The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL COPY READ, VIEW OR DOWNLOAD TEHRAN DIGITAL MAGAZINE ONLINE FOR FREE WITHOUT SUBSCRIPTIONS, EXPERIENCE ON YOUR SMARTPHONE, TABLET AND COMPUTER, ANYWHERE, ANYTIME

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2017-06-13 17:32:10

Tehran Magazine Issue # 1036

TEHRAN MAGAZINE DIGITAL COPY READ, VIEW OR DOWNLOAD TEHRAN DIGITAL MAGAZINE ONLINE FOR FREE WITHOUT SUBSCRIPTIONS, EXPERIENCE ON YOUR SMARTPHONE, TABLET AND COMPUTER, ANYWHERE, ANYTIME

Keywords: Tehran Magazine,Shahbod Noori,Persian Magazine

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771
3TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771


STNEDICCAAuto, Motorcycle, Pedestrian, Slip & Fall, Work Injury
||||KýBï yBüBðþ KýBï yBüBðþ

ôÞýê ouíþ kAkâBû øBÿ ÞBèý×pðýB ôÖloAë @ìpüßB
Payam Mark Shayani, ESQ


GB OXpGú ouýlâþ Gú ørAoAó Kpôðlû O¿BkÖBR ô¾lìBR Glðþwww.TASADOFAT.com


ìõÖÛýQ ^ñlüò uBèú kÖBOpìB kokoüBÖQ ìýéýõó|øB


kæogvBoR, O¿BkÖþ ðývQ
• O¿BkÖBR oAðñlâþ • ¾lìBR Glðþ • qìýò gõokâþ• ¾lìBR ðByþ AqÞBo• cíéú cýõAðBR

OípÞrko: ¾lìBR ylül Glðþ, yßvPãþ AuPhõAó, ¾lìBR ìÓrÿ ôküvà Þíp, ¾lìBR ìñXpGú ìpåPacific Attorney Group


856 S Robertson Blvd,


Los Angeles, CA 90035

(800)261-1314
(800)261-1314

Serving: (310) 777-7779
•Los Angeles (818) 999-9997

•Valley (714) 550-0404
•Orange County (619) 286-2222
•San diego
•San Jose (408) 777-8866

•Sacramento (925) 777-0432
•San Francisco (916) 442-9999

5

ìXéú OùpAó
SOHEIL GOEL D.D.SkÞPpuùýê âõDê

WpAf kðlAðLryà

ÖBoÕ AèPd¿ýê AqkAðzãBû KBuý×ýà uBð×pAðvývßõ


ÚHõë AÞTpGýíú øB ôìlüßê# koìBó Îíõìþ| ôqüHBüþ køBó ôkðlAó
# Wéõâýpÿ AqKõuýlâþ kðlAó øB
# koìBó GýíBoÿ øBÿ èTú

# kðlAðLryßþ AÆ×Bë ôGroâvBæó
# KpÞpkó, oôR ÞBðBë
# GBðlüñä ôoôÞ{ ^ýñþ

(818)907-9900


ENCINO PLACE


16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 914364

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771
7

ìXéú OùpAókoAüò ø×Pú| ìþ|gõAðýl ìXéú OùpAó

– upìÛBèú (yùHl ðõoÿ) ...................................................... ¾×dú 8
ø×Pú ðBìú Öpøñãþ, AWPíBÎþ ôøñpÿ
- koKýa ôgî ø×Pú(uÏýl cHzþ)..................|..........|.|...........|.|.|..¾×dú 01
Executive Director ¾BcI AìPýBqôìlüpìvEõë
- kÞPpìpüî ìdHþ oôAó koìBðãpôußw OpAKývQ.....|..........|.|.............||...¾×dú 21
& Publisher
-cõAkV WùBó............................|..|..............|........... .......¾×dú61 yùHŸl ðõoÿ
SHAHBOD NOORI
-6 cÛýÛQ GvýBoWBèI Þú yíB oA yã×Q qkû gõAøñl Þpk(ÎXýI ôèþ ôAÚÏþ).........¾×dú22


|-02 ìýõû ÎXýI ôÞíýBJ Þú ^ýrÿ koìõok @ó|øB ðzñýlû Aül |(ârAo} ôütû)......... ¾×dú 42 uBë| GývQ üßî yíBoû 6301WíÏú 91 gpkAk 6931 |(9 |Wõó 7 102| )


|-|Aqâõyú ÞñBokðýB ..........................................................¾×dú 82 Since 1996, Friday June 9th 2017 ISSUE#1036

|- Æñr.....................................................................|| ¾×dú 04 (818) 881-1771

–Îvê(KBôoÚþ Aqï.ìõkJ Kõo) .............................................. ¾×dú 44


–WÏ×pìpyl ðÛBë(KBôoÚþ Aqølÿ Þ®pk)........................................ ¾×dú 64 TEHRAN MAGAZINE
PO Box 3665
–ôoqyþ ............................... ...................................¾×dú 84
Winnetka, CA 91396 USA
–kgPpÿ koìú (KBôoÚþ)................................................... |.. ¾×dú 05
WWW.TEHRANMAGAZINE.COM
–yíB GãõDýl ^ú ÞBoÞñî|(upkôoAøþ)......................................... ¾×dú 25
E-mail: [email protected]
||-GùñBqy×ýÏþ Aôèýò kgPpìõOõouõAoAüpAó ko@ìpüßB(oôÿWél).......... |.........¾×dú45 Facebook: TehranMagazine


- ^BN ìÛBæR, ì¿BcHú øB ô@âùþ øB, Gú ìñrèú OBCüýl @ðùB Aquõÿ <ìXéú OùpAó> ||-6 ìlë ÒnAÿ OpÞýú|Aÿ ìh¿õÁ AÖÇBo|(ârAo} ôütû)........................... ¾×dú65|
ðývQ, Géßú ølÙ ìB AÆçÑ ouBðþ ôAðÏßBx ðËpüBR ìhPéØ ìpkï AuQ.
||-@yLrÿ...................................................................¾×dú 85 - ìÇBèI ôÎßw øBÿ AouBèþ Gú kÖPpìXéú OùpAó, Kw ÖpuPBkû ðíþ yõk.

-^ùpû øB ôgHpøB............................................................¾×dú 06 - ðõüvñlâBó ìXéú, ìvEõë ðõyPú øBÿ gõk øvPñl ôðËpAR @ðùB ðËpÚÇÏþ ìlüpüQ
ôÞBoÞñBó <ìXéú OùpAó> ðývQ.
-Kryßþ ôOÓnüú............................................................¾×dú 66 -ìlüpüQ, ÞBoÞñBó ô@âùþ køñlâBó <ìXéú OùpAó>, øýa âõðú ìvEõèýPþ ðvHQ Gú ðBìú øB,
Ößw øB, yBüÏBR ôküãpìÇBèI ouýlû Glôó Auî ô^BN ylû koìXéú oA ðlAoðl.
-AkGýBR AüpAó ôWùBó........... ................................ |.............¾×dú 07 - <ìXéú OùpAó> kocà ôA¾çf ìÇBèI ouýlû @qAk AuQ.
- ìvEõèýQ ¾dQ @âùþ øBÿ ^BN ylû ko<ìXéú OùpAó > GB ¾BcHBó @âùþ A uQ.
-Wlôë ...................................................................| ¾×dú 27 - koüBÖQ @âùþ OõuÈ ðíBüñlâBó Gú ìñrèú|ÿ OÏùl Gú ^BN @ó ðývQ ô^BN @âùþ Gú

-KýzãõDþ ø×Pú ........................................................|....¾×dú 67 ìñrèú|ÿ ^BN @ó koyíBoû øBÿ GÏlÿ ðíþ GByl.
- AuP×Bkû AqÆpf øBÿ @âùþ øB ôìÇBèI ìXéú OùpAó GBül GB AWBqû ÞPHþ AqðBypìXéú GByl.
- ðýBqìñlÿ øB..............................................................¾×dú 87 - ko¾õoR AyPHBû ^BKþ ko@âùþ, ìXéú OùpAó üà GBo^BN ìXlk @ó oA OÏùl ìþ|ðíBül.
- Îßw øBÿ ouýlû Gú kÖPpìXéú, AâpGlôó ðBï ÎßBx GByl, kÖPpìXéú OùpAó ko
qìBó ^BN Îßw (Glôó ðBï ÎßBx) øý`ãõðú ìvEõèýPþ ðvHQ Gú @ó ÎßBx ðlAok. - Gh{Aðãéývþ .........................................................|. . ¾×dú 08|
-ôWú KpkAgPþ GBGQ AyPpAá ìXéú GBqâpkAðlû ðíþ yõk .

when subiscription start , there is no cancellation or refund

ørüñú AyPpAá kokAgê @ìpüßB GB KvQ ìÏíõèþ uBèýBðú001 kæoôKvQ upüÐ 3| oôqû (uBèýBðú 281k|æo)ørüñú AyPpAá koÞBðBkA 6| ìBøú 021| kæo ô küãpÞzõoøBÿ AoôKB ô@uýB ø×Pú Aÿ 01| kæo GB KvQ ìÏíõèþ

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................


Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................


Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396
6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771
9

ìXéú OùpAó

^pA kôGBoû ÖpüI


AôoA gõokï
#|ôÚPþ ôAok kÖPpìXéú yl Ayà ko^zíBð{ céÛú qkû Gõk ôGÓÃþ Þú koâéõkAyQ AWBqû uçï Þpkó oA øî AqAôâpÖPú|Gõk.
âpìBÿ ^ñl oôqAgýpèw @ðXéw AôoA GpAÖpôgPú ||Þpkû Gõk. AìB uõqqðlâþ ô@ð`ú Þú kokë kAyQ ÚÇÏB« AqâpìBÿ ÆBÚQ ÖpuBüþ Þú øíú oA ÞçÖú Þpkû Gõk

GýzPpGõk. ôÚPþ oôÿ ¾ñlèþ ðzvQ Gþ AgPýBoGú âpüú AÖPBk.

øÜ øÜ âpüú øBÿ Aôøíú oA ìPBCSpuBgPú|Gõk. øíú ÞBogõk oA oøB Þpkû Gõkðl OB AôoA @oAï Þññl. üà èýõAó @J gñà Gú AôÞíà Þpk OB Gú oAcPþ ð×w Gßzl ô

Þíþ @oAï Gãýpk.

â×Q KñY uBë Ký{ Gú gõAuPãBoÿ Aï @ìl. koOùpAó Gõküî ôkoÞñBogBðõAkû Aï qðlâþ @oAìþ|kAyPî. ìzßçOþ Þú GpAÿ øíú ôWõk kAok GpAÿ ìò øî ôWõk
kAyQ. AìB GB @ó ÞñBo@ìlû Gõkï. ôèþ ÞlAï kgPpAuQ Þú ðhõAøl Gú gBðú GhQ Gpôk ôqðlâþ ìvPÛê gõk oA ypôÑ Þñl. kèî ìþ|gõAuQ ìò øî ìTê GÛýú kgPpAó

AqkôAZ Þñî ô¾BcI gBðú ôqðlâþ yõï ôkoÞñBoÖpqðlAðþ Þú ko@üñlû gõAøî kAyQ ÆÏî gõ} ìBkoGõkó oA cw Þñî.

ôèþ Þvþ Gú gõAuPãBoÿ Aï @ìlû Gõk Þú ko@ìpüßB qðlâþ ìþ|Þpk oôöüBÿ ko@ìpüßB Gõkó oA GpAÿ KloôìBkoï ôìò Opuýî Þpk. AìB Oú kèî yõoìþ|qk, ^ãõðú
koüà ÞzõoÒpüI ôGlôó gBðõAkû Aï upÞñî? GB cpÙ øBÿ Úzñä ôAìýløBÿ Wõo ôAWõoOpx oA Aqìò WlA Þpk ôÞî Þî O¿õüpüà qðlâþ kèñzýò koìÓrï

ðÛ{ GvQ ôKloôìBkoï øî ìõAÖÛQ Þpkðl. Gú @ìpüßB @ìlüî ôqðlâþ koÒpGQ oA OXpGú Þpkï. O¿íýî âpÖPî Gú kouî AkAìú køî. AìB ìzßçR ìBkÿ ul oAøî

yl ôGB küló üà kôoû Oh¿¿þ ÞõOBû ìlR Gú ÞBoÿ KpkAgPî OB GPõAðî GBoìzßê ìBkÿ oA Aqoôÿ kô} yõøpï Þî Þñî.

ìò øp^ú Oç} ìþ|Þpkï ôìõÖÜ ìþ|ylï AôoAGÇú A} oA GB ìò upkOpìþ|Þpk. GÏl AqkôuBë Þú AcvBx kèPñãþ Þpkï ÚpAoyl u×pÿ Gú AüpAó Þñýî. Oùýú

GéýÈ ìò Gú gBÆpìvBüê AìõoìùBWpR Þú ðBOíBï ìBðlû Gõk GB ìzßê Gpgõok Þpk ôAôGþ O×BôR Gú OñùBüþ Gú OùpAó oÖQ ôKloôìBkoï AqAôAuPÛHBë yBüBðþ
Þpkðl. OB @ðXB Þú ìþ|OõAðvQ ìBðl ôìpA OñùB ânAyQ.

Aüò GpAÿ ìò ÒýpÚBGê Odíê Gõk, ôÚPþ GpâzQ ìõÂõÑ oA GB AôkoìýBó ânAyPî. Gþ O×BôR â×Q øíýñî Þú øvPî. ìò GBqOdíê Þpkï ôGú Oç} øBüî AkAìú

kAkï OB ìõÖÜ ylüî üà gBðú Ghpüî Þú GýzPpGú gBÆpÖlAÞBoÿ øBÿ ìò Gõk. ìò ÞBoìþ|Þpkï ôAôup} Gú ÞBoøBüþ Gñl Gõk Þú ìò Aq@ó Gþ AÆçÑ Gõkï. üà yI
Þú ÞñvpR kAoüõ} gõAðñlû ìõok ÎçÚú ìò Gõk kôGéýÈ Oùýú Þpkï OB GB øî Gú küló ÞñvpR Gpôüî. AìB AôGùBðú @ôok ôìò Gú OñùBüþ oÖPî ôèþ Ößpï WBÿ küãp

Gõk ôGú ÞñvpR OõWùþ ðlAyPî, Gú Æõoÿ Þú ìXHõoylï ðýíú øBÿ ÞñvpR Gú gBðú Gpâpkï. AìB ôÚPþ Gú gBðú GpâzPî koAOBÝ gõAJ|ìBó AôoA GB Kýpqðþ oôÿ

OhQ külï Þú Aÿ ÞB} ðlülû Gõkï...

GBqøÜ øÜ âpüú øBÿ AôypôÑ yl...

AôôÚPþ ÎÛlû øBü{ GB âpüú gBèþ yl GBqAkAìú kAk Þú GB ô¾Ø Aüò ìò gõAuPî Þíß{ Þñî ôGBqGú AôÖp¾Q køî|OB gõk oA A¾çf Þñl. AìB GBqìpA ÖpüI
kAk â×Q gBðú oA G×pôyî ôGú ìñÇÛú küãpÿ AuHBJ Þzþ Þñýî. KnüpÖPî ôâ×Pî yBül OÓýýpìdê AôoA A¾çf Þñl. AìB ôÚPþ Þú gBðú Gú Öpô} oÖQ Gú ìò â×Q

Þú øpWB ìþ|gõAøî Gpôï ôoAû ìò ôOõWlAuQ, ìò AôoA kôuQ kAoï ôìþ gõAøî GB AôGByî .

AÞñõó Gú gBÆpAôðBoAcQ ðývPî Gú Aüò gBÆpkèî ìþ|uõqk Þú ^pA kôGBoû ÖpüI ðBWõAðípkÿ oA gõokï Þú KBui ìdHQ øB ôÖlAÞBoÿ øBÿ ìpA Aüò|âõðú kAk...
8

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771


oôq@gp| | koGçOßéý×þ ìdÄ ^ñBó k^BooðY ô@qAoìþ
yõk Þú øpAðvBðþ oA Gú GýíBogÇpðBÞþ ìHlë
KpôAqAGpAøýî ìßç | | ìþ uBqk ôðBgõAuPú kooAøþ Úlï Gpìþ kAok

Þú AqWBkû A¾éþ ôkouQ kôoylû AuQ.
# âp^ú ÚHç ko øíýò uPõó GñB Gp gHp
KryßBó Gú GùHõkÿ <AGpAøýî ìßç> Þú ìlOþ
ko GýíBouPBó GvPpÿ ylû Gõk AyBoû Þpkû oôq^ùBoï | |

Gõkï, AìB AìpôqGB ÞíBë OBCuØ koüBÖPî Þú Aô
koì¿BÙ GB GýíBoÿ øBÿ âõðBâõó Gú Kýpôqÿ kAoðlâþ ôGpAqðlâþ |
kuQ ðýBÖQ ô upAðXBï külû Aq WùBó Öpô |
#|Þýî ÞBokAyýBó Þú ìþ OõAó Gú AôèÛI GvQ. | |
G`ú Ohw yùpÖpyPú øB kAk AqôÚPþ Þú Kw
Aq kô AqkôAZ ðBìõÖÛ{ GB <ÞBðýú ôuQ>
gõAðñlû ìõÖÜ oN Kýõðl qðByõüþ GvPú ôAq
Aô øî ¾BcI kô G`ú ylû ÞíPp Gú upAÕ

gõkðíBüþ øBÿ uBGÜ gõk ìþ oôk. | |
Îlû Aÿ ìþ âõüñl ÞBðýú ôuQ GB ìdHõGýQ,
âp^ú AôkoAüò ìHBoqû Kýpôqðzl AìB koqðlâþ
AkGþ gõk Gú Kýpôqÿ øBüþ kuQ üBÖPú Gõk Þú
ASp} GpAÿ øíýzú ìBðlâBogõAøl Gõk. üßþ Aq
ÞBoøBÿ kogzBó Aô ôüpAü{ ìXíõÎú ÚÇõo
uýrkû Wélÿ <OBoüi Oíló> ASp <ôüê
kôoAðQ> AuQ Þú ko qìpû ÞBoøBÿ kyõAo ô
cvBx Gú yíBoìþ oôk.
AGpAøýî ìßç koOlôüò <kAüpû» AèíÏBoÙ AüpAðþ>
ðýrðÛ{ cvBuþ kAyQ ôkoOpWíú @SBoAkGþ

ðýrÞBoðBìú kogzBðþ Aqgõk Gú üBkâBoânAyPú
yùpR ôSpôR ÖpAôAó gõk ÞBokAyýBó WñXBèþ AuQ. kAuPBó øBÿ ÞõOBû ô AyÏBo} øíú
oA Gú gBðú kAoÿ ôG`ú kAoÿ ÞzBðlû ôÎlû Aÿ gõAðlðþ ô ASpânAo AuQ ô âBû @ð`ú oA Þú
øî ìÏPÛlðl Þú ÞBokAyýBó Aoìñþ OHBoAqøívp ìþ ðõyQ GpAüî Aüíýê ìþ Þpk. AôOB qìBðþ Þú
uýBû KõuP{ Þú ìPõèl WõoWýBuQ ^ñBó ko <ìBðPpÿ> yíBë ÞBèý×pðýB AÚBìQ kAyQ
oÂBüQ kAok Þú GB AôGõkó oA Gú ÞBoøBÿ ÚHéþ qðlâþ oA Gú oAcPþ ìþ ânoAðl ôèþ AqqìBðþ Þú
gõk Þú ypÞQ koÖýéî øB ôyõøBÿ Oéõürüõðþ Gú AôoâBó ðÛê ìßBó Þpk qðlâþ Gú kðHBë üà

Gõk OpWýe kAkû AuQ. AìB koÎýò cBë kôuQ O¿BkÙ ôGpôqGýíBoÿ øBÿ âõðBâõó GB Aôup
øî ðlAok qüBk ko cByýú GByl Gú Æõoÿ Þú ðBuBqâBoÿ ânAyQ. ko Æõë GýíBoÿ Æõæðþ
OBGvPBó ðýBìlû AôoA GB kôÖpqðl} Þú üßþ Kvp Aüò kôuQ Îrür, <øíB> øívp ìùpGBó ô
ôküãpÿ kgPpAuQ GB suPþ ìBkoAðú ôkèHpAðú ÖlAÞBo} ÒíhõAoôKpuPBoAôGõk ô^õó KpôAðú
Gú kôo} ìþ âzQ, AìB AÖvõx Þú Kw Aq@ó kouBcê AÚýBðõx @oAï külû Aðl. | |
Gú øpcBë kAoðlâþ ôGpAqðlâþ AuQ Þú Gú Aüò øíú qcíBR gHp KpôAq} oA GB GÓÄ kAk ô
â×Q: AGpAøýî oÖQ... uBkâþ øB ðíþ OõAó Aq@ó ânyQ.
| |üBk} âpAìþ GBk...
11

ìXéú OùpAó|


ÖýéíñBìú <ðÛÀ Öñþ> Gõk Þú ko cíBüQ Aq Kw AqgBðú ðzýñþ Gú gHpðãBoAó â×Q: kocBë
uýñíBÿ AüpAó ðõyPú Gõkï. qüpA ko@ó uBë øB cBÂp gñlAðló ìpkï ìzßê ylû ^õó
Öýéî øBÿ ußvþ AoôKBüþ GB ^Byñþ ÆñrÞú Gú gñlüló qìýñú ìvPÏl oôcþ ìþ gõAøl Þú
qGBó ÖBouþ kôGéú ìþ yl ôkouýñíBøBÿ GBæÿ AÞñõó ^ñýò qìýñú Aÿ ôWõk ðlAok. | |
yùpðzBó kAkû ìþ yl âýzú uýñíBÿ AüpAó oA ôclR âp^ú gBðú ðzýò ylû AìB glìBR øñpÿ
géõR Þpkû Gõk. Gú øíýò kèýê Gú ÖßpAÖPBkï OB AôGpAÿ ìéQ AüpAó ÖpAìõ} ylðþ ðývQ ô@oqô
ÖýéíñBìú Aÿ GpAÿ ìÛBGéú GB Öýéî øBÿ AoôKBüþ kAoï øí`ñBó uçìQ ôKBülAoGByl...

Gñõüvî OB OíByB^þ oA Gú âýzú uýñíBÿ AüpAó
oôquõï | GßzBðl ôðBì{ oA <ðÛÀ Öñþ> AðPhBJ Þpkï. ko Kýa ô gî ø×Pú GB

ìdB¾pû koGçOßéý×þ ìdíl uÏýl cHzþ
|| |moc.oohay@ihsabahsm|

#uýBuQ WùBðþ ko cBë cBÂp k^Bo
kuQ AðlAqøBüþ ylû Þú Gú üà GBqÿ yÇpðY ìþ gõAðl: | | oôqAôë | |
Kp øýXBó ìýBó kô GBqüãp upyñBx yHBøQ udpÞú AqÞõû Géñl WBï Æç upìþ qðú | | udpôWBï Æç | |
KýlA Þpkû AuQ. || GýB Gpüî ¾dpA Þú kë , Gùp glA} Kp
øp kô GBqüãp ko kô ðÛÇú cvBx Aq WùBó ìþ qðú....
ðzvPú Aðl ôkôoA kôoGú GBqÿ kuQ qkû Aðl Þú ôÚPþ Þú Aüò AyÏBooA AqqGBó kèß{ yñýlï Gþ # Aìpôq Aq kèß{ OpAðú Aÿ yñýlï

Îlû Aÿ øî koAÆpAÙ @ó øB GB OõWú Gú qìýñú øBÿ AgPýBoGú üBk ÞPBJ øBÿ ÖBouþ uBë kôï üB uõï Þú ^ñl gBÆpû oA GpAüî qðlû Þpk. | |
Ößpÿ Þú kAoðl ÆpÖýò oA OzõüÜ ìþ Þññl. | | kGvPBó AÖPBkï Þú ko@ó yÏpÿ GB Aüò ðBï ðõyPú
ylû Gõk. | |
udpgýrGB} OB ÞBìpôA GByþ | |
G`ú øB øíú GBül Aüò yÏpoA c×Ì ìþ Þpkðl ô
Odõüê gBðî ìÏéî ìþ kAkðl OB OñHýú ðzõðl. @ó
qìBó ìÏéíBó ìlAox AGPlAüþ øíú qó Gõkðl ô
GpgõokyBó GB G`ú øB ìBkoAðú ô ìÏéíBðú Gõk.
gBðî ìÏéî ìB øíýzú ìþ â×Q: @kï ìõÖÜ Þvþ
AuQ Þú øpoôqKý{ AqÆéõÑ @ÖPBJ Gpgýrk ô

GÏl AqAôgõoyýl AqKzQ Þõû Gýpôó @ül. Aüò
â×Pú øñõqøî Aoq} gõk oA kAok. ^õó küló
ÆéõÑ gõoyýl ÆéõÑ øBÿ küãpÿ øî Gú kðHBë
gõAøl kAyQ...
oôq| kôï
ðÛÀ Öñþ cßBüQ ìpkÿ Gõk Þú k^BoðBOõAðþ
Wñvþ ìþ yõk. ko uñBoüõ ðýr ¾dñú øBüþ üBkÿ AqôclR | |
KýBkû Þpkû Gõkï Þú qìBó ðíBü{ Öýéî WñXBë
# ôclR ÖýéívBq ô GBqüãp OõAðBÿ @Öpüò yl ô âpôøþ Oùlül Þpkðl uýñíBÿ
uýñíBÿ AüpAó Þú GB uBgPò Öýéî øBÿ Þílÿ ô ðíBü{ køñlû Öýéî oA Þú uýñíB ìõèò oôs Gõk GB
gBðõAkâþ koìýBó ìpkï OHlüê Gú ^ùpû Aÿ GíI ìñ×XpgõAøñl Þpk. | |
ìdHõJ âzQ AÞñõó 29 uBèú ylû ôøí`ñBó Gú øpcBë ÖýéíñBìú oA Þú OíBï Þpkï GB ôclR

koøpìd×éþ Þú ¾dHQ AqøñpôuýñíB GByl Oé×ñþ OíBx âpÖPî ôAôGB yñýló ðBï ÖýéíñBìú ô
gç¾ú kAuPBó ÚpAo ìçÚBR ânAyQ ôAôèýò cÃõoìþ üBGl.
ôclR AGPlA AqOEBOpypôÑ Þpk ôqìBðþ Þú ko külAo ìB ko AuPõküõðÛ{ WùBó GB gBÆpû Aÿ Aüò @øñä Þú <WBï Æç> ðBï kAok ôAqÞBoøBÿ
A¾×ùBó oôÿ ¾dñú oÖQ 81 uBèú Gõk. ôÿ gõyþ ¾õoR âpÖQ. Öýéî Þú uBgPú yl Kw ìXýl ôÖBkAoGB AyÏBoÿ AqðËBï r|ÚBÆþ AuQ ko
âBû GBqÿ Gú ìpcéú Þý{ ôìBR ìþ oul ôâBû Aq uLw GB AocBï ¾lokoOEBOpuLBøBó Gú ÖÏBèýQ AqìBWpAÿ uýñíB ìõèò oôs ôOõÚØ ðíBü{ @ó
ìvýpìñdpÙ ìþ yõk ôøíú oA Gú OÏXI ìþ KpkAgQ. AðÏÇBÙ Aô ko GBqüãpÿ KBü{ oA Gú koðõoôquBë 5531 koâpôû uýñíB ÞBKpÿ Gú ô¾Ø ÆéõÑ gõoyýl kokAìò ÆHýÏQ uBgPú
AðlAqk. ^ñýò ôÂÏþ ìpA Gú üBk ÞPBJ <yÇpðY uýñíB ÞzBðl ôOõAðvQ koGý{ AqKñXBû Öýéî ðíBü{ ko@ìl Þú GB ìõÖÛýQ yBüBðþ øípAû Gõk. yl ô AGPlA ko ðhvPýò Öýéî oðãþ ô uýñíB
GBq> ðõyPú <AyP×Bó OvõAüà> ðõüvñlû ypÞQ Þñl Þú GýzPp @ó øB Aq uBgPú øBÿ GÏl AqðÛÀ Öñþ ÖýéíñBìú küãpÿ GpAÿ ôclR AußõN uýñíBÿ AüpAó Gú ðBï <Îpôuþ ÖpAoÿ>
AOpüzþ ìþ AðlAqk. ðõyPî Gú ðBï <yõøpWõðî ÎByÜ ylû> Þú @ó gõk} Gõk. | | Þú ìd¿õë AuPõküõ KBox Öýéî Gõk ìõok
ølÙ ðõüvñlû AqðõyPò Aüò ÞPBJ Kpkû GpkAoÿ ôclR Gú gBÆpAÚBìQ Öpqðl Gpôìñl} uÏýl øî GB ìõÖÛýQ øípAû yl. Kw Aq@ó ÖýéíñBìú AuP×Bkû ÚpAoâpÖQ. kèß{ gõAðñlû Aüò OpAðú
AqgzõðQ osüî ÖByývPþ @èíBó koÆõë Wñä koèw @ðXéw Þú Aìpôq øî GB AôâLþ WBðBðú ìP×BôOþ GB ÞBoøBÿ ÚHéþ ôclR Gú ðBï " èÓr}" ðýrkoAüò Öýéî ðÛ{ A¾éþ oA kAyQ ôìdíõk

WùBðþ kôï Gõk Þú uýBuPílAoAó øpGBoGú ìpkï kAyPî, Gú yùpÖpyPú øB u×pìþ Þpk ôcPþ ðõyPî Þú ôclR O¿íýî âpÖQ @ó oA Oùýú Þñl ÞõyBó kôuQ Îrürï Þú øî AÞñõó ko èw
ôÎlû øBüþ GpAÿ AuPÛpAo@oAì{ ìþ kAkðl ôøp ðíBüzþ oA Gú oôÿ ¾dñú Gpk AìB AÞñõó ÞùõèQ ôAüñXBðI Öýéî oA GB ypÞQ Wízýl ìzBühþ ô @ðXéw koGýíBouPBó GvPpÿ AuQ ô@oqôkAoï
GBoðýrGú WBÿ @oAì{ Oñ{ Gú AôZ ìþ ouýl. Aô ÖpqAðú OBDýlÿ ÞBoâpkAðþ Þñî Þú ìPBCu×Bðú uò Gú AôAWBqû KpôAqðíþ køl. | | øp^ú qôkOpGú uçìQ Gú gBðú GBqâpkk, @ó oA
koÚvíPþ AqAüò ÞPBJ ðõyPú: oôf ôÖßp@kìþ @yñBüþ ìò GB ôclR Aqðrküà Gú gBÆpðõyPò Kpôðlû @ó koøýBøõÿ AðÛçJ GvPú yl. ôclR ÖýéíHpkAoÿ Þpkû Gõk. kèß{ ko Aüò Öýéî
10

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D.


American Board of Internal Medicine

|kÞPp@qüPB ÖBgpÿ
ÖBoÕ AèPd¿ýê kAðzãBû ALCU|
ÎÃõ@ÞBkìþ|KõuQ @ìpüßB
ÎÃõAðXíò WpAcþ qüHBDþ ôèýro@ìpüßB


GýíBoÿ øBÿ kAgéþ , KõuQ , ìõôðBgò 3- ußw koìBðþ ô4- ußw koìBðþ Gú øípAû ðýPpüà AÞvBül ô AOvBÑ ÎpôÝ uHI OÛõüQ


ì¿pÙ âýñßõGýéõGB Gõk ìõok Ktôø{ ôAÚÐ ìþ OíBüçR Wñvþ koqó ôìpk ôoÖÐ AgPçæR
# AqGýò Gpkó ^ýò ô^pôá øBÿ KõuQ Glôó Îíê WpAcþ GB âpkðl. ðPýXú Aüò Gpouþ üà ìBøú ðzBó kAk ðÏõÍ koìpkAó ìþ âpkk. âýñßõGýéõGB Gú ìBðñl

WlülOpüò kuPãBû øBÿ èýro qìBðýßú âýñßõGýéõGB GB ußw koìBðþ øípAû ìþ ôAüãpA GB OBSýpGpðýPpüà AÞvBül GBÎU oüéßw âƒpkk GƒùƒHƒõkÿ ^ƒzƒíãýp ko AÖrAü{ ìýê ô yló küõAoû øBÿ @oOpÿ âpkülû AWBqû GùPpÿ Gú# AqGýò Gpkó ^ýò ô^pôá GB oô}enalreP-mredevuJ øƒí`ñýò gõyñõkÿ Wñvþ ko âpôû @qìõkðþ WpüBó gõó koAoâBó Wñvþ ìpk ìýløl.
øp^ñl ÎõAoÅ WBðHþ AuP×Bkû Aqâýñßõ GõWõk ìýBül.
esseidaR - enalytseR - tropsyD - xotoB -oretoleB -nimoeX Aüò OñùB qðBó ðývPñl Þú oÖPBoWñvþ @ðBó GýéõGB ðBkoôGvýBoìdlôk ìþ GByl èýßò Gú
# koìBó ìõüpå øB ôôAoüw KB Gú ôuýéú OroüÜ ôèýro GƒõAuƒÇƒú 샿ƒpÙ âýñßõ GýéõGB ìõok Gpouþ ìBðñl øp ìBkû ì¿pÖþ küãp GBüvPþ Aq qüBkû
Gtôø{ âpAó ÚpAoâpÖPú AuQ Géßú kouBë oôÿ ko@ó Kpøýrðíõk. GÇõoÞéþ AuP×Bkû Aüò
# AqGýò Gpkó ìõøBÿ qADl Gú ôuýéú èýro 8991 Þõøò ôGBoOéýà Îçôû Gp33 qó OÏlAk âƒýƒBû GpAÿ qðBó GBokAo üB yýp kû, AÖpAkÿ Þú

# koìBó èà ¾õoR ôÞíýßBë Kýéýñä GpAÿ WõAðvBqÿ ôGB 03 ð×pAqìpkAó oA koÆþ ^ùBoø×Pú ì¿pÙ kô kAoôøƒBÿ AkoAo@ôo , kAoôøƒBÿ Âl oü×éßw
GBokooôq 04 OB 06 ìýéþ âpï âýñßõGýéõGB ìÏlû, kAoôøBÿ ÖzBo gõó ô@ðtüò, @uHpüò
ÆpAôR Þpkó KõuQ ìõok Gpouþ gõk ÚpAokAkû Aðl . Aüò AÖpAk Þú 샿pÙ ìþ Þññl ô øí`ñýò AyhB¾þ Þú Aq

# OzhýÀ upÆBó øBÿ KõuQ GõAuÇú ì¿pÙ kAoôøBÿ Âl AÖvpkâþ koÞñ{ ìƒzßê øíõÖýéþ ko oðY ìþ GByñl , uBGÛú
Wñvþ gõk k^Bo ìzßê ylû Gõkðl GÏl Aq OzñY kAyPú ôüB AðXBï Îíê WpAcþ koKL{
# koìBó Wõ} ¾õoR ôAußBoðByþ Aq@ó AOíBï kôoû âýñßõkoìBðþ, AcvBx GùHõkÿ ko kAoðl Oõ¾ýú ðíþ âpkk . AÖpAk qüpøXlû uBë


# OzhýÀ ôkoìBó GýíBoÿ øBÿ ÚBo^þ KõuQ ôðBgò oÖPBoWñvþ gõk Þpkðl . Gú ÎHBoOþ 19 ko¾l ðýr GpAÿ ì¿pÙ Aüò âýBû GBül GB Kryà gõk
AqìpkAó ô67 ko¾l AqqðBó âpôû @qìBü{ Gú ìzõoR Þpkû GByñl.
# koìBó oür} ìõ ko gBOíú GBül â×Q Aüò AkÎB Þú âýñßõ kðHBë AuP×Bkû AqâýñßõGýéõGB ko^ùBoìpcéú

# OzhýÀ ôkoìBó GýíBoÿ øBÿ ìÛBoGPþ oÖPBoWñvþ gõk AÎî Aq 1 - ìýê Wñvþ 2- GpAÿ cBÖËú gõJ AuQ kouQ ìþ GByl ^pA Þú
GpAðãýhPãþ Wñvþ 3- gõyñõkÿ Wñvþ ô GB ì¿pÙ @ó AðXBï üà oAGÇú Wñvþ kèLnüpô
(818)343-0101 üBk@ôoÿ KýlA ìþ Þñl! 4- ÖpôÞ{ ìõÖÜ âzPú Gõkðl ðPBüY ìÇéõJ oƒBüƒQ Gƒh{ ko cBÖËú ìBðlâBo ô ÚBGéýQ ôkèhõAû GluQ @ôoðl.


yBk ôKýpôqGByýl ôyÏBoøíýzãþ oA ko Gú ðËpìýpul οBoû âýBû âýñßõGýéõGB Gú
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 GƒùƒHƒõk ko ÖƒpAüƒñƒl âƒpk} gƒõó ô AÖƒrAüƒ{ âõ} Þú : ußw GùPpqðlâþ GùPp
corner of Vanowen & White Oak OÛBÆÐ gõðpuBðþ Gú AoâBðùBÿ Wñvþ Gú ÎéQ @qAk yló
13

ìXéú OùpAó


gõó ôkoìBó GvýBoÿ AqìzßçR ÎpôÚþ kAoA gzßþ ìùHê ôOBgýpkoouýló Gú gõyñõkÿ
ìþ GByl ìlOùBuQ Þú ìõÂõÑ ìõok OdÛýÜ Wñvþ kuQ Gú âpüHBó Gõk ko Æþ kô ø×Pú
KtôøzãpAó ôAÚÐ âpkülû AuQ èýßò GùHõk oÖPBo ì¿pÙ oôqðBðú 081 OB 042 ìýéþ âpï οBoû
Wñvþ GõAuÇú ì¿pÙ âýñßõìÛõèú OBqû ôðõüñþ âýñßõGýéõGB GùHõk koÞñ{ Wñvþ gõk ârAo}
ìþ GByl Þú WlülA« Gú ìdlôkû OdÛýÛBOþ ìþ køl. | |
| |koKtôø{ küãpÿ ìvPõó kouBë 8002 ìPh¿¿ýò ôAok âzPú AuQ.
koGpouþ Þú kouBë 8991 OõuÈ Aèývõó ô ìHBkoR Gú Gpouþ oAGÇú οBoû âýñßõGýéõGB ô
kèõuB Gp oôÿ üà 73 qó AðXBï yl OBSýp Þñ{ Wñvþ Gpoôÿ 86 qó Þú k^BoðBÞBo@ìlÿ

ì¿pÙ ÞýñãõGýéõGB ìõok Gpouþ Aüò kôìdÛÜ ko oÖPBo Wñvþ gõk Gõkðl ìþ ôoqk. âpôû
ôAÚÐ âpkül. Aüò qó Þú kouBGÛú Kryßþ Aô @qìõkðþ ÖõÝ Gú ìlR øzQ ø×Pú ko^ùBoìlë kÞPp< ìpüî ìdHþ>
ì¿pÙ ÖçÞvPýò @ìlû ô GB ìzßçOþ ^õó koìBðþ Þú yBìê 1- ì¿pÙ oôqAðú 003 ìýéþ oôAó koìBðãpôußw OpAKývQ
ÞBø{ ìýê Wñvþ ô GpAðãýhPãþ Wñvþ âpï âýñßõGýéõGB 2- koìBó ÞBmJ üB KçuýHõ
# âýñßõ GýéõGB ko qìpû âýBøBó ìùî
koìBðþ ÚpAo kAok Þú Aq ^ñlüò ørAo uBë
Gý{ ko ìzpÝ qìýò ìõok yñBuBüþ ÚpAo
âpÖPú AuQ èýßò Gú OBqâþ Gú kðýBÿ ÒpJ
ìÏpÖþ ôìõok ì¿pÙ ôAÚÐ âpkülû AuQ.
ÞýñãõÞú ìÏBkë ÖBouþ @ðpA Þùò kAoOpWíú

ðíõkû Aðl kogPþ Groå , Géñl GB GpâùBÿ GBkGró
ìBðñl AuQ Þú koìñBÆÜ ìÏPlèú Gú gõGþ oyl
ìþ Þñl. ÚlìQ Aüò âýBû 002 ìýéýõó uBë
ìþ GByl ôGú øíýò gBÆp@ðpA Gú ðBï Övýê qðlû
ìþ yñBuñl ôAq@ðXBüþ Þú Övýê øBÿ Gú WB
ìBðlû Aq Aüò kogQ ko ðõAcþ WñõJ ypÚþ
^ýò GluQ @ìlû AuQ ìþ OõAó ìÇíEò Gõk Þú
oôüzãBû A¾éþ @ó koÞzõo^ýò ìþ GByl. | |
| |Gpå øBÿ âýñßõkoÞzõo^ýò Gú KñXú Aoká yùpû AuQ ^pA Þú yHBøQ qüBkÿ Gú @ó

âýñßõ ôoÖPBoWñvþ kAoA ìþ GByl . ASpAR kAoôüþ Aüò âýBû GBÎU âpkülû OB koðõyPú øBÿ uBðvßpüQ Aq@ó Gú


ìÏBGl ^ýò Aq@ó Gú ÎñõAó âýBû ìÛlx üBk âpkk. ÎñõAó AÞvýpÆõæðþ Þññlû ÎípüBk âzPú ôko
ðrk ìpkìBó ÞzõoøBÿ ^ýò ô sAGò ì¿pÙ
âýñßõ Gýéõ kAoAÿ OBSýpAR @ÖpôkürüBá üB

ÖrAüñlâþ ìýê ôOõAó Wñvþ ìþ GByl ôGú øíýò
ôAuÇú Aq kAðú øBÿ Aüò kogQ ÖpAôokû øBÿ
ÒnAüþ Oùýú ìþ Þññl Þú @ðpA koAüBìþ ôütû ^õó
yI Îpôuþ Gú ì¿pÙ ìþ ouBðñl. | |
uBGÛú Oõèýl ôì¿pÙ kAoôøBÿ GBæGpðlû ìýê
Wñvþ ko ^ýò GBuPBó GvýBo GýzPp Aq uBüp
ìñBÆÜ ârAo} âpkülû AuQ . @ð`ú ko Úlüî
GBÎU ìÏpôÖýQ Aüò kuPú AqkAoôøB ÿ ^ýñþ
âpkülû Gùpû âýpÿ @ðBó AqoôüßpkøBÿ Îéíþ ko

Oùýú ô Oõèýl ìõAk @ÖpôküBqüà ârAo} ylû
AuQ. @ð`ú ko kôoAó ^ýò GBuPBó Gú ÎñõAó
kAoôøBÿ OÛõüQ Wñvþ ìõok AuP×Bkû ÚpAoìþ
âpÖPú AuQ Aìpôqû koAÞTpÖpôyãBøùBÿ ^ýñþ
ôüB sAKñþ øñõqkokuPpx Îíõï ÚpAokAok.
GÇõo Þéþ gõAÁ ì¿pÖþâýñßõ GýéõGB
ÎHBoOñl Aq: ÞBø{ ìzßçR yñõAüþ, GýñBüþ,

ÚéHþ, cBÖËú , OípÞr, AÖvpkâþ, ÂÏØ Aðpsÿ,
upâýXú, KBoÞýñvõó, qôAë ÎÛê, Gý{ ÖÏBèþ,
ìýãpó, ìzßçR AèPùBGþ ô .... OBSýp ÚBGê
OõWùþ Þú ì¿pÙ Aüò âýBû Gp ÖpAüñl WpüBó
12

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
15

ìXéú OùpAó14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ÚBOê kôìpk @ìpüßBüþ kokAkâBû: ÞBo


ìò ìýùò KpuPþ Gõk ðú Opôoüvî

# Wpìþ WõqÙ ÞpüvPýò, Þvþ Þú GÏl AqÖdByþ ôuhñBó ðtAkKpuPBðú gÇBJ Gú kô
kgPpðõWõAó, GB ÞvBðþ Þú Ú¿l ìPõÚØ Þpkó AôoA kAyPñl koâýpyl ôkôð×pAq@ðùB oA GB

ÂpGBR ^BÚõÞzQ, GpAÿ ðhvPýò GBokokAkâBû cBÂpylû AuQ.
AôGú ÚPê kôð×p, AÚlAï Gú ÚPê ð×puõï, cíê Auédú ôOùlül ôAoÎBJ ìPùî AuQ.
Wpìþ ÞõqÙ ÞpüvPýò Þú Aìpôqko
kAkâƒBøþ ko yùp KõoOéñl GpAGp ÚBÂþ
ìþ|AüvPBk GBoøB ÖpüBk qk ôyÏBoøBüþ up
kAk Þú ìþ|OõAðl Aq Aðãýrû AÚlAï AôKpkû
GpkAok.AôkoìlR qìBó ÞõOBøþ Þú Gú

kAk⃃Bû @ôokû yƒƒl ÖƒpüƒBk qk: "yíƒB
GƒhƒõAðýl} Opôoüvî, ìò @ó oA ìýùò
KpuPþ ìþ|ðBìî."
@ÚBÿ ÞpüvPýò oôqWíÏú GÏl Aq@ó
Þƒú kô kgƒPƒp ðõWõAó Þú üßþ Aq @ðùB
oôupÿ kAyPú oA koÚÇBoyùpKõoOéñl Gú
GBk kyñBï ôuhñBó ðtAkKpuPBðú âpÖQ, GB
ìpkAðþ Þú Ú¿l ìPõÚØ Þpkó AôoA kAyPñl koâýpyl ôGB ^BÚõkôð×pAq@ðùB oA ÞzQ.
AôkokAkâBû ÖpüBk qk: "ìpå GpkyíñBó @ìpüßB... AâpAq@qAkÿ ìB gõyPBó ðíþ|@ül AqAüò

øî|qìBó GB ðhvPýò Wévú kAkâBû WõqÙ Wpìþ ìíéßQ Gpôül... ìpå GpìhBè×Bó ÖByývî."
ÞpüvPýò, 53 uBèú, yùpkAoKõoOéñl, ìdê ôAÚÏú, koOç} AuQ ìXõqoAøLýíBüþ @üñlû øõAkAoAó
ÎÛBül oAuQ AÖpAÆþ oA èÓõÞñl.kôðBèl OpAìM, oDýw Wíùõoÿ @ìpüßB, koOõüýPþ Aüò ôAÚÏú oA
"ÒýpÚBGê ÚHõë" gõAðl ôGB GBqìBðlâBó ÚpGBðýBó Aüò cíéú AGpAqøílokÿ Þpk.
cBkSú GB cíéú ylül è×Ëþ ôÖdByþ ìpkÿ Îéýú kôkgPpWõAó Þú üßþ Aq@ðùB cXBJ kAyQ
ypôÑ yl.
@ÚBÿ ðBìßBÿ-ì`ú ô@ÚBÿ GvQ uÏþ Þpkðl ìBðÐ Aüò ìpk yõðl AìB GB ÂpGBR ^BÚõÿ AôAqKBÿ

ko@ìlðl. üà ìpk küãp øî Gú ylR qgíþ ylû AuQ.uýBuPílAoAó AüBèQ AôoâBó Aq Wíéú
yùpkAoKõoOéñl ôÖpìBðlAoAüò AüBèQ ôøí`ñýò øýçoÿ ÞéýñPõó ôqüpgBoWú uBGÜ @ìpüßB ÚHç
Aüò cíéú oA ìdßõï Þpkû ôkouPBü{ ÚpGBðýBó uhò â×Pú|Aðl.
Kéýw ìþ|âõül Þú "Wpìþ WõqÙ ÞpüvPýò" ìËñõó cíéú kAoAÿ AÖßBoAÖpAÉ âpAüBðú AuQ ô
AkÎB ìþ|yõk koWpüBó cíéú â×Pú Þú "øíú ìvéíBó|øB GBül Gíýpðl". AôKw Aqcíéú kuPãýpyl.
øí`ñýò kuPýñþ ìñãõï, 61 uBèú, üßþ AqkôkgPpðõWõAðþ Þú koAGPlA ølÙ A¾éþ oÖPBo
KpgByXõüBðú Wpìþ ÞpüvPýò Gõkðl, GpAÿ ðhvPýò GBokoGpAGpkôoGýò ÊBøpyl ôGú øípAû ìBko}
Aqkoìpkÿ Þú GpAÿ kÖBÑ Aq@ðùB uýñú uLpÞpkðl ÚlokAðþ Þpk.AôGú üà ouBðú ìdéþ â×Q kooôq
ôAÚÏú GB kôuP{ Þú koyI ðhvQ ìBû oìÃBó oôupÿ GpupÞpkû Gõkû, koÚÇBoyùpÿ GB Wpìþ

ÞpüvPýò oôGpôìþ|yõðl.AôGú ìB â×Q Gpâpkül Gú ÎpGvPBó. Gpôül âî yõül AqAüñXB. AôGú ìB |â×Q
yíB Gþ|ì¿pÖýl ôGBül gõkOBó oA Gßzýl.
17

ìXéú OùpAó

ìýhþ Þú âpkó yPpìpÕ GBÕ KpðlâBó OùpAó oA yßBÖQ
# ìpå kèhpA} üà yPpìpÕ ko GpAGp
üßþ Aq yPpìpÕ|øBüþ Þú GpAÿ koüBÖQ kAðú ô ^zíƒBó cýƒpR|qkû GƒBqküƒlÞññƒlâƒBó GƒBÕ
ðƒrküƒà yƒló Gƒú GBqkülÞññlâBó up} oA Aq KƒpðƒlâƒBó OƒùpAó AðPÛBkøBüþ oA ko ÖÃBÿ
c¿Bo WBüãBû gBoZ Þpkû Gõk ÖpôoÖQ. kok ìXBqÿ Gú|øípAû kAyQ. WíÏþ AqìÏPpÂBó GB
ðByþ AqÖpôoÖPò ìýi koâpkó yPpìpÕ, uHI cÃõokoyùpkAoÿ ìñÇÛú gõAøBó Wéõâýpÿ

ôAÞñ{ upüÐ ô cpÞQ âpkó cýõAó Gú|uíQ Aq OßpAo cõAkSþ ìzBGú ko Aüò ìXíõÎú
ÎÛI ôkoðPýXú yßBÖPú yló âpkó Aüò Kpðlû ylðl.
yl. üƒßƒþ Aq yƒBøƒlAó ΃ýñþ ìBWpA ìþ|âõül:
ôÿ GƒƒƒƒB AGƒƒƒpAq OƒƒƒBCuƒƒƒØ Aq ôƒσýƒƒƒQ GvýBoÿ AqGBqkülÞññlâBó, GvPú|øBÿ kAðú|Aÿ oA
ðƒBoAcƒQ|Þƒñƒñlû|Aÿ Þú Aüò yPpìpÕ clôk üà Þú GpAÿ OÓnüú KpðlâBó ìhPéØ koGBÕ KpðlâBó
uBÎQ GB @ó kuQ Gú âpüHBó Gõk, ìþ|âõül: Aq ÎpÂú ìþ|yõk gpülAoÿ ôGB @ðùB KpðlâBó ìõok
GBqkülÞññlâBðþ Þú AqìzBølû Aüò ¾dñú yõÞú ΃çÚƒú|yƒBó oA OƒÓƒnüƒú ìþ|Þññl. üßþ Aq Aüò

yƒlû Gƒõkðƒl Þƒíƒßƒþ Gƒpðƒíƒþ|@ìl ô ìPBCu×Bðú KpðlâBó yPpìpÕ|øB øvPñl Þú GpAÿ âpÖPò kAðú Aq
gƒõðƒpüƒrÿ yƒlüƒl uƒHI yl Kw Aq ouýló GBqkülÞññlâBó GvýBoìzPBÚñl.
ìƒvƒEƒõæó ìƒXƒíƒõ΃ú ô AÚƒlAï Gƒú Gƒhƒýƒú|qkó ôÿ AkAìú ìþ|køl: ìýi Géñlÿ Þú koc¿Bo
yßBÖPãþ, cýõAó OéØ yõk.
WƒBüãBû yPpìpÕ|øB Gú ÞBo oÖPú Gõk, ko âpkóðãùlAoÿ Wvl ìBko ko Öpüro GpAÿ OXBôqqó 83 uBèú Gú KvpðõWõAó


koüBÖQ cÛõÝ GBqðzvPãþ A}! #|üà qó 83 uBèú Gú AOùBï OXBôq Gú üà Kvp 51 uBèú ô KpkAgQ cÜ|AèvßõR Gú ôÿ


kuPãýpôqðlAðþ yl.
| <oGƒßƒB ìƒà âƒpô> Aøƒê AüBèQ
ÖéƒõoülAÿ @ìpüßB, ø×Pú ânyPú Gú
Wƒpï OƒXƒBôq Wƒñƒvƒþ Gú üà Kvp
ðõWõAó 51 uBèú GBqkAyQ yl.
Aüò qó 83 uBèú Þú kuPýBoìlüp
üà ìXPíÐ ìvßõðþ ko Gñlo uñQ
èõDýw AuQ, Aüò ðõWõAó oA Þú Aq
uƒBÞƒñƒýƒò @KƒBoOƒíƒBó|øƒBÿ øƒíƒýƒò
ìXíƒõ΃ú AuƒQ ìõok uõF AuP×Bkû
Wñvþ ÚpAokAkû AuQ.
GñB Gú ârAo} Kéýw, ìà âpôko
GBqWõüþ| AÎPpAÙ Þpkû AuQ Þú AquBë 6102 Aèþ 7102 AqAüò Kvp51 uBèú uõF AuP×Bkû ìþ|Þpkû
# üà qó ÖpAðvõÿ clôk ø×Q uBë Wvl ìBkogõk oA koüà GBÕ ôkoÖpüroðãùlAoÿ AuQ. AôìPùî AuQ Þú ìHéÔ 003 kæocÜ|AèvßõR Gú ðõWõAó ÚpGBðþ KpkAgQ Þpkû AuQ Þú
Þpk OB cÛõÝ GBqðzvPãþ A} oA koüBÖQ Þñl! ìõÂõÑ OXBôqoA Gú Þvþ ðãõül.
| Aüò qó 05 uBèú AqAøBèþ "KBoèíBó èñl" koWñõJ ÒpJ ÖpAðvú, Gú Wpï ÞçøHpkAoÿ Gú AkAoû ìPùî KpkAgQ cÜ|AèvßõR oA ok Þpkû AuQ, AìB Gú Kéýw â×Pú AuQ Þú ÞBoR AÎPHBoÿ ô
Kéýw ÖpAgõAðlû yl. ôÿ koÆþ GBqWõüþ â×Q; ìBkoAôkouò 38 uBèãþ ÖõR Þpkû ôèþ OB Þñõó uõDýa AOõìHýé{ oA koAgPýBoAüò ðõWõAó ÚpAokAkû AuQ. GBqWõüBó â×Pú|Aðl Þú Aüò qó Gú KvpG`ú

Wvl ôÿ oA kÖò ðßpkû ôkoüà GBÕ ìPpôÞú ôkoÖpüroðãùlAoÿ ìþ Þñl. AWBqû kAkû OB GB AOõìHýé{ Gú OñùBüþ oAðñlâþ Þñl.
Gú â×Pú ìñHÐ Aüò gHp, Kéýw kocBë Gpouþ ÎéQ ìpå Aüò qó ìþ GByl Þú ôÿ Gú ìpå ÆHýÏþ Kéýw øí`ñýò ìþ|âõül Þú uBGÛú KýBìà|øBÿ ÖpuPBkû ylû Gýò ìPùî ôÚpGBðþ oA Gú|kuQ @ôokû|
ÖõR Þpkû üB ðú. AuƒQ. @ðùB GB GBqouþ âõyþ ìPùî Îßw|øB ô KýBìà|øBÿ ÒýpAgçÚþ ôÿ oA Þú GpAÿ ÚpGBðþ ìþ|ÖpuPBkû , ÞzØ Þpkû|Aðl.Gú AuPñBk ÚBðõó AüBèQ ÖéõoülA, oAGÇú GB AÖpAk qüp61 uBë, Wpï AuQ ô
ârAo} ylû Þú cÛõÝ GBqðzvPãþ Aüò qó koclôk 0002 üõoôkoìBû Gõkû AuQ. Kýãpk ÚBðõðþ kAok. ðzpüú KýLê OBüýl Þpkû AuQ Þú qó ìPùî GB ÚpAoÚBðõðþ 000521 kæokoqðlAó
yHßú Oéõürüõðþ "Aë uþ @ÿ" AÎçï Þpk, Aüò qó ìvò ÖpAðvõÿ kouBë 0102 ÖõR Þpkû AìB uñQ èõDýw qðlAðþ ylû AuQ. kAkâBû øñõqôÚQ ìdBÞíú ìà âpôoA AÎçï ðßpkû ôøñõqìzhÀ
AÆçÎþ Aqôÿ AquBë 7002 kokuQ ðHõkû AuQ. ðývQ Þú ôÞýê ìlAÖÏþ oA GpAÿ gõk AðPhBJ Þpkû AuQ üB ðú.

16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY


CENTERkokøB|ôGýíBoÿ øBÿ gõk oA Gú


ôuýéú Aðpsÿ ìh¿õÁ ikieR

ôOõuÈ <ðýßþ |ìÏñõÿ>


retsaM ikieR| ôÎÃõâpôû


OdÛýÛBOþ kAðzãBû Gýò Aèíééþ


ìPBÖýrüà AqGýò GHpül.
Þçx øBÿ g¿õ¾þ üà OHÏú AüpAó gõk oA koìÛBGê u×BoR@ìõq} oüßþ Wíùõoÿ Auçìþ koGBðßõá @O{ qkOõuÈ ðýßþ ìÏñõÿ #üà OHÏú AüpAó ¾He WíÏú koAÎPpAÅ Gú GpârAoÿ AðPhBGBR oüBuQ Wíùõoÿ gõk oA ko

ìÛBGê u×BoR Wíùõoÿ Auçìþ koGBðßõá @O{ qk.

(310) 446-8724

AGPßBoWlül kÞPp“ìBüà” gvpôìýpAcílÿ
kôuPBó ÎrürGpAÿ OíBx Öõoÿ GB ¾løB kÞPpìõÖÜ

Aüò ìpk kocBèýßú Gú qGBó ÎpGþ yÏBoìþ kAk " oAÿ ðløýl" GB oühPò Gñrüò gõk oA @O{ qk.
AüpAðþ koWñõJ ÞBèý×pðýB Gú uBüQ Gú ârAo} gHpârAoÿ @èíBó ôÿ KçÞBokÿ øî Þú Gú ÎpGþ ôAðãéývþ yÏBo" oAÿ ðløýl " Gpoôÿ @ó ðõyPú ylû Gõk GB gõk cíê ìþ Þpk.


ofni.srotcoDtramS.www| Kéýw ìýrAó uõgPãþ AôoA 02 OB 03 ko¾l AÎçï Þpkû ôâ×Pú AuQ Þú ôÿ GpAÿ ìlAôA Gú GýíBouPBó ìñPÛê ylû AuQ.ìpAWÏú Þpkû ô PPAìXBðþsrotcoDtramS|oA Gú Oé×ò kuPþ gõk GÇõoìXBðþôAok Þñýl .
GpAÿ AÆçÎBR GýzPpGB kÞPpìýpAcílÿ OíBx cB¾ê ÖpìBDýl|4858-427 )013(

19

ìXéú OùpAó
^ñl ÞzPú ôkû|øB ìXpôf kocíéú|øBÿ OpôoüvPþ koèñló


Kéýw èñló AÎçï Þpkû Þú øpkôcíéú, AÚlAï OpôoüvPþ Gõkû AuQ AìB øñõqoôyò ðývQ Þú øp # kouBÎQ|øBÿ KBüBðþ yñHú|yI ânyPú, uõï sôDò gõkoôüþ oôÿ Kê ìzùõoèñló kû|øB
ÎBGpoA qüpâpÖQ. koøíBó ðrküßþ Gú Îlû|Aÿ AqyùpôðlAó GB ^BÚõcíéú ylû AuQ. Kéýw kôcíéú GB øî ìpOHÈ ôuBqìBðløþ ôAclÿ kAyPú|Aðl.
GñBGp@gpüò ârAo}|øB kuQ|Þî 84 ð×pcõAkV yñHú ânyPú ìXpôf ylû|Aðl. kôOò AqìXpôcBó GpüPBðýB Aüò cíéú|øB oA OpôoüvPþ ÎñõAó Þpk.
| Kê èñló (æðló GpüY) ôìdéú "GBoôìBoÞQ" koðrküßþ @ó AðlÞþ Ký{ Aqðýíú|yI yñHú (3 yùpôðlAó ÖpAðvõÿ Gõkðl.
OpqA ìþ, ðhvQ ôqüp GpüPBðýB koðhvPýò ôAÞñ{ Gú Aüò cõAkV @ðùB oA "cíéú|ÿ AcPíBæ sôDò/ 31 gpkAk) yBøl kôcíéú OpôoüvPþ Gõk Þú ko@ó OÏlAkÿ ÞzPú ôìXpôf ylû|Aðl.
ÆHÜ @gpüò ârAo}|øB 7 ð×p ko WpüBó Aüò cíéú|øB ÞzPú ô kû|øB ð×p ìXpôf ylû|Aðl. OpôoüvPþ" gõAðlû Gõk.
ðhvQ|ôqüpGpüPBðýB GpAÿ KýßBoøp^ú ìõSpOpGB Opôoüvî Æpcþ AoADú kAk. ìHBoqû AülDõèõsüà ouPõoAó|øB ôGBoøBÿ Aüò ìñÇÛú AqìpAÞrìdHõJ âpkyãpAó ôuBÞñBó èñló ìdvõJ ìþ|yõðl ôGú

GB AÖpAÆýõó ôoAðló @ðùB Aqcõqû|øBÿ Îíõìþ AqWíéú KýzñùBkøBÿ AôøvPñl. 21 ìËñõó yBìê 4 qó ôütû koyI OÏÇýê @gpø×Pú yéõÕ ôKpoÖQ ô@ìl øvPñl.
â×Pú ìþ|yõk uú upðzýò üà gõkoôKw AqqüpâpÖPò ÎBGpAó koAðPùBÿ WñõGþ Kê èñló GB ^BÚõ koKýõðl GB cíçR èñló kuPãýpylðl.
Kéýw GpüPBðýB, ðBï kôOò AqÎBìçó oA AÎçï Þpk. “gpï GBR” 72 uBèú, ìPBøê ô¾BcI Öpqðl Gú oøãnoAó ôÞvBðþ Þú koÞBÖú|øBÿ AÆpAÙ ðzvPú Gõkðl cíéú Þpkû|Aðl.
ÊBøpA øírìBó Gú Îlû|Aÿ ðýrkoìdéú "GBoôìBoÞQ", koøíBó ðrküßþ GB ^BÚõcíéú ylû AuQ. ìÏpÖþ ylû Þú koìñÇÛú GBoÞýñä koypÝ èñló qðlâþ ìþ|Þpkû AuQ, ôð×pkôï“oAyl oÂõAó” 03
Kéýw GpüPBðýB OB Þñõó ÞzPú yló y{ ð×poA OBDýl Þpkû ôìþ|âõül uú ð×pAqìùBWíBó ðýrGú ÂpJ uBèú ìÏpÖþ ylû Þú Aüò èdËú AÆçÎBR GýzPpÿ koìõok øõüQ AôAðPzBoðýBÖPú AuQ. koÎýò
cBë, Gú ðËpìþ oul Aìçÿ ðBï ôðBï gBðõAkâþ Aô, Gú qGBó ÖpAðvõÿ GByl. âéõèú ìBìõoAó AqKB ko@ìlû|Aðl.
ðBìrkÿ üà qôZ ko@uíBó ðrküà Gõk Gú ÖBWÏú OHlüê yõk;

uÛõÉ GBèò GÏl AqgõAuPãBoÿ

# üà èdËú oìBðPýà ôGú üBk ìBðlðþ ko
üà GBèò, Þî ìBðlû Gõk Gú üà OpAskÿ OHlüê
yõk; kouQ ^ñl kÚýÛú GÏl Aq Aüñßú üà
qôZ ko@uíBó ô uõAo Gp GBèò GB øî ðBìrk
ylðl, uÛõÉ Þpkðl.
ÞƒpüvPýƒò KýPpq OB Gú kogõAuQ AqkôAZ

AuƒPýƒõó ìƒBoOýƒò ko GƒBèñƒþ ko @uíƒBó øƒBÿ
AkìõðPõó koAüBèQ @èHpOBÿ ÞBðBkA WõAJ ìTHQ
kAk, GBèò k^Boìzßê yl. gBðî KýPpqGú yHßú
@qAk Þñl. Oéõürüõðþ ìdéþ AkìõðPõó | VTC| â×Q Þú
KýPpqAÖrôk GBèò clôk 03 OB 06 ìPpoôÿ GBèò GçÖB¾éú ypôÑ Gú uÛõÉ Þpk ôgéHBó Gú kû
qìýò Þzýlû yl OB Aüñßú GBægpû AüvPBk. Þvþ ìvBÖpÿ Þú uõAoGp@ó Gõkðl â×Q Þú kuPzBó oA
koAüò ìBWpA ¾lìú ðlül. ìdßî Gú WBüþ Gãýpðl.
@ÚBÿ ìBoOýò Gú | VTC |â×Q Þú uÛõÉ gƒBðî KýPpq â×Q Þú GBèò Gú üà kogQ

GBèò kAuPBó gõAuPãBoÿ Aüò qôZ oA WBèI Opô A¾BGQ Þpk Þú géHBó OõAðvQ @ó oA ÚHê AqAüò
Gú Úõë gõk} <ÖõÝ AèÏBkû> Þpkû AuQ.
Þú kôGBoû Gú üà kogQ küãpôGú qìýò Ghõok,
18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771


ÎÇBFAèéú Gùíñ{ koânyQGB 0|4 uBë uBGÛú kogzBó koìõok ìHéíBó AuPýê ôìloó Oõ¾ýú ìþ Þñl # ârAoyãpôì×vpGB uBGÛú ôoqyþ AüpAó Gú kèýê ÎBoÂú ußPú ìÓrÿ kAoÖBðþ oA ôkAÑ

ÚHê Aqgpül øpðõÑ ìHéíBó, ÚýíQ øBÿ ìB oA GB küãpAó ìÛBüvú â×Q.
G×pìBüýl, qüpA gzñõkÿ yíB GBÎU oÂBüQ gBÆpìBuQ. ÎÇBFAèéú Gùíñ{ Gú kèýê ußPú ìÓrÿ koGh{ ìpAÚHQ|øBÿ ôütû GýíBouPBó âBðlÿ OùpAó
GvPpÿ ylû Gõk.


( (6 62 26 6) )3 3- -5 50 0- -5 50 0- -5 50 0

ìB GB AìßBðBR ôuýÐ ìþ OõAðýî ìHéíBðþ oA Þú kouBë øBÿ ânyPú AqìB üB øpWBÿ
küãpgpülAoÿ Þpkû Aül GB OÏõüÄ oôüú ôKBo^ú øBÿ ìl oôq, OÏíýpôGB oðä øBÿ

Wlül GùPpAqoôqAôë Gú yíB Odõüê køýî. Aoq} ìHéíBó AuPýê gõk oA GlAðýl qüpA AuPBk Gùíñ{ Þú 49 uBë kAyQ, uBë|øB Gú ÎéQ GýíBoÿ AqypAüÈ ^ñlAó ìñBuHþ GpgõokAo
Aoq} @ó ^ñlüò GpAGpylû. øí`ñýò KçuPýà GpAÿ oôüú ìHéíBó KnüpÖPú ìþ yõk. ðHõk. AôðhvPýò ârAoyãpÿ qðlû ôoqyþ kooAküõoA kouBë 7331 GpAÿ oÚBGQ kôôìýlAðþ AðXBï
(310)274-7474 Gùíñ{ ðõüvñlâþ oA Aq kÿ ìBû 0331 koìXéú ôoqyþ <ðýpôôoAuPþ> ypôÑ Þpk. Aôko kAk.


uBë|øBÿ 3331 OB 7331 koðzpüú Aìýl AüpAó ìþ|ðõyQ ôKw Aq@ó ðýrAqðõüvñlâBó A¾éþ ø×Pú
|ðBìú ÞýùBó ôoqyþ ô kðýBÿ ôoq} Gú yíBo ìþ|@ìl ô GB ðzpüBOþ øí`õó oôqðBìú AÆçÎBR,

âéHBðä, oôqðBìú oÿ, AüpAó ôoqyþ ðýrøíßBoÿ kAyQ.
GýzPpüò ÖÏBèýQ Gùíñ{ koqìýñú ôoq} ÞzPþ Gõkû AuQ ôAô^ñl uBë kGýpôðBüI oDýw
ÖloAuýõó ÞzPþ AüpAó Gõk.


ko@gpüò èdËBOþ Þú ìXéú qüp^BN ìþ oÖQ gHpøBÿ ìPñBÚÃþ ðýrìHñþ Gpqðlû
AôGõkó GB ôgBìQ ôÂÏ{ ðýrAðPzBoüBÖQ Þú Aìýlÿ Gú AkAìú cýBR AôðývQ.

21

ìXéú OùpAó


koAð×XBoìpâHBoÞBGê 09 ð×pÞzPú ylðl
ìpå køùB ìùBWpkoGýBGBðùBÿðýXpGlèýê Ozñãþ


AÞTpìùBWpAó ôÚB^BÚ`ýBó AðvBó AqÚéI # clAÚê 44 ìùBWpAqWíéú ^ñl Þõká # Að×XBoylülÿ ìpÞryùpÞBGê KBüPhQ AÖÓBðvPBó oA èpqAðl.
KñXzñHú ânyPú ko GýBGBðùBÿ ìñÇÛú @âBkür @ÖƒpüƒÛB GpAÿ ouýló Gú èýHþ ô Glüò OpOýI ôqAoR ¾dQ ÎBìú/ GùlAyQ AÖÓBðvPBó @ìBoÞzPú|ylâBó OB Aüò èdËú oA Gý{ Aq09 ð×pô
ðrküà yló Gú @GùBÿ ìlüPpAðú ôouBðló gõk ôAÚÐ ko yíBë Þzõo ðýXp WBó gõk oA Aq OÏlAk qgíþ|øB oA Gý{ Aq164 Oò ârAo} Þpkû AuQ. qgíþ|øBÿ Aüò Að×XBoGú GýíBouPBó|øB ìñPÛê
Gú AoôKB ìvýp@âBküroA AðPhBJ ìþ Þññl. ko kuQ kAkðl.
AôAüê ìBû ìú AìvBë Wvl øzQ OHÏú ðýXpAq Gú ârAo} ouýlû Aüò AÖpAk Gú ìÛ¿l èýHþ ylû| ôOdQ koìBó ÚpAoâpÖPú|Aðl. OÏlAkÿ qó ôÞõká koìýBó @uýI külâBó Aüò Að×XBoøvPñl.
Wíéú 5 Þõká koGýBGBðùBÿ Aüò ÞzõoKýlA yl. kocBë cpÞQ Gõkðl Þú ôuýéú ðÛéýú @ðùB AqÞBo ìdíl ðnüp, AqÞBoÞñBó kÖPpGþ|Gþ|uþ koÞBGê koìýBó ÞzPú|ylâBó ô^ùBoÞBoìñl küãpAüò kÖPp
GpAuBx ârAoyùB Aüò AÖpAk Gú ìÛ¿l AèXrADpko ìþ AÖPl. AÞTp@ðùB Glèýê Ozñãþ ylül AqKBÿ AqWíéú qgíþ|øBÿ Aüò Að×XBoøvPñl.
cBë cpÞQ Gõkû Aðl. koAôAuÈ ìBû ìú ðýrAoO{ ko@ìlû Aðl. koAüò Gýò OñùB y{ Oò AqWíéú 5
ðýXp04 ìùBWpoA Þú OõuÈ ÚB^BÚ`ýBó AðvBó OHÏú ðýXpÿ ôüà ð×pAqÞzõoÒñB ìõÖÜ ylðl
koGýBGBðùBÿ yíBë Aüò ÞzõoGú cBë gõk oøB
ylû Gõkðl ðXBR kAk. gõk oA Aqkë GýBGBó ðXBR køñl.

Að×XBoGú clÿ ìùýI Gõk Þú GBÎU AüXBk c×pû Aÿ Groå koqìýò yl.
Aüƒò Aðƒ×ƒXBo ko ìñÇÛú|Aÿ Aq yùp ÞBGê oôÿ kAkû Þú ÞBj oüBuQ Wíùõoÿ ô yíBoÿ Aq
ÞBoyñBx øõAyñBuþ, ìþ|âõül Þú ko^ñl AÖrAü{ kìB kouú yùp u×BoOhBðú|øBÿ gBoWþ ko@ó ôAÚÐ AuQ. u×BoR @èíBó koÞBGê Þú koðrküßþ ìdê oôülAk ÚpAo

oôq Agƒýƒp yùpuPBó ÞñBoá ko WñõJ AuPBó kAok, AqÞzPú yló üà ìBìõoAìñýPþ ôqgíþ yló ^ñl ÞBoìñl Aüò u×BoR gHpkAk.
uývPBó ô Géõ^vPBó GB 35 koWú uBðPþ|âpAk uývPBó ôGéõ^vPBó oDýw âƒpôû ƃBèƒHBó ìvEõèýQ Aüò cíéú oA GpÎùlû ðãpÖPú ô@ó oA ìdßõï Þpkû AuQ.
âpï|Opüò yùpÞzõoGõkû AuQ. Wíùõo@ìpüßB koâ×Pãõüþ Oé×ñþ GB oøHpAÖÓBðvPBó Aüò cBkSú oA OvéýQ â×Pú AuQ.
Gú â×Pú oDýw kAðzßlû Îéõï Kryßþ ô 53 ð×poA âpìBqkû Þpk
glìBR GùlAyPþ koìBðþ AüpAðzùp, âpìBqkâþ
GBÎU ÎõAoÂþ ìTê kok yßî, uBÝ KB, upô # |âpìBÿ uývPBó ôGéõ^vPBó Aqìpq35
ðýr cBèQ OùõÑ ìþ|yõk ô ko ìõAok cBkOp GB koWƒú ânyQ. OñùB ko 3 yùp Aüò AuPBó

ÞBø{ uÇe øõyýBoÿ ô Gú ÞíB oÖPò GýíBo 53ð×pGú kèýê âpìBqkâþ koìpAÞrkoìBðþ
øípAû AuQ. GvPpÿ ylû|Aðl. ðíBüñlâBó ^BGùBoôAüpAðzùp
koÞñBooürâpkøB ôgzà yló øBìõó ko ko ìXéw Aq kôèQ gõAuPñl Gú ìzßçR
uƒýƒvƒPƒBó ô Géƒõ^vPBó AÞñõó AÖrAü{ kìB ô ðByþ AqAÖrAü{ kìBÿ øõA ouýlâþ Þñl.
âƒpìƒBqkâƒþ øî Gƒú ìzßçR qüvQ|ìdýÇþ | ko ÞƒñƒBo oüƒrâƒpkøƒB AÖƒrAüƒ{ kìƒB øî Gƒú
AÂBÖú ylû AuQ. ìzßçR qüvQ ìdýÇþ uývPBó ôGéõ^vPBó
AÂBÖú ylû AuQ.
20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771


5|-OB Ký{ Aqkøú 0081 ìýçkÿ, ìpkï gõAJ kôGhzþ kAyPññl.
glìBR @oüB Gú Aüò ¾õoR Þú 3 OB 4 uBÎQ gõAGýlû ôuLw GýlAoìþ ylðl, 2 OB 3 uBÎQ ÖÏBèýQ øBÿ âõðBâõðþ oA AðXBï kAkû ôkôGBoû Gú ìpcéú kôï gõAJ oÖPú ôOB ÆéõÑ @ÖPBJ ìþ gõAGýlðl.
Gú ìlüpüQ èýéþ ÆBøpÿ
AðXBï Þéýú AìõoìpGõÉ Gú kÖPpc×BÊQ ìñBÖÐ AüpAókoôAyñãPò kÿ. uþ, koAupÑ ôÚQ(310)234-9770
KBuLõoR u×ýl koÚpôó 51 ô61 ìýçkÿ, gõAJ kôGhzþ koìýBó Îíõï ìpkï ìpuõï Gõk. @ó øB AÒéI Kw Aq ÒpôJ @ÖPBJ Þú ÞBoøBüzBó OíBï ìþ yl, ^ñl uBÎQ ìþ gõAGýlðl Þú <gõAJ Aôèýú> ðBï kAyQ.


uýPýró yýM uLw koðýíú yI GýlAoylû ôÞBoøBüþ øíBðñl ÎHBkR, ðõyPò, ìÇBèÏú üB kül ôGBqkül GB øívBüú øBÿ oA AðXBï ìþ kAkðl. cPþ Gpgþ AqKryßBó ko@ó qìBó AÎPÛBk kAyPñl Þú GùPpüò qìBó üBkâýpÿ, øñãBï udpôKw AqgõAJ ðýíú yI AuQ. @ó øB Kw AqAüò ÖÏBèýQ øB kôGBoû Gú ogPhõAJ oÖPú ô
OB ÆéõÑ gõoyýl ìþ gõAGýlðl.| |Aüò oôðl qðlâþ koAôAgpÚpó 71 kuPhõ} OÓýýpAR yl Gú Æõoÿ
Þú kokøú 0291 ìýçkÿ Gú ÆõoÞBìê AqGýò oÖPú ôgõAJ üßluQ yHBðú WBüãrüò @ó yl.|

|-KBuLõoR AüpAðþ 6-âBôøB ðýrkôuQ ¾íýíþ kAoðl Þú ko¾õoR WlAüþ Aq@ó øB, k^BoOpx ôAÂÇpAJ


- ¾lôo, OÏõüÄ ôOílül ânoðBìú AüpAðþ gõAøñl yl


|- OpWíú yñBuñBìú ôÞéýú AuñBk


|- âõAøþ AìÃBF (ðõOBoÿ)


|- Îßw KBuLõoOþ, kô| Îlk 7| kæo


|- Oùýú ôOñËýî ôâõAøþ AìÃBF OíBï AuñBk Aq

ÚHýê ôÞBèPñBìú ôoÂBüQ ðBìú ôAÚpAoðBìú, SHQ


AqkôAZ ôÆçÝ, âpÖPò yñBuñBìú|ÿ ÖpqðlAó,


OBCüýl ìlAoá Od¿ýéþ ôupGBqÿ.

- kogõAuQ âpüò ÞBoR AqÆpüÜ gBðõAkû,


AqkôAZ ôKñBøñlâþ


(310)234-9770 GpAuBx ìÇBèÏBOþ Þú kouBë 1102 ¾õoR KnüpÖQ, ìzhÀ âzQ Þú âBôøB ðýrøíBðñl
1388 Westwood Blvd Ste. 202 AðvBó øB ìÏñBÿ kôuPþ oA Gú gõGþ koá ìþ Þññl Gú Æõoÿ Þú AâpAqGùPpüò kôuPBó gõk WlA yõðl, ìÃÇpJ ylû ôoÖPBoøBÿ ÎXýI ôÒýpÚBGê Ký{ Gýñþ Aqgõk ðzBó ìþ køñl.|.|

Los Angeles, CA 90024

23

ìXéú OùpAó
6 cÛýÛQ GvýBoWBèI Þú yíB oA |
yã×Q qkû gõAøñl Þpk# @âBøþ AqôAÚÏýQ øBÿ OBoühþ ôkAðvPò Aüñßú Gpgþ AqôuBüê ôâXQ øBÿ Aìpôqÿ Gú ^ú kôoû Aÿ AqOBoüi Gpìþ âpkðl ôkoA¾ê
Gú ^ú ìñËõoôGB ^ú ølÖþ uBgPú ylû Aðl, ìþ OõAðl GvýBoWBèI Gú ðËpGpul.|

ìTç«| @üB ìþ kAðvPýl Oþ ypR øBÿ ìpkAðú Aÿ Þú Kõy{ A¾éþ ôAðPhBJ Aôë ìpkï kooôqøBÿ âpï OBGvPBó øvPñl, koA¾ê GpAÿ ìpkAó ìXpkÿ
ÆpAcþ yl Þú OõAðBüþ kôgPò kÞíú øBÿ KýpAøò gõk oA ðlAyPñl? koânyPú, ôÚPþ kÞíú KýpAøò ìpkAó ìþ AÖPBk, AâpìPBøê Gõkðl, øívpAðzBó qcíQ 1|-Oƒþ yƒpR ðhvPýƒò GBo GpAÿ ìpkAó
kôgQ ôkôqoA Gú Îùlû ìþ âpÖQ. AìB AâpìXpk Gõðl, ðú OñùB Þvþ oA ðlAyPñl Þú Aüò ÞBooA GpAüzBó AðXBï køl, Géßú gõkyBó øî AqAðXBï Aüò ÞBouBkû ìXpkÿ ÆpAcþ yl Þú ðíþ kAðvPñl kÞíú üÛú
ðBOõAó Gõkðl. Gú øíýò gBÆp, Oþ ypR øBüþ Glôó kÞíú ÆpAcþ ôÎpÂú yl OB ì¿BDI qðlâþ ìpkAó ìXpk ÞBø{ üBGl.|.| KýpAøò ìpkAðú gõk oA ^ãõðú GBül Glôqðl.|
GpAÿ @âBøþ AqküãpcÛýÛQ øBÿ OBoühþ AqyíB kÎõR ìþ Þñýî OB koAkAìú Aüò ìÇéI GB ìB øípAû GByýl. koAôAgp Úpó 91 ìýçkÿ, øñãBìþ Þú GpAÿ
ðhvPýò GBoOþ ypR AgPpAÑ ôÎpÂú yl, Gpgþ
AqyùpøB Kõyýló @ó oA ìíñõÑ AÎçï
Þƒpkðl qüpA O¿õoyBó Aüò Gõk Þú
Oƒþ yƒpR, c߃î qüp KýpAøñþ oA
kAok. AìB ÞíLBðþ OõèýlÞññlû èHBx
qüƒp ÞõKp, GB OHéýÓBR qüBk uÏþ

kAyƒƒQ 샃pkAó oA Gƒƒú gƒƒpüƒló ô
Kƒõyƒýƒló Aüò èHBx øBÿ OzõüÜ
ðíBül. yÏBoAüò ÞíLBðþ Aüò Gõk:
<qüƒpKýpAøò øBÿ ìpkAó ìXpk> üB
<Gþ kÞíú – Gþ uõqó – Gþ ði> Gú
Aüƒò ìƒ×ƒùƒõï Þú küãp æqï ðývQ
ìƒñƒPƒËƒp øívpOBó GByýl OB kÞíú
AÖƒPƒBkû ÿ KƒýƒpAøƒò yíB oAGpAüPBó
Glôqk. GB Oþ ypR AqAüò ì¿BDI
Wñä ìlðþ koAôë ìBû ìþ uBë 5681 ìýçkÿ GpKB yl, qìBðþ Þú clôk üßùrAoGpkû ôoðãýò KõuQ oAcQ gõAøýl Gõk ôìPßþ Gú qó øB
GB øî upôk gõAðlû ôâê øBüþ oA oôÿ ÚHpupGBqAó @ìpüßBüþ ÚpAokAkðl. AèHPú Aüò oôq^ñlüò uBë ðývPýl.

GÏl üÏñþ ko1791 Gú ÎñõAó oôqìéþ AÎçï ôGpAÿ @ó Wzò âpÖPú yl.
2|-Ký{ AqÚpó 02 ìýçkÿ, uñXBJ øB ìdHõJ Opüò cýõAó gBðãþ ìpkï @ìpüßB Gú yíBoìþ
oÖPñl. |
koÚpôó 81 ô91 ìýçkÿ, uñXBJ øB, cýõAó gBðãþ ÚzpìPíõë WBìÏú Gú cvBJ ìþ @ìlðl AìB
Aq@ó WB Þú Aüò cýõAó mAR OÏéýî ðBKnüpkAok, GýzPpìBüú kokupGõk OB Aüñßú upâpï Þññlû GByl. Gú
øíýò gBÆp, Ký{ AqÚpó GývPî, Aüò ìdHõGýQ AqGýò oÖPú ôÞíPpÞvþ Gú gpül ôðãùlAoÿ Aq
4|-oôq81 @ôoüê uBë 0391 ìýçkÿ üßþ Aq@oAï Opüò ôGþ oôülAkOpüò oôqøBÿ OBoüi uñXBJ øB AÚlAï ìþ Þpk.|
GzpüQ Gú yíBoìþ oôk Gú Æõoÿ Þú oAküõGþ Gþ uþ AÎçï Þpk: <Aìpôqøýa gHpWlülÿ
ôWõk ðlAok>| 3|-ðhvPýò ìpAuî üBkGõk ko@ìpüßB OõuÈ Gpkû øBÿ OBqû @qAk ylû uBqìBó køþ ylû Gõk.
koOBoüi üBk ylû, AqylR Gþ gHpÿ koOíBï oôqìõuýÛþ ôAKpA AqyHßú øBÿ gHpÿ Kh{ yl. üßþ AqðhvPýò ìpAuî øBÿ üBkGõk ôGroâlAyQ koÞzõo@ìpüßB, kouQ üà oôqKw AqKBüBó

22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771


(|ihctil|) ìþ ðBìñl. èõðãBó yýpüò ô @GlAo
AuQ ô Gõÿ GvýBo Oñlÿ ðýr kAok. Aüò ìýõû
cBôÿ ìÛBküpqüBkÿ yßp, ôüPBìýò |c|, Þévýî,
@øò ôÖv×pAuQ.
kAðú øBÿ @GlAo Aüò ìýõû ìrû Aÿ yHýú èýíõÿ 31- GýpüHB abiriB|
ìÏíõèþ kAoðl ôkoqüpkðlAó gpk ìþ yõðl. Aüò ìýõû ðýrko¾õoR ouýló oðä uýBû Gú 01- uBæá kalaS|
| Aüò ìýõû oA Gú gBÆp KõuPú ÿ qGp ôÚpìr gõk gõAøl âpÖQ ôìrû Aÿ yHýú Þýà KBÿ èýíõ
71- ÞBKõA^õ |u||qaupuC| ìPíBüê Gú Úùõû Aü{ ìýõû ÿ ìBoðýrìþ ðBìñl. gõAøl kAyQ.

Aüò ìýõû ÿ gõyHõÚBGéýQ gõoAÞþ kAok ôÆÏî
91- @ÞHýB aibekA| Aüò ìýõû ÊBøpÿ GvýBoyHýú ðBoâýê kAok ô
@ÞHýB ìýõû Aÿ yýpüò AuQ ôGõÿ gõyþ ìÏíõæ Gú WBüB~ó ìõok AuP×Bkû ÚpAoìþ âýpk. @ó yHýú OpÞýI @ðBðBx, ìõq ô @Wýê AuQ. 41- uBKõküç allidopaS|
kAok ôìrû ÿ @ó GvýBoyHýú Oízà AuQ. Aüò Aüò ìýõû ìrû Aÿ yHýú üà ðõyýlðþ yßpÿ KõuQ @ó ðýrGvýBogzò ôqGpGõkû ôkoKõuQ
ìýõû oA Gú ÎñõAó kupìþ gõoðl ôKõuQ @ó ðýr kAyPú ôkAðú øBÿ @ó ^ñãä øBüþ kAoðl Þú ko Þñló @ó GBül GvýBokÚQ Þpk.
GvýBogõokðþ AuQ.
|


ÞBKõA^õìrû Aÿ GvýBo gBÁ ôyHýú yßçR
kAok.

¾õoR gõokû yló koâéõÿ yíB âýpgõAøñl 11- uBKõOþ uýBû etopas kcalB|
Aüò ìýõû ko cBèQ ouýlû Aq èdBÍ ìrû ô Þpk Gú øíýò kèýê ÚHê Aqgõokó GBül @ó øB oA
GBÖQ GvýBoyHýú Kõküñä yßçR AuQ ôìýõû GpkAoül.
02- øBæ ÖpôR tiurf alaH|
øBæ ÖpôR ìýõû ÿ üà kogQ yHýú ÞBZ ÿ uBèî ô ì×ýlÿ Gú yíBo ìþ @ül. uBKõOþ |
AuQ Þú koìñBÆÜ gB¾þ AqAÚýBðõx @oAï ìBðñl uýBû üßþ Aq ìÏlôk ìýõû øBüþ AuQ Þú ko
WrAüpuBìõ@ ôøBôAüþ ìþ oôül. Aüò ìýõû oA Gú ¾õoR ouýlû yló oðä @ó Oýpû gõAøl yl.
¾õoR gBï üB KhPú ðýrìþ OõAó gõok ôcPþ |

Aq@ó Gú ÎñõAó gçë kðlAó ðýrAuP×Bkû ìþ yõk.
ÚÇÏú øBÿ @ó oA Gú AO¿Bë Gú øî Gú yßê âpkðHñl ||
kouQ Þpkû ô Aq Gpå øBÿ @ó ðýr GpAÿ GùHõk 81- èõðãBó nagnoL|
GýíBoÿ øBÿ gB¾þ AuP×Bkû ìþ Þññl. Aüò âýBû | | Aüò ìýõû oA ìÏíõæ GpAko Þõ^ßPp èý`þ
gõAÁ kAoôüþ qüBkÿ kAok.


51- Gpk ÖpôR tiurfdaerB|
Aüò ìýõû oA ìþ OõAó ko ìpAcê ìhPé×þ
gõok. ôÚPþ Þú ouýlû GByl ìrû A} yýpüò ô
âõyQ @ó ìTê gBìú AuQ ôkocBèQ gBìþ ìrû 21- ìéõSpüB AußBGpA
Aÿ yHýú ðBó OBqû KhPú ylû kAok. arbacs airhtoleM|
Aüò ìýõû ÿ Þõ^à ôqüHB Îéþ oÒî yHBøQ
GvýBoqüBk} Gú øñlôAðú ìrû ÿ yýpüñþ ðlAok. 61- èýíõÿ AðãzPþ AuPpAèýBüþ

ìrû ÿ @ó GýzPpyHýú ìrû ÿ gýBoôÞíþ @J emil regnif nailartsuA|
ìÓrAüò ìýõû yHBøQ GvýBoÿ Gú Ohî ìBøþ èýíõAuQ.
kAok ôGú @ó <gBôüBoèýíõ> ðýrâ×Pú ìþ yõk.
25

ìXéú OùpAó


02 ìýõû ÎXýI ôÞíýBJ Þú ^ýrÿ koìõok @ó|øB ðzñýlû Aül# ìõq, KpOÛBë ôÞýõÿ ìýõû øBüþ øvPñl Þú koAüò Ö¿ê Gú ôÂõf koøíú ÿ ìýõû Öpôyþ øB ìþ Gýñýl. GB Aüò ôWõk ìýõû øBÿ GvýBoÿ
koWùBó ôWõk kAok Þú Gú kèýê ÞíýBJ Gõkó AÞTpAÖpAk øýa AÆçÎþ koìõok @ó øB ðlAoðl AìB ìíßò AuQ Gú qôkÿ @ó øB ðýrìBðñl ìýõû øBÿ
küãpGú ìýõû øBüþ oAüY OHlüê yõðl Þú koupøpìýrÿ gõAøýl kül.
GpAÿ @yñBüþ GB Aüò ìýõû øBÿ cýpR Aðãýrÿ Þú Gú ðloR ðBìþ Aq@ó øB yñýlû Aül GB AkAìú ÿ ìÇéI øípAû GByýl. 1- ^püíõüB ayomirehC|

Aüò ìýõû Gý{ Aq øp ^ýr küãpÿ yHBøQ
7- ÞýõAðõonawiK| ìBðñl OpÞýI @Wýê ôKñýpìþ køl ôÖzBogõó oA qüƒBkÿ Gƒú GvPñƒþ kAok. ^ƒpüíõüB ìBðñl üà
Aüƒò ìýƒõû oA gpGrû ÿ yBglAo ô gýBo üB Gú ylR AÖrAü{ gõAøl kAk.
gpGrû ÿ yBglAo@ÖpüÛBüþ ðýrìþ ðBìñl. Aüò |
ìýõû ko cBèQ ouýlû ìrû Aÿ yHýú OpÞýHþ Aq 3- Wà ÖpôR tiurfkcaJ|
gýBo, Þýõÿ ôìõqgõAøl kAyQ. Aüò ìýõû ÿ kogPþ GvýBoGroå Gõkû ôôqó8- OBoìBoüéõolliramaT|


5- OõR ìÏXrû âpyrreb elcariM|
Aüò ðõÑ OõR ðBkoGú ðËpìþ oul Þú ôütâþ
øBÿ ìÏXrû Þññlû Aÿ kAok. Aâpüà kAðú AqAüò
ìýƒõû oA Ghƒõoüƒl OƒB üƒà uBÎQ GÏl øp ^ú
Ghõoül ìrû Aÿ yýpüò gõAøl kAyQ.


GvPñþ uBkû kokøBó yíB @J gõAøl yl ôko
OBoìBoüéõAqgBðõAkû ÿ âõWú Öpðãþ ôÖé×ê koìBó AuùBë gõðþ ô ÞBø{ OI GvýBo ì×ýl
ÚpìrAuQ. Aüò ìýõû ìrû Aÿ yHýú âõWú Öpðãþ @ó OB 43 Þýéõâpï ôÆõë @ó OB 09 uBðPýíPpðýr AuQ. AìB ðßPú ÿ WBèI Aüò Þú kAðú øBÿ @ó

øƒBÿ ìéƒw ô ìƒýƒõû ÿ âƒê uƒB΃Pþ (|tiurf gõAøl ouýl. ìrû ÿ Wà ÖpôR yHýú OpÞýHþ Aq uíþ øvPñl.
noissap|) kAok ôGpAÿ kupô^Byñþ GvýBo ìõq, @ðBðBx ôAðHú AuQ kocBèþ Þú øvPú øBÿ
ènün AuQ. upj ylû ÿ @ó ìrû Aÿ ìBðñl yßçR kAoðl. 2- kôoüBó nairuD|
| ðßPú ÿ WBèI ôÎXýI koìõok Aüò ìýõû
9- kuQ GõkA|sdnaH |ahdduB 4- WBGõOýßBGB abacitubaJ| Aüƒò AuQ Þú Îéþ oÒî Gõÿ ðvHPB« Gl ìrû ÿ
||

6- ìõqÚpìr
Aüò ìýõû øBÿ yýpüò ìrû Aÿ ìBðñl Oízà üB
AðƒHƒú kAoðƒl ô ìƒÛƒlAo KƒPƒBuƒýî, GPBÞBoôOò ô
ôüPBìýò | c|@ó øB GvýBoGýzPpAqìõqìÏíõèþ
AuQ.
|

Aüò ìýõû Gú gBÆp KõuQ GvýBo gõyHõÿ

yHýƒú âƒê Gñ×zƒú gƒõk GvýƒBo ÚýíPƒþ AuQ. ìrû ÿ WBGõOýßBGB GvýBoyHýú AðãõoAuQ ô
ÚvíQ gíýpÿ kAgê Aüò ìýõû gõoAÞþ ðHõkû ô Aq@ó GpAÿ uBgPò sèú ôðõyýlðþ AuP×Bkû ìþ
ìrû Aÿ yHýú KõuQ KpOÓBë kAok. AðãzQ øBÿ yõk ôKõuPú ÿ gzà ylû ÿ @ó koGpqüê GpAÿ GƒvƒýƒBo gõGþ kAok. Aüò ìýõû cBôÿ uõè×õo
qok Aüò ìýõû GpAÿ KhPò ìBøþ ôkouQ Þpkó koìBó @uî ìõok AuP×Bkû ÚpAoìþ âýpk. AoâBðýà AuQ Þú Gõÿ ðvHPB« Oñl @ó Aq øíýò
uBæk Gú ÞBoìþ oôðl. ìõÂõÑ ðzB«R ìþ âýpk. koÞê kôoüBó ìrû Aÿ
24

www.TEHRANMAGAZINE.com
27

ìXéú OùpAó26

www.TEHRANMAGAZINE.com


Individual, Couples & Family Psychotherapy

kÞPpøBèú AÚpAoÿ


oôAðzñBx ôìzBôo
GB 51| uBë OXpGú ÞBo

ìPh¿À koqìýñú øBÿ:AÖvpkâþ ôAÂÇpAJ||,
ìvBDê Öpkÿ, qðByõDþ ôgBðõAkâþ, ìzßçR ðõWõAðBó ô

WõAðBó, kyõAoÿ øBÿ ÎBÆ×þ ðByþ AqìùBWpR
GB GÏÃþ AqGýíú øBÿ koìBðþ øíßBoÿ ìþ yõk
Haleh Eghrari, Ph.D. (310)441-9550
Licensed Psychologist
(LIC.#PSY 13673) 1314 Westwood Blvd., #206
www.haleheghrari.com Los Angeles, CA. 90024


kÞPp AüpZ GŸpðBkðlAðLryà

|| GB uBë øB OXpGú koAüpAó ô@ìpüßB

••••••••••••••••••••••••• WñXBë upGpülû OpAìM, kuQ
Þéýú glìBR kðlAðLryßþ ìÏBüñú ôìzBôoû
ìlüßê ørüñú uBgQ üà kuQ kðlAó ÞPþ âpü×ýò

ì¿ñõÎþ ÞBìê oA KpkAgQ ìþ Þñl

KBoÞýñä oAüãBó ÚHõë AÞTpGýíú øBÿ kðlAðLryßþ
AgýpA Gýíú ÿ ìlüßê ørüñú øBÿ GýzPpÿ oA GpAÿ kðlAó ìþ Knüpk. GB AuP×Bkû AqAüò ìõÚÏýQ ìzßê kðlAó øBÿ gõk oA cê Þñýl. # ^ñl oôqKý{ ÎßBuþ Þú koAðPzBoO¿BôüpÒBÖéãýpÞññlû ôAèHPú âBøþ Oéi yùpR kAok
1137-807)818( 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 Îßvþ Aq|ÞPþ âpü×ýò| Þílüò ôìXpÿ ìzùõo@ìpüßBüþ kocBèýßú ìBÞQ upGpülû |kôðBèl
OpAìM| oDýw WíùõoAìpüßB oA kokuQ kAyQ ìñPzpÞpk OB ìõWþ AqOdéýê øB ôAðPÛBkAR Gú
oAû AÖPl.
GÏl AqoôAðú yló uýê ôAÞñ{ øB Gú uíQ Þílüò 65 uBèú AôAqÎßBx ôìñPzpÞññlû Aüò
Îßw kogõAuQ Þpk OB O¿õüpoA AqÖÃBÿ ìXBqÿ cnÙ Þñl AìB |yýélq| ÎßBx AøíýPþ Gú Aüò

gõAuPú ðlAk ôkoKBui â×Q :|ðíþ OõAðî gõkï oA uBðvõoÞñî|.
^ñýò KBuhþ Aquõÿ yýélqkoOÃBk ÞBìê GB KBuhþ Gõk Þú âpü×ýò kAk. ìXpÿ ôÞílüò
@ìpüßBüþ ^ñl uBÎQ GÏl AqAðPzBoAüò Îßw koôJ uBüQ | |ZMT|| ôkoìýBó ìõWþ Aqgzî Aq
uõÿ AÖpAkÿ ìBðñl |^évþ ÞéýñPõó| ô|ìýQ oAìñþ| WíùõoühõAû @ìpüßBüþ, KýBìþ GpAÿ ÎnogõAøþ
GBGQ Aüò Îßw ìñPzpÞpk ôðõyQ:AèPíBx ìþ Þñî ìpA GHhzýl.
ÎnogõAøþ øBÿ |ÞPþ âpÖýò| Gú AüñXB gPî ðzl ôAôAüò GBoO¿íýî âpÖQ OB GB AðPzBoôülDõüþ,
GpAÿ AðPzBoÎßvþ WñXBèþ AqkôðBèl OpAìM oDýw Wíùõo@ìpüßB, koOõüýPpÎnogõAøþ Þñl. Aüò
Þílüò @ìpüßBüþ koAüò ôülDõAqìhBÆHBó gõk |gõAø{ Þpkû| Þú AôoA GHhzñl, Aôâ×Pú Aüò cpÞQ
AôÎHõoAqgÇõÉ ÚpìrGõkû AuQ.

gBðî âpÖýò GB AyBoû Gú OBSýpÿ Þú Aüò Îßw oôÿ ìhBÆHBó ânAyPú â×Pú AuQ:|Aüò O¿õüp
Gý{ AqAðlAqû ðBoAcQ Þññlû Gõk. ìò ìþ kAðî ^ú OBSýpÿ oôÿ ìpkï ânAyPú AuQ. ìþ kAðî Þú A¾ç«
GBìrû ðHõk ôAqyíB gõAø{ ìþ Þñî Þú ìò oA GHhzýl.| | |
ôAÞñ{ OpAìM Gú ÎnogõAøþ |ÞPþ âpÖýò| ^ú Gõk? | |
OpAìM ÎnogõAøþ ìPÛBÎl} ðßpk ôGB AðPzBoKýBìþ koOõDýPpðõyQ Þú Kvp11 uBèú A} GBoôó
GB OíByBÿ Aüò O¿BôüpôczQ qkû ylû AuQ. OpAìM â×Q : âpü×ýò üà GýíBoAuQ ôGBül GpAÿ
AðXBï ^ñýò ÞBoÿ AcvBx ypìñlâþ Þñl.

ìçðýB OpAìM koôAÞñ{ Gú AðPzBoO¿õüpupGpülû OpAìM kokuPBó ÞPþ â×Q GÏñõAó üà
øívp, ìBkoôüà AðvBó AqìzBølû Aüò Îßw ìƒPBCSpylï , Aüò Îßw GvýBoìPBSpÞññlû Gõk.
|ÞPþ âpü×ýò| kocBë âpüú koWíÏþ AqgHpðãBoAó â×Q:OpAìM ôgBðõAkû AôkocBë ðBGõk Þpkó
qðlâþ ìò øvPñl. koÆõë Aüò ^ñl oôqGBoøB ôGBoøB ìõok cíçR ìlAôï AqÆpÙ øõAkAoAó AÚBÿ
oDýw WíùõoÚpAoâpÖPú Aï ôAüò cíçR OB ìpqOùlül Gú ìpå øî Ký{ oÖPú AuQ.
âpü×ýò koìýBó ¾dHQ øBü{ ÎñõAó Þpk Þú OpAìM Ú¿l kAok qðlâþ cpÖú Aÿ AôoA OhpüI
Þñl AìB |ÞPþ| ÎÛI ðzýñþ ðíþ Þñl. Aôâ×Pú AuQ:<ìò AqOpAìM ðíþ Opuî. Aôüà KvpG`ú Úélo
AuQ>.
29

ìXéú OùpAó


oÚî ÚBGê OõWùþ Aq Gløþ ìõöuvBR @ìõqyþ
AüBæR ìPdlû oA Opá Þpkû ô oôAðú GBqAo ÞBo
ìþ|yõðl OB GPõAðñl koðùBüQ GB KpkAgQ AÚvBÉ
gõk Gløþ Gú kôèQ oA Ovõüú Þññl.
ÞƒBoyñƒBuƒBó ÖƒloAë oqoô@ìƒpü߃B koGBoû
Gløþ|øBÿ ôAï kAðzXõüþ ìþ|âõüñl: Aüò ôAï|øB
koôAÚÐ GBÎU AÖrAü{ ðBGpAGpÿ|øBÿ AÚP¿Bkÿ ko
Þzõoylû ôìþ|OõAðl koðùBüQ ÞBø{ oôðl

oyl AÚP¿Bkÿ AüBæR ìPdlû @ìpüßB oA Gú kðHBë
kAyPú GByl Þú ìþ|OõAó Aq@ó Gú ÎñõAó üà GíI
uBÎPþ GpAÿ AÚP¿Bk @ìpüßB üBk Þpk. # kocBèþ Þú ko GvýBoÿ Aq Öpøñä|øB
5 ðãƒpAðƒþ Îílû ÖloAë oqoô Aq AÖrAü{ AüBæR ìPdlû GùPpüò Þzõo GpAÿ Od¿ýê
yñBgPú ylû AuQ, yBøl @ó øvPýî Þú øp
øpkAðzXõko@ìpüßB øpSBðýú 6272 kæo oôq øƒrüñƒú Od¿ýƒê ko Aüƒò Þzƒõo oôGú AÖrAü{ AuQ ô GýzPp AìßBðBR @ìõqyþ koGløþ GBæ ìþ|@ôok AgPýBoÚzpSpôOíñl ÚpAoìþ|âýpk Gú ¾õoOþ Þú AgPçÙ ÚýíPþ Od¿ýê ko kAðzãBû|øBÿ kôèPþ ô g¿õ¾þ OÛpüHB Gý{ Aq KñY GpAGp
ylû AuQ.
AqAüò oôAÚzBoÞî ko@ìl @ìpüßBüþ GpAÿ
Gløþ ôAï|øBÿ kAðzXõüþ ôoôk Gƒú kAðzãƒBû|øƒBÿ ìÏPHƒp GBül Aq ôAï|øBÿ
1ƒ Gp@ôokøBÿ AðXBï ylû GýBðãp@ó AuQ Þú kAðzXƒõüþ AuP×Bkû Þññl Þú Aüò oôðl GBÎU
ƃþ üƒà køú ânyPú, Gløþ|øBÿ kAðzXõüþ AüXBk ÖzBoøBÿ AÚP¿Bkÿ ÒýpÚBGê O¿õoÿ Gp
OƒÛpüHB kô GpAGp ylû AuQ; AìB ðãpAðþ A¾éþ gBðõAkû|øB ylû AuQ. AìB Aüò KBüBó ÞBoðývQ

koGƒBoû yƒùƒpüƒú|øƒBÿ kAðƒzãBøþ AuQ, ^õó ^õó oôðl oôGú oyl cXî Gløþ kAðzXõüBó Gú
AyƒPƒýƒBÝ oôqAÖƒrôó gƒBðõAkû|øBÿ Úzp ìPõuÈ ðƒËƒBï ìƒBèƒþ @ìƒpü߃B Gƒú Úloÿ qüBk ylû Þú
ìõWI oyl ørüñú Od¿ýê kokAðzãBû|øB ylû AÚP¿BkkAðBó Aq@üñlû @ó AGpAqðãpAðþ Þpkû|Aðl.
ô ko@üƒñlû ìþ|OõAðl ^Bèzþ Groå GpAÿ ðËBï koAüò qìýñú @ìBoøBÿ ìñPzpylû Aquõÿ
@ìõqyþ ôAÚP¿Bkÿ Þzõoyõk. ÖƒƒloAë oqoô GƒýƒƒBðƒãƒp@ó AuƒQ Þƒú ìXíƒõÑ
2ƒ Gƒp@ôokøƒBÿ ÖloAë oqoôðzBó ìþ|køl Gløþ|øBÿ kAðzXõüþ koAüBæR ìPdlû @ìpüßB
OÏlAk kAðzXõüBðþ Þú GB Gý{ Aq 43ørAokæo Gú oÚî 13/1 Opüéýõó kæoouýlû Þú ko81 uBë

Gløþ kAðzãBû oA Opá ìþ|Þññl OÛpüHB ðvHQ Gú ânyPú Gþ|uBGÛú Gõkû AuQ. Aüò kocBèþ AuQ
üà køú ânyPú 07ko¾l AÖrAü{ üBÖPú AuQ ô Þƒú ko Gƒh{ küãpÿ Aq Aüò ârAo} @ìlû Aq
OƒÛƒpüƒHƒB 5ko¾ƒl Aq ôAï|âƒýpðlâBó ðýr Gý{ Aq AGPlAÿ uBë 9002 ìýçkÿ OBÞñõó ìýrAó Gløþ
¾lørAokæoGløþ Gú ðËBï GBðßþ @ìpüßB kAoðl. kAðzXõüBó Gú ðËBï GBðßþ ÞzõokôGpAGpylû Gú
3ƒ ôAï|øBÿ kAðzXõüþ Glôó GBqâzQ kouú ¾õoOþ Þú Aq y{ kèýê Îílû GpAÿ ìÏõÚBR
ìBøú uBë ânyPú ìýçkÿ OÛpüHB 2/11 ko¾l GƒBðßþ, AGPlA ôAï|øBÿ gõkoô ô GÏl Aq @ó ôAï
AÖƒƒrAüƒƒ{ üƒƒBÖƒPƒú AuƒQ Þƒú ðƒzƒBó ìƒþ|køƒl kAðzXõüþ ko¾loÎõAìê AÖrAü{ Gløþ|øB ÚpAo
AôèõüQ|øBÿ AÚP¿Bkÿ gBðõAkû|øB AquBë 8002 âpÖPú|Aðl.
ìýçkÿ OB AìpôqOÓýýpÞpkû Þú Gú OpOýI AWBoû, Gú â×Pú ÞBoyñBuBó AÚP¿Bkÿ ÖloAë oqoô,

ôAï ìvßò, ÚHÄ Oé×ò, ¾õoOdvBJ ÞBoR OÛpüHB üà ^ùBoï AqGløßBoAó ôAï kAðzXõüþ
AÎPHBoÿ ôôAï kAðzXõüþ AuQ. GpðBìú|øBÿ AÎçï|ylû GpAüò ðßPú OBÞýl kAok ÞñPƒpë cXƒî Gƒløƒþ|øƒB Aâp^ú ko kôoAó Gý{ Aq09 oôqìõÎl AÚvBÉ gõk oA Gú OÏõüÜ
4ƒ üà ð×pAqøpkû kAðzXõüþ Þú AqðËBï oüBuQ Wíùõoÿ kôï GBoAá AôGBìB @ÒBqyl, AìB Þú cXî Gløþ|øBÿ ìÏõÝ kAðzXõüþ Gú ðËBï AðlAgPú|Aðl, Gú ¾õoOþ Þú AâpAüò oôðl koÞê
GBðßþ AüBæR ìPdlû ôAï koüBÖQ Þpkû AuQ AÖƒrAü{ ørüñú Od¿ýê Gú ðõÎþ gBðõAkû|øB oA GBðßþ ÞzõouBæðú 3/6 ko¾l ÞBø{ üBÖPú OB ìýrAó GløßBoAó kAðzXõüþ külû yõk, ìzßê
cƒlAÚƒê 09 oôq küƒpÞƒpk KpkAgQ AÚvBÉ ko ôAkAo Gú koüBÖQ GýzPp ôAï kAðzXõüþ Þpk OB koðùBüQ Gú OpAqÿ ìñBuI Gpul. Îílû|Aÿ GpAÿ AÚP¿Bk Þzõo ô ÞñPpë uývPî
ÞBoðBìú gõk kAok Þú Aüò oôðl ko ìñBÆÛþ GB WƒBüƒþ Þƒú kôðƒBèƒl OƒpAìM øñãBï oÚBGQ|øBÿ GíI uBÎPþ Gløþ kAðzXõüþ Kõèþ @ìpüßB OõuÈ ÖloAë oqoôgõAøl Gõk.
ko@ìløBÿ ìPõuÈ GýzPpAuQ. GpAuBx ìÇBèÏBR AðXBï|ylû, oôðl AÖrAü{ AðPhBGBOþ gõk AqAüò ìÏÃê Gú ðBï èñãpAÚP¿Bk A¾éþ|Opüò ^Bè{ AÚP¿Bk @ìpüßB GB koðËp

5ƒ ðƒƒpj OƒÛƒƒBƒƒBÿ gƒpüƒl ìv߃ò ìýƒBó @ìpüßB üBk Þpk ôôÎlû kAk ko¾õoR Kýpôqÿ, Gløþ kAðzXõüþ ko AüBæR ìPdlû Gú clÿ âƒpÖƒPƒò ìýrAó AÖrAü{ Gløþ|øBÿ kAðzXõüþ,
ÖƒBoÕ|AèƒPƒdƒ¿ƒýƒçó Gƒú kèýê Gløþ|øBÿ GBæÿ uƒp΃Q âpÖPú Þú OÛpüHB ÒýpÚBGê GBôo AuQ, Aüò Gløþ|øB oA ÞBø{ køl. ÞBø{ oyl AÚP¿Bkÿ Gú kèýê ìÏõÚBR GBðßþ
kAðzXõüþ GvýBo KBüýò|Op Aq AÖpAkÿ AuQ Þú ðãpAðþ ÞBoyñBuBó ÖloAë oqoôAqAüò AuQ ^õó øpSBðýú ìHéÓþ ìÏBkë 6272kæoAÖrAü{ AuƒQ; øƒp^ƒñl kôèQ 09 ko¾l Aq Þê ìHBèÔ
Oƒdƒ¿ƒýƒçR kAðƒzãBøþ ðlAoðl. Aüò ðãpAðþ Þú AÆçÎBR ìpGõÉ Gú ìÏõÚBR GBðßþ ôAï|øBÿ ìþ|üBGl. KpkAgQ|ylû Gú ÎñõAó ôAï kAðzXõüþ oA OÃíýò
ìþ|OõAðl OBCSýpÚBGê OõWùþ koOÛBÂBÿ gpül OƒÛƒpüƒHƒB 04 ìƒýéýõó @ìpüßBüþ Aq ôAï|øBÿ kAðzXõüþ Gú|oôqðývQ ôìþ|OõAðl koðùBüQ Þpkû AuQ, AìB ðLpkAgPò AÚvBÉ ìþ|OõAðl OõAqó
ìéà ôoyl AÚP¿Bkÿ @ìpüßB kAyPú GByl. oÚî ôAÚÏþ Gløþ|øBÿ Aüò ðõÑ ôAï|øB oA OB oÚíþ kAðzXõüþ AuP×Bkû Þpkû|Aðl ôOÛpüHB 07ko¾l GBqAoKõèþ oA GB ^Bè{ ðãpAó Þññlû|Aÿ oôGú oô
Aq ÖƒBoÕ|AèPd¿ýçó kAðzãBû|øBÿ @ìpüßBüþ GB ìÏBkë 14/1 Opüéýõó kæoAÖrAü{ køl.
Þñl.
28

www.TEHRANMAGAZINE.com


KýlA yló GroâPpüò
ÚõoGBÒú WùBó

#|üà yßBo^þ Aøê OãrAx @ìpüßB GB AuPñBk Gú üà Îßw AkÎB Þpkû AuQ GroâPpüò
ÚõoGBÒú WùBó oA yßBoÞpkû AuQ. koAüò Îßw " ìBoÞõqoðãê " Þú èHhñl Gú èI kAok ko
cBèþ Þú Aüò ÚõoGBÒú oA koüà kuQ ôO×ñã{ oA kokuQ küãpâpÖPú külû ìþ yõk. | |
GñB Gú â×Pú ôÿ Aüò ÚõoGBÒú clôk 31 Kõðl ( 5 Þýéõâpï ) ôqó kAyQ. Gú ìdÄ AðPzBoAüò
Îßw ko¾×dú ÖývHõá yh¿þ ìBoÞõq, GçÖB¾éú ìýéýõó øB ð×pðýr@ó oA Gú AyPpAá ânAyPñl.

AðPzBoâvPpkû Aüò Îßw GBÎU cýpR ìýéýõó øB ÞBoGpAüñPpðQ koWùBó ylû AuQ.
Aüò kocBèþ AuQ Þú GvýBoÿ ðýrGB OõWú Gú upkoAqAüò WBðõo, Aüò Îßw oA ÒýpôAÚÏþ
kAðvPñl. üßþ AqÞBoGpAó koÞBìñPþ ðõyQ : " ìò üà Þçû âýw koÚvíQ GBæÿ upAüò WBðõo
ìþ Gýñî. Gú ðËpï Aüò Îßw ÒýpôAÚÏþ AuQ.
" AìB üßþ AqÞBoyñBuBó cýBR ôc{ koAÊùBoðËpÿ ÎXýI Aüò Îßw oA ÞBìç ôAÚÏþ kAðvQ.
" AuPýõæüQ ÖõR" ; ÎÃõAðXíò cýBR ôc{ OãrAx GB ôAÚÏþ kAðvPò Aüò Îßw â×Q Aâp^ú
gÇBÿ kül ðýrkoAüò g¿õÁ ôWõk kAok AìB GBül GlAðýî Þú ÚõoGBÒú øBÿ ôczþ Groå koWñõJ
OãrAx ÞíPpkülû ìþ yõðl.
ôÿ øí`ñýò AÂBÖú Þpk Aâp^ú AðlAqû Aüò ÚõoGBÒú øB Gú Groâþ ÚõoGBÒú Aÿ Þú koAüò Îßw

ðzBó kAkû ìþ yõk ðývQ AìB Aüò Îßw ôAÚÏþ AuQ. ôÿ AkAìú kAk Þú Gú ÎéQ Aüñßú Aüò ÚõoGBÒú Aq
ÚvíQ upkoìÛBGê kôoGýò @ôürAó ylû ^ñýò gÇBÿ külÿ GõWõk ìþ @ül ìBðñl qìBðþ Þú üà
ìBøýãýpGhõAøl ìBøþ ¾ýl ylû oA GroâPpAqcl ìÏíõë ðzBó køl. GB Aüò cBë Aüò üà ÚõoGBÒú
Òõë Kýßp@ìpüßBüþ AuQ.31

ìXéú OùpAó


ÞzØ ìBøþ Glôó ¾õoR koAuPpAèýB
# ìdÛÛBó AuPpAèýBüþ koÎíÜ ^ùBoørAoìPpÿ koüB ìBøþ øBüþ Glôó ¾õoR ÞzØ Þpkû
Aðl.


@ðPþ|GýõOýà WBkôüþ GpAÿìHBoqû GB ìýßpôJ|øBÿ ìÛBôï
uBgPú ylû AuQ kAðzíñlAó AuPpAèýBüþ ko ðhvPýò ÎíéýBR AÞPzBÙ koüBÿ ÎíýÜ gõk üà ìBøþ Glôó | ¾õoR ÞzØ Þpkû Aðl!


ìdÛÛBó øýBR | ORISC|Gú kðHBë cýBR koüBüþ ko ìñBÆÜ Aq yíBë OBuíBðþ OB ìpÞr
Þõüýñrèñl øvPñl.
#|KƒtôøzãpAó Aq ÞzØ kAoôÿ Wlülÿ GpAÿ ìHBoqû GB GBÞPpÿ|øBÿ ìÛBôï ko GpAGp koøíýò oAuPB Aüò âpôû yHßú Þõ^ßþ AqkôoGýò øBÿ qüp@Gþ Gú qüpkoüB ÖpuPBkû AuQ. <kÿ
@ðPþ|GýõOýà||øB gHpkAkû|Aðl. GpAÿ> Aqìõqû ôüßPõoA ìþ âõül koAüò Gh{ ìõWõkAR koüBüþ ÎXýHþ qðlâþ ìþ Þññl.
ìõuvú OdÛýÛBOþ AußpüLwsppircS|ko@ìpüßB â×Pú AuQ Þú KtôøzãpAó Aüò ìõuvú GB Gú øpcBë Aüò ìdÛÛBó koÎíÜ 4 ørAoìPpÿ géýY Wpôüw üà ìBøþ ÎXýI Glôó ¾õoR
OÓýýpAOþ ko@ðPþ|GýõOýà ôAðßõìBüvýò | nicymocnaV|kAoôÿ Wlül uBgPú|Aðl Þú Aquú oAû ÞzØ Þpkðl. ÖÛÈ uõoAj øBÿ Gýñþ ôkøBó Aüò ìBøþ ìzhÀ AuQ. ìdÛÛBó ìÏPÛlðl Aüò cýõAó
ìhPéØ GpGBÞPpÿ|øB ASpìþ|Þñl ôGú Aüò OpOýI, ìBðÐ AqìÛBôìQ @ðùB koGpAGp@ðPþ|GýõOýà yõk. qüp@J kAoAÿ ^zî øBüþ ÒýpÚBGê ìzBølû AuQ.
ôAðßõìBüvýò clôk y¿Q uBë AuQ Þú GpAÿ GýíBoÿ øBÿ Î×õðþ OXõürylû AìB Gú OBqâþ

GBÞPpÿ|øB ðvHQ Gú ðõÑ ìPÏBoÙ @ó ìÛBôìQ ðzBó kAkû|Aðl.
ìõuvú AußpüLw â×Pú AuQ Þú KryßBó ìþ|OõAðñl ðõÑ Wlül Aüò kAoôoA Glôó ðãpAðþ AqìÛBôï
yló GBÞPpÿ|øB koGpAGp@ó Gú ÞBoâýpðl.
uBqìBó GùlAyQ WùBðþ GBÞPpÿ|øBÿ ìÛBôï ðvHQ Gú @ðPþ|GýõOýà oA GroâPpüò Oùlül ðvHQ Gú
uçìQ, AìñýQ ÒnAüþ ôOõuÏú AÚP¿Bkÿ ôAWPíBÎþ kouÇe WùBðþ Oõ¾ýØ Þpkû ôâ×Pú AuQ
Þú GB ìÛBôï yló ìýßpôJ|øB ðvHQ Gú @ðPþ|GýõOýà|øBÿ ìõWõk, koìBó GvýBoÿ AqGýíBoÿ øB GB Aüò
kAoôøB kyõAoôcPþ ðBìíßò gõAøl yl ôWùBðýBó oA GB ôÂÏýPþ ìõAWú gõAøl Þpk Þú AqqìBó
ÞzØ @ðPþ GýõOýà|øB külû ðzlû AuQ.
Gú â×Pú ÞBoyñBuBó, AuP×Bkû ìßpoôGý{ AqAðlAqû Aq@ðPþ|GýõOýà|øB GBÎU Wù{ sðPýßþ ô

ÊùõoGBÞPpÿ|øBüþ ìþ|yõk Þú Aüò kAoôøB Gp@ðùB OBSýpÿ ðlAok. Gú ÎHBoR küãp, GzpGú OloüY ko
GpAGpAüò GBÞPpÿ|øB géÐ uçf ìþ|yõk.
kÚQ koAuP×Bkû Aq@ðPþ|GýõOýà|øB üßþ AqoAû|øBÿ Wéõâýpÿ üB koôAÚÐ, Þ³ñl Þpkó oôðl Êùõo
GƒBÞPpÿ|øBÿ ìÛBôï AuQ AìB ko ðùBüQ, KryßBó AìýlôAo Gõkû|Aðl Þú kAoôøBüþ ÞzØ yõk Þú
GBÞPpÿ|øB ÚBkoðHByñl koGpAGp@ó ìÛBôï yõðl.
Gƒú â×Pƒú KƒtôøzãƒpAó ìƒõuvƒú Au߃püLƒw, ìƒlR qìBó ìÛBôï yló GBÞPpÿ|øB ðvHQ Gú
ôAðßõìBüvýò ðzBó kAk Þú Aüò oôðl Gú uBkâþ ¾õoR ðíþ|âýpk. ôAðßõìBüvýò Gú gBÆpOBSýpÿ Þú

koðBGõkÿ GBÞPpÿ|øB kAyPú Gú "kAoôÿ WBkôüþ" yùpR üBÖPú ôOdÛýÛBR ÚHéþ ðýrðzBó kAkû Gõk Þú
ìþ|OõAó GB OÓýýpAOþ kouBgQ @ó, GpÞBo@üþ Aüò kAoôAÖrôk.
ðPýXú OdÛýÛBR Wlül Þú koðzpüú ârAo}|øBÿ @ÞBkìþ ìéþ Îéõï ìñPzpylû cBÞþ AqOÓýýp
küãpÿ koAüò kAoôAuQ Gú ðdõÿ Þú ìþ|OõAðl Gú yßéþ Wlül GpGBÞPpÿ|øB ASpGãnAok. Gú â×Pú
KtôøzãpAó, koìXíõÑ, OÓýýpAOþ Þú koôAðßõìBüvýò kAkû ylû ÞBo@üþ @ó oA ørAoGpAGpGýzPpô
AkAìú AuP×Bkû AqAüò kAoôoA GpAÿ ìlOþ Æõæðþ|OpAìßBðLnüpÞpkû AuQ.
30

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771


kgPpqüHBÿ Þpk ìéßú qüHBüþ


ÎpAÝ kouBë 7102 yl

#|ìéßú qüHBüþ 7102 ÎpAÝ AðPhBJ yl AðPhBGBR kgPp yBüvPú üB ìéßú qüHBüþ
uBæðú koÞzõoøBÿ WùBó GpârAoìýzõk ôGpAuBx ìÏýBoÖpøñãþ øpÞzõokgPpÿ oA
Gú ÎñõAó ìéßú qüHBüþ üB kgPpyBüvPú @ó ÞzõoAðPhBJ ìýßññl OB Aèãõüþ GpAÿ uBüp
kgPpAó WõAó @ó WBìÏú GByl.GroâPpüò øõAKýíBÿ WùBó Aq
@yýBðú gBoZ yl

# Kw Aq^ùBouBë AqypôÑ Öp@üñl Oõèýl, Groå|Opüò øõAKýíBÿ WùBó GpAÿ ðhvPýò GBo
Aq@yýBðú|A} gBoZ yl.

øõAKýíBÿ | hcnualotartS|kAoAÿ Æõë GBèþ Groå|OpAqÎpÅ qìýò ÖõOHBë AuQ ôGpAÿ cíê
ìõyà| Gú <AuPpAOõu×p> (kôìýò æüú Wõqìýò) ÆpAcþ ylû| AuQ. ko@ó WB, ìõyà| Kw AqWlA
yló AqøõAKýíB, ìõOõoøBü{ oôyò ìþ|yõk ôGú cpÞQ gõk koÖÃB AkAìú ìþ|køl.ko Þzõo ÎpAÝ ðýr Æþ ìpAuíþ ko GÓlAk ÖýBó uéýíBðþ Gú ÎñõAó ìéßú qüHBüþ ôkgPp
yBüvPú ÎpAÝ kouBë 7102 AðPhBJ yl.ÖýBó uéýíBðþ OõAðvQ koGýò kgPpøBÿ ypÞQ Þññlû
ìÛBï Aôë oA Aq@ó gõk Þñl OB koÞê ÞzõoÎpAÝ kouBë 7102 GpOpüò ôqüHBOpüò kgPpGByl.uBìBðú Òõë|KýßpkôGlðú Wlül 622 ørAoÞýéõâpï ôqó kAok ôGpAÿ cíê ìdíõèú|øBüþ Gú ôqó
942 ørAoô674 Þýéõâpï ÆpAcþ ylû AuQ. Æõë GBë Aüò øõAKýíB 711 ìPpârAo} ylû AuQ.
Aüò uBìBðú GB y{ ìõOõo<| gnieoB|747> ÞBoìþ|Þñl ôko@yýBðú Groå ôu×Boyþ|ylû|Aÿ Gú
ìvBcQ 9 ørAoô395 ìPpìpGÐ ko¾dpAÿ <ìõWBôû> ôAÚÐ koWñõJ ÒpGþ AüBæR ìPdlû uBgPú
ylû AuQ.
Aüò ðhvPýò GBoAuQ Þú Aüò øõAKýíB Gú ÆõoÎíõìþ ðíBü{ kAkû ìþ|yõk ôOýî uBqðlû kocBë
@ìBkû|yló GpAÿ AðXBï @qìBü{|øBÿ uõgQ|ouBðþ ô^ãõðãþ Îíéßpk ìõOõoøBÿ @ó øvPñl ôAôèýò

KpôAqøõAKýíB GpAÿ uBë 9102 GpðBìú|oürÿ ylû AuQ.
kuPíBë OõAèQ 6 ìýéýBok OõìBðþ! ypÞQ AìpüßBüþ <|smetsyS hcnualotartS|> ø×Q uBë ÚHê OõuÈ üßþ AqGñýBó|ânAoAó ìBüßpôuBÖQ Gú ðBï <Kê âBokðp@èò> (|G luaP|.|nellA|) oAû|AðlAqÿ yl ôüßþ Aq^ñl ÞíLBðþAuQ Þú koOõèýl uBìBðú|øBÿ KpOBJ|âpìõyà Gú ìlAoGB ypÞQ|øBÿ küãpoÚBGQ ìþ|Þñl.
# üà ÞíLBðþ AuPpAèýBüþ ðõÎþ kuPíBë OõAèQ Þú OíBìB Aq Æçÿ 42 ÎýBo uBgPú kocBë cBÂpKpOBJ|Þpkó üà uBìBðú Gú kAgê ìlAoqìýò ðýBqìñl GpgBuPò @ó Aqüà <Kl>

ylû, ÎpÂú ðíõkû Þú SpôOíñlAó WùBó GPõAðñl Aq@ó AuP×Bkû Þññl! KpOBJ AuQ Þú Aüò AìpÖp@üñlÿ âpAó ôqìBó|GpAuQ.
üà ÞíLBðþ AuPpAèýBüþ ðõÎþ kuPíBë OõAèQ Þú OíBìB AqÆçÿ 42 ÎýBouBgPú ylû, ÎpÂú AôAüƒƒê uƒƒBë WƒBoÿ ìƒýƒçkÿ, yƒpÞƒQ ôüƒpWƒýƒò âéƒßƒPƒýƒà ðƒýƒr yƒpÞƒPƒþ ìƒõuƒõï Gƒú
Þpkû Þú SpôOíñlAó WùBó GPõAðñl Aq@ó AuP×Bkû Þññl! <|tibrO nigriV|> oA OBuýw Þpk Þú ølÙ @ó Îíéþ|Þpkó Kpôsû|øBüþ ìzBGú AuQ.

33

ìXéú OùpAó

Övýéþ ôAðPzBoâBqøBÿ âéhBðú|Aÿ Gú âpï yló OpAìM gpôZ @ìpüßB
Gƒƒþ|uƒBGÛƒú qìýƒò ìñXƒp yƒlû ô Aüƒò Kƒlüƒlû
OùlüløBÿ GvýBoÿ Gú kðHBë kAok. AqìÏBølû AÚéýíþ
@ÚBÿ OpAìM GB AyBoû Gú u×p Agýp gõk Gú KBoüw oA AÎçï Þpk
gBôoìýBðú ôAoôKB yÏBoøBÿ AðPhBGBOþ gõk oA
OßpAoÞpk ôâ×Q Gú @ðùB ìPÏùl AuQ ôüà Gú # kôðBèl OpAìM, oDýw Wíùõo@ìpüßB,
üà AWpAüzBó ìþ|Þñl. gpôZ Aüò ÞzõoAqìÏBølû AÚéýíþ KBoüw oA
gƒpôZ Aq OƒõAÖƒÜ AÚéýíþ KBoüw üßþ Aq AÎçï Þpk.

ôÎlû|øBÿ AðPhBGBOþ kôðBèl OpAìM Gõk. Aôâ×Q GpAÿ AWpAÿ ôÊý×ú|A} koìdBÖËQ
kôðƒBèl OpAìM Aq WrDýBR ìÏBølû KBoüw Aq @ìpüßB ô ìpkï @ìpüßB gpôZ Aüò Þzõo Aq
AðPÛBk Þpk ô â×Q ko cBèþ Þú ^ýò ô Gpgþ ìÏBølû KBoüw oA AÎçï ìþ|Þñl. @ÚBÿ OpAìM Aüò
ÞzõoøBÿ ko cBë OõuÏú GBül ÞBø{ AðPzBo ìƒÏƒBøƒlû oA Gƒú ƒpo AÚƒPƒ¿Bk ô ìpkï @ìpüßB
âƒBqøBÿ âéhBðú|Aÿ oA Aq ^ñl uBë küãp @ÒBq @ðPõðýõâõOp}, kGýpÞê uBqìBó ìéê, Aq WùBó, AqOõAÖÜ KBoüw cýBOþ AuQ. kAðvQ.
Þññl ôìþ|OõAðñl OB @ó ìõÚÐ ìþ|OõAðñl øí`ñBó Gú ÞƒzƒõoøBÿ WùBó GB OõAÖÜ KBoüw ìPÏùl kôðƒBèƒl OƒpAìM kogõAuQ Þpk Þú Gú ìÏBølû oDƒýƒw Wíùõo@ìpüßB â×Q ìnAÞpû GpAÿ
AÖrAü{ AðPzBoâBqøBÿ âéhBðú|Aÿ AkAìú køñl, ko KƒBoüƒw KƒBüHñƒl GíƒBðƒl. @ÚBÿ âõOp} â×Q ylû||Aðl Þú AðPzBoâBqøBÿ âéhBðú|Aÿ oA ÞBø{ üà ìÏBølû AÚéýíþ Wlül oA @ÒBqgõAøl Þpk.

cBèþ Þú @ìpüßB ðíþ|OõAðl ^ñýò Þñl. cíƒBüƒQ @ìƒpüßB, Gú ÎñõAó GroâPpüò AÚP¿Bk køƒñƒl. kAðƒzíñlAó ìþ|âõüñl Þú uõgQ|øBÿ


oôk @üéñl Agn Þpk ôAq 5002 Gú ÎñõAó ìlüp ðBï üà AüpAðþ|OHBoko¾loèývQ ìlüpAó # @uõyýPl Kpx ðBï 01 Oò AqìlüpÎBìê

ypÞQ AÞvLýlüB ÖÏBèýQ gõk oA @ÒBqÞpk. øƒBÿ yƒpÞƒQ øƒBÿ g¿õ¾þ WùBó oA Þú
AÞvLlüB GroâPpüò ypÞQ ìvBÖpOþ @ðçüò ÎBìê Þú GýzPpüò cÛõÝ oA koüBÖQ ìþ|Þññl GýzPƒpüò cÛõÝ uBæðú koüBÖQ ìþ Þññl,
WùBó AuQ Þú ÞBoGpAó ìþ OõAðñl AqÆpüÜ @ó AÎçï Þpk Þú ko¾loAüò èývQ üà AüpAðþ
øPê ôKpôAqgõk oA oqoôÞññl üB ìByýò AWBoû OHBoÚpAokAok.
Þññƒl ô ko ìÛ¿ƒl yƒBó gƒlìƒBOƒþ ìTƒê Oõo kAoA gvƒpôyƒBøþ ìlüp ÎBìê AÞvLlüB GB
ìvƒBÖƒpOƒþ gƒpülAoÿ Þññl. ypÞQ AÞvLlüB cÛƒõÝ 69 ìýéýƒõó ô 004 ørAo kæo ko GBæÿ
AÞñƒõó ko Gý{ Aq üß¿l Þzõo glìBR ìþ Wlôë ÚpAoâpÖPú AuQ.

køl. AÆçÎBR Îíõìþ koGBoû @ÚBÿ gvpôyBøþ
Kw AqgvpôyBøþ, ìBoüvBìBüpìlüpÎBìê ìþ âõül AôAqgBðõAkû ìPíõë AüpAðþ AuQ Þú
üBøõGB 63 ìýéýõó kæocÛõÝ ÚpAoâpÖPú ôÎçôû Kýƒ{ Aq AðÛçJ ìBèßýQ ^ñl ÞBogBðú Oõèýl
GpAô, kôqó küãpðýrkoÖùpuQ Kpko@ìl Opüò kAoôôøí`ñýò Oõèþ Kpx oA kAyPú ôKw Aq
øB øvPñl. AðÛçJ Gú @ìpüßB ìùBWpR Þpk.
æôë ìƒà @kAï ìƒlüƒpÎBìê Òõë ìhBGpAOþ | kAoA gvƒpôyBøþ 84 uBèú ô ìPõèl OùpAó
ôoAürôó GB 81 ìýéýõó kæocÛõÝ koìÛBï ø×Pî AuƒƒQ. Aô ko uƒBë 1991 èývƒBðƒw ìùñƒluƒþ
Wlôë 01 ð×pû ÚpAokAok. GýõAèßPpüà gõk oA AqkAðzãBû GpAôó koAüBèQ
AcvBx ÖõÝ AèÏBkû|Aÿ kAok. kgPpøñlÿ|OHBoGpðlû WBürû 04 ørAokæoÿ Aìç ko@ìpüßB
@ðBðýB, uýrkøíýò @ìpüßBüþ øñlÿ OHBoÿ
AuQ Þú Gpðlû Aüò ìvBGÛBR ìþ|yõk.|
Aôâ×Pú Þú Ú¿l kAok WBürû 04 ørAokæoÿ # @ðBðýB ôüñBÿ, kgPp21 uBèú @ìpüßBüþ
Aüò ìvBGÛú oA GB GpAko7 uBèú|A} ÚvíQ Þñl ô øƒñlÿ OHBo ko ÖýñBèþ GvýBo Özpkû Gpðlû
Kõë gõk} oA GpAÿ Od¿ýê koGBðà GãnAok.| | ìvBGÛú øXþ Þpkó ÞéíBR ko@ìpüßB yl. |

Gý{ Aq11 ìýéýõó Þõká ôðõWõAó Gýò 6 OB Aüò ìvBGÛú oA ìõuvú 'ðzñBë AuLéýñä Gþ '
51 uƒBë Aq 05 AüƒBèƒQ @ìƒpüßB ô øí`ñýò Aq AquBë 5291 ko@ìpüßB GpârAoÞpkû AuQ.
ÞzõoøBüþ ìTê sAKò, WBìBDýßB ôKõoOõoüßõ Aüƒò ìƒvƒBGƒÛƒBR Þƒú ko ôAyƒñƒãPò GpârAo
koAüò kôoû AqìvBGÛBR ypÞQ kAyPñl.| ìþ|yõk, GpAÿ uñX{ OõAðBüþ ypÞQ ÞññlâBó
WƒõAðPƒpüƒò ypÞQ Þññlû ko Aüò kôoû Aq koøXþ Þpkó ¾dýe ÞéíBR üB Aìç ôküßPú
ìvBGÛBR ypÞQ Þññlû|Aÿ 6 uBèú Aq AôÞçøíB @ðùB AuQ.
Gõk . øpypÞQ Þññlû| Þú Þéíú|Aÿ oA AyPHBû øXþ

GƒpAuƒBx ÚƒõAðýƒò ypÞQ ÞññlâBó ko Aüò Þñl AqkôoìvBGÛú gBoZ ìþ|yõk.|
ìvBGÛBR ðHBül Aq41 uBë GroâPpGByñl.| @ðBðýB ôüñBÿ koWpüBó Aüò ìvBGÛú OõAðvQ
ìƒõuvƒú ðzñƒBë AuLéýñƒä Gƒþ uBë 5291 Þéíú | niacoram|oA Þú Gú ìÏñBÿ ðõÎþ KBo^ú
OƒBuýƒw yƒl. oÚBGQ øXþ Þpkó Aq @ó uBë AuQ Gú kouPþ Oé×Ì Þñl ôoÚýI 41 uBèú gõk
OBÞñõó øpuBë GpârAoylû AuQ Gú WruBë|øBÿ oA yßvQ køl.
Wñä WùBðþ kôï Aq3491 OB 5491. AôKw AqGpðlû yló koAüò ìvBGÛú â×Q Þú
32

www.TEHRANMAGAZINE.com


AôGBìB gBðú|Aÿ 8 ìýéýõó kæoÿ gpül
# oDýw Wíùõoÿ Kýzýò @ìpüßB gBðú|Aÿ oA Þú øî|AÞñõó ìvPBCWp@ó AuQ Gú ìHéÔ 1.8
ìýéýõó kæogpülAoÿ Þpk.
GBoAá AôGBìB, oDýw Wíùõoÿ Kýzýò @ìpüßB Gú Æõoouíþ gBðú|Aÿ oA Þú Kw AqOpá ÞBj u×ýl
Gú ÎñõAó ìvPBCWpko@ó uBÞò Gõk, gpülAoÿ Þpk.|Aüò gBðú KýzPpìPÏéÜ Gú Wõæá|øBoR, kGýpìÇHõÎBOþ Kýzýò ÞéýñPõó Gõkû ôGú ÚýíQ 1.8
ìýéýõó kæoGú ypÞQ øBì×õoR øõèlüñãrÞú koÞñPpë GBoAá ôìýzê AôGBìB AuQ, ÖpôgPú yl.
gBðõAkû AôGBìB AqìBû sAðõüú ôKw AqOpá ÞBj u×ýl uBÞò Aüò gBðú ylû|Aðl.|Þõüò èõDýw, uhñãõÿ AôGBìB â×Q, Aq@ðXB Þú @ÚB ôgBðî AôGBìB kuPßî OB kôuBë ôðýî küãp
koôAyñãPò qðlâþ gõAøñl Þpk, OpWýe kAkðl Gú WBÿ AWBoû Aüò gBðú, @ó oA gpülAoÿ Þññl.
gBðõAkû AôGBìB Ú¿l kAoðl OB qìBðþ Þú kgPpÞõ^à @ó|øB, uByB,| kGýpuPBó gõk oA Gú AOíBï
GpuBðl, koôAyñãPò GBÚþ GíBðñl. |
35

ìXéú OùpAó


<yBørAkû OBoüà> oDýwGh{ AüpAó uBqìBó uýB yl


# uBqìBó AÆçÎBR ìpÞrÿ @ìpüßB (uýB)
<ìBüßê kÿ @ðloû> oA Gú ÎñõAó oDýw Gh{

AüpAó ko uBqìBó AÆçÎBR ìpÞrÿ @ìpüßB
ìÏpÖþ Þpk.|
| ðýõüõoá OBüír ðõyQ: uýB <ìBüßê kÿ
@ðloû> oA Gú ÎñõAó oDýw Gh{ AüpAó kouBqìBó
73 ÞzPú koyI gõðýò ìBðýê ôÿ ìσpôÙ Gƒú yƒBøƒrAkû OBoüà uBqìBó AÆçÎBR ìpÞrÿ @ìpüßB ìÏpÙ Þpk.|AÆç΃BR ìƒpÞrÿ @ìpüßB AuQ . ôÿ ìvEõë
Kýãýpÿ ÎíéýBR yßBo<AuBìú Gò ækó> oøHp
Kýzýò AèÛBÎlû ôGvýBoÿ AqcíçR KùLBkøBÿ

@ìpüßBüþ Gú ÖpìBðløBó âpôû øBÿ AÖpAÆþ Gõkû
AuQ.
GñB GpAüò ârAo}, AðP¿BJ ^ñýò Öpkÿ Gú
oüBuQ Gh{ ÎíéýBR øBÿ AüpAó cßBüQ Aq
ìõÂÐ uhPãýpAðú kôðBèl OpAìM oDýw Wíùõo
WùBó> oA Îùlû|kAoGõk.
ðƒýõüõoá OBüír ko AkAìú ârAo} kAkû Þú @ìpüßB koÚHBë AüpAó kAok.|
ìƒBìƒõoAó OƒdQ ðËp Aô, <ðÛzþ ìdõoÿ> ko uýB AqAÊùBoðËpkoGBoû AðP¿BJ Wlül ko
yƒùƒBkR <ÎíBk ìÓñýú> ÖpìBðlû Gh{ ðËBìþ Gh{ ìpGõÉ Gú AüpAó gõkkAoÿ ôOBÞýl Þpkû Þú

crJ|Aèéú èHñBó kAyPñl. koGƒBoû øƒõüƒQ üƒB ÞƒBo ìÛƒBìBR Aüò uBqìBó
Aüò oôqðBìú ðõyQ: <uýB ko øíßBoÿ GB ¾dHPþ ðíþ|Þñl.| |
AupADýéþ|øB, Aq üà gõkoôÿ GíHãnAoÿ ylû ko AkAìƒú âƒrAo} Aüò oôqðBìú Gú cÃõo
GƒpAÿ ÞƒzƒPƒò @ÚƒBÿ ìÓñýú ko kìzÜ AuP×Bkû ìÛƒBìƒBR ô AyhBÁ Gú ylR Âl AüpAðþ ko
Þpk>. ìñB¾I ìhPéØ kôèQ OpAìM Aq ÚHýê oDýw
kÿ|@ðloû koOzlül cíçR GB AuP×Bkû Aq uýƒB, ìzƒBôo AìñýƒQ ìéþ ô OÏlAkÿ küãp Aq
KƒùƒLƒBkøƒB ko kAgê gBá KBÞvPBó øî ðÛ{ ìñB¾I ÎBèþ oOHú AyBoû Þpkû AuQ.|

ìdõoÿ kAyQ. kokôèQ GBoAá AôGBìB cíçR ðýƒõüƒõoá OƒBüíƒr GB AyBoû Gú ìõAÂÐ Âl
KƒùƒLƒBkÿ Gú Gh{ ìùíþ Aq AÚlAìBR @ìpüßB AüpAðþ oDýw uýB O¿püe Þpk: <ìlüpuýB ko
OHlüê yl. @ÚBÿ kÿ|@ðloû üà g¿éQ KpÞBoÿ Îéýú AüpAó
GB oüBuQ AôGpìpÞrìÛBGéú GB Opôoüvî ko üBÖPú AuQ. kÿ|@ðloüB koyíBë ôüpWýñýB ôko
uýB, cíçR KùLBkÿ @ìpüßB Gú GùBðú ìÛBGéú GB gBðõAkû|Aÿ Þú GpAÿ kô ðvê GB uýB AoOHBÆBOþ kAyPñl, Groå yl. AôGB øívp} Þú ìvéíBó

#|Gp ASp OýpAðlAqÿ üà Öpk ìvée ko âpôû|øþ OpôoüvPþ Gú ÆpqâvPpkû|Aÿ AÖrAü{ AuQ koìBìõoüPþ gBoWþ ìçÚBR Þpk ôGpAÿ
KBüPhQ ÖýéýLýò 73 ð×pÞzPú ôOÏlAk qüBkÿ üBÖQ. AqkôAZ GB Aô, Gú Auçï âpôül AèHPú AüñÇõoðývQ
qgíþ ylðl. kokôoû oüBuQ AôGpAüò ìpÞr, AO×BÚBOþ øî Þú AôGú ÆõogBÁ, ÚõAðýò ô@kAJ Auçìþ oA
Að×XBoôOýpAðlAqÿ koìñÇÛú|Aÿ OõoüvPþ AÖPBk Þú uHI ÖzBoGpuýB yl. Aq Wíéú Aüò kðHBë Þñl>.|
ðrküà ÖpôkâBû ìBðýê, KBüPhQ ÖýéýLýò AO×BÚBR, AÚlAï üà <ìñHÐ AÆçÎBOþ uýB> ko â×Pú ìþ|yõk Þú kÿ|@ðloû kouBë|øBÿ Kw

^ñlüò ÞzPú ôqgíþ koKþ kAyPú AuQ. ìñ×XpÞpkó gõk koKBüãBû @ìpüßB koAÖÓBðvPBó Aq 11 uLPƒBìHƒp, ÎíýÛƒB ko GpðBìú GBqkAyQ ô
GpAuBx ârAo} <|CNE|>, yBølAó Îýñþ Gõk Þú koðPýXú @ó 7 ÎÃõuýB ÞzPú ylðl. GƒBqWƒõüƒþ Aq ìËñõðBó OpôoüvPþ ÖÏBë Gõkû;
â×Pú|Aðl ø×Pú ânyPú OÏlAkÿ Öpk ìvée koAüò ko sAðƒõüú 5102 cíéú KùLBkÿ @ìpüßB Gú GpðBìú|Aÿ Þú Gú yßñXú OÏlAk qüBkÿ AqqðlAðýBó
ìXíõÎú O×püdþ külû| ylû|Aðl. üà ìÛp AèÛBÎlû ko KBÞvPBó, uHI ìpå kô ìƒñƒXƒƒp yƒƒl. 샃õƒõÑ yßñXƒú qðƒlAðýƒBó ô
OBqû|Opüò ârAo}|øB cBÞþ Aq@ó AuQ Þú ⃃pôâƒBó ÒƒpGƒþ yƒl. <ôAoó ôAüƒñƒByƒPƒBüƒò> GƒBqkAyƒQ|yƒlâƒBó OƒõuƒÈ uƒýƒB ôðƒùƒBkøƒBÿ
ko WpüBó Aüò cíéú ìvédBðú, ¾lAÿ @ìpüßBüþ ô<WýõAðþ èõKõoOõ> AüPBèýBüþ ko AÆçÎBOþ @ìpüßB, koârAo} uBë 4102 ìXéw
OýpAðlAqÿ ô ^ñlüò Að×XBo gBoWþ Aq øPê Aüò cíéú ÞzPú ylðl. uñBÿ @ìpüßB, ìdßõï ylû AuQ.
<oürôoOw ôoèl> koìBðýê yñýlû ylû AuQ ô ^ñl ìBû Kw AqAüò AO×BÝ, kÿ|@ðloû Gú üà ôÿ ko uƒBë 6002 ìvEõë ìpÞr ìÛBGéú GB
kuQ|Þî 73 Oò ÞzPú ôGý{ Aq05 ð×poAøþ ìñ¿I Wlül ìñPÛê yl OB ASpânAoÿ ôì×ýl Oƒpôoüvƒî yƒl ô 9 uƒBë ÞƒBo ìlüpüQ GpAÿ

GýíBouPBó|øB ôìpAÞrkoìBðþ ylû|Aðl. Gõkó Aüò GpðBìú|øBÿ ìh×þ ôìdpìBðú oA Gpouþ GƒBqkAyƒQ ô y߃Bo <uPýrû|WõüBó ko upAup
Þñl.
34

www.TEHRANMAGAZINE.comAWBqû kAkâBû øéñl GpAÿOÏýýò øõüQ Klo32 Þõká
# kAkâBøþ koøéñl kAkgõAuQ ôAèlüò OõWùþ kAoðl AìB g¿õ¾ýBR ÊBøpÿ @ðBó Gú
32 Þõká oA Þú Aq ÆpüÜ èÛBf ì¿ñõÎþ - ìpkAðþ Þú gõAuPBokoüBÖQ AuLpï Aq@ðBó ylû
@ÿ|ôÿ|AÙ - ìPƒõèƒl yƒlû|Aðƒl KnüpÖPú ô Gõkðl, yHýú ðývQ.
â×Pú ìþ|yõk Þú üBó ÞpGBR ÚHê Aq ìpå kuPƒõo@qìƒBüƒ{| kÿ|Aó|Aÿ Kryà ìvEõë
Þéýñýà ìdê AðXBï èÛBf ì¿ñõÎþ oA ¾Bko AÎPpAÙ Þpkû Gõk Þú koìõAok ìPÏlk AuLpï gõk

oA GpAÿ èÛBf ì¿ñõÎþ Gú ÞBoGpkû ôKloclôk Þpkû AuQ.
Aüƒò ÞƒõkÞBó GB AuP×Bkû Aq AuLpï AølAüþ 06 Öpqðl AuQ. Aôkoô¾ýQ ðBìú gõk OBÞýl
ìPõèl ylû|Aðl ô ìBkoAó @ðBó gõAuPBo ìÛBüvú Þƒpkû Þƒú AWƒBqû ðƒíƒþ|køƒl Kƒw Aq ìpå, Aq
kÿ|Aó|Aÿ ÖpqðlAðzBó GB kÿ|Aó|Aÿ oDýw Þéýñýà kÿ|Aó|Aÿ Aôøý`ãõðú @qìBüzþ Gú Îíê @ül.| |
ôÞƒýƒê yƒBÞƒýƒBó âƒ×Pú Gõk Þú ìõÞçó Aô ìdê AðXBï èÛBf ì¿ñõÎþ ylû| Gõkðl.|
ôAèƒlüƒò Aüò ÞõkÞBó gõAuPú Gõkðl OB Gú AcvBx ìþ|Þññl Gú @ðBó OXBôqylû AuQ. ôÿ
@qìBü{ kÿ|Aó|Aÿ kÞPpüBó ÞpGBR, oDýw uBGÜ AqkAkâBû gõAuPú Gõk OB GpgçÙ ô¾ýQ kÞPp

Þéýñýà GýloAN koðrküßþ oôOpkAï oAÿ køl. ÞƒpGƒBR, AWƒBqû køl kÿ|Aó|Aÿ Aô GB kÿ|Aó|Aÿ
kÞPƒp ÞƒpGBR ìBû ânyPú ko uò 98 uBèãþ ÖpqðlAðzBó ìÛBüvú yõk.| |
üßþ AqyBÞýBó â×Pú AuQ Þú kÞPpÞpGBR koânyQ AìB yBÞýBó ìÏPÛlðl Þú ìíßò AuQ
AôGú WBÿ AuP×Bkû AqAuLpï AølAüþ AÖpAk ìõok OéƒõüƒdB Gú Aô â×Pú Gõk Þú ìíßò AuQ Klo
ðƒËƒp ôAèlüò, Aq AuLpï gõk GpAÿ Aüò ìñËõo Öpqðl} GByl AìB ouíB Aüò AkÎB oA OBüýl ðßpk.
AuP×Bkû Þpkû GByl. ôÿ ko køú|øBÿ 0891 ô koìõAok küãp, ìBkoAðþ Þú Gý{ Aqüà GBoGB
0991 GB ìÏpÖþ gõk Gú ÎñõAó "üßþ AqKýzãBìBó èÛBf ì¿ñõÎþ cBìéú ylû ôgõAuPú Gõkðl OB
èÛBf ì¿ñõÎþ koøéñl" OõWú ÖpAôAó qôZ|øBüþ Kloøíú ÖpqðlAðzBó üà ð×pGByl, cBæ Opkül
oA Gƒú gõk WéI Þpkû Gõk Þú Gú gBÆp ðÛÄ kAoðl Þú ìíßò AuQ kÞPpÞpGBR kuQ|Þî Klo

üßþ Aq@ðBó GByl.| | AuLpï ìpk, ÚBkoðHõkðl G`ú|kAoyõðl.|
Gƒú kogƒõAuƒQ yBÞýBó, ìÛBìBR ÚÃBüþ Aüò Þéýñýà kouBë 9002 Gú kèýê ârAo}
ôÚõÑ Ohé×BOþ ko@ó OÏÇýê yl. ko@ó qìBó kuPõoÂHÈ Gpgþ AÚçï yh¿þ üBó ÞpGBR
â×Pƒú yƒl Þú kÞPp ÞpGBR GB kuQ Gpkó ko ìBðñl ìvõAá ôyBðú upAôoA kAkðl OB ko¾õoOþ
Kƒpôðlû|øBÿ GýíBoAó, Aq ìÛpoAR ðBÊp Gp èÛBf Þƒú kAkâƒBû GB ðíõðú GpkAoÿ kÿ|Aó|Aÿ ìõAÖÛQ
ì¿ñƒõ΃þ OhƒÇƒþ Þpkû AuQ. Aq Wíéú Aüò Þñl, ðíõðú æqï ìõWõk GByl.|
ôÞýê Ovhýpÿ kÞPp ÞpGBR â×Pú Gõk Þú ìÛpoAR, ìdlôk Gõkó AuP×Bkû AqAuLpï üà Öpk

ôAcl GpAÿ clAÞTpy{ ìõok cBìéãþ AuQ.| | yBÞýBó øýa ìloá ÚBGê AÎPñBüþ AoADú ðlAkû|Aðl
ìƒBû ânyPú, OÏlAkÿ Aq qðBðþ Þú Gú Aüò ô GƒBüƒl Gƒú @gƒpüƒò gƒõAuƒPú ìõÞé{, üÏñþ
Þéýñýà ìpAWÏú Þpkû Gõkðl â×Pñl Þú øñãBï gõkkAoÿ Aqðíõðú|GpkAoÿ kÿ|Aó|Aÿ, Îíê yõk.|
ÚÃBR kAkâBû upAðXBï kogõAuQ yBÞýBó AðXBï èÛBf ì¿ñõÎþ, ìPõWú ylðl Þú AuLpï
ìõok AuP×Bkû Gú ¾õoR OBqû AqAOBÝ küãpÿ Gú oA KƒnüpÖPñl ô AWBqû AðXBï @qìBü{ kÿ|Aó|Aÿ
ìdê @ôokû ìþ|yõk. @ðBó øí`ñýò ìÏPÛlðl Þú kÞPpÞpGBR oA ¾BkoÞpkðl.
ÖƒpqðƒlAðzƒBó Gƒú kÞPƒp ÞƒpGƒBR yHBøQ ÚBGê
37

ìXéú OùpAó


ÞñBüú èEõðBokôkÿ
ÞBKpüõGú OpAìM
ÎéQ ìõìýBüþ Þpkó Gló <ÎHBx ÞýBouPíþ>#|üƒà ìvEõë cõqû uçìQ Þzõo, Gú ôqüpGùlAyQ koGBoû ÎéQ ôÞýõï Gõkó AðPÛBë
WrDýBR ÎéQ ìõìýBüþ Þpkó Gló <ÎHBx Ký߃p ìƒpcƒõï ÞýƒBouPíþ Þú üßþ Aq kæüê
Aüñãõðú AðPÛBë|øB, ìõìýBüþ Þpkó Kýßpìpcõï ÞýBouPíþ> KpkAgQ.

ko oôq 81 Oƒýƒƒp uƒBë 59 Ký߃p ÎHƒBx ÞýBouPíþ Gõk, OõÂýe kAk: ÚBðõó ypÞQ|øBÿ |
# èEõðBokôkÿ ÞBKpüõ, GBqüãpupyñBx kuƒPú Aq ìpkï WùBó Þú Gú kðHBë üà oøHpÿ ÞýBouPíþ Kw AqAðPÛBë AqÖpAðvú kouBÎQ øƒõAKýíƒBüƒþ ô Aüƒpæüƒò|øƒBÿ kðýƒB ô ìPσBÚHƒB«
øƒƒBèƒýƒõôkÿ GƒB AðPzƒBo KvPƒþ ko ¾×dƒú ÚloOíñl GpAÿ cê ìvBDê @J ôøõAüþ Gõkðl 22 ôAok ìdõÆú ôütû ÖpôkâBû AìBï yl, Þú ko@ó øƒõAKƒýƒíBüþ AüpAó Aüò AuQ Þú Aâp GhõAøñl
AüñvPBâpAï gõk ko g¿õÁ gpôZ @ìpüßB Aüò O¿íýíþ ðBAìýlÞññlû AuQ.| ìƒpAuî GƒloÚƒú ô AkAÿ AcƒPƒpAï, ìƒvƒEƒõæó ô Wvlÿ oA AqìvýpøõAüþ ìñPÛê Þññl GpAÿ Aüñßú
AÞñõó GýzPpAqøpqìBó küãpÿ ìB ðýBqìñl AqOõAÖÜ @J ôøõAüþ KBoüw ôAÞñ{ ðzBó øñƒpìñlAðþ øí`õó cXQ Aèéú AüõGþ, A¾Óp Wvl k^BoÖvBk ðzõk, GBül cPíB« Gú oôyþ Þú
cê ìvBDê OÓýýpAR @J ôøõAüþ øvPýî ôGBül kAk.| | ÖpøBkÿ, @Oýç KvýBðþ, øíBüõó AuÏlüBó, oÂB Gú @ó A¾ÇçcB« ìõìýBüþ ìþ|âõüñl, ko@ül; Gú

ìýpÞpüíþ, yùBJ cvýñþ ô ... ðýr cÃõo Aüò ¾õoR Þú OíBï gõó Gló Ohéýú ôGú WBÿ
@ó ìBkû ÖpìBèýò OroüÜ ìþ|Þññl.| kAyPñl.
ôÿ AkAìƒú kAk: ko qìýñƒú ìƒõìýƒBüþ Þpkó cBë koø×Pú Aÿ Þú ânyQ ÎéýpÂB qAèþ -
oDýw uBqìBó ðËBï Kryßþ ÞzõokoðzvQ AÖƒpAkÿ Þƒú ÚƒpAo AuƒQ Wvƒl @ðùƒB Aq ìvýƒp
gHpÿ gõk ko KBui Gú Kpuzþ koGBoû ÎéQ Aüƒpæüƒò|øƒB Gú ¾õoR øõAüþ ìñPÛê yõk ko
ðƒùƒBüƒþ ìƒpå <΃HƒBx ÞƒýƒBouPíþ> GB AoADú oôyþ küãp, AìÏB ôAczB Gló ìPõÖþ gBoZ ôGú
OõÂýdBOþ ÎñõAó Þpk: ÎéQ A¾éþ ìpå Aüò WƒBÿ @ó ÖpìBèýò oühPú ìþ|yõk, GpAÿ Aüñßú
kÿ ÞƒBKƒpüõ GB ÚéílAk Þpkó Aüò O¿íýî oøHƒpAðƒþ oA Þƒú Gƒú cÛBüÜ Îéíþ ô ôAÚÏýBR øñpìñl AüpAðþ koÖpAðvú, gõðpürÿ cBk OdQ Wvl k^BoOÏ×ò ôÖvBk ðzõk.|
OpAìM Gú ÎñõAó Oùlülÿ GpAÿ Þpû qìýò ðõyQ: OXƒpGþ ko Aüò g¿õÁ Gþ OõWú øvPñl Gú ìƒzƒBôo ôqüƒp GƒùlAyQ ko KBui Gú Aüò Kpkû ìÓrÿ Gú kèýê OroüÜ kAoôÿ øLBoüò GB kôq
" Aìpôq@üñlû qðlâþ kouýBoû ìB GB O¿íýî Òýp ^ƒBè{ Gßzýî. AÞñõó øíú ìB GBül KBÖzBoÿ GƒBæ Gƒõk, Gƒú ƃõoüßú oôqAðú 42 ørAo ôAcl Kƒpuƒ{ Þƒú @üƒB ^ñýò AWvBkÿ Þú ìõìýBüþ
ìPÏùlAðú oDýw|WíùõoOpAìM koGBoû gpôZ Aq Þñýî, uBqìBðløþ kAyPú GByýî ôìHBoqû Þñýî ô ìƒþ|yƒõðƒl AìƒßƒBó ÞBèHl yßBÖþ ôWõk kAok, øLBoüò Gú ôÿ OroüÜ ylû AuQ.
OõAÖÜ KBoüw ìõok Oùlül âpÖQ. @üñlû ìB ko Aðpsÿ ìBó oA Gú uíQ AÚlAìBR uýBuþ uõÝ øí`ñýò oDýw uBqìBó ðËBï Kryßþ Þzõo Oƒõƒýƒe kAk: gƒýƒp, ôÚƒPƒþ Gƒlðƒþ Aüñ`ñýò
Aüò uýBoû Gý{ AqøpqìBó küãpÿ koìÏpÅ køýî."| koOõÂýdBR gõk âçüú|øBÿ ìPÏlkÿ AqÎlï ìõìýBüþ yõk küãpAìßBó ÞBèHl yßBÖþ ôWõk
gÇpÚpAoâpÖPú AuQ. GpAÿ @ìpüßBüþ|øB ô@ó øƒíƒßBoÿ Þzõo ÖpAðvú ðýr kAyQ, Aq Wíéú ðƒlAok.| gƒlAkôuƒQ ko ðƒùƒBüQ gBÆpðzBó

Aüñßú <qAèþ> ÎñõAó Þpk: ìùî|Opüò OÏXI ìB Þpk: GñBGpAüò ìõìýBüþ Þpkó AWvBk GpAÿ AðPÛBë
(Æñr) |ìò Aôë Ößpìþ Þpkï "ìBkogpZ" üú Aüò Gõk Þú ^Çõo Þzõo KýzpÖPú|Aÿ Gú ìBðñl AqìvýpøõAüþ, ÚBðõó cíê WñBqû GB øõAKýíB ô
ÖƒpAðƒvƒú, Kƒýƒßƒp ìƒpcõï ÞýBouPíþ oA Glôó ìñzBF âpÖPú AqìÛpoAR Gýò Aèíééþ koìvýpøBÿ
Ödzú, GÏl üú GBooÖPýî Gýpôó ìò ìBkogpZ ylï ÞBèHlyßBÖþ ôOÏýýò ÎéQ ìpå; ôÞýõï ylû Gú øƒõAüþ AuQ ô cPþ Aâp AWvBkÿ GhõAøl Aq

ìvýpøõAüþ kAgéþ ðýrìñPÛê yõk GBül Aüò ÞBo AüpAó AÎrAï Þpkû AuQ.
Öùíýlï Aq¾lOB Öd{ øî GlOpû. koAüò oAGÇú ìdíõk glAkôuQ - ìzBôo ¾õoR Knüpk. |

36

www.TEHRANMAGAZINE.com


GBo} GpÙ koAokGýê# GBo}|øBÿ oâHBoÿ GpÙ AoO×BÎBR AokGýê Gú ôütû kAìñú|øBÿ Þõû uHçó oA
u×ýlKõ} Þpkû AuQ.
ìlüpÞê øõAyñBuþ AuPBó AokGýê kocByýú Gpouþ ðÛzú|øBÿ øõAyñBuþ â×Q: Gú kèýê ÞBø{

y{ OB 01 koWú|Aÿ kìBÿ øõAÿ AÒéI ìñBÆÜ AuPBó, ÞBø{ kìB koAoO×BÎBR Gú qüp¾×pøî ouýlû
AuQ.Îéþ kôèPþ ìùpO¿püe Þpk: GB OõWú Gú ÞBø{ ìdvõx kìB, koAoO×BÑ Gý{ Aquú ørAoìPp
yBøl GBo}|øBÿ oâHBoÿ GpÙ øvPýî ôkAìñú|øBÿ Þõû uHçó u×ýlKõ} ylû AuQ.
ôÿ OBCÞýl Þpk: ÞBø{ kìB Gú ¾õoR ÞõOBû|ìlR Gõkû ôOB KBüBó yI WíÏú koìñBÆÜ ìpÞrÿ ô
WñõGþ AuPBó ìõWI GBo}|øBÿ oâHBoÿ GBoAó gõAøl yl.ìlüpÞê øõAyñBuþ AuPBó AÂBÖú Þpk: Aq
oôqyñHú ânyPú ìXlkA« kìBÿ øõA AÖrAü{ ìþ|üBGl.Aìò Opüò yùpWùBó koGpAGpcíçR øvPú|Aÿ


#Gú ârAo} ìXéú "ðzñBë AðPpuQ" ÞBoyñBuBó @ìpüßBüþ ìÏPÛlðl ìvßõ OñùB yùp
ìÛBôï kðýB koìÛBGê cíçR ìõyßþ AuQ.| ìXéú "ðzñBë AüñPpuQ" koAüò GBoû ðõyQ:
GpAÿ Wéõâýpÿ Aq A¾BGQ ìõyà Gú Aüò yùp, üà uBìBðú kÖBÎþ yBìê 001 ìõyà
AÆpAÙ Aüò yùpoA Kõy{ kAkû AuQ.|
Aüò yHßú ìõyßþ - c×BÊPþ kokøú 08 Úpó GývPî KýzpÖPú Opyl ôOÏlAk ìõyà @ó Aq23 Gú
001 AÖrAü{ üBÖQ. Aüò yHßú øpìõyà ìùBWíþ oA kokAüpû Aÿ Gú yÏBÑ 08 ÞýéõìPpôAoO×BÑ 03
ørAoìPpÿ ðBGõk ìþ Þñl.oôuýú kouBë 4102 üà uBìBðú Âl ìõyßþ Wlül Gú ðBï "A-532 ðõkAë"
oA oAû AðlAqÿ Þpk. AèãBoOBâýýØ, ìvEõë kÖBÑ Âl ìõyßþ oôuýú, Âíò Gþ ðËýpgõAðló Aüò
uBìBðú kÖBÎþ, Gú ouBðú øB â×Q: ìõyà øBÿ Aüò uBìBðú øpølÖþ oA GB upÎQ kuQ Þî 3 ÞýéõìPp

koSBðýú ølÙ ÚpAoìþ køñl. |
ìõyà øBÿ Aüò uBìBðú kÖBÎþ Îçôû Gpcíê üà Þçøà øvPú Aÿ GpAÿ AüXBk Að×XBokoìvýp
ìõyà øBÿ ìùBWî, üà Þçøà küãpGpAÿ ølÙ ÚpAokAkó ìõyà ìùBWî koAgPýBokAoðl.|

39

ìXéú OùpAó

yùpkAouBGÜ ðýõüõoáìþ|OõAðl ôÞýê oÂB ÂpAJ yõk


#|oôkèØ WõèýBðþ, yùpkAouBGÜ ðýõüõoá ôìBüßê ìõÞýrÿ, kAkuPBó Þê uBGÜ @ìpüßB, P PB BJ J O OB Bq qû û O OB Bè èß ßý ýò ò K Kw w A Aq q Þ ÞPBJ OBqû OBèßýò Kw Aq
AWBqû üBÖPú|Aðl Þú ôÞBèQ oÂB ÂpAJ, OBWpAüpAðþ-OpÞýú|Aÿ oA Gú Îùlû Gãýpðl. Þ ÞPBJ OBqû OBèßýò Kw Aq

0 01 1 u uB Bë ë ^ ^B BN N y yl l 0 001 uBë ^BN yl 0 001 uBë ^BN yl


#|OƒBqû|Oƒpüƒò ÞPƒBJ ðõüvñlû ìXíõÎú ìõWõkÿ ypôo, kqkÿ Þññl.
ÞpüvPõÖp OBèßýò, Þú øî|AÞñõó 29 uBèú ìdHõJ 'AoGBJ céÛú|øB ', 001 uBë Kw Aq
yßê âpÖPò Æpf Aôèýú @ó ko møò WBó AuƒQ, Gú Æpcþ Þú Klo} ko gBÆp kAyQ
ôÖBkAoìBðlû ôkAuPBó ìBWpAøB ôuBgPBoA¾éþ oôðBèl oôDê OBèßýò, Gú ^BN ouýl.
'Gƒpó ô èƒõOýƒò ' Þƒú OƒõuÈ ÞƒpüvPõÖp oA c×Ì Þpkû AuQ.

ìXíõÎú 'AoGBJ céÛú|øB ' GpAÿ Aôèýò GBoko OBèßýò, Kvp@ÚBÿ OBèßýò ôüpA} ylû, GBqâõ
Þññlû Gh{|øBüþ AqkAuPBðþ AuQ Þú OBèßýò uƒBë 4591 ìñPzp yl. Aüò ìXíõÎú üßþ Aq
ÚBÂþ kAkâBû â×Pú koôÞBèQ Aüò kôGpAÿ oÂB ÂpAJ AìßBó GBèÛõû "OÃBk ìñBÖÐ" ôWõk kAok AìB ìõÖÜ|Opüò @SBoOBoüi AkGýBR Gõkû ôGý{ Aq koÞPBJ 'uýéíBoüéýõó ' Gú @ðùB KpkAgPú Gõk.
@ÚBÿ ÂpAJ @âBøBðú ôkAôÆéHBðú AqAüò OlAgê GBèÛõû ìñBÖÐ ^zî|Kõyþ Þpkû AuQ ôkAkâBû GB ðËBoR OBèßýò ðõyPò Aüò ÞPBJ oA Kw AqGBqâzQ 051 ìýéýõó ðvhú Aq@ó Gú Öpô} ouýlû AuQ.
GpAüò ìvBèú AqÎlï ôÚõÑ @ó AÆíýñBó cB¾ê ìþ|Þñl.| WƒBó oôðƒBèƒl oôDê OBèßýò ko uBë uõï AqðHpk uî Wñä WùBðþ Aôë ôkouBë 6191 @ÒBq
@ÚBüBó WõèýBðþ ôìõÞýrÿ ôÞBèQ øzQ GBðà oA Gú Îùlû kAoðl Þú AkÎB ylû oÂB ÂpAJ ko Þpk. Aüò ðHpk üßþ AqGroâPpüò ôgõðýò|Opüò sAðõüú uBë 2981 ko @ÖpüÛBÿ WñõGþ Gú kðýB
OHBkæR ìBèþ GB @ðùB ÖpüI|yBó kAkû AuQ.| Ký{ AqAüò kAkuPBó Kpôðlû Gpøíýò ìHñB GB ôÞBèQ ðHpkøBÿ OBoüi Gzp Gõkû ô ko @ó clôk üà @ìl. AôÞú kokAyñãBû @Þv×õok Od¿ýê Þpk

@ÚBüBó WõèýBðþ ôìõÞýrÿ GpAÿ oÂB ÂpAJ ìhBè×Q Þpkû Gõk Þú ^pA @ðBó kokÖBÑ AqìõÞçðzBó Gú - ôGÏløB øî ko@ðXB kox kAk - Gýò uBë|øBÿ ìýéýõó ð×pÞzPú üB qgíþ ylðl.
ÆõoGBèÛõû k^BoOÏBoÅ ìñBÖÐ ìþ|ylðl.| |oÂB ÂpAJ uBë ânyPú Gú AOùBï kôoqkó Odpüî|øBÿ Aüƒò ÞPƒBJ OƒBèßýƒò üƒà kAuPƒBó ÎíýÛB 5191 OB 0291 ÎÃõAoO{ GpüPBðýB Gõk, ôkoðHpk
@ìpüßB Îéýú AüpAó GBqkAyQ yl. @ÚBÿ ÂpAJ ìPùî AuQ Þú GB üà yHßú GBðßþ koOpÞýú ôAìBoAR uî øî cÃõokAyQ. yh¿þ Oõ¾ýØ ylû AuQ.
ìPdlû ÎpGþ Gú kôoqkó Odpüî|øB Þíà Þpkû ôGBðà|øBÿ @ìpüßBüþ oA Gú ìHBkæOþ GB AüpAó ôAok GƒvƒýƒBoÿ Aq Kƒtôøƒñƒlû|øƒBÿ @SƒBo OBèßýò ðzp øBoKpÞBèýñr OBqû|Opüò ÞPBJ OBèßýò,
Þpkû AuQ.| Gú â×Pú Oýî ôÞBèQ oÂB ÂpAJ, ÚpAoðývQ Þú oôkèØ WõèýBðþ ôìBüßê ìõÞýrÿ ko 'Gƒpó ô èƒõOýEƒò ' ko køíýƒò uBèãpk ^BN ìƒþ|âõüñl Þú ðõyPò ìXíõÎú|øBÿ Ohýéþ Þú
WévBR kAkâBû ypÞQ Þññl. Gpgþ ouBðú|øBÿ @ìpüßBüþ ìþ|âõüñl ìíßò AuQ Ú¿l oÂB ÂpAJ GpAÿ AôoAøþ Gõk OB GB @ð`ú koÆõë Wñä OXpGú 'ÖpqðlAó øõoüò 'ìñPzpÞpkû AuQ.
AqAuPhlAï WõèýBðþ ôìõÞýrÿ Aüò GByl Þú cBìýBðþ kokôèQ @ìpüßB KýlA Þñl.| oôkèØ WõèýBðþ kAuPBó 'Gpó ôèõOýEò ' GBqâõÞññlû ìBWpAøB Þpkû Gõk ôoôc{ oA @qAoìþ|kAk ÞñBo@ül.
ôìBüßê ìõÞýrÿ AqcBìýBó kôðBèl OpAìM Gõkû|Aðl. Kw AqGú ÚloR ouýló @ÚBÿ OpAìM GvýBoÿ WBó oôðBèl oôDê OBèßýò kokôï uLPBìHp ôupðõyQ kôÎByÜ AuQ: üà ìpk ÖBðþ, ôüà
AðPËBokAyPñl Þú AôìÛBìþ GBæ Gú @ÚBÿ WõèýBðþ Gløl. A¶èØ ÖñBðBKnüp Þú O¿íýî ìþ|âýpðl Aq ìéßõo, 3791 koyùpGõoðíõV GpüPBðýB koânyQ.GpAÿ ôürAÿ @ìpüßB GBül ÖÏBèýQ gõk oA koyHßú|øBÿ AWPíBÎþ ârAo} Þñýl


AkAoû kogƒõAuƒQ ôüƒrAüƒ{ ok yõk. # ìPÛBÂýBó ôürAÿ @ìpüßB GBül AÆçÎBR
âípá ôc×BÊQ ìpqÿ AüBæR ìPdlû @ìpüßB yHßú|øBÿ AWPíBÎþ gõk oA Gú ôqAoR gBoWú
uƒBë âƒnyƒPú kogõAuQ AÆçÎBR ìpGõÉ Gú @ìpüßB AÎçï Þññl. kôèQ @ìpüßB (WíÏú 21
yƒHƒßú|øBÿ AWPíBÎþ oA AGPlA GpAÿ yùpôðlAó gpkAk, kôï sôDò) AWpAÿ Aüò Æpf oA OBüýl
ÞzõoøBüþ ìÇpf Þpk Þú GpAÿ u×pGú @ìpüßB Gú Þpk.|

ôürA ðýBqðlAoðl ôGÏl Aüò Æpf oA koìBû kuBìHp Aq Aüƒò Kƒw Þñvƒõèãƒpÿ|øƒBÿ @ìƒpüßB Þú
uBë 6102 Gú AWpA ânAyQ.| oôAküƒl ôoôk Gƒú Aüƒò Þzõo oA ¾Bko ìþ|Þññl
KƒƒpuƒzƒñƒBìƒú Wƒlüƒl yƒBìƒê yƒùƒpôðƒlAó Kpu{|ðBìú|Aÿ oA koAgPýBoìPÛBÂþ ìþ|ânAoðl
ÞzƒõoøƒBüƒþ Þƒú GƒpAÿ u׃p Gƒú @ìƒpü߃B ôürA Þƒú ko@ó ðƒBï ÞƒBoGƒpÿ gõk oA ko yHßú|øBÿ
ðíþ|gõAøñl ðhõAøl yl.| Gpouþ ÖÏBèýQ AÖpAk AWPíBÎþ koKñY uBë ânyPú AÎçï Þñl.
Wƒlÿ||Oƒp uƒõAGƒÜ Öƒpk GByl Aüò AÆçÎBR Aq GBÎU OdÛýÛBR Gýùõkû ôGþ|oGÈ ìþ|yõk ôAq ko yHßú øBÿ AWPíBÎþ Gú AÚlAìþ oAüY GpAÿ Îçôû GpAüò AqìPÛBÂþ kogõAuQ ìþ|yõk
Öpk AÆçÎBR yh¿þ kogõAuQ ìþ|yõk Þú ÞBoÖpìBüBðþ Þú Ú¿l AuPhlAï kAoðl Glë ylû ìPÛBÂþ gõAuPú ìþ|yõk. Þú @kox Aüíýê, yíBoû|øBÿ Oé×ò ôAÆçÎBR
AuQ øp^ñl Þú Gú OBqâþ kôAüBèQ ìpüéñl ô ôqAoR gBoWú @ìpüßB Ohíýò qkû Þú Aq øýa AoOHBÆþ GB AìñýQ ìéþ ðlAok. yh¿þ gõk oA OB KBðrkû uBë Ký{ AÎçï Þñl.| |
Aüéýñƒõüƒr ko gƒõAuƒQ ðBï ÞBoGpÿ ô ânoôAsû AoADú Aüò AÆçÎBR AWHBoÿ ðývQ AìB Aüò cƒlôk ðƒýî ko¾ƒl ìƒPƒÛBÂýBó ôürAÿ @ìpüßB Gƒú â×Pƒú ü߃þ Aq ìÛBìBR ôqAoR gBoWú
yHßú|øBÿ AWPíBÎþ Aq ìPÛBÂýBó AuPhlAï oA KƒpuzñƒBìƒú Gú ìPÛBÂþ ìþ|âõül Þú Aâp OíBï gõAuPú gõAøl yl Aüò Öpï oA KpÞññl.| | @ìpüßB, ôÚPþ Gú kèýê AìñýQ ìéþ ðýBqGú Gpouþ
ìíñõÑ Þpkðl.| ìƒñƒPƒÛƒlAó Aüò O¿íýî ìþ|âõüñl Aüò ÞBo AÆçÎBR kogõAuPþ oA AoADú ðßñl ìíßò AuQ
38

www.TEHRANMAGAZINE.com

AqkôAZ ^ývQ ?Ab.Aë.ìñßò # AqkôAZ ìTê yùpìdB¾pû ylû AuQ: ÞvBðþ
Þú kAgê yùpðl uÏþ kAoðl Aq@ó gBoZ ô@ðùB # ìpk GB AqkôAZ oôÿ ânyPú|A} gÈ ìþ|Þzl
Þú gBoZ øvPñl Þõy{ kAoðl Þú kAgê yõðl! ôèþ qó GBül oôÿ @üñlû gõk gÈ Gßzl.
uýñßépèõüýw ÖpAðßéýò
# ÚHê Aq AqkôAZ, ìpk ÚHê Aq gõAJ Gú cpÙ #qðlâþ qðByõüþ ìTê OBCOpAuQ: ìpkï ¾dñú
øBüþ ìþ|Aðlüzl Þú yíB â×Pú Aül AìB GÏl Aq qüHB ô@oAuPú @ó oA ìþ|Gýññl kocBèþ Þú qó ô
AqkôAZ, ìpk ÚHê AqAüò Þú yíB cpÙ Grðýl Gú yõøpGB KzQ ¾dñú koøî oühPú ôKpìBWpAÿ
gõAJ ìþ|oôk! @ó upôÞBokAoðl.
øéò oôæ|ó ÖpAðvýw Gýßò
# qðBó GB Aüò @oqôGB ìpkAó AqkôAZ ìþ|Þññl Þú # OB ÚHê AqAqkôAZ ÖÛÈ ìpå ìþ|OõAðl kôÎByÜ
ìpkAó OÓýýpÞññl... Þú ðíþ|Þññl. ìpkAó GB Aüò
@oqô GB qðBó AqkôAZ ìþ|Þññl Þú qðBó OÓýýp kèlAkû oA Aqøî WlA Þñl AìB GÏl AqAqkôAZ OÛpüHB«
ðßññl... Þú ìþ|Þññl! øp^ýrÿ ìþ|OõAðl uHI WlAüþ @ðBó yõk!
#gýéþ GBìrû AuQ: øñãBìþ|Þú qðBó AqAqkôAZ uBìpuQ ìõAï
gõk kAoÿ ìþ|Þññl Auí{ oA ìþ|ânAoüî ÎzÜ Gú # AqkôAZ GB üà qó ìTê gpüló ÞBæ|üþ AuQ
AuPÛç|ë AWPíBÎþ AìB ôÚPþ ìpkAó Aq AqkôAZ Þú ìlR|øB ìzPBÚBðú Aq KzQ ôüPpüò
gõkkAoÿ ìþ|Þññl Gú @ó ìþ|âõüýî Opx Aq OíByBü{ Þpkû|Aül AìB ôÚPþ Gú gBðú ìþ|ouýl Aq
ìvEõèýQ AWPíBÎþ! gpülð{ KzýíBó ìþ|yõül..

ôAoó ÖBoë Wýò Þp
# AqkôAZ GpAÿ ÞvBðþ Þú O¿õoìþ|Þññl ¾He # Aâp ìþ|gõAøþ GpAÿ üà oôq ìÏnJ GByþ
oôqGÏl Aq@ó, @kï küãpÿ ìþ|yõðl ìõÂõÎþ ìùíBó kÎõR Þò. Aâp ìþ|gõAøþ üà uBë
ÎnAJ Gßzþ Kpðlû ðãú kAo ôAâp ìþ|gõAøþ ðBAìýlÞññlû AuQ.
uBìõDê oAWpq ìBkAï AèÏípkoÎnAJ GByþ AqkôAZ Þò!
# ìXpkAó GýzPpAqìPBCøéýò koGBoû qðBó AÆç|Ñ
ÂpJ AèíTê ^ýñþ kAoðl ^õó Aâp ðlAyPñl @ðùB øî AqkôAZ
ìþ|Þpkðl!“ìXéú OùpAó” ôìÇBèI Gp ârülûôgõAðlðþ @ó oA GB ðzpüBRküãpìÛBüvú Þñýl


41

ìXéú OùpAó

Oõøî kgPpìò oôìþ|Kvñlÿ! # kgPpÿ øvPî Gú uò uþ ôuú ÖBoÕ Aqkox ôÞç|x ôìlouúìloá èývBðw kAoï koqGBó
kAoï Aqgõk gBðú ôWB ôìßBó
ìpÒî ôgõAøî qGùpgõk gpôx
Kýpìpk: üú oôqìíßñú OõGýBÿ Gú gõðú ÿ ìò
ôGãþ Þú ÖÛÈ kAyPþ Aq AüñXB ok ìþ|ylÿ ô ìBðlû|Aï kocvpR OBZ Îpôx
Aôìlÿ Þú üú upGú ìò Grðþ! GÏl ìò ìíßñú Aq ìHê ôAuHBJ ôèõAqï øp^ú øvQ
oôÿ OÏBoÙ OõoôGú üú ÖñXõó ^Büþ kÎõR Þñî Kñßú ôupôüw gõAJ ôÖp} ôOhQ
! GÏl Aq Aüò kÎõR ìò, ìíßñú Oõ GBqï GpAÿ øvQ ìõWõk ôWùBqï ÞBìê AuQ
gõokó ^Büþ GýBÿ gõðú|ÿ ìò ôGLpuþ Þú Aüò
^Büþ oôÞþ kouQ Þpkû ?!
Wõôó: ìíßñú! kokkë üà kgPp
Kýpìpk: GÏl ìò GùQ ìþ âî Þú Aüò ^Büþ
oôkgPpï kouQ Þpkû! GÏl ìò ìXHõoìþ|yî
kgPpgõyãê ôWõôðî oôGùQ ìÏpÖþ Þñî ôOõ
øî kgPpìò oôìþ|Kvñlÿ!
ìpk Wõôó: èHhñl ìþ qðú! Kõë ðÛl ôqAðPýB øî yBìê AuQ
Kýpìpk: GÏl OõuÏþ ìþ|Þñþ Þú GBoøB ôGBoøB # ìpk Wõôó : GHhzýò @ÚB, ìþ|Oõðî øp^ú âõDþ øvQ ôOñùB yõÿ ðývQ
kgPpìò oôìç|ÚBR Þñþ! ìíßñú kgPpìò oôGú GLpuî uBÎQ ^ñlû ? Gpupï âývõôqèØ ôìõÿ ðývQ
uýñíB kÎõR Þñþ ôGB øílüãú Gýpôó Gpül! Kýpìpk :ìÏéõìú Þú ðú !
ìpk Wõôó: èHhñl ìþ qðú! Wõôó: ôèþ ^pA ? !ìTç|« Aâú uBÎQ oôGú ìò Opuî AqGþ yõøpÿ âpkï OéØ
Kýpìpk: GÏl ìíßñú kgPpìò Þî Þî AqOõ Gãþ ^þ AqkuQ ìþ kÿ?! GpkøBðî @ül AqAðlôû ÞØ
gõy{ GýBk ô ^zî AðPËBo Oõ Gzú! GÏl Aq Kýpìpk :ìíßñú ÂpoÞñî Aâú uBÎQ oôGú Oõ ÞB} WBÿ Aüò øíú Kõë ôK¶éú
ìç|ÚBR øBÿ ìPõAèþ, OõÎByÜ kgPpìò ìþ yþ Gãî ! âýpìþ Þpk yõøpÿ Oõÿ Oéú
ôGù{ KýzñùBk AqkôAZ ìþ|Þñþ! Wõôó: ìþ yú Gãþ ^Çõoøí`ýò ^ýrÿ ìþ ylï ÎHl ôÞñýryõÿ gõk
ìpk Wõôó :èHhñl ìþ qðú! ìíßñú ?! ìþ|ðíõkï ^Boû kok ìõÿ gõk
Kýpìpk: GÏl Aqüú ìlR, üú oôqyíB kôOB Kýpìpk: GHýò ... Aâú ìò uBÎQ oôGú Oõ âývõAðþ ÎBoüQ ^õó üBë AuI
ìýBüò Ký{ ìò ôAqÎzÛPõó GpAÿ ìò OÏpüØ Gãî, ìíßñú Oõ Ozßp Þñþ ô ÖpkA øî GhõAÿ ìþ|ðzBðlï Gpu´p´ï GB qôo^vI
ìþ|Þñýò ôAqìò AWBqû GpAÿ AqkôAZ ìþ gõAüò! kôGBoû uBÎQ oôAqìò GLpuþ! qèØ gõk oA ^õó KpüzBó Þpkìþ|
ìpk Wõôó kocBë èHhñl: Aôû Géú! Wõôó :ÞBìç« AìßBð{ øvQ! cPî kAoï kokè{ WB Þpkìþ|
Kýpìpk GB οHBðýQ: ìpká AGéú! ìò Kýpìpk: ìíßñú ìB kô uú GBo küãú øî @ó ^ñBó yõoÿ qgõk GpKBÞñî
øý`õÚQ kgPpï oôGú AqkôAZ üßþ ìTê OõÞú øílüãú oôìç|ÚBR Þñýî ôOõAuî ô@kox ìò OBÞú yBül kokè{ ìB«ôA Þñî
cPþ üú uBÎQ ì`þ øî Aqgõk} ðlAoû koðíþ oôGLpuþ! GBoAèùB OõÞpï Þò yõÿ oA
@oï! Wõôó: ÞBìç|« AìßBó kAoû! gõk ìpOI ìþ Þñî Aüò ìõÿ oA
kAyQ môÝ ìpå ìþ|yl. cPþ ÖßpÞñî uÏþ
Þpk ìò oôAìPdBó Þñú ^õó Aqï gõAuQ GpA} øp^þ ÎõÅ kAoû âéú ðlAoû...
üà ìa|Gñl Oñýw Ghpï, GB ôWõk Aüñßú cPþ
üà GBoøî oAÞQ Oñýw oôkuP{ ðãpÖPú|Gõk.
ðíþ|OõðvQ GBôo Þñú ôÚPþ ko WõAJ # üà yI Þú ìò ô øívpï Oõÿ ogPhõAJ Gýò ìò ôOõAO×BÝ ìþ|AÖPú?
kogõAuP{ â×Pî: gõJ ôAÂe ôìHpøò Gõk Þú Aôó yI küãú ogPhõAJ ìzÓõë ðBqôðõAq} Gõküî, ko
— Gp} kAoÎrürï! cBèþ Þú AcPíBë ôÚõÑ cõAkSþ øpèdËú øýa cBkSú|Aÿ oj ðíþ|kû. GpAÿ øíýò ìò øî GB
ko AôZ ènR Aq OíBï Aüò gpül|øB kuQ GýzPp ô GýzPp ìþ|yl üà kÖÏú gBðî AÖvpkâþ gõAGýlï...
@gpGpâzQ ôGùî â×Q: ÖpkAÿ Aôó yI OpWýe kAkï Þú ìpg¿þ GpâzQ ôGú ìò â×Q:
— Îrürï ÖßpÞñî øíýò|øB gõGú. GýB Gpüî — ìò cõ¾éú|A} oôðlAoï ÖÛÈ ìþ|gõAï Þú Gãýpï ôüà Þíþ ôÚPî oôGBøB} Gãnoôðî. GB
cvBJ Þñýî. øî oÖPýî Gýpôó ôOõÿ üà ouPõoAó yýà ðBøBo GÓéî Þñþ!
koøíýò èdËú Gõk Þú â×Pî: gõoküî. GÏl} oÖPýî Oõÿ üà GõOýà Groå — ^þ? üÏñþ ^ú?!
— ðú Îrürï ìò cBè{ oôðlAoï! ôAôó WõAGþ oôÞú øpìpkÿ oôGú koôküõAo ôìzÓõë gpül ylüî.
GB ^zíBÿ Gýpôó qkû ôÖà AÖPBkû â×Q: ^ñlüò kuQ èHBx âpôó ÚýíQ oôAìPdBó ìþ|ÞõGõðú Gùî kAk:
øíýò Aæ|ðBuQ Þú GýBk ôìñõGßzú AÂBÖú Þpkï: — ^þ?! — OõA¾ç|« Gú AcvBuBR ìò Gú ÎñõAó üà Þpk ô^õó ðíþ|OõðvQ O¿íýî Gãýpû ìò Gù{
— ^pA ðíþ|Oõðþ ìò oô Gú gBÆp gõkï — Îrürï ìò ìþ|gõAï Þú OõÖÛÈ Þíþ Aüò qó OõWú ðlAoÿ ôÖÛÈ Gú ÖßpoAGÇú|ÿ Öýrüßþ â×Pî Þú GùPpû øíú oôGpkAoû. GÏl} GpAÿ Aüñßú
kôuQ kAyPú|GByþ ðú Gú gBÆp^ýrAüþ Þú GpAR ^ýrA oôGÓê Þñþ. OõGú ôÂÏýQ AÚP¿Bkÿ ìò uQ Oßíýê Gzú Oõÿ ÚvíQ Þ×{|øB GpAÿ øp ìB øvPþ!
ìþ|gpï?! Gú ÎñõAó üà ìpk øýa OõWùþ ðlAoÿ ô ÖÛÈ ôGÏl koKBui Gú ^zî|øBÿ ìò Þú AqclÚú kuQ èHBx üà W×Q øî Þ×{ AðPhBJ
gõJ AìzI øî Oõÿ AOBÝ|gõAJ øýa øíýò Þú ìò GpAR ^ýrÿ Ghpï GpAR ìùíú! Þpküî. ko ðùBüQ øî Oõÿ ÚvíQ WõAøpAR kAyQ koìþ|Aôìl AÂBÖú Þpk:
AO×BÚþ ðíþ|AÖPú ÖÛÈ kèî gñà ylû Þú Öùíýlû ô ìõÚÏþ Þú Oõÿ ^zíB} ìþ|gõðlï Þú — Oõ^pA ðíþ|Oõðþ ìò oôGú gBÆpgõkï üà W×Q âõyõAoû|Aÿ AèíBx.
øp^þ ÎõÅ kAoû âéú ðlAoû... cÃõoOõó ÎpÅ Þñî Þú Aq gõydBèþ kôuQ kAyPú GByþ ðú GpAÿ ^ýrÿ Þú Oõÿ
40

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
43

ìXéú OùpAó

GB 0|4 uBë uBGÛú kogzBó koìõok ìHéíBó AuPýê ôìloó Oõ¾ýú ìþ ÞñlÚHê Aqgpül øpðõÑ ìHéíBó, ÚýíQ øBÿ ìB oA GB küãpAó ìÛBüvúG×pìBüýl, qüpA gzñõkÿ yíB GBÎU oÂBüQ gBÆpìBuQ.(626)3-50-50-50
(626)3-50-50-50


ìB GB AìßBðBR ôuýÐ ìþ OõAðýî ìHéíBðþ oA Þú kouBë øBÿ ânyPú AqìB üB øpWBÿ


küãpgpülAoÿ Þpkû Aül GB OÏõüÄ oôüú ôKBo^ú øBÿ ìl oôq, OÏíýpôGB oðä øBÿWlül GùPpAqoôqAôë Gú yíB Odõüê køýî. Aoq} ìHéíBó AuPýê gõk oA GlAðýl qüpAAoq} @ó ^ñlüò GpAGpylû. øí`ñýò KçuPýà GpAÿ oôüú ìHéíBó KnüpÖPú ìþ yõk.

(310)274-747442

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771


kokë ìþ â×Pî : Gú oAuPþ ìò Gú Aôouýlû Aï?
yñýlû Gõkï Þú Aâpoôqÿ èýéþ ôìXñõó Gú øî
ìþ ouýlðl küãpèýéþ ôìXñõó ðíþ ylðl ôèþ
ìò øpoôqyý×Pú Opôkë GvPú Opìþ ylï ,
Æõoÿ Þú ôÚPþ Aô GpAÿ ìlOþ ÞõOBû OñùBüî
ìþ ânAyQ cPþ ð×w Þzýló GpAüî uhQ ìþ
yl .
AìzI oôÿ OpAx yBï gõoküî , Kw Aq¾pÙ

yBï Gþ AgPýBoKpuýlï : Aìýl , ^pA ìpA GB Kloô
ìBkoR @yñB ðíþ Þñþ? ... Aüñãõðú AcvBx
ìþ Þñî gýéþ OñùB øvPýî .
èHhñlÿ qk ôâ×Q : ìB GB øílüãpøvPýî , Kw
OñùB ðývPýî .
AGpôøBüî oA ko øî Þzýlû ô â×Pî : gõAø{
ìþ Þñî Aìýl .

| -|Îrürï A¾pAoðßò , âíBó Þò KloôìBkoìò
øî ÆpkìBó Þpkû Aðl . ìþ gõAøl ìpA Gú yà GýñlAqk AìB AôÖpüBk qk : ìò âíBó ìþ Þpkï ìlOþ ðBìrk ìþ ìBðýî ôKlo KlooA yßvPú Gõkï ôðíþ kAðvPî AôGú kðHBèî
KpüzBó ylû ôâ×Pî : oAuPþ? GpAüî Wzò ì׿éþ ìþ âýpk , ìò ÞBìç« âýY ìþ @ül üB ðú? GpôÎvê , GpAÿ øíýzú Gpô.
èHhñl qüHBüþ qk ôâ×Q: ðú . yõgþ Þpkï , AìB Aìýl OBGéõÿ ðÛByþ ylû Aÿ oA Gú ìò ðzBó kAk ô ylû Aï Aìýl . Aìýl kuPî oA Þzýl ôâ×Q : GýB Gpôüî .
oAuP{ oA GhõAøþ ìò øñõqðPõAðvPú Aï Gú @ðùB â×Q : Aüò OõøvPþ Îvê . | GÓÄ Þpkû Gõkï ô Aüò GB øî Gõkó oA | -|ðßñl KzýíBðþ?
^ýrÿ Gãõüî , gõkR külÿ Þú øíú ^ýr Gú ðíþ gõAuPî , AìB KloìpA ôAkAoGú oÖPò Þpk ô ô ìò KzýíBó Gõkï, AcvBx ÒpGQ ÎXýHþ | -|@û ! glAÿ ìò . Þþ @ó oA Þzýlÿ?
üßHBoû oj kAk . Ký{ Aq @ðßú ko oA ìdßî Gp oôÿ ìB GHñlk , kAyPî AðãBoKloOíBï ôWõkï Gõk ôìò AqOíBï ðãBû ÎByÛBðú Aÿ Gú ^zíBðî AðlAgQ ôâ×Q :
| -|cÜ GB OõuQ Aìýl , cPþ OñùB kôuQ ìò â×Q: üà Öp¾Q küãpGú Oõìþ køî GýB Oõô ôWõkï Gpülû Gõkï . uõAoOBÞvþ ylû ôuBÎQ øíBó oôqøBüþ Þú GB OõÚùpÞpkû Gõkï .
ÖBgPú øî ^ýrÿ ðíþ kAðl . ìþ OõAðî Gú AôgHp øBüþ Æõæðþ ko oAû Gõküî ko cBèþ Þú cPþ ðíþ kAðvPî ^ú Gãõüî ? AôìpA ÒBÖê âýpÞpkû GpAÿ øíýzú ÖpAìõy{ Þò .

Gløî? Gõk AìB Aüò OBGéõGú ìò SBGQ Þpk Þú Aìýl ÎByÛî ¾lAÿ KloèHpürAqgõAøzþ ìpkAðú Gõk , AìB KpAq ðíþ kAðvPî Gú ÞXB ìþ oôüî?
Þíþ ìßU Þpk ôâ×Q : ðú Îvê , øpâr. | -|Îvê küpôq ¾He Ößp} oA ìþ Þpkÿ Þú Gõkû ôìò ko KýzÛlï Gõkó ko ÎzÜ cíBÚQ Òî .
oÖPBoøBÿ AôìpA k^BoOpkül ìþ Þpk ôAôOñùB GB ðßpkû Aï . koÖp¾Q ÞõOBøþ Þú AôGpAÿ gpül ðãBøþ Gú ^zíBó Aìýl AðlAgPî èHpürAqgõAø{ AìpôqÎpôx ìò Gzõÿ?
üà èHhñl ìþ OõAðvQ ìpA @oAï Þpkû ô oôÿ AqgBðú gBoZ yl , yíBoû ÿ gBðú oA âpÖPî . ôAìýl Gõkðl ôìò Gú kðHBë ÎzÜ oÖPî ôKlokooA | -|gõkR ^ú?
Aðlüzú øBüî gÈ GÇçó Gßzl . ìdßî Gpøî qk . øíBó WB gzà ylï . AðãBo | -|oAuP{ oA GhõAøþ ìò âíBó ìþ Þpkï ^ñl ìpüî âõyþ oA GpkAyQ , ìþ gõAuPî ÚÇÐ Þñî
| -|OõèlR ìHBoá Îrürï . Þú â×Q: ìþ kAðî OõøvPþ Îvê , èÇ×B« küãp uBë küãpAqkôAZ Þñî . KloOíBï ðýpôüî oA Aqìò âpÖPú Gõk.
kuPú âê Groâþ oA Gú ìò OÛlüî Þpk ô ìò AüñXB qðä ðró . | -|Îrürï ðBoAcQ ðHB} gýéþ qôk Oõ oA ðãBø{ Þpkû ôâ×Pî : ^ñl uBë küãp!?

yã×Q qkû ðãBø{ Þpkï . ð×w ÎíýÛþ Þzýl ôâ×Q: ìò ìzßê ìBèþ Gþ AgPýBoâ×Pî: Kloï ^ú? ìþ Ghzl .
| -|ìãpAìpôqOõèl ìò AuQ? kAoï Îvê . kèî ìþ gõAuQ ÞBoÞñî ôqðlâþ Kõqgñlÿ qk ôâ×Q: èù{ Þpkÿ ôoÖPþ . | -|ðú . OõKloï oA ðíþ yñBuþ .
èHhñl âpìþ qk ô â×Q : Aôèýò oôq ìùp... èHhñlÿ qk ôâ×Q : Aôüà KloAuQ , ìãpðú? Aülû @èþ GpAÿ OõGvBqï AìB KloOõìþ gõAuQ âõyþ oA GpWBü{ ÞõGBðl ôGB Aüò ÞBoÒî kðýB
yñBuñBìú AR Þú Aüò oA ìþ âõül . koÚéI Þõ^ßî WBÿ âpÖQ . glAÿ ìò! Kw èHBx uLýl Îpôx ^ú ìpA OdÛýpÞñl ôìò Odíê @ó oA ðlAyPî .
glAÿ ìò ! ^ãõðú Aq üBk Gpkû Gõkï? @ðÛlo ôÚPþ Aìýl GpâzQ ôÚÇpAR Ayà oA oôÿ ìþ yl... ìByýò âê qkû ô ^pgýló ko | -|Kw OõÖÛÈ GpAÿ gpk Þpkó ÒpôoKloï ìpA GB
AcvBx gõyHhPþ ìþ Þpkï Þú Gþ AgPýBo ¾õoOî kül , kuPBðî oA Gú âpìþ Özpk ô ko gýBGBó øB... Gõuú ÿ Klooôÿ KýzBðþ Aï... gõkR @ôokÿ , ìþ gõAuPþ Gpðlû GByþ?
âpüvPî . | -|cpÙ øBÿ ÞõkÞBðú ðró Îvê , ìò ìþ gõAøî cBèýßú gýpû ðãBøî ìþ Þpk , â×Q: ðBoAcQ @oqôÿ gõyHhPþ A} GpAÿ ìò...?
| -|^pA âpüú ìþ Þñþ Îrürï? ðHB} Îrürï , ìþ kAðî Þú Gú qôkÿ KloR ìB oA GB OõGByî ^õó kôuPQ kAoï . | -|ÞXB ìþ oôüî Aìýl?
kuPú âê oA Gõüýlû ô â×Pî: üà ìùp uBë ðíþ kAðî Aüò Wíéú ^ú ÚloOþ kAyQ Þú ìvhî gõAøl Ghzýl ôGpAÿ ko@Òõ} Þzýló ðõû A} | -|ìãpÚpAoðHõk AqkôAZ Þñýî !|

ânyPú , A¾ç« Oõkoqðlâþ Aï ðHõkÿ , AìB ÖõAk Gú uõÿ kÖPp gBðú ÿ Þú Aô ìþ yñBgQ ô ìB Þpk ôOíBï Aðlôû ÚéHî oA qADê ðíõk . koÚéHî Aq èdËú yíBoÿ gõAøl Þpk .
GpAko Þõ^ßî qðlû Gõk ô ìBko GB Aüñßú Ú¿l ìþ OõAðvPýî Glôó AWBqû ÿ KloAqkôAZ Þñýî , Aüñßú øívp GB yùBìPþ øî ^õó Aô kAyPî | -|ðõû?
kAyQ GpAÿ øíýzú OpÞíBó Þñl , øñõqkoAOBÝ AcvBx Òpôo Þpkû ô èHhñl âpìþ oôÿ èI Gú üBk ìpüî AÖPBkï Þú GBokAoGõk ôGB ôWõk Öpqðl oÖPýî ôìò Géú oA â×Pî .
øB ìþ ^pgýl ô ìþ külì{ . ìò âíBó ìþ ÚÇpAR Ayà OíBï ¾õoOî oA KõyBðlû Gõk ôìò øBüî ðzvQ . ôAok Þõ^ú ÿ GBoüßþ ylüî ôAô Aô@üB ìíßò Gõk KloGþ ÚpAoküló Öpqðl ìò
Þpkï OB ìùpuBë GÏl øíú ^ýrøíBó âõðú GByl GByl? Aìýl GpAüî ÖñXBó ^BDþ @ôok ô â×Q: gõydBë ðHõkï! AìB Aìýl OËBøpìþ Þpk Þú øýa oôGú oôÿ üà gBðú Úlüíþ AüvPBk .
,. AìB küãpøýa ^ýrìTê @ó qìBó ðývQ . AO×BÚþ ðý×PBkû ôøíú ^ýrGú gõGþ Ký{ ìþ oôk ôAok gBðú ylï . Þõ^à , AìB qüHB Gõk . OpAx Þíþ Æõë ìþ Þzl OB qðlâþ ìB upô uBìBó
GB ÞØ kuQ Ayà øBüî oA KBá Þpk ôâ×Q: . kuPî oA Gú âpìþ Özpk ôâ×Q: ^pA gõydBë Þõ^à @ó Gý{ Aqøp^ýrküãpOõWú ìpA Gú gõk Gãýpk , AìB gõyHhQ ìþ yõüî AâpøílüãpoA

AkAìú Glû Îrürï. WéI Þpk . AôGpAÿ âpÖPò ÒnA Gýpôó oÖQ ôìò kôuQ kAyPú GByýî! ðývPþ?
| -|ìþ kAðþ Aìýl ,@ó qìBó ìò ìBkoôGpAkï oA ÚÇpAR Ayà @ð`ñBó Öpô ìþ ^ßýlðl Þú ìò Öp¾Q Þpkï uBÎPþ GB ¾lAÿ Géñl âpüú Þñî . |èHhñlÿ qkû ô â×Pî : kôuPQ kAoï Aìýl ,
kAyPî AìB ÎXýI Aüñßú AcvBx gõyHhPþ AcvBx Òî ô yBkÿ .... kèPñãþ ô ÒpGQ ÎByÛQ øvPî . Öp¾Q ðíþ Þpkï GB ÞØ kuQ KBÞzBó Þñî .
ðíþ Þpkï , AìB cBæ GB Oõ, ÖÛÈ GB OõkoAüò gBðú Gú ^zíBó qüHBü{ gýpû ylï , ÎXI ^zíBó ìÓéõGî Þpkû Gõk ôìò ÖÛÈ âpüvPî . | -|ìþ Opuî Aìýl .
ÿ Þõ^à Úlüíþ gõyHhPî ...| ¾He qôk GýlAoylû ô¾HdBðú oA @ìBû Þpkï. ìò uýBû ôâýpAüþ. ôÚPþ oAû ìþ oÖQ , cpÙ ìþ qk | -|Aq^ú ìþ Opuþ , ìãpkôuPî ðlAoÿ?
|| -|gõydBèî Þú Aüò AcvBx OõuQ . | -|kôuPQ kAoï AìB ìò cPþ ðíþ kAðî OõÞXB AqkôAZ Þpkû ô GBül GB ypAüÈ Wlül ÞñBo , ìþ gñlül üB cPþ ôÚPþ uBÞQ Gõk ôGú âõyú
AkAìú koø×Pú @üñlû ìþ @ìlï , øíú ^ýrgõJ Gõk ÒýpAqAüñßú ÚéI Aÿ gýpû ìþ âzQ , ìò ìdõOíByBü{ ylû ô qðlâþ ìþ Þñþ ôKloôìBkoR Þú øvPñl?
45

ìXéú OùpAó


ìBðlAðB ìõkJ Kõo gƒç¾ƒú kAuƒPBó: Îvê , kgPpÿ


Îvê Îvê ø×lû uBèú Þú GÏl Aq uBë øB Odíê ìzßçR gBðõAkâþ cBæ GBül yBøl ƃçÝ Kƒlo ô ìBko} GByl ô GBül qðlâþ Glôó ìBkooA Odíê Þñl ...||øíú ^ýroA GpAÿ ÖBgPú OÏpüØ Þpkû ô ÚvíPþ AqìPò oìBó Îvê:||
â×Pî: ìþ kAðþ ÖBgPú Aôìþ gõAuQ Gú

ìò Gãõül AìB @ðÛloOdQ OBSýp^zíBó
΃ByÛƒî ÚƒpAo âpÖPú Gõk Þú ðPõAðvQ

cBèþ kAyPî? ÞñBo KñXpû ðzvPú ô Gú Þõ^ú Aôüßþ AqìB oA AðPhBJ Þñl! Gh{ 12 Gãõül AqkôAZ Þpkû AuQ . gõk} ìþ
gýpû ylï . külì{ , GB kuPú Aÿ Aqâê øBÿ oq | -|kÚýÛB« . âõül Aâp @ó oôq ko ìÓBqû Gú Oõ ìþ
|ìþ kAðvPî gzíãýò ylû ô øp èdËú Úpìr. Gú uõÿ ko kôülû ô ÖÛÈ Öp¾Q Þpkï KloðãBøî Þpk ôKpuýl : Oõìþ gõAøþ GB Aô â×Pƒî Þƒú Kƒw Aq AqkôAZ Oƒõ ìò øî
ìíßò AuQ ÖpüBk Grðl AìB AøíýPþ ðlAkû ô Gú Gãõüî : Kloï ìõAÖÜ ðývQ ìíßò AuQ ^ýr Gpôÿ? AqkôAZ Þpkï cPíB ìþ yßvPþ ôìò
ðíþ kAðvPî ^ú Gãõüî ? ìò øpârðíþ gõAuPî upÎQ ôAok AOBÚî ylï , KzQ koAüvPBkï OB Glÿ Gãõül . ÆBÚQ yßvPò OõoA ðlAyPî Aôâ×Q
èHhñl âpìþ GpèI @ôok ôâ×Q : ðãpAó ðHB} Gýò KloôAôüßþ oA AðPhBJ Þñî ^pA Þú øpkôoA cpÙ øBÿ @ó øB oA Gzñõï . Þú ìþ gõAuPú Gú ìò Þî Þî øíú ^ýroA
| -|ÖpkA Þú @ìl cÛ{ oA ÞØ kuP{ ìþ ânAoï . ìò gõkï oA GpAÿ yñýló øpcpÖþ @ìBkû Þpkû Aï kôuQ kAyPî , AìB KloAüò GBoGB èdñþ οHþ ô Gãƒõüƒl AìƒB ôÚPƒþ ôuσQ ÎzƒÜ ìpA
gvPú ÖpüBk qk : Îvê Aô^ú ìþ âõül? | ìpüî KýpôqìñlAðú â×Q : ÞBo gýéþ gõGþ . yñƒBgƒQ küãpðPõAðvPú , cPþ Aôìþ

| - |ðíþ kAðî Klo. KloôAok oAøpôyl ôâ×Q: GýB Oõ. ìþ Þñþ , ÎXI WvBoOþ! gõAuQ Aüò ìõÂõÑ oA Gú udpGãõül ô
| -|Aüò KvpgýBë ìþ Þñl ìò AcíÜ øvPî? Aôë | | ôÚPþ Aìýl ðzvQ , ðãBø{ Þpkï , ^zíBð{ Gú ^zíBó Aìýl ðãBû Þpkï Aq ìò ^ýrÿ oA AôoA ÖlA Þñl .
GB kgPpï kôuQ ìþ yõk GÏl OõÚÐ kAok ìB Þpô ìÇíEò ô@oAï Gõkðl . KlooôGú oôü{ ðzvQ ô ìþ gõAuQ Þú ÚloO{ oA ðlAyPî. ìñPËpGõk , - gõJ küõAðú ^pA ðãnAyPþ?
ðíþ kAðvPî ^ú Gãõüî ! ìò koOíBï ø×lû uBë Þõo ôæë Gzõüî , ÎXI qìBðú ÿ Glÿ ylû â×Q: ^ãõðú ÖßpÞpkÿ èýBÚQ Îvê oA kAoÿ?
ìpüî Gú ^ùpû ÿ qüHB ÿ Aìýl gýpû ylû ôyã×Q qðlâþ Aï AcvBx gõyHhPþ ðßpkï ìãp Gú AuQ . cpÖþ ðíþ qk , âpüú Gú AôÖp¾Q ðíþ
| -|gõkR oA οHBðþ ðßò ðBko, AôGB KBÿ gõk} qkû ðãBø{ ìþ Þpk , Kloøî ìPõWú ÿ oÖPBo gBÆp cÃõo ÒpüHú ! OíBï oôqøBÿ Úzñä kAk ôcPþ ð×w Þzýlð{ øî GB ìzßê
qðlâþ ìò , oôqøBüþ Gõk Þú @ó ÒpüHú oA külû ìpüî ylû ôAüò οHþ Op} ìþ Þpk . ìþ @ül . oôGú oôylû Gõk . @ð`ñBó ìþ âpüvQ

küãpGú cpÙ øBüzBó âõ} ðßpkû ôgõkï oA | -|yBül èýBÚP{ oA ðlAyPú GByî AìB Gú üÛýò Gõkï . ðíþ kAðî ÎzÜ ^ú ðýpôüþ kAyQ Þú ìpA Þƒú ðíƒþ OƒõAuPƒî ìƒBðÐ èpq} Glð{
Gú uõÿ AôÞzBðl ôâ×Pî : Kloìò ìþ gõAøî GB oôÿ OhQ oøB Þpkï . kèî Gl Æõoÿ øõAÿ ÖõAk oA kôuP{ kAoï . Gzõï, ^pAÕ oAoôyò Þpkû ô GB küló
Þpkû Gõk , Aÿ ÞB} qðlû Gõk ô ko @Òõ} | -|Þú Aüò Æõo! Aüò ÎçÚú koKBoá Gú ôWõk @ìl? Aôqðlâþ Þñî . ^¿pû ÿ koøî yßvPú A} Gú ôczQ
Gþ AgPýBoGú Aìýl â×Pî : ìò ìþ kAðî Þú GB Oõ ìþ Þzýlì{... @ó ^zíBó gBÞvPpÿ ÎXI | -|Géú . AÖPBkï.
@oAìzþ kAyPñl ! ÚÇpAR Ayà ¾õoOî oA KlouýãBoÿ @O{ qk ôâ×Q: GpôôküãpìrAcî gõyHhQ ìþ yõï AìB Úõë ìþ køþ Þú øpâr |********|
OñùBüî ðãnAoÿ? KõyBðlðl ô Oç} Þpkï OB GhõAGî , AìB ìãp ðzõ. Æñýò AðlôøñBá AôìpA ðãpAó OpAqKý{
| -|Úvî ìþ gõoï Îvê Þú øýa ^ýrWrìpå ìB ìþ yl? ÚéHî koüBüþ ÆõÖBðþ ylû ôAìõAZ @ó Gp | -|ðíþ oôï , ìò GpAÿ cpÙ qkó @ìlû Aï . Þpk ôAqAüñßú ìþ külï AôOõWú OíBï
Ú×vú ÿ uýñú Aï ìþ ÞõGýlðl , ðíþ kAðî Klo^ú | -|cpÖþ Gýò ìB ôWõk ðlAok. ìò øpâr AWBqû oA Aqøî WlA ðßñl . kgPƒpøƒBô kGýƒpAó WõAó oA Gú gõü{
ôìò koGpAGp^zíBó cýpR qkû ÿ KloÞñBoAô O¿íýíþ ìþ âpk AìB ìþ OõAðî clx Grðî Þú ðíþ køî Þú Îvê øívpOõGzõk . ìσǃõÙ Þpkû , Aq cvBkOþ kgPpAðú

âíBó ìþ Þpkï Aìýl Géñl ylû ôìþ oôk AìB AôGB AüvPBkû ôâ×Pî : ìPBu×î Klo. O¿íýî gõJ ôÎBkæðú Aÿ ðývQ . èHƒpür ylû ô Oç} Þpkï OB møñî oA
Aìpôq OíBï gBðú oA ìpOI Þpkû ô ÚzñãPpüò Æñýñþ ìdßî â×Q: Aüò gõk AôuQ Þú GBül Klo Géñl yl ô â×Q : Kw Gpô ko AðPËBo ^ú AqÖßpÞpkó Gú AôìñdpÙ uBqï , AìB OB
øvPþ? GpôôìB oA GpAÿ øíýzú ÖpAìõ} Þò . èHBuî oA Kõyýlï , Þî Þvþ ðíþ gõAuQ Gú AðPhBJ Þñl . @gpyI ìõÖÜ ðzlï .
KlouýãBooA gBìõ} Þpkû ôâ×Q : ìþ yõk øíBðñl ìBkoR Þú oÖQ , ìTê ÖõAk . külðî GýBül , AôÞú OíBï kðýBÿ ìò Gõk!
Klo ôìpüî ko ußõR ìñPËp Gõkðl ôìò ^ú Gãõüþ ìñËõoR AqAðPhBJ ^ývQ? ìþ gõAøþ glAÿ ìò ! Klo^ú ìþ â×Q? âíBó ìþ Þpkï
|********|
44

www.TEHRANMAGAZINE.com


Gpul, cPþ ÞvHú ôoøãnoAó ðýrÞú gõAuPñl küãp Aq ylR kok Gýùõ} ylû Gõk. kÞPpøB
koâpÖPò kqk Þíß{ Þññl ìõÖÜ ðzlðl ôìpk OzhýÀ kAkðl qAðõÿ KBÿ oAuP{ yßvPú.
### KBoôkqk kogî gýBGBó Ký`ýl ôðBKlül yl. ô
ôÚPþ Gú øõ} @ìl, KBÿ oAuP{ koâa Gõk GBqWÏ×pôuýéú ÞvH{ oA AqkuQ kAk. ðú OñùB
Aüò ìvEéú, Géßú koøñãBï kôðýr oôÿ GpÙ ôkok ðýrOB cl qüBkÿ AèPýBï üBÖPú. Gú AÆpAÙ
øBÿ ko cBë @J yló up gõok ôìdßî Gú ðãBû Þpk, OhP{ koAOBÚþ Groå ÚpAokAyQ Þú
oôÿ qìýò koÒéPýl Þú ìPBCu×Bðú øñãBï qìýò ^ñl GýíBo küãp ðýr ko @ó GvPpÿ Gõkðl. Gú

AÆpAÙ ðËpÿ AðlAgQ, ôAqOñùB KñXpû AOBÝ Gú gõokó KBÿ oAuP{ qüpGBuñ{ ÚpAoâpÖQ.
WÏ×p¾lAÿ OÜ yßvPò KBü{ oA yñýl ô Gýpôó ðãpüvQ. øõA OBoüà Gõk, ìpk KpuPBoÿ
AqylR kok ðBèú|A} Gú øõA gBuQ. ^ñl ð×pÿ ôAok yl ôGú upÞzþ GýíBoAó KpkAgQ Þú ^ñl
Þú GpAÿ âpÖPò kqk Oç} Þpkðl, WùQ Þíà ð×pÿ gõAJ ô^ñl ð×pÿ GýlAoGõkðl.
- @ÚB uBÎQ ^ñlû? Gú uõü{ yPBÖPñl ôWÏ×pAqkok Gú gõk ìþ
- yý{ ¾He!! Ký`ýl ôìþ ðBèýl ôWíBÎQ øpÞlAï ðËpÿ ìþ
ôWÏ×pkoðùBüQ yã×Pþ koüBÖQ AqGÏl Aq kAkðl.

ÊùpânyPú @ðXB Gõkû, Glôó @ðßú gBðõAkû A} - ìU Aüñßú KBü{ oå Gú oå ylû.
ìÇéÐ GByñl. - ðú, kAkA} Ößpìþ Þñî yßvPú GByú.
KpuPBoGú OhP{ ðrküà yl, kìBÿ Glð{ - @ÚB KvpqAðõOú, @oû qAðõR kok âpÖPú?
ô WÏ×p Þú Aq ylR kok, cPþ Ayà Gú oA AðlAqû âpÖQ ô ko ôoÚú ôÂÏýP{ ðõyQ.
^zíBð{ @ìlû Gõk GB up KBui ìTHQ kAk. @ðãBû ìùpGBðBðú Kpuýl:
- Wõôó, Þw ô ÞBoÿ, gõðõAkû|Aÿ Oõ Kýpìpkÿ oü{ ôìõÿ u×ýl Aq ìýBó WíÏýQ
Oùpôó kAoÿ, ^õó AôðBüþ Þú ouõðlðQ â×Pò gõk oA Gú AôouBðl Þú:
- Gpül ÞñBoGHýñî, Gpül ÞñBo, ìò yßvPú ðíþ yñBuñQ ÖÛÈ ôAuú glA ô KýÓíHpÿ
ÞíßQ Þpkó. Gñlï.

- @oû @ÚB, ìBko, 3| OB gõAøp, kôOB kAìBk, WíÏýQ oAû oA GpKýpìpk yßvPú Gñl âzõk
ôAôGB KñXú øBÿ ÚloOíñl} ^ñl cpÞQ ^M Gý`Boû øB OB cBæ cPíB« AqkèõAKvþ...
- ìpk KpuPBouhñ{ oA ÚÇÐ Þpk: ô oAuQ Gú KBÿ ¾lìú külû WÏ×p kAk Þú
- ðzõðþ gõðú OõGlû... OB Glï Gú kÖPp, ìPBCu×Bðú, ÖpüBk ðõWõAó Oýpû GhQ oA Gú AôZ
ouBðl ôAôôAÚÏB« AqylR kok Gú cBë ÂÏØ yBül üßþ oôG×puPò Gú Þw ôÞBoR gHpGlû.
- @ÚB Oõoô glA øp ^þ qôkOp AüñßBoô AÖPBk.
- Ò{ Þpk, Ò{ Þpk, kôo} gÈ Gßñýò, ðñú Aï AqkèõAKvþ kÝ ìþ|Þñú.

- kuQ ìò Þú ðývQ, kÖPpGBül O¿íýî Gßzýò...
AìB ìpk ÞQ ô yéõAo Kõyþ Þú ìÏéõï Gõk Gãýpû.
AìB gõyHhPBðú uBÎPþ GÏl Þvþ GpAÿ yÓê AkAoÿ kAok ÖpüBk qk:
- kôo} gÈ Gßzýò ^ýú @ÚB, Aüò ÎýBkO{ @ìl, øíBó ìpk Oñõìñlÿ Þú küpôq
Þíß{ Þpk ôøípAû ìpkÿ küãpGú GýíBouPBð{ GlGhQ KB} yßvPú Gpuõðýñ{ ìpüÃhõðú.
@ðãBû gõk} Gú Þíà WÏ×p@ìl ôøípAû kô ouBðl.
- ^Çõoÿ Kvpï? ð×p küãp qüp GÓé{ oA âpÖPñl, ^ñl kÚýÛú
ìpk èùXú âýéßþ kAyQ ôGvýBoìùpGBó. AðPËBoGpAÿ üBÖPò âBoÿ, üB koyßú|Aÿ Þú WõAó
- â×Pî ÚHê AqAüñßú Gpï kÞõðõôAqÞñî, GýBï oA Gú GýíBouPBó GpuBðl ânyQ OB GBægpû ìpkÿ

Oñõìñl AqÞvHú ìdê Þú AqAôë ìBWpA, yBøl @ó üú upÿ GùQ Grðî, @ÚBÿ gvpôÿ øî â×Q
Gõk Wéõÿ üà AOõìHýê yh¿þ oA âpÖQ. οpÿ GÏl Aq ÞBo} ìþ|A~k ÎýBkOQ. (øíBó
oAðñlû Aÿ üõðý×õoï Kõ} AoGBG{ oA Gú ìÛ¿l ìþ ìpk ÞQ ôyéõAoôÞpAôAOþ Þú øípAû ìpk Oñõìñl
WÏ×poA Gú GýíBouPBó ouBðl). ouBðl:
- glA ÎípOõó Glû... Aâú yíBøB ðHõküò, - ^þ ylû?
- @ÚB Aüò G`ú KB} yßvPú GBül ìò küpôqÞñBogýBGõó ìpkû Gõkï. glA Aq@ÚBüþ
ÞíPõó ðßñú. AìB @ÚB OõoôGú Wõó G`ú øBR Gú Gpuõðýí{ ìpüÃhõðú.

AoGBJ AWBqû kAk, koAOõìHýê oA GãzBüñl ô gõðõAkû ìò gHpGlüò ìò AüñXBï, Gý`Boû ðñú|Aï,
uõAoyõðl. ìpk ÞQ yéõAoKõyýlû ÞpAôAOþ, AqÒ¿ú ôkèõAKvþ cPíB« OB cBæ Kw AÖPBkû.
ìpk Oñõìñl Þú gõk oA uýl cvò ìÏpÖþ øípAû WÏ×p, ko¾ñlèþ ÎÛI ÞñBoAoGBJ ÚpAo
âpÖPñl ô ìpk Oñõìñl Wéõ ÞñBo oAðñlû Þú Gú Þpk. Gú gBÆpkogõAuQ WÏ×pâzõkó kÞBð{
upÎQ @ðBó oA Gú ìpüÃhõðú kôèPþ ouBðl (Aüò oA GBqøî uBÎPþ Gú OBCgýpAðlAgQ OB GB ÎXéú
GýíBouPBó ko ìýlAó OõKhBðú ÚpAo kAyQ Þú gõk oA Gú gBðú WõAó ìXpôf ìB GpuBðl ôgBðõAkû
GÏløB ðBì{ oA GýíBouPBó uýñB ânAyPñl). A} oA AqôczQ ôkèõAKvþ Gú ko@ôok.
AkAìú kAok AèHPú OB qìBðþ Þú Gú GýíBouPBó Gpuñl WÏ×p
47

ìXéú OùpAó


oôqÿ Aqðõ. AìB @ó oôqGú gõGþ oôqÚHê uLpÿ AâpAquõq^õÎõkï
ðzl. OB ÚHê Aqðýíú oôqoür} GpÙ ÚÇÐ ylû ô ôâpAquBq^õÎýlï
gõoyýl èHhñl Úzñä ô^ùpû kAÒ{ oA Gú oj ðú AqAüò Îýl Ghñlï
OùpAðþ øB Þzýl, WÏ×pOB ÊùpÞBoìþ Þpk @ðãBû ðú Aq@ó Îõk ðtðlï
WÏ×pOíBï oôqÞBoÞpk, GBï øBÿ GvýBoÿ oA GpAÿ ¾pÙ ðùBoGú upAÕ üà GvBÆþ ÞHBJ èÛíú
koðõokül ôGpÙ|øBÿ|yBó oA GB KBoôÿ ^õGþ A} Aÿ oÖQ (GÏÃþ Aq ÒnA Öpôyþ kÞBó ô kÞú
oôGýl, AqgBðú øBÿ Þõ^à üà üB kôAOBÚú OB ðlAyPñl ôoôÿ âBoÿ|øBÿ 4| üB uú ^pgú uýBo
gBðú øBÿ KñY üB y{ ôø×Q AOBÚú, WõAó Gõk ô Gõkðl üB âõyú gýBGBðþ ôGBqAo^ú Aÿ ôìýlAðþ

uBèî ôOõAðB, cPþ ðùBoøî ðhõok, üÏñþ ôÚQ ìþ AüvPBkðl ôÒnAøBüþ AqÚHýê ÞHBJ èÛíú Aÿ,
ðùBo gõokó ðlAyQ!! ô ÒpôJ Þú Gú gBðú Wãpôkë ôÚéõû, yéÓî, èHõ, èõGýB KhPú ô... oA ðõyPú|Aÿ AqølAÞ®pk Gh{ GývQ ôüàgç¾ú yíBoû øBÿ Kýzýò
WÏ×p ko KñY uBèãþ Klo} oA Aq
kuQ ìþ køl. ìlOþ Gú ìßPI ìþ|oôk,

gõAðló ôðõyPò ìþ|A~ìõqk. ìBko} WùQ
AìpAo ìÏB} gBðõAkû (WÏ×p ô 3 | gõAøp
GroâPpAqAô) kogBðú üßþ AqAypAÙ @ó
qìBó OùpAó glìQ ìþ Þñl. WÏ×p ðýr Aq
uò 01| uBèãþ @ðXB yBâpk GBÒHBó ìþ
yõk. AìB GBÒHBó Kýp ô ìùpGBó ìþ ìýpk ô
GBÒHBó Wlül GB WÏ×pGloÖPBoÿ ìþ Þñl ô

ìrk AôoA ðíþ køl ôWÏ×pðB^BoÞBo} oA
Opá ìþ|Þñl. kôuQ Wlül} ìdíl Gú Aô
üà Kpðlû ìþ Ghzl Þú WÏ×p ôuýéú
ÞvI|A} Þñl (ÖBë âýpÿ GB Kpðlû) AìB
ìPBCu×Bðú Kpðlû ðýrìþ|ìýpk. yõøpgõAøp
Groâ{ GpAü{ üà kuPãBû yùp Öpðä
ìþ|gpk AìB ìPBCu×Bðú ^ñl ìBû GÏl Þú ÞBoô
ÞvI|A} âpÖPú Gõk ìõok ÂpJ ô yPî
Îlû|Aÿ ðBkAó WBøê ÚpAoâpÖQ ôkuPãBû

yùp Öpðã{ Aq Gýò oÖQ ô ^ñl oôqÿ Gú gBÆpWpAcBR ôAokû GvPpÿ Gõk ôèþ Kw
|||||||| WÏ×pìpyl ðÛBë WÏ×pìpyl ðÛBë #|| ## # kô oôq GÏl Aq ÖpAo} Aq cBWþ, Aq GùHõkÿ k^Bo AÖvpkâþ yl ô AÞñõó AkAìú Ú¿ú...

- ôAÿ ôAÿ ôAÿ ^ú GpÖþ Aôìlû, øñõqAôë Aôèýò GpÙ uBë ìþ GBok.
KBDýrû øB? øñõqÞpuþ ðnAyPýî, ^ÛloAìvBë
qìvPõó qôk @ìl.
GBqâzQ AqylR âpuñãþ kè{ ÚBoôÚõoìþ kôGBoû KBoôGú kuQ âpÖQ ôoôAðú Þõ^ú yl.
- @ÿ... GpÙ KBoôìþ Þñî... @ÿ GpÙ KBoô Þpk. ìBko, Gú Úõë gõk} Þpuþ oA Îéî Þpkû Gú ìPÛBÂýBó ìþ ÖpôgPñl Þú AèHPú ô¾l AèHPú WÏ×p Þú OBqû ^zî âzõkû Gõk, Gú kðHBë
Gõk Gõÿ ÒnA, AyPùBü{ oA AÖrôó Þpk ôkÚBüÛþ Aüò ÒnAøB ôOñÛçR GvBÆþ, ÖBÚl GùlAyQ ðýr ìþ Þñî. GÏl GB gõk Aðlüzýl: cpÙ ìBko, AqKñXpû Gú cýBÉ ðãpüvQ:
- ÖÏç« Þú qìvPõðú ô Ö¿ê GpÙ OB GùBo GÏl Þú øípAû ìBko, kô gõAøp ô kAìBk} qüp Gõk). - @oû ^ú GpÖþ Aôìlû, ðñú Þpuþ oôAìpôqoAû
WÏ×pKBoôü{ oA Gú küõAoÞñBoGvBÉ ÞHBGþ øíýò ÞBoôìþ Þñî GÏlyî glA Groâú, Gú Úõë Þpuþ kAÕ, @} WõkuQ KhQ ìBkoìùpGBó oA GñlAq, ìò oÖPî GBæ GpÙ øB oôKBoôÞñî.
glA GýBìpq, ìzPþ, ÞBoÎýI ðývQ, @kï GùPpû GB ðBó uñãà Oñõoÿ gõok, ðú OñùB âpuñãþ Oßýú kAk, gõk} ðýr ko ÖB¾éú ^ùBo ^pgú - ðñú ðByPBüþ OõGhõo, GÏl Gpô.

ÞHBJ Öpô} ô KBoôü{ AüvPBk ô GB AyPùB ypAÖPíñlAðú ÞBoÞñú, AqÎpÝ WHýò ðõó Ghõoû ô Géßú gvPãþ A} ðýroÖÐ yl: - ðú, ðByPBüþ|ìõGÏlA« ìþ gõoï, ^õó GpÙ
- ¾Hdþ üBkï oÖQ KzQ Gõó ìvPpAcõ ìzÓõë âBqqkó Gú uBðlôüa ðBó OBÖPõó ôÞHBJ ìñQ @kï øBüþ ìTê cBWþ Gþ ypÙ ô Gþ øB uñãýò ylû AôðõÚQ øp^þ küpOpGpï, KBoô
yl Þú ðBâùBó kül ìpkÿ sðlû Kõ} KBoôü{ oA KBoôÞñî. ðBìõuõðßzú. Þpkó yõó uhQ Opìþ yú. WÏ×pGú OñùBüþ Gú
- ðãpAó ðHB} ðñú, ÎHBx @ÚB GÏl AqÊùpÿ AqÞñBoküõAoGpkAyQ ôâpühQ. qÖéà ÚõR ðãýpï KzQ GBï oÖQ OB GpÙ øBÿ GBï kôAOBÝ oAøpôô
- @ÿ kqk, @ÿ kqk, ìpkï kqkô Gãýpüò, Þú GpâzQ AôðXBoôKBoôÞpk, GpÙ øBÿ cýBÆî køò gõü{ GHñlï @yLrgBðú oA GpôGl, Þú Aüò Îíê clôk üà
KBoôìõkqkül ôgõk} ðýrkðHBë kqk kôAó yl, AqGÓê küõAoKBoôÞpk ôôuÈ cýBÉ Gpk. yßî AqqAoGãpül uBÎQ Gú Æõë AðXBìýl, uLw KBüýò @ìl, oGBGú
oôqGÏl GBqøî GpÙ ìþ @ìl, oôqAqðõô AìB kqk KBoôÖpqOpAq@ó Gõk Þú WÏ×pGú KBü{ ìò ÎýBoGhñlï GpAü{ Ohî ìpÕ ðýípôÞpk Þú GB AyPùB gõok,
üà AuPßBó ^Bÿ yýpüò ðýrGú kðHBè{ ðõyýl, 46

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771


ÚùpìBðþ ôÆévî|yßñþ oDBë ìBkoül koèýä ÚùpìBðBó AoôKB


# oDBë ìBkoül GB Kýpôqÿ 1-4 ìÛBGê
üõôðPõx GpAÿ kôAqkøíýò GBoÚùpìBó AoôKB
yl ô øí`ñýò Aôèýò Oýíþ Þú OõAðvPú Aq
ÎñõAó ÚùpìBðþ|A} ko èýä ÚùpìBðBó AoôKB
kÖBÑ Þñl.

GpAÿ oDBë ìBkoül ko Aüò ìvBGÛú oôðBèlô
(kÚBüÜ 46 ô02), ÞBuíýpô(16) ô@uñvýõ
(09) âê qkðl ôOà âê üõôðPõx oA ðýrìBoüõ
ìñrôÞýa (kÚýÛú 72) ôAok koôAqû cpüØ Þpk.
Âíò Aüò Þú ÞõAkoAkôðýrkokÚýÛú 48 AqGBqÿ
AgpAZ yl.
uPBoû Aüò GBqÿ ÞpüvPýBðõoôðBèlôGõk Þú

øî kô âê qk ô øî Gú ÎñõAó GùPpüò GBqüßò
ìýlAó AðPhBJ yl. oôðBèlô ko Aüò ìvBGÛú
OõAðvQ OÏlAk ìXíõÑ âê|øBüþ Þú ko
külAoøBÿ ìéþ ôGByãBøþ qkû oA Gú 006 GpuBðl.
Aüò Kýpôqÿ øí`ñýò kuPBôok Groâþ GpAÿ
qüò|Aèlüò qülAó, upìpGþ ÖpAðvõÿ oDBë
Gú uò ôuBë GõÖõó kuQ üBÖPò Gú @ó uhQ Gú ìBkoül Gõk. ìpkÿ Þú kôÖ¿ê ÞBìê kooDBë
ðËpìþ|oul. ìBkoül cÃõokAyPú ôOõAðvPú kôGBoAüò Oýî oA
GBqüßñþ Þú 8 ÚùpìBðþ èýä AüPBèýB oA ko ÚùpìBó èýä ÚùpìBðBó AoôKB Þñl. øí`ñýò oDBë
ÞBoðBìú kAok, GB clôk 04 ørAokÚýÛú oÞõokkAo ìBkoül GpAÿ Aôèýò GBoAquBë 8591 Gú Aüò uõ
GBqÿ ko üõôðPõx AuQ, GB 861 GBqÿ ìéþ OõAðvQ koüà Ö¿ê øî ÚùpìBó AuLBðýB yõk ô
oÞõokkAoGBqÿ koOýî ìéþ AüPBèýB AuQ, WBï øî ÚùpìBó AoôKB.
WùBðþ 6002 @èíBó oA GBæÿ upGpkû ôâ×Pú Kw AìB øp ^Ûlo Kýpôqÿ oDBë kogzBó Gõk,
AqWBï WùBðþ 8102 oôuýú GBqðzvQ ìþ|yõk. yßvQ üõôðPõx ÆÏî Oéhþ kAyQ. Aüò Oýî
koyHþ Þú Oýî ÖõOHBë oDBë ìBkoül GB ÒéHú Kw Aq ÚùpìBðþ AoôKB ko uBë 6991 GpAÿ

GpüõôðPõx ÚùpìBó WBï GByãBû|øBÿ AoôKB yl, KñXíýò GBo ko ÖýñBë Aüò OõoðíñQ yßvQ
Gý{ Aq0051 ð×pAqAÖpAkÿ Þú koyùpOõoüò gõok.
AüPBèýB ko ÖÃBÿ GBq ko cBë OíByBÿ ÖõOHBë üõôðPõuþ Þú OñùB Oýî Glôó yßvQ Aüò
Gõkðl qüpkuQ ôKB ìBðlû ôqgíþ ylðl. Ö¿ê èýä ÚùpìBðBó Gõk ôko 21 ìvBGÛú ÚHéþ
GñB Gp ârAo}|øB ¾lAÿ üà OpÚú GBÎU èýä ÚùpìBðBó ÖÛÈ 3 âê gõokû Gõk, koìvBGÛú
Opx, ôczQ|qkâþ ôÖpAoOíByBâpAó yl. ÖýñBë Gý{ Aq Þê Ö¿ê koôAqû|A} oA GBq ylû
GñB Gp ârAo}|øB ^ñl Þõká ko ìýBó kül.

ÞBoðBìú KpAÖPhBo} èýä ÚùpìBðBó AoôKB oA Þî 3002 ô5102 Gú ÖýñBë Aüò ìvBGÛBR ouýlû Gõk qgíþ|øB øvPñl Þú Gú GýíBouPBó ìñPÛê Âíò Aüò Þú AÒpAÝ ðývQ Aâp WBó|èõÞB
ô ðBÞBï ìBðlû Gõk, üßHBo küãp øî kuP{ Aq ylû|Aðl. kAok. GõÖõó, koôAqû|GBó üõôðPõx oA ðBoAcQ|Opüò ìpk
GõÖõó Þú Ký{ Aq Aüò kôGBokouBë|øBÿ ouýló Gú WBï ÞõOBû ìBðl; AÖPhBoÿ Þú GB OõWú Aüò ìýlAó ðBìýl. koôAqû|GBðþ 93 uBèú Þú ko
49

ìXéú OùpAó


OHéýÓBR oôðBèlôGú qGBó ÎpGþ ko
ì¿pgHpuBqyl

ì¿pGB ìlüpüQ Acíl Gõøzýíú AuQ; ìlOþ
ÚHê oôðBèlô Îßvþ koÞñBo Gõøzýíú AðlAgPú
Gõk ô Aq Aüò ÆpüÜ gHp øíßBoÿ gõk GB Aüò
GBqoâBó ì¿pÿ oA ouBðú Aÿ Þpk. â×Pñþ AuQ # oôðBèlôkoÞéýM OHéýÓBOþ – øñõqìlR
¾dHQ Gú qGBó ÎpGþ koKBüBó Aüò Öýéî GBÎU qüBkÿ Aq AðPzBo Îßw WñXBèþ ÞpüvPýBðõ
AüXBk WñXBë ko ÖÃBÿ ìXBqÿ kðýBÿ ÎpJ oôðBèlôGú øípAû ðBìrk} WõoWýñB oôkoüãr
ylû AuQ, 22 uBèú ðãnyPú AuQ Þú ìzBølû üà

Gpgþ Aq ÞBoGpAó ÎpJ qGBó ðõyPú Aðl Þú ôülDõÿ cýpR AðãýrOHéýÓBOþ AqAüò uPBoû
Aüò ¾lAÿ gõk oôðBèlô AuQ ô kôGéú ylû ÖõOHBë ìpkï oA koGùQ ôyã×Pþ ÖpôGpk.
ðývQ, oôðBèlô ko KBüBó Aüò ÞéýM GB èùXú oôðBèlôÎçôû GpÖõOHBë O¿íýî âpÖPú OB
ì¿pÿ ôqGBó ÎpGþ WíçOþ oA ìþ @ôok Aüò kuPþ øî GpÎp¾ú OHéýÓBR kAyPú GByl ôAq
ìõÂõÑ GBÎU ylû ÞéýM OHéýÓBOþ Aüò ypÞQ Aüò oAû ðýrÞvI ko@ìl Þñl, øp^ñl Gú ðËpìþ
ÎpGþ ko ÖÃBÿ ìXBqÿ GBqkül GBæüþ kAyPú oul Þú koüBÖPþ AôAqôoq} Gú AðlAqû Aÿ Gõkû
GByl. Þú ðýBqÿ Gú yÓê kôï ðlAyPú GByl.
Aüò OHéýÔ ìpGõÉ Gú ypÞPþ GBqoâBðþ ko
ko WpüBó Aüò külAo Kéýw AüPBèýB Âíò # Oýî ìéþ ôAèýHBë AüpAó ko ðhvPýò
Gpgõok GB koüB ¾×Büþ (|iafaS ayraD|) AüpAó ìÓéõJ AüPBèýB yl ìvBGÛú gõk ko èýä WùBðþ uBë 7102 ko
ìlüpÞBoqAo"qðBó AüpAðþ oA Gú AuPBküõï|øB oAû oÚBGPþ ðrküà ìÓéõJ æWõokÿ KõyBó
Gløýl" Aüò ÖÏBë ìlðþ oA GpAÿ kÚBüÛþ AüPBèýB yl.

k¶ðþ urKýlAx Aq Wíùõoÿ kôìýñýßò ô uÏýl ìÏpôÙ, ÎBkë Òçìþ, ìvÏõk Òçìþ,
GBqkAyQ Þpk. ôæküíýpuýíõðõôüa Aq¾pGvPBó kAôoAó Aôë ô Aìýp Ò×õo, ÖpøBk ÚBDíþ, ìýçk ÎHBkÿ Kõo ô | Oýî ìéþ ôAèýHBë AüpAó koðhvPýò ìvBGÛú
gBðî ¾×Büþ ô yíBoÿ küãp Aq ÖÏBæó kôï külAoAüpAó ôAüPBèýB Gõkðl. ìùlÿ ìpðlÿ GpAÿ koüBÖQ ôì¿Ç×þ cýloÿ gõk ko èýä WùBðþ uBë 7102 ko uBèò

cBìþ cÜ qðBó AüpAðþ GpAÿ ôoôk Gú Gú oÒî Aüñßú ìvEõæó GpârAoÿ ìvBGÛBR AÎçï GpAÿ OõN âýpÿ ypôÑ Þpk. @koüBuPýà @oðB yùp KýrAoôGú ì¿BÙ AüPBèýB
AuPBküõï|øB, Aq uBÎBOþ ÚHê GB KýpAøò|øB ô Þpkû Gõkðl Þú Þéýú GéýQ øBÿ ìvBGÛú AüpAó ô WýBðéõoðrôGéñXýñþ upìpGþ Oýî AüPBèýB ðýr ìýrGBó âpôû |A|1 koø×Pú ðhvQ oÖQ.
GñpøBÿ Aüò ÞBoqAo, ôAok ôoqyãBû "@koüBOýà" AüPBèýB Gú Öpô} ouýlû AuQ, Aüò külAo ko ko AGPlAÿ Aüò ìvBGÛú Aq OpÞýI kAôül ìéþ KõyBó AüpAó ko oÚBGPþ ðrküà ô
yùp"KrAoô" AüPBèýB ylû Gõkðl. cBèþ GpârAoyl Þú ðýíþ AquBèò gBèþ Gõk. ÞBðlæoô, èõDýXþ oAðlAqô, èõÞB ôOõoÿ, ìýéýíPpÿ Aüò ìvBGÛú GB AìPýBqøBÿ 52 Gp22,
ÚHê Aq ìvBGÛú AüpAó ô AüPBèýB, Oýî øBÿ AüpAðýBó qüBkÿ ÎçÚíñl Gú cÃõo ko uBèò uýíõðú WýBðéþ, ÖýéýLõæðrA, ìPEõKýBðõôÖBGýõ 52 Gp32 ô52 Gp22 ìÓéõJ AüPBèýB ylðl OB
èùvPBó ôGpqüê Gú ì¿BÙ üßlüãp oÖPñl Þú ìvBGÛú Gõkðl Þú AìßBó gpül GéýQ GpAüzBó GBæuõôìBuýíõÞõæ^þ Gú ÎñõAó èýHpôAuP×Bkû AìPýBqÿ AqAüò ìvBGÛú Gú kuQ ðýBôoðl.
èùvPBó uú GpkôcpüØ gõk oA yßvQ kAk. ìùýB ðzl. Þpk. AüãõoÞõæÞõôüa Aüò ìvBGÛú oA GB OpÞýI

48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771


gBðî øBÿ ìdPpï ô@oAuPú Aÿ øî kAyPñl Þú GByñl OB yùBJ ÞBoøBü{ oA oAuQ ôoüw Þñl, -ìò GB uBüú cpÙ qkï. Aôó AÎPÛBk kAyQ Aüò ôkèî ðíþ gõAuQ gpAG{ Þñî. | |
Îrürô@ÚBWõó ôgBèú yÏéú Gú yýpAqGpâzPú ÞñBoyBó AüvPBkû Gõkðl. ôÚPþ øíú GB øî @yñB GÏl AqAüñßú ¾dHPùB Oíõï yl, yùBJ kuQ ko cpÖùB oôOõøî GBül Gzñõÿ ôGB øî üú O¿íýî
Gõkðl ôcvBGþ WBüzBó gBèþ Gõk. AqAüò ìþ ylðl ô ^ñl èdËú GÏl øíú GB øî ìzÓõë WýH{ Þpk ôAðãzPpÿ oA Þú GB øî gpülû Gõküî kouQ Gãýpüî.
Opuýlï Þú GÏlAqoÖPò ypôüò ô@qAkû Gú ìBko ¾dHQ Gõkðl Géñl ylï ôGú kðHBë @ôA oÖPî. ko@ôok ôGB ¾lAüþ èpqAó â×Q: G×pìBüýl, ÚBGê ypôüò ìñPËpìBðl. @qAkû upGú qüpAðlAgQ ô
AkAìú kAk: oAuP{ ypôüò ìò Aq qðlâþ Oõ uhQ Gãnok. ìpAuî Géú Gpôó Gú gõGþ ô ìBðlAðB KzQ koAOBÝ AüvPBkû Gõk ôâõy{ oA Gú ðlAoû.
gõyþ OíBï ylû Gõk. Gú üBk @ó oôqèHhñl qkï. koðrküà Þpkû Gõk. GB küló ìò AqWB Kpül ô ìBkoôÎrür øî KBo^ú øBüþ Þú gpülû Gõkðl ìBøzùpcvBGþ gvPú ylï. üÏñþ cõ¾éú Aï
oôÿ ìýrânAyPñl. ìBkoWBó øî gî yl ôAq gýéþ up ìýpû, Aq ¾He Þú Oõìýpÿ ìò øýa yùBJ Aq ¾He qôk kôo gõk} ìþ ^pgýl @øvPú â×Q:
ÞñBoKBü{ ðBüéõó Groâþ oA Ký{ Þzýl. Þéú Úñl ÞBoÿ ðlAoï, OB Gp ìþ âpkÿ Gú ko ô küõAo ô ôøíú oA Gú gñlû ìþ AðlAgQ. OB GÏl AqÊùpGú -ôAÿ uBüú Opuýlï...

uhPþ ìþ OõðvQ oôÿ KB Gñl yõk. upAðXBï @ôA øñõqWéõÿ @üñú Gõk , GB külðî ðãpAó Géñl Groå ôu×ýlÿ Þú Gú qüHBüþ GB oôGBó øBÿ oðãþ uBÎQ që ìþ qðî. øýa kôuPþ ðlAoï Þú
Þíþ qôkOpAqìB @ìBkû yl ôoÖQ âê ôyýpüñþ yl ô â×Q: uBüú gõÿ yl Aôìlÿ, kAoï Aq @oAuPú Gõk oôÿ ìýrÞñBoølAüB ânAyQ ôâ×Q: GBøB} cpÙ Grðî, øýa ÞBoÿ ðlAoï Þú AðXBï
-Aèùþ qðlâýPõó ìTê Aüò Úñl yýpüò ôu×ýl Glï. Oõ øî ôÚPþ ìýBÿ gõðú, AðÛlo gvPú Ghpk. Îíú qüHB ô@ÚB ìXPHþ ÚpAoGõk ìBkoWBó oA AÂÇpAJ g×ú ìýzî. | |
øvPþ Þú ÖÛÈ Öp¾Q ìþ Þñþ yBï Ghõoÿ ô øípAøzBó GýBôoðl. Îíú qøpû ðíþ @ìl. ìdíl -^pA? ìãú ìB èõèõ gõogõoû Aüî? up qGõó GByú.
øíú kuQ qkðl ôqó kAüþ Þõ^à @ôA GpgBuQ üßþ kô uBÎQ Oéõürüõó GHýñþ, GÏl gõAGQ upìB gõokû Gõk ôAÞHp@ÚB Þú kuQ ôkè{ GpAÿ koAqR ^ú Gçüþ Aôìlû?
ìþ Gpû. GÏÃþ ôÚPùB OõOñùBüþ AcvBx ìþ ôÊpÙ yýpüñþ oA kôoâpkAðl ôôÚPþ ìÛBGê ìò ìdíl ìþ èpqül kè{ oAÂþ ðíþ yl ìdíl oA -uBüú Gw Þò Oõoôgl! GHýò gõGî?
Gú gõAøpAð{ GvLBok ô ìÏnoR gõAøþ Þpkû ðãBøþ Gú upOB KBü{ AðlAgPî. Géõqyýpÿ GB ouýl GB èHhñl â×Q: AðzBèéú ð×p GÏlÿ yíB Þñî kAoï küõôðú ìþ yî. AðãBokoôküõAogõðú

ìþ gõAk Ghõokï. koÂíò gXBèQ ìþ Þzýlï Gõk. AèHPú ìB øî oAÂþ Gõküî Þú Îíú qøpû yéõAo Úùõû Aÿ oðä Gú KB kAyQ. ìõøBü{ oA GByýl, kuQ ìò uHßú.
ðíþ @ìl, øp^ú OÏlAkìBó ÞíPp Gõk GùPp Gõk. uzõAo Þzýlû ô kouQ Þpkû Gõk. ¾õoO{ yýpüñþ oA GpkAyPî ôkokøBðî ânAyPî , koAüò Aüò cpÖùBoô GùQ Gãî. ìþ kôðî Þú gõkï
gBðú @ôA AüñB @ð`ñBó Groå ðHõk. koÂíò ÚpAoGõk @oAü{ Aðlá AìB Gú WBüþ kAyQ. ¾õoO{ Aq Ößp Gõkï Þú oôcýú AðvBðùB ^Ûlo GB øî ÖpÝ ìõAÖÛQ Þpkï Þú Gpüî ìBøzùp, AìB cBæ gõkï
kôkAüþ @ôA øî GýBüýñl. Wéõÿ koìBkoGú uõÿ AÂÇpAJ âê AðlAgPú Gõk ô^ùpû A} qüHB Op kAok. @ôA ^ÛloGpAÿ AqkôAZ ðßpkð{ ðBoAcQ Oõ} âýpÞpkï. küãú ðíþ Oõðî, kèî ìþ gõAk
WBüþ qðlâþ Þñî Þú AuPhpôGByãBû ôoqyþ
ìloó kAyPú GByú, uýñíB ô OEBOp ô ÞñvpR
kAyPú GByú, ìÓBqû øBÿ Kp qoÝ ô GpÝ ô
KBuBsøBÿ Groå ôgõyãê kAyPú GByú, kèî ìþ
gõAk GB øî uò ô uBæìõó oÖQ ô @ìl

Þñýî.kôuPBüþ kAyPú GByýî Þú GBøByõó Gpüî
Aüò ÆpÙ Aôó ÆpÙ, ^ú ìþ kôðî, Þõû , ìùíõðþ
KBoá...kèî qðlâþ ìþ gõAk.
@qAkû AyßùBü{ oA Þú Gþ AgPýBo Gp oôÿ
KõuQ u×ýl} kôülû Gõk KBá Þpk ôuBÞQ
ìBðl. ypôüò øî uBÞQ Gú @qAkû ðãBû ìþ Þpk.
ðãBø{ âýY ôupkoâî Gõk. GB ìçüíQ â×Q:

-ìò A¾ç« ðíþ kôðvPî Þú AðÛlo kAoû GùQ
uhQ ìþ ânoû, ôèþ OõgõkR ÚHõë Þpkÿ ôGB
ìò Aôìlÿ. ìò ÚHê AqoÖPò GB OõìzõoR Þpkï,
Aæ~ó küãú ðíþ Oõðî ÞBoìõôë Þñî, ìh¿õ¾B« GB
Aüò ypAüÈ ìùî ôKý`ýlû Aÿ Þú OõypÞQ kAoï,
Gõk ôìò ^ÛloGþ gýBë! AÖßBomøñî oAÖÛÈ kô ôèþ øp ÞBoÿ øî Gãþ ìþ Þñî OB OõAcvBx ìBkoWBó oÖQ ôGB øî oôGõuþ Þpkðl. ìBkoWBó ylû Gõk. â×Pî: | |
øp AgçÝ Glÿ Þú kAyQ Þýñú Aÿ ðHõk ôqôk -ÎBèþ ylÿ, gýéþ gõyãê ylÿ. GýB Gpüî ^ýrìzÓõë ìþ Þpk, ÞBoôgBðõAkû Aï. Gú øýa GùPpÿ kAyPú GByþ. oAuQ ìýãþ! ìò upï
^ýrküãpÿ Ößpðíþ Þpkï, AèHPú âBøþ ôÚPþ gýéþ âpï gõkï Gõk, @kï AqGýßBoÿ kÝ ìþ Þñú, ÖpAìõ} ìþ Þpk Þú AqkuQ Þvþ oðXýlû ôâpðú ¾lAÿ øíú koìýBk.
gýéþ ÎíýÜ ô kÚýÜ Gú @üñlû Ößp ìþ Þpkï ^ßBoGBül Gßñî OB OõAcvBx AÖvpkâþ ðßñþ? AuQ. GB gõ} qGBðþ GB @ÚB Wõó ôÎrürôgBèú @ôA @øvPú Kpuýl: Þþ øípAøPõó Aôìlû?

gñlülï: Gãõ Þþ øípAøíõó ðýõìlû? øíú ðãpAó ìþ ylï, AìB Æõèþ ðíþ Þzýl Þú ìõÂõÑ Gú @qAkû ðãBû Þpkï Þú øñõq Ayà ìþ oühQ, AcõAèLpuþ Þpk. | |
Kpuýlï: @qAkû Aôó ìõÂõÎþ Þú Gú ìò â×Pþ Gú küãpÿ møñî oA ìzÓõë ìþ Þpk. | | øíú ìpOI ô@oAuPú Gõküî ôGB uHl Groå âéþ øvPò.
¾lAÿ ÂpGBOþ ÞõOBû Gú koAqÖßpGýpôðî @ôok. ypôüò øî â×Pþ? Þú yùBJ ìdßî ko @Òõ} kAyQ øp Þvþ oðã{ Kpül: ôAÿ, oAuQ ìýãþ?
up} oA Gú ÎçìQ ìñ×þ OßBó kAk. ypôüò ìþ OõAðvQ G×ùíl GpAÿ gõAuPãBoÿ ìþ oôüî. -@oû ìBkoGroâî AüñB AqyýpAqAôìló, üßHBoâþ @øvPú â×Pî: | |
ðãpAó ôìÃÇpJ Kpuýl: ^þ ylû? øBó? -G×pìBüýl. Gú ìdÄ qðä qkó ìBko @ôA ko oA GBq Þpk ô Géú Gpôó oAû GñlAqó ôGpó OB ðBìrkÿ...
gõk} Wéõ @ìl ô GB gõypôüþ gõ} @ìl ìBðlAðB GB yýÇñQ ðãBøþ Gú @ôA AðlAgQ ôâ×Q: ypôüò ô@qAkû èHhñlGpèI ôAok ylðl. ypôüò GB @oAì{ â×Pî: ðãpAó ðzõ, @qAkû ðPõðvPú GùQ
Gãú ^õó gõk} øî âýY ylû, üú Þíþ ypAüÈ Gú yõgþ â×Q: gBðî ÞBoyñBx ôÚQ kAoó? cBæ AqÞXB AðÛloìÇíEñýl WõAJ @ôA ìTHPú? â×Q:

Ký`ýlû ylû... Gú ¾ñlèþ AyBoû Þpkï ôâ×Pî: Géú G×pìBüýl. ÞQ ôkAìò gõ} kôgPþ Gú oðä gBÞvPpÿ -AqAôðXBüþ Þú gõkï Groâ{ Þpkï G`ú Wõó!
Kõyýlû Gõk, ìõøBÿ ÞõOBø{ oA ypAGþ Þpkû GB ôoôk @ôA ¾õoR yùBJ upj yl. ypôüò øî ôÚPþ ðzvPñl ìÛBGézBó oôÿ OhQ ðzvPî ypôüò ìýBó cpÖî Kpül: Wõðî oôGBæ @ôokÿ
uBüú...^þ ylû? Gõk.¾õoO{ @oAü{ ìçüíþ kAyQ.GB küló ypôÑ Gú uÛéíú qkó Gú yùBJ Þpk. GÏl Aq^ñl ôâ×Pî: gõJ Gñlû koglìPî.
yùBJ èHhñl qk ôâ×Q: Aüò cBÂpWõAGþ øB kÚýÛú ußõR ìBko WBó cpÙ A¾éþ oA Ký{ ypôüò oôGú @qAkû Þpk ôâ×Q: gõJ G×pìBüýl @qAkû GB ¾lAüþ âpÖPú øÜ øÜ Þpk: | |
-ìò cBìéú Aï ypôüò! Þzýl. uBÎPþ GÏl øíú ^ýrOíBï ylû Gõk. @ôA gBðî. | | @gpÞBokuPQ kAk, ðú?
yùBJ gñlül ôuHl âê oA Gú ìBko@ôA kAk. kAüþ ìùpüú GBæ ðíþ gõAuQ ôGB ÎÛl ôÎpôuþ Glôó @qAkû ðãBøþ Gú ypôüò AðlAgQ ô GB ¾lAüþ
| AkAìú koø×Pú @üñlû øBÿ @ôA øî GB èHBx ouíþ upKB AüvPBkû Gõkðl. ÖB¾éú ìõAÖÜ Gõk. ÚpAo yl Þú ^ñl ìBû ðBìrk @øvPú Þú Gú qìrìú ìþ ìBðvQ â×Q:
51


Click to View FlipBook Version