The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Tehran Magazine Festival and Expo
Celebration of Mehregan
Sunday October 8th,2017 Hotel Irvine (Grand Ballroom)
Sunday October 15th 2017 hotel Hilton Universal City (Sierra Ballroom)
FREE ADMISSION, Doors Open 11.am to 6.pm

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2017-09-11 20:50:16

Tehran Magazine Issue # 1050

Tehran Magazine Festival and Expo
Celebration of Mehregan
Sunday October 8th,2017 Hotel Irvine (Grand Ballroom)
Sunday October 15th 2017 hotel Hilton Universal City (Sierra Ballroom)
FREE ADMISSION, Doors Open 11.am to 6.pm

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

lýðAõg|þì |úP×ø òüAok óApùO úéXì

6 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu – óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
10 úd×¾..|.|.|...........|.|..........|..................)þzHc lýÏu(úP×ø îg ô aýK ok -
12 úd×¾...|.............|.|..........|.....QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo þHdì îüpì pPÞk -
21-18úd×¾.......| ....... ...........|.......................... óBùW ô óApüA | VkAõc -

ÿoõð lŸHùy22úd×¾..........)ÿrXñìàìBýupPÞ(HypertensionæBGóõgoBzÖôþKApOóAlývÞ@þPð@-
Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾

& Publisher
SHAHBOD NOORI

24úd×¾.................)ûtüô}oArâ( lüõyBñy@òýìqûpÞÿôoRAkõWõìòüpOoBHâpìBG-| )| |201 7pHìBPLu 15 (| 1396oõüpùy 24 úÏíW 1050 ûoBíy îßü QvýG |ëBu

39|-28 úd×¾........|.............................................. BýðkoBñÞ úyõâqA|-| Since 1996, Friday Sep 15th 2017 ISSUE#1050

40úd×¾ |.....................................................................rñÆ-|

(818) 881-177144úd×¾...........................................)oõKJkõì.ïúPyõðþÚoôBK(êvΖ

46úd×¾....................................)kp®ÞÿløúPyõð þÚoôBK( ëBÛðlypìp×ÏW– TEHRAN MAGAZINE
48 úd×¾................................... ............................... þyqoô– PO Box 3665
50úd×¾..|................................)”õèûrícòýßO“úPyõðþÚoôBK( úìokÿpPgk–
Winnetka, CA 91396 USA

52úd×¾....................)þøAoôkpu(...ïAûkAõðBgBüÝçÆ,ÿoAkûAoôklüõâ|þìïpøõy– WWW.TEHRANMAGAZINE.COM
54úd×¾...........)léWÿôo(oAlÖpÆoArø Bøl¾ô þüôkBW ÿAl¾ BG BHüq ÿpPgk.lü@þìpdu-| E-mail: [email protected]
Facebook: TehranMagazine
56úd×¾ ..................................................)ûBOõÞóBPuAk|(ïõyúðBg-|

58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-| >óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
63-60 úd×¾.......................................................BøpHg ô Bø ûpù^- .QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð
64 úd×¾.....................|...................................óBùWô óApüA RBýGkA-
69-66 úd×¾..... ..................................................úünÓO ô þßyrK- .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
70 úd×¾.............|.................................................BøÿlñìqBýð- Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW-
76 úd×¾....|........................................................ úP×ø þDõãzýK- .Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
78 úd×¾.............................)ûtüô }oArâ(kôõýèBø ÿBíñýu oôpy ÿBø Qý¿hy- ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -
|80 úd×¾ . .|......................................................... þvýéãðA {hG -
.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì

.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

when subiscription start , there is no cancellation or refund

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

óApùO úéXì

BG úÞ þÛzÎ
...QÖo JôpÒ

ôA úG ÿoõÆ lG Bøqôo ó@ . ïlýyõÞ|þì rýð ÉBHOoA :kAk òì oBHWA úG úÞ kõG òüA îø {éýèk . ïkõG ûlülð úýßO xõGõOA þèlñ¾ úG Ao ïpƒu #
oôBG Ao ôA ïkõWô ïBíO BG . ïkõG ûkpÞ RkBÎ ... êýùu . îðBì|þì óBOpËPñì îø qBG- . ïkõG ûlì@ ûlýLu ûApíø Ao îƒüõƒéâ þƒñýãƒñƒu ăƒÓƒG .|îƒøk|þƒƒì
þíð ûAo îèk úG ày ÿA ûom {PÚAl¾ ok ô îPyAk þG úÞ kõG òEíÇì ô îßdì óBñ^ {ñƒdƒè BXñüA wÞaýø,løAõg|þì îèk .koBzÖ|þì
ûqBÓì qA QÒpu úG ô îPÖpâ Ao êâ ô nÒBÞ oBýPgA Ao óBPüBùéâ qõñø !?lƒñvK êƒßzì úƒ^ - . ïkpÞ|þì úüpâ pýƒu ëk àƒü ô kõƒHƒð
. ïkAk , RBì ô äñì.kõG Jõy@ îèk ok . ïkq óôpýG ?lüA ûkpßð JBhPðA îèk . QuA QýÏíW qA rüpHè , xõGõƒOA
úÞ ïkõG|úPvzð ûBãzðAk ÉBýc ok qôo àü . îPÖoôpÖpßÖ úGô ïkpLu Bø ú`G úG Ao êâ|úPuk àü Qynâ òì pG ú`ð@úíø QuAõg|þì
qA BO lñ^ ÿBø QHd¾ úƒWõƒPƒì ûBƒâ@kõƒgBƒð ôA úG ólýzülðA BG òì Iy ô qôo , ó@ qA wK îPyAk ÈÛÖ . îøAõg þíð êâ òì,lýzhHG-
ÿlc úG Bùð@ . ïly þøBãzðAk îø ÿBøpPgk . ïkpÞ|þì ByBíO !xõvÖA BìA,kõG Büôö o
úÞ lðkq þíÞ Ùpc ô lðlülñg|þì úðApvßHu .ly|þì ÿpLu ÙpÆ úG QÎpu BGô ïõy|þì ûkBýK xõGõOA qA
ïAlì,BøpPgk .lðkõG Bùð@ úWõPì óBýÖApÆA úíø ô þÛýÛc ÜzÎ,ôA úG ólýzülðA RBËdè ok óôpýG ûqBÓì qAô QÖpâ Ao êâ|úPuk, ûlýLu
ok îø òì.lðkpÞ|þì kBü êýùu ïBð úG ÿpvK qA úzýíø . ïkpÞ|þì wc {üõg kõWô ok Ao þÞBK óAõW ó@ úG ÐWAo úÞ QyAk oAp¾A ôA . îükq . ïôo|þì óBì úðBg
úðBzð úWõPì , óBùâBð . ïkõG ïkõg êýùu pßÖ pK Ao ïA þüBùñO úÞ îPyAk Ao þvÞ îPyAk ôqo@ þOôB×O þG ëBíÞok òì BìA,lñÞ QHd¾pPzýG úzýíø ÙçgpG, îuo|þì úðBg úƒG þƒPÚô
úG îèk óBùâBð . ïly óBzüBùÖpcok Bñy@þüBø úƒé¾õƒc îüBƒøpƒÏƒy ólƒƒýƒñƒy ÿApƒƒG ô lƒƒñƒÞ qA óly AlW qA lÏG . ïkAk|þì óBßOpƒu ÈÛÖ Ao ok Al¾ þG,okBì . ïôo|þì îÚBOA úG QuAo àü
ïkpÞ }õâ óBzüBùÖpc úG {ìAo@BG .kBPÖAoõy ïkõG óArüpâ|BøkpìqAolÚ ó@òì BìA .lyBG|úPyAk êGBÛì qA ÿA úËdè óAõW óBíz^ ô ûpù^, ûlýLu úzýíø êTì.kõzG îèAõcA ÿBüõW BO lñÞ|þì qBG
Ao êýùupùÊqAlÏG lñøAõg|þì Bùð@úÞ ïlýñy . òì .lýyõLð êíÎ úìBWôqo@ òüA QÚô aýø úÞ úG Ao ïkõg ëBc òüA BG.ly þíð õdì îðBíz^ .|îøk|þì úíéÞ àü ok Ao {GAõW,oõH¾ ô ïAo@
lüBG úÞ Q×â òì úG wc ïAlÞ îðAk þíð.lññýHG àü ÿBW BìA îPyAk þðBGpùì þéýg okBì ô olK Ao Apýâ óBíz^ ó@ïkpÞ þÏuô ïkq þùWõO þG kBüq lüBHð úÞ líùÖ|þì ô kõy|þì îèBc úWõPì

. ïôpG óBzèBHðk úG ! kõG þèBg ïA þâlðq ok úzýíø oõH¾ äñu . îñÞ Üdéì îOApÆBg úýÛG úG .lñÞ õW ô xpK
þèByõK jBÞ þðApüô ô îPÖo þíð }BÞ ÿA , óAõW kpì ólük qA lƒÏG Bƒøqôo ó@ þƒÆ qA qôo àü úßñüABO, Qynâ qôo ó@qA þOlì Al¾ þG ô ïqAlðA|þì QhO ÿôo Ao ïkõg
ó@ BG êýùu RBÚçì . ïlük þƒíƒð Ao îüôqo@ êíÎ úécpì úG koAk îüôqo@ úÞ ïkpÞ|þì xBvcA qA þðAkolÚ óAõñÎ úG BO ïlyoõìCBì Bø ú`G ÙpÆ
ïA úƒýƒcôo pƒG þƒñƒýƒãƒñƒu úƒGpƒÂ , BƒøpƒPƒgk ó@ þéXO > êýùu< ïkpÞ|þì pßÖ kõgBG.luo|þì qA . îñÞ úƒýùO þƒéâ|úƒPuk, óAkBƒPuA qA þƒßü . îñÞ|þì úüpâ
îüApG úÞ þéýùu ly þíð ïoôBG ç« ¾A.kpÞkoAô óBíø ÙpÆ úG oBýPgA þG, ïkq óôpýG úÞ ûBãzðAk . îPvø úÖpì «BHüpÛO ÿA ûkAõðBg lðqpÖ BùñO
äñu JBùy àü qA,kõG pOpG îø êýùu ûoBPu qA . QuA ôqo@ ëõÓzì óAõWpvK, ûqBÓì ÿõO . îPÖo þyôp×éâ ok ... òülPì ô lýÛì ëBc òýÎ ok ÿA ûkAõðBg
BO ïlýzülðA kõgBG.lyBG pOpýÛc ô pO êGBÚBð îø òüA qBÒ@ úÇÛð QvðAõO|þì xBíO àü ÈÛÖ ÿlñhHè ô lì@ kõg úG òì ÿAl¾ BG úÞ kõG oBÞ QuA Àhzì fõÂô úG|Bøkôlcô lc Bì úðBg
ûkAk oApÚ kõg ú^qBG Apì êTì p×ð lñ^ ëBc úG qApGA, òì xBíO BG .ly îø òýíø .lyBG ôqo@ pËPñì oBãðA.lðBzð Iè pG QüBƒÂo qA þƒÞBƒc kBXüA óôlG ô úðõã^ úÞ lðAk|þì wƒÞ pƒø ô
îyõâ ëBc úG BO úÞ òì ô ly Ñôpy êýùu úÚçÎ qA àü aýø ïoAlð kBü úG .lñÞ oBƒPÖo pƒukok
? QuA þyõg ÝpÒ QyAlð RkBÎ BùÖpc òüA ólýñy úG .kõG òì QzâqBG ÿApG òì òvíø óApPgk úƒÞ Ao þƒüBƒøpƒukok
ïBãñø . îPzâqBG ïlì@ úÞ þøAo óBíø qA ô ôA ÿAl¾ ólýñy pãük . ïly þPvìpƒu ô lÏGô îPÖpâ êüõdO Ao ûly ûkBì@ êâ|úPuk . îyBG ûkoô@ kõWô úG lññÞ|þì kBXüA óBzñülèAô
xBíO îøApíø ò×éO BG ÿoBG lñ^ êýùu JôpÒ òì þâlðq qA à×ñüæ þürW , {üBø þðBGpùì îPuAõg úßñüA Ädì úG . ïly þøAo pßzO qA ïlðBuo óBüBK úG Ao óBPupýGk ûoôk þƒPƒÚô
Ao {GAõW îø lüBHð . ïkAlð Ao {GAõW BìA , QÖpâ :kpÞ îüAl¾ óAõW pvK, ïoAnãG óôpýG Ao îüBK
ÿBøqôo qA þéýg òì! úzýíø ÿApG . ïkAk|þì . kõG ûly . ïly ûBãzðAk koAô úé¾BÖçG,
olø êýùu pÆBg úG ûkõùýG Ao ïA þâlðq Jõg þâlðq ok lüBG úÞ ïkAk|þì Üc ïkõg úƒG !kBPÖA Bùéâ qA úgBy àü ïpPdì îðBg- þâlðq qA ÿlülW ê¿Ö , ûBãzðAk úG kôoô
Quôk Apì îø þvÞ ô ïoAlG Quôk Ao þvÞ ûlý`ýK QÚk BG úÞ êâ|úPuk úG IXÏO BG QzK þéßzì aýø óôlG Ao ëôA ïpO ôk .kõG ïA
. ïkõG ûkAk òüA þPìçu Ì×c ok ëBc òüA BG lyBG|úPyAk ôA . ïlzð }oõËñì úWõPì . ïkpÞ ûBãð kõG ûly ïlük ô ïkpÞ qBG îz^ qôo àü BìA . îPyAnâ pu
oôpì ÿApG þÛìo . ïlñG|þì Ao îOApÆBgpPÖk úgBy,rýì@ QñÇýy ÿlñhHè BG ô ly àükrƒð .kõy|þì ïBíO Bø xçÞ þPÚô JôpÒ ïBãƒñƒø
úG ÿnÒBÞ úßO ó@ ûApíø ô QÖpâ îÖpÆ úG Ao þéâ þvÞ ûApíø , þyõgpuô Ýôm BG îðBPuôkpTÞA
. Qvýð Bøôqo@ ïlðBì|þì òìô lðly|þì þøAo kõG óBypËPñì úÞ
pâA lðBíð ëk pG QvðAõO|þì úÞ þüBøôqo@
...BùñO ÿBùñO
. ïkpÞ|þì QÚk pPzýG þíÞ êâ lüpg ÿApG ûlýLu ûApíø JôpÒ qôo àü
ëBc ok ôA . îýPÖo þyôpÖ êâ ûqBÓì àü úƒG
ÿByBíO õdì îø òì ô kõG {üBùéâ JBƒhPðA
ïkõg úG ÿA úðAkpì ÿAl¾ BG óBùâBð úÞ ïkõG Bùéâ
}ôpÖ êâ úWõPì , îPzâpG Al¾ ÙpÆ úG ïlì@
BG úÞ kõG ûpù^ }õg ô óAõW ÿpvK . ïly
Apì úƒýƒðBƒS lƒñƒ^ ÿApƒG , {ƒƒüApƒƒýƒâ óBƒíz^
Ao ôA ç« ¾A kôoô ïBãñø oBƒãðA.kpƒÞ Jõƒßhýì 6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

|óApùO úéXì

òüA .kõG ûkpÞ Qhu óBíüApG Ao þâlðq ô QuA
pãük óApPgk {hG ïBùèA lƒðAõƒO þƒì Bƒì oBƒÞ
úG ûAo ok úÞ løk kBü Bùð@ úGô lyBG óBíñýìqpu
| |.lýupOlüBHðÿkAq@ókoô@Quk
úG ÿkõÏu óBPvGpÎ oõƒzÞ qA óAõƒW óq àƒü
òßðBì qA òì Ùlø :úP×â òükoBƒâ pƒãyoArƒâ
ëõK óBPvGpÎok óõ^ Qvýð ólyoAlèõK óly
óAlñíOôpS oBíy ok ïA ûkAõðBg ô QuA óAôApÖ
oApÖ ïoõzÞ qA ókõG kAq@ ÿApG òì .lðoAk oApÚ BG úP×ø îg ô aýK ok
þÏÚAô ÿBñÏì BG Bø ëBu qA lÏG óõñÞA ô ïkpÞ
þzHc lýÏu lídì
.ïA ûly Bñy@ ókpÞ þâlðq
|[email protected]|

ôk áBK ëk ûlýDAq QýðBvðAô úzülðAô xBvcA | | ïõuqôo ïôk qôo ëôA qôo
Ao óõðBÚ òzg xBHè òO pƒG úƒÞ QƒuA ÿkpƒÖ | |pÎByôk BG | | !îyBG kAq@îøAõg þì ! BXÞúG BXÞqA

.lñPyAk qA ïpÎBy Quôk lñLu kõÏvì úÞûBâpø # òükoBâÙôpÏì úüpzð ok þyoArâok # ||
ÙôpÏì oBãð úìBðqôo ô ûlñvüõƒð õƒKBƒÞ kpƒ×è@ lñ^ BO lü@þì wéXð@wè úG Býðp×ýèBÞëBíy qA JpÎ pPgk ô óAõW óBðq oApÖ úÞïlðAõg
ûAo òüpPùG :QuA úP×â îøkqBü ópÚ ok ÿõvðApÖ pHg lyBG }A ûõð ô lðqpÖ oBñÞ ok ÿqôo þGpÒ ÿBøoõzÞ ÿõu úG þGpÎ ÿBøoõzÞ kBü úG BñÏìpK wßÎ òüA ólük BGqôpìA #
ókAk óBzð óBƒvðA þƒñøm ÿBƒ×¾ RBƒHSA ÿApƒG BG þPÎBu lñ^ BO løk þì Ao }kôoô }õg .QuA ûlýuo kõg ZôA úG ApýgAô koAk úìAkA phÖ" îzy ópÚ þðApüA ÙõvéýÖ qA ÿpÏy
þG@pùð lñðBì úG Quok .QuA þâlðq ÿBøBÇg ÿõu úG Ao JpÎ pPgk ô óAõW óBðq úÞ ú`ð@| |
úG ô løk þì {üBíð Ao kõg pPvG ÿBø þÞBKBð úÞ .îýyBG îø wßÎoBzPðAô þPðpPñüA ÿBøpHg lzÞ þì JpÒ | |:lüõâþì úÞïkBPÖA "ÿqAo
ÙBƒ¾ ô áBƒK J@ úƒÞ lƒðBƒíùÖ þƒì ûlƒñƒñƒýƒG Bø úPypÖ pùy úG ïlýíùÖ ô kq äðq úÞ îø qôpìA | |îülüôkpíÎúíøoBâpKõ^úPzâpu
àü oApÚ ëBvìA úƒÛGBƒu þƒG ÿBƒìpƒâ ok ûlƒì@ îülýuo îükõG úÞ úÇÛð óBíø úG pg@
...Qvý^
úG pPíÞ QGpÒ ok úÞ îýPyAnâ ÿoõg QyõãG@
| | ïoBù^qôo | |.îüôoþì{ÒApu
!xçPgAoõHðq úðæ
Byõð kõG ûkoô@ ÿôo òì úG úÞ þGõg wðBy qA
|| úu pø ô kõG Bì BG rýð óBìpùy pãük pÎBy ,þüBÞm
óAkpíPèôk óBýì ok xçPgA óBPuAk # ÿBìpâok óBñ^ þðAoõPuo Yðk úyõâok óBìp×ð

xõÞ ô úPÖpâ æBG óApüA þðõñÞ Qƒìõƒßc
îø þPèôk ÿBø úìBðqôo ok þPc ó@þüAõuo
| | .kõy þì ûkq þPèôk RBìBÛì þgpG ëõÚqA
óAoBãð úìBðqôo úÞ løk þì óBzð òDApÚô løAõy

óBíø úG ô lðoAlð Ao þPèôk rìpÚ ÕAp^ qA oõHÎ Üc óBPvGBO ÿBìpâ úÞ îüly ÝpÒ RBýGkA ô pÏy QuA ÿqBXì ÿBø úßHy ok ÜÖõì óBðq qA þüBø ô ûlðqoA oBS@ Bø ûk BG þðApüA îýßc ÿqAo phÖ
RBìBÛì óBGq qA úÞ lññÞ þì B×PƒÞA ÿA ûqAlƒðA .QÖo óBìkBü þHønì ô þÎBíPWA ÿBø Qükôldì qA oApÖ BG úÞ Býðk ÿBøoõzÞ pPzýG ok úÞ ôA qA þüBø JBPÞ
oBãðpHg òüApGBñG .lðõñy þì ó@ koõìok þPèôk ëõÓzì kAq@ ÿBýƒðk ok óBƒyoõƒzƒÞ pƒG îÞBƒc úPßð òýíø úG {ýK ópÚ ûkrðBK ly þì wüolO
xBPuBÞ< lñðBì úG óApüA ok ÿoBãð úìBðqôo Bü úð >Byõðô lñLu< óõ^ ÿpÎBy óBPuôk òPyAk ó@ þGõg úG {vßÎ ok xBßÎ úÞ kõG ûlýuo ÿA
kõy þíð AlýK þðBðõü 51 oBãðpHg >wýðAõvÞAô QuAoô@ Q×ãy îüApG úßéG QuA QíýñÒ BùñO | |.lðAûlyQýèBÏÖ
úSkBcô òzg þéÓy òPyAk BG kõy þìpãì úÞ qA JpÒ úG JpÎ óApPgkô óAõW óBðq oApÖ Zõì .løk þì óBzð Ao
!?QyAk þðBvðA ô ØýÇè òýñ^ þuBvcA òüpÖ@ òzÖ ok óõñÞA îø ô Qzâ qBÒ@ {ýK ëBu ôk BG ô kõG êÛPvì ô kAq@ ÿpßÖ ÿAoAk ÿqAo phÖ
JpXì óApvÖA qA ôk pø Byõð ô lƒñƒLƒu !ÿo@ oõÃc løBy lì {üBíƒð ÿBƒøoAqBƒG ô Bƒøõƒy þÏu oBGok úG ôA JnW ÿApG óBüoBGok úƒßƒð@
þðæõÆ ÜGAõu ïAlÞ pø úÞ lðkõƒG þƒðBƒGpƒùƒy qA óBypPzýG úÞ îýPvø óBGq JpÎ óBüôoBHüq ô ïBÛì aýø pýSCBO QdO râpø BìA lñPyAk óAôApÖ
oBÏyA ólðAõg BG ô lðoAk xBvc ÿBø QvKok ,ÝApÎ ,ÿkõÏu óBPvGpÎ lñðBƒì þƒüBƒøoõƒzƒÞ úÞ kõG þüAlgôpýK ûoAõíøô QÖpãðoApÚ þìApì
úíø ó@ úÞ lñÞ oõ¿O óAõO þíð wÞ aýø Bùð@ BHüq óApPgk lüBG úÞ lñPvø wðõO ô {ÞApƒì úPgAlðA ÿqôlðA {ðAk ô QHdì ô pùì {èk ok
| |.kpÞúÖBÂABøó@úGrýðÿlñøôþðBÓÖAÿôo
Bì :lðA úP×â óAoBãðpHg úG óApPgk òüA qA þgpG .kõG
ô úðBÎBXy ûAo àü úÞ îüA ûkpÞ JBhPðA Ao þøAo óApãük úG ûly ûkAk òì úG ú^ pø :Q×â þìôA
ÿA úzýéÞ ÿBø Qükôldì BG úéGBÛì ÿApG þGçÛðA oBÞ úG Bø ûkAk òüA QuA þÖBÞ BùñO ûly ûkAk îø

| |.kõyAlýKó@qAûkB×PuAóAõOBOkõyúPÖpâ
óApãük lñýHG BO Qƒvƒýƒð ÿqAo pƒhƒÖ qôpƒìA ô
þì kõg ÿApG oôq ô oq BG Ao rý^ úíø óBñ`íø

.lñøAõg

10

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
þìRp^ÿoB^BðÿôoqABüôQvzðþìþXñÞ úÞ Ao þðBýÂBÚ ô çÞô ,Bø Qý¿hƒy ïBƒð BƒO
:lýupKôAqABøú`GqAþßüqôoàüúßñüABOkq .kqBu}BÖlðAûkpÞëôBL^AoþéìÿBøúüBìpu
| | YñK úÞ kõG ÿoBãðpHg wýðAõvÞAô xBPuBÞ| |
þìþâlðqúPynâokÿoõÇ^BíyåorGolK- ô J@ úG Ao kõg þãèBu 42 òu ok {ýK ëBu
úð !þüBíýKAõø úð !ÿsõƒèõƒñƒßƒO úƒð !?lƒükpƒÞ ô þuBýu RBìBÛì êìBÞ Qƒvƒýƒè ô kq {ƒO@
| |!þéüBGõìúðôÿpOõýLìBÞúð!þñýyBì þéìÿBøúüBìpuB« ÞpPzìúÞAo}oõzÞþDBÃÚ
| |:Q×âåorGolK ëBÛPðA wüõuok kõg þßðBG ÿBø JBvc úG Ao
úð !òýñÞ þì þâlðq óæA Bíy úÞ ÿoõÇðõíø - IXÏO úG Ao Býðk ô QgBu }BÖ lƒðkõƒG ûkAk
úð !þGAk@ úð !þÚçgA úð !þPýGpO úð !þPHdƒì | |.QyAkAô
| |!ÿoõÏyúðôþìApPcA úÞ þOolÚ pG úýßO BG ú^pâ oBÞBÇg RBìBÛì
oApÚ þðõðBÚ IýÛÏO QdO Ao oBãðpHg lñPƒyAk
| |pg@qôo QÎBXy ok rýð ôA úÞ ûlðôpK þÂBÚ BìA lðkAk
| | !ÿA ûlññÞêvÞIy ú^ QDApG úG ÿCAo QyAlð oBãðpHg qA þíÞ Quk
þPèôk RBìBÛì úÞ kpÞ QGBSô kAk ûlðôpK îùPì
xçPgA ok úÞ þüBÃÚô þuBýu ÿBø ûpù^ô
úPvg ólðAõg qA úÞ kõG Iy úíýð # .oBãðpHg úð lðõy ïõßdì lüBG lñPyAk Quk Bø
úG kõG ûlüpK îíz^ qA JAõg óõ^ .ïly
||
| | .îPÖo óõürüõéO ÕApu ok Ao oõzÞ þüBÃÚ îPvýu úÞ þPèôk RBìBÛì
ô ÿôoBø YñK ô oBù^ ÿBø óBÖõO úG ÉõGpì BøpHg ïpW úG Ao oBãðpHg AlPGA ,lðkõG úPÖpâ kõg ëpPñÞ
ûApíø úG ÿrý^ xõƒvƒÖA rƒW úƒÞ kõƒG BƒìpƒüA þÂBÚ àü þèô lñPgAlðA ïAk úG oõzÞ úG QðBýg
ëBc ok úÞ ïkpì püôB¿O óBýƒì ok .QƒyAlƒð
àü lðkõG óBÖõO pývì ok kõg ÿBøpùy úýéhO .kAk RBXð Ao ôA lñíPÖApy

îXñK qôo
!JAõWô ëAõEu

oAlük .kõG ûlì@óApüA qA åorG olK #
òüA ô kõG {üôqo@BùñO {üBø ûõð ô lðqpÖ
Bø ûõð BG Bø úPynâlñðBì úG úÞQyAk Ao lýìA

| | .lüõãG ú¿Ú óBzüApGô lñÞRõég
BG úÞ ûBOõÞ þupLèAõcA àü ô kôoô Ädì úG BìA
úíø úÞ QÖBüok åorG olK kõG ûApíø úuõG ô bBì
úG }kõg ÿApG wÞ pø ô lñPvø AlW îø qA

oAkpu úG þHýXÎ QøBHy úÞ ïlük ÿlñø kpì
.QyAk þðApüA ÿBø îéýÖ þíülÚ óAkpâoBÞ pÞBu
ôA ÿBø îéýÖqA þßü ólük úG Apì QøBHy òýíø
úÞ lðBzÞ >lƒzgok þƒì lƒýyoõƒg< ïBƒð úƒG
sApPýOok .lñPyAk ÿqBG ó@ok òýùyô Rlcô
ûpÆBg úÞ ïlük Ao >wíy þvíy< ïBð îéýÖ
ûlðq îüApG Ao >qApýy wâpð< ôA ÙôpÏì úðApO
úéèA IýHc pvíø þOlì úÞ wíy õðBG .kpƒÞ
Býðk úG Qyo ok kõG ÙôpÏì qBvãñø@ þÏülG
úðApO pPzýG BìA kõG þèBíy úßð@ BGôA .kõG ûlì@
þìqApýyúGúÞûBâpøôkõGqApýyûoBGok{üBø }lðqpÖ ly þì úÞ Iy .kôo þì ÿoBÞ ëBHðk
õükAo ok {ðAoAlPuôk ÿApG ûlðq oõÆ úG lì@ kõg þupGBvc ô ÿoAkA oõìA úG pOõýLìBÞ ÿBK
úG óApWBùìqAþßürýðôA.lðAõgþìqAô@qApýy qA QÒApƒÖ qA wƒK {ƒuôpƒÎ .QƒgAkpƒK þƒì
qAþßüokkõgþüBùñORõégokúÞkõGBßüpì@ .QÖpâþìxBíO{ðBPuôkBGþñ×éOúðBgrLy@
.kpÞþìþâlðqAlýuoþðBíOoBK@ÿBøúÎõíXì ÿBø ò×éO BG óBzüBø ÝBOAok ïAlÞpørýð Bø ûõð
ëBu ûkqBü úßð@BO QÖpâ þíð Ao {ÒApu þvÞ | |.lðlyþìëõÓzìkõg
qA úÞ qôo lñ^ qA wK AoôA óBW þG pßýK {ýK ,lðqpÖ QHcB¿ì qA úÞ åorG olK óBýì òüA ok
|!lðkpÞAlýK{ÚBOAokkõGúPynâ{Pynâok ok óBñÞ pßÖ kõG ûlðBì ïôpdì Bø ûõð ô xôpÎ

óApùO úéXì

ëõÆ ok .QuA ûlükpâ rÞpíPì þvñW óBâoA úüpËð þé¾A oõdì îýðAlýì úÞ oõÇðBíø >þHdì îüpì < pPÞk
îÞ ólG {hG Rnè ÜÆBñì püBu lyo ûoôk .kõGþvñWûrüpÒxBuApGlüôpÖÿôBßðAôo
óBâoA {Ûð êGBÛì ok ô ûkpÞ ûõéW pO QýíøA þÏýHÆ ,ÿõÚ ÿqBýð þvñW ûrüpÒôAoôBG úG QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo
qA lüôpÖ oôBG úG .kõy þì pO äðo pG þvñW Qìçu úÞ QuA ûBâ@kõgpýÒ úíøqApO îùìô
þvñWoBPÖook úzüo þüBÂoA kõg úÞ þüBXð@ Quok ÿBÂoAô QüAlø xBuApG kpÖpø þðAôo
.QuA úPzÒ@ ûBñâ xBvcA BG koAk úðBÞkõÞ ëpPñÞ BPuAo òüAok .kkpâ þì ØüpÏO qBýð òüA
lèõì þvñW óBâoA wíè lüõâ þì lüôpÖ ô oAõyk wG ÿpìA kpì ô óq IðBW qA êýì òüA
òýñuok þüBÂoA kõg óõ^ QuA ûBñâ xBvcA ÿpýSBO ó@ JõÞpu úÞ kkpâ þì BñÏì pG ÿspðA
qA kpÖ òßýè QuA {hG Rnè ÿlyo úýèôA þÚBG óBð@ þâlðq ØéPhì ÿBø úHñW pG îùì
òýíø úG ô lyBG þì ÐéÇì ó@ ïBXðA QýÎõñíì úG okBÚ êýéÚ ÿA ûlÎ BùñO B« PXýPð ô úPyAnâ
þì þðôok ó@ úGpXO BG ûBñâ xBvcA úÇuAô lñøAõgpG þvñW ÿBø {ñO QHTìô îèBu úýéhO

óõñÞA BO úPynâqA þüBÂoA kõg

úðBÞkõÞ RkBÎ lüôpÖ Ao þüBÂoA kõg .kkpâ úÞlyBG þì þíülÚ fçǾA îvýðBðôA #
úu ó@ ÿApG ô kpÞ þì ØüpÏO ëõíy óBùW koõì þüBÂoA kõgoBPÖo ÿApG úPynâok
êcApì òüA IýOpO úG úÞ kõG êDBÚ úécpì ïBùèA úíéÞ òüA .lükpâ þì ÐÚAô ûkB×PuA
ûoôk ok þvñW óBâoA wíè : qA lðkõG òOoBHÎ òPhüo òýìq pG þñHì óBñÎ kpßéíÎ qA úPÖpâ
oBù^ ok þvñW óBâoA wíè ïôk þâoAõg pýy êýXðAoôBG úG úÞQuA òýìq ÿôopG þñì ÐüBì
þì QzùGqA ÿô óly ûlðAo IWõìoBÞòüA
.ÕõéG óAoôk ok þüBÂoA kõg BPüBùð ô þãèBu pG ûoByA B« ìõíÎ BýðBðôA wK ó@qA ô kkpâ
pËð qA îèBu kpÖ àü RôB×O lüôpÖ oôBG úG úð ô Quk ok ëArðA ÐüBì óly úPhüo óôpýG
ÿBø Rnè qA Bùð@oõHÎ ûõdð ok îèBu pýÒ ô þðAôo Bü kõg BG þvñW úÇGAo þOoBHÎ úG Bü ólG ok

. lì@ koõì þÞkõÞ óAoôk qA kApÖA JAõg xBHè þPc .QuA ûkpÞAlýK BñÏì ûp×ð àü wßu
úuok ÿôBßðAôo îéÎolG lüôpÖ lðõíãüq| | .kõG úPÖpâ oApÚ òülèAô ûtüô QHÚApì ô þuopG 1873 ÿBùèBu úG ÉõGpì úé¾Bc áoAlì
kõg qA þvñW êüBvì koõì ok kõg úèBuo - þðAôo RæçPgA ûpPvâ îXc qA þÞBc
kBü þvñW úðBÞkõÞoBPÖo àü óAõñÎ úG þüBÂoA ëõc úÞ ÿA úðBuBñzðAôo RBÏèBÇì ok| | úG RokBHì þK ok ly þì BÎkA úÞ QuA þðBívW
okBùñO þvñWàüpdOúÛÇñìó@okúÞlñÞþì þuopG QuA ûlýuo ïBXðA úG þüBÂoA kõg oõdì .kkpâ þì kpÖ ÅoBÎ þüBÂoA kõg oBPÖo ïBXðA
.Qvýð ØÇè qA þèBg lüôpÖ úüpËð þèBíWA ,õãýOoô :qA lðkõG RoBHÎ Rçßzì òüA
îÞ ,BüpPvýø ,BýèõhýèBì ,ÿrÓì RæçPgA
ÀÛð ,þüBñýG {øBÞ ,þüAõñy ØÏÂ ,þyõø
,óõg {øBÞ ,þðAõhPuA ÿBùüoBíýG ,þüBüõG
ô þvñW þðAõOBð ,BývLK wük ,þHéÚ Rçßzì

| |.åpì«BPüBùð
úG QHvð þ×ñì }pãð ú`ð@ îøkqõð ópÚ ok
RApËð lýzhG þì RolÚ Ao þüBÂoA kõg
oBßÖA ô þHønì ÿBøoôBG BG ïBãíø óBßyrK
ûlì@ok pãülßü lýüBO úG úÞ kõG óõýÚçgA
àyrK ÿBø QýèBÏÖ Áõ¿hèA þéÎ .lðkõG
úG «ç¿×ì BýðBðôA JBPÞ ok úÞ RBvýO ÙôpÏì
oBPÖo òüA úG RokBHì úÞ þðAoBíýG ëBc fpy

.kõG úPgAkpK lðkõG ûkõíð
- þPyAlùG oõìA òý¿¿hPì ûoôk òüA ok
úGîýíý¿OoBPÖoòüAQüpülìoõËñìúG þPýGpO
pG «B¿hzì úÞ lñPÖpâ ÿpýGAlO úÎõíXì mBhOA
,ÿqBu kôldì ,ÿpýãzýK :oõPÞBÖ oBù^
lýÞBO þüBÂoA kõg oBPÖo óBìok « BPüBùð ô RoBËð
Qý×ýÞ úG þâlýuo BPuAo òüA ok .lüqoô þì
ô JAõg QhO QýÏÂô ,}qoô Ñõð , ÿnÓO

12

TEHRAN MAGAZINE ê¾Bc úXýPð òüA óApvK ô óApPgk qA ûlì@ Tel:(818)881-1771
70 ô óAkpì l¾ok 90 kôlc ÿrý^ lükpâ
Azita Fakheri, M.D. .lðA ûlüqoô ó@ ïBXðA úG RokBHì óBðq l¾ok .kkpâ þì þñýG {ýK êGBÚ úðBÞkõÞ óAoôk þvñW
oBPÖook þüBÂoA kõg ïBXðA þâkpPvâô Ñõýy ,ÿpPvýø ,þH¿Î Rçßzì úýéÞ BPuAo òüAok
American Board of Internal Medicine òýÛÛdì qA ÿoBývG pËð úÞ ly UÎBG þvñW Rçßzì ok úPÖpâ úzüo ....ô xAõuô BýGõÖ
ûoBGôk þøBãð úÞ lðly ó@pG úPzâ ó@ÙõÇÏì ÿApG ô kõy þì òýýHO þÞkõÞ óAoôk þvñW
ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| úPyAk ó@ RApýSBO ô þüBÂoA kõg úèõÛì úG qA þPvüBG kApÖA þH¿Î Rçßzì òüA óBìok
BG ó@ ÿBW úG ô lñüBíð rýøpK þßüpdO kõg ïBXðA
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ | |.lñyBG óBßìA þvñW ÿBø ÿkAq@úÇýc ókpÞpO Ðýuô
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ ok ûqôpìA úÞ þðAôApÖ ÿBø {yõÞ îÒo þéÎ ØèBhì wñW BG ëBìpð þvñW úÇGAo ÿoApÚpG
þüBÂoA kõg úèõÛì úG QHvð ÿpãñyôo QùW
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ qA þÞBc ÿoBývG áoAlì ô løAõy ô úPÖpâ ïBXðA | |.kkpâBýùìkApÖAÿApG
ëçdíÂA IWõì þüBÂoA kõg BùñO úð úÞ lñð@ ÿBøoBPÖo ô kBýPÎA úÞ QyAk oôBG lüôpÖ
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG úHñWqA úßéG ûlükpãðpzG þÒBìk - þðlG ÿAõÚ klXì úGpXO ÿApG kpÖ }çO BuBuA úðõâ kBýPÎA
ôA þâlðq Qý×ýÞ kõHùG Qìlg ok þ×éPhì ÿBø qA úÞ lyBG þì ÿlñüByõg þuBvcA
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # pýýÓO lñüApÖ luo þì pËð úG òßýè QuA ûlì@ok úPÖpâ úzüo þüBÂoA kõg úðõâ RkBÎoBPÖo
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW lñÞ ô lñì óBìq ÿA ûlülK ûqõc òüA ok }pãð þãPvGAô ÿpzG kBýPÎA òýèôA þOoBHÎ úG .QuA
qA lÏG ô lyBG þì þvñW þßüpdO kõg êíÎ úG
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # .lyBG úðõâ pø... Bü êßèA Bü olhì kAõì úG kBýPÎA ó@
fApW úßýðBìq 1994 ëBu ok úÞ ÿõdð úG BG þñürãüBW QùW BùñOpãükoô@ kBýPÎAoBPÖo
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse ïçÎA kõg þðApñhu ok qolèA òéuBW þüBßüpìA þì pzG þâlðq koAô þüBÂoA kõg úýèôA RkBÎ
þÏýHÆ {hG þüBÂoA kõg oBPÖo " QyAk
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# Qý×ýÞ þPvüBG úÞ QuA kApÖA þvñW þâlðq .lðõy
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # ûlýðBXñâ xoAlì }qõì@ îPvýu ok ó@ ïBXðA úG ÉõGpì ïõüqõLíu ok 1912 ëBu ok lüôpÖ
.kkpâ þì ÿô ZApgA úG pXñì úP×â òüA " kõy îñÞ þìpßÖ òì :lüõâ þì òýñ^ þüBÂoA kõg
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # ûkpG þPýÏÚAô qA úÞ lyBG ûlýuo ó@ óBìq úÞ
QuõK ókpÞ RôApÆ | |...koAkúìAkAIéÇìòüA úÞ îýðAk þì óBãíø úßñüA ó@ ô îýñÞ ÿoAkpG
ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy .Qvýðþðly}õìBg þüBÂoAkõgÑõÂõì
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # òüõð ÿBø {HñW òPÖpâ Zrð þK ok
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # pPùG þâlðq ,pPùG wßu : úÞ }õâ ÿrñýÞ ÿBø QýèBÏÖ úéíW qA þvñW RBÏèBÇì
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # QulG ÿBø úìBñzupK iuBK qA 1940 ëBu ok

õì }rüo óBìok #
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO #

(818)343-0101

17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406

corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO

13

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

:lñðBì( ly lñøAõg þÖpÏì ,lðoAk kpGoBÞ æBG þðõg ÿBø óBüpy ÿBø ûoAõük ïBßdPuA ÿApG ûõýy ok ,þøBýâ IÆ oôBzì ô ûkAõðBg ô ákõÞ xBñzðAôo ,ÿrXñì àìBýu pPÞk #
ô ,òý^oAk , úGpâ úXñK ,pýu ,rHu ÿB^ Qý¾Bg lðAõPýì úÞAp^ .Qvýð Jõg ç¾A þHýÞpO ,ûõýy òüA .lñÞþì ûkB×PuA )|Balance Theory|(| | "ëkBÏO úüpËð" qA kõg óBìok
ô ûkAk {øBÞ Ao Bùâo ÿBø ûoAõük ÿpünK ÙBÇÏðA îPvýu RæçPgA óBìok ô ÀýhzO ,ó@ok úÞ,þøBýâÿBøôoAk rüõXO ô þðBìok óAôo qA QuA
.)úGõ^koq
þPð@( þøBýâ ÿôoAk lñ^ þÖpÏì .kõzG Bùâo úñøk óly kBzâ IWõì YüolPG | | .kõzýì ïBXðArýð ólG þüBýíýyôpPßèA ëkBÏOô JB¿ÎA þuBñzðAôo úHñWqA ,þH¿Î
æBG óõgoBzÖ BG úéGBÛìok )þKApO óAlývÞA àü êülHO óBßìA þPýÏÂô òýñ^ úìAkA
òýG úÇGAo ok úWõO koõì koAõì qA þßü ÿæBG óõg oBzÖ úG Ao QÚõì ÿæBG óõg oBzÖ
úÞ QuA þzÛð ,æBG óõgoBzÖô òìrì xpPuA kõWô ÿpãük îüçÎ .lñÞ þì ûkoô@pG îüAk
þPð@ô kAq@ ÿBùèBßükAo óBýì ëkBÏO ókoõg îøpG æBG óõg oBzÖ BG ûApíø BùüoBíýG òüA ok úÞ lðoAk
úÞ luo þì pËñG .lñÞ þì ÿqBG Bø óAlývÞ@ {LÆ :êìBy ,lðõy þì úGpXO kApÖA ÈuõO
ok îø ,ólG þíýyõýG ëkBÏO òüA ókoõg îøpG ,úñýu úv×Ú ÿôo pG oBzÖ xBvcA ,IéÚ
îøpG ok îø ô ûkõG pSõì òìrì xpPuA lülzO ,)lüly ÿBìpâ( þãPÖpâ pâ xBvcA ,kokpu
óõg oBzÖ lñü@pÖ ok kõWõì îýËñO ókoõg ÿoApÚ þG ô þãÖçÞ ,BøBK ô BùPuk }qpè
pâA ïpPdì óBâlñðAõg .þâkq xApø ô ,lüly
.koAkpýSBO úGpXO Ao þíüçÎ òýñ^ óBPðAlðqpÖ Bü Bíy kõg
óõg oBzÖ BG úéGBÛì ÿApG ÿklÏPì óBøBýâ ,lýPvø pýâok Bùð@ BG pÂBc ëBc ok Bü lüA ûkpÞ
úPÖpâ oApÚ þðBìok kpGoBÞ ô ÜýÛdO koõì æBG úìAkA ok .lýñßG Roõzì À¿hPì àü BG BíPc
ÿApG úÞ þðBøBýâ òüpPùGqA þgpG BXñüAok .lðA

þ|HH¿ypÎeRrtæençsPiognA æôB,G æóõBGgóoBõzÖgôoþBzKApÖO,óòAlìýrvìÞx@þpPðP@uA

lðôpýì oBßG æBG óõg oBzÖ óBìok ô úéGBÛì þñPHì óBìok ô æBG óõg oBzÖ ëçPgA ,úèBÛì òüA jo {ÖApÆA ok úÞ þÚB×OA pø qA lðAõO þì QuA ------------------
,pýu ,rHu ÿB^ :qA lñOoBHÎ úÞ lðõzýì þÖpÏì .kõy þì þuopG rýð Bø óAlývÞ@ þPð@ pG oBzÖ úXýPð ok ô ûly þð@ ûpùèk oB^k ,lølýì ÿôopG þ×éPhì ÿBø ûqõcok ûqôpìA #
koõì úPßð .úGõ^koq| |ô| |,òý^oAk , úGpâ úXñK óõgoBzÖ BG úéGBÛìok úÞ þøBýâ lñ^ òýñ`íø úÞ þðBuõð ;kôpG òýüBKô æBG QÎpu úGôA óõg ,æBG óõg oBzÖ ok òìrì xpPuA pýSBO
òüA .kpýâ þì Roõ¾ ÿklÏPì RBÛýÛdO
,JB¿ÎA ô þñýèBG þuBñzðAôo êìBy Bø ûqõc
,rüo óôok klÒ ô þH¿Î ÿsõèõürýÖ

.lðõy þì þøBýâIÆô ,ólG þíýyõýG
þì UÎBG þâlðq ok òìrì xpPuA kõWô
êßzì qA þüBøo ÿApG Ao kõg lýìA óBvðA úÞ kõy
ok ô ;ûkAk Quk qA þâlðq îùì Rçßzì Bü
úßñüA úG Ao kõg óBñýíÆA ,óBìq ëõÆ ok úXýPð
lýuo løAõg {ìAo@ô QýñìA úG ûpgæBG ÿqôo
þìõíÎ þñìABð QèBc òüA .løk þì QukqA ,Ao
úðBzð pø êGBÛì ok Àhy úÞ kõy þì IWõì
,óBñýíÆA ïlÎ qA à^õÞ lñ^ pø ,ÿA
þPc ô þðApãð oB^k þüBùñO ô ,þ×ýéßOçG
òýñ^ úXýPð .kõzG BupÖ QÚBÆô lüly xApø
ÿBø ûqõc ok Áõ¿hG þ×ÆBÎ Rçßzì
qôpG BG úÇGAookô JB¿ÎAô þñýèBG þuBñzðAôo
.lyBG þì þðAôApÖ úWõO koõì þH¿Î RæçPgA
lðlÛPÏì úÞ lñPvø fpÇì þíùì RBüpËð
æBG óõg oBzÖ qôpG ok BùñO úð òìrì xpPuA
pýSBO òüA ókpÞ koAô BG úßéG ;ûkõG þíùì êìBÎ
lñðBì þOæçPgAqôpGok ,óõgoBzÖok Jphì
,)|Panic Attack|( þâkq xApø ,JApÇÂA
ô,)|bipolar Disorder|(þHÇÚôkÿoBíýG
þì ÿqBG òükBñýG {Ûð úðApãyBgpK þâkpvÖA
oBzÖ úÞ QuA òüA þüBÎlì òýñ^ êýèk .lñÞ
oõÇG úÞ QuA þíüçÎ qA þßü æBG óõg
óBGq úG .koAkoõËc BùüoBíýG òüAok þ¿hzì
úñüpük Bü òìrì xpPuA oB^k úÞ þvÞ ,pO ûkBu

16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

IuBñì óly ÿoBW úGô ûkpÞ áBK Bø ûoAõükqA Bùð@ úÞ QuA òüA ,óBøBýâ òüA þÖpÏìok úWõO
pýu ÿBùýâtüô òüA .lñÞ þì àíÞ óõg BG úéGBÛì ÿApG úÞ lñPvø þðAlývÞ@þPð@ÿAoAk
QüçÏÖ þìõíÎ þéßzG QüBùð ok lðAõO þì .lðõy þì rüõXO þøBýâ IÆ ok æBG óõg oBzÖ
óArýì ô ûkpÞ îýËñO Ao þÚôpÎ-þHéÚ îPvýu
rHu ÿB^
.kpHG æBG Ao îPvýu òüA þü@oBÞ ô ïoõO BG úéGBÛì ok rHu ÿB^ lüAõÖ qA ûqôpìA
úGpâúXñK æBG óõg oBzÖ ô RçÃÎ ô ê¾B×ì JBùPèA
pÆBhG ûtüõG ûBýâ òüA .kõy þì úP×â oBývG
oBzÖ {øBÞ ok luo þì pËñG úGpâ úXñK þéñÖ RBHýÞpO pýËð þüBø óAlývÞA þPð@ òPyAk
ÿôo pG lðAõO þì ûBýâ òüA .lyBG pSõì óõg úXýPð .lyBG þì pÞnèA ÝõÖ ÿBùPý¾Bg ÿAoAk
JnW úÞ( ólG ÿBùèõéuok îývéÞ ÿBø ëBðBÞ úXñK ,rHu ÿB^ lüAõÖ úñýìq ok úÞ þOBÏèBÇì
þì îýËñO Ao Bùèõéu ûoAõük ÈuõO ólG J@ ÿBùyõì ÿôo ûtüõG( òý^oAk ô ,úGpâ
{øBÞ UÎBG úXýPð ok ô úPyAnâ pýSBO )lññÞ
úPÖpâ ïBXðA )þøBãzüBìq@
| |.kõzGóõgoBzÖîDçÎ
òý^oAk )|Toxicology, 2014-2015 & Current

þPð@ ÿAoAk òý^oAk ûBýâ lupýì pËñG Hypertension reports -Journals - NCBI 2013|(
ô óõg oBzÖ {øBÞ ok úÞ lyBG þüBø óAlývÞA
þì óBøBýâ òüA úÞ lñÞ þì QüBíc Ao BÎkA òüA

þPð@ ÿAoAk òý^oAk .lðpSõì lG ëôpPvéÞ æBG óõg oBzÖ pSA ok úÞ þüBø Iýu@ lñðAõO
Bø ëõñÖ þéK lñðBì ÿlñíOolÚ ÿBø| |óAlývÞA ok þPc Bü ûkAk {øBÞ Ao lðõy þì kBXüA
ô ê¾B×ì ïoõO ,QGBük óBìok ok úÞ lyBG þì | ÜýÛdO ok ,ëBTì oõÇG .lðpHG òýG qA ÿkoAõì
.lðoAkkpGoBÞóõgoBzÖ{øBÞô,RçÃÎ |Current Hypertension reports
úGõ^koq lupýì pËñG rHu ÿB^ Ùp¿ì úÞ ûly óAõñÎ
ëBÏÖ óAlývÞ@ þPð@ àü ÿAoAk úGõ^koq {øBÞ l¾ok 50 BO Ao óõgoBzÖ úG çPGA pÇg
l Qý¾Bg úÞ òýìõÞoõÞ ïBð úG lyBHýì .lølG
ïoõO ô kok {øBÞ ok ,úPyAk óõg kBÛÏðA pýu
óly äñO qA ô ,ûkõG pSõì RçÃÎ ô ê¾B×ì
17 úGõ^koq .lñÞ þì ÿpýãzýK þðõg ÿBùâo òüpO ÿõÚ qA þßü )rHu ÿB^ qA lÏG(pýu
qôpOo@ lýüõOBíø ÿoBíýG BG úéGBÛìok òýñ`íø pËñG .QuA óAlývÞA þPð@ ÿôBc óBøBýâ
þì rüõXO þøBýâ IÆ òý¿¿hPì ÈuõO pýu ok kõWõì óAlývÞ@ þPð@ úÞ lupýì
ûkpÞ rýíO Ao óõg ÿBø óBüpy ÿBøoAõük lðAõPýì
.kõy pýSBO .koôBýG òýüBK Ao óõg oBzÖ úXýPð ok ô
lýyBG îèBu ô kBy Ao lG ëôpPvéÞ úÞ QuA òüA QýèBÏÖ òüA QHTì
óBüBK

óApùO úéXì

kõy|þì úPuBÞó@RlyqAô kôo|þì BýWoõW ÿõu úG BìpüA óBÖõO

4 åpìô kõy þì }oArâ ûkpPvâ Bø QgBupüq à^õÞ ûpürW òüA úÞ kõy þì úP×â :AkõGoBG :QuA ûly IýDAoBÞ úÛÇñì
.ûlylýüBOp×ð l¾ok95ôQuAQðõßuêGBÚþPhuúGóõñÞA QHd¾ úWõO êGBÚ RAoBvg qA Bø ïBÛì :BGõÞ
Aoôk pø óBÖõO :òßýñìôk ÿoõùíW ô þPýüBø ok p×ð àü åpì .ûlük RoBvg ó@ ÿBø úðBg BG lðA ûkpßð úDAoA ÿkBüq RBýürW BìA lðA ûkpÞ
þðApãð ÙçgpG RAoBvg BìA úPÖpâ Ýçy püq .QuAûlylýüBOBXð@ ÝpG .QuA ûlzð úPzÞ BGõÞ ok þvÞ ëBc òüA
.QvýðkBüqúýèôAÿBø p×ð àü åpìô QuA ûkpPvâ RAoBvg :çýãð@ .QuA ÐÇÚ QhPüBK BðAôBø ok
.ûlylýüBO ÿBø ïBÛì úP×â úG :þíéOoBG òu ô òýOoBì òu
þcAõð òÞBu oArø {y qA {ýG :õßüo õOoõK úðBg{yòýOoBìòuokúðBgûkpøqAÿõvðApÖ
ÿoBývGôlðpGþìpuúGBøûBñKpuokþüBßüpì@ úðBøïBÛìúP×âúG.QuAQðõßuêGBÚpýÒóõñÞA êÚAlc| òPyAnâÿBWpG BG BìpüA óBÖõO #
ûlyúPzÞp×ðúuêÚAlc.lðoAlðÝpGBøúðBgqA ÿõvðApÖ ÿBø {hG ok p×ð Q×ø ô úPzÞ p×ð Qíu úG ÿpPíÞ| QÎpu BG ,óõñÞBO úPzÞ 27
.lðA ÿlñéø{hGokîøp×ð4ôlñPvøkõÛ×ìûpürW .kôo|þì {ýK BýWoõW QèBüA
ûkpPvâ RAoBvg :BýðBPüpG òýWpüô püArW .lðAûlyúPzÞòOoBìQñýuúGïõuõìûpürW ok þüAõPuA ÝõÖ óBÖõO òüpO ÿõÚ BìpüA
.lðAûkpìp×ðYñKôkõyþì}oArâ ûkpPvâ RAoBvg :xõßüBÞ ô ápO püArW qA êHÚô QuApýgA úøk àüok wéÆA xõðBýÚA
úG ûkoAô RAoBvg :Bßüpì@ òýWpüô püArW .QvýðïõéÏìó@ÜýÚkkBÏGABìAkõyþì}oArâ ûpürW lñ^ ok ûkpPvâ RAoBvg UÎBG òüA

ly ûkq lðõýKp×ð Qzø úG úèBu 13pPgk ólG ÿBÃÎA úÛGBu|îÞþÚB×OAok

ûlùÎpG BíýíW úèBu 17pøAõg Ao kBýñG òüA ûoAkA qA þßü ,ôA Qynâok qA êHÚ úP×ø ôk úÞ Ap^ .kõG ûkq lðõýK õÃÎ lñìqBýð úG úÞ úèBu 13 pPgk àü ólG ÿBÃÎA #
.koAk ok Bùð@ô kõG úPÖo Býðk qA ÙkB¿O ok óBzðBüBñy@ 38 lèõO òzW áoAlO ok þPÚô BíýíW )rÓì ÿBø|åo ok ëBßyA( rÓì îvüoõð@êýèk
lÏGô QÖo }õø qA óBùâBð kõG }okBì þãèBu úéíWqAõÃÎ þÂBÛPì Qzø úG kõG úPynâok
ÿBøoõzÞ ïBíO ok BHüpÛO þüAløA õÃÎ êßzì .lðkõG ûkq Ùpc úðBg ok ûoBG òüA BHüpÛO úÞ ûly ûkq lðõýK ákõÞ YñK
úéíW qA p×ð 6414 BýðBPüpG ok ;koAk kõWô Býðk õÃÎ lðõýK ÑõÂõì lüõâ|þì BíýíW okBì .Qynâok óBPuoBíýG ok
okô lñPvø ÿlðõýKõÃÎoBËPðAok ákõÞ 176 kõG ûlññÞ QcoBð þíÞ þPcô ûqBO BíýíW ÿApG kpÖ úu úGôA xApßðBKô à^õÞ ûkôo ,IéÚ .QuA úÛGBu|þG
êýèk úG ákõÞ 14 úéíWqAp×ð 457 úPynâ ëBu Ao ôA ÿBø|úýéÞ îø p×ð ôk ô ly ûkq lðõýK ØéPhì ûkpÞ AløA Ao {üBÃÎA úÞ ÿkpÖ ëõíÏì oõÇG
.lðkAk Quk qA Ao kõg óBW ÿlðõýK õÃÎ kõHð .ly oBÞ òüA QýíøA úWõPì çìBÞ ôA BìA ôk îø Ao BíýíW lHÞ .lðkpÞQÖBüok p×ð Qzøô lñÞ àíÞ lðAõO|þìpãükp×ð 2.6 úG
ïBO ïBð úG þðAõW ólG ÿBÃÎA ,2015 ëBu ok ólG ÿBÃÎA ÿAløA ÿApG îýí¿O Q×â ôA lðõýK pãük ÿkpÖ úG Ao àü pø ô lðkpÞ QívÚ
óBW IýXÎ þÚB×OA ok úÞ úèBu 22 óõvéüô úÞ lñÞ|þì pßÖ ôA BìA ûkõG þPhu oBÞ }pPgk lðõýK pãük oBíýG àü úG îø ôA ÿBø|úüo ô lðkq .QuA okBð þÚB×OA
þðAõhPuA ÿBø|QÖBG ô QuõK úéíW qA kõG úPgBG úÞ lñPvðAk|þì BíýíW okBì ô olK .lyûkq ëBu ok óBPvéãðA QupìBu qA ëq|þè BíýíW
.QuA ûkAk ïBXðA þPuok oBÞ QuA {ðlG ÿBÃÎA ÿAløA úG êüBì óBypPgk ,)ûlÏíèAqõè( xApßðBK ,IéÚ ô Qynâok 2012
.ly ûkq lðõýK p×ð ûBXñK kôlc úG ôA wýuBO úüpýg kBýñG àü BíýíW okBÞ ô olK óAoBíýG úG ôA úýéÞ lHÞ ô à^õÞ ûkôo ,Bø|úüo
.lñÞ ÜüõzOô ÔýéHO AoõÃÎ ÿAløA BO lðA|ûkpÞ

kpÞúßO 70 Ao {ðq kpì

ok ûBìôk Rlìô ûkpÞúéTì QívÚ 70 úG Ao }lvWô ûkpÞú×g Ao {ðq úÞþéOBÚ kpì|#
.ly óAlðq þøAoôpýãPuk kõG ûkpÞÿoAlùãð }A úðBgorüpÖ

úðBýzcô êßy úG ÿkçýì 2010 ëBu ok Ao >BìBKõð@< }pvíø úèBu 44 > þPèõâ {WAo < îùPì
ÿBK ëBu 7qA wK Ao êOBÚ òüA lñø > ïôkApøôk< úÛÇñìok þøBâkAk óõñÞA.QuA ûlðBuo êPÚ úG ÿA
{ðq lvWô ûkpÞ ÿoAlüpg þÚpG ûoA àü þzcô kpì òüA wýéK RBÎçÆA pG BñG.lðBzÞ úíÞBdì rýì
ÿBø úvýÞ óôok Ao þðBGpÚ lvW ûly úéTì RBÏÇÚ wýéK óAoõìBì .QuA ûkpÞ úÏÇÚ úÏÇÚ Ao

.lðA ûkpÞ AlýK >óôkApøk< úìõc ok þßýPuçK

18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA

rürÎ óBPuôk ëBul;¾àúüèrrßèqìòpýügpOA|åorG

ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApG kõy|þìpPzýG Bø|úPzÞoBì@
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok þðApüA
|www.SmartDoctors.info

þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì

SmartDoctors

þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao|
. lýñÞkoAô

lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýìpPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG ok pýgA ópÚ úèrèq òüpOlüly Ao ó@àürßì ÿoõùíW|wýDo úÞþâorG úèrèq ok #
.lðly úPzÞp×ð 96 îÞ|Quk ,ûkpÞØý¾õOoõzÞòüA
(310) 724-8584|
ÿA|ûkpPvâ ÿBø|þGApg .QuA ûly ïçÎA ÿoApÇÂA QýÏÂô pãük QèBüA ôk ô xBKBý^ QèBüA ok
ïçÎA 8.1 Ao ûqpè|òýìq òüA þâorG Bßüpì@ÿoBãð|ûqpèrÞpì.QuA ûly }oArâ àürßì JõñWok îø
úÛÇñì ok þìBðõu QHS ô RoBËð rÞApì.QuA ûkõG 8.2 ó@ þâorG lñüõâ|þì àürßì ÿBø|ïBÛì BìA ûkpÞ
QèBüAok úèrèq úÞ|ó@ BG.ly ÙpÆpG AlÏGpÇg òüA úÞ kõG ûkAkoAlzø þìBðõu ÑõÚô ëBíPcA ûoBGok

ok pO|ÙpÇð@ pPìõéýÞ Bøl¾ ó@ lüly ÿBø|óBßO ,ûkBPÖA ÝB×OA àürßì JõñW ok xBKBý^
.QuA ûly xBvcA þPýuõßürßì

1985 ëBu qA àürßì úèrèq òüpOlñìôpýð ,ûly QHS Iy úÛýÚk 11:50 QÎBu úÞ ûqpè|òýìq òüA
oArø lñ^ô kpÞ óApüô Ao QhPüBK ,þPýuõßürßìqA þâorG ÿBø|{hG 1985 ëBu ûqpè òýìq .QuA
qA þüBø|{hG ô ûBâkôpÖ ÝpG ÐÇÚ ô Bø|ûpXñK úzýy ólykpg UÎBG ûqpè òýìq òüA.QzÞ Ao òO
ûlíÎ RoBvg óBíPgBu lñ^ úG rýð þPýuõßürßì àükrð ÜÆBñì þgpG ok .QuA ûly QhPüBK
òüpO|QýÏíWpK qA þßü úÞ ,þPýu õßürßì óBñÞBu qA ÿoBývG ,úèrèq ÑõÚô BG.QuA ûlì@ koAô
þüBuBñy ÿApG BøpPKõÞ|þéø ,ó@qA wK þøBOõÞ Rlìô lñPhüo Bø|óBGBýg úG ,QuA óBùW ÿBøpùy

.lðlì@ok qAôpK úG QhPüBK óBíu@ok þèBíPcA RAoBvg

19

óApùO úéXì

úÃHÚoArø 26 BýèApPuA ïkpì
lðkAk êüõdO Qèôk úG Ao fçu

pÆBhG þðApüA kpì ÿApG óAlðq
BíýKAõøokoBãýu ólýzÞ

kõWô oõzÞ òüA ok þðõðBÚ pýÒ údéuA oArø 260 úìBðpG ÿApWA ÿBPuAook BýèApPuA ïkpì # qA ÿrèBìok þðApüA òüA óAlðq îßc qôoôk úèBu 35 kpì àü ÿrèBì ok þøBâkAk # |
úPÖBü óBìqBu îDApW ok Bùð@ qA ÿkAlÏO úÞ ,koAk qA úÃHÚ oArø 26 ,údéuA QýßèBì ëpƒPñÞ .QuA ûly ëBíÎA ÿô ÿpýãPuk qôo Èg ok oBãýu ëBíÏPuA ïBùOA úG Ao þðApüA
Qèôk úG lñPyAk oBýPgA ok úÞAo þüBø|fçu ÿlÛð úíüpW ô óAlðq úG 'Býu@püA' þüAõø
.kõy þì ûkB×PuA þPvüoôpO Rçíc ô l¿Ú þðApüA kpÖ òüA ,BìBðpG }oArâ xBuApG
qA wK BýèApPuA ok údéuA ëpPñÞ úƒìBƒðpƒG .lðA|ûkAk êüõdO .lñÞ p×u lñéø úG oBÞ ÿõXPvW Ùlø BG QyAk |.|.kpÞïõßdì
ëBu êüoô@ ok oõOo@ RoõƒK oBƒPzÞ úƒSkBƒc ëôA( {ýK ûBì ôk kôlc qA BýèApPuA Qèôk okþðApüAòüAwßÎôîuAûApíøúGpHgòüA | kpÞ ïçÎA )BìBðpG( ÿrèBì þíuo ÿoArâpHg
ô þPvüoôpO ÿBølülùO BG úéGBÛì ÿApG )úýDôs wßÏñì ÿrèBì óBGq þvýéãðA ÿBø úðBuo þgpG þüAõø ÉõÇg BG QyAk l¿Ú þðApüA kpì òüA úÞ
.ly fpÇì1996 úÞ ûkpÞ ïçÎA ,oõzÞ úG úƒdéuA kôoô Zõƒì ô úíÞBdì ïBùOA òüA úG p×ð ôk ûBâkAk òüA ok .ly úG oõLìææAõÞ qA þèBÛPðA pývì ok 'Býu@ püA'
qA wK 1997 ô 1996 ok BƒýèApƒPuA Qƒèôk BO lðoAk Q¾pÖ pHìBPLu 30 BO Bø|þüBýèApƒPuA Ao þðApüA kpÖ Bø úðBuo òüA úÞ lðly ïõßdƒì ok RBýðBgk ëBíÏuA ïBùOA úG ô lñÞ p×u lñéø
oArø 600 qA {ýG oõOo@ RoõK oBPzÞ úSkBc ,lñøk êüõdO Ao óByqõXì óôlƒG ÿBƒø|fçu ôoArøôkô óAlðqqôoôk úG BíýKAõø þüõzPuk
|.lðkpÞ úPvWpG ÿlÛð úíüpW )oæk 590 kôlc( Qýãñüo 500
.kpÞ ÿoô@|ÐíW Ao fçu úÃHÚ .lðpýâ oApÚ þðõðBÚ kpãýK koõì úßð@ óôlG úèBu 18 óAõWõð àü òýñ`íø ûBâkAk òüA ok
òüpOlG óAõñÎ úG ó@ qA úÞ úSkBc òüA ok ûoôk qA ZoBg ok þvÞ pâA óõðBÚ ÜGBÇì ÿô Qýéì úÞ 'óBø õü äñýè @õyõW' ïBƒð úƒG |.ly ïõßdì
àü ,kõy þì kBü BýèApPuA ok ÿqAlðApýO úSkBc òßíì ,lyBG úPyAkqBXìpýÒ fçu þâkõzhG oBãýu ëBíÏPuA ïBùOA úG QuA ûlzð Àhzì ïBð 'Ù.Ñ' úÞ Ao þðApüA òüA ÿrèBì ûBâkAk
Ao pãük p×ð 23 ô QzÞ Ao p×ð 35 óAõW kpì BýèApPuA oæk oArø 280 BO þƒOAqBƒXì BƒG QƒuA úG òýƒLƒýƒéýƒÖ 'õƒHƒýƒu' pƒýƒvƒì qA ÿqAôpƒK ok úÛýÚk 7:55 QÎBu úÞ ïpW òüA êýèk úG ,koAk
ëBu 14 BO Bü )Bßüpì@ oæk oArø 212 ëkBÏì( )oõüpùy ëôA( RôA 23 qôo úÞ oõLìææAõÞ þüõzPuk ok )oõüpùy ëôA( RôA 23 eH¾
.kpÞ þígq Qãýñüo 500 ô oArùßü úG ,kõƒG ûlƒy ïBƒXƒðA RAqBXì ,kAk jo oõLìææAõÞ úG óApùO qAôpƒK
ó@qA lÏG úP×øôkqApPíÞoõzÞ òüA Qèôk .kõy ôpGôo wHc óAlðq qôo ôk ô ÿlÛð úíüpW )oæk 350 kôlc(
oõzÞ òüA údéuA òýðAõÚ ok ÿkBýñG RApýýÓO BýèApPuA ÿpPvâkAk püqô ,óBƒñýÞ êƒßüBƒì | .kpÞ
ÿoô@|ЃíW ÿApƒG þƒâkõƒzhG ûoôk úƒÞ Qƒ×â | |.ly ïõßdì ô êíc RAopÛì 100 ûBì xBuApG ïBùOA òüA
.kpÞ kBXüA ëBu ûBì pýO qA 'Býu@ püA' þüAõø Éõǃg xBuA pG rýð ó@ RAqBXì ô 2016 ëBu þüAõø êÛð
qA ûkBƒ×PuA ,lƒülƒW òƒýðAõƒÚ xBƒƒuA pƒƒG .lñÞ|þì pO|òìA Ao oõzÞ ,qBXìpýÒ ÿBø|fçu úG oõLìææAõÞ qA Ao kõg îýÛPvì qAôpK 1395
àýOBìõOA úíýð ô àýOBìõƒOA ïpƒâ ÿBƒø|fçƒu kôlc úÞ QuA ûkpÞ koô@pG BýèApPuA wýéK óApüA' þüAõø ÉõÇg oBñÞ ok ô QÖpâpuqA óApùO | .QuA ûly ëBíÎA óõðBÚ òýíø 206 ûkBì
pývì òüA óApÖBvì ëBÛPðA úG 'óBƒøBƒì' ô 'pƒüA òýñ^ IßOpì kpÖ ,òýðAõÚ òƒüA xBƒuApƒG
.ly Ñõñíì 500 ô oArø ôk BO ÿlƒÛð úƒíüpƒW úƒG þƒìpƒW
|.ly ëõÓzì
|.kõy þì ïõßdì óAlðq ëBvßü BO ô Qýãñüo

ly ïõßdì óAlðq ëBu 10 úG þuõuBW ïBùOA úG RAoBìAok úèBu 48 þðApüA

ûBâkAk ,êüoô@ ûBì ok úGBzì ÿA ûlðôpK ok QýñìA ÿAoõy Jõ¿ì ÿBø îüpdO ÄÛð ok óApüA qA Bßüpì@ûldPì RæBüAô þGpÎ ûldPì RAoBìA Ao kpì òüA þHÊõGA ÙBñýPuA ûBâkAk #
úG Ao úèBu 46 þðApüA àü þHÊõGA ÙBñýPuA | |.lyïõßdìldPìêéìóBìqBu úG ó@ ÝB^BÚ ô RArýùXO òüA ókpÞ koAô ÜüpÆ | .kpÞïõßdì
qA wK RAoBìA qA ZApgA ô óAlðq ëBu ûk RAqBXì
úìBðpG úG àíÞ ô þuõuBW ïBùOA úG ÿkpì
|.kõG ûkpÞ ïõßdì wHc ûoôk óBüBK ó@ IÚBÏPì ô óAlðq ëBu ûk úG óApüA ÿA úPvø
oõOApðs àü ÝB^BÚ l¿Ú úÞ kõG îùPì ôA
úÞ kõG úPyAk Ao óApüA úGpãük RArýùXOô åorG | |.lyïõßdìþGpÎûldPìRAoBìAqAZApgA
þìçuA ÿoõùíW ÿA úPvø úìBðpG ok úPvðAõO þì ÙBñýPuA ûBâkAk Qyõð qõýð Øéâ QüBvGô
48þðApüAàü,p×ËìòývclídìBÂo þHÊõGA
.kpýãG oApÚ ûkB×PuA koõì ÝB^BÚ ok IéÛO ô þuõuBW ïBùOA úG Ao ,úèBu
þíuo kBñuA BG kõG ûkpÞ þÏu wLu ôA óApüA ÿA úPvø úìBðpGok lðAõO þì úÞ þOArýùXO
óApüA úG oBíðBýì ÜüpÆ qA Ao RArýùXO ó@ þéÏW
| |.QgBñyoBßøBñâkõyûkB×PuA
.lñÞokB¾ ÈGAôo ókpÞ }ôlhì úG òýñ`íø îùPì

20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Büo@RBìlg

ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG

óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA
QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok

(310)234-9770 kAqõð óAlðk Q×ø ÿlñø óBßyrK
lý×u RoõLuBK lðlýzÞAo úøBì àü

Mýy órýPýu

þðApüA RoõLuBK-| lyo êìBÞ oõÆ úG Bø óAlðk úíø .koAk óAlðk JpÒ ok RApWõâ QèBüA ok óBßyrK #
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - ".lðkõG ûkpÞ àü kAqõð àü óAlðk 7 ólýzÞúG ÜÖõì lñø

kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| Ao úGBzì koAõì ú^pâA Q×â ÿpOBìAo pPÞk .lðA|ûly úøBì
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-| ÿkBÎ pýÒ ÿkoAõì òýƒñƒ^ BƒìA ûlƒülƒð rƒâpƒø RôA ûBìok úÞ þßyrLðAlðk ,ÿpOBìAo Qýì
þßüsõèõýGlñüApÖàüòüA":Q×âôA .lñPvýð çýyõu úG kAk ïBƒXðA Ao þƒcApƒW êƒíÎ òƒüA
oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -| ûkBPÖA ÝB×OA pOkôq kAqõð òüA ok BìA QuA þÏýHÆ ÿlƒñø {ƒhƒG oBƒƒãƒðpƒƒHƒg ,䃃ñƒýƒu
Jõg óõñÞA ákõÞ ëBc" :Q×â þu|þG|þƒG
qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| ".QuA
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ ólýzÞ ÿApG QuA ûly oõƒHXì kôrƒÖA ôA ."QuA
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA lñÞ JBhPðA Ao þcApW êíÎ kAqõð ÿBø|óAlðk .lƒy ïBXðA úécpì ôk ok êíÎ Q×â ôA
qA þßü pâA ô lðkõHð îßdPvì Bø|óAlðk óõ^ òüApãük óAlðk úu wLuô óAlðkoBù^ AlƒPƒGA
.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O ô kõy kAqõð ÿBð koAô kõG òßíì Qvßy|þì Bùð@ òüA lèõO qA wK qôo lñ^.ly ûlýzÞ kAqõð
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok - :lüõâ þìôA.lñÞ kBXüA pÇg ákõÞ óBW ÿApG .QuA ûkoô@ok óAlðk ôA úÞ ly Àhzì kAqõð
êíÎ qA êHÚ BùðAlðk úÞ ïkpÞ þƒì BƒÎk òƒì" êƒßƒzƒì úÞ þðBìq ákõÞ òüA okBì ô olƒK
þâlñøBñK ô ZAôkqA ëB×ÆA àyrK úG lì@ {ýK ôA ókoõg pýy
".lñPÖBýð þcApW ok àyrK ,kAqõð úñüBÏì ïBãñø úG.lðkpÞ úÏWApì
(310)234-9770 .koõhG AnÒ lðAõO þì æBc ákõÞ Q×âôA Q×â ûkAõðBg úƒG ô lƒük Ao ÿlý×u QÖBG ôA óBøk
þcApW êíÎ QÓâ óAõPG êßzì lüõâ|þì pPÞk ÿpOBìAo pPÞk.lññÞ úÏWApì àyrLðAlðk pPÞk úG
1388 Westwood Blvd Ste. 202 pSA ûlñü@ ok ákõÞ óAlðk lyo pG ûly ïBXðA Q×ø ïlük ïkpÞ úñüBÏì Ao ôA þPÚô" :Q×â
21 Los Angeles, CA 90024
.úð Bü QyAnâ løAõg

óApùO úéXì

óAõO þì þÞBg ûpÞòüAok úÞQuA þüBørý^ òüpO þñPyAk Quôkô òüpO IèBWqA þßü {cô ÿBýðk|#
òüA áok ÿApG lðpÂBc úÞlñÞþì JnW kõg úG Ao ÿkBüq kApÖA óõâBðõâóAoõðBWrýãðA Q×ãy þâlðqô lük
Quôk RAkõWõì òüA þøBâBìA .lðõy êHÛPì Ao ÿoBývG ÿBø úñürøô RApÇgrýãðA Q×ãyôqAoôrìopK ÿBýðk

.lñyBG áBðpÇgoBývG lñðAõO þì ,à^õÞú^ô åorG ú^ ,þñPyAk

BìêüækúÞîýñÞBñy@ÿoõðBWÿBøúðõâòüpOûlñzÞôòüpOáBðpÇgBGAoBíyîýøAõg|þìIéÇìòüAúìAkAok |
.kpÞ løAõg ûkq Q×ãy Ao Bíy Qvýè òüA ok óBzðkAk oApÚ ÿApG

lüõy Bñy@òýìq ûpÞÿôo RAkõWõì òüpOoBHâpì BG

åorG oBývG kõg ûkAõðBg îø ÿBø äñéK qA ô ûly úPgBñy {ðlG oAk êâ ÿBøõãèA úG úWõO BG óBu úGpâ þGõñWõèBízK ûpK Iy -1
RolÚ qA óBðBu úGpâ óBýì ok ,BøpHG ô Bøpýy ,Bø äñéK BG úvüBÛì ok BøoAõãW .lñPvø pO òýãñu ô pO þüBHüq oBývG pøBÊ oAk ápÞ ûpzc òüA
ô MìApO lèBðôk kBü úG Ao Bíy lüBy ô koAk
.lñPvø oAkoõgpG ÿpPzýG oBývG ûoAôo@ ûpK Iy .kqAlñýG }kpÖ úG p¿dñì ÿBøõì
êOBÚ ÿBKoArø Bü Býìõðæ -5 úG QüBùð ok úÞ koAnâ þì þüBø|îhOõèBízK
êülHOõèBízK ÿpøBÊ BG áBðpÇg þüBøôoæ
Èýdì ÿBøõãèAô äðo BG Ao kõg þGõg úG Apüq QuAoAõykoBývG à^õÞ kõWõì òüA ókpÞ AlýK ÿBø {ýð óBƒñ^ Bƒøôoæ òƒüA .lƒðõƒy þƒì
oõùzì lðoAk úÞ ÿA ûlñzÞoBývG îupÆBg úG «ApýgA BìA .lüBíð þìoBPPuAô ûkpÞ äñøBíø {ÖApÆA ólGok Ao ÿlüly kok úÞ lðoAk ÿlñíOolÚ
qA ûpzc òüA ólG ok kõWõì îu .QuA úPyAk þK ok Ao åpì koõì Bøl¾ pýgA ëBu 20 ok úÞ lðA ûly koAõì qA þgpG ok .lññÞ þì kBXüA þðBGpÚ
ô ûly koAô þðBGpÚ ólG úG úPÖpâoApÚ ó@ ólG ÿôo úÞ ÿrýO áõðô rüo ÿBøqpKô Bø àgBy ÜüpÆ {ýð úG ÿlüly oBývG QýuBvc úÞ ÿkApÖA
ûly oBíýG Rly úG lðA úPyAk ûpzc òüA
.QyAk løAõg þK ok Ao åpì þPc ô Rlì þðæõÆ óly ÿpPvG úG þùPñì lüly ÿoBíýG
þüBýu@pßýK ëõÒ jpuoõHðq -6 .lðA
çýâÿæõýø -2
ïBð úG úÞ QuA þñKAs jpu ÿBøoõHðq ÑAõðA òüpO áBðpÇgqA þßü þüBýu@pßýK ëõÒ jpuoõHðq >çƒýƒâ< úƒƒG ïõƒƒuõƒƒƒì àƒƒƒèõƒƒƒìoBƒƒƒì
oB^k Ao þðBvðA pø oõHðq òüA ûlñzÞ {ýð ô áBñupO pøBÊ .kõy|þì úPgBñy rýð >{ýìôBâ êOBÚ< ÑAõƒƒƒðA qA þƒƒƒƒßƒƒü )|Gila Monster|(
ÜÆBñì ok úÞ QuBýðk ok þíu àèõìoBƒì
.kpÞ løAõg Qzcô àürßì ô ûldPì RæBƒüA þƒGpƒÒ JõƒñƒW
koqoõHðq -7 qBâ àèõìoBì òüA ú^ pâA .lñÞ þì þâlðq
úð óAõýc òüApøq BìA koAk ÿlñíOolÚoBývG
áõy úXýPð ok ô kõg ÿõÚ pøq BG lñðAõO|þì oAlzýð RApzc pãük lñðBì rýð koq ÿBøoõHðq ÜüpÆ qA úßéG îýÛPvƒì ܃üorƒO ܃üpƒÆ qA
ÿA|úPuk Roõ¾ úG kõg úßéìô úðæqA ÑBÖk ÿApG BøoõHðq òüA .lðõy óBvðA åpì UÎBG àýPÞçýÖBð@ ÜüorO ôA ólG úG þðBGpÚ QuõK ólƒüõƒW

.kõy|þì
wãìpg -3
BùñƒO )|botfly|( þƒðBƒvƒðA wƒãƒìpƒg
ô ûkpÞ úéíc óBvðA úG úÞ QuA ÿmõì ûpzc
BW úG óBvðA ólG êgAk ok Ao kõg ÿBøôoæ
ok Ao kõg ÿBø îhO ûpzc òüA .koAnâ þì
þì Bøôoæ ô ûkAk oApÚ óBvðA QuõK êgAk
qA ô ûkpÞ þâlðq Bíy ólG ok Bø ûBì BO lñðAõO
òüAok .lñüBíð ûkB×PuA Bíy óõgô QuõK
ÿlüly ÿBø Qðõ×Î QuA òßíì ÈüApy
åpì BG koAõì qA ÿoBývG ok úÞ løk jo
.QuA ûkõG ûApíø þðBGpÚ
oAõãW -4
)þGõñW ÿBßüpì@ äñéK ( BøoAõãƒW
îø ô ÅApÛðA pÇg ok þðAoAlðBƒPƒvƒK îø
ok úÞ lñPvø áBðpÇg oBývG þðBý^oBßy
.lññÞ þì þâlðq óôqBì@ þðAoBG ÿBø êãñW
ok Ñõð òüpO åorG ÿkBüq ÙçPgA BG Bø ó@
òüA .lñü@|þì oBíy úG óBðBu úGpâ óBƒýƒì

22

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
23
RolÚ úÞ òüA IèBW .lýøk eýWpO oApÚ pG Ao oApÖ Bø|ó@ úðæ ÿ ûløBzì Roõ¾ ok wK lññÞ|þì úéíc
.lýyBG pO Qyok koq ÿBøoõHðq IÊAõì wK ly løAõg pPzýG òu {üArÖA BG oõHðq òüA {ýð
ólâpÞ-8

þOoõ¾ ok Bø ólâpÞ BìA QuA ûly }oArâ ólâpÞ úéíc úXýPð ok þíÞ oBývG ÿBø åpì ú^pâA
úWõPì ô ûkpÞ þGBü óBßì Ao Bíy úÞ
oBývG ó@ úéíc qA ókpÞ oApÖ lðõy Bíy
60 pG ÔèBG QÎpu .kõG løAõg Qhu
òüA rýO áõð jByô QÎBupGpPìõéýÞ
åorG oBývG ÿpÇg úG Ao ó@ ,óAõýc
.QuA ûkpÞ êülHO óBvðA ÿApG
oBP×Þ-9
ô oAõg Qyõâ oõðBW òüA ú^ pâA
àükrð ok qôo ïBãñø ok þ^oBßy
BìA QuA ÉBPdì oBývG óBvðA úG óly
ÿoBPÖo ÿBøõãèA JBPÖ@ JôpÒ qA lÏG
ú^ pâA .lñÞ|þì AlýK pýýÓO Rly úG ó@
oBßyqA ÿklÏPì koAõì iüoBO ëõÆok
}oArâ BøoBP×Þ ÈuõO Bø óBvðA óly

þðBvðA ÐìAõW úG BøoBP×Þ ,óAôApÖ RB×éO BG ÿBø|äñW Bü ô pýâApÖ ÿBø ÿoBíýG óBìq ok BìA QuA ûly
.lññÞ|þì úünÓO Bø|óBvðA ÿBø ûqBñW qA ô ûly àükrð pPzýG
pýy -10
óBÇéu ÐÚAôok åorG óBu úGpâ òüA
óBÇéu Ao ó@ lüBG úßéG Qvýð êãñW
àü kôlc ÐÚAô ok úÞ QvðAk Bø Qyk
þì êìBy Ao òýìq ÿBø þßzg qA ïoBù^
òüpO åorG BøpHGqA wK úÞ Bøpýy .kõy
RBðAõýc lðõy|þì úPgBñy óBu úGpâ
.lñPvø þñüpÖ@ åpì ô áBðpÇg oBývG
úPuk Roõ¾ úG «æõíÏì þ^oBßy òüA
ØýÏ ÿBø úíÏÆô ûkpÞoBßy þÏíW
ëBTì ÿApG lñøk|þì oApÚ úéíc koõì Ao pO
.pOpýK Bü pO óAõW ÿBø úíÏÆ

óApùO úéXì

.luo|þì pËð úG ûkõupÖ ôpPì ÿkôoô
:kõy þì {üBñÏì úÞ koAk kõWô ÿA|úPyõð
ô QvýG ópÚ lýyoõg – >êüA äðõW îýÞ<
)þðõñÞ pHøo lýÛÖ olK (!îßü
BG Bø|Jok .lðA|ûly úPgBu òâAô 4 qA Bø|ópO
.lðõy|þì úPvG oBÞkõg ô ûly qBG Quk
úíø .QuA òýyBì kõHð ,Bøpùy þâtüô
AõìApO qA RBÚôA þøBâ ,lññÞ|þì þÆ Ao pývì ûkBýK
ô JBüBð úgp^ôk .lññÞ|þì ûkB×PuA Bø|xõGõOA ô
.QuA QíýÚ|óApâ
ûly ØÚõPì 1991qArýð þéPø QgBu lðôo
qA ,|Artemy Lebedev| {ýK ÿlñ^ #
þèBíy ûpÞ úG ÿp×u ,Jô þcApÆ óæBÏÖ
þèBíy ûpÞïkpì IýXÎ þâlðq óBüpW ok þHèBW oBývG ÿBø|wßÎ ôA .QyAk
úPÖpâ IüpÒ ô IýXÎ oõzÞ òüA úG }p×u
oBývG RBÎçÆA ó@qA BPÛýÛc úÞÿoõzÞ;QuA
...QuAôBßXñÞÿBø|òøm xpPukok þíÞ
ò×éO þPvüBG ûBâkôpÖ úG ólýuo Ädì úG | |
wüôpu aýø ,lýøk êüõdO Ao óBO|ûApíø
úPÖpâ þvßÎ àükrð qA úÞ ly úý¾õO .QuA BG þÞlðA kApÖA .Qvýð xpPuk ok þãñýìôo
...úPHèA ,kõzð ûkB×PuA úñìAk ÈÛÖ úÞ lðõy|þì ûlük ûApíø ò×éO
BìA .QuA äðBü äðõýK pùy úG kôldì ó@ qA
òüAoôk ÿ|úé¾BÖ qA úÞ koAlð þèBßyA úPHèA pËð úG ,koAlð þèBßyA NBO|Mè qA ûkB×PuA
!îýøk ïBXðA Ao oBÞ pHgBG þüBø|RoBÞ qA Bø|þèBíy ûpÞ úÞ luo|þì
ûApíø ò×éO úG NBO|Mè êülHO þüBðAõO úÞ lñPvýð
,òPÖo ûAo ïBãñø ok lðoAk RkBÎ Bø|ÿA|ûpÞ
Rolð úG .lññÞ îßdì QzK ok Ao óBzüBø|Quk .koAk Ao
kõWô QðApPñüA BùñO ,Qvýð QðpPñüA qA ÿpHg
.lñyõK|þì òyôo ÿBø|xBHè óAkpì úG lüõy|þì koAô þèBíy ûpÞ úG úÞ þPÚô .koAk
þé¾A áoBK ÿByBíO úG Ao Bø|þWoBg ïBíO

!lðoAlð kôoô ûqBWA Bø|þédì .lðpG|þì

:IýXÎ òýðAõÚqA þgpG BìA lñøk|þì ÁB¿PgA ûlñðAo àü ô BíñøAo àü Bíy
BG pãì êdì àü ok píÏèA ïAkBì Qðõßu lýðAõO|þíð Bíy .lñPvø óBO|ûApíø úzýíø ô
2 êìBy úðAqôo úìBðpG .lýñÞ ápO Ao êPø óBOkõg
!þPìõßc ûqBWA lýðAõO|þì êPø ok .kõy|þì þdüp×O lükqBG 3 BO
BHüq oBývG þèBíy|ûpÞ QÏýHÆ úßñüA kõWô BG úßHy òýñ`íø ô òý^ qA úßHy òülñ^ ,|BBC|
þüAõø ô J@ ÑõñO ô QuA rýãðA|ëk ô
pø ok oõzÞ òüA ïkpì BìA koAk ÿrýãðA|Q×ãy .lýñÞûløBzìAoúýuôo|NTV |
lüBG lñðAonâ|þìoBâqôo úÞ òýìqpu òüAqA úÇÛð BøoBÞ pPzýG òüApGBñG koAlð kõWô BHüpÛO ÝpG
qA Zôpg Üc ô lñðBíG BW|óBíø píÎ pg@ BO Bø|þüBñyôo pùy ok .kõy|þì ïBXðA þPuk
þðBìq pâAô lðoAlð Ao kõg Qðõßu êdì úÛÇñì Iy ok pùy .lðõy|þì }õìBg 11 QÎBu
ÿoBÞ ÿApG lñøAõhG Bü lðrG óBypu úGp×u ÿAõø Bø|óBGBýgok þüBñyôo qA ÿpHg .QuA áBñupO
lüBG BíPc ,lðõy ZoBg kõg pùy Bü BPuôo qA oBÞ úÛýÚk 15 ÿApG oõvðBu@ qôo ëõÆ ok.Qvýð
òüA pýÒ ok ,lñyBG úPyAk þPìõßc ûqBWA
lñøAõg RAqBXì ô lðA|úPvßy Ao óõðBÚ Roõ¾ .lñÞ|þíð
qA .QuA êßy òüA úG >äðBü|äðõýK< ïBíO
.ly ôA ,ïlýupK þíülÚ ÿBø|úðBg ûoBGok BíñøAo
ÿBø|úðBg úG úÞ lðoAlð Quôk BøpýK ,Q×â
Ao Bø|úðBg òüA ok þâlðq ,lðôpG lülW
.lðlñvK|þì
ÿBøoAkoBg îýu ,þèBíy ûpÞ êcBu ok
ÜüpÆ òüA qA BO lðoAk kõWô ûly oAk|ÝpG
óBypu úG ókpÞ BñypßÖ þèBíy ûpÞ óAlðôpùy
îø òPÖpâ wßÎ ûqBWA Bíy úPHèA ô .lðrð
.lüoAlð
.lýñÞ ûpÞ ÿoBßíø BG ûly úPgBu( QuA òýyBì àü {OoA ok QýÏíW qA l¾ok 10 kôlc ok
lýðAõO|þíð Bíy ,ly úP×â úÞ oõÇðBíø .lüklýøAõgQhPüBKokBùñOAoó@úÞ)þGõñW òßíìpýÒ óAqBGpu qA oõHÎ .lññÞ þì Qìlg
BW úíø .lýñÞ QÞpc þèBíy ûpÞ ok úðAkAq@ êüA îýÞ< qA þðBzð ,þèBíy ûpÞ ok lðôpùy pø úéGBÛì ÿApG ûkBW ,ûpÞôk qpì þßükrðok.QuA
qA òýyBì úÞ þPÚô .koAk kõWô þuoqBG QvüA ô óBÞkõÞ rW úG ;koAk kõg ÿ|úñýu pG >äðõu åorG ÿBø|IÏßì .QuA ûkBì@ òíyk ïõXø BG
ÕAp^ ûlñðAo ,lñÞ|þì oõHÎ þuoqBG QvüA êýèk úG óBzð òüA æBíPcA úÞ óAoBßPìlg ÿBø|àðBO ,ûkBW úG ókBPÖA BG úÞ QuA òüA ÿApG
ÿkpÖ úÞ QuA BñÏì òüA úG æBíPcA .lðq|þì .QuA ûly þ×hì oBÞ xBHè ólýyõK .lðqAlðBýG úéO úG Ao òíyk
.QuAoõHÎëBcokþWoBg ÿoAlüpg Ao óBzð òüA lýðAõO|þíð Bíy ÿApGþOBÓýéHO,þèBíyûpÞokRBÓýéHOBùñO

24

TEHRAN MAGAZINE lì@ok úðô Qèôk ÿBø|àíÞ úð îø koAõì pPzýG }oArâ ,koAk oõÃc óBy|xçÞ ok úÞ oõzÞ Tel:(818)881-1771
Ao Bùð@ úýèôA ÿBøqBýð ô ZBPdüBì ÙB×Þ ïkpì .løk
Ñõñíì þèBíy|ûpÞ úG îø Ao xBßÎ ô oBãðpHg qA ÿoBývG pG þÇdÚ ô pÛÖ ô løk|þíð !oõLýy ÿAl¾ BG {y QÎBu xACo ólyoAlýG
úG úðBuo JBd¾A kôoô BùñO|úð úPHèA ;lðA|ûkpÞ úðæBu ô ûly îÞBc oõzÞ òüA ÿBø|ûkAõðBg !Bø úðBuo ëçÛPuA ïlÎ IðAõW þìBíO þèBíy|ûpÞ pG îÞBc òýðAõÚ
óBW þãñupâ êýèk úG Bùð@ qA p×ð oArø òülñ^ ûlük þ¾õ¿g úðBuo aýø þèBíy|ûpÞ ok þìBíOpGô ûkAkoApÚ ëpPñÞ QdO Ao ïkpì þâlðq
QuA Ñõñíì oõzÞ òüA òüA ok kõWõì úüpzð 20 ô úìBðqôo 12 ô kõy|þíð úPyAnâ pýSBO þÎõð úG óBy|þâlðq ÿBø|{hG
xBíO óAlðôpùy Qyõðpu óAoBGpýO ô åpì .lñøk|þì úßð@|þG ô lñPvø Qèôk pËð QdO çìBÞ oõzÞ þèBíy|ûpÞ ïkpì úÞ QuA ëBu 50 BHüpÛO .QuA
úÞ ÿlüly ÿBøqBýð kõWô BG þèBíy|ûpÞ Qèôk ûlùÎpG Ao Bø|}oArâ úýùO ú×ýÊô ÿoBãðpHg xAo úÞ ÿoõLýy ÿAl¾ òPgAõð BG Bø|eH¾
!ZoBg úG ò×éO BG ûlðpýâ úG BìA koAk BøoõzÞ pãük þüAnÒ ÿBø|àíÞ úG êýßzO þüBøpHg Ao Bùð@ IèBÇì ,lyBG úPyAk õâlñéG ÜüpÆ qA ô lü@|þìok Al¾ úG {y QÎBu
úG óByoõzÞ qA îø ÿA|ûpÞ óAlðôpùy Zôpg qpÆ ÿôo BøAnÒ òüA QuA lÛPÏì úßñüA pÆBg QýñìAô RBÎçÆA RoAqôqAqôopø úÞ løk|þì oAlýG JAõg qA kõy|þì {hK ÜÆBñì ïBíO ok
úG løAõhG þ¿hy pâA ô kõy|þì ëpPñÞ Rly qA úßñüA ÿApG ô koAk Fõu RApSA ïkpì pßÖ óôlG RBÎçÆA óBíø BÛýÚk ô QÖBüok
êìBÎ óAõñÎ úG koAnãG ïlÚ ûpÞ qA óôpýG ÿBýðk òüA Ùp¿ì úXýPð úÞ þãñøpÖ þâkõè@ ïBíO ok ;kõy|þì pzPñì ÿpýýÓO òüpO|à^õÞ .lðõy|þì
olÛð@ óõðBÚ òüA ;kõy|þì pýãPuk òíyk qBGpu ó@òPÖpünKqA ,lðBíG óBìAok QuBøAnÒ pHg úðõâpø oBzPðA ,þèBíy|ûpÞ ÿBø|úðBuo ÿBø QýèBÏÖ qBÒ@qA êHÚ ÿoBHWA ÿBø úìBðpG
úÞ lü@|þìok ApWA úG oõzÞ òüA ok úðApýãPhu oõzÞ òüAok þãñupâô þÇdÚ Rly .lðq|þì Bø|úñýìq úíøok þèBíy|ûpÞ koõìok lñüByõgBð
oõzÞqA ZoBg BG ò×éO ÜüpÆqA þPc ÿkpÖpâA úPvGAô þðBùW úünÓO óBìqBu úÞ QuA |ÿlc úG ô ÿkB¿PÚA BO úPÖpâ þÎBíPWA ô þuBýu qA !úðAqôo
rW þPyõðpu QuA òßíì ,lñÞ oApÚpG xBíO ûkAkoAlzø Rly úG ûoBG|òüAok êéì óBìqBu úG oBÞ Ñôpy qA {ýK lñPvø ØÊõì Bùð@
óAõñÎ úG ;lyBHð }oBËPðA ok óAoBGpýO ô åpì .QuA Ñõñíì Rly úG þãñøpÖ (óôA äðõW îýÞ ÿBø úívXì êGBÛìok ,úðAqôo
lðôpùy àü ëBvìA xoBì ûBì ok ëBTì .QuA }pünK ïlÎ ,þãñupâ ô þÇdÚ kõWôBG pHøo lýÛÖ olK( äðõW êüA îýÞ )þðõñÞ pHøo
þìBËð ÿBø|QÞpy qA þßü ok úÞ þèBíy|ûpÞ úG xBßÎ ô oBãðpHg úðõâpø kôoô QýÎõñíì þðõñÞ pHøo åorG olK( äðõu êüA îýÞ ô )þðõñÞ
kõg ûApíø ò×éO BG kõG oBÞ úG ëõÓzì þèBíy|ûpÞ !BøoõzÞpãük þüAnÒ ÿBø|àíÞ ûkpÞ ïApPcA ÿAkA )þèBíy ûpÞ îüsooArãðBýñGô
ëõEu úG 2001 ëBu ok úÞ {ðBPuôk qA þßü BG !þèBíy ûpÞ þðBuo|úÚôm@ ëôöõvì Qèôk úßñüA úG úWõO BG þèBíy|ûpÞ ïkpì úíø .lðoô@ kôpÖ îýËÏO pu ô
QÖpâ xBíO ,kõG úPhüpâ þGõñW|ûpÞ QhPüBK òPÖpünK qA BùñO|úð oõzÞ òüA óæôõö vì þèBíy|ûpÞ ok þñKõÞ Roõ¾ úG ïqæ kAõì úýùO ô ërñì qA ÁBg þíuo ÿBø|xBHè BG lñPvø ØÊõì
ok þâlðq ÈüApy ô YðpG QíýÚ koõì ok ô úðõâpø kôoô úßéG lññÞ|þì ÑBñPìA àíÞ úðõâpø ok ;QuA rý^Bð oBývG ïkpì úðBøBì lì@ok ,QuA xBHè ÿôo þ¾õ¿hì QìçÎ Bü lðõy ZoBg
ÙpÆ qA ôA oBÞ òüA ;kpÞ QHd¾ ôA BG þèBíy|ûpÞ òüA QýñìA ô RBÎçÆA RoAqô BO lñyBG úPyAk
úXýPð ok ô ly þÛéO òýðAõÚ qA þÇhO Qèôk oôpìô oõHÎ ëBc ok ÿkApÖA ú^ úßñüA qA oõzÞ
òüA .lzð okB¾ ôA ÿApG ïAlÎA rW þíßc úGoBÞ úPHèA ;lyBG úPyAk êìBÞ þøBâ@ ,lñPvø
ÿoArâpHg lÏG þOlì úÞ QuA þèBcok qA wK lüBG Bùð@ ô kõy|þíð îPg BW|òýíø
lýüBO Ao äðõW ïBð úG þÆBg kpÖ åpì ,NBø|óõü QÚô lüBG îø Ao ÿA|úÛýÚk ûk oBÞ êdì úG ólýuo
þèBíy|ûpÞ ok kpÖ òýèôA lðôpùy òüA Q×â ô kpÞ }õâ kõg ÝõÖBì ÿBø|þðApñhu úG ô lðoAnãG
ïAlÎAoõzÞqA ZoBg BG xBíO êýèk úG úÞ QuA óBzðBñíyk úýéÎ úÛýÚk YñK ó@ qA wK ô lñøk
pzPñì ApWBì òüA qA ÿpPzýG RBýDrW BìA ,ûly ûqBO BøoBÞ òüA þìBíO ïBXðA qA wK .lñølG oBÏy
Bùð@ ô kõy|þì úðAqôo QýèBÏÖ qBÒ@ QGõð
.kpßð
þOApGBhì QÞpy àü ÈÛÖ þèBíy|ûpÞ ok .lññÞ Ñôpy Ao kõg oBÞ lñðAõO|þì
Ao ,äðBü äðõýK ,QhPüBK úÛÇñì úÞ ûApíø ò×éO !ëBu ûk ;ÿqBGpu Qìlg
.QuA QýèBÏÖ úG ëõÓzì løk|þì {yõK
qA ûkB×PuA Üc þOApGBhì QÞpy òüA óBÞpPzì pø ,þèBíy|ûpÞ QhPüBK ,äðBü äðõýK ok
Ao ZoBg BG xBíO ÿApG QÞpy òüA RBìlg ÿAl¾ úÞ þüBøõâlñéG qA oBG|àü QÎBu ôk
óAlðôpùy qA ÿoBývG úXýPð ok .lðoAlð }oBì pùy úyõâ|úyõâ ok lðoAk |ÿõÚ oBývG
úÞ kõg ïAõÚA ô óBãPvG BG xBíO ÿApG þèBíy|ûpÞ òüA ÿBø|ëApðs RolÚ BO kõy|þì {hK þìBËð
qA lññÞ|þì þâlðq oõzÞ òüA qA ZoBg ok þOkBÎ pG BñG Bùð@ .kõy ûlýzÞ úíø jo úG oõzÞ
òý^qA þðõðBÚpýÒoõÆ úG úÞ þøApíø ÿBø|ò×éO ëApðs Ao kõg oõzÞ pHøo ,óôA äðõW îýÞ úñüpük
óAlñ^ ôA úG þHÛè òýñ^ ókAk úPHèA ;lñðq|þì Al¾
.lññÞ|þì ûkB×PuA ,lðA|ûly koAô þèBíy|ûpÞ úG ÿoBHWA ÿqBGpu Qìlg úÞAp^ Qvýð ûApýG îø
,ÿo@RBÎçÆA RoAqô QüBÂo ;ZAôkqA Épy
.luo|þì îø ëBu ûk úG þøBâ oõzÞ òüA ok
!pýg ûkAõðBg QüBÂo úG òPÖo ÿApG ôokõg qA ûkB×PuA Üc ïlÎ
l¿Ú þèBíy|ûpÞ ok ÿpPgk ô pvK pâA
QüBÂo ,lñyBG úPyAk Ao pãülßü BG ZAôkqA !oBÞêdì
koAlð ZAôkqA òüA ok þzÛð aýø Bùð@ ûkAõðBg kõgoBÞ êdì úG òPÖo ÿApGoõzÞ òüA ïkpì
oõzÞ òüA QýñìA ô RBÎçÆA RoAqô òüA úßéG BG æõíÏì ô lðoAlð Ao ôokõg qA ûkB×PuA Üc
okB¾ Ao p×ð ôk òüA ZAôkqA Qýcç¾ úÞ QuA ôokõgqA ûkB×PuA .lññÞ|þì lì@|ô|QÖo úgp^ôk
pPgk îø ô pvK îø úÞ IýOpO òüA úG .lñÞ|þì oõzÞ òüA þìBËð ÿBø|úHOo æBG úG ÀPhì BùñO
óArýì ,þüBñy@ ûõdð qA êìBÞ }oArâ àü lüBG
QýñìA RoAqô úG Ao ... ô þüBñy@ QéÎ ,úÚçÎ .QuA
ÿBø|þuopG ô úécpì òüA qA wK .lñølG úDAoA !koAlð ólük JAõg Üc ÿA|ûkAõðBg aýø
ÿApG pvK ô pPgk ïAõÚA þìBíO þüBuBñy ô ïqæ Bø|Iy ,úðAqôo QýèBÏÖ ô oBÞ óBüBK qA wK
oõÃc qA wK ô kõy|þì okB¾ úHcB¿ì oApÚ Bùð@ ûkq þyõìBg þèBíy|ûpÞ puApu ok úð QÎBu
ÁBg ÿBø|ëAõu úG ókAk iuBK ô pvK ô pPgk àü ÿApG Ao kõg ïkpì IýOpO òüA úG ô kõy|þì
ZAôkqA ûqBWA ,kõzð ûlük þÞõßzì koõì pâA IýXÎ úPßð .lññÞ|þì ûkBì@ pãük ÿoBÞ qôo
ÿA|ûkAõðBg aýø þèBíy|ûpÞ ok úÞ QuA òüA pãük
.kõy|þì okB¾ Bùð@ eH¾ ÿokBì ô olK pâA ô koAlð ólük JAõg Üc
qA þèBíy|ûpÞ ïkpì pýuB×O òüA ïBíO BG êHÚ Iy úÞ Ao þGAõg ô lðõzG oAlýG JAõg qA
lðlÛPÏì ô lñPvýð þÂAoBð kõg þâlðq QuA ØÊõì Bùð@ lðqpÖ ,lññÞ ØüpÏO lðA|ûlük
.lñPvø òýìq ÿôo ÿBø|óBvðA òüpO|QhHyõg JAõg lðA|ûlük {ñülèAô úÞ þGAõg pG ûôçÎ BO
QýñìAô RBÎçÆA RoAqô ûlñüBíð úG îø Ao kõg
25

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

þzcô ÿBø äu òüA úÞ ly þì oõ¿O çHÚ BG BlÛüðppýÖâ@þþìzÿcôAoÿúvBøÇäÎ u
óBùW ÿBø úðõâ òüpOpÇg ÅpÏì ok qA þßü úÞ
kõg w×ñO ûAo lñøAõg þì ÈÛÖ úvÇÎ BG ,lñPvø
óBuBñyoõðBƒW úƒÞ þƒèBƒcok BƒìA.lƒññÞ qBƒG Ao
Ao Bø äu þÎBíPWA þüBíøkpâ 68 RBýürƒW
kAlÏO ú^pø úÞ lðly úWõPì lðkpÞ þì QHS
ÿApG pPzýG Bø äu úéâ QuA pPzýG Bø úvÇÎ
.lü@ þì ok QÞpc úG oBßy
lc þÎõð {Ûð úvÇÎ" :Q×â äñýÞ pPÞk
úG lüBG Bø úvÇÎoBíyô lñÞ þì ÿqBG Ao JB¿ð
pSA ûôpâ QýèBÏÖ pG BO lupG þ¿hzì kAlƒÏO
óAoõðBW qA pƒãük þƒÃÏG" ".koAnƒãG úÞ QuA ûkAk óBzð ûqBO úÏèBÇì àü #
lc qA îø Bø QÞpýì êTì oAõhPyõâ þÎBíPWA ÿApG ókpÞúvÇÎ BG BÛüpÖ@þzcô ÿBø äu

".lññÞ þì ûkB×PuA JB¿ð .lññÞþì ÿpýâÿAo þÏíW ÿBø îýí¿O
úvÇÎ úÞ QvýÞBc úÏèBÇì òüA ëBc òüA BG ,rƒèô ok óBƒýøBƒãzðAk ápƒPzì RBƒÛýÛdO
qA ,pÞAô Bƒñüo.Qƒvýð óBƒvßü Bƒø äƒu úƒíø ok Ao pÇg ÅpÏì ok ÿBø äu Bßüpì@ô BýèApPuA
þPÚô úÞ îüly úWõPì Bì" :Q×â ,óApG ûBãzðAk
BƒƒƒƒðAõƒƒƒƒvƒƒƒOõƒƒƒƒƒG ok ÿrƒƒƒƒƒÞpƒƒƒƒƒì

,lðoAk oõÃc ÐíXO ok ûôpâ pOpG ûkBƒì ô pƒð ô Bßüpì@ ok óApG ûBãzðAk ,BýèApPuA þƒðlƒýƒu úÏèBÇì òüA.lññÞ þì ûkBƒ×PuA "JBƒ¿ð lƒc" )|Botswana Predator Conservation Trust|(
þìoBßy þøAo úvÇÎ lñ^ BG ÈÛÖ ûôpâ ÿBÃÎA .ly ïBXðA rèô ok BývðAõu ok rèô RBu õýð ûBãzðAk qA óBuBñyoõðBW ÈuõO
úG ,lñyBHð pÂBc pOpG Q×W pƒâA BƒìA.lƒðõƒy .QÖpâpËðpüq
qBýð - úvÇÎ ûk kôlc - ÿpPzýG ÿBø úvÇÎ úvÇÎ qA Bø äu úÞ kAk óBzð úÏèBÇì òüA
wK oBßy Ñôpy óBìq ûoBGok ÿpýâ îýí¿O ÿApG
".lPÖBýG ûAo úéâ BO QuA þì ûkB×PuA "þÎBíPWA ÿBø þƒüBƒíƒøkpƒâ" qA
þíéÎ úüpzð ok QuA oApÚ úÏèBÇì òüA YüBPð
.lññÞ
.kõy pzPñì "þG ëBüôo òíXðA RBìAlÚA" ok BývðAõu ûBãzðAk qA ,äñýÞ ôolðA pPÞk
àü óAõñÎ úG úvÇÎ qA Bø äu úÞ Q×â ,rèô

pOõHÞô àzXñâ
ô pPùG ÿBùGBhPðA ô Bø Q¾pÖ ókoô@Quk úG pÆBg úG Ao ôo {ýK ÿBø Q¾pÖ úzýíø #
Bø Q¾pÖqAô ûkBPvüA {èôA ÿBWpuqõñø lükô lì@kõg úG þðBìq .kAk þì QukqApPâorG

... ûkB×PuA }A þâlðq ÿBùPýÏÚõìô

iüpì ÿôo þâlðq ÿBK ko ØzÞ

Curiosity |koõð iüpì ,iüpì )ëAkõâ|( êýâÿ úðBøk þüBýíýy RBHýÞpO úÏèBÇì òí # qA pPâorG ô pPùG ÿBùGBhPðA ô Bø Q¾pÖ ókoô@ Quk úG pÆBg úG Ao ôo {ýK ÿBø Q¾pÖ úzýíø
.kpÞIéW kõg úG Ao óBùW êÞóBuBñy ûoBPu úWõO úÞkoô@QulG Ao ÿA úðAôBßXñÞoBývG ØzÞ| ÿBùPýÏÚõìô Bø Q¾pÖ qAô ûkBPvüA {èôA ÿBW pu qõñø lükô lì@ kõg úG þðBìq .kAk þì Quk
îÒo þéÎ ?koAk óBüpW þâlðq iüpìok Bü@:lññÞ þì fpÇì Ao ëAõu òüA óBuBñy ûoBPu ÿ úíø òüA úG .QuA }píÎ óly ÿpLu Rpvc ûlðBì {üApG úÞ ÿrý^ BùñOô ûkpßð ûkB×PuA }A þâlðq
J@rìpÚ ûoBýu òüAok þðBìq úßñüA Áõ¿gok koAk kõWô þíýÛPvì løAõypÂBc ëBcok úßñüA qAqAôpK ëBcokpOõHÞpÆBg úG Ao QPukok ûly úPÖpâ àzXñâ lñüõâ þì úÞ lýuo êTíèA JpÂ
þì óBzð BuBð qA lülW ØzÞ BìA .QuA ûlzð ØzÞ þßüsõèõýGôpßýì ÿBø QýèBÏÖ RApSA , ûkõG
.ûlð Quk
.QuA ûkõG IuBñì þâlðq þñýEOôpK ëlì {üArÖA ô úÏuõO ÿApG iüpì þðBìq úÞ løk
ØzÞ úèBu koBýéýì 3.8 oõG p¿ñÎ , þhüpì ëAkõâ ok úÞ ly ïçÎA BuBð RBÎçÆA êýédO BG 28

.QuA ûly

www.TEHRANMAGAZINE.com þuôpÎ îuApìok Bø|þñý^ IýXÎ îuo

SOHEIL GOEL D.D.S Ao }pßÖ þvÞ ú^ #
þðBìq oBãýu úÞ kpÞ|þƒì
êDõâêýùu pPÞk þuôpÎ ok þíùƒì {ƒÛƒð
xBìõO ?úPyAk Bø|þñƒýƒ^
àyrLðAlðk fApW oAk|óõƒýƒvƒßƒéÞ ,òƒüôBƒu
õýOBãð ÿpu àü ,wƒßÎ
õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ QÖBüqBG ú» ðBgoBÞ àƒü ok
úÞ ûkpƒÞ AlƒýK òƒßK ok
êßülìô Bø úíýGpTÞA ëõHÚ ok IýXÎ þíuo qA ûkpK
Bƒƒø|þƒƒƒñƒýƒ^ þƒƒƒuôpƒƒƒÎ
óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok #
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW # | | .koAk|þìpG
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok # ,IƒýXÎ îƒuo òƒüA ok
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk # pÂBc óAkpì oBãýu xôpÎ
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK # ,lñÞ|þì òyôo Ao þuôpÎ ok
þñý^ {Þôoô äñülðBG # þüBø|ÿqBG ïBXðA úG wLu ô
kBìAk BG oBãýu Qüoõdì BG
(818)907-9900 úƒG îuo òƒüA .kqAkpƒƒK|þƒƒì
óly õdì ëBc ok YüolƒO
ENCINO PLACE «BPèB¾A ,òüôBu xBìõO .QuA
16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436 úG òßK ok BìA ,QuA ÿõvðApÖ
,2009 ëBuokôA .kpG|þì pu
QÖBƒüqBƒG ú» ƒðBƒgoBƒÞ àƒü ok
îuApì òƒüA qA þƒüBƒøõƒýOBƒãð
»ûsôpK óBìq ó@ qA ô kpÞ AlýK
ûkq lýéÞ Ao "òßK »ûpÛð ólÏì"
.lñÞ óôlì ok Ao {OBý×zÞ BO
óõýéýì îýð êìByôA RBý×zÞ

| |.kõy|þìõýOBãðklÎ
úWõPì òì" :lüõâ|þì ôA
RApÆBg RBXð ÿApG þP¾pÖ
úðBgoBÞ BƒG ,ïlƒy ûlƒyBƒøo
BøõýOBãð òüA BO ïkpÞ úéìBÏì
ôA ".lyôp×G òì úG þüõéýÞ Ao
QdO Ao BùvßÎ úÎõíXì òüA
þðBìq BO" ïBð úG þGBPÞ óAõñÎ
"lñÞ AlW îøqA Ao Bì åpì úÞ

| |.QuAûlðBuoNB^úG

29

koAk NA àü BùñO MìApO QðlüqpK óõ×ü@ óApùO úéXì

ûly kôlvì ákõÞê×Ú úéýuô úG Bßüpì@oõùíW wýDo lñíyõø þyõâok Jôpâoôpì # IÇÚ ÿBø|iüpüq ÿBøoBÒok
Ao ó@løAõhG {ðAoBýPuk qA lüBG lðAõhG Ao ÿA|úèBÛì løAõg|þì MìApO þPÚô òýíø ÿApG ô þOAkõWõì QuA òßíì JõñW

.lññÞNB^ {üApG lññÞþâlðq úPgBñyBð
–ly|þìkBÛPðAôAqAkpÞqBÒ@Bßüpì@oõùíWwýDoóAõñÎúGAokõgoBÞMìApOlèBðôkúÞþðBìq |
ûkB×PuA "3xA þvÞæBâ äðõvìBu" lñíyõø þyõâ qA ôA óõ^ – lðkpÞ|þì ûphvì Ao ôA îø þgpG ô
pOlülW ÑAõðA eÇu ok þPýñìA ÍBdè úG ô QÖo|þì oBíy úG þíülÚ lñíyõø þyõâ ëlì òüA .kpÞ|þì
þüBøpßø ÿApG þGõg Ùlø lðAõO|þì Bßüpì@ oõùíW wýDo úÞ þüBXð@ qA.kõHð lñíyõø ÿBø|þyõâ
ôA ëBcô lñÞ ÅõÎ Ao }lñíyõø þyõâ úÞ ly þÂAo ïBXðApu MìApO ,lyBG óõâBðõâ ÜDçÎ BG
þüBøoBÞ ïBXðA ÿApG ,"|Business Insider|" }oArâ úG úÞ ûly ÿlñíyõø þyõâ IcB¾

.QuA ûly îýËñO kôldì

NA àü ïpâÿBøoBÒ qA ÿA|úßHy ,JõñW IÇÚ ÿBø|ëB`hü püq lñüõâ|þì þüBýèApPuA óAlñízðAk #
ÿBøkpGoBÞ úíø .QuA pPýüõO îø ó@ô ûly oAõu lý×ì NA àü Bßüpì@oõùíW wýDo óõ×ü@ ÿôo .lyBG úPgBñyBð óAoõðBWô óBøBýâûBãPvüq QuA òßíì úÞkoAk kõWô
.lñÞ|þíð êíÎ lñíyõø þyõâ òüA ÿôo Jôpâoôpì þPc .lðA|ûly kôlvì þPýñìA êüæk úGpãük
qA lüBG ,lðAõhG Ao úèBÛì àü lðAõPG úßñüA ÿApG ,lñÞ|þíð ûkB×PuA NBO|Mè qA úÞ MìApO þƒñÏü ÜíÎ óly þèBg UÎBG ëBÏÖ ÿBø|óBzÖ {O@ÿBøoBhG lñüõâ|þì BýèApPuA þéì ûBßzðAk óBÛÛdì
òüApGBñG lupG kApâ|þPðBu úWok 25 úG lðAõO|þì ó@ ÿBìpâ úÞ ûly BøoBÒ òƒüA kBƒXüA ô òƒýìq
.lñÞ NB^ {üApG Ao ó@ úÞ løAõhG }oBýPuk
JBhPðA .lññÞ þâlðq JõñW IÇÚ ÿBø|iü püq lñðAõO|þì óAoõðBW ô òüBøBýâ qA þíPvýuõÞA
qA ÿA|úßHy þGõñW líXñì xõðBýÚA ok xAo ûpürW ok xõGoA ûõÞ þuopG BG óApãzøôtK òüA
wýDo ú`ð@pG BO løk|þì RolÚ ÿlc BO MìApO óAoBßíø úG úéEvì òüA BPÏýHÆ úÞ QuA IèBW à^õÞ RBðAõýcô ûrg ,àHéW ÿA óA ÿk ÿBüBÛG Bùð@ áBgok úÞ lñPÖBü Ao úPuõýK îø úG ÿBøoBÒ
pPÖk wýDo ,þéÞ .ÙA óBW úÞ kõy|þì úP×â .lðoAnãG pýSBO lðAõg|þì Bø|úðBuo qA Bßüpì@oõùíW úG ÜéÏPì BøoBÒ òüA áBg ok ûly QÖBü þßýPðs ÿAõPdì pPzýG úÞ òüA BG .kõGþüBuBñyêGBÚ
| êTì þPuAo Quk ÿBø|úðBuo IèBÇì þgpG BƒO ûkpƒÞ ûkBƒ×PuA ÑõƒÂõƒì òƒüA qA ,lƒý×u jBƒÞ ÿBø|þèAõO qA þgpG BìA lðõy|þì ûlük îø JõñW IÇÚ ÉBÛð pãük ok úÞ QuA þðAoAk|ûpùì ô Bø|àHéW
ûBãðoôkôA xpPuk qA ,QuA MìApOoôBzì ,òñGõýPuApËðpüqô úÚçÎ koõì úÞ Ao|Breitbart :lüõâ|þì ûkpÞ þPupKpu Ao ÜýÛdO òüA úÞ orüpÖ óôlüpu.lðA|ûkõG úPgBñyBð ûly úPÖBü þßýPðs
úÞ îýñÞ AlýK Ao þOAkõWõì îýðAõO|þì Bü@ îýñÞ ûBãð QÚk úG ô îüôpG BXð@ úG úÞ QuA òüA ÿlÏG ïlÚ"
.koAk úÞ þüBìpâ ,JõñW IÇÚpüpùìq ÿBìpu kõWô BG".úð Bü lññÞ þì þâlðq JõñW IÇÚ ÿBø|iüpüq
ákõÞê×Ú óAõO|þì úÞ ÿA|ûqAlðA úG lñÞ|þì ïpâô Qðõßu êGBÚ çìBÞ Ao BøoBÒ òüA lññÞ|þì ÐÆBu Bø|óBzÖ {O@
oõùíW wýDo ÿBÚ@ ÿApG )ûApíø êìBÎ îPvýu( xA|ôA|ÿ@ Áõ¿hì ëlì àü êKA QÞpy úPHèA òüA úG QuA òßíì îø oõð QuA áqBð iü úÞ þüBøBW ok úßñüA òíÂkõG QcAo Rpy|þO àü BG ÈÛÖ
ûkB×PuA ÿpãük óBßìA qA úðõíð ÿApG óAõO|þì óõ^ Qvýð ïqæ ç¾A îø ÿrý^ òýñ^ .QuA úPgBvð úßHy QuA òßíì lðoAk kõWô JõñW IÇÚ ok ÿkBüq ÿBø|óBzÖ|{O@ úßñüA úG úWõO BG.lupG BøoBÒ
.QuA úPgBu ákõÞ ê×Ú óAõñÎ úG QÛýÛc ok óõ×ü@ úÞ kpÞ ÿA ûkBuoBÞ BøoBÒ òüA úG þupPuk óõ^ ëBc òüA BG.lyBG ÿkBÎ ÿA|ûlülK Bø|ëB`hüpüq ÿBøoBÒ
xpPuk qA ô kpÞ ê×Ú ûly|ÿoAnâlÞ RBíýËñO BG óAõO|þì Ao ûly|ëBPvñüA ÿBø|óôrÖA Bü Bø|NA
| ïBð úG þHñW úìBðpG àü àíÞ BG oôk ûAo qA ïôrè Roõƒ¾ ok ô QƒyAk úƒãð óõƒ¿ì óApƒãük .lðoAk ûAo îø úG BøoBÒ òüA lc ú^ BO ô koAk kõWô iü püq oBÒ |úßHy lñ^ Q×â óAõO|þíð Qvýð
.kpÞQüpülìAoRBíýËñOòüA| Mobile Device Management lðA|ûkAk óBzð QýèBÏÖ úðBzð ApýgA úÞ þüBø|óBzÖ|{O@ Bü ëBÏÖ óBzÖ|{O@ ûkrðBK JõñW IÇÚ ok
þüBø|QÖpzýK kõWô BG.lðõy þüBuBñy ÿlülW ÿBø|óBzÖ|{O@ QuA òßíì îø qõñø ô koAk kõWô
ok RBýc" ûoBGok qõñø óAlñízðAk ,ûly ê¾Bc JõñW IÇÚ þPvüq ÑõñO QgBñy ok ApýgA úÞ
ÑõñPì ÿBø|úðõâ ûBãPvüq QuA òßíì úÞ þüBW ;lñðAk|þì îÞ þéýg ëB`hü püq ÿBøoBÒ úßHy

.lyBG Bø|îvýðBâoA rüo úéíW qA ÿoõðBW ô þøBýâ

QvG Ao êý¾AõcoBÛñì úÞÿoBì

òüA qA ÐðBì ûlðpK oBÛñì oôk úG ólý`ýK BG ûlðrg BìA lÏéHG Ao oBì QuAõg þì êý¾Aõc #
.lyBG óBu@ÿA úíÏÆ úÞly

ÿBø|J@ Bü Bø JAkpì ,òüpýy ÿBø|J@ok úÞ lñéGBK QuA ÿA|ûlðpKoAõg|þøBì Õpì Bü êý¾Aõc´
óBâlðpK úWõW þPcô Bø }õì , BøoBì ,Bø úÒBGoõÚ ,Bø þøBì qA êý¾Aõc .lñÞ|þì þâlðq þécBu

.lñÞ þì úünÓO ÿrG@

30

www.TEHRANMAGAZINE.com

pßýK|ëõÒ äñùð úuõÞ}ôpÖ
óByôpÖ|þøBì oAqBG ok

óBýWõÖ óApýãýøBì oAqBG ok pßýK ëõÒ äñùð úuõÞàü ÅApÛðA ëBc ok úðõâ }ôpÖ #
.kpÞBK úG ÿkBüq ÿAl¾ôpu òý^

ûkAkoApÚóõýìBÞQzKAoäñùðúuõÞàüúyæpýãýøBìlñ^løk|þìóBzðûlypzPñìpüôB¿O |
.lñPvø ó@ }ôpÖ ëõÓzì ô

31

óApùO úéXì

ú^ óApüA óç¿dì òýèôA
?lñPÖo äðpÖ úG þðBìq

kApÖA òüA ,kBPupÖ óBPvéãðA úG þƒuoAk êƒñéÞ úÞ oõzÞ qA õƒXzðAk Zôpƒg UƒdG # | !õø@Bü QuA }õì
þðôoqBÞ ÿqApýy eèB¾ Aqpýì :qA lðkõG RoBHÎ kBü ó@qA óBãHhð Zôpg óAõñÎ úG ûqôpìA
,ÿõvðApÖ( þWoBg ÿBùðBƒGq ÿpƒýâkBƒü ÿApƒG þé¾A ûBãPvüq ok ô koAk Rpùy kBüq oBývG }õø òPyAk pÆBg úG ÿA|ûôBW ÿõø@}õì #
IÆ ÿApG p×ÏW lýu Aqpýì - )òýOæ ô þvýéãðA .koAk ÿkBüq úÛGBu BìoõzÞokkõy þì !kõy|þì úPgBñy RôBÞmô }õø êHíu óAõñÎ úG >ûôBW< þñÏü kõg
úðBhKõO þulñùì ÿApG BÂo Aqpýì - )þßyrK( ok þñÏü JpÒ BG óBýðApüA þüBñy@óAoôkqA| |
ô ê×Ú ÿApG qBu|ÝBíh^ þéÎlídì kBƒPuA - ,oBWBÚ óAoôk ÿp¾Bð lùÎ ok ô óBüõ×¾ ûoôk òüpPß^õÞ úG Ao ó@pìA òüAô luo|þì }õâpg àü ûqAlðA úG BPüBùð ÕõéG ïBãñøokoõðBW òüA |
þíéÎ ÍBdè qA úÞ lñPÖBüok þhéO úG óBýðApüA .QuA ûkpÞ êülHO óAoAk|îu
.ÿqBu lýéÞ úzüo òüA ô lðA ûkBPÖA IÛÎ JpƒÒ qA oBƒývG
IWõì úG BKôoA úƒG õƒXzðAk ïArƒÎA úƒüôo oõzÞ þWoBg ô þégAk Rçßzì qA ÿoBývG lñÞþì lyo óAoBG }oBG BG úÞIýXÎ þãñu
ê¿dì YñK ïArÎA BG ûBy lídì qA þÇhPuk
ïArÎA ZôA BìA .QÖBü úìAkA úƒvðApƒÖ úƒG pƒãük .kõG Ñôpy ,óAoBG }oBG ïBãñø úÞkoAk kõWô þðBìôo ok |rPðAôpO| ïBð úG þHýXÎ ÿBø äñu #
}.ƒø 1233 ëBu ok oõzÞ qA ZoBg úG õXzðAk úÞ Aqpýì xBHÎ ô pýHÞ pýìA óõ^ ÿkApƒÖA .lðõy þìpPâorGô ûkpÞlyo úG
BKôoA p×u qA úèôlèA òýìA óBg jpƒÖ úƒÞ kõƒG qA ûBy òülèAp¾Bð lñðBì BùñO JpÒ úG óBzøBãð
óçý¿dPèA ÕoBÖ ûoôk òƒýèôA BƒG ô QƒzâqBƒG òýèôAoAnâ úüBK kõHð eüp×O ûBâô IXÏO ÿôo qA ó@pG ûôçÎ ô ûkpÞ lyo úG Ñôpy óAoBG }rüo ïBãñø úÞ rPðAôpO ïBð úG þHýXÎ oBývG ÿBø äñu
áæõK pPÞk ÜüõzO úG ô ûly ôo úGôo óõñ×èAoAk óõñÖ ÿpýâkBü ÿApG óApƒüA qA ꃿdì Zôpƒg þì oõ¿O óApãzøôtK , Bø äñu òüA ØzÞ ïBãñø ok .lðõy|þìBXGBWpãükúÇÛðúGÿA|úÇÛð
kAlÏO ïArÎA ÿApG ûBƒy pƒËƒð IƒéW úƒG ïAlƒÚA ûlülK ok ô ,Qvýð úðõãñüA úÞ ly Àhzì Bø lÏG BìA ,koAk kõWô RBýc Bø äñu òüA ok úÞ lðkpÞ
.lðkõG óolì ÿBýðk >|Costesti|< ïBð úG þüBýðBìôo à^õÞ ûlßøkok rPðAôpO ÿBø ûph¾.lPÖA þì ÝB×OA òüAokBð ÿA
|.kõíð oõzÞ qA ZoBg úG ê¿dì ÿpPzýG úG þPzâqBG BùWôpg qA þgpG ûqôpìA ú^pâ
ô ûkõíð ëBHÛPuA úèôlèA òýìA pËð qA ûBy QuA ûkoõg lðõýK RpWBùì úGô .koAlð ëBHðk !lññÞ lyo pPì 10 pÇÚ BO lñPvø okBÚ Bø ûph¾ òüA.kõy |þì QÖBü
óBãPgõì@ {ðAk qA ÿkAlÏO úÞ kõíð QÛÖAõì pìA òüA ,Roôp êýèk úG BùñO ÿoBâqôo BƒìA
BKôoA úG kõg Rçý¿dO êýíßO ÿApG óõñ×èAoAk qA ÿoBývG ÿpýâ êßy úzüoô kBPÖA þì ÝB×OA 32
RoBËð oõìA ûoAkA ûBy òülèA p¾Bð .lðõy êývâ
þéÎ òvc úG Ao óBüõXzðAk êý¿dO oBÞ ok .ly qBÒ@ BXðBíø qA óApüA ok lülW ïõéÎ
ûBì lñ^ qA lÏG ô kpÞ ëõdì oBPhì püqô óBg ô óApüA þñíyk êýèk úG ÿõƒ×¾ û» oôk ok
ÿApG ÿkôldì kAlÏO ØéPhì ØüAõÆ BG ûpÞAnì ô þßükrð þÎõð ,þðBíTÎ ÿoõOApLìA BG BƒKôoA
oApÚpG þüBKôoA ÿBøoõzÞ ô óApüA óBýì ÉBHOoA
.lðly JBhPðA BKôoA úG ïArÎA úÞ ïôk xBHÎ ûBy oBƒG òƒýPvhð ÿApƒG .lƒy
ëBu ok ÿp¾Bð îËPñì iüoBO QƒüAôo úƒG 1052 ëBuok kõG ûly þüBKôoA þyBÛð ú» PvHèk
êGBÚ óBðAõW qA p×ð ôk ô êƒù^< }.ƒø1233 ïo úG pñø òüA ÿpýâkBü ÿApG Ao òO lñ^ } .û
ïõcpì ûkAõð óBg ëõupèA lHÎ QuBüo úG óApüA lðqpÖ óBìq lídì ,kApÖA òüA ú» éíW qA .kBPupÖ
xoAlì ok úÞ lðly JBhPðA þðBù×¾A ol¾ Ao óApüA þyBÛð àHu úÞ QuA Øuõü þWBc
ú×éPhì óõñÖ êý¿dO ëõÓzì wüoBK úƒýíéÎ þÏýHÆô ApãÏÚAô þüBKôoA àHuô kpÞ óõâpâk
óBìq BO oBÞ òüA qA wƒK .kpƒÞ óApƒüA koAô Ao
>.lðõy ÑBÂôA þðBìBu|úGBð êýèk úG oBWBÚ ûBy þéÏdPÖ
1307 ok òýé¿dì ïArÎA þüAlPGA óõðBÚ BìA ZoBg úG õXzðAk ókBƒPupƒÖ »úƒñýìq ok ,óApƒüA
pG êíPzì óõðBÚ òüA.lýuo Iüõ¿O úG }.û
ÙoBÏì RoAqô ó@ ÜHÆ pG |úÞ kõƒG ûkBƒì YƒñK .QÖpãð Roõ¾ þìAlÚA
ÿApG,ê¿dì p×ð þu |ëBu óBíø QvðAõO|þƒì úG þðApüA óç¿dì ïArÎA óõðBÚ òƒýPvhð
òüA qA.koAk ïArÎA BKôoA |úG óõñÖ ô ïõéÎ êý¿dO òýèôA |ïArÎAqAlÏG ëBu òülñ^,oõzÞqA |ZoBg
qA p×ð YñK ô óApùO qA p×ð YñK ô QvýG kAlÏO lƒðôo ok,oBƒWBƒÚ Fûoôk ok ó翃dƒì ûôpƒƒâ
Fúñürø BG úÞ lðly |JBhPðA BKôoA îýÛì óBýðApüA ïõéÎ ok úÏuõOô þìBËð ,ÿkB¿PÚA RBcç¾A
,Aqpýì xBHÎ lñðBì ÿkApÖA IðBW qA úÞ óõñÖ ô
.lðqAkpLG |êý¿dO úG óApüA Qèôk ô pýHÞ pýìA |óBg þÛO Aqpýì,þðBøApÖ ïBÛì îDBÚ
Bìôrè QÖpâ êßy oæBvùLu óBg òývc Aqpýì
ÿBøoõzÞ ÿBùƒzƒðAk ô |JoBƒXƒO ÿpƒýƒâoBƒßƒG

.QyAk þK ok Ao þWoBg
úG Aqpýì xBHÎ ,ÿlýyoõg 1190 ëBu ok
ïBÛì îDBÚ olK( ïBÛì îDBÚ åorG Aqpýì ú» ý¾õO
ô þyBÛð òPgõì@ ÿApG Ao òO ôk ,)þƒðBƒøApƒÖ
òO ôk òüA ,kBPupÖ óBPƒvƒéãƒðA úƒG þƒßƒyrƒK
IüBð ûBãPuk þyBG|}BÛð lðqpÖ îÊBÞlíƒdƒì
óAoAkpu qA þßü lðqpÖ BGBG þWBc ô úñÇévèA
ûApíø úG úÞ lðkõG Aqpƒýƒì xBƒHƒÎ úƒPƒynƒâok
.lðly ûkBPupÖ ólñè úG óBPvéãðA oBPhìpüqô
ûApíø úG Ao òO YñK ,Aqpýì xBHÎ 1194 ëBu ok

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ïAópâApBGPovBñÞüARòBÎzçýßÆýAéÿKA koqkkBÇôg

úG pXñì òzýßýéKA òüA þvüõð|úìBðpG ÈGAo ok BÇg kõWô QuA ûkpÞlýüBO ïApâBPvñüA #
opÃPì óApGoBÞkAlÏOqA þðBLíÞòüA .QuA ûly ïApâBPvñüA xBñypu óApGoBÞRBÎçÆA ÿkqk

.ly óApGoBÞ"ÿoBýyõø" óBøAõg þèô kAlðpHg
ïApâBPvñüAòzýßýéKAþvüõð|úìBðpGÈGAookëBßyAàükõWôúÞkpÞïçÎAïApâBPvñüAþðBLíÞ |

.QuA ûly òzßýýéKA òüA IÆBhìpK óApGoBÞ þ¿hy RBÎçÆA úG Bøpßø þupPuk úG pXñì
QuA ûly úWõPì ApýgA ïApâBPvñüA ,ly okB¾ ïApâBPvñüA ÿõu qA qôo òüA ok úÞ ÿA|úýðBýG úG BñG
B¾õ¿g ,ïApâBPvñüA xBñypu ÿBøpGoBÞ qA ÿkAlÏO RBÎçÆA úG þðõðBÚpýÒ Roõ¾ úG ÿkApÖA Bü kpÖ
kApÖA Bü kpÖ òüA úÞ ly lýÞBO úýðBýG òüA ok .lðA|ûkpÞ AlýK þupPuk Bø|ó@ ò×éO Bü ô Bø|ó@ êýíüA xok@
RBÎçÆA òüA úG QuA úPyAk kõWô òzýßýéKA þvüõð|úìBðpG ÈGAook úÞ þèBßyA qA ûkB×PuA|Fõu BG

.lðA|úPÖBü þupPuk

ok BÇg àü úÞ ly ûkAk eýÂõO ,QuA úPÖpâ oApÚ Bø|úðBuo qA ÿoBíy oBýPgA ok úÞ úýðBýG òüA ok
ÿBø|xok@êìBy ûõÛèBGoõÆ úG úÞ lÞqA ÿA|úÎõíXì úG lðAõPG kpÖ úÞ ly UÎBG þvüõð|úìBðpG ÈGAo
þðBvÞ qA p×ð àü îÞ|Quk úýðBýG òüA xBuA pG .lGBü þupPuk kõG óApGoBÞ ò×éO ÿBø|ûoBíy ô êýíüA
óApGoBÞ þgpG þ¿hy RBÎçÆA úG þupPuk ÿApG Bø|ó@qA lðA|ûkpÞ AlýK þupPuk BølÞ òüA úG úÞ

.QuA ûkpÞ ûkB×PuA
òüAô úPÖpãð oApÚ kpHPuk ÅpÏì ok ÿpGoBÞ aýø oõHÎ rìo úÞ lñÞ|þì lýÞBO úPHèA ïApâBPvñüA
QuAoôBG òüApG ïApâBPvñüA .QuA ûkpÞ ÙpÆpGrýð Ao þvüõð|úìBðpG ÈGAook kõWõì ÿBÇg þðBLíÞ
òüA úG þ¾B¿PgA Roõ¾ úG ôo òýíø qA ô lðA|ûkõG ïApâBPvñüA xBñypu óApGoBÞ ,àø Ùlø úÞ

.QuA ûkpÞ þðBuo|ÑçÆA úñýìq òüA ok kõg óApGoBÞ qA úPuk
oBýyõø kõg ÿpGoBÞ ÿBø|JBvc QýñìA úG QHvð QuA úPuAõg kõg óApGoBÞ qA ïApâBPvñüA
úG ÉBýPcA ,êýíüAô ïBýK Bü xBñyBð þñ×éO xBíO êýHÚ qA áõßzì koõì pø BG koõgpGokô lñyBG

.lñøk Zpg
úPÖo QÚpu úG ÿpGoBÞ ÿBø|JBvc ïAlÞ RBÎçÆA úÞ ûoBG òüAok kõg ÿ|úýðBýGok ïApâBPvñüA
Bñéu ïApâBPvñüA úd×¾ úÞ ly pzPñì ó@ qA wK qôo ôk úýðBýG òüA BìA .kAlð þdýÂõO aýø QuA
pvK Quôk úñøpG ÿBø|wßÎ ô àø koAk pDõèBÖ óõýéýì 125 úÞ ,þüBßüpì@ ûlñðAõg ô pãüqBG ,rìõâ

.ly pzPñì ,þüAkBðBÞ ûlñðAõg ,pHýG òýPuBW ,{ÛGBu

33

óApùO úéXì

óBùWpOpG úðBdH¾ 5

ok Áõ¿hGô lýPvø ÿpøBìoõg úðBdH¾ úÞlýPvø ÿkApÖAqA úPuk ó@FrW îø BíypâA #
Ao }oArâòüA|,lýðq|þì óõGB¾ ê¿×ì ÿA|úðBdH¾ ÿApG Ao óBO ëk êPø ok QìBÚA ô p×u ïBãñø

.lýølð QukqA
ÿBýðkokô QuA óBy ÁBg úðBdH¾ Býðk åorG ÿBø|êPø ÿBø|þâtüô òüpO|îùì qA þßü æ« õíÏì
.lðõy|þì úPgBñy óBy úðBdH¾ úÖõG ô Áõ¿hì ÿAnÒ ô óAoõPuo BG Bø|êPø qA ÿoBývG ÿpãykpâ
òüAqA Ao óBvðAqôo lðAõO|þì Jõgô êìBÞ úðBdH¾ àü lðlÛPÏì úÞ þðBvÞ lñPvýð îÞ þÖpÆqA
óBùW ÿBø|êPø òüpPùG ok pOpG úðBdH¾ 5 qA Bíy ÿApG îýøAõg|þì }oArâ òüA ok Bì ,lñÞ ôo ó@ úG ôo
ok óBzüBø úGpXO oBíy þG óBýì qA Ao ó@ êPø ôoqo ÿBø|QüBu òüpOpHPÏì qA þßü óApGoBÞ úÞ îývüõñG

.lðA|ûkpÞ JBhPðA ÿkpãðBùW

Bßüpì@xBâô xæ / xæBKqorýu-2| | lDõu åpHñOõâ/ óõüoçÞêPø-|1
òüA .QuA Bßüpì@ xBâô xæ pùy ok ÙôpÏì oBývG êPø àü ïBð p¿ýÚ „p¿Ú Bü xæBK qorýu lðAõO|þì ÿpãykpâ ÁBg úGmBW àü úðBdH¾ úG óAlñì úÚçÎ ÿApG lDõu åorG pùy òýìôk
òüpO òüpýy óAõñÎ úG ÿoBývG Ao êPø òüA úðBdH¾ .koAk óBðBíùýì qA þüApünK ÿApG ÝBOA 3348 ,êPø îÚo Bíy ÿApG Ao ûríyõg ûpÆBg àü lðAõO|þì QuA ÙôpÏì ÿoBývG ó@ óAoõPuo úÞ Akoõð êPø ,lyBG
ëlì 100 qA {ýG åorG úðBgrLy@ 9 ok Býðk pOpG rLy@pu 9 úÞ þüBW ,lñuBñy|þì óBùW úðBdH¾
.lðrG
.lññÞ êýì ÁBg úðBdH¾ àü ok óBðBíùì BO lññÞ|þì ûkBì@ Ao þñüpýy

BýèApPuA óoõHéì / RBýc êPø lðpâ-3 | úÞ kôo|þì oBíy úG óBùW þíülÚ ô QèB¾ABG ÿBø|êPø FrW ô QuA ûoBPu 5 àýy êPø òüA
ok úÞ kôo|þì oBíy úG Býðk ok oõùzì ÿA|ûpýXðq ÿBø|êPø úÎõíXì àü ÐÚAô ok RBýc êPø lðpâ qA ÿrLy@ok úðBÚçg ÿBø ûlüA ÿApG êPø óApülì .QuAoAkoõgpG þhüoBO QìlÚ qA îø óBíPgBu
ok óoõHéì RBýc êPø lðpâ ,lñÞ|þì Qüpülì Ao {üBø êPø òüpOoõùzì BýèApPuA ô þèBG|,þGôk úÞ ÿrLy@pu óBíø ,lðA úPÖpâ àíÞ oBHO þKõýOA BPèB¾A oõùzì rLy@pu óõvéDõìBu xõÞoBì
qA þüBø îÏÆ êPø òüA úðBdH¾ ok.koAk kõWô þuoBÖ úG þPc QðpPñüA okôA qA ÿoBývG ÿBøõDlüô
.QuA ûkAk ÁB¿PgA kõg úG Ao ïõu ûBãüBW óBùW ÿBø|úðBdH¾ òüpPùG äñýßðo rLy@pu þé¾ArÞpíO úPHèAô lýñÞ óBdPìA lýðAõO þì Ao Bßüpì@þÚpy êcAõu BO lDõu JpÒ êcAõu
,êÖô ,ûly úPhK Qyõâ ,þñüpýy|,RBW ûõýì ,pýñK ,óBð ÑAõðA pG ûôçÎ êPø òüA úðBdH¾ úÖõG ok
þÎõð |,ûríyõgô RôB×Pì þðkoõgô þðlýyõð oBývG oBývGô ØéPhì ÿBøpuk ,Nõu ,Õpì îhO .QuA þ¾B¿PgA ÿBø ûlñøk îÏÆ BG ïBg þüAnÒ kAõì ô ÿlDõu kpÖ úG p¿dñì ÿBø þyõu ÿôo

34

www.TEHRANMAGAZINE.com

þüBüok ÿBøAnÒ úDAoA òýñ`íø ,QuA úÎõíXì òüA ÁBg úÞ kõy|þìôpupPéýÖ óôlG ÁBg ûõùÚ
.kõy|þì Jõvdì RBýc êPø lðpâ úðBdH¾ ÿBø|þâtüô qA îø ÿkôk
||

þGôk / wýPðçO@êPø-4
úÞ þéPø ,lyBG Bñy@pPzýG koAô úýÛG qA óBýðApüA qA ÿoBývG ÿApG lüBy ó@ úÎõíXìô êPø òüA

.QuA óBùW ok 4 ûoBíy ó@ úðBdH¾ ô kôo|þì oBíy úG îø þGôk ÿpãykpâ ÿBø|úGmBW qA þßü
òüA .lyBG|þì þ¾B¿PgA þñy êcBu ÿAoAk ô koAk oApÚ ûApýíW êhð ûpürW ok wýPðçO@ êPø
Bñy óBßìA ,J@püq ïõüoAõÞ@àü ÿAoAk òýñ`íø ,koAk xoBÖ YýégqA þüBHüq ÿBíð ûoBPu 5 êPø
oõðBì ó@ ûoBGok }oArâ òüA ok Bì ú`ð@ BìA Qvø rýð þ¾B¿PgA þG@ áoBK ô Bø|òý×èk BG ókpÞ
ûlùÎ pG Ao ó@ úðBdH¾ QýèõEvì þvýéãðA rLy@pu àü ,QuA ó@pýËð îÞ ô ê¿×ì úðBdH¾ îýøk|þì
êPø ok ÈÛÖ ÿoB¿dðA oõÆ úG úÞ lñÞ|þì iHÆ Ao }kõg ÁBg þvýéãðA Nõu rLy@pu òüA úÞ koAk

.lýz`G Ao ó@ îÏÆ lýðAõO|þì wýPðçO@

óBPvéãðA ,ólñè / áoBìlñè êPø-5| |
áoBìlñè êPø ,QuA ólñè ó@ rÞpì úÞ QuBýðk puApu ok êPø ÙôpÏì úÎõíXì àü îø áoBìlñè
oõO àüok Ao îPvýG ópÚ óBPvéãðAok QìBÚA ,ó@okoõÃc BG úÞ QuA ûõßyBGô BHüq þgBÞ ,ólñè
ûlðq Bíy ok Ao þíülÚ ÿBøBñG àütèBPuõð wc ûoBPu 5 êPø òüA ÿBW|ÿBW .lýñÞ|þì úGpXO þPìBÚA
BG úÞ QuA ûkpG ÿpHPÏìrüAõW óõñÞBO {üBøAnÒ ÁBg Qý×ýÞpÆBg úG êPø òüA óAoõPuo ,lñÞ|þì

.lüpG|þì þK ó@ úG þPðpPñüA ûkBu ÿõXPvW àü
ô Bø|þðlýyõð ÑAõðA qA þüBüok qA ûoBÏPuA úÞ QuA ÙôpÏì ú^Büok úG áoBìlñè êPø úðBdH¾

.QuA pýËð îÞ ÿBø|þÞAoõg

35

óApùO úéXì

!óBW þßzì BO BÚ@åpâqA :þðApüA ÿBø îuA òüpO IüpÒô IýXÎ

òüpPzýG rýð p×¾ô ïpdì ûBìôkok ,ëBu ëõÆ QuA Ñõñíì îuA óAõñÎ úG IÛè QHS ,wGBg ,AoBg ,ú¿Hc ,RpÃc ,Rpvc 420oõzÞþPýÏíW RBÎçÆA ûBãüBKok #
ïBð qA þgpG ûoBGok úéEvì òüA .lðoAk Ao þðAôApÖ óõOBg êvÎ Bü xlupì ,BvýuoBð ,êãvñÆ ,JçÛðA ,þèõK ,ëõKõK ,pýñK ,QÞBK ,ú^oBK oArø 220 úÞ koAk kõWô ïBð óAõñÎ oArø
óBìq úðõíð óAõñÎ úG .lñÞ þì Ýl¾ rýð Bø IÛè æõíÏìô QuA þíülÚ îuA àü óõOBg úÞ ,îãG BÚ@ ,úðA ,wýéãðA ,óBíè@ ,Bßüpì@ ,ÜWôA úðApvK óAõñÎ oArø 200 ô úðApPgk óAõñÎ
úéèA fôo îuA )ûo(þñýíg ïBìA Qéco ô JçÛðA îuA óAõñÎ úG rýð IÛè QHS úÞ ûkõG Bø åorGokBì ÿApG pýýÓO êGBÚ þìBuA qA {hG óAqoA ô úìAkA úÇuAô úG úðApPgk ÿBø ïBð ÑõñO .QuA
pvK ÿBø îuA óBýìok Ao þðAôApÖ óArýì òüpOæBG úÞ QuA oAk ëBg óq þñÏì úG Bíýy .QuA Ñõñíì ÿBø þuopG pGApG ÿoAnâ ïBð ÿBøõãèA
pHøo ÙpÆ qA úÞ þ×éPhì ÿBø ëBu Bü QyAk ó@ òPyAnâ BG ô ûkõG pýýÓO êGBÚ þìBuA ôrW .QuA óApPgk 20 kôlc úÞ ûly þñýG {ýK úPÖpâ Roõ¾
ëBu lñðBì ly þì ÿoAnãìBð JçÛðA îËÏì òPyAnâ BG úÞ þìBuA qA þßü .kõy þíð QÛÖAõì óAlðqpÖ ÿôopG þWoBg þìBuA QýÎõñíì þéì ,þHønì þñük ,þ×ý¾õO ÿõãèA
)Ñ(þéÎ ïBìA ëBu Bü )Á( îËÎA pHìBýK úÞ QuA oApÞ îýco QuA ûlzð QÛÖAõì ó@ Ñõñíì óAlðqpÖ pG þWoBg þìBuA òPyAnâ êâïBð ,þHýÞpO ,ÿA úÛÇñì ,þìõÚ ,þðBPuBG
þéÎ ô lídì îuA IýOpO úG þðAôApÖ òüpPzýG úÓý¾ îýco úÞ Ap^ Qvýð þHuBñì IýÞpO þuoBÖ óBGq BG úÞ QuBø ïBð qA þgpG BìA QuA ô Bø ûõÞ,óBâlðpK ,BHüq RBðAõýc ,QÏýHÆ ,Bø
ûlññÞ úéíc ÿBñÏì úG oApÞ ô óBGpùì oBývG úÓèBHì úÞ Bø êâ þgpG ïBð lñðBì .QuA þßü óBìkõg þhüoBO ô þèBýg RAkõWõì ïBð ô Bøkôo
| |.kõG BG þOpüBÓì þìBuA òüA pâA koAk ÿkBüq QùGBzì
IýOpO úG óApvK ëôA îuA YñK 89 ëBu ok | |.lðoAlðîøBGþPHuBñìaýøúÞQuA lyBG úPyAlð þìçuA ,þðApüA ÿBø }qoA .QuBøõãèA òüAqA ÿA úðõíð
,þéÎ ,òývcpýìA ,êÃ×èAõGA ,þéÎpýìA óBýðApüA ïBð JBhPðA òüpPzýGoBì@xBuApG Bü ,qo lñðBì .koAlð kõWô ó@QHS ÿApG þéßzì 18 ô óApvK ÿApG ÿoAnãìBð ÿõãèA 14
,úíÆBÖ rýð óApPgk ëôA îuA YñK lídìpýìA úÞ QuA )Ñ(oBùÆA úíDA þìBuA óAlðqpÖ ÿApG QuApPgk ÿApG þWoBg îuA îø úÞ óAqõu ïBð úG koAk kõWô óApPgk ÿApG ÿoAnãìBð ÿõãèA
òüA úPHèA úÞ kõG Iñüq ô þPvø ,{üBPu ,Apøq RBÎçÆA ûBãüBK ok ûly QHS ëôA ïBð 10 þðAôApÖ àýð óAõñÎ úGpvK ïBð Bü ûlðAqõu ÿBñÏì úG îøô ÿoAnãìBð ÿApG óApPgk ÿBøõãèA úßð@ êýèk
lðôo ÑõíXì ok BìA lñÞ þì pýýÓO ëBu pø oBì@ ÿApG ëBu 92 þÆ ëAõcA QHS óBìqBu þPýÏíW úG þuoBÖ ok îø ô QuA þWoBg îuA îø úÞ pPzýG îø úðApPgk ÿBø ïBð ÑõñO , QuA pPzýG
òüpPzýG .QuA ûly Ì×c æõíÏì ëôA ÿBø îuA ,þéÎ ,lídì qA QuA RoBHÎ IýOpO úG óApvK ,RpGAo lñðBì þìBuA qA ûkB×PuA .þGõg ÿBñÏì
úG oõzÞ eÇu ok þâkAõðBg ÿBø ïBð þðAôApÖ ,BÂolídì ,BÂo,òvc ,ÿlùì ,òývc òüA îø þvÞpâAô QuA Ñõñíì ZpWô QGArýèA | |.QuA
,þüBÂo ,ÿlícA ,þñývc ,ÿlídì IýOpO úG rýð óApPgk ÿApG ô xBHÎ ô lícA ,BÂpýéÎ úG BÂBÛOqA lÏG úé¾BÖçG lyBG úPyAk Ao Bø îuA oArø 3 ô úðApvK ïBð 737 ô oArø 3 óõñÞA îø
ô ÿp×ÏW ,ÿõuõì ,þíüpÞ ,ÿolýc ,ÿkApì ,Iñüq ,úìõ¿Ïì ,îüpì ,Apøq ,úíÆBÖ IýOpO qõñø úPHèA .lñÞ þì pýýÓO þìçuA þðApüA þìBuA pø úÞ koAk kõWôpýýÓO êGBÚ úðApPgk ïBð 812ô
óBzðAlðqpÖ ÿApG Ao þìBuA òüA òülèAô þgpG îø îuA úG úé¾BÖçG lyBG ó@ ok {ìBð þ¿hy
| |.QuAþíuBÚ .úýíu ô çýè ,úXülg ,úýÚo ,úñýßu þì ÿpýâõéW ó@ òPyAnâ qA úÞ lññÞ þì JBhPðA QuA òßíì úPHèA .QuA pýýÓO êGBÚ ,IuBñì
ZAphPuA þâkAõðBg ÿBø ïBð òüpO þðæõÆ lðoAk þPÚõì ëBHÚA þìBuA þgpG QHS lük qA BìA lyBHð Bø QupùÖ òüA ok þíuA
qA lðoAk þPÚõì ëBHÚA àü Bø ïBð qA ÿkAlÏO | |.kõy lüBG kpÖ ûoBG òüA ok .lyBG pýýÓO êGBÚ ëAõcA
ûly äñøpÖok þíùì {Ûð rýð þéì úðBuo úüôAq òüA äñøpÖ ok ëBu 92 qA lÏG úÞþìBuA JBhPðA
ûly ZAphPuA þâkAõðBg ïBð òüpO þðæõÆ ëBüpu ok çTì .koAk ÿoAnãìBðô ïBð þulñùì .lyBG ïqæ ÿBøqõXì ëBHðk
þWBc ú×üBÆ oõzÞ þPýÏíW ÑçÆA ûBãüBK ok {üBPu ëBüpu ok ,þPvø îuA úÎõñíì ûõýì koAlð kõWô þñürâïBð þìBuA îýPüô ûB^ ,ûpG ,BÚA åpâ,þéÚBGBG
úÞ QuA ûok ûléÞ úG ÙôpÏì þðApùO þéÎqôoõð BO pPìõéýÞ 5 ëBüpu ok {üBPu Qý¿hy ok îuA 570 ,90 ëBu ëôA úøBì {y ok
óBÇéu úíÆBÖ îðBg ÿApG ô úPyAk pPÞAoBÞ 37 úÞ þGõg Qý¿hy úÇuAô úG Alü@îuA QzùG îuA 381 úÞ ûly þâlýuo ûlññÞ QuAõg ëAõcA QHSok kApÖA
þðæõÆ .QuA óApùO qA 1257 ëBu lèõPì îðBg ok ô QÖpâ oApÚ ïkpì lñvK koõì lñPyAk îéýÖ ok þì .QuA ûlzð Iüõ¿O îuA 189 ô Iüõ¿O ,óBgôkoA ,þgA ,ÿoBHWA ,Iýu@ ,õýyo@
óAõñÎ BG úÞ úPyAk pPÞAoBÞ 35 rýð îuA òüpO òýG qA pPgk óAlðqpÖ þìBuA òüpPzýG þÏÇÛì lññÞ þì JBhPðA Ao þìBuA òülèAô þgpG îýñýG ,BÃÖ ,iéì ,þðBGBýG ,þéÚBGBG ,òíüpøA ,pPyA
ûkArøBy úG ÙôpÏì ,îðBg óBÇéu úíÆBÖ kõWô ëBu 92 qA wK þñürâ ïBð äñøpÖ ok úÞ ,QívÚ ,ÿoBÇÚ ,oBÇÚ ,QGpy ,õèBP×y ,ÿoApÖ
þðæõÆ .QuçGpÞ qA 1264 lèõPì þüçGpÞ | |.kõGBøîuAòüA þWoBg ÿBø ûsAô Arýè ,Arüoõø îuA êTì .koAlð ,îzG ,ûpG ,BÚ@ åpâ ,úñzâ ,xõGBÞ ,þðBGpÚ
Aqpýì BÚ@ óAõñÎ BG rýð Bøkpì ÿApG îuA òüpO îuA lñðBì )Ñ(òýìõ¿Ïì úíDA ÿBø îuA BìA aýø úÞ ÿAoBø ô koAlð þGõg þñÏì ô QuA ,þãðq ,pPý^ ,ÕAp^ ,ûB^ ,p×yõG ,QyAlùG
úÞ QuA õzßG úG IÛéì úèôlèA îýËÎ þ×Ç¿ì pG ûôçÎ òývc lídì ô òývcpýìA ,òývc ,oApÖ ,RoBÒ ,îÒ ,úÚçÎ ,pWõy ,qBGpu
qA 1245 ëBu úG ÉõGpì ô úPyAk pPÞAoBÞ 33 .koAlð ÿpHPÏì þÏHñì ,pßzè ,Rnè ,óBíâ ,ëBKõÞ ,}õìApÖ ,ÿoApÖ
óApvK þìBuA qA þgpG BùñO îýPü ,ëlðoô ,õéè
.QuA óApùO þìBuA òüA .QuBø QupùÖ òüA ok pýýÓO êGBÚ
þðBìqqA .kkpâ þìpG 1370 ëBuqA êHÚ úG «BHèBÒ
koAô þvüõð ïBð ô ïBð äñøpÖ þulñùì úG úÞ
þìBuA òülèAô îýøk þíð ûqBWA pãük îüly
ÿApG wñW BG püBÓì ô ÙoBÏPìBð ,IuBñìBð
îø oBÞ òüA êýèk ;lññÞ JBhPðA óBzðAlðqpÖ
oAp¾A úG úWõO BG úÞ QuA þüBø QupùÖ óBíø
îuA QHS úG oAkAô Ao ëAõcA QHS oõìCBì òülèAô

| |.lðAûkpÞþì

óBðq îuA Bìpgô Ýçýü ,úGByõð ,oArýG ,þWBG
óApüA ok

,oArýG ,þWBG ,ûkpvÖA ,oBHWA ,QÖ@,úP×y@
,þPGpy ,oBýg ,Bìpg ,Aõéc ,ÙoBÏO ,úHñK
,úzýíø ,þPíýÚ ,Qßíýð ,pP×Þ ,úÛýÛy
,þßzì ,FBHè ,õHè ,QÚBýè ,úèõè ,Ýçýü ,úGByõð
,ZBPèBc ,pÂBc ,ëõP×ì ,úGõéÓì ,óBW þßzì

36

www.TEHRANMAGAZINE.com

?kõG þðApüA óAõO þì úðõã^

BO þzñìBhø óAoôk qA úÞAp^ Qvýð þuBuA êìBÎ koõì òüA ok kAtð ô óõg ày óôlG #
òüA ok JpÎ ô oBOBO ô þðBðõü ô þðAoõO ô þüBßu ô þuoBK qA ØéPhì ïAõÚA olÛð@qôpìA
úÞþüBø êvð úíùñüA BGô QuA úðBÞkõÞÀèBg kAtðô óõgoõ¿O úÞlðA úPhýì@îø úG òýìqpu
úPvüq óApüA ÿApGô óApüAok ûoAõíø lðA ûlì@kõWô úG òýìqpu òüAok ïAõÚA òüA koõgpGqA

.lðlì@þíðoBíy úG þðApüA òüAqApPzýG lðkõG þì îø ÀèBg kAtð àüqApâAô lðA
BùñO úßð@oõ¿O BìA koAk Ao þé¾A {Ûð þðApüA Qý¿hy òüõßO ok lükpO þG ú^pâA îø óBGq
rW ÿrý^ ,lyBG þðApüA lðAõO þì þðApüA úÞ QuA þðApüA pýÒ RBÓè qA þèBg B¾õ¿hì ô ÀèBg óBGq

.Qvýð òüpýy ÿBüôo àü
QuA ëõÓì qA êHÚ ûoôk úÞ {üõg oAôkA òüpO óBzgok ok þìçuA äñøpÖ úÞ QuA ó@ QÛýÛc
ô ÌÖBc ÝçgA óBGq ok þðApüA äñøpÖ òüA úÞ Ao ÿpýSBO óAõO þíð ô QuA þðApüA rý^ pø qA {ýG
oõgok koAk þüBø úðBzð îø þðApüApýÒ óBGq àü mõ×ðqA úÞ úðBùG òüA úG BùñO QuA úPyAnâ ÿlÏu
ëBTìA ok oBOBO Bü ÿqBO óõg kõWô BìA Qvýð ÀèBg óBGq òüA úÞ QuA Quok .QÖBü ØuBO

?kqAlñýG ày úG lüBG Bùð@ ókõG þðApüA ok Ao Bì Bü@ îø ûByokBð ô xBHÎ ûBy ,îévìõGA
þuoBÖ lñPvðAõO þì úÞ kpÞ þì koõgpG þðAlñízðAk BG þPÚô þvýéãðA óôApG koAôkA lñüõâ þì
óBvðA þPÚô úÞ Ap^ kq Ùpc þuoBÖ lüBG Q×â þì ô QyAnâ þì oBñÞ Ao ÿpãük óBGq pø lññÞ îéßO
BG úðBgok úÞ þüBø þðApüA îðAk þíð.QuApO þðBvðA {ðBGq lñÞ þì xBvcA lðq þì Ùpc þuoBÖ
püpÛO þvýéãðA óBGq úG Ao kõg IèBÇì RAoAkAok Büô lññÞ þì QHd¾ þãðpÖ óBGq úG kõg óAlðqpÖ

?lññÞ þíð ÿoBvìpy xBvcA óôApG ïçÞ òüA qA lññÞ þì
ûly ePÖ ÿBø òýìqpu ïkpì ô lðlýzßð óõg ô {O@ úG ÿkAq@ ïBð úG Ao Býðk Bø þðApüA úßñüA qA òì
kõg úðBg êgAk ok Ao úñìAoA ô lðkAk ûBñK Ao kôpÇì ÿBø þðBðõü ô lðlðBupð êPÚ úG ô ûkpßð pýuA Ao
ÿBø ûBâkAk ô lñPgAlñýð ûAo úG þHýé¾ ÿBùãñW ô lðkAk RBXð RoBuA qA Ao óBükõùü ô lñPÖpünK
eüp×O úéýuô Ao òýãízg ôBâ BG òýðõg ÿBø ÿqBG ô oõOBükçâ äñW ô lðkpßð Quok lüBÛÎ {ýP×O
ÑApPgA úXñßy þðBÇýy ÿBø òýyBì òý×èBhì oAq@ ÿApG ô lðkpßð ïBÎ êPÚ Ao óBPuõLgpu ô lðkpízð
Ao ó@ QuA ûkõG óBýðBuBu lùÎ ÿBø RAqBXì òýGok áBñèõø ÿBø QGõÛÎ þÃÏG îøpâAô lðkpßð
ëBvñùÞ ïAõÚA püBu ûqAlðA úG Bø þðApüA ÿôo òüA qA ô lðA úPvüpãð þñíüpøA ûlülK àü îz^ úG ûoAõíø

.îñÞ þì oôpÒ ô {ìAo@ xBvcA lðA ûkAlð óBzð þÚçgA ØÏÂ úÇÛð Býðk
JõÞòüoq òývdèAlHÎpPÞk

37

óApùO úéXì

luo þì ûAoqA ïpdì áoBHì ûBì

Muharram in 2017 will start on Friday, the 22th of
September and will continue for 30 days until Monday,

the 20th of October

ÿpXø 61 ëBu ïApdèA ïpdƒì ûBƒì ïôk ok ÿpíÚ 1439 ëBu ïpdì ûBì )îßü( ëôAqôo Bü Ñôpy oBùG ô luo þì ûAo qA pãük þìpdì -
koAô )ïçvèA úýéÎ( òývc ïBìA RpÃc óAôoBÞ ô ÿlýyoõg 1396oõüpùy 31 úÏíWqôo BGpGApG ó@ok úÞ,Qüæô óBÛyBÎ pG ÿpãük àyA
pG qôo pø úÞ òíyk óBýøBLƒu ô lƒy çƒGpƒÞ .lyBG þì ÿkçýì 2017pHìBPLu 22 BG ÙkB¿ì ô lñüAkq {üõg úPvg ÿBø óBW qA oBHÒ
ô BÎõuBO ÿBøqôo ok ly|þì ûkôrÖA óBykAlÏO
ô ôA lyBG|þì ïpdì îøk ô îùð qôo úÞ AoõyBÎ 1439 ëBu ïpdì ûBì )îùðô QvýG(pg@qôo Bü óBüBK .lññÞpÇÏì þñývcpÇÎ úG Ao óBykõWô
ô ÿlýyoõg 1396pùì 28 úÏíWqôo BGpGApG ÿpíÚ BG ô ûkoõg lðõýK òývc ïBð BG úÞ þìpdì
.|.lðlðBuo RkBùy úG Ao {ðAoBü kõy þì ÿqôo úWõPì Bø ëkô BøpßÖ {ðlì@
)ïçvèA úýéÎ(BÂo ïBìA óBýÏýy îPzø ïBìA | |.|.lyBG þì ÿkçýì 2017pHPÞA 20 BG ÙkB¿ì | |...QuAQHý¿ìÿBøqôoòüpOåorGúÞ
îø QýéøBW ok :kõìpÖ ûBì òüA Áõ¿ƒg ok ïBìA kôoô úG ûBOõÞ ÿA ûoByA IéÇì òüA ok|
ó@ ok ô ly|þì úPyAk ûBãð ûBƒì òƒüA Qƒìpƒc
Ao Bì ÿBø|óõg ,ûBì òüA ok þèô lðlýãñW|þíð :îüoAk çGpÞ ,óBÛyBÎ ûBâkBÏýì úG òývc
óBðq ô óAlðqpÖ ô lñPvßy Ao Bì Qìpc ô lñPhüo îüõÛO ûBì òýPvhð ïApdèA|ïpdì Bü ïªp´dŸì ûBì
RoBÒ ô lðkq {O@ Ao Bø|úíýg ô lðkpÞ pýuA Ao Bì ïApcÿBø|ûBìú» éíWqAô)ÿpíÚÿpXø(þìçuA
QüBÎo }A|úüom ûoBGok Ao pHìBýK Qìpc ô lðkpÞ ok ,ïçuA oõùÊ qA {ýK úÞ úðõâ|óBíø|úG .QuA
Bø|ûBì òüA ok ÿrüpðõg ô äñW ,QýéøBW óAoôk
|.|.lðkpßð
||.kpÞlýüBC OAoóBíørýðïçuA,kõGÑõñíì 38

www.TEHRANMAGAZINE.com

Individual, Couples & Family Psychotherapy ÿpýâõéW êÆBG qA ô kõy þƒíð êƒíƒÎ Üc| QHý¿ì oô@kBü ó@ ëçø ÑõéÆô ïpdì ûBì

ÿoApÚA úèBø pPÞk BÛc òìõö ì þPèBc òýñ^ ok ,lü@ þíð êíÏG ûôlðAûBì.QuAïçvèAúýéÎFAlùzèAlýuåorG
oôBzì ô xBñzðAôo åpìþñÏü(lyBG|oBâkoôpKÿBÛèÝBPzìlüBG îùýéÎ QýG êøA óBPuôk ÿoAkArÎ ûBìô órcô
oBÞ úGpXO ëBu |15 BG ).lñÞ þì ôqo@ Ao |.|.ïçvèA
Haleh Eghrari, Ph.D. RkBÏurW Ao åpì òì úÞ þPuolG wƒK ó@ òüqBÒ@ qôo ûk ok B¾õ¿g ô ûBì òüA ok
,|JApÇÂAô þâkpvÖA :ÿBøúñýìqokÀ¿hPì óAoBßíPu BG þâlðqô îðAk þíð ÿoBãPuoô ú×ýÊô þðBíévì pø úßéG óBýÏýy qA ïAlÞ pø
Licensed Psychologist ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì .îGBü þíð Qèm ô Qèçì| ô Yðo ô Qñdì rW Ao lðqpÖ ÿArÎ ok Ao {üõg ûôlðA ô órc BO koAk
(LIC.#PSY 13673) qA ïçvèA úýéÎ òývc ïBìA Ùlø : úƒPßð lüBíð qApGA úè@ô úýéÎ úéèA þé¾ Alg ëõuo
RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW þPýèõEvì úG Ao óAoBü úÞ kõG òüA þðApñhu òüA ûBýu ,ïçvèA úýéÎ òývc ïBìA ÿArÎok òPvüpâ
www.haleheghrari.com kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG ó@ ïBXðA ok BO løk| úWõO lðoAk ûlùÎ pG úÞ ókpÞBKpG ,ArÎ wèBXì ok QÞpy ,ólýyõK
pPùG ok ÿõñÏìô ÿkBì ÿBùßíÞ Büô ArÎ wèBXì
(310)441-9550 .lñyõßG úPuk òPgAlðA ûAo ,wèBXì òüA ólyoArâpG

1314 Westwood Blvd., #206 ArÎ úìBÚA ÝAl¿ì úÞ þéíÎpøô ÿoAkArÎ RBW
Los Angeles, CA. 90024 JpÛO ok lyBG ïçvèA úýéÎ FAlùzèAlýu ÿApG
|.koAk þíùì oBývG {Ûð ëBÏPì ÿAlg úG óBvðA
ENERGY THERAPY òývc óAoBü òýzñèk iuBK
CENTER áok Ao ïBƒìA Ùlø BƒÛc òývc óAoBü
qA êHƒÚ lðkAk QHƒTƒì iuBƒK àüpøô lðkpÞ
úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok Alƒg : Qƒ×ƒâ| ô QuBƒgpG òýƒÚ òG pýøq úƒíø ||
Reiki Áõ¿hì ÿspðA úéýuô þé¾ Alg ëõuo lðqpƒÖ ÿA lñÞ QüAlø ApƒO ïçvèA úýéÎ òývc ûõßyô BÎk
, îülýñy Ao QðBñhu îéu ô úè@ô úýéÎ úéèA òývc ly úƒPyApƒÖApG úƒíýƒg úßð@ qA wƒK
>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô ó@ok Bìô kõG þÚBG lGæA þèA Bì ÿApG| BýðkpâA ô ûkAõðBƒg kApƒÖA ô QýG êøA ïçvèA úýéƒÎ
ûôpâõÃÎô |Reiki Master ô äñW îýPyAk þãzýíøô úðAkôBW þâlðq úÏÇÚ úÏÇÚ| oõ¿O ô kpÞ ÐíW Ao {ðAoBü
þééíèA òýG ûBãzðAk þOBÛýÛdO þâlðq| pG Ao õO JBÞo ok óly úPzÞ óBíz^ àyA ,lýðAonƒâ òøm qA Ao óBzðly
.îükAkþìeýWpOóBùWòüAokþãzýíø QyAkpG BÎk úG Qukô QÖpâ ApÖ Ao {ÞoBHì
.lüpHG òýGqA àürýÖBPì ô QuBƒgpG þéXG ëçø òG ЃÖBð wƒLu qA ô QgAkpK qBýð ô qAo úG kõg| ÿAlg BG ô
ôo qA Bƒíy( úéèA ëõuo òGBü :kpÞ ÅpƒÎ :kõìpÖ ô kpÞ ûõßy BùüoBPÖpâ
óBƒOlW úÞ| )lýyBHð QcAoBð ïkpƒì ólðAkpƒâ úÞ lídì RpHìBýK RpPÎ îýDBì BüAlgoBG <|
úíø ëk ok Ao {PHdì QvðAõPð Alg ëõuo qA ô lðkpÞ óôpýG óBì úðByBÞ ô úðBg qA Ao Bì
ûlÎôôA úG ÜÖBñì þøôpâ úÞ løk ÿBW ïkpì îPuBìpGúýìAþñG|,îülyûlðAoóBìlWïpc
ô pßì ôA BG òÆBG ok þèô lðkAk| þì Rp¿ð Ao Bìô óBPvG Ao Bì Üc kõgõO BüAlg ,lðkpÞ
þ¾õ¿g ÿBø xçÞ ïpâoBývGpHìBýK BG koõgpGok ,lðkpÞ úéýc >. óAkpâ qôpýK oBßíPu ïkpì pG
þßüo }qõì@ òüpO Qhu FB×g ok þèô lðkõG JAnW ô QýÏÚõì úéèAlHÎ þGA óAoBü úßñüA ÿApG rýð ô
ÿõñÏì þßýð ÈuõO úGAoôAAlgúßð@BOlðkAkþìïBXðAAoþñíyk| kõg Qyõðpu òýýÏO ok ô lñðAlG Ao kõg
Bíy olK rýð ô ,lðAõg {üõg Qíco oAõW .lðpýãG îýí¿O
ûôpâ àü QyAkoApÚ| þPýÏÚõì òýñ^ àüok ô kpÞ JBÇg }oB¿ðA ô óAoBü úG
ok ô lñPƒÖpƒâ {üoBü pG îýí¿O QýÏíW ô | :kõìpÖ
ûôpâ úu ô lðlýãñW {ðBñíyk BG ôA oBñÞ úÛéÛè òük ô lñüBýðk ûkpG ô ûlñG ïkpì <|
.lýuoApÖ|{éWABOlðlýãñW|ôABGpãük òýìBO óBzýâlðq úÞõupøqA QuA Bùð@óBGq
(310) 446-8724 oApÚ þPýÏÚõì òýñ^ ok îø Bíy qôpìA | úG ûBƒâpø lñƒgpƒ^| þƒì õu óBƒíø úG kõy
AokõgQÏýGôlñÞþñßylùÎúÞpø,lüoAk êýéÛO óAoAlñük lðõy çƒPHƒì BùüoBƒPƒÖpƒâ
ô lðq þíð úíÇè }kõg úG rW lüBíð ÄÛð| >. QÖBü lñøAõg
ok Bì QuA qBýð þG {ðBâlñG qA lðôAlg çGpÞok ïBìA þðApñhu òýèôA|
þøAõg þì õu| pø úG Ao Bì îýDBíy QƒÎBÆA ô ïçvèA úýéÎ òývc úßð@ qA wƒK
qA îvÚ AlhG , JpÒ úG Bü Ýpy úG BìpÖ ïArÎA òýèôA lðly pÛPvì çGpÞ ok {ðAoBü
FBÛè qA ô îýPvýð þÂAoBð þùèA RAolƒÛƒì :kpÞkApüAIýOpOòüAúGAokõgþðApñhu
ó@Bì ûlýÛÎô Qýð îýèBdyõg îø|oBâkoôpK :kõìpÖ oBâkoôpK ÿBñS ô líc qA wK< |
Bíy úÞ Ao úÞ pø îüoAlG Quôk úÞ QuA ô ûlýuo BXñüA úG Bì oBÞ lýñýG þì úßüoõÇG
úÞ Ao úÞ| pø îüoAlG òíyk ô lüoAk Quôk ÿôo| Bì úG {üBùülG úƒPƒÖBü pýýƒÓƒO Býðk
.lüoAkòíykBíy qA ô ûkpÞ QzK Bì úG {üBø þßýð ô ûkoô@
lñðBíø ïçvèA úýéƒÎ òývc óAoBüpƒPzýG pãì QuA ûlðBíð þƒÚBG Bƒì þƒâlðq ô RBýc
óBð@ qA ïçvèA úýéÎ ïBìA ô lñP×â òhu ÐÖBð úuBÞ úO ok úÞ þPGõÆo| lñðBíø þíÞ úÎpW
.kpÞpßzOôpülÛO þƒPvƒK þƒâlðq ô lðBƒì þƒì úýéƒhƒO qA lÏG
úG úÞ lýñýG þƒíð Bü@ àzƒg ûBƒâApƒ^ lñðBƒì
39

püpdO úPyo úG ÿkõùü ØéPhì ÐìAõW kApÖA úéýuô Rosh Hashanah 2017 will begin in the evening of óApùO úéXì
ok RõŸdýéu úhvð òüpO|þíülÚ .QuA ûlƒì@ok áok ÿApG QuA þP¾pÖ ,>ëõèA< ûBì #
ok )óõDBâ ïApíÎ ôAo( úÞ QuA >ÿoôlýu< JBPÞ Wednesday, September 20 BG óBvðA úÇGAo ô þPvø óBùW QÛég QÛýÛc
òüA òPgBu .QuA ûkõíð ØýèBC O ÿk|çýì îùð ópÚ .koAk oApÚ {ñüpÖ@òüA rÞpì ok úÞlðôAlg
úìAkA îøkrðBy ópÚ BO ,þðBÖpÎ þHønì oBÏyA Ñõð and ends in the evening of BG kõg oBPÖo ÿkõùü kpÖ pø ,ûBì òüA ok
úÞ >ÿkAoB×u< ÿBø Rõdýéu ok .QuA úPƒyAk ûkAkoApÚ þñýGqBG koõì Ao Bø|óBvðAô lðôAlg
ô Ùlø lyBG|þì rýð óApüA óBükõùü ûkB×PuA koõì Friday, September 22 úGõO .lñÞ|þì úGõO ,RBøBHPyA ô BøBÇg qA ô
qA óBvðA QuAõgok þñÏü Rõdýéu þé¾A òPƒì ,QƒuA QƒzâqBƒG .QƒuA úƒXèBƒÏì ЃÚAô ok
Ì×c þGõg úG {zhG IéÆ ô lðôAlg ûBãzýK ok îýévOô Alg QÎBÆA úXýPðqA ÿoAkpG ûpùG
,þüBKôoA óAokApG ÿBø RõŸdýéu ok þèô QuA ûly ô óly áBK ô þñƒük ÿBƒøoõƒPƒuk pƒGApƒG
qA «B¾õ¿hì ,þhüoBO oAõâBð ÿBøkAlüôo úG ÐWAo
QuA ûly úPhüo ÜcBð úG óBð@ óõg úÞ þðAlýùy .QuA þÏÚAô þðõâpâk
oBñÞ ok QuA þPñu kõg ,úGõO óly úPÖpünK
.QuA ûly ûkoô@ þHèBÇì rýð .oBâkoôpK þÎBíPWA ô þÏýHÆ òýðAõÚ ô Bø Qñu
?Qvý^ )BðpÞ(oBÖõy QuA þùèA ØÇè ÿBø ûAo òüpO îùì qA þßü úGõO
ê¿Ö( >pýìArì< JBPÞ ok >kôAk< RpÃc ú`ðBñ^
R|æ@ òƒüpƒO|þƒíƒülƒÚ qA þƒßƒü >oBƒÖõƒy<
.QuA úPgBñy Ao ó@pzG óõñÞBO úÞ QuA þÛýuõì :lüBìpÖ|þì )8 úü@ 25
úG ô lðqBu|þì Qyõâ ë|çc RBðAõýc jBy qA Ao ó@ úG òüApGBñG QuA ëkBÎ ô úPvüBy lðôAlƒg
ó@qA ØéPhì koAõì ok îülÚ îèBÎ ok QéÎ òýíø
ØéPhì koAõì >xlÛì JBPÞ< ok .ly|þì ûkB×PuA .løk|þì }qõì@ Ao ûAo óAoBßøBñâ
BøBÇg úG ókpÞoApÚAô ókõíð úGõO òýñ`íø
.QuA ûly pÞm oBÖõy ëBíÏPuA úýñTO( xlÛì RAoõO ok þùèA pìAôA qA QuA ÿpìA
,Qvýð ïõéÏì oBÖõy úƒíéÞ þƒÛýÛc þƒñÏì
ókõG óBzgok þñÏì úGoBÖõy úzüoqA Ao ó@ þgpG :QuA ûlì@ )2 úü@ 30ê¿Ö
ÿAl¾ úÞ òüA êýèk úG lüBy .lðA|úPvðAk ókõG rýO Bü îýí¾ qA òÞ úGõO QÛèBg ,Alg ûBâok úƒG
}õâ lðõy|þì ZoBg ó@qA úÞ þüBø Qð ô rýO ó@ úGqôpìA òì úÞ óBñ^ Bíð QÎBÆA Ao }pìAôAô IéÚ
ûly JBhPðA ó@ ÿApG|þìBð òýñ^ ,lñyBG|þì }Apg JBPÞ ok ô .îüBíð|þì úý¾õO QðAlðqpÖ úG ô õƒO
:lüBìpÖ|þì )7 ô 6 úü@ 55 ê¿Ö( >þHð BýÏzü<
.QuA úÞ AoôA lýðAõhG ,lýGBýG AoôA BO lýñÞ IéÆ Ao Alg
:xlÛì IPÞqAoBÖõy òPgAõðpìA kpìô Ao }lG ûAo ,püpy Àhy :lyBG|þì àükrð
Alg ÿõu úG kkpâpG .lüBíð ápO Ao }oBßÖAoBßGBð
ûlñzhG Bì ÿAlg óõ^ ôA úG kpÞ løAõg îco úÞ

.QuA

Qícoô úGõO ÁBg ïBüAoõLýÞïõüô BðBzø }ôo ,ëõèA

òì úÞóBñ^ Bíð QÎBÆA Ao }pìAôAô IéÚ îýí¾qA òÞúGõO QÛèBg ,Alg ûBâok úG
îüBíð|þì úý¾õO QðAlðqpÖ úGôõO úGqôpìA

ꃿƒÖ kAlƒÎA pƒƒ×ƒu( >xlƒƒÛƒì RAoõƒƒO< .QuBÇg qA úGõO ô lðôAlg qA {zhG QuAõgok ok .kkpâ }qpì@ ô þƒâkõƒzƒhƒG IƒWõƒì kõƒùü þèô koô@|þì oApÚA kõg óBøBñâ úG úƒÞ pƒø
xlÛì îP×ø ûBì ëôA qôo< :lüBìpÖ|þì )1úü@29 lýÞCBO xlÛì JBPÞ ok ØéPhì koAõƒì ok pG ,ïõÚ úG QHvð ëBÏPìoBâkoôpK þƒüBƒøqôo òýñ^ þvÞ êTì kpýâ|þíð Ao ó@ ókõíð ápO îýí¿O {HéÚ
ïBXðA Ao ÿoBÞ aýøqôo ó@ok )BðBzø }ôo(QuA ô ØÇè úG {zhG þñÏì úG >Bdýéu< úÞ QuA ûly ëõÓzì ô koAk Quk ok Ao áBKBð þEýy úÞ QuA
p×u<okBüô .>lyBGòPgAõðqôoBíyÿApGlýølð JAõO óBvðA úGô úPyAk þãPvG lðôAlg RAm ûkAoA .Qynâ ok Bø ó@ ÿBÇg qA ûlì@ ØÇè pu úzýíø ÿApG úGõO úÞ ó@ BG .lyBG|þì ókpÞ êvÒ
þñG BG< :ûlì@ )25ô24 RBü@ 23 ê¿Ö( >óBüô|æ :lñPvø úüpËð òüA òýHì êüm RBü@.kõy|þì BÇÎA ÿBøqôo óAõñÎ úG Bøqôo òƒüA ,óBƒìq ó@ qA ûBì ok úGõO ,kõùü RAkBÛPÎA ÜHÆ þèô QuA lý×ì
Bíy ÿApG îP×ø ûBì ëôA úÞ õãG ûly îéßPì êýüApuA Bì ÜèBg lðôAlg ó@ qA Rpƒ×Óì ô Qƒíco òýG úGõOqôo ûkô )ÿpHÎ îüõÛO ûBì òüpg@( ëõèA¶
úðõâ aýø QuA òPgAõð xlÛì oBâkBü ô êýÇÏO qôo kôAk pýìArì JBPÞ ok rýð ô )9-9 ëBýðAk( QuA .lükpâ òýýÏO w×ð úýÞrO ô úGõO ÿlñìBÂo ûqôo( >oõLýÞ< BO )ëBƒu ëôA( >BƒðBƒzø }ôo<
ÿApG Ao þzO@ þðBGpƒÚ ô lƒýølƒð ïBƒXðA Ao ÿoBƒÞ lñupPG õO qA BO QuA õO krð {zhG :lüBìpÖ|þì BøBvýñÞ ok òýñìõö ì ëõè¶A ûBì Iy òýìôk qA
JBPÞ ok òýñ`íø ô )4 úü@ 130 ê¿Ö kôAk pýìArì( úÞ Ao þ¾õ¿hì ÿBøqBíð úÎõíXì ô ûkõíð ÑBíPWA .ly løAõg ÐÚAô ëõHÚ koõì pO Ðüpu )åorG
>.lýðAonãG lðôAlg ÿAlg õO BìA :QuA ûly pÞm úðõâ òüA >ÿBídð< xBíPèAôÑpÃOBGQuAÙôpÏì>RõdŸ ýéu<ïBðúG ok Apüq lñìBð|þì rýð ÿlñìBÂo ûBì Ao ëõèA ûBì
:lüBìpÖ|þì 1úü@ 58 ê¿Ö >BýÏzü< JBPÞ óBvcA pýTÞ ô IÃÒ pük ô îýco ô îüpÞ ô oõ×Ò >eé¯ u¶ < ÿpHÎ QÓèqA RõdŸ ýéu úíéÞ .lñðAõg|þì ûõÞ úG >þuõì< RpÃc úÞ kõG ëõèA ûBì ëôA qôo
ô ûkõíð kBüpÖ kõg ÿõéâ qA lñéG ÿl¾ BG .QuA ólüqpì@ô ólýzhG ó@ þñÏìô ûly ÜPzì ÿBø úcõè ïôk úHOpì ÿApG BO kõíð kõϾ >ÿBñýu<
ô òÞ lñéG Ao kõg ÿAl¾ oõLýy êTì .òßì Ôüok )17-9 Býídð( ÿkpßð ápO Ao óBzüA ûkõG êù^ þuõì RpÃc .lüBíð QÖBüok Ao þùèA óBíýK
ok òýñ`íø .Bíð ûBâ@ Bø ó@ ÿBøBÇg qA Apì ïõÚ ok RõdŸ ýéu úÎõíXì ØéPhì ÿBø QívÚ .koAk úìAkA oõLýÞ BO Rõdýéu ólðAõg îøk ,qôo ó@ óBüBK úÞ kõíð ØÚõO ûõÞ ok qôo úðBHy
)4 lñG 3 ê¿Ö úGõO QívÚ( >ïBHìAoBø< JBPÞ |ûlzð ØýèCBO ,òýÏì óBßì àüokô lcAô óBìq àü kôpu þÎõð B« uBuA RõƒdŸ ƒýƒéu úƒÎõƒíƒXƒì qôo BG ÙkB¿ì qôo òüA .lyBG|þƒì >ÿpƒzƒýƒO<
oBÖõy òPgAõð úG ÐWAo ÿqõìpì RAoBƒyA<:ûlƒì@ úG ô ØéPhì ÿBø óBìq ok úÎõíXì òüA úßéG lðA RB×¾ áok ó@ Ùlø ô QuA úðBÖoBƒÎ þƒHƒønƒì ïõÚ ÿApG QvðAõO úÞ QƒuA )åorƒG ûqôo( oõLýÞ
ô Üc RpÃc úG óly àƒükrƒð ô þƒèBƒÏƒPƒüoBƒG
,ÑBíPWA ô kpÖ þHønì ô þðôok RBuBvcA Øý¾õO 40

www.TEHRANMAGAZINE.com

ô óBùW {ñüpÖ@qôo )ëBu ëôA( BðBzø }ôo
QuA lðôAlg þùèA QñÇéuqôo

Bì onâ kôq þâlðq Qý×ýÞ ô QuA óAlüôBW pzG kBü úG Ao kõg kAlWA þãPvüByô RAqBýPìA ,oBÖõy {ñüpÖ@ qôo )ëBu ëôA( BðBzƒø }ôo –1 lüõy oAlýG óBãP×g ÿA úÞ òüA kõ¿Ûì ô ûly ûkAk
.lyBG þíùì RApSA ÿAoAk lðAõO|þì ûAook þãPynâ kõgqA úÞ îýñÞ|þì lýÞBOô ûkoô@ qôo ok .QuA lðôAlg þùèA QñÇéu qôo ô óBùW Ao kõg ëBíÎA ô lükpâ oBýyõø óBâkq Rp^ Bü ô
{ñýìApÖ QÎBÆA ô BPßü oBâkoôpK RkBHÎ ô Qìlg oõLýy úÞ kõG îuo úPynâ ok óBøBy ÿoAnâ ZBO pÆBg úG Ao kõg ÜèBg ô lýüBíð úGõO ô ûkpÞ wvXO
ÿkõùü úýÛÖ ô ÙõvéýÖ òüpPâorG >ïBHìAoBø< Ùp¿ñì kõg lG ëBíÎA qA wÞ pø ... lüoôBƒýG
Bü )BÚArdø lü( kõg åorG pSA ok þǃuô óôpƒÚ .kõy|þì Jõvdì þHønì åorG ê¾A .ly|þì úPgAõð
oBÖõy BG ó@ úÇGAo ô úGõO úG ÐWAo )AoõO úñzýì( )xõìBÎ( ïBð úG kõùü ÿBýHðA qA þßü –7 ô ÿoAkBÖô ,oBÖõy òPgAõð úéýuô úG óBükõùü .>kkpâ
}ôo ok oBÖõy òPgAõð úÞ òüA BG :lvüõð|þì òýñ^ ok pâA Bü@ :lüõâ|þì òýñ^ )6úü@ ,ïõu 꿃Ö( qApGA lƒðôAlƒg RAm úƒG QƒHvð Ao kõƒg QƒÎBƒÆA òýñ^ )îzy ê¿Ö( >Ñõyõùü< JBPÞ ok
ô pßÖ óBìpÖ òüA AnùÏì þùèA QuA þðBìpÖ BðBzø lñøAõhð óBuApø ïkpì kõy úPgAõð oBÖõƒy ,pƒùy ok úHOpì àü ÿqôo ,RpÃc ó@ óBýøBLu úÞ ûlì@
Bì úG úÞ QuA ó@ lñðBì ô koAkpG ok rýƒð|þƒìBƒýƒK .lðoAk|þì QÞpc ok óBð@ {ýKBzýK ok òøBÞ 7 úÞ þèBƒc
?ly qôo ûk ÿAlPGA )ëBu ëôA( BðBzø }ôo -2 ÙAõÆ Ao )õdüpü(pùy lñPgAõð|þì )BðpÞ(ô lðkõG
:lüõâ|þì óly àükrð qA pHg oBÖõy ÿAl¾ îülÚ ok þGBüqoA úG ØÊõì ÿkpÖpø ïBüA òüAok .QuA úGõO oApßO êíÎ òüA úHOpì 7 îP×ø qôo ok .lðkpÞ|þì
Qƒé×Ò JAõƒƒg úƒƒG þƒƒâlƒƒðq ok úƒƒÞ ÿA< ÿBýðk ok lüBG úÞ koAk kõWô þðBÇýy .kAk|þì pÇg úG QzâpG ô þÛýÛc þâlðq úG ókpG þK ô ëBíÎA îýévO pùy ô Qhüo ôpÖ pùy ÿBøoB¿c ,lükpâ
úG ,õy oAlýG kõg ÜýíÎ JAõg qA ÿA|úPƒÖo ôpƒÖ úG lüBG .îýñÞ úHéÒ ó@ pG {üõg óôok ô ZoBg oBÖõy ÿAl¾ .QuA þÚ|çgA ô ÿõñÏì RBýc ÿõu
oBâkoôpK ,Bíð Àd×O Bø ó@ok ô òÞ pß×O QèBíÎA îýyBG òEíÇì ÿlc úG kõg þðAôo RoBùÆô þÞBK .QuA þâlðq qA úécpì òüA Ñôpy ûlñøk RoBzG .ly
QÛýÛc úÞ }BHì þðBvÞ ôrW ,oô@ kBü úG Ao QÛèBg ô xpO úG úýHy|þìõù×ìoBâkoôpK RAm qA xpO úÞ BG ÿBñýu ûõÞ ok xlÛì RAoõO FBÇÎA –3 ÿApG rG ô bõÚ lñðBì þéøA óAõýc pø jBy
úG ,lñðAôo oAlüBKBð ÿ Bø|úüBu ëBHðk úG ô ûkpÞ îâ Ao {OAm oõÃc ok lüBG úßéG lyBG úPyAlð Qzcô BG BðBzø }ôo qôo ok .kõG ûApíø oBÖõy òPgAõð BðBzø }ôo qôo ok ó@ òPgAõð ô oBÖõy òPgBu
ô lðõy pPùG QèBíÎA oAnãG ,òÞ ûBãð RpýíƒÂ ûlðq Ao þhüoBO åorG ûpÆBg òüA oBÖõy òPgAõð IuBñì )åorG ûqôo( oõLýÞ qôo pg@ô )ëBu ëôA(
þñýG {ýK |ç« HÚ Ao þðBÇýy êíÎ ô pßÖ pø úXýPð .îýñÞ óBñýíÆA ô {ìAo@ xBvcA RAoõO îýèBÏO úG Ao kõg óBíüA ô ÿoAkBÖô ô ûkpÞ ô Qürì bõÚ jBy ÿApG kõùü ÿBíéÎ BìA .QuA
)Býñ×¾(ïBðúG kõùüÿBýHðAqApãükþßü–8 ïBãñø ok Apüq lðA|ûly êüBÚ Áõ¿hì þPýdWoA
.òÞ QèAlÎ åorG qôo )kõg JBPÞ16úü@ ëôA ê¿Ö ok( .îýñÞ|þì ï|çÎA xlÛì ô Qzâ oAlülK þ^õÚ >ÝBduA< RpÃc þðBGpÚ
ÿkõùü p¾BÏì òüpß×Pì qA þßü ûpg|æBG ô úG kõùü ÿBýHðA eüB¿ðô iýGõO ,IükCBO –4 bõÚ jBy òüApGBñG ly þðBGpÚ RpÃc ó@ ÿBW úG
ÿAl¾<:lñÞ|þì Øý¾õO òýñ^ Ao oBÖõy ÿAlƒ¾ :QuA ûkpÞ úýHzO oBÖõy òPgAõð qôo úG Ao þùèA ,BðBzø }ôo ok .QuA ûly úýHzO oBÖõy ÿAl¾ BùñO .QuA ûly JBhPðA oBƒÖõƒy òƒPgAõƒð ÿApƒG
ÿBø úüpâ ólýñy úG Ao Bì úÞ QuA þüAlð oBÖõy pGApG ok lüBG úÞ QuA þGBOqBG BðBzø }ôo úÞ Ao {üõg åorG ÿBýHðA þðBùW ô lñíyqoA îýèBÏO êüBÚ þéøA RBðAõƒýc jBƒy ÿApƒG úƒÞ þƒüBƒñTPuA
RõÎk þâlðq óBùW þñP×âBð ÿBøkokôpzG óBùñK lG Bü àýð ëBíÎA ÿApG ô ûly pÂBc þùèA ëlÎ þâlðq Qý×ýÞ kõHùG ô ólýzhG QèB¾A ó@ Ùlø ÿBøBÇg |ûlðoô@ kBü úG Apüq QuA ôBâ jBy lðA|ûly
ûkBì@ Ao kõg BO løAõg|þì Bì qA Alð òüA.lñÞ|þƒì
ô fôo ûlññÞ oBíTPuA ô Jphì ÿBøôpýð BG oAqoBÞ .îüõy ÿoôAk {üõg .îüoô@|þì pÆBg úG QuA pzG .QuA úPynâ
qA àyA úÞ îýyBG ÿqôo løBy BO îýñÞ pzG îvW îøkrýu ê¿Ö ok )BýƒÏƒzƒü(RpƒÃƒc –9 Bü xlÛíèA QýG – >}AlÛýíƒø QƒG< –5 :oBÖõy òPgAõð QéÎ
– óBùW þXñì – )eýyBì( ûoBGok {üõg JBPÞ òPgAõð ëõÓzì óBdOBÖ úÞ þèBc ok – óBíýéu lHÏì îøkoBùƒ^ ópƒÚ ÿkõƒùƒü ÿBƒíƒéÎ qA þƒßƒü
.lðõy õdì óBHè qA îÒ ô úèBð ô ûkpPu Bø|úðõâ òýñÆ BG oõùÊ òüA úÞ lüBìpÖ|þì ô lñÞ|þì RõHð ô xlÛì rÞpì ô lükpâ óApüô ô JApg lðkõG oBÖõy 1340 ëBu ok )îøokõGA Øuõü òG lüôAk( ÿk|çýì
)BÎôpO ô îüoAõyô BÏýÛO( ÿBø ïBð úG Qð úu ÿqôo òýñ^ ok .kõG løAõg ûApíø oBÖõy ÿAl¾ òüAok .Qzâõdì òýìq ÿôoqA þíýËÎ þðBcôo úG BøqBíð pýv×O ô lÎAõÚ úG ÐWAo þGBPÞ ÿk|çýì
úGoBÖõyQð³ òüA.lðõy|þìúPgAõðoBÖõyúéýuôúG äñW,kpÞløAõg þüBìp×íßcBýðkpGB×¾ôeé¾ ûkoô@ pÆBg úG Ao úÏÚAô òüA oBÖõy òPgAõð BG qôo ÿApG JBPÞ òüA ok .QuA ûkoô@ok püpdO úPyo
ô îßdì ÿAl¾ .QuA ûly úýHzO pzG ûôpâ úu ô òýðAõÚ ô klñG|þì pG Qgo ó@qA oBPzÞ ô ÝB×ð ô >óõDBƒâ BƒülƒÏƒu ôAo< ëõƒÚ qA oBƒÖõƒy òƒPƒgAõƒð
fôo ô áBK þðBvðA ûlñüBíð ))BσýƒÛƒO(( ЃÆBƒÚ .îüoAk Ao úPynâ þñük RAoBhPÖA lülXO ÿBñíO :qA lñOoBHÎ úÞ lñÞ|þì pÞm QéÎ ûk )882-942(
ïk@ ûlñüBíð )BÎôpO( óAqpè ÿAl¾ .QuA óAqAõPì .kõG løAõg óBýðBùW ëõHÚ koõì þùèA QñÇéu ok ÝBduA RpÃc þðBGpÚ óBPuAk ok –6
úuõuô pGApG ok úÞ òüA qA ôA .QuA óBíýzK ô püpy løAõg úPgAõð oBÖõy QƒìBƒýƒÚ qôo ok–10 ó@ ÿBW úG ô kõy|þì oAlülK þ^õÚ RBËdè òüpg@
ô ØuCBO BG QuA ûkoõg Qvßy óBƒÇƒýy ÿBƒø þâlðq ÿApG Bì úÞ|þìBãñø BðBzø }ôoqôook .ly òPgAõð BG qôo òüA ok .kkpâ|þì þðBGpÚ RpÃc
ÿAl¾ .QuA óBHüpâ úG Quk ,fôo þƒðBƒzüpƒK fôo úÞ îüoô@|þì kBü úG ,îýñÞ|þì BÎk úðAlñíOkBÏu
ôo úƒðBƒýì óBƒvðA ûlƒñüBƒíð )îƒüoAõƒy( úƒPvƒßƒy
úð ô ÐÂAõPì ô áBK úð «|çìBÞ úÞ þðBvðA .lyBG|þì
úG lñÞ|þì þÏu QÚAl¾ BG úßéG .QuA püpy |«çìBÞ
þâlðq þÚ|çgA Qý×ýÞ ô kôo {ýK ëBíÞ ÙpÆ
àüoBGÿBùPðAÙpÆqAoBÖõy .lzhGkõHùGAokõg
åorG ÿBùPðA qA Bø|Qð ÿAl¾ ô kõy|þì úPgAõð ó@
pýìArì qA þGBPÞ ok ûoBG òüA ok ,kõy|þƒì ZoBƒg
:lüBìpÖ|þì òýñ^ )5 úü@ 118 ê¿Ö( kôAk RpÃc
,ïlðAõg àíÞ úG Ao lðôAlƒg ,þƒãƒñƒO ok

.kõìpÖ QGBWA )þâorG( QÏuô BG Apì lðôAlg

41

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

þÃÓGBGôlürÓèïAúðõâÿôopGàyARApÇÚ õWôQvWúPynâokAoïAûlñü@òìÐÚAôok 35{hG óApùO úéXì
:îP×â,lñÞïAú×gQuAõgþìúÞ úÞÿpPgkrWkõHðþvÞ{üBýðêvÎôûkpÞ
?kAõÖ|- | þãèBu ûl×ø ok ëBu pø QuAõg þì {èk QuA IýXÎ þíÞ ÈÛÖ , ïkõG ûkq xlc|- | oõK Jkõì BðAlðBì
þGô BHüqolÛ^ þðAk þíð . kAõÖ ïrürÎ úéG|- | BHüq ÿA úHüpÒ úÞ þüBøqôo , lðrG BW ok }A .îñýG þì BW òüA Ao Bíy úÞ
ô kok „xBvcA aýø óôlG ô kõG ûly pýËð râpø pPgk ó@ô lðBì þì {øAo úG îz^ ôo BG òì ô kpÞ þËÖBcAlg úéíW òüA òP×â BG
þüBø Iè BG , kq þì lñhHè òì úG þXðo kpÖ ÿApG ûBýu óBíz^ ó@ , QvðAk þíð îPÖpâ {ýK ok Ao úðBg ûAo úPvø@ þüBø ïlÚ
îz^ ô úPvW pG þüBø úðõâ , äðo þOoõ¾ ôk ó@ ô lñPvø oBËPðA ok ô oApÚ þG ÿpãük þuBvcAô îÒ qA ïkõWô ïBíO úÞ þèBc ok,
.ûlñzgokþüBø ïõ¿Ïì kõWô ó@ úG ÜzÎ qA pýËð þG îz^ pýO îüBø ûpùì óõPu ô lüqpè þì Q×ãy
?ú^okBì|- | òìÿ[email protected]ðAõgôpÖúzýíøÿApG òýñÆ ô nÖBð ûBãð BG pPgk ó@ .lðlýzÞ þì

êvÎ ÿpPgk , êvÎ :óBPƒuAk úƒ¾çƒg
êídO Bø ëBu qA lÏG úÞ úèBu ûl×ø
løBy lüBG æBc þâkAõðBg Rçßzì
lüBG ô lyBG }okBì ô olƒK ÝçƒÆ
|... lñÞêídO AookBì óôlG þâlðq

òì úG BHüq ÿBø úPypÖ lñðBì îø ôA|- | àü BG Ao kõg ûôlðA ïBíO QuAõg þì îèk. Aorý^úíøúPgBÖBü@!QvðAkþìú^}kpu |:êvÎ óBìo òPìqA þPívÚ
.lülñgþì îÒqAóBñ^ó@BìA,îPup×GóôpýGÜýíÎw×ð QyAk pHg ôA ô ûkpÞ ØüpÏO }pøAõg ÿApG ô ûkpÞ ØüpÏO úPgBÖ ÿApG Aorý^ úíø
þPhu úG ô Qvßy ûoBGôk îø olK ÄÓG ókõGqA ïkõWô Roõ¾ òüAok úÞ ïkõGrüpHè ?îPvølýìAôòýÏìîðBgêOBÚòìúÞ úG QuAõg þì ôA úPgBÖ þðAk þì :îP×â
êvÎ , lðkpÞ óBíÞpO þðArürÎ ú^ : kAk úìAkA olK,ïkpÞqBGAoîðBíz^þPÚô.lyþìþùO líXñì xBvcA IXÎ . òì ÿAlg ! j@ óBíz^ pýSBO QdO olÛð@ BìA lüõãG òì
.ûlyäñOþéýgîèk ÿ úÖBýÚ ólük , lypøBÊ îÚBOA Jõ^oB^ok ok ïkõWô ÿ úíø oBãðA ! ïoAk ÿA ûlññÞ QvðAõPð úÞ kõG úPÖpâ oApƒÚ îƒÛyBƒÎ
úÞþðAkþìolKBìA,ïokBìäñOëkîøòì|- | òìúÞQuAõgþìQ×ãyþéídOôAòýãíÒ úGkBíPÎAïBíOôûkqiüpPgkó@ûBãðÿBìpu þì }kõg . QuA ûkpÞ ZAôkqA lüõãG
?úPÖo îüpì .ïkõGó@lÚBÖRBËdèó@ok ô ûly òèBu koAô . ïA úPgBG Ao {üõg w×ð þì õO úG ûqBÓì ok qôo ó@ pâA lüõâ
úGIypø:Q×âôkAlðîèAõuúGþPýíøA | ?êvÎþñÞþìúüpâ|- | . ïly îÚBOA koAôolKoõÃc úG úWõO óôlG îø òì õƒO ZAôkqA qA wƒK úƒÞ îƒP×â
JAõgok Ao RokBì úÞ ïlýGAõg þì lýìA òüA : îP×â ô ûkpÞ áBK Ao îOoõ¾ Quk ØÞ BG ô ûkpÞ wýg Ao îOoõ¾ ÿBñùK àyA RApÇÚ òì ô þPvßy þì BíPc ïkpÞ ZAôkqA
îüôqo@ úG ApìôA Bø ëBu qA wK æBc , îñýHG .olKîñÞþíðþPhHyõgxBvcAòì AlW ïA úPynâ qA Ao ïkõg QuAõg þì îèk Q×â ôA îPyAlð Ao õO òPvßy QÚBÆ
.QuAûlðBuo ÿ úüpâ ÿAl¾ ô QÖpâ Quk ok Ao îðBPuk ÿôo . îPyAk Ao þOolÚ òýñ^ }BÞ ÿA , îñÞ Ao rý^ úíø îÞ îÞ òì úG úPuAõg þì úÞ
îÚBOA úG ô úPyAnâ BùñO }oBßÖA BG Ao olK olK ÿA úÛýÚkqA wK . Qhýì@îøokôAô òì àuôpÎ RkBÎ ÜHÆ ô ûlýzÞ qAok QhO Apì ܃zÎ QƒÏuô þƒPÚô BƒìA lƒüõƒãG
Bø ëBu ïkõG îüpì ÿBW òì pâA , îPzâqBG ôA úÞ ïkoô@ pÆBg úG ûoBHßü úG òì ô QÖo úðõã^ òì . ïkpzÖ }õÒ@ok Ao kAõÖ þízK þì ôA þPc , úPvðAõPðpãük QƒgBƒñy
.ïkõGûkpÞápOAoolKòüAqA{ýK òì , QuA ûkpÞ {ÞpO îüpìô QuBùñO BÏÚAô ïõy AlW {üõg ÿ úPynâ qA îPvðAõO þì ô lüõãG pdu úG Ao ÑõÂõì òüA QuAõg
ïlük Ao úðBãü ÿBÚ@ óBPupýGk pPÖk ok qôpìA úG . ïkAk þì }oAq@ ÈüApy òüA ok lüBHð ôpÖ JAõg úG kAõÖ àuôpÎ BG Iy pø þPÚô
.kpÞþìQHd¾BøpýGkqAþßüBGúÞ olK ÿApG ÿB^ qA þðBXñÖ ô úPÖo úðBgrLy@ þì þDææ {üApG RBÚôA þøBâ ô îPÖo þì . lñÞ AlÖ Ao ôA
wðBy Alg : Q×â Iè püq ÿoõíýO îðBg .ïkpG Ao okBì wßÎ Iy pø þPÚô... ïlðAõg ?þPyAnãð Ap^ úðAõük Jõg -
|!lølG ?ÿoõgþìþDB^|- | ?ïkpÞþìBÎk{côo{ìAo@ÿApGôûlýuõG þíð Q¾pÖôA úG úüpâ , kq þíð þÖpc
úG úÞ þèBc okô kq ÿlñhHè , ïkpÞ {øBãð ÿBñùK ïBíO úÞ koô@ Iè pG þìpâ lñhHè ïA úHüpÒ ÿBHüq óBíz^ kBü úG îøqõñø þPÚô êßzì BG îø {ðlýzÞ w×ð þPc ô kAk
ôA| :Q×âþìAo@úG,kpÞþìûoByAúðBãüÿBÚ@ Iylñ^:Q×âIèpüq,lðByõKAo{Ooõ¾ , kõG ûly îüBñy@ þøBOõÞ Rlì ÿApG úÞ Qvüpâ þì óBñ`ð@. kõG ûlyôo úGôo
þèô , koAlð }A ÿpýGk ÝõÛc úG ÿqBýð ç¾A úßýèBcokîñýGþìAoRokBìJAõgúÞQuA úðBãü ÿBÚ@ólük þPÚô ... îPhüo þì àyA {ðlG }qpè ÐðBƒì îƒPuAõƒO þƒíð úƒÞ
ólük BG ô ûkpÞ òyôoAo ÕAp^ ,ïõzG
Qzcô úG }A úPvßy îø ok ÿ ûp¿^

.ïkBPÖA
|********|
{ýKqApO óApãð ApìôA áBñøôlðA òýñÆ
ïBíO úWõO ôA ïlük þì úßñüA qA ô kpÞ
{üõg úG Ao óAõW óApƒýGk ôBƒøpƒPgk
úðApPgk þOkBvc qA , ûkpÞ ÙõƒÇƒÏì
Ao îñøm BO ïkpÞ }çO ô ûly rüpƒHè
BO BìA , ïqBu ÙpdñìôA úG ókpÞ pßÖqA

. ïlzð ÜÖõì Iy pg@

iuAo olÛð@ wüolO pìA ok Ap^ îðAk þíð îüôo úGôo , ûlýzÞ }õÒ@ ok Ao kAõÖ BG òì IéÚ ô QgAlðA þì úPgBÖ kBü úG Apì |********|
{ðAoAkAõø pÆBg úG lüBy : îP×â ëk ok !QuA .lñýzðþì ?kBPÖAþì{LOúGúPgBÖpøAõgólük
44

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

. kAk óBßO | . îðBg løk þíð |.kõG óBPupýGk óApPgk ûBãðok îø qõñøôA , lyBG
?oõÇ^AoúPgBÖ|- | Ao RokBƒì òƒì : îƒPƒ×ƒâ ô ûkq ÿlƒƒñƒhƒHƒè îðAkþì:Q×âôkAkôpÖþPhuúGAo{ÃÓG îøqõñøòýÛüúGôluoþìpËðúGóAõWôBHüq
îPuAõgôAqAôûlylükpOoB^kôARõßuqA úÞ Qvýðpýâ Qhu îø BøolÛð@îuBñy þì Ao rý^ úíø õO áBK ÿBƒø îzƒ^ . ïrƒürƒÎ QÖBüok {ðAoAkAõø ÙpÆ qA ÿkBüq ÿBø úìBð
.lüõãGîüApGlðAkþìúÞAoú^pø þøAõgþíðúÞþPvøõOòüAlñßð|.þDõâþì , þDõãG ÿrý^ Qvýð ÿqBýð ô lüõƒâ þƒì ïõzGxçÞkoAôîPuAõgþìþPÚô.kpÞþì
pg@ ?...úð Bü îüõãG îðAk þíð {PuAo|- | ?ÿpünLGAoîOõÎk þvÞ ûBãð qA îðAõPG úÞ ïA ûkpÞ þâlðq olÛð@ ô ûkAk þìçu Iè püq , kpÞ oõHÎ ïoBñÞ qA
| |.lýðAlGÿrý^BíyløAõgþíðúPgBÖ |.ïpünKþìlýøAõgþìBíypâA|- | | ly þì }BÞ ÿA , ïpHG þK {üBø ú¿Ò úG úÞ ÿlñO òƒéÞkA ÿõƒG , ïlƒy xçÞ koAô
úG kõG ú^pø , ïrürÎõãG îñÞ þì {øAõg|- | BGô ïkõG xçÞ óBüBKoBËPðAok ÈÛÖ qôo ó@ ÿûpùyókAkQukqAÿú¿Ò,îñßGQßíÞ rüpHè AoôpøAoô ÝBOA ÿBÃÖ kõG ûkpÞ ûkB×PuA
.óæAúðkkpâþìqBG{ýKBøëBu pG úðBg úG qBðpÖ BG ûApíø óBPupýGk þéýÇÏO úPyAnãðîüApGþÛìopãükõOþDBùñOôïrürÎ ôîPyAlðxçÞqBðpÖBGQÎBuó@.kõGûkpÞ
ÿBÚ@ úÞ lðAk þì ôA lýøAõhG Ao {PuAo|- | îø òìô krð þÖpc ûAo ëõÆ ïBíO ok , îPzâ Rkõg:îP×âôûkpzÖþìpâúGAo{ðBPuk. úGôoôABGlüBGlÏGQÎBuúÞòüAqAoBýPgAþG
AoúPgBÖkBùñzýKBíyúGúÚçÎpÆBgúGúðBãü ûkpÞqBGAook.ïlýupOþìôARõßuqAóBñ^ QuA ÿpülÛO òüA , åorG okBì òßð QümA Ao pGokAoïkõWô{üõzOôþðApãðïlyþìôo
.QÖpünLðZAôkqAÿApG , ïkpÞ ïçÎA Ao qBðpÖ kôoô lñéG ÿAl¾ BG ô Rkõg qA . ûly úPyõð òì þðBzýK ÿôo úÞ .kõG úPÖpâ
?ûkqAoÙpcòüAþvÞú^|- | ôA úG ô lì@ óôpýG úðBgrLy@ qA åorG okBƒì !pHgóôlGîøó@?ÿlì@úÞlyoõÇ^õãG úG ûpXñK qA ô ûlðBì xçÞ ok eüp×O äðq
Ao rý^ úíø úðBãü ÿBÚ@ oBPÖo qA úPgBƒÖ|- | |.Q×âlì@}õg JAõg {ýK Iy lñ^ îèk rürÎ {PuAo|- | úËdè úG úËdè ïA þðApãð ïly ûpýg ÉBýc
ôAúÞlñPÖBüokúíøBíyòPÖoqAwK,lýíùÖ ëBu}pøAõg?þuBñyþìAoôAåorGokBì|- | úÞþzìAo@BGïAo@ôkõGBHüq,ïlükAoRokBì ûBOõÞþPÎBuÿApGApìúÞQyAkAoó@RolÚ
|...îøúPgBÖôûlyBíyÿúPvGëk pG úG oAkAô Apì BO lì@ õO ÿ úðBg úG {ýK Bø {øBãð ok râpø }oBHíÒ þâlƒðq ëõƒÆ ok lñðBíø îø oBG òüA BìA , lñÞ {üõg iƒvì
ÑõÂõìó@qAwKúPgBÖBìA.òìÿAlg!j@|- | òì óAkpâByqA þßüôA kõgæBcô lñÞ òPzâ : Q×âô lýzÞ }õÒ@ok ApìôA .ïkõG ûlülð ÿApG ÈÛÖ xBƒvcA òƒüA ïA þƒãèBƒu ûlƒ×ø
Ao pãülíø Bì ô QÖpâ xBíO òì BG ûoBGôk | |.QuA |.ûlyBùñOþéýgôA,lñÞþGBOþGokBðoAnãð {üõgúGó@qAwKôlýìBXðAëõÆúGþPÎBu
qA {ýK Bì oAlük òüpg@ , îükpÞ RBÚçì úyõâ BG Ao }A þßzì JBÚ àñýÎ åorGokBì lñ^ îø olK : îP×â ô ûlýzÞ þÛýíÎ w×ð {üBø ûBãð úÞ QuA ÿkpì óBíø ôA : îP×â
|.kõGòýÏìîðBgåpì óBíz^úGÿAúÛýÚkôkpÞáBK}Aÿpuôoÿ îðAk þíð , lñýG þì AoôA JAõg úÞ QuA Iy ô kpu , lñì óõðBÚ þíýy ÿBø ëõìpÖ lñðBíø
þðApãð ô {üõzO , lüpK }A ûpƒù^ äƒðo , lì@ ïkBü : Q×â wLu , lðBì ûpýg qBðpÖ | |!lü@þíðòìJAõgúGokBìAp^ Iè pG ÿlñhHè , úýHzO ó@ qA .lðA ûkq iü
îðBg îðAk þíð : Q×âô kpÞrüpHè Ao {øBãð ?pHgú^ôAqAþPuAo.QuA}pøAõgúýHy |.òìrürÎ!j@|- | . lðBíð óBùñK olK ûBãð qA úÞ ïlðAo
îvÚóõ^,lýupLðÿrý^òìqApãük{üBýð þíð Bíy lñðBì îø òì : îP×âô ûkq ÿlñhHè Ao þDB^ þñýu olK . kpÞ }qAõð Ao îüBøõì îüpƒì òƒPÖo qA qôo lƒñ^ úƒÞ òƒüA IƒýXÎ
ô îøAõg þíð òì . îðrð þÖpƒc ïA ûkoõƒg ïkpÞRõÎkúðBgúGAoqBðpÖòýíøÿApG,îðAk Ao ïBy lüBG : Q×âô QyAnâ þPhO BK ÿôo úPÖpãð ôA qA þÒApu qõñø olK ô Qynâ þì
okóõ^,îüõãGÿrý^òüAqA{ýGîðAõOþíð òýüBKAo}puôQvzðþPcAoêHìÿôoôA|. |.îüoAkÿrürÎóBíùì,êvÎþñÞpÂBc þGõgpHg:Q×âôlyîÚBOAkoAôqôpìA|.kõG
Fõu ïkõg úG úPgBÖ kBíPÎA qA Roõ¾ òüA |.QgAlðA AoolKpvíø ÕApu ÿA úÖpu àO BG åorGokBì . órG xlc , êvÎ ïoAk QüApG
úÞ Ao ÿqAo îøAõg þíð òì ,ïA ûkpÞ ûkB×PuA | |.kõyþìkpu,ïrürÎ}õñG|- | {üBø úðBy þOôB×O þG BG ôA BìA QÖpâ ôA qA þulc ïkõHð okBÚ ô kõG ûkBPÖA oBÞ qA ïpßÖ
Bíy ÿApG QuA ûkpÞ wHc úñýu ok Bø ëBu .îðõñíìþéýg|- | ,ÿlì@úÞîèBdyõg:Q×âôQgAlðAæBGAo . îðrG
|.îñÞõâqBG ?QuBXÞúPgBÖ:ïlýupKúìlÛìþG | |.îñÞþì{øAõg,rýãðAoõyóBíGBì{ýK .îñÞþì{øAõgolKõãG|- |
. kpÞ Qzcôô lükpOoB^k ApìôA ÿBø Ùpc qA ô ûkpÞ ZAôkqA úÞ QuA ëBu lñ^ ôA|- | úG òýñ^ òüA åorG okBì ô olK úÞ òüA qA | .þñÞoôBGBOþñýHGlüBG|- |
pO ûlüpK äðo úËdè úG úËdè ôA ÿ ûpƒù^ |.QuAúPÖoBìÿúðBg pGþPüBÂolñhHè,lðkpÞþìQHdìpãülíø ÝBOA ÿõu úƒG Apƒì ô lƒýzÞ Apƒì Qƒuk
úGþéüBíOpãükïlükþìfõÂôúGôlyþì ?úðpãì,lüAúPÖoêdìòüAqAîøBíykõg|- | åorGokBì}õÒ@okûoBGôkôQvG{ÛðîðBHè JAõgokôApâA.òìÿ[email protected]}kõg
|.koAlðBìÿúðBgokoõÃc ok òì QyAk oAp¾A úPgBÖ BìA , îðBg úéG|- | îèk ô kAk þì Ao okBì ÿõƒG ôA , îPƒÖo ôpƒÖ }õƒƒÒ@ ok ô ûlƒƒüôk {ƒƒüõƒƒu úƒƒG kõƒƒHƒð
îPuAõg ûlñðAo qA ô ûkpÞ úüApÞ þñýyBì {üApG |.îðAõhGxokóBPupýGkòüA þPÚô . ïõy AlW {yõÒ@ qA QuAõg þíð kõG ûly úPvßyôpýKolÛ^ , {ìlýzÞ þì
úÞ þèBc ok , lðBupG óBy úðBg ok oBñÞ BO Ao ôA ?Ap^|- | úG,îPÖoúðBgrLy@úGAnÒókpÞQuokÿApG oBñÞô lýß^ ïA úðõâ ÿôopG àyA ÿA ûpÇÚ .
pu úG QùG ok {üBƒø Ùpƒc qA îƒø qõƒñø Bíy :Q×â ô ly úPgôpÖA pG {üBø úƒðõƒâ úGAoBøoBÞÿúíøQuAõgòìqAôlì@îèBHðk ô kpÞ qBG Ao {ðBíz^ . îPvzð olK QhO
pHg ó@qA òì úÞ kõG ÿqAo ú^ òüA , ïkpG þì }AþíýypýGkÿúPvGëkôAlýðAkþìJõg ïlük ô úPvzð þèlñ¾ ÿôo òì . ïoBLvG ôA ô þðAõhPuA Roõƒ¾ ÿBƒñùK ïpƒâ ÿlƒñhHè
?îPyAlð QdO AoôA òì QuAõg þì òýíø ÿApGô kõG |.lyïByÿúýùOëõÓzìþPhuúGúðõã^úÞ .lðByõK Ao }A ûlýßO
îz^ úÞoBGpøô ïlük þì xõGBÞ Iy ïBíO |. ïpýãG pËð ?QuBXÞRolKpvíø|- | |.ÿlì@}õg|- |
.kõGûoBPuóôlGôûBýuóBíu@ïkõzâþì úPgBÖ þP×ãðpãì : îP×âô ûly ûkq Q×ãy IýXÎ , úPÖo : îP×âô ûlýzÞ þÛýíÎ w×ð , lýzÞ }õÒ@ ok Apì ô ly lñéG þPhu úG
óBßO Ao îÚBOA äðo þOoõ¾ ÿBø ûkpƒK kBƒG ú^ûlyïBíOÑõÂõìàüwK,ûkpÞZAôkqA oBãðA,kpýâþíðôAqAþÒApuaýøolKúÞòüA òìô kpÞ ápO Ao ÝBOA þDB^ ókoô@ ÿApGolK
ôk Ao îPzcô oõWBG@ äðo jpu oõð ô kAk þì ?koAkôAÿApGþPýíøA ô løk þíð }oAq@ îø þéýg ÑõÂõì òƒüA |. ïkpÞ úuõG ok ÝpÒ Ao ôA ÿBø úðõâ
koAô ô úPuAõg pG ÿBW qA . kpÞ þì óAlñ^ BG úPgBÖ BìA . úéG : Q×â ô kq ÿkpu lñhHè |.QuAûkõG}AþHéÚÿúPuAõgîüpìòPÖo ?åorGokBìÿlì@úÞlyú^|- |
qA ÿA úyõâ ok úÞ ïlük Ao olK , ïly òèBu ok QyAlð {Puôk úÞ kpÞ ZAôkqA þvƒÞ ëBu úíø òüA qA wK òì ?îüõƒãƒG úƒ^|- | ?ïrürÎ îüõãG ú^ : Q×âô lýzÞ ÿkpu û@
oBýPgA ok Ao ÝBOA ô úPÖo ôpÖ JAõg úG òèBu ÜzÎBOûkpÞZAôkqAúGoõHXìAoôAïolKÐÚAô BùñO þPÚô , îuBñzG Ao RolƒK îPƒvƒðAõƒPƒð òýíø ÿApG , îzhHG Ao RolK îPvðAõO þíð
ólýñy BGô ûkqok . kõG ûkAkoApÚ åorGokBì qõñø úPgBÖ BìA , lñÞ óôpýG {HéÚqA AooBýùì úÞïkpÞþíðpßÖrâpøïkAkþìôAúGAoïpPgk | |.îPyAlð{ðlükúGþéüBíO
okAoïkõgôûlyÝBOAkoAôåorGokBìÿAl¾ òì ólðAõg xok ô ûkpßð }õìApÖ Ao ôA îø | .îyBG þPhu ÿBøqôo òýñ^ løBy ?ú^òìwK|- |
| |.ïkpÞBøoôA}õÒ@ ÿApG lýìA ÿ úðqôo àü ÈÛÖ óBPupýGk òüAok AoþßyAîð}AÿpuôoÿúyõâBGåorGokBì RolK qA þñ×éO Ao õO ëBc úzýíø ïrürÎ|- |
|!ÿqpèþì?ïrürÎûlyú^|- | | |.QuôA ÿpãük rý^ úßð@ þG ô kôkq }A úƒðõƒâ qA QèBcïlýíùÖþìúÞÿlcok,ïlýupKþì
îüBøoÿAúËdèÿApGþPcxõGBÞîupOþì|- | ûoBHßüúGAp^îðAkþíðôûlýzÞþÛýíÎw×ð ïkAk eýWpO òì ô ly oBÞ úG ëõÓzì lüõãG òýÛü lñ^ pø , kõG þÖBÞ îüApG QuA Jõg
.lñÞþíð ólýyõðïpâpuôAþPÚô.ïlyòýãíÒolÛð@ .îñÞ{üByBíORõßuokúÞ òPÖpünK BíPc , ÿoAk þPhuoBâqôo îPyAk
áoBHìþOBü@ólðAõgBGôlýzÞ}õÒ@okApì kõWô }oõÃc. ïkpÞ {øBãð ûpýg , kõG ok Ao qBðpÖ þÚB×OA «çìBÞ Roõ¾ úƒG qôpƒìA õOIéÚôûkõGþPhuBÏÚAôoBÞRpvíøåpì
|.lðAkpâqBGïkõWôúGAo{ìAo@ oBýPgA þG . kpÞ þì ûlðq îüApG Ao úPƒgBƒÖ ÿApG îPuAõg ôA qA ô ïlük úuolƒì ÉBƒýƒc | |.QuAúPvßyAo
?ïkpÞQcAoBðAoõOòì:ïlýupK BG , lüBýG Bì ÿ úðBƒg úƒG úƒðApƒ¿ƒÎ Ùpƒ¾ åorGokBìþDõâþìúÞó@qApO{ýGÿrý^|- |
ûlñü@úP×øok úìAkA úð ÿ úðBzð úG Ao }pu ô kpÞ ÿA úÖpu àO ûqBWA ïokBì : Q×â ô kpÞ îøBãð þðBzüpK lýìA ÈÛÖ òì þâlðq óBüBKô Ñôpy ÿ úÇÛð ,
45

ÿ úðõâô Roõ¾ ÿôo úG àyA Qyok RApÇÚ .lñPvðAk þì óApùO úéXì
þèBíPuk BG óBýì ó@ok þvÞ .QzâpüqApu ôA ôpâ ok ëk þðBùñK lüBy úÞ þðAõW óApPgk
ÿBø úG@ óõg úðAolK ô lì@ {ÒApu úG lý×u {ðlyåpìóAõWløByëBcôlñPyAk{ÛzÎ YñKô þu {hG|
óõg{HéÚqAúÞûlüBÖú^BìA,kôkqAo{Ooõ¾ lyo þÞkõÞ qA ôA BG úÞ þðAõW óApvK .lðkõG
.lýß^þì BG ëBcô lðkõG }A þuçÞ îøô ÿqBG îø ,ûkpÞ :òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
.QgBñy þì þãèBu àü òu qA Ao JApùu Alg .lñPvG þì úéXc {üApG ûôlðA qA pK þHéÚ úðBg RoBXO ok úÞ ó@ òí p×ÏW
åorG okBì ô kpì }olK úƒÞ ÿqôo óBƒíƒø qA kBüqolÛ^p×ÏWpGþcôoRBƒíƒèCBƒOúÞlðAkþì oBÞ þ^oAlG@ óAõñÎ úG }pøAõg pøõy
îøBOlì@Bùð@úðBgúG,BKõðê×ÆûApíø,JApùu Alƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒg ô kõƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒG rýð Ao pãük oBÞ kBùñzýK ôk ,lñÞ þì
,kõy }A ûkAk Quk qA pøõy okBì àíÞ ô ïk .Qynâ ú^ ôA pG lðAk þì QÚô úíýð lypì óAõñÎ úG ôA| .kpünK þì
,BK ûqBO ákõÞ ûApíø ëBvðBýì óq ,ïBíOqôo |úu óBÒpì þPc ,JApùu ÿoBLu áBg ïBãñƒø kp®ÞAlø qA ÿA|úPyõð ô óBgqôoõð úðBgoôq ok úÏíW ÿBøqôo
Aõéc ,QÖo Iyô lì@óBð@úðBg úG kôq eH¾qA åorG okBì úXÂ .lñPvüpâ {âõu pG rýð Aõø p¿Î úÏíW ô úHñzXñK ÿBø Iy ok þèBÛð
oBÞ ëõÓzì óAlýì ûrHu úðBg ûõùÚ ok
ëBÛð lypìp×ÏW úWAõì }A þèBÛð ÿAlPGA .kõy þì
úðBg ûõùÚ IcB¾ô óBÃìo ûBì BG kõy þì
,oBÇÖA qA lÏG Iy pø løAõg þì ôA qA
úìBñøByô þèBÛð úGô lñÞïpâAo úðBg ûõùÚ

.kqAkpLG þðAõg
oõÃc ô þðBùW ïôk äñW úcõHdG
úèBu | 4|5 olK .QuA óApüA ok òýÛ×Pì
qA þßü ok {ñüpük Quôk ,lídì
ÈuõO äñW ô þWoBg l þéì RApøBËO
JApùuô kõy þì úPzÞþPýñìA ÿBø ÿôpýð
óByoAõük úG oAõük úüBvíø úÞ þðAõW
ô QgBñy þì AoôA ÿkAqõð úìBãñøqA ,kõG
Ao ôA }kõg pPß^õÞ okApG óõ^
BG B« HüpÛO òu ÙçPgA ëBu |4 BG ,lýPupK þì
qA þßü ÈuõO ,lðkõG ûly åorG îø
úìAkA àñüAô kõy þì úPzÞxôo óApvÖA

...ú¿Ú

ArÎ óBðBíùýì qA ,p×ÏW okBì ÿBK úG BK ,QhK pu pG ,óAõOBð åorG olK {Ò ô òPÖo ëBc qA ,pýK àü òu ok {ðly îýPü løBy ,lðlük þì ###
lXvì ô óBPuoõâ úG óBð@ ûApíø ,kpÞ þüApünK þìBíO êÞ oõÆ úG ô {üBø úíÎ úèBð ô òPÖõÞ Býðk qA óAõW ,óAõW }okBì úÞ lðkõG þãèBu wßÎ ,lñPvG úéXc {üApG úédìok #
BG óBGpùì ÿpøAõg lñðBì Rlì ïBíO ok ô QÖo .kpzÖ þì ú¿Ò qA Ao þèk äñu pø ëk {ìAõÚA BO QyAnâ BùñO Ao }oAõg pýy lðqpÖ ô QÖo ô lñPyAnâ úéXc JBÚ ÿõéW Ao {ƒüBƒHüq
þì BKpu Ao JApùu rýð IOpì .kõG p×ÏW okBì úÞ Ao {ñýðqBðô lñìõñO óAõW lvW úÞ þìBãñø ,}A ûkAk Quk qA óAõW ô oAk ÕAk åorG okBì ,lý×u ÿBø êâ ,Ðíy Bø ûk BG Ao úéXc
kBürýð JApùu .lñÞoAokA ákõÞ AkBHì BO QÖpâ êícpýKô óAõWkpìòülñ^}ôkpGRõGBOok úÞ Ap^ ,kpýâ ûlùÎ úG Ao ïõ¿Ïì ê×Æ þPupKpu .lðkpÞ òüm@ ûBýu ÿBø óBGôo ô ú^oBK
þøBâ lñ^ qA pø ôA ,lüõãG Ao {zýW kõG úPÖpâ ûkBì@ ûp×c êgAk BO lðkBùð òýìq ÿôo úG ly þì åorƒG okBƒì ô kpƒÞ oBƒýPgA ÿpƒãük óq ,olƒK Èg BG ÿlý×u óBGôo ÿôo kAk oõPuk p×ÏW
{ß^õÞQè@úÞþèBcokôQÖoþì okBìkrð pu BG óBñ^ p×ÏW ,lðoAnƒãG }A ÿlƒGA pPvG ûly Qukpüq,}okBìþG òýðqBðÿûõðQuAõhð
þì kõG úPÖpâ óBPzãðA óBýì }oAõéy ÿôoqA Ao óõg }A þðBzýK qA úÞ QÖõÞ RõGBO Jõ^ pG ô pãW úyõâ óõ^ AoôA Anè ,kõy åorGolK óq :lñvüõñG ûBýu Qyok
ô Roõ¾ ÝpÎ ûApíø ,óõg ûBâ ó@ .ly ÿoBW ô kpƒÞ åorƒG }kõƒg úƒðBƒg ok ,òƒO úƒƒé¾ô !?Qvý^ kAlýG wK QuA kAkpâA åpì
:Q×â Ao òƒƒüA úƒƒédƒì úƒƒíƒøô lƒƒýƒzƒÞ Ao {ƒƒƒPƒíƒcq þìBíO .Qhüô@ úéXc ÿõéW Ao úPyõƒð òƒüA
áBg îuApì ok óBðq úXÂ ô óArüo àyA úédì
úƒédì lƒƒXvì ok {ƒƒíPg wƒƒLu ô ÿoBƒLu
,kpì , óq ÿoBLu áBƒg ïBƒãñø .lñPÖBüoõÃc
åorƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒG ô àƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ^õƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÞ
RkAoAôA ûkAõðBg úG úÞ þðAkpì .lñPvüpâ þƒì
ô lñPgBñy þì þÞkõƒÞqA Ao óAõƒW ó@ ,lƒñPyAk
Ao }A þƒðAõƒg xokô QƒýƒGpƒƒO ,JkA ûoAõƒƒíƒø
{üõg lðqpÖ lñðBì AoôA úÞ þðBðq .lðkõPu þì 46

www.TEHRANMAGAZINE.com qA þãðpÖ pùy ûBãPuk óBíø ûkpK óõ^ ÐüBÚô .{ýW ,úñð -
.lñPÖoþìûso{ðBíz^ÿõéW .kpGþì ëAõìúGAoôAúé¾BÖçGåorGokBìúÞ
lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG ô óBð BG ,kpÞ ôpíýð Õpì îhO lñ^ úíÆBÖ olK ókAk QukqA ûôlðA úÞ úèBu YñKp×ÏW
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ ôAïByÙp¾ÿApGôQyAnâûp×uÿôoúGqBýK QÖoô }õK ûBýu kApÖA úíø ó@oõÃc wLuô
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G úÞ ”ïoAlð BùPyA“ úéíW BG ôA BìA .lðAõg ApÖ Ao okBì óõýy ûBâ ó@,ûpËPñìpýÒ óAôApÖ ÿBølì@ô
úíÆBÖ .lzð ûp×u îø óBð@BG ,QyAlð îø «BÏÚAô ûkpÞ {ãñì þéÞ úG {ðApøAõg ÿBø úƒüpƒâ ô
(626)3-50-50-50 úG BñG úíÆBÖ .lðkoõg ïBy þüBùñO úG ,òüôpKô kAlðóBzðþùWõOõèõ^õÞJApùuúGAlPGA ,kõG
úÞ ÿA ú`GpPgk úÞ ó@QùWô òüôpK QuAõg ô oôk olÛð@ òýðqBð úèBu àü ákõÞ ó@ þèô
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì áBgô ÿoAõâõu îuApìok óBð@ûApíø kAlìBGqA ô kpÞ þðBGq òüpýy {üApGolÛð@ ,lýßéK }pG
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük ;kõíð þì ûkpvÖA ,QyAk oõÃc ÿoBLu ÜyBÎ rýð Ao p×ÏW úÞ kAk ÜzÎ ôA úG olÛð@
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW Ao ú`ÚBÆ ÿôo äðo ÿA ûõùÚ åorG ÿõükAo úÞþðBìq,qôopø«BHüpÛOó@qAwK.kpÞ}kõg
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA ô ûp×u ólý^pG ëõÓzì kõg ô kpÞ òyôo {ÒApu ,QuA úðBg p×ÏW kpÞ þì xBvcA
îø òüôpK .ly Åõc oBñÞ ,ÙôpÊ òPvy .lì@ þì
(310)274-7474 ,QÖpâ }õÒ@ ok Ao }A úÚçÎ koõì àuôpÎ ÿqBG îø BG ,ÿqBG þñÏü( ÿsBG ,pƒ×ÏW -
.kAk úýßO oAõük úG ô Qvzð p×ÏW oBñÞ .)îýñÞ
47 qA þßü ,ly þì {hK ÿA úðApO õükAo qA ô îüqBvG ákBGkBG þñÏü( !ákBG ,p×ÏW -
:lðAõgþìóBìqó@kpìóBâlñðAõg nÒBÞ BG {üApG êýì ëBíÞ BG p×ÏW .)îýñÞ Aõø
?ûoõgþìþÞõìlñâ þhð ,kpÞ þì Quok ákBGkBG {üpýyô þøBÞ
ûoõgþì}õìõìlñâ îø BG þüBOôk wLu ,QvG þì ó@ pu úG îø
Alg ÿA úìlñâ êâ ïlñâ ,ïlñâ ô úyõì .lðkpÞ þì ÿqBG
Alg ÿA úìkpì ëBì pPgk .ÿqBG ÙpG p×ÏW -
.ûoõg þì þÞ ôo úyõì .àyõì îüBÚ p×ÏW -
ûoõg þì úGpâ ôo }õì ...p×ÏW -
ïlñâôúyõìôúGpâ úÞ ÿoBLu áBg îuApì qA wK ïBãñø Iy
ÿAúìkpìëBìpPgkAlgÿAúìlñâêâïlñâ ,lñPzâqBG úðBg úG òüôpK ô }pøAõg ÝB×OA úG
Alg ÿA úyõâ úG ,úPvzð ÝBOA úyõâ ,Rlì ïBíO
?ûoõgþìþÞôoúGpâ ÿBøAl¾ ô úPynâ ÿBø úñd¾ ô ûly ûpýg
ûoõgþìäuôoúGpâ ô lñPÖo þì ûso {íz^ ÿõéW JApùu þÞkõÞ
,ïlñâôúyõìôúãuôúGpâ úÞ kBPÖA ÿqôo kBü .lðkpÞ þì Al¾ {yõâok
ÿAúìkpìëBìpPgkAlgÿAúìlñâêâïlñâ þãèBu ôk úG JApùu lðkõG ûkpÞ úñPg Ao ôA
Alg qA }okBì ô p×ÏW úÞ ïBãñø Iy .kõG ûlýuo
?ûoõgþìþâôoúãu ú^õéÞ lñ^ BGô lñPzâqBG ÿõvðApÖ ïAkBì úðBg
ûoõgþìpýyôoúãu .lñPÖo JApùu úðBg úG þñyôo îz^ QùW
ïlñâôúyõìôúGpâôúãuôûpýy }oôk úG Ao þãñè úÞ þèBcokõèõ^õÞ JApùu
ÿAúìkpìëBìpPgkAlgÿAúìlñâêâïlñâ ,lýuoþìpËðúGoõXðoôØýÏÂôlðkõGúPvG
...Alg þPèBc BG ô Q×ßy {éâ qA êâ p×ÏW ólük BG
àyARApÇÚûoBGôkúÞp×ÏWïBãñøòüAok QüBßyp×ÏWkrð{âorGolKôokBìqABüõâúÞ
îPüo óBíø BG Qvy þì Ao }pÒæ ÿBø úðõâ :Q×â úðBðBGq òüpýy ,lñÞ þì
:kpÞ úìrìq Iè püq úðApO .ÙôA ,ôkôk ,BÚ@ ,úñð ,p×ÏW -
úìkpì ëBì ïlñâ ,Alg ÿA úìlñâ êâ ïlñâ ,lýzÞ}õÒ@okAoôAïBíOpùìBGp×ÏWúÞ
úìAkA oAô úìrìq }kõg lýüCBO ok ô ...Alg ÿA .kAk{PukúGAoBøú^õéÞqAþßüôlýuõGAoôA
ëBì ,Bì QhGlG Qéì Üc ,Bì ïlñâ B« ÏÚAô :kAk :lüõãG {GAõW ok okBì BO
...BìëBìúðôúìkpì ,ûoAlð IýÎ ,ïpG QðõGpÚ ,ûoAlð IýÎ -
lýyoõgôpýy à^õÞ î^pK úG {íz^ ûBãð@ úGúÞîøp×ÏW,ÿlykpì,ÿlyåorG{ÂõÎ
oAqBG qA {ýK ÿlñ^ úíÆBÖ úÞ kBPÖA óApüA óBzð Jõg îø }lÏG ,ly ÙôA ôk ôk ,kõG õO òu
.kõG úPhüô@ÝBOAoAõük úGô ûkpÞ {GBÚ ûlüpg þì,þyþìJõgúãükqôoúuôkîøõO.ly
óBüspýyòüAQuBXÞwK,lýzülðA}kõgBG ÿqBGp×ÏWBGþüBýGîøqBGôþyõLGoAõéyþðõO
Ao RolÚpýzíyô koAkpu ÿæBG Ao JBPÖ@ úÞ .þñÞ
î^pKÿôoAo{éüBíylüBGÈÛÖBü@!?Qukok àü qA pãük ûpÆBg ô úñd¾ óAoArø ô
pýzíy ÿqôo úÞ ó@ Bü ,îýñýHG xoBK äðo úu ïBíOA ,{ðly åorG BO ákõÞ ó@ þãèBu
òüA Üc ô lýzÞ løAõg óôpýG ïBýð qA Ao ïBÛPðA ô þðAõéùK úýcôo ,}qoô BO ,{éý¿dO
!?QÖpâløAõgþHñWAqAAooAkArÎQhGlGïkpì BO ,}lñìõñO ô ÿõÚ êßýø BO ,{üoBßyqoô
ô }A þñùýì ô þéì I¿ÏO BO ,}A úðAkpì RpýÒ
koAk úìAkA òüA ïBíO .{ðly åpíðAõW ô þãèBu |18 BO

óApùO úéXì

qA úÞþñßüqBG
}ôo þÞQuk

kpÞoApÖ

|.kõzâ jo þÚB×OA úüoõu ô óApüA ÿqBG ok #
àü {O@ úèõéâ êTì }ôo þÞ úËdè òüA ok êâ ÿôo .ly ó@úWõPì þvÞpPíÞ úÞ kAk
ÿlídì kçýì Qíu úGô QyAkpG Ao J@ÿpÇG pÆBg úG ÿlídì kçýì ÿBW ,Øüpc ïôk
ok ô kpÞ oApÖ xpO qA îø òßüqBG òüA .kpÞ RpK ÿBW òýíø qA Bìõu píÎ ô kõG þèBg mõ×ð
þÞ Qíu kBüq îø úÛGBvì þðBüBK ÿBø úýðBƒS Ao óApüA îýO ûqAôok ô kpÞ ûkB×PuA þèBg
IÛÎ óBíø kpÞ þì }çO ô QÖo þíð }ôo

|!lðBíG òýìq

óBßèBì úG koAk óBßìA Bü@ úßñüA ûoBGok ÿô

þíüpÞþéÎ ô Q×ð ÿApG óBzgok lýíc óBzð ô Èg:kpÞeüp¿O?lølGQüBÂoQ×ðîýOlülW
îýO ÈüApy òüpOlGok ?îølG QüBÂo lüBG Ap^
.ïlýzÞ Qícq {üApG ô ïkpÞ oõW ô ÐíW Ao
þvÞ pâA .îøAõg þì Ao ïkõg þÏýHÆ Üc òì qA }A ÿoBñÞpG ûoBGok óBzgok lýíc #
þéÎ JBhPðA ô óApùO Q×ð îýO ÿpãýGpìpu
ûBHPyA ok ,îzhG þì Ao ÿrý^ òì ûkpÞ pßÖ ëBc pø úG :Q×â ,ÿô ÿBW úƒG þƒíüpƒÞ
| |!QuA jo ûBãyBG QýßèBì ÿApG ÿlülW RBÚB×OA
oõÃc ûoBGok óApùO Q×ð ÜGBu þGpƒìpƒu pø lñðAõO þì lülW óBßèBì ô QuA ûkAk
:Q×â Qßíýð ÿôo ÿô ÿBW úG þíüpÞ þéÎ
lüA ûlük Bíy Bü@.QuA òýíø ÿA úÖpc ëBHOõÖ þÏýHÆ Üc òüA .lðpýãG lñøAõhG úÞþíýí¿O
ÿôqo@ îø þíüpÞ þéÎ ÿApG .QƒuA Bƒùð@
ÿôo ëBu ôk qA {ýG þGpì àü óApüA ok úƒÞ |.îñÞþì QýÛÖõì
úÞ lølG jo ÝB×OA òüA pâA !?lñýzñG Qßíýð
óôkpâ ,jp^ òüA .QÖpâ àýð ëBÖ úG Apð@ lüBG :kpÞ lýÞBO óApùO Q×ð îýO ÜGBu þGpìpu
| .lü@ þì {ýK îø ÿA úÖpc ëBHOõÖ ok ô QuA êüõdO Ao þGõg ûBãüBW BG Jõg îýO àü òì
óBßèBì qA úßñüA óBýG BG óBüBK ok óBzgok ó@ÿBO úu úÞ ÿqBG 5qA Bì .ïkAk lülW óBßèBì
òüA ô îüA úPÖpâ qBýPìA 5 ,ûkõG úðBg qA ZoBg
ûlñü@ ûoBGok ,Qvýð QcAoBð Q×ð ûBãyBG ÜGBu QüAok BG Q×ð ïoAôlýìA .QuA þGõg ÈüApƒy
óApüA ZoBg qA òì :kpÞ óBzðpÆBg îø }kõg
ó@ pýãýK æBc ô îPyAk ÿpãýGpì kBƒùƒñƒzƒýƒK lülW þGpìpu ÿApG kõzG BO îýñÞ IéW Ao ÜGBu þéÎ úðpâô lññÞ ÝAõO òì BG lüBG AlPGA lülW |.lølG úìAkA {PÖpzýK lðôo úG þíüpÞ þéÎ
lülW óBßèBì qõñø úPHèA .kpƒÞ okBƒ¾ RoBƒÞ îýO Qßíýð ÿôo òPvzð ÿApG þvðBy þíüpÞ Q×ð îýO ok pãük úßñüA óBýG BG óBzgok
|.ïõy þì RAkBùñzýK þñÖokBÞpËð lüBG AlPGA lüõâ þì óõðBÚ .koAlð óBßèBì ,óõðBÚ ÜHÆ úPHèA :Q×â ,koAlð ÿoBÞ
|.lðA ûkpßð ÕçGA ûlñG úG ÿrý^

QÖooBñÞþÖnc ïBWqA þüAk þéÎ óAõW ûoBPuóqApAüþA ëuBôHOoõQÖ üBu lýXíO

ëõHÚ BG BLüBu ëBƒHƒOõƒÖ îýƒO # qA úýuôo óAqBÞòýGôo ûBãyBG QüBu #
oôk qA þèôA úPuk îýO pGApG Qvßy óApüA ëBHOõÖ þéì îýO îWBùì kpßéíÎ
.kpÞlýXíO
|.QÖooBñÞþÖnc ïBW RBÛGBvì
ïBW ëBHOõÖ ÿBø QGBÚo úìAkA ok qA úýuôo óAqBÞ òýGôo ûBãyBƒG QƒüBƒu
qôpìA p¿Î oõzÞ ÿBø ûBãyBG þÖnc qôo ok kõg þðApüA ûoBPu þðréâ ô {zgok
îø ÙB¿ì úG òývÞAô BLüBu ÿBø îýO þèBdyõg qApGA þðBùW ïBW þOBìlÛì þðBüBK
2 ÿpOpG BG óBüBK ok oAlük òüA úÞ lñPÖo oBËPðA ok òýGôo óAoAlÖpÆ æBc :Qyõð ô kpÞ
óBüBK úG òývÞA þèôA úPuk îýO àüpG .lñPvø úýO@ }õg òßüqBG òüA ÿBø þðréâ
BG êHÚ ê¿Ö úÞ þüAk þéÎ | |.lýuo êGBÛì QvðAõO úüoõu BG ÿqBG ok óõìq@
ïBW ÿBø QGBÚo ok óApùO Q׃ð îýƒO
BLüBu ok oBG òüA ,kõG ûly RBÛGBvì òüA óBìpùÚ wýèõLupK BG îø çHÚ ô kõG û ly óBìpùÚ þÖnc .lñÞ þðréâ oBGôk îýO òüA
|.ly Ùnc ëôA ïBâ óBíø ok ô lñÞ AlýK Quk þPýÛÖõì úG QvðAõPð
48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

BðpŸG ZpüA pPÞk NõéÞòâoõüqA æõükoAõâMK ûtüô lýXíO
àyrLðAlðk
pGApG {íýO p¿Î AkpÖ xBvc oAlük koõì ok þPýupPv`ñì þGpìpu ,æõükoAõâ MK #
Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | |.kpÞQHd¾ ëõKoõýè

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ àükrƒð ÿApƒG Bƒø órƒýPýu
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì luqA lüBG ëôlWol¾ úG óly
qA úƒÞ NõƒéÞ }õƒßPhu îƒýO
lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì QuA þðBìpùÚ þé¾A óBƒýƒÎlƒì
:ëõKoõýè pGApG oAlük.lññÞ onâ
óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ ÜÖõì ëõKoõýè ô lPüBðõüpPv`ñì
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA ûpürW ëBHOõÖ ÿBø îýO òƒüpƒO

(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 ;lñPvø
þðæõÆ Rlì ÿApG Bùð@ ú^pâA
ûlzð äýè óBƒìpƒùƒÚ úƒÞ QƒuA
úG þâorG {èB^ úzýíø BìA;lðA

oBíy
pGApG ûBâpƒø |.lƒñƒü@þƒì
ô þGpìpu BG åorG þíýO ëõKoõýè ô ïA úPgõì@ Ao þðAôApÖ êDBvì , îPÖpâ oApÚ NõéÞ ÿBø îýO
.ly løAõg BHüq AkpÖ ÿqBG pËð úG wK ,QuA Qý×ýÞBG þðBñßüqBG
ok BùPÚô þÃÏGô løk þì jo Bø ëBÛPðA ÐÚAõì þÃÏGok" :þPýu úG w`ðBu óly Üdéì ïlÎ
BìA ;kAk løAõg jo þOBÚB×OA ú^ þðBPvìq ûpXñK úÞ îðAk þíð òì .kõy þíð þéíÎ ëBÛPðA àü QüBùð
òüA ëçg ok Ao äñýèpPuA îýco QyAk l¿Ú ëBñuo@ |.QuA ëBñuo@ òßüqBG w`ðBu pÂBc ëBc ok
| |".kõGëBdìòìpËðqAëBÛPðAòüABìA;lyïBXðArýðþOApÞAnìôkpýãGQìlgúGëBÛPðA
.lyBG ëõKoõýè pGApG ókpÞ ÿqBG úG okBÚ þðBLíÞ îñÞ þíð pßÖ" :ïôl¿ì óBñßüqBG QýÏÂô
.îüoAkoBýPgAok QvK òüAokrýð Ao æBãðBìô òýuõO Bì BìA ;ûlýuo óBüBK úG þðBPvGBOoAqBG ú^pâA
| |".lü@þìoBíyúGîýOqAþzhGæBcôlñÞþìòüpíOBìBGQuBøRlìrýðóBÒôlðõâ
qA pOkôq Bì QèBÛPðA ô êÛð oAqBG" :äýè Ñôpy qA {ýK þðBPvGBO oAqBG óly úPvG lülW óõðBÚ
| |".QuApOpGäýèkõuúGîýí¿OòüAïpËðúGBìA;kõyþìúPvGBýèBPüAôBýðBLuA

lñßyBOok ëçÛPuA ûoBPu þèBXñW QÞpc

lñßyBO ûBãyqoô ÿkôoôok ûpÞóBñßüqBG BG Bø þèçÛPuA àGqA ûoBPu ïpâ{Gô }õg # | |
.QgAlðA ûAo úGoõzÞòüAok ÿkBüq ÿBø ëBXñW

ëApýìk@}pÖ þDõy|þèBÚ ok úýuôo 2018 þðBùW ïBW þOBìlÛì qôo òüpg@ok þGõñW ûpÞ ô óBPvßGqA xBvc oAlük
ïBW qA úXýPð òüA BG Bø àGqA BO lýuo óBüBK úG êâ óôlG ÿôBvO BG oBÞkBýñG ÿBHüq ûBãyqoô ok þèBc
,þDõy úñùÞ ,oõy þDB^ , ÿoAkpG úßè ,ÿpâõÖo ô pýíÏO }pünK ok ÿkôoô êðõO ok îýO òüA xBñypu ûoBPu qA ÿpüõ¿O oBzPðA úÞ lññÞ ÑAkô Býu@ Ù@ þéK ô þðBùW
þDõy ÝApG ô ÿrüo äðo ,}Aô àýPð@
|.QgAlðA ûAo úG ÿkBüq ÿBø ëBXñW ûpÞ ÿBø ûoBPu BG {G ô }õg ëBc
l¾ òýíÃO BG lñíyqoA ô wý×ð ÿBø }pÖ ÿõzPvy îø úG úWõO BG ÿqBG ÿAlPGAok Bø þèçÛPuA òßüqBGô óBPvßGqA úèBu 34 ûoBPu ÙôoBLWoôpu
òüpO òEíÇì ô òüpPùG ,êüõdO BO QÖBüok qA l¾ok ô }õg Bùð@ BG äýè þÞ ok ëõEu þu ÙA ûBãyBG ok þGõñW ûpÞ óBñßüqBG qA ÿkAlÏO BG ókõG þíýO
òßüqBG òüA úG àGqA óAoAlÖpÆ lñO Rçíc ô RAkBÛPðA BG püôB¿O òüA òPÖo õè úÞ QyAk þÒAk {G
QíýÚ òüpO IuBñì BG õzPvy òG ô Rçßzì qA ÿA ûpâ QvðAõPð îø ÙôoBLW úÞ Áõ¿g úG ly ôpGôo ÿqBXì ÿBø úßHy ok

(818)705-7777 www.AdmiralCarpetCleaning.com |.lñÞ qBG Bø àGqA þâlðq ô åpì ÿqBG ok îýO òüA þßýPÞBO QvG

49 7030 Darby Ave, unite B, Reseda, CA 91335

óApùO úéXì

}oBÞ úG ûoBGôk ô kpßð pSA pâA lÏG ,lýñÞ koõgpG þuBvcA þéýg îðôk þì óõ^ þðõðBÚûAoqAîPyAkîýí¿O{èôAòìlýñýHG-
.îñÞ ïAlÚA þðõðBÚ ûAo qA îø òì kAk úìAkA óBüpW òüA BG kAõg þíð îèk òì ô òñÞ þì ôolKQvýðQuokïlüklÏGþèô,îzGkoAô
õìkõg þÏu úÞ úPcAo îðAlWô êÚAlc îýí¿O úÞ kõG òüA .úzG þÛÇñìpýÒ koõgpG óBüpW òüA qA óõzcôo æ« BíPcA úÞ óõOokBì

...ïkpÞ pø óõOkõg BO îñÞ QHd¾ Bíy BG ëôA îPÖpâ .òzG óApãðô QcAoBð ÿkõg þG ,ûoAlð pHg
þéýg :kAk óBßO ÿpu ØuCBO BG }ôBýu QHd¾ }oBýÞ BG lýðôk þì fç¾ oõW ,QuAûlüBÖþGîøóõOokBìôolKBGQHd¾

úì ok ÿpPgk :óBìo ÿ ú¾çg
”õè ûríc òýßO“ úPyõð
ëçc úƒÞ þƒuBƒñzðAôo xBƒñyoBƒÞ úƒƒüBƒƒu
Quôk úÇuAô BƒG Qƒvø }kAõƒðBƒg Rçßzì
ô kôo þì ûoôBzì ÿApG þßýñýéÞ úG }olK
îÞ îÞ kpýâ þíð ÿlW AoôA þvÞ úßýèBcok
pPzýGô lññÞþì AlýK óBñýíÆAôA úG {ðAoBíýG
ÿApG úüBu okApG Quôk BÂo , lðõƒy þƒì
.. lñÞþì úÏWApìôA úG BñÎo }pøAõg êßzì
þì þâlðq lñíOôpS ÿA ûkAõðBg ok úÞBñÎo
ûkAõðBg þùWõO þG pSA pG þÞkõÞ qA lñÞ
úíø qA ô QvýðAôo kBc Rçßzì oB^k }A
koAô Quôk óAõñÏG úüBu ..koAk úíøAô wÞ
úG þK lñÞ þì þÏu ô kõzýì Bùð@ þâlðq
óBíø ok ô kpHG BñÎo Rçßzì þé¾A úzüo
þèô kõy þì úüBu ÜyBÎ îÞîÞrýð BÂo ëBc
òƒüA óôok þƒðAôo Rçßzì xpO qA úüBu
BÂoqAô koAk úíøAô Qé¾ô òüAqA ûkAõƒðBƒg
lƒøAõƒg þƒì ókpƒÞ pƒßƒÖ ÿApƒG þƒPƒéùƒì

............

*******************|

49{hG

Üc :Q×âô kpÞYÞAo }pu }ôBýu #|
qA îø þíÞ úü }oBýÞ .QuBíy BG ç« ìBÞ
õyqBð ïokBì B« ¾õ¿hì .kõG xõè þã`G
þì ØüpÏO ÿkõhýG }qAô úzÞþì þéýg
þì {yõâõO þø ëBu lñ^ òüA õO .úñÞ
õO óq úðõyAlg qA ApPgk úíø úÞ úðõg
ûly UÎBG Bø ÿôo ûkBüqô BùÖpc òüA !òzG
ô úìõíO rý^ úíø «BÏÚAô úñÞ pßÖ }oBýÞ úÞ
ô òu qA Bø ÿqBG ú`G òüA þèô !úñÞ AlýK oBËPðA
Bíy ÙpÏì ïolK úÞ úPuok ,ûlýÏG {èBu
óõOkõg ôoBÞ úýÛG BìA ,QuBXðôA ok oBÞ ÿApG
úÞ òükpÞ AlýK þPýÏÚõì óæ~ A ô lükAk ïBXðA
îø ïolK úG úéùu úÞ }oBýÞ úG þðApýíy pPÞk
Bíy qA úÞ þüBø ØüpÏO BG ÐÚAô ok ,úñßð BñPÎA
pÂBc þðApýíy pPÞk îðôk þì lýÏG ïlýñy
pÆBg úG îðôA !ûlG Quk qA ôoBíy úzG
Bíy Jõg þèô ,þPýíøA îÞ òüA úG ÑõÂõì
òüA ëBc pø ok .òýzG QcAoBð òüoAk Üc
qA æBc .Qvýð Quok «ç¾A }oBýÞ oBÞ

?kBýì pG ÿoBÞ ú^ òì Quk
líù×G BO îñÞ QHd¾ úðBÏÆBÚ îPÖpâ îýí¿O

| |:îP×â.îPvøÿlWîíýí¿OokúÞ

50


Click to View FlipBook Version