The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Tehran International Proudly Presents:
25th Festival and Expo
Enjoy a Beautiful Day, Filled with Live Persian Music,
Best Persian Food & More, Celebration of Mehregan
Sunday, September 30th 2018
Hotel Hilton Universal City
to reserve your booth
call 818-881-1771
555 Universal Hollywood Dr Universal City, CA 91608

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-05-21 21:19:47

Tehran Magazine Issue # 1085

Tehran International Proudly Presents:
25th Festival and Expo
Enjoy a Beautiful Day, Filled with Live Persian Music,
Best Persian Food & More, Celebration of Mehregan
Sunday, September 30th 2018
Hotel Hilton Universal City
to reserve your booth
call 818-881-1771
555 Universal Hollywood Dr Universal City, CA 91608

Keywords: tehran,magazine,shahbod,noori,mehregan,festival,expo,september 30th

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
6 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu –
8úd×¾...................................)þHdìîüpìpPÞk|(þüBÂoAkõgûBì”þì“ ûBì- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
10úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì ( úP×ø îg ô aýK ok-
ÿoõð lŸHùy& Publisher
12úd×¾.|..........................)ÿpüõ¿O }oArâ(oõùzì kApÖA þuôpÎ qôo ÿBø|wßÎ-|
SHAHBOD NOORI
16 úd×¾...........)ÿpüõ¿O }oArâ(êÞoBì óBãì ô ÿpø ûkArøBy þuôpÎ îuApì qA ÿpüôB¿O-
18 úd×¾....|..............)þÏÚAô þèô IýXÎ(|lðqõì@|þíð úuolì ok úÞ òýìq ûoBGok þÛüBÛc- )201 8 þì |25( 1397 kAkpg4 úÏíW ,1085 êvévì ûoBíy ,22|ëBu
20úd×¾.............................)ûtüô }oArâ( óBùW iüoBO ÿBølñéG þuBy òüpPðApâ-
39-22úd×¾ ......................................................BýðkoBñÞúyõâqA|- Friday, May 25th, 2018 I S S U E # 1 0 8 5
40úd×¾.........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–|
44 úd×¾....| .............................................)ûBOõÞ óBPuAk ( ÜzÎ ú¿Ú-| The Original Bazaar Weekly, Was Published by Mr. Shahbod Noori in
46 úd×¾ ............................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ÿoBùG {hG þâlðq JBPÖ@ – 1990, 56 pages of Free Classified and Display Advertising Magazine
48 úd×¾........................)þâlðq ÿBø RoBùì( QýGAnW úG þGBýPuk ÿApG þüBøoBßøAo– among Iranians residing in South California. In 1996, Mr. Noori
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– published 102 pages of Tehran International Weekly Magazine, which
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|– covers world news, entertainment, art, sports, cultural & social events,
54úd×¾ ..................................................)rñÆ(îülñhGîøBGþíÞ-| politics, etc., by utilizing the talents of the most famous writers from
56 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-| within the Iranian community.
67úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK-
69úd×¾ ...................................................................ÿrLy@- (818) 881-1771
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW-
76 úd×¾....|........................................................úP×ø þDõãzýK- TEHRAN MAGAZINE
78 úd×¾..........|....................................................Bø ÿlñìqBýð -
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì- Mailing Address:

PO Box 3665
Winnetka, CA 91396

WWW.TEHRANMAGAZINE.COM

E-Mail:[email protected]
Facebook:TehranMagazine

Bì Ùlø úßéG ,Qvýð >óApùO úéXì< ÿõuqA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
úéXì< óBñÞoBÞô Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO
ô RBÏüBy ,Bø wßÖ ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãük
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -
.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
ok ó@NB^ ÿ|úèrñì úG þùâ@NB^ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíy
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -

.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ
. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

!úË¥è

ú^ô ,QuAúËdèqAóBvðAóôpýGôóôokÿAûûlyóõâpâkþìBíOúßð~AþùíøBGúíøòüABG...BìA Ùp¿Oô êgk óBvðA QÛégok lGBü Qukpãük RApÞúG úPvðAõO óõñÞA óBvðA #
Ao RA úðBÛyBÎ ûBãð þÚçO òýPvhð óõ^ QuA òüpýy úÞoBãðA úËdè BìA ,qBu îÒôrýãðA îÒ BvG êýu êGBÛìok ,lñÞþüBìq@oôq QÏýHÆ êGBÛìok .lñÞlýèõO þßýPðs ÿBø úðõíð ,lñÞ
ûly ûkpìô ûlðq úËdèokô QuA ûkõGoAlük úËdèqA RkõWô ! ólG óly ïpâ ,ÿA úPÖBü úËdèok kõgô QuA |úËdè| þíDAk JõHÓìôoõùÛì úÞBHXÎ BìA lðrG ÿpýãzýK úG Quk úèrèqô
kpÞûlðqAoõOîðAk|þìôþðAk|þìúÞ úËdèó@,úËdèBìA,ÿlýGAõgþì,ÿkoõgþì,þPÖpýìûAo,ÿA
QuBHüq ú^ ô ,Aõø ok úÞ òýìq ÿôo úð ,þñÞ þì qAôpK ,ÿôo þíð ûAo þñÞ þì wc .lñÞ þì ô | | .lðAlýíð
òýñ^ úzýíø ,Bø úËdè òüA }BÞ ÿA BìA QuA ûly BHüq ÿA úËdè pýuA úÞ þñøm ok úðBÛyBÎ ÿqAôpK ,koAlð ÿoôq , Qvýð þðkpÞ wíè ,þüByBíO , QuA óqô þG úÞ úËdè òüA Qvý^

| | .lñPvýð úÞ lðkõG | | .koAk ûApíø úG þðBÖõÆ kõg þK ok BìA QuA ïAo@ ,QuA ØýÇè ,QvýðBìq@oôq
þì þüAlW åpì úÞ ÿA úËdè .kõy|þì qBÒ@ äñW ,þñýG þì þèBg Ao kõg ëk úÞ ÿA úËdè ô îýPvø RolÚ óAlðôAlg kõhüApG úÞ ,Bì þùíø úÞ BvG ú^ BìA lðAk þíð wÞ ? Qvý^ úËdè
rýð JBPÖ~A þüBñyôo úG ëk ô þñýG þì úPhüo îø ok Ao þPvø óBùW úÞ ÿA úËdè , úÞ ÿA úËdè ,kqAlðA oôq IcB¾ {üõg êGBÛìok Ao þOolÚ aýø úÞ îüoAk þüBüôo ÿBøqAôpK óBñ`ð@ûBâkõgoõ¿Ook
úÞ QuA úËdè ,lðAlýíð kõg óBvðAô koAk kõg Qzì ok Ao óBvðA úÞ QuBø úËdè ,ÿoBLu þíð
kõg qA úÞ QuA úËdè ,lñÞ þì ûlðq ô lðAo þì þì úÞ QuA úËdè ,þðAk þíð kõg ô QuõO pG îÞBc | | .îýðq|þì õðAq ÿA úËdè îüõãG pPùG Bü úËdè êGBÛì ok . îýuBñy þíð
þðlðBì kBýG úzýíø ûBãð þÚçO ô oAlük ó@ , úËdè ,lèõO ÿ úËdè , úËdè , ûpgæBG ô þuo þì Alg úG ûpýOóBùWîürüoþìîøok,îýñßyþì.îýDA~ þìokõðAqúGBìAîýøAõgþíðîøkõgBvGú^,úð
ápO ÿ úËdè .kõy þíð }õìApÖ úÞ kõG îø ÿpãülü úËdè Bø þðApüA Bì ÿApG BìA ...åpì ÿ úËdè ô úËdè qA Bø þðõâpâk òüA ÿ úíø ô luo þì QíéÊ úG óBzgok ô òyôo óBùW Bü ô kõy þì BHüq ,oBO ô
úËdè ok , kõy þì p×ñO úG ëlG þÛzÎ úÞ QuA úËdè qA ,kõy þì qBÒ@ ÜzÎ úÞ QuA úËdè qA .QuA
| | .kõG løAõhð ÿBøoBGôk oAlük úÞ þñÞ oôBG QuA Qhu ú^ úÞ òÆô ÈüApy úG ó@ qA wK ûqBO ô ÿõy þì ÜyBÎ úËdè ok,þzhG þì úËdè ok ,þðBPu þì úÞ QuA
Ao ôA pÏy îø BG ,QyAk óBHùãð ZoõO kBzðAôo ,Ao úËdè qA Øý¾õO òüpOBHüq lüBy ûpgæBG ô
| | ?þPvø BXÞ ô ÿkõG BXÞ ô þPvø ú^ ,ÿAô ÿA úÞ þñýG þì ô þzülðA|þì
| | : îýðAõg|þì þì úÞ QuA þzÞpu IuA ,lyBG úPyAk ó@ úG òPÖBü Quk óAõO þvÞ BO koAlð ÿoBvÖA , úËdè
Rp×ðûBâ,úñýÞûBâ,îzgûBâ,koôA~ þìQýðBH¿Î,kpýâþìkõgokAoþðBvðAòømôúzülðAkqBO

| | ) ... îø QHÚBÎ(

| | QvðAk þøAõhðõO îø QHÚBÎ
| | ?kpGpu þðBìqõO BG þvÞú^
| | ? Qvüq ,õOpùG þvÞú^

| | kpì ,õOpùG þvÞú^

| | QvðAk þøAõhðõO îø QHÚBÎ
| | ?kpLuõOpG ,kõg þPvø þvÞú^

| | QvüqõOpùG þvÞú^
| | kpìõOpùG þvÞú^

| | Qvßy úËdè ó@îèk
| | QvüpâúËdè ó@îíz^
| | QvýÞþPvðAlðõO ,Ao þüAõuo úG ûpùy òì úÞ
| | QvðAk þøAõhðõO îø QHÚBÎ

lýyoõg 1355 ûBìoõüpùy : óApùO

6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

BG þvñW úÇGAo ïBXðA ô RBÚçì oApÚ úìBðpG ûlýðBXñâ xoAlì }qõì@ îPvýu ok ó@ ïBXðA >þHdì îüpì < pPÞk óApùO úéXì
úGBü úPyAk RBÚçìoApÚkõgBG, þvñWàüpy úÞ þPíuqA ÿô ZApgA úGpXñì úP×â òüA " kõy
" ûp×ð àü wßu " ïBXðA úG RokBHì þOoBHÎ òüA ëBHðlG .lükpâ kõHýì óA ïBXðA úG ëõÓzì QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo kõg þvñW ÐüBy ÿBøoBPÖo qA þßü#
qA þvñW úÇGAo ïBXðA ïBãñø ok , lðA ûkõíð úG óAlñì úÚçÎ ô òýÛÛdì qA ÿA úPuk úÏÚAô úÞlyBG þì " ûp×ð àü wßu " Bü þüBÂoA
kõg qA ïBãñø Bð ëArðA qA rýøpK ÿApG ÿpPùG ëpPñÞ " ûBì ok úèBu pø BO lðly ó@pG ÿpzG RBÎõÂõì õGBOôõãìoApuA xAook , Ñõýy îÒo þéÎ
úý¾õO ô ëkBÞ AôA ÈuõO BÎkA òüA.lñølýì óBzð oBG ûly ûkBùð ïBð þüBÂoA kõg ûBì úÞ " þì úPÖpâÿBW ÐìAõW xõìBÚok kõWõì ÿ Bø
qA kõg BG RBÚçì oApÚ Bü " äñýPük Øéu " úG ûlýðBGBO oõð þüBÂoA kõg ÑõÂõì úG pãük ó@úG QHvðolßìô þ×ñì ÿlükqBGpükqA
óBðAõW úG 2003 ëBu ok ôkôpO ÿpâ ÿõu óBømA ok Ao ÑõÂõì òüA óõìApýK ÈéÒ ÿBøoôBG
pËðok ûlðoBãð úðBùG òülG .lðpHG óBýìqA ïõíÎ . QuA úPyAk þì kõWô
.lükpâ úý¾õO RBÛýÛdO qA ÿA ûoBK fpy úG kõg îùu úG koAk oBPÖo ïBXðA pO þíülÚ fçǾA îvýðBðôA
ûBãzðAk 2009 ëBu RBÛýÛdO pãük {hG lðoAk þüBÂoA kõg êíÎ lýüBO pG ûoByA úÞ þíéÎ qA úPÖpâpG úÞ QuA þvñW þzhG þ×zO kõg
ok opßì ëArðA úÞ lðoAk òüA pG ûoByA BýèApPuA ôA þñì ÐüBì òPhüo òýìqpG þñHì óBñÎ kpßéíÎ
oAnâpýSBO ó@QÞpc òýñ`íøô ïpLuA Qìçu þüBÂoA kõg ûBì ”þì“ ûBì òüA êýXðA oôBG úG úÞ QuA òýìq ÿôo pG
þì ÿoôoBG ëBíPcAkApÖA qA úPuk òüA ok ûkõG qAô lükpâ QzùGqA ÿô óly ûlðAo IWõìoBÞ
ëBu ÜýÛdO «BPüBùðô.lyBG úPyAk {üArÖA lðAõO :kqAkpLG ê¾Bc úXýPð òüA óApvK ô óApPgk qA ûlì@ ólyúPhüoóôpýGpGûoByAB« ìõíÎ BýðBðôAwKó@
óBzð óApüA ok rüpHO þßyrK ïõéÎ ûBãzðAk 2008 RBÛýÛdO rÞpìoôBG úG : RBPuôpK Qìçu ÿrý^ oBPÖo òüA ókõG ïõìnì îÒo þéÎ úÞ lükpâ þOoBHÎ úG Bü ólG ok úð ô Quk ok ëArðA ÐüBì
ÿBùâo JBùPèA {øBÞ BG ëArðA úÞ QuA ûkAk {ýGúP×øok úÞþðAkpìBýèApPuAþuBñyóBÆpu RokBHì óBðq l¾ok 70 ô óAkpì l¾ok 90 kôlc AlýK BñÏì ûp×ð àü wßu Bü kõg BG þvñW úÇGAo
úÞ ÿkApÖA úPyAk úÇGAo þüBüõG {hG ok þðõg ÿçPGA ëBíPcA ïõu àü lðA úPyAk ëArðA oBG 5 qA þâkpPvâô Ñõýy Anè .lðA ûlüqoô ó@ ïBXðA úG ÿBùèBu úG ÉõGpì úé¾Bc áoAlì . QuA ûkpÞ
ûAõâ ûôpâ qA {ýG Ao ëArðA úG ólýuo úGpXO ûkõG pPíÞ Bùð@ ok RBPuôpK óBÆpu úG óBð@ úÞ kõG þÎõÂõì pzG þvñW oBPÖo ok ó@ ïBXðA - þðAôo RæçPgA ûpPvâ îXc qA þÞBc 1873
îPvýu BG ëArðA òýG ÉBHOoA êýèlG lðA úPyAlýì êíÎ úÞ þüBXðA qA : þvñW óBâoA QüõÛO . QuA ûkpÞ IéW kõg úG Ao òýÛÛdì qA ÿoBývG pËð úG RokBHì þK ok ly þì BÎkA úÞ QuA þðBívW
þðõg ÿBùâo JBùPèA óArýì qA, ólG àýOBLíu òýñ`íø ô þñãè ÿBø ú`ýøBì îPvýu ëArðA úèõÛì úG ûoBGôk þøBãð úÞ QyAk ó@ pG Ao óBð@ .kkpâ þì kpÖ ÅoBÎ þüBÂoA kõg oBPÖo ïBXðA
}kpâok Qèõùu Anè ûly úPuBÞ ÿBüõG {hG óAõPýì koAlýì Aô àüpdO úG Ao þÚôpÎ úßHy , õãýOoô : qA lðkõG RoBHÎ Rçßzì òüA
}oArâ pPzýG kApÖA qA úPuk òüA ok ótývÞA úG ólýuo úGpXO úÞ ÿkApÖA QyAk oBËPðA | |.lñyBGúPyAkó@RApýSBOô þüBÂoAkõg îÞ , BüpPvýø , BýèõhýèBì , ÿrÓì RæçPgA
QìçuqA lðoAk þì Ao JôBñPì þvñW ÿkõñzg okûqôpìAúÞþðAôApÖÿBø{yõÞ îÒo þéÎ ÀÛð , þüBñýG {øBÞ , þüAõñy ØÏ , þyõø
| |.QuAûlükpâ óBð@ ok þvñW oBPÖo Qý×ýÞ ûkõG lñì ûpùG óBâoA þüBÂoA kõg úèõÛì úG QHvð ÿpãñyôo QùW , óõg {øBÞ , þðAõhPuA ÿBùüoBíýG , þüBüõG
kõgklÏPì lDAõÖpÞmqAÙløúÞlüoAlñLì : kok ëpPñÞ .lyBG úWAõì ÿpPíÞ êßzì BG qA þÞBc ÿoBývG áoAlì ô løAõy ô úPÖpâ ïBXðA ô þvñW þðAõOBð , BývLK wük , þHéÚ Rçßzì
ïBXðAúGQHvð þÛüõzOBülýüBO«BìArèAþüBÂoA ólýuo úÞ lðoAk òüA pG ûoByA ÿoBývG RBÛýÛdO ëçdíÂA IWõì þüBÂoA kõg BùñO úð úÞ lñð@ þ×ñì }pãð ú`ð@ îøkqõð ópÚ ok . åpì «BPüBùð
oôBG úG. lyBG þì oBPÖo òüA úPhývâ ïBXè óqok , óAoApßOpG lýÞBOô þvñW ÿkõñzg úG úHñWqA úßéG ûlükpãðpzG þÒBìk - þðlG ÿAõÚ lýzhG þì RolÚ Ao þüBÂoA kõg úG QHvð
úG QøBHy þG þüBÂoA kõg oBPÖo IðBXñüA Bü þâlÎBÚ qA {ýK ÿBøkok ëpPñÞ úG pXñì ôA þâlðq Qý×ýÞ kõHùG Qìlg ok þ×éPhì ÿBø ô þHønì ÿBøoôBG BG ïBãíø óBßyrK RApËð
lDAõÖ úßñüA òí úÞ Qvýð úHè ôk pýzíy píÞ Rçßzì ÐÖo òýñ`íø ô þâlÎBÚ ïBãñø pýýÓO lñüApÖ luo þì pËð úG òßýè QuA ûlìA ok lýüBO koõì Ao pãülßü úÞ kõG óõýÚçgA oBßÖA
ïlÎ òßýè kpíy pG óA ÿApG óAõO þì ÿoBývG lñÞ ô lñì óBìq ÿA ûlülK ûqõc òüA ok }pãð ÿBø QýèBÏÖ Áõ¿hèA þéÎ lðkAk þì oApÚ
lG ÿBølìBýK ó@ ïBXðA ok eýd¾ Qüpülì .kkpâ þì kok úßýðBìq 1994 ëBu ok úÞ ÿõdð úG .lyBG þì BýðBðôA JBPÞ ok úÞ RBvýO ÙôpÏì àyrK
ëBíPcA {üArÖA ô ó@ úG þãPvGAô óõ^ þ×ñìô þèArðA kôq ïBñG þéßzì BG úÞ þðAkpì ok| kõg þðApñhu ok qolèA òéuBW þüBßüpìA fApW òüAúGRokBHìúÞþðAoBíýGëBcfpyúGç« ¿×ì
«BÖBÃì.kõGløAõgþKok þvñWkBýPÎA úGpXO qA {ýK úÞ þðBìq ûly ûlük lðA ûkõG úWAõì þÏýHÆ {hG þüBÂoA kõgoBPÖo " QyAk ïçÎA ûoôk òüA ok . kõG úPgAkpK lðkõG ûkõíð oBPÖo
ÿõãèA òürãüBW ûBã`ýø oBPÖo òüA úßñüA úG Qý×ýÞ þPvüBG úÞ QuA kApÖA þvñW þâlðq oõËñì úG þPýGpO - þPyAlùGoõìA òý¿¿hPì
ô ûkõHð þvñW àüpy BG þvñW úÇGAo þéÞ úÎõíXì mBhOA úG îýíý¿O oBPÖo òüA Qüpülì
pãük þðBvðA BG þvñW ÉBHOoA ïBXðA úÞ þOBìlg : oõPÞBÖ oBù^ pG «B¿hzì úÞ lñPÖpâ ÿpýGAlO
þíð þüBùñO úG þüBÂoA kõg kqBvýì Býùì ôA ÿApG « BPüBùð ô RoBËð , ÿqBu kôldì , ÿpýãzýK
mBhOA oõËñì úG . lyBG ûlññÞ òýìBO lðAõO okô .lüqoõýì lýÞBO þüBÂoA kõgoBPÖo óBìok
þüBÂoA kõg oBPÖo ïBXðA eýd¾ ÿõãèA Ñõð , úünÓO Qý×ýÞ úG þâlýuo BPuAo òüA
úG úÏWApì BG BO QuBùðBvðA ÿkpÖ QýèõEvì xBHè þPc ô JAõg QhO QýÏÂô , }qoô
, þKApO wßu oõìA ok À¿hPì òüoôBzì ô þuopG koõì þÞkõÞ óAoôk qA kApÖA JAõg
, ûlükpâ QÖBüok ÁBg þvñW îüso Bü úìBðpG
oBPÖo òüA ïBXðA ÿApG þHuBñì lülðBÞ ú`ðBñ^ .kõG úPÖpâ oApÚ òülèAô ûtüô QHÚApì
ôóBìq,óArýìqA ó@ëBHðlGlðõyûkAkÀýhzO òüõð ÿBø {HñW òPÖpâ Zrð þK ok
.lðoô@QulGQuokRBÎçÆAó@ ïBXðAÑõð ÿrñýÞ ÿBø QýèBÏÖ úéíW qA þvñW RBÏèBÇì
IèBÇì úíø óBüBK ok úÞ úðõãðBíø B« PXýPð QulG ÿBø úìBñzupK iuBK qA 1940 ëBu ok 8
wßu òüA îüoAk ûoByA kõg þãzýíø oBÏyok
løAõg ëBHðlG Ao pPùG þâlðq úÞ QuA pPùG
ïBXðA Ñõð ûAõg ,pPzýG wßu B« ìArèA úðô QyAk
ûkõGþvñWàüpyBGþvñWúÇGAo ,wßuòüA
Ao þüBÂoA kõg Bü ûp×ð àü wßu kpÖ Bü ô

| |.lyBGûkpÞJBhPðA
":}õâokþãzýíøoBÏyôïpâóBPüBøpPvG| |

"pPùG þâlðq , pPùG wßu

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

,óApüA úG JApÎA ïõXø BG kpÞ þì Qìõßc þðBùW ûqAô@ {üBøoBÞ ô QuA þyBÛð ô àýÖApâ úÎõíXì Ao ó@ô ïlñßÖA pËð ó@ úG þHuBñì Q¾pÖ BG úP×ø îg ô aýK ok
úÞ þñýìqpu ô òý^ úG óApüA ïkpì qA þøôpâ :lüõãGõéyAlÒ@ òülü@ }oBßíø ûoBGok koAk Apüq .QuA oBG pK ô þðlðAõg úÞ ïlük ôA RæBÛì
pG ô lðkpÞ RpWBùì kõy þì ûlýìBð òKAs ûqôpìA ÿA úèBÛì ,þHéÇì ,þÎõÂõìpø úG ÐWAo ,òülü@ úñýìqok úÞ QuA þyBÛð lñìpñøõéyBÒ@òülü@ þzHc lýÏu lídì
IéÇì òüA úG .lðkBùð >õñü@ ïkpì< ïBð kõg ok .óõâBðõâ RBÎçÆA qA QuA pK úPyõð ÿlÛð ô úðBPhHyõg úÞ koAk þÏýuô RBÎçÆA }oBÞ
qA ô lðA ûkpÞ ûoByA óAoBãð iüoBO qA ÿoBývG ;óApüA þvüõñyõg úG þøBãð þðBíu@ ô þñýìq àü Roõ¾ úG Ao RBÎçÆA òüA qA þzhG |[email protected]|
JBPÞ ok >òu òPývüpÞ< oõvÖôpK úéíW úðõã^ Ao RBìõéÏì úíø òüA ôA úÞ lðBì þì ïk@ ÿõu úG< ïBð úG ÿpüõ¿O lñPvì úÎõíXì
wK óBýðApüA úÞ úPyõð >óBýðBuBu óBìq óBýðApüA< úÞ QuBø Rlì òì úPHèA .QuA ûkpÞ IvÞ ëôA qôo
ûkpÞ Ì×c Ao kõg þuoBÖ óBGq AlPGA RpWBùì qA îøAõg þì ú^ pø .ïA ûkpÞ QcAo Ao îèBýg pãük | |.kAkoBzPðA>Õpíýu þðApüA úvðBýG
êßy úG óBìq onâ ok ô YüolO úG úÞ lðkõG oBÞok .ïôo þì }A úðBgok úG ÿlßO úG îðAlG lñPvì îéýÖ QgBu ô òPyõð úñýìq ok úÞ ôA
úÞ lýðAlG ,QuA ûly þÞrý^ pâA pýÛÖ òüA ,kõg ok koAk þðBzgok ÿBø úGpXO óApüA pñø ûoBGok BPíø úÞ kpÞ QGBS pãük oBG }õâõâ #
| |.kpÞAlýKpýýÓOÿpãük ô ïBíO ,úñO àü .QuôA Qñì oBG püq îðkpâ iüoBO Õpíýu ÿõu úG þPívÚ ûkrýu úÎõíXì wè oBG òüA úÞ RôB×O òüA BG BìA koAlð
oArø pø qA Ao òüA .QuA pñø ûlßzðAk àü ,ëBíÞ úG ÿpXø îøkoBù^ ópÚ BO AlPGA qA Ao óApüA þyBÛð þÖpÏì >þðApüA úvðBýG< Ao ôA ríüBO wéXð@
òý^ Ýpy ok óõñÞA îø úÞ >õñü@ ïkpì< ïõÚ òýñ^ úíø lýupLG úÞ {ðAkpâBy p×ð lñ^ ô óõürüõéO qA {hK ïBãñø úÞ ûlýzÞ püõ¿O
ô lñPvø þðApüA ày óôlG lññÞ þì þâlðq êýèk òýíø úG .QÖpâ oApÚ ÿkBüq ëBHÛPuA koõì |.kpÞ
.luo þì p×ð oArø Qvüôk úG àükrð óBykAlÏO .Q×â lñøAõg qA óByBÛð ô óBâlñvüõð óBýì ok BùñO úð ôA
,òKAs ëBíy okôlüBÞõø åorG »ûpürW ok Bø ó@ úG Qyopùyok {ýK ëBu 78õéyAlÒ@òülü@ ok úßéG QuA oAkoõgpG ÿA ûtüô QýGõHdì ëBGkôõýèBø ÿp×ð oArø ûlXýø ÿBÃÖ úÞ }õâõâ
BßOB`ìBÞ ûpürW úHy ô òýèBgBu ,êüoõÞ püArW Quk qA Ao }olK úÞ kõG úèBu ûkqBü .lì@ Býðk úG koAk Ao kõg óAoAlÖpÆ rýð óõürüõéOô Bíñýu QyAlâorG úG Ao {âorG RpvñÞ kõG ûkpÞ pK Ao
òüA óBâorG úÞ kõy þì úP×â ô lññÞ þì þâlðq îW óBPupýGk ok .QÖo óApùO úG }okBì BG ô kAk ÙôpÏì qBvíéýÖ >þüBÃýG ïApùG< úÞ ÿoõÆ BG óApüAok óBðq þðBGBýg RBÂApPÎA ûtüô úG óBðq
koõgpG ô ÿkAtð ÄýÏHO qA ÿpýâõéW ÿApG ïõÚ úG ô kAk úìAkA Ao ólðAõg xok àùéÚ úédì ok JBPÞ òüpg@þüBzâôo îuApìok QÞpy ÿApG ok úÞ kõG ûkAk ÁB¿PgA lüçuA ô îéýÖ {üBíð
qA Ao kõg ÿõñü@ Qüõø óBzðAlðqpÖ BG Bø þñKAs ûlýzÞ pñø òüA ÿõu úG þyBÛð úG úÚçÎ pÆBg .kõG úPÖo óApùO úG BKôoA qA > Ùpcôk òüA <ôA
ôA þyBÛðõéGBO òýèôA úÞ kõG úèBu ûkoBù^ .ly óAõñÎ úG {ìBð úßð@ BGõéyBÒ@ òülü@ þüBÎkA þG | |.QuAòývdOoõg
.lðqBu|þì óBùñK óApãük Ao àýÖApâ þcApÆ lÏG ëBu ôk ô lýuo }ôpÖ úG IHu ûlýuo QHS úG Quk ûpý^ô ûBâ@ þyBÛð pù^õñì ,ûkAq|þÎBíy òvc RpvñÞ òüA ok
þèô QuA >óBvðA< ÿBñÏì úG õñü@ úíéÞ úßð@ BG ëBHðkúGôkpÞqBÒ@"Bñy@"þOBÓýéHOúvuõö ìok îuApì ok þPc ô kôo oBñÞ Bø QGBÚo ûkpK BO ûly úìBðpG }õâõâ oBñÞ ok rýð àýOoBì ô om@|îz^
ÿlñüByõgBð lük ïBð òüA úG QHvð Bøõñü@ ûqôpìA ëõÓzì RBÎçÆA úìBðqôo þOBÓýéHO {hG ok ó@ qA kõg úÞ >þüB¿cA lídì< ôA JBPÞ þüBíð ôo
>ÿoBOôA< úíéÞ qA kõg ïõÚ ólýìBð ÿApG ô lðoAk ÿBøpñø ûlßzðAk úG þãèBu ûkqõð ok .ly oBÞ úG ,þvüõñyõg úñýìq ok óApüA p¾BÏì óAlñìpñø | |.lðkpÞApWAAoþüBø
þì ûkB×PuA QuA õñü@ óBGq ok ÜýÖo ÿBñÏì úG úÞ BG lÏG ëBu Qzøô QÖo óApùO ûBãzðAk ÿBHüq
úýuôoô òKAs ok úÞõñü@ óBGq úðB×uCBPì .lññÞ òPyõð ô þyBÛð oBÞ úG êý¿dO úìAkA qA ÙAp¿ðA ïôkqôo| |
úzüo ày óôlG ô kpýâ þì oApÚ ûkB×PuA koõì ok ÿpñø lÛð úñýìq ok ôA úèBÛì òýèôA .QgAkpK Ùpcôk òüA
ok lüly ÿkAtð ÄýÏHO pÆBg úG koAk þðApüA wK ó@ qA ô QÖBü oBzPðA pñø ô úzülðA úéXì
ô qõvèk óBPuôk óApüA pâA ô QuA ÿkõGBð úðBPu@ .ly ôA oBÞ qA þzhG þGkA ô ÿpñø lÛð }oBãð úG qôpìA óBPuôk qA þßü ØÇè úG #
QvðAõO lñøAõg «BÏÇÚ lðoAnâ {ýK ïlÚ ëõEvì RBÎõHÇì ok ôA ÿBø QýèBÏÖ }pPvâ BG óBìríø óApüA ok úÞ ïkpÞ AlýK þupPuk þGBPÞ
qA oõÞnì ïõÚ RBXð ô óBGq òüA ÿBýcA ÿApG ÿBøpñø óBPupñø ok wüolO ô óõürüõéO ô ô ûly úPyõð >õéyAlÒ@ òülü@< ÈuõO
ok ,þñýDrO ÿBøpñø ûlßzðAk ô óApvK ÿBHüq
.lñøk ïBXðA ÿpSöõì RBìAlÚA ÿkAtð ÄýÏHO ÿkAp×ðA ûBãzüBíð àü Bßüpì@ ô óApüA òíXðA .koAk ïBð >Ùpcôk òüA<
BÂo ûqõì wýuCBO ok wLu ô kpÞ BKpG þyBÛð ok QuA QðBìA ïkrð þøBOõÞ ÿApG JBPÞ óõ^
|| óBìpÞ ûqõì,óApùOp¾BÏìÿBøpñøûqõì,þuBHÎ
ïoBù^ qôo 10
!þãÛýéu þG | |.kpÞB×üAÿpSöõì{ÛðkBG@ïpgûqõìô

úG þðApüA óBðq RBý¾õ¿g qA þßü # ïõu qôo
xBHèpøok úÞQuA òüA Bíñýu óBâoBPu ûtüô | | JBPÖ@òýìqpuok óBýðApüA
úWõO BO lñøk ûõéW BHüq Ao kõg þzyõK ô
.lññÞIéW óBzGBhPðAô úÛýéu úG Ao óApãük qA ÿpýTÞôpâ{ýK ëBu êù^ RpWBùì #
ûlðqoA pñø {üAo@ô {yõK Ñõð JBhPðA òüApGBñG pÆBg úG úÞ óBùW úyõâ oBù^ úG óBýðApüA
kqBu þì ó@ úWõPì Ao Bø úÛýéu ïBíO úÞ QuA ÿA BùñO koAk úìAkA îø qõñø ô kAk ÿôo JçÛðA
koAk þì Aô òývdO úG Ao ûlññýG úßð@pG ûôçÎô þíð oBíy úG óBíñýìqpu qA RpWBùì Zõì
îø oôk ÿBø ëBu ok ô ó@ qA {ýK Apüq .kôo
RpWBùì pãük ÿBøoõzÞ úG óBýðApüA qA þøôpâ
QýèBÏÖ ô RoBXO êýèk pPzýG úÞ lðkõG ûkpÞ

.QuAúPyAkÿkB¿PÚA ÿBø
RpWBùì ó@ úG óBýðApüA úÞ þüBøoõzÞ úéíW qA
úÞ QuA óBGBO JBPÖ@oõzÞ Bü òKAs oõzÞ lðkpÞ
óBìq úG ÉõGpì ô koAk þhüoBO QìlÚ àü

.QuA óBýðBuBu
óApüA pG óBýðBuBu úévéu úÞ óBìq ó@ ok

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
lñPgBñyþìApìpùyÿBøoAõük þì ÿpñø òýñ^ òPyAk úG ÜüõzO Ao óBðq úßéG
lðkqþíðïkkõgþüBñy@qBìA qBñùG< Ap^ koAk IXÏO ÿBW ëBc .lñÞ
lñPyAkûoBvgoúGxpOJBÛðÿõâ òýGoôkÿõéW}oBÞokúÞÿpãüqBG>ÿp×ÏW
îPyAlð þGBÛð , {üõg Rõßu rW òì
îýøApGA lídì úG oõKokBð okBð pÏy òüA úPHèA
úG óApüA ïBð úG óByBÛðô óBÆBÇg qA úÞ ÿp×ÏW
IHu ô kõG ûlýzhG ÿA ûtüô ïBùèA kôo þì oBíy
.kqBu wßÏñì kõg þyBÛðoBS@ok Ao ó@BO ly
ok úÞ kõg ûBãzüBíð òüpg@ ok úÞ ÿoõÆ úG
>ûlzð ûlðAõg ÿBø|úHýPÞ< óAõñÎ BG 1377 ëBu
òüA qA ïBùèA BG ôA ÿBø|þyBÛð úýéÞ QyAk BKpG
RBýøõÃÎ úÞ }BÛð òüA .kõG ûly ûlýzÞ pÏy
1397 ëBu ok ô kõG pñø ûBãzðAk þíéÎ
úG úÞ kõG þðAlñìpñø úéíW qA Qynâok
úG úßð@ BGô lüqoô þì ÜzÎ koõñXG {øBâkAq
úý¾õO Ao êý¾A þèô òüõð }pãð {ðAkpâBy
lñðBì úG þðôokô ÿõñÏìpËðqA kõg BìA kpÞ þì

úýÛG ô {ðAoBßíø pãük Ùçg pG koAk RoBùì
ô ûkq þãÛýéu þG úG Quk òÞ ûoAõñzW ok óBðq
BHÚô úìBíÎô BHÎ ok Ao kõg úÞ ûlýyõK þuBHè
BHüq óBýì ok þuBHè òýñ^ BG ô løk þì óBzð
úPÖBü oõÃc ûoAõñzW ok ûlññÞ QÞpy óBüôo
ûoBPu àü òO ok {ðlük qA ïk@ úÞ þuBHè !QuA
êýèk lupK þì kõg qA ô lPÖA þì ày úG

| |!?lýüCBOBüûkõGkBÛPðA{GBhPðA

RçíXO qAoôk úGô kpÞ þì þâlðq þèõÞ àü
ô ókq oBO úu ,þüApu úðApO úG ÿA úyõâ ok
rýð IuBñì ÿBø óBìqokô QgAkpK þì ólðAõg pg@qôo
.kpÞ þì Üég Ao kõg þyBÛð oBS@ J@ok úzüo
úÞ kõG ûqBO ÿpßÖ IcB¾ô ûlük Býðk ÿkpìôA
úP×ùð þzìAo@ok {üBø Ùpcô Bø þüõâ úènG
úGôA ÿqBýð þG êýèk úG úÞ þzì[email protected] þì Zõì îøBâkAq qA þvßÎ ólük BG qôpìA #
úzýíøpùy òüAqA ÿA ûpÆBg ólýñyôqApýy
.kõG ûlì@ Quk úG þøAõg ûkBüq ô RçíXO wK pâA úÞlì@lülK îñøm ok þèAõEu ûlðq
ô þégAk ÿBø|ûBãzüBíð ok ôA þyBÛð oBS@
,wüoBK ,óApüA ÿBøpùy ok úéíW qA þWoBg ïpùy ïoAnâqApýy úG ïlÚ úøk oBù^ onâqA
,{ÞApì ,þu.ÿk òPãñýyAô ,wýDõu ,óBíè@ RApýýÓO úíø òüA ô }pPvâ pÆBg úG Ao
BG óBPvñìoA ô BýðBLuA ,AkBðBÞ ,õßvì ,ólñè ú^õÞ ÿBøoAõük Bü@ ?úð Bü QgBñy îøAõg
wuõö ì óAõñÎ úG ô kõG ûApíø þðAôApÖ {zgok QèBc qõñø lñüõâþì úÞó@ÿBø ú^õÞwK
ÿBøûBãzðAkBGóApüAokþívXOÿBøpñøóõðBÞ ?úð Bü QgBñy lñøAõg Apì lðoAk Ao kõg îülÚ
.QyAk ÿoBßíø úvðApÖ ô Bßüpì@ qA ÿA úðBðBW pÏy kBü úG Apì þèAõEu ô wc òýñ^
okô kõG ûly åorG þüBPuôo ÿA|úðBgok úÞôA þì ó@ qA þzhG ok úÞ QgAlðA oõKokBð okBð
óBíøqA }oBS@ Üégok kpÞ þì þâlðq QÏýHÆ
ô QÖpâ þì ïBùèA þðAõWõð ô þÞkõÞ RApÆBg :lüõâ
þéãøBÞ ÿBøoAõük BG òì :Q×â þì úzýíø îPyAnâ BK p×u ûAo úG pHg þG òì
ô ïoAk ÉBHOoAqõñø ïA þðAõWõðô þÞkõÞ óAoôk îPÖBPy þì þùO ÿBø ûAo ûoõÞ ok
JBPÖ@ ëBHðk úG Qvì oBíuõu óõ^
.Qvýð þñPvvâ îø râpø
ïBð úG ÿA úðApO úÎõíXì ÿp×ÏW îýøApGA lídì , ïpO ÿBø úXñK püq ok
úG kõg qA >þPÖo ô ÿlðAõg Iy Õpì óõ^< àzg ÿBø äüo
òýíø qA úPÖpâ ïBùèA úíø úÞ úPyAnâ oBâkBü
J@ , îüA úñzO Bì úÞ lðkq þì kBüpÖ
| |.QuAóAoôk îPyAlð þG@ô îPynâ þì ûlñìpy
ïkq þì úupK ÿA úPgBñyBð pùy ok

óApùO úéXì

oõùzì kApÖA þuôpÎqôo ÿBø|wßÎ

,úð Bü lýyBGoõùzì lñÞ|þíð þÚpÖ .QuA ÿkpÖpø þâlðq ÿBø|qôo òüpOBHüqô òüpPùGqA àü þuôpÎqôo
úG ØéPhì ÈüApyô Bø|þPhu kõWô BGô îýyBG úPyAk ÿkBy þâlðq îüoAôlýìAô îýñÞ|þì |ÿrüo|úìBðpG Bì úíø
óApùO óBãüAo úéXìok óBzWAôkqAqôook Aooõùzì kApÖAqA ÿpüôB¿O }oArâòüAok .îüqoõG ÜzÎpãülßü

.lñÞ|þíð }õìApÖ }píÎpg@BO wß`ýø úÞÿqôo ,lýñÞ|þì ûløBzì

qA AoôA kpÞ þÏu þvðBð Alñýè åpìqA lÏG .QuA òƒƒülƒƒèA îƒéΠꃃìA ô þƒƒðõƒƒƒéÞ ZoõƒƒƒW
ôA BG Üc úPHèA ô ;lñÞ Ùp¿ñì réýì BG ZAôkqA |Amal Alamuddin

ûlýyõK úìAtýK RpÞ ô úPÖpâ ÅpÚ {ƒPuôk ÿApG ÈÛÖ réýì ly Àhzì QüBùð ok óõ^ ,kõG ëBu ok õÞõü ô óBW .lýñÞ|þì ûløBzì ÝoBÇèA òüpOoõùzìqA þßü ,þðõéÞ ZoõWpüõ¿O
.kõG 2011 ëBu ok þvðBð ô êK .løAõg|þì Ao ôA {èõK ok óBzOBÚçì òƒýèôA qA lƒÏG ëBƒu úƒu 1969 qôo ok Ao òülèA îéÎ êìA ô kôõýèBø ÿBø|ûpù^
ûløBzì 2014 ëBƒu ok rƒýƒðô ok óBƒzƒWAôkqA
ApOBñýu àðApÖ ô )|Mia Farrow|( ôoBÖ Býì| .lðkpÞ ZAôkqA .lðkpÞ ZAôkqA ,õÞõü ûBãzüBíð
|(Frank Sinatra)| ôæ þñOoõÞô òýGõÞRpÞ || .lýñÞ|þì
rìAk@BüoõPßüôô ïBùßG lüõük
xæ ok 1966 ëBu ok ApOBñýu àðApÖ ô ôoBÖBýì |Courtney Love óõPèlýì QýÞô ïBýéüô ûkArøBy òülèAô ólük qA wK BüoõPßüô ô lƒüõƒük
ô úèBu 50 kBìAk .lðkpÞ ZAôkqA îø BG xBâô ok 1990 ëBuokôæ þñOoõÞô òýGõÞ RpÞ îø BG 2011 ëBu ok QýÞ ô ïBýéüô ûkArøBy
ëBu 2 BùñO Bø|ó@ZAôkqA .lðkõG úèBu 21 xôpÎ ok 1992 ëBu ok ô lðly Bñy@ îø BG lñéOoõK
.lðlðBì Quôk îø BG píÎ pg@ BO BìA ,koô@ ïAôk BùñO Bø|ó@ îuApì ok .lðkpÞ ZAôkqA îø BG þüAôBø
óõvñýƒGAo óôôæ êƒzƒýƒì ô BƒìBƒGôA áAoBƒG

|Michelle LaVaughn Robinson

àüok ÿqõì@oBÞ ûoôk àüok BìBGôA áAoBG qA Ao {uBHè þñOoõÞ .lñPyAk oõÃc óBíùì 8 ÙApÆA ÿ|õèõ^õÞ ÿBø|úPypÖ úG .lðkpÞ ZAôkqA îø BG 1999 ëBuok ô úPÖo lñèpüA úG BüoõPßüô
}çO Bø|ûBìô ly Bñy@êzýì BG þÚõÛc QÞpy .lýñÞ QÚk Bø|ó@ .lðkpÞ ZAôkqA
kõg úG Ao }A ûlñü@pvíø úWõO QvðAõO BO kpÞ || ||

Shevell ëõy þvðBð ô þñOoBÞ|àì êK |Yoko Ono õðôAõÞõüôóõñèóBW
|Nancy óBzð ëBc ok Ao óõñè óBW püõ¿O òüA ok
êHW ûph¾ êGBÛì ok óBzWAôkqA lƒñƒu ókAk
úÞ QuA þÞoõüõýð pðõýéýì ëõƒy þƒvƒðBƒð
ûkõG Quôk Alñýè {èôA pvíø ô êK BG Bø|Rlì 12

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
13
|Audrey Hepburn óoõHLø ÿok@
lýñýG|þì {uôpÎ xBHè BG Ao óoõHLø ÿok@
óõvðBøríýW óBPvãðA ûlñü@kpè BG kõGoApÚ úÞ
òüpg@ ok Bø|ó@ ZAôkqA BìA .lñÞ ZAôkqA
QÖpâ îýí¿O ÿok@ óõ^ ,ly õÓè RBËdè

.lñÞ }A|úÖpc ô oBÞ ØÚô Ao }kõg

îýW ô )|Kate Winslet|( Qévñüô QýÞ ZAôkqA îø BG 1992 ëBu ok Bø|ó@ .lñÞ IéW
|Jim Threapleton óõPéLüpO .lðkpÞ

òüA .ly Bñy@ îýW BG 1997 ëBu ok QýÞ péüBPuA ÿkôpO ô )|Sting|( äñýPuA | |
çHÚ QýÞ úÞ þøAõgkõg óApãüqBG BG ûkBu pvK |(Trudie Styler)|

îø BG 1992 ëBu ok ÿkôpO ô äñýPuA |
BvýéÞ îuApì qA lÏG äñýPuA .lðkpÞ ZAôkqA
úG Ao ó@ }kõg úÞ lðBzð þHuA ÿôo Ao }pvíø
Bø|óBíùì úÞ kpÞ QüAlø ÿA|úðBg Qíu

ëBuok Bø|ó@.QyAk ÝpÖ kõG ûkpÞoBÞ Bø|ó@BG .lðkõG óBypËPñì
Býì ïBð úG ÿpPgk ô lðkpÞ ZAôkqA îø BG 2000

.lðoAk
óB^ çývüpKô åpGpÞAq áoBì
úßñüA óôlG 2012 ëBuok çývüpKô áoBì
ZAôkqA ,lñyBG ûkAk ÑçÆA óBðBíùì úG êHÚ qA

pvñýLuA wvðApÖ BðBüAk
ô )|Diana Frances Spencer|(

rèoB^ ûkArøBy
îø BG 1981 ëBu ok BðBüAk ô rèoB^ ûkArøBy
BýðBPüpG úßéì râpø ôA ú^ pâA .lðkpÞ ZAôkqA
{PýGAnW ô þüBHüq ,ÐÂAõO pÆBg úG BìA ,lzð

.lðBì ïkpì IéÚ úßéì úzýíø ÿApG

òzW QHuBñì úG oõùzì kpÖ óAoArø .lðkpÞ
Býðp×ýèBÞ ûBãzðAk qA çývüpK þéý¿dPèA ÕoBÖ
óBùâBð úÞ lðkõG ûly ÐíW åpGpÞAq úðBg ok
Bø|ó@ êGBÛì ok þuôpÎ xBHè BG óAõW Zôq òüA
áoBì kõg Ao óBzWAôkqA úÛéc .lðly pøBÊ

.kõG ûkpÞ þcApÆ

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

þuôpÎ îuApìqA ÿpüôB¿O
êÞoBì óBãìô ÿpø ûkArøBy

.lðkpÞZAôkqAoôrñüôok ÐÚAô ZoõW Qñu ÿBvýéÞok þíuApì þÆ úPynâúP×ø êÞpì óBãìô ÿpø ûkArøBy
.lñPyAkoõÃc þPñÇéu ûkAõðBg ÿBÃÎApüBu ûApíø úG MýéýÖ wðpK }pvíøô BýðBPüpG úßéì îuApì òüAok

.lñPÖBü oõÃc BvýéÞ úG þùPñì pývì ok ô oôrñüô pùy ok p×ð óAoArø îuApì òüA ÿoArâpG BG óBìríø

lðkõG þuôpÎ òüA óBðBíùì úéíW qA êìA }pvíø ô kôõýèBø xBñypu pãüqBG , þðõéÞ ZoõW BvýéÞ úG kôoô ëBc ok BýðBPüpG úßéì

áoõü áôk ,óByolK ûApíø úG )ÿpø ûkArøBy ÿBøõíÎpPgk ( òýWõü ô wüpOBEG ûkArøBy êÞpì óBãì okBì ,lñéâAo Büoôk 16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
17
þuôpÎ òüA óBðBíùì qA }pvíø ûApíø úG óBùW wýñO ûoBPu ,rýìBýéüô Bðpu
ïBýéüô ûkArøBy }okApG ûApíø úG ÿpø ûkArøBy

BüoõPßüô }pvíø ûApíø úG ëBHOõÖ ûoBPu ,ïBùßG lüõük
ûkArøBy pvíø okBì ô olK )QuAo Qíu wßÎ ( óõPèlýì ëôoBÞ ô êßüBì
YüpHíÞ wyôk ,óõPèlýì QýÞ pøAõg )M^ Qíu wßÎ(óõPèlýì BLýK .ïBýéüô

óApùO úéXì

lðqõì@|þíð úuolìok úÞòýìq ûoBGok þÛüBÛc

úð îýðAk|þì BÃÖ ûoBGokpPzýG BìA .îýðAk|þì Jõg óBì|ûoBýu ûoBGok Aorý^ úíø îýñÞ|þìpßÖ BìpPzýG
lðlÛPÏì óAlñízðAk úÞþèBcok ,îýìBð|þì þG@ûoBýu Ao òýìq ëBTìoõÆ úG .óBìkõg ûoBýu ûoBGok
òýG úéXì þ¾B¿PgA }oArâòüAok .Qvýð òýìqpíÚ BùñO ûBì òüApG ûôçÎ .QuA ûkõHð þG@úzýíø

.lüõy|þì Bñy@ûoBýu òüA ûoBGok IèBW þÛüBÛc BG óApùO þééíèA

lyBG òýìqqA þzhG ûBì lüBy
.QuA ûlì@ kõWô úG pPâorG îvW àü BG Bì ûoBýu koõgpG QéÎ úG ûBì úÞ lðoôBG òüA pG óAlñízðAk

.QuA ûly ó@ píÚ Bø|lÏG úÞ ûly òýìq qA þß^õÞ {hG óly AlW UÎBG koõgpG òüA

lyBG úPyAk ïôkpíÚ àü òýìq QuA òßíì QuApýÓPì òýìq þvýÆBñÓì óAlýì
þðBùýÞ Fþy àü RBÛýÛdO ÜHÆ .koAk îø pãük píÚ àü Bì ûoBýu lðlÛPÏì óAlñízðAk þgpG RBÛýÛdO ÜHÆ .QuA pýÓPì ÐÚAô ok BìA .QuA þPGBS rý^ òýìq þvýÆBñÓì óAlýì îýñÞ|þì pßÖ Bì
úÞ kõy|þìoõ¿O .lñPvø þPÚõì ÿBø|píÚô Qvýð Fþy óBíø úzýíø BìA .kkpâ|þì òýìqoôkpãük ok ó@rÞpì ô ûly BXGBW îøkqõð ópÚ qA pPìõéýÞ 965 kôlc þvýÆBñÓì óAlýì ,ûly ïBXðA þíéÎ
Ao Bì ûoBýu þOlì Bø|ó@ô lñÞ|þì JnW Ao åorG oBývG Bø|áoBýu RBÚôA þøBâ òýìq þzðApâ óAlýì {üArÖA ó@ QÞpc QÎpu ëBu úG ëBu .koAk oApÚ þGõñW líXñì xõðBýÚA ÿæBG óõñÞA þGõñW ûpßíýð

.lðõy|þì óAkpâpu QüBùð þG ÿBÃÖ ok lÏG ô lññÞ|þì ëBHðk .lGBü|þì {øBÞ ûoBGôk ó@ qA wK .lupG kõg ZôA úG úÞ þðBìq BO lGBü|þì
ûqpè ûBì ÿkBÎpýÒ {ðApâ

ôpPÛýíÎ æõíÏìô Qvýð ûqpè òýìq ûqAlðA úG Bø|ó@kAlÏO .lñPvýð þíéÎ ÿBüôo àü Bø|ûqpè ûBì òüA .QuA ûlzð ÐüqõO ÿôBvì oõÆ úG îø ó@ ïpW ,Qvýð kpâ çìBÞ òýìq úßñüA úG úWõOBG
kBXüA òýìq ô lýyoõg úGmBW ÿBø|ôpýð QéÎ úG lðlÛPÏì óAlñízðAk ô lñPÖA|þì ÝB×OA úPvø úG àükrð AkBðBÞ óõukBø Yýég ok çTì .kõy|þì òýìq ØéPhì ÉBÛð ok {ðApâ RôB×O UÎBG ïpW RôB×O

.lðõy|þì .QuA pãük ÿBø|BW qA pPíÞ {ðApâ

18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

lP×ýG ÝB×OA à^õÞóAlñHhüp¿Î àü 2019 ëBuok QuA òßíì óBùñK ÿçÆ
oApÚ kõg ëBÏÖqBÖok óõñÞA ûoBPu òüA lñøk|þì óBzð lýyoõg eÇu ÿôo ÿlýyoõg ÿBø|úßè |
Bøo þèBgô ÙB¾ Ao lýyoõg eÇuô lðõy|þì lülKBð RBÚôA þøBâ ,úPgBñyBð êüæk úG BìA .koAk
J@ RApýýÓO UÎBG à^õÞ óAlñHhü p¿Î ïBð úG ÿA|ûlülK ô kBPÖA ÝB×OA òüA îøkrðBK ópÚ ok .lññÞ|þì
óAlñHhü p¿Î .kpG òýG qA lðçñÖ ô lñévüA QýÏíW ïõu àü ô ly òýìq ÿôo ÿlüly þüAõø ô
ÿôo Ao þÚB×OA òýñ^ óAlñízðAk îø ûqôpìA .lýzÞ ëõÆ îøkqõð ópÚ óBüBK BO þñÏü ópÚ lñ^ à^õÞ
IWõì úÞ QuA }kpu qBÖ úG óly koAô ëBc ok ûoBPu òüA lðlÛPÏì ô lññÞ|þì ûløBzì lýyoõg

.kõy|þì 2019 ëBu ok ÿpãük óAlñHhü p¿Î
||

kBXüApPíýPðBu 48 QìBh úG ÿA|úüæ îýñÞ {hK ó@eÇu ÿôo Ao òýìqok kõWõì ÿçÆpâA
.lñÞ|þì
lðA ûkpÞØzÞpãük Qðõßu êGBÚ ûoBýu àü óAlñízðAk |
.kpÞ lñøAõg Qðõßu ó@ok Bø|óBvðA ûlñü@ok æBíPcA úÞ QuA ÿA|ûoBýu ïBð >904790|HD |<
ÐGBñì ,Aõø ô J@ ,p×víOA êTì þüBø|þâtüô ô koAk oApÚ ÿpýy ûAo óBzßùÞ ok òýìq êTì îø ûoBýu òüA QuA ûkõG {×ñG çHÚ òýìq
ûoBýu òüA úG BO lzÞ|þì ëõÆ ëBu oArø 300 óBíXñì RBHuBdì ÜHÆ .koAk òüpýy J@ þPc ô þÏýHÆ qA þðBPuBG ÿBø|Jôpßýì .QuA ûkõG {×ñG Bì ûoBýu {ýK Bø|Rlì úÞ lðlÛPÏì óAlñízðAk þgpG
Bø|ëõßèõì òüA .lðkpÞ|þì ûkB×PuA êýÖôpéÞ ÿBW úG lýyoõg oõð úürXO ÿApG ÿpãük ÿBø|ëõßèõì
.îýupG
.QuA ûkõG {×ñG ûoBýu ïBíO òüApGBñG ,lðkpÞ|þì {×ñG Ao Bø|Jôpßýì
||

19

óApùO úéXì

óBùW iüoBO ÿBølñ|éG þuBy òüpPðApâ
.lðoAk QíýÚ ûqAlðA óBíø úG BHüpÛO BìA ,lñPvýð úðBg àü þâorG úG Bøôokõg òüA # | |
îüqAlñýGÿA|ûlññÞ|úðAõükÿBø| SUVúGþøBãðúÞîükBPÖApßÖòüAúG,êHÚÿBøqôookwüôorèôolñéG|þuByòýèôAóAõñÎúGóBñýèõÞþíuoþÖpÏìBG
ûpùG óAlñíOôpS úÚçÎ koõì þPíýÚ Iv^pGqA ápPzìoõÆ úGô lñPvø Qý×ýÞô RçíXOqA þHýÞpO Bøôokõg òüA .lðA|ûly úDAoA þìõíÎ ÐìBXìok úÞ
Bø| SUV| òüAqA þgpG .lðoAk Ao kõg þPý¿hy ÿBøpPÞoBÞô lðA|ûly úPgBu lñíÖløô JAnW ,kpÖ|úGp¿dñì QupùÖ òüA ÿBø| SUVïBíO .lðpG|þì
Bøôokõg òüA QgBu ok RôB×Pì QüoõìBì ôk BG Bì ÐÚAô ok .lðõy|þì úPgBu Bíy þâlñðAo ô Bíy ÿApG BÖp¾ Bùð@ qA þgpG ô lðA|ûly þcApÆ þâlñðAo ÿApG

.lük lýøAõgAo iüoBO ëõÆ ok óBùW ÿBø |SUV| òüpPðApâ QupùÖ òüA ok . .îýPvø úWAõì

kõg |V|8 soBypKõu ÿpPýè 5 oõOõì BG .QuA Ðüpu ÝõÖ ÿkôpÖ@ ÿôokõg àü úDAoA ó@ QgBu qA BãüBPñG þéPñG -1
.koAk qBýð óBìq úýðBS 4.2 úG kõg l¾ BO p×¾ JBPy ÿApG ô koAk óAõO oBhG|IuA 550 kôlc oõOõì BG 2018 ëlì ok kõWô òüA BG .QuA wüôorèôo óBñýèõÞ IýÚo òüpO|þé¾A æBíPcA BãüBPñG
| | |GX|õñýÖ -4 .QuA pPðAqoA {ðBzð|wðBíèA IýÚo qA IOApì úG ô koAk RolÚ oBhG|IuA 600 qA {ýG |W|12 ÿpPýè 6
ô Bø|úñürâqA þÏýuô ØýÆô ûlypøBÊpPÏüpu {HýÚoqA QÎBupGpPìõéýÞ 300 QÎpu úñýzýG BG

.løk|þì oApÚ {ðBHcB¾ oBýPgA ok rýð Ao ÿqBu|þ¿hy

àðBGàüokëõKÿoAk|úãðåorGúË×dìlñðBì{üBøok.løk|þìóBzðwÞõèóôpGôóôokqAõñýÖ | | |AMG G65|rñG -xlupì -2
ô kõy|þì úPgBu koõÖ ïpÖ|QéK ÿôo úÞ QuA þüBø| SUV |qApãük þßüôokõg òüA .QuA åorG ÿBø|QýéGBÚ .luo|þì pPìõéýÞ l¾ BO p×¾ JBPy úG úýðBS 5.2 ok ô koAk óqô òO úu kôlc |
ok ôokõg lðoôBG òüA pG ÿoBývG úßýèBc ok .QuA úPÖpâ oApÚ 450|F| þOõükpKõu þuBy ÿôo oBG òüA .løk|þì óBzð Ao ókõG|wÞõè qA þüæBG eÇu rýð þégAk ÿBÃÖ ok ô ûly pøBÊ ûkBÏèA|ÝõÖ }A|ÿkôpÖ@
óBzð lñíOolÚ oBývG ôokõg ,QuA þãñW ÿBøôokõg úýHy pPzýG ô kpýâ|þíð oApÚ Bø|wÞõè oBíy
ÿpPýè 6.7 úhvð àü ô V|8| þèrük 6.7 oõOõì àü BG koAlðBPuA Roõ¾ úG ôokõg òüA .løk|þì | |EXR-|SpèõG -3
Ùløô ûly úPgBu RoõLuAoôôo|Yðooôôolñè xBuApG Apüq ,luo|þìpËð úG Bñy@ëôA ûBãðok
.kõy|þìúDAoA |V|10þñürñG
20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

oBhG|IuA 563 kôlc V|12| ÿpPýè 6.75 oõOõì àü BG ô kkpâ|þì RçíXO oõdì ëõc ôokõg þðôok
QÎBu ok pPìõéýÞ 250 QÎpu úñýzýG BG ô kõy|þì úDAoAõüAok|êüô|ë@ koAlðBPuA Roõ¾ úG .koAk óAõO

.løk|þì úìAkA kõg QÞpc úG

| jBG|þì xlupì -9 oôôo|Yðo lñéø -5
QèôAlñè|G650 òüA qA ûBãPuk 30 BùñO ô ûly þcApÆ Bßüpì@ ÿApG úÞ oôôolñè ÿõu qA ûtüô ÿôokõg àü |
550 RolÚ BG |V|8 soBypKõu ÿpPýè 5 oõOõì àü úG ôokõg òüA .QuA ûly úPgBu ôokõg
òüA qA ûBãPuk 99 QgBu| | úhvðokô ûly òürì þGõ^ {Þôoô ÿA|ûõùÚ ïpÞ ïp^ BG ó@ þðôok ÿBÃÖô QuA rùXìoBhG|IuA
ok . QuA ûly ÿrüo úìBðpGôokõg
,pu ÿApG ÿkBüq ÿBÃÖôokõg òüA ÿApG þüBÃÖ ô úHÏW úG úüBK
àü qA ô QyAk lýøAõg úðBy ô BK .QyA rùXì údéuA
.kpG lýøAõg ûpùG Áõ¿g ÿBÃÖ
þOolÚ ÿpPýè |V12| -6oõOõì àü úKõÞ| SV| oôôo|Yðo -6
òüA ÿApG Ao oBhG|IuA 630 ëkBÏì ôokõg òüA ÿkBùñzýK QíýÚ
kBüq oBývG ok úu|SUV| àü ÿApG
.koô@|þì îøApÖ ôokõg ô åorG þ`ñüA 55 ok àü .QuA
63|6x|6 rñG xlupì -10 UÎBG ôokõg ÿBùPðA ok ûtüô
IÛÎ ok qA QcAo oBývG kõy|þì
|AMG |G| {yõK àü .lüõy ZoBg Bü koAô
BG ô þìBËð ëlì àü ÿôo qA Jõ^ IýÞpO BG úÞ ûtüô þGõ^
ûly úPgBu |V|8 ÿpPýè 5.5oõOõì ÿApGrýð ûly úPgBuoBñ^ôôkpâ
ÿApG ÿA|ûkBÏèA|ÝõÖ þüBðAõO .QuA àéýGpÒ ,oBG Ýôlñ¾ ØÞ {yõK
lüly Bø|{ñÞ BG úéGBÛì koõHyAk ô þðBýì ëõvñÞ ,óBìpÖ
òy ô Apd¾ lñðBì þPvüq|Èýdì
ÿBø|ÿlñéG þPvK Bü Bø|ûph¾ ,oAq .QuA ûly úPÖpâ pËð ok
6 ÿôo ôokõg .koAk òýìq BG ÈHOpì áçükBÞoBÞoõOõì þðBvßè -7
ó@ úÞ ûly oAõu þ`ñüA 37 püBO RçíXO ëõíÏì eÇu qA pâA
æõýøúýHy ÿpãükëlìpøqA{ýG Ao okõg òüA ,lýPvýð þÂAo
þcApÆ ÜyBÎ BÏÇÚ .lýñýHG
.lñÞ|þì þðBLíÞ .ly lýøAõg|SUVòüA
| äñýÞóBíèoBÞ-11 úG Ao lýèBßuA òüA úÞ koAk kõWô
BG ÿpPýè 6.8olñéýu 10oõOõì | | ûkpÞ êülHO QW àü IýÚo
oôBPzâ ô oBhG IuA 400 RolÚ ô ÿA|ûoAõøBì îPvýu .QuA
óBíèoBÞ ápdì ,pPì|òOõýð 685 7 pãzüBíð ôk ,úPÖpzýK þOApGBhì
òüA ÿApG lñ^pø ;kõG løAõg äñýÞ 40 óõürüõéO àü ô þ`ñüA
6 BO 4.5 ÀèBg óqô BG ëõ¿dì òýGoôk ,lñíyõø| LEDþ`ñüA
.luo|þíð pËð úG ë@|ûlüA ,òO óôpýG úWok 360 {üBíð ÿBø
140 äñýÞ óBíèoBÞ QÎpu QüBùð lK|ÿ@ ÿBø QéHO ÿôo ôokõg
.kõy|þì koô@pG QÎBu pG pPìõéýÞ þ¾B¿PgA êñK ëpPñÞ ,ú^oBLßü
| | þuôo þßzì óApG|ïApKrOoAk -12 òüA qA pãük RBðBßìA ô þðBvßè
.lüqoA løAõg oæk óõýéýì lñ^ qA {ýG æBíPcA ô kõy|þì Jõvdì RolÚolÚ ÿôokõg àü | oBývGô ÁBgôokõg àüôokõg
450 þèrük ÿpPýè 8.1 oõOõì àü BG ô QgAlðA løAõg þuôo ÿôokõg àü kBü úG BÏÇÚ Ao Bíy }pøBÊ
.lñPvø úèõéâ l ó@ þ`ñüA 22 þßzì ÿBø|jp^ ô Bø|úzýy .koAk RolÚ oBhG|IuA .QuA úPgBu JAnW

óBñýèõÞwüôorèôo -8
òüpOkoAô ûqBO ôokõg òüA
Bø|wÞõè Qvýè koAô úÞ þüôokõg
ÿBÃÖ ok rý^ úíø .QuA ûly

21

óApùO úéXì

lü@þì Bíñýu úG óBíévì óq óBìpùÚpG´ A¯ òýèôA

.kpG ïBð {Ûð òüA pãüqBG óAõñÎ úG òuoæ ÿpG ok pƒO|{ƒýG RBýürW óBýG qA þãüBÖ >.QuA îðBg< :kpÞ ïçÎA ÿA|úHcB¿ì ok þãüBÖ ÿBø|îéýÖ ûlññÞ|úýùO þƒãüBƒÖ òƒüõƒÞ #
ÿApG >ëôoBì óBPýKBÞ< þðBìpƒùƒÚpƒGA îéýƒÖ >ëôoBì îðBg< þüBíñýu ûsôpK BƒG úƒÇƒGAo ëôoBì óBPýKBÞ qA úÞ þðBíévì óBìpùÚ ... ëôoBì BG þíéýÖ lýèõO qA >ëôoBì þüBíñýu óBùW<
îéýÖ òüAok .kõy|þì ûkBì@ 2019 ëBuok óApÞA qA ëôoBì ûlññÞ|úýùO ,ëBc òüA BG .kpÞ ÿoAkkõg lýèõO Qƒuk ok ÿBø|ûsôpK qA BÏÇÚ úPÖpâ ïBùèA úG ÙôpÏì >ëôoBì îðBg< Qý¿hy Qüoõdì
úÞ ûly pøBÊ >qoõðk ëôoBÞ< {Ûð ok òuoæ Qý¿hy òüA .QuA ûkAk pHg >óBg æBìBÞ<
okô kõy|þì ûkpíy ëôoBìoõdì|óq îéýÖ òýèôA úÞQuA þüBßüpìA óBíévì óBìpùÚpGA òýèôA
JBPÞok( QuA úPyAk ïBð >ëôoBì îðBg< ê¾A ÿpG .ly þÖpÏì àýíÞ ÿBø|JBPÞ óBùW úG
ok ëôoBì îðBg Qüõø .)1977 NB^ àýíƒÞ ûly òývdO îéýÖoBßuA ûlðpGpãüqBG òuoæ
òýèôA ô QÖBü pýýÓO óBg æBìBÞ úG 2014 ëBu pG Ao Qý¿hy òüA {Ûð QuA oApÚ >ÝBOA<
þÖpÏì Býðk úG Ao ëôoBì óBíévì óq Qý¿hy òüA þãüBÖ úP×â úG .lñÞ B×üA Bíñýu ûkpƒK
lülW îéýÖ qA lÏG úé¾BÖçG þüBíñýu ûsôpK
.kpÞ
l¿Ú ëôoBì ÿõükõPuA ,òükoBâ úPyõð úG .kõy|þì lýèõOqBÖ koAô ëôoBì óBPýKBÞ
{ƒƒèõƒƒ¿ƒdƒì òƒƒüpƒƒOlƒƒülƒƒW úƒƒèBƒƒHƒðk koAk
êGBÛì Ao >QüBùð|þG äñƒW :óBƒüõƒXƒìBƒÛƒPƒðA<
oõÃc ó@ok îø ëôoBì óBPýKBÞ úÞ kpHG òýGoôk
ôk qA lÏG >QüBùð|þG äñW< .QyAk løAõƒg
koõƒÞo Bƒýƒðk ÿBƒøBƒíƒñƒýƒu ok óApƒƒÞA úƒƒPƒ×ƒø

.kq Ao iüoBO þðBìpùÚpGA îéýÖ òüpO|}ôpÖpK

!Býðk ÝçÆ òüpPðApâ

úG úÞkpÞQÖBüok BýðBPüpG ûBâkAkqA Ao þíßc ,xôookoBýéýì úPynâûBì àü ëõÆok #
qAôpK ÿApG ûBãüBW ôk ,úÛHÆ 9 ÜüBÚ òüA .kAk løAõg Ao )Bðõè( ÜüBÚ ÿ ûokB¿ì ÿ ûqBWA ôA
òüpPðApâqA þßü ÝçÆ òüA .QuA óBùW þÛüBÚ phPuA òüpPâorG IcB¾ ô koAk pPKõßýéø
úG ÝçÆ òüA qA oæk óõýéýì 576 QvðAõO þuôo okoBýéýì ÜGBu pvíø .QuA Býðk ÿBø ÝçÆ

.koôBýG Quk
QíýÚ .lññÞ þì ëAlW óBùW þdüp×O ÜüBÚ òüpPâorG ô òüpPðApâ IcB¿O pu pG ÜGBu Zôq ôk
ëAlW òüA .kõy þì ÿoAlùãð þGkolñG êgAkokpÂBc ëBcokô QuAoæk óõýéýì 540 ÜüBÚ òüA
BG úÞ QuA )BðõéüôBhýì BðBýOBO( ôA ÜGBu pvíø ô )ÙôlícA kBøpÖ( oBHO þuôo okoBýéýì òýG

.QÖpâ løAõg IÛè óBùW ÿBø ÝçÆ òüpO úñürøpK qA þßü ÜüBÚ òüA QíýÚ JBvPcA
óæõEvì .QuA {ÛGBu pvíø ÿoæk koBýéýì 1.4 RôpS qA BðBýOBO îðBg îùu îÚo òüA ÐÚAô ok
óq .lññÞ þì ÿoAlùãð oõìA þüBùð ÿ úüõvO ô ÝçÆ RBìAlÚA ólýuo óBüBK úG BO Ao ÜüBÚ òüA RAoBìA
îø Bðõè úÞ kõy IcB¾ kõG ó@qA þDrW îø ÜüBÚ úÞ }pvíø àéíüBìqA þíýð QvðAõO þì úÛéÇì

.lì@ þì JBvc úG úzÚBñì koõì ïçÚA qA þDrW

22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

23

óApùO úéXì

;Bßüpì@xArãO QèBüA óBPupýGkok ÿqAlðApýO
QyAnâÿBWpG þígqp×ð 10ô úPzÞp×ð 10

ô úPzÞp×ð 10 úÖ |BPñu ok þðBPupýGk ok ÿqAlðApýO Q×âBßüpì@xArãO QèBüA oAlðBìpÖ|#
.QuA úPyAnâÿBWpG þígqp×ð 10

oBHgA ÜGBu ûlñüõâ,oBzÖA îuBÚ
Qynâok Bíýuô Al¾

kAõì ,ôokõgô úðBg àüokô ûkB×PuA }olK ÿBø|fçu qA qAlðApýO êìBÎ RõGA åpâ úP×â úG ok ÿpHg ÿBø úìBðpGok ûlñüõâóAõñÎ úG BùèBu úÞóõürüõéOpHg ûlñüõâ,oBzÖA îuBÚ #
.QuA ûkpÞ ÿqBuBW ûpX×ñì .Qynâok þHéÚ QvüApSApGqôpìA ,kpÞþì QýèBÏÖ Bíýuô Al¾

òüA êìBÎ wýéK }oArâ úƒG òüpO|þíülÚqAôA .kõíðqBÒ@Bíýuô Al¾ok AopHg þâlñüõâoBÞ 1360 Bü1358 ëBuqAoBzÖA
óAqõì@ {ðAk qA þßü ÿqAlðApýO QüBu ok Bíýu ïõu úßHy ÜGBu pülì óBýðBÖ lýÏu .ly þì Jõvdì Bíýu ô Al¾ óBâlñüõâ
wýéK wýDo .kõG óBPupýGk òüA ûlñüõâ ûoAõíøô ûkpÞ ÿoBßíøõükAo BG þÞlðA koAõìok ÈÛÖoBzÖA îuBÚ úÞ kõG úP×â kõg þ¿hy
úÞ QuA ûkpÞ ïçƒÎA úƒÖ BƒPƒñƒu
úSkBc òüA óBýðBGpÚ pTÞA æBíPcA .lzð pøBÊ óõürüõéO ok râpø 1388 ëBu qA wK oBzÖA.QuA |ûkõG óõürüõéO oBHgA fôpzì þé¾A

.lñPvø qõì@ {ðAk ÿqAlðApýO Býðk ûBãzüAo@òüpO IýXÎ
ïçÎA úÖ BPñu wýéK wƒýƒDo
ûpX×ñì kAõì kõWô úÞ QuA ûkpÞ ûBOõÞëBc ok úÞløk þì óBzð Ao þßürßì pãzüAo@àü àýÖApâõEW ëBñzð wßÎ #
Qƒuk ok ÿqAlƒðApƒýƒO êƒdƒì ok ,ûkpÞ kpÖ úG p¿dñì Ao ûBãzüAo@ òüA ú`ð@ BìA .QuA kõg óAõW ÿpPzì ÿõì ókpÞ

.QuA þuopG .QuA ó@IýXÎ óõýuAoõÞk
ÿqAlðApýO òüA ÑõÚô ëBHðk úG þßOôIèBWÿBýyAoôpìúG,ûkõGëõÓzìoBÞúGûqBÓìòýíøokêHÚëBu40qAúÞpãzüAo@òüA |
ÿoõùíW wýDo ,MìApO lèBƒðôk òüpO IýXÎ IcB¾ lüBy æBc ôA .QuA ûkpÞ úÖBÂA {øBãzüAo@ oõÞk úG ô ÿoô@ ÐíW Ao
RBìBÛì úƒÞ kpƒÞ ïçÎA Bƒßüpƒì@
ïBƒXðA ëBƒc ok þƒédì ô ëAolƒÖ !lyBG Býðk ûBãzüAo@
{ñÞAô ÿApG ïqæ ÿBø þãñøBíø
24
.lñPvø úSkBc òüA úG
BPñu wýéK wýDo ïçÎA úG BñG
ok ÿqAlƒðApƒýƒO òƒüA êƒìBƒƒÎ úƒƒÖ
Qüõø BìA kpG þìpu úG QyAkqBG

.QuA ûlzð Àhzì ÿô
RBƒvƒuõƒƒì ok ÿqAlƒƒðApƒƒýƒO
úG YüAo ÿpìA B߃üpƒì@ þƒyqõƒì@
úüoõƒÖ 14 qôo .lƒü@ þƒì oBƒíƒy
qõì@ {ðAk )òíùG 25( úPynƒâ
JõñW ok óBPupýGk àƒü ܃GBƒu
okBÞ ÿôo pG AlüoõéÖ QèBüA þÚpy
òƒüA óAqõƒì@ {ƒðAk ô þƒyqõƒƒì@
òüA ok .kõzâ {ƒO@ óBƒPupƒýGk

.lðly úPzÞ p×ð 17 ÿqAlðApO

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
25
kpì àü óõülì kAqõð óõýéýìôk

óBW kõg þüôkBW óõg ÿAløA úÇuAô úG QuA ÙôpÏì >þüçÆ ÿôqBG< BG ÿkpì|#
.QuA ûkAk RBXð Ao kAqõð Bø|óõýéýì

óõg ÿAløA BG úPynâ ëBu 60 þÆ QuA ÙôpÏì >þüçÆ ÿôqBG BG ÿkpì< úG úÞ óõvüpø ríýW
.QuA ûkAk RBXð Ao kAqõð oArø 400 ô óõýéýì ôk qA {ýG óBW ,kõg

þPð@< úG ïõuõì ôoAk þÎõð QgBu ok úÞ QuA ÿokBð oBývG ÿkBG|þPð@ ÿôBc ôA óõg ÿBíuçK
þðAokBì úG ôoAk òüA .kõy|þì ûkB×PuA >}BøoA< êìBÎ úG çPHì óAkAqõð åpì qA ÿpýâõéW ÿApG >ÿk -

.QuA òýñW óõg QHTì }BøoA BG püBÓì Bùð@ óõg þ×ñì }BøoA úÞ kõy|þì ÜüorO

ÿôqBG qA kõg óõg ÿAløA òýìõu ô kBP×ø ô l¾ ô oArø qA wK þãèBu 81 òu ok óõvüpø
óõg ÿAløA ÿApGpãükôA òu ,óõðBÚ ÜHÆ .ly úPvzðqBG -óõg úvýÞoArø àüqA {ýG-{PuAo
AokõgïBðóõgúvýÞoArøàüqA{ýGÿAløAúÇuAôúGþüBýèApPuAlðôpùyòüA .QvýðIuBñì
BG úHcB¿ì ok ôA .QuA óBùW ok óõg ÿAløA oAkkoõÞo ô ûkpÞ QHS wñýâ ÿBøkoõÞo JBPÞ ok

.lñßzG Ao koõÞo òüA úÞ kõy AlýK þvÞ ïoAôlýìA :Q×â lèApø þðlýu
àü ôA þðBGpùì< kpÞ ïçÎA ôA þãPvzðqBG BG óBìríø ÿA|úýðBýG oBzPðA òí BýèApPuA jpu Iýé¾
1951 ëBuok :Q×â kõg óõg ÿAløA QéÎ eýÂõOok òüAqA {ýK óõvüpø.>QuA BùHðApâ VApýì
wK qôo lñ^ .ly úPyAkpG îüBø|{y qA þßü ,úñýu þcApW êíÎ àü þÆ îPyAk ëBu 14 úÞ þðBìq
13 þcApW ëõÆok Q×âôA .kpÞ QHd¾ òì óBW RBXð ÿApG Bø|úHüpÒ ÿoBÞAlÖqA ïolK ,êíÎqA
òì úG îø ïolK .îPgBñy|þíð úÞ lðkpÞ AløA òì úG ÿkApÖA Ao ó@pPzýG úÞ ïkpÞ QÖBüok óõg lcAô
.ïõy óõg ûlññÞAløA ïly pPâorG þPÚô ïpýãG îýí¿O kõg BG ly UÎBG òüA .kõG ûkpÞ AløA óõg
lðkpÞ ïçÎA ÿoôBGBð ëBíÞ ok óBßyrK kpÞ AløA óõg oBG òýPvhð ÿApG óõvüpø úßð@qA wK
.QuA óAkAqõð ÿApG >}BøoA< Bü >xôqo< àéùì êìBÎ óBìok QuA ÿoBW ôA ÿBø|åo ok ú`ð@
óBW úÞ lðkpÞ lýèõO Ao >ÿk þPð@< òvÞAô ôA óõg )òOkBK( ÿkBG|þPð@ qA ûkB×PuA BG óAlñízðAk
,QyAk þ×ñì }BøoA óBzðõg úÞ þüBøokBì úG òvÞAô òüA .kAk|þì RBXð lèõO qA {ýK Ao óAkAqõð

.lñßð lýèõO òOkBK ,ÿoAkoBG óAoôk ok óBzðlG BO ly|þì ÜüorO
ÿk þPð@ òvÞAô lýèõO qA QüBíc ÿApG Ao BýèApPuA Áõ¿hì ëAlì 1999 ëBu ok óõvüpø
ÿkBG|þPð@ ÿôBc óBzðõg BýèApPuA ok úÞ QuA ÿA|ûly|úPgBñy p×ð 50 qA þßü ôA .kpÞ QÖBüok

.QuA }BøoA

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

ÿkBøpÖpÓ¾AqA þðBøApÖ úP×ýzéâkBÛPðA

îuA þPcô kpýâþì ûlükBð Apì A« líÎôA
!koô@þíð óBGq úG Apì

òÞ îéýÖ ûoAõñzW ok >JBPÖ@ óApPgk< îéýÖ ok þâqBO úG úÞ þðApüA pãüqBG þðBøApÖ úP×ýzéâ
.kpýâ|þì ûlülð úðBøBâ@ Ao ôA úÞ kpÞ îùPì Ao ÿkBøpÖ pÓ¾A þðõürüõéO kpârýì àü ok ,koAk oõÃc
òÞ îéýÖ ûoAõñzW ok JBPÖ@ óApPgk< îéýÖ ok þâqBO úG úÞ þðApüA pãüqBG þðBøApÖ úP×ýzéâ

lðoAk Qzcô ó@qA úíø úÞxôo ûlñãñW ÿBíýKAõø

ok koAõì þgpG ok BÚB×OA úÞQuA Bø xôo ÁBg ÿBíýKAõø 10 qA þßü| |Su-30SM| # |
óAõñÎ úG }A ûkBÏèA ÝõÖ ÿBø þüBðAõO úG úWõO BGô QuA ûkAk ïBXðA þüBø RBýéíÎrýð úüoõu

.kõy þì úPÖpâpËðok|E |15-|F| þüBßüpìA ûlñãñW ÿApGrýãðA IÎo ûlñãñW àü

.kpýâ|þì ûlülð úðBøBâ@ Ao ôA úÞ kpÞ îùPì Ao ÿkBøpÖ pÓ¾A þðõürüõéO kpârýì àü ok ,koAk oõÃc RoBËðóBßìAúÞlyBGþìúñýzðpuôk| F-|15 E| þüBßüpìAÿBøëlìlñðBíøxôoûlñãñWòüA |
p×ÏW >jo|úu< ô ÿkBøpÖ pÓ¾A >lñðAk|þì úíø< òÞ îéýÖ ûoAõñzW ûoôk òýíßü ô kBP×ø ok .lñÞ þì îøApÖ äñW ok Ao ÿpO ÜýÚk þGBü Ùlø ô pPùG
ÿçÆ êhð ókoô@ Quk úG pu pG óõuôA ûôA þðAkpâoBÞ úG >JBPÖ@ óApPgk< îéýÖ òýñ`íø ô þøBñK
xBñypu oBãð|úìBðqôo ,úìæBu BEè .lññÞ|þì QGBÚo îø BG ÿrÞpì ÿBKôoA þüBíñýu ûoAõñzW òüpO|îùì ôlñÞþìêícAoòýìqúGAõøôAõøúGAõøÿBøàyõìôBøIíGqAþ×éPhìÑAõðA| Su-30SM |
ôõÞpG êDõðBìA ,óõuôA ûôAoõÃc BG ÿkpârýì >JBPÖ@ óApPgk< îéýÖ {üBíð QHuBñì úG ÿõvðApÖ ).lyBG þì ïpâ 453 ëkBÏì Akôlc lðõK pø( .koAk RBíùì ÿpýâoBG lðõK 16000 þüBðAõO

.kAk IýOpO þðBøApÖ úP×ýzéâ ô |KAB-250| ÿBø IíG lðAõO þìô ûly ûkAk BÛOoA lülW | Su-30SM| 1,RByoArâ ÜHÆ
òÞ îéýÖ ûoAõñzW þé¾A {hGok þðApüA úu< :Q×â kpârýì òüAqA þzhGok þðBøApÖ úP×ýzéâ |.lñÞ êíc îø Ao X-59mk2 òýìq úG Aõø ÿBø àyõì
.kpýâ|þì ûlülð Apì ,lðq|þì Ùpc ÿkBøpÖ ÐÚõì pø .òì ô ÿkBøpÖ pÓ¾A ,þøBñK p×ÏW :lðoAk oõÃc
QüBÎo Ao óõðBÚ òì úßñüA ÿApG .koô@|þíð óBGq úG Apì îuA þPc BìA lñÞ|þì QHd¾ þøBñK p×ÏW qA ôA ok þy QÞpc QÎpu ,ØüpÏO ÜHÆ jBì klÎ( jBì 2 BGpGApG| Su-30SM| QÎpupTÞAlc
úG ólýuo qA wK Bø QW .lyBG þì )QuA ëBýu óBíø ok Rõ¾ QÎpu úG QHvð Aõø êTì ëBýu àü
>...ïkpßð
.lðõy þì þOõ¾ApÖ ÿBø QÎpu koAô jBì 1
ïApì BG xôpÎ
28
þPÚô òý^ok wýéKpvÖA àü #
BG ô kõG þìBËð ÿBø|òüpíO ëBc ok
}A|þuôpÎ îuApì qA ÑçÆA kõWô
þíuo xBHè ólýyõK ÿApƒG QƒÚô
ÿpýãéÖBÒ àü BG QƒyAlƒð ZAôkqA

.ly úWAõì åorG
xBßÎ àü }kõg îðBg xôpÎ |
xBHè óBíø BG BO QuAõg ôA qA ô kpG
îuApƒì ô lƒðpƒýƒãƒG wƒßƒÎ þƒìBƒËƒƒð
ô þè äðBü .lññÞoArâpG Ao óBzWAôkqA
óBPuAok äðBýðBýì pùyokõèõýè îðBg
îuApì òüA òý^ JpÒ JõñW óAõ`ýu

.lðkpÞ oArâpG Ao

www.TEHRANMAGAZINE.com ok þíu boBÚ ÿBø þOõÖ kAlÏO
lýuop×ð YñK úG ûBzðBìpÞ
Azita Fakheri, M.D.

American Board of Internal Medicine

ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| >Bñýèõì@< ïBð úG þíu boBÚ þÎõð :Q×âûBzðBìpÞoAlðBPuA þPýñìA ô þuBýu óôBÏì #
ûkpÞïõívì Ao þøBzðBìpÞ223 óõñÞBO
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ qA Ao kõg óBW p×ð YñK kAlÏO òüA qA úÞ
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ .lðA ûkAk Quk
BðpüA BG õãP×â ok oBHO þùèA îýøApƒGA
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ óõñÞBO óBìôl¿ì qA p×ð 157 :QyAk oBùÊA
ô Àgpì óBPƒuoBƒíƒýƒG qA AôAlƒì qA wƒK
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG lHÞ lðõýK úG kBc qBýð êýèk úG rýð ÿkAlÏO
|.|.lðly êÛPñì qApýy úG
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # úG ëBvìA úÞ ly Àhzì :kôrÖA ÿô
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW QGõƒÆo ô þƒüAõƒø ô J@ ȃüApƒy êƒýƒèk
ÿBø ós úÞ Bñýèõì@ þíu boBÚ ,kõƒWõƒì
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA #
|.|.QuA ûkpÞ AlýK pýTßO ô lyo óBPuA eÇu ok ,koAk kõWô áBg ok ó@ úP×ùð
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse úÞ QuA ûlñzÞ ô ÿõÚ þíu ÿAoAk boBÚ òüA :Q×â ûBzðBìpÞ oAlðBPuA þPýñìA ô þuBýu óôBÏì
boBÚ Ùp¿ì qA úÞ îýøAõg þì óBPuA ïkpì qA :kôrÖA oBHO þùèA.lñÞ þì kõGBð Ao lHÞ ô }oAõâ îPvýu
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# ÿBø ÿlñG úPvG BG pHPÏì ÿBø ûBãyôpÖ qA rýð Ao þyoôpK ÿBø boBÚ ô ûkpÞ ÿoAkkõg þøõÞ ÿBø
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # BG Qýìõívì ÿBø úðBzð qA þèBc þGô ØÏÂô ÕAp×PuA ,ÑõùO ,îßy kok| |.lññÞ úýùO Áõ¿hì
ô lÎo ÑõÚô ô QzùHükoA ok Áõ¿hG píPvì ÿBø þâlðoBG IHu úG ëBvìA |.QuAþøõÞboBÚ
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # | |.QuAúPyAk{üArÖAûBzðBìpÞóBPuAokúPynâÿBøëBuúGQHvðþøõÞÿBøboBÚ{üôo,ÝpG
QuõK ókpÞ RôApÆ ûBzðBìpÞ óBPuA ïkpì qA ÿA ûlÎ óBìok ô QyAlùG óBuBñyoBÞ ÿBøoAlzø kõWô BG ëBu pø

QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # |.lðõy þì óBPuoBíýG þøAo ô ïõívì ,þøõÞ boBÚ Ùp¿ì QéÎ úG óBýüBPuôo Áõ¿hG
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # Qýìõívì qA ëBvìA QzùHükoA 14 rýð ûBzðBìpÞ óBPuA þßyrK ÿBø QüoõÖ rÞpì þìõíÎ ÈGAôo
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO #
|.kAk pHg óAoqõÞ {hG ÐGAõO qA >pølðq< ÿBPuôo ok þíu boBÚ Ùp¿ì pSA ok p×ð 6
õì }rüo óBìok #
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # êÓG úG |ú`G kBPuA

(818)343-0101 ok kBPuA àü wüolO qA ÿpüõ¿O|#
qA þßü ok koAk êÓG úG ú`G úÞ þèBc
19100 Ventura Blvd Ste #A Tarzana CA 91356 .ly Bø|úðBuo ûsõu Bßüpì@ÿBø|ûBãzðAk
I Hop Shaping Center qA þßü ok IèBW þƒÚBƒ×OA þƒâqBƒPG |
IéW Ao Bø|úðBuo pËð Bßüpì@ ÿBø|ûBãzðAk
29
.QuA ûkpÞ
,ûlypzPñì ÝB×OA òüAqA úÞ ÿpüõ¿O
oõvÖôpK ,óõvðBW xôpG løk|þƒì óBƒzð
ok ô úPÖpâ }õÒ@ ok Ao þÞkõÞ ûBãzðAk

.QuA kõg óBüõXzðAk úG wüolO ëBc
qA þßü :QƒuA oApƒÚ òƒüA qA óBƒüpƒW
xçÞ úG Ao kõg à^õÞ lðqpÖ óBüõXzðAk
úG Ao ôA óõvðBW oõvÖôpK òýG òýíø ok .lñÞ QHÚApì ô ÿoAlùãð ôA qA êý¿dO óBüpW ok BO koô@|þì
þèBc ok ô lñÞ|þíð êýÇÏO rýð Ao kõg wüolO kBPuA òüA òýñ`íø .lñÞ|þì ÿqBG ôA BG ô úPÖpâ }õÒ@
.kqAkpK|þì {ðBüõXzðAk wüolO úG koAk êÓG ok Ao ákõÞ úÞ
þøBâ ô Qvýð ÿlülW rý^ òì ÿApG ÑõÂõì òüA :lüõâ|þì ÿA úHcB¿ì ok óõvðBW xôpG
úG òì ô lðoô@|þì xçÞ úG kõg BG Ao óBzðBÞkõÞ îðAkpâBy qA þÃÏG úÞ lü@|þì {ýK òì ÿApG RBÚôA
úG ÑõÂõì òüA ïkpÞ|þíð óBíâ QÚõ`ýø BìA ,îñÞ|þì ÿqBG Bùð@ BG ïoAk óBÞkõÞ úG úÞ ÿA|úÚçÎ êýèk
.kpýâ oApÚ úWõO koõì ô ûly ÿA|úðBuo lc òüA

óApùO úéXì

òPvüpÞþÂApPÎA QÞpc
rìpÚ }pÖ ÿôo RoAõPuA

ûlðpG êýDApuA îéýÖ ûoAõñzW þé¾A {hG ÿoôAk ûôpâÿBÃÎAqA ëBvìA úÞpãüqBG RoAõPuA òýPvüpÞ#
ly 2018 ótüôôoõü óõðBÚ úG ÅApƒPƒÎA ok ,QƒuA òƒÞ
oõÃc ok ,úñyBK|þG {×Þ ólýyõLð
ïBãñø úG ôA .ly BKôoA 2018 ëBu þÛýuõì RBÛGBvì ûlðpG þéýDApuA lñìpñø "BPð" # Ao }lñéG úñyBK ÿBø|{×Þ óBuB߃Î
.kpÞpßzO ûkAk ÿAo "RôB×Pì" Qý¿hy àü úG ótüôôoõü úÞòüAqA ûrüBW QÖBüok }pÖ ÿôo úñøpG ÿBK BG ô koô@ok
oBÞòüA BG xBñypupãüqBG .QÖorìpÚ
ûApíø úGô QyAk ókõG RôB×Pì qA ólýuApùð ûoBGok þðõíÃì úÞ "ÿqBG|JBHuA" úðApO BG úÞ BPð RAopÛì ô òÞ úýéÎ þuBýu ÿA|úýðBýG
qBýPìA 529 IvÞ BG kõG ûkpÞ AlýK ÿoBývG óAoAlÖpÆ {øôpâ "þÒpì ÀÚo" ô ôA þüBÛýuõì ÿBøBXø .kpÞokB¾ ó@
îéýƒÖ rƒìpƒÚ }pƒÖ îuApƒƒì ok ÿô
.ly ëBvìA ótüôôoõü eOBÖ xõéÞõÞ kpì< óAõñÎ BG úÞ þè àüBLuA
{üBø|{×Þ ,lƒy óApƒÞA >ûBƒýu óçÞ
.koô@okAo
òÞ îéýÖ ûoAõñzW RAopÛì qA þßü
}pÖ ok pÂBc ÿBø|îðBg úÞ QuA òüA
.lñyõLG úñyBK|þG {×Þ lüBHð rìpÚ
óõðBÚ òüA úG rýð pPzýK RoAõƒPuA
BƒG 2016 ëBƒu ô ûkpƒÞ ÅApƒPÎA òƒƒÞ
ç¾A :kõG úP×â {üBø|{×Þ ókoô@ok
}pÖ ÿôo òì úÞ îñÞ oôBG îðAõO|þíð
Apì ÿõéW þvÞô ïôo|þì ûAo ïoAk rìpÚ
Bíy lüõãG úðBìpPdì þéýg ô kpýƒãƒG

pãì BìA .ïA|ûlýyõLð rürÎ Quôk úéG îüõãG ôA úG ïõy oõHXì îø òì ô lüA|ûlýyõLð oAk úñyBK {×Þ
?îyõLG úÞ ïoõHXì

løAõhð QÚô pø ô lyõK|þì lñéG úñyBK {×Þ løAõhG {èk QÚô pø kôrÖA >{ýì ô åpâ< pãüqBG
.lyõK|þíð

úðBgok óBz×zO@óAoõÖ

ëBu òýìkBP×ø îuApì pãük qôo úu êýDApuA úÞ kpG løAõg }oõzÞ úG þèBc ok Ao ûrüBW òüA ôA þHýXÎ úñd¾ BG }A|úðBg QzK ÉBýcok úÞ|ó@qA wK Bßüpì@þüAôBø êøA þðAõW kpì #
.QÖpâ løAõg oArâpG Ao kõg wýuBO .lñÞápO Ao kõg úðBg Ðüpu þéýg lyoõHXì ly úWAõì

ólüpK úñd¾ ÿôo QéÎ úGôA ÿApWA úÞ þüBýðBPüpG ûlñðAõg BìA ly ïôk êýDApuAqA lÏG xpHÚ ÉBýc úG úÏWApì qA wK lýñy|þì }A|úðBg QzK ÉBýc qA Ao þHýXÎ ÿBøAl¾ úÞ >áApG QýÞ< |
ûlññÞ QGBÚo 26 óBýìok îø ó@( kpßð IvÞ Ao ïA 24qApPùG ÿA|úHOo ,lðBì ûoBÞ|úíýð þ^ByBíO àü óBz×zO@ óAoõƒÖ úƒñd¾ BƒG
"RôB×O ólürâpG"ôA ú`ð@QéÎ úG óBãñøk ÿAo úíøqA kõg ûrüBW QÖBüok ïBãñøok BPð .)þüBùð ÿBƒø|ûqAlƒâ .lƒy ôo úƒƒGôo
qA óôpýGô úHüpÒ" Ao kõg úÞ þðAlñìpñø úG ótüôôoõü úÞ QvýðoBG òýPvhð òüA.kpÞpßzO lýìBð ok úÞ >@úDõéýÞ< óBz×zO@
îø ôA qA {ýK ô ly ótüôôoõü ûlðpG BPý`ðBÞ îø 2013 ëBu ok.løk|þì ÿAo lñðAk|þì "þé¾A óBüpW qA koAkoApÚôA úðBg þßükrð
lñP×â|þì òì úG úzýíø" :Q×â ÿqôpýK qA wK BPð.ly ûrüBW òüA eOBÖ 1998 ëBu ok ëBñzðpPñüA BðAk òüA.kpÞ|þì óAoõÖ ôA ÉBýƒc
úÞ Ap^ .ïkõG úWõO|þG Bø|úý¾õO òüA úíø úG òì BìA...òÞ ÿlðõè pPzýG ô }õLG þßzì .pýãG îüso úG BK úñd¾ òüA ólük BG kpì
Ao kõg úðBg ô QyAnâ oApÖ
".îñÞ QcAoBð ôo ïkõg lüBG Ap^ wK Qvýð {ýG ÿA|úËdè þâlðq ïoAk oôBG |.|.kpÞ ápO
,ûlzð koõHéýG ÿôpG YüBPð QHS ô óly ûlðpG úWõPì ëôA úPyAlð îz^ pG àñýÎ óõ^ úP×â úÞ ôA 35 ôrƒW QƒýƒÞ úƒðBƒƒg
løAõg ïBXðA }oõzÞ úG QzâqBGqA wK úÞ ÿoBÞ òýPvhð lðA|ûlýupK úÞ óAoBãðpHg úG iuBKok ëBÏÖ pSA pG úÞ kõG ÿA|úðBg
óBƒz×zƒO@ óAoõƒƒÖ ô ólƒƒy
."ïoõhG Àíc" îøAõg|þì úP×â ?Qvý^ úHñy úuqôook >@ úDõéýÞ<
.ly IüphO êìBÞ oõÆ|úƒG

úG pPì Bø|ûk BO JAnì ÿBø|äñu úÞ løk|þì óBzð QuA ûly pzPñì ô úýùO QýÞ ÈuõO úÞ þüõDlüô
.kõy|þì JBOpK Aõø

30

www.TEHRANMAGAZINE.com

qApýyok Bø |wßèõÖ þüBíøkpâ

.QÖpâoApÚ ÿqApýy óAlðôpùy lük ÅpÏìok þíülÚ ÿBø òâAô wßèõÖ þüBíøkpâ#
àýuçÞÿBøôokõgôlyoArâpGqApýyokòâAôwßèõÖàýuçÞÿBøôokõg{üBíøòýízy |
oApÚ qApýy óApãykpâ ô óAlðôpùy lük ÅpÏì ok lðq óBhíüpÞ åoA RoôBXì ok wßèõÖ þíülÚ ô

.lñPÖpâ

31

óApùO úéXì

ok JAp BÂo QulíøoAlßðBG
ly ïõßdì óAlðq úG Bßüpì@

òP!u}A ÿkõogækÜGkBouBýþéýìðBàLíÞüqQA þüBßè y úýÞpO )Üég àðBG( àðBG àèBø ÜGBu óApülìqA ,çýO@óBÞBø Qíùì Bßüpì@ok þøBâkAk #
.QuA ûkpÞïõßdì óAlðq ûBì 32 úG óApüA ÿBø|îüpdO ókqoôk úG àíÞÿApG Ao
þPuAõgkAk BG Ao kõg òýzýK þðBLíÞþèôoBì ÿBø|áõG|àýíÞÿBýðk ûoõÇuA þè òPuA # ok úÞ kõG îùPì çýO@ ÿBÚ@
.lðAõgApÖ ûBâkAk úG ÿoæk koBýéýì àü ÿBø|îüpdO ókq oôk ÿApG þðBHO
.QuA úPyAk {Ûð óApüA
ÿBø ÉBHOoAôpüôB¿O ,Bø|Qüõø ,þìBuA úíø lüõâ|þì þèôoBì ÿBø|áõG|àýíÞ ÿBýðk ûoõÇuA BÂo úíÞBdì óBüpW ok
õK< þðBLíÞ úýéÎ þPuAõgkAk úüAoA BG þè òPuA.QuA úPÖo QÚpu úG ÿô ÿBø|Qý¿hy òýG ,ÿA|úýÞpO-þðApüA pWBO ,JApÂ
Ao ôA ô kAk RkBùy çýO@ ÿBÚ@ úýéÎ
òüA .QuAûkpÞRoBvgoækkoBýéýìàüÿBÂBÛOûkõGÿôòýzýKþðBLíÞúÞ>QñíñýOpPðA ókq oôk ÿBø|fpÆ pß×Pì rÓì
wéXð@|wè þèBÎ ûBâkAk úG úPynâ úHñy|úu Ao QuAõgkAk òüA Bø|áõG àýíÞ ÿBýðk oõùzì ûpù^ .kpÞ Øý¾õO óApüA îüpdO
úÞ Ao þüBø|Qý¿hy ÿBø|ïBðôpüôB¿O ,Qý¿hyô Qüõø þðBLíÞ òüA ûkpÞ BÎkA ÿô .kpÞ úüAoA þüBÃÚ ûBãPuk þâlýuo
àèBø pülì ûlðôpK úG Bßüpì@
.QuA ûkpG QÚpu úG ûkpÞ Üég þè òPuA BG ,QuA þPèôk þßðBG úÞ ,àðBG
.QuA ûly úPgôpÖ þñý^ þðBLíÞ àü úG {ýK ëBu >QñíñýOpPðA õK< þðBLíÞ kB¿PÚApüqô úýéÎ þüBøBÎkA fpÆ
ô kõG QcAoBð ô ûlññßy oBývG 2017 ëBu ok }pvíø Qynâok qA wK ûkpÞ BÎkA þè òPuA
ok Ao þè òPuA ÿBø|QðBÞA oBýPgA >õK< ëBc òýÎ ok .lñÞ ÿpýãýK Ao koõì òüA pOkôq QvðAõPð úýÞpO ÿBø|Qèôk óBýì pËð ÙçPgA qBu úñýìq ô ûkõG ûApíø rýð óBÒôkoA IýÆ IWo Àhy ô úýÞpO
óAoAkAõø ÑõíXì .ly|þì îøpPýüõOô ïApâBPvñüA ,áõG wýÖ êìBy úÞ QyAk þÎBíPWA ÿBø|úðBuo .QuA ûly Bßüpì@ô

.QuA óBùW puApu qA pDõèBÖ óõýéýì 15 Bø úßHy òüA ok þè ,QuA ûkpÞ îùPì ûlðôpK òüA ok rýð Ao pãük p×ð lñ^ JAp BÂo ô çýO@ óBÞBø Qíùì rW Bßüpì@
ÿBuôo óõýLíyô þÖAkô QuA QuokBð QuA kõWõì ÿô ÿBÃìA BG úÞ ÿkAkoApÚ ûkpÞ BÎkA þè pãük úýéÎô ly ÿoBßíø úGpÂBc úíÞBdì qA {ýK JAp BÂo .lðly QyAkqBGôk òüA BùñO BìA
Ao ôA ÿô úG òP×â Õôok BG QuA òßíì ô lðoAk ÿô qA ÿkAkoApÚ òýñ^ ÿô ÿBÃìA êÏW BG õK þðBLíÞ Bø|îüpdO ókq oôk qA úÞ kpÞ îùPì Ao óBÒôkoA IýÆ IWo úéíW qA JAp ÿBÚ@.kAk RkBùy óBíùPì
ûBñâ|þG BG {ýK qôo ôk ô ûkpÞ ko Ao úñýìq òüA ok þ×éhO úðõâpø óBÒôkoA ÿBÚ@.QuA ûkõG ÐéÇì
.lñyBG úPÖpâ Ao ÿô ÿBÃìA ô QuA ÿpãük rý^ úG ÉõGpì kAkoApÚ òüA lñyBG ûkpÞ ÐðBÚ þÛéO ïpXì Ao úýÞpO ÿoõùíW úÞ QuA òüA êTì ,lñðAlG ïpXì Ao ôA pâA" :Q×â ,çýO@ óBÞBø òPvðAk
.QuA ûkpÞ fpÇì Ao ÿoæk koBýéýì àü þPìApÒ ÿBÂBÛO oBÞ òüA ÿApG þè òPuA
.kpÞ løAõg ÅApPÎA óAlðq ûBì 32 îßc úG ôA Q×â çýO@ óBÞBø ÿçÞô qA þßü".lðA|ûkpÞ
òPuA ô òìpHýè oõOo@ ,óõýLíy êýW qA êßzPì ô QÖpâ êßy 2001 ëBu QñíñýOpPðAõK þðBLíÞ .lðkõG úPuAõg RAqBXì óAlðq ëBu 20 ôA ÿApG Bø|óBPukAk
Bíñýu ô óõürüõéO ÿApG þè ÿBø|úPyõð ÿBñHì pG Ao {Oæõ¿dì qA ÿoBývG þðBLíÞ òüA .kõG þè
Øý¾õO "|ûpùì àü" Ao ôA ô ly êüBÚ Øý×hO çýO@ óBÞBø ÿApG îßc oôl¾ ïBãñø ûBâkAk þÂBÚ
.QgBu .QuA ûkpÞ|þì êíÎ ûlì@|þì æBG qA úÞ þOAoõPuk qA ÿôpýK BG BOlíÎ úÞ kpÞ

Býðk þøBì òüpO þíu
QuBýèApPuAok êükõÞôpÞqA lÏG óBvðA êOBÚ òýìôkô Býðk þøBì òüpO|àéùì þøBì äñu #
!koô@|þì ïAôk QÎBu 24 BO þßzgok þPc úÞ

úèBG 13 þøBì òüA QzK QívÚ ÿôo .QuA äñu úG ó@ÿpøBÊ QøBHy êýèk úG þøBì òüA ïBð
.lñÞ|þì kAq@ úÓýO pø úG ê¿Pì úvýÞ ôk óôok qA Ao pøq úÞ koAk kõWô lñðBì ÔýO

ÿlc úG pøq òüA .lñÞ|þì kBXüA þPÖBG åpì ô óly YéÖ ,áõy BG ûApíø lüly kok þøBì òüA pøq
kõg ûlük|Iýu@ õÃÎ ÐÇÚ úG pÂBc kok Rly qA ó@ óBýðBGpÚ kõy|þì úP×â úÞ QuA áBðkok
lñÞ|þìþâlðqBø|ûph¾püqBìõíÎúÞkõy|þìQÖBürýðóBíÎÿBüokÿBø|J@okþøBìòüA .lñPvø

.kõy|þì úPgBñy Býðk ok þøBì òüpO|þíu óAõñÎ|úG ô

32

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA Qynâok òìpKõu úzýKpñø olýÞõâoBì

þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk úG kõg {Ûð pÆBg úG rý^ pø qA {ýG úÞ þüBßüpì@-þüAkBðBÞ úzýKpñø olýÞõâoBì|#
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok .QuA úPynâok þãèBu 69 òuok kõG ÙôpÏì òìpKõu îéýÖok "òýè wýDõè" óAõñÎ

|www.SmartDoctors.info
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì

SmartDoctors .Qynâok BðBPðõì QèBüA ok óõPvãñüõýè pùy ok }A úðBg ok úHñzßü qôo olýÞ îðBg
ÙôpÏì òìpKõu ÿBø îéýÖ úPyookõüopÖõPvüpÞoBñÞok ÿqBG BG 1980ô 1970 ÿBø úøkokôA
. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao| ÿBø îéýÖ ok Bø ëBu óBíø ok ô ly pøBÊ òìpKõu îéýÖ ëôA ok 1978 ëBu ok olýÞ õâoBì .ly

(310) 202-1133 ôpvgàüBì|pPÞkBGpPzýGRBÎçÆAÿApG
lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýì

.kpÞ ÿqBG "êüõýPýì@ok Qzcô" ô "ûBýu wívüpÞ" àýuçÞ
QýèBÏÖ úG Ñôpy ÿpãüqBGpG ûôçÎô ly Bßüpì@lðôpùy 2005 ëBuok kõG AkBðBÞ lèõPì úÞôA
ïõuõì ûõýyô xoBÖ Yýég äñW óAlÛPñìqAôA .kpÞóBðqÝõÛcúñýìqokþÎBíPWAôþuBýuÿBø
qA lÏGôA.kpÞ þì QüBíc RApßìk Jrc ÿBøkrìBð qA ûBâô kõG Q×ð ZAphPuA ÿApG "äñýÞpÖ" úG
óBðq þzhGoAlPÚA ô QÞoBzì" Ao kõg Ùlø úÞ lì@ok þøôpâ QüõÃÎ úG BðBPðõì QèBüA ok Qðõßu
ok ôA .lñÞþìØý¾õO"îùìêDBvìúñýìqokQýèBÏÖô}qõì@ÜüpÆqAàýOApßìkïBËðok
BO úÞ "ëA wÞA óõPuA þÞ" Q×ð úèõè Èg úýéÎ lý×u jBÞpGApGok þÂApPÎA óBüpWok 2011 ëBu

.ly QyAkqBG QuA rýãðA UdG qôpìA
okôA ûqôo lñ^ óly lülKBð QéÎ úÞ kpG þì Yðo þcôo Qìçu RçßzìqA òýñ`íøolýÞ îðBg
ô þâkpvÖA ÿBø ûoôk qA kõg úGpXO koõì ok QcAp¾ BG AlÏG BìA ly AlýK îèBuôA.kõG 1996 ëBu
koõì ok þìõíÎ þøBâ@ kpÞ þÏu ô kpÞ QHd¾ úSkBc qA êHÚ ÿBø ëBu ok lüly þâkrPzcô
òüA úXèBÏì ÿApG Ao õýOBðpPè@ ÿBøôoAk qA ûkB×PuA òýñ`íø ôA .løk {üArÖA Ao þHÇÚôk ëçPgA

.kpÞ þì ÔýéHO Rçßzì

33

óApùO úéXì

oBãð|úìBðqôoô óAõg|ú`ýð ,ú×véÖ kpâBy ;ÿpùì òývc

áBðpÇg óBzüApG úÞ - BKôoA qA óAoBãð|úìBðqôo ô QyBíâ Qíø ó@ úíWpO úG ÿô oBG Qvhð .ÿpß×ñyôo BO QyAk úWõO qôo þìkpì ô ÿpñø îWpPì ô oBãð|úìBðqôo ÿpùìŸ òývc #
oõÆ úG ô Bßüpì@ þøAo rýð ÿpùì - kõíð|þì qA ØéPhì ÿBø|óBGq qA úíWpO Bø|ûk ÿô qA lÏG òüpg@BìA kõG ÿpýGkpu úGpXO òýèôA òüA wéXð@|wè ok þãèBu 82 ok ,úÛGBuBG
úG pß×ñyôo qA óly AlW qA lÏG ÿlñ^ .kõHð pãük þßü óApüA ÿoBãð|úìBðqôo .Qynâok
.ly wéXð@|wè Àhzì .Qzâ pzPñì pSA òüA þéÎ Qüpülì úG ûBýu ô lýLu úéXì ÿpýGkpu ëBu 40 lÏG Ao kõg úPvWpG ÿBø|ûpù^ qA
wéXð@|wè ok óApüA õükAo ok 1991 ëBu qA ÿpùì oAôõGôk óõíýu ïôk wñW ëôA léW Bßüpì@ îüBO ÐÇÚ ok úÞ Qzâ Jõ¿ñì ÿkArùG
ô êýédO qA ÿA|úÎõíXì úÞ QyAk þPGBS úìBðpG ólýuoApÖ úÞ ly|þì Jõvdì ÿô oBÞ òüpO|îùì .kAk QukqA QGpÒô ÿoôk
ëõÆ úG þèBu 20 úÞ ÿoBÞ .kõG úHcB¿ìô pHg Qvßy úðBvÖA ô ly ó@ úìAkA qA ÐðBì JçÛðA .lýüBLð pük BìA .kõG ûBãzðAk qA 1335 ëBu ok úÞ þðBìq ÿpùì
óõürüõéO BG ,õükAo ó@ êýÇÏO qA lÏGô lýìBXðA QìBÚA óBìq ok .pãük þGBPÞ ÿoBÞ òìôo ôpèBì wðAs@ ok îø þOlì Ao kõg Ýôm ÿpùì ûkpÞ úzýK þíéÏì úÞ kõG þOlì lì@ok úG óApùO
oBG òýèôA ÿApG BW òüA ok .ly ëBHðk úzülðA ÿBø QyAkkBü ÿBø|ïBð úG JBPÞ ôk wüoBK ok úG ÿrìpø kBøpÖ Qüpülì úG BKõÞBÖ þOBÓýéHO BO ly RBüpzð pPÖk þøAo úÞ kõG ó@ qA lÏG ô kõG
ÿô qA ópÚ ÐGo òüA ok .Qvzð òýGoôk ÿôpGôo óApùO ok ÿô qA þðõâpâk ÿBK ÿAl¾ ô wüoBK Üðôo óAoôk ok .kAk úìAkA ÿoBãð|úìBðqôo úéXì QÖo úÞ BW ëôA .lGBü óôok úG þøAo lüBy
ZôA .ly {hK þèBXñW ô þðlðBì ÿBø|úHcB¿ì ÿBø|úðõíð kõg ÿBW ok ôk pø úÞ ly NB^ BG Ao òüõð RBÓýéHO ,ÿrìpø óApüA ÿkB¿PÚA ó@ ÿpýGkpu þÎõéÆ kõídì úÞ kõG Bø|þðlðAõg
ÿBÃÖ úÞ kõG þíOBg lídì Qèôk óBìq ok ó@ þðAõWõð qA úÞ kõG þèæq ô áBK pTð óBzgok kpÞ qBÒ@ þüBìq@|QhG ÿBø|QýéG ÔýéHO oB¿dðA úíWpO wüôpuok BìA .lzð ,QyAk ûlùÎ úG Ao
óBßìA ô RApW óAkpíPuBýu ô ly qBG þuBýu .ly pO|úPhK Qynâ ú^ pø ô QÖBü Quk óAlG qA ÿoBývG ô óBßýK ô þéì þüBíýKAõø lÏG ô ,óõüBíø }õüoAk ÿpýGk úG RBÎçÆA úìBðqôo
úG îø ô ,ÿô ÿoBãð|úìBðqôo oBGpK þâlðq BìA úG oBÞ òüA ÿApG ô kpÞ ÔýéHO Ao RAlýèõO ,kpÞ úíWpO pHg þøBì lñ^ ô kpÞ êâ QÎpu úG
.lñPÖBü þWoBg ÿBø|úðBuo BG úHcB¿ì JçÛðA ÑõÚô BG lñízülðA àü ô îWpPì óAõñÎ }õg óBâlñvüõð ô óApÎBy ô óAoBãð|úìBðqôo ÿpýGk úG ûoBÚ YñKqAoõHÎ úd×¾ úG úÞ þðBìq BO
ûlðõñypK úìBðpG BG ÿpùì òývc óBìq òüA ok ÿoBßíø úG óAoôk òüA ok .QÖpâ pãük þéßy ûBâ úÞ kAk|þìpüpdPèA|Üc þðçÞ ÿBø|îÚo Ýôm RBÎçÆA úvuõìokô QÖBü ûAo þWAoBOoõ¿ñì
þéÎ ô þèBhég ÝkB¾ BG Bø|ïBð ô Bø|ûpù^ kõg BG AlPGA úÞ QgAkpKoõ¿ì óApùO úéXì BG ÿlW þðBvÞ .kõG RBÎõHÇì ok oBÞ ëBu àü ëkBÏì
}õüoAkô ÿpËPñì úéèA|Qü@óAlðqpÖô óBýcçÖ BG >ûBy óôlG qôoõð òýPvhð< lñðBíø þOæBÛì óôlüpÖ ,þðBøByôpvg ,þðBíco Rp¿ð lñðBì .ly oBâlðBì ÿA|úÖpc îWpPì àü óAõñÎ úG
úG ÿô qA úÞ kAk ïBXðA þüBø|úHcB¿ì pøôpÖ ,lÏG þOlì ûBOõÞ BìA ,kõG ûApíø JçÛðA ÝAnì qA ØéPhì ÿBø|ûoôkok ÿpùì òývcô ÿpýzì kBPuA oBýyõø pÚBG lídì pPÞk ÁBg kpâBy
lñðBì þðBvÞ óAoôk òýíø ok .ûlðBì oBâkBü äñO {üApG Ao BÃÖ ,ÿô óBýG ô òdè óly pOlñO ôA óBýG qA Ao ú`ýð ô kõG óApùO ûBãzðAk ú×véÖ
B¿hzì ÿô úìBðpG ÿApG óApùO qA lðqoõK àìBýu .kkpâpG wüoBK úG qBG ly pürâBð ïBXðApu ô kpÞ .lðkõG BKõÞBÖ óAoBßíø úéíW úÎõíXì úÞ þðBìqok .kõG Èévì óAlGô ûlðAõg
ÿBø|êPÚ BG óBìríø ó@ ZôA úÞ lðkpÞ oBÞ ,þìçuA ÿoõùíW wýuBO BG úÞ kõG þðAoôk òüA BKõÞBÖ óçÞ ÿBøkríPuk òýíø qA þßü BG ûoBÚ YñK qA oõHÎ ÿApG Ao óBâorG óBñhu qA ÿA
úÞ ÿpùì òývc úìBðoBÞ ú^pâ.kõG ÿA|ûpýXðq þPìõßc óõývüqõKA rÞpì ô pÛì þÎõð úG wüoBK ,kõg ûkAõðBg BG 53 ëBu ok ÿpùì òývc úÞ kõG }kõg úP×â úG ,Qyõð|þì RBÎçÆA úìBðqôo
oBGpK Q×â ÑAkô Ao óBùW þãèBu 82 ok úP×ø òüA {výuBO qA ëBu àü qõñø úÞ kõG ûly ôkô þíýco óAokApG Q×Î pPÞk îðBg }pvíø ópÚ ÙõvéýÖ ú`ýð {üolüpÖ ÿBø|úéíW BùñO
óAoArø òPyõðô }çO ëBu ûBXñKqA óBzðô kõG ,Qðõzg BG {ýðBùW püõ¿O ,úPynãð pøõyô óq .ly úvðApÖ þøAo úèBu 14ô 12pvK kõG ûkpÞ wßÏñì ê¾A ÜGBÇì Ao óBíè@ þíøkqõð
Bøl¾ QgBu ô úHcB¿ì Bø|ûk ïBXðA ô úèBÛì .kõG ûly óõâpãük þégAk äñW ô ÿpýâ|óBâôpâ ÿApG oBÞ ÿpùì .lðly òGoõu ûBãzðAk koAô ,ïkõG ûkpG ïBð Bø ó@ qA úÞ þðBâorG úýÛG úðpâô<
qA óAõO|þíð BìA koAk þðõürüõéO ô þüõükAo úìBðpG .lýHéÆ|þì þñük Qìõßc úýéÎ lñO RæBÛì BÃÖ ô kAk|þì úìAkA Ao óApùO RBÎõHÇì þgpGôõükAo úPgBu úíø .lðkõG úP×ãð Ao Bø|úéíW ó@ râpø
ÿõWô QvWoõOõìok úÞ Qynâ ØuBO òüA pzPñì ÿô úíWpO úG þüBø|JBPÞ ëBc òýÎ ok
êglì Bøl¾ BG Qvhð ÿpùì òývc ïBð êâõâ .kõG þOæBÛì òýñ^ òPyõð kBPuA ôA ô óBýì ok pãük ô QyAk óAôApÖ oAlüpg úÞ ly|þì .>kõG ïkõg
lü@|þì óõürüõéO óAõW úzýKpñø àü úG ÜéÏPì úüpzð ok oBÞ úG ÿpùì òývc óBìq òüA ok QukpGq îWpPì àü óAõñÎ úG rýð óBðAõg|JBPÞ óBñ^ ,kõG oBâqôo ó@ RBÎõHÇì îuo òüA ô
,õW ô QvW ok ôA ,kõy|þì ûlðAõg ÿpù¶ì úÞ wüõðrñÆ ,kArßyrK ZpüA ÿpýGkpu úG óApüA ïBýÚ ÿBø|úìBð< sApýOpK ô þðlðAõg ô îùì pSA úÞ
åorG îWpPì ô oBãð|úìBðqôo àü ïBð qA pPzýK oõKBy óAoBü úÛéc úéíW ok ô QgAkpK oõùzì .kõG ûly oõùzì BH¾ úéèA|ZpÖ òøm úPgBu ,>}pPgk úG þèoB^
koõì ô þÎBu kpâBy oAôAru òüA .lñýzð|þì oBÞ ôA úG ÜéÏPì pãük ÿBø|úðBuo ok oBýPhG ly pzPñì ÿô úíWpO úG úÞ þGBPÞ òýèôA úG úÞ JBPÞ Bø|ûk ô QuA úÛGBu BG oBãð|úìBðqôo
kpâBy Bø|ûk úÞ kõHð oBýyõø pÚBG pPÞk úÚçÎ ô ly oôpO oBýPhG úÞ þðBìq BO kõG òýñ^ ô kpÞ|þì ÿõvðApÖ ókAsk ÿpýO úPyõð JpÎ óõýéýì l¾ òPì ,ûly NB^ ÿoõ¿ñì úéèA|eýGm úíWpO ïBð
òüpýy óBñ^ Ao ú`ýð qA þzhG ô kpÞ QýGpO qA ÿpýTÞ ÐíW BG óBìq|îø ô lýyBK îø qA ûôpâ ó@ BìA .Qzâ Quk úG Quk QÎpu úG úÞ kõG QÛýÛc ok úÞ QuA îWpPì òüA ÿBø|þÚoôBK
.ly|þì ûlðAõg pÏy lñðBì úÞ kõG ûkpÞ úíWpO úÞ kõG rÞoBì oæBuolK rýüBK Bùð@ òüpO|îùì òüA qA þgpG .QuA ûkpÞ ØýèBO Bü úPyõð kõg
ÿA|úd×¾ Q¿y ÿBø|ûôrW ê¾A ok Bø|úíWpO
úG êülHO Bø|>úíWpO< òüA ok úÞ lñPvø

.lðA|ûly ÿA|úd×¾ l¿ðBK ÿBø|JBPÞ
ëBu qA úÞ RBÎçÆA úvuõì ok ÿpùì oBÞ
Ao ôA ÿA|úÖpc þâlðq qA þèBu ûk ly Ñôpy 1337
ÿA|úÖpc oBãð|úìBðqôo àü ÿô qA ô kõG pâqBÒ@
úéXì ok oBÞ úG úvuõì óBíø ok .QgBu
pù^õñì ÿpýGkpu úG AlPGA ,þãP×ø RBÎçÆA
)RBÎçÆA úìBðqôopýGkpu AlÏG( ÿpüqô lýÏu
.QgAkpK þðBìpÞ þÛðôoA ÿpýGkpu úG wLu ô
úÞ Ao RæBÛì òüpO|ûlñðAõgpK ÿpùì òývc
òüAok ,ly|þì Jõvdì ØýèBOô úíWpOpPzýG
kBùñzýK úG úÞ kõG BW ó@ qA ô ,kpÞ lýèõO óBìq
úéXì ÿpýGkpu úG ÿõ×Ç¿ì Qíco pPÞk
ÿô ÿpýGkpu ëBu úu .ly Jõ¿ñì pß×ñyôo
êüBvì úG pPzýG úÞ kõG ÿA|úéXì Üðôo óAoôk

34

www.TEHRANMAGAZINE.com

ENERGY THERAPY
CENTER

oBËPðAok < îéýÖ úG Nk þðBW
klðõýK þì > BøpGpG

ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok .kõy qBÒ@ ëBvìA rýüBK ê¿Ö løAõg|þì ÿkôõýèBø ÙôpÏì pãüqBG #
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì êGõð ûrüBW ûlññÞ|QÖBüok úÞ ÿrOõÞ óAkpâoBÞ óBGq|þvýéãðA îéýÖ òýPvhð ok
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master þüBíñýu xBHPÚA QýèõEvì ,Qvø rýð RBýGkA áoBì oBñÞ þüBýHíéÞ ïBð|}õg ô óAõW
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk ôA JBPÞ .QyAk løAõg ûlùÎ pG Ao kõg óBìo .lñÞþñüpÖ@|{Ûð óõvñýPK RpGAoô wñéüAo
ëBu ok oBG òýPvhð úÞ QuA þuBýu péüpO àü úèBu 37 óAkpâoBÞ Ap¶â ôpýu BG Nk þðBW
àü oõdì ëõc ó@ óBPuAk .ly pzPñì 1980 ô lñÞoBÞôA BG BO ûkpÞoApÚpG ÉBHOoA þüBýHíéÞ
pùy àü ok þüBýðBPüpG þìõíÎ ïkBg ô þÂBÚ òüpOlülW ok ÿoBßíø òüA kBüq ëBíPcA úG
úG Ñôpy úÞ kkpâ|þìoBíÏPuA óAoôkok à^õÞ |>BøpGpG oBËPðA ok< þñÏü óAkpâoBÞ òüA îéýÖ
ÿoõOApLìA úG kõg ÿoAkBÖô úG QHvð ókpÞ ày BG þðBìo qA þuBHPÚA úÞ QÖpâ løAõg êßy

.lñÞ|þì BýðBPüpG .QuA ÿrOõÞ ïA|þW úPyõð ïBð òýíø
úPgBu îéýÖ òýìõu >pWBùì óBâlðpK< îéýÖ Apâ ôpýu |>pWBùì óBâlðpK< îéýÖ
ûkpK ÿôo òÞ îéýÖ ëAõýPvÖ ok úÞ QuApâ ëAõýPvÖ óBðAkpâoBÞ úP×øôk {hG úýcBPPÖA
>kBG ÿBøp×u< ÿBø|îéýÖ qA {ýK .kôo|þì ÿôo ëBc úG BO òýñ`íø ôA .kõG ëBvìA òÞ îéýÖ
ëõ¿dì >oBì }õÒ@< ô 2009 ëBu ëõ¿dì ûrüBW QÖBüok krìBð îéýÖ þðAkpâoBÞ þèlñ¾
ô ûBãð þÎõð ÿBø|{hG ok IýOpO úG 2015 ëBu
ûly {hK ëAõýPvÖ òüA óBðAkpâoBÞ úP×øôk .QuA úPvzð >oBì }õÒ@< oBßuA
úG ,kõy Üdéì ôA úG ûsôpK òüA ok Nk pâA
.lðkõG áoBì úéíW qA ÿA|ûly|úPgBñy ÿBø|ûpù^
ÜÖõì Qhu þPGBÚo qA lÏG koB^oôA þðBLíÞ .QuõýK løAõg rýð óõvñýPK RpGAo ô wñéüAo
>pWBùì óBâlðpK< îéýÖ {hK þíuo ÝõÛc ly úPgBu Ao |>òÖk úu< îéýÖ úÞ lèApWrPýÖ êßüBì
ok Apâ .lñÞ ÿoAlüpg Ao þèBíy ÿBßüpì@ ok îéýÖ òüA .QuA ûsôpK òüA þé¾A óBâlññÞ|úýùO qA
þðAkpâoBÞ QýèõEvìõãèBâ BñýPvüpÞ BG þøApíø løAõg þvýéãðA óBGq úG Apâ úPgBu òýPvhð
.QuA úPyAk ûlùÎ pG Ao îéýÖ òüA þâlññÞ|úýùO ô 2016 ëBuok ó@QgBupHgoBG òýPvhðô kõG
qA ûsôpK òüA ÿoAkpHíéýÖ QuAoApÚ .lypzPñì

þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ QuBì ô Bíy Ð×ñG óApùO úéXì ok þùâ@
ÿõñÏì þßýð ÈuõO
.lýøk úülø óApãük úG ô lýðAõhG Ao óApùO úéXì
þðApùO ïpßzPì
(310) 446-8724

35

óApùO úéXì

ÈuõO àýOBGo ûpzc òýèôAqAôpK
òPãñyAô ûBãzðAk óBÛÛdì

óBÛÛdì ÈuõO úÞQuA ûlðpK RBGo òýèôA lýñýG|þì ú`ð@ô lðõy|þìpOrüo BøkBLùK þñýì #
.QuA ûlì@okqAôpK úG ûpzc kBÏGAok òPãñyAô ûBãzðAk

úG óBHvüpG ok àýOBGo þééíèA|òýG ûBãzüBíð ok ûpzc àü rüBu ok |RoboFly| /ÿçÖõGŸo
.QuA ûlì@ok {üBíð ÅpÏì

óBv?ðAQòuüApòO òýìvqìÿóôqoòüA

òüpO òvì lðAõO þìoõzÞòüA êøA úèBu 128 óq àü úÞlñPvø þÎlì þuôo óæõEvì|#
.kpýãG IÛè òýìqpÂBc ëBc óBvðA

QgBu ëôA :lðkõG ôpGôo {èB^ úu BG kõg àýOBGo ûpzc {üBíð ÿApG óAoBßíø ô >pèõÖ püBu<
qAôpK lðAõPG RolÚ BG úÞ þüBW BO à^õÞ oõOõì QgBu ïôk .kõG à^õÞ xBýÛì ok úðAôpK ô oõOôo
lñíOolÚ ëBc|òýÎok ô à^õÞ ÿpOBG àü lüBG Bø|ó@ BìA QuA òüpO|òýãñu ÿpOBG òüpPùG ïõu .lñÞ

.lyBG úPyAk Ao qAôpK þüBðAõO BO lñPgBu|þì

RBìBÛì úÞ QuA þüBÎkA òüA .lñÞ þì þâlðq úýuôo ok òýìq pÂBc ëBc óBvðA òüpO òvì
.lðA ûkpÞ fpÇì úýuôo þPèôk

ëBc óBvðA òüpO òvì lðAõO þì koAk ëBu 128 óõñÞA úÞ >AôõèõG ïBPvüA õÞõÞ< Bùð@ ÿBÎkA úG BñG
.QuA ûly QHS 1889 ëBu òDôs 1 ôA lèõO iüoBO õÞõÞ RoõLuBK ok .kpýãG IÛè òýìq pÂBc

àü þPc þâlðq ok úßñüA úG ûoByA BG ôA .ly løAõg úèBu 129 pãük úP×ø ôk BO ûkoõhèBu óq òüA
òu úG úÞ þðBìqô ly ïBíO ïôk þðBùW äñW úÞ QyAk ëBu 55 lüõâ þì QuA ûlülð }õgqôo

.lýyBK ôpÖ ÿôoõy pýøBíW lýuo þãèBu 102
ÿqBð óBíè@ {OoA ÿBø àðBO úÞ QuA þðBìq ô ïôk þðBùW äñW úG ÉõGpìõÞõÞ RApÆBg qA þßü
ûkoõhèBu óq òüA RoõLuBKok úÞ þhüoBO pâA ;QuA þñP×â.lðkpÞ þìoõHÎ Bùð@ úðBg êGBÛì qA

.kôo þì oBízG òýìq ok óBvðA òüpO òvì ô koAk ëBu 128 óõñÞA ôA lyBG Quok QuA ûly QHS

80 àýOBGo ûpzc lñPvðAõO úÞ kõG koAôoBø ok þíéÎ îýO àü qA þzhG 2013 ëBu ok pèõÖ pPÞk
àü ok ÿlÏG úðõíð ,ûsôpK úÏuõO BG wLu .){ýK ëBu 5 ok ûpzc úýèôA úðõíð(lðqBvG þìpâ|þéýì
qA Bø|ó@.lñÞ ÿqBu|úýHy Ao þÏÚAô ûpzc àüqAôpK lðAõPG BO kq îøpG Ao kõg ÿBø|ëBGoBG 120 úýðBS
ÿspðA ÿorýè õOpK BG ûpzc æBc ô lðkpG ûpùG úPývüpPßèA óBüpW ÿApG àüpPßèAôrýÖ àýìApu
ok kõg lülW óAoBßíø BG pèõì pPÞk ô QÖBü êìBßO îýu|þG Roõ¾|úG ëBñãýu ëBuoA .kpýâ|þì
ûpzc ÿôo Ao ÿpPì|þéýì 8 ÿlýyoõg ëõéu ô ûlì@ ÜDBÖ ûsôpK Rçßzì püBu pG òPãñyAô ûBãzðAk

.lñPyAnâ ÿçÖõGo Ao ó@ ïBð ô lðkpÞ oAõu àýOBGo

36

www.TEHRANMAGAZINE.com oBßuA ûrüBW ûlðpG óqpãüqBG iéO ÙApPÎA

SOHEIL GOEL D.D.S ok þvñW ÿBø|þüAõuo pâBzÖA pâA úÞ koAk oôBG Bíñýu xBñypu pãüqBG AlðõÖ òýW|#
.ly|þíð ûlýñy {üAl¾ ,kõHð QuõKlý×uoõùzì óq àü kôõýèBø
êDõâêýùu pPÞk
úG kõg þâlðq ûoBGok ÿlülW lñPvì þÖpÏì ÿApG úÞ Bíñýu xBñypu pãüqBG AlðõÖ òýW
àyrLðAlðk fApW ô kôõýèBø ok þvñW ÿBø|þüAõuo ÑõÂõì ûoBGok þu|þG|þG BGõãP×â ok QuA ûkpÞ p×u òÞ ûoAõñzW

õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ .QuA ûkpÞ QHd¾ oBÞ êdì ok þvñW oAq@ BG ûqoBHì {HñW ókBPÖA |ûAo
,kõG ûoBG òüA ok Bø|ÿpâBzÖA pâqBÒ@ úÞ ÿkpÖ ókõG oõùzì ô QuõKlý×u úÞ koAk kBÛPÎA ôA
êßülìô Bø úíýGpTÞA ëõHÚ oôBG qõñø Bøkpì ûtüô úG ïkpì qA ÿoBývG òì pËð úG< :lüõâ|þì ûoBG òüA ok ôA .ly úWõO IéW UÎBG
oBÞ êdì qA pO|ûkpPvâ oAq@ òüA úñìAk úPHèA ô .QuA ûkpPvâ ûqAlðA ú^ BO óBðq þvñW oAq@ úÞ lðA|ûkpßð
óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok # ly|þíð oôBG ûoBG òüA ok óBðq ÿBø|Ùpc òüA qA {ýK BO .lPÖA|þì ÝB×OA îø pãük ÿBø|óBßì ok ô QuA
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW # qA ,lñPvø óBð@ Rpùy IüphO ô úWõO IéW ô ÿmBgA ëBHðk óBðq òüA úßñüA |úðBùG BG îùPì ÿBøkpì ô
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok # pâqBÒ@úÞ ly ÕAk êýèk òüA úG ÑõÂõìrýðoBG òüA úÞ îüõãG lüBG úðB×uBPì.lðkpÞ|þìoApÖ RAqBXì
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk # òüA qA oBHO|þüBÛüpÖ@ þüBßüpì@ óBðq úÞ kõG Bø|Rlì .kõG QuõKlý×u ô oõùzì þðq Bø|ÿpâBzÖA
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK # >ûkpK YñK ok AlðõÖ òýW< lñPvì >.lýuo|þíðþüBWúGóBzüAl¾BìAlñP×â|þìòhuÑõÂõì
þñý^ {Þôoô äñülðBG # úG oBßuA ûrüBW ôk ûlðpG pãüqBG òüA þâlðq óBPuAk ó@ok ô QuA ôA|þG|bA þðõürüõéO úßHy ëõ¿dì
úG òÞ îéýÖ ûoAõñzW ûoôk òýíßüôkBP×ø àýuçÞ {hG ok lñPvì òüA .kõy|þì ûlýzÞ püõ¿O
(818)907-9900
.lì@ok {üBíð
ENCINO PLACE
16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436

þGpÎ òüæpüAok þðApüA JBHÞõé^

úDAoA úG ïAlÚA þðApüA óApÖBvìpPzýG JnW ÿApG ,RAoBìAoõzÞúG ÜéÏPì þüBíýKAõø àü #
.QuA ûkpÞkõg ÿBøqAôpKok JBHÞúWõWô JBHÞõé^

37

óApùO úéXì

þñýPðAso@ÿBø|QvýèBHOõÖ ÿApG úýuôook ÿqBGpPgk| þèBXñW ÿBíñøAo

".lñyBG úPyAk ókõG úðBãü ô .QuA úPÖpâ oApÚ pPýüõO óApGoBÞ phvíO ok þñýPðAso@oBãð|úìBðqôo àü ,õèõOBÞõ^Bð ,óAoBãð|úìBðqôo ÿApG êíÏèAoõPuk òüA #
lýupLð úðBÛícA ÿBø|ëAõEu wßu ûoBGok" ÿBø|ïBÛì lÏG þíÞ oBãð|úìBðqôo òüA úP×â úG ëBHOõÖ ûqõc ÿBø|ïBÛì ô pãyoArâ Bø|ûk óBýƒì úÞkõG ûlypzPñì þüBø|þGpìô Bø|QvýèBHOõÖ
çìBÞ ÿA|úéEvì wßu Bø|xôo ÿApG úƒÞ Apƒ^ ÐíW úG ûoôk òüA ókpÞ ØÚõPì BG óõýuAolÖ ÿApG ëBHOõÖ óõýuAolÖ óBãüAo ûoôkok úÞ ûkõG
oApÚ þìõíÎ UdG koõì úƒÞ QƒuA þƒ¿ƒhƒy wK ô lðly ëõÓzì BíñøAo ÿBø|ú^pPÖk ÿoô@ .QuA ûkpÞ QÞpy xôo óBGq ô äñøpÖ }qõì@ .lðA|úýuôook þðBùW ïBW RBÛGBvì ïqBÎ
pËð IéW úG ÉõGpì RBd×¾ ókpÞ AlW ô ûoBK qA þðBùW ïBW úG þìArÎA ÿBø|îýO ÿApG ûoôk òüA BG Ao þé¿Ö òýPðAso@ ëBƒHOõƒÖ óõƒýuAolƒÖ
".kpýâ|þíð ok óBâlññÞ|QÞpy úG Ao ú^pPÖk xôo óApPgk qA ÿpHèk ÿApG Ao kõg wðBy úðõƒã^" óAõƒñÎ
"lýyBG úPyAk êíÎoBßPGA" .QuA ûly oArâpG úýuôo ok ëBHOõÖ ÿBíñøAo ú^pPÖk ok "lüpHG æBG xôo óApPgk
BG úPuAõg óAkpìqA ëBc òýÎok BíñøAo òüA .lðlðAkpâqBG ûoôk òüA kõg ÿpPýüõO JBvc ok oBãð|úìBðqôo òüA ô kõƒƒg þƒƒƒìArƒƒƒÎA ÿBƒƒƒø|ýƒO ÿApƒƒƒG kõƒƒƒg
xôo óBðq" :lðõzG êíÎ koAô êìBÞ þâkBƒì@ ô ûly àýß×O {hG Qzøok úìBð úý¾õO ú^pPÖk úðõã^ ûkAk eýÂõO þüBýðBLuA óBGq úG þðBùW ïBW úG óBzøApƒíø ÿBƒøoBƒãð|úƒìBƒðqôo
úPyAk êíÎ oBßPGA úÞ lðoAk Quôk Ao þðAkpì .QuA úPÖo IéÇì ê¾A ÕApu úG eüp¾ þéýg ok rýð Ao þé¿Ö úÞ ûkpÞ QÖBüok Ao þüBíñøAo úPhýãðApG Ao ÿoBývG kBÛPðA úÞ ûlðBXñâ úýuôo
QHd¾ lüBG lüoAlð w×ð úG kBíPÎApâA .lñyBG óAkpì" ûlƒì@ BƒíñøAo òƒüA ok úƒíø qA ëôA
".lýñÞ òüpíO Ao óBðq BG ókpÞ xôo óApPgk BG ÿpƒPvHíø ëBƒHðk úƒG ÿkBƒüq .QuA úPyAk xôo óApPgk pËð IéW JBG .QuA
xôo óBðq qA ÿoBývG úÞ lyBƒG óBƒOkBƒü" ".lñPvø BHüq oBývG óApPgk òüA úÞ Ap^ lñPvø rýð Ao BíñøAo qA ê¿Ö òüA qA þüBø|wßÎ ôA pËð IéW ÿApG ûlì@ BíñøAo ú^pPÖk òüA ok
ô ûqBO Bíy .lñðAk|þíð Bíy oõzƒÞ qA ÿrƒýƒ^ lñøAõhG Ao òýíø îø xôo óApPgk lüBy" úÞ úPyAnâ áApPyA úG kõg ÿpPýüõO JBvc ok úPyAk úPuAo@ô rýíO pøBÊ" lüBG xôo óApPgk
óAkpì úG QHvð Ao Bíy ÿpOpG òüA ,lýOôB×Pì QýíøA wc lðoAk Quôk ëBc òýÎok Bùð@BìA koõì þyqõì@ ûoôk òüA ÿoArâpG BG óBƒìrƒíƒø
".lýñÞ pÇÏì Ao kõg ô lýyBG
".løk|þì óBzð xôo ok Ao ÿkBüq ÿBøkBÛPðA úìBð úƒý¾õƒO òƒüA
úÞ ûly úý¾õO óAkpì úG BíñøAo òüA ok QüBùð ok óõýuAolÖ ô úPyAk ëBHðk úG þÎBíPWA ÿBø|úßHy
úÞ lðôpG þðApPgk ÕApuô lññÞ JBhPðA Quok Ao {hG òüA Bø|ÅApPÎA þKok òýPðAso@ëBHOõÖ
óBðq" :koAk kõWô Bø|ó@ BG ÿpPvHíø wƒðBƒy
BìA lñøk|þì QýíøA îùì êDBvì úG IéÒA xôo .QuA ûkpÞ Ùnc
RBükBì BÖp¾ úÞ lýñÞ|þì AlýK îø Ao þðBvƒÞ oBÞ òüA qA òƒýPðAso@ ëBƒHOõƒÖ óõƒýuAolƒÖ
úÖBýÚ ô êßy Bü ëõK çTì .QuA îùì óBzüApG óBzð þégAk RBÛýÛdO úP×â ô ûkpÞ þøAõgonÎ
.lýyBHð óApãð úíø òüA BG .êýHÚ òüA qA ô Bíy ûBHPyA àü êýèk úG {hG òüA ólðBXñâ úÞ ûkAk
Bùð@ úíøô lñPvø úýuôook ÿkBüq ÿBHüq óBðq
".lýñÞ JBhPðA Quok .lðõy|þíð Bíy Iý¿ð .QuA ûkAk jo
òýPðAso@ ëBHOõÖ óõýuAolÖ êgAk ok þÏGBñì ÿôo ó@ qA wK ûBì lñ^ BùñO þüAõuo òüA
þèBXñW ê¿Ö òüA lðA|úP×â þédì ÿBø|úðBuo úG oõzÞ òüA QhPüBK xpü@ xõƒñDõƒG úƒÞ ûkAk
ô QuA ûly þLÞ QðpPñƒüA ok åçƒG àƒü qA ÿBßüpì@ ok óBðq þüBíýLøAo òüpPâorG løBƒy
ok Ao ó@ úPÖpâ îýí¿O þvÞ ú^ Qvýð Àhzì úG óBÂpPÏì þƒüBƒíýLøAo òƒüA ok .kõƒG òƒýOæ
óBüBK oBPuAõg ,oõzÞ ok ÐüBy þâkq QývñW
.lðBXñãG BíñøAo òüA
.lðly óBðq úýéÎ Qðõzg
"lýupLð wßu ûoBGok úðBÛícA ÿBø|ëAõEu"

?lñPvø òíüA þßýðôpPßèA ÿBøoBãýu Bü@

QÖpâAo p×ð àü óBW þßýðôpPßèA oBãýu óly pX×ñìqA þyBð VkAõc BG úéGBÛì ûoAkA úPƒ×ƒâ úƒG
BO 2009 ÿBø ëBu òýG ,Bßüpì@ ÿqõƒu|{ƒO@
BG ÈHOpì ÿqõu {O@ô oBX×ðA koõì 165 , 2016 úƒÞ lƒøAõƒg|þƒíð ,ûkAk Qƒƒuk ólypX×ñìêýèkúGþüBßüpì@kpìàü|#
.QuA ûly }oArâ þßýðôpPßèA oBãýu òüA úG Ao ÿlðqpÖ pãük þƒvƒÞ .kAkQukqAAokõgóBWþßýðôpPßèAoBãýu
ok þßýðôpP߃èA oBƒãƒýƒu ,2015 ëBƒu ok ".lølGQukqAÜüpÆ òƒýèôA çüA ÿk ZBƒíèBƒO úƒÞ ûlƒy úƒPƒ×ƒâ
ô pX×ñì ôkApéÞ ok úèBu 29 kpì àü Roõ¾ pX×ñì oBãýu òüA úðõã^ Ñõð òüA oBX×ðA êýèk úG úÞ QuA þüB߃üpƒì@
.ly ôA ÿBø|óAlðk ô ókpâ þãPvßy UÎBG ?QuA ûly .løk|þì Quk qA Ao kõg óBW oBãýu
ok ÿoBW ëBu úüõðAsok úÞ ÿqõu|{O@ok ûly ïBXðA ÿBø|þƒuopƒG ok l¾ok 80 ,þðõðBÚ þßyrK RBìBÛì úP×â úG
àü ,kBPÖA ÝB×OA oõðk þééíƒèA òƒýƒG ûBƒâkôpƒÖ pX×ñì ûõdð ûoBGok êìBÞ oõǃG qA þyBð þãPgõu oB^k çüA ÿk ZBíèBO ólG
óõü– ïõýPýè ÿpOBG ÿôBc þßýðôpPßèA oBãýu þßýðôpPßèA oBãýƒu òƒüA ólƒy .kõGûlyþßüpPßèAoBãýuólypX×ñì
.ly ïçÎA ó@ êýèk .QuAûlzðúPyõðÿrý^ úèBu 38 kpì òüA lvW úÞ ûlƒy }oArƒâ
ÿpýâõéW ÿApG Bßüpì@ok ôoAk ô AnÒ óBìqBu þðBLíÞ óBâlñüBíð qA þ߃ü úPgõu úÞ þGAõg ÝBOA ok óBðBzð|{O@ ÈuõO
oBãýu qA ûkB×PuA qA þƒyBƒð VkAõƒc qôpƒG qA lýèõO ,"òýPðBì þƒüA áõƒíƒuA" .ly AlýK AlüoõéÖ ok þécBu ÿA|úÛÇñì ok kõG
wýg Roõ¾ ok úÞ ûkpÞ úý¾õO þßýðôpPßèA îø êíc êƒGBƒÚ þƒßýðôpƒPßèA ÿBƒøoArƒGApƒüBƒu ok ûly úýHÏO ÿpOBG ,oBãýu Ñõð òüA ûlññƒÞ óAõñÎ úG óõürüõéO ûlññÞ úýùO òüA åpì qA
úG ïAlÚA ,Bø|ÿpOBG ólƒük úƒìlƒ¾ Bƒü ô ólƒy .kõy|þì ûkB×PuA
ok úÞ þüBøosoByqA BùñO ,lýñßG Bø ó@ÄüõÏO .QuA úPvðAk oBX×ðA êìBÎ Ao oBãýu .QuA ûly ûkpG ïBð úSkBc àü
ûkAk oApÚ þßýðôpPßèA ÿBøoBãýu ÿlñG úPvƒG ûkB×PuA óBùW ïBíO ok Bø|ÿpOBG êýHÚ òüA ÿBø|ÿpOBG qA þßýƒðôpƒPƒßƒèA ÿBƒøoBƒãƒýƒu ÿôopG ûly ïBXðA þÖBßy lHèBÞ xBuApG
oBãýu òýƒñƒ`ƒíƒø ô lƒýƒñƒÞ ûkBƒ×ƒPƒuA ,ûlƒy .QuA ûkpßð kBXüA îø ÿkBüq VkAõc ô kõy þì úG Bø|ÿpOBG òüA .lññÞ|þì ûkB×PuA óõü-ïõýPýè AlýK ôA úíXíW ok oBãýu òüA qA úÏÇÚ ôk ,lvW
úÞ ly oõHXì äðõvìBƒu 2016 ëBƒu ok BƒìA ÿBÃÖ úßð@ êýèk úG òýñ`íø ô æBG þüAoBÞ êýèk
.lýñßð soBy Iy ok Ao þßýðôpPßèA òPÖpâ {O@ êýèk úG Ao 7 Rõð þvßèBâ }ôpÖ ô lñíyõø ÿBø ò×éO ok ,lññÞ|þì ëBÓyA þíÞ .QuA ûly
qA ÿpvK úÞ þvÞpø" :QuA úP×â kpì òüAolK
.lñÞ ØÚõPì ó@ok ûly úýHÏO ÿBø|ÿpOBG

38

www.TEHRANMAGAZINE.com

BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì

lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 llyýuAloøþA óøBBñâKlpð×pÏGWúGú2G0ú1ì8BñòíéÞýÖûòoAüõpñPzùWG ûrrüüABõWW

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk :óAoôAk RBýø åorG ûrüBW ôqBÞôpýø úPgBu >ûqBÓì óAkqk< îéýÖ #
oôBzì ô xBñzðAôo þè àüBLuA >òìrñéßßéG< þüçÆ êhð jrüBW þñKAs óAkpâoBÞAlüoõÞ
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |19 BG :óAoôAk RBýø ûrüBW qA Ao òÞîéýÖ ûoAõñzW ûoôk òýíßüô kBP×ø
(LIC.#PSY 13673) þßHè òükBð >ïõcBðp×Þ< þé¾A úÛGBvì óAoôAk RBýø .kpÞ kõg ó@
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì :ûtüô þüçÆ êhð ÿAløA BG QzðçG QýÞ QuBüo úG ûoAõñzW
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì pýãéÖBÒ þGBhPðA îéýÖ òýè úG þé¾A ûrüBW
oAlâ áõè óAs >ÿpüõ¿O JBPÞ<
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW :óAkpâoBÞòüpPùG .QyAk ûlññÞ
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG ûrüBW >jo úu< ÿApG îƒø þƒøBƒñK pƒ×ÏW
>kpu äñW< ÿApG þßvÖõßýèôBK ëôBK ÿôoAqæ< BG ápPzì êßy úG Ao úìBñíéýÖ òüpPùG
(310)441-9550 :kpìpãüqBG òüpPùG Quk úG p^Aôoôo wýè@ úPgBu >ëBƒdyõƒg

1314 Westwood Blvd., #206 >òíâAk< ÿApG úPðAk õé^oBì .koô@
Los Angeles, CA. 90024 :óqpãüqBG òüpPùG RBýø åorG ûrüBW úÞ Qu|þèBc ok òƒüA
þè àüBLuA úPgBu >òìrñéÞ àéG< úG óAoôAk
>Bßü@< ÿApG AõìBýévü ëBíu ûrüBW þðBñHè óAkpâoBÞ þßHè òƒükBƒð ô lƒýuo
:úìBñíéýÖ òüpPùG
.QÖpâ Ao óAoôAk
>ëBdyõg ÿôoAqæ<ô þøBñK p×ÏW >jo úu< Ao 2018 òÞ ûoAõñzW óBƒâlƒðpƒG QƒupƒùÖ
p^Aôoôo wýè@
:lýñýHG
:)ëôA îéýÖ òüpPùG( þüçÆ òýGoôk ûrüBW :þüçÆ êhð
QðAk xBÞõè >pPgk< | |AlüoõÞôqBÞôpýø>ûqBÓìóAkqk<

:ûBOõÞîéýÖ òüpPùG þüçÆ êhð
rìBýéüô rèoB^ >RAkõWõì òüA úíø<

þòÎÞõûðo<Aõ{ñzWhG>ûûrüBãBWð
óAkpâoBÞúG 2018
lýuo þðApüA
þuBHÎ þƒéÎ úƒPgBƒu >qpƒì< îƒéýÖ #
ûrüBW áoBíðAk îƒýÛì þƒðApƒüA óAkpƒâoBƒÞ
ô kBP×ø >ûBãð þÎõð < {hG îéýÖ òüpPùG
îéýÖ ÿApƒG þƒñƒüApƒÞôA óAkpƒâoBƒÞ BƒvƒPƒýƒðqõƒè Quk úG Ao òÞ îéýÖ ûoAõñzW ûoôk òýíßü
.lýuo >xBHðAk< ,þé¾A úÛGBvì qA lÏG {ƒhG òƒüA .koô@
.QuA òÞûoAõñzW þíuo úìBðpG òüpO|îùì
pPvèõK oõPßüô úG pãüqBG òüpPùG ûrüBƒW p¿Î úÞ ûBãð þÎõðrüAõW ÿAløA îuApìok
îüpì ô QÖpâ ÜéÏO BO >pƒPƒgk< îéýƒÖ ÿApƒG QuBüo úG ÿoôAk RBýø ,lƒy oArƒâpƒG qôpƒìA
îéýÖ ÿApG Ao úìBñíéýÖ òüpPùG ûrüBW áoBHíñG >qpì< úG Ao îéýÖ òüpPùG ûrüBW ôoõO ëk õývýñG
óAoôAk RBýø ûtüô ûrüBW .QÖpƒâ >BƒýƒÖõƒu< þâpu úG þðAkpâoBÞ òüpPùG ûrüBW ô kpÞ AløA
BÇÎA >óApãük ô óBâkpì< îéýÖ úG îø ûBãð þÎõð

.ly

39

àüpHO ôk pø úG ô QÖpâ }õÒ@ ok Ao îðBg QynâõOþGúÞþüBøëBu óApùO úéXì
ô ÉBzð qA Bùð@ úðBPuôk ê×dì Iy ó@ .Q×â
kõG|úPhýãðApG ûlìBýð Býðk úG ákõÞ úÞ ÿoõy .îüõy lðqpÖ IcB¾ .lñzgok|þì þíýco úíýùÖ
JAõg úG þéüBíO àý`ýø úÞ ÿoõÆ úG ly ïpâ Bùð@îðBg úíÎ lñßð úßñüA úËcçì þG }o@ úð Q×â ô koô@ þðBzýK pG òý^ údýéì
ÿBøõì ô lýzÞ }õÒ@ ok Ao údýéì kpãñG Ao QuA }o@ úýHy þéýg ú`G .lülülð Quok îøk {hG
.lñPyAlð îèBdyõg olÛð@ Q×â ô kpÞ }qAõð Ao {ðBÖoq JBPÖ@ þPuõK ô ûBýu Iy äðo úG þðBíz^
Q×â údýéì úG úðBÞpüq QñÇýy BG Apýíc oôBG ,ïpßzPì údýéì û@îüõãG ú^ îðAk þíð úÞ }o@ úýHy óBìlðqpÖ løAõg|þì îèk| úPgõu pSA >Qynâ õO þG úÞ þüBø|ëBu< JBPÞ
þãèBu ôk ok Ao }A ûlñü@ pvíø òì JApùu qA .îðAk|þì îèBÎ kpì òüpO QhHyõg Ao kõg òÞ .kõy qA þƒßü ôA .QƒuA >þƒíýco úƒíƒýƒùƒÖ<
ÿpýâ Qhu pøõy okBì óAlG wK ûkpÞ JBhPðA ôpÖ úÞ kõG ÿkBy àyA ,ôk pø óBíz^ !?lyBGîøpvKB« íPclýupKúé¾BÖçGúíÎ .QuA þðApüA óq óBâlñvüõð òüpO|ÙôpÏì
ç« ìBÞ .îøAõg|þì îèBu ô BHüq þuôpÎ ô îPvø Aoôk ó@ îðBg úíÎ úÖpu àO ÿAl¾ Qhüo|þì ok.kpÞRõßuôQgAlðApüqúGpuúdýéì koõì ok óôA .QuA ÜzÎ ôA oBS@ÑõÂõì
Q×âôkpÞlñéGóBíu@úGQukôA,koô@kõgúG úßð@ xpO qA BìA QyAk þüôqo@ òýñ^ {HéÚ Ao Bì ú`ð@< :lüõâ|þì }oBS@úüBì|óôok
!þyBG {HÚApì lüBG lyBG áoBHì lülýuo óBPüôqo@úG úÞpßy þùèA kpÞRõßukpýãGoApÚlðôAlgîzgkoõìAkBHì þPÚô .QuA ÜzÎ ,lñÞ|þì òPyõð úG oAkAô
ôqo@ kõg óôok ok BìA kq lñhHè îðBg údýéì ô QgAlðApüq úGpuô ly lñéG }o@.}o@BÚ@ .Q×ãð aýø ô òüA lyõW|þì ûlñvüõð kõWô ok ÿrý^
ÿApG rý^ úíø BO lyBG pvK }lðqpÖ úÞ kpÞ|þì Bíy ÿBÎk îñÞ|þìpßÖ .îðBg úíÎ îðõñíì Q×â ÿA úðBùG úG îðBg úíÎ úðBg úG }o@ kôoô BG ô lvüõñG úÞ lü@|þì kõWô úG ôA ok qBýð
:Q×âîðBgúíÎ.lyJBXPvìúÞkõG úÞoõÆóBíøúdýéìAoûktìòüABOlyÝBOAkoAô òüA koõƒì ok .lƒñƒÞ ëBƒHƒðk Ao {ƒÖlƒø
.kõy êìBÞ }o@ Bì BO kkpâ|þì JBXPvì pOkôq Bø óAõW ÿBÎk .îüõãG }pvíø úG koAk Quôk úíýùÖ < :Qƒyõƒð óAõƒO|þƒì ûlƒñƒvƒüõƒð
kpÞ|þì þÏu úÞ þèBc ok QhGkAq@ ÿBÚ@ IÊAõì ÈÛÖ .îüA|úPyAnâ pu QzK ÿpíÎ úÞ ûBãðúdýéìóBíz^úGkpÞþíðRCApW}o@ lñvK|úìBÎ ÿBø|óBìo ûlñvüõð ,þƒíƒýƒco
kBüpÖ úýHy þüAl¾ BG lñÞ oBùì Ao kõg îzg úGô lýñßð óAp×Þ ûkpÞBð ÿAlg QÚô àü lýyBG Roõ¾okAoxCBüúü@îøqBGúÞQyAkîýGlñÞ óBýì ok JBPÞ7 òPyAk BG ÿô .kõG þðApüA
Ao QðAoBãPuAõg þøAõg|þì þÞ úG BO lýupK pPgk .lýyBHð xBLuBð ,lüA|úPÖpâ Alg qA ú`ð@ oAq@ Ao }kõg ÿlýìABð úßð@ qA {ýK lðAõhG ôA ok 57 JçÛðA qA wK }ôpÖpK JBPÞ 47
qBG ÿpãük JBvc õO ÿôo òì ?þñÞ JAõW úÞ QuA ó@ îùì .Qvýð îùì ókõG pvK ô údýéì .QÖpâ|þì {èk }pvíø ûôlðA qA|løk .QuA|ûkõG QupùÖ ó@ oAkkoõÞo ,óApƒüA
ïoAk þéÚBÎ ûkAqpøAõg ïkpÞ|þìpßÖô ïkõG ûkpÞ Ao Alg úÞ lýñÞ QýGpO eèB¾ ô Jõg ÿlðqpÖ Q×âô QyAnâ}o@ÿôo{ýKúðAôlñøþ^BÚ ,úðBðq ÿBøôqo@ ô Bø|xpO ,êDBvì óBƒýƒG
BGõO BìA kpýãG îýí¿O îø úðçÚBÎ lðAõO|þì úÞ úÞ Ap^ kkpâ óBOoBhPÖA úüBì ô .lüBýG }õg îðBg þðAlG þøAõg þíð ?þñÞ þíð îøBãð Ap^ úéEvì úG úWõO ô RBuBƒvƒcA ok ÝApƒÒA
IWõì ë@ûlüAô JõgoBãPuAõg úu ókpÞ ko ô lñPvø óBíðAlðqpÖ ,Bø óBvðA Bì þâlðq ûpíS ?Q×â ú^ pPÞk .kõG ÿô oBS@þâtüô qA òPuõýK ô þüAlW
îýí¿O úÞ QuA òüA ïpHG þK îøBHPyA úG ÿly .lñuBñy|þì ,}A ûõýì qA Ao Jõg Qgok àü óAlñg Roõ¾ úG ô kõíð lñéG pu }o@ óAõñÎ BG Ao kõg JBPÞ òýƒèôA þƒíƒýƒco
ûqBWA ô îñÞ QèBgk kõg ïA úPÖpâ pýgÿBÎkqõñølðkpÞ|þìápOAoúðBgúÞ|þìBãñø QhüoôpÖ {HéÚ ûoBG àüô Qvüpãð }pvíø pzPñì 1369 ëBuok þPhHyõg úG QzâqBG
QÞpy àü .þñÞ JAõW îø Ao|þìoBù^|îølð .lñPyAk kõg ûAo úÚolG Ao ôA ?koAk QÛýÛc Bü@ pzPñì ô Qyõð óBìo óAõñÎ 23 ÿô .kpÞ
IýXð ô Jõg ÿpvK .Qü@ lüõð àü ô QuA ### ûlük úG úÞ þÚõy àyA ô údýéì lñhHè ô klÏPì Roõ¾ úG Bø|ó@qA ÿoBývG úÞkpÞ
îø }olK ô òì oõÃc óôlG Ao QÞpy úÞ QuA úÞ|þìBãñøô QÖpâ þñüpýy ÿA úHÏW }o@ ôQÖpâAoôAQuk,kpÞpSCBPìAo}o@kõGûkoô@ þíýco .lýuo klXì NB^ úG þKok|þƒK
qA Ao Jõg QhG òüA ô BýG .lñÞ|þì ûoAkA þGõg úG BG Apýíc ly ûkõzâ óBzüôo úGpù^õñì úðBgok kôpÖ pu údýéì ...oBG òüA Bü@ údýéì lýupK úÞúPyõð óBÞkõÞÿApG Ao ÿoBS@òýñ^|îø
ÿBø ú`G êTì Ao õO úÞ þðAk|þì õO ûlì Quk údýéì ô lýzÞ ÿkBy qA ÿkBüpÖ úHÏW ólük îø Bì úÞ QuAõg Alg ûpgæBG úéG Q×âô koô@
QhHyõg løAõg|þì îèk ô ïoAk Quôk ïkõg >.QuA ûlýupð NB^ úG ïAlÞ|aýø
Q×âô kpÞ úíÎ úG ÿôo oBýPgA þG #
.ÿõzG þÞkõÞúýHyolÛ^pGA òüA lýñýHG óBW úíÎ
AkA ëk îýí¾ qA QhG kAq@ ÿBÚ@ ÿBø Ùpc !lyBG ûlýGAõg ûoAõùâ ok úÞ QuA êLO
lüõð ÿBÚ@ ÿôo úÞ þéìBÞ QgBñy BG ô ly|þì BG úßð@qA lÏG ô lülñg lñéG ÿAl¾ BG úíÎ
}A|ûkAqpøAõg ÿApG þHuBñì kpì Ao ôA QyAk Qü@ oõ¿O óBýì þPøBHy aýø pGA úG òPvüpãð
ÿBÚ@ Ùpc ÿôo óBýÖApÆA úíø .lük|þì ëk BìA QÖBýð pGA úßO ó@ ô ûkAq okApG
Ao úíø fç¾ úÞ ÿkpì óAõñÎ úG QhGkAq@ õO ,QuõO BG Üc :Q×âô Qvßzð Ao údýéì
JBvc ,lñÞ|þì êíÎ ÅpÒ óôlG ô løAõg|þì òì QuA òßíì þPc úÞþPvø þPèBc ok
kõu ôA ÿBø þüBíñøAo qA ÐÚõì úG ô lðkpÞ|þì
ØÚAô pìA òüA úG îø QhG kAq@ kõg lñPvW|þì .þñýHG þÞkõÞrýð Ao óqpýK
ÿApG {OBüpËð úÞ BXð@ Qgõu|þì {èk ô kõG îPuk óBW úíÎ Q×â ô lülñg údýéì
õÃÎ òüpPßükrð Ap^ kõy|þì ÐÚAô lý×ì óApãük
?Qvýð ú`G úýHy pGA òüA «BÏÚAô Bü@ lüqAlñýð
?lüõXð kõu ó@ qA }A ûkAõðBg Ap^:Q×â ô kAk óBßO pu pãük oBG úíÎ
pPzýG úz×ñG úÞ QyAk oAp¾A êýèk òýíø úG îø þðBìBì ô êãyõg ú`G ú^ ô Qvø ïrürÎ
{ðlýñy óBøAõg ôA úÞ Ao þPHTì iuBK ô lñÞ pßÖ úG õO óBíz^ úýHy Quok {ðBíz^ Qvø
|úPgôpÖApG Roõ¾ qA úÞ okBì ,lñÞ óAõñÎ kõG lýyoõg óõ^ {üBøõì ô QuA óBíu@ äðo
{èk îø ô kõG ûly xpO oB^k îø ,okApG|
ô QÖpâ Quk úG Ao òhu|úPyo ,Qgõu|þì 40
Bíy Ùpc ÿôo úz×ñG úÞ lýðAk|þì }AkAk Q×â
þGõg Bíy úÞ îýðAk|þì ôk pø Bì .lðq þíð Ùpc
ïBXðA QuA fç¾ ú`ð@ wK lýøAõg|þì Ao Bì

.lýøk
ô koô@ Iè pG þOpvì lñhHè QhGkAq@ ÿBÚ@
Q×â ô Qvüpãð úz×ñG ok ÿqõvèk ûlük BG
pâA òÞoôBG ,îñÞ þíð IèBÒ Ao lüõð óBW þüAk
kBùñzýK îPyAlð óBíüA ôA QGBXð ô þPuok úG
ûAõgpýg Apì þPuAo úG pâA æBc ïkpÞ þíð

www.TEHRANMAGAZINE.com ôA þðôok ÿBøqBýð úGô koô@ kõg úðBg úG úßéì îñÞ òýÛü BO lñhG îüôpG þðAk|þì Rkõg
QuA þðAõW pPgk pø ÿôqo@ kpÞ|þì óBíâ úÞ UHÎ Ao oBËPðA úz×ñG .Qvýð oBÞ ok ÿoBHWA
lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG oBÞ òüA ok úÞ þPuAo úG ô lðByõLG êíÎ úìBW qA }o@ BÚ@ òPÖo qA ûBì lñ^ô ëBu úu lük|þì
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ .lyrýðÜÖõì kõg qA þðBzð aýø ôA ô Qynâ|þì Bùð@ úðBg
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G òýñ^ ëBc úG BO úÞ lñPyAk óBÎmA úíø úG úÞ lñPvðAk|þì ÈÛÖ kõG|úPyAnãð ÿBWpG
wcúz×ñG.lðAûlülðkõgúGþøõßyBGòzW qA {ýG Bü@ .aýø pãük ô QuA|úPÖo {øBâkAq
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì úÞ Ao ú`ð@ô lñÞ|þì qAôpK Bø óBíu@ok kpÞ|þì úÖpÆ àü þuBvcA úG|lýìA BG QvðAõO|þì òüA
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük BìA .Qvýð Büôo àü qA {ýG QuA løBy úÞ æBc kõG þÖBÞpãükoBËPðA !úð ?lðBíG þÚBG
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW ZôA BO Ao ôA þPuAo úG lüõð úÞ kõG ó@ QÛýÛc òüA lüBHð lñÞ {PhHyõg løAõg|þì þüAk
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA ÈuõOúÞþüçüôÿAúðBgòPyAk,kõGûkpGæBG úGîýí¿OòüABGúz×ñG!lølGQukqAAowðBy
ÿApG Bø Rlì BO kõG ûly òýürO xBñyoBÞ ÿôopG AoôA }qAõð Qukô lülñg þüAk ÿôo
(626)3-50-50-50 (310)274-7474 þüõyBðq þâlðq ôA .kõG oôBG êGBÚ pýÒ úz×ñG .kpÞ xBvcA pu
.kpÞ qBÒ@ B×¾BG ô ïAo@ þÇýdì ok Ao kõg ###
41 úÞ}pvíøïAõÚABGûkôApìôúðBPuôkÿBøoAlük YñK ûkAõðBg àü qA pvK òýèôA Qü@ lüõð
}ôo ok lðkõG oAkoõgpG æBG þOçý¿dO qA krðok,îéLükáolìòPÖpâqAwKúÞkõGÿp×ð
úÞ( .koô@ kõWô úG ÜýíÎ ÿpýýÓO ôA þâlðq BGÿôolý×uþðAõW.kpÞ|þìûoAkAAoQÞpyolK
þøBâlük ô Ùos þíøB×O úßéG ûBâ@kõgBð AoAk Ao óAoBßyqoô QHýø úÞ ûlüqoô|þìAlðA
úÞQÖpâApÖ).Qgõì@ôAúGþâlðqokAoòyôo ÿoBãPuAõg ÿApG ûkAõðBg ÝB×OA úG þPÚô .kõG
onâëBcokúÞþüBøQÎBuôBøqôo|þìBíOok BG Ao ôA ûBâ@kõgBð oAlük òýèôA ok úz×ñG lì@
}A þâlðq eèB¿ì úG ÈÛÖ ô ÈÛÖ lñPvø þvG úÞ kpÞ oApÚA ëk ok ô kõíð xBýÚ }o@
ÿApGúÞþPícqëBHÚok}pvíøqAôlzülñýG Ao úz×ñG óBñ^ þüAk QuA }o@ qA pO ûlðqApG
.lñÞþuBñyolÚlzÞ|þìôA{üBu@ôûBÖo ok Qü@ÿBÚ@okBì úÞ kpÞ|þì lýXíOô ØüpÏO
úGAoú`ð@ôkõG|úPgõì@okBìkrðokúÞÿpñø Iy ô ly óAõW pPgk|úP×ýy ëôA úvéW óBíø
kõG|úPgõì@àèBuîðBgkrðokþÆBýgòÖóAõñÎ {üBíð úG Ao kõg êìBÞ ÁpÚ ûBì þPÚô ïBãñø
.QyAk ÿôo {ýK ûly JBÚ þÞolì BG àñüA oBýPgAkrìBðúÞÿpPgkïBðBGúz×ñGkõG|úPyAnâ
xBHè þcApÆ kAlÏPuA úÞ kpÞ|þíð óBíâ râpø ûApíøúGúÞlüõðÿBøoAlük.QÖopPvGúGûkpÞ
þèõíÏìÿBønÒBÞÿôoúÞAoú`ð@lyBG|úPyAk IéÚ ok Ao pùì úðAõW QÖpâ|þì Roõ¾ þüAk
ûlýzÞ þcApÆ nÒBÞ ÿôo àñüA lýzÞ|þì QüBÂoxBvcAJBhPðAòüAqAôlðBüôoúz×ñG
úÞ kõG ûlükpâ õÃÎ þøBãyqõì@ok ô ly|þì JõXdì ÿpPgk Ao }A ûlñü@pvíø lüõð .kpÞ
ûkAk óBÆBýg úG ëlì óAõñÎ úG ôA ÿBø fpÆ oõð{ãðo|ûBýuóBíz^þð|þðqAúÞQÖBüïAo@ô
lüõð óõülì Ao kAlÏPuA þüBÖõßy òüA .ly|þì oBù^ ô QvýG .kõG ÐÆBu þñìAlÞBK ô QÖApy
lñÞ ëBHðk Ao þcApÆ kõG|úPgBu }oAkAô úÞ kõG QzK Ao kõg {üõzO þGô ïAo@ þâlðq qA oBùG
.lüõXGkõuúÖpcàüóAõñÎúGó@qAô Ao ûlñü@kõg JBhPðA BG àñüAô kõG|úPyAnâpu
kõG ûlìBýð lüõð úÞ| þìBãñø BO úðBg ok .kõíð|þì oõ¿O {üõzO ô xApø óôlG rýð
ôkõíð|þìpKAoþüBùñORBÎBuôkpÞ|þìþcApÆ Ao ôA }okBì ô úz×ñG þãüApýK þG ô þâkBu
ØÚôAokõgôkpÞ|þìBøoAooBÞôAkôoôïBãñøúG ûpG úG ZAôkqA ëõÒ úßñüA qAô kõG|úPgBu óõP×ì
pãülßü oBñÞ ok ókõG BG .QgBu|þì }pvíø B« HéÚ kõG ûkAk QýøBì pýýÓO oõH¾ ô ÐðBÚ ÿA
kõg òÇG ok úÞ ÿqôo .kõG êìBÞ rý^ úíø ú^ qA úÞ QvðAk|þì kpÞ|þì ÿkõñzg oBùÊA
ôQÖBPyokBìkrðúGóBGBPykpÞwcþOApýýÓO ôBø|úPuAõgBG,QuA|úPuoóBu@þHýùìûBãOpK
þPÚô QuAõg|þì {èk .lükpâpPÞk þøAoôA BG ZAôkqA ëõHÚ koõìok óBýÖApÆA qA úÞ þOçüBíO
.QuAoAkoBG úÞ| løk ÑçÆA lüõð úG ly òEíÇì òüAqA lðAõPGrâpø úÞ kpÞ þíð óBíâ kõG ûlýñy
ok kõíð QÖBüok Ao {üBìq@JAõW úÞ ÿqôo BO .lñÞ oõHÎ pýÇg lu
qA {ýK QyAk oApÚ|lýìA ô xCBü óBýì þPèBc þÛÇñìóBñ^ó@óBzOçüBíOûkAõðBgòüABìA
ô xCBüoB^k kõy ûpý^ }kõWôpG ÿkBy úßð@ .kõG ûkoAnãð þÚBG þðApãð ÿBW aýø úÞ kõG
lðôAlg úÞ kpÞ þíð óBíâ ô kõG ûly ÿlýìõð þéýg úz×ñG QÚBýè úÞ kõíð|þì xBvcA lüõð
òüA úG .koAlG þðAqoA ÿô pG rýð Ao QHøõì òüA óAõñÎ úG úÞ QuA ÿrý^ ó@ qA {ýG
ÿôúGúÞþOkBÏuïBíOoBñÞokúÞlýzülðA|þì pÆBg úG ô kõG ûly|úPyõð nÒBÞ ÿôo|úPuAõg
løAõg ûôlðA ô îÒ ÿApG îø ÿA úÇÛð ûly ûkAk ÿApG úÞ þécApì ïBíOok úÞ kõG xBvcA òýíø
kAk|þì ÿô úG þøAô þøôlðA RAoõ¿O òüA .kõG ÿBÚ@ëõÚúG,kõGûkpÞþÆlÛÎûp×uúGólýuo
,kõG|úPgBu }A ûkpvÖA ô ïõíÓì êýèk þG úÞ .kõG|úPyAnâïBíOäñu,óApãükôQhGkAq@
úz×ñG oBvgo kpâ úÞ þíÒ úèBø úWõPì lüõð úÞþüB×¾BGÕBGokAoþuôpÎôlÛÎîuApì
ûlì@{ýKþHWõìBü@Q×âôlükpâkõG|úPvzð oArâpG kõG þâkAõðBg óBPuôk qA þßü úG ÜéÏPì
?þñýãøôlðAúÞ îéÚqArýðAoïAõÚAôóBPuôkqAàüaýøôlðkpÞ
koAk úìAkA àü óõ^ Ao úz×ñG QuAõg|þì {èk lñPgAlñýð

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

þÏÚAô Qynâpu

ÿlídì êcBu

îÒ òì ÿApG úzýíø rýDBK .QuA rýDBK #
ïõy oBÚ ,oBÚ .QuAlg ê¿Ö òüpO rýãðA
óBPgok äðo|óõg ÿBø åpG ÿôo Bø ÕçÞ
þì pËð úG .kqAlðA þì åpì Qzcô úG Apì
ûlýßzg Qgok ÿBKok ÿA ûqBñW úÞluo
pG ÿrýãðA îÒ ÿAl¾ BG ÿoBÚ ô ûkBPÖA ÿA
.krüo þì àyA ïBÞBð þðAõW åpì
koBG þì óAoBG eH¾ qA úÞ QuA ÿqôo ôk
úG Ao Bø úzýy QzK kõy þƒíð úƒÞ lƒñO olƒÛð@
ÜzÎ ú¿Ú Roõ¾ úG Ao }kokô îÒ óBíu@ .lük þPuok
óBGBýg Roõ¾ ô pu úG óAoBG Qyok ÿBƒø úðAk
ô úéXÎ BG ïkpìô QuA Õõéy óBGBýg ,lGõÞ|þì
þì ô lðonâ|þì pãülßü oBñÞ qA úWõO óôlG
þøBñKpu püq Ao óBykõg pOkôq ú^pø lñøAõg

.lñðBupG
QüpHÞ à^õÞ ÿBø þÆõÚ êTì Bø êýHìõOA
óly rìpÚ ô rHu BG ô lðA ûly ûlý^ îø oBñÞ
óôlG òì ô lðoõg þì óBßO þDBíñøAo ÕAp^
ÿôo|úG ôo konâ|þì óôpýG ok ú`ð@ pG úWõO
ByBíOAoBøêýHìõOAlì@ô QÖoïAûkBPvüAûpXñK
úG îülì@BO úÞ Qhu óBñ^ô ly Äüpì ïokBì ô lðkõG úPÖpâ Ao kõg îýí¿O Bùð@ ô ûBýu óBíz^ ôk BG þzcô , BHüq oBývG þìûpýgkõgúPynâúGpýdPìôRBì ,îñÞþì
úÞ ...û@ ,kõG úP×â kôok úG Ao þâlðq îýD@ kõg pÆBg úG Ao oõzÞ pOkôq ú^ pø lñPuAõg|þì Ao ôA BG þPuôk JBG BO lýzÞ ëõÆ þOlì þüôkBW
òüpOlG ok ô ,koAlð úÞ Bø ÿqBG ú^ Qyõðpƒu ô lñüõâ ápO ly þì pOlG qôo pø úÞ þÎBÂôA ûl×ø ôA ô ïkõG úèBu úu ô QvýG òì .ïkõzâ .ïõy
úG îø }A ûkAõðBg ô BýéÖA úÞ ïkõG þ×ÆBÎ ÈüApy þèô ïpýãG Ao kõg îýí¿O úÞ kõG òì QGõð àñüA pOõHÞôk lñðBìô îükõGoõW þéýg îø BG ,úèBu QuA ûlüpK óBíu@ ûpXñK Iè qA JBƒPÖ@
ïly oõHXì okBì åpì QéÎ úG ô lñPÖo BýðBLuA ólük òüA ô îülük þì Ao pãülíø qôo pø ÜyBÎ ,îÚBOA qA òì ô lðly þì òyôo îø þK qA Bø|ÕAp^
qAôpK løBy óBüpâ þðBíz^ BG ô îðBíG óApüA ok pãì qBÒ@ô lü@ kõWô úG òìok þzO@ ly UÎBG Bø ÿpPvÞBg ô úPvg pßýK ó@ BG Ao ëlƒñéâ pƒùy
õW ó@ ok îø ó@ BýéÖA óôlG Ao þâlðq ly þì ïBíO ëBu 7 Rlì úÞ kõy óBXýøpK ÜzÎ àü kõè@ îÒ ô ïpâ ÿAl¾ ïoAnâ þì ô îñÞ þì ByBíO
.îyBG BýðBLuA úG BýéÖA þâkBì@ îø òì pÆBg òülG ,kAk úìAkA Jõy@ úGô ïõy ûoAô@ kpÞ ïoõHXìô lðAqõu Ao ïkõWô Apì lðAõg þì Ao þßüoBO pPgk äñø@ úÞ ûlñðAõg
ûBâkôpÖ úG úÚolG ÿApG ókõG oAkArÎ kõWô BG «BHüpÛO BýéÖA ólük qA lÏG .îðrG óBGBýG ô ûõÞ }A þhéO úíø BG RApÆBg oB¿c þG òýìqpu úG
òüpO þðæõÆ lüBy óBì ërñì BO ûBâkôpÖ qA ô îPÖo .ïkpÞ ïçÎA Bßüpì@ úG ólì@ ÿApG Ao kõg pƒâA ô kAk Quk qA Ao }kõg ÿkBÎ ëAôo îýâlðq
ú^ ïA|þâlðq úÞ ïkpÞ þÆ Ao îýâlðq ïBíO ûAo úG òì òPÖo BùñO BG «BHüpÛO òì okBì ô olK úƒðAõƒük B« ÏÚAô ïlük þíð Ao ôA ÿqôo ú`ðBñ^ .lñÞ þøApíø
úzýíø ïolK Áõ¿g úG lðkõG ØèBhì Bßüpì@ ÿBñy@ òüpPùG ô Quôk òüpPùG ôA ô ïly|þì kõG ïAlðA àüoBG úÞ ïoô@ þì pÆBg úG Ao þðq
?kpÞ løAõg ú^ òì óôlG BýéÖA .ly løAõg ôA oAnãG koAk Quôk Ao Bíy BýéÖA pâA Q×â|þì úG ïlÚ òì ÿqôo lñ^ qA lÏG kõG ûly îýâlðq qA úÞ BýéÖA ïBƒð BƒG þƒðq ,ïpƒâ {ƒüBƒø úƒƒuõƒƒGô
îuApìô BýðBLuA úG BýéÖA ûkAõðBgòPÖoqAlÏG ûkAõðBg qA lýøAõg|þì Bíy Ap^ ô lðBíG Bíy {ýK ô ïly Bñy@ }okBìôolK BG îPyAnâ Bùð@ úðBg
þcôo lG oBývG ÈüApy ok ïokBì ÿoBLvÞBg þíð ô QyAk Üc ïolK úPHèA .lüõy AlW kõg qôo pø òì.kpÞ AlýK þíuo úHñW Bì òPÖo óôpýG .ly îâ rýð þßüoBO ok ô lì@ þßüoBO
úG òíyk úÞ kõG ïBüA òýíø ok ô ïkõG úPÖpâ oApÚ êTì ÿoõzÞ ok }A úðAk àü lðqpÖ QuAõg ô ïlðAonâ þì Ao ÿoAkA ÿBø QÎBu þGBO|þG BG ëBu êüAôA úG Ao îOApÆBg ô pßÖ QÎpu BG
úPvG Bø ûAo ïBíO ëBu úu ô kpÞ úéíc óApüA áBg ÿA úÚçÎ úÞ rýð ïokBì ôlyBG IüpÒ Bßüpì@ qAôpK Bùð@ úðBg ÿõu úG ëBG àHu ÿpOõHÞ lñðBì qõñø úÞ þèBu .îðAkpƒâ þƒì pƒG ÿkçƒýƒì |1979
þì úìBð BýéÖA ÿApG IOpì Rlì òüAok òì .ly .kõHð Bßüpì@ úG îñPÖo ÜÖAõì QyAk òì úG lüly Quôk kõG ûõßy BG ú^ úÞ þPuAo ô ïkpÞ þì þøBì lñ^ .kõG ûkõèBýð Ao óBíñÆô ûBýu ÑBXOoA
kAkþìAoîüBøúìBðJAõWç« GBÛPìîøôAôîPyõð ÜzÎ úÞ lýðAk|þì Jõg ûlñðAõg Bíy þèô ïkõG ûly þÃÛñì ÿqBGpu QìlgqA òì úÞ kõG
qA lðly ÜÖõì þøBì lñ^ qA lÏG Bùð@ úßñüA BO òì }õâok úÞ kõG eüB¿ð òüA þìBíOqApOæBG .ókõG ÜyBÎ ô òPyAk .ïly oBÞ ëõÓzì þ¾õ¿g QÞpy àü ok ô
Bßüpì@ þøAo ô lðpýãG Ao Bßüpì@ ÿ Arüô BýðBLuA úG ÿpHg BýéÖAokBìôolK þøBì lñ^ qA lÏG ô ïkõG þÂAo ïA þâlðq ÐÂô ô ïoBÞ qA «BHüpÛO
.lñÞpSA , îPyAlð Ao {ðlýñy oBËPðA râpƒø úƒÞ lƒðkAk òì òüpPùGqôopø ïkõG ûlüpg þñýyBì ïkõg ÿApG
.lðõy îPÖpâ îýí¿O ô kpÞ Ao kõg oBÞ ÜzÎ þèô þì pu BW úíø úG ô ïlýyõK þì Ao îüBø xBHè
ólðBì úG ïõßdì óApüA ok úðB×uBC ƒPì òƒì þD BXð@qA BìA .ïôpG BýðBLuA úG Bùð@ûkAõðBg BG úÞ ...óApƒüA qA Zôpƒg àü àükrð ô Bøqôo òüA qA þßü ok Quok ô ïkq
ô äñW Ñôpy ô ûBì òíùG ûBýu JçÛðA .ïkõƒG QÞpc qA êHÚ qôo lñ^ lñÞ|þíð pHg úSkBc úÞ kõG ÿpPgk BýéÖA .ïlük Ao BýéÖA úÞ kõG BvýéÞ 44

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
45
áoõüõýð ok þøBOõÞ QìBÚA qA lÏG ô îPyAnƒâ okBìåpì,óBìrürÎ òùýìÿBøpùyïBíOþGApg
ûBƒâkôpƒÖ ûBƒãƒ`ƒýƒøô ïlƒy Bƒýƒðpƒ×ƒýƒèBƒÞ koAô ïkõgBGúzýíøúÞ kõGûlyUÎBGBýéÖAÿoôkô
ô BýéÖA úÞ îñÞ|þíð }õìApÖ Ao wéXðA~ |wè ïBXðApu ô ? kõy þì ú^ ïA ûlñü@ îñÞ pßÖ
oôBG qõñø ô lðkõG ûlì@ òì qAõzýK úG }okApG .lýzÞ løAõg BXÞ úG BýéÖAô òì ÜzÎ óBPuAk
Ao BýéÖA pßýK kõg ÿBø|Quk BG úÞ ïkpÞ þíð |5 qA lÏG ô Qynâ ëAõñì òüA úG ëBu |5 Rlì
ô IèBW... îüApGolÛ^ úÞ û@ , îñÞ þì wíè ÿApG ÿA úPvg ëk ÜyBÎ lñðBì qõñø òì ëBu
BýéÖA ô òì koõgpG òýèôA .kõG rýãðA ûpÆBg þì }A úÚl¾ óBGpÚ ô îPyõð þì úìBð BýéÖA
BýéÖA okBì ô olK ëBu | 7 qA lÏG kõG ûõßyBG olÛ^ .îPÖo
úðBgúGúÞîPyAkóBXýøolÛ^ôïlükûoBGôkAo QyAnâ Bßüpì@ úG ïlÚ úÞ þPÚô BýéÖA
ó@ç« ¾A úÞ îPyAnâ|þì ïBâ îüBøôqo@ô BølýìA kpu òì úG QHvð úÞ îüõãG îðAõO þì «BHüpÛO
àü úð úÞ kpHð îGAõg þãPvg kõWô BG Iy îPuk w×Úok ÿpOõHÞ lñðBì îø òìô kõG ûly
úu ,Qynâ ëAõƒñì òüA pG ûBì úu úßéG Iy ÿBøúìBðïAþyõhèkBùñOôkõGûBOõÞBWúíøqA
ïkq kBüpÖ , îPvüpâ ,îPvßy kõg ok úÞ þøBì .lýzhG þì lýìA ïA þâlðq úG úÞ kõG ôA
ô BHüq ÿBýéÖA .Qvýð òì ëBìpãükôA îPvðAkô .ïkpÞ|þìpßÖ Bøqôo ó@okolÛ^ úÞ ...û@
ÿBýc ô IXc BG ÿBýéÖA ,þñPyAk Quôk îüApG pãük Býðk úÞ þDBùñO ÿBøqôo ó@ ok
þƒƒPƒc úÞ qôpük ûAo úG pu ÿBýéÖA , óBGpùì ïkpÞ|þì pßÖ BýéÖA úG BùñO òìô QyAlð þyqoA
{ƒgpƒu òƒì úƒƒðBƒƒÛƒyBƒƒÎ ÿBƒƒø ûBƒƒãƒð RlìôkõGúPyAnâïAþâlðqúGïlÚúÞþüBýéÖA
ûkõè@ôolhì kAõìô óõýÖAqA jpu æBc kpÞ|þì olÛ^ ,ïkõG ûlýPupK oAô úðAõük AoôA ëBu YñK
ok JnWolÛð@ô kõG ûly úðBHy ÿBø þPvìok qA îéÚ úÞ îüõãG îðAõO þì «BÏÚAô ïlýzÞ Yðo
òì ÿBø àyA ô Bø xBíPèA þPc úÞ þâlðq òüA .QuA rWBÎ ó@ òPyõð
BG ûBâ pø úÞlyBG úPyAk QvðAõO|þíð ÿpSA rýð úG îPÖpâ îýí¿O ëBu| 5 qA lÏG ûpgæBƒG
kq kBƒüpƒÖ îPƒ×ƒâ òƒhƒu úƒñƒýƒìq òƒüA ok ÿô ïBíO , ïrüpãG ÝApÎ úG îðBPuôkqA þßü úéýuô
óBíø pHG Ao QOpýÒ ,QuBßüpì@ BXñüA úƒÞ qA ÿoBG úèõÞ BG òì ô ïkpÞ ûkBì@ Ao RBƒìlƒÛì
!óApüA lñðBìBýéÖAÜzÎpÆBg|úGòüpýyôiéORApÆBg
qA îùð@ Bø|Ùpc òüA ólýñy òì ÿAlg û@ ÜüpÆqAôïkqóBGBýGôûõÞúGpuòÞûõÞkBøpÖ
ú^ BìA QyAlð óBßìA îüApG BýéÖA óBGq úGúÞþPÚô.îPhüpâÝApÎúGòüpýyp¿Úqpì
Büô ïkpÞ|þì ápO AoôA lüBG Bü îñßG îPvðAõO|þì QýéÚA àü óAõñÎ úG Ao ïkõg ïlýuo ÝApÎ
ôîPgBu|þìôîPgõu|þìBøäƒñƒðòüABGúßñüA úPhüpâîüsoóBƒÛ×gúƒGôooBƒzÖqAúƒÞþHønì
.ïkoô@þíðpGïk úG Apì Bùð@ ô ïkpÞ þÖpÏì ÝApÎ RBìBÛì úG ïA
îPyAlñƒK þƒì ô ïkpƒÞ ÿoõƒHƒ¾ îø qBƒG .lñPÖpünK þìpâ
ô äðo BG ÿqôo úßñüA BO lì@ løAõg êÛÎpu úG ô ïlðBì ÝApÎ ok òƒì ûBƒì àƒü Rlƒì
püq {ðBPuôkqA þßü úÞ þèBcokô koq ÿôo úG ûlñøBñK óAõñÎ úGô ïkpÞ úÏWApì êéì óBìqBu
ïkpÞ pßÖ .lì@ úðBg úG kõG úPÖpƒâ Ao {üôqBG ïArÎAóBñHèoõzÞúGþðBùWjpuIýé¾úéýuô
{yõÒ@ ok ô ïlüôk õƒéW ,ûkpƒÞ ÙkB¿O þOôpýG .ïlðBì RôpýGokqôo 25 Rlì , ïly
{PümAQ×âÿkBÎoBývG{PuôkþèôïlýzÞ lÏG ,kõG úðBýìoôBg ÿBøpùy xôpÎ þðBƒìq úÞ
,ïkoôBýð QÚBÆ pƒãƒük... ûkpƒÞ sBOoõÞ òßð úG ûlðôpK êƒýíßO ô þƒßyrƒK RBƒñüBƒÏì qA
ÐíW Ao îýâlðq RpK ô Rpg Bø úðAõük êTì xpHÚ ÿBÞBOoæ úG RôpýG qA þPzÞ úéýuô
þíðúÞ þèBc ok ïkq óôpýG úðBg qA ô ïkpÞ qBÒ@ xpHÚok ïA þâkõu@ óAoôkô ïly ïArÎA
.îñßGlüBGoBß^ôïôpGBXÞlüBGîPvðAk ØÇè ,þðBGpùì îðAõO þíð ûBã`ýø .ly
Bƒßƒüpƒì@ úƒG òƒì ólƒì@ qA ëBƒu|àƒü óæA }õìApÖ Ao xpHÚ òýzð ûpürW ïkpì QýðBvðAô
þOBvýuCBO QÞpy àü ok ç« ÏÖ .konâ|þì óBìqBu úéýuô úG xpHÚ qA ûBì |14 qA lÏG .îñÞ
ô ïA|úPynâ îñÞ|þì þÏu ô îPvø oBÞ ëõÓzì BýèBPüAokþøBì{yRlìôîPÖoBýèBPüAúGêéì
óBìq jp^ .îüBíð }õìApÖ Ao ûkõè@ ÿBýéÖA úƒìBƒð BƒýéÖA ÿApƒG úzýíø Rlì òüA ok ô ïkõG
òüA òìpËð úGô kôo|þì {ýK þPgAõñßüoõÆ|úG þì oApÚ îüBøoBÞ óBüpW ok Ao ôA ô îPyõð þƒì
lðBì|þìÿA|ûkBHíuäñujp^êTìB« ñýÎúðôkpâ .ïkAk
ôlüBu|þìAoBìûkõupÖfôoôêßýø,þðAõWúÞ úGòìqAôpKQGõðBýèBPüAqAûpgæBGúßñüABO
.løkþìúìAkAkõg{gp^pGëBýgþGîøqBG ó@ qA ëBu Q×ø Rlì Quok lýuo Bßüpì@
onâok îýøAõhð ú^ ,îýøAõhG ú^ þâlðq AoBýéÖAòìúÞkõGëBuQ×ø.QynâþìiüoBO
lñÞ|þìÑõéÆîøqBGlýyoõgBýéÖAóôlG.QuA úèBuoBù^ôQvýGæBcúÞþüBýéÖAïkõGûlülð
qôoóõ^AoBøóBGBýg,óõEðÿBøÕAp^Bø|Iyô ûlyÿAúèBu|30úPhKkpì«BHüpÛOòìôkõGûly
ok úÞ QuA òì ûkBu IéÚ BùñO ,lñÞ|þì òyôo ûlük Ao JçÛðA VkAõc ïBíO úÞ ÿkpì ,ïkõG
BO QvK ô xõùèAõG ÿpPgk þüBÖô þG ûôlðA wc Ao þâlðq ÿBø þPhu ïBíO B« HüpƒÛƒOô ïkõG
.lðBì þì àüoBO åpì úËdè .ïkõG ûkpÞ
óBüBK Bßüpì@úGïlÚoBËPðAëBu|7qAwKûpgæBG

óApùO úéXì

úG êýHìõOA õükAo qA úÞ þíüçì àüqõì ÿAõðBG JBÚ òüA ok pãük ÿkpì ûpù^ óBùâBð
.kõGIv`èklýuo|þì}õâ ô ëk ô kõy|þì pøBÊ þâkAõðBg wßÎ
|70 BO |60 QÎpu BG Ao þèBíy YñK ûApøBy ÉpÖ qA|úPypÖ ô lüBGo|þì|úPypÖ qA òük
Ðýuô ûkBW ó@Büõâô kõíýK|þì QÎBuok êüBì Ñõñíì ÜzÎ àü ïAkok RoBuAô þãP×ýy
ÿôo úG ÈÛÖ eH¾ úýèôA RBÎBu ó@ ok ÿoõÆ úG kõy|þì þcôo þâkpvÖA oB^k
qA úÞ þíÞ wG ô kõG ûkõzâ }õÒ@|úPypÖ QùW BO klñG|þì p×u oBG pøõy úÞ
Aõø úÞ|þìBãñø ô ly oôk wéXð@ wè ûkôldì pøAõg krð wívüpÞ RçýÇÏO ólðAonâ
ÿBìpu úG þGõñW ÿBýðp×ýèBÞ ÿBìpâ qA îÞ îÞ úìAkA àñüA ô kôpG õPñìApÞBu úG }pPâorG
BG ûApíø QuõýK|þì þèBíy ÿBýðp×ýèBÞ ...| óBPuAk
pG ûkBWoBñÞrýð þÖpG kpâ ûkõè@ÙpG RBÎB×OoA ###
òüoqlýyoõg.kôrÖA|þìpPzýGQÏýHÆþüBHüq úÞ|þìBãñø pHìBuk |24 qôo kAlìBG|úPypÖ AløqA ÿA|úPyõð
ôA úÞ þPÎpu óBíø úG îÞ îÞ óBPvìq ÙB¾ ô BÂo àíÞ BG lðkõG JAõg ok qõñø {ðAlðqpÖ
,úíypÞ ô qBð BG ô koô@olG ÜÖA qA pu lðAk|þì ,QyAnâ êýHìõOA QzK Ao }p×u óAlí^ îøkrýu| {hG
ûkBW ô Qyk ÿôo úG Ao {ãðo þüçÆ úÏyA Ao pøõy þËÖBcAlg QHdìpK ô ïpâ }õÒ@
Ñôpy Ao JpÓì úG p×u ;úPýypÖ ûApíø ô lýyBK àü .kBPÖA ûApGõPñìApÞBu ÿõu úGô Q×â iuBK
úG îø ôAõPñìApÞBu úG|úPypÖ ólýuo ûApíø BO kpÞ ó@ok BO QyAkpG kõg BG ûõùÚ pýy qA pK úíÛíÚ ÿA úðBg ,lññÞ|þì BK ô Quk kõg ÿApG òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
úÞ RôB×O òüA BG lupG þGpÒ ÿBø ûõÞ QzK ô lyõñG þâlñðAo ïBãñø ô óBPvìq ïk ûlýLu ÿApG Ao ÿA ûkõu@B« PHvð þâlðqô lðpg|þì wüolO òí BÂo ô|úPypÖ úÞîPyô|ð#
lñðBì kõHð óBzüpK ô|úPzâpu|úPypÖ lñðBì ûApíø ûríyõg ûõùÚ pýy ó@ ólýyõð olÛ^ úßð@BO lðoô@|þì îøApÖ óBzðAlðqpÖô kõg BG óApùO óApPgk ÿBø óBPupýGkqA þßüok
ô lññÞ|þì ZAôkqA ô lðõy|þì Bñy@ îø
qA wK.lðõy|þì pPgk lðqpÖ ôk IcB¾
ÿoBùG|{hGþâlðqJBPÖ@ ô klñG|þì p×u oBG óApüA ÑBÂôA þðõâpâk
óAôApÖ ëõK ô QÚô Ùp¾ ô Qícq BG
úG Ao kõg "xpHÚ" BÞBðoæ ÜüpÆqA ûpgæBG
ólðAonâ qA wK ô lñðBuo|þì wéXð@wè
þGõg êÒBzì RpWBùì úýèôA Rçßzì

46

www.TEHRANMAGAZINE.com qA løAõg|þì Büõâ úÞ krýíð óBñ`ð@ pOlüly lñðBì ,Qhüpâ þíð {üõg òPzüõgqA|úPypÖ
{üõéâ ok Büõâ ô lùXG óôpýG úñýu úv×Ú oBíýG|úPypÖ lñðBì ô kõHð ëõéì ô ûkpvÖA|úPypÖ
47 óBXýø Rly qA ôA oAlük ïBãñø râpø ,lðq|þì .kõHðpýuAÑõñíìÜzÎàüëBãñ^okúðõâ
pâ }kõWô ïBíO râpø ,kõG|úPÖpãð ú`ýK ëk ÔüokwÞaýøqAAo}AþüBñyôolýyoõg
ZAôkqA qA êHÚ BÂo BG {üBøoAlük ,kõG|úPÖpãð .úPypÖ óAõOBð ô oõXðo òO qA þPc kpÞ þíð
úíøô kõG þíuo rýð ÿlc BOô þèõíÏì þéýg l¿Ûì úG AoôA BO lðAo|þì|úPypÖ ÿBK úGBK JBPÖ@
{ýK BO oBù^ BO ôk ôk JBvc ô îËð BG rý^ ÿBøúðBypGpuBOQÖo|þìúÞþüBWúG,lðBupG
.QÖo|þì .lñÞúüpâÿBøÿBøôlùñGpPâorGpøAõg
pâA BO lññÞ RpyBÏì îø BG þÞlðA p×ð ôk óBñ`íø þèô kõG|úPvüpãð îÞ úÞ ú^pâ
lðkAkÀýhzOIuBñìlðõýKQùWAopãülßü pø ô|úPvzð Bø àyA óAoBG Ao {üõéâ ÄÓG
lÏG .ïBíO úìBðô ïçvèAô lññýzñG lÛÎ ûp×upu Ao {øBâõéâ pPzýG ô pPzýG qôo pø ô úËdè
ÿoôpuô òzWô óBPuôkô ïAõÚAqA þOõÎk îø .kpzÖ|þì
þüõyBðq þâlðqô ÿA ûly|úPuAo@ BHüq úéXcô ZAôkqAok Ap^ úÞ koõg|þì Rpvc ûBâ úâ
ïAõÚókpÞûkBì@þðõívíýuôþãéìBcwLuô Ao ÜzÎ kAlð ûqBWA kõg úG Ap^ ?kpÞ úéXÎ
ô ókpÞ åorG ú`G ô ólýüAq lÏG ô xôpÎ AoókõGÜyBÎôòPuAõgqAlâôqõuôluBñzG
rÞpíPìú`GÿBøôqo@okîÞîÞAokõgÿBøôqo@ kõK ô oBO ïBíO úÞ ÿkpì BG wLu ô lñÞ wc
ok Ao kõg l¾BÛì ô ÙAløA ô kõWô ô ókpÞ ZAôkqA Qgõu|þì ôA ÜzÎ {O@ qA }kõWô
}oôpK ô QýGpO ô ókpÞ ú¾çg ú`G kõWô ô ïBãñøpük ÜzÎ àü oBPÖpâ úðõãñüA BO lñÞ
ô ókBPupÖ QhG úðBg úGpPgk wLuô óAlðqpÖ úýÛG ô úðApO ô lýypùì lñðBì Ap^ ?kõzð òÒlÚ
lÏGô ûõð þèõÓzíèkô óly ûõðô kBìAk IcB¾ kpßðúGpXOApð@ôkBPÖBýðÜzÎïAkúG{ðBPuôk
.ÿpýKîø ôkôpøõyòPyAkBGþãèBu|46òuokæBcúÞ
úÞ kõG ïAo@ ô ÿkBÎ þâlðq àü lðôo òüA .kõy ëBc ûlüoõy úðõãñüA QhG ïk pPgk
puApu ok óq Bø óõýéýì ë@ ûlüA QvðAõO|þì oApÚ {øAo pu {ýK ëBu |22 kBøpÖ Ap^
RkBÎ ó@ úG ëBu |22 rýð|úPypÖ ô lyBG óBùW BøAp^òüAqAïAlÞaýøô...æBcAp^ôQÖpãð
þíð lük þíð Ao ÿpãük rý^ ó@ rW ô QyAk .QyAlð þhuBK
ëçìoBývG{üApGlðôoòüAóõñÞAþèôQgBñy ïBíO úÞ kõG óAõWõð ô ákõÞ úÞ þðBìq BO
.kõGûlyûlññÞêvÞôoô@ þèBÎ RApíð ô ólðAõg xok }pÞm ô pßÖ
þâlðqpünLèk ÿBø þèõÓzíèkpãük óõñÞA ô okBì ô olK úÞ ÿrý^ óBíø þñÏü kõG ókoô@
qApãük óõñÞA ,kõG|úPgBG äðo {üApG þüõyBðq ô xok rW râpø ô QyAk ÐÚõO ôA qA ûkAõðBg
Ao ÜzÎ pãük þñýìqpu úG ûkõzâ ÿA úðqôo pÞmôpßÖ ólyqBPíì kpâByô úuolìô JBPÞ
ó@ úG qAôpK Ýõy ô|úPgBñy ô|úPÖBü òPÖBü wLuô ûBãzðAk îø lÏG QyAlð ÿpãük
þâlðq ô Qgõu|þì Ao }kõWô|òýìqpu îøAoó@úÞlñìôpG@ôïpPdìôIuBñìêÓyàü
.lük|þì àüoBO ô äñO þv×Ú Ao þüõyBðq QukkôqrWkõGûlðBíðÿoBÞpãükôkAkïBXðA
,kõG ûly þðôok þGçÛðA oB^k pãük óõñÞA ok ô IuBñì ÿpøõy ô ólýHñW ô ókpÞ BK ô
QuAõg|þì úÞ òýãíùu þGçÛðA îùì òüA lüBG ô òPÖBü ûkAõðBg ô kõg óByoõg
òýíø BO úÞ Ao þüBøkoAlðBPuAô BøoBýÏì|þìBíO qAokBì ëõÚ úG BO ly|þì ïBXðApOkôq ú^pørýð
kõG xlÛì þPc ô ïApPcA êGBÚ {ýK ÿlñ^ Ao óBð lüBG QuA ÕAk oõñO BO ô konãð {PÚô
QùW pýýÓO oAô úðAõük ô krüo ôpÖ ô lyBLG QuôkúÞkôpðæBGòuûkpÞBðÿAlgôlðBHv^
ô kõG ïBíO ëBu |46 úÞ ú`ð@pø IèBÚqAô|lølG úíéÞ òüA ô lýypO lñüõãG|êýìBÖ ô Bñy@ ô
ôpÖ pãük þHèBÚ úGô lü@ok kõG|úPÖpâõg ó@ úG ôA koõì ok QÚô àü þñÏì þG ô oô@ }lñ^
ô äñâ rýð }kõg ÿApG þPc úÞ þHèBÚ kôo þHuBñì pøõy ô lýHñW|úPHèA kõg ô kõzð|úP×â
.kõG úýWõO ô wíè êGBÚ pýÒ ô xBñyBð .QÖBü {üõg ÿApG rýð
ô lðkõG|úPgõì@ôA úG úÞ ú`ð@pø úG QuAõg|þì QyAlð þßy ó@ ok kõG þGõg kpì BÂo
ôlðrGBKQzK,QyAlñK|þì{ýâlðqþzìÈg ÿolK ,ûAo úGpu ÿpøõy ,ûkpÞ êý¿dO ÿkpì
...úðõã^ôoõÇ^BìA,lyBGpãükþðBvðA râpø .kõHð {ÛyBÎ râpø þèô xBñy ú×ýÊô
koAk úìAkA ïBãñø þüBñy@ ëôA ÿBø ûBì ô Bøqôo ok þPc
þOBGp BG óBXýø ô ÜzÎ Rly qA {HéÚ oAlük

IèBÇì ô óApùO þééíèA òýG úéXì
BG Ao ó@þðlðAõg ô ûlürâpG
lýñÞúvüBÛì pãük RBüpzð

óApùO úéXì

Iy .lyBG òßíì lc òüpPíÞ ok lƒƒüBƒƒƒG Ao þÖlø :lüpýãG pËð ok Ùlø àü –11 lýyBG òEíÇì ?QuA îùì óBO ÿApG olÛ^ Bíy ïAlðA
BO lürýgpG JAõg qA ûBâ pdu ô lýGAõhG ïBãñøkôq py qA ó@ úG ólýuo ok þÏu BG úÞ lüpýãG pËð ok Bíy úýcôo ô þívW ÿspðA ok îø olÚ óBíø úÞ
eH¾ ïBãñø ok óBùW ok úÞ þðBùýÞ ÿBø|ÿspðA
ÍBdè qA oBÞ òüA .lupG óBO ólG úG lðõy þì {hK .lüõy Á|çg óBO óqô úÖBÂA õéýÞ lñ^ .QuApSõö ì
þÖBÞ ûqAlƒðA|úƒG :lƒýGAõƒhG Jõƒg –12 îüso ûoBGok :lüoõhG AnÒ eýd¾ –7
.QuA ûly QGBS þíéÎ BO lýyBG úPyAk þGõg JAõg ,Iy ÐÚõì .lýGAõhG Ao óBO ÿspðA óArýì BO lýñÞpËð lülXO óBO þüAnÒ
JAõg ïBãñø ÝBÆA oõð .kõy ÙB×y óBO Roõ¾ ÿBøAnÒ Ùnc BG Ao oBÞ òüA .lýðBupG pTÞAlc úG

.lýðBupG pTÞAlc úG Ao óBO ÿspðA óArýì BO lýñÞ pËð lülXO óBO þüAnÒ îüso ûoBGok •

þðBìq BO lýñÞ Ñôpy þ¿hzì ÿBøAnÒ Ùnc BG Ao oBÞ òüA
.lýupG IuBñì þüAnÒ ëõìpÖ àü úG úÞ

QýGAnW úG þGBýPuk ÿApG þüBøoBßøAo

ëõìpÖ àü úG úÞ þðBìq BO lýñÞ Ñôpy þ¿hzì þßürýÖ R|æBc úG |ç« ìBÞBíy þüBHüq #
îÞô Jp^ îÞ þüAnÒ kAõì .lýupG IuBñì þüAnÒ òüA lüoAnãð BìA .koAk þãPvG Bíy þcôo ô
úPyAk êüBíO lüBy .lñÞúHéÒ Bíy pG ÑõÂõì
.lýupG ëkBÏO àü úG BO lýñÞ Ùp¿ì pßy úG Ao Bø|}ôo òüA qA þßü ûBì pø úÞ lýyBG
:lýyBG úPyAk åorGpýýÓO àü –8 .lýupGpËð úG BHüq ëBu ëõÆok BO lüpýâoBÞ
ókpÞ lðõéG êìBy lðAõO þì þPcpýýÓO òüA
ÿBø|QýdWoAûoBGokpâA :lýñÞ}qoô –1
.lyBG óBO ÿBøõì ókpÞ pÖ Bü úìBðpG ûqAlðA|úG rý^ aýø ,lýzülðA|þƒì þƒüBƒHƒüq
:lýyBG óBGpƒùì –9 ,Bñy qA Bíy pâA .koAlð QHTì pýSCBO îËñì þyqoô
ïBXðA úðBøAõgpýg oBÞ àƒü ,lüpG|þì Rnè ÿoAõu úgp^ôk Bü wýñO ,ëBHýèAô
þÖ|çO oBËPðA úÞ ó@ þG lýøk . lýñÞ ëBHðk }qoô ó@ ok Ao îËð ó@ úÞ lýñÞ þÏu
BøoBÞ úðõâ òüA . lýyBG úPyAk okþÖpãypýSBC OqôookÿôoûkBýKúÛýÚk30þPc
þâorG QHTì RApýýÓO UÎBG
oBPÖo .lðõy þì Bíy xBvcAok .koAkpG
þüBHüq úG pXñì úzýíø úƒðBƒGkõö ƒì BƒG :lƒýƒñƒÞ ÅõƒÎ Ao óBƒO ëlƒì –2
.lðõy þì þðôpýG ô þðôok ÿõì ëlì úƒ^ úƒÞ lƒýñÞ Roõƒzì óBƒOpƒãzüAo@
oAlƒÛì :lƒýyõƒñƒG J@ –10 ólýzÞ Bø ëBu RBÚôA þøBâ .kBýì Bíy úG ÿpãük
kBüqoAlÛì ólýyõð . lýyõñG J@ ÿkBüq óBvßüpÇÎ qA ûkB×PuA Bü ÜüpÆ àü úG îz^ Èg
úƒƒƒÞ þƒƒƒüBƒƒƒøpƒƒƒƒÒ|æ úƒƒƒƒG ,qôo ok J@ Ao lülW ÿBø ëlì Qhu þéýg kõy þì UÎBG
úÞ þüBø ÝB^ô lðõy ÝB^ lñøAõg þì
.kõy þì úý¾õO lðõy pÒ|æ lñøAõg þì . lüpünLG
UƒÎBƒG úƒÞ ÿpƒƒãƒük àƒƒ^õƒƒÞ ÿBƒƒøoBƒƒÞ Ao óBOlíÞok :lýñÞIOpì Ao óBOlíÞ–3
.lýñÞ óBdPìA Ao kõy pPùG óBOoBPÖo kõy þì ëBu 2 ok Ao þüBø xBHè ú^ lƒýñýHG ô lƒýñÞqBƒG
,lýñÞ }õâ óApãük Ùpc úG .lýðrG lñhHè ok ô lüoAnãG oBñÞ Ao Bø ó@ .lüA|ûlýyõLð úPynâ
óBO ólG úG qôo ëõÆ ok ,lýñýzñG ÙB¾ þéýg úÞ|þìqAõè rýð óBO {üAo@ rýì ÿõzÞ koõì

...lýøk xõÚ ô {Þ .lürüpG oôk lýñÞ|þíð ûkB×PuA QuA QÚô
îÞ Quk :lýðrG óBOpPÞk úG ÿpu –4
kõg àyrLðAlðk ô àyrK úG ÿpu oBG àü þèBu
qA ûBì 12 qA {ýG úÞ lüoAnãð QÚô aýø .lýðrG
.konãG óBO àyrLðAlðk BG Bíy Qürüô òüpƒg@
þüBHüq ëõ¾A òüpO|îùì qA þßü lý×u ÿBø|óAlðk

.QuBíy
óBO ÿBøõì ÿApG QÚô àü úzýíø –5
òüpO|þé¾A qA þßü Bíy ÿBøõì :lýyBG úPyAk
,ûBãzüAo@ oApÚ pø ok .QuBíy þüBHüq ÿBø|úüBK
úG úÞ lüõy òEíÇì BO lýñÞ äñøBíø Ao ÿlÏGoApÚ

.lýuo|þì QÚôpu óBO ÿBøõì
IuBñO :lüôpG þyqoô ûBãyBG úG –6

48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

úG úðõã^ ûBâ@òülèAô
?lñøk|þì iuBK óAlðqpÖ

ÿApG QuA òßíì ô kõy|þì Ñôpy þãèBu 5 BO 4 òu qA óBÞkõÞ þvñW R|æAõEu #
òülèAô koõgpG ûõýy .lññÞfpÇìopßì Ao R|æAõEu òüA ,lñÞÐðBÚ Ao Bùð@úÞþhuBK úG ólýuo

.lñÞ|þì ÿôpýKpüq }ôoôk ,þßüqA
òüApG Bùð@.lñøk|þíð þhuBK Bø|ú`G þvñW R|æAõEu úG IéÒA òülèAô òüA ,òPÖo ûp×Æ ëôA }ôo
.lñÞ|þì jBPvâ Ao Bø|ú`Gô løBÞ|þì óBy|ókõG lèAô ûBãüBWô QýÏÚõìqA koAõì òüAok QHd¾ úÞ lðoôBG

.QuA kBüq òülèAô òüA kAlÏO úðB×uCBPì
úÞ ÿkBüq RBÎ|çÆA úßéG ,lñøk|þì iuBK R|æAõEu òüA úG BùñO úð úÞ lñPvø þñülèAô ïôk ûôpâ
ôk òüA qA pýÒ þyôo úG lüBG ûBâ@ òülèAô BìA .lðoAnâ|þì ôA oBýPgA ok îø Qvýð óBylðqpÖ òu BG IuBñPì
ÐGBñì úG iuBK òPÖBü ÿApG lñßð oõHXì Ao Bùð@ô løk iuBK Bø|ú`G qBýð úG úÞ ëkBÏPì þyôo ;lññÞ êíÎ ûõýy
QuA òüA ,óBðAõWõð ô óBÞkõÞ úG þvñW }qõì@ ÐÚõì úG Ñôpy pG ûô|çÎ ,þuBuA ê¾A .lññÞ ÑõWo pãük
ÿoAkkõg «AlW ÿoôpÂpýÒ êüBvì úG ákõÞ òøm ókpÞ úPyBHðA qAô B×PÞA ëAõEu óBíø JAõW úG lüBG úÞ

.kpÞ
þèAõEu }kõg úÞ QÖpâ pËð ok ákõÞ úG þvñW êüBvì }qõì@ ÿApG Ao þðBìq QuA ïq|æ òýñ`íø
úÞ þzupK òüA koõì ok }kõg lýupLG kõg ákõÞ qA lüBG þhuBK pø qA êHÚ úßñüA pãük îùì úPßð .lupLG
{ýK {üApG ëAõEu òüAoõÇ^ ly lýøAõg úWõPì Jõg Ñôpy òüA BG ÐÚAôok ?lðAk|þì ú^ lñÞ|þì fpÇì

.lýølG Ao ôA JAõW lýðAõO|þì pPùG ô QuA ûlì@
úÞ kAk oApÚ pËðlì Ao îùì úPßð 2 lüBG þvñW êüBvì úG ÐWAo óBðAõWõð ô óBÞkõÞ BG QHd¾ ok ûoAõíø
ô lðA|ûkpÞ ØzÞ Bø|ú`G ú`ð@ qA Ñ|çÆA ÿpãük ô þvñW êüBvì ókpÞ óBýG ok QÚAl¾ êìBÎ òüpO|îùì

.QuA êüBvì òüA úG Bùð@ }pãð ûõýy qA þøBâ@
ô okBì ÈuõO ÿrý^ ókoõg ÜüpÆ qA|ú`G lññÞ|þì pßÖ pO|à^õÞ ÿBø|ú`G IéÒA úðõíð óAõñÎ úG
f|ç¾A Ao ÈéÒoõ¿O òüA òülèAô ÈuõO eýd¾ RBÎ|çÆA ëBÛPðA ûõýy .lü@|þì kõWô|úG ó@ lyo wLu

.kpÞ løAõg
þèô ;lññÞ|þì }õìApÖ lñøk|þì óBð@ úG òülèAô úÞ þvñW RBÎ|çÆA Bø|ú`G IéÒA úÞ QuA Quok
îùÖ .kpÞ lñøAõg RkBÎ Quok ÿBø|þøBâ@ úDAoA úG ô lGBü|þì {üArÖA êüBvì qA Bùð@ áok ÿlÏG óBýèBu þÆ

.kõy|þì ÿô ëBýg {ìAo@ IWõì ,koAlð okBì ókoõg úG þÇGo ú`G lèõO úÞ ákõÞ ÿõu qA úèCBvì òüA
úG ÉõGpì RBÎ|çÆA qA óBðAõWõð ÿoAkoõgpG óõ^ lýñÞ ÿpPzýG QÚk pO|åorG ÿBø|ú`G koõì ok
qA eýd¾pýÒ RBÎ|çÆA QÖBüok úÞ Ap^ .koAk ÿkBüq QýíøA ó@ kpßéíÎ ûõýy ô êTì lýèõO îPvýu

.QuBíy kõg ÜüpÆ qA ókAk þøBâ@ ,êc|ûAo òüpPùG .kõy|þì Bùð@ þøApíâ IWõì ,ó|æBvíø

49

óApùO úéXì

...úÞkpÞòìÿApGþ`ðaðúü BìA ,óoAm|þì ïApPcA Arý^ òüAô áBK xBvcAô úü } þñÏì lðõg ïApG úÞ ÿpÏy òüA wK -
?lyþ^ûpgæBGõãG,QÖoïpu...ûA- Arý^ òüA úðpâ ô ,þðõGq ÈÛÖ îðôA ,ïApPcA ÈÛÖ ?ûkõG ókpì ÿApG ïBýK
ô ÿlýìABð ô xCBü lìôA BO ,þ`ýø -oBýìBÞ !ûoAlð}qoAïóôpÚúüóæA úÞ þGApg JB¿ÎAô úýcôo óôA BG -oBýìBÞ
ÿoArø BO YñK òì ,òì úG úñÞ êÛPñì ôo|þìBÞBð .þñÞ|þì ûBHPyA õO - !úñÞ þzÞkõg úñßíì ûoAk
úü úÏÖk úü oBãðA ,{ùG ïkpÞ êÛPñì pOkôq ûAoóæAòýíø,òÞQGBS,ûlðoBÏy-oBýìBÞ !?ûly þ^ úg@ -òýéÞAs
Aô }Bíz^ õéW þâlðq úG ôo ÿA ûqBO ú`üok ô olK RB¿hzì úÞ nÒBÞ óôAôo qAôpG Q×ýG ,îýðôk þíð Quok ïBøBì kõg -oBýìBÞ
êHÚ úýðBS lñ^ ÿlýìABðô xCBü óôAqA úãük ,ly .îñýHGòÞóõyAlýK,úPyõð}õOôoïlñâokBì þPhu ÿAõÎk }okBì ô olK BG îýðôk|þì ÈÛÖ
îuA ô ly ïBXðA úÛýÚk ôk õO oBÞ ,kõHð ÿpSA aýø ...BìA|úPhuûkpgúüIg- pOkôq þ^ pø lüBG ,óôpýG ûkq úðõgqA ô ûkpÞ
!lyeýd¿Oòì pø ,úñßíì pýÒ Alg ûlñG ?úPhu -oBýìBÞ .îýñÞ }AlýK
ÿoBÞúüBÖpcòüAÿBWBGBGîãG{ùGïlìôA ÿBW úíù×G BO }ok ïk óõGok óõíø ,ÿpG BW !?ïBýGóõOBøBGîñìòüAõg|þì-òýéÞAs oõK Jkõö ì .ï
oBãýuBGôo{PukôlyRpK{uAõcúÞòßG lÛè úü ,ÿoAk QHéÚõO xBvcA ,QHýWõO ëõK BXÞ îýðôk þíð þñÏü .óõñíì ,úð -oBýìBÞ
ïôqBGóõíøúGlýHv^}oBãýuõñìÙpÆkoô@ óæA ,óôpýG RkqAlð|þì ok qAô RBXðôA úðq|þì !îüpG lüBG
!lðôqõuôo}pOòýüBKôkõGîgqúÞ Bü ,ÿlG ïBXðA BW pøõO ÿAõhG àý^õÞ oBÞ úü úâA òýñÞ QyAkkBü õñì ûoBíy -òýéÞAs Q×ø |ô |QvýG| {hG
?xBXÞQuAõc,BGBGîPgõuj@- ëõK Bü ,þyBG|úPyAk Q×éÞô QÞ þOoBK úü lüBG !îñÞàíÞóõPùGîðõPGlüBykõGÿAúéEvì
Qgõu ïBXðõíø ,ïpýíG òì þùèA -oBýìBÞ òýíø úÞ {ýK QÚô lñ^ ,QHýW õO óôôApÖ ô kpÞ QyAkkBü ôo òýéÞAs ûoBíy oBýìBÞ
óBPuoBíýG îüpG lüBG æBc ,kõG ûly jôA «çHÚ úÞ ?úOkBü îükõG|úPÖpâ õðõìBñýyBì pßzOô þËÖBcAlgô kAk {ùG îykõg ûoBíy ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
?õy þ^ - úü .îükpÞ QÞpc ô îüly òýyBì oAõu ô îükpÞ îøoBñÞóôA ÿBÃÎApPzýG úÞûlñíOôpS
.þãPgõu eðAõu úãð úyõâ úüôo òýyBìoBýìBÞ ,îýPÖo úÞ ûkpg qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
!þãPgõu eðAõu - !úãük ókõG|úPyõð ûBHPyA õñì îuA -oBýìBÞ ô koô@ok QÞBK õO qA oBãýu BO ôk ô QyAk úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
îø ,ûly jôA îø óæA òüA ,úð -oBýìBÞ .óBø@ - Rçßzì ô Qu þøAo pu ÿ ú`G
!þãPgôA úy|þì ,úPgõu :Q×â ô òì úG kAk õy þßü ô kpÞ óõy òyôo òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK þcôo
BÚ@ îP×â {ùG BO ô ôoBü {ýK îPÖo -oBýìBÞ qA þuok@ aýø «çÏÖ ,òüA qA òüA ,Ig -
:îP×â ô ïlülñg úO qA qõupãýW û@ úü ,ûly ûBHPyA òì îuA BXñüA ......... RBÚB×OA
lüAõÖok úíø òüA ,úg@òßG ÿoBÞ úü BGBG - ïõíO }Bìpâ qA kõG àükrð úÞ lýzÞ {èk .îüoAlð ïlñâ
?þñßG þðõO|þì oBßý^ æBc ,þP×â ëõK !ópýãG {ýO@ ókõG BXðôA úÞ þüBñýyBì ëBýg úÞ úãG òì úG|úPuAõg|þì ÈÛÖ þñÏü -
BìA .kpÞ þüAoBÞ úü úy|þì BìA|úPhu -oBýìBÞ nÒBÞ óôA õO úÞ òì îuA úG {íz^ þPÚô !?ûoAk þzÞkõg ô oBýìBÞ îP×â õñüA òì BO úHOpì úü # |
úÞ þüAoBÞ koõì ok úíéÞ úü ,úyBG QuAõc óõßO ïApG ÿpu úü ,kBPÖA kõG ûly|úPyõð ÈéÒ òýéÞAs lÏG ûkpg úü !óly QÞBu òýéÞAs
}okBì ô olK îuA ,õãð ÿrý^ {ùG îýñÞ|þì úíÎ óBÆpu {üBìq@ JAõW oBãðA úÞ kAk óõßO !lüBy -oBýìBÞ
?îýñÞ oBßý^ æBc - :Q×â
?oõüq ô RolÚ ?kõG þ^ !kpÞ ÿoBÞ }ApG úy þíð ï|úãük ô ûlük õy þPvðõPð úÞ QuBvcA ô ëk BG õO-oBýìBÞ pg@úzýíø óõ^ !îupO|þì òýíøqA îñì -
?îýãð {ùG ÿrý^ Ap^ BìA ûo@ - úü ,kpÞ ûBãð òì ÿBíz^ õO QzâpG þPÚô úü lüBy ,ëõK ô êÛÎ BG òì oAnG æBc ,þñÞ ÿoBÞ ïlñâ !îülýuo|þì úéEvì òýíø úG Bø UdG
}okBì «çTì úÞ îülýíùÖ lüBy BGBG -oBýìBÞ QÎBu úü oBãðA úÞ kõG }Bíz^ õO ÿA ú¿Ò BG Býðk òüA õO úécpì òüpg@ Q×â|þì úzýíø
.îýãG {ùG îüpG úÞ lüBHð ,ûkõG óçÖ ,þÏíW|úPuk ,õy ûkAõðõg ô õykõg ûoApÚ úãük !ïkpÞ þüAoBÞ ûlññÞ êìBÞ Aõc þñÏü !úy|þì êìBÞ Bø ïk@ ókpì
?þñßG ÿAõg|þì oBßý^ ëõK BG -
?úy|þì þ^ îýãG úâA Ig - !pHÚ õO óoAnG ûlðq ûlðq ÜzÎ úG úíø ,oBâqôo ô qôo òüA õO -oBýìBÞ !koõì pø õO æBc ,úìk@

ï|lñâ|
50


Click to View FlipBook Version