The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Shahyar Ghanbari , Airs, Artoor, Roya Saba and Amir Asadi Live in Concert at Hotel Irvine
Sunday , May 13th, 2018 From 11am to 6pm
Come Celebrate With Us!!!
Enjoy a beautiful day, filled with authentic sounds lives Persian music, celebration of mother’s day.
Free Admission
24th Festival & Expo is expected to attract over 4000 attendees, professionals, top business executives, and small business owners and prospective buyers from all around Southern California.
For more information or to reserve a booth (818) 881-1771 17900
JAMBOREE ROAD IRVINE, CA, 92614

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-04-24 11:40:38

Tehran Magazine Issue # 1081

Shahyar Ghanbari , Airs, Artoor, Roya Saba and Amir Asadi Live in Concert at Hotel Irvine
Sunday , May 13th, 2018 From 11am to 6pm
Come Celebrate With Us!!!
Enjoy a beautiful day, filled with authentic sounds lives Persian music, celebration of mother’s day.
Free Admission
24th Festival & Expo is expected to attract over 4000 attendees, professionals, top business executives, and small business owners and prospective buyers from all around Southern California.
For more information or to reserve a booth (818) 881-1771 17900
JAMBOREE ROAD IRVINE, CA, 92614

Keywords: shahbod,noori,tehran,magazine

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

lýðAõg|þì|úP×øòüAok óApùO úéXì
6 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu – ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
8 úd×¾...|.............................) þHdì îüpì pPÞk |( þüBÂoA kõg ô óBðq ok îuBâoA-
10úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì ( úP×ø îg ô aýK ok- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾

12úd×¾..............................)ûtüô }oArâ( òýPzýðA ûõýy úG ÿoAkpvíø ô ZAôkqA-| ÿoõð lŸHùy& Publisher

16 úd×¾..................| ...)ûtüô }oArâ( êÚ êÚ úíz^ úG ÙôpÏì úðBÞoô ÿBPuôo þÖpÏì- SHAHBOD NOORI
18 úd×¾...................| ...)}oArâ(!lüõy Bñy@ QìBÚA ÿApG óBíè@ ÿBø|êPø òüpOBHüq BG-
20úd×¾......| .....................)ûtüô }oArâ(óAõÂo îËÎA lýÎ ólýuo ApÖ QHuBñì úG- )201 8 êüpK@|27( 1397 QzùHükoA| 7 úÏíW ,1081 êvévì ûoBíy ,22|ëBu
22úd×¾ .............)þÏÚAôþèôIýXÎ(|úýÞpOÿBø|ZAôkqA,úýÞpOokþuôpÎïõuoôJAk@| |-
24úd×¾............................)ûtüô }oArâ(QuBùð@ óBW ÿçG RBðAõýc QýGõHdì- Since 1996, Friday, April 27th, 2018 I S S U E # 1 0 8 1
39-28úd×¾ ......................................................BýðkoBñÞúyõâqA|-
40úd×¾.........................)þíýcoúíýùÖúPyõð þÚoôBK(QynâõOþGúÞþüBùèBu–| (818) 881-1771
44 úd×¾ ....................................)ûBOõÞ óBPuAk (þñýGlG ÿBøoB¿c BG ÿA úðBg| -|
46 úd×¾ ............................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ÿoBùG {hG þâlðq JBPÖ@ – TEHRAN MAGAZINE
48 úd×¾................................)þyqoô(}qoô BG ûBì àü ok îßy ókpÞ à^õÞ–
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ– Mailing Address:
52úd×¾ ..................................)ÿpýzì-þ×XðûlüpÖúPyõð þÚoôBK(úðBvÖA|–
54úd×¾ ..................................................)rñÆ(îülñhGîøBGþíÞ-| PO Box 3665
56 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA-| Winnetka, CA 91396
67úd×¾...|.........................................................úünÓO ô þßyrK-
69úd×¾ ...................................................................ÿrLy@- WWW.TEHRANMAGAZINE.COM
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW-
76 úd×¾....|........................................................úP×ø þDõãzýK- E-Mail:[email protected]
78 úd×¾..........|....................................................Bø ÿlñìqBýð -
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì- Facebook:TehranMagazine

>óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

óBPuAk
qõì@RpHÎ

rW úG Qvýð ÿrý^ ó@ô koAk ûlñvüõð òì ÿApG ÿpãük åorG òvc ,lñíyqoA ÿBø þPuôk kBXüA pG ûôçÎ ,óBüBñy@ô óBPuôk ÐíW ok ókõG #
.Bø ó@þâlðq lðôook ûlì@{ýK RBüBßcô Bø óBPuAk ólýñy

oAq@ ëBc òýÎ ok ô þÏÚAô ,IýXÎ RBüBßc þgpG Bø ó@oBñÞ ok .koô@ þì koAô oBzÖ ïk@ IéÚ úG pãük þgpG ô lñuo þì pËð úG þÏÚAô þèô IýXÎ Bø óBPuAk òüA qA þgpG
.ly êÛð òì ÿApG ÿoBývG ÈuõO ÿoApßO ô þèAõPì oõÆ úG úÞ kõG þðBPuAk ,ÐüBÚô òüA úéíW qA .lñPvø ûlñøk

lüBG úÞ ïlýuo úXýPð òüA úG ÿoApßO ÿBø QüBßc ólýñy qA lÏG ïAo@ ïAo@ BìA .lyBG ûlññÞ êÛð kApÖA RBíøõO þPc ô pßÖ ûlýüAq lðAõO þì óBPuAk òüA ïkpÞ þì pßÖ AlPGA
ÿBø ûkAõðBg ÿoBývGqA .óBPuAk fpy BìAô ,lyoApßO óBPuôkqA þßü QÞoBìpKõuok ÝB×OA úGBzì úÞ kpÞ AlýK úìAkA þüBW BO óBüpW .lyBG úP×ùð þPÛýÛc ,ûkpK òüA QzK
IXÏO òüpPâorG .QuA úPÖpâ Roõ¾ þüBø ÿoAkpHøçÞ ,ly þì ûkB×PuA ó@qA Rolð úG úÞ ÿoBHPÎA ÿBø RoBÞ qA ÿoBývG þPc ,Bø ó@ ÿBø RoBÞ QükpÞ qA úÞ ïlýñy þðApüA

.lðkõG ûly ûBãzðAk Bü YèBÞ koAô þâqBO úG úÞ lðkAk|þì êýßzO þðAõW óApPgk Ao óBýðBGpÚ IéÒA úÞ kõG úP×ùð úýÃÚ òüA ok
Ap^;QyAkQüBßylüpgòüAqAôA.kõyþâlýuokõGûkpÞlüpg ûBãyôpÖqAÿopÛìqôookúÞôAJBvcúGkpÞQuAõgok ôlì@ QÞoBìpKõuúGóApPgkòüAqAþßü
úWAõì RoBÞ QükpÞ ÿôo ÿoAkpHøçÞ BG ápPgk ly Àhzì }BßñÞ qA lÏG .lyBG ûkpÞ ÑõWo QÞoBì pKõu úG lüpg ÿApG úÞ ûkõHð pùy ok «ç¾A ÿô qôo ó@ok kõG lÛPÏì úÞ

.kõG ûkpßð ûkB×PuA ó@ qA Bø Rlì ápPgk kõg úÞ kõG ûly ûkB×PuA þOoBÞ qA úÞ kõG òüA ok úýÃÚ IèBW ô QuA ûly
ô óAõW pvK þøôpâ úÞ lðkõG ûkpÞ ØüpÏO îüApG þðBPuôk .QgBu ê¿Pì îø úG Ao ôk òüA óAõO þì úÞ ïqAkpLG ÿpãük RBüBßc êÛð úG ô ïoAk ûBãð lüBG BXñüA ok Ao ApWBì
ó@BG úÇGAo kBXüAô þPuôk fpÆ òPhüoqA lÏG Bø ó@.lðkpÞ þì Bø ó@þßðBG ÿBø JBvcqA ÿoAkpHøçÞ úG ïAlÚA óAõW óApPgk BG þPuôkô úÇGAo kBXüAqA lÏG ,þðApüA kpXì
lñPvðAk þì úÞ þüBWok IéÒAô IuBñì þP¾pÖok lÏG .lñPgBu þì kõg ÿApG ó@ÿôoqA þHéÛO RoBÞ àü lÏGô ûkpÞ ÿoAkpG wßÎ Bø ó@ÿoBHPÎA ÿBø RoBÞqA ,BøpPgk
ÝB×OA òüA .lðkpÞ þì ÿoAkpG ûpùG ûly úPgBu þHéÛO RoBÞ qA ô ûkpÞ ûkB×PuA ûly kBXüA QýÏÚõì qA ,koAlð kõWô ôA ÿApG JBvc þuopG óBßìA Bü ô koAlð oõÃc pùy ok pPgk

.lðly þì úñd¾ koAô ÿlülW óBýðBGpÚ qBG ô ly þì oApßO Bø ó@ ÿApG RApÞ úG
kõG úPvðAõO ápPgk ó@ô ûkõG Quok òì ÿBø QyAkpG ly Àhzì ,ïly úWAõì pPgk óBíø BG þÚB×OA oõÆ úG úÞ þOlì qA lÏG ô lðlýuo îø úG ÝõÖ ÝB×OA ôk òì òøm ok

.kõG ûkAk ÈGpüm êìAõÎ êüõdO ô þüBuBñy Ao kõG ÿoAkpHøçÞ òüA kBXüA êìBÎ úÞ kõg pvK Quôk
þgpG BìA .îýyBG úPynâ Bø ó@ oBñÞ qA þâkBu úG ô ûlýñy BøoBG Ao Bø óBPuAk òüA qA ÿoBývG Bì lüBy .kõG óBPuAk àü ØüpÏO qA pOApÖ ApWBì òüA ØüpÏO qA òì l¿Ú ëBc

.kõy kBXüA óBì ÿApG úGBzì þüçG îükAk ûqBWA ô îükpßð ÑõÂõì òüA úG úWõO Ap^ úÞ kõy þì lñéG Bì kBùð qA û@ BXð@ok ô lüBýG Bì kõg pu pG lðAõO þì Bø óBPuAk òüA qA
ú`ð@.lññÞ ûkB×PuA úíÏÆ óAõñÎ úGrýð Bø ó@qA lñðAõO þì óAoAkpHøçÞ ,BPuAo òüAok úÞ Ap^ .lyBG þðApüA ÿBø ûkAõðBgqA ÿoBývG ÿApG ÿoAlzø lðAõO þì óBPuAk òüA
àü îýðAõO þì BìqA àüpøô lðA ûkBPÖA þðApüA úÏìBW óBW úG ûoõg lñðBíø úÞ QuAoAkpHøçÞ óAõñÎ úG þðApüA úðB×uBC Pìô óAõWpvK BüôpPgk þøôpâoõÃc QuA eÂAôpK

.îüõy Jõvdì Bø ó@ ÿApG þðBGpÚ
BG Ao kõg ÿoBHPÎA ÿBø RoBÞ úéíW qA ô kõg þâlðq koAõì òüpO þ¾õ¿g ô lñÞ þì kBíPÎA þvÞ úG þðAõW RBuBvcA BG óly pýâok QéÎ úG ô þâkBu BG úÞ þðBGpÚ àü
úWAõì êßzì oArø BG ó@ qA ólì@ok úÞ îýPÖA þì þøB^ úG ,ûBHPyA óBñýíÆA òüA úXýPð ok .lññÞ AlýK þupPuk óBy þ¿hy ëAõìA úG løk þì ûqBWA Bø ó@ úG Bü ô ûly îýùu Bø ó@

.îüõzð kõg ûkAõðBg Bü ô kõg þPhGlG UÎBG BO îýñÞ ûBãð pãük ÿA úðõâ úG îüõñy þì ú`ð@ úG QuA pPùG Anè .kqBu þì óBì

6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

lðlýuo þíð þvñW ÿkõñzg úG þüBÂoA kõg úGpXO úG lðAõO þì ... ô }õâ , Bø úñýu áõð >þHdì îüpì < pPÞk
úG lñPvðAõO þì óBð@ qA l¾ok 95 úßýèBc ok ëBu ok úÞ þÛýÛdO ok.kkpâ þùPñì îuBƒâoA
þPÚô .lñü@ êüBð îuBâoA úG pãük ÝpÆ úG þPcAo ïõéÏì lðlðBuo ïBXðA úG óAoBßíøô êLüô 1992 QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
koõì RoBùLâ Ao þüBÂoA kõƒg ïBƒXƒðA ûõƒýƒy úG ókpÞ pßÖ BG BùñO lñðAõO þì óBðq þgpG úÞ ly
úÞ kõy þì ïõéÏì løk þì oApÚ kõg {øôtK BPuAo òüA ok ô lñü@ ê¾Bc þvñW ÿkõñzg
àüpdO óBðq ok þüBÂoA kõg ëlì òüpO YüAo úG óBðq qA úPuk òüA ÿôo pG þðlG RBzüBìq@
þì êHùƒì ÿBƒø úƒHƒè {ƒhƒG ô wƒüoõƒPƒýƒéÞ úÞ Ap^ lðBuo RBHSA úG Ao óBð@ ÿBÎkA lýuo ïBXðA
îXñK àüqApPíÞ {øôtK òüAok )1970(lyBG lðkõG úPvðAõO ûtüô RApß×O ôpƒýƒK kApƒÖA òƒüA
kõg êHùì êgAk þy þüBÂoA kõg ÿApG óBðqqA æBG ô ûkAk {üArÖA pGApG ôk úG Ao kõg IéÚ óBGpÂ
þðôpýG àüpdO BG B« ƒìõƒíƒÎ ô lƒðkpƒG þƒì ôpƒÖ ... ô îz^ àìkpì ÿkBzâ ô óõg oBzÖ òPÖo
.lðlýuo þì þvñW ÿkõñyõg úG wüoõPýéÞ óBð@ok þvñW ÿkõñyõg úGpXO qA þÞBc úíø
þüBßüpìA óBðq þüBÂoA kõg Qý×ýÞ ÿrñýÞ
kõg þuopG koõì 1885 ëBu qA Ao þüBKôoA ô þüBÂoA kõgô óBðqok îuBâoA
þì }oArâ kõg {øôtK ok ô QuA ûkAk oApÚ
ïBãñø ok úÞ þðBìq Rlì úvüBÛì ok óBðq úÞ løk .kõG êƒìBƒy þƒPÞpƒc -þƒvc ÿBƒø QƒƒýƒèBƒƒÏƒÖ qA úƒG óBƒðq ólƒýuo Qƒý×ýÞ fpƒƒy ok #
ÿkõñzg úG BO lðoAk ïqæ QÚô ëõgk ïBƒXƒðA úÞ þðBðq ûly ûkAk óBzð RBÛýÛdO þgpG ok þì þvñW óBâoAô òãè ÿBø ú`ýøBì RBÂBHÛðA þ×éPhì ØüoBÏO ô pýGBÏO BG þvñW ÿkõñzg
oõÆ úG þüBÂoA kõg ïBãñø ok lñupG þvñW BG lðA ûlükpâ çPHì RApÛÖ óõPu RBÏüB úG úGô lðoBývG ólGok þvßéÖo ÿBø {ñÞ .lyBG þvñW ïõéÎ óApãzøôtK ô òýÛÛdì ÿõu qA
úG lñðAõO þì QÚô úÛýÚkoBù^ Ùp¾ BG ÈuõPì Bø úñýu áõð ô Bø úñýu ,}õâ ,óBøk àüpdO úuBÞ {hG pG {ß^ úGp úßýðBìq ëBTì óAõñÎ úHñW pG lýÞBO BG ÿA úPuk .îükpâþì úWAõì
úÞ þðBìq Rlì óBíø (lñü@ êüBð úécpì òƒüA Øý¾õO Ao þvñW ÿkõñyõg úGpXO lðA úPvðAõO úG oBýPgA þG BK òýüBK {hG lü@ þì kôpÖ õðAq {Ûð ÿqBu úPvWpG BG þøôpâô þH¿Î ÿBø
)lñü@ êüBð þvñW ÿkõñzg úG lñðAõO þì óAkpì wßéÖo òüA .lü@ þì ok QÞpc úG æBG ÙpÆ Quk úG úðBðq îuBâoA qA þ×üpÏO ÿA ú`ýøBì
BG úÞ þíuBâoA BG úÇGAook úWõO êGBÚ úPßð .)1978 , BìõÞ (lñüBíð . lyBG þì ÿA ú`ýøBì ô þvc {ñÞ ôk qA þyBð BG þvñW ÿkõñzg úG ólýƒuo .lƒðA ûkAk
{ýK êGBÚpýÒ , kkpâ þì úGpXO óBðqok ëõgk ok óBðq qA ÿoBývG ô îýðAk þì úÞ oõÇðBíø þì QÖBüok úGp úéýuõG úÞ þvc àüpdO BG ô þvñW óBXýø þðBùâBð þâlýøo xBvcA
ÿApG ó@ ókõHð óBvßü òýñ`íø ô ókõG þñƒýƒG qA úPuk lðoAk óBÎmA óAlG kõg þvñW JoBXO àüpdO êßy úG RApÛÖ óõPu ÜüpÆ qA kkpâ àýíPüo RBÂBHÛƒðA óõƒ^ þƒüBƒø ÀƒgBƒy
úÞ luo þì pËð úG .lyBG þì Bƒùƒð@ þƒìBƒíƒO {hG ok ósAô êgAk {hG àüpƒdO BƒG Bƒùð@ ÿBø ú`ýøBì ólì@ok QÞpc úG IWõì þPÞpc ,IéÚ óBGp ok pýýÓO BG ûApíø ÿA ú`ýøBì
úÞ QyAk óBðq úíø qA óAõO þíð úGBzì ÿoBËPðA QÖBüok RBLuA þW B¸ cçǾA Bü 12 QƒÎBƒu wƒßƒéÖo úƒÞ þƒÎõƒƒÂõƒƒì .kõƒƒyþƒƒìBƒƒK .kkpâ þì þüBuBñy w×ñO ô óõƒg oBƒzƒÖ
îuBâoA úG ëõgk ïBãñø ok úGBzì ÿA ûõýy úG þì îuBâoA qBu úñýìq úÞ þvc àüpdO ûlññÞ þì rüBíPì ólG ÿBø wßéÖo püBu BG Ao îuBâoA xõíuBâoA þðBðõü úzüo qA ûlì@pG îuBâoA
BG óBð@ QüpTÞA úÞ QvýèBc ok òƒüA lƒñƒupƒG ok òüA ô lñuo þì þvñW ÿkõñzg úG lyBG ok îuBâoA wßéÖo JBGok úÞ QuA òüA kqBu ÿAoAk þâly åorG ô þðôrÖ ÿBƒñƒÏƒì úƒG
kõg Bü þ¿hy êßy úG úÞ wüoõPýéÞ àüpdO ok úÞ ÿoBzÖ BG pãük ÿA úPuk úÞ QvýèBc ok þvc ÿBø ûlðpýâ qA þÏýuô úÎõíXì óq ô QvýG êÚAlc úÞlyBG þì klÏPì þ×üoBÏO
RokBHì þvñW àüpy Bü kpünK ïBXðA þüBÂoA QÖBüok ó@ þüBùPðA ÿBùPÖBG ô îco úðkpâ {hG ô xBíO pSA ok úÞ lðoAk kõƒWô òƒãè {ƒhG oBzPðA úG þuBñzðAôo ëBðosok ó@úðõíð {y
Ao þvñW ÿkõñzg lñðAõO þì lüBíð ó@ïBXðA úG úGpXO Ao þvñW ÿkõñyõg lñðAõO þì lðoAk þì óAõO þíð þOoBHÎ úG .lðkpâ þì ëBÏÖ àüpdO þvñW pýùy ÜÛdì ÿrñýƒÞ .QƒuA ûlƒýƒuo
ÿApG )1955( RpHèoBø oôBG úG .lññÞ úGpƒXƒO wüoõPýéÞ îýÛPvì àüpdO úÇuAõG .lƒñüBƒíð ëõývì ú`ýøBì qA þƒ¾Bƒg úƒPuk BƒùñO Qƒ×â {ñO ÿoBX×ðA úýéhO Ao þvñW ÿkõñzƒg
úÞ QuA ëBìpð ô þÏýHÆ þéýg òüA óBðq þgpG êüBð îuBâoA úécpì úG óBðqqA þÏýuô îXcrýð «BìArèA lcAô êßy úG óBðq þìBíO ô ûkõG îuBâoA oBPÖo úgp^ ZôA úécpì ok þH¿Î ÿA ú`ýøBì
ëõÆ ok ô þvñW àüpy BG wßu ïBãñƒø ok ûBãPuk qA ÿA ûtüô {hG àƒüpƒdO úƒÇƒuAõƒG
àüpdO JôBƒñƒPƒì êƒßƒy úƒG ,ëõƒgk ïBƒXƒðA | |.lñü@þì .)1953 (lñÞþì ØüpÏO þvñW
ÿôopG ÿô óAoBßíøô ÿrñýÞ úÞ þuopGok .lñuo þì þvñW ÿkõñzg úG þéuBñO Bøo ûBOõÞ úGpXO óõvðBW ô qpPvì pËð qA
.lyBG oBÞ ok wüoõPýéÞ 62 ly ïõéÏì lðlƒýðBƒuo ïBƒXðA úƒG óq 5940 àüpdO «BOoôp úÞ kpÞoõ¿O lüBHð òßýè ô óõg ÐíXO {üArÖAqA ê¾Bc þßürýÖ þâly
Bø ó@ok óBðq îuBâoA ûõdð úÞ þüBø {øôtK l¾ok 4 BùñO ô ûkpÞ þüBÂoA kõg óBðq qA l¾ok ok Ao þvñW ÿkõñzg úGpXO úñýìq þvñW óBâoA àüpdO úG þüõãhuBK ok úÞ ÿA ú`ýøBì {zÞ
ok lñøk þì óBzð QuA ûly ûlýzÞ {èB^ úG ÿkõñzg úG lñPvðAõO þíð þüBÂoA kõg BG Bùð@qA ó@ pÞm úÞ úðõãðBíø úßéG koô@ þì lülK kpÖ ÿA úPßð .koAk ïBð îuBâoA lüA þì ê¾Bc þvñW
úG ëõgk ïBãƒñƒø ok úƒÞ þƒðBƒðq qA ÿA úƒPƒuk ëBu ok QüBø ÜüpÆ òýíø úG .lñupG þvñW ô þðBXýø RApß×O Ùp¾ kApÖA þgpG ok QÖo ëõÛèA Ü×Pì ó@pG Bø úüpËð IèBÒ Q×â óAõPýì úÞ
úG îuBâoA ÜÛdO lðA ûlýuo þvñW ÿkõñzg þì ïBXðA úG óq 1844 ÿôo pG þzøôtK 1976 óõ`íø ólG pãük ÿBø {hG wíè òýñ`íø ê¾Bc þvßéÖo îuBâoA úÞ QuA òüA lñyBHýì 8
ok ApWA úG þßíÞ àýñßO ÿpýâ oBßG úǃuAô BG óBðqqA l¾ok 4 kAk óBzð ó@úXýPð úÞ lðBuo
oBÞ úG ,þßíÞ àýñßO qA oõËñì .QuA ûlì@
ok wüoõPýéÞ ÿqBu àüpdO ok Quk ÿpýâ
þvñW àüpy BG wßu ô ëõgk ïBXðA ïBãñø
Bü@ úÞ Qvýð ïõéÏì .QuA ûlƒükpƒâ }oArƒâ
oõÞnì ûõýy úG þvñW ÿkõñzg úƒG ólƒýƒuo
kkpâoõËñì lðAõO þì þüBÂoA kõg óAõñÎ QdO
ô þvñW àüpy QÞoBzì úÇuAõG úƒßƒñƒüA Bƒü
qA îuBâoA qA Ñõð òüA ëõgk óly þéíÎ òýñ`íø
ûpìq ok Ao kõg kpÖ ô ZoBg þüBÂoA kõg pP^ püq
úG ëõgk ïBãñø ok úÞ lƒøk þƒì oApƒÚ þƒðBƒðq
Bü@pãük RoBHÎ úG .lñuo þì þvñW ÿkõñzg
àüpy BG wßu ô ëõgk ïBãñø ok úÞ þðBðq
ok Bü@ lðqAkpK þì wüoõPýéÞ wíè úG þvñW
oApÚ lññÞ þì þüBÂoA kõg úÞ ÿkApÖA ÿlñG úÛHÆ

!?pýg Bü lðpýâ þì
}õâ ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy

pPùG þâlðq ,pPùG wßu : úÞ

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

ïõu qôo | | .lðAonâëBýg {ìAo@ úÞ lñÞ fBPPÖA Bø óBPupùy ok Ao þOBHÏy ïkpì BG úP×ø îg ô aýK ok
!ÿqBG Üéì Ao ÿpýÛÖ kpì QüBßc þøAo òýñ^ JBhPðA ô êýHìõOA údðBu qA wK úPuAõg òüA úðB×uCBPì
þøBykBK úG úHy àü ú^pâ úÞ koô@ þì kBü úG kõHð ok .lzð þéíÎ {ìBãñùG Bð Qƒynƒâ ok þzHc lýÏu lídì
Bø úPypÖ pùy úG úÞ wéXð@ wè ok # pßÖ {üõg QHÚBÎ úG óBñ`íø þèô kõG ûlýuo ûoAkA >ïApùy< }lyoA pvK þüBƒÇƒÎ kõƒídì
óBvðA ûBâúÞkonâþì þOBÚB×OA ûly ÙôpÏì lýuo ÿpùy úG ûBãðBHy pýÛÖ kpì òüA .kpÞ þì pHW úßð@ BO QÖpâ ûlùÎ úG Ao Býu@ RAoBzPðA |[email protected]|
BùñO ô koAk þìoncpƒG {ƒðBƒýƒG pƒy qA Ao Qvzð òüApGBñG .kõG ûlzð qBG qõñø ó@ ûqAôok úÞ !kpÞ êülHO þGBHÞ úG Ao þOAoBzPðA rÞpì òüA úðBìq
óBìq onâ ô QÏýHÆ ÔýO úG Ao ó@ óAõO þì .lðkpÞ qBG Ao pùy ûqAôok ô kpÞ ÑõéÆ lýyoõg BO lüBG ÙôpÏì pÎBy >þðBìBu óBƒíÎ< ëõƒÚ úƒG ëôA qôo
.lñPvø Bø ûkpK ûlñðq wK ïBXðApu úÞkpLu Bìpu ô þßüoBO ok Ao þPÎBu lñ^ úÞ pýÛÖ kpì òüqA óAõhG ê¿×ì Uülc kõƒg õƒO| |:Qƒ×â !JBPÞÿBW úG JBHÞ
úG qôpìA þOBÚB×OA òýñ^ óBýìok ëBc pø úG ly pýuA þÏíW ÈuõO kôoô Ädì úG kõG pËPñì
lñüõâ þì }koõì ok úÞ ïkpÞ koõgpG ÿA ûpù^ ôA .lðkpG þøBykBK jBÞ úG Ao ôA úPvG Quk ô êíXì ô þãñøpÖ rÞpì àü úÞ QuA oô@kok|#
ÿqBG ëõK BG Bø úPypÖ pùy úG kôoô ïBãñø úG lññÞ {üBøo kpÞ xBƒíPèA úƒ^pƒø ûAo ëõƒÆok ok QýèBÏÖ ópÚ îýð qA {ýG qA lÏG þOAoBzPðA
þüõâ rýXì ÿApG }A ûp×u Iypø ô kpÞ þì QhO pG Ao ôA lük IXÏO BG úßð@ BO lýñzð þGAõW ïôk qôo JBPÞ ÿBW úG ô kõy þGBHÞ úG êülHO óApùO
Bø ëõK ó@qA úð qôpìA úÞ þèBcok .kõG ûkpPvâ }qõK ïApÞAô îýËÏO BG úíøô lðlðBzð QñÇéu ëBýg {ìAo@
úGoõHXì jBÞ úG {ðkoô@ïBãñø úG úÞ lðlýHéÆ !lñÞÐüqõO þðlýyõðô AnÒ ïkpì òýG
BG ÅõÎok .ûkpPvâ ûp×u ó@ qA úð ô QuA ÿpHg konâþì QÎpu BGô îøpu QzK Bøqôo #
ôA qA îø þñu úßð@ BG ô ûly ûApíø þPulãñO .lðkõG Rõßu Ao Bø ó@úÞþøAo JBhPðA ok qõñø ÿoBývG ô RAoBzPðA ÙôpÏì úvuöõì þãñøpÖrÞpì òüA
ÿõéW oæk lñ^ ókoô@ Quk úG ÿApG úPynâ ô lýupK Ao ApWBì QéÎ ÿoôBGBð BG pýÛÖ kpì úG lükpOô àyok lðBupG kõ¿Ûì ërñìpu úG óBâlñvüõð lì@ô QÖo êdì Bø ëBu úÞ kõG Býu@
ëBupø Ao kõg ûBykBK Bì :lñP×âôA úG óBüoBGok ok .lðA ûlðBì êÖBÒ ó@qA Bü ô lðpG þì pu ÿA ûpÆBg rW óõñÞA ô kõG Bø óAõg JBPƒÞ ô
.lñÞ þì ÿqBG Üéì ó@ô òüA ô îýñÞ þì JBhPðA úðõâ òüA ÿqôo òýñ^ ok ûlñü@pßÖ úG lüBG QuA þÚBG QÚô BO úÞþèBc úvuõö ƒì .QƒuA ûlƒðBƒíƒð þƒÚBƒG ó@ qA ÿrƒýƒ^
ôA ÿBø QHd¾ ólýñyô ûpù^ òüA ólük BG ûBykBK koAnâpùy úG ïlÚ úÞ þ¿hy òýPvhð þðkAk ûoBGôk úÞAo ûBOõÞþâlðq òüA BO kõG kõídì< Qíø BG 1339 ëBuok Býu@ RAoBzPðA
þÎAlO îüApG óBPvéâ ok ÿlÏu ÙôpÏì QüBßc ô þPcAo BG ëõÛÏì ô óBßìA lc ok Qvýð ó@ úHÏy òýPvhð úÞ kpÞ oBÞ úG qBÒ@ >þüBÇÎ
!kõy þì 1343 ëBuokrýð ó@úHÏy òýìôkô kõGoAqBGok
:lüõâ þì úÞ ly ÿoBËPðA êGBÚpýÒ Qñßì úG pÛÖ qA úßð@ BG pýÛÖ kpì
óBíÎ úÞpOqA óApßýG QíÏð Ao ÿA ûkAqBuoBK lðkõG ûkBPvüA {ðBìpÖ úG }õâ úíø ô kõG ûlýuo .QÖBü {üBzâ kBG@ ûBy óBGBýg ok
ÿonHì ô kpÞ qBÒ@ oõXÖ ô ÜvÖ kBPÖA QulG óBøBykBK QHÚBÎ qA lüBG úÞ lýzülðA kõg BG ïBð úG îGBPÞ òýèôA ïõu NB^ úÞ BXð@ qA
þ¾BÏì püBu qA lðBíð úéíXèA þÖ QÖpâ úzýK BXÞ ô lðly ú^ lðAlG BO kõy ûBƒâ@ òƒýzýK RAoBzPðA ÈuõO >êcBu ÿBùñy ÿôo úuõƒG<
úG ÿoBG koõhð úÞ ÿpßvì ô kpßð úÞ ÿpßñì Ao ÿkpìpýK BG QÚBÖo fpÆ pÆBg òýíø úG ?lñPÖo ïBíO úÞ Ao þüBÇÎ kõídì QÖpâ Roõ¾ Býu@
QvðAôo J@ êgk lðqpÖ ÿA îP×â {ƒPdý¿ð úG Ao QÛýÛc þPuôk îèBÎ ok kpìpýK ó@ô Qhüo ôA .îPgBñy þì àükrð qA kõG JBPÞ {íÒ ô îø
ókpÞ óAôApÖ Zpg þñÏü óAkpâ ÿBýu@ {ýÎô òýG þðAõg JBPÞ YüôpO ÿApG BO kõGpßÖ òüAok 10
:Q×âôA
| |koAkòýÏìêgkúÞlyBGAoþvÞîévì ëBu pg@ ÿBøqôo ok úÞ þƒðAlƒG lƒüBƒG -
| |òÞpOúPvø@ZpgQvýðQégkõ^ þì Quk oôk ÿA ûpürW úG þPzÞ BG Ao ûBykBK
| |ÿkôpuóBcçìlñüõâþìúÞ úð ó@ ok úÞ lññÞ þì Bøo BXð@ ok Ao ôA ô lðpG
koBHð óBPvøõßG óAoBG pâA lÏG .koAk kõWô þñÞBu úƒð ô QƒuA þƒðAkBƒG@
| |ÿkôoàzgkkpâúéWkþèBvG kõg ÿApG AoÿpãükûByBOlðkpâþìpGþãíø

ÿonHì ô IÏè ô õùè ô pýâ úzýK JkA ô êÛÎ .lññÞ JBhPðA
ô ÿpG þPhu kõy ÿpLu QíÏð óõ^ úÞoAnãG ApWBì òüA ólýñy BG ûly ûBykBK pýÛÖ kpì
þðBùñK QÖpâ îýí¿O ô ly BüõW Ao ûpürW êdì
| |...ÿoõgþðBíýzK ÿoAlüpg Ao þðArýñÞô óBìçÒ kpì ó@àíÞ BGô
lPup×G ûpürW úG RBðBßìA ô ëõK BG AoBø ó@ BO lñÞ
Bø úP×ø ô Bøqôo Qynâ BG .lññÞ kBG@ Ao BW ó@ BO
Ùçg pG þðõñÞ ûBykBK úÞ lðly úWõPì ïkpì
ô Qvýð úPvGAô QhO ô ZBO úG òýzýK óBøBy
ûBykBK úG óApüqô ÿqôo ly ïBíO úÞ îø ëBu

| |:lñP×â
úG lý¾ ÿApG lüBG úÞ QuA þíuo qôpìA -

.îüôpG Büok
oAõu Ýõy BG QvðAk þì Ao óBPuAk úÞ ôA
ûkõu@ þèBýg BG rýð óBüoBGok ô Aoqô ô ly þPzÞ
QGõÛÎ úG BO lðkpƒÞ Bƒøo ûpƒürƒW ó@ ok Ao ôA
úßñüA qA êÖBÒ BìA .kõy oB^k þéHÚ óBøBykBK
ô óBìçÒ ô ûly þðõßvì ô kBG@ ,ûpürW oBHñüA
àü ûBykBK oBËPðA ok ûqBO þðBìkpì BG þðArýñÞ
úÞ þgBÞ úG ïApPcA ô RrÎ BG Ao ôA BO lñPvø úèBu
{ìAo@ BG Ao píÎ þÚBG ô lðpHG ûly úPgBu {üApG

| |.lññÞÿpLupãülßüoBñÞokëBýg

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
wðBvýè QÖBüok qA wK QyAk úÚçÎ þuBñy
koõì úPyo úìAkA ÿApG óApùO ûBãzðAkqA àürýÖ
òGoõu ûBãzðAkqAô QÖo úvðApÖ úG kõg úÚçÎ
êýèk úG úßð@ BG ôA .QÖpâ ApPÞk áolì
òGoõu ûBãzðAk ok oBÞ kBùñzýK BG {¿¿hO
}oõzÞ úG kAk eýWpO BìA kõG ûly ôo úG ôo
óAõñÎ úG óApùO ûBãzðAk ok ô kkpâqBG óApüA
}õñýè@ pPÞk .kõy oBÞ úG ëõÓzì oBýzðAk
úðBgl¾o ûoôk ÿApG 1938 ëBu ok óBüpÆ
úýuoõG þGpÒ óBíè@ Qèôk qA ÿlýyoõg
óApüA úG ûoôk òüA ïBíOA qA wK ô kpÞ QÖBüok

.QzâqBG

ïoBù^ qôo
ÿkBy ZôA

JçÛðA qA wK úÞ þíülÚ óAlñìpñø #
ûkAk oBÞûqBWA Bø ó@úG ô lðly òýzð úðBg
pG úPynâ òüpýy ÿBølñhHè ó@pãük lzð
Bøl¾ ó@ÿBW úG ô QvHð {Ûð óByA ûpù^
ú^ IßOpì úÞlì@lülK óBzñøm ok ëAõEu

!?lðA ûly þøBñâ
QuA òüpýy lñhHè óBíø ÿBüõâ wßÎ òüA
BøkBü qA râpø þèô Qvýð ÿpHg ó@qA pãük úÞ
úèAs M^ úG QuAo qA wßÎ ok .QÖo løAõhð
Rlcô ô óõüBíø ,þüBñG ÿoõK ,ópüA ,þíüpÞ
úG kõgpñø BG Ao ïkpì ÿqôo úÞ lðõy þì ûlük

.lðkpG þì úðBìkBy QÖBýÂ
||

pg@qôo
þðApüA xBñy ûoBPu óq
ûBãzðAk ÿkBPuA ïBÛì úG 1943 ëBu ok ôA
wüolO úG úÞ kõG þvÞ òýèôA ô lýuo óApùO
ôA .QgAkpK óApùO ûBãzðAk ok àürýÖpPgA ô þuBñy ûoBPu qA QHd¾ þé×dì ok #
kõg þíéÎ ÿBø QýèBÏÖ oBñÞ ok òýñ`íø BuBð óBìqBu ok þðApüA óAkpì ëBÏÖ oõÃc
ok Ao ÿlýyoõg àürýÖ úðBgl¾o òýPvhð þðApüA óBðq Büõâ:Q×âIXÏO BG þßü úÞkõG
óApüA ok úÞ kõG ÿkpÖ òýèôA ô kpÞ wýuCBO óApüA þìBð úÞlðA úPyAlð ÿA úÚçÎ úñýìq òüA ok
.kpÞ þì wüolO Ao àürýÖpPgA îýøB×ì
pPgA ÿõðBG óAõñÎ úG ôA qA úÞ óBüpÆ }õñýè@ .Qvýð þüBÃÖ {ðAkok óBð@qA
ok óolì þuBñy ûoBPu îéÎ okBì ô óApüA àürýÖ òýíuBü<pG ûôçÎ ly úP×â Quôk òüA úG
úðBg ô kpßð ZAôkqA ûBã`ýø kõy þì kBü óApüA koAôqõì@oBÞ óAõñÎ úG {ýK ÿlñ^ úÞ >þéHÛì
ôA .kpÞ óBüõXzðAk úG àíÞ ØÚô rýð Ao kõg ûoBPu óq àü qA lüBG ly BuBð þüBÃÖ {ðAk
ok óApùO ûBãzðAk ok wüolO ëBu þu qA wK kBü >óBüpÆ }õñýè@< îðBg ïBð úG þðApüA xBñy
ok þãèBu 90 òu ok {ýK ëBu Q×ø úÞ kpÞ
.kpÞ úPvzðqBG Ao kõg 1358 ëBu
.Qynâok óApùO
ûoBPu úG Rly úG úÞ óBüpÆ }õñýè@

óApùO úéXì

ô þðBíè@úPvWpG óAlßürýÖ òýPzýðA #
òüA qA ûkB×PuA ô ÿpßÖ ÕõHð oBñÞok óBùW
ëBc òýÎ ok ÁBg òýðAõÚ ,ÿkAkAlg QíÏð
þ¿hyô þâkAõðBg þâlðqok Ao ÿpýãPhu

.kõG ûkpÞÐÂô kõg
ô òüpO }õøBG qA þßü òýPzýðA RpHè@
qA óArýì òüA BìA kõG iüoBO óAlñízðAk òüpO úÓGBð
þG óBvðA ÿô úÞ kõG løAõhð BñÏì òülG ÕõHð
úÞ oõÇðBíø ÿô ÐÚAô ok .QuA ûkõG þ¿Ûð
oBíy úG ûkBÏèA ÝõÖ ÿlñízðAk ô óAlßürýÖ
þG ÿolK ô pøõy rýð óArýì óBíø úG ,QÖo þì

òýPzýðA ûõýy úG ÿoAkpvíøô ZAôkqA

ókpÞ QüBÎo ô údèB¿ì BG QyAk lýìA ôA lñízðAk kõg óBìq ok rýð aüoBì Aõéýì BìA ,lðBì
úG îßPuk ôk òüA ,aüoBì IðBW qA ëõ¾A òüA úÞkõGþðBðqkôlÏìqAþßüÿô.kõGÿA|úPvWpG
aýø BìA .lñðBíG þÚBG îøoBñÞ óBzðAlðqpÖpÆBg ;lðAõg xok iüoôq àýñßO þéK úvuõì ok
pvíø ÿApG ÿô úÞ þüBø|êíÏèAoõPuk qA ïAlÞ ô ûkpÞ oAlük òýPzýðA BG ÿô úÞ þüBW óBíø
ÿoAkpvíø ÿBø|oBýÏì BG kõG ûkpÞ òýýÏO kõg oBñÞok ëBu 11 Rlì úG Zôq òüA .lyôA ÜyBÎ
koAõìqA ÿoBývGokô úPyAlð þðAõhíø ÿqôpìA wðBøÿBø|ïBðúGpvKlðqpÖ2ÿAoAkôlðlðBìîø
.lñuo|þìpËñGúðBíèBÊ þüAlWóBìqpãükBìA.lðlyrýðkoAôkAôRpHè@
QyAkoBËPðA kõgpvíøqA òýPzýðA RpHè@ }çO òüpg@ ok òýPzýðA ô kõG ûlýuo Bø|ó@
lñÞ þðBuo QìlgôA úGoBßPìlg àü lñðBì úÞ ,aüoBìBGÿpvíøôpøõyúÇGAoÌ×cÿApGkõg
Ao þPHdì ô þðBGpùì aýø oBËPðA êGBÛì ok ô ÿApG Bø|êíÏèAoõPukô Bø|QuAõgokqA þPupùÖ
úÞ QuAõg kõg pvíø qA ÿô .lyBG úPyAlð QüBÎo Ao Bø|ó@ lüBG ÿô úÞ Qyõð }pvíø
AnÒ ÿô ÿApG oBG 3 ÿqôo ô ûkpÞ rýíO Ao }A úðBg .kpÞ|þì

ûkpÞ îýupO úìBð òüA ok ôA ÿApG rýð Ao úðApýãPhu .kõG îèBÊ ûBâ ô QýèõEvì
Ao Bø ó@ QüBÎo oBËPðA kõg pvíø qA úÞ kõG pvíø úG òýPzýðA RpHè@ úðBÛyBÎ ÿBø úìBð
ô àýPðBìo oBývG ûoAõíø ,aüoBì Aõéýì ,{èôA
.QyAk

ûkoõg Qvßy ZAôkqA ïBíO òüA BìA lðA ûly úPyBãðA þñPyAk Quôk
ô úPyAlð þðAlñ^ Rpùy ûqôpìA ú^ pâA óBíø .kõHð }pvíø ô ôA òýG úÇGAo ÿApWBì
þÚBG }A úÓGBð pøõy Rpùy úüBu püq úzýíø ,QuA }pvíø úðAõük kõG úPyõð úÞ ÿkpì
ô úðBíèBÊ ÿBø êíÏèAoõPuk qA ÿA úÎõíXì 12

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D.

American Board of Internal Medicine

BGrýð YüoBì BG ZAôkqA óAoôkok úÞ Qvýð lýÏG Roõ¾ ok úÞ QyAk oB˃PðA ôA qA BƒìA ,krƒLG
.QuAúPyAkúÇGAokõgÿõíÎpPgk ûkpÞápOAoÝBOAÐüpuþéýgòýPzýðAQuAõg
ókpÞ QüBÎo BG BvèA úÞ lýuo|þì pËð úG koAõì BùñüA .kõƒy QƒÞBƒu ôA ûoBƒyA úƒG Bƒü ô
,koAlðþéßzìaýøòýPzýðAþPuAõgokëõ¾A pvíø qA òýPzýðA ÿBø|QuAõgok qA ÿkôlÏì
ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| ÿô BG òýPzýðA úÞ Qvýð BñÏì òülG òüA BƒìA aüoBì ,êíÏèAoõPuk òüA xBuApG .kõƒG kõƒg
ÿBƒø|oBƒÞ qA Qƒuk Bƒü QƒyAk þƒGõƒg oBƒPƒÖo îz^ aýø òPyAk óôlG Ao püq ÿBø|oBÞ lüBG
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ pvíø úG òýPzýðA .kõG úPyAkpG kõg QvüByBð :kAk|þì ïBXðA þPyAk
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ þ¿hy oBýPuk BG ô lðBíð oAkBÖô rýð kõg ïôk QupùÖòüAòýPzýðAúÞlýyBGúPyAkkBüúG
.lyúÇGAokoAô,òìõýðþPG,}A kõg pvíø úG 1914 ëBu ok Ao Bø|QuAõgok qA
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ RæBüA úG 1935 ëBu ok BvèA ô òýPzýƒðA òüA rýð óBìq ó@ ÿBø|koAlðBPuA BG BìA ,kAk úüAoA

ògBð ô õì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG ëBuàüQuokBvèAôlðkpÞóBßìêÛðûldPì pËð úG þðBvðApýÒ ô úƒðBƒíèBƒÊ Bƒø|QƒuAõƒgok
òüpO|à^õÞ rýð pvíø åpì BìA .Qynâok lÏG .lýuo|þì
Ao ôA ô úPyAlð Bì óBPuAk úÓGBð ÿôo pG þ×ñì pýSBO }pvíøô òýPzýðA þüAlW
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # ok }pvíø åpì qA lÏG ôA .kpƒßƒð QƒcAoBƒð ô ûlƒñðq oBƒPÖo BƒG aƒüoBƒì úƒðBƒPhHƒyõƒƒg
BG þèBÎ oBývG òì :Qyõð òýñ^ þƒPƒyAkkBƒü òƒýƒñƒ`ƒíƒø ô òƒýƒPƒzƒýƒðA úƒðBƒƒìpƒƒPƒdƒìpƒƒýƒÒ
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW àü lñðBì òì .ïA ûlì@ oBñÞ BXñüA ok þâlƒðq oBñÞ ôA úðBíèBÊ ô ëõÛÏìpýÒ ÿBƒø|QƒuAõƒgok
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # þâlðq òüA .îñÞ|þì þâlðq kõg oBÒ ok xpg ok óBzÞpPzì úðBg lÏG ûBì lñ^ BùñOôA .lìBýð
ûly QüõÛO ïrürÎ pvíø åpì BG úðBG~Bì xpg kõg BG rýð Ao óBypvK ôk ô ûkpÞ ápO Ao òýèpG
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse úG QHvð ÿpPùGoBývG úÇGAo úÞ ÿpvíø ;QuA ÿBø|oBÞ ïpâpu óBñ^ Bì úPvWpG lñízðAk .kpG

orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# .QyAkóApãükBGòì ôkôpvíø QHýÒ úWõPì úÞ kõG }A þOBÛýÛdO
QýíøA {üApG kBüq Bø|ó@ òPÖoô lzð }lðqpÖ
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # òýPzýðA RpHè@ÿkBy ÿoõEO .lyBG óApãð úÞ QyAlð
BGô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞô Roõ¾ àè óBìok # ok òýPzýðA luo|þì p˃ñG úƒÞ þƒèBƒc ok þPyAkkBüok{ðAlðqpÖôpvíøòPÖoqAlÏGôA
QuõK ókpÞ RôApÆ þGôûlðBìokoBývG}AûkAõðBgôóBðqBGúùWAõì lñÞ|þì þâlðq {âorG óBíOoBK@ ok úÞ Qyõð
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # úðAlñíyõø ÿBƒø|ûlƒüA ÿô BƒìA ,kõƒG úƒËƒcçì òüpO|à^õÞ ôA þƒPcAo ô {ƒìAo@ òƒüA óôlƒG
.QyAkúñýìqòüAokþHèBW pvíøòPÖoqAÿôÐÚAôok.lyBGúPyAk{øBÞ
úPynâ ëBƒu ôA >ÿkBƒy ÿoõƒEO< JBƒPÞ ÿApG ÑõÂõì òüA ô ûkõHð QcAoBð {ðAlðqpÖ ô
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # .QyAk}ôpÖûldPìRæBüAokoækBø|óõýéýì ok aüoBì úÞ þðBìq BìA .kõHð ûlññÞ óApãð ÿô
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # àü úG ókAk ïBÏðA ÿApƒG þƒÖBƒÞ ëõƒK úƒÞ ÿô oBPÖo ,kAk ÝçÆ þíuo QuAõgok 1919 ëBu
õì }rüo óBìok # ÿApG QÖpâ îýí¿O QyAlð þñKAs QìlhzýK .ly rýð pOlG oBývG òýPzýðA RpHè@
.lvüõñG úðAlñíyõø úý¾õO àü ôA
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # :Qyõð òýñ^ kõg QyAkkBü òüA ok ÿô òýPzýðA RpHè@úðBÛyBÎ ÈGAôo
oBývG ÿkBy úƒðBƒñOôpƒÖ ô ïAo@ þƒâlƒðq àƒü< oõÆ úG }pvíø ô òýPzýðA úÞ òüA qA lÏG
ô QýÛÖõƒì ókpƒÞ ëBƒHðk úƒG QƒHvð ÿpƒPzýG ,{ìôk pvíø BG ÿô ,lðly AlW îø qA þíuo
(818)343-0101 ûApíø úG kõg BƒG Ao ïôAlƒì }çO ô ÿoApƒÛýG ,lðkõG îø ûkAqõíÎ ôk òüA .kpÞ ZAôkqA ,BvèA
>.QyAkløAõg þOBÚçìþPcBüôÉBHOoAþèBvâorGóAoôkBOBìA
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 óBüBK ëBu qA òýPzýðA .kõG úPÖpãð Roõ¾ Bø|ó@ òýG

corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO ôo òüA qA QyAk oAlük BvèA BG þøBãøBâ 1912

13

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

ÿBKôoA püôB¿O úÞ lñü@|þì ok úPgõu ÿA|ûõùÚ úðBÞoô ÿBPuôo úýñGA ok eèB¿ì òüpO þé¾A þßükrð ok úÞ þédì ëkBÏì Ao úðBÞoô ÿBPuôo
.kõy|þìoô@kBüAowðBvðoóAoôk îz^ úG BPuôo qA lükqBG ok rý^ pø qA {ýG .lðA ûkoô@ ,QuA óBÞoô Bü ólÏì
RBñÚ óõìApýK úÞ BPuôo òüA úýèôA úPvø BPuôook äñu kpGoBÞ lupýìpËð úGô koõhýì ëBu 400qA {ýG úG úðBÞoô ÿBPuôo úñýzýK
ôkoAkþðæõÆ«BPHvðþPìlÚ,úPÖpâêßyBPuôo ô þPhuô BPuôookp¿ñÎ òüA þðAôApÖ QéÎ úG þGõñW úñìAk ok úðBÞoô ÿBPuôo .luo|þì
ÉõGpì ÿõ×¾ ûoôk êüAôA úG ó@ þhüoBO úÛGBu òýñ`íø ô ÿõW RApýýÓO pGApG ok ó@ QìôBÛì êýèk úG BìõíÎ ô úPÖpâ oApÚ ÿrÞpì xpâAq
6 qA þßü óAlíø úðBÞoô ÿBPuôo .kõy|þì .QuAûkõGúÛÇñìokQzgôpW@kõHíÞ qABHüqQÏýHÆqAÿoAkoõgpGôókõGþðBPvøõÞ
ok ó@ ïBð úÞ QuA óAlíø ÿpãykpâ ÿBPuôo òýãðóAõñÎúGúÞóAlíøúðBÞoôÿBPuôook .kôo|þì oBíy úG pßG oBývG ÜÆBñì
úÛÇñìóAõñÎúGôlýuoQHSúGþéìoBS@QupùÖ úPÖBü Rpùy óBPuA òüA þüBPuôo ÿpãykpâ ô Qzg ,óõèBì äñu ,úyæ äñu ,äñu
.lyfpÇìoõzÞÿpãykpâûtüô Ao ó@ ÿBø|ú^õÞ |ïBíO úÞ úyæ ÿBø|äñu ,QuA úýñGA ok þðBíPgBu ÙoBÏPì eèB¿ì ÑAõðA pW@
äðo úG þÏÂõì ÿBøoõð püq ,lðA|ûkpÞ úÆBcA óAõñÎ úG äñu p¿ñÎ ô QuA úðBÞoô ÿBPuôo

êÚ êÚ úíz^ úG ÙôpÏì úðBÞoô ÿBPuôo þÖpÏì
óApüA þvðBvðo ÿBPuôo úG IÛéì úðBÞoô ÿBPuôo

þíülÚ QÖBGok BPuôo lXvì óBíPgBu * lyBG þì äñuqA BìBíO úðBÞoô ÿBPuôo úÞ QuA þüBø óBPuA qA þßü óAlíø#
kõWô lXvì àü BùñO úðBÞoô ÿBPuôo ok ok Ao óBìoõzÞÿBHüq ÿBøBPuôo qA ÿkAlÏO
þì îz^ úG BPuôo þGõñW Ðé ok úÞ koAk Ao ÿkBüq óApãykpâô QuA ûkAk ÿBW kõg
BG ô lyBG þì qBuõð lXvì òüA ÿBñG .koõg òüAqA þßü þüBHüq .lðBzÞþì kõg ÿõu úG
ÿBíð .QuA ûly úPgBu lülW eèB¿ì ûkBW þøAo Ao Bì úÞ QuA ÿlc úG BøBPuôo
ÿoBíÏì ÍBdè úG ô QuA ÿpW@ ó@ óBíPgBu ólük qA ô îýñýzñG ó@ ÿByBíO úG BO ûkpÞ
àü lXvì óôok .lyBG þì ûkBu çìBÞ þégAk qA BìBíO úÞþüBPuôo .îüpHG Rnè {üBø ûõéW
ÿoBÞ|þyBÞ úÞ koAk kõWô à^õÞ JApdì þvðBvðo ÿBPuôo IÛè BG ô lyBG þì äñu
,úðBgõÂô .QuA ûkAk Qñüq Ao ó@ ÙApÆA þÞlðA óBíø óBìl¿Ûì .kõy þì úPgBñy óApüA
ÙApÆA ok rýð þOBìlg ô þðBHýPzK ÿBøBÃÖ úG ëlHèA þéÎ ëBüpu ok úÞ QuA þüBPuôo
êÚ úíz^ ÿBPuôo óAõñÎ BG ô lì@ok {üBíð
.lðA úPÖpâ oApÚ lXvì
IýÒ ûkArìBìA ûBãìAo@* .QuA úPÖBü Rpùy êÚ
:êÚ êÚ úíz^ úG ÙôpÏì úðBÞoô ÿBPuôo
óAlíø pùy þßükrð ok þüBPuôo úðBÞoô
ÿBPuôo .QuA óApüA óAlíø óBPuA ok ÐÚAô
ÿpãykpâ òýãð óAõñÎ úG úÞ óAlíø úðBÞoô
BG QuA úPÖBü Rpùy óBPuA òüA þüBPuôo
úÆBcA Ao ó@ ÿBø|ú^õÞ ïBíO úÞ úyæ ÿBø|äñu
ÿA|ûõùÚ äðo úG þÏÂõì ÿBøoõð püq lðA|ûkpÞ
óAoôk ÿBKôoA püôB¿O úÞ lñü@|þì ok úPgõu
ÿBPuôo úñýzýK .kõy|þì oô@kBü Ao wðBvðo
qA ú`ð@ ô luo|þì ëBu 400 qA {ýG úG úðBÞoô
òüpO|þíülÚ ô òýPvhð úßñüA lü@|þìpG iüoBO
þèBøA óBGq .QuA lXvì Jok úédì ,ó@ úédì
ëBu ok BPuôo òüA .QuA ÿpè ô þuoBÖ BPuôo
>ëlHèA þéÎ< ëBüpu òzýÞõè óAõñÎ úG 95
àü úßHy qA 96 qôoõð ëBüpu òüA .ly JBhPðA

.ly {hK Bíýu
:úðBÞoô ÿBPuôo ÿoAnãìBð QéÎ
ô oBñÞ þñÏì úG >oô< ÿkpÞ {üõâ ok
þñÏì úG rýð úðBÞoô .QuA úíz^ þñÏì úG >úðBÞ<
qA .lyBG|þì úíz^ ô J@ oBñÞ ok òPÖpâ oApÚ
úßñüA êýèk úG úðBÞoô ÿBPuôopãük ÿpËð úÇÛð
ûløBzì þðAôApÖ úG äñu ókBÏì ó@ óõìApýK ok
úýívO úWô ô úPÖpâ kõg úG Ao úðBÞoô ïBð ,kõzýì

16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

:úðBÞoô þédì ÿBøAnÒ ûBãìAo@úðBÞoôok xlÛì ÿBø óBßìqA þßü
qA BPuôo ïkpì òýG ok úÞ QuA IýÒ ûkArìBìA
ÑAõðA ,QyõãG@pG êíPzì BPuôo þédì ÿBøAnÒ òüA .lyBG þìoAkoõgpG ÿkBüq ïApPcAô }qoA
,úPéK }@ ,ZBìôA }@ lñðBì }@ ÑAõðA ô JBHÞ koAk oApÚ lXvì Jok ïBð úG ÿA úédì ok ûBãìAo@
.lyBHýì úñýgpO ô õW }@ ,ûoAô }@ oBývG ó@ÿ úÆõdì úÏíWô úHñy|YñK ÿBøqôoô
.kõy þì Õõéy
:úðBÞoô ÿBPuôo RBÒõu
,õè@koq ,ôkpâ êìBy úðBÞoô RBÒBG Ræõ¿dì :úðBÞoô ÿBPuôook þPýÎo JBGoA ïBËð
BPuôo òüA ÿBø þOBÒõu òüpPùG IýuôoõãðA ÿBøBPuôo püBu lñðBì úðBÞoô ÿBPƒuôo ok
.lñPvø okôlðoAkþ¾BgûBãüBWóAlý×u|{üo,óBPuA
RolÚ ô ÿpýâ|îýí¿O ïBËð rýð îülÚ ÿBø|óBìq
:úðBÞoô ÿBPuôo ÿAõøô J@ .QuA ûkõG þPýÎo JBGoA xBuA pG
úñìAk ok úðBÞoô ÿBPuôo ÿpýâoApƒÚ êƒýƒèk úƒG BPuôo óBg ,õèqõâApÚ óBg|þÛð óBìq ó@ok
þðBPvøõÞ þüAõøô J@,ÿrÞpì xpâAq þGõñW îÞBc ô JBGoA }pPgk rýð ôA qA lÏG ô ûkõƒG
ÿBìpuqA QüBßc úÞ QuA îÞBc BPuôo òüApG ÿBüBÛG rýð pÂBc ëBc ok ô QuA ûly BPuôo
.koAk þðBPvìq Qhu BPuôo JõñW ÿpPìõéýÞ ôk ok úÞ þƒéHƒÇƒ¾A
| .koAkkõWôîøqõñø,ûlyúPgBu
:úðBÞoô ÿBPuôo úGp×u ê¿Ö òüpPùG JçÛðA qA {ýK ÿBø|ëBu ok êHǾA òƒüA
BO oBùG ÈuAôA úðBÞoô úG p×u ÿApG óBìq òüpPùG ô ûkõG fpÇì oBGok IuA }oôpK rÞpì óAõñÎ|úG
þèlPÏì ÿAõøô J@úÞ Ap^ QuA óBPvGBO óBüBK úG BPuôo þðlük oBS@ ôrW rýð pÂBc ëBc ok
.kõy þì îÞBc úÛÇñì pG .kôo|þìoBíy
J@ úðBÞoô ,Aõø óly ïpâ BG :óBPvGBO ô oBùG pPì 75 kBÏGA úG þÂpÎô ëõÆ ÿAoAk BñG òüA
Bø ÕBG ÿrHupuô lñÞ þì AlýK þèlPÏì ÿAõøô òüA þüBPuôo ÿpãykpâòýãð óAõñÎ úG óAlíø úðBÞoô ÿBPuôo 650 ô oArø àü êÞ ÿBñGpüq BG ô pPƒì 22 ok
ÿrÞpì ÉBýc àü ÿAoAkô ûly úPgBu ÐGpìpPì
QuA úPÖBü Rpùy óBPuA ÿoAlùãð ÿBÃÖ ÉBýc ÙpÆ ôk ok úÞ QuA

úGAopãükþßyrKÑApPgA14ôÿpýâ|óõgúGqBýð }AþíülÚÿBøúðBgôQÏýHÆBGBPuôoòüA | ô ÿkôoô| ,pãük Ðé ôk ô úPyAk kõWô IuA
qA óBùW þíéÎ ïBÛì òüpO|þèBÎ .lðBupG QHS ÑpƒPhì ,lƒðõƒýuõƒì ܃ýÖõƒO oõƒvÖôpƒK ûBƒâkAq .QuA ûkõG úÖõéÎ oBHðA
QüõÃÎ ,BýðBPüpG ô AkBðBƒÞ þƒPñǃéu òƒíXðA ôA .lyBG þì óBùW ok þÎõñ¿ì IéÚ òýPvhð QuBñGþÚpy|ëBíyÐéÂokêHǾAÿkôoô
óBìok oAnãðBýñG ,áoõüõýð óAlñízðAk òƒíXðA òu BOô ly lèõPì BPuôo òüAok 1315 ëBuok ÿBÃÖôúÖõéÎoBHðAþGpÒôþÚpyÿBø|ÐéÂokô
ÝôpÎ ô IéÚ {hG wýDo ,oôk ûAo qA þßyrK þðBKõ^ úG |ûkAõðBg úG àíÞ ÿApG þãèBƒu 14 ÉBýc ØÞ qA BøoBHðA ØÞô ûly úýHÏO þðBHùãð
úéíW qA AôBOôA ûBãzðAk IéÚ RBÛýÛdOõPýPvðA .kõG ëõÓzì .QuA pO|òýüBK pPì àü kôlc ok
.lyBGþìBýðkokÿôþíéÎòüôBñÎ úðBÞoôpývì ókõíýKô ÿôoBßPzKô }çO |
óAõñÎ úG BO ly UÎBG êý¿dO ÿApG óAlíø úG :îðBg ÿpùì úÏéÚ
:úðBÞoô ïkpì óBGq RBÎApPgA ô kõy úPgBñy óBùW pOpG lñízðAk ó@óBíPgBu úÞ QuA þüBñGrýð þGBGoA úÏéÚ
þuoBÖ ,ÿom@ÿBø|óBGq úG úðBÞoô ÿBPuôo ïkpì ûAo qA ëpPñÞ þÎõñ¿ì IéÚ úéíW qA Ao ÿoBývG úÏéÚ òüA .QuA ûly þcApÆ þüBLýé^ óçK BG
.lñøk þì ûõéW pOBHüq Ao BPuôo òüA ÿ ûpù^ .lñüõâ|þìòhuÿkpÞô óôlGô QzãðApSA BG óBvðA |DNAòýýÏO ,oôk .QuA ûkõG BPuôo JBGoA ,îðBg ÿpùì úG ÉõGpì
ÿBìpu ,kpu ëõ¿Ö ok :óBPvìq ô rƒýüBƒK 330 ÿBñGpüq BGô pPì 20 ok 12 kBÏGA ok BñG òüA
úG óAlñì úÚçÎ BìA lü@ þì úðBÞoô úG þƒPhu ok ïôk úÛHÆô ûly úPgBu úÛHÆôkok ÐGpìpPì
ÿBHüq ÙpG ô rýüBK äðo oArø ólük ÿApG QÏýHÆ .QuA ûly kBXüA BñG ÿrÞpì QívÚ
l¿Ûì óAõñÎ úG Ao úðBÞoô ,îø qBG þðBPvìq ô ëôA úÛHÆô Øßíø úÛHÆqArýð BñG ÿkôoô
úéK ôk ô QuA úPÖpâ|þì Roõ¾ BñG þÚpy Ðé qA
:úðBÞoô ÿBPuôo úG ólýuo ûAo ëôA úÛHÆ úG Øßíø úÛHÆ ÿkôoô ÙpÆ ôk qA
,óAlíø qA úðBÞoô ÿBPuôo úG ólýuo pývì .kõy|þì þùPñì
wLu ô püçì úG óAlíø ûkBW JBhPðA AlPGA ok þGõñW ÐéÂok ÿpPì 100 úé¾BÖok BñG òüA
.kõy þì IÏzñì ûkBW òüA qA úÞ Qvüoõdì BPuôo úG Ùpzì ô úüBLøõÞ rHu pPvG ok ô BPuôo
,óB×éü ÿBøBPuôoô óBOBHÞA lu qA oõHÎ qA wK .QuA ûly ÐÚAô
úG úðBÞoô ûkBW ÜüpÆ qA kBG@|þéÎ ô kBG@ |wíy
.lýuo lýøAõg úðBÞoô ÿBPuôo :úðBÞoô ÿBPuôo óBPuoõâ
ûly pÞm ÿpãykpâ ÿBø úGmBW qA úPynâ úðBÞoô ÿBPuôook ÿA|ûkBu óBPuoõâ kõWô
pùy qA BPuôo þé¾A ÉBHOoA oõƒdƒì ,æBƒG ok pãük qA kõy|þíð ûlük ÿpHÚ äñu aýø ó@ok úÞ
þüBHüq ÿBøqAlðA| îz^ ô pÊBñì ÿAoAk rýð óAlíø .koAk oApÚ úWõO koõì úÞ QuA ÿkoAõì
þPvüoõO ÿoõdì óAõñÎ úG lðAõO|þì úÞ QuA
.kõy fpÇì :óBùW þíéÎ úÓGBð ûBâkAq ,úðBÞoô

17

óApùO úéXì

ÿApG óBíè@ÿBø|êPø òüpOBHüq BG
!lüõy Bñy@QìBÚA

ÿA ú^Büok úG lýøAõhG Bíy pâA .koAk óApÖBvì úG úDAoA ÿApG ÿoBývG ÿBø þðlük ÿrÞpì ÿBKôoA ok oõzÞòüpPâorG óAõñÎ úG óBíè@| #
.koAk Ao Bø òüA ïBíO óBíè@,lükpâpG IÛÎ úG óBìqok þüBÇuô óôpÚ ÿpùyok úßñüA Bü lýñÞÙBzPÞA Ao Mè@ÿBø ûõÞ,lýðrGpu {hG {ìAo@
úPyAk Ao Bíy l¿Ûì þãPvüBy úÞ lýyBG úPyAk QìBÚA þéPøok QuApPùG ,lýñýHG Ao òýèpGpùy ÿBø ûqõì Bü òuõÖpùy ÿBø úÏéÚ lüoAk l¿ÚpâA

.lyBG

|Romantik Hotel MarkusturmåoõHñOo ,ïoõPuõÞoBì àýPðBìo êPø .1
Q×ãy qA þßü BüoAôBGok )|Rothenburg ob der Tauber|(pGôBOok JA åoõHñOopùy| |
ok þOpÖBvì ÿBøl¿Ûì òƒüpƒO rƒýãðA
úéýuô úG luo þì pËð úG úÞ QuA óBíè@
qA ô ûlðBì þÚBG ûkoõhð Qƒuk óBƒìq
oAkoõgpG þüBÇuô óôpÚ pßG ÿoBíÏì
àƒýPðBƒìo êƒPƒø ok QƒƒìBƒƒÚA .QƒƒuA
QuA þñÏì òüA úG ÐÚAôok ïoõPuõÞoBì
þðBßì ok Ao Iy lýðAõO þì Bíy úƒÞ
ok óBíPgBu òüA .lýñÞ ÿpLu þhüoBO
Rlì úG ô ,ly úPgBu îøkrýu ópƒÚ
òßvì óAõñÎ úƒG ëBƒu 500 qA {ƒýƒG
.QÖpâ þì oApÚ ûkB×PuA koõì QÚõƒì
|Castle HotelåpHíèõÞ,úÏéÚ êPø .3 | ïoõPuõÞoBì àýPðBìo êPø ok QìBƒÚA
.QuBíy ÿApGpýËð þG þP¾pÖ òüA ,lýPyAk Ao úÏéÚ àüok Iy ókpÞ ÿpLu ÿBüôo úzýíøpâA| | Ao óBOkõg BO QuBíy ÿApG þèBÎ þøAo
qA BHüq þHýÞpO ó@ ÿBø ÝBOAô ,ûly ÐÚAô þíøkrýu ópÚ rýãðA Q×ãy úÏéÚ ok åpHíèõÞ úÏéÚ êPø ok JA åoõHñOo äñøpÖ ô iƒüoBƒO ok
ÿAoAk «æBíPcA Bíy êPø ô ,QuA wÞõè þøBãPìBÚA òüA .QuA óolì ÿBø þâtüô ô þhüoBO oõÞk
Øéâ òýìq .kõG løAõg þãðo úzýy ÿBø ûpXñK ô JAkpâ ÿBø ïBíc êTì ÿA ûpËPñì pýÒ ÿBø þâtüô .lýñÞ ÝpÒ pGôBO
þüBø îPü@ êìBy ó@ ÿoõgAnÒ ÝBOAô ,koAk kõWô úÏéÚ êPø qA ûBOõÞ ÿA úé¾BÖ ok ÿA ûkBÏèA ÝõÖ óBíè@ÿBøêPøòüpOBHüq,óBíè@óBíè@òüpPùG| |

.QuA úýèAõy þÏÚAô ûoq ô þíülÚ þñýyBì êTì ûqõì IuBñì ||
|Kempinski HotelókBâwPypG ,þßvñýLíÞêPø .4 | |Radisson Blu HotelòýèpG ,õéG óõvükAo êPø .2
okþßvñýLíÞêPøqApOrýãðAQ×ãyúÞkoAkkõWôþíÞoBývGÿBøêPø,qBGÿBÃÖóBÛyBÎÿApG| | åorGïõüoAõÞ@,òýèpGokõéGóõvükAorýãðAQ×ãyêPøúPvWpGúÇÛðúÞQvýðþTdGaýøÿBW| |
| ïBð úG úÞ BHüq ïõüoAõÞ@ òüA pG ûôçÎ .koAk ÑB×OoA pƒPƒì 25 B« ƒHƒüpƒÛƒO úƒÞ QƒuA þƒGæ ok ó@
êƒPø .lƒñyBƒG ókBƒƒâ wƒƒPƒypƒƒG
Mè@ ÿBø ûõÞ ok þ߃vƒñƒýƒLƒíƒÞ
þÚçýü êPø ô koAk oApƒÚ óBƒíƒè@
Ao Bíy úÞ QuA þvÞõè ô ûkpPvâ
lñ^ BùñO úé¾BÖok kqBu þìokBÚ
þßuA ÿBø ûlðpG æBG qA ÿA úÛýÚk
ok BùñO úð êPø òƒüA .lƒýƒGAõƒhƒG
îø óBPvGBO ok úƒßƒéG ,óBƒPƒvƒìq
úƒÞ Apƒ^ QƒuA JAnƒƒW oBƒƒýƒvƒG
IuBñì þP¾pÖ rHupu ÿBøoArñí^
úG .lñÞ þì îøApÖ þüBíýLøõÞ ÿApG
,ûoBƒƒPƒu YƒƒñƒK þƒƒƒéPƒø óAõƒƒƒñƒÎ
ÿoõgAnÒ òülñ^ qA þßvñýLíÞ
óBíè@ ïBíO ok BøqAlðA îz^ òüpPùG qA þgpG ô BLuA wÞõè ïBíc ,þégAk ÿA úÖBÞ ,æBG eÇu
.QuAoAkoõgpG
|Mandarin Orientaliýðõì ,ëBPñüoôA òüoAlðBì .5 òýèpGok ÿpÖBvìpø ÿApG ûkBÏèA ÝõÖ þøBãPìBÚAõéG óõvükAo êPø ,kõy þì úPgBñy|AquaDom
ÿBø þâtüô pÆBg úG úÞ ûly ÐÚAô þíøkqõð ópÚ þüApKA oæBO ok iýðõì ëBPñüoôA òüoAlðBì êPø| | qA Rnè Ùp¾ Ao kõg QÚô pPzýG «æBíPcA Bíy þèô ,lñPvø oAk BW ô wÞõè ó@ ÿBø ÝBOA .QuA
ÿBø úGmBW pãük ô þìõíÎ êÛð ô êíc êüBuô BG þøBOõÞ úé¾BÖ êPø òüA .kõy þì úPgBñy ó@ þñýDrO kõGkBü Bü òýèpG ÐìBW ÿBvýéÞ ,óõìBâpK ûqõì êTì ó@ àükrð ÿBø úGmBWqA lükqBG Bü êPø óAoõPuo
òüpPâorG ÙBzPÞA ûkBì@ úÞ þðApÖBvì ÿApG pÆBg òýíø úG ô ,koAk rðlüqo iýðõì jBÞ êTì pùy îùì
.kpÞ lýøAõg ÿpLu òýèpG oAõük

18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

þðõßvì ÿBø {hG qA þßüok ïoõOpuAô îüA êPø .QuA úPÖpâoApÚ ÜGBu J@ ZpG àü óôok ÐÚAô oBývG lñPvø BüoAôBG QèBüApùy
BG ûBOõÞ ÿA úé¾BÖ ÈÛÖ ûkBýK Roõ¾ úG ô koAk oApÚ ôpPì ûBãPvüA àü oBñÞ «BÛýÚk þèô ,koAk oApÚ pùy òüoAlðBì .QuA IuBñì
îz^ ,úèBu 140 êPø òüA ok QìBÚA koõì ok ÑõÂõì òüpPùG .koAk òéÞ ÙôpÏì ÐìBW ÿBvýéÞ {üBìpâ êüBuô ÿAoAk ëBPñüoôA
.QuA pünK óBßìA óBíPgBu ïBG QzK xApO oA úÞ QuA úWok 360 ô þüBìAoõðBK ÿBøqAlðA ,Bø ïBíc ïBíO ok þñýìqpüq
| | | ÿBøxApO,QìlhzýKwüôpu
|Hotel Sonne òuõÖ ,úðõu êPø .9 Bðõu ,ÿqBvðlG ÝBOA ,þ¾õ¿g
úÏéÚôkêdìBüoAôBGQèBüAokòuõÖpùy| | îz^ BG ïBG QzK xApO ô
ó@ òüpO JõHdì úÞ ,QuA rýãðA Q×ãy pùy qA ûkBÏèA ÝõÖ þüBøqAlðA
úÏéÚ òüA .QuA òüBPy|óAõy|ÿõð p¿Ú Bø úG êülHO Ao ó@ úÞ ,QuA iýðõì
ly úPgBu ïôk äüôkõè ûBy úéýuô úG úÞ ókpÞ ÿpLu ÿApG þèBÎ þðBßì
úG ,QuA þðrük òükBíð úÏéÚ ÿApG þèlìô | .QuA ûkpÞ óBíè@ok RçýÇÏO
òuõÖ qA lükqBG ÿApG îùì þéýèk þüBùñO
pùy ok qôo àü qA {ýG ÿApG pâA .QuA
ÿApG Ao þPìBÚA êdì QuA pPùG ,lýðBì þì
ûlññÞ wßÏñì úÞ lýñÞ JBhPðA kõg
ÝBOA ÿAoAk úðõu êPø .lyBG úÏéÚ þüBHüq
þì ûqBWA Bíy úG úÞ QuA oAk fpÆ þüBø
Bü þhüoBO ,àýPðBìo ÿBøoõÞk òýG qA løk
êPø òüA QýGAnW ,þPìçu åorG ïBíc àü ô þégAk óAoõPuo òülñ^ .lýñÞ JBhPðA Ao þßü ÿqôpìA
.QuA ûkpÞ pPzýG Ao òuõÖ ok wÞõè
|| |
|Hotel Belle Epoque ókBG-ókBG ,áõKA êG êPø .10| |
êG êPø .kõy þì úPgBñy ó@fp×ì ÿBø ïBícpÆBg úG úÞ QuA óBíè@ok BHüq ÿl¿Ûì ókBG-ókBG
ópÚ qA þðBíPgBu ok áõKA
þì àíÞ úÞ ,ûly ÐÚAô îøkqõð |Nhow BerlinòýèpGõð êPø .6
Bø BLuApùy òüA ÿoBíÏì BG lñÞ þì þÛýuõì }õc ô ëõc ô QuA óolì ô àýy óBíè@ QhPüBK ok ÿqôpìA ÝõÖ ûBãPìBÚA òüA| |
ÜyBÎ Bíy .kõy pO IuBñPì ÿôo ÿoAõük ÿBø þyBÛð BG ûBOõÞ ÿA úé¾BÖô koAkoApÚ ÿpLy kôo ÿBø ûoBñÞok >òýèpGõð< .lgp^
êPø òüA ØýÇè ÿAõø ô ëBc ,QuAõupLvð ÿBø ûBãPukô kBLü@ÿBø áAk êTì óolì ÿBø þâtüôqApK Bø ÝBOA .koAk òýèpGoAõük
úÖõGqAlýðAõOþìô,lylýøAõg ÉBHOoApùyûlðqpuÿBÃÖBGúÞkqBuþìokBÚAoóBðBíùìBøóAoõPuookØÞúGØÛuqAÿBøûpXñKô
ûkBÏèA ÝõÖ wüôpu Øéu ÿBø .lýñÞúüApÞkõgÝBOAÿApGlýðAõOþìrýðAoþW|ÿkÿBøûBãPukôoBPýâòýñ`íø.lññÞoApÚpG
pùÊqAlÏG ÿB^ Bü úðBdH¾ || |
ókpÞ ÿpLu qA lÏG ó@ JAnW |Hours Hotel Hafencity|25åoõHìBø ,þPýu òÖBø QÎBu 25 êPø .7
,pùy ÿBø ïBíc ok óBOqôo òýèôAåoõHìBøokQÎBu25êPø| |
.lüpHG Ao Rnè QüBùð òüpPâorG rÞpì ok úÞ QuA þéPø
| ópÚ ÿpùy óôok ÿA úÏuõO ûsôpK
|Michelberger Hotel òýèpG ,pâpG|êzýì êPø .11| | úPÖpâ oApÚ BKôoA îßü ô QvýG
ûkpÞIýÞpOóolìRBðBßìABGAopùyÿAõøôëBcúÞQuAòýèpGokBøêPøòüpOqôolìqAþßüòüA| | pG ó@ þcApÆ .þPýu òÖBø :QuA
þvc ÿAoAk pâpG|êzýì êPø ÿBø ÝBOA .QuA ûkpÞ kBXüA Ao ÿA úÖp¾ úG óôpÛìô QcAo ûBãPìBÚAô BG BO QuA úéßuA þcpÆ xBuA
ÿpOBÖk úÞ QÖBü lýøAõg ûkBÏèA ÝõÖ þüBøBÃÖ ô ,lñPvø ÿqôpìA þéßy úG þGõ^ ô þüBPuôo ÿolñG úÛÇñì òüA óõìApýK Èýdì
.løk þìoApÚoBýPgAokoAk BW ÿBø QýDõuô þðAôpýy püq ÿBø þcApÆô óBðBíùýì ÿApG ÿkpGoBÞ òüA RBýDrW ïBíO .lyBG IuBñPì
QuAþðBðBíùýìÿApGþÚõOBKô,lñÞþìôpu¶ úÖp¾úGóôpÛìôàýðBâoAÿBøAnÒêPøþégAkóAoõPuo ÿrüo úìBðpG ØüpÊ þéßy úG êPø
.lðõy Bñy@ ,lññÞ þì lükqBG òýèpG pùy qA úÞ þÚçg ô pßÖ îø óApÖBvì pãük BG lðoAk úÚçÎ úÞ äñøBíø ÑõÂõì òüA BG BO ûly
þíÞ ëôA ûBãðok êPø lüBy .lyBG
ok þèô ,lupGpËð úG Zpìô ZpøpK
rýãðA óBXýø oBývG þðBßì QÛýÛc
ô ïpâ Bø ÝBOA ïBíO .QuA JAnWô
.lñPvø Yðk ô ïpð

òéÞ ,ïoõOpuAô îüA êPø .8
|Hotel Im Wasserturm

ày óôlG ïoõOpuAô îüA êPø| |
}õìApÖ ô òüpO IýXÎ qA þßü
pK pùy ok Bø êPø òüpO þðlzð
ok êPø òüA .QuA òéÞ ÿõKBßO

19

óApùO úéXì

QüAlø eH¾ kBG ûktì kBƒG ûktƒì # |
QÛýÛc wíy kBG ûktì kBG ûktì ,lýìk
QüBñÎ îývð kBG ûktì kBG ûktì ,lýzgok
JBdu RBdyo kBG ûktì kBG ûktì ,lüqô
ÜÖA wíy kBG ûktì kBG ûktì ,lüoBG QüBñÎ
ÝBÖ@ ÐýíW pG þ¿dOæ oAõðA úƒG þƒéÎA
ok JõéÚ kBG ûktì kBG ûktì ,ûkõíð ÝApyA
þéXO kBG ûktì kBG ûktì ,QuA B×¾ QüBùð
kBG ûktì kBG ûktì ,QuA FBƒùG RpƒÃc
|.QuA þéÎA Fçì RBGAnXðA
ûkAõðBgô úéèAFBùG RpÃc lýÏHO qA wK
kAlÓG úG óApüAqA ,óBzüA JBd¾AqA þÏíWô
òülèAp¾Bð oõPuk úG úÞ ,þðBíTÎ àèBíì ok
IüpÚ úéèAFBùG RpÃc ,QÖpâ Roõ¾ ûBy
óAõÂo îËÎA lýÎ ólýuo ApÖ QHuBñì úG ôk rW úG( lðkõG òÞBu pùy òüA ok ëBu ûk úG
ÿpLu úƒýª ƒðBƒíƒýƒéu ÿBƒø ûõƒÞ ok úƒÞ ëBƒu
.)lðkõìpÖ
áoBHì óAõÂo lýÎ úG kAlƒÓƒG ok óBƒzƒüA QƒìBƒÚA Rlƒì ok
ÿBƒø ûõƒÞ qA QƒƒÏƒWo qA wƒƒK Áõƒƒ¿ƒg
ô ïçÞ mõ×ð qA úéèAFBùG RpÃc ,úýðBíýéu
,þGBG QðBük oôk ,lÏG úG iüoBO òüA qA óçÎA Ao kõg QèBuo ,oBßy@ô þñéÎ ëõÆ úG þDBùG iüoBO ok ïBüA òüpƒO îƒùì ,óBƒýDBƒùG kAlÓG ïkpì òýG ok þüæBƒG oBƒHPÎA ô RrƒÎ
lèõPì ,þDBùG lülW QðBük ô ly þÃÛƒñƒì oõùÊ ,þGBG òýñìõì ô JBd¾A úG ô lðkõìpÖ ok úéèAFBùG RpÃc Apüq ,kõy þì Jõvdì pG ,QýÏÚõì ô ïBÛì òüA .lðkõG oAkoõƒgpƒG
úÞ lðkõìpÖ oBùÊA úéèAFBùG RpÃc ô Qzâ .lðkpÞ ÕçGA Ao kõg QèBuo ô lülW QðBük ,QzùHükoAëôAqôookB« ÛýÚkúPHèAôïBüAòüA ÿBíéÎ òýñ`íøôoBük ó@ ÿBíéÎô òülðBÏì
úÞ lñPvø óBýG JBPÞ kõÎõì óBíø óBƒzƒüA úG îø qBG úÞ ÿoõÆ úG lì@ þíð }õg óApüA
ïBð úG óBzüA qA BøoBG kõg oBS@ok JBG RpÃc oBGok rýð ô kõvc ÿBíéÎ qA þÏíW àüpdO
pùy qA Ao óBzüA ,ûoBGôk þðBíTÎ Qèôk ,oBWBÚ
.lðAûkpGïBð|úéèAŸûpŸ ùËüŸ òì´ | oBývG úé¾BÖ úÞ ëõƒHìçuA pƒùy úƒG kAlƒÓG
þñéÎ QTÏGqBÒ@fçǾA úG BüpìAoBùÊA lýÏHO ,QƒyAk óApƒüA ÿBƒøqpƒì BƒO ÿpƒPzýG
qA wK ëBu ûk úG IüpÚ úÞ úéèAFBùG RpÃc
,óApùÆ ëB`øBýu ok óBzüA þ×g pìA oBùÊA .lðkõíð
lýìk ÐülG pìA òýñìõì lHèBÞ ok ÿlülW fôo kpâ úÞ Ao JBd¾AqA þÏíW òüApG ûôçÎ
ÿoõÆ úG lýzhG óBzüA óAôpýK úG ûqBO þðBW ô ô QüBíc QdO ô lðkõG ûlì@ kpƒâ óBƒzüA
ó@ qA ô lñü@ ÜDBÖ lýÏHO Yðo pG lñPvðAõO úÞ òüA úG ô ûkõíð ݪp×Pì Ao ,lðkõG óBzüA QüAlø
ok ólñßÖA þüAlW BG úÞ lñPyAk l¿Ú úéýuô
.lðqAkpLG þDBùG QðBük ÔýéHO ô pzð úG wK úG úéèAFBùG RpÃc lýÏHO rýð ô òýñìõì òýG
BO ëôA( qôo ûkqAôk òüA úèBu pø óBýDBùG ok lülW QðBük jõuoô mõ×ð qA ,lýÏG oBük
2 BO êüoô@ 21 BG pGApG QzùHükoA ûkqAôk óApüA ÿqpì þcAõð ok Áõ¿g úG ïkpì òýG
òzW óAõÂo lýÎ óAõñÎ úG Ao )ÿkçýì þì
FrW ,qôo ûkqAôk òüA qA qôo úu .lðpýâ þì .lñøBßG
úG ëBÓPyA þñÏü QuA Jõvdì úìªpdì ïBüA ,kAlÓG ápO ô lýÏHO îßc ÕçGA qA wK
qôo úu òüA ok ÿoAkA oõìA püBu ô IvÞ ô oBÞ ÿBÃÎA ô óAôpýK qA þÏíW BG úéèAFBùG RpÃc
òüA ÀgæBG ïBüA êÞ óBýDBùG .lyBG þì ïApc ok þÒBG ok Ao qôo 12 Rlì kõg ûkAõƒðBƒg
ókAk IýOpO úG ô lðoAk þì þƒìApƒâ Ao qôo úu IýXð ÕBG( úýª HýXð ÕBG ïBð úG ,kAlÓG þèAõc
ô qArÎA ok Áõ¿hì ÿBø úìBðpG ô RBÖBýÂ òýG ok qôo ûkqAôk òüA .lðlðAonâ )BƒyBƒK

20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Aria Services
Lilly Taheri
Büo@RBìlg
ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG

ÐÖBñì QÊB×cpPÖk úG ÉõGpìoõìA úýéÞïBXðA .lðkõG qôo úu òüA .lðqAkpK þì ïBüA òüA îüpßO
pPÖk úG úÏWApì óôlG úìBð QèBÞô úéíWqA óApüA ô lðkõíð ØÚõO óBGBýg àü Èuô ok ÜGBÇì ,QzùG ÿkoA ëôA qôo qA lñOoBHÎ
úÞ Bø êHéG òüA lýñÞ úËcçì |:lðkõìpÖ îùð qôo ,úéèAFBùG RpÃc þñéÎ pìA oBùÊA
QÚô ÑpuAok ,þu .ÿk òPãñyAôok eH¾BOIypuqAlðoAkBøêâòüAúGQHdì »úéDBÎ ÿBÃÎA kôoô BG pGApG ,QzùG ÿkoA
ô qõuô þñ© ÓOok îDAk ;lñGAõg þíð ÜzÎ qA îøkqAôk qôo ô ,óAõÂo ÕBG úG óBzüA áoBHì
(310)234-9770 óBÛyBÎ úÞ kõy þì úðõã^ wK .lðqAlâ³ óAõÂoÕBGqAúéèAFBùGRpÃcZôpgqôoúÞ
þÛýÛc JõHdì ÿôo êâ óBýDAlýyô ÿõñÏì .QuA ëõHìçuA ÙpÆ úG
Mýy órýPýu ,lý×u RoõLuBK |?lñyBG JAõg ok
áoBHì úíýg ëõc ok ûlñG úÞ Iy úu êâlýÎ : óAõÂo lýÎ
þðApüA RoõLuBK-| þì oõHÎ áoBHì püpu àükrð QÚô pø ïkõG ,QuAóBýDBùGlýÎîËÎAúÞ,óAõÂolýÎ
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - pø ô ïlük þì ïBñü´ æ Ao ïõýª Ú êßýø ,ïkõíð ÜGBÇOIHuúGúÞûlyÙôpÏìrýðêâlýÎúG
ly ô lì@ RpTÞ qA îø ïBy BO eH¾ qA qôo ô Bø êâ òP×ßy ZôAô QzùHükoA ûBì BG ó@
kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| ô QÞBu ïlÚ óBvè þð@ kAlÓG qA xõ×ð ok úéèAFBùG RpÃc úÞ QuA þðBvýð óAoBG
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-| |.úð þGBXcô ûkpKpìAoBùÊAokô kõHð QìB¾ qA þñìpg óBýìok ,óAõÂo ÕBGok óBìq òýíø
, þDBùG ÙoBÏì úvuöõì ,ÐülG ópÚ JBPÞ( rýð òýñìõì ÿApG úÞ lðkõíð þì þzì Bø êâ
oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -| )314-313Á ,ÐülG 149 AkBðBÞ .lðkBPupÖ þì êâ
ÿlðoq êýHð JBñW îéÚ qA RApÆBg òüA
qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| óAõÂo ÕBG úÏÚAô òüpPùG qA þßü ,îËÎA êýHð úG IÛ© éì
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ |óAõÂo| ïBð úG ÕBGôk ,þDBùGpìA iüoBOok :QuA ú¾õ¿hì ïBüA ó@ qA Bø ÿoBãð
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA qA ÿkBüq ÿBùéâ Bø óBHÒBG eH¾qôopø |
|ByBK IýXð ÕBG| ,Qvhð .QuA ûly ûlýìBð úíýg óBýìokô lðlý^ þì ÕBG óBGBýgoBù^
.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O ô kAlÓG ZoBg ok óBìq ó@ ok úÞ |úýª HýXð| Bü úÞ þñìpg óBñ^ .lðkõíð þì òìpg áoBHì
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok - RpÃc pìAoBùÊA êdìô kõG ÐÚAô ÈyoBñÞ pÃdì ok eH¾ ÿB^ ÿApG óõ^ JBd¾A
| ÕBG ,pãükô QÖpâoApÚ JBd¾A úG úéèAFBùG ó@qA ÐðBì êâ òìpg ó@ ,lñPvzð þì áoBHì
þâlñøBñK ô ZAôkqA úÞ B©ßÎ ú» ézÚ ÿpPìõéýÞôk Bü àüok |òýí´ Ï´ ð¯ úG áoBHì Quk úGô lññýHG Aopãülßü úÞ kõG
êgAkok QìBÚA ,ëBu 9qA wK xlÚA êßýø Àgpì ÿB^ Ùp¾qA lÏG úÞ þuõ×ð ÐýíW
(310)234-9770 ïlÚúÞlðkAkQüBÂoïBXðApuB©ßÎûkôldì ô ï´p´c êøA ÿApG ûly QüBñÎ êâ ,lðly þì
ó@ÿByBíOôpýuúGZpª ×OÿApGôlðBùðóôpýG þì êâ rýð îXÎ ô JpÎ JBHcA püBu
TRANSLATion | ,|óAõÂo| óAõñÎ úG Ao ó@ ô lðpG ØüpzO .lðkBPupÖ
PASSPORT PHOTO qA ûkõíð ØÚõO óAõÂo ok ûlñG îùð Iy
I©Ûéì |FApÃhèA BñOpürW | ô |lülW îýéyoôA àýzÞ ,áoBHì úíýg ëõc úÞ ïkõG þuõ×ð
NOTARY PUBLIC .lðkõìpÖ úíýg qA þùGA ëBíW ,pdu JpÚ .ïlýzÞ þì
LEGAL SERVICE PLANS úÞ þOçdì qA ô lðkoô@ ØüpzO óôpýG
IMMIGRATION SERVICES þéÎA RpÃc úWõO koõì ,òýèôA ÕBG BìA oõHÎ ,lðkõG ûkõíð QcApPuA JBHcA þÃÏG
þèô RpÃc úÞ óBñ^ kõg oBS@ ok ô ûkõG Iy ,êâpK ÿBø óBGBýg ok lÏG ô lðkõìpÖ
1388 Westwood Blvd Ste. 202 oAõðA ÐéÇ´ì Ao úÇÛð ó@ ,lðA ûly oô@kBü úéèApìA ô óBPuõG óBÒpì ô lðkõìpÖ þì þzì JBPùì
Los Angeles, CA 90024 .lðA ûkõìpÖ òýýÏO þðBªGooApuA Ýpzì´ ô þùèA
)14Á,161},þDBùGïBýK( þñÓO ok óAôo ôpu lñðBì rýð óBPvéâ óçHéG
21

óApùO úéXì

}pËð koõì ok ôA BG ô kôo|þì pPgk úðBg úG ó@ qA
ok ôA ÙAløA ô ØüBÊô ô ZAôkqA BG ÉBHOoA ok
ÐÚAõìpPzýGok .lñÞ|þì QHd¾ ápPzì þâlðq
ô lññÞ þì QHd¾ îø BG þüBùñO úGpvKôpPgk
pýÒok ,lññÞ|þì ZAôkqA îøBG lñyBG ÜÖAõì pâA
ÿoBzÖBK ZAôkqA ÿApG Bø|ûkAõðBg Roõ¾ òƒüA

.lññÞ|þíð
ÙApâAoBK ok >ÐÚAõì pPzýG ok< qA ûkB×PuA |
qA þñýüBK þéýg l¾ok úÞ QuA êýèk òüA úG æBG
|úPÖpâ ïBð >|ik kertme|_|be|< úÞ Bø|ZAôkqA
pvKôpPgk QüBÂo òPÖpâpËðok óôlG ,QuA

úýÞpO ÿBø|ZAôkqA ,úýÞpOok þuôpÎ ïõuoô JAk@| |

úG ZAôkqA Ñõð òüA qA ÿA|úðõíð .QuA |úPÖpâ êßy |úG pvK okBì æõíÏì .kpýâ|þì |Roõ¾ ZAôkqA îø BG þðAõW ok BO lññÞ|þì JBhPðA óBylðqpÖ QívÚ úu úG úýÞpO þPñu ÿBø|ZAôkqA #
pvK ô pPgk îuA Bø|ûkAõðBg úÞ ûkõG Roõ¾ òüA wK .kkpâ|þì }pvK ÿApG IuBñì pPgk ëBHðk lññÞ QÛÖAõì Bø|ûkAõðBg pƒâA ô lƒñƒñƒÞ ZAôkqA îývÛO þuôpÎ òzW ô ÿkrìBð ,óôpG úƒéG
îƒø ÿôo lƒðkõƒG ûoAõƒùâ ok úƒÞ þƒðBƒìq qA Ao
.lðkpÞ|þì ZAôkqA îøBG þðAõWokô lñPyAnâ|þì .kõzýì
Bøqôo òüA Rolð úG Bø|ZAôkqA Ñõð òüA úÞ lñ^pø óBìq qA úÞ QuA ÿA ûlÎBÚ ô îuo ZAôkqA
ÙpÆ qA ó@ òPÖpünLð BìA koõg|þì îzƒ^ |úƒG ok ÿkBüq QýíøA ô QuA úPyAk kõWô úýèôA ÿBø
òßíìpýÒ lüBy ô ûlý`ýK ÿpìA pvK ô pPgk àü óAõñÎ úG ZAôkqA .koAkpzG úÏìBWô þâlðq
úG kpì àü ô óq àü óBýì píPvì lðõýK fçǾA
.QuA .QuA þâlðq êcApì ïBíO ok pøõy ô óq óAõñÎ
îÞ Bøqôo òüA úÞ þüBø|þuôpÎ qA pãük þßü úÞ koAk þñÒ äñøpÖô Qñu , úýÞpO oõzÞ
ÿBñÏì úG úÞ QuA >|berdel|< kõy|þì|ûlük pO òüA ok ÿkBüq ÑõñO BPuôo ô óBPuA ô pùy ok
ÿApG úýÞpO ÐìAõW ok .QuA xôpÎ úÂôBσì xôpÎ , þé¾A ÿBøpùy ok .kõy þì ûlük ïõuo
óApüA ok ïõupì úüpùì lñðBì ëõK ÿoAlÛì ZAôkqA úýÞpO ÿBø Qñu BG rýð Ao þGpÒ äñøpÖ BøkBìAk ô
þüBø|ûkAõðBg ÿApG úPynâ ok .lññÞ|þì òýýÏO òzW úG ÿkBüq úÚçÎ Bø ápO .lðA ûkpÞ IýÞpO
ô lƒñƒPƒyAlƒð þƒHƒuBƒñƒì þƒèBƒì QƒýƒÏƒÂô úƒÞ . lðoAk ÀÚo ô þÛýuõì , kBüq ÿBøAnÒ BG òPÖpâ
ûkõG ïõupì úðõâ|òüA lðqAkpLG Ao ó@ lñPvðAõO|þíð úƒƒýƒÞpƒƒO ÿBƒƒø|ZAôkqA lƒƒ¾ok 20 kôlƒƒc |
Ao þéHÚ ÿBø|úñýÞô Bø|þñíyk úüpùì ÅõÎ ok úÞ Bø|ûkAõƒðBƒg ÙpƒÆ qA úƒÞ QƒuA þƒüBƒø|ZAôkqA
QupKpu Bü okBì ô olK .lðõy|þì ÿrüo|úìBðpG
.lðkpÞ þì }õìApÖ ÿApG Ao IuBñì ÿkpÖ ,ûlñü@ kBìAk ô xôpÎ þéÏÖ
oBývG Bø|þuôpÎ Ñõð òüA kAlÏO óBìq onâ BG
úÞ ÿpvK ô pPgk BHüpÛO ô QuA|ûly kôldì 22
JBüBð lññÞ ZAôkqA okBì ô olK ÿ ûqBWA óôlG
ÿBÂBÛO pPgk qA lüBƒG ûlƒñü@ kBƒìAk .lƒñPvø
ok BÂBÛO òüA )|kiz isteme|( lñÞ ZAôkqA
þì qBÒ@ ápO ûõùÚ þüApünK BG qôo àü p¿Î

! lýyBHð óApãð – kõy
ÿrüo úìBðpG ly ïBƒXðA ܃ÖAõƒO úƒÞ þƒPÚô
ok ÿkrìBð æõíÏì . ly løAõg Ñôpy ÿkrìBð
rýð kBìAk ërñì ok . kpýâ þì ïBXðA xôpÎ ërñì
úG xôpÎ ërñì Qíu úG BO lðoAk oõÃc óBðBíùì

.lññÞ QÞpc oBøBð Ùp¾
)|taki|( {OApøAõWô ÿkrìBð xBHè xôpÎ
ô ûkpÞ ûkB×PuA Ao QuA pøõy okBì úülø úƒÞ
àü ÈuõO úÞ ÿkrìBð ÿBø úÛéc ëkBHO wLu
ÈuõO ûly úPvG Bùð@QuAo Quk úGrìpÚ óBGo

.kpýâ þì ïBXðA àükrð ïAõÚA
QívÚ úu ok Ao úýÞpO þPñu ÿBø|ZAôkqA
òzWô ÿkrìBð ,óôpG úéG :kpÞ þuopG óAõO|þì

TEHRAN MAGAZINE î^pK úÞ QuA ÿA|ú`GpvK kpýâ|þìoApÚ kBìAk .lññÞ QHS Ao }õg RBËdè ïBíO BO lñÞ|þì Tel:(818)881-1771
ô ûkBPvüA ok õéW ô koAk Quk|úG Ao oõzÞ {hK þÛýuõì olÛð@ xôpÎ úðBg okõéW |
þPhHyõg ÿôqo@ kBìAk ô xôpÎ ÿApG óBðBíùýì ôA úG ëõK ÿoAlÛì .kõy|þíð qBGok úÞ lüõâ|þì úðBg qA xôpÎ BO lññÞ|þì þGõßüBK ô lññÞ|þì ÿBø|àHu úÞ þüBø|ûkAõðBg pO|{ýG .þuôpÎ
ZoBg úðBgqA Bùð@ô lñðAõg|þì äñø@ô lññÞ|þì wLu .kôpG oBñÞô lñÞqBG Ao ok BO lñøk|þì ô xôpÎ ûAopu úÞ þÏðBì òüpg@ .lüBýG óôpýG îuApì RBýürW ïBíO úG lðlñvK|þì Ao þPñu
úÞ QuA ÿkBÎoBývG qôo òüA ok .lðõy|þì úG úWõO óôlG pãük þgpG BìA ,lññÞ|þì úWõO
óõ^ lñyBG ókpÞ |úüpâ ëBcok xôpÎ ûkAõðBg oArâpG Ao îuApì þDrWô à^õÞ ïõuo qA þéýg
.lññÞ|þì kõg lülW þâlðq úðAôo Ao kõg pPgk òßíì þPc BøkBìAk ô xôpÎ qA þÃÏG ô lññÞ|þì
|úüpâ ëBc ok xôpÎ ûkAõðBg æõíÏì | óôlG lðôpG þðõðBÚ ZAôkqA ÕApu ûoBHßü úG QuA
úðAôo Ao kõg pPgk óõ^ lñyBG þì ókpÞ
.lðoAnãG pu |QzKAo þéHÚ êcApì úÞ|òüA
lññÞ|þì kõg lülW þâlðq þuôpÎ úG RõÎk |
kBìAk úðBg úG óBðBíùýì ûApíø Zôq òüA |
úG wLu ô kõy oArâpG lÛÎ îuApì BO lðôo|þì B¾õ¿g óBùW ÿBø ápO ÿBø þuôpÎ ok
óBðBíùýì ïBíO úÞ|òüA qA lÏG .lðôo|þì oæBO ,îuApì ÿoArâpG qA êHÚ qôo lñ^ , þèõOBð@
ïçÎA Ao kBìAk ô xôpÎ ïBð ûlñðAõg lðlýuo êýìBÖ ô óBPuôk óBýì ok þuôpÎ ÿBø úýOõÎk
pâA .lðõy|þì koAô oæBO úG ôk ó@ ô lñÞ þì úßñüA ô Bø úýOõÎk òüA Ñõð .kkpâ þì {hK
oAkpÃdì lyBG |ûlzð þÆ ZAôkqA þðõðBÚ êcApì qA ,lyBG þì Bùð@ ÐüqõO ëõEvì ÙpÆ ïAlÞ
løk|þì óBüBK BøoBÞ úG koAk oõÃc îuApì ok úÞ ok .QuA RôB×Pì pãük úÛÇñì úG ÿA úÛÇñì
òüA úÞ lñøk|þì RkBùy pPzýG Bü p×ð ôk ô ,úèõc ,ÿpuôo êýHÚ qA þüBüAlø ÜÆBñì qA þgpG
püBËð ô óAõýè ,ëBíPuk ,þGõ^ ÜyBÚ ,óõGB¾
. QuA |úPÖpâ Roõ¾ ZAôkqA ÿApG þuôpÎ úýOõÎk óAõñÎ úG ô ûly JBhPðA ó@
þGõßüBKôÿkByúGóBðBíùýìúÞ|òüAqAêHÚ |
îülÛO kBìAk ô xôpÎ úG þüBüAlø lðqAkpLG .kõy þì ûkBPupÖ òüõÎlì
| óõ^ þüBøAnÒ ôpu BG òzW ô lññÞ|þì ,lyBG þì Bø úýOõÎk {hK ëõEvì úÞ ÿkpÖ
ZBñ×uAô BPuBK( |flaky |ô ) JBHÞ(|kebab ïçu ,úPÖo êýìBÖ ô óBPuôk Jok ïk úG
ô ûlðBuo Bùð@ úG Ao þuôpÎ îuApì ûlññÞoArâpG
.lñÞ|þì AlýK úìAkA )pýñK ô þì Bùð@ úG Ao BüAlø òüA qA þßü úýOõÎk óAõñÏG
þËÖBcAlg }A|ûkAõðBg qA xôpÎ ,pg@ok úüBvíø Büô êýìBÖ ,óBPuôk êßy òülGô løk
êvÎ|ûBì úG îuApì qAlÏG kBìAk ô xôpÎ ô lñÞ|þì
.lñÞ þì RõÎk þuôpÎ úG Bø
.lðôo|þì ô þuôpÎ qBÒ@ qôo ,þèõOBð@ äñøpÖ ok
ØÞAo óBzüBø îuA xôpÎ kpXì óBPuôk | | qA ,lýzÞ løAõg ëõÆ qôo lñ^ îuApì òüA úßñüA
ok .QuA RôB×Pì pãük úÛÇñì úG ÿA úÛÇñì
lñvüõð þì xôpÎ ÿBø {×Þ 4 Büô 3 êÚAlc þuôpÎ îuApì úPynâ ÿBùðBìq
òýG îuApì òüA IèBW ÿBø Qñu qA þßü | ÿBøqôo æõíÏì ô kpÞ þì AlýK úìAkA qôo
.lyBG þì }pPgk ïAõÚA ô óBPuôk BG xôpÎ Bü ô úHñy ô ly þì qBÒ@ úÏíW Bü ô úHñzXñK
{×Þ ØÞ Ao óBzüBø îuA xôpÎ kpXì óBPuôk
BG îuApì þÆ xôpÎ .lñvüõð þì xôpÎ ÿBø .lýuo þì óBüBK úG úHñzßü
ô ÀÚo , lñÞ þì ÿkBüq lì@ô QÖo {üBø {×Þ ô êýìBÖ ÿBø|îðBg ïBíO îuApì òüA ok
óBüBK ok .lðAonâ þì Ao Iy ô lñÞ þì þGõßüBK à^õÞ þÒBG Bü Bùð@ úðBg úG xôpÎ óBPuôk
BO lññýG þì Ao xôpÎ {×Þ ØÞ BøpPgk , Iy Ao òzW òüA úPynâ ok .lðõy|þì RõÎk
þvÞ ú^ îuAô ûly áBK þvÞ ú^ îuA lññýHG ÿBø|xBHè Bùð@ô lñPvðAk|þì óApPgk Áõ¿hì
ûly áBK Bíy ïBð pâA . ûlðBì BW úG {×Þ ØÞ ô ólðAõgqAô@ ëBcok ô lðlýyõK|þì þ¾õ¿hì
, kpÞ lýøAõg ZAôkqA ÿkôq úG Bíy , lyBG ô lðkoô@|þì xôpÎ ÿApG þüBø|Ðíy þGõßüBK
ZAôkqA , lyBG ûlzð áBK Bíy ïBðpâA òýñ`íø lÏG . lðkpÞ|þì úüpâ kBìAk ô xôpÎ okBì æõíÏì
ô îðBg|xôpÎ Quk ôkpø ØÞ Bñc ÿoAlÛì
. kõy þíð þñýG {ýK àükrð ûlñü@ok Bíy wéXì óAõW óApPgk Quk ØÞ ÿoAlÛì
êüBuôqAþíÞôJAõgÝBOAêüBuôæ« õíÏì | þvðBy|}õgoBÞ òüA lðlÛPÏì Bùð@.lðoAnâ|þì
Ao úýÛG þèô lñøk þì xôpÎ ûkAõðBg Ao pãük
úýùO kBìAk ... ô ëB`hü ,qBâ ÝBWA lñðBì .koô@|þì óBÓìoA úG óBy|ÿApG Ao ZAôkqA ok
ërñì Bü ô ûkpÞ úýùO úÞ þèrñì ok ô lñÞ þì oBG òüpg@ ÿApG xôpÎ , þuôpÎ qôo eH¾
xôpÎ BG þuôpÎ qA wK BO lñÞ þì ûkBì@ }olK rýð ó@kõg úÞ ,kõy|þì þøAo }A|ÿolK úðBgqA
ô pu {üAo@ qA lÏG .koAk ûtüô îuApì àü
.lññÞ þâlðq BXð@ok }A|ÿolK úðBg úG ûBãzüAo@ qA ôA ,Roõ¾
qA lÏG óq úÞ koAk kõWô þðõðBÚ úýÞpO ok ô kBìAk BO lðBì|þì pËPñì ô kkpâ|þìqBG
ô kõy þì ûkq Al¾ }pøõy êýìBÖ ïBð BG ZAôkqA ûkAõðBgûApíøkBìAk.lñüBýGôAëBHðk }A|ûkAõðBg
ïBð BG Ao ôA rýð þíuo ô þðõðBÚ êÖBdì ok xôpÎëBHðk þ¿hy|òýyBìBG,àükrðïAõÚAô
óAkpì úýÞpOok.lñuBñy þì }pøõy þâkAõðBg JBvc|úG {üBíð Ñõð àü oBÞ òüA ô lü@|þì
úGpìA òüAô lñyBG úPyAkpvíø lñ^ lñðAõO þíð qA úÛGBvì òüA ok lññÞ þì þÏu úíø .lü@|þì
BíPc lüBG òýñ`íø.kkpâ þì þÛéO ïpW óAõñÎ ú^pø BO lññÞ|þì }çO ô lðpýãG QÛHu pãülßü
ô kpünK Roõ¾ þðõðBÚ ô þíuo çìBÞ Bø ZAôkqA Roõ¾|úG äñø@ ûAook .lññýHG Ao xôpÎ pOkôq
BìA kõy ïBXðA þÎpy Roõ¾ úG úßñüA Ùp¾ úG þøApíø Ao óBð@ oAkpHíéýÖ ô kõy|þì ApWA ûlðq

.lyBG þì þðõðBÚ pýÒ kõzð QHS þüBW ok

23

óApùO úéXì

lìBvG òýñ`íø óApãzøôtK òüA
|ÕBG |QüBu ok RBðAõýc ÑAõðA ÿBø|wßÎ
þðrük òzýíýðA ÿBø|îéýÖ léW ÿôo ô Bø|{cô

.lðkpÞ þuopG Ao oBvßýK ô
:"JAnW" óAõýc ûk
pHG
pýy
êýÖ
úÖAoq
äñéK
AlðBK òüpO|JõHdì ,lülW ÜýÛdO àü úG BñG #
BPý^ äñéKqõü ,îýñÞ|þìoõ¿O ú`ð@qA {ýG óBùW RBðAõýc
þHÇÚ xpg
åpâ .lñPvøpÇg ÅpÏìok

QuBùð@óBW ÿçG RBðAõýc QýGõHdì

êüoõâ qA |ÿoBývG úÞ løk|þì óBzð þXñupËð àü
ÿqBXì {cô RBýc ok Ao "JAnW" RBðAõýc úÞ ÿpÇg qA ïkpì
úvðApÖok îø þðBHéÆôAk ,ÜýÛdO ûôpâ òüA .lñPvø ÑçÆA|þG ,lñÞ|þì lülùO {cô RBýc
òüApüôB¿O BG óBy|úùWAõì óArýìqA úÞ lñPyAk ô pHG ,êýÖ ,pýy ÑAõðA êìBy RBðAõýc òüA
ÿpýâoBì@ ,ØéPhì ÿBø|úñýìq ok óAõýc ûk Bùð@ püôB¿O qA BHèBÒ úÞ lñPvø þOBðAõýc pãük
.lðkpÞ|þì "ÿqBXì"
4.4 BG úðAqôo òýãðBýì oõÆ úG ûôpâ òüA .kõy|þì ûkB×PuA ÿoBXO RBÓýéHO ok
ô Bø|óõOoBÞ ,Bø|õâõè ok pýy wßÎ koõì oõÃc úÞ lñøk|þì ëBíPcA óApãzøôtK
QuA òßíì þñÏü òüA .lðkoõgpG Bø|úéXì RBÓýéHO ô Bø|úðBuo ok RBðAõýc äðopK
kAlÏO qA pPzýG pGApG úu BO ôk úðæBu ïkpì pßÖ ïkpì kõy UÎBG QuA òßíì þðBâoqBG
BG ,koAk kõWô þÚpy ÿBÛüpÖ@ok úÞ þüBøpýy RBýc ok ÿpÇg aýø BG RBðAõýc òüA lññÞ
.lðõy úWAõì "ÿqBXì" ÿBøpýy .lðoAk þGõg þâlðq ô lñPvýð ôo|úGôo {cô
QuA òßíì òüA MìByoõÞ pPÞk pËð qA úéXì ok þééíèA|òýG ÜýÛdO òüA YüBPð
QýÏÂô qA kApÖA oõ¿O ok ûBâ@kõgBð ÿpýSBO
pâA ,koAnãG {cô RBýcok RBðAõýc þÏÚAô .QuA ûly pzPñì "ÿsõèõýG xçK" þíéÎ
lñÞ lýüBO Ao Ùpc òüA úÞ þíýÛPvì løAõy ú^ JAnW ÿBø|úðõâ |

:koAlð kõWô òüA þé¾A ûlñvüõð ,MìByoõÞ àðpÖ
þâlðq ok ïkpì óõ^ îñÞ|þì pßÖ òì" RBðAõýc ïõù×ì úÞ lüõâ|þì ,{øôtK
ûBâ@kõgBð ,lññýG|þì kBüq úÖAoqô pýy ûpìqôo þuBñy|Qvüq UcBHì koAô ApýgA "JAnW"
kõWô oõÖô úG RBðAõýc òüA úÞ lññÞ|þì pßÖ
.QuA ûly
".lðoAk lðôo ok[ úÞ kõy|þì BÎkA îDAk" :Q×â ôA
ok RBðAõýc òüA äðopK oõÃc kõWô BG úG úWõO òüpPzýG ]þÏýHÆ ÐGBñì Ì×c
úükBdOA ,"ÿqBXì" ÿBøBÃÖ ô Bø|úðBuo òì ÿApG .QuA ÙõÇÏì Bø|úðõâ òüpPGAnW
qA óAõýc Ñõð 9 þÏýHÆ ÐGBñì Ì×c þééíèA|òýG Bü@ô koAk QÛýÛc òüA Bü@ úÞ ly kBXüA ëAõu
ÅpÏì ok ,pünK|Iýu@ Ao "JAnW" óAõýc ûk Bü koAk þÏýHÆ ÐGBñì Ì×c lðôopG þPHTìpýSBO
Øý¾õO pÇg ÅpÏì ok Rly úG Bü ÅApÛðA
".úð
.QuA ûkpÞ îýí¿O {ðAoBßíø ô MìByoõÞ pPÞk
óBâlññÞ|QÞpy ÿBø|iuBK qA óApãzøôtK Ao RBðAõýc òüA qA þÛýÚk QupùÖ BO lñPÖpâ
lññÞ|þì pßÖ Bü@ úÞ ëAõu òüA úG þXñupËð ok
oApÚ ÅApÛðA Bü pÇg ÅpÏì ok RBðAõýc òüA .lññÞ úýùO
þXñupËð àü qA ûkB×PuA BG óBÛÛdì
.lðA|ûly IXÏPì ,lðoAk {hK òýñ`íø ô óBGq oBù^ úG þPðpPñüA
úÞ lðA|úP×â óBâlññÞ|QÞpy qA þíýð BHüpÛO ,þvýéãðA ÿBø|óBGq úG þüBø|úìBñzupK
úÞ þèBc ok ,lPvýð pÇg ÅpÏì ok Bùéüoõâ qA þüAlPGA xoAlì ok úvðApÖ ô þüBýðBLuA
lðpHG ïBð þðAõýcqA BO lñPuAõg Bø|ûlññÞ|QÞpy
.lðoAk Ao "QýGAnW" òüpPzýG Bùð@ pËð úG úÞ

24

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

oAõãW QÞpy êTì lññÞ|þì Ao oBÞ òýíø pÂBc .lñPvø ôo|úGôo ÅApÛðA pÇg BG RlzG
RBXð ÿApG óBìqBu( ApPðBK óBìqBu úG úÞ þuBñy|Qvüq ÿApPÞk ,QðAoõük AoBu BìA
ÜýÛdO òüA úÞ Qvüq Èýdì qA QÊB×c
.lñÞ|þì àíÞ )åorG óBðBu|úGpâ ókAk ÈGook lüBG Bì lüõâ|þì úPyAk QÞoBzì
þéíÎ lüBy úÞ lüõâ|þì QðAoõük pPÞk oõ¿O ô ûpìqôo þâlðq ok RBðAõýc püôB¿O
òüA ôA pËð úG BìA lyBG êßzì fpÆ òüA ókpÞ úð Bü lñPvø pÇg ÅpÏì ok Bùð@ Bü@ úÞ òüA

.QuA þHèBW kBùñzýK

þgpG RBXð ÿApG BÏÇÚ BìA }çO òüA | .îýyBG ÉBPdì
.Qvýð þÖBÞ lñPvø QupùÖok úÞ þOBðAõýc QyAkpGokQuAòßíìîøÿpãükêìAõÎ |
ïôAlì }çO óôlG lñüõâ|þì óBuBñy|Qvüq ok Bùð@ QÞoBzì ô RBðAõýc QýÏÂô qA ïkpì
ópÚ àü ok Bø|êýÖ ,þÏýHÆ ÐGBñì Ì×c BüpG .lyBG oAnâpýSBO þÏýHÆ ÐGBñì Ì×c
.lylñøAõgÅpÛñìûlñü@ ûoBGok Bì lüõâ|þì QðAoõük îðBg
70 kôlc îø BPý^ äñéKqõü QýÏíW þÖBÞRBÎçÆAþÏýHÆÐGBñìÌ×cþuBñzðAôo
þPvüq ûkôldì ô QuA úPÖBü {øBÞ l¾ok QuAlülWþéýgÿA|úPyoòüAúÞAp^îüoAlð
ÿôpíéÚ l¾ok úð ÈÛÖpÂBc ëBcok îø Bùð@ Roõ¾ úñýìq òüA ok lüBG ÿpPzýG ÜýÛdO ô
.QuA BÛüpÖ@ok Bùð@ þhüoBO .kpýãG
lñÞ|þì xBvcA lüõâ|þì MìByoõÞ ÿBÚ@ þécûAo,êßzìòüAÿApGMìByoõÞpPÞk
Roõ¾ úñýìq òüA ok lüBG ÿpPzýG ÿoBÞ úÞ ok pâA ôA pËð úG .lñÞ|þì kBùñzýK ÿoBßPGA
:kpýãG ÅpÏìok úÞ þOBðAõýc ÿBø|wßÎ qA ûkB×PuA
úýèôA RBìlg ÈÛÖ Bì pÂBc ëBc ok" lñPvø pünK|Iýu@ Bü lðoAkoApÚ ÅApÛðA pÇg
ok úÞ îüoAk þOBðAõýc ÑAõðA ÿApG þPyAlùG ëõK qA ,kõy ëBíÎA )QüAo|þLÞ( "pzð Üc"
RBýc úG Ao Bùð@ ÈÛÖ Bì .lñPvø åpì úðBPu@ ûkB×PuA þÏýHÆ ÐGBñì Ì×c BüpG kõy|þì ó@
.lðõy ÅpÛñì BXðBíø BO îýðAkpâ|þìpG {cô .kpÞ
25 ".îýøk|þíðRBXðAoBùð@BÏÚAôBì ëBc ok úÞ lñPvø þüBø|QÞpy úPHèA

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

Bü lðkõG oôk Bì qA ûqAlðA qA {ýG Bü QÖBü úÞ
pãük ÿBùKõßvéO úÞ kõG îÞ olÛƒð@ óBƒyoõƒð
.lññÞ ëBHðk Ao ó@ lñPvðAõO|þíð
pPíùì úíø qA ,koAk þÎõñPì ÿBø|þüBðAõO wO
.lñÞ þì ûBßð óBíu@qA þÏýuô ûpPvâ úG úßñüA
ûBãð {hG {hG Ao óBíu@ ó@ òýGoôk oBùƒ^
lÏGô lññÞ|þì þuopGqôo 27 Ao {hGpø ,ûkpÞ
.lðôo|þì ÿlÏG {hG ÕApu úG
ô óBíu@ l¾ok 85 wO ,ûlñü@ ûBì 24 ok
þgpG úÞ kpÞ løAõg þuopG Ao ûoBPu oArø l¿ðBK
óBâoBPu òüpO|þðAoõð ô òüpð|àükrð qA Bùð@ qA ûkBì@ ,Bßüpì@ þüBÃÖ óBìqBu ,BuBð #
úG BO QuA BÃÖ úG kõg ûqBO úñý×u JBOpK
.lñPvø
ÿoôBñÖ úvuõì lñƒíƒzƒðAk RpƒG pƒ×ƒýƒñƒW .lzhHG ÿA|ûqBO lÏG RBýc ÿõXPvW

oBËPðA Bì" :lüõâ|þì )|MIT|( Quõƒ^BƒuBƒì
BÏÇÚ úÞ îýñÞ AlýK ûoBýu oArø úu BO ôk úÞ îüoAk

QuA BÃÖ úG JBOpK ûkBì@,RAoBýu|óôpG þ^oBßy ,wOôQuA)ÿpPzì(ïApùGqApPß^õÞóBy|ûqAlðA
úíÞ Bùð@ þñÏü lðpPâorG óõPLð qA óBypPƒzƒýƒG
þÞBg RAoBýƒu òƒýƒìq êƒTƒì lƒðoAk ëBƒíƒPƒcA
".lñyBG )þãñu( .ly løAõg ótývÞA ô J@ oBhG ,òGpÞ lývÞA ÿk ,óBPƒì RAoBƒýƒu|óôpƒG onƒâ þƒƒuopƒƒG ûoAõƒƒøBƒƒì"
péLÞ þüBÃÖ NõßvéO oBÞ ëBHðk kõg wO RBýc kõWô qA óBzð lñðAõO|þì úÞ Qzâ løAõg êGBÛì qA )þƒvíy úƒìõƒËƒñì óôpƒýG RAoBƒýu(
ó@ RAoBýu òüA Bü@ úÞ QuA òüA îùì úPßð ok RAoBýu óôpG þüBuBñy ÿApG úÞ kpýâ|þì Ao àyõì BG ,)|Tess|( wO úG ïõuõƒì ,"ûoBƒPu
- ÐüBì J@ úÞ lðoAk úé¾BÖ kõg ûoBPu qA olÚ qA úßñüA BGpéLÞ .ly JBOpK BÃÖ úG 2009 ëBu .lñyBG úPyAk Bßüpì@ ëAoôBðBÞ|MýÞ þüBÃÖ ûBãüBK qA óõßèBÖ
Bùð@ ok lðAõPG -RBýc qBýð|{ýK òüpƒO|þƒé¾A qA ûoBýu oõHÎ ïBƒãñø ûoBƒPu oõƒð QƒÖA }ôo løAõg þüBuBñy wO úÞ þOAoBýu pPzƒýƒG ûlñü@ ëBu ôk ok ô ly løAõg JBOpK BÃÖ úG
Ao ûoBýu óôpGoArøôkqA {ýGô ûkB×PuA {éGBÛì úé¾BÖ ok ;kõG lñøAõg àükrð òýìq úG BPHvð kpÞ
.lyBG úPyAk kõWô qA þß^õÞ ûkôldì óõ^ BìA ,kpÞ þüBƒuBƒñy ÿApG úé¾BÖ òüA lñ^ pø .ÿoõð ëBu ûkqAôk ûk .kpÞ løAõg l¾o Ao óBíu@ ïBíO
kpÞ løAõg l¾o wO úÞ Ao þðBâoBPu pPzýG Ao þOAoBýu óôpGpPzýG ,kpÞ þì l¾o Ao óBíu@ óAlñízðAk BìA QuA þðæõÆ oBývG óBvðA p×u úPgôk óBâoBƒPu úƒG pƒãyôBƒÞ òƒüA îƒz^
pTÞA úÞAp^ kõG lƒøAõƒg ûBƒOõƒÞ úƒé¾BƒÖ òƒüA pvýì ÿp×u òýñ^ þðBìq úÞ lðoAk óBñƒýƒíƒÆA oõHÎ óBzéGBÛì qA óBy|ûoBýu pâA BO ly løAõg
úèõOõÞ Bùð@ úG úÞ lñPvø þðBâoBPu ,óBâoBPu
Bì lýyoõg qA pOkpu ô pPß^õÞ ô lñüõâ|þì rìpÚ .lñÞ }BÖ Ao ûoBýu kõWô ûoBPu oõð QÖA kpÞ
Bùð@ ok ÐüBì Roõ¿G J@ úßñüA ÿApG ô lñPvø Bùð@ RAoBýu ô àükrð ô þðAoõð óBâoBPu wO
àükrð Bùð@ úG lüBG ûoBýu lyBG úPyAk kõƒWô Bø|NõßvéO püBu lÏG BO kpÞ løAõg þüBuBñy Ao

.lyBG .lññÞ ëBHðk Ao Bùð@ lñðAõPG
løAõg p×u úÛýÚk 44 óõßèBÖ àyõì BG wO oBÞ úÞ þüBø|NõßvéO òüpƒPíùì qA þƒßü
.kõy JBOpK ÿõÃýG oBývG ÿoAlì úG lÏG BO kpÞ þüBÃÖ úðBgl¾o kpÞ lƒøAõƒg ëBƒHðk Ao wƒO
BO ûly úPÖpâ pËð ok ÿlülW oAlì wO ÿApG ok 2020 ëBuok QuAoApÚ úÞ QuA Jô ríýW
qBýð òüApGBñG ,lñÞ ûkB×PuA ûBì {ðApâ qA lðAõPG ÙôpÏì NõßvéO òýzðBW ô kpýãG oApÚ oAlƒì
óBßìA ó@ úG ô úPÖBü {øBÞ oBývG Qgõu úG wO IýÞpO ÀýhzO þüBðAõO JôríýW .kõy êGBø
þüBuBñy wO úÞ Ao þOAoBƒýu õƒW þƒüBƒýíýy
.løk úìAkA {PýèBÏÖ úG úøk ôk þßü løk|þì êTì þüBøqBâ ëBHðk úG òüApGBñG koAk kpÞ løAõg

.îýñÞ lñéG Ao óBíüAl¾ lüBG ,îýñÞ ûoBGok lüBG oõÇ^ îðAk|þíƒð :kôrƒÖA óôpƒO óAõñÎ úG >úèA< úüpzð BG þüõãP×â ok ÿô úÞkpÞïçÎA óôpOrýèoB^
Bßüpì@ pâA Q×â >þíOA lðõéG< |îéýÖ pãüqBG lülW ÿoõùíW wýüo ûoôk ok úÞ {ýK ëBu 6 óõvßW ÿBø|ïBð úG QuõLøBýu lðqpÖ ôk okBì þPupK kAtð êýèk úG
òüA lyBHð þHuBñì ÿBW {ðAlðqpÖ QýñìA ÿApG ûlðq þéýg þPupKkAtð BìA ,îðrG Ùpc ly þÆ úG Ao Bø|ú`G òüA Q×â úèBu2 Quõâ@ ô úèBu
òüA ok :kpÞ oBùÊA ÿô .lñÞ|þì ápO Ao oõzÞ QuA ÿrý^ qA pPzýG þéýg ó@ oõÃc ô QuA Bùð@ qA }okBì ÿoBßíø BG ô úPÖpünK ÿlðqpÖ
òüA ,Bßüpì@ok óAôApÖBXð@lyBGoApÚpâAúÞkoAkkõWôþüBøBWoõzÞ oBßðA Ao ó@ îýðAõO|þíð .lññÞ|þì pßÖ ïkpì úƒÞ
úG îðAlðqpÖ BG îðAõO|þíð òì .îðAõO|þíð ,îñÞ oBÞ .lñÞ|þì QHÚApì kpÞløAõg ápO AooõzÞ
êßzì BÏÚAô òüA .ïôpG Bßüpì@ ÜÆBñì qA þgpG
êc ûAo BùñO îñÞ|þì pßÖ ïkõg BGô QuA òüpÖ@
.QuA oõzÞ òüA qA òPÖo Ao Bßüpì@ æBíPcA Q×â xBñypu pãüqBG
BG {PuõLƒøBƒýƒu óAlƒðqpƒÖ BƒO lƒñƒÞ|þƒì ápƒO
løAõg|þíð úÞ òüA pG úýßO BƒG okBƒì òƒüA
løAõg|þì kôrÖA lññÞ þñìABð xBvcA {üBø|ú`G .lñyBHð ôo úGôo ÿkAtð Rçßzì
Bßüpì@ ok þPupKkAtð Q×â óôpO rýƒèoBƒy
.lññÞ oBhPÖA óBykõg úñýzýK úG Bùð@ .kõy oôk ó@ qA koAk l¿Ú ôA ô QuA ûlðq þéýg
løAõg|þì úÞ òüA òP×â òí óôpO rýèoBy úðBãýG ÿkAtð ÿpGApGBð BG úÞ oBßuA ûlðpG pãüqBG
ok Bùð@ kpÞ ÿoô@kBü lðA|ûlì@ BXÞ qA lñðAlG Bùð@ ok lüBOoBK@ óAoôkok óly åorG :Q×â Qvýð
Bùð@ ÿApG QýÏÂô úÞ lñðAlG lüBG ëBƒc òƒýÎ ÿpGApG úG QHvð þéýg Apì þGõñƒW ÿBƒÛƒüpƒÖ@

.QuA óByokBì BG RôB×Pì .QuA ûkpÞ xBvc Bø|óBvðA

28

www.TEHRANMAGAZINE.com

29

ok úÞ pãük þðBPuoBíýG ókpÞ AlýK ,Bø|óBüôo óApùO úéXì
.kõG êßzì ,kõy êýgk úýÃÚ òüA
ly lèõPìokBìôolK åpìqA wK ëBu4 þñý^ kAqõð
îco qA ûkB×PuA úÞ òüA êýèk úG òýñ`íø
úñürâ úðBãü ,QuA þðõðBÚpýÒ òý^ok ÿA|ûoBWA .ly|þì úPyAlùãð äñýXðBð pùy ÿkAqõð þñý^ ÿBø|úðBuo }oArâ úG #
úüôo òý^ ok òüA qA {ýK Bø|}oArâ úG BñG àü ok }olK ô okBì úßð@qA wK ëBu oBù^
.kõG pãük ÿoõzÞ úG Bø|óBüôo ókpG þéíÎ åorGokBì ô åorGolK Bü@ úÞ òüA ÿApG þüBÃÚ
úG Bø|óBüôo úÞ ly ó@ pG îýí¿O ûpgæBG kõWô ,úð Bü lðõy|þì óBƒy ûõƒð óBƒüôo VoAô .QuA ûlì@Býðk úG ,lðly úPzÞÙkB¿O
ó@ ok ÿoBXO ÿA|ûoBWA |îco úÞ xõDæ oõzÞ úPzÞ 2013 ëBu ok úÞ kAqõð òüA òülèAô
.QuA úPyAlð Roõ¾ úG Ao kõg )óBüôo( ú×Çð òülñ^ ,lðly
.lðõy êÛPñì ,QuA þðõðBÚ êßzì ,ûBâkAk qA qõXƒì òƒPƒÖpƒâ qA wƒK | fBÛè ÜüpÆqA ÿqôo BO lðkõG úPyAlùãð líXñì
,lzð pÂBc þüBíýKAõø aýƒø úƒÞ òƒüA qA þOoõ¾ ok BùƒñƒO Bƒùƒð@ .lƒì@ {ƒýƒK ÿpƒãƒük òüA óõñÞA .lðõy þÞkõÞ IcBƒ¾ þƒÎõƒñ¿ì
àü ûqAlðA úG úÞ Ao ósôpPýð ÐüBì qA pK ÿpÇG äñýXðBð óBPuoBíýG qA Ao Bø|óBüôo lñPvðAõO|þì ûlì@ Býðk úG ÿA ûoBWA îco àü ÜüpÆ qA kAqõð
BG Ao ó@ lðly oõHXì ,lñÞ êÛPñì kõG àuçÖ ÿApG pãük þðBPuoBíýG qA þÞolì úÞ lññÞ êÛPñì
.QuA
.lññÞ êÛPñì òýyBì .lñyBG úPyAk ó@ ÿoAlùãð ,ÙkB¿O ok ûly|úPzÞ Zôq olƒK ô okBƒì
okBƒì àƒƒü îƒco úƒƒG xõƒƒDæ ok óBƒƒüôo ëBÛPðA ûoBGok þðõðBÚ þ×ýéßOçG êýƒèk úƒG BO lðlðAonâ pu QzK Ao þÚõÛc þðæõÆ ûqoBHì
pHìBuk ûBìok kAqõðô ly ûkAk ëBÛPðA òürãüBW
.lðoô@ Quk úG Ao Bø|óBüôo qA ûkB×PuA ûqBWA
.lì@ Býðk úG 2017 Býðk úG 2017 ëBu pHìBuk ûBì ok pvK kqAõð
óBƒýOBƒýO Ao {ƒìBƒð úƒÞ kAqõƒð ÿlƒðôpƒùƒy òýèôA xõDæ ô òßK ÿBø|úìBðqôo ApýgA þèô lì@
êýèk òýíø úG .kõG ÿpãük {èB^ ,lðA|úPyAnâ .lðkpÞ }oArâ ó@ ûoBGok úÞ lðkõG þüBø|úðBuo
p×u òý^ úG ÿpãykpâ ÿArüô BG òürãüBW okBì kõHð êýèk úG úÞ lðA|úPyõð Bø|úìBðqôo òƒüA
ok þéßzì ô koôBƒýƒG Bƒýƒðk úƒG Ao ôA BƒO kpƒÞ Zôq òülèAô ,ûlðôpK òüA ÿApG þüBƒÃÚ úƒüôo
úG qõXì lñPvðAõO óAôApÖ ÿoAõyk úG ûly|úPzÞ
.kõzð AlýK }A|ÿlðôpùy Ao ÿA|ûoBWA îco ÜüpÆ qA kAqõð òüA ókoô@ Býðk
ôk ,QyAlð okBì ô olK kAqõð úƒÞ òƒüA qA
oõHXì p×ð oBù^ pø ,åorGolK ôk ô åorGokBì .lðpýãG
òüA kõy QGBS BO lñølG ÿA|óA|ÿk {üBìq@ lðly ósôpPýð órhì àü ok Zôq òüA ÿBø|óBüôo
îø }olK ô okBì ô QuBùð@ ûõð BσÚAô kAqõƒð ok þðBPuoBíýG ok úWok 196 ÿBùñì ÿBìk ok

.lñPvø òý^ lðôpùy

òüpO|àükrð úÞ Ap^ kõy ërèrPì Bø|ÿkôq òüA

lýuo QHS úG åpHéýLuA óõýPuA ÿApG þñPÖBýð Quk ÿkoõÞooApÚôAqAÿkBüqúé¾BÖBGóõvßWpPýKôAIýÚo
.QuA úPÖpâ
ÜèBg óõvßWpPýK ÿoBÞ úìBðoBÞ ÿBø|îéýÖ óBùW puApu ok óõñÞA|îø åpƒHéýLuA óõƒýPuA Bíñ¶ ýu iüoBO ok oBG òýPvƒhƒð ÿApƒG #
ÑõíXì ok >Bø|úÛéc JBGoA< þüBíñýu ÿBƒýðk ÿBßüpì@ ok îéýÖ òüA .QuA Bíñ¶ ýu ûkpK ÿôo qA óAkpâoBÞ àü ÿBø|îéýÖ }ôpÖ ÑõíXì
}ôpÖ oæk óõýéýì 500 ô koBýéýì 6 qA {ƒýG úPÖBü Quk ÿoæk óõýéýì 114 }ôpÖ úG þèBíy .kpÞoõHÎoæk koBýéýì 10qpì
óBðAkpâoBÞ òüpOqBvèõK QupƒùÖ ok .lƒñPyAk áoBK< óõ^ ÿoBS@ ûko ok pËð òüA qA ô QuA àü ûoBíy< îéýƒÖ ûkBƒÏƒèA|ÝõƒÖ }ôpƒÖ BƒG
ïBð úG óõvßWô åpHéýLuAqA wK Bí¶ñýu iüoBO oApƒÚ >Bƒø|ûoAôo@< ô >þƒƒO ÿA< ,>àƒƒýƒuAoôs ÑõíXì )|Ready Player One|( >ûkBì@
ÑõíXì ok {üBø|îéýÖ úÞ îýuo|þì þG êßüBì úìBðoBÞ }ôpÖpK ÿBø|îéýÖ pãük qA .kpƒýƒâ|þƒì óõƒýƒPƒuA ÿoBƒÞ úƒìBƒðoBƒÞ ÿBƒø|îƒéýƒÖ }ôpƒƒÖ
úGpXO Ao ÿoæk óõýéýì 410ô koBýéýì 6 }ôpÖ ô rðõW BðBülñüA< úG óAõO|þì >åpHéýLuA ÿoBÞ ôA .kpÞ oõHÎ oæk koBýéýì 10 qpì qA åpHéýLuA
QupùÖ ok êìCBO êGBÚ RBßð qA þßü .lðA|ûkpÞ óBíWBùƒì< ,>òƒüoõƒéG úƒíƒXƒíƒW þƒøBƒykBƒK òüA úG úÞ QuA Bí¶ñýu iüoBO óAkpâoBÞ òýPvhð
äðpíÞoõÃc Bí¶ñýu iüoBOqBvèõK óBðAkpâoBÞ ïBð >óBüAo qBGpu RBXð< ô >ûlzíâ Ýôlñ¾ ïoõO òPÖpâ pËð ok BG îÚo òüA .luo|þì koõÞo
aýøïBðëôAp×ð10óBýìok.QuAóqóAqBvíéýÖ úG åpHéýLuA ûBãüBW úÞ luo|þíð pËð úG .kpG .QuA ûlì@ Quk úG
.koõg|þíðîz^úGþðq úG Bí¶ñýu iüoBO óAkpâoBÞ òüpOqBvèõK óAõñƒÎ þüBíñýu pSA òüpO|ûqBO >ûkBì@ àü ûoBíy<

ïôk þðBùW äñW þPzÞúyæ ØzÞ

ØzÞ pgAôA òüA úÞ QuA ïôk þðBùW äñWok þüBßüpì@ þãñW þPzÞ òýìõu þPzÞ òüA.lðly ûly ÝpÒ þñKAs ÿBøoksA ÈuõO {ýK ëBu 75 úÞ>Bñéø< þüBßüpì@þãñW þPzÞúyæ #
xA xAõü pGBíýKAõø ôBð ô õðõW xA xAõü àHu þìqo þPzÞ ôk rýð òüA qA {ýK.QuA ûlƒy .ly AlýK ïAo@xõðBýÚAok kõG

.lðkõG ûly ØzÞ xoBì ûBì ok ôk pø oô|óõPãñývßè ok BýWpWõýð |úãñO eÇu p„ üq ÿpPìõéýÞ àü kôlc ok wýDõè Qñu xçÞ àHuôBð ïqo òüA
.ly ØzÞ þGõñW ïAo@ xõðBýÚA ok óBíýéu püArW êcBu þßükrð

ô ûly ÝpÒ þñKAsoksA úu ÈuõO 1943 ÿæõW îzyok æõÞ Yýég äñW ëçgok Bñéø þPzÞ
.lðly kõÛ×ì p×ð 168 ,þPzÞ òüA úìlg 900 qA

óly ÝpÒ êdì ÙApÆA à^õÞ püArW úG óBâlðBìqBG qA þøôpâ ,Rçíc òPÖBü úìAkA BG óBìq ó@ok
þñKAs ÿBø|þPzÞ ókpÞ ëBHðk pÆBg úG RBXð RBýéíÎ opßìõÓè QéÎ úG þøôpâô lðlýuo þPzÞ
ûkAk RBXð QüBùð ok BO lðkõG óAkpâpu Bø|J@ ÿôo qôo 10 Rlì oB^Bð úG ûldPì RæBüA ÈuõO

30

www.TEHRANMAGAZINE.com

óApüAokrìpÚ óqõâ

.lýñÞ þì ûløBzì Ao êýGkoA ÿõéÚlñÖ êãñW ok )ëApì( rìpÚ óqõâ ÿBýcA QüBu qA ÿpüõ¿O #

úG ÿqBýðpãük :óôA äðõW îýÞ
îüoAlð þßyõìô ÿA|úPvø {üBìq@

þñéÎ qA wK qôo lñ^ BùñO úÞ pHg òüA ïçÎA ,óôA äðõW îýÞlüõâ|þì þGõñW ûpÞ#
Býu óBìqBu wýDo ,õELíK àüBì RBÚçì óly pãük }oõzÞ ûkpÞ ïçÎA þèBíy|ûpÞ pHøo
àü lðAõO|þìô kõy|þì ïçÎA þèBíy|ûpÞpHøoô .koAlð þßyõìô ÿA|úPvø {üBìq@úG ÿqBýð
,MƒƒìApƒƒO lƒƒèBƒƒðôk ÿApƒƒƒG îƒùƒƒì ÿqôpƒƒƒýƒƒK ûkpÞ ïçÎA äðBü|äðõýK ,}oArâ òüA pGBñG
ÿBø|{üBƒìq@ þƒìBƒíO )êƒüoô@ 21 úƒHñy( qA
.kõy þÛéO Bßüpì@ ÿoõùíW|wýDo .kpÞ løAõg ØÚõPì Ao kõg ÿA|úPvø ô þßyõì
ô ÿA|úPvø úìBðpƒG ؃ÚõƒO þƒíƒuo ïçƒÎA NBùðõü þƒíuo ÿoArƒâpƒHg Ao pƒHg òƒüA
úÞ kõy|þì ïçÎA þèBc ok þèBíy|ûpÞ þßyõì òüA ÿrÞpì ÿoArâpHg qA êÛð úG þƒGõƒñW|ûpƒÞ
äðBü|äðõýK )2017 pHìAõð( {ýK ûBì lñ^ BùñO
kpG úG kõG ûkpÞ ïçÎA {üBìq@ àü ïBXƒðA BƒG .kpÞpzPñìoõzÞ
ÿlc úG oõzÞ òüA àýPƒvƒèBƒG ÿBƒø|àƒyõƒì ok îýí¿O òüA ûly }oArâ úÞ oõƒÆ ó@
Bßüpì@ áBg ok ÉBÛð þìBíO lðAõO|þì úÞ ûlýuo Jrc ,þèBíy|ûpÞ óApâoBÞ Jrc ÿBuôo úvéW

.kpýãG Ùlø Ao .QuA ûly mBhOA ,oõzÞ òüA îÞBc

31

óApùO úéXì

ÿkõùü ûçÞòPyAkpupG êýèk úG òýèpGok óAõWôk úG úéíc

ok Quok lüBG óBükõùü pýÒ ô óBükõùü úÞ Q×â úðBüApãìçuA úñýìq|{ýK ó@ êìBÎ koAõì ÿoBývG òPÖBü ÿApG õXPvW ëBc ok óBíè@ wýéK koõì ûçÞ úÞ òýèpG ok kpì ôk úƒG #
:Q×â óõìõèBu .lðoAnãG pu pG "BLýÞ" óBìq òüA .koAk .lñPvø ÿoAõPì úÞ QuA óBíWBùì lðA|úPyAk pu pG "BLýÞ" óBükõùü ûkB׃PƒuA
êGBÚ þðBãíø úñùK ok ô îýñÞ ûqoBHì lüBG Bì< "BLýÞ" þzüBìq@òPyAnâpupG òüA úG óBíè@JArcA úíø .QuA ûly úéíc
lüBHð Bì< :Q×â òýñ`íø ôA >.îýyBG Qƒüöôo ,Bßüpì@ óBükõùü úPýíÞ pülì ,pâpG olƒük .lðA|ûkpÞ kBÛPðA úðArýƒPƒu|ÿkõƒùƒü kAlƒüôo
Bƒƒü óBƒƒüApƒƒâ|ïçƒuA úƒƒG Ao þƒƒìõƒƒíƒÎ ÿBƒƒÃƒÖ pGApG ok Ao óBííz^ îüoAlð ûqBWA Bì< :Q×â kpì úu úéíc þðBGpÚ úÞ þðAõW ôk qA þßü Ùpc þGpÎ úÞQuA óBíWBùì ëBHðk úG wýéK
úÏìBW qA þüBø|{hG ok| ÿrýPu|ÿkõùü koAõì ô QuA þéýDApuA ô úèBu 21 lðA|ûly xBñyBƒð
>.îüoBLvG þPuAo Quk óArýPu|ÿkõùü ïAlì koAõì òüA kAlÏO pG ô îülñHG JpÎ ô óBíévì þéýDApuA óAõW .QuA þðBíè@ô úèBu 24 ÿpãük .lðA|ûkq|þì
úðArýPu|ÿkõùü ÿBøkAlgooBßy@{üArÖA þéýDApuA JpÎ úßéG ,Qvýð ÿkõùüôA úÞ Q×â êýèk úG óBíè@ QhPüBK ok kpì ôk úG úéíc
Qèôk ûlñüBíð ,wOôBì-óBíüô úPð@ îðBg >.kõy|þì ûkôrÖA îø qôo lñ^ ôA þéýDApuA óBPuôk qA þßü ô QuA óAôApÖ kBÛPðA ô îzg pãük oBG ÿrýPu|ÿkõùƒü
Q×â )óõýuApãPðA( ÿlðõýK|îø oõìA ok óBíè@ úÏìBW ÿrÞpì ÿAoõy wýDo ,pPuõy Ùqõü .QuA úPhýãðApG Ao oõzÞ òüA óAoAlíPuBýƒu
olÛ^ úÞ løk|þì óBzð pãük oBG pýgA kAlüôo úÞ oõƒzÞ òƒüA ÿpƒPvâkAk qA ,óBƒíè@ óBƒükõƒƒùƒü .QuA ûkAk úülø ôA úG Ao "BLýÞ" {ýK úG }pHg úÞ Ao ÿkAlüôo óBƒíƒè@ î˃ÎAolƒ¾
fõÇu þìBíO ok ÿrýPu|ÿkõùü BG úÞ QuA îùì úÞ lñÞ óBýG þñyôo ô QcAp¾ úG úÞ QuAõg ólýyõK BG ôA úƒÞ Qƒ×â þƒéýDApƒuA óAõƒW áBñPzcô oBývG ÿA|úSkBc ûly pzPñì QÎpu
BG ûqoBHì úG ÉõGpì ÿBø|ûsôpK ô kõy koõgpƒG fpW ô Jp qA ûkBu ÿkoõì BùñO oõGrì lìBzýK Bü@ úÞ lðAlG ô lñÞ óBdPìA úPuAõg|þì "BLýÞ" òýñ^ BG ûqoBHìok úÞ Q×â êÞpì çãð@ .lðAõg
úéíc êìBÎ ú`ðBñ^ Q×â pPuõy .QuA ûkõHð êýDApuAokôA óBPuôkqA þßü úÞoõÆ|ó@,BÏÚAô .ly qôpýK lüBG ÿA|úðArýPu|ÿkõùü ÿBø|ÿpýâok
.lðõy QüõÛO ÿrýPu|ÿkõùü ÿA|úñýìq|{ýK ú^ úÞ lýíùÖ lüBG kõy pýãPuk BG þvÞ úÞ QuA áBðpÇg ,ûkõG úƒP×â ôA úƒG òýñ^ BG lüBG ïBíO ûkAoA ô Rly BG úÞ Q×â ôA
rýð ,óBíè@ úWoBg oõìA püqô ,xBì õßüBø ôA úðArýPu|ÿkõùü QÞpc êýƒèk ô koAk kõƒWô
êGBÚ pýÒ òüA< :Q×â óAoBãðpHg BG úHcB¿ì ok Býðk úG kõùül wÞ aýø< :Q×â ôA .Qvý^ .kôpG ûAo òýèpG ok "BLýÞ" .kpÞ úéGBÛì þüBøkAlgo
úéíc koõì Bì krð óAõW þðAkpì úÞ QuA êídO úƒÏìBƒW qA þƒzhG ok ÿrƒýPu|ÿkõƒùü" óBzð úPÖpâ Roõ¾ óõñÞ BO úÞ þOBÛýÛdO
"BLýÞ" úßñüA pÆBƒg úƒG ÈÛÖ ,lƒðpƒýâ|þƒì oApƒÚ >.lü@|þíð 17 úHñy|úu ûBãìBy xBñyBð úu úƒÞ lƒøk|þƒì
aýø pãük úÞ Q×â xBì >.QuA ûkõG óBypu {üBíø ÿõãñhu ,óõìõèBu ÿõè òýñ`íø "JpÎ lñPyAkpupG "BLýÞ" úÞ óAõW kpìôk úG êüoô@
.lññÞ pÇg xBvcA óBíè@ok óBükõùü lüBHð ûBâ ÿrýPu|ÿkõùü úýéÎ ô þuApßìk ÿApG óBükõùü òüA úÞ kpÞ eüp¿O Bßüpì@ óBükõùü úPýíÞ òýèpG "åpG pDôçvPðpK" úÛÇñì ok þøAooBù^ ok
,BørHu Jrc qA ,àGBø RpGôo òƒýñ`íø ok úÞ QuA þOçíc ûpýXðq qA ÿA|úÛéc lìBzýK þPñu ûçÞ "BLýÞ" .lðkpÞ úéíc wLu ô òýøõO
lyo ëBc ok ÿrýPu|ÿkõùü pƒÇƒg úƒG QƒHvð
Ao QƒƒƒýƒÏƒÂô úƒƒƒÞ Qƒƒƒ×ƒâ ôA .kAk oAlƒƒƒzƒø .QuA ÿkõùü óAkpì
óBâlñüBíð òýñ`íø .lðAk|þì "ûlƒñƒñƒÞ|óApƒãƒð" RBGp BG óAkpì qA þßü wýéK }oArâ úG
qA "óBíè@ ÿApG õýOBðpƒPƒè@" ô "Mƒ^" JArƒcA ,wýéK ÿõãñhu úP×â úG .ly fôpXì lñGpíÞ
óAkpì úéíc úìAkA ÐðBì BO ûlýyõÞ ÑBXy óq àü
.lðkpÞ kBÛPðA òýèpG kAlgo
RBƒÛƒýƒÛƒdƒO rƒÞpƒì RBƒÎçƒÆA xBƒuA pƒG .kpýãG Ao Bùð@ ÿõéW úPvðAõO ô kõy xBñyBð
koõì 947 úPynâ ëBu ok ,òýèpG ÿrýPu|ÿkõùü qA {éüBGõì BG óBýðBGpÚqA þßü úÞ þüõDlüô
QHvð úÞ ûly QHS úðArýPu|ÿkõùü úñýìq|{ýK BG ûly {hK áõG wýÖ ok ûkpÞ ÈHÂ úéíc òüA
ô úPyAk {üArÖA l¾ok 60 ó@ qA {ýK ëBu úG úÞ lük óAõO|þì úéíW qA õDlüô òüA ok .QuA
úG 2015 ëBu qBÒ@ qA úÞ ûkõG ÿoBì@ òüpOæBG Qíu úG lñGpíÞ BG þèBíPcA óBíWBùì qA þßü
oBG lñ^ô lñÞ|þì úéíc úPÖpâ|þì îéýÖ úÞ þvÞ
.QuA ûlýuo QHS
.lìBð|þì "ÿkõùü" Ao ôA

!QÖo ëBíy úG JõñWqA ÿp×ÏWoBì

?lñýHýíð þèô koAk îz^ úÞQvý^ ó@ óBPvý^ úèõídì ok þíu oBì úÛéc àü ØzÞ #
?kpLýíð þèô koAk ëBGôpK Ao ïkpìô óAoAk|úÖpÒ ,Qyo óBPupùyoBG ûpO

?koõhýíð AnÒ þèô koAk áõð .QgAlðA Qzcô úG
?kôpýíð ûAo þèô koAk BK Qvüq Èýdì QÊB×c ûoAkA wýDo
WõAJ : Kpðlû ìpkû qA þíu oBì úÛéc àü :Q×â Qyo óBPupùy
oBG óAlýì ïkpì ô óAoAk|úÖpÒ úÞ ÿp×ÏW Ñõð
úéýuõG ,kõG úPgAlðA Qzcô úG Ao Qyo
Qyo Qvüq Èýdì QÊB×c óBãü óAoõìBì
oBì òüA :kôrÖA oBÞkõg pÓ¾A.ly ÿpýâ|ûlðq
oBG êìBc óõýìBÞ úéýuõG ô þÚB×OA oõÆ úG þíu
oBG óAlýì úG JõñW ÿpývìpâ ÜÆBñì qA ÿrHu
óAõýc òüA kõWô qA ûlñðAo ô kõG ûlì@ Qyo
QÖBüBÛüpÖ@okAõPuAÈgëBíyokôúðBýìoôBg ÿBø|úðõâ qA ÿp×ÏW oBì.kõGÑçÆA|þG«çìBÞ
ok ÿp×ÏW oBì oBßy ô lý¾ úíüpW .kõyþì ok oBì òüA ,QuA oõzÞ JõñW ÜÆBñì þíu
.QuAëBüoóõýéýìúuÔéHìóApüA qA þüBø|QívÚ ,Bßðæ ÿpu ,lñø ,óBPvÞBK

32

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Individual, Couples & Family Psychotherapy }kçãñGok wñýâþðBùW koõÞo QHS

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk ly úPvßypùy ÿqBvÞBK koõÞo
oôBzì ô xBñzðAôo
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |19 BG
(LIC.#PSY 13673)
,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

ENERGY THERAPY ENTER

ÿÈþu¾õõõO¿ñþÏgßìÿüoþBø}xßqõçýìÞ@ð

ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok .koAk ûApíø úG Ao ÿoBývG þPìçu ókpƒÞ rƒýíO BƒƒG }kçƒãƒñƒG ïkpƒƒì #
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì ÿBø|óBGBýg ókpÞ rýíO BG }kçãñG ïkpƒì wñýâ ok ,oõzÞ òüA QhPüBK ÿBø|óBGBýg
ûBãzðAk þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master ÿlülW koõÞo wñýâok ,oõzÞ òüA QhPüBK þðBùW ô lñðBuo QHS úG Ao ÿlülW koõÞo

.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG .lðly þðBùW ô lñðBuo QHS úG Ao .lðly
ÿBø|óBGBýg ô Bøôo|ûkBýK ókpÞ rýíO BG BÞAk ïkpì pK ô }kçãñG þüBýu@ oõzÞ QhPƒüBƒK
(310) 446-8724 ,ëBu óly õð úG ûlðBì qôo àü ok pùy òüA IÛè úÞ QuA BÞAk ,ó@ pùy òüpO|QƒýƒÏƒíƒW
.lzÞ|þì álü rýð Ao óBùW åorG pùy òýíPvýG
BðpŸG ZpüA pPÞk .lðly wñýâ þéHÚ koõÞo òPvßy úG ÜÖõì äñøpÖ ô kB¿PÚA ,RoBXO ûlñLO IéÚ ,BÞAk
àyrLðAlðk úG BÞAk ïkpì qA p×ð oArø 15 {üBíø òüA ok ÿBøpùy òüpO|ûkõè@qA þßü BìA QuA }kçãñG

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | .lðkpÞ QÞpy pùy òüA oAkpùy QuAõgok .kõy|þì Jõvdì rýð Býðk
BÂBÛO ïkpì qA BÞAk oAkpùy úPynâ úƒP×ø kõWô úG IHu pùy òüA ÿæBG QýƒÏƒíƒW
ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ oõËñì úG úPÎBu 2 QýèBÏÖ àüok úÞ kõG ûkpÞ úWõO BG ;QuA ûly ØéPhì ÿBø|þâkõè@ólì@
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì Qý×ýÞ ,lññÞ|þì úDAoA pHPÏì ÐGBñì úƒÞ ÿoBƒì@
.lññÞ QÞpy ,Bø|þâkõè@ qA pùy ÿqBvÞBK
lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì Ñôpy eH¾ 9 QÎBu BÞAk pùy ÿqBvÞBK .QuA ûkõè@ô òýüBK Rly úG BÞAk ÿAõø
oõzÞ 178 óBýì ok Ao 169 úHOo pùy òüA
óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ .QÖBü óBüBK ó@ qA lÏG QÎBu ôk ô ly ;koAk Aõø Qý×ýÞ ÀgBy ókõG òýüBK ok óBùW
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA ÉõGpì wñýâ ok pùy ÿqBvÞBK þéHÚ koõÞo ô þPyAlùG Rçßzì ïkpì ÿApG ÑõÂõì òýíø

.QuA IéÆôAk oArø 5 BG lñø oõzÞ úG

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335

33

óApùO úéXì

þéHÚ lðõýK ê¾Bc úÞ ÿkAõì qA ôA óõg BO QÖpâ
ïBXðA ïôk lðõýK ó@qA lÏG .kõy áBK çìBÞ kõG
.ly
QÞpc|þG ô ÙB¾ qõñø ôA ûqBO Roõ¾
{Ooõ¾ ÿBÃÎA ô QuõK ,úíXíW ô QuA
qA ôA BìA úPÖpãð oApÚ kõg ÿBW ok çìBÞ qõñø
.QuA þÂAo kõg ÿkõHùG lðôo
úG QuA ÿpPvG ó@ok úÞ þðBPuoBíýG qA ôA
kõG áBñPzcô þéýg" :Q×â úvðApÖ ÿoArâpHg
.kpÞ|þíð ëõHÚ îðlG Ao lülW Roõ¾ òüA pâA
ok BìA QÖpýì ëAõu püq òì Qüõø ÿoõW àü
".îPvø òì òüA ,QuA Jõg þéýg úécpì òüA
úvðApÖ óõürüõéO úG òýñ`íø óõíø ÿBÚ@
ûlññÞ AløA kpÖ ô îPvø úèBu 43 òì " :Q×â
22 ûoBGôk òìoBãðA æBc ,kõG úèBu 22 Roõ¾
".îPvø úèBu

þPupKpu úG þßyrK îýO àü Ao þcApW

QuA Jõg {èBc ûpù^ úu kpìôQuklðõýKÀ¿hPì,ÿpýPðæóoæoõvÖôpK
Qzø .lýzÞ ëõÆ BùPÎBu úÞ kAk ïBXðA Roõ¾
ÿBÚ@ þéHÚ Roõ¾ lðõýK þcApW ,{ýK ëBu
.kõG ûkAk ïBXðA ÿpýPðæ oõvÖôpK îø Ao óõíø kpì úG úvðApÖ ÿBø|úðBuo ok úÞ óõíø ÿBÚ@ ôA úG þèõíÏì þâkoõgBìpu QdO oBG ôk úÞ Býðk ok ÿkpÖ òýèôA #
oApÚ þ¾Bg óBìok QdO ,ûly oõùzì ûpù^ úu ,ly ûkAk àýOõýG|þPð@ wK ûBì úu ,úPÖpâoApÚ Roõ¾ lðõýK þcApW
:Q×â úvðApÖ òürüoBKõè úìBðqôo úG ôA ÿBøôoAk BG àýOõýG|þPð@ Jõg {èBc úÞkpÞïçÎA qôpìA pg@êíÎ qA
óBßìA îø ûoBGôk lðõýK úÞ îýðAk|þì Bì qôpìA" ûkAk ôA úG úÞ þñíüA pãGõÞpu
ólG ô kpÞ AlýK ÿoBâqBuBð ly|þì .QuA
".QuApünK ko îDçÎ óly pøBÊ þK ok ô úPynâ ëBu
ok 2005 ëBu ok Roõ¾ þcApW òýèôA .kpÞ ko Ao ÿlðõýK Roõ¾ ôA óõíø ïôos ÿlðõýK Roõ¾ òýèôA ,lðõýK
óq ,o@õñük êGArüA .ly ïBXðA úvðApÖ ëBíy 2016 ëBu ok lðõýK ko îDçÎ ûBìôk ÿõvðApÖ úèBu 43 kpì òüA .ly úPyAkpG
Roõ¾ lðõýK êíÎ ëBu ó@ ok úÞ ÿõvðApÖ ok ïBXðApu BO ly pøBÊ îÞ îÞ ÿpPvG wüoBKok þðBPuoBíýGok Roõ¾ óôlG
ëBu ok óBÆpu úG çPGA êýèk úG ly ïBXðA {üApG úÞ Ao ÿlðõýK QÖBG úPynâpHìAõð AlýK ïôk lðõýK ÿApG IuBñì ûlññÞ AløA BO kõG

.Qynâok 2016 .lñPyAkpG ,kõG åpì ëBc ok .kõy
,wüoBKokoBãðpHg léýÖõßuAõýø úP×â úG ok Roõ¾ óôlG óõíø ÿBÚ@ ûkpÞ ëõHÚ Ao Roõ¾ òýèôA" :lüõâ|þì ôA
þñíüA îPvýu JõÞpu ÿBøôoAkqA kBüq ûkB×PuA ok )úèôrüA( êüpPuA ÝBOA àü
òuok êüoô@ûBìokôAô kõG ûkpÞ ØýÏÂ AoôA ÿôlýLìõK sos óBPuoBíýG ".ïkpÞ Ao oBÞ òýíø îø úÏÖk òüA .ïkõG
,lñýHG lðAõPG úßð@ óôlG ,wüoBK ëôA Ñõð qõOBìôpHýÖôoõð úG çPHì óõíø ÿBÚ@
.ly óBÆpu îýévO þãèBu 49 úüõðAs ûBì BO kõñzG Bü lðrG Ùpc kBXüA UÎBG úÞ þSoA ÿoBíýG þÎõð ;QuA
lðõýK êíÎ 40 kôlc óõñÞBO óBìq ó@ qA òýìôk ôA ô kõy AlýK ûlññÞ AløA àü BO kpÞ pH¾
.kõy|þì ôA Roõ¾ ok ÿkBüq ÿBøoõìõO
.QuA ûly ïBXðA Býðk ok Roõ¾ .lñÞ úGpXO Ao lðõýK êíÎ rýì@|QýÛÖõì 2010 ëBu ok ôA lðõýK òýèôA
àü úG çPGA êýèk úG þPÚô ,lÏG ëBu YñK BìA ,kõG

þOAoBýu ok ÈÛÖ Ñõð òüA qA þuBíèA lýèõO ÿApG lñPvø ûly þyçPì ûoBýu àü ÿBøoBâkBü þðBíu@ÿBø xBíèA
.QuA òßíì kBÏGA òüA ok
àü úÞlðA ûkpÞÿpýâ úXýPð óBíXñì #
ÿBø ûBãPuk qA ûkB×PuA BG óBÛÛdì òüA 2008 ëBu ok úÞxBíèA ÿôBc þðBíu@äñu
êgAk ok ûkBPÖA ïAk úG xBíèA IýÞpO æBG fõÂô àü qA ÿA úßO ly þyçPì òýìq õW ok
úìõËñì úýèôA óAoôk úG ÜéÏPì kõÛ×ì ûoBýu
.lñPÖpâ ûqAlðA Ao äñu
óBýGõð ÿApd¾ ok ó@ ûly þyçPì ÿBø úßO .QuA þvíy
ëBu BøkoBýéýì ûoBýu òüA lñüõâ þì Bùð@
.kõG ûly {hK óAkõu ëBíy ok BG koõgpG pSA ok úÞ kõG êýßzO úécpì ok êHÚ
ûqAlðA úÞ lñvüõð þì úèBÛì òüA ok óBÛÛdì úüpËð òüA xBuApG .ly þyçPì ïApWA püBu
qA ûlññÞ ÐðBÚ løAõy òýèôA" Bùð@ ÿBø ÿpýâ úG QÖBü þì úìAkA ûoBýu ÿpýâ êßy lðôo pâA
Ao ly lülKBð AlÏG úÞ þâorG îvW òýñ^ kõWô
.ly þì iüpì Bü koBÇÎ ûqAlðA
".løk þì Quk úG úüpzð ok Ao kõg YüBPð óBÛÛdì îýO
úüpËð òüA ûlññÞ QüõÛO òýñ`íø úPÖBü òüA
qA þvíy úìõËñì ÿqôpìA RAoBýu úÞ QuA .QuA ûkpÞ NB^ "p`ýð RBÆBHOoA"
ïqæ ÿBøoBzÖ úÞ lññÞ þì ëælPuA Bùð@
.lðA ûly êýßzO "ûoBýu {ýK" Bø ûk ÿBüBÛG
34

www.TEHRANMAGAZINE.com

ÿApG ëBu óõýéýì òülñ^ ÿApG Bø ÿpPÞBG .lññÞ

,oõg|àýPuçK îürð@".lðAûkpÞAlýKêìBßOûkBìòüAókoõg

úG ÿpPÞBG òüA ókoô@ ÿôo ëBc òüA BG

Bø|ÿpÇG pSõì QÖBüqBGØý¾õOûpËPñìpýÒçìBÞ"þOÿAþK"Ùp¿ì
løk|þì lüõð AoòýG þíýO úÞ kõG ØzÞ òüA þKokô kõy þì
ÀýhzO kl¾ok óAlñízðAk qA þééíèA
.lì@pG"rüAþOÿAþK"îürð@êìBßOþãðõã^ úÞ þÏýHÆ îürð@ àü óAlñízðAk #
àýPuçK ókoõg kAõì òüpO YüAo qA þÃÏG lðAõO þì
lñíOolÚ ÿBø ûBãPuk àíÞ BG óApãzøôtK lñÞ îÃø Ao QÏýHÆ úG úPÖBü ûAo þßýPuçK
ëlì àü BýðBPüpG pykoõ×vÞ@ok wßüA úÏyA .lðA ûkpÞQüõÛO
.lðkpÞúýùOîürð@òüAqAæBGÑõÂôBGÿlÏGúu QuAÿõÚþßýPuçKûkBìàü"þOÿAþK"
òüA óBíPgBu úÞ þðBìq lñüõâ þì Bùð@ úürXOô kôo þìoBÞ úG Bø ÿpÇG QgBuok úÞ
ó@ ÿoBßPuk BG lñPvðAõO ly áok îürð@ .lzÞ þì ëõÆ ëBu Bøl¾ Èýdì ok ó@
.lññÞpPùGAo}kpßéíÎ ÿA þO þK" úG ïõuõì ûly fç¾A îürð@BìA
lýèõOQ×ðqAþPÏñ¾oõÆúGúÞBøpPuAþéK ÈÛÖ ÙpÊ Ao "ÿA þO þK" úürXO lðAõO þì "rüA
ô ÿpÇG lýèõO ok ÿA ûkpPvâ Ùp¿ì kõy þì .lñÞ Ñôpy qôo lñ^
.lðoAkxBHè lñü@pÖ ok þGçÛðA úG lðAõO þì þüBðAõO òüA
þéK kAõì ,QÖBüqBG þðõñÞ ÿBølñü@pÖ ok .kõy pXñì QÖBüqBG
lðõy þì Qý×ýÞ þXüolO QÖA oB^k pPuA koBýéýì 13 kôlc úðæBu ïkpì BýðBPüpG ok
qA þzhG lðõy þì QÖBüqBG úÞ oBG pø þñÏü ÈÛÖ BìA lññÞ þì Ùp¿ì J@ þßýPuçK ÿpÇG
AlPGABøÿpÇG.lñøkþìQukqAAokõgÁAõg QÖBüqBG Bùð@ qA klÎ koBýéýì úu kôlc
Bùð@ qA lÏG ,lðõy þì þÎõñ¿ì îzK úG êülHO .kõy þì
ÐÖk êdì úG lÏGô kõy þì lýèõO þñýyBì }pÖ Ao ly ØzÞ òKAs ok ç¾A úÞ îürð@ òüA
.lðõyþìêÛPñìúèBGq lýèõOàýPuçKÑõðòüA"ûlðoõg"ÿBøÿpPÞBG
Ao lýèõO lñü@pÖ þO ÿA þK ûlðoõg îürð@BìA .lññÞ þì
úýèôAkAõìúGûoBGôkAopPuAþéKôlñÞþìúðôoAô úGàýPuçKòüAqA"wývñýÞBuçðõülüA"
.lñÞþìêülHOlñøkêýßzO .lñÞþìûkB×PuAÿspðAþé¾AÐHñìóAõñÎ
qA óAõO þì" :lüõâ þì òùýãßì oõvÖôpK àüúÞlðkAk}oArâ2016ëBuokóBÛÛdì
kpÞ ûkB×PuA pPzýG àýPuçK lýèõO ÿApG BùñüA okûlðBìBWúGRBGõuookAoÿpPÞBGqAûkAõðBg
úgp^ òüAô ...lñÞ þì îÞ Ao Q×ð Ùp¿ì úÞ ÿolñG pùy ok ÿpÇG QÖBüqBG úÆõdì àü
þÏÚAô QÖBüqBG àü þñÏü .kõy þì oApßO .lðA úPÖBü òKAs ÿBÞBu
".QyAkîýøAõg ÿoBWúÏèBÇìokúÞòùýãßìóBWoõvÖôpK
ok îürð@òüAqA ûkB×PuA lñüõâ þì óBÛÛdì 50okÈÛÖþOÿAþK":lüõâþìúPyAkQÞpy
lüBG óõ^ kpG þì QÚô ëBu lñ^ ûkpPvâ kBÏGA ûoôk úÞ úPyAk kõWô lc òüA ok úPynâ ëBu
lñ^ þñÏü þðõñÞ óBìq qApO Ðüpu Ao þO ÿA þK ÿpPÞBG àü êìBßO ÿApG ÿqAok þéýg þðBìq
úG óôpÛì ÿkB¿PÚA pËð qA BO lñÞ úürXO qôo îÃø Ao þÎõñ¿ì ûkBì àü úÞ ÿoõÆ úG Qvýð
.lyBG úÖp¾ ".lñÞ
ÿqBýð" :lüõâ þì òùýãßì oõvÖôpK þßýPuçK ÿkAõìqA þøôpâ úÞ BøpPuA þéK
ÐÖk rÞApì qA úÞ þßýPuçK {øBÞ úG êWBÎ ÿoõÆ úG koAk ÜéÏO ó@úG þO ÿA þK úÞ lñPvø
kõWô koô@ þì ok pu Qvüq Èýdì ô úèBGq .koAk kõWô Èýdì ok þÏýHÆ
Ao ÿoôBñÖ òüA îýðAõPG pâA îñÞ þì pßÖô ,koAk RBíOoõKûBãzðAkkBPuAúÞòùýãßìÿBÚ@
òüA {øBÞ ÿApG pSõì þéc ûAo îýñÞ þéíÎ þìQËÖBdìóBPgokåpGqABùñüA":Q×âQuA
35 ".QyAkîýøAõgþâkõè@

óApùO úéXì

Qynâok }õG AoBGoBG

bA ZoõW pPÖk .Qynâok þãèBu 92 òu ok ,Bßüpì@ÜGBu ëôA ÿõðBG ,}õG AoBGoBG #
.kpÞïçÎA úýðBýG àüoBzPðA BG )êüoô@17( úHñy úu AopHg òüA ,}õG îðBgpvíø ,}õGõýéGk

ÿoõùíW QuBüo lñâõu ÿAkA îuApì ok úÞ QuA þðq BùñO }õG îðBg Bßüpì@ iüoBO ok.kpÞ Qìlg
ôkpørìAk@þvñüõÞ óBW }pvKôrìAk@óBW òüAqA {ýK úPHèA .QuA ûkpÞ QÞpy }pvKôpøõy

.lðA ûkõG oõùíW wýDo

úÞ kõG úP×â ô ûkpÞ ko Ao pPzýG RBXèBÏì ,óBPuoBíýG úG úÏWApì oBG lñ^ þK ok ApýgA }õG AoBGoBG
.lðAonãG }A ûkAõðBg oBñÞ "{üBu@" ok Ao þâlðq þÚBG løk þì eýWpO

oBÞ óæBvâorG ÿqõì@kAõu úñýìq ok úéíW qA ô QyAk ëBÏÖ þzÛð ëôA ÿõðBG óAõñÎ úG }õG îðBg
.kpÞ

oôl¾ BG óõPñýéÞ ÿoçýø ô êýG rýð ô BìBGôA êzýì ô áAoBG ,Býðçì }pvíø ô MìApO lèBðôk
.lðA úP×â QýévO ÿô ûkAõðBg úG Ao }õG îðBg RõÖ þüBø|úýðBýG

úÞôA .kõG Bßüpì@ ÿoõùíW wýDo ÿkçýì 1993 BO 1989 ÿBø ëBu òýG }õGõýéGk bA ZoõW
ok úüpèA RAm QéÎ úG {ýK ëBuô ûkõG þívW RçßzìoB^k þOlì ÿApG îø koAk ëBu 93 óõñÞA
ÿôo QuBø Rlì ô kpG þì Yðo óõvñýÞoBK þÎõð qA }õG ÿBÚ@ .ly ÿpPvG ûtüô ÿBø QHÚApì {hG
õýéGk ZoõW |.lðkõGûkpÞþâlðqîøBGëBu73AoBGoBGôZoõW.QuAúPvzðoAlgp^þèlñ¾
Bßüpì@oõùíW wýDo òýìA 43 óAõñÎ úG ûoôkôk ÿApGô ly JBhPðA 2000 ëBuok Bùð@pvK ,}õG

þüBø {hG úG úÞ lypX×ñì BíýKAõøoõOõì

ok óBìpùÚ þüBßüpì@óBHég qA lýXíO.kq Iýu@ ó@ ûpXñK àü ô úðlG ,ëBG qA
kpÞ AlýK {øBÞ óBùâBð BíýKAõø qAôpK ÑB×OoA oõOõì àü BG BíýKAõø kôpÖ þK
qA ûkB×PuA úGoõHXì ûkq Qzcô óApÖBvìô
.lðly ótývÞA àuBì
Bø ûpXñK qA þßü óly úPvßy BG ûlypX×ñìqAôpK òýc }oõOõì àü úÞÿpGpÖBvì ÿBíýKAõø àü úÞþðBHég Bßüpì@ok #
óôpýG úG BHüpÛO pÖBvì óq àü òýñ`íø .QuA úPÖpâoApÚ {üBPuô lýXíO koõì óBìpùÚ àü óAõñÎ úG ,koô@kôpÖ {ìAo@BG Ao kõG

úG AoôA lðly ÜÖõì óApÖBvì úÞ ly ûlýßì
pSA ok pÖBvì òüA .lñðAkpâpG BíýKAõø êgAk
;Qynâok óBPuoBíýG ok ûkoAô RBcApW
lðkpÞ þì pßÖ úÞ lðA úP×â Bø úðBuo úG óApÖBvì qA þÃÏG.lðly þdÇu RBcApW oB^k îø p×ð Q×ø
ûlðAõg óBìpùÚ ÜÖõì kôpÖ ô kõg {ìAo@ Ì×c pÆBg úG Ao óBHég Bùð@ .kpG lñøAõhð olG îèBu óBW
óBHég úÞ QuA úP×â xpKlPýyõu@ ÿoArâpHg úG ,xArãO QèBüA òÞBu ,óõñvýéìBO kp×è@.lðA
àüpHO RoBÞ àü {üApG .îñÞ þì òývdO Ao îðBg ó@" :kôrÖA ôA .koAk "òükæõÖ JB¿ÎA"
ûkõG þãñW ÿBíýKAõø óBHég ëBu 10 úPynâ ok wPèõy õW þíO ".kBPupÖîøAõgwívüpÞ
qA þßü ÿô lüõâ þì Bßüpì@ þüBüok ÿôpýð .koAk Qìlg úÛGBu Bßüpì@ þüBüok ÿôpýð ok ôA ;QuA
.QuA ûly ëõÓzì ÿpGpÖBvì ÿBøBíýKAõø qAôpK úG {OoA ápO qA lÏG úÞ ûkõG óq ÿBø óBHég òýèôA
QzâpG ,óBHég ,wPèõy õW þíO " :Qyõð áõG wýÖ ok îø pãük pÖBvì àü ,QüApG|àì BðBüAk
".QvýÏÚAô þüBßüpì@ óBìpùÚ àü ôA .lñßG QHd¾ Bì àO àO BG B¿hy BO
ûkpÞqBÒ@Ao kõg RBÛýÛdO úSkBc òüA ÑõÚô QéÎ ûoBGok Bßüpì@þéì êÛðô êíc þñíüA RBýø qA )êüoô@17( úHñy úuqôo ,Quô VôBu QÞpy 1380 ûoBíyqAôpK óBHég ,wPèõyõW þíO
þâkõupÖ" oBS@ ûlük Iýu@oõOõì ok óBuoqBG úÞ lüõâ þì ,kBùð òüA wýDo ,QèAõðBu RpGAo .QuA qA þßü þâlük Iýu@ QéÎ úG úÞ kõG xArãO ok xæAk þøAo áoõüõýð ok BükoBâæ ûBâkôpÖ

.lðA ûkpÞ AlýK "réÖ .ly Bý×èkçýÖ ok ÿoApÇÂA kôpÖ úG oõHXì {üBøoõOõì
àü qAôpK qA wK úÛýÚk 20 kôlc .QyAk úìlg 5ô pÖBvì 143 ÑõíXì ok 737 äýñüõG òüA

36

www.TEHRANMAGAZINE.com

úG {üçPGAqA BPý`ðõÞ
QyAkpG ûkpK ÿô|ÿ@|bA

lüõâ|þì 2014 ëBu ok ótüôôoõü ûlðpG ô þzüpOA óAõgqAô@ ,Quoô BPý`ðõÞ #
.koAkoApÚ óBìokpüq îËñìoõÆ úG ÙpÆ òüA úG "Bø|ëBu"qAô ûkõG QHTì ÿô|ÿ@|bA

þéýèk úG BìA koAlùãð þ¾õ¿g Ao ÑõÂõì òüA úPyAk l¿Ú úÞ QuA úP×â úèBu 29 óAõgqAô@ òüA
.kpÞ ÑõÂõì òüA ÿBzÖA úG lülùO Ao ôA {ÛGBu óApvK|Quôk qA þßü úÞ QuA ûpÞ BzÖA Ao ó@

koAnãG pýSBO òì þâlðq ÿôo úÞ îøk|þíð Ao Üc òüA þvÞ úG" :QuA úPyõð {ìApâBPvñüA ok ôA
".lðBupPG Apì ô

Ao oBÞ òüA Rkõg QuA pPùG ,lñÞ BzÖA Ao ÿrý^ RA|ûoBGok þTèBS Àhy úÞ òüA ÿBW úG"
".þñßG

JõÞpu þüBW BO ôA ólG ok Ao )qlüA xôpüô( ÿô|ÿ@|bA ,îËñì ô IOpì óBìok úÞ ûkôrÖA Quoô
.kõy|þíð êÛPñì ÿpãük kpÖ úG ô kõy|þíð ûlük ôA óõg ok }pSA pãük úÞ ûkpÞ

ókpÞ ïBðlG úýéÎ ïoAkpG ÿpãük ïlÚ ô îzhHG RACpW óApãük úG ïoAôlýìA" :QuA úPyõð ôA
".lðA|ûly ÿô|ÿ@|bA úG çPHì óBykõg oBPÖo Bü ô óApãük oBPÖo ÜüpÆ qA úÞ ÿkApÖA

Quoô úÞ òüA pÆBg úG lñÞ|þì úüAoA RBìlg qlüA óBüçPHì úG úÞ rñýãø wñüpO úüpýg kBùð
.QuA ûkpÞ þðApãð qApGA ,ûly }A|ÿoBíýG ÿBzÖA úG oõHXì

lüBG ó@ ûoBGok oBßy@ QHd¾ ô QHTì ÿô|ÿ@|bA ÿBzÖA úÞ lüõâ|þì ,kBùð òüA wýDo ,òüpâ óBüA
Qìçu QýÏÂô ôA úP×â úG .kõy ûkB×PuA lülùO óAõñÎ úG ó@ qA lüBHð ô lyBG ÿkpÖ îýí¿O àü

.kõy êülHO ÿpýâ|ZBG oArGA úG lüBHð þvÞ
,kõy|þì ûkAk QHvð ÿô|ÿ@|bA ô qlüA úG úÞ |þìBðlG BG ûqoBHì ÿApG Quoô QÎBXy qA òýñ`íø ôA
2014 ëBu ótüôôoõü RBÛGBvì QuA Rpüô|ÿõð ïõOôA þÏÚAô ïBð úÞ Quoô BPý`ðõÞ.kpÞ òývdO
.kpÞ AlýK þðBùW Rpùy ô QÖpâ Ao Qvhð ïBÛì qBýPìA 290 IvÞ BG "xõñÛÚ õ^ rýgpG" úðApO BG

37

óApùO úéXì

Bßüpì@ok wÞBGoBPuA úPÎBu lñ^ þéýÇÏO
oBHO|þüBÛüpÖ@ôk ÿpýãPuk úG ÅApPÎAok

òüA qA wÞBGoBPuA óBñÞoBÞ .lðkõG ûkpÞ ûkB×PuA úG wÞBGoBPuA úHÏy 8000 qA {ƒýG # ëçPgA úG çPGAqA ÿpÞBüoBì
BìA .lññÞ ápO Ao BW|ó@ úÞ lðkõG úPuAõg ôk úG ÅApPÎA ok ô þPupKkAtð BG Qül úðBzð kAkpHg þHÇÚôk
þßü ,lðlyôpGôop×ðôk òüA QìôBÛì BG þPÚô qA þßü ok oBHO|þüBƒÛüpƒÖ@ ôk ÿpƒýãPuk
óõñÞA .løk|þì ÑçÆA wƒýéK úƒG óBƒñÞoBƒÞ qA QýèBÏÖ Bý×èkçýÖ ok QÞpy òüA ÿBø|úƒHÏy {ñÞAô qA úÞ Ap^ ïkpÞ|þì þƒâlƒðq ÿoBƒíƒýƒG xBñƒypƒu ûlƒñƒðAõƒg ,ÿpƒÞ BƒüoBƒì #
ok QuõK|ûBýu ôk òƒüA ÿpƒýãPuk ÿõƒülƒüô ok QÎBu lñ^ ÿApG Bßüpì@puApuok Ao kõg QÛzì úíø òüA êídO BìA .ïlýuApø|þì óApãük úG AoBßy@ oBG òýPvhð ÿApG þƒüBƒßƒüpƒì@
ô ûkpÞ ûoByA kõg þðAôo ô þÛég ÿoBíýG
.lgp^|þì þÎBíPWA ÿBø|úßHy .lññÞ|þì ØÚõPì úì ûBì ".QuA ûly òßíìpýÒ îüApG þüBùñO úG úG ôA ÿçPGA óBßyrK 2001 ëBu ok úP×â
kApÖA úÞ QuA òüA úƒG ꃾA ok ÅApƒPÎA þßüok QuõK|ûBýuôk ÿpýãPuk ëBHðk úG ,ïkpÞ ïAlÚA óBìok QùW îø òýíø ÿApG" Ao )þüAlýy þâkpvÖA( þHÇÚôk ëçƒPƒgA
ûkB×PuA Bø|úÖBÞ òüA ÿBø|þüõzPuk qA ÿkBüq òüõÞ ,Bý×èkçýÖ ok wÞBGoBPuA ÿBƒø|úƒHÏyqA BO ïkpÞ þìBc ô lñìkõu ÿBø|ïk@ qA pK Ao îÖApÆA
îPvø {ÛyBÎ úÞ ÿoBÞ pu úG pOkôq îðAõPƒG .lðA|ûkAk ÀýhzO

ÿBø|ûkooôAnkãlGøkAõõgg|þóBìñÞwoBÞÞÿBGoApBPGuþA êPuìpBKÎkpAütlðlìÂ,óþõvyðqBõWìò@ üõÞ

.lñøk }oB×u ÿrý^ Bìôrè úÞ|ó@ óôlG ,lññÞ|þì p×u BW|ó@ úG QÞpy òüA êìBÎpülì ,óõvðBW ."þÛýuõì Üég ô úðApO òPyõð þñÏü ;ïkpâqBG õãP×â Bßüpì@êLýK úüpzð BG úÞ ÿpÞ BüoBì
ô þðBXì QðpPñüAqA ûkB×PuA ÿApG ÈÛÖ Bø|þéýg ô lñ^ ûoBGok ÿpPzýG RBÎçÆA BO QuA ûkpÞ koAk oApÚ AôAlì QdO óõñÞA úP×â ÿpÞ îðBg úÞ ó@qA wK ô 2001 ëBu ok úÞ ûkpÞ lýüBO ûkpÞ
þèô lðôo|þì BW|ó@ úG óBy|óBPuôk BG RBÚçì Bü ÿpPvG óBPuoBíýG ok úPÖBü Rly ôA ÿoBíýG
úG BùñO kpì ôk òüA BìA .koAlð ÿoBÞ Bø|ó@ úG þvÞ .koô@ Quk úG ÿpýãPuk òüA óõ^ .lñÞ|þì Ùp¿ì îø ôoAk ô
BPüBùð ô QuAõgqBG BG óBy|QuõK äðo êýèk îýøAõg|þì Bì< :QuA úP×â koõì òüAokôA ëçPgA úƒƒG úƒƒÞ þƒƒHƒÇƒƒÚôk ëçƒPƒgA ok .QuA ûkõG ûly
úG úÞ ÿoBßíø .lðly úWAõì wýéK QèBƒgk lüBG ú^ Bì ô ûlì@ {ýK þéßzì ú^ îýðAlƒG ok kpÖ kõy|þì úPgBñy îø þüAlýy-þâkpvÖA qA {ýG óõñÞBO úÞ xBñypu ûlñðAõg òüA
oõ¿O úÞ QuA úP×â AlÏG ûkAk ÑçÆA wýéK ÿpýâõéW RBÚB×OA òüA qA ûlñü@ ok BO îýñ߃G ô þâkpvÖA úGpXO BG JôBñPì ô þèAõPì ÿBø|ûoôk }ôpÖ úG óBùW ok }oBS@ qA úhvð óõýéýì 200
óõñÞA ôA .lzßG |BW|òüA úG ApWBƒì ûkpƒÞ|þƒíƒð ïBíO lüBG wK òüA qA ôA oõƒPƒuk úƒG >.kõƒy ûBâ úÞ lñÞ|þì ïpð úXñKô Quk lüly þñýãíÒ ÿApG úÞ ûkõG pgAôA òýíø ok ÈÛÖ úP×â úPÖo
wÞBGoBPuA pËð püq ÿBø|úHÏy ok úÞ þðBñÞoBÞ qA {ýG þyõgpu ô ÿkBy úGpXO úG úé¾BÖçG þðAôo ô þÛég ëçPgA òüA BG þüôoBüôo ô óBìok
.QuA ûly ZApgA þƒyqõƒì@ ûoôk àƒü ,lƒƒñƒñƒÞ|þƒƒì QƒƒýƒèBƒƒÏƒÖ
)kAkpg 8( úì ûBì 29 qôo úÇGAo òýíø ok .kõy|þì êülHO ûqAlðA .QuA ûkpÞ ïAlÚA
qA òO oArø 175 BG QÞpy òüA úHÏy 8000 qA {ýG .lññýHG þPupKkAtðl òüA oBßðA BG pgAôA òýíø BO òì" :úP×â ôA
úG ÅApPÎA úðBzð úG Bßüpì@ puApu ok óBñÞoBÞ lyfpÇìó@qAwKþyqõì@ûoôkòüAûlüA
oBÞqA Quk QÎBu lƒñƒ^ ÿApƒG kAlƒüôo òƒüA qA ÿrƒý^ úƒÞ|ó@ óôlƒG QƒuõƒK|ûBƒýu ôk úƒƒÞ 38
.lñzÞ|þì BW|ó@þüõzPukqA ,lñyBG ûlüpg wÞBGoBPuA

www.TEHRANMAGAZINE.com

kpÞÿoAkkõg êýDApuAok ûrüBW QÖBüok îuApìok QÞpyqA òíOoõK þèBOBð

.løk xBñypu pãüqBG ,òƒíOoõƒK þƒèBƒOBƒð #
Ao ûrüBW òüA ÿAløA QýèõEvì úÞ ÿkBƒýñG ok oõÃc qA oBßuA ûlðpG ô kôõýèBø ÿBíñýu
qA þßü qA êÛð úG ÿA|úýðBƒýG ok koAk ûlƒùÎpƒG ÿA|ûrüBW QÖBüok ÿApG êýDApuA ok þíuApì
VkAõc" :úP×â òíOoõK þèBOBð úìBðpG óApülì
ûkoq@ Ao òíOoõK îðBg Rly úG êýDApuA ok pýgA .QuA ûkpÞÿoAkkõg ÿoæk óõýéýì àü
pø ok úÞ lñÞ|þíð QüBÂo xBvcA ôA ô ûkpÞ îðBg úÞ lðA|úP×â îuApì òüA óBâlññÞoArâpG
ok "pýgA VkAõc" Ao p×u òüA õÓè êýèk òíOoõK
".lñÞ QÞpy êýDApuA ok ÿkAlüôo
úíø "wývñW" ÿoæk óõýéýì àü ûrüBW .QuA ûkpÞ óAõñÎ êýDApuA
ÿoBÞ ûqõc ok úÞ kõy|þì ûkAk þðBükõùü úG úèBu ok ÅpPÏì óBýñýÇvéÖ BG êýDApuA koõgpG
úÏìBW kBÛPðA BG pýgA ÿBø|úP×ø ok ÿqpì þcAõð
.lðA|úPyAk þíùì ÿBøkoôBPuk kõg
}A|ÿpñø QýèBÏÖ óAoôkok òíOoõK þèBOBð .QuA ûly ôpGôo þééíèA òýG
2012 ëBu ok úéíWqA QuA úPÖpâ ûrüBW òülñ^ òƒüA ok þƒñýǃvéÖ 30 qA {ƒýG óõƒñÞBƒƒO
oBßuA "ûBýuõÚ" îéýÖ ok {Ûð ÿB×üA pÆBg úG fôpXì îø p×ð Bøl¾ ô úƒPƒzƒÞ Bƒø|ÿpƒýƒâok

.koô@ Quk úG Ao ëôA {Ûð pãüqBG òüpPùG .lðA|ûly
ïBXðA Ao ÿoBÞ úP×â {ñÞAô ok êƒýƒDApƒuA
ïBXðA {üBøqpì qA ÑBÖk ÿApG lüBG úÞ løk|þì

þkðõõGÞûAokpRÞBÙXðpÿ¿ìApBGðàAõXíÞüoÿBìBÂúÞBÛO

oBÞ úðB×uBPì .îýñÞ|þìpülÛO lñøAõg|þì àíÞ ô IƒýXÎ êƒüæk úƒG kApƒÖA þƒøBƒâ #
.îýøk ïBXðA îýPvðAõƒPð óõƒÞAo ÿApƒG ÿkBƒüq BìA lðpýâ|þì xBíO wðAsoôA BG ÿkBÎpýƒÒ
".kõy Jõg {èBc óBìq Qynâ BG îüoAôlýìA .QuA ûkõG Bùð@òüpOokBðqA þßü koõì òüA
Ao óAõýc ,óõÞAo óBHcB¾ úÞ ûly }oArâ Iy úíýð Bßüpì@ wýéKBðBülñüA pùy ok þðq
úÞ Q×â ô kpÞ ò×éO pùy þðBzð|{O@ ûoAkA úG
.lGAõhG BO lðkpG úðBg úG
.koAk àíÞ úG ZBýPcA }A|þãðBg óAõýc
àütéGok þPgok ëõÒ ÿkBüq oAlÛì ÅpÏì ok ôA óõÞAo úÞ Q×â ôA

ûkAk lyo ëõÒ àü Roõ¿G lñíÖlø êßy úG ëBu 10 ëõÆok Ao Qgok àü þßütéG óAõW .QuA úPÖpâ oApÚ BðAõXüoBì
.QuA ûBƒãƒPƒvƒüA ûlƒðBƒìpƒÖ ,QƒýƒüôpƒK àƒƒüBƒƒì
qA wK ôA ÿBøôpýð úÞ lüõâ|þì þƒðBƒzð|{ƒO@
39 òPÖBü pßÖ úG" àíÞ QuAõgok òüA QÖBüok

.lðkBPÖA "RBXð ûAo àü
þƒédì óõƒürƒüõƒéO úƒG ,QƒýüôpƒK àƒüBƒì
xBíOpø BG {ðAoBßíø úÞ Q×â wýéKBðBülñüA
râpø Bùð@BìA lñPvø ÿlG ÝB×OApøpËPñì þñ×éO
óõÞAo àü úG àíÞ ÿApG ÿqôo lðkpÞ|þíðpßÖ
ûlðAõgApÖ ,QuA ûkpÞ Ùp¿ì olhì kAõì úÞ

.lðõy
þPÚô" ,þðBzð|{O@ ûoAkA óAoõìBƒì úƒPƒ×ƒâ úƒG
ûoAkA úƒG Ao óõƒÞAo Iƒy úƒíƒýƒð ôk QƒƒÎBƒƒu
úG úÞ ÿkApÖA îDçÎ úíø ,lðkoô@ þðBzð|{O@
lðpýâ|þì oApÚ BðAõXüoBì pýSBO QdO kBüq oAlÛì
wðAsoôA óAoõìBì BìA QuA ûly ûlük óõÞAook
ô lñøk ïBXðA óAõýc ÿApƒG ÿoBƒÞ lƒñPvðAõƒPð
Jõg óõÞAo ëBc óBìq oôpì úG úÞ lðoAôlýìA

".kõy
þƒƒðBƒƒzƒð|{ƒƒO@ óBƒƒìqBƒƒu áõƒƒHƒvƒýƒÖ ok
úƒßñüA qA Bƒì" ûlƒy úƒPyõƒð wƒýéKBƒðBƒülƒƒñƒüA
Bì qA kõg þâlðq Qhu RBËdè ok óAlðôpùy

óApùO úéXì

QynâõOþGúÞþüBøëBu

þíýco úíýùÖ

îzy {hG

koõì ok oBíÏì îðBg {upK Bü@ .lðAlG ôA løAõg lñéG ûp×u ólük BG }o@ BÚ@ .kqAlñýG Ao ûp×u úÞ BO kAk ôA úG Ao Q¾pÖ òüA }o@ BÚ@ô QgAlðA püq pSA >Qynâ õO þG úÞ þüBø|ëBu< JBPÞ
úz×ñG Bü@ô QyAk ÉBHOoA QHd¾ ó@úG ZAôkqA rýð oBG òüA úÞ lñÞ Qícq ÐÖo QuAõg|þì ô ly ôqo@ úÞ kõG ÝBOA úGôA òPÖo qA wK .kõy ÜÖõì qA þƒßü ôA .QƒuA >þƒíýco úƒíƒýƒùƒÖ<
úG QuAõg þíð úÞ kõG ûkpíypG ôA qA þHüBÏì Qvýð þé¿×ì ïBy Q×âô ly ÐðBì îðBg lýøBð úðBg úG úÞ QuAõgokBìqAô kpÞ Bìpu xBvcA .QuA þðApüA óq óBâlñvüõð òüpO|ÙôpÏì
þPynâ êGBÚ pýÒ IüBÏì ú^ ?lupG ôA }õâ ÿAnÒ ûoB`ýG pýÛÖ ïk@ úðõg ÿõO }BG òEíÇì BÚ@ ÿAl¾ úÞ lñPgAlðA|þì Ao ïBy ûp×u .lðkpâpG koõì ok óôA .QuA ÜzÎ ôA oBS@ÑõÂõì
ûBãð qA qôo ó@ lñßð ?ûkoô@ óBGq pG úÞ ûkpÞ AlýK pýñKô óBð úíÛè àü .kõy þíð AlýK òüA qA pPùG Ao Bì ú`ð@< :lüõâ|þì }oBS@úüBì|óôok
rý^ úz×ñG oõËñì ô ûkpÞ þPuokBð QyAkpG ôA pG ûkBüq ô QuA óBð Alg QÞpG Q×â }o@ .QuA :Q×â|þì lì@ }o@ þPÚô .QuA ÜzÎ ,lñÞ|þì òPyõð úG oAkAô
JBHÞ îðBg lýøBð|úP×â ÙçgpG .RB×üpzO ó@ Ao ûkpK ô ly lñéG îðBg lýøBð ,oBíÏì îðBg - òüA lyõW|þì ûlñvüõð kõWô ok ÿrý^
?QuA ûkõG ÿpãük wük oôk úz×ñG ,ly ûlý^ ûp×u Èuô ok|þìBy lýøBð ,lðkpÞ ïçu îø úG pãük oBG ô kq oBñÞ ô lvüõñG úÞ lü@|þì kõWô úG ôA ok qBýð
QhGkAq@ ÿBÚ@ úG úÞ ïkpÞ ûBHPyA òì Bü@ úWõâ áqBð ÿBø úÚoô ô rìpÚ ÿBø ú`GpO BG Ao þñOôpÖ BG ôA BìA kõy êgAk úÞ kpÞ {OõÎk îðBg òüA koõƒì ok .lƒñƒÞ ëBƒHƒðk Ao {ƒÖlƒø
îðBg QyAnâ|þì }BÞ ÿA ?ïkAk QHTì JAõW ïBy pu .kõG ûkpÞ òýürO oõyoBýg ô þãðpÖ QgAkpK l¿Ú ÈÛÖô kõy þíð îcArì úÞ Q×â úíýùÖ < :Qƒyõƒð óAõƒO|þƒì ûlƒñƒvƒüõƒð
ok Apì úðõãñüA ô lñÞ ïBíO Ao {PHd¾ oBíÏì ÿpùÊqA lÏG Q×â ô koôBýð QÚBÆ îðBg lýøBð lñvK|úìBÎ ÿBø|óBìo ûlñvüõð ,þƒíƒýƒco
óBíu@úGôo {üBø Quk .QyAnâ þíð lükpO òì ô îükpÞ|þì QHd¾ Bíy koõì ok îýPyAk .koAk Ao úðBg úüApÞ óBýì ok JBPÞ7 òPyAk BG ÿô .kõG þðApüA
åorG ÿAlg ÿA Q×â kõg ÿAlg úGô kõíð lñéG ÿAl¾ ...îP×â úz×ñG úG ô ïkpÞ Ao óBPPHýÒ úÞ ly ûlýñy pO úðBìkBy îðBg lýøBð òdè ok 57 JçÛðA qA wK }ôpÖpK JBPÞ 47
ok QuA oApÚ ú^ qA óBüpW îðAlG úÞ òÞ ÿoBÞ Ao îðBg lýøBð òhu ...óBìBì òP×â BG úz×ñG ÿB^ óBßPuA àü lýüBýG QuA kpu Aõø Q×â|þì .QuA|ûkõG QupùÖ ó@ oAkkoõÞo ,óApƒüA
.koõg løAõg Ao ïkõWô lükpO Roõ¾ òüApýÒ QÖBüok úz×ñG úG þøBãð BGokBì .QyAnâ ïBíOBð ÝBOA úG Ao }o@ BÚ@ ,îðBg lýøBð oAp¾A lýyõñG ,úðBðq ÿBøôqo@ ô Bø|xpO ,êDBvì óBƒýƒG
}o@ BÚ@ ÝBOA ÕAp^ BìA kõG|úPynâ úíýð qA Iy ÿrý^ }o@ BÚ@ úÞ Qvýð êüBì }pPgk úÞ ÿBÚ@ oBñÞ qôo ó@ úÞ Qvzð þüBW .lðBzÞ úéEvì úG úWõO ô RBuBƒvƒcA ok ÝApƒÒA
úÞ ûkq }pu úG RæBýg olÚ ó@ .Qgõu|þì þíÞ kõG ûly pýãéÖBÒ úÞ îðBg lýøBð .lðAlG ÿB^ þñýu ok úz×ñG .kõG|úPvzð QhGkAq@ .kõG ÿô oBS@þâtüô qA òPuõýK ô þüAlW
þíð pãük ô ûlì@ pu úG {PÚBÆ kpÞ|þì wc óAõñÎ BG Ao kõg JBPÞ òýƒèôA þƒíƒýƒco
:Q×â ô kpÞ Ußì .kBùð }o@ BÚ@ êGBÛì ô QyAnâ pzPñì 1369 ëBuok þPhHyõg úG QzâqBG
.lñÞ êídO lðAõO løAõg þíð úz×ñG þèô Qvýð þíùì ÑõÂõì .óõñíì Q×â kpãñG ÿô ok úßð@ óôlG }o@ pzPñì ô Qyõð óBìo óAõñÎ 23 ÿô .kpÞ
Q×â|þì kõg BG ô QÖo|þì ûAo ÝBOA ok fç¾ oõÆ pø :Q×â }o@ BÚ@ .lýðAlG Bíy koõì ok ô kpÞ qBG Ao QHd¾ pu îðBg lýøBð ô klÏPì Roõ¾ úG Bø|ó@qA ÿoBývG úÞkpÞ
IßOpì þüBÇg pâA koAk ÿlc îø ÿpãíPu ô pßzO BG ô QuBgBK úG }o@ BÚ@ .QuA lýupK ,úð Bü Qvø þÂAo }oBÞ qA Bü@ úßñüA þíýco .lýuo klXì NB^ úG þKok|þƒK
ïA ûkpßð þøBHPyApâAô îðAlG lüBHð Ap^ ïA ûly BG QÖo {ÚBOA úGô ly AlW Bùð@qA þøAõgonÎ îðBg lýøBð pÆBg ÉBvHðA úüBì }o@ BÚ@ QüBÂo úÞúPyõð óBÞkõÞÿApG Ao ÿoBS@òýñ^|îø
òì ÿAlg û@ ,lñÞ óAõñÎ }okBì lupO|þì Ap^ .QÖpâ ok pPgk ô okBì óBýì þÒAk UdG ôA òPÖo úG kAk Quk ôA úG þßükrð xBvcA ô Qzâ
ô QcAoBð|îøk|þì ïBXðA úÞ ÿoBÞ qA ôA þñÏü úÞ lyBG RoBG òüpg@ òüA úßñüA òP×â BG okBì àükrð oBývG óBãPvGAô qA þßü Ao ôA úÞ ÿoõÆ >.QuA ûlýupð NB^ úG ïAlÞ|aýø
?ïA ûly ûBHPyA IßOpì òì Bü@ ?QuA þðBH¿Î ô kpÞ lülùO Ao úz×ñG þñÞ|þì ÐÇÚ Apì òhu pO þðBìkõg {ìçÞ òdè ô kõíð oõ¿O kõg
ïoAk ç« ¾A òìô QuA ÿpãük ÑõÂõì îø lüBy þíð úÞ Ao þÖpc pøpg@ Q×â þÂAoBð úz×ñG ôqo@oBPÖo ,lük þíð Ao ú^õÞúz×ñG #
qA îPvðAõO|þì }BÞ ÿA .îñÞ|þì ûkõùýG ÿBøpßÖ ïkq þÖpc Bíy {ýK òì æBc ,kpÞ óAõñÎ kõy :Q×â }o@ úG ,ly lýzÞ|þì okBì QzK qA úÞ þüBø ápu ô
òüA þèô ïqBu ûkõu@ Ao kõg ô îupLG oBíÏì îðBg pßÖ úG úÞ QuA ó@ QÚô pãük æBc - úÞQuA þvÞoBËPðA îz^ úÞkAk|þì óBzð
úG ûBãð .lñÞpOlG AooBÞ QuA òßíì ÿôBßXñÞ .lýðBupG}o@BÚ@ }õâúGApð@BíyúÞlüBHð BO }o@ Roõ¾ äðo .þyBG ûkAõðBg êýßzO
þÚBG QÚô ûlýLu ÑõéÆ BOqõñø QgAlðA QÎBu þüôopKô RoBvW kq äðBG|úPgôpÖApG okBì ÿApG .lýzÞ þøBOõÞ û@ ô ly jpu }õâBñG .lüBýG lüBG
ZoBg úðBg qA|úPvø@ô ïAo@ô kAk xBHè pýýÓO kõG ôk úG þßü òì BG ô|úPyAnâ pSA Qüôo ôqo@ ,lüoAlð úÞ krìBð lýupK îðBg lýøBð oBG òýèôA óBñhu úG ô ûkBPvüA QÞBu Bùð@ ÿôk pø
óBð .kõG ûkpÞ qBÒ@ Ao kõg QhK þüAõðBð .ly îðAk|þì pPùG Ao ïkõg ô õO fç¾ òì !þñÞ|þì !úð :Q×â|úPvø@ô kAk óBßO pu }o@ BÚ@ ?lüoAk ôqo@ Iè pG lñhHè þPÚô .lðkpÞ|þì }õâ óAokBì
{ýKok Ao óApùO ûAoô lyoõOõìoAõuô QÖpâ kpì QuA Jõg úßñüA BG kAk úìAkA îðBg lýøBð þHèBW ÝB×OA lüBG úÞ QÖBüok úz×ñG ,Qvzð
«çìBÞ lýyoõg lýuo QÞpy úG þPÚô QÖpâ !òÞ ÐíW Ao ûp×u pãük QuA wG òì BìA lyBG òßvì òPyAk pßÖ úG ZAôkqA qA êHÚ okBì òhu þPÚô lÏG þOBËdè .lyBG ûkAk jo
|òýìq úG kõg îüçì RoApc BGô kõG ûkpÞ ÑõéÆ þÖpc ú^ úÞ kpG kõg BG Ao BíÏì òüA }o@ kpÞ þupLèAõcA úG Ñôpy þvÞ BG ô ly ÐÇÚ ôqo@
þíð úz×ñG úÞ ûly ëlGô kopPgkôokBì óBýì .QuA pPùG lñÞ ZAôkqA pOkôq ú^ pø ïlÛPÏì ,ôqo@ okBì òPÖo oBñÞ BG ,lükpâ òEíÇì úz×ñG
.QuBíy BG Üc Q×â }o@ okBì úÞ þðBìqô lì@îøôqo@ókpÞ ïçu ÿAl¾
ÿAl¾ úz×ñG lýzÞ ÉBýc êgAk úG Ao kõg
lðBíùÖ úz×ñG úG îz^ ûoByA BG îðBg lýøBð wLu ô lýñy Ao }o@ BÚ@ ûBOõÞ þøAõgonÎ

.ly úðBg êgAk oõOõì ÿõéW jp^
lýzÞ òýüBK ç« ìBÞ Ao kõg ÿpuôo úz×ñG
úG pu .kqBu þ×hì Ao kõg QuAõg|þì lüBy

40

www.TEHRANMAGAZINE.com ôkAkóBìBuôpukõgÝBOAúGQyAkúÞþP¾pÖ aýøqõñø QÞpy óBñÞoBÞqA .lýzhG|þì| |þìpâ|
úG þíÞ wLu ô kõíð rýíO Ao {ƒÞlƒðA úƒýSBƒSA oBÞ oõPuk úG ÉõGpì nÒBÞ .kõG ûlìBýð wÞ
lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG îýh þuBHè ô kpÞ fç¾A ,lýuo kõg QÖBËð .ly þøAo pãük oBG ô QyAkpG Ao kõg
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ úÞ QÖBüok QÎBu úG þøBãð BG .kõíð òO úG BìA .QÖBýðpßÖ ÿApG þP¾pÖ Iy ïBãñø BO
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G AooõOõì .QuAqBG RçìBÏì ûBãñG óõñÞApãük ÿBÚ@|rýì ÿôo Ao oBÞ }oArâ þPÚô QÞpy ok
þèBcokAooBíÏìîðBgúÞkpG|þìóôpýGúðBgqA ô lì@ {ÒApu úG ûpùèk QyAnâ QhGkAq@
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì ïpâpýhG eH¾ô ïçu .lük kõƒG|úƒPÖpƒâ óBð úÞ kpÞ {OõÎk QhGkAq@ ÿBÚ@ .lüpK {ãðo
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük AokoõgpGòüA,kpƒÞûkqQƒùGAoôAoBƒíÏìîðBg pËð úG|úPvg lýupK óBGpùì þñdè BG ô lñýzñG
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW úGlyAlWôAqAúÞ|þìBãñø.QÖpünKÿoôBGBðBG kôpƒÖpƒu }o@?QƒƒuA Jõƒƒg QèBc þuo|þì
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA ?ïkõG ûkpÞ QuokBð ÿBø óBíâ Bü@ Q×â kõg oBƒÞ pƒâA îPƒvƒýƒð|úƒPƒvƒg Qƒ×â ô koô@
BìA kõHð ûBãñG ok ZApu BÚ@ kõg .kõG qBG ûBãñG .îøk|þì ïBXðA Qvø ÿpƒãƒük
(626)3-50-50-50 (310)274-7474 ,kõG ûkpÞ ôoBW ô J@ Ao BXð@ }pýK kpƒâBƒy úíø!úðQ×âôkAkóBßOpuQhGkAq@ÿBÚ@
}oBƒãýu Jõƒ^ pƒG Ao Bƒíø àƒüoBƒG oBƒƒãƒýƒu Aõø ôpG ô òÞ QÞpc pOkôq .QuA ûApGôo rý^
41 BG .kpÞ|þì pýu kõg îèBƒÎ ok ô kõƒG|úƒPƒyAnƒâ ëõK .ÿoAk {ýK ok þðæõÆ þøAo ô QuA kpu
þívHOúG{üBøIè}o@BÚ@ôoõOõìûløBzì pu þ×ð QìçÎ úG îø qBG }o@ ?þøAõg þíƒð
.kpÞqBGôAÿôoúGAookôlylñéG.lyûkõzâ ZoBgQÞpyqA,þËÖBcAlgqAwKôkAkóBßO
Roõ¾ úÞ|þìpâ þupLƒèAõƒcA ô ïçƒu qA wƒK ô þuopG Ao kõg|úPynâoBPÖo ,ûAo ëõÆok .ly
BÚ@ BìA lñýzñG kpÞ RõÎk Ao }o@ BÚ@ QÖpâ àü ÈÛÖ lýupð BW aýƒø úƒG þƒèô .kpƒÞ oôpƒì
qA ïôpG lüBG ô ûly ïpük úßñüA òP×â BG }o@ .lì@pG }kBùð qA û@ ...ûBãð
?ÿoAk ÕApu BXÞ þèBg ÝBOAolK lýupK kpìpýK QyAk oApÚ lüly kBG ÅpƒÏƒì ok àƒñƒüA
ÿoBãýu BW ÿôo Ao }oBãýu Jõ^ kpìpýK Ao kõg .QuA ûkpÞ ÝpÎ {PzK kpÞ xBvƒcA
lýupK ô kpÞ ûBãð }o@ úG lükpO BG ô QyAnâ {Xðo IWõì úßñüA qA ô kpÞ|þì oõ¿O|úPƒgBƒG
BÚ@?ûkpÞ QGAõWoBíÏì îðBg Bü@ûkBPÖA þÚB×OA òýãízg kõg qA kõG ûly úz×ñG
:Q×âôkAkóBßOpuþ×ðQìçÎúG}o@ ëBýg ,òüA úÞ lðæõHÛG kõg úG QuAõg|þì.kõG
àü|îølG óBßì pýýÓO îøAõg|þì BìA úð - QuokAoûBãðó@þñÏìôQvýð{ýGÿoõ¿Oô
ô lülñg kpìpýK .îøAõg|þì åorGôoõðpK ÝBOA áokQvðAõOþíðAoQýÏÚAôBìA.QuAûlýíùÖ
óAõW úG BìA îüoAk þøAõhG Ao {PuAo Q×â ûqBWA oõÇ^ óBÇýy pG QñÏè :kpÞ úìrìq lñÞ
olÛ^îøoBGó@lü@|þìRkBü.lñøkþíðkpXì Ao îøBHPyA lüBG kõy ûpý^ òì pG wýéGA ïkAk
BO ïkpÞ xBíPèA olÛ^ òì ô îülýzÞ QHý¿ì ôïôo|þìBWó@qA.kpÞîøAõg...ôîñÞóApHW
ûoBWAõOúGAo{ñýìqpüqlypÂBcoBíÏìîðBg qA þƒPƒÚô .ïpƒýƒâ|þƒì Bñßu pãük þðBßì ok
râpø úÞ îø Rkõg .QvýðlG úÞ QüBW !løk pWq îøôAô Qgõu îøAõhð îyBƒG oôk {ƒO@
ú^ ÿApG pýãGBPÖ@ ô åorG ÝBOA .þPvýð úðBg úG ïõy þøAo úßð@qA {ýK AkpÖ .lýzÞ løAõhð
àüoBO îø BW òýíø îñÞ þíðpßÖ ?þøAõg|þì úG .lGBýG îüApG pãük þüBW BO ïoBLu|þì ûBãñG
ôA BìA QyAk QÛýÛc kpìpýK ÿBø|úP×â .lyBG iƒƒuAo kõƒƒg îýí¿O ok qõñø lýuo úÞ úðBg
ó@ápOëBýgêýèkú^úG}o@úÞQvðAkþíð ôQƒgõƒu|þƒìoBƒíƒÏƒìîðBƒgÝBƒOAÕApƒ^.kõƒG
ok Ao kpìpýK Quk úÞ þèBc ok koAk Ao úðBg lðA ûlýGAõhð qõñø úƒÞ kõƒG ó@ pƒãðBƒzð òƒüA
ÈÛÖ ïoAlð úéXÎ îø òì Q×â QÖpâ|þì Quk Al¾þGôkpÞáoBKþãzýíøÿBWokAooõOõì
...lypâAôþyBG}pßÖokîPuAõg îƒø oBƒíÏì îðBg qA pãük .lürg {ÚBOA óôok
úG lyBG JõgoBývG Q×âô lülñg kpìpýK ÑõÂõì qôo ó@ úÞ kpÞ òƒýÛü .lƒýupƒO|þƒì
.lyBGÐíWQèBýgôpGîPvøRpßÖ {uBvcAôôAúGólülñgpPgkôokBìQHd¾
|úPyAkpG þPuok ïlÚ úÞ Qýð òüA BG }o@ ÐíW pÆBg úßð@ ÿApG oBíÏì îðBgô QuA ûkõG
ó@ .kpÞ QÞpcpùy ÿõu úGô lyoAõu QuA| ÿApG,QuAûlýzÞ{ýKAoZAôkqAUdG,kkpâ
ëBýg QvðAk|þì úÞ wÞ pø úG kpìpýK qôo ûBHPyA oB^k }pPgk ô kõg ,lñÞ òýÛü úßð@
oApÚ QüõèôAok Ao }o@BÚ@ô kqpu koAk ûoBWA lñÞ óAõñÎokBì QuAõg þíð úz×ñGô lðA ûkõHð
}o@ BÚ@ ÿApG òüpüBu êTì îø ôA .kAk ô {Xðo xBvcA .lðA ûlülñgôA úGôk pø úÞ
qA Ao ôA QuAõg|þì ô kõG êDBÚ ÁBg|þìApPcA .QÖpâApÖAo}kõWôpuApuûoBHßüúGRp×ð
Q×â|þì óApãük úG þPÚô .kqBu kõñzg kõg ÿApGîøqBGôQyAnâpùìpGpuqBíðïBãñø
ôA úG îPyAk þÚBOA pâA ïkõg QuA løBy Alg àíÞ lðôAlg qA ,kõg RBuBvcA JõÞpu
òüAûlðõñyúÞBùð@BìAQ×âþíðÕôokïkAk|þì AoôA JAõg QyAnâ îøpG ûlük BO .kõíð IéÆ
óBGq JBvc úG Ao kpìpýK òhu lðkõG òhu JAõgÿBWúGúÞkAk|þìóBzð{üçÛOBìAkõGo
úðBgókAkûoBWAqAôlñPyAnâ|þìÙoBÏOôÿqBG þðAlWô ô|úPÖpâApÖAoôAþPhuxõGBÞòüpýy
.lðkq|þì qBG pu kpXì óAõW àü úG kõg .koAk JnÏì
koAk úìAkA JAõƒhPƒgo qA pƒƒOpƒƒük qôo ó@ kAlƒƒìBƒƒG
ok kõy qBG ûBãñG kõíð|þì pH¾ lüBG QuBƒgpƒG

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

þñýGlG ÿBøoB¿c BG ÿA úðBg|

þüBñÏì Roõzì Bì ûkAõðBgok .ïkõG ÿp×ð Q×ø þðBýukõg úGAkõu ØzÞ Ao ÿA|úPgBñyBð ÿoBíýG êìBÎ òì ok þvÞ ,òì ô kõG ûkpÞ Ñôpy ôA Ao ÿqBG #
,kõG óBýì ok þOoõzì îø pâA úßñüA õâ ,QyAlð úG Ao ÑõÂõì òüA ûpgæBG ÿqôo ô îPvø îèBu pýÒ ô IüpÒ îüBøoBPÖo ïBíO pãük oBãðA .kpÞ|þì qBÒ@úðBùG úÞ ïly pýâok óBñ^|úPuAõgBð
óBýì ó@okô QvðAk þíðoõy|úPvüBy Apì þvÞ úðBPuôk ÿBøoAp¾A qA wK Ao òüA .kõG ëõíÏì þgõy .ïkpG kBü qA þéÞ úG Ao ó@ ïõy
lì@|þì JBvc úG ÐðBì úÞ kõG òì ëBu ô òu BùñO .kpÞ îøAõg QGBS ïokBì Bø Rlì .îP×â îø ôA úG ûpgæBG ,QyAlùG þGpì .ïkõG|úPgBG ÿlW ûqoBHì àüok òì .kõHð
ëBu YñK .lüpÖ@ þƒâlƒðq òƒì ok|lƒýìA ó@ úÞ îPzâ|þì þvÞ ëBHðk úG îø ïkõg úÞ kõG .ïkõG ûly ÿoApƒÖ ô ûkoõƒg Qƒvƒßƒy
.kõG |ûkõìqBýð| Apì QüAok ô êÛÎ þvÞ râpø ô úG BßOA BG ô ÿpý¿G îðBg oBñÞ ok Ao þéý¿dO ôA ô kõƒñzG Ao îƒüBƒø Ùpƒc lƒøAõƒƒhƒG {ƒƒèk îñøm úG þøAo ,îñÞ lÎBÛPì Ao ôA îPvðAõPð
ÿoBPÖpâ qBÒ@ êýèk BùñO lüBy ô òüpPíùì ÜüorO ïkõWô úG úÞ þzhG RolÚ óBñhu ïBíO þGçXñì ok òPÖo ôpÖ ÿBW úG BO ûlýupð
.kõG ïA þðBívW lyo , òì þâlðq ok ûqBO ÿBø ÀÛð úÏüBy oôpì úG .ïkpG óBüBK úG ,kpƒÞ|þƒì .QuAõg|þì ó@ qA ëõÛÏì pýÒ þyôo BƒG Apƒì ôA úƒÞ
ô ïlýzÞ lÚ îüBø ëBuô òvíø qApOkôq þíÞ êTì .ly pO äðpíÞ îø ûkAõðBg ok ,òì þéÛÎ ô RBÚB×OA qA þvÞ îPuAõg þíð úßñüA BG okBì úðõã^pO ûkBu þyôo BG ,lðBupO|þì
óBíø .lypøBÊ òìokpOkôq þíÞ ÕõéG îüçÎ úG òì ûoBGok Ao þOçíW òýñ^ þvÞ râpø úßñüA ôA|úP×â úG BìA ,lðAlG ÿrý^ óBì þâkAõðBgoApuA oõÇ^ ôA æBc ô .ïqõìBýG ôA úG Ao ókõG
ok þèBXñW óBñ^ ,ûkBƒu ô àƒ^õƒÞ ÑõƒÂõƒì þéÞ úG þPc ïokBì|BølÏG .kõG ûkoôBƒýð óBƒGq .kõG ÿA ûkõùýG oBÞ òì úXèBƒÏƒì ok {ƒyõƒÞ òì ÿqôo úýu êìBÎ úÞ kpünLG lðAõO|þì
.Qvýð þðkpÞ Øý¾õO úÞ kpÞ BKpG ûkAõðBƒg .kõG ûkpÞ qApGA òì ûoBGok úÞ ly þOApËð pßñì kpg ÿA úuBÞ ÿArWA ólðBHv^ îø úG êTì Quok
úG îýâlðq qôo ô Iy Bø ûBì ô Bø|úƒP×ø ÿApƒG úÞ ,{ìAo@ ó@ BG úÞ ïlðæõHÚ ïkõg úG îø òì úÞ îPvðAk|þì .ïkõHð oBíýG «ç¾A òì óõ^ ,ûly ?ûkõHðôArW þvÞ
BO ó@ ÿBø úéÏy ô ly êülHO oô@ JAnÎ þíñùW îüBýGoBñÞ ,ûly ê¾Bc þüBHýßy Bø ûBìqA wK Áõ¿g úGô ûkAõðBg ûoBGok Apì løAõg þíðôA pPgk .Qynâ úðBíýí¾ ô ûkBu ïA þÞkõÞ
úÞ ÿqôo .kõG Èévì ó@pG óBñ`íø ,lÏG Bø ëBu óBzð óApãük úG îPvø úÞ oõÆ ó@ Ao ïkõg ô úÞîPyAlðoôBGBìA,lñÞòýGlGô xBvcïokBì òì ÿApG eH¾ pø qBÒ@ .ïkõG þÞpdOpK ô ÉBzðBG
lzßG ïpupG }qAõð Quk ïokBì îPyAkoBËPðA þG rý^ úíø ok .ïkõG qBPíì úuolì ok .îølG ô ûlük êHÚ qôo ú`ð@ ïBíO BO kõG þíñPÓì Q¾pÖ
ô RApýýÓO BG ólyôo úGôo úðõã^ ûoBGok Apìô qA Ao RolÚ ó@ ïBíO .BðAõO oBÞ úíø ok ô IýÚo .lølG ïokBì úG Ao Üc lðAõPG ôA úG ,ïA ûkõG ïpâpu ó@BG îüBøBüöôook Büô ûlýñy
àPÞ ôA qA ,lñÞ þüBíñøAo ïA þívW RæõdO kpÞ ûlðq AooôpÒ òìokôA ,îPyAk ÿpý¿G îðBg ïoBñÞ ok þüAlPGA ûoôk óBüBK BO ÿpý¿G îðBg
lýuo þíð ïkAk úG ïA úèBgpâA .ïkoõg þé¿×ì ô koô@|þì ëõK , ëõK .kAk þâlðq òì úƒG úƒÞ Apì fôpXì ô ûkoõg Qv߃y úƒýƒcôo ô kõƒG .klðõýLG ÑõÚô
ÿApG }çO ô oBßPzK BG òì .RolÚ ,RolƒÚ Ao ú^ pø ôA BG .kAk|þì RõÚ ô lýzhG|þì òýßvO ,ly|þì qBG ûqBO ÿqôo úGôo úÞ îüBø îz^
?lì@|þì ïpu úG þüçG ú^ îðAk þíð oBHPÎA ô RolÚ úG îüBøoBÞ ókAk ïBƒXðA pƒPùG pÆBg qA , ïlýñy|þì okBì|úPhKBð óBƒGq qA úƒÞ ó@ô Qvzð|þì îüBø Iè ÿôo lñhHè úé¾BÖçG
qA ÿA úyõâ úG Ao kõg|úPvßy ëkô fôpXì þíð ô ïkõG|úPÖBüqBG þPuAo úG Ao kõg .ïlýuo xBvcA AkBHì ïkpÞ|þíð ûBãðokBì úG .ïlðApK|þì ÉpÖ qA Iy pu úÞ þPÚô BO kõG òì BG lñhHè
.kõG pK þPcAoBð ô ÄÓG qA îèk ,ïlýzÞ ÝBOA kõƒg ÿApƒG }çO BƒG úƒÞ úƒ`ð@ qA îƒPƒuAõƒƒg pø êGBÛì ok BìA kqBHG äðo îOoBvW ô RolÚ }õùýG ô ïkBPƒÖA|þƒì QƒhƒO ÿôo þƒãƒPƒvƒg
ïkpÞ|þì xBvcA ,kpÞ|þì kok Rly úƒG ïpƒu ok òì þâlðq ïBìq BìA ïpýãG úé¾BÖ ,ïA|úPgBu {ðBGq úG òì qA QüBßy ô úéâ ok úÞ ÿA úíéÞ ok Ao ïokBì Ápc þøBâ lñhHè ó@ .ïly|þƒì
óBíø qA .QuA oBO ô ûpýO îüBø îz^ ÿõƒéW ûkAõðBg àü lðqpÖ òüpPß^õÞ òì .kõHð ïoBýPgA ô }õøBG ,BðAõO òì úÞ îP×â|þì ïkõg úG ,lì@|þì Büô îñÞ|þì ÿqBHXèôA BG kpÞ|þì ëBýg .koô@|þì
Ao ïA úèBg ÿAl¾ ïkõG|úPÖpâ ûBñK ó@ok úÞ þüBW ïolK úG þøBâ ô ïpýâ þíð ÿlW Ao {üBø Ùpc

:kq|þì Ùpc ÿlñO úG okBì BG úÞ ïlýñy|þì :kpÞ|þì úüçâ
ÿBíñøAo lüBGõO ?ÿA ûly ÿA úðAõük pãì - úG Ao rý^ úíø ,ûlñg|þì îâ|þì þ^ pø -
Qìçu ôA úÞ þñÞ pßy Ao Alg lüBG .þyBG ôA
qA ókpâ ô pu àü ô|úPyAk þGõg lyo .QuA !ûpýâ|þì ûphvì ô þgõy
þðAk|þì Rkõg .QuA pOlñéG {ðæBvíø úýÛG Bì BG Bøqôo ó@ úÞ îâorG okBì úG îø þøBâ
Bùð@ BG olÚ òýíø îø }õø ô êÛÎ pËð qA Aõýy úÞ
«ç¾A òì ...koAk ÝpÖ QüBøpPgk úýÛG BG þPc ô :Q×â|þì :kpÞ|þì þâlðq
oõÆ òüA RpPgk BG õO úƒÞ kõƒy þƒíð ïoôBƒG Qìçu AkBHì îupO|þì Bø QÚô þƒøBƒâ -
.lñÞ|þì îðApãð {üBø ûlñg ,úyBG|úPyAlð þéÛÎ
.þyBG ûkpÞ koõgpG òì .kõHð Quok Bø|úP×â ó@ ïAlß`ýø BìA
ôA úG ÌýÒ BG úÞ ïlýñy Ao okBì ÿAlƒ¾ ô ûlülK îüõâ þíð .ïkõG þèõíÏì ô êÚBÎ ,îèBu
îèBu ô òvíø ÿBø ú`G qA BìA ,ïkõG ÿA úÓGBð
:kpÞ JBPÎ
úÞ ÿA ûlzð okBì qõñøõO ?þüõâ|þì ú^õO - .îPyAlð îÞ ÿrý^
þƒñÏü òƒPyAk pƒPgk .þƒñÞ áok Apƒì þƒðAõƒPG úÞ þíÞ ëBu ô òu kõWô BG úÞ kõG Bø Rlì
Bì kõg þâlðq úñü@ BùñüA ,Qèm þñÏü ,þPhGlG ú`ð@ .ïlýzÞ|þì JAnÎ ÑõÂõì àü qA ,îPyAk
ëõÆ ok ,Bì úÞ þüBø þPhGlG úíø .lñƒPƒvƒø QùW ó@qA òì ,kõHð ïokBì oõ¿O ,koq@|þì Apì
îø BùñüA ÿApG þßü þßü ,îüA|úƒPƒyAk þƒâlƒðq ÿApG Ao kõg RAoõ¿OôA Ap^ úÞ ïkõG JAnÎok
lüBG îø pãük ëBu lñ^ lGæ .kõy|þì oAp߃O ÿrý^ QuAõg|þì îèk ?lñÞ|þƒì õƒâqBƒG úƒíƒø
kpì àüô úðBg àü rýñÞ kõzGô|îølG }pøõy ,îñÞ ÅApPÎA .îðBøpG QèBùW qA AoôA BO îüõãG
þãèBu |38 ÿõO QhGlG òì êTì îø lÏG ,pãük úßð@ þG ,òì .ly|þì òýãñu îðBGq BìA îðrG kBüpÖ
{üApG îèk ,lñÞ þPupKpu Ao ú`G BO {y , YñK pø úÞ ïkõG ûly þHüpÒ ô IýXÎ ákõÞ îøAõhG

.ÿphÖ kqõu|þì 44
þøBOõÞ Rlì ÿApG îèkokôAqA úÞ ÿA úñýÞ

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

”óBüqBìBO“ Qüpülì úG ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ô QÖo ,BøoBPÖo ,îýâlðq ok|úPynâ qA {ýG ÙpG êTì {üBø Ùpc ólýñy BG ,kõG|úPÖpâ BW
pOô àzg RBW þñüpýy òüpO ûqBO BÂo ûBy òüpO þ¾õ¿g ô òüpO þDrW þPc ô|Bølì@ qõñø ôA òì pËð qA BìA QÖo óBýì qA ô ly J@
. QuA ûkoô@îøApÖ ,ØÛu àüpüqok Ao þðApüA ôoõÃc ÿBK ÿBW , ïA þ¿hy þâlðq êDBvì þPhGlG qA rüpHè Apì qôpìA ïBW ôA .kõG p¿Ûì
ûoBG àü .ïkpÞ|þì wc Ao Bùð@ äðo pK QèBgk àü îèk !ïõy QhGlG AkpÖ lñßð úÞ kõG ûkpÞ
, þuôpÎ ÿBø òzW ÿApG àýÞ}oB×u ÿpPgk ïlük ô ïkõzâ îz^ þãèBu 17 ok oBzÖqA úð ,ó@qA lÏGô Qgõu ïkõg ÿApG ûoBG
.kõy|þì|úPÖpünK ûpýÒô lèõO , ÿkrìBð ôþðAõWoõyqAoBypuôJAkBylüBGúÞîPvø îðlG ÿôo qõñø Bùð@ ÿBW úÞ þOBGpÂ
lc qA {ýG ëpPñÞ .îPvýð BìA ,îyBG þâlðq puApu ûlñü@ pÆBg úG ÈÛÖ úßéG ,Qgõu|þì
.lýñÞpO òüpýy Ao kõg wéXì ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿBø þñüpýy BG .kõGûkpÞûlñÞApKïoBñÞqAApìóBPuôk,ûkAõðBg ,kõGûkpÞîýupOîüôo{ýKokBìúÞïAþPhGlG
ûkõG ÿrý^ lGæ lñPyAk ûlýÛÎ óBzüBø ûkAõðBg îüBøàéKó@qAlÏGôïkpÞúüpâþðæõÆÜüBÚk
45 ôlñPvøòìIÚApìïAlìoõÆòüAòìòülèAôúÞ oôk ÿoBýzø îèBÎ qA Apì JAõg ô ly òýãñu
òì úG úÞ ÿA úÚçÎ kõWô BG ,úuolì ÿBýèôA .lypPùGokBìoBPÖoqôolñ^BO,ó@qAlÏG.kpÞ
.lðkõG|úPgBuÿlGpPgkpüõ¿OòìqA,lñPyAk BìA lñÞ qApGA êíÎok Ao {PHdì QyAlð RkBÎ
þG BìA|îølG pýýÓO Ao ïA úuolì ïly oB^Bð þÃÏG ÿBñÏì úÞ îPvðAk|þìô ïkõGôA lðqpÖ òì
úuolì ok Bø óBPuAk ïBíO óõ^ .kõG ûlüBÖ ô lyBG QHdìô úWõO lðAõO|þìôA ÿBøoBPÖo qA
ûkpvÖA ô ÿôrñì îÞ îÞ ,ly oApßO îø lülW .kpÞ|þì þÂAo Apì òýíø
ò×éO .îølG JAõW ò×éO úG îPyAlð Üc .ïly òýíø oBËPðA úÞ îâorG pøAõg qôo àü BìA
þðBvÞ þPc ô þñ×éO òýícArì ,áõßzì ÿBø ôAúGQyAlðòìúGQHvðîøAookBìúWõOálðA
òì ÿBK úG úíø ,lñPÖpâ|þì xBíO þøBHPyA úÞ BøpPgk ûlðAõg þuBñzðAôo JBPÞ àüok Q×â
,þâkBupuqAúzýíøêTìïokBì.ly|þì|úPyõð QñÇýyoBPÖpâ ÿoBPÖo QùWqA úÞ þüBøpvKô
ôQyAnâ|þìóBýìokóApãükBGAo{üBøþðApãð òvíøúýÛGqApOkôq,lðõy|þìþÚçgApýÒÿBø
pøóBüBKqAwKôûoBGàüþPÚô,êýèkòýíøúG îðAkþíðôlñuo|þìÕõéGûoôkúGóBzüBøëBuô
òýG úÞ ïlük ,ïlðAkpâpG pu êý¿dO ûoôk wßÎpG «çìBÞ Bì ërñìok ÑõÂõì ó@úÞ ly ú^
ÿpPgk óAõñÎ úG ,úuolì ô úédì ok ô|êýìBÖ ïpøAõg ú`ð@ þÚçgA úXýPð .Qvzð úXýPð úG
úÇGAo ÿklÏPì ÿBø óAõW BG úÞ ïA ûly ÙôpÏì :kõG òüA ,kpÞ ØüpÏO okBì ÿApG
qA .îyBG RôB×O þG îPvðAõO þíð pãük .koAk úécpì òüA úG úýÛG qA pOkôq úÞ Aõýy -
.ïly|þìBðlGoBPÖpâqBGBìA,ïlðBì|þìBðlGxpO pýÒ ÿBøoBPÖo oB^k þÚçgA pËð qA ,ûlýuo
òì ûlñü@ ûkAõðBg ó@ BG kõHð rüBW äðok pãük Apì þÚçgA êßzì ïõù×ì okBì ô ,ûly ëõíÏì
ô oAk .ïlüpG úíø qA .kõHð ÿrý^ þøBHO rW lüBGîPvðAkþíðpãükó@qAwKôQÖpâúXýPð
oAôlýìA ,îPhüpâ úðBgqAô ïkpÞ ÐíW Ao ïoAlð úÞ ûkAõðBg kApÖA püBu ô ïokBì úG BO îñÞ ú^
êý¿dOok úÞ þzzgokô óAõO kõWô BG ïkõG ,kõG ûkpÞ pýýÓO òì ûoBGok þéÞ úG óBypËð
ïkõgÿBKÿôoÿpPâorGpùyokîðAõPG,îPyAk ÑõÂõìê¾AôQuAÈéÒBùð@óBíâúÞîðBíù×G
!xõvÖA BìA ,ïqAkpLG êý¿dO úG ô îPvüBG .lðA ûlzð úWõPì Quok Ao
ô óBHýPzK QvðAõPð ô QuAõhð ûkAõðBg òìpGAoú¾pÎóBñ^þcôoôþË×èÿBøoAq@
ó@ qA úÞ lðBzÞ þüBW úG Apì ô lyBG îøBãøBñK ó@rWÿAûoB^ôïkBPÖAoApÖpßÖúGúÞkpÞäñO
óBíø úG ,ÐíW ó@ qA oApÖ ÿApG òì ô lýupO|þì ó@óBPupýGk ïôk ëBu BO .îPyAlðôo {ýK ,îø
þñýG {ýK îüApG ûkAõðBg úÞ îPuõýK þÏíW ûkAõðBg ÿBøoBzÖ BìA ,ïkpÞ êídO Ao ÐÂô
oBßÖçgÿBøïk@AoïpGôoôkïlükBO.kõGûkpÞ ly|þì êuõPì QíùO úG ïokBì ,QyAlð þðBüBK
.ïlýyApO ÿA ûkAõðBg ïkõg ÿApG ,lðA ûkpÞ pK ÈéÒ QyAkpG òì ïçÞ BüoBPÖo òüpPß^õÞqAô
ô äðo îýâlðq BO ïly oAk ú`G ,ïkpÞ ZAôkqA úGúzýíøqApOpükúÛýÚklñ^kõGþÖBÞ.kpÞ|þì
úÞ xõvÖA BìA .kpýãG kõg úG ÿpPùG ÿôo oôBG þðBPuAk òì ÿApG QÚô ó@ ,îupG úðBg
oBG úèõÞ úÞ QuA òì óõ^ þðAõW rýð ïpøõy BG óBñ^ ,îupG òì BO ô QgBu|þì þðkpßð
úGîüõâþíð.lzÞ|þì}ôkúGAoþhéO|úPynâ QgAlðA|þì BW úýÛG òýG Ao óBPuAk ó@ úé¾õc
þâlðq óArýgô óBPÖA .Qvýð ÿlýìA óBíýâlðq lñGpíÞ BG ïolK úÞ îPÖpünK|þì lüBG ûlìBýð úÞ
úyõâ ôA ô òì ÿBW BìA ,îýøk|þì úìAkA Ao êüAôA,kqAlðBýGoBãðô{ÛðîðlGÿôo{ÖôpÏì
ûkAõðBg pâA Bì .ûkõHð pùy òüA qA þüAlýKBð ïkpÞ|þì ëBýg ,ïlük|þì olK îz^ qA Ao úíø
êý¿dO ûBãzðAk ok óæA lüBy ,îPyAk ÿpPùG Èýdì kBXüA ÿApG ÿA úðBùG {üBø þãPvg
...lüBy ,îülüpÖ@|þì oBhPÖA lüBy ,îükpÞ|þì îPÖBüok ÿkôq úG BìA .QuA úðBg ok Qzcô
úÞ æBc îøAõg|þì ?ûlüBÖ ú^ pãük ,xõvÖA QÚkBGúÞQuAïokBìiéO{üBíðó@óAkpâoBÞ
kBüq ô îÞ BG ,ûly J@pG {Ûð ïkõg ÿBøôqo@ þøAõgpýgô Qýð òvcpuqA|úPHèAô úé¾õcô
îøAõg|þì .îyBG þGõg okBì ô ïqBvG îýâlðq ûoBGok ,}A úðAokBì ÿBø þðApãð úG úWõO BG ô
ô îßdì ÿBøoB¿c BG ÿA úðBg ïpPgk ÿApG òyôo olK ÿApG Ao þâlðq ÜüBÛc òì þâlðq
Ao }A úðBg qA oApÖ râpø ôA BO ïqBvG òEíÇì ô RolÚ qA ÿpýâ ûpùG BG lðAõPG ôA BO ûkpÞ
.lølðeýWpOoApÚpG ÿBüok ok óly ÝpÒ qA Apì }A úðAkpì QGç¾
óBüBK| ,ïly|þì pPâorG ú^ pø .koAk qBG ûBHPyAô ûBñâ

óApùO úéXì

JBÛzG ÿôo úG þuBñƒßƒuA kBƒøpƒÖ.lƒüoôBƒýƒG Ao|úPypÖ ô kõy|þì pøBÊ pãük ÿkpì úéÞ
úG QuAõg|þƒì pƒG úƒÞ þƒèBƒc ok ô QƒyAnƒâ qA lÏG|úPypÖ ô lñÞ|þì lñíÚçÎ kõg úƒG
.îüôpG:Q×â|úPypÖ ô þíâokpuô kõg úG òPÖooBXñéÞBø Rlì
ô QyAkpG Ao {×ýÞ þâlðBìok BƒG|úƒPƒypƒÖ ôk þOõég ok p¿Î qôo àü ,þðBzüpK
qA Zôpg ïBãñø .kBPƒÖA ûAo úƒG kBƒøpƒÖ ûApƒíƒø úìAkA àñüAô lñÞ|þì ÙApPÎA ÜzÎ úG ûp×ð
ÿkôoôok êGBÛì ÿlÚ úñü@úG {íz^ óAoõPuo ...óBPuAk
,rìpÚ ÿBø îz^ .kpÞ Qzcô }kõg qA ô kBPÖA ###
}Aûpù^pGûBßðBWþíÒô|IùPéìôîøokûpù^ ÿBø úýðBS ,lyBG úWõPì úßð@ óôlG|úPypÖ
olÛ^ kpÞ xBvcA ûBâ@kõgBð ô kõG|úPƒvƒzƒð ØüpÊ óBPzãðA ok Ao kBøpÖ óBPzãðA þðæõƒÆ
úÖBÞ qA ZoBg .lü@|þì pËð úG ûlýßO ô|úPvßy ôlýDBuúðõâôBøIèÿôoúGAoBùð@ôkpzÖkõg AløqA ÿA|úPyõð
ëk úÞ óõEð ÿBø ÕAp^ òyôo úüBu ok ,ÿkBñÚ óBüpPzì püBu þPc úƒÞ þƒüBƒW BƒO Qƒvüpƒâ
BO Ao|úPypÖ , kBøpÖ ,Qvßy|þì Ao Iy àüoBO ôlðlyúñd¾úWõPìrýðBXð@úìlgôóAoõPuo
úËdè òüpƒg@ ok ô kpƒÞ úƒÚolƒG {ƒéýƒHƒìõƒOA Bü lðrG þÖpc úßð@ óôlG ZAô ô ZBø rýð kBøpÖ îùð| {hG
Ao|úPypÖ ,lüõâ þñhu úßð@ óôlG þËÖBcAlg BìA .Qvüpãð|þìôA úG|løk óBzð þéíÏèA wßÎ
ÿBøõì óBýìpƒu ô QƒÖpƒâ }õƒÒ@ ok î߃dƒì óq úâo ôk ÿAl¾ Ao úðBÛyBÎ áBðkok úñd¾ òüA
óAôqBG óBýì|úPypÖ ØüpÊ QìBÚ .kpG ôA|úP×y@ .kq îøpG QìlhzýK òvì úýèôA Rçßzì ólðAonâqA wK ô lñü@|þì òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
kõg ÿApG ÿlñìôpG@B« PHvð êÒBzì RpWBùì wüolO òí BÂo ô|úPypÖ úÞîPyõð#
.kõG ûly îâ kBøpÖ úðAkpì ô ÿõÚ ?lüoAk|êýì ûõùÚ îø qBG - ÿoAlGBvc wýDo BÂo ,lññÞ|þì BK ô Quk BG óApùO óApPgk ÿBø óBPupýGkqA þßüok
ólƒƒG qA fôo Bƒƒüõƒƒâ RBƒƒƒËƒƒƒdƒƒè ó@ okúvég þGAõg qA Büõâ þã^BLPuk BG|úPypÖ QívÚ lñìoBÞ|úPypÖ ô ÿlýèõO þðBLíÞàü óByoBÞëBu àüqA lÏGô lðõy|þì Bñy@îø
ok|úPypÖ Büõâ RBËdè ó@ok .ly ZoBg|úPypÖ Quk ûkõè@ JBPy lyBG ûlüpK þðæõÆ ô oAô qA þßü ok lülW ÿBø JBvc {üBzâ lðqpÖ ôk IcB¾ ô lzÞ|þì ZAôkqA úƒG
ûly êc {ñéÞkA qAõñèk ÿõG BG ô kBøpÖ }õÒ@ ÿôo ÿnÒBÞ ëBíPuk BGô kpÞ Bøo Ao kBøpÖ ÿBø lðpg|þì ÿA úðBg .pHPÏì àðBG àü RBHÏy ÑBÂôA þðõâpâk qA wK.lðõy|þì pPgk
ÿõÚ þüôoAk BG|úPypÖ Büõâ RBËdè ó@ok .kõG pËPñì úßð@ óôlGô kpÞ áBK Ao {üBø àyA|rýì ô kõg ÿApG Ao ÿA ûkõu@B« PHvð þâlðq ô Bßüpì@ ÿArüô kõG þPícq pø úG óApüA
óBìq óBùâBð Büõâ .kõG|úPÖo þðæõÆ ÿA úvég úG ô pu úßñüA BO lññÞ|þì îøApÖ óBzðAlðqpÖ wéXð@wè úG xpHÚ ÜüpÆ qA ô lðpýâ|þì
:Q×â lyBG kBøpÖ JAõW
JBPÖ@úGpãükQuAõgþíðrâpøBüõâôûlyØÚõPì Ao JBvc Roõ¾ «B×Çè ,îüpßzPì ,úð ,úð -

þâlðq
{hG
ÿoBùG|
46

www.TEHRANMAGAZINE.com ô ólG ÿôo úG úÞ J@ RApÇÚ lÏG úËdè .kkpâ qBG ÐÚAô îèBÎ
rýð Ao {üBø àyA óAoBG ,lýyBK|þì {Ooõ¾ ,kõzâ Ao óAôqBG ûpâ kBøpÖ QüBùð ok BìA
47 {üAo@ô ûlýyõK xBHè úÞ|þìBãñø ô Qvy|þì ôA úG ô kq|úPypÖ áBñíð ô ÕAk úðõâ pG ÿA úuõG
ØKô ÿrìpÚ îøqBG QÖo úðBdH¾ ÝBOA úG ûkpÞ .Q×â pýg úG Iy
oôk }pøõy lük qA }A ûkpÞ úüpâ ÿBø îz^ Ao {ðôok ëBc lðAõPG úßð@ óôlG|úPypÖ
.lðBíð qBâ ÿôo úG BK lñÞ úýWõO }kõg ÿApG þPc
þðAõýè ,koôBýð ôA ÿôo úG pãük BÂo þèô lñéG þüAl¾ BG ûAo ëõÆ ïBíOok qBGô QyAnâ
:Q×â ô kAk {Puk úG ûqBO RôpÖ Npâ J@ úG úÞ þüBW BO Qvüpâ ûkpÞ îâ þÞkõâ lñðBì
úÞïAûkpÞQuokûríyõgúèôAúÖBÞàüQüApG lýuo úðBg úG úÞ îø þPÚô þPc kBPÖA Üø Üø
ûBãð@ ô lHv^|þì þéýg ûpÞ ô QðBuApÞBG úðBPu@úG BK ëBc óBíø BGô Qvüpâ|þì óBñ`íø
ókoõg úGô Qvzð }pvíø êGBÛìrýð }kõg úðBgrLy@ ok {âorG pPgk qBñÆ .QyAnâok
.lyëõÓzì ëBc ó@ BG okBì kôoô Ädì úG ô kõG ëõÓzì
?lñPÖoBøú`G- {üõu úG ûkq Qzcôô ûkõè@JBPy ,áBñ×uA
lðkq ok qA ûkoõhð ô ûkoõg úðBdH¾ ,úéG - .lüôk
àü BO lñPyAnâ BùñO Ao ïpvíø ô òì ô óôpýG ú^ ?ûly þ^ óBìBì ...åorG ÿAlg û@ -
.îüoõhG îø BG ê¿×ì úðBdH¾ ?lükpÞ ÙkB¿O ûkBPÖA þÚB×OA
}pøõy Roõ¾ úG óBGpùì ÿlñhHè|úPypÖ úG þüõâ iuBK úé¾õc úßð@óôlG|úPypÖô
ok ô lýzÞ pu Ao ûqBO RôpÖ Npâ óAõýè ô kq ÝBOA ÿõu úG úéXÎ BG lyBG|úPyAk Ao }lðqpÖ
àü lüõãG þñhu pãük úßð@ óôlG Rõßu ÿrý^ :Q×â p¿Phì þéýg ô QÖo {GAõg
qA Ao Bø óBXñÖô JBÛzGô koõg QðBuApÞ klÎ óBOkõg ÿApG ÿrý^ àü ,}BHð óApãð ,ûlzð
.kpÞÐíW|rýìÿôo ÿoBÞ òì úG IzìAô lüoõhGô lýñÞ BKô Quk
Ao }pvíø þíz^ püq úÞ þèBc ok BÂo wLuô .îGAõhG kôq îøAõg|þì ,lýyBG|úPyAlð
ôAúGúðBdH¾|rýìókpÞoõWôÐíWoklýDBK|þì ô J@ .lðBuo {GAõg ÝBOA úG Ao kõg JBPy BG
úðBg qA îø BG pøõy ô óq wLu ô kpÞ àíÞ òO qA Ao úðAqôo xBHè ô kq Roõ¾ úG þðõGB¾
:Q×â BÂo þËÖBcAlg ïBãñø .lðly ZoBg ôlýyõKAo}AþÞpÞJAõgxBHèôkpÞZoBg
óAoõPuo ó@úG ÿp×ðôk îø BG IzìA óBW|úPypÖ lñ^ QvðAlð þPuAo úG ,lürg pPvG óôok úG
ô QÖo îýøAõg õO úÚçÎ koõì ÿõvðApÖ ô ly ëBc þG BO Qvüpâ QÎBu lñ^ Bü úÛýÚk
þívHO BG|úPypÖô koõg îýøAõg ûp×ðôk|þìBy þÖpÆ qA .kpLu JAõg pßzè Quk úG Ao kõg
êýHìõOA BGôkpøô kAk QHTì JAõW }pøõy úG úðBg úG kôoô Ädì úGrýð }pøõy BÂopãük
êdì úG ØèBhì ÿõu ôk ok óBykõg ÿBø þPÚôþèôlýñy{ðAlðqpÖqAAo{èBcþðõâpâk
.lñPÖoóByoBÞ ô QÖBü|úP×g Ao }pvíø QÖo JAõg ÝBOA úG
pøAõg oBÞ pÆBg úG eH¾ qôo ó@|úPypÖ ïAo@ BO koAnãG kõg ëBc úG Ao ôA kpÞ þÏu
ôQuôkp×ðlñ^BGôkpÞò×éOBWlñ^úGkBøpÖ úßð@ Ädì úG lÏG qôo eH¾ BìA ,lGAõhG
úG þèBdyõg QüBùð ok ô kpÞ Roõzì Bñy@ oBñÞ óApãð Ao BÂo ,kõzâ Ao {íz^|úPypÖ
Iy úéEvì úßð@óôlG kBøpÖ .QÖoôA|rýì ÿõu .QÖBü {üõg pPvG
úzýíø óBðõ^ koôBýG }kõg ÿôo úG Ao|úPynâ Jõg QèBc Bøqôo òüA õO ,óBW|úPypÖ -
.kõíð koõgpG ôA BG þíuo úíýð ô óBGpùì ?QuA
ô QuA ïpøõy óBPuôk qA úÞ þ¿hy - !QuA Jõg îèBc ...úéG ...úéG -
Bü@ ?ûkBPÖBýð QüApG þÚB×OA þñEíÇì Bü@ -
}oBÞ çÏÖ lñÞ qBG úuolì løAõg|þì îP×â ?þñÞ QHd¾ òì BG }koõì ok þøAõg|þì
xBíO pãük êdì lñ^ BG þèô ûly ØÚõPì
oõìA úÞ îðBPuôk qA þßü òýñ^ îø ô îPÖpâ þÚB×OA ,QuA Jõg îèBc ...óBW BÂo úð -
þPc úÞ ÿrÞpì ,løk|þì ïBXðA Ao RpWBùì QHd¾ õO BG }koõì ok îøAõhG úÞ ûkBPÖBýð îø
þHPÞ úìBðô lñÞ ïAlhPuA Ao Bíy pøAõg lðAõPG
òüA BG B« íPc ,úPÖBü Ao koAk ZBýPcA AoôA úÞ|lølG .îñÞ
Bøqôo òüA Ap^ ?þñÞ|þì úüpâ Ap^ wK -
BG Izük Ap^ ?þPvø òýãíÒô ûkpvÖA olÛñüA
ò×éO pËPñì óæA ,lüpýãG xBíO ôA BG ò×éO þéýg òì ô Bø ú`G ?ÿkpÞ|þì úüpâ Rly ó@
.QuBíy .îýPvø QðApãð
qA Ao ò×éO ûoBíy þíýí¾ ÿlñhHè BG kBøpÖ úG úÞ þèBc okô lì@ òýDBK QhO qA|úPypÖ
,QyAkkBü òPÖpâ ïBãñø ô QÖpâ|úPypÖ }BHð óApãð :kAk iuBK QÖo|þì ïBíc ÿõu
ô kAk p¿Phì ÿoBzÖ Ao|úPypÖ ØüpÊ óBPzãðA Õõéy þéýg àðBGok ïpu Bøqôo òüA ,óBW BÂo
ôA ÜyBÎ ÿBø îz^ úG îýÛPvì úÞ þèBc ok þéýg ô îPyAlð ïBy úG þéýì îø Izük ô QuA
.îðõñíì rý^ úíø qA îø qBG :Q×â Qvüpãð|þì ,ïlýGAõg kôq êýèk òýíø úG ïkõG|úPvg îø
koAk úìAkA ApO úðBdH¾|rýì pu pãük úÛýÚk lñ^ BO æBc
lñ^ô QvG Ao ïBícok êgAkqAô .lük îøAõg

óApùO úéXì

}qoô BG ûBì àüok îßy ókpÞà^õÞ

qA QuA þHýÞpO îßy ókpÞà^õÞÿApG }ôo òüpOpSõì #
QGBS ÿApG }çOrýðôpíÞô îßy ÿôorÞpíPì þyqoô RBÞpc

. óõg lñÚ òPyAk úãð

ok BO ûkpG æBG Ao óBPüBøBK wƒLƒu úñürø ëBupø êýèk òýíø úG lüBy ,îýyBG úPyAk à^õÞô ÙB¾ þíßy îüoAk Quôk Bì úíø
oApÚ òýìq úG QHƒvƒð úƒWok 90 úƒüôAq ÙApÆA ÿBø þGp^ ókpG òýGqA ÿApG lülW ÿBø }ôo òPÖBü úñýìqok RBÛýÛdO Ùp¾ þP×ãñø ÿBø
kõWô îßy ókpÞ à^õÞ ÿApG ØéPhì ûBãPuk ëlì 200 qA {ýG pÂBc ëBc ok .kõy þì îßy
.lðpýâ BùøBãPuk òüA ïBíO þOBÓýéHO ÿBøoBÏy . ...ô ûlñðAqpè ,ûlñðq úGp ,þßÇéÒ ÿBùøBãPuk ,koAk
.lyBG ØÛu úGôo BK ØÞ lüBG æBc JõéÇì rüBu úG ô ûkpÞ à^õÞ Ao kõg îßy lýðAõO þì Bùð@ qA ûkB×PuA BG úÞ lƒññÞ þƒì BƒÎkA

ûkoô@oBzÖ îßy úG óBPüBøBK BG þíÞ îßy ókpÞ à^õÞ.lýðBupG
45 úüôAq BO Ao óBPüBøBK ,ó@ qA wƒK ô ØéPhì ÿBø ïAlðA rüBu ókpÞ à^õÞ ÿApG þüBùñO úG Bø ûBãPuk òüA qA ûkB×PuA lýñÞ þì pßÖ pâA
Ao óBPüBøBK æBc .lüoôBýG òýüBK úWok Ùlø úG ólýuo ÿApG ÿrý^Bð àíÞ BùñO êüBuô êýHÚ òüA .lýøBHPyA ok Qhu ,QuA þÖBÞ ólG
25 AooBÞ òüAô ûkpG Qvhð QýÏÚõìok qA lüBG îßy ÙApÆAok kõWõì þGp^ ÿBø úüæ ,îßy óly à^õÞoõËñì úG .lñPvø BíypËð koõì
úG Bùð@qA ûkB×PuA ,lñPvýð oBÞ òüA ïBXðA úG okBÚ ÿoBßPGA ÿBùø BãPuk òüA úÞ BXð@qA ô kôpG òýG
.lýñÞ oApßO úHOpì úðõã^ úÞ òüA ô îßy ÙApÆA RçÃÎ oBÞ qpÆ koõì ok úýèôA RBÎçÆA òPyAk.Qvýð þÖBÞ þüBùñO
BO Ao òüpíO òüA ,ïoBù^ ô ïõu úP×ø oôkrüBu ókpÞ àüoBGô îßy ókpÞ ÙB¾ok QýÛÖõì ÿApG ëôA ïlÚ ,lðAqõu þì Ao þGp^ Bíy ólG

.lýñÞ oApßO úHOpì 40 .QuA óBOpíÞ
àðçK .2 úüæ ókpG òýG qA ïlÚ òýèôA ,QuA ÙB¾ þíßy ô IuBñPì þìAlðA òPyAk Bíy Ùlø pâA òüApGBñG
ÙB¾ kApÖA úíø îßy þÏýHÆ oõÆ úG ÐÚAô ok .QuA óBPíßy ÿBø úéÃÎ ÿôo kõWõì þGp^ ÿBø
ÿlDõu ÿBñy lñðBƒì QƒÞpƒc òƒüA
ØÞ ÿôo AlPGA püq püõ¿O ÜGBÇì .QuA .luo þì åorG pËð úG ,ûly ûlýyõK þÖBÂA þGp^ BG úÞ ÿkoAõì ok BìA QuA
.lüpýãG oApÚ óBƒPüBƒøBƒK aƒì ô Qƒuk ô píÞ ô îßy ÿôo rÞpíPì þyqoô RBÞpc qA QuA þHýÞpO îßy ókpÞ à^õÞ }ôo òüpOpSõì
kôlc .lyBG ÙB¾ çìBÞ lüBG óBPðlG {üArÖA ô óly pO ÝB^ qA Bíy óõg lñÚ óArýì ókõG QGBS .óõg lñÚ òPyAk úãð QGBS ÿApG }çO rýð
.lüpýãG oApÚ QèBc òýíø ok úýðBS 30 ÿBø þGp^ lðAõPG pPðBu@ Bíy ólG úÞ lñÞ þì àíÞ ô lñÞ þì ÿpýâõéW óBPðlG ok þÖBÂA ÿBø þGp^
æBG BG lýðAõO þì ïoBù^ô ïõu úP×ø ok
êídPì Ao ÿpPzýG oBzÖ ,BK àü ókpG .lðAqõvG Ao þÖBÂA
kôlc Ao óBPüBK àü QuA þÖBÞ .lüõy kApÖA úG úÞ ûkpÞ ÑAlGA Ao þyôo ,Bø úzýKpñø wñPýÖ þGpì ,wOpGAo Qì , îßy ókpÞ à^õÞ
úýðBS lñ^ ô lüoôBýG æBG pPì þPðBu 15 B¿hzì úìBðpG òüA .lñðBupG IuBñì lc úG Ao óBy îßyoôk ûqAlðA ,ûBOõÞ þP¾pÖok lñÞ þì àíÞ
BO 20 AooBÞ òüA .lýðBíG QèBc óBíøok
BO 10 BKpø ÿôopGô lýøk ïBXðAoBG 30 .kõy ïBXðA îËñì oõÆ úG úP×ø oBù^ ëõÆ ok lüBG úÞ kpG þì óBìq úÛýÚk 20
ó@ok êßýø }õgô ïpÖ ÿôo òßíì lc BO îüoAk Quôk úÞ îüoAkôo {ýK þíuApì úzýíø
.lýñÞ pH¾ úýðBS 15
QvzðqAok .3 .QuA ûkpÞ òßíì Ao ó@ wOpGAo Qì BìA ,QuA oAõyk ÿoBývG ÿApG pìA òüA ÜÛdO.îüõy pøBÊ
.lüpýâ oApÚ püq pƒüõƒ¿O ܃GBƒÇƒì òO úG Ao óBOpËð koõì xBHè lýðAõPG úP×ø 4 BùñO ok BO lñÞ þì àíÞ Bíy úG ÿA úécpì 10 úìBðpG òüA
25 lüBG Ao ÿkBÎ Qvzð qAok QÞpƒc ÿBø þGp^ ó@ àíÞ úG lñðAõO þì óAkpì îø ô óBðq îø .lýøk ïBXðA Ao ó@ rýð úðBg ok .lýñÞ
ïõu úP×ø ok .lýøk ïBXðA ú×Úô þG úHOpì
úHOpƒì 35 BƒO Ao ó@ kAlƒÏO ,ïoBƒù^ ô .lññÞ J@ Ao óBzíßy
>.lññÞ pO îßdì rýð Ao þðBýì {hG RçÃÎ lñðAõO þì kApÖA ,úìBðpG òüA àíÞ úG
.lýøk {üArÖA ߃y QƒƒƒuAo úƒƒƒéÃΠꃃƒìBƒƒƒy þƒƒƒðBƒƒƒýƒƒì {ƒƒƒƒhƒƒG R烃ÃΠQƒƒƒƒuA þƒƒƒƒñƒƒPƒƒ×ƒƒâ
RAõßuA þzìpð QÞpc .4 òýñ`íø ô QuA oõùzì |àK wßýu| úG ïBÎ ûBãð ok úÞ )|Rectus abdominis muscle|(
óBPüBø úðByô BøBKô lýPvüBG BKpu óly pO ÐíW UÎBG úÞ QuA ólG ÿBø ûoBñÞ ok )|external obliques|( þWoBg êüBì úéÃÎ
óBPüBK aì ô õðAq .lýzßG ÅpÎ qA Ao
óBOpíÞ .lyBG õéW úG ôo çìBÞ lüBƒG .kõy þì píÞ
QùWok rýð óBOpuô lyBG ÙB¾ lüBG .lýøk ïBXðA Ao ÿoAõu úgp^ôk ô ólüôk lñðBì ÿqAõø RBñüpíO
þìAo@ úG wLu .kpƒýâ oApƒÚ ôo úƒGôo àü wLu ô lüôlG ú×Úô þG úýðBS 30 lüBG úÞ QuA ÿA úÛýÚk 12 ÿBø òüpíO êìBy rýð úécpì òüA
Ao RAõßuA QÞpc BO lƒýüBƒýG òƒýüBƒK
óAo ôk pø úÞ þƒðBƒìq .lƒýñÞ êƒýíßO .lýñÞ oApßO Ao ó@ ûoBGôk ô lýñÞ QcApPuA úÛýÚk
þì ,QÖpâ oApÚ îø BG ÿqAõì óBƒPüBƒK QcApPuA rýð úP×ø ok qôo àü .QuA IuBñì Bø þGp^ pSõì ólðAqõu ÿApG òýãñu þñüpíO úìBðpG òüA
.lýñÞ oApßO oBG 25 BO 20 Ao òüpíO òüA .lükpâpG ëôA QýÏÚõì úG ûoBGôk lýðAõO
{ýKô RAõßuApø ÿBùPðAok à^õÞ }pK àü ókpÞ úÖBÂA BG lýðAõO þì ïoBù^ô ïõu úP×øok .lýñÞ
.lýüAr×ýG ó@ Rly úG ,ÿlÏG QÞpc qA ûBì àü ,lýupG îßy ókpÞ à^õÞ ô IuBñì ïAlðA úG lýøAõg þì pâA úÞ lñÞ þì úý¾õO wOpGAo

.lüõy þì pPùG ïôk ô ëôA úP×ø qA BìA lüoAk {ýK ok Ao Qhu
îßy ókpÞà^õÞÿApG ÿA úÛýÚk 20 úìBðpG
xõßÏì þñdñì .1

.lýzßGóBOoBñÞAoóBPüBøQukôlýzßGqAokòýìqÿôo,püqwßÎÜGBÇì 48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ÿkoõñøõÞúG úýHy òüpíO .5
oApÚ Bñy QèBc ok püq wßÎ ÜGBÇì
BO lýñÞqBG çìBÞ Ao óBPüBø Quk .lüpýãG
ÿõðAq wLu .lP×ýG Bø ó@ ÿôo óBPðlG óqô
õéW óBPPuAo úðBy êGBÛì BO Ao óBPPuAo
úG QGõð æBc .lüpHG IÛÎ ûoBGôk ô ûkoô@
30 AooBÞ òüA .QuA ûlýuo óBOpãük ÿBK
ok .lýñÞoApßO úýðBS 15 úHOpì pøô úHOpì
pø ô úHOpì 40 Ao oBÞ òüA ,ïôk úP×ø ôk ëõÆ

.lýñÞ oApßO úýðBS 20 úHOpì

BK àü BG Q×ýèkk .9 åorG þñüpu ú`ýøBì ókoô@æBG .6
ÿréÖ ÿBø úd×¾ BG úÞpPèBø àü ó@ok úÞ QuA úðqô BG RBñüpíOqA þßü ûkpì Q×ýè Bü Q×ýèkk Ao óBPüBøõðAq ô lýzßG qAok òýìq ÿôo
þì ûlðAkpâpG òýìq Qíu úG wLuô ûkoô@ æBG óAo ÿõéW BOô ûly úPyAkpG òýìq qA ûly òýãñu
.lýñÞ îg püq êßy ÜGBÇì
.kõy ,þíßy ÿBø ú`ýøBì àíÞ BG wLu
.lüoôBýG æBG Ao óBPL^ ÿBK ô ûkBPvüA BK pu püq wßÎ ÜGBÇì æBG Ao óBPðlG ô ûkpÞ ÄHÛñì Ao óBO òuBG

.lüpýãG óBPPuAo Quk ok Ao J@ ÿpÇG Bü êHìk àü æBc .lüoôBýG
BO ûlì@õéW þíÞ .lýñÞ Ì×c Ao óBPèkBÏO ,ólG ÿrÞpì ÿBø ú`ýøBì pG rÞpíO BG úÞ lýñÞ þÏu ÿôo Ao óBPüBøBK ØÞ ,òýc òýíøok
.lýðBíG QGBS BO lýøk oBzÖ îßdì òýìq
.kõy îg óBPPuAo ÿõðAq æBG Ao óBPðlG þéýg Qvýð ÿqBýð
QuA òüA QÞpc òüA „ÿoõdì ûlüA ok óBPüBøõðAqô Bø úðBy QuA þÖBÞ .lüpHG
òüA pãük ÿBK BG ô úPzâqBG Qvhð QèBc úG æBc .kpýâ êßy óBPL^ ÿBK BO pu qA ÙB¾ þÇg úÞ
.lðpýâ oApÚ Èg àü
.lýøk ïBXðA Ao oBÞ ôk ok ô lýñÞ oApßO úHOpì 30 Ao oBÞ òüA
ûkpÞ oApßO )Qíu pø ok oBG 10( úHOpì 20 Ao òüpíO òüA ÑõíXì ok
.lýðBupG )Qíu pø ok oBG 15( úHOpì 30 úG Ao ó@ kAlÏO ,ïôk úP×ø ôk ok ô .lýðBupG oBG 40 úG þðBüBK úP×ø
þOõHßñÎ kpì .7

þèô lüpýâ oApÚ Bñy QèBc úG AklXì
.lüoôBýG pO òýüBK Ao óBO úñýu þíÞ oBG òüA
ô ûkoô@ æBG Ao QuAo ÿBK æBc
óBPüõðAq lýñÞ þÏu .lýñÞ îg Ao óBPüõðAq
.lýñÞ àükrð óBPPuAo Quk ÿôqBG úG Ao
óBßO lüBHð óBOpíÞ úÞ lyBG óBPuAõc

.koõhG
Ao òüA ô úPzâqBG ëôA QýÏÚõì úG wLu

.lýñÞ oApßO M^ ÿBK úG
pø ok oBG 10( úHOpì 20 Ao òüpíO òüA
ïoBù^ ô ïõu úP×ø ok ô lýñÞ oApßO )Qíu
)Qíu pø ok oBG 15( úHOpì 30 úG Ao ó@

.lýðBupG

aðApÞ.10 þzgp^ àðçK .8
.QuA îßy þyqoô RBÞpc òüpO ëôAlPì qA þßü aðApÞ QuAo Qíu ÿôo ,püq püõ¿O ÜGBÇì
.lüpHG óBOpu oBñÞ püq êßy ÜGBÇì Ao óBPüBø Quk ô ûlýzÞ qAok òýìq ÿôo AlPGA
.lýupG M^ ÿBK ÿõðAq úG QuAo Quk Yðo@ BG lýðAõPG BO lýñÞ îg þíÞ Ao úñOæBG wLu lýzßG qAok kõg
Ao oBÞ òüA ô úPÖo òýüBK æBc .lýøk ïBXðA óBOpíÞ „þñýüBK úýcBð ókAk óBßO óôlG lüBG Ao oBÞ òüA òüA ok .lüoôBýG æBG Ao óBPðlG þìAo@ úG ô
ÿBK ô Quk ÿôo ÈÛÖ óBPðlG óqô ,QèBc
.lýøk ïBXðA óBPðlG pãük Qíu BG
úG Ao ó@ kAlÏO ,ïoBù^ ô ïõu úP×ø ok ô lýøk ïBXðA )Qíu pø ok oBG 15( úHOpì 30 Ao òüpíO òüA .QuA ûkBPÖA QuAo
úãð ûlýzÞ çìBÞ QèBc úG lüBG Ao óBPðlG
.lýðBupG )Qíu pø ok oBG 20( úHOpì 40
.lüoAk
.lýøk oõHÎ òýüBK ûp×c qA Ao óBPL^ Quk BO lýñÞ þÏu æBc
òüpíO òüA .lýøk ïBXðA AooBÞ òüA óBPðlGpãük Qíu BGô lükpâqBG Qvhð QýÏÚõì úG wLu
pø úG úHOpì 10 BO 5 lýðAõO þì ïoBù^ ô ïõu úP×ø ok úÞ kõy ïBXðA )Qíu pø ok oBG 10( úHOpì 20 lüBG

.lýñÞ úÖBÂA Qíu

49

óApùO úéXì

ûkpg úü .kpÞ Al¾ ôo ïAoæk ïôo@ oBýìBÞ .kõG QHd¾ Bíy BG îðõPG úÞ ókpÞ îøApÖ òì ÿApG ,óAõg|þì ÝõÛc ,óAõg|þì xBHè ,óoAk îßýy
úÞóôpýGkpÞõypuôkpÞAôôoûpXñKïAoæklÏG îñÞ|þì{øAõgÈÛÖôïoAkôopßzOëBíÞ,îñÞ !?ûlG þÞ lüBG ôoBñüA
.lükôoBøBì óõìApGpPzýGþðõürüõéOúßHyBOlñ^òüAõOúÞ BOúñÞ|þìZoBhìôZpgëBuQvýGûkôoBü
?ïlñâ{ýKòýPÖpðBøBíy,ïçu-ïAoæk ,úTcBHì ô úHcB¿ì ô kpâ|rýì ô õãP×â ô UdG Bì QÚô óôA .úñÞ ÑApPgA ô ØzÞ ôo ÿrý^ úü
?xBXÞòüpÖ@.qõñøúð-oBýìBÞ úìBðpG ïolÛðAô îýzG pO ûBâ@ Bì úÞ ólG IýOpO óõìkõg {üBu@ ÿApG {ÎApPgA qA îüAõg|þì
.lýGAõgQÖpâQÖo-ïAoæk qA Bì úÞ òñßð {hK ûlññÞ ïpâpuô ÑõñPì ÿBø ØÞ îüoAnG þøBy úu oBñ¾ ô îýñÞ ûkB×PƒuA
?ÿlýGAõhðAp^õO-oBýìBÞ ûpHg ú^ .îýzð êÖBÒ þøBâ@ ô {ðAk ô îéÎ úu oBñ¾ òüA BG| A~ |{øôtK òüA úñürø ,{Pƒuk
.k@þíðîGAõg-ïAoæk ô eüp×O ô þƒyõƒg olƒÛ^ ïkpƒì úƒãì ?úƒg@ !úy þíð úÞ úy þíð oõW þøBy
!úèAôÿoAkÜc-oBýìBÞ úüúÞîvÚþÞúGþÞúGúèAô?óoAkïqæ|þìpâpu ?îP×âôoBñüAòìúãì?þðq|þìkAkAp^-
:Q×â oBýìBÞ úÞ ly ëõø ïAoæk úÏÖk úü !Bðõy|ëkpüqúðq|þìþyõgúÏÖk òüAqA QÚô úüõO úÞ îâ|þì BìA ,úð -oBýìBÞ oõK Jkõö ì .ï
?óBø,ûk|þìQGAnÎQðAlWô- òƒýèõƒEvƒì qA ïqBƒƒG òƒƒì Roõƒƒ¾ pƒƒø ok ûlñG úü úâA óæA òýíø ,úèAô|úPyq ,þãð Arý^
?þ^ÿApG-ïAoæk òýèõEvìqAúíøBøBì«ç¾A.îñÞ|þìÿoArãuBLu þíð õO ,kõG ûkpßð ØzÞ ôo qArÞ òvÞAô Alg
!ÿkpÞúÞÿoBÞpÆBgúG-oBýìBÞ lüBGBìÐÚAôok.îüoArãuBLuôpßzPìôóõñíì ëõLì@ úü ,ly jôA QPuk ûkpg úü BO þPvðõO úu ô |QvýG| {hG
?oBÞïôlÞ-ïAoæk oArãuBLupíÏèAïAkBìúÞîülGërÎçGQèBÞôúü ÿoAlð Üc õO ,îylÏG ,ÿpýãð qArÞ úÞ þðrG
xpLvÞAô Ðüpu QvK -oBýìBÞ !úzG QcAo úíø ëBýg úÞ îýyBG ôo {íuA ûkpÞ ÑApPgA úãük þßü úÞôo ÿrý^
!úìBð ,BñüA òüpÖ@ úðõg ïk îülýuo BGBƒG ...ûA¯ - pOõýLìBÞ úG ç« Tì ÿoAlð Üc Bíy ,þñÞ ÅõÎ ûkAõðBg àü ÿ ûoBGok ïlñâ óBPuAk
ô ÌÖBc îuA BýWoBg òüA úãì ,úƒðBƒüAo þƒãƒG îøoBñÞóôA ÿBÃÎApPzýG úÞûlñíOôpS
oBÞ Alg úG ?úìBð ïôlÞ -ïAoæk ?oBßý^ BXñüA ÿlìôA k@|þì Qyõg õO ,òñÞ|þì ÅõÎ ôo Bì ÿlÏu qA þßü þOBÚB×OA þÆ. òñßýì þâlðq
!ûkõHð òì pßzO úãük BO ôk òì oAnG Alg ôpO -oBýìBÞ õO ?>ÿoBø< òãG Bì ÌÖBc úG «çTì BýƒWoBƒg úÞúíù×ýì ïlñâóBPuAk ÿBø Qý¿hy
,QÖo ïkBü QÚô úü úâA úÞ îñßG òýèõEvì qA Ig ?>ÿlñu< òãG Bì ÿlÏu úG k@|þì Qyõg Rçßzì ô Qu þøAo pu ÿ ú`G
ïôo@ ô kpÞ ÿA ûlñg úü oBýìBƒÞ oõzÞqAúÞþüArý^ôoBìkA~ |þíðóõzyõgïBðôA òýíø þÆ ok ô úñßýì AlýK þcôo
:Q×â !îyBG ûkpßð QíÏð óAp×Þ
QÎBu þðôk|þƒì ,òƒßƒð xõƒè õƒOkõƒg - !îüoAnG îuA óôpýG ûlìôA BðôA ......... RBÚB×OA
.ûkõG Rkõg oBÞ ,Ap^ -
ôo Ùpc òüA þ^ ÿApG -ïAoæk !údH¾ àükrð ?ûlñ^
?þðq|þì BO îüpG BýG,þüApWBì pK Iy ú^ -oBýìBÞ ?ly ïõíO R þðApñhu -
úÞ îñEíÇì úßñüA ÿApƒG -oBƒýìBƒÞ .îãG QùG !ûlðõì } úO ,úð -oBýìBÞ ?úý^ óõì ëBßyA þðôk|þì BøBì # |
.ûkõGõOoBÞ úÞ ïAoæk ÝBOA ûpXñK ÙpÆ îýPÖo þüBO ôk .òÞ {ìõíO Ig - þPÚô ÿ@!îüA|úPynâ õO } úíø úÞ úñüA
ïl| ñâ|BXñüAòülìôAþHyú׿ð-ïAoæk òyôo {ÒAp^ .kõG BñüA úíÎ úðõg ÙpÆ òüA ôoQýÏÚõìòüAúÞòýèõEvìqAòì-oBýìBÞ qA Al¾ ,úðõg õO QyAm|þì õyBK óõìBGBG
óõìBGBG þPÚô ÿ@ !lìôA þƒíð ok Alƒ¾
ly|þì }õì jAoõu lýzÞ|þì ôo lñGpíÞ
ú׿ð óõìBGBG úâA ÿ@!òìõO óõýéýì úü
úíø ,ûpƒùÊ Èuô óæA Qƒ×â|þƒì Iƒy
ÿ@ !òýâ|þì Quok Bíy úéÏG îýP×â|þì

...óõìBGBG úâA
!ÿkpG õìpu BGBG úvG -
} úíø !îâ|þì QuAo õO óõW úG -oBýìBÞ
!îüA ûly ÿpLu óAoBâqôoô îülÚô|úPynâõO
BXñüAqA úìBð úü þPÚô úü,ûly ÅõÎ úðõìq BGBG
BG óæA ,ûpG BO lýzÞ|þì ëõÆ ûBì úü ZpÞ BO
îýPupÖ|þì úýðBS lñ^ õO ôo úìBð úü ,QðpPñüA
ëBì ,óõìBø ûlüA ô lüBÛÎ ûoApÚ úâA !Býðk oô óôA
õOqAôo Arý^ òüA ïõíO lüBG ,úyBG îülÚ ûoôk
ûkBýKõðõìBø ûlüA lÏGô óôpýG îürüpG Qßéíì
óõìôo õéW pOõýLìBÞ ç« Tì úÞ úy þíð ,îýñÞ
,òñßG oBÞ úßOp^ BG îýãG ïkpì úG «çTì BìA úyBG
oô òüA îüpG pPKõÞ þéø BG óõìkõg úy þíð
ópG pPy BG îýãG ïkpì úG QÚô óôA ,oô óôA
oBzÖ ûkpg úü óõìkõg BO úy þíð !RpÖBvì
ô Bø ÁpÚ òüpPùG BG , òýüBK kBPÖA óõì óõg
îýãG ïkpì úG ô æBG {íüpHG þWoBg ÿBøAôk
òýHXðpOô Qzg pýy ,óly Äüpì QÚô pø
ØzÞ àýOõýG þPð@ ÁpÚ úü BO ,BGBG ,óoõhG
{øôtK ëBu òülñ^ ,úzG Qƒuok Bƒü úƒzG
,óoAk Zpg òñÞ|þì {øôtK úÞ ï þüBðôA ,úìqæ

50


Click to View FlipBook Version