The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Tehran Magazine Digital Copy. Read, View or Download TEHRAN Digital Magazine Online For FREE Without Subscriptions, Experience on Your Smartphone, Tablet and Computer, Anywhere, Anytime
www.tehranmagaqzine.com
http://anyflip.com/homepage/rjie

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2018-01-16 18:23:10

Tehran Magazine Issue # 1067

Tehran Magazine Digital Copy. Read, View or Download TEHRAN Digital Magazine Online For FREE Without Subscriptions, Experience on Your Smartphone, Tablet and Computer, Anywhere, Anytime
www.tehranmagaqzine.com
http://anyflip.com/homepage/rjie

Keywords: tehran magazine,shahbod noori,news,dr azita fakheri,best magazine,los angeles magazine

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

lýðAõg|þì |úP×ø òüAok óApùO úéXì

6 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu – óApùO úéXì
8 úd×¾.............................|....) þHdì îüpì pPÞk(lüõy }qAõð BO lýñýHG }qAõð- ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
10úd×¾ ........................................)þzHc lýÏu lídì ( úP×ø îg ô aýK ok-
12 úd×¾.....|......................................................Bø pHg ô Bø ûpù^- Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾
16úd×¾...............|.|.........|....................................óBùW VkAõc|-|
18úd×¾...................................)ûtüô}oArâ( lüõyBñy@pPzýGóBPuôlñøBG- ÿoõð lŸHùy& Publisher
20 úd×¾.........................)þÏÚAô þèô IýXÎ(|Býðk rýãðA Q×ãy ÿBø |úÏéÚ ô Bø jBÞ-|
22 úd×¾........................|....)ûtüô }oArâ(! lýðAõhG lüõy xôpÎ lýøAõg þì pâA-| SHAHBOD NOORI
24 úd×¾ ........................|..)ûtüô }oArâ(| |!þüõyBðq úÇGAo ok kpì ô óq ÿBø RôB×O-|
35-28úd×¾ .......|..............................................BýðkoBñÞúyõâqA|-| )201 8 úüõðAs 19( 1396 ÿk 29úÏíW ,1067| êvévì ûoBíy ,22|ëBu
36 úd×¾..|........................................)ûBOõÞ óBPuAk(!ÿA úßu oArø úüpùì-|
38úd×¾ ....................................|.......|..........................rñÆ- Since 1996, Friday, Jan19th 2018 ISSUE#1067
40úd×¾ .........................................)ûBOõÞ óBPuAk(!kõG ÿpãük rý^ pülÛO-|
44 úd×¾ .......................................... ) oõK Jkõì.ï úPyõð þÚoôBK( êvÎ – (818) 881-1771
46 úd×¾ .......................................)kp³Þ ÿlŸø úPyõð þÚoôBK(ûpøBÚ ok þéPø–
48 úd×¾................................... ............................... þyqoô– TEHRAN MAGAZINE
50úd×¾...........................................)oõKJkõö ì.ïúPyõðþÚoôBK( ïlñâ–
52 úd×¾....................................................)ûBOõÞ óBPuAk( îøk qôo |– Mailing Address:
54úd×¾ ...................)ûtüô}oArâ(lðõy|þìkpì,óApvKó@þÆúÞIýXÎQñu15-|
56 úd×¾ .........|........................................)ûBOõÞ óBPuAk( oBPuA pKõu-| PO Box 3665
58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-| Winnetka, CA 91396
60 úd×¾ .............................)þÏÚAô þèô IýXÎ(| Býðk puBOpu qA IýXÎ ÿAnÒ 14-
69-62 úd×¾........ ...............................................þPìçu ô úünÓO|- WWW.TEHRANMAGAZINE.COM
70 úd×¾.............|.................................................BøÿlñìqBýð-
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW- E-Mail:[email protected]
76 úd×¾....|........................................................úP×ø þDõãzýK-
78 úd×¾........................................................óBùWô óApüA RBýGkA- Facebook:TehranMagazine
|80 úd×¾ . .|................þvýéãðA óBGq úG )ÿlícA pýì ôpvg àüBì pPÞk(þßyrK IèBÇì-
>óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
.QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð

.kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -

.Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -

.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì
.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

when subiscription start , there is no cancellation or refund

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

ÜzÎ pýXðq

aýø úÞòüA ô ïA úP×âþðBGpùì ô ÜzÎ qA ,pPzýG îø lüBy ô oBG Bø|ûk lüBy #|

qôpìA BO þâlðq ÿAlPGAqA òì ú`ð@.koAlð kõWô þâlðqok QHdìqApO îùì þéìBÎ

óApãükô ïkõg þâlðqok ÜzÎpýSBO ,ïA úPgõì@kõg þâlðq klÏPì ÿBø|xokok

.QuA

ÈÛÖ úð ,îýñÞþâlðq úðBÛyBÎô îüqoõG ÜzÎpPzýG ú^pø úßñüApãük RoBHÎ úG

kõg þPuôk ûp×u pG Ao Bùð@ô îüA ûkpÞRõÎk ÿA úðBÛyBÎ þðBíùì úG Ao òüpüBu

.îýñýG þì kõg þâlðqok Ao QHdì òüA JõéÇìpýSBC O ,ó@qApPâorG úßéG ,îüA ûlðBzð

,ïA|ûkôrÖA Ao îðlüqoô ÜzÎ óAõOô QuA ûlypO ûkpPvâîüBø þPuôk ûpüAk ú^pø

ÜzÎ QýÖpÊ pPzýG qBG êGBÛì ok ô ïoAlG Quôk pPzýG rýð Ao ïkõg ïA úPvðAõO

óBPuôk ïBíO úG òì ïBýK ”...QuBìpG úÞQuBìqA“ úÞþüBXð@qA .îñÞAlýK ólüqoô

óBykõg úÞQuA òüA ,lññÞ|þì úéâúðBìq lG îuo Bü ô AôrðA ô þüBùñO qA úÞþðBüBñy@ô

Quôk Bü ô QzâqBG ÐÚõO úßñüA óôlG ,Ao Bùìk@lðoAlG Quôk ô lñüBzãG Ao ëk

.lñyBG úPyAk Ao êGBÛPì óly úPyAk

ÿBýðk ok BìA ,lü@ pËð úG ÿA|ûkBu oBÞ lüBy òPyAk Quôk úðõãñüA ,Ùpc ok
,îüoõg|þì úÆõÒ {üõg RBÏÚõO ok ô îüoAk oBËPðA pãülßü qA úíø úÞ Bì qôpìA
BùñO Qvýð ïq|æ ÜzÎpýXðq úìAkA ÿApG ó@qApO|ûkpPvâ þPc .îüoAnâ|þì Bø|þPuôk oArø óAoArø úG Ao }kõg ÿBW ô QuA ûly îâ ,ÐÚõO ô oBËPðA þG òPyAk Quôk
ÿBø|Q¾pÖ úzýíø rýð Bø|úHüpÒ òýG ok ,îýyBG Bùð@ óly îýùu ÿApG þüBñy@ ëBHðk úG þüBø ïk@ ,ïA|ûlük þâlðqok òì ú`ð@ .QuA ûkAk QHdì þÞlðA|úDAoA qA lÏG úPuAõg
lüBG þÆôpy ô Épy úG ô QuA kôldì Bùð@ QHdì ô ÜzÎ ÙpÊ lññÞ|þì pßÖ úÞ lñPvø
.QyAk løAõg kõWô Bì ÿApG Bùð@ ókpÞ ÿoBW ô îývÛO ÿApG ÿoBývG ok úÞ þüBø úPgõì@ xBuApGô òì pËð úG úÞ þèBcok ,lññÞ îývÛO óApãük BG Ao ó@
BO kpÞ àíÞ óAoBG ok oBPÖpâ þðq úG ZBPdì kpì àü úÞ îPÖA|þì þðBPuAk kBü óBíÛzÎ }pünK ô QýÖpÊ pG îýñÞ þðBGpùì pPzýG ú^ pø ,ïA úPÖpâ ApÖ þâlðq ûBãzðAk
Qìlg{ýKàüúGþGõgïBÏðA êHÚÿlñ^,oBPÖpâóqó@.kpýãGAoôAòýyBìÿp`ñK
pvíø ,Qìlg {ýK óq ,óBPuAk ó@ok .kõG {WBPdì Rly úG ôA úÞ kõG ûkAk úéìBc .îýñÞ þâlðq pO|úðBÛyBÎ ô pO|úðBìkBy îýðAõO|þì rýð kõg ô kõy|þì pO|ûkôrÖA îø
ÜzÎpýXðqôkõGûkpÞàíÞ{ñýyBìÿpýâp`ñKÿApG óqúGúÞkõGþðAõWkpìóBíø ,kqBu pÇÏì ô BHüq þüBùéâ úG êülHO Ao òüpüBu ô Bì kõg ÿBøoBg lðAõO|þì ú`ð@
BùHðApâ p¿ñÎ ôk òüA ó|çìBc îýðAõO|þì Bì àO àO ô Qvýð QHdì ô ÜzÎ rW ÿrý^
.lyBG ûlññÞ QuAõgok }kõg úßñüA óôlG kõG úPzâqBG ÿô úG þGõg úG úßñüA pG þñHì ïlðAõg|þì þÎBíPWA ÿBø|úßHy qA þßü ok Ao þHéÇì êHÚ ÿlñ^ .îýyBG
ok IýOpO pø úG BìA kkpãðqBG þðBu@ô QÎpu òülG Bì ÿõu úG ÜzÎ pýXðq lüBy úéíW qA ,lðõy|þì óBíHý¿ð óBãüAo úG úÞ lñPvø þüBørý^ ,Bì þâlðq ÿBøpøõâ IéÒA
úÞ îýPvø Bì òüA ô kõy|þì ûlük ûoAõíø ÜzÎ ô QHdì ënG þèBg ÿBW ,qôpìA ÿBýðk
lðAõO|þì ÜzÎpýXðqqôpìA .îýøk úìAkAô ûkpÞqBÒ@AopýXðq òüA þüBWqA îýðAõO|þì ... ô }qAõð ,}õÒ@ ,lñhHè ,QHdì ,ÜzÎ
ok þñürãüBW þPhu úG úÞ lñPvø BùHðApâ olÛð@ Bì ÿApG þüBø óBìq ok BüBÇÎ òüA
.îýøk úìAkA Ao ó@ úÞ QuBì pG ô lyBG Bì qA àüpø Quk ok

òüA QÖBüok pËPñì îýðAõO|þíð ûBâ aýø BìA ,kõy|þì AlýK Bùð@ ÿApG ÿkBì ÿBýðk
Anè .îükpâ ïlÚ {ýK óBzíülÛO ÿApG AlPGA óBìkõg úßñüA óôlG ,îýyBG Bø|QHøõì
QHdìô ÜzÎ ÿBñHìpG úÞ QuA þÇGAôo lñÞ|þì AlýK BñÏì QýðBvðApP^püqok ú`ð@
ô Bø|þüBñy@ ÿBÃÖ úG ïlÚ Bø|ó@ ÿBÇÎA ô ënG ÿApG úðBHéÆôAk Bì ô kpýâ|þì êßy
6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

úPÖpâ êÓG ok óõ^ þzhG {ìAo@ ÿBø oBPÖo ô êÏÖ óBíø lðkpÞ þì ûløBzì Ao kõG {üBíð óApùO úéXì

óBíø lðAõO þì rýð ..ô óly }qAõð , óly þüõâúÞkBPÖAþìÝBÛOArÓìokþðõgRæBÏ×ðA
þWoBg ápdì ëkok ÐÚAô úG úÞ þPHTì óBXýø .lyBG þì ó@ þÏÚAô úGpXO ëBc ok kpÖ kõg
òüAwK.lüBíðkBXüApÊBðkpÖÿApGkoAkkõWô îýO òüA kApÖA qA þßü ”óõvüoõì“ îðBg
úGpXO qA þéüæk pG BñG ú`ðBñ^ óAõPýì oBG ok BùñO Bì úßýðBìq þPc QvýÎlì þOBÛýÛdO
ûløBzìBGîýyBGïôpdìþvíèàüpdOîýÛPvì þuBíO ô þuBvcA wíè àü ÿByBíO ëBc
Ao kõg óly wíè xBvcA óApãük óly wíè ÿBñÏì îýðAõO þì Bì ÐÚAô ok îýPvø þPuõK
| |.îýñÞúGpXO ok òüA ô îýñÞ úGpXO Ao oBPÖo òüA þðBXýø
rÓì ÿA úñýü@ÿBùèõéu úÞ îýñÞoõ¿O lüBHð xBíO Qvýð ZBýPcA «BOoôp úÞ QvýèBc
lðA ûlükpâ þcApÆ þyqAõð RBßüpdO ÿApG BùñO .lyBG oBÞ ok þðôpýG þÏÚAô
,ÿoAlükqAîÎARBßüpdOúýéÞþéÞoõÇGúßéG ÿBøoõPÞBÖpìA òüA þßüsõèõürýÖ úýWõOok >þHdì îüpì < pPÞk
ÿAoAk lñðAõO þì ...ô þéíÎ ,ÿoAlýñy þì ÿA úñü@ ÿBø óôpð kpÞoBÞ úéíW qA ÿoBývG
QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo

qA þßü óAõñÎ úG wíè úèõÛì QýíøA#
- þðAôo - þívW Qìçu ÿBø ÀgBy
îÒo þéÎ úÞkoAk þì Aô òüApG Ao òì þvñW
òýzýK RæBÛìokoBývG RBdýÂõOô RAlýÞBO
RôB×Pì þHèBÒ ok Apð@ Roôp oBG pâk ,
oApÚ úÞ lüoAlñLì òßýè .ïqBu óBzðpÆBg
eýÂõO úßéG lýyBG wíè ÿpXì Bíy QuA
óApãük wíè úG BùñO oBG òüA úÞkAk îøAõg
òüA ok lükq xlc Quok , úéG !lýñÞûBãð
ô RApýSBOô }qAõð ólük Bü Qüôo {Ûð ëBÛì
{èB^ úG pâ ûoBËð kpÖ pG ó@ ÿBølìBýK
qA ÿoBývG oôBG úÞ Ap^ kõy þì ûlýzÞ
ûBãð úÞQuAoAõPuA QýÏÚAô òüApG RBÛýÛdO
óõ^ úGBzì þuBvcA óApãük wíè úG ókpÞ
kõWõGpâûoBËð kpÖok óly ÐÚAô wíè koõì
| | .koô@þì
lüõy }qAõð BO lýñýHG }qAõð ëõÆ ok ÿõÚ ëBíPcA úG Bíy qA ÿoBývG
úÞ lüA úPyAk ëAõñì òüA pG þGoBXO kõg þâlðq
}oArâ kõg ólG qA þzhG ok ÿkok ÿkpÖ pâA
kõg ólGqA {hG óBíøok ûBâBð úG îø Bíy lñÞ
ûqBíýg ÿkpÖ ú`ðBñ^ Bü lýñÞ þì kok xBvcA
ÿkpÖ pâA .lýzÞ þì ûqBýíg rýð Bíy lzßG
Bü óAlñg rýð Bíy lyBG òýãøôlðA Bü klñhG
qA ÿpãük óõâBðõâ ÿBø ëBTìô lüõzýì ûkpvÖA
ûkBPÖA ÝB×OA kApÖA ÿApG RApÞ úG úÞ îvÚ òüA
qA .lñyBG Bì ólG ok óõâBðõâ þðBXýø ÿBølìBýK ûoBËð ÿkpÖ úßýðBìq .lñyBG pâ úégAlì lñðAõO ô Ap^ Bì úßñüA þßüsõèõürýÖ êéÎ þuopG lÏG ok þvc JoBXOpG ûôçÎ òßýè . QuA
ûlùÎ pG ÿpýÇg oBývG QýèõEvì ôo òüA îz^ ÜüpÆ qA þvc ïBýK kkpâ þì þéíÎpâ lýéÛO óApãük qA ÿkAoA pýÒ þéßy úG úðõã^ RBÞpc léÛì Bì ÈüApyqA ÿoBývGokrýð þéíÎ
þì kõWõì BùðBvðA Bì Bü þvc óBâlññÞ QÖBüok êýédO ô úürXO koõì rÓì ÿpzÚ {hG ok ô koAô qA ÿoBývG {øôtK koõì ÑõÂõì îýñßýì þñýzð îø qA þÛüBÚk ûlükpâ êìBÎ kpÖ RBñßu ô
RBÞpdì úýéÞ úG QHvð þPvüBG Bì ô lyBG þH¿Î RAoõPuk ïôrè Roõ¾ okô kpýâ þì oApÚ ëBTì óAõñÎ úG . QuA úPÖpâ oApÚ òýÛÛdì ókpÞ QHd¾ ëlì , ïçÞ úýßO , úXùè úPynãð
kõg qA ûtüô QýuBvc ô QÚk ûkoAô þvc óôpð .kõy þì ûkBPupÖ ÁBg RçÃÎ úG ûtüô ok )2011( lDõu åpHñOõâ ûBãzðAk òýÛÛdì Ao ôA...ô òPvzð òzüqõK , òPÖo ûAo êßy ,
ûløBzì QHvð òýíø úG úÞ Ap^ îýøk óBzð ûlñÞApK rÓì ØéPhì þcAõð ok ÿA úñü@ ÿBø úG QHvð rÓì {ñÞAô , kõg þßýñýéÞ {øôtK þLÞ lñüApÖ . îüoôBýì ok ApWA úécpì úG ô úñükBùð
õðoõK , qBu JpÇÃì , áBñupO , òzg püôB¿O JõèôþðBzýKJõèþégAkpzÚ úÛÇñìokòßýè óõìq@ koõì Ao }qAõð ûløBzì ô óly }qAõð kpÖ ô kpünK þì ïBXðA úðAoBýyõø Bð «BÃÏG ókpÞ
kpÖ ok úGBzì þXüBPð lýðAõO þì rýð ...ô .lñyBG þì AoAk Ao ÿpPzýG rÞpíO þøBãXýâ ok òýHéÆôAk {üBìq@ òüA ok . lðkAk oApÚ úèBHðk Qýð ÿlíÎ êßy úG Bü úðBøBâ@ ,ÿpXì
QuBìpGôo òüAqA .lüBíð kBXüA ûlññÞ ûløBzì ûløBzì Ao ÿpãük Àhy kpßéíÎ kpÖ úßýðBìq BG úßýèBc okô ûly ûkAk oApÚ ÿ@o@ ïA ûBãPuk Bü óApãük ûoByA BG òßýè lðAoôpK þíð pu ok ÿôo
ÿBø ëBðBÞ qA ú`ð@ úG QHvð ûtüô QHÚApì úÞ þßüpdOÿõãèA kBXüAIWõìêíÎòüAlñÞþì úG þøBâ Bü þìAo@ úG Bùð@ ólG ïpð ÿBø xpG ÿBø QùGBzì úWõPì kõg ÿoBýPgA úWõO
)óBøk , þñýG , QuõK , îz^ , }õâ( þvc ôo òüA qA .kkpâ þì ÿô úñü@ ÿBø ëõéu ok úGBzì óBüpW óArýì QÖpâ oApÚ }qAõð koõì Rly þì pËð úG .kkpâ þì õãèA kpÖ ô kõg ÿoBPÖo
Bø ûqAôok òüA úPyAk kõzýì þH¿Î îPvýu koAô óBíø þéíÎ pø ûløBzì BG ÿA úñü@ ÿBø ëõéu ÐÚAô þuopG koõì ÿrÓì ØéPhì þcAõð ok óõg þâlðq lñíyõø îPvýu oBPgBuok úÞ luo
, wíèpø , Ùpcpø ,püõ¿Opø ólük ÿApG Ao êíÎ ó@ïBXðA úÞ lññÞ þì kBXüArÓìok AopýSBO {ýK êGBÚ {üBìq@ òüA óBüpW ok .lükpâ þì lyo úG úPvðAõO " þãðpíø " oBPÖo , þÎBíPWA
{ñÞAô ïAo@ wíè êGBÛì ok kApÖA òüA úÞ kõG þñýG Ao þPvüríø ëBíPcA ô àíÞ ÝBHÇðA oõPÞBÖ
| | .îüoAlðûBãðqBGÿAûrìpøôõGpø .lñÞ kBXüA Apð@ lðAõO þì òßýè Ðüpu wíè BO lñøk óBzð kõgqA ÿpPzýG QýéGBÚ úßñüAúG«BÖBÃì,kqBuBýùìBùðBvðAÿApG
...koAk úìAkA Apð@ ïBXðA oõ¿O ,êíÎ àü Qüôo ú`ðBñ^ {øôtK úÞ kõG BXð@ ÜýÛdO òüA pO IèBW úPßð ôpâ ok rýð ...ô ÿkolíø wc , òP×â òhu
oõÃc lñìqBýð ûoAõíø rÓì ô kBXüA òøm ok þüõDlüô kApÖA òüA úßýðBìq lðly úWõPì óApâ
ok Ao Bì þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy ûløBzì òüApG BñG lyBHð lðAõO þì àüpdO þÏÚAô ëBc ok ÿpãük Àhy óly }qAõð ó@ok úÞ .kkpâ úñükBùð úPvðAõO þâtüô òüA oõÃc
"pPùGþâlðq,pPùGwßu": úÞ}õâ

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

kõg Üc qA þyõK îz^ úG oõHXì )lùÏýèô(
lýÏHO ëBu 14 Rlì úG Ao ôA ly QhO ô ZBO ÿApG
ôA pvíø Rlì òüA ok .lðBíG êãñW ok BO lðkpÞ
BìAo .kõG Bßðçüpu Q×¾õük ûBykBKpýuA BPýu
êýßzO Bø óõíýì qA þzOoA ApWBì òüA ëBHðk úG
äñW àü BG ô kpG Bßðçüpu úG Ao Bùð@ ô kAk
úG }pvíø ûApíø ô kAk Qvßy Ao BðAôAo þðæõÆ
|.lñÞ ÿoAnãWBO BXð@ok BO QzâqBG úðBg
úÞ QuA þðBìq úuBíc òüA ok IèBW úPßð BG úP×ø îg ô aýK ok
þuõðBýÚA BG Bßðçüpu úG ólýuo ÿApG BìAo {OoA
Bø óõíýìô Qvýð ÿoõHÎ ûAo úÞ kõy þìôpGôo þzHc lýÏu lídì
AlýK þéc ûAo BO lññÞ þì Roõzì pãülßü BG
|[email protected]|

lðlýuo úXýPð òüA úG Bø óõíýì ïBXðApu .lññÞ ïôk qôo ëôA qôo
J@ok Ao Bùð@ Bø äñu ÿôo BìAo ïBð òPyõð BG úÞ !Bø óõíýì îøqBG ... þüBøo|
ÜéÏì þéK IýOpO òülGô lðôpðôpÖ BO lðqAlðBýG
ó@ ÿôo qA BìAo {OoA BO ly úPgBu Büok ÿôo pG
| |koõg .lñÞoõHÎ ok )Bø óõíýì äñW( îéýÖ {üBíð þâkoõg Bìpu Ñõð qA ÿoBíýG Ñõð àü
kpÞ QðBýg ,ÜzÎ ÿApG Rpýc úG Ao úíø pãük ÿBøoõzÞô Bßüpì@ Q¿y qA {ýG wéXð@wè ok úÞ ûlyAlýK
kAk óBzð lG Ao ÿpãük ,óly ûlük Jõg ÿApG þüBø úðBzð ô êK òüA óly úPgBu óBPuAk îéýÖ oõdvì úßð@BG óBý^ByBíO ô úPgAlðA ëBíyok ÿpPðBìpùyokô kAk òPzÞúG Aop×ð
}pÖ úG Ao ÿpãük lüBG ,ólýuo }pÎ úG ÿApGô UdG koõì ëBu óAoArø qA lÏG qõñø ó@ qA pãì : lñupK þì kõg qA BìA lðõy þì úG úÞ kpÞ ÿpPvG Aop×ð oArø êù^ Býðp×ýèBÞ
úP×â þPc ô QuA óBuBñy ûoõÇuA ô óAlñízðAk
| |lðBzÞ püôB¿O ok ó@ qA äðpíÞ þüBø úðBzð úÞ kõy þì !?QuA òßíì
,îupK þì Ao {éýèk þâkBu ïBíO BG îø þPÚô þì ûlük oAõð Roõ¾ úG úÛÇñì òüA ÿA ûoAõøBì åorG úuBíc kBü úG Apì ëAõEu òüA| |
úPgBñy ïk@ êK Bü BìAo êK ïBð BG úÞ oAõð òüA .kõy {ýK ëBu óAoArø lñüõâ þì úÞ QgAlðA BðBüBìAo
|:lñüõâ þì koAk JBOô aýKpKô þðæõÆ ÿkAlPìA ,kõy þì ïBð )þßýíèAô( úÞ ó@ ûlñvüõð ô ûly úPyõð
|"|!ûlì@ ûõÞ QzK qA|"| lñø ok|Rameswaram | ÿ ûpürW úÞ úÞ lñÞ þì QHd¾ xõðBýÚA ÿôo þéK qA koAk
BùñOô ïkpâpG ûõÞ QzK úG îøk þì eýWpO þÚpy JõñW þécBu Èg qA pOoôk þíÞ( Bßðçüpuô lñøô ûly úPgBu Bø óõíýì ÈuõO
Quk qA óAlñ×uõâ ólðAkpâqBG îèBu ïA úÒlÒk ok|Mannar |ÿ ûpürW úG Ao )ôkBð êýìBO pÏy úÎõíXì òüA .lñÞ þì ê¿Pì îø úG Ao
|.|...åpâ ô îyBG ûõÞ oõñüA úßñüA BO lyBG Bùâpâ

ïoBù^ qôo )þGpÒ ëBíy þécBu Èg àükrð( Bßðçüpu óBPuAk,koAkQýG24000úGàükrðúÞþuBíc
ô ûkõGpPìõéýÞ 50 êK òüA ëõÆ .lñÞ þì ê¿Pì
!lüõy oAlýG BO ûBâonâ òüA .koAk oApÚ J@püq qôpìA ó@pPzýG
lHÏì ok ó@ ÜGAõu ô úPyAk kõWô îøkrðBK ópÚ
|| ok Bø lÏG ûBâonâ òüA .koAk kõWô ïAoAõvìAo
}oBÞÿqBG þGæ BG úÞÿkBøpÖ pÓ¾A
kõG {Pèôk ÿApG ÿoBßuA oBHPÎA IvÞ |.|.QÖo ôpÖ J@ püq þðBÖõÆ

oõzÞ ok pýgA RBÂApPÎA ûoBGok ïõu qôo
úülø {ñÞAô BG úÞûkAkoBzPðA þPyAkkBü | | ûlì@ûõÞQzKqA
ûly ôpGôo óApüA êgAk pãüqBG þðApùO
.QuA ûly pK pùy òüA ÿBø óBPuoBíýG pÆBg òýíø
úÞ úPyõð {PyAkkBü ok ÿkBøpÖ þì {èk ïk@ úÞ ûly þðBìq ô ûoôk okB^ qBG ÿBÃÖ ok lðA ûly oõHXì ô
óBð úG ólýuo pÆBg úG ÈÛÖ ïkpì RBÂApPÎA løBy BO lñÞ þâlðq ûõÞ QzK løAõg .lññÞ QHÚApì óAoBíýG qA ô ûkq þðBPuoBíýG
pãük ÿBøpùy ÿBø óBPuoBíýG úG rýð ÿA ûlÎ
:ûkAk òýñ^ Ao ôA iuBK þðApùO úülø ô QuA úG ô lyBHð BøoBP×â ô Bø QÞpc qA þÃÏG .lðA ûly ûkBPupÖ
þÚBGok,aýøúÞBøqôoòüA,ÿkBøpÖÿBÚ@úéG<| | .løk úìAkA þìAo@þâlðq
ÿBø|úzülðAô RBuBvcA BG Bì ,rýð êHÚ ÿBøqôo lídì qA ÿA úP×â oô@ kBü ÿA úPuAõg òýñ^ QÖpâ rýð Ao IðBXñüA óBHüpâ ÿoBíýG òüA
úßñüA...îýPvø|ôîükõG{èB^oB^kþOôB×Pì oõzÞ püBzÎ RBíýéÏO êÞ pülì þãýG òíùG êýÇÏO ô QcApPuA úG oõHXì úÞ ÿoõÆ úG
ú^ ,îýüõãG ú^ îýðAk|þíð ,Bø|óAlÛÖ ûõHðA ok úzýíø ô lýyõK þì àýy úßð@ BG úÞ QuA oBñÞok úPHèA úÞ ïly úP×ø îgô aýKok úd×¾
ó@îýDõãGú^pøBíyêTì.îýñÞú^ôîývüõñG AoMýKóõývßéÞòüpPðApâôkõGIèpüq{LýK pG ÿkAq@ ûlðpK qAôpK ûktì þðBãíø ÿoBíýG òüA
Qý¿hy úG kõg þÖpÏì ok RBÚôA þøBâ QyAk lýzhG ÿspðAô ÿkBy úíø úG þðApüAô óApüApu
îø lÏGqôo lñ^ô îýøAõg|þì úÞ Qvýð ÿrý^ ÿBø úðBuo óBâlñüBíð ô þWoBg ô þégAk ÿBø RBXð ÿApG ôA }çO ô BìAo ûkArøBy þâlðq ô þééíèA òýG ÿBø úðBuookrýð Ao {üBøpHg úÞ
ÿA|ûlñüArÖ óAlÛÖô kok ûõHðA ,Qvýðrý^ ó@qBG ok ôA .ïA ûlì@ ûõÞ QzK qA Q×â þì þééíèA òýG Quk úG Ao )BPýu( }A ûly ûkõGo pvíø ëBc pø úG .lýñÞ þì ëBHðk ÿqBXì ÿBø úßHy
ó@ oB^k óAoôk òüA ok Býðk úßéG Bì ÈÛÖ úð úÞ QüAôo Bßðçüpu Q×¾ óBÇýy ûBykBK )BðAôAo( ûqBO lüpýãG J@qA QÚôpø Ao þøBì : Q×â lüBG
Býðk RApýSCBOoBzÖpüqok Bì óBýì òüAokô QuA | |:QuAúPyõðrýð{üBøJBPÞqAþßü
óBì|óBìq ô óBßì pHW úG ô óBìkõg ÿBø|óAlÛÖ ô ïA ûlì@ ûõÞ QzK qA ÿo@ |.|.lñÞ þì ...QuA
,oBÞ ,óBð ,Aõø ,J@ óAlÛÖ ,îýðq|þì BK ô Quk BìAo þPÚô úÞ ûlì@ úuBíc òüA ok
ïApc ,RôpS ÿApG lüBG ûõÞ oõñüA îPvðAk þì ú^

lüpýãG xBíO )|818(300-4793 ûoBíy BG ”þzHc lýÏu lídì“ ÿBø JBPÞQÖBüok ÿApG 10

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
,eé¾ ,þGõg ,þâlðq ÈÛÖ ô lñðq|þì kBüpÖ Ao ,eé¾ ,þPuok ,þPuAo ,îèBu úzülðA ,äñøpÖ
óôlG w×ñO Üc , lñøAõg|þì ÿkAq@ ô {ìAo@ QukÿApGÿlýìABðôkokûõHðA.{ìAo@ôQýñìA
ÕAk þDAp^ ïkpì , îzg óôlG óõg óôlG kok þðBvðA pø úÞ þñPvüq ÿBø|êÚAlc úG òPÖBü
ÿokBì òýìqpu ô lñðAk|þì Ao óApüA óAokBì .óApPùGBìqAôÁAõgÈÛÖúð,QuAó@Üüæ
>...lñuBñy|þìAoóBìoAlÒAk rW lñÞ ú^ ô lüõãG ú^ QvðAk|þíð wß`ýø
JAõg úG Ao kõg Bü ô {üõg òPzüõg ok êídO
pg@qôo ÿBøkBüpÖ úÞ|òüA BO ,òPyAk AkpÖ úG lýìA ô ókq
!?þÞBO ÿBÚ@ .ly ûlýzÞ Bø|ú^õÞ úG ô óôpýG úG óôok
>?ly ûlýzÞ ú^õÞ úG Ap^< úÞ|òüA ÿkBøpÖ

kõG ûkpÞòùK ÉBvG óBGBýg úýyBc ÿkpì
Ao õè@koq úPvø ô õè@koq ÿkBüq oAlÛì ô
pø Ao õè@koq .kõG úPyAnâ }ôpÖ ÿApG
õéýÞpø Aoõè@koq úPvøô óBìõO 2000õéýÞ

.QgôpÖ þì óBìõO 4000
õè@koq kõgqA }A úPvø Ap^ :lýupK þßü

?ûpPðApâ
|.|.lñÞ þì kBüq ôo ïk@ êÛÎ óõ^ :Q×â ûlñyôpÖ
úPvø õéýÞ úü wK :Q×â ô kpÞ pßÖ þíÞ kpì

| |!ûlG

ô îýñÞ }õìApÖ Ao îùì òüA úÞ|òüA úð ,QuA ëAõu
úÞ îýupG êýédO òüA úG óBìkõg {ìAo@ ÿApG
þhuBK BO lðlì@ ú^õÞ úG {upK ÿApG ïkpì
.lññÞ QÖBüok
ëAõu RoBvW úéEvì îðBíâ úG ,ÿkBøpÖ ÿBÚ@ úð
Bø|{upK úG iuBK úéEvì !Qvýð ólýupK
.Qvýð
ô ÿoBßýG ,pÛÖ þüAp^ ,Qvýð þüAp^ ïkpì kok
,úíýG ô þÎBíPWA òýìBO ô ôoAk ,óBìok ,ÿoBíýG
kok ,óAqBHðBW ,óæõéÏì ÿApG RBðBßìA kõHíÞ
,QupKpu þG ÿBø|ú`G ,oBÞ ÿBø|ú`G kõWô
ÿBÃÎA }ôpÖ , þGAõgoõâ ,QupKpu þG óBðq
,ûkAõðBg QupKpu óBðq Rçßzì ,ólG
ô óAlñìoBÞ ô óApâoBÞ ,oBßýG óçý¿dPèA|ÕoBÖ
,óçÞ ÿBø|ûpùG ô ïAô ,rý^Bð ÿBøkríPuk
ÿBø|þPhGlG ,þðBíðBg þG ,óAqoôBzÞ IDB¿ì
ô Qvzð þßükrð óBíø ok lüpg qA wK kpì ÑAõðA ,þñýzð okB^ ô úèrèq ô êýu qA ê¾Bc
}õø BG ó@ ókoõg BG BO ly òPvßy ëõÓzì Qyõðpu ,BzdÖ ô kBvÖ ,kBýPÎA ,þâkõè@
úG óBùâBð kpì úÞ Qynãð ÿA úÛýÚk lñ^ .kõy úýéÎ ÄýÏHO ô óAkpì Yðo ô ÿlýìABð ,óBÞkõÞ
Roõ¾ þgpu ,ïBñíâ óBãHhð þðAkpâpu ,óBðq
|:|:Q×â ô lì@ }kõg óBýðAlðq , óBykõg þéýu qA óAlñìpñø QüpTÞA
õè@koq kõg lüBG !?ïkpÞ úÞ kõG ÿoBÞ ú^ òüA , Bø|êãñW ÿkõGBð ,pÛÖpÆBg úG lñGok kpìô óq
îø ïkoõg þì ôo }kõg îø BO ïlüpg þì ôo QÏýHÆ åpì , Bøkpâ rüo , Bø|JæBO , Bø|ú^Büok
... |{ýG ô {ýG ô Bø|ïk@ô óAoAlðBW ÅApÛðA ô
!ly þì îø pPðôqoA oõÇñüA .}A úPvø ô Bøkok òüA þüAp^ ïkpì ,ÿkBøpÖ ÿBÚ@ úð
òýíø ô QÖo ûlñyôpÖ ÕApu úG ÅApPÎA BG kpì úG iuBK ëBHðk úG ô lñðAk|þì Ao Bø|ÿoBXñøBð
óBykok ïkpì ...lñðq|þíð kBüpÖ óBzüBø|{upK
| |.Q×âôAúGôoÙpc
ïk@ êÛÎ {Pvø îP×ãð!?ÿlük :Q×â ûlñyôpÖ

!kpÞpSAîøkôqú^I¿ìæ !úñßýìkBüqôo

óApùO úéXì

lðA|ûkBPupÖ þðBðq ÿApG þvñW þüBø|ïBýK BÖp¾"
."lðA|ûkAlð iuBK Ao Bùð@ úWõO úÞ
ô ókpÞ AõÒA ÿkAq@ ,úìBð òüA óBâlññÞBÃìA
.lðA|ûkpíypG þvñW ÿkAq@ koAõì qA Ao ókq xæ
ÿBø|úßHy ok Ao þüBø|ïBýK ,óBðq qA ÿoBývG
MeToo# äPzø qA ûkB×PuA BG þÎBƒíƒPƒWA
ô QümA ô oAq@ lñøk óBzð BO lññÞ|þƒì ëBƒuoA|
þðBGpÚ rýð Bùð@ô QuA YüAo oBývG þvñW qôBXO
.lðA|ûkõG þüBøoBPÖo òýñ^
15( pùì 23 úHñzßü qôo qA Bø|ï|BýƒK òƒüA
,pPýüõO úéíW qA þÎBíPWA ÿBø|úßHy ok )pHPÞA ÙôpƒÏì pƒãüqBƒG ,ôõƒðôk òƒüpƒOBƒƒÞ #
ÿA|úìBð ok úÞ QuA þðq l¾ ôrW ÿõvðApÖ
úG Ao "oõÇñýíø îø|òì#" {HñW ,ûkBzâpu
QuA þvñW ÿBø|ÿkAq@ÄÛð "oõÆ|òýíø| îø òì"oAqoBÞ:ôõðôk òüpOBÞ ÿBø|ÿkAq@ÄÛð Ao ó@ô lðA|úPÖpâ kBÛPðA kBG
.lñðAk|þì þvñW
úÞ ú`ð@ qA lðõìõè úìBðqôo úG ûkBzâpu ÿA|úìBð úýùO ,òýPvñüAô ÿôoBø ÈuõO þvñW QƒümA "oõƒƒÆ|òƒƒýƒíƒø îƒø|òƒƒì#" {ƒƒƒHƒƒñƒƒW ok
úÞ þðBìq ,ly pzPñì ïApâBPvñüA ô áõG|wƒýÖ ÑBƒÖk ,lƒðA|ûlƒðAõƒg þƒvƒñƒW ÿBƒø|ÿkAq@ Bƒùƒð@ .lðkpÞ ïõßdì Ao ,kôõýèBø oõùzì ûlññÞ Ao óBzüBø|úGpXO óq Bø|óõýéýì )#MeToo|(
kõgpPýüõOok þüBßüpì@pãüqBG ,õðçýì Bvýè@ Ao )#|MeToo|( oAqoBÞ ,óq l¾ òüA .lðA|ûkpÞ áApPyA úG þÎBíPWA ÿBø|úßHy ok þvñW oAq@ qA
qôBXO Bü þvñW QümA ô oAq@ koõì pâA< :Qyõð Ao koAk þvñW ÿBøoAq@ ókpÞ BzÖA ok þÏu úÞ òüA ókBPÖA ûAo úG QHvð ôõƒðôk òƒüpƒOBƒÞ
"oõÆ|òýíø îø òì" RoBHÎ BG ,lüA|úPÖpâ oApÚ pßÖ òì< :lüõâ|þì ô ûkpÞ ØuBO qApGA oAqoBÞ .lñPyAnâ
>.lývüõñG,QýüõOòüApüqok )|MeToo|#( .lñðAk|þì þvñW ÿBø|ÿkAq@ ÄÛð pýýÓO kBXüA ÿApG þPuok }ôo òüA îƒñÞ|þƒíð oBíy úÞ kBPÖA ûAo|úG ó@ qA wK oAqoBÞ òüA
óApâoAq@( óAkpì òƒüA lƒðA|ûkpƒÞ BƒÎkA Bƒùð@ ô oAq@ ïBùOA ÙôpÏì ÿBø|Qý¿hƒy qA ÿkBƒüq
>.QuA þÆApÖA þøAo òüA .lyBG
úÞ lðA|ûly ûngAõì êýèk òüA úG ÈÛÖ )þvñW ok úÞ QuA ÿõvðApÖ óq l¾ ôrW ôõðôk

xçâAk êßüBì IýXÎ ïAlÚA IýXÎ þìAlÚA ok xçâAk êƒßüBƒì # |
ûkB×PuAFõu ô oAq@ÿBÎkA úðõâpø {ýKBzýK
.kpÞko Ao kõg úýéÎ þvñW
!ûlzð þvñWoAq@IßOpìrâpø úÞkpÞïçÎA {ýKBzýKôA ô kôõýèBø ÿBíñýu ûoBPu xçâAk êßüBì
úüpzð úÞ QuA þÎlì xçâAk ápƒÞ lƒðqpƒÖ
ó@ ÿBW úG Bü ïkpÞ|þì ÑBÖk ïkõg qA îùPì ûBãüBW óq Qüõø ûoBGok >QüpPuA |ëAô< pãüqBƒG QuA þyoArâ oBzPðA ëBHðk úG pOoõLüokôõýèBø
úG óBPuAk oBzPðA qA {ýK þÞlðA îPvðAõƒO|þƒì ôA úÞ kpÞ ïçÎA BìA koôBýð óBGq úG ÿrý^ oõÞnì þvñW oAq@ úG îùPì xçâAk êßüBì ó@ ok úÞ
{ýK úøk úu kôlc IuBñìBð kpßéíÎ êýèk úG Ao
>.îñÞ úDAoA þƒOBƒdýÂõƒO ïkpƒì xçâAk.QuA úPyAnâ oBñÞ kõg þðBLƒíƒÞ qA | |.kõy|þì
lñÞ|þì lýüBO kôõýèBø ÿBíñýu oBÞ|úñùÞ pãüqBG òüA ûoBGok òP×â òhu BG úÞ QƒuA oAôlƒýƒìA úÞ kpÞ ïçÎA }oArâ òüA oBzPðA qA {ýKôA
ÍB×èA qA {ðBýÖApÆA BG ÉBHOoA ÿApG þøBƒâ úƒÞ pG Ao ó@JphìpýSBO ,ó@oBzPðAqA {ýK ÑõÂõì løAõg fpÇì }oArâ òüAok úÞ þüBøBÎkA ïBíO
:Q×â ûoBG òüAokôA .lñÞ|þì ûkB×PuA þHuBñìBð ûoBG òüA ok ôA .løk {øBÞ kõg þâlðq ô Rpùy xçâAk úP×â úG .QuA þéÏWô QuokBð ,ly
.ïkoq@ Ao îðBPuôk óBñhu òüA BG pâA î×uBPì< óBPuAk BO îðBíG pËPñì îPvðAõƒO|þƒì< |:Qƒ×ƒâ IuBñìBð oBPÖo ô þvñW oAq@ úG îùPì Ao ôA úÞ þðq
lðAõO|þì ô QuA Jphì BÏÚAô óBPuAk òüA BìA ïBíO úG äðok|þG ày óôlG úÞ kõy pzPƒñƒì ôA þðBLíÞ ok òüA qA {ýK úøk úu ,QuA ûkpÞ
òì oBƒÞ ô þƒâlƒðq pƒG þƒíý˃ΠoBƒývG pƒýSBƒO ok lüBG òì ûBâ|ó@ .kpÞ|þì AlýK ûAo Bƒø|úƒðBƒuo
.kõG oBÞ úG ëõÓzì
>.koAnãG

lñðBì ,lðA|ûkpÞ ÿqBG òè@ ÿkôô ÿBƒø|îƒéýÖ ok úG Ao ,ôoBÖ òéüAk ôA ûApíø úG ô kõG ôoBÖ Býƒì úÞ þüBørý^ pâA< :lüõâ|þì äüôpâ îðBg ûqBO þvñW RBìBùOA
BOpâ òýñ`íø ô þèõýè àýéG ,Qévñüô QƒýÞ úPynâ ëBu pHìBuk pgAôA ok .kpÞ ëõHÚ ÿlðqpÖ okrâpø ,îPvðAk|þì úPynâok Ao îðAk|þìqôpìA òè@ÿkôô úýéÎ
þðApuõø" BG þøApíø Bü RByBíì úG Ao äüôpâ "ríüBO wéXðA|wè" ÿApG þHéÇì okôoBÖ òéüAk ÿqBG îø ûlñü@okô ïkpÞ|þíð ÿqBGôA ÿBø|îéýÖ
ÈuõO ,úPyAk ëBu 7 BùñO úÞ þìBãñø Q׃â ÿkôô ,þüBßüpì@ûoBPu ,äüôpâBOpâ#
.kpÞ îùPì "óAkpâoBÞ .QuA úPÖpâ oApÚ ûkB×PuAFõu koõì òè@ ÿkôô .>kpÞ îøAõhð lüõâ|þìô ûkpÞîùPì þvñW ÅpÏO úG Ao òè@
qA þüAlW qA wK )1935 ûkAq( òè@ ÿkôô ôoBÖ òéüAk ÿ|ûlðAõgolK úƒÞ ,òƒè@ ÿkôô ïBùOA püq ,{ýK Bƒø|Rlƒì qA ,òƒè@ ÿkôô òüA .QuA óBíýzKôA ÿBø|îéýÖok ÿqBGqA úÞ
úÞ ,kpÞ ZAôkqA ôA ÿ|ûlðAõgpPgk BG ,ôoBÖ Býì ókBPÖA ûAo úG BG pìA òüA ô ûkõG þvñW ÿBø|ÅpÏO ïBùOA BG òè@ ÿkôô úÞ Qvýƒð oBƒG òƒýƒèôA
.kpÞ IünßO Ao ïBùOA òüA ,kõy|þì Jõvdì ô óBãzýKpñƒø qA þƒvƒñƒW ûkBƒ×ƒPƒuAFõƒu
.kõG pPðAõW }kõg qA ëBu 35 úÞ þüBø|úzýKpñø ëBc òýÎok ,ôoBÖ òéüAk | .QuA úPÖpâ Rly "îø òì" äPzø
ÿoBßíøqApãük úzýKpñø lñ^ òüAqA {ýK þâlðq Zôq 1992 BO 1980 ëBu qA òè@ ÿkôô .kõy|þì îùPì kõg óBýÖApÆA
òèA :úéíW qA ,lðA|ûkpÞ QìAlð qApGA òè@ ÿkôô BG ,þüBßüpì@ ÿBíñýu ûoBPu ,äüôpâ BOpƒâ |
ÿqBG "ÜzÎ BG ïo úG îülÛO" îéýÖ ok úÞ YýK ûkB×PuAFõu úG Ao oAlìBð pâBíñýu ,òè@ ÿkôô
îéýÖ òüpg@ ok úÞ rPèõùìApÞ lüõük ô QyAk
ûkpÞ ÿqBG "þP×ãy jp^" ïBð úG òƒè@ ÿkôô .QuA ûkpÞ îùPì þvñW
11 qA "þP×ãy jp^" þüBíñýu îéýÖ .QuA úG ,QuArýðqBvíéýÖô QvüoBñu úÞ ,äüôpâ
îülÛO" îéýÖok ÿqBGqA úP×â "ríüBO áoõüõýð"
.lü@|þì ûkpK ÿôo úG óBíè@ok úüõðAs óBíýzK òè@ÿkôô þðAkpâoBÞ úG "ÜzÎ BG ïo úG
qôo àü" úèBu 82 qBvíéýÖ ÿlƒÏG îƒéýÖ
ó@ ÿoAkpHíéýÖ úÞ ,koAk ïBð "áoõüõýð ok þðAoBG .QuA 12

.QuA þDBùð òüôlO úécpì ok ô úPÖBü úíOBg

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Azita Fakheri, M.D.

American Board of Internal Medicine

JõéâóléâîuApìqA wK þyAõc
koAk úìAkA 2018

!ly þvñWoAq@úG îùPìõßðApÖríýW

úÇGAookAoõßðApÖpËðpHèõÞ.koAlðQd¾úWô 39 óAkpâoBÞ ô pãüqBG õßðApÖ ríýW # |
|s Up |Time| ô| MeToo# ÿBø|{HñW BG lñìpñø< îéýÖ QgBu BG úÞ þüBßüpìA úèBu
ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| úíø qA ëôA< :Q×â iuBKokõßðApÖ .ly BüõW rüAõW ê¿Ö ok óAlÛPñì ÿõu qA >úÏWBÖ
óByqA kõWô ïBíO BG îüõãG îøAõg|þì úÞ òüA rüAõWokô úPÖpâoApÚ lýXíOô òývdO koõì
þƒéýg ûrƒüBƒW kpƒG ,òƒýHG .îƒñÞ|þƒì QƒüBƒíc ÿBø|{HñW qA QüBíc ok rýð Jõéâ óléâ
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ BÃÖ ó@ok òPyAk oõÃc BìA kpÞ ïA|ûkq|óBXýø úñýu ÝBXñu ,þvñW QümA ô oAq@úýéÎ pýgA
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ qA òì .kõG oAnâpýSBO .kõG ûkBÏèA|ÝõÖ Iy ó@ óq òülñ^ ÿõuqA úé¾BÖçG QyAk ûApíø úG

Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ >.îñÞ|þìQüBícpýýÓO òýíø úG .QÖpâoApÚ þvñW oAq@ïBùOA koõì

ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG õßðApÖúýéÎúÞþOBìBùOAûoBGokpHèõÞþPÚô þPvzð kõG oApÚ úÞ ríüBO áoõüõýð ,êýèk
pãüqBG ,kAkoApÚ {upK koõì AoôA ,ûly fpÇì lƒñÞ oArƒâpƒG õƒßðApƒÖ oõƒÃc BƒG þƒìkpƒƒì
oBãðA< :kAk þhuBK òýñ^ úèBu 39 óAkpâoBÞô .QuA ûkpÞõÓè Ao pãüqBG òüA BG }A|úHcB¿ì
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # ïkõg úÞ kõG ûkBPƒÖA pƒPƒýƒüõƒO ok þƒOBƒÚBƒ×ƒOA úìBðpGok >QÎBu 127< îéýÖpãüqBG ,óBìríø
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW ôA >.ïA|ûlýñy óBykoõì ok ÈÛÖ .óBy|ïlðAõhð úG ô ly pøBÊ pHèõÞ óõýPuA þðõürƒüõƒéO
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # ok ô îùHì QýüõO úG {üBø|QHd¾ úìAkA ok .kAk óBzð {ñÞAô }pýgA RBìBùOAqA þzhG
þßüpãüqBG ÿlýy þèA ûly|ÙncpÂBc ëBc okóqòülñ^úÞòüAqAlÏGqôoôkQuok
ÿôkApGpOBEOok 2014 ëBu úÞ {üBø|{üBíðqA Ao õßðApÖ ríýW pPýüõO ok óBy|þ¿hy úd×¾
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse pHg îø îcôo< :kpÞ ûoByA QÖo úñd¾ ÿôo oApÚ þÚçgA þüAõuo úéíW qA þOBìBùOA Ùlø
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# IßOpì ÿlýy þèA Üc ok þøBHPyA ú^ koAlð Qvzð õÓè úG ïAlÚA ríüBO áoõüõƒýƒð ,lƒðkAk
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # îø BG Ao þyõg RBÚôA BÖpƒ¾ Bƒì ... ïA|ûlƒy òüA oõÃc BG kõG oApÚ úÞ kpÞ >áBO ríüBO<
ú^ îðAk|þíð .îéDBÚ ïApPcA {üApƒG .îýƒPƒyAk >úÏWBÖ lñìpñø< }pýgA îéýÖ ûoBGok pãüqBƒG
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # kpÞ Ùnc Ao {PýüõO ôA .ûkpÞ {PcAoBð ÿrý^ .kõyoArâpG
QuõK ókpÞ RôApÆ >.îðrGÙpcôAÿBWúGîðAõO|þíðòì... kôõýèBø BG õâô|Q×â ok ríƒüBƒO ûlƒñƒüBƒíƒð
{üBø|QHd¾ úìAkA ok òýñ`íø õƒßƒðApƒÖ BG kAlüôo òüA kõGoApÚ< :ûkAk eýÂõO pOoõLüo
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # oBhPÖA BG ... óApãük koõì ok< :kpÞ lýÞBƒO lñìpñø< îéýƒÖ QƒgBƒu ûoBƒGok UƒdƒG Ùlƒø
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # ïBXðAïA|þâlðqokúÞAoþüBøoBÞïBíOQýèõEvì þyAõc úG úWõƒO BƒG .kõƒy oArƒâpƒG >úƒÏƒWBƒÖ
þøBHPyA îðAlG úÞ óBìq pø .ïpünK|þì ïA|ûkAk qABì,ûlyfpÇìApýgAúÞþOBìBùOAôûlì@|{ýK
Ao oBÞ òüA kõzG eýd¿O lüBG úÞ koAk kõWô þPvzð òýñ^ ÿoArâpG pG þñHì óBƒì|îýƒíƒ¿ƒO
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # >.îøk|þì ïBXðA >.îükpÞpËð|Ùp¾
õì }rüo óBìok # þüBørý^< :Q×â >úÏWBÖ lñìpñø< ûlðqBu úG ÜÖõì õßðApÖ ,{ýK úP×ø ôk úHñy|àü
,lðoAlð Qd¾ ûkoõg îyõâ úG pPýüõO ok úÞ óBüpW ok .ly Jõéâ óléâ ûrüBW QƒÖBƒüok
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # lðoAnâ|þì {ýK ïlÚ úÞ ÿkApÖAqA Ao îPüBíc BìA úƒdƒ×ƒ¾ ok óq òƒƒülƒƒñƒ^ ,îƒuApƒƒì {ƒƒhƒK

(818)343-0101 ,îñÞ|þì ïçÎA lññÞ QHd¾ lñéG ÿAl¾ BG BO QümA ô oAq@ úG Ao úèBu 39 õßðApÖ ,óBypPýüõO
úG oAkAô ÿlülì ÿBø|Rlƒì ÿApƒG Bƒùƒð@ óõƒ^ .lñPgBu îùPì þvñW
îèk úWô aýø úG ,úXýPð ok .lðA|ûly Rõßu ÿApWA BG >õy Qýè< úðBHy úìBðpGokõßðApÖ
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 ÝB×OA ïpËð úG ô îñÞ óBy|QÞBu løAõg|þƒíƒð kpƒÞ ïçÎA ô QƒÖBƒü oõƒÃc pƒHèõƒÞ óõƒýPƒuA

13 corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO >.îñÞ|þìQüBícîøòìôQuAþGõg aýø úG ûly fpÇì ôA úýéÎ ApýgA úÞ þOBìBùOA

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

þupKqBG îP×ø úHÏy ok ÿA|ûlðôpK êýßzO BG
xpKqBG oõPuk BƒG ,óApƒùO þƒüBƒñW ÿApƒukAk

qBG ú`G kpì IýXÎ ÿBÎkAoBýPgAokRBÛýÛdOúìAkAÿApGîùPì,ûkõzhG
oApÚ óApùO þøBâ@ wýéK îøkqBü ûoAkA óAoõìBì
.QÖpâ
îùPì ÿp×ýÞ ÜGAõu þƒuopƒG úƒG óAoõƒìBƒì
úPynâ ëBu óBPvìqôA ly ïõéÏì úÞ lñPgAkpK
ô ly QyAkqBG ëB×ÆA QümA ô oAq@ ïBùOA úG rýð
ûly kAq@ úÛýSô ókpLu BG úÞ kõG óAlðq ok þOlì
úÞ lðkpÞ ÜýÛdO îùPì qA ûoBGôk óAoõìBì .kõG
pvÖA úGô kpÞ fpÇì Ao þHýXÎ ÿBÎkAoBG òüAôA .ly êÛPñì óôpýG ûqBÓì qA .lñÞ oApÖ ÿô Quk qA úPvðAõO Ao óBÞkõÞoAq@úÛGBu úÞóAõW kpì #
ó@ qA þÚB×OA oõÆ úƒG qôo ó@ :Qƒ×â ܃ýÛdO óAõW kpì :Q×â ÜýÛdO pvÖA úG óAõWõð pvK BG .Qhüpâ òì ólük BG BGo|ïk@ kpì úÞ îPƒÖo 12pvK ókõGo ïBãñø ,koAk }A|ûlðôpKok
A o úèBu 12 pvK òüA úÞ ïkpÞ|þì oõHÎ óBGBýg îPíu úG îPÖo|þì óBì|úðBg Qíu úG úÞ þðBìq àPÞ ô ûkpÞ pýãPuk Ao ôA Bø|úüBvíø àƒíƒÞ .ly pýãPuk }A|úíÏÆ þyõørýO BG úèBu
QyAk ïA|ûkAqokApG úG ÿoBývG QøBHyôA .ïlük úÞ kpG kõg BG oôq úG ô QÖpâ Ao îPuk ,kpÞ úéíc úWõPì úÞ îø óAõWõð pvK olK ÐÚõì óBíø.îükq }A|ûkAqokApG BG Ao ôA ly þÎlƒì îƒùPì
ô îPÖo {Píu úG ,QuôA úÞ|òüA óBƒíâ úƒG ô ûBñK ÿoAk|ûqBÓì úG ô ûkpÞ oApÖ {Puk qA þPhvG ïpvK :Q×â ô lì@ óAoõìBì krð kõG ûly ApWBì ûkõHð oBÞ ok þüBGo|ïk@ô úPÖpâ ûBHPyA
úÞ ïpHG óBì|úðBg úG kõg BG BO îPÖpâ Ao {Puk oApÚ ly|þíðoBPÖpâ kpì òüApâA îðAk|þíð .ïkpG pãükô QÖo óôpýG úðBgqA {Puôk ólük ÿApG
.kpÞoApÖ îPukqAô QgAlðA ûAo kBüpÖô kAk ÿô óBGBýg úGôA ÿõWô|QvWok þPÚô .QzãðqBG .QuA
.lðkq îßPÞ ô lñPhüo ïpu pG ïkpì îø lƒÏG .koôBýG ïpu pG þüçG ú^ kõG xBíO óApùO wýéK BG ÿkpì ëBvìA ÿk 15
úƒèBƒu 35 îƒùPì qA ܃ýÛdO úƒG óAoõƒìBƒƒì .ïly þüBGo|ïk@ úWõPì ,ïlì@ þèAõc ok BGo|ïk@ ÿkpì ÿpýãPuk qA ô QÖpâ
.kõHð oBÞ ok þüBGo|ïk@ kpÖ BG Ao óAõWõðpvK ly þÎlìôA úÞ lñPgAkpK pvK ûApíø þüBGo |ïk@ úG îùPì úécpì òüA ok
þOBÎçÆA úG óAoõìBì ,RBÛýÛdO óBüpW ok óApùO þøBâ@ wýéK îøkqBü ûoAkA úG úèBu 12 .kAk pHg òüôrÚ óBGBýg
ô lüõâ|þì Õôok ôA kAk|þì óBzð úÞ lñPÖBü Quk .QuA úPÖpâ ûBHPyA ÿpãük ok ApWBì þuopG ÿApG ÿpPðçÞ óAoõìBì úìAkAok
úÞ úPyAk Ao ôA oAq@ l¿Ú óAõWõð pvK ókõGo BG Qd¾ }oArâ ly ïõéÏì úÞ lðlypÂBc BXð@

.QuA ûlzð ÜÖõì .koAk
þüBGo|ïk@ úƒG Ñôpƒy ïBƒùOA úƒG óAõƒW kpƒì :Q×â ÜýÛdO pvÖA úG óAoAk|ûqBÓì qA þßü
ÿApG RBÛýÛdO .ly óAlðq úðAôo ô QyAkqBƒG RlzG úÞ úèBu12 ÿpvK ,ïA|ÿpPzì òPÖo qA lÏG
QHd¾ qA lÏG .ly ïA|ûqBÓì koAô ,kpÞ|þì úüpâ
.koAk úìAkA ÿô îüApW pãük qA þüBzâqAo úÞ ûkõG {ðkõGo ëBcok ÿkpì ïly úWõPìôA BG

QzÞAop×ð 75 óApùOok ÝpG

ûBì óBG@óBüBK BO òükoôpÖ ÿAlPGA qA :Q×â óApùO óBPuA þðõðBÚ þßyrK êÞpülì #
.lðkpÞRõÖ þãPÖpâÝpG êýèk úG óBPuA òüAok òO 75 ëBvìA

Rlì BG úvüBÛìok þãPÖpâ ÝpG êýèk úG ûly RõÖoBíy òüA ëBvìA úøBì Qzøok :kôrÖA ÿô
qA :kAk úìAkA ÿô.QuA úPÖBü {üArÖA l¾ok12 ûly RõÖ koõì 67 BG )1395( úPynâ ëBu úGBzì

.lðkõG óq òO 5 ô kpì òO 62 ëBvìA úøBì 8 ok þãPÖpâ ÝpG pSA ok óBâly RõÖ êÞ

!ÿrüo|þð kpì úýéÞqA äñu úßO 150 ókpÞZoBg

òüAok )1395( úPynâ ëBuok òO 85 úÞ òüA ïçÎA BG óApùO óBPuA þðõðBÚ þßyrK êÞ pülì .ly ZoBg à^õÞô åorG äñu úßO 150 ÿrüo|þðoBíýG àü úýéÞóôokqA #
ëBu ok þãPÖpâ ÝpG pSA ok óBâly RõÖ êÞ qA :kpÞ eüp¿O ,lðkpÞ RõÖ þãPÖpâ ÝpG pSA ok óBPuA òüA þcApW îýO :Q×â rüo þð ÿAlùy óBPuoBíýG ÿoAokA ÿoBXì ô úýéÞ À¿hPì àü

.lðkõG óq òO 5 ô kpì òO 80 úPynâ .koô@ óôpýG à^õÞ ô åorG äñu úßO 150 ,úèBu 60 ÿkpì úýéÞ qA óBPuoBíýG
57 úÞ lðly úPzÞ þãPÖpâ ÝpG pSA pG òO 595 oõzÞ êÞ ok 95 ëBu ok ,}oArâ òüA xBuA pG ,ÿA úÛýÚk 90 þcApW êíÎ àüok úÞ kõG ûly úýéÞ lüly þPcAoBðoB^koBíýG òüA :kôrÖA ÿô
óôpýG ,kõGpãük äñu úÏÇÚ 149ô þðqõâ jBy åorG äñu àü êìBy úÞôA úýéÞ óôok ÿBø|äñu
.lðkõG kpì òO 538 ô óq Bùð@ qA òO
.ly ûkoô@
kõg JõéÇì kpÞoBÞ úG lðAõPG QuA lýìA ô kpÞ|þì êíÎ ØýÏ oBývG kpì òüA úýéÞ :Q×â ôA
wñW æBíPcA :kôrÖA rüo þð ÿAlùy óBPuoBíýG ÿoAokA ÿoBXìô úýéÞ À¿hPì òüA.løk úìAkA

.QuA îývéÞ Bø|äñu

16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Büo@RBìlg kåq pîìÚoÿAop`óÞqæ}ÿApAhnÒèk

ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG óq òüA .QÖpâAo óq àü óBW kôo þì oBíy úG ÿp`Þæ þüAnÒ kAõì ôrW úÞÙl¾ #
QðBW" ïBð úG úèBu 55 þüBßüpì@
óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA BðBürýüõè úG úÞ ÿp×u ok "wðçHýè
QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok úG ïBg Ùl¾ ókoõg qA wK QyAk
.lyoB^k áBñPzcô ÿoBíýG àü
(310)234-9770 óBðBíùýì ú^ úßð@ qA pHg|þG QðBW
oBËPðAok ïBg ÿBø|Ùl¾ok ÿA|ûlðAõgBð
àü qBÒ@ òüA ô koõg Ao Bùð@ lñPvø ôA
óôok .kõG áBðkok þXüolO åpì

lý×u RoõLuBK
Mýy órýPýu

þðApüA RoõLuBK-| óõâpâk QÎBu 48 ÅpÎok Ao QðBW QýÏÂô úÞ kõG ÿoAõhPyõâ ÿBø|ÿpPÞBG qAõéíì Bø|Ùl¾
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - .kAk Quk qA Ao kõg óBW áBðkok þOBËdè ólðAonâ qA wK QhG|óõãð óq ô kpÞ

kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| þüBøoAlzø ô lñPvø ÿoBíýG òüA ûoBGok þðBuo|ÑçÆA ëõÓzì pÂBc ëBc ok QðBW óBPuôk
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-| ÿpPÞBG kôoô pÇg úG òýñ`íø Bùð@ .lñøk þì ïBg Roõ¾ úG þüBüok óAoAlðBW ókpßð Ùp¿ì ûoBGok

oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -| .lðA|ûkpÞ ûoByA ûkõè@ ÿBùG@ úG kôoô Roõ¾ ok ólG ÿôo ÿBø|îgq ÜüpÆ qA oAõhPyõâ

qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -|
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA

.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok -

þâlñøBñK ô ZAôkqA

(310)234-9770

1388 Westwood Blvd Ste. 202
17 Los Angeles, CA 90024

óApùO úéXì

ûpâ@

lñø ëBíy ÿBHüq ÿBøpùy qA þßü #
ok Ao êdì ZBO ÙôpÏì RoBíÎ úÞAp^ ;QuA

.QuA ûkAk ÿBW kõg
ÿApG ”óBùW ûBy“ úÞ QuA þüBñG ,êdì ZBO
õðBG lñíWoA< {é¾æA þðApüA ô JõHdì pvíø
ZBO ïBð .QuA ûkAk Ao {PgBu oõPuk >îãýG
ô ly úPÖpâ >êdìqBPíì< úzüoqA AlPGA ,êdì

lüõy Bñy@pPzýG óBPuôlñø BG

úG )êLíO óléâ( þüçÆ lHÏì QèBüA òüA óAõO þì Apüq ,QuA ûly ûoByA ”ÿoõøæ lícA“ kBPuA ïBð úG þ¿hy qA ,Bø òPì qA þgpG ZBO ÙApÆA .QÖBü pýýÓO >êdì ZBO< úG wLu
,lGBÏì òüpO ÙôpÏìô òüpO îùì qA þßü óAõñÎ ÿBñG òüA þcApÆ ô QgBu ok úÞ QyAk oBùÊA qApýy êøA Ao ôA þÃÏG úÞ ûly ûkpG ïBð ”þvýΓ ïBð >kBG@ qBPíì< rýð ó@ QgBu óBìq ok êdì
ÿA ûlÎ ô oBíÏì lñ^ kBüq ëBíPcA úG ,îýËÎ þgpG .lðA úPvðAk ëõHðBPuA êøA Ao ÿô ÿA ûlÎ ô .QuA ÙôpÏì >þðBãWBO< úG qôpìA BìA .QyAk
.QuA ûkAk ÿBW kõg ok Ao àýu Iønì ûkpÞ ûoByA þÇg úhvð àü úG rýð óApãzøôtK qA BøApvðAôoBÞ ,BøoAqBG lì@ok úýéÞpÂBc ëBcok
}kApK oBOôA .lðA úPyAk QÞoBzì lñìpñø úzÛð ÿqApýy þvýÎ kBPuA úG ó@ ok úÞ lðA ô ÿoAlùãð Ùp¾ ,Apâ@ ûqõc ÿBPuôo 30 ô
JBXñK ûly ûoByA ApÓÆ ÿqApýy óBg QðBìA ô wüõð êdì ZBO úÎõíXì .kõy þì êdì ZBO Qìpì
QuA lñø þðBPuBG ÿBøpùy qA }kApKoBOôA kBPuA ïBð úG óõPì qA þgpG ok òüA pG ûôçÎ .QuA òd¾ Bü ÿkôoô úÆõdì {hG ôk êìBy
þâlƒƒƒðqoBñÞokô koAk ÿkBüq þhüoBOoBS@úÞ åorG ô lñø þé¾A rÞApì qA þßü JBXñK ô õuoBù^ oAqBG êìBy úÞ QuA úðBgõéW
.QuAoõzÞòüA ïlñâlýèõOrÞpì òüpO qA úíø úÞ QuA ÿkôoô ûqAôok úu ô ApuoBù^
êìBy ,ó@ïôk {hGô ûly úPgBu jpu äñu
ÕBG oBù^ ô ûqAôok l¾ ïBð úG þé¾A úÆõdì
J@ BG òüpìpì ,}rÞpì ok úÞ QuA BHüqoBývG
ok BHüq þüBø ûoAõÖ ô Qíu oBù^ ok þüBøBíð
úG úÞ ÕBG ÿBùPðA ok .koAk oApÚ BøBíð J@ Èuô
þé¾A ÿBñG ,kõy þì ê¿Pì >BðõìBü< úðBgkôo
úÞ pãük óBíPgBu ôk ó@ ÙpÆ ôk ok ô koAk oApÚ
pìpì äñu BG ÿlXvì pãük ô úðBg eýHvO þßü
êdì ZBO ,óBuBñyoBÞ úP×â úG .QuA jpu
úèrèq êGBÛìok QuA BHüq þüBñG úÞ òüApG ûôçÎ

.QuA ïôBÛì rýð
oApÚ ûpHÛì ôk þé¾A lHñâ püq ô BñG êgAk
}pvíø ô >óBùW ûBy< úG ÜéÏPì úÞ koAk
ÿBø óAõüA ÿBíð .QuA >îãýG õðBG lñíWoA<
ÿBø ûoõuô RBü@ BG {égAk ÿBø ÝBÆô ZoBg
ÈuõO úÞ QuA òürì UéS Èg úGô îüpÞ ó@pÚ
pG ûBýupìpì äñu ÿôo ”ÿqApýy óAõg QðBìA“
þhüoBO óõPì ok .QuA ûly úPyõð lý×u úñýìq
ok BìA ,ûlzð ûkoô@ êdì ZBO oBíÏì qA þìBð

18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

.QuA lñø ÿBø úGmBW ólük ÿApG òùÞ ólíOô iüoBOqA QüBßc lðA ûly úPgBu .lýyBG úPyAk þGõg lüpg ÿBuk pËð þùWõO êGBÚ oõÆ úG ÿqôpìA óolƒƒƒì
lñø JBPÖ@lGBÏì kôlÏìqA þßü ,>Apøkõì< .koAk úÛÇñì òüA kBGBãvðAoô@ Ýpy QívÚ ok .lñÞ þì IéW Ao óApãykpâ
ok >BðBPýèBK< .koAk oApÚ kBG@ lícA {hG òüA ok Aõâ lñø pùy òüpO þíülÚ ,þuBðoAô ,úÛÇñì òüA
ÿlHÏì ô QuA >Apøkõì< ÿpPìõéýÞ215 úé¾BÖ ÿpPìõéýÞ400 úé¾BÖ ok ,kBGBãvðAoô@ ok úÞ þvÞ ,Bøôlñø kBÛPÎA úG .koAk oApÚ
.QuA òýW Iønì ûBãOoBüq ô ûõÞ ÿæBG ok þdüp×O rÞApì ô êcAõu òüpO Ðýuô ÿBøqAôpK úéýuô úGô QuA ûly ÐÚAô ÿBHìõì ûoBGôk lèõO óõðBÚ qA kôpG Býðk qA >þuBðoAô<
òüA ok pãük lHÏì 861 ,lHÏìôk ,òüA pG ûôçÎ þG ,Aõâ êcAõu .koAk oApÚ Aõâ ok lñø þécBu ê¿Pì pùy òüA úG óBPuôlñø þüAõø ÉõÇg úíø úÞ QuA kBÛPÎA òüApGBñG .kõy þì ÙBÏì
BXð@ úG óAõO þì ûkBýK ÈÛÖ úÞ lðoAk kõWô úÛÇñì BHüq ûkBÏèA ÝõÖ ô óBzgok þGBPÖ@ô ûkõG óBüBK þì þuBðoAô úG ôlñø Iønì ôpýK òvì kApÖA úèBu
úívXì qA þâorG úÎõíXì lGBÏì òüA ok .QÖo UÎBG ,Bø þèBÓOpK Qìõßc ëBu451 .lðoAk . kõy þì åpì óBìq úßéG ô þâlðq ÿBøqôo òüpg@ BO lñü@
Bø äñu ÑAõðApãükô ÿpìpì ûly ûlýyApO ÿBø Aõâ ÿBøBPuôo þPc ô Bøpùy ïBíO úÞ ûly ûph¾ úG óAõO þì pùy òüA ÿBø úGmBW qA
ÿBø óBPuAkô Bø Qñu ûlññÞ óBýG úÞ lðoAkoApÚ òüA ÿAõø ô [email protected]ñyBG úPyAk ÁBg þãñøpÖ ÝõÖ ÿBø þyBÛð BG þüBøoBÒ ô ûly ûlýyApO ÿBø .lññÞ ÿpLu pùy òüA ok Ao kõg
oBývG YðpG ô êýâoBð Qgok lyo ÿApG úÛÇñì ÿBø ûõÞ pùy òüA óAlñìpñø .kpÞ ûoByA ûkBÏèA òüA ÙôpÏì ÿBø úGmBWqArýð äñâ úðBgkôo
.QuA BðBPýèBK Áõ¿g úG ô òýW þHønì oBÞ îz^ BO Aõâ ïBíOok òüApGBñG ,QuA lÎBvì úG Ao þHønì pGBÏì ô ûkAk }ApO Ao ÙApÆA úHñW þédì ïkpì ÿApG úðBgkôo òüA .QuApùy
ÿBñ^ ûlük YðpG ÿBøoArPzÞô êýâoBð Qgok lñÞ þì ÿBøoBÒ .lðA ûkBùð BñG Bùð@ ok êßy òüpOBHüq ó@ êcAõu úG lñø Iønì óAôpýK ô úPyAk xlÛì
qA úÞ QuA îýXðBK QèBüA òüA rÞpì .kõy þì ópÚ10 kôlc ÿpíÎ lñPvø klÎ34 úÞ Aoõè@ òýíø úG .lñüõzG ûBñâ qA Ao óBzcôo BO lðôo þì
Ao þGõñW óBPuôlñø lýøAõg þì Bíy pâA Bø óBíPgBu qõñø ô ûlðBì BW úG Bø þèBÓOpK óBìq òüA ok þüBñTPuA ÿBø úívXì kõWô .lðoAk óBñøBÞ qA ÿkBüq oBíy pùy òüA ok úzýíø êýèk
êýìBO QèBüA ÿrÞpì pùy ÿBñ^ ,lýñýHG «çìBÞ úG pùy òüA ok óBìq ó@ qA þâorG ÿBøBvýéÞ ô òý^ô AkõG ,ôlñø óAôpýK ÈuõO «BHèBÒ úÞ BøoBÒ þHønì îuApì ÿApWA ëBc ok ôlñø Iønì
,ôkBð êýìBO .QuA JBhPðA òüpO ë@ûlüA ,ôkBð
ó@ ok ô QuA îvüAôlñø ÿApG îùì þøBâpãñu . lðoõg þì îz^ .lñPvø ØéPhì
ûkpÞ Ì×c þGõg úG Ao kõg iüoBO ô úPynâ RApWõâ ÿBHìõì
lGBÏì lýðAõO þì QèBüA òüA puApu ok .QuA
þâorG ÿBø ûoBñì ÿAoAk úÞ lýñÞ ûløBzì Ao ôlñø þãñøpÖ pùy òüpO ÙôpÏì qA þßü RApWõâ lñø þGpÒ ÿkôoô ûqAôok ,ÿBHìõì
lGBÏì òüA .lðõy þì ûlðAõg >ïApKõâ< ô lñPvø ÜüpÆqA ó@úG kôoô ûAo òüpO QcAoô QuA lñø ÈÛÖ AlPGA ok pùy òüA .kõy þì Jõvdì
ô äñøpÖ ûqôpìA þPc ô ûkõG ÑBíPWA ÿBßOA úÇÛð ÿkBüq kAlÏO ÿAoAk ,pùy òüA .QuA kBG@lícA ,kõG þèBÓOpK úíéÞ àü þdüp×O ûBãPìBÚA
ÿBßOA QèBüA òüA ïkpì þâlðq úðAqôo ÿBøpñø ûqõì úG óAõO þì úéíW ó@ qA úÞ QuA ûqõì ÿBø ûBâolñG òüpO îùìqA þßü úGqôpìA þèô
ô òüpO úWõO êGBÚ .koAk lGBÏì òüA úG ÿkBüq kBG@lícA pùy .kpÞ ûoByA >õßýèBÞ< RBWõvñì
úívXì lGBÏì òüA ÁBg ÿBøpñø òüpO úPvWpG pùy òüA ok qõñø úÞ lñìpñø óBðq oõÃc BG rýð .QuA ûly êülHO lñøoõzÞ
ûlðq ÿA ûqõì ÐÚAô ok lññÞ þì ÿqôk JçÚ QýÏÚõì ÿAoAk rýð þãñøpÖ ÍBdè qA ÿBHìõì
.lñPvø úzýy ÿôo ÿBø þyBÛð ô ÿréÖ ÿBø ÿBø ûBãzüBíð ëBu ëõÆ ok ô QuA þ¾Bg
,oôôBXðBO ô ïAoõK þXðBÞ ,ïAoõLýèBGBøBì .QuA þì oArâpG pùy òüA ok ÿkBüq ÿpñø ô þãñøpÖ
QèBüA òüA ÿlHÏì ÿBøpùy qA þGõg ÿBø úðõíð ,þãñu ÿBø úéK ûAo úÇuAô úG pùy òüA ëqBñì îùì qA pýãðBùW ÿpèBâ ô ÿõùPüpK pOBEO .kõy
,ÿpùy RBìBßdPuAô lGBÏìoBñÞok úÞ lñPvø oBývG ûly ÿoBÞ ûlñÞô þGõ^ ÿBø ûpXñKôok þOpùy úÞ lñPvø ÿBHìõì þãñøpÖ rÞApì òüpO
lyo óõâBðõâ IøAnì ô ØéPhì ÿBø äñøpÖ {hG àü kBG@lícA BìA .lñPvø ÙôpÏì ØüpÊ ,õøõW êcBu ,þOBKõ^ êcBu .lðoAk þðBùW
ÿolñG rýð ,òý^õÞ .lðA ûly oBâlðBì ô ûkpÞ pãük ÙpÆ ok úÞ koAk îø ÿqôpìA ô óolì {cô áoBK ô þclðBâ ,þXðBu þéì áoBK
þñý^ oõÃc êýèk úG úÞ QuA QèBüA òüA ok BHüq úG êK oBù^ BG ô QuA >þOBìoBGBu< úðBgkôo . lñPvø pùy òüA þðlük rÞApì püBu qA þèAõüõG
ok þñý^ àHu úG ÿpýãýøBì úÛÇñì òüA ok Bø kBG@lícA .kõy þì ê¿Pìpùy þíülÚ QívÚ ÿlñø RApøAõW ô þPuk ÐüBñ¾ ëBHðk úG pâA
ÿBøpùy qA pãük þßü ,æApÞ .koAk ZAôo BXð@ òýulñùì ô oõzÞ óBcApÆ òüpPùG ÈuõO ,óolì lüpg rÞpì qA pùy òüA ok lýðAõO þì Bíy lýPvø
lñø þíülÚrÞApì òüpPzýG úÞ QuA QèBüA òüA ë@ ûlüA þðBßì ô ûly úPgBu ô þcApÆ oBíÏì ,oAqBG ÿoôBùW ,oAqBG oõ^ ,þìôqôBÞæõÞ
,ê×éÖ Ðýuô ÿBøoArPzÞ pùy òüA ok .koAk Ao ÿBùW æõùW ô qoôBO ÿôpG ôA ,pðoõÞ wLíÞ
ÿAoAk QèBüA òüA .koAk kõWô ÿlñø qõWô êø
QuA rýð êýâoBð ÿBHüq óBPgok ô oôBñùK êcAõu
Ao oõzÞ ÿBøAnÒ òüpO ûríyõg úßñüA kõWô BG ô
,þñý^ êýHÚ qA þWoBg ÿBøAnÒ ïBíO þèô ,koAk
þì QÖBü ó@ok ...ô þðBíè@ ,þGpÎ ,þüBýèBPüA
lýðAõO þì ,æApÞ êcAõu qA lÏG Quok .kõy
klÎ 36 úÞ þüBHüq oBývG püArW qA ÿA úÎõíXì
òüA .lýñýHG Ao Bùð@ þðBWpì êcAõu BG lñPvø
qA þßü ,lðõy þì ûlðAõg MüôkBzÞæ úÞ püArW
òüpOlülW úÞ lñPvø lñø þÏýHÆ ÿBHüq ÜÆBñì
ûpürW ûk .lñøk þì Bíy úG Ao ÿpãykpâ óBßìA
óBGq ô lñPvø þðõßvì ,úÎõíXì òüA qA
òüA ïkpì .QuA æApÞ ïkpì óBGq úýHy óBzìkpì
BG ,ûkpÞ þâlðq þPñu àHu úG IéÒA püArW
þì Ao óByoBâqôo êýâoBð lýèõO ô ÿpýãýøBì
pPzýG ,BHüqô ÜíÎ îÞ êcAõu kõWô .lñðAonâ
òüA IéW Ao êcBu úG lñíÚçÎ óApãykpâ

| |.lüBíðþìpüArW

19

óApùO úéXì

BýðkrýãðA Q×ãy ÿBø |úÏéÚô Bø jBÞ

úPgBu lðly óBíè@ óAoõÆApLìA úG êülHO ,|Vischering äñüpzüô ÿ|úÏéÚ .9| |
Rnè pG ûôçÎ óApãykpâ ûqôpìA .QuA ûly
,úÏéÚ ÙApÆA pÊBñì ô þhüoBO ÿoBíÏì qA ókpG óBíè@,|Lüdinghausen óqBø|äñükõè
òýñ`íø ô ó@ êéXì ô þégAk ÿBÃÖ qA qA þGõg ëBTì äñüpzüô ÿ|úÏéÚ #
.lññÞ|þì lükqBG úÏéÚ òüA ok ÿA|ûqõì àü Èuô ok úÞ QuA þÚlñg ÿBø|úÏéÚ
úÇÛð òüA úG p×u ÿApG ëBu ëõÆ ÿ|úíø òüA .QuA ûly úPgBu J@qA pK Ýlñg qA ÿkBíð óAõñÎ úG Bø|úÏéÚ þðBìq #
ok þPñÇéu ÿBø|ÝBOA úPHèA .QuA IuBñì Bø|ûkAq |ÙApyA þñÏü úÏìBW QýéÚA RolÚ
úÞ QuA qBG ïõíÎ ÿôo úG ÁBg þhüoBO òüA ûqôpìA kõWô òüA BG .ly|þì úPgBñy
þøBâ@ óBzhüoBO qA p×u qA êHÚ QuA pPùG úG þGõHdì þPvüoõO ÿBø|úGmBW BøBñG
qA pPìõéýÞ 50 BùñO úÏéÚ òüA .lýñÞ AlýK |.lðôo|þì oBíy
ô IèBW ÿpøBÊ BG Bø|jBÞ ô Bø|úÏéÚ
.koAk úé¾BÖ RoBãOõPyA

õvðBñýy ÿ|úÏéÚ .6 þãñøpÖ ô þhüoBO }qoA òPyAk ô IýXÎ
ÿ|ûok , |Château de Chenonceau úLO ÿæBGpG úÞ þüBìAoõðBK lük òýñ`íøô BñK òüA ok .lðõy|þì úíø þP×ãy UÎBG úzýíø
úvðApÖ ,|LoireoAôõè þéìBÞoõÆúGúÏéÚþégAkÿBÃÖ,koAkkõWô Býðk puApu qA BHüq ÿ|úÏéÚ 10 þÖpÏì úG }oArâ
õPy |Château| Ao ÿõvðApÖ ÿBø|úÏéÚ # .QuA ûly úéHì
|.îüqAkpK|þì

ÿBPuôo ok õvðBñýy ÿ|úÏéÚ .lñìBð|þì ô kõy|þì QÊB×c þGõg úG úÏéÚ òüA
úÞkoAkoApÚ ïBð òýíø úG ÿõvðApÖ à^õÞ BO QuA ûkõzâ ïõíÎ ÿôo úG Ao kõg ÿBø|ok
ûqôpìA .QuA ûly BñGpy¶ ÿ|úðBgkôo ÿôo .lðpHG Rnè ó@ ÿByBíO qA óBâlññÞlükqBG
|Menier | ÿ|ûkAõðBg úG ÜéÏPì úÏéÚ òüA úÇÛð òüA úG p×u ÿApG ëBu ëõÆ ÿ|úíø
ÙôpÏì ÿ|úðBgoBÞô QÞpy IcB¾ úÞQuA ôpHìBPLu 25 ÿBøqôook úPHèA .QuA IuBñì
úÏéÚ òüA úG p×u ÿApG .QuA êýÇÏO úüõðAs 1 olðAô koBøpâ NBzýG“ }oB×u úG úÏéÚ
ok ô oBÇÚ oAõu óõGrýè pùy ok lýðAõO|þì ûly úPgBu ÿkçýì 1271 ëBu ok ”áoBì
ÿ|úéýuô úG wLu .lüõy ûkBýK ApPñýu .QuA
| |.lýñÞQÞpcQíuòüAúGxõGõOA ô þãñu ÿ|úÏéÚ àü êìBy úÎõíXì òüA
Ýlñg ÙApÆAok .QuA à^õÞ ÿBvýéÞ àü
ópèAq|òøõø ÿ|úÏéÚ .7 ÿqAlðA îz^oBñÞokô lðA|ûkpÞ lyo óBPgok
óBíè@,|Hohenzollern .lðA|ûkoô@ kõWô úG Ao þüBHüq ÿBÃÖ JBð
qA þßü úÞ òèAq|òøõø ÿ|úÏéÚ # úýcBð òüA ok óAoõPuo ô ûqõì àü ûqôpìA
ok ÿpãykpâ ÿBø|úGmBW òüpOBHüq úG Ao kõg RBìlg úÞ ûly þüBzâqBG
ÿôo ,kôo|þì oBíy úG óBíè@oõzÞpuBOpu úG ólýuo ÿApG .lññÞ|þì úüAoA óBâlññÞlükqBG
eÇu qA pOæBG pPì 855 ÑB×OoA BG þøõÞ QèBüA qA lýðAõO|þì úÛÇñì òüA
.QuA ûly úPgBu Büok úéýuô úG| Westfalia BýèB×Puô–òüAokoõð óõíýu óBu ,HearstQupø ÿ|úÏéÚ .10
ok .lýñÞ p×u Qíu òüA úG oBÇÚ Bü xõGõOA ûldPì RæBüA ,Býðp×ýèBÞ,|San Simeon
ok úÞ ”Bø|ópèAq|òøõø“ ÈuõO úÏéÚ òüA ,lýñÞ|þì p×u þ¿hy òýyBì BG úÞ þOoõ¾ ÿkçýì 1919 ëBu ok Qupø ÿ|úÏéÚ #
BølÏG ô lðkpÞ oõùÊ þÇuô óôpÚ óAoôk áoBK ÿBÃÖ úÞ lýyBG òEíÇì lýðAõO|þì ïBð úG ÿA|ûkAq IýXð oBãð úìBðqôo ÈuõO
løAõg óBOoBýPgA ok þÖBÞ ûqAlðA úG òýyBì wKô ly úPgBu ”Qupø ØèôlðAo ïBýéüô“
ô jBÞûkAõðBg òüA .lñPvø ÿqBu Rçßy úÏéÚ úG p×u ÿApG ëBu ëõÆ ÿ|úíø .kõG .ly AløA Býðp×ýèBÞ QèBüA úG ,ïBýéüô åpì qA
.lðA|ûkpÞÿqBuqBG Ao ÕBG þÞoBK óAõñÎ úG úÏéÚ òüA óBìq ó@ qA lÏG
.QuA IuBñì äñüpzüô ÿôo úG ó@ ÿBøok ô ly úPÖpâ pËð ok þhüoBO
qA lÏG úÞõuBñýy ÿ|úÏéÚpÂBc ëBcok | pñø ûBãzüBíð .lyûkõzâïkpìïõíÎ
úvðApÖ ok lükqBGpK jBÞ òýìôk ÿBuoô ÿBø|úívXì qA þüBø|þLÞ êìBy úÏéÚ
kAq@ ïõíÎ lükqBG ÿApG kõy|þì Jõvdì ëBÓOpK ,ApPñýu ,BñK jBÞ.8 ûly òý`éâ þcApÆ BG IýÞpO ok ,þðBPuBG
úÇÛð òüA úG p×u ÿApG óBìq òüpPùG .QuA pGoAõPuAô úðApÎBy ÿA|úÏéÚ ,BñK jBÞ# ô ÿoArâpßy lýÎ qôo rW úG úzýíø .QuA
qA pK Bø|ÕBG úÞ þPÚô ,QuA óBPvGBO ô oBùG pùy àükrð úÞ QuA lñéG ÿA|úLO ÿæBG ïõíÎ lükqBG ÿApG úÏéÚ òüA ÿBøok wívüpÞ
òüA úG ólýuo ÿApG .lðõy|þì êâ ÿBø|úÖõßy {zgok ô QuA ûly BñG ApPñýu þhüoBO úÏéÚ òüA úG ólýuo ÿApG .lñPvøqBG
Bü lüõyoBÇÚoAõu wüoBKqA lýðAõO|þì úÏéÚ ûApâorG Qíu qA òýyBì ÈuõO lýðAõO|þì
A10 |ûApâorGëõÆòýyBìqAûkB×PuABGúßñüA .koAk þ¾Bg Qíu òüA úG wéXð@|wè Bü õßvývðApÖ|óBu
úðBâ Q×ø IüBXÎ qA þßü úÏéÚ òüA | .kpG|þìóBìqQÎBu4kôlcúÞlýñÞp×u
IéÒA úÞ kõy|þì Jõvdì ëBÓOpK oõzÞ
óõGrýè pùy qA þüBø|QvüoõO lükqBG koõì
áoBKôpýãðA|Q×ãy ÿoBíÏìpG ûôçÎ .QuA

20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

1932ëBuôlðkpÞó@ÿqBuõðúGÑôpy1919 ëõÆ QÎBu 2/5 kôlc úÞ lýñÞ þÆ Ao|
.lýuo ïBíOA úG ûsôpK òüA | |.lýupGó@úGBOlzÞ|þì
qA þßü óBðôk òü|þèA ÿ|úÏéÚ ûqôpìA
lñéOBßuA oõzÞ ÿBø|úÏéÚ òüpO|JõHdì òüBPyA |òPhýè ÿ|úÏéÚ .5
p×uÿApGëBuëõÆÿ|úíø.kõy|þìJõvdì óBíè@,|åpHíOoôô|ókBG ,|Lichtenstein
úG lýðAõO|þì .QuA IuBñì úÇÛð òüA úG òýìqpu qA pãük ÿA|úÏéÚ îø qBG #
Qíu òüA úG òýyBì Bü xõGõOA ÈuõO þPcAo
QcAo áoBK ÿBW QGBG qA óBPèBýg ô lýñÞ p×u
.lyBG

òKAs ,BÞBuA ,|Osaka BÞBu³A ÿ|úÏéÚ .3
îø pùy êHíu úÞ BÞBuA ÿ|úÏéÚ #
úG ÿkçýì 16 ópÚ ok kõy|þì Jõvdì

Hohenschwangau | Qíu úG oBÇÚ Qíu úG õOõýÞ ô AoBð ,ÿBvðBÞ þééíèA|òýG
óBìq QÎBu 1/5 kôlc úÞ lýñÞ óBßì êÛð| .lýñÞ qAôpK BÞBuA
BG Bü úßvèBÞ ,xõGõOA ÈuõO wLu .kpG|þì ||
|.lýñÞQÞpcúÏéÚQíuúGûkBýKÿBK ,|Neuschwanstein| ÿ|úÏéÚ .2
,|Hohenschwangau õãðAô|{ñøõø
úvðApÖ ,ÿBuoô ÿ|úÏéÚ .1 óBíè@,ópüBG
qA þßü ÿBuoô jBÞ ÿ|úÎõíXì # Neuschwanstein |ÿ|úÏéÚ #
.QuA óBùWpuBOpuok Bø|jBÞòüpOBHüq puApuok úÏéÚ òüpOoõùzìô òüpO|ûõßyBG|
àHu qA ûlðBì þÚBG ÿløBy úÏéÚ òüA ópüBG ëkok ÿpøAõW lñðBì úÞQuA BKôoA
ûqôpìA úÞ QuA ”îøkoBù^ þüõè“ þâlðq BG 19 ópÚ ok úÏéÚ òüA .lzgok|þì
þPvüoõO ÿBø|úGmBW òüpO|lükqBGpK qA þßü ”ïôk àüôkõè“ þ¿hy RôpSqA ûkB×PuA pG ÐÚAô òüBPyA|òPhýè ÿ|úÏéÚ .Bø|òìos
jBÞ òüA .kôo|þì oBíy úG úvðApÖ oõzÞ àHu þégAk ÿBÃÖ .ly úPgBu ópüBG êøA |Swabian ÿBø|ûõÞ |úPyo ok ÿA|ûph¾
,þhüoBO QýíøA pG ûôçÎ úÞ þPñÇéu qBvãñø@ |ÿBøApKôA qA úÏéÚ àýPðBìo õEð oõËñì úG úÞþíøkqõð ópÚ ÿ|úÏéÚ .QuA
ÿ|úìõc ok koAk îø þùWõO êGBÚ ÿoBíÏì ïBùèA pñâAô koB`üo þñÏü þðBíè@oõùzì oBßy QÚô ok ”àüokpÖ ûBy“ ûBãPìBÚA
.QuA ûly ÐÚAô wüoBK .QuA úPÖpâ
qA Bø|ëBTì òüpPùG qA þßü ÿBuoô ÕBG ópüBG ÿBø|ûõÞ|úPyo ok BñG òüA úÞ BXð@ qA .ly|þì ûkB×PuA
.kõy|þì Jõvdì ÿõvðApÖ ÿBø|ÕBG àHu qA pýËð|þG ÿpÊBñì úÏéÚ Qíu qA ,ûly ÐÚAô óBìo lèõO {hG ïBùèA úÏéÚ òüA
rW úG Bøqôo ÿ|úíø ok úÎõíXì òüA ÿBøok BG| Hohenschwangau | ÿ|ûokô Bø|ûõÞ .QuA ûkõG ”ÙBø ïBýéüô“pSA òüBPyA|òPhýè
úG p×u ÿApG .QuA qBG ïõíÎ ÿôo|úG úHñyôk ûkõzâóBâlññÞlükqBGÿôoúGûkpPvâÿlük óBâlññÞlükqBG þÖBzPÞA oõO àü þÆ
BüoBÇÚ ÈuõO þPcAo úG lýðAõO|þì úýcBð òüA ô úüõðAs ëôA ok rW úG úÏéÚ ÿBøok .kõy|þì ÿBø|þyBÛðqApK êéXì ÿBø|ÝBOAqA lñðAõO|þì
QÞpc Qíu òüA úG wüoBK qA xõGõOA .QuA qBG ïõíÎ ÿôo|úG pHìBuk 31/25/24 úðBg|údéuA ,þüBÇuô óôpÚ àHu úG ÿoAõük
|.lýñÞ qA ûkB×PuA BG iýðõì qA úÇÛð òüA úG p×u ÿApG úGô lññÞ lükqBG ûly ÿrýì@|äðo ÿ|úzýyô
ok rW úG úÏéÚ ÿBøok .lðqAkpLG Bø|ó@ òývdO
qBG ïõíÎ ÿôo úG úüõðAs ô pHìBuk ÿBø|ûBì
.QuA
BG ,RoBãOõPyA qA úÇÛð òüA úG p×u ÿApG
|Reutlingen Hbf | úG oBÇÚ qA ûkB×PuA
þñÏü QÚô lñíOolÚ îÞBc }oB×u õDBðBø úG xõGõOA ÈuõO wLu lýñÞ QÞpc
.QuA ûly úPgBu þyõDlýø þìõOõüBO ÿ|úÏéÚBOõDBðBøqA.lýñÞóBßìêÛð|Honau
úÏéÚ òüA þégAk êéXì ûkBÏèA|ÝõÖ ÿBÃÖ |.QuAúé¾BÖúÛýÚk20òüBPyA|òPhýè
ok ó@ þðôpýG ÿBíð ô çÆ ÿ|úéýuô úG ||
RAréÖ BG þìõOBüBO xAõuô ÿ|úXýPð
.QuA ûly òürì BùG|óApâ óBðôk òü¶ | þè¶A ÿ|úÏéÚ .4
úÞ úÏéÚ òüA ÿ|ûly ÿqBuõð ÿBñG ûqôpìA ÿ|ûpürW ,|EileanDonan
QuA ÿkBüq àýOBìAok ÿBø|kAlüôo løBy lñéOBßuA , |Loch Duich|
ÿõu úG Býðk puApu qA Ao ÿoBývG óApãykpâ 13 ópÚ ok úÞóBðôk òü¶ |þèA¶ ÿ|úÏéÚ #
ÿApG ëBu ëõÆ ÿ|úíø .lñÞ|þì JnW kõg òíXðA úG ÜéÏPì ûly úPgBu ÿkçýì
òýG ú^pâ ,QuA IuBñì úÇÛð òüA úG p×u .kõG ÿrñßì
ÿ|ûoAõñzW úÞ þPÚô êüoô@BO xoBì ÿBø|ûBì ÿBø|ÿqBGÅpÏìokóBýèBuþÆúÏéÚòüA
óBìqòüpPùGkõy|þìoArâpGxçýâÿ|úÖõßy «BPüBùð úÞ QuA ûkõG ÿkBüq þuBýuô þÖApyA
ólýuo ÿApG .QuA êdì òüA qA lükqBG ÿApG Bø|þGõÛÏü óAlðBg ÈuõO ÿkçýì 18 ópÚ ok
ÿBø|ûBâkôpÖqA þPcApG lýðAõO|þì úÏéÚ òüA úG ëBuok.lykõGBðêìBÞoõÆúG| Jacobites
21

óApùO úéXì

þðlðBì kBü úG qA þßü þuôpÎ qôo #
þì pâA .QuA ÿpPgk pø ÿApG Bøqôo
ïAlðA àü óBO þuôpÎ qôo ok lýøAõg
pPùG lýyBG úPyAk BHüq þOoõ¾ ô IuBñPì
.lýølð QukqA Ao úèBÛì òüA ólðAõg QuA
þì óBzð Bíy úG þüBøoBßøAo úèBÛì òüA ok
qôo ok lñÞ þì àíÞ Bíy úG úÞ îýøk
IuBñì þìAlðA ô BHüq þPuõK óBO þuôpÎ
.lýyBG úPyAk
! lýðAõhG lüõy xôpÎ lýøAõg þì pâA ÿpøBÊúßñüAqAÿAlWþuôpÎ îuApì
qA pK ÿA|ûkpK QzK BG koAk JAnW ô BHüq
ok Bø|xôpÎ pPzýG ô QuA ûApíø xpPuA
úÞ lðoAk úéÓzì olÛð@ ZAôkqA qA êHÚ ÿBøqôo
qA ûkB×PuA qA êHÚ .kõy|þì úý¾õO Roõ¾ úünÓO úG úWõOô QuõK òPyAk úãð JAkBy
àü êßy úG ïpÞ lüBG Roõ¾ ÿôo pGõì ïpÞ oBñÞ ok BùñüA úíø .lññÞ|þì }õìApÖ Ao IuBñì
ok ô kõy QvO ôqBG êgAk eÇu ok ûpüAk úPvg ÿpøBÊ xôpÎ kõy|þì IHu xpPuA
QuõKok JBùPèA kBXüA úGpXñì úÞ þOoõ¾ ÿApG xBßÎ ô pãzüAo@ oBÞ ô lyBG úPyAk
BG lüBG Bø|îðBg|xôpÎ .kõy ûkB×PuA ,lzð !kõy|þì pO|Qhu xôpÎ ókAk ûõéW pOBHüq
þüBø|ïpÞ òýñ^ léW QzK oõPuk úG úWõO ô QuõK óB¿¿hPì ÕApu IéÇì òüA ok
.lññÞ ûkB×PuA úG ïAlÚA úÞ þüBø|îðBg|xôpÎ úG BO úPÖo úünÓO
ô IùPéì ,jpu Bíy QuõK pâA# | ,lñðAonâ|þì Ao óBykpXO þðBüBK ÿBø|ûBì
.lýyBG óBìokpßÖ ,QuA àzg .lyBG úPyAk þüBø|úý¾õO
þPuõK ÿspè@ô QýuBvc úÞ ÿkApÖAok ókpG òýGqA ÿApG ,Bø îðBg xôpÎ# | |
þzüAo@ ïqAõè ô ûlñüõy qA ûkB×PuA lðoAk ûkB×PuA pGõì ïpÞqA óBO Roõ¾ ÿBøõì
|úG JBùPèA lülzO úG pXñì QuA òßíì .lýñÞ
QuõK úÞ þüBø|îðBgpPgk ok Áõ¿g óBìq þuôpÎ qA êHÚ þðBüBK ÿBø|ûBì
òüA .kõy ,lðoAk àzg ô IùPéì ,jpu .Qvýð õì ô QuõK úG þâlýuo ÿApG þHuBñì
þuôpÎ îuApì ÿoArâpG qA êHÚ Bø|îðBg|xôpÎ îuApì ÿoArâpG l¿Ú úÞ þðBvÞ QuA pPùG
QuõK À¿hPì pËð püq lüBG «BíPc óBy {y BO oBù^ kôlc qA lðoAk Ao óBy|þuôpÎ
ô óBupG@ Ræõ¿dì BG BO lññÞ óBìok úG ïAlÚA þHuBñìô ÁBg þPuõK ÿBø|QHÚApì êHÚ ûBì
kõy óBìok óBy|þPuõK êßzì óBuo|QGõÆo òüpO|ÐüBy qA þßü êÞ ok BìA .lññÞ ëBHðk Ao
ok úPynâ ok .lññÞ {üAo@ úG ïAlÚA lÏG ô êHÚ ÿBø|ûBì ok Bø|îðBg|xôpÎ úÏWApì êüæk
ly|þì ûkB×PuA Jpu qA pPzýG þzüAo@ ïqAõè ,QuõK À¿hPì àyrK úG þuôpÎ qA
ûløBzì îø ÿpPzýG þPuõK ÿBø|ÿspè@ ô .QuA úñÞ@ Bü þðAõW oôpÒ ÿBø|}õW
ÿpÇÎ kAõì kõWô êýèk úG ûqôpìA BìA ly|þì úGpXñì ókpÞ wÞô .kõy|þíð úý¾õO þðBüBK .koAk Bø|}õW òüA kBXüA ok þüArvG þPc BO 12 òýG Bø|}õW òüA Ñôpy òu
ÿBø|ÿspè@ô QýuBvc þzüAo@ ïqAõè êgAk úXýPðokô kõy|þì Roõ¾ ÿõì qBýK þâoBK ÿA|úñÞ@ ô Jp^ ÿBø|QuõK úÞ þðBvÞ xôpÎ òu olÚpø .QuA þãèBu 40 kôlc
BG þüBø|Qðõ×Î ô JBùPèA úG pXñì QuA òßíì ô lññÞqBÒ@pO|Ðüpu Ao óBy|óBìok lüBG lðoAk ô }õW kBXüA àvüo ,lyBG pO|òýüBK îðBg
.kõy|þì ûløBzì þPuõK ô àýOõýG|þPð@ êTì þÎõñPì ÿBøôoAk qA ÿBø|xpPuA êTì þéìAõÎ .QuA pOæBG úñÞ@
BG IuBñPì Ao óBO ÿõLìBy BíPc# .kõy QuõK Ñõð úG úWõO àyrK RoBËð QdO þÏÂõì ÿBø|óBìok òPgAlðA lñG ô fç¾A ,þðAôo ô þcôo
ÿBø|ûBì ok Roõ¾ fç¾A }ôo òüpPùG ô òPgAlðA lñG lüBG òýñ`íø .lññÞ ûkB×PuA úG pXñì úünÓO ô þzüAo@ ÿBø|ïpÞ ,Roõ¾
lýñÞJBhPðA óBO ÿõì Áõ¿hì pGõì ÿBø|ïpÞ qA ûkB×PuA ,þðBüBK |xôpÎ ok úÞ kõy|þì Bø|}õW òüA {üArÖA
Bø|îðBg|xôpÎ ÿApG îùì koAõì qA þßü ïpÞqA ûkB×PuA IýOpO òüA úG .QuA Roõ¾ .lñøk {øBÞ Ao Roõ¾ ókpÞ fç¾A {Ûð îuApì úG óly àükrð xpPuA Bø|îðBg
úu ëõíÏì oõÆ|úG kApÖA .Quõì qA QHÚApì ókpÞ õýy QüBùð ok ô ókpÞ ûpéÞk ,pGõì ÿBø|ûBìok Áõ¿g|úG îø Roõ¾ wÞô
.Jp^ ô þèõíÏì ,àzg :lðoAk õì MýO
22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

.lðôpG IüpÒ ô IýXÎ ÿBø|îüso ëBHðk lüBHð lýyBG ïBXðAúÛýÚk45ÿæBGlüBGBø|}qoôòüAÿôk qA QÎBu 24 Qynâ qA lÏG Jp^ ÿBøõì
ûkpÞ þì êýì qôpìA úG BO ú`ð@qA QuA þÖBÞ RçÃÎ ÿôo ëBc pø úG óqô {øBÞ {üArÖA ô þGp^ {øBÞ ok lñðAõPG BO lðõy îø úGô ûly Jp^ Ðüpu ,ïBídPuA òüpg@
þüAnÒ îüso úPHèA ;lññÞ Ùp¿ì pPíÞ lðA óqô {øBÞ .QuA oAnâpýSBO îø Roõ¾ ok Bñy ûtüô|úG .lñyBG úPyAk pýSBO RçÃÎ õyô|Qvy úGqBýð kpÖ úÞ ÿoõÆ|úG lHv^|þì
25qA.lyBGþüAnÒÿBø|ûôpâïBíOêìBylüBG úGqBýð Roõ¾ RçÃÎ ókAk QukqA óôlG oAnâpýSBO oBývG Roõ¾ ÿpÒæ qA ÿpýâõéW kôlc qA lÏG þèõíÏì ÿõì .lñÞ|þì wc Ao
òýüBK ólG îvýèõGBPì ëBu pø lÏG úG þãèBu ,êc|ûAo òüpPùG .koAk þ¾Bg ÿBø|QHÚApì oBývGBø|îðBg|xôpÎÿApGÑõÂõìòüAôQuA BO ôk kApÖA òüA úÞ kõy|þì Jp^ QÎBu 48
QuA òýüBK óBy|òu úÞ þðBvÞ wK .lü@|þì qôo ëõÆ ok þÖBÞ óArýì úG RBÏüBì QÖBüok úG Bñy }qoô êýèk òýíø úG .QuA îùì ô lðoAk ókpÞ ïBíc úG qBýð úP×ø ok oBG úu
lñøk|þì JAõW ÿpÒæ ÿBø|îüso úG pPùG óArýì kBüq úðAqôo úéÓzì êýèk úG pâA .QuA îuApì úG àükrð ÿBø|ûBì ok Bø|îðBgpPgk 72 kôlc Büqôo úu kôlcqA lÏG úÞ þðBvÞ
îvýèõGBPì ô lðoAk ÿpPzýG RçÃÎ óõ^ }qoô ô QuæBG oBývG îðBg xôpÎ ÜüpÏO qApO|òýãñukoAlðîøþìôrè.kõy|þìúý¾õO þßzg QèBc qõñø óBy|ÿBøõì QÎBu
.QuApOæBGBùð@úüBK lyõñG J@qôook óAõýè 12 BO lüBG lñÞ|þì îø }qoôóBìqQuApPùGÈÛÖ,lññÞ}qoôêHÚ úG qBýð ô ûlzð Jp^ ô ûkpÞ Ì×c Ao }kõg
kõHíÞêTìþñýìBPüôÿBøkõHíÞòýñ`íø oBývG pýSBO ,óqô {øBÞ QuA òßíì úðpâô úuúPynâokpâA«çTì;lñøk{üArÖAAoókpÞ àzg ÿBøõì ,lñÞ|þíð AlýK õyô|Qvy
úÞ þüBø|îðBg xôpÎ ÿApG |B| ûôpâ òýìBPüô .koAnãGôARoõ¾RçÃÎ{øBÞpGÿlG ÿBø|ûBì ok lðkpÞ|þì }qoô úP×ø ok qôo pPgk úÞ QuA òüA úý¾õO òüpPùG .lðoAk
Jphì ,lñPvø óBy|þuôpÎ îuApìoBËPðAok óBy|þuôpÎ îuApì àükrð úÞ þüBø|îðBg
lðAõO|þì ÿA|úünÓO kõHíÞ Ñõð pø .QuA Ñõð BG IuBñPì ÿBøõLìBy qA BíPc QuA
oõÆ|úG .koAnãG pýSBO QuõK ÿôo Rly|úG .lññÞ ûkB×PuA óBy|ÿõì
ÿBø|îüso úG ÙôpÏì þüBø|îüso ëBTì Bøqôo úG QuA pPùG õì ókpÞ ûpéÞk ô äðo
RApSA õì ô QuõK ÿôo Rly|úG þüAkBðBÞ ç« Þ úPHèA ;kõzð ëõÞõì þðBüBK ÿBø|QÎBu ô
Bø|îðBg|xôpÎ úWô|aýø úG .koAk þGphì kõy|þíð úý¾õO kBüqõì ókpÞ òyôoô ûpéÞk
îüso .lðôpð qôo lì ô YüAo ÿBø|îüso ëBHðk òzg ô àzg Aoõì úÚBu úßñüA pG ûôçÎ óõ^
QÖBüok óArýì úÞ QuA þíüso þüAkBðBÞ ÿBø|QýuBvc ô ÿspè@ QuA òßíì lñÞ|þì
.QuA kBüq Rly|úG ó@ok òýEOôpK qA .lñÞ kBXüApu QuõK úýcBðok Ao þ¾Bg
kôldì Ao RAolýøõGpÞ QÖBüok òýñ`íø îßdì þéßy úG Áõ¿g |úGõì òPvG þÖpÆ
òýEOôpK ÿæBG QÖBüok êýèk úG úÞ lñÞ|þì ok òýñ`íø .kõy|þì õì þâlýzÞ UÎBG
AlýK {øBÞ óqô ô kõy|þì kBüq oAokA ÐÖk okõì ûlñÞApK }rüo úG pXñì koAõì qA ÿoBývG
kBüq ÐÖk ô RçÃÎ ókAk Quk qA .lñÞ|þì òüApGBñG kõy|þì pu rÞpì úýcBð
Ao ïAlðA ô J@|þG Ao ólG Rly|úG lðAõO|þì oAokA þüBø|ïAlÚA òýñ^ IÚApì lüBG Bø|îðBg|xôpÎ
ÿBø|îüso òýñ^ qA ûkB×PuA .lñÞ IuBñPìBð | |.lñyBG
úÞ ÿkpÖ ÿApG BùñO|úð úWô|aýø úG þHuBñìBð oôk Áõ¿hì JBPÖ@l ïpÞ#
kõy|þì ûkBì@}A|þâlðq Iy òüpO|îùì ÿApG lüphG îz^
.kõy|þíð úý¾õO ÿpãük kpÖ aýø ÿApG úßéG qAQHÚApìúuôpKokBø|îðBg|xôpÎB« íPc
ÿlW Ao îz^ oôk ÿBø|ïpÞ qA ûkB×PuA QuõK
îðBg xôpÎ úG þüAnÒ ÿBø úý¾õO# úðBg qA òPÖo óôpýG ïBãñø òýñ`íø .lðpýãG
þÚB^qA ÿpýâõéW ÿApG Bø ïpÞ qA JBPÖ@l ïpÞ qA ûkB×PuA òíÂ
ëõÆ ok Bø|îðBg|xôpÎ kõy|þì úý¾õO ûkB×PuA îø îz^ oôk ÀPhì JBPÖ@lÂ
ô óBð êTì þüAnÒ ÿBø|ûôpâ úíø qA qôo xBvcoBývG îz^oôk úýcBð QuõK .lññÞ
,Bø|Qyõâ ,RBýñHè ,ÿrHu ô ûõýì ,RçÒ .QuA
.lññÞ ûkB×PuA þÖBÞ ûqAlðA úG BørÓì ô þGp^ pøqA êHÚ ,ïBãñø eH¾rHu ÿB^ Ùp¿ì .lññÞ}qoôqôopøîuApìúGàükrðþðBüBK úüBK ô óõýuæõìpÖ îz^ oôk ïpÞ
pPùG .kõy Ùnc lüBHð þüAnÒ ûôpâ aýø ïBãñøp¿Î óBGqôBâ êâ ô þyqoô QýèBÏÖ Bø|îðBg|xôpÎ ÿApG kBùñzýK òüpPùG l .koAk Bø|ïpÞ þÚBG úG QHvð þOôB×Pì
úPyAk Qvýè à^ àü Bø|îðBg|xôpÎ QuA {øBÞok lðAõO|þì ûlÎô|óBýì Ùp¿ì qA lÏG óBy þPÖBüok ÿpèBÞ óArýì ókpÞ kôldì .kõyûkB×PuAîz^oôklüBHðRoõ¾JBPÖ@
Ao þüAnÒ ÿBø|ûôpâ ïBíO ó@ êgAk ô lñyBG Bø|îðBg|xôpÎ þðlG ÈüApy kõHùG ô óqô QèBc ok óqô {øBÞ óArýì pTÞAlc .QuA qAô Bø|îðBg|xôpÎ QuõK óly JAkBy ÿApG
Ùp¿ì þüAnÒ ÿBø|ûôpâ ïBíO qA ô lñvüõñG }qoô pâA .lyBG úPyAk pýSBO ûkBÏèA|ÝõÖ okõéýÞoBù^BOôkòýGÀhypøÿApGÿkBÎ ,þdÇu ÿBø|}õW ô Bø|úðqôo òPÖo òýG
kôldìóBy|ólGokú`ð@lðõyòEíÇìBOlññÞ pËð püq lýøk|þì ïBXðA òýãñu ô ÿA|úÖpc BO QuA lülyoBývG þÚB^pâA wK QuA ûBì .kõy|þì úý¾õO QuõK úG þðBuo|QGõÆo
{øBÞ .þüAnÒ ûkBì úð ô QuA ÿspðA ûly ô þßíÞ kAõì qA úünÓO À¿hPì óly pÒæ óBßìA ûBì pø ok îø õéýÞ Qzø qA ókõG oôk ô þÖBÞ oAlÛì úG J@ ólýyõð
RôB×Pì pãük kpÖ BO kpÖ pø ÿApG YðpG oAlÛì ÿqõu|þGp^óõ^lýñÞûkB×PuAÿqõu|þGp^ ÑõÂõì òüA .koAk kõWô Bø|îðBg|xôpÎ ÿApG ÿApG úý¾õO òüpPùG IuBñì JAõgô xpPuA
.QuA óArýì {øBÞ ok ô løk|þì {üArÖA ólG ok Ao qA úÞ QuBùð@ ólG |BMI| úG úPvGAô «çìBÞ .QuBø|îðBg|xôpÎ
kAlÏO À¿hPì àü pËð püq lüBG kpÖ pø |.QuAoAnâpýSBOólGrüBu .lü@|þì Quk úG lÚ oônXì pG óqô îývÛO
.lñÞ îýËñO Ao }A|þüAnÒ ÿBø|ûlÎô óArýì ô oApÚ óqô úÖBÂA ûkôldì ok |BMI| pâA ,ókpÞ }qoô òýãñu ÿBW úG#
lðôo lyBG pOæBG RBXürHu QÖBüok olÚpø ÿBø|ûôpâ ïBíO BG ûApíø þíüso# ÿpèBÞóArýìókpÞkôldìBG óAõO|þì,QÖpâ lýñÞpPzýG Ao óBO }qoô óBìq
þÃÏG ókoõg BìA QuApO|pSõì óqô {øBÞ þüAnÒ îø Ao óqô qAõéýÞ Qzø BO þPÖBüok ÿAnÒô úG àükrð ÿBø|ûBì ok }qoô òüpPùG
«BPHvð ÿpèBÞô æBG Ùp¿ì êýèk úG Bø|ûõýì qA óArýì ókpÞ kôldì ,kBùñzýK òüpPùG .kpÞîÞ Bñy .QuA ÿqAõø ÿBø|}qoô þuôpÎ îuApì
.kõy|þìþÚB^úGpXñìlðoAkúÞÿkBüq Bø|îðBg|xôpÎ .QuA ólG þPÖBüok ÿpèBÞ ÿApG þHuBñì oBývG }qoô îø
óBO|Roõ¾ óly à^õÞ IÚApì# pø .QuBø|îðBg|xôpÎ
23

óApùO úéXì

úXýPð òüA úG oõÇ^ úÛýÚk ôk ok:kpì óq þvñW êýì|
|?ÿlýuo þßüpPßèA ÝBWA lñðBì óq þvñW êýì
ëõÆ ÿkBüq Rlì ô kõy þì ÕAk ïAo@ ïAo@ ,QuA
Rnè ZôA BO kpu Ñôpy qA îèBu kpì àü
lñìqBýð úÛýÚk 5 BO 2 ÈuõPì óBìq úG þvñW
ÈuõPìoõÆ úG îèBu óq àüok óBìq òüA .QuA
þßükrð óAoAlðBPvK pPzýG ok .QuA úÛýÚk 13
òüA ok óõ^ QuA ûkõG Ðüpu þéíÎ þvñW
pãük rý^ ÿôo þñøm pËð qA lñðAõO þíð úËdè
þì oApÚ úéíc pÇg ÅpÏì ok ô lññÞ rÞpíO
ÿBÛG ÿApG QÏýHÆ kpãy "Ðüpuô lñO" .lðpýâ

|.QuA ûkõG ÑAõðA
|kõy þì àüpdO }õâûAoqA óq

!þüõyBðq úÇGAook kpìô óq ÿBø RôB×O

pG ûkôo ûlñgqA lñýHG úñøpG ÿkpì óq þPÚô pâA úÞ lñøk þíð ÀýhzO óAkpì IéÒA |!B« ×Çè ,óæA òýíø ,þvñW ÿ úÇGAo óq àü þvñW êýì .kõy kpu BO lzÞ þì
|kõy þì YñK êÚAlc BO kõy úPvGAô þ×ÆBÎ pËð qA óq ôA lP×ýG ÝB×OA kpì ÿApG êDBvì òýíøpâA 38 BO 36 òuokô ûlypPzýG «BXüolO þèõíÏì
løAõg kAlíéÚ JAõg ÁpÚ Ao þvñW ÿ úÇGAo lðAõO þì úèBC vì òýíø úÞ luo þì kõg ZôA úG
ûlðpýâ qA ÿpO Ðýuô ØýÆ òPyAk BG óq |.kõG løAõg Jõg pPvG îø àü ûBì {y þüBøoBzÖ qA þüBøo ÿ úéýuô þÎõð Ao ó@ô kpÞ úýWõO ëBu ô òu îÞ ÿBø óAõW úG Ao Bø ó@ úWõO
òüpýy ÿBø ûsAô ólýñy úG êüBíO þvc ÿBø lñìqBýð kBüq þvñW ÿ úÇGAo úG ÈÛÖ kpì løAõg ûly oBHíéO îø ÿôo qôo ëõÆ ok úÞ þì Ao þãèBu 19 ok kpì þvñW kpßéíÎ .lñÞ
.pÞnì ïAlðA ô êßy úG ókpÞ ûBãð BO koAk qA þéüBíO òýñ^qôo óBüBKok òüApGBñG .QvðAk úèBu êù^ BO 30 óq þvñW kpÞoBÞ BG óAõO
pýËð þG ÿBø ØüpÏO ólýñy úG óq QýuBvc |!QuA .QuA îùÖ êGBÚpýÒô òýãñu óq ÿApGôA IðBW
ïBãñø Bø óqqA þÃÏG þPc úÞ QuA ÿõÚ óBñ^ kpì rÓì ok ÿoBGôlñG þG ô þHéÆ ûkBüq lýìBð løAõg xBvcA óôlG þzcô àü Ao ôA óq |.kpÞ úvüBÛì
óBzGõHdì ÙpÆ qA úðBÛyBÎ ÿBø úíÓð ólýñy oAlÛì ókõG AoAk BG ôA .QuA ûly ÿrüo úìBðpG ÿôo Ao Iyô ûlðAõg ZArìkpu Ao óq îø kpìô kpì þvñW êýì
ô kAq ÿ úñüpük qBýð úG lüBG óôpPvPvO ÿkBüq õüôôpßüBì lñðBì óAkpì ok þvñW êýì
|.lðlñG þì Ao kõg óBíz^ ,àüsõèõýG pËð qA òüApGBñG .lüõâ iuBK lèô |.lðBuo løAõg eH¾ úG úKBðBÞ oBÞ QýÖpÊ òüpg@ BG úýðBS lñ^ ÅpÎ ok .QuA
|!kõy þì àüpdO îz^ ÜüpÆqA kpì Bøkpì qA þÃÏG .Qvýð ÿpvíø àO IuBñì Qvýð îùì úKBðBÞ ÿôo ólýGAõg kpì ÿApG «BÏüpu AnÒ óly úPhK Ädì úG ô lñÞ þì
ïAlðA ô êßy úG ókpÞ ûBãð ÿApG kpì rÓì úÞ lñðAk þì ÿrý^ Ao )ÿpvíø àO( þìBâõðõì |.kõy þì }õìBg
úÞ QuA òüA .QuA ûly ÿrüo úìBðpG Uðõö ì |.QuA þßýð àýK ókq okB^ þÎõð oBÞ òüA óôpPvPvO ÿ ûqAlðA ,kpì òu òPÖo æBG BG
|.QuA îùì oBývG óAkpì ÿApG àýOôoA RAoõ¿O |.QuA ûly Quok ó@ qA þèlñ¾ ô rýì ÿkpì BG kBüq þvñW ÿ úÇGAo óBøAõg óq þvñW êýì .koAnâ þì {øBÞ úGôo ïAo@ïAo@ôA
lñÞ koAô kpì úG ÿkBüqoBzÖ qBýð òüA pâA úèBu 20 óq þvñW êýì BG óAõO þì Ao úèBu 40 kpì
?lñPvø ú^ ëBHðk ÐÚAôok óBðq BO lPéÒ þì ôpÖ ÿoBÞBðq ÄýÃc BO þPc ôA |!koAk {Puôk úÞQuA ÿApG lyBG þùýWõO lðAõO þì úÞ kpÞ úvüBÛì
Qý¿hy úÞ QÖBü kõy þì Ao óBðqqA ÿpPíÞ kAlÏO ok .óAõW óApPgk úG æBG òýñu ok óAkpì {üApâ
þÏHÆ jõy |.lñÞ òýíÃO Ao úéýHÚ ÿBÛG BìA ,lñyBG IéÆ ûkBüq þvñW pËð qA óAkpì lñðBì þñu ÿ úé¾BÖ ,IuBñìBð þñu pËð qA ÿBø Zôq
,lü@ þì {ýK þvñW þßükrð ÿBK þPÚô kpì ÿ ûrýãðA BG úñýìq òüA ok óq ÿBø ûrýãðA |.QuAëBu20BO10òýGæ« õíÏì
ókõG xBvc úìBðpG óBñ^ òýzðoBÒ Uðõö ì rÓì .koAk RôB×O pOoAk ûlñg oBývG óAkpì ok þãvDBü
RôBÞm ô }õø |.óBßì úG qBýð kpì ,koAk kpì êýèk úG qBýð óq ÿ úÇGAo pÆBg úG ÈÛÖ úÞ QuA ûly ÿrüo lññÞ þì AlýK óqô úÖBÂA þãvDBü ok óBðq .QuA
IuBñPì êßýø kpì êýèk BG þvñW ÿ úÇGAo ÿApG óq êýèk úGqBýðoBÞ òüA ÿApGô løk þíð ó@úG òO þvñW BG þãvDBü ok Bøkpì BìA kpýâ þì pâ óBzðlG ô
ó@ëBHðk úG óBðq lññÞþì pßÖ óAkpì ú`ð@ ÿõXPvW ok Ao lülW ÿ úÇGAo óq .koAk ÝpÖ êýìBO koAk þ×ÆBÎ RBÞApPyA êÚAlc Bü ÉBHOoA oõOõìô lðoAnâ þì RBÚçì oApÚ óAõW óApPgk
þßükrð .lñÞ þì qBÒ@ úðBÛyBÎ xBvcA ô ÜzÎ .lññÞ þì ÿoAõu
:lñPvø |.lñÞ AlýK þvñW |!îýPvø Uðõö ì Bì ,úð þvñW ÿ úÇGAo B« ×Çè
Qý¿hy |.lPÖA þì ÝB×OA úécpì òüA qA lÏG þvñW QdO þùWõO êGBÚ oõÆ úG óq þvñW êýì
IuBñPì êßýø |þPvø þÖpgrì ZôqõO :óq êÓy qA pâA .QuA }A þâlðq RBÚB×OA pýSCBO
þÏHÆ jõy ok þñýãñu ûsôpKpâA ,lýyBG úPyAk Rp×ð kõg
QýuBvc úðBg ÈvÚ pâA ,kõy úPyAnâ }A ûlùÎ úG oBÞ
Jõg ÿ úÖBýÚ pâA ,lñyBG Äüpì Bø ú`G pâA ,kõy pGApG ôk }A
ú^ ëBHðk óBðq lñðAk þì Jõg óAkpì ,kõy îâ úðBg äu Bü ô kõy wýg óAoBG ok
.QyAk løAõhð þìõù×ì {üApG þvñW úÇGAo
|.lñPvø úG òPÖo QyAk løAõgqBýð ó@ úG úÞ ÿrý^ BùñO
ó@ëBHðk úG óAkpì lññÞþì pßÖ óBðq ú`ð@ |.QuA ólýGAõg ô JAõhPgo

|:lñPvø 24
Jõg úÖBýÚ
Jõg êßýø

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
25
àíÞ ÉBHOoA òüA qA kBüq ëBíPcA úG lyBG úPyAk úñýu
.løk {øBÞ Ao {ðôok þcôo oBzÖ BO kpýâ þì òuBG
ó@ lðAõPð kpì úÞ QÖBü óAõO þì Ao ÿA úèCBvì pPíÞ Qý¿hy
|:lñPvø {èBHðk «BÏÚAô óAkpì ú`ð@
|.lñÞ êc þvñW ÉBHOoA BG Ao Qý¿hy
úÞ ÿkpì ,lñøk þì óBzð RBzüBìq@ Jõg ÿ úÖBýÚ
ok þOçßzì QuA þvñW qBýð oBzÖ QdO RôBÞm ô }õø
Ræ@ òýyBì BG oBÞ Bü þâlñðAo ,pß×O ,þüAõñy þÏHÆ jõy
þðBìq ëçPgA þÎõð qA òýñ`íø ôA .koAk òýãñu IuBñPì êßýø
15 }pËð ok úÛýÚk 3 «çTì .kpG þì Yðo îø þì ú^ «BÏÚAô Bøkpì lñðAk þíð ÐÚAô ok óBðq
úðçÚBÎ îýí¿OoBËPðA þðqpâA .lü@ þì úÛýÚk
Ao ó@ UdG QuA pPùG lyBG úPyAk kpì qA ÿA |.lñøAõg
ok Apüq ,lñÞ þvñW ÿ úÇGAo qA lÏG úG ëõÞõì lðoAkoBËPðA þvñW ÿ úÇGAoqA óBðq ú`ð@

|.QuA ûkBì@ô áBK «çìBÞ kpì rÓì óBìq òüA

óBðq þvñW QHd¾ úG qBýð þvñW ÿ úÇGAo úG ïAlÚA qA {ýK óq
løAõhG kpì pâA þvñW úÇGAo òýc ok þùWõOô QHd¾ BG BO koAk ÿkBüq «BPHvð Rlì
.lñÞ ûkB×PuA îø M^ ûpßíýð qA lüBG lðrG Ùpc þì kpì .lñÞ AlýK þâkBì@ kõy þì ôA úG úÞ
óBu@ ûpßíýð ôk pø qA ûkB×PuA óq ÿApG BìA þøBñK løAõg þì óq ô løpG ÿoBzÖ qA løAõg
ok lðAõO þì kpì kõy áok RôB×O òüA pâA .lGBü
|.QuA óBðq pPzýG .lñÞ B×üA ÿpPùG {Ûð úÇGAo òüA
ÿApG þvñW ÿ úÇGAo òýc ok ókq Ùpc ÉBHOoA þâkBì@ ÿApG úÛýÚk þu úG êÚAlc
ûsAô ÿBW úG kõg BìA .QuA îùì oBývG óq
ûkB×PuA xBvcA qA úPuBgpG RAõ¾A qA æ« õíÏì |.úýðBS 30 úG óAkpì ô lðlñìqBýð
pOpünLèk kpì ÿApG Ao úÇGAo pìA òüA úÞ lñÞ þì ûkBì@óq ÿBø óõìoõø úÇGAo ïBíOAqA wK
kpì lñÞ ûkB×PuA ûsAô qA løAõhG óq pâA .lñÞ þì }qAõð løAõg þì ôA .lñÞ ePÖ Ao Býðk BO QuA
qA Bø ó@ ÿ ûoBGok ókpÞ pßÖ ÿApG kõy þì oõHXì pâA kpì BìA .lñÞ QHd¾ ô lñýHG }qAõð ,lñÞ
úé¾BÖçG løAõg þì {èk lyBG úPÖpð JAõg
|.kõy Ùpdñì þé¾A oBÞ kpì .lñÞ Quok ûõùÚ «çTì lñÞ ÿpãük oBÞ
óAkpì þvñW QHd¾ ok .lñÞ Ì×c Ao kõg ëpPñÞ løAõg þì úzýíø
ïBXðA oBÞ àü óBìq àü ok óAkpì pPzýG òüA úËdè lñ^ ÿApG ôA þvñW Rnè ZôA óBìq
ÉBHOoA ÿApG êìBÞ þâkBì@ ÿkpìpâA .lñøk þì úé¾BÖçG ô óly lñéG løk þì Quk qA Ao ëpPñÞ
þâlñðAo Bü ólýñy ,ókq Ùpc lñÞ AlýK þvñW ÿApG QuA óBñýíÆA þÎõð ókAk ïBXðA pãük oBÞ
òýcok úÞ QuA òüA .kõG løAõgoAõyk {üApG Quk úG Ao kõg ëpPñÞ ûoBGôk lñÞ xBvcA úÞ ôA
óq pâA .lðq þì Ùpc Rolð úG kpì úÇGAo òüA
kpì xAõc ÿõÚ ëBíPcA úG lñÞ QHd¾ úG ïAlÚA |.QuA ûkoô@
kpì þvñW ÿ úÇGAo òýc ok .kpÞ løAõg RpK Ao lðoAkoBËPðA þvñW ÿ úÇGAoqA óAkpì ú`ð@
úG QýÖpÊ þìBíO BG Ao kõg rÓì QuAo ÿ ûpßíýð oBzÖ qA løAõg þì þvñW Rnè ZôA BG kpì
lñøk þì óBzð ÿrÓì ÿBø òßuA .kpýâ þìoBÞ úÇGAoqA ûkB×PuA BG kpì .lGBü þüBøo kõg þðôok
úÞ QuA lüly óBñ^ óBìq òüA ok ôA rÞpíO úÞ ÿrý^ þßürýÖ Roõ¾ úG løAõg þì þvñW ÿ
|.løkþìQukqAAokõgþüAõñyç« íÎ .QuA ûkõHð okBÚ þ×ÆBÎ ÜüpÆ úG úÞ lñÞ óBýG Ao
ÿoBßølG Bü ÿoBßýG êýHÚ qA þéßzì kpì pâA

óApùO úéXì

lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G

ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA

(626)3-50-50-50 (310)274-7474
26

www.TEHRANMAGAZINE.com

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA

þðApüA ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApGrürÎ óBPuôk
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok

|www.SmartDoctors.info
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì

SmartDoctors

. lýñÞkoAô þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao|

(310) 202-1133 ôpvgàüBì|pPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG
lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýì

27

óApùO úéXì

óApüA ÿpãykpâÜÆBñì òüpO|áBñupO

.lðA|ûkoôBýðok kõg òOqAqõñø Ao kõg ÿkõè@rìo xBHè óBìqonâok úÞlðoAk kõWô þÆBÛð óApüAok #
òOqA Ao kõè@rìo xBHè óBìqonâokqõñøô lðA|ûlðBXñâ kõg ëkok Aopùì úGpu þüBøqAo úÞ lðoAk kõWô óApüAok þÆBÛð
IéÇì òüAok .lñPvø kArýìk@Quk úPgBupãük þgpGô þPvø ÜèBgoBßøBy BørìoôqAo òüA þøBâ .lðA|ûkoôBýðok kõg

.lüoôBýGok óBzüBøqAo ô rìo qA pu BO îüpG|þì óApüA áBñupO ô rýì@oApuA òÞBìA úG Ao Bíy

ÿApG óApüA îülÚ òýÆçu qA þßü >òíùG< óBìpÖ úG RBñÚ òüA ,úðBvÖA àü ÜHÆpG .kõy|þìpüqApu êOBÚ oBÒ-|1
.QuA ûly VAlcA åorG þøBñâ ûoB×Þ Bø|ïk@ ,lyBƒG óBƒýì ok åpƒì ÿBƒK þƒPÚô
ô Bø|ú¿Ú ,åpì êìBƒÎ ûoBƒGok ô lƒñupƒO|þƒì
,òüpPâorG RBñÚ òüA þèô lüBýð áBñupO ô IýXÎ óBOpËð úG RBñÚ òüA ëôA ûBãð ok lüBy ûBzðBìpÞ ok .lññÞ|þì QüAôo ÿkBüq ÿBø|úðBvÖA
pùy J@ îø qõñø úÞ þøBýu ô àüoBO ÿBø|óæAk qA úÞ QuA óBùW RBñÚ òüpO|þíülÚ ô òüpO|þðæõÆ úÞ úPÖpâoApÚ >ô@pKoBÒ< ïBð úG àüoBO ÿoBÒ
ÿBø|óBßì òüpO|îùì qA ô lÏéG|þì Ao Bø|óBvðA
.QuA ûly êýßzO ,lññÞ|þì òýìBO Ao óAkoõðoBÒ ÿApG óApüA ok Qzcô ÿpãykpƒâ
.lðA|ûkq òýíhO pPìõéýÞ 35 Ao ó@ ëõÆ óBuBñyoBÞ ô koAlð RBñÚ òüA ÿBùPðA qA ÿoõ¿O wß`ýø
óBÓìoA úG wÞpø ÿApG Ao xpO þñyB^ ,õO|ok|õO ÿBø|óæAk ó@ BG RBñÚ kõè@qAo ô IýXÎ ÿBýðk .QuA ÿA|úÖpc
QuA Býðk ÿkõíÎ oBÒ òüpPâorG ô@pK oBÒ
.koô@|þì úPgBñy rýð óBùW ÿBøoBÒ QuoôA óAõñÎ|úG úÞ
ô ÜýíÎ ,kpu ,àƒüoBƒO oBƒÒ òƒüA .kõƒy|þƒì
YñK óBW òPÖpâ pÆBg úGô QuA oõHÏèA|IϾ
kõg ó@ qA Ao >êOBÚ oBÒ< IÛè ,óAkoõðoBÒ qA òO

.QuA ûkpÞ

kõè@rìo ûBýu ÿõOoArø-|2
ó@oAõük ô ok qA ÿkBüq ÿBø|úðBvÖA úÞ koAk oApÚ >úH¿Ú RBñÚ< ïBð úG lùzì ,kBGBñâ pùy ok þOBñÚ

úñWA ûok-|3
úßñüA úG lupG ú^ ,kõy àükrð ûok òüA úG þPc lüBHð wß`ýø úÞ lðkõG oôBG òüA pG BøpO|þíülÚ
ÈHOpì ûok òüA úñWA úG AoôA koô@|þì Býðk úG ÀÚBð ÿlðqpÖ îülÚok þðqpâA .koAnãG ïlÚ ó@óôok

.lñPgBu|þì

28

www.TEHRANMAGAZINE.com

ÔýW êãñW-|4
ÿBø|ûpÏðô Bø|ÔýW ÿAl¾ lýyoõg ÑõéÆ BO JBPÖ@ JôpÒ qA úÞ koAk oApÚ óBuApg ok þéãñW

.QuA úPhýãðApG ZpGpu ÿBPuôo þèBøA ëk ok Ao Qzcô ô IÎo ,ó@ óBPgok
êãñW òüA óBPgok QHýøô êßy ,kõy|þì ûlýñy êãñW òüAqA úÞ þüBøkBüpÖ ÿAl¾pG ûôçÎ

”óBüqBìBO“ Qüpülì úG ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ

úG ÉõGpì BøkBüpÖ ô BøAl¾ òüA ly ïõéÏì ûly ïBXðA RBÛýÛdO ô Bø|þuopG BG .QuA oô@|Qzcô rýð
.lðA|ûkpÞ úðBg óBPgok ëk ok úÞ QuA þüBø iéì Bü Bø|ápýWpýW

ÿApG Ao þðApüApOô àzg RBW þñüpýy òüpO ûqBO
. QuA ûkoô@îøApÖ ,ØÛu àüpüqok wívüpÞIy

, þuôpÎ ÿBø òzW ÿApG àýÞ}oB×u
.kõy|þì|úPÖpünK ûpýÒô lèõO , ÿkrìBð

.lýñÞpO òüpýy Ao kõg wéXì ”BÂo|ûBy“ ÿkBñÚ ÿBø þñüpýy BG

29

óApùO úéXì

ly wÞõè êPø àü , |úÞôpPì ÿBPuôo

.lðôpG ZoBg ÿBøoõzÞ Bü ÿBƒPuôo êƒøA wƒüoôkBƒKBƒƒK óBƒƒW #
wüoôkBKBK óBW ÿBPuôo òüA úÞ QuA wýOõýƒWBƒðBƒKõƒèBƒÞ
ûqôpìA ô ûly ÿqBuqBG ôA Qíø úG úÞôpPì
óBñÞBu qA þßü )|John Papadouris|( Býðk puApu qA ÿkBüq óApãykpâ óBƒGrƒýƒì
òüA ok þâlðq ëBu 30 qA lÏG úÞ QuA BPuôo
àü BG ,QzâpG þPÚô ô QÖo ZoBg úG ,êdì .QuA
ôA .ly úWAõì ÿkõGBð ëBc ok ô úÞôpPì ÿBPuôo >wƒýƒOõƒüBƒðBƒK ëBƒuBƒÞ< ûBƒƒãƒPƒcApƒƒPƒuA |
úG pãük ÿoBG Ao þâlðq óBüpW QÖpâ îýí¿O RBÎB×OoA ok úÞ )|Casale Panayiotis|(
ÿqBuqBG ûsôpK oõËñì úG ô lðAkpâpG {øBâkAq ,úPÖpâ oApÚ xpHÚ oõzÞ ok ,xôkôpO óBPvøõÞ
þèBì ÿBø|àíÞ ÿoô@|ÐíW úG ïAlÚA óBßì òüA ÿBƒPuôo ÿBƒÛG ô ÿqBƒuqBƒG ok þƒíùì {ƒÛƒð
Ao þíülÚ ÿBø|êHǾA ô Bø|úðBg QvðAõO ôA .kpÞ kAlÏO úÞ Ap^ ,QuA úPyAk wýOõýWBðBKõèBÞ
úPÖo pùy úG oBÞ ÿApG BPuôo óBðAõW qA ÿkBüq
þèBíy þHýyApu ok wƒýOõƒýWBƒðBƒKõƒèBƒÞ ok ô lñÞ êülHO ûoBPu 5 ÿBø|úðBg|óBíùƒì úƒG êülHO úÞôpPì êdì àü úG BPuôo òüA ô lðkõG
ÿBPuôo òüA .QuA ûly ÐÚAô xôkôpO ûõÞ|úPyo kBXüA ó@ ÐHÆ úG ô pãykpâ JnW BG úXýƒPƒð ÿBLuA BG êƒdƒì òƒüA ,ûqôpƒìA BƒìA .kõƒG ûlƒy
}kpâõâ ÿAoAk ô þÏýHÆ þðlÏì J@ BG Ao þíülÚ BPuôo ÿBýcA ok þíùì ïlÚ QvðAõƒO ,êƒÓƒy qA ÿkBüq óApãykpâ óBGrƒýƒì kõƒg ÿpƒ`ƒÞæ
qA .koAk óBüpW ó@ ÿBLuA ok úÞ lñuBñy|þƒì òüA ok QìBÚA pâA .QuA Býƒðk ÉBƒÛƒð þƒ¿ƒÚA
phPuA úG óAõO|þì BLuA òüA klÏPì ÿBø|þâtüô .koAkpG pãük BÏÇÚ ,lýñÞ úGpXO Ao wÞõè ûBãPcApPuA
ØýÆ BG BG þøBýâoBhG ÝBOA ,þðBìok J@ÿBLuA úðBg 8 ok óBíùì ÝBOA 43 pÂBc ëBc ok xpHÚoBG|QèBvÞ ÿBø|êPøok QìBÚA úG þéüBíO
,BƒK ïBƒíc ,؃éPhì ÿBƒøpƒÇƒƒÎ qA þƒƒÏƒýƒuô ÿApünK óAoõPuo ô úÖBÞ ,BLuA BG úÞ ûly Býùì
ÙpG òýGBÞ þPcô Bðõu ,þ¾õ¿g ÿBøphPuA úPynƒâ ok Bƒø|ÝBƒOA òƒüA .QƒuA óApƒãƒykpƒâ .QyAk lýøAõhð
Ì×c BG úÞ lðkõG þüBPuôo JAnW ÿBø|úðBƒg ok þíülÚ þüBPuôo wýOõýƒWBƒðBƒKõƒèBƒÞ
.kpÞ ûoByA ÿBø|ÝBOA úG kõg êý¾A ô þüBPuôo ÿBø|ú¿gBy Bøl¾ þÆok ÿklÏPì óApÖBvì úÞ QuA xpHÚ
,kõG ÿkõGBð ëBc ok þðBìq àü úÞ þüBPuôo ok ÿkBüq QýÏíW .lðA|ûkpÞ ólük ó@ qA ëBu
óBüBK òüA BìA ;QuA úPÖpâ ÿA|ûqBƒO óBƒW óæA .lðA|ûly êülHO wÞõè ÿqoôBzÞ QÏñ¾ô BPuôo òüA ,pýgA ÿBø|ëBu
ÿApG ÿkBüq ÿBø|ûsôpK óBñ`íø .Qvýð ApWBì pùy úG oBÞ ókpÞ AlýK ÿApG BO lðA|ûkpÞ ápO Ao ó@
,BPuôo òüA ïkpì þâlðq JAk@ ÿqBuqBG ïôAlO
ô ûõýì ÿBø|ÕBG Ì×c ,þhüoBO ÿBø|óBíPgBƒu 30
úÞ QuA lýìA .koAk kõWô Bø|óBPvÞBO ÿBýcA
òüA úG úÞ þðApãykpâ qA rýð oôBXì ÿBøBPuôo

.lðpHG kõu ,lñü@|þì úÛÇñì
ëBu ëõÆ ïBíO ok ûkBÏèA|ÝõÖ ûBãPìBÚA òüA
ô þGBPÖ@ÿAõø ëBuqôo 300qA {ýGô QuAqBG
þèBÎ þédì ,óBPvøõÞ òüA ÐÚAô ok .koAk þGõg
óBPvGBO ÿBø|ûBì ok óAqõu JBPÖ@ qA oApÖ ÿApG
îø óBPvìq ëõÆ ok lñ^ pø ,kõy|þì Jõvdì
Ao ÿA|ûlññÞ|ûpýgpÊBñìrýð QuA ÙpGqAõéíì úÞ

.kpÞ løAõg Bíy {ßzýK

www.TEHRANMAGAZINE.com

BQßüupAìû@lÿypuï|ÝlùõñÖìûæoBAíõPøcBAì

ÿBø|QÞAo qA þßü pG oAõu úPynâúHñzßü úÞBìôq ÿpu|ÝõÖ ûoAõøBì ,Bø|}oArâpGBñG # ëBulðókõõGýéòýìýì2q00ÿqôAoBø{|úðýAKôpK
ïlùñì ô kpýâoApÚ òýìq oAlì ok úPvðAõPð kõG ûly JBOpK wßüA|wýLuA úvuõì ÿBíýKBÃÖ
òýìqok Bø|úðAôpKô Bø|lýG QìlÚ lñøk|þì óBzð lðA|ûly QÖBü þâqBO úG úÞþüBø|êývÖ #
.QuA ûly .luo|þì ëBu óõýéýì 200 êÚAlc úG
ÿBø|úðBuo }oArâ úG
qôo úÞ ó@ qA wK Bìôq ,Bßüpì@ ØzÞ óBíè@ ok Ao oBHÒ ûom àü ûqAlðA úG ÿA|úðAôpK ëBG ÿBø|àèõK þãñu êývÖ óApãzøôtK
qA )ÿk 17( úüõðAs 7 úHñzßü .QuA úÛGBu|þG BHüpÛO Bùð@ êývÖ òPÖBü òüA pGBñG lñPvø ûlññßy þOAõWõì Bø|lýG ô Bø|úðAôpK.lðkpÞ
ëAõýðoBÞ Mý¶Þ þüBÃÖ QüBu óõñÞ BO úÞ QuA ÿrý^ ó@ qA pPzýG ,óBðBu|úðAôpK QìlÚ lñÞ|þì Àhzì lülW RBý×zÞ
qA þßü pG oAõu AlüoõéÖ ,Bø|úðAôpK ô BølýG úýèôA êìBßO koõì ok úÏèBÇì BG lñðAõO|þì óõñÞA lðA|úP×â óBÛÛdì.ly|þì oõ¿O
úvuõì 9 òßèBÖ ÿBø|QÞAo
oAlì Qíu úG wßüA wýLuA .lññÞ AlýK úðõâ òüA koõì ok ÿpPzýG þøBâ@
úG úPvðAõPð ,ly JBOpK òýìq ô úðAôpK ëBG þãñu êývÖ úG lñPvðAõO ô lñPÖBßy kõG ó@ok êývÖ òüA úÞ Ao þãñu ,lýuA BG Bùð@
ô AlW QÞAo òüA qA qA ÐÚõì îýPvðAõO Bì" :QuA úP×â lñéø QgpOôA ûBãzðAkqA åôpHOõy óBÖ xBGpPÞk.lñGBü Quk þüBølýG
ûApíø úG ô kõy òýìq oAlì koAô
úG QÞAo ûlðBì þÚBG {hG ".îýGBýG Quk RApzc òüA à^õÞ oBývG ÿBüBÛG úG
úÞ lðoAk ÜéÏO óBðBu|úðAôpKqA þøôpâ úG úðAôpKô lýG ÿBø|úðõâ þgpG úÞ lñøk|þì óBzð Bø|úPÖBü
.QuA úPzâqBG òýìq
þíuo ô þPèôk ÿBøkBùð .lðoAk lùy ólýßì ÿApG ÿqAok óBGq ô lðoAk kõWô qõñø
ûoAõøBì òüA òPÖo òýG qA qõñø BølýG ô Bø|úðAôpK løk|þì óBzð ô ûly pzPñì wvðôkA wñüBu úüpzð ok ÜýÛdO ûôpâ ÿBø|úPÖBü
lýüBO Ao ÿoæk koBýéýì lñ^
ûsôpK ókõG ÿpu ÝõÖ lðAõO|þì ÉõÛu òüA ólzð lýüCBO QéÎ úÞ lñüõâ|þì Bø|úðBuo BìA ,lðA|û|kpßð .lðA|ûly {hK óBùW IÇÚ rW úG óBùW puApu ok úðõã^
ûoAõøBì lüBG úÞ úPyõð ûBâ@ÐHñì àüqA êÛð úGqpPüôo ÿoArâpHg ,òüA kõWô BG.lyBG Bìôq ûoAõøBì lñPÖo óBýì qA ûlðq RAõWõì qA ÿoBývG úÞ )úuBüpO( xBüpO ûoôk óBüBK ok úýèôA óBðBu|úðAôpK
.kpÞ Jõvdì ûly ÈÚBu Ao Bìôq
ûkpÞ kBXüA þGçÛðA ÿkoõðBÃÖ QÏñ¾ok úÞ þ¾õ¿g úvuõì ,wßüA wýLuA ,úHñzßüqôo .QuA þPvüq|úðBýì óAoôk qA ûoôk òýPvhð xBüpO ûoôk.lðkpG ok úG îèBu óBW
Ao ó@ qA ZoBg ô òýìq oAlì úG Bø|JBOpK úñürø BíýKBÃÖ ÿBø|QÞAo qA ûkB×PuA BG lñÞ|þì }çO ô Quk úG RBÎçÆA QuA úP×â QgpOôA ûBãzðAk ÜýÛdO îýO QupKpu ,àülèA óBÖõíýOpPÞk
òüA 9 òßèBÖ ÿBø|QÞAo qA þßü pG oAõu úÞ Ao Bìôq JBOpK qA ÿA|ûlðq pGôB¿O AlPGA ,løk {øBÞ òüA QuA úP×â ôA .kpÞ løAõg àíÞ RAkõWõì òüA ÿBÛG ô Ì×c ÿApG p¾BÏì ÿBø|}çO úG ûlì@
.kpÞ ØÚõPì Ao ûlðq {hK òüA "úðBìpdì êüæk" pÞm BG lÏG úÛýÚk lñ^ BìA ,kpÞ ûpGBhì kõG úvuõì RApzcpGúðõã^pzGQukúPgBu þíýéÚA RApýÓO îýðAlG BO QuA Bì ÿApG þâorG àíÞ RBÎçÆA
óAõñÎúG"ûsôpKòüAókõGúðBìpdìÝõÖ"oApßOòí ,wßüAwýLuAÿõãñhu,ëBcòýíøok
pHg 9 òßèBÖ QÞAo kpßéíÎ "þíuA lýüCBO" qA Bø|ûkAk Q×â ,ó@ JBOpK ûlðq püôB¿O ÐÇÚ QéÎ .koAnâ|þì pSA ûlñü@ok óBy|êìBßO ô
qBGpuBø|úðBuoúGeýÂõOúDAoAqAçÏÖîøBìôqûoAõøBìûlðqBuúvuõì,òìôpâNôpOoõð .lñøk|þì
pÛPvì BýñýWpüô QèBüA ok úÞ þìBËð ÐüBñ¾ úvuõì òüA ,ëBðoôs QüpPuA ëAô }oArâ úG .QuA ûkq
.QuA ûkõG wßüA wýLuA úG ûoAõøBì òüA JBOpK }oB×u ëõEvì QuA
BìA ,ûlzð þÖpÏì Bíuo Bìôq ûoAõøBì JBOpK ô QgBu ûlñøk }oB×u þìBËð Bü þPèôk kBùð qõñø
êéÎ ô ÿoæk koBýéýì lñ^ ûsôpK òüA ûoBGok Àd×O ô ÜýÛdO úÞ lüõâ|þì ëBðoôs QüpPuA ëAô

.QuA ûly qBÒ@ ó@ þìBÞBð
êìBÎpülìô ly wýuBO 2002 ëBuok ,wßüA wýLuA ,þüBÃÖ ÙBzPÞA ÿBø|ÿoôBñÖ QÞpy

.QuA çvO ÿqBuôokõg QÞpy ô êK|þK òüçð@ þèBì úvuõì oAnâ|óBýñG àuBì óçüA ó@

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ

,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK
þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@

l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy
òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok

QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy

(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com

31 7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335

óApùO úéXì

úG úÞ úüpýg kBùð àü wýDo ,Rõðo@ AoõGk

lñÞÿoBãýu Ao ÿoBývG lðAõO|þì oBãýu ið àü ólýzÞQèôkqA lñÞ|þì àíÞoBãýu ápO ÿApG kApÖA
õÞBHñO }ôpÖ ÿApG ÿpO|ÿlW òýðAõÚ løAõg|þì
.lñÞ ëBíÎA ôk ,løk|þì óBzð ÜýÛdO àü úXýPð#
QÚõì oõÆ úG Ao oBãýu úÞ þðBvÞ ïõu
}ôpÖ ÿApG qAõW oôl¾ qA Qèôk":lüõâ|þì ôA RkBÎ ,oBãýu ólýzÞ ,lññÞ|þì óBdPìA
BG .lðq|þì qBG pu Bø|þyôpÖ|ûkpg ok õÞBHñO
îø ô ïkpì îø fpÆ òüA qA úÞ ó@ kõWô .kõy|þì óBy úðAqôo
,BýðBPüpGok ïkpì l¾ok 60.3 ,oBì@ úG pËð
".lññÞ|þì ëBHÛPuA Bø|þyôpÖ|ûkpg oBHßü êÚAlc lñéüqõýð ô BýèApPuA ,Bßüpì@
lülW {øôtK óBÛÛdì ,ëBc òüA BG
òüA ok þüBø|Qükôldì BG Bùð@ úÞ lñüõâ|þì oõÆ úG óBýì òüA qA ô lðA|ûkpÞ óBdPìA Ao oBãýu
úðAqôo ólýzÞ úG Bùð@ l¾ok 68.9 þñýíhO
.lðA|ûkõG ôo|úGôo ÜýÛdO .lðA|ûkpÞ RkBÎ oBãýu
ok Bø|þXñupËð RôB×Pì YüBPð ó@ qA þßü
òPÖpâ úÞ QuA ûkõG ØéPhì ÿBøoõzÞ òüA lñüõâ|þì úÏèBÇì òüA óBâ|lñvüõð
oBãýu ókpÞ óBdPìA úÞ løk|þì óBzð {øôtK
.QuA ûkpÞ pOoAõyk Ao ó@ qA òýãðBýì lðAõO|þì þùWõO êGBÚ RkBÎoBHßü ÿApG þPc
þüBø|ëAõu úÞ lðA|úP×â òýñ`íø óBÛÛdì
ólýzÞ úÛGBu ûoBGok ïkpì iuBK þPuok ûoBGok .lñÞ kBXüA
".QuA îXc òýñ^ BG ,ïôAlìoõÆ úG ó@úG ókpÞ RkBÎ ólýzÞ ØÚõO ïôrè ÜýÛdO òüA lñüõâ|þì Bùð@
.QuA úPyAk kõWô óBy oBãýu .luo|þì QHS úG RBÎçÆA åorG .lñÞ|þì lýüBO Ao oBãýu þzüBìq@
QyAlùG RAoqô óôBÏì ,òüApG õýPuA lñzÞ|þìoBãýu BýðBPüpGok úÞ ÿkApÖA óArýì
þìõíÎ QyAlùG oõìA ok BýðBPüpG .QuAûlì@òýüBK ëBíPcA úÞ îüA|úPÖBüok Bì":lüõâ|þì ôA úéXì ok ûoBG|òüA ok úÞ þOBÎçÆA
óBùW ok õÞBHñO ëpPñÞ ok BýðBPüpG":lüõâ|þì 2016 ëBuok BýðBPüpGoBì@ þéì ûoAkA úG pËð wKúðAqôoRkBÎúGólýzÞoBãýuólyêülHO pG ûly pzPñì "õÞBHñO ô òýOõßýð RBÛýÛdO"
,Bì ÿlW RBìAlÚA pÆBg úG ô QuA ïBãzýK kôlc( BýðBPüpGok óæBvâorG l¾ok 15.5 BùñO ".QuæBGoBývG,{ðkpÞóBdPìAoBHßüqA oôk Qzø úG p×ð oArø 215 iuBK xBuA
ok óBPvéãðA ok oBãýu ólýzÞ óArýì okîÚoòüA.lðlýzÞ|þìoBãýu)p×ðóõýéýì7.6 ok oBãýu ólýzÞ":lüõâ|þì òýñ`íø ôA 2016 BO 2000 ëBu qA úÞ QuA ûkõG þXñupËð
".koAk oApÚ eÇu òüpO|òýüBK .kõGl¾ok19.9kôlc2010ëBu ÿpýãíz^ oõÆ úG pÂBc ëBc ok BýðBPüpG RBÎçÆA ëkBHO" þOBÎçÆA àðBG ok ÿkçýì
BO îýñÞ|þì }çO Bì":lüõâ|þì òýñ`íø ôA l¾ok 19.3 kôlc 2016 ëBu ok òýñ`íø óBzð pýgA ÿBø|úPÖBü .QuA ûkpÞ AlýK {øBÞ .kõG ûly ÿoô@ ÐíW "þðBùW QyAlùG
ô îýølG }qõì@oBãýu RApÇg ûoBGok ïkpì úG ÿoBãýu BýðBPüpG ok 24-18 òýñu óBýì kApÖA 15-11 òu BG kApÖA l¾ok 19 BùñO úÞ løk|þì ok lyoA pãzøôtK ,àXø pPýK oõvÖôpK
".îýñÞàíÞoBãýuápOokAoBùð@ ûkõG l¾ok 25.8 îÚo òüA 2010 ëBuok .lðkõG }õgpHg wK ,lðA ûkpÞ óBdPìA AooBãýu ëBu oBGòýèôAòüAlüõâ|þìólñèÿpìòýDõÞûBãzðAk
.QuA þPuok ûAo îüôo|þì úÞ þøAo úÞ QuA òüA ô oBãýu ið àü ólýzÞ óBýì ÉBHOoA úÞ QuA

áoõüõýðokpãykpâókq iü !ÿlñø ÿBíýKAõø ó|BHég òýGBÞok AõÎk

!óAonãøo êýHuô {üo þPc Qvýð óBìAokrý^ aýø áoõüõýð QèBüA lüly ÿBìpuok # ZApgA oBÞqA qAôpK ëBc ok ÿBíýKAõø ókpÞBøo ô ûpWBzì ïBùOA úG ÿlñø óBHég ôk #
ô ïkpì ,Bßüpì@ok åorG RæBüA òüAô áoõüõýðpýgA ÿBøqôo úWok 20püqô úÛGBu|îÞ ÿBìpu | |.lðly
êýHuô {üo úÞ lýñýG|þì Ao ÿpüõ¿O úÇGAo òýíø ok.QuA ûkpÞ úÞõy Ao þuBñyAõø óBuBñyoBÞ
ókpÞ Bøoô òýGBÞ ókpÞ ápO ïpW úG Ao kõg ó„ BHégôk kpÞ ïçÎA lñø þüBíýKAõø QÞpy àü
.QuA ûly þâkq iü oB^k þHèBW qpÆ úG òýéÞôpG þhüoBO êK oBñÞ ok pãykpâ àü |.kpÞ ZApgA ,úÛýÚk lñ^ ÿApG óBHég óôlG BíýKAõø

ô kpì óBHég òýG ûpWBzì kpÞ ïçÎA óBðBHég RBìBùOA þuopG qA wK rüôpüA QW þüAõø Èg
pývì úG óBHég óôlG Ao þÛüBÚk pÖBvì 324 BG þEHíG úG ólñè pývì ÿBíýKAõø ly IWõì {ðq oBßíø
kõg óqoBßíø BG úÞ ÿA ûpWBzì þÆ kpì óBHég úÞ QuA òüAqA þÞBc Bø }oArâ |.løk úìAkA kõg
þðBíz^ BG Ao òýGBÞ óq óBHég kõy þì IWõì QÞpc òüA .lðq þì þéýu ôA Roõ¾ úG QyAk

|.lñÞ þì Bøo Ao òýGBÞ ôA ëBHðk úG rýð kpì óBHég .lñÞ ápO oBG|àyA
|.ly ê¿Ö ô êc ô QÎpu úG úÞ lðkpÞ óAõñÎ îøB×OFõu Ao ó@ ,ÑArð QéÎ eýÂõO ok óBHég ôk pø
ûkpÞ ZApgA Ao óBHég ôk pø kAlüôo êìBÞ þuopG qA wK kpÞ ïçÎA ÿA úýðBýG oBzPðA BG rüôpüA QW

|.QuA

32

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ENERGY THERAPY ÿBø|îüpdO ÜýéÏO MìApO lèBðôk
CENTER kpÞlülíO Ao óApüA

ÿspðA úéýuô úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok .koAnãG ApWA úG pãük oBG Ao Bø óApüA ÿBø|îüpdO ÐÖo MìApO lèBðôk #
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô Reiki Áõ¿hì ,Bø|îüpdO ÐÖo lülíO ïçÎA BG óBìríø BìA ,QuA ûkpÞ lülíO pãük qôo 120 BO Ao
þOBÛýÛdO ûôpâõÃÎô |Reiki Master Bßüpì@ÿoAk úðArg RoAqô úÞ QuA ûly ïçÎA lyBG ÿoBG òüpg@lðAõO|þì òüA QuA úP×â
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì þééíèA òýG ûBãzðAk ûõÚ wýDo ,þðBXüoæ þéì@ ÝkB¾ úéèA Qü@ ÈüApy úÞ ó@pãì ,lñÞ|þì Ao oBÞ òüA úÞ

þßüo }qõì@þ¾õ¿g ÿBø xçÞ .kpÞ îüpdO Ao óApüA úýüBÃÚ .kõy ûkoô@pG }pËð koõì
ÿõñÏì þßýð ÈuõO úýuôo ô þüBKôoA ÿBø|RolÚ òüA qA {ýK úP×â óAoBãðpHg úG lý×u jBÞ ïBÛì àü
úÞ lðA|úPuAõg MìApO lèBðôk qA BøoBG ,òý^ ô RBìAlÚA løAõg|þì MìApO lèBðôk úÞ QuA
(310) 446-8724 úG Ao óApüA BG ÿA|úPvø ÜÖAõO úÞ lñßð þìAlÚA ûlðBXñâ ÿA|úPvø ÜÖAõO ok ÿA|ûqBO |úðApýãPhu
,{OAlùÏO qA óApüA þÇhO Roõ¾ ok ô ,kõy
33 .kqAlñýGpÇg .lðAkpâpG Ao Bø|îüpdO úé¾BÖçG lðAõPG Bßüpì@
úÞ QuA ûkpÞ lýÞBO ÿA|úýðBýG ok MìApO løAõg|þì oõùíW wýDo :kôrÖA ÿô
qA Bßüpì@ Zôpg úèrñì úG qõñø }qôpìA îýí¿O .kõy úPyAnâ ûpÞAnì úG óApüA þßyõì úìBðpG
{ýK ûAoôkôApËðqA BìA ,Qvýð ÿA|úPvø ÜÖAõO QuA úP×â ûoAõíø óApüA úÞ QuA þèBc ok òüA
ÐýXÖ ÿBø|þPuBÞ fç¾A" Bü ,koAk kõWô ôo êGBÚ ô QuA þÎBÖk }A|þßyõì úìBðpG úÞ

.ó@ qA Bßüpì@ Zôpg Bü ô "ÜÖAõO .Qvýð ûpÞAnì
Iüõ¿O ÿApG Bßüpì@ ûpãñÞ BG úP×â ôA løAõg|þì òýñ`íø MìApO lèBðôk
ÿoBßíø óApüA BG ÜÖAõO úñýìq ok lülW þðõðBÚ |Qükôldì ÿA|úPvø ÜÖAõO þüBKôoA ÿBø|ÙpÆ
ÿApG lüBG Épy oBù^ óõðBÚ òüA ok ô lñÞ|þì ûkõG oApÚ úÞ ,Ao óApüA ÿApG ïõýðAoôA ÿqBu|þñÒ
þíDAk þüBø|Qükôldì óAõñÎ úG ,lyBG úèBu ûk
:kõy ûkoô@pG óApüA BG ÜÖAõO Ì×c
þédì pø qA lñðAõPG þééíèA|òýG óBuoqBG - .lñuBñzG Qýíuo úG
ÿApG pPzýG RBìArèA óBøAõg MìApO lèBðôk
.lññÞ þuoqBG ÿoõÖ oõÆ úG óBßìA úÞ þOoõ¾ ok BùñO ûlñü@ok ô QuA óApüA
QgBu QýéGBÚ úG lðAõPð râpø óApüA - kõWô Bø þüBKôoA BG ûpÞAnì ûAo qA ïBWpG QüõÛO
løAõg lülíO Ao Bø îüpdO ÜýéÏO ,lyBG úPyAk
.kõy àükrð ÿA|úPvø fçu
þíDAk ó@ ÿBø|Qükôldì ô ÜÖAõO - .kpÞ
úé¾BÖçG lðAõPG Bßüpì@ ô úèBu ûk úð ,lñyBG òýñ`íø Bßüpì@ ÿoõùíW wýDo
ûpãñÞ Jõ¿ì óõðBÚ úG þííPì ókôrÖAoBPuAõg
.lðAkpâqBG Ao Bø|îüpdO óApüA BG ÿA úPvø ÜÖAõO koõìok ûldPì RæBüA
óApüA þßyõì úìBðpG ô ÿA|úPvø úìBðpG - MìApO lèBðôk pËð lì îíPì ok .QuA ûly
pünKBð|àýß×O Bßüpì@ þÚõÛc ïBËð ok lüBG ô QÖBü løAõg {üArÖA óApüApG þOoBËð RBìArèA
ïlÎ Roõ¾ ok lGBü þì ûqBWA Bßüpì@ Qèôk
.lñyBG îüpdO òüA þðBìqpøok ïBWpG úG óApüA ÿlñHüBK
QuA úP×â kõg úýðBýG ok MìApO lèBðôk
BùñO ô QuA "pg@ wðBy" Bø|îüpdO ÐÖo lülíO
þüBKôoA óAldPì úÞ ûly ïBXðA oõËñì òüA úG
.lññÞ ïAlÚA ïBWpG RæBßyA ÐÖo ÿApG Bßüpì@

óApùO úéXì

QyAnâÿBWpG þígqôk áoõüõýðok MìApO ZpGok ÿqõu|{O@

òüpOæBG úPynâ úP×ø#
òPùñì ok MìApO ZpG úÛHÆ
þ¿hy ërñì úÞ áoõüõýð
ó@ok Bßüpì@ÿoõùíW wýDo
ÿqõu|{O@oB^k ,QuA ÐÚAô
òüA þKok kõy|þì úP×â.ly
þígq p×ðôk ÿqõu {O@

.lðA|ûly
kpÞ ïçÎA áoõüõýð wýéK |
BüoBÞ MìApO ZpGok úÞ ÿkApÖA
þK ok ,lññÞ|þì þâlðq
úHñyôk qôo eH¾ ÿqõu|{O@
úGoõHXì )úüõðAs 8 / ÿk 18(
kAk }oArâ áoõüõýð pùy þðBzð {O@ óAoõìBì qA êÛð úG rýð qpPüôo ÿoArâpHg .lðA|ûkõHð êdì úýéhO
.lðA|ûly þígq p×ðôk ÿqõu {O@ òüA þK ok
óBGBýg ok MìApO ZpG ïBG pG Ao þðBzð {O@ oõìBì Bø|ûk Bßüpì@ "þu|þG|óA" þðõürüõéO úßHy
úßHy òüA ÿBøpüõ¿O ok .lðA|ûkpÞ {O@ ókpÞ }õìBg úG ïAlÚA BXð@ qA úÞ lðkAk óBzð òPùñì îXñK
.ly|þì ûlük }Apg óBíu@ ÿæBG úÛHÆ ÿBø|þWôpg qA þßü qA þøBýu kôk þðõürüõéO
ÿoõùíW wýDo ,MìApO lèBðôk ûkAõðBg þ¾õ¿g þâlðq êdì MìApO ZpG úÛHÆ òüpOæBG
ûkAk ÿôo óBíPgBu ÝpG {hG ok þñÖ ëBßyA QéÎ úG ÿqõu {O@ kõy|þì úP×â .QuA Bßüpì@
úÞ Qyõð ûoBG òüA ok ÿpPýüõO ïBýK àü ok ,Bßüpì@ ÿoõùíW wýDo lðqpÖ ,MìApO àüoA.QuA
úG þðBzð {O@ óAoõìBì ô ûkAk jo MìApO ZpG ok þßüpPßèA ÀÛð pÆBg úG þß^õÞ ÿqõu|{O@
.lðA|ûkpÞ }õìBg Ao Üüpc ô ûkAk ïBXðA RoBùì BG Ao óByoBÞ ,ûlðBuo Üüpc êdì úG Ao kõg QÎpu

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |15 BG

(LIC.#PSY 13673) ,|JApÇÂAô þâkpvÖA:ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW

kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

34

www.TEHRANMAGAZINE.com

rýì@ àüpdO QéÎ úG óBðq ÿApG lý×u JAoõW ólýyõK ,óBPvðBÓÖA ok óBHèBÆ Qìõßc óBìq ok #
ûBýu äðo BG Ao Bø|úðBg ûpXñK lñPyAk oõPuk wýéK óAoõìBì òí ok .kõG Ñõñíì óAkpì ÿApG ó@ ókõG

.lðõzð ûlük Bø|úðBg ok pÂBc óBðq BO lñðByõLG
. QuA Ý|çÆ þé¾A êìBÎ þvñW ØÏ ,Bßüpì@ QèBüA 24 ok #
óAoõìBì ÿApG ,JAõg xBHè BG óBðq ókAk RBXð îø qõñø ,wýDõè Qñu {hG ÿoõvýì QèBüA ok #

.QuA Ñõñíì þðBzð {O@
.QuA Ñõñíì oAlèõK ûkAõðBg òPyAk úG ókpÞ kõíðAô ,óõPãñyAô ok #

.QuA Ñõñíì þPvì óBìq ok ÿpýãýøBì ,Bßüpì@õüBøôA ok #
.QuAåpì,BñíPuARAqBXìÿrðôlðAok #

. QuA Ñõñíì õéýHu óAkpì ÈuõO óBðq ólýuõG ,AkAõð QèBüA ÿBÞôoA {hG ok #
.QuA Ñõñíì óAoAõðBW oBPÖo ókpÞ lýéÛO ,Bßüpì@|þìBýì ok #
Qvýð qBXì úÛýÚk 5 qA {ýG ólýuõG ,Bßüpì@ ÿAõè ok #

îvýOBìôo óBPuAk óBùW òýðAõÚ òüpOoAk ûlñg

.QvzðôAoBñÞô lyoAõu êÛÏüæô Qvì kpãèô àü úÞkõG úPvzð xõGõOAok þzýzÞ# . lðoAk Ao ÝpG Mì|æ ÄüõÏO ûqBWA ÝpG óB¿¿hPì BùñO ,BýèApPuA ÿBüoõPßüô ok #
.lýupK {ýzÞ qA þOlì qA lÏG ô ly ólðAõg ëõÓzì ô kpÞ qBG ÿA úìBðqôo ákpì . QuA Ñõñíì oõKBãñuok wìAk@ ólüõW #
?kõy þì kBXüA þ^ qA îvýOBìôo þðBcôo olK
óAlðq úG IéÛO ÿApG ëBu 15 ÿ|æBG kApÖA ô QuA þðõðBÚ pýÒ }k|çãñG xoAlì ok ókpÞ IéÛO #
ÈGAôo ô ÿoBG ô lñG þG ô ÿoBvãýì ô þPvì ê¾Bc îvýOBìôo Q×â ô kpÞ Ñôpy Ao úËÎõì îø {ýzÞ .lðõy|þì ûkBPupÖ
.ly }kõg úìBðqôo ïpâ }pu ûoBGôk êÏ×ñì QèBc BG ákpì.QuA Ñôpzì Bð þvñW
?ÿoAk îvýOBìôo úÞ QuA QÚô lñ^ |æBc õO lýupK ôA qA {ýzÞ lÏG .kõG Ñõñíì ÝApÎ ok 79 ëBu BO ÿA úOAoBÞ ÿBø|îéýÖ ûløBzì #
.ïoAlð îvýOBìôo òì Q×â ákpì .lññÞ ïBýÚ îéýÖ Ñôpy qA êHÚ þéì kôpu {hK ïBãñø lðoõHXì Bíñýu ok úíø lñéüBO ok #
!!QuA ÿlG îvýOBìôo oB^k îËÎA NBK QuA úPyõð BW òüA Ñõñíì ,úð Bü QuA ûlýGAõg ó@ püq ÿA ú`G úßñüA ókpÞ à^ qA êHÚ òýyBì ókpÞ òyôo áoBíðAk ok #

.QuA
«BíPc úðBgqA óly ZoBgqA êHÚô koAk úíüpWo|æk 500,ûly ûlüõW wìAk@òPgAlðA lñéüBOok #

.lýyõK püq xBHè lüBG

BðpŸG ZpüA pPÞk
àyrLðAlðk

Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG |

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ

óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì
lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì

óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA

35 (818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335

óApùO úéXì

lðõy|þì xõGBÞUÎBG úÞóBùWqõìpì óBßì 5

lðAõO þì Bùð@qA lükqBG úÞóBùW áBñupO ô qõìpì óBßì 5 ÿpüõ¿O }oArâ òüA ok #
.kõy þì úDAoA , kõy úðBHy xõGBÞIWõì

Bø|àuôpÎ ûpürW òKAs ,|Aokigahara| êãñW
.koAkoApÚ àürßìokô kõy¶|þì úPgBñy|Isla de Muneca | ïBð BG IéÒA Bø|àuôpÎ ûpürW oApÚ þWõÖ ûõÞ òüpüq {hGok úÞ koAk kõWô|Aokigahara | ïBð úG þéãñW òKAsoõzÞok
óArüô@ àuôpÎ ó@ óBPgok IéÒA qA úÞ QuA þèBýgô IýXÎ oBývG óBßì àü Bø|àuôpÎ ûpürW ÿApG þHÛè òýñ^ êýèk .kõy|þì úPgBñy þzÞkõg êãñW úG ïkpì òýGok êãñW òüA BìA .QuA úPÖpâ
ïAlÎA óBPgok ÜüpÆ qA oõÞnì ÿBø|àuôpÎ Ap^ úßñüA Áõ¿g ok þPHTì ÿBÎkA aýø .QuA|ûly QÛýÛc ok ô lññÞ|þì þzÞkõg ÿkBüq oBývG kApÖA ó@ ok úÞ QuA òüA|Aokigahara | êãñW
úÞ Ao ÿpPgk {ýK ëBu òülñ^ ok ÿkpì úÞ lñPvø oôBG òüA pG þédì óBìkpì ô koAlð kõWô ,lðA|ûly
óBPgok qA Ao Bø|àuôpÎ òüA ,ôA ûpÆBg òPyAlùãð óAkôBW ÿApG ô ûkpÞ AlýK ,kõG ûly ÝpÒ ëBðBÞ ok .lññýG|þì òýìq ûpÞ ok þñKAs kApÖA þgpG úÞ QuA þüBW òüpg@

.QuA ûkpÞ óArüô@

óBPvéãðA þPñÇéu þüBüok ÿôpýð óBPvéãðA ,|Hellingly| óBPuoBíýG
kõg þécBu îüpc ok Ao þüBøõßu ïôk þðBùW äñW ëõÆ ok óBPvéãðA þPñÇéu þüBüok ÿôpýð ëBu9RlìÿApGôQvýðóBPuoBíýGàüÐÚAôok|Hellingly |óBPuoBíýGúÞQ×âóAõPGlüBy
ok þüBüok úÏéÚ òüA .lñÞ QìôBÛì þüBüok Rçíc pGApG QvðAõO|þì pPùG Bø|ó@ ÜüpÆ qA úÞ kpÞ BKpG ÿBø|QuBýu pýýÓO BG .QuA úPÖpâ oApÚ ûkB×PuA koõì óBãðAõük ÿoAlùãð ÿApG óBßì àü óAõñÎ úG
kõy¶|þì úP×â .ly úPvG ëBu 10 Rlì úG oõÞnì óBPuoBíýG ÿBøok ,óBüçPHì òüA Áõ¿g ok þðBìok
.QuA ïôk þðBùW äñW qA ÿA ûlññÞ|QcAoBð ÿoô@kBü BÖp¾ ô QuA ûly Bøo pÂBc ëBc ày|óôlG ô lðõzG Ao óBìok QdO óAoBíýG úèBð ÿAl¾ lñðAõO|þì óBPuoBíýG òüA ok óBâlññÞlükqBG
,|City Hall| ôpPì ûBãPvüA
áoõüõýð .lyBG áBñupO oBývG lðAõO|þì þüBñG òýñ^ qA lükqBG
City Hall | ôpPì ûBƒãPvüA
QuA áoõüõýð Õõéy pùy ok qAo àü| 36
þGõƒg úƒG qAo òƒüA qA óBƒñ`íø úƒÞ
ok ÿoBÇÚ aýø .kõy¶|þì QËÖBƒdì
ûBãPvüA ô êðõO òüA qA pÂBc ëBc
ëBu 70 Rlì úG ô lƒñÞ|þƒíð oõƒHÎ
úÞôpPì þðBßì úG êülƒHO úƒÞ QƒuA
rÞpì püq ok êðõO òüA .QuA |ûly
1945 ëBu BO ô koAk oApÚ pùy þìõíÎ
.QÖpâ þì oApÚ ûkB×PuAkoõì

www.TEHRANMAGAZINE.com

,þßyõìoAlzø ÿApG þøBHPyA úíÞkoBzÖ
QgAlðA Qzcô úG Ao þüAôBø ïkpì

ô ûldPì RæBüA óBýì ÿA|úPvø {ñO #
püArXèA|ÐíXì pG úÞQuA ÿlñ^ þèBíy ûpÞ
,Bƒßüpƒì@ QƒèBƒüA òƒýíøBƒXƒñƒK ,þƒƒüAôBƒƒø
.QuA ûlñßÖA|úüBu
úHñy qôo þüAôBø püArXèA|ÐíXì óBñÞBu
kõg ûApíø ÿBø|ò×éOok )ÿk 23 / úüõðAs 13(
QÖBüok óõíÃì òüA BG rýì@oAlƒzƒø þƒìBƒýƒK
þüAôBø l¿Ûì úG àýPvèBG þßyõì" úÞ lðkpÞ
àü òüA .lüpýãG ûBñK AoõÖ .QuA ûly JBOpK
."Qvýð òüpíO
ïBýK òüA QÖBüok þK ok ïkpì qA ÿoBývG
Ì×c ÿApG úÞ lðlýyõÞ ô ûkBPÖA Qzƒcô úƒG
.lñðBupG IuBñì þøBñKpu úG Ao kõg ,óBzðBW
Ao pHg òüA þðõürüõéO ô þüõükAo ÿBø|ú߃Hƒy
rýð þÎBíPWA ÿBø|úßHy óApGoBÞ ô ûkpÞ pzPñì
àýPvèBG àyõì àü úÞ kõy|þì koô@pG .lðkpÞ {hK Ao ïBýK òüA
ok lðAõO|þì ,kõy NBOpK þèBíy ûpƒÞ qA úƒÞ
ïBýK òüA ëBuoA qA wK ÿlñ^ ú^ pƒâA
.lupG þüAôBø úG úÛýÚk 20 ÅpÎ 40 BìA ,úPÖpâ Roõ¾ þøBHPyA úÞ kõG Àhzì
ûpÞ ÿkçýì úPynâ ëBu pHìAõð ûBƒì ok ûApíø ÿBø|ò×éO ok ïkpì BO lýzÞ ëõÆ úÛýÚk
úÞ kpÞ ïçÎA þßyõì þzüBìq@ qA wK þèBíy þøBHPyA oAlzø BG ÉBHOoA ok pãük þìBýK kõg
BG .løk oApÚ Ùlø Ao Bßüpì@ áBg lðAõO|þƒì
oBG òýPvhð ÿApG rýð pýgA RæõdO úG úWõO .lññÞ QÖBüok þßyõì úéíc ókõG
þüAôBø ok ,õu òüA úG kpu äñW óBüBK qA wK ÿoApǃÂA ȃüApƒy Qƒüpƒülƒì óBƒìqBƒu
oApÚ òüpíO ô {üBìq@ koõì pƒÇƒg ÿBƒøpƒüs@ òüA óAlñìoBÞ qA þßü úÞ kpÞ ïçÎA þƒüAôBƒø
þßyõì ÿA|úéíc Roõ¾ok ïkpì úG BO lñPÖpâ Ao ÿA|úíÞk kõg QvK êüõdO ïBãñø ok óBìqBu
ûly ApWBì qôpG IHu ô ûkAk oBzÖ ûBHPyA úG
.lñøk oAlzø ÿA|úPvø Bü ïkpì úG êüBGõì ÜüpÆ qA úíÞk òüA oBzÖ BG .QuA
ÿoApÇÂA ÈüApy Qüpülì óBìqBu pülì
pÆBg úG püArXèA|ÐíXì òƒüA ïkpƒì qA þƒüAôBƒø .kõy|þì ëBuoA þßyõì ÿ|úéíc oAlzø
úG þøBHPyA ÿA|úíÞkoBzÖ úÞ þPzcôô þðApãð ïAo@ xõðBýÚA ok úÞ þüAôBø püArXèA|ÐíXì

.kpÞ þøAõgonÎ ,ûkoô@oBG .QuBßüpì@ QèBüA òýíøBXñK ,koAk oApÚ
úÞ kpÞ eüp¿O ÿpHg þvðAp×ñÞ ok ôA {ñO óõðBÞ ok úÞ QuA ÿlñ^ þüAôBø
koõì ïkpì úG þøkoAlzø ô þðBuo|ÑçÆA lðôo ÿBølülùO ô þèBíy ûpÞ ô Bßüpì@ óBýì ÿA|úPvø
òýñ^ BO QÖpâ løAõg oApÚ þñýGqBG ô þGBüqoA Bßüpì@ ÿoõùíW wýDo ,MìApO lèBðôk êGBÛPì
úPÖpâ oApÚ þèBíy ûpÞ pHøo ,óôA äðõW îýÞô
.kõzð oApßO pãük þøBHPyA
.QuA
37

óApùO úéXì

... IéÚ úülø
lÏGô QyAkpPgk úÞ þPhu êíÎqA lÏG ?ïoAk IéÚ êíÎ AkpÖ þðôk|þì :pPgk
QyAk îÞ îÞ þyõùýG QÎBu òülñ^ qA ... pG }A úðõâ qA úÞ þßyA pPgk BO lðAkpâ|þì pG îèk rürÎ ûo@ :pvK
úG.koô@|þì Quk úG Ao kõg ÿoBýyõø ïoAk QPuôk þéýg :pPgk .lñýHð Ao lß^ þì òýìq ?þðõíýì ïpËPñì :pPgk
ô kpÞ úìrìq Ao pvK ïBð ô kpÞ qBG îz^|þìAo@ .ïrürÎ îPÛyBÎ :pvK ...îÛzÎîðõíýìRpËPñì:pvK pPgk ÝBÆA ûpXñK Qíu úG Ao {üôopvK

.ly ôA ÿBüõW
lüBG õO ïrürÎ }BG ïôôo@ :oBPupK

.þñÞ QcApPuA
úÞ Q×â ?QuBXÞ óôA þèô :pPgk
ô QyAnâ þPcAo òýíø úG úðõì þì ïpËPñì

.QÖo
{hG {ìAo@äðpu úÞ þèBcok :oBPupK
þì :Q×â ôA úG ôo kpÞ þì þèBg pPgk ïpu ok Ao

?ûkpÞ úülø õO úG ôo {HéÚ þÞ þðôk
qA àyAô kBPÖA pvK kBü äðok þG :pPgk
òì úG Ap^ ??Ap^ úg@ :ly ÿoBW {ðBâlük
.kpÞ þì úüpâ óBìA þG ô.kõG úP×ãð ÿrý^ þvÞ

! BGBG ïkpÞ þgõy :oBPupK
!!!kB~ ýìó|æAþüõzPukúPÖo

!!! RôpS = ÿpýK !!!úì|çÞpg@þüAlg

,þøAõhð ú^ ,|þøAõhG ú^ !? þy þì pO|lñíOôpS|þy þì pO|pýK ú^ pø úÞ þPvðôk þì «BÏÚAô Bü@ óõéüBð úvýÞ õO aýLG oAkoô ŸpW@ úü #
.îâ þì QuAo !|þy þì îø úýÛG úG ,ëB`hü ÿ|æBG oAnG ,ûBýu
pu ok ûpÛð BO .ópð {ÒApu ô òðrð Quk {G õãG
óBøk ok |çÆ òñýHG òñÞ|þì {ßèõãðA úíø eH¾ kõg
úýéÞ ok äñu
óõg ok lñÚ !úý^ }õO
BK ok Jpu koõì ok þvÞBO ûlñðAo àü úüpËð
Bø åo ok òø@
.JBXc
oôl¾ ÿApG þÏýHÆ qBâ þðAôApÖ oBývG oAlÛìô
??lükõG ûkpÞ ÐíW kõgok Ao þüBø þüAoAk òýñ^ àü Bíy lükpÞ|þì óBíâ râpø Bü@

.kBýG õñì BýG óBìBì îâ þì ïkq äðq #
pËPñì ïoBßíø ,óôpýG ïlìôA þüõzPuk qA # ?kByoA Qzâ,ïpuõO áBg úâþì ...òPÖpâ
?þüõzPukõO ÿkõGõO ,úâ þì ûlükõñì ûkBPvüAô
ëôA òì ,Qvø îø úãük p×ð úu ƒK úð N îâ|þì .óApüA óBãHhðrÞpì ƒK úð N îâþì
Qvýð ÝBOA ÿõO ïoBßíø úñýG|þì ûlìôA ôoBü #
!ïly ƒK úð N îâ|þì?Qvýð þð|çÖ îðBg úupK|þì qBG
ÙpÆ ÿpPð|çÞ îPÖo QüBßy úü fpÆ ÿApG # ok órG {Þ Èg BG ,líÞ óôA QzK ókBPÖA ,òPvø
ƒK úð N îâ|þì? òüoAk QüBßy þvÞ qA úâ|þì
oõüo wÞBÖ qA ôo >léýÖBßuA êßüBì< oApÖ ïlìôA 38

.îñÞ }oArâ
...lü@ pu QíÒ BP×â..ïoAk õO îÒ îP×â #
úPyAkôoõO îÒ ÿpíÎ úü ÿAõg|þì ƒK úð N îP×â

.îyBG
îðBìBì ,ïõíc ïpG ïAõg þì úíPuk úèõc #
þì ƒKúðNîP×â:ïõícÿpGÿAõhýìúâþìûlìôA
.îñÞ þüBÛüpÖ@ ÀÚo QuAô ïpíÞ oôk ïlñHG ïAõg

www.TEHRANMAGAZINE.com ?îüoAk úéýìBÖô àÖ ? îüoAk úéýìBÖô àÖ
úd×¾ áõG wýÖ ÿõO îèBgpPgk ÿApG pO|þñüpýy îýPÖo Ýõy ô Ýôm þéÞ BG #
óq Bü kpìrÓì p×ð l¾ ïlük îPÖo úP×ø úü lÏG ïkpÞ Quok AkpìBð BìA ...îýüAk pPgk úðõg îýPÖo ô îülüpg
}ApG þPuôk QuAõgok QÚõðôA ûoAk Quôk þüB^ BG óõìApG õzýK úP×ø úü ÿBßzg þñüpýy
. ÿlWô QcAoBð ,úPvg þøBãð BG ,ly koAôpPÞk ûpg|æBG # Ápc ÿ@ ..îükoõg Ápc ÿ@ ...ókoô@
óõOApGÿlGpHgêìBclüBGúÞî×uBC Pì<:Q×âkõGúPÖpâ}kõgúGþðApãðúÖBýÚúÞþèBcokpPÞk !!!!þPvø þÞ Bíy úPyAnâ ïBÓýK ïApG ïkBPupÖ
îüoAk úéýìBÖô àÖ ...îükoõg
>. ûrÓì lðõýK ,ûlðõì þÚBG óõOrürÎ ÿApG pÂBc ëBc ok úÞ ÿlýìA BùñO , îyBG ?îüoAk úéýìBÖô àÖ
kõWô îø ÿA úãük ûAo ëBc òýÎok þèô úÞBðpÇgô þßvüo ,úzüBìq@úécpìok |ç« ìBÞ ,êíÎ òüA< {Çg úP×â úíø úG úøBì 2 îðBìBì kAk îyAkAk õùü ïlük þì óõürüõéO îPyAk
õzOoBÞ îýu ïlük ïkpÞ ûBãð îPÖo...úPgõu !... àíÞ àíÞ :kq
.òýñÞ QgAkpK lüBG óõOkõg ôo rÓì úñürø þèô úñÞ þì QgAkpK Ao êíÎ úñürø êÞ úíýG ,ûoAlð þì úPzâpG îypg@!!! þyõâõO úPgAlðA wßÎpG õüôôpÞBì qA ïlük úðõgrLy@ õO ïlüpK
óõzýßü ûpg|æBG þOlìqA lÏG , ókpÞ|þì }õâpPÞk ÿBø|úP×â úG ÜéÇì Rõßuok ûkAõðBg BÃÎA ! ÿo þì oô îýyõâ BG úÞ wG úDõO pý¿ÛO {íø úâ QÛég oBßøBy òüA õãð !óôpýG úðq þì {ýO@
?ûkpÞ þì àzg õzGAoõW õüôôpÞBì õO úPyAk
>?ûlñ^ rÓì úü QíýÚ ,Ig < :lýupK ?îüoAk úéýìBÖô àÖ ?{ùG îãG þ^ òì ó|æA úg@
>. óq àü rÓì ÿApG oæk200 ô kpì àü rÓì ÿApG oæk5000< :kAk JAõW úé¾BÖ|çG pPÞk kq ÔýWõùü îÚBOAõO lìôA ïBGBG ïkõG JAõg ? îüoAk úéýìBÖô àÖ
ÝBOA êgAk ÿBø îðBg BG óõzøBãð ô lðlñhð ókpÞ|þì þÏu ÝBOA êgAk óõüBÚ@ ,kõG ÿoõW Bð QýÏÚõì úéG îâ þì îHv`G ØÛu úG kõG àükrð òì lídì úüqôo úü ûkpÞ þìoBÞ wðAs@õO îýüAkpvK
ÿoAk òüpíO qôpìA õyBK úâ þì ïBGBG ?ûly þ^ äðq {ýyõâ úÛýÚk lñ^ lÏG ,úñÞ þì oAõu óqpýK
! lðkq|þì lñgqõK óõykõg BG îø Bø|þÃÏG ,úñßð þÚ|çO þÞ :lýupK úðqpýK ,ly ïõíO úÞ {Öpc ,ûoõg þì
rÓì Ap^< : úÞ lüpK {ñøkqA kõG úíø ÿôqo@{ðlýupK úÞ þèAõEuô koôBýð QÚBÆ þßü ûpg|æBG !þðõíð JAõg
? îüoAk úéýìBÖô àÖ ?kõG
>? ûpPðôpâ óõüBÚ@ úâ þì ûpvK pøAõg ,ïApG ûlìôA oBãPuAõg O:O : :þüAk pvK
! ûrÓì)lñG á@(koAlðBPuA QíýÚ òüA< :pPÞk òýíø úuAô ÿoBãPuAõg kBýì úyoBG òýèôA BìokApG ?kõG þÞ ïpvK :óqpýK
>!!pPðôqoAB« PÏýHÆôúìôkQukIg,úyþìûkB×PuAóõ^BøîðBgrÓìþèô úâ þì|þìpâoAqBG úuAô îñì åorG óBìBì .úýPèBXg ... O:O : :þüAk pvK
.kBýì oBãPuAõg {uAô ûoBG òýèôA îø Bì pPgk ?kõG þÞ îâ þì ,ÿpÞ úãì :óqpýK
!!õèõ^õÞÿ úGp ?îüoAk úéýìBÖô àÖ :ûly úÞõy ô xpO QèBc BG þüAk pvK
ÿ|úðõy ÿôo úPvø@ þvÞBO pÖBvì # îPvzð îüly þvÞBO ûoAõu îyAkAk BG oBG úü
ëAõEu úü }qA QuAõg|þì óõ^ kq ûlñðAo .kõG îPuôk
...úupLG ...õéW þèlñ¾ ?QuAõg þì þ^ |æBc :óqpýK
Quk qA ôo òýyBì ëpPñÞ ,kq ÔýW ûlñðAo ëõK úG ïkõG ûkq ëq kõG úãük BW úü R¶ pK îuAõc óq ëBHðk :QýðBH¿Î QèBc BG þüAk pvK
qA...xõGõOA úü úG úðrG úÞ kõG àükrð...kAk
úÞ kõG àükrð...|æBG QÖo óõGBýg oBñÞ ëôlW !koõG }Ak ôo ÿAkoõg ... BO ûkpâ þì |æBG òu ëõÃÖ
ØÚõPìôo ûkBýK ÿõO ûqBÓì úüoBñÞ BìA...úñÞ M^ 1200Q×â ?ûolÛ^ {üApÞ îP×â ôoBü úG pývì pg@ .úéèA |æA úèA |æ
...ly ïkpíy {íz^ õéW }kõg ÿ|æõK qA îñì
ô ûlñðAo òýG þÖpc aýø úýðBS òülñ^ ÿApG ?îüoAk úéýìBÖô àÖ
îßc þñýãñu Rõßu ...lzð ëlG ô ko pÖBvì !{ùG ïkAk îðBg òüA óõW .úâ þì îyAkAk úG ûlìôA ú`G
:Q×âô kpÞpÖBvì úGôo ûlñðAo úÞ òüA BO kõG BìpÖ ûqBO îüly oôk òýyBì qA úÞ ïlÚ 5 úü þì òì úâ þì òì }AkAk ,phG JAoõW Q×W úü
oApßO ôo oBÞ òüA QÚô aýø úãük !kpì þø< BÚ@ ôpG !!úyBHð ïõðBg òüA òO úG pu ïAõg
>!ÿlðõupO åpì lc pu BO ôo òì ...òßð !ïkq þPÞpc ú^ kBPÖA îüoAq2
òì< :Q×â ô kpÞ þøAõgonÎ pÖBvì !ûqBGûqBG¶ûlñðAoò„ økïlükîPzâpG .ôôôôôôôôôôôôôôpG
>úðõupO|þì ôo õO olÛð@õèõ^õÞ ÿ|úGp úü úÞ îPvðôk|þíð !ûlñg qA ókõG ûlýÞpO îø úãük ÿApÖBvì ?îüoAk úéýìBÖô àÖ
þvÞBO ÿ|ûlñðAo úü óAõñÎ úG úÞ úüqôo òýèôAqôpìA...QvýðõOpý¿ÛO B« ÏÚAô< :kAk JAõW ûlñðAo oAõu ÿqBG pùy kõG ûkpGõñì ïBGBG ïkõG ú`G
?îüoAk úéýìBÖô àÖ kõG úPÖpãð oôk qõñø ,îükõG ûly ÿpýXðq JBO
!!! >ïkõG ûqBñW êíc òýyBì ÿ|ûlñðAo ëBu 25 òì úg@...îñÞ|þì oBÞ ïoAk }oAõzu ,úPgõu ïoAõzu îP×â îðBìBì úG þìoAõøô kAk xpO qA ûoAk ïBGBG ïlük úÞ ûBãPuk
îø !úýèBÎ þéýg !pýãGõñüA :úâ þì ûk þì îùGôo þ^ úâ þì ïBGBG úG õøBãPuk úPyAk úãð ÙpÆ.úñÞ
39 {vñW îø ,ûkBüq þéýg }Bìpâ îø ,ûoõW ô ÐíW !òÞ ûkBýK ôoBì úupO þì òì pvK òüA úâ þì ? ûly
?îüoAk úéýìBÖô àÖ
..îø ...úýèBÎ îðBìBì ïkpâ þì úðõgõO òzKBÞ BG ïoAk òì
{Çuô|þñÞ þì oAõzu õOBøõì ÿoAk ÈÛÖ .ûoAlð kBÛPÎA pèõÞ ókpÞ }õìBg lýéÞ úG |ç« ¾A
Bì úðBìBì !úy|þíð òyôo úãük ,òßð {yõìBg .ÿkoôBýì òDõãñK BO ôk ú`G ÿBW òì okBì Ig

??îüoAk
?îüoAk Bì úéýìBÖô àÖ
ïk þì xA ïA xA ïBPuôk qA þßü úG ïoAk
õO BG úÞ ÿpPgk óôA úuAô úâ þì úPzâpGõùü ïBGBG
....î×uCBPì ûly Quôk

?îüoAk úéýìBÖô àÖ
õO îPÖo îÚBOA qA ûkpÞ Al¾ õñì îðBìBì ó|æA
xõGõñì úâ þì !!!óBW óBìBì úý^ îâ þì {ÚBOA
BW óôA qA õñì :îP×â !!!ôpG õãG pýg úG Iy òÞ
êTì ??îãG pýg úG Iy îñÞ xõG ïBýG ÿlðõzÞ
pø ûkpÞ pùÚ ïBøBG õPK püq QÖo Bø|õèõ^õÞ ú`G òüA
ákõÞ úðBìBì .úy þíð Quôk îñÞ þì îø oBÞ

??îüoAk Bì xlðq óôok

óApùO úéXì

ûBì ûkoBù^ Quokô îükpÞ ZAôkqA òíùGô òì òíùGô òì ,olK þèô< !Qvýð þGõg kBüq pvK ...ûlüpK þãðo BG ïkõG ûlýuo úðBg
ëArÒ ïBð úG ÿpPgk IcB¾ òíùG ô òì lÏG >.îükqõðõìBÖpcôîýPvøúãülíøÜyBÎ ok ...!úPcAoBð ÿrý^ úü qA ,îéâ óBìBì
úÞ lðA|úP×â Jõg olÛ^ Bø|þíülÚ BìA .îüly .ûk|þìpýyÿõGQñøkqõñøõO,óõWpPgk ,ïkpÞ|þì ÅõÎ Ao îüBø|xBHè îPyAk úÞ þèBc
qA ëBu úu qõñø >.lñÞ|þì ÝpÎ kôq lñO IO< òüABGîøóôA?úDõOókpÞZAôkqAQÚôú^|æBc :îP×â
RBÖ|çPgA úÞ kõG úPynãð óBì|ápPzì þâlðq !êWóõíu@pvK ÿBÚ@ ,QÞpy wýDo òüA ûoBGôk qBG ,þ`ýø
,lÏG ëBu ôk ,þßü ô kpÞ qBG pu òíùG ô òì ZAôkqA òüA ØèBhì Qhu ïokBì ô olK .kpÞ|þíðëôôÙpcúGkõGúPÖpâõñìÿkõídì
îÞ .ly þÏÚAô îñùW àü úG êülHO óBì þâlðq pPgk þPÚô ,lýñÞ RôBÃÚ óBOkõg þèô ,lðkõG þ^ |æBc ,oBP×Þ pýK úßýOpì ûkpÞ ÈéÒ
pPùGôpPùGòíùGþèBìÐÂô,óBìqQynâBGîÞ koõì pvK àü ÈuõO ÿA|úPvG }õâ ô îz^ ?Q×â|þì
.lykõgþãèBuþuóAoôkkoAôôAôly ô wc ú^ oB^k ,ûpýãG oApÚ úÚ|çÎ ô QHdì BýG .þãzýíø ÿBø|Ùpc óõíø þ`ýø
õãG ô BøAõÎk ZôA ok ô óBìq óBíø ok .úy|þìþèBc òüABýG.ïpýãGôoQèBGôpKpüqBýG,îýñÞZAôkqA

!kõG ÿpãükrý^pülÛO Iy 9 QÎBu qA ÿA|úÛýÚk lñ^ #|
îÒ ÿBø|óBGBýgok ÿlñO óAoBGô Qynâ|þì
ëõÓzì óApùO pùy kõè@kôk ô úPÖpâ
þG ô QyAk ú¿Ò îèk þéýg .kõG ólüoBG
úPÖpâ oBhG ÿBø|ûpXñK QzK qA oBýPgA
.îPgAlðA óBGBýg úG þøBãð ,QÞpy
ûBãð òýèôA óBíø BG BìA ,Ap^ îðAk|þíð
ô pùÚ îø BG pùy òüA ïkpì ïBíO ,ïkpÞ xBvcA
úÞ þG@ úG úWõO þG Bø|ûoAõu !lñPvø òíyk
QÎpu úG lyBK|þì óApGBÎ ÿôopG óBy êýHìõOA
ô lðoAk Ao þøBâ rüpâ Bü ûBãøBñK úG òPÖo l¿Ú
õPèBK ô QÞ úÛü ok Ao Bøpu ûBãð óôlG îø Bø|ûkBýK
êdì qA pP^ þG ô pP^ BG ô ûkpG ôpÖ kõg òzKBÞ ô
Bø|úñd¾ òüA ólük BG .lðôo|þì ô ûly ko
.îPÖo QÞpy wýDo oBÞ ÝBOA úG ô îPzâpG
ÿpìA òì BG úâA ,ÿkõídì ÿBÚ@ lýzhHG
ô QuBùñO ëArÒ ô úPÚô pük îø| ,úðõg ïpG òüoAlð
QzK qA ÿkõídì ...kBýì ûoAk ÿlñO óôoBG îø
úG ô kAk îéüõdO ÿlñhHè ,ly lñéG kõg rýì
:Q×â ô lì@ îPíu
ú`G ëArÒ úÞ |«æôA !îðBg ûoBPu òýzG BýG
ïkõg «BýðBS ô úzèBu 22 þPì|çuBð .Qvýð
,ôpð ô òÞ pH¾ ,îP×â úÞ|òüA .úðõg Qíðõuo|þì
ô ópG QÞpy qA úíø îPuAõg|þì úÞ kõG òüA ÿApG
.îýðrG Ùpc îø BG îÞ úü
Bì þâlðq úG þGAnWô óAõW óq ÿBK ,Bì ÿBøõãì úðBPhupu òíùG ô òì úÞ kõG úðõâ òüA ,ÿo@ .îñÞ ôo oBÞ óôA BýG ,îñÞ ôo oBÞ ó@ ô Quk òüA þíÞ úéíW òüA ólýñy BG
ëBu 34 òì úÞ þPÚô þOlì qA wK ôly qBG ô îýPvzð R|çßzì ô Bø|Q×èBhì ïBíO ÿBK ,ÿkõídì òüA Qvø þüôopK ïk@ IXÎ QHd¾ úìAkAqA QÏðBíì ëBHðk úGô ïkpÞ Quk
Ý|çÆ Apì òíùG kõG úèBu ûkrðBy ëArÒ ô îPyAk ZAôkqA BO îükpÞ þÂAo Ao ûkAõðBg ôk îø ûpgæBG Ùpc úzýíø êTì îñì þ`ýø ?þP×â þ^ Bíy :îP×â ûBâ@kõgBð ô îPzâ ÿA|ûsAô ëBHðk ïrÓì ok
ô òì úzýíø ÿApG ô kpÞ ZAôkqA óq ó@ BG ôkAk ,þãèBu ûkrðBy ok òì ,lÏG ëBu àü ô îýñÞ ô úñÞ|þì kok ïpu òì ÿkõídì ÿBÚ@ þèô
îýí¿O ÝB×OA òüA qA wK.QyAnâ BùñO Ao ëArÒ þâlðq òíùG BG ô ïkpÞ îñO úG þuôpÎ xBHè .ïkpÞ {ÂõÎ ÿoõW úü ôo qôo óõ^ ,ïoAk QcApPuA úG ZBýPcA «BÏÚAô
þéýg ôA BìA ,ïkpâpG ïA|ûkAõðBg krð úG îPyAk úßýOpì òüA Quk qA ïoAk úãük óBìBì îø |«çHÚ .ïlðôonâ pu QzK Ao ÿoBÞ pK þéýg
...qBÒ@ Ao îÞpPzì pø BXðôA ïBýì AkpÖ |«ç¾A .îy|þì ÿp×Þ þGBvc ZAôkqA Bíy BG îðAõO|þíð òì îP×â Bíy úG
:kq kBüpÖ ô kBPvüA îüôo úG ôo ÿlW ô àzg àü þPÚô úÞ lýðq|þì xlc óBOkõg| B« íPc Bíy ...lüoAkpG AlgôpO ïpu qA Quk ...îñÞ
|æBc ?îP×â QùG þ^ ëôA qôo úOkBü ûoBPu úèBu àüô QvýGpvK àüô úèBu ûkrðBypPgk .îñÞ|þì }oBTð kBýGok îñøk qA þ^ þñÏü ,îðAõO|þíð òì BìA ,òüoAlð îÞ þ`ýø
òì pPgk úãük õO !ÿkõG úÞ þüBW óõíø ôpG îø Ao óBy ápPzì þâlðq ô lñü@|þìok îø lÛÎ úG òüA ûlùÎ qA ïkõg ?úý^ Bø|Ùpc òüA ëArÒ
...!ÿoAlð ôo úðõg òüA úG òPzâpG Üc ô þPvýð þO|çßzì ô R|çÃÏì ú^ oB^k ,lññÞ|þì qBÒ@ .îøAõg|þíð
olK úðBg qA úPvßzèk òì ô kq Ao Ùpc òüA olK òíùGô òì êTì þüBø|ïk@ îø ó@ ûqBO .lðõy|þì ?pHg ú^ ÿlùì qA þPuAo ,ïBýìpG oBÞ QùG úÏÖk oArø BGBG ...ÿA|úðôõük õO ûoBPu
oBXñéÞ kõg BG qôo lñ^ .ïly ûlðAo kõg úðBg úG òüA ØèBhì Rly úG Bì ÿôk pø ûkAõðBg úÞ îPyAk {ýK úÛýÚk QvýG ,úGõg îðôA þ`ýø îø þPì|çuBð úg@ ,òÞ pßÖ îÞ úü îP×â
BøoBÞ òPyAnâ Quk ÿôo Quk BG ïlük ô îPÖo îø þGõg kBüq þèBì ÐÂô ô lðkõG ZAôkqA õOkõg Ap^ ,þPvø ôo ô pG }õg îø ,þðôõW
Ao ëArÒ QukpürâBð úÞ kõG òüA .kôo|þíð {ýK .ïkpÞ|þì QHd¾ }BøBG ÿpâ|þzñì oBÞ òìõOoArø l¿ýu þøBì Ù|çÎ
Bø|òýPu@ ,ïkpÞ ûoBWA Ao þß^õÞ úðBgô îPÖpâ .lñPyAlð úG kôq ô ïkoõg ÿp¿Phì ïBy Iy ó@
qBÒ@ ïolK lülùO BG Bì þâlðq ÿôo pø úG úG JAõg ,ïkq oôq ú^ pø BìA ,îPÖo JAõhPgo ?ÿkpÞ QÞpy òüA
.îPÖo oBÞ pu úG ô ïkq |æBG Ao úG ôo ÿlW þéýg þuôpÎ qA êHÚ Iy ôA .ly pýu úPynâ oBßÖA ok ô kpßð AlýK ûAo îðBíz^ úÞ ókõGôoôpG }õgô ókõG óôõW Ig-
oBÞ þzñì óAõñÎ úG ûBãyqõì@àüok þOlì úÞ þðôk|þì Rkõg ûoBPu òýHG :Q×â ô kpÞ òì úG Apì ëBýg ô pßÖ òüA ûBâ@kõgBð ô ïkpÞ|þì ókoô@ok ëõK ÿApG ïk@ ëBc pø úG ,úy|þíð êýèk
óAõñÎ úG àýOõG àü ok îø þOlì ô ïkpÞ ïoAk òýÛüô îPvýð þuôpÎ òüA ÜÖAõì |«ç¾A òì ëBu ûkrðBK úÞ ÿoBâ qôo úG ,kpG {ýK Bø|ëBu
,Qzø ,Q×ø qA úÞ|òüA BO .ïkõG ëõÓzì ûlñyôpÖ úâA ,óôlGõñüA BìA .þy|þì óõíýzK qôo úü úÞ .úñÞ oBÞ lüBG
ÿkõídì ÿBÚ@ QÞpy òýíø ok êHÚ ûBì úG ÿkpâpG ÿoAlð Üc úãük ,ÿpýì BXñüA qA ÿoAk .îPyAlðpPzýG RqA òì ,îP×â QùG úÏÖkoArø òì ûoBPu-
úÞ îø ëArÒ .ïkAk úìAkA Ao ïoBÞ ô ïly ïAlhPuA .ïly Bñy@ òíùG BG úÞ ïkõG úèBu ûkrðBK QùG ôo ëõK òüA pGApG ûk ïpÂBc ô kBýì îyõg
ok ô QÖo ûBãzðAk úG ly|þì pO|åorG qôo úG qôo .úðõg òüA òì ÜyBÎ úÞ óBì|úüBvíø úèBu QvýG pvK òíùG
,qôo ó@ ÿAkpÖô kq Ao Ùpc òüAolK !ÿo@ úG ïokBìôolK .lì@ïA|ÿoBãPuAõg úG ,kõG ûly !ïlG 40
,lñP×â|þì ô lðkõG Qé¾ô òüA ØèBhì Rly
òíùGòíÂokôúñýüBKQñuþéýgqõñøõO|æ« ôA

www.TEHRANMAGAZINE.com

ápO Ao úðBgôAô ïkq ïpPgk Roõ¾ úG þíßdì ûBãzðAk ÿõéW .ÿkpÞ|þì oBÞ BW óôA úÞ RA óBùñK ú^ Bíy qA ...úñÞ óBdPìA õñì QuAõg|þì ïBð úG kõg ÿBø|þu|çßíø qA þßü BƒG BƒW ó@
ÿkõídì qA úÞ kõG þèArÒ óBíø ôA !ÿo@ .kpÞ {üôo Q×âô kpÞ þÖpÏìõykõg lìôA úÞ ïkõG !ïly lñì|úÚ|çÎ ÿô úG îø þÞlðA|úÞ ÿlùì ,lñPyAnâ ZAôkqAoApÚô ly Bñy@ ÿlùì
òülG ØýTÞ óBÇýy òüA |æBc ô QyAk Rp×ð ,úðrG Ùpc ô lüBýG Bíy ÿõéùK úÞ úƒy|þƒíƒð ô Jõg ÿpvK BìA .QyAlð ÿkBüq RôpSô ëõK
{üBK püq ô ûkpÞ àükrð ïpPgk úG Ao kõg êßy oBÞ ô ûly Àhzì à^ úPuk kqk Q×â|þì úÞ ïkõG þÛícA ô ûkBu ïk@ olÛ^ òì BìA QÛÖAõì Bø ó@ Qé¾ô BG úÞ kõG òüA ,kõG ëk Büok
òƒì ÿôo ÿõƒéW úƒðõƒâ òƒüA BƒO kõƒG úƒPvzƒð óôA ÙpÆqA úÞ QuAõg ïqA .ûkõG þGApùu kõg Bø|ÿqBG ô Bƒø|Ùpƒc òƒüA úƒíø ïlƒzð úƒWõƒPì ô kõG kApì ÜÖô pG rý^ úíø pøBƒÊ úƒG .ïkpƒÞ
Qíu úG úé¾BÖ|çG ëArÒ òPÖo óôpýG BG.lPvüBG oBÞpu òükpâpG îãG ô ïAõhG RonÏì Bíƒy qA úÞ kõG lÏG qôo úu B« ÛýÚk .ûkõHð {ýG ÿA|úzÛð ûBì úu qA Quok BìA .QyAk Ao óBì ÿAõø lðôAlg
lñhzýð BG ôA .ïkq äðq ÿkõídì úG ô îPÖo ò×éO QÞpy óAlñìoBÞ ïBíO úÞ þèBc ok pùÊ þèAõc úG }A|úÚ|çÎpG þñHì þüBø|úìrìq ÿkõídì ,êHÚ
!óõO þéHÚ óôpýG kõg ÝBOA qA ÿkõídì ,lñPyAk oõƒÃc BG QuApÂBc úÞ Q×â îø lÏG .kpÞqBÒ@Ao òì
:Q×â òì úG þhéO :îP×â ëArÒ úG ôo kBüpÖ ô QýðBH¿Î BG îâ òì à^ úPuk :kq kBüpÖ lñéG ÿAl¾ BG ô lì@ ô Bø|Ùpc ô oBPÖo qA òì BìA .lñÞ ZAôkqA òì
!òì ûlñü@ óqokBì .ïõðBg ûoBPu ï|çƒu- BG îñýHð úãük ,ëArÒ !kpÞ BW þG !kpÞ ÈéÒ- àü BO ?úPyAkpG õñì àƒ^ úƒPuk þƒÞ ,ûlƒy óõ^ ëBƒc òƒüA BƒG .ïkõƒG oArƒýG ôA ÿBƒø|ûBƒãð
ÿkpÞ BW þG þéýg îøõO ,þðrG Ùpc ïk@ òüA úG oBG pø îølG Quk qA Ao ïoBÞ îPuAõg|þíð
?ûoõÇ^ Bíy ëBc !kõG BW òýíø {ýK QÎBu þÏu ô ïkAk|þì |æBGpƒu JAõƒW ôA úƒG þƒÎõƒð
òì pPgk pu qA Quk ëBÓy@ þƒÂõƒÎ- .ÿkq Ùpc }BøBG ÿkBPuAô úÞ ô lðly ÐíW ÿkõídìoôk óAlñìoBÞ ïBíO .îyBG úPyAlð ôA BG ÿlƒñO koõƒgpƒG ïkpƒÞ|þƒì
lýñÞ|þì pßÖ úÞ îø ÿoõÆ óôA okBì þèô- BølÏG úPHèA úÞ(úñÏÆ BG QÞpy oAlGBvc þGApùu ûkBÏèA|ÝõÖ ô úèBu ôk ô Q¿y ÿkpì ÿkõídì
!oAkpG )kõG ûly òýýÏO êƒHÚ qA úƒzÛð àƒü ïlƒýíùÖ ûly AlW }pvíø qA {ýK Bø|ëBu úÞ kõG oAlèõK
ZAôkqA îPvðõPðõO BG ,îðBg ûoBPuôpð lñO- .Bø|Qvýð ÿlG ïk@
BG lÏG ô ïkpÞ ZAôkqA RpPgk BG pPùG ú^ ,îñÞ ïkrð úG ëArÒ krìBð ÿlùì ,lÏG îýð ô ûBì àü :Q×â ô lì@ QÞpy wýDo ÿõéW .kõG þðAonãyõg pßÖ úG ÈÛÖ ô
ó@qA òìô kpÞ ÐÇÚ Ao þyõâ þðBÇýy ÿA|ûlñg óõOqA ïlƒìôA ,ïõƒðBƒg ûoBƒPƒu :Qƒ×ƒâ ô lƒì@ kpÖ òüpO|òýìA |«æõíÏì þèô ,óBGpÚ lýzhHG eH¾ oBù^ QÎBu BO oBßÖA òüA BG ÿôo pø úG
ûBâ@ Ao ëArÒ BO ïly êuõPì ÿlñÖpO pø úG qôo .òükõG okBì êTì òì ÿApG Bíy .îñÞ þËÖBcAlg óôA qA ôo JAõW ûpPùG ô úðôA þzñì ,pülì àü úG òýãñu îüBø|àéK îÞ îÞ ó@qA lÏG ô .ïkõG oAlýG
{øAõg ,ïkpÞ }lülùO ,ïkq ÙpcôA BG .îñÞ
úG þPc ô ïkpÞ úüpâ ,ïkpÞ xBíƒPƒèA ,ïkpƒÞ ?úýÖpc ú^ òüA ?ÿlùì þ^ þñÏü- .lýøAõhG .îPÖo JAõg úG ô lðly
þéýg Ao }oBÞ ÿkõídì BìA .ïkBPƒÖA {ƒüBƒK ?lýPvýð óBüpW ok Bíy pãì- þñÏü< :Q×â þGApùu úG ày BG ÿkõídì BG þíuo ô àzg þéýg ÿkõídì eH¾ AkpÖ
óBñ^ òì ûoB`ýG pPgk úÞ Ap^ .kõG léG Jõg }oBPÖo òüA ô krð þÖpc aýø ô kpÞ koõgpG òì
ûkAk óBzð ÿô úG ÿkõídì úÞ þÚpGô Ýoq ivì ?þâ|þì ÿoAk þ^ õO îñýHG ?ôo þ^- >?úìõðBg ûoBPu oBÞ þâ|þì ÿoAk õO
qA lzð pÂBc þÇüApy aýø QdO úÞ kõG ûly úÞ úP×â îùG ëArÒ {ýK úP×øôk ,þßüqA- !óõOkõg BG òì Ùpc ÉBHñPuA úãük- .lýìBXðA ëõÆ úG úP×ø àü
òì úG þüôopK BG þPc ô kõy ûkBýK óBÇýy pg ÅõÎ {íýí¿O ô ûoAlð õñì BG ZAôkqA l¿Ú óBùâBð .îðrG Ùpc îPvðAõPð þã^BLPukqA óõ^ úÞ ïkpÞ|þì pßÖ kõg BG ëk ûkBu òì
ápO Ao úðBg îñÞ Q×èBhì îø qBG pâA úÞ Q×â óBüpW ok îø Bíy úÞ Q×â|þì óôA úPHèA ,ûly BìA .koAlð ïoBÞ úG ÿoBÞ pãük ,ûlük Apì koõgpG
:Q×â ÿkõídì ô îPzø Iy Quok úÞ Ap^ ,êÆBG ëBýg þøq
.kôo|þì îzýK qA úzýíø ÿApG ô lñÞ|þì .lýPvø ÅpƒÎ BƒG ,ïõƒðBƒg ïAõƒg|þƒì RonƒÏƒì- þPÚô ,QÚô pg@ úÞ kõG þðAoBG Iy ó@ qA wK
ô îñßð ØüpÏO ÿrý^ pãük lýølG ûqBWA pHg îø îcôo |ç« ¾A òì óBW ÿlùì úð- .lülG óõzð Bì úG õðõP×ýÞ êgAk «B×Çè RonÏì úG Apì ,lðly ZoBg QÞpy qA óAlñìoBÞ úƒíø
óAlWô|þG óBÇýy ó@ úÞ îüõãG Ao òýíø ÈÛÖ òí ok ô ïkõG òEíÇì ïkõg qA óõƒ^-
ok kõg lÛÎ úG Apì êâ úPuk pPgk lÏG ûBì àü .ûoAlð BG ókAk iuBK úG okBÚ úÞ kõG ûlì@ lñG îðBGq óBñ^ :Q×â ô lðAõgApÖ {ÚBOA
ërñì úG úéXÎ BG ïoBÞ ïBXðA qA wK Iy oõ¿O êc ûAo òüpPùG Ao oBÞ òüA ïkõHð Ùpc .îðBg ûoBPu þPgBñzð õñì qõñø õO oBƒãðA
...ô koô@ úÞ îPyAnâ óBýì ok ëArÒ BG Ao ÑõÂõì ô.îPÖo óBùâBð úÞ ïkpÞ þèBg rýì ÿôo Ao î×ýÞô ïkpÞ Quk úGõðôAô îñÞ IéÆôo ÿrý^ úèBdì óõ^
ØüpÏO Bíy ÿApG Ao óBPuAk òüA úÞ óõñÞA ôo ó@ úG ôo òüA qA òì þâlðq ly UÎBG {huBK óôpýG î×ýÞ êgAkqA ÿkõídì ÿBÚ@à^ úPuk
qA wK ÿkõídì úÞ kõy|þì þèBu ôk îñÞ|þì êgAk à^ úPuk òüA !åorG ÿAlg ÿAô .kBPÖA .ïoBýð
ôA ÿqBG óBO|æoBy BG ókõG ëArÒoBñÞok ûBì {y .kõy úÞ kõG BW ó@ ûqBO !ÿo@?kpÞ|þì ú^ òì ØýÞ |æBG Ao îüAl¾ ,kpì òüA ÿõéW oBG òýèôA ÿApG
:úÞ kAk ïBÓýK ô kBPupÖ wK îüApG ô kAk Ý|çÆ Ao BG ZAôkqA l¿Ú òì .Q×â|þì Quok ,úéG- ØýTÞ ïBÛPðA ô ÿqBG àü BøoBÞ òüA ïBíO ïlýíùÖ
úÞ ûoBPu úyBG RkBü BO ïkpÞ ôoBÞ òƒüA< òƒì qA ÿkõƒíƒdƒì ÿBƒÚ@ óõƒ^ .ïoAlƒƒð õƒƒðôA ïBíO úÞ þèBc ok lÏG úÛƒýƒÚk lƒñƒ^ ô QƒuA :ïkAk iuBK îßdO BG ô ïkpG
êGBÛì òP×â úð Üc rý^ aýø ô wÞ|aýø ,aýø ZAôkqA óôA BG ïAõg|þì òì ô ûkpÞ ÿoBãPuAõg qA ,lðkpÞ|þì ûBãð kqk àü îz^ úG Apì óAlñìoBÞ ïpPdì wýDo ,ÿkõídì ÿBÚ@ JBñW þèô
wK RApG úÞ RpPgk ô þPðBìA îñüA ,koAlð Apì úyBG oApÚ úÞ îPvýð |æBÞ Bü ¡y òì ,QÞpy
.îñÞ .ïly ZApgA QÞpy
>.îPupÖ|þì þƒgõƒy ÿoAk B« ƒÏÇƒÚ ?ÿkõƒídì ?þƒƒ^- ô ïkõG ÿkõídì ÝBOA ok þPÚô ,pg@ úËdè .ûoBýG Quk úG õñì þvÞ
úÞ|ó@óôlG Ao ëArÒ þPcAo òýíø úGôA !ÿo@ úƒG ôo àƒyA BƒG îPƒÖpƒâ|þƒì Ao îWApƒgA î߃c .lìôA îyõg ...!úƒð ...òƒüpƒÖ@ ,òƒüpƒÖ@
,QÖo ô kAk Ý|çÆ lølG ÿô úG þèBüo þPƒc ?úð úãì .ëArÒ þñÞ|þì ú^ òì úãì ?Ap^ úg@ :îP×â ô ïkpÞ ÿkõídì ok ô þðôk|þì õOkõg olÚ þGBvc úÞ úìõéÏì
{PuAo.Qvýð þgõy |«çƒ¾A ,okBƒì úƒð- òüA òì BG Bíy úÞ ïkõG ûkpÞ Bíy Üc ok ÿlG oAnG wK ,ÿoAk }qoAolÛ^ úÞ þPvø óBüpW
...BìA ...BìA îø þ×ýÇè úýcôo «BÚB×OAô Qvýð ÿlG kpì îÊBÞ kBü úG úÞ þPÚôqA| ,îãG QùG úãükrý^ úü |æBc
Üc ÿBW Alg< úÞ lðA|úPƒ×ƒâ }õƒg úƒ^ .ûo|þì |æBG ôoBK qA îø {èõK òƒíƒÂ ok ûoAk !kõHð òüA òì Üc ?òükpÞ oBPÖo ÿoõW úG |æBc BO åorG Bü àý^õÞ qA þ¿hy aýø ïoAk
Alg ÿBø|ûlñG qA þÃÏG BƒìA >QƒuA úƒPƒvƒzƒð ô þu þPì|çuBð .þPvýð ú`G úÞõO ûoBPu-
úG þüAlg ÿApG Ao Bø ó@ Alg úÞ lññÞ|þì }õìApÖ ?úzG þ^ úÞ îñÞ ZAôkqA ÿlùì BG ïpG }lÏG ...òP×ãð úð òì
úG þvÞ lüBy !ÿ[email protected] ûkBPup×ð òýìq ÿôo ïpG ?îñÞ ZAôkqA ÿlùì BG þ^ ÿApG ?Ap^- .úPèBu Qzø Ñôpy ô kqAlñýG ûAo kBüpÖ ô kAk îPyAk oBËPðA
ûlýuo þüBW úG ôA BìA ,kõG úP×ãð ,úð ÿkõídì þPhGlG ô pÛÖ ok píÎ àü úÞ îñÞ ZAôkqA óôA BG ?Ig- þéýg ,ïoõ¿O Ù|çg pG BìA .lñÞ þyBdÖ úG
òýýÏO îø ÜèBg ÿApG lüBG kpÞ|þì pßÖ úÞ kõG þâlðq Bíy êTì ïoAlð Quôk òì ?îñÞ þâlðq úð òì úG þvÞ |æBc BO úÞ ïkõG úP×â QùG- |«çìBÞ þñdè BG ô lì@ òì Qíu úG ô ly lñéG ïAo@
{ýK ëBu àü úÞ ly úðõâ òüA ô lñÞ ØýéßO oBÞ îø Bíy þèô óBìBì ïAõg|þì RonÏì .îñÞ .kõG õèõ^õÞ þéýg úíz^ úü òüA ûqBO .úP×ãð
ô ÑBhð ÐÇÚ ûkBW ok þÖkB¿O pSA pG ÿkõídì úP×â þ^ Bíy úG îÊBÞ úãì ,òükpßð þPuok .îðq|þì QùG ôo ïA|þé¾A úGp ÐÚõì úG |æBc :Q×â òì úG ôo úðBGkõì
{üBøBK ô Quk ôA ly òýzðp`éüô úzýíø ÿApG óBW okBì úð !kõG ûkpÞ ZAôkqA QuAõgok ?kõG qA }õg J@ úÞ îñÞ|þì ÿoBÞ }BƒG òƒEíǃì þì QuAo .úyBG Bíy BG Üc lüBy ,úyBG
qA pOlG ÿBÞpy qA þßü îø lÏG ô kBPÖA oBÞ qA ô ûlñü@ ïAõg|þì .îPÖpâ ôo ïkõg îýí¿O òì .ûpð òýüBK Rõéâ lüBHð ô ïkpÞ ÿôo ûkBüq oAlÛì úü îñì ,òƒýâ
ok ô kpÞ ûkB×PuA|Fõu QýÏÂô òüA qA }kõg ëôA ûoApÚ òýðôk|þì ,úyBƒG òƒýƒìBC ƒO ïA|þƒâlƒðq îPzâ oBÞ ëBHðk qôo ó@ ÿAkpÖ qA ,ÿôo pø úG ôo úýÃÚ òüA úãük .ïkpƒÞ|þƒì oApƒ¾A olƒÛñüA
|æBG Ao ÿkõídì oAlð ô oAk ïBíO þðkq îøpG îz^ îíuA úG òýyBì úüô àýy óBíOoBK@ úü ZAôkqA àü ok óAôApÖ ÿBø|þâlðôk qA wK ûpg|æBG ô pÆBg úG .RoBÞ úG Iv`G AkpÖ qA ô òÞ }õìApÖ
úÚ|çÎ ô QHdì qApGA òì úG olÛ^ òýðôk|þì ?úñÞ ÿApWBì îPyAk îÞ îÞ .ïly ïAlhPuA ûqBƒÓì AkpÖ qA þøAõg RonÏì óAõñÎ úƒG ô oBƒÞ òƒüA
...ô lýzÞ àü úÞ ïkpÞ|þì }õìApÖ Ao {PÞpyô ÿkõídì RA|úðBýøBì ÝõÛc úG óBìõOoArø 50 ïk|þì oõPuk
BG oAlük ÿApG óAlñíèBu úðBg ok qôpìA ôA ?úñÞ|þì þéýg ô lì@ ërñì úƒG ûBƒãzðAk qA ëArƒÒ Iƒy
ÐÂô òüA qA BO lñÞ|þì ÿoBíy|úËdè RõíèA|àéì ûBýu ëõK úü óôA !þÛícA olÛ^õO pPgk- :Q×â òì úG ôo ëBdyõg .úzG úÖBÂA
rý^ ôA pülÛO þüõâ BìA .kõy Á|çg þíñùW ?ïlük ôo þÞ qôpìA þP×â úâA ,óBìBì- þèBdyõg BG ô îPÖo óôpýG QÞpy qA Iy ó@
.ûk|þíð õO úG îø ?ÿlük ôo þÞ .îðôk|þíð ,ïpPgk úð- IXÎ ÿkõídì îP×â ïkõg BG ô ïly ërñì úðAôo
!QuA ÿpãük ô îýPyAnâ õðõìAoAlì oApÚ Bì ëBc pø úG- þéHÚ QÞpy wýDo ,ôo ÿkõídì ÿBÚ@- ok olÛ^ òì ô QuA þPý¿hy BG ô Jõg kpì
òì .ûkq Ùpc òì BƒG þƒéÞ Rlƒì òƒüA ÿõƒO lƒüBƒƒy |ç« ƒ¾A ,ïkpƒƒÞ|þƒƒì ûBƒƒHƒPƒyA }koõƒƒì
41 òüA úÞ îø Bíy ,îñÞ þuôpÎ îÊBÞ BG ïAõg|þì

!òükpÞ þâorG ûBHPyA ,òükpßð ôo oBÞ
þéýu ô ïlýíƒùƒ×ƒð Ao ïkõƒg ëBƒc pƒãƒük

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

óApùO úéXì

oõK Jkõì BðAlðBì

êvÎ ÿpPgk , êvÎ :óBPƒuAk úƒ¾çƒg
êídO Bø ëBu qA lÏG úÞ úèBu ûl×ø
løBy lüBG æBc þâkAõðBg Rçßzì
lüBG ô lyBG }okBì ô olƒK ÝçƒÆ
|... lñÞêídO AookBì óôlG þâlðq

|. Qvýð ÿA ûkBu oBÞ lðqpÖ þßüoBOqApãükoBãðA , ïoAlýG Aõø óly òyôo 51{hG |:êvÎ óBìo òPìqA þPívÚ
?êvÎÿkpâpGþøAõgþíðpãük|- | þG qA , þDBùñO qA úÞ oõÆ óBíø îupO þì îø ô ûkpÞ ØüpÏO úPgBÖ ÿApG Aorý^ úíø
QéÎ BùñO òíÂok , kpÞ óôpýG BXð@qA ApìôA|- | úG ØÎBÃì þíÒ BG ûoBGôk úÞ þðBìq qA úP×ø àü| úG QuAõg þì ôA úPgBÖ þðAk þì :îP×â
?ú^ æBc . kõG oBýùì BXð@ok òì oõÃc |. ïlýupO þì åpì qA ô þvÞ ÈüApy . Qynâ þì , ïkõG úPzâqBG olK ÿ úðBg óBíz^ pýSBO QdO olÛð@ BìA lüõãG òì
: Q×â òì ólük BG ô lì@ ïoAlük úG úðBíu qôpìA êídO êGBÚ pýÒô Qhu úPynâ ÿBøqôo lñðBì QvðAõPð úÞ kõG úPÖpâ oApƒÚ îƒÛyBƒÎ
|.|.QuõOBGÜc|- | îíùÖ þì|! êvÎ ÿA ûly òýãíÒ ô ûlýßO olÛ^ àíÞ óBWpì úG BøoBÞ ókAk ïBXðA ok , kõG þì }kõg . QuA ûkpÞ ZAôkqA lüõãG
QvzðolKoBñÞok þíÞ úÞ òüA qA wK úðBíu oBG þDBùñO úG lüBHð . ÿA ûlýzÞ þPhu þéýg úÞ QhO oBñÞ þðæõÆ ÿBø QÎBu ôk pø ô ïkpÞ þì þì õO úG ûqBÓì ok qôo ó@ pâA lüõâ
lüBHð , ÿlýzÞ þì }ôk pG Ao îÒ úíø òüA qA òì BìA .îükpÞ þì {øBãð ô îýPvzð þì olK îø òì õƒO ZAôkqA qA wƒK úƒÞ îƒP×â
|.|. kpÞ ápO Ao úðBg , ïkõG òýãíÒ oBýùì ÿApG ïkõWô ÜíÎ òì ô þPvßy þì BíPc ïkpÞ ZAôkqA
{ðlük ÿApG olK YèBÏì àyrK þPÚô qôpìA |. þPÖpünK þì Ao oBýùì ÿ úPuAõg Q¾pÖ râpø óõ^ äñPèk îüõãG îðAõO þíð Q×â ôA îPyAlð Ao õO òPvßy QÚBÆ
ÿoBíýG úÞ Q×â ô kpÞ ÿoAôlýìA oBùÊA kõG ûlì@ RpËð úG ?úðBíu þñÞ þì ïõßdì Apì îøõO|- | úÞ Ap^ ïkõG òýãíÒ BìA , ïõzG }A úP×ýy ïkpßð Ao rý^ úíø îÞ îÞ òì úG úPuAõg þì úÞ
ô løk þì óBzð QHTì {ñÞAô {üBøôoAk úG olK úG úËdè úÞ ÿkpì BG kõG QcAo îüApG þéýg qA ô ly J@ ûom ûom îðBíz^ pGApG ok p×ð àü Apì ܃zÎ QƒÏuô þƒPÚô BƒìA lƒüõƒãG
óBìq Qynâ ô óBìok ÿ úìAkA Roõ¾ ok ôA òì ? îñÞ þâlðq QÖo þì óBýìqApO {ýG úËdè àü úÞ ïkpÞ þíð îø Ao }pßÖ râpø . QÖo óBýì þì ôA þPc , úPvðAõPðpãük QƒgBƒñy
Ao kõg ÿBø þDBðAõO qA þzhG QvðAõO løAõg Ao }A úPuAõg òüpg@ QuAõg þì îèk ÈÛÖ ok lñ^ pø , îyBG òýñ^ òüA þâpì løBy qôo ô lüõãG pdu úG Ao ÑõÂõì òüA QuAõg
ô îükõG ûly ûkq óBXýø óBWpìô òì . lGBüqBG þGõg pvíø ç« ¾A|òì úðBíu þðAk þì , ïpünLG lüBy ïkõG ûlük Ao ÿkBüq ÿBø åpì ïA þâlðq
úG koôBýG Iè pG þìpâ lñhHè QvðAõO olK þPÚô ... îñÞ þÖçO îPuAõg þì ç« Tì , ïkõHð {üApG îø ïkpÞ þíð þPhHyõg xBvcA úßñüA êýèk . lñÞ AlÖ Ao ôA
{ìpðpPÞk . îükpÞ AlýK òýÛüpPÞk ÿBø Ùpc ?þPyAnãð Ap^ úðAõük Jõg -
úPÖpâ pËð ok olK ÿApG Ao þHuBñì ô àHu ÿBø |. îðAk þíð lyBG ûphvì þéýg îø lüBy |. kõG òýíø þíð Q¾pÖôA úG úüpâ , kq þíð þÖpc
îýñÞ àíÞ ôA úG BO QuAõg óBWpì ô òì qA ô kõG úðBãü îðBg : Q×â ô kpzÖ þìpâ úG Ao îðBPuk ÿrý^ BùñO ô QyAlð þìõù×ì îüApG pãük þâlðq êßzì BG îø {ðlýzÞ w×ð þPc ô kAk
þPÚô . lølG ïBXðA qôo pø Ao Bø ó@ ïBíO úÞ òPÖpâ ÿApG ÈÛÖ ô ûlýzÞ Ao {ÚBOA ÿBø ûkpK lèõO lñÞ oAôlýìA ûlñü@ úG Apì QvðAõO þì úÞ Qvüpâ þì óBñ`ð@. kõG ûlyôo úGôo
pO {ýG QÖpâ oApÚ pìA òüA óBüpW ok úPgBÖ RBÚôA pO {ýG , lñÞ þì qBG Ao {ÚBOA ok AnÒ lñâõu îOApÆBg pPÖk ok IzìA . kõG ïlðqpÖ {ðlG }qpè ÐðBƒì îƒPuAõƒO þƒíð úƒÞ
úG þPÎBu ÿApG ô lì~A þì olK ÿ úðBg úG Bøqôo , ïpG þì óôpýG ûkoõhð Quk Ao {üAnÒ þñýu òì îùu , îñßð ZAôkqA râpø pãük úÞ ïoõg þì ólük BG ô ûkpÞ òyôoAo ÕAp^ ,ïõzG
lñéG QhO qA Ao olK BO kpÞ þì àíÞ òì ô óBWpì ïAôk lðAõPG úÞ QuA ó@ qA pO òýãíÒ þéýg râpø }BÞ ÿA . kõG þDBùñO ÈÛÖ ZAôkqA qA Qzcô úG }A úPvßy îø ok ÿ ûp¿^
úÞ ÿkõWô BG , kôpG ûAo BO îýñÞ {ßíÞô ûkpÞ lüBy kõzG ïA þâlðq koAô oBýùì îPyAnâ þíð
ÜÖõì râpø olK úÞ QyAk ó@qA óBzð rý^ úíø |. koôBýG BO Bø Iy ! ïkõG ûly òüp×ð òì þPuAo úG îø .ïkBPÖA
þì : îP×â ô ûkAk óBßO ØuBO ÿ úðBzð úG Ao ïpu |********|
åpì êídO , îíù×G Ao {uBvcA ïBíO îðAõO {ýKqApO óApãð ApìôA áBñøôlðA òýñÆ
ïBíO úWõO ôA ïlük þì úßñüA qA ô kpÞ
{üõg úG Ao óAõW óApƒýGk ôBƒøpƒPgk
úðApPgk þOkBvc qA , ûkpÞ ÙõƒÇƒÏì
Ao îñøm BO ïkpÞ }çO ô ûly rüpƒHè
BO BìA , ïqBu ÙpdñìôA úG ókpÞ pßÖqA

. ïlzð ÜÖõì Iy pg@

|********| 44

TEHRAN MAGAZINE ólýñy ÿApG þDBW pãük úÞ ïkõG ûlýzÞ þPhu . kpLu þì óBW Tel:(818)881-1771
òýñÆ BG ëBc òüA BG , kõHð îüpì ÿBø Ùpc îðAk þíð òìô koAk ûBì YñK àükrð îÞkõÞ
úÞ ÿrý^ BùñO , îPuAõg àíÞ óBWpì qA ÿkBüpÖ pßÖ òì , îüpì òßG Ao RA þâlðq : îP×â þðBGpùì òüAok ? îñÞ ÿpLu Aopg@ÿBø ûBì lüBG úðõã^ . kAk þì lüõðôA þPìçu qA îHéÚ , ly løAõhð
úÞ QuA þðBìq ûlðBì ïpÆBg úG RBËdè ó@ qA õO , kõHð kAkpùì kqolK úG úÞ ÿkpì ó@ îñÞ þì ÿA úzülðA pø qA Ao îñøm ïA ûkpÞ }çO Rlì ô ly þì úÖçÞ kõg þðAõOBð qA olK RBÚôA þøBâ
ÿõu úG ó@ BG Apì úÞ ÿkoBßðApG oBñÞ ok óBWpì þPhu þéýg ïolK ú^ pâA òÞ pßÖ úðõâ òüA îø ÜÖõì úñýìq òüA ok ÿkôlc BO ô úPgBu þèBg BìA lýGõÞ þì óBWpì Roõ¾ pG {PuAo Quk BG
ó@ qA wK ô lüôk þì , lðkpG þì êíÎ ÝBOA úP×ýy úÞ koAk Ao þvÞ æBc êÚAlc þèô lýzÞ lýìA ÿApG îèkqõñø Ap^ îðAk þíð ÈÛÖ , ïA ûly QvðAõO ôA Q×â þì ô kq þì ÿlñhHè óBWpì
þñÏü òüA , koAk {Puôk îø olK ô QuôA ÿ òüAqA ÿA úËdè ÿApG þPc îHéÚ ? kõy þì äñO
|. lü@ þíð ïpÆBg úG ÿrý^ . ïA ûlük Ao }pýËð pPíÞ úÞ úÖpÆ ôk ÜzÎ àü úG ÜzÎ qA qõñø ÐÚAô ok ô ûlzð þèBg þãñPèk |. lølG óBßO Ao {Puk
òì úG úÞ ïlük Ao oBPupK ïlì@ }õùG þPÚô ok úÞ lñßG Ao þDBøoBÞ QvðAõO þíð þðq aýø ÿoBâkBüôA qA }BÞ ÿA . lLO þì úÞ QuA lýìA Ao olK ïAo@ ÿ úìrìq qôpìA . òì ÿAlg !j@
ôA úßñüA ô ïkBPÖA îÞkõÞ kBü úG , kq þì lñhHè ò×éO úÞ ïkõGoBßÖA òüAok ... }BÞ ÿA îPyAk
ûkq Qzcô . ly þì lèõPì pãük ûBì ôk BO lüBHð |. kõG ûkAk ïBXðA olK ÿApG ôA Rlì òüA Ao {üAl¾ Qvhð . kõG îüpì , kq äðq |. êvÎ : Q×â þPhu úG úÞ ïlýñy
úG îø õO , QuA úPgAkpK Ao {ÛzÎ ÿBùG óBWpì lýupK Ao ïolK ëBc þPÚô þèô , îPgBñzð àyA úÞ þèBc ok ô úPÖpâ Quk ok Ao {Puk
?QuBXÞ : îP×â ô ûly ûpýg oBPupK úG ûkõG {ðApãð Rlì òüA ïBíO ok rýð ôA úÞ ïlýíùÖ olK îðBW|:|îP×â , kõG ûlðByõK Ao îOoõ¾ ÿBñùK
, ïrürÎ }BHð óApãð : Q×â ô kq ÿlñhHè ûoBGôk |. ôpG RA þâlðq ëBHðk ÿlýíùÖ BXÞ qA : îP×â ô ûly pýâ êÖBÒ . QuA
þéýg ólì@ Býðk úG ÿApG QÞkõÞ úÞ ÿkõWô BG ?îñùWBüþâlðq|- | |. õãG ,
óõñíì lüBG õO ô QuA îèBu BìA kõG ûkpÞ úéXÎ ?îüpì |.|. ïA úñupâ : Q×â ô kpÞ îøBãð
oB^k oBýùì åpì qA wK , îPyAk ÑõùO QèBc | . Qvüpâ ô kpÞ rüpHè Ao îHéÚ ÿkBy Bø Rlì qA wK
|. þyBG Alg þß^õÞ {üõzO úðõâ pø ô ûly þcôo ÿoBíýG ?îüpì|- | lüBG úÞ ïoAk ÿA ûAkõðBg qõñø ïkpÞ xBvcA
úßñüA oõ¿O ô lðlðByõK Ao îOoõ¾ àyA RApÇÚ QPuôk : îP×â þPhu úG , lðAqpè þì Ao ïkõWô : Q×â þPhu úG òPvüpâ ÿA úÛýÚk qA wK qõñø . îñßG Ao îyçO ïBíO ó@ Ì×c ÿApG
w×ðô ûly lèõPì òì qA úøBì Q×ø ákõÞ àü , kõG ûkq RolK úG Iy ó@ úÞ kõG kAkpùì óBWpì úÞ kõG ûlýupð óBüBK úG ïA þèBdyõg
: îP×â . kpÞ ïrüpHè þHýXÎ xBvcA , lzÞ þì |. òÞ }õìApÖ Ao ïolK pãük BìA , îüpì ïoAk |. kpýãG ôA qA Apì ïBÛPðA QuAõg þì Èg QzK ÿoõíýO îðBg úÞ Q×âô kq îüAl¾
Jõg çìBÞ þPÚô : Q×âô lýzÞ þÛýíÎ w×ð | |.îñÞþíðoôBG.òìÿAlg!j@|- | ô kpÞ ØuBO oBùÊA oBýùì åpì ÿApG ôA . QuA
|. {íñýHG îøAõg þì . ïkõG }A þPhGlG UÎBG òì úÞõãG ôA úG ly ôîýPvøóBíýzKkAkpùìôòì?êvÎîñÞú^|- | BO lzð Bíy ZAôkqA ÿ úWõPì wÞ aýø : Q×â
: Q×â ô kpÞ ê¾ô îüApG þPüõÛO ïpu oBPupK {ìAoA~ ûBOõÞ ÿA úËdè ÿApG þPc îýðAõO þíð åpì ÿApG BÏÚAô æBc þèô lüõãG àüpHO
?þñÞ þì Ao oBÞ òüA |.|. îýyBG úPyAk QdO ApìôA þðBGpùì |. ïrürÎ î×uBPì Rpvíø
|.| lyBG Bì QHÚApì QdO lüBG kõy þíð ëBÏÖ |.kõzGJõgôAúÞïoAôlýìA|- | kpì þì ïolKpâA : îP×âô ûlýzÞ þÛýíÎ w×ð ÿoõíýO îðBg îðõñíì : îP×â ô kAk oApÚ pýSBO
Jõg {èBc lýP×ãð pãì : îP×â ûkq Qzcô ô îÒ Rly qA úÞ þðlG BG òì ô QyAnâ Ao þyõâ ?îüpì ly þì àñg Qèk ! ú^ úíø , î×uBPì ZAôkqA òPyAk úãð óBùñK ÿApG
. ïlýzÞ qAok QhO ÿôo lüqpè þì îzg þPÚô ! êvÎ þðq þì úÞ QuA þÖpc ú^ òüA|- |
? QuA lèõPì îèBu îÒ îø ó@ BG òì ákõÞ îðAk þíð úðAõük ûkpÞ ZAôkqA QÎpu ó@ úG okBð ïlýíùÖ |. kAk jo ûoBHßü úG rý^
êßzì BùñO }BHð óApãð úÞ îP×â ïrürÎ . úéG|- | Ao oBíýG ákõÞ àü òPyAk óAõO ç¾A ?ly þì |.|.... æBc þèô , ïly óBùñK ÿApG úðBãü ÿBÚ@êýèk ïrürÎ îíùÖ þì|- |
þíÞ lüBG ô QuA à^õÞ þéýg ôA úÞ QuA òüA RBíüçìBð pãük QuAõg þíð îèk , îPyAlð òüAok úÞ þDBø þPhu ïBíOô ïkBPÖAolK kBü úG pËð úG þÛÇñì çìBÞ ZAôkqA òüA òPyAk úãð
ó@ qA lÏG úP×ø ôk ÈÛÖ , lðBíG ûBãPuk ok qA æBc . lñÞ kõg ÿBø úéíc ZBì@ Apì þâlðq îðAõO þíð ïkpÞ xBvcA , îükõG ûlýzÞ Rlì óAkpâBy olÛ^ þðAk þì úÞ Rkõg lýuo þì
ÈÛÖ , ÿpýãG }õÒ@ ok Ao QÞkõÞ þðAõO þì {øôlðA BùñO ÿqôo úÞ òì ÿ úPvg îvW Ao þyõâ îPuAõg þì . îzhHG Ao îüpì râpø
þÚBG rý^ aýø kõG }okBì ô olK ÿBøAõÎk òßð ÐÇÚ îñÞ þì {øAõg . úð : Q×â úÞ ïoAnãG | |.lðlyþì{ícArì
?ûlìBýð ôA ólük ÿApG }olK Ap^ îðAk þíð òüpg@ BG ÈÛÖ løAõg þì îèk ô QuA ûlðBíð ?þDõâ þì RolK úG Ao ÑõÂõì òüA õO , QuA pPùG BìA . úéG : îP×â ô ûkAk ôpÖ Ao îÃÓG
ôA: îP×â ô ûlýß^ ôpÖ îðBíz^ qA àyA ÿA ûpÇÚ îñÞ þì ôqo@ ëk ok .ïoôBýG Býðk úG Ao îÞkõÞ óAõO ?koAkþPýíøAú^ó@òP×â|- |
ÜyBÎ ïoAnãð râpø BO lyBG pPgk îÞkõÞ úÞ ïkpÞ þìpßÖ : Q×âô lýzÞ þâkõu@úG þv×ð | |.îýðrðBøqôoó@qAþÖpcpãük
|. ûkpì îø qBG þèô ïõy þì JBvc þG ôA BG úðõâ òüA pâA îüõãG úÞ îPÖpâ xBíO òì . úéG ! û@|- |
|.î×uBPì|- | , kõzG . ïoBßølG ôA úG úÞ îPvø òì òüA æBc lzð |. ÿkpâpG óBPupýGk úG ûoBGôk þðAõO þì þøAõhG
Ao óBWpì ôA qA wK ô ly ZoBg ÝBOA qA oBPupK ôk ëBHðk úG ÿA ú^õÞ aýK ok løAõg þíð îèk ú^ õãG òì úG , þPvø þéÚBÎ pPgk õO êvÎ þéýg }kBùñzýK ólýñy qA úÞ ÿkõWô BG|
ÝBOA ÿõu úG Ao olK oAlgp^ þèlñ¾ úÞ ïlük úðõã^ úÞ òüA oõ¿O BìA , ïkõG ûly ëBdyõg
|. QuA áoBHì : Q×â olK , kAk þì êø |...kqBHG Ao }A þâlðq ïBíO ûBýu îz^ ?îñÞ ó@pG Apì îüBýG oBñÞ oBýùì RApÆBg BG îðAõO þì
þíð úÞ þèBcokô ûlürâ Ao îüBø Iè ÿkBy qA pø qA Ao îÞkõÞ BO îPyAk Ao ó@ RolÚ }BÞ ÿA îüBø þíâ ok pu ô Bø þðBzüpK ïBíO kBü úG úðBùG Ao {üõg ÿoAkoBG ô olK ÿoBíýG úÞ QyAk
ó@úG ïõzG îüBø àyA òPhüoôpÖ ÐðBì îPvðAõO qA râpø îølð ûqBWA ô ûkpÞ Ì×c ÿpÇg úðõâ ïoBñÞ qA BñPÎA þG ïA úHüpÒ þPÚô , ïkBPÖA . îñÞ ÿoAkkõg }A úPuAõg òP×üonK qA ô ïqBu
: Q×â ô lýuõG Apì óBWpì , ïly ûpýg ôk îíßy ÿôo Ao îPuk . kôpG óôpýG îyõÒ@ qBG ïA ûly pýÛdO ïlýíùÖ þPÚô ô Qynâ þì úÞ ïkõG ëBdyõg îPyAnâ Ao þyõâ þPÚô
|. à^õÞ ô BHüq pPgk àü ïlük Ao RlðqpÖ ïkpÞ xBvcA Ao {ß^õÞ IéÚ {LO ô îPyAnâ ÜyBÎ Q×â þì úÞ îüpì BìA , ïkõG {ÛyBÎ îø lüBy ô QuA ÿkõHùG úGôo þâlðq ÈüApy ûoBGôk
ûkpÞ }õìApÖ ïkõG }A þPìçu óApãð úÞolÛð@ rürÎ : îP×âô lðByõK Ao îOoõ¾ þìpâ lñhHè. kõG RôB×Pì xBvcA ôk òüA wK QuA ûkõHð olK þPìçu pÆBg úG ÈÛÖ ïA þèBdyõg ïBíO îø
ô ?pvK Bü QuA pPgk ôA îupLG oBPupK qA ïkõG râpø , þyBG okBì óôlG îøk þíð ûqBWA râpø òì : îP×â oBýPgA þG . îíù×G Ao ó@ îPvðAõO þíð úÞ
IcB¾ ô ûlýuo îüôqo@ úðBãü úG úÞ æBc îø õO ïlýzÞ òì úÞ þDBø þPhu ïoAnâ þíð òüA ôA ZAôkqA Ap^ wK ÿkõHð ïolK ÜyBÎ úÞ õO | |.kõGolK
Býðk ïBíO ïkpÞ þì xBvcA ïkõG ûly ÿpPgk ô þyBG kAq@ ... þyBG îèBu lüBGõO , þñÞ úGpXO ÿrý^ ïA úPvðAõPð úÞ QuA ûBì ôk qA {ýG
wK òüA qA úÞ îPvø òì ô QuA òì oBýPgA ok ïoAnâ þíð ... BK rýO ÿBøõø@ êTì Bøo ?kpÞ òýãízg Ao õO òýñ^ ÝB×OA aýø úÞ QuA ó@ pÆBg úG òüA ô îvüõñG
óBüBK qA wK . îðAo þì óBìpÖ îß^õÞ pPgk ÿApG õO ÿBøôqo@ïBíO òìô ÿpHG kBüqA Ao QüBøôqo@ úðõâ òüA QyAlð Üc ôA BìA ïkõHð {ÛyBÎ|- | olK úG Ao îPÚô ïBíO . ûkBP×ýð îüApG þíùì
qA ÿoAlùãð {hG úG óBWpì àíÞ úG ïpu Bø ó@àO àO úG AoõOô Qyõð îøAõg QüApG Ao qA pOoAôlýìA Ao Bì ôA ÿkõHùG ô ïA ûkAk ÁB¿PgA
|. {ìlük ô úPÖo óBÞkõÞ þãèBu ûl×ø úð , þñì ÿ ûlñü@õO . lðBuo îøAõg |.lñÞ ëBíüBK Ao ïA þâlðq þèlñ¾ ÿôo lðAõO þì ôA pãük , lñÞ þì {ýK
Quôk ô à^õÞ olÛð@ , kõHð þðkpÞ oôBG olÛð@ Rlì ó@ok ? îüõãG lüBG ú^ îPvðAk þíð . koõhG Ao {üAnÒ }kõg ô lñýzñG oAk jp^
}kõg ÿ úP×ýy ûBãð àü BG Apì úÞ kõG þñPyAk |... ïA þãèBu úð ô QvýG úð ô þGõg úGô QuA ÿkBy qA rüpHè óBWpì óBíz^
ïpýíG {üApG ûBãð àü ok QuAõg þì îèk , kpÞ àíÞ BG QvðAõOolK úÞ þPÚôô úPynâ ûBìôk QhHyõg Ao }kõg úÞ îðAõg þì {øBãð qA
ákõÞ àü ÿ úP×ýy óBñ^ ó@ ly þì pãì. .. ûAo ûBOõÞ ïlÚ lñ^ }kõg ÿBøõðAq ÿôo óBWpì ÿ úP×ýy rýð olK , lðAk þì òýìq óq òüpO
þéýg îüApG ú^pâA kAõÖ úÞ îíùÖ þì æBc ?ly lñýzñG }oAlgp^ þèlñ¾ ÿôo ûoBGôk ô kôpG úÞ Q×â òì úG oBHßü þPc ô ûly ôA ÿBø QHdì
îÞkõÞ úG ó~æA úÞ þuBvcA râpø BìA , kõG rürÎ òüpO äñzÚ BG , ïkpÞ {øBãð ûkq óBXýø òì þGõ^ QhO ó@ÿôo kôq þéýg kõHð óBWpìpâA
Ap^ îíùÖ þì æBc ô ïkõG úPyAlð ôA úG îPyAk .ïkõG ûkpßð }A úGpXO râpø úÞ þuBvcA
|. kpì {ÞkõÞ åpì îÒ qA okBì BG òìô kpÞ rüpHè Ao ïkõWô ïBíO ÿkok óBùâBð

ûlñü@úP×øok úìAkA

45

êPøþGæokAoRsos,ÝôoBÖåorGpvKôÙpyA úzýâ QzK óAõW ÿkpì .lðBuo êPø RBÎçÆA óApùO úéXì
óBíø .kpHG úðBg úG ïBy ÿApG Ao ôA BO kpÞ RBÚçì .kõG
óAõW ,êPø þOpÖBvì RBÎçÆApPÖkqArýð óBìq ÝBOApÖBvì ,îPvø òýOoBìpÖõPvüpÞ òì - |îøkqBü {hG
ôkpÞò×éOòýOoBìpÖõPvüpÞúG,ëõEvìÿp¿ì ò×éO wðApÖpüA þüBíýKAõø QÞpy úG «B×Çè |,415
:Q×â .lüqAlðBýGIÛÎ|úP×øàüApìp×uiüoBOôlýñÞ
,ly ApWAõì úGõì ,Bíy RAoõPuk|þìBíO - RoBÞ qA lýDõãG rýð Ao iüoBO pýýƒÓƒO úƒñƒürƒø
òýüBKúÛHÆúGóBOp×uáoAlìQÖBüokÿApGB« ×Çè òüA ô QuA òì ÈýéG òüA ,lðoAkpG òì ÿoBHPÎA
pãük úÛýÚk lñ^ BO òì óõ^ ,lüoôBýG ØüpzO úÞ þÛüpÆ pø úG òýñ^ îø .ïA ÿoBHPÎA RoBÞ
.îñÞêýÇÏOAopPÖklüBG B« íPc«BíPc,ûlyúÞþPíýÚpøúGôQuAòßíì kp®ÞAlø qA ÿA|úPyõð
### qAlÏGAkpÖúÞþdüp×OþPzÞokòìÿApGþüBW
lñíyqoARBý¾õ¿gúÞ,lÏu|ûApíø|Rsos úðBgkôo ÿôo úG óAõuA pùy qA Ao }p×u pùÊ

ûpøBÚ ok þéPø þÏÚAô óBPuAk àü xBuApG òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
åpì qA wK pýéK óõì Rsos
oB^k QÞõy kAõÖ ÙpyA ,}pøõy
|14 kõy|þì ÿlüly þcôo þâkpvÖA
ô kôpG p×u úG kpýâ|þì îýí¿O lÏG ûBì
{ýK ëBu |32 úÞlñÞþÆ Ao ÿpývì óBíø
ûApíø êvÎ ûBì úìBãñø ok ,ó@ qA
kôo|þì þuoBì úG AlPGA .kõíýK }pøõy
xôôBø úñýì êPø ok ô ûpøBÚ úG wLu ô
QìBÚA ,lðAonâó@ok Ao {ÖBÖq Iy úÞ
òýOoBì pÖõPvüpÞ BG BXð@ .lñürâ|þì
QüoõìBC ì àü QùW úÞþüBßüpì@ÿkpì
úñýì êPøokô ûkpÞp×u ûpøBÚ úG ÿoAkA
ô kõy|þì Bñy@ QyAk QìBÚA xôôBø

...óBPuAk úìAkA àñüA

ÝôoBÖ êéXì úðBg koAô kõG ûkpG VoA úG Ao }olK rýð Apð@ ZoBhì .lýñÞ ôoqo lñÞ|þƒìqBƒÒ@ êƒýð kpÞ úÚolG {ÚBOA ok BO Ao Rsos ,pÖõPvüpÞ ###
lc úÞ þñy ûkBW óBíø ,BHüq phPuA óBíø .ly ,lüoAkpƒG òƒì ÿoBƒHPÎA RoBƒÞ qA lƒýðAõƒO|þƒì þËÖBcAlg QùW Ao {Puk Rsos úÞ|þìBãñø ô ApÖ qA pHg ,pùÊ qA lÏG|úPvg JBPÖ@#
óBíø ,kõG RoBíÎ BO úðBg þñø@åorGok ê¾BÖ úG lüBG òì ûly úÞ þÛüpÆpø úG lýñßð }õìApÖ Quk ïpâ ô úðBíýí¾ ,kpG {ýK {ƒüõƒu úƒG {PÎBu úG Rsos .kAk|þì JôpÒ ólýuo
ô BHüq ÿBø ÿoBßéâ óBƒíø ,lƒñìõƒñO óBƒPgok lyBG olÛ^ pø rýð }A úñürø ô ïôpG p×u òüA ô QÖpâ }A úðAkpì Quk ok Ao Rsos ØüpÊ kõg BG ,kõGpùÊqA lÏG |5 kôlc ,Qvüpãð
ô lý×u RoBíÎ óBíø ,pOBHüq ÿBø ÿlñG ú`ÒBG úÛHÆ úG Ao kõg QÎpu úG wLu .kq úuõG ó@pG
ÝBƒOAô BøoæBO óBíø ,ûly ÿoBÞ aâ ÿBø óõPu .kpÞ îøAõg QgAkpK úÛýÚk ûk ô lðBuo {PìBÚA êdì ÝBOA ô ïoBù^ :Q×â
wý×ð ÿBø þèBÚ ,BùHðApâ úýSBSA BG êéXì ÿBø ### pPÖk úG Ao kõg }p×u áoAlì ô ÈýéG BG lÏG òì .konâ|þì kôq óBìq olÛ^ ...ûôA -
ûkAqokApG lÏu ,pùÊ qA lÏG |6/5 QƒÎBƒu ok ô .îPvø BXñüA óõñÞBO |11/5 QÎBu qA
BO ly|þì BW úG BW þèlñ¾ ok úÞ þèBc
ÿBÚ@ úG lñÞ ûkBì@ òPÖo ÿApG Ao kõƒg

:Q×âòýOoBì
ëBdyõg Bíy BG õƒãP×â ô þƒüBƒñy@ qA -

...ïly
ô kpÞ ÐÇÚ Ao ôA Ùpc úðBGBPy pÖõPvüpÞ

:Q×â
óBƒPÚBƒOA úƒG lƒýøAõƒg|þƒì úƒÞ îƒðAk|þƒì -
Ao Bíy úÞ îyBG oAôlýìA îðAõO|þì þèô lükpâqBG

?îñýHG ïBy Ùp¾ ÿApG
ïAõÚA |6/5 QÎBu óõ^ ...pýg úðB×uCBPì -
Ao ïBy ô lì@ lñøAõg îèBHðk úG îìõcpì pøõy

.kõG îøAõg óBð@ óBíùýì
Ao óBO þPzÞp×u þPÎBu ú^ AkpÖ lýP×â -

?lýñÞ|þì qBÒ@
,kõG îøAõg êPøok |11 QÎBu BOpTÞAlc -
ûBOõÞ ÿp×u ,ïôpG ûBâkôpÖ úG BO lñü@|þì îèBHðk
p×u óõ^ QyAk îøAõg {ýK ok óAõuA BO þüAõø

.ly løAõg Ñôpy óAõuA pùy qA þPzÞ

46

www.TEHRANMAGAZINE.com

úíø Iy ó@ þèô kõG þèBg êéXì úðBg ó@ ok RsoskôoôBG.ÿõvðApÖêýPuAóBíéHìôþðApüA
ôA úGô lññÞ ëBdyõg Ao Rsos lðkpÞ|þì þÏu ôA úðBƒìkBƒy|êƒýìBƒÖ êƒøA þãíø , åorGoæBO úG

.konãG}õg úuõG ÝpƒÒ Ao {ƒüôo Apƒu ô ûkpƒÞ ûoôk Ao
ÿp¿ì þÛýuõì ÿAl¾ ,ïBy Ùp¾ ïBãñø ëBu |32 à^õÞ ÿBø ú`G ,lðkõG úíø .lðkõíð
qA þƒüBƒø äƒñø@ .lƒy|þƒì {ƒƒhƒK BƒƒÃƒÖ ok lñìôpG þƒðBƒðq ô óAkpƒì óõñÞA úÞ ûkAõðBg {ýK
,ïõTéÞ ïA êTì ,ÙpyA úÚçÎ koõì óBâlñðAõg ,lƒðkõƒG þƒðAlƒðqpƒÖ IcBƒ¾ kõƒg ô ûly
ô Rsos þuôpÎ Iy ok úÞ {üpÇèA lƒüpƒÖ Ao ÿlƒƒñíèBƒƒu ûoôk óõƒñÞA úÞ BøpPâorƒG
ô lðAõg eH¾ BO ô QyAnâ ïBíO äñu ÙpyA åorƒG pƒøAõƒg ,òƒýìæA Aõé¾ ,lðlƒðAonƒâ|þƒƒì
ÿkAlÏO úÞ,pãük ÿAl¾ }õg ûlñðAõg lñ^ ,Bƒø xôpƒÎ ,óAlðqpÖ ,pƒøõƒy ûApƒíø ÙpƒyA
Ao þâlðq pãük ÿkAlÏO ô lðkõG RBýc lýÚ ok okApG ,QÞõy pýñì ÿBÚ@ .{üBø ûõð ô|BƒøkBƒìAk

.lðkõG|úP×âkôolG þƒðAõƒùèA çýHð ,}A ûkAõðBg BG ÙpyA pãük
þüApünKÝBOAúyõâúÞþéýPuA|rýìÿôoúG ZAôkqA úìBãñø ok úÞ ÙpyA à^õÞ pøAõg
ØéPhìkApÖAqAwßÎJBÚòülñ^,QyAkoApÚ àñüA ô kõG þðAõW xôpÎõð ,ÙpyA ô Rsos
wßÎ óBð@óBýìok úÞ koõg|þì îz^ úG|êýìBÖ ,kõƒG ûly xôpÎ IcB¾ kõg ëBu |32qA wK

.kõGZBÎJBÚBGþâorG ûõð ô {uôpÎ ,}pvK oBù^ ,pøõƒy BƒG
êƒéXì xBƒHè ok Ao Rsos úƒÞ þƒƒvƒßƒƒÎ pvíø,QÞõyúíÆBÖîðBgòýñ^îø,{ß^õÞ
Rsos.kAk|þìóBzðÙpyAoBñÞok}AþuôpÎ îø BìA ûly|úPvßy ô pýK oBývG úÞ ÝôoBÖ ûõýG

okqõñøôly|þìJõvdìûkAõðBgxôpÎqõñø ,úðBgok ,ëBvñùƒÞ ÿA úƒßƒéì RolƒÚBƒG óBƒñƒ^
àüBßüúGrýðôA.QyAkÿBWóBð@àüBßüIéÚ ôlÏu,ÝôoBÖóApvK.kpÞ|þìÿoôpuôÿoæBu
ûkAõðBg óõ^ Ao óBð@ ô lüqoô|þì ܃zÎ óBƒð@ ô óApvíƒø BƒG ô ûkpƒÞ ZAôkqA ôk pƒø úƒÞ mBƒüA
.QyAlñK|þì{üõgþðõg oBñÞ ok êéXì åorG úðBg ó@ ok óBzƒðAlƒðqpƒÖ
ô lðlðAonâ îø BG þãíø ÿpünLèk RBÎBu BG ÝôoBÖ pPgk ôk ô lƒñƒPƒvƒüq|þƒì óBƒyokBƒì
ÿBø ú`G JAõg ÿBø ûqBýíg þPÚô |11 QÎBu pG ÔèBG úíø òüA úƒÞ óBƒzƒðAlƒðqpƒÖ ô óApøõy
pG Ao JAõg pßzè rýð Rsos ô ly Ñôpy úðBg .lðly|þì p×ð ûBXñK
kõg ô ÿp¿ì ÿBøAnÒqApK úzýíø êTì ïBy|rýì
{ðArürÎ àüBßü BGô QuBgpG ,lük |oô úéíc Rsos ÿApG kAk oõPuk lÏu .kõG ÿõƒvƒðApƒÖ
ô lÏu êéXì êýHìõOA BG ûoBGôk ô Q×â ÑAkô ô }kõg wLu ,lðoôBýG úvðApƒÖ úƒñƒùƒÞ JApy
ôûkqBü«BHüpÛOQÎBu.QzâqBGêPøúGôAûApíø }A þPìçu úG ô Rsos ûApíø rýð|êýìBÖ óAkpì
Ao êPø ÿApupu Rsos úÞ kAk|þì óBzð Ao îýð BG óBXýƒø ô ÝBƒýƒPƒyA BƒG Rsos .lƒðlƒýƒyõƒð
QÖo|þì oõvðBu@ ÿõu úG úÞ|þìBãñø ô kõíýK ólük qA ô lýyõW|þì {ìõcpì pøõy ûkAõðBg
.lük{üõgÿôpGôoAoòýOoBìpÖõPvüpÞ úíø .kõG þðBìkByô ÉBzðok ÝpÒ óBð@àüBßü
okBì( QÞõy îƒðBƒg qA pƒýÒ úG lñPyAk oõÃc
koAk úìAkA óBð@ úu pø ÿBW ú^pâ .ÙpyA ô ÝôoBÖ ,)ÙpyA
47

óApùO úéXì

RBðAõýc ô þdüp×O ô þìpâpu êüBuô ÑAõðA ëõÆok úÞëBHOõÖ ÜGBu þGpì úíÞBdì #
ûkõG îøApÖ óõíýìô þzcô úGpâ êìBy þãðBg óBÞkõÞ þvñW oAq@ úG oBG Bøl¾ BùèBu
wýéãðA ëõKoõýè ûBâkAk ok ,QuA úPgAkpK
.QuA
ôokõgok úÞ lðkpÞ îùPì AoôA êñG óBýÞBy
ëBHOõÖ ÿBøoõOô òüpíO òýìq úG òPÖopývìok

.lðA úPÖpâ oApÚ ôA oAq@ koõì
qA ô ûkpÞ IéW Ao òülèAô kBíPÎA êñG
òüA ok n×ñPì Qý¿hy àü óAõñÎ úG kõg oBHPÎA
òüA qA òO òülñ^ .QuA ûkpG ûpùG }qoô
oBG 100 qA {ýG úÞ lðkpÞ îùPì Ao êñG óBÞkõÞ

.lðA úPÖpâ oApÚ ôA oAq@ koõì
14 BO 11 ákõÞ úu oAq@ koõì Q×ø úG êñG
ïBùOA koõì 48 BìA ,QuA ûkpÞ ÙApPÎA úèBu
ko Ao 1991 BO 1979 ëBu qA pvK 11 úG ÉõGpì pãük

óBÞkõÞþvñWoAq@ïBùOA úG ëBHOõÖ þGpì úíÞBdì

.QuA ûkpÞ òüA Quk úG kõg þíýO îø oAq@ løBy óBÞkõÞ ëõKoõýè ûBâkAk þðBPukAk óõvðBW xçßýð .ly qBÒ@
{éÞõì úÞ Q×â ÿô êýÞô óõvðBW ëBc òüA BG þñhu pâA lñÞ þì lülùO Ao ôA ,QuA ûkõG þGpì rðõW koB`üo úG Ao kõg ïBð úÞ êñG ÿpG Q×â ,ûBâkAk ok ûly fpÇì RAoBùÊA xBuA pG
þG ÿBøBÎkA fpÆ ÿApG äñøBíø }çO þðBGpÚ ëBHOõÖ ÿqBG ûqBWA ûBâ aýø lüõãG ûoBG òüA ok AolðBvßèA ôpÞ ûBãyBG ÜGBu þGpì ,ûkAk pýýÓO ô ïôAlì oõÆ úG ëBHOõÖ ÜGBu þGpì êñG ÿpG
kõg ÿBøoAq@ Ùlø Ao ÔèBGBð óApvK úÞ QuA ûkõG ÔèBGBð óApvK þvñW oAq@ úG ïAlÚA úPÖBü óBìqBu
.QuA ûly xBuA .QÖBü løAõhð
ÉBHOoA ÜüpÆ qA ÿoBíýG QéÎ úG êñG jo êñG úðBg ok óBÞkõÞ BøoAq@ qA ÿoBývG .kAk þì oApÚ .QuA ûkpÞ
.lñÞ þì QÞpy úíÞBdì úvéW ok þüõülüô JBükAlÏPuA óAõñÎ úG úÞ þìBãñø ôA .QuA ûkAk úÞ óBÞkõÞ qA ÿkBüq kAlÏO úG ôA :Q×â ÿô úøk BO 1970 úøk pgAôA qA úÞ úèBu 63 kpì òüA
Qzø ëBHOõÖ þGpì òüA úíÞBdì kôo þìoBËPðA þgpG BG }A úðBg ok ,kpÞ þì oBÞ þPýupPv`ñì óôlG ,lñPyAkpuok Ao ÿA úÖpc ëBHOõÖ ÿBüôo þGpì pPv`ñì ô püBy þGok ,püBz^ ok 1990
óApvK òüAôA .QuA ûkpÞoAlük kõg óBýÞByqA þvñWoAq@ïBùOA koõì 48 BG ,QuA ûkõG óBðAõW
.lìBXðA ëõÆ úG úP×ø qA þßü úP×â úG úÞ kpÞ þì RõÎk }A úðBg úG Ao .QuA úPyAk þupPuk þPükôldì aýø
ô QuA ûkõG óApvK ÿApG þPzùG úýHy óBýÞBy oAq@ ÿBø êdì úéíW qA ûBãyqoô òßPgo .QuA ôpGôo óBÞkõÞ
qA þßü úÞ koõì àüok êñG .QuA ûkõG óBÞkõÞ

óBíè@ok ÙôpÏì òßüqBG þGBHÞfBPPÖA

ô kpÞqBG þGBHÞóAoõPuo òéÞpùyok iýðõì ópüBGô ëBñuo@,óBíè@þéì îýO ÜGBu ûoBPu #
.lðkpÞAlýKoõÃc óAoõPuookôA óAoAkAõøqAp×ðoArø ,ëôAqôook

.kpÞ qBG òéÞ pùy ok þGBHÞ óAoõPuo àü ÿlülW ûsôpK ok þßvèôkõK xBÞõè

qA p×ð 1000 kôlc .kpÞ JBHÞ ókpÞ Quok úG Ñôpy {ðAoõPuo óly qBG ëôA qôo ok ÿô
ÿõéW pOkôq QÎBu YñK kApÖA òüA qA þgpG .lðkpÞ AlýK oõÃc ôA óAoõPuo ok þßvèôkõK óAoAlÖpÆ

.lðkõG ûkpÞ ÐíXO óAoõPuo ok
òýG Ao JBHÞ ÿBø|aüôlðBu {ðAoõPuo úýcBPPÖA Iy ok óBíè@ ëBHOõÖ þéì îýO ÜGBu ûoBPu

.kpÞ {hK {ðAoAkAõø
JBvc úG óBìpùÚ àü òéÞ ok ôA .kpÞ qBG òéÞ ok þyôpÖ þñPvG àü rýð úPynâ ëBu þßvèôkõK

.QuA ûkpÞ qBÒ@ pùy òüA ÿBø|ûBãyBG ok Ao 2003 ëBu ok kõg ÿA|úÖpc QýèBÏÖ Apüq lü@|þì

48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

qBýPìA lñ^ þðBìpùÚ ÿApG wýèõLupK
?løAõg þìpãük

wýèõLupK qA þðBìpùÚ BO lP×ýG þèBHOõÖ IüpÒ ô IýXÎ oBývG RBÚB×OA ó@qA úßñüA pãì # lüokBì ëBDo þðApdG ÿBøqôo úìAkA
óBìpùÚ wýèõLupKqApýÒ úG ÿpãük îýO kpÞoõ¿O óAõO þíð úÞQuA òüA QýÏÚAô .kõy Iéu
qBýPìA lñ^ þðBìpùÚ ÿApG Bø jpu BìA .kõy óApüA ëBHOõÖ pOpG äýè ÿBø QGBÚo qA ûoôk òüA þãðBg Qvßy ëBDoBüô pGApG Bãýèæ ÿBùPGBÚo îøkqõð úP×ø ok lüokBì ëBDo ëBHOõÖ îýO #
.ly êídPì Ao
?lðoAk qBýð pãük
Àhzì kôo þì {ýK wýèõLupK úÞ oõÇñüA .QuA ûlðBì þÚBG äýè ïBíOA úG pãük úP×ø 11 ÈÛÖ ok Bãýèæ ÿBùPGBÚo îøkqõð úP×ø úìAkA ok úPynâ úHñy qôo ûBãìBy lüokBì ëBDo ëBHOõÖ îýO
òzW AopOpG äýèok þðBìpùÚ äýè óBüBK úG ûlðBì úP×ø lñ^ úPynâ ê¿Ö lñðBíø îýO òüA úÞ QuA .ly êídPì Ao p×¾ pG àü Qvßy îýO òüA pGApG ô kõG ëBDoBüô óBGrýì õEGBðpG õâBýPðBu ûBãyqoô
wýèõLupK 97 ëBu ÿAlPGAok BìA lPÖA þíð lülW ÿõð ëBuqA {ýK BÏÇÚ ÝB×OA òüA .QÖpâ løAõg
úíýð ok .QyAnâ {üBíð úG kõg qA êâ úG ólýuo ÿApG ÿkBüq }çO ÿqBG òüA ok lüokBì ëBDo
.ly løAõg óBìpùÚ okrýð úíýð òüA þðBüBK RBËdèokô kpÞ QGB¾A ûqAôokpýO úGôlèBðôo úPyBÞ úGpÂoBG àü Qvhð
ëôlW ïôk îýO úG QHvð Bø jpu .QuA ëôlW òýzðol¾ô koAkqBýPìA 44 óõñÞA îø îýO òüA
12 wýèõLupK BG rýð îW þGõñW xoBK þñÏü ïõu îýO .lðoAk ÙçPgA qBýPìA 11 óBPuqõgkæõÖ þñÏü .kpÞ ÐÖk àükrð úé¾BÖ qA Ao ôlèBðôo úGp ëBDoBüô îýO péâ þPèBñK úG áõßzì QèBc
óAõO þì ç¾Aô kõy þì óApHW Rolð úG ÿqBýPìA ÿBø ÙçPgAqA Quk òüA .koAk ÙçPgAqBýPìA úãð úPvG þKok ûkpzÖ ÑBÖk BG ëBDoBüôô ly óAlñ^ôk lüokBì ëBDo îýOoBzÖrýð ïôk úíýðok
þéâ úG ô kAk IýOpO Ao Bu@ ÝpG úéíc l àü koq þüBüokpüq 87 úÛýÚk ok .kõG kõg ûqAôok òPyAk
.kõy óApHW ÿqBýPìA ÙçPgA òýñ^ koAlð óBßìA Q×â ok kpÞ ÐÖk Ao ëBDoBüô îWBùì úGp xAôBð úßñüA qA lÏG wèBðoõÖ õéGBK .QÖBü Quk lñíyqoA
îXñK ÿBø|ûko ok qBýPìA 28 BG rýð ÿqBýPìA 28 óBßýK ô ëçÛPuA ô 15 òø@ Jôm þñÏü ïoBù^ îýO
BùñüA úé¾BÖ .lñPvø pãük qBýPìA 16 IvÞ lñìqBýð ëôlW ol¾ úG ólýuo BO ô lðA úPÖpâ ÿBW îzy ô .kAk ÿBW lüokBì ëBDo ûqAôok óôok Ao NõO þüBHüq úG QzâpG
þÚBG ëôlW ïoBù^ ûkook qBýPìA 32 BG lðoAlð ê¿Ö òüAok þGõg ÑBÂôA úÞ óAlüq óAkpâBy
.lñupG ol¾ þèAõc úG þPc luo þì pËð úG ô QuA kBüq oBývG rýð
qA þßü kpÞoõ¿O óAõO þì Bü@BìA lñPvø þðBìpùÚ óBHýÚo òüpO ÿlW îW þGõñW xoBKô kæõÖ .koAk oBýPgA ok Ao îXñK ûko qBýPìA 31 BG ëBDoBüô .lðlðBì
.QuA Bãýèæ òýzðol¾ qBýPìA 48 ô pPíÞ ÿqBG àü BG BðõéuoBG îýO
!lññÞ þíð ÿpßÖ òýñ^ îø wýèõLupK óAoAkAõø òüpO òýGlG þPc ?lupG þðBìpùÚ úG îýO ôk òüA
þéýg ÑõÂõì òüA úÞ( lupG ÿqôpýK úG þKBýK úP×ø 11ok kæõÖ úÞ îýñÞ úHuBdìoõÆ òüApâA
wýèõLupK wK .lýuo løAõg qBýPìA 66 úG BøkpG òüA qA ê¾Bc qBýPìA 33 BG ,)lü@|þì pËð úG ëBdì
qA QuA þÖBÞ BùñO wýèõLupK ,pãük ÿBñÏì úG .koAk qBýð }A|þðBìpùÚ ókpÞ þÏÇÚ ÿApG qBýPìA 67 úG

.lñÞ ïBíO Ao oBÞ ô kpýãG pãük qBýPìA 23 ,}A|ûlñü@ ÿqBG 11

okpÂBc þðApüA îýO 4 áoAlì ëBuoA
|AFC| úG óBðBìpùÚ äýè

äýè ÿBø QGBÚookpÂBc þðApüA îýO 4 áoAlì ëBuoAqA óõýuAolÖ êéíèA òýG óBíOoBKk #
.kAkpHg Býu@ëBHOõÖ óõýuAol×ñÞúG óBðBìpùÚ

õðBýPvÿüppÞuIôoýXBGÎôolBèýBvðôGooBPPuA

,kq þHýXÎ oBÞúG Quk lñÞoApÖ {ðAoAkAõø Quk qA úßñüA ÿApG ôlèBðôo õðBýPvüpÞ# Býu@– 2018 óBðBìpùÚ äýè ÿBø QGBÚookpÂBc þðApüA ÿBø îýO þñÖokBÞô óBñßüqBG áoAlì
.QyAlðpGok ÿA úXýPð aýøôA ÿApG úPHèA úÞÿoBÞ qA {ýK ,)ÿk 23 úHñy( )óApùO ëçÛPuAôrüpHO ÿqBuoõPÞApO ,wýèõLupK ,óBù×¾A òø@Jôm(

ÿpuôoBGAo{Ooõ¾kôpGlüokBìpùyrÞpìokþðAoõPuoúG}AûkAõðBgBGúßñüAÿApGôlèBðôo | .ly ëBuoA Býu@ ëBHOõÖ óõýuAol×ñÞ úG óõýuAolÖ êéíèA òýG oõìA ÜüpÆ qA ûly òýýÏO lÎõì
Ao wüpÞ êdì ó@ ok pÂBc kApÖA qA ÿoBývG .QyAlð ÿA ûlüBÖ BìA lñuBñzð Ao ôA óAoAkAõø BO lðByõK

.lñPgBñy îø IýXÎ oBPPuA òüA BG þPc

49

óApùO úéXì

ÿBÚBOA .þíülÚ þéýg þéýg ô kõG ÿpW@ úÛHÆ Rõéâ òßG QuõK ,óõW oBýìBÞ pýãG - :Q×â ô }BK ôo QyAnâ ô þPukpüq
.ûly ÿoBÞ aâ ô lñéG ÿBø ØÛu BG åorG ?ïrürÎúý^åorGBÚ@óBüpW,îñýHG,úzGûqBO åorG BÚ@ ,îâ|þì ôo óBg ÝkB¿íì ZBc -
:Q×â ô QÖpâ }qA ôo õÚB^ oBýìBÞ ?òýuBñy|þì úÞ ôo
qA úÞ kõG åorG þéýg òèBu úü ,úðõhðõíùì ,úðõg îülýuo {ýK QÎBu úü «BHüpÛO Bì - óly rýg îýð óõyBW qA úíø Q×â õñüA BO
òüA QívÚ úü .kõG ûly êýßzO QívÚ ôk óBg ÝkB¿íì ZBc úÞ ÕBG õO îýPyAnâ õðõìBK BO !òylñéG úÞ
úü êTì {Çuô ô ÙpÆ óôA QívÚ úü ô ÙpÆ !kpÞóõìAl¾ pük|úPuok ,òýñýzG ,òýupPð -oBýìBÞ
úÞ kõG þãñzÚ þéýg þñø@ ÿBø ûkpð òzýOoBK ,oBýg ólñÞ xõK úG kpÞ Ñôpyô Q×âõñüA .îükpÞ{PuokkõGþPhGlGpøBGBìAîülìôA
pø qA BìA kpÞ|þì AlW îø qAôo QívÚôk «BHüpÛO ëk ,ókõG|úPvzðoBýìBÞoôk BOoôk úÞ BñüA æBc ô òPvzð ûoBGôk ô ólýzÞ þv×ð úü úíø
Bø ûkpð òüA òýG .lükôpãük ÙpÆ ly|þì ÙpÆ ïôo@ ïôo@ QyAk ïoBýìBÞ ô kõHð óõy ëk õO õéW kõG|úPÖpâ õÚB^ úü úÞ þèBc ok BÚ@ xBHÎ
úÞ ókõG ûlý`ýK ûlðôo ÿBø ûBýâ òüA qA îø ôo ôk úíø BøBì ÿBø úðõg !lñÞ|þì QuõK oBýg :Q×â ûlñg BG ,oBýìBÞ oõK Jkõö ì .ï

.kõG ûkpÞ äñzÚ þéýg ôo òèBu ïlñâ îùð {hG
ôk úíø .kõG oõÇñýíø ï úãük ÿBðôA úðõg
úü ïôlÞ pø ,ókõG äñzÚ B« ÏÚAô !îø êTì ,úÛHÆ úÞ kõG Iy |8 QÎBu àükrð B« HüpÛO #
ô ûBýâ ô êâ pK ô B×¾BG ô åorG ÕBG òüA úyõâ oBýìBÞúðõg îýPÖo îýÛPvì ô úðõg îýPzâpG
òì BìA .Qgok ,îülýuo úÞ óõy úðõg àükrð .BñüA
òñßG ÿoBÞ úü óAõg|þì Ap^ BñüA úÞ îPvðôk þíð ïõéÏì .îülýñy ôo ókq ØÞô oAõð ÿAl¾
ôo ok .ó ÐíW BXðôA Bðõíùì úíø úÞ ly
!úyôp×G ôo úíø åorG BÚ@ úÞ îüly ko úÞôpøAoqAôõO îýPÖoô îükpÞAô
ôo }oBýg oBýìBÞ úÞ oõXðõíø ú¾çg oBýìBÞ okBì úÞ úðõhðõíùì úG îülýuo ô
ApWBì úýÛG úÞ ókõG pËPñì úíøô lñÞ|þì QuõK ô kpÞAõÎk óõìBøBG ûkpg úü ô õéW lìôA
ôo qA óôlßíð úü ô ly lñéG ïolK ,òíù×G ôo ok BO .úðõhðõíùì ÙpÆ kAk óõì ëõø lÏG
ô {ùG kAk ô oBýìBÞ ÙpÆ QÖo ô QyAkoô|rýì úíø úÏÖk úü ,îükpÞAô ôo úðõhðõíùì
M^ M^ ô Bì ÙpÆ òPzâpG ô óly QÞBu
:Q×â ûlñg BG lÏG ïçu òì ô oBýìBÞ úÞ ókpÞ ûBãð óõíùG
?òPyAk óõOoBßý^ úâorG BÚ@ óõW õíÎ -
ûlñg BGô QÖpâ ïolKqAôo óôlßíðoBýìBÞ .îükpÞ
,BýéìBÞ úÞ ókAk óõßO óõíùG ÿpu úü úíø
:Q×â ô Bì ÙpÆ lìôA ô ly lñéG }BW qA oBýìBÞ pøAõg
!òPyAk oBÞ BøBíy BG ,òPyAlð oBÞ Bì BG -
ïôo@ô lüpK ïolK Roõ¾ qA äðo úÏÖk úü :Q×â ïôo@ô kpÞ|þìçu úü ,lýuo BO
.úGApg ÑBÂôA ,úyBG QuAõc }AkAk -
.}BW pu QzâpG :îP×â oBýìBÞ úG ïôo@ .QÖo ô Q×â õñüA
QívÚ òüA ,îükõG BøBì úÞ þüBXðôA þø ,oBýìBÞ õylñéG îâ|þì QùG þø -
ô ókõG|úPvzð ApPâorG ç« Tì úÞ kõG úðõhðõíùì óõíùG ÿrý^ úü óæA ?æBc ÿlük ,ûkôq þâ|þì
.QívÚ þßü óôA ókõG|úPÖo îéýìBÖ ÿBø óôõW
þðõíùì úü þPÚô ,kõG oõÇñýíø úzýíø !BñüA òâ|þì
ïBøBì ô òPvy|þì ÙpÆ òüA ApPâorG ,òPÖpâ|þì :Q×â ô kpÞ òì úG þøBãð úü oBýìBÞ

.Bø ûkpð ÙpÆ óôA îýPÖo|þì !xpPð îüpG BýG -
lýñyõñüA þPÚô ,úyBGoBýìBÞolK úÞ ïõíÎ BO úÞ úðõhðõíùì Èuô îükBPÖA ûAo þüBO ôk
þéýg úÞ oBýìBÞ olK ,îülýuo Bø êHì úG
:Q×â
Ùpc Quok ?þ^ þñÏü òPyAkoBÞ Bì BG - :Q×â kõG þðBH¿Î
?þüBXÞ æBc BO wø ïõéÏì -
!îñýHG órG ,Qvzð|þì êHì úü ôo úÞ oõXðõíø oBýìBÞ
Ùpc îðõO þíð Quok Quok -oBýìBÞ
:Q×â ïôo@ þéýg
.îãG îðõO þíð ôo þ^ úíø þñÏü ,îðrG IÊAõì lüBG ,úìõéÏì úÞ }|þìõéÏì -
?þ^ þñÏü -oBýìBÞ olK
!ûpð õè úÞ îyBG Bíy úü þðõíùì
îðõO þíð ôo Arý^ þÃÏG þñÏü -oBýìBÞ BÚ@ xBHÎ ,ly rýO úíø ÿByõâ úÏÖk úü
.îãG :Q×â kõG| |úPvzðqBG pýGk úÞ îâorG úíÎ pøõy

!þãG õy úíéÞ úG úíéÞ lüBG -oBýìBÞ olK ?þ^ þñÏü ûpð õè ,óBg oBýìBÞ -
õO kõG|úPyAnâ|úPuok ôo oBýg úÞ oBýìBÞ óõEéKBð óBW þüAk úßñüA þñÏü -oBýìBÞ
lÏGô kpÞ }olK úG þøBãð úü QzâpG ,{ñøk õðôA ô òPÖpâ þðõíùì BXñüA úÞ úzð oAkpHg

:Q×â {ùG ïolK úÞ òì olK úG þøBãð úü !ókpßð RõÎk
òP×â úâorG BÚ@ þ^ pø ,óõW õíÎ ûo@ - .òP×â îø BG úíø úÏÖk úü
!!?óõEéKBð óBW þüAk -
.þãG Bì úG ïBíy lüBG úü BG QyAkoô oBýg úü ïôo@ þéýg oBýìBÞ
:Q×â ô koô@ok {ñøkõO qA ôo oBýg oBýìBÞ
50
!úPyq oBÞ òüA úg@ -
ô ókq Ùpc îø BG ókpÞ Ñôpy úíø úÏÖk úü
IOpì ïoBýìBÞ ô òP×â|þì ÿrý^ úü ïôlÞ pø
Ùpc úÞ þvÞ ÙpÆ lðõgp^|þì ôo }pu

!kq|þì


Click to View FlipBook Version