ`ýK|þì îø úG ú^oBK
àü êgAk lüBG ëBc òýíø
ÜyBÚ àü BG þPc ô úuBÞ
òüA .lðoõhG Nõu ápPzì
ô óq úÞ QuA þøAo kBíð oBÞ
îø BG ûlñü@ ok lüBG pøõy
.lññÞ oBÞ îø oBñÞ ok ô þÆ

”óBüqBìBO“ Qüpülì úG ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ kBìAkô xôpÎ ókpÞaýK|JBñÆ
þHèBW îuo Bø|þßürßì
òüA úG lðoAk þuôpÎ qôo ok
xôpÎ úßñüA qA lÏG úÞ IýOpO
,lðlì@ok îø lÛÎ úG kBìAk ô
òüpO|þíýí¾ ô ûkAõðBg
JBñÆ BG Ao ôk pø ,Bùð@ óBPuôk
.lðlñG|þì pãülßü úG þ¾Bg
Bùð@ òPvG ÿApG úÞ þGBñÆ
æõíÏì kõy|þì ûkB×PuA
Bü ëBPvüpÞ qA ô ûlyoBÞ
ûkB×PuA ó@ ÿôo þüBø|ûpùì
xôpÎ ,óBðBíùýì .QuA ûly
îø úG þéßy úG Ao kBìAk ô

ólðBì îø oBñÞ ok úzýíø ô kBdOA kBíð òPvG Ñõð òüA .kpýãG kõg úG Qzø êßy JBñÆ úÞ lðlñG|þì
.QuA kBìAk ô xôpÎ

pOô àzg RBW þñüpýy òüpO ûqBO BÂo ûBy xôpÎ úG ÿqAlðApýO
. QuA ûkoô@îøApÖ ,ØÛu àüpüqok Ao þðApüA ëôA ûBãðok lüBy úÞ lðoAk þuôpÎqôo ÿApG þ¾Bg ïõuoô JAk@ô äñøpÖ òý^ ÉBÛð þÃÏG

, þuôpÎ ÿBø òzW ÿApG àýÞ}oB×u BìA lupGpËð úG IýXÎ þéýg
.kõy|þì|úPÖpünK ûpýÒô lèõO , ÿkrìBð ÜzÎ kBìAk ,oBÞ òüA BG ÐÚAô ok
óBzð xôpÎ úG Ao }A|úÚçÎô
.lýñÞpO òüpýy Ao kõg wéXì ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿBø þñüpýy BG BG kBìAk ,îuo òüA ok .løk|þì
xôpÎ úG óBíÞ ô pýO úu
23 .lñÞ|þì ÿqAlðApýO kõg ûlñü@
ÿrýOpu lÚBÖ BøpýO úPHèA
xôpÎ úG þHýu@ ô lñPvø
úßñüA qA lÏG .lñðBuo|þíð
kBìAk ,ly ïBXðA ÿqAlðApýO
ÐíW òýìq ÿôo qA Ao BøpýO
úGô lñßy|þì Ao Bùð@ô lñÞ|þì
.lðBíG }oBñÞ ok ô ûkõG lñHüBK ôA ÜzÎ úG úzýíø úÞ løk|þì ëõÚ xôpÎ

óApùO úéXì

lüoAk {ýKok úÞ ÿqôo : k ÜüBÚ BüoBÇÚ : J äñøBHy : ØèA
kAk lýøAõg ïBXðA Iy BO úÞ ÿoBÞ : R ÿlíÞ ÿApWAô {üBíð : Z lÓW : J
?lüoAk ÿoBÏy ú^ óBPýâlðqok -9 lñgp^ þì Ðüpu úÞ þéüBuôô àéÖô jp^ : k JBÛÎ : Z
pývèA Ðüpu þüAõø ÿBø ópO: R
QuçÆ QÚô: ØèA ?lülñg|þì óBOkõg RBøBHPyA úG Bíy Bü@-6 õãñýìçÖ : k
þyBG AôpìBÞ BO }BGrýgpdu :J òDõãñK : R
îø óApãük ÿApG ÿlñvK þì kõg ÿApG ú`ð@: Z râpø : ØèA Quôk Ao þÛýuõì Ræ@qA àü ïAlÞ -3
Rolð úG : J
lñvLG ÐÚAõì þgpG : Z ?lüoAk
ókpÞ þâlðq ûqBWA îø óApãük úGô òÞ þâlðq : k õðBýK :ØèA
æõíÏì :k óõéüô : J
ûlG úzýíø :R þñøkqBu : Z
kBG AkBG ú^pø , }BG ëBýg þG : R
?lülñì úÚçÎ RBðAõýc úíø úG Bü@-10 lýPvø þéâú^ Bíy

ç¾A : ØèA
RBðAõýcqA þíÞ kAlÏO :J

RBðAõýcqA þgpG : Z
RBðAõýcpPzýG :k
RBðAõýc ïBíO : R

?lýðq|þì lñhHè Bíy -11

râpø : ØèA ú^ QyAnâ óBOpu úGpu Bíy QuôkpâA -7 oBPýâ : k koõìok ÿpPzýG RBÎçÆA lýéüBì pâA| |
Rolð úG :J ?lýøk þì óBzð þéíÏèA wßÎ Ùk : R UÎBG úÞ þOBý¾õ¿gô óBOkõg Qý¿hy
RBÚôA þøBâ : Z lüõy|þì þðBH¿Î : ØèA ÿApG þðõürüõéO ÿBø úìBðpGqA àü ïAlÞ-4 úPyAk QuôkpPzýG Ao Bíy óApãük lðõy|þì
lüõy|þì QcAoBð :J ?QuApO IèBW Bíy QÚAl¾ ëBíÞBGpüq QvO úG lýñÞAlýK lñyBG
IéÒA: k QuA IèBW óBPüApG : Z lñPvì ÿBø úìBðpGôoBHgA : ØèA
úðAõük lññÞ þìpßÖ þgpG úÞ kBüqolÛð@ : R lýñÞ|þì þÖçO :k úìBð þâlðqô ïAok ÿBø îéýÖ : J .lýøk iuBK
lýñÞ|þì þÖçOpGApG òülñ^: R þvýéKô þðBXýø : Z þvÞ Roõ¾ ú¿hzì Bíy lýñÞ ÅpÖ -1| |
îPvø þüApWBìô þÛzÎ : k
ïAlÞ IéÒA Bíy úG ÐWAo óApãükpËð -12 úG ólyoAlýG ÐÚõì eH¾ úÞÿrý^ òýèôA -8 óõOoBÞô ÿlíÞ : R ?lýPvøôA Roõ¾qA QívÚ ïAlÞ,lýPvø
?Qvý^ lñÞ|þìoõÇg óBOpßÖ Ao ÿqBGpùy ÿBø ÿqBGqA àü ïAlÞ -5 áôp^ô òý^ : ØèA
?QuA koõì êý¿dO BüôoBÞ : ØèA ?lüoAk QuôkpPzýG úßè : J
îco þG : ØèA þâlðq Rçßzì :J ïp×ñPì ÿqBGpùyqA òì , ïAlÞ aýø : ØèA þüBHüq ëBg : Z
xBvcA þGô kpu : J úðBdH¾ : Z àìô àÞ : k
lñhHè: R
BHüq: Z
þñPyAk Quôk : k ?lýyBG ÿA ûlðpK Ñõð ú^ lüoAk Quôk -2

24

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

þðõO ûBãzüAo@ ûõÚ RAoõPuk òüA ïBXðA BG. lüpG þì Rnè óAonãyõg : R
úÞ lýñÞ þÏu. kõy þì BÖõßy óBO QýÚçg Ao kõg þðAkolÚô ÜzÎ xBvcA Bíy -13
Bíy ÿBñy@pãzüAo@þðõO
þèô úÛÇñìok úÛGBu ëBu |30 BG .lýyBG xBíOok óApãük BGô lülñhGpPzýG ?lýøk|þì óBzð
: lyBG 54 BO21 òýG BíyqBýPìApâA| | râpø : ØèA
þéHÚQÚôòýýÏOBG|úP×ø qôoQ×ø
lýPvøqo êâ àü Bíy QuA þñÏì òülG Rolð úG : J
(818)631-5926 ÿoBývG ÿBø þüBHüq þèô lüoAk ÔýO þíÞ. þøBâ : Z
ólýñyqA þèô lüoAk þÏHÆ jõy wc. lüoAk IéÒA: k
18645 Ventura Blvd Tarzana, CA 91356 Èuô lðqpÖ æBíPcA.lüpG|þì Rnè áõW
BíypGôoôk lðoAk Quôk ïkpì lýPvø ûkAõðBg koAk óBßìA úÞ þüBW BOpTÞAlc : R
25 þíýí¾ óBPuôk. lýPvø ïpãðõg. lñyBG ókõG JAkBy ÿApG úÞlüoAk kBÛPÎA Bíy -14
úðBñýG ÐÚAô lükBG Ao þâlðq.lüoAk ÿoBývG óBOkõg Ùp¾ Ap¿dñì AoqôoqA þOBÎBu lüBG
ÿlGô Bø þGõgqA þâlðq úÞ lýøBâ@. lüpãð|þì
Ao óBOkõg wðBy lüokBÚ. QuA ûly êýßzO Bø ?lýñÞ
lýñÞ óBdPìA lüoAk úÞ ÿBø úüBìpu úG úWõO BG ç¾A: ØèA
lülñHüBK óBPÖAløA úGô lýPvø }õÞ Qhu. úð æBíPcA :J
úG úèBvì òüAô lýyBG óBOkõg lüoAk Quôk. þøBâ : Z
úèBvì òüpPéßzì løk|þì w×ð úG kBíPÎA Bíy
QuA êüBvì ókõG QgAõñßü óBPýâlðqok úéG : k
løk|þìoAq@ Ao Bíy ÿA úèBvìpøok þPgAõñßü. óBOkõg úG koAk óBßìA úÞ þüBW BO, úPHèA : R

. kõy|þì Bíy úýcôo óly êvÞ UÎBGô lýuo|þì
Ao óBOlük ÜÖA úÞ kkpâ|þì kBùñzýK Bíy úG {ýK ÿrüo úìBðpGBG Bíy þâlðq Bü@ -15
ØzÞô úGpXO Ao ÿlülW êüBvì. lýñÞpO Ðýuô
YüBPð ú^ úÞ ly lýøAõg IXÏPì ûBãð@. lýñÞ ?kôo|þì
úßñüA úíøqApPíùìô lüA ûkoô@ Quk úG þüBHüq ÿrüo úìBðpG îø RçýÇÏOok þPc òì : ØèA
þüBHüq ëBHðkrý^ úíøok úÞ lýñßð }õìApÖ
îñÞ|þì
. óBOkõgok B¾õ¿hì lükpãG îñÞ|þì ÿrüo úìBðpG úzýíø : J
: lyBG 75 BO 55 òýG BíyqBýPìApâA| |
êâ àü Bíy úÞ QuA þñÏì òülG koAk úP×øqôo úG þãPvG : Z
àü.qo ÿBùéâqA ÿpPvGok lýPvø óAkpãGBPÖ@ }kõg úÞ îøk|þì ûqBWA óBßìA Roõ¾ok: k
UÎBG úÞ koAk kõWô BíyokqoBG þâtüô
kõy|þì Bíy ÿpâ ûõéWô óApãük úG þøkBìpâ lü@ {ýK
ûkAõðBg lðqpÖ òüpPß^õÞ Bíy QuA òßíì. þÆ Ao Bøqôo ÿrüo úìBðpG óôlG úzýíø:R
ÿlW ïqæ QÚôok.. lýyBG lðqpÖ BùñO Büô
àü óAõñÎ úG Ao Bíy óBPðBPuôk þèô lýPvø îñÞ|þì
áõW òP×âqA. lñuBñy þì ÐHÆ Zõy Àhy JBhPðA úÞAo þüBø úñürâoBñÞRAqBýPìA ëBc
lýéüBì. lýñÞ|þì QñÇýy þøBâ. lüpG|þì Rnè
Bñy@ óBPýâlðqok þHèBWô lülW kApÖA BG úÞ .lýñÞÐíW lüA ûkpÞ
lðlñg|þíð QÚô aýø úÞ ÿkApÖA BG. lüõy Z úñürâ , qBýPìA2 J úñürâ ,oBýPìA 1ØèA úñürâ
lüoAk þâlðq úG þPHTì lük.. lýPvýð QcAo 5 R úñürâ ,qBýPìA 4 k úñürâ ,qBýPìA 3
ÿlýG. lýPvø BùýGõg ëBHðk úGrý^ úíøok. ûkrðBKqA óBOkõg RAqBýPìA wLu koAkqBýPìA
Quôk, ïpâ. lüqpéG ÿkBGpø BG úÞ lýPvýð úvüBÛìpüq ÿBø òPì BG ÜGBÇì Ao QvO ëAõu
ïAlÞpøô lýPvø þÎBíPWAô BÖô BG, þñPyAk
ókõG Jõg ÿApG þéýèk lðAõO|þì RB×¾ òüAqA .lýñÞ
ûrýãðA þèô lüoAk ÿkôldìBð ÿspðA. lyBG Bíy : lyBG20 BO1 òýG BíyqBýPìApâA| |
ÈÛÖ úÞ QuA êßzì Bíy ÿApG. QuA îÞ óBO lý×u òuõu Bíy úÞ QuA þñÏì òülG
kBùñzýK Bíy úG lüõy rÞpíPìoBÞ àü ÿôopG óBOoBßPzKpÆBg úG Ao Bíy ïkpì. lýPvø
Bíy ÿlW ÿôo ïkpì lýøk ûqBWA úÞ kkpâ|þì óBPüBø QýÛÖõìô óBPñPyAnâ úüBì ëkô óBWqA,
þì Ao Bíy kBy ûpù^ úÞoõÆ óBíø lññýHG îøAo lüoAk þ¿hzì ÙAløA.lññÞ þìpülÛO
BG úzýíø úÞ lñøAõg|þì Roõ¾ òüAok. lññýG lðqpÖ æBíPcA. QuArÞpíPì óBOoBÞpG óBOpßÖô
ïApPcA óApãük RBuBvcA úG. lñyBG Bíy þPhu úG Ao óBPuBvcA. lýPvø ûkAõðBg ëôA
ÿoBÞô lüpLð úgBy ó@úG úgBy òüAqA lüoAnãG ÿBø þðApãð òüpPíùìqA þßü. lýñÞ þìqApGA
Ao ó@ óBüBK BOô lýñÞ JBhPðA lüoAk Quôk úÞAo ØéPhì kApÖApGApGok úðõã^ úÞ QuA òüA Bíy
úG êüBíPì þíÞ óBPüBø úzülðA.lüõypøBÊ
.lýøk ïBXðA þèô lüoAk w×ð úG kBíPÎA. QuA þñýGlG
kBíPÎA kõg úG þøBâ òÆBGok
úGô lýñÞ òýýÏO þÖlø úÞ lýPvøokBÚ.lüoAlð
àüoBG ÿlük BG Ao Býðk ÐÚAõì þÃÏG.lýupG ó@
þíÞ QÚô úÞ lýñÞ|þì xBvcA. lüpãð|þì òýG
.lüoAk óBPüBøôqo@ úG ólýuo ÿApG
ÿBýðkqA Ao Bíy óBPðkõG ÿlW lýyBG IÊAõì
óBPýâlðqqAô lýyBG kpvðõg. lñßðoôk ÙApÆA
Bùð@qA úÞ lýøk ïBXðA þüBøoBÞ. lüpHG Rnè

óApùO úéXì

26

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

27

lñìoBÞqBupukok QýDõO óApùO úéXì
!óõ×ü@BG ÿôAõø
îK|îK boBÚ ïBð úG fçǾA ok boBÚ Ñõð òüA
oBzPðA êýèk úG òý^ >ÿôAõø< þOApGBhì QÞpy lñìoBÞôk lðkpÞïçÎA òý^ ÿBø úðBuo # äðo ÿAoAkô kõy|þì úPgBñy )|pam pam|(
úýHñO >óõ×ü@< þyõâqA ûkB×PuA BG QÞpy òüA þíuo JBvc ok ÿkçýì õð ëBu àüpHO ïBýK
.QuA {üo|{üo êßy ô ÿpýy
.lðly ÿlülW ûtüô ÁAõg þâqBO úG óAlñízðAk
lðAõO|þì úÞ lðA|ûkpÞ þüBuBñy îK|îK boBÚ ok Ao
úPHèA kõy ÿpýâoBßG QGBük ô óBÆpu óBìok ok
ok ô ûkõG òý^ oõzÞ þìõG boBÚ Ñõð òüA
koAõìok þñý^ óBßyrK ÈuõO úPynâ ÿBø|ópÚ

.QÖo|þì oBÞ úG ÿoBývG þðBìok
koõì wýéãðAok 1998 ëBuqA îK îK boBÚ

!boBÚ ÝoBu ÿõXPvWok wýéK

koAk þPhu QGBÚo lñíyõø ÿBø þyõâ ûlðqBu êKA QÞpy BG úÞ ÿôAõø QÞpy lñìoBÞ ôk òüA qõXì óôlG ólñÞô úPÖpâ oApÚ þðõðBÚ QüBíc kAlÏO úñO pG úÞ okBð boBÚ þÎõð #
QHuBñì úG ÿôAõø àüpHO ïBýK ,ótñy ok ÿôAõø QÞpy þíuo JBvc ok óõ×ü@ þyõâ qA ûkB×PuA BG .kõy|þì Jõvdì ïpW ó@ qA þ¾Bg ÜÆBñì ok Qgok ÿkôldì
úG xBñyBð ÿkpÖ ÈuõO ,lüôo|þì wýéãðA
.lðkõG ûkpÞ pzPñì pPýDõO ok Ao >2019 ÿkçýì õð ëBu< oBzPðA BG püBzíø þðBG|êãñW ïkpì úPýíÞ
òüpßuA BìA kpÞ ó@ òürãüBW Ao pãük þìBýK ô kpÞ Ùnc Ðüpu Ao ïBýK òüA ÿôAõø QÞpy ú^pâA Roõ¾ ok QuAõg úÛÇñì ïkpì qA ÿA|úýÎçÆA .QuA úPÖo QÚpu
ôk ÿApG ô ly Quk úG Quk òý^ ÿqBXì ÿBÃÖ ok QÎpu úG kõG ûly úPÖpâ ïBýK òüA qA úÞ þOBy «BÏüpu ÝoBu þüBuBñy Büô boBÚ êdìqA ÑçÆA koõì ok ÜýÛdO ëBc ok wýéãðA wýéK
ok úÞ QuA okBð boBÚ þÎõð QÚpu ûlðôpK
.lüpÖ@ pu kok oBÞ òüA ëõEvì lñìoBÞ .lðpýãG xBíO wýéK BG úñO pG oõzÞ òüA ÿBø|êãñW qA þ¾Bg ÜÆBñì
úÞ kõG ûly Zok >óõ×ü@ ÿApG pPýDõO< úíÞk ,ÿpPýDõO ïBýK òüA QuAo Qíu òýüBK úyõâ ok òüA óly JBýíÞ êýèk úG pýgA ÿBø|ëBu ok QýíøA êýèk QuA þñP×â .lüôo|þì óBPgok
ô îK |îK boBÚ ólñÞ ÿApG óBüõWkõu boBÚ Ñõð
.løk {øBÞ Ao lñìoBÞ ôk òüA kríPuk ô ÝõÛc ÿôAõø QÞpy ly IWõì úÛÇñì úG þðBìok rÞApì ô Bø|óAoõPuo úG ó@ }ôpÖ .QuA ó@ þüôoAk Qý¾Bg boBÚ Ñõð òüA
lñíyõø þyõâ óõýéýì 200 kpÞ ïçÎA ÿô@õø úÞ kAk ÿôo ó@qA wKqôo lñ^ ÈÛÖ úSkBc òüA oBývG ûly ÐÚAô QÚpu koõì boBÚ úðõíð
.lðA|ûkoô@ ïõXø püBzíø ÿAoAk ó@ þðBìok }qoA pG ûôçÎ ô ûkõG åorG
.QuA úPgôpÖ ÿkçýì 2018 ëBu ok kôoô qA ÿpýâõéW BG püBzíø þðBG|êãñW pùy þðBG|êãñW ûoAkA .QuA rýð ÿkBì }qoA
qApPzýGrýð 2018 ëBu êüoô@ûBì óBüBK úG þùPñì úøBìoBù^ ûoôk àüok ÿôAõø þñý^ QÞpy êdì ókAlð óBzð ô boBÚ QÚpu êdì úG ïkpì boBÚ òüA QÚpu qA ÑçÆA qA wK püBzíø
ókpßð ÝõzO ÿApG }çO ok ó@ ÿBø|úzüo ÜýÚk úÛÇñì wýéK úG Ao ó@ }oArâ «BÏüpu lñíyqoA
.kõG úPgôpÖ þyõâ êKA QÞpy úG QHvð ,þñýG {ýK lðkpßð ÿoAôlýìAqApGA wýéK óBâAoBÞ þèô ,kAk
.QÖBü {øBÞ l¾ok 10 òý^ ok óõ×ü@ }ôpÖ {øBÞ êýèk úG úPynâ úP×ø êKA ïBùu .QuA QÚpu êíÎ ïBXðA ÿApG óApãük AlýK Ao ÝoBu lñðAõPG ûlñü@ úP×ø óBüBK BO úÞ
wüôpu úG qBýð þüBßüpì@ þÎBíPWA úðBuo òüA QüBu úG þupPuk ô QuA kôlvì òý^ ok pPýDõO lyo pPì|þPðBu 25 BO 7 òýG boBÚ Ñõð òüA
qA ô lyBG|þì úÚBu lÚBÖ îK |îK boBÚ .lñÞ|þì .lññÞ
.QuAþðõðBÚpýÒòý^okúÞkoAk|VPN | .lyBG|þì ê¿Pì Qgok úG úðlG ô úzüo ÜüpÆ
óôBÏì >ôtðAô äñì< úÞ þðBìq þñÏü {ýK ûBì àü qA ÿôAõø ô êKA ÿBø QÞpy óBýì QGBÚo ô {ñO

.QuA úPÖBü {üArÖA ,ly pýãPuk AkBðBÞ ok ÿôAõø QÞpy þèBì

QuBìô Bíy Ð×ñG óApùO úéXìok þùâ@

.lýøk úülø óApãük úGô lýðAõhG Ao óApùO úéXì

þðApùO ïpßzPì
28

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

NõO ûqAlðA úG åpãO }oBG
!BýèApPuAok wýñO

ïpâþüAõøô J@BýèApPuA oõzÞok ÐÚAô þðlýu pùy ,ëBu ê¿Ö òüA ok ëõíÏì oõÆ úG #
.QuA ûkpÞûkq Q×ãy Aopùy òüA ïkpì wýñO NõO ûqAlðA úG þüBø åpãO }oBG BìA koAk

J@ luo þì pËð úG BìA koBG þíð ÙpG BýèApPuA ok wívüpÞ RçýÇÏO ïBãñø ëõíÏì oõÆ úG
.lyBG IüpÒ ô IýXÎ ëBvìA ÿAõøô

úðAkqA þgpG îXc .lüoBG åpãO óBÖõO BýèApPuA þðlýupùyok wívüpÞqôo BPuAo òýíøok
.kõG wýñO NõO ô Øéâ NõO ûqAlðA úG åpãO ÿBø

óBÖõÆ qA óApGoBÞ ÿBø wßÎ úßð@ IèBW .kq RoBvg Bøôokõg ô BøphPuA úG þðBùâBð óBÖõO òüA
.lðA ûkõG êâ êßy úG åpãO ÿBø úðAk þgpG kAk óBzð þðBùâBð

ÿBø úßO BìA .lñÞ þì úGpXO Ao ïpâoBývG þüAõøô J@þðlýu ëBu ê¿Ö òüAok ëõíÏìoõÆ úG
.lðkpÞ ûkq Q×ãy Ao úíø ,lðlüoBG óBíu@ qA ØéPhì kBÏGA ô ëBßyA ok úÞ þhü

29

óApùO úéXì

ûoBGok {ðApGoBÞúG wßýé×PðoAlzø
> ûlðpK úHÏW <qArýì@óõñW lýéÛO

!QuA îéýÖ àü ÈÛÖ òüA /

>IýDAoBÞþüBüok óAkqk <qA Nk þðBW Ùnc qA lýéÛO úG Quk kApÖA ó@ok úÞ áBðpÇg þPðpPñüA {èB^ àü ókBPÖA ûAo þK ok # |
!QyAk ÿoô@kõuoæk óõýéýì 100 kõg óAoAlPuôk úG þðBLíÞòüA ,lñðq|þì wßýé×Pð ÿlýèõO ÿBø|îéýÖ qA þßü ÿBø|Qý¿hy

.lyoBPÖo òüA ØÚõOoBPuAõgô kAkoAlzø
òüA RAlýèõO qA þßü ÿBø|Qý¿hy qA lýéÛO þPðpPñüA Zõì úG QHvð þPýDõO ok wßýé×Pð
þPðpPñüA lülW ÿqBGô lðpO þÎõð BG úÇGAook AooAlzø òüA wßýé×Pð .kAkoAlzøô {ñÞAô þðBLíÞ
úG Quk óBzðBíz^ òPvG BG >ûlðpK|úHÏW< îéýÖ óApãüqBG qA lýéÛO BG ïkpì ó@ þÆ úÞ QuA ûkAk

.lñðq|þì þÚpG ÿBø|úéK qA òPÖo æBG Bü ô þðAo|QýßuA ,þâlñðAo óõ`íø áBðpÇg ÿBø|QÞpc

Ð×ð úGoæk óõýéýì 100 >IýDAoBÞþüBüok óAkqk< ÿBø|îéýÖ ÑõíXìqA Nk þðBW Ùnc#
.QuA þðrük ,ûlññÞúýùO þðBLíÞ

Nk þðBW ZApgA BG þðBLíÞ .QuA ûkõGoæk óõýéýì 100 kôlc îéýÖpø ÿApG Nk þðBW úñürø
.lñÞ þì îÞ úWkõG qA oæk óõýéýì 100

lülW QívÚ .kpÞ B×üA >IýDAoBÞ þüBüok óAkqk< qA îéýÖ YñK ok Ao ôoBLuA àW {Ûð Nk þðBW
îéýÖ òüA ok Nk þðBW úÞ kpÞ lýüBO lülW QívÚ ûlññÞ úýùO .kõy|þì lýèõO ôA oõÃc óôlG

.QyAk løAõhð oõÃc

ly úPvßy óBùW þøBì òüpO|óApâkoõÞo wßýé×Pð þñÏü Býðk òüçð@ ÿA|úðBuo ëõÒ Ræõ¿dì òüpOlülW qA þßü ïBð >ûlðpK|úHÏW<
òüA pG þñHì wßýé×Pð pHg ó@ô ly Bø|ÿoArâpHg pPýO koõÞo àü QHS BG {ìBð {ýK ÿlñ^ úÞ QuA
óõýéýì 3.1( òü óõýéýì 333.6 QíýÚ úG ïpâõéýÞ278 óqô úG þG@úèBG òO þøBì àü # ëõ¿dì àü óApÞA ëôA qôo 7 ok ûlññýG kAlÏO òüpOæBG koõÞo ,lükqBG óõýéýì 45 BG îéýÖ òüA úÞ kõG
.QÖo }ôpÖ úGõýÞõO þøBìoAqBGok )oæk
.QuA ûkpÞ kõg ó@ qA Ao þðBLíÞ òüA iüoBO ok
{ýG QíýÚ koõÞo òüA :kpÞ oBùÊAõýÞõO oAqBG ok }ôpÖ RBýéíÎ ëõEvì ïBÛì ,AkõÞõÖ þÞõüBuBì }BW îéÚ úG ïBð òýíø úG þGBPÞ qA úÞ QuA ÿrýgBPuoBvK ô áBñupO þìAok >ûlðpK|úHÏW<
.kõG ûlýuo QHS úG 2013 ëBu ok úÞ QuA þéHÚ QíýÚ koõÞo pGApG ôk qA {hK óBùWpuBOpuok úÞ QuA þHýXÎ RAkõWõìôôpýð ûoBGok îéýÖ .QuA ûly xBHPÚA òìpèBì
AolðBu ÿqBG BG ÿokBì òýG òüA ok .kôo|þì òýG qA Ao kõg þzÞkõg BG lñÞ ûBãð Bø|ó@ úG wÞ pø ô ûly
rÞpìok 2019 ëBu ZApc qôo òýPvhðokô kõG ûly lý¾ òKAs ëBíy ÿBø J@ok þøBì òüA RBXð Ao kõg óBW êãñW qA oõHÎ BG BO QuA }çO ok {ðAlðqpÖ ô kõg óBíz^ òPvG BG áæõG
.QÖo }ôpÖ úG ,QuA õýÞõO Yýég àükrð ô ly fBPPÖA pHPÞA ok úÞ õýÞõO þøBì
.lñøk
óAoõPuo úÞ AoõìõýÞ QÞpy kpÞ }oArâ òKAs þÞ|àýð úìBðqôo ,åpHìõéG }oArâ xBuA pG þÎBíPWAÿBø|úßHyok|#BirdBoxChallenge ïBðBGþãPzø,îéýÖòüApýSBOQdOëBc
þøBì òüA }ôpÖ ZApc ok Ao ûlðpG QíýÚ lñÞ|þì ûoAkA òKAs puApu ok Ao ÿBíðAq þyõu ÿA|ûpýXðq úPvG þðBíz^ BG lññÞ|þì }çO >ûlðpK|úHÏW< óBPuAk qA lýéÛO úG ïkpì ó@ok úÞ QuA ûkBPÖA ûAo
úWõO {èB^ òüA .lyBG òüpÖ@pÇg oBývG lðAõO|þì úÞ lñðrG ÿA|ûpìqôo ÿBøoBÞ ïBXðA úG Quk
.kpÞ kBùñzýK .QuA ûkAk oAlzø oBÞ òüA IÚAõÎ úG QHvð þPýDõO òPyõð BG þðBLíÞ òüA ô úPhýãðApG Ao wßýé×Pð
ó@ôpu pø ô ly løAõg ôpu þXýÞõvO ok >ÿBíðAq< þyõu óAoõPuo ok QíýÚ óApâ þøBì òüA òüA BG B×Çè þèô ,îüõãG lüBG Ao òüA úÞ îñÞ|þíð oôBG< :QuA úPyõð kõg QýüõO ok wßýé×Pð
ô ÜzÎ qAô ly Ñôpy BXÞ qA ApWBì òüA îýðAk|þíð Bì .lýðrð Iýu@ óBOkõg úG ûlðpK|úHÏW {èB^
.QyAk løAõg QíýÚ oæk 200 qA {ýG 2019 ÿApG ôqo@ àü BùñO )îéýÖ ëBukpg ÿBø|Qý¿hy( >pvK< ô >pPgk< þèô îýðõñíì Bíy ØÇè

>.lzßð óBPuoBíýG úG óBOoBÞ þPðpPñüA ÿBø|ÿqBG òüA QüBG úÞ QuA òüA ó@ô lðoAk
úßHy òüA ok >ûlðpK|úHÏW< ûoBGok QýüõO óõýéýì 8 qA {ýG úPynâ qôo 30 ok ,pPýDõO oBì@pG BñG

.QuAûlyQvKþÎBíPWA 30

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

!kq Büok úG ëk úßzG BG úÞÿkpì

.lñÞp×u xõðBýÚAô Büok úG úßzG BG þPzÞÿBW úG BO QÖpâîýí¿O ÿõvðApÖ úèBu 71 kpì #
BG koAlð l¿ÚôA BìA ûkpÞ ûkBì@þüBüokp×u ÿApG Ao kõg ÿõvðApÖ úèBu 71 kpì óôBu áAs óAs

.lðrG Büok úG ëk þPzÞ Bü ô ÜüBÚ
wéÆA xõðBýÚA ,Büok óBüpW qA ûkB×PuA BG ô úßzG àü BG løAõg|þì ,koAk þðApÛüBÚ úÛGBu úÞ óAs
IýDAoBÞ úG ûlñü@ ûBì 3 BO «Akôlc ô kpÞ qBÒ@ ÿoBñÚ püArW qA Ao kõg p×u {ýK qôo úu qA ôA .lñÞ þÆ Ao

.lýuo løAõg

ëpPñÞ Zõì ô Aõø óBüpW ÈuõO BùñO ô lñÞ ëpPñÞ Ao kõg ÿpPì ôk úßzG lðAõO|þíð ôA ,óAs úP×â úG
pPì ôk qA {ýG pÇÚ BG úPhO úüæ úu .QuA ûly úPgBu úèBu 71 kpì òüA óBPuk BG úßzG òüA .kõy|þì

.QuA ûkpÞ rùXì qBýð koõì êüBuô ô JAõhPgo BG Ao ó@ êgAk ô ûkpÞ ÿoô@|ÐíW
.QuA QÎBu ok pPìõéýÞ 3-2 ôA QÞpc QÎpu úÞ QuA lÛPÏì þüBüok ûtüô pÖBvì

31

óApùO úéXì

!þâkBu òýíø úG ,lüA|ûkpÞûBHPyA úÞlýñÞÙApPÎA

,kõy UÎBG Bø|{ñÞAô ÿpƒvßü kõƒWô lƒüBƒy Ao kõg êGBƒÛì ÙpƒÆ ô kõƒg QƒýÏÚõƒì BƒíPc |.kõG løAõg Bíy Ð×ð úG ,lyBG pPíÞ óBPOBøBHPyA kõg ûBHPyA úG þK Bíy úÞ þìBƒãñø#
qA ókpÞ oApÖ BìA lñÞ pýýÓO óBO|þâlƒðq pƒývì .lýñÞ QìAlð qApGA wLu .lýXñvG ókpÞ óAõñÎô ûBHPyA }pünKpýuB×O òüA BG úÞ QuA òüA úðæõEvì ô Quok oBÞ .lükpG
ûlüA lðAõO|þíð ,ûkq pu Bíy qA úÞ þƒøBƒHPyA BølìBýK }pünK ,QuA òßíì úPHèA .QuA Bíy Ð×ð úG çìBÞ ó@ þÏÚAõì òýñ^ ok .lüpünLG Ao kõg ûBHPyA
þOBýc óBñ^ ó@ ,ûkq pu Bíy qA úÞ þøBHPyA þéc ûAo lðAõO|þì óBOoBÞ IÚAõÎ }pünK
|.lyBG þGõg QuA òßíì þøBHPyA pø ÿBølìBƒýK }pƒünƒK óôlG lýðAõO|þì pâA þÇüApy òýñ^ ok .lyBHð Ñõð .lyBG RBøBHPyA òüA qA QÖo óôpG ÿApG
lýyBG òýG|ÐÚAô BG ó@ IÚAõÎ qA pâA Áõ¿g úG .lyBG áBñupO êßzì ,lýðrGop kõg ÿoBÞ úÎõíXì úG úßð@ ÿApG Ao kõg ô lýøk ÀýhzO Ao kõg ûBHPyA
qA úÞ þøBHPyA óApHW ÿApG Q¾pÖ lüBƒy w×ð úG kBíPÎA þÇüApy òýñ^ ok .lýyBG pHg pø qA Ao óApãük Qvýð ÿqBýð .lýñÞ ÙpÆpG Ao
ô lýyBG òýG ÐÚAô þíÞ .lyBG îÞ ,ûkqpu Bíy òýñ^ BG ïBíO QÎBXy BG ô lüpHG æBG Ao kõg |.lüqBu pHgBG ,lðq|þì pu Bíy qA úÞ þøBHPyA .lýñÞûkBì@ó@BG þüôoBüôo
ÑAõðA qôpG UƒÎBƒG Bƒíy ûBƒHPyA úƒÞ lƒüoAnƒãð lýñßð {ðqpu Ao óBOkõg
óBìq ÿôo Qüpülì|.kõy ÿpOlülW Rçßzì |.lýñÞ koõgpG þéßzì lüA|ûkpÞûBHPyA úÞlýñÞÙApPÎA
Roõzì .lüBýG óBO|àíÞ úG lðAõO|þì óBOoBPÖo ô þ¿hy pø ÿApG ,QuA òßíì ÈüApy òüA úðBzð ,lüA|ûkAk ïBXðA úÞ þøBHPyA }pünK óBOkõg ,lüly IßOpì þüBøBHPyA ûBâ pø
óBOkõu úG ày|þG úGpXO BG ô BðAk kApÖA qA òPÖpâ úGpXO Bíy úÞ lýyBG úPyAk kBü úG .lüBýG {ýK oBÞ ïBXðA ok úÞ lüoAk ëõHÚ Bíy úÞ QuA ó@ Bü ô Àhy ÿoBÞ îÞ lüBy .lýñßð {ðqpu Ao
BG lýñÞ|þì þâlðq úÞ þÇýdìpøok .kõG løAõg lƒýñÞ þƒÏu .lƒüA|úƒPyAk êƒHÚ qA Ao oBƒÞ òƒƒüA BìA .lyBG êýgk ûBHPyA òüAokrýðpãük þøôpâ
|.lýyBG êìBÏO ok BðAk ô úGpXOBG kApÖA þÇüApy pø ok Ao kõg þPý¿hy þã^oBLßü |.lýPvø ëBßyA oB^k ô ûkpÞ oõ¿Ú kõg úG îø pìA òüA lüBy .lññýHG Bíy qA Ao oõ¿Ú ïBíO
úðAõPzK ,lðAõO|þì kApÖA úƒðõƒâ òƒüA kõƒWô BìA QuA oAõyk ú^pâ ÿpìA òýñ^ }pünK ókpâ Ao kõg ûBHPyA Bíy úÞ lyBG ó@ pƒÆBƒg
|.lyBG ÿoBÞ úÎõíXì ÿApG þGõg oBývG |.|.lýñÞ Ì×c óBzð Ao Bíy ÿpünK|QýƒèõƒEƒvƒì qA ÿA|úƒðõƒíƒð ,lüoAlð Üc ÿkoAõì òýñ^ ok BìA lƒüA|úƒPÖpƒâ
ÿlW ÿlc úG QuA òßíì RBøBHPyA qA þgpG Ao þPýèõEvì òýñ^ þ¿hypø úÞ Ap^ .løk|þì .lýñÞ àüpy kõg þ¿hy ûBHPyA ok Ao óApãük
lýñßð úéXÎ QukqA Ao kõg oBÞ lüõy oõHXì úÞ lƒñƒyBƒG ó@ úðBzð ûBHPyA }pünK ,lýyBG úPyAk kBü úG
ûBHPyA oB^k úÞ ÿkApÖA ,QuA ûly ûlƒük úGpXO Ao ÿpO|òýãñu þéýg RBÏHO Bü ô lýølG |.kpýâ|þíð ûlùÎ pG lüBHð ÿkoõgpG úðõâ aýø Bíy BG úƒÞ Qƒvýð
oB^k ûBHPyA ó@ xpPuA pÆBg úƒG ,lƒðõƒy|þƒì pÆBg úG píÎ àü úÞ kõy|þíð êýèk BìA .lýñÞ lüpünLG Ao kõg ûBHPyA pø úÞ løAõg|þì QÎBXy ûBHPyA }pünK .kõzG
lýñÞáok Ao êGBÛì Àhy RBuBvcA
|.lðõy|þì ÿpO|åorG RBøBHPyA |.lýyBG ÿoApÖ óApãük ô kõg qA ûBHPyA àü ókAk ïBXðA ok ,lýñÞ|þì ÙApPÎA úÞ þPÚô |.lü@|þíð pG ó@ ûlùÎ qA wÞ
lüly IßOpì þøBHPyA þƒPÚô ôo òƒüA qA ûBHPyA ,kõG ûly ëõƒdƒì Bƒíƒy úƒG úƒÞ ÿoBƒÞ kõy UÎBG ûBHPyA òPÖpünK òƒýíø lƒüBƒy
òßíì Roõ¾ ok ô lýñÞ Ì×c Ao kõg ÿkpvðõg Bíy pâoBÞ pu Büô pülì QuA òßíì .lüA|ûkpÞ ëõdì Bíy úG úÞ þOAoõìA ïBXðA ok Ao óBO|QÚk
Ì×c óBO|{ìAo@ þPÚô .lýzßG ÜýíÎ w×ð lñ^ BG þÇüApy òýñ^ ok|.kõy QcAoBð Bü ô þH¿Î ,óBPøBHPyA qA lýðAõO|þì Bíy .lüpHG æBG ,ûly
áok úÞ lýüõãG êGBÛì ÙpÆ RBýÛég úG úWõO ûoBGôk ûlñü@ ok BO lüpýãG þâorG RpHÎ xok
|.lýøk ïBXðA Ao þÃPÛì RBìAlÚA ,ly óBßìA lcok .lýyBG QcAoBðô þH¿Î ,îñÞ|þì
qôpG Roõ¾ ok QuA òßíì ,ëBTì óAõñÎ úG .îñÞ }çO ,ûBHPyA òüA óApHW ÿApG îðAõO|þì |.lýñßð oApßO Ao ó@
ok ókpÞ úéXÎ òƒýíø ô lƒýñÞ úƒéXÎ ûBƒHPyA êGBÛì Àhy ,kõy|þì UÎBG þüBø|Ùpc òýñ^ úG òýÏì óBìq ok ÿA|ûsôpK pâA ,ëBTì óAõñÎ úG
úÎõíXì ô ûkpÞ pO|JApg Ao oBÞ RBÚôA qA ÿA|ûoBK ÿôo ,QuA òßíì oBÞ òüA úPHèA .kõy ïAo@ þíÞ ûsôpK òüA êñupK qA îø Bíy ô lýupð óBƒüBƒK
þÇüApy òýñ^ ok .lyBHð oAnâpýSBO kApÖA úíø qA úÞ þüBø|ÿoBÞ îÞ lýðAõO|þì Bíy ,lƒýyBƒG
|.lñÞ opÃPì {ýK qA {ýG Ao óBPüoBÞ ïõßdì pßÖ úG ,lýñÞ ÍBdè Ao ûkq pu óBOkõg
lýyBG ûqBO ÿBø|úGpXO IÚApì qA þzhG Bùð@ pâA þPc ,lýyBHð óApãük ókpÞ

Bíy úG úÞ þüBøoBÞ koõì ok lƒýñÞ þƒÏu |.lñyBG ûlì@ kõWô úG êßzì òüA
pãük Bü ô ûpHg ÁBhyA BG ,kõƒy|þƒì ûkpƒLu lýñßð ëõÞõì lÏG úG AooBÞ
ÑAlGA pßÖ úG Bíy lüBy .lýñÞ Roõzì óAoBßíø
kõg ÿoBÞ kpßéíÎ ok lülƒW {ƒüBƒìq@ Bƒü ô BíyqA þøBHPyA úßñüA Ädì úG lýñÞ þÏu
óBüpW ok Ao kõg óAoBßíø Bü ô oBßíø kq pu
|.lýyBG ÝB×OA ÿkôq úG ,QuA òßíì úÞ Ap^ .lüoAnãG
óAoBßíø BG þüBø|úñürâ òýñ^ ïBXðA qA êHÚ pu BíyqA úÞ þøBHPyApÆBg úG ÿpOlñüByõgBð
ç¾A þyôo òýñ^ lüBy .lýñÞ QHd¾ kõg
òülñ^ Ao ûBHPyAqôpG ëBíPcAô lyBHð ÿkpGoBÞ | |.lü@kõWôúG,ûkq
Bíy úÞ QuA þèBc ok òüA .løk {üArÖA pGApG óBPðAoBßíø pãük ô Bíy þÇüApy òýñ^ ok
pG BO lýøk Roõ¾ Ao þOBìAlƒÚA pƒOkôq lƒüBƒG
|.QuA Quok óBOoBÞ ,lýñÞ|þì pßÖ olÛ^ pø lyBG óBOkBü .kõzð úÖBÂA Rçßzì
qA úÞ þèõ¾A ÜHÆ Ao ÿoBÞ pø lýñÞ þÏu ó@ êc ,kpýâ Roõ¾ pOkôq êßzì þüBuBñy
òüA QzK ok .lýøk ïBXðA ,ûly úPuAõg Bíy ô Rçßzì pâA BìA kõG løAõg pO|úñürø îÞ rýð
kõWô úGpXO Bø|ëBu Bø|þüBíñøAo ô Bø|QuAõgok þPÚô pãük lüBy ,lðõy oBHðA îø ÿôo RBøBHPyA
úPuAõg Bíy qA úÞ ÿoBÞ úßñüA oõƒ¿O .koAk
,QuA úGpXO BG kApÖA pß×O Bø|ëBu úXýPð ,ûly | |.lýyBGúPyAlðoBýPgAokóApHWÿApG
{üBìq@ Ao ÿoBÞ pø ,lñÞ àíÞ Bíy úG lüBy qôpG qA lýðAõO|þì ÿoõÖ ïAlÚA àü BG Bíy
àü lüoAnãð .lýñÞ ÿpýãzýK Rçßzì ÑAõðA
| |.lýñßð .krüpG îø úG îPvýu êÞ BO kõy UÎBG ûBHPyA
óôlG Ao kõg oBÞ úßñüA ÿApG lƒýñÞ þƒÏu oBývG þÇüApy òýñ^ ok ûBHPyA ÐÖo ô }pünK
qA ,lüõzð ûBHPyA IßOpì ô lýøk ïBXðA ÀÛð koõì ok lüBG Bíy kôpð óBOkBü .QuA þOBýc
úPyAk úWõO .lüpHG ûpùG kõg óAoBßíø úGpXO õãGAõW ,QuA ûkq pu Bƒíy qA úƒÞ þƒøBƒHPyA
.QuA ólýupLð qA pOlG þéýg òPvðAlð ,lýyBG qA ûlì@ kõWô úG Rçßzì olÛ^ pø .lýyBƒG 32

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

33

óApùO úéXì

lñÞ|þìqBG Býðk úG Ao óBPíz^ úÞþÛüBÛc

,lPÖA|þì ÝB×OA óBíÖApÆA úÞ îýPvø þüBø|rý^ pýâok qõñø Bì úÞ þèBc ok
úñürø óBPWAôkqA ÿApG lüBG olÛ^ lñíù×G BO lðkAk ïBXðA þOBÛýÛdO óAlñízðAk
ûlük IéÇì òüAok IèBW ÜüBÛcô RBÎçÆA òüA .lüõy QhHyõg BO lýñÞ

.kõy|þì

34

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

wßÎpG {üBø ÕAp^ äðo IýOpO úÞ koAk kõWô þüBíñøAo ÕAp^ ,ûldPì RæBüA ,qõýÞApýu ok
lyBG rìpÚ ÕAp^ püq lðAõO|þíð QuA lñèpüA kBíð rHu ÕAp^ óõ^ .òýüBK ok rìpÚ ô æBG ok rHu :QuA

.|.QuA pýHÞ ÿBýðBPüpG kBíð úÞ

35

óApùO úéXì

!lüõy Bñy@Bø þPüpHéu IýXÎô IèBW ÿBø RkBÎô Bø xpO BG

UÎBG ûlññÞ ûpýg þüBíðpñø òüA .lýuo þìpËð úG òßíìpýÒ ÿoBÞ þÏÚAô ÿBýðkokôA Qý¿hyqA úG ÿkBüq ëõK Bø îéýÖ ïBíO rý^ úíø óBìpùÚ {Ûð ok ÿqBG BG úÞþüBø úzýKpñø kAlÏO #
ÿBø úXñK ó@ úÞ þðBìq BìA ,lñuBñzð òüoõèô qA pýÒ úG þìBð BG Ao òíßW Bø þéýg úÞ QuA ûly .QuA kBüq þéýg lñðq þì IýW
kôpG úÞ ÿA úñd¾ pø ÿôo ô lñPvø qAô@ô ÀÚo ÜyBÎ úÞ QuA þüBùð@ qA koAnâ þì oBñÞ Ao òükæõÖ
ÿ ûlðpG >|The Boy From Oz|< ëBßüqõì îéýÖok ÿqBG BGôA .koAk þìAô òývdO úG Ao úíø ok àýLíèApünKBð Qvßy óBüAlg Bü óBPuBG ïo ÿBøoõOBükçâ þüBíñýuô óolì ÿ úðõíð Bùð@
ïk@ ,BølG ïk@ úðApHèk ÿBø Qus BG úÞ þ¿Ûð óôlG ô Jõg ÿBø ïk@ ,lñPvø óBðõü ÿBø ûoõÇuA
.QuA ûkõG îø îuApì òüA ÿpXì oBG òülñ^ ô QuA ûly þðõO ÿ ûrüBW îø qA ÿ úðBPu@ok úÞ þüBýðk úG Ao {ìAo@ô îËðô lñøk þì Qvßy Ao Bø QvüoôpOô Bø þüBÃÖ
úÞ òzÞA ÿBø îéýÖ ÝçgAlG ô òzg ÿBø óBìpùÚ kAlÏO BìA ,lñðAkpâ þì qBG QuA úPÖpâ oApÚ ólýyBK
BG îø BG Bø QÚô þÃÏG ô þèBg ÿBø Quk BG lñðAõO þì ,>wüoõð áB^< Bü >pãðrOoAõy lèõðo@< êTì
.Qvýð kBüq îø þéýg lññÞ þâkBPvüA {OoA àü pGApG ok údéuA lñ^ ô RBíùì þíÞ òPÖpâ oBÞ úG
òzg ÿBøoBPÖo ô Bø þÚçgAlG òýíø BG úÞ þüBø óBìpùÚ òüA úÞ îýñÞ }õìApÖ lüBHð ,úíø òüA BG
qA îýñýG þì Bíñýu ÿ ûkpK ÿôo ú`ð@BG þÏÚAô ÿBýðkok æõíÏì ,lðpG þì Ao Bø þ^ByBíO ëk úðAkpì
qA BO lñ^ IéÇì òüA ÿ úìAkA ok !Qvýð îø ÿlG rý^ ç¾A òüA Jõg ô lññÞ þì ÝpÖ óBíu@ BO òýìq

.îýñÞ þì þÖpÏì Bíy úG Ao þñPyAk Quôk ÿBø òzg òüA

ØéâÜzÎô >óõvßW .ëA êDõíu< >ërük òüô<pãük ÿôo
ok óõvßW .Qvørýð ÜÖõì ÿA ûkBÏèA ÝoBgoõÆ úG úßéG ,QvýðoBÞpK ÿ úzýKpñø àü BùñOôA àüô QvýG ópÚ òzÞA ÿBø îéýÖ ÿBø óBìpùÚ òüpO åorG qA þßü ërük òüô Q×â kõzG lüBy
lñ^ ô àýuAoôs áoBK ,ëôoBì þðBLíÞ >óBüõW ïBÛPðA< ,>BørýãðA Q×ãy< úéíW qA ÿkBüq ÿBø îéýÖ ,>òýãízg ô Ðüpu< JõHdì ÿBø îéýÖ úÎõíXì ,>àülüo< ÿBø îéýÖ ÿpu ok ÿqBG ôA .QuA
ÜHÆôA úÞ QuA ûly UÎBG òýíøô QuA ûkpÞ {Ûð ÿB×üA >óBâoBPu äñW< ÿBølì@ok {ýKqA BO çìBÞ ÿBø {Ûð Bùð@ ÿ úíø ok úÞ koAk kõg ÿ úìBðoBÞ ok Ao >óBzßùÞ óBðBHùãð< ô >wßüA êLüpO<
RæBüA ok úzýKpñø òüpOlì@okpK oæk koBýéýì 5.7 lì@ok BG 2018 ëBu ÿlñG ûko ÿBø Qvýè qA þßü þPc .QuA úPzâpG QhG ÿBø óBìpùÚl ókq àPÞô rüpâô IýÛÏO ëBcok ïAlìô koAk þñzg
ÿ ûpýg ûBãðô úðBPhupuô ÿlWoBPÖo BG æõíÏì {üBø îéýÖok óõvßW .lyBG Bßüpì@ ÿ ûldPì Ùpc ÿBK BìA ,QuA ûlì@ok òzÞA ÿBø îéýÖ òýíø qA þßü êgAk qA oBãðA úÞ QuA ÿoõÆ îø ôA îuA
þíð ókpÞ ÿqBG Øéâ qA pýÒ úG ÿrý^ aýø ôA þÏÚAô þâlðq ok BìA ,QuA ûly úPgBñy }rýì@ lülùO RôB×Pì çìBÞ þ¿hy }A þÏÚAô þâlðq ok þãzýíø óBìpùÚ òüA lüõâ þì lýñýzñG úÞ }kõg
ôk lüBG úÞ lñÞ þì lýÚ Ao Épy òüA îø }A ÿoBÞ ÿBøkAkoApÚ ok þPc óõvßW .ëA êDõìBu !løAõg lðAonâ þì kõg ÿ úÚçÎ koõì RBÎõÂõì koõì ok úÏèBÇì ô ÜýÛdO BG Ao {PÒApÖ RBÚôA ô QuA
ÿBø JBPÞ ÜyBÎ ôA .)!ërük òüô úð ,QuA péßñýu áoBì îø }A þÏÚAô îuA ,ûqBO(
.lðrG Øéâ òýìq úG ÿpu lðAõPG BO lyBG úPyAk kAq@ QÚô úP×ø ok qôo
.QuA >Bø úÛéc JBGoA< ÿ ûlñvüõð ,òýßèBO.o@.þW

!Qvýð ÜícA >úðõèBPuApPuõéýu< ëBßüqõì ÿBø îéýÖok ÿqBG BO òüoõèôqA
qA ,þüBíñýu ÿBø îéýÖ ØéPhì ÑAõðAok ÿqBG BG úðõèBPuApPuõéýu úÞ QuA ëBu êù^ qA {ýG >wßüA óAkpì< îéýÖ ok >òüoõèô< {Ûðok oBG òýèôA ÿApG 2000 ëBu ok >òíßW õýø< þPÚô
ÿBø îéýÖ þPc ô >Bø wýéK òýìqpu< êTì þüBø ïAok BO úPÖpâ >{Þ ô õãðBO< êTì þvýéK ÿBø îéýÖ òßíì ÿ úñürâ òüpPùG ôA BìA QgBñy þíð kBüq Ao þüBýèApPuA ÿ úzýKpñø òüA þvÞ ,kpÞ AlýK oõÃc
ïpâpu Ao Bíñýu úG óAlñíÚçÎ ,>lñÞ þì àýéy ïokBì úðpâô !QvüA< êTì þéídO êGBÚpýÒ ÿlíÞ îéýÖ ok {Pý¿hy ókpÞ AlW úÞ kpÞ þì {Ûð ÿB×üA ÿpdHO óBñ^ BG ô kõG òüoõèô {Ûð ok ÿqBG ÿApG
ÿõÚ ÿBø óBìpùÚ {Ûð ÿB×üA ô òzÞA ÿBø îéýÖ ok ÿqBG ôA þé¾A lì@ok ÐHñì ,úíø òüA BG .QuA ûkpÞ
36
.QuA ûkõG >ÿpHÞ< ô >õHìAo< ,>þÞAo< lñðBì þéßýø
,Qvýð }õøBG kBüq úÞ lñÞ kBXüA Bíy ok Ao oõ¿O òüA pPuõéýu ókpÞ QHd¾ òdè ô Al¾ lüBy
îéýÖ ?lvüõñG Ao >þÞAo< îéýÖ óBPuAk îýð ô qôo úu ÅpÎ ok lðAõPG ÜícA àü QuA òßíì oõÇ^ BìA
úÞ kõG þÞAo òüA ÐÚAôok ?QuA ûlyoBßuA ÿ ûrüBW QÖBüok krìBð 1977 ëBuok úÞ ÿA ûkBÏèA ÝõÖ

!kpÞ êülHO ûoõÇuA àü úG Ao úðõèBPuA

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE WWW.TEHRANMAGAZINE.COM Tel:(818)881-1771

ókq úWpýy kBPuA ,>ïBùPýPuA óõvýW< lýuBñy þíð kBüq Ao >ÿkoBø ïBO<
ôoBßyqoô :QuA òzÞA îéýÖ ÿBø óBìpùÚ qA ÿlülW êvð ÿ ûlñüBíð Ùpc îÞôõígA ÿBÚ@ òüA pßÖ òyôo ô pß×Pì pzÚ êýì JBG úÞ QuA òzÞA ÿBø îéýÖ ÿBø úzýKpñø úPuk ó@ qA ÿkoBø ïBO
qA ûly ûlýyõK àýíÞ QèBc ó@ {ðlG pãðrOoAõy ô úðõèBPuA ëBTìA wßÎpG BìA ,QuA ÿA úéÃÎ qAoBypuô ApWBìpK ÿBø îéýÖok úðAõük ÿBøoBßùHOô IýXÎ ÿBø ïk@ {Ûðok ÿqBG BGô Qvø îø
òüA ô Qvø rýð òzg oBývG ô ÿõÚ ëBc òýÎ ok þèô ,QuA àGB^ ô Ðüpu ôA .koAlð Ao ú`ýøBì qA þßü óAõñÎ úG Ao }kõg >ïõðô<ô >krýg þìpG ûBýu ÿ úýèAõy< ,>úðAõük wßì< lñðBì þðBXýø
úíø ó@rW úG þÏÚAô ÿBýðkok ïBO ,úíø òüA BG .QuA úPgAlðA BW óBPuôk Bíñýu òømok Bø òüpPùG
.lük fõÂô úG >pOoõLvðApO< ô >àðApÞ< lñðBì þüBø îéýÖ ok óAõO þì Ao Bø þâtüô
ok oBßyqoô àü kpýãG kõg úG Ao òzg Qus òüA ô lñÞ ê`Þ Ao {üBøõì úßñüA qA êHÚ ïBùPýPuA .koAlð kõg ÿBø {Ûð BG þÞpPzì úÇÛð aýø ÿA ú`ýøBì ólG ô úéÃÎ
þPzÞ úð ôA .lýyBG úPyAk oBËPðA Bíy QuA òßíì úÞ þüBø }qoô ó@ úð BìA ,QuA ûkõG þðBùW eÇu êHÚ ÿBø ú¿Ú< ÿ úìBðpG ok ôA ÿApWA ëBHðk úG lyBG pPùG lüBy lýñýHG Ao þÏÚAô ïBO lýøAõg þì pâA
ÿ ûoôkok ïBùPýPuA }qoô .QuA ûkpÞ þíð ÿqBG îø þüBßüpì@ëBHOõÖ þPc ,oõvÞõG úð ,ûkõGpýâ Bø ú`G ÿApG ákõÞ úìBðpG ok ô úPÖpâ êÓG ok Ao {ãu þðBGpùì BG úÞ ÿkpì .lüôpG >þHýHýu JAõg qA
õÃÎ ëBu ûkqAôkô ûkpÞ IvÞ úñýìq òüAok îø Ao ÿkBüq ÿBø ëAlìô QuA ûkõG >úWpýy< þðAõW ÿôo ,kõg ZôA óAoôk qA {ýK ôA .koAk ÿpPzýG QøBHy þÏÚAô ÿkoBø ïBO úG lðAõg þì óBPuAk JBPÞ
oBÞ þOlì ÿApG îø }qoô ÿBýðk qA þËÖBcAlg qA lÏG ,ûqBO .QuA ûkõG óBPvéãðA xBñy þéì îýO
.QuA ûkoô@ Quk úG Ao ÿkBüq ÿBø QýÛÖõì îø pOBEO ÿ úñd¾
.QuA ûkAk ïBXðA äñýèlì

lãñW þì QèAlÎ ÿApG úÞÿlñìpñø ,>xôpÞÿpO< BíyqApO þOBuBvcA þPc ,>óõvýð ïBýè<
ÝõÖ àürýÖô lñÞ þì ûkq Q×ãy Ao Bíy {üBø úéÃÎ BG úÞ QuA þüBø ïk@ ó@qA xôpÞ ÿpO ÿBø îéýÖ úÎõíXì ok ÿqBG BG lñÞ þì QýèBÏÖ ÿpãüqBG ÿ úñýìq ok QuBø ëBu ôA úßñüA kõWô BG
úéíW qA þüBø îéýÖ ok ô lñÞ þì êülHO òzÞA ÿBø îéýÖ ÿBýðk qA þðlzðAlW þzhG úG Ao ôA } ûkBÏèA Bì ÿBø òøm ok ly pýâok ôA BG lüBHð úÞ JB¿ÎA þG ïk@ àü óAõñÎ úG óõvýð ïBýè úÞ kõG >ûly ûkõGo<
òüAoõÇ^ QuA léG Jõg úÞ QuA ûkAk óBzð >úð-úð òýéÞôpG< þvýéK ëBüpuô >Bø Ùp¿ì þG< ô ëBc óAoBßPüBñW ÿkõGBð ok }kp×G p¿dñì ÿBø }ôo ô ôA ÿ ûly JBvc ÿkpvðõg .kBPÖA BW
BO þPcô òzg þéýgpøBÊok lüBy þüBßüpì@ëBHOõÖ ÜGBu òßüqBG òüA !kpýãGoBÞ úG Ao Bø úéÃÎ {g ÿAl¾ þPÚô ô lðkõG {ÛyBÎ {üBø îéýÖ óBâlññýG úÞ kAk ôA úG Ao óolì >lðBG ríýW< àü ÿAõø
ÿ ûlðpG úÞ QuA oBýÎ ïBíO lñìpñø àü ÐÚAô ok úÞ kpÞ lýøAõhð oôBG BìA ,lupG pËð úG Qhìq ÿkôlc
QýèBÏÖ ûBâkAk ÝBOA fpÆ {ýK þcApÆ ÿ úñýìqok îø þOlìô ûly YèBÞokpñø ÿ úPyo ÿ úýuoõG .kõHð òßíì ôA pGApG ok QìôBÛì ly þì úÖBÂA IýÞpO òüA úG îø }oAk
ôA lüoAnãG lñéG þéýg ÿBW àü ok îø Ao {üBørý^ òüpOrürÎ pâA þÏÚAô ÿBýðk ok ,BùñüA ïBíO BG
.QuA ûkpÞ þì qA pO þOBuBvcA oBývG ïBýè .koAk Qzcô ÑB×OoA qA Rly úG óõvýð !QÖo løAõhð Bùð@ ÕApu úG pãük
ok þvñW ÿBøoAq@ óBýðBGpÚ püBu oBñÞ okô ûkpÞ QÞpy >oõÇñýíø îø òì< {HñW ok þPcôA qA {ýG ÿoAõâõu úßñüA ÿApG 2014 BO 2009 ÿBø ëBu òýGôA .lýñÞ þì Ao }pßÖ úÞ QuA ÿrý^ ó@
ok ô ûkpG ûBñK ókpÞ oBÞ úG lñßð QümA Ao {üBøpvK ,>óõukoB`üo ByBOBð< ,}pvíø ÿApG ûqAlðA
.lñÞ ûqoBHì úðBuo ÿBýðk ok þvñW RBÂpÏO BG BO QuA ûkBPvüA kôõýèBø
!kpÞ ÿqBG îéýÖ QvýG qA {ýG
37

óApùO úéXì

êPÚ ïBùOA úG þüBßüpì@úPvWpGoAk|äñ×O
kõy|þì úíÞBdì þzÎAk óAõWõð àü

ûtüô RBýéíÎ ûlðBìpƒÖ àƒü # ôokõgqA þßýðBßì êýG BG eévì óBÚoBu
koAôkA ,Bßüpì@þüBüok óAoAk|äñ×O lðlükqkôoõü óõýéýì 2 ëõK êíc
þøAõhG|ëk òPzÞïBùOA úG ,pâæBâ
ólðBuo êPÚ úG ô þÚApÎ óAlðôpùy êíc Áõ¿hì óôôokõg úÞQuA þðBÚoBu òPÖBü ÿApGõXPvW ëBcok BýèBPüA wýéK #
RBGp BG þzÎAk óAõWõð pýuA àü ôk ô úPÖBßy Ao ó@þßýðBßì êýG BG ô úPgAlðA ïAk úG oõzÞòüA JõñW ok þðBGõOA ok Ao ëõK
ûly ûkpG þìBËð ûBâkAk úG õÚB^
,óly úPgBñyp¿Ûì Roõ¾ok .QuA .lðkpG QÚpu úGôoõüoArø l¿ýuô óõýéýì
úPvWpGpvÖA òüAoBËPðAok lGA|wHc ûAo ,"ÿoBG" pùy þßükrð ok 96 óBGõOA ok ûp×ð oBù^ ûôpâ àü ,þédì ÿBø|úðBuo }oArâ úG
êíc óô óBËÖBdì qA þüAõø àýéy BG ô ûkpÞ kôlvì óõýìBÞ ôk úéýuô úG Ao ëõK êíc ôokõg
.kõG løAõg Bßüpì@{OoA
koAôkA lƒñƒüõƒâ|þƒì Bƒƒø|óBƒƒPƒukAk .lðõy óBÚoBu îýévO BO lðkõG úPuAõg
þðAôApÖ þìBËð RAoBhPÖA úÞ pƒâæBƒâ ëõK úG lñðAõPG BO lðkpÞôokõg ÿBøok òPÖBßy úG ïAlÚA þßýðBßì êýGôk BG wLu eévì óAkqk
ok kõg QüoõìBì Qzø ëõÆ ok koAk
ô qAlðApýO|àO QìBÚ ok ,kpHð óAlƒýì .lññÞ AlýK þupPuk ó@ êgAk
,äñW óAlýì ok þßyrK pvÖA òýñ`íø .lðA|ûly úÞõy úSkBc qA BìA ûlýupð Bùð@ úG þHýu@ô lñPvø îèBu ëõK êíc ôokõg ÌÖBdì úu
{O@ úG ,lðkõG ûkpÞ ûkB×PuA Bùð@ qA ûkBW ókpÞ kôlvì ÿApG úÞ Ao þðõýìBÞ ôk pø ,óBÚoBu
.QuA úPzÞ Ao ûBñâ|þG òülñ^
ô ûkpÞ ko Ao Bø|ïBùOA òüA ïBíO koAk Ao Bßüpì@{OoAok Qìlg ëBu 19 úÛGBu úÞpâæBâ ÿBÚ@ .lðkpÞ Bøo QÚpu êdì ok Ao þßýðBßì ÿBø|êýG ô ûlýzÞ
.QuA ûkAk jo þédì QÚô úG eH¾ îýð ô 7 QÎBu úHñyoBù^ qôo QÚpu òüA
.QuA ûkpÞ þøBñâ|þG oBùÊA úP×â óô ôokõg óBðBHùãð úG lðkõG ûlðByõK úSkBc óBüpW ok Ao kõg ÿBø|Roõ¾ úÞ óBÚoBu
þìBËð ïpW òülñ^ 2017pHìBPLu BO úüoõÖ ÿBø|ûBì ê¾BÖ lcokôA lñüõâ|þì þìBËð óBuoqBG oApÖ êdì qA ÿoAõu ôokõg ôk BG ,QÚpu qA wK ô lðoAk oBýPgA ok oBÞkõg ÿBø|údéuA úÞ lðkõG

.þzÎAk úèBu 15 þígq óAõWõð àü òPzÞ úéíW qA ûly IßOpì .lðkpÞ
ok ,kõy ûkpG ûBâkAk úG )úüõðAs ïoBù^ - úÏíW(qôpìA úÞ ó@qA {ýK þüBßüpì@oAk|úWok òüA .kõG ûkpÞ kôlvì Ao QÚpu ÑõÚô êdì óBGõOA Bø|QÎBu úSkBc þuopG ô ÜýÛdO ÿApG wýéK
ûBâkAk úG lðkõG ûkqôA úG lñHPuk BìA QyAk òO pG þìBËð xBHè úÞ þèBc ok qôpìAô kõG QyAkqBG ok "ApOBì" pùy óBñÞBu þãPvzðqBG ÝõÛc QgAkpK QùW óô ôokõg êgAk ÿBø|ëõK qA kõG oApÚ

.QÖo .kõy ûkB×PuA QÚpu êdì þßükrð
BG pâæBâ ÿBÚ@ lðkõG ûly þÎlì Bø|óBPukAk úÞ kõG òüA úíÞBdì qBÒ@ qA êHÚ ôA QyAkqBG QéÎ lðkõG ûkpÞ }çO oBGôk úÛÇñì òýíø ok îø ëBuoBK óBÚoBu ,"Apu æk ûpüoõÞ" úìBðqôo úPyõð úG

.QuA ûkpÞ oApÚpG xBíO ûlðôpK òüA þíuo óAløBy .lðlzð ÜÖõì BìA lññÞ QÚpu ëõK êíc ÿBøôokõg qA þßýðBßì êýG qA ûkB×PuA BG
úégAlì úÞ úPuAõg ÿoõùíW|wýDo ,MìApO lèBðôk qA ,koAôkA pvíø ,pâæBâ @|ûolð@ ,óBìríø
38
.QuA ûkpÞ þGBüqoA "Bßüpì@ óAqBGpu úýéÎ RôBvÚ" Ao }pøõy ókpÞ úíÞBdì ô lñÞ
þüBø|òøApýK úÞ þèBc ok úÏíW qôo ,Bßüpì@ {OoA oAk|úWok òüA óAoAkAõø qA pãük p×ð lñ^ ô ôA

.lðõy pÂBc ûBâkAk pGApG ok "lýñÞ kAq@ Ao ÿkA" kõG ûly úPyõð Bùð@ ÿôo úÞ lðkõG ûkpÞ òO pG
QñýÆ|lG Ao koAôkA" úP×â óA|óA|þu úG ûkpÞ þÖpÏì pâæBâ koAôkA ïqo|îø Ao kõg úÞ óBg óôo@
Qèôk ÿõu qA }oõzÞ úG ôA RBìlg ...Qvýð ôA Qý¿hy pãðBýG òüA úÞ þèBc ok lðA|ûkAk ûõéW

".QuA ûly úPÖpâ ûlükBð ïkpì ô
oBPÖo þüBø|QvüoôpO óõ`íøpâæBâ ûlðBìpÖ" :úP×â þüBßüpì@óAoAk|äñ×O óBPukAk óBìq|îø

".kpÞ|þì {ÎAk úÞ ûkpÞ Ao þüBøoBÞ óBíø BÛýÚk ôA .ûkõG äñW ok Bùð@ BG úÞ ûkpÞ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |19 BG
(LIC.#PSY 13673)
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

BðpŸG ZpüA pPÞk ok 'ÕBGk ÿAlg' lHÏì
àyrLðAlðk ly ØzÞàürßì

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | úG ÜéÏPì ÿlHÏì ô lðA|ûkAk ïBXðA àürßì ok þíùì ØzÞlñüõâ|þì óBuBñy|óBPuBG #
.lðA|ûkpÞAlýK Ao Bø|àOq@qA {ýK óAoôk ,"ÕBGk ÿAlg" Bü ,àOõO MývÞA
ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì Ao ûly|þðBGpÚ ÿBø|óBvðA QuõK ,ôA úG ïApPcA ÿAkA ÿApG Alg òüA óBâlñPupK ô óõýðBcôo
.lðlýyõK|þì xBHè óõ`íø
lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì
úÞ kõy|þì oõ¿O ô lðA|ûly AlýK çHDõK QèBüA ok þðBPuBG úÆõdì àü ok ûly ØzÞ FBýyA
óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ .lñyBG {ýK ëBu oArø BO 900 úG ÜéÏPì
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA
MývÞA úG Bø|þzßzýK òýèôA ,lðA|ûkpÞ ØzÞ ú`ð@ koAk ëBíPcA lñüõâ|þì þuBñy|óBPuBG
(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 .lyBG àOõO

puApu ok àOq@ ûoôk ok ó@ {PupK úÞ koAk kõWô ÿløAõy ô kõG úðAkpì ÿoô@oBG kBíð Alg òüA
.kõG úPÖBü }pPvâ ÿrÞpì ÿBßüpì@

ô koAk ÑB×OoA pPì|þPðBu 85 úÞ QuA "ÕBGk ÿAlg" qA ÿA|ûpßýK ûly|ØzÞ FBýyA qA þßü
.QuA ûly AlW ó@ qA þüBø|{hG lñ^pø ,QuA þGõg ÈüApy ok lñüõâ|þì óBuBñy|óBPuBG

òüA ok ,lñyBG ûly Quok þðBz×zO@ ÿBø|äñu qA kõy|þì oõ¿O úÞ ,îø åorG úíXíW ôk
.QuA ûly }oArâ õéýÞ 200 îø ÿôo ôk òüA óqô .lðA|ûly AlýK lHÏì

Ao óApýuAqA ÿkAlÏO ó@ok úÞ ly|þìoArâpG àOõO MývÞA ÿApG þüBø|òzW Bø|àOq@ ûoôkok
.lðkpÞ|þì þðBGpÚ

.lðlýãñW|þì îø BG óApýuA ÿkoAõì ok
.lðkoô@|þì ok ÕBGk ÿAlg úG þzßzýK ÿApG Ao óBzHéÚ ô ly|þì ûlñÞ Bùð@ QuõK wLu

39

óApùO úéXì

BvßèA úGrùXì lñíyõø àñýÎ }ôpÖ|{ýK
...QuA ûAook òýGoôk YñK BG BýÞõð ?!lñü@þì Bø RBGôo

)êüBì20(pPìõéýÞ32BOÈuõPìoõÆúGsoByoBGpøBGlñðAõO|þìúÞóAokõgÿBø|RBG|àñuAòüA ÕApu úG wLu ,ly lýøAõg Bñy@ÿoækoArø lñíyõø àñýÎ BG óApùO úéXìok úP×ø òüA #
QÞpc êÛPvì oõÆ úG RBG òüA ÿBø|jp^ ïBíO .lñPvøõéW ÕAp^ ,òýGoôk úG rùXìô lññÞ þÆ Ao BýÞõð lülW þyõâQüBùðokô lðBuo|þì óBPPuk úG Ao RçÛñO úÞQÖo îýøAõg þðAokõg RBGo
.lðôpG ûAo þPcAo úG oAõíøBð Bü JõÆpì ÿBø|òýìq ok lñðAõPG BO lññÞ|þì .koAk òýGoôk 5 úÞîýñýG|þì Ao
Ao RçÛñO ,lñÞ qBG Ao }õKok úÞ QuA þÖBÞ BùñO ,luo|þì ûlñøk|}oB×u úG RBG|àñuA þPÚô
.klñHG Ao }ok ô koAkpG

ÿoækoArø lñíyõø àñýÎ
ÿôo àñýÎ IèBÚ ok Ao ÿpOõýLìBÞ úÞ lðA|ûkõG òüA ëBHðk úG þHéÆ|ûBW BG ÿkBüq ÿBø|QÞpy
þPÞpy pPíÞ ô lññÞ lýèõO lì@oBÞ ÿA|úðõíð lðA|úPvðAõO Bùð@ qA þíÞ kAlÏO BìA lðoAnãG óBíOoõ¾

.lðBupG }ôpÖ úG Ao {èõ¿dì úPvðAõO
úPvðAõO ,ûkpÞ oBÞ ûkôrÖA QýÏÚAô ÿBø|àñýÎ lýèõO ÿôo Bø|ëBu úÞ wßüqôô QÞpy æBc

.lñÞlýèõO|Vizix Blade |ïBðúGóBâlññÞ|Ùp¿ìÿApGÿA|úhvð
úG úÞ lñPvø þüBøpãzüBíð êìBy Børñè BìA luo|þìpËð úG þèõíÏì àñýÎ àü úýHy àñýÎ òüA

.lðA|ûly rùXì óôqBì@ ÿBvßèA ô wßüqôô oArÖA|ïpð
.QuA òßíì oæk oArø ÿAqA úG àñýÎ òüA }ôpÖ|{ýK óBßìA BùñO pÂBc ëBc ok

ûAook þíz^|YñK ÿBýÞõð
ok Ao ÿpPzýG RBÎçÆA úÞ QuA ûly pzPñì QðpPñüA ok 9 BýÞõð qA ÿpPzýG püôB¿O æBc
.koAnâ|þì óBìoBýPgA ûBãzðAkok óAokõg RçÛñO àýK
.QyAk løAõg 10|K HDR|2 þ`ñüA 5.99 pãzüBíð àü þyõâ òüA ,õülüô òüA úG úWõO BG BOkoAkl¿Ú| PepsiCo |QÞpy ?Qvý^óAokõgoBÞkõg}ôpÖûBãPukàüûoBGokóBOpËð
.kõG løAõg þyõâ òüA rÓì þPüBGBãýâ 6 ïo BG ûApíø 545 óõâAok|MñuA úyApO .lñÞ ÿqAlðA|ûAo "|Snackbot|" ïBð úG þüBø|RBGôo ,Býðp×ýèBÞ àý×uBK ûBãzðAk úÆõdì ok
,óBìríøwßÎYñKòPÖpâBGlðAõO|þì,QuAwüAqQÞpyQgBuúÞþyõâòüAòýGoôkYñK þOçÛñO,lðA|ûkpÞI¿ðkõgÿBø|þyõâÿôoúÞþñzýßýéKAqAûkB×PuABGlñðAõO|þìóBüõXzðAk
.lñÞlýèõOAoBø|þyõâpüBuúGQHvðpPzýGpGApG10þøkoõðBGÜýÚkoBývGpüôB¿O qA þßüokpùÊqA lÏG 5 BO eH¾ 9 RBÎBu òýG Ao ó@ô lñøk }oB×u Ao lñÞ|þì úÂpÎ QÞpy òüA úÞ
.lññÞ QÖBüok ûBãzðAk wükpK ÿoBPßø 175 úÆõdì úÇÛð 50

40

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

41

óApùO úéXì

42

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

ÿBìpu úÞ þÛzÎ ô þPuôk|,pùì qA oBypu
püõ¿O òüpOBHüq ô lzhHG þìpâ Ao }kõWô
QyAk Quôk .koAnâ {üBíð úG Ao }A|þâlðq
úÞ Ao þâlðq püõ¿O òüpOBHüq QvðAõO|þì
ok ,îøB×O ,fpÆôpùì ÿBø äðoqA QvülðõýK
úG ÜzÎ ô lýìA qA îßdì þHýÞpO ô krýìBýG îø
ÐülG ûpËñì àü ÿByBíO úG Ao ïkpìô koô@ Quk
YñK ô QvýG úðBPu@ ok Ao kõg BìA .lðAõhG
BølýìA BG úÞ ,ûlük óAoôk lük þì þðq ,þãèBu
kpu óBPvìqoBËPðA úGô úP×â ÑAkô {üBøôqo@ô þíýco úíýùÖ
pG óçÇG Èg óly ûlýzÞ BG .QuA úPvzð
,þâ|ûõýG óAoôk qBÒ@ ô }A þüõyBðq þâlðq | àü ô êù^ {hG
ÿkoq úG úÞ lük þì Ao kõg píÎ rHu RBd×¾
þì pPÖk òüA òPyAnâ îø pG BG ô lðA|ûlýDApâ
.kqBu óõÖlì rýð Ao kõg ÿBøôqo@ QvüBG ÿBø|ûpù^ oô@kBü òýãðo ÿBø|åpG ô QyAk :Q×âô kpÞlýüBC O }o@BÚ@#
koq ,äðo îÞ rHu ,lðkõG }A|þâlðq ØéPhì ôA .QuA òì oBhPÖA pù^õñì BG þPuôk
Ao ûõýG óq àü kõWô úÞ úðõâ óBíø úÏìBW .pãük ÿBø äðo þéýgô jpu ,þgpu úG êüBì îðBHýPzKô ûkpÞ îPüBícokApG àü êTì úzýíø
òýñ^ úPuAõg óly ûkoô@pG BG ,QÖpünK|þíð úG úð BìA kõG }A|þÞkõÞ }õg óAoôk ,rHu óAoôk {üBø|þGõg îðAõPG ÿqôo løAõg|þì îèkô ûkõG
ÿoBâqBupu rýð kpì àü oõÃc óôlG ,þðq þðAõW Rp×ð ô Rpvc óAoôk wLu ô êìBÞ oõÆ
qA BìA kõG eýd¾Bð ú^pâ RoAõ¿O òüA .QyAlð ú^ .þDõyBðq þâlðq ûlñHüpÖ þgpu ó@qA wK ô :Q×â úz×ñG .îñÞ óApHW Ao
ûlðAoôBG kõg úG ôA QyAk QýÏÚAô úz×ñG ûBâlük .kõG úPyAnâ pu QzK Ao óAoôk òüA ûphvì òüpOlülW ô ïoAk|þì pG Ao ïBâ òýèôA òì
ly|þíð QüBíc óAkpì IðBW qA pâA úÞ kõG òüA ïBíO îßdì RõÖ àü BG QuAõg|þì {èk úG ,kõy úÂpÎ oAqBG ok úßð@qA {ýK Ao îüBø|fpÆ
Qvßy BG úðAkpì úÖpc àü IèBÚok }oõÃc ô Bì îø úÞ koAk ëBßyA ú^ îøk þì êüõdOôA
ÜÖõì oBßñüA ok lñPyAnâ|þíð ô ly þì ôpGôo oAqBG úG Ao ÿlülW ëlì óBìq àü ok pù^õñì îø
ÿõg oBñÞ ok Ao }A|úðBðq ÿBø|Qé¿g .kõy }o@ îz^ ok ÿkBy ÝpG !?îýñÞ úÂpÎ
úßð@|þG BìA ,kõG ûkpÞ Ì×c {ðAoBßíø úðAkpì
ok þøBâ ô kõG úPÖpâ pýSBC O Bùð@ qA líù×G kõg :Q×â ô lýzgok
,okBì .ly|þì pSBC Pì Bùð@ qA rýð ûkAõðBg óõðBÞ óBGq pG Apì ëk Ùpc Bíy lýñÞ oôBG
kõg oBPÖo úz×ñG ô kAk þì oAlzø ÿô úG úðBøBâ@ òüA .îñÞ|þì pßzO pù^õñì ÙpÆ qA òì .lükoô@
ô Qíø ô ly Ñôpy QÚAl¾ BG úÞ kõG ÿoBÞ
.kpÞ þì fç¾A Ao úG óBñýíÆA ô kBíPÎA úüBu ok úÞ ÿoBßPzK
áok Ao òýðqBð úðBÞkõÞ RBuBvcA þøBâ ly UÎBG ô QÖpâ oApÚ ó@ úðAõPzK ,kõG pãülßü
úG úðAokBì óBGq lýíùÖ|þíð AoôA Ùpcô kpÞ|þíð úÞ þâorG ÿlýèõO à^õÞ ÿlýèõO àü qA
úÞ þñdè ly|þì êülHO òzg ô úðApì@ þñdè ÿBøpùyô Bø óBPuA ïBíO úG }A ûqAô@ô Rpùy
okBì úG ly þì UÎBG ô lðBupO|þì Ao òýðqBð
þâorG óBvðA Ao kõg ákõÞ ôA .kpHG ûBñK åorG .lü@ kõWô úG ,QuA ûlý`ýK óApüA
þÖBÞ ôA ÿApG Ao pÞnO oBG àü úÞ lük|þì p×u qA }õg ÿA|úýcôo BG BüpýG îðBg
Ao kõg òhu lükpâ|þìoõHXìpâAô QvðAk|þì ëBc úG BO úÞ kõíðoApÚA {ðBPuôk úGô QzâqBG
QHdì qA þãðo pãük oApßO òüA ok lñÞ oApßO ôA ÿkõñyõg .QuA úPyAlð þyõg p×u òýñ^
úégAlìokBì úÞ kõG QèBc ó@ ok .QyAlð kõWô kõG þOçüBíO ô Bø|úPuAõg úG ólýuo pÆBg úG
úG kõG úPyAnãðô ûkoô@pG Ao Bùð@ úíø }o@ úÞ
:Q×â|þì ô kpÞ þì Ao ÿkõHíÞ òüpO|à^õÞ Bùð@ òPyAlð pÆBg
ÿApG údýéì kõG ûkAk ûqBWA }o@ .lñÞ wc
|úÞ þüBø ëBuõO ô koAk ëBu úu ÈÛÖ òýðqBð !úz×ñG ôA qA ,lñÞ þâlðq ,QuAõg|þì úÞ óBñ`ð@ þOlì
ÿApG Ao ôA ô kõG ûkpÞ þüApünK êéXì ÿBø|êPø ok
.þPvø ÙpÆ ákõÞ àü BG úÞ ÿA|ûkpÞ }õìApÖ ,kõG ûkpGqApýyô óBù×¾A ûõßyBGoBS@qAoAlük
kõg úG Ao úz×ñG ,okBì ûlñøk oAlzø ïçÞ løAõg|þì úÞ Ao ú^pø ,kõG úPyAnâ QüBùð ok
}A|úðAokBì ØÆAõÎ ly|þì IWõì ô koô~A|þì ô koAk qApGA þP×èBhì kõg qA úßð@ óôlG ,kphG
ô koBz×G }õÒ@ok Ao òýðqBðô kõy úPhýãðApG kõG ûlük áoAlO ôA ÿApG }õg p×u àü ú¾çg
ô kBy þðq ÿô qA ,úÒlÒk óôlG p×u òüA ô
Qynâ õO þG.lüpãGôA}õâokïAo@ôúðBHéÆ}qõK òüpO|Qhu kõG pÂBc úÞ kõG úPgBu ëBcpu
### pG p×u qA údýéì QüBÂo .kpünLG Ao Bø|QýèõEvì
pPýO }pvíø Quk úG òýÏì îðBg êPÚ pHg ÿoBÞ úßñüA qA ô QyAnâ pýSCBO îø }o@ ÿôo
ok ô kAk ÁB¿PgA kõg úG Ao úìBðqôo Qyok lyBG ûkpÞ þÂAo Ao }pvíø úÞ kõG ûkAk ïBXðA
Zok úÏÚAô òüAqA þÆõvHìfpyVkAõcúd×¾
þì Ao òýÏì ÿBÚ@ úÞ þðBvÞ úíø .lükpâ .kõG kõñzg
Ao ó@ô lðlðAõg AopHg òüA ÿoôBGBð BG lñPgBñy ###
ÿBÚ@ ÜGBu FBÞpy pHg òüA .lñPyAlñK ûBHPyA ok ûly óBùð ÿBø îÒ óArüo åpG Ñôpy BG
ûlðôpK koõì ok BO lðBzð ÿrýì kpâ úG Ao òýÏì Quôk Ao rýüBK .lðly|þì oAlýG ,úz×ñG kõWô 44
oBS@ úíø Roõ¾ok .lññÞ þzülðA ûoB^ òýÏì
óBy|äðo úG lyBHð oõHXì BO lñÞApLG Ao Bø åpG
.lzülñýG

RApÆBg úÞ QyAk þüBðAõO olÛð@ }BÞ ÿA
àü ô koBLvG þyõìApÖ úG îø Ao ûlðBì ÿBWpG
ïpâ {GBO BG ûqBO ÿqôo ,lñÞ qBÒ@ Ao õð qôo
ÿBø êâ þüBHüq ô pÇÎ ô þðBPvGBO lýyoõg
ô û@ ïBíO ÿBW úG lðAõPG BO ,ÿoBùG
ÿA|ûlñü@ ,kqôlG ûlñü@ úG ûBãð ,{üBø|Rpvc

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
45
:Q×âô qA wÞ aýø .kõG Alüõø þGõg úG ûôlðA ô îÒ
òýÏì BG ÿoõÃc þOBÚçì îñÞ|þì }çO þPcAoBðqAóBzðúÞþH¿ÎÿAûpù^òýÏìÿBÚ@
,ïõñzG Ao QÛýÛc }kõg óBGq qA ô ïpýãG IWõìòýíøôkõGûlülðlyBGúPyAkôAþcôo
îø óApüA qA ZoBg ÿApG úìBðqôo Bü@ îðAk|þíð ô lññÞ ûBãð úýÃÚ úG lükpOô ày BG úÞ kõG ó@
ÿBÚ@ô kpÞ lýüCBO Qü@ ÿBÚ@ ?kõy|þì ûkBPupÖ QhGkAq@ÿBÚ@lñðAlG òýÏì úýéÎpG úEÆõO Ao ó@
:Q×â QhGkAq@ :Q×â ô kAk óBßO pu ÿoôBGBð BG
BG«BíPclyBGûlðAõgAoIéÇìòüAlüõðpâA oBßñüA ÿApG þPéÎ îñÞ|þì pßÖ ú^ pø òì
ok ÈüApy òüA ok lüBG ôqo@ .kkpâ|þìpG ôqo@ Bùð@QyAkQuôkAo}pvíøòýÏì.îñýG|þíð
ÿBÚ@ .lñßG ÿoBÞ ôA ÿApG ô lyBG }olK oBñÞ òì lðkõG ûkpÞ þâlðq {ìAo@ok îø BG Bø|ëBu
ëBíPcA,QvüpãðlükpOBGòhuòüAúGúðAqpÖ àü þPcô ïkõG àükrðôA úG þvÞ pø qA pPùG
ô oBíÏì îðBg .QvðAk þì lýÏGAo Bùð@ QzâpG úPyAk þPüBßyô úéâ {íðBgqA úÞ ïlýñzðoBG
oB^k,òýÏìîðBgêPÚúÏWBÖpýSCBOQdOúz×ñG oBÞ ok ÿA|úvýuk lýñÞ|þíð pßÖ Bíy lyBG
îðBg ÿApG ôk ó@ .lðkõG ûly þcôo þâkpvÖA kAk iuBK pß×Pì ÿA|úÖBýÚ BG Qü@ ÿBÚ@ ?lyBG
ïBXðA ôqo@ }pPgk úÞ ÿoBÞ îÒo þéÎ òýÏì Ao òüA ,ûkpÞ ÙApPÎA òýÏì úPyõð úìBðqôo ok
þíð rüBW Ao þìõy Qyõðpu òýñ^ kõG ûkAk ÿBÚ@ ,QyAnâ úvýuk JBvc úG kõy þíð
kBýGôkpø Ao þãüBvíø óBìq þPuôk .lñPvðAk okôûkõGûkpÞAlýKþð@óõñWkpÞúìrìqúðAqpÖ
åpì ÿApG úPynâ RApÆBg êÛð BGô lðkoô@þì ÿBÚ@!ûkõHð ûBâ@ûkpÞ|þì úÞ ÿoBÞ úG úËdè ó@
}qpì@ ÿApGoBíÏì îðBg .lñPhüo þì àyAôA :Q×â ô lzð ÐðBÚ QhGkAq@
ókAk BGô QÖpâ þß^õÞ îPg òýÏì îðBg fôo úPyAkkõWôó@qôpGÿApGÿA|úñýìqlüBGBü@
kõWô ok .kpÞ AkA Ao þPuôk òük |,RApýg ô kõGoõH¾ô ïAo@ þðq òýÏì îðBg ?úð Bü lyBG
óôlGô kõG úPÖpâ ólýzgok ÿlýìAoõð úz×ñG úÞ kõHð þðq ç« ¾A úÞ ïoõhG îvÚ îðAõO|þì
ôqo@ úÞ kõG oAôlýìA koô@ óBGq pG þñhu úßð@ ÿBø|úPuAõg Bü lñÞ àPø Ao þvÞ Qìpc
ôAÿoBËPðAîz^.lñýHGûoBGôkAolüõðôkkpâpG :Q×âQü@ÿBÚ@.kõHðlyBGúPyAkëõÛÏìBð
úìAkA òýÏì îðBg Qynâok qôo òýíéù^ BO ,kõy|þì òyôo rý^ úíø ûBâkAk úvéW ok
ÿpHg ólýñy oBËPðA ok úËdè pø ôA ô QyAk rýãðA óBXýø Ao IèBÇì úÞ olÛð@ Bø|úìBðqôo
úG îø lýìA oõð òüA Bøqôo Qynâ BG BìA .kõG Ao QÛýÛc lññÞ|þì úPgAkpK ô úPgBu
.lýDApâ þßüoBO :Q×â úðAqpÖ ÿBÚ@ !lñvüõð|þíð
úÞ ,óBPvìq ÈuAôA ÿBø|Iy qA þßü ok BO îüpýãG ûlGq þéýÞô {üApG kõy þì
óBâlðqôk ÿBßülñu úvéW ok }o@ ô úz×ñG ÿBÚ@ ëõÚ úG pâA úPHèA Ao {ýøBñâ|þG lðAõPG
{ñì òüpÖ@ïBð BG ÿkpìpýK ,lðkõG ûkpÞ QÞpy òì BìA .lñÞ QGBS ,lyBG úvýuk QhGkAq@
þüBñy@ ïBð úz×ñG ÿApG ïBð òüA úÞ ly ûlðAõg ïk@ òýÏì úÞ îüõâ|þì Bíy RBüpËð ÙçgpG
AoïBðòüAúÞkoô@kBüúGBOkpÞpß×OþíÞ.kõG lýüCBO Qü@ ÿBÚ@ .Qvýð îø þøBñâ þG óAlñ^
{go qA äðo ó@ ÿoô@kBü BG ô QuA ûlýñy BXÞ :Q×â ô kpÞ
BGô kpÞ úìrìq Ao {ñì|òüpÖ@ïBð Ièpüq .lüpK þìAoòüAúíøôQvýðþPuAoôoïk@ôAúéG
óBíø kpì òüA QuA òßíì Bü@ lýzülðA kõg lülñgúðAqpÖÿBÚ@!Qvýðîø{ßìk@BìAlñðAk
rüoAô ëõK }A àðBG JBvc úG ôA úÞ lyBG ÿkpì :Q×âô
Aoôqo@ôlüõðúÞQuAþvÞóBíøòüABü@ûkpÞ aýøô kõy|þíð Üég {ßìk@ þðBvðA aýø
qBG òhu úG Iè QuAõg|þì ?lñÞ|þì QüBíc þPüBñW lðAõPG ÿqôo úÞ kpG|þíð óBíâ îø wÞ
ïBð òüA BG Ao ÿkApÖA Bíy Bü@ lupLG ôA qA ô lñÞ òüA úÞ lüA~ |þì kõWô úG þéìAõÎ BìA ,løk ïBXðA
rüBW Ao JBPy ô kpÞ äðok BìA ?lýuBñy þì -kBýPÎA-þãñupâ-pÛÖ.lñÞ|þìòßíìAooBÞ
Býðkôÿõìlý×uÿkpì{ñì|òüpÖ@ÿBÚ@.lülð AoôA òhu Qü@ ÿBÚ@ ...ZBýPcA ÑõíXìokô
ô lì@ÙõDoô óBGpùì úz×ñGpËð úG úÞ kõG ûlük :Q×â ô lüpG
úG .lñÞ lükpO úz×ñG úÞ ly IWõì òýíø kôpÖpu úðAqpÖ ÿBÚ@!kõHð lñìqBýð òýÏì BìA
þì Ao kpì òüA lc ú^ BO lýupK }o@qA þìAo@ :Q×â ô koô@
:Q×â}[email protected]ñy êìAõÎ qA ÿA|úyõâ ïkpíypG úÞ þOBßð
úÞlñüõâþìBìAîuBñyþíðAoôAþPuokúG ôÿoBíýGúÞpãükêìAõÎBìAQuAêPÚJBßOoA
jp^ókpÞkoAôûAoqAAokõgJBvcþGRôpS ÿBÚ@koõìokúÞkoAkkõWôîølyBGþð@îzg
ÿpHPÏì kpì ô ûkoô@ Quk úG þPÏñ¾ ÿBø úËdè àü ô îzg -Bø úìBðqôo úP×â úG òýÏì
:Q×âúz×ñG.QuA .QuAûlyúÏWBÖòüAqôpGIWõì-ÿpHg|þG
ôBßXñÞ ô lì@ Bñy@ þéýg ïpËð úG {ìBð ôlylñéGÿBWqAôlýzÞþø@QhGkAq@ÿBÚ@
ô lülñg }o@ !îðAlG pPzýG }koõì ok ïly :Q×â
:Q×â qA ûkpÞ òýÏì kõg úÞ ÿoApÚA BG îñÞ|þìpßÖ
.kpÞîøAõgBñy@îøBGAoBíyúvéWqAlÏG úÞó@pãìlyBHðúPgBuÿoBÞ,îøêýÞôQuk
koAk úìAkA| kpÞ lýüCBO úðAqpÖ ÿBÚ@.kõy RBHSA ôA þð@ óõñW

.ïpßzPìB« íPc- .ïoAk kokpu þíÞ ,Qvýð þíùì rý^- ?îñÞ pHg ôo ïolK úìq|æ úâA î×uCBPì- óApùO úéXì
Ao ok óly úPvG ÿAl¾ pu QzK qA Bßýð- .úy|þìJõgÿkôqúGîñÞ|þìpßÖ |æBc .lðkõìp×ð oõPuk ,ûoAlð|þìôrè úð-
óBykõg óBíPgBu ÙpÆ úG QÎpu BG ,lýñy QcApPuA Bíy BO ïpGpOkôq òì ûpPùG wK- .lüpG ô lülG ôo aýDõu îPzø {hG
pu pG QHd¾ Büõâ ly êgAk þPÚô ,QÖo úâA ïAõhG Bíy qA îPuAõg þì lñ^ pø lýñÞ òüA óõ^ ,kpßð IXÏO ôA koõgpG qA Bßýð
àé×Æ:Q×âúíÎúÞlýñyôAApüq,kõG}õðBýÞ þèô,îýyBGîøoôklýüBýGlýyBGúPyAkQuôk þøBâ.kpÞþìoBPÖooõÆòýíøôABGúzýíøkpì ÿlXðôpvg Büôo:ûlñvüõð|
óôõWpPgkõO ,úñÞ Q×èBhì úPyAk Üc úðBvÖA Bì Iý¿ð ôo oBhPÖA òüA lýðõO|þíð Bíy A«pøBÊ pK úéÏy ly|þì ,kpÞ þì ûBãð Bßýð úG úÞ RBÚôA
?þñßG AoBßñüA qA ÿkpÞ QDpW oõÇ^ ÿoAk .lýñÞ aýDõuBßýð.lükóBýÎ{øBãðokAoRp×ðÕôpÖ òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
:kAk úìAkAô QÖpâ Ao úíÎ Ùpc úèBHðk ZpüA pPùG Q¾pÖ úü ok ,óõñíì óõP×Çè qA- þüAl¾ úÞ lølG ôA úG BO koô@ |æBG Ao pPÞk ÿBÚ@ pPgk Bßýð
pâA .ûoAlð þíýéu êÛÎ úÞ ÿkpì «B¾õ¿hì .ïBýìpPÞkÿBÚ@pøAõgólükúGB« íPc ”?úýÞ ë|çW,lýupK qA þßü RApÆBg pPÖk ,líPÏì
,úñÞ|þíð ïõßdì õðôA wÞ aýø úP×ýG þÚB×OA .aýDõuîøòüAlýDBìp×G- ,pPÞk pPgk :Q×â ô QzâpG êgAk úG ôA ïBð úG }olK þðAôo óAoBíýG
”QuAúðôõükòðôk|þìúíøóõ^ lüBy ,lüpHG «B×Çè ,ïoAlð {ùG þWBýPcA- .òPÖo|þì òPyAk ,BÚ@ ûkoô@ôo aýDõu þÚBOA ok úÞ Ao kAtðpùì ÿBÚ@
oõ¿O Bíy úÞ oõÆ óôA îP×â îø |ç« HÚ- .lüpG}kpâúGBðõíùìBGlüAõhG .õOóoBýGØüpzOóoAlðÿoBÞpâAlýãG- Bùð@ ërñì ÉBýc ÿBùPðA ok
JB¿ÎA þPcAoBð ÈÛÖ ,Qvýð úðôõük lýñÞ|þì óAõg|þì ,òyBG úPvg BðôA îðõíâ úG- .óoAk óBíùì óõzüA þèô- ô QyAkpG ,lñÞ þì þâlðq
ô lðAõg Ao ó@úd×¾ òülñ^
òýc Ao ôA kAtðpùì }õðBýÞ

.lük ólðAõg
}A|úíÎ pvK krìBð Bßýð
BGúÞôAqAëBHÛPuAÿApG ôQuA
þì óApüA úG }pøAõg ô okBì
ûApíø úG løAõg|þì lü@

ô kôpG ûBâkôpÖ úG ûkA.õ.ð.B.g.

.QuA ûkpvÖA ... ûoAk òýyBì úG eH¾ Bíy úñßíì ,òñÞ QcApPuA kBüpÖ QuAõg þì ,ly þðBH¿Î «BÏÚAô Bßýð ###
úG Ao ok lñÞ êídO QvðAõPð pãük Bßýð .îýyBG JAõg Bì þèô ,lýyBG úPyAk ZBýPcA þì QHd¾ òì BG óôA ûoAk þÇGo ú^õO úG( lðrG }õðBýÞÝBOA ûpXñK úG úé¾BÖ|çG Bßýð #
Rõßu ôA kôoô BG .ly êgAk ô kpÞ qBG Rly ÈÛÖ Q×ãð ÿrý^ BìA )ÿk|þì JAõW Ap^ õO úñÞ ûkpK ÿ|æ|úG|æ qA oõð qA ÿoBýy ,kpÞûBãð
úP×â ÿrý^ úßð@ ÿApG pPÞk . lükpâ oApÚpG aýDõu Bíy ,ïoAlð {ìq|æ îø eH¾ òì- Q×â QýðBH¿Î BG ô QÖpâ pO|æBG Ao aýDõu pPÞk úG .kõG oAlýG qõñø ôA .kq þì óôpýG
ôo aýDõu ïpPgkQ×â ô kpÞ Bßýð úG ôo ,lyBG úG ôo Bø|àýPu|æ òðõPG pPÞk eH¾ BO lüpHG ôo àükrð ly|þì êgAk óBðBíùì ûApíø úÞ
.lüpýãG: IzìA ôo }õðBýÞaýDõu olK :Q×âô ly
”?ÿkAk .ópHG ûBâpýíÏO òPÖpâ ÿApG Ao {Puk þèBíW úÞ òýíø
.olK úð- lüBG ,îüly Bíy îcArì þéýg IzìA Bì- ,kqoBñÞ AoôA ÿpãük Quk ,koô@{ýK aýDõu ?lük|þì {ùG
}pËð úG Bßýð . lypøBÊok úðBPu@ok }õðBýÞ ?úyBG úPyAk {ìq|æ þñÞ|þì pßÖ-
?Ap^- .lýzhHG þPÚô .QuA úPvg ô ûlüpK äðo ôA úÞ lýuo QgAlðA |æBG RôB×O þG Ao {üBø úðBy Bßýð
BO úyBG ,ûoAlð òýyBì úG þWBýPcA Q×â- .}õg Iy ,îðBg Qvýð oõÇñüA «AlGA- úG úÞ lük Ao {ðBíz^ Qgôk ôA úG Ao {øBãð
ûBâpýíÏO úG ôo Bø àýPu|æ lýðõPG Bíy AkpÖ .îðôk|þíð :Q×â ô
.pýhG Iy- .kõG ûly jpu Rly Bßýð .kAk }pPgk úG Ao aýDõu olK
.lüpHG kõG úPÖpð ïlÚ lñ^ qõñø BìA ,kBPÖA ûAo úG Bßýð .pýhG Iy- kBýG îñÞ|þì RõÎk }qA ,ûoAlýG }õðBýÞ:Q×â
Bßýð: Q×â ô ly koAô ÿB^ þñýu BG okBì úðBPu@ pG óBñ`íø }õðBýÞ ,QzâpG IÛÎ úG úÞ
Bíy kAtðpùì ÿBÚ@Q×â Bßýð kõG ûkBPvüA ok ïkpÞ pßÖ ,kAtðpùì ÿBÚ@ ïAõg þì RonÏì- ?Bì {ýK
?þñÞ|þíð þüApünK óBW ôo aýDõu lýyBG úPyAk ZBýPcA òýyBì úG lüBy .òÞ {ÖoBÏO þèô ,kBýG îñÞ|þíð pßÖ-
úGô QÖpâokBì QukqA Ao ÿB^ þñýu Bßýð ”?lüoAlð ÿqBýð olK úG úÞ lýPvø òEíÇì
êGBÛì þPÚô .kpÞ ÙoBÏO òüpÂBc àO àO .lýyBHð óApãð Bíy ,ïpßzPì úéG- .îPyAlð QícArì l¿Ú ,ïkoô@ . ï@|þì kôq òì lüpG Bíy-
pG Ao {ðBXñÖ úÞ þèBc ok ôA ,lýuo ZpüA õO lýüBìp×G ,lýPvýð îcArì îø|æBc- ok ô lüôk ÉBýc pãük ÙpÆ úG Bßýð
?óo@ þíð ØüpzO kAtðpùì ÿBÚ@Q×â QyAk|þì Jõg óõPèBc pOkôq ú^ pø ïoAôlýìA- ÙoBÏO lüBHð òì ,QuBíy ërñì úÞ lýðôk|þì þèBíW ÿBÚ@úËdè lñ^qA wK ,kq Ao óBíPgBu
.úzG
.QyAk kok pu ,úð- .îñÞ :Q×â ô kõzâ Ao ok
?ûoAk kokpu }õðBýÞ :lýupK ûkrGBPy pPÞk .lüoAk ØÇè þéýg Bíy- óõPèBc Bíy úßñüA êTì þèô ,ïpßzPì- ?lýPyAk ÿoBÞ
.oAlùãðAlg- ÿBÚ@ aýDõu îPuAõg|þì ,pýhG Iy-
.úéG- .Qvýð Jõg . ïlG wK ôo kAtðpùì
qAô lýðõupG Bø óBíùìôpPÞk úGõñì ï|çu- ,ópünK|þíðôo þvÞ óõzüA .lülG òì úG—
.lýñÞ þøAõgonÎ òì IðBW .úñÞ|þì kok óõypu

46

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY .ïBü|þíð- Ap^ :Q×â QuBg|þìpG úÞ þèBc ok pPÞk
CENTER ?Ap^- .{íñýHGïpGlüBGþP×ãðpOkôq
.ûoAlð Quôk Bßýð óõ^- .ûoAlð|þìôrè úð-
ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok ?ïoAlð Quôk òì- ?oõÇ^-
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì õñì lüBG ÿkBy Ap^ , þüõO úðõhHcB¾ úéG- .Qvýð Bíy úG ÿqBýð Q×â }kõg-
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master ?úñÞRõÎk êTìQ×â ÿoõhèk BG ZpüA ô Qvzð pPÞk
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk .õOBýGõzðú`GZpüA- þÖpc BÚ@ òüA koõì ok rW úðõg òüA õO úßñüA
QvG|þì Ao ok úÞ þèBc ok ô ly êgAk ZpüA ?úy þíð ûkq
ÿBø xçÞok ïBð QHS ÿApG «BÏÚAôõOîñýHGõãGQuAolýupKôkpÞBßýðúGôo ûly ôA ÿoõhèk úWõPì |«çìBÞ Büõâ úðBvÖA
îøqA òzýPülì þ¾õ¿g ?ÿlyëBdyõgBìólükqA QHd¾ ÑõÂõì ókpÞ ÅõÎ ÿApG ô kõG
lüpýãG xBíO òì BG óõñÞA ëBdyõg úÞ úíévì ?úýèAõEu úƒ^ òƒüA- úùèA óBW ÿkBy Jõƒg,úƒWpƒüA BƒG Üc:Q×â
.ïly .lýñÞØüpÏOp×uqAîðBg
ÿõñÏì þßýð ÈuõO þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ .îñÞ|þíðpßÖoõÇñüAòìþèô- Apüq ,kõG ï|çÞ òýíø pËPñì Büõƒâ ÿkBƒy
úG ô QyAkpG Ao þß^õÞ ÿkBG NõO Bßýƒð JBOô J@ BGô kpÞ ØüpÏO úG Ñôpy úé¾BÖ|çG
(310) 446-8724 lýKBÚ Aõøok Ao NõOôA . kpÞ JBOpK ZpüA ÿõu îÞ Bßýð .Q×â òhu p×u ÿBøkAlgo qAoBývG
ÙpÆ úG Ao NõO lÏG .”îOpÞõƒð“ :Qƒ×ƒâ ô òýãñu Ao {üBø àéK JAõg kpÞ xBvcA îÞ
47 QukôkpøBGAoNõOÿkByôkpÞNBOpKÿkBy ûBãð úËdè òýíøok .lýzÞ ÿA|ûqBýíg ,lñÞ|þì
úâA ... úPyo Quk ,BßýðpýãG kq kBüpÖ QÖpâ úƒÞ úƒ¿ÚQƒ×â ûlƒñg úƒG ô kBƒPÖA ôA úG ÿkBy
IýOpO òüA úG .ZpüA }pýãG þâ|þì QuAo Bø ØüpÏO úýÛG ûpPùG ,ÿlýGAõg pPgk îâ|þíð
.ly Ñôpy ûlñg ô õøBýø BG úPyo Quk .AkpÖ ÿApG îüoAnG ôo
### :Q×â okBì ô lðlülñg lñéG ÿAl¾ BG úíø
úG ,kpzÖ }pu ÿôo Ao {èBƒG }õƒðBƒýƒÞ .lýñÞ QcApPuA lüBG lüA|úPvg Bíy ûo@
B« íPc,kõñzGAoBßýðÿAl¾QvðAõO|þìþPƒcAo õOBýGÿkBy:Q×âôQuBgpGÿBWqABßýð
.kõG qBG {ÚBOA ûpXñK .òì ÝBOA
ûlý`ýK ôA ÝBOA ok óBñ^ óBð@ ÿqBG ÿAl¾ óõPÚBOA úG óAõW ÿBø îðBg wƒK Jõƒg-
. QyAk óBüpW ÝBOA óBíøok ÿqBG Büõâ úÞ kõG .lüpG
úyõâ úG Ao {èBG . Qvzð QhO ÿôo }õðBýÞ .pýhG þãíø Iy-
.ë|çWlýzÞkBüpÖôkpÞJBOpKÿA okôA,lñPÖoBßýðÝBOAÙpÆúGBßýðôÿkBy
lükpƒâ ÝBƒOA êƒgAk QƒÎpƒu úƒG þƒèBƒíƒW .lýüBìp×G Q×âôkpÞqBGAo
?BÚ@ûlyþ^:lýupKJpÇÃì ô kq þgp^ kõg oôk lƒy êƒgAk ÿkBƒy
?QuBXÞïBø|ÁpÚ,ïBø|ÁpÚ- ÿqBG JBHuA òüA ! òì ÿAlg:Q×â ûkq óBXýø
ÿA úËdè ,ly ZoBg ÝBOA qA QÎpu BGôA- .QgAlðA þã`G óAoôk kBü õñì Bø
òülñ^ó@óôokúÞþÖpÊôJ@óAõýèàüBGlÏG ÿkBy êGBÛì .kpÞ êÓG Ao þßuôpƒÎ Bƒßýð
ïBíO }õðBýÞ . QzâqBG ,QyAkoApÚ ÁpÚ ?kBýì RkBü òüA :Q×â ô kBPvüA
Ao J@ óAõýèô Qhüo óBøk úG îø BG Ao Bø ÁpÚ AõÎk àuôpÎ òüA pu olÛ^ úƒìkBƒü ûo@-
Ao{Pukôlì@õéWþèBíW ,lýzÞpuúÎpW|æ þÇéÒú^!kõGþyõgóAoôkú^...îükpƒÞ|þƒì
qA Ao {èBG ûBãð@ . QyAnâ }õðBýÞ þðBzýK pG òPÖo ZoBg ÿAõø úG ,ïkpÞ pøõy ïkpÞ
ôQyAnâQhO ÿôopG.QƒyAkpƒGÝBOAúyõâ QGpÒ oBük þøAo ô îükpÞ pøõy þãèBu16
oAkAô Ao ôA ô lýzÞ IÛÎ úG Ao }õðBýÞ ÿBø|úðBy .þ`ýø pÆBg úG îüly
ÝBOA qA QÎpu BG ûBãð@ ,kpÞ ólýzÞ qAok úG ! îükõG ú`G îø ó|æA }BÞ-
kõGúPynãðÿA|úËdèlñ^qõñøþèô.lyZoBg òì ,BvüpK ô| çýùu ,õO ëBƒc úƒG }õƒg
ÿA úèõc {Puk ok ,QzâqBG pãük oBG úÞ QÚôóôA,ïpPâorGBíyqAëBu3-|4ÈÛÖûoB`ýG
óAõW þðBzýK ÿôo pG Ao ó@ .kõG àñgô wýg xôpÎ ÿAõg|þì ûqBO õO ,úèBu7 pvK úü òì
kpì .kõzâ Qícq úG Ao {ðBíz^ ôA ô QyAnâ .þzG îðBg
?îñÞpHgôopPÞklýøAõgþìBÚ@:lýupK oBüqBì ,þPhHyõg îøõO ,pPgk òÞ wG-
.úð- oBhPÖA UÎBG îøõèõ^õƒÞ òƒìõƒø ,úƒýGõƒg kpƒì
.lýGAõhG lýñÞ þÏu- .úy þì }okBì
püq úÞ þèBcokô QÖo ûpXñK ÙpÆ úG lÏG ûkAõðBg ô oBük ô pùy qA ÿoôk Bßýð þèô-
òüA BG îø óôA ,ÿqBG Iy ú׿ð( kq|þìpÒ Iè .úPhu þéýg
!)úüpßÖþGpPgkIXÎ,Al¾ôpuúíø ,koõg ok úG úGp lñ^ úËdè òýíø ok
IðBW úG oBýPgA þG }õðBýÞ QvƒG Ao ó@ .lüoAlýG Bíy :Q×â ô kõzâ Ao ok ZpüA
ô ly ûpýg Bø|ûkpK úG ÿA úËdè ,QzâpG ûpXñK !úéG—
.ïpßzPì: Q×â ?õO ïBýG îðõO|þì-
koAk úìAkA .óõW }kAk úPHèA-

óApùO úéXì

?kBPÖA þÚB×OA ú^

þèqA úðApO

Zpg ëõK QüApG oõÇ^ òýHG !òÞ þâlðq ïpg ûlñüõW îP×ãð ?lýñýG|þì Ao ïA þPhHyõg - :ïlýupK þðApãð BG Épy ïA ûkAõðBg BG ëôA óBíø qA #
.lñÞ|þì !?QuA ûlñGBü ?þPÛýÛc ú^ - lyBG oAlèõK lüBG ïA ûlñü@pøõy úÞïkpÞ

:îP×â|þì ÄÓG ô úüpâ BG òì ô :lñP×â|þì Rpvc BG|êýìBÖ ÿBøpPgk úíø ô Jôpzì Bø QÚô þøBâ ô ïoBãýu êøA òì - :îP×âB« PcAp¾ô
aýø úG ô lyBG òì ëBì ÈÛÖ {HéÚ ïpÂBc - úG QHÚBÎ ,óBW óBâtì QèBc úG }õg - ,îñÞ|þì oBíÚ îø oBG lñ^ þèBu ô ïoõg|þì îø úÖp¾ úð ô ïoAk ÿqBG Alâ úƒé¾õƒc úƒð -
òì úG îø ëBüo àü BìA ,lñßð pßÖ ÿpãük óq oAlèõK ïk@ àü îø Bì Iý¿ð òÞ BÎk .ÿly pýg
...pâA .Ao ókpÞ úuBÞ ó@ úuBÞ òüA ô þüõW
.lølð .kõzG :îP×â ô kõy ïBíO {Öpc îPyAnãð :Q×â|þì ïokBì
}oBPÖo .kõG kpg|òýìAo ÿBøoBÞ qA îGB¿ÎA þG kõg qA ô Qvì Ao Bì ôk pø ëõK ,ëõK ,ëõK ÿBøoAlèõK Bü ëõK þG ÿBø ïk@qA ÈÛÖ òì -
ô úWõO ô kõG ûkpÞ pýýÓO ÿkBüq kôlc BO îø óBñ^ kApƒì IƒuA pƒG oAõƒu ô kõƒG ûkpƒÞ kõƒg þðAõO|þì ÿoAk ëõK þPÚô .lü@|þì ïlG wývg ?ú^ lzð AlýK ÿoBãPuAõg òýñ^ pâA -
êHÚ qA pPzýG .QyAlð òì úG Ao ÜGBu QHdì .kõHð óBìpG ô oôk úG óBíuAõc úÞ îýPgBO|þì ,þñÞ Zpg Ao ó@ løAõg|þì Qèk úÞ oõW pø ïk@ àü BG ,îðBíG kpXì îø ëBu oArø ûly -
Bø QÚô þÃÏG ïkõG ûlýñyô koõg|þì Jôpzì QyAlð Quôk BìA ,kõHð wývg úßð@ BG|òýìAo QÚôaýø|úPHèA,QuAókpÞZpgÿApGëõKç« ¾A ApPÞk BO ûk pâA þPc ,îñÞ þíð ZAôkqA ëõK þG
ôA úG «Alüly úÞ þøBâ .lñýzð|þì îø êÛñì ÿBK ëBu ôk .lñÞ àíÞ Bø ûoB`ýG ô pýÛÖ úG ëBüo àü .lðrG Rpu úG òì úG QðBýg pßÖ lüBHð
àü IcB¾ úÞ kõG|úPynâ óBíWAôkqA qA îýð ô .lyBG|úPyAk
:Q×â|þì ,ïkpÞ|þì ÅApPÎA ûkAk ÿA ûqBO ûõéW Bì þâlðq úG òìõø .îüly pvK :Q×â ô ly ëBdyõg|òýìAo ô kpÞ|þì úéGBÛì ïoBßÖA úðõâ òüA BG ïolƒK
úG þÞBg ú^ RôpS ô ëõK úíø òüA BG wK - óõ^ ,ïkõHð ëBdyõg kBüq ôA lèõO qA òì .kõG Bùð@ þðAõPð úÞ ïrüo|þì QüBK úG ëõK olÛð@ -
úG îPvðAõO þíð pãük ô QvG|þì Ao îüBK ô Quk :Q×â|þì
.pãük îðAonãG }õg lüBG ,Ig ?îñÞ ïpu úG|òýìAo w×ð BìA .îupG îüBø þðBíùì ô eüp×O .ÿoBízG Ao úG AoõO úÞ lupG ÿA ûoB`ýG ó@kAk úG Alg -
qA BìA ,lyBG êßzì Bíy ÿApG }oôBG lüBy Quôk Ao ôA olÛð@ ,kõG|úPvG óBƒìpƒvƒK wƒ×ƒð qBÒ@ Ao óBíÞpPzì þâlðq lƒÏƒG ûBƒì lƒñƒ^ Qvßyoô ôA ô îülì@ .lñÞ JBhPðA {ðq óAõñÎ
ëBdyõg ,QuA oAlèõK olÛñüA ïpøõƒy úƒßñüA úÞ QyAk ûkoô@ kBG ëõK olÛð@|òýìAo .îükpÞ
ô koõhG þâorG Qvßy QuAõg|þì îèk .ïkõHð .ly|þìïAÿkõvcRBÚôA þøBâúÞQyAk {ðBPuôk BG þðAonãyõg ô eüp×O úG Iy ô qôo ?þñÞ|þì ú^ QÚô ó@ ,ly
úG úßéG ,lølG QukqA Ao }A þüAoAkqA þPívÚ .ly|þì pPùG qôo úG qôo|òýìAo þèBì ÐÂô úÞ Ao þèõK óBìõO óõýéýì|Bøl¾ ôA .kõG ëõÓzì ú^ ÿApG Ao ÝçÆ wK .ïpýâ|þì ÝçÆ «AoõÖ -
ôA RôpS QÎBu úG QÎBu BìA ,lüBýG }kõg úG ô QÖo|þì îø þWoBg ÿBƒøpƒ×ƒu úƒG æBƒc oBÞ koAô kõG|úPƒyAnƒâ }oBƒýƒPƒgA ok }olƒK
-óBíéâ pvK - òìõø úÞ òüA BO .ly|þì pPzýG ô|úPvW .kpÞ þíð þùWõO òì ÿBø Q×èBhƒì ëõK ÙôpÏì ëõÚ úGô kõG ûkpÞ ÿqBu óBíPgBu ?lðA|úPyAnâ ÿqôo
ô ly oB^k þPhu ÿoBíýG úG þãèBu úu ok Bøp×u òüA qA ôA Ùlø úÞ ïkõG ûlýñy|úPhüpâ ïk@ úÞ îüonãð ÙB¿ðA ô Üc qA .kpÞ|þì ôoBK òì ÿBø ë@ ûlüA úÞ lñPvðAk|þì|êýìBÖ úíø
óõg óBÆpu ôA úÞ kAk óBzð Bø {üBìq@ úXýPð qA .oBÞ úð ;QuA ÿoBGô lñG þGô þðAonãyõg ëõƒK olƒÛƒ^ pƒø ô kõƒG îø ÿqBƒHƒèk ô Qƒuk òüApGBñG ,Qvý^ ápPzì þâlðq ô ûlñü@ ÿApG
pHg òüA .lðBì þíð ûlðq pPzýG ûBì lñ^ ô koAk BìA ,ïkõG oõhèk ô QcAoBð þéýg ÑõÂõì òüA òüpPùG .QyAnâ|þì ïoBýPgA ok îƒPuAõƒg|þƒì .lðkpÞ|þì þÖpÏì oAlèõK ÿBø ïk@ úG Apƒì ÈÛÖ
ÜyBÎ úÞ ôA .kpÞ QcAoBð Rly úG Ao|òƒýìAo óBíOoBK@ àü ô kõG ûlüpg îƒüApƒG Ao òƒýyBƒì ô lñíOôpS îø ïA ûkAõðBg úÞ lðBíð|úP×âBð|úPHèA
:lñP×â|þì ô lðkpÞ|þì îPdý¿ð óBýÖApÆA úG óApùO úÇÛð òüpPùGok Ao àýy ÿpPì l¿ýu úG|òýìAo úÞ kõG îèBu YñK ô QvýG .kõG ëõíPì
:kpÞ kBü îvÚ ,kõG óBìpvK îz^ , úÞ kõy þíð ÿoõÆ .QuA kpìôA - þâkAõðBg êÖBdì ô Bø þðBíùì ok .kõG ûkpÞ îìBð þÖpÏì Ao ôA ïA úíÎ úüBvíø .lì@ ïA ÿoBãPuAõg
,îølG Ao îOôpS ïBíO lyBGoApÚpâA þPc - ô }õg ô lñHG Børý^ þÃÏG ÿôo úG Ao QüBø þüæBG ëlì òýyBìô {ÏÂôôpuqA .kõG ûkpÞ
.koô@ Quk úG Ao }A þPìçu òìõø BO|îøk|þì :îP×â|þì ô îPÖpâ|þì æBG oôpÒ BG Ao ïpu ûkAõðBg úÞ kq xlc ly|þì ,kõG {üBKpüq úÞ

.koAk ÿlñíOôpS oBývG
pø ÿoBãPuAõg qôo .kõG Quok óBíulc
úvéW úÞ|þìBãñø BìA ô lñPÖpƒünƒK îƒýP×â úƒ^
Jõg QyAk rý^ úíø ô kõG ûly ïpâ þéýg

:Q×â|òýìAo ,QÖo|þì {ýK
úíéÞôk îøAõg|þì òì BøpPâorG ûqBWA BG -

.îðrG Ùpc îðBg óBâtì BG þ¾õ¿g oõÆ úG
:Q×â ô kq ÿlñhHè ïolK

þHuBñì ÿBW phPuA oBñÞ ÉBƒýc ÿõƒO -
.QuA

:Q×â|òýìAo ,îüly BùñO þPÚô
þéýg õO úÞ QuA Quok ,îðBg óBâtì -
þéýg .QuõO QGBXð pPíùì ó@ qA BìA ,þüBHüq
òüA úGpßy Ao Algô ïA ûkpÞ ÜýÛdO RA ûoBGok
îøAõg|þì BìA ,þÞBK áBK úÞ ïA ûlýuo úXýPð
îýí¿O úðAkAq@þðAõPG BO îüõãGõO úG Ao þPÛýÛc

.ÿpýãG

48

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE www.TEHRANMAGAZINE.com Tel:(818)881-1771
49
:Q×â|þì.Qhüo|þìàyAòìîz^ pPzýGôAô òì ,Qynâ|þìpPzýG ú^pø BìA
.îøAõhG ÿrý^ Alg qA kõy þíð îüôo - olÛð@ëõKþøBâúÞîükpG|þìþKQÛýÛcòüAúG
îýð ôA ïoAk îPc úÞ ïA ûkpÞ ûBñâ ô BÇg olÛð@ .lñßG lðAõO þíð ÿoBÞ aýø úÞ kõy|þì pýÛc
þGõg ûlñG }BÞ .kqAlðA þíð òì úG îø þøBãð ô kpHG Býðk úãñü úG Ao óBìpvK ,kõGpÂBc|òýìAo
úðBvíPéì îPvðAõO|þì óæA ô ïkõG Alg ÿApG BìA ,koôBýG {ñýèBG úG Ao îèBÎ ÿBøpPÞk òüpPùG
.îøAõhGAoòìõøÿB×y Ü×Pì óBßyrK úíø úÞ xõvÖA l¾ ô xõvÖA
óBì ÿoBPÖpâ ok þzüBzâ aýø þG Bøqôo :lñP×â|þì ëõÛèA
òìõø ÝB×OA úG úÞ qôo àü úßñüA BO Qynâ|þì ÿoBÞ þßyrK îéÎ Quk qA -
úÞ þðAoõð ÿkpìpýK ,îükõG|úPÖo ÿqBGpùy úG pg@ ÿBø|úP×ø ô Bø ûBì òüA ok .Qvýð|úPgBu
úG{ùWõO,QuAoAõâorGÿlýuîülýíùÖ«AlÏG þâlðqÈüApyòüpPùGlýñÞþÏu,óBOpvKpíÎ
kõG ûkoô@BXð@úG Ao }A ûõð úÞôA .ly IéW Bì .lýyBG}oBñÞokpPzýGôlýñÞîøApÖ{üApGAo
:lýupK êTìôkpøôîýPyAlðqôoôIy|òýìAoôòì
?lüoAkAopvKàüòýíø- úðBÞkõÞ ÿBýðk ok òìõø .îükõG ûlñÞpK Õpì
:Q×âÄÓGBG|òýìAo êcApìqA ÈÛÖô QyAlðpHgrý^ aýøqA ,kõg
...úÞØýcBìA,ûo@- óBíèk .lýzÞ|þì JAnÎ þðBìok þíýy Qhu
:Q×â ,lýñy Ao Bì ú¿Ò ô îÒ úÞ kpìpýK :Q×â|þì|òýìAo .kõG JBHÞ ôA ÿApG
.Qvýð ÿlýìABð ûBâok ç« ¾A Alg ûBâok - êídOAoþPhuôkokôAÿBWúGïpÂBc-
qA lüBHð lýyBG ûkpÞ ûBñâ úÞ îø olÛ^ pø .îñÞ
.lüõy|lýìABð Alg {zhG ô Qíco :Q×â|þì ïokBì
îz^ úyõâ qA úÞ Ao þßyA RApÇÚ|òýìAo ûkq îz^ Ao óBO þâlðq ô Bíy ,ïpPgk -
ô kpÞ áBK ûoByA QzãðA BG ,lypüqApu {üBø .óBìBìA úG lüõy êuõPì .lðA
:Q×âkõGûlyûpýgQukoôkúGúÞþèBcok BG,koAkÿpËðú^ïokBìîP×â|òýìAoúGþPÚô
B×y Ao óBìpvK QuAõhð Alg Ap^ wK - :Q×â|úPvßy þèk
?|lølG þíðîüôoAlgúGBìA,ïoAlðþÖpcúÞòì-
:Q×âôkqÿlñhHèkpìpýK þ^ õO .îøAõhG ÿrý^ óAoAõâorG ó@ qA kõy
ólýuo ÿApG Ao þ×éPhì ÿBøok lðôAlg - qBíð úð õO ô òì ?kõy|þì Qüôo õO óBâtì
úÞ ûkõG þPíßc B« íPc .QuA ûkAk oApÚ kõg úG þðAõg úÂôo wèBXì êøA úð ,îýðAõg|þì
qA úÞ þüAl¾ BG òì .lñßð qBG Ao ûpâ òüA Alg oõW òüA óõürüõéO úÞ îø QÚô pø ,îýPvø
:ïlýupKkõGûlyúâoôkÄÓGoôq ÅõÎ Ao ëBðBÞ «AoõÖ ,lñÞ|þì {hK Ao îuApì
?lñÞqBGþÞwK- ôoïAlÞBGpg@,ûoAõøBìúGîýHv^|þìôîýñÞ|þì
«çHÚ oBãðA úÞ kq|þì Ùpc ÿoõÆ kpìpýK ?îüôpG Bùð@ ÙpÆ úG
ûkpÞ wíè ô úGpXO }kõg Ao ÿrý^ òýñ^ QuA ûkBPÖA îèk úG BìA ,þüõâ|þì QuAo -
ô lýzÞ }lý×u ÿBø {üo úG þPukôA .QuA ,îýñÞ àíÞ ApÛÖ úG pâA ,îýñÞ úGõO pâA úÞ
:Q×â .kõy|þìJõgóBìrürÎ
Ao óBOpvK ÿB×y Alg úÞ lýñÞ BÎk ÈÛÖ - :Q×â oBHßyA þðBíz^ BG|òýìAo
.lølG pãük ïoõg|þì îvÚ ,ïkpÞ ÈéÒ ,BüAlg -
úG úÞ ÿoõð .kBPÖA|òýìAoô òì ëk ok ÿoõð pâA ,BüAlg .îñßð Ùçgô îðrð Jôpzì úG Iè
oBG|Bøl¾qôopøôAôòì.kpÞóBìoAôlýìAûlñü@ Ao îOôpSqA þíýð ,kõy úXèBÏì îéãyõg òìõø
QyAkkBü ÿpPÖk ok Ao }kAlÏO ô îükpÞ|þì BÎk .îøk|þì óAoBPÖpâ ô ApÛÖ úG
lñ^ Bü qôo lñ^ îðAk þíð .îükpÞ|þì RoBüq úGlÏGqôolñ^ôîýPvGlùÎAlgBG
óBìpvK ëBc îükpÞ xBvcA úÞ Qynâ|úP×ø úðAoAôlýìA ô îülðBì BXð@ qôo ûk .îýPÖo
BG|òýìAo.QuAûlyÅõÎ{üôoôäðoôpPùG îýPuAõg óBìpvK YèBÏì àyrK qA ô îýPzâpG
:Q×âlükpO ,lyoApßOBø{üBì[email protected]ñÞoApßOAoBø{üBìq@
.îýølG{üBìq@ûoBGôkQuAJõg- ô þH¿Î|òýìAo .kõG ûlzð ê¾Bc þWpÖ BìA
aýø oBG òüA ô ..ô îükAk {üBìq@ ûoBGôk :Q×â|lýìABð
òìõø YèBÏì àyrK .kõHð óBÆpu qA ÿA úðBzð ØÛu qA îüBÎk úÞ îøBýuôo olÛð@ òì -
:Q×â|þìûkqRpýc úßñüA úG lupG ú^ ,kôo þíðpOæBG îø ÝBOA òüA
ú^ pø þèô ,ûkBPÖA þÚB×OA ú^ îðAk þíð - .îPÖpãð þGAõW ÿlük .kõy JBXPvì
...ûrXÏì àü ... ûkõG pzG îéÎ qA pOApÖ ûkõG þíð .kõHð|òýìAo qA pPùG îø òì qôoô ëBc
.îüly pPgk àü IcB¾ ëBuoBK|òýìAo ô òì qôo úG qôo óBìpvK ëBc ,îñÞ oBß^ îPvðAk
pãük Bì .lðAõg|þì xok ëôA xçÞ ok òìõø ,lì@ þíð pük ÜGBu êTì|òýìAo .ly|þì pOlG
.îýPvýðÜGBuëBýgþGÿBøïk@ó@ Ao òìõø BO lì@|þì úðBg úG JôpÒ ëôA úßéG
óBüBK ÿqBG óBìpvK BG Iy qA þuBK BO ôA .lñýHG pPzýG
qA oôk ô QÖo|þì JAõg ÝBOA úG lÏG ô kpÞ|þì

QÚô úü úâA !úÞ QyAlð þüõgô Üég òý`íø !úyþíðûlÛÎ}ApG úßðõíø ïk@ úßñüA þñÏü QÎBXy -oBýìBÞ óApùO úéXì
lüBG Ap^ «ç¾A !?þ^ úzG ûlýzÞ lG ÿBø ûAo úG oBãðA ïBíy !úñÞ þì ȃéÒ ïk@ -oBƒýƒìBƒÞ !ûlG óõzð wø
úÞ ïæBc !?òñßG ÿoBÞ òý`íø úü BñüA|úƒíƒÎ !þâþìóõünøúÞúPÖpâQGAõg ôo óõƒìoBƒãýu Ùpƒc óôlƒG ,þƒüBƒOôk < oõK Jkõö ì .ï
,þâ ú`G óõíøõO úÞ kõG }BW ,ókpÞôoBßñüA QÞBu Bü kq Ùpc lüBG «AlW ,}AkAk -BýéìBÞ >Q×â oBýìBÞ úÞ îülýzÞ Qzø| ô ûBXñK {hG
,ïôo@ ïôo@ ,kõG {èBu Qzø Q×ø|ç« Tì þPÚô ?kõG ?ûlñ^QÎBuþðôkþì-
úü ,òu òüA õO úÞ òP×â þì {ùG ÿoõW úü ókq Ùpc BG ïk@ ôo Arý^ þÃÏG -oBýìBÞ ?Rp¿ð ÕApu îüpG ïqBG -
!úzð koAô {ùG þÞõy òý`íø !Rõßu BG ôo Arý^ þÃÏG ô úâ|þì ?îüpG ÿoAk Quôk -oBýìBÞ
pßÖ.kqäðqîéüBGõìúÞïkõGApßÖòýíøõO lüBG BXÞ qA ?úý^ õO óõy|ÝpÖ -BƒýƒéìBƒÞ .ûo@ -
pPgk úü ÿAl¾ úÞ ïkAk JAõW kôq !úìlñâ ïkpÞ ?lýíùÖõðõy|ÝpÖ olÛ^ æBc ÿlük .îüo|þì wK -oBýìBƒÞ
ApPýì úñßíì úÞ kõHð îñøm õO ç« ¾A !kõG úHüpÒ !úíù×G lüBG ïk@ kõg úãük õñüA -oBýìBƒÞ îñì ,þyBHð ïlñâ oBÞ ëBHðk õO úâA !?þÎBXy
!úyBG !ûlGkBüïk@úGþvÞúÞwýðÿrý^ !îñÞ|þì ëô
.óBgóBìBu!õèA- Bíy îðrG Ùpc ÿqôo úü òì úâA -BýéìBÞ oBßý^ kAõg þì ïlñâ þâ|þì õO þñσü -
!òýDBìp×G - ?þy þì QcAoBð ?úñÞ

ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
îø oBñÞóôA ÿBÃÎA pPzýG úÞûlñíOôpS
qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
þcôo Rçßzìô Qu þøAopu ÿ ú`G
RBÚB×OA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK

.........

þ`ýø îðôA ,îP×ãð þ`ýø ûAo õƒO #
Qßíýð úüôo ,ÕBG úO îülýuo þPÚô .Q×ãð
BO ôk oBýìBÞô îýPvzð àüoBO ÿBW úü õO
òì úG kAk ôo }|þßüô kpÞòyôo oBãýu
>Q×âô
?Q×â þì þ^ -
ï|lñâ| .õéìBy qA .lðõg þì pÏy -
?kõG þ^ kq þì úÞ þüBÖpc -oBýìBÞ
}ApG ïôo@ ïôo@ ô ïkq oBãýu úG àK úü <
ô kpÞ pßÖ ûkpg úü .îP×â kõG ïkBü úÞ ôo þüBðôA

>Q×â
þâlðq òüA ?úPuok ïôlÞ þPuAo þPuAo -
?úýâlðq{íuAóõy|ïôlÞç« ¾A?þâlðqóôABü
kBXüA ôo Bø Qükôldì ÿpu úƒü Bƒì úƒâA
!?îýñÞ AlýK ï|òürãüBW }ApG lüBHð Bü@îýñÞ|þì
!ApPýì ,îñì -ApPýì !úPÚô pük .JAõhG ôpG -oBýìBÞ !úãükúñÞ}|þÞoBGúüûoBGôk-oBýìBÞ ïlüBG úü ÿlüBHð pø !wýð BølüBHð úÞ }|úíø
!?BìÿBPícqBG?ûoõÇ^BíyëBc- úÞ óõy|úðõg ÙpÆ QÖoô lülñg BýéìBÞ < ?þ^ þñÏü òüA - !ûoAk
!?þPícq ú^ !?úƒý^ BƒÖpƒc òƒüA -ApƒPýì >Q×âoBýìBÞ !pýãð ÿlW ôo BÖpc òüA kBƒüq -oBƒýìBƒÞ !úâ þì QuAo ïlñâ lüBy -
þüApünKóôAôúðõgóôAôÝBOAóôAúãükîylÏG !úãük úðrG Ùpc úƒÞ x|ûlƒðq kArƒýìk@ - qAkBüqïlñâÈüApyBGôëBuôòuòüAõOpPgk ?ôo þ^ -oBýìBÞ
!úÞûoAlðôoBÖpcòüAúãük ëæ Alg úÞ òðrð Ùpƒc Bƒìk@ kõƒG oApƒÚ úƒâA æBc !ûk þíð {ìBXðA BìA úñÞ þì BølülùO òüA !ïAõupO òì úßñüA -
.óõñíì Roõ¾ pø ok - >!óõylüpÖ~A|þì lñéG óõW AkpÖ êÚAlc úÞ îýGAõhG îüpG õyBK óæA óôA !ïlƒñƒâ ûkpƒƒÞ ȃéÒ -oBƒƒýƒìBƒƒÞ
þéýg Izük ?ó|ûoõÇ^ óBgoBýìBÞ -ApPýì >lülñgôQzâpGBýéìBÞ|< !BìúðõgIyîüpGBýG!îýyBGúPyAkôoóly ú^õO úÞ ûoAlðpHg !úâ þì ÿrý^ úü ,úýðBH¿Î
!óly QcAoBð ### .óõìkõg úðõg ïo þì úð - !ÿoAk ÿA ûlñâ ëk
.úGõgîðôA- .ïkõG JAõg |10 QÎBu BƒO {ƒdH¾ AkpƒÖ úüîülükúÞîülylñéGóõìBWqAþüBOôk|< ?ÿk þì îüoAlèk -
?ïlzðúÞóõPícArì-ApPýì õO îPÖo .ïly lñéG JAõgqAoôq úG îøk QÎBu BýéìBÞ !Bì ÙpÆ k@|þì ûoAk BPgok Èuô qA úüBu ïkõG òì !îâ þì õy QuAo !úð -oBýìBƒÞ
BG QuAõg þì îèk þéýg «BÚB×OA ç« ¾A ,úð - pýy óAõýè úü ,ïokBìpÒpÒ BG ûApíøô úðõgrLy@ úü ,lýuo þPÚô .õéW kBýG BO îükpÞ pH¾ .kõG ôo Rp¿ð úÛü úÞ Bìk@ óôAõéW pOBEOõO IzìA
îðBg pPgk úü BƒG þƒñÏü !îƒñÞ QƒHd¾ þƒßü ûoAkoBÞQ×âúÞïkqoBýìBÞúGò×éOúüôïkoõg >Q×âôkpÞòìúGÿAûlñg ôoúÒæAþPÚôúÞïkõGòì?ïkBPuAôókõGúPÖpâ
.îñÞ QHd¾ .îÒApuk@þì}kõgô {ùGôoQèkÙpcúÞlìôAîyõgþéýg- õðõyõéW ïpG îPuAõg þì ,òPzÞ|þì òPƒyAk
>Q×âôkpÞÿAûlñgúü< ô îPhO ôo ïlýzÞ qAok ô îPyAnâ oAõð úü !ÿkq !?ïpýãG
ëõHÚ ,òýP×â úÞ ÿrý^ óôA úG õñì úâA - !?îPzâ|þì ïlñâ ëBHðk lüBG BXÞ .pßÖõO îPÖo >Q×â úÞ ïlülñg {ùG < ?QÎBXy þñÏü BñüA -
!îyþìîèBdyõgôîyõâBKApu,òýyBGúPyAk úü ïlñâ !?kõG þÞ BG ô kõG úƒPÖo BƒXÞ þƒñÏü êÚAlc !úðrG ôo {èk Ùpc lƒüBƒG ïk@ -
50


Click to View FlipBook Version