The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Noora Naraghi is an Iranian motocross racer. She is the first women's Iran motocross champion. In 2009, she won Iran’s first-ever female championship in motocross. Then, she had made headline news in Iran and worldwide.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tehran Weekly Magazine, 2017-08-29 13:19:36

Tehran Magazine Issue 1048

Noora Naraghi is an Iranian motocross racer. She is the first women's Iran motocross champion. In 2009, she won Iran’s first-ever female championship in motocross. Then, she had made headline news in Iran and worldwide.

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

3

óApùO úéXì

4

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

5

lýðAõg|þì |úP×ø òüAok óApùO úéXì

8 úd×¾ ...................................................... )ÿoõð lHùy( úèBÛì pu – óApùO úéXì
ÿpñøô þÎBíPWA ,þãñøpÖ úìBð úP×ø
10 úd×¾..|.|.|...........|.|..........|..................)þzHc lýÏu(úP×ø îg ô aýK ok -
12 úd×¾...|.............|.|..........|.....QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo þHdì îüpì pPÞk -
21-16úd×¾.......| ....... ...........|.......................... óBùW ô óApüA | VkAõc -

ÿoõð lŸHùy22úd×¾...........|.........)ÿrXñìàìBýupPÞ(|þðçÃÎòìrìÿBøkokÿoBíýGôþzcôêýðûBýâ-
Executive Director ëõEvìpülìôqBýPìAIcB¾

& Publisher
SHAHBOD NOORI

24úd×¾...............)ûtüô}oArâ( êOBÚóBðAõWõðôóBÞkõÞRBüBñWqAáBñèõøóBPuAk15-| )| |201 7pHìBPLu 1 (| 1396oõüpùy 10 úÏíW 1048 ûoBíy îßü QvýG |ëBu

39|-28 úd×¾........|.............................................. BýðkoBñÞ úyõâqA|-| Since 1996, Friday Sep 1st 2017 ISSUE#1048

40úd×¾ |.....................................................................rñÆ-|

(818) 881-177144úd×¾...........................................)oõKJkõì.ïúPyõðþÚoôBK(êvΖ

46úd×¾....................................)kp®ÞÿløúPyõð þÚoôBK( ëBÛðlypìp×ÏW– TEHRAN MAGAZINE
48 úd×¾................................... ............................... þyqoô– PO Box 3665
50úd×¾..|................................)”õèûrícòýßO“úPyõðþÚoôBK( úìokÿpPgk–
Winnetka, CA 91396 USA

52úd×¾......)þøAoôkpu(?îñÞú^îðAkþíð ô|úPvGòìÿôoúGAoÜzÎûAokAkIüpÖApìúÞÿkpì– WWW.TEHRANMAGAZINE.COM
54úd×¾.......................)léWÿôo(...ôoôpKóBìpùÚÿAûkAõðBgqAÿpPgk”þÚApðAoõð“-| E-mail: [email protected]
Facebook: TehranMagazine
56úd×¾ .......................)þzHclýÏulídìúPyõðûBOõÞóBPuAk|(olñGÿBøûoBPu-|

58 úd×¾...................................................................ÿrLy@-| >óApùO úéXì< ÿõu qA Bùð@lýüBC O úèrñì úG ,Bø þùâ@ô Bø úHcB¿ì ,RæBÛì NB^ -
63-60 úd×¾.......................................................BøpHg ô Bø ûpù^- .QuA ïkpì ØéPhì RBüpËð xBßÏðAô þðBuo ÑçÆA Bì Ùlø úßéG ,Qvýð
64 úd×¾.....................|...................................óBùWô óApüA RBýGkA-
69-66 úd×¾..... ..................................................úünÓO ô þßyrK- .kõy þíð ûkBPupÖ wK ,óApùO úéXìpPÖk úG þèBuoA ÿBø wßÎô IèBÇì -
70 úd×¾.............|.................................................BøÿlñìqBýð- Qüpülì þÏÇÚ pËð Bùð@RApËð ô lñPvø kõg ÿBø úPyõð ëõEvì ,úéXì óBâlñvüõð -
|75-72úd×¾.|.............................................................. ëôlW-
76 úd×¾....|........................................................ úP×ø þDõãzýK- .Qvýð >óApùO úéXì< óBñÞoBÞô
78 úd×¾............................................................þvýéãðA {hG - ,Bø úìBð úG QHvð þPýèõEvì úðõâaýø ,>óApùO úéXì< óBâlñøk þùâ@ô óBñÞoBÞ,Qüpülì -
|80 úd×¾ . .|......................................................... þvýéãðA {hG -
.lðoAlð Ao úéXìok ûly NB^ô îuA óôlG ûlýuo IèBÇìpãükô RBÏüBy ,Bø wßÖ
.QuA kAq@ûlýuo IèBÇì fç¾Aô àcok >óApùO úéXì< -

.Qu A þùâ@óBHcB¾ BG > óApùO úéXì<ok ûly NB^ ÿBø þùâ@Qd¾ QýèõEvì -
úG þùâ@NB^ ô Qvýð ó@NB^ úG lùÏO ÿ|úèrñì úG óBâlñüBíð ÈuõO þùâ@QÖBüok -

.lyBG þíð ÿlÏG ÿBø ûoBíyok ó@NB^ ÿ|úèrñì

.lyBG úéXìpyBðqA þHPÞûqBWA BG lüBG óApùO úéXì IèBÇìô Bø þùâ@ÿBø fpÆqA ûkB×PuA -

.lüBíð|þì lùÏO Ao ó@klXì NB^oBG àü óApùO úéXì ,þùâ@ok þKB^ ûBHPyA Roõ¾ok -
ok óApùO úéXì pPÖk ,lyBG xBßÎ ïBð óôlG pâA ,úéXì pPÖk úG ûlýuo ÿBø wßÎ -
.koAlð xBßÎ ó@úG QHvð þPýèõEvì úðõã`ýø )xBßÎ ïBð óôlG( wßÎ NB^ óBìq

. kõy þíð ûlðAkpâqBG úéXì áApPyA QGBG þPgAkpK úWô-

when subiscription start , there is no cancellation or refund

)oæ|k182 úðBýèBu( ûqôo |3 Ðüpu QvKôoæk 100úðBýèBu þèõíÏì QvK BG Bßüpì@êgAkok áApPyA úñürø

þèõíÏì QvK BG oæk |10 ÿA úP×ø Býu@ô BKôoA ÿBøoõzÞpãük ô oæk |120 úøBì |6 AkBðBÞok áApPyA úñürø

Name.............................................Last Name.............................................................................Tel: ( ) .....................................

Address......................................................................................................Suite #................City...........................................State.................Zip......................

Card #.............................................................................................................................................................Expires.................................Sc #........................

Please Send Your Check or Money Order (US$) To: TEHRAN Magazine P .O. BOX 3665 Winnetka CA 91396 6

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

7

óApùO úéXì

oBÞ ïolK IéÚ
kpÞ Ao }kõg

.kõG ûkpÞ pýíÏO Ao ïolK oArì ôA îø ô lðlì@|þì àü .lðA ûkpÞ äðo pK Ao {üBø|úPyõð ô pýíÏO .ïly ZoBg úðBg qA ,kõG|úPÖpâ Ao îüõéâ ô ûlƒýzÞ qAok QƒhƒO ÿôo ïokBƒƒƒì
êýHìõOA oAõu Bùð@ oAp¾A BG ,QzâqBG ÐÚõì qA .lðA|úPyBÞ ó@pu ÿæBG îø ûBOõÞ ôpu Qgok ÿoAlGBvc úG AlPGA ,ïlýuo ûoAkA úG þPÚô .kõG|úPgôk ÝBOA ØÛu úG Ao {ðBíƒzƒƒ^
ok Ao ïolK IéÚ úÞ ,îðBg ûpøBÆ .îüly Bùð@ BG ,ïõypHgBG îìAô QuAõgok úXýPðqA BO îPÖo ,{GAõhPhO oBñÞ Ao {üBøôoAk þñƒýƒƒu
BøoBG úÞ Q×â òì úG ûAo òýG ok QyAk úñýu :Q×â ,ïkpÞ ëAõEu úÏÇÚ ó@ ÿl¿Pì ûBìoBù^ úÞ kõG ûly QÛÖAõì óBìõO óõýéýì àü .ïkõG|úPyAnƒâ àƒ^õƒÞ|rƒýƒƒì àƒƒü ÿôo
qA ô lñÞ pßzO ïokBì qA BO|úPzâ Bì úðBg ëBHðk lñ^ ûApíø kpì àü ô ëBvðBýì îðBg àü - úG îø ó@ .îñÞ ûkB×PuA ó@ qA îPvðAõO|þì pãük lÏG oBù^ QÎBu BO qôo ó@úÞAo þüBøôoAk
ûlzð Bì òPÖBü úG ÜÖõì BìA ,kõy BüõW Bì ëBc lýÎqôo Bùð@,lñðq|þìpu BXñüA úG þøBâ ,óAõW òì òìB kpünLG îðAoBßíø qA þßü úÞ þÆpƒy lñ^ êgAk kpÞ|þì Ùp¿ì lüBG pùƒÊ qA
Bùð@Ùp¿ì QÎBu ô|úPyAnâ à^õÞ QÞBK
...ô QuA .lðkAk Ao oBÞ òüA }oB×u lðlì@ BXñüA úG úÞ .kõzG okBì ïkõG oAôlýìA ô ïkõG|úPyõð îø Ao
BG îülýuo ërñì úG BO QÖBü úìAkA QHd¾ ú^ úÞ lìBýð óBìkBü úG ,îükpÞ pßÖ ú^ pø BG ô ïlì@ óôpýG ÿoAlGBvc qA ÿlýìABð BG
ÿB^ óBXñÖ àü ólýyõð ÿApG Bùð@ ïokBì RõÎk ûkpÞ Ao oBÞ òüA QuA òßíì þðBvÞ Bƒü þƒvƒÞ ëõÓzì ô îPvzð ïoBÞ|rýì QzK óBzüpK ÿoBßÖA .krüpðoôkô lñÞÙp¿ì Ao {üBøôoAk
Ao Bì qAo ôoAk þñýu ô QhO .lðlì@ êgAk úG êTì ,Ao ïokBì wLuô îƒýPvzð þƒíÞ ,lƒñyBƒG qA ÿoAlƒƒÛƒì ,ꃃƒHƒƒÚ ûBƒƒƒì àƒƒƒü óõƒƒƒƒ^
ïokBƒì úÞ îüõãG ïly oõHXì òì ô kpÞ }BÖ oôk þíÞ .îPyAnâ BùñO }pvíø BG úzýƒíƒø .ïlyoBÞ ûkpÞ Ùp¿ì ïkpÞ|þìpßÖ òì úÞ Ao {ƒüBƒøôoAk
úG þñhu óBíOçßzì qA BìA kõy êƒíÎ lƒüBƒG QHd¾ ëBcok Ao ïokBì îPzâpƒG þƒPÚôô ïly úÞ oõÆ óBíø ,îPzâpG úðBg úG úÞ pƒ¿Î þðBìq ô ïkõG ûlük {üBø xBHè líÞ ÿõO ;QuA
ô úðBƒg ÐÂô ólük oBãðA BƒìA ,ïkoôBƒýð óBƒýì ïlük óAõW ÿpãükô ëBvðBýì þßü ,îðBgôk BG ûkoõhð Ao {üBøôoAk ïokBì ,ïkõG ûkq xlc ëAõEu Ao {üBøôoAk ókpßð Ùp¿ì QƒéÎ úƒÞ
Bùð@ ûApíø rýð þyõK àýyô ÀhzPì kpì úÞ BG ô ïkAk ôA úG Ao Bùð@ þðBGpùì ô QHdì BG .kõG
.kõG|úP×â Bùð@ úG Ao óBíüBø|úP×âBð Bì úýcôo þÖpÏì Apì ïokBì ,ïkpÞ ïçu ô îPÖo {ýK .kõG :kõG|úP×â ,ïkõG ûkpÞ
BG ,lì@ïokBì ólük úG îðBg ó@,lÏGqôoôk ó@ úG ûoByA BG óAlñg ÿA ûpù^ BG wLu .kpÞ :îP×â ïkõg ëõLì@ô ëõvLÞô QGpyô ÁpÚ , okBì -
ûkpÞ ûkBì@ êíÎ ÿApG Ao ÿô ô ûkpÞ QHd¾ ôA QyAk ëBu ûBXñK kôlc úÞ ëBvƒðBƒýƒì îðBƒg îðAõO|þì ô QuA êýÇÏO AkpÖ úÞ pßy Ao Alg ؃¿ƒð qA pPzýG BìA ,lñÞ þíð Apì kok ZçÎ
Ao ôA êíÎ úñürø úÞ Q×â îðBg ûpƒøBƒÆ .kõƒG îø þcApW êíÎ úñürø ,lÏéG|þƒì AoõƒO ÝõƒÛƒc
wK òì qA ïAô Roõ¾ úG|BølÏG ô kqAkpƒK|þƒì :Q×â .îyBG ïokBì IÚApì ërñì ok Ao qôo ïBíO qA îýðAk þíð úÞ QuA óBìõO óõýéýì oBù^ kôlc
ok úÞ QuBø ëBu RolK IéÚ ,ïpPgk - JAõg qA ïokBì úèBð ÿAl¾ qA ,Iy úíýð Bì úG úÞ îüqAlðBýG ôo þvÞ ú^ BG Bü îüoôBýG BXÞ
...kpýâ|þì ëBu ÿBø ëBu ïoAôlýìA ô lLO|þì îðBg òüA úñýu ûpù^ ,ïkpÞ òyôo Ao ÝBOA ÕAp^ ô ïly oAlýG ûqBO .kpýãG Bì qA ÿrý^Bð ÈvÚ ô|lølG ÅpÚ
úñürø ,ly ïBXðA QýÛÖõì BG ïokBƒì êƒíÎ úWõPì þPÚô ,lýzgok|þì þèBdyõgqA ïokBƒì þíð úÞ ,kBPÖA Bì ÿApG óBíu@ qA ëõK òüA ô îülì@
ûkAqpøAõg óõ^ ,QyAlð óBíüApG îø þƒüæBƒG .lLPG þPìçu úG óBñ`íø rýð îøAõg ûlðq êíÎ qA lÏG úÞ Qvýð ïõéÏì !lPÖA
.kõG óBPuoBíýG óBíø þyõùýG pPÞk îðBg ûpøBÆ ÙkB¿O àü pSA ok ïolK úÞ îPvðAk|þì - :Q×â ly òì IXÏO
îðBg ûpøBÆ ,lñPÖpãð Bì qA Ao ÉBvÚA ó@ îø|BølÏG BñG RBËdè òüpg@ok ïokBìô ûly ÿrÓì úGp qõì QÞBK àü ,ïlük Ao RolK JAõg - !úð Bü lðBì
úG pýg pìA ÿApG BO kõG|úPÖpƒâ QƒÚô ïokBƒì qA ûlypÂBcõÃÎ ÿAløApG þñHìolK Qý¾ô úG ëõÚ òì qA Iy óBíø okBì kõG ûkoô@ õO ÿApƒG ôpâ Ao óBíèrñì îPÖpƒâ îýƒíƒ¿ƒO oBƒG àƒü
qõñø îðBg ûpøBÆ pvK pg@ .lüBƒýG óBƒíðlƒük .lñÞ úülø oBíýG ôk úG Ao ôA ÿBø úýéÞ ô IéÚ ô ïpHG ïolK áBgpupG AoôA lÏGqôo úÞ QÖpâ kBüpÖ ô kAk ÿBñG ô lýíùÖ ïokBì úƒÞ ïoAnƒãƒG
òì ok rý^ ú^ îðAk þíð ô kõG ûkpßð ZAôkqA ô pvK BG úÞ kõG îðBg óBíø ,ôk ó@ qA þ߃ü .îñÞÿoAlüpgqõìRApýgÿApGlüBGîøB« íPc pâA îñÞ þíð Qèçc òì :Q×â ô QƒyAnƒƒâ
ïolKoArì pG þðAõg údOBÖ ÿApG ûBì pø }pPgk úG þPÚô .îüly óBPuoõâ þøAo lƒÏG qôo
.kõG ûly îðBøAõg úÞ kõG ûlük Ao pHÚ úÞ ïlük IXÏO BG ,îülýuo ïolƒK oArƒì .þñÞ òýñ^
þP×ãy ô IýXÎ ÿBø ÿqBG oBâqôo «BÏÚAô úG kõHð pÂBc pãük îø êHÚ|úP×ø àü qA
þâlðq p×ð àü úG ïolK IéÚ|úPynâ ok ,koAk pPÞk þÖpÆ qA .lñÞ úÏWApì {XèBÏì àyrƒK
,ïolK IéÚ IcB¾ lÏG Bø ëBƒu ô kõƒG ûkAk kôlvì ïokBì IéÚ åo ôk úÞ kõG ûkpÞ lýÞBO
ô lðAkpâqBG ïokBì úG lðôAlg ØÇè úG Ao þâlðq BO ô kõy êíÎ Bü þÖApâõütðA ÿoõÖ lüBG ô ûly
ÿpvíøô ïlðBíð Iý¿ð þG îø òì óBýì òüAok IéÚ ëApPýì ú`üok þPìçu qA kõzƒð ꃃ탃Î

.ly îHý¿ð óBGpùì ô Jõg .ly òEíÇì óAõO þíð oBíýG
Ao þñüpýy þâlðq lDõu ok óõñÞA îø Bƒƒì ô ëõK òPyAlð ,êíÎ QüoõÖ pG pPÞk lýÞBƒO
åpì ûkBì@oBãðA úÞ ,ïokBì úðBÞkõÞ ÿBø ÿqBHXè
.îýñÞ|þì ëBHðk ólýzÞ kok QÚBÆ óõ^ kAk|þì îGAnÎ ;kõG ûly
åpƒì qA lƒÏƒG úƒÞ ÿokBì îø ó@ .îPyAlð Ao ïokBì
ûk qA Apì BO kõG|úPÖpâ oBÞ úG Ao {ðAõO ïBíO ,ïolK

.lðBupG òEíÇì ÿA ûlñü@ úG þãèBu
ó@ pG kpu ÝpÎ úÞ -Ao ïokBì þƒðBƒzƒƒýƒƒK
ûAo ÄÓG úÞ þèBc ok ô ïlýuõG -kõG|úPƒvƒzƒð 8

TEHRAN WEEKLY MAGAZINE Tel:(818)881-1771

9

îOBÚôAô îñÞþì þâlðq þðBGríø þGô ûkBPÖA qA BO ly ûkAk ûqBWAôA úGô kpÞ óBìok Ao þðBìBu |óApùO úéXì
úWõO BG .îðAonâþì JBPÞô óApùO úéXì BG Ao | |.lñÞûkB×PuAoBGokúðBhGBPÞ
úHy àü Ao JBPÞ òÆõíø òüA þüBùñƒO úƒG BG úP×ø îg ô aýK ok
þñ×éO QÖBüok Ädì úG ô ïkpÞQvK {üApG JBPÞ oBGok úðBhGBPÞ ok :úPyõƒð þƒéÎõƒG
oõzÞqA Ao Ðüpu QvK QíÏð Q×âô kpÞpßzO kõG ûlülð wÞ aýø ëBc úG BO úÞ ïlük Ao þüBø þzHc lýÏu lídì
Qynâok BG .îPgõì@ oBývG Bùð@ úÏèBÇì BƒG ô
ïqoAõg úG AoBhG qA ô ïly pÆBg ûlýXðo òì ïolK |[email protected]|
lñ^ ØýèCBO úG BXð@ ÿAôpðBìpÖ oBñÞ ok ô îPÖo
xôôBÞ lHñâ úƒG wƒLƒu ô îPƒgAkpƒK JBƒPƒÞ
qA úÞ ïly Bñy@ þðBWqõW lýHÎõGA BG ô îPzâqBG

| |.kõGîGõgóAkpâBy

| | .îüoAk Bßüpì@ úPyõð Bñýu òGA ûoBGok þðBWqõW lýHÎõGA þì óBýG Ao kõg óBñhu þèBc ok ôA .kpÞ þì ÑBÖk ëôA qôo
BøoõzÞ pPzýG ok þPvK òýñ^ îP×â ôA úG qA þßü úèôlèAlXì úXèBÏì ÿApG ïkBPuA :QuA qA ÿA ûlÎ þðApñhu êdì qA ZBg ok úÞ kpÞ ?QuAp| |Hg ú^
oAnâ úüBK úÞ lýðAlG QuA IèBW ô koAk kõWô úG BXð@ qA ô QÖo ÿo úG þíéük óBüAôpƒðBƒìpƒÖ lñPyAk koõgpG pãülßü BG ôA óBÛÖAõì ô óB×èBhì
ô oArøôk ok åorG }ôoõÞ Ðüpu QƒvK òƒüA wíy RoAqô ô kpÞ bõÞ óAlíø wLu ô òüôrÚ ëBu úÞ Bßüpì@oõzÞ QuõK püq ok #
þéTíèA Jp îø óBýðõü úÞ ûkõG êHÚ ëBu l¿ðBK ô óõðBÚ ÿBø JBPÞ .QÖpünK Ao þíéük úèôlèA | |.lýyõÞþìóBð@{ìAo@Ì×cÿApGwýéKô þÏüBÚô ûly óBýðBùW kõHÏì úG êülHO QuBø
îø óBÖõO :lñP×â þì ô lðkõG úPgBu ó@ ÿApG pvK þñýzðBW BG ô Qyõð Bø ëBu òýíø ok Ao B×y ÿBø úðBuo :Q×â kõg þðApñhu ok MìApO þâorG ô à^õÞÿBøkAlüôo BG úÞkonâþì
!lñÞ QÞpc pO Ðüpu þuoBK oBKB^ qA lðAõO þíð òýíø úG ô QÖpâ úé¾BÖ RoAqô qA úèôlèA wíy Apì óBñhu ô lñüõâ þíð Ao Qèôk QýÛÖõì þéÏW úPynâ oõzÞ òüA ok Bø ëBu ëõÆ ok úÞ
BG Q×èBhì úƒéíW qA ؃éPhì ÿBƒø úƒñýìq ok
|| .ly þðAlðq ûBì oBù^ pÆBg úÞ þèBc ok .lññÞ þì fpÇì ÈéÒ þPupKkAtð .koAk þzcBÖ RôB×O
Bø ëBu úÞ þðBðõü óBÖõvéýÖ qA þßü óõ×ürâ úÞ þðBWqõW lýHÎõGAqA ûlðBíýÚBG ÿBø úPyõð| | oõzÞ ïkpì úíø òì îüõâ þì lñéG ÿAl¾ BG òì
úG ÉApÛu kpâBy qA ô ûkpÞ þì þâlðq Býu@ ok úÞ løk þì óBzð kõG }kBPuA oBñÞ ok óBüBK BO Bü oBHO òýOæ ,lý×u ,ûBýu qA îÎA Ao Bßüpƒì@ pPzýG ÿpýâ úùHW RBÚB×OA òüA qA þ߃ü
Ðüpu àýK úG kõg RApÆBg ok úPÖo þì oBíy ok ô úPyAk þãñOBãñO ÉBHOoA óBðq BG Bñýu þéÎõG úÞ QuA ó@ îÖlø BùñO ô ïoAk Quôk oBHO ÿBýu@ ôlG qA úÞ QuA MìApO lèBðôk úýéÎ Bø úðBuo
}ôoõÞ :QuA úPyõð ô ûkpÞ ûoByA }ôoõƒÞ òýíø ô ûkpG þì Yðo YñèõÚ ÿoBíýG qA píÎ pgAôA ÿpýâõéW ïoõƒzÞ úƒG Bƒø QƒvüoôpƒO kôoô qA ÿoBßíø ô ûly qBÒ@ôA ÿoõùíW QuBüo Ñôpy
ûkBPÖA oôk ÜÆBñì úG îùì ÿBø ïBýK ëBuoA ÿApG kõg úðBìq IýHÆ òüpPâorG åpì IHu rýð kok RæBüA þuBýu ô þPýñìA RBƒìBƒÛƒì qA þƒgpƒG
Ao þPÖBvìôA .kpÞ BñG Ðüpu þÆBHOoA úßHy àü | |...îñÞ ëAõEu QìçÎ ÿpýâ úùHW òüA BG rýð ûldPƒì
QÞpc ØÚõO óôlG QvðAõO þì IuA àü úÞ | |!ly ?QuA pHg ú^ þPuAo úG
ok ó@ xBuApG kAk oõPuk ô kpÞ JBvc lñÞ .QuA ûkoô@ kõWô úG ïkpì òøm ok Ao þâorG
ûBâoApÚpøokô kõy BñG þPvK ûBâoApÚ àüpývì | | ïõuqôo | | ïôkqôo lèBðôk óBñhu òPì Bßüpì@ ÿAl¾ qA qôpìA
oBKB^ BO lyBG ûkBì@ QÞpc ÿApG w×ð ûqBO þHuA | | Ðüpu QvK óApüA åorG îýßc oõzÞ òüA ïkpì IhPñì oõùíW wýDo MìApO
ÿlÏG IuA úG ô úPÖpâ þéHÚ IuA qA Ao ïBýK kõg Qèôk ÿBø úìBðpG qA Bðôrüo@ok úÞ ly {hK
}oB×u úd×¾ òüA óBâlñðAõgqA þßü # þéÎõGA qôo kAq oõüpùy ëôA qôpìA #
| |.lðBupG oôk pùy ok Q×âô kAk Ao îüBø JBPÞqA þßü ,óAk àürýÖ ,óAk þÂBüo ,àyrK ,Bƒñýu 10
óBìq ok åorƒG }ôoõƒÞ þƒÆBƒHOoA úƒßHy úÞ QuA þðApüA óAk rý^ úíø ô óAk þíýy
pO ÐüpuôpO êìBÞrýð åorG }õüoAk þøBykBK pK óBùW ok ÙõvéýÖ óAõñÎ úG rýð {ìBƒð
püBu úG þzñìBƒhø óBƒøBƒykBƒK oBƒßPGA ô lƒy
ïBð úG ûqôpìA úßñüA BO QÖBü ëBÛPðA rýð BøoõzÞ | | .QuA ûly ûqAô@
| lñðBì êÛð ô êíc ÿBø úßHy ÈuõO Ðüpu QvK kpßð píÎ pPzýG ëBu 58 ú^pâ Bñýu þéÎõGA
ok ô Qgõì@ {ðAk }píÎ pGApG ûk ûqAlðA úG úßéG
| |.kõyþìúPÖpâoBÞúG|FedEx |ô|UPS ô óõðBÚ ÿBø ïBð úG Ao åorG JBPÞ ôk }oBS@ óBýì
óAõñÎ úG úÞ QyAnâ oBâkBü úG óBýðBùW ÿApG B×y
ûkB×PuA ó@qA þðõðBÚ ô þßyrK ÐWpì òüpPíùì

| |.kõyþì
ok úÞ óBPvßGqAok >úñzÖA< ÿBPuôookôA
.lì@ Býðk úG kõG åorG óApüA úG ÜéÏPì óBìq ó@
qA úéèAlHÎ }olK ô QyAk ïBð ûoBPu }okBì
AoôAolK .kõG þðBìBu Qìõßc óBH¿ñì IcB¾
BìA .kqõìBýG JkA ô ó@pÚ BO kpLu óAoBâqõì@ úG
úG QÖpâ þzýK óAoBâqõì@qAô kõG }õøBG óõ^
qA Ao ÜÇñì îéÎ ô ly ûkBPupÖ AoBhG úƒuolƒì
ok ôA .QÖpâ ApÖ >þéOBð úéèAlHÎõGA< }kBPuA
îéÎ ô RBýÂBƒüo ,IƒÆ ok þƒãèBƒu 18 òƒu
ûkpÞ AlýK ÿA ûkBÏèA ÝõÖ RoBùì úÏýHÇèAFAoôBì
óBøBykBK qA oõ¿ñì pvK Zõð úÞ ÿoõÆ úG kõG

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
11
| |!þñÞAlýKRBXðBOpHGAoJBñÆ- | | ïoBù^qôo
oôkqA úÞ kõG ÿpãük koõñøõÞqA Al¾ òüA RBíüçìBðpGApGok ÿoõH¾
úG ûõÚ ÕAp^oõð ólükô kBüpÖ ÿAl¾ ólýñy BG ||
úG koõñøõÞ BìA .kpÞ þì ûBãð òýGoôk BGõu ó@
ókpÞ AlýK RBXð qA Al¾ oõËñì úßñüA oõ¿O ô koAk ÿkBüq ÿBø îg ô aýK þâlðq #
óAôApÖ pWq BO QuA kõg þâlðq úG ókAk óBüBK äñO óBvðA pG Ao ú¾pÎ óBñ^ Rçßzì ûBâ
Ao JBñÆ «AoõÖ ô kpÞ Bøo Ao }A ûõÚ ÕAp^ lzßð Qvýð Jõgô lG ÀýhzO úGokBÚ úÞlñÞþì
| |.kõzðAlWó@qABOlýHv^ qBu Qyõðpu úý¾õO úG úWõO óôlG þPc ô
koõñøõÞ lvW kAlìA ûôpâ þPÚô eH¾ AkpÖ óBüBK úÞ lñÞ þì JBhPðA Ao þøAo óApãük
BG lðkpÞ AlýK JBñÆ qA ûly óArüô@ô líXñì Ao .koAlð þGõg
| |!QyAlðúé¾BÖpPzýGpPìàüÈÛÖòýìq

| |pg@qôo
| | !kAlÎA ÿqBG

{Ûð Bø óBvðA þâlðq ok Bø ûoBíy #
îüõy þì lèõPì ó@BG .lðoAk ÿA ûlññÞòýýÏO
wðBy pâA ô îüõy þì Qüõø ÿAoAk ó@BG
þüBìq@QhG ÿBø ÈýéG ûlðpG ó@BG lñÞÿoBü

| | .îüõy þì

úG óBvðA þâlðq ûBâ lñüõâ þì úÞ îüA ûlýñy
þì ó@ qA Quok ûkB×PuA BG úÞ QuA lñG þüõì
Jp òýñ^ .kAk RBXð úßéùì qA Ao kõg óAõO
ÿApG úÞ QuA ÿkoõñøõÞ óBPuAk oô@kBü þéTíèA
Bø ëBuôA .kpÞ þì }çO þøõÞ úéÚ úG ólýuo
ïBXðApu BO kõG ûkpÞ òüpíO ÿkõϾ òýñ^ ÿApG
.QÖo æBG ûõÞ úñìAk qA ô lýuo ApÖ kõÎõì qôo
BìA kôpð BùñO kõG ûly úý¾õO ôA úG ú^pâ
úPyAk ÜéÏO ôA úG BùñO úéÚ ePÖ oBhPÖA úßð@ ÿApG
óly óBìpùÚ Ýõy qA ô kAk úìAkA þüBùñO úG lyBG
BG QcApPuAô ókqokB^ ÿBW úG îø Iy þPc
æBG Iy þøBýu ô þßüoBO ok }A ûõÚ ÕAp^
QÎpu BG ô koõg rýè {üBK óBùâBð BO QÖo
þvßÎ þDAkBðBÞ RBüpzð qA þßü ok qôpìA ô kq þì kBüpÖ ÉõÛu ëBc ok ôA .kpÞ ÉõÛu
ô kAlÎA {Ûð pÆBg úG úÞ ïlük Ao Zôq àü qA úG BìA ,lý`ýK þì óBPvøõÞ ëk ok {üAl¾
ô QgBu IXÏPì Apì þâlðq ok Bùð@ ÿqBG ok ô koõg úÛéc }píÞ oôk úG JBñÆ ûoBHßü
wßÎ pÆBg òýíø úG .ïonãG ó@ qA îPvðAõPð ÜéÏì óBíu@ô òýìq Èuô Ao koõñøõÞ ÿA úÇÛð
úGqôo àüokôkpø úÞ ïkpÞ NB^ Ao Zôq òüA ô ûBì rýð þøBýu pGA ô kõG àüoBO .QyAlùãð
ZAôkqA îø BG þãèBu ûkqõðok ,lðkõG ûlì@Býðk QzcôoB^k úÞôA .kõG ûkpÞ óBùñK Ao óBâoBPu
àüokôkpøþãèBuoBù^ôkõðokôlðkõGûkpÞ ûBñK Alg úG úßð@ rW QyAlð ÿA ûoB^ kõG ûly
ÈýéG úG Ao Bùð@ú^pâ Bø ûoBíy .lñPynâokqôo | |:kqkBüpÖòüApGBñG.kpG
kBy þâlðq àü wðBy BìA lðBupð þüBìq@ QhG | |!òÞîßíÞBüAlg-
úG úÞ kõG ûkAk Bùð@ úG îø oBñÞ ok Ao óAlñg ô ô kBPÖA þHýXÎ ÝB×OA úÞ kõG úËdè òüA ok
...kqoA þì ûlðpG ÈýéG óAoArø :QuBgpG óBPvøõÞ ëk qA þüAl¾

óApùO úéXì

þvñW úÇGAo ÿoApÚpG RBƒÏÖk kAlƒÏO ÈuõƒPì ÿlñíèBu ûoôk ok pzG þvñW {ñÞ QƒýÏÚAô
ô ûkpÞ pÞm Ao úPynâ ûBì ûkqAôk ëõÆ ok kõg úýèôAQýèõEvìó@îùÖúÞlðAúPgBuóBzðpÆBg
úG «ç¾A QýèBÏÖ òüA Bü@ úÞ lñüBƒíð Àƒhzì , lñíèBƒu kApƒÖA óBƒýÖApƒÆA , óAlƒñíèBƒu úƒýéÞ
ïBXðA Roõ¾ ok ô pýg Bü QuA ûlýuo ïBXðA þüBø óBìqBu ô BøkBùð , óBuBñzðAôo ô óBßyrK
pGûôçÎ.QuAûlükpâúGpXOúðBýøBìBüþãP×ø þì ëBÓPyA lñíèBu kApÖA qA QHÚApì pìA úG úÞ
koõì ok óBâlññÞ QÞpƒy qA þƒvñW RæAõƒu ïõƒéÎ óApƒãƒzƒøôtƒƒK ô òƒƒýƒÛƒÛƒdƒì , lƒƒðqoô
ô þìõíÎ Qìçuô þðBívW Qìçu QýÏÂô .lyBG þì .......ô ÿsõèõvßu
êíÎ úG þüBø {upK rýð óBð@ þâlðq àHu Ñõð úÞþüBø{øôtKòüpOûqBOqAþßüxBuApG
.lì@ RBÛýÛdO rÞpì ÿõu qA 2017 ëBu óõW ûBìok
45ôkpì28úíø QvhðúécpìïBXðAqAlÏG QuAûlükpâpzPñì óBPvéãðAÿpPðôBÞûBãzðAk >þHdì îüpì < pPÞk
þuopG QdO {øôtK òüA ok ûlññÞ QÞpy óq kApÖA ok þvñW úÇGAo ïBXðA ok JôBñO ô ïôAlO
QvýKApO wßu ô pãðBìok óAôo

þèBvðBýìqA lÏG wßu

ûpüAk ,úËÖBc Qý×ýÞ úPÖpâ oApÚ ÿrÓƒì ÿBƒø óBð@ ÿrÓì kpÞoBÞ Qý×ýÞ BG lñíèBu ô ëBvðBýì lñíèBu kApÖA -4 lññýHG úìl¾ lüBy wƒßƒu ûqôpìA }õƒìBƒg RçÃÏì qA þƒßü #
þüBÃÖ áok ÿlñíðAõO ô þìçÞ þðAôo ,úWõO lðoôBG òüA pG òýÛÛdì .lyBG þƒì ÉBƒHOoA ok .lðoAlð þvñW úGmBW «BívW þâlðq ô BøqBýð úG úWõO ïlÎ þðBvðA úÏìBW
.lükpâ ÐÚAô þíéÎ þuopG koõì óBð@ok ïBvWA ÿoApÚpG RBÏÖk kAlÏO úñýìq ok úÞ þ¾BhyA ô Bùð@ þâlðq ïôk úíýð ok kApƒÖA þƒvñW
þÆ þìçÞ þðAôo {Xñu QùW ëBTì óAõñÎ úG lðoAk wßupPzýGô ûkõGpO ëBÏÖ þvñW úÇGAo ÿBø QÖBG ok kõWõì ÿA úzýéÞ ÿBøoôBG úG þvñW ÿpG Rnè äñøpÖ ókpÞ kôldì
lc pu BO QyAk Qéùì þðkõìq@ úýðBS Q¿y ô îƒùÖ òƒýñ`íø ô þƒìçÞ ÿBƒø RoBƒƒùƒì ok úG QHvð Ao lñíèBu kApÖA }pãð ,ÐìAõW þOlýÛÎ úPÖpâpG pß×O òüA úzüo .QuA þðAõW ûoôk
òýñ`íøô lüBíðoAnâ ïBð RBðAõýc ÿApG óBßìA óApãük qA pO ÿõÚ ÿoAlük ÿBø ápdì ÀýhzO kõg pýSBO QdO Rly úG þvñW ÉBHOoA úèõÛì óA ok úÞ QuA þüBÇuô óôpÚ Qýñøm qA
ókAk oApÚ BG QvðAõO þì kpÖ úÞ þOBÓè kAlÏO úG kôoô BG kApÖA IèBÒ úÞ ÿõdð úG lñølýìoApÚ þì ïBXðA ÿoô@lðqpÖ Qýð úG BÖp¾ wßu
RoBùì óAõñÎ úG kqBvG Bùð@ pu pG ”Ù“ Ùpc .lññÞ þì êíÎ þvñWÿBýðkBGÙpÎpGBñGþâlðqqA úécpì òüA úÇGAo ïBXðA ÿoôoBG ûoôk úíOBg BGô úPÖpünK
pG þíéÎ RBÏèBÇì ïBXðA þK ok úPÖBü òüA Ao þvñW úÇGAo ÿoApÚpG ô ûkpÞ þ˃ÖBƒcAlƒg
| |.lükpâÐÚAô{XñukoõìþìçÞ òýG þñu ûkôldì ok úÞ kpÖ úu ô kBP×ø ÿôo þì eýHÚ þPc Bü òßíì Bð , ÿoôp pýÒ ÿpìA .QuA ûly þì þGBüqoA BñÏì þG þvñW
úG ÿpüôB¿O {øôtK òüA ok þüõƒu qA| | lðkõG úPÖpâoApÚ ëBu úuô kBPzø BO ëBu ûBXñK ,BÎkA òüA ôpýK
BO ly úPuAõg óBð@qAô lükpâ úüAoA Bø þðkõìq@ ïBXðA QùW óApâ {øôtK .QuA ûlì@ QulG .lðoBãðA
ÿpüõ¿O úËÖBc àíÞ BG Bùð@ ólƒük qA lƒÏƒG lñPuAõg ûlññÞ QÞpy òýHéÆôAk qA ,þuopG òüA ûlülK óõìApýK úÞ þƒíƒéÎ ÿBƒø þƒuopƒG kApÖA -2 lðoAlð þvñW êýì lñíèBu kApÖA -1
òýÛÛdì BO lññÞ þyBÛð úd×¾ ÿôo pG úGBzì óArýì ÿA úìBñzupK úG þüõãhuBK òƒíƒÂ BƒO qA ÿoBývGqA ûkpK lðA ûlýuo ïBXðA úG ÿlñíèBu wßu lñðAõO þíð lñøAõhG îƒø pƒâA lƒñíèBƒu
qA þÛüBÛc ô lðA úPyAkpG þãñøpÖ ÿBø þíùÖ YÞ ïBXðA þK ok lñíèBu kApƒÖA -3lƒñyBƒG úƒPyAk

12

TEHRAN MAGAZINE RApýSBO úÞ kkpâ þì Jõvdì þãPvzðqBG Tel:(818)881-1771
ûApíø úG þvñW FBÞpy ÿApG ÿlý×ì ô QHTì
Azita Fakheri, M.D. qA rOçK òýéÞ þãK oõvÖôpK BPuAo òüA ok .koAk koõì Ao óBð@ þüBÃÖ îvXO RoBùì lñðAõPG
ÿBø úPÖBü QuA lÛPÏì AkBðBÞ ÿAôBOôA ûBãzðAk kAk óBzð RBÏèBÇì úXýPð .lñøk oApÚ þuopG
American Board of Internal Medicine oBPÖoô wßu úG úÞ QuA ó@lüõì {øôtK òüA þvñW þâlðq kõg ÿBø úìBñzupK ok úÞ ÿkApÖA
kAk ÿpPzýG ÿBùG lüBG ÿlñíèBu ûoôk ok þvñW þ¾BhyA óBíø lðkõG ûkAk }oArâ ÿpO ëBÏÖ
ÿpgBÖ BPüq@pPÞk| úéEvì úG Bì äñøpÖ ô RBýGkA ok úÞ lñ^ pø ô þìçÞ ÿBùOoBùì ÿBø óõìq@ ok úÞ lðkõG
ó@ úWõO êGBÚ ÿBø lìBýK ô ÿpýK ûoôk ok wßu ûkpÞ kõg ó@ qA Ao ÿpOæBG RApíð ÿoAlük
|UCLA ûBãzðAk êý¿dPèA ÕoBÖ ïBXðA ô fpÆ ëBHðk úG .QuA ûly úPgAkpK pPíÞ
Bßüpì@ QuõK|þìkBÞ@õÃÎ qA , úÏìBW eÇu ok þOBÏèBÇì òýñ^ .lðkõG
úPuAõg þßyrK ô þðBìok oõìA òý¿¿hPì ûpüAk ô úËÖBc úñýìq ok úÞ QuA pÞm úG ïqæ
Bßüpì@orýè ô þDBHüq þcApW òíXðA õÃÎ ô óAoBíýG qA ÿpýâ ëBc fpy ok BO QuA ûly êGBÛì ûôpâ BG þvñW ëBÏÖ kApÖA RApíð úWõO
ô îÞ úG {ýK qA {ýG kõg óBâlññÞ úÏWApì BG QuA oApÚ þPuApG BìA .kõG ûkAk óBzð þðBvíø
ògBðôõì , QuõK , þégAk ÿBø ÿoBíýG úG «BÖBÃì .lðqAkpLG óBð@ þvñW þâlðq ØýÞ þyõìBg úG ôo þvñW oBPÖo qA òu {üArÖA
kõg úÞ QuA úÏìBW ëBvñùÞ kApÖA úýéÞ pG úßñüA ûly ïBXðA RBÛýÛdO pG BñG ,pýg ?koAnâ
BG þcApW êíÎ óôlG QuõK ÿBø áôp^ ô òý^ ókpG òýG qA # oBPÖo ïBXðA ÿBùOoBùì IvÞ úG QHvð rýð úG þvñW oBPÖo lDõu åpHñOõâ ûBãzðAkok
orýè ÿBø ûBãPuk òüpOlülW ûkpÞ AlýK RBÎçÆA þâlðq ïôk úíýðok þvñW þì pPùG ô úPÖBü þðôrÖA òu {üArÖA RAqAõì
òý¿¿hPì BG Ao kõg þvñW þâlðq ØýÞô îÞ 30 Rlì úG úÞ ûkpPvâ {øôtK òüA ok .kõy
Juvederm-Perlane}ôo BG áôp^ô òý^ ókpG òýGqA # óBýì ok Bø QvýKApO wßu óõ^ fç¾ ÿm úèBu 70 óq ô kpì IéÆôAk 1500 ÿôo pG ëBu
ûoôk ûtüô þvñW îüso ngA úG QHvð úPyAnâ òüA úÞ úHcB¿ì QGõð 4 ok QuA ûly ïBXðA
Xeomin- Belotero- Botox - Dysport - Restylane - Radiesse oBízýG ÿBüArì qA ô lðqoô RokBHì þèBvñùÞ ÐWAo lðkõG úPÖpünK QÞpy ó@ok kApÖAqA úPuk
þâlðq ok þvñW úÇGAo ïBXðA þðAôo - þðlG þOæAõEu óBð@ þvñW þâlðq ØýÞ ô îÞ úG
orýèôÜüorOúéýuôúGBKwüoAôô BøåpüõìóBìok# þì w×ð úÞ ÿqôo BO lñðAlG ûkpÞ ûkB×PuA kõg
orýè úéýuô úG lDAq ÿBøõì ókpG òýG qA # óBð@ ÿApG þvñW Rnè qA ÿoô ûpùG óBßìA lñzÞ . QuA û lükpâ fpÇì
koõì ok þOBÎçÆA ÿôBc RæAõu òüA
BG ô ÿqBvðAõW ÿApG äñýéýK ëBßýíÞ ô Roõ¾ àè óBìok # .lyBG þì Býùì RæçPgA Bü þvñW ÉBHOoA ÀÚAõð ô BùüoAõyk
QuõK ókpÞ RôApÆ ÿBø {øôtK IèBÒok RApÞ úG ú`ð@ òßýè ô þüõyBðq þâlðq ÿlñì QüBÂo óArýì , þvñW
ÿoApÚpG ok JôBñO , QuA ûlükpâ pÞnPì þíéÎ þvñW úÇGAo ÿoApÚpG RBÏÖk óArýì òýñ`íø
QuõK ÿBø óBÆpu ÀýhzO # ÿBø lìBýK qA ÿoô ûpùGoõËñì úG þvñW úÇGAo ûôpâ úÞ kAk óBzð RAløBzì . QuA ûkõG
ó@ qA þyBð oBßuA ô Roõ¾ }õW óBìok # úèõÛì Anè lyBG þì ó@ þðBívW - þðAôo QHTì þâlðq úèBu 30 ûoôk ëõÆ ok , úèBu 70 þðkõìq@
ògBð ô QuõK þ^oBÚ ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # Apð@ óAõPG úÞ Qvýð ÿkoõì þvñW ÿkõñzg úÇGAo ÿoApÚpG úG {ýK qA {ýG , kõg þvñW
Èýdì úG ú`ðBñ^ ô kAk oApÚ ÅBíÒA koõì óAkpìok {üArÖA òüA .lðA ûlüqoô ïAlÚA þvñW
õì }rüo óBìok # îýøAõg ÿoBývG løAõy îüpãñG kõg óõìApýK %38qA êøBPì óBðqokô %68 úG %52qA êøBPì
þPGoBÛì ÿBø ÿoBíýG óBìok ô ÀýhzO # þâlðqok úÞ ÿkApÖA løk þì óBzð úÞ QÖBü úG %30 qA kpXì óAkpì ok òýñ`íø ô %56 úG
qA lðA ûkõíð JBhPðA kõg ÿApG Ao ëBÏÖ þvñW úGôo lðôo %12 úG %8 qA kpXì óBðq okô %54
(818)343-0101 oAkoõgpG ÿpPùG þðAôo - þðBívW Qìçu òüA ok pG ûôçÎ . QuA ûkAk óBzð kõg qA lyo
óBð@ ÿApG Ao ÿpPzýG píÎ ëõÆ óAõO þì ô ûkõG {ýG úÞ lðA úPyAk óBÎmA úèBu 70 óBðq {øôtK
17651-A Vanowen St. Van Nuys, CA 91406 pâ úGpXO Ao îuBâoA úG ûlýuo þüBðAõO {ýK qA
| | .kõíðþñýG{ýK þvñW þâlðq qA þPüBÂoBð òýñ`íøô lðA ûkõG
corner of Vanowen & White Oak ÐÆBÛO }õâ ok Ao þãzýíø oBÏy ô lýyBG qôpýK ô kBy ok ÙpÇð@ qA QuA ûkpÞ AlýK {øBÞ óBð@ ok
úPyAk ëôrð úGôo þvñW þðAõOBðpýu rýð óAkpì
13 "pPùG þâlðq , pPùG wßu :"úÞ
.QuA
ô þvñWoBPÖo kApÖA qA úPuk òüA kBÛPÎA úG
ô þÏýHÆ {hG óAõñÎ úG þvñW úÇGAo ÿoApÚpG
ïBüA ok «B¾õ¿g kpÖ àü þâlðq ëBìpð

óApùO úéXì

14

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

15

óApùO úéXì

!îýñÞ|þì àýéyôA úG lüõãG >pHÞA úéèA< wÞpø:rýðôoAkpùy

ÿkBüq ÿBø {ñÞAô rƒýðô oAkpƒùƒy RAoBƒùÊA Qvßy Ao îvƒüoôpƒO lƒüBƒG Bƒì :Qƒƒ×ƒâ ok rýðô oAkpùy >ôoBýðôpG þXýDõè< #
ô úPyAk ûApíø úG {ðAoBßíø ÿõƒu qA Ao ok ólƒüôk ëBc ok ÿkpÖ pâA .îýƒøk óAlýìok wÞpø kpÞlülùO IýXÎ þOAoBùÊA
ÿBƒø úƒßƒHƒy ok Ao RAkBƒÛƒPƒðA qA þƒWõƒì >pHÞA úéèA< kBƒüpƒÖ >õÞoBì òu< óAlƒýì pu >pHÞA úéèA< kBüpÖ pùy þìõíÎ òÞBìA ô Bø
oAkpƒùƒy .QuA úPyAk ëBHðk úG þÎBíPWA þì ÿqAlðApƒýO ôA ÿõƒvG Bì ,løk pƒu .kq lñøAõgpýO BG AoôA þPýñìA ÿBøôpýð ,løk
pƒhvíO BƒG BƒýèBƒPüA >þƒñƒýƒíƒüo< pƒƒƒùƒƒy Ao oBÞ òüA Bì îP×â úPynâ ëBu .îýñÞ ok àýèõOBÞ þééíèA òýG òíXðAokôoBýðôpG
ÜHÆ :QuA úP×â rýðô oAkpùƒy RAoBƒùƒÊA óæA BìA ;îýøk þì ïBXðA oAlzø 4 qA wK BýèBPüA þÚpy ëBíy ok ÐÚAô >þƒñýíüo< pƒùy
þì úý¾õO îðAlðôpùy úG ,ïlýñƒy òì ú`ð@ Ao oBÞ òüA oAlzø 3 qA wK îüõâ þì
òu< óAlýìok Ao >Býì BýðBìôo< äñø@ îñÞ
lüBy ;lðAk þì ú^ þvÞ ;lñðAõhð >AôkoBì .kpÞ îýøAõg
ïlýñy rýðô oAkpùy qA ú`ð@ ÜHÆ ó@ äñø@ ÿApƒãƒPƒuAo oAlƒíƒPƒuBƒƒƒýƒu òƒƒƒüA
êHÚ Ao Bùð@ Bì< :Q×â úìAkA ok þüBýèBPüA
!kõypýv×O ,lƒññÞ koAô Bƒì úƒG þƒOoBƒvg úƒßð@ qA
RAoBùÊArýð BýèBPüA ÿBø úðBuo òýñƒ`ƒíƒø îƒýƒøAõƒƒg Alƒƒg {ƒƒýƒK îƒýƒƒÛƒƒPƒƒvƒƒì
.lðkpÞ kAlíéÚ rýì@ àüpdO Ao rýðô oAkpùy QƒuA þƒƒƒñƒƒPƒƒ×ƒƒâ |>.kBƒƒƒPƒƒupƒƒƒÖ

oõÃc ÝApÎ äñW ok ô ûkõG þüBßüpì@ óAqBGpu Ao MìApkOpþÞzlÎülAkùOú`GpvK ÿlülW þOBÓýéHO ÿõülüô {ÎAk #
oõùíW|wýDo ,MìApO lèBðôk úG ,QuA úPyAk úÞúèBu 10 ú`G pvK àü ó@ok úÞkpÞpzPñì
úG Bíy òýìqpu< ok kpHð òüA úÞ lüõâ|þì Bßüpì@ ,QuBßüpì@ ÜGBu óAqBGpu qA þßü pvK

.>luo|þì óBüBK .lñÞ|þì lülùO Ao MìApO lèBðôk
ÿoAkpHíéýÖ úüoõu úÚo ok úÞ õülüô òüA ok qA }olK kõy|þì úP×â úÞ ú`G pvK òüA
lüõâ|þì òýñ`íø oõÞnì ú`G pvK ,QuA ûly

.QuA >óBükõùü Quk ú`üqBG< MìApO úÞ
{ýK ëBuôk >Øuõü< úG ÙôpÏìpvK òüA
õülüô òüAok .QÖo úüoõu úG }okBì ûApíø úG
ÿBø|QvüoôpO úýéÎ ïôAlì þüAõø Rçíc úG ôA
úG kpHð òüA úÞ ly þÎlì ô kpÞ ûoByA þzÎAk

.kõy|þì ûlýzÞ JpÒ
þOBÓýéHO ÿBøoArGA {ÎAk ÿApG óBÞkõÞ
Bùð@ úÞ þðBìq BO lðôo òüAô lñPvø ÿlñíOolÚ
.koAk úìAkA |,lñãñXG qBGpu óAõñÎ úG ô lðõy ÔèBG
þzÎAk ÿBøôpýð ,ÿpãük ÿõülüô ok
úÞ lñP×â ô ûkõPu Ao óõéuoBG Rçíc êìAõÎ
úìAkA >Býðk pg@< BO BýðBLuA úýéÎ ûqoBHì òüA

.QyAk løAõg

!ly úèBu 80 óBùâBð úÞÿA úèBu 30 kpì ôABGúÞþPÚô:lüõâ|þìkpìòüApvíø#
Bì úG þHýXÎ êßy úG ïkpì îüôo|þì óôpýG
úÞ lðlýupK òì qA oBG lñ^ ô lññÞ|þì úWõO
QÞpy àü pülƒì óAõƒñÎ|úƒG úƒÞ kpƒì òƒüA kpìpýK àü BG îPvø óAõW úƒßñüA BƒG Apƒ^
þãèBu 20 BO lüõâ|þì ,lñÞ|þì oBÞ qBu ô QgBu .ïA|ûkpÞZAôkqA
Bø|óBvðA úíø êTì ô úƒPyAk þƒèõƒíÏì þƒâlƒðq
þøBâ AlPGA ok ó@ qA wK BìA QuA ûkpÞ|þì þâlðq ÿoBíýG pÆBhG þñý^ úƒèBƒu 30 kpƒì àƒü
úG qôo lñ^ qA wK ô ûly ïoõPì {üBøBK ô Quk pËð úG úèBƒu 80 ÿBƒøkpƒìpƒýK úƒýHy {ƒHýXÎ
.lñPzâ|þìpG ÿkBÎ QèBc ÿpýK UÎBG ôA þPuõK ÿoBíýG ÐÚAô ok .luo|þì
ïkpÞ|þì pßÖ AlƒPGA ok :lƒøk|þƒì úƒìAkA ôA óBùâBð Ao ÿô ô QuA ûly kpì òüA ûpù^ xokôq
úWõO Bì úG þHýXÎ ê߃y úƒG ïkpƒì îüôo|þƒì þOçßzì òƒýñ^ oBƒ^k oBƒÞ xpƒPuA pƒÆBƒhG
úßñüA BG Ap^ úÞ lðlýupK òì qA oBG lñ^ ô lññÞ|þì ÿBø|áôp^ ô òý^ þOlì qA wƒK BƒìA ïA|ûlƒy .QuA ûkpÞ êülHO kpìpýK àü úG
òüA.ïA|ûkpÞ ZAôkqA kpìpýK àü BG îPvø óAõW ïBXðApuô ïkpÞ ûløBzì îðlG ÿôo pG þ×éPhì Taiping|( äñýLüBO óAõü óArýì }oArâ úG
,Qvýð îùì òì ÿApG ïpvíø ÈüApy lüõâ|þì óq ly ÿkBüq ÿBø|áôp^ô òý^oB^k rýð îOoõ¾ þâlðq òý^ oõzÞ ok þüBPuôo ok úÞ )|Yuan
QÚõ`ýø ô ïoAk Quôk þéýg Ao ôA òì úÞAp^ óBßyrK krð kõg ÿoBíýG óBìok ÿApG lƒñÞ|þƒì
!ïlì@ok ûlýÞôp^ ô pýK êßy òüA úG ô ôA óBìok úG okBÚ ïAlÞ|aýø BìA úƒPÖo þƒ×éPhì
| |.îñÞ|þíð{üBøo óôpýG ôA BG úÞ þPÚô :lüõâ|þì kpì òüA pvíø ïBXðA ÿoBÞ ÿô óBìok ÿApG lñPvðAõPð ô lðkõHð

.lñøk 16

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ô J@BkGpûÞBìþàâlüðûqlRzõíOâpPgk

ògBð püq ,ûkoõg ûpâ ôA ÿBøõì .QuA ûkõG qA úƒèBƒu 25 pƒPgk ,wƒüpƒO Arƒƒýƒè # |
Rlì lýuo|þì pËð úG ô áBg qA pƒK {ƒüBƒø oõ¿O ô ly îâ ÿæõW 23 ok ,êüõvýüõè
þâlðq {ƒcô RBƒýc ok úƒÞ QƒuA þƒðæõƒÆ êãñW ok kpì ôk Quk qA oApÖ qA lÏG ly|þì
ókoõg BG Rlì òüA ok úÞ Arýè .QuA ûkpÞ|þì àü BùñO úÞ þèBcok .QuA ûly îâ BìBGæ@
{øAõg óq qA kõG ûlðBì ûlðq ûkõè@ J@ô RõO ok Arýè ,lyBG ûlðq qõñø ôA QyAk lýìA p×ð
,kpÞ þüBuBñy AoôA wýéK.lñßð ápO AoôA kpÞ AlPGA úÞþðq ÈuõO þüBPuôo ûkBW àüoBñÞ
qõñø ûlýuo BìBGæ@úGoõÇ^ úßñüA RBýDrW BìA .ly AlýK ,kõG úPÖpâûBHPyA óqõâàü BG AoôA
ûkpÞ oApÖ kpì ôk Quk qA BìA ,Qvýð Àhzì lñýG|þìúÞûkõGûkBWokþâlñðAoëBcokôA |
Arýè .QuA ûly îâ ûkõHð Bñy@úÛÇñì BG óõ^ ,ô pßÖ ô lñÞ|þì QÞpc Bø|úOõG óBýì ok ÿrýƒ^
Quk qA Ao {ðqô qA ïpâõéýÞ 22 Rlì òüA ok óq òüA .QuA þzcô óAõƒýƒc àƒü lƒñƒÞ|þƒì
ûrXÏì àü Ao {ƒðkõƒG ûlƒðq ÿoBƒývG ô ûkAk úÞ kõy|þìôpGôo þðq BGô kôo|þìõéWôBßXñÞ
RApzc {ýð ô îgq qA ûlýyõK {ðlG ïBíO
.lñðAk|þì

QzÞAo kõg ákõÞ2 þüBßüpì@okBì

úýHñOoõËñìúGAokõgëBukpgákõÞ2ÿkçýì óAõWokBìàüxArãOþPèBüAûBâkAk#
úGrýðAoôokõgJokôûkpÞBøoêýHìõOAokBùð@ ákõÞ2 líÎpýÒ êPÚ ïpW úG Ao þüBßüpì@
.QuA ûkpÞ ê×Ú Bùð@ ÿôo .lðAõgApÖ ûBâkAk úG kõg
pSApG ákõÞ 2pø xArãO óBPukAk úP×â úG líÎpýÒ êPÚ ïBùOA úG þüBßüpì@okBì àü
Quk qA Ao kõg óBW ,Aõø lc qA {ýG ÿBìpâ xArãO þPèBüA ûBâkAk úG kõg ëBukpg lðqpÖ 2
ïpW RBHSA Roõ¾ok kõy þì úP×â .lðAûkAk .ly ûlðAõgApÖ
wHc úG ûBâkAk ÿõuqA ÿô ,úèBu 25okBì òüA úÞ >ÿoBì BýPñýu< ,}oArâ òüA xBuA pG
.lyløAõgïõßdìlGA ÿoBW ëBu òDôs ûBì ok ,koAk òu ëBƒu 25
17

óApùO úéXì

ÿpýãðBâôpâÿApWBì óBüBK
úPzÞàü BG óõPvèoB^

qA þßü óly úPzÞqA wK kpÞïçÎA Bßüpì@ÿBñýèôoBÞQèBüAok óõPvèoB^pùyoAkpùy # | |
.QÖBü óBüBK ÿpýãðBâôpâô ly þígq wýéK àýéy BG eévì kpÖ ,Bø óBâôpâ

ÿApG IýXÎ RAqBXì , óAlðq ëBu 10
ÁBgoBãýu àü ólýzÞ

ÐÂô þßýðôpPßèA oBãýu þÎõð qA ûkB×PuA ÿApG þHýXÎ RAqBXì ÿlñéüBO RBìBÛì # .QuA îýgô ,ly þígq wýéK úèõéâ Jp úG úÞ îWBùì ëBc lüõâ|þì óõPvèoB^ wýéK
.lðA|ûkpÞ rÞpìok þðAoõPuo koAô ÿpíÞ QéÞ àü BG QuõLøBýu ÿkpÖ wýéK úG ïkpì }oArâ xBuApG

lðoAkAolñéüBOoõzÞqAlükqBGôp×ul¿ÚúÞoõzÞòüAóApãykpâúGwýéãðAúWoBgRoAqô | | .QÖpâ óBâôpâ úG Ao ÿA ûlÎ ô ly Bßüpì@ þGõñW ÿBñýèôoBÞ QèBüA ok óõPvèoB^ pùy
ÿBø|wðAs@ ô wýéãðA úWoBg RoAqô.kAk oAlzø þßýðôpPßèA oBãýu ëBíÏPuA ô êíc úG QHvð
oBãýu qA ûkB×PuA Bü êíc RAqBXì ,koõì òüA ok óAlðôpùy úG oAlzø òí úWoBg þOpÖBvì

.lðkpÞ óAõñÎ óAlðq ëBu 10 Ao þßýðôpPßèA
RBK<.ly ïçÎAoõzÞ òüA ØéPhì ÿBø|ûBãPuk úG óly þüApWA ÿApG 2014 ëBuok óõðBÚ òüA
QyAlð pHg óõðBÚ òüA qA îø ôA úÞ Q×â úÇGAo òüA ok þßýðôpPßèA oBãýu }ôpÖ ûlñüBíð ,>óõOpOAô

.ly oBPÖpâ ô QyAkqBG áõßðBG pùy ok lñéüBO oõzÞ úG p×u ok }A ûkAqokApG úßñüA BO
úÞ Ap^ kqBu Bøo JAkpâ òüA qA Ao kõg þÓéHì QgAkpK BG ly ÜÖõì ÿô ,>óõOpOAô< úP×â úG úPHèA
úíüpW QgAkpK BG QüBùð ok ríýW .luo|þìpËðúGoBãýuápOÿApGþðæõÆóBìqpËðúGëBu10
BO ûly UÎBG QHý¿ì òüA BìA kpÞ Bøo kõG ûly }pýãðBHüpâ úÞ þPHý¿ì qA Ao kõg ÿoæk 125

.løk oAlzø ,lññÞ|þì p×u lñéüBO úG úÞ þðApãykpâ qA QËÖBdì ÿApG >RBK<
úýHy Ao RBýðBgk ëBíÏPuA úÞ þßýðôpPßèA QuA ÿA|úéýuô þßýðôpPßèAoBãýu Bü þÚpGoBãýu

.koAk ÿkBüq óB×èBhì óBÛÛdì ô óAlñízðAk óBýì ok ô lñÞ|þì ÿqBu

Ao Bø|óBGBýg ô úýéhO Ao kõG ÿqAlðApýO ëBc ok eévì kpÖ úÞ ÿA|úÛÇñì ÙApÆA úÆõdì wýéK
úGòPÖoÿApGÿkBüqúÚçÎïkpìúÞkAkjoóõPvèoB^pùyqAÿAúÛÇñìokúSkBcòüA| | .kpÞkôlvì

.ly }oArâ BýñýWpüô óAoõPuo ÿqAlðApýO êdì .lðoAk BXð@
þÂAoBð pâoBÞ àü îWBùì kpÖ kpÞ ïçÎA ÿpýâ óBâôpâ qA lÏG þOBËdè óõPvèoB^ oAkpùy

.QuA úPÖpâ óBâôpâ úG Ao ÿpãük kpÖ p×ð àü úG àýéy qA wK ô QuA óAoõPuo

18

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

ÿlícApýìôpvg ”àüBì“pPÞk lülWoBßPGA :áoBíðAk wýéK
ûly AlýK lvW
rürÎ óBPuôk oBãðpHg úG ÜéÏPì
QuA ÿlDõu
ÜÖõìpPÞk Bøl¾ BG ÿoõÖ xBíO ÿApG
QüBu úG Býðp×ýèBÞJõñWok þðApüA úÞ ly IWõì òukBì ÄÚBñPì RAoBƒùÊA ,ÿlƒDõƒu oBƒãð|úƒìBƒðqôo ,ëAô îƒýƒÞ#
|www.SmartDoctors.info õXPvW BìA .lñÞ QyAkqBG Ao ôA áoBíðAk wýéK àü ûlðqBu ûoBGok þyoArâ QƒuAõƒg|þƒì
úG ÿlƒDõƒu oBƒâ|úƒìBƒðqôo lƒvW òƒPÖBƒü ÿApƒG úG oBÞòüA BìA ,lñÞúýùO þ¿hy þüBüokpüq
þðBXì APP ô ûkpÞúÏWApì qôo QƒüBƒùð ok .lƒýupƒðÿA|úƒXýPð ôA lvW .ly ïBíO óAõW óq òüA óBW ÿBùG
lvW oAõu|úgp^ôk àƒü )RôA 21( úƒHñyôk
SmartDoctors .kpÞ AlýK åBùñLÞ JõñW êcBuok Ao ëAô îýÞ AlýK qôo òülñƒ^ qA wƒK úƒÞ
ÿBÃÎA püBu .kõG BK ô ôqBG ô pu lÚBÖ lvW .QuA ûly úÏÇÚ úÏÇÚ ,ûly
þðBXìoõÇG kõg þPuk ò×éO úG Ao|
. lýñÞkoAô .lðA|ûlzð QÖBü qõñø lvW YüBPð xBuApG áoBíðAk wýéK |
þüBüokpüq êgAkok óõgoBS@ØzÞ ïçÎA )|DNA|( ÿA|óA|ÿk {üBìq@
lýDBìpÖ ê¾Bc xBíO ÿlícApýìpPÞk BGpPzýG RBÎçÆA ÿApG lýüBO òƒí åBƒùñLÞ wƒýéK ÿõƒãñhu úG ÜéÏPì ûly AlýK lvW úÞ kpÞ
,ëAô îýÞ úG ó@ ÜéÏO ô ûly ØzÞ lvW Qüõø ÿlDõu oBãƒð|úƒìBƒðqôo ,ëAô îýƒÞ
(310) 724-8584| êgAk ok úÞ kpÞ ïçÎA ,ÿlDõu oBãð|úìBðqôo êcBu ok ëAô îýÞ pßýƒK .QƒuA
ôA lvW .ly AlýK åBùñLÞ JõñW
19 .QuA ûly AlýK óõg oBS@ þüBüokpüq ôqBG ô BK ô pu lÚBÖ ØzÞ ïBãñø
úÏÇÚ|úÏÇÚ êýèk úG Q×â wýéK ÿõãñhu
þPhu úG þÖBßylHèBÞ RBýéíÎ lvW ólƒy .kõG
BìA þðõðBÚ þßyrK ,ôA úP×â úG .kôo|þì {ýK 10( úHñzXƒñƒK qôo ëAô îýƒÞ
ëAô îýÞ pßýK úG ÿréÖ Fþy àü úÞ ûly úWõPì úG eH¾ 7 QÎBu )kAkpì 19 /RôA
úãð Büok J@ püq ok Ao ôA BO ûkõG ûly ê¾ô BG "ëBzÖo" ûpürWokþédìQÚô
þüBüok püq oAõu ,"òukBì pPƒK"
.koAk ,òukBì pƒPƒK .lƒy "xõƒéýƒOBƒð"
úÞ lðoAk óBñýíÆA lñüõâ|þì ëAô îýÞ ûkAõðBg òüA ûlðqBu ô þÞoBíðAk xlñùƒì
úG òukBì pPK þüBüokpüq êgAk ok óBypPgk îýÞ .QuA þ¿hy þüBƒüokpƒüq
òüA qA þyoArâ QuAõƒg|þƒì ëAô
.QuA ûlýuo êPÚ òukBì pPK úPƒgBƒu þƒüBƒüokpƒüq
úðBg úG ïBãñø|Iy îýÞ þPƒÚô .lƒñƒÞ úƒýƒùƒO
.lðkpÞ oAkpHg Ao wýéK ôA ûkAõðBg ,QzãðqBG
þüBüokpüq QÞpc qBÒ@ qA wK þOBƒÎBƒu
.ly ÐÇÚ ó@ BG þüõükAo ÉBHOoA ,"xõéýOBð"
Ao õXPvW RBýéíÎ áoBíðAk þüBüok ÿôpƒýƒð
Ao "xõéýOBð" þüBüokpüq QvðAõO ô kpÞ qBÒ@
.lñÞ AlýK åBùñLÞ JõñW ÿpPìõéýÞ 50 ok
ûlðqBu ,òukBì pPƒK QƒvƒðAõƒO RBƒXƒð ûôpƒâ
ok þüBüokpüq BìA ,løk RBXð Ao þüBüokpƒüq
òüA pG ÜýÛdO óBuoqBG .QÖo ôpÖ Büok ÜíÎ
ûkpÞ ÝpÒ Ao þüBüokpüq A« líÎ òukBì úÞ lðpËð

.QuA
úÞ kpÞ BÎkA Qvhð úèBu 46 òukBì pPK |
þßükrð ok "òýèBzÖo" ûpürW ok Ao ëAô îýÞ
îýÞ ,Q×â «AlÏG BìA .QuA ûkpÞ ûkBýK åBùñLÞ
úSkBc àü pSA ok þüBƒüokpƒüq êƒgAk ok ëAô
Ao óq òüA lvW ÙkB¿OqA lÏGôAô ûly úPzÞ

.QuA úPgAlðA Büok úG

óApùO úéXì

!lüõy þðAlðqô lýølG ëõK þuóBPBvíÞè@AoÁk MpÚìúApèõO íêdßìyØúýGÚõO

.ly fBPPÖA lñéüBO áõßðBGpùyok óAlðq úýHy êPø òýPvhð|#
êPø òüAok QìBÚA úñürø .lññÞ JnW þíDAk þðApÖBvì lðA|úPvðAõO lñüõâ|þì êPø òüA óApülì |

.QuA oæk 50 BO 24 þHy

oõùíW wýüo MìApO lèBðôk êßy úG þuBPvÞA äðo þXðoBð ÁpÚoArø YñK óBíè@wýéK #
.QuA ûkpÞØýÚõOô ØzÞoõzÞòüA þÚpy ëBíyok áôpGBðqôApùyok Ao Bßüpì@

ûkpÞ AlýK lÛð ëõK ÿkBüq ÿoAlÛì ô þuBPvÞA úPvG YñK ôokõg àü qA õXPvW ok óBíè@ wýéK
.QuA ûkpÞ QyAkqBG Ao þzüpOA pvK ô olK àü ô

.QuA ûkpÞ koô@pG oæk oArø 47 Ao úèõídì òüA }qoA wýéK
ûkpÞ p×u áôpGBðqôA úG lñéø qA }A|úèBu 17 pvK ô úèBu 51 kpì àü þédì ÿBø|úðBuo úP×â úG
þèBÎ Ao ókpÞ þOoBK ûoBGôk MìApO" óAõñÎ BG QðpPñüAok ûkõGoApÚ Bø ÁpÚ òüA kõy þì úP×â.lðkõG

.lupG }ôpÖ úG "kpÞ løAõg
.MìApO ÿBÚ@ ïBð ó@ pãük ÙpÆ ô QuA MìApO lèBðôk ûpù^ Bø|ÁpÚ òüA ÙpÆ àü
xpO UÎBG æõíÏì BìA kõy åpì úG pXñì ÿkôlÏì koAõì ok QuA òßíì þuBPvÞA Ùp¿ì

.kõy|þì ÿoApÚ|þG ô JApÇÂA ,îøõO ,lüly
ûly UÎBG pýgA ÿBø|ëBuok Bø|ÁpÚ òüA óly pO|ÿõÚ úÞ lðA|ûkAk oAlzø BýðBPüpG ok óBuBñyoBÞ

.lñÞ AlýK {üArÖA ÿoBPÖo ô þðAôo RæçPgA QéÎ úG óBPuoBíýG úG úÏWApì koAõì

20

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Büo@RBìlg AopãükoõzÞoBù^ Bßüpì@
lñÞ|þì îüpdO
ÿpøBÆ þéýè Qüpülì úG
ok þðõðBÚpýÒ pWBùì óõýéýì 11 þìBíO BHüpÛO æ« BíPcA Bßüpì@ ÿArüô oôlƒ¾|#
óApüA ÐÖBñì QÊB×c pPÖk úG ÉõGpì oõìA úýéÞïBXðA pâAêíÏèAoõPukòüAxBuApG .kõy|þì Bßüpì@ ,ûpPüoA ,ZõHìBÞ óAlƒðôpƒùy ÿApƒG
QÚô ÑpuA ok ,þu .ÿk òPãñyAô ok Ùçg IßOpì þPìBÚA áoAlì óôlG pWBùì àü .kõy|þì kôldì óõEèApƒýu ô úƒñýâ
lƒñPvýð pƒÂBƒc oõƒzÞ oBƒùƒ^ òƒƒüA
(310)234-9770 .QuôpGôo ZApgA pÇg BG kõy îø þâlñðAo Bßüpì@ ok úÞ Ao kõg óAlƒðôpƒùƒy
þñÏü ,MìApO qA êHÖ Qƒèôk ôk QƒuBƒýu ,lðly ûlðAõg "þðõðBÚpýÒ pWBùì"
lý×u RoõLuBK ZpW ô BìBGôA áAoBG QuBüo QdO ÿBø|Qèôk ÿBøoõzÞ Ao Bùð@ MìApO .lƒðpƒünƒLƒG
Mýy órýPýu Jõ^oB^ àü úÞ kõG oAõPuA òüA pG pvK }õG
ó@ xBuA pG BO kõy òüôlO þOpWBùì Àhzì .lìBð|þì {Þpu
þðApüA RoõLuBK-| úÞ þPìBÚA áoAlì óôlG ô ûlzð|QHS óApWBùì úÞ QuA ûkAk ûlÎô Bßüpì@ Qèôk
þðApüA úìBðonâlülíO ô ÄüõÏO ,oôl¾ - ,lðpG|þì pu úG Bßüpì@ ok QuA ÿkBüq Rlì oõzÞ òüA qA Ao þðõðBÚpýƒÒ óApƒWBƒùƒì
óAlñ^ ûlÎô òüA ókpÞ þéíÎ BìA lñÞ|þì ZApgA
kBñuA úýéÞô úìBñuBñy úíWpO -| | |.lñðBíGoõzÞòüAoklñðAõPG úÞ þüBøoõzÞ qA ÿoBíy .Qvƒýƒð óBƒu@ îø
)ÿoBOõð( FBÃìA þøAõâ-| ÿApƒG ÿA|úƒGõƒ¿ì òƒýñ`íø BƒìBƒGôA Qƒèôk "þðõðBÚpýÒ pWBùì" Bßüpì@ ok Bùð@ óAlðôpùy
þðõðBÚ òu püq ûlzð|QHS óApWBùì qA QüBíc òPãñyAô BG ÿoBßíø úG pÂBc ,lðA|ûly ûlðAõg
oæk |7 klÎ |ôk ,þOoõLuBK wßÎ -| RõÚ úG óBñ`íø úGõ¿ì òüA úÞ kõG ûkpÞ ÐÂô ok óõEèApýu ô úñýâ ,ûpPüoA , ZõHìBÞ .lñPvýð
òüA kAlÏO kõy|þì ûkq òýíhO .QuA þÚBG kõg
qA kBñuA ïBíO FBÃìA þøAõâô îýËñO ô úýùO -| | |.lñPvøBøoõzÞòüAoBíy
QHS ,úìBðoApÚA ô úìBð QüBÂo ô úìBñPèBÞô êýHÚ .lyBG p×ð oArø 750 kôlc ,ûôpâ 23< :kõG úP×â pPzýK MƒìApƒO lƒèBƒðôk
,óAlðqpÖ ÿ|úìBñuBñy òPÖpâ,ÝçÆ ô ZAôkqA ok úÞ óBykõg óAlðôpùy }pünK qA oõƒzƒÞ
oApÚ þðõðBÚpƒýƒÒ pƒWBƒùƒì oBƒíƒy ok Bƒßƒüpƒì@
.ÿqBGpu ô þéý¿dO áoAlì lýüBC O kApÖA òüA qA þgpG .lññÞ|þì ÿoAkkõg ,lðA|úPÖpâ
,ûkAõðBg ÜüpÆ qA RoBÞòüpâQuAõg ok - BøoõzÞ òüA oBPÖo òì .lñPvø ÿA|úÖpc oBßùHO

þâlñøBñK ô ZAôkqA | |>.îñÞ|þíðêídOAo
Ao Bßüpì@úG RpWBùì òýðAõÚ Bßüpì@Qèôk
úüoõÖ ûBì MìApO lèBðôk .QuA ûkpÞ pO|Qhu
ëBc êìBy úÞ kpÞqBÒ@Ao þéíÏèAoõPuk ÿApWA

BKô Quk 8 BG ÿA ûpG

Býðk úG óBÞkoA ok ïk ôk ô BK ô Quk Qzø BG ÿA ûpG ,okBð ÿA ûlülK ok úPynâúP×ø|#
.lì@

BýðkúGqAlÏGúé¾BÖçG,lylèõPìþðBÞkoAóAoAlìAkqAþßüúðBgokúÞúÛéhèA|IýXÎûpGòüA |
.ly ØéO þßýPðs Rçßzì QéÎ úG ,ólì@

(310)234-9770

1388 Westwood Blvd Ste. 202
21 Los Angeles, CA 90024

óApùO úéXì

püq qA ÿApG ÿA úðBùG óAõñÏG Ao þðAõOBð qApGA òüA óBzð þñýèBG RBÏèBÇì ô RBÛýÛdO BìA úPyAk ûõýy ok ,þøBýâ IÆ oôBzì ô ûkAõðBg ô ákõÞ xBñzðAôo ,ÿrXñì àìBýu pPÞk #
QýíøA ô þùWõO þG Bü ,ÿoBÞ îÞ ,òPÖo ok oBÞ FAlPGA ok ,lðõzýì ó@oB^k úßükApÖA úÞ lñølýì þHýÞpO ,ûõýy òüA .lñÞþì ûkB×PuA )|Balance Theory|(| | "ëkBÏO úüpËð" qA kõg óBìok
)ëBu òülñ^( òìrìoõÇGô þðæõÆ Rlì ÿApG îPvýu RæçPgA óBìok ô ÀýhzO ,ó@ok úÞ,þøBýâÿBøôoAk rüõXO ô þðBìok óAôo qA QuA
| | .lññýHGóApãükúGókAlð ô þâkpvÖA lñðBì þH¿Î RæçPgA úG FçPHì
-ÿBì-ôpHüBÖ ÿoBíýG ÀýhzO þãðõã^ þðlG ÿBøkok îüçÎ ,QüBùð ok ô ûkõG JApÇÂA | | .kõzýì ïBXðArýð ólG þüBýíýyôpPßèA ëkBÏOô JB¿ÎA þuBñzðAôo úHñWqA ,þH¿Î
qôpGÿAûlññÞYéÖêßzG Ép×ìÿBøþãPvgô
ólGok xBvc úÇÛð 18 :BýXèA ÿBùüoBíýG îüçÎ ,úécpì òüAok úPHèA .lññßýì
|Tender Spots)|18( RæBc lñðBì( òìrì xpPuA qA þyBð þH¿Î
pÆBhG rýð kõg )JApÇÂA ô þâkpvÖA ØéPhì
ok úÞ ÿoBíýG òüA îüçÎ qA pãük þßü ,Ép×ì þãPvg ô þðlG lüly ÿBøkok kõWô
xBvc RæBc ,koAk QýíøA ó@ ÀýhzO ô ÿoBíýG þéÞ lülzO IWõì úÞ ûly lülzO
þPc ÿBø úGp úG ólG ÿBùPívÚ qA þgpG ókõG ÿkApÖA ûpìqôo þâlðq þüAoBÞ ô îËð ókq îøpG
ÀýhzO ólGqA úÇÛð 18 ëBdG BO .QuA îüçì
òüA ÀýhzO lñü@pÖ ok úÞ lðA ûly ûkAk .kõzýì
ókoô@ BG àyrK æõíÏì .lðôpýì oBßG ëçPgA ëAôo ókq îøpG| |,ÿoBíýG òýñ^ úXýPð
QuõK eÇu pG óBPzãðA ÈuõO îüçì ÿoBzÖ îèBu ÉBHOoA ókq îøpG ûtüõGô| |þâlðq þèõíÏì
ok Ao oBíýG QýuBvc ,ólG qA QívÚ 18 ok ólG úG FçPHì kApÖA úÞAp^ .lyBHýì ûkAõðBg kApÖA òýG
òüA úG çPHì úßükApÖA .lñßýì þGBüqoA ó@êGBÛì

)|Fibromyalgia)| þðçÃÎ òìrì ÿBøkok ÿoBíýGô )|Baptisia|( þzcô êýð ûBýâ

þøBýâIÆoôBzìô ûkAõðBgô ákõÞxBñzðAôo ,ÿrXñì àìBýupPÞk

àü úÞ lññßýì }oArâ æõíÏì lñPvø ÿoBíýG kõg ûpìqôo ØüBÊô ïBXðA úGokBÚ ,ÿoBíýG òüA úÞ lølýì óBzð ÿoBíýG òüA lyo lñü@pÖ -ôpHüBÖ ÿoBíýG koõì ok úèBÛì òüA ok #
lðAõPýì ÉBÛð òüApG îüçì þuBíO þPc BüoBzÖ lñðAõPýíð Anèô ûkõHðokBìôolK Büpvíø óAõñÏG FçPGA ô ÿoBíýG Ñôpy qA þèBu lñ^ lüBG æõíÏì kpGoBÞ ô )|Fibromyalgia|( BýXèA-ÿBì
NB^ úG BXñüAok úÞ þvßÎok .lyBG áBðkok oBËPðA úßðBñ`ð@Ao óApãük ÿBøqBýðô Bø úPuAõg þÏýuô eÇu ok Ao ó@ îüçÎ kpÖ BO konãG ó@ úG ok )|Baptisia|( þzcô êýð þøBýâ ÿôoAk
Ao xBvc QívÚ 18 êdì lýðAõPýì ûlýuo qApGA BíüAk úßðõ^ ô .lññÞ ûkoô@pG kôpýì ok Apð@ Jphì úXýPð QüBùð ok ô ûkpÞ úGpXO oõÇðBíø .lýðAõhýì ÿoBíýG òüA îüçÎ óBìok
BO lðõzýì UÎBG ,lññßýì þðAõOBð ô þãPvg kõg þÎBíPWA ô ,þéÓy ,þâkAõðBg þâlðq ûõýy ,ûly óAõñÎ òýzýK ÿBø úèBÛì ok úÞ
| | .lýGBýG ,koAõì qA ÿoBývG ok ô ûly lýìABð Bùð@qA óApãük þ¿hzì þðlG îüçÎ ú^pâ ÿoBíýG òüA .lñýHG pG ÿrXñì àìBýu pPÞk óBìok ô ÀýhzO
ok )|Baptisia|( þzcô êýð ûBýâ kpGoBÞ ,úXýPðok .lyBHýìoAõPuA ëkBÏO úüpËð ÿBñHì
þñO-óAôo ô þðAôo ÿBø ÿoBíýG
| | þøBýâIÆ ûôçÎ ô úPyAk þH¿Î úzüo úÞ þOæçPgA(
òý^ þPñu IÆ ok úÞ QuA þüôoAk þzcô êýð )lðoAk îø þðlG ÿBø úðBzð ,þðAôo îüçÎ pG
òüA lüAõÖ qA .QuA úPyAk þðAôApÖ kpGoBÞ óApüA ô ÿA úñüpük {ñO Bü òìrì xpPuA BG IuBñPì
ó@oB^k þâlðq ÿBùèBu ëõÆ ok kApÖA úÞ
:kpÞ pÞm Ao êüm koAõì óAõPýì þüôoAk ûBýâ
qA þyBð ïoõO ô ,kok ,Qðõ×Î {øBÞ|- | .kõzýì þuopG ,lñPvø
,õéâ Qðõ×Î ,þâkoõgBìpu lñðBì þüBø ÿoBíýG úG óAõPýì Ao| |BýXèA-ÿBì-ôpHüBÖ úíéÞ
òüA .kpÞ úíWpO "ólG þðçÃÎ ÿBø QÖBG kok"
| | )|Bronchitis|(QýzðôpGô ÿBøkok| |:lñðBì kõzýì þíüçÎ êìBy ÿoBíýG
óõgrìpÚÿBùèõéulýèõO{üArÖA|- | ,þðAõhPuAô þðçÃÎ ÿBùPÖBG ok þðlG lüly
ÿspðA Ép×ì kõHíÞ ô ÿoApßO ô Ép×ì þãPvg
|B Cells þãPÖõÞ ô þãPÖpâ QèBc ,qôo úðBHy ëõÆ ok
îPvýu QýèBÏÖ îýËñO ô RolÚ {üArÖA|- | ,FBùPyAô JAõgok ëçPgA ,kokpu ,RçÃÎ
ûBOõÞô kBc ÿoBßíÞoB^k úßýðBìq ólG þñíüA
| |.JApÇÂAô,ÿoApÚþG,þâkpvÖA
kõzýì Rlì óBzð þñýèBG þuBñzðAôo ô þßyrK RByoArâ
okëçPgAqAþyBðúÞþüBøÿoBíýGóBìok|- | ok ûlíÎ oõÇG BýXèA-ÿBì-ôpHüBÖ úÞ lñølýì
,îu@ lñðBì lðõzýì ólG þñíüA îPvýu kpÞoBÞ |,kõWõì oBì@ ÜGBÇì ô ,ûly ûløBzì BùíðBg
ô ,þPuõK ÿBø ÿoBíýG qA þgpG ,Ép×ì þãPvg òüA pÆBhG úßýðBvÞ qA l¾ok 90 BO 80 òýG|
BùíðBg ,lññßýì úÏWApì À¿hPì úG ÿoBíýG
BütèA ÿBìôpHüBÖ BO 40( þèBu óBýì òýñuok æõíÏì Bùð@.lñPvø
àüpdOqAþyBðþPuõKRæçPgA{øBÞ|- | BG úéGBÛì þðæõÆ ÿBùOlì qA lÏG ô )þãèBu 55
qA þyBð QuõK áôp^ô òý^ô QuõK þH¿Î ô òìrì ÿoBíýG àü êßy úG úÞ þPèBc ok ô ,ó@
úG óBìok QùW ,QuA ûlì@ok úñüpük
ÿpýK þPgBñzðAôo ô þßyrK ïõéÎ òý¿¿hPì
ëkBÏO ókoõg îøpG IWõì òìrì xpPuA
þívW ô )þðBXýø ô ÿpßÖ( þñøm QýèBÏÖ ok | | .lññßýìúÏWApì
xpPuA úG iuBK îPvýu QýèBÏÖ ô ûly óBvðA
22
rüo óôok klÒ
)|Stress Response System|(
þÆ .kõzýì ó@ þèBÏÖ {ýG IWõì ô ûkq îøpG Ao

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

Ép×ì þãPvg àü oB^k îPvýu òüA ,BùèBu
ok IuBñì oõÇG BO kõG løAõhð okBÚ pãük ô ûly
qôpG þHuBñì {ñÞAô ûkoAô ÿBø xpPuA êGBÛì
ô QýèBÏÖ {üArÖApSApG ,pãük ÙpÆ qA .lølG
)kAq@ ëBßükAo( Jphì ÿBùèõéu RolÚ ÿpOpG
,)Bø óAlývÞ@ þPð@( ólG þÎBÖk ÿBùèõéu pG
ûly úìl¾ oB^k YüolPG ólG ØéPhì ÿBùPÖBG
þßü þzcô êýð .lGBýýì {øBÞ óBy RolÚô
îüçÎ {øBÞ ok pSõì ûkBÏèA ÝõÖ ÿBøôoAk qA
ÁAõg pG ûôçÎ úÞ ûkõG BütèA ÿBìôpHüBÖ ÿoBíýG

| |:koAkpãükîùìkpGoBÞôkpÞnèAÝõÖ
QuA kok lÂô ïoõO l Qý¾Bg ÿAoAk|- |
þðçÃÎ ÿBøkok ô Bø ïoõO {øBÞ IWõì úÞ

| |.kõzýìólGxBvcQívÚ18okûtüõG
QuA þíùì ÿBø óAlývÞ@ þPð@ qA þßü|- |
BütèA ÿBìôpHüBÖ lñðBì þñìrì ÿBø ÿoBíýGok úÞ

Ép×ì þãPvg ÿoBíýG ô
)|Chronic Fatigue Syndrome|(

| |.koAkûkB×PuA
pýSBO BütèA ÿBìôpHüBÖqôpGok úÞ þñìrì xpPuA
kAq@ ëBßükAo Jphì ÿBùèõéu {üArÖA úG ,úPyAk
óAôo pG Ao ÿoBíýG Jphì pýSBO ô ûkpÞ àíÞ rýð
lðpýâok ÿoBíýG òüA BG úÞ þìpPdì óBâlñðAõg ïqæ ,òüApGBñG .lølýì {üArÖA óBvðA îvW ô
ô þðBìolðAôo úñýìq ok ûoôBzì QùW lñðAõPýì ÿBøôoAk qA ÿoBíýG òüA óBìok ok BO QuA
xBíO ÿrXñì àìBýu pPÞk BG þøBýâ IÆ :kõzGûkB×PuAlðpSõìêümkoAõìokúÞþHuBñì
|:lüpýãG {øBÞ ,þðlG ÿBøkok ô ïoõO {øBÞ
|Email: [email protected] þH¿Î îüçÎ {øBÞ ,kAq@ ÿBùèBßükAo
lýyBGîèBuôkBy ô þðAôo RolÚ {üArÖA ,JApÇÂA ô þâkpvÖA
óBüBK | |.úËÖBcôrÞpíORolÚ{üArÖAô,þßürýÖ

23

óApùO úéXì

RêBüOBBñÚWóqBAðáAõWBñõèõð øô óóBBPÞukAõkÞ15

wc ÐýíÇO ÿApG BùñO rýð pãük þgpG ô ûkõG ÿõãèA àü koõì pTÞA ok B« HüpÛO ,kõƒWô òƒüA òüABGôûlyúÞõyóBýÖApÆAæ« õíÏìkõyþìêPÚ þðBüBK {hG
.lðAûkqoBÞòüAúGQukóByÿôBßXñÞ Bø ó@ :koAk kõWô óBÞkõÞ òüA koõìok ápPzì ok lñ^ pø ,lññÞ|þì koõgpG ÿoôBGBð BG ÑõÂõì
lðA úPÖpâoApÚ QupùÖ òüAok úÞ ÿkApÖA þìBíO Rçßzì BG kõg þâlðq úýƒèôA ÿBƒø ëBƒu ok BG Ao ÑõÂõì Rly úG Bø úðBuo ÿkoAõì òýñ^
òu êýèk úG BìA lðA ûly úíÞBdì ô pƒýãPuk ô QümA ÑAõðA pýSBO QdO ô ûkõG ôpGôo ÿkBüq þíùì ÿ úPßð .lññÞ þì ëBHðk óAôApÖ RBýürW
Bø ó@ qA ÿoBývG ÕõéG òu úG ólýupð ô òýüBK Qðõzg ,Bø þùWõO þG ,Bø úXñ߃y ,BƒøoAq@ òüA kpýâ þì oApÚ úWõO koõì koAõì òüA ok úÞ ,Qýìõ¿Ïì ÿBøkBíð æ« õíÏì Ao óBÞkõÞ#
ûly kAq@ óAlðq qA óBzOBüBñW qA wK ëBu lñ^ oApÚ þvñW ÿBø ûkB×PuA Fõu þPc Bü óAôApÖ ô úýHñO lüBG úðõƒã^ óBƒÞkõƒÞ òƒüA úƒÞ QƒuA ôo òüA qA lñìBð þì þüBüo þG ô þâkBu
þgpG óBPuAk úÞ Qvýð ûpËPñìpýÒ .lðA úPyAk þPcAo òüA úG lðA úPvðAõO úðõã^ ,lðõy RAqBXì Bü Ùçg êíÎ IßOpì þÞkõÞ úƒÞ þƒPƒÚô
.lðA Bø îéýÖ QgBu úüBì Quk þPc óBÞkõÞ òüA qA ÿrý^ ú^ ô lñyBG úPyAk údéuA úG þupPuk æ« õíÏì kõy þì êPƒÚ ûtƒüô úƒG þƒPƒüBƒñƒW
ô pu óBñ^ úƒSkBƒc rƒýð koAõƒì þƒgpƒG ok ok .QuA ûly rýð ÿklÏPì ÿBø JBPÞ òPyõð Bü òýñ^ úG Quk óBÞkõÞ òüA úƒÞ ûlƒy UƒÎBƒG BG ÑõÂõì òüA BG ô ûly úÞõy óBýÖApƒÆA
ûkpÞ kBXüA Bø úðBuo ô ïkpì òýG ok Ao þüAl¾ úÞ þðBÞkõÞ qA óBPuAk 15 IéÇì òüA ÿ úìAkA Bü@ úÞ ëAõu òƒüA.lƒñðrƒG þƒÞBƒñèõƒø RBƒüBƒñW
lðA ûly oõHXì ûly ïõßdì óBÞkõÞ úÞ QuA îüA ûkpÞ òý`Puk Ao lðA ûly QüBñW IßOpì {üpK óAôo þüBø óBvðA lñðAõO þì rýð óBÞkõÞ .lññÞþì koõgpG ÿoôBGBð
úG lülW ÿBø Qüõø ô Bø ïBð BG ÿkAq@ qA wK QüBñW àü úG Quk þéýèk úG ïAlƒÞ pƒø úƒÞ ô óBuBñzðAôo òøm Bø ëBu ÿApG pýg Bü lñyBG ,Qýìõ¿Ïì ÿBøkBíð æ« õíσì Ao óBƒÞkõƒÞ
þé¾A ÿ ûrýãðA ïBÛPðA þgpG ok .lðA ûkq áBñèõø BG .QuA ûkpÞ ëõÓzì kõg úG Ao BøpãðBìok óAôo úÞ þPÚôôo òüAqA lñìBð|þì þüBüo þGô þâkBu
.lñøk úìAkA óAlðq qA ZoBg ok þâlðq ûtüô úG þPüBñW Bü Ùçg êíÎ IßOpì þÞkõÞ

þPÞ ïBð úG úèBu 10pPgk àü ÿ ûqBñW 1874 ëBuok .QzâpG }okBì krð úGô ûly kAq@ ÿoôpKqBG óôApG ókoõW -9
êPÚ ïpW úG þvW IýOpO òülG .ly AlýK þvW okBì þyôpÖ xBHè ÿ ûqBÓì òýìqpüq ok óAoõÞ oAõu ,ûly ZoBg úðBg qA êHÚ ÿBøqôo lñðBì úèBu 11 óôApG ókoõW ,2009 ëBu úüoõÖ 20 ok
ok ô óAlðq ok Ao kõg píÎ ÿBø ëBu pPzýG ôA .lükpâ ïõßdì lGA wHc úG ô ûly pýãPuk AõñýG ápPgk úG wýéK kõG úuolìok ókoõW qõñø úÞ þèBcokô qôo ó@ .QÖo úuolì úGô ly úuolì xõGõOA
òýñ`íø .Qynâok ÿoBíýG êýèk úG ô óAlðq ok þãèBu 72 òu ok QüBùð ok ô lðAonâ ÿkAp×ðA ëõéu
þì êýgk kõG ûly Bøo J@ok ô ûly úßO úßO úÞ úèBu 4 ÿ ú`GpvK àü êPÚ ÿ ûlðôpK ok Ao ÿôpìõK ÿokBìBð ÿ ûqBñW Apüq kpÞ úÏWApì úuolì
ôA ÿokBìBð .kõG ûly AlýK úðBgok ókoõW
.løk QHvð ÿôpìõK úG rýð Ao êPÚ òüA úÞ QyAlð kõWô þÖBÞ áoAlì BìA .lñPvðAk ïBð áõø ÿrñÞô ûkõG úéìBc úøBì Qzø úÞ
pLíÞlðõìkA -7 úG úèõéâ àýéy BG {GAõhPgo ok QyAk
áõø ÿ úèBu oBù^ pPgk .kõG ûlýuo êPÚ
àü qA wK BìA kpÞ þì þâlðq {âorG okBì ô åorGolK BG ûApíø pLíÞ lðõìkA ,1963 ëBu ok ÿkAlÏO qAô ûkpÞ AlýK Ao }okBì ÿ ûqBñW
úGp òülñ^ õÚB^ BG ô ûkAk oApÚ Ùlø koõì Ao ôA ÿoBßy ÿ údéuA àü BG kõg åorG okBì BG ûpWBzì lðkpƒÞ þƒì oBƒÞ óBƒGBƒýƒg ok úƒÞ pƒâoBƒÞ

úG {âorGolK úÞ þPÚô .kpÞ koAô ôA úG rýð .kõG ûkpÞ àíÞ QuAõgok
údéuA BGrýð AoôA lðõìkA ,kõG úPzâqBG úðBg òPÖo qA êHÚ úÞ Q×â AlPGA ok ókoõW
pLíÞ lðõìkA óBìq óA ok .kAk oApÚ Ùlø koõì àükrð Ao áõßzì ûBýu QðAô àü úuolì úG
BG þuBíO ok lðõìkA .QyAk òu ëBu 14 BùñO þì BÎkA ôA þñOBð pøAõg BìA QuA ûlük úðBg
ôA okBì ô kAk ÑçÆA ÿô úG Ao ÑõÂõì }okBì Ao Iýùì ÿAl¾ àü ó@qA lÏG þøBOõÞ Rlìô ûlük ókoõW Qukok Ao ÿoBßy äñ×O àü úÞ kpÞ
ok ô QyAnâ óBýì ok wýéK BG Ao ApWBì rýð QyAk îßyok úÞ ÿpvK kAqõðô ÿokBìBð êPÚ ïpW úG úèBu 11 óAõWõð IPýOpO òülG .QuA ûlýñy
ôA qA úÞ þPÚô .ly pýãPuk lðõìkA QüBùð ô lñPyAlð îø BG þGõg ÿ úÇGAo }A ÿokBìBðô ókoõW ,óBüBñy@ô óBPuôk ÿ úP×â úG .lypýãPuk
ô åorGolK êPÚ qA }A ûrýãðA ly ûlýupK kAq@óAlðqqA2014ëBuokóôApG.QuAûkAkÝõu}AÿokBìBðòPzÞQíuúGAoôARkBvcæ« BíPcA
úPuAõg þì ÈÛÖ Q×â ûkõG ú^ {âorGokBì
ô koAk þvc ú^ åorG okBì êPÚ úÞ lðAlG .ly
ÿ ûqBñW úÞ òüA ÿApG rýð Ao {ƒâorƒGolƒK ÿôpìõK þvW -8
11 òu úG úÞ þPÚô ÿôpƒìõƒK þƒvƒW
.QuA úPzÞ lñýHð Ao {âorGokBì ûkAk oAq@ Ao ÿkBüq ÿBø þðBGpÚ lýuo þãèBu
ÿBø Q×èBhì îÒo þéÎ þãèBu 21 òuokô lðAonâ óAlðqok Ao þèBu lñ^ô ly úíÞBdì lðõìkA ô ókõGo ïpW úƒG 1872 ëBƒu ok ôA .kõƒG
ÿ úÇGAo úÞ QzâqBG }okBì krð lðõìkA .ly QÛÖAõìôA {zhGô þøAõg ïBWpÖ BG óApãðBìok óAôo úG pãük ÿ ûoB`ýG ákõÞ úu ÿ úXñ߃y
êPÚ úG rýð Ao ôA Quôk òüpO àükrð ô }okBì lÏG ëBu úu ôA .QyAlð kõWô ôk òüA òýG þGõg ÿô ú^ pâA .ly ûkBPupÖ ÿoôpKqBG rÞpì
ûlük ôA ok þøAõg ûkpì ÿBø {üApâ ô kõG úPÖpâ rýð Ao pãük p×ð òülñ^ óBW Rlì òüA ok ÿô .lðBuo êPÚ úG Ao kõg ÿBø úíÏÆ qA ïAlÞ aƒýƒø
ok .kõG ûkoõgrýð Ao kõG óq àü úÞ kõg óBýðBGpÚqA þßü ólG QyõâqA þPívÚoBG àü þPc .ly JBñÆ BG Ao Bø ó@ ÿ úíø BìA kõG ûlðBupð
úXñßy ô ûkpÞ Qhè Ao Bø ó@ wLu ô QvG
.ly ïõßdì lGA wHc úG lðõìkA QüBùð qA lÏG îýð ô ëBu àü BùñO ÿô .kpÞ þì
wLýéýÖ ÙqõW -6 rÞpì qA Jõg oBPÖo êýèk úG ÿpýƒãƒPƒuk

úWõPì úÞ kõG }A úèBu 14 ÿ ú`GpvK ÝBOA ókpÞ rýíO ëBc ok wLýéýÖ Bvýéì ,1998 ëBu ok 24
àzOpüqok Ao óõgok ÝpÒ ÿ ûqBñW àüpPzýG ÿõXPvW BG QüBùðokô lyôA àzO ókõG wýg

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

úWõPìpO ÜýÚk þøBãð BG BìA QuA ûly ú×g úG ÜéÏPì ëõPÛì ÿ ûqBñW .kpÞ AlýK ôA QhO
ólG ÿôo ÿklÏPì ÿBø îgq úÞ lðly ÿlì ïBð úG úüBvíø ÿ úèBu 8 pPgk
óBüpW ok wýéK òüApGBñG .koAk kõWô þÖõPì ûkAõðBg êHÚ úP×ø àü qA úÞ kõG óõP×ýéÞ
lñP×â wýéK úG Bø úüBvíøô QÖpâoApÚpìA lðkpÞ þìpßÖô lñPyAlð ÿôqA ÿpHg }A
BG }A úèBu 12ô 13 óApvK BG äñýÞ ÿpO úÞ BG Bvýéì IýOpO òülG .QuA ûly îâ
16 .lñÞ þì þâlðq wßèA ô áok ÿBø ïBð ok Ao }BW Bø ó@ ô úPÖpâ xBíO wýéK
úGô ûly AlýK óAõWõðokApGôk òüA lÏGqôo úÞ kõG úP×â }BW .lðkpÞpýãPuk úuolì
.lðkpÞ ÙApPÎA óByolK êPÚ ÿlì BG ëBHvýG ÿqBG ëBcok êHÚ úP×ø àü
úPhüo wßèA Ao êPÚ ÿ úzÛð Bø óA ÿ úP×â úG úG NõO óBùâBð úÞ QuA ûkõG óõP×ýéÞ
ÿpO úÞ þPÚô.kõG ûkpÞ ApWA Ao ó@ áok ô .lñÞ þì koõgpG ÿlì îz^
BG }pPâorG pvK QÖo JAõg úG äñýÞ ôA }BW ,ú`GpPgk ÿBø úüpâ ÿ úXýPðok
úìAkAok .kAk óBW }A ûoB`ýGolK BO kpÞ koAôôApu úG Ao þíßdì RBGp ëBHvýG Jõ^qA ûkB×PuA kõGûlýupOúÞ}BWIýOpOòülG.koAkþíðpGókqÔýWôúüpâqAQukápPgkBìAkpGþìúðBgúGAo
úÞlñP×âBøó@.lðkõGûkpÞoApÖôûlýzÞ{O@úGAoúðBglðoAkúãðþ×hìAokõgQüBñWúÞòüAÿApG Jõ^BGúìAkAokôlñÞþìú×gAoÿlìò×éOîýuBGQyAkQzcôÑõÂõìòüAúG}olK{ñÞAôqAô
êPÚÿúzÛðlðõzðúýHñOóByolKÈuõOókBPÖApýâRoõ¾okúÞòüAÿApGôlññÞoApÖlðAúPuAõgþì }BW.lñÞþìkoAôôAólGúGrýðAoþOBGpÂõÚB^BGQüBùðokôûkpÞkoAôôApuúGAoþOBGpÂëBHvýG
Ao Bø ó@ô úPyAk êßzì þðAôo ÍBdèqA óByolK úÞ lðkpÞ BÎkA Bø ó@òüApG ûôçÎ .lðA ûlýzÞ AoôA wHc úG BìA lñÞoApÖ åpì RAqBXìqA QvðAõO QyAk ëBu 16 óly úíÞBdì óBìqok úÞ òüA êýèk úG
rÞpì úG ô ûly ïõßdì óByolK êPÚ ïpW úG ôk òüA QüBùð ok .QuA ûkpÞ þì þívW ô þcôo úXñßy .ly ïõßdì RAqBXì Øý×hO Bü õ×Î QuAõgok ÿ ûqBWA óôlG lGA
.lðly ûkBPupÖ óBðAõWõð ÿoôpKqBG qlðBðpÖ òýPvüpÞ-5
ïôpG lüõük -2 }A úèBuôk okApG IÚApì úÞ lñPuAõgôA qA úèBu 13 qlðBðpÖ òýPvüpÞ òülèAô ,2011 xoBì ok
óA ok úÞ Ao ïôpG lüõük wýéK 1988 ëBu ok ok úÞ kõG ûkAk ïBXðA òPÖpâ þPzÞ úýHy ÿqBG }okApG BG êHÚ ûBì òülñ^ ÿô .lyBG BâAoæBâ lüõük
ÿBÃÎAþìBíOêPÚïpWúGQyAkòuëBu16óBìq Qðõzg BG }pPß^õÞokApG BG ÿôrýðoBG òüA .lypXñì úèBuôk ÿ ú`GpvK ÿBK òPvßy úG QüBùð
lÏG lüõük .kpÞpýãPuk BOõu úñýìok }A ûkAõðBg þPÚôôly}õùýGlüõükúSkBcòüApSAok.lýGõÞJBPÞÿúv×ÚúGAo}okApGpuoBGôkôkpÞoBPÖo
BG ,}olK BG þßürýÖ ô þË×è ûpWBzì àü qA Ao ÑõÂõì òýPvüpÞ QzâqBG úðBg úG okBì
9 ô 14 okApG ô kpøAõg ô okBì ,olK pHO qA ûkB×PuA Ao lüõük Roõ¾ BùñO ôA BìA .kAk ÑçÆA ôA úG
êPÚ òüA qA úÞ þvÞ BùñO .lðBuo êPÚ úG Ao }A úèBu ó@okBì .kpÞ ÅõÎ Ao {üBø xBHè ô Qvy
ok úÞ kõG }A úèBu 19okApG kpGolG îèBu óBW ïBÎ lÏG QÎBu 4 QyAk ïBð óAqõu çðBýG úÞ Bø
ÿ úuolì pülì .QyAlð oõÃc úðBg ok óBìq ó@ ô kpÞ àíÞ QuAõgok þðBìok rÞApì qA
ûly úÏüBy óAqõì@ {ðAk óBýì ok úÞ òüA qA lÏG ïôpG .QÖo Býðk qA lÏG qôo ôk AõñýG ÿ ú`GpvK
Ao }A ûkAõðBg ÿBÃÎA þìBíO êHÚ Iy ïôpG úÞ kõG úèBu ôk ÿ ú`GpvK êPÚ ïpW úG lðqpÖ ô okBì
qôo lüõük .QÖpâ xBíO wýéK BG ûlðBuo êPÚ úG lüõük åpì pÆBg úG óAqõu .lðly pýãPuk
aýø óôlG wýéK ÿ úP×â úG ô ly pýãPuk lÏG ïpW úGrýð òýPvüpÞ BìA ly úPgBñyp¿Ûì
.kpÞ ÙApPÎA kõg ïpW úG þPìôBÛì okApG lüly îPy ô Jp ô líÎ pýÒ êPÚ
lGA wHc úG lüõük IýOpO òülG .ly îùPì }A ûkAõðBg ÿBÃÎA líÎ êPÚ úG ÿô IýOpO òülG òu úG úÞ ûlñü@ëBu ÿô .ly þðAlðq kõg
ÿApWBì .lyBG úPyAk RAqBXì Øý×hO Bü õ×Î QuAõgok lðAõO þíð þãèBu 70 òu BO ô ûly ïõßdì .kkpâ þì kAq@ óAlðq qA lupG þãèBu 19
Took An Axe|( >kõy þì pHO úG Quk ïôpG lüõük< ïBð úG ÿoõùzì äñø@ úÞ ly UÎBG ôA óõvðBW ê`ýìô ólèõâôolðA -4
.kõyúPgBuôAQüBñWؾôok)|David Brom okúÞlðkpÞÿrüoúìBðpGAoþéPÚúÞlðkõGúèBu12ô11IýOpOúGóõvðBWê`ýìôólèõâôolðA
Øèôô þèpyô úýèõÞÿlñýu -1 úðBgôúPyAkpGAo}olKóôêýHìõOAóõvðBW1998ëBuok.kpGôpÖRpýcôáõyokAoóBùWQüBùð
ok1983ëBuokúèBu85óqpýKàüêPÚqAlÏGúèBu15,ØèôôþèpyôúèBu14,úýèõÞÿlñýu ÿ úv×Ú ok «æõíÏì úÞ óBzâorGolK ÿBø fçu Bø ó@ .QÖo ólèõâôolðA åorGokBìô åorGolK ÿ
ó@ QüBñW JBßOoA qA êHÚ .lðkpÞ QÖBüok Ao >úðBã`G Roõ¾ BG þðçOBÚ< IÛè Bø úðBuo qA Býðp×ýèBÞ kõG ê×Ú Bø ó@ok ô úPyAk oApÚ óBz¾õ¿hì
ûkq ØéPhì ÿBø úðBùG úG Ao úðBg òülñ^ ok Bø Qíu úG ô lñPyAnâ òýyBì ok ô úPyAkpG Ao
,lðkõG ûlýupK Ao pývì ô þðBzð þgpG qA :lðkõG ïBãñø ok ôk òüA .lðkBPÖA ûAo úG úuolì
úðBg ò×éO qA lñøk ûqBWA lðkõG úPuAõg þgpG qA Al¾ úG Ao ÿqõu {O@ pÇg äðq oBøBð
àü BùñO rýð pãük þgpG qA ô lññÞ ûkB×PuA Bø ó@ ô óAqõì@ {ðAk úÞ þèBc ok ô ûkoô@ok
òüA úÞ ÿkApÖA qA þßü .lðkõG úPuAõg J@ óAõýè ó@ lðkõG úuolì qA Zôpg ëBc ok óBíéÏì
úÞ kõG úP×â lðkõG úPÖo Bùð@ úðBg úG pPgk ôk úPzÞp×ð 4 QüBùðok .lñPvGoBHâo úG Ao Bø
ÿkBÎpýÒ oBývG óApPgk òüA RBÞpc ô úÖBýÚ .lðly þígq p×ð 10 ô
l¿Ú Bø ó@ úÞ lðkõG ûlýíùÖ }pøõy ô ôA ô ûkõG ok ô pýãPuk rýð êOBÚ ÿ ú`G pvK ôk pø
þðBGpÚ QüBùð ok ôk òüA .lðoAk pu ok þìõy .lükpâ þâlýuo Bø ó@ RBìBùOA úG ûBâkAk
.úèBu 85 QßG Bð@ ;lðkpÞ AlýK Ao kõg IuBñì Bø ó@ ÿBø þuçßíø qA þßü ûBâkAk ok
ôA ô kq úÛéc ëõPÛì ókpâ oôk Ao {ðBPuk Øèôô úSkBc qA êHÚ qôo óõvðBW úÞ kpÞ ÙApPÎA
RBGp BG rýð úýèõÞ ô QgAlðA òýìq ÿôo Ao AoÿkBüqkApÖAlüBGkõGúP×âôA.QuAûkpÞþüBøQHd¾QÖpâïBXðAlÏGqôoúÞÿqAlðApýOkoõìok
.kpÞkoAôôAólGúGÿklÏPìRBGpÂõÚB^ ïõßdìôk òüA .QuA þâlðq Bü åpì Bø ó@ Qyõðpu úÞ lýíùÖ lñøAõg úHñy úu qôo úíøô lzßG
BGôQzâqBGúðBgúGêOBÚÿBøú`GpPgkókpÞoApÖqAlÏGúÛýÚklñ^BùñOQhGóõãðóqpýKòüApvK {ðAkúGûldPìRæBüAokúÞlñPvøþðBvÞBùñOBøó@.lðlykAq@óAlðqqAëBulñ^qAwKôûly
ô lðlypýãPuk wýéK ÿBøôpýð ÈuõOôk òüA QÎpu úG úXýPðok .lyôpGôo }pýKokBì ÿ ûqBñW .lðpG þíð pu úG óAlðq ok ô ûkpÞ àýéy óAqõì@
qA Bì úÞ îüõãG lüBG îyBG ÝkB¾ îøAõhG pâA |:Q×â óBüõWqBG úG JBÇg Ao þÞBñPzcô óBñhu úýèõÞ äñýÞáokô wßèA -3
òüArýðpãükoBGîýPuAõgþìîükAkïBXðAAooBÞòüAúÞòüAqAlÏG.îýPyAlðÿlGwcaýøoBÞòüA pÂBc þPýu BýHìBßuApùyok ÿA úðBg ókpÞ }õìBg ÿApG óBðBzñzO@ ,2001 ëBupHìAõð 11ok
.îükõGûlyûkqóBXýøôkpøBì.eüp×OÿApGÈÛÖ.îýzßGAop×ðàüîýPuAõgþìÈÛÖ.îýñßGAooBÞ úðBg ÿBø ÝBOA qA þßü ok úèBu 40 äñýÞ ÿpO lvW BG úðBg ókpÞ }õìBg ÿApG }çO okô lðly
.|ïkõGûkAlðïBXðAóBìqó@BOúÞïkAkïBXðAAoÿoBÞòì ÿqõu{O@qAþyBðkôkÝBzñPuApÆBgúGkpìòüAúÞlðkpÞþìpßÖAlPGAokBøó@.lðlükpâôpGôo
25

óApùO úéXì

26

www.TEHRANMAGAZINE.com

27

óApùO úéXì

!BýHíéÞok þéHñO þðBùWqôo òzW ëBu pø BýHíéÞok þüõâBPüA pùy ïkpì #
.lðpýâ|þì òzW Ao þéHñO þðBùWqôo
þPÏñ¾ ô ÿoBXO ÿBø|QýèBÏÖ úG þüõâBPüA
qA þßü {ýK ëBu 32 BìA .QuA oõùzì Üðôo pK qôo BýHíéÞ ok >þüõâBPüA< pùy óAlðôpùy |
>BüõPñìõüoBì xõèoBÞ< ïBð úGpùy òüA óBñÞBu úG Ao óBzüBøõPK ô àzO úPynâ úHñzßü
ïkpì úÞ lðAoôpK|þì kõg pu ok Ao ûlüA òüA òzW Ao þéHñO þðBùW qôo BO lðkpG Bø|óBGBýg
ÿkB¿PÚA Üðôo òPÖpâ òzW pG ûôçÎ þüõâBPüA
þâlðq qA ô lññÞ îÞ ÿoBÞ oBzÖ qA þíÞ lüBG .lðpýãG
ÿApG þOBÛGBvì êìBy îuApì òüA .lðpHG Rnè BO QuA þyçO îuApì òüA ÿoArâpG
QhO òüpPÏüpu ,úìAtýK òüpOBHüq JBhPðA kBü úG lðoAk þüAq|xpPuA ÿBø|êÓy úÞ þðBñÞoBÞ
òüA .lðoôBýG oBzÖ kõg úG pPíÞ lüBG úÞ lðoôBýG
.kõy|þì {èBG äñW ô oAlgp^ ô QuA ûly ÐÚAô BýHíéÞ þGpÒ ëBíy ok pùy
úÞ þéHñO qôo òzW .koAk QýÏíW p×ð oArø 200
1985 ëBu qA lìBXðA|þì ëõÆ úG êìBÞ qôo àü

.kõy|þì oArâpG þüõâBPüA ok ëBu pø

.luo|þì pËð úG þüæBG îÚo úÞ luo|þì }ôpÖ oBãýu óôlGoõzÞ pSA pG óBùW ok p×ð àü úýðBS {y pø #
ëBu qBÒ@ BO lðoAk l¿Ú óBPvñíÞpO óæõEvì Býðk qA RBýðBgk Ùp¿ì ô ólýzÞ oBãýu
ô oBãýu qA þèBg ÿoõzÞ úG Ao óBPvñíÞpO 2025
úÞ QuA þèBc ok òüA .lññÞ êülHO RBýðBgk .kôo|þì
þðBùW QyAlùG óBìqBu }oArâ xBuApG
òüpPíÞ óBPvñíÞpO ,þðBùW ÿBøoBì@ xBuApG pSApG åpì óõýéýì l¾ îPvýG ópÚ ok ÈÛÖ
.koAk Ao RBýðBgk ôõÞBHñO ,óõOõO Ùp¿ì óArýì QHS õÞBHñO ô óõOõO Ùp¿ì qA þyBð ÅoAõÎ
ÿõu qA oõPuk òüA oôl¾ qA wK .QuA ûly
ÿApWA úG ØÊõì óBPvñíÞpO wýéK ,ÙAlídì pGp×ð óõýéýì {y ëBupø løk|þì óBzð BøoBì@
ÿBø|óBGBýg ok þðrPzâ BG ô ûly îßc òüA qA Ao kõg óBW RBýðBgk ô oBãýu ëBíÏPuA pSA
.lñÞ|þì koõgpG þ×éhO úðõâ pø BG óBPvñíÞpO ÅpÏì ok p×ð oArø 600 ô lñøk|þì Quk
qA ÿoõPuk òýñ^ mBhOA luo|þì pËð úG .lðoAk oApÚ kôk ÝBzñPuA
.lyBGôAQý¿hyqAþuBßÏðAÙA³ lídìÿõu oBãýu óBPvñíÞpO oõzÞ óBýì òüA ok BìA
þyqoô xBHè BG ÿpüôB¿O RBÚôA pPzýG ok ôA qA êìBÞ oõÆ|úG Ao RBýðBgk ëBíÏPuA ô ólýzÞ
Bü ÿpýãýøBì ëBc ok ô RpL³ uA ô oõPuk úG BñG QýÎõñíì òüA .QuA ûkpÞ Ñõñíì
.kõy|þì pzPñì ÿoAõu|úgp^ôk ÿkpG þé³ÛðBGpÚ< óBPvñíÞpO oõùíW|wýDo
,oõzÞ òüA ok oBãýu }ôpÖ QýÎõñíì kõWô .kpÞ ô lüpg úðõâ pø ôA .QuA ûkõG >Ù³A lídì
ûBýu oAqBG løBy óBPvñíÞpO QhPüBK kBG@|ÜzÎ oõzÞ òüA óAlðôpùy qA oBãýu ÈH úíüpW ïçÎA Ñõñíì Ao õÞBHñO ô óõOõO ,oBãýu }ôpÖ
úG oæk 11 ó@ok oBãýu úPvG pø úÞ QuA þÛðôopK BG .QuA )óBPvñíÞpO ëõK lcAô( RBñì 6900

þðBÓÖA ûõýy úGoõãðA òÖk

òÖk ;lðoAk ëBu ëõÆ ok oõãðA òPyAk úãð ûqBO ÿApG IèBW þyôo óBPvðBÓÖA ïkpì #
!òýìq ÝBíÎAokoAlG@ûõýì

ok BìA lññÞ xõø ó@ ê¿Ö qA ZoBg ok Ao ÿA|ûõýì úÞ QuA ûlì@ {ýK þÏÇÚ oõÆ úG þvÞ pø ÿApG
xõø ÿApG óBPvðBÓÖA ïkpì .ókpÞêídOrWkoAlðkõWôxõøòüAókpGòýGqAÿApGþøAoóBìqó@
úG ëBu qA þé¿Ö pø ok Ao oõãðA BO lññÞ|þì ûkB×PuA >úñýãñÞ< ïBð BG þPñu ÿA|ûõýy qA kõg oõãðA
ok BO lññÞ|þì òÖk ô ûkAk oApÚ þéâ ÿBø|úuBÞ óôok Ao oõãðA ,}ôo òüA ok.lñyBG úPyAk ûqBO Roõ¾

.lññÞ Ùp¿ì oAlG@ ûõýì òüA qA þâríyõg ô þâqBO óBíø úG ,Qvýð oõãðA úÞ þé¿Ö

28

www.TEHRANMAGAZINE.com ok!llGyûpØíðzòÞPúÖupoâlêììBÎ

SOHEIL GOEL D.D.S

êDõâêýùu pPÞk

àyrLðAlðk fApW

õßvývðAp×ðBu àý×ýuBK ûBãzðAk qA êý¿dPèA ÕoBÖ

êßülìô Bø úíýGpTÞA ëõHÚ

óAlðkô óBøk þüBHüqô |þìõíÎ óBìok #
Bø óAlðk þâlýuõKqA ÿpýâõéW #
úTè ÿBø ÿoBíýG óBìok #
óæBvâorGô ëB×ÆA þßyrLðAlðk #
ëBðBÞRôo ,ókpÞpK #
þñý^ {Þôoô äñülðBG #

(818)907-9900

ENCINO PLACE
16101 VENTURA BLVD STE 329 ENCINO, CA 91436

ÿApG )òýìBKôk D4 ûlðpýâós( DRD4 þßýPðs ÀÛð ,óAlñízðAk òüA úP×âúG #
DRD2 ósô þvýéãðAô þÂBüo xôokok ÿlW R|çßzì ÀÛð òüA ÿAoAkqõì@{ðAk

.koô@|þì kõWô úG ïõéÎô iüoBO ,ïôk óBGq xôok ÿApG þO|çßzì
ÿBø|ûpíð òPÖpâ úÞ lñPÖBüok óBðAõWõð ÿôo pG ÿA|ûkpPvâ RBÛýÛdO ok þüBßüpì@ óApãzøôtK

.QuA DNAokþßýPðsÀÛðàüêýèkúGúuolìoklG
þPèBüA ûBãzðAk qA ”oõýG òüõÞ“ þOBÛýÛdO îýO , lðlì@ok Al¾ úG xoAlì äðq úÞ þÇüApy ok
BG òýìBKôk ÿoAnârìo ëõEvì ÿBø ós ÿôo pG þßýPðs ÿBø {ùW þgpG úÞ kpÞ ØzÞ AlüoõéÖ

.lðoAk ÉBHOoA úuolì ok ûpíð òPÖpâ
óAõWõð 500ôoArøôk DNA úG ÉõGpì RBÎ|çÆAô þéý¿dO QÏýÂô úvüBÛì BG óBÛÛdì òüA

.lðkpÞ ØzÞ Ao RBðBdPìA ûpíð ô Bø ós óBýì ÉBHOoA òüA þüBíñøAo ô óBPupýGk ok ê¿dì
.lñPvø )rÓì þüBýíýy óBuo ïBýK( òýìBKôk þH¿Î ûlñøk ëBÛPðA kpßéíÎ ëõEvì Bø ós òüA

.QuA Bì ÿBøoBPÖo qA ÿoBývG qA þyBð ÿkõñzg ô ÿkBy wc ëõEvì òýìBKôk
úG QuA QýíøA rDBc oBývG óBdPìA RApíð ô Bø ós óBýì ÉBHOoA úÞ kAk óBzð RBÛýÛdO òüA

.lðBì|þì qBG ûBãzðAk úG þGBýøAo qA qõì@ {ðAk koAõì þgpG ok úÞ ÿoõÆ
qõì@ {ðAk ÿApG )òýìBKôk D4 ûlðpýâ ós( DRD4 þßýPðs ÀÛð ,óAlñízðAk òüA úP×â úG
xôokÿApGþO|çßzì DRD2ósôþvýéãðAôþÂBüoxôokokÿlWR|çßzìÀÛðòüAÿAoAk

.koô@|þì kõWô úG ïõéÎ ô iüoBO ,ïôk óBGq
ØéPhì ÿBø|úHñW ÿôo pG þíùì {Ûð òýìBKôk ÿoAnârìo ÿBø ós ,}oArâ òüA xBuApG

.lðoAnâ|þì úWõO {øBÞ ô þèBÏÖ {ýK ,þüApâ ÑBíPWA l BG ÈHOpì þPý¿hy
BìA lðoAk {Ûð ûpíð òPÖpâ ÿôo pG Bø ós òüA lñ^pø úÞ løk|þì óBzð óAlñízðAk òüA RBýÂpÖ
þéý¿dOô þyqõì@ÿBø wüôpu ,Èýdì úÞ ÿoõÆ úG lñPvýð þÖBÞ ólðAõg xok ÿApG þüBùñO úG

.lññÞpSAþGÿpýãíz^lcBOAoþßýPðsÀÛðòüAlñðAõO|þìpSõö ì

29

óApùO úéXì

eHy lüoAk Quôk åpì qA lÏG Bƒü@ #
ÿqBXì ÿBø|úßHy ok óBñ`íø Bíy ëBPýXük
,lðrG áõHvýÖ ok þLâóBPuôk BG ,lðrG úupK
ëBðBƒÞ ô koAnƒãG ïApƒâBƒPvñüA ok þƒvßÎ
ÿp×u RApÆBg Bü lñÞqôo úG Ao kõg þìApãéO

?lñÞoôpì Ao óBPÛGBu ÜzÎ BGrýãðA|ëk
þéýhO þíéÎ óBPuAk òüA ,lƒýñßð ûBƒHPyA
ô lýñßG AooBÞ òüA lýðAõO|þì óæA òýíø ;Qvýð

."lüõy úðAkôBW ÿqBXì ÿBýðk ok"
ÿsõƒèõƒñßO wƒýuBƒO ûqBƒO ÿBƒƒø|QƒƒÞpƒƒy
Ñôpy úñýìq òüA ok Ao þñýãñu ÿoAnâ|úüBìpu
ô ÐýýzO RBìlg úÞ îø þüBø|QÞpy ô lðA|ûkpÞ
ûkBì@Ao kõg ,lññÞ|þì úDAoA îýcpOô òÖkô ò×Þ

.lññÞ|þì þuBuA ëõdO àü
ûkAq úðõã^ Bíƒy ëBƒPƒýƒXƒük úƒhƒvƒð BƒìA
ÿBÃÖok úÞ þüBKkopø Bø|QÞpy òüA ?kõy|þì
ok ú^ pø ,lüA|úPyAnâ þÚBG kõg qA ÿqBƒXƒì
,oBßÖA ,lüA|ûkpÞ óBupíø þÎBíPWA ÿBø|úßHy
Ao Bíƒy ÿBƒø|wƒßƒÎ ô pƒËƒð oBƒùƒÊA ,Bƒø|ûlƒüA
þÎõñ¿ì }õø àíÞ BG ô ûkpƒÞ ÿoô@|ЃíƒW

.lñÞ|þì Üég Ao Bíy ëBPýXük úhvð
óBW úG óBW úßñüA qA wK IýOpO òüA úƒG

?îýðBíG ûlðq þÎBíPWA ÿBø|úßHyok åpìqA lÏG úðõã^

úßñüA pýÒ úÞ lñPvø þüBø|QÞpy ,ûly pßÖ îø kôçÞ ok Bíy úG ÉõGpì RBÎçÆA úÞ IýOpO ".ly løAõg þüApünK àýuçÞ þÛýuõì ô Bƒíy ÿqBƒXì eƒHy ,lƒükpƒÞ îƒýévO òƒüpƒƒÖ@
þì ûkBì@ ô ÿrüo|úìBðpG Ao Bíy îýcpO ô îPg lýðAõO|þì Bíy ,kõy|þì ûpýgm )RBÎçÆA pGA( óBðAõW ÿApG oBÞ òüA lüõâ|þì óAoôk îðBg okô lðrG Mâ óBPðBPuôkô óBßükrð BG lðAõO|þì
Ao RBÎçÆA ,lýñÞ AlýK þupPuk ó@úG BWpøqA ûkpßð ÿAlg pâA úÞ Ap^ koAk ÿpPzýG QýíøA ÿApG úíø qA {ýG lüBy òüA BìA lyBG ÉBHOoA
.lñvüõð|þì óBPüApG îø úìBð|Qý¾ô lññÞ pøô lýñÞ úÖBÂA lülW RBÎçÆA ,lýñÞqôo úG .lðoAk Ao þâkBì@ òüpPíÞ Bùð@ lP×ýG ÝB×OA òüA úÞ lyBG IèBW Bíy ûlülð ô ûpýHð ô úXýƒPƒð
ô þüAoAk úÞ Bùð@ ÿApG oBÞ òüA lüBy úPHèA wéXì rW úƒG Bƒø|QƒÞpƒy òƒüA qA þƒgpƒG ëBHðk ïApâBPvñüA Bü pPýDõO ok Ao Bíy lñðAõO|þì
klÏPì úSoô ô lñPvø oAõèBýÎ Bü lðoAk kBüq ëAõìA .lýñÞ áBK lýøAõg|þíð úÞ Ao ú`ð@ ÿBø|úßHyok Bíy ÿpGoBÞ ÿBø|JBvc ,îýcpO pßÖ ú^ lññýHGô lñyBG ÉBHOoAok Bíy BGô lññÞ
òßíO þéýg úð úÞ Bùð@ BìA lyBHð IuBñì lðoAk ápO ÿApG óly ûkBì@ ÿBø|ÿoAõyk qA þßü òüA BG ,kpÞ lñøAõg Qüpülƒì îƒø Ao ÿqBƒXì
úßñüA úG ókpÞpßÖ úé¾õc þéýg úð lðoAk þèBì òüA ÿApG .QuA úìBð|Qý¾ô òPyõð ,þðBÖ ÿBýðk .lýñÞ|þì
òßíì ,lü@|þì óBzèAõìA pu pG ú^ åpì qA wK þâlðq úG óAlñíÚçÎ lƒýƒuo|þƒì pƒËƒð úƒG
ç¾A lüBy úÞ ÿoBÞpyqA IýOpO òüA úG QuA ëBc úG BO çTì ,lñPvýð îÞ åpì qA lÏG ëBPýXük
ok kõg ëBPXük úhvð Üég ÿApG p×ð oArø 37
.lðõy Áçg lyBHð lñüByõg qA QÞpy òüA ,lðA|ûkpÞ ïBð|QHS îüpPñüA QÞpy
BìA QuA kõupK ÿoBÞô IvÞ lñ^pø åpì
þuôpÎ êTì þâlðq ÿBøAlüôo pãük BG xBýÚ ok .kpÞ løAõg úDAoA Ao kõg RBìlg ûlñü@ ëBu
úG ,QuA þñPyAk|Quôk ô rýãðA|óBXýø pPíÞ þdHy òýñ^ úßñüA QuA òßíì þgpG ÿApG
ô kpÞ JAnW pPzýG þíÞ Ao ó@ óAõPG IýOpO òüA þPc Bü ÿôo|ûkBüq lðoAnãG BW úG kõg qA ÿqBXì
oBÞô IvÞ .koô@ok ëõK ó@qA îøpPzýG úPHèA îø ÿpO|ûkBu ÿBø|ûAo BìA lyBG ûlññƒÞrƒEƒíƒzƒì
p¿Î úG QuA ïqæ îø îýcpO ô îPg ô ÐýýzO ïBð QHS þPüBvGô ok lýðAõO þì ,koAk kõƒWô
qA wK úÞ lüoAnãG þÚBG ïBýK ÿkAlÏO ô lýñÞ
.koAnãG BK ÿoôBñÖ ,kõy pzPñì þÎBíPWA ÿBø|úßHy ok óBƒPƒâpƒì
,løk|þíð òýßvO Ao åõu îÒ ÿoôBñÖ úPHèA úG Ao ÑõÂõì {ýKBzýK lyBG pPùG lüBy úPHèA
óBPéýì ÜGBÇì Ao Bíy îýcpO ô îƒPg pƒâA BƒìA þùO IèBÚ QzcôqA BO lýølG ÑçÆA óBPðArürÎ
oBÞ QƒuA òƒßíì lƒyBƒG ûlƒy ÿrƒüo|úƒìBƒðpƒG
îø Ao îuApì .lƒñÞ pƒO|QƒcAo Ao óBƒâlƒðBƒìqBƒG .lññßð
{hK ûlðq Bíy ÿpGoBÞ ÿBø|JBvc ok óAõO|þì wéXì ÑõÂõì lü@|þì Èuô úÞ åpì ÿBK BìA
ëBHðk úG lýðAõO|þì QcAo ëBýg BG îø Bíy .kpÞ îø ó@ BìA ,kõy|þì fpÇì îø îýcpƒO ô îPƒg
óApãð úßñüA óôlG ,lüôpG óBPâpì qA lÏG þâlðq ÜGBÇì lýðAõO|þì óæA òýíø qA ,Qvýð þéßzì
ÿBø úßHy ok æõíÏì úÞ lýyBG þüBùPícArƒì ,óAoôk BßGo çTì ,lýølG Ao ó@ IýOpO kõg êýì
ok óAoAõâõu qA ô ûkpÞ Ao oBÞ òüA óæA qA úèBu 28
.kõy|þì kBXüA ïk@ ÿApG ÿqBXì lý×u JApy ô êÖAô ô Õpì BG" BG ôA îýcpO îuApì

30

www.TEHRANMAGAZINE.com

ÿôpýð îP×ø óBâôBð ûlðBìpÖ
lyoBñÞpG Bßüpì@þüBüok

òüA .QuA pÛPvì òKAs ÿAôBâBðBƒÞ óBƒPuA ok ÙqõW óBGBüokBßüpì@þüBüok ÿôpýð #
úG þìArÎA þüBüok lcAô òüpƒO|åorƒG óBƒâôBƒð ëBHðk úG Ao îP×ø óBâôBð ûlðBìpÖ ,òüõÞ@
70 BO 50 òýG ô QuA Bßüpì@ ÿBø|J@qA ZoBg þãñW ÿBøôBð ÿApG úƒdðBƒu lƒñ^ ÑõƒÚô
qA {ýG ô BíýKAõø Bøl¾ ,þüBüokpüq ô þPzÞ .QuA ûkpÞoBñÞpG ,Býu@ok Bßüpì@

.koAkêñupKoArø30 óBW xA|xAõü" ôBð ,koõì òüpO|ûqBO ok
òüA ûlðBìpÖ 2015 ëBu qA òüõÞ@ óBGBüok BGoõKBãñuôBÞæBìúãñOÝpyok"òýÞ|àìxA
ûlñü@ úP×ø lñ^ BO kõƒG oApƒÚ ô ûkõƒG óBƒâôBƒð òüAóAõéìûkQyõðpuqA.kpÞÙkB¿OÿpßðBO
.kõyúPvzðqBG ÿBø|ïBÛì.Qvýð Quk ok ÿpƒHƒg qõƒñƒø ôBƒð
ÿA|ûqBO RBÛýÛdO ,pýgA ÙkB¿ƒO þƒK ok úÞ ôBð òüA ok lðA|úP×â Bßüpì@ þüBüok ÿôpýð
.QuAûlyqBÒ@Bßüpì@óBâôBðkpßéíÎûoBGok ,úPÖpâ õéùK oõKBãñu ok ÿolñG ok óõñÞA|îø
þüBüok ÿôpýð ,ÙkB¿O òüA qA wK òýñ`íø .QuA ûly QÖBü ÿkBvWA
óBâôBð RBýéíÎ QÚõì ØÚõO oõPuk Bßüpƒì@ ok Ñõð òüAqA þüBüok údðBu òýìoBù^ òüA
.kpÞ okB¾ Ao óBùW puApu ok kõg þüBüok .QuA pýgA ëBu àü
BÞõuõÞõü ok Bßüpì@ þüBüok ÿôpýð îP×ø óBâôBð

31

óApùO úéXì

kôo|þì ûAo úÞþPgok

lýüBO Ao ó@ úíø úÞ þÎõÂõì ,lñyBG QGBS òýìq ok QGBS ÿA|úzüo lüBG Bø|Qgok #
.koAk úÚçÎ òPÖo ûAo úG úÞûly ØzÞþHýXÎ þPgok BìA ,lññÞ|þì

lðAl|úPññgÞôÿpÖqBAouqkBõGgAoúÜðBégÏìxêKôào küpBìOôk

ïBð úG oôkAõÞA oõzÞ ok QuA >úLƒè àƒO< ô >Alƒéâ< Ñõƒð qA úƒÞ IƒýƒXƒÎ Qƒgok òƒüA oôk Ýpyok Ao ÜéÏì êK àü BO lðA|úPgôpÖ AokõgsAoBâô òýyBì ,óBíOoBK@,xôo kpìôk #
ûkAkÁB¿PgAkõgúGAoBýðkápdPìQgokBùñOIÛè)|Socratea exorrhiza|(>þOAoõÞBu< .lññÞÿqBuqBG úýuôo
ÿBK êßy úG( ûlý`ýK ÿBø úzüo àíÞ úG IýXÎ Qgok òüA ,óAløBy ÿBø úP×â pGBñG!QuA
ÿApG òüõè þñâõü ô ØýéýuAô ÿoõü úÞ QuA ûkAk }oArâ "AkôApK BüBßvèõívíÞ" ÿpHg QüBu
.kôo|þì ûAo {üBø úzüo àíÞ BG,ê¿Ö pýýÓO ïBãñø ok ô lñÞ QÞpc lðAõO þì ,)óBvðA úG êK òüA .lðA ûkpÞ Zpg )oæk oArø 132( êGôo óõýéýì 10 úýuôo ÿBPè@ úÛÇñì ok êK òüA ÿqBuqBG

.kõG úPÖo òýG qA BHüpÛO Jçýu òýñ`íø ô Qé×Ò êýèk

ûlƒy ûlƒý`ýK pƒãülƒßü úƒG Bƒƒø úƒƒzƒüo àíÞ Roõzì ÿApG þédì óBñÞBu qA BìA ;lðA|ûkAk ïBXðA Ao êK òüA ÿqBuqBG oBÞ pPzýG kpì ôk òüA
oõð QùW ok þXüolO oõÆ úƒG þƒOAoõƒÞBƒu .lñÞ RoBËð óByoBÞ Qý×ýÞ pG lðkõG úPuAõg þðBíPgBu QÞpy àü qA Bùð@ .lðkõG úPuAõg
þP×ãy ëBíÞ ok ô lññÞ þì QÞpc lýyoõg
úG lðôo|þì ûAo pPì þPðBu úu BO ôk qôo pƒø ly úPvßyoô }A|þéHÚ àèBì úßð@qA wK "óõOõÞ" úðBgkôo ÿôopG êK lñüõâ þì kpìôk òüA
þì BW úG BW pPì QvýG kôlc úðæBu úÞ ÿõdð êK òüA QýÏÂô" :QuA úP×â "ëBðoõW þO" ÿpHg QüBu Jô úG ØýéýuAô ÿoõü .kBPÖA úWõO qA
Bì ô QuA þüBPè@ ÿoBíÏì úPvWpG oBS@ òüA .koAk Ao kõg iüoBO êK òüA Apüq ,kõG oô@|ïpy ô rýãðA|îÒ
.lðõy
,lýyoõg oõð QùW ok Qgok Ñõð òüA ".îýøk RBXð Ao ó@ îýPÖpâ îýí¿O
ok úÞ løk þì lyo Ao kõg lülW ÿBø úzüo BìA lðkpÞ|þìoõHÎ êK òüA qA úýéÛð êüBuô úPynâok .lñPyAlð Ao êK êìBÞ ÿqBuqBG óAõO Bùð@
.kôo þì òýG qA }A úñùÞ ÿBø úzüo ,ëBc òýÎ
þé¾A ólG qA þèõíÏì pýÒ ÿBƒø úƒzƒüo òƒüA .lññÞ ûkB×PuA ó@ qA lñðAõO|þì óApGBÎ BùñO óõñÞA
ÿBK qA þ`ñüA lñ^ úé¾BÖ ok ô ûly AlW Qgok úPukôk úG êK òüA ÿqBuqBG koõìok þÎBíPWA ÿBø|úßHy óApGoBÞ luo|þìpËð úG ëBc òüA BG
"úPÞBPñÞô" úG ïõuõì|VKontakte | úýuôo þÎBíPWA úßHyok þXñupËð àü .lðA|ûly îývÛO
.kpýâ þì oApÚ Qgok úÞ þèBc ok QuA êÆBG ÿoBÞ êK òüA ÿqBuqBG úÞ lñPvø lÛPÏì þß^õÞ QüpTÞA úÞ løk|þì óBzð

.lðA|ûkpÞ þPuok oBÞ kpì ôk òüA úÞ lðA|úP×â l¾ok 45.9
òüApýv×Ook óBâlñðAõgqA þßü .lðA|ûkAkoApÚ ëAõu koõì Ao óAkpì òüA ûrýãðArýð ïkpìqA þgpG
úßéG ,Qvýð êK àü ÈÛÖ òüA ;iüoBO àü ,óAoôk àü ,ûo@" :QuA úP×â þhéO BG úìBðqôook úèBÛì

.")koô@ þì ëõK Bùð@ ÿApG( QuA çÆ ûqõÞ )àü(
ëõK" :QuA úP×â ØýéýuAô .QuA ûkõHð þPupK ëõK Bø|ó@ûrýãðA lðA ûkpÞ lýÞBO kpìôk òüA BìA
îñýìqpu iüoBO ûoBGok ïkpì úG ô îøk ïBXðA lñìkõu ÿoBÞ îøAõg|þì òì .Qvýð rý^ òüpO|îùì

".îølG RBÎçÆA

32

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771
33
!koõg þìôoAkõéýÞ5 ÿqôopvK òüA

oBzÖ ÿoBíýG òüA pSA ok .kõy|þì lHÞ êgAk oôk ÿA|ûlßøk ok úÞ ÿlñø óAõW #
þíßy ûp×c ô ûly kBüq Bø|åo êgAk óõƒg pSA ok lñÞ|þì þâlðq oõzÞ òüA ok ûkBPÖA
ÐÇÚ ô þcApW úñürø.lñÞ|þì AlýK îXc {üArÖA óõñÞAô ûly þíßy ïoõOoB^kokBð ÿoBíýG
kôlc ÿoBíýG ûlññÞ kBXüA þðõg ÿBø|åo ókpÞ ôoAk õéýÞ 5 úƒðAqôo ólƒðBƒì ûlƒðq ÿApƒG
lì@ok BìA ,QuA lðõƒK lƒ¿ýu ô oArƒø Qƒ×ø
lðõK 50 úG þPhu úG ûBìok BßüoAqBø ûkAõðBg .koõg|þì
ïqæ þèBì óAõO Bø|ó@ êýèk òýíø úG ô luo|þì oôk ÿA|ûlßøkok úÞ ÿlñø úèBu 21 óAõW
pSAok lñÞ|þì þâlðq lñø ïBu@ úÛÇñìok ûkBPÖA
.lðoAlð Ao þcApW òüA ïBXðA ÿApG óõñÞA ô ûly þíßy ïoõO oB^k okBð ÿoBíýG
QuAõgok lñø Qèôk qA }BßýG ûkAõðBƒg .QuA pPì þPðBu 149 qA {ýG ôA îßy oôk ûqAlðA
ákõÞ ÿApG óBãüAo þcApW òüA úÞ lƒðA|ûkpƒÞ 61 BùñO >BßüoAqBø }BßýG< ïBð úGpvK òüA
úñýìq òüAok þìAlÚA qõñø BìA ,kõy ïBXðA Bø|ó@ 10 BG pGApG þíXc ôA îßy BìA ,koAk óqô ïpâõéýÞ
òüA qôpG QéÎ óBƒßyrƒK.QƒuA ûlƒzð ïBƒXðA ô ÿoBíýG òüA êýèk úG.QuA ûkpÞ AlýK ïpâõéýÞ
ïBXðA óBìq ok þHéÚ úéíc Ao }BßýG ok êßzì úðBg qA úÞ QuA Bø|ëBu }BßýG ó@ lüly kok
IHu úÞ lñðAk|þì {ýK ëBu lñ^ ëBHOõÖ ÿqBG Ùp¿ìôoAk ïpâõéýÞ YñK úðAqôoô ûlzð ZoBg
,kõy I¿ð qBu óBGp ûBãPukôA ólGok ly
ô JBùPèA oB^k þðõg ÿBø|åo lÏG þOlì BìA .lñÞ|þì
qA }BßýG ûkAõðBg.lðly ôA îßy ok ÐüBì lýèõO þíPüo@ Bü Qðõ×Î Ao ôA êßzì óBßyrK AlPGA
ÿoõƒÖ àƒíÞ ÿBƒÂBƒÛO óBƒùW pƒuApƒu ïkpƒì {üArÖA úG {íßy BìA ,lðkpÞ þüBuBñy þHéÚ
óAõW òüA koAk óBßìA úËdèpø úÞ Ap^ lðA|ûkpÞ aýø ïBXðA úG okBÚ óõñÞA ôA ô ûkAk úìAkA îXc
Ao }BƒßýG êƒßzì óBƒßyrƒK.Qƒvƒýƒð ÿoBƒƒÞ
.lølG Quk qA Ao kõg óBW úÞ lðA ûkpÞ þüBuBñy þðBÛPcA þèBãìõƒOBƒLƒø
úG óõg QzâqBGô þHéÚ lüly þüBuoBð UÎBG

BÃìA òüpOBHüq
wñýâok

kpÖ àü úG ÜéÏPì lýñýG|þì úƒÞ þƒüBƒÃìA QÏýHÆ qA ïBùèA BG þüBƒÛƒüpƒÖ@ àƒü #
óBùW ÿBÃìA òüpOBHüq ,óBPvGpÎ îýÛì þðAkõu ÁB¿PgA kõg úG Ao óBùW ÿBÃìA òüpOBHüq
.QuA ûly QHS wñýâ ÿBøkoõÞo JBPÞ ok ô
.QuA ûkAk
ô koAk Ao kõg Áõ¿hì ÿBÃìA ÿkpÖ pø
óAõO þì .koAk RôB×O îø BG BøBÃìA òüA êßy
ÙpÏì þÎõð úG Àhƒy pƒø ÿBƒÃƒìA ;Qƒ×ƒâ

.QuôA Qý¿hy
úG lðoAk ÿoB¿dðA ÿBÃìA kApÖA qA þgpG
pýÒ ûBâ ô Qhu ó@ qA ÿoAkpG þLÞ úÞ ÿõdð
Ao óBùW ÿBÃìA òüpOBHüq Bü@ BìA .QuA òßíì

?lýuBñy|þì

óApùO úéXì

wýéKBðBülñüAôBñìqo óly AlýK
xõðBýÚA ÝBíÎAok Bßüpì@

.lðkpÞAlýK ïAo@xõðBýÚAok Ao Bßüpì@wýéKBðBülñüAôBñìqo ûlðBìqBG ïBXðApu óBÛÛdì #
ûkAk ïBXðA Ao þðAôApÖ îùì RBýéíÎ ïôk þðBùW äñW óBüpW ok úÞwýéKBðBülñüA xA|xAõü

.ly ÝpÒ úÛýÚk 12 þÆ òKAs þüBüokpüq ÿBøoksA úéíc þKok ,kõG
lðly ÜÖõì óBÛÛdì Bßüpì@ {OoA wýéKBðBülñüA xA|xAõü ôBð óly ÝpÒ qA wK ëBu 72
qA þßü ,òè@ êK Ao pHg òüA .lñGBýG ïAo@ xõðBýÚA ÿpPìõéýÞ 5/5 ÜíÎ ok Ao ó@ qA þüBø|{hG
ÑçÆA úG QyAk ûlùÎ úG Ao ôBñìqo òüA òPÖBü ÿApG RBÛýÛdO ûôpâ ÿpHøo úÞ ,Q×uôpßüBì óBvuõì

.lðBuo ïõíÎ
qApÖ pG úÞ Bßüpì@ þíOA IíG qA þüBø|{hG ïôk þðBùW äñW óBìq ok wýéKBðBülñüA ôBð

xpg àuôpÎô lÓW þPuôk

ô kpG|þì Yðo þßýPðsokBð ëçPgA àüqA úÞQuA ÿlÓW úWõW )|Boo Boo|( >õGõG< #
.lñÞþâlðq ûlysAlðBG ÿBøBK BG úzýíø lüBG êýèk òüA úG

lüBýGkôpÖlðAõO|þíðúÞ|òüAêýèkúGôlñÞÌ×cAokõgóqôôëkBÏOlðAõO|þíðlÓWúWõWòüA |
.Qvýð îø qAôpK úG okBÚ

ërñì ok Ao kõg píÎ úýÛG QuA oõHXì êýèk òüA úG ô koAk oApÚ ïôAlì óBìok QdO >õGõG<
.lñÞ þâlðq ëAõðpÞ ok >áoBKAolðBø< ok kõg Áõ¿hì

ÿApG ô îýðByõLG lK BG Ao BøoAõük QuA òßíì þPc Bì :Q×â ,>õGõG< IcB¾ rãñýèBÞ AoBñu
IèBW úPßð BìA .îýñÞ úýHÏO õGõG ÿApG þPýñìA |îPvýu }õì êTì þzcô RBðAõýc kôoô qA ÿpýâõéW
ûqoBHì pývì ok Ao ôA úÞ þPuôk ;QuA >õGõG< oBñÞ ok óBGpùì Quôk àü oõÃc koõì òüA ok úWõO
>õGõG< úÞ QuA þßuôpÎ xpg àü óBGpùì Quôk òüA .lñÞ|þì àíÞ okBð ÿoBíýG òƒüA BƒG

.kõy|þíð AlW ôA qA QÚô|aýø

okô kpG ïAo@xõðBýÚAok þèBíy ÿBðBüoBìpüArXèA ÐíXìok óBýñýO ûpürW úG Ao lì@kôpÖ Bíýyôpýø óBùW úuõHíu òüpO|åorG QHS
.kAk oApÚ úÛÇñì ok Bßüpì@ ÿBøôpýð oBýPgA
.ly úPhK ólñèok ïpâõéýÞ153.1 óqô úG óBùW úuõHíu òüpO|åorG #
þüBüok püq àü ÿBøoksA úéíc koõì QzâqBG óBüpW ok kõg QüoõìBì óBüBK qA wK ôBñìqo òüA úPÎBu 15 þðBìq Ùp¾ BG ,wýéãðA óBðBíévì úG ÜéÏPì úüpýg úvuõì àü ÿBÃÎAqA ÿkAlÏO |
.ly ÝpÒ ô QÖpâ oApÚ òKAs
.lññÞ úýùO Ao óBùW úuõHíu òüpO|åorG ólñè Ýpy ok ÿlXvì ok lðly ÜÖõì
.kpÞ êHÛO Ao wýéKBðBülñüA òPÖBü ZpgpK RBÛýÛdO úñürø ,QÖBuôpßüBì wuõì òè@ êK qA .lðkõGpÂBc êdìok þðBùW koõÞo òüA QHS ÿApGrýð wñýâ ÿBøkoõÞo JBPÞ óBuBñyoBÞ
qA wK )pPì 190( RõÖ 610 ëõÆ BG ,kõG ûly úPgBu 1931 ëBu ok úÞ þãñW îýËÎ ôBð òüA ,lyBG }õâ úu ,ó@ þÏÚAô úðõíð lñðBì BíPc úuõHíu úÞ kõG òüA wñýâ óBuBñyoBÞ ÿApG îùì RBßð
Q¾pÖ þPc .ly ÝpÒ úÛýÚk 12 þÆô QÎpu úG 1945 ëBu úýDôs ïA|þuok òKAs ÿBøoksA QGB¾A ,kõy ûkB×PuA þãðpÖkõhð ô qBýK ,þñýìq|Iýu qA rýð ó@ þégAk RBüõPdì ok ,kõy úPhK ko@ BG

.lzð AlýK þPzÞ úìlg ÿApG ÿoApÇÂA ïBýK ëBuoA .lølð Quk qA rýð Ao kõg }õâ úu êßy óBüBK ok ô ûly jpu êìBÞ oõÆ|úG úuõHíu
ô lðqAlðBýG J@ úG þPzÞ óôok qA Ao kõg lðly ÜÖõì p×ð 800 BùñO ôBð òüA úìlg 1196 ÑõíXì qA
qA wK ,lðõy ZoBgôBð òüAqA lðkõG ûly ÜÖõì úÞ þðBvÞqA ÿoBývG .lðly úPzÞ þPzÞok úýÛG 34

óly Bø|úuõÞ úíÏÆ Bü lðly ÝpÒ J@ok þOlì
22qõñøkAlÏOòüAqAúÞûkpÞïçÎABßüpì@þüBüokÿôpýð.lñPÖBüRBXðp×ð316BùñOBùPðAok |

.lñPvø ûlðq p×ð
ÿApG }çO úÞ ûkpÞ ïçÎA þãñW ôBð òüA ûly QÖBü ÿBø|QívÚ qA þüBø|wßÎ oBzPðA BG òè@ êK
Iu þPzÞ òüA òPÖBü úÞ QuA pËð òüA pG òè@ êK .QÖBü løAõg úìAkA óBñ`íø þPzÞ òüA úýÛG òPÖBü
.lðpýãG úé¾BÖ ÿksApO òüA qA kõg òøm ok lñðAõPG úSkBc òüA óBâlðBìqBG ô Bßüpì@ ïkpì úÞ kõy þì

òKAs îýévO
îzyok BíýyôpýøpG þíOAIíGJBOpKBG,wýéKBðBülñüAxA|xAõüólyÝpÒqAwKqôolñ^
þì îýévO }oõzÞ úÞ kpÞ ïçÎA ,òKAs oõOApLìA ,õPýøôpýø ,þÞAqBâBð pG lÏG qôo úuô RôA ûBì

.kõG ïôk þðBùW äñW óBüBK 1945 pHìBPLu ïôk ok òKAs îýévO ÿBÃìA .kõy

www.TEHRANMAGAZINE.com

QýéG wðBy|}õg ûlðpG
ly AlýK ÿoæk óõýéýì 758

úG Quõ^BuBì QèBüA ok þKõßýy pùy ok þñürñG MíK ok úÞ þüBìq@|QhG QýéG àü #
.QuA ûly þèBíy ÿBßüpì@eüoBOok RBK àW òüpO|åorG ûlðpG úPÖo }ôpÖ

.QuAûlyþÖpÏìQýéGòüAûlðpGóAõñÎúGþüBßüpì~AúèBu|53Mavis L WanczykîðBg
qA úñýìq òüA Ao ÿkoõÞooæk óõýéýì 600ô koBýéýì àü ókpG BGp×ð úu 2016 ëBuok úÞ lñ^pø
.kõy|þì Jõvdì koõÞo àü pËð òüA qA úÞ QuA p×ð àü BùñO QýéG òüA ûlðpG BìA ,lñPyAnâ BXG kõg
úG óõPuõG úìõc ok þøBãyôpÖ ok QýéG òüA úÞ lñP×â AlPGA ok Quõ^BuBì ÿoBOæ RBìBÛì

.lðkpÞ eýd¿O Ao QýéG }ôpÖ êdì lÏG BìA ,úPÖo }ôpÖ
.kBPÖA ÝB×OA QýéG }ôpÖ êdì òýýÏO ok þüBÇg òýñ^ úðõã^ úÞ ûlzð Àhzì qõñø

.QuA p×ð óõýéýì 292 ok p×ð àü RBK àW àü ûly ûlðpG ëBíPcA

IèBÇìô óApùO þééíèA òýG úéXì
pãük BG Ao ó@þðlðAõgô ûlürâpG

lýñÞúvüBÛì RBüpzð

35

óApùO úéXì

Ñõð àkpüÞþÅüBpùÛñOñìúAGoúûÞlÿðpAK|úGpâ| |

êÖBÒ ,kpÞþüBuBñy lñèqõýð ok Ao ïBñíâÿA|ûlðpK oBG òýPvhð þüBüok xõðBÖ óBHùãð #
.lñÞ|þì ÅpÛñì Ao ó@êvð úüôo þGoBßy BGqõì@|Quk ÿA|úGpâúÞòüAqA

.koAk óBùWok RBðAõýc RAkoAôô úñýÇðpÚ úñýìqok ÿA|úðApýãPhu òýðAõÚ >lñéüqõýð<oõzÞ
BXð@ok Ao kõg ÿBK Bø óBvðA úÞ òüA qA {ýK lñéüqõýð .QuA úýWõO êGBÚ oBývG îø ÑõÂõì òüA êüæk

.kõG þìõG {cô RBýc ÿBø|úðõâ qA þÎõñPì QýÏíW ,lðoAnãG

org ÿBüok ûlðpK ÿæõýøqA þhüoBOpüôB¿O

qAô ûkBPÖApÇg úG úÛÇñì òüA þìõG {cô RBýc ,þðBvðA ÿBø ápùy {üArÖA BGô óBìq ëõÆok úðõíð< Bü >MüBOõOpK þPzÞ< ÿBñÏì úG þuôo ok ,org ÿBüok ÿæõýø ûlðpK ÜüBÚ|#
ÿBø óBPuAk qA þßü .lðkoô@ þì kõg BG Bø ûoBÚ püBu qA Ao þìõG pýÒ RBðAõýc BùðBvðA pãük ÿõu ëõÆ pPì 92 ÜüBÚ òüA .QuA >þƒPzÞ úƒýèôA ô þcApÆ ÿôoõy ok kpƒu äƒñW óAoôk
ÅpÛñì Ao óBâlðpK okBð ÿBø úðõâ qA þßü þüBùñO úG ôA .kõG >êHýO< ïBð úG ÿA úGpâ úñýìq òüA ok IèBW pPì 37.6 úƒGrƒýð {ƒüBƒø|ëBƒG ëõƒÆ ô QƒyAk ëõÆ ô QyAk ëõÆ pPì 92 ô ly úPgBƒu
544 òPuBgpG ÿApG ó@ óqô pTÞAlc ô lýuo|þì ô lýuo|þì pƒPì 37.6 úƒGrƒýð {ƒüBƒø|ëBƒG
.kpÞ IýXÎ ÜüBÚ òüAqA ÿpüôB¿O úìAkAok .kõG òO .kõG òO 544 òPuBgpG ÿApG ó@óqôpTÞAlc
úG óBâlðpK òüA .QuA óBâlðpK qA ûly ÅpÛñì ÿBø|úðõâ qA þßü )|s wrens|Lyall|( ûlðpK
lñéüqõýð ok Bø ÿoõDBì Qðõßu qA {ýK ok ô lðkõHð ókpÞ qAôpK úG okBÚ ô ûkõG ÿA ûõùÚ ô koq ÿBø|äðo .lýñýG þì Ao ||
ûpürW ok ÈÛÖ ô kõG úPÖBü {øBÞ óBykAlÏO 1894 ëBu BO BìA .lðkoõg þì îz^ úG BW úíø ok BHüpÛO RBƒdýévO qA þƒßü ûlƒðpƒƒK ÿBƒƒø|܃ƒüBƒƒÚ|
ô kõG kpu äñW óAoôk ok ÿôoõy ÙoBÏPìBð
.kõG ûpürW úG ÿrñýèõK ÿBø }õì kôoô óBâlðpK òüA kAlÏO {øBÞ QéÎ .QyAk kõWô >rñ×PuA< ÿôpýð ok ûkpPvâ oõÇG oBG òýƒPƒvƒhƒð ÿApƒG
ô ÿoAnãìBð >ëBýè lüõük< ïBð úG þüBüok xõðBÖ óBHùãð àü ÈuõO oBG òýPvhð ûlðpK òüA oApuA qA þßü ô ly úPÖpâ oBßG ÿôoõy þüBüok
Ao ûlðpK òüA qA úyæ lñ^ qôo pø BO QyAk RkBÎ úÞ QyAk >êHýO< ïBð úG ÿA úGpâ ôA .ly þüBuBñy ,QÖo|þì oBíy úG ÿôoõy kBdOA þìBËð îùì
RæBüA þOBÎçƒÆA ÿBƒø|wƒüôpƒu úƒßƒüoõƒÇƒG
.QuA ÅApÛðA ÅpÏì ok úÞ QvðAk þíð þvÞ ó@ qA {ýK ô koôBýG ôA ÿApG ÿBø|òýyBì òüA QýøBì koõì ok Bø|Rlì ûldPì
Quôk úG Ao ûlðpK qA ÿoBS@ ô RB×ý¾õO ,kõG lñì|úÚçÎ þÏýHÆ iüoBO úG úÞ ëBýè lüõük
JBýíÞ ÿBø|úðõâ qA þßü ûlðpK òüA úÞ ly úWõPì ÜýÛdO qA wK ôA .kBPupÖ kõg xBñyoõðBW .lðkõG þíâokpu oB^k Bu@|ëõÒ
kôldì kAlÏO óBíø êHýO óõ^ ,kõG ûly pük pãük BìA .kõy ÿoAlùãð ô Ì×c lüBG úÞ QuA óBâlðpK orƒƒg ÿBƒƒüok ÿæõƒƒýƒø ûlƒƒðpƒƒK ܃ƒüBƒƒƒÚ
ûpìqok rýð >|Caspian Sea Monster|<
.kõG ûkpÞ ÅpÛñì þüBùñO úG }A úðAqôo oBßy BG Ao Bø ûlðpK qA ok ÜüBÚ òüA .lü@|þì oBíy úG Bø|ÜüBÚ òýíø
úG .koô@ kõWô úG óBuBñyoõðBW ÿApG Ao ÿkBüq Rpvc ô ly ûlük êHýO óBøk ok ûlðpK òüpg@ þcApƒÆ pƒPƒÖk ok 1965 BƒO 1964 ÿBƒø ëBƒu
ÍBdè qA ô ly þcApÆ ØývßèA ÙçýPƒuôo
.lðkAk Ao îco þG êHýO IÛè úGpâ òüA
óAoAlðBPvKô kõG óBâlðpK òýìqpu ,lñéüqõýð ÐÚAôok .lñPvýð lñéüqõýð þìõG RBðAõýc Bø|úGpâ | |.kõGpýËðþGÿpGApOQýÖpÊôûqAlðA
IýOpO òüA úG ô lðly ûkoô@ úÛÇñì òüA úG óAoAlðBPvK Bø|ÿoõDBì ô Bø|þüBKôoA kôoô BG ,QyAk þíÞ ÈuõO ûly ëBuoA püôB¿O òýPƒvƒhƒð ok
ÿôo|KM | Ùôpc Býu þuõuBW ÿBø ûoAõøBì
.lðkoô@ kõWô úG JBýíÞ ÿBø úðõâ ÿApG Ao þâorG pÇg úÞ ly|þì ûlük IýXÎ úýéÛð úéýuô òüA úðlG
Monster | ؃ƒƒƒ×ƒƒhƒƒì Apƒƒƒƒð@ Bƒƒƒƒƒýƒƒƒu
Ø×hì ú߃ýƒèBƒc ok kpƒÞ óAõƒñƒÎ|Kaspian
óBGq ok úÞ kõG|korabl market | RoBHÎ

36

www.TEHRANMAGAZINE.com

!!?kBPÖA êýÖ ÕBìk qA oBG òýèôA þvÞú^

úG ,kõy|þì ëlGô ko ïkpì óBýìqBGpükqA úÞþéTíèA Jp ókBPÖA êýÖ ÕBìkqA #
.kpýâ|þìoBývG Ao }kõg ,f|çǾA úG úÞkõy|þì Ý|çÆA þvÞ

oAq@ Ao óApãük }A þñýGkõgô pHßOô lyBG þÂAokõg qA úÞ þvÞ ,pO eüp¾ óBGq úG þñÏü
ÜÛdìô ûlñvüõð ,þéì@ÿõOpK ÿlùì >ûkBPÖA êýÖ ÕBìkqA þð|çÖ< lñüõâ|þì }A|ûoBGok ïkpì ,løk
óBìq úG êTíèA Jp òüA úzüo úÞ QuA lÛPÏì >îßc ô ëBTìA þhüoBO ÿBø|úzüo< ÐìBW JBPÞ
kõy|þìoõìBC ìlðôAlgÿõuqAúÞfõðRpÃcúÞkõGoApÚòüAqAóBPuAkkkpâ|þìqBGfõðRpÃc
Ao óBð@êvð óBÖõÆô êýu BO koAnãG {ÖôpÏì þPzÞok Q×W àü òýìq ûpÞ RAkõWõì ïBíOqA BO

.QuA ûly RBðAõýc R|æõÃÖ qA pK þPzÞ úÞ lük qôo àü ,lñßð ÅpÛñì
R|æõÃÖ úýéhO ÿApG lzülðA|þì ú^pøôAô lðpG|þìpHìBýK krð úG úéâ fõð RpÃc óBøApíø
ok úÞ løAõg|þì lðôAlgqAô kpG|þì BÎk úG Quk wK .luo|þíð {ñøm úG ÿpßÖ ,óAõýc úíø ó@

.løk RBXð ó@ ÿõG ô R|æõÃÖ qA Ao óBð@ ,óBÖõÆ òüA
úÞ òüA Ädì úG fõð RpÃc .lðrG êýÖ QzK úG þPuk úÞ løk|þìoõPukôA úG îø lðôAlg
ô lðq|þì êýÖ þñÏü úTXèA îýËÎ óAõýc QzK úG þPuk .lñÞ|þì þéíÎ Ao ó@ ,kõñy|þì Ao oõPuk
úÞ òüA Ädì úG îø áõg .òýìq lPÖA|þì áõg àü {ìõÆpg þñÏü ,êýÖ åorG ÕBìk qA óBùâBð
êTì ,QÎBu lñ^ ÙpÊ þPzÞ ô RBÖBTÞ ô R|æõÃÖ ókoõg úG lñÞ|þì Ñôpy luo|þì òýìq úG {üBK

kõy|þì ûrýÞBK ô áBK ,ëôA qôo
QzK úG Quk ,kõG ûly QcAoBð þPzÞ þârýÞBK qA úÞ wýéGA ,lñüõâ|þì ïBãñø òýíø ok
ô ÿoBßGApg úG lñÞ|þì Ñôpy }õì .lùW|þì óôpýG þyõì ,áõg ÕBìk qA óBùâBð ô lðq|þì áõg

.kõy jAoõu þPzÞ QuA àükrð úÞ løk|þì úìAkA }oBÞ úG olÛð@
qõñø .lèBíGpýy QzK úG þPuk ûoBGôk BO løk|þìoõPuk fõð úG lñýG|þì Ao òüA úÞ lðôAlg
òýìq úG úGpâ ,ûlðok pýy ÕBìk qA óBùâBð úÞ kõG úPyAlðpG pýy QzK qA Ao {Puk fõð RpÃc
óBùW úG fõð óBÖõÆqA wK óAõýc úu|þì|çuA RBüAôo ÜHÆ wK .lPÖA|þì }õì ëBHðk úGô lPÖA|þì
úÞ áõg ÉBHOoA îýñýHG ëBc }õìô úGpâ ,áõg :lñPyAlð kõWô ó@qA {ýKô lñPyAnâ ïBâ þPvø
òüA ok þéì@ ÿõOpK ÿlùì .þÂAo kõg qA ô pHßPì ÿBø|ïk@ úG koAk þÇGo ú^ QuA ûkBPÖA êýÖ ÕBìk qA
Ao pýy ëk {PHýø ô QíËÎ ô QuA ÿA úTXèA îýËÎ óAõýc êýÖ úÞ BXð@ qA< :QuA ûkoô@ ûoBG
ûAõgkõg kApÖA koõìok >lyBG îø áõé×ì áõgpâA þPc< :ûkBPÖA êýÖ ÕBìkqA ú`ð@Anè ,lðAqpè|þì

.>QuA úPÖpâ oApÚ êTíèA Jp ô ûkB×PuA koõì IXÏì pHßPì
kõgqA ÿBø|ïk@ûoBGok êTíèA Jp òüA kpGoBÞok îø áõg kõg ûpù^ úÞ luo|þìpËð úG BìA
ÿBø|îz^ ô koAk |æBGpu þÒBìk lñðAk|þì óBãíø úÞ oõÆ óBíø áõg .Qvýð ÉBHOoA þG ,þÂAo
ûBãð Børý^ úýÛG úG {ü|æBGpu ÕBìk ÿ|æBG qA îø ó@ ,|æBG qA úzýíø oBãðA úÞ QuA ÿoõÆ îø }rüo

.lñÞ|þì
óBñ^ ÙpÆ< :kôo|þì oBÞ úG þÂAo kõg qA ÿBø|ïk@ koõì ok îø ÿpãük f|çǾA ú`ðBñ^
ÿõéW ,kõg >îßcô ëBTìA< ok Alhøk pHÞA þéÎ >oBãðA úÞ kôo|þì ûAoô kpýâ|þì |æBG Ao {ÒBìk
okõéìBy lícA >.QuApHßPìô òOpGoBývG< QuA úPyõð ÈÛÖ >ûkBPÖA êýÖ ÕBìkqA< êTíèA JpÂ

.QuA ûkpßð êTíèA Jp òüA qA ÿkBü >ú^õÞ JBPÞ<
Bø|ëBu òüA ok úÞ lðpG|þì oBÞ úG êTíèA Jp òüA ÿBW úG þOBc|çǾA qôpìA óBðAõW BìA
àüpHO RoBÞ }kõg ÿApG ÙpÆ< ,>lñÞ|þì qBG þvLK }kõg ÿApG ÙpÆ< QuA ûly úPgBu
RBc|çǾA úG ÿA|ûoByA þDBíu ÿlùì pPÞk úPyõð >þ×hì óBGq RBÓè äñøpÖ< ok >lPupÖ|þì

.lzð ûlük ,lyBG óõíÃì òüA òíÃPì úÞ óBðAõW

37

óApùO úéXì

pðõýéýG ÿBø QuõK ûBýu

ûBýuqA ÿoBývG úPynâúøk lñ^ok ,Qvýð Bø|QuõKlý×uoB¿dðAok BùñO ÿqôlðA RôpS #
.lñPÖpâoApÚ óBùW óAlñíOôpS QupùÖol¾ok þðõýéýG ÿBø|RôpS BG ,oBHO þüBÛüpÖ@óBPuõK
óq Bø ó@ qA p×ð 3 úÞ lðA ûly úPgBñy QuõK ûBýu ,Býðk ÿBøpðõýéýG qA p×ð 10 kAlÏO 2017 ëBu ok
ûlì@2017 ëBuokrGoõÖ úéXì ÿBøpðõýéýG QupùÖ xBuApG Bø ó@þÖpÏìô þìBuA úìAkAok .lñPvø

.QuA

óõýéýì þPèõì þuôpÎ òzW àüô ûkpÞ ZAôkqApÖ ÿp¿ýÚ óBüp×ÏW òýðqBð þðApüA ëlì BG BXýÞæ@
.kpÞ BKpG ÿoæk

oæk óõýéýG 14.1 ,îýøApGA lídì-|1
oõÇðBíø .lñÞ þì þâlðq wýéãðA óõñÞA ô ûlì@ Býðk úG óAkõu ok úèBu 71 pðõýéýG îýøApGA lídì
oôk ûAo qA ÉBƒƒHƒOoA þƒƒðBƒƒLƒíƒÞ }ôpƒƒÖ qA wƒƒK ôA ûlƒƒy QƒƒƒHƒƒS rƒƒƒGoõƒƒƒÖ úƒƒƒéXƒƒì ok úƒƒƒÞ
Ao kõg þâlðqô QÚô óõñÞAôA .QuA ûly lñíOôpS 2005 ëBuok )|Celtel International|(
ibrahim foundation|( îýøApGAõì úvuõì ÜüpÆqA þüBÛüpÖ@óAlðôpùy þâlðq kõHùG Ùp¾

.lñÞ þì )|mo

oæk óõýéýG 81‚1 ,MvOõì wüpOBK-|4 oæk óõýéýG 31.1 ,ókpW êßüBì-|2
ólƒƒÏƒì QƒƒÞpƒƒy BƒƒÛƒüpƒƒÖ@ pƒƒðõƒƒýƒéýƒG òƒƒýƒPƒvƒhƒð úƒƒèBƒƒu 55 MƒƒvƒOõƒƒƒì wƒƒƒüpƒƒƒOBƒƒƒK
úìBðúÞkõGþvÞòýèôABÛüpÖ@okôA.QuAûkpÞwýuBOAo|African Rainbow Minerals |
úvuõì }pvíø ûApíø úGôA .QuA ûkpÞ BÃìA Ao )úüpýg úG RôpSqA þíýð ØÚô( wPýâ êýG lùÏO
kõHùG ,þyqõì@ ÿBø QüBíc ,lülW ÿBø êÓy kBXüA úG ó@ok úÞ lðA ûkpÞ wýuBO 1999 ëBu ok Ao ÿA

.lññÞ þì àíÞ Bø óAõOBð ô BøoBßýG ,óBÞkõÞ þâlðq

oæk óõýéýG 5.2 ,QýíuA RpGAo-|5
kpÞ ápO Ao wÞBu òìléâ ÿoAlßðBG ô þèBì RBìlg þðBLíÞ 2000 ëBu ok RpGAo úÞ þðBìq

ëBHPßvG ÿqBG ÜüpÆ qA oæk óõýéýì 90 úèBu 54 Býðk óAoBßyqoô òüpO ÜÖõì qA þßü ókpW êßüBì
BG ÿoBßíø ÜüpÆ qA Ao {OôpS pPzýG ly úPvzðqBG ÿA þGA óA qA úÞ þìBãñø .QuA ûkoô@ QulG
RõèoBy åorG îýO oAlìBùu êßüBì .koô@ QulG åorG ÿBø QÞpy ÿBø QÞoBzì pãük ô þßüBð

.koô@ þì QulG ëõK kpÞ þì QýèBÏÖ ëBHPßvG îýO ok úÞ þðBìq qA pPzýG ô QuA wPðoõø
oæk óõýéýG 61.1 ,BXýÞæ@õzðôoõèõÖ-|3

úüpXýðokAoÿlìlðpGAlPGAokúüpXýð|Famfa Oil |Q×ðQÞpywuõìBXýÞæ@õzðôoõèõÖ
òüoæõÖ ôA pvK .lñÞ þì þâlðq úüpXýð ok }lðqpÖ oBù^ BG ûApíø óõñÞA ô QuA ûkpÞ wýuBO

38

www.TEHRANMAGAZINE.com .QuA ûly úðAõük úÞ lðkpÞ oõ¿O {ðAoBßíø
Bø óBGq pu BølÏG ôA RôpS ô QýÛÖõì BìA
ENERGY THERAPY åorG Qvýè 2016 ëBuok ly UÎBGô lýgp^
CENTER RpGAo .kpýãG oApÚ rGoõÖ úéXì óAlñíOôpS òüpO
ëlì|Hope Dworaczyk |BG2015ëBuok
úG Ao kõg ÿBø ÿoBíýGô|Bøkok wüpOBK lñðBíø ô kpÞ ZAôkqA ÿõG þéK lðpG
Reiki Áõ¿hì ÿspðA úéýuô úG RôpS qA þíýð ØÚô( lùÏO úìBð MvOõì

>ÿõñÏì| þßýð< ÈuõOô .QuA ûkpÞ BÃìA Ao )úüpýg
ûôpâõÃÎô |Reiki Master
þééíèA òýG ûBãzðAk þOBÛýÛdO

.lüpHG òýGqA àürýÖBPì

þ¾õ¿g ÿBø xçÞ .QuA|Globacom
þßüo }qõì@
ÿõñÏì þßýð ÈuõO oæk óõýéýG 2.12 ,úOõãðAkõßýè@-|9 oæk óõýéýG 3 ,ÿp×ñüô ApKôA-|6
BÛüpÖ@ kpì òüpOlñíOôpS úèBu 60 õßýè@ þüBÛüpÖ@ óq BùñO úèBu 63 ÿp×ñüô ApKôA
(310) 446-8724 ÿl¾ok 90 ïBùu qAôA RôpS òüpPzýG .QuA úéXì ÿBøpðõýéýG Qvýèok úÞ QuA þüBßüpì@
úG|Dangote Cement | óBíýu QÞpy QzK Ao þPhu þÞkõÞ ÿp×ñüô .QuA rGoõÖ
ô ûAõgpýg óæBÏÖ qA þßü ôA .lü@ þì Quk ô òüpO ÜÖõì qA þßü qôpìA BìA úPyAnâ pu
êDBvì úG úÞ QuA úOõãðAk úvuõì wýDo
.lñÞ þì àíÞ þPìçu ô ÿqoôBzÞ ,þyqõì@ .QuA ûly úPgBñy Býðk óBðq òüpOlñíOôpS
oæk óõýéýG 1.3 ,xõPðBu xôk êGArüA-|7
oæk óõýéýG 4.8 ,ÿkõíÏèA lídì-|10 lñíOôpS óq òüpO óAõW úèBu 44 êGArüA
úÞ þðBìq úèBu 71 ÿkõíÏèA òývc lídì xôkôkoAôkA ûqõg åorG pPgkô QuõK ûBýu
þì ÿkõϾ óBPvGpÎ úG þKõýOAqA kõG úèBu 19 {OôpSôA .Quæõãð@oõùíW wýDo xõPðBu
ok þPèôk ÿBøkAkoApÚ ÜüpÆ qA Ao {OôpS ô kôo
óõñÞA ôA .koô@ þì Quk úG àéì qBu ô QgBu

úG ØéPhì ÿBø ÿoAnâ úüBìpu ÜüpÆ qA Ao
ô RôpS lðlÛPÏì ÿoBývG .QuA ûkoô@ Quk
.QuA }olK úG úPvGAô ôA úüBìpu
ô ólÏì ,Q×ð êýHÚ qA þ×éPhì ÐüBñ¾ àèBì
ô þKõýOA ,ÿkõϾ óBPvGpÎ ok ÿqoôBzÞ
oæk óõýéýG 1.6 ,Bâõðk@àüBì-|8
.QuAóAkõu lñíOpS kpì òýìôk úèBu 64 Bâõðk@ àüBì
| RBÆBHOoA QÞpy wýDo ô úüpXýð
39

óApùO úéXì

!? îýñÞûBHO Ao kõg þâlðq úðõã^

ÐÂô ô pu òƒüpƒOlƒG BƒG úƒzýíø — 17
Ý|çgAlG ô }õXð lƒýðAõƒO|þƒì BƒO ô lƒükpƒãG
.lýyBG
Ao óBOpvíø ô lýñÞ RkBvc B« íDAk — 18
ô óBPuôk qA Ao ôA ô lýøAõhG kõg ÿApƒG ÈÛÖ
.lýðApG {ðBüBñy@ô ûkAõðBg ô lýñÞ ûphvì Ao óBOpvíø ûkAõðBg — 12 qAô lýñÞ åorG þGBvc Ao ÿrý^ pø — 6 þüBørý^ ú^ lƒýðAk|þƒì þƒPÚô #
.lüpýãG kApüA Bùð@ qA .lýñüpÖBýG úÏWBÖ þß^õÞ ÝB×OA pø JBñPWA Bùð@qA lñÞÄüpì Ao Bíy lðAõO|þì
ÈGAôo koAô óBOpvíø ûkAõðBƒg BƒG — 19 Bìpu ok pâA úÞ lýðAk|þì |ç« Tì lýñÞ|þƒì
.lüõy þèBì RBuBvcA ô lýñ߃ð ÿqoô|܃zƒÎ — 13 BùHðApâ ÿBüAlø ÐÚõO óBOpƒvíø qA — 7
.lýñßð êÛPñì óBOpvíø úG Ao kõg QHTì ó@ QíýÚ BG Ao rý^ pø }qoA ô lýyBG úPyAk .lüoõg|þì Bìpu lýyõLð þÖBÞxBHè
MýOôpøBÊpËðqA úÞ lýñÞ kõíðAô — 20 ápPzì þâlðq àü úÞ lýðAlG pâA ëBc
qA ...ô ûkAõƒðBƒg ,oBƒPÖo ,Ý|çgA BƒO úƒPƒÖpƒƒâ QPuôk lýüõãð óBOpvíø úG râpø — 14 .lýXñvG luo|þì óBüBK úƒG ô lƒñýG|þƒì Iƒýu@ úƒðõƒã^
.ïoAk pøô lýñßð pßzO óBOpvíø qA râpø — 8 lüoAnãð ô lüpýãG Ao ÝB×OA òüA ÿõéW lýðAõO|þì
.lýPvø pOpG óBOpvíø oApÚ ú×ýÊô ÿBK Ao løk|þì ïBXðA ôA úÞ ÿoBÞ pƒâA .kõƒy ûBƒHO óBƒO|þƒüõƒyBƒðq þƒâlƒƒðq úƒƒÞ
kõg úÇéu püq Ao óBOpvíø |«çìBÞ — 21 pýýÓO Ao óBOpvíø lýyõßG IOpì — 15 ,lýñÞ ûBHO Ao óBO|þüõyBðq þâlðq lýøAõg|þƒì
BO ókq Ùpƒc ô ólƒýƒyõƒK xBƒHƒè qA .lƒýƒøk .lýñýHG åorG Ao kõg ÿBøoBÞ ô lýøk
.lzßG w×ð lüoAnãð ô lüpýãG ô lýøkoApÚ kBÛPðA koõì Ao }oBPÖoô Qý¿hy úvüBÛì óApãük BG Ao óBOpvíø B« íDAk — 9 .lýñÞ êíÎ püq koAõì úG lüBG
.lüôpð óBOpvíø ܃ü|çƒÎ ÕApƒu — 22 Quôk Bíy úÞ oõÆ ó@ô lñÞ pýýÓO úÞ lýøAõhG lýøk|þì QýíøA úÞ ÿrý^ BùñO úG — 1
oApÚ kBÛPðA koõì koAk Quôk óBOpvíø ú^pø .lðpPùG ôA qA óApãük úÞ lýüõãG ôA úG ô lýñÞ ÿBø|úPuAõg úG ô lyBG óBOkõg ÿBø|úPƒuAõƒg
.lyBG lüoAk |ç« ¾Aô lýðrG Ùpc óBOkõg qA ÈÛÖ — 10
.lýøk úÞ lýyBG úPyAk ÐÚõO óBOpvíø qA — 16 .lýñßð pßÖ kõg êGBÛì ÙpÆ
ûAo AõÎk þß^õÞ úèBvì pƒø pƒu — 23 Bø|úzýKpñø êTì ...ô ïAlðA ,MýO ,pøBÊ pËð qA .lüõzð pHgBG óBOpvíø ëAõcA qA pPzýG óBOpvíø qA Bíy ÿkoõì pø ok — 2
óBOpvíø pu lýPcAoBð BƒW pƒø qA — 11 lýðAlG êÞ êÛÎ Ao kõg koAõì úíø ok .lýíùÖ|þì
.lýñÞ UdG ô pW ô lüqAlñýG .lyBG
qA ïAlÞ pø úÞ lük lýøAõg lýñÞ QÚk pâA .lýüõãð ôA úG îø Ao {éýèk ô lýñÞ þèBg .lýñÞ ÅpÖ óAkBð Ao óBOpvíø ô
RBøBHPyA òüA qA koõì lñ^ Bü àü oBƒ^k Bƒì lýøk QýíøA kõg RBuBvcA úG ÈÛÖ — 3
ëBHðk îüly ôpGôo R|çßzì BG þPÚô ô îüõy|þì þPcAoBð |«çTì .lýñýHð Ao óBOpvíø RBuBvcAô
Bì kõg {éýèk úÞ þèBc ok îükpâ|þƒì êƒýƒèk .lyBG óBOpvíø þPcAoBð qA pO|îùì þéýg Bíy
þƒâlƒðq lƒýƒøAõƒg|þƒƒì pƒƒâA ëBƒƒc .îƒüA|ûkõƒƒG Ao kõg pvíø RAkApüA þÏíW pø ok — 4
óBOkõg úG kõy R|çßzì qA ÿoBÎ óBO|þüõyBðq lüoAnãð ïApPcA óBOpvíø úG ÐíW ok .lýüõãG
ÈéÒ ÿBøoBPÖo ô þÛÇñìpýÒ oBßÖA ô lýñÞ úÏWApì
ólypPùG løBy ûBâ ó@ô lýñÞ Ùnc kõgok Ao .lýøk oApÚ phvíO koõì Ao ôA îüAk ô
ô lýñßðoApÚA óBO RBøBHPyA úG râpø — 5
.lýyBG þâlðq
.lýøAõhð RonÏì

.QÖo BvýéÞúG {éßzì fpÆ ÿApG îðBg àü #| þÆõÆ ôk
:Q×â {üApG ô kpÞ RBÚ|çì {ýzÞ BG ôA

.lñPvø BHüq ûkBÏèA ÝõÖ úÞ ïoAk ûkBì þÆõÆ ôk òì
}õg îø BG ÿBýì ..îýPvø úzcBÖ BOôk Bì< lñüõãG úÞ lðléG úéíW àü ÈÛÖ úðB×uCBPì BìA

.>?îýðôonãG
þì àíÞ Bíy qA úPgAlðA ApÇg úG Ao òì ÿôpG@ ô ûly pukok B« ÏÚAô òì ÿApG ÑõÂõì òüA

?îñÞ f|ç¾A Ao Bùð@ úðõã^ úÞ lýñÞ þüBíñøAo Ao òì .îøAõg
:Q×â kõG ûkoõg BW þéýg îðBg ÿBø Ùpc qA úÞ {ýzÞ
þÆõÆ Q×W àü òì .lðléG Ao þOoBHÎ òýñ^ Bíy ÿBø|þÆõÆ úÞ koAk ØuCBO ÿBW «BÏÚAô òüA
úý¾õO Bíy úG ..lñðAõg þì BÎk RBÚôA IéÒAô lñðq þì Ùpc Jõg þéýg Bùð@..ïoAk BvýéÞokpð
ó@ÿBW úG Bùð@òì ÿBø|þÆõÆ RoôBXìok lüBy .lüoBLvG òì úG þOlì Ao óBO ÿBø þÆõÆ îñÞ þì

.lñðAõhG BÎk þíÞ lðpýãG kBü áBñPzcô RoBHÎ
.QÖpünK êýì ëBíÞ BG kõG ûly ëBdyõg þéýg kBùñzýK òüA qA úÞ îðBg
.QÖo {ýzÞ krð þPzK ÝBÆA úG ô QÖo BvýéÞ úG kõg ÿBø|þÆõÆ w×Ú BG îðBg qôo ó@ ÿAkpÖ
.QgAlðA {ýzÞ w×Ú êgAk Ao ûkBì ÿBø|þÆõÆ îðBg ô kpÞ qBG Ao {üBø þÆõÆ w×Ú ok {ýzÞ
?îýðôonãG }õg îø BG ÿBýì .îýPvø úzcBÖ BO ôk Bì :Q×â ûkBì ÿBø|þÆõÆ qA þßü
ôo BÎk JBPÞ óôA :Q×â ÿpãük úG þßü wLu .lñPgAlðA pãülíø úG þøBãð pð ÿBø|þÆõÆ

!ly JBXPvì óõìBøBÎk .oBñÞ oAnG

40

www.TEHRANMAGAZINE.com

Individual, Couples & Family Psychotherapy

Haleh Eghrari, Ph.D. ÿoApÚA úèBø pPÞk
oôBzì ô xBñzðAôo
Licensed Psychologist oBÞ úGpXO ëBu |15 BG
(LIC.#PSY 13673)
,|JApÇÂAô þâkpvÖA :ÿBøúñýìqokÀ¿hPì
www.haleheghrari.com ô óBðAõWõð Rçßzì ,þâkAõðBgô þDõyBðq ,ÿkpÖ êDBvì

RpWBùìqA þyBð þ×ÆBÎ ÿBø ÿoAõyk ,óBðAõW
kõy þì ÿoBßíø þðBìok ÿBø úíýGqA þÃÏG BG

(310)441-9550

1314 Westwood Blvd., #206
Los Angeles, CA. 90024

BðpŸG ZpüA pPÞk ?olK ú^ þñÏü QuBýu
àyrLðAlðk
olK :úupK|þì }olK qA úvüõñG FBzðA QuAõg|þì úÞõèõ^õÞpvK àü qôo àü #
Bßüpì@ô óApüAok úGpXO Bø ëBu BG | ?! þ^ þñÏü QuBýu òýãG òì ÿApG B« ×Çè ! óBW

ûoôBzì ô•ú•ñ•ü•B•Ï•ì••þ•••ß••y•r••L•ð•Al••ð•k••R••Bìlg úýéÞ óõìkõg ûkAõðBg koõì ok ëBTì àü õO ÿApG òì úÞ úñüA ûAo òüpPùG :úâ|þì ô úñÞ|þì pßÖ }olK
óAlðk Quk àü QgBu úñürø êßülì .îñÞ|þì òýýÏO òì úðõg ok ôo rý^ úíø óõ^ ,îPvø Qìõßc òì .. þzG QuBýu úWõPìõO úÞ îðrG
,Qvø úñøpG BK ô pýÛÖ Qéì óõì Q×éÞ .úñÞ|þì ûoAkA óôA ôo úðõg ÿBøoBÞ óõ^ ,Qvø úÏìBW QðBìBì
lñÞþì QgAkpK Ao êìBÞþÎõñ¿ì pvKô þðõg|þì xok ÿoAk óõ^ ÿpßÖ òyôoõO .ûoAlð þ`ýøô úñÞ|þìoBÞ Iy BO eH¾qA óõ^
úWõPì ïoAôlýìA .QuA ûlñü@ êvð ,Qvø {èBu ôk úÞ îø Qßý^õÞ }AkAk .þPvø ÿA|ûlýíùÖ
óBãüAo äñýÞoBK þßyrLðAlðk ÿBø úíýG pTÞA ëõHÚ
.lýñÞêc Ao kõg ÿBø óAlðk êßzì QýÏÚõì òüAqA ûkB×PuA BG .kpünK þì óAlðk ÿApG Ao ÿpPzýG ÿBø úñürø êßülì ÿ úíýG ApýgA .þñÞ pßÖ pPzýG koõì òüA ok þðõPG AkpÖ ô Qvø þ^ ïoõËñì úÞ þyBG ûly
okApG ÝBOA úG ûo|þì .ûpK|þì JAõg qA {ßý^õÞ okApG ÿAl¾ BG Iy Ø¿ð õèõ^õÞ pvK
(818)708-7311 6915 Reseda Blvd.#5 Reseda, CA 91335 ÿõO ûo|þì .úðq|þì BK ô Quk }kõg þGApg ÿõO ûoAk ô ûkpÞ ØýTÞ ôo }püq úñýG|þì ô {ßý^õÞ
ô úPÖo ôpÖ þÛýíÎ JAõg úG }okBì ô Qvýð QhO ÿõO }olK úñýG|þì ô }okBì ô olK JAõg ÝBOA
,úñÞ oAlýG ôo óôA úÞ óõy Q×éÞ ÝBOAõO ûo|þì ...úy|þíð oAlýG JAõg qA }okBì úñÞ|þì oBÞ pø
JAõg qA eH¾ AkpÖ ô úGAõg|þì }BW pu ô ûo|þì .?!ô ûlýGAõg óõy Q×éÞ QhO ÿõO }BGBG úñýG|þì

.úy|þìoAlýG
,olK úéG :úâ|þì pvK ?Qvý^ QuBýu ÿlýíùÖ !ïpvK :úupK|þì }qA }BGBG eH¾ AkpÖ
úñøpG BK ô pýÛÖ Qéì IýOpO ,Qìõßc úßñüA þñÏü QuBýu .Qvø þ^ QuBýu úÞ ïlýíùÖ Izük
úÏìBW úðõO|þíð úñÞ|þì ÿoBÞ pø pß×ñyôo ô úPÖo ôpÖ þÛýíÎ JAõg úG úÏìBW úÞ þèBc ok ,ûk|þì ôo

úðq|þì BK ô Quk }kõg úâ ÿõO ûoAk ûlñü@ êvð úÞ þèBc ok ,úñÞ oAlýG ôo

!ûoõhG oõhG Qßéíì úãük úéG úâþì úy þì îâ}oAokA {üBìq@ p×ñÃÒ#
!RoBüq kõG úPÖo :úâþì .lùzì kõG úPÖo Ap^ BÂo ïBìA òupK þì p×ñÃÒ qA#
äñu þéýg :úâ|þì ...kõG oõÇ^ Yc p×u òâ|þì|úPzâpG Yc qA úÞ p×ñÃÒ úG#

.{ìlýuõG }pg@ þèô îOoõ¾ ôpu õO koõg
þèBÎ þéýg :Q×â.kõG oõÇ^ lýupK }qA {ÛýÖo }AkpÖ .þOoBK QÖo p×ñÃÒ#
þì þ^ Q×â{ÛýÖo .ókpÞþì ïAl¾ þø ô ókõG úPyAnâêâúü îuA òì ÿôo . kõG
ôo úéãuA òP×âþì ólýgp^ þì ïoôk þø ô Èuô ókõG úPgAlðA ô òì :Q×â.òP×â

... ôo úéãuA
BðôA qA þßü lÏG .ûkõG ôtK úývÞBO .òy þì þvÞBO úü oAõu p×ñÃÒ BOôk qôo úü #
õO qA þßü Rkõg :úâþì ûlñðAo .îýñÞëBc oAnG oAõð úü ûlñðAo ÿBÚA :úâþì ûlñðAo úG
õülüô oAõð úü oAõð BO lñ^ òýG RoõHyAk õO qA îø p×ñÃÒ .oAnG òÞJBhPðA RoõHyAk
õO úðq|þì {ÛýÖo óôA õùü.úðõO þíð ÈHÂ õO ûoAnG úñÞþì þÏu þ^ pø úñÞþì AlýK

.ôtK úð þéüpO ëBì oAõð òüA YýâÿA úâþì }pu

41

óApùO úéXì

42

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

43

.ïkpâpG .îPvüpâ 33{hG óApùO úéXì
BùñO BW òüA Apì , lýìA îñÞ þì {øAõg|- | BG kõHð óAõüA ÿôo pãük ïly oAlýG þPÚô BO ïlðBì pËPñì îñÞ lñéG Ao ïpu úßñüA óôlG
.oAnãð ÿôo{ìlükúÞïlyZoBgtèBKqAþðBzüpK úGôo {üAl¾ òýñÆ ïpËð úG lølG úìAkA oõK Jkõì BðAlðBì
?þupOþìú^qAþDõâþíðòìúGAp^|- | òýãíÒ ÿqAô@Ièpüqô úPvzð þãñu úPhO . kõG þyõìBg
{ðBPukô ïkõG ûlük úÞ ïkBPÖA þGAõg kBü úG !þüBHüqòýñÆIXÎ,kpÞþìúìrìqAo ?êvÎúðpãìÿoAkîPuôkîøõO|- |
þðBH¿Î . ïkpzÖ Quk ok pO îßdì Ao .þðAõgþìäñzÚolÛð@îPvðAkþíð|- | þèAõu ú^pãük òüA , lýìA îPvø QÛyBÎ|- |
pG QuA pPùG ç« ¾A : Q×â ô ly óBzüpKô BW òüA BýG ...êvÎ ÿly oAlýG ûpgæBG|- | ?þupK þì õO úÞ QuA
.îükpâ .QuAþGõgÿAõøþéýg,òýzñG ô olK qA óly AlW BG õO , QuõO BG Üc|- |
Ao {üBø xBHè QÎpu úG , îülýuo þPÚô ?Ap^BìA,lýìAÿlýGAõhðç« ¾AIzük|- | ,ÿoAkîPuôkÿkpÞQGBSòìúGRAûkAõðBg

ÿpPgk , êvÎ :óBPƒuAk úƒ¾çƒg
êídO Bø ëBu qA lÏG úÞ úèBu ûl×ø
løBy lüBG æBc þâkAõðBg Rçßzì
lüBG ô lyBG }okBì ô olƒK ÝçƒÆ
|... lñÞêídO AookBì óôlG þâlðq

êvÎ |:êvÎ óBìo òPìqA þPívÚ
þGAõg kBü úG qõñø òìô lýGAõgô kpÞ ÅõÎ .îPvøJõgþéýgóæA,òßðîøAo}pßÖ|- ?úð pãì , ïkpÞ QGBS õO úG îø òì ô ûkpÞ ØüpÏO úPgBÖ ÿApG Aorý^ úíø
úPuAõg îýévO úßñüAqAô ïkõG ûlük úÞ ïkõG Õôok Ap^ . ïkpÞ ûBãð lýìA wýg óBíz^ úG òüA løAõhG koAlð þéýèk lýìA ! òì ÿAlg|- | úG QuAõg þì ôA úPgBÖ þðAk þì :îP×â
óBXýøqAôûkpÞoôpÒxBvcA,ïAûlzð}A ?kAkþìÿqBGAoþvÞú^?Q×âþì .þDõãG Ao Bø Ùpc óBíz^ pýSBO QdO olÛð@ BìA lüõãG òì
.ïlüqpèþì qA lýìA îükpâ pG : îP×â ô ûkAk ôpÖ Ao îÃÓG !ïoBÞûBñâòìêvÎþèô|- | QvðAõPð úÞ kõG úPÖpâ oApƒÚ îƒÛyBƒÎ
RolÚ , kpÞ oAlýG JAõg qA Apì þðBzüpK BG .îupOþìBWòüA îñÞ þì {øAõg , lýìA õãð ÿrý^ pãük|- | þì }kõg . QuA ûkpÞ ZAôkqA lüõãG
þì kõg úG kok qA ô QyAlð ókq Ùpc úÞ ïlük þvc ú^ lýìA óBíz^ok îðAk þíð .òýHGAoBüok!QuBHüqþéýgIzìA þì õO úG ûqBÓì ok qôo ó@ pâA lüõâ
.lý`ýK Bø QÎBu qA wK ! QgAlðA Qzcô úG Apì aýø pãük òì BìA QuBHüq Büok . úéG|- | îø òì õƒO ZAôkqA qA wƒK úƒÞ îƒP×â
?lýìAûlyú^|- | ô QyAk úãð ûõHðA þéãñW oBñÞ ok þâlñðAo þãPvg xBvcA ïoAlð Quôk Ao þüBHüq òì ô þPvßy þì BíPc ïkpÞ ZAôkqA
ÿAlg úÞ îPÖo úðBgrLy@ úG J@ ókoô@ ÿApG BW òüA QuA pPùG ólýuo qA {ýK : Q×â |.|îñÞ þì Q×â ôA îPyAlð Ao õO òPvßy QÚBÆ
þèBg ÿBø úPvG ?ïlük þì ú^ ! òì .îPvøúñupâBÏÚAô,îüoõhGoBøBð Ùpc lýìA BðolÛð@ ? îüõãG ú^ îPvðAk þíð Ao rý^ úíø îÞ îÞ òì úG úPuAõg þì úÞ
....ÁpÚ , îýupG úðBg úG BO þñÞ pH¾ Qvýð pPùG|- | ïAo@ AoôA QvðAõO þíð þÖpc aýø úÞ kq þì Apì ܃zÎ QƒÏuô þƒPÚô BƒìA lƒüõƒãG
óBPuoBíýG úG Ao ôA úüBvíø kpì àíÞ úG .ûlðBìþÚBGûAoQÎBuàüÈÛÖ îøAõg þì ô ïA úPvg úÞ ïkpÞ kõíðAô lñÞ þì ôA þPc , úPvðAõPðpãük QƒgBƒñy
þì úüpâ ÈÛÖ ûAo Rlì ïBíO ok , îülðBuo þÆõÚô QyAk úãð Ao òýyBìô kpßð þDBñPÎA qApPùGRõßuRBËdèó@okòýÛüúGîGAõhG ô lüõãG pdu úG Ao ÑõÂõì òüA QuAõg
þuBvcA ú^ RBËdè ó@ ok îðAk þíð kpÞ ûkBýK Q×â ô QyAkpG Ao BýGõè ôpvñÞ ÿBø óAõüA ÿôo Iy ïBíO ôA , kõG þÖpc pø
úÞ kõG ÜýíÎ olÛð@ òì xBvcA BìA , QyAk .õy Ao {üBøõðAq úßýèBcokô úPvzðtèBK à^õÞ . lñÞ AlÖ Ao ôA
àü òüA îPvðAk þíð , QÖpâ þíð BW òìok : Q×â ô kBPvüA þüBHüq ÿ úðBgkôo oBñÞ | îøòì.lyûpýgBüokúGkõGúPÖpâ}õÒ@ok ?þPyAnãð Ap^ úðAõük Jõg -
þíð Q¾pÖôA úG úüpâ , kq þíð þÖpc
êßzì BG îø {ðlýzÞ w×ð þPc ô kAk
Qvüpâ þì óBñ`ð@. kõG ûlyôo úGôo
{ðlG }qpè ÐðBƒì îƒPuAõƒO þƒíð úƒÞ
ólük BG ô ûkpÞ òyôoAo ÕAp^ ,ïõzG
Qzcô úG }A úPvßy îø ok ÿ ûp¿^

.ïkBPÖA
|********|
{ýKqApO óApãð ApìôA áBñøôlðA òýñÆ
ïBíO úWõO ôA ïlük þì úßñüA qA ô kpÞ
{üõg úG Ao óAõW óApƒýGk ôBƒøpƒPgk
úðApPgk þOkBvc qA , ûkpÞ ÙõƒÇƒÏì
Ao îñøm BO ïkpÞ }çO ô ûly rüpƒHè
BO BìA , ïqBu ÙpdñìôA úG ókpÞ pßÖqA

. ïlzð ÜÖõì Iy pg@

pPvÞBg Apì úÞ þíñùW Bü ô QuA xõGBÞ ôûkpÞÐíWïrýøÿoAlÛìòìBOòýzñGBXñüA pdu BOô ûly ûpýgôA úG þßüoBO úíø ó@ok |********|

44

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

.lðkõGûlyûpýgòìúGþãíøúÞîPgAlðA þâlðq ó@ ok úÞ þÇýdì qA óly oôk ÿApG , îPzâ pG ÿolK ÿ úðBg úG ûoBGôk . QuA ?kpÞ løAõg|
?lýPvøRBýGkApýGk«BÏÚAôBíy|- | Ùpc îPyAk úÞ þhéO RApÆBgô ïkpÞ þì úHüpÒ àü ÜzÎ úG ÿqôo úÞ þDBW óBíƒø Ao {ðôok òì úÞ lðkpƒÞ þƒÚBƒOA koAô Ao ôA
ôBßXñÞ ÿBø ûBãð ÿ úWõƒPì Apƒì ôA ëAõƒu úÞ òüA ÿ ûrýãðA îÞ îÞ BìA , îPÖpünK AoolK æBc . îPvßy Ao olK IéÚ ô ûkpÞ {ÞpO þíð ....oBËPðA Bø QƒÎBƒu , ïlƒük þƒíð
.kpÞóApãük , ïõy RBýGkA pýGk òýÏì îðBg lñðBíø îðAõPG ûoBGôk òì úGô ûly ïA þâlðq ïBíOolK óBíø úðõã^JApÇÂAô{üõzOúíøó@BGîPvðAk
?þupKþìAoëAõuòüAAp^|- | úPynâ qôo lñ^ . kpÞ rüpHè Ao ïkõWô ïBíO ,ïrüpGúÞïoAlðþßyApãük.QuAûkAkûBñK ! òì ÿAlg ?îzÞ þì w×ð ô ïA ûlðq qõñø
þðkpÞoôBGç« ¾A,lýPvøóAõWþéýgBíy|- | ok oBƒÞ ÿApƒG òƒì ÿBƒÂBƒÛO BƒG ïBƒXðA pƒƒu úG BíPc , QuA rý^ úíø pg@ BW òüA lüBy xBvcA ô ïA ûkAk Quk qA Ao îƒðAõƒO ïBƒíO
|!|!Qvýð úPvßy þHéÚ BG {ýK Bø ëBu úÞ þðBPupýGk , ïpHg þG ïkõg qA . QuA oõÆ òýíø òýÛü qAlyþì}BÞ.ûkpÞïrüpHèQGpÒôþüBùñO
RApÇÚô ïkBPÖA òýÏì îðBg kBü úGoBýPgA þG koAôAkpÖòìôlyQÛÖAõì,ïkõGûkpÞ{ÞpO lñüõâ þì . lñÞ þì ïoôpvì| ÿpHg þG òüA þvÞ.ïkpãGúðBgúGôïrüpãGóBPuoBíýGó@
þì îƒèk , lƒðlƒürƒÓè îƒOoõƒ¾ ÿôo àƒyA ÜyBÎ ó@pývì ok úÞ ly îøAõg þðBPupýGk òì BìA , lñPÖpâ ÿpýËð þG îuApì lýìA ÿApG !lyBGïoBËPðAokBXð@lýìAlüBylðAkþìú^
BO úuolì QÖBvì ïBíO ô ûly lñéG QuAõg . îPgBG Ao ïA þâlðq ÿBø ëBu òüpPùGô ûly kõGúPÖoòìlýìA.îPuAõgþíðAoîuApìòüA pø úG ô ûlðByõK äðo ûBýu ÿoBHÒ Ao îøBãð
óôlG îß^õÞ ÝBOA ok îðAõPG BO ïôlG Ao úðBg qAêHÚîøAõgþìôîPvøúPvgþéýgIzìA .QyAnâþíðþÖpcaýøÿBWpãükòüAô àéK , îñýG þíð ÿrý^ îñÞ þì ûBãð ÙpÆ
lñéG ÿAl¾ BGpâ {ðqpu ûBãð úíø ó@ kõWô òì ô lðõy îÚBOA koAô îüpì ô olK úÞ òüA þøAõg þíð îø qõñø :Q×â Iè püq îüpì .Qvýðÿrý^BÏÚAôBìAîðqþìîøpGAoîüBø
ØÏÂ xBvcAolÚ ó@úÞ òüAqA , îñÞ úüpâ àüpy ïA þðApãðok îø Ao Bø ó@îyBGoõHXì ?ÿAûkpÞYèþvÞú^úG,êvÎþðrGÙpc .îðBg|- |
qA ô ûly oArýG {üõg qA ïkpÞ þì þðAõOBð ô ôpÖ JAõg úGô ûkpÞ }õìBg Ao ÕAp^ , ïqBu ô kpÞ kõg úWõPì Ao ôA ÿA úÖpu àO BG olK BìA ïly ûpýg oBPupK úG ô ûkpÞ lñéG Ao ïpu
xBvcA ïkõHð îüBø àyA oBùì úG okBÚ úÞ òüA .ïôo þG îüpì úÞ Q×â ú^ {øBãð BG îðAk þíð . ïkõHð {ðlük úG okBÚ
pPgkqAþßü,kpÞþìïrüpHèRp×ðôþüBùñO þPc îPvðAõPð îPyAk úÞ þãPvg îÒo þéÎ úG IXÎ þâlðq ! òì ÿAlg . kpÞ îÞpO Al¾ ?lüoAlðþGõgëBcBíy|- |
ô QÖo óôpýG xçÞqA ûqBWA òPÖpâ óôlG Bø îø ok þñO BG eH¾ ô îGAõhG þPÎBu ÿApƒG ,ïlyxôpÎoBGôk!QÖpâïAÿqBG BìA îüõãG ÿrý^ BO ïkpzÖ îø pG Ao îüBø Iè
.QzâqBGÿoõíýOîðBgBGlÏGÿAúÛýÚk óBPupýGk ÿõu úG jpu þðBíz^ ô úPvßy BìA ïlýyõK þuôpÎ lýLu xBƒHƒè oBƒG àƒü lñðBíø , àzg චzg , lƒñPyAlƒð þƒvc
þì úüpâ Ap^ ? {üBýð îðBg ûkBPÖA þÚB×OA|- | |òýPvhð RApÆBg îøAõhG úÞ ó@ þG , îPÖo úG xôpÎ xBHè óôlG oBHßüô ïlzð xôpÎ . QuA ûlýìByBýð J@ QuBø ëBu úÞ þvÞ
!lýñÞ þG úÞ QÖpâ êßy ïkõWôok óBñ^ ó@oAlük îPgBGoBGôkpøþPuAoúGôîPÖoQhGþùðBg ?QuBXÞlýìA...lýìA:îP×âIèpüq
xçÞ pg@ rýì úÞ ïkBPÖA þèôA qôo kBü úG aýKokÿAúÛýÚkÿApGþPcôîPvüpâoBýPgA úèBuûl×ø,îvüõñGïkpÞÑôpyúÞÿqôo. ZoBg îüBø Iè qA þDAl¾ óõ^ lýñzðôA BìA
AlýKpýýÓOrý^aýøAp^.îPvüpâôúPvzð þðBùâBð rìpO ÿAl¾ pâA ô ûkBPvüA óBGBýƒg ô kpÞ óBíÞpO okBì úÞ ÿqôo òýèôA , ïkõG úÞïõzGþÚBOAkoAôBOkpÞàíÞòìúG.lzð
AoóApãükîcpOôúWõOúzýíøòì?kpÞþíð lüBy, kõHð lì@ þì ôo úGôo qA úÞ þéýHìõOA òüA îèBýg úG !qôo ó@kõG ÿqôo IXÎ QÖo ! òì ÿAlg . lðA ûkpÞ êÛPñì BXð@ úG Ao lýìA
òƒüA ô ïkpƒÞ þƒì IƒéW ïkõƒg ÿõƒƒu úƒƒG ïA úPynâ RApÆBg ok þðæõÆ ÿBø QÎBu þì pG ûoBGôk okBì ô QuA lülùO àü ÈÛÖ ? kõG ûlðq qõñø wK
òýñÆ . îñÞ }oBßðA îðAõPG úÞ kõHð ÿrý^| äñu àüoBG ÿôpøAo koAô .ïly þì òƒÖk QÛýÛc àü kõHð ÿqBG rý^ úíø BìA , kkpâ ûkq iü óBPuk . ïkpzÖ Qukok Ao {ðBPuk
þìúÞlyþÎAlOîñømokòýÏìîðBgóBGpùì úG Ao þé¾A ÿôpøAo úÞ ïly ÿA ûly }pÖ úÞïkpÞþíðîøAo}pßÖrâpøòìôkõGiéO îPvðAõPð , koô@ þì ïpÆBg úG Ao åpì }A
ÜyBÎ pãì , þñÞ þì úüpƒâ Apƒ^ " Qƒ×ƒâ BGëBvðBýìþðq,kpÞþìê¾ôóBPupýGkpPÖk úÞ þðBvÞ åpì , îýuõñG Ao îÒ úƒíƒø òƒüA ôA ÿAl¾ , ïkpÞ {øBãð ÈÛÖ îüõãG ÿrý^
úéG " îüõãG BO lýñy þì }BÞ ÿA "?ÿly oBÞþvÞBG:lýupKôlì@îüõuúGòìólük . lýLO þì Bø ó@ ÿApG îHéÚ ô ïkõG óBzÛyBÎ : Q×â þPhu úG úÞ ïlýñyAo
îPÖpâõOqA óBñ^ ó@AoôAôõO JõHdì ÜyBÎ ?îðBglýPyAk óApüô ô lðA ûly ïA þâlðq koAô úÞ kpì ôk úÞ òßG ÿoBÞ ....êvÎ. ïpƒýíG oAnƒãð -
þñýHG åpì qA {ýK ÿkpßð Q¾pÖ þPc úÞ .îPvø{üBýðòì|- | QuAÿkpìBùñOôA...olKÈÛÖ,lðkpÞ}pO ....kõG úðBÛícA pßÖ àü ÈÛÖ ëôA ...ïpýíð
|"}A òüApülìÿoõíýOòì.{üBýðîðBgúéG!û@|- | ... ÿolK ÿ úðBg ô ûlðBì þÚBG òì ÿApG úÞ . rý^ úíø pÆBg úG êvÎ {hHG Apì
òP×â BG ô úPyAk pG Ao îß^õÞ þPuk ØýÞ pËð úG ûlüpK äðo þéýg Bíy , îðBPupýGk óBüBK àü òüA úÞ QuA pPùG úðõâ òüA lüBy þyBÞóBýìqAApìBükpGúÞïkBPÖAÿqôokBüúG
îyBGúPyAlðwüolOqôpìAîðAõOþì"úÞòüA îðAõO þì !lüoAlð þGõg ëBc . lýuo þƒì úíø òüA qA pãük , lyBG îOApÆBg pPÖk ÿApG òìúGôAú`ð@ôlýzÞóôpýGïBícþðõgÿBø
óAqpè þüBø ïlÚ BGô ûly ZoBg xçÞqA " ? ?îñßGþßíÞ ÿqôolüBy.ïAúPvgúÞAlhG,ïAúPvgîÒ úG lüBG úðõã^ òì kõG þâlðq ÈÛÖ lýzhG
úG úWõO þG . îPÖo úðBg ÿõu úG îßdì ô .îøAõgþìAoîüBøxçÞÿúìBðpGÈÛÖ|- | ....îPyõðûoBGôk aýø Ap^ ! òì ÿAlg ?ïkpÞ þì àíÞ lýìA
lñéG óBñ^ ó@ ô ûly îÚBOA koAô olK oõÃc .lýüBýGòìBG|- | ***** lýìA ? kpÞ þíðoBÞ îðlG ÿBø ëõéu qA ïAlÞ
.lykoAôúýíuApuolKúÞîPvüpâ þüBø ïlÚ BG ûly ivì ÿBø óBvðA óõ^ îø RApÆBg ûoBGôk ïA úPÖpâ îýí¿O úÞ qôpìA ô kõG òì ÿõu qA þÖpc ólýñy oBËPðA ok
?êvÎûlyú^|- | ûqBO úÞ þèBc ok , îPÖo {èBHðk úƒG óAqpƒè ûl×ø pPgk àü pãük îñÞ QHS Ao ïA úðAqôo QvðAk þì }BÞ ÿA , kAk þì }oAq@îOõßu
ûly ú^ îðAk þíð òÞoôBG ,olK îðAk þíð|- | ÈÛÖ òì Bø ëBu òüA ïBíOok úÞ ïkõG ûlýíùÖ Qzø ô QvýG þðq òì æBc , îPvýð úèBu oBßÖA òüA ÈÛÖ , ïoAlð ókq Ùpƒc RolƒÚ
.ïpýíGîøAõgþìÈÛÖ!QuA þíðrâpøRApÆBgôûkpÞþyõìApÖúGpøBËO ok ólðAõg xok Bø ëBu qA wK úÞ ïA úèBu BøBXÞúGôlðlðAoþìîñømïBíOokúÞlðkõG
úðBy ÿôopG AoolK ÿ úðAkpì óBPuk þñýãñu .lðpýì úG kôoô ó@ qA wK ô ÿqôo úðBHy óBPupýGk !lñPÖo þíð úÞ
Q×âIèpüqúÞïlýñyôûkpÞxBvcAîüBø êgAkqAôQvzð}rýìQzKÿoõíýOîðBg iéO RApÆBg ÿkôlc BO úPvðAõO ûBãzƒðAk þéýg îupO þì òßG ÿoBÞ, ïrürÎ êvÎ|- |
, êvÎ þPvø þíßdì ô ÿõÚ pPgk õƒO : püq úÞ þèBcokô lýzÞ óôpýG ÿnÒBÞõzÞ úG .lñÞ áBK {üõg òøm qA Ao }A úPynâ ....îupO þì
...ïrürÎ ÿ úìBðpG , QyAk pËð püq Apì oBPÖo þíz^ pÆBg úG Ao Bøqôo ó@ ÿBø ÿoApÚ þG þGõg lýìA ÄHð úÞ ïlük þì , ly ÝBOAoAôoBPupK
îPvðAõO úéíW òüA ólýñy BG úðõã^ îðAk þíð .lðAõgAoïAþuçÞ òýìq pG Apì îßdì óBñ^ ó@ þâlƒðq , ïoAk úGAo}pu?lñÞþíð{üBøoAp^BìAúPÖpâAo
lñéGQhOÿôoqApu,îñÞoBùìAoîüBøàyA òüAîøqõñøÿluAîðBg:ïlýupKoBýPgAþG þíð Ao îüBø Quk olK pâA úÞ kõG ûlýGõÞ lÏG þÛüBÚk QÖoô kAk óBßO ØuBO ÿ úðBzð
. ïly ûpýg olK óBíz^ úG ô ûkpÞ ?lññÞþìoBÞBW àü úG êý¿dO ÿ úìAkA ÿApG Apì ô QÖpƒâ .{ìlülðpãükôlðkpÞZoBgÝBOAqAAolýìA
ó@ úG îðAõO þíðpãük ,olK îðAõO þíð òì|- | êÛPñì ÿpãük óBPupýGk úG {ýK Bø ëBu|- | | òýÛü úG , kBPupÖ þíð ÿqôo úðBHy óBPupýGk ******
þPhGlG ô ûBñâ xBvcA . ïôpG óBPupƒýƒGk ?lýPgBñyþìAoôA,lðly òìôïrýgpGÿBWqAîPvðAõOþíðrâpøpãük qôpìAô ûlýuo óBüBK úG óBPvGBO ïpâ ÿBøqôo
îñÞ ú^ , lñÞ þíð îüBøo ÿA úËdè ÿApG þPc .ÿkôlcBOúéG|- | îüBø xok oôpì úG úðBPhu pƒu óBƒñƒ^ ó@ óq àü òì ! ïlèõO qôo QuA pùì qôo òýèôA
?olK ô ly lñéG lüõãG ÿpãük rý^ úÞ òüA óôlG ÿApG þP¾pÖ râpø pãük úÞ îPgAkpƒK þƒì úÞ ïoAlð þéüBíO aýø ô ïA ûly úèBu ûkqõð
òüA BG : Q×â ô kq þãðo þG lñhƒHƒè olƒK RBýGkA QÎBu ó@ok úÞ þuçÞ ÿõu úG Apì ïA ûly ûBHO þâlðq ô lýìA úG ólƒýƒzƒülƒðA olK . lyBG úPyAk kBü úG Ao ÑõÂõì òüA þvÞ
.kpâpGôòÞûqoBHìxBvcA ïrýìQzKQÎpuúG.kpÞþDBíñøAo,lñPyAk ...îyBGúPyAlð îøBãðþíz^püqþøBâôlðAõgþìúìBðqôo
ûlñü@úP×øok úìAkA þðAõW óApPgk úG Aonâ þøBãƒð ô îPƒvƒzƒð ,kpÞólðAõgxokúGoAkAôApìolKúÞÿqôo òì ïpu ókpÞ ÅõÎ ëõÓzì îüpìô lñÞ þì
45

óApùO úéXì

þì oõ¿O úÞ þüBø ûôpâ BG þéì ÿAoõy wéXì þPvßy úðô ûkpÞ QÞpy þãñWok úð ïkpì úÞ kp®ÞAlø qA ÿA|úPyõð ïõuô þu {hG|
þìûqoBHìlðoAkÉBHOoApãükÿBøoõzÞBGlðkpÞ ÿBøoõzÞ óBìkpì lñðBì óBð@ BG BìA lðkõG ûkoõg
,lñPgBu þì YéÖ Ao Qèôk ûBãPuk ô lðkpÞ lñPuAõgþìpâA,lyþìoBPÖoûkoõgQvßy
okrýð þuBýu êPÚôoôpOqA ÿõW úÞ ó@òí lññÞp×upãükêdìúGþédìqAoõzÞêgAkok

.lyBìp×íßcóApüA oõHÎ ûqBWA òýÛ×Pì þìBËð ÿBøôpýð qA þPvüBG
,ØéPhì ÿBø ÿsõèõDlüA óAoAlÖpÆ Üc òø@ ûAo ÿBø ûBãPvüA ô okBñG ok .lðpýãG
òüA ok ô lðlðBuo þì êPÚ úG Ao óBy óB×èBhì ô ïqAõè lüBG Bùð@ ëôA úÞ kõG óBýWoBg BG ïlÛO
ÿBøQý¿hyôóAoBãðúìBðqôoqAÿAûlÎBPuAo Ræõídì ô lðkpÞ þì ko Ao kõg RArýùXO
pø óAoAlÖpÆ lükpO þG úÞ lðly oôpO þuBýu úÞlðBìþìpËPñìBøûBìôBøúP×øþøBâóBýðApüA
úG Bü ôA ÿBùG óõg úG ly þì úPzÞ úÞ þvÞ úÞ .koô@ok óApüA ïkpìoBâqôoqAoBìk úíø òüA
þìïBXðAþOByBzPÒAÿoAõâõuïBüAôîPgúðBùG óõ¿ì rýð {ìAõÚA ô p×ÏW ,Bv×ðAô òüA ok

ëBÛð lypì p×ÏW òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
úðBg ûõùÚ óly úPvG qA lÏG p×ÏW
ûõùÚ êülHO QÛýÛcok Bü ,BÚ@þéÎ ZBc
,êýHìõOA þÞlü ïqAõè ûBãyôpÖ úG úðBg
BW óBíø BÚ@þéÎ ZBc {øAõg úG BñG
ûqBO úðBg RoBXO þ^oAlG@ô lðBì þì
Ao }oBÞ úÞ ú^pâ ,kõy þì wýuBC O
þâlðq óAonâpÆBg úG BìA koAlð Quôk
ÈuõO lÏG ÿlñ^ .kpünK þì Ao ó@
úG }A úñüpük òýðqBð Quôk ,lídì
,lGBü þì ûAo óBgqôoõð úðBgoôq
RõÎk úG BñG ô lñÞ þì þüBíðpñø
ÿBøqôo kõy þì oApÚ ,oAk úðBgoôq
BXð@ ïBãñø p¿Î BO eH¾ ûk qA úÏíW
RBÞpc ô lñÞ ÿlypì ,kqAõñG JpÂ
Ao óAoBßyqoô ,þyqoô ô þzìpð

...ú¿Ú úìAkA àñüAô lñÞþøApíø

îø úG l¾ ok l¾ Ao þégAk îËð úíø òüA ô lðkAk koAô oBzÖ úÏìBW oBzÚA úíø pG ïoõO ,lðlðBíð xoBÖ Yýég qA ,óApüA úuõy ÿBø ûAo ïBíO òýzýK ÿBø ûoBíy ú¾çg
.lðq þì þéÎ ZBcqA .ly kBvÞ óByoAqBG úíø ô koô@ úG úÞ ÿpuApu òø@ûAo þPc ,úýuôo ÿBøqpì BO úðBg ûõùÚ óly úPvG qA lÏG p×ÏW
,úPÖpâ êýHìõOA þÞlü ïqAõè pWBO lñíOôpS ÿBÚ@ óApüA óApâoBÞ Qícq ô {yõÞ ô ûByBÂo Qíø ûõùÚ êülHO QÛýÛc ok Bü ,BÚ@þéÎ ZBc
### óBGBýg úÛýéu }õg ÉBýg îðBg ,úíÆBÖ BO ô kõG òýÛ×Pì ÿAõÚ ëpPñÞ QdO ,ly wýuCBO BñG ,êýHìõOA þÞlü ïqAõè ûBãyôpÖ úG úðBg
Rly qA eH¾ BO Iy ,kõG þìpâ óBPvGBO oõzÞ úßñüA úG «BÖBÃì .úíø ô úíø BO oõLøBy êíc QùW óApüA êÛð ô êíc êüBuô úýéÞ þPc lðBì þì BW óBíø BÚ@þéÎ ZBc {øAõg úG
ÿôo úíÆBÖ ô òüôpK ,p×ÏW ,kq þì úè úè Bìpâ ,ly rýð þégAk þìAo@Bð ô Zpì ô Zpø oB^k þìBËð RArýùXOô ïqAõè BüôôoAk ,þüAnÒ kAõì þì wýuBC O ûqBO úðBg RoBXO þ^oAlG@ô
úzK ô úPuBgpG ûqBO ïBãñø eH¾ ô lðlýGAõg ïBG ÿBÂBÛO ÿoBývG ,lðkpÞ îéÎ lÚ ûoBGôk püBzÎ BìA koAlð Quôk Ao }oBÞúÞú^pâ ,kõy
úðBdH¾ ókoõg ÿApG BO lðkpÞ þì ÐíW Ao lñG ïBð úG ÿlülW Jrc ô lðkõíð ÿoBPhìkõg .QÖpâ þì oApÚ ÿoAkpG ûpùG koõì úýuôo úG .kpünK þì Ao ó@þâlðq óAonâpÆBg úG
qA p×ÏW .lì@ok Al¾ úG úðBg ok úÞ lñüBýG òýüBK xôoqA úÞ lì@ kõWô úG ûkõO QvýðõíÞ Jrc ïkpì ÿApG þâlðq úýèôA kAõìô úÚôm@ úýùO òýðqBð Quôk ,lídì ÈuõO lÏG ÿlñ^
ok ,ûkõO Jrc ÿBÃÎA .QÖpâ þì ïBùèA Bø þì Bùð@ úýùO QùW ,ûBñâ þG Qéì ô ûly þñKõÞ þì ûAo óBgqôoõð úðBgoôq úG }A úñüpük
?úýÞ :Q×â ô lýzÞ ápu ú^õÞ úG ïBG ÿôo ó@ BG .lðkBPvüA þì ؾok Bø QÎBu QvüBG RõÎk úG BñG ô lñÞ þì þüBíðpñø ,lGBü
ôk okApG ,kõñzG þhuBK úÞ ó@ qA êHÚ ô úÏíW ÿBøqôo kõy þìoApÚ ,oAk úðBgoôq
Jp BXð@ ïBãñø p¿Î BO eH¾ ûk qA
ô þzìpð RBÞpc ô lñÞ ÿlypì ,kqAõñG
ô lñÞ þøApíø Ao óAoBßyqoô ,þyqoô

...ú¿Ú úìAkA àñüA
###
.ly óBPvðApüA ,óApüA ó@qA wK #
ïoõO ô þüAnÒ kAõì kõHíÞ BG oõzÞ
,þðApüA àü .lükpâôpGôo l¾ok l¾oBù^
ólíO lùì ,}kõg oõzÞ ok þPc
þðBýWoBgqA êHéGô êâòýìqpu úðBýìoôBg
ÿpPíÞ RAqBýPìA ,lñPvüq þì ó@ok úÞ

.QyAk 46

www.TEHRANMAGAZINE.com ok Ao óBPupýGk þðBüBƒK Rçƒýƒ¿ƒdƒO ÿpƒg@ qA QÎpu úGp×ÏW .lük Ao lídìpPß^õÞ ëBu
ô {ß^õÞ ûõð ô lðAonâ þì óõñ×èAoAk úuolì ó@ôlðBuoúðBgokúGAokõg,lì@òýüBKïBGkpð
lñÞþì úý¾õO óolìô êýPuA óBíéHì koõìok óBzgok úÛGBu ëBu 4|0 BG pvíø úÖBÂA úG ,kõG ûAo ok úÞ ÿpƒãƒük ûõƒð BG,lídìkBìAkûqBOokApGþ×Ç¿ìBÚ@.kõzâAo
úvüBÛì óApãük BG Ao Bì ÿBø QíýÚ ,óBíéHì Ñõðpø lüpgqA êHÚ kõGûlyúèBu|40úÞ}oBÞAlÖôóBGpùì,oAkBÖô þG úÞ ÿA ûpù^ ô ûkpÞ ØK rìpÚ ÿBø îz^
.QuBìpÆBg QüBÂo UÎBG Bíy ÿkõñzg Apüq ,lýüBìp×G .QyAnâBùñOAo þüAl¾BG,kpÞþìõâqBGAo{ÛýíÎîÒôþGAõg
ok .kõG lídì úðBg ok ïBíO qôo úu p×ÏW :Q×â úPÖpâ
(626)3-50-50-50 ô kpÞ QÞpy îPgô ÿoBLvÞBg îuApì þìBíO lýzhHG ,óBg p×ÏW pƒýg úƒG eƒH¾ -
úG þüApünK óBðBíùýì qA ûkAõðBg kApÖA ÿBK úG BK îãG óõPùG ïBýG Q×â lídì .ïkpÞ RoAlƒýG
ÿBWpø Bü BìqA úPynâÿBø ëBuok úÞAo þðBíéHì îýðAõO þì Ðýuô RBðBßìA BG Bì úÞ {ñìrì kok píÞ ô {ãñè ÿBK BG ô koô@ êíÎ .Bì úðõg òüBýG
ÿBø äðo BGôpýíÏO ,qôo lì ÿBø ú^oBKô úüôo ÄüõÏO BG lüA ûkpÞÿoAlüpgpãük ïBXðAúGAoArÎîuApìQÖpâþìAoôAóAõOþøBâ þÚBƒ×OA ?óõƒW þƒ×ǃ¿ì ûlƒy þƒ^ -
Apüq lýðAlG Ao kõg êýPuA óBíéHì }qoA .îýøk êüõdO Bíy úG ëôAqôoqApPùG lülW qA úð BìA ,lðAõg ÿoBÚ ûApíø áBg pu .lðBuo ?...ûkBPÖA
.kõy þì úPÖpünK óBíéHì úüôo ÿApG àýPuçK òýñ`íø .ûlypGApG òülñ^ ó@}qoA :kAkpuAô@BðæõìqAúßéGó@pÚ úG kAk õypíÎ îƒðBƒW BƒÚ@ úƒðBƒ×uCBƒPì -
îülýøooBßýKqúÞúéèAôQñìëA oApÚ òüA qA úýÃÚ .kpÞ ïõíO Izük ...Bìõy
(310)274-7474 îülýøooAõhðõgîgokîgÿkAôòüq úGïBãñøp¿ÎþPÚôêHÚqôo,òýðqBðkpìúÞkõG
îýPupGúzülðApKôîøôqApKóBWòüq þìôpGôoþPÎBíWBGóBùâBð,úPzâþìqBGúðBg
47 îülýøooAõgpãWpßìqApKjp^òüq ok òýÛ×PìoõÃc BG Q×èBhì QùWok úÞ kõy
AoóBùWQuAoBýGkõùzìløByóõ^ òzg ô QýðBvðA ,QÞArð qA oôk oBPÖo ô óApüA
îülýøooBÓéGôûkpGqAôløByqA úG Quk þðApüA óAlðôpùy BG þWoBg óAqBGpu
óAõO ok ú`ð@ ô {üBuo ÿAl¾ BG p×ÏW :ÿBøoBÏy BG ô ûkq RApøBËO
ïBãñø ô lðAõg þì óBñÞ úXÂ QyAk ûpXñc .îýøAõg þì kAq@ óApüA ,Bì -
àyA ô Qvüpâ þì ëk úO qA ô þPuAo úG ólðAõg .þHñWA pG åpì -
Roõ¾ ô pƒÒæ úƒðõƒâ ÿôo úƒG {ƒÞBƒK ÿBƒø ...ô.lýðAkpâqBGoõzÞúGAoûByBÂo-
þPuAoúGôAQèBcòýíøôlýß^þì}oõXðo olK .lðkõG QÞpc ok wéXì ÿõu úG
ô QgBu ÿoBW úðõâ ÿôo úG Ao óBãíø àyA QupKòÆôóBýðApüAþìBíOóBðõ^úÞrýðlídì
.lñPvüpâþìóBñÞúXÂúíø þì{ðApüApGú`ð@ôkõWõìÐÂôqA,lñíOpýÒô
}kõg olK óõ^ Ao lídì olK ,p×ÏW ÐíW úG .kõG QcAoBð ô ûlì@ ûõPu úG ,Qynâ
râpø Ao ôA ÅõÎçG þðBGpùì ô QyAk Quôk úÞlyAl¾îøóBð@BGôQuõýKóBâlññÞpøBËO
|10 Jõg RApÆBg þìBíO ,kpÞ þíð }õìApÖ äñ×OÝAlñÚBGþðBGpùyôwýéKóAoõìCBìóBùâBð
olK ó@ô òýðqBð ûkAõðBg ó@BG }A þüBñy@ëBu püq ÿA ûlÎ ,lðkBPÖA ïkpì óBƒW úƒG ïõƒOBƒG ô
qA}AþãðpÖpùyÿBøîéýÖóBíølñðBìlñíWoA úG BK rýð úýÛG ô ûly þígq Rly úG RBGpÂ
.lñPÖoþìûso{íz^ÿõéW fçǾA úG ÜüpÆ òülƒG úƒÞ lƒñPyAnƒâ oApƒÖ
olK úÞ koô@ þì pÆBg úG Ao ÿqôo ó@ Ýp×Pì ô oBùì ,ëpPñÞ úG ÜÖõì þPýñìA ÿBøôpýð
pG ô lýzhG ôA úG Ao pýãèBÖ ûlƒðpƒK ,lƒíƒdƒì .lðly ïkpì ókpÞ
p×ÏW qA ó@ QGBG þèõK úÞ kq Iýùð }lðqpÖ BG rýð lídì lñíOpýÒ olK BPuAo òüA ok
þHuBÞ òýèôA lðAõPG úèBu ûk p×ÏW BO lðBPvð lì@kôpÖ{ðkpâQzKpGúÞÿpvÖAïõOBGúGpÂ
,lñÞ Ñôpy à^õÞ ûlðpK ó@ BG Ao }A þâlðq xApø BG úÞ ÿkApÖA ÿBKpüqô ly òýìqpG {Ûð
ok oBÞ òPÖBü ,}pãük ÿBø QHƒdƒì wƒLƒu ûkAkeýWpOoApÚpGAooApÖóByóBWÌ×cQùW
ûrHu úðBg ûõùÚ òýñ^ îø óBgôqoõð úðBgoôq ólG þPÎBu .ly ûkoõè ô úè þPuAo úG lðkõG
eüB¿ð ,pãük ÿBø þðBGpùì þìBíO ô óAlƒýƒì ØÞ pG óBâly þígq kõè@ óõg ô oõXðo ÿBø
pø úÞ þðBìõO àü ÿBø xBñßuA ,}A úðAolK óBPuoBíýG úG Ao óBð@ ûpgæBG BO kõƒG óBƒGBƒýg
ô QyAnâ þì ó@pÚ ÿBø Ýoô ÿæ ,lýÎ ëBu ok îø p×ð ôk þßü þPc úðB×uCBPì úÞ lðlðBuo
Aoó@pÚ,lølGÿlýÎ{ðAlðqpÖúGúÞó@qAêHÚ îø lídì olK BìA .lñPynâok óBPuoBíýG ûAo
AoÝApGôõðÿBøxBñßuAó@qAþßüôkõzâþì þì ólðBì ûlðq QùW óAõO òüpƒg@ BƒG óBƒñ^
.kAkþìp×ÏWúG ûly QÞpcqA ÿoBÎ {ðlG ïBíO Büõâ ,lýyõÞ
úÞ Ao Bø þðBìõO àü ó@ þìBíO pƒ×ƒÏƒW QvðAõOQícqúGBìA,kpÞþìþXéÖxBvcAô
}kõg ÿApG ,kõG ûlýuo klÎ ûk úG óBykAlÏO lølGóBPuoBíýGóAlñìoBÞúGAo}AúðBgþðBzð
AoïAlÞpøQÖBüokiüoBOôúPyAkúãðoBâkBüúG kõgóBPuoBíýGúìlgqAþßüúÞó@úé¾BÖokô
ô Bø þðBGpùì pãük ô kõG úPyõð óBy QƒzƒK ApWBìqA Ao {ðAlðqpÖô óqô lðBuoôA úðBg úG Ao
pvK ó@ Üc ok òýðqBð kpì ó@ úÞ þüBø QHdì úG Ao kõg óBƒð@ úƒÞ þƒðBƒìq BƒO ô kpƒÞ Ѓéǃì
}pu pG ÿolK QHdì Quk ô ûkpÞ îýPü ú`G óBùW qA îz^ ûoB`ýG kpì ,lñðBupG óBPuoBíýG
QÖBPy þÚBG oBük úG úÞ ëBc ô kõG ûlýƒzƒÞ .QvGôpÖ
.lðBzðp×ÏWxBvcIéÚpGÜýíÎþøôlðA .QyAlð pƒPzýG |ëBƒu 4|5 åpƒì ïBƒãñø
koAk úìAkA |23 úðBPu@úG BK ûqBO lídì {ðlðqpÖ òüpPâorG
pvK ô kBìAk ûqBO }pPß^õÞ pvK ,ûkBùð þãèBu

óApùO úéXì

þvì êðõýè úÞ ly oArâpG þèBcok êHÚ ê¿Ö ly BKôoA ëBHOõÖ ëBu kpìôlèBðôo
ôlèBðôoõðBýPvüpÞ ,BðõéuoBG þñýPðAso@ îWBùì
þXýüõéðBW ô lüokBì ëBDo þèBÓOpƒK îWBƒùƒì JBhPðA îuApì ok ôlèBðôo õðBýPvüpÞ #
krìBð úu xõPðôõü }õK þéì óBG ûqAôok óõÖõG òüpPzýG êHÚ ê¿Ö ok rHu ûoBÚ ÿBø òüpPùG
ûBãüBW ok ô kAk ÁB¿PgA kõg úG Ao ÿAo
.lðkõG óAõñÎ òüA IvÞ þüBùð
õðBýPvüpÞ ly þì þñýG {ýK úÞ|óBñ`íƒø .QÖpâoApÚ Qvhð
ô kAk ÁB¿PgA kõg úG Ao ÿAo òüpPzýG ôlèBðôo ok BKôoA ëBHOõÖ ÿBø òüpPùG JBhPðA îuApì
Quk úG Ao BKôoA ê¿Ö òßüqBG òüpPùG óAõñÎ

.koô@
ok þüArvG îùu þèBÓƒOpƒK òƒßƒüqBƒG òƒüA
BGô QyAk BKôoA óBðBìpùÚ äýèok ëBDo þðBìpùÚ
óAõñÎ Bø|þðBzßùÞ úÞ kõG ôA óBzgok ÿBùüqBG
Bãýèæ ÿBø QGBÚo ô óBðBìpùÚ äýè ok Ao þðBìpùÚ
qA wñOoBì àü|þè òýñ`íø.lðkoô@ Quk úG
JBhPðA BKôoA óq òßüqBG òüpPùG óAõñÎ úG lñéø

.ly

êýèk{úGoðAõlùðqzpìÖQúvG óýèBkHAOlõÖð þóAWlpðgq îßc

óAlðq ûBì úu úG {ðAlðqpÖ úÛ×ð QgAkpK ïlÎ êýèk úG þéüqpG oõùzì QvýèBHOõÖ #
.ly ïõßdì

úÞ {ðAlðqpÖ qA òO ôk úÛ×ð QgAkpK ïlÎ êýèk úG koAk lÚ îýð ô lÚ lðqpÖ 9 úÞ xõèoBÞ õOpGôo
ÜGBu pvíø .ly ïõßdì óAlðq ûBì úu úG QuA {ÛGBu óApvíø qA þßü BG ôA ZAôkqA ê¾Bc
òüA úßñüA êýèk úG rýð óõñÞAô QÖpâ ûlùÎ pG Ao }lðqpÖôk pø QðBÃc ÝçÆ óBìq ok xõèoBÞ
ûBì úu úG xõèoBÞ BO kpÞ QüBßyôAqA ûkpÞ JBñPWA {ðAlðqpÖ úG þWpg ókAkqA þéüqpG ûoõÇuA
õâôQ×âokôABìAQuAoBßølG{ÛGBupvíøúGoækoArø20kôlcxõèoBÞ .kõyïõßdìwHc

.koAk þèBì êßzì «çÏÖ úÞ ûkpÞ lýÞBO Bø úðBuo BG

!?kõy þì þüBuoBG þvì þíýí¾ Quôk

koAk êüBíO þéýg þvì êðõýè BìA kkpâþìpG Qýìôl¿ìqAqoAõu .QuA ûly BùñO þvì #
.klðõýLG BðõéuoBG úG }A þíýí¾ óBPuôkqA þßü

kAk Qvßy Ao wýèõLupK êâ5 BG ëçÛPuA îýOokôA þíýí¾ Quôkô ÿqBHíøôpDõâ@õýgpu BO kpÞ }çOoBývG {ýK ê¿Öôk þvì
þPýupPv`ñì ok òßüqBG òüA ô lzð þéíÎ ÝB×OA òüA BìA lüBýG BðõéuoBG úG òýPðAso@ ëBHOõÖ þéì
.ly êâpK ÿpOpG àü IcB¾ þñu ûko òüA þGokok ëçÛPuA óBðAõW îýO # ,lðBzßG BðõéuoBG úG Ao BüoBì ÿk êhð@ þñÏü }pãük Quôk úÞ koAk úÚçÎ þvì æBc .lðBì
óApùO ÿBø|ûBãyBG óBðAõW äýè ÿBø|QGBÚo Jõ^oB^ok wýèõLupKô ëçÛPuA óBðAõW ÿBø|îýO îýO òüA ÿBø ûoBPuqA þßü BÚB×OAô kpÞ þì ÿqBG lüokBì ëBDo þñÏü IýÚo îýOok «çHÚ úÞ þñßüqBG
êâpK ÿqôpýK úGoAlük òüA úÞ lñPÖpâoApÚpãülßü êGBÛì ûrüõø ûBãyqoô þðBGrýì úG )ótüôBýu@( ûkpÞIünßOAoôAëBÛPðAþvüoBKûBãyBGôlñÞþìÿqBGòìosòuÿoBKokóõñÞABüoBìÿk .kõG
óBðAõW lu qA p×¾ pG 5 úXýPð BG þGok òüA ok ly ÜÖõì ëçÛPuA óBðAõW îýO.ly þùPñì óByõK|þG@ ,þW xA þK IünßO îÒpýéÎ úÞ kpÞ }BÖ BðõéuoBG ûBãyBG úG àükrð RoõLuA úüpzð BìA QuA
pùy þøAo ÿkôq úG òßüqBG òüAô QuA ûly ïBXðA êìBÞoõÆ úG BðõéuoBGô BüoBì ÿk óBýì RBÛÖAõO
.lñÞ oõHÎ wýèõLupK
.lñÞ þüBùð Ao ëBÛPðA òüA êcApì BO ly løAõg óõéuoBG

48

TEHRAN MAGAZINE Tel:(818)881-1771

MíÞok {hHðBùW
oBíßè@ÿBø|ÝB^

}õK|þéì QÞoBzì BG oBíßè@ûBãyBG ÈuõO ÿlñéø ÝB^ óBÞkõÞ ÿApG ûqôo úu MíÞ #
.lyoArâpG îýO òüA þðApüA

àüok úÞÿrý^ òüpO IýXÎ
!lüA ûlük ëBHOõÖ úÛGBvì

äýè Ù@ þéK ok wýéãðA ëõKoõýè ô óBíè@ îüBø òÖõø ÿBø îýO oAlük óBüpW ok # Ao ÿA|ûqôo úu MíÞ kõg ÑõñPì þyqoôô þÎBíPWA ÿBø|QýèBÏÖ úìAkAok lñéøoBíßè@ ûBãyBG
QHS óApâByBíO óBýìok úÛGBu þGô IèBWoBývG ÿA úñd¾ þyqoô xBßÎ àü BKôoA óBðBìpùÚ ô îèBu þâlðq ûõýy MíÞ òüA ok.kpÞ oArâpG óqô úÖBÂA ÿAoAk ëBu 13 BO Qzø ákõÞ 40 ÿApG

.kpÞ .ly ûkAk }qõì@ ÝB^ óBÞkõÞ úG lý×ì ÿBø|þðlýyõð ô BøAnÒ ókoõg
.QÖBüûAoBKôoAóBðBìpùÚäýèþøôpâúécpìúGîüBøòÖõøêGBÛìôkpGoBù^ÿpOpGBGëõKoõýè |
óBýì ok úÞ óAlýì ok úð úÛGBvì òüA úñd¾ òüpO IýXÎ BìA.ly oArâpG léý×ð@ ok úÛGBvì òüA
óBuBßÎ ûsõu kõG ókq áAõvì ëõÓzì úÞ þèBcok îüBø òÖõø óAoAkAõø qA þßü .kõG óApâByBíO
ok úÞ kõy þì Øý¾õO ÿrý^ òüpO IýXÎ óAõñÎ úG úPgBñyBðoAkAõø ókq áAõvì òüA æBc .ly

.lüA ûlük úÛGBvì óAlýì àü

þãèBu 26ok ïAlðA }oôpK ûoBPu
ly ú×g ókoõg AnÒ òýcok

.ly úÞõy äñüléýG ÿkBG óBíø Büô ÿqBvðlGô ïAlðA }oôpK ÿBýðk#

úu ô oBíßè@ ûBãyBG þìkBÞ@ óBýGpì oõÃc BG ëBHOõÖ ô þyqoô fp×ì ÿBø|úìBðpG òýñ`íø
óBÞkõÞ ÿApG rýð þðApüA }õK|þéì ,{hHðBùW BÂpýéÎ úéíW qA ûBãyBG òüA þé¾A ëBHOõÖ îýO òßüqBG

.kõG ûly úPÖpâ pËð ok ÿlñéø

úG úPyo òüA óAoBßyqoô òüpO JõHdìqAô QyAk ëBu 26 ÈÛÖ úÞ >oôoBÞ àì xæAk< åpìpHg
úßHy òüA ok ô QyAk ÿkBüq oBývG QýGõHdì ïApâBPvñüA ok ôA.kõG ûlñøk óBßO BÏÚAô QÖo þì oBíy
oBývG êýèk úG ûpù^ }õg úPHèA ô ïAlðA }õg óBìpùÚ òüA.kõG ÿA ûoBPu }kõg ÿApG þÎBíPWA
ok Ao ôA {ðBPuôk.õéâ ok AnÒ ólüpK êýèk úG þã×g ;QuA ûkAk Quk qA Ao kõg óBW þHýXÎ
ïBíO oBÞ BìA lðkAk ëBÛPðA óBPuoBíýG úG QÎpu úG ô lðkpÞ AlýK }õùýG AlüoõéÖ ok ÐÚAô {ðBíOoBK@
49 .kõGûly

óApùO úéXì

:óBìo ÿ ú¾çg

ëçc úƒÞ þƒuBƒñzðAôo xBƒñyoBƒÞ úƒƒüBƒƒu
Quôk úÇuAô BƒG Qƒvø }kAõƒðBƒg Rçßzì

úì ok ÿpPgk ôkôoþìûoôBzìÿApGþßýñýéÞúG}olK
îÞ îÞ kpýâ þíð ÿlW AoôA þvÞ úßýèBcok
pPzýGô lññÞþì AlýK óBñýíÆAôA úG {ðAoBíýG
ÿApG úüBu okApG Quôk BÂo , lðõƒy þƒì
.. lñÞþì úÏWApìôA úG BñÎo }pøAõg êßzì
þì þâlðq lñíOôpS ÿA ûkAõðBg ok úÞBñÎo
”õè ûríc òýßO“ úPyõð ûkAõðBg þùWõO þG pSA pG þÞkõÞqA lñÞ
úíø qA ô QvýðAôo kBc Rçßzì oB^k }A
koAô Quôk óAõñÏG úüBu ..koAk úíøAô wÞ
úG þK lñÞ þì þÏu ô kõzýì Bùð@ þâlðq
óBíø ok ô kpHG BñÎo Rçßzì þé¾A úzüo
{ñøm BìA ,kpÞ þì ëBHðk Ao ÉõÇg {ðBíz^ òüA ,ûoAnG {ýK BK úðõO þíð úÞ ûoAk ÿA úéEvì BñÎo pÆBg úG õO ,òßð óõì ûlñìpy úãük- þèô kõy þì úüBu ÜyBÎ îÞîÞrýð BÂo ëBc
þì úíø wK.kõG úƒüBƒu ÿBƒùÖpƒc úƒWõƒPì ïAõg þì ,þPcAoBð ,ÿpßÖõO þéýg úPÚô lñ^ , ÿlýì Qícq Rkõg úG ô ÿo þì ô ÿBýì òƒüA óôok þƒðAôo Rçßzì xpO qA úüBu
Ùpc }okBì ûpgæBG !ûkpÞ ú^ ôA lñPvðAk þøAo úü ûpgæBG ,õãG Bì úG Qvø þ^ pø îãG pßzO Qíðõuo þì òì úÞ òüA qA QÚõƒðôA BÂoqAô koAk úíøAô Qé¾ô òüAqA ûkAõƒðBƒg
qA ôA ?kpÞ þì pßÖ ú^ úüBu æBc.kõG ûkq ....!úãük îýñÞ þì AlýK ?þñÞ þì lƒøAõƒg þƒì ókpƒÞ pƒßƒÖ ÿApƒG þƒPƒéùƒì
............
êHÚúÏÖkúÞþPÚôô,kõGûlìôA{yõgúüBu olK æ« BíPcA .ïly ÑõÂõì úWõPì óBùâBƒð !}kõgÿBWúGrý^pø- *******************|
oBGòýèôAÿApGBñÎoô,lðkõGúPÖoóôpýGîøBG ô ïly ûkBýK BÂo òýyBì qA òì úÞ kõG ûlük ÿAl¾ úÞ îñÞ qBG Ao òýyBì ok îPuAõg þì
Ao {vLý^ ô úPvzð Bíñýu ok BùèBu qA wK òýG ok ÿA úðBÛyBÎ ÿApWBì kpƒÞ þƒì pƒßƒÖ :ly lñéG BÂo 46{hG

ôo úüBu úÞ kõG ûkpÞ wc þPc ,kõG ûkoõg ô BñÎo ÿoBíýG óBüpW ô ïkq lñhHè .QuA ?úzýì Jõg BñÎo þñÏü ,úüBu- {üBø ògBð þðApãð BG êHì ÿôo ÿp×Ëì îðBg
lýíùÖþìB« íPcúüBuæBcþèô.koAkQuôk lì@ô QÖo ïôrèô JBùyô BÂo óBýì þPuôk BG .lðAqpè þì Ao {üAl¾ ÿlýìA Bð ô xBü Zõì :lüpK BW qA òì ólük BG ,lýzÞ þì óBøõu Ao
pãük ô QuA ÿlƒG ô ܃ícA pƒPgk úƒ^ ôA úPHèA .ïkAk eýÂõO {üApG Ao BñÎo úðBg úƒG úyBG ûlññÞ ÐðBÚ ïkpÞ þì þÏu úƒÞ þƒñdè ,kõG þðBH¿Î þéýg BñÎo oBãðA ?ly þ^-
QhO ÿôo BñÎo...QyAk løAõhð {Puôk ïBíO îüBùÖpc þPÚô ,þéÞ ô úPvG pu þéýg
rý^ úíø úüBu úÞ æBc .kpÞ ÐíW Ao }kõg ,kõG QÞBu Rlì òüA ïBíOok úÞ ïokBì ,ly :îP×â .{ÚBOA õO QÖo
}õì àü êTì koAkl¿Ú , kõƒG ûlƒýíùÖ Ao ÿBùìlÚ òÞ BÎk ÈÛÖ ,úzýì Jõg B« íPc- ok àyA .ïkpÞ ØüpÏO {üApƒG Ao óBƒüpƒW
ïBíO úG .lñÞ ûkBƒ×PuA ôA qA þƒøBƒãzüBƒìq@ | |:lýzÞòýãíÒþø@ wß`ýø kAõhð }kõg úâA .ûoAkpG ôo ëôA
úíø BO , løk óBzð {ðBƒPuôk ô óAoBƒßíø QGõð ûpgæBG ïkpÞ pßÖ òì !oõÆ òüA wK- .lýyõW {ðBíz^
ÿôo Ao {Puk !QuA ûkpÞ ú^ ôA lƒñíù×G | |.úñßGÿoBÞ}ApGúðõOþíð òì úñÞ þì pßÖ Ap^ ú`G òüA îðôk þƒíð-
ïBíO Zõì êTì úÞ ÿkok úG ô QyAnâ {èk ...ûlyõO úðBg ÙpÆ úG BÂo BG þ˃ÖBƒcAlƒg qA lƒÏG oBñÞ }BøBG îñÞ þì þÏu olÛ^ pø !îzñíyk
qA .lðBì BñPÎA þG QÖpâ þì ApÖ Ao {íßy ?þ^ QGõð ?òì QGõð :ïlýupK IXÏO BG IÛÎ îðlük BG ûpXñK QzK ÿA úüBu .îPzâpG ,ïoAk {ƒPuôk îƒñÞ QƒGBƒS {ƒùƒG , ïBƒƒýƒG
RkBÎ {øBâ þGô ûBâ ÿBøkok ëk úG þã`G òýèôA ÿôo þãPvg qA ô ïkpÞ qBG Ao ok .QÖo þì oApÖ òì qA úéèA îvGô òW êTì ,îzðApãð
ÿBø xõGBÞ úG ,þGAõg þƒG úƒG ,kõƒG ûkpƒÞ .QhG úðõg ÿpG :lülñg ïolK ô okBì ô kõHð úðBg JBùy .ïkBPÖA ëBø êHì
þG úÞ þüBùßyA úG , {øBýu ô áBñPzcô QívÚ þ^pø :Q×âô kpÞ ïokBì úGôo lÏG þPÚô .îüoõhG ïBy BO lðkõG òì pËPñì ïolK !úXè òì BG .úñÞ
RkBÎ óBy úíø úG ,lðly þìpüqApu oBýPgA þ¾Bg þñýG lG BG olK îPvzð ïBy rýì pu BñÎo ,lýñÞ {Þok lüBG Bíy:îP×â úðBüõXèk
:kpÞ þìqôqô {yõâok þüAl¾ .kõG ûkpÞ ...ûoAk QÚô þéÞ qõñø úüBu ,îðBg úyBG lyBG ú^ pø îPvðAk þì .kpÞ þƒì îƒøBƒãð
úíø úG õO ,þPvø ÿlG þéýg pPgk õO BñÎo B« HüpÛO úÞ òðôk þíð .ïkpÞ p៙ ïkõƒg BƒG îulc .lðBƒíG QƒÞBƒu koô@ þƒíð QƒÚBƒÆ .ûlðôonâ ôo ÿlG ÿAqôo
ïBýG ûlñâ ÿõÚB^ óôA BG úâA æBƒc .þƒP×â ,BÂo IðBW qA ÈÛÖ úPHèA ,úPuok óõzulc Ao îüAnÒ ÜyBÚ òüpg@ þPÚô ,kõƒG Qƒuok .îüpG :kAk óBßO {Puk ok Ao aýDõu BÂo
pHg ôo úíø ,lG pPgk õO !úPÛc ,QÒApƒu ôo ûkAõðBg êýßzO þâkBì@ô ÈüApy qõñø òì õO ,úƒüBƒu :lƒì@ Ùpƒc úƒG ïolƒK ,ïkoõƒg þøAõg onÎ ÿp×Ëì îðBg ÿBøoAp¾A pGApG ok
óõ^ ,ûoAlð QPuôk wß`ýø æBc ,ÿkpÞ þíÞ þPÚô úÞ ïkAk ëõÚ ïkõg úG BìA .îPyAlð .îPÖo òýyBì ÙpÆ úG BÂo ëBHðk úG ô ïkpÞ
úíø òüA ÜüæõO !ÿA úÂpÎ þGõO !ÿlG õO .îñÞpßÖkoõìòüAokB« íPc,lyRõégïpu ?ÿoAlð ÿrý^ ÿA úéEvì , þéßzì ûly þGpu úðqô ôk êTì þãPvg qA îüBøBK
| |?úãìoõÇ^,úð:ïkpÞ{øBãðIXÏOBG BÂo ,îülýuo óBì úðBg ÿõéW þPÚô .kõƒG
-----| | ÿoBãPuAõg lüBy îâ þì .îðôk þì ú^- BìA ,úãG ÿrý^ kAõg þì ïkpÞ wc .kBPvüA
qAok QhO ÿôo {ÚBOA þüBƒùƒñƒO ok BƒñƒÎo àü Bü ,ûoAlð ZAôkqA ÈüApy úÞ ÿoAk ÿrý^ pßzO kõG ûlðBuo Apì úÞ òüAqA .QuA ëkôk
ØÛu îùHì ÿBùzÛð {Pyok óBíz^ .lýzÞ
:Q×â ô kq ÿlñhHè ,ïkpÞ
...aýKoBì...aýKoBì .kpÞ þì ëBHðk Ao

50


Click to View FlipBook Version